Rdz:11:1 καὶ ἦν πᾶσα ἡ γῆ χεῖλος ἕν, καὶ φωνὴ μία πᾶσιν.
Rdz:11:1 And all the earth was one lip, and there was one language to all. (Genesis 11:1 Brenton)
Rdz:11:1 Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. (Rdz 11:1 BT_4)
Rdz:11:1 Καὶ ἦν πᾶσα γῆ χεῖλος ἕν, καὶ φωνὴ μία πᾶσιν.
Rdz:11:1 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί φωνή, -ῆς, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Rdz:11:1 a także, nawet, a mianowicie być każdy wszystkim, każde, każde, całość ziemia / Ziemia warga jeden a także, nawet, a mianowicie wydawać okrzyki / głosowych jeden każdy wszystkim, każde, każde, całość
Rdz:11:1 *kai\ E)=n pa=sa E( gE= CHei=los e(/n, kai\ fOnE\ mi/a pa=sin.
Rdz:11:1 kai En pasa hE gE CHeilos hen, kai fOnE mia pasin.
Rdz:11:1 C V9_IAI3S A1S_NSF RA_NSF N1_NSF N3E_NSN A3_NSN C N1_NSF A1A_NSF A3_DPM
Rdz:11:1 and also, even, namely to be every all, each, every, the whole of the earth/land lip one and also, even, namely sound/voice cries one every all, each, every, the whole of
Rdz:11:1 and he/she/it-was every (nom|voc) the (nom) earth/land (nom|voc) lip (nom|acc|voc) one (nom|acc) and sound/voice (nom|voc) one (nom) all (dat)
Rdz:11:1 Rdz_11:1_1 Rdz_11:1_2 Rdz_11:1_3 Rdz_11:1_4 Rdz_11:1_5 Rdz_11:1_6 Rdz_11:1_7 Rdz_11:1_8 Rdz_11:1_9 Rdz_11:1_10 Rdz_11:1_11
Rdz:11:1 x x x x x x x x x x x
Rdz:11:2 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κινῆσαι αὐτοὺς ἀπὸ ἀνατολῶν εὗρον πεδίον ἐν γῇ Σεννααρ καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ.
Rdz:11:2 And it came to pass as they moved from the east, they found a plain in the land of Senaar, and they dwelt there. (Genesis 11:2 Brenton)
Rdz:11:2 A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear i tam zamieszkali. (Rdz 11:2 BT_4)
Rdz:11:2 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κινῆσαι αὐτοὺς ἀπὸ ἀνατολῶν εὗρον πεδίον ἐν γῇ Σεννααρ καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ.
Rdz:11:2 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό κινέω (κιν(ε)-, κινη·σ-, κινη·σ-, -, -, κινη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ἀνατολή, -ῆς, ἡ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-)   ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐκεῖ
Rdz:11:2 a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między ustawić w ruchu on / ona / on / sama od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem wschód [miejsce] - miejsce świt słońca, wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawda-source), rys. Jahwe przychodzi Mesjasz znaleźć ? w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między ziemia / Ziemia ? a także, nawet, a mianowicie do przebywania / ustatkować mieszkać na stałe, w najsilniejszym sensie - stąd mieszkać lub ustatkować dokładnie, perwersyjnie i pełną kontrolę, aby być dokładnie w domu (patrz Ef 3:17, Kol 1:19, 2: 9) ( kontrastują z ????????) tam
Rdz:11:2 kai\ e)ge/neto e)n tO=| kinE=sai au)tou\s a)po\ a)natolO=n eu(=ron pedi/on e)n gE=| *sennaar kai\ katO/|kEsan e)kei=.
Rdz:11:2 kai egeneto en tO kinEsai autus apo anatolOn heuron pedion en gE sennaar kai katOkEsan ekei.
Rdz:11:2 C VBI_AMI3S P RA_DSN VA_AAN RD_APM P N1_GPF VB_AAI3P N2N_ASN P N1_DSF N_S C VAI_AAI3P D
Rdz:11:2 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to set in motion he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh to find ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land ć and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) there
Rdz:11:2 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) to-SET-IN-MOTION, be-you(sg)-SET-ed-IN-MOTION!, he/she/it-happens-to-SET-IN-MOTION (opt) them/same (acc) away from (+gen) risig of the east dawns (gen) do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc)   in/among/by (+dat) earth/land (dat)   and they-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN there
Rdz:11:2 Rdz_11:2_1 Rdz_11:2_2 Rdz_11:2_3 Rdz_11:2_4 Rdz_11:2_5 Rdz_11:2_6 Rdz_11:2_7 Rdz_11:2_8 Rdz_11:2_9 Rdz_11:2_10 Rdz_11:2_11 Rdz_11:2_12 Rdz_11:2_13 Rdz_11:2_14 Rdz_11:2_15 Rdz_11:2_16
Rdz:11:2 x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:11:3 καὶ εἶπεν ἄνθρωπος τῷ πλησίον Δεῦτε πλινθεύσωμεν πλίνθους καὶ ὀπτήσωμεν αὐτὰς πυρί. καὶ ἐγένετο αὐτοῖς ἡ πλίνθος εἰς λίθον, καὶ ἄσφαλτος ἦν αὐτοῖς ὁ πηλός.
Rdz:11:3 And a man said to his neighbour, Come, let us make bricks and bake them with fire. And the brick was to them for stone, and their mortar was bitumen. (Genesis 11:3 Brenton)
Rdz:11:3 I mówili jeden do drugiego: «Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu». A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, (Rdz 11:3 BT_4)
Rdz:11:3 καὶ εἶπεν ἄνθρωπος τῷ πλησίον Δεῦτε πλινθεύσωμεν πλίνθους καὶ ὀπτήσωμεν αὐτὰς πυρί. καὶ ἐγένετο αὐτοῖς πλίνθος εἰς λίθον, καὶ ἄσφαλτος ἦν αὐτοῖς πηλός.
Rdz:11:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] δεῦτε     καί   αὐτός αὐτή αὐτό πῦρ, -ρός, τό καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   εἰς[1] λίθος, -ου, ὁ καί   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πηλός, -οῦ, ὁ
Rdz:11:3 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć człowiek Sąsiad jeden w pobliżu, w pobliżu; blisko przyjść ? ? a także, nawet, a mianowicie ? on / ona / on / sama ogień a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, on / ona / on / sama ? do (acc) kamień a także, nawet, a mianowicie ? być on / ona / on / sama glina
Rdz:11:3 kai\ ei)=pen a)/nTrOpos tO=| plEsi/on *deu=te plinTeu/sOmen pli/nTous kai\ o)ptE/sOmen au)ta\s puri/. kai\ e)ge/neto au)toi=s E( pli/nTos ei)s li/Ton, kai\ a)/sfaltos E)=n au)toi=s o( pElo/s.
Rdz:11:3 kai eipen anTrOpos tO plEsion deute plinTeusOmen plinTus kai optEsOmen autas pyri. kai egeneto autois hE plinTos eis liTon, kai asfaltos En autois ho pElos.
Rdz:11:3 C VBI_AAI3S N2_NSM RA_DSM D D VA_AAS1P N2_APF C VA_AAS1P RD_APF N3_DSN C VBI_AMI3S RD_DPM RA_NSF N2_NSF P N2_ASM C N2_NSF V9_IAI3S RD_DPM RA_NSM N2_NSM
Rdz:11:3 and also, even, namely to say/tell human the neighbor one near, close to; near come ć ć and also, even, namely ć he/she/it/same fire and also, even, namely to become become, happen he/she/it/same the ć into (+acc) stone and also, even, namely ć to be he/she/it/same the clay
Rdz:11:3 and he/she/it-SAY/TELL-ed human (nom) the (dat) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) come     and   them/same (acc) fire (dat) and he/she/it-was-BECOME-ed them/same (dat) the (nom)   into (+acc) stone (acc) and   he/she/it-was them/same (dat) the (nom) clay (nom)
Rdz:11:3 Rdz_11:3_1 Rdz_11:3_2 Rdz_11:3_3 Rdz_11:3_4 Rdz_11:3_5 Rdz_11:3_6 Rdz_11:3_7 Rdz_11:3_8 Rdz_11:3_9 Rdz_11:3_10 Rdz_11:3_11 Rdz_11:3_12 Rdz_11:3_13 Rdz_11:3_14 Rdz_11:3_15 Rdz_11:3_16 Rdz_11:3_17 Rdz_11:3_18 Rdz_11:3_19 Rdz_11:3_20 Rdz_11:3_21 Rdz_11:3_22 Rdz_11:3_23 Rdz_11:3_24 Rdz_11:3_25
Rdz:11:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:11:4 καὶ εἶπαν Δεῦτε οἰκοδομήσωμεν ἑαυτοῖς πόλιν καὶ πύργον, οὗ ἡ κεφαλὴ ἔσται ἕως τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ποιήσωμεν ἑαυτοῖς ὄνομα πρὸ τοῦ διασπαρῆναι ἐπὶ προσώπου πάσης τῆς γῆς.
Rdz:11:4 And they said, Come, let us build to ourselves a city and tower, whose top shall be to heaven, and let us make to ourselves a name, before we are scattered abroad upon the face of all the earth. (Genesis 11:4 Brenton)
Rdz:11:4 rzekli: «Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi». (Rdz 11:4 BT_4)
Rdz:11:4 καὶ εἶπαν Δεῦτε οἰκοδομήσωμεν ἑαυτοῖς πόλιν καὶ πύργον, οὗ κεφαλὴ ἔσται ἕως τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ποιήσωμεν ἑαυτοῖς ὄνομα πρὸ τοῦ διασπαρῆναι ἐπὶ προσώπου πάσης τῆς γῆς.
Rdz:11:4 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δεῦτε οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ πόλις, -εως, ἡ καί πύργος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὄνομα[τ], -ατος, τό πρό ὁ ἡ τό δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Rdz:11:4 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć przyjść na budowę / pouczać self / our- / your- / się miasto a także, nawet, a mianowicie wieża gdzie ??? ?? oznacza "aż gdzie (w czasie)", to znaczy ", aż po", "do czasu" lub "do tego stopnia, że"; który / którego / których głowa być aż do; świt niebo / Niebo a także, nawet, a mianowicie robić / zrobić self / our- / your- / się w odniesieniu do nazwy przed (gen) rozpraszać na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem twarz każdy wszystkim, każde, każde, całość ziemia / Ziemia
Rdz:11:4 kai\ ei)=pan *deu=te oi)kodomE/sOmen e(autoi=s po/lin kai\ pu/rgon, ou(= E( kefalE\ e)/stai e(/Os tou= ou)ranou=, kai\ poiE/sOmen e(autoi=s o)/noma pro\ tou= diasparE=nai e)pi\ prosO/pou pa/sEs tE=s gE=s.
Rdz:11:4 kai eipan deute oikodomEsOmen heautois polin kai pyrgon, hu hE kefalE estai heOs tu uranu, kai poiEsOmen heautois onoma pro tu diasparEnai epi prosOpu pasEs tEs gEs.
Rdz:11:4 C VAI_AAI3P D VA_AAS1P RD_DPM N3I_ASF C N2_ASM RR_GSM RA_NSF N1_NSF VF_FMI3S P RA_GSM N2_GSM C VA_AAS1P RD_DPM N3M_ASN P RA_GSN VD_APN P N2N_GSN A1S_GSF RA_GSF N1_GSF
Rdz:11:4 and also, even, namely to say/tell come to build/edify self /our-/your-/themselves city and also, even, namely tower where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which the head to be until; dawn the sky/heaven and also, even, namely to do/make self /our-/your-/themselves name with regard to before (+gen) the to scatter upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face every all, each, every, the whole of the earth/land
Rdz:11:4 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) come we-should-BUILD/EDIFY selves (dat) city (acc) and tower (acc) where; who/whom/which (gen) the (nom) head (nom|voc) he/she/it-will-be until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) sky/heaven (gen) and we-should-DO/MAKE selves (dat) name (nom|acc|voc) before (+gen) the (gen) to-be-SCATTER-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) face (gen) every (gen) the (gen) earth/land (gen)
Rdz:11:4 Rdz_11:4_1 Rdz_11:4_2 Rdz_11:4_3 Rdz_11:4_4 Rdz_11:4_5 Rdz_11:4_6 Rdz_11:4_7 Rdz_11:4_8 Rdz_11:4_9 Rdz_11:4_10 Rdz_11:4_11 Rdz_11:4_12 Rdz_11:4_13 Rdz_11:4_14 Rdz_11:4_15 Rdz_11:4_16 Rdz_11:4_17 Rdz_11:4_18 Rdz_11:4_19 Rdz_11:4_20 Rdz_11:4_21 Rdz_11:4_22 Rdz_11:4_23 Rdz_11:4_24 Rdz_11:4_25 Rdz_11:4_26 Rdz_11:4_27
Rdz:11:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:11:5 καὶ κατέβη κύριος ἰδεῖν τὴν πόλιν καὶ τὸν πύργον, ὃν ᾠκοδόμησαν οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων.
Rdz:11:5 And the Lord came down to see the city and the tower, which the sons of men built. (Genesis 11:5 Brenton)
Rdz:11:5 A Pan zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie, (Rdz 11:5 BT_4)
Rdz:11:5 καὶ κατέβη κύριος ἰδεῖν τὴν πόλιν καὶ τὸν πύργον, ὃν ᾠκοδόμησαν οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων.
Rdz:11:5 καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί ὁ ἡ τό πύργος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Rdz:11:5 a także, nawet, a mianowicie zejść panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), miasto a także, nawet, a mianowicie wieża który / którego / których; być na budowę / pouczać syn człowiek
Rdz:11:5 kai\ kate/bE ku/rios i)dei=n tE\n po/lin kai\ to\n pu/rgon, o(\n O)|kodo/mEsan oi( ui(oi\ tO=n a)nTrO/pOn.
Rdz:11:5 kai katebE kyrios idein tEn polin kai ton pyrgon, hon OkodomEsan hoi hyioi tOn anTrOpOn.
Rdz:11:5 C VZI_AAI3S N2_NSM VB_AAN RA_ASF N3I_ASF C RA_ASM N2_ASM RR_ASM VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RA_GPM N2_GPM
Rdz:11:5 and also, even, namely to go down lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the city and also, even, namely the tower who/whom/which; to be to build/edify the son the human
Rdz:11:5 and he/she/it-GO DOWN-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) to-SEE the (acc) city (acc) and the (acc) tower (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) they-BUILD/EDIFY-ed the (nom) sons (nom|voc) the (gen) humans (gen)
Rdz:11:5 Rdz_11:5_1 Rdz_11:5_2 Rdz_11:5_3 Rdz_11:5_4 Rdz_11:5_5 Rdz_11:5_6 Rdz_11:5_7 Rdz_11:5_8 Rdz_11:5_9 Rdz_11:5_10 Rdz_11:5_11 Rdz_11:5_12 Rdz_11:5_13 Rdz_11:5_14 Rdz_11:5_15
Rdz:11:5 x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:11:6 καὶ εἶπεν κύριος Ἰδοὺ γένος ἓν καὶ χεῖλος ἓν πάντων, καὶ τοῦτο ἤρξαντο ποιῆσαι, καὶ νῦν οὐκ ἐκλείψει ἐξ αὐτῶν πάντα, ὅσα ἂν ἐπιθῶνται ποιεῖν.
Rdz:11:6 And the Lord said, Behold, there is one race, and one lip of all, and they have begun to do this, and now nothing shall fail from them of all that they may have undertaken to do. (Genesis 11:6 Brenton)
Rdz:11:6 i rzekł: «Są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. (Rdz 11:6 BT_4)
Rdz:11:6 καὶ εἶπεν κύριος Ἰδοὺ γένος ἓν καὶ χεῖλος ἓν πάντων, καὶ τοῦτο ἤρξαντο ποιῆσαι, καὶ νῦν οὐκ ἐκλείψει ἐξ αὐτῶν πάντα, ὅσα ἂν ἐπιθῶνται ποιεῖν.
Rdz:11:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γένο·ς, -ους, τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί οὗτος αὕτη τοῦτο ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί νῦν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἄν ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Rdz:11:6 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), rasa rasy, klasy, rodzaju jeden a także, nawet, a mianowicie warga jeden każdy wszystkim, każde, każde, całość a także, nawet, a mianowicie to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] zaczynać się robić / zrobić a także, nawet, a mianowicie teraz ??? przed nierównym oddechem na niepowodzenie (zmarłego; nie, będzie chciał, pustynia, porzucić, zamknąć, pominięte) z (gen) ?? przed samogłoskami on / ona / on / sama każdy wszystkim, każde, każde, całość tyle, / aż kiedykolwiek (jeśli w ogóle) na wprowadzenie robić / zrobić
Rdz:11:6 kai\ ei)=pen ku/rios *)idou\ ge/nos e(\n kai\ CHei=los e(\n pa/ntOn, kai\ tou=to E)/rXanto poiE=sai, kai\ nu=n ou)k e)klei/PSei e)X au)tO=n pa/nta, o(/sa a)/n e)piTO=ntai poiei=n.
Rdz:11:6 kai eipen kyrios idu genos hen kai CHeilos hen pantOn, kai tuto ErXanto poiEsai, kai nyn uk ekleiPSei eX autOn panta, hosa an epiTOntai poiein.
Rdz:11:6 C VBI_AAI3S N2_NSM I N3E_NSN A3_NSN C N3E_NSN A3_NSN A3_GPM C RD_ASN VAI_AMI3P VA_AAN C D D VF_FAI3S P RD_GPM A3_APN A1_APN x V7_PMS3P V2_PAN
Rdz:11:6 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), race race, class, kind one and also, even, namely lip one every all, each, every, the whole of and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to begin to do/make and also, even, namely now οὐχ before rough breathing to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same every all, each, every, the whole of as much/many as ever (if ever) to place on to do/make
Rdz:11:6 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! race (nom|acc|voc) one (nom|acc) and lip (nom|acc|voc) one (nom|acc) all (gen) and this (nom|acc) they-were-BEGIN-ed to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) and now not he/she/it-will-FAIL, you(sg)-will-be-FAIL-ed (classical) out of (+gen) them/same (gen) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) ever they-should-be-PLACE ON-ed to-be-DO/MAKE-ing
Rdz:11:6 Rdz_11:6_1 Rdz_11:6_2 Rdz_11:6_3 Rdz_11:6_4 Rdz_11:6_5 Rdz_11:6_6 Rdz_11:6_7 Rdz_11:6_8 Rdz_11:6_9 Rdz_11:6_10 Rdz_11:6_11 Rdz_11:6_12 Rdz_11:6_13 Rdz_11:6_14 Rdz_11:6_15 Rdz_11:6_16 Rdz_11:6_17 Rdz_11:6_18 Rdz_11:6_19 Rdz_11:6_20 Rdz_11:6_21 Rdz_11:6_22 Rdz_11:6_23 Rdz_11:6_24 Rdz_11:6_25
Rdz:11:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:11:7 δεῦτε καὶ καταβάντες συγχέωμεν ἐκεῖ αὐτῶν τὴν γλῶσσαν, ἵνα μὴ ἀκούσωσιν ἕκαστος τὴν φωνὴν τοῦ πλησίον.
Rdz:11:7 Come, and having gone down let us there confound their tongue, that they may not understand each the voice of his neighbour. (Genesis 11:7 Brenton)
Rdz:11:7 Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego!» (Rdz 11:7 BT_4)
Rdz:11:7 δεῦτε καὶ καταβάντες συγχέωμεν ἐκεῖ αὐτῶν τὴν γλῶσσαν, ἵνα μὴ ἀκούσωσιν ἕκαστος τὴν φωνὴν τοῦ πλησίον.
Rdz:11:7 δεῦτε καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) συγ·χέω/-χύν(ν)ω (συν+χε-/συν+χυνν-/συν+χυν-, συν+χε(ε)·[σ]-, συν+χε·[σ]-, -, συν+κεχυ-, συν+χυ·θ-) ἐκεῖ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ ἵνα μή ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX]
Rdz:11:7 przyjść a także, nawet, a mianowicie zejść do rile tam on / ona / on / sama Język metonimia, język żeby / ażeby / bo nie słyszeć każdy wydawać okrzyki / głosowych Sąsiad jeden w pobliżu, w pobliżu; blisko
Rdz:11:7 deu=te kai\ kataba/ntes sugCHe/Omen e)kei= au)tO=n tE\n glO=ssan, i(/na mE\ a)kou/sOsin e(/kastos tE\n fOnE\n tou= plEsi/on.
Rdz:11:7 deute kai katabantes synCHeOmen ekei autOn tEn glOssan, hina mE akusOsin hekastos tEn fOnEn tu plEsion.
Rdz:11:7 D C VZ_AAPNPM V2_PAS1P D RD_GPM RA_ASF N1S_ASF C D VA_AAS3P A1_NSM RA_ASF N1_ASF RA_GSM D
Rdz:11:7 come and also, even, namely to go down to rile there he/she/it/same the tongue by metonymy, a language so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to hear each the sound/voice cries the neighbor one near, close to; near
Rdz:11:7 come and upon GO DOWN-ing (nom|voc) we-should-be-RILE-ing, we-should-RILE there them/same (gen) the (acc) tongue (acc) so that / in order to /because not they-should-HEAR each (of two) (nom) the (acc) sound/voice (acc) the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Rdz:11:7 Rdz_11:7_1 Rdz_11:7_2 Rdz_11:7_3 Rdz_11:7_4 Rdz_11:7_5 Rdz_11:7_6 Rdz_11:7_7 Rdz_11:7_8 Rdz_11:7_9 Rdz_11:7_10 Rdz_11:7_11 Rdz_11:7_12 Rdz_11:7_13 Rdz_11:7_14 Rdz_11:7_15 Rdz_11:7_16
Rdz:11:7 x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:11:8 καὶ διέσπειρεν αὐτοὺς κύριος ἐκεῖθεν ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς, καὶ ἐπαύσαντο οἰκοδομοῦντες τὴν πόλιν καὶ τὸν πύργον.
Rdz:11:8 And the Lord scattered them thence over the face of all the earth, and they left off building the city and the tower. (Genesis 11:8 Brenton)
Rdz:11:8 W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta. (Rdz 11:8 BT_4)
Rdz:11:8 καὶ διέσπειρεν αὐτοὺς κύριος ἐκεῖθεν ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς, καὶ ἐπαύσαντο οἰκοδομοῦντες τὴν πόλιν καὶ τὸν πύργον.
Rdz:11:8 καί δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκεῖ·θεν ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί ὁ ἡ τό πύργος, -ου, ὁ
Rdz:11:8 a także, nawet, a mianowicie rozpraszać on / ona / on / sama panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. stamtąd na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem twarz każdy wszystkim, każde, każde, całość ziemia / Ziemia a także, nawet, a mianowicie zaprzestać na budowę / pouczać miasto a także, nawet, a mianowicie wieża
Rdz:11:8 kai\ die/speiren au)tou\s ku/rios e)kei=Ten e)pi\ pro/sOpon pa/sEs tE=s gE=s, kai\ e)pau/santo oi)kodomou=ntes tE\n po/lin kai\ to\n pu/rgon.
Rdz:11:8 kai diespeiren autus kyrios ekeiTen epi prosOpon pasEs tEs gEs, kai epausanto oikodomuntes tEn polin kai ton pyrgon.
Rdz:11:8 C VAI_AAI3S RD_APM N2_NSM D P N2N_ASN A1S_GSF RA_GSF N1_GSF C VAI_AMI3P V2_PAPNPM RA_ASF N3I_ASF C RA_ASM N2_ASM
Rdz:11:8 and also, even, namely to scatter he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. from there upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face every all, each, every, the whole of the earth/land and also, even, namely to cease to build/edify the city and also, even, namely the tower
Rdz:11:8 and he/she/it-was-SCATTER-ing, he/she/it-SCATTER-ed them/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) from there upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) every (gen) the (gen) earth/land (gen) and they-were-CEASE-ed while BUILD/EDIFY-ing (nom|voc) the (acc) city (acc) and the (acc) tower (acc)
Rdz:11:8 Rdz_11:8_1 Rdz_11:8_2 Rdz_11:8_3 Rdz_11:8_4 Rdz_11:8_5 Rdz_11:8_6 Rdz_11:8_7 Rdz_11:8_8 Rdz_11:8_9 Rdz_11:8_10 Rdz_11:8_11 Rdz_11:8_12 Rdz_11:8_13 Rdz_11:8_14 Rdz_11:8_15 Rdz_11:8_16 Rdz_11:8_17 Rdz_11:8_18
Rdz:11:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:11:9 διὰ τοῦτο ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτῆς Σύγχυσις, ὅτι ἐκεῖ συνέχεεν κύριος τὰ χείλη πάσης τῆς γῆς, καὶ ἐκεῖθεν διέσπειρεν αὐτοὺς κύριος ὁ θεὸς ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς.
Rdz:11:9 On this account its name was called Confusion, because there the Lord confounded the languages of all the earth, and thence the Lord scattered them upon the face of all the earth. (Genesis 11:9 Brenton)
Rdz:11:9 Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi. (Rdz 11:9 BT_4)
Rdz:11:9 διὰ τοῦτο ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτῆς Σύγχυσις, ὅτι ἐκεῖ συνέχεεν κύριος τὰ χείλη πάσης τῆς γῆς, καὶ ἐκεῖθεν διέσπειρεν αὐτοὺς κύριος θεὸς ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς.
Rdz:11:9 διά οὗτος αὕτη τοῦτο καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό σύγ·χυσις, -εως, ἡ ὅτι ἐκεῖ συγ·χέω/-χύν(ν)ω (συν+χε-/συν+χυνν-/συν+χυν-, συν+χε(ε)·[σ]-, συν+χε·[σ]-, -, συν+κεχυ-, συν+χυ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἐκεῖ·θεν δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Rdz:11:9 ze względu na (ACC), poprzez (gen) ??? przed samogłoskami. "Do" (gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (acc) to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] zadzwonić połączenia w odniesieniu do nazwy on / ona / on / sama zaburzenia zamieszanie, (wstrząs) dlatego, że tam do rile panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. warga każdy wszystkim, każde, każde, całość ziemia / Ziemia a także, nawet, a mianowicie stamtąd rozpraszać on / ona / on / sama panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Bóg  na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem twarz każdy wszystkim, każde, każde, całość ziemia / Ziemia
Rdz:11:9 dia\ tou=to e)klE/TE to\ o)/noma au)tE=s *su/gCHusis, o(/ti e)kei= sune/CHeen ku/rios ta\ CHei/lE pa/sEs tE=s gE=s, kai\ e)kei=Ten die/speiren au)tou\s ku/rios o( Teo\s e)pi\ pro/sOpon pa/sEs tE=s gE=s.
Rdz:11:9 dia tuto eklETE to onoma autEs synCHysis, hoti ekei syneCHeen kyrios ta CHeilE pasEs tEs gEs, kai ekeiTen diespeiren autus kyrios ho Teos epi prosOpon pasEs tEs gEs.
Rdz:11:9 P RD_ASN VCI_API3S RA_NSN N3M_NSN RD_GSF N3I_NSF C D V2I_IAI3S N2_NSM RA_APN N3E_APN A1S_GSF RA_GSF N1_GSF C D VAI_AAI3S RD_APM N2_NSM RA_NSM N2_NSM P N2N_ASN A1S_GSF RA_GSF N1_GSF
Rdz:11:9 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to call call the name with regard to he/she/it/same confusion disorder, (upheaval) because/that there to rile lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the lip every all, each, every, the whole of the earth/land and also, even, namely from there to scatter he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face every all, each, every, the whole of the earth/land
Rdz:11:9 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/she/it-was-CALL-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) her/it/same (gen) confusion (nom) because/that there he/she/it-was-RILE-ing, he/she/it-RILE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom|acc) lips (nom|acc|voc) every (gen) the (gen) earth/land (gen) and from there he/she/it-was-SCATTER-ing, he/she/it-SCATTER-ed them/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) every (gen) the (gen) earth/land (gen)
Rdz:11:9 Rdz_11:9_1 Rdz_11:9_2 Rdz_11:9_3 Rdz_11:9_4 Rdz_11:9_5 Rdz_11:9_6 Rdz_11:9_7 Rdz_11:9_8 Rdz_11:9_9 Rdz_11:9_10 Rdz_11:9_11 Rdz_11:9_12 Rdz_11:9_13 Rdz_11:9_14 Rdz_11:9_15 Rdz_11:9_16 Rdz_11:9_17 Rdz_11:9_18 Rdz_11:9_19 Rdz_11:9_20 Rdz_11:9_21 Rdz_11:9_22 Rdz_11:9_23 Rdz_11:9_24 Rdz_11:9_25 Rdz_11:9_26 Rdz_11:9_27 Rdz_11:9_28
Rdz:11:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:11:10 καὶ αὗται αἱ γενέσεις Σημ· Σημ υἱὸς ἑκατὸν ἐτῶν, ὅτε ἐγέννησεν τὸν Αρφαξαδ, δευτέρου ἔτους μετὰ τὸν κατακλυσμόν.
Rdz:11:10 And these are the generations of Sem: and Sem was a hundred years old when he begot Arphaxad, the second year after the flood. (Genesis 11:10 Brenton)
Rdz:11:10 Ci są potomkowie Sema. Gdy Sem miał sto lat, urodził mu się syn, Arpachszad, w dwa lata po potopie. (Rdz 11:10 BT_4)
Rdz:11:10 Καὶ αὗται αἱ γενέσεις Σημ· Σημ υἱὸς ἑκατὸν ἐτῶν, ὅτε ἐγέννησεν τὸν Αρφαξαδ, δευτέρου ἔτους μετὰ τὸν κατακλυσμόν.
Rdz:11:10 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό γένεσις, -εως, ἡ (cf. γέννησις) Σήμ, ὁ Σήμ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἑκατόν ἔτο·ς, -ους, τό ὅτε γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό Ἀρφαξάδ, ὁ δεύτερος -α -ον ἔτο·ς, -ους, τό μετά ὁ ἡ τό κατα·κλυσμός, -οῦ, ὁ
Rdz:11:10 a także, nawet, a mianowicie to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] rodowód Shem Shem syn sto rok kiedy do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę Arpachszad drugi rok po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem Potop / powodzi [zobacz kataklizm]
Rdz:11:10 *kai\ au(=tai ai( gene/seis *sEm· *sEm ui(o\s e(kato\n e)tO=n, o(/te e)ge/nnEsen to\n *arfaXad, deute/rou e)/tous meta\ to\n kataklusmo/n.
Rdz:11:10 kai hautai hai geneseis sEm· sEm hyios hekaton etOn, hote egennEsen ton arfaXad, deuteru etus meta ton kataklysmon.
Rdz:11:10 C RD_NPF RA_NPF N3I_NPF N_GSM N_NSM N2_NSM M N3E_GPN D VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM A1A_GSN N3E_GSN P RA_ASM N2_ASM
Rdz:11:10 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the lineage Shem Shem son hundred year when to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the Arphaxad second year after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the deluge/flood [see cataclysm]
Rdz:11:10 and these (nom) the (nom) lineages (acc, nom|voc) Shem (indecl) Shem (indecl) son (nom) hundred years (gen) when he/she/it-FATHER-ed the (acc) Arphaxad (indecl) second (gen) year (gen) after (+acc), with (+gen) the (acc) deluge/flood (acc)
Rdz:11:10 Rdz_11:10_1 Rdz_11:10_2 Rdz_11:10_3 Rdz_11:10_4 Rdz_11:10_5 Rdz_11:10_6 Rdz_11:10_7 Rdz_11:10_8 Rdz_11:10_9 Rdz_11:10_10 Rdz_11:10_11 Rdz_11:10_12 Rdz_11:10_13 Rdz_11:10_14 Rdz_11:10_15 Rdz_11:10_16 Rdz_11:10_17 Rdz_11:10_18
Rdz:11:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:11:11 καὶ ἔζησεν Σημ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Αρφαξαδ πεντακόσια ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανεν.
Rdz:11:11 And Sem lived, after he had begotten Arphaxad, five hundred years, and begot sons and daughters, and died. (Genesis 11:11 Brenton)
Rdz:11:11 Po urodzeniu się Arpachszada Sem żył pięćset lat i miał synów i córki. (Rdz 11:11 BT_4)
Rdz:11:11 καὶ ἔζησεν Σημ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Αρφαξαδ πεντακόσια ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανεν.
Rdz:11:11 καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) Σήμ, ὁ μετά ὁ ἡ τό γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Ἀρφαξάδ, ὁ πεντα·κόσιοι -αι -α ἔτο·ς, -ους, τό καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Rdz:11:11 a także, nawet, a mianowicie do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) Shem po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę on / ona / on / sama Arpachszad pięćset rok a także, nawet, a mianowicie do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę syn a także, nawet, a mianowicie córka a także, nawet, a mianowicie umrzeć
Rdz:11:11 kai\ e)/DZEsen *sEm meta\ to\ gennE=sai au)to\n to\n *arfaXad pentako/sia e)/tE kai\ e)ge/nnEsen ui(ou\s kai\ Tugate/ras kai\ a)pe/Tanen.
Rdz:11:11 kai eDZEsen sEm meta to gennEsai auton ton arfaXad pentakosia etE kai egennEsen hyius kai Tygateras kai apeTanen.
Rdz:11:11 C VAI_AAI3S N_NSM P RA_ASN VA_AAN RD_ASM RA_ASM N_ASM A1A_APN N3E_APN C VAI_AAI3S N2_APM C N3_APF C VBI_AAI3S
Rdz:11:11 and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) Shem after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of he/she/it/same the Arphaxad five hundred year and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of son and also, even, namely daughter and also, even, namely to die
Rdz:11:11 and he/she/it-EXISTS-ed Shem (indecl) after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-FATHER, be-you(sg)-FATHER-ed!, he/she/it-happens-to-FATHER (opt) him/it/same (acc) the (acc) Arphaxad (indecl) five hundred (nom|acc|voc) years (nom|acc|voc) and he/she/it-FATHER-ed sons (acc) and daughters (acc) and he/she/it-DIE-ed
Rdz:11:11 Rdz_11:11_1 Rdz_11:11_2 Rdz_11:11_3 Rdz_11:11_4 Rdz_11:11_5 Rdz_11:11_6 Rdz_11:11_7 Rdz_11:11_8 Rdz_11:11_9 Rdz_11:11_10 Rdz_11:11_11 Rdz_11:11_12 Rdz_11:11_13 Rdz_11:11_14 Rdz_11:11_15 Rdz_11:11_16 Rdz_11:11_17 Rdz_11:11_18
Rdz:11:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:11:12 καὶ ἔζησεν Αρφαξαδ ἑκατὸν τριάκοντα πέντε ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Καιναν.
Rdz:11:12 And Arphaxad lived a hundred and thirty-five years, and begot Cainan. (Genesis 11:12 Brenton)
Rdz:11:12 Arpachszad, przeżywszy trzydzieści pięć lat, miał syna Szelacha. (Rdz 11:12 BT_4)
Rdz:11:12 Καὶ ἔζησεν Αρφαξαδ ἑκατὸν τριάκοντα πέντε ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Καιναν.
Rdz:11:12 καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) Ἀρφαξάδ, ὁ ἑκατόν τριά·κοντα πέντε ἔτο·ς, -ους, τό καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό Καϊνάμ v.l. -νάν, ὁ
Rdz:11:12 a także, nawet, a mianowicie do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) Arpachszad sto trzydzieści pięć rok a także, nawet, a mianowicie do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę Kenan
Rdz:11:12 *kai\ e)/DZEsen *arfaXad e(kato\n tria/konta pe/nte e)/tE kai\ e)ge/nnEsen to\n *kainan.
Rdz:11:12 kai eDZEsen arfaXad hekaton triakonta pente etE kai egennEsen ton kainan.
Rdz:11:12 C VAI_AAI3S N_NSM M M M N3E_APN C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM
Rdz:11:12 and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) Arphaxad hundred thirty five year and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the Cainan
Rdz:11:12 and he/she/it-EXISTS-ed Arphaxad (indecl) hundred thirty five years (nom|acc|voc) and he/she/it-FATHER-ed the (acc) Cainan (indecl)
Rdz:11:12 Rdz_11:12_1 Rdz_11:12_2 Rdz_11:12_3 Rdz_11:12_4 Rdz_11:12_5 Rdz_11:12_6 Rdz_11:12_7 Rdz_11:12_8 Rdz_11:12_9 Rdz_11:12_10 Rdz_11:12_11
Rdz:11:12 x x x x x x x x x x x
Rdz:11:13 καὶ ἔζησεν Αρφαξαδ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Καιναν ἔτη τετρακόσια τριάκοντα καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανεν. καὶ ἔζησεν Καιναν ἑκατὸν τριάκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Σαλα. καὶ ἔζησεν Καιναν μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Σαλα ἔτη τριακόσια τριάκοντα καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανεν.
Rdz:11:13 And Arphaxad lived after he had begotten Cainan, four hundred years, and begot sons and daughters, and died. And Cainan lived a hundred and thirty years and begot Sala; and Canaan lived after he had begotten Sala, three hundred and thirty years, and begot sons and daughters, and died. (Genesis 11:13 Brenton)
Rdz:11:13 A po urodzeniu się Szelacha Arpachszad żył czterysta trzy lata i miał synów i córki. (Rdz 11:13 BT_4)
Rdz:11:13 καὶ ἔζησεν Αρφαξαδ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Καιναν ἔτη τετρακόσια τριάκοντα καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανεν. Καὶ ἔζησεν Καιναν ἑκατὸν τριάκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Σαλα. καὶ ἔζησεν Καιναν μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Σαλα ἔτη τριακόσια τριάκοντα καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανεν.
Rdz:11:13 καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) Ἀρφαξάδ, ὁ μετά ὁ ἡ τό γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Καϊνάμ v.l. -νάν, ὁ ἔτο·ς, -ους, τό τετρα·κόσιοι -αι -α τριά·κοντα καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) Καϊνάμ v.l. -νάν, ὁ ἑκατόν τριά·κοντα ἔτο·ς, -ους, τό καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό Σαλά, ὁ καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) Καϊνάμ v.l. -νάν, ὁ μετά ὁ ἡ τό γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Σαλά, ὁ ἔτο·ς, -ους, τό τρια·κόσιοι -αι -α τριά·κοντα καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Rdz:11:13 a także, nawet, a mianowicie do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) Arpachszad po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę on / ona / on / sama Kenan rok czterysta trzydzieści a także, nawet, a mianowicie do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę syn a także, nawet, a mianowicie córka a także, nawet, a mianowicie umrzeć a także, nawet, a mianowicie do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) Kenan sto trzydzieści rok a także, nawet, a mianowicie do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę Szela a także, nawet, a mianowicie do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) Kenan po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę on / ona / on / sama Szela rok trzysta trzydzieści a także, nawet, a mianowicie do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę syn a także, nawet, a mianowicie córka a także, nawet, a mianowicie umrzeć
Rdz:11:13 kai\ e)/DZEsen *arfaXad meta\ to\ gennE=sai au)to\n to\n *kainan e)/tE tetrako/sia tria/konta kai\ e)ge/nnEsen ui(ou\s kai\ Tugate/ras kai\ a)pe/Tanen. *kai\ e)/DZEsen *kainan e(kato\n tria/konta e)/tE kai\ e)ge/nnEsen to\n *sala. kai\ e)/DZEsen *kainan meta\ to\ gennE=sai au)to\n to\n *sala e)/tE triako/sia tria/konta kai\ e)ge/nnEsen ui(ou\s kai\ Tugate/ras kai\ a)pe/Tanen.
Rdz:11:13 kai eDZEsen arfaXad meta to gennEsai auton ton kainan etE tetrakosia triakonta kai egennEsen hyius kai Tygateras kai apeTanen. kai eDZEsen kainan hekaton triakonta etE kai egennEsen ton sala. kai eDZEsen kainan meta to gennEsai auton ton sala etE triakosia triakonta kai egennEsen hyius kai Tygateras kai apeTanen.
Rdz:11:13 C VAI_AAI3S N_NSM P RA_ASN VA_AAN RD_ASM RA_ASM N_ASM N3E_APN A1A_APN M C VAI_AAI3S N2_APM C N3_APF C VBI_AAI3S C VAI_AAI3S N_NSM M M N3E_APN C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C VAI_AAI3S N_NSM P RA_ASN VA_AAN RD_ASM RA_ASM N_NSM N3E_APN A1A_APN M C VAI_AAI3S N2_APM C N3_APF C VBI_AAI3S
Rdz:11:13 and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) Arphaxad after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of he/she/it/same the Cainan year four hundred thirty and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of son and also, even, namely daughter and also, even, namely to die and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) Cainan hundred thirty year and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the Shelah and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) Cainan after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of he/she/it/same the Shelah year three hundred thirty and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of son and also, even, namely daughter and also, even, namely to die
Rdz:11:13 and he/she/it-EXISTS-ed Arphaxad (indecl) after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-FATHER, be-you(sg)-FATHER-ed!, he/she/it-happens-to-FATHER (opt) him/it/same (acc) the (acc) Cainan (indecl) years (nom|acc|voc) four hundred (nom|acc|voc) thirty and he/she/it-FATHER-ed sons (acc) and daughters (acc) and he/she/it-DIE-ed and he/she/it-EXISTS-ed Cainan (indecl) hundred thirty years (nom|acc|voc) and he/she/it-FATHER-ed the (acc) Shelah (indecl) and he/she/it-EXISTS-ed Cainan (indecl) after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-FATHER, be-you(sg)-FATHER-ed!, he/she/it-happens-to-FATHER (opt) him/it/same (acc) the (acc) Shelah (indecl) years (nom|acc|voc) three hundred (nom|acc|voc) thirty and he/she/it-FATHER-ed sons (acc) and daughters (acc) and he/she/it-DIE-ed
Rdz:11:13 Rdz_11:13_1 Rdz_11:13_2 Rdz_11:13_3 Rdz_11:13_4 Rdz_11:13_5 Rdz_11:13_6 Rdz_11:13_7 Rdz_11:13_8 Rdz_11:13_9 Rdz_11:13_10 Rdz_11:13_11 Rdz_11:13_12 Rdz_11:13_13 Rdz_11:13_14 Rdz_11:13_15 Rdz_11:13_16 Rdz_11:13_17 Rdz_11:13_18 Rdz_11:13_19 Rdz_11:13_20 Rdz_11:13_21 Rdz_11:13_22 Rdz_11:13_23 Rdz_11:13_24 Rdz_11:13_25 Rdz_11:13_26 Rdz_11:13_27 Rdz_11:13_28 Rdz_11:13_29 Rdz_11:13_30 Rdz_11:13_31 Rdz_11:13_32 Rdz_11:13_33 Rdz_11:13_34 Rdz_11:13_35 Rdz_11:13_36 Rdz_11:13_37 Rdz_11:13_38 Rdz_11:13_39 Rdz_11:13_40 Rdz_11:13_41 Rdz_11:13_42 Rdz_11:13_43 Rdz_11:13_44 Rdz_11:13_45 Rdz_11:13_46 Rdz_11:13_47 Rdz_11:13_48
Rdz:11:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:11:14 καὶ ἔζησεν Σαλα ἑκατὸν τριάκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Εβερ.
Rdz:11:14 And Sala lived an hundred and thirty years, and begot Heber. (Genesis 11:14 Brenton)
Rdz:11:14 Szelach, przeżywszy trzydzieści lat, miał syna Ebera; (Rdz 11:14 BT_4)
Rdz:11:14 Καὶ ἔζησεν Σαλα ἑκατὸν τριάκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Εβερ.
Rdz:11:14 καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) Σαλά, ὁ ἑκατόν τριά·κοντα ἔτο·ς, -ους, τό καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό Ἔβερ, ὁ
Rdz:11:14 a także, nawet, a mianowicie do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) Szela sto trzydzieści rok a także, nawet, a mianowicie do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę Eber
Rdz:11:14 *kai\ e)/DZEsen *sala e(kato\n tria/konta e)/tE kai\ e)ge/nnEsen to\n *eber.
Rdz:11:14 kai eDZEsen sala hekaton triakonta etE kai egennEsen ton eber.
Rdz:11:14 C VAI_AAI3S N_NSM M M N3E_APN C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM
Rdz:11:14 and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) Shelah hundred thirty year and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the Eber
Rdz:11:14 and he/she/it-EXISTS-ed Shelah (indecl) hundred thirty years (nom|acc|voc) and he/she/it-FATHER-ed the (acc) Eber (indecl)
Rdz:11:14 Rdz_11:14_1 Rdz_11:14_2 Rdz_11:14_3 Rdz_11:14_4 Rdz_11:14_5 Rdz_11:14_6 Rdz_11:14_7 Rdz_11:14_8 Rdz_11:14_9 Rdz_11:14_10
Rdz:11:14 x x x x x x x x x x
Rdz:11:15 καὶ ἔζησεν Σαλα μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Εβερ τριακόσια τριάκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανεν.
Rdz:11:15 And Sala lived after he had begotten Heber, three hundred and thirty years, and begot sons and daughters, and died. (Genesis 11:15 Brenton)
Rdz:11:15 po urodzeniu się Ebera żył Szelach czterysta trzy lata i miał synów i córki. (Rdz 11:15 BT_4)
Rdz:11:15 καὶ ἔζησεν Σαλα μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Εβερ τριακόσια τριάκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανεν.
Rdz:11:15 καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) Σαλά, ὁ μετά ὁ ἡ τό γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Ἔβερ, ὁ τρια·κόσιοι -αι -α τριά·κοντα ἔτο·ς, -ους, τό καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Rdz:11:15 a także, nawet, a mianowicie do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) Szela po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę on / ona / on / sama Eber trzysta trzydzieści rok a także, nawet, a mianowicie do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę syn a także, nawet, a mianowicie córka a także, nawet, a mianowicie umrzeć
Rdz:11:15 kai\ e)/DZEsen *sala meta\ to\ gennE=sai au)to\n to\n *eber triako/sia tria/konta e)/tE kai\ e)ge/nnEsen ui(ou\s kai\ Tugate/ras kai\ a)pe/Tanen.
Rdz:11:15 kai eDZEsen sala meta to gennEsai auton ton eber triakosia triakonta etE kai egennEsen hyius kai Tygateras kai apeTanen.
Rdz:11:15 C VAI_AAI3S N_NSM P RA_ASN VA_AAN RD_ASM RA_ASM N_ASM A1A_APN M N3E_APN C VAI_AAI3S N2_APM C N3_APF C VBI_AAI3S
Rdz:11:15 and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) Shelah after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of he/she/it/same the Eber three hundred thirty year and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of son and also, even, namely daughter and also, even, namely to die
Rdz:11:15 and he/she/it-EXISTS-ed Shelah (indecl) after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-FATHER, be-you(sg)-FATHER-ed!, he/she/it-happens-to-FATHER (opt) him/it/same (acc) the (acc) Eber (indecl) three hundred (nom|acc|voc) thirty years (nom|acc|voc) and he/she/it-FATHER-ed sons (acc) and daughters (acc) and he/she/it-DIE-ed
Rdz:11:15 Rdz_11:15_1 Rdz_11:15_2 Rdz_11:15_3 Rdz_11:15_4 Rdz_11:15_5 Rdz_11:15_6 Rdz_11:15_7 Rdz_11:15_8 Rdz_11:15_9 Rdz_11:15_10 Rdz_11:15_11 Rdz_11:15_12 Rdz_11:15_13 Rdz_11:15_14 Rdz_11:15_15 Rdz_11:15_16 Rdz_11:15_17 Rdz_11:15_18 Rdz_11:15_19
Rdz:11:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:11:16 καὶ ἔζησεν Εβερ ἑκατὸν τριάκοντα τέσσαρα ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Φαλεκ.
Rdz:11:16 And Heber lived an hundred and thirty-four years, and begot Phaleg. (Genesis 11:16 Brenton)
Rdz:11:16 Gdy Eber miał trzydzieści cztery lata, urodził mu się syn, Peleg; (Rdz 11:16 BT_4)
Rdz:11:16 Καὶ ἔζησεν Εβερ ἑκατὸν τριάκοντα τέσσαρα ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Φαλεκ.
Rdz:11:16 καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) Ἔβερ, ὁ ἑκατόν τριά·κοντα τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν ἔτο·ς, -ους, τό καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό Φάλεκ v.l. -λεγ, ὁ
Rdz:11:16 a także, nawet, a mianowicie do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) Eber sto trzydzieści cztery rok a także, nawet, a mianowicie do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę Peleg
Rdz:11:16 *kai\ e)/DZEsen *eber e(kato\n tria/konta te/ssara e)/tE kai\ e)ge/nnEsen to\n *falek.
Rdz:11:16 kai eDZEsen eber hekaton triakonta tessara etE kai egennEsen ton falek.
Rdz:11:16 C VAI_AAI3S N_NSM M M A3_APN N3E_APN C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM
Rdz:11:16 and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) Eber hundred thirty four year and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the Peleg
Rdz:11:16 and he/she/it-EXISTS-ed Eber (indecl) hundred thirty four (nom|acc) years (nom|acc|voc) and he/she/it-FATHER-ed the (acc) Peleg (indecl)
Rdz:11:16 Rdz_11:16_1 Rdz_11:16_2 Rdz_11:16_3 Rdz_11:16_4 Rdz_11:16_5 Rdz_11:16_6 Rdz_11:16_7 Rdz_11:16_8 Rdz_11:16_9 Rdz_11:16_10 Rdz_11:16_11
Rdz:11:16 x x x x x x x x x x x
Rdz:11:17 καὶ ἔζησεν Εβερ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Φαλεκ ἔτη τριακόσια ἑβδομήκοντα καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανεν.
Rdz:11:17 And Heber lived after he had begotten Phaleg two hundred and seventy years, and begot sons and daughters, and died. (Genesis 11:17 Brenton)
Rdz:11:17 a po urodzeniu się Pelega żył Eber czterysta trzydzieści lat i miał synów i córki. (Rdz 11:17 BT_4)
Rdz:11:17 καὶ ἔζησεν Εβερ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Φαλεκ ἔτη τριακόσια ἑβδομήκοντα καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανεν.
Rdz:11:17 καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) Ἔβερ, ὁ μετά ὁ ἡ τό γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Φάλεκ v.l. -λεγ, ὁ ἔτο·ς, -ους, τό τρια·κόσιοι -αι -α ἑβδομή·κοντα καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Rdz:11:17 a także, nawet, a mianowicie do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) Eber po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę on / ona / on / sama Peleg rok trzysta siedemdziesiąt a także, nawet, a mianowicie do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę syn a także, nawet, a mianowicie córka a także, nawet, a mianowicie umrzeć
Rdz:11:17 kai\ e)/DZEsen *eber meta\ to\ gennE=sai au)to\n to\n *falek e)/tE triako/sia e(bdomE/konta kai\ e)ge/nnEsen ui(ou\s kai\ Tugate/ras kai\ a)pe/Tanen.
Rdz:11:17 kai eDZEsen eber meta to gennEsai auton ton falek etE triakosia hebdomEkonta kai egennEsen hyius kai Tygateras kai apeTanen.
Rdz:11:17 C VAI_AAI3S N_NSM P RA_ASN VA_AAN RD_ASM RA_ASM N_ASM N3E_APN A1A_APN M C VAI_AAI3S N2_APM C N3_APF C VBI_AAI3S
Rdz:11:17 and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) Eber after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of he/she/it/same the Peleg year three hundred seventy and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of son and also, even, namely daughter and also, even, namely to die
Rdz:11:17 and he/she/it-EXISTS-ed Eber (indecl) after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-FATHER, be-you(sg)-FATHER-ed!, he/she/it-happens-to-FATHER (opt) him/it/same (acc) the (acc) Peleg (indecl) years (nom|acc|voc) three hundred (nom|acc|voc) seventy and he/she/it-FATHER-ed sons (acc) and daughters (acc) and he/she/it-DIE-ed
Rdz:11:17 Rdz_11:17_1 Rdz_11:17_2 Rdz_11:17_3 Rdz_11:17_4 Rdz_11:17_5 Rdz_11:17_6 Rdz_11:17_7 Rdz_11:17_8 Rdz_11:17_9 Rdz_11:17_10 Rdz_11:17_11 Rdz_11:17_12 Rdz_11:17_13 Rdz_11:17_14 Rdz_11:17_15 Rdz_11:17_16 Rdz_11:17_17 Rdz_11:17_18 Rdz_11:17_19
Rdz:11:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:11:18 καὶ ἔζησεν Φαλεκ ἑκατὸν τριάκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Ραγαυ.
Rdz:11:18 And Phaleg lived and hundred and thirty years, and begot Ragau. (Genesis 11:18 Brenton)
Rdz:11:18 Gdy Peleg miał trzydzieści lat, urodził mu się Reu; (Rdz 11:18 BT_4)
Rdz:11:18 Καὶ ἔζησεν Φαλεκ ἑκατὸν τριάκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Ραγαυ.
Rdz:11:18 καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) Φάλεκ v.l. -λεγ, ὁ ἑκατόν τριά·κοντα ἔτο·ς, -ους, τό καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό Ῥαγαύ, ὁ
Rdz:11:18 a także, nawet, a mianowicie do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) Peleg sto trzydzieści rok a także, nawet, a mianowicie do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę Reu
Rdz:11:18 *kai\ e)/DZEsen *falek e(kato\n tria/konta e)/tE kai\ e)ge/nnEsen to\n *ragau.
Rdz:11:18 kai eDZEsen falek hekaton triakonta etE kai egennEsen ton ragau.
Rdz:11:18 C VAI_AAI3S N_NSM M M N3E_APN C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM
Rdz:11:18 and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) Peleg hundred thirty year and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the Reu
Rdz:11:18 and he/she/it-EXISTS-ed Peleg (indecl) hundred thirty years (nom|acc|voc) and he/she/it-FATHER-ed the (acc) Reu (indecl)
Rdz:11:18 Rdz_11:18_1 Rdz_11:18_2 Rdz_11:18_3 Rdz_11:18_4 Rdz_11:18_5 Rdz_11:18_6 Rdz_11:18_7 Rdz_11:18_8 Rdz_11:18_9 Rdz_11:18_10
Rdz:11:18 x x x x x x x x x x
Rdz:11:19 καὶ ἔζησεν Φαλεκ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Ραγαυ διακόσια ἐννέα ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανεν.
Rdz:11:19 And Phaleg lived after he had begotten Ragau, two hundred and nine years, and begot sons and daughters, and died. (Genesis 11:19 Brenton)
Rdz:11:19 a po urodzeniu się Reu żył Peleg dwieście dziewięć lat i miał synów i córki. (Rdz 11:19 BT_4)
Rdz:11:19 καὶ ἔζησεν Φαλεκ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Ραγαυ διακόσια ἐννέα ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανεν.
Rdz:11:19 καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) Φάλεκ v.l. -λεγ, ὁ μετά ὁ ἡ τό γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Ῥαγαύ, ὁ δια·κόσιοι -αι -α ἐννέα ἔτο·ς, -ους, τό καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Rdz:11:19 a także, nawet, a mianowicie do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) Peleg po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę on / ona / on / sama Reu dwieście dziewięć rok a także, nawet, a mianowicie do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę syn a także, nawet, a mianowicie córka a także, nawet, a mianowicie umrzeć
Rdz:11:19 kai\ e)/DZEsen *falek meta\ to\ gennE=sai au)to\n to\n *ragau diako/sia e)nne/a e)/tE kai\ e)ge/nnEsen ui(ou\s kai\ Tugate/ras kai\ a)pe/Tanen.
Rdz:11:19 kai eDZEsen falek meta to gennEsai auton ton ragau diakosia ennea etE kai egennEsen hyius kai Tygateras kai apeTanen.
Rdz:11:19 C VAI_AAI3S N_NSM P RA_ASN VA_AAN RD_ASM RA_ASM N_ASM A1A_APN M N3E_APN C VAI_AAI3S N2_APM C N3_APF C VBI_AAI3S
Rdz:11:19 and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) Peleg after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of he/she/it/same the Reu two hundred nine year and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of son and also, even, namely daughter and also, even, namely to die
Rdz:11:19 and he/she/it-EXISTS-ed Peleg (indecl) after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-FATHER, be-you(sg)-FATHER-ed!, he/she/it-happens-to-FATHER (opt) him/it/same (acc) the (acc) Reu (indecl) two hundred (nom|acc|voc) nine years (nom|acc|voc) and he/she/it-FATHER-ed sons (acc) and daughters (acc) and he/she/it-DIE-ed
Rdz:11:19 Rdz_11:19_1 Rdz_11:19_2 Rdz_11:19_3 Rdz_11:19_4 Rdz_11:19_5 Rdz_11:19_6 Rdz_11:19_7 Rdz_11:19_8 Rdz_11:19_9 Rdz_11:19_10 Rdz_11:19_11 Rdz_11:19_12 Rdz_11:19_13 Rdz_11:19_14 Rdz_11:19_15 Rdz_11:19_16 Rdz_11:19_17 Rdz_11:19_18 Rdz_11:19_19
Rdz:11:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:11:20 καὶ ἔζησεν Ραγαυ ἑκατὸν τριάκοντα δύο ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Σερουχ.
Rdz:11:20 And Ragau lived and hundred thirty and two years, and begot Seruch. (Genesis 11:20 Brenton)
Rdz:11:20 Gdy Reu miał trzydzieści dwa lata, urodził mu się syn, Serug; (Rdz 11:20 BT_4)
Rdz:11:20 Καὶ ἔζησεν Ραγαυ ἑκατὸν τριάκοντα δύο ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Σερουχ.
Rdz:11:20 καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) Ῥαγαύ, ὁ ἑκατόν τριά·κοντα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἔτο·ς, -ους, τό καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό Σερούχ, ὁ
Rdz:11:20 a także, nawet, a mianowicie do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) Reu sto trzydzieści dwa rok a także, nawet, a mianowicie do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę Serug
Rdz:11:20 *kai\ e)/DZEsen *ragau e(kato\n tria/konta du/o e)/tE kai\ e)ge/nnEsen to\n *serouCH.
Rdz:11:20 kai eDZEsen ragau hekaton triakonta dyo etE kai egennEsen ton seruCH.
Rdz:11:20 C VAI_AAI3S N_NSM M M M N3E_APN C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM
Rdz:11:20 and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) Reu hundred thirty two year and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the Serug
Rdz:11:20 and he/she/it-EXISTS-ed Reu (indecl) hundred thirty two (nom, acc, gen) years (nom|acc|voc) and he/she/it-FATHER-ed the (acc) Serug (indecl)
Rdz:11:20 Rdz_11:20_1 Rdz_11:20_2 Rdz_11:20_3 Rdz_11:20_4 Rdz_11:20_5 Rdz_11:20_6 Rdz_11:20_7 Rdz_11:20_8 Rdz_11:20_9 Rdz_11:20_10 Rdz_11:20_11
Rdz:11:20 x x x x x x x x x x x
Rdz:11:21 καὶ ἔζησεν Ραγαυ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Σερουχ διακόσια ἑπτὰ ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανεν.
Rdz:11:21 And Raau lived after he had begotten Seruch, two hundred and seven years, and begot sons and daughters, and died. (Genesis 11:21 Brenton)
Rdz:11:21 a po urodzeniu się Seruga żył Reu dwieście siedem lat i miał synów i córki. (Rdz 11:21 BT_4)
Rdz:11:21 καὶ ἔζησεν Ραγαυ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Σερουχ διακόσια ἑπτὰ ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανεν.
Rdz:11:21 καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) Ῥαγαύ, ὁ μετά ὁ ἡ τό γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Σερούχ, ὁ δια·κόσιοι -αι -α ἑπτά ἔτο·ς, -ους, τό καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Rdz:11:21 a także, nawet, a mianowicie do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) Reu po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę on / ona / on / sama Serug dwieście siedem rok a także, nawet, a mianowicie do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę syn a także, nawet, a mianowicie córka a także, nawet, a mianowicie umrzeć
Rdz:11:21 kai\ e)/DZEsen *ragau meta\ to\ gennE=sai au)to\n to\n *serouCH diako/sia e(pta\ e)/tE kai\ e)ge/nnEsen ui(ou\s kai\ Tugate/ras kai\ a)pe/Tanen.
Rdz:11:21 kai eDZEsen ragau meta to gennEsai auton ton seruCH diakosia hepta etE kai egennEsen hyius kai Tygateras kai apeTanen.
Rdz:11:21 C VAI_AAI3S N_NSM P RA_ASN VA_AAN RD_ASM RA_ASM N_ASM A1A_APN M N3E_APN C VAI_AAI3S N2_APM C N3_APF C VBI_AAI3S
Rdz:11:21 and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) Reu after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of he/she/it/same the Serug two hundred seven year and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of son and also, even, namely daughter and also, even, namely to die
Rdz:11:21 and he/she/it-EXISTS-ed Reu (indecl) after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-FATHER, be-you(sg)-FATHER-ed!, he/she/it-happens-to-FATHER (opt) him/it/same (acc) the (acc) Serug (indecl) two hundred (nom|acc|voc) seven years (nom|acc|voc) and he/she/it-FATHER-ed sons (acc) and daughters (acc) and he/she/it-DIE-ed
Rdz:11:21 Rdz_11:21_1 Rdz_11:21_2 Rdz_11:21_3 Rdz_11:21_4 Rdz_11:21_5 Rdz_11:21_6 Rdz_11:21_7 Rdz_11:21_8 Rdz_11:21_9 Rdz_11:21_10 Rdz_11:21_11 Rdz_11:21_12 Rdz_11:21_13 Rdz_11:21_14 Rdz_11:21_15 Rdz_11:21_16 Rdz_11:21_17 Rdz_11:21_18 Rdz_11:21_19
Rdz:11:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:11:22 καὶ ἔζησεν Σερουχ ἑκατὸν τριάκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Ναχωρ.
Rdz:11:22 And Seruch lived a hundred and thirty years, and begot Nachor. (Genesis 11:22 Brenton)
Rdz:11:22 Gdy Serug miał trzydzieści lat, urodził mu się Nachor; (Rdz 11:22 BT_4)
Rdz:11:22 Καὶ ἔζησεν Σερουχ ἑκατὸν τριάκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Ναχωρ.
Rdz:11:22 καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) Σερούχ, ὁ ἑκατόν τριά·κοντα ἔτο·ς, -ους, τό καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό Ναχώρ, ὁ
Rdz:11:22 a także, nawet, a mianowicie do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) Serug sto trzydzieści rok a także, nawet, a mianowicie do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę Nahor
Rdz:11:22 *kai\ e)/DZEsen *serouCH e(kato\n tria/konta e)/tE kai\ e)ge/nnEsen to\n *naCHOr.
Rdz:11:22 kai eDZEsen seruCH hekaton triakonta etE kai egennEsen ton naCHOr.
Rdz:11:22 C VAI_AAI3S N_NSM M M N3E_APN C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM
Rdz:11:22 and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) Serug hundred thirty year and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the Nahor
Rdz:11:22 and he/she/it-EXISTS-ed Serug (indecl) hundred thirty years (nom|acc|voc) and he/she/it-FATHER-ed the (acc) Nahor (indecl)
Rdz:11:22 Rdz_11:22_1 Rdz_11:22_2 Rdz_11:22_3 Rdz_11:22_4 Rdz_11:22_5 Rdz_11:22_6 Rdz_11:22_7 Rdz_11:22_8 Rdz_11:22_9 Rdz_11:22_10
Rdz:11:22 x x x x x x x x x x
Rdz:11:23 καὶ ἔζησεν Σερουχ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Ναχωρ ἔτη διακόσια καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανεν.
Rdz:11:23 And Seruch lived after he had begotten Nachor, two hundred years, and begot sons and daughters, and died. (Genesis 11:23 Brenton)
Rdz:11:23 a po urodzeniu się Nachora żył Serug dwieście lat i miał synów i córki. (Rdz 11:23 BT_4)
Rdz:11:23 καὶ ἔζησεν Σερουχ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Ναχωρ ἔτη διακόσια καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανεν.
Rdz:11:23 καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) Σερούχ, ὁ μετά ὁ ἡ τό γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Ναχώρ, ὁ ἔτο·ς, -ους, τό δια·κόσιοι -αι -α καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Rdz:11:23 a także, nawet, a mianowicie do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) Serug po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę on / ona / on / sama Nahor rok dwieście a także, nawet, a mianowicie do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę syn a także, nawet, a mianowicie córka a także, nawet, a mianowicie umrzeć
Rdz:11:23 kai\ e)/DZEsen *serouCH meta\ to\ gennE=sai au)to\n to\n *naCHOr e)/tE diako/sia kai\ e)ge/nnEsen ui(ou\s kai\ Tugate/ras kai\ a)pe/Tanen.
Rdz:11:23 kai eDZEsen seruCH meta to gennEsai auton ton naCHOr etE diakosia kai egennEsen hyius kai Tygateras kai apeTanen.
Rdz:11:23 C VAI_AAI3S N_NSM P RA_ASN VA_AAN RD_ASM RA_ASM N_ASM N3E_APN A1A_APN C VAI_AAI3S N2_APM C N3_APF C VBI_AAI3S
Rdz:11:23 and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) Serug after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of he/she/it/same the Nahor year two hundred and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of son and also, even, namely daughter and also, even, namely to die
Rdz:11:23 and he/she/it-EXISTS-ed Serug (indecl) after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-FATHER, be-you(sg)-FATHER-ed!, he/she/it-happens-to-FATHER (opt) him/it/same (acc) the (acc) Nahor (indecl) years (nom|acc|voc) two hundred (nom|acc|voc) and he/she/it-FATHER-ed sons (acc) and daughters (acc) and he/she/it-DIE-ed
Rdz:11:23 Rdz_11:23_1 Rdz_11:23_2 Rdz_11:23_3 Rdz_11:23_4 Rdz_11:23_5 Rdz_11:23_6 Rdz_11:23_7 Rdz_11:23_8 Rdz_11:23_9 Rdz_11:23_10 Rdz_11:23_11 Rdz_11:23_12 Rdz_11:23_13 Rdz_11:23_14 Rdz_11:23_15 Rdz_11:23_16 Rdz_11:23_17 Rdz_11:23_18
Rdz:11:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:11:24 καὶ ἔζησεν Ναχωρ ἔτη ἑβδομήκοντα ἐννέα καὶ ἐγέννησεν τὸν Θαρα.
Rdz:11:24 And Nachor lived a hundred and seventy-nine years, and begot Tharrha. (Genesis 11:24 Brenton)
Rdz:11:24 Gdy Nachor miał dwadzieścia dziewięć lat, urodził mu się Terach; (Rdz 11:24 BT_4)
Rdz:11:24 Καὶ ἔζησεν Ναχωρ ἔτη ἑβδομήκοντα ἐννέα καὶ ἐγέννησεν τὸν Θαρα.
Rdz:11:24 καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) Ναχώρ, ὁ ἔτο·ς, -ους, τό ἑβδομή·κοντα ἐννέα καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό Θάρα, ὁ
Rdz:11:24 a także, nawet, a mianowicie do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) Nahor rok siedemdziesiąt dziewięć a także, nawet, a mianowicie do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę Tare
Rdz:11:24 *kai\ e)/DZEsen *naCHOr e)/tE e(bdomE/konta e)nne/a kai\ e)ge/nnEsen to\n *Tara.
Rdz:11:24 kai eDZEsen naCHOr etE hebdomEkonta ennea kai egennEsen ton Tara.
Rdz:11:24 C VAI_AAI3S N_NSM N3E_APN M M C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM
Rdz:11:24 and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) Nahor year seventy nine and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the Terah
Rdz:11:24 and he/she/it-EXISTS-ed Nahor (indecl) years (nom|acc|voc) seventy nine and he/she/it-FATHER-ed the (acc) Terah (indecl)
Rdz:11:24 Rdz_11:24_1 Rdz_11:24_2 Rdz_11:24_3 Rdz_11:24_4 Rdz_11:24_5 Rdz_11:24_6 Rdz_11:24_7 Rdz_11:24_8 Rdz_11:24_9 Rdz_11:24_10
Rdz:11:24 x x x x x x x x x x
Rdz:11:25 καὶ ἔζησεν Ναχωρ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Θαρα ἔτη ἑκατὸν εἴκοσι ἐννέα καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανεν.
Rdz:11:25 And Nachor lived after he had begotten Tharrha, an hundred and twenty-five years, and begot sons and daughters, and he died. (Genesis 11:25 Brenton)
Rdz:11:25 a po urodzeniu się Teracha Nachor żył sto dziewiętnaście lat i miał synów i córki. (Rdz 11:25 BT_4)
Rdz:11:25 καὶ ἔζησεν Ναχωρ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Θαρα ἔτη ἑκατὸν εἴκοσι ἐννέα καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανεν.
Rdz:11:25 καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) Ναχώρ, ὁ μετά ὁ ἡ τό γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Θάρα, ὁ ἔτο·ς, -ους, τό ἑκατόν εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι ἐννέα καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Rdz:11:25 a także, nawet, a mianowicie do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) Nahor po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę on / ona / on / sama Tare rok sto ikona; dwadzieścia dziewięć a także, nawet, a mianowicie do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę syn a także, nawet, a mianowicie córka a także, nawet, a mianowicie umrzeć
Rdz:11:25 kai\ e)/DZEsen *naCHOr meta\ to\ gennE=sai au)to\n to\n *Tara e)/tE e(kato\n ei)/kosi e)nne/a kai\ e)ge/nnEsen ui(ou\s kai\ Tugate/ras kai\ a)pe/Tanen.
Rdz:11:25 kai eDZEsen naCHOr meta to gennEsai auton ton Tara etE hekaton eikosi ennea kai egennEsen hyius kai Tygateras kai apeTanen.
Rdz:11:25 C VAI_AAI3S N_NSM P RA_ASN VA_AAN RD_ASM RA_ASM N_ASM N3E_APN M M M C VAI_AAI3S N2_APM C N3_APF C VBI_AAI3S
Rdz:11:25 and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) Nahor after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of he/she/it/same the Terah year hundred icon; twenty nine and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of son and also, even, namely daughter and also, even, namely to die
Rdz:11:25 and he/she/it-EXISTS-ed Nahor (indecl) after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-FATHER, be-you(sg)-FATHER-ed!, he/she/it-happens-to-FATHER (opt) him/it/same (acc) the (acc) Terah (indecl) years (nom|acc|voc) hundred icons (dat); twenty nine and he/she/it-FATHER-ed sons (acc) and daughters (acc) and he/she/it-DIE-ed
Rdz:11:25 Rdz_11:25_1 Rdz_11:25_2 Rdz_11:25_3 Rdz_11:25_4 Rdz_11:25_5 Rdz_11:25_6 Rdz_11:25_7 Rdz_11:25_8 Rdz_11:25_9 Rdz_11:25_10 Rdz_11:25_11 Rdz_11:25_12 Rdz_11:25_13 Rdz_11:25_14 Rdz_11:25_15 Rdz_11:25_16 Rdz_11:25_17 Rdz_11:25_18 Rdz_11:25_19 Rdz_11:25_20
Rdz:11:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:11:26 καὶ ἔζησεν Θαρα ἑβδομήκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Αβραμ καὶ τὸν Ναχωρ καὶ τὸν Αρραν.
Rdz:11:26 And Tharrha lived seventy years, and begot Abram, and Nachor, and Arrhan. (Genesis 11:26 Brenton)
Rdz:11:26 Gdy Terach miał siedemdziesiąt lat, urodzili mu się synowie: Abram, Nachor i Haran. (Rdz 11:26 BT_4)
Rdz:11:26 Καὶ ἔζησεν Θαρα ἑβδομήκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Αβραμ καὶ τὸν Ναχωρ καὶ τὸν Αρραν.
Rdz:11:26 καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) Θάρα, ὁ ἑβδομή·κοντα ἔτο·ς, -ους, τό καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό Ναχώρ, ὁ καί ὁ ἡ τό  
Rdz:11:26 a także, nawet, a mianowicie do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) Tare siedemdziesiąt rok a także, nawet, a mianowicie do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę ? a także, nawet, a mianowicie Nahor a także, nawet, a mianowicie ?
Rdz:11:26 *kai\ e)/DZEsen *Tara e(bdomE/konta e)/tE kai\ e)ge/nnEsen to\n *abram kai\ to\n *naCHOr kai\ to\n *arran.
Rdz:11:26 kai eDZEsen Tara hebdomEkonta etE kai egennEsen ton abram kai ton naCHOr kai ton arran.
Rdz:11:26 C VAI_AAI3S N_NSM M N3E_APN C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM
Rdz:11:26 and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) Terah seventy year and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć and also, even, namely the Nahor and also, even, namely the ć
Rdz:11:26 and he/she/it-EXISTS-ed Terah (indecl) seventy years (nom|acc|voc) and he/she/it-FATHER-ed the (acc)   and the (acc) Nahor (indecl) and the (acc)  
Rdz:11:26 Rdz_11:26_1 Rdz_11:26_2 Rdz_11:26_3 Rdz_11:26_4 Rdz_11:26_5 Rdz_11:26_6 Rdz_11:26_7 Rdz_11:26_8 Rdz_11:26_9 Rdz_11:26_10 Rdz_11:26_11 Rdz_11:26_12 Rdz_11:26_13 Rdz_11:26_14 Rdz_11:26_15
Rdz:11:26 x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:11:27 Αὗται δὲ αἱ γενέσεις Θαρα· Θαρα ἐγέννησεν τὸν Αβραμ καὶ τὸν Ναχωρ καὶ τὸν Αρραν, καὶ Αρραν ἐγέννησεν τὸν Λωτ.
Rdz:11:27 And these are the generations of Tharrha. Tharrha begot Abram and Nachor, and Arrhan; and Arrhan begot Lot. (Genesis 11:27 Brenton)
Rdz:11:27 Oto dzieje potomków Teracha. Terach był ojcem Abrama, Nachora i Harana, a Haran był ojcem Lota. (Rdz 11:27 BT_4)
Rdz:11:27 Αὗται δὲ αἱ γενέσεις Θαρα· Θαρα ἐγέννησεν τὸν Αβραμ καὶ τὸν Ναχωρ καὶ τὸν Αρραν, καὶ Αρραν ἐγέννησεν τὸν Λωτ.
Rdz:11:27 οὗτος αὕτη τοῦτο δέ ὁ ἡ τό γένεσις, -εως, ἡ (cf. γέννησις) Θάρα, ὁ Θάρα, ὁ γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό Ναχώρ, ὁ καί ὁ ἡ τό   καί   γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό Λώτ, ὁ
Rdz:11:27 to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] zaś rodowód Tare Tare do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę ? a także, nawet, a mianowicie Nahor a także, nawet, a mianowicie ? a także, nawet, a mianowicie ? do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę Los
Rdz:11:27 *au(=tai de\ ai( gene/seis *Tara· *Tara e)ge/nnEsen to\n *abram kai\ to\n *naCHOr kai\ to\n *arran, kai\ *arran e)ge/nnEsen to\n *lOt.
Rdz:11:27 hautai de hai geneseis Tara· Tara egennEsen ton abram kai ton naCHOr kai ton arran, kai arran egennEsen ton lOt.
Rdz:11:27 RD_NPF x RA_NPF N3I_NPF N_GSM N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM
Rdz:11:27 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the lineage Terah Terah to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć and also, even, namely the Nahor and also, even, namely the ć and also, even, namely ć to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the Lot
Rdz:11:27 these (nom) Yet the (nom) lineages (acc, nom|voc) Terah (indecl) Terah (indecl) he/she/it-FATHER-ed the (acc)   and the (acc) Nahor (indecl) and the (acc)   and   he/she/it-FATHER-ed the (acc) Lot (indecl)
Rdz:11:27 Rdz_11:27_1 Rdz_11:27_2 Rdz_11:27_3 Rdz_11:27_4 Rdz_11:27_5 Rdz_11:27_6 Rdz_11:27_7 Rdz_11:27_8 Rdz_11:27_9 Rdz_11:27_10 Rdz_11:27_11 Rdz_11:27_12 Rdz_11:27_13 Rdz_11:27_14 Rdz_11:27_15 Rdz_11:27_16 Rdz_11:27_17 Rdz_11:27_18 Rdz_11:27_19 Rdz_11:27_20
Rdz:11:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:11:28 καὶ ἀπέθανεν Αρραν ἐνώπιον Θαρα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐν τῇ γῇ, ᾗ ἐγενήθη, ἐν τῇ χώρᾳ τῶν Χαλδαίων.
Rdz:11:28 And Arrhan died in the presence of Tharrha his father, in the land in which he was born, in the country of the Chaldees. (Genesis 11:28 Brenton)
Rdz:11:28 Haran zmarł jeszcze za życia Teracha, swego ojca, w kraju, w którym się urodził, w Ur chaldejskim. (Rdz 11:28 BT_4)
Rdz:11:28 καὶ ἀπέθανεν Αρραν ἐνώπιον Θαρα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐν τῇ γῇ, ἐγενήθη, ἐν τῇ χώρᾳ τῶν Χαλδαίων.
Rdz:11:28 καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)   ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] Θάρα, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό Χαλδαῖος, -ου, ὁ
Rdz:11:28 a także, nawet, a mianowicie umrzeć ? w obecności (gen); ??? Tare ojciec on / ona / on / sama w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między ziemia / Ziemia który / którego / których stać się stać, stanie, w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między Region królestwo (cl ja?); Ziemia, kraj, terytorium, na układ trawienny Chaldejskiego
Rdz:11:28 kai\ a)pe/Tanen *arran e)nO/pion *Tara tou= patro\s au)tou= e)n tE=| gE=|, E(=| e)genE/TE, e)n tE=| CHO/ra| tO=n *CHaldai/On.
Rdz:11:28 kai apeTanen arran enOpion Tara tu patros autu en tE gE, hE egenETE, en tE CHOra tOn CHaldaiOn.
Rdz:11:28 C VBI_AAI3S N_NSM P N_GSM RA_GSM N3_GSM RD_GSM P RA_DSF N1_DSF RR_DSF VCI_API3S P RA_DSF N1A_DSF RA_GPM N2_GPM
Rdz:11:28 and also, even, namely to die ć in the presence of (+gen); ??? Terah the father he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land who/whom/which to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the region realm (clίme); land, country, territory, tract the Chaldean
Rdz:11:28 and he/she/it-DIE-ed   in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) Terah (indecl) the (gen) father (gen) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) who/whom/which (dat) he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) region (dat) the (gen) Chaldeans (gen)
Rdz:11:28 Rdz_11:28_1 Rdz_11:28_2 Rdz_11:28_3 Rdz_11:28_4 Rdz_11:28_5 Rdz_11:28_6 Rdz_11:28_7 Rdz_11:28_8 Rdz_11:28_9 Rdz_11:28_10 Rdz_11:28_11 Rdz_11:28_12 Rdz_11:28_13 Rdz_11:28_14 Rdz_11:28_15 Rdz_11:28_16 Rdz_11:28_17 Rdz_11:28_18
Rdz:11:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:11:29 καὶ ἔλαβον Αβραμ καὶ Ναχωρ ἑαυτοῖς γυναῖκας· ὄνομα τῇ γυναικὶ Αβραμ Σαρα, καὶ ὄνομα τῇ γυναικὶ Ναχωρ Μελχα θυγάτηρ Αρραν, πατὴρ Μελχα καὶ πατὴρ Ιεσχα.
Rdz:11:29 And Abram and Nachor took to themselves wives, the name of the wife of Abram was Sara, and the name of the wife of Nachor, Malcha, daughter of Arrhan, and he was the father of Malcha, the father of Jescha. (Genesis 11:29 Brenton)
Rdz:11:29 Abram i Nachor wzięli sobie żony. Imię żony Abrama było Saraj, imię zaś żony Nachora - Milka. Była to córka Harana, który miał jeszcze drugą córkę imieniem Jiska. (Rdz 11:29 BT_4)
Rdz:11:29 καὶ ἔλαβον Αβραμ καὶ Ναχωρ ἑαυτοῖς γυναῖκας· ὄνομα τῇ γυναικὶ Αβραμ Σαρα, καὶ ὄνομα τῇ γυναικὶ Ναχωρ Μελχα θυγάτηρ Αρραν, πατὴρ Μελχα καὶ πατὴρ Ιεσχα.
Rdz:11:29 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)   καί Ναχώρ, ὁ ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι     καί ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι Ναχώρ, ὁ   θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ   πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες   καί πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες  
Rdz:11:29 a także, nawet, a mianowicie chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem ? a także, nawet, a mianowicie Nahor self / our- / your- / się kobieta / żona w odniesieniu do nazwy kobieta / żona ? ? a także, nawet, a mianowicie w odniesieniu do nazwy kobieta / żona Nahor ? córka ? ojciec ? a także, nawet, a mianowicie ojciec ?
Rdz:11:29 kai\ e)/labon *abram kai\ *naCHOr e(autoi=s gunai=kas· o)/noma tE=| gunaiki\ *abram *sara, kai\ o)/noma tE=| gunaiki\ *naCHOr *melCHa Tuga/tEr *arran, patE\r *melCHa kai\ patE\r *iesCHa.
Rdz:11:29 kai elabon abram kai naCHOr heautois gynaikas· onoma tE gynaiki abram sara, kai onoma tE gynaiki naCHOr melCHa TygatEr arran, patEr melCHa kai patEr iesCHa.
Rdz:11:29 C VBI_AAI3P N_NSM C N_NSM RD_DPM N3K_APF N3M_NSN RA_DSF N3K_DSF N_GSM N_NSF C N3M_NSN RA_DSF N3K_DSF N_GSM N_NSF N3_NSF N_GSM N3_NSM N_GSF C N3_NSM N_NSF
Rdz:11:29 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ć and also, even, namely Nahor self /our-/your-/themselves woman/wife name with regard to the woman/wife ć ć and also, even, namely name with regard to the woman/wife Nahor ć daughter ć father ć and also, even, namely father ć
Rdz:11:29 and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed   and Nahor (indecl) selves (dat) women/wives (acc) name (nom|acc|voc) the (dat) woman/wife (dat)     and name (nom|acc|voc) the (dat) woman/wife (dat) Nahor (indecl)   daughter (nom)   father (nom)   and father (nom)  
Rdz:11:29 Rdz_11:29_1 Rdz_11:29_2 Rdz_11:29_3 Rdz_11:29_4 Rdz_11:29_5 Rdz_11:29_6 Rdz_11:29_7 Rdz_11:29_8 Rdz_11:29_9 Rdz_11:29_10 Rdz_11:29_11 Rdz_11:29_12 Rdz_11:29_13 Rdz_11:29_14 Rdz_11:29_15 Rdz_11:29_16 Rdz_11:29_17 Rdz_11:29_18 Rdz_11:29_19 Rdz_11:29_20 Rdz_11:29_21 Rdz_11:29_22 Rdz_11:29_23 Rdz_11:29_24 Rdz_11:29_25
Rdz:11:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:11:30 καὶ ἦν Σαρα στεῖρα καὶ οὐκ ἐτεκνοποίει.
Rdz:11:30 And Sara was barren, and did not bear children. (Genesis 11:30 Brenton)
Rdz:11:30 Saraj była niepłodna, nie miała więc potomstwa. (Rdz 11:30 BT_4)
Rdz:11:30 καὶ ἦν Σαρα στεῖρα καὶ οὐκ ἐτεκνοποίει.
Rdz:11:30 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   στεῖρα, -ας, ἡ, voc. sg. στεῖρα καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ  
Rdz:11:30 a także, nawet, a mianowicie być ? niepłodna a także, nawet, a mianowicie nie ?
Rdz:11:30 kai\ E)=n *sara stei=ra kai\ ou)k e)teknopoi/ei.
Rdz:11:30 kai En sara steira kai uk eteknopoiei.
Rdz:11:30 C V9_IAI3S N_NSF N1A_NSF C D V2I_IAI3S
Rdz:11:30 and also, even, namely to be ć barren one and also, even, namely not  
Rdz:11:30 and he/she/it-was   barren one  (nom|voc) and not  
Rdz:11:30 Rdz_11:30_1 Rdz_11:30_2 Rdz_11:30_3 Rdz_11:30_4 Rdz_11:30_5 Rdz_11:30_6 Rdz_11:30_7
Rdz:11:30 x x x x x x x
Rdz:11:31 καὶ ἔλαβεν Θαρα τὸν Αβραμ υἱὸν αὐτοῦ καὶ τὸν Λωτ υἱὸν Αρραν υἱὸν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καὶ τὴν Σαραν τὴν νύμφην αὐτοῦ γυναῖκα Αβραμ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καὶ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐκ τῆς χώρας τῶν Χαλδαίων πορευθῆναι εἰς τὴν γῆν Χανααν καὶ ἦλθεν ἕως Χαρραν καὶ κατῴκησεν ἐκεῖ.
Rdz:11:31 And Tharrha took Abram his son, and Lot the son Arrhan, the son of his son, and Sara his daughter-in-law, the wife of Abram his son, and led them forth out of the land of the Chaldees, to go into the land of Chanaan, and they came as far as Charrhan, and he dwelt there. (Genesis 11:31 Brenton)
Rdz:11:31 Terach, wziąwszy z sobą swego syna Abrama, Lota - syna Harana, czyli swego wnuka, i Saraj, swą synową, żonę Abrama, wyruszył z nimi z Ur chaldejskiego, aby się udać do kraju Kanaan. Gdy jednak przyszli do Charanu, osiedlili się tam. (Rdz 11:31 BT_4)
Rdz:11:31 καὶ ἔλαβεν Θαρα τὸν Αβραμ υἱὸν αὐτοῦ καὶ τὸν Λωτ υἱὸν Αρραν υἱὸν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καὶ τὴν Σαραν τὴν νύμφην αὐτοῦ γυναῖκα Αβραμ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καὶ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐκ τῆς χώρας τῶν Χαλδαίων πορευθῆναι εἰς τὴν γῆν Χανααν καὶ ἦλθεν ἕως Χαρραν καὶ κατῴκησεν ἐκεῖ.
Rdz:11:31 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Θάρα, ὁ ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό Λώτ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό νύμφη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό Χαλδαῖος, -ου, ὁ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Χαναάν, ἡ καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω Χαρράν, ἡ καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐκεῖ
Rdz:11:31 a także, nawet, a mianowicie chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem Tare ? syn on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie Los syn ? syn syn on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie ? panna młoda / córka-in-law on / ona / on / sama kobieta / żona ? syn on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie wyprowadzenie on / ona / on / sama z (gen) ?? przed samogłoskami Region królestwo (cl ja?); Ziemia, kraj, terytorium, na układ trawienny Chaldejskiego iść do (acc) ziemia / Ziemia Canaan a także, nawet, a mianowicie przyjść aż do; świt Haran a także, nawet, a mianowicie do przebywania / ustatkować mieszkać na stałe, w najsilniejszym sensie - stąd mieszkać lub ustatkować dokładnie, perwersyjnie i pełną kontrolę, aby być dokładnie w domu (patrz Ef 3:17, Kol 1:19, 2: 9) ( kontrastują z ????????) tam
Rdz:11:31 kai\ e)/laben *Tara to\n *abram ui(o\n au)tou= kai\ to\n *lOt ui(o\n *arran ui(o\n tou= ui(ou= au)tou= kai\ tE\n *saran tE\n nu/mfEn au)tou= gunai=ka *abram tou= ui(ou= au)tou= kai\ e)XE/gagen au)tou\s e)k tE=s CHO/ras tO=n *CHaldai/On poreuTE=nai ei)s tE\n gE=n *CHanaan kai\ E)=lTen e(/Os *CHarran kai\ katO/|kEsen e)kei=.
Rdz:11:31 kai elaben Tara ton abram hyion autu kai ton