Rdz:12:1 καὶ εἶπεν κύριος τῷ Αβραμ Ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σου καὶ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου εἰς τὴν γῆν, ἣν ἄν σοι δείξω·
Rdz:12:1 And the Lord said to Abram, Go forth out of thy land and out of thy kindred, and out of the house of thy father, and come into the land which I will shew thee. (Genesis 12:1 Brenton)
Rdz:12:1 Pan rzekł do Abrama: «Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. (Rdz 12:1 BT_4)
Rdz:12:1 Καὶ εἶπεν κύριος τῷ Αβραμ Ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σου καὶ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου εἰς τὴν γῆν, ἣν ἄν σοι δείξω·
Rdz:12:1 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό   ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐκ ὁ ἡ τό συγ·γένεια, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐκ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ ἄν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-)
Rdz:12:1 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. ? ujawnić się z (gen) ?? przed samogłoskami ziemia / Ziemia ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie z (gen) ?? przed samogłoskami krewny ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie z (gen) ?? przed samogłoskami dom; mieszkać ojciec ty; twój / twoje (SG) do (acc) ziemia / Ziemia który / którego / których kiedykolwiek (jeśli w ogóle) ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub pokazywać
Rdz:12:1 *kai\ ei)=pen ku/rios tO=| *abram *)/eXelTe e)k tE=s gE=s sou kai\ e)k tE=s suggenei/as sou kai\ e)k tou= oi)/kou tou= patro/s sou ei)s tE\n gE=n, E(\n a)/n soi dei/XO·
Rdz:12:1 kai eipen kyrios tO abram eXelTe ek tEs gEs su kai ek tEs syngeneias su kai ek tu oiku tu patros su eis tEn gEn, hEn an soi deiXO·
Rdz:12:1 C VBI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N_DSM VB_AAD2S P RA_GSF N1_GSF RP_GS C P RA_GSF N1A_GSF RP_GS C P RA_GSM N2_GSM RA_GSM N3_GSM RP_GS P RA_ASF N1_ASF RR_ASF x RP_DS VF_FAI1S
Rdz:12:1 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the ć to come out out of (+gen) ἐξ before vowels the earth/land you; your/yours(sg) and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the relative you; your/yours(sg) and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the house; to dwell the father you; your/yours(sg) into (+acc) the earth/land who/whom/which ever (if ever) you; your/yours(sg); to rub worn, rub to show
Rdz:12:1 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat)   do-COME-you(sg)-OUT! out of (+gen) the (gen) earth/land (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and out of (+gen) the (gen) relative (gen), relatives (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and out of (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) ever you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) I-will-SHOW, I-should-SHOW
Rdz:12:1 Rdz_12:1_1 Rdz_12:1_2 Rdz_12:1_3 Rdz_12:1_4 Rdz_12:1_5 Rdz_12:1_6 Rdz_12:1_7 Rdz_12:1_8 Rdz_12:1_9 Rdz_12:1_10 Rdz_12:1_11 Rdz_12:1_12 Rdz_12:1_13 Rdz_12:1_14 Rdz_12:1_15 Rdz_12:1_16 Rdz_12:1_17 Rdz_12:1_18 Rdz_12:1_19 Rdz_12:1_20 Rdz_12:1_21 Rdz_12:1_22 Rdz_12:1_23 Rdz_12:1_24 Rdz_12:1_25 Rdz_12:1_26 Rdz_12:1_27 Rdz_12:1_28 Rdz_12:1_29
Rdz:12:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:12:2 καὶ ποιήσω σε εἰς ἔθνος μέγα καὶ εὐλογήσω σε καὶ μεγαλυνῶ τὸ ὄνομά σου, καὶ ἔσῃ εὐλογητός·
Rdz:12:2 And I will make thee a great nation, and I will bless thee and magnify thy name, and thou shalt be blessed. (Genesis 12:2 Brenton)
Rdz:12:2 Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. (Rdz 12:2 BT_4)
Rdz:12:2 καὶ ποιήσω σε εἰς ἔθνος μέγα καὶ εὐλογήσω σε καὶ μεγαλυνῶ τὸ ὄνομά σου, καὶ ἔσῃ εὐλογητός·
Rdz:12:2 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εὐ·λογητός -ή -όν
Rdz:12:2 a także, nawet, a mianowicie robić / zrobić ty; twój / twoje (SG) do (acc) Naród [zobacz etnicznej] wielki a także, nawet, a mianowicie błogosławić ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie aby powiększyć / laud w odniesieniu do nazwy ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie być błogosławiony
Rdz:12:2 kai\ poiE/sO se ei)s e)/Tnos me/ga kai\ eu)logE/sO se kai\ megalunO= to\ o)/noma/ sou, kai\ e)/sE| eu)logEto/s·
Rdz:12:2 kai poiEsO se eis eTnos mega kai eulogEsO se kai megalynO to onoma su, kai esE eulogEtos·
Rdz:12:2 C VF_FAI1S RP_AS P N3E_ASN A1P_ASN C VF_FAI1S RP_AS C VF2_FAI1S RA_ASN N3M_ASN RP_GS C VF_FMI2S A1_NSM
Rdz:12:2 and also, even, namely to do/make you; your/yours(sg) into (+acc) nation [see ethnic] great and also, even, namely to bless you; your/yours(sg) and also, even, namely to magnify/laud the name with regard to you; your/yours(sg) and also, even, namely to be blessed
Rdz:12:2 and I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) nation (nom|acc|voc) great ([Adj] nom|acc|voc) and I-will-BLESS, you(sg)-were-BLESS-ed, I-should-BLESS you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and I-am-MAGNIFY/LAUD-ing, I-should-be-MAGNIFY/LAUD-ing, I-should-MAGNIFY/LAUD the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-be blessed ([Adj] nom)
Rdz:12:2 Rdz_12:2_1 Rdz_12:2_2 Rdz_12:2_3 Rdz_12:2_4 Rdz_12:2_5 Rdz_12:2_6 Rdz_12:2_7 Rdz_12:2_8 Rdz_12:2_9 Rdz_12:2_10 Rdz_12:2_11 Rdz_12:2_12 Rdz_12:2_13 Rdz_12:2_14 Rdz_12:2_15 Rdz_12:2_16 Rdz_12:2_17
Rdz:12:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:12:3 καὶ εὐλογήσω τοὺς εὐλογοῦντάς σε, καὶ τοὺς καταρωμένους σε καταράσομαι· καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς.
Rdz:12:3 And I will bless those that bless thee, and curse those that curse thee, and in thee shall all the tribes of the earth be blessed. (Genesis 12:3 Brenton)
Rdz:12:3 Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi». (Rdz 12:3 BT_4)
Rdz:12:3 καὶ εὐλογήσω τοὺς εὐλογοῦντάς σε, καὶ τοὺς καταρωμένους σε καταράσομαι· καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς.
Rdz:12:3 καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) καί ἐν·ευ·λογέω (εν+ευλογ(ε)-, -, -, -, -, εν+ευλογη·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Rdz:12:3 a także, nawet, a mianowicie błogosławić błogosławić ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie przeklinać (przeklinać w dół) ty; twój / twoje (SG) przeklinać (przeklinać w dół) a także, nawet, a mianowicie do błogosławiony w-The błogosławione miejsce w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania plemię ziemia / Ziemia
Rdz:12:3 kai\ eu)logE/sO tou\s eu)logou=nta/s se, kai\ tou\s katarOme/nous se katara/somai· kai\ e)neulogETE/sontai e)n soi\ pa=sai ai( fulai\ tE=s gE=s.
Rdz:12:3 kai eulogEsO tus euloguntas se, kai tus katarOmenus se katarasomai· kai eneulogETEsontai en soi pasai hai fylai tEs gEs.
Rdz:12:3 C VF_FAI1S RA_APM V2_PAPAPM RP_AS C RA_APM V3_PMPAPM RP_AS VF_FMI1S C VC_FPI3P P RP_DS A1S_NPF RA_NPF N1_NPF RA_GSF N1_GSF
Rdz:12:3 and also, even, namely to bless the to bless you; your/yours(sg) and also, even, namely the to curse (curse down) you; your/yours(sg) to curse (curse down) and also, even, namely to in-blessed The place of being blessed in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub every all, each, every, the whole of; to sprinkle the tribe the earth/land
Rdz:12:3 and I-will-BLESS, you(sg)-were-BLESS-ed, I-should-BLESS the (acc) while BLESS-ing (acc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and the (acc) while being-CURSE (CURSE DOWN)-ed (acc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) I-will-be-CURSE (CURSE DOWN)-ed and they-will-be-IN-BLESSED-ed in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) tribes (nom|voc) the (gen) earth/land (gen)
Rdz:12:3 Rdz_12:3_1 Rdz_12:3_2 Rdz_12:3_3 Rdz_12:3_4 Rdz_12:3_5 Rdz_12:3_6 Rdz_12:3_7 Rdz_12:3_8 Rdz_12:3_9 Rdz_12:3_10 Rdz_12:3_11 Rdz_12:3_12 Rdz_12:3_13 Rdz_12:3_14 Rdz_12:3_15 Rdz_12:3_16 Rdz_12:3_17 Rdz_12:3_18 Rdz_12:3_19
Rdz:12:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:12:4 καὶ ἐπορεύθη Αβραμ, καθάπερ ἐλάλησεν αὐτῷ κύριος, καὶ ᾤχετο μετ’ αὐτοῦ Λωτ· Αβραμ δὲ ἦν ἐτῶν ἑβδομήκοντα πέντε, ὅτε ἐξῆλθεν ἐκ Χαρραν.
Rdz:12:4 And Abram went as the Lord spoke to him, and Lot departed with him, and Abram was seventy-five years old, when he went out of Charrhan. (Genesis 12:4 Brenton)
Rdz:12:4 Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot. Abram miał siedemdziesiąt pięć lat, gdy wyszedł z Charanu. (Rdz 12:4 BT_4)
Rdz:12:4 καὶ ἐπορεύθη Αβραμ, καθάπερ ἐλάλησεν αὐτῷ κύριος, καὶ ᾤχετο μετ’ αὐτοῦ Λωτ· Αβραμ δὲ ἦν ἐτῶν ἑβδομήκοντα πέντε, ὅτε ἐξῆλθεν ἐκ Χαρραν.
Rdz:12:4 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)   καθάπερ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί   μετά αὐτός αὐτή αὐτό Λώτ, ὁ   δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔτο·ς, -ους, τό ἑβδομή·κοντα πέντε ὅτε ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ Χαρράν, ἡ
Rdz:12:4 a także, nawet, a mianowicie iść ? tak jak mówić on / ona / on / sama panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. a także, nawet, a mianowicie ? po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem on / ona / on / sama Los ? zaś być rok siedemdziesiąt pięć kiedy ujawnić się z (gen) ?? przed samogłoskami Haran
Rdz:12:4 kai\ e)poreu/TE *abram, kaTa/per e)la/lEsen au)tO=| ku/rios, kai\ O)/|CHeto met’ au)tou= *lOt· *abram de\ E)=n e)tO=n e(bdomE/konta pe/nte, o(/te e)XE=lTen e)k *CHarran.
Rdz:12:4 kai eporeuTE abram, kaTaper elalEsen autO kyrios, kai OCHeto met’ autu lOt· abram de En etOn hebdomEkonta pente, hote eXElTen ek CHarran.
Rdz:12:4 C VCI_API3S N_NSM D VAI_AAI3S RD_DSM N2_NSM C V1I_IMI3S P RD_GSM N_NSM N_NSM x V9_IAI3S N3E_GPN M M D VBI_AAI3S P N_GS
Rdz:12:4 and also, even, namely to go ć even as to speak he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same Lot ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be year seventy five when to come out out of (+gen) ἐξ before vowels Haran
Rdz:12:4 and he/she/it-was-GO-ed   even as he/she/it-SPEAK-ed him/it/same (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and   after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) Lot (indecl)   Yet he/she/it-was years (gen) seventy five when he/she/it-COME-ed-OUT out of (+gen) Haran (indecl)
Rdz:12:4 Rdz_12:4_1 Rdz_12:4_2 Rdz_12:4_3 Rdz_12:4_4 Rdz_12:4_5 Rdz_12:4_6 Rdz_12:4_7 Rdz_12:4_8 Rdz_12:4_9 Rdz_12:4_10 Rdz_12:4_11 Rdz_12:4_12 Rdz_12:4_13 Rdz_12:4_14 Rdz_12:4_15 Rdz_12:4_16 Rdz_12:4_17 Rdz_12:4_18 Rdz_12:4_19 Rdz_12:4_20 Rdz_12:4_21 Rdz_12:4_22
Rdz:12:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:12:5 καὶ ἔλαβεν Αβραμ τὴν Σαραν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὸν Λωτ υἱὸν τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτῶν, ὅσα ἐκτήσαντο, καὶ πᾶσαν ψυχήν, ἣν ἐκτήσαντο ἐν Χαρραν, καὶ ἐξήλθοσαν πορευθῆναι εἰς γῆν Χανααν καὶ ἦλθον εἰς γῆν Χανααν. –
Rdz:12:5 And Abram took Sara his wife, and Lot the son of his brother, and all their possessions, as many as they had got, and every soul which they had got in Charrhan, and they went forth to go into the land of Chanaan. (Genesis 12:5 Brenton)
Rdz:12:5 I zabrał Abram z sobą swoją żonę Saraj, swego bratanka Lota i cały dobytek, jaki obaj posiadali, oraz służbę, którą nabyli w Charanie, i wyruszyli, aby się udać do Kanaanu. Gdy zaś przybyli do Kanaanu, (Rdz 12:5 BT_4)
Rdz:12:5 καὶ ἔλαβεν Αβραμ τὴν Σαραν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὸν Λωτ υἱὸν τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτῶν, ὅσα ἐκτήσαντο, καὶ πᾶσαν ψυχήν, ἣν ἐκτήσαντο ἐν Χαρραν, καὶ ἐξήλθοσαν πορευθῆναι εἰς γῆν Χανααν καὶ ἦλθον εἰς γῆν Χανααν.
Rdz:12:5 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)   ὁ ἡ τό   γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό Λώτ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὅσος -η -ον κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὅς ἥ ὅ κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) ἐν Χαρράν, ἡ καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Χαναάν, ἡ καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Χαναάν, ἡ  
Rdz:12:5 a także, nawet, a mianowicie chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem ? ? kobieta / żona on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie Los syn brat on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość być w mocy [być] w mocy [z], na przykład gdy posiadanie jest w kontroli on / ona / on / sama tyle, / aż posiadać ???????? ????? ??????? ????? czasowość; posiadają; domeny i mienia Mówi się, że warunki współzależne a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania Życie samo A. życie ????? ?. ?? ????? ??? Il. 5. 296, itd; psyche = umysł osoby który / którego / których posiadać ???????? ????? ??????? ????? czasowość; posiadają; domeny i mienia Mówi się, że warunki współzależne w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między Haran a także, nawet, a mianowicie ujawnić się iść do (acc) ziemia / Ziemia Canaan a także, nawet, a mianowicie przyjść do (acc) ziemia / Ziemia Canaan ?
Rdz:12:5 kai\ e)/laben *abram tE\n *saran gunai=ka au)tou= kai\ to\n *lOt ui(o\n tou= a)delfou= au)tou= kai\ pa/nta ta\ u(pa/rCHonta au)tO=n, o(/sa e)ktE/santo, kai\ pa=san PSuCHE/n, E(\n e)ktE/santo e)n *CHarran, kai\ e)XE/lTosan poreuTE=nai ei)s gE=n *CHanaan kai\ E)=lTon ei)s gE=n *CHanaan.
Rdz:12:5 kai elaben abram tEn saran gynaika autu kai ton lOt hyion tu adelfu autu kai panta ta hyparCHonta autOn, hosa ektEsanto, kai pasan PSyCHEn, hEn ektEsanto en CHarran, kai eXElTosan poreuTEnai eis gEn CHanaan kai ElTon eis gEn CHanaan.
Rdz:12:5 C VBI_AAI3S N_NSM RA_ASF N_ASF N3K_ASF RD_GSM C RA_ASM N_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM RD_GSM C A3_APN RA_APN V1_PAPAPN RD_GPM A1_APN VAI_AMI3P C A1S_ASF N1_ASF RR_ASF VAI_AMI3P P N_DS C VBI_AAI3P VC_APN P N1_ASF N_S C VBI_AAI3P P N1_ASF N_S
Rdz:12:5 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ć the ć woman/wife he/she/it/same and also, even, namely the Lot son the brother he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control he/she/it/same as much/many as to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person who/whom/which to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Haran and also, even, namely to come out to go into (+acc) earth/land Canaan and also, even, namely to come into (+acc) earth/land Canaan  
Rdz:12:5 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed   the (acc)   woman/wife (acc) him/it/same (gen) and the (acc) Lot (indecl) son (acc) the (gen) brother (gen) him/it/same (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) while BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF (acc, nom|acc|voc) them/same (gen) as much/many as (nom|acc) they-were-POSSESS-ed and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) life (acc) who/whom/which (acc) they-were-POSSESS-ed in/among/by (+dat) Haran (indecl) and they-COME-ed-OUT to-be-GO-ed into (+acc) earth/land (acc) Canaan (indecl) and I-COME-ed, they-COME-ed into (+acc) earth/land (acc) Canaan (indecl)  
Rdz:12:5 Rdz_12:5_1 Rdz_12:5_2 Rdz_12:5_3 Rdz_12:5_4 Rdz_12:5_5 Rdz_12:5_6 Rdz_12:5_7 Rdz_12:5_8 Rdz_12:5_9 Rdz_12:5_10 Rdz_12:5_11 Rdz_12:5_12 Rdz_12:5_13 Rdz_12:5_14 Rdz_12:5_15 Rdz_12:5_16 Rdz_12:5_17 Rdz_12:5_18 Rdz_12:5_19 Rdz_12:5_20 Rdz_12:5_21 Rdz_12:5_22 Rdz_12:5_23 Rdz_12:5_24 Rdz_12:5_25 Rdz_12:5_26 Rdz_12:5_27 Rdz_12:5_28 Rdz_12:5_29 Rdz_12:5_30 Rdz_12:5_31 Rdz_12:5_32 Rdz_12:5_33 Rdz_12:5_34 Rdz_12:5_35 Rdz_12:5_36 Rdz_12:5_37 Rdz_12:5_38 Rdz_12:5_39 Rdz_12:5_40
Rdz:12:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:12:6 καὶ διώδευσεν Αβραμ τὴν γῆν εἰς τὸ μῆκος αὐτῆς ἕως τοῦ τόπου Συχεμ ἐπὶ τὴν δρῦν τὴν ὑψηλήν· οἱ δὲ Χαναναῖοι τότε κατῴκουν τὴν γῆν.
Rdz:12:6 And Abram traversed the land lengthwise as far as the place Sychem, to the high oak, and the Chananites then inhabited the land. (Genesis 12:6 Brenton)
Rdz:12:6 Abram przeszedł przez ten kraj aż do pewnej miejscowości koło Sychem, do dębu More. - A w kraju tym mieszkali wówczas Kananejczycy. - (Rdz 12:6 BT_4)
Rdz:12:6 καὶ διώδευσεν Αβραμ τὴν γῆν εἰς τὸ μῆκος αὐτῆς ἕως τοῦ τόπου Συχεμ ἐπὶ τὴν δρῦν τὴν ὑψηλήν· οἱ δὲ Χαναναῖοι τότε κατῴκουν τὴν γῆν.
Rdz:12:6 καί δι·οδεύω (δι+οδευ-, -, δι+οδευ·σ-, -, -, δι+οδευ·θ-)   ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰς[1] ὁ ἡ τό μῆκο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ Συχέμ, ὁ and ἡ ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν ὁ ἡ τό δέ Χαναναῖος -α -ον τότε κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Rdz:12:6 a także, nawet, a mianowicie do ??? ? ziemia / Ziemia do (acc) długość on / ona / on / sama aż do; świt miejsce Sychem na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem ? wzniosły zaś Chananejczyk następnie do przebywania / ustatkować mieszkać na stałe, w najsilniejszym sensie - stąd mieszkać lub ustatkować dokładnie, perwersyjnie i pełną kontrolę, aby być dokładnie w domu (patrz Ef 3:17, Kol 1:19, 2: 9) ( kontrastują z ????????) ziemia / Ziemia
Rdz:12:6 kai\ diO/deusen *abram tE\n gE=n ei)s to\ mE=kos au)tE=s e(/Os tou= to/pou *suCHem e)pi\ tE\n dru=n tE\n u(PSElE/n· oi( de\ *CHananai=oi to/te katO/|koun tE\n gE=n.
Rdz:12:6 kai diOdeusen abram tEn gEn eis to mEkos autEs heOs tu topu syCHem epi tEn dryn tEn hyPSElEn· hoi de CHananaioi tote katOkun tEn gEn.
Rdz:12:6 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASF N1_ASF P RA_ASN N3E_ASN RD_GSF P RA_GSM N2_GSM N_GS P RA_ASF N3U_ASF RA_ASF A1_ASF RA_NPM x N2_NPM D V2I_IAI3P RA_ASF N1_ASF
Rdz:12:6 and also, even, namely to ??? ć the earth/land into (+acc) the length he/she/it/same until; dawn the place Shechem upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the elevated the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Canaanite then to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the earth/land
Rdz:12:6 and he/she/it-???-ed   the (acc) earth/land (acc) into (+acc) the (nom|acc) length (nom|acc|voc) her/it/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) place (gen) Shechem (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   the (acc) elevated ([Adj] acc) the (nom) Yet Canaanite ([Adj] nom|voc) then I-was-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN, they-were-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN the (acc) earth/land (acc)
Rdz:12:6 Rdz_12:6_1 Rdz_12:6_2 Rdz_12:6_3 Rdz_12:6_4 Rdz_12:6_5 Rdz_12:6_6 Rdz_12:6_7 Rdz_12:6_8 Rdz_12:6_9 Rdz_12:6_10 Rdz_12:6_11 Rdz_12:6_12 Rdz_12:6_13 Rdz_12:6_14 Rdz_12:6_15 Rdz_12:6_16 Rdz_12:6_17 Rdz_12:6_18 Rdz_12:6_19 Rdz_12:6_20 Rdz_12:6_21 Rdz_12:6_22 Rdz_12:6_23 Rdz_12:6_24 Rdz_12:6_25
Rdz:12:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:12:7 καὶ ὤφθη κύριος τῷ Αβραμ καὶ εἶπεν αὐτῷ Τῷ σπέρματί σου δώσω τὴν γῆν ταύτην. καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ Αβραμ θυσιαστήριον κυρίῳ τῷ ὀφθέντι αὐτῷ.
Rdz:12:7 And the Lord appeared to Abram, and said to him, I will give this land to thy seed. And Abram built an altar there to the Lord who appeared to him. (Genesis 12:7 Brenton)
Rdz:12:7 Pan, ukazawszy się Abramowi, rzekł: «Twojemu potomstwu oddaję właśnie tę ziemię». Abram zbudował tam ołtarz dla Pana, który mu się ukazał. (Rdz 12:7 BT_4)
Rdz:12:7 καὶ ὤφθη κύριος τῷ Αβραμ καὶ εἶπεν αὐτῷ Τῷ σπέρματί σου δώσω τὴν γῆν ταύτην. καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ Αβραμ θυσιαστήριον κυρίῳ τῷ ὀφθέντι αὐτῷ.
Rdz:12:7 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἐκεῖ   θυσιαστήριον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:12:7 a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. ? a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama sperma, nasiona, kiełki (Kiełbik, bud) ty; twój / twoje (SG) dawać ziemia / Ziemia to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] a także, nawet, a mianowicie na budowę / pouczać tam ? Sanktuarium nie ołtarz, ale "ME (oryg." święte miejsce): od OFR. Sanctuaire, od L. sanctuarium od Sanctus "święty". panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), on / ona / on / sama
Rdz:12:7 kai\ O)/fTE ku/rios tO=| *abram kai\ ei)=pen au)tO=| *tO=| spe/rmati/ sou dO/sO tE\n gE=n tau/tEn. kai\ O)|kodo/mEsen e)kei= *abram TusiastE/rion kuri/O| tO=| o)fTe/nti au)tO=|.
Rdz:12:7 kai OfTE kyrios tO abram kai eipen autO tO spermati su dOsO tEn gEn tautEn. kai OkodomEsen ekei abram TysiastErion kyriO tO ofTenti autO.
Rdz:12:7 C VVI_API3S N2_NSM RA_DSM N_DSM C VBI_AAI3S RD_DSM RA_DSN N3M_DSN RP_GS VF_FAI1S RA_ASF N1_ASF RD_ASF C VAI_AAI3S D N_NSM N2N_ASN N2_DSM RA_DSM VV_APPDSM RD_DSM
Rdz:12:7 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the ć and also, even, namely to say/tell he/she/it/same the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) you; your/yours(sg) to give the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to build/edify there ć sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same
Rdz:12:7 and he/she/it-was-SEE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat)   and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) the (dat) seed (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-will-GIVE, I-should-GIVE the (acc) earth/land (acc) this (acc) and he/she/it-BUILD/EDIFY-ed there   sanctuary (nom|acc|voc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) upon being-SEE-ed (dat) him/it/same (dat)
Rdz:12:7 Rdz_12:7_1 Rdz_12:7_2 Rdz_12:7_3 Rdz_12:7_4 Rdz_12:7_5 Rdz_12:7_6 Rdz_12:7_7 Rdz_12:7_8 Rdz_12:7_9 Rdz_12:7_10 Rdz_12:7_11 Rdz_12:7_12 Rdz_12:7_13 Rdz_12:7_14 Rdz_12:7_15 Rdz_12:7_16 Rdz_12:7_17 Rdz_12:7_18 Rdz_12:7_19 Rdz_12:7_20 Rdz_12:7_21 Rdz_12:7_22 Rdz_12:7_23 Rdz_12:7_24
Rdz:12:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:12:8 καὶ ἀπέστη ἐκεῖθεν εἰς τὸ ὄρος κατ’ ἀνατολὰς Βαιθηλ καὶ ἔστησεν ἐκεῖ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, Βαιθηλ κατὰ θάλασσαν καὶ Αγγαι κατ’ ἀνατολάς· καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ θυσιαστήριον τῷ κυρίῳ καὶ ἐπεκαλέσατο ἐπὶ τῷ ὀνόματι κυρίου.
Rdz:12:8 And he departed thence to the mountain eastward of Baethel, and there he pitched his tent in Baethel near the sea, and Aggai toward the east, and there he built an altar to the Lord, and called on the name of the Lord. (Genesis 12:8 Brenton)
Rdz:12:8 Stamtąd zaś przeniósł się na wzgórze na wschód od Betel i rozbił swój namiot pomiędzy Betel od zachodu i Aj od wschodu. Tam również zbudował ołtarz dla Pana i wzywał imienia Jego. (Rdz 12:8 BT_4)
Rdz:12:8 καὶ ἀπέστη ἐκεῖθεν εἰς τὸ ὄρος κατ’ ἀνατολὰς Βαιθηλ καὶ ἔστησεν ἐκεῖ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, Βαιθηλ κατὰ θάλασσαν καὶ Αγγαι κατ’ ἀνατολάς· καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ θυσιαστήριον τῷ κυρίῳ καὶ ἐπεκαλέσατο ἐπὶ τῷ ὀνόματι κυρίου.
Rdz:12:8 καί ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἐκεῖ·θεν εἰς[1] ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) κατά ἀνατολή, -ῆς, ἡ   καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐκεῖ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) αὐτός αὐτή αὐτό   κατά θάλασσα, -ης, ἡ καί   κατά ἀνατολή, -ῆς, ἡ καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἐκεῖ θυσιαστήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Rdz:12:8 a także, nawet, a mianowicie aby odłączyć stamtąd do (acc) wierzchowiec w dół / w zależności /, jak na (ACC), przed (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem wschód [miejsce] - miejsce świt słońca, wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawda-source), rys. Jahwe przychodzi Mesjasz ? a także, nawet, a mianowicie spowodować stać tam Namiot miszkan, "rezydencja" lub "mieszkania miejsce, tabernakulum, scena, stoiska on / ona / on / sama ? w dół / w zależności /, jak na (ACC), przed (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem morze a także, nawet, a mianowicie ? w dół / w zależności /, jak na (ACC), przed (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem wschód [miejsce] - miejsce świt słońca, wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawda-source), rys. Jahwe przychodzi Mesjasz a także, nawet, a mianowicie na budowę / pouczać tam Sanktuarium nie ołtarz, ale "ME (oryg." święte miejsce): od OFR. Sanctuaire, od L. sanctuarium od Sanctus "święty". panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. a także, nawet, a mianowicie do wezwania na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem w odniesieniu do nazwy panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest.
Rdz:12:8 kai\ a)pe/stE e)kei=Ten ei)s to\ o)/ros kat’ a)natola\s *baiTEl kai\ e)/stEsen e)kei= tE\n skEnE\n au)tou=, *baiTEl kata\ Ta/lassan kai\ *aggai kat’ a)natola/s· kai\ O)|kodo/mEsen e)kei= TusiastE/rion tO=| kuri/O| kai\ e)pekale/sato e)pi\ tO=| o)no/mati kuri/ou.
Rdz:12:8 kai apestE ekeiTen eis to oros kat’ anatolas baiTEl kai estEsen ekei tEn skEnEn autu, baiTEl kata Talassan kai angai kat’ anatolas· kai OkodomEsen ekei TysiastErion tO kyriO kai epekalesato epi tO onomati kyriu.
Rdz:12:8 C VHI_AAI3S D P RA_ASN N3E_ASN P N1_APF N_GS C VAI_AAI3S D RA_ASF N1_ASF RD_GSM N_NS P N1S_ASF C N_NS P N1_APF C VAI_AAI3S D N2N_ASN RA_DSM N2_DSM C VAI_AMI3S P RA_DSN N3M_DSN N2_GSM
Rdz:12:8 and also, even, namely to disengage from there into (+acc) the mount down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh ć and also, even, namely to cause to stand there the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth he/she/it/same ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing sea and also, even, namely ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh and also, even, namely to build/edify there sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to call upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Rdz:12:8 and he/she/it-DISENGAGE-ed from there into (+acc) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) risig of the east dawns (acc)   and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand there the (acc) tent (acc) him/it/same (gen)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) sea (acc) and   down/according to/as per (+acc), against (+gen) risig of the east dawns (acc) and he/she/it-BUILD/EDIFY-ed there sanctuary (nom|acc|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and he/she/it-was-CALL-ed-UPON upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) name (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Rdz:12:8 Rdz_12:8_1 Rdz_12:8_2 Rdz_12:8_3 Rdz_12:8_4 Rdz_12:8_5 Rdz_12:8_6 Rdz_12:8_7 Rdz_12:8_8 Rdz_12:8_9 Rdz_12:8_10 Rdz_12:8_11 Rdz_12:8_12 Rdz_12:8_13 Rdz_12:8_14 Rdz_12:8_15 Rdz_12:8_16 Rdz_12:8_17 Rdz_12:8_18 Rdz_12:8_19 Rdz_12:8_20 Rdz_12:8_21 Rdz_12:8_22 Rdz_12:8_23 Rdz_12:8_24 Rdz_12:8_25 Rdz_12:8_26 Rdz_12:8_27 Rdz_12:8_28 Rdz_12:8_29 Rdz_12:8_30 Rdz_12:8_31 Rdz_12:8_32 Rdz_12:8_33 Rdz_12:8_34
Rdz:12:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:12:9 καὶ ἀπῆρεν Αβραμ καὶ πορευθεὶς ἐστρατοπέδευσεν ἐν τῇ ἐρήμῳ.
Rdz:12:9 And Abram departed and went and encamped in the wilderness. (Genesis 12:9 Brenton)
Rdz:12:9 Zwinąwszy namioty, Abram wędrował z miejsca na miejsce w stronę Negebu. (Rdz 12:9 BT_4)
Rdz:12:9 καὶ ἀπῆρεν Αβραμ καὶ πορευθεὶς ἐστρατοπέδευσεν ἐν τῇ ἐρήμῳ.
Rdz:12:9 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-)   καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)   ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον
Rdz:12:9 a także, nawet, a mianowicie zabrać ? a także, nawet, a mianowicie iść ? w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między pustynia
Rdz:12:9 kai\ a)pE=ren *abram kai\ poreuTei\s e)stratope/deusen e)n tE=| e)rE/mO|.
Rdz:12:9 kai apEren abram kai poreuTeis estratopedeusen en tE erEmO.
Rdz:12:9 C VAI_AAI3S N_NSM C VC_APPNSM VAI_AAI3S P RA_DSF N2_DSF
Rdz:12:9 and also, even, namely to take away ć and also, even, namely to go ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness
Rdz:12:9 and he/she/it-TAKE-ed-AWAY   and upon being-GO-ed (nom|voc)   in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat)
Rdz:12:9 Rdz_12:9_1 Rdz_12:9_2 Rdz_12:9_3 Rdz_12:9_4 Rdz_12:9_5 Rdz_12:9_6 Rdz_12:9_7 Rdz_12:9_8 Rdz_12:9_9
Rdz:12:9 x x x x x x x x x
Rdz:12:10 καὶ ἐγένετο λιμὸς ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ κατέβη Αβραμ εἰς Αἴγυπτον παροικῆσαι ἐκεῖ, ὅτι ἐνίσχυσεν ὁ λιμὸς ἐπὶ τῆς γῆς.
Rdz:12:10 And there was a famine in the land, and Abram went down to Egypt to sojourn there, because the famine prevailed in the land. (Genesis 12:10 Brenton)
Rdz:12:10 Kiedy zaś nastał głód w owym kraju, Abram powędrował do Egiptu, aby tam przez pewien czas pozostać; był bowiem ciężki głód w Kanaanie. (Rdz 12:10 BT_4)
Rdz:12:10 Καὶ ἐγένετο λιμὸς ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ κατέβη Αβραμ εἰς Αἴγυπτον παροικῆσαι ἐκεῖ, ὅτι ἐνίσχυσεν λιμὸς ἐπὶ τῆς γῆς.
Rdz:12:10 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -)   εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) ἐκεῖ ὅτι ἐν·ισχύω (εν+ισχυ-, εν+ισχυ·σ-, εν+ισχυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Rdz:12:10 a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, głód głód na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem ziemia / Ziemia a także, nawet, a mianowicie zejść ? do (acc) Egipt [kraj] mieszkać w pobliżu zamieszkać tymczasowo, przez krótki czas, pobyt (kontrast z ????????) tam dlatego, że wzmocnić głód głód na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem ziemia / Ziemia
Rdz:12:10 *kai\ e)ge/neto limo\s e)pi\ tE=s gE=s, kai\ kate/bE *abram ei)s *ai)/gupton paroikE=sai e)kei=, o(/ti e)ni/sCHusen o( limo\s e)pi\ tE=s gE=s.
Rdz:12:10 kai egeneto limos epi tEs gEs, kai katebE abram eis aigypton paroikEsai ekei, hoti enisCHysen ho limos epi tEs gEs.
Rdz:12:10 C VBI_AMI3S N2_NSM P RA_GSF N1_GSF C VZI_AAI3S N_NSM P N2_ASF VA_AAN D C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P RA_GSF N1_GSF
Rdz:12:10 and also, even, namely to become become, happen famine hunger upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely to go down ć into (+acc) Egypt [country of] to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) there because/that to strengthen the famine hunger upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Rdz:12:10 and he/she/it-was-BECOME-ed famine (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) and he/she/it-GO DOWN-ed   into (+acc) Egypt (acc) to-DWELL--NEAR, be-you(sg)-DWELL-ed--NEAR!, he/she/it-happens-to-DWELL--NEAR (opt) there because/that he/she/it-STRENGTHEN-ed the (nom) famine (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen)
Rdz:12:10 Rdz_12:10_1 Rdz_12:10_2 Rdz_12:10_3 Rdz_12:10_4 Rdz_12:10_5 Rdz_12:10_6 Rdz_12:10_7 Rdz_12:10_8 Rdz_12:10_9 Rdz_12:10_10 Rdz_12:10_11 Rdz_12:10_12 Rdz_12:10_13 Rdz_12:10_14 Rdz_12:10_15 Rdz_12:10_16 Rdz_12:10_17 Rdz_12:10_18 Rdz_12:10_19 Rdz_12:10_20
Rdz:12:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:12:11 ἐγένετο δὲ ἡνίκα ἤγγισεν Αβραμ εἰσελθεῖν εἰς Αἴγυπτον, εἶπεν Αβραμ Σαρα τῇ γυναικὶ αὐτοῦ Γινώσκω ἐγὼ ὅτι γυνὴ εὐπρόσωπος εἶ·
Rdz:12:11 And it came to pass when Abram drew nigh to enter into Egypt, Abram said to Sara his wife, I know that thou art a fair woman. (Genesis 12:11 Brenton)
Rdz:12:11 A gdy się już zbliżał do Egiptu, rzekł do swojej żony, Saraj: «Wiem, że jesteś urodziwą kobietą; (Rdz 12:11 BT_4)
Rdz:12:11 ἐγένετο δὲ ἡνίκα ἤγγισεν Αβραμ εἰσελθεῖν εἰς Αἴγυπτον, εἶπεν Αβραμ Σαρα τῇ γυναικὶ αὐτοῦ Γινώσκω ἐγὼ ὅτι γυνὴ εὐπρόσωπος εἶ·
Rdz:12:11 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ ἡνίκα ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -)   εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)     ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι   εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Rdz:12:11 stać się stać, stanie, zaś kiedy się w pobliżu (zbliżyć, być nieuchronne, na wyciągnięcie ręki, w pobliżu, przychodzić, (podejście)) ? wejść do (acc) Egipt [kraj] powiedzieć / powiedzieć ? ? kobieta / żona on / ona / on / sama wiedzieć i. e. rozpoznać. JA dlatego, że kobieta / żona ? iść; być
Rdz:12:11 e)ge/neto de\ E(ni/ka E)/ggisen *abram ei)selTei=n ei)s *ai)/gupton, ei)=pen *abram *sara tE=| gunaiki\ au)tou= *ginO/skO e)gO\ o(/ti gunE\ eu)pro/sOpos ei)=·
Rdz:12:11 egeneto de hEnika Engisen abram eiselTein eis aigypton, eipen abram sara tE gynaiki autu ginOskO egO hoti gynE euprosOpos ei·
Rdz:12:11 VBI_AMI3S x D VAI_AAI3S N_NSM VB_AAN P N2_ASF VBI_AAI3S N_NSM N_DSF RA_DSF N3K_DSF RD_GSM V1_PAI1S RP_NS C N3K_NSF A1B_NSF V9_PAI2S
Rdz:12:11 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] when to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) ć to enter into (+acc) Egypt [country of] to say/tell ć ć the woman/wife he/she/it/same to know i.e. recognize. I because/that woman/wife ć to go; to be
Rdz:12:11 he/she/it-was-BECOME-ed Yet when he/she/it-NEAR-ed   to-ENTER into (+acc) Egypt (acc) he/she/it-SAY/TELL-ed     the (dat) woman/wife (dat) him/it/same (gen) I-am-KNOW-ing, I-should-be-KNOW-ing I (nom) because/that woman/wife (nom)   you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are
Rdz:12:11 Rdz_12:11_1 Rdz_12:11_2 Rdz_12:11_3 Rdz_12:11_4 Rdz_12:11_5 Rdz_12:11_6 Rdz_12:11_7 Rdz_12:11_8 Rdz_12:11_9 Rdz_12:11_10 Rdz_12:11_11 Rdz_12:11_12 Rdz_12:11_13 Rdz_12:11_14 Rdz_12:11_15 Rdz_12:11_16 Rdz_12:11_17 Rdz_12:11_18 Rdz_12:11_19 Rdz_12:11_20
Rdz:12:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:12:12 ἔσται οὖν ὡς ἂν ἴδωσίν σε οἱ Αἰγύπτιοι, ἐροῦσιν ὅτι Γυνὴ αὐτοῦ αὕτη, καὶ ἀποκτενοῦσίν με, σὲ δὲ περιποιήσονται.
Rdz:12:12 It shall come to pass then that when the Egyptians shall see thee, they shall say, This is his wife, and they shall slay me, but they shall save thee alive. (Genesis 12:12 Brenton)
Rdz:12:12 skoro cię ujrzą Egipcjanie, powiedzą: to jego żona; i zabiją mnie, a ciebie zostawią przy życiu. (Rdz 12:12 BT_4)
Rdz:12:12 ἔσται οὖν ὡς ἂν ἴδωσίν σε οἱ Αἰγύπτιοι, ἐροῦσιν ὅτι Γυνὴ αὐτοῦ αὕτη, καὶ ἀποκτενοῦσίν με, σὲ δὲ περιποιήσονται.
Rdz:12:12 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὖν ὡς ἄν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δέ περι·ποιέω (περι+ποι(ε)-, περι+ποιη·σ-, περι+ποιη·σ-, -, περι+πεποιη-, -)
Rdz:12:12 być Dlatego też /, a następnie tak jak kiedykolwiek (jeśli w ogóle) zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), ty; twój / twoje (SG) Egipcjanin powiedzieć / powiedzieć dlatego, że kobieta / żona on / ona / on / sama to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] a także, nawet, a mianowicie zabić JA ty; twój / twoje (SG) zaś nabywać (zachować)
Rdz:12:12 e)/stai ou)=n O(s a)/n i)/dOsi/n se oi( *ai)gu/ptioi, e)rou=sin o(/ti *gunE\ au)tou= au(/tE, kai\ a)poktenou=si/n me, se\ de\ peripoiE/sontai.
Rdz:12:12 estai un hOs an idOsin se hoi aigyptioi, erusin hoti gynE autu hautE, kai apoktenusin me, se de peripoiEsontai.
Rdz:12:12 VF_FMI3S x C x VB_AAS3P RP_AS RA_NPM N2_NPM VF2_FAI3P C N3K_NSF RD_GSM RD_NSF C VF2_FAI3P RP_AS RP_AS x VF_FMI3P
Rdz:12:12 to be therefore/then as/like ever (if ever) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you; your/yours(sg) the Egyptian to say/tell because/that woman/wife he/she/it/same this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to kill I you; your/yours(sg) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to procure (keep)
Rdz:12:12 he/she/it-will-be therefore/then as/like ever they-should-SEE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom) Egyptian ([Adj] nom|voc) they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) because/that woman/wife (nom) him/it/same (gen) this (nom) and they-will-KILL, they-are-KILL-ing, going-to-KILL (fut ptcp) (dat), while KILL-ing (dat) me (acc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) Yet they-will-be-PROCURE-ed
Rdz:12:12 Rdz_12:12_1 Rdz_12:12_2 Rdz_12:12_3 Rdz_12:12_4 Rdz_12:12_5 Rdz_12:12_6 Rdz_12:12_7 Rdz_12:12_8 Rdz_12:12_9 Rdz_12:12_10 Rdz_12:12_11 Rdz_12:12_12 Rdz_12:12_13 Rdz_12:12_14 Rdz_12:12_15 Rdz_12:12_16 Rdz_12:12_17 Rdz_12:12_18 Rdz_12:12_19
Rdz:12:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:12:13 εἰπὸν οὖν ὅτι Ἀδελφὴ αὐτοῦ εἰμι, ὅπως ἂν εὖ μοι γένηται διὰ σέ, καὶ ζήσεται ἡ ψυχή μου ἕνεκεν σοῦ.
Rdz:12:13 Say, therefore, I am his sister, that it may be well with me on account of thee, and my soul shall live because of thee. (Genesis 12:13 Brenton)
Rdz:12:13 Mów więc, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie i abym dzięki tobie utrzymał się przy życiu». (Rdz 12:13 BT_4)
Rdz:12:13 εἰπὸν οὖν ὅτι Ἀδελφὴ αὐτοῦ εἰμι, ὅπως ἂν εὖ μοι γένηται διὰ σέ, καὶ ζήσεται ψυχή μου ἕνεκεν σοῦ.
Rdz:12:13 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὖν ὅτι ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅπως ἄν εὖ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) διά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Rdz:12:13 powiedzieć / powiedzieć Dlatego też /, a następnie dlatego, że siostra on / ona / on / sama iść; być tak żeby? powoduje, że (co powoduje) z zamiarem, że z faktu, że (tak) lub celem jest to, że (co występuje, tak aby). Tryb przypuszczający, że przychodzi po tym słowem jest: mógł. kiedykolwiek (jeśli w ogóle) dobrze się swobodnie JA stać się stać, stanie, ze względu na (ACC), poprzez (gen) ??? przed samogłoskami. "Do" (gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (acc) ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) zimna pogoda; Życie samo A. życie ????? ?. ?? ????? ??? Il. 5. 296, itd; psyche = umysł osoby JA na skutek, na rzecz ty; twój / twoje (SG)
Rdz:12:13 ei)po\n ou)=n o(/ti *)adelfE\ au)tou= ei)mi, o(/pOs a)/n eu)= moi ge/nEtai dia\ se/, kai\ DZE/setai E( PSuCHE/ mou e(/neken sou=.
Rdz:12:13 eipon un hoti adelfE autu eimi, hopOs an eu moi genEtai dia se, kai DZEsetai hE PSyCHE mu heneken su.
Rdz:12:13 VB_AAD2S x C N1_NSF RD_GSM V9_PAI1S C x D RP_DS VB_AMS3S P RP_AS C VF_FMI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS P RP_GS
Rdz:12:13 to say/tell therefore/then because/that sister he/she/it/same to go; to be so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. ever (if ever) well at ease I to become become, happen because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) you; your/yours(sg) and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I owing to for, for the sake of you; your/yours(sg)
Rdz:12:13 do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) therefore/then because/that sister (nom|voc) him/it/same (gen) I-am-GO-ing; I-am this is how ever well me (dat) he/she/it-should-be-BECOME-ed because of (+acc), through (+gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and he/she/it-will-be-EXISTS-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) owing to you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Rdz:12:13 Rdz_12:13_1 Rdz_12:13_2 Rdz_12:13_3 Rdz_12:13_4 Rdz_12:13_5 Rdz_12:13_6 Rdz_12:13_7 Rdz_12:13_8 Rdz_12:13_9 Rdz_12:13_10 Rdz_12:13_11 Rdz_12:13_12 Rdz_12:13_13 Rdz_12:13_14 Rdz_12:13_15 Rdz_12:13_16 Rdz_12:13_17 Rdz_12:13_18 Rdz_12:13_19 Rdz_12:13_20
Rdz:12:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:12:14 ἐγένετο δὲ ἡνίκα εἰσῆλθεν Αβραμ εἰς Αἴγυπτον, ἰδόντες οἱ Αἰγύπτιοι τὴν γυναῖκα ὅτι καλὴ ἦν σφόδρα,
Rdz:12:14 And it came to pass when Abram entered into Egypt--the Egyptians having seen his wife that she was very beautiful-- (Genesis 12:14 Brenton)
Rdz:12:14 Gdy Abram przybył do Egiptu, zauważyli Egipcjanie, że Saraj jest bardzo piękną kobietą. (Rdz 12:14 BT_4)
Rdz:12:14 ἐγένετο δὲ ἡνίκα εἰσῆλθεν Αβραμ εἰς Αἴγυπτον, ἰδόντες οἱ Αἰγύπτιοι τὴν γυναῖκα ὅτι καλὴ ἦν σφόδρα,
Rdz:12:14 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ ἡνίκα εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὅτι καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σφόδρα
Rdz:12:14 stać się stać, stanie, zaś kiedy wejść ? do (acc) Egipt [kraj] zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), Egipcjanin kobieta / żona dlatego, że prawo nadające się (dosłownie), stąd też dobrze, właściwe, dobrze, dobrze, urodziwa, itd. (W przeciwieństwie do ??????, który jest z natury dobry, czyli Boga-kute). być gwałtowny, intensywny, chętni, inveighingly, chętny
Rdz:12:14 e)ge/neto de\ E(ni/ka ei)sE=lTen *abram ei)s *ai)/gupton, i)do/ntes oi( *ai)gu/ptioi tE\n gunai=ka o(/ti kalE\ E)=n sfo/dra,
Rdz:12:14 egeneto de hEnika eisElTen abram eis aigypton, idontes hoi aigyptioi tEn gynaika hoti kalE En sfodra,
Rdz:12:14 VBI_AMI3S x D VBI_AAI3S N_NSM P N2_ASF VB_AAPNPM RA_NPM N2_NPM RA_ASF N3K_ASF C A1_NSF V9_IAI3S D
Rdz:12:14 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] when to enter ć into (+acc) Egypt [country of] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the Egyptian the woman/wife because/that right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). to be vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Rdz:12:14 he/she/it-was-BECOME-ed Yet when he/she/it-ENTER-ed   into (+acc) Egypt (acc) upon SEE-ing (nom|voc) the (nom) Egyptian ([Adj] nom|voc) the (acc) woman/wife (acc) because/that right ([Adj] nom|voc) he/she/it-was vehement,
Rdz:12:14 Rdz_12:14_1 Rdz_12:14_2 Rdz_12:14_3 Rdz_12:14_4 Rdz_12:14_5 Rdz_12:14_6 Rdz_12:14_7 Rdz_12:14_8 Rdz_12:14_9 Rdz_12:14_10 Rdz_12:14_11 Rdz_12:14_12 Rdz_12:14_13 Rdz_12:14_14 Rdz_12:14_15 Rdz_12:14_16
Rdz:12:14 x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:12:15 καὶ εἶδον αὐτὴν οἱ ἄρχοντες Φαραω καὶ ἐπῄνεσαν αὐτὴν πρὸς Φαραω καὶ εἰσήγαγον αὐτὴν εἰς τὸν οἶκον Φαραω·
Rdz:12:15 that the princes of Pharao saw her, and praised her to Pharao and brought her into the house of Pharao. (Genesis 12:15 Brenton)
Rdz:12:15 Ujrzawszy ją dostojnicy faraona, chwalili ją także przed faraonem. Toteż zabrano Saraj na dwór faraona, (Rdz 12:15 BT_4)
Rdz:12:15 καὶ εἶδον αὐτὴν οἱ ἄρχοντες Φαραω καὶ ἐπῄνεσαν αὐτὴν πρὸς Φαραω καὶ εἰσήγαγον αὐτὴν εἰς τὸν οἶκον Φαραω·
Rdz:12:15 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) Φαραώ, ὁ καί ἐπ·αινέω (επ+αιν(ε)-, επ+αινε·σ-, επ+αινε·σ-, -, -, επ+αινεσ·θ-/επ+αινε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρός Φαραώ, ὁ καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Φαραώ, ὁ
Rdz:12:15 a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), on / ona / on / sama Władca; zaczynać się Faraon a także, nawet, a mianowicie chwalić on / ona / on / sama kierunku (wg, gen, dat) Faraon a także, nawet, a mianowicie prowadzić do on / ona / on / sama do (acc) dom Faraon
Rdz:12:15 kai\ ei)=don au)tE\n oi( a)/rCHontes *faraO kai\ e)pE/|nesan au)tE\n pro\s *faraO kai\ ei)sE/gagon au)tE\n ei)s to\n oi)=kon *faraO·
Rdz:12:15 kai eidon autEn hoi arCHontes faraO kai epEnesan autEn pros faraO kai eisEgagon autEn eis ton oikon faraO·
Rdz:12:15 C VBI_AAI3P RD_ASF RA_NPM N3_NPM N_DSM C VAI_AAI3P RD_ASF P N_ASM C VBI_AAI3P RD_ASF P RA_ASM N2_ASM N_GSM
Rdz:12:15 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same the ruler; to begin Pharaoh and also, even, namely to praise he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) Pharaoh and also, even, namely to lead into he/she/it/same into (+acc) the house Pharaoh
Rdz:12:15 and I-SEE-ed, they-SEE-ed her/it/same (acc) the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) Pharaoh (indecl) and they-PRAISE-ed her/it/same (acc) toward (+acc,+gen,+dat) Pharaoh (indecl) and I-LEAD-ed-INTO, they-LEAD-ed-INTO her/it/same (acc) into (+acc) the (acc) house (acc) Pharaoh (indecl)
Rdz:12:15 Rdz_12:15_1 Rdz_12:15_2 Rdz_12:15_3 Rdz_12:15_4 Rdz_12:15_5 Rdz_12:15_6 Rdz_12:15_7 Rdz_12:15_8 Rdz_12:15_9 Rdz_12:15_10 Rdz_12:15_11 Rdz_12:15_12 Rdz_12:15_13 Rdz_12:15_14 Rdz_12:15_15 Rdz_12:15_16 Rdz_12:15_17 Rdz_12:15_18
Rdz:12:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:12:16 καὶ τῷ Αβραμ εὖ ἐχρήσαντο δι’ αὐτήν, καὶ ἐγένοντο αὐτῷ πρόβατα καὶ μόσχοι καὶ ὄνοι, παῖδες καὶ παιδίσκαι, ἡμίονοι καὶ κάμηλοι.
Rdz:12:16 And they treated Abram well on her account, and he had sheep, and calves, and asses, and men-servants, and women-servants, and mules, and camels. (Genesis 12:16 Brenton)
Rdz:12:16 Abramowi zaś wynagrodzono za nią sowicie. Otrzymał bowiem owce i woły, niewolników i niewolnice oraz oślice i wielbłądy. (Rdz 12:16 BT_4)
Rdz:12:16 καὶ τῷ Αβραμ εὖ ἐχρήσαντο δι’ αὐτήν, καὶ ἐγένοντο αὐτῷ πρόβατα καὶ μόσχοι καὶ ὄνοι, παῖδες καὶ παιδίσκαι, ἡμίονοι καὶ κάμηλοι.
Rdz:12:16 καί ὁ ἡ τό   εὖ χράομαι (χρ(η)-/χρ(α)-, χρη·σ-, χρη·σ-, -, κεχρη-, χρησ·θ-) διά αὐτός αὐτή αὐτό καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) καί μόσχος, -ου, ὁ καί ὄνος, -ου, ὁ and ἡ παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ καί παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) ἡμί·ονος, -οῦ, ὁ and ἡ [LXX] καί κάμηλος, -ου, ὁ and ἡ
Rdz:12:16 a także, nawet, a mianowicie ? dobrze się swobodnie w użyciu / uczta (zysk, doradztwo) ze względu na (ACC), poprzez (gen) ??? przed samogłoskami. "Do" (gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (acc) on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, on / ona / on / sama owiec (owczarnia) a także, nawet, a mianowicie cielę / ox a także, nawet, a mianowicie ass / osioł Dziecko / sługa a także, nawet, a mianowicie niewolnica mule [pół-ass] a także, nawet, a mianowicie wielbłąd
Rdz:12:16 kai\ tO=| *abram eu)= e)CHrE/santo di’ au)tE/n, kai\ e)ge/nonto au)tO=| pro/bata kai\ mo/sCHoi kai\ o)/noi, pai=des kai\ paidi/skai, E(mi/onoi kai\ ka/mEloi.
Rdz:12:16 kai tO abram eu eCHrEsanto di’ autEn, kai egenonto autO probata kai mosCHoi kai onoi, paides kai paidiskai, hEmionoi kai kamEloi.
Rdz:12:16 C RA_DSM N_DSM D VAI_AMI3P P RD_ASF C VBI_AMI3P RD_DSM N2N_NPN C N2_NPM C N2_NPM N3D_NPM C N1_NPF N2_NPM C N2_NPM
Rdz:12:16 and also, even, namely the ć well at ease to use/treat (profit, advise) because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same and also, even, namely to become become, happen he/she/it/same sheep (sheepfold) and also, even, namely calf/ox and also, even, namely ass/donkey child/servant and also, even, namely slave girl mule [half-ass] and also, even, namely camel
Rdz:12:16 and the (dat)   well they-were-USE/TREAT-ed because of (+acc), through (+gen) her/it/same (acc) and they-were-BECOME-ed him/it/same (dat) sheep (nom|acc|voc) and calves/oxen (nom|voc) and asses/donkeys (nom|voc) children/servants (nom|voc) and slave girls (nom|voc) mules (nom|voc) and camels (nom|voc)
Rdz:12:16 Rdz_12:16_1 Rdz_12:16_2 Rdz_12:16_3 Rdz_12:16_4 Rdz_12:16_5 Rdz_12:16_6 Rdz_12:16_7 Rdz_12:16_8 Rdz_12:16_9 Rdz_12:16_10 Rdz_12:16_11 Rdz_12:16_12 Rdz_12:16_13 Rdz_12:16_14 Rdz_12:16_15 Rdz_12:16_16 Rdz_12:16_17 Rdz_12:16_18 Rdz_12:16_19 Rdz_12:16_20 Rdz_12:16_21
Rdz:12:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:12:17 καὶ ἤτασεν ὁ θεὸς τὸν Φαραω ἐτασμοῖς μεγάλοις καὶ πονηροῖς καὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ περὶ Σαρας τῆς γυναικὸς Αβραμ.
Rdz:12:17 And God afflicted Pharao with great and severe afflictions, and his house, because of Sara, Abram's wife. (Genesis 12:17 Brenton)
Rdz:12:17 Pan jednak dotknął faraona i jego otoczenie wielkimi karami za zabranie Saraj, żony Abrama. (Rdz 12:17 BT_4)
Rdz:12:17 καὶ ἤτασεν θεὸς τὸν Φαραω ἐτασμοῖς μεγάλοις καὶ πονηροῖς καὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ περὶ Σαρας τῆς γυναικὸς Αβραμ.
Rdz:12:17 καί   ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Φαραώ, ὁ   μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί πονηρός -ά -όν καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό περί   ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι  
Rdz:12:17 a także, nawet, a mianowicie ? Bóg  Faraon ? wielki a także, nawet, a mianowicie zły wietrzenie (podnosząc, radując się lub proponujące) twardy, uciążliwego, pracy. Od ???? ??? ????? a także, nawet, a mianowicie dom on / ona / on / sama o (wg, gen) ? kobieta / żona ?
Rdz:12:17 kai\ E)/tasen o( Teo\s to\n *faraO e)tasmoi=s mega/lois kai\ ponEroi=s kai\ to\n oi)=kon au)tou= peri\ *saras tE=s gunaiko\s *abram.
Rdz:12:17 kai Etasen ho Teos ton faraO etasmois megalois kai ponErois kai ton oikon autu peri saras tEs gynaikos abram.
Rdz:12:17 C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_ASM N_ASM N2_DPM A1_DPM C A1A_DPM C RA_ASM N2_ASM RD_GSM P N_GSF RA_GSF N3K_GSF N_GSM
Rdz:12:17 and also, even, namely ć the god [see theology] the Pharaoh ć great and also, even, namely wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος and also, even, namely the house he/she/it/same about (+acc,+gen) ć the woman/wife ć
Rdz:12:17 and   the (nom) god (nom) the (acc) Pharaoh (indecl)   great ([Adj] dat) and wicked ([Adj] dat) and the (acc) house (acc) him/it/same (gen) about (+acc,+gen)   the (gen) woman/wife (gen)  
Rdz:12:17 Rdz_12:17_1 Rdz_12:17_2 Rdz_12:17_3 Rdz_12:17_4 Rdz_12:17_5 Rdz_12:17_6 Rdz_12:17_7 Rdz_12:17_8 Rdz_12:17_9 Rdz_12:17_10 Rdz_12:17_11 Rdz_12:17_12 Rdz_12:17_13 Rdz_12:17_14 Rdz_12:17_15 Rdz_12:17_16 Rdz_12:17_17 Rdz_12:17_18 Rdz_12:17_19
Rdz:12:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:12:18 καλέσας δὲ Φαραω τὸν Αβραμ εἶπεν Τί τοῦτο ἐποίησάς μοι, ὅτι οὐκ ἀπήγγειλάς μοι ὅτι γυνή σού ἐστιν;
Rdz:12:18 And Pharao having called Abram, said, What is this thou hast done to me, that thou didst not tell me that she was thy wife? (Genesis 12:18 Brenton)
Rdz:12:18 Wezwał więc faraon Abrama i rzekł: «Cóżeś mi uczynił? Czemu mi nie powiedziałeś, że ona jest twoją żoną? (Rdz 12:18 BT_4)
Rdz:12:18 καλέσας δὲ Φαραω τὸν Αβραμ εἶπεν Τί τοῦτο ἐποίησάς μοι, ὅτι οὐκ ἀπήγγειλάς μοι ὅτι γυνή σού ἐστιν;
Rdz:12:18 καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) δέ Φαραώ, ὁ ὁ ἡ τό   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Rdz:12:18 zadzwonić połączenia zaś Faraon ? powiedzieć / powiedzieć kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] robić / zrobić JA dlatego, że ??? przed nierównym oddechem Zgłosić? zgłosić lub powiedzieć. JA dlatego, że kobieta / żona ty; twój / twoje (SG) być
Rdz:12:18 kale/sas de\ *faraO to\n *abram ei)=pen *ti/ tou=to e)poi/Esa/s moi, o(/ti ou)k a)pE/ggeila/s moi o(/ti gunE/ sou/ e)stin;
Rdz:12:18 kalesas de faraO ton abram eipen ti tuto epoiEsas moi, hoti uk apEngeilas moi hoti gynE su estin;
Rdz:12:18 VA_AAPNSM x N_NSM RA_ASM N_ASM VBI_AAI3S RI_ASN RD_ASN VAI_AAI2S RP_DS C D VAI_AAI2S RP_DS C N3K_NSF RP_GS V9_PAI3S
Rdz:12:18 to call call δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Pharaoh the ć to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make I because/that οὐχ before rough breathing to report – to report or tell. I because/that woman/wife you; your/yours(sg) to be
Rdz:12:18 upon CALL-ing (nom|voc) Yet Pharaoh (indecl) the (acc)   he/she/it-SAY/TELL-ed who/what/why (nom|acc) this (nom|acc) you(sg)-DO/MAKE-ed me (dat) because/that not you(sg)-DELIVER A MESSAGE-ed me (dat) because/that woman/wife (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is
Rdz:12:18 Rdz_12:18_1 Rdz_12:18_2 Rdz_12:18_3 Rdz_12:18_4 Rdz_12:18_5 Rdz_12:18_6 Rdz_12:18_7 Rdz_12:18_8 Rdz_12:18_9 Rdz_12:18_10 Rdz_12:18_11 Rdz_12:18_12 Rdz_12:18_13 Rdz_12:18_14 Rdz_12:18_15 Rdz_12:18_16 Rdz_12:18_17 Rdz_12:18_18
Rdz:12:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:12:19 ἵνα τί εἶπας ὅτι Ἀδελφή μού ἐστιν; καὶ ἔλαβον αὐτὴν ἐμαυτῷ εἰς γυναῖκα. καὶ νῦν ἰδοὺ ἡ γυνή σου ἐναντίον σου· λαβὼν ἀπότρεχε.
Rdz:12:19 Wherefore didst thou say, She is my sister? and I took her for a wife to myself; and now, behold, thy wife is before thee, take her and go quickly away. (Genesis 12:19 Brenton)
Rdz:12:19 Dlaczego mówiłeś: że to moja siostra, tak że wziąłem ją sobie za żonę? A teraz - oto twoja żona; zabierz ją i idź!» (Rdz 12:19 BT_4)
Rdz:12:19 ἵνα τί εἶπας ὅτι Ἀδελφή μού ἐστιν; καὶ ἔλαβον αὐτὴν ἐμαυτῷ εἰς γυναῖκα. καὶ νῦν ἰδοὺ γυνή σου ἐναντίον σου· λαβὼν ἀπότρεχε.
Rdz:12:19 ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι ἀδελφή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐμ·αυτοῦ -ῆς -οῦ εἰς[1] γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί νῦν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)  
Rdz:12:19 żeby / ażeby / bo kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. powiedzieć / powiedzieć dlatego, że siostra JA być a także, nawet, a mianowicie chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem on / ona / on / sama siebie do (acc) kobieta / żona a także, nawet, a mianowicie teraz zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), kobieta / żona ty; twój / twoje (SG) z przodu (gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, ty; twój / twoje (SG) chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem ?
Rdz:12:19 i(/na ti/ ei)=pas o(/ti *)adelfE/ mou/ e)stin; kai\ e)/labon au)tE\n e)mautO=| ei)s gunai=ka. kai\ nu=n i)dou\ E( gunE/ sou e)nanti/on sou· labO\n a)po/treCHe.
Rdz:12:19 hina ti eipas hoti adelfE mu estin; kai elabon autEn emautO eis gynaika. kai nyn idu hE gynE su enantion su· labOn apotreCHe.
Rdz:12:19 C RI_ASN VAI_AAI2S C N1_NSF RP_GS V9_PAI3S C VBI_AAI1S RD_ASF RD_DSM P N3K_ASF C D I RA_NSF N3K_NSF RP_GS P RP_GS VB_AAPNSM V1_PAD2S
Rdz:12:19 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to say/tell because/that sister I to be and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same myself into (+acc) woman/wife and also, even, namely now to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the woman/wife you; your/yours(sg) in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you; your/yours(sg) to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ć
Rdz:12:19 so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) you(sg)-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|voc) because/that sister (nom|voc) me (gen) he/she/it-is and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed her/it/same (acc) myself (dat) into (+acc) woman/wife (acc) and now be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) woman/wife (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon TAKE HOLD OF-ing (nom)  
Rdz:12:19 Rdz_12:19_1 Rdz_12:19_2 Rdz_12:19_3 Rdz_12:19_4 Rdz_12:19_5 Rdz_12:19_6 Rdz_12:19_7 Rdz_12:19_8 Rdz_12:19_9 Rdz_12:19_10 Rdz_12:19_11 Rdz_12:19_12 Rdz_12:19_13 Rdz_12:19_14 Rdz_12:19_15 Rdz_12:19_16 Rdz_12:19_17 Rdz_12:19_18 Rdz_12:19_19 Rdz_12:19_20 Rdz_12:19_21 Rdz_12:19_22 Rdz_12:19_23
Rdz:12:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:12:20 καὶ ἐνετείλατο Φαραω ἀνδράσιν περὶ Αβραμ συμπροπέμψαι αὐτὸν καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ πάντα, ὅσα ἦν αὐτῷ, καὶ Λωτ μετ’ αὐτοῦ.
Rdz:12:20 And Pharao gave charge to men concerning Abram, to join in sending him forward, and his wife, and all that he had. (Genesis 12:20 Brenton)
Rdz:12:20 Dał też faraon rozkaz dworzanom, żeby Abrama i jego żonę, i cały jego dobytek odprowadzili do granicy. (Rdz 12:20 BT_4)
Rdz:12:20 καὶ ἐνετείλατο Φαραω ἀνδράσιν περὶ Αβραμ συμπροπέμψαι αὐτὸν καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ πάντα, ὅσα ἦν αὐτῷ, καὶ Λωτ μετ’ αὐτοῦ.
Rdz:12:20 καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) Φαραώ, ὁ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ περί     αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί Λώτ, ὁ μετά αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:12:20 a także, nawet, a mianowicie do polecenia nakazują Faraon mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, Bóg, itp; czasem, "mąż". o (wg, gen) ? ? on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie kobieta / żona on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość tyle, / aż być on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie Los po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem on / ona / on / sama
Rdz:12:20 kai\ e)netei/lato *faraO a)ndra/sin peri\ *abram sumprope/mPSai au)to\n kai\ tE\n gunai=ka au)tou= kai\ pa/nta, o(/sa E)=n au)tO=|, kai\ *lOt met’ au)tou=.
Rdz:12:20 kai eneteilato faraO andrasin peri abram sympropemPSai auton kai tEn gynaika autu kai panta, hosa En autO, kai lOt met’ autu.
Rdz:12:20 C VAI_AMI3S N_NSM N3_DPM P N_GSM VA_AAN RD_ASM C RA_ASF N3K_ASF RD_GSM C A3_APN A1_APN V9_IAI3S RD_DSM C N_ASM P RD_GSM
Rdz:12:20 and also, even, namely to enjoin command Pharaoh man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". about (+acc,+gen) ć ć he/she/it/same and also, even, namely the woman/wife he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of as much/many as to be he/she/it/same and also, even, namely Lot after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
Rdz:12:20 and he/she/it-was-ENJOIN-ed Pharaoh (indecl) men, husbands (dat) about (+acc,+gen)     him/it/same (acc) and the (acc) woman/wife (acc) him/it/same (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-was him/it/same (dat) and Lot (indecl) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen)
Rdz:12:20 Rdz_12:20_1 Rdz_12:20_2 Rdz_12:20_3 Rdz_12:20_4 Rdz_12:20_5 Rdz_12:20_6 Rdz_12:20_7 Rdz_12:20_8 Rdz_12:20_9 Rdz_12:20_10 Rdz_12:20_11 Rdz_12:20_12 Rdz_12:20_13 Rdz_12:20_14 Rdz_12:20_15 Rdz_12:20_16 Rdz_12:20_17 Rdz_12:20_18 Rdz_12:20_19 Rdz_12:20_20 Rdz_12:20_21
Rdz:12:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x