Rdz:25:1 Προσθέμενος δὲ Αβρααμ ἔλαβεν γυναῖκα, ᾗ ὄνομα Χεττουρα.
Rdz:25:1 And Abraam again took a wife, whose name was Chettura. (Genesis 25:1 Brenton)
Rdz:25:1 Abraham poślubił jeszcze drugą kobietę, imieniem Ketura. (Rdz 25:1 BT_4)
Rdz:25:1 Προσθέμενος δὲ Αβρααμ ἔλαβεν γυναῖκα, ὄνομα Χεττουρα.
Rdz:25:1 προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) δέ Ἀβραάμ, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὅς ἥ ὅ ὄνομα[τ], -ατος, τό  
Rdz:25:1 dodać do zaś Abraham chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem kobieta / żona który / którego / których w odniesieniu do nazwy ?
Rdz:25:1 *prosTe/menos de\ *abraam e)/laben gunai=ka, E(=| o)/noma *CHettoura.
Rdz:25:1 prosTemenos de abraam elaben gynaika, hE onoma CHettura.
Rdz:25:1 VE_AMPNSM x N_NSM VBI_AAI3S N3K_ASF RR_DSF N3M_NSN N_NSF
Rdz:25:1 to add to δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Abraham to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand woman/wife who/whom/which name with regard to ć
Rdz:25:1 upon being-ADD-ed-TO (nom) Yet Abraham (indecl) he/she/it-TAKE HOLD OF-ed woman/wife (acc) who/whom/which (dat) name (nom|acc|voc)  
Rdz:25:1 Rdz_25:1_1 Rdz_25:1_2 Rdz_25:1_3 Rdz_25:1_4 Rdz_25:1_5 Rdz_25:1_6 Rdz_25:1_7 Rdz_25:1_8
Rdz:25:1 x x x x x x x x
Rdz:25:2 ἔτεκεν δὲ αὐτῷ τὸν Ζεμραν καὶ τὸν Ιεξαν καὶ τὸν Μαδαν καὶ τὸν Μαδιαμ καὶ τὸν Ιεσβοκ καὶ τὸν Σωυε.
Rdz:25:2 And she bore to him Zombran, and Jezan, and Madal, and Madiam, and Jesboc, and Soie. (Genesis 25:2 Brenton)
Rdz:25:2 Ona to urodziła mu Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, Jiszbaka i Szuacha. (Rdz 25:2 BT_4)
Rdz:25:2 ἔτεκεν δὲ αὐτῷ τὸν Ζεμραν καὶ τὸν Ιεξαν καὶ τὸν Μαδαν καὶ τὸν Μαδιαμ καὶ τὸν Ιεσβοκ καὶ τὸν Σωυε.
Rdz:25:2 τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό Μαδιάμ, ὁ καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό  
Rdz:25:2 urodzić zaś on / ona / on / sama ? a także, nawet, a mianowicie ? a także, nawet, a mianowicie ? a także, nawet, a mianowicie Midiana a także, nawet, a mianowicie ? a także, nawet, a mianowicie ?
Rdz:25:2 e)/teken de\ au)tO=| to\n *DZemran kai\ to\n *ieXan kai\ to\n *madan kai\ to\n *madiam kai\ to\n *iesbok kai\ to\n *soue.
Rdz:25:2 eteken de autO ton DZemran kai ton ieXan kai ton madan kai ton madiam kai ton iesbok kai ton sue.
Rdz:25:2 VBI_AAI3S x RD_DSM RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM
Rdz:25:2 to give birth δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the Midian and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć
Rdz:25:2 he/she/it-GIVE-ed-BIRTH Yet him/it/same (dat) the (acc)   and the (acc)   and the (acc)   and the (acc) Midian (indecl) and the (acc)   and the (acc)  
Rdz:25:2 Rdz_25:2_1 Rdz_25:2_2 Rdz_25:2_3 Rdz_25:2_4 Rdz_25:2_5 Rdz_25:2_6 Rdz_25:2_7 Rdz_25:2_8 Rdz_25:2_9 Rdz_25:2_10 Rdz_25:2_11 Rdz_25:2_12 Rdz_25:2_13 Rdz_25:2_14 Rdz_25:2_15 Rdz_25:2_16 Rdz_25:2_17 Rdz_25:2_18 Rdz_25:2_19 Rdz_25:2_20
Rdz:25:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:25:3 Ιεξαν δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαβα καὶ τὸν Θαιμαν καὶ τὸν Δαιδαν· υἱοὶ δὲ Δαιδαν ἐγένοντο Ραγουηλ καὶ Ναβδεηλ καὶ Ασσουριιμ καὶ Λατουσιιμ καὶ Λοωμιμ.
Rdz:25:3 And Jezan begot Saba and Dedan. And the sons of Dedan were the Assurians and the Latusians, and Laomim. (Genesis 25:3 Brenton)
Rdz:25:3 Jokszan był ojcem Saby i Dedana; synami zaś Dedana byli: Aszszurim, Letuszim i Leummim. (Rdz 25:3 BT_4)
Rdz:25:3 Ιεξαν δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαβα καὶ τὸν Θαιμαν καὶ τὸν Δαιδαν· υἱοὶ δὲ Δαιδαν ἐγένοντο Ραγουηλ καὶ Ναβδεηλ καὶ Ασσουριιμ καὶ Λατουσιιμ καὶ Λοωμιμ.
Rdz:25:3   δέ γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί δέ   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)   καί   καί   καί   καί  
Rdz:25:3 ? zaś do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę ? a także, nawet, a mianowicie ? a także, nawet, a mianowicie ? syn zaś ? stać się stać, stanie, ? a także, nawet, a mianowicie ? a także, nawet, a mianowicie ? a także, nawet, a mianowicie ? a także, nawet, a mianowicie ?
Rdz:25:3 *ieXan de\ e)ge/nnEsen to\n *saba kai\ to\n *Taiman kai\ to\n *daidan· ui(oi\ de\ *daidan e)ge/nonto *ragouEl kai\ *nabdeEl kai\ *assouriim kai\ *latousiim kai\ *loOmim.
Rdz:25:3 ieXan de egennEsen ton saba kai ton Taiman kai ton daidan· hyioi de daidan egenonto raguEl kai nabdeEl kai assuriim kai latusiim kai loOmim.
Rdz:25:3 N_NSM x VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM N2_NPM x N_GSM VBI_AMI3P N_NSM C N_NSM C N_NPM C N_NPM C N_NPM
Rdz:25:3 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć son δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to become become, happen ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Rdz:25:3   Yet he/she/it-FATHER-ed the (acc)   and the (acc)   and the (acc)   sons (nom|voc) Yet   they-were-BECOME-ed   and   and   and   and  
Rdz:25:3 Rdz_25:3_1 Rdz_25:3_2 Rdz_25:3_3 Rdz_25:3_4 Rdz_25:3_5 Rdz_25:3_6 Rdz_25:3_7 Rdz_25:3_8 Rdz_25:3_9 Rdz_25:3_10 Rdz_25:3_11 Rdz_25:3_12 Rdz_25:3_13 Rdz_25:3_14 Rdz_25:3_15 Rdz_25:3_16 Rdz_25:3_17 Rdz_25:3_18 Rdz_25:3_19 Rdz_25:3_20 Rdz_25:3_21 Rdz_25:3_22 Rdz_25:3_23 Rdz_25:3_24
Rdz:25:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:25:4 υἱοὶ δὲ Μαδιαμ· Γαιφα καὶ Αφερ καὶ Ενωχ καὶ Αβιρα καὶ Ελραγα. πάντες οὗτοι ἦσαν υἱοὶ Χεττουρας.
Rdz:25:4 And the sons of Madiam were Gephar and Aphir, and Enoch, and Abeida, and Eldaga; all these were sons of Chettura. (Genesis 25:4 Brenton)
Rdz:25:4 Synowie Midiana: Efa, Efer, Henoch, Abida i Eldaa. - Ci wszyscy byli potomkami Ketury. (Rdz 25:4 BT_4)
Rdz:25:4 υἱοὶ δὲ Μαδιαμ· Γαιφα καὶ Αφερ καὶ Ενωχ καὶ Αβιρα καὶ Ελραγα. πάντες οὗτοι ἦσαν υἱοὶ Χεττουρας.
Rdz:25:4 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί δέ Μαδιάμ, ὁ   καί   καί Ἐνώχ, ὁ καί   καί   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Rdz:25:4 syn zaś Midiana ? a także, nawet, a mianowicie ? a także, nawet, a mianowicie Enoch a także, nawet, a mianowicie ? a także, nawet, a mianowicie ? każdy wszystkim, każde, każde, całość to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] być syn ?
Rdz:25:4 ui(oi\ de\ *madiam· *gaifa kai\ *afer kai\ *enOCH kai\ *abira kai\ *elraga. pa/ntes ou(=toi E)=san ui(oi\ *CHettouras.
Rdz:25:4 hyioi de madiam· gaifa kai afer kai enOCH kai abira kai elraga. pantes hutoi Esan hyioi CHetturas.
Rdz:25:4 N2_NPM x N_GSM N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM A3_NPM RD_NPM V9_IAI3P N2_NPM N_GSF
Rdz:25:4 son δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Midian ć and also, even, namely ć and also, even, namely Enoch and also, even, namely ć and also, even, namely ć every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be son ć
Rdz:25:4 sons (nom|voc) Yet Midian (indecl)   and   and Enoch (indecl) and   and   all (nom|voc) these (nom) they-were sons (nom|voc)  
Rdz:25:4 Rdz_25:4_1 Rdz_25:4_2 Rdz_25:4_3 Rdz_25:4_4 Rdz_25:4_5 Rdz_25:4_6 Rdz_25:4_7 Rdz_25:4_8 Rdz_25:4_9 Rdz_25:4_10 Rdz_25:4_11 Rdz_25:4_12 Rdz_25:4_13 Rdz_25:4_14 Rdz_25:4_15 Rdz_25:4_16 Rdz_25:4_17
Rdz:25:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:25:5 Ἔδωκεν δὲ Αβρααμ πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ Ισαακ τῷ υἱῷ αὐτοῦ,
Rdz:25:5 But Abraam gave all his possessions to Isaac his son. (Genesis 25:5 Brenton)
Rdz:25:5 Abraham całą swą majętność oddał Izaakowi, (Rdz 25:5 BT_4)
Rdz:25:5 Ἔδωκεν δὲ Αβρααμ πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ Ισαακ τῷ υἱῷ αὐτοῦ,
Rdz:25:5 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) δέ Ἀβραάμ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό Ἰσαάκ, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:25:5 dawać zaś Abraham każdy wszystkim, każde, każde, całość być w mocy [być] w mocy [z], na przykład gdy posiadanie jest w kontroli on / ona / on / sama Isaac syn on / ona / on / sama
Rdz:25:5 *)/edOken de\ *abraam pa/nta ta\ u(pa/rCHonta au)tou= *isaak tO=| ui(O=| au)tou=,
Rdz:25:5 edOken de abraam panta ta hyparCHonta autu isaak tO hyiO autu,
Rdz:25:5 VAI_AAI3S x N_NSM A3_APN RA_APN V1_PAPAPN RD_GSM N_DSM RA_DSM N2_DSM RD_GSM
Rdz:25:5 to give δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Abraham every all, each, every, the whole of the to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control he/she/it/same Isaac the son he/she/it/same
Rdz:25:5 he/she/it-GIVE-ed Yet Abraham (indecl) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) while BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF (acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) Isaac (indecl) the (dat) son (dat) him/it/same (gen)
Rdz:25:5 Rdz_25:5_1 Rdz_25:5_2 Rdz_25:5_3 Rdz_25:5_4 Rdz_25:5_5 Rdz_25:5_6 Rdz_25:5_7 Rdz_25:5_8 Rdz_25:5_9 Rdz_25:5_10 Rdz_25:5_11
Rdz:25:5 x x x x x x x x x x x
Rdz:25:6 καὶ τοῖς υἱοῖς τῶν παλλακῶν αὐτοῦ ἔδωκεν Αβρααμ δόματα καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτοὺς ἀπὸ Ισαακ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ἔτι ζῶντος αὐτοῦ πρὸς ἀνατολὰς εἰς γῆν ἀνατολῶν.
Rdz:25:6 But to the sons of his concubines Abraam gave gifts, and he sent them away from his son Isaac, while he was yet living, to the east into the country of the east. (Genesis 25:6 Brenton)
Rdz:25:6 synów zaś, których miał z żon drugorzędnych, obdarował i kazał im jeszcze za swego życia odejść od Izaaka ku wschodowi, do kraju leżącego na wschód. (Rdz 25:6 BT_4)
Rdz:25:6 καὶ τοῖς υἱοῖς τῶν παλλακῶν αὐτοῦ ἔδωκεν Αβρααμ δόματα καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτοὺς ἀπὸ Ισαακ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ἔτι ζῶντος αὐτοῦ πρὸς ἀνατολὰς εἰς γῆν ἀνατολῶν.
Rdz:25:6 καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) Ἀβραάμ, ὁ δόμα[τ], -ατος, τό (cf. δόσις, δωρεά, δώρημα and δῶρον) καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό Ἰσαάκ, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἔτι ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό πρός ἀνατολή, -ῆς, ἡ εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀνατολή, -ῆς, ἡ
Rdz:25:6 a także, nawet, a mianowicie syn ? on / ona / on / sama dawać Abraham prezent a także, nawet, a mianowicie do ??? on / ona / on / sama od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem Isaac syn on / ona / on / sama ale nadal do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) on / ona / on / sama kierunku (wg, gen, dat) wschód [miejsce] - miejsce świt słońca, wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawda-source), rys. Jahwe przychodzi Mesjasz do (acc) ziemia / Ziemia wschód [miejsce] - miejsce świt słońca, wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawda-source), rys. Jahwe przychodzi Mesjasz
Rdz:25:6 kai\ toi=s ui(oi=s tO=n pallakO=n au)tou= e)/dOken *abraam do/mata kai\ e)Xape/steilen au)tou\s a)po\ *isaak tou= ui(ou= au)tou= e)/ti DZO=ntos au)tou= pro\s a)natola\s ei)s gE=n a)natolO=n.
Rdz:25:6 kai tois hyiois tOn pallakOn autu edOken abraam domata kai eXapesteilen autus apo isaak tu hyiu autu eti DZOntos autu pros anatolas eis gEn anatolOn.
Rdz:25:6 C RA_DPM N2_DPM RA_GPF N1_GPF RD_GSM VAI_AAI3S N_NSM N3M_APN C VAI_AAI3S RD_APM P N_GSM RA_GSM N2_GSM RD_GSM D V3_PAPGSM RD_GSM P N1_APF P N1_ASF N1_GPF
Rdz:25:6 and also, even, namely the son the ć he/she/it/same to give Abraham gift and also, even, namely to ??? he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Isaac the son he/she/it/same yet/still to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh into (+acc) earth/land east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh
Rdz:25:6 and the (dat) sons (dat) the (gen)   him/it/same (gen) he/she/it-GIVE-ed Abraham (indecl) gifts (nom|acc|voc) and he/she/it-???-ed them/same (acc) away from (+gen) Isaac (indecl) the (gen) son (gen) him/it/same (gen) yet/still while EXISTS-ing (gen) him/it/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) risig of the east dawns (acc) into (+acc) earth/land (acc) risig of the east dawns (gen)
Rdz:25:6 Rdz_25:6_1 Rdz_25:6_2 Rdz_25:6_3 Rdz_25:6_4 Rdz_25:6_5 Rdz_25:6_6 Rdz_25:6_7 Rdz_25:6_8 Rdz_25:6_9 Rdz_25:6_10 Rdz_25:6_11 Rdz_25:6_12 Rdz_25:6_13 Rdz_25:6_14 Rdz_25:6_15 Rdz_25:6_16 Rdz_25:6_17 Rdz_25:6_18 Rdz_25:6_19 Rdz_25:6_20 Rdz_25:6_21 Rdz_25:6_22 Rdz_25:6_23 Rdz_25:6_24 Rdz_25:6_25
Rdz:25:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:25:7 Ταῦτα δὲ τὰ ἔτη ἡμερῶν ζωῆς Αβρααμ, ὅσα ἔζησεν· ἑκατὸν ἑβδομήκοντα πέντε ἔτη.
Rdz:25:7 And these were the years of the days of the life of Abraam as many as he lived, a hundred and seventy-five years. (Genesis 25:7 Brenton)
Rdz:25:7 A gdy Abraham dożył lat stu siedemdziesięciu pięciu, (Rdz 25:7 BT_4)
Rdz:25:7 Ταῦτα δὲ τὰ ἔτη ἡμερῶν ζωῆς Αβρααμ, ὅσα ἔζησεν· ἑκατὸν ἑβδομήκοντα πέντε ἔτη.
Rdz:25:7 οὗτος αὕτη τοῦτο δέ ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ἡμέρα, -ας -ἡ ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] Ἀβραάμ, ὁ ὅσος -η -ον ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἑκατόν ἑβδομή·κοντα πέντε ἔτο·ς, -ους, τό
Rdz:25:7 to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] zaś rok dzień istota życia, życia, ducha; żywy Abraham tyle, / aż do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) sto siedemdziesiąt pięć rok
Rdz:25:7 *tau=ta de\ ta\ e)/tE E(merO=n DZOE=s *abraam, o(/sa e)/DZEsen· e(kato\n e(bdomE/konta pe/nte e)/tE.
Rdz:25:7 tauta de ta etE hEmerOn DZOEs abraam, hosa eDZEsen· hekaton hebdomEkonta pente etE.
Rdz:25:7 RD_NPN x RA_NPN N3E_NPN N1A_GPF N1_GSF N_GSM A1_APN VAI_AAI3S M M M N3E_NPN
Rdz:25:7 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the year day life being, living, spirit; alive Abraham as much/many as to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) hundred seventy five year
Rdz:25:7 these (nom|acc) Yet the (nom|acc) years (nom|acc|voc) days (gen) life (gen); alive ([Adj] gen) Abraham (indecl) as much/many as (nom|acc) he/she/it-EXISTS-ed hundred seventy five years (nom|acc|voc)
Rdz:25:7 Rdz_25:7_1 Rdz_25:7_2 Rdz_25:7_3 Rdz_25:7_4 Rdz_25:7_5 Rdz_25:7_6 Rdz_25:7_7 Rdz_25:7_8 Rdz_25:7_9 Rdz_25:7_10 Rdz_25:7_11 Rdz_25:7_12 Rdz_25:7_13
Rdz:25:7 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:25:8 καὶ ἐκλιπὼν ἀπέθανεν Αβρααμ ἐν γήρει καλῷ πρεσβύτης καὶ πλήρης ἡμερῶν καὶ προσετέθη πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ.
Rdz:25:8 And Abraam failing died in a good old age, an old man and full of days, and was added to his people. (Genesis 25:8 Brenton)
Rdz:25:8 zbliżył się kres jego życia i zmarł w późnej, lecz szczęśliwej starości, syt życia, i połączył się ze swoimi przodkami. (Rdz 25:8 BT_4)
Rdz:25:8 καὶ ἐκλιπὼν ἀπέθανεν Αβρααμ ἐν γήρει καλῷ πρεσβύτης καὶ πλήρης ἡμερῶν καὶ προσετέθη πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ.
Rdz:25:8 καί ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) Ἀβραάμ, ὁ ἐν γῆρας, -ως and γῆρο·ς, -ους, τό καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) πρεσβύτης, -ου, ὁ καί πλήρης -ες ἡμέρα, -ας -ἡ καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) πρός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:25:8 a także, nawet, a mianowicie na niepowodzenie (zmarłego; nie, będzie chciał, pustynia, porzucić, zamknąć, pominięte) umrzeć Abraham w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między podeszły wiek prawo nadające się (dosłownie), stąd też dobrze, właściwe, dobrze, dobrze, urodziwa, itd. (W przeciwieństwie do ??????, który jest z natury dobry, czyli Boga-kute). stare / wieku człowiek a także, nawet, a mianowicie pełny dzień a także, nawet, a mianowicie dodać do kierunku (wg, gen, dat) ludzie on / ona / on / sama
Rdz:25:8 kai\ e)klipO\n a)pe/Tanen *abraam e)n gE/rei kalO=| presbu/tEs kai\ plE/rEs E(merO=n kai\ prosete/TE pro\s to\n lao\n au)tou=.
Rdz:25:8 kai eklipOn apeTanen abraam en gErei kalO presbytEs kai plErEs hEmerOn kai proseteTE pros ton laon autu.
Rdz:25:8 C VB_AAPNSM VBI_AAI3S N_NSM P N3_DSN A1_DSM N1M_NSM C A3H_NSM N1A_GPF C VCI_API3S P RA_ASM N2_ASM RD_GSM
Rdz:25:8 and also, even, namely to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) to die Abraham in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among old age right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). old/aged man and also, even, namely full day and also, even, namely to add to toward (+acc,+gen,+dat) the people he/she/it/same
Rdz:25:8 and upon FAIL-ing (nom) he/she/it-DIE-ed Abraham (indecl) in/among/by (+dat) old age (dat) right ([Adj] dat) old/aged man (nom) and full ([Adj] nom) days (gen) and he/she/it-was-ADD-ed-TO toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) him/it/same (gen)
Rdz:25:8 Rdz_25:8_1 Rdz_25:8_2 Rdz_25:8_3 Rdz_25:8_4 Rdz_25:8_5 Rdz_25:8_6 Rdz_25:8_7 Rdz_25:8_8 Rdz_25:8_9 Rdz_25:8_10 Rdz_25:8_11 Rdz_25:8_12 Rdz_25:8_13 Rdz_25:8_14 Rdz_25:8_15 Rdz_25:8_16 Rdz_25:8_17
Rdz:25:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:25:9 καὶ ἔθαψαν αὐτὸν Ισαακ καὶ Ισμαηλ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ εἰς τὸ σπήλαιον τὸ διπλοῦν εἰς τὸν ἀγρὸν Εφρων τοῦ Σααρ τοῦ Χετταίου, ὅ ἐστιν ἀπέναντι Μαμβρη,
Rdz:25:9 And Isaac and Ismael his sons buried him in the double cave, in the field of Ephron the son of Saar the Chettite, which is over against Mambre: (Genesis 25:9 Brenton)
Rdz:25:9 Izaak i Izmael, synowie Abrahama, pochowali go w pieczarze Makpela na polu Efrona, syna Sochara Chetyty, w pobliżu Mamre. (Rdz 25:9 BT_4)
Rdz:25:9 καὶ ἔθαψαν αὐτὸν Ισαακ καὶ Ισμαηλ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ εἰς τὸ σπήλαιον τὸ διπλοῦν εἰς τὸν ἀγρὸν Εφρων τοῦ Σααρ τοῦ Χετταίου, ἐστιν ἀπέναντι Μαμβρη,
Rdz:25:9 καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό Ἰσαάκ, ὁ καί   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό σπήλαιον, -ου, τό ὁ ἡ τό δι·πλοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. δι·πλόος εἰς[1] ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπ·έν·αντι  
Rdz:25:9 a także, nawet, a mianowicie pochować on / ona / on / sama Isaac a także, nawet, a mianowicie ? syn on / ona / on / sama do (acc) kryjówka podwójne / podwójny do (acc) pole ? ? ? który / którego / których być przeciwnie / w obecności (gen) ?
Rdz:25:9 kai\ e)/TaPSan au)to\n *isaak kai\ *ismaEl oi( ui(oi\ au)tou= ei)s to\ spE/laion to\ diplou=n ei)s to\n a)gro\n *efrOn tou= *saar tou= *CHettai/ou, o(/ e)stin a)pe/nanti *mambrE,
Rdz:25:9 kai eTaPSan auton isaak kai ismaEl hoi hyioi autu eis to spElaion to diplun eis ton agron efrOn tu saar tu CHettaiu, ho estin apenanti mambrE,
Rdz:25:9 C VAI_AAI3P RD_ASM N_NSM C N_NSM RA_NPM N2_NPM RD_GSM P RA_ASN N2N_ASN RA_ASN A1C_ASN P RA_ASM N2_ASM N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSM N2_GSM RR_NSN V9_PAI3S P N_GS
Rdz:25:9 and also, even, namely to bury he/she/it/same Isaac and also, even, namely ć the son he/she/it/same into (+acc) the hideout the double/twofold into (+acc) the field ć the ć the ć who/whom/which to be opposite/in the presence of (+gen) ć
Rdz:25:9 and they-BURY-ed him/it/same (acc) Isaac (indecl) and   the (nom) sons (nom|voc) him/it/same (gen) into (+acc) the (nom|acc) hideout (nom|acc|voc) the (nom|acc) double/twofold (acc, nom|acc|voc) into (+acc) the (acc) field (acc)   the (gen)   the (gen)   who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is opposite/in the presence of (+gen)  
Rdz:25:9 Rdz_25:9_1 Rdz_25:9_2 Rdz_25:9_3 Rdz_25:9_4 Rdz_25:9_5 Rdz_25:9_6 Rdz_25:9_7 Rdz_25:9_8 Rdz_25:9_9 Rdz_25:9_10 Rdz_25:9_11 Rdz_25:9_12 Rdz_25:9_13 Rdz_25:9_14 Rdz_25:9_15 Rdz_25:9_16 Rdz_25:9_17 Rdz_25:9_18 Rdz_25:9_19 Rdz_25:9_20 Rdz_25:9_21 Rdz_25:9_22 Rdz_25:9_23 Rdz_25:9_24 Rdz_25:9_25 Rdz_25:9_26
Rdz:25:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:25:10 τὸν ἀγρὸν καὶ τὸ σπήλαιον, ὃ ἐκτήσατο Αβρααμ παρὰ τῶν υἱῶν Χετ, ἐκεῖ ἔθαψαν Αβρααμ καὶ Σαρραν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ.
Rdz:25:10 even the field and the cave which Abraam bought of the sons of Chet; there they buried Abraam and Sarrha his wife. (Genesis 25:10 Brenton)
Rdz:25:10 Na tym polu, które nabył Abraham od Chetytów, został on pochowany obok swej żony, Sary. (Rdz 25:10 BT_4)
Rdz:25:10 τὸν ἀγρὸν καὶ τὸ σπήλαιον, ἐκτήσατο Αβρααμ παρὰ τῶν υἱῶν Χετ, ἐκεῖ ἔθαψαν Αβρααμ καὶ Σαρραν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ.
Rdz:25:10 ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό σπήλαιον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) Ἀβραάμ, ὁ παρά ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐκεῖ θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) Ἀβραάμ, ὁ καί Σάρρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:25:10 pole a także, nawet, a mianowicie kryjówka który / którego / których posiadać ???????? ????? ??????? ????? czasowość; posiadają; domeny i mienia Mówi się, że warunki współzależne Abraham fr? m obok (acc, gen, dat) ???? przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II. razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz syn ? tam pochować Abraham a także, nawet, a mianowicie Sarah kobieta / żona on / ona / on / sama
Rdz:25:10 to\n a)gro\n kai\ to\ spE/laion, o(\ e)ktE/sato *abraam para\ tO=n ui(O=n *CHet, e)kei= e)/TaPSan *abraam kai\ *sarran tE\n gunai=ka au)tou=.
Rdz:25:10 ton agron kai to spElaion, ho ektEsato abraam para tOn hyiOn CHet, ekei eTaPSan abraam kai sarran tEn gynaika autu.
Rdz:25:10 RA_ASM N2_ASM C RA_ASN N2N_ASN RR_ASN VAI_AMI3S N_NSM P RA_GPM N2_GPM N_GSM D VAI_AAI3P N_ASM C N_ASF RA_ASF N3K_ASF RD_GSM
Rdz:25:10 the field and also, even, namely the hideout who/whom/which to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms Abraham frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the son ć there to bury Abraham and also, even, namely Sarah the woman/wife he/she/it/same
Rdz:25:10 the (acc) field (acc) and the (nom|acc) hideout (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-was-POSSESS-ed Abraham (indecl) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) sons (gen)   there they-BURY-ed Abraham (indecl) and Sarah (acc) the (acc) woman/wife (acc) him/it/same (gen)
Rdz:25:10 Rdz_25:10_1 Rdz_25:10_2 Rdz_25:10_3 Rdz_25:10_4 Rdz_25:10_5 Rdz_25:10_6 Rdz_25:10_7 Rdz_25:10_8 Rdz_25:10_9 Rdz_25:10_10 Rdz_25:10_11 Rdz_25:10_12 Rdz_25:10_13 Rdz_25:10_14 Rdz_25:10_15 Rdz_25:10_16 Rdz_25:10_17 Rdz_25:10_18 Rdz_25:10_19 Rdz_25:10_20
Rdz:25:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:25:11 ἐγένετο δὲ μετὰ τὸ ἀποθανεῖν Αβρααμ εὐλόγησεν ὁ θεὸς Ισαακ τὸν υἱὸν αὐτοῦ· καὶ κατῴκησεν Ισαακ παρὰ τὸ φρέαρ τῆς ὁράσεως.
Rdz:25:11 And it came to pass after Abraam was dead, that God blessed Isaac his son, and Isaac dwelt by the well of the vision. (Genesis 25:11 Brenton)
Rdz:25:11 Po śmierci Abrahama Bóg błogosławił jego synowi Izaakowi. Izaak zamieszkał w pobliżu studni Lachaj-Roj. (Rdz 25:11 BT_4)
Rdz:25:11 ἐγένετο δὲ μετὰ τὸ ἀποθανεῖν Αβρααμ εὐλόγησεν θεὸς Ισαακ τὸν υἱὸν αὐτοῦ· καὶ κατῴκησεν Ισαακ παρὰ τὸ φρέαρ τῆς ὁράσεως.
Rdz:25:11 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ μετά ὁ ἡ τό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) Ἀβραάμ, ὁ εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσαάκ, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) Ἰσαάκ, ὁ παρά ὁ ἡ τό φρέαρ, φρέατος, τό ὁ ἡ τό ὅρασις, -εως, ἡ
Rdz:25:11 stać się stać, stanie, zaś po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem umrzeć Abraham błogosławić Bóg  Isaac syn on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie do przebywania / ustatkować mieszkać na stałe, w najsilniejszym sensie - stąd mieszkać lub ustatkować dokładnie, perwersyjnie i pełną kontrolę, aby być dokładnie w domu (patrz Ef 3:17, Kol 1:19, 2: 9) ( kontrastują z ????????) Isaac fr? m obok (acc, gen, dat) ???? przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II. razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz dobrze / pit wizja
Rdz:25:11 e)ge/neto de\ meta\ to\ a)poTanei=n *abraam eu)lo/gEsen o( Teo\s *isaak to\n ui(o\n au)tou=· kai\ katO/|kEsen *isaak para\ to\ fre/ar tE=s o(ra/seOs.
Rdz:25:11 egeneto de meta to apoTanein abraam eulogEsen ho Teos isaak ton hyion autu· kai katOkEsen isaak para to frear tEs horaseOs.
Rdz:25:11 VBI_AMI3S x P RA_ASN VB_AAN N_ASM VA_AAI3S RA_NSM N2_NSM N_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM C VAI_AAI3S N_NSM P RA_ASN N3T_ASN RA_GSF N3I_GSF
Rdz:25:11 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to die Abraham to bless the god [see theology] Isaac the son he/she/it/same and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) Isaac frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the well/pit the vision
Rdz:25:11 he/she/it-was-BECOME-ed Yet after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-will-DIE, to-DIE Abraham (indecl) he/she/it-BLESS-ed the (nom) god (nom) Isaac (indecl) the (acc) son (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN Isaac (indecl) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) well/pit (nom|acc|voc) the (gen) vision (gen)
Rdz:25:11 Rdz_25:11_1 Rdz_25:11_2 Rdz_25:11_3 Rdz_25:11_4 Rdz_25:11_5 Rdz_25:11_6 Rdz_25:11_7 Rdz_25:11_8 Rdz_25:11_9 Rdz_25:11_10 Rdz_25:11_11 Rdz_25:11_12 Rdz_25:11_13 Rdz_25:11_14 Rdz_25:11_15 Rdz_25:11_16 Rdz_25:11_17 Rdz_25:11_18 Rdz_25:11_19 Rdz_25:11_20 Rdz_25:11_21
Rdz:25:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:25:12 Αὗται δὲ αἱ γενέσεις Ισμαηλ τοῦ υἱοῦ Αβρααμ, ὃν ἔτεκεν Αγαρ ἡ παιδίσκη Σαρρας τῷ Αβρααμ,
Rdz:25:12 And these are the generations of Ismael the son of Abraam, whom Agar the Egyptian the hand-maid of Sarrha bore to Abraam. (Genesis 25:12 Brenton)
Rdz:25:12 Oto potomkowie Izmaela, syna Abrahama, którego Abrahamowi urodziła Egipcjanka Hagar, niewolnica Sary. (Rdz 25:12 BT_4)
Rdz:25:12 Αὗται δὲ αἱ γενέσεις Ισμαηλ τοῦ υἱοῦ Αβρααμ, ὃν ἔτεκεν Αγαρ παιδίσκη Σαρρας τῷ Αβρααμ,
Rdz:25:12 οὗτος αὕτη τοῦτο δέ ὁ ἡ τό γένεσις, -εως, ἡ (cf. γέννησις)   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀβραάμ, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) Ἁγάρ, ἡ ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) Σάρρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό Ἀβραάμ, ὁ
Rdz:25:12 to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] zaś rodowód ? syn Abraham który / którego / których; być urodzić Hagar niewolnica Sarah Abraham
Rdz:25:12 *au(=tai de\ ai( gene/seis *ismaEl tou= ui(ou= *abraam, o(\n e)/teken *agar E( paidi/skE *sarras tO=| *abraam,
Rdz:25:12 hautai de hai geneseis ismaEl tu hyiu abraam, hon eteken agar hE paidiskE sarras tO abraam,
Rdz:25:12 RD_NPF x RA_NPF N3I_NPF N_GSM RA_GSM N2_GSM N_GSM RR_ASM VBI_AAI3S N_NSF RA_NSF N1_NSF N_GSF RA_DSM N_DSM
Rdz:25:12 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the lineage ć the son Abraham who/whom/which; to be to give birth Hagar the slave girl Sarah the Abraham
Rdz:25:12 these (nom) Yet the (nom) lineages (acc, nom|voc)   the (gen) son (gen) Abraham (indecl) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-GIVE-ed-BIRTH Hagar (indecl) the (nom) slave girl (nom|voc) Sarah (gen) the (dat) Abraham (indecl)
Rdz:25:12 Rdz_25:12_1 Rdz_25:12_2 Rdz_25:12_3 Rdz_25:12_4 Rdz_25:12_5 Rdz_25:12_6 Rdz_25:12_7 Rdz_25:12_8 Rdz_25:12_9 Rdz_25:12_10 Rdz_25:12_11 Rdz_25:12_12 Rdz_25:12_13 Rdz_25:12_14 Rdz_25:12_15 Rdz_25:12_16
Rdz:25:12 x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:25:13 καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ισμαηλ κατ’ ὄνομα τῶν γενεῶν αὐτοῦ· πρωτότοκος Ισμαηλ Ναβαιωθ καὶ Κηδαρ καὶ Ναβδεηλ καὶ Μασσαμ
Rdz:25:13 And these are the names of the sons of Ismael, according to the names of their generations. The firstborn of Ismael, Nabaioth, and Kedar, and Nabdeel, and Massam, (Genesis 25:13 Brenton)
Rdz:25:13 Oto imiona synów Izmaela, imiona pochodzących od nich potomków: Nebajot, pierworodny syn Izmaela, Kedar, Adbeel, Mibsam, (Rdz 25:13 BT_4)
Rdz:25:13 καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ισμαηλ κατ’ ὄνομα τῶν γενεῶν αὐτοῦ· πρωτότοκος Ισμαηλ Ναβαιωθ καὶ Κηδαρ καὶ Ναβδεηλ καὶ Μασσαμ
Rdz:25:13 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   κατά ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό γενεά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πρωτό·τοκος -ον     καί   καί   καί  
Rdz:25:13 a także, nawet, a mianowicie to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] w odniesieniu do nazwy syn ? w dół / w zależności /, jak na (ACC), przed (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem w odniesieniu do nazwy generacji rasy, narodu; czasem "pokolenie" on / ona / on / sama Pierworodny ? ? a także, nawet, a mianowicie ? a także, nawet, a mianowicie ? a także, nawet, a mianowicie ?
Rdz:25:13 kai\ tau=ta ta\ o)no/mata tO=n ui(O=n *ismaEl kat’ o)/noma tO=n geneO=n au)tou=· prOto/tokos *ismaEl *nabaiOT kai\ *kEdar kai\ *nabdeEl kai\ *massam
Rdz:25:13 kai tauta ta onomata tOn hyiOn ismaEl kat’ onoma tOn geneOn autu· prOtotokos ismaEl nabaiOT kai kEdar kai nabdeEl kai massam
Rdz:25:13 C RD_NPN RA_NPN N3M_NPN RA_GPM N2_GPM N_GSM P N3M_ASN RA_GPF N1A_GPF RD_GSM A1B_NSM N_GSM N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM
Rdz:25:13 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the name with regard to the son ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing name with regard to the generation Race, Nation; sometimes "generation" he/she/it/same firstborn ć ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Rdz:25:13 and these (nom|acc) the (nom|acc) names (nom|acc|voc) the (gen) sons (gen)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) name (nom|acc|voc) the (gen) generations (gen) him/it/same (gen) firstborn ([Adj] nom)     and   and   and  
Rdz:25:13 Rdz_25:13_1 Rdz_25:13_2 Rdz_25:13_3 Rdz_25:13_4 Rdz_25:13_5 Rdz_25:13_6 Rdz_25:13_7 Rdz_25:13_8 Rdz_25:13_9 Rdz_25:13_10 Rdz_25:13_11 Rdz_25:13_12 Rdz_25:13_13 Rdz_25:13_14 Rdz_25:13_15 Rdz_25:13_16 Rdz_25:13_17 Rdz_25:13_18 Rdz_25:13_19 Rdz_25:13_20 Rdz_25:13_21
Rdz:25:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:25:14 καὶ Μασμα καὶ Ιδουμα καὶ Μασση
Rdz:25:14 and Masma, and Duma, and Masse, (Genesis 25:14 Brenton)
Rdz:25:14 Miszma, Duma, Massa. (Rdz 25:14 BT_4)
Rdz:25:14 καὶ Μασμα καὶ Ιδουμα καὶ Μασση
Rdz:25:14 καί   καί   καί  
Rdz:25:14 a także, nawet, a mianowicie ? a także, nawet, a mianowicie ? a także, nawet, a mianowicie ?
Rdz:25:14 kai\ *masma kai\ *idouma kai\ *massE
Rdz:25:14 kai masma kai iduma kai massE
Rdz:25:14 C N_NSM C N_NSM C N_NSM
Rdz:25:14 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Rdz:25:14 and   and   and  
Rdz:25:14 Rdz_25:14_1 Rdz_25:14_2 Rdz_25:14_3 Rdz_25:14_4 Rdz_25:14_5 Rdz_25:14_6
Rdz:25:14 x x x x x x
Rdz:25:15 καὶ Χοδδαδ καὶ Θαιμαν καὶ Ιετουρ καὶ Ναφες καὶ Κεδμα.
Rdz:25:15 and Choddan, and Thaeman, and Jetur, and Naphes, and Kedma. (Genesis 25:15 Brenton)
Rdz:25:15 Chadad, Tema, Jetur, Nafisz i Kedma. (Rdz 25:15 BT_4)
Rdz:25:15 καὶ Χοδδαδ καὶ Θαιμαν καὶ Ιετουρ καὶ Ναφες καὶ Κεδμα.
Rdz:25:15 καί   καί   καί   καί   καί  
Rdz:25:15 a także, nawet, a mianowicie ? a także, nawet, a mianowicie ? a także, nawet, a mianowicie ? a także, nawet, a mianowicie ? a także, nawet, a mianowicie ?
Rdz:25:15 kai\ *CHoddad kai\ *Taiman kai\ *ietour kai\ *nafes kai\ *kedma.
Rdz:25:15 kai CHoddad kai Taiman kai ietur kai nafes kai kedma.
Rdz:25:15 C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM
Rdz:25:15 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Rdz:25:15 and   and   and   and   and  
Rdz:25:15 Rdz_25:15_1 Rdz_25:15_2 Rdz_25:15_3 Rdz_25:15_4 Rdz_25:15_5 Rdz_25:15_6 Rdz_25:15_7 Rdz_25:15_8 Rdz_25:15_9 Rdz_25:15_10
Rdz:25:15 x x x x x x x x x x
Rdz:25:16 οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ Ισμαηλ καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα αὐτῶν ἐν ταῖς σκηναῖς αὐτῶν καὶ ἐν ταῖς ἐπαύλεσιν αὐτῶν· δώδεκα ἄρχοντες κατὰ ἔθνη αὐτῶν.
Rdz:25:16 These are the sons of Ismael, and these are their names in their tents and in their dwellings, twelve princes according to their nations. (Genesis 25:16 Brenton)
Rdz:25:16 Oto synowie Izmaela i takie są zarazem nazwy miejscowości, w których oni przebywali lub się osiedlili - dwunastu naczelników ich szczepów. (Rdz 25:16 BT_4)
Rdz:25:16 οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ Ισμαηλ καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα αὐτῶν ἐν ταῖς σκηναῖς αὐτῶν καὶ ἐν ταῖς ἐπαύλεσιν αὐτῶν· δώδεκα ἄρχοντες κατὰ ἔθνη αὐτῶν.
Rdz:25:16 οὗτος αὕτη τοῦτο εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ὁ ἡ τό ἔπ·αυλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό δώ·δεκα/δεκα·δύο ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) κατά ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:25:16 to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] iść; być syn ? a także, nawet, a mianowicie to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] w odniesieniu do nazwy on / ona / on / sama w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między Namiot miszkan, "rezydencja" lub "mieszkania miejsce, tabernakulum, scena, stoiska on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między rezydencja on / ona / on / sama dwanaście Władca; zaczynać się w dół / w zależności /, jak na (ACC), przed (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem Naród [zobacz etnicznej] on / ona / on / sama
Rdz:25:16 ou(=toi/ ei)sin oi( ui(oi\ *ismaEl kai\ tau=ta ta\ o)no/mata au)tO=n e)n tai=s skEnai=s au)tO=n kai\ e)n tai=s e)pau/lesin au)tO=n· dO/deka a)/rCHontes kata\ e)/TnE au)tO=n.
Rdz:25:16 hutoi eisin hoi hyioi ismaEl kai tauta ta onomata autOn en tais skEnais autOn kai en tais epaulesin autOn· dOdeka arCHontes kata eTnE autOn.
Rdz:25:16 RD_NPM V9_PAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM C RD_NPN RA_NPN N3M_NPN RD_GPM P RA_DPF N1_DPF RD_GPM C P RA_DPF N3E_DPF RD_GPM M N3_NPM P N3E_APN RD_GPM
Rdz:25:16 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to go; to be the son ć and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the name with regard to he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the residence he/she/it/same twelve ruler; to begin down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing nation [see ethnic] he/she/it/same
Rdz:25:16 these (nom) he/she/it-is-GO-ing; they-are the (nom) sons (nom|voc)   and these (nom|acc) the (nom|acc) names (nom|acc|voc) them/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) tents (dat) them/same (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) residences (dat) them/same (gen) twelve rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) nations (nom|acc|voc) them/same (gen)
Rdz:25:16 Rdz_25:16_1 Rdz_25:16_2 Rdz_25:16_3 Rdz_25:16_4 Rdz_25:16_5 Rdz_25:16_6 Rdz_25:16_7 Rdz_25:16_8 Rdz_25:16_9 Rdz_25:16_10 Rdz_25:16_11 Rdz_25:16_12 Rdz_25:16_13 Rdz_25:16_14 Rdz_25:16_15 Rdz_25:16_16 Rdz_25:16_17 Rdz_25:16_18 Rdz_25:16_19 Rdz_25:16_20 Rdz_25:16_21 Rdz_25:16_22 Rdz_25:16_23 Rdz_25:16_24
Rdz:25:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:25:17 καὶ ταῦτα τὰ ἔτη τῆς ζωῆς Ισμαηλ· ἑκατὸν τριάκοντα ἑπτὰ ἔτη· καὶ ἐκλιπὼν ἀπέθανεν καὶ προσετέθη πρὸς τὸ γένος αὐτοῦ.
Rdz:25:17 And these are the years of the life of Ismael, a hundred and thirty-seven years; and he failed and died, and was added to his fathers. (Genesis 25:17 Brenton)
Rdz:25:17 A Izmael, mając sto trzydzieści siedem lat, doszedł do kresu swego życia; umarł i połączył się ze swoimi przodkami. (Rdz 25:17 BT_4)
Rdz:25:17 καὶ ταῦτα τὰ ἔτη τῆς ζωῆς Ισμαηλ· ἑκατὸν τριάκοντα ἑπτὰ ἔτη· καὶ ἐκλιπὼν ἀπέθανεν καὶ προσετέθη πρὸς τὸ γένος αὐτοῦ.
Rdz:25:17 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA]   ἑκατόν τριά·κοντα ἑπτά ἔτο·ς, -ους, τό καί ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) πρός ὁ ἡ τό γένο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:25:17 a także, nawet, a mianowicie to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] rok istota życia, życia, ducha; żywy ? sto trzydzieści siedem rok a także, nawet, a mianowicie na niepowodzenie (zmarłego; nie, będzie chciał, pustynia, porzucić, zamknąć, pominięte) umrzeć a także, nawet, a mianowicie dodać do kierunku (wg, gen, dat) rasa rasy, klasy, rodzaju on / ona / on / sama
Rdz:25:17 kai\ tau=ta ta\ e)/tE tE=s DZOE=s *ismaEl· e(kato\n tria/konta e(pta\ e)/tE· kai\ e)klipO\n a)pe/Tanen kai\ prosete/TE pro\s to\ ge/nos au)tou=.
Rdz:25:17 kai tauta ta etE tEs DZOEs ismaEl· hekaton triakonta hepta etE· kai eklipOn apeTanen kai proseteTE pros to genos autu.
Rdz:25:17 C RD_NPN RA_NPN N3E_NPN RA_GSF N1_GSF N_GSM M M M N3E_APN C VB_AAPNSM VBI_AAI3S C VCI_API3S P RA_ASN N3E_ASN RD_GSM
Rdz:25:17 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the year the life being, living, spirit; alive ć hundred thirty seven year and also, even, namely to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) to die and also, even, namely to add to toward (+acc,+gen,+dat) the race race, class, kind he/she/it/same
Rdz:25:17 and these (nom|acc) the (nom|acc) years (nom|acc|voc) the (gen) life (gen); alive ([Adj] gen)   hundred thirty seven years (nom|acc|voc) and upon FAIL-ing (nom) he/she/it-DIE-ed and he/she/it-was-ADD-ed-TO toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) race (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Rdz:25:17 Rdz_25:17_1 Rdz_25:17_2 Rdz_25:17_3 Rdz_25:17_4 Rdz_25:17_5 Rdz_25:17_6 Rdz_25:17_7 Rdz_25:17_8 Rdz_25:17_9 Rdz_25:17_10 Rdz_25:17_11 Rdz_25:17_12 Rdz_25:17_13 Rdz_25:17_14 Rdz_25:17_15 Rdz_25:17_16 Rdz_25:17_17 Rdz_25:17_18 Rdz_25:17_19 Rdz_25:17_20
Rdz:25:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:25:18 κατῴκησεν δὲ ἀπὸ Ευιλατ ἕως Σουρ, ἥ ἐστιν κατὰ πρόσωπον Αἰγύπτου, ἕως ἐλθεῖν πρὸς Ἀσσυρίους· κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ κατῴκησεν.
Rdz:25:18 And he dwelt from Evilat to Sur, which is opposite Egypt, until one comes to the Assyrians; he dwelt in the presence of all his brethren. (Genesis 25:18 Brenton)
Rdz:25:18 Jego zaś potomkowie mieszkali od Chawila aż do Szur, leżącego naprzeciw Egiptu, na drodze do Aszszuru. Osiedlili się tam, mimo sprzeciwu ze strony spokrewnionych z nimi szczepów. (Rdz 25:18 BT_4)
Rdz:25:18 κατῴκησεν δὲ ἀπὸ Ευιλατ ἕως Σουρ, ἐστιν κατὰ πρόσωπον Αἰγύπτου, ἕως ἐλθεῖν πρὸς Ἀσσυρίους· κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ κατῴκησεν.
Rdz:25:18 κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) δέ ἀπό   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός   κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)
Rdz:25:18 do przebywania / ustatkować mieszkać na stałe, w najsilniejszym sensie - stąd mieszkać lub ustatkować dokładnie, perwersyjnie i pełną kontrolę, aby być dokładnie w domu (patrz Ef 3:17, Kol 1:19, 2: 9) ( kontrastują z ????????) zaś od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem ? aż do; świt ? który / którego / których być w dół / w zależności /, jak na (ACC), przed (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem twarz Egipt [kraj] aż do; świt przyjść kierunku (wg, gen, dat) ? w dół / w zależności /, jak na (ACC), przed (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem twarz każdy wszystkim, każde, każde, całość brat; siostra on / ona / on / sama do przebywania / ustatkować mieszkać na stałe, w najsilniejszym sensie - stąd mieszkać lub ustatkować dokładnie, perwersyjnie i pełną kontrolę, aby być dokładnie w domu (patrz Ef 3:17, Kol 1:19, 2: 9) ( kontrastują z ????????)
Rdz:25:18 katO/|kEsen de\ a)po\ *euilat e(/Os *sour, E(/ e)stin kata\ pro/sOpon *ai)gu/ptou, e(/Os e)lTei=n pro\s *)assuri/ous· kata\ pro/sOpon pa/ntOn tO=n a)delfO=n au)tou= katO/|kEsen.
Rdz:25:18 katOkEsen de apo euilat heOs sur, hE estin kata prosOpon aigyptu, heOs elTein pros assyrius· kata prosOpon pantOn tOn adelfOn autu katOkEsen.
Rdz:25:18 VAI_AAI3S x P N_GS P N_GS RR_NSF V9_PAI3S P N2N_ASN N2_GSF C VB_AAN P N2_APM P N2N_ASN A3_GPM RA_GPM N2_GPM RD_GSM VAI_AAI3S
Rdz:25:18 to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć until; dawn ć who/whom/which to be down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face Egypt [country of] until; dawn to come toward (+acc,+gen,+dat) ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face every all, each, every, the whole of the brother; sister he/she/it/same to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω)
Rdz:25:18 he/she/it-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN Yet away from (+gen)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   who/whom/which (nom) he/she/it-is down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) Egypt (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) to-COME toward (+acc,+gen,+dat)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) all (gen) the (gen) brothers (gen); sisters (gen) him/it/same (gen) he/she/it-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN
Rdz:25:18 Rdz_25:18_1 Rdz_25:18_2 Rdz_25:18_3 Rdz_25:18_4 Rdz_25:18_5 Rdz_25:18_6 Rdz_25:18_7 Rdz_25:18_8 Rdz_25:18_9 Rdz_25:18_10 Rdz_25:18_11 Rdz_25:18_12 Rdz_25:18_13 Rdz_25:18_14 Rdz_25:18_15 Rdz_25:18_16 Rdz_25:18_17 Rdz_25:18_18 Rdz_25:18_19 Rdz_25:18_20 Rdz_25:18_21 Rdz_25:18_22
Rdz:25:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:25:19 καὶ αὗται αἱ γενέσεις Ισαακ τοῦ υἱοῦ Αβρααμ· Αβρααμ ἐγέννησεν τὸν Ισαακ.
Rdz:25:19 And these are the generations of Isaac the son of Abraam. (Genesis 25:19 Brenton)
Rdz:25:19 Oto dzieje potomków Izaaka, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka. (Rdz 25:19 BT_4)
Rdz:25:19 Καὶ αὗται αἱ γενέσεις Ισαακ τοῦ υἱοῦ Αβρααμ· Αβρααμ ἐγέννησεν τὸν Ισαακ.
Rdz:25:19 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό γένεσις, -εως, ἡ (cf. γέννησις) Ἰσαάκ, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀβραάμ, ὁ Ἀβραάμ, ὁ γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσαάκ, ὁ
Rdz:25:19 a także, nawet, a mianowicie to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] rodowód Isaac syn Abraham Abraham do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę Isaac
Rdz:25:19 *kai\ au(=tai ai( gene/seis *isaak tou= ui(ou= *abraam· *abraam e)ge/nnEsen to\n *isaak.
Rdz:25:19 kai hautai hai geneseis isaak tu hyiu abraam· abraam egennEsen ton isaak.
Rdz:25:19 C RD_NPF RA_NPF N3I_NPF N_GSM RA_GSM N2_GSM N_GSM N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM
Rdz:25:19 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the lineage Isaac the son Abraham Abraham to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the Isaac
Rdz:25:19 and these (nom) the (nom) lineages (acc, nom|voc) Isaac (indecl) the (gen) son (gen) Abraham (indecl) Abraham (indecl) he/she/it-FATHER-ed the (acc) Isaac (indecl)
Rdz:25:19 Rdz_25:19_1 Rdz_25:19_2 Rdz_25:19_3 Rdz_25:19_4 Rdz_25:19_5 Rdz_25:19_6 Rdz_25:19_7 Rdz_25:19_8 Rdz_25:19_9 Rdz_25:19_10 Rdz_25:19_11 Rdz_25:19_12
Rdz:25:19 x x x x x x x x x x x x
Rdz:25:20 ἦν δὲ Ισαακ ἐτῶν τεσσαράκοντα, ὅτε ἔλαβεν τὴν Ρεβεκκαν θυγατέρα Βαθουηλ τοῦ Σύρου ἐκ τῆς Μεσοποταμίας ἀδελφὴν Λαβαν τοῦ Σύρου ἑαυτῷ γυναῖκα.
Rdz:25:20 Abraam begot Isaac. And Isaac was forty years old when he took to wife Rebecca, daughter of Bathuel the Syrian, out of Syrian Mesopotamia, sister of Laban the Syrian. (Genesis 25:20 Brenton)
Rdz:25:20 Izaak miał czterdzieści lat, gdy wziął sobie za żonę Rebekę, córkę Betuela, Aramejczyka z Paddan-Aram, siostrę Labana Aramejczyka. (Rdz 25:20 BT_4)
Rdz:25:20 ἦν δὲ Ισαακ ἐτῶν τεσσαράκοντα, ὅτε ἔλαβεν τὴν Ρεβεκκαν θυγατέρα Βαθουηλ τοῦ Σύρου ἐκ τῆς Μεσοποταμίας ἀδελφὴν Λαβαν τοῦ Σύρου ἑαυτῷ γυναῖκα.
Rdz:25:20 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέ Ἰσαάκ, ὁ ἔτο·ς, -ους, τό τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- ὅτε λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό Ῥεβέκκα, -ας, ἡ θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ   ὁ ἡ τό Σύρος, -ου, ὁ; σύρω (συρ-, συρ(ε)·[σ]-, συρ·[σ]-, -, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό Μεσοποταμία, -ας, ἡ ἀδελφή, -ῆς, ἡ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό Σύρος, -ου, ὁ; σύρω (συρ-, συρ(ε)·[σ]-, συρ·[σ]-, -, -, -) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
Rdz:25:20 być zaś Isaac rok czterdzieści kiedy chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem Rebecca córka ? Syryjska [mieszkaniec Syrii]; ciągnąć z (gen) ?? przed samogłoskami Mezopotamia siostra chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem Syryjska [mieszkaniec Syrii]; ciągnąć self / our- / your- / się kobieta / żona
Rdz:25:20 E)=n de\ *isaak e)tO=n tessara/konta, o(/te e)/laben tE\n *rebekkan Tugate/ra *baTouEl tou= *su/rou e)k tE=s *mesopotami/as a)delfE\n *laban tou= *su/rou e(autO=| gunai=ka.
Rdz:25:20 En de isaak etOn tessarakonta, hote elaben tEn rebekkan Tygatera baTuEl tu syru ek tEs mesopotamias adelfEn laban tu syru heautO gynaika.
Rdz:25:20 V9_IAI3S x N_NSM N3E_GPN M D VBI_AAI3S RA_ASF N_ASF N3_ASF N_GSM RA_GSM N2_GSM P RA_GSF N1A_GSF N1_ASF N_GSM RA_GSM N2_GSM RD_DSM N3K_ASF
Rdz:25:20 to be δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Isaac year forty when to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the Rebecca daughter ć the Syrian [inhabitant of Syria]; to drag out of (+gen) ἐξ before vowels the Mesopotamia sister to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the Syrian [inhabitant of Syria]; to drag self /our-/your-/themselves woman/wife
Rdz:25:20 he/she/it-was Yet Isaac (indecl) years (gen) forty when he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (acc) Rebecca (acc) daughter (acc)   the (gen) Syrian (gen); be-you(sg)-being-DRAG-ed! out of (+gen) the (gen) Mesopotamia (gen) sister (acc) upon TAKE HOLD OF-ing (nom|acc|voc) the (gen) Syrian (gen); be-you(sg)-being-DRAG-ed! self (dat) woman/wife (acc)
Rdz:25:20 Rdz_25:20_1 Rdz_25:20_2 Rdz_25:20_3 Rdz_25:20_4 Rdz_25:20_5 Rdz_25:20_6 Rdz_25:20_7 Rdz_25:20_8 Rdz_25:20_9 Rdz_25:20_10 Rdz_25:20_11 Rdz_25:20_12 Rdz_25:20_13 Rdz_25:20_14 Rdz_25:20_15 Rdz_25:20_16 Rdz_25:20_17 Rdz_25:20_18 Rdz_25:20_19 Rdz_25:20_20 Rdz_25:20_21 Rdz_25:20_22
Rdz:25:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:25:21 ἐδεῖτο δὲ Ισαακ κυρίου περὶ Ρεβεκκας τῆς γυναικὸς αὐτοῦ, ὅτι στεῖρα ἦν· ἐπήκουσεν δὲ αὐτοῦ ὁ θεός, καὶ ἔλαβεν ἐν γαστρὶ Ρεβεκκα ἡ γυνὴ αὐτοῦ.
Rdz:25:21 And Isaac prayed the Lord concerning Rebecca his wife, because she was barren; and the Lord heard him, and his wife Rebecca conceived in her womb. (Genesis 25:21 Brenton)
Rdz:25:21 Izaak modlił się do Pana za swą żonę, gdyż była ona niepłodna. Pan wysłuchał go, i Rebeka, żona Izaaka, stała się brzemienna. (Rdz 25:21 BT_4)
Rdz:25:21 ἐδεῖτο δὲ Ισαακ κυρίου περὶ Ρεβεκκας τῆς γυναικὸς αὐτοῦ, ὅτι στεῖρα ἦν· ἐπήκουσεν δὲ αὐτοῦ θεός, καὶ ἔλαβεν ἐν γαστρὶ Ρεβεκκα γυνὴ αὐτοῦ.
Rdz:25:21 δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) δέ Ἰσαάκ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] περί Ῥεβέκκα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι στεῖρα, -ας, ἡ, voc. sg. στεῖρα εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐν γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ Ῥεβέκκα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:25:21 potrzebował / wymagają zaś Isaac panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. o (wg, gen) Rebecca kobieta / żona on / ona / on / sama dlatego, że niepłodna być słyszeć zaś on / ona / on / sama Bóg  a także, nawet, a mianowicie chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między brzuch Rebecca kobieta / żona on / ona / on / sama
Rdz:25:21 e)dei=to de\ *isaak kuri/ou peri\ *rebekkas tE=s gunaiko\s au)tou=, o(/ti stei=ra E)=n· e)pE/kousen de\ au)tou= o( Teo/s, kai\ e)/laben e)n gastri\ *rebekka E( gunE\ au)tou=.
Rdz:25:21 edeito de isaak kyriu peri rebekkas tEs gynaikos autu, hoti steira En· epEkusen de autu ho Teos, kai elaben en gastri rebekka hE gynE autu.
Rdz:25:21 V2I_IMI3S x N_NSM N2_GSM P N_GSF RA_GSF N3K_GSF RD_GSM C N1A_NSF V9_IAI3S VAI_AAI3S x RD_GSM RA_NSM N2_NSM C VBI_AAI3S P N3_DSF N_NSF RA_NSF N3K_NSF RD_GSM
Rdz:25:21 to need/require δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Isaac lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. about (+acc,+gen) Rebecca the woman/wife he/she/it/same because/that barren one to be to hear δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same the god [see theology] and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among belly Rebecca the woman/wife he/she/it/same
Rdz:25:21 he/she/it-was-being-NEED/REQUIRE-ed Yet Isaac (indecl) lord (gen); a lord ([Adj] gen) about (+acc,+gen) Rebecca (gen) the (gen) woman/wife (gen) him/it/same (gen) because/that barren one  (nom|voc) he/she/it-was he/she/it-HEAR-ed Yet him/it/same (gen) the (nom) god (nom) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed in/among/by (+dat) belly (dat) Rebecca (nom|voc) the (nom) woman/wife (nom) him/it/same (gen)
Rdz:25:21 Rdz_25:21_1 Rdz_25:21_2 Rdz_25:21_3 Rdz_25:21_4 Rdz_25:21_5 Rdz_25:21_6 Rdz_25:21_7 Rdz_25:21_8 Rdz_25:21_9 Rdz_25:21_10 Rdz_25:21_11 Rdz_25:21_12 Rdz_25:21_13 Rdz_25:21_14 Rdz_25:21_15 Rdz_25:21_16 Rdz_25:21_17 Rdz_25:21_18 Rdz_25:21_19 Rdz_25:21_20 Rdz_25:21_21 Rdz_25:21_22 Rdz_25:21_23 Rdz_25:21_24 Rdz_25:21_25
Rdz:25:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:25:22 ἐσκίρτων δὲ τὰ παιδία ἐν αὐτῇ· εἶπεν δέ Εἰ οὕτως μοι μέλλει γίνεσθαι, ἵνα τί μοι τοῦτο; ἐπορεύθη δὲ πυθέσθαι παρὰ κυρίου,
Rdz:25:22 And the babes leaped within her; and she said, If it will be so with me, why is this to me? And she went to enquire of the Lord. (Genesis 25:22 Brenton)
Rdz:25:22 A gdy walczyły z sobą dzieci w jej łonie, pomyślała: «Jeśli tak bywa, to czemu mnie się to przytrafia?» Poszła więc zapytać o to Pana, (Rdz 25:22 BT_4)
Rdz:25:22 ἐσκίρτων δὲ τὰ παιδία ἐν αὐτῇ· εἶπεν δέ Εἰ οὕτως μοι μέλλει γίνεσθαι, ἵνα τί μοι τοῦτο; ἐπορεύθη δὲ πυθέσθαι παρὰ κυρίου,
Rdz:25:22 σκιρτάω (σκιρτ(α)-, σκιρτη·σ-, σκιρτη·σ-, -, -, -) δέ ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ εἰ οὕτως/οὕτω ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μέλλω (μελλ-, μελλη·σ-, -, -, -, -) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὗτος αὕτη τοῦτο πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) δέ πυνθάνομαι (πυνθαν-, -, 2nd πυθ-, -, -, -) παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Rdz:25:22 do brykać pomijanie lub skacząc zaś dziecko w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między on / ona / on / sama powiedzieć / powiedzieć zaś Jeśli thusly / jak ten [????? przed samogłosek i spółgłosek; ???? przed spółgłoskami tylko] JA do zamierzam być przeznaczone stać się stać, stanie, żeby / ażeby / bo kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. JA to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] iść zaś zapytać fr? m obok (acc, gen, dat) ???? przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II. razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest.
Rdz:25:22 e)ski/rtOn de\ ta\ paidi/a e)n au)tE=|· ei)=pen de/ *ei) ou(/tOs moi me/llei gi/nesTai, i(/na ti/ moi tou=to; e)poreu/TE de\ puTe/sTai para\ kuri/ou,
Rdz:25:22 eskirtOn de ta paidia en autE· eipen de ei hutOs moi mellei ginesTai, hina ti moi tuto; eporeuTE de pyTesTai para kyriu,
Rdz:25:22 V1_PAPNSM x RA_NPN N2N_NPN P RD_DSF VBI_AAI3S x C D RP_DS V1_PAI3S V1_PMN C RI_NSN RP_DS RD_ASN VCI_API3S x VB_AMN P N2_GSM
Rdz:25:22 to gambol skipping or leaping δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the child in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] if thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] I to am about to be destined to become become, happen so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. I this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to go δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to inquire frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Rdz:25:22 I-was-GAMBOL-ing, they-were-GAMBOL-ing Yet the (nom|acc) children (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) he/she/it-SAY/TELL-ed Yet if thusly/like this me (dat) he/she/it-is-ABOUT-ing, you(sg)-are-being-ABOUT-ed (classical) to-be-being-BECOME-ed so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) me (dat) this (nom|acc) he/she/it-was-GO-ed Yet to-be-INQUIRE-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Rdz:25:22 Rdz_25:22_1 Rdz_25:22_2 Rdz_25:22_3 Rdz_25:22_4 Rdz_25:22_5 Rdz_25:22_6 Rdz_25:22_7 Rdz_25:22_8 Rdz_25:22_9 Rdz_25:22_10 Rdz_25:22_11 Rdz_25:22_12 Rdz_25:22_13 Rdz_25:22_14 Rdz_25:22_15 Rdz_25:22_16 Rdz_25:22_17 Rdz_25:22_18 Rdz_25:22_19 Rdz_25:22_20 Rdz_25:22_21 Rdz_25:22_22
Rdz:25:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:25:23 καὶ εἶπεν κύριος αὐτῇ Δύο ἔθνη ἐν τῇ γαστρί σού εἰσιν, καὶ δύο λαοὶ ἐκ τῆς κοιλίας σου διασταλήσονται· καὶ λαὸς λαοῦ ὑπερέξει, καὶ ὁ μείζων δουλεύσει τῷ ἐλάσσονι.
Rdz:25:23 And the Lord said to her, There are two nations in thy womb, and two peoples shall be separated from thy belly, and one people shall excel the other, and the elder shall serve the younger. (Genesis 25:23 Brenton)
Rdz:25:23 a Pan jej powiedział: «Dwa narody są w twym łonie, dwa odrębne ludy wyjdą z twych wnętrzności; jeden będzie silniejszy od drugiego, starszy będzie sługą młodszego». (Rdz 25:23 BT_4)
Rdz:25:23 καὶ εἶπεν κύριος αὐτῇ Δύο ἔθνη ἐν τῇ γαστρί σού εἰσιν, καὶ δύο λαοὶ ἐκ τῆς κοιλίας σου διασταλήσονται· καὶ λαὸς λαοῦ ὑπερέξει, καὶ μείζων δουλεύσει τῷ ἐλάσσονι.
Rdz:25:23 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐν ὁ ἡ τό γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο λαός, -οῦ, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δια·στέλλω (δια+στελλ-, δια+στελ(ε)·[σ]-, δια+στειλ·[σ]-, -, δι+εσταλ-, δια+σταλ·[θ]-) καί λαός, -οῦ, ὁ λαός, -οῦ, ὁ ὑπερ·έχω (υπερ+εχ-, υπερ+εξ-, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό μείζων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of μέγας) δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἐλάσσων ἔλασσον and ἐλάττων ἔλαττον, gen. sg. -ονος
Rdz:25:23 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. on / ona / on / sama dwa Naród [zobacz etnicznej] w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między brzuch ty; twój / twoje (SG) iść; być a także, nawet, a mianowicie dwa ludzie z (gen) ?? przed samogłoskami brzuch ty; twój / twoje (SG) do ??? (Ograniczenia, izolować, odrębne) a także, nawet, a mianowicie ludzie ludzie lepszy niż a także, nawet, a mianowicie większy przestrzegać, aby być niewolnikiem, służyć pomniejszy
Rdz:25:23 kai\ ei)=pen ku/rios au)tE=| *du/o e)/TnE e)n tE=| gastri/ sou/ ei)sin, kai\ du/o laoi\ e)k tE=s koili/as sou diastalE/sontai· kai\ lao\s laou= u(pere/Xei, kai\ o( mei/DZOn douleu/sei tO=| e)la/ssoni.
Rdz:25:23 kai eipen kyrios autE dyo eTnE en tE gastri su eisin, kai dyo laoi ek tEs koilias su diastalEsontai· kai laos lau hypereXei, kai ho meiDZOn duleusei tO elassoni.
Rdz:25:23 C VBI_AAI3S N2_NSM RD_DSF M N3E_NPN P RA_DSF N3_DSF RP_GS V9_PAI3P C M N2_NPM P RA_GSF N1A_GSF RP_GS VD_FPI3P C N2_NSM N2_GSM VF_FAI3S C RA_NSM A3C_NSMC VF_FAI3S RA_DSM A3C_DSMC
Rdz:25:23 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same two nation [see ethnic] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the belly you; your/yours(sg) to go; to be and also, even, namely two people out of (+gen) ἐξ before vowels the belly you; your/yours(sg) to ??? (restrict, isolate, distinct) and also, even, namely people people to be better than and also, even, namely the greater to obey to be a slave, serve the lesser
Rdz:25:23 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) her/it/same (dat) two (nom, acc, gen) nations (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) belly (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-GO-ing; they-are and two (nom, acc, gen) peoples (nom|voc) out of (+gen) the (gen) belly (gen), bellies (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-be-???-ed and people (nom) people (gen) he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) and the (nom) greater ([Adj] nom) he/she/it-will-OBEY, you(sg)-will-be-OBEY-ed (classical) the (dat) lesser ([Adj] dat)
Rdz:25:23 Rdz_25:23_1 Rdz_25:23_2 Rdz_25:23_3 Rdz_25:23_4 Rdz_25:23_5 Rdz_25:23_6 Rdz_25:23_7 Rdz_25:23_8 Rdz_25:23_9 Rdz_25:23_10 Rdz_25:23_11 Rdz_25:23_12 Rdz_25:23_13 Rdz_25:23_14 Rdz_25:23_15 Rdz_25:23_16 Rdz_25:23_17 Rdz_25:23_18 Rdz_25:23_19 Rdz_25:23_20 Rdz_25:23_21 Rdz_25:23_22 Rdz_25:23_23 Rdz_25:23_24 Rdz_25:23_25 Rdz_25:23_26 Rdz_25:23_27 Rdz_25:23_28 Rdz_25:23_29
Rdz:25:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:25:24 καὶ ἐπληρώθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν, καὶ τῇδε ἦν δίδυμα ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς.
Rdz:25:24 And the days were fulfilled that she should be delivered, and she had twins in her womb. (Genesis 25:24 Brenton)
Rdz:25:24 Kiedy nadszedł czas porodu, okazało się, że w łonie jej były bliźnięta. (Rdz 25:24 BT_4)
Rdz:25:24 καὶ ἐπληρώθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν, καὶ τῇδε ἦν δίδυμα ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς.
Rdz:25:24 καί πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὅ·δε ἥ·δε τό·δε εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δίδυμος[1] -η -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:25:24 a także, nawet, a mianowicie wypełnić syta, spełniają dzień urodzić on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie takie rzeczy [określony artykuł ??] być podwójny w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między brzuch on / ona / on / sama
Rdz:25:24 kai\ e)plErO/TEsan ai( E(me/rai tou= tekei=n au)tE/n, kai\ tE=|de E)=n di/duma e)n tE=| koili/a| au)tE=s.
Rdz:25:24 kai eplErOTEsan hai hEmerai tu tekein autEn, kai tEde En didyma en tE koilia autEs.
Rdz:25:24 C VCI_API3P RA_NPF N1A_NPF RA_GSN VB_AAN RD_ASF C RD_DSF V9_IAI3S A1_NPN P RA_DSF N1A_DSF RD_GSF
Rdz:25:24 and also, even, namely to fill fill, fulfill the day the to give birth he/she/it/same and also, even, namely such things [definite article + δέ] to be double in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the belly he/she/it/same
Rdz:25:24 and they-were-FILL-ed the (nom) days (nom|voc) the (gen) to-GIVE-BIRTH her/it/same (acc) and such things (dat) he/she/it-was double ([Adj] nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) belly (dat) her/it/same (gen)
Rdz:25:24 Rdz_25:24_1 Rdz_25:24_2 Rdz_25:24_3 Rdz_25:24_4 Rdz_25:24_5 Rdz_25:24_6 Rdz_25:24_7 Rdz_25:24_8 Rdz_25:24_9 Rdz_25:24_10 Rdz_25:24_11 Rdz_25:24_12 Rdz_25:24_13 Rdz_25:24_14 Rdz_25:24_15
Rdz:25:24 x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:25:25 ἐξῆλθεν δὲ ὁ υἱὸς ὁ πρωτότοκος πυρράκης, ὅλος ὡσεὶ δορὰ δασύς· ἐπωνόμασεν δὲ τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ησαυ.
Rdz:25:25 And the first came out red, hairy all over like a skin; and she called his name Esau. (Genesis 25:25 Brenton)
Rdz:25:25 I wyszedł pierwszy syn czerwony, cały pokryty owłosieniem, jakby płaszczem; nazwano go więc Ezaw. (Rdz 25:25 BT_4)
Rdz:25:25 ἐξῆλθεν δὲ υἱὸς πρωτότοκος πυρράκης, ὅλος ὡσεὶ δορὰ δασύς· ἐπωνόμασεν δὲ τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ησαυ.
Rdz:25:25 ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό πρωτό·τοκος -ον   ὅλος -η -ον ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-)   δασύς -εῖα -ύ [LXX], gen. sg. -έος and -έως ἐπ·ονομάζω (επ+ονομαζ-, επ+ονομα·σ-, επ+ονομα·σ-, -, -, επ+ονομασ·θ-) δέ ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό Ἠσαῦ, ὁ
Rdz:25:25 ujawnić się zaś syn Pierworodny ? cały jak / około [tak-jeśli]; popychać ? kudłaty otrzymując (nazwy); wymówić (nazwę), by wymienić, aby zadzwonić zaś w odniesieniu do nazwy on / ona / on / sama Ezaw
Rdz:25:25 e)XE=lTen de\ o( ui(o\s o( prOto/tokos purra/kEs, o(/los O(sei\ dora\ dasu/s· e)pOno/masen de\ to\ o)/noma au)tou= *Esau.
Rdz:25:25 eXElTen de ho hyios ho prOtotokos pyrrakEs, holos hOsei dora dasys· epOnomasen de to onoma autu Esau.
Rdz:25:25 VBI_AAI3S x RA_NSM N2_NSM RA_NSM A1B_NSM A1_NSM A1_NSM D N1A_NSF A3U_NSM VAI_AAI3S x RA_ASN N3M_ASN RD_GSM N_ASM
Rdz:25:25 to come out δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the son the firstborn ć whole like/approximately [as-if]; to push ć shaggy to give (a name); to pronounce (a name), to name, to call δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the name with regard to he/she/it/same Esau
Rdz:25:25 he/she/it-COME-ed-OUT Yet the (nom) son (nom) the (nom) firstborn ([Adj] nom)   whole (nom) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical)   shaggy ([Adj] nom) he/she/it-TO GIVE (A NAME);-ed Yet the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) Esau (indecl)
Rdz:25:25 Rdz_25:25_1 Rdz_25:25_2 Rdz_25:25_3 Rdz_25:25_4 Rdz_25:25_5 Rdz_25:25_6 Rdz_25:25_7 Rdz_25:25_8 Rdz_25:25_9 Rdz_25:25_10 Rdz_25:25_11 Rdz_25:25_12 Rdz_25:25_13 Rdz_25:25_14 Rdz_25:25_15 Rdz_25:25_16 Rdz_25:25_17
Rdz:25:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:25:26 καὶ μετὰ τοῦτο ἐξῆλθεν ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, καὶ ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἐπειλημμένη τῆς πτέρνης Ησαυ· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ιακωβ. Ισαακ δὲ ἦν ἐτῶν ἑξήκοντα, ὅτε ἔτεκεν αὐτοὺς Ρεβεκκα.
Rdz:25:26 And after this came forth his brother, and his hand took hold of the heel of Esau; and she called his name Jacob. And Isaac was sixty years old when Rebecca bore them. (Genesis 25:26 Brenton)
Rdz:25:26 Zaraz potem ukazał się brat jego, trzymający Ezawa za piętę; dano mu przeto imię Jakub. - Izaak miał lat sześćdziesiąt, gdy mu się oni urodzili. (Rdz 25:26 BT_4)
Rdz:25:26 καὶ μετὰ τοῦτο ἐξῆλθεν ἀδελφὸς αὐτοῦ, καὶ χεὶρ αὐτοῦ ἐπειλημμένη τῆς πτέρνης Ησαυ· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ιακωβ. Ισαακ δὲ ἦν ἐτῶν ἑξήκοντα, ὅτε ἔτεκεν αὐτοὺς Ρεβεκκα.
Rdz:25:26 καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·λαμβάνομαι (επι+λαμβαν-, επι+λημψ-, 2nd επι+λαβ-, -, επι+ειληβ-, επι+λημφ·θ-) ὁ ἡ τό πτέρνα, -ης, ἡ Ἠσαῦ, ὁ καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό Ἰακώβ, ὁ Ἰσαάκ, ὁ δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔτο·ς, -ους, τό ἑξή·κοντα ὅτε τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Ῥεβέκκα, -ας, ἡ
Rdz:25:26 a także, nawet, a mianowicie po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] ujawnić się brat on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie ręka on / ona / on / sama chwycić pięta Ezaw a także, nawet, a mianowicie zadzwonić połączenia w odniesieniu do nazwy on / ona / on / sama Jakub Isaac zaś być rok sześćdziesiąt kiedy urodzić on / ona / on / sama Rebecca
Rdz:25:26 kai\ meta\ tou=to e)XE=lTen o( a)delfo\s au)tou=, kai\ E( CHei\r au)tou= e)peilEmme/nE tE=s pte/rnEs *Esau· kai\ e)ka/lesen to\ o)/noma au)tou= *iakOb. *isaak de\ E)=n e)tO=n e(XE/konta, o(/te e)/teken au)tou\s *rebekka.
Rdz:25:26 kai meta tuto eXElTen ho adelfos autu, kai hE CHeir autu epeilEmmenE tEs pternEs Esau· kai ekalesen to onoma autu iakOb. isaak de En etOn heXEkonta, hote eteken autus rebekka.
Rdz:25:26 C P RD_ASN VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RD_GSM C RA_NSF N3_NSF RD_GSM VP_XMPNSF RA_GSF N1S_GSF N_GSM C VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM N_ASM N_NSM x V9_IAI3S N3E_GPN M D VBI_AAI3S RD_APM N_NSF
Rdz:25:26 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to come out the brother he/she/it/same and also, even, namely the hand he/she/it/same to take hold of the heel Esau and also, even, namely to call call the name with regard to he/she/it/same Jacob Isaac δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be year sixty when to give birth he/she/it/same Rebecca
Rdz:25:26 and after (+acc), with (+gen) this (nom|acc) he/she/it-COME-ed-OUT the (nom) brother (nom) him/it/same (gen) and the (nom) hand (nom|voc) him/it/same (gen) having-been-TAKE-ed-HOLD-OF (nom|voc) the (gen) heel (gen) Esau (indecl) and he/she/it-CALL-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) Jacob (indecl) Isaac (indecl) Yet he/she/it-was years (gen) sixty when he/she/it-GIVE-ed-BIRTH them/same (acc) Rebecca (nom|voc)
Rdz:25:26 Rdz_25:26_1 Rdz_25:26_2 Rdz_25:26_3 Rdz_25:26_4 Rdz_25:26_5 Rdz_25:26_6 Rdz_25:26_7 Rdz_25:26_8 Rdz_25:26_9 Rdz_25:26_10 Rdz_25:26_11 Rdz_25:26_12 Rdz_25:26_13 Rdz_25:26_14 Rdz_25:26_15 Rdz_25:26_16 Rdz_25:26_17 Rdz_25:26_18 Rdz_25:26_19 Rdz_25:26_20 Rdz_25:26_21 Rdz_25:26_22 Rdz_25:26_23 Rdz_25:26_24 Rdz_25:26_25 Rdz_25:26_26 Rdz_25:26_27 Rdz_25:26_28 Rdz_25:26_29 Rdz_25:26_30
Rdz:25:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:25:27 Ηὐξήθησαν δὲ οἱ νεανίσκοι, καὶ ἦν Ησαυ ἄνθρωπος εἰδὼς κυνηγεῖν ἄγροικος, Ιακωβ δὲ ἦν ἄνθρωπος ἄπλαστος οἰκῶν οἰκίαν.
Rdz:25:27 And the lads grew, and Esau was a man skilled in hunting, dwelling in the country, and Jacob a simple man, dwelling in a house. (Genesis 25:27 Brenton)
Rdz:25:27 A gdy chłopcy urośli, Ezaw stał się zręcznym myśliwym, żyjącym w polu. Jakub zaś był człowiekiem spokojnym, mieszkającym w namiocie. (Rdz 25:27 BT_4)
Rdz:25:27 Ηὐξήθησαν δὲ οἱ νεανίσκοι, καὶ ἦν Ησαυ ἄνθρωπος εἰδὼς κυνηγεῖν ἄγροικος, Ιακωβ δὲ ἦν ἄνθρωπος ἄπλαστος οἰκῶν οἰκίαν.
Rdz:25:27 αὐξάνω/αὔξω (αυξαν-/αυξ-, αυξη·σ-, αυξη·σ-, -, ηυξη-, αυξη·θ-) δέ ὁ ἡ τό νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Ἠσαῦ, ὁ ἄνθρωπος, -ου, ὁ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -)     Ἰακώβ, ὁ δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ   οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος)
Rdz:25:27 rosnąć zaś młody człowiek a także, nawet, a mianowicie być Ezaw człowiek dostrzec, aby zobaczyć, wiedzieć, aby mieć świadomość, aby zapoznać się z ? ? Jakub zaś być człowiek ? dom; mieszkać dom
Rdz:25:27 *Eu)XE/TEsan de\ oi( neani/skoi, kai\ E)=n *Esau a)/nTrOpos ei)dO\s kunEgei=n a)/groikos, *iakOb de\ E)=n a)/nTrOpos a)/plastos oi)kO=n oi)ki/an.
Rdz:25:27 EuXETEsan de hoi neaniskoi, kai En Esau anTrOpos eidOs kynEgein agroikos, iakOb de En anTrOpos aplastos oikOn oikian.
Rdz:25:27 VCI_API3P x RA_NPM N2_NPM C V9_IAI3S N_NSM N2_NSM VX_XAPNSM V2_PAN A1B_NSM N_NSM x V9_IAI3S N2_NSM A1B_NSM V2_PAPNSM N1A_ASF
Rdz:25:27 to grow δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the young man and also, even, namely to be Esau human to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with ć ć Jacob δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be human ć house; to dwell house
Rdz:25:27 they-were-GROW-ed Yet the (nom) young men (nom|voc) and he/she/it-was Esau (indecl) human (nom) having PERCEIVE-ed (nom)     Jacob (indecl) Yet he/she/it-was human (nom)   houses (gen); while DWELL-ing (nom) house (acc)
Rdz:25:27 Rdz_25:27_1 Rdz_25:27_2 Rdz_25:27_3 Rdz_25:27_4 Rdz_25:27_5 Rdz_25:27_6 Rdz_25:27_7 Rdz_25:27_8 Rdz_25:27_9 Rdz_25:27_10 Rdz_25:27_11 Rdz_25:27_12 Rdz_25:27_13 Rdz_25:27_14 Rdz_25:27_15 Rdz_25:27_16 Rdz_25:27_17 Rdz_25:27_18
Rdz:25:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:25:28 ἠγάπησεν δὲ Ισαακ τὸν Ησαυ, ὅτι ἡ θήρα αὐτοῦ βρῶσις αὐτῷ· Ρεβεκκα δὲ ἠγάπα τὸν Ιακωβ.
Rdz:25:28 And Isaac loved Esau, because his venison was his food, but Rebecca loved Jacob. (Genesis 25:28 Brenton)
Rdz:25:28 Izaak miłował Ezawa, bo ten przyrządzał mu ulubione potrawy z upolowanej zwierzyny; Rebeka natomiast kochała Jakuba. (Rdz 25:28 BT_4)
Rdz:25:28 ἠγάπησεν δὲ Ισαακ τὸν Ησαυ, ὅτι θήρα αὐτοῦ βρῶσις αὐτῷ· Ρεβεκκα δὲ ἠγάπα τὸν Ιακωβ.
Rdz:25:28 ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) δέ Ἰσαάκ, ὁ ὁ ἡ τό Ἠσαῦ, ὁ ὅτι ὁ ἡ τό θήρα, -ας, ἡ; θήρ, -ερός, ὁ [LXX], dat. pl. θηρσίν αὐτός αὐτή αὐτό βρῶσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό Ῥεβέκκα, -ας, ἡ δέ ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ
Rdz:25:28 kochać zaś Isaac Ezaw dlatego, że Polują brutalną osobę jako dzikie zwierzę; dzika bestia on / ona / on / sama food (jedzenie, jedzenie, mięso) on / ona / on / sama Rebecca zaś kochać Jakub
Rdz:25:28 E)ga/pEsen de\ *isaak to\n *Esau, o(/ti E( TE/ra au)tou= brO=sis au)tO=|· *rebekka de\ E)ga/pa to\n *iakOb.
Rdz:25:28 EgapEsen de isaak ton Esau, hoti hE TEra autu brOsis autO· rebekka de Egapa ton iakOb.
Rdz:25:28 VAI_AAI3S x N_NSM RA_ASM N_ASM C RA_NSF N1A_NSF RD_GSM N3I_NSF RD_DSM N_NSF x V3I_IAI3S RA_ASM N_ASM
Rdz:25:28 to love δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Isaac the Esau because/that the prey a brutal person as a wild animal; wild beast he/she/it/same food (meal, food, meat) he/she/it/same Rebecca δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to love the Jacob
Rdz:25:28 he/she/it-LOVE-ed Yet Isaac (indecl) the (acc) Esau (indecl) because/that the (nom) prey (nom|voc); wild beast (acc) him/it/same (gen) food (nom) him/it/same (dat) Rebecca (nom|voc) Yet he/she/it-was-LOVE-ing the (acc) Jacob (indecl)
Rdz:25:28 Rdz_25:28_1 Rdz_25:28_2 Rdz_25:28_3 Rdz_25:28_4 Rdz_25:28_5 Rdz_25:28_6 Rdz_25:28_7 Rdz_25:28_8 Rdz_25:28_9 Rdz_25:28_10 Rdz_25:28_11 Rdz_25:28_12 Rdz_25:28_13 Rdz_25:28_14 Rdz_25:28_15 Rdz_25:28_16
Rdz:25:28 x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:25:29 ἥψησεν δὲ Ιακωβ ἕψεμα· ἦλθεν δὲ Ησαυ ἐκ τοῦ πεδίου ἐκλείπων,
Rdz:25:29 And Jacob cooked pottage, and Esau came from the plain, fainting. (Genesis 25:29 Brenton)
Rdz:25:29 Gdy pewnego razu Jakub gotował jakąś potrawę, nadszedł z pola Ezaw bardzo znużony (Rdz 25:29 BT_4)
Rdz:25:29 ἥψησεν δὲ Ιακωβ ἕψεμα· ἦλθεν δὲ Ησαυ ἐκ τοῦ πεδίου ἐκλείπων,
Rdz:25:29 ἕψω [LXX] (εψ-, εψη·σ-, εψη·σ-, -, ηψη-, εψη·θ-) δέ Ἰακώβ, ὁ ἕψημα[τ]/ἕψεμα[τ], -ατος, τό [LXX] ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ Ἠσαῦ, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό   ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -)
Rdz:25:29 zagotować zaś Jakub gotowane rzeczy przyjść zaś Ezaw z (gen) ?? przed samogłoskami ? na niepowodzenie (zmarłego; nie, będzie chciał, pustynia, porzucić, zamknąć, pominięte)
Rdz:25:29 E(/PSEsen de\ *iakOb e(/PSema· E)=lTen de\ *Esau e)k tou= pedi/ou e)klei/pOn,
Rdz:25:29 hEPSEsen de iakOb hePSema· ElTen de Esau ek tu pediu ekleipOn,
Rdz:25:29 VAI_AAI3S x N_NSM N3M_ASN VBI_AAI3S x N_NSM P RA_GSN N2N_GSN V1_PAPNSM
Rdz:25:29 to boil δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Jacob boiled thing to come δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Esau out of (+gen) ἐξ before vowels the ć to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out)
Rdz:25:29 he/she/it-BOIL-ed Yet Jacob (indecl) boiled thing (nom|acc|voc) he/she/it-COME-ed Yet Esau (indecl) out of (+gen) the (gen)   while FAIL-ing (nom)
Rdz:25:29 Rdz_25:29_1 Rdz_25:29_2 Rdz_25:29_3 Rdz_25:29_4 Rdz_25:29_5 Rdz_25:29_6 Rdz_25:29_7 Rdz_25:29_8 Rdz_25:29_9 Rdz_25:29_10 Rdz_25:29_11
Rdz:25:29 x x x x x x x x x x x
Rdz:25:30 καὶ εἶπεν Ησαυ τῷ Ιακωβ Γεῦσόν με ἀπὸ τοῦ ἑψέματος τοῦ πυρροῦ τούτου, ὅτι ἐκλείπω. διὰ τοῦτο ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Εδωμ.
Rdz:25:30 And Esau said to Jacob, Let me taste of that red pottage, because I am fainting; therefore his name was called Edom. (Genesis 25:30 Brenton)
Rdz:25:30 i rzekł do Jakuba: «Daj mi choć trochę tej czerwonej potrawy, jestem bowiem znużony». Dlatego nazwano go Edom. (Rdz 25:30 BT_4)
Rdz:25:30 καὶ εἶπεν Ησαυ τῷ Ιακωβ Γεῦσόν με ἀπὸ τοῦ ἑψέματος τοῦ πυρροῦ τούτου, ὅτι ἐκλείπω. διὰ τοῦτο ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Εδωμ.
Rdz:25:30 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἠσαῦ, ὁ ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ γεύομαι (γευ-, γευ·σ-, γευ·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό ἕψημα[τ]/ἕψεμα[τ], -ατος, τό [LXX] ὁ ἡ τό Πύρρος[2], -ου, ὁ; πυρρός[1] -ά -όν οὗτος αὕτη τοῦτο ὅτι ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) διά οὗτος αὕτη τοῦτο καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό  
Rdz:25:30 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć Ezaw Jakub do smaku JA od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem gotowane rzeczy Pyrrhus; czerwony to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] dlatego, że na niepowodzenie (zmarłego; nie, będzie chciał, pustynia, porzucić, zamknąć, pominięte) ze względu na (ACC), poprzez (gen) ??? przed samogłoskami. "Do" (gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (acc) to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] zadzwonić połączenia w odniesieniu do nazwy on / ona / on / sama ?
Rdz:25:30 kai\ ei)=pen *Esau tO=| *iakOb *geu=so/n me a)po\ tou= e(PSe/matos tou= purrou= tou/tou, o(/ti e)klei/pO. dia\ tou=to e)klE/TE to\ o)/noma au)tou= *edOm.
Rdz:25:30 kai eipen Esau tO iakOb geuson me apo tu hePSematos tu pyrru tutu, hoti ekleipO. dia tuto eklETE to onoma autu edOm.
Rdz:25:30 C VBI_AAI3S N_NSM RA_DSM N_DSM VA_AAD2S RP_AS P RA_GSN N3M_GSN RA_GSM A1A_GSM RD_GSM C V1_PAI1S P RD_ASN VCI_API3S RA_NSN N3M_NSN RD_GSM N_NSM
Rdz:25:30 and also, even, namely to say/tell Esau the Jacob to taste I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the boiled thing the Pyrrhus; red this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because/that to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to call call the name with regard to he/she/it/same ć
Rdz:25:30 and he/she/it-SAY/TELL-ed Esau (indecl) the (dat) Jacob (indecl) do-TASTE-you(sg)! me (acc) away from (+gen) the (gen) boiled thing (gen) the (gen) Pyrrhus (gen); red ([Adj] gen) this (gen) because/that I-am-FAIL-ing, I-should-be-FAIL-ing because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/she/it-was-CALL-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen)  
Rdz:25:30 Rdz_25:30_1 Rdz_25:30_2 Rdz_25:30_3 Rdz_25:30_4 Rdz_25:30_5 Rdz_25:30_6 Rdz_25:30_7 Rdz_25:30_8 Rdz_25:30_9 Rdz_25:30_10 Rdz_25:30_11 Rdz_25:30_12 Rdz_25:30_13 Rdz_25:30_14 Rdz_25:30_15 Rdz_25:30_16 Rdz_25:30_17 Rdz_25:30_18 Rdz_25:30_19 Rdz_25:30_20 Rdz_25:30_21 Rdz_25:30_22
Rdz:25:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:25:31 εἶπεν δὲ Ιακωβ τῷ Ησαυ Ἀπόδου μοι σήμερον τὰ πρωτοτόκιά σου ἐμοί.
Rdz:25:31 And Jacob said to Esau, Sell me this day thy birthright. (Genesis 25:31 Brenton)
Rdz:25:31 Jakub odpowiedział: «Odstąp mi najprzód twój przywilej pierworodztwa!» (Rdz 25:31 BT_4)
Rdz:25:31 εἶπεν δὲ Ιακωβ τῷ Ησαυ Ἀπόδου μοι σήμερον τὰ πρωτοτόκιά σου ἐμοί.
Rdz:25:31 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό Ἠσαῦ, ὁ ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σήμερον ὁ ἡ τό πρωτο·τόκια, -ων, τά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Rdz:25:31 powiedzieć / powiedzieć zaś Jakub Ezaw oddać przywrócić, przypisać, posądza, przekazać, patrz JA dziś dzień pierworództwo ty; twój / twoje (SG) JA; mój / moja
Rdz:25:31 ei)=pen de\ *iakOb tO=| *Esau *)apo/dou moi sE/meron ta\ prOtoto/kia/ sou e)moi/.
Rdz:25:31 eipen de iakOb tO Esau apodu moi sEmeron ta prOtotokia su emoi.
Rdz:25:31 VBI_AAI3S x N_NSM RA_DSM N_DSM VO_AMD2S RP_DS D RA_APN N2N_APN RP_GS RP_DS
Rdz:25:31 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Jacob the Esau to give back restore, assign, impute, convey, refer I today day the birthright you; your/yours(sg) I; my/mine
Rdz:25:31 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet Jacob (indecl) the (dat) Esau (indecl) be-you(sg)-GIVE BACK-ed! me (dat) today the (nom|acc) birthright (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) me (dat); my/mine (nom|voc)
Rdz:25:31 Rdz_25:31_1 Rdz_25:31_2 Rdz_25:31_3 Rdz_25:31_4 Rdz_25:31_5 Rdz_25:31_6 Rdz_25:31_7 Rdz_25:31_8 Rdz_25:31_9 Rdz_25:31_10 Rdz_25:31_11 Rdz_25:31_12
Rdz:25:31 x x x x x x x x x x x x
Rdz:25:32 εἶπεν δὲ Ησαυ Ἰδοὺ ἐγὼ πορεύομαι τελευτᾶν, καὶ ἵνα τί μοι ταῦτα τὰ πρωτοτόκια;
Rdz:25:32 And Esau said, Behold, I am going to die, and for what good does this birthright belong to me? (Genesis 25:32 Brenton)
Rdz:25:32 Rzekł Ezaw: «Skoro niemal umieram z głodu, cóż mi po pierworodztwie?» (Rdz 25:32 BT_4)
Rdz:25:32 εἶπεν δὲ Ησαυ Ἰδοὺ ἐγὼ πορεύομαι τελευτᾶν, καὶ ἵνα τί μοι ταῦτα τὰ πρωτοτόκια;
Rdz:25:32 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ Ἠσαῦ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) καί ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό πρωτο·τόκια, -ων, τά
Rdz:25:32 powiedzieć / powiedzieć zaś Ezaw zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), JA iść do końca a także, nawet, a mianowicie żeby / ażeby / bo kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. JA to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] pierworództwo
Rdz:25:32 ei)=pen de\ *Esau *)idou\ e)gO\ poreu/omai teleuta=n, kai\ i(/na ti/ moi tau=ta ta\ prOtoto/kia;
Rdz:25:32 eipen de Esau idu egO poreuomai teleutan, kai hina ti moi tauta ta prOtotokia;
Rdz:25:32 VBI_AAI3S x N_NSM I RP_NS V1_PMI1S V3_PAN C C RI_NSN RP_DS RD_NPN RA_NPN N2N_NPN
Rdz:25:32 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Esau to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to go to end and also, even, namely so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. I this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the birthright
Rdz:25:32 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet Esau (indecl) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-being-GO-ed to-be-END-ing and so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) me (dat) these (nom|acc) the (nom|acc) birthright (nom|acc|voc)
Rdz:25:32 Rdz_25:32_1 Rdz_25:32_2 Rdz_25:32_3 Rdz_25:32_4 Rdz_25:32_5 Rdz_25:32_6 Rdz_25:32_7 Rdz_25:32_8 Rdz_25:32_9 Rdz_25:32_10 Rdz_25:32_11 Rdz_25:32_12 Rdz_25:32_13 Rdz_25:32_14
Rdz:25:32 x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:25:33 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ιακωβ Ὄμοσόν μοι σήμερον. καὶ ὤμοσεν αὐτῷ· ἀπέδοτο δὲ Ησαυ τὰ πρωτοτόκια τῷ Ιακωβ.
Rdz:25:33 And Jacob said to him, Swear to me this day; and he swore to him; and Esau sold his birthright to Jacob. (Genesis 25:33 Brenton)
Rdz:25:33 Na to Jakub: «Zaraz mi przysięgnij!» Ezaw mu przysiągł i tak odstąpił swe pierworodztwo Jakubowi. (Rdz 25:33 BT_4)
Rdz:25:33 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ιακωβ Ὄμοσόν μοι σήμερον. καὶ ὤμοσεν αὐτῷ· ἀπέδοτο δὲ Ησαυ τὰ πρωτοτόκια τῷ Ιακωβ.
Rdz:25:33 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Ἰακώβ, ὁ ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σήμερον καί ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) δέ Ἠσαῦ, ὁ ὁ ἡ τό πρωτο·τόκια, -ων, τά ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ
Rdz:25:33 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama Jakub przeklinać JA dziś dzień a także, nawet, a mianowicie przeklinać on / ona / on / sama oddać przywrócić, przypisać, posądza, przekazać, patrz zaś Ezaw pierworództwo Jakub
Rdz:25:33 kai\ ei)=pen au)tO=| *iakOb *)/omoso/n moi sE/meron. kai\ O)/mosen au)tO=|· a)pe/doto de\ *Esau ta\ prOtoto/kia tO=| *iakOb.
Rdz:25:33 kai eipen autO iakOb omoson moi sEmeron. kai Omosen autO· apedoto de Esau ta prOtotokia tO iakOb.
Rdz:25:33 C VBI_AAI3S RD_DSM N_NSM VA_AAD2S RP_DS D C VAI_AAI3S RD_DSM VOI_AMI3S x N_NSM RA_APN N2N_APN RA_DSM N_DSM
Rdz:25:33 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same Jacob to swear I today day and also, even, namely to swear he/she/it/same to give back restore, assign, impute, convey, refer δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Esau the birthright the Jacob
Rdz:25:33 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) Jacob (indecl) do-SWEAR-you(sg)!, going-to-SWEAR (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (dat) today and he/she/it-SWEAR-ed him/it/same (dat) he/she/it-was-GIVE BACK-ed Yet Esau (indecl) the (nom|acc) birthright (nom|acc|voc) the (dat) Jacob (indecl)
Rdz:25:33 Rdz_25:33_1 Rdz_25:33_2 Rdz_25:33_3 Rdz_25:33_4 Rdz_25:33_5 Rdz_25:33_6 Rdz_25:33_7 Rdz_25:33_8 Rdz_25:33_9 Rdz_25:33_10 Rdz_25:33_11 Rdz_25:33_12 Rdz_25:33_13 Rdz_25:33_14 Rdz_25:33_15 Rdz_25:33_16 Rdz_25:33_17
Rdz:25:33 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:25:34 Ιακωβ δὲ ἔδωκεν τῷ Ησαυ ἄρτον καὶ ἕψεμα φακοῦ, καὶ ἔφαγεν καὶ ἔπιεν καὶ ἀναστὰς ᾤχετο· καὶ ἐφαύλισεν Ησαυ τὰ πρωτοτόκια.
Rdz:25:34 And Jacob gave bread to Esau, and pottage of lentiles; and he ate and drank, and he arose and departed; so Esau slighted his birthright. (Genesis 25:34 Brenton)
Rdz:25:34 Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i gotowaną soczewicę. Ezaw najadł się i napił, a potem wstał i oddalił się. Tak to Ezaw zlekceważył przywilej pierworodztwa. (Rdz 25:34 BT_4)
Rdz:25:34 Ιακωβ δὲ ἔδωκεν τῷ Ησαυ ἄρτον καὶ ἕψεμα φακοῦ, καὶ ἔφαγεν καὶ ἔπιεν καὶ ἀναστὰς ᾤχετο· καὶ ἐφαύλισεν Ησαυ τὰ πρωτοτόκια.
Rdz:25:34 Ἰακώβ, ὁ δέ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό Ἠσαῦ, ὁ ἄρτος, -ου, ὁ καί ἕψημα[τ]/ἕψεμα[τ], -ατος, τό [LXX]   καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-)   καί φαυλίζω [LXX] (φαυλιζ-, -, φαυλι·σ-, -, πεφαυλισ-, -) Ἠσαῦ, ὁ ὁ ἡ τό πρωτο·τόκια, -ων, τά
Rdz:25:34 Jakub zaś dawać Ezaw chleb To słowo jest trudne do renderowania w liczbie mnogiej, ponieważ jest najbliższym odpowiednikiem "bochenków chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi od pojęcia zakwasie, którego nie jest wymagane, a niekiedy sprzeczne. a także, nawet, a mianowicie gotowane rzeczy ? a także, nawet, a mianowicie jeść a także, nawet, a mianowicie pić a także, nawet, a mianowicie wstać znosić, podnieść, wskrzesić ? a także, nawet, a mianowicie uważać za mało lub nie ma znaczenia do Faul-Ize; aby nie pokazywać lub leczenia z należytym szacunkiem; do wartości niewiele Ezaw pierworództwo
Rdz:25:34 *iakOb de\ e)/dOken tO=| *Esau a)/rton kai\ e(/PSema fakou=, kai\ e)/fagen kai\ e)/pien kai\ a)nasta\s O)/|CHeto· kai\ e)fau/lisen *Esau ta\ prOtoto/kia.
Rdz:25:34 iakOb de edOken tO Esau arton kai hePSema faku, kai efagen kai epien kai anastas OCHeto· kai efaulisen Esau ta prOtotokia.
Rdz:25:34 N_NSM x VAI_AAI3S RA_DSM N_DSM N2_ASM C N3M_ASN N2_GSM C VBI_AAI3S C VBI_AAI3S C VH_AAPNSM V1I_IMI3S C VAI_AAI3S N_NSM RA_APN N2N_APN
Rdz:25:34 Jacob δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to give the Esau bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely boiled thing ć and also, even, namely to eat and also, even, namely to drink and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect ć and also, even, namely to regard as of little or no importance to FAUL-ize; to not show or treat with proper respect; to value little Esau the birthright
Rdz:25:34 Jacob (indecl) Yet he/she/it-GIVE-ed the (dat) Esau (indecl) bread (acc) and boiled thing (nom|acc|voc)   and he/she/it-EAT-ed and he/she/it-DRINK-ed and upon STand-ing-UP (nom|voc)   and he/she/it-REGARD-ed-AS-OF-LITTLE-OR-NO-IMPORTANCE Esau (indecl) the (nom|acc) birthright (nom|acc|voc)
Rdz:25:34 Rdz_25:34_1 Rdz_25:34_2 Rdz_25:34_3 Rdz_25:34_4 Rdz_25:34_5 Rdz_25:34_6 Rdz_25:34_7 Rdz_25:34_8 Rdz_25:34_9 Rdz_25:34_10 Rdz_25:34_11 Rdz_25:34_12 Rdz_25:34_13 Rdz_25:34_14 Rdz_25:34_15 Rdz_25:34_16 Rdz_25:34_17 Rdz_25:34_18 Rdz_25:34_19 Rdz_25:34_20 Rdz_25:34_21
Rdz:25:34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x