Rdz:26:1 Ἐγένετο δὲ λιμὸς ἐπὶ τῆς γῆς χωρὶς τοῦ λιμοῦ τοῦ πρότερον, ὃς ἐγένετο ἐν τῷ χρόνῳ τῷ Αβρααμ· ἐπορεύθη δὲ Ισαακ πρὸς Αβιμελεχ βασιλέα Φυλιστιιμ εἰς Γεραρα.
Rdz:26:1 And there was a famine in the land, besides the former famine, which was in the time of Abraam; and Isaac went to Abimelech the king of the Phylistines to Gerara. (Genesis 26:1 Brenton)
Rdz:26:1 Gdy w kraju nastał głód, drugi z kolei po tym, który był za czasów Abrahama, Izaak powędrował do Abimeleka, króla filistyńskiego, do Geraru. (Rdz 26:1 BT_4)
Rdz:26:1 Ἐγένετο δὲ λιμὸς ἐπὶ τῆς γῆς χωρὶς τοῦ λιμοῦ τοῦ πρότερον, ὃς ἐγένετο ἐν τῷ χρόνῳ τῷ Αβρααμ· ἐπορεύθη δὲ Ισαακ πρὸς Αβιμελεχ βασιλέα Φυλιστιιμ εἰς Γεραρα.
Rdz:26:1 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ χωρίς ὁ ἡ τό λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) ὅς ἥ ὅ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) ὁ ἡ τό Ἀβραάμ, ὁ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) δέ Ἰσαάκ, ὁ πρός Αβιμελεχ, ὁ [LXX] βασιλεύς, -έως, ὁ   εἰς[1]  
Rdz:26:1 stać się stać, stanie, zaś głód głód na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem ziemia / Ziemia poza nie, rozdziela, osobno, oddzielnie głód głód wcześniej który / którego / których stać się stać, stanie, w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między Czas? określony czas (określony czas) lub przestrzeni czasu (na chwilę). Abraham iść zaś Isaac kierunku (wg, gen, dat) Abimelechu król ? do (acc) ?
Rdz:26:1 *)ege/neto de\ limo\s e)pi\ tE=s gE=s CHOri\s tou= limou= tou= pro/teron, o(\s e)ge/neto e)n tO=| CHro/nO| tO=| *abraam· e)poreu/TE de\ *isaak pro\s *abimeleCH basile/a *fulistiim ei)s *gerara.
Rdz:26:1 egeneto de limos epi tEs gEs CHOris tu limu tu proteron, hos egeneto en tO CHronO tO abraam· eporeuTE de isaak pros abimeleCH basilea fylistiim eis gerara.
Rdz:26:1 VBI_AMI3S x N2_NSM P RA_GSF N1_GSF P RA_GSM N2_GSM RA_GSM D RR_NSM VBI_AMI3S P RA_DSM N2_DSM RA_DSM N_GSM VCI_API3S x N_NSM P N_ASM N3V_ASM N_GPM P N2_AS
Rdz:26:1 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] famine hunger upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land apart from without, asunder, apart, separately the famine hunger the earlier who/whom/which to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the time – a specific time (specified time) or space of time (a while). the Abraham to go δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Isaac toward (+acc,+gen,+dat) Abimelech king ć into (+acc) ć
Rdz:26:1 he/she/it-was-BECOME-ed Yet famine (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) apart from the (gen) famine (gen) the (gen) earlier ([Adj] acc, nom|acc|voc) who/whom/which (nom) he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) time (dat) the (dat) Abraham (indecl) he/she/it-was-GO-ed Yet Isaac (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Abimelech (indecl) king (acc)   into (+acc)  
Rdz:26:1 Rdz_26:1_1 Rdz_26:1_2 Rdz_26:1_3 Rdz_26:1_4 Rdz_26:1_5 Rdz_26:1_6 Rdz_26:1_7 Rdz_26:1_8 Rdz_26:1_9 Rdz_26:1_10 Rdz_26:1_11 Rdz_26:1_12 Rdz_26:1_13 Rdz_26:1_14 Rdz_26:1_15 Rdz_26:1_16 Rdz_26:1_17 Rdz_26:1_18 Rdz_26:1_19 Rdz_26:1_20 Rdz_26:1_21 Rdz_26:1_22 Rdz_26:1_23 Rdz_26:1_24 Rdz_26:1_25 Rdz_26:1_26 Rdz_26:1_27
Rdz:26:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:26:2 ὤφθη δὲ αὐτῷ κύριος καὶ εἶπεν Μὴ καταβῇς εἰς Αἴγυπτον· κατοίκησον δὲ ἐν τῇ γῇ, ᾗ ἄν σοι εἴπω.
Rdz:26:2 And the Lord appeared to him and said, Go not down to Egypt, but dwell in the land, which I shall tell thee of. (Genesis 26:2 Brenton)
Rdz:26:2 Ukazał mu się bowiem Pan i rzekł: «Nie idź do Egiptu, lecz zatrzymaj się w tym kraju, który ci wskażę. (Rdz 26:2 BT_4)
Rdz:26:2 ὤφθη δὲ αὐτῷ κύριος καὶ εἶπεν Μὴ καταβῇς εἰς Αἴγυπτον· κατοίκησον δὲ ἐν τῇ γῇ, ἄν σοι εἴπω.
Rdz:26:2 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μή κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) δέ ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ ἄν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Rdz:26:2 zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), zaś on / ona / on / sama panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć nie zejść do (acc) Egipt [kraj] do przebywania / ustatkować mieszkać na stałe, w najsilniejszym sensie - stąd mieszkać lub ustatkować dokładnie, perwersyjnie i pełną kontrolę, aby być dokładnie w domu (patrz Ef 3:17, Kol 1:19, 2: 9) ( kontrastują z ????????) zaś w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między ziemia / Ziemia który / którego / których kiedykolwiek (jeśli w ogóle) ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub powiedzieć / powiedzieć
Rdz:26:2 O)/fTE de\ au)tO=| ku/rios kai\ ei)=pen *mE\ katabE=|s ei)s *ai)/gupton· katoi/kEson de\ e)n tE=| gE=|, E(=| a)/n soi ei)/pO.
Rdz:26:2 OfTE de autO kyrios kai eipen mE katabEs eis aigypton· katoikEson de en tE gE, hE an soi eipO.
Rdz:26:2 VVI_API3S x RD_DSM N2_NSM C VBI_AAI3S D VZ_AAS2S P N2_ASF VA_AAD2S x P RA_DSF N1_DSF RR_DSF x RP_DS VBI_AAS1S
Rdz:26:2 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to say/tell not to go down into (+acc) Egypt [country of] to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land who/whom/which ever (if ever) you; your/yours(sg); to rub worn, rub to say/tell
Rdz:26:2 he/she/it-was-SEE-ed Yet him/it/same (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and he/she/it-SAY/TELL-ed not you(sg)-should-GO DOWN into (+acc) Egypt (acc) do-RESIDE/SETTLE-you(sg)-DOWN!, going-to-RESIDE/SETTLE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) Yet in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) who/whom/which (dat) ever you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) you(sg)-were-SAY/TELL-ed, I-should-SAY/TELL
Rdz:26:2 Rdz_26:2_1 Rdz_26:2_2 Rdz_26:2_3 Rdz_26:2_4 Rdz_26:2_5 Rdz_26:2_6 Rdz_26:2_7 Rdz_26:2_8 Rdz_26:2_9 Rdz_26:2_10 Rdz_26:2_11 Rdz_26:2_12 Rdz_26:2_13 Rdz_26:2_14 Rdz_26:2_15 Rdz_26:2_16 Rdz_26:2_17 Rdz_26:2_18 Rdz_26:2_19
Rdz:26:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:26:3 καὶ παροίκει ἐν τῇ γῇ ταύτῃ, καὶ ἔσομαι μετὰ σοῦ καὶ εὐλογήσω σε· σοὶ γὰρ καὶ τῷ σπέρματί σου δώσω πᾶσαν τὴν γῆν ταύτην καὶ στήσω τὸν ὅρκον μου, ὃν ὤμοσα Αβρααμ τῷ πατρί σου.
Rdz:26:3 And sojourn in this land; and I will be with thee, and bless thee, for I will give to thee and to thy seed all this land; and I will establish my oath which I swore to thy father Abraam. (Genesis 26:3 Brenton)
Rdz:26:3 Zamieszkaj w tym kraju, a ja będę z tobą, będę ci błogosławił. Bo tobie i twemu potomstwu oddaję wszystkie te ziemie i dotrzymam przysięgi, którą dałem twojemu ojcu, Abrahamowi, (Rdz 26:3 BT_4)
Rdz:26:3 καὶ παροίκει ἐν τῇ γῇ ταύτῃ, καὶ ἔσομαι μετὰ σοῦ καὶ εὐλογήσω σε· σοὶ γὰρ καὶ τῷ σπέρματί σου δώσω πᾶσαν τὴν γῆν ταύτην καὶ στήσω τὸν ὅρκον μου, ὃν ὤμοσα Αβρααμ τῷ πατρί σου.
Rdz:26:3 καί παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) γάρ καί ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό ὅρκος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) Ἀβραάμ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Rdz:26:3 a także, nawet, a mianowicie mieszkać w pobliżu zamieszkać tymczasowo, przez krótki czas, pobyt (kontrast z ????????) w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między ziemia / Ziemia to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] a także, nawet, a mianowicie być po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie błogosławić ty; twój / twoje (SG) ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub na, ponieważ, jak a także, nawet, a mianowicie sperma, nasiona, kiełki (Kiełbik, bud) ty; twój / twoje (SG) dawać każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania ziemia / Ziemia to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] a także, nawet, a mianowicie spowodować stać przysięga JA który / którego / których; być przeklinać Abraham ojciec; ojczyzna ty; twój / twoje (SG)
Rdz:26:3 kai\ paroi/kei e)n tE=| gE=| tau/tE|, kai\ e)/somai meta\ sou= kai\ eu)logE/sO se· soi\ ga\r kai\ tO=| spe/rmati/ sou dO/sO pa=san tE\n gE=n tau/tEn kai\ stE/sO to\n o(/rkon mou, o(\n O)/mosa *abraam tO=| patri/ sou.
Rdz:26:3 kai paroikei en tE gE tautE, kai esomai meta su kai eulogEsO se· soi gar kai tO spermati su dOsO pasan tEn gEn tautEn kai stEsO ton horkon mu, hon Omosa abraam tO patri su.
Rdz:26:3 C V2_PAD2S P RA_DSF N1_DSF RD_DSF C VF_FMI1S P RP_GS C VF_FAI1S RP_AS RP_DS x C RA_DSN N3M_DSN RP_GS VF_FAI1S A1S_ASF RA_ASF N1_ASF RD_ASF C VF_FAI1S RA_ASM N2_ASM RP_GS RR_ASM VAI_AAI1S N_DSM RA_DSM N3_DSM RP_GS
Rdz:26:3 and also, even, namely to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely to bless you; your/yours(sg) you; your/yours(sg); to rub worn, rub for since, as and also, even, namely the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) you; your/yours(sg) to give every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to cause to stand the oath I who/whom/which; to be to swear Abraham the father; fatherland you; your/yours(sg)
Rdz:26:3 and he/she/it-is-DWELL-ing--NEAR, you(sg)-are-being-DWELL-ed--NEAR (classical), be-you(sg)-DWELL-ing--NEAR! in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) this (dat) and I-will-be after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-will-BLESS, you(sg)-were-BLESS-ed, I-should-BLESS you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) for and the (dat) seed (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-will-GIVE, I-should-GIVE every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc) this (acc) and I-will-CAUSE-TO-STand, I-should-CAUSE-TO-STand the (acc) oath (acc) me (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) I-SWEAR-ed Abraham (indecl) the (dat) father (dat); fatherland (voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Rdz:26:3 Rdz_26:3_1 Rdz_26:3_2 Rdz_26:3_3 Rdz_26:3_4 Rdz_26:3_5 Rdz_26:3_6 Rdz_26:3_7 Rdz_26:3_8 Rdz_26:3_9 Rdz_26:3_10 Rdz_26:3_11 Rdz_26:3_12 Rdz_26:3_13 Rdz_26:3_14 Rdz_26:3_15 Rdz_26:3_16 Rdz_26:3_17 Rdz_26:3_18 Rdz_26:3_19 Rdz_26:3_20 Rdz_26:3_21 Rdz_26:3_22 Rdz_26:3_23 Rdz_26:3_24 Rdz_26:3_25 Rdz_26:3_26 Rdz_26:3_27 Rdz_26:3_28 Rdz_26:3_29 Rdz_26:3_30 Rdz_26:3_31 Rdz_26:3_32 Rdz_26:3_33 Rdz_26:3_34 Rdz_26:3_35
Rdz:26:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:26:4 καὶ πληθυνῶ τὸ σπέρμα σου ὡς τοὺς ἀστέρας τοῦ οὐρανοῦ καὶ δώσω τῷ σπέρματί σου πᾶσαν τὴν γῆν ταύτην, καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν τῷ σπέρματί σου πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς,
Rdz:26:4 And I will multiply thy seed as the stars of heaven; and I will give to thy seed all this land, and all the nations of the earth shall be blest in thy seed. (Genesis 26:4 Brenton)
Rdz:26:4 że rozmnożę potomstwo twe jak gwiazdy na niebie oraz dam twojemu potomstwu wszystkie te ziemie. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa, (Rdz 26:4 BT_4)
Rdz:26:4 καὶ πληθυνῶ τὸ σπέρμα σου ὡς τοὺς ἀστέρας τοῦ οὐρανοῦ καὶ δώσω τῷ σπέρματί σου πᾶσαν τὴν γῆν ταύτην, καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν τῷ σπέρματί σου πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς,
Rdz:26:4 καί πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς ὁ ἡ τό ἀστήρ, -έρος, ὁ, dat. pl. ἀστράσιν cf. ἄστρον ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἐν·ευ·λογέω (εν+ευλογ(ε)-, -, -, -, -, εν+ευλογη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Rdz:26:4 a także, nawet, a mianowicie aby zwiększyć / pomnożyć sperma, nasiona, kiełki (Kiełbik, bud) ty; twój / twoje (SG) tak jak gwiazda niebo / Niebo a także, nawet, a mianowicie dawać sperma, nasiona, kiełki (Kiełbik, bud) ty; twój / twoje (SG) każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania ziemia / Ziemia to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] a także, nawet, a mianowicie do błogosławiony w-The błogosławione miejsce w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między sperma, nasiona, kiełki (Kiełbik, bud) ty; twój / twoje (SG) każdy wszystkim, każde, każde, całość Naród [zobacz etnicznej] ziemia / Ziemia
Rdz:26:4 kai\ plETunO= to\ spe/rma sou O(s tou\s a)ste/ras tou= ou)ranou= kai\ dO/sO tO=| spe/rmati/ sou pa=san tE\n gE=n tau/tEn, kai\ e)neulogETE/sontai e)n tO=| spe/rmati/ sou pa/nta ta\ e)/TnE tE=s gE=s,
Rdz:26:4 kai plETynO to sperma su hOs tus asteras tu uranu kai dOsO tO spermati su pasan tEn gEn tautEn, kai eneulogETEsontai en tO spermati su panta ta eTnE tEs gEs,
Rdz:26:4 C VF2_FAI1S RA_ASN N3M_ASN RP_GS C RA_APM N3_APM RA_GSM N2_GSM C VF_FAI1S RA_DSN N3M_DSN RP_GS A1S_ASF RA_ASF N1_ASF RD_ASF C VC_FPI3P P RA_DSN N3M_DSN RP_GS A3_NSN RA_NPN N3E_NPN RA_GSF N1_GSF
Rdz:26:4 and also, even, namely to increase/multiply the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) you; your/yours(sg) as/like the star the sky/heaven and also, even, namely to give the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) you; your/yours(sg) every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to in-blessed The place of being blessed in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) you; your/yours(sg) every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] the earth/land
Rdz:26:4 and I-am-INCREASE/MULTIPLY-ing, I-should-be-INCREASE/MULTIPLY-ing, I-will-INCREASE/MULTIPLY, I-should-INCREASE/MULTIPLY the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as/like the (acc) stars (acc) the (gen) sky/heaven (gen) and I-will-GIVE, I-should-GIVE the (dat) seed (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc) this (acc) and they-will-be-IN-BLESSED-ed in/among/by (+dat) the (dat) seed (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen)
Rdz:26:4 Rdz_26:4_1 Rdz_26:4_2 Rdz_26:4_3 Rdz_26:4_4 Rdz_26:4_5 Rdz_26:4_6 Rdz_26:4_7 Rdz_26:4_8 Rdz_26:4_9 Rdz_26:4_10 Rdz_26:4_11 Rdz_26:4_12 Rdz_26:4_13 Rdz_26:4_14 Rdz_26:4_15 Rdz_26:4_16 Rdz_26:4_17 Rdz_26:4_18 Rdz_26:4_19 Rdz_26:4_20 Rdz_26:4_21 Rdz_26:4_22 Rdz_26:4_23 Rdz_26:4_24 Rdz_26:4_25 Rdz_26:4_26 Rdz_26:4_27 Rdz_26:4_28 Rdz_26:4_29 Rdz_26:4_30
Rdz:26:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:26:5 ἀνθ’ ὧν ὑπήκουσεν Αβρααμ ὁ πατήρ σου τῆς ἐμῆς φωνῆς καὶ ἐφύλαξεν τὰ προστάγματά μου καὶ τὰς ἐντολάς μου καὶ τὰ δικαιώματά μου καὶ τὰ νόμιμά μου.
Rdz:26:5 Because Abraam thy father hearkened to my voice, and kept my injunctions, and my commandments, and my ordinances, and my statutes. (Genesis 26:5 Brenton)
Rdz:26:5 dlatego że Abraham był mi posłuszny - przestrzegał tego, co mu poleciłem: moich nakazów, praw i pouczeń». (Rdz 26:5 BT_4)
Rdz:26:5 ἀνθ’ ὧν ὑπήκουσεν Αβρααμ πατήρ σου τῆς ἐμῆς φωνῆς καὶ ἐφύλαξεν τὰ προστάγματά μου καὶ τὰς ἐντολάς μου καὶ τὰ δικαιώματά μου καὶ τὰ νόμιμά μου.
Rdz:26:5 ἀντί ὅς ἥ ὅ ὑπ·ακούω (υπ+ακου-, υπ+ακου·σ-, υπ+ακου·σ-, -, -, -) Ἀβραάμ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἐμός -ή -όν φωνή, -ῆς, ἡ καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Rdz:26:5 przeciwko (gen) który / którego / których być posłusznym Abraham ojciec ty; twój / twoje (SG) mój / moja wydawać okrzyki / głosowych a także, nawet, a mianowicie chronić ? JA a także, nawet, a mianowicie Przykazanie 10 marca: 5; Dan 9: 5 instrukcja, cesja, cesja, rozkaz, polecenie, nakaz, mandat, porządek, nakaz, recepty, rekwizycji JA a także, nawet, a mianowicie ??? JA a także, nawet, a mianowicie ? JA
Rdz:26:5 a)nT’ O(=n u(pE/kousen *abraam o( patE/r sou tE=s e)mE=s fOnE=s kai\ e)fu/laXen ta\ prosta/gmata/ mou kai\ ta\s e)ntola/s mou kai\ ta\ dikaiO/mata/ mou kai\ ta\ no/mima/ mou.
Rdz:26:5 anT’ hOn hypEkusen abraam ho patEr su tEs emEs fOnEs kai efylaXen ta prostagmata mu kai tas entolas mu kai ta dikaiOmata mu kai ta nomima mu.
Rdz:26:5 P RR_GPM VAI_AAI3S N_NSM RA_NSM N3_NSM RP_GS RA_GSF A1_GSF N1_GSF C VAI_AAI3S RA_APN N3M_APN RP_GS C RA_APF N1A_APF RP_GS C RA_APN N3_APN RP_GS C RA_APN A1_APN RP_GS
Rdz:26:5 against (+gen) who/whom/which to obey Abraham the father you; your/yours(sg) the my/mine sound/voice cries and also, even, namely to guard the ć I and also, even, namely the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition I and also, even, namely the ??? I and also, even, namely the ć I
Rdz:26:5 against (+gen) who/whom/which (gen) he/she/it-OBEY-ed Abraham (indecl) the (nom) father (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) my/mine (gen) sound/voice (gen) and he/she/it-GUARD-ed the (nom|acc)   me (gen) and the (acc) precepts (acc) me (gen) and the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) me (gen) and the (nom|acc)   me (gen)
Rdz:26:5 Rdz_26:5_1 Rdz_26:5_2 Rdz_26:5_3 Rdz_26:5_4 Rdz_26:5_5 Rdz_26:5_6 Rdz_26:5_7 Rdz_26:5_8 Rdz_26:5_9 Rdz_26:5_10 Rdz_26:5_11 Rdz_26:5_12 Rdz_26:5_13 Rdz_26:5_14 Rdz_26:5_15 Rdz_26:5_16 Rdz_26:5_17 Rdz_26:5_18 Rdz_26:5_19 Rdz_26:5_20 Rdz_26:5_21 Rdz_26:5_22 Rdz_26:5_23 Rdz_26:5_24 Rdz_26:5_25 Rdz_26:5_26 Rdz_26:5_27
Rdz:26:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:26:6 καὶ κατῴκησεν Ισαακ ἐν Γεραροις.
Rdz:26:6 And Isaac dwelt in Gerara. (Genesis 26:6 Brenton)
Rdz:26:6 Tak więc Izaak zamieszkał w Gerarze. (Rdz 26:6 BT_4)
Rdz:26:6 καὶ κατῴκησεν Ισαακ ἐν Γεραροις.
Rdz:26:6 καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) Ἰσαάκ, ὁ ἐν  
Rdz:26:6 a także, nawet, a mianowicie do przebywania / ustatkować mieszkać na stałe, w najsilniejszym sensie - stąd mieszkać lub ustatkować dokładnie, perwersyjnie i pełną kontrolę, aby być dokładnie w domu (patrz Ef 3:17, Kol 1:19, 2: 9) ( kontrastują z ????????) Isaac w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między ?
Rdz:26:6 kai\ katO/|kEsen *isaak e)n *gerarois.
Rdz:26:6 kai katOkEsen isaak en gerarois.
Rdz:26:6 C VAI_AAI3S N_NSM P N2_DP
Rdz:26:6 and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) Isaac in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Rdz:26:6 and he/she/it-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN Isaac (indecl) in/among/by (+dat)  
Rdz:26:6 Rdz_26:6_1 Rdz_26:6_2 Rdz_26:6_3 Rdz_26:6_4 Rdz_26:6_5
Rdz:26:6 x x x x x
Rdz:26:7 Ἐπηρώτησαν δὲ οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου περὶ Ρεβεκκας τῆς γυναικὸς αὐτοῦ, καὶ εἶπεν Ἀδελφή μού ἐστιν· ἐφοβήθη γὰρ εἰπεῖν ὅτι Γυνή μού ἐστιν, μήποτε ἀποκτείνωσιν αὐτὸν οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου περὶ Ρεβεκκας, ὅτι ὡραία τῇ ὄψει ἦν.
Rdz:26:7 And the men of the place questioned him concerning Rebecca his wife, and he said, She is my sister, for he feared to say, She is my wife, lest at any time the men of the place should slay him because of Rebecca, because she was fair. (Genesis 26:7 Brenton)
Rdz:26:7 A kiedy okoliczni mieszkańcy pytali go o jego żonę, odpowiedział: «Jest ona moją siostrą». Bał się bowiem mówić: «To moja żona», gdyż myślał sobie: «Jeszcze gotowi mnie zabić z powodu Rebeki». - Była ona bowiem bardzo piękna. (Rdz 26:7 BT_4)
Rdz:26:7 Ἐπηρώτησαν δὲ οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου περὶ Ρεβεκκας τῆς γυναικὸς αὐτοῦ, καὶ εἶπεν Ἀδελφή μού ἐστιν· ἐφοβήθη γὰρ εἰπεῖν ὅτι Γυνή μού ἐστιν, μήποτε ἀποκτείνωσιν αὐτὸν οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου περὶ Ρεβεκκας, ὅτι ὡραία τῇ ὄψει ἦν.
Rdz:26:7 ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) δέ ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ περί Ῥεβέκκα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀδελφή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) γάρ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μήποτε (μή ποτέ) ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ περί Ῥεβέκκα, -ας, ἡ ὅτι ὡραῖος -α -ον ὁ ἡ τό ὄψις, -εως, ἡ; ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Rdz:26:7 kwestionować zaś mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, Bóg, itp; czasem, "mąż". miejsce o (wg, gen) Rebecca kobieta / żona on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć siostra JA być bać się na, ponieważ, jak powiedzieć / powiedzieć dlatego, że kobieta / żona JA być nigdy zabić on / ona / on / sama mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, Bóg, itp; czasem, "mąż". miejsce o (wg, gen) Rebecca dlatego, że aktualny widok; zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), być
Rdz:26:7 *)epErO/tEsan de\ oi( a)/ndres tou= to/pou peri\ *rebekkas tE=s gunaiko\s au)tou=, kai\ ei)=pen *)adelfE/ mou/ e)stin· e)fobE/TE ga\r ei)pei=n o(/ti *gunE/ mou/ e)stin, mE/pote a)poktei/nOsin au)to\n oi( a)/ndres tou= to/pou peri\ *rebekkas, o(/ti O(rai/a tE=| o)/PSei E)=n.
Rdz:26:7 epErOtEsan de hoi andres tu topu peri rebekkas tEs gynaikos autu, kai eipen adelfE mu estin· efobETE gar eipein hoti gynE mu estin, mEpote apokteinOsin auton hoi andres tu topu peri rebekkas, hoti hOraia tE oPSei En.
Rdz:26:7 VAI_AAI3P x RA_NPM N3_NPM RA_GSM N2_GSM P N_GSF RA_GSF N3K_GSF RD_GSM C VBI_AAI3S N1_NSF RP_GS V9_PAI3S VCI_API3S x VBI_AAN C N3K_NSF RP_GS V9_PAI3S D VA_AAS3P RD_ASM RA_NPM N3_NPM RA_GSM N2_GSM P N_GSF C A1A_NSF RA_DSF N3I_DSF V9_IAI3S
Rdz:26:7 to question δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the place about (+acc,+gen) Rebecca the woman/wife he/she/it/same and also, even, namely to say/tell sister I to be to fear for since, as to say/tell because/that woman/wife I to be never to kill he/she/it/same the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the place about (+acc,+gen) Rebecca because/that timely the sight; to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to be
Rdz:26:7 they-QUESTION-ed Yet the (nom) men, husbands (nom|voc) the (gen) place (gen) about (+acc,+gen) Rebecca (gen) the (gen) woman/wife (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed sister (nom|voc) me (gen) he/she/it-is he/she/it-was-FEAR-ed for to-SAY/TELL because/that woman/wife (nom) me (gen) he/she/it-is never they-should-be-KILL-ing, they-should-KILL him/it/same (acc) the (nom) men, husbands (nom|voc) the (gen) place (gen) about (+acc,+gen) Rebecca (gen) because/that timely ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (dat) sight (dat); he/she/it-will-SEE, you(sg)-will-be-SEE-ed (classical) he/she/it-was
Rdz:26:7 Rdz_26:7_1 Rdz_26:7_2 Rdz_26:7_3 Rdz_26:7_4 Rdz_26:7_5 Rdz_26:7_6 Rdz_26:7_7 Rdz_26:7_8 Rdz_26:7_9 Rdz_26:7_10 Rdz_26:7_11 Rdz_26:7_12 Rdz_26:7_13 Rdz_26:7_14 Rdz_26:7_15 Rdz_26:7_16 Rdz_26:7_17 Rdz_26:7_18 Rdz_26:7_19 Rdz_26:7_20 Rdz_26:7_21 Rdz_26:7_22 Rdz_26:7_23 Rdz_26:7_24 Rdz_26:7_25 Rdz_26:7_26 Rdz_26:7_27 Rdz_26:7_28 Rdz_26:7_29 Rdz_26:7_30 Rdz_26:7_31 Rdz_26:7_32 Rdz_26:7_33 Rdz_26:7_34 Rdz_26:7_35 Rdz_26:7_36 Rdz_26:7_37
Rdz:26:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:26:8 ἐγένετο δὲ πολυχρόνιος ἐκεῖ· παρακύψας δὲ Αβιμελεχ ὁ βασιλεὺς Γεραρων διὰ τῆς θυρίδος εἶδεν τὸν Ισαακ παίζοντα μετὰ Ρεβεκκας τῆς γυναικὸς αὐτοῦ.
Rdz:26:8 And he remained there a long time, and Abimelech the king of Gerara leaned to look through the window, and saw Isaac sporting with Rebecca his wife. (Genesis 26:8 Brenton)
Rdz:26:8 Gdy tak mieszkał tam dłuższy czas, pewnego razu Abimelek, król filistyński, wyglądając przez okno, dostrzegł Izaaka uśmiechającego się czule do Rebeki jako do żony. (Rdz 26:8 BT_4)
Rdz:26:8 ἐγένετο δὲ πολυχρόνιος ἐκεῖ· παρακύψας δὲ Αβιμελεχ βασιλεὺς Γεραρων διὰ τῆς θυρίδος εἶδεν τὸν Ισαακ παίζοντα μετὰ Ρεβεκκας τῆς γυναικὸς αὐτοῦ.
Rdz:26:8 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ   ἐκεῖ παρα·κύπτω (παρα+κυπτ-, -, παρα+κυψ-, -, -, -) δέ Αβιμελεχ, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   διά ὁ ἡ τό θυρί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσαάκ, ὁ παίζω (παιζ-, παιξ-, παιξ-, -, -, -) μετά Ῥεβέκκα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:26:8 stać się stać, stanie, zaś ? tam do ??? zaś Abimelechu król ? ze względu na (ACC), poprzez (gen) ??? przed samogłoskami. "Do" (gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (acc) okno zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), Isaac grać po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem Rebecca kobieta / żona on / ona / on / sama
Rdz:26:8 e)ge/neto de\ poluCHro/nios e)kei=· paraku/PSas de\ *abimeleCH o( basileu\s *gerarOn dia\ tE=s Turi/dos ei)=den to\n *isaak pai/DZonta meta\ *rebekkas tE=s gunaiko\s au)tou=.
Rdz:26:8 egeneto de polyCHronios ekei· parakyPSas de abimeleCH ho basileus gerarOn dia tEs Tyridos eiden ton isaak paiDZonta meta rebekkas tEs gynaikos autu.
Rdz:26:8 VBI_AMI3S x A1B_NSM D VA_AAPNSM x N_NSM RA_NSM N3V_NSM N2_NP P RA_GSF N3D_GSF VBI_AAI3S RA_ASM N_ASM V1_PAPASM P N_GSF RA_GSF N3K_GSF RD_GSM
Rdz:26:8 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć there to ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Abimelech the king ć because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the window to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the Isaac to play after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Rebecca the woman/wife he/she/it/same
Rdz:26:8 he/she/it-was-BECOME-ed Yet   there upon ???-ing (nom|voc) Yet Abimelech (indecl) the (nom) king (nom)   because of (+acc), through (+gen) the (gen) window (gen) he/she/it-SEE-ed the (acc) Isaac (indecl) while PLAY-ing (acc, nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) Rebecca (gen) the (gen) woman/wife (gen) him/it/same (gen)
Rdz:26:8 Rdz_26:8_1 Rdz_26:8_2 Rdz_26:8_3 Rdz_26:8_4 Rdz_26:8_5 Rdz_26:8_6 Rdz_26:8_7 Rdz_26:8_8 Rdz_26:8_9 Rdz_26:8_10 Rdz_26:8_11 Rdz_26:8_12 Rdz_26:8_13 Rdz_26:8_14 Rdz_26:8_15 Rdz_26:8_16 Rdz_26:8_17 Rdz_26:8_18 Rdz_26:8_19 Rdz_26:8_20 Rdz_26:8_21 Rdz_26:8_22
Rdz:26:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:26:9 ἐκάλεσεν δὲ Αβιμελεχ τὸν Ισαακ καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἄρα γε γυνή σού ἐστιν· τί ὅτι εἶπας Ἀδελφή μού ἐστιν; εἶπεν δὲ αὐτῷ Ισαακ Εἶπα γάρ Μήποτε ἀποθάνω δι’ αὐτήν.
Rdz:26:9 And Abimelech called Isaac, and said to him, Is she then thy wife? why hast thou said, She is my sister? And Isaac said to him, I did so, for I said, Lest at any time I die on her account. (Genesis 26:9 Brenton)
Rdz:26:9 Wezwał więc Abimelek Izaaka i rzekł: «Przecież to jest twoja żona; dlaczego mówiłeś: Jest ona moją siostrą?» Odpowiedział mu Izaak: «Mówiłem tak, aby przez nią nie postradać życia». (Rdz 26:9 BT_4)
Rdz:26:9 ἐκάλεσεν δὲ Αβιμελεχ τὸν Ισαακ καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἄρα γε γυνή σού ἐστιν· τί ὅτι εἶπας Ἀδελφή μού ἐστιν; εἶπεν δὲ αὐτῷ Ισαακ Εἶπα γάρ Μήποτε ἀποθάνω δι’ αὐτήν.
Rdz:26:9 καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) δέ Αβιμελεχ, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό Ἰσαάκ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἄρα[2] γέ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὅτι λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀδελφή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό Ἰσαάκ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) γάρ μήποτε (μή ποτέ) ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) διά αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:26:9 zadzwonić połączenia zaś Abimelechu Isaac a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama więc ??? kobieta / żona ty; twój / twoje (SG) być kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. dlatego, że powiedzieć / powiedzieć siostra JA być powiedzieć / powiedzieć zaś on / ona / on / sama Isaac powiedzieć / powiedzieć na, ponieważ, jak nigdy umrzeć ze względu na (ACC), poprzez (gen) ??? przed samogłoskami. "Do" (gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (acc) on / ona / on / sama
Rdz:26:9 e)ka/lesen de\ *abimeleCH to\n *isaak kai\ ei)=pen au)tO=| *)/ara ge gunE/ sou/ e)stin· ti/ o(/ti ei)=pas *)adelfE/ mou/ e)stin; ei)=pen de\ au)tO=| *isaak *ei)=pa ga/r *mE/pote a)poTa/nO di’ au)tE/n.
Rdz:26:9 ekalesen de abimeleCH ton isaak kai eipen autO ara ge gynE su estin· ti hoti eipas adelfE mu estin; eipen de autO isaak eipa gar mEpote apoTanO di’ autEn.
Rdz:26:9 VAI_AAI3S x N_NSM RA_ASM N_ASM C VBI_AAI3S RD_DSM x x N3K_NSF RP_GS V9_PAI3S RI_ASN C VAI_AAI2S N1_NSF RP_GS V9_PAI3S VBI_AAI3S x RD_DSM N_NSM VAI_AAI1S x D VB_AAS1S P RD_ASF
Rdz:26:9 to call call δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Abimelech the Isaac and also, even, namely to say/tell he/she/it/same so ??? woman/wife you; your/yours(sg) to be who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. because/that to say/tell sister I to be to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same Isaac to say/tell for since, as never to die because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same
Rdz:26:9 he/she/it-CALL-ed Yet Abimelech (indecl) the (acc) Isaac (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) so ??? woman/wife (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is who/what/why (nom|acc) because/that you(sg)-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|voc) sister (nom|voc) me (gen) he/she/it-is he/she/it-SAY/TELL-ed Yet him/it/same (dat) Isaac (indecl) I-SAY/TELL-ed for never I-will-DIE, I-should-DIE because of (+acc), through (+gen) her/it/same (acc)
Rdz:26:9 Rdz_26:9_1 Rdz_26:9_2 Rdz_26:9_3 Rdz_26:9_4 Rdz_26:9_5 Rdz_26:9_6 Rdz_26:9_7 Rdz_26:9_8 Rdz_26:9_9 Rdz_26:9_10 Rdz_26:9_11 Rdz_26:9_12 Rdz_26:9_13 Rdz_26:9_14 Rdz_26:9_15 Rdz_26:9_16 Rdz_26:9_17 Rdz_26:9_18 Rdz_26:9_19 Rdz_26:9_20 Rdz_26:9_21 Rdz_26:9_22 Rdz_26:9_23 Rdz_26:9_24 Rdz_26:9_25 Rdz_26:9_26 Rdz_26:9_27 Rdz_26:9_28 Rdz_26:9_29
Rdz:26:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:26:10 εἶπεν δὲ αὐτῷ Αβιμελεχ Τί τοῦτο ἐποίησας ἡμῖν; μικροῦ ἐκοιμήθη τις τοῦ γένους μου μετὰ τῆς γυναικός σου, καὶ ἐπήγαγες ἐφ’ ἡμᾶς ἄγνοιαν.
Rdz:26:10 And Abimelech said to him, Why hast thou done this to us? one of my kindred within a little had lain with thy wife, and thou wouldest have brought a sin of ignorance upon us. (Genesis 26:10 Brenton)
Rdz:26:10 A na to Abimelek: «Czemu z nami tak postąpiłeś? Niewiele brakowało, aby któryś z mych poddanych żył z twoją żoną, a wtedy sprowadziłbyś na nas winę!» (Rdz 26:10 BT_4)
Rdz:26:10 εἶπεν δὲ αὐτῷ Αβιμελεχ Τί τοῦτο ἐποίησας ἡμῖν; μικροῦ ἐκοιμήθη τις τοῦ γένους μου μετὰ τῆς γυναικός σου, καὶ ἐπήγαγες ἐφ’ ἡμᾶς ἄγνοιαν.
Rdz:26:10 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό Αβιμελεχ, ὁ [LXX] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μικρός -ά -όν κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ὁ ἡ τό γένο·ς, -ους, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μετά ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἄ·γνοια, -ας, ἡ
Rdz:26:10 powiedzieć / powiedzieć zaś on / ona / on / sama Abimelechu kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] robić / zrobić JA mała [zobacz mikro] spoczywać / uśpienia niektóre / każda rasa rasy, klasy, rodzaju JA po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem kobieta / żona ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie do po-ołowiu na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem JA ignorancja
Rdz:26:10 ei)=pen de\ au)tO=| *abimeleCH *ti/ tou=to e)poi/Esas E(mi=n; mikrou= e)koimE/TE tis tou= ge/nous mou meta\ tE=s gunaiko/s sou, kai\ e)pE/gages e)f’ E(ma=s a)/gnoian.
Rdz:26:10 eipen de autO abimeleCH ti tuto epoiEsas hEmin; mikru ekoimETE tis tu genus mu meta tEs gynaikos su, kai epEgages ef’ hEmas agnoian.
Rdz:26:10 VBI_AAI3S x RD_DSM N_NSM RI_ASN RD_ASN VAI_AAI2S RP_DP A1A_GSM VCI_API3S RI_NSM RA_GSN N3E_GSN RP_GS P RA_GSF N3K_GSF RP_GS C VBI_AAI2S P RP_AP N1A_ASF
Rdz:26:10 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same Abimelech who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make I small [see micro] to repose/sleep some/any the race race, class, kind I after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the woman/wife you; your/yours(sg) and also, even, namely to upon-lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I ignorance
Rdz:26:10 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet him/it/same (dat) Abimelech (indecl) who/what/why (nom|acc) this (nom|acc) you(sg)-DO/MAKE-ed us (dat) small ([Adj] gen) he/she/it-was-REPOSE/SLEEP-ed some/any (nom) the (gen) race (gen) me (gen) after (+acc), with (+gen) the (gen) woman/wife (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-UPON-LEAD-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) ignorance (acc)
Rdz:26:10 Rdz_26:10_1 Rdz_26:10_2 Rdz_26:10_3 Rdz_26:10_4 Rdz_26:10_5 Rdz_26:10_6 Rdz_26:10_7 Rdz_26:10_8 Rdz_26:10_9 Rdz_26:10_10 Rdz_26:10_11 Rdz_26:10_12 Rdz_26:10_13 Rdz_26:10_14 Rdz_26:10_15 Rdz_26:10_16 Rdz_26:10_17 Rdz_26:10_18 Rdz_26:10_19 Rdz_26:10_20 Rdz_26:10_21 Rdz_26:10_22 Rdz_26:10_23
Rdz:26:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:26:11 συνέταξεν δὲ Αβιμελεχ παντὶ τῷ λαῷ αὐτοῦ λέγων Πᾶς ὁ ἁπτόμενος τοῦ ἀνθρώπου τούτου ἢ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ θανάτου ἔνοχος ἔσται.
Rdz:26:11 And Abimelech charged all his people, saying Every man that touches this man and his wife shall be liable to death. (Genesis 26:11 Brenton)
Rdz:26:11 Abimelek dał więc wszystkim swym poddanym takie ostrzeżenie: «Ktokolwiek tknie się żony tego człowieka, zostanie zgładzony». (Rdz 26:11 BT_4)
Rdz:26:11 συνέταξεν δὲ Αβιμελεχ παντὶ τῷ λαῷ αὐτοῦ λέγων Πᾶς ἁπτόμενος τοῦ ἀνθρώπου τούτου τῆς γυναικὸς αὐτοῦ θανάτου ἔνοχος ἔσται.
Rdz:26:11 συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) δέ Αβιμελεχ, ὁ [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἤ[1] ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ἔν·οχος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Rdz:26:11 do ??? zaś Abimelechu każdy wszystkim, każde, każde, całość ludzie on / ona / on / sama powiedzieć / powiedzieć każdy wszystkim, każde, każde, całość położyć ręce na podpalili, dotknij człowiek to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] lub kobieta / żona on / ona / on / sama śmierć; umieścić na śmierć odpowiedzialny być
Rdz:26:11 sune/taXen de\ *abimeleCH panti\ tO=| laO=| au)tou= le/gOn *pa=s o( a(pto/menos tou= a)nTrO/pou tou/tou E)\ tE=s gunaiko\s au)tou= Tana/tou e)/noCHos e)/stai.
Rdz:26:11 synetaXen de abimeleCH panti tO laO autu legOn pas ho haptomenos tu anTrOpu tutu E tEs gynaikos autu Tanatu enoCHos estai.
Rdz:26:11 VAI_AAI3S x N_NSM A3_DSM RA_DSM N2_DSM RD_GSM V1_PAPNSM A3_NSM RA_NSM V1_PMPNSM RA_GSM N2_GSM RD_GSM C RA_GSF N3K_GSF RD_GSM N2_GSM A1B_NSM VF_FMI3S
Rdz:26:11 to ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Abimelech every all, each, every, the whole of the people he/she/it/same to say/tell every all, each, every, the whole of the to lay hands on set fire, touch the human this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] or the woman/wife he/she/it/same death; to put to death accountable to be
Rdz:26:11 he/she/it-???-ed Yet Abimelech (indecl) every (dat) the (dat) people (dat) him/it/same (gen) while SAY/TELL-ing (nom) every (nom|voc) the (nom) while being-LAY HandS ON-ed (nom) the (gen) human (gen) this (gen) or the (gen) woman/wife (gen) him/it/same (gen) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! accountable ([Adj] nom) he/she/it-will-be
Rdz:26:11 Rdz_26:11_1 Rdz_26:11_2 Rdz_26:11_3 Rdz_26:11_4 Rdz_26:11_5 Rdz_26:11_6 Rdz_26:11_7 Rdz_26:11_8 Rdz_26:11_9 Rdz_26:11_10 Rdz_26:11_11 Rdz_26:11_12 Rdz_26:11_13 Rdz_26:11_14 Rdz_26:11_15 Rdz_26:11_16 Rdz_26:11_17 Rdz_26:11_18 Rdz_26:11_19 Rdz_26:11_20 Rdz_26:11_21
Rdz:26:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:26:12 Ἔσπειρεν δὲ Ισαακ ἐν τῇ γῇ ἐκείνῃ καὶ εὗρεν ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ ἑκατοστεύουσαν κριθήν· εὐλόγησεν δὲ αὐτὸν κύριος.
Rdz:26:12 And Isaac sowed in that land, and he found in that year barley and hundred-fold, and the Lord blessed him. (Genesis 26:12 Brenton)
Rdz:26:12 Przebywając w tym kraju, zasiał Izaak ziarno i doczekał się w owym roku stokrotnego plonu, gdyż Pan mu pobłogosławił. (Rdz 26:12 BT_4)
Rdz:26:12 Ἔσπειρεν δὲ Ισαακ ἐν τῇ γῇ ἐκείνῃ καὶ εὗρεν ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ ἑκατοστεύουσαν κριθήν· εὐλόγησεν δὲ αὐτὸν κύριος.
Rdz:26:12 σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-) δέ Ἰσαάκ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐκεῖνος -η -ο καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ἐκεῖνος -η -ο   κριθή, -ῆς, ἡ εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Rdz:26:12 siać zaś Isaac w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między ziemia / Ziemia że a także, nawet, a mianowicie znaleźć w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między rok że ? jęczmień błogosławić zaś on / ona / on / sama panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest.
Rdz:26:12 *)/espeiren de\ *isaak e)n tE=| gE=| e)kei/nE| kai\ eu(=ren e)n tO=| e)niautO=| e)kei/nO| e(katosteu/ousan kriTE/n· eu)lo/gEsen de\ au)to\n ku/rios.
Rdz:26:12 espeiren de isaak en tE gE ekeinE kai heuren en tO eniautO ekeinO hekatosteuusan kriTEn· eulogEsen de auton kyrios.
Rdz:26:12 VAI_AAI3S x N_NSM P RA_DSF N1_DSF RD_DSF C VB_AAI3S P RA_DSM N2_DSM RD_DSM V1_PAPASF N1_ASF VA_AAI3S x RD_ASM N2_NSM
Rdz:26:12 to sow δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Isaac in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land that and also, even, namely to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the year that ć barley to bless δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Rdz:26:12 he/she/it-was-SOW-ing, he/she/it-SOW-ed Yet Isaac (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) that (dat) and he/she/it-FIND-ed in/among/by (+dat) the (dat) year (dat) that (dat)   barley (acc) he/she/it-BLESS-ed Yet him/it/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Rdz:26:12 Rdz_26:12_1 Rdz_26:12_2 Rdz_26:12_3 Rdz_26:12_4 Rdz_26:12_5 Rdz_26:12_6 Rdz_26:12_7 Rdz_26:12_8 Rdz_26:12_9 Rdz_26:12_10 Rdz_26:12_11 Rdz_26:12_12 Rdz_26:12_13 Rdz_26:12_14 Rdz_26:12_15 Rdz_26:12_16 Rdz_26:12_17 Rdz_26:12_18 Rdz_26:12_19
Rdz:26:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:26:13 καὶ ὑψώθη ὁ ἄνθρωπος καὶ προβαίνων μείζων ἐγίνετο, ἕως οὗ μέγας ἐγένετο σφόδρα·
Rdz:26:13 And the man was exalted, and advancing he increased, till he became very great. (Genesis 26:13 Brenton)
Rdz:26:13 i tak stawał się on coraz bardziej zasobny, aż dorobił się wielkiej majętności. (Rdz 26:13 BT_4)
Rdz:26:13 καὶ ὑψώθη ἄνθρωπος καὶ προβαίνων μείζων ἐγίνετο, ἕως οὗ μέγας ἐγένετο σφόδρα·
Rdz:26:13 καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί προ·βαίνω (προ+βαιν-, -, 2nd ath. προ+β(η)-/ath. προ+β(α)-, προ+βεβη·κ-, -, -) μείζων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of μέγας) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) σφόδρα
Rdz:26:13 a także, nawet, a mianowicie podnieść / wysoko człowiek a także, nawet, a mianowicie Advance Advance, krok do przodu, idź przed większy stać się stać, stanie, aż do; świt gdzie ??? ?? oznacza "aż gdzie (w czasie)", to znaczy ", aż po", "do czasu" lub "do tego stopnia, że"; który / którego / których wielki stać się stać, stanie, gwałtowny, intensywny, chętni, inveighingly, chętny
Rdz:26:13 kai\ u(PSO/TE o( a)/nTrOpos kai\ probai/nOn mei/DZOn e)gi/neto, e(/Os ou(= me/gas e)ge/neto sfo/dra·
Rdz:26:13 kai hyPSOTE ho anTrOpos kai probainOn meiDZOn egineto, heOs hu megas egeneto sfodra·
Rdz:26:13 C VCI_API3S RA_NSM N2_NSM C V1_PAPNSM A3C_NSMC V1I_IMI3S P RR_GSM A1P_NSM VBI_AMI3S D
Rdz:26:13 and also, even, namely to elevate/set high the human and also, even, namely to Advance Advance, step forward, go ahead of greater to become become, happen until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which great to become become, happen vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Rdz:26:13 and he/she/it-was-ELEVATE/SET-ed-HIGH the (nom) human (nom) and while ADVANCE-ing (nom) greater ([Adj] nom) he/she/it-was-being-BECOME-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) great ([Adj] nom) he/she/it-was-BECOME-ed vehement,
Rdz:26:13 Rdz_26:13_1 Rdz_26:13_2 Rdz_26:13_3 Rdz_26:13_4 Rdz_26:13_5 Rdz_26:13_6 Rdz_26:13_7 Rdz_26:13_8 Rdz_26:13_9 Rdz_26:13_10 Rdz_26:13_11 Rdz_26:13_12 Rdz_26:13_13
Rdz:26:13 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:26:14 ἐγένετο δὲ αὐτῷ κτήνη προβάτων καὶ κτήνη βοῶν καὶ γεώργια πολλά. ἐζήλωσαν δὲ αὐτὸν οἱ Φυλιστιιμ,
Rdz:26:14 And he had cattle of sheep, and cattle of oxen, and many tilled lands, and the Phylistines envied him. (Genesis 26:14 Brenton)
Rdz:26:14 Miał liczne stada owiec i wołów i wiele służby. Toteż Filistyni z zazdrości (Rdz 26:14 BT_4)
Rdz:26:14 ἐγένετο δὲ αὐτῷ κτήνη προβάτων καὶ κτήνη βοῶν καὶ γεώργια πολλά. ἐζήλωσαν δὲ αὐτὸν οἱ Φυλιστιιμ,
Rdz:26:14 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό κτῆνο·ς, -ους, τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) καί κτῆνο·ς, -ους, τό βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) καί γεώργιον, -ου, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ζηλόω (ζηλ(ο)-, ζηλω·σ-, ζηλω·σ-, εζηλω·κ-, -, -) δέ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό  
Rdz:26:14 stać się stać, stanie, zaś on / ona / on / sama Zwierzę (bestia) owiec (owczarnia) a także, nawet, a mianowicie Zwierzę (bestia) wół; protest; ryczeć a także, nawet, a mianowicie uprawianej ziemi wiele czuwanie zaś on / ona / on / sama ?
Rdz:26:14 e)ge/neto de\ au)tO=| ktE/nE proba/tOn kai\ ktE/nE boO=n kai\ geO/rgia polla/. e)DZE/lOsan de\ au)to\n oi( *fulistiim,
Rdz:26:14 egeneto de autO ktEnE probatOn kai ktEnE boOn kai geOrgia polla. eDZElOsan de auton hoi fylistiim,
Rdz:26:14 VBI_AMI3S x RD_DSM N3E_NPN N2N_GPN C N3E_NPN N3_GPM C N2N_NPN A1_NPN VAI_AAI3P x RD_ASM RA_NPM N_NPM
Rdz:26:14 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same Animal (beast) sheep (sheepfold) and also, even, namely Animal (beast) ox; outcry; to bellow and also, even, namely cultivated land much to zeal δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same the ć
Rdz:26:14 he/she/it-was-BECOME-ed Yet him/it/same (dat) Animals (nom|acc|voc) sheep (gen) and Animals (nom|acc|voc) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) and cultivated lands (nom|acc|voc) many (nom|acc) they-ZEAL-ed Yet him/it/same (acc) the (nom)  
Rdz:26:14 Rdz_26:14_1 Rdz_26:14_2 Rdz_26:14_3 Rdz_26:14_4 Rdz_26:14_5 Rdz_26:14_6 Rdz_26:14_7 Rdz_26:14_8 Rdz_26:14_9 Rdz_26:14_10 Rdz_26:14_11 Rdz_26:14_12 Rdz_26:14_13 Rdz_26:14_14 Rdz_26:14_15 Rdz_26:14_16
Rdz:26:14 x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:26:15 καὶ πάντα τὰ φρέατα, ἃ ὤρυξαν οἱ παῖδες τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐν τῷ χρόνῳ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἐνέφραξαν αὐτὰ οἱ Φυλιστιιμ καὶ ἔπλησαν αὐτὰ γῆς.
Rdz:26:15 And all the wells which the servants of his father had dug in the time of his father, the Phylistines stopped them, and filled them with earth. (Genesis 26:15 Brenton)
Rdz:26:15 zasypali ziemią wszystkie studnie, które słudzy jego ojca, Abrahama, niegdyś wykopali. (Rdz 26:15 BT_4)
Rdz:26:15 καὶ πάντα τὰ φρέατα, ὤρυξαν οἱ παῖδες τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐν τῷ χρόνῳ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἐνέφραξαν αὐτὰ οἱ Φυλιστιιμ καὶ ἔπλησαν αὐτὰ γῆς.
Rdz:26:15 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό φρέαρ, φρέατος, τό ὅς ἥ ὅ ὀρύσσω (ορυσσ-, ορυξ-, ορυξ-, -, -, ορυγ·[θ]-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   καί πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Rdz:26:15 a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość dobrze / pit który / którego / których kopać / wyżłobienie Dziecko / sługa ojciec on / ona / on / sama w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między Czas? określony czas (określony czas) lub przestrzeni czasu (na chwilę). ojciec on / ona / on / sama ? on / ona / on / sama ? a także, nawet, a mianowicie do ??? on / ona / on / sama ziemia / Ziemia
Rdz:26:15 kai\ pa/nta ta\ fre/ata, a(/ O)/ruXan oi( pai=des tou= patro\s au)tou= e)n tO=| CHro/nO| tou= patro\s au)tou=, e)ne/fraXan au)ta\ oi( *fulistiim kai\ e)/plEsan au)ta\ gE=s.
Rdz:26:15 kai panta ta freata, ha OryXan hoi paides tu patros autu en tO CHronO tu patros autu, enefraXan auta hoi fylistiim kai eplEsan auta gEs.
Rdz:26:15 C A3_APN RA_APN N3T_APN RR_APN VAI_AAI3P RA_NPM N3D_NPM RA_GSM N3_GSM RD_GSM P RA_DSM N2_DSM RA_GSM N3_GSM RD_GSM VAI_AAI3P RD_APN RA_NPM N_NPM C VAI_AAI3P RD_APN N1_GSF
Rdz:26:15 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the well/pit who/whom/which to dig/gouge the child/servant the father he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the time – a specific time (specified time) or space of time (a while). the father he/she/it/same ć he/she/it/same the ć and also, even, namely to ??? he/she/it/same earth/land
Rdz:26:15 and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) wells/pits (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) they-DIG/GOUGE-ed the (nom) children/servants (nom|voc) the (gen) father (gen) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) time (dat) the (gen) father (gen) him/it/same (gen)   they/them/same (nom|acc) the (nom)   and they-???-ed they/them/same (nom|acc) earth/land (gen)
Rdz:26:15 Rdz_26:15_1 Rdz_26:15_2 Rdz_26:15_3 Rdz_26:15_4 Rdz_26:15_5 Rdz_26:15_6 Rdz_26:15_7 Rdz_26:15_8 Rdz_26:15_9 Rdz_26:15_10 Rdz_26:15_11 Rdz_26:15_12 Rdz_26:15_13 Rdz_26:15_14 Rdz_26:15_15 Rdz_26:15_16 Rdz_26:15_17 Rdz_26:15_18 Rdz_26:15_19 Rdz_26:15_20 Rdz_26:15_21 Rdz_26:15_22 Rdz_26:15_23 Rdz_26:15_24 Rdz_26:15_25
Rdz:26:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:26:16 εἶπεν δὲ Αβιμελεχ πρὸς Ισαακ Ἄπελθε ἀφ’ ἡμῶν, ὅτι δυνατώτερος ἡμῶν ἐγένου σφόδρα.
Rdz:26:16 And Abimelech said to Isaac, Depart from us, for thou art become much mightier than we. (Genesis 26:16 Brenton)
Rdz:26:16 Sam zaś Abimelek rzekł do Izaaka: «Odejdź od nas, bo jesteś zamożniejszy od nas!» (Rdz 26:16 BT_4)
Rdz:26:16 εἶπεν δὲ Αβιμελεχ πρὸς Ισαακ Ἄπελθε ἀφ’ ἡμῶν, ὅτι δυνατώτερος ἡμῶν ἐγένου σφόδρα.
Rdz:26:16 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ Αβιμελεχ, ὁ [LXX] πρός Ἰσαάκ, ὁ ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι δυνατώ·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of ἐλεύθερος) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) σφόδρα
Rdz:26:16 powiedzieć / powiedzieć zaś Abimelechu kierunku (wg, gen, dat) Isaac odejść od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem JA dlatego, że mocniejszy JA stać się stać, stanie, gwałtowny, intensywny, chętni, inveighingly, chętny
Rdz:26:16 ei)=pen de\ *abimeleCH pro\s *isaak *)/apelTe a)f’ E(mO=n, o(/ti dunatO/teros E(mO=n e)ge/nou sfo/dra.
Rdz:26:16 eipen de abimeleCH pros isaak apelTe af’ hEmOn, hoti dynatOteros hEmOn egenu sfodra.
Rdz:26:16 VBI_AAI3S x N_NSM P N_ASM VB_AAD2S P RP_GP C A1_NSMC RP_GP VBI_AMI2S D
Rdz:26:16 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Abimelech toward (+acc,+gen,+dat) Isaac to depart from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I because/that more powerful I to become become, happen vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Rdz:26:16 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet Abimelech (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Isaac (indecl) do-DEPART-you(sg)! away from (+gen) us (gen) because/that more powerful ([Adj] nom) us (gen) you(sg)-were-BECOME-ed vehement,
Rdz:26:16 Rdz_26:16_1 Rdz_26:16_2 Rdz_26:16_3 Rdz_26:16_4 Rdz_26:16_5 Rdz_26:16_6 Rdz_26:16_7 Rdz_26:16_8 Rdz_26:16_9 Rdz_26:16_10 Rdz_26:16_11 Rdz_26:16_12 Rdz_26:16_13
Rdz:26:16 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:26:17 καὶ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν Ισαακ καὶ κατέλυσεν ἐν τῇ φάραγγι Γεραρων καὶ κατῴκησεν ἐκεῖ.
Rdz:26:17 And Isaac departed thence, and rested in the valley of Gerara, and dwelt there. (Genesis 26:17 Brenton)
Rdz:26:17 Izaak oddalił się więc stamtąd i rozbiwszy namioty w dolinie Geraru, tam osiadł. (Rdz 26:17 BT_4)
Rdz:26:17 καὶ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν Ισαακ καὶ κατέλυσεν ἐν τῇ φάραγγι Γεραρων καὶ κατῴκησεν ἐκεῖ.
Rdz:26:17 καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκεῖ·θεν Ἰσαάκ, ὁ καί κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό φάραγξ, -αγγος, ἡ   καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐκεῖ
Rdz:26:17 a także, nawet, a mianowicie odejść stamtąd Isaac a także, nawet, a mianowicie zniesienie unloose dół, zniszczyć, stwierdzenie nieważności, w celu zakończenia w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między ??? ? a także, nawet, a mianowicie do przebywania / ustatkować mieszkać na stałe, w najsilniejszym sensie - stąd mieszkać lub ustatkować dokładnie, perwersyjnie i pełną kontrolę, aby być dokładnie w domu (patrz Ef 3:17, Kol 1:19, 2: 9) ( kontrastują z ????????) tam
Rdz:26:17 kai\ a)pE=lTen e)kei=Ten *isaak kai\ kate/lusen e)n tE=| fa/raggi *gerarOn kai\ katO/|kEsen e)kei=.
Rdz:26:17 kai apElTen ekeiTen isaak kai katelysen en tE farangi gerarOn kai katOkEsen ekei.
Rdz:26:17 C VBI_AAI3S D N_NSM C VAI_AAI3S P RA_DSF N3G_DSF N2_GP C VAI_AAI3S D
Rdz:26:17 and also, even, namely to depart from there Isaac and also, even, namely to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ??? ć and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) there
Rdz:26:17 and he/she/it-DEPART-ed from there Isaac (indecl) and he/she/it-ABOLISH-ed in/among/by (+dat) the (dat) ??? (dat)   and he/she/it-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN there
Rdz:26:17 Rdz_26:17_1 Rdz_26:17_2 Rdz_26:17_3 Rdz_26:17_4 Rdz_26:17_5 Rdz_26:17_6 Rdz_26:17_7 Rdz_26:17_8 Rdz_26:17_9 Rdz_26:17_10 Rdz_26:17_11 Rdz_26:17_12 Rdz_26:17_13
Rdz:26:17 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:26:18 καὶ πάλιν Ισαακ ὤρυξεν τὰ φρέατα τοῦ ὕδατος, ἃ ὤρυξαν οἱ παῖδες Αβρααμ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ ἐνέφραξαν αὐτὰ οἱ Φυλιστιιμ μετὰ τὸ ἀποθανεῖν Αβρααμ τὸν πατέρα αὐτοῦ, καὶ ἐπωνόμασεν αὐτοῖς ὀνόματα κατὰ τὰ ὀνόματα, ἃ ἐπωνόμασεν Αβρααμ ὁ πατὴρ αὐτοῦ.
Rdz:26:18 And Isaac dug again the wells of water, which the servants of his father Abraam had dug, and the Phylistines had stopped them, after the death of his father Abraam; and he gave them names, according to the names by which his father named them. (Genesis 26:18 Brenton)
Rdz:26:18 I zaczął oczyszczać studnie, które były niegdyś wykopane za życia Abrahama, jego ojca, a które Filistyni po śmierci Abrahama zasypali, i przywrócił im takie nazwy, jakie niegdyś ponadawał jego ojciec. (Rdz 26:18 BT_4)
Rdz:26:18 καὶ πάλιν Ισαακ ὤρυξεν τὰ φρέατα τοῦ ὕδατος, ὤρυξαν οἱ παῖδες Αβρααμ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ ἐνέφραξαν αὐτὰ οἱ Φυλιστιιμ μετὰ τὸ ἀποθανεῖν Αβρααμ τὸν πατέρα αὐτοῦ, καὶ ἐπωνόμασεν αὐτοῖς ὀνόματα κατὰ τὰ ὀνόματα, ἐπωνόμασεν Αβρααμ πατὴρ αὐτοῦ.
Rdz:26:18 καί πάλιν Ἰσαάκ, ὁ ὀρύσσω (ορυσσ-, ορυξ-, ορυξ-, -, -, ορυγ·[θ]-) ὁ ἡ τό φρέαρ, φρέατος, τό ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ὅς ἥ ὅ ὀρύσσω (ορυσσ-, ορυξ-, ορυξ-, -, -, ορυγ·[θ]-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ Ἀβραάμ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   μετά ὁ ἡ τό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) Ἀβραάμ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπ·ονομάζω (επ+ονομαζ-, επ+ονομα·σ-, επ+ονομα·σ-, -, -, επ+ονομασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὄνομα[τ], -ατος, τό κατά ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ ἐπ·ονομάζω (επ+ονομαζ-, επ+ονομα·σ-, επ+ονομα·σ-, -, -, επ+ονομασ·θ-) Ἀβραάμ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:26:18 a także, nawet, a mianowicie znów na nowo, ponownie, anon, po raz kolejny, z tyłu, do tyłu, odtwarzanie Isaac kopać / wyżłobienie dobrze / pit woda który / którego / których kopać / wyżłobienie Dziecko / sługa Abraham ojciec on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie ? on / ona / on / sama ? po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem umrzeć Abraham ojciec on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie otrzymując (nazwy); wymówić (nazwę), by wymienić, aby zadzwonić on / ona / on / sama w odniesieniu do nazwy w dół / w zależności /, jak na (ACC), przed (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem w odniesieniu do nazwy który / którego / których otrzymując (nazwy); wymówić (nazwę), by wymienić, aby zadzwonić Abraham ojciec on / ona / on / sama
Rdz:26:18 kai\ pa/lin *isaak O)/ruXen ta\ fre/ata tou= u(/datos, a(/ O)/ruXan oi( pai=des *abraam tou= patro\s au)tou= kai\ e)ne/fraXan au)ta\ oi( *fulistiim meta\ to\ a)poTanei=n *abraam to\n pate/ra au)tou=, kai\ e)pOno/masen au)toi=s o)no/mata kata\ ta\ o)no/mata, a(/ e)pOno/masen *abraam o( patE\r au)tou=.
Rdz:26:18 kai palin isaak OryXen ta freata tu hydatos, ha OryXan hoi paides abraam tu patros autu kai enefraXan auta hoi fylistiim meta to apoTanein abraam ton patera autu, kai epOnomasen autois onomata kata ta onomata, ha epOnomasen abraam ho patEr autu.
Rdz:26:18 C D N_NSM VAI_AAI3S RA_APN N3T_APN RA_GSN N3T_GSN RR_APN VAI_AAI3P RA_NPM N3D_NPM N_GSM RA_GSM N3_GSM RD_GSM C VAI_AAI3P RD_APN RA_NPM N_NPM P RA_ASN VB_AAN N_ASM RA_ASM N3_ASM RD_GSM C VAI_AAI3S RD_DPM N3M_APN P RA_APN N3M_APN RR_APN VAI_AAI3S N_NSM RA_NSM N3_NSM RD_GSM
Rdz:26:18 and also, even, namely again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore Isaac to dig/gouge the well/pit the water who/whom/which to dig/gouge the child/servant Abraham the father he/she/it/same and also, even, namely ć he/she/it/same the ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to die Abraham the father he/she/it/same and also, even, namely to give (a name); to pronounce (a name), to name, to call he/she/it/same name with regard to down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the name with regard to who/whom/which to give (a name); to pronounce (a name), to name, to call Abraham the father he/she/it/same
Rdz:26:18 and again Isaac (indecl) he/she/it-DIG/GOUGE-ed the (nom|acc) wells/pits (nom|acc|voc) the (gen) water (gen) who/whom/which (nom|acc) they-DIG/GOUGE-ed the (nom) children/servants (nom|voc) Abraham (indecl) the (gen) father (gen) him/it/same (gen) and   they/them/same (nom|acc) the (nom)   after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-will-DIE, to-DIE Abraham (indecl) the (acc) father (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-TO GIVE (A NAME);-ed them/same (dat) names (nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) names (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-TO GIVE (A NAME);-ed Abraham (indecl) the (nom) father (nom) him/it/same (gen)
Rdz:26:18 Rdz_26:18_1 Rdz_26:18_2 Rdz_26:18_3 Rdz_26:18_4 Rdz_26:18_5 Rdz_26:18_6 Rdz_26:18_7 Rdz_26:18_8 Rdz_26:18_9 Rdz_26:18_10 Rdz_26:18_11 Rdz_26:18_12 Rdz_26:18_13 Rdz_26:18_14 Rdz_26:18_15 Rdz_26:18_16 Rdz_26:18_17 Rdz_26:18_18 Rdz_26:18_19 Rdz_26:18_20 Rdz_26:18_21 Rdz_26:18_22 Rdz_26:18_23 Rdz_26:18_24 Rdz_26:18_25 Rdz_26:18_26 Rdz_26:18_27 Rdz_26:18_28 Rdz_26:18_29 Rdz_26:18_30 Rdz_26:18_31 Rdz_26:18_32 Rdz_26:18_33 Rdz_26:18_34 Rdz_26:18_35 Rdz_26:18_36 Rdz_26:18_37 Rdz_26:18_38 Rdz_26:18_39 Rdz_26:18_40 Rdz_26:18_41
Rdz:26:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:26:19 καὶ ὤρυξαν οἱ παῖδες Ισαακ ἐν τῇ φάραγγι Γεραρων καὶ εὗρον ἐκεῖ φρέαρ ὕδατος ζῶντος.
Rdz:26:19 And the servants of Isaac dug in the valley of Gerara, and they found there a well of living water. (Genesis 26:19 Brenton)
Rdz:26:19 A gdy słudzy Izaaka, kopiąc w owej dolinie studnię, natrafili na bijące źródło, (Rdz 26:19 BT_4)
Rdz:26:19 καὶ ὤρυξαν οἱ παῖδες Ισαακ ἐν τῇ φάραγγι Γεραρων καὶ εὗρον ἐκεῖ φρέαρ ὕδατος ζῶντος.
Rdz:26:19 καί ὀρύσσω (ορυσσ-, ορυξ-, ορυξ-, -, -, ορυγ·[θ]-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ Ἰσαάκ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό φάραγξ, -αγγος, ἡ   καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐκεῖ φρέαρ, φρέατος, τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
Rdz:26:19 a także, nawet, a mianowicie kopać / wyżłobienie Dziecko / sługa Isaac w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między ??? ? a także, nawet, a mianowicie znaleźć tam dobrze / pit woda do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???)
Rdz:26:19 kai\ O)/ruXan oi( pai=des *isaak e)n tE=| fa/raggi *gerarOn kai\ eu(=ron e)kei= fre/ar u(/datos DZO=ntos.
Rdz:26:19 kai OryXan hoi paides isaak en tE farangi gerarOn kai heuron ekei frear hydatos DZOntos.
Rdz:26:19 C VAI_AAI3P RA_NPM N3D_NPM N_GSM P RA_DSF N3G_DSF N2_GP C VB_AAI3P D N3T_ASN N3T_GSN V3_PAPGSN
Rdz:26:19 and also, even, namely to dig/gouge the child/servant Isaac in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ??? ć and also, even, namely to find there well/pit water to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω)
Rdz:26:19 and they-DIG/GOUGE-ed the (nom) children/servants (nom|voc) Isaac (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) ??? (dat)   and do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc) there well/pit (nom|acc|voc) water (gen) while EXISTS-ing (gen)
Rdz:26:19 Rdz_26:19_1 Rdz_26:19_2 Rdz_26:19_3 Rdz_26:19_4 Rdz_26:19_5 Rdz_26:19_6 Rdz_26:19_7 Rdz_26:19_8 Rdz_26:19_9 Rdz_26:19_10 Rdz_26:19_11 Rdz_26:19_12 Rdz_26:19_13 Rdz_26:19_14 Rdz_26:19_15
Rdz:26:19 x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:26:20 καὶ ἐμαχέσαντο οἱ ποιμένες Γεραρων μετὰ τῶν ποιμένων Ισαακ φάσκοντες αὐτῶν εἶναι τὸ ὕδωρ· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα τοῦ φρέατος Ἀδικία· ἠδίκησαν γὰρ αὐτόν.
Rdz:26:20 And the shepherds of Gerara strove with the shepherds of Isaac, saying that the water was theirs; and they called the name of the well, Injury, for they injured him. (Genesis 26:20 Brenton)
Rdz:26:20 pasterze z Geraru wszczęli sprzeczkę z pasterzami Izaaka i mówili: «To dla nas ta woda!» - Studnię tę nazwał on Esek, bo swarzyli się z nim o nią. (Rdz 26:20 BT_4)
Rdz:26:20 καὶ ἐμαχέσαντο οἱ ποιμένες Γεραρων μετὰ τῶν ποιμένων Ισαακ φάσκοντες αὐτῶν εἶναι τὸ ὕδωρ· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα τοῦ φρέατος Ἀδικία· ἠδίκησαν γὰρ αὐτόν.
Rdz:26:20 καί μάχομαι (μαχ-, -, μαχε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ποιμήν, -ένος, ὁ   μετά ὁ ἡ τό ποιμήν, -ένος, ὁ Ἰσαάκ, ὁ φάσκω (φασκ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό φρέαρ, φρέατος, τό ἀ·δικία, -ας, ἡ ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) γάρ αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:26:20 a także, nawet, a mianowicie kłócić się pasterz ? po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem pasterz Isaac do ??? on / ona / on / sama być woda a także, nawet, a mianowicie zadzwonić połączenia w odniesieniu do nazwy dobrze / pit wykroczenie do szkody / źle się na, ponieważ, jak on / ona / on / sama
Rdz:26:20 kai\ e)maCHe/santo oi( poime/nes *gerarOn meta\ tO=n poime/nOn *isaak fa/skontes au)tO=n ei)=nai to\ u(/dOr· kai\ e)ka/lesen to\ o)/noma tou= fre/atos *)adiki/a· E)di/kEsan ga\r au)to/n.
Rdz:26:20 kai emaCHesanto hoi poimenes gerarOn meta tOn poimenOn isaak faskontes autOn einai to hydOr· kai ekalesen to onoma tu freatos adikia· EdikEsan gar auton.
Rdz:26:20 C VAI_AMI3P RA_NPM N3_NPM N2_GP P RA_GPM N3_GPM N_GSM V1_PAPNPM RD_GPM V9_PAN RA_ASN N3_ASN C VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RA_GSN N3T_GSN N1A_NSF VAI_AAI3P x RD_ASM
Rdz:26:20 and also, even, namely to quarrel the shepherd ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the shepherd Isaac to ??? he/she/it/same to be the water and also, even, namely to call call the name with regard to the well/pit wrongdoing to harm/do wrong to for since, as he/she/it/same
Rdz:26:20 and they-were-QUARREL-ed the (nom) shepherds (nom|voc)   after (+acc), with (+gen) the (gen) shepherds (gen) Isaac (indecl) while ???-ing (nom|voc) them/same (gen) to-be the (nom|acc) water (nom|acc|voc) and he/she/it-CALL-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (gen) well/pit (gen) wrongdoing (nom|voc) they-WRONG-ed for him/it/same (acc)
Rdz:26:20 Rdz_26:20_1 Rdz_26:20_2 Rdz_26:20_3 Rdz_26:20_4 Rdz_26:20_5 Rdz_26:20_6 Rdz_26:20_7 Rdz_26:20_8 Rdz_26:20_9 Rdz_26:20_10 Rdz_26:20_11 Rdz_26:20_12 Rdz_26:20_13 Rdz_26:20_14 Rdz_26:20_15 Rdz_26:20_16 Rdz_26:20_17 Rdz_26:20_18 Rdz_26:20_19 Rdz_26:20_20 Rdz_26:20_21 Rdz_26:20_22 Rdz_26:20_23 Rdz_26:20_24
Rdz:26:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:26:21 ἀπάρας δὲ Ισαακ ἐκεῖθεν ὤρυξεν φρέαρ ἕτερον, ἐκρίνοντο δὲ καὶ περὶ ἐκείνου· καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐχθρία.
Rdz:26:21 And having departed thence he dug another well, and they strove also for that; and he named the name of it, Enmity. (Genesis 26:21 Brenton)
Rdz:26:21 Potem wykopali inną studnię, i znów powstał o nią spór; toteż dał jej nazwę Sitna. (Rdz 26:21 BT_4)
Rdz:26:21 ἀπάρας δὲ Ισαακ ἐκεῖθεν ὤρυξεν φρέαρ ἕτερον, ἐκρίνοντο δὲ καὶ περὶ ἐκείνου· καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐχθρία.
Rdz:26:21 ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) δέ Ἰσαάκ, ὁ ἐκεῖ·θεν ὀρύσσω (ορυσσ-, ορυξ-, ορυξ-, -, -, ορυγ·[θ]-) φρέαρ, φρέατος, τό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) δέ καί περί ἐκεῖνος -η -ο καί ἐπ·ονομάζω (επ+ονομαζ-, επ+ονομα·σ-, επ+ονομα·σ-, -, -, επ+ονομασ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό  
Rdz:26:21 zabrać zaś Isaac stamtąd kopać / wyżłobienie dobrze / pit inny ocenić zdecydować, myślę, powodem, oddzielne, nie rozdziela, odróżnić, wyłowić, wybrać, potępić zaś a także, nawet, a mianowicie o (wg, gen) że a także, nawet, a mianowicie otrzymując (nazwy); wymówić (nazwę), by wymienić, aby zadzwonić w odniesieniu do nazwy on / ona / on / sama ?
Rdz:26:21 a)pa/ras de\ *isaak e)kei=Ten O)/ruXen fre/ar e(/teron, e)kri/nonto de\ kai\ peri\ e)kei/nou· kai\ e)pOno/masen to\ o)/noma au)tou= *)eCHTri/a.
Rdz:26:21 aparas de isaak ekeiTen OryXen frear heteron, ekrinonto de kai peri ekeinu· kai epOnomasen to onoma autu eCHTria.
Rdz:26:21 VA_AAPNSM x N_NSM D VAI_AAI3S N3T_ASN A1A_ASN V1I_IMI3P x C P RD_GSM C VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM N1A_NSF
Rdz:26:21 to take away δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Isaac from there to dig/gouge well/pit other to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely about (+acc,+gen) that and also, even, namely to give (a name); to pronounce (a name), to name, to call the name with regard to he/she/it/same ć
Rdz:26:21 upon TAKE-ing-AWAY (nom|voc) Yet Isaac (indecl) from there he/she/it-DIG/GOUGE-ed well/pit (nom|acc|voc) other (acc, nom|acc) they-were-being-JUDGE-ed Yet and about (+acc,+gen) that (gen) and he/she/it-TO GIVE (A NAME);-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen)  
Rdz:26:21 Rdz_26:21_1 Rdz_26:21_2 Rdz_26:21_3 Rdz_26:21_4 Rdz_26:21_5 Rdz_26:21_6 Rdz_26:21_7 Rdz_26:21_8 Rdz_26:21_9 Rdz_26:21_10 Rdz_26:21_11 Rdz_26:21_12 Rdz_26:21_13 Rdz_26:21_14 Rdz_26:21_15 Rdz_26:21_16 Rdz_26:21_17 Rdz_26:21_18
Rdz:26:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:26:22 ἀπάρας δὲ ἐκεῖθεν ὤρυξεν φρέαρ ἕτερον, καὶ οὐκ ἐμαχέσαντο περὶ αὐτοῦ· καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Εὐρυχωρία λέγων Διότι νῦν ἐπλάτυνεν κύριος ἡμῖν καὶ ηὔξησεν ἡμᾶς ἐπὶ τῆς γῆς.
Rdz:26:22 And he departed thence and dug another well; and they did not strive about that; and he named the name of it, Room, saying, Because now the Lord has made room for us, and has increased us upon the earth. (Genesis 26:22 Brenton)
Rdz:26:22 Izaak przeniósł się więc na inne miejsce i wykopał jeszcze inną studnię. O tę studnię już nie było sporów. Izaak dał jej nazwę Rechobot, mówiąc: «Teraz dał nam Pan swobodną przestrzeń, abyśmy się rozmnażali w tym kraju». (Rdz 26:22 BT_4)
Rdz:26:22 ἀπάρας δὲ ἐκεῖθεν ὤρυξεν φρέαρ ἕτερον, καὶ οὐκ ἐμαχέσαντο περὶ αὐτοῦ· καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Εὐρυχωρία λέγων Διότι νῦν ἐπλάτυνεν κύριος ἡμῖν καὶ ηὔξησεν ἡμᾶς ἐπὶ τῆς γῆς.
Rdz:26:22 ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) δέ ἐκεῖ·θεν ὀρύσσω (ορυσσ-, ορυξ-, ορυξ-, -, -, ορυγ·[θ]-) φρέαρ, φρέατος, τό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μάχομαι (μαχ-, -, μαχε·σ-, -, -, -) περί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπ·ονομάζω (επ+ονομαζ-, επ+ονομα·σ-, επ+ονομα·σ-, -, -, επ+ονομασ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δι·ότι νῦν πλατύνω (πλατυν-, -, πλατυν·[σ]-, -, πεπλατυν-, πλατυν·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί αὐξάνω/αὔξω (αυξαν-/αυξ-, αυξη·σ-, αυξη·σ-, -, ηυξη-, αυξη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Rdz:26:22 zabrać zaś stamtąd kopać / wyżłobienie dobrze / pit inny a także, nawet, a mianowicie ??? przed nierównym oddechem kłócić się o (wg, gen) on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie otrzymując (nazwy); wymówić (nazwę), by wymienić, aby zadzwonić w odniesieniu do nazwy on / ona / on / sama ? powiedzieć / powiedzieć z tego powodu: że teraz aby powiększyć panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. JA a także, nawet, a mianowicie rosnąć JA na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem ziemia / Ziemia
Rdz:26:22 a)pa/ras de\ e)kei=Ten O)/ruXen fre/ar e(/teron, kai\ ou)k e)maCHe/santo peri\ au)tou=· kai\ e)pOno/masen to\ o)/noma au)tou= *eu)ruCHOri/a le/gOn *dio/ti nu=n e)pla/tunen ku/rios E(mi=n kai\ Eu)/XEsen E(ma=s e)pi\ tE=s gE=s.
Rdz:26:22 aparas de ekeiTen OryXen frear heteron, kai uk emaCHesanto peri autu· kai epOnomasen to onoma autu euryCHOria legOn dioti nyn eplatynen kyrios hEmin kai EuXEsen hEmas epi tEs gEs.
Rdz:26:22 VA_AAPNSM x D VAI_AAI3S N3T_ASN A1A_ASN C D VAI_AMI3P P RD_GSM C VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM N1A_NSF V1_PAPNSM C D V1I_IAI3S N2_NSM RP_DP C VAI_AAI3S RP_AP P RA_GSF N1_GSF
Rdz:26:22 to take away δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] from there to dig/gouge well/pit other and also, even, namely οὐχ before rough breathing to quarrel about (+acc,+gen) he/she/it/same and also, even, namely to give (a name); to pronounce (a name), to name, to call the name with regard to he/she/it/same ć to say/tell because of this: that now to enlarge lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I and also, even, namely to grow I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Rdz:26:22 upon TAKE-ing-AWAY (nom|voc) Yet from there he/she/it-DIG/GOUGE-ed well/pit (nom|acc|voc) other (acc, nom|acc) and not they-were-QUARREL-ed about (+acc,+gen) him/it/same (gen) and he/she/it-TO GIVE (A NAME);-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen)   while SAY/TELL-ing (nom) because of this: that now he/she/it-was-ENLARGE-ing, he/she/it-ENLARGE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) us (dat) and he/she/it-GROW-ed us (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen)
Rdz:26:22 Rdz_26:22_1 Rdz_26:22_2 Rdz_26:22_3 Rdz_26:22_4 Rdz_26:22_5 Rdz_26:22_6 Rdz_26:22_7 Rdz_26:22_8 Rdz_26:22_9 Rdz_26:22_10 Rdz_26:22_11 Rdz_26:22_12 Rdz_26:22_13 Rdz_26:22_14 Rdz_26:22_15 Rdz_26:22_16 Rdz_26:22_17 Rdz_26:22_18 Rdz_26:22_19 Rdz_26:22_20 Rdz_26:22_21 Rdz_26:22_22 Rdz_26:22_23 Rdz_26:22_24 Rdz_26:22_25 Rdz_26:22_26 Rdz_26:22_27 Rdz_26:22_28 Rdz_26:22_29
Rdz:26:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:26:23 Ἀνέβη δὲ ἐκεῖθεν ἐπὶ τὸ φρέαρ τοῦ ὅρκου.
Rdz:26:23 And he went up thence to the well of the oath. (Genesis 26:23 Brenton)
Rdz:26:23 Potem wyruszył Izaak do Beer-Szeby. (Rdz 26:23 BT_4)
Rdz:26:23 Ἀνέβη δὲ ἐκεῖθεν ἐπὶ τὸ φρέαρ τοῦ ὅρκου.
Rdz:26:23 ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) δέ ἐκεῖ·θεν ἐπί ὁ ἡ τό φρέαρ, φρέατος, τό ὁ ἡ τό ὅρκος, -ου, ὁ
Rdz:26:23 wznieść zaś stamtąd na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem dobrze / pit przysięga
Rdz:26:23 *)ane/bE de\ e)kei=Ten e)pi\ to\ fre/ar tou= o(/rkou.
Rdz:26:23 anebE de ekeiTen epi to frear tu horku.
Rdz:26:23 VZI_AAI3S x D P RA_ASN N3T_ASN RA_GSM N2_GSM
Rdz:26:23 to ascend δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] from there upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the well/pit the oath
Rdz:26:23 he/she/it-ASCEND-ed Yet from there upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) well/pit (nom|acc|voc) the (gen) oath (gen)
Rdz:26:23 Rdz_26:23_1 Rdz_26:23_2 Rdz_26:23_3 Rdz_26:23_4 Rdz_26:23_5 Rdz_26:23_6 Rdz_26:23_7 Rdz_26:23_8
Rdz:26:23 x x x x x x x x
Rdz:26:24 καὶ ὤφθη αὐτῷ κύριος ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ καὶ εἶπεν Ἐγώ εἰμι ὁ θεὸς Αβρααμ τοῦ πατρός σου· μὴ φοβοῦ· μετὰ σοῦ γάρ εἰμι καὶ ηὐλόγηκά σε καὶ πληθυνῶ τὸ σπέρμα σου διὰ Αβρααμ τὸν πατέρα σου.
Rdz:26:24 And the Lord appeared to him in that night, and said, I am the God of Abraam thy father; fear not, for I am with thee, and I will bless thee, and multiply thy seed for the sake of Abraam thy father. (Genesis 26:24 Brenton)
Rdz:26:24 I zaraz pierwszej nocy ukazał mu się Pan i rzekł: «Ja jestem Bogiem twego ojca, Abrahama. Nie lękaj się, bo Ja będę z tobą. I będę ci błogosławił, rozmnażając twoje potomstwo przez wzgląd na Abrahama, który Mi służył». (Rdz 26:24 BT_4)
Rdz:26:24 καὶ ὤφθη αὐτῷ κύριος ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ καὶ εἶπεν Ἐγώ εἰμι θεὸς Αβρααμ τοῦ πατρός σου· μὴ φοβοῦ· μετὰ σοῦ γάρ εἰμι καὶ ηὐλόγηκά σε καὶ πληθυνῶ τὸ σπέρμα σου διὰ Αβρααμ τὸν πατέρα σου.
Rdz:26:24 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἀβραάμ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μή φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν γάρ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν διά Ἀβραάμ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Rdz:26:24 a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), on / ona / on / sama panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między noc że a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć JA iść; być Bóg  Abraham ojciec ty; twój / twoje (SG) nie Strach [zobacz fobii]; bać się po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem ty; twój / twoje (SG) na, ponieważ, jak iść; być a także, nawet, a mianowicie błogosławić ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie aby zwiększyć / pomnożyć sperma, nasiona, kiełki (Kiełbik, bud) ty; twój / twoje (SG) ze względu na (ACC), poprzez (gen) ??? przed samogłoskami. "Do" (gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (acc) Abraham ojciec ty; twój / twoje (SG)
Rdz:26:24 kai\ O)/fTE au)tO=| ku/rios e)n tE=| nukti\ e)kei/nE| kai\ ei)=pen *)egO/ ei)mi o( Teo\s *abraam tou= patro/s sou· mE\ fobou=· meta\ sou= ga/r ei)mi kai\ Eu)lo/gEka/ se kai\ plETunO= to\ spe/rma sou dia\ *abraam to\n pate/ra sou.
Rdz:26:24 kai OfTE autO kyrios en tE nykti ekeinE kai eipen egO eimi ho Teos abraam tu patros su· mE fobu· meta su gar eimi kai EulogEka se kai plETynO to sperma su dia abraam ton patera su.
Rdz:26:24 C VVI_API3S RD_DSM N2_NSM P RA_DSF N3_DSF RD_DSF C VBI_AAI3S RP_NS V9_PAI1S RA_NSM N2_NSM N_GSM RA_GSM N3_GSM RP_GS D V2_PMD2S P RP_GS x V9_PAI1S C VX_XAI1S RP_AS C VF2_FAI1S RA_ASN N3M_ASN RP_GS P N_ASM RA_ASM N3_ASM RP_GS
Rdz:26:24 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the night that and also, even, namely to say/tell I to go; to be the god [see theology] Abraham the father you; your/yours(sg) not fear [see phobia]; to fear after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) for since, as to go; to be and also, even, namely to bless you; your/yours(sg) and also, even, namely to increase/multiply the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) you; your/yours(sg) because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) Abraham the father you; your/yours(sg)
Rdz:26:24 and he/she/it-was-SEE-ed him/it/same (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) the (dat) night (dat) that (dat) and he/she/it-SAY/TELL-ed I (nom) I-am-GO-ing; I-am the (nom) god (nom) Abraham (indecl) the (gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) for I-am-GO-ing; I-am and I-have-BLESS-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and I-am-INCREASE/MULTIPLY-ing, I-should-be-INCREASE/MULTIPLY-ing, I-will-INCREASE/MULTIPLY, I-should-INCREASE/MULTIPLY the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because of (+acc), through (+gen) Abraham (indecl) the (acc) father (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Rdz:26:24 Rdz_26:24_1 Rdz_26:24_2 Rdz_26:24_3 Rdz_26:24_4 Rdz_26:24_5 Rdz_26:24_6 Rdz_26:24_7 Rdz_26:24_8 Rdz_26:24_9 Rdz_26:24_10 Rdz_26:24_11 Rdz_26:24_12 Rdz_26:24_13 Rdz_26:24_14 Rdz_26:24_15 Rdz_26:24_16 Rdz_26:24_17 Rdz_26:24_18 Rdz_26:24_19 Rdz_26:24_20 Rdz_26:24_21 Rdz_26:24_22 Rdz_26:24_23 Rdz_26:24_24 Rdz_26:24_25 Rdz_26:24_26 Rdz_26:24_27 Rdz_26:24_28 Rdz_26:24_29 Rdz_26:24_30 Rdz_26:24_31 Rdz_26:24_32 Rdz_26:24_33 Rdz_26:24_34 Rdz_26:24_35 Rdz_26:24_36 Rdz_26:24_37
Rdz:26:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:26:25 καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ θυσιαστήριον καὶ ἐπεκαλέσατο τὸ ὄνομα κυρίου καὶ ἔπηξεν ἐκεῖ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ· ὤρυξαν δὲ ἐκεῖ οἱ παῖδες Ισαακ φρέαρ.
Rdz:26:25 And he built there an altar, and called on the name of the Lord, and there he pitched his tent, and there the servants of Isaac dug a well in the valley of Gerara. (Genesis 26:25 Brenton)
Rdz:26:25 Izaak zbudował więc tam ołtarz i wzywał imienia Pana. Rozbił też tam swój namiot, a słudzy Izaaka wykopali tam studnię. (Rdz 26:25 BT_4)
Rdz:26:25 καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ θυσιαστήριον καὶ ἐπεκαλέσατο τὸ ὄνομα κυρίου καὶ ἔπηξεν ἐκεῖ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ· ὤρυξαν δὲ ἐκεῖ οἱ παῖδες Ισαακ φρέαρ.
Rdz:26:25 καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἐκεῖ θυσιαστήριον, -ου, τό καί ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-); πήγνυμι (-, πηξ-, πηξ-, πεπηγ·[κ]-, -, παγ·[θ]-) ἐκεῖ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) αὐτός αὐτή αὐτό ὀρύσσω (ορυσσ-, ορυξ-, ορυξ-, -, -, ορυγ·[θ]-) δέ ἐκεῖ ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ Ἰσαάκ, ὁ φρέαρ, φρέατος, τό
Rdz:26:25 a także, nawet, a mianowicie na budowę / pouczać tam Sanktuarium nie ołtarz, ale "ME (oryg." święte miejsce): od OFR. Sanctuaire, od L. sanctuarium od Sanctus "święty". a także, nawet, a mianowicie do wezwania w odniesieniu do nazwy panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. a także, nawet, a mianowicie do po-ołowiu; rozbić tam Namiot miszkan, "rezydencja" lub "mieszkania miejsce, tabernakulum, scena, stoiska on / ona / on / sama kopać / wyżłobienie zaś tam Dziecko / sługa Isaac dobrze / pit
Rdz:26:25 kai\ O)|kodo/mEsen e)kei= TusiastE/rion kai\ e)pekale/sato to\ o)/noma kuri/ou kai\ e)/pEXen e)kei= tE\n skEnE\n au)tou=· O)/ruXan de\ e)kei= oi( pai=des *isaak fre/ar.
Rdz:26:25 kai OkodomEsen ekei TysiastErion kai epekalesato to onoma kyriu kai epEXen ekei tEn skEnEn autu· OryXan de ekei hoi paides isaak frear.
Rdz:26:25 C VAI_AAI3S D N2N_ASN C VAI_AMI3S RA_ASN N3M_ASN N2_GSM C VAI_AAI3S D RA_ASF N1_ASF RD_GSM VAI_AAI3P x D RA_NPM N3D_NPM N_GSM N3T_ASN
Rdz:26:25 and also, even, namely to build/edify there sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. and also, even, namely to call upon the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to upon-lead; to pitch there the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth he/she/it/same to dig/gouge δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] there the child/servant Isaac well/pit
Rdz:26:25 and he/she/it-BUILD/EDIFY-ed there sanctuary (nom|acc|voc) and he/she/it-was-CALL-ed-UPON the (nom|acc) name (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-UPON-LEAD-ed; he/she/it-PITCH-ed there the (acc) tent (acc) him/it/same (gen) they-DIG/GOUGE-ed Yet there the (nom) children/servants (nom|voc) Isaac (indecl) well/pit (nom|acc|voc)
Rdz:26:25 Rdz_26:25_1 Rdz_26:25_2 Rdz_26:25_3 Rdz_26:25_4 Rdz_26:25_5 Rdz_26:25_6 Rdz_26:25_7 Rdz_26:25_8 Rdz_26:25_9 Rdz_26:25_10 Rdz_26:25_11 Rdz_26:25_12 Rdz_26:25_13 Rdz_26:25_14 Rdz_26:25_15 Rdz_26:25_16 Rdz_26:25_17 Rdz_26:25_18 Rdz_26:25_19 Rdz_26:25_20 Rdz_26:25_21 Rdz_26:25_22
Rdz:26:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:26:26 καὶ Αβιμελεχ ἐπορεύθη πρὸς αὐτὸν ἀπὸ Γεραρων καὶ Οχοζαθ ὁ νυμφαγωγὸς αὐτοῦ καὶ Φικολ ὁ ἀρχιστράτηγος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.
Rdz:26:26 And Abimelech came to him from Gerara, and so did Ochozath his friend, and Phichol the commander-in-chief of his army. (Genesis 26:26 Brenton)
Rdz:26:26 Potem przybyli z Geraru Abimelek i Achuzat, jeden z przyjaciół Abimeleka, oraz dowódca wojska, Pikol. (Rdz 26:26 BT_4)
Rdz:26:26 καὶ Αβιμελεχ ἐπορεύθη πρὸς αὐτὸν ἀπὸ Γεραρων καὶ Οχοζαθ νυμφαγωγὸς αὐτοῦ καὶ Φικολ ἀρχιστράτηγος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.
Rdz:26:26 καί Αβιμελεχ, ὁ [LXX] πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό   καί   ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:26:26 a także, nawet, a mianowicie Abimelechu iść kierunku (wg, gen, dat) on / ona / on / sama od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem ? a także, nawet, a mianowicie ? ? on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie ? ? zdolność on / ona / on / sama
Rdz:26:26 kai\ *abimeleCH e)poreu/TE pro\s au)to\n a)po\ *gerarOn kai\ *oCHoDZaT o( numfagOgo\s au)tou= kai\ *fikol o( a)rCHistra/tEgos tE=s duna/meOs au)tou=.
Rdz:26:26 kai abimeleCH eporeuTE pros auton apo gerarOn kai oCHoDZaT ho nymfagOgos autu kai fikol ho arCHistratEgos tEs dynameOs autu.
Rdz:26:26 C N_NSM VCI_API3S P RD_ASM P N2_GP C N_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GSM C N_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GSF N3I_GSF RD_GSM
Rdz:26:26 and also, even, namely Abimelech to go toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć and also, even, namely ć the ć he/she/it/same and also, even, namely ć the ć the ability he/she/it/same
Rdz:26:26 and Abimelech (indecl) he/she/it-was-GO-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) away from (+gen)   and   the (nom)   him/it/same (gen) and   the (nom)   the (gen) ability (gen) him/it/same (gen)
Rdz:26:26 Rdz_26:26_1 Rdz_26:26_2 Rdz_26:26_3 Rdz_26:26_4 Rdz_26:26_5 Rdz_26:26_6 Rdz_26:26_7 Rdz_26:26_8 Rdz_26:26_9 Rdz_26:26_10 Rdz_26:26_11 Rdz_26:26_12 Rdz_26:26_13 Rdz_26:26_14 Rdz_26:26_15 Rdz_26:26_16 Rdz_26:26_17 Rdz_26:26_18 Rdz_26:26_19
Rdz:26:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:26:27 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ισαακ Ἵνα τί ἤλθατε πρός με; ὑμεῖς δὲ ἐμισήσατέ με καὶ ἀπεστείλατέ με ἀφ’ ὑμῶν.
Rdz:26:27 And Isaac said to them, Wherefore have ye come to me? whereas ye hated me, and sent me away from you. (Genesis 26:27 Brenton)
Rdz:26:27 Izaak rzekł do nich: «Czemu przybywacie do mnie, przecież znienawidziliście mnie i kazaliście mi się od was oddalić?» (Rdz 26:27 BT_4)
Rdz:26:27 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ισαακ Ἵνα τί ἤλθατε πρός με; ὑμεῖς δὲ ἐμισήσατέ με καὶ ἀπεστείλατέ με ἀφ’ ὑμῶν.
Rdz:26:27 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Ἰσαάκ, ὁ ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Rdz:26:27 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama Isaac żeby / ażeby / bo kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. przyjść kierunku (wg, gen, dat) JA ty zaś do destest niechęci, nienawidzę, nienawidzę, nienawidzić JA a także, nawet, a mianowicie zamawiać JA od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem ty
Rdz:26:27 kai\ ei)=pen au)toi=s *isaak *(/ina ti/ E)/lTate pro/s me; u(mei=s de\ e)misE/sate/ me kai\ a)pestei/late/ me a)f’ u(mO=n.
Rdz:26:27 kai eipen autois isaak hina ti ElTate pros me; hymeis de emisEsate me kai apesteilate me af’ hymOn.
Rdz:26:27 C VBI_AAI3S RD_DPM N_NSM C RI_ASN VAI_AAI2P P RP_AS RP_NP x VAI_AAI2P RP_AS C VAI_AAI2P RP_AS P RP_GP
Rdz:26:27 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same Isaac so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to come toward (+acc,+gen,+dat) I you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to destest dislike, detest, hate, abominate I and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you
Rdz:26:27 and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) Isaac (indecl) so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) you(pl)-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) you(pl) (nom) Yet you(pl)-DESTEST-ed me (acc) and you(pl)-ORDER FORTH-ed me (acc) away from (+gen) you(pl) (gen)
Rdz:26:27 Rdz_26:27_1 Rdz_26:27_2 Rdz_26:27_3 Rdz_26:27_4 Rdz_26:27_5 Rdz_26:27_6 Rdz_26:27_7 Rdz_26:27_8 Rdz_26:27_9 Rdz_26:27_10 Rdz_26:27_11 Rdz_26:27_12 Rdz_26:27_13 Rdz_26:27_14 Rdz_26:27_15 Rdz_26:27_16 Rdz_26:27_17 Rdz_26:27_18
Rdz:26:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:26:28 καὶ εἶπαν Ἰδόντες ἑωράκαμεν ὅτι ἦν κύριος μετὰ σοῦ, καὶ εἴπαμεν Γενέσθω ἀρὰ ἀνὰ μέσον ἡμῶν καὶ ἀνὰ μέσον σοῦ, καὶ διαθησόμεθα μετὰ σοῦ διαθήκην
Rdz:26:28 And they said, We have surely seen that the Lord was with thee, and we said, Let there be an oath between us and thee, and we will make a covenant with thee, (Genesis 26:28 Brenton)
Rdz:26:28 Oni zaś odpowiedzieli: «Widząc, jak Pan jest z tobą, postanowiliśmy, aby istniała między nami, czyli między tobą a nami umowa. Chcemy z tobą zawrzeć przymierze, (Rdz 26:28 BT_4)
Rdz:26:28 καὶ εἶπαν Ἰδόντες ἑωράκαμεν ὅτι ἦν κύριος μετὰ σοῦ, καὶ εἴπαμεν Γενέσθω ἀρὰ ἀνὰ μέσον ἡμῶν καὶ ἀνὰ μέσον σοῦ, καὶ διαθησόμεθα μετὰ σοῦ διαθήκην
Rdz:26:28 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὅτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἆρα[3]; ἄρα[2]; ἀρά[1], -ᾶς, ἡ ἀνά μέσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀνά μέσος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δια·θήκη, -ης, ἡ
Rdz:26:28 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), dlatego, że być panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć stać się stać, stanie, ???; więc; przekleństwo w górę / każdy / przez (acc) środkowy JA a także, nawet, a mianowicie w górę / każdy / przez (acc) środkowy ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie aby przymierze po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem ty; twój / twoje (SG) przymierze
Rdz:26:28 kai\ ei)=pan *)ido/ntes e(Ora/kamen o(/ti E)=n ku/rios meta\ sou=, kai\ ei)/pamen *gene/sTO a)ra\ a)na\ me/son E(mO=n kai\ a)na\ me/son sou=, kai\ diaTEso/meTa meta\ sou= diaTE/kEn
Rdz:26:28 kai eipan idontes heOrakamen hoti En kyrios meta su, kai eipamen genesTO ara ana meson hEmOn kai ana meson su, kai diaTEsomeTa meta su diaTEkEn
Rdz:26:28 C VAI_AAI3P VB_AAPNPM VX_XAI1P C V9_IAI3S N2_NSM P RP_GS C VAI_AAI1P VB_AMD3S N1A_NSF P A1_ASM RP_GP C P A1_ASM RP_GS C VF_FMI1P P RP_GS N1_ASF
Rdz:26:28 and also, even, namely to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), because/that to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely to say/tell to become become, happen ???; so; curse up/each/by (+acc) middle I and also, even, namely up/each/by (+acc) middle you; your/yours(sg) and also, even, namely to make covenant after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) covenant
Rdz:26:28 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) upon SEE-ing (nom|voc) we-have-SEE-ed because/that he/she/it-was lord (nom); a lord ([Adj] nom) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and we-SAY/TELL-ed let-him/her/it-be-BECOME-ed! ???; so; curse (nom|voc) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) us (gen) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and we-will-be-MAKE COVENANT-ed after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) covenant (acc)
Rdz:26:28 Rdz_26:28_1 Rdz_26:28_2 Rdz_26:28_3 Rdz_26:28_4 Rdz_26:28_5 Rdz_26:28_6 Rdz_26:28_7 Rdz_26:28_8 Rdz_26:28_9 Rdz_26:28_10 Rdz_26:28_11 Rdz_26:28_12 Rdz_26:28_13 Rdz_26:28_14 Rdz_26:28_15 Rdz_26:28_16 Rdz_26:28_17 Rdz_26:28_18 Rdz_26:28_19 Rdz_26:28_20 Rdz_26:28_21 Rdz_26:28_22 Rdz_26:28_23 Rdz_26:28_24 Rdz_26:28_25
Rdz:26:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:26:29 μὴ ποιήσειν μεθ’ ἡμῶν κακόν, καθότι ἡμεῖς σε οὐκ ἐβδελυξάμεθα, καὶ ὃν τρόπον ἐχρησάμεθά σοι καλῶς καὶ ἐξαπεστείλαμέν σε μετ’ εἰρήνης· καὶ νῦν σὺ εὐλογητὸς ὑπὸ κυρίου.
Rdz:26:29 that thou shalt do no wrong by us, as we have not abhorred thee, and according as we have treated thee well, and have sent thee forth peaceably; and now thou art blessed of the Lord. (Genesis 26:29 Brenton)
Rdz:26:29 że nie uczynisz nam nic złego, jak i my nie skrzywdziliśmy ciebie, wyświadczając ci tylko dobro, i pozwoliliśmy ci spokojnie odejść. Niechaj ci więc teraz Pan błogosławi!» (Rdz 26:29 BT_4)
Rdz:26:29 μὴ ποιήσειν μεθ’ ἡμῶν κακόν, καθότι ἡμεῖς σε οὐκ ἐβδελυξάμεθα, καὶ ὃν τρόπον ἐχρησάμεθά σοι καλῶς καὶ ἐξαπεστείλαμέν σε μετ’ εἰρήνης· καὶ νῦν σὺ εὐλογητὸς ὑπὸ κυρίου.
Rdz:26:29 μή ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) καθότι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βδελύσσομαι/βδελύττ- (βδελυσσ-/βδελυττ-, βδελυξ-, βδελυξ-, -, εβδελυσσ-, βδελυχ·θ-) καί ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ χράομαι (χρ(η)-/χρ(α)-, χρη·σ-, χρη·σ-, -, κεχρη-, χρησ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καλῶς καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά εἰρήνη, -ης, ἡ καί νῦν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εὐ·λογητός -ή -όν ὑπό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Rdz:26:29 nie robić / zrobić po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem JA niegodziwie czynić zło jako JA ty; twój / twoje (SG) ??? przed nierównym oddechem do ??? (Brzydzić się, obrzydliwe) a także, nawet, a mianowicie który / którego / których; być Sposób, sposób, sposoby, metody, postawy w użyciu / uczta (zysk, doradztwo) ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub dobrze / dobrze a także, nawet, a mianowicie do ??? ty; twój / twoje (SG) po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem pokój a także, nawet, a mianowicie teraz ty błogosławiony mocy (ACC), przez (gen) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest.
Rdz:26:29 mE\ poiE/sein meT’ E(mO=n kako/n, kaTo/ti E(mei=s se ou)k e)bdeluXa/meTa, kai\ o(\n tro/pon e)CHrEsa/meTa/ soi kalO=s kai\ e)Xapestei/lame/n se met’ ei)rE/nEs· kai\ nu=n su\ eu)logEto\s u(po\ kuri/ou.
Rdz:26:29 mE poiEsein meT’ hEmOn kakon, kaToti hEmeis se uk ebdelyXameTa, kai hon tropon eCHrEsameTa soi kalOs kai eXapesteilamen se met’ eirEnEs· kai nyn sy eulogEtos hypo kyriu.
Rdz:26:29 D VF_FAN P RP_GP A1_ASN D RP_NP RP_AS D VAI_AMI1P C RR_ASM N2_ASM VAI_AMI1P RP_DS D C VAI_AAI1P RP_AS P N1_GSF C D RP_NS A1_NSM P N2_GSM
Rdz:26:29 not to do/make after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I wickedly to do evil as I you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to ??? (abhor, abominable) and also, even, namely who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to use/treat (profit, advise) you; your/yours(sg); to rub worn, rub well/rightly and also, even, namely to ??? you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing peace and also, even, namely now you blessed under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Rdz:26:29 not to-will-DO/MAKE after (+acc), with (+gen) us (gen) wickedly ([Adj] acc, nom|acc|voc) as we (nom) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) not we-were-???-ed and who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) we-were-USE/TREAT-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) well/rightly and we-???-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) after (+acc), with (+gen) peace (gen) and now you(sg) (nom) blessed ([Adj] nom) under (+acc), by (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Rdz:26:29 Rdz_26:29_1 Rdz_26:29_2 Rdz_26:29_3 Rdz_26:29_4 Rdz_26:29_5 Rdz_26:29_6 Rdz_26:29_7 Rdz_26:29_8 Rdz_26:29_9 Rdz_26:29_10 Rdz_26:29_11 Rdz_26:29_12 Rdz_26:29_13 Rdz_26:29_14 Rdz_26:29_15 Rdz_26:29_16 Rdz_26:29_17 Rdz_26:29_18 Rdz_26:29_19 Rdz_26:29_20 Rdz_26:29_21 Rdz_26:29_22 Rdz_26:29_23 Rdz_26:29_24 Rdz_26:29_25 Rdz_26:29_26 Rdz_26:29_27
Rdz:26:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:26:30 καὶ ἐποίησεν αὐτοῖς δοχήν, καὶ ἔφαγον καὶ ἔπιον·
Rdz:26:30 And he made a feast for them, and they ate and drank. (Genesis 26:30 Brenton)
Rdz:26:30 Izaak wyprawił im ucztę, oni zaś jedli i pili. (Rdz 26:30 BT_4)
Rdz:26:30 καὶ ἐποίησεν αὐτοῖς δοχήν, καὶ ἔφαγον καὶ ἔπιον·
Rdz:26:30 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δοχή, -ῆς, ἡ καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ἔπ·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. επ+ι-/ath. επ+ει-, -, -, -, -, -); πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-)
Rdz:26:30 a także, nawet, a mianowicie robić / zrobić on / ona / on / sama święto (recepcja) a także, nawet, a mianowicie jeść a także, nawet, a mianowicie przyjdzie na; pić
Rdz:26:30 kai\ e)poi/Esen au)toi=s doCHE/n, kai\ e)/fagon kai\ e)/pion·
Rdz:26:30 kai epoiEsen autois doCHEn, kai efagon kai epion·