Rdz:32:1 ἀναστὰς δὲ Λαβαν τὸ πρωῒ κατεφίλησεν τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ τὰς θυγατέρας αὐτοῦ καὶ εὐλόγησεν αὐτούς, καὶ ἀποστραφεὶς Λαβαν ἀπῆλθεν εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ.
Rdz:32:1 And Laban rose up in the morning, and kissed his sons and his daughters, and blessed them; and Laban having turned back, departed to his place. (Genesis 31:55 Brenton)
Rdz:32:1 Nazajutrz rano Laban ucałował swych wnuków i swe córki, pobłogosławił im i udał się w powrotną drogę do siebie. (Rdz 32:1 BT_4)
Rdz:32:1 ἀναστὰς δὲ Λαβαν τὸ πρωῒ κατεφίλησεν τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ τὰς θυγατέρας αὐτοῦ καὶ εὐλόγησεν αὐτούς, καὶ ἀποστραφεὶς Λαβαν ἀπῆλθεν εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ.
Rdz:32:1 ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) δέ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό πρωΐ κατα·φιλέω (κατα+φιλ(ε)-, κατα+φιλη·σ-, κατα+φιλη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:32:1 wstać znosić, podnieść, wskrzesić zaś chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem wcześnie całować pieścić, miłosne pocałunek syn on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie córka on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie błogosławić on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie odwrócić się od chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem odejść do (+ acc) miejsce on / ona / on / sama
Rdz:32:1 a)nasta\s de\ *laban to\ prOi\+ katefi/lEsen tou\s ui(ou\s au)tou= kai\ ta\s Tugate/ras au)tou= kai\ eu)lo/gEsen au)tou/s, kai\ a)postrafei\s *laban a)pE=lTen ei)s to\n to/pon au)tou=.
Rdz:32:1 anastas de laban to prO+i katefilEsen tus hyius autu kai tas Tygateras autu kai eulogEsen autus, kai apostrafeis laban apElTen eis ton topon autu.
Rdz:32:1 VH_AAPNSM x N_NSM RA_ASN D VAI_AAI3S RA_APM N2_APM RD_GSM C RA_APF N3_APF RD_GSM C VA_AAI3S RD_APM C VD_APPNSM N_NSM VBI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM RD_GSM
Rdz:32:1 to stand up put up, raise, resurrect δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the early to kiss caress, amorous kiss the son he/she/it/same and also, even, namely the daughter he/she/it/same and also, even, namely to bless he/she/it/same and also, even, namely to turn away from to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand to depart into (+acc) the place he/she/it/same
Rdz:32:1 upon STand-ing-UP (nom|voc) Yet upon TAKE HOLD OF-ing (nom|acc|voc) the (nom|acc) early he/she/it-KISS-ed the (acc) sons (acc) him/it/same (gen) and the (acc) daughters (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-BLESS-ed them/same (acc) and upon being-TURN-ed-AWAY-FROM (nom|voc) upon TAKE HOLD OF-ing (nom|acc|voc) he/she/it-DEPART-ed into (+acc) the (acc) place (acc) him/it/same (gen)
Rdz:32:1 Rdz_32:1_1 Rdz_32:1_2 Rdz_32:1_3 Rdz_32:1_4 Rdz_32:1_5 Rdz_32:1_6 Rdz_32:1_7 Rdz_32:1_8 Rdz_32:1_9 Rdz_32:1_10 Rdz_32:1_11 Rdz_32:1_12 Rdz_32:1_13 Rdz_32:1_14 Rdz_32:1_15 Rdz_32:1_16 Rdz_32:1_17 Rdz_32:1_18 Rdz_32:1_19 Rdz_32:1_20 Rdz_32:1_21 Rdz_32:1_22 Rdz_32:1_23 Rdz_32:1_24
Rdz:32:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:32:2 καὶ Ιακωβ ἀπῆλθεν εἰς τὴν ἑαυτοῦ ὁδόν. καὶ ἀναβλέψας εἶδεν παρεμβολὴν θεοῦ παρεμβεβληκυῖαν, καὶ συνήντησαν αὐτῷ οἱ ἄγγελοι τοῦ θεοῦ.
Rdz:32:2 And Jacob departed for his journey; and having looked up, he saw the host of God encamped; and the angels of God met him. (Genesis 32:1 Brenton)
Rdz:32:2 Jakub ruszył w dalszą drogę. A gdy go napotkali aniołowie Boga, (Rdz 32:2 BT_4)
Rdz:32:2 Καὶ Ιακωβ ἀπῆλθεν εἰς τὴν ἑαυτοῦ ὁδόν. καὶ ἀναβλέψας εἶδεν παρεμβολὴν θεοῦ παρεμβεβληκυῖαν, καὶ συνήντησαν αὐτῷ οἱ ἄγγελοι τοῦ θεοῦ.
Rdz:32:2 καί Ἰακώβ, ὁ ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὁδός, -οῦ, ἡ καί ἀνα·βλέπω (ανα+βλεπ-, ανα+βλεψ-, ανα+βλεψ-, -, -, -) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ θεός, -οῦ, ὁ παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) καί συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Rdz:32:2 a także, nawet, a mianowicie Jakub odejść do (+ acc) self / our- / your- / się Sposób / droga a także, nawet, a mianowicie zobaczyć (patrz, otrzymują wzroku) zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), obóz obóz, koszary, wojsko Bóg  z obozem a także, nawet, a mianowicie spotkać on / ona / on / sama Agent / angel - reprezentujący pracownika ([anielski] agent, ambasador, lider) Bóg 
Rdz:32:2 *kai\ *iakOb a)pE=lTen ei)s tE\n e(autou= o(do/n. kai\ a)nable/PSas ei)=den parembolE\n Teou= parembeblEkui=an, kai\ sunE/ntEsan au)tO=| oi( a)/ggeloi tou= Teou=.
Rdz:32:2 kai iakOb apElTen eis tEn heautu hodon. kai anablePSas eiden parembolEn Teu parembeblEkyian, kai synEntEsan autO hoi angeloi tu Teu.
Rdz:32:2 C N_NSM VBI_AAI3S P RA_ASF RD_GSM N2_ASF C VA_AAPNSM VBI_AAI3S N1_ASF N2_GSM VX_XAPASF C VAI_AAI3P RD_DSM RA_NPM N2_NPM RA_GSM N2_GSM
Rdz:32:2 and also, even, namely Jacob to depart into (+acc) the self /our-/your-/themselves way/road and also, even, namely to see (look, receive sight) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), camp camp, barracks, army god [see theology] to encamp and also, even, namely to meet he/she/it/same the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) the god [see theology]
Rdz:32:2 and Jacob (indecl) he/she/it-DEPART-ed into (+acc) the (acc) self (gen) way/road (acc) and upon SEE-ing (nom|voc) he/she/it-SEE-ed camp (acc) god (gen) having ENCAMP-ed (acc) and they-MEET-ed him/it/same (dat) the (nom) messengers/angels (nom|voc) the (gen) god (gen)
Rdz:32:2 Rdz_32:2_1 Rdz_32:2_2 Rdz_32:2_3 Rdz_32:2_4 Rdz_32:2_5 Rdz_32:2_6 Rdz_32:2_7 Rdz_32:2_8 Rdz_32:2_9 Rdz_32:2_10 Rdz_32:2_11 Rdz_32:2_12 Rdz_32:2_13 Rdz_32:2_14 Rdz_32:2_15 Rdz_32:2_16 Rdz_32:2_17 Rdz_32:2_18 Rdz_32:2_19 Rdz_32:2_20
Rdz:32:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:32:3 εἶπεν δὲ Ιακωβ, ἡνίκα εἶδεν αὐτούς Παρεμβολὴ θεοῦ αὕτη· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Παρεμβολαί.
Rdz:32:3 And Jacob said, when he saw them, This is the Camp of God; and he called the name of that place, Encampments. (Genesis 32:2 Brenton)
Rdz:32:3 ujrzawszy ich, rzekł: «Jest to obóz Boży». Nazwał więc to miejsce Machanaim. (Rdz 32:3 BT_4)
Rdz:32:3 εἶπεν δὲ Ιακωβ, ἡνίκα εἶδεν αὐτούς Παρεμβολὴ θεοῦ αὕτη· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Παρεμβολαί.
Rdz:32:3 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ Ἰακώβ, ὁ ἡνίκα ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ θεός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ
Rdz:32:3 powiedzieć / powiedzieć zaś Jakub kiedy zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), on / ona / on / sama obóz obóz, koszary, wojsko Bóg  Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] a także, nawet, a mianowicie zadzwonić połączenia w odniesieniu do nazwy miejsce że obóz obóz, koszary, wojsko
Rdz:32:3 ei)=pen de\ *iakOb, E(ni/ka ei)=den au)tou/s *parembolE\ Teou= au(/tE· kai\ e)ka/lesen to\ o)/noma tou= to/pou e)kei/nou *parembolai/.
Rdz:32:3 eipen de iakOb, hEnika eiden autus parembolE Teu hautE· kai ekalesen to onoma tu topu ekeinu parembolai.
Rdz:32:3 VBI_AAI3S x N_NSM D VBI_AAI3S RD_APM N1_NSF N2_GSM RD_NSF C VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N2_GSM RD_GSM N1_NPF
Rdz:32:3 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Jacob when to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same camp camp, barracks, army god [see theology] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to call call the name with regard to the place that camp camp, barracks, army
Rdz:32:3 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet Jacob (indecl) when he/she/it-SEE-ed them/same (acc) camp (nom|voc) god (gen) this (nom) and he/she/it-CALL-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (gen) place (gen) that (gen) camps (nom|voc)
Rdz:32:3 Rdz_32:3_1 Rdz_32:3_2 Rdz_32:3_3 Rdz_32:3_4 Rdz_32:3_5 Rdz_32:3_6 Rdz_32:3_7 Rdz_32:3_8 Rdz_32:3_9 Rdz_32:3_10 Rdz_32:3_11 Rdz_32:3_12 Rdz_32:3_13 Rdz_32:3_14 Rdz_32:3_15 Rdz_32:3_16 Rdz_32:3_17
Rdz:32:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:32:4 Ἀπέστειλεν δὲ Ιακωβ ἀγγέλους ἔμπροσθεν αὐτοῦ πρὸς Ησαυ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ εἰς γῆν Σηιρ εἰς χώραν Εδωμ
Rdz:32:4 And Jacob sent messengers before him to Esau his brother to the land of Seir, to the country of Edom. (Genesis 32:3 Brenton)
Rdz:32:4 Stąd Jakub wyprawił przed sobą posłów do swego brata Ezawa, do kraju Seir, czyli do Edomu, (Rdz 32:4 BT_4)
Rdz:32:4 Ἀπέστειλεν δὲ Ιακωβ ἀγγέλους ἔμπροσθεν αὐτοῦ πρὸς Ησαυ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ εἰς γῆν Σηιρ εἰς χώραν Εδωμ
Rdz:32:4 ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) δέ Ἰακώβ, ὁ ἄγγελος, -ου, ὁ ἔμ·προσ·θεν/-θε αὐτός αὐτή αὐτό πρός Ἠσαῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   εἰς[1] χώρα, -ας, ἡ  
Rdz:32:4 zamawiać zaś Jakub Agent / angel - reprezentujący pracownika ([anielski] agent, ambasador, lider) Przed / z przodu on / ona / on / sama w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Ezaw brat on / ona / on / sama do (+ acc) ziemia / Ziemia - do (+ acc) Region królestwo (clίme); Ziemia, kraj, terytorium, na układ trawienny -
Rdz:32:4 *)ape/steilen de\ *iakOb a)gge/lous e)/mprosTen au)tou= pro\s *Esau to\n a)delfo\n au)tou= ei)s gE=n *sEir ei)s CHO/ran *edOm
Rdz:32:4 apesteilen de iakOb angelus emprosTen autu pros Esau ton adelfon autu eis gEn sEir eis CHOran edOm
Rdz:32:4 VAI_AAI3S x N_NSM N2_APM P RD_GSM P N_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM P N1_ASF N_S P N1A_ASF N_S
Rdz:32:4 to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Jacob agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) before/in front of he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) Esau the brother he/she/it/same into (+acc) earth/land ć into (+acc) region realm (clίme); land, country, territory, tract ć
Rdz:32:4 he/she/it-ORDER FORTH-ed Yet Jacob (indecl) messengers/angels (acc) before/in front of him/it/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) Esau (indecl) the (acc) brother (acc) him/it/same (gen) into (+acc) earth/land (acc)   into (+acc) region (acc)  
Rdz:32:4 Rdz_32:4_1 Rdz_32:4_2 Rdz_32:4_3 Rdz_32:4_4 Rdz_32:4_5 Rdz_32:4_6 Rdz_32:4_7 Rdz_32:4_8 Rdz_32:4_9 Rdz_32:4_10 Rdz_32:4_11 Rdz_32:4_12 Rdz_32:4_13 Rdz_32:4_14 Rdz_32:4_15 Rdz_32:4_16 Rdz_32:4_17
Rdz:32:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:32:5 καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖς λέγων Οὕτως ἐρεῖτε τῷ κυρίῳ μου Ησαυ Οὕτως λέγει ὁ παῖς σου Ιακωβ Μετὰ Λαβαν παρῴκησα καὶ ἐχρόνισα ἕως τοῦ νῦν,
Rdz:32:5 And he charged them, saying, Thus shall ye say to my lord Esau: Thus saith thy servant Jacob; I have sojourned with Laban and tarried until now. (Genesis 32:4 Brenton)
Rdz:32:5 dając im takie polecenie: «Powiedzcie panu memu Ezawowi tak: To mówi sługa twój, Jakub. Przebywałem u Labana i aż do tego czasu byłem nieobecny. (Rdz 32:5 BT_4)
Rdz:32:5 καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖς λέγων Οὕτως ἐρεῖτε τῷ κυρίῳ μου Ησαυ Οὕτως λέγει παῖς σου Ιακωβ Μετὰ Λαβαν παρῴκησα καὶ ἐχρόνισα ἕως τοῦ νῦν,
Rdz:32:5 καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἠσαῦ, ὁ οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἰακώβ, ὁ μετά λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) καί χρονίζω (χρονιζ-, χρονι(ε)·[σ]-/χρονι·σ-, χρονι·σ-, κεχρονι·κ-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό νῦν
Rdz:32:5 a także, nawet, a mianowicie do polecenia nakazują on / ona / on / sama powiedzieć / powiedzieć thusly / jak ten [οὕτως przed samogłosek i spółgłosek; οὕτω przed spółgłoskami tylko] powiedzieć / powiedzieć panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. JA Ezaw thusly / jak ten [οὕτως przed samogłosek i spółgłosek; οὕτω przed spółgłoskami tylko] powiedzieć / powiedzieć Dziecko / sługa ty; twój / twoje (SG) Jakub po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem mieszkać w pobliżu zamieszkać tymczasowo, przez krótki czas, pobyt (kontrast z κατοικέω) a także, nawet, a mianowicie do odpoczynku aż do; świt teraz
Rdz:32:5 kai\ e)netei/lato au)toi=s le/gOn *ou(/tOs e)rei=te tO=| kuri/O| mou *Esau *ou(/tOs le/gei o( pai=s sou *iakOb *meta\ *laban parO/|kEsa kai\ e)CHro/nisa e(/Os tou= nu=n,
Rdz:32:5 kai eneteilato autois legOn hutOs ereite tO kyriO mu Esau hutOs legei ho pais su iakOb meta laban parOkEsa kai eCHronisa heOs tu nyn,
Rdz:32:5 C VAI_AMI3S RD_DPM V1_PAPNSM D VF2_FAI2P RA_DSM N2_DSM RP_GS N_DSM D V1_PAI3S RA_NSM N3D_NSM RP_GS N_NSM P N_GSM VAI_AAI1S C VAI_AAI1S P RA_GSN D
Rdz:32:5 and also, even, namely to enjoin command he/she/it/same to say/tell thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I Esau thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell the child/servant you; your/yours(sg) Jacob after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) and also, even, namely to linger until; dawn the now
Rdz:32:5 and he/she/it-was-ENJOIN-ed them/same (dat) while SAY/TELL-ing (nom) thusly/like this you(pl)-will-SAY/TELL the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) me (gen) Esau (indecl) thusly/like this he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) the (nom) child/servant (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Jacob (indecl) after (+acc), with (+gen) upon TAKE HOLD OF-ing (nom|acc|voc) I-DWELL-ed--NEAR and I-LINGER-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) now
Rdz:32:5 Rdz_32:5_1 Rdz_32:5_2 Rdz_32:5_3 Rdz_32:5_4 Rdz_32:5_5 Rdz_32:5_6 Rdz_32:5_7 Rdz_32:5_8 Rdz_32:5_9 Rdz_32:5_10 Rdz_32:5_11 Rdz_32:5_12 Rdz_32:5_13 Rdz_32:5_14 Rdz_32:5_15 Rdz_32:5_16 Rdz_32:5_17 Rdz_32:5_18 Rdz_32:5_19 Rdz_32:5_20 Rdz_32:5_21 Rdz_32:5_22 Rdz_32:5_23 Rdz_32:5_24
Rdz:32:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:32:6 καὶ ἐγένοντό μοι βόες καὶ ὄνοι καὶ πρόβατα καὶ παῖδες καὶ παιδίσκαι, καὶ ἀπέστειλα ἀναγγεῖλαι τῷ κυρίῳ μου Ησαυ, ἵνα εὕρῃ ὁ παῖς σου χάριν ἐναντίον σου.
Rdz:32:6 And there were born to me oxen, and asses, and sheep, and men-servants and women-servants; and I sent to tell my lord Esau, that thy servant might find grace in thy sight. (Genesis 32:5 Brenton)
Rdz:32:6 Nabyłem sobie woły, osły, trzodę, sługi i niewolnice. Pragnę więc przez posłów oznajmić o tym tobie, panie mój, abyś mnie darzył życzliwością». (Rdz 32:6 BT_4)
Rdz:32:6 καὶ ἐγένοντό μοι βόες καὶ ὄνοι καὶ πρόβατα καὶ παῖδες καὶ παιδίσκαι, καὶ ἀπέστειλα ἀναγγεῖλαι τῷ κυρίῳ μου Ησαυ, ἵνα εὕρῃ παῖς σου χάριν ἐναντίον σου.
Rdz:32:6 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ καί ὄνος, -ου, ὁ and ἡ καί πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) καί παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ καί παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἠσαῦ, ὁ ἵνα εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Rdz:32:6 a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, JA wół; Boaz a także, nawet, a mianowicie ass / osioł a także, nawet, a mianowicie owiec (owczarnia) a także, nawet, a mianowicie Dziecko / sługa a także, nawet, a mianowicie niewolnica a także, nawet, a mianowicie zamawiać głosić głosić raport panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. JA Ezaw żeby / ażeby / bo znaleźć Dziecko / sługa ty; twój / twoje (SG) ze względu na [wg. z χάρις używane przysłówkowo] prep. dla; przysługa / Łaska [zobacz miłości] przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, ty; twój / twoje (SG)
Rdz:32:6 kai\ e)ge/nonto/ moi bo/es kai\ o)/noi kai\ pro/bata kai\ pai=des kai\ paidi/skai, kai\ a)pe/steila a)naggei=lai tO=| kuri/O| mou *Esau, i(/na eu(/rE| o( pai=s sou CHa/rin e)nanti/on sou.
Rdz:32:6 kai egenonto moi boes kai onoi kai probata kai paides kai paidiskai, kai apesteila anangeilai tO kyriO mu Esau, hina heurE ho pais su CHarin enantion su.
Rdz:32:6 C VBI_AMI3P RP_DS N3_NPM C N2_NPM C N2N_NPN C N3D_NPM C N1_NPF C VAI_AAI1S VA_AAN RA_DSM N2_DSM RP_GS N_DSM C VB_AAS3S RA_NSM N3D_NSM RP_GS N3_ASF P RP_GS
Rdz:32:6 and also, even, namely to become become, happen I ox; Boaz and also, even, namely ass/donkey and also, even, namely sheep (sheepfold) and also, even, namely child/servant and also, even, namely slave girl and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send to proclaim proclaim, report the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I Esau so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to find the child/servant you; your/yours(sg) for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you; your/yours(sg)
Rdz:32:6 and they-were-BECOME-ed me (dat) oxen (nom|voc); Boaz (indecl) and asses/donkeys (nom|voc) and sheep (nom|acc|voc) and children/servants (nom|voc) and slave girls (nom|voc) and I-ORDER FORTH-ed to-PROCLAIM, be-you(sg)-PROCLAIM-ed!, he/she/it-happens-to-PROCLAIM (opt) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) me (gen) Esau (indecl) so that / in order to /because he/she/it-should-FIND, you(sg)-should-be-FIND-ed the (nom) child/servant (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) for; grace (acc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Rdz:32:6 Rdz_32:6_1 Rdz_32:6_2 Rdz_32:6_3 Rdz_32:6_4 Rdz_32:6_5 Rdz_32:6_6 Rdz_32:6_7 Rdz_32:6_8 Rdz_32:6_9 Rdz_32:6_10 Rdz_32:6_11 Rdz_32:6_12 Rdz_32:6_13 Rdz_32:6_14 Rdz_32:6_15 Rdz_32:6_16 Rdz_32:6_17 Rdz_32:6_18 Rdz_32:6_19 Rdz_32:6_20 Rdz_32:6_21 Rdz_32:6_22 Rdz_32:6_23 Rdz_32:6_24 Rdz_32:6_25 Rdz_32:6_26 Rdz_32:6_27
Rdz:32:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:32:7 καὶ ἀνέστρεψαν οἱ ἄγγελοι πρὸς Ιακωβ λέγοντες Ἤλθομεν πρὸς τὸν ἀδελφόν σου Ησαυ, καὶ ἰδοὺ αὐτὸς ἔρχεται εἰς συνάντησίν σοι καὶ τετρακόσιοι ἄνδρες μετ’ αὐτοῦ.
Rdz:32:7 And the messengers returned to Jacob, saying, We came to thy brother Esau, and lo! he comes to meet thee, and four hundred men with him. (Genesis 32:6 Brenton)
Rdz:32:7 Posłowie wrócili z taką wiadomością: «Szliśmy do twego brata Ezawa; ale on też już idzie na twoje spotkanie z czterystu ludźmi». (Rdz 32:7 BT_4)
Rdz:32:7 καὶ ἀνέστρεψαν οἱ ἄγγελοι πρὸς Ιακωβ λέγοντες Ἤλθομεν πρὸς τὸν ἀδελφόν σου Ησαυ, καὶ ἰδοὺ αὐτὸς ἔρχεται εἰς συνάντησίν σοι καὶ τετρακόσιοι ἄνδρες μετ’ αὐτοῦ.
Rdz:32:7 καί ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ πρός Ἰακώβ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἠσαῦ, ὁ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί τετρα·κόσιοι -αι -α ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ μετά αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:32:7 a także, nawet, a mianowicie denerwować odwrócić, obalenie, ożywienie, przewrócić, obalenia, przewrócić, Agent / angel - reprezentujący pracownika ([anielski] agent, ambasador, lider) w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Jakub powiedzieć / powiedzieć przyjść w kierunku (+ ACC +, + gen dat) brat ty; twój / twoje (SG) Ezaw a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), on / ona / on / sama przyjść do (+ acc) spotkanie ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub a także, nawet, a mianowicie czterysta mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, boga, itp .;czasem, "mąż". po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama
Rdz:32:7 kai\ a)ne/strePSan oi( a)/ggeloi pro\s *iakOb le/gontes *)/ElTomen pro\s to\n a)delfo/n sou *Esau, kai\ i)dou\ au)to\s e)/rCHetai ei)s suna/ntEsi/n soi kai\ tetrako/sioi a)/ndres met’ au)tou=.
Rdz:32:7 kai anestrePSan hoi angeloi pros iakOb legontes ElTomen pros ton adelfon su Esau, kai idu autos erCHetai eis synantEsin soi kai tetrakosioi andres met’ autu.
Rdz:32:7 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM P N_ASM V1_PAPNPM VBI_AAI1P P RA_ASM N2_ASM RP_GS N_ASM C I RD_NSM V1_PMI3S P N3I_ASF RP_DS C A1A_NPM N3_NPM P RD_GSM
Rdz:32:7 and also, even, namely to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) toward (+acc,+gen,+dat) Jacob to say/tell to come toward (+acc,+gen,+dat) the brother you; your/yours(sg) Esau and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same to come into (+acc) meeting you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely four hundred man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
Rdz:32:7 and they-UPSET-ed the (nom) messengers/angels (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) Jacob (indecl) while SAY/TELL-ing (nom|voc) we-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) brother (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Esau (indecl) and be-you(sg)-SEE-ed! he/it/same (nom) he/she/it-is-being-COME-ed into (+acc) meeting (acc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and four hundred (nom|voc) men, husbands (nom|voc) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen)
Rdz:32:7 Rdz_32:7_1 Rdz_32:7_2 Rdz_32:7_3 Rdz_32:7_4 Rdz_32:7_5 Rdz_32:7_6 Rdz_32:7_7 Rdz_32:7_8 Rdz_32:7_9 Rdz_32:7_10 Rdz_32:7_11 Rdz_32:7_12 Rdz_32:7_13 Rdz_32:7_14 Rdz_32:7_15 Rdz_32:7_16 Rdz_32:7_17 Rdz_32:7_18 Rdz_32:7_19 Rdz_32:7_20 Rdz_32:7_21 Rdz_32:7_22 Rdz_32:7_23 Rdz_32:7_24 Rdz_32:7_25
Rdz:32:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:32:8 ἐφοβήθη δὲ Ιακωβ σφόδρα καὶ ἠπορεῖτο. καὶ διεῖλεν τὸν λαὸν τὸν μετ’ αὐτοῦ καὶ τοὺς βόας καὶ τὰ πρόβατα εἰς δύο παρεμβολάς,
Rdz:32:8 And Jacob was greatly terrified, and was perplexed; and he divided the people that was with him, and the cows, and the camels, and the sheep, into two camps. (Genesis 32:7 Brenton)
Rdz:32:8 Jakub przeraził się tak bardzo, że aż mu się serce ścisnęło. Podzielił więc ludzi, których miał przy sobie, owce, woły i wielbłądy na dwa obozy, (Rdz 32:8 BT_4)
Rdz:32:8 ἐφοβήθη δὲ Ιακωβ σφόδρα καὶ ἠπορεῖτο. καὶ διεῖλεν τὸν λαὸν τὸν μετ’ αὐτοῦ καὶ τοὺς βόας καὶ τὰ πρόβατα εἰς δύο παρεμβολάς,
Rdz:32:8 φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) δέ Ἰακώβ, ὁ σφόδρα καί ἀ·πορέω (απορ(ε)-, απορη·σ-, -, -, -, απορη·θ-) καί δι·αιρέω (δι+αιρ(ε)-, δι+ελ(ε)·[σ]-, δι+ελ·[σ]- or 2nd δι+ελ-, -, δι+ῃρη-, δι+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) εἰς[1] δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ
Rdz:32:8 bać się zaś Jakub gwałtowny, intensywny, chętni, inveighingly, chętny a także, nawet, a mianowicie do ??? a także, nawet, a mianowicie podzielić (rozdzielenia, oddzielna, rozpowszechnianie) ludzie po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie wół; larum a także, nawet, a mianowicie owiec (owczarnia) do (+ acc) dwa obóz obóz, koszary, wojsko
Rdz:32:8 e)fobE/TE de\ *iakOb sfo/dra kai\ E)porei=to. kai\ diei=len to\n lao\n to\n met’ au)tou= kai\ tou\s bo/as kai\ ta\ pro/bata ei)s du/o parembola/s,
Rdz:32:8 efobETE de iakOb sfodra kai Eporeito. kai dieilen ton laon ton met’ autu kai tus boas kai ta probata eis dyo parembolas,
Rdz:32:8 VCI_API3S x N_NSM D C V2I_IMI3S C VBI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RA_ASM P RD_GSM C RA_APM N3_APM C RA_APN N2N_APN P M N1_APF
Rdz:32:8 to fear δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Jacob vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to ??? and also, even, namely to divide (apportion, separate, distribute) the people the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely the ox; outcry and also, even, namely the sheep (sheepfold) into (+acc) two camp camp, barracks, army
Rdz:32:8 he/she/it-was-FEAR-ed Yet Jacob (indecl) vehement, and he/she/it-was-being-???-ed and he/she/it-DIVIDE-ed the (acc) people (acc) the (acc) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and the (acc) oxen (acc); outcries (acc) and the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) into (+acc) two (nom, acc, gen) camps (acc)
Rdz:32:8 Rdz_32:8_1 Rdz_32:8_2 Rdz_32:8_3 Rdz_32:8_4 Rdz_32:8_5 Rdz_32:8_6 Rdz_32:8_7 Rdz_32:8_8 Rdz_32:8_9 Rdz_32:8_10 Rdz_32:8_11 Rdz_32:8_12 Rdz_32:8_13 Rdz_32:8_14 Rdz_32:8_15 Rdz_32:8_16 Rdz_32:8_17 Rdz_32:8_18 Rdz_32:8_19 Rdz_32:8_20 Rdz_32:8_21 Rdz_32:8_22
Rdz:32:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:32:9 καὶ εἶπεν Ιακωβ Ἐὰν ἔλθῃ Ησαυ εἰς παρεμβολὴν μίαν καὶ ἐκκόψῃ αὐτήν, ἔσται ἡ παρεμβολὴ ἡ δευτέρα εἰς τὸ σῴζεσθαι.
Rdz:32:9 And Jacob said, If Esau should come to one camp, and smite it, the other camp shall be in safety. (Genesis 32:8 Brenton)
Rdz:32:9 myśląc sobie: «Jeśli Ezaw uderzy na jeden obóz i pobije go, drugi przynajmniej obóz ocaleje». (Rdz 32:9 BT_4)
Rdz:32:9 καὶ εἶπεν Ιακωβ Ἐὰν ἔλθῃ Ησαυ εἰς παρεμβολὴν μίαν καὶ ἐκκόψῃ αὐτήν, ἔσται παρεμβολὴ δευτέρα εἰς τὸ σῴζεσθαι.
Rdz:32:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰακώβ, ὁ ἐάν (εἰ ἄν) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) Ἠσαῦ, ὁ εἰς[1] παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί ἐκ·κόπτω (εκ+κοπτ-, εκ+κοψ-, εκ+κοψ-, -, εκ+κεκοπτ-, εκ+κοπ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον εἰς[1] ὁ ἡ τό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-)
Rdz:32:9 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć Jakub jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] przyjść Ezaw do (+ acc) obóz obóz, koszary, wojsko jeden a także, nawet, a mianowicie ograniczyć / wyłączyć wytępić on / ona / on / sama być obóz obóz, koszary, wojsko drugi do (+ acc) zapisać, aby zapisać lub dostarczyć przed ruiną, lub zniszczenia, albo przed uszkodzeniem, ratunek, maści, zapisać
Rdz:32:9 kai\ ei)=pen *iakOb *)ea\n e)/lTE| *Esau ei)s parembolE\n mi/an kai\ e)kko/PSE| au)tE/n, e)/stai E( parembolE\ E( deute/ra ei)s to\ sO/|DZesTai.
Rdz:32:9 kai eipen iakOb ean elTE Esau eis parembolEn mian kai ekkoPSE autEn, estai hE parembolE hE deutera eis to sODZesTai.
Rdz:32:9 C VBI_AAI3S N_NSM C VB_AAS3S N_NSM P N1_ASF A1A_ASF C VA_AAS3S RD_ASF VF_FMI3S RA_NSF N1_NSF RA_NSF A1A_NSF P RA_ASN V1_PMN
Rdz:32:9 and also, even, namely to say/tell Jacob if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to come Esau into (+acc) camp camp, barracks, army one and also, even, namely to cut down/off extirpate he/she/it/same to be the camp camp, barracks, army the second into (+acc) the to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save
Rdz:32:9 and he/she/it-SAY/TELL-ed Jacob (indecl) if-ever he/she/it-should-COME Esau (indecl) into (+acc) camp (acc) one (acc) and you(sg)-will-be-EXTIRPATE-ed, he/she/it-should-EXTIRPATE, you(sg)-should-be-EXTIRPATE-ed her/it/same (acc) he/she/it-will-be the (nom) camp (nom|voc) the (nom) second (nom|acc|voc), second (nom|voc) into (+acc) the (nom|acc) to-be-being-SAVE-ed
Rdz:32:9 Rdz_32:9_1 Rdz_32:9_2 Rdz_32:9_3 Rdz_32:9_4 Rdz_32:9_5 Rdz_32:9_6 Rdz_32:9_7 Rdz_32:9_8 Rdz_32:9_9 Rdz_32:9_10 Rdz_32:9_11 Rdz_32:9_12 Rdz_32:9_13 Rdz_32:9_14 Rdz_32:9_15 Rdz_32:9_16 Rdz_32:9_17 Rdz_32:9_18 Rdz_32:9_19 Rdz_32:9_20
Rdz:32:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:32:10 εἶπεν δὲ Ιακωβ Ὁ θεὸς τοῦ πατρός μου Αβρααμ καὶ ὁ θεὸς τοῦ πατρός μου Ισαακ, κύριε ὁ εἴπας μοι Ἀπότρεχε εἰς τὴν γῆν τῆς γενέσεώς σου καὶ εὖ σε ποιήσω,
Rdz:32:10 And Jacob said, God of my father Abraam, and God of my father Isaac, O Lord, thou art he that said to me, Depart quickly to the land of thy birth, and I will do thee good. (Genesis 32:9 Brenton)
Rdz:32:10 A potem zaczął się modlić: «Boże Abrahama i Boże ojca mego Izaaka, Panie, który dałeś mi rozkaz: Wróć do twego kraju rodzinnego, gdzie będę ci świadczył dobro, (Rdz 32:10 BT_4)
Rdz:32:10 εἶπεν δὲ Ιακωβ θεὸς τοῦ πατρός μου Αβρααμ καὶ θεὸς τοῦ πατρός μου Ισαακ, κύριε εἴπας μοι Ἀπότρεχε εἰς τὴν γῆν τῆς γενέσεώς σου καὶ εὖ σε ποιήσω,
Rdz:32:10 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἀβραάμ, ὁ καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰσαάκ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό γένεσις, -εως, ἡ (cf. γέννησις) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εὖ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Rdz:32:10 powiedzieć / powiedzieć zaś Jakub Bóg  ojciec JA Abraham a także, nawet, a mianowicie Bóg  ojciec JA Isaac panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. powiedzieć / powiedzieć JA - do (+ acc) ziemia / Ziemia rodowód ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie dobrze się swobodnie ty; twój / twoje (SG) robić / zrobić
Rdz:32:10 ei)=pen de\ *iakOb *(o Teo\s tou= patro/s mou *abraam kai\ o( Teo\s tou= patro/s mou *isaak, ku/rie o( ei)/pas moi *)apo/treCHe ei)s tE\n gE=n tE=s gene/seO/s sou kai\ eu)= se poiE/sO,
Rdz:32:10 eipen de iakOb o Teos tu patros mu abraam kai ho Teos tu patros mu isaak, kyrie ho eipas moi apotreCHe eis tEn gEn tEs geneseOs su kai eu se poiEsO,
Rdz:32:10 VBI_AAI3S x N_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GSM N3_GSM RP_GS N_GSM C RA_NSM N2_NSM RA_GSM N3_GSM RP_GS N_GSM N2_VSM RA_NSM VAI_AAI2S RP_DS V1_PAD2S P RA_ASF N1_ASF RA_GSF N3I_GSF RP_GS C D RP_AS VF_FAI1S
Rdz:32:10 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Jacob the god [see theology] the father I Abraham and also, even, namely the god [see theology] the father I Isaac lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to say/tell I ć into (+acc) the earth/land the lineage you; your/yours(sg) and also, even, namely well at ease you; your/yours(sg) to do/make
Rdz:32:10 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet Jacob (indecl) the (nom) god (nom) the (gen) father (gen) me (gen) Abraham (indecl) and the (nom) god (nom) the (gen) father (gen) me (gen) Isaac (indecl) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) you(sg)-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|voc) me (dat)   into (+acc) the (acc) earth/land (acc) the (gen) lineage (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and well you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE
Rdz:32:10 Rdz_32:10_1 Rdz_32:10_2 Rdz_32:10_3 Rdz_32:10_4 Rdz_32:10_5 Rdz_32:10_6 Rdz_32:10_7 Rdz_32:10_8 Rdz_32:10_9 Rdz_32:10_10 Rdz_32:10_11 Rdz_32:10_12 Rdz_32:10_13 Rdz_32:10_14 Rdz_32:10_15 Rdz_32:10_16 Rdz_32:10_17 Rdz_32:10_18 Rdz_32:10_19 Rdz_32:10_20 Rdz_32:10_21 Rdz_32:10_22 Rdz_32:10_23 Rdz_32:10_24 Rdz_32:10_25 Rdz_32:10_26 Rdz_32:10_27 Rdz_32:10_28 Rdz_32:10_29 Rdz_32:10_30 Rdz_32:10_31
Rdz:32:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:32:11 ἱκανοῦταί μοι ἀπὸ πάσης δικαιοσύνης καὶ ἀπὸ πάσης ἀληθείας, ἧς ἐποίησας τῷ παιδί σου· ἐν γὰρ τῇ ῥάβδῳ μου διέβην τὸν Ιορδάνην τοῦτον, νῦν δὲ γέγονα εἰς δύο παρεμβολάς.
Rdz:32:11 Let there be to me a sufficiency of all the justice and all the truth which thou hast wrought with thy servant; for with this my staff I passed over this Jordan, and now I am become two camps. (Genesis 32:10 Brenton)
Rdz:32:11 nie jestem godzien wszelkiej łaskawości i wszelkiej szczerości, jakie nieustannie okazujesz Twemu słudze. Bo przecież tylko z laską w ręku przeprawiłem się kiedyś przez Jordan, a teraz mam dwa obozy. (Rdz 32:11 BT_4)
Rdz:32:11 ἱκανοῦταί μοι ἀπὸ πάσης δικαιοσύνης καὶ ἀπὸ πάσης ἀληθείας, ἧς ἐποίησας τῷ παιδί σου· ἐν γὰρ τῇ ῥάβδῳ μου διέβην τὸν Ιορδάνην τοῦτον, νῦν δὲ γέγονα εἰς δύο παρεμβολάς.
Rdz:32:11 ἱκανόω (ικαν(ο)-, -, ικανω·σ-, -, -, ικανω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καί ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀ·λήθεια, -ας, ἡ ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν γάρ ὁ ἡ τό ῥάβδος, -ου, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο νῦν δέ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰς[1] δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ
Rdz:32:11 wystarczyć JA od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem każdy wszystkim, każde, każde, całość sprawiedliwość, prawość, sprawiedliwość, wypełnieniem Prawa a także, nawet, a mianowicie od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem każdy wszystkim, każde, każde, całość PRAWDA który / którego / których robić / zrobić Dziecko / sługa ty; twój / twoje (SG) w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między na, ponieważ, jak uzależniony pracownicy uzależniony kadrowej Sheperd jest, laska, pręt, wałek, personel, berło, królewski baton, bandy, Drub, ferule, bar, wlewki, baton, oszustem, pałka, poboczy JA aby przejść na Jordan [Rzeka] Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] teraz zaś stać się stać, stanie, do (+ acc) dwa obóz obóz, koszary, wojsko
Rdz:32:11 i(kanou=tai/ moi a)po\ pa/sEs dikaiosu/nEs kai\ a)po\ pa/sEs a)lETei/as, E(=s e)poi/Esas tO=| paidi/ sou· e)n ga\r tE=| r(a/bdO| mou die/bEn to\n *iorda/nEn tou=ton, nu=n de\ ge/gona ei)s du/o parembola/s.
Rdz:32:11 hikanutai moi apo pasEs dikaiosynEs kai apo pasEs alETeias, hEs epoiEsas tO paidi su· en gar tE rabdO mu diebEn ton iordanEn tuton, nyn de gegona eis dyo parembolas.
Rdz:32:11 V4_PMI3S RP_DS P A1S_GSF N1_GSF C P A1S_GSF N1A_GSF RR_GSF VAI_AAI2S RA_DSM N3D_DSM RP_GS P x RA_DSF N2_DSF RP_GS VZI_AAI1S RA_ASM N1M_ASM RD_ASM D x VX_XAI1S P M N1_APF
Rdz:32:11 to suffice I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of truth who/whom/which to do/make the child/servant you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among for since, as the hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge I to cross over the Jordan [river of] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] now δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to become become, happen into (+acc) two camp camp, barracks, army
Rdz:32:11 he/she/it-is-being-SUFFICE-ed me (dat) away from (+gen) every (gen) righteousness (gen) and away from (+gen) every (gen) truth (gen), truths (acc) who/whom/which (gen) you(sg)-DO/MAKE-ed the (dat) child/servant (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) for the (dat) hooked staff (dat) me (gen) I-CROSS-ed-OVER the (acc) Jordan (acc) this (acc) now Yet I-have-BECOME-ed into (+acc) two (nom, acc, gen) camps (acc)
Rdz:32:11 Rdz_32:11_1 Rdz_32:11_2 Rdz_32:11_3 Rdz_32:11_4 Rdz_32:11_5 Rdz_32:11_6 Rdz_32:11_7 Rdz_32:11_8 Rdz_32:11_9 Rdz_32:11_10 Rdz_32:11_11 Rdz_32:11_12 Rdz_32:11_13 Rdz_32:11_14 Rdz_32:11_15 Rdz_32:11_16 Rdz_32:11_17 Rdz_32:11_18 Rdz_32:11_19 Rdz_32:11_20 Rdz_32:11_21 Rdz_32:11_22 Rdz_32:11_23 Rdz_32:11_24 Rdz_32:11_25 Rdz_32:11_26 Rdz_32:11_27 Rdz_32:11_28 Rdz_32:11_29
Rdz:32:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:32:12 ἐξελοῦ με ἐκ χειρὸς τοῦ ἀδελφοῦ μου Ησαυ, ὅτι φοβοῦμαι ἐγὼ αὐτόν, μήποτε ἐλθὼν πατάξῃ με καὶ μητέρα ἐπὶ τέκνοις.
Rdz:32:12 Deliver me from the hand of my brother, from the hand of Esau, for I am afraid of him, lest haply he should come and smite me, and the mother upon the children. (Genesis 32:11 Brenton)
Rdz:32:12 Racz więc ocalić mnie z ręki brata mego Ezawa, gdyż lękam się go, aby gdy przyjdzie, nie zabił mnie i matek z dziećmi. (Rdz 32:12 BT_4)
Rdz:32:12 ἐξελοῦ με ἐκ χειρὸς τοῦ ἀδελφοῦ μου Ησαυ, ὅτι φοβοῦμαι ἐγὼ αὐτόν, μήποτε ἐλθὼν πατάξῃ με καὶ μητέρα ἐπὶ τέκνοις.
Rdz:32:12 ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἠσαῦ, ὁ ὅτι φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό μήποτε (μή ποτέ) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἐπί τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα
Rdz:32:12 na wynos JA z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami ręka brat JA Ezaw dlatego, że bać się JA on / ona / on / sama nigdy przyjść aby porazić JA a także, nawet, a mianowicie mama na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem dziecko
Rdz:32:12 e)Xelou= me e)k CHeiro\s tou= a)delfou= mou *Esau, o(/ti fobou=mai e)gO\ au)to/n, mE/pote e)lTO\n pata/XE| me kai\ mEte/ra e)pi\ te/knois.
Rdz:32:12 eXelu me ek CHeiros tu adelfu mu Esau, hoti fobumai egO auton, mEpote elTOn pataXE me kai mEtera epi teknois.
Rdz:32:12 VB_AMD2S RP_AS P N3_GSF RA_GSM N2_GSM RP_GS N_GSM C V2_PMI1S RP_NS RD_ASM D VB_AAPNSM VA_AAS3S RP_AS C N3_ASF P N2N_DPN
Rdz:32:12 to take out I out of (+gen) ἐξ before vowels hand the brother I Esau because/that to fear I he/she/it/same never to come to smite I and also, even, namely mother upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing child
Rdz:32:12 be-you(sg)-TAKE OUT-ed! me (acc) out of (+gen) hand (gen) the (gen) brother (gen) me (gen) Esau (indecl) because/that I-am-being-FEAR-ed I (nom) him/it/same (acc) never upon COME-ing (nom) you(sg)-will-be-SMITE-ed, he/she/it-should-SMITE, you(sg)-should-be-SMITE-ed me (acc) and mother (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) children (dat)
Rdz:32:12 Rdz_32:12_1 Rdz_32:12_2 Rdz_32:12_3 Rdz_32:12_4 Rdz_32:12_5 Rdz_32:12_6 Rdz_32:12_7 Rdz_32:12_8 Rdz_32:12_9 Rdz_32:12_10 Rdz_32:12_11 Rdz_32:12_12 Rdz_32:12_13 Rdz_32:12_14 Rdz_32:12_15 Rdz_32:12_16 Rdz_32:12_17 Rdz_32:12_18 Rdz_32:12_19 Rdz_32:12_20
Rdz:32:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:32:13 σὺ δὲ εἶπας Καλῶς εὖ σε ποιήσω καὶ θήσω τὸ σπέρμα σου ὡς τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης, ἣ οὐκ ἀριθμηθήσεται ἀπὸ τοῦ πλήθους.
Rdz:32:13 But thou saidst, I will do thee good, and will make thy seed as the sand of the sea, which shall not be numbered for multitude. (Genesis 32:12 Brenton)
Rdz:32:13 Wszakże Tyś powiedział: Będę ci świadczył dobro i uczynię twe potomstwo tak mnogie jak ziarnka piasku na brzegu morza, których nikt zliczyć nie zdoła». (Rdz 32:13 BT_4)
Rdz:32:13 σὺ δὲ εἶπας Καλῶς εὖ σε ποιήσω καὶ θήσω τὸ σπέρμα σου ὡς τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης, οὐκ ἀριθμηθήσεται ἀπὸ τοῦ πλήθους.
Rdz:32:13 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καλῶς εὖ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς ὁ ἡ τό ἄμμος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀριθμέω (αριθμ(ε)-, αριθμη·σ-, αριθμη·σ-, -, ηριθμη-, αριθμη·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό
Rdz:32:13 ty zaś powiedzieć / powiedzieć dobrze / dobrze dobrze się swobodnie ty; twój / twoje (SG) robić / zrobić a także, nawet, a mianowicie umieścić położyć, postawić, zestaw, umiejscowienia, stację sperma, nasiona, kiełki (Kiełbik, bud) ty; twój / twoje (SG) tak jak piasek morze który / którego / których οὐχ przed nierównym oddechem liczyć od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem Wiele (tłum)
Rdz:32:13 su\ de\ ei)=pas *kalO=s eu)= se poiE/sO kai\ TE/sO to\ spe/rma sou O(s tE\n a)/mmon tE=s Tala/ssEs, E(\ ou)k a)riTmETE/setai a)po\ tou= plE/Tous.
Rdz:32:13 sy de eipas kalOs eu se poiEsO kai TEsO to sperma su hOs tEn ammon tEs TalassEs, hE uk ariTmETEsetai apo tu plETus.
Rdz:32:13 RP_NS x VAI_AAI2S D D RP_AS VF_FAI1S C VF_FAI1S RA_ASN N3M_ASN RP_GS C RA_ASF N2_ASF RA_GSF N1S_GSF RR_NSF D VC_FPI3S P RA_GSN N3E_GSN
Rdz:32:13 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell well/rightly well at ease you; your/yours(sg) to do/make and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) you; your/yours(sg) as/like the sand the sea who/whom/which οὐχ before rough breathing to count from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the lot (multitude )
Rdz:32:13 you(sg) (nom) Yet you(sg)-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|voc) well/rightly well you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE and I-will-PLACE, I-should-PLACE the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as/like the (acc) sand (acc) the (gen) sea (gen) who/whom/which (nom) not he/she/it-will-be-COUNT-ed away from (+gen) the (gen) lot (gen)
Rdz:32:13 Rdz_32:13_1 Rdz_32:13_2 Rdz_32:13_3 Rdz_32:13_4 Rdz_32:13_5 Rdz_32:13_6 Rdz_32:13_7 Rdz_32:13_8 Rdz_32:13_9 Rdz_32:13_10 Rdz_32:13_11 Rdz_32:13_12 Rdz_32:13_13 Rdz_32:13_14 Rdz_32:13_15 Rdz_32:13_16 Rdz_32:13_17 Rdz_32:13_18 Rdz_32:13_19 Rdz_32:13_20 Rdz_32:13_21 Rdz_32:13_22 Rdz_32:13_23
Rdz:32:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:32:14 καὶ ἐκοιμήθη ἐκεῖ τὴν νύκτα ἐκείνην. καὶ ἔλαβεν ὧν ἔφερεν δῶρα καὶ ἐξαπέστειλεν Ησαυ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ,
Rdz:32:14 And he slept there that night, and took of the gifts which he carried with him, and sent out to Esau his brother, (Genesis 32:13 Brenton)
Rdz:32:14 A potem przenocował na tym miejscu i wziął z dobytku swego, jako dar dla brata swego Ezawa, (Rdz 32:14 BT_4)
Rdz:32:14 καὶ ἐκοιμήθη ἐκεῖ τὴν νύκτα ἐκείνην. καὶ ἔλαβεν ὧν ἔφερεν δῶρα καὶ ἐξαπέστειλεν Ησαυ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ,
Rdz:32:14 καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) ἐκεῖ ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὅς ἥ ὅ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) Ἠσαῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:32:14 a także, nawet, a mianowicie spoczywać / uśpienia tam noc że a także, nawet, a mianowicie chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem który / którego / których przynieść (inf = ενεγκειν) Ramię, niedźwiedzia lub przewożenia rzeczy, przynieś, przynieś, przyniósł, porwać, rodzi prezent a także, nawet, a mianowicie do ??? Ezaw brat on / ona / on / sama
Rdz:32:14 kai\ e)koimE/TE e)kei= tE\n nu/kta e)kei/nEn. kai\ e)/laben O(=n e)/feren dO=ra kai\ e)Xape/steilen *Esau tO=| a)delfO=| au)tou=,
Rdz:32:14 kai ekoimETE ekei tEn nykta ekeinEn. kai elaben hOn eferen dOra kai eXapesteilen Esau tO adelfO autu,
Rdz:32:14 C VCI_API3S D RA_ASF N3_ASF RD_ASF C VBI_AAI3S RR_GPM V1I_IAI3S N2N_APN C VAI_AAI3S N_DSM RA_DSM N2_DSM RD_GSM
Rdz:32:14 and also, even, namely to repose/sleep there the night that and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand who/whom/which to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth gift and also, even, namely to ??? Esau the brother he/she/it/same
Rdz:32:14 and he/she/it-was-REPOSE/SLEEP-ed there the (acc) night (acc) that (acc) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed who/whom/which (gen) he/she/it-was-BRING-ing gifts (nom|acc|voc) and he/she/it-???-ed Esau (indecl) the (dat) brother (dat) him/it/same (gen)
Rdz:32:14 Rdz_32:14_1 Rdz_32:14_2 Rdz_32:14_3 Rdz_32:14_4 Rdz_32:14_5 Rdz_32:14_6 Rdz_32:14_7 Rdz_32:14_8 Rdz_32:14_9 Rdz_32:14_10 Rdz_32:14_11 Rdz_32:14_12 Rdz_32:14_13 Rdz_32:14_14 Rdz_32:14_15 Rdz_32:14_16 Rdz_32:14_17
Rdz:32:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:32:15 αἶγας διακοσίας, τράγους εἴκοσι, πρόβατα διακόσια, κριοὺς εἴκοσι,
Rdz:32:15 two hundred she-goats, twenty he-goats, two hundred sheep, twenty rams, (Genesis 32:14 Brenton)
Rdz:32:15 dwieście kóz i dwadzieścia kozłów, dwieście owiec i dwadzieścia baranów, (Rdz 32:15 BT_4)
Rdz:32:15 αἶγας διακοσίας, τράγους εἴκοσι, πρόβατα διακόσια, κριοὺς εἴκοσι,
Rdz:32:15 αἴξ, αἰγός, ἡ [LXX] δια·κόσιοι -αι -α τράγος, -ου, ὁ εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) δια·κόσιοι -αι -α   εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι
Rdz:32:15 koza dwieście kozła ikona; dwadzieścia owiec (owczarnia) dwieście - ikona; dwadzieścia
Rdz:32:15 ai)=gas diakosi/as, tra/gous ei)/kosi, pro/bata diako/sia, kriou\s ei)/kosi,
Rdz:32:15 aigas diakosias, tragus eikosi, probata diakosia, krius eikosi,
Rdz:32:15 N3G_APF A1A_APF N2_APM M N2N_APN A1A_APN N2_APM M
Rdz:32:15 goat two hundred he-goat icon; twenty sheep (sheepfold) two hundred ć icon; twenty
Rdz:32:15 goats (acc) two hundred (acc) he-goats (acc) icons (dat); twenty sheep (nom|acc|voc) two hundred (nom|acc|voc)   icons (dat); twenty
Rdz:32:15 Rdz_32:15_1 Rdz_32:15_2 Rdz_32:15_3 Rdz_32:15_4 Rdz_32:15_5 Rdz_32:15_6 Rdz_32:15_7 Rdz_32:15_8
Rdz:32:15 x x x x x x x x
Rdz:32:16 καμήλους θηλαζούσας καὶ τὰ παιδία αὐτῶν τριάκοντα, βόας τεσσαράκοντα, ταύρους δέκα, ὄνους εἴκοσι καὶ πώλους δέκα.
Rdz:32:16 milch camels, and their foals, thirty, forty kine, ten bulls, twenty asses, and ten colts. (Genesis 32:15 Brenton)
Rdz:32:16 trzydzieści dojnych wielbłądzic wraz z ich źrebiętami, czterdzieści krów, dziesięć wołów, dwadzieścia oślic i dziesięć ośląt. (Rdz 32:16 BT_4)
Rdz:32:16 καμήλους θηλαζούσας καὶ τὰ παιδία αὐτῶν τριάκοντα, βόας τεσσαράκοντα, ταύρους δέκα, ὄνους εἴκοσι καὶ πώλους δέκα.
Rdz:32:16 κάμηλος, -ου, ὁ and ἡ θηλάζω (θηλαζ-, θηλα·σ-, θηλα·σ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) αὐτός αὐτή αὐτό τριά·κοντα βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- ταῦρος, -ου, ὁ δέκα ὄνος, -ου, ὁ and ἡ εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι καί πῶλος, -ου, ὁ δέκα
Rdz:32:16 wielbłąd karmić pielęgniarki, ssać a także, nawet, a mianowicie dziecko on / ona / on / sama trzydzieści wół; larum czterdzieści bull [zobacz taurus] dziesięć ass / osioł ikona; dwadzieścia a także, nawet, a mianowicie ??? dziesięć
Rdz:32:16 kamE/lous TElaDZou/sas kai\ ta\ paidi/a au)tO=n tria/konta, bo/as tessara/konta, tau/rous de/ka, o)/nous ei)/kosi kai\ pO/lous de/ka.
Rdz:32:16 kamElus TElaDZusas kai ta paidia autOn triakonta, boas tessarakonta, taurus deka, onus eikosi kai pOlus deka.
Rdz:32:16 N2_APF V1_PAPAPF C RA_APN N2N_APN RD_GPM M N3_APM M N2_APM M N2_APM M C N2_APM M
Rdz:32:16 camel to suckle nurse, suck and also, even, namely the child he/she/it/same thirty ox; outcry forty bull [see taurus] ten ass/donkey icon; twenty and also, even, namely ??? ten
Rdz:32:16 camels (acc) while SUCKLE-ing (acc) and the (nom|acc) children (nom|acc|voc) them/same (gen) thirty oxen (acc); outcries (acc) forty bulls (acc) ten asses/donkeys (acc) icons (dat); twenty and ???s (acc) ten
Rdz:32:16 Rdz_32:16_1 Rdz_32:16_2 Rdz_32:16_3 Rdz_32:16_4 Rdz_32:16_5 Rdz_32:16_6 Rdz_32:16_7 Rdz_32:16_8 Rdz_32:16_9 Rdz_32:16_10 Rdz_32:16_11 Rdz_32:16_12 Rdz_32:16_13 Rdz_32:16_14 Rdz_32:16_15 Rdz_32:16_16
Rdz:32:16 x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:32:17 καὶ ἔδωκεν διὰ χειρὸς τοῖς παισὶν αὐτοῦ ποίμνιον κατὰ μόνας. εἶπεν δὲ τοῖς παισὶν αὐτοῦ Προπορεύεσθε ἔμπροσθέν μου καὶ διάστημα ποιεῖτε ἀνὰ μέσον ποίμνης καὶ ποίμνης.
Rdz:32:17 And he gave them to his servants each drove apart; and he said to his servants, Go on before me, and put a space between drove and drove. (Genesis 32:16 Brenton)
Rdz:32:17 I oddał sługom swoim każde ze stad, mówiąc: «Będziecie szli przede mną w odstępach pomiędzy każdym stadem». (Rdz 32:17 BT_4)
Rdz:32:17 καὶ ἔδωκεν διὰ χειρὸς τοῖς παισὶν αὐτοῦ ποίμνιον κατὰ μόνας. εἶπεν δὲ τοῖς παισὶν αὐτοῦ Προπορεύεσθε ἔμπροσθέν μου καὶ διάστημα ποιεῖτε ἀνὰ μέσον ποίμνης καὶ ποίμνης.
Rdz:32:17 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) διά χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ποίμνιον, -ου, τό κατά μονή, -ῆς, ἡ; μόνος -η -ον λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό προ·πορεύομαι (προ+πορευ-, προ+πορευ·σ-, προ+πορευ·σ-, -, -, -) ἔμ·προσ·θεν/-θε ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί διά·στημα[τ], -ατος, τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀνά μέσος -η -ον ποίμνη, -ης, ἡ καί ποίμνη, -ης, ἡ
Rdz:32:17 a także, nawet, a mianowicie dawać δι powodu (+ acc), poprzez (+ gen) "przed samogłoskami. "Do" (+ gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (+ acc) ręka Dziecko / sługa on / ona / on / sama trzódka w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem miejsce pobytu; Jedynym wyjątkiem, sola, tylko, sam (patrz κατάμόνος G2651 siebie, tylko, tylko, sam) powiedzieć / powiedzieć zaś Dziecko / sługa on / ona / on / sama iść przed Przed / z przodu JA a także, nawet, a mianowicie przerwa robić / zrobić w górę / każdy / przez (+ acc) środkowy trzódka a także, nawet, a mianowicie trzódka
Rdz:32:17 kai\ e)/dOken dia\ CHeiro\s toi=s paisi\n au)tou= poi/mnion kata\ mo/nas. ei)=pen de\ toi=s paisi\n au)tou= *proporeu/esTe e)/mprosTe/n mou kai\ dia/stEma poiei=te a)na\ me/son poi/mnEs kai\ poi/mnEs.
Rdz:32:17 kai edOken dia CHeiros tois paisin autu poimnion kata monas. eipen de tois paisin autu proporeuesTe emprosTen mu kai diastEma poieite ana meson poimnEs kai poimnEs.
Rdz:32:17 C VAI_AAI3S P N3_GSF RA_DPM N3D_DPM RD_GSM N2N_ASN P A1_APF VBI_AAI3S x RA_DPM N3D_DPM RD_GSM V1_PMD2P P RP_GS C N3M_ASN V2_PAI2P P A1_ASM N1_GSF C N1_GSF
Rdz:32:17 and also, even, namely to give because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) hand the child/servant he/she/it/same flock down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing place to stay; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the child/servant he/she/it/same to go before before/in front of I and also, even, namely interval to do/make up/each/by (+acc) middle flock and also, even, namely flock
Rdz:32:17 and he/she/it-GIVE-ed because of (+acc), through (+gen) hand (gen) the (dat) children/servants (dat) him/it/same (gen) flock (nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) places to stay (acc); sole ([Adj] acc) he/she/it-SAY/TELL-ed Yet the (dat) children/servants (dat) him/it/same (gen) you(pl)-are-being-GO-ed-BEFORE, be-you(pl)-being-GO-ed-BEFORE! before/in front of me (gen) and interval (nom|acc|voc) you(pl)-are-DO/MAKE-ing, be-you(pl)-DO/MAKE-ing! up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) flock (gen) and flock (gen)
Rdz:32:17 Rdz_32:17_1 Rdz_32:17_2 Rdz_32:17_3 Rdz_32:17_4 Rdz_32:17_5 Rdz_32:17_6 Rdz_32:17_7 Rdz_32:17_8 Rdz_32:17_9 Rdz_32:17_10 Rdz_32:17_11 Rdz_32:17_12 Rdz_32:17_13 Rdz_32:17_14 Rdz_32:17_15 Rdz_32:17_16 Rdz_32:17_17 Rdz_32:17_18 Rdz_32:17_19 Rdz_32:17_20 Rdz_32:17_21 Rdz_32:17_22 Rdz_32:17_23 Rdz_32:17_24 Rdz_32:17_25 Rdz_32:17_26
Rdz:32:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:32:18 καὶ ἐνετείλατο τῷ πρώτῳ λέγων Ἐάν σοι συναντήσῃ Ησαυ ὁ ἀδελφός μου καὶ ἐρωτᾷ σε λέγων Τίνος εἶ καὶ ποῦ πορεύῃ, καὶ τίνος ταῦτα τὰ προπορευόμενά σου;
Rdz:32:18 And he charged the first, saying, If Esau my brother meet thee, and he ask thee, saying, Whose art thou? and whither wouldest thou go, and whose are these possessions advancing before thee? (Genesis 32:17 Brenton)
Rdz:32:18 Pierwszemu zaś słudze dał taki rozkaz: «Gdy cię spotka mój brat Ezaw i zapyta: Czyim jesteś sługą, dokąd idziesz i czyje jest to stado, które pędzisz, (Rdz 32:18 BT_4)
Rdz:32:18 καὶ ἐνετείλατο τῷ πρώτῳ λέγων Ἐάν σοι συναντήσῃ Ησαυ ἀδελφός μου καὶ ἐρωτᾷ σε λέγων Τίνος εἶ καὶ ποῦ πορεύῃ, καὶ τίνος ταῦτα τὰ προπορευόμενά σου;
Rdz:32:18 καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐάν (εἰ ἄν) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -) Ἠσαῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ποῦ[1] πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό προ·πορεύομαι (προ+πορευ-, προ+πορευ·σ-, προ+πορευ·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Rdz:32:18 a także, nawet, a mianowicie do polecenia nakazują pierwszy powiedzieć / powiedzieć jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub spotkać Ezaw brat JA a także, nawet, a mianowicie zapytać przesłuchać, pytanie zapytać, zapytania, zadanie ty; twój / twoje (SG) powiedzieć / powiedzieć kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. iść; być a także, nawet, a mianowicie gdzie iść a także, nawet, a mianowicie kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] iść przed ty; twój / twoje (SG)
Rdz:32:18 kai\ e)netei/lato tO=| prO/tO| le/gOn *)ea/n soi sunantE/sE| *Esau o( a)delfo/s mou kai\ e)rOta=| se le/gOn *ti/nos ei)= kai\ pou= poreu/E|, kai\ ti/nos tau=ta ta\ proporeuo/mena/ sou;
Rdz:32:18 kai eneteilato tO prOtO legOn ean soi synantEsE Esau ho adelfos mu kai erOta se legOn tinos ei kai pu poreuE, kai tinos tauta ta proporeuomena su;
Rdz:32:18 C VAI_AMI3S RA_DSM A1_DSMS V1_PAPNSM C RP_DS VA_AAS3S N_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS C V3_PAI3S RP_AS V1_PAPNSM RI_GSM V9_PAI2S C D V1_PAS3S C RI_GSN RD_NPN RA_NPN V1_PMPAPN RP_GS
Rdz:32:18 and also, even, namely to enjoin command the first to say/tell if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] you; your/yours(sg); to rub worn, rub to meet Esau the brother I and also, even, namely to ask interrogate, question inquire,query, quest you; your/yours(sg) to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to go; to be and also, even, namely where to go and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the to go before you; your/yours(sg)
Rdz:32:18 and he/she/it-was-ENJOIN-ed the (dat) first (dat) while SAY/TELL-ing (nom) if-ever you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) you(sg)-will-be-MEET-ed, he/she/it-should-MEET, you(sg)-should-be-MEET-ed Esau (indecl) the (nom) brother (nom) me (gen) and he/she/it-is-ASK-ing, you(sg)-are-being-ASK-ed, you(sg)-are-being-ASK-ed (classical), he/she/it-should-be-ASK-ing, you(sg)-should-be-being-ASK-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) while SAY/TELL-ing (nom) who/what/why (gen) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are and where you(sg)-are-being-GO-ed, he/she/it-should-be-GO-ing, you(sg)-should-be-being-GO-ed and who/what/why (gen) these (nom|acc) the (nom|acc) while being-GO-ed-BEFORE (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Rdz:32:18 Rdz_32:18_1 Rdz_32:18_2 Rdz_32:18_3 Rdz_32:18_4 Rdz_32:18_5 Rdz_32:18_6 Rdz_32:18_7 Rdz_32:18_8 Rdz_32:18_9 Rdz_32:18_10 Rdz_32:18_11 Rdz_32:18_12 Rdz_32:18_13 Rdz_32:18_14 Rdz_32:18_15 Rdz_32:18_16 Rdz_32:18_17 Rdz_32:18_18 Rdz_32:18_19 Rdz_32:18_20 Rdz_32:18_21 Rdz_32:18_22 Rdz_32:18_23 Rdz_32:18_24 Rdz_32:18_25 Rdz_32:18_26 Rdz_32:18_27
Rdz:32:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:32:19 ἐρεῖς Τοῦ παιδός σου Ιακωβ· δῶρα ἀπέσταλκεν τῷ κυρίῳ μου Ησαυ, καὶ ἰδοὺ αὐτὸς ὀπίσω ἡμῶν.
Rdz:32:19 Thou shalt say, Thy servant Jacob's; he hath sent gifts to my lord Esau, and lo! he is behind us. (Genesis 32:18 Brenton)
Rdz:32:19 odpowiesz: Sługi twego Jakuba; jest to dar posłany panu memu, Ezawowi, on zaś sam idzie za nami». (Rdz 32:19 BT_4)
Rdz:32:19 ἐρεῖς Τοῦ παιδός σου Ιακωβ· δῶρα ἀπέσταλκεν τῷ κυρίῳ μου Ησαυ, καὶ ἰδοὺ αὐτὸς ὀπίσω ἡμῶν.
Rdz:32:19 ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἰακώβ, ὁ δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἠσαῦ, ὁ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὀπίσω ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Rdz:32:19 konflikty; powiedzieć / powiedzieć Dziecko / sługa ty; twój / twoje (SG) Jakub prezent zamawiać panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. JA Ezaw a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), on / ona / on / sama za plecami, z tyłu, po JA
Rdz:32:19 e)rei=s *tou= paido/s sou *iakOb· dO=ra a)pe/stalken tO=| kuri/O| mou *Esau, kai\ i)dou\ au)to\s o)pi/sO E(mO=n.
Rdz:32:19 ereis tu paidos su iakOb· dOra apestalken tO kyriO mu Esau, kai idu autos opisO hEmOn.
Rdz:32:19 VF2_FAI2S RA_GSM N3D_GSM RP_GS N_GSM N2N_APN VX_XAI3S RA_DSM N2_DSM RP_GS N_GSM C I RD_NSM P RP_GP
Rdz:32:19 strife; to say/tell the child/servant you; your/yours(sg) Jacob gift to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I Esau and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same behind back, behind, after I
Rdz:32:19 strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL the (gen) child/servant (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Jacob (indecl) gifts (nom|acc|voc) he/she/it-has-ORDER FORTH-ed the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) me (gen) Esau (indecl) and be-you(sg)-SEE-ed! he/it/same (nom) behind us (gen)
Rdz:32:19 Rdz_32:19_1 Rdz_32:19_2 Rdz_32:19_3 Rdz_32:19_4 Rdz_32:19_5 Rdz_32:19_6 Rdz_32:19_7 Rdz_32:19_8 Rdz_32:19_9 Rdz_32:19_10 Rdz_32:19_11 Rdz_32:19_12 Rdz_32:19_13 Rdz_32:19_14 Rdz_32:19_15 Rdz_32:19_16
Rdz:32:19 x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:32:20 καὶ ἐνετείλατο τῷ πρώτῳ καὶ τῷ δευτέρῳ καὶ τῷ τρίτῳ καὶ πᾶσι τοῖς προπορευομένοις ὀπίσω τῶν ποιμνίων τούτων λέγων Κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο λαλήσατε Ησαυ ἐν τῷ εὑρεῖν ὑμᾶς αὐτὸν
Rdz:32:20 And he charged the first and the second and the third, and all that went before him after these flocks, saying, Thus shall ye speak to Esau when ye find him; (Genesis 32:19 Brenton)
Rdz:32:20 Taki sam rozkaz dał Jakub drugiemu, trzeciemu i wszystkim sługom, którzy mieli pędzić stada: «To, co wam powiedziałem, będziecie mówili Ezawowi, gdy go spotkacie, (Rdz 32:20 BT_4)
Rdz:32:20 καὶ ἐνετείλατο τῷ πρώτῳ καὶ τῷ δευτέρῳ καὶ τῷ τρίτῳ καὶ πᾶσι τοῖς προπορευομένοις ὀπίσω τῶν ποιμνίων τούτων λέγων Κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο λαλήσατε Ησαυ ἐν τῷ εὑρεῖν ὑμᾶς αὐτὸν
Rdz:32:20 καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον καί ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον καί ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό προ·πορεύομαι (προ+πορευ-, προ+πορευ·σ-, προ+πορευ·σ-, -, -, -) ὀπίσω ὁ ἡ τό ποίμνιον, -ου, τό οὗτος αὕτη τοῦτο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κατά ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) Ἠσαῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:32:20 a także, nawet, a mianowicie do polecenia nakazują pierwszy a także, nawet, a mianowicie drugi a także, nawet, a mianowicie trzeci a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość iść przed za plecami, z tyłu, po trzódka Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] powiedzieć / powiedzieć w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem oświadczenie oświadczenie, wypowiedź Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] mówić Ezaw w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między znaleźć ty on / ona / on / sama
Rdz:32:20 kai\ e)netei/lato tO=| prO/tO| kai\ tO=| deute/rO| kai\ tO=| tri/tO| kai\ pa=si toi=s proporeuome/nois o)pi/sO tO=n poimni/On tou/tOn le/gOn *kata\ to\ r(E=ma tou=to lalE/sate *Esau e)n tO=| eu(rei=n u(ma=s au)to\n
Rdz:32:20 kai eneteilato tO prOtO kai tO deuterO kai tO tritO kai pasi tois proporeuomenois opisO tOn poimniOn tutOn legOn kata to rEma tuto lalEsate Esau en tO heurein hymas auton
Rdz:32:20 C VAI_AMI3S RA_DSM A1_DSMS C RA_DSM A1A_DSM C RA_DSM A1_DSM C A3_DPM RA_DPM V1_PMPDPM P RA_GPN N2N_GPN RD_GPN V1_PAPNSM P RA_ASN N3M_ASN RD_ASN VA_AAD2P N_DSM P RA_DSN VB_AAN RP_AP RD_ASM
Rdz:32:20 and also, even, namely to enjoin command the first and also, even, namely the second and also, even, namely the third and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to go before behind back, behind, after the flock this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to say/tell down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to speak Esau in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to find you he/she/it/same
Rdz:32:20 and he/she/it-was-ENJOIN-ed the (dat) first (dat) and the (dat) second (dat) and the (dat) third (dat) and all (dat) the (dat) while being-GO-ed-BEFORE (dat) behind the (gen) flocks (gen) these (gen) while SAY/TELL-ing (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc) do-SPEAK-you(pl)! Esau (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) to-FIND you(pl) (acc) him/it/same (acc)
Rdz:32:20 Rdz_32:20_1 Rdz_32:20_2 Rdz_32:20_3 Rdz_32:20_4 Rdz_32:20_5 Rdz_32:20_6 Rdz_32:20_7 Rdz_32:20_8 Rdz_32:20_9 Rdz_32:20_10 Rdz_32:20_11 Rdz_32:20_12 Rdz_32:20_13 Rdz_32:20_14 Rdz_32:20_15 Rdz_32:20_16 Rdz_32:20_17 Rdz_32:20_18 Rdz_32:20_19 Rdz_32:20_20 Rdz_32:20_21 Rdz_32:20_22 Rdz_32:20_23 Rdz_32:20_24 Rdz_32:20_25 Rdz_32:20_26 Rdz_32:20_27 Rdz_32:20_28 Rdz_32:20_29 Rdz_32:20_30
Rdz:32:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:32:21 καὶ ἐρεῖτε Ἰδοὺ ὁ παῖς σου Ιακωβ παραγίνεται ὀπίσω ἡμῶν. εἶπεν γάρ Ἐξιλάσομαι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐν τοῖς δώροις τοῖς προπορευομένοις αὐτοῦ, καὶ μετὰ τοῦτο ὄψομαι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ· ἴσως γὰρ προσδέξεται τὸ πρόσωπόν μου.
Rdz:32:21 and ye shall say, Behold thy servant Jacob comes after us. For he said, I will propitiate his countenance with the gifts going before his presence, and afterwards I will behold his face, for peradventure he will accept me. (Genesis 32:20 Brenton)
Rdz:32:21 dodając: Sługa twój, Jakub, idzie tuż za nami». Myślał bowiem: «Przebłagam go darem, który mnie wyprzedzi; a gdy ja potem go zobaczę, może obejdzie się ze mną łaskawie». (Rdz 32:21 BT_4)
Rdz:32:21 καὶ ἐρεῖτε Ἰδοὺ παῖς σου Ιακωβ παραγίνεται ὀπίσω ἡμῶν. εἶπεν γάρ Ἐξιλάσομαι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐν τοῖς δώροις τοῖς προπορευομένοις αὐτοῦ, καὶ μετὰ τοῦτο ὄψομαι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ· ἴσως γὰρ προσδέξεται τὸ πρόσωπόν μου.
Rdz:32:21 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἰακώβ, ὁ παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) ὀπίσω ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) γάρ ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) ὁ ἡ τό προ·πορεύομαι (προ+πορευ-, προ+πορευ·σ-, προ+πορευ·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἴσως γάρ προσ·δέχομαι (προσ+δεχ-, προσ+δεξ-, προσ+δεξ-, -, -, προσ+δεχ·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Rdz:32:21 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), Dziecko / sługa ty; twój / twoje (SG) Jakub aby wejść w życie od powstała, aby być pod ręką, aby być obok, przez lub w pobliżu: za plecami, z tyłu, po JA powiedzieć / powiedzieć na, ponieważ, jak odpokutować odpokutować, okładka, odpokutować (samego siebie, swoje grzechy) twarz on / ona / on / sama w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między prezent iść przed on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), twarz on / ona / on / sama równie na, ponieważ, jak przyjąć otrzymywać przychylnie, zaakceptować twarz JA
Rdz:32:21 kai\ e)rei=te *)idou\ o( pai=s sou *iakOb paragi/netai o)pi/sO E(mO=n. ei)=pen ga/r *)eXila/somai to\ pro/sOpon au)tou= e)n toi=s dO/rois toi=s proporeuome/nois au)tou=, kai\ meta\ tou=to o)/PSomai to\ pro/sOpon au)tou=· i)/sOs ga\r prosde/Xetai to\ pro/sOpo/n mou.
Rdz:32:21 kai ereite idu ho pais su iakOb paraginetai opisO hEmOn. eipen gar eXilasomai to prosOpon autu en tois dOrois tois proporeuomenois autu, kai meta tuto oPSomai to prosOpon autu· isOs gar prosdeXetai to prosOpon mu.
Rdz:32:21 C VF2_FAI2P I RA_NSM N3D_NSM RP_GS N_NSM V1_PMI3S P RP_GP VBI_AAI3S x VF_FMI1S RA_ASN N2N_ASN RD_GSM P RA_DPN N2N_DPN RA_DPN V1_PMPDPN RD_GSM C P RD_ASN VF_FMI1S RA_ASN N2N_ASN RD_GSM D x VF_FMI3S RA_ASN N2N_ASN RP_GS
Rdz:32:21 and also, even, namely to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the child/servant you; your/yours(sg) Jacob to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near behind back, behind, after I to say/tell for since, as to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) the face he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the gift the to go before he/she/it/same and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the face he/she/it/same equally for since, as to accept receive favourably, accept the face I
Rdz:32:21 and you(pl)-will-SAY/TELL be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) child/servant (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Jacob (indecl) he/she/it-is-being-COME-ed-INTO-BEING behind us (gen) he/she/it-SAY/TELL-ed for I-will-be-ATONE-ed the (nom|acc) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) gifts (dat) the (dat) while being-GO-ed-BEFORE (dat) him/it/same (gen) and after (+acc), with (+gen) this (nom|acc) I-will-be-SEE-ed the (nom|acc) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) equally for he/she/it-will-be-ACCEPT-ed the (nom|acc) face (nom|acc|voc) me (gen)
Rdz:32:21 Rdz_32:21_1 Rdz_32:21_2 Rdz_32:21_3 Rdz_32:21_4 Rdz_32:21_5 Rdz_32:21_6 Rdz_32:21_7 Rdz_32:21_8 Rdz_32:21_9 Rdz_32:21_10 Rdz_32:21_11 Rdz_32:21_12 Rdz_32:21_13 Rdz_32:21_14 Rdz_32:21_15 Rdz_32:21_16 Rdz_32:21_17 Rdz_32:21_18 Rdz_32:21_19 Rdz_32:21_20 Rdz_32:21_21 Rdz_32:21_22 Rdz_32:21_23 Rdz_32:21_24 Rdz_32:21_25 Rdz_32:21_26 Rdz_32:21_27 Rdz_32:21_28 Rdz_32:21_29 Rdz_32:21_30 Rdz_32:21_31 Rdz_32:21_32 Rdz_32:21_33 Rdz_32:21_34 Rdz_32:21_35
Rdz:32:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:32:22 καὶ παρεπορεύοντο τὰ δῶρα κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ, αὐτὸς δὲ ἐκοιμήθη τὴν νύκτα ἐκείνην ἐν τῇ παρεμβολῇ.
Rdz:32:22 So the presents went on before him, but he himself lodged that night in the camp. (Genesis 32:21 Brenton)
Rdz:32:22 Wysłał więc ów dar przed sobą, a sam postanowił spędzić noc w obozowisku. (Rdz 32:22 BT_4)
Rdz:32:22 καὶ παρεπορεύοντο τὰ δῶρα κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ, αὐτὸς δὲ ἐκοιμήθη τὴν νύκτα ἐκείνην ἐν τῇ παρεμβολῇ.
Rdz:32:22 καί παρα·πορεύομαι (παρα+πορευ-, παρα+πορευ·σ-, παρα+πορευ·σ-, -, -, παρα+πορευ·θ-) ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό δέ κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἐν ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ
Rdz:32:22 a także, nawet, a mianowicie do ??? prezent w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem twarz on / ona / on / sama on / ona / on / sama zaś spoczywać / uśpienia noc że w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między obóz obóz, koszary, wojsko
Rdz:32:22 kai\ pareporeu/onto ta\ dO=ra kata\ pro/sOpon au)tou=, au)to\s de\ e)koimE/TE tE\n nu/kta e)kei/nEn e)n tE=| parembolE=|.
Rdz:32:22 kai pareporeuonto ta dOra kata prosOpon autu, autos de ekoimETE tEn nykta ekeinEn en tE parembolE.
Rdz:32:22 C V1I_IMI3P RA_APN N2N_APN P N2N_ASN RD_GSM RD_NSM x VCI_API3S RA_ASF N3_ASF RD_ASF P RA_DSF N1_DSF
Rdz:32:22 and also, even, namely to ??? the gift down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face he/she/it/same he/she/it/same δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to repose/sleep the night that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the camp camp, barracks, army
Rdz:32:22 and they-were-being-???-ed the (nom|acc) gifts (nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/it/same (nom) Yet he/she/it-was-REPOSE/SLEEP-ed the (acc) night (acc) that (acc) in/among/by (+dat) the (dat) camp (dat)
Rdz:32:22 Rdz_32:22_1 Rdz_32:22_2 Rdz_32:22_3 Rdz_32:22_4 Rdz_32:22_5 Rdz_32:22_6 Rdz_32:22_7 Rdz_32:22_8 Rdz_32:22_9 Rdz_32:22_10 Rdz_32:22_11 Rdz_32:22_12 Rdz_32:22_13 Rdz_32:22_14 Rdz_32:22_15 Rdz_32:22_16
Rdz:32:22 x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:32:23 Ἀναστὰς δὲ τὴν νύκτα ἐκείνην ἔλαβεν τὰς δύο γυναῖκας καὶ τὰς δύο παιδίσκας καὶ τὰ ἕνδεκα παιδία αὐτοῦ καὶ διέβη τὴν διάβασιν τοῦ Ιαβοκ·
Rdz:32:23 And he rose up in that night, and took his two wives and his two servant-maids, and his eleven children, and crossed over the ford of Jaboch. (Genesis 32:22 Brenton)
Rdz:32:23 Ale tej jeszcze nocy wstał i zabrawszy obie swe żony, dwie ich niewolnice i jedenaścioro dzieci, przeprawił się przez bród potoku Jabbok. (Rdz 32:23 BT_4)
Rdz:32:23 Ἀναστὰς δὲ τὴν νύκτα ἐκείνην ἔλαβεν τὰς δύο γυναῖκας καὶ τὰς δύο παιδίσκας καὶ τὰ ἕνδεκα παιδία αὐτοῦ καὶ διέβη τὴν διάβασιν τοῦ Ιαβοκ·
Rdz:32:23 ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) δέ ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ ἐκεῖνος -η -ο λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) καί ὁ ἡ τό ἕν·δεκα παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) αὐτός αὐτή αὐτό καί δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό  
Rdz:32:23 wstać znosić, podnieść, wskrzesić zaś noc że chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem dwa kobieta / żona a także, nawet, a mianowicie dwa niewolnica a także, nawet, a mianowicie jedenaście dziecko on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie aby przejść na aby przejść na -
Rdz:32:23 *)anasta\s de\ tE\n nu/kta e)kei/nEn e)/laben ta\s du/o gunai=kas kai\ ta\s du/o paidi/skas kai\ ta\ e(/ndeka paidi/a au)tou= kai\ die/bE tE\n dia/basin tou= *iabok·
Rdz:32:23 anastas de tEn nykta ekeinEn elaben tas dyo gynaikas kai tas dyo paidiskas kai ta hendeka paidia autu kai diebE tEn diabasin tu iabok·
Rdz:32:23 VH_AAPNSM x RA_ASF N3_ASF RD_ASF VBI_AAI3S RA_APF M N3K_APF C RA_APF M N1_APF C RA_APN M N2N_APN RD_GSM C VZI_AAI3S RA_ASF N3I_ASF RA_GSM N_GSM
Rdz:32:23 to stand up put up, raise, resurrect δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the night that to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the two woman/wife and also, even, namely the two slave girl and also, even, namely the eleven child he/she/it/same and also, even, namely to cross over the to cross over the ć
Rdz:32:23 upon STand-ing-UP (nom|voc) Yet the (acc) night (acc) that (acc) he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (acc) two (nom, acc, gen) women/wives (acc) and the (acc) two (nom, acc, gen) slave girls (acc) and the (nom|acc) eleven children (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-CROSS-ed-OVER the (acc) upon CROSS-ing-OVER (dat) the (gen)  
Rdz:32:23 Rdz_32:23_1 Rdz_32:23_2 Rdz_32:23_3 Rdz_32:23_4 Rdz_32:23_5 Rdz_32:23_6 Rdz_32:23_7 Rdz_32:23_8 Rdz_32:23_9 Rdz_32:23_10 Rdz_32:23_11 Rdz_32:23_12 Rdz_32:23_13 Rdz_32:23_14 Rdz_32:23_15 Rdz_32:23_16 Rdz_32:23_17 Rdz_32:23_18 Rdz_32:23_19 Rdz_32:23_20 Rdz_32:23_21 Rdz_32:23_22 Rdz_32:23_23 Rdz_32:23_24
Rdz:32:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:32:24 καὶ ἔλαβεν αὐτοὺς καὶ διέβη τὸν χειμάρρουν καὶ διεβίβασεν πάντα τὰ αὐτοῦ.
Rdz:32:24 And he took them, and passed over the torrent, and brought over all his possessions. (Genesis 32:23 Brenton)
Rdz:32:24 A gdy ich przeprawił przez ten potok, przeniósł również na drugi brzeg to, co posiadał. (Rdz 32:24 BT_4)
Rdz:32:24 καὶ ἔλαβεν αὐτοὺς καὶ διέβη τὸν χειμάρρουν καὶ διεβίβασεν πάντα τὰ αὐτοῦ.
Rdz:32:24 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ καί δια·βιβάζω [LXX] (-, δια+βιβα·σ-, δια+βιβα·σ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:32:24 a także, nawet, a mianowicie chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie aby przejść na wyschnięte koryto rzeki a także, nawet, a mianowicie do ??? każdy wszystkim, każde, każde, całość on / ona / on / sama
Rdz:32:24 kai\ e)/laben au)tou\s kai\ die/bE to\n CHeima/rroun kai\ diebi/basen pa/nta ta\ au)tou=.
Rdz:32:24 kai elaben autus kai diebE ton CHeimarrun kai diebibasen panta ta autu.
Rdz:32:24 C VBI_AAI3S RD_APM C VZI_AAI3S RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI3S A3_APN RA_APN RD_GSM
Rdz:32:24 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same and also, even, namely to cross over the wadi and also, even, namely to ??? every all, each, every, the whole of the he/she/it/same
Rdz:32:24 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed them/same (acc) and he/she/it-CROSS-ed-OVER the (acc) wadi (acc) and he/she/it-???-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) him/it/same (gen)
Rdz:32:24 Rdz_32:24_1 Rdz_32:24_2 Rdz_32:24_3 Rdz_32:24_4 Rdz_32:24_5 Rdz_32:24_6 Rdz_32:24_7 Rdz_32:24_8 Rdz_32:24_9 Rdz_32:24_10 Rdz_32:24_11 Rdz_32:24_12
Rdz:32:24 x x x x x x x x x x x x
Rdz:32:25 ὑπελείφθη δὲ Ιακωβ μόνος, καὶ ἐπάλαιεν ἄνθρωπος μετ’ αὐτοῦ ἕως πρωί.
Rdz:32:25 And Jacob was left alone; and a man wrestled with him till the morning. (Genesis 32:24 Brenton)
Rdz:32:25 Gdy zaś wrócił i został sam jeden, ktoś zmagał się z nim aż do wschodu jutrzenki, (Rdz 32:25 BT_4)
Rdz:32:25 ὑπελείφθη δὲ Ιακωβ μόνος, καὶ ἐπάλαιεν ἄνθρωπος μετ’ αὐτοῦ ἕως πρωί.
Rdz:32:25 ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) δέ Ἰακώβ, ὁ μόνος -η -ον καί   ἄνθρωπος, -ου, ὁ μετά αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πρωΐ
Rdz:32:25 to Remain (lewa-alone -behind, ostatki, zastrzeżone {reszta}) zaś Jakub Jedynym wyjątkiem, sola, tylko, sam (patrz κατάμόνος G2651 siebie, tylko, tylko, sam) a także, nawet, a mianowicie - człowiek po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama aż do; świt wcześnie
Rdz:32:25 u(pelei/fTE de\ *iakOb mo/nos, kai\ e)pa/laien a)/nTrOpos met’ au)tou= e(/Os prOi/.
Rdz:32:25 hypeleifTE de iakOb monos, kai epalaien anTrOpos met’ autu heOs prOi.
Rdz:32:25 VVI_API3S x N_NSM A1_NSM C VBI_AAI3S N2_NSM P RD_GSM P D
Rdz:32:25 to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Jacob sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) and also, even, namely ć human after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same until; dawn early
Rdz:32:25 he/she/it-was-REMAIN-ed Yet Jacob (indecl) sole ([Adj] nom) and   human (nom) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) early
Rdz:32:25 Rdz_32:25_1 Rdz_32:25_2 Rdz_32:25_3 Rdz_32:25_4 Rdz_32:25_5 Rdz_32:25_6 Rdz_32:25_7 Rdz_32:25_8 Rdz_32:25_9 Rdz_32:25_10 Rdz_32:25_11
Rdz:32:25 x x x x x x x x x x x
Rdz:32:26 εἶδεν δὲ ὅτι οὐ δύναται πρὸς αὐτόν, καὶ ἥψατο τοῦ πλάτους τοῦ μηροῦ αὐτοῦ, καὶ ἐνάρκησεν τὸ πλάτος τοῦ μηροῦ Ιακωβ ἐν τῷ παλαίειν αὐτὸν μετ’ αὐτοῦ.
Rdz:32:26 And he saw that he prevailed not against him; and he touched the broad part of his thigh, and the broad part of Jacob's thigh was benumbed in his wrestling with him. (Genesis 32:25 Brenton)
Rdz:32:26 a widząc, że nie może go pokonać, dotknął jego stawu biodrowego i wywichnął Jakubowi ten staw podczas zmagania się z nim. (Rdz 32:26 BT_4)
Rdz:32:26 εἶδεν δὲ ὅτι οὐ δύναται πρὸς αὐτόν, καὶ ἥψατο τοῦ πλάτους τοῦ μηροῦ αὐτοῦ, καὶ ἐνάρκησεν τὸ πλάτος τοῦ μηροῦ Ιακωβ ἐν τῷ παλαίειν αὐτὸν μετ’ αὐτοῦ.
Rdz:32:26 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δέ ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δυνατός -ή -όν; δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ὁ ἡ τό πλάτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό μηρός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί   ὁ ἡ τό πλάτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό μηρός, -οῦ, ὁ Ἰακώβ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό μετά αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:32:26 zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), zaś dlatego, że οὐχ przed nierównym oddechem stanie; na stanie w kierunku (+ ACC +, + gen dat) on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie położyć ręce na podpalili, dotknij szerokość udo on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie - szerokość udo Jakub w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między - on / ona / on / sama po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama
Rdz:32:26 ei)=den de\ o(/ti ou) du/natai pro\s au)to/n, kai\ E(/PSato tou= pla/tous tou= mErou= au)tou=, kai\ e)na/rkEsen to\ pla/tos tou= mErou= *iakOb e)n tO=| palai/ein au)to\n met’ au)tou=.
Rdz:32:26 eiden de hoti u dynatai pros auton, kai hEPSato tu platus tu mEru autu, kai enarkEsen to platos tu mEru iakOb en tO palaiein auton met’ autu.
Rdz:32:26 VBI_AAI3S x C D V6_PMI3S P RD_ASM C VAI_AMI3S RA_GSN N3E_GSN RA_GSM N2_GSM RD_GSM C VAI_AAI3S RA_ASN N3E_ASN RA_GSM N2_GSM N_GSM P RA_DSN VB_AAN RD_ASM P RD_GSM
Rdz:32:26 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] because/that οὐχ before rough breathing capable; to able toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to lay hands on set fire, touch the width the thigh he/she/it/same and also, even, namely ć the width the thigh Jacob in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
Rdz:32:26 he/she/it-SEE-ed Yet because/that not capable ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-being-ABLE-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and he/she/it-was-LAY HandS ON-ed the (gen) width (gen) the (gen) thigh (gen) him/it/same (gen) and   the (nom|acc) width (nom|acc|voc) the (gen) thigh (gen) Jacob (indecl) in/among/by (+dat) the (dat)   him/it/same (acc) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen)
Rdz:32:26 Rdz_32:26_1 Rdz_32:26_2 Rdz_32:26_3 Rdz_32:26_4 Rdz_32:26_5 Rdz_32:26_6 Rdz_32:26_7 Rdz_32:26_8 Rdz_32:26_9 Rdz_32:26_10 Rdz_32:26_11 Rdz_32:26_12 Rdz_32:26_13 Rdz_32:26_14 Rdz_32:26_15 Rdz_32:26_16 Rdz_32:26_17 Rdz_32:26_18 Rdz_32:26_19 Rdz_32:26_20 Rdz_32:26_21 Rdz_32:26_22 Rdz_32:26_23 Rdz_32:26_24 Rdz_32:26_25 Rdz_32:26_26 Rdz_32:26_27
Rdz:32:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:32:27 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἀπόστειλόν με· ἀνέβη γὰρ ὁ ὄρθρος. ὁ δὲ εἶπεν Οὐ μή σε ἀποστείλω, ἐὰν μή με εὐλογήσῃς.
Rdz:32:27 And he said to him, Let me go, for the day has dawned; but he said, I will not let thee go, except thou bless me. (Genesis 32:26 Brenton)
Rdz:32:27 A wreszcie rzekł: «Puść mnie, bo już wschodzi zorza!» Jakub odpowiedział: «Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz!» (Rdz 32:27 BT_4)
Rdz:32:27 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἀπόστειλόν με· ἀνέβη γὰρ ὄρθρος. δὲ εἶπεν Οὐ μή σε ἀποστείλω, ἐὰν μή με εὐλογήσῃς.
Rdz:32:27 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) γάρ ὁ ἡ τό ὄρθρος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐάν (εἰ ἄν) μή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-)
Rdz:32:27 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama zamawiać JA wznieść na, ponieważ, jak świt zaś powiedzieć / powiedzieć οὐχ przed nierównym oddechem nie ty; twój / twoje (SG) zamawiać jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] nie JA błogosławić
Rdz:32:27 kai\ ei)=pen au)tO=| *)apo/steilo/n me· a)ne/bE ga\r o( o)/rTros. o( de\ ei)=pen *ou) mE/ se a)postei/lO, e)a\n mE/ me eu)logE/sE|s.
Rdz:32:27 kai eipen autO aposteilon me· anebE gar ho orTros. ho de eipen u mE se aposteilO, ean mE me eulogEsEs.
Rdz:32:27 C VBI_AAI3S RD_DSM VA_AAD2S RP_AS VZI_AAI3S x RA_NSM N2_NSM RA_NSM x VBI_AAI3S D D RP_AS VA_AAS1S C D RP_AS VA_AAS2S
Rdz:32:27 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send I to ascend for since, as the dawn the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell οὐχ before rough breathing not you; your/yours(sg) to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not I to bless
Rdz:32:27 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) do-ORDER FORTH-you(sg)! me (acc) he/she/it-ASCEND-ed for the (nom) dawn (nom) the (nom) Yet he/she/it-SAY/TELL-ed not not you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) I-should-ORDER FORTH if-ever not me (acc) you(sg)-should-BLESS
Rdz:32:27 Rdz_32:27_1 Rdz_32:27_2 Rdz_32:27_3 Rdz_32:27_4 Rdz_32:27_5 Rdz_32:27_6 Rdz_32:27_7 Rdz_32:27_8 Rdz_32:27_9 Rdz_32:27_10 Rdz_32:27_11 Rdz_32:27_12 Rdz_32:27_13 Rdz_32:27_14 Rdz_32:27_15 Rdz_32:27_16 Rdz_32:27_17 Rdz_32:27_18 Rdz_32:27_19 Rdz_32:27_20
Rdz:32:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:32:28 εἶπεν δὲ αὐτῷ Τί τὸ ὄνομά σού ἐστιν; ὁ δὲ εἶπεν Ιακωβ.
Rdz:32:28 And he said to him, What is thy name? and he answered, Jacob. (Genesis 32:27 Brenton)
Rdz:32:28 Wtedy tamten go zapytał: «Jakie masz imię?» On zaś rzekł: «Jakub». (Rdz 32:28 BT_4)
Rdz:32:28 εἶπεν δὲ αὐτῷ Τί τὸ ὄνομά σού ἐστιν; δὲ εἶπεν Ιακωβ.
Rdz:32:28 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰακώβ, ὁ
Rdz:32:28 powiedzieć / powiedzieć zaś on / ona / on / sama kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. w odniesieniu do nazwy ty; twój / twoje (SG) być zaś powiedzieć / powiedzieć Jakub
Rdz:32:28 ei)=pen de\ au)tO=| *ti/ to\ o)/noma/ sou/ e)stin; o( de\ ei)=pen *iakOb.
Rdz:32:28 eipen de autO ti to onoma su estin; ho de eipen iakOb.
Rdz:32:28 VBI_AAI3S x RD_DSM RI_NSN RA_NSN N3M_NSN RP_GS V9_PAI3S RA_NSM x VBI_AAI3S N_NSM
Rdz:32:28 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the name with regard to you; your/yours(sg) to be the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell Jacob
Rdz:32:28 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet him/it/same (dat) who/what/why (nom|acc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is the (nom) Yet he/she/it-SAY/TELL-ed Jacob (indecl)
Rdz:32:28 Rdz_32:28_1 Rdz_32:28_2 Rdz_32:28_3 Rdz_32:28_4 Rdz_32:28_5 Rdz_32:28_6 Rdz_32:28_7 Rdz_32:28_8 Rdz_32:28_9 Rdz_32:28_10 Rdz_32:28_11 Rdz_32:28_12
Rdz:32:28 x x x x x x x x x x x x
Rdz:32:29 εἶπεν δὲ αὐτῷ Οὐ κληθήσεται ἔτι τὸ ὄνομά σου Ιακωβ, ἀλλὰ Ισραηλ ἔσται τὸ ὄνομά σου, ὅτι ἐνίσχυσας μετὰ θεοῦ καὶ μετὰ ἀνθρώπων δυνατός.
Rdz:32:29 And he said to him, Thy name shall no longer be called Jacob, but Israel shall be thy name; for thou hast prevailed with God, and shalt be mighty with men. (Genesis 32:28 Brenton)
Rdz:32:29 Powiedział: «Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi, i zwyciężyłeś». (Rdz 32:29 BT_4)
Rdz:32:29 εἶπεν δὲ αὐτῷ Οὐ κληθήσεται ἔτι τὸ ὄνομά σου Ιακωβ, ἀλλὰ Ισραηλ ἔσται τὸ ὄνομά σου, ὅτι ἐνίσχυσας μετὰ θεοῦ καὶ μετὰ ἀνθρώπων δυνατός.
Rdz:32:29 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ἔτι ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἰακώβ, ὁ ἀλλά Ἰσραήλ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι ἐν·ισχύω (εν+ισχυ-, εν+ισχυ·σ-, εν+ισχυ·σ-, -, -, -) μετά θεός, -οῦ, ὁ καί μετά ἄνθρωπος, -ου, ὁ δυνατός -ή -όν
Rdz:32:29 powiedzieć / powiedzieć zaś on / ona / on / sama οὐχ przed nierównym oddechem zadzwonić połączenia ale nadal w odniesieniu do nazwy ty; twój / twoje (SG) Jakub ale Izrael być w odniesieniu do nazwy ty; twój / twoje (SG) dlatego, że wzmocnić po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem Bóg  a także, nawet, a mianowicie po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem człowiek zdolny
Rdz:32:29 ei)=pen de\ au)tO=| *ou) klETE/setai e)/ti to\ o)/noma/ sou *iakOb, a)lla\ *israEl e)/stai to\ o)/noma/ sou, o(/ti e)ni/sCHusas meta\ Teou= kai\ meta\ a)nTrO/pOn dunato/s.
Rdz:32:29 eipen de autO u klETEsetai eti to onoma su iakOb, alla israEl estai to onoma su, hoti enisCHysas meta Teu kai meta anTrOpOn dynatos.
Rdz:32:29 VBI_AAI3S x RD_DSM D VC_FPI3S D RA_NSN N3M_NSN RP_GS N_NSM C N_NSM VF_FMI3S RA_NSN N3M_NSN RP_GS C VA_AAPNSM P N2_GSM C P N2_GPM A1_NSM
Rdz:32:29 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same οὐχ before rough breathing to call call yet/still the name with regard to you; your/yours(sg) Jacob but Israel to be the name with regard to you; your/yours(sg) because/that to strengthen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing god [see theology] and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing human capable
Rdz:32:29 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet him/it/same (dat) not he/she/it-will-be-CALL-ed yet/still the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Jacob (indecl) but Israel (indecl) he/she/it-will-be the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that you(sg)-STRENGTHEN-ed, upon STRENGTHEN-ing (nom|voc) after (+acc), with (+gen) god (gen) and after (+acc), with (+gen) humans (gen) capable ([Adj] nom)
Rdz:32:29 Rdz_32:29_1 Rdz_32:29_2 Rdz_32:29_3 Rdz_32:29_4 Rdz_32:29_5 Rdz_32:29_6 Rdz_32:29_7 Rdz_32:29_8 Rdz_32:29_9 Rdz_32:29_10 Rdz_32:29_11 Rdz_32:29_12 Rdz_32:29_13 Rdz_32:29_14 Rdz_32:29_15 Rdz_32:29_16 Rdz_32:29_17 Rdz_32:29_18 Rdz_32:29_19 Rdz_32:29_20 Rdz_32:29_21 Rdz_32:29_22 Rdz_32:29_23 Rdz_32:29_24
Rdz:32:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:32:30 ἠρώτησεν δὲ Ιακωβ καὶ εἶπεν Ἀνάγγειλόν μοι τὸ ὄνομά σου. καὶ εἶπεν Ἵνα τί τοῦτο ἐρωτᾷς τὸ ὄνομά μου; καὶ ηὐλόγησεν αὐτὸν ἐκεῖ.
Rdz:32:30 And Jacob asked and said, Tell me thy name; and he said, Wherefore dost thou ask after my name? and he blessed him there. (Genesis 32:29 Brenton)
Rdz:32:30 Potem Jakub rzekł: «Powiedz mi, proszę, jakie jest Twe imię?» Ale on odpowiedział: «Czemu pytasz mnie o imię?» - i pobłogosławił go na owym miejscu. (Rdz 32:30 BT_4)
Rdz:32:30 ἠρώτησεν δὲ Ιακωβ καὶ εἶπεν Ἀνάγγειλόν μοι τὸ ὄνομά σου. καὶ εἶπεν Ἵνα τί τοῦτο ἐρωτᾷς τὸ ὄνομά μου; καὶ ηὐλόγησεν αὐτὸν ἐκεῖ.
Rdz:32:30 ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) δέ Ἰακώβ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὗτος αὕτη τοῦτο ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ
Rdz:32:30 zapytać przesłuchać, pytanie zapytać, zapytania, zadanie zaś Jakub a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć głosić głosić raport JA w odniesieniu do nazwy ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć żeby / ażeby / bo kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] zapytać przesłuchać, pytanie zapytać, zapytania, zadanie w odniesieniu do nazwy JA a także, nawet, a mianowicie błogosławić on / ona / on / sama tam
Rdz:32:30 E)rO/tEsen de\ *iakOb kai\ ei)=pen *)ana/ggeilo/n moi to\ o)/noma/ sou. kai\ ei)=pen *(/ina ti/ tou=to e)rOta=|s to\ o)/noma/ mou; kai\ Eu)lo/gEsen au)to\n e)kei=.
Rdz:32:30 ErOtEsen de iakOb kai eipen anangeilon moi to onoma su. kai eipen hina ti tuto erOtas to onoma mu; kai EulogEsen auton ekei.
Rdz:32:30 VAI_AAI3S x N_NSM C VBI_AAI3S VA_AAD2S RP_DS RA_ASN N3M_ASN RP_GS C VBI_AAI3S C RI_ASN RD_ASN V3_PAI2S RA_ASN N3M_ASN RP_GS C VAI_AAI3S RD_ASM D
Rdz:32:30 to ask interrogate, question inquire,query, quest δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Jacob and also, even, namely to say/tell to proclaim proclaim, report I the name with regard to you; your/yours(sg) and also, even, namely to say/tell so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to ask interrogate, question inquire,query, quest the name with regard to I and also, even, namely to bless he/she/it/same there
Rdz:32:30 he/she/it-ASK-ed Yet Jacob (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed do-PROCLAIM-you(sg)! me (dat) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) this (nom|acc) you(sg)-are-ASK-ing, you(sg)-should-be-ASK-ing the (nom|acc) name (nom|acc|voc) me (gen) and he/she/it-BLESS-ed him/it/same (acc) there
Rdz:32:30 Rdz_32:30_1 Rdz_32:30_2 Rdz_32:30_3 Rdz_32:30_4 Rdz_32:30_5 Rdz_32:30_6 Rdz_32:30_7 Rdz_32:30_8 Rdz_32:30_9 Rdz_32:30_10 Rdz_32:30_11 Rdz_32:30_12 Rdz_32:30_13 Rdz_32:30_14 Rdz_32:30_15 Rdz_32:30_16 Rdz_32:30_17 Rdz_32:30_18 Rdz_32:30_19 Rdz_32:30_20 Rdz_32:30_21 Rdz_32:30_22 Rdz_32:30_23
Rdz:32:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:32:31 καὶ ἐκάλεσεν Ιακωβ τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Εἶδος θεοῦ· εἶδον γὰρ θεὸν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον, καὶ ἐσώθη μου ἡ ψυχή.
Rdz:32:31 And Jacob called the name of that place, the Face of God; for, said he,I have seen God face to face, and my life was preserved. (Genesis 32:30 Brenton)
Rdz:32:31 Jakub dał temu miejscu nazwę Penuel, mówiąc: «Mimo że widziałem Boga twarzą w twarz, jednak ocaliłem me życie». (Rdz 32:31 BT_4)
Rdz:32:31 καὶ ἐκάλεσεν Ιακωβ τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Εἶδος θεοῦ· εἶδον γὰρ θεὸν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον, καὶ ἐσώθη μου ψυχή.
Rdz:32:31 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο εἶδο·ς, -ους, τό; οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) θεός, -οῦ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γάρ θεός, -οῦ, ὁ πρόσ·ωπον, -ου, τό πρός πρόσ·ωπον, -ου, τό καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή
Rdz:32:31 a także, nawet, a mianowicie zadzwonić połączenia Jakub w odniesieniu do nazwy miejsce że wygląd; dostrzec, aby zobaczyć, wiedzieć, aby mieć świadomość, aby zapoznać się z Bóg  zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), na, ponieważ, jak Bóg  twarz w kierunku (+ ACC +, + gen dat) twarz a także, nawet, a mianowicie zapisać, aby zapisać lub dostarczyć przed ruiną, lub zniszczenia, albo przed uszkodzeniem, ratunek, maści, zapisać JA zimna pogoda; samo życie A. życie "λύθη ψ. τε μένος τε "Il.5.296 itp; psyche = umysł osoby
Rdz:32:31 kai\ e)ka/lesen *iakOb to\ o)/noma tou= to/pou e)kei/nou *ei)=dos Teou=· ei)=don ga\r Teo\n pro/sOpon pro\s pro/sOpon, kai\ e)sO/TE mou E( PSuCHE/.
Rdz:32:31 kai ekalesen iakOb to onoma tu topu ekeinu eidos Teu· eidon gar Teon prosOpon pros prosOpon, kai esOTE mu hE PSyCHE.
Rdz:32:31 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N2_GSM RD_GSM N3E_NSN N2_GSM VBI_AAI1S x N2_ASM N2N_ASN P N2N_ASN C VCI_API3S RP_GS RA_NSF N1_NSF
Rdz:32:31 and also, even, namely to call call Jacob the name with regard to the place that appearance; to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with god [see theology] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), for since, as god [see theology] face toward (+acc,+gen,+dat) face and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save I the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person
Rdz:32:31 and he/she/it-CALL-ed Jacob (indecl) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (gen) place (gen) that (gen) appearance (nom|acc|voc); having PERCEIVE-ed (nom|acc|voc, voc) god (gen) I-SEE-ed, they-SEE-ed for god (acc) face (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) and he/she/it-was-SAVE-ed me (gen) the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc)
Rdz:32:31 Rdz_32:31_1 Rdz_32:31_2 Rdz_32:31_3 Rdz_32:31_4 Rdz_32:31_5 Rdz_32:31_6 Rdz_32:31_7 Rdz_32:31_8 Rdz_32:31_9 Rdz_32:31_10 Rdz_32:31_11 Rdz_32:31_12 Rdz_32:31_13 Rdz_32:31_14 Rdz_32:31_15 Rdz_32:31_16 Rdz_32:31_17 Rdz_32:31_18 Rdz_32:31_19 Rdz_32:31_20 Rdz_32:31_21
Rdz:32:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:32:32 ἀνέτειλεν δὲ αὐτῷ ὁ ἥλιος, ἡνίκα παρῆλθεν τὸ Εἶδος τοῦ θεοῦ· αὐτὸς δὲ ἐπέσκαζεν τῷ μηρῷ αὐτοῦ.
Rdz:32:32 And the sun rose upon him, when he passed the Face of God; and he halted upon his thigh. (Genesis 32:31 Brenton)
Rdz:32:32 Słońce już wschodziło, gdy Jakub przechodził przez Penuel, utykając na nogę. (Rdz 32:32 BT_4)
Rdz:32:32 ἀνέτειλεν δὲ αὐτῷ ἥλιος, ἡνίκα παρῆλθεν τὸ Εἶδος τοῦ θεοῦ· αὐτὸς δὲ ἐπέσκαζεν τῷ μηρῷ αὐτοῦ.
Rdz:32:32 ἀνα·τέλλω (ανα+τελλ-, ανα+τελ(ε)·[σ]-, ανα+τειλ·[σ]-, ανα+τεταλ·κ-, -, -) δέ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ ἡνίκα παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό εἶδο·ς, -ους, τό; οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό δέ   ὁ ἡ τό μηρός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:32:32 sprężynę się do wzrostu zaś on / ona / on / sama Słońce w mitologii Apolla, starożytny grecki bóg światła, uzdrowienia i poezji kiedy przejść przez mijają, obok lub przeszłość wygląd; dostrzec, aby zobaczyć, wiedzieć, aby mieć świadomość, aby zapoznać się z Bóg  on / ona / on / sama zaś - udo on / ona / on / sama
Rdz:32:32 a)ne/teilen de\ au)tO=| o( E(/lios, E(ni/ka parE=lTen to\ *ei)=dos tou= Teou=· au)to\s de\ e)pe/skaDZen tO=| mErO=| au)tou=.
Rdz:32:32 aneteilen de autO ho hElios, hEnika parElTen to eidos tu Teu· autos de epeskaDZen tO mErO autu.
Rdz:32:32 VAI_AAI3S x RD_DSM RA_NSM N2_NSM D VBI_AAI3S RA_ASN N3E_ASN RA_GSM N2_GSM RD_NSM x V1I_IAI3S RA_DSM N2_DSM RD_GSM
Rdz:32:32 to rise spring up δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry when to pass by go by, beside, or past the appearance; to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with the god [see theology] he/she/it/same δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć the thigh he/she/it/same
Rdz:32:32 he/she/it-TO RISE-ed Yet him/it/same (dat) the (nom) sun (nom) when he/she/it-PASS BY-ed the (nom|acc) appearance (nom|acc|voc); having PERCEIVE-ed (nom|acc|voc, voc) the (gen) god (gen) he/it/same (nom) Yet   the (dat) thigh (dat) him/it/same (gen)
Rdz:32:32 Rdz_32:32_1 Rdz_32:32_2 Rdz_32:32_3 Rdz_32:32_4 Rdz_32:32_5 Rdz_32:32_6 Rdz_32:32_7 Rdz_32:32_8 Rdz_32:32_9 Rdz_32:32_10 Rdz_32:32_11 Rdz_32:32_12 Rdz_32:32_13 Rdz_32:32_14 Rdz_32:32_15 Rdz_32:32_16 Rdz_32:32_17
Rdz:32:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:32:33 ἕνεκεν τούτου οὐ μὴ φάγωσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸ νεῦρον, ὃ ἐνάρκησεν, ὅ ἐστιν ἐπὶ τοῦ πλάτους τοῦ μηροῦ, ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, ὅτι ἥψατο τοῦ πλάτους τοῦ μηροῦ Ιακωβ τοῦ νεύρου καὶ ἐνάρκησεν.
Rdz:32:33 Therefore the children of Israel will by no means eat of the sinew which was benumbed, which is on the broad part of the thigh, until this day, because the angel touched the broad part of the thigh of Jacob--even the sinew which was benumbed. (Genesis 32:32 Brenton)
Rdz:32:33 Dlatego Izraelici nie jadają po dzień dzisiejszy ścięgna, które jest w stawie biodrowym, gdyż Jakub został porażony w staw biodrowy, w to właśnie ścięgno. (Rdz 32:33 BT_4)
Rdz:32:33 ἕνεκεν τούτου οὐ μὴ φάγωσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸ νεῦρον, ἐνάρκησεν, ἐστιν ἐπὶ τοῦ πλάτους τοῦ μηροῦ, ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, ὅτι ἥψατο τοῦ πλάτους τοῦ μηροῦ Ιακωβ τοῦ νεύρου καὶ ἐνάρκησεν.
Rdz:32:33 ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό