Rdz:3:1 Ὁ δὲ ὄφις ἦν φρονιμώτατος πάντων τῶν θηρίων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν ἐποίησεν κύριος ὁ θεός· καὶ εἶπεν ὁ ὄφις τῇ γυναικί Τί ὅτι εἶπεν ὁ θεός Οὐ μὴ φάγητε ἀπὸ παντὸς ξύλου τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ;
Rdz:3:1 And the two were naked, both Adam and his wife, and were not ashamed. (Genesis 3:1 Brenton)
Rdz:3:1 A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?» (Rdz 3:1 BT_4)
Rdz:3:1 δὲ ὄφις ἦν φρονιμώτατος πάντων τῶν θηρίων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν ἐποίησεν κύριος θεός· καὶ εἶπεν ὄφις τῇ γυναικί Τί ὅτι εἶπεν θεός Οὐ μὴ φάγητε ἀπὸ παντὸς ξύλου τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ;
Rdz:3:1 ὁ ἡ τό δέ ὄφις, -εως, ἡ, voc. pl. ὄφεις εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) φρονιμώ·τατος -η -ον [LXX] (Superl. of φρόνιμος) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ὄφις, -εως, ἡ, voc. pl. ὄφεις ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὅτι λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό παράδεισος, -ου, ὁ
Rdz:3:1 zaś Wąż ?????????? Idiom Miotów węży były często postrzegane przez Jana w skałach i kiedy wybuchł pożar będą pędzić (phugein) do ich otworów dla bezpieczeństwa. On położył rękę na otworze bazyliszka być najbardziej pomysłowy każdy wszystkim, każde, każde, całość bestia na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem ziemia / Ziemia który / którego / których robić / zrobić panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Bóg  a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć Wąż ?????????? Idiom Miotów węży były często postrzegane przez Jana w skałach i kiedy wybuchł pożar będą pędzić (phugein) do ich otworów dla bezpieczeństwa. On położył rękę na otworze bazyliszka kobieta / żona kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. dlatego, że powiedzieć / powiedzieć Bóg  ??? przed nierównym oddechem nie jeść od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem każdy wszystkim, każde, każde, całość drzewo / drewniane rzeczą Kawałek drewna; drewniane wdrożenia; szubienica lub, w NT, krzyż. w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między raj
Rdz:3:1 *(o de\ o)/fis E)=n fronimO/tatos pa/ntOn tO=n TEri/On tO=n e)pi\ tE=s gE=s, O(=n e)poi/Esen ku/rios o( Teo/s· kai\ ei)=pen o( o)/fis tE=| gunaiki/ *ti/ o(/ti ei)=pen o( Teo/s *ou) mE\ fa/gEte a)po\ panto\s Xu/lou tou= e)n tO=| paradei/sO|;
Rdz:3:1 o de ofis En fronimOtatos pantOn tOn TEriOn tOn epi tEs gEs, hOn epoiEsen kyrios ho Teos· kai eipen ho ofis tE gynaiki ti hoti eipen ho Teos u mE fagEte apo pantos Xylu tu en tO paradeisO;
Rdz:3:1 RA_NSM x N3I_NSM V9_IAI3S A1B_NSMS A3_GPN RA_GPN N2N_GPN RA_GPN P RA_GSF N1_GSF RR_GPN VAI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM C VBI_AAI3S RA_NSM N3I_NSM RA_DSF N3K_DSF RI_ASN C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM D D VB_AAS2P P A3_GSN N2N_GSN RA_GSN P RA_DSM N2_DSM
Rdz:3:1 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] serpent Βασιλισκος Idiom for Broods of snakes were often seen by John in the rocks and when a fire broke out they would scurry (phugein) to their holes for safety. He shall put his hand on the hole of the basilisk to be most ingenious every all, each, every, the whole of the beast the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land who/whom/which to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] and also, even, namely to say/tell the serpent Βασιλισκος Idiom for Broods of snakes were often seen by John in the rocks and when a fire broke out they would scurry (phugein) to their holes for safety. He shall put his hand on the hole of the basilisk the woman/wife who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. because/that to say/tell the god [see theology] οὐχ before rough breathing not to eat from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the paradise
Rdz:3:1 the (nom) Yet serpent (nom) he/she/it-was most ingenious ([Adj] nom) all (gen) the (gen) beasts (gen) the (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-DO/MAKE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) serpent (nom) the (dat) woman/wife (dat) who/what/why (nom|acc) because/that he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) god (nom) not not you(pl)-should-EAT away from (+gen) every (gen) tree/wooden thing (gen) the (gen) in/among/by (+dat) the (dat) paradise (dat)
Rdz:3:1 Rdz_3:1_1 Rdz_3:1_2 Rdz_3:1_3 Rdz_3:1_4 Rdz_3:1_5 Rdz_3:1_6 Rdz_3:1_7 Rdz_3:1_8 Rdz_3:1_9 Rdz_3:1_10 Rdz_3:1_11 Rdz_3:1_12 Rdz_3:1_13 Rdz_3:1_14 Rdz_3:1_15 Rdz_3:1_16 Rdz_3:1_17 Rdz_3:1_18 Rdz_3:1_19 Rdz_3:1_20 Rdz_3:1_21 Rdz_3:1_22 Rdz_3:1_23 Rdz_3:1_24 Rdz_3:1_25 Rdz_3:1_26 Rdz_3:1_27 Rdz_3:1_28 Rdz_3:1_29 Rdz_3:1_30 Rdz_3:1_31 Rdz_3:1_32 Rdz_3:1_33 Rdz_3:1_34 Rdz_3:1_35 Rdz_3:1_36 Rdz_3:1_37 Rdz_3:1_38
Rdz:3:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:3:2 καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ τῷ ὄφει Ἀπὸ καρποῦ ξύλου τοῦ παραδείσου φαγόμεθα,
Rdz:3:2 Now the serpent was the most crafty of all the brutes on the earth, which the Lord God made, and the serpent said to the woman, Wherefore has God said, Eat not of every tree of the garden? (Genesis 3:2 Brenton)
Rdz:3:2 Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, (Rdz 3:2 BT_4)
Rdz:3:2 καὶ εἶπεν γυνὴ τῷ ὄφει Ἀπὸ καρποῦ ξύλου τοῦ παραδείσου φαγόμεθα,
Rdz:3:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό ὄφις, -εως, ἡ, voc. pl. ὄφεις ἀπό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό παράδεισος, -ου, ὁ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -)
Rdz:3:2 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć kobieta / żona Wąż ?????????? Idiom Miotów węży były często postrzegane przez Jana w skałach i kiedy wybuchł pożar będą pędzić (phugein) do ich otworów dla bezpieczeństwa. On położył rękę na otworze bazyliszka od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem owoce; Nadgarstek drzewo / drewniane rzeczą Kawałek drewna; drewniane wdrożenia; szubienica lub, w NT, krzyż. raj jeść
Rdz:3:2 kai\ ei)=pen E( gunE\ tO=| o)/fei *)apo\ karpou= Xu/lou tou= paradei/sou fago/meTa,
Rdz:3:2 kai eipen hE gynE tO ofei apo karpu Xylu tu paradeisu fagomeTa,
Rdz:3:2 C VBI_AAI3S RA_NSF N3K_NSF RA_DSM N3I_DSM P N2_GSM N2N_GSN RA_GSM N2_GSM VF_FMI1P
Rdz:3:2 and also, even, namely to say/tell the woman/wife the serpent Βασιλισκος Idiom for Broods of snakes were often seen by John in the rocks and when a fire broke out they would scurry (phugein) to their holes for safety. He shall put his hand on the hole of the basilisk from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing fruit; Carpus tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the paradise to eat
Rdz:3:2 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) woman/wife (nom) the (dat) serpent (dat) away from (+gen) fruit (gen); Carpus (gen) tree/wooden thing (gen) the (gen) paradise (gen) we-will-be-EAT-ed
Rdz:3:2 Rdz_3:2_1 Rdz_3:2_2 Rdz_3:2_3 Rdz_3:2_4 Rdz_3:2_5 Rdz_3:2_6 Rdz_3:2_7 Rdz_3:2_8 Rdz_3:2_9 Rdz_3:2_10 Rdz_3:2_11 Rdz_3:2_12
Rdz:3:2 x x x x x x x x x x x x
Rdz:3:3 ἀπὸ δὲ καρποῦ τοῦ ξύλου, ὅ ἐστιν ἐν μέσῳ τοῦ παραδείσου, εἶπεν ὁ θεός Οὐ φάγεσθε ἀπ’ αὐτοῦ οὐδὲ μὴ ἅψησθε αὐτοῦ, ἵνα μὴ ἀποθάνητε.
Rdz:3:3 And the woman said to the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, (Genesis 3:3 Brenton)
Rdz:3:3 tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli». (Rdz 3:3 BT_4)
Rdz:3:3 ἀπὸ δὲ καρποῦ τοῦ ξύλου, ἐστιν ἐν μέσῳ τοῦ παραδείσου, εἶπεν θεός Οὐ φάγεσθε ἀπ’ αὐτοῦ οὐδὲ μὴ ἅψησθε αὐτοῦ, ἵνα μὴ ἀποθάνητε.
Rdz:3:3 ἀπό δέ καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό παράδεισος, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό οὐδέ (οὐ δέ) μή ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἵνα μή ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Rdz:3:3 od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem zaś owoce; Nadgarstek drzewo / drewniane rzeczą Kawałek drewna; drewniane wdrożenia; szubienica lub, w NT, krzyż. który / którego / których być w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między środkowy raj powiedzieć / powiedzieć Bóg  ??? przed nierównym oddechem jeść od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem on / ona / on / sama ???? przed samogłoskami czasem (mniejszość czasu) nie położyć ręce na podpalili, dotknij on / ona / on / sama żeby / ażeby / bo nie umrzeć
Rdz:3:3 a)po\ de\ karpou= tou= Xu/lou, o(/ e)stin e)n me/sO| tou= paradei/sou, ei)=pen o( Teo/s *ou) fa/gesTe a)p’ au)tou= ou)de\ mE\ a(/PSEsTe au)tou=, i(/na mE\ a)poTa/nEte.
Rdz:3:3 apo de karpu tu Xylu, ho estin en mesO tu paradeisu, eipen ho Teos u fagesTe ap’ autu ude mE haPSEsTe autu, hina mE apoTanEte.
Rdz:3:3 P x N2_GSM RA_GSN N2N_GSN RR_NSN V9_PAI3S P A1_DSM RA_GSM N2_GSM VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM D VF_FMI2P P RD_GSM C D VA_AMS2P RD_GSM C D VB_AAS2P
Rdz:3:3 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] fruit; Carpus the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. who/whom/which to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the paradise to say/tell the god [see theology] οὐχ before rough breathing to eat from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not to lay hands on set fire, touch he/she/it/same so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to die
Rdz:3:3 away from (+gen) Yet fruit (gen); Carpus (gen) the (gen) tree/wooden thing (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) paradise (gen) he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) god (nom) not you(pl)-will-be-EAT-ed, be-you(pl)-EAT-ed! away from (+gen) him/it/same (gen) neither/nor not you(pl)-should-be-LAY HandS ON-ed him/it/same (gen) so that / in order to /because not you(pl)-should-DIE
Rdz:3:3 Rdz_3:3_1 Rdz_3:3_2 Rdz_3:3_3 Rdz_3:3_4 Rdz_3:3_5 Rdz_3:3_6 Rdz_3:3_7 Rdz_3:3_8 Rdz_3:3_9 Rdz_3:3_10 Rdz_3:3_11 Rdz_3:3_12 Rdz_3:3_13 Rdz_3:3_14 Rdz_3:3_15 Rdz_3:3_16 Rdz_3:3_17 Rdz_3:3_18 Rdz_3:3_19 Rdz_3:3_20 Rdz_3:3_21 Rdz_3:3_22 Rdz_3:3_23 Rdz_3:3_24 Rdz_3:3_25
Rdz:3:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:3:4 καὶ εἶπεν ὁ ὄφις τῇ γυναικί Οὐ θανάτῳ ἀποθανεῖσθε·
Rdz:3:4 but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. (Genesis 3:4 Brenton)
Rdz:3:4 Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie! (Rdz 3:4 BT_4)
Rdz:3:4 καὶ εἶπεν ὄφις τῇ γυναικί Οὐ θανάτῳ ἀποθανεῖσθε·
Rdz:3:4 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ὄφις, -εως, ἡ, voc. pl. ὄφεις ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θάνατος, -ου, ὁ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Rdz:3:4 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć Wąż ?????????? Idiom Miotów węży były często postrzegane przez Jana w skałach i kiedy wybuchł pożar będą pędzić (phugein) do ich otworów dla bezpieczeństwa. On położył rękę na otworze bazyliszka kobieta / żona ??? przed nierównym oddechem śmierć umrzeć
Rdz:3:4 kai\ ei)=pen o( o)/fis tE=| gunaiki/ *ou) Tana/tO| a)poTanei=sTe·
Rdz:3:4 kai eipen ho ofis tE gynaiki u TanatO apoTaneisTe·
Rdz:3:4 C VBI_AAI3S RA_NSM N3I_NSM RA_DSF N3K_DSF D N2_DSM VF2_FMI2P
Rdz:3:4 and also, even, namely to say/tell the serpent Βασιλισκος Idiom for Broods of snakes were often seen by John in the rocks and when a fire broke out they would scurry (phugein) to their holes for safety. He shall put his hand on the hole of the basilisk the woman/wife οὐχ before rough breathing death to die
Rdz:3:4 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) serpent (nom) the (dat) woman/wife (dat) not death (dat) you(pl)-will-be-DIE-ed
Rdz:3:4 Rdz_3:4_1 Rdz_3:4_2 Rdz_3:4_3 Rdz_3:4_4 Rdz_3:4_5 Rdz_3:4_6 Rdz_3:4_7 Rdz_3:4_8 Rdz_3:4_9
Rdz:3:4 x x x x x x x x x
Rdz:3:5 ᾔδει γὰρ ὁ θεὸς ὅτι ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ’ αὐτοῦ, διανοιχθήσονται ὑμῶν οἱ ὀφθαλμοί, καὶ ἔσεσθε ὡς θεοὶ γινώσκοντες καλὸν καὶ πονηρόν.
Rdz:3:5 And the serpent said to the woman, Ye shall not surely die. (Genesis 3:5 Brenton)
Rdz:3:5 Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło». (Rdz 3:5 BT_4)
Rdz:3:5 ᾔδει γὰρ θεὸς ὅτι ἐν ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ’ αὐτοῦ, διανοιχθήσονται ὑμῶν οἱ ὀφθαλμοί, καὶ ἔσεσθε ὡς θεοὶ γινώσκοντες καλὸν καὶ πονηρόν.
Rdz:3:5 οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) γάρ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὅτι ἐν ὅς ἥ ὅ ἄν ἡμέρα, -ας -ἡ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό δι·αν·οίγω (δι+ανοιγ-, δι+ανοιξ-, δι+ανοιξ-, -, δι+ηνοιγ-, δι+ανοιχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς θεός, -οῦ, ὁ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) καί πονηρός -ά -όν
Rdz:3:5 dostrzec, aby zobaczyć, wiedzieć, aby mieć świadomość, aby zapoznać się z na, ponieważ, jak Bóg  dlatego, że w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między który / którego / których kiedykolwiek (jeśli w ogóle) dzień jeść od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem on / ona / on / sama otwarcie-all-the-way ty oko a także, nawet, a mianowicie być tak jak Bóg  wiedzieć i. e. rozpoznać. prawo nadające się (dosłownie), stąd też dobrze, właściwe, dobrze, dobrze, urodziwa, itd. (W przeciwieństwie do ??????, który jest z natury dobry, czyli Boga-kute). a także, nawet, a mianowicie zły wietrzenie (podnosząc, radując się lub proponujące) twardy, uciążliwego, pracy. Od ???? ??? ?????
Rdz:3:5 E)/|dei ga\r o( Teo\s o(/ti e)n E(=| a)/n E(me/ra| fa/gEte a)p’ au)tou=, dianoiCHTE/sontai u(mO=n oi( o)fTalmoi/, kai\ e)/sesTe O(s Teoi\ ginO/skontes kalo\n kai\ ponEro/n.
Rdz:3:5 Edei gar ho Teos hoti en hE an hEmera fagEte ap’ autu, dianoiCHTEsontai hymOn hoi ofTalmoi, kai esesTe hOs Teoi ginOskontes kalon kai ponEron.
Rdz:3:5 VXI_YAI3S x RA_NSM N2_NSM C P RR_DSF x N1A_DSF VB_AAS2P P RD_GSM VQ_FPI3P RP_GP RA_NPM N2_NPM C VF_FMI2P C N2_NPM V1_PAPNPM A1_ASN C A1A_ASN
Rdz:3:5 to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with for since, as the god [see theology] because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which ever (if ever) day to eat from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same to open up-all-the-way you the eye and also, even, namely to be as/like god [see theology] to know i.e. recognize. right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). and also, even, namely wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος
Rdz:3:5 he/she/it-had-PERCEIVE-ed for the (nom) god (nom) because/that in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) ever day (dat) you(pl)-should-EAT away from (+gen) him/it/same (gen) they-will-be-OPEN-ed-UP-ALL-THE-WAY you(pl) (gen) the (nom) eyes (nom|voc) and you(pl)-will-be as/like gods (nom|voc) while KNOW-ing (nom|voc) right ([Adj] acc, nom|acc|voc) and wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Rdz:3:5 Rdz_3:5_1 Rdz_3:5_2 Rdz_3:5_3 Rdz_3:5_4 Rdz_3:5_5 Rdz_3:5_6 Rdz_3:5_7 Rdz_3:5_8 Rdz_3:5_9 Rdz_3:5_10 Rdz_3:5_11 Rdz_3:5_12 Rdz_3:5_13 Rdz_3:5_14 Rdz_3:5_15 Rdz_3:5_16 Rdz_3:5_17 Rdz_3:5_18 Rdz_3:5_19 Rdz_3:5_20 Rdz_3:5_21 Rdz_3:5_22 Rdz_3:5_23 Rdz_3:5_24
Rdz:3:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:3:6 καὶ εἶδεν ἡ γυνὴ ὅτι καλὸν τὸ ξύλον εἰς βρῶσιν καὶ ὅτι ἀρεστὸν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἰδεῖν καὶ ὡραῖόν ἐστιν τοῦ κατανοῆσαι, καὶ λαβοῦσα τοῦ καρποῦ αὐτοῦ ἔφαγεν· καὶ ἔδωκεν καὶ τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς μετ’ αὐτῆς, καὶ ἔφαγον.
Rdz:3:6 For God knew that in whatever day ye should eat of it your eyes would be opened, and ye would be as gods, knowing good and evil. (Genesis 3:6 Brenton)
Rdz:3:6 Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł. (Rdz 3:6 BT_4)
Rdz:3:6 καὶ εἶδεν γυνὴ ὅτι καλὸν τὸ ξύλον εἰς βρῶσιν καὶ ὅτι ἀρεστὸν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἰδεῖν καὶ ὡραῖόν ἐστιν τοῦ κατανοῆσαι, καὶ λαβοῦσα τοῦ καρποῦ αὐτοῦ ἔφαγεν· καὶ ἔδωκεν καὶ τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς μετ’ αὐτῆς, καὶ ἔφαγον.
Rdz:3:6 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὅτι καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό εἰς[1] βρῶσις, -εως, ἡ καί ὅτι ἀρεστός -ή -όν ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ὡραῖος -α -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κατα·νοέω (κατα+νο(ε)-, κατα+νοη·σ-, κατα+νοη·σ-, -, -, -) καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) καί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -)
Rdz:3:6 a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), kobieta / żona dlatego, że prawo nadające się (dosłownie), stąd też dobrze, właściwe, dobrze, dobrze, urodziwa, itd. (W przeciwieństwie do ??????, który jest z natury dobry, czyli Boga-kute). drzewo / drewniane rzeczą Kawałek drewna; drewniane wdrożenia; szubienica lub, w NT, krzyż. do (acc) food (jedzenie, jedzenie, mięso) a także, nawet, a mianowicie dlatego, że przyjemny oko zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), a także, nawet, a mianowicie aktualny być rozumieć ??????? pojąć, zrozumieć, a także, nawet, a mianowicie chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem owoce; Nadgarstek on / ona / on / sama jeść a także, nawet, a mianowicie dawać a także, nawet, a mianowicie mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, Bóg, itp; czasem, "mąż". on / ona / on / sama po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie jeść
Rdz:3:6 kai\ ei)=den E( gunE\ o(/ti kalo\n to\ Xu/lon ei)s brO=sin kai\ o(/ti a)resto\n toi=s o)fTalmoi=s i)dei=n kai\ O(rai=o/n e)stin tou= katanoE=sai, kai\ labou=sa tou= karpou= au)tou= e)/fagen· kai\ e)/dOken kai\ tO=| a)ndri\ au)tE=s met’ au)tE=s, kai\ e)/fagon.
Rdz:3:6 kai eiden hE gynE hoti kalon to Xylon eis brOsin kai hoti areston tois ofTalmois idein kai hOraion estin tu katanoEsai, kai labusa tu karpu autu efagen· kai edOken kai tO andri autEs met’ autEs, kai efagon.
Rdz:3:6 C VBI_AAI3S RA_NSF N3K_NSF C A1_NSN RA_NSN N2N_NSN P N3I_ASF C C A1_NSN RA_DPM N2_DPM VB_AAN C A1A_NSN V9_PAI3S RA_GSN VA_AAN C VB_AAPNSF RA_GSM N2_GSM RD_GSN VBI_AAI3S C VAI_AAI3S C RA_DSM N3_DSM RD_GSF P RD_GSF C VBI_AAI3P
Rdz:3:6 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the woman/wife because/that right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. into (+acc) food (meal, food, meat) and also, even, namely because/that pleasing the eye to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely timely to be the to understand κατανοώ comprehend, understand and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the fruit; Carpus he/she/it/same to eat and also, even, namely to give and also, even, namely the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to eat
Rdz:3:6 and he/she/it-SEE-ed the (nom) woman/wife (nom) because/that right ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) tree/wooden thing (nom|acc|voc) into (+acc) food (acc) and because/that pleasing ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (dat) eyes (dat) to-SEE and timely ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-is the (gen) to-UNDERSTand, be-you(sg)-UNDERSTand-ed!, he/she/it-happens-to-UNDERSTand (opt) and upon TAKE HOLD OF-ing (nom|voc) the (gen) fruit (gen); Carpus (gen) him/it/same (gen) he/she/it-EAT-ed and he/she/it-GIVE-ed and the (dat) man, husband (dat) her/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) her/it/same (gen) and I-EAT-ed, they-EAT-ed
Rdz:3:6 Rdz_3:6_1 Rdz_3:6_2 Rdz_3:6_3 Rdz_3:6_4 Rdz_3:6_5 Rdz_3:6_6 Rdz_3:6_7 Rdz_3:6_8 Rdz_3:6_9 Rdz_3:6_10 Rdz_3:6_11 Rdz_3:6_12 Rdz_3:6_13 Rdz_3:6_14 Rdz_3:6_15 Rdz_3:6_16 Rdz_3:6_17 Rdz_3:6_18 Rdz_3:6_19 Rdz_3:6_20 Rdz_3:6_21 Rdz_3:6_22 Rdz_3:6_23 Rdz_3:6_24 Rdz_3:6_25 Rdz_3:6_26 Rdz_3:6_27 Rdz_3:6_28 Rdz_3:6_29 Rdz_3:6_30 Rdz_3:6_31 Rdz_3:6_32 Rdz_3:6_33 Rdz_3:6_34 Rdz_3:6_35 Rdz_3:6_36 Rdz_3:6_37
Rdz:3:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:3:7 καὶ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν δύο, καὶ ἔγνωσαν ὅτι γυμνοὶ ἦσαν, καὶ ἔρραψαν φύλλα συκῆς καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς περιζώματα.
Rdz:3:7 And the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes to look upon and beautiful to contemplate, and having taken of its fruit she ate, and she gave to her husband also with her, and they ate. (Genesis 3:7 Brenton)
Rdz:3:7 A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. (Rdz 3:7 BT_4)
Rdz:3:7 καὶ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν δύο, καὶ ἔγνωσαν ὅτι γυμνοὶ ἦσαν, καὶ ἔρραψαν φύλλα συκῆς καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς περιζώματα.
Rdz:3:7 καί δι·αν·οίγω (δι+ανοιγ-, δι+ανοιξ-, δι+ανοιξ-, -, δι+ηνοιγ-, δι+ανοιχ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι γυμνός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί   φύλλον, -ου, τό συκῆ, -ῆς, ἡ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ  
Rdz:3:7 a także, nawet, a mianowicie otwarcie-all-the-way oko dwa a także, nawet, a mianowicie wiedzieć i. e. rozpoznać. dlatego, że nagi być a także, nawet, a mianowicie ? liść paproci lub palmy, lameli, kursują [Liście jest rzeczownikiem, że odnosi się do masy liści jako cecha roślin] drzewo figowe a także, nawet, a mianowicie robić / zrobić self / our- / your- / się ?
Rdz:3:7 kai\ diEnoi/CHTEsan oi( o)fTalmoi\ tO=n du/o, kai\ e)/gnOsan o(/ti gumnoi\ E)=san, kai\ e)/rraPSan fu/lla sukE=s kai\ e)poi/Esan e(autoi=s periDZO/mata.
Rdz:3:7 kai diEnoiCHTEsan hoi ofTalmoi tOn dyo, kai egnOsan hoti gymnoi Esan, kai erraPSan fylla sykEs kai epoiEsan heautois periDZOmata.
Rdz:3:7 C VQI_API3P RA_NPM N2_NPM RA_GPM M C VZI_AAI3P C A1_NPM V9_IAI3P C VAI_AAI3P N2N_APN N1_GSF C VAI_AAI3P RD_DPM N3W_APN
Rdz:3:7 and also, even, namely to open up-all-the-way the eye the two and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that naked to be and also, even, namely ć leaf frond, lamella, ply [Foliage is a mass noun that refers to leaves as a feature of plants] fig tree and also, even, namely to do/make self /our-/your-/themselves ć
Rdz:3:7 and they-were-OPEN-ed-UP-ALL-THE-WAY the (nom) eyes (nom|voc) the (gen) two (nom, acc, gen) and they-KNOW-ed because/that naked ([Adj] nom|voc) they-were and   leafs (nom|acc|voc) fig tree (gen) and they-DO/MAKE-ed selves (dat)  
Rdz:3:7 Rdz_3:7_1 Rdz_3:7_2 Rdz_3:7_3 Rdz_3:7_4 Rdz_3:7_5 Rdz_3:7_6 Rdz_3:7_7 Rdz_3:7_8 Rdz_3:7_9 Rdz_3:7_10 Rdz_3:7_11 Rdz_3:7_12 Rdz_3:7_13 Rdz_3:7_14 Rdz_3:7_15 Rdz_3:7_16 Rdz_3:7_17 Rdz_3:7_18 Rdz_3:7_19
Rdz:3:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:3:8 καὶ ἤκουσαν τὴν φωνὴν κυρίου τοῦ θεοῦ περιπατοῦντος ἐν τῷ παραδείσῳ τὸ δειλινόν, καὶ ἐκρύβησαν ὅ τε Αδαμ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἀπὸ προσώπου κυρίου τοῦ θεοῦ ἐν μέσῳ τοῦ ξύλου τοῦ παραδείσου.
Rdz:3:8 And the eyes of both were opened, and they perceived that they were naked, and they sewed fig leaves together, and made themselves aprons to go round them. (Genesis 3:8 Brenton)
Rdz:3:8 Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w porze kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. (Rdz 3:8 BT_4)
Rdz:3:8 Καὶ ἤκουσαν τὴν φωνὴν κυρίου τοῦ θεοῦ περιπατοῦντος ἐν τῷ παραδείσῳ τὸ δειλινόν, καὶ ἐκρύβησαν τε Αδαμ καὶ γυνὴ αὐτοῦ ἀπὸ προσώπου κυρίου τοῦ θεοῦ ἐν μέσῳ τοῦ ξύλου τοῦ παραδείσου.
Rdz:3:8 καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ περι·πατέω (περι+πατ(ε)-, περι+πατη·σ-, περι+πατη·σ-, περι+πεπατη·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό παράδεισος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   καί κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ὅς ἥ ὅ τέ Ἀδάμ, ὁ καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό παράδεισος, -ου, ὁ
Rdz:3:8 a także, nawet, a mianowicie się pochodzić przyszedłem. Przyjechałem. ; słyszeć wydawać okrzyki / głosowych panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Bóg  chodzić w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między raj ? a także, nawet, a mianowicie ukryć ukrywaj, czaić który / którego / których i [postpositive współrzędnych] Adam a także, nawet, a mianowicie kobieta / żona on / ona / on / sama od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem twarz panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Bóg  w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między środkowy drzewo / drewniane rzeczą Kawałek drewna; drewniane wdrożenia; szubienica lub, w NT, krzyż. raj
Rdz:3:8 *kai\ E)/kousan tE\n fOnE\n kuri/ou tou= Teou= peripatou=ntos e)n tO=| paradei/sO| to\ deilino/n, kai\ e)kru/bEsan o(/ te *adam kai\ E( gunE\ au)tou= a)po\ prosO/pou kuri/ou tou= Teou= e)n me/sO| tou= Xu/lou tou= paradei/sou.
Rdz:3:8 kai Ekusan tEn fOnEn kyriu tu Teu peripatuntos en tO paradeisO to deilinon, kai ekrybEsan ho te adam kai hE gynE autu apo prosOpu kyriu tu Teu en mesO tu Xylu tu paradeisu.
Rdz:3:8 C VAI_AAI3P RA_ASF N1_ASF N2_GSM RA_GSM N2_GSM V2_PAPGSM P RA_DSM N2_DSM RA_ASN A1_ASN C VZI_AAI3P RR_NSN x N_NSM C RA_NSF N3K_NSF RD_GSM P N2N_GSN N2_GSM RA_GSM N2_GSM P A1_DSM RA_GSN N2N_GSN RA_GSM N2_GSM
Rdz:3:8 and also, even, namely to have come I have come. I have arrived.; to hear the sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] to walk in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the paradise the ć and also, even, namely to hide conceal, skulk who/whom/which and [postpositive coordinate] Adam and also, even, namely the woman/wife he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the paradise
Rdz:3:8 and while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed the (acc) sound/voice (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) while WALK-ing (gen) in/among/by (+dat) the (dat) paradise (dat) the (nom|acc)   and they-were-HIDE-ed who/whom/which (nom|acc) and [postpositive coordinate] Adam (indecl) and the (nom) woman/wife (nom) him/it/same (gen) away from (+gen) face (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) tree/wooden thing (gen) the (gen) paradise (gen)
Rdz:3:8 Rdz_3:8_1 Rdz_3:8_2 Rdz_3:8_3 Rdz_3:8_4 Rdz_3:8_5 Rdz_3:8_6 Rdz_3:8_7 Rdz_3:8_8 Rdz_3:8_9 Rdz_3:8_10 Rdz_3:8_11 Rdz_3:8_12 Rdz_3:8_13 Rdz_3:8_14 Rdz_3:8_15 Rdz_3:8_16 Rdz_3:8_17 Rdz_3:8_18 Rdz_3:8_19 Rdz_3:8_20 Rdz_3:8_21 Rdz_3:8_22 Rdz_3:8_23 Rdz_3:8_24 Rdz_3:8_25 Rdz_3:8_26 Rdz_3:8_27 Rdz_3:8_28 Rdz_3:8_29 Rdz_3:8_30 Rdz_3:8_31 Rdz_3:8_32 Rdz_3:8_33
Rdz:3:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:3:9 καὶ ἐκάλεσεν κύριος ὁ θεὸς τὸν Αδαμ καὶ εἶπεν αὐτῷ Αδαμ, ποῦ εἶ;
Rdz:3:9 And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the afternoon; and both Adam and his wife hid themselves from the face of the Lord God in the midst of the trees of the garden. (Genesis 3:9 Brenton)
Rdz:3:9 Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: «Gdzie jesteś?» (Rdz 3:9 BT_4)
Rdz:3:9 καὶ ἐκάλεσεν κύριος θεὸς τὸν Αδαμ καὶ εἶπεν αὐτῷ Αδαμ, ποῦ εἶ;
Rdz:3:9 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Ἀδάμ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Ἀδάμ, ὁ ποῦ[1] εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Rdz:3:9 a także, nawet, a mianowicie zadzwonić połączenia panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Bóg  Adam a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama Adam gdzie iść; być
Rdz:3:9 kai\ e)ka/lesen ku/rios o( Teo\s to\n *adam kai\ ei)=pen au)tO=| *adam, pou= ei)=;
Rdz:3:9 kai ekalesen kyrios ho Teos ton adam kai eipen autO adam, pu ei;
Rdz:3:9 C VAI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_ASM N_ASM C VBI_AAI3S RD_DSM N_VSM D V9_PAI2S
Rdz:3:9 and also, even, namely to call call lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the Adam and also, even, namely to say/tell he/she/it/same Adam where to go; to be
Rdz:3:9 and he/she/it-CALL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (acc) Adam (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) Adam (indecl) where you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are
Rdz:3:9 Rdz_3:9_1 Rdz_3:9_2 Rdz_3:9_3 Rdz_3:9_4 Rdz_3:9_5 Rdz_3:9_6 Rdz_3:9_7 Rdz_3:9_8 Rdz_3:9_9 Rdz_3:9_10 Rdz_3:9_11 Rdz_3:9_12 Rdz_3:9_13
Rdz:3:9 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:3:10 καὶ εἶπεν αὐτῷ Τὴν φωνήν σου ἤκουσα περιπατοῦντος ἐν τῷ παραδείσῳ καὶ ἐφοβήθην, ὅτι γυμνός εἰμι, καὶ ἐκρύβην.
Rdz:3:10 And the Lord God called Adam and said to him, Adam, where art thou? (Genesis 3:10 Brenton)
Rdz:3:10 On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się». (Rdz 3:10 BT_4)
Rdz:3:10 καὶ εἶπεν αὐτῷ Τὴν φωνήν σου ἤκουσα περιπατοῦντος ἐν τῷ παραδείσῳ καὶ ἐφοβήθην, ὅτι γυμνός εἰμι, καὶ ἐκρύβην.
Rdz:3:10 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) περι·πατέω (περι+πατ(ε)-, περι+πατη·σ-, περι+πατη·σ-, περι+πεπατη·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό παράδεισος, -ου, ὁ καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὅτι γυμνός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-)
Rdz:3:10 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama wydawać okrzyki / głosowych ty; twój / twoje (SG) się pochodzić przyszedłem. Przyjechałem. ; słyszeć chodzić w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między raj a także, nawet, a mianowicie bać się dlatego, że nagi iść; być a także, nawet, a mianowicie ukryć ukrywaj, czaić
Rdz:3:10 kai\ ei)=pen au)tO=| *tE\n fOnE/n sou E)/kousa peripatou=ntos e)n tO=| paradei/sO| kai\ e)fobE/TEn, o(/ti gumno/s ei)mi, kai\ e)kru/bEn.
Rdz:3:10 kai eipen autO tEn fOnEn su Ekusa peripatuntos en tO paradeisO kai efobETEn, hoti gymnos eimi, kai ekrybEn.
Rdz:3:10 C VBI_AAI3S RD_DSM RA_ASF N1_ASF RP_GS VAI_AAI1S V2_PAPGSM P RA_DSM N2_DSM C VCI_API1S C A1_NSM V9_PAI1S C VDI_API1S
Rdz:3:10 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same the sound/voice cries you; your/yours(sg) to have come I have come. I have arrived.; to hear to walk in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the paradise and also, even, namely to fear because/that naked to go; to be and also, even, namely to hide conceal, skulk
Rdz:3:10 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) the (acc) sound/voice (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) while HAVE COME-ing (nom|voc); I-HEAR-ed while WALK-ing (gen) in/among/by (+dat) the (dat) paradise (dat) and I-was-FEAR-ed because/that naked ([Adj] nom) I-am-GO-ing; I-am and I-was-HIDE-ed
Rdz:3:10 Rdz_3:10_1 Rdz_3:10_2 Rdz_3:10_3 Rdz_3:10_4 Rdz_3:10_5 Rdz_3:10_6 Rdz_3:10_7 Rdz_3:10_8 Rdz_3:10_9 Rdz_3:10_10 Rdz_3:10_11 Rdz_3:10_12 Rdz_3:10_13 Rdz_3:10_14 Rdz_3:10_15 Rdz_3:10_16 Rdz_3:10_17 Rdz_3:10_18
Rdz:3:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:3:11 καὶ εἶπεν αὐτῷ Τίς ἀνήγγειλέν σοι ὅτι γυμνὸς εἶ; μὴ ἀπὸ τοῦ ξύλου, οὗ ἐνετειλάμην σοι τούτου μόνου μὴ φαγεῖν ἀπ’ αὐτοῦ, ἔφαγες;
Rdz:3:11 And he said to him, I heard thy voice as thou walkedst in the garden, and I feared because I was naked and I hid myself. (Genesis 3:11 Brenton)
Rdz:3:11 Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?» (Rdz 3:11 BT_4)
Rdz:3:11 καὶ εἶπεν αὐτῷ Τίς ἀνήγγειλέν σοι ὅτι γυμνὸς εἶ; μὴ ἀπὸ τοῦ ξύλου, οὗ ἐνετειλάμην σοι τούτου μόνου μὴ φαγεῖν ἀπ’ αὐτοῦ, ἔφαγες;
Rdz:3:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὅτι γυμνός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μή ἀπό ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) οὗτος αὕτη τοῦτο μόνος -η -ον μή ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -)
Rdz:3:11 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. głosić głosić raport ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub dlatego, że nagi iść; być nie od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem drzewo / drewniane rzeczą Kawałek drewna; drewniane wdrożenia; szubienica lub, w NT, krzyż. gdzie ??? ?? oznacza "aż gdzie (w czasie)", to znaczy ", aż po", "do czasu" lub "do tego stopnia, że"; który / którego / których do polecenia nakazują ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] Jedynym wyjątkiem, sola, tylko, sam (patrz ????????? G2651 siebie, tylko, tylko, sam) nie jeść od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem on / ona / on / sama jeść
Rdz:3:11 kai\ ei)=pen au)tO=| *ti/s a)nE/ggeile/n soi o(/ti gumno\s ei)=; mE\ a)po\ tou= Xu/lou, ou(= e)neteila/mEn soi tou/tou mo/nou mE\ fagei=n a)p’ au)tou=, e)/fages;
Rdz:3:11 kai eipen autO tis anEngeilen soi hoti gymnos ei; mE apo tu Xylu, hu eneteilamEn soi tutu monu mE fagein ap’ autu, efages;
Rdz:3:11 C VBI_AAI3S RD_DSM RI_NSM VAI_AAI3S RP_DS C A1_NSM V9_PAI2S D P RA_GSN N2N_GSN RR_GSN VAI_AMI1S RP_DS RD_GSM A1_GSM D VB_AAN P RD_GSN VBI_AAI2S
Rdz:3:11 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to proclaim proclaim, report you; your/yours(sg); to rub worn, rub because/that naked to go; to be not from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to enjoin command you; your/yours(sg); to rub worn, rub this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) not to eat from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same to eat
Rdz:3:11 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) who/what/why (nom) he/she/it-PROCLAIM-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) because/that naked ([Adj] nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are not away from (+gen) the (gen) tree/wooden thing (gen) where; who/whom/which (gen) I-was-ENJOIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) this (gen) sole ([Adj] gen) not to-will-EAT, to-EAT away from (+gen) him/it/same (gen) you(sg)-EAT-ed
Rdz:3:11 Rdz_3:11_1 Rdz_3:11_2 Rdz_3:11_3 Rdz_3:11_4 Rdz_3:11_5 Rdz_3:11_6 Rdz_3:11_7 Rdz_3:11_8 Rdz_3:11_9 Rdz_3:11_10 Rdz_3:11_11 Rdz_3:11_12 Rdz_3:11_13 Rdz_3:11_14 Rdz_3:11_15 Rdz_3:11_16 Rdz_3:11_17 Rdz_3:11_18 Rdz_3:11_19 Rdz_3:11_20 Rdz_3:11_21 Rdz_3:11_22 Rdz_3:11_23
Rdz:3:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:3:12 καὶ εἶπεν ὁ Αδαμ Ἡ γυνή, ἣν ἔδωκας μετ’ ἐμοῦ, αὕτη μοι ἔδωκεν ἀπὸ τοῦ ξύλου, καὶ ἔφαγον.
Rdz:3:12 And God said to him, Who told thee that thou wast naked, unless thou hast eaten of the tree concerning which I charged thee of it alone not to eat? (Genesis 3:12 Brenton)
Rdz:3:12 Mężczyzna odpowiedział: «Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem». (Rdz 3:12 BT_4)
Rdz:3:12 καὶ εἶπεν Αδαμ γυνή, ἣν ἔδωκας μετ’ ἐμοῦ, αὕτη μοι ἔδωκεν ἀπὸ τοῦ ξύλου, καὶ ἔφαγον.
Rdz:3:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό Ἀδάμ, ὁ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν οὗτος αὕτη τοῦτο ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -)
Rdz:3:12 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć Adam kobieta / żona który / którego / których dawać po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem JA; mój / moja to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] JA dawać od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem drzewo / drewniane rzeczą Kawałek drewna; drewniane wdrożenia; szubienica lub, w NT, krzyż. a także, nawet, a mianowicie jeść
Rdz:3:12 kai\ ei)=pen o( *adam *(E gunE/, E(\n e)/dOkas met’ e)mou=, au(/tE moi e)/dOken a)po\ tou= Xu/lou, kai\ e)/fagon.
Rdz:3:12 kai eipen ho adam hE gynE, hEn edOkas met’ emu, hautE moi edOken apo tu Xylu, kai efagon.
Rdz:3:12 C VBI_AAI3S RA_NSM N_NSM RA_NSF N3K_NSF RR_ASF VAI_AAI2S P RP_GS RD_NSF RP_DS VAI_AAI3S P RA_GSN N2N_GSN C VBI_AAI3P
Rdz:3:12 and also, even, namely to say/tell the Adam the woman/wife who/whom/which to give after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] I to give from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. and also, even, namely to eat
Rdz:3:12 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) Adam (indecl) the (nom) woman/wife (nom) who/whom/which (acc) you(sg)-GIVE-ed after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) this (nom) me (dat) he/she/it-GIVE-ed away from (+gen) the (gen) tree/wooden thing (gen) and I-EAT-ed, they-EAT-ed
Rdz:3:12 Rdz_3:12_1 Rdz_3:12_2 Rdz_3:12_3 Rdz_3:12_4 Rdz_3:12_5 Rdz_3:12_6 Rdz_3:12_7 Rdz_3:12_8 Rdz_3:12_9 Rdz_3:12_10 Rdz_3:12_11 Rdz_3:12_12 Rdz_3:12_13 Rdz_3:12_14 Rdz_3:12_15 Rdz_3:12_16 Rdz_3:12_17 Rdz_3:12_18
Rdz:3:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:3:13 καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεὸς τῇ γυναικί Τί τοῦτο ἐποίησας; καὶ εἶπεν ἡ γυνή Ὁ ὄφις ἠπάτησέν με, καὶ ἔφαγον.
Rdz:3:13 And Adam said, The woman whom thou gavest to be with me--she gave me of the tree and I ate. (Genesis 3:13 Brenton)
Rdz:3:13 Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: «Dlaczego to uczyniłaś?» Niewiasta odpowiedziała: «Wąż mnie zwiódł i zjadłam». (Rdz 3:13 BT_4)
Rdz:3:13 καὶ εἶπεν κύριος θεὸς τῇ γυναικί Τί τοῦτο ἐποίησας; καὶ εἶπεν γυνή ὄφις ἠπάτησέν με, καὶ ἔφαγον.
Rdz:3:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό ὄφις, -εως, ἡ, voc. pl. ὄφεις ἀπατάω (απατ(α)-, απατη·σ-, απατη·σ-, -, -, απατη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -)
Rdz:3:13 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Bóg  kobieta / żona kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] robić / zrobić a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć kobieta / żona Wąż ?????????? Idiom Miotów węży były często postrzegane przez Jana w skałach i kiedy wybuchł pożar będą pędzić (phugein) do ich otworów dla bezpieczeństwa. On położył rękę na otworze bazyliszka oszukać JA a także, nawet, a mianowicie jeść
Rdz:3:13 kai\ ei)=pen ku/rios o( Teo\s tE=| gunaiki/ *ti/ tou=to e)poi/Esas; kai\ ei)=pen E( gunE/ *(o o)/fis E)pa/tEse/n me, kai\ e)/fagon.
Rdz:3:13 kai eipen kyrios ho Teos tE gynaiki ti tuto epoiEsas; kai eipen hE gynE o ofis EpatEsen me, kai efagon.
Rdz:3:13 C VBI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_DSF N3K_DSF RI_ASN RD_ASN VAI_AAI2S C VBI_AAI3S RA_NSF N3K_NSF RA_NSM N3I_NSM VAI_AAI3S RP_AS C VBI_AAI3P
Rdz:3:13 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the woman/wife who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make and also, even, namely to say/tell the woman/wife the serpent Βασιλισκος Idiom for Broods of snakes were often seen by John in the rocks and when a fire broke out they would scurry (phugein) to their holes for safety. He shall put his hand on the hole of the basilisk to deceive I and also, even, namely to eat
Rdz:3:13 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (dat) woman/wife (dat) who/what/why (nom|acc) this (nom|acc) you(sg)-DO/MAKE-ed and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) woman/wife (nom) the (nom) serpent (nom) he/she/it-DECEIVE-ed me (acc) and I-EAT-ed, they-EAT-ed
Rdz:3:13 Rdz_3:13_1 Rdz_3:13_2 Rdz_3:13_3 Rdz_3:13_4 Rdz_3:13_5 Rdz_3:13_6 Rdz_3:13_7 Rdz_3:13_8 Rdz_3:13_9 Rdz_3:13_10 Rdz_3:13_11 Rdz_3:13_12 Rdz_3:13_13 Rdz_3:13_14 Rdz_3:13_15 Rdz_3:13_16 Rdz_3:13_17 Rdz_3:13_18 Rdz_3:13_19 Rdz_3:13_20
Rdz:3:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:3:14 καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεὸς τῷ ὄφει Ὅτι ἐποίησας τοῦτο, ἐπικατάρατος σὺ ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν θηρίων τῆς γῆς· ἐπὶ τῷ στήθει σου καὶ τῇ κοιλίᾳ πορεύσῃ καὶ γῆν φάγῃ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου.
Rdz:3:14 And the Lord God said to the woman, Why hast thou done this? And the woman said, The serpent deceived me and I ate. (Genesis 3:14 Brenton)
Rdz:3:14 Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: «Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. (Rdz 3:14 BT_4)
Rdz:3:14 καὶ εἶπεν κύριος θεὸς τῷ ὄφει Ὅτι ἐποίησας τοῦτο, ἐπικατάρατος σὺ ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν θηρίων τῆς γῆς· ἐπὶ τῷ στήθει σου καὶ τῇ κοιλίᾳ πορεύσῃ καὶ γῆν φάγῃ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου.
Rdz:3:14 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ὄφις, -εως, ἡ, voc. pl. ὄφεις ὅτι ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπι·κατ·άρατος -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό καί ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐπί ὁ ἡ τό στῆθο·ς, -ους, τό, gen. pl. -έων σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Rdz:3:14 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Bóg  Wąż ?????????? Idiom Miotów węży były często postrzegane przez Jana w skałach i kiedy wybuchł pożar będą pędzić (phugein) do ich otworów dla bezpieczeństwa. On położył rękę na otworze bazyliszka dlatego, że robić / zrobić to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] przeklęty ty od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem każdy wszystkim, każde, każde, całość Zwierzę (bestia) a także, nawet, a mianowicie od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem każdy wszystkim, każde, każde, całość bestia ziemia / Ziemia na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem skrzynia ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie brzuch iść a także, nawet, a mianowicie ziemia / Ziemia jeść każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania dzień istota życia, życia, ducha; żywy ty; twój / twoje (SG)
Rdz:3:14 kai\ ei)=pen ku/rios o( Teo\s tO=| o)/fei *(/oti e)poi/Esas tou=to, e)pikata/ratos su\ a)po\ pa/ntOn tO=n ktEnO=n kai\ a)po\ pa/ntOn tO=n TEri/On tE=s gE=s· e)pi\ tO=| stE/Tei sou kai\ tE=| koili/a| poreu/sE| kai\ gE=n fa/gE| pa/sas ta\s E(me/ras tE=s DZOE=s sou.
Rdz:3:14 kai eipen kyrios ho Teos tO ofei hoti epoiEsas tuto, epikataratos sy apo pantOn tOn ktEnOn kai apo pantOn tOn TEriOn tEs gEs· epi tO stETei su kai tE koilia poreusE kai gEn fagE pasas tas hEmeras tEs DZOEs su.
Rdz:3:14 C VBI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_DSM N3I_DSM C VAI_AAI2S RD_ASN A1B_NSM RP_NS P A3_GPN RA_GPN N3E_GPN C P A3_GPN RA_GPN N2N_GPN RA_GSF N1_GSF P RA_DSN N3E_DSN RP_GS C RA_DSF N1A_DSF VF_FMI2S C N1_ASF VF_FMI2S A1S_APF RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF RP_GS
Rdz:3:14 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the serpent Βασιλισκος Idiom for Broods of snakes were often seen by John in the rocks and when a fire broke out they would scurry (phugein) to their holes for safety. He shall put his hand on the hole of the basilisk because/that to do/make this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] cursed you from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the Animal (beast) and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the beast the earth/land upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the chest you; your/yours(sg) and also, even, namely the belly to go and also, even, namely earth/land to eat every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day the life being, living, spirit; alive you; your/yours(sg)
Rdz:3:14 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (dat) serpent (dat) because/that you(sg)-DO/MAKE-ed this (nom|acc) cursed ([Adj] nom) you(sg) (nom) away from (+gen) all (gen) the (gen) Animals (gen) and away from (+gen) all (gen) the (gen) beasts (gen) the (gen) earth/land (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) chest (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (dat) belly (dat) you(sg)-will-be-GO-ed, he/she/it-should-GO, you(sg)-should-be-GO-ed and earth/land (acc) you(sg)-will-be-EAT-ed, he/she/it-should-EAT, you(sg)-should-be-EAT-ed all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) the (gen) life (gen); alive ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Rdz:3:14 Rdz_3:14_1 Rdz_3:14_2 Rdz_3:14_3 Rdz_3:14_4 Rdz_3:14_5 Rdz_3:14_6 Rdz_3:14_7 Rdz_3:14_8 Rdz_3:14_9 Rdz_3:14_10 Rdz_3:14_11 Rdz_3:14_12 Rdz_3:14_13 Rdz_3:14_14 Rdz_3:14_15 Rdz_3:14_16 Rdz_3:14_17 Rdz_3:14_18 Rdz_3:14_19 Rdz_3:14_20 Rdz_3:14_21 Rdz_3:14_22 Rdz_3:14_23 Rdz_3:14_24 Rdz_3:14_25 Rdz_3:14_26 Rdz_3:14_27 Rdz_3:14_28 Rdz_3:14_29 Rdz_3:14_30 Rdz_3:14_31 Rdz_3:14_32 Rdz_3:14_33 Rdz_3:14_34 Rdz_3:14_35 Rdz_3:14_36 Rdz_3:14_37 Rdz_3:14_38 Rdz_3:14_39 Rdz_3:14_40
Rdz:3:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:3:15 καὶ ἔχθραν θήσω ἀνὰ μέσον σου καὶ ἀνὰ μέσον τῆς γυναικὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματός σου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματος αὐτῆς· αὐτός σου τηρήσει κεφαλήν, καὶ σὺ τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν.
Rdz:3:15 And the Lord God said to the serpent, Because thou hast done this thou art cursed above all cattle and all the brutes of the earth, on thy breast and belly thou shalt go, and thou shalt eat earth all the days of thy life. (Genesis 3:15 Brenton)
Rdz:3:15 Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę». (Rdz 3:15 BT_4)
Rdz:3:15 καὶ ἔχθραν θήσω ἀνὰ μέσον σου καὶ ἀνὰ μέσον τῆς γυναικὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματός σου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματος αὐτῆς· αὐτός σου τηρήσει κεφαλήν, καὶ σὺ τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν.
Rdz:3:15 καί ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἀνά μέσος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν τήρησις, -εως, ἡ; τηρέω (τηρ(ε)-, τηρη·σ-, τηρη·σ-, τετηρη·κ-, τετηρη-, τηρη·θ-) κεφαλή, -ῆς, ἡ καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς τήρησις, -εως, ἡ; τηρέω (τηρ(ε)-, τηρη·σ-, τηρη·σ-, τετηρη·κ-, τετηρη-, τηρη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πτέρνα, -ης, ἡ
Rdz:3:15 a także, nawet, a mianowicie wrogość; wrogi umieścić położyć, postawić, zestaw, umiejscowienia, stację w górę / każdy / przez (acc) środkowy ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie w górę / każdy / przez (acc) środkowy ... kobieta / żona a także, nawet, a mianowicie... w górę / każdy / przez (acc)... środkowy sperma, nasiona, kiełki (Kiełbik, bud) ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie w górę / każdy / przez (acc) środkowy sperma, nasiona, kiełki (Kiełbik, bud) on / ona / on / sama... on / ona / on / sama ty; twój / twoje (SG)... utrzymania; zachować przestrzegać, obserwować, czuwać nad... głowa a także, nawet, a mianowicie ty utrzymania; zachować przestrzegać, obserwować, czuwać nad on / ona / on / sama pięta
Rdz:3:15 kai\ e)/CHTran TE/sO a)na\ me/son sou kai\ a)na\ me/son tE=s gunaiko\s kai\ a)na\ me/son tou= spe/rmato/s sou kai\ a)na\ me/son tou= spe/rmatos au)tE=s· au)to/s sou tErE/sei kefalE/n, kai\ su\ tErE/seis au)tou= pte/rnan.
Rdz:3:15 kai eCHTran TEsO ana meson su kai ana meson tEs gynaikos kai ana meson tu spermatos su kai ana meson tu spermatos autEs· autos su tErEsei kefalEn, kai sy tErEseis autu pternan.
Rdz:3:15 C N1A_ASF VF_FAI1S P A1_ASN RP_GS C P A1_ASM RA_GSF N3K_GSF C P A1_ASM RA_GSN N3M_GSN RP_GS C P A1_ASM RA_GSN N3M_GSN RD_GSF RD_NSM RP_GS VF_FAI3S N1_ASF C RP_NS VF_FAI2S RD_GSM N1S_ASF
Rdz:3:15 and also, even, namely enmity; hostile to place lay, put, set, situate, station up/each/by (+acc) middle you; your/yours(sg) and also, even, namely up/each/by (+acc) middle the woman/wife and also, even, namely up/each/by (+acc) middle the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) you; your/yours(sg) and also, even, namely up/each/by (+acc) middle the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same he/she/it/same you; your/yours(sg) keep; to keep abide by, observe, keep watch over head and also, even, namely you keep; to keep abide by, observe, keep watch over he/she/it/same heel
Rdz:3:15 and enmity (acc); hostile ([Adj] acc) I-will-PLACE, I-should-PLACE up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) woman/wife (gen) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) seed (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) seed (gen) her/it/same (gen) he/it/same (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) keep (dat); he/she/it-will-KEEP, you(sg)-will-be-KEEP-ed (classical) head (acc) and you(sg) (nom) keeps (acc, nom|voc); you(sg)-will-KEEP him/it/same (gen) heel (acc)
Rdz:3:15 Rdz_3:15_1 Rdz_3:15_2 Rdz_3:15_3 Rdz_3:15_4 Rdz_3:15_5 Rdz_3:15_6 Rdz_3:15_7 Rdz_3:15_8 Rdz_3:15_9 Rdz_3:15_10 Rdz_3:15_11 Rdz_3:15_12 Rdz_3:15_13 Rdz_3:15_14 Rdz_3:15_15 Rdz_3:15_16 Rdz_3:15_17 Rdz_3:15_18 Rdz_3:15_19 Rdz_3:15_20 Rdz_3:15_21 Rdz_3:15_22 Rdz_3:15_23 Rdz_3:15_24 Rdz_3:15_25 Rdz_3:15_26 Rdz_3:15_27 Rdz_3:15_28 Rdz_3:15_29 Rdz_3:15_30 Rdz_3:15_31 Rdz_3:15_32
Rdz:3:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:3:16 καὶ τῇ γυναικὶ εἶπεν Πληθύνων πληθυνῶ τὰς λύπας σου καὶ τὸν στεναγμόν σου, ἐν λύπαις τέξῃ τέκνα· καὶ πρὸς τὸν ἄνδρα σου ἡ ἀποστροφή σου, καὶ αὐτός σου κυριεύσει.
Rdz:3:16 And I will put enmity between thee and the woman and between thy seed and her seed, he shall watch against thy head, and thou shalt watch against his heel. (Genesis 3:16 Brenton)
Rdz:3:16 Do niewiasty powiedział: «Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą». (Rdz 3:16 BT_4)
Rdz:3:16 καὶ τῇ γυναικὶ εἶπεν Πληθύνων πληθυνῶ τὰς λύπας σου καὶ τὸν στεναγμόν σου, ἐν λύπαις τέξῃ τέκνα· καὶ πρὸς τὸν ἄνδρα σου ἀποστροφή σου, καὶ αὐτός σου κυριεύσει.
Rdz:3:16 καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ὁ ἡ τό λύπη, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό στεναγμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν λύπη, -ῆς, ἡ τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα καί πρός ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κυριεύω (κυριευ-, κυριευ·σ-, κυριευ·σ-, -, -, κυριευ·θ-)
Rdz:3:16 a także, nawet, a mianowicie kobieta / żona powiedzieć / powiedzieć aby zwiększyć / pomnożyć aby zwiększyć / pomnożyć smutek ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie Jęk jęczeć, westchnienie, szum; (W. I.) Żargon szczególnie w modlitwie. ty; twój / twoje (SG) w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między smutek urodzić dziecko a także, nawet, a mianowicie kierunku (wg, gen, dat) ... mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, Bóg, itp; czasem, "mąż".... ty; twój / twoje (SG) ? ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie on / ona / on / sama ty; twój / twoje (SG) być panem / na dominujący, wykorzystać, przechwytywanie, panie lub mistrza, wejść w posiadanie ??????? zstąpi na
Rdz:3:16 kai\ tE=| gunaiki\ ei)=pen *plETu/nOn plETunO= ta\s lu/pas sou kai\ to\n stenagmo/n sou, e)n lu/pais te/XE| te/kna· kai\ pro\s to\n a)/ndra sou E( a)postrofE/ sou, kai\ au)to/s sou kurieu/sei.
Rdz:3:16 kai tE gynaiki eipen plETynOn plETynO tas lypas su kai ton stenagmon su, en lypais teXE tekna· kai pros ton andra su hE apostrofE su, kai autos su kyrieusei.
Rdz:3:16 C RA_DSF N3K_DSF VBI_AAI3S V1_PAPNSM VF2_FAI1S RA_APF N1_APF RP_GS C RA_ASM N2_ASM RP_GS P N1_DPF VF_FMI2S N2N_APN C P RA_ASM N3_ASM RP_GS RA_NSF N1_NSF RP_GS C RD_NSM RP_GS VF_FAI3S
Rdz:3:16 and also, even, namely the woman/wife to say/tell to increase/multiply to increase/multiply the sorrow you; your/yours(sg) and also, even, namely the groan moan, sigh, sough; (v. i.) a cant especially in praying. you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sorrow to give birth child and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". you; your/yours(sg) the ć you; your/yours(sg) and also, even, namely he/she/it/same you; your/yours(sg) to be lord of/over dominant, seize, capture, lord or master of, gain possession of κυριέψω come upon
Rdz:3:16 and the (dat) woman/wife (dat) he/she/it-SAY/TELL-ed while INCREASE/MULTIPLY-ing (nom), going-to-INCREASE/MULTIPLY (fut ptcp) (nom) I-am-INCREASE/MULTIPLY-ing, I-should-be-INCREASE/MULTIPLY-ing, I-will-INCREASE/MULTIPLY, I-should-INCREASE/MULTIPLY the (acc) sorrows (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (acc) groan (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) sorrows (dat) you(sg)-will-be-GIVE-ed-BIRTH children (nom|acc|voc) and toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) man, husband (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/it/same (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-will-BE-LORD-OF/OVER, you(sg)-will-be-BE-ed-LORD-OF/OVER (classical)
Rdz:3:16 Rdz_3:16_1 Rdz_3:16_2 Rdz_3:16_3 Rdz_3:16_4 Rdz_3:16_5 Rdz_3:16_6 Rdz_3:16_7 Rdz_3:16_8 Rdz_3:16_9 Rdz_3:16_10 Rdz_3:16_11 Rdz_3:16_12 Rdz_3:16_13 Rdz_3:16_14 Rdz_3:16_15 Rdz_3:16_16 Rdz_3:16_17 Rdz_3:16_18 Rdz_3:16_19 Rdz_3:16_20 Rdz_3:16_21 Rdz_3:16_22 Rdz_3:16_23 Rdz_3:16_24 Rdz_3:16_25 Rdz_3:16_26 Rdz_3:16_27 Rdz_3:16_28 Rdz_3:16_29
Rdz:3:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:3:17 τῷ δὲ Αδαμ εἶπεν Ὅτι ἤκουσας τῆς φωνῆς τῆς γυναικός σου καὶ ἔφαγες ἀπὸ τοῦ ξύλου, οὗ ἐνετειλάμην σοι τούτου μόνου μὴ φαγεῖν ἀπ’ αὐτοῦ, ἐπικατάρατος ἡ γῆ ἐν τοῖς ἔργοις σου· ἐν λύπαις φάγῃ αὐτὴν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου·
Rdz:3:17 And to the woman he said, I will greatly multiply thy pains and thy groanings; in pain thou shalt bring forth children, and thy submission shall be to thy husband, and he shall rule over thee. (Genesis 3:17 Brenton)
Rdz:3:17 Do mężczyzny zaś Bóg rzekł: «Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach: Nie będziesz z niego jeść - przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu: w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. (Rdz 3:17 BT_4)
Rdz:3:17 τῷ δὲ Αδαμ εἶπεν Ὅτι ἤκουσας τῆς φωνῆς τῆς γυναικός σου καὶ ἔφαγες ἀπὸ τοῦ ξύλου, οὗ ἐνετειλάμην σοι τούτου μόνου μὴ φαγεῖν ἀπ’ αὐτοῦ, ἐπικατάρατος γῆ ἐν τοῖς ἔργοις σου· ἐν λύπαις φάγῃ αὐτὴν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου·
Rdz:3:17 ὁ ἡ τό δέ Ἀδάμ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) οὗτος αὕτη τοῦτο μόνος -η -ον μή ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·κατ·άρατος -ον ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐν ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν λύπη, -ῆς, ἡ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Rdz:3:17 zaś Adam powiedzieć / powiedzieć dlatego, że się pochodzić przyszedłem. Przyjechałem. ; słyszeć wydawać okrzyki / głosowych kobieta / żona ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie jeść od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem drzewo / drewniane rzeczą Kawałek drewna; drewniane wdrożenia; szubienica lub, w NT, krzyż. gdzie ??? ?? oznacza "aż gdzie (w czasie)", to znaczy ", aż po", "do czasu" lub "do tego stopnia, że"; który / którego / których do polecenia nakazują ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] Jedynym wyjątkiem, sola, tylko, sam (patrz ????????? G2651 siebie, tylko, tylko, sam) nie jeść od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem on / ona / on / sama przeklęty ziemia / Ziemia w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między praca ty; twój / twoje (SG) w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między smutek jeść on / ona / on / sama każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania dzień istota życia, życia, ducha; żywy ty; twój / twoje (SG)
Rdz:3:17 tO=| de\ *adam ei)=pen *(/oti E)/kousas tE=s fOnE=s tE=s gunaiko/s sou kai\ e)/fages a)po\ tou= Xu/lou, ou(= e)neteila/mEn soi tou/tou mo/nou mE\ fagei=n a)p’ au)tou=, e)pikata/ratos E( gE= e)n toi=s e)/rgois sou· e)n lu/pais fa/gE| au)tE\n pa/sas ta\s E(me/ras tE=s DZOE=s sou·
Rdz:3:17 tO de adam eipen hoti Ekusas tEs fOnEs tEs gynaikos su kai efages apo tu Xylu, hu eneteilamEn soi tutu monu mE fagein ap’ autu, epikataratos hE gE en tois ergois su· en lypais fagE autEn pasas tas hEmeras tEs DZOEs su·
Rdz:3:17 RA_DSM x N_DSM VBI_AAI3S C VAI_AAI2S RA_GSF N1_GSF RA_GSF N3K_GSF RP_GS C VBI_AAI2S P RA_GSN N2N_GSN RR_GSN VAI_AMI1S RP_DS RD_GSM A1_GSM D VB_AAN P RD_GSN A1B_NSM RA_NSF N1_NSF P RA_DPN N2N_DPN RP_GS P N1_DPF VF_FMI2S RD_ASF A1S_APF RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF RP_GS
Rdz:3:17 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Adam to say/tell because/that to have come I have come. I have arrived.; to hear the sound/voice cries the woman/wife you; your/yours(sg) and also, even, namely to eat from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to enjoin command you; your/yours(sg); to rub worn, rub this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) not to eat from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same cursed the earth/land in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the work you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sorrow to eat he/she/it/same every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day the life being, living, spirit; alive you; your/yours(sg)
Rdz:3:17 the (dat) Yet Adam (indecl) he/she/it-SAY/TELL-ed because/that while HAVE COME-ing (acc); you(sg)-HEAR-ed the (gen) sound/voice (gen) the (gen) woman/wife (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-EAT-ed away from (+gen) the (gen) tree/wooden thing (gen) where; who/whom/which (gen) I-was-ENJOIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) this (gen) sole ([Adj] gen) not to-will-EAT, to-EAT away from (+gen) him/it/same (gen) cursed ([Adj] nom) the (nom) earth/land (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) works (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) sorrows (dat) you(sg)-will-be-EAT-ed, he/she/it-should-EAT, you(sg)-should-be-EAT-ed her/it/same (acc) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) the (gen) life (gen); alive ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Rdz:3:17 Rdz_3:17_1 Rdz_3:17_2 Rdz_3:17_3 Rdz_3:17_4 Rdz_3:17_5 Rdz_3:17_6 Rdz_3:17_7 Rdz_3:17_8 Rdz_3:17_9 Rdz_3:17_10 Rdz_3:17_11 Rdz_3:17_12 Rdz_3:17_13 Rdz_3:17_14 Rdz_3:17_15 Rdz_3:17_16 Rdz_3:17_17 Rdz_3:17_18 Rdz_3:17_19 Rdz_3:17_20 Rdz_3:17_21 Rdz_3:17_22 Rdz_3:17_23 Rdz_3:17_24 Rdz_3:17_25 Rdz_3:17_26 Rdz_3:17_27 Rdz_3:17_28 Rdz_3:17_29 Rdz_3:17_30 Rdz_3:17_31 Rdz_3:17_32 Rdz_3:17_33 Rdz_3:17_34 Rdz_3:17_35 Rdz_3:17_36 Rdz_3:17_37 Rdz_3:17_38 Rdz_3:17_39 Rdz_3:17_40 Rdz_3:17_41 Rdz_3:17_42
Rdz:3:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:3:18 ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀνατελεῖ σοι, καὶ φάγῃ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ.
Rdz:3:18 And to Adam he said, Because thou hast hearkened to the voice of thy wife, and eaten of the tree concerning which I charged thee of it only not to eat--of that thou hast eaten, cursed is the ground in thy labours, in pain shalt thou eat of it all the days of thy life. (Genesis 3:18 Brenton)
Rdz:3:18 Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. (Rdz 3:18 BT_4)
Rdz:3:18 ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀνατελεῖ σοι, καὶ φάγῃ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ.
Rdz:3:18 ἄκανθα, -ης, ἡ καί τρίβολος, -ου, ὁ ἀνα·τέλλω (ανα+τελλ-, ανα+τελ(ε)·[σ]-, ανα+τειλ·[σ]-, ανα+τεταλ·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό χόρτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ
Rdz:3:18 Cierń (roślina cierń) a także, nawet, a mianowicie oset sprężynę się do wzrostu ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub a także, nawet, a mianowicie jeść trawa pole
Rdz:3:18 a)ka/nTas kai\ tribo/lous a)natelei= soi, kai\ fa/gE| to\n CHo/rton tou= a)grou=.
Rdz:3:18 akanTas kai tribolus anatelei soi, kai fagE ton CHorton tu agru.
Rdz:3:18 N1A_APF C N2_APM VF2_FAI3S RP_DS C VF_FMI2S RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM
Rdz:3:18 thorn (thorn plant) and also, even, namely thistle to rise spring up you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to eat the grass the field
Rdz:3:18 thorns (acc) and thistles (acc) he/she/it-will-TO RISE, you(sg)-will-be-TO RISE-ed (classical) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and you(sg)-will-be-EAT-ed, he/she/it-should-EAT, you(sg)-should-be-EAT-ed the (acc) grass (acc) the (gen) field (gen)
Rdz:3:18 Rdz_3:18_1 Rdz_3:18_2 Rdz_3:18_3 Rdz_3:18_4 Rdz_3:18_5 Rdz_3:18_6 Rdz_3:18_7 Rdz_3:18_8 Rdz_3:18_9 Rdz_3:18_10 Rdz_3:18_11
Rdz:3:18 x x x x x x x x x x x
Rdz:3:19 ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φάγῃ τὸν ἄρτον σου ἕως τοῦ ἀποστρέψαι σε εἰς τὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήμφθης· ὅτι γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ. –
Rdz:3:19 Thorns and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field. (Genesis 3:19 Brenton)
Rdz:3:19 W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz!» (Rdz 3:19 BT_4)
Rdz:3:19 ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φάγῃ τὸν ἄρτον σου ἕως τοῦ ἀποστρέψαι σε εἰς τὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήμφθης· ὅτι γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ.
Rdz:3:19 ἐν ἱδρώ[τ]ς, -ῶτος, ὁ ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐκ ὅς ἥ ὅ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὅτι γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -)  
Rdz:3:19 w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między pot twarz ty; twój / twoje (SG) jeść chleb To słowo jest trudne do renderowania w liczbie mnogiej, ponieważ jest najbliższym odpowiednikiem "bochenków chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi od pojęcia zakwasie, którego nie jest wymagane, a niekiedy sprzeczne. ty; twój / twoje (SG) aż do; świt odwrócić się od ty; twój / twoje (SG) do (acc) ziemia / Ziemia z (gen) ?? przed samogłoskami który / którego / których chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem dlatego, że ziemia / Ziemia iść; być a także, nawet, a mianowicie do (acc) ziemia / Ziemia odejść
Rdz:3:19 e)n i(drO=ti tou= prosO/pou sou fa/gE| to\n a)/rton sou e(/Os tou= a)postre/PSai se ei)s tE\n gE=n, e)X E(=s e)lE/mfTEs· o(/ti gE= ei)= kai\ ei)s gE=n a)peleu/sE|.
Rdz:3:19 en hidrOti tu prosOpu su fagE ton arton su heOs tu apostrePSai se eis tEn gEn, eX hEs elEmfTEs· hoti gE ei kai eis gEn apeleusE.
Rdz:3:19 P N3T_DSM RA_GSN N2N_GSN RP_GS VF_FMI2S RA_ASM N2_ASM RP_GS P RA_GSN VA_AAN RP_AS P RA_ASF N1_ASF P RR_GSF VVI_API2S C N1_NSF V9_PAI2S C P N1_ASF VF_FMI2S
Rdz:3:19 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sweat the face you; your/yours(sg) to eat the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. you; your/yours(sg) until; dawn the to turn away from you; your/yours(sg) into (+acc) the earth/land out of (+gen) ἐξ before vowels who/whom/which to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand because/that earth/land to go; to be and also, even, namely into (+acc) earth/land to depart  
Rdz:3:19 in/among/by (+dat) sweat (dat) the (gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-will-be-EAT-ed, he/she/it-should-EAT, you(sg)-should-be-EAT-ed the (acc) bread (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) to-TURN-AWAY-FROM, be-you(sg)-TURN-ed-AWAY-FROM!, he/she/it-happens-to-TURN-AWAY-FROM (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) out of (+gen) who/whom/which (gen) you(sg)-were-TAKE HOLD OF-ed because/that earth/land (nom|voc) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are and into (+acc) earth/land (acc) you(sg)-will-be-DEPART-ed  
Rdz:3:19 Rdz_3:19_1 Rdz_3:19_2 Rdz_3:19_3 Rdz_3:19_4 Rdz_3:19_5 Rdz_3:19_6 Rdz_3:19_7 Rdz_3:19_8 Rdz_3:19_9 Rdz_3:19_10 Rdz_3:19_11 Rdz_3:19_12 Rdz_3:19_13 Rdz_3:19_14 Rdz_3:19_15 Rdz_3:19_16 Rdz_3:19_17 Rdz_3:19_18 Rdz_3:19_19 Rdz_3:19_20 Rdz_3:19_21 Rdz_3:19_22 Rdz_3:19_23 Rdz_3:19_24 Rdz_3:19_25 Rdz_3:19_26 Rdz_3:19_27
Rdz:3:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:3:20 καὶ ἐκάλεσεν Αδαμ τὸ ὄνομα τῆς γυναικὸς αὐτοῦ Ζωή, ὅτι αὕτη μήτηρ πάντων τῶν ζώντων.
Rdz:3:20 In the sweat of thy face shalt thou eat thy bread until thou return to the earth out of which thou wast taken, for earth thou art and to earth thou shalt return. (Genesis 3:20 Brenton)
Rdz:3:20 Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. (Rdz 3:20 BT_4)
Rdz:3:20 καὶ ἐκάλεσεν Αδαμ τὸ ὄνομα τῆς γυναικὸς αὐτοῦ Ζωή, ὅτι αὕτη μήτηρ πάντων τῶν ζώντων.
Rdz:3:20 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) Ἀδάμ, ὁ ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ὅτι οὗτος αὕτη τοῦτο μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
Rdz:3:20 a także, nawet, a mianowicie zadzwonić połączenia Adam w odniesieniu do nazwy kobieta / żona on / ona / on / sama istota życia, życia, ducha; żywy dlatego, że to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] mama każdy wszystkim, każde, każde, całość do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???)
Rdz:3:20 kai\ e)ka/lesen *adam to\ o)/noma tE=s gunaiko\s au)tou= *DZOE/, o(/ti au(/tE mE/tEr pa/ntOn tO=n DZO/ntOn.
Rdz:3:20 kai ekalesen adam to onoma tEs gynaikos autu DZOE, hoti hautE mEtEr pantOn tOn DZOntOn.
Rdz:3:20 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASN N3M_ASN RA_GSF N3K_GSF RD_GSM N1_NSF C RD_NSF N3_NSF A3_GPM RA_GPM V3_PAPGPM
Rdz:3:20 and also, even, namely to call call Adam the name with regard to the woman/wife he/she/it/same life being, living, spirit; alive because/that this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] mother every all, each, every, the whole of the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω)
Rdz:3:20 and he/she/it-CALL-ed Adam (indecl) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (gen) woman/wife (gen) him/it/same (gen) life (nom|voc); alive ([Adj] nom|voc) because/that this (nom) mother (nom) all (gen) the (gen) let-them-be-EXISTS-ing! (classical), while EXISTS-ing (gen)
Rdz:3:20 Rdz_3:20_1 Rdz_3:20_2 Rdz_3:20_3 Rdz_3:20_4 Rdz_3:20_5 Rdz_3:20_6 Rdz_3:20_7 Rdz_3:20_8 Rdz_3:20_9 Rdz_3:20_10 Rdz_3:20_11 Rdz_3:20_12 Rdz_3:20_13 Rdz_3:20_14 Rdz_3:20_15
Rdz:3:20 x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:3:21 καὶ ἐποίησεν κύριος ὁ θεὸς τῷ Αδαμ καὶ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ χιτῶνας δερματίνους καὶ ἐνέδυσεν αὐτούς. –
Rdz:3:21 And Adam called the name of his wife Life, because she was the mother of all living. (Genesis 3:21 Brenton)
Rdz:3:21 Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. (Rdz 3:21 BT_4)
Rdz:3:21 Καὶ ἐποίησεν κύριος θεὸς τῷ Αδαμ καὶ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ χιτῶνας δερματίνους καὶ ἐνέδυσεν αὐτούς.
Rdz:3:21 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Ἀδάμ, ὁ καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό χιτών, -ῶνος, ὁ δερμάτινος -η -ον καί ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό  
Rdz:3:21 a także, nawet, a mianowicie robić / zrobić panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Bóg  Adam a także, nawet, a mianowicie kobieta / żona on / ona / on / sama kaftan pasem tunika długi, długi opasane tunika, chałat, stanik, sutanna skórzany a także, nawet, a mianowicie ubrać on / ona / on / sama
Rdz:3:21 *kai\ e)poi/Esen ku/rios o( Teo\s tO=| *adam kai\ tE=| gunaiki\ au)tou= CHitO=nas dermati/nous kai\ e)ne/dusen au)tou/s.
Rdz:3:21 kai epoiEsen kyrios ho Teos tO adam kai tE gynaiki autu CHitOnas dermatinus kai enedysen autus.
Rdz:3:21 C VAI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_DSM N_DSM C RA_DSF N3K_DSF RD_GSM N3W_APM A1_APM C VAI_AAI3S RD_APM
Rdz:3:21 and also, even, namely to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the Adam and also, even, namely the woman/wife he/she/it/same long belted tunic caftan, long belted tunic, gaberdine, camisole, cassock leather and also, even, namely to clothe he/she/it/same  
Rdz:3:21 and he/she/it-DO/MAKE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (dat) Adam (indecl) and the (dat) woman/wife (dat) him/it/same (gen) long belted tunics (acc) leather ([Adj] acc) and he/she/it-CLOTHE-ed them/same (acc)  
Rdz:3:21 Rdz_3:21_1 Rdz_3:21_2 Rdz_3:21_3 Rdz_3:21_4 Rdz_3:21_5 Rdz_3:21_6 Rdz_3:21_7 Rdz_3:21_8 Rdz_3:21_9 Rdz_3:21_10 Rdz_3:21_11 Rdz_3:21_12 Rdz_3:21_13 Rdz_3:21_14 Rdz_3:21_15 Rdz_3:21_16 Rdz_3:21_17
Rdz:3:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:3:22 καὶ εἶπεν ὁ θεός Ἰδοὺ Αδαμ γέγονεν ὡς εἷς ἐξ ἡμῶν τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν, καὶ νῦν μήποτε ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα καὶ λάβῃ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ φάγῃ καὶ ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα.
Rdz:3:22 And the Lord God made for Adam and his wife garments of skin, and clothed them. (Genesis 3:22 Brenton)
Rdz:3:22 Po czym Pan Bóg rzekł: «Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zło; niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki». (Rdz 3:22 BT_4)
Rdz:3:22 καὶ εἶπεν θεός Ἰδοὺ Αδαμ γέγονεν ὡς εἷς ἐξ ἡμῶν τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν, καὶ νῦν μήποτε ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα καὶ λάβῃ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ φάγῃ καὶ ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα.
Rdz:3:22 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Ἀδάμ, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐκ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) καί πονηρός -ά -όν καί νῦν μήποτε (μή ποτέ) ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Rdz:3:22 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć Bóg  zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), Adam stać się stać, stanie, tak jak jeden z (gen) ?? przed samogłoskami JA wiedzieć i. e. rozpoznać. prawo nadające się (dosłownie), stąd też dobrze, właściwe, dobrze, dobrze, urodziwa, itd. (W przeciwieństwie do ??????, który jest z natury dobry, czyli Boga-kute). a także, nawet, a mianowicie zły wietrzenie (podnosząc, radując się lub proponujące) twardy, uciążliwego, pracy. Od ???? ??? ????? a także, nawet, a mianowicie teraz nigdy rozszerzenie ręka a także, nawet, a mianowicie chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem drzewo / drewniane rzeczą Kawałek drewna; drewniane wdrożenia; szubienica lub, w NT, krzyż. istota życia, życia, ducha; żywy a także, nawet, a mianowicie jeść a także, nawet, a mianowicie do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???) do (acc) eon w pl. , ??? ???? ?????? na zawsze
Rdz:3:22 kai\ ei)=pen o( Teo/s *)idou\ *adam ge/gonen O(s ei(=s e)X E(mO=n tou= ginO/skein kalo\n kai\ ponEro/n, kai\ nu=n mE/pote e)ktei/nE| tE\n CHei=ra kai\ la/bE| tou= Xu/lou tE=s DZOE=s kai\ fa/gE| kai\ DZE/setai ei)s to\n ai)O=na.
Rdz:3:22 kai eipen ho Teos idu adam gegonen hOs heis eX hEmOn tu ginOskein kalon kai ponEron, kai nyn mEpote ekteinE tEn CHeira kai labE tu Xylu tEs DZOEs kai fagE kai DZEsetai eis ton aiOna.
Rdz:3:22 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM I N_NSM VX_XAI3S C A3_NSM P RP_GP RA_GSN V1_PAN A1_ASM C A1A_ASM C D D VA_AAS3S RA_ASF N3_ASF C VB_AAS3S RA_GSN N2N_GSN RA_GSF N1_GSF C VF_FMI2S C VF_FMI3S P RA_ASM N3W_ASM
Rdz:3:22 and also, even, namely to say/tell the god [see theology] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Adam to become become, happen as/like one out of (+gen) ἐξ before vowels I the to know i.e. recognize. right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). and also, even, namely wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος and also, even, namely now never to extend the hand and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the life being, living, spirit; alive and also, even, namely to eat and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Rdz:3:22 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) god (nom) be-you(sg)-SEE-ed! Adam (indecl) he/she/it-has-BECOME-ed as/like one (nom) out of (+gen) us (gen) the (gen) to-be-KNOW-ing right ([Adj] acc, nom|acc|voc) and wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) and now never you(sg)-are-being-EXTEND-ed, he/she/it-should-be-EXTEND-ing, you(sg)-should-be-being-EXTEND-ed, he/she/it-should-EXTEND, you(sg)-should-be-EXTEND-ed the (acc) hand (acc) and he/she/it-should-TAKE HOLD OF, you(sg)-should-be-TAKE HOLD OF-ed the (gen) tree/wooden thing (gen) the (gen) life (gen); alive ([Adj] gen) and you(sg)-will-be-EAT-ed, he/she/it-should-EAT, you(sg)-should-be-EAT-ed and he/she/it-will-be-EXISTS-ed into (+acc) the (acc) eon (acc)
Rdz:3:22 Rdz_3:22_1 Rdz_3:22_2 Rdz_3:22_3 Rdz_3:22_4 Rdz_3:22_5 Rdz_3:22_6 Rdz_3:22_7 Rdz_3:22_8 Rdz_3:22_9 Rdz_3:22_10 Rdz_3:22_11 Rdz_3:22_12 Rdz_3:22_13 Rdz_3:22_14 Rdz_3:22_15 Rdz_3:22_16 Rdz_3:22_17 Rdz_3:22_18 Rdz_3:22_19 Rdz_3:22_20 Rdz_3:22_21 Rdz_3:22_22 Rdz_3:22_23 Rdz_3:22_24 Rdz_3:22_25 Rdz_3:22_26 Rdz_3:22_27 Rdz_3:22_28 Rdz_3:22_29 Rdz_3:22_30 Rdz_3:22_31 Rdz_3:22_32 Rdz_3:22_33 Rdz_3:22_34 Rdz_3:22_35
Rdz:3:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:3:23 καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτὸν κύριος ὁ θεὸς ἐκ τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς ἐργάζεσθαι τὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήμφθη.
Rdz:3:23 And God said, Behold, Adam is become as one of us, to know good and evil, and now lest at any time he stretch forth his hand, and take of the tree of life and eat, and so he shall live forever-- (Genesis 3:23 Brenton)
Rdz:3:23 Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. (Rdz 3:23 BT_4)
Rdz:3:23 καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτὸν κύριος θεὸς ἐκ τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς ἐργάζεσθαι τὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήμφθη.
Rdz:3:23 καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό παράδεισος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό τρυφή, -ῆς, ἡ ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐκ ὅς ἥ ὅ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)
Rdz:3:23 a także, nawet, a mianowicie do ??? on / ona / on / sama panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Bóg  z (gen) ?? przed samogłoskami raj wyrozumiałość do pracy / dążyć ziemia / Ziemia z (gen) ?? przed samogłoskami który / którego / których chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem
Rdz:3:23 kai\ e)Xape/steilen au)to\n ku/rios o( Teo\s e)k tou= paradei/sou tE=s trufE=s e)rga/DZesTai tE\n gE=n, e)X E(=s e)lE/mfTE.
Rdz:3:23 kai eXapesteilen auton kyrios ho Teos ek tu paradeisu tEs tryfEs ergaDZesTai tEn gEn, eX hEs elEmfTE.
Rdz:3:23 C VAI_AAI3S RD_ASM N2_NSM RA_NSM N2_NSM P RA_GSM N2_GSM RA_GSF N1_GSF V1_PMN RA_ASF N1_ASF P RR_GSF VVI_API3S
Rdz:3:23 and also, even, namely to ??? he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] out of (+gen) ἐξ before vowels the paradise the indulgence to work/strive the earth/land out of (+gen) ἐξ before vowels who/whom/which to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand
Rdz:3:23 and he/she/it-???-ed him/it/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) out of (+gen) the (gen) paradise (gen) the (gen) indulgence (gen) to-be-being-WORK/STRIVE-ed the (acc) earth/land (acc) out of (+gen) who/whom/which (gen) he/she/it-was-TAKE HOLD OF-ed
Rdz:3:23 Rdz_3:23_1 Rdz_3:23_2 Rdz_3:23_3 Rdz_3:23_4 Rdz_3:23_5 Rdz_3:23_6 Rdz_3:23_7 Rdz_3:23_8 Rdz_3:23_9 Rdz_3:23_10 Rdz_3:23_11 Rdz_3:23_12 Rdz_3:23_13 Rdz_3:23_14 Rdz_3:23_15 Rdz_3:23_16 Rdz_3:23_17
Rdz:3:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:3:24 καὶ ἐξέβαλεν τὸν Αδαμ καὶ κατῴκισεν αὐτὸν ἀπέναντι τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς καὶ ἔταξεν τὰ χερουβιμ καὶ τὴν φλογίνην ῥομφαίαν τὴν στρεφομένην φυλάσσειν τὴν ὁδὸν τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς.
Rdz:3:24 So the Lord God sent him forth out of the garden of Delight to cultivate the ground out of which he was taken. (Genesis 3:24 Brenton)
Rdz:3:24 Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia. (Rdz 3:24 BT_4)
Rdz:3:24 καὶ ἐξέβαλεν τὸν Αδαμ καὶ κατῴκισεν αὐτὸν ἀπέναντι τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς καὶ ἔταξεν τὰ χερουβιμ καὶ τὴν φλογίνην ῥομφαίαν τὴν στρεφομένην φυλάσσειν τὴν ὁδὸν τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς.
Rdz:3:24 καί ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) ὁ ἡ τό Ἀδάμ, ὁ καί κατ·οικίζω (κατ+οικιζ-, κατ+οικι(ε)·[σ]-, κατ+οικι·σ-, -, κατ+ῳκισ-, κατ+οικισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·έν·αντι ὁ ἡ τό παράδεισος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό τρυφή, -ῆς, ἡ καί τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) ὁ ἡ τό Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ καί ὁ ἡ τό   ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ὁ ἡ τό στρέφω (στρεφ-, στρεψ-, στρεψ-, -, -, στραφ·[θ]-) φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA]
Rdz:3:24 a także, nawet, a mianowicie do rozpraszania / wyciąg Adam a także, nawet, a mianowicie do stałego zamieszkania on / ona / on / sama przeciwnie / w obecności (gen) raj wyrozumiałość a także, nawet, a mianowicie zamówić kategorii, klasy jakości, klasy, przycinanie, systematyczność cherubin a także, nawet, a mianowicie ... ? miecz ... skręcić chronić Sposób / droga drzewo / drewniane rzeczą Kawałek drewna; drewniane wdrożenia; szubienica lub, w NT, krzyż. istota życia, życia, ducha; żywy
Rdz:3:24 kai\ e)Xe/balen to\n *adam kai\ katO/|kisen au)to\n a)pe/nanti tou= paradei/sou tE=s trufE=s kai\ e)/taXen ta\ CHeroubim kai\ tE\n flogi/nEn r(omfai/an tE\n strefome/nEn fula/ssein tE\n o(do\n tou= Xu/lou tE=s DZOE=s.
Rdz:3:24 kai eXebalen ton adam kai katOkisen auton apenanti tu paradeisu tEs tryfEs kai etaXen ta CHerubim kai tEn floginEn romfaian tEn strefomenEn fylassein tEn hodon tu Xylu tEs DZOEs.
Rdz:3:24 C VBI_AAI3S RA_ASM N_ASM C VAI_AAI3S RD_ASM P RA_GSM N2_GSM RA_GSF N1_GSF C VAI_AAI3S RA_APN N_APN C RA_ASF A1_ASF N1A_ASF RA_ASF V1_PMPASF V1_PAN RA_ASF N2_ASF RA_GSN N2N_GSN RA_GSF N1_GSF
Rdz:3:24 and also, even, namely to disperse/extract the Adam and also, even, namely to domicile he/she/it/same opposite/in the presence of (+gen) the paradise the indulgence and also, even, namely to order category, grade, class, trim, orderliness the cherubim and also, even, namely the ć sword the to turn to guard the way/road the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the life being, living, spirit; alive
Rdz:3:24 and he/she/it-DISPERSE/EXTRACT-ed the (acc) Adam (indecl) and he/she/it-DOMICILE-ed him/it/same (acc) opposite/in the presence of (+gen) the (gen) paradise (gen) the (gen) indulgence (gen) and he/she/it-ORDER-ed the (nom|acc) cherubim (indecl) and the (acc)   sword (acc) the (acc) while being-TURN-ed (acc) to-be-GUARD-ing the (acc) way/road (acc) the (gen) tree/wooden thing (gen) the (gen) life (gen); alive ([Adj] gen)
Rdz:3:24 Rdz_3:24_1 Rdz_3:24_2 Rdz_3:24_3 Rdz_3:24_4 Rdz_3:24_5 Rdz_3:24_6 Rdz_3:24_7 Rdz_3:24_8 Rdz_3:24_9 Rdz_3:24_10 Rdz_3:24_11 Rdz_3:24_12 Rdz_3:24_13 Rdz_3:24_14 Rdz_3:24_15 Rdz_3:24_16 Rdz_3:24_17 Rdz_3:24_18 Rdz_3:24_19 Rdz_3:24_20 Rdz_3:24_21 Rdz_3:24_22 Rdz_3:24_23 Rdz_3:24_24 Rdz_3:24_25 Rdz_3:24_26 Rdz_3:24_27 Rdz_3:24_28 Rdz_3:24_29
Rdz:3:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x