Rdz:41:1 Ἐγένετο δὲ μετὰ δύο ἔτη ἡμερῶν Φαραω εἶδεν ἐνύπνιον. ᾤετο ἑστάναι ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ,
Rdz:41:1 And it came to pass after two full years that Pharao had a dream. He thought he stood upon the bank of the river. (Genesis 41:1 Brenton)
Rdz:41:1 W dwa lata później faraon miał sen. Śniło mu się, że stał nad Nilem. (Rdz 41:1 BT_4)
Rdz:41:1 Ἐγένετο δὲ μετὰ δύο ἔτη ἡμερῶν Φαραω εἶδεν ἐνύπνιον. ᾤετο ἑστάναι ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ,
Rdz:41:1 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ μετά δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἔτο·ς, -ους, τό ἡμέρα, -ας -ἡ Φαραώ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν·ύπνιον, -ου, τό οἴομαι/οἴ·μαι (οι-/ath. οι-, -, -, -, -, οιη·θ-) ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ
Rdz:41:1 stać się stać, stanie, zaś po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem dwa rok dzień Faraon zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), śnić przypuszczać spowodować stać na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem rzeka
Rdz:41:1 *)ege/neto de\ meta\ du/o e)/tE E(merO=n *faraO ei)=den e)nu/pnion. O)/|eto e(sta/nai e)pi\ tou= potamou=,
Rdz:41:1 egeneto de meta dyo etE hEmerOn faraO eiden enypnion. Oeto hestanai epi tu potamu,
Rdz:41:1 VBI_AMI3S x P M N3E_APN N1A_GPF N_NSM VBI_AAI3S N2N_ASN V1I_IMI3S VXI_XAN P RA_GSM N2_GSM
Rdz:41:1 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing two year day Pharaoh to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), dream to suppose to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the river
Rdz:41:1 he/she/it-was-BECOME-ed Yet after (+acc), with (+gen) two (nom, acc, gen) years (nom|acc|voc) days (gen) Pharaoh (indecl) he/she/it-SEE-ed dream (nom|acc|voc) he/she/it-was-being-SUPPOSE-ed to-have-CAUSE-ed-TO-STand upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) river (gen)
Rdz:41:1 Rdz_41:1_1 Rdz_41:1_2 Rdz_41:1_3 Rdz_41:1_4 Rdz_41:1_5 Rdz_41:1_6 Rdz_41:1_7 Rdz_41:1_8 Rdz_41:1_9 Rdz_41:1_10 Rdz_41:1_11 Rdz_41:1_12 Rdz_41:1_13 Rdz_41:1_14
Rdz:41:1 x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:41:2 καὶ ἰδοὺ ὥσπερ ἐκ τοῦ ποταμοῦ ἀνέβαινον ἑπτὰ βόες καλαὶ τῷ εἴδει καὶ ἐκλεκταὶ ταῖς σαρξὶν καὶ ἐβόσκοντο ἐν τῷ ἄχει·
Rdz:41:2 And lo, there came up as it were out of the river seven cows, fair in appearance, and choice of flesh, and they fed on the sedge. (Genesis 41:2 Brenton)
Rdz:41:2 I oto z Nilu wyszło siedem krów pięknych i tłustych, które zaczęły się paść wśród sitowia. (Rdz 41:2 BT_4)
Rdz:41:2 καὶ ἰδοὺ ὥσπερ ἐκ τοῦ ποταμοῦ ἀνέβαινον ἑπτὰ βόες καλαὶ τῷ εἴδει καὶ ἐκλεκταὶ ταῖς σαρξὶν καὶ ἐβόσκοντο ἐν τῷ ἄχει·
Rdz:41:2 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὥσ·περ ἐκ ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἑπτά βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ὁ ἡ τό εἶδο·ς, -ους, τό καί ἐκ·λεκτός -ή -όν ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ καί βόσκω (βοσκ-, βοσκη·σ-, βοσκη·σ-, -, -, βοσκη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό  
Rdz:41:2 a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), tak jak ὥς - "za" lub "podobne"; -περ przyrostek dodaje nacisk: "tak" z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami rzeka wznieść siedem wół; Boaz prawo nadające się (dosłownie), stąd też dobrze, właściwe, dobrze, dobrze, urodziwa, itd. (W przeciwieństwie do αγαθος, która jest z natury dobry, czyli Boga-kute). wygląd a także, nawet, a mianowicie wybrane [zobacz eklektyczny] ciało a także, nawet, a mianowicie paść w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między -
Rdz:41:2 kai\ i)dou\ O(/sper e)k tou= potamou= a)ne/bainon e(pta\ bo/es kalai\ tO=| ei)/dei kai\ e)klektai\ tai=s sarXi\n kai\ e)bo/skonto e)n tO=| a)/CHei·
Rdz:41:2 kai idu hOsper ek tu potamu anebainon hepta boes kalai tO eidei kai eklektai tais sarXin kai eboskonto en tO aCHei·
Rdz:41:2 C I D P RA_GSM N2_GSM V1I_IAI3P M N3_NPM A1_NPF RA_DSN N3E_DSN C A1_NPF RA_DPF N3K_DPF C V1I_IMI3P P RA_DSN N_DSN
Rdz:41:2 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" out of (+gen) ἐξ before vowels the river to ascend seven ox; Boaz right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). the appearance and also, even, namely selected [see eclectic] the flesh and also, even, namely to graze in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć
Rdz:41:2 and be-you(sg)-SEE-ed! just as out of (+gen) the (gen) river (gen) I-was-ASCEND-ing, they-were-ASCEND-ing seven oxen (nom|voc); Boaz (indecl) right ([Adj] nom|voc) the (dat) appearance (dat) and selected ([Adj] nom|voc) the (dat) flesh (dat) and they-were-being-GRAZE-ed in/among/by (+dat) the (dat)  
Rdz:41:2 Rdz_41:2_1 Rdz_41:2_2 Rdz_41:2_3 Rdz_41:2_4 Rdz_41:2_5 Rdz_41:2_6 Rdz_41:2_7 Rdz_41:2_8 Rdz_41:2_9 Rdz_41:2_10 Rdz_41:2_11 Rdz_41:2_12 Rdz_41:2_13 Rdz_41:2_14 Rdz_41:2_15 Rdz_41:2_16 Rdz_41:2_17 Rdz_41:2_18 Rdz_41:2_19 Rdz_41:2_20 Rdz_41:2_21
Rdz:41:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:41:3 ἄλλαι δὲ ἑπτὰ βόες ἀνέβαινον μετὰ ταύτας ἐκ τοῦ ποταμοῦ αἰσχραὶ τῷ εἴδει καὶ λεπταὶ ταῖς σαρξὶν καὶ ἐνέμοντο παρὰ τὰς βόας παρὰ τὸ χεῖλος τοῦ ποταμοῦ·
Rdz:41:3 And other seven cows came up after these out of the river, ill-favoured and lean-fleshed, and fed by the other cows on the bank of the river. (Genesis 41:3 Brenton)
Rdz:41:3 Ale oto siedem innych krów wyszło z Nilu, brzydkich i chudych, które stanęły obok tamtych nad brzegiem Nilu. (Rdz 41:3 BT_4)
Rdz:41:3 ἄλλαι δὲ ἑπτὰ βόες ἀνέβαινον μετὰ ταύτας ἐκ τοῦ ποταμοῦ αἰσχραὶ τῷ εἴδει καὶ λεπταὶ ταῖς σαρξὶν καὶ ἐνέμοντο παρὰ τὰς βόας παρὰ τὸ χεῖλος τοῦ ποταμοῦ·
Rdz:41:3 ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) δέ ἑπτά βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) μετά οὗτος αὕτη τοῦτο ἐκ ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ αἰσχρός -ά -όν ὁ ἡ τό εἶδο·ς, -ους, τό καί λεπτός -ή -όν ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ καί   παρά ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ παρά ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ
Rdz:41:3 inny zaś siedem wół; Boaz wznieść po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami rzeka wstyd sprośne, haniebne, haniebne, zły, nikczemny, obscenicznych, skandaliczne, lubieżny, wstyd, szokujące, smutty wygląd a także, nawet, a mianowicie mite małej monety ciało a także, nawet, a mianowicie - frοm obok (+ acc, + gen, + DAT) παρ "przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II.razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz wół; larum frοm obok (+ acc, + gen, + DAT) παρ "przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II.razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz warga rzeka
Rdz:41:3 a)/llai de\ e(pta\ bo/es a)ne/bainon meta\ tau/tas e)k tou= potamou= ai)sCHrai\ tO=| ei)/dei kai\ leptai\ tai=s sarXi\n kai\ e)ne/monto para\ ta\s bo/as para\ to\ CHei=los tou= potamou=·
Rdz:41:3 allai de hepta boes anebainon meta tautas ek tu potamu aisCHrai tO eidei kai leptai tais sarXin kai enemonto para tas boas para to CHeilos tu potamu·
Rdz:41:3 RD_NPF x M N3_NPF V1I_IAI3P P RD_APF P RA_GSM N2_GSM A1A_NPF RA_DSN N3E_DSN C A1_NPF RA_DPF N3K_DPF C V1I_IMI3P P RA_APF N3_APF P RA_ASN N3E_ASN RA_GSM N2_GSM
Rdz:41:3 other δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] seven ox; Boaz to ascend after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] out of (+gen) ἐξ before vowels the river shameful bawdy, ignominious, disgraceful, wicked, nefarious, obscene, outrageous, salacious, shameful, shocking, smutty the appearance and also, even, namely mite small coin the flesh and also, even, namely ć frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the ox; outcry frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the lip the river
Rdz:41:3 other (nom) Yet seven oxen (nom|voc); Boaz (indecl) I-was-ASCEND-ing, they-were-ASCEND-ing after (+acc), with (+gen) these (acc) out of (+gen) the (gen) river (gen) shameful ([Adj] nom|voc) the (dat) appearance (dat) and mite ([Adj] nom|voc) the (dat) flesh (dat) and   frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) oxen (acc); outcries (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) lip (nom|acc|voc) the (gen) river (gen)
Rdz:41:3 Rdz_41:3_1 Rdz_41:3_2 Rdz_41:3_3 Rdz_41:3_4 Rdz_41:3_5 Rdz_41:3_6 Rdz_41:3_7 Rdz_41:3_8 Rdz_41:3_9 Rdz_41:3_10 Rdz_41:3_11 Rdz_41:3_12 Rdz_41:3_13 Rdz_41:3_14 Rdz_41:3_15 Rdz_41:3_16 Rdz_41:3_17 Rdz_41:3_18 Rdz_41:3_19 Rdz_41:3_20 Rdz_41:3_21 Rdz_41:3_22 Rdz_41:3_23 Rdz_41:3_24 Rdz_41:3_25 Rdz_41:3_26 Rdz_41:3_27
Rdz:41:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:41:4 καὶ κατέφαγον αἱ ἑπτὰ βόες αἱ αἰσχραὶ καὶ λεπταὶ ταῖς σαρξὶν τὰς ἑπτὰ βόας τὰς καλὰς τῷ εἴδει καὶ τὰς ἐκλεκτάς. ἠγέρθη δὲ Φαραω. –
Rdz:41:4 And the seven ill-favoured and lean cows devoured the seven well-favoured and choice-fleshed cows; and Pharao awoke. (Genesis 41:4 Brenton)
Rdz:41:4 Te brzydkie i chude krowy pożarły siedem owych krów pięknych i tłustych. Faraon przebudził się. (Rdz 41:4 BT_4)
Rdz:41:4 καὶ κατέφαγον αἱ ἑπτὰ βόες αἱ αἰσχραὶ καὶ λεπταὶ ταῖς σαρξὶν τὰς ἑπτὰ βόας τὰς καλὰς τῷ εἴδει καὶ τὰς ἐκλεκτάς. ἠγέρθη δὲ Φαραω.
Rdz:41:4 καί κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἑπτά βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ ὁ ἡ τό αἰσχρός -ά -όν καί λεπτός -ή -όν ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ ὁ ἡ τό ἑπτά βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ὁ ἡ τό εἶδο·ς, -ους, τό καί ὁ ἡ τό ἐκ·λεκτός -ή -όν ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) δέ Φαραώ, ὁ  
Rdz:41:4 a także, nawet, a mianowicie pożreć być zjedzone, pochłonąć siedem wół; Boaz wstyd sprośne, haniebne, haniebne, zły, nikczemny, obscenicznych, skandaliczne, lubieżny, wstyd, szokujące, smutty a także, nawet, a mianowicie mite małej monety ciało siedem wół; larum prawo nadające się (dosłownie), stąd też dobrze, właściwe, dobrze, dobrze, urodziwa, itd. (W przeciwieństwie do αγαθος, która jest z natury dobry, czyli Boga-kute). wygląd a także, nawet, a mianowicie wybrane [zobacz eklektyczny] rosnąć zaś Faraon -
Rdz:41:4 kai\ kate/fagon ai( e(pta\ bo/es ai( ai)sCHrai\ kai\ leptai\ tai=s sarXi\n ta\s e(pta\ bo/as ta\s kala\s tO=| ei)/dei kai\ ta\s e)klekta/s. E)ge/rTE de\ *faraO.
Rdz:41:4 kai katefagon hai hepta boes hai aisCHrai kai leptai tais sarXin tas hepta boas tas kalas tO eidei kai tas eklektas. EgerTE de faraO.
Rdz:41:4 C VBI_AAI3P RA_NPF M N3_NPF RA_NPF A1A_NPF C A1_NPF RA_DPF N3K_DPF RA_APF M N3_APF RA_APF A1_APF RA_DSN N3E_DSN C RA_APF A1_APF VCI_API3S x N_NSM
Rdz:41:4 and also, even, namely to devour be eaten away, eat away the seven ox; Boaz the shameful bawdy, ignominious, disgraceful, wicked, nefarious, obscene, outrageous, salacious, shameful, shocking, smutty and also, even, namely mite small coin the flesh the seven ox; outcry the right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). the appearance and also, even, namely the selected [see eclectic] to rise δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Pharaoh  
Rdz:41:4 and I-DEVOUR-ed, they-DEVOUR-ed the (nom) seven oxen (nom|voc); Boaz (indecl) the (nom) shameful ([Adj] nom|voc) and mite ([Adj] nom|voc) the (dat) flesh (dat) the (acc) seven oxen (acc); outcries (acc) the (acc) right ([Adj] acc) the (dat) appearance (dat) and the (acc) selected ([Adj] acc) he/she/it-was-RISE-ed Yet Pharaoh (indecl)  
Rdz:41:4 Rdz_41:4_1 Rdz_41:4_2 Rdz_41:4_3 Rdz_41:4_4 Rdz_41:4_5 Rdz_41:4_6 Rdz_41:4_7 Rdz_41:4_8 Rdz_41:4_9 Rdz_41:4_10 Rdz_41:4_11 Rdz_41:4_12 Rdz_41:4_13 Rdz_41:4_14 Rdz_41:4_15 Rdz_41:4_16 Rdz_41:4_17 Rdz_41:4_18 Rdz_41:4_19 Rdz_41:4_20 Rdz_41:4_21 Rdz_41:4_22 Rdz_41:4_23 Rdz_41:4_24 Rdz_41:4_25
Rdz:41:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:41:5 καὶ ἐνυπνιάσθη τὸ δεύτερον, καὶ ἰδοὺ ἑπτὰ στάχυες ἀνέβαινον ἐν πυθμένι ἑνὶ ἐκλεκτοὶ καὶ καλοί·
Rdz:41:5 And he dreamed again. And, behold, seven ears came up on one stalk, choice and good. (Genesis 41:5 Brenton)
Rdz:41:5 A kiedy znów zasnął, miał drugi sen. Przyśniło mu się siedem kłosów wyrastających z jednej łodygi, zdrowych i pięknych. (Rdz 41:5 BT_4)
Rdz:41:5 καὶ ἐνυπνιάσθη τὸ δεύτερον, καὶ ἰδοὺ ἑπτὰ στάχυες ἀνέβαινον ἐν πυθμένι ἑνὶ ἐκλεκτοὶ καὶ καλοί·
Rdz:41:5 καί ἐν·υπνιάζομαι (εν+υπνιαζ-, -, εν+υπνια·σ-/ενυπνια·σ-, -, -, εν+υπνιασ·θ-/ενυπνιασ·θ-) ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἑπτά στάχυς[1], -υος, ὁ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐν   εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐκ·λεκτός -ή -όν καί καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός); καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)
Rdz:41:5 a także, nawet, a mianowicie marzyć drugi a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), siedem ??? wznieść w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między - jeden wybrane [zobacz eklektyczny] a także, nawet, a mianowicie prawo nadające się (dosłownie), stąd też dobrze, właściwe, dobrze, dobrze, urodziwa, itd. (W przeciwieństwie do αγαθος, która jest z natury dobry, czyli Boga-kute) .;zadzwonić połączenia
Rdz:41:5 kai\ e)nupnia/sTE to\ deu/teron, kai\ i)dou\ e(pta\ sta/CHues a)ne/bainon e)n puTme/ni e(ni\ e)klektoi\ kai\ kaloi/·
Rdz:41:5 kai enypniasTE to deuteron, kai idu hepta staCHyes anebainon en pyTmeni heni eklektoi kai kaloi·
Rdz:41:5 C VSI_API3S RA_ASN A1A_ASN C I M N3U_NPM V1I_IAI3P P N3_DSM A3_DSM A1_NPM C A1_NPM
Rdz:41:5 and also, even, namely to dream the second and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), seven ??? to ascend in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć one selected [see eclectic] and also, even, namely right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought).; to call call
Rdz:41:5 and he/she/it-was-DREAM-ed the (nom|acc) second (acc, nom|acc|voc) and be-you(sg)-SEE-ed! seven ???s (nom|voc) I-was-ASCEND-ing, they-were-ASCEND-ing in/among/by (+dat)   one (dat) selected ([Adj] nom|voc) and right ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-CALL-ing (opt)
Rdz:41:5 Rdz_41:5_1 Rdz_41:5_2 Rdz_41:5_3 Rdz_41:5_4 Rdz_41:5_5 Rdz_41:5_6 Rdz_41:5_7 Rdz_41:5_8 Rdz_41:5_9 Rdz_41:5_10 Rdz_41:5_11 Rdz_41:5_12 Rdz_41:5_13 Rdz_41:5_14 Rdz_41:5_15
Rdz:41:5 x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:41:6 ἄλλοι δὲ ἑπτὰ στάχυες λεπτοὶ καὶ ἀνεμόφθοροι ἀνεφύοντο μετ’ αὐτούς·
Rdz:41:6 And, behold, seven ears thin and blasted with the wind, grew up after them. (Genesis 41:6 Brenton)
Rdz:41:6 A oto po nich wyrosło siedem kłosów pustych i zniszczonych wiatrem wschodnim. (Rdz 41:6 BT_4)
Rdz:41:6 ἄλλοι δὲ ἑπτὰ στάχυες λεπτοὶ καὶ ἀνεμόφθοροι ἀνεφύοντο μετ’ αὐτούς·
Rdz:41:6 ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) δέ ἑπτά στάχυς[1], -υος, ὁ λεπτός -ή -όν καί     μετά αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:41:6 inny zaś siedem ??? mite małej monety a także, nawet, a mianowicie - - po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama
Rdz:41:6 a)/lloi de\ e(pta\ sta/CHues leptoi\ kai\ a)nemo/fToroi a)nefu/onto met’ au)tou/s·
Rdz:41:6 alloi de hepta staCHyes leptoi kai anemofToroi anefyonto met’ autus·
Rdz:41:6 RD_NPM x M N3U_NPM A1_NPM C A1B_NPM V1I_IMI3P P RD_APM
Rdz:41:6 other δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] seven ??? mite small coin and also, even, namely ć ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
Rdz:41:6 other (nom) Yet seven ???s (nom|voc) mite ([Adj] nom|voc) and     after (+acc), with (+gen) them/same (acc)
Rdz:41:6 Rdz_41:6_1 Rdz_41:6_2 Rdz_41:6_3 Rdz_41:6_4 Rdz_41:6_5 Rdz_41:6_6 Rdz_41:6_7 Rdz_41:6_8 Rdz_41:6_9 Rdz_41:6_10
Rdz:41:6 x x x x x x x x x x
Rdz:41:7 καὶ κατέπιον οἱ ἑπτὰ στάχυες οἱ λεπτοὶ καὶ ἀνεμόφθοροι τοὺς ἑπτὰ στάχυας τοὺς ἐκλεκτοὺς καὶ τοὺς πλήρεις. ἠγέρθη δὲ Φαραω, καὶ ἦν ἐνύπνιον.
Rdz:41:7 And the seven thin ears and blasted with the wind devoured the seven choice and full ears; and Pharao awoke, and it was a dream. (Genesis 41:7 Brenton)
Rdz:41:7 I te puste kłosy pochłonęły owych siedem kłosów zdrowych i pełnych. Potem faraon przebudził się. Był to tylko sen. (Rdz 41:7 BT_4)
Rdz:41:7 καὶ κατέπιον οἱ ἑπτὰ στάχυες οἱ λεπτοὶ καὶ ἀνεμόφθοροι τοὺς ἑπτὰ στάχυας τοὺς ἐκλεκτοὺς καὶ τοὺς πλήρεις. ἠγέρθη δὲ Φαραω, καὶ ἦν ἐνύπνιον.
Rdz:41:7 καί κατα·πίνω (κατα+πιν-, κατα+πι·[σ]-, 2nd κατα+πι-, -, -, κατα+πο·θ-) ὁ ἡ τό ἑπτά στάχυς[1], -υος, ὁ ὁ ἡ τό λεπτός -ή -όν καί   ὁ ἡ τό ἑπτά στάχυς[1], -υος, ὁ ὁ ἡ τό ἐκ·λεκτός -ή -όν καί ὁ ἡ τό πλήρης -ες ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) δέ Φαραώ, ὁ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν·ύπνιον, -ου, τό
Rdz:41:7 a także, nawet, a mianowicie połknąć siedem ??? mite małej monety a także, nawet, a mianowicie - siedem ??? wybrane [zobacz eklektyczny] a także, nawet, a mianowicie pełny rosnąć zaś Faraon a także, nawet, a mianowicie być śnić
Rdz:41:7 kai\ kate/pion oi( e(pta\ sta/CHues oi( leptoi\ kai\ a)nemo/fToroi tou\s e(pta\ sta/CHuas tou\s e)klektou\s kai\ tou\s plE/reis. E)ge/rTE de\ *faraO, kai\ E)=n e)nu/pnion.
Rdz:41:7 kai katepion hoi hepta staCHyes hoi leptoi kai anemofToroi tus hepta staCHyas tus eklektus kai tus plEreis. EgerTE de faraO, kai En enypnion.
Rdz:41:7 C VBI_AAI3P RA_NPM M N3U_NPM RA_NPM A1_NPM C A1B_NPM RA_APM M N3U_APM RA_APM A1_APM C RA_APM A3H_APM VCI_API3S x N_NSM C V9_IAI3S N2N_NSN
Rdz:41:7 and also, even, namely to swallow the seven ??? the mite small coin and also, even, namely ć the seven ??? the selected [see eclectic] and also, even, namely the full to rise δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Pharaoh and also, even, namely to be dream
Rdz:41:7 and I-SWALLOW-ed, they-SWALLOW-ed the (nom) seven ???s (nom|voc) the (nom) mite ([Adj] nom|voc) and   the (acc) seven ???s (acc) the (acc) selected ([Adj] acc) and the (acc) full ([Adj] acc, nom|voc) he/she/it-was-RISE-ed Yet Pharaoh (indecl) and he/she/it-was dream (nom|acc|voc)
Rdz:41:7 Rdz_41:7_1 Rdz_41:7_2 Rdz_41:7_3 Rdz_41:7_4 Rdz_41:7_5 Rdz_41:7_6 Rdz_41:7_7 Rdz_41:7_8 Rdz_41:7_9 Rdz_41:7_10 Rdz_41:7_11 Rdz_41:7_12 Rdz_41:7_13 Rdz_41:7_14 Rdz_41:7_15 Rdz_41:7_16 Rdz_41:7_17 Rdz_41:7_18 Rdz_41:7_19 Rdz_41:7_20 Rdz_41:7_21 Rdz_41:7_22 Rdz_41:7_23
Rdz:41:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:41:8 Ἐγένετο δὲ πρωῒ καὶ ἐταράχθη ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ἀποστείλας ἐκάλεσεν πάντας τοὺς ἐξηγητὰς Αἰγύπτου καὶ πάντας τοὺς σοφοὺς αὐτῆς, καὶ διηγήσατο αὐτοῖς Φαραω τὸ ἐνύπνιον, καὶ οὐκ ἦν ὁ ἀπαγγέλλων αὐτὸ τῷ Φαραω.
Rdz:41:8 And it was morning, and his soul was troubled; and he sent and called all the interpreters of Egypt, and all her wise men; and Pharao related to them his dream, and there was no one to interpret it to Pharao. (Genesis 41:8 Brenton)
Rdz:41:8 Rano faraon, zaniepokojony, rozkazał wezwać wszystkich wróżbitów egipskich oraz wszystkich mędrców i opowiedział im, co mu się śniło. Nie było jednak nikogo, kto by umiał wytłumaczyć faraonowi te sny. (Rdz 41:8 BT_4)
Rdz:41:8 Ἐγένετο δὲ πρωῒ καὶ ἐταράχθη ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ἀποστείλας ἐκάλεσεν πάντας τοὺς ἐξηγητὰς Αἰγύπτου καὶ πάντας τοὺς σοφοὺς αὐτῆς, καὶ διηγήσατο αὐτοῖς Φαραω τὸ ἐνύπνιον, καὶ οὐκ ἦν ἀπαγγέλλων αὐτὸ τῷ Φαραω.
Rdz:41:8 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ πρωΐ καί ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σοφός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό καί δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό Φαραώ, ὁ ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Φαραώ, ὁ
Rdz:41:8 stać się stać, stanie, zaś wcześnie a także, nawet, a mianowicie zachwiać onieśmielać, mieszać, lawinę, drgania, zawstydzić, jar, żenować, zmieszać, przeszkadzać, roil, wzburzyć, szok, wymieszać zimna pogoda; samo życie A. życie "λύθη ψ. τε μένος τε "Il.5.296 itp; psyche = umysł osoby on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie zamawiać zadzwonić połączenia każdy wszystkim, każde, każde, całość - Egipt [kraj] a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość mądry on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie poświęconym wyjaśnieniu on / ona / on / sama Faraon śnić a także, nawet, a mianowicie οὐχ przed nierównym oddechem być zgłosić - w celu zgłoszenia lub powiedzieć. on / ona / on / sama Faraon
Rdz:41:8 *)ege/neto de\ prOi\+ kai\ e)tara/CHTE E( PSuCHE\ au)tou=, kai\ a)postei/las e)ka/lesen pa/ntas tou\s e)XEgEta\s *ai)gu/ptou kai\ pa/ntas tou\s sofou\s au)tE=s, kai\ diEgE/sato au)toi=s *faraO to\ e)nu/pnion, kai\ ou)k E)=n o( a)pagge/llOn au)to\ tO=| *faraO.
Rdz:41:8 egeneto de prO+i kai etaraCHTE hE PSyCHE autu, kai aposteilas ekalesen pantas tus eXEgEtas aigyptu kai pantas tus sofus autEs, kai diEgEsato autois faraO to enypnion, kai uk En ho apangellOn auto tO faraO.
Rdz:41:8 VBI_AMI3S x D C VQI_API3S RA_NSF N1_NSF RD_GSM C VA_AAPNSM VAI_AAI3S A3_APM RA_APM N1M_APM N2_GSF C A3_APM RA_APM A1_APM RD_GSF C VAI_AMI3S RD_DPM N_NSM RA_ASN N2N_ASN C D V9_IAI3S RA_NSM V1_PAPNSM RD_ASN RA_DSM N_DSM
Rdz:41:8 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] early and also, even, namely to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send to call call every all, each, every, the whole of the ć Egypt [country of] and also, even, namely every all, each, every, the whole of the wise he/she/it/same and also, even, namely to exposit he/she/it/same Pharaoh the dream and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the to report – to report or tell. he/she/it/same the Pharaoh
Rdz:41:8 he/she/it-was-BECOME-ed Yet early and he/she/it-was-UNSETTLE-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) him/it/same (gen) and upon ORDER FORTH-ing (nom|voc) he/she/it-CALL-ed all (acc) the (acc)   Egypt (gen) and all (acc) the (acc) wise ([Adj] acc) her/it/same (gen) and he/she/it-was-EXPOSIT-ed them/same (dat) Pharaoh (indecl) the (nom|acc) dream (nom|acc|voc) and not he/she/it-was the (nom) while DELIVER A MESSAGE-ing (nom) it/same (nom|acc) the (dat) Pharaoh (indecl)
Rdz:41:8 Rdz_41:8_1 Rdz_41:8_2 Rdz_41:8_3 Rdz_41:8_4 Rdz_41:8_5 Rdz_41:8_6 Rdz_41:8_7 Rdz_41:8_8 Rdz_41:8_9 Rdz_41:8_10 Rdz_41:8_11 Rdz_41:8_12 Rdz_41:8_13 Rdz_41:8_14 Rdz_41:8_15 Rdz_41:8_16 Rdz_41:8_17 Rdz_41:8_18 Rdz_41:8_19 Rdz_41:8_20 Rdz_41:8_21 Rdz_41:8_22 Rdz_41:8_23 Rdz_41:8_24 Rdz_41:8_25 Rdz_41:8_26 Rdz_41:8_27 Rdz_41:8_28 Rdz_41:8_29 Rdz_41:8_30 Rdz_41:8_31 Rdz_41:8_32 Rdz_41:8_33 Rdz_41:8_34
Rdz:41:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:41:9 καὶ ἐλάλησεν ὁ ἀρχιοινοχόος πρὸς Φαραω λέγων Τὴν ἁμαρτίαν μου ἀναμιμνῄσκω σήμερον·
Rdz:41:9 And the chief cupbearer spoke to Pharao, saying, I this day remember my fault: (Genesis 41:9 Brenton)
Rdz:41:9 Wtedy przełożony podczaszych rzekł do faraona: «Dzisiaj wyznam moje grzechy. (Rdz 41:9 BT_4)
Rdz:41:9 καὶ ἐλάλησεν ἀρχιοινοχόος πρὸς Φαραω λέγων Τὴν ἁμαρτίαν μου ἀναμιμνῄσκω σήμερον·
Rdz:41:9 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό   πρός Φαραώ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀνα·μιμνῄσκω v.l. -μιμνή- (ανα+μιμνῃσκ-/ανα+μιμνησκ-, ανα+μνη·σ-, ανα+μνη·σ-, -, -, ανα+μνησ·θ-) σήμερον
Rdz:41:9 a także, nawet, a mianowicie mówić - w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Faraon powiedzieć / powiedzieć użycie sin NT zwykle "sin", chociaż może być także stosowany do określenia uszkodzenia w bardziej ogólny sposób. JA przypominać dziś dzień
Rdz:41:9 kai\ e)la/lEsen o( a)rCHioinoCHo/os pro\s *faraO le/gOn *tE\n a(marti/an mou a)namimnE/|skO sE/meron·
Rdz:41:9 kai elalEsen ho arCHioinoCHoos pros faraO legOn tEn hamartian mu anamimnEskO sEmeron·
Rdz:41:9 C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P N_ASM V1_PAPNSM RA_ASF N1A_ASF RP_GS V1_PAI1S D
Rdz:41:9 and also, even, namely to speak the ć toward (+acc,+gen,+dat) Pharaoh to say/tell the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. I to remind today day
Rdz:41:9 and he/she/it-SPEAK-ed the (nom)   toward (+acc,+gen,+dat) Pharaoh (indecl) while SAY/TELL-ing (nom) the (acc) sin (acc) me (gen) I-am-REMIND-ing, I-should-be-REMIND-ing today
Rdz:41:9 Rdz_41:9_1 Rdz_41:9_2 Rdz_41:9_3 Rdz_41:9_4 Rdz_41:9_5 Rdz_41:9_6 Rdz_41:9_7 Rdz_41:9_8 Rdz_41:9_9 Rdz_41:9_10 Rdz_41:9_11 Rdz_41:9_12
Rdz:41:9 x x x x x x x x x x x x
Rdz:41:10 Φαραω ὠργίσθη τοῖς παισὶν αὐτοῦ καὶ ἔθετο ἡμᾶς ἐν φυλακῇ ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ ἀρχιμαγείρου, ἐμέ τε καὶ τὸν ἀρχισιτοποιόν.
Rdz:41:10 Pharao was angry with his servants, and put us in prison in the house of the captain of the guard, both me and the chief baker. (Genesis 41:10 Brenton)
Rdz:41:10 Faraon, rozgniewawszy się na swego sługę oddał mnie, a ze mną i przełożonego piekarzy pod straż do domu przełożonego dworzan. (Rdz 41:10 BT_4)
Rdz:41:10 Φαραω ὠργίσθη τοῖς παισὶν αὐτοῦ καὶ ἔθετο ἡμᾶς ἐν φυλακῇ ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ ἀρχιμαγείρου, ἐμέ τε καὶ τὸν ἀρχισιτοποιόν.
Rdz:41:10 Φαραώ, ὁ ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν φυλακή, -ῆς, ἡ ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν τέ καί ὁ ἡ τό  
Rdz:41:10 Faraon aby zły Dziecko / sługa on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie umieścić położyć, postawić, zestaw, umiejscowienia, stację JA w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między strażnik więzienny w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między dom - JA; mój / moja i [postpositive współrzędnych] a także, nawet, a mianowicie -
Rdz:41:10 *faraO O)rgi/sTE toi=s paisi\n au)tou= kai\ e)/Teto E(ma=s e)n fulakE=| e)n tO=| oi)/kO| tou= a)rCHimagei/rou, e)me/ te kai\ to\n a)rCHisitopoio/n.
Rdz:41:10 faraO OrgisTE tois paisin autu kai eTeto hEmas en fylakE en tO oikO tu arCHimageiru, eme te kai ton arCHisitopoion.
Rdz:41:10 N_NSM VSI_API3S RA_DPM N3D_DPM RD_GSM C VEI_AMI3S RP_AP P N1_DSF P RA_DSM N2_DSM RA_GSM N2_GSM RP_AS x C RA_ASM N2_ASM
Rdz:41:10 Pharaoh to make angry the child/servant he/she/it/same and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among prison guard in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house the ć I; my/mine and [postpositive coordinate] and also, even, namely the ć
Rdz:41:10 Pharaoh (indecl) he/she/it-was-MAKE-ed-ANGRY the (dat) children/servants (dat) him/it/same (gen) and he/she/it-was-PLACE-ed us (acc) in/among/by (+dat) prison (dat) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) the (gen)   me (acc); my/mine (voc) and [postpositive coordinate] and the (acc)  
Rdz:41:10 Rdz_41:10_1 Rdz_41:10_2 Rdz_41:10_3 Rdz_41:10_4 Rdz_41:10_5 Rdz_41:10_6 Rdz_41:10_7 Rdz_41:10_8 Rdz_41:10_9 Rdz_41:10_10 Rdz_41:10_11 Rdz_41:10_12 Rdz_41:10_13 Rdz_41:10_14 Rdz_41:10_15 Rdz_41:10_16 Rdz_41:10_17 Rdz_41:10_18 Rdz_41:10_19 Rdz_41:10_20
Rdz:41:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:41:11 καὶ εἴδομεν ἐνύπνιον ἐν νυκτὶ μιᾷ, ἐγώ τε καὶ αὐτός, ἕκαστος κατὰ τὸ αὑτοῦ ἐνύπνιον εἴδομεν.
Rdz:41:11 And we had a dream both in one night, I and he; we saw, each according to his dream. (Genesis 41:11 Brenton)
Rdz:41:11 I wtedy mieliśmy obaj jednej nocy sen, on inny a ja inny. (Rdz 41:11 BT_4)
Rdz:41:11 καὶ εἴδομεν ἐνύπνιον ἐν νυκτὶ μιᾷ, ἐγώ τε καὶ αὐτός, ἕκαστος κατὰ τὸ αὑτοῦ ἐνύπνιον εἴδομεν.
Rdz:41:11 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν·ύπνιον, -ου, τό ἐν νύξ, -υκτός, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τέ καί αὐτός αὐτή αὐτό ἕκαστος -η -ον κατά ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἐν·ύπνιον, -ου, τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
Rdz:41:11 a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), śnić w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między noc jeden JA i [postpositive współrzędnych] a także, nawet, a mianowicie on / ona / on / sama każdy w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem self / our- / your- / się śnić zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne),
Rdz:41:11 kai\ ei)/domen e)nu/pnion e)n nukti\ mia=|, e)gO/ te kai\ au)to/s, e(/kastos kata\ to\ au(tou= e)nu/pnion ei)/domen.
Rdz:41:11 kai eidomen enypnion en nykti mia, egO te kai autos, hekastos kata to hautu enypnion eidomen.
Rdz:41:11 C VBI_AAI1P N2N_ASN P N3_DSF A1A_DSF RP_NS x C RD_NSM A1_NSM P RA_ASN RD_GSM N2N_ASN VBI_AAI1P
Rdz:41:11 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), dream in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among night one I and [postpositive coordinate] and also, even, namely he/she/it/same each down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the self /our-/your-/themselves dream to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Rdz:41:11 and we-SEE-ed dream (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) night (dat) one (dat) I (nom) and [postpositive coordinate] and he/it/same (nom) each (of two) (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) self (gen) dream (nom|acc|voc) we-SEE-ed
Rdz:41:11 Rdz_41:11_1 Rdz_41:11_2 Rdz_41:11_3 Rdz_41:11_4 Rdz_41:11_5 Rdz_41:11_6 Rdz_41:11_7 Rdz_41:11_8 Rdz_41:11_9 Rdz_41:11_10 Rdz_41:11_11 Rdz_41:11_12 Rdz_41:11_13 Rdz_41:11_14 Rdz_41:11_15 Rdz_41:11_16
Rdz:41:11 x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:41:12 ἦν δὲ ἐκεῖ μεθ’ ἡμῶν νεανίσκος παῖς Εβραῖος τοῦ ἀρχιμαγείρου, καὶ διηγησάμεθα αὐτῷ, καὶ συνέκρινεν ἡμῖν.
Rdz:41:12 And there was there with us a young man, a Hebrew servant of the captain of the guard; and we related to him our dreams, and he interpreted them to us. (Genesis 41:12 Brenton)
Rdz:41:12 A był tam z nami pewien młody Hebrajczyk, sługa przełożonego dworzan. Opowiedzieliśmy mu, a on wytłumaczył nam nasze sny, tłumacząc sen każdego z nas. (Rdz 41:12 BT_4)
Rdz:41:12 ἦν δὲ ἐκεῖ μεθ’ ἡμῶν νεανίσκος παῖς Εβραῖος τοῦ ἀρχιμαγείρου, καὶ διηγησάμεθα αὐτῷ, καὶ συνέκρινεν ἡμῖν.
Rdz:41:12 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέ ἐκεῖ μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ Ἑβραῖος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   καί δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί συγ·κρίνω (συν+κριν-, -, συν+κριν·[σ]-, -, -, συν+κρι·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Rdz:41:12 być zaś tam po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem JA młody człowiek Dziecko / sługa Hebrajski - a także, nawet, a mianowicie poświęconym wyjaśnieniu on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie porównywać JA
Rdz:41:12 E)=n de\ e)kei= meT’ E(mO=n neani/skos pai=s *ebrai=os tou= a)rCHimagei/rou, kai\ diEgEsa/meTa au)tO=|, kai\ sune/krinen E(mi=n.
Rdz:41:12 En de ekei meT’ hEmOn neaniskos pais ebraios tu arCHimageiru, kai diEgEsameTa autO, kai synekrinen hEmin.
Rdz:41:12 V9_IAI3S x D P RP_GP N2_NSM N3D_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM C VAI_AMI1P RD_DSM C VAI_AAI3S RP_DP
Rdz:41:12 to be δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] there after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I young man child/servant Hebrew the ć and also, even, namely to exposit he/she/it/same and also, even, namely to compare I
Rdz:41:12 he/she/it-was Yet there after (+acc), with (+gen) us (gen) young man (nom) child/servant (nom) Hebrew (nom) the (gen)   and we-were-EXPOSIT-ed him/it/same (dat) and he/she/it-was-COMPARE-ing, he/she/it-COMPARE-ed us (dat)
Rdz:41:12 Rdz_41:12_1 Rdz_41:12_2 Rdz_41:12_3 Rdz_41:12_4 Rdz_41:12_5 Rdz_41:12_6 Rdz_41:12_7 Rdz_41:12_8 Rdz_41:12_9 Rdz_41:12_10 Rdz_41:12_11 Rdz_41:12_12 Rdz_41:12_13 Rdz_41:12_14 Rdz_41:12_15 Rdz_41:12_16
Rdz:41:12 x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:41:13 ἐγενήθη δὲ καθὼς συνέκρινεν ἡμῖν, οὕτως καὶ συνέβη, ἐμέ τε ἀποκατασταθῆναι ἐπὶ τὴν ἀρχήν μου, ἐκεῖνον δὲ κρεμασθῆναι.
Rdz:41:13 And it came to pass, as he interpreted them to us, so also it happened, both that I was restored to my office, and that he was hanged. (Genesis 41:13 Brenton)
Rdz:41:13 I stało się tak, jak nam je wytłumaczył: mnie przywrócił faraon na mój urząd, a jego powiesił». (Rdz 41:13 BT_4)
Rdz:41:13 ἐγενήθη δὲ καθὼς συνέκρινεν ἡμῖν, οὕτως καὶ συνέβη, ἐμέ τε ἀποκατασταθῆναι ἐπὶ τὴν ἀρχήν μου, ἐκεῖνον δὲ κρεμασθῆναι.
Rdz:41:13 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ καθ·ώς συγ·κρίνω (συν+κριν-, -, συν+κριν·[σ]-, -, -, συν+κρι·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὕτως/οὕτω καί συμ·βαίνω (συν+βαιν-, συν+βη·σ-, 2nd ath. συν+β(η)-/ath. συν+β(α)-, συν+βεβη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν τέ ἀπο·καθ·ίστημι (ath. αποκαθ+ιστ(α)-/ath. αποκαθ+ιστ(η)-, αποκατα+στη·σ-, απο+κατα+στη·σ-/αποκατα+στη·σ- or 2nd ath. απο+κατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(α)-, -, -, απο+κατα+στα·θ-/αποκατα+στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ἀρχή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκεῖνος -η -ο δέ κρεμάννυμι/κρέμα·μαι (ath. κρεμαννυ-/ath. κρεμα-, κρεμα·σ-, κρεμα·σ-, -, -, κρεμασ·θ-)
Rdz:41:13 stać się stać, stanie, zaś w związku z tym [zależności od sposobu / zgodnie ze sposobem] porównywać JA thusly / jak ten [οὕτως przed samogłosek i spółgłosek; οὕτω przed spółgłoskami tylko] a także, nawet, a mianowicie wydarzy się przedstawić, wystąpić, majątek, doszło JA; mój / moja i [postpositive współrzędnych] przywrócić na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem początek JA że zaś aby odłożył zawieszone
Rdz:41:13 e)genE/TE de\ kaTO\s sune/krinen E(mi=n, ou(/tOs kai\ sune/bE, e)me/ te a)pokatastaTE=nai e)pi\ tE\n a)rCHE/n mou, e)kei=non de\ kremasTE=nai.
Rdz:41:13 egenETE de kaTOs synekrinen hEmin, hutOs kai synebE, eme te apokatastaTEnai epi tEn arCHEn mu, ekeinon de kremasTEnai.
Rdz:41:13 VCI_API3S x D VAI_AAI3S RP_DP D C VZI_AAI3S RP_AS x VC_APN P RA_ASF N1_ASF RP_GS RD_ASM x VS_APN
Rdz:41:13 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] as accordingly [according to how/in accordance with how] to compare I thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] and also, even, namely to happen pass off, occur, fortune, come about I; my/mine and [postpositive coordinate] to restore upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the beginning I that δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to hung up suspended
Rdz:41:13 he/she/it-was-BECOME-ed Yet as accordingly he/she/it-was-COMPARE-ing, he/she/it-COMPARE-ed us (dat) thusly/like this and he/she/it-HAPPEN-ed me (acc); my/mine (voc) and [postpositive coordinate] to-be-RESTORE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) beginning (acc) me (gen) that (acc) Yet to-be-HUNG UP-ed
Rdz:41:13 Rdz_41:13_1 Rdz_41:13_2 Rdz_41:13_3 Rdz_41:13_4 Rdz_41:13_5 Rdz_41:13_6 Rdz_41:13_7 Rdz_41:13_8 Rdz_41:13_9 Rdz_41:13_10 Rdz_41:13_11 Rdz_41:13_12 Rdz_41:13_13 Rdz_41:13_14 Rdz_41:13_15 Rdz_41:13_16 Rdz_41:13_17 Rdz_41:13_18
Rdz:41:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:41:14 Ἀποστείλας δὲ Φαραω ἐκάλεσεν τὸν Ιωσηφ, καὶ ἐξήγαγον αὐτὸν ἐκ τοῦ ὀχυρώματος καὶ ἐξύρησαν αὐτὸν καὶ ἤλλαξαν τὴν στολὴν αὐτοῦ, καὶ ἦλθεν πρὸς Φαραω.
Rdz:41:14 And Pharao having sent, called Joseph; and they brought him out from the prison, and shaved him, and changed his dress, and he came to Pharao. (Genesis 41:14 Brenton)
Rdz:41:14 Wtedy faraon kazał wezwać Józefa. Wyprowadzono go więc pospiesznie z lochu, a on, ogoliwszy się oraz zmieniwszy szaty, przyszedł do faraona. (Rdz 41:14 BT_4)
Rdz:41:14 Ἀποστείλας δὲ Φαραω ἐκάλεσεν τὸν Ιωσηφ, καὶ ἐξήγαγον αὐτὸν ἐκ τοῦ ὀχυρώματος καὶ ἐξύρησαν αὐτὸν καὶ ἤλλαξαν τὴν στολὴν αὐτοῦ, καὶ ἦλθεν πρὸς Φαραω.
Rdz:41:14 ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) δέ Φαραώ, ὁ καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό Ἰωσήφ, ὁ καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό ὀχύρωμα[τ], -ατος, τό καί ξυράω (ξυρ(α)-, ξυρη·σ-, ξυρη·σ-, -, εξυρη-, ξυρη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀλλάσσω (αλλασσ-, αλλαξ-, αλλαξ-, -, -, αλλαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό στολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός Φαραώ, ὁ
Rdz:41:14 zamawiać zaś Faraon zadzwonić połączenia Joseph a także, nawet, a mianowicie wyprowadzenie on / ona / on / sama z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami szaniec wał, bastion, odporność, fortyfikacje, vallasion, wał, kinkiet, twierdza, twierdza a także, nawet, a mianowicie golić on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie zmianę / zmieniać jednolita tablica, kostium, kostium on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie przyjść w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Faraon
Rdz:41:14 *)apostei/las de\ *faraO e)ka/lesen to\n *iOsEf, kai\ e)XE/gagon au)to\n e)k tou= o)CHurO/matos kai\ e)Xu/rEsan au)to\n kai\ E)/llaXan tE\n stolE\n au)tou=, kai\ E)=lTen pro\s *faraO.
Rdz:41:14 aposteilas de faraO ekalesen ton iOsEf, kai eXEgagon auton ek tu oCHyrOmatos kai eXyrEsan auton kai EllaXan tEn stolEn autu, kai ElTen pros faraO.
Rdz:41:14 VA_AAPNSM x N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C VBI_AAI3P RD_ASM P RA_GSN N3W_GSN C VAI_AAI3P RD_ASM C VAI_AAI3P RA_ASF N1_ASF RD_GSM C VBI_AAI3S P N_ASM
Rdz:41:14 to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Pharaoh to call call the Joseph and also, even, namely to lead out he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the entrenchment rampart, bulwark, fastness, fortification, vallasion, rampart, sconce, stronghold, fortress and also, even, namely to shave he/she/it/same and also, even, namely to change/alter the array uniform, costume, suit he/she/it/same and also, even, namely to come toward (+acc,+gen,+dat) Pharaoh
Rdz:41:14 upon ORDER FORTH-ing (nom|voc) Yet Pharaoh (indecl) he/she/it-CALL-ed the (acc) Joseph (indecl) and I-LEAD-ed-OUT, they-LEAD-ed-OUT him/it/same (acc) out of (+gen) the (gen) entrenchment (gen) and they-SHAVE-ed him/it/same (acc) and they-CHANGE/ALTER-ed the (acc) array (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) Pharaoh (indecl)
Rdz:41:14 Rdz_41:14_1 Rdz_41:14_2 Rdz_41:14_3 Rdz_41:14_4 Rdz_41:14_5 Rdz_41:14_6 Rdz_41:14_7 Rdz_41:14_8 Rdz_41:14_9 Rdz_41:14_10 Rdz_41:14_11 Rdz_41:14_12 Rdz_41:14_13 Rdz_41:14_14 Rdz_41:14_15 Rdz_41:14_16 Rdz_41:14_17 Rdz_41:14_18 Rdz_41:14_19 Rdz_41:14_20 Rdz_41:14_21 Rdz_41:14_22 Rdz_41:14_23 Rdz_41:14_24
Rdz:41:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:41:15 εἶπεν δὲ Φαραω τῷ Ιωσηφ Ἐνύπνιον ἑώρακα, καὶ ὁ συγκρίνων οὐκ ἔστιν αὐτό· ἐγὼ δὲ ἀκήκοα περὶ σοῦ λεγόντων ἀκούσαντά σε ἐνύπνια συγκρῖναι αὐτά.
Rdz:41:15 And Pharao said to Joseph, I have seen a vision, and there is no one to interpret it; but I have heard say concerning thee that thou didst hear dreams and interpret them. (Genesis 41:15 Brenton)
Rdz:41:15 Faraon rzekł do Józefa: «Miałem sen, którego nikt nie umie wytłumaczyć. Ja zaś słyszałem, jak mówiono o tobie, że skoro usłyszysz sen, zaraz go wytłumaczysz». (Rdz 41:15 BT_4)
Rdz:41:15 εἶπεν δὲ Φαραω τῷ Ιωσηφ Ἐνύπνιον ἑώρακα, καὶ συγκρίνων οὐκ ἔστιν αὐτό· ἐγὼ δὲ ἀκήκοα περὶ σοῦ λεγόντων ἀκούσαντά σε ἐνύπνια συγκρῖναι αὐτά.
Rdz:41:15 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ Φαραώ, ὁ ὁ ἡ τό Ἰωσήφ, ὁ ἐν·ύπνιον, -ου, τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ὁ ἡ τό συγ·κρίνω (συν+κριν-, -, συν+κριν·[σ]-, -, -, συν+κρι·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) περί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν·ύπνιον, -ου, τό συγ·κρίνω (συν+κριν-, -, συν+κριν·[σ]-, -, -, συν+κρι·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:41:15 powiedzieć / powiedzieć zaś Faraon Joseph śnić zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), a także, nawet, a mianowicie porównywać οὐχ przed nierównym oddechem być on / ona / on / sama JA zaś słyszeć o (+ acc, + gen) ty; twój / twoje (SG) powiedzieć / powiedzieć słyszeć ty; twój / twoje (SG) śnić porównywać on / ona / on / sama
Rdz:41:15 ei)=pen de\ *faraO tO=| *iOsEf *)enu/pnion e(O/raka, kai\ o( sugkri/nOn ou)k e)/stin au)to/· e)gO\ de\ a)kE/koa peri\ sou= lego/ntOn a)kou/santa/ se e)nu/pnia sugkri=nai au)ta/.
Rdz:41:15 eipen de faraO tO iOsEf enypnion heOraka, kai ho synkrinOn uk estin auto· egO de akEkoa peri su legontOn akusanta se enypnia synkrinai auta.
Rdz:41:15 VBI_AAI3S x N_NSM RA_DSM N_DSM N2N_ASN VX_XAI1S C RA_NSM V1_PAPNSM D V9_PAI3S RD_ASN RP_NS x VX_XAI1S P RP_GS V1_PAPGPM VA_AAPASM RP_AS N2N_APN VA_AAN RD_APN
Rdz:41:15 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Pharaoh the Joseph dream to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely the to compare οὐχ before rough breathing to be he/she/it/same I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to hear about (+acc,+gen) you; your/yours(sg) to say/tell to hear you; your/yours(sg) dream to compare he/she/it/same
Rdz:41:15 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet Pharaoh (indecl) the (dat) Joseph (indecl) dream (nom|acc|voc) I-have-SEE-ed and the (nom) while COMPARE-ing (nom) not he/she/it-is it/same (nom|acc) I (nom) Yet I-have-HEAR-ed about (+acc,+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) let-them-be-SAY/TELL-ing! (classical), while SAY/TELL-ing (gen) upon HEAR-ing (acc, nom|acc|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) dreams (nom|acc|voc) to-COMPARE, be-you(sg)-COMPARE-ed!, he/she/it-happens-to-COMPARE (opt) they/them/same (nom|acc)
Rdz:41:15 Rdz_41:15_1 Rdz_41:15_2 Rdz_41:15_3 Rdz_41:15_4 Rdz_41:15_5 Rdz_41:15_6 Rdz_41:15_7 Rdz_41:15_8 Rdz_41:15_9 Rdz_41:15_10 Rdz_41:15_11 Rdz_41:15_12 Rdz_41:15_13 Rdz_41:15_14 Rdz_41:15_15 Rdz_41:15_16 Rdz_41:15_17 Rdz_41:15_18 Rdz_41:15_19 Rdz_41:15_20 Rdz_41:15_21 Rdz_41:15_22 Rdz_41:15_23 Rdz_41:15_24
Rdz:41:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:41:16 ἀποκριθεὶς δὲ Ιωσηφ τῷ Φαραω εἶπεν Ἄνευ τοῦ θεοῦ οὐκ ἀποκριθήσεται τὸ σωτήριον Φαραω.
Rdz:41:16 And Joseph answered Pharao and said, Without God an answer of safety shall not be given to Pharao. (Genesis 41:16 Brenton)
Rdz:41:16 Józef tak odpowiedział faraonowi: «Nie ja, lecz Bóg da pomyślną odpowiedź tobie, o faraonie». (Rdz 41:16 BT_4)
Rdz:41:16 ἀποκριθεὶς δὲ Ιωσηφ τῷ Φαραω εἶπεν Ἄνευ τοῦ θεοῦ οὐκ ἀποκριθήσεται τὸ σωτήριον Φαραω.
Rdz:41:16 ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) δέ Ἰωσήφ, ὁ ὁ ἡ τό Φαραώ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἄνευ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ὁ ἡ τό σωτήριος -ον Φαραώ, ὁ
Rdz:41:16 odpowiadać zaś Joseph Faraon powiedzieć / powiedzieć bez (+ gen) Bóg  οὐχ przed nierównym oddechem odpowiadać oszczędność Faraon
Rdz:41:16 a)pokriTei\s de\ *iOsEf tO=| *faraO ei)=pen *)/aneu tou= Teou= ou)k a)pokriTE/setai to\ sOtE/rion *faraO.
Rdz:41:16 apokriTeis de iOsEf tO faraO eipen aneu tu Teu uk apokriTEsetai to sOtErion faraO.
Rdz:41:16 VC_APPNSM x N_NSM RA_DSM N_DSM VBI_AAI3S P RA_GSM N2_GSM D VC_FPI3S RA_ASN N2N_ASN N_DSM
Rdz:41:16 to answer δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Joseph the Pharaoh to say/tell without (+gen) the god [see theology] οὐχ before rough breathing to answer the saving Pharaoh
Rdz:41:16 upon being-ANSWER-ed (nom|voc) Yet Joseph (indecl) the (dat) Pharaoh (indecl) he/she/it-SAY/TELL-ed without (+gen) the (gen) god (gen) not he/she/it-will-be-ANSWER-ed the (nom|acc) saving ([Adj] acc, nom|acc|voc) Pharaoh (indecl)
Rdz:41:16 Rdz_41:16_1 Rdz_41:16_2 Rdz_41:16_3 Rdz_41:16_4 Rdz_41:16_5 Rdz_41:16_6 Rdz_41:16_7 Rdz_41:16_8 Rdz_41:16_9 Rdz_41:16_10 Rdz_41:16_11 Rdz_41:16_12 Rdz_41:16_13 Rdz_41:16_14
Rdz:41:16 x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:41:17 ἐλάλησεν δὲ Φαραω τῷ Ιωσηφ λέγων Ἐν τῷ ὕπνῳ μου ᾤμην ἑστάναι παρὰ τὸ χεῖλος τοῦ ποταμοῦ,
Rdz:41:17 And Pharao spoke to Joseph, saying, In my dream methought I stood by the bank of the river; (Genesis 41:17 Brenton)
Rdz:41:17 Faraon zaczął więc opowiadać Józefowi: «Śniło mi się, że stałem nad brzegiem Nilu. (Rdz 41:17 BT_4)
Rdz:41:17 ἐλάλησεν δὲ Φαραω τῷ Ιωσηφ λέγων Ἐν τῷ ὕπνῳ μου ᾤμην ἑστάναι παρὰ τὸ χεῖλος τοῦ ποταμοῦ,
Rdz:41:17 λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) δέ Φαραώ, ὁ ὁ ἡ τό Ἰωσήφ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὕπνος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οἴομαι/οἴ·μαι (οι-/ath. οι-, -, -, -, -, οιη·θ-) ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) παρά ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ
Rdz:41:17 mówić zaś Faraon Joseph powiedzieć / powiedzieć w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między sen JA przypuszczać spowodować stać frοm obok (+ acc, + gen, + DAT) παρ "przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II.razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz warga rzeka
Rdz:41:17 e)la/lEsen de\ *faraO tO=| *iOsEf le/gOn *)en tO=| u(/pnO| mou O)/|mEn e(sta/nai para\ to\ CHei=los tou= potamou=,
Rdz:41:17 elalEsen de faraO tO iOsEf legOn en tO hypnO mu OmEn hestanai para to CHeilos tu potamu,
Rdz:41:17 VAI_AAI3S x N_NSM RA_DSM N_DSM V1_PAPNSM P RA_DSM N2_DSM RP_GS V1I_IMI1S VXI_XAN P RA_ASN N3E_ASN RA_GSM N2_GSM
Rdz:41:17 to speak δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Pharaoh the Joseph to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sleep I to suppose to cause to stand frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the lip the river
Rdz:41:17 he/she/it-SPEAK-ed Yet Pharaoh (indecl) the (dat) Joseph (indecl) while SAY/TELL-ing (nom) in/among/by (+dat) the (dat) sleep (dat) me (gen) I-was-being-SUPPOSE-ed to-have-CAUSE-ed-TO-STand frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) lip (nom|acc|voc) the (gen) river (gen)
Rdz:41:17 Rdz_41:17_1 Rdz_41:17_2 Rdz_41:17_3 Rdz_41:17_4 Rdz_41:17_5 Rdz_41:17_6 Rdz_41:17_7 Rdz_41:17_8 Rdz_41:17_9 Rdz_41:17_10 Rdz_41:17_11 Rdz_41:17_12 Rdz_41:17_13 Rdz_41:17_14 Rdz_41:17_15 Rdz_41:17_16 Rdz_41:17_17
Rdz:41:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:41:18 καὶ ὥσπερ ἐκ τοῦ ποταμοῦ ἀνέβαινον ἑπτὰ βόες καλαὶ τῷ εἴδει καὶ ἐκλεκταὶ ταῖς σαρξὶν καὶ ἐνέμοντο ἐν τῷ ἄχει·
Rdz:41:18 and there came up as it were out of the river, seven cows well-favoured and choice-fleshed, and they fed on the sedge. (Genesis 41:18 Brenton)
Rdz:41:18 I nagle z Nilu wyszło siedem krów tłustych i pięknych, które zaczęły się paść wśród sitowia. (Rdz 41:18 BT_4)
Rdz:41:18 καὶ ὥσπερ ἐκ τοῦ ποταμοῦ ἀνέβαινον ἑπτὰ βόες καλαὶ τῷ εἴδει καὶ ἐκλεκταὶ ταῖς σαρξὶν καὶ ἐνέμοντο ἐν τῷ ἄχει·
Rdz:41:18 καί ὥσ·περ ἐκ ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἑπτά βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ὁ ἡ τό εἶδο·ς, -ους, τό καί ἐκ·λεκτός -ή -όν ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ καί   ἐν ὁ ἡ τό  
Rdz:41:18 a także, nawet, a mianowicie tak jak ὥς - "za" lub "podobne"; -περ przyrostek dodaje nacisk: "tak" z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami rzeka wznieść siedem wół; Boaz prawo nadające się (dosłownie), stąd też dobrze, właściwe, dobrze, dobrze, urodziwa, itd. (W przeciwieństwie do αγαθος, która jest z natury dobry, czyli Boga-kute). wygląd a także, nawet, a mianowicie wybrane [zobacz eklektyczny] ciało a także, nawet, a mianowicie - w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między -
Rdz:41:18 kai\ O(/sper e)k tou= potamou= a)ne/bainon e(pta\ bo/es kalai\ tO=| ei)/dei kai\ e)klektai\ tai=s sarXi\n kai\ e)ne/monto e)n tO=| a)/CHei·
Rdz:41:18 kai hOsper ek tu potamu anebainon hepta boes kalai tO eidei kai eklektai tais sarXin kai enemonto en tO aCHei·
Rdz:41:18 C D P RA_GSM N2_GSM V1I_IAI3P M N3_NPF A1_NPF RA_DSN N3E_DSN C A1_NPF RA_DPF N3K_DPF C V1I_IMI3P P RA_DSN N_DSN
Rdz:41:18 and also, even, namely just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" out of (+gen) ἐξ before vowels the river to ascend seven ox; Boaz right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). the appearance and also, even, namely selected [see eclectic] the flesh and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć
Rdz:41:18 and just as out of (+gen) the (gen) river (gen) I-was-ASCEND-ing, they-were-ASCEND-ing seven oxen (nom|voc); Boaz (indecl) right ([Adj] nom|voc) the (dat) appearance (dat) and selected ([Adj] nom|voc) the (dat) flesh (dat) and   in/among/by (+dat) the (dat)  
Rdz:41:18 Rdz_41:18_1 Rdz_41:18_2 Rdz_41:18_3 Rdz_41:18_4 Rdz_41:18_5 Rdz_41:18_6 Rdz_41:18_7 Rdz_41:18_8 Rdz_41:18_9 Rdz_41:18_10 Rdz_41:18_11 Rdz_41:18_12 Rdz_41:18_13 Rdz_41:18_14 Rdz_41:18_15 Rdz_41:18_16 Rdz_41:18_17 Rdz_41:18_18 Rdz_41:18_19 Rdz_41:18_20
Rdz:41:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:41:19 καὶ ἰδοὺ ἑπτὰ βόες ἕτεραι ἀνέβαινον ὀπίσω αὐτῶν ἐκ τοῦ ποταμοῦ πονηραὶ καὶ αἰσχραὶ τῷ εἴδει καὶ λεπταὶ ταῖς σαρξίν, οἵας οὐκ εἶδον τοιαύτας ἐν ὅλῃ γῇ Αἰγύπτῳ αἰσχροτέρας·
Rdz:41:19 And behold seven other cows came up after them out of the river, evil and ill-favoured and lean-fleshed, such that I never saw worse in all the land of Egypt. (Genesis 41:19 Brenton)
Rdz:41:19 A oto siedem krów innych wyszło za nimi, chudych i tak brzydkich, że podobnie brzydkich nie widziałem w całym Egipcie. (Rdz 41:19 BT_4)
Rdz:41:19 καὶ ἰδοὺ ἑπτὰ βόες ἕτεραι ἀνέβαινον ὀπίσω αὐτῶν ἐκ τοῦ ποταμοῦ πονηραὶ καὶ αἰσχραὶ τῷ εἴδει καὶ λεπταὶ ταῖς σαρξίν, οἵας οὐκ εἶδον τοιαύτας ἐν ὅλῃ γῇ Αἰγύπτῳ αἰσχροτέρας·
Rdz:41:19 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἑπτά βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ πονηρός -ά -όν καί αἰσχρός -ά -όν ὁ ἡ τό εἶδο·ς, -ους, τό καί λεπτός -ή -όν ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ οἷος -α -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) ἐν ὅλος -η -ον γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ αἰσχρό·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of αἰσχρός)
Rdz:41:19 a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), siedem wół; Boaz inny wznieść za plecami, z tyłu, po on / ona / on / sama z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami rzeka zły wietrzenie (podnosząc, radując się lub proponujące) twardy, uciążliwego, pracy. Od αἴρω και πόνος a także, nawet, a mianowicie wstyd sprośne, haniebne, haniebne, zły, nikczemny, obscenicznych, skandaliczne, lubieżny, wstyd, szokujące, smutty wygląd a także, nawet, a mianowicie mite małej monety ciało takie / jakiego rodzaju οὐχ przed nierównym oddechem zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), takie jak tego rodzaju takich, jak [τοσαυτην] w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między cały ziemia / Ziemia Egipt [kraj] bardziej haniebne
Rdz:41:19 kai\ i)dou\ e(pta\ bo/es e(/terai a)ne/bainon o)pi/sO au)tO=n e)k tou= potamou= ponErai\ kai\ ai)sCHrai\ tO=| ei)/dei kai\ leptai\ tai=s sarXi/n, oi(/as ou)k ei)=don toiau/tas e)n o(/lE| gE=| *ai)gu/ptO| ai)sCHrote/ras·
Rdz:41:19 kai idu hepta boes heterai anebainon opisO autOn ek tu potamu ponErai kai aisCHrai tO eidei kai leptai tais sarXin, hoias uk eidon toiautas en holE gE aigyptO aisCHroteras·
Rdz:41:19 C I M N3_NPF A1A_NPF V1I_IAI3P P RD_GPM P RA_GSM N2_GSM A1A_NPF C A1A_NPF RA_DSN N3E_DSN C A1_NPF RA_DPF N3K_DPF A1A_APF D VBI_AAI1S A1_APF P A1_DSF N1_DSF N2_DSF A1A_APFC
Rdz:41:19 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), seven ox; Boaz other to ascend behind back, behind, after he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the river wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος and also, even, namely shameful bawdy, ignominious, disgraceful, wicked, nefarious, obscene, outrageous, salacious, shameful, shocking, smutty the appearance and also, even, namely mite small coin the flesh such/of what kind οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), such as this kind such, like [τοσαυτην] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among whole earth/land Egypt [country of] more shameful
Rdz:41:19 and be-you(sg)-SEE-ed! seven oxen (nom|voc); Boaz (indecl) other (nom) I-was-ASCEND-ing, they-were-ASCEND-ing behind them/same (gen) out of (+gen) the (gen) river (gen) wicked ([Adj] nom|voc) and shameful ([Adj] nom|voc) the (dat) appearance (dat) and mite ([Adj] nom|voc) the (dat) flesh (dat) such/of what kind (gen), such/of what kind (acc) not I-SEE-ed, they-SEE-ed such as this kind (acc) in/among/by (+dat) whole (dat) earth/land (dat) Egypt (dat) more shameful ([Adj] acc, gen)
Rdz:41:19 Rdz_41:19_1 Rdz_41:19_2 Rdz_41:19_3 Rdz_41:19_4 Rdz_41:19_5 Rdz_41:19_6 Rdz_41:19_7 Rdz_41:19_8 Rdz_41:19_9 Rdz_41:19_10 Rdz_41:19_11 Rdz_41:19_12 Rdz_41:19_13 Rdz_41:19_14 Rdz_41:19_15 Rdz_41:19_16 Rdz_41:19_17 Rdz_41:19_18 Rdz_41:19_19 Rdz_41:19_20 Rdz_41:19_21 Rdz_41:19_22 Rdz_41:19_23 Rdz_41:19_24 Rdz_41:19_25 Rdz_41:19_26 Rdz_41:19_27 Rdz_41:19_28 Rdz_41:19_29
Rdz:41:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:41:20 καὶ κατέφαγον αἱ ἑπτὰ βόες αἱ αἰσχραὶ καὶ λεπταὶ τὰς ἑπτὰ βόας τὰς πρώτας τὰς καλὰς καὶ ἐκλεκτάς,
Rdz:41:20 And the seven ill-favoured and thin cows ate up the seven first good and choice cows. (Genesis 41:20 Brenton)
Rdz:41:20 Krowy chude i brzydkie pożarły owych siedem krów pierwszych, tłustych. (Rdz 41:20 BT_4)
Rdz:41:20 καὶ κατέφαγον αἱ ἑπτὰ βόες αἱ αἰσχραὶ καὶ λεπταὶ τὰς ἑπτὰ βόας τὰς πρώτας τὰς καλὰς καὶ ἐκλεκτάς,
Rdz:41:20 καί κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἑπτά βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ ὁ ἡ τό αἰσχρός -ά -όν καί λεπτός -ή -όν ὁ ἡ τό ἑπτά βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον ὁ ἡ τό καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) καί ἐκ·λεκτός -ή -όν
Rdz:41:20 a także, nawet, a mianowicie pożreć być zjedzone, pochłonąć siedem wół; Boaz wstyd sprośne, haniebne, haniebne, zły, nikczemny, obscenicznych, skandaliczne, lubieżny, wstyd, szokujące, smutty a także, nawet, a mianowicie mite małej monety siedem wół; larum pierwszy prawo nadające się (dosłownie), stąd też dobrze, właściwe, dobrze, dobrze, urodziwa, itd. (W przeciwieństwie do αγαθος, która jest z natury dobry, czyli Boga-kute). a także, nawet, a mianowicie wybrane [zobacz eklektyczny]
Rdz:41:20 kai\ kate/fagon ai( e(pta\ bo/es ai( ai)sCHrai\ kai\ leptai\ ta\s e(pta\ bo/as ta\s prO/tas ta\s kala\s kai\ e)klekta/s,
Rdz:41:20 kai katefagon hai hepta boes hai aisCHrai kai leptai tas hepta boas tas prOtas tas kalas kai eklektas,
Rdz:41:20 C VBI_AAI3P RA_NPF M N3_NPF RA_NPF A1A_NPF C A1_NPF RA_APF M N3_APF RA_APF A1_APFS RA_APF A1_APF C A1_APF
Rdz:41:20 and also, even, namely to devour be eaten away, eat away the seven ox; Boaz the shameful bawdy, ignominious, disgraceful, wicked, nefarious, obscene, outrageous, salacious, shameful, shocking, smutty and also, even, namely mite small coin the seven ox; outcry the first the right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). and also, even, namely selected [see eclectic]
Rdz:41:20 and I-DEVOUR-ed, they-DEVOUR-ed the (nom) seven oxen (nom|voc); Boaz (indecl) the (nom) shameful ([Adj] nom|voc) and mite ([Adj] nom|voc) the (acc) seven oxen (acc); outcries (acc) the (acc) first (acc) the (acc) right ([Adj] acc) and selected ([Adj] acc)
Rdz:41:20 Rdz_41:20_1 Rdz_41:20_2 Rdz_41:20_3 Rdz_41:20_4 Rdz_41:20_5 Rdz_41:20_6 Rdz_41:20_7 Rdz_41:20_8 Rdz_41:20_9 Rdz_41:20_10 Rdz_41:20_11 Rdz_41:20_12 Rdz_41:20_13 Rdz_41:20_14 Rdz_41:20_15 Rdz_41:20_16 Rdz_41:20_17 Rdz_41:20_18
Rdz:41:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:41:21 καὶ εἰσῆλθον εἰς τὰς κοιλίας αὐτῶν καὶ οὐ διάδηλοι ἐγένοντο ὅτι εἰσῆλθον εἰς τὰς κοιλίας αὐτῶν, καὶ αἱ ὄψεις αὐτῶν αἰσχραὶ καθὰ καὶ τὴν ἀρχήν. ἐξεγερθεὶς δὲ ἐκοιμήθην
Rdz:41:21 And they went into their bellies; and it was not perceptible that they had gone into their bellies, and their appearance was ill-favoured, as also at the beginning; and after I awoke I slept, (Genesis 41:21 Brenton)
Rdz:41:21 Gdy te znalazły się w ich brzuchach, nie było wcale znać, że tam weszły; te, które je pożarły, były nadal tak samo chude jak poprzednio. I ocknąłem się. (Rdz 41:21 BT_4)
Rdz:41:21 καὶ εἰσῆλθον εἰς τὰς κοιλίας αὐτῶν καὶ οὐ διάδηλοι ἐγένοντο ὅτι εἰσῆλθον εἰς τὰς κοιλίας αὐτῶν, καὶ αἱ ὄψεις αὐτῶν αἰσχραὶ καθὰ καὶ τὴν ἀρχήν. ἐξεγερθεὶς δὲ ἐκοιμήθην
Rdz:41:21 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὅτι εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ὄψις, -εως, ἡ; ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό αἰσχρός -ά -όν καθά (καθ’ ἅ) καί ὁ ἡ τό ἀρχή, -ῆς, ἡ ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) δέ κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-)
Rdz:41:21 a także, nawet, a mianowicie wejść do (+ acc) brzuch on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie οὐχ przed nierównym oddechem - stać się stać, stanie, dlatego, że wejść do (+ acc) brzuch on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie widok; zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), on / ona / on / sama wstyd sprośne, haniebne, haniebne, zły, nikczemny, obscenicznych, skandaliczne, lubieżny, wstyd, szokujące, smutty zgodnie z którym a także, nawet, a mianowicie początek do ??? zaś spoczywać / uśpienia
Rdz:41:21 kai\ ei)sE=lTon ei)s ta\s koili/as au)tO=n kai\ ou) dia/dEloi e)ge/nonto o(/ti ei)sE=lTon ei)s ta\s koili/as au)tO=n, kai\ ai( o)/PSeis au)tO=n ai)sCHrai\ kaTa\ kai\ tE\n a)rCHE/n. e)XegerTei\s de\ e)koimE/TEn
Rdz:41:21 kai eisElTon eis tas koilias autOn kai u diadEloi egenonto hoti eisElTon eis tas koilias autOn, kai hai oPSeis autOn aisCHrai kaTa kai tEn arCHEn. eXegerTeis de ekoimETEn
Rdz:41:21 C VBI_AAI3P P RA_APF N1A_APF RD_GPF C D N2_NPM VBI_AMI3P C VBI_AAI3P P RA_APF N1A_APF RD_GPM C RA_NPF N3I_NPF RD_GPM A1A_NPF D C RA_ASF N1_ASF VC_APPNSM x VCI_API1S
Rdz:41:21 and also, even, namely to enter into (+acc) the belly he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing ć to become become, happen because/that to enter into (+acc) the belly he/she/it/same and also, even, namely the sight; to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same shameful bawdy, ignominious, disgraceful, wicked, nefarious, obscene, outrageous, salacious, shameful, shocking, smutty according to which and also, even, namely the beginning to ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to repose/sleep
Rdz:41:21 and I-ENTER-ed, they-ENTER-ed into (+acc) the (acc) belly (gen), bellies (acc) them/same (gen) and not   they-were-BECOME-ed because/that I-ENTER-ed, they-ENTER-ed into (+acc) the (acc) belly (gen), bellies (acc) them/same (gen) and the (nom) sights (acc, nom|voc); you(sg)-will-SEE them/same (gen) shameful ([Adj] nom|voc) according to which and the (acc) beginning (acc) upon being-???-ed (nom|voc) Yet I-was-REPOSE/SLEEP-ed
Rdz:41:21 Rdz_41:21_1 Rdz_41:21_2 Rdz_41:21_3 Rdz_41:21_4 Rdz_41:21_5 Rdz_41:21_6 Rdz_41:21_7 Rdz_41:21_8 Rdz_41:21_9 Rdz_41:21_10 Rdz_41:21_11 Rdz_41:21_12 Rdz_41:21_13 Rdz_41:21_14 Rdz_41:21_15 Rdz_41:21_16 Rdz_41:21_17 Rdz_41:21_18 Rdz_41:21_19 Rdz_41:21_20 Rdz_41:21_21 Rdz_41:21_22 Rdz_41:21_23 Rdz_41:21_24 Rdz_41:21_25 Rdz_41:21_26 Rdz_41:21_27 Rdz_41:21_28
Rdz:41:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:41:22 καὶ εἶδον πάλιν ἐν τῷ ὕπνῳ μου, καὶ ὥσπερ ἑπτὰ στάχυες ἀνέβαινον ἐν πυθμένι ἑνὶ πλήρεις καὶ καλοί·
Rdz:41:22 and saw again in my sleep, and as it were seven ears came up on one stem, full and good. (Genesis 41:22 Brenton)
Rdz:41:22 A potem zobaczyłem we śnie siedem kłosów wyrastających z jednej łodygi, zdrowych i pięknych. (Rdz 41:22 BT_4)
Rdz:41:22 καὶ εἶδον πάλιν ἐν τῷ ὕπνῳ μου, καὶ ὥσπερ ἑπτὰ στάχυες ἀνέβαινον ἐν πυθμένι ἑνὶ πλήρεις καὶ καλοί·
Rdz:41:22 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πάλιν ἐν ὁ ἡ τό ὕπνος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὥσ·περ ἑπτά στάχυς[1], -υος, ὁ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐν   εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός πλήρης -ες καί καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός); καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)
Rdz:41:22 a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), znów na nowo, ponownie, anon, po raz kolejny, z tyłu, do tyłu, odtwarzanie w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między sen JA a także, nawet, a mianowicie tak jak ὥς - "za" lub "podobne"; -περ przyrostek dodaje nacisk: "tak" siedem ??? wznieść w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między - jeden pełny a także, nawet, a mianowicie prawo nadające się (dosłownie), stąd też dobrze, właściwe, dobrze, dobrze, urodziwa, itd. (W przeciwieństwie do αγαθος, która jest z natury dobry, czyli Boga-kute) .;zadzwonić połączenia
Rdz:41:22 kai\ ei)=don pa/lin e)n tO=| u(/pnO| mou, kai\ O(/sper e(pta\ sta/CHues a)ne/bainon e)n puTme/ni e(ni\ plE/reis kai\ kaloi/·
Rdz:41:22 kai eidon palin en tO hypnO mu, kai hOsper hepta staCHyes anebainon en pyTmeni heni plEreis kai kaloi·
Rdz:41:22 C VBI_AAI1S D P RA_DSM N2_DSM RP_GS C D M N3U_NPM V1I_IAI3P P N3_DSM A3_DSM A3H_NPM C A1_NPM
Rdz:41:22 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sleep I and also, even, namely just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" seven ??? to ascend in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć one full and also, even, namely right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought).; to call call
Rdz:41:22 and I-SEE-ed, they-SEE-ed again in/among/by (+dat) the (dat) sleep (dat) me (gen) and just as seven ???s (nom|voc) I-was-ASCEND-ing, they-were-ASCEND-ing in/among/by (+dat)   one (dat) full ([Adj] acc, nom|voc) and right ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-CALL-ing (opt)
Rdz:41:22 Rdz_41:22_1 Rdz_41:22_2 Rdz_41:22_3 Rdz_41:22_4 Rdz_41:22_5 Rdz_41:22_6 Rdz_41:22_7 Rdz_41:22_8 Rdz_41:22_9 Rdz_41:22_10 Rdz_41:22_11 Rdz_41:22_12 Rdz_41:22_13 Rdz_41:22_14 Rdz_41:22_15 Rdz_41:22_16 Rdz_41:22_17 Rdz_41:22_18
Rdz:41:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:41:23 ἄλλοι δὲ ἑπτὰ στάχυες λεπτοὶ καὶ ἀνεμόφθοροι ἀνεφύοντο ἐχόμενοι αὐτῶν·
Rdz:41:23 And other seven ears, thin and blasted with the wind, sprang up close to them. (Genesis 41:23 Brenton)
Rdz:41:23 Lecz oto siedem kłosów zeschniętych, pustych, zniszczonych wiatrem wschodnim wyrosło po nich. (Rdz 41:23 BT_4)
Rdz:41:23 ἄλλοι δὲ ἑπτὰ στάχυες λεπτοὶ καὶ ἀνεμόφθοροι ἀνεφύοντο ἐχόμενοι αὐτῶν·
Rdz:41:23 ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) δέ ἑπτά στάχυς[1], -υος, ὁ λεπτός -ή -όν καί     ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:41:23 inny zaś siedem ??? mite małej monety a także, nawet, a mianowicie - - mieć on / ona / on / sama
Rdz:41:23 a)/lloi de\ e(pta\ sta/CHues leptoi\ kai\ a)nemo/fToroi a)nefu/onto e)CHo/menoi au)tO=n·
Rdz:41:23 alloi de hepta staCHyes leptoi kai anemofToroi anefyonto eCHomenoi autOn·
Rdz:41:23 RD_NPM x M N3U_NPM A1_NPM C A1B_NPM V1I_IMI3P V1_PMPNPM RD_GPM
Rdz:41:23 other δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] seven ??? mite small coin and also, even, namely ć ć to have he/she/it/same
Rdz:41:23 other (nom) Yet seven ???s (nom|voc) mite ([Adj] nom|voc) and     while being-HAVE-ed (nom|voc) them/same (gen)
Rdz:41:23 Rdz_41:23_1 Rdz_41:23_2 Rdz_41:23_3 Rdz_41:23_4 Rdz_41:23_5 Rdz_41:23_6 Rdz_41:23_7 Rdz_41:23_8 Rdz_41:23_9 Rdz_41:23_10
Rdz:41:23 x x x x x x x x x x
Rdz:41:24 καὶ κατέπιον οἱ ἑπτὰ στάχυες οἱ λεπτοὶ καὶ ἀνεμόφθοροι τοὺς ἑπτὰ στάχυας τοὺς καλοὺς καὶ τοὺς πλήρεις. εἶπα οὖν τοῖς ἐξηγηταῖς, καὶ οὐκ ἦν ὁ ἀπαγγέλλων μοι.
Rdz:41:24 And the seven thin and blasted ears devoured the seven fine and full ears: so I spoke to the interpreters, and there was no one to explain it to me. (Genesis 41:24 Brenton)
Rdz:41:24 I te puste kłosy pochłonęły owych siedem kłosów pięknych. A gdy to opowiedziałem wróżbitom, żaden nie potrafił mi wytłumaczyć». (Rdz 41:24 BT_4)
Rdz:41:24 καὶ κατέπιον οἱ ἑπτὰ στάχυες οἱ λεπτοὶ καὶ ἀνεμόφθοροι τοὺς ἑπτὰ στάχυας τοὺς καλοὺς καὶ τοὺς πλήρεις. εἶπα οὖν τοῖς ἐξηγηταῖς, καὶ οὐκ ἦν ἀπαγγέλλων μοι.
Rdz:41:24 καί κατα·πίνω (κατα+πιν-, κατα+πι·[σ]-, 2nd κατα+πι-, -, -, κατα+πο·θ-) ὁ ἡ τό ἑπτά στάχυς[1], -υος, ὁ ὁ ἡ τό λεπτός -ή -όν καί   ὁ ἡ τό ἑπτά στάχυς[1], -υος, ὁ ὁ ἡ τό καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) καί ὁ ἡ τό πλήρης -ες λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὖν ὁ ἡ τό   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Rdz:41:24 a także, nawet, a mianowicie połknąć siedem ??? mite małej monety a także, nawet, a mianowicie - siedem ??? prawo nadające się (dosłownie), stąd też dobrze, właściwe, dobrze, dobrze, urodziwa, itd. (W przeciwieństwie do αγαθος, która jest z natury dobry, czyli Boga-kute). a także, nawet, a mianowicie pełny powiedzieć / powiedzieć Dlatego też /, a następnie - a także, nawet, a mianowicie οὐχ przed nierównym oddechem być zgłosić - w celu zgłoszenia lub powiedzieć. JA
Rdz:41:24 kai\ kate/pion oi( e(pta\ sta/CHues oi( leptoi\ kai\ a)nemo/fToroi tou\s e(pta\ sta/CHuas tou\s kalou\s kai\ tou\s plE/reis. ei)=pa ou)=n toi=s e)XEgEtai=s, kai\ ou)k E)=n o( a)pagge/llOn moi.
Rdz:41:24 kai katepion hoi hepta staCHyes hoi leptoi kai anemofToroi tus hepta staCHyas tus kalus kai tus plEreis. eipa un tois eXEgEtais, kai uk En ho apangellOn moi.
Rdz:41:24 C VBI_AAI3P RA_NPM M N3U_NPM RA_NPM A1_NPM C A1B_NPM RA_APM M N3U_APM RA_APM A1_APM C RA_APM A3H_APM VAI_AAI1S x RA_DPM N1M_DPM C D V9_IAI3S RA_NSM V1_PAPNSM RP_DS
Rdz:41:24 and also, even, namely to swallow the seven ??? the mite small coin and also, even, namely ć the seven ??? the right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). and also, even, namely the full to say/tell therefore/then the ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the to report – to report or tell. I
Rdz:41:24 and I-SWALLOW-ed, they-SWALLOW-ed the (nom) seven ???s (nom|voc) the (nom) mite ([Adj] nom|voc) and   the (acc) seven ???s (acc) the (acc) right ([Adj] acc) and the (acc) full ([Adj] acc, nom|voc) I-SAY/TELL-ed therefore/then the (dat)   and not he/she/it-was the (nom) while DELIVER A MESSAGE-ing (nom) me (dat)
Rdz:41:24 Rdz_41:24_1 Rdz_41:24_2 Rdz_41:24_3 Rdz_41:24_4 Rdz_41:24_5 Rdz_41:24_6 Rdz_41:24_7 Rdz_41:24_8 Rdz_41:24_9 Rdz_41:24_10 Rdz_41:24_11 Rdz_41:24_12 Rdz_41:24_13 Rdz_41:24_14 Rdz_41:24_15 Rdz_41:24_16 Rdz_41:24_17 Rdz_41:24_18 Rdz_41:24_19 Rdz_41:24_20 Rdz_41:24_21 Rdz_41:24_22 Rdz_41:24_23 Rdz_41:24_24 Rdz_41:24_25 Rdz_41:24_26 Rdz_41:24_27
Rdz:41:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:41:25 καὶ εἶπεν Ιωσηφ τῷ Φαραω Τὸ ἐνύπνιον Φαραω ἕν ἐστιν· ὅσα ὁ θεὸς ποιεῖ, ἔδειξεν τῷ Φαραω.
Rdz:41:25 And Joseph said to Pharao, The dream of Pharao is one; whatever God does, he has shewn to Pharao. (Genesis 41:25 Brenton)
Rdz:41:25 Józef rzekł do faraona: «Sen twój, o faraonie, jest jeden. To, co Bóg zamierza uczynić, zapowiedział tobie, faraonie. (Rdz 41:25 BT_4)
Rdz:41:25 Καὶ εἶπεν Ιωσηφ τῷ Φαραω Τὸ ἐνύπνιον Φαραω ἕν ἐστιν· ὅσα θεὸς ποιεῖ, ἔδειξεν τῷ Φαραω.
Rdz:41:25 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰωσήφ, ὁ ὁ ἡ τό Φαραώ, ὁ ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό Φαραώ, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅσος -η -ον ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) ὁ ἡ τό Φαραώ, ὁ
Rdz:41:25 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć Joseph Faraon śnić Faraon jeden być tyle, / aż Bóg  robić / zrobić pokazywać Faraon
Rdz:41:25 *kai\ ei)=pen *iOsEf tO=| *faraO *to\ e)nu/pnion *faraO e(/n e)stin· o(/sa o( Teo\s poiei=, e)/deiXen tO=| *faraO.
Rdz:41:25 kai eipen iOsEf tO faraO to enypnion faraO hen estin· hosa ho Teos poiei, edeiXen tO faraO.
Rdz:41:25 C VBI_AAI3S N_NSM RA_DSM N_DSM RA_NSN N2N_NSN N_GSM A3_NSN V9_PAI3S A1_APN RA_NSM N2_NSM V2_PAI3S VAI_AAI3S RA_DSM N_DSM
Rdz:41:25 and also, even, namely to say/tell Joseph the Pharaoh the dream Pharaoh one to be as much/many as the god [see theology] to do/make to show the Pharaoh
Rdz:41:25 and he/she/it-SAY/TELL-ed Joseph (indecl) the (dat) Pharaoh (indecl) the (nom|acc) dream (nom|acc|voc) Pharaoh (indecl) one (nom|acc) he/she/it-is as much/many as (nom|acc) the (nom) god (nom) he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing! he/she/it-SHOW-ed the (dat) Pharaoh (indecl)
Rdz:41:25 Rdz_41:25_1 Rdz_41:25_2 Rdz_41:25_3 Rdz_41:25_4 Rdz_41:25_5 Rdz_41:25_6 Rdz_41:25_7 Rdz_41:25_8 Rdz_41:25_9 Rdz_41:25_10 Rdz_41:25_11 Rdz_41:25_12 Rdz_41:25_13 Rdz_41:25_14 Rdz_41:25_15 Rdz_41:25_16 Rdz_41:25_17
Rdz:41:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:41:26 αἱ ἑπτὰ βόες αἱ καλαὶ ἑπτὰ ἔτη ἐστίν, καὶ οἱ ἑπτὰ στάχυες οἱ καλοὶ ἑπτὰ ἔτη ἐστίν· τὸ ἐνύπνιον Φαραω ἕν ἐστιν.
Rdz:41:26 The seven good cows are seven years, and the seven good ears are seven years; the dream of Pharao is one. (Genesis 41:26 Brenton)
Rdz:41:26 Siedem krów pięknych - to siedem lat, i siedem kłosów pięknych - to też siedem lat; jest to bowiem sen jeden. (Rdz 41:26 BT_4)
Rdz:41:26 αἱ ἑπτὰ βόες αἱ καλαὶ ἑπτὰ ἔτη ἐστίν, καὶ οἱ ἑπτὰ στάχυες οἱ καλοὶ ἑπτὰ ἔτη ἐστίν· τὸ ἐνύπνιον Φαραω ἕν ἐστιν.
Rdz:41:26 ὁ ἡ τό ἑπτά βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ ὁ ἡ τό καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ἑπτά ἔτο·ς, -ους, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ἑπτά στάχυς[1], -υος, ὁ ὁ ἡ τό καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός); καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ἑπτά ἔτο·ς, -ους, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό Φαραώ, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Rdz:41:26 siedem wół; Boaz prawo nadające się (dosłownie), stąd też dobrze, właściwe, dobrze, dobrze, urodziwa, itd. (W przeciwieństwie do αγαθος, która jest z natury dobry, czyli Boga-kute). siedem rok być a także, nawet, a mianowicie siedem ??? prawo nadające się (dosłownie), stąd też dobrze, właściwe, dobrze, dobrze, urodziwa, itd. (W przeciwieństwie do αγαθος, która jest z natury dobry, czyli Boga-kute) .;zadzwonić połączenia siedem rok być śnić Faraon jeden być
Rdz:41:26 ai( e(pta\ bo/es ai( kalai\ e(pta\ e)/tE e)sti/n, kai\ oi( e(pta\ sta/CHues oi( kaloi\ e(pta\ e)/tE e)sti/n· to\ e)nu/pnion *faraO e(/n e)stin.
Rdz:41:26 hai hepta boes hai kalai hepta etE estin, kai hoi hepta staCHyes hoi kaloi hepta etE estin· to enypnion faraO hen estin.
Rdz:41:26 RA_NPF M N3_NPF RA_NPF A1_NPF M N3E_NPN V9_PAI3S C RA_NPM M N3U_NPM RA_NPM A1_NPM M N3E_NPN V9_PAI3S RA_NSN N2N_NSN N_GSM A3_ASN V9_PAI3S
Rdz:41:26 the seven ox; Boaz the right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). seven year to be and also, even, namely the seven ??? the right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought).; to call call seven year to be the dream Pharaoh one to be
Rdz:41:26 the (nom) seven oxen (nom|voc); Boaz (indecl) the (nom) right ([Adj] nom|voc) seven years (nom|acc|voc) he/she/it-is and the (nom) seven ???s (nom|voc) the (nom) right ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-CALL-ing (opt) seven years (nom|acc|voc) he/she/it-is the (nom|acc) dream (nom|acc|voc) Pharaoh (indecl) one (nom|acc) he/she/it-is
Rdz:41:26 Rdz_41:26_1 Rdz_41:26_2 Rdz_41:26_3 Rdz_41:26_4 Rdz_41:26_5 Rdz_41:26_6 Rdz_41:26_7 Rdz_41:26_8 Rdz_41:26_9 Rdz_41:26_10 Rdz_41:26_11 Rdz_41:26_12 Rdz_41:26_13 Rdz_41:26_14 Rdz_41:26_15 Rdz_41:26_16 Rdz_41:26_17 Rdz_41:26_18 Rdz_41:26_19 Rdz_41:26_20 Rdz_41:26_21 Rdz_41:26_22
Rdz:41:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:41:27 καὶ αἱ ἑπτὰ βόες αἱ λεπταὶ αἱ ἀναβαίνουσαι ὀπίσω αὐτῶν ἑπτὰ ἔτη ἐστίν, καὶ οἱ ἑπτὰ στάχυες οἱ λεπτοὶ καὶ ἀνεμόφθοροι ἔσονται ἑπτὰ ἔτη λιμοῦ.
Rdz:41:27 And the seven thin kine that came up after them are seven years; and the seven thin and blasted ears are seven years; there shall be seven years of famine. (Genesis 41:27 Brenton)
Rdz:41:27 Siedem zaś krów chudych i brzydkich, które wyszły za tamtymi, i siedem kłosów pustych i zniszczonych wiatrem wschodnim - to też siedem lat - głodu. (Rdz 41:27 BT_4)
Rdz:41:27 καὶ αἱ ἑπτὰ βόες αἱ λεπταὶ αἱ ἀναβαίνουσαι ὀπίσω αὐτῶν ἑπτὰ ἔτη ἐστίν, καὶ οἱ ἑπτὰ στάχυες οἱ λεπτοὶ καὶ ἀνεμόφθοροι ἔσονται ἑπτὰ ἔτη λιμοῦ.
Rdz:41:27 καί ὁ ἡ τό ἑπτά βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ ὁ ἡ τό λεπτός -ή -όν ὁ ἡ τό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό ἑπτά ἔτο·ς, -ους, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ἑπτά στάχυς[1], -υος, ὁ ὁ ἡ τό λεπτός -ή -όν καί   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἑπτά ἔτο·ς, -ους, τό λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ
Rdz:41:27 a także, nawet, a mianowicie siedem wół; Boaz mite małej monety wznieść za plecami, z tyłu, po on / ona / on / sama siedem rok być a także, nawet, a mianowicie siedem ??? mite małej monety a także, nawet, a mianowicie - być siedem rok głód głód
Rdz:41:27 kai\ ai( e(pta\ bo/es ai( leptai\ ai( a)nabai/nousai o)pi/sO au)tO=n e(pta\ e)/tE e)sti/n, kai\ oi( e(pta\ sta/CHues oi( leptoi\ kai\ a)nemo/fToroi e)/sontai e(pta\ e)/tE limou=.
Rdz:41:27 kai hai hepta boes hai leptai hai anabainusai opisO autOn hepta etE estin, kai hoi hepta staCHyes hoi leptoi kai anemofToroi esontai hepta etE limu.
Rdz:41:27 C RA_NPF M N3_NPF RA_NPF A1_NPF RA_NPF V1_PAPNPF P RD_GPF M N3E_NPN V9_PAI3S C RA_NPM M N3U_NPM RA_NPM A1_NPM C A1B_NPM VF_FMI3P M N3E_NPN N2_GSM
Rdz:41:27 and also, even, namely the seven ox; Boaz the mite small coin the to ascend behind back, behind, after he/she/it/same seven year to be and also, even, namely the seven ??? the mite small coin and also, even, namely ć to be seven year famine hunger
Rdz:41:27 and the (nom) seven oxen (nom|voc); Boaz (indecl) the (nom) mite ([Adj] nom|voc) the (nom) while ASCEND-ing (nom|voc) behind them/same (gen) seven years (nom|acc|voc) he/she/it-is and the (nom) seven ???s (nom|voc) the (nom) mite ([Adj] nom|voc) and   they-will-be seven years (nom|acc|voc) famine (gen)
Rdz:41:27 Rdz_41:27_1 Rdz_41:27_2 Rdz_41:27_3 Rdz_41:27_4 Rdz_41:27_5 Rdz_41:27_6 Rdz_41:27_7 Rdz_41:27_8 Rdz_41:27_9 Rdz_41:27_10 Rdz_41:27_11 Rdz_41:27_12 Rdz_41:27_13 Rdz_41:27_14 Rdz_41:27_15 Rdz_41:27_16 Rdz_41:27_17 Rdz_41:27_18 Rdz_41:27_19 Rdz_41:27_20 Rdz_41:27_21 Rdz_41:27_22 Rdz_41:27_23 Rdz_41:27_24 Rdz_41:27_25
Rdz:41:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:41:28 τὸ δὲ ῥῆμα, ὃ εἴρηκα Φαραω Ὅσα ὁ θεὸς ποιεῖ, ἔδειξεν τῷ Φαραω,
Rdz:41:28 And as for the word which I have told Pharao, whatsoever God intends to do, he has shewn to Pharao: (Genesis 41:28 Brenton)
Rdz:41:28 To, o czym mówię faraonowi, Bóg uczyni tak, jak pokazał faraonowi. (Rdz 41:28 BT_4)
Rdz:41:28 τὸ δὲ ῥῆμα, εἴρηκα Φαραω Ὅσα θεὸς ποιεῖ, ἔδειξεν τῷ Φαραω,
Rdz:41:28 ὁ ἡ τό δέ ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Φαραώ, ὁ ὅσος -η -ον ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) ὁ ἡ τό Φαραώ, ὁ
Rdz:41:28 zaś oświadczenie oświadczenie, wypowiedź który / którego / których powiedzieć / powiedzieć Faraon tyle, / aż Bóg  robić / zrobić pokazywać Faraon
Rdz:41:28 to\ de\ r(E=ma, o(\ ei)/rEka *faraO *(/osa o( Teo\s poiei=, e)/deiXen tO=| *faraO,
Rdz:41:28 to de rEma, ho eirEka faraO hosa ho Teos poiei, edeiXen tO faraO,
Rdz:41:28 RA_ASN x N3M_ASN RR_ASN VX_XAI1S N_DSM A1_APN RA_NSM N2_NSM V2_PAI3S VAI_AAI3S RA_DSM N_DSM
Rdz:41:28 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] declaration statement, utterance who/whom/which to say/tell Pharaoh as much/many as the god [see theology] to do/make to show the Pharaoh
Rdz:41:28 the (nom|acc) Yet declaration (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) I-have-SAY/TELL-ed Pharaoh (indecl) as much/many as (nom|acc) the (nom) god (nom) he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing! he/she/it-SHOW-ed the (dat) Pharaoh (indecl)
Rdz:41:28 Rdz_41:28_1 Rdz_41:28_2 Rdz_41:28_3 Rdz_41:28_4 Rdz_41:28_5 Rdz_41:28_6 Rdz_41:28_7 Rdz_41:28_8 Rdz_41:28_9 Rdz_41:28_10 Rdz_41:28_11 Rdz_41:28_12 Rdz_41:28_13
Rdz:41:28 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:41:29 ἰδοὺ ἑπτὰ ἔτη ἔρχεται εὐθηνία πολλὴ ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτῳ·
Rdz:41:29 behold, for seven years there is coming great plenty in all the land of Egypt. (Genesis 41:29 Brenton)
Rdz:41:29 Bo nadejdzie siedem lat obfitości wielkiej w całym Egipcie. (Rdz 41:29 BT_4)
Rdz:41:29 ἰδοὺ ἑπτὰ ἔτη ἔρχεται εὐθηνία πολλὴ ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτῳ·
Rdz:41:29 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἑπτά ἔτο·ς, -ους, τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)   πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Rdz:41:29 zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), siedem rok przyjść - dużo w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania ziemia / Ziemia Egipt [kraj]
Rdz:41:29 i)dou\ e(pta\ e)/tE e)/rCHetai eu)TEni/a pollE\ e)n pa/sE| gE=| *ai)gu/ptO|·
Rdz:41:29 idu hepta etE erCHetai euTEnia pollE en pasE gE aigyptO·
Rdz:41:29 I M N3E_APN V1_PMI3S N1A_NSF A1_NSF P A1S_DSF N1_DSF N2_DSF
Rdz:41:29 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), seven year to come ć much in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle earth/land Egypt [country of]
Rdz:41:29 be-you(sg)-SEE-ed! seven years (nom|acc|voc) he/she/it-is-being-COME-ed   much (nom) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed earth/land (dat) Egypt (dat)
Rdz:41:29 Rdz_41:29_1 Rdz_41:29_2 Rdz_41:29_3 Rdz_41:29_4 Rdz_41:29_5 Rdz_41:29_6 Rdz_41:29_7 Rdz_41:29_8 Rdz_41:29_9 Rdz_41:29_10
Rdz:41:29 x x x x x x x x x x
Rdz:41:30 ἥξει δὲ ἑπτὰ ἔτη λιμοῦ μετὰ ταῦτα, καὶ ἐπιλήσονται τῆς πλησμονῆς ἐν ὅλῃ γῇ Αἰγύπτῳ, καὶ ἀναλώσει ὁ λιμὸς τὴν γῆν,
Rdz:41:30 But there shall come seven years of famine after these, and they shall forget the plenty that shall be in all Egypt, and the famine shall consume the land. (Genesis 41:30 Brenton)
Rdz:41:30 A po nich nastanie siedem lat głodu; i pójdzie w niepamięć cała ta obfitość w Egipcie, gdy głód będzie niszczył kraj. (Rdz 41:30 BT_4)
Rdz:41:30 ἥξει δὲ ἑπτὰ ἔτη λιμοῦ μετὰ ταῦτα, καὶ ἐπιλήσονται τῆς πλησμονῆς ἐν ὅλῃ γῇ Αἰγύπτῳ, καὶ ἀναλώσει λιμὸς τὴν γῆν,
Rdz:41:30 ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) δέ ἑπτά ἔτο·ς, -ους, τό λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ μετά οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) ὁ ἡ τό πλησμονή, -ῆς, ἡ ἐν ὅλος -η -ον γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ἀν·αλίσκω/-αλόω (αν+αλισκ-/αν+αλ(ο)-, αν+αλω·σ-, αν+αλω·σ-, -, αν+ηλω-, αν+αλω·θ-) ὁ ἡ τό λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Rdz:41:30 się pochodzić przyszedłem. Przyjechałem .; prowadzić zaś siedem rok głód głód po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] a także, nawet, a mianowicie zaniedbania sytość w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między cały ziemia / Ziemia Egipt [kraj] a także, nawet, a mianowicie konsumować głód głód ziemia / Ziemia
Rdz:41:30 E(/Xei de\ e(pta\ e)/tE limou= meta\ tau=ta, kai\ e)pilE/sontai tE=s plEsmonE=s e)n o(/lE| gE=| *ai)gu/ptO|, kai\ a)nalO/sei o( limo\s tE\n gE=n,
Rdz:41:30 hEXei de hepta etE limu meta tauta, kai epilEsontai tEs plEsmonEs en holE gE aigyptO, kai analOsei ho limos tEn gEn,
Rdz:41:30 VF_FAI3S x M N3E_NPN N2_GSM P RD_APN C VF_FMI3P RA_GSF N1_GSF P A1_DSF N1_DSF N2_DSF C VF_FAI3S RA_NSM N2_NSM RA_ASF N1_ASF
Rdz:41:30 to have come I have come. I have arrived.; to lead δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] seven year famine hunger after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to neglect the satiety in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among whole earth/land Egypt [country of] and also, even, namely to consume the famine hunger the earth/land
Rdz:41:30 he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) Yet seven years (nom|acc|voc) famine (gen) after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) and they-will-be-NEGLECT-ed the (gen) satiety (gen) in/among/by (+dat) whole (dat) earth/land (dat) Egypt (dat) and he/she/it-will-CONSUME, you(sg)-will-be-CONSUME-ed (classical) the (nom) famine (nom) the (acc) earth/land (acc)
Rdz:41:30 Rdz_41:30_1 Rdz_41:30_2 Rdz_41:30_3 Rdz_41:30_4 Rdz_41:30_5 Rdz_41:30_6 Rdz_41:30_7 Rdz_41:30_8 Rdz_41:30_9 Rdz_41:30_10 Rdz_41:30_11 Rdz_41:30_12 Rdz_41:30_13 Rdz_41:30_14 Rdz_41:30_15 Rdz_41:30_16 Rdz_41:30_17 Rdz_41:30_18 Rdz_41:30_19 Rdz_41:30_20 Rdz_41:30_21
Rdz:41:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:41:31 καὶ οὐκ ἐπιγνωσθήσεται ἡ εὐθηνία ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ λιμοῦ τοῦ ἐσομένου μετὰ ταῦτα· ἰσχυρὸς γὰρ ἔσται σφόδρα.
Rdz:41:31 And the plenty shall not be known in the land by reason of the famine that shall be after this, for it shall be very grievous. (Genesis 41:31 Brenton)
Rdz:41:31 Nie będą już wiedzieli o obfitości w tym kraju wskutek głodu, który potem nadejdzie, bo będzie to głód bardzo ciężki. (Rdz 41:31 BT_4)
Rdz:41:31 καὶ οὐκ ἐπιγνωσθήσεται εὐθηνία ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ λιμοῦ τοῦ ἐσομένου μετὰ ταῦτα· ἰσχυρὸς γὰρ ἔσται σφόδρα.
Rdz:41:31 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό   ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀπό ὁ ἡ τό λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά οὗτος αὕτη τοῦτο ἰσχυρός -ά -όν γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σφόδρα
Rdz:41:31 a także, nawet, a mianowicie οὐχ przed nierównym oddechem rozpoznać wglądu, consciousnes - na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem ziemia / Ziemia od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem głód głód być po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] Potężny stanowczy, mocny, silny, na, ponieważ, jak być gwałtowny, intensywny, chętni, inveighingly, chętny
Rdz:41:31 kai\ ou)k e)pignOsTE/setai E( eu)TEni/a e)pi\ tE=s gE=s a)po\ tou= limou= tou= e)some/nou meta\ tau=ta· i)sCHuro\s ga\r e)/stai sfo/dra.
Rdz:41:31 kai uk epignOsTEsetai hE euTEnia epi tEs gEs apo tu limu tu esomenu meta tauta· isCHyros gar estai sfodra.
Rdz:41:31 C D VS_FPI3S RA_NSF N1A_NSF P RA_GSF N1_GSF P RA_GSM N2_GSM RA_GSM VF_FMPGSM P RD_APN A1A_NSM x VF_FMI3S D
Rdz:41:31 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to recognize insight, consciousnes the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the famine hunger the to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] mighty forceful, powerful, strong, for since, as to be vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Rdz:41:31 and not he/she/it-will-be-RECOGNIZE-ed the (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) away from (+gen) the (gen) famine (gen) the (gen) going-to-be (fut ptcp) (gen) after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) mighty ([Adj] nom) for he/she/it-will-be vehement,
Rdz:41:31 Rdz_41:31_1 Rdz_41:31_2 Rdz_41:31_3 Rdz_41:31_4 Rdz_41:31_5 Rdz_41:31_6 Rdz_41:31_7 Rdz_41:31_8 Rdz_41:31_9 Rdz_41:31_10 Rdz_41:31_11 Rdz_41:31_12 Rdz_41:31_13 Rdz_41:31_14 Rdz_41:31_15 Rdz_41:31_16 Rdz_41:31_17 Rdz_41:31_18 Rdz_41:31_19
Rdz:41:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:41:32 περὶ δὲ τοῦ δευτερῶσαι τὸ ἐνύπνιον Φαραω δίς, ὅτι ἀληθὲς ἔσται τὸ ῥῆμα τὸ παρὰ τοῦ θεοῦ, καὶ ταχυνεῖ ὁ θεὸς τοῦ ποιῆσαι αὐτό.
Rdz:41:32 And concerning the repetition of the dream to Pharao twice, it is because the saying which is from God shall be true, and God will hasten to accomplish it. (Genesis 41:32 Brenton)
Rdz:41:32 Ponieważ ten sen powtórzył się dwukrotnie, faraonie, Bóg to już postanowił i Bóg niebawem to uczyni. (Rdz 41:32 BT_4)
Rdz:41:32 περὶ δὲ τοῦ δευτερῶσαι τὸ ἐνύπνιον Φαραω δίς, ὅτι ἀληθὲς ἔσται τὸ ῥῆμα τὸ παρὰ τοῦ θεοῦ, καὶ ταχυνεῖ θεὸς τοῦ ποιῆσαι αὐτό.
Rdz:41:32 περί δέ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό Φαραώ, ὁ δίς ὅτι ἀ·ληθής -ες εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό παρά ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί   ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:41:32 o (+ acc, + gen) zaś - śnić Faraon dwa razy dlatego, że true / nieomylny być oświadczenie oświadczenie, wypowiedź frοm obok (+ acc, + gen, + DAT) παρ "przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II.razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz Bóg  a także, nawet, a mianowicie - Bóg  robić / zrobić on / ona / on / sama
Rdz:41:32 peri\ de\ tou= deuterO=sai to\ e)nu/pnion *faraO di/s, o(/ti a)lETe\s e)/stai to\ r(E=ma to\ para\ tou= Teou=, kai\ taCHunei= o( Teo\s tou= poiE=sai au)to/.
Rdz:41:32 peri de tu deuterOsai to enypnion faraO dis, hoti alETes estai to rEma to para tu Teu, kai taCHynei ho Teos tu poiEsai auto.
Rdz:41:32 P x RA_GSN VA_AAN RA_ASN N2N_ASN N_ASM D C A3H_NSN VF_FMI3S RA_NSN N3M_NSN RA_NSN P RA_GSM N2_GSM C VF2_FAI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSN VA_AAN RD_ASN
Rdz:41:32 about (+acc,+gen) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the ć the dream Pharaoh twice because/that true/unerring to be the declaration statement, utterance the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the god [see theology] and also, even, namely ć the god [see theology] the to do/make he/she/it/same
Rdz:41:32 about (+acc,+gen) Yet the (gen)   the (nom|acc) dream (nom|acc|voc) Pharaoh (indecl) twice because/that true/unerring ([Adj] nom|acc|voc, voc) he/she/it-will-be the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) the (nom|acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) god (gen) and   the (nom) god (nom) the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) it/same (nom|acc)
Rdz:41:32 Rdz_41:32_1 Rdz_41:32_2 Rdz_41:32_3 Rdz_41:32_4 Rdz_41:32_5 Rdz_41:32_6 Rdz_41:32_7 Rdz_41:32_8 Rdz_41:32_9 Rdz_41:32_10 Rdz_41:32_11 Rdz_41:32_12 Rdz_41:32_13 Rdz_41:32_14 Rdz_41:32_15 Rdz_41:32_16 Rdz_41:32_17 Rdz_41:32_18 Rdz_41:32_19 Rdz_41:32_20 Rdz_41:32_21 Rdz_41:32_22 Rdz_41:32_23 Rdz_41:32_24
Rdz:41:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:41:33 νῦν οὖν σκέψαι ἄνθρωπον φρόνιμον καὶ συνετὸν καὶ κατάστησον αὐτὸν ἐπὶ γῆς Αἰγύπτου·
Rdz:41:33 Now then, look out a wise and prudent man, and set him over the land of Egypt. (Genesis 41:33 Brenton)
Rdz:41:33 Teraz więc niech faraon upatrzy sobie kogoś roztropnego i mądrego i ustanowi go zarządcą Egiptu. (Rdz 41:33 BT_4)
Rdz:41:33 νῦν οὖν σκέψαι ἄνθρωπον φρόνιμον καὶ συνετὸν καὶ κατάστησον αὐτὸν ἐπὶ γῆς Αἰγύπτου·
Rdz:41:33 νῦν οὖν σκέπτομαι [LXX] (-, -, σκεψ-, -, -, σκεπ·[θ]-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ φρόνιμος (-η) -ον καί συν·ετός -ή -όν καί καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Rdz:41:33 teraz Dlatego też /, a następnie do ??? człowiek rozważne myślenie, uważny, sumienny, ostrożny, pomysłowe a także, nawet, a mianowicie wnikliwe / wymagających a także, nawet, a mianowicie włączyć świeckich, renderowania owdowiała on / ona / on / sama na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem ziemia / Ziemia Egipt [kraj]
Rdz:41:33 nu=n ou)=n ske/PSai a)/nTrOpon fro/nimon kai\ suneto\n kai\ kata/stEson au)to\n e)pi\ gE=s *ai)gu/ptou·
Rdz:41:33 nyn un skePSai anTrOpon fronimon kai syneton kai katastEson auton epi gEs aigyptu·
Rdz:41:33 D x VA_AMD2S N2_ASM A1B_ASM C A1_ASM C VA_AAD2S RD_ASM P N1_GSF N2_GSF
Rdz:41:33 now therefore/then to ??? human prudent thinking, mindful, conscientious, prudent, ingenious and also, even, namely insightful/discerning and also, even, namely to enable lay, render widowed he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing earth/land Egypt [country of]
Rdz:41:33 now therefore/then be-you(sg)-???-ed! human (acc) prudent ([Adj] acc, nom|acc|voc) and insightful/discerning ([Adj] acc, nom|acc|voc) and do-ENABLE-you(sg)!, going-to-ENABLE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) him/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) earth/land (gen) Egypt (gen)
Rdz:41:33 Rdz_41:33_1 Rdz_41:33_2 Rdz_41:33_3 Rdz_41:33_4 Rdz_41:33_5 Rdz_41:33_6 Rdz_41:33_7 Rdz_41:33_8 Rdz_41:33_9 Rdz_41:33_10 Rdz_41:33_11 Rdz_41:33_12 Rdz_41:33_13
Rdz:41:33 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:41:34 καὶ ποιησάτω Φαραω καὶ καταστησάτω τοπάρχας ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἀποπεμπτωσάτωσαν πάντα τὰ γενήματα τῆς γῆς Αἰγύπτου τῶν ἑπτὰ ἐτῶν τῆς εὐθηνίας
Rdz:41:34 And let Pharao make and appoint local governors over the land; and let them take up a fifth part of all the produce of the land of Egypt for the seven years of the plenty. (Genesis 41:34 Brenton)
Rdz:41:34 Niech faraon tak ustanowi nadzorców, by zebrać piątą część urodzajów w Egipcie podczas siedmiu lat obfitości. (Rdz 41:34 BT_4)
Rdz:41:34 καὶ ποιησάτω Φαραω καὶ καταστησάτω τοπάρχας ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἀποπεμπτωσάτωσαν πάντα τὰ γενήματα τῆς γῆς Αἰγύπτου τῶν ἑπτὰ ἐτῶν τῆς εὐθηνίας
Rdz:41:34 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Φαραώ, ὁ καί καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-)   ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γένημα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό ἑπτά ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό  
Rdz:41:34 a także, nawet, a mianowicie robić / zrobić Faraon a także, nawet, a mianowicie włączyć świeckich, renderowania owdowiała - na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem ziemia / Ziemia a także, nawet, a mianowicie - każdy wszystkim, każde, każde, całość owoce owoce ziemia / Ziemia Egipt [kraj] siedem rok -
Rdz:41:34 kai\ poiEsa/tO *faraO kai\ katastEsa/tO topa/rCHas e)pi\ tE=s gE=s, kai\ a)popemptOsa/tOsan pa/nta ta\ genE/mata tE=s gE=s *ai)gu/ptou tO=n e(pta\ e)tO=n tE=s eu)TEni/as
Rdz:41:34 kai poiEsatO faraO kai katastEsatO toparCHas epi tEs gEs, kai apopemptOsatOsan panta ta genEmata tEs gEs aigyptu tOn hepta etOn tEs euTEnias
Rdz:41:34 C VA_AAD3S N_NSM C VH_AAD3S N1M_APM P RA_GSF N1_GSF C VA_AAD3P A3_APN RA_APN N3M_APN RA_GSF N1_GSF N2_GSF RA_GPN M N3E_GPN RA_GSF N1A_GSF
Rdz:41:34 and also, even, namely to do/make Pharaoh and also, even, namely to enable lay, render widowed ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely ć every all, each, every, the whole of the fruit fruit of the earth/land Egypt [country of] the seven year the ć
Rdz:41:34 and let-him/her/it-DO/MAKE! Pharaoh (indecl) and let-him/her/it-ENABLE!   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) and   all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) fruits (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen) Egypt (gen) the (gen) seven years (gen) the (gen)  
Rdz:41:34 Rdz_41:34_1 Rdz_41:34_2 Rdz_41:34_3 Rdz_41:34_4 Rdz_41:34_5 Rdz_41:34_6 Rdz_41:34_7 Rdz_41:34_8 Rdz_41:34_9 Rdz_41:34_10 Rdz_41:34_11 Rdz_41:34_12 Rdz_41:34_13 Rdz_41:34_14 Rdz_41:34_15 Rdz_41:34_16 Rdz_41:34_17 Rdz_41:34_18 Rdz_41:34_19 Rdz_41:34_20 Rdz_41:34_21 Rdz_41:34_22
Rdz:41:34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:41:35 καὶ συναγαγέτωσαν πάντα τὰ βρώματα τῶν ἑπτὰ ἐτῶν τῶν ἐρχομένων τῶν καλῶν τούτων, καὶ συναχθήτω ὁ σῖτος ὑπὸ χεῖρα Φαραω, βρώματα ἐν ταῖς πόλεσιν φυλαχθήτω·
Rdz:41:35 And let them gather all the food of these seven good years that are coming, and let the corn be gathered under the hand of Pharao; let food be kept in the cities. (Genesis 41:35 Brenton)
Rdz:41:35 Niechaj oni nagromadzą wszelką żywność podczas tych lat pomyślnych, które nadejdą. Niechaj gromadzą zboże do rozporządzenia faraona jako zaopatrzenie dla miast i niechaj go strzegą. (Rdz 41:35 BT_4)
Rdz:41:35 καὶ συναγαγέτωσαν πάντα τὰ βρώματα τῶν ἑπτὰ ἐτῶν τῶν ἐρχομένων τῶν καλῶν τούτων, καὶ συναχθήτω σῖτος ὑπὸ χεῖρα Φαραω, βρώματα ἐν ταῖς πόλεσιν φυλαχθήτω·
Rdz:41:35 καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βρῶμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἑπτά ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός); καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά ὑπό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Φαραώ, ὁ βρῶμα[τ], -ατος, τό ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-)
Rdz:41:35 a także, nawet, a mianowicie aby zgromadzić każdy wszystkim, każde, każde, całość jedzenie siedem rok przyjść prawo nadające się (dosłownie), stąd też dobrze, właściwe, dobrze, dobrze, urodziwa, itd. (W przeciwieństwie do αγαθος, która jest z natury dobry, czyli Boga-kute) .;zadzwonić połączenia Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] a także, nawet, a mianowicie aby zgromadzić pszenicy / nasion zbóż; zboże pod (+ ACC), przez (+ gen) ὑπ "przed gładką oddychanie, ὑφ" przed nierównym oddechem ręka Faraon jedzenie w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między miasto chronić
Rdz:41:35 kai\ sunagage/tOsan pa/nta ta\ brO/mata tO=n e(pta\ e)tO=n tO=n e)rCHome/nOn tO=n kalO=n tou/tOn, kai\ sunaCHTE/tO o( si=tos u(po\ CHei=ra *faraO, brO/mata e)n tai=s po/lesin fulaCHTE/tO·
Rdz:41:35 kai synagagetOsan panta ta brOmata tOn hepta etOn tOn erCHomenOn tOn kalOn tutOn, kai synaCHTEtO ho sitos hypo CHeira faraO, brOmata en tais polesin fylaCHTEtO·
Rdz:41:35 C VB_AAD3P A3_APN RA_APN N3M_APN RA_GPN M N3E_GPN RA_GPN V1_PMPGPN RA_GPN A1_GPN RD_GPN C VQ_APD3S RA_NSM N2_NSM P N3_ASF N_GSM N3M_APN P RA_DPF N3I_DPF VQ_APD3S
Rdz:41:35 and also, even, namely to gather together every all, each, every, t