Rdz:45:1 καὶ οὐκ ἠδύνατο Ιωσηφ ἀνέχεσθαι πάντων τῶν παρεστηκότων αὐτῷ, ἀλλ’ εἶπεν Ἐξαποστείλατε πάντας ἀπ’ ἐμοῦ. καὶ οὐ παρειστήκει οὐδεὶς ἔτι τῷ Ιωσηφ, ἡνίκα ἀνεγνωρίζετο τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ.
Rdz:45:1 And Joseph could not refrain himself when all were standing by him, but said, Dismiss all from me; and no one stood near Joseph, when he made himself known to his brethren. (Genesis 45:1 Brenton)
Rdz:45:1 Józef nie mógł opanować swego wzruszenia i wobec wszystkich, którzy tam byli, zawołał: «Niechaj wszyscy stąd wyjdą!» Nikogo nie było z nim, gdy Józef dał się poznać swym braciom. (Rdz 45:1 BT_4)
Rdz:45:1 Καὶ οὐκ ἠδύνατο Ιωσηφ ἀνέχεσθαι πάντων τῶν παρεστηκότων αὐτῷ, ἀλλ’ εἶπεν Ἐξαποστείλατε πάντας ἀπ’ ἐμοῦ. καὶ οὐ παρειστήκει οὐδεὶς ἔτι τῷ Ιωσηφ, ἡνίκα ἀνεγνωρίζετο τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ.
Rdz:45:1 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) Ἰωσήφ, ὁ ἀν·έχω (αν+εχ-/+αν+εχ-, αν+εξ-, 2nd ανα+σχ-/+αν+σχ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀλλά λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἔτι ὁ ἡ τό Ἰωσήφ, ὁ ἡνίκα ἀνα·γνωρίζω (ανα+γνωριζ-, -, -, -, -, ανα+γνωρισ·θ-) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:45:1 a także, nawet, a mianowicie οὐχ przed nierównym oddechem na stanie Joseph uzbroić się w cierpliwość z pobłażać, tolerować, znosić każdy wszystkim, każde, każde, całość stać z / obok obok, lub w pobliżu, bo stać, miejsce obok, obok siebie, aby być, tracą swoich sprytu, wyrzucać, wywoływać, obecny, budzić, inspirować, budzić, zainspirować, dostarczyć, dostawa, dostarczać, udowodnić, pokaż on / ona / on / sama ale powiedzieć / powiedzieć do ??? każdy wszystkim, każde, każde, całość od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem JA; mój / moja a także, nawet, a mianowicie οὐχ przed nierównym oddechem stać z / obok obok, lub w pobliżu, bo stać, miejsce obok, obok siebie, aby być, tracą swoich sprytu, wyrzucać, wywoływać, obecny, budzić, inspirować, budzić, zainspirować, dostarczyć, dostawa, dostarczać, udowodnić, pokaż nie jeden (nic, nikt) ale nadal Joseph kiedy rozpoznać brat on / ona / on / sama
Rdz:45:1 *kai\ ou)k E)du/nato *iOsEf a)ne/CHesTai pa/ntOn tO=n parestEko/tOn au)tO=|, a)ll’ ei)=pen *)eXapostei/late pa/ntas a)p’ e)mou=. kai\ ou) pareistE/kei ou)dei\s e)/ti tO=| *iOsEf, E(ni/ka a)negnOri/DZeto toi=s a)delfoi=s au)tou=.
Rdz:45:1 kai uk Edynato iOsEf aneCHesTai pantOn tOn parestEkotOn autO, all’ eipen eXaposteilate pantas ap’ emu. kai u pareistEkei udeis eti tO iOsEf, hEnika anegnOriDZeto tois adelfois autu.
Rdz:45:1 C D V6I_IMI3S N_NSM V1_PMN A3_GPM RA_GPM VXI_XAPGPM RD_DSM C VBI_AAI3S VA_AAD2P A3_APM P RP_GS C D VXI_YAI3S A3_NSM D RA_DSM N_DSM D V1I_IMI3S RA_DPM N2_DPM RD_GSM
Rdz:45:1 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to able Joseph to be patient with indulge, tolerate, put up with every all, each, every, the whole of the to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show he/she/it/same but to say/tell to ??? every all, each, every, the whole of from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely οὐχ before rough breathing to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show not one (nothing, no one) yet/still the Joseph when to recognize the brother he/she/it/same
Rdz:45:1 and not he/she/it-was-being-ABLE-ed Joseph (indecl) to-be-being-BE PATIENT WITH-ed all (gen) the (gen) having STand-ed-WITH/BESIDE (gen) him/it/same (dat) but he/she/it-SAY/TELL-ed do-???-you(pl)! all (acc) away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) and not he/she/it-had-STand-ed-WITH/BESIDE not one (nom) yet/still the (dat) Joseph (indecl) when he/she/it-was-being-TO RECOGNIZE-ed the (dat) brothers (dat) him/it/same (gen)
Rdz:45:1 Rdz_45:1_1 Rdz_45:1_2 Rdz_45:1_3 Rdz_45:1_4 Rdz_45:1_5 Rdz_45:1_6 Rdz_45:1_7 Rdz_45:1_8 Rdz_45:1_9 Rdz_45:1_10 Rdz_45:1_11 Rdz_45:1_12 Rdz_45:1_13 Rdz_45:1_14 Rdz_45:1_15 Rdz_45:1_16 Rdz_45:1_17 Rdz_45:1_18 Rdz_45:1_19 Rdz_45:1_20 Rdz_45:1_21 Rdz_45:1_22 Rdz_45:1_23 Rdz_45:1_24 Rdz_45:1_25 Rdz_45:1_26 Rdz_45:1_27
Rdz:45:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:45:2 καὶ ἀφῆκεν φωνὴν μετὰ κλαυθμοῦ· ἤκουσαν δὲ πάντες οἱ Αἰγύπτιοι, καὶ ἀκουστὸν ἐγένετο εἰς τὸν οἶκον Φαραω.
Rdz:45:2 And he uttered his voice with weeping; and all the Egyptians heard, and it was reported to the house of Pharao. (Genesis 45:2 Brenton)
Rdz:45:2 Wybuchnąwszy głośnym płaczem, tak że aż usłyszeli Egipcjanie oraz dworzanie faraona, (Rdz 45:2 BT_4)
Rdz:45:2 καὶ ἀφῆκεν φωνὴν μετὰ κλαυθμοῦ· ἤκουσαν δὲ πάντες οἱ Αἰγύπτιοι, καὶ ἀκουστὸν ἐγένετο εἰς τὸν οἶκον Φαραω.
Rdz:45:2 καί ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-); ἀφ·ήκω [EXTRA] (αφ+ηκ-, -, -, -, -, -) φωνή, -ῆς, ἡ μετά κλαυθμός, -οῦ, ὁ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) δέ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον καί   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Φαραώ, ὁ
Rdz:45:2 a także, nawet, a mianowicie puścić; porzucenie porzucić, zostawić, w lewo wydawać okrzyki / głosowych po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem płacz się pochodzić przyszedłem. Przyjechałem .; słyszeć zaś każdy wszystkim, każde, każde, całość Egipcjanin a także, nawet, a mianowicie - stać się stać, stanie, do (+ acc) dom Faraon
Rdz:45:2 kai\ a)fE=ken fOnE\n meta\ klauTmou=· E)/kousan de\ pa/ntes oi( *ai)gu/ptioi, kai\ a)kousto\n e)ge/neto ei)s to\n oi)=kon *faraO.
Rdz:45:2 kai afEken fOnEn meta klauTmu· Ekusan de pantes hoi aigyptioi, kai akuston egeneto eis ton oikon faraO.
Rdz:45:2 C VAI_AAI3S N1_ASF P N2_GSM VAI_AAI3P x A3_NPM RA_NPM N2_NPM C A1_NSN VBI_AMI3S P RA_ASM N2_ASM N_GSM
Rdz:45:2 and also, even, namely to let go of; to abandon forsake, leave, left sound/voice cries after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing crying to have come I have come. I have arrived.; to hear δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] every all, each, every, the whole of the Egyptian and also, even, namely ć to become become, happen into (+acc) the house Pharaoh
Rdz:45:2 and he/she/it-LET-ed-GO-OF; he/she/it-was-ABandON-ing sound/voice (acc) after (+acc), with (+gen) crying (gen) while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed Yet all (nom|voc) the (nom) Egyptian ([Adj] nom|voc) and   he/she/it-was-BECOME-ed into (+acc) the (acc) house (acc) Pharaoh (indecl)
Rdz:45:2 Rdz_45:2_1 Rdz_45:2_2 Rdz_45:2_3 Rdz_45:2_4 Rdz_45:2_5 Rdz_45:2_6 Rdz_45:2_7 Rdz_45:2_8 Rdz_45:2_9 Rdz_45:2_10 Rdz_45:2_11 Rdz_45:2_12 Rdz_45:2_13 Rdz_45:2_14 Rdz_45:2_15 Rdz_45:2_16 Rdz_45:2_17
Rdz:45:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:45:3 εἶπεν δὲ Ιωσηφ πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ Ἐγώ εἰμι Ιωσηφ· ἔτι ὁ πατήρ μου ζῇ; καὶ οὐκ ἐδύναντο οἱ ἀδελφοὶ ἀποκριθῆναι αὐτῷ· ἐταράχθησαν γάρ.
Rdz:45:3 And Joseph said to his brethren, I am Joseph; doth my father yet live? And his brethren could not answer him, for they were troubled. (Genesis 45:3 Brenton)
Rdz:45:3 rzekł do swych braci: «Ja jestem Józef! Czy ojciec mój jeszcze żyje?» Ale bracia nie byli w stanie mu odpowiedzieć, gdyż się go zlękli. (Rdz 45:3 BT_4)
Rdz:45:3 εἶπεν δὲ Ιωσηφ πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ Ἐγώ εἰμι Ιωσηφ· ἔτι πατήρ μου ζῇ; καὶ οὐκ ἐδύναντο οἱ ἀδελφοὶ ἀποκριθῆναι αὐτῷ· ἐταράχθησαν γάρ.
Rdz:45:3 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ Ἰωσήφ, ὁ πρός ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Ἰωσήφ, ὁ ἔτι ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) γάρ
Rdz:45:3 powiedzieć / powiedzieć zaś Joseph w kierunku (+ ACC +, + gen dat) brat on / ona / on / sama JA iść; być Joseph ale nadal ojciec JA do istnieje mieszkać, żyją, żyją (ζω ζαω) a także, nawet, a mianowicie οὐχ przed nierównym oddechem na stanie brat odpowiadać on / ona / on / sama zachwiać onieśmielać, mieszać, lawinę, drgania, zawstydzić, jar, żenować, zmieszać, przeszkadzać, roil, wzburzyć, szok, wymieszać na, ponieważ, jak
Rdz:45:3 ei)=pen de\ *iOsEf pro\s tou\s a)delfou\s au)tou= *)egO/ ei)mi *iOsEf· e)/ti o( patE/r mou DZE=|; kai\ ou)k e)du/nanto oi( a)delfoi\ a)pokriTE=nai au)tO=|· e)tara/CHTEsan ga/r.
Rdz:45:3 eipen de iOsEf pros tus adelfus autu egO eimi iOsEf· eti ho patEr mu DZE; kai uk edynanto hoi adelfoi apokriTEnai autO· etaraCHTEsan gar.
Rdz:45:3 VBI_AAI3S x N_NSM P RA_APM N2_APM RD_GSM RP_NS V9_PAI1S N_NSM D RA_NSM N3_NSM RP_GS V3_PAI3S C D V6I_IMI3P RA_NPM N2_NPM VC_APN RD_DSM VQI_API3P x
Rdz:45:3 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Joseph toward (+acc,+gen,+dat) the brother he/she/it/same I to go; to be Joseph yet/still the father I to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely οὐχ before rough breathing to able the brother to answer he/she/it/same to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir for since, as
Rdz:45:3 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet Joseph (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) brothers (acc) him/it/same (gen) I (nom) I-am-GO-ing; I-am Joseph (indecl) yet/still the (nom) father (nom) me (gen) he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed and not they-were-being-ABLE-ed the (nom) brothers (nom|voc) to-be-ANSWER-ed him/it/same (dat) they-were-UNSETTLE-ed for
Rdz:45:3 Rdz_45:3_1 Rdz_45:3_2 Rdz_45:3_3 Rdz_45:3_4 Rdz_45:3_5 Rdz_45:3_6 Rdz_45:3_7 Rdz_45:3_8 Rdz_45:3_9 Rdz_45:3_10 Rdz_45:3_11 Rdz_45:3_12 Rdz_45:3_13 Rdz_45:3_14 Rdz_45:3_15 Rdz_45:3_16 Rdz_45:3_17 Rdz_45:3_18 Rdz_45:3_19 Rdz_45:3_20 Rdz_45:3_21 Rdz_45:3_22 Rdz_45:3_23 Rdz_45:3_24
Rdz:45:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:45:4 εἶπεν δὲ Ιωσηφ πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ Ἐγγίσατε πρός με. καὶ ἤγγισαν. καὶ εἶπεν Ἐγώ εἰμι Ιωσηφ ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν, ὃν ἀπέδοσθε εἰς Αἴγυπτον.
Rdz:45:4 And Joseph said to his brethren, Draw nigh to me; and they drew nigh; and he said, I am your brother Joseph, whom ye sold into Egypt. (Genesis 45:4 Brenton)
Rdz:45:4 On zaś rzekł do nich: «Zbliżcie się do mnie!» A gdy oni się zbliżyli, powtórzył: «Ja jestem Józef, brat wasz, to ja jestem tym, którego sprzedaliście do Egiptu. (Rdz 45:4 BT_4)
Rdz:45:4 εἶπεν δὲ Ιωσηφ πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ Ἐγγίσατε πρός με. καὶ ἤγγισαν. καὶ εἶπεν Ἐγώ εἰμι Ιωσηφ ἀδελφὸς ὑμῶν, ὃν ἀπέδοσθε εἰς Αἴγυπτον.
Rdz:45:4 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ Ἰωσήφ, ὁ πρός ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Ἰωσήφ, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Rdz:45:4 powiedzieć / powiedzieć zaś Joseph w kierunku (+ ACC +, + gen dat) brat on / ona / on / sama się w pobliżu (zbliżyć, być nieuchronne, na wyciągnięcie ręki, w pobliżu, przychodzić, (podejście)) w kierunku (+ ACC +, + gen dat) JA a także, nawet, a mianowicie się w pobliżu (zbliżyć, być nieuchronne, na wyciągnięcie ręki, w pobliżu, przychodzić, (podejście)) a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć JA iść; być Joseph brat ty który / którego / których; być oddać przywrócić, przypisać, posądza, przekazać, patrz do (+ acc) Egipt [kraj]
Rdz:45:4 ei)=pen de\ *iOsEf pro\s tou\s a)delfou\s au)tou= *)eggi/sate pro/s me. kai\ E)/ggisan. kai\ ei)=pen *)egO/ ei)mi *iOsEf o( a)delfo\s u(mO=n, o(\n a)pe/dosTe ei)s *ai)/gupton.
Rdz:45:4 eipen de iOsEf pros tus adelfus autu engisate pros me. kai Engisan. kai eipen egO eimi iOsEf ho adelfos hymOn, hon apedosTe eis aigypton.
Rdz:45:4 VBI_AAI3S x N_NSM P RA_APM N2_APM RD_GSM VA_AAD2P P RP_AS C VAI_AAI3P C VBI_AAI3S RP_NS V9_PAI1S N_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP RR_ASM VOI_AMI2P P N2_ASF
Rdz:45:4 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Joseph toward (+acc,+gen,+dat) the brother he/she/it/same to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) toward (+acc,+gen,+dat) I and also, even, namely to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) and also, even, namely to say/tell I to go; to be Joseph the brother you who/whom/which; to be to give back restore, assign, impute, convey, refer into (+acc) Egypt [country of]
Rdz:45:4 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet Joseph (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) brothers (acc) him/it/same (gen) do-NEAR-you(pl)! toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) and they-NEAR-ed and he/she/it-SAY/TELL-ed I (nom) I-am-GO-ing; I-am Joseph (indecl) the (nom) brother (nom) you(pl) (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) you(pl)-were-GIVE BACK-ed into (+acc) Egypt (acc)
Rdz:45:4 Rdz_45:4_1 Rdz_45:4_2 Rdz_45:4_3 Rdz_45:4_4 Rdz_45:4_5 Rdz_45:4_6 Rdz_45:4_7 Rdz_45:4_8 Rdz_45:4_9 Rdz_45:4_10 Rdz_45:4_11 Rdz_45:4_12 Rdz_45:4_13 Rdz_45:4_14 Rdz_45:4_15 Rdz_45:4_16 Rdz_45:4_17 Rdz_45:4_18 Rdz_45:4_19 Rdz_45:4_20 Rdz_45:4_21 Rdz_45:4_22 Rdz_45:4_23 Rdz_45:4_24
Rdz:45:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:45:5 νῦν οὖν μὴ λυπεῖσθε μηδὲ σκληρὸν ὑμῖν φανήτω ὅτι ἀπέδοσθέ με ὧδε· εἰς γὰρ ζωὴν ἀπέστειλέν με ὁ θεὸς ἔμπροσθεν ὑμῶν·
Rdz:45:5 Now then be not grieved, and let it not seem hard to you that ye sold me hither, for God sent me before you for life. (Genesis 45:5 Brenton)
Rdz:45:5 Ale teraz nie smućcie się i nie wyrzucajcie sobie, żeście mnie sprzedali. Bo dla waszego ocalenia od śmierci Bóg wysłał mnie tu przed wami. (Rdz 45:5 BT_4)
Rdz:45:5 νῦν οὖν μὴ λυπεῖσθε μηδὲ σκληρὸν ὑμῖν φανήτω ὅτι ἀπέδοσθέ με ὧδε· εἰς γὰρ ζωὴν ἀπέστειλέν με θεὸς ἔμπροσθεν ὑμῶν·
Rdz:45:5 νῦν οὖν μή λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ σκληρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-) ὅτι ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὧδε εἰς[1] γάρ ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἔμ·προσ·θεν/-θε σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Rdz:45:5 teraz Dlatego też /, a następnie nie do smutku μηδ "przed ὡς [jednym przypadku: 1 P 5: 3]; Meda [mieszkaniec Mediów] twarde sztywne, sztywne ty do stawienia się wygląd, shew peer, wydaje, pokaż dlatego, że oddać przywrócić, przypisać, posądza, przekazać, patrz JA tutaj do (+ acc) na, ponieważ, jak istota życia, życia, ducha; żywy zamawiać JA Bóg  Przed / z przodu ty
Rdz:45:5 nu=n ou)=n mE\ lupei=sTe mEde\ sklEro\n u(mi=n fanE/tO o(/ti a)pe/dosTe/ me O(=de· ei)s ga\r DZOE\n a)pe/steile/n me o( Teo\s e)/mprosTen u(mO=n·
Rdz:45:5 nyn un mE lypeisTe mEde sklEron hymin fanEtO hoti apedosTe me hOde· eis gar DZOEn apesteilen me ho Teos emprosTen hymOn·
Rdz:45:5 D x D V2_PMD2P C A1A_NSM RP_DP VD_APD3S C VOI_AMI2P RP_AS D P x N1_ASF VAI_AAI3S RP_AS RA_NSM N2_NSM P RP_GP
Rdz:45:5 now therefore/then not to sorrow μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] hard rigid, stiff you to appear look, shew, peer, seem, show because/that to give back restore, assign, impute, convey, refer I here into (+acc) for since, as life being, living, spirit; alive to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send I the god [see theology] before/in front of you
Rdz:45:5 now therefore/then not you(pl)-are-being-SORROW-ed, be-you(pl)-being-SORROW-ed! neither/nor; Mede (voc) hard ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl) (dat) let-him/her/it-be-APPEAR-ed! because/that you(pl)-were-GIVE BACK-ed me (acc) here into (+acc) for life (acc); alive ([Adj] acc) he/she/it-ORDER FORTH-ed me (acc) the (nom) god (nom) before/in front of you(pl) (gen)
Rdz:45:5 Rdz_45:5_1 Rdz_45:5_2 Rdz_45:5_3 Rdz_45:5_4 Rdz_45:5_5 Rdz_45:5_6 Rdz_45:5_7 Rdz_45:5_8 Rdz_45:5_9 Rdz_45:5_10 Rdz_45:5_11 Rdz_45:5_12 Rdz_45:5_13 Rdz_45:5_14 Rdz_45:5_15 Rdz_45:5_16 Rdz_45:5_17 Rdz_45:5_18 Rdz_45:5_19 Rdz_45:5_20 Rdz_45:5_21
Rdz:45:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:45:6 τοῦτο γὰρ δεύτερον ἔτος λιμὸς ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἔτι λοιπὰ πέντε ἔτη, ἐν οἷς οὐκ ἔσται ἀροτρίασις οὐδὲ ἄμητος·
Rdz:45:6 For this second year there is famine on the earth, and there are yet five years remaining, in which there is to be neither ploughing, nor mowing. (Genesis 45:6 Brenton)
Rdz:45:6 Oto już dwa lata trwa głód w tym kraju, a jeszcze zostało pięć lat, podczas których nie będzie orki ani żniwa. (Rdz 45:6 BT_4)
Rdz:45:6 τοῦτο γὰρ δεύτερον ἔτος λιμὸς ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἔτι λοιπὰ πέντε ἔτη, ἐν οἷς οὐκ ἔσται ἀροτρίασις οὐδὲ ἄμητος·
Rdz:45:6 οὗτος αὕτη τοῦτο γάρ δεύτερος -α -ον ἔτο·ς, -ους, τό λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἔτι λοιπός -ή -όν πέντε ἔτο·ς, -ους, τό ἐν ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   οὐδέ (οὐ δέ)  
Rdz:45:6 Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] na, ponieważ, jak drugi rok głód głód na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem ziemia / Ziemia a także, nawet, a mianowicie ale nadal Pozostałe również wtedy, Więc teraz, reszta pięciu rok w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między który / którego / których οὐχ przed nierównym oddechem być - nie / nie -
Rdz:45:6 tou=to ga\r deu/teron e)/tos limo\s e)pi\ tE=s gE=s, kai\ e)/ti loipa\ pe/nte e)/tE, e)n oi(=s ou)k e)/stai a)rotri/asis ou)de\ a)/mEtos·
Rdz:45:6 tuto gar deuteron etos limos epi tEs gEs, kai eti loipa pente etE, en hois uk estai arotriasis ude amEtos·
Rdz:45:6 RD_ASN x A1A_ASN N3E_ASN N2_NSM P RA_GSF N1_GSF C D A1_APN M N3E_APN P RR_DPM D VF_FMI3S N3I_NSF C N2_NSM
Rdz:45:6 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] for since, as second year famine hunger upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely yet/still remaining well then, sο, now, the rest five year in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which οὐχ before rough breathing to be ć neither/nor  
Rdz:45:6 this (nom|acc) for second (acc, nom|acc|voc) year (nom|acc|voc) famine (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) and yet/still remaining ([Adj] nom|acc|voc) five years (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) not he/she/it-will-be   neither/nor  
Rdz:45:6 Rdz_45:6_1 Rdz_45:6_2 Rdz_45:6_3 Rdz_45:6_4 Rdz_45:6_5 Rdz_45:6_6 Rdz_45:6_7 Rdz_45:6_8 Rdz_45:6_9 Rdz_45:6_10 Rdz_45:6_11 Rdz_45:6_12 Rdz_45:6_13 Rdz_45:6_14 Rdz_45:6_15 Rdz_45:6_16 Rdz_45:6_17 Rdz_45:6_18 Rdz_45:6_19 Rdz_45:6_20
Rdz:45:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:45:7 ἀπέστειλεν γάρ με ὁ θεὸς ἔμπροσθεν ὑμῶν, ὑπολείπεσθαι ὑμῶν κατάλειμμα ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐκθρέψαι ὑμῶν κατάλειψιν μεγάλην.
Rdz:45:7 For God sent me before you, that there might be left to you a remnant upon the earth, even to nourish a great remnant of you. (Genesis 45:7 Brenton)
Rdz:45:7 Bóg mnie wysłał przed wami, aby wam zapewnić potomstwo na ziemi i abyście przeżyli dzięki wielkiemu wybawieniu. (Rdz 45:7 BT_4)
Rdz:45:7 ἀπέστειλεν γάρ με θεὸς ἔμπροσθεν ὑμῶν, ὑπολείπεσθαι ὑμῶν κατάλειμμα ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐκθρέψαι ὑμῶν κατάλειψιν μεγάλην.
Rdz:45:7 ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) γάρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἔμ·προσ·θεν/-θε σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κατά·λειμμα[τ], -ατος, τό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἐκ·τρέφω (εκ+τρεφ-, εκ+θρεψ-, εκ+θρεψ-, -, -, εκ+τραφ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
Rdz:45:7 zamawiać na, ponieważ, jak JA Bóg  Przed / z przodu ty to Remain (lewa-alone -behind, ostatki, zastrzeżone {reszta}) ty Remnant na resztę, czyli (w domyśle) na minutę - resztę. na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem ziemia / Ziemia a także, nawet, a mianowicie pielęgnować ty - wielki
Rdz:45:7 a)pe/steilen ga/r me o( Teo\s e)/mprosTen u(mO=n, u(polei/pesTai u(mO=n kata/leimma e)pi\ tE=s gE=s kai\ e)kTre/PSai u(mO=n kata/leiPSin mega/lEn.
Rdz:45:7 apesteilen gar me ho Teos emprosTen hymOn, hypoleipesTai hymOn kataleimma epi tEs gEs kai ekTrePSai hymOn kataleiPSin megalEn.
Rdz:45:7 VAI_AAI3S x RP_AS RA_NSM N2_NSM P RP_GP V1_PMN RP_GP N3M_ASN P RA_GSF N1_GSF C VA_AAN RP_GP N3_ASF A1_ASF
Rdz:45:7 to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send for since, as I the god [see theology] before/in front of you to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) you remnant a remainder, i.e. (by implication) a minute -- remnant. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely to nurture you ć great
Rdz:45:7 he/she/it-ORDER FORTH-ed for me (acc) the (nom) god (nom) before/in front of you(pl) (gen) to-be-being-REMAIN-ed you(pl) (gen) remnant (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) and to-NURTURE, be-you(sg)-NURTURE-ed!, he/she/it-happens-to-NURTURE (opt) you(pl) (gen)   great ([Adj] acc)
Rdz:45:7 Rdz_45:7_1 Rdz_45:7_2 Rdz_45:7_3 Rdz_45:7_4 Rdz_45:7_5 Rdz_45:7_6 Rdz_45:7_7 Rdz_45:7_8 Rdz_45:7_9 Rdz_45:7_10 Rdz_45:7_11 Rdz_45:7_12 Rdz_45:7_13 Rdz_45:7_14 Rdz_45:7_15 Rdz_45:7_16 Rdz_45:7_17 Rdz_45:7_18
Rdz:45:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:45:8 νῦν οὖν οὐχ ὑμεῖς με ἀπεστάλκατε ὧδε, ἀλλ’ ἢ ὁ θεός, καὶ ἐποίησέν με ὡς πατέρα Φαραω καὶ κύριον παντὸς τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ ἄρχοντα πάσης γῆς Αἰγύπτου.
Rdz:45:8 Now then ye did not send me hither, but God; and he hath made me as a father of Pharao, and lord of all his house, and ruler of all the land of Egypt. (Genesis 45:8 Brenton)
Rdz:45:8 Zatem nie wyście mnie tu posłali, lecz Bóg, który też uczynił mnie doradcą faraona, panem całego jego domu i władcą całego Egiptu. (Rdz 45:8 BT_4)
Rdz:45:8 νῦν οὖν οὐχ ὑμεῖς με ἀπεστάλκατε ὧδε, ἀλλ’ θεός, καὶ ἐποίησέν με ὡς πατέρα Φαραω καὶ κύριον παντὸς τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ ἄρχοντα πάσης γῆς Αἰγύπτου.
Rdz:45:8 νῦν οὖν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὧδε ἀλλά ἤ[1] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες Φαραώ, ὁ καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Rdz:45:8 teraz Dlatego też /, a następnie οὐχ przed nierównym oddechem ty JA zamawiać tutaj ale lub Bóg  a także, nawet, a mianowicie robić / zrobić JA tak jak ojciec Faraon a także, nawet, a mianowicie panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. każdy wszystkim, każde, każde, całość dom; mieszkać on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie Władca; zaczynać się każdy wszystkim, każde, każde, całość ziemia / Ziemia Egipt [kraj]
Rdz:45:8 nu=n ou)=n ou)CH u(mei=s me a)pesta/lkate O(=de, a)ll’ E)\ o( Teo/s, kai\ e)poi/Ese/n me O(s pate/ra *faraO kai\ ku/rion panto\s tou= oi)/kou au)tou= kai\ a)/rCHonta pa/sEs gE=s *ai)gu/ptou.
Rdz:45:8 nyn un uCH hymeis me apestalkate hOde, all’ E ho Teos, kai epoiEsen me hOs patera faraO kai kyrion pantos tu oiku autu kai arCHonta pasEs gEs aigyptu.
Rdz:45:8 D x D RP_NP RP_AS VX_XAI2P D C C RA_NSM N2_NSM C VAI_AAI3S RP_AS C N3_ASM N_DSM C N2_ASM A3_GSM RA_GSM N2_GSM RD_GSM C N3_ASM A1S_GSF N1_GSF N2_GSF
Rdz:45:8 now therefore/then οὐχ before rough breathing you I to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send here but or the god [see theology] and also, even, namely to do/make I as/like father Pharaoh and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of the house; to dwell he/she/it/same and also, even, namely ruler; to begin every all, each, every, the whole of earth/land Egypt [country of]
Rdz:45:8 now therefore/then not you(pl) (nom) me (acc) you(pl)-have-ORDER FORTH-ed here but or the (nom) god (nom) and he/she/it-DO/MAKE-ed me (acc) as/like father (acc) Pharaoh (indecl) and lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) every (gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! him/it/same (gen) and ruler (acc); while BEGIN-ing (acc, nom|acc|voc) every (gen) earth/land (gen) Egypt (gen)
Rdz:45:8 Rdz_45:8_1 Rdz_45:8_2 Rdz_45:8_3 Rdz_45:8_4 Rdz_45:8_5 Rdz_45:8_6 Rdz_45:8_7 Rdz_45:8_8 Rdz_45:8_9 Rdz_45:8_10 Rdz_45:8_11 Rdz_45:8_12 Rdz_45:8_13 Rdz_45:8_14 Rdz_45:8_15 Rdz_45:8_16 Rdz_45:8_17 Rdz_45:8_18 Rdz_45:8_19 Rdz_45:8_20 Rdz_45:8_21 Rdz_45:8_22 Rdz_45:8_23 Rdz_45:8_24 Rdz_45:8_25 Rdz_45:8_26 Rdz_45:8_27 Rdz_45:8_28
Rdz:45:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:45:9 σπεύσαντες οὖν ἀνάβητε πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ εἴπατε αὐτῷ Τάδε λέγει ὁ υἱός σου Ιωσηφ Ἐποίησέν με ὁ θεὸς κύριον πάσης γῆς Αἰγύπτου· κατάβηθι οὖν πρός με καὶ μὴ μείνῃς·
Rdz:45:9 Hasten, therefore, and go up to my father, and say to him, These things saith thy son Joseph; God has made me lord of all the land of Egypt; come down therefore to me, and tarry not. (Genesis 45:9 Brenton)
Rdz:45:9 Idźcie przeto spiesznie do mego ojca i powiedzcie mu: Józef, syn twój, mówi: Uczynił mnie Bóg panem całego Egiptu. Przybywaj bezzwłocznie. (Rdz 45:9 BT_4)
Rdz:45:9 σπεύσαντες οὖν ἀνάβητε πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ εἴπατε αὐτῷ Τάδε λέγει υἱός σου Ιωσηφ Ἐποίησέν με θεὸς κύριον πάσης γῆς Αἰγύπτου· κατάβηθι οὖν πρός με καὶ μὴ μείνῃς·
Rdz:45:9 σπεύδω (σπευδ-, σπευ[δ]·σ-, σπευ[δ]·σ-, -, -, -) οὖν ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) πρός ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἰωσήφ, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) οὖν πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί μή μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -)
Rdz:45:9 do ??? Dlatego też /, a następnie wznieść w kierunku (+ ACC +, + gen dat) ojciec JA a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama takie rzeczy [określony artykuł + δέ] powiedzieć / powiedzieć syn ty; twój / twoje (SG) Joseph robić / zrobić JA Bóg  panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. każdy wszystkim, każde, każde, całość ziemia / Ziemia Egipt [kraj] zejść Dlatego też /, a następnie w kierunku (+ ACC +, + gen dat) JA a także, nawet, a mianowicie nie pozostać (przebywania)
Rdz:45:9 speu/santes ou)=n a)na/bEte pro\s to\n pate/ra mou kai\ ei)/pate au)tO=| *ta/de le/gei o( ui(o/s sou *iOsEf *)epoi/Ese/n me o( Teo\s ku/rion pa/sEs gE=s *ai)gu/ptou· kata/bETi ou)=n pro/s me kai\ mE\ mei/nE|s·
Rdz:45:9 speusantes un anabEte pros ton patera mu kai eipate autO tade legei ho hyios su iOsEf epoiEsen me ho Teos kyrion pasEs gEs aigyptu· katabETi un pros me kai mE meinEs·
Rdz:45:9 VA_AAPNPM x VZ_AAD2P P RA_ASM N3_ASM RP_GS C VAI_AAD2P RD_DSM RD_APN V1_PAI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS N_NSM VAI_AAI3S RP_AS RA_NSM N2_NSM N2_ASM A1S_GSF N1_GSF N2_GSF VZ_AAD2S x P RP_AS C D VA_AAS2S
Rdz:45:9 to ??? therefore/then to ascend toward (+acc,+gen,+dat) the father I and also, even, namely to say/tell he/she/it/same such things [definite article + δέ] to say/tell the son you; your/yours(sg) Joseph to do/make I the god [see theology] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of earth/land Egypt [country of] to go down therefore/then toward (+acc,+gen,+dat) I and also, even, namely not to remain (dwell)
Rdz:45:9 upon ???-ing (nom|voc) therefore/then do-ASCEND-you(pl)!, you(pl)-should-ASCEND toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) father (acc) me (gen) and you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! him/it/same (dat) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) the (nom) son (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Joseph (indecl) he/she/it-DO/MAKE-ed me (acc) the (nom) god (nom) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) every (gen) earth/land (gen) Egypt (gen) do-GO DOWN-you(sg)! therefore/then toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) and not you(sg)-should-REMAIN
Rdz:45:9 Rdz_45:9_1 Rdz_45:9_2 Rdz_45:9_3 Rdz_45:9_4 Rdz_45:9_5 Rdz_45:9_6 Rdz_45:9_7 Rdz_45:9_8 Rdz_45:9_9 Rdz_45:9_10 Rdz_45:9_11 Rdz_45:9_12 Rdz_45:9_13 Rdz_45:9_14 Rdz_45:9_15 Rdz_45:9_16 Rdz_45:9_17 Rdz_45:9_18 Rdz_45:9_19 Rdz_45:9_20 Rdz_45:9_21 Rdz_45:9_22 Rdz_45:9_23 Rdz_45:9_24 Rdz_45:9_25 Rdz_45:9_26 Rdz_45:9_27 Rdz_45:9_28 Rdz_45:9_29 Rdz_45:9_30 Rdz_45:9_31
Rdz:45:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:45:10 καὶ κατοικήσεις ἐν γῇ Γεσεμ Ἀραβίας καὶ ἔσῃ ἐγγύς μου, σὺ καὶ οἱ υἱοί σου καὶ οἱ υἱοὶ τῶν υἱῶν σου, τὰ πρόβατά σου καὶ αἱ βόες σου καὶ ὅσα σοί ἐστιν,
Rdz:45:10 And thou shalt dwell in the land of Gesem of Arabia; and thou shalt be near me, thou and thy sons, and thy sons' sons, thy sheep and thine oxen, and whatsoever things are thine. (Genesis 45:10 Brenton)
Rdz:45:10 Osiądziesz w ziemi Goszen i będziesz blisko mnie, ty sam wraz z twymi synami, wnukami, trzodami i całym twym dobytkiem. (Rdz 45:10 BT_4)
Rdz:45:10 καὶ κατοικήσεις ἐν γῇ Γεσεμ Ἀραβίας καὶ ἔσῃ ἐγγύς μου, σὺ καὶ οἱ υἱοί σου καὶ οἱ υἱοὶ τῶν υἱῶν σου, τὰ πρόβατά σου καὶ αἱ βόες σου καὶ ὅσα σοί ἐστιν,
Rdz:45:10 καί κατ·οίκησις, -εως, ἡ; κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   Ἀραβία, -ας, ἡ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγγύς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὅσος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Rdz:45:10 a także, nawet, a mianowicie mieszkania; do przebywania / ustatkować mieszkać na stałe, w najsilniejszym sensie - stąd mieszkać lub ustatkować dokładnie, perwersyjnie i pełną kontrolę, aby być dokładnie w domu (patrz Ef 3:17, Kol 1:19, 2: 9) ( kontrastują z παροικέω) w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ziemia / Ziemia - Saudyjska a także, nawet, a mianowicie być blisko JA ty a także, nawet, a mianowicie syn ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie syn syn ty; twój / twoje (SG) owiec (owczarnia) ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie wół; Boaz ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie tyle, / aż ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub być
Rdz:45:10 kai\ katoikE/seis e)n gE=| *gesem *)arabi/as kai\ e)/sE| e)ggu/s mou, su\ kai\ oi( ui(oi/ sou kai\ oi( ui(oi\ tO=n ui(O=n sou, ta\ pro/bata/ sou kai\ ai( bo/es sou kai\ o(/sa soi/ e)stin,
Rdz:45:10 kai katoikEseis en gE gesem arabias kai esE engys mu, sy kai hoi hyioi su kai hoi hyioi tOn hyiOn su, ta probata su kai hai boes su kai hosa soi estin,
Rdz:45:10 C VF_FAI2S P N1_DSF N_S N1A_GSF C VF_FMI2S D RP_GS RP_NS C RA_NPM N2_NPM RP_GS C RA_NPM N2_NPM RA_GPM N2_GPM RP_GS RA_NPN N2N_NPN RP_GS C RA_NPF N3_NPF RP_GS C A1_NPN RP_DS V9_PAI3S
Rdz:45:10 and also, even, namely dwelling; to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land ć Arabia and also, even, namely to be near I you and also, even, namely the son you; your/yours(sg) and also, even, namely the son the son you; your/yours(sg) the sheep (sheepfold) you; your/yours(sg) and also, even, namely the ox; Boaz you; your/yours(sg) and also, even, namely as much/many as you; your/yours(sg); to rub worn, rub to be
Rdz:45:10 and dwellings (acc, nom|voc); you(sg)-will-RESIDE/SETTLE-DOWN in/among/by (+dat) earth/land (dat)   Arabia (gen) and you(sg)-will-be near me (gen) you(sg) (nom) and the (nom) sons (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) sons (nom|voc) the (gen) sons (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) oxen (nom|voc); Boaz (indecl) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and as much/many as (nom|acc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-is
Rdz:45:10 Rdz_45:10_1 Rdz_45:10_2 Rdz_45:10_3 Rdz_45:10_4 Rdz_45:10_5 Rdz_45:10_6 Rdz_45:10_7 Rdz_45:10_8 Rdz_45:10_9 Rdz_45:10_10 Rdz_45:10_11 Rdz_45:10_12 Rdz_45:10_13 Rdz_45:10_14 Rdz_45:10_15 Rdz_45:10_16 Rdz_45:10_17 Rdz_45:10_18 Rdz_45:10_19 Rdz_45:10_20 Rdz_45:10_21 Rdz_45:10_22 Rdz_45:10_23 Rdz_45:10_24 Rdz_45:10_25 Rdz_45:10_26 Rdz_45:10_27 Rdz_45:10_28 Rdz_45:10_29 Rdz_45:10_30 Rdz_45:10_31 Rdz_45:10_32
Rdz:45:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:45:11 καὶ ἐκθρέψω σε ἐκεῖ – ἔτι γὰρ πέντε ἔτη λιμός – , ἵνα μὴ ἐκτριβῇς, σὺ καὶ οἱ υἱοί σου καὶ πάντα τὰ ὑπάρχοντά σου.
Rdz:45:11 And I will nourish thee there: for the famine is yet for five years; lest thou be consumed, and thy sons, and all thy possessions. (Genesis 45:11 Brenton)
Rdz:45:11 Będę cię tu żywił, bo jeszcze przez pięć lat będzie głód; i tak nie poniesiecie straty ty i twoja rodzina, i dobytek twój. (Rdz 45:11 BT_4)
Rdz:45:11 καὶ ἐκθρέψω σε ἐκεῖ ἔτι γὰρ πέντε ἔτη λιμός , ἵνα μὴ ἐκτριβῇς, σὺ καὶ οἱ υἱοί σου καὶ πάντα τὰ ὑπάρχοντά σου.
Rdz:45:11 καί ἐκ·τρέφω (εκ+τρεφ-, εκ+θρεψ-, εκ+θρεψ-, -, -, εκ+τραφ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκεῖ   ἔτι γάρ πέντε ἔτο·ς, -ους, τό λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ     ἵνα μή ἐκ·τρίβω [LXX] (εκ+τριβ-, εκ+τριψ-, εκ+τριψ-, -, -, εκ+τριβ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Rdz:45:11 a także, nawet, a mianowicie pielęgnować ty; twój / twoje (SG) tam - ale nadal na, ponieważ, jak pięciu rok głód głód - - żeby / ażeby / bo nie do ??? ty a także, nawet, a mianowicie syn ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość być w mocy [być] w mocy [z], na przykład gdy posiadanie jest w kontroli ty; twój / twoje (SG)
Rdz:45:11 kai\ e)kTre/PSO se e)kei= e)/ti ga\r pe/nte e)/tE limo/s , i(/na mE\ e)ktribE=|s, su\ kai\ oi( ui(oi/ sou kai\ pa/nta ta\ u(pa/rCHonta/ sou.
Rdz:45:11 kai ekTrePSO se ekei eti gar pente etE limos , hina mE ektribEs, sy kai hoi hyioi su kai panta ta hyparCHonta su.
Rdz:45:11 C VF_FAI1S RP_AS D D x M N3E_APN N2_NSM   C D VD_APS2S RP_NS C RA_NPM N2_NPM RP_GS C A3_NPN RA_NPN V1_PAPNPN RP_GS
Rdz:45:11 and also, even, namely to nurture you; your/yours(sg) there   yet/still for since, as five year famine hunger     so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to ??? you and also, even, namely the son you; your/yours(sg) and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control you; your/yours(sg)
Rdz:45:11 and I-will-NURTURE, I-should-NURTURE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) there   yet/still for five years (nom|acc|voc) famine (nom)     so that / in order to /because not you(sg)-should-be-???-ing, you(sg)-should-be-???-ed you(sg) (nom) and the (nom) sons (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) while BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF (acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Rdz:45:11 Rdz_45:11_1 Rdz_45:11_2 Rdz_45:11_3 Rdz_45:11_4 Rdz_45:11_5 Rdz_45:11_6 Rdz_45:11_7 Rdz_45:11_8 Rdz_45:11_9 Rdz_45:11_10 Rdz_45:11_11 Rdz_45:11_12 Rdz_45:11_13 Rdz_45:11_14 Rdz_45:11_15 Rdz_45:11_16 Rdz_45:11_17 Rdz_45:11_18 Rdz_45:11_19 Rdz_45:11_20 Rdz_45:11_21 Rdz_45:11_22 Rdz_45:11_23 Rdz_45:11_24 Rdz_45:11_25
Rdz:45:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:45:12 ἰδοὺ οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν βλέπουσιν καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ Βενιαμιν τοῦ ἀδελφοῦ μου ὅτι τὸ στόμα μου τὸ λαλοῦν πρὸς ὑμᾶς.
Rdz:45:12 Behold, your eyes see, and the eyes of my brother Benjamin, that it is my mouth that speaks to you. (Genesis 45:12 Brenton)
Rdz:45:12 Oto widzicie własnymi oczami i Beniamin, brat wasz, widzi, że to ja przemawiam do was. (Rdz 45:12 BT_4)
Rdz:45:12 ἰδοὺ οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν βλέπουσιν καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ Βενιαμιν τοῦ ἀδελφοῦ μου ὅτι τὸ στόμα μου τὸ λαλοῦν πρὸς ὑμᾶς.
Rdz:45:12 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ Βενιαμ(ε)ίν, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Rdz:45:12 zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), oko ty widzieć a także, nawet, a mianowicie oko Benzoes brat JA dlatego, że usta / maw stomia JA mówić w kierunku (+ ACC +, + gen dat) ty
Rdz:45:12 i)dou\ oi( o)fTalmoi\ u(mO=n ble/pousin kai\ oi( o)fTalmoi\ *beniamin tou= a)delfou= mou o(/ti to\ sto/ma mou to\ lalou=n pro\s u(ma=s.
Rdz:45:12 idu hoi ofTalmoi hymOn blepusin kai hoi ofTalmoi beniamin tu adelfu mu hoti to stoma mu to lalun pros hymas.
Rdz:45:12 I RA_NPM N2_NPM RP_GP V1_PAI3P C RA_NPM N2_NPM N_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS C RA_NSN N3M_NSN RP_GS RA_NSN V2_PAPNSN P RP_AP
Rdz:45:12 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the eye you to see and also, even, namely the eye Benjamin the brother I because/that the mouth/maw stoma I the to speak toward (+acc,+gen,+dat) you
Rdz:45:12 be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) eyes (nom|voc) you(pl) (gen) they-are-SEE-ing, while SEE-ing (dat) and the (nom) eyes (nom|voc) Benjamin (indecl) the (gen) brother (gen) me (gen) because/that the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) me (gen) the (nom|acc) while SPEAK-ing (nom|acc|voc, voc) toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc)
Rdz:45:12 Rdz_45:12_1 Rdz_45:12_2 Rdz_45:12_3 Rdz_45:12_4 Rdz_45:12_5 Rdz_45:12_6 Rdz_45:12_7 Rdz_45:12_8 Rdz_45:12_9 Rdz_45:12_10 Rdz_45:12_11 Rdz_45:12_12 Rdz_45:12_13 Rdz_45:12_14 Rdz_45:12_15 Rdz_45:12_16 Rdz_45:12_17 Rdz_45:12_18 Rdz_45:12_19 Rdz_45:12_20
Rdz:45:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:45:13 ἀπαγγείλατε οὖν τῷ πατρί μου πᾶσαν τὴν δόξαν μου τὴν ἐν Αἰγύπτῳ καὶ ὅσα εἴδετε, καὶ ταχύναντες καταγάγετε τὸν πατέρα μου ὧδε.
Rdz:45:13 Report, therefore, to my father all my glory in Egypt, and all things that ye have seen, and make haste and bring down my father hither. (Genesis 45:13 Brenton)
Rdz:45:13 Opowiedzcie memu ojcu o mej wysokiej godności w Egipcie i o wszystkim, coście widzieli. I nie zwlekając sprowadźcie tu mego ojca». (Rdz 45:13 BT_4)
Rdz:45:13 ἀπαγγείλατε οὖν τῷ πατρί μου πᾶσαν τὴν δόξαν μου τὴν ἐν Αἰγύπτῳ καὶ ὅσα εἴδετε, καὶ ταχύναντες καταγάγετε τὸν πατέρα μου ὧδε.
Rdz:45:13 ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) οὖν ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐν Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ὅσος -η -ον ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί   κατ·άγω (κατ+αγ-, κατ+αξ-, κατ+αξ- or 2nd κατ+αγαγ-, -, -, κατ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὧδε
Rdz:45:13 zgłosić - w celu zgłoszenia lub powiedzieć. Dlatego też /, a następnie ojciec; ojczyzna JA każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania chwała / awesomeness; spodziewać się wydawać, proszę, by się wydawać dobre JA w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między Egipt [kraj] a także, nawet, a mianowicie tyle, / aż zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), a także, nawet, a mianowicie - obniżyć sprowadzony ojciec JA tutaj
Rdz:45:13 a)paggei/late ou)=n tO=| patri/ mou pa=san tE\n do/Xan mou tE\n e)n *ai)gu/ptO| kai\ o(/sa ei)/dete, kai\ taCHu/nantes kataga/gete to\n pate/ra mou O(=de.
Rdz:45:13 apangeilate un tO patri mu pasan tEn doXan mu tEn en aigyptO kai hosa eidete, kai taCHynantes katagagete ton patera mu hOde.
Rdz:45:13 VA_AAD2P x RA_DSM N3_DSM RP_GS A1S_ASF RA_ASF N1S_ASF RP_GS RA_ASF P N2_DSF C A1_APN VBI_AAI2P C VA_AAPNPM VB_AAD2P RA_ASM N3_ASM RP_GS D
Rdz:45:13 to report – to report or tell. therefore/then the father; fatherland I every all, each, every, the whole of; to sprinkle the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to I the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Egypt [country of] and also, even, namely as much/many as to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely ć to bring down brought back the father I here
Rdz:45:13 do-DELIVER A MESSAGE-you(pl)! therefore/then the (dat) father (dat); fatherland (voc) me (gen) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) me (gen) the (acc) in/among/by (+dat) Egypt (dat) and as much/many as (nom|acc) you(pl)-SEE-ed and   do-BRING DOWN-you(pl)! the (acc) father (acc) me (gen) here
Rdz:45:13 Rdz_45:13_1 Rdz_45:13_2 Rdz_45:13_3 Rdz_45:13_4 Rdz_45:13_5 Rdz_45:13_6 Rdz_45:13_7 Rdz_45:13_8 Rdz_45:13_9 Rdz_45:13_10 Rdz_45:13_11 Rdz_45:13_12 Rdz_45:13_13 Rdz_45:13_14 Rdz_45:13_15 Rdz_45:13_16 Rdz_45:13_17 Rdz_45:13_18 Rdz_45:13_19 Rdz_45:13_20 Rdz_45:13_21 Rdz_45:13_22
Rdz:45:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:45:14 καὶ ἐπιπεσὼν ἐπὶ τὸν τράχηλον Βενιαμιν τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ἔκλαυσεν ἐπ’ αὐτῷ, καὶ Βενιαμιν ἔκλαυσεν ἐπὶ τῷ τραχήλῳ αὐτοῦ.
Rdz:45:14 And he fell on his brother Benjamin's neck, and wept on him; and Benjamin wept on his neck. (Genesis 45:14 Brenton)
Rdz:45:14 Po czym rzucił się Beniaminowi, bratu swemu, na szyję i rozpłakał się. Beniamin również płakał, obejmując go za szyję. (Rdz 45:14 BT_4)
Rdz:45:14 καὶ ἐπιπεσὼν ἐπὶ τὸν τράχηλον Βενιαμιν τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ἔκλαυσεν ἐπ’ αὐτῷ, καὶ Βενιαμιν ἔκλαυσεν ἐπὶ τῷ τραχήλῳ αὐτοῦ.
Rdz:45:14 καί ἐπι·πίπτω (επι+πιπτ-, επι+πεσ(ε)·[σ]-, επι+πεσ·[σ]- or 2nd επι+πεσ-, επι+πεπτω·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό τράχηλος, -ου, ὁ Βενιαμ(ε)ίν, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό τράχηλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:45:14 a także, nawet, a mianowicie spadnie na na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem gardło Benzoes brat on / ona / on / sama płakać na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie Benzoes płakać na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem gardło on / ona / on / sama
Rdz:45:14 kai\ e)pipesO\n e)pi\ to\n tra/CHElon *beniamin tou= a)delfou= au)tou= e)/klausen e)p’ au)tO=|, kai\ *beniamin e)/klausen e)pi\ tO=| traCHE/lO| au)tou=.
Rdz:45:14 kai epipesOn epi ton traCHElon beniamin tu adelfu autu eklausen ep’ autO, kai beniamin eklausen epi tO traCHElO autu.
Rdz:45:14 C VB_AAPNSM P RA_ASM N2_ASM N_GSM RA_GSM N2_GSM RD_GSM VAI_AAI3S P RD_DSM C N_NSM VAI_AAI3S P RA_DSM N2_DSM RD_GSM
Rdz:45:14 and also, even, namely to fall upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the throat Benjamin the brother he/she/it/same to weep upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely Benjamin to weep upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the throat he/she/it/same
Rdz:45:14 and going-to-FALL (fut ptcp) (nom), upon FALL-ing-UPON (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) throat (acc) Benjamin (indecl) the (gen) brother (gen) him/it/same (gen) he/she/it-WEEP-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) and Benjamin (indecl) he/she/it-WEEP-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) throat (dat) him/it/same (gen)
Rdz:45:14 Rdz_45:14_1 Rdz_45:14_2 Rdz_45:14_3 Rdz_45:14_4 Rdz_45:14_5 Rdz_45:14_6 Rdz_45:14_7 Rdz_45:14_8 Rdz_45:14_9 Rdz_45:14_10 Rdz_45:14_11 Rdz_45:14_12 Rdz_45:14_13 Rdz_45:14_14 Rdz_45:14_15 Rdz_45:14_16 Rdz_45:14_17 Rdz_45:14_18 Rdz_45:14_19
Rdz:45:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:45:15 καὶ καταφιλήσας πάντας τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἔκλαυσεν ἐπ’ αὐτοῖς, καὶ μετὰ ταῦτα ἐλάλησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ πρὸς αὐτόν.
Rdz:45:15 And he kissed all his brethren, and wept on them; and after these things his brethren spoke to him. (Genesis 45:15 Brenton)
Rdz:45:15 I płakał Józef, ściskając i całując swych braci. A potem bracia jego z nim rozmawiali. (Rdz 45:15 BT_4)
Rdz:45:15 καὶ καταφιλήσας πάντας τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἔκλαυσεν ἐπ’ αὐτοῖς, καὶ μετὰ ταῦτα ἐλάλησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ πρὸς αὐτόν.
Rdz:45:15 καί κατα·φιλέω (κατα+φιλ(ε)-, κατα+φιλη·σ-, κατα+φιλη·σ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό πρός αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:45:15 a także, nawet, a mianowicie całować pieścić, miłosne pocałunek każdy wszystkim, każde, każde, całość brat on / ona / on / sama płakać na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] mówić brat on / ona / on / sama w kierunku (+ ACC +, + gen dat) on / ona / on / sama
Rdz:45:15 kai\ katafilE/sas pa/ntas tou\s a)delfou\s au)tou= e)/klausen e)p’ au)toi=s, kai\ meta\ tau=ta e)la/lEsan oi( a)delfoi\ au)tou= pro\s au)to/n.
Rdz:45:15 kai katafilEsas pantas tus adelfus autu eklausen ep’ autois, kai meta tauta elalEsan hoi adelfoi autu pros auton.
Rdz:45:15 C VA_AAPNSM A3_APM RA_APM N2_APM RD_GSM VAI_AAI3S P RD_DPM C P RD_APN VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RD_GSM P RD_ASM
Rdz:45:15 and also, even, namely to kiss caress, amorous kiss every all, each, every, the whole of the brother he/she/it/same to weep upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to speak the brother he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same
Rdz:45:15 and upon KISS-ing (nom|voc) all (acc) the (acc) brothers (acc) him/it/same (gen) he/she/it-WEEP-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (dat) and after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) they-SPEAK-ed the (nom) brothers (nom|voc) him/it/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)
Rdz:45:15 Rdz_45:15_1 Rdz_45:15_2 Rdz_45:15_3 Rdz_45:15_4 Rdz_45:15_5 Rdz_45:15_6 Rdz_45:15_7 Rdz_45:15_8 Rdz_45:15_9 Rdz_45:15_10 Rdz_45:15_11 Rdz_45:15_12 Rdz_45:15_13 Rdz_45:15_14 Rdz_45:15_15 Rdz_45:15_16 Rdz_45:15_17 Rdz_45:15_18
Rdz:45:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:45:16 καὶ διεβοήθη ἡ φωνὴ εἰς τὸν οἶκον Φαραω λέγοντες Ἥκασιν οἱ ἀδελφοὶ Ιωσηφ. ἐχάρη δὲ Φαραω καὶ ἡ θεραπεία αὐτοῦ.
Rdz:45:16 And the report was carried into the house of Pharao, saying, Joseph's brethren are come; and Pharao was glad, and his household. (Genesis 45:16 Brenton)
Rdz:45:16 Gdy zaś rozeszła się w pałacu faraona wieść: «Bracia Józefa przybyli», uradował się faraon i jego dworzanie. (Rdz 45:16 BT_4)
Rdz:45:16 Καὶ διεβοήθη φωνὴ εἰς τὸν οἶκον Φαραω λέγοντες Ἥκασιν οἱ ἀδελφοὶ Ιωσηφ. ἐχάρη δὲ Φαραω καὶ θεραπεία αὐτοῦ.
Rdz:45:16 καί   ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Φαραώ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί Ἰωσήφ, ὁ χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) δέ Φαραώ, ὁ καί ὁ ἡ τό θεραπεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:45:16 a także, nawet, a mianowicie - wydawać okrzyki / głosowych do (+ acc) dom Faraon powiedzieć / powiedzieć się pochodzić przyszedłem. Przyjechałem. brat Joseph radować Salute, pozdrowienia zaś Faraon a także, nawet, a mianowicie leczenie on / ona / on / sama
Rdz:45:16 *kai\ dieboE/TE E( fOnE\ ei)s to\n oi)=kon *faraO le/gontes *(/Ekasin oi( a)delfoi\ *iOsEf. e)CHa/rE de\ *faraO kai\ E( Terapei/a au)tou=.
Rdz:45:16 kai dieboETE hE fOnE eis ton oikon faraO legontes hEkasin hoi adelfoi iOsEf. eCHarE de faraO kai hE Terapeia autu.
Rdz:45:16 C VCI_API3S RA_NSF N1_NSF P RA_ASM N2_ASM N_GSM V1_PAPNPM V1_PAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM VDI_API3S x N_NSM C RA_NSF N1A_NSF RD_GSM
Rdz:45:16 and also, even, namely ć the sound/voice cries into (+acc) the house Pharaoh to say/tell to have come I have come. I have arrived. the brother Joseph to rejoice salute, salutation δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Pharaoh and also, even, namely the treatment he/she/it/same
Rdz:45:16 and   the (nom) sound/voice (nom|voc) into (+acc) the (acc) house (acc) Pharaoh (indecl) while SAY/TELL-ing (nom|voc) they-have-HAVE COME-ed the (nom) brothers (nom|voc) Joseph (indecl) he/she/it-was-REJOICE-ed Yet Pharaoh (indecl) and the (nom) treatment (nom|voc) him/it/same (gen)
Rdz:45:16 Rdz_45:16_1 Rdz_45:16_2 Rdz_45:16_3 Rdz_45:16_4 Rdz_45:16_5 Rdz_45:16_6 Rdz_45:16_7 Rdz_45:16_8 Rdz_45:16_9 Rdz_45:16_10 Rdz_45:16_11 Rdz_45:16_12 Rdz_45:16_13 Rdz_45:16_14 Rdz_45:16_15 Rdz_45:16_16 Rdz_45:16_17 Rdz_45:16_18 Rdz_45:16_19 Rdz_45:16_20
Rdz:45:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:45:17 εἶπεν δὲ Φαραω πρὸς Ιωσηφ Εἰπὸν τοῖς ἀδελφοῖς σου Τοῦτο ποιήσατε· γεμίσατε τὰ πορεῖα ὑμῶν καὶ ἀπέλθατε εἰς γῆν Χανααν
Rdz:45:17 And Pharao said to Joseph, Say to thy brethren, Do this; fill your waggons, and depart into the land of Chanaan. (Genesis 45:17 Brenton)
Rdz:45:17 I rzekł faraon do Józefa: «Powiedz twym braciom: Uczyńcie tak: objuczcie wasze osły i natychmiast jedźcie do Kanaanu. (Rdz 45:17 BT_4)
Rdz:45:17 εἶπεν δὲ Φαραω πρὸς Ιωσηφ Εἰπὸν τοῖς ἀδελφοῖς σου Τοῦτο ποιήσατε· γεμίσατε τὰ πορεῖα ὑμῶν καὶ ἀπέλθατε εἰς γῆν Χανααν
Rdz:45:17 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ Φαραώ, ὁ πρός Ἰωσήφ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) γεμίζω (γεμιζ-, -, γεμι·σ-, -, -, γεμισ·θ-) ὁ ἡ τό πορεία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Χαναάν, ἡ
Rdz:45:17 powiedzieć / powiedzieć zaś Faraon w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Joseph powiedzieć / powiedzieć brat ty; twój / twoje (SG) Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] robić / zrobić wypełniać dzieje ty a także, nawet, a mianowicie odejść do (+ acc) ziemia / Ziemia Canaan
Rdz:45:17 ei)=pen de\ *faraO pro\s *iOsEf *ei)po\n toi=s a)delfoi=s sou *tou=to poiE/sate· gemi/sate ta\ porei=a u(mO=n kai\ a)pe/lTate ei)s gE=n *CHanaan
Rdz:45:17 eipen de faraO pros iOsEf eipon tois adelfois su tuto poiEsate· gemisate ta poreia hymOn kai apelTate eis gEn CHanaan
Rdz:45:17 VBI_AAI3S x N_NSM P N_ASM VBI_AAD2S RA_DPM N2_DPM RP_GS RD_ASN VA_AAD2P VA_AAD2S RA_APN N2N_APN RP_GP C VA_AAD2P P N1_ASF N_S
Rdz:45:17 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Pharaoh toward (+acc,+gen,+dat) Joseph to say/tell the brother you; your/yours(sg) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make to fill the going you and also, even, namely to depart into (+acc) earth/land Canaan
Rdz:45:17 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet Pharaoh (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Joseph (indecl) do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) the (dat) brothers (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) this (nom|acc) do-DO/MAKE-you(pl)! do-FILL-you(pl)! the (nom|acc) going (nom|voc) you(pl) (gen) and do-DEPART-you(pl)! into (+acc) earth/land (acc) Canaan (indecl)
Rdz:45:17 Rdz_45:17_1 Rdz_45:17_2 Rdz_45:17_3 Rdz_45:17_4 Rdz_45:17_5 Rdz_45:17_6 Rdz_45:17_7 Rdz_45:17_8 Rdz_45:17_9 Rdz_45:17_10 Rdz_45:17_11 Rdz_45:17_12 Rdz_45:17_13 Rdz_45:17_14 Rdz_45:17_15 Rdz_45:17_16 Rdz_45:17_17 Rdz_45:17_18 Rdz_45:17_19 Rdz_45:17_20
Rdz:45:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:45:18 καὶ παραλαβόντες τὸν πατέρα ὑμῶν καὶ τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν ἥκετε πρός με, καὶ δώσω ὑμῖν πάντων τῶν ἀγαθῶν Αἰγύπτου, καὶ φάγεσθε τὸν μυελὸν τῆς γῆς.
Rdz:45:18 And take up your father, and your possessions, and come to me; and I will give you of all the goods of Egypt, and ye shall eat the marrow of the land. (Genesis 45:18 Brenton)
Rdz:45:18 Zabierzcie ojca waszego oraz wasze rodziny i przybywajcie do mnie. Ja zaś dam wam najbardziej urodzajny kawał ziemi w Egipcie i będziecie mieli do jedzenia najprzedniejszą część płodów tego kraju. (Rdz 45:18 BT_4)
Rdz:45:18 καὶ παραλαβόντες τὸν πατέρα ὑμῶν καὶ τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν ἥκετε πρός με, καὶ δώσω ὑμῖν πάντων τῶν ἀγαθῶν Αἰγύπτου, καὶ φάγεσθε τὸν μυελὸν τῆς γῆς.
Rdz:45:18 καί παρα·λαμβάνω (παρα+λαμβαν-, παρα+λημψ-/παρα+ληψ-, 2nd παρα+λαβ-, -, παρα+ειληβ-, παρα+λημφ·θ-/παρα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό μυελός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Rdz:45:18 a także, nawet, a mianowicie zabrać ze sobą ojciec ty a także, nawet, a mianowicie być w mocy [być] w mocy [z], na przykład gdy posiadanie jest w kontroli ty się pochodzić przyszedłem. Przyjechałem. w kierunku (+ ACC +, + gen dat) JA a także, nawet, a mianowicie dawać ty każdy wszystkim, każde, każde, całość dobre z natury dobrzy, to znaczy Bóg-kute. Egipt [kraj] a także, nawet, a mianowicie jeść szpik kostny ziemia / Ziemia
Rdz:45:18 kai\ paralabo/ntes to\n pate/ra u(mO=n kai\ ta\ u(pa/rCHonta u(mO=n E(/kete pro/s me, kai\ dO/sO u(mi=n pa/ntOn tO=n a)gaTO=n *ai)gu/ptou, kai\ fa/gesTe to\n muelo\n tE=s gE=s.
Rdz:45:18 kai paralabontes ton patera hymOn kai ta hyparCHonta hymOn hEkete pros me, kai dOsO hymin pantOn tOn agaTOn aigyptu, kai fagesTe ton myelon tEs gEs.
Rdz:45:18 C VB_AAPNPM RA_ASM N3_ASM RP_GP C RA_APN V1_PAPAPN RP_GP V1_PAD2P P RP_AS C VF_FAI1S RP_DP A3_GPN RA_GPN A1_GPN N2_GSF C VF_FMI2P RA_ASM N2_ASM RA_GSF N1_GSF
Rdz:45:18 and also, even, namely to take along the father you and also, even, namely the to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control you to have come I have come. I have arrived. toward (+acc,+gen,+dat) I and also, even, namely to give you every all, each, every, the whole of the good inherently good, i.e. God-wrought. Egypt [country of] and also, even, namely to eat the marrow the earth/land
Rdz:45:18 and upon TAKE-ing-ALONG (nom|voc) the (acc) father (acc) you(pl) (gen) and the (nom|acc) while BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF (acc, nom|acc|voc) you(pl) (gen) you(pl)-are-HAVE COME-ing, be-you(pl)-HAVE COME-ing!, be-you(pl)-having-HAVE COME-ed!, you(pl)-had-HAVE COME-ed (classical) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) and I-will-GIVE, I-should-GIVE you(pl) (dat) all (gen) the (gen) good ([Adj] gen) Egypt (gen) and you(pl)-will-be-EAT-ed, be-you(pl)-EAT-ed! the (acc) marrow (acc) the (gen) earth/land (gen)
Rdz:45:18 Rdz_45:18_1 Rdz_45:18_2 Rdz_45:18_3 Rdz_45:18_4 Rdz_45:18_5 Rdz_45:18_6 Rdz_45:18_7 Rdz_45:18_8 Rdz_45:18_9 Rdz_45:18_10 Rdz_45:18_11 Rdz_45:18_12 Rdz_45:18_13 Rdz_45:18_14 Rdz_45:18_15 Rdz_45:18_16 Rdz_45:18_17 Rdz_45:18_18 Rdz_45:18_19 Rdz_45:18_20 Rdz_45:18_21 Rdz_45:18_22 Rdz_45:18_23 Rdz_45:18_24 Rdz_45:18_25
Rdz:45:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:45:19 σὺ δὲ ἔντειλαι ταῦτα, λαβεῖν αὐτοῖς ἁμάξας ἐκ γῆς Αἰγύπτου τοῖς παιδίοις ὑμῶν καὶ ταῖς γυναιξίν, καὶ ἀναλαβόντες τὸν πατέρα ὑμῶν παραγίνεσθε·
Rdz:45:19 And do thou charge them thus; that they should take for them waggons out of the land of Egypt, for your little ones, and for your wives; and take up your father, and come. (Genesis 45:19 Brenton)
Rdz:45:19 Ty zaś daj im polecenie: Uczyńcie tak: weźcie sobie z Egiptu wozy dla waszych dzieci i żon. Zabierzcie ojca waszego i przybywajcie. (Rdz 45:19 BT_4)
Rdz:45:19 σὺ δὲ ἔντειλαι ταῦτα, λαβεῖν αὐτοῖς ἁμάξας ἐκ γῆς Αἰγύπτου τοῖς παιδίοις ὑμῶν καὶ ταῖς γυναιξίν, καὶ ἀναλαβόντες τὸν πατέρα ὑμῶν παραγίνεσθε·
Rdz:45:19 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) οὗτος αὕτη τοῦτο λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-)
Rdz:45:19 ty zaś do polecenia nakazują Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem on / ona / on / sama - z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami ziemia / Ziemia Egipt [kraj] dziecko ty a także, nawet, a mianowicie kobieta / żona a także, nawet, a mianowicie podjąć podjąć, podnieść, unieść, weź się do samego siebie, przyjąć, zabrać ze sobą, weź w rękę ojciec ty aby wejść w życie od powstała, aby być pod ręką, aby być obok, przez lub w pobliżu:
Rdz:45:19 su\ de\ e)/nteilai tau=ta, labei=n au)toi=s a(ma/Xas e)k gE=s *ai)gu/ptou toi=s paidi/ois u(mO=n kai\ tai=s gunaiXi/n, kai\ a)nalabo/ntes to\n pate/ra u(mO=n paragi/nesTe·
Rdz:45:19 sy de enteilai tauta, labein autois hamaXas ek gEs aigyptu tois paidiois hymOn kai tais gynaiXin, kai analabontes ton patera hymOn paraginesTe·
Rdz:45:19 RP_NS x VA_AMD2S RD_APN VB_AAN RD_DPM N1S_APF P N1_GSF N2_GSF RA_DPN N2N_DPN RP_GP C RA_DPF N3K_DPF C VB_AAPNPM RA_ASM N3_ASM RP_GP V1_PMD2P
Rdz:45:19 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to enjoin command this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same ć out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of] the child you and also, even, namely the woman/wife and also, even, namely to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand the father you to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near
Rdz:45:19 you(sg) (nom) Yet to-ENJOIN, be-you(sg)-ENJOIN-ed!, he/she/it-happens-to-ENJOIN (opt) these (nom|acc) to-TAKE HOLD OF them/same (dat)   out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen) the (dat) children (dat) you(pl) (gen) and the (dat) women/wives (dat) and upon TAKE UP-ing (nom|voc) the (acc) father (acc) you(pl) (gen) you(pl)-are-being-COME-ed-INTO-BEING, be-you(pl)-being-COME-ed-INTO-BEING!
Rdz:45:19 Rdz_45:19_1 Rdz_45:19_2 Rdz_45:19_3 Rdz_45:19_4 Rdz_45:19_5 Rdz_45:19_6 Rdz_45:19_7 Rdz_45:19_8 Rdz_45:19_9 Rdz_45:19_10 Rdz_45:19_11 Rdz_45:19_12 Rdz_45:19_13 Rdz_45:19_14 Rdz_45:19_15 Rdz_45:19_16 Rdz_45:19_17 Rdz_45:19_18 Rdz_45:19_19 Rdz_45:19_20 Rdz_45:19_21 Rdz_45:19_22
Rdz:45:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:45:20 καὶ μὴ φείσησθε τοῖς ὀφθαλμοῖς τῶν σκευῶν ὑμῶν, τὰ γὰρ πάντα ἀγαθὰ Αἰγύπτου ὑμῖν ἔσται.
Rdz:45:20 And be not sparing in regard to your property, for all the good of Egypt shall be yours. (Genesis 45:20 Brenton)
Rdz:45:20 Niech wam nie będzie żal zostawić sprzętów waszych, gdyż wszelkie bogactwa Egiptu będą wasze». (Rdz 45:20 BT_4)
Rdz:45:20 καὶ μὴ φείσησθε τοῖς ὀφθαλμοῖς τῶν σκευῶν ὑμῶν, τὰ γὰρ πάντα ἀγαθὰ Αἰγύπτου ὑμῖν ἔσται.
Rdz:45:20 καί μή φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό γάρ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) Αἴγυπτος, -ου, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Rdz:45:20 a także, nawet, a mianowicie nie na zapas oko statek ty na, ponieważ, jak każdy wszystkim, każde, każde, całość dobre z natury dobrzy, to znaczy Bóg-kute. Egipt [kraj] ty być
Rdz:45:20 kai\ mE\ fei/sEsTe toi=s o)fTalmoi=s tO=n skeuO=n u(mO=n, ta\ ga\r pa/nta a)gaTa\ *ai)gu/ptou u(mi=n e)/stai.
Rdz:45:20 kai mE feisEsTe tois ofTalmois tOn skeuOn hymOn, ta gar panta agaTa aigyptu hymin estai.
Rdz:45:20 C D VA_AMS2P RA_DPM N2_DPM RA_GPN N3E_GPN RP_GP RA_NPN x A3_NPN A1_NPN N2_GSF RP_DP VF_FMI3S
Rdz:45:20 and also, even, namely not to spare the eye the vessel you the for since, as every all, each, every, the whole of good inherently good, i.e. God-wrought. Egypt [country of] you to be
Rdz:45:20 and not you(pl)-should-be-SPARE-ed the (dat) eyes (dat) the (gen) vessels (gen) you(pl) (gen) the (nom|acc) for all (nom|acc|voc), every (acc) good ([Adj] nom|acc|voc) Egypt (gen) you(pl) (dat) he/she/it-will-be
Rdz:45:20 Rdz_45:20_1 Rdz_45:20_2 Rdz_45:20_3 Rdz_45:20_4 Rdz_45:20_5 Rdz_45:20_6 Rdz_45:20_7 Rdz_45:20_8 Rdz_45:20_9 Rdz_45:20_10 Rdz_45:20_11 Rdz_45:20_12 Rdz_45:20_13 Rdz_45:20_14 Rdz_45:20_15
Rdz:45:20 x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:45:21 ἐποίησαν δὲ οὕτως οἱ υἱοὶ Ισραηλ· ἔδωκεν δὲ Ιωσηφ αὐτοῖς ἁμάξας κατὰ τὰ εἰρημένα ὑπὸ Φαραω τοῦ βασιλέως καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐπισιτισμὸν εἰς τὴν ὁδόν,
Rdz:45:21 And the children of Israel did so; and Joseph gave to them waggons, according to the words spoken by king Pharao; and he gave them provision for the journey. (Genesis 45:21 Brenton)
Rdz:45:21 I uczynili tak synowie Izraela. A Józef dał im z polecenia faraona wozy oraz zapasy na drogę. (Rdz 45:21 BT_4)
Rdz:45:21 ἐποίησαν δὲ οὕτως οἱ υἱοὶ Ισραηλ· ἔδωκεν δὲ Ιωσηφ αὐτοῖς ἁμάξας κατὰ τὰ εἰρημένα ὑπὸ Φαραω τοῦ βασιλέως καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐπισιτισμὸν εἰς τὴν ὁδόν,
Rdz:45:21 ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δέ οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) δέ Ἰωσήφ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό   κατά ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὑπό Φαραώ, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·σιτισμός, -οῦ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ
Rdz:45:21 robić / zrobić zaś thusly / jak ten [οὕτως przed samogłosek i spółgłosek; οὕτω przed spółgłoskami tylko] syn Izrael dawać zaś Joseph on / ona / on / sama - w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem powiedzieć / powiedzieć pod (+ ACC), przez (+ gen) ὑπ "przed gładką oddychanie, ὑφ" przed nierównym oddechem Faraon król a także, nawet, a mianowicie dawać on / ona / on / sama Przepisy do (+ acc) Sposób / droga
Rdz:45:21 e)poi/Esan de\ ou(/tOs oi( ui(oi\ *israEl· e)/dOken de\ *iOsEf au)toi=s a(ma/Xas kata\ ta\ ei)rEme/na u(po\ *faraO tou= basile/Os kai\ e)/dOken au)toi=s e)pisitismo\n ei)s tE\n o(do/n,
Rdz:45:21 epoiEsan de hutOs hoi hyioi israEl· edOken de iOsEf autois hamaXas kata ta eirEmena hypo faraO tu basileOs kai edOken autois episitismon eis tEn hodon,
Rdz:45:21 VAI_AAI3P x D RA_NPM N2_NPM N_GSM VAI_AAI3S x N_NSM RD_DPM N1S_APF P RA_APN VM_XMPAPN P N_GSM RA_GSM N3V_GSM C VAI_AAI3S RD_DPM N2_ASM P RA_ASF N2_ASF
Rdz:45:21 to do/make δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the son Israel to give δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Joseph he/she/it/same ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the to say/tell under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing Pharaoh the king and also, even, namely to give he/she/it/same provisions into (+acc) the way/road
Rdz:45:21 they-DO/MAKE-ed Yet thusly/like this the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) he/she/it-GIVE-ed Yet Joseph (indecl) them/same (dat)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) having-been-SAY/TELL-ed (nom|acc|voc) under (+acc), by (+gen) Pharaoh (indecl) the (gen) king (gen) and he/she/it-GIVE-ed them/same (dat) provisions (acc) into (+acc) the (acc) way/road (acc)
Rdz:45:21 Rdz_45:21_1 Rdz_45:21_2 Rdz_45:21_3 Rdz_45:21_4 Rdz_45:21_5 Rdz_45:21_6 Rdz_45:21_7 Rdz_45:21_8 Rdz_45:21_9 Rdz_45:21_10 Rdz_45:21_11 Rdz_45:21_12 Rdz_45:21_13 Rdz_45:21_14 Rdz_45:21_15 Rdz_45:21_16 Rdz_45:21_17 Rdz_45:21_18 Rdz_45:21_19 Rdz_45:21_20 Rdz_45:21_21 Rdz_45:21_22 Rdz_45:21_23 Rdz_45:21_24 Rdz_45:21_25
Rdz:45:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:45:22 καὶ πᾶσιν ἔδωκεν δισσὰς στολάς, τῷ δὲ Βενιαμιν ἔδωκεν τριακοσίους χρυσοῦς καὶ πέντε ἐξαλλασσούσας στολάς,
Rdz:45:22 And he gave to them all two sets of raiment apiece; but to Benjamin he gave three hundred pieces of gold, and five changes of raiment. (Genesis 45:22 Brenton)
Rdz:45:22 Nadto każdemu z nich podarował szaty odświętne, Beniaminowi zaś dał trzysta sztuk srebra i pięć szat odświętnych. (Rdz 45:22 BT_4)
Rdz:45:22 καὶ πᾶσιν ἔδωκεν δισσὰς στολάς, τῷ δὲ Βενιαμιν ἔδωκεν τριακοσίους χρυσοῦς καὶ πέντε ἐξαλλασσούσας στολάς,
Rdz:45:22 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)   στολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό δέ Βενιαμ(ε)ίν, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) τρια·κόσιοι -αι -α χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν καί πέντε   στολή, -ῆς, ἡ
Rdz:45:22 a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość dawać - jednolita tablica, kostium, kostium zaś Benzoes dawać trzysta złoty / złoty a także, nawet, a mianowicie pięciu - jednolita tablica, kostium, kostium
Rdz:45:22 kai\ pa=sin e)/dOken dissa\s stola/s, tO=| de\ *beniamin e)/dOken triakosi/ous CHrusou=s kai\ pe/nte e)Xallassou/sas stola/s,
Rdz:45:22 kai pasin edOken dissas stolas, tO de beniamin edOken triakosius CHrysus kai pente eXallassusas stolas,
Rdz:45:22 C A3_DPM VAI_AAI3S A1_APF N1_APF RA_DSM x N_DSM VAI_AAI3S A1A_APM A1C_APM C M V1_PAPAPF N1_APF
Rdz:45:22 and also, even, namely every all, each, every, the whole of to give ć array uniform, costume, suit the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Benjamin to give three hundred gold/golden and also, even, namely five ć array uniform, costume, suit
Rdz:45:22 and all (dat) he/she/it-GIVE-ed   arraies (acc) the (dat) Yet Benjamin (indecl) he/she/it-GIVE-ed three hundred (acc) gold/golden ([Adj] acc, nom|voc) and five   arraies (acc)
Rdz:45:22 Rdz_45:22_1 Rdz_45:22_2 Rdz_45:22_3 Rdz_45:22_4 Rdz_45:22_5 Rdz_45:22_6 Rdz_45:22_7 Rdz_45:22_8 Rdz_45:22_9 Rdz_45:22_10 Rdz_45:22_11 Rdz_45:22_12 Rdz_45:22_13 Rdz_45:22_14 Rdz_45:22_15
Rdz:45:22 x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:45:23 καὶ τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἀπέστειλεν κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ δέκα ὄνους αἴροντας ἀπὸ πάντων τῶν ἀγαθῶν Αἰγύπτου καὶ δέκα ἡμιόνους αἰρούσας ἄρτους τῷ πατρὶ αὐτοῦ εἰς ὁδόν.
Rdz:45:23 And to his father he sent presents at the same rate, and ten asses, bearing some of all the good things of Egypt, and ten mules, bearing bread for his father for thy journey. (Genesis 45:23 Brenton)
Rdz:45:23 Swemu ojcu zaś posłał dziesięć osłów, objuczonych najlepszymi płodami Egiptu, oraz dziesięć oślic objuczonych zbożem, chlebem i żywnością, aby miał na drogę. (Rdz 45:23 BT_4)
Rdz:45:23 καὶ τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἀπέστειλεν κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ δέκα ὄνους αἴροντας ἀπὸ πάντων τῶν ἀγαθῶν Αἰγύπτου καὶ δέκα ἡμιόνους αἰρούσας ἄρτους τῷ πατρὶ αὐτοῦ εἰς ὁδόν.
Rdz:45:23 καί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) κατά ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί δέκα ὄνος, -ου, ὁ and ἡ αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί δέκα ἡμί·ονος, -οῦ, ὁ and ἡ [LXX] αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-); αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -) ἄρτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁδός, -οῦ, ἡ
Rdz:45:23 a także, nawet, a mianowicie ojciec; ojczyzna on / ona / on / sama zamawiać w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie dziesięć ass / osioł podnieść / odebrać podjąć, dźwigać, podnosić od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem każdy wszystkim, każde, każde, całość dobre z natury dobrzy, to znaczy Bóg-kute. Egipt [kraj] a także, nawet, a mianowicie dziesięć mule [pół-ass] podnieść / odebrać podjąć, dźwigać, podnosić; wybierać chleb To słowo jest trudne do renderowania w liczbie mnogiej, ponieważ jest najbliższym odpowiednikiem "bochenków chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi od pojęcia zakwasie, którego nie jest wymagane, a niekiedy sprzeczne. ojciec; ojczyzna on / ona / on / sama do (+ acc) Sposób / droga
Rdz:45:23 kai\ tO=| patri\ au)tou= a)pe/steilen kata\ ta\ au)ta\ kai\ de/ka o)/nous ai)/rontas a)po\ pa/ntOn tO=n a)gaTO=n *ai)gu/ptou kai\ de/ka E(mio/nous ai)rou/sas a)/rtous tO=| patri\ au)tou= ei)s o(do/n.
Rdz:45:23 kai tO patri autu apesteilen kata ta auta kai deka onus airontas apo pantOn tOn agaTOn aigyptu kai deka hEmionus airusas artus tO patri autu eis hodon.
Rdz:45:23 C RA_DSM N3_DSM RD_GSM VAI_AAI3S P RA_APN RD_APN C M N2_APM V1_PAPAPM P A3_GPN RA_GPN A1_GPN N2_GSF C M N2_APF V1_PAPAPF N2_APM RA_DSM N3_DSM RD_GSM P N2_ASF
Rdz:45:23 and also, even, namely the father; fatherland he/she/it/same to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the he/she/it/same and also, even, namely ten ass/donkey to lift/pick up take up, tote, raise from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the good inherently good, i.e. God-wrought. Egypt [country of] and also, even, namely ten mule [half-ass] to lift/pick up take up, tote, raise; to choose bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. the father; fatherland he/she/it/same into (+acc) way/road
Rdz:45:23 and the (dat) father (dat); fatherland (voc) him/it/same (gen) he/she/it-ORDER FORTH-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) they/them/same (nom|acc) and ten asses/donkeys (acc) while LIFT/PICK-ing-UP (acc) away from (+gen) all (gen) the (gen) good ([Adj] gen) Egypt (gen) and ten mules (acc) while LIFT/PICK-ing-UP (acc); while CHOOSE-ing (acc) [loaves of] bread (acc) the (dat) father (dat); fatherland (voc) him/it/same (gen) into (+acc) way/road (acc)
Rdz:45:23 Rdz_45:23_1 Rdz_45:23_2 Rdz_45:23_3 Rdz_45:23_4 Rdz_45:23_5 Rdz_45:23_6 Rdz_45:23_7 Rdz_45:23_8 Rdz_45:23_9 Rdz_45:23_10 Rdz_45:23_11 Rdz_45:23_12 Rdz_45:23_13 Rdz_45:23_14 Rdz_45:23_15 Rdz_45:23_16 Rdz_45:23_17 Rdz_45:23_18 Rdz_45:23_19 Rdz_45:23_20 Rdz_45:23_21 Rdz_45:23_22 Rdz_45:23_23 Rdz_45:23_24 Rdz_45:23_25 Rdz_45:23_26 Rdz_45:23_27
Rdz:45:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:45:24 ἐξαπέστειλεν δὲ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, καὶ ἐπορεύθησαν· καὶ εἶπεν αὐτοῖς Μὴ ὀργίζεσθε ἐν τῇ ὁδῷ.
Rdz:45:24 And he sent away his brethren, and they went; and he said to them, Be not angry by the way. (Genesis 45:24 Brenton)
Rdz:45:24 A wyprawiając braci swych w drogę, rzekł do nich, gdy już odchodzili: «Bądźcie w drodze bez obawy!» (Rdz 45:24 BT_4)
Rdz:45:24 ἐξαπέστειλεν δὲ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, καὶ ἐπορεύθησαν· καὶ εἶπεν αὐτοῖς Μὴ ὀργίζεσθε ἐν τῇ ὁδῷ.
Rdz:45:24 ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) δέ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μή ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ
Rdz:45:24 do ??? zaś brat on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie iść a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama nie aby zły w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między Sposób / droga
Rdz:45:24 e)Xape/steilen de\ tou\s a)delfou\s au)tou=, kai\ e)poreu/TEsan· kai\ ei)=pen au)toi=s *mE\ o)rgi/DZesTe e)n tE=| o(dO=|.
Rdz:45:24 eXapesteilen de tus adelfus autu, kai eporeuTEsan· kai eipen autois mE orgiDZesTe en tE hodO.
Rdz:45:24 VAI_AAI3S x RA_APM N2_APM RD_GSM C VCI_API3P C VBI_AAI3S RD_DPM D V1_PMD2P P RA_DSF N2_DSF
Rdz:45:24 to ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the brother he/she/it/same and also, even, namely to go and also, even, namely to say/tell he/she/it/same not to make angry in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road
Rdz:45:24 he/she/it-???-ed Yet the (acc) brothers (acc) him/it/same (gen) and they-were-GO-ed and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) not you(pl)-are-being-MAKE-ed-ANGRY, be-you(pl)-being-MAKE-ed-ANGRY! in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat)
Rdz:45:24 Rdz_45:24_1 Rdz_45:24_2 Rdz_45:24_3 Rdz_45:24_4 Rdz_45:24_5 Rdz_45:24_6 Rdz_45:24_7 Rdz_45:24_8 Rdz_45:24_9 Rdz_45:24_10 Rdz_45:24_11 Rdz_45:24_12 Rdz_45:24_13 Rdz_45:24_14 Rdz_45:24_15
Rdz:45:24 x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:45:25 καὶ ἀνέβησαν ἐξ Αἰγύπτου καὶ ἦλθον εἰς γῆν Χανααν πρὸς Ιακωβ τὸν πατέρα αὐτῶν
Rdz:45:25 And they went up out of Egypt, and came into the land of Chanaan, to Jacob their father. (Genesis 45:25 Brenton)
Rdz:45:25 Wyruszywszy z Egiptu, przybyli do Kanaanu, do swego ojca, Jakuba. (Rdz 45:25 BT_4)
Rdz:45:25 Καὶ ἀνέβησαν ἐξ Αἰγύπτου καὶ ἦλθον εἰς γῆν Χανααν πρὸς Ιακωβ τὸν πατέρα αὐτῶν
Rdz:45:25 καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Χαναάν, ἡ πρός Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:45:25 a także, nawet, a mianowicie wznieść z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami Egipt [kraj] a także, nawet, a mianowicie przyjść do (+ acc) ziemia / Ziemia Canaan w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Jakub ojciec on / ona / on / sama
Rdz:45:25 *kai\ a)ne/bEsan e)X *ai)gu/ptou kai\ E)=lTon ei)s gE=n *CHanaan pro\s *iakOb to\n pate/ra au)tO=n
Rdz:45:25 kai anebEsan eX aigyptu kai ElTon eis gEn CHanaan pros iakOb ton patera autOn
Rdz:45:25 C VZI_AAI3P P N2_GSF C VBI_AAI3P P N1_ASF N_S P N_ASM RA_ASM N3_ASM RD_GPM
Rdz:45:25 and also, even, namely to ascend out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] and also, even, namely to come into (+acc) earth/land Canaan toward (+acc,+gen,+dat) Jacob the father he/she/it/same
Rdz:45:25 and they-ASCEND-ed out of (+gen) Egypt (gen) and I-COME-ed, they-COME-ed into (+acc) earth/land (acc) Canaan (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Jacob (indecl) the (acc) father (acc) them/same (gen)
Rdz:45:25 Rdz_45:25_1 Rdz_45:25_2 Rdz_45:25_3 Rdz_45:25_4 Rdz_45:25_5 Rdz_45:25_6 Rdz_45:25_7 Rdz_45:25_8 Rdz_45:25_9 Rdz_45:25_10 Rdz_45:25_11 Rdz_45:25_12 Rdz_45:25_13 Rdz_45:25_14
Rdz:45:25 x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:45:26 καὶ ἀνήγγειλαν αὐτῷ λέγοντες ὅτι Ὁ υἱός σου Ιωσηφ ζῇ, καὶ αὐτὸς ἄρχει πάσης γῆς Αἰγύπτου. καὶ ἐξέστη ἡ διάνοια Ιακωβ· οὐ γὰρ ἐπίστευσεν αὐτοῖς.
Rdz:45:26 And they reported to him, saying, Thy son Joseph is living, and he is ruler over all the land of Egypt; and Jacob was amazed, for he did not believe them. (Genesis 45:26 Brenton)
Rdz:45:26 I gdy mu oznajmili: «Józef żyje! Jest on władcą całego Egiptu!» - osłupiał i nie dowierzał im. (Rdz 45:26 BT_4)
Rdz:45:26 καὶ ἀνήγγειλαν αὐτῷ λέγοντες ὅτι υἱός σου Ιωσηφ ζῇ, καὶ αὐτὸς ἄρχει πάσης γῆς Αἰγύπτου. καὶ ἐξέστη διάνοια Ιακωβ· οὐ γὰρ ἐπίστευσεν αὐτοῖς.
Rdz:45:26 καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἰωσήφ, ὁ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί αὐτός αὐτή αὐτό ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) ὁ ἡ τό διά·νοια, -ας, ἡ Ἰακώβ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:45:26 a także, nawet, a mianowicie głosić głosić raport on / ona / on / sama powiedzieć / powiedzieć dlatego, że syn ty; twój / twoje (SG) Joseph do istnieje mieszkać, żyją, żyją (ζω ζαω) a także, nawet, a mianowicie on / ona / on / sama zaczynać się każdy wszystkim, każde, każde, całość ziemia / Ziemia Egipt [kraj] a także, nawet, a mianowicie umieścić (stojący) z rozumu jazdy jedna z jego zmysłów, E.Ba.850 Liddell i Scott i Jones] ['s grecko-angielski Lexicon; BAG poznanie intelekt, mentalność, cel, plan Jakub οὐχ przed nierównym oddechem na, ponieważ, jak wysłuchać / wierzę / powierzyć [z] za wskazówki / informacje akceptując [ku] (uwagą [do], uwierzyć); dać zarządzania (powierzyć). PASS. którym zostaną powierzone on / ona / on / sama
Rdz:45:26 kai\ a)nE/ggeilan au)tO=| le/gontes o(/ti *(o ui(o/s sou *iOsEf DZE=|, kai\ au)to\s a)/rCHei pa/sEs gE=s *ai)gu/ptou. kai\ e)Xe/stE E( dia/noia *iakOb· ou) ga\r e)pi/steusen au)toi=s.
Rdz:45:26 kai anEngeilan autO legontes hoti o hyios su iOsEf DZE, kai autos arCHei pasEs gEs aigyptu. kai eXestE hE dianoia iakOb· u gar episteusen autois.
Rdz:45:26 C VAI_AAI3P RD_DSM V1_PAPNPM C RA_NSM N2_NSM RP_GS N_NSM V3_PAI3S C RD_NSM V1_PAI3S A1S_GSF N1_GSF N2_GSF C VHI_AAI3S RA_NSF N1A_NSF N_GSM D x VAI_AAI3S RD_DPM
Rdz:45:26 and also, even, namely to proclaim proclaim, report he/she/it/same to say/tell because/that the son you; your/yours(sg) Joseph to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely he/she/it/same to begin every all, each, every, the whole of earth/land Egypt [country of] and also, even, namely to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG the cognition intellect, mentality, purpose, plan Jacob οὐχ before rough breathing for since, as to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with he/she/it/same
Rdz:45:26 and they-PROCLAIM-ed him/it/same (dat) while SAY/TELL-ing (nom|voc) because/that the (nom) son (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Joseph (indecl) he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed and he/it/same (nom) he/she/it-is-BEGIN-ing, you(sg)-are-being-BEGIN-ed (classical) every (gen) earth/land (gen) Egypt (gen) and he/she/it-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed the (nom) cognition (nom|voc) Jacob (indecl) not for he/she/it-BELIEVE/ENTRUST-ed-WITH them/same (dat)
Rdz:45:26 Rdz_45:26_1 Rdz_45:26_2 Rdz_45:26_3 Rdz_45:26_4 Rdz_45:26_5 Rdz_45:26_6 Rdz_45:26_7 Rdz_45:26_8 Rdz_45:26_9 Rdz_45:26_10 Rdz_45:26_11 Rdz_45:26_12 Rdz_45:26_13 Rdz_45:26_14 Rdz_45:26_15 Rdz_45:26_16 Rdz_45:26_17 Rdz_45:26_18 Rdz_45:26_19 Rdz_45:26_20 Rdz_45:26_21 Rdz_45:26_22 Rdz_45:26_23 Rdz_45:26_24 Rdz_45:26_25
Rdz:45:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:45:27 ἐλάλησαν δὲ αὐτῷ πάντα τὰ ῥηθέντα ὑπὸ Ιωσηφ, ὅσα εἶπεν αὐτοῖς. ἰδὼν δὲ τὰς ἁμάξας, ἃς ἀπέστειλεν Ιωσηφ ὥστε ἀναλαβεῖν αὐτόν, ἀνεζωπύρησεν τὸ πνεῦμα Ιακωβ τοῦ πατρὸς αὐτῶν.
Rdz:45:27 But they spoke to him all the words uttered by Joseph, whatsoever he said to them; and having seen the chariots which Joseph sent to take him up, the spirit of Jacob their father revived. (Genesis 45:27 Brenton)
Rdz:45:27 Lecz kiedy powtórzyli mu wszystko, co Józef do nich mówił, i kiedy zobaczył wozy, które Józef przysłał, aby go zabrać, wstąpiło w niego życie. (Rdz 45:27 BT_4)
Rdz:45:27 ἐλάλησαν δὲ αὐτῷ πάντα τὰ ῥηθέντα ὑπὸ Ιωσηφ, ὅσα εἶπεν αὐτοῖς. ἰδὼν δὲ τὰς ἁμάξας, ἃς ἀπέστειλεν Ιωσηφ ὥστε ἀναλαβεῖν αὐτόν, ἀνεζωπύρησεν τὸ πνεῦμα Ιακωβ τοῦ πατρὸς αὐτῶν.
Rdz:45:27 λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὑπό Ἰωσήφ, ὁ ὅσος -η -ον λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δέ ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) Ἰωσήφ, ὁ ὥστε ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀνα·ζω·πυρέω (ανα+ζωπυρ(ε)-, -, ανα+ζωπυρη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:45:27 mówić zaś on / ona / on / sama każdy wszystkim, każde, każde, całość powiedzieć / powiedzieć pod (+ ACC), przez (+ gen) ὑπ "przed gładką oddychanie, ὑφ" przed nierównym oddechem Joseph tyle, / aż powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), zaś - który / którego / których zamawiać Joseph tak żeby podjąć podjąć, podnieść, unieść, weź się do samego siebie, przyjąć, zabrać ze sobą, weź w rękę on / ona / on / sama rozbudzić Duch oddech, duchowe wypowiedź, wiatr Jakub ojciec on / ona / on / sama
Rdz:45:27 e)la/lEsan de\ au)tO=| pa/nta ta\ r(ETe/nta u(po\ *iOsEf, o(/sa ei)=pen au)toi=s. i)dO\n de\ ta\s a(ma/Xas, a(/s a)pe/steilen *iOsEf O(/ste a)nalabei=n au)to/n, a)neDZOpu/rEsen to\ pneu=ma *iakOb tou= patro\s au)tO=n.
Rdz:45:27 elalEsan de autO panta ta rETenta hypo iOsEf, hosa eipen autois. idOn de tas hamaXas, has apesteilen iOsEf hOste analabein auton, aneDZOpyrEsen to pneuma iakOb tu patros autOn.
Rdz:45:27 VAI_AAI3P x RD_DSM A3_APN RA_APN VC_APPAPN P N_GSM A1_APN VBI_AAI3S RD_DPM VB_AAPNSM x RA_APF N1S_APF RR_APF VAI_AAI3S N_NSM C VB_AAN RD_ASM VAI_AAI3S RA_NSN N3M_NSN N_GSM RA_GSM N3_GSM RD_GPM
Rdz:45:27 to speak δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same every all, each, every, the whole of the to say/tell under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing Joseph as much/many as to say/tell he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the ć who/whom/which to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send Joseph so that to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand he/she/it/same to rekindle the spirit breath, spiritual utterance, wind Jacob the father he/she/it/same
Rdz:45:27 they-SPEAK-ed Yet him/it/same (dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) upon being-SAY/TELL-ed (acc, nom|acc|voc) under (+acc), by (+gen) Joseph (indecl) as much/many as (nom|acc) he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) upon SEE-ing (nom) Yet the (acc)   who/whom/which (acc) he/she/it-ORDER FORTH-ed Joseph (indecl) so that to-TAKE UP him/it/same (acc) he/she/it-REKINDLE-ed the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) Jacob (indecl) the (gen) father (gen) them/same (gen)
Rdz:45:27 Rdz_45:27_1 Rdz_45:27_2 Rdz_45:27_3 Rdz_45:27_4 Rdz_45:27_5 Rdz_45:27_6 Rdz_45:27_7 Rdz_45:27_8 Rdz_45:27_9 Rdz_45:27_10 Rdz_45:27_11 Rdz_45:27_12 Rdz_45:27_13 Rdz_45:27_14 Rdz_45:27_15 Rdz_45:27_16 Rdz_45:27_17 Rdz_45:27_18 Rdz_45:27_19 Rdz_45:27_20 Rdz_45:27_21 Rdz_45:27_22 Rdz_45:27_23 Rdz_45:27_24 Rdz_45:27_25 Rdz_45:27_26 Rdz_45:27_27 Rdz_45:27_28
Rdz:45:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:45:28 εἶπεν δὲ Ισραηλ Μέγα μοί ἐστιν, εἰ ἔτι Ιωσηφ ὁ υἱός μου ζῇ· πορευθεὶς ὄψομαι αὐτὸν πρὸ τοῦ ἀποθανεῖν με.
Rdz:45:28 And Israel said, It is a great thing for me if Joseph my son is yet alive. I will go and see him before I die. (Genesis 45:28 Brenton)
Rdz:45:28 Zawołał: «Dość, że jeszcze żyje syn mój, Józef! Pójdę go zobaczyć, zanim umrę!» (Rdz 45:28 BT_4)
Rdz:45:28 εἶπεν δὲ Ισραηλ Μέγα μοί ἐστιν, εἰ ἔτι Ιωσηφ υἱός μου ζῇ· πορευθεὶς ὄψομαι αὐτὸν πρὸ τοῦ ἀποθανεῖν με.
Rdz:45:28 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ Ἰσραήλ, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰ ἔτι Ἰωσήφ, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρό ὁ ἡ τό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Rdz:45:28 powiedzieć / powiedzieć zaś Izrael wielki JA być gdyby ale nadal Joseph syn JA do istnieje mieszkać, żyją, żyją (ζω ζαω) iść zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), on / ona / on / sama wcześniej (+ gen) umrzeć JA
Rdz:45:28 ei)=pen de\ *israEl *me/ga moi/ e)stin, ei) e)/ti *iOsEf o( ui(o/s mou DZE=|· poreuTei\s o)/PSomai au)to\n pro\ tou= a)poTanei=n me.
Rdz:45:28 eipen de israEl mega moi estin, ei eti iOsEf ho hyios mu DZE· poreuTeis oPSomai auton pro tu apoTanein me.
Rdz:45:28 VBI_AAI3S x N_NSM A1P_NPN RP_DS V9_PAI3S C D N_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS V3_PAI3S VC_APPNSM VF_FMI1S RD_ASM P RA_GSN VB_AAN RP_AS
Rdz:45:28 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Israel great I to be if yet/still Joseph the son I to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) to go to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same before (+gen) the to die I
Rdz:45:28 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet Israel (indecl) great ([Adj] nom|acc|voc) me (dat) he/she/it-is if yet/still Joseph (indecl) the (nom) son (nom) me (gen) he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed upon being-GO-ed (nom|voc) I-will-be-SEE-ed him/it/same (acc) before (+gen) the (gen) to-will-DIE, to-DIE me (acc)
Rdz:45:28 Rdz_45:28_1 Rdz_45:28_2 Rdz_45:28_3 Rdz_45:28_4 Rdz_45:28_5 Rdz_45:28_6 Rdz_45:28_7 Rdz_45:28_8 Rdz_45:28_9 Rdz_45:28_10 Rdz_45:28_11 Rdz_45:28_12 Rdz_45:28_13 Rdz_45:28_14 Rdz_45:28_15 Rdz_45:28_16 Rdz_45:28_17 Rdz_45:28_18 Rdz_45:28_19 Rdz_45:28_20
Rdz:45:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x