Sdz(A):13:1 καὶ προσέθεντο οἱ υἱοὶ Ισραηλ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐναντίον κυρίου, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς κύριος ἐν χειρὶ ἀλλοφύλων τεσσαράκοντα ἔτη.
Sdz(A):13:1 And the children of Israel yet again committed iniquity before the Lord; and the Lord delivered them into the hand of the Phylistines forty years. (Judges 13:1 Brenton)
Sdz(A):13:1 Gdy znów zaczęli Izraelici czynić to, co złe w oczach Pana, wydał ich Pan w ręce Filistynów na czterdzieści lat. (Sdz 13:1 BT_4)
Sdz(A):13:1 Καὶ προσέθεντο οἱ υἱοὶ Ισραηλ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐναντίον κυρίου, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς κύριος ἐν χειρὶ ἀλλοφύλων τεσσαράκοντα ἔτη.
Sdz(A):13:1 καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἀλλό·φυλος -ον τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- ἔτο·ς, -ους, τό
Sdz(A):13:1 I też, nawet, mianowicie By dodawać do Syn Izrael By czynić/rób Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Obcy Czterdzieści Rok
Sdz(A):13:1 *kai\ prose/Tento oi( ui(oi\ *israEl poiE=sai to\ ponEro\n e)nanti/on kuri/ou, kai\ pare/dOken au)tou\s ku/rios e)n CHeiri\ a)llofu/lOn tessara/konta e)/tE.
Sdz(A):13:1 kai proseTento hoi hyioi israEl poiEsai to ponEron enantion kyriu, kai paredOken autus kyrios en CHeiri allofylOn tessarakonta etE.
Sdz(A):13:1 C VEI_AMI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM VA_AAN RA_ASN A1A_ASN P N2_GSM C VAI_AAI3S RD_APM N2_NSM P N3_DSF A1B_GPM M N3E_APN
Sdz(A):13:1 and also, even, namely to add to the son Israel to do/make the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand foreign forty year
Sdz(A):13:1 and they-were-ADD-ed-TO the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-Hand OVER-ed them/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) hand (dat) foreign ([Adj] gen) forty years (nom|acc|voc)
Sdz(A):13:1 Sdz(A)_13:1_1 Sdz(A)_13:1_2 Sdz(A)_13:1_3 Sdz(A)_13:1_4 Sdz(A)_13:1_5 Sdz(A)_13:1_6 Sdz(A)_13:1_7 Sdz(A)_13:1_8 Sdz(A)_13:1_9 Sdz(A)_13:1_10 Sdz(A)_13:1_11 Sdz(A)_13:1_12 Sdz(A)_13:1_13 Sdz(A)_13:1_14 Sdz(A)_13:1_15 Sdz(A)_13:1_16 Sdz(A)_13:1_17 Sdz(A)_13:1_18 Sdz(A)_13:1_19
Sdz(A):13:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):13:2 καὶ ἐγένετο ἀνὴρ ἐκ Σαραα ἐκ τῆς φυλῆς τοῦ Δαν, καὶ ὄνομα αὐτῷ Μανωε, καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ στεῖρα καὶ οὐκ ἔτικτεν.
Sdz(A):13:2 And there was a man of Saraa, of the family of the kindred of Dan, and his name was Manoe, and his wife was barren, and bore not. (Judges 13:2 Brenton)
Sdz(A):13:2 W Sorea, w pokoleniu Dana, żył pewien mąż imieniem Manoach. Żona jego była niepłodna i nie rodziła. (Sdz 13:2 BT_4)
Sdz(A):13:2 Καὶ ἐγένετο ἀνὴρ ἐκ Σαραα ἐκ τῆς φυλῆς τοῦ Δαν, καὶ ὄνομα αὐτῷ Μανωε, καὶ γυνὴ αὐτοῦ στεῖρα καὶ οὐκ ἔτικτεν.
Sdz(A):13:2 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐκ   ἐκ ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό   καί ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό   καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό στεῖρα, -ας, ἡ, voc. sg. στεῖρα καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-)
Sdz(A):13:2 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Szczep I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona On/ona/to/to samo Jałowy jeden I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By rodzić
Sdz(A):13:2 *kai\ e)ge/neto a)nE\r e)k *saraa e)k tE=s fulE=s tou= *dan, kai\ o)/noma au)tO=| *manOe, kai\ E( gunE\ au)tou= stei=ra kai\ ou)k e)/tikten.
Sdz(A):13:2 kai egeneto anEr ek saraa ek tEs fylEs tu dan, kai onoma autO manOe, kai hE gynE autu steira kai uk etikten.
Sdz(A):13:2 C VBI_AMI3S N3_NSM P N_GS P RA_GSF N1_GSF RA_GSM N_GSM C N3M_NSN RD_DSM N_NSM C RA_NSF N3K_NSF RD_GSM N1A_NSF C D V1I_IAI3S
Sdz(A):13:2 and also, even, namely to become become, happen man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". out of (+gen) ἐξ before vowels ć out of (+gen) ἐξ before vowels the tribe the ć and also, even, namely name with regard to he/she/it/same ć and also, even, namely the woman/wife he/she/it/same barren one and also, even, namely οὐχ before rough breathing to give birth
Sdz(A):13:2 and he/she/it-was-BECOME-ed man, husband (nom) out of (+gen)   out of (+gen) the (gen) tribe (gen) the (gen)   and name (nom|acc|voc) him/it/same (dat)   and the (nom) woman/wife (nom) him/it/same (gen) barren one  (nom|voc) and not he/she/it-was-GIVE-ing-BIRTH
Sdz(A):13:2 Sdz(A)_13:2_1 Sdz(A)_13:2_2 Sdz(A)_13:2_3 Sdz(A)_13:2_4 Sdz(A)_13:2_5 Sdz(A)_13:2_6 Sdz(A)_13:2_7 Sdz(A)_13:2_8 Sdz(A)_13:2_9 Sdz(A)_13:2_10 Sdz(A)_13:2_11 Sdz(A)_13:2_12 Sdz(A)_13:2_13 Sdz(A)_13:2_14 Sdz(A)_13:2_15 Sdz(A)_13:2_16 Sdz(A)_13:2_17 Sdz(A)_13:2_18 Sdz(A)_13:2_19 Sdz(A)_13:2_20 Sdz(A)_13:2_21 Sdz(A)_13:2_22
Sdz(A):13:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):13:3 καὶ ὤφθη ἄγγελος κυρίου πρὸς τὴν γυναῖκα καὶ εἶπεν πρὸς αὐτήν Ἰδοὺ δὴ σὺ στεῖρα καὶ οὐ τέτοκας· καὶ ἐν γαστρὶ ἕξεις καὶ τέξῃ υἱόν.
Sdz(A):13:3 And an angel of the Lord appeared to the woman, and said to her, Behold, thou art barren and hast not born; yet thou shalt conceive a son. (Judges 13:3 Brenton)
Sdz(A):13:3 Anioł Pana ukazał się owej kobiecie mówiąc jej: «Otoś teraz niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. (Sdz 13:3 BT_4)
Sdz(A):13:3 καὶ ὤφθη ἄγγελος κυρίου πρὸς τὴν γυναῖκα καὶ εἶπεν πρὸς αὐτήν Ἰδοὺ δὴ σὺ στεῖρα καὶ οὐ τέτοκας· καὶ ἐν γαστρὶ ἕξεις καὶ τέξῃ υἱόν.
Sdz(A):13:3 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς στεῖρα, -ας, ἡ, voc. sg. στεῖρα καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) καί ἐν γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἕξις, -εως, ἡ; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί
Sdz(A):13:3 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Naprawdę Ty Jałowy jeden I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By rodzić I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brzuch Dojrzałość ({będzie} później, zwyczaj, praktyka?); by mieć I też, nawet, mianowicie By rodzić Syn
Sdz(A):13:3 kai\ O)/fTE a)/ggelos kuri/ou pro\s tE\n gunai=ka kai\ ei)=pen pro\s au)tE/n *)idou\ dE\ su\ stei=ra kai\ ou) te/tokas· kai\ e)n gastri\ e(/Xeis kai\ te/XE| ui(o/n.
Sdz(A):13:3 kai OfTE angelos kyriu pros tEn gynaika kai eipen pros autEn idu dE sy steira kai u tetokas· kai en gastri heXeis kai teXE hyion.
Sdz(A):13:3 C VVI_API3S N2_NSM N2_GSM P RA_ASF N3K_ASF C VBI_AAI3S P RD_ASF I x RP_NS N1A_NSF C D VX_XAI2S C P N3_DSF VF_FAI2S C VF_FMI2S N2_ASM
Sdz(A):13:3 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) the woman/wife and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), indeed you barren one and also, even, namely οὐχ before rough breathing to give birth and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among belly maturity ({shall} afterward, habit, practice?); to have and also, even, namely to give birth son
Sdz(A):13:3 and he/she/it-was-SEE-ed messenger/angel (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) woman/wife (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) be-you(sg)-SEE-ed! indeed you(sg) (nom) barren one  (nom|voc) and not you(sg)-have-GIVE-ed-BIRTH and in/among/by (+dat) belly (dat) maturities (acc, nom|voc); you(sg)-will-HAVE and you(sg)-will-be-GIVE-ed-BIRTH son (acc)
Sdz(A):13:3 Sdz(A)_13:3_1 Sdz(A)_13:3_2 Sdz(A)_13:3_3 Sdz(A)_13:3_4 Sdz(A)_13:3_5 Sdz(A)_13:3_6 Sdz(A)_13:3_7 Sdz(A)_13:3_8 Sdz(A)_13:3_9 Sdz(A)_13:3_10 Sdz(A)_13:3_11 Sdz(A)_13:3_12 Sdz(A)_13:3_13 Sdz(A)_13:3_14 Sdz(A)_13:3_15 Sdz(A)_13:3_16 Sdz(A)_13:3_17 Sdz(A)_13:3_18 Sdz(A)_13:3_19 Sdz(A)_13:3_20 Sdz(A)_13:3_21 Sdz(A)_13:3_22 Sdz(A)_13:3_23 Sdz(A)_13:3_24 Sdz(A)_13:3_25
Sdz(A):13:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):13:4 καὶ νῦν φύλαξαι καὶ μὴ πίῃς οἶνον καὶ σικερα καὶ μὴ φάγῃς πᾶν ἀκάθαρτον·
Sdz(A):13:4 And now be very cautious, and drink no wine nor strong drink, and eat no unclean thing; (Judges 13:4 Brenton)
Sdz(A):13:4 Lecz odtąd strzeż się: nie pij wina ani sycery i nie jedz nic nieczystego. (Sdz 13:4 BT_4)
Sdz(A):13:4 καὶ νῦν φύλαξαι καὶ μὴ πίῃς οἶνον καὶ σικερα καὶ μὴ φάγῃς πᾶν ἀκάθαρτον·
Sdz(A):13:4 καί νῦν φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) καί μή πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) οἶνος, -ου, ὁ καί σίκερα, -ας, ἡ καί μή ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀ·κάθαρτος -ον
Sdz(A):13:4 I też, nawet, mianowicie Teraz By zabezpieczać się I też, nawet, mianowicie Nie By pić Wino I też, nawet, mianowicie Jęczmienia Wino I też, nawet, mianowicie Nie By jeść Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Nieczysty (nieczysty)
Sdz(A):13:4 kai\ nu=n fu/laXai kai\ mE\ pi/E|s oi)=non kai\ sikera kai\ mE\ fa/gE|s pa=n a)ka/Tarton·
Sdz(A):13:4 kai nyn fylaXai kai mE piEs oinon kai sikera kai mE fagEs pan akaTarton·
Sdz(A):13:4 C D VA_AMD2S C D VB_AAS2S N2_ASM C N3_ASN C D VB_AAS2S A3_ASN A1B_ASN
Sdz(A):13:4 and also, even, namely now to guard and also, even, namely not to drink wine and also, even, namely Barley Wine and also, even, namely not to eat every all, each, every, the whole of unclean (impure)
Sdz(A):13:4 and now to-GUARD, be-you(sg)-GUARD-ed!, he/she/it-happens-to-GUARD (opt) and not you(sg)-should-DRINK wine (acc) and Barley Wine (nom|voc) and not you(sg)-should-EAT every (nom|acc|voc) unclean ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Sdz(A):13:4 Sdz(A)_13:4_1 Sdz(A)_13:4_2 Sdz(A)_13:4_3 Sdz(A)_13:4_4 Sdz(A)_13:4_5 Sdz(A)_13:4_6 Sdz(A)_13:4_7 Sdz(A)_13:4_8 Sdz(A)_13:4_9 Sdz(A)_13:4_10 Sdz(A)_13:4_11 Sdz(A)_13:4_12 Sdz(A)_13:4_13 Sdz(A)_13:4_14
Sdz(A):13:4 x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):13:5 ὅτι ἰδοὺ σὺ ἐν γαστρὶ ἕξεις καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ οὐκ ἀναβήσεται σίδηρος ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, ὅτι ἡγιασμένον ναζιραῖον ἔσται τῷ θεῷ τὸ παιδάριον ἐκ τῆς γαστρός, καὶ αὐτὸς ἄρξεται σῴζειν τὸν Ισραηλ ἐκ χειρὸς ἀλλοφύλων.
Sdz(A):13:5 for behold, thou art with child, and shalt bring forth a son; and there shall come no razor upon his head, for the child shall be a Nazarite to God from the womb; and he shall begin to save Israel from the hand of the Phylistines. (Judges 13:5 Brenton)
Sdz(A):13:5 Oto poczniesz i porodzisz syna, a brzytwa nie dotknie jego głowy, gdyż chłopiec ten będzie Bożym nazirejczykiem od chwili urodzenia. On to zacznie wybawiać Izraela z rąk filistyńskich». (Sdz 13:5 BT_4)
Sdz(A):13:5 ὅτι ἰδοὺ σὺ ἐν γαστρὶ ἕξεις καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ οὐκ ἀναβήσεται σίδηρος ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, ὅτι ἡγιασμένον ναζιραῖον ἔσται τῷ θεῷ τὸ παιδάριον ἐκ τῆς γαστρός, καὶ αὐτὸς ἄρξεται σῴζειν τὸν Ισραηλ ἐκ χειρὸς ἀλλοφύλων.
Sdz(A):13:5 ὅτι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἕξις, -εως, ἡ; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) σίδηρος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-)   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) ἐκ ὁ ἡ τό γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ καί αὐτός αὐτή αὐτό ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἀλλό·φυλος -ον
Sdz(A):13:5 Ponieważ/tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brzuch Dojrzałość ({będzie} później, zwyczaj, praktyka?); by mieć I też, nawet, mianowicie By rodzić Syn I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By podnosić Żelazny Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym By być Bóg  Dziecka/młody niewolnik Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Brzuch I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By zaczynać się By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Izrael Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Obcy
Sdz(A):13:5 o(/ti i)dou\ su\ e)n gastri\ e(/Xeis kai\ te/XE| ui(o/n, kai\ ou)k a)nabE/setai si/dEros e)pi\ tE\n kefalE\n au)tou=, o(/ti E(giasme/non naDZirai=on e)/stai tO=| TeO=| to\ paida/rion e)k tE=s gastro/s, kai\ au)to\s a)/rXetai sO/|DZein to\n *israEl e)k CHeiro\s a)llofu/lOn.
Sdz(A):13:5 hoti idu sy en gastri heXeis kai teXE hyion, kai uk anabEsetai sidEros epi tEn kefalEn autu, hoti hEgiasmenon naDZiraion estai tO TeO to paidarion ek tEs gastros, kai autos arXetai sODZein ton israEl ek CHeiros allofylOn.
Sdz(A):13:5 C I RP_NS P N3_DSF VF_FAI2S C VF_FMI2S N2_ASM C D VF_FMI3S N2_NSM P RA_ASF N1_ASF RD_GSM C VT_XPPASM N2_ASM VF_FMI3S RA_DSM N2_DSM RA_NSN N2N_NSN P RA_GSF N3_GSF C RD_NSM VF_FMI3S V1_PAN RA_ASM N_ASM P N3_GSF A1B_GPM
Sdz(A):13:5 because/that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among belly maturity ({shall} afterward, habit, practice?); to have and also, even, namely to give birth son and also, even, namely οὐχ before rough breathing to ascend iron upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head he/she/it/same because/that to consecrate sanctify, hallow, become holy ć to be the god [see theology] the child/young slave out of (+gen) ἐξ before vowels the belly and also, even, namely he/she/it/same to begin to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save the Israel out of (+gen) ἐξ before vowels hand foreign
Sdz(A):13:5 because/that be-you(sg)-SEE-ed! you(sg) (nom) in/among/by (+dat) belly (dat) maturities (acc, nom|voc); you(sg)-will-HAVE and you(sg)-will-be-GIVE-ed-BIRTH son (acc) and not he/she/it-will-be-ASCEND-ed iron (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) head (acc) him/it/same (gen) because/that having-been-CONSECRATE-ed (acc, nom|acc|voc)   he/she/it-will-be the (dat) god (dat) the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen) belly (gen) and he/it/same (nom) he/she/it-will-be-BEGIN-ed to-be-SAVE-ing the (acc) Israel (indecl) out of (+gen) hand (gen) foreign ([Adj] gen)
Sdz(A):13:5 Sdz(A)_13:5_1 Sdz(A)_13:5_2 Sdz(A)_13:5_3 Sdz(A)_13:5_4 Sdz(A)_13:5_5 Sdz(A)_13:5_6 Sdz(A)_13:5_7 Sdz(A)_13:5_8 Sdz(A)_13:5_9 Sdz(A)_13:5_10 Sdz(A)_13:5_11 Sdz(A)_13:5_12 Sdz(A)_13:5_13 Sdz(A)_13:5_14 Sdz(A)_13:5_15 Sdz(A)_13:5_16 Sdz(A)_13:5_17 Sdz(A)_13:5_18 Sdz(A)_13:5_19 Sdz(A)_13:5_20 Sdz(A)_13:5_21 Sdz(A)_13:5_22 Sdz(A)_13:5_23 Sdz(A)_13:5_24 Sdz(A)_13:5_25 Sdz(A)_13:5_26 Sdz(A)_13:5_27 Sdz(A)_13:5_28 Sdz(A)_13:5_29 Sdz(A)_13:5_30 Sdz(A)_13:5_31 Sdz(A)_13:5_32 Sdz(A)_13:5_33 Sdz(A)_13:5_34 Sdz(A)_13:5_35 Sdz(A)_13:5_36 Sdz(A)_13:5_37
Sdz(A):13:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):13:6 καὶ ἦλθεν ἡ γυνὴ καὶ εἶπεν τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς λέγουσα ὅτι Ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ ἦλθεν πρός με, καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦ ὡς ὅρασις ἀγγέλου τοῦ θεοῦ ἐπιφανὴς σφόδρα· καὶ ἠρώτων, πόθεν ἐστίν, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ οὐκ ἀπήγγειλέν μοι.
Sdz(A):13:6 And the woman went in, and spoke to her husband, saying, A man of God came to me, and his appearance was as of an angel of God, very dreadful; and I did not ask him whence he was, and he did not tell me his name. (Judges 13:6 Brenton)
Sdz(A):13:6 Poszła więc kobieta do swego męża i tak rzekła do niego: «Przyszedł do mnie mąż Boży, którego oblicze było jakby obliczem Anioła Bożego - pełne dostojeństwa. Nie pytałam go, skąd przybył, a on nie oznajmił mi swego imienia. (Sdz 13:6 BT_4)
Sdz(A):13:6 καὶ ἦλθεν γυνὴ καὶ εἶπεν τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς λέγουσα ὅτι Ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ ἦλθεν πρός με, καὶ ὅρασις αὐτοῦ ὡς ὅρασις ἀγγέλου τοῦ θεοῦ ἐπιφανὴς σφόδρα· καὶ ἠρώτων, πόθεν ἐστίν, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ οὐκ ἀπήγγειλέν μοι.
Sdz(A):13:6 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ὅρασις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ὅρασις, -εως, ἡ ἄγγελος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐπι·φανής -ές σφόδρα καί ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) πό·θεν; πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Sdz(A):13:6 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Ponieważ/tamto Ludzki Bóg  By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja I też, nawet, mianowicie Wizja {Wyobrażenie} On/ona/to/to samo Jak/jak Wizja {Wyobrażenie} Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Bóg  W pełnym widoku {zamiarze} Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie By prosić {By pytać} zapytuj, pytanie dowiadują się,pytają, szukają Skąd; by pić By być I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By informować – informować albo opowiadać. Ja
Sdz(A):13:6 kai\ E)=lTen E( gunE\ kai\ ei)=pen tO=| a)ndri\ au)tE=s le/gousa o(/ti *)/anTrOpos tou= Teou= E)=lTen pro/s me, kai\ E( o(/rasis au)tou= O(s o(/rasis a)gge/lou tou= Teou= e)pifanE\s sfo/dra· kai\ E)rO/tOn, po/Ten e)sti/n, kai\ to\ o)/noma au)tou= ou)k a)pE/ggeile/n moi.
Sdz(A):13:6 kai ElTen hE gynE kai eipen tO andri autEs legusa hoti anTrOpos tu Teu ElTen pros me, kai hE horasis autu hOs horasis angelu tu Teu epifanEs sfodra· kai ErOtOn, poTen estin, kai to onoma autu uk apEngeilen moi.
Sdz(A):13:6 C VBI_AAI3S RA_NSF N3K_NSF C VBI_AAI3S RA_DSM N3_DSM RD_GSF V1_PAPNSF C N2_NSM RA_GSM N2_GSM VBI_AAI3S P RP_AS C RA_NSF N3I_NSF RD_GSM C N3I_NSF N2_GSM RA_GSM N2_GSM A3H_NSM D C V3I_IAI1S D V9_PAI3S C RA_ASN N3M_ASN RD_GSM D VAI_AAI3S RP_DS
Sdz(A):13:6 and also, even, namely to come the woman/wife and also, even, namely to say/tell the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same to say/tell because/that human the god [see theology] to come toward (+acc,+gen,+dat) I and also, even, namely the vision he/she/it/same as/like vision agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) the god [see theology] in full view vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to ask interrogate, question inquire,query, quest from where; to drink to be and also, even, namely the name with regard to he/she/it/same οὐχ before rough breathing to report – to report or tell. I
Sdz(A):13:6 and he/she/it-COME-ed the (nom) woman/wife (nom) and he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) man, husband (dat) her/it/same (gen) while SAY/TELL-ing (nom|voc) because/that human (nom) the (gen) god (gen) he/she/it-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) and the (nom) vision (nom) him/it/same (gen) as/like vision (nom) messenger/angel (gen) the (gen) god (gen) in full view ([Adj] nom) vehement, and I-was-ASK-ing, they-were-ASK-ing from where; upon being-DRINK-ed (nom|acc|voc) he/she/it-is and the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) not he/she/it-DELIVER A MESSAGE-ed me (dat)
Sdz(A):13:6 Sdz(A)_13:6_1 Sdz(A)_13:6_2 Sdz(A)_13:6_3 Sdz(A)_13:6_4 Sdz(A)_13:6_5 Sdz(A)_13:6_6 Sdz(A)_13:6_7 Sdz(A)_13:6_8 Sdz(A)_13:6_9 Sdz(A)_13:6_10 Sdz(A)_13:6_11 Sdz(A)_13:6_12 Sdz(A)_13:6_13 Sdz(A)_13:6_14 Sdz(A)_13:6_15 Sdz(A)_13:6_16 Sdz(A)_13:6_17 Sdz(A)_13:6_18 Sdz(A)_13:6_19 Sdz(A)_13:6_20 Sdz(A)_13:6_21 Sdz(A)_13:6_22 Sdz(A)_13:6_23 Sdz(A)_13:6_24 Sdz(A)_13:6_25 Sdz(A)_13:6_26 Sdz(A)_13:6_27 Sdz(A)_13:6_28 Sdz(A)_13:6_29 Sdz(A)_13:6_30 Sdz(A)_13:6_31 Sdz(A)_13:6_32 Sdz(A)_13:6_33 Sdz(A)_13:6_34 Sdz(A)_13:6_35 Sdz(A)_13:6_36 Sdz(A)_13:6_37 Sdz(A)_13:6_38 Sdz(A)_13:6_39
Sdz(A):13:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):13:7 καὶ εἶπέν μοι Ἰδοὺ σὺ ἐν γαστρὶ ἕξεις καὶ τέξῃ υἱόν· καὶ νῦν μὴ πίῃς οἶνον καὶ σικερα καὶ μὴ φάγῃς πᾶσαν ἀκαθαρσίαν, ὅτι ναζιραῖον θεοῦ ἔσται τὸ παιδάριον ἀπὸ τῆς γαστρὸς ἕως ἡμέρας θανάτου αὐτοῦ.
Sdz(A):13:7 And he said to me, Behold, thou art with child, and shalt bring forth a son; and now drink no wine nor strong drink, and eat no unclean thing; for the child shall be holy to God from the womb until the day of his death. (Judges 13:7 Brenton)
Sdz(A):13:7 Rzekł do mnie: "Oto poczniesz i porodzisz syna, lecz odtąd nie pij wina ani sycery, ani nie jedz nic nieczystego, bo chłopiec ten będzie Bożym nazirejczykiem od chwili urodzenia aż do swojej śmierci"». (Sdz 13:7 BT_4)
Sdz(A):13:7 καὶ εἶπέν μοι Ἰδοὺ σὺ ἐν γαστρὶ ἕξεις καὶ τέξῃ υἱόν· καὶ νῦν μὴ πίῃς οἶνον καὶ σικερα καὶ μὴ φάγῃς πᾶσαν ἀκαθαρσίαν, ὅτι ναζιραῖον θεοῦ ἔσται τὸ παιδάριον ἀπὸ τῆς γαστρὸς ἕως ἡμέρας θανάτου αὐτοῦ.
Sdz(A):13:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἕξις, -εως, ἡ; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί νῦν μή πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) οἶνος, -ου, ὁ καί σίκερα, -ας, ἡ καί μή ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ἀ·καθαρσία, -ας, ἡ ὅτι   θεός, -οῦ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) ἀπό ὁ ἡ τό γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἡμέρα, -ας -ἡ θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):13:7 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ja By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brzuch Dojrzałość ({będzie} później, zwyczaj, praktyka?); by mieć I też, nawet, mianowicie By rodzić Syn I też, nawet, mianowicie Teraz Nie By pić Wino I też, nawet, mianowicie Jęczmienia Wino I też, nawet, mianowicie Nie By jeść Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić uncleaness Ponieważ/tamto Bóg  By być Dziecka/młody niewolnik Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brzuch Aż; świtaj Dzień Śmierć; by zgładzać On/ona/to/to samo
Sdz(A):13:7 kai\ ei)=pe/n moi *)idou\ su\ e)n gastri\ e(/Xeis kai\ te/XE| ui(o/n· kai\ nu=n mE\ pi/E|s oi)=non kai\ sikera kai\ mE\ fa/gE|s pa=san a)kaTarsi/an, o(/ti naDZirai=on Teou= e)/stai to\ paida/rion a)po\ tE=s gastro\s e(/Os E(me/ras Tana/tou au)tou=.
Sdz(A):13:7 kai eipen moi idu sy en gastri heXeis kai teXE hyion· kai nyn mE piEs oinon kai sikera kai mE fagEs pasan akaTarsian, hoti naDZiraion Teu estai to paidarion apo tEs gastros heOs hEmeras Tanatu autu.
Sdz(A):13:7 C VBI_AAI3S RP_DS I RP_NS P N3_DSF VF_FAI2S C VF_FMI2S N2_ASM C D D VB_AAS2S N2_ASM C N3_ASN C D VB_AAS2S A1S_ASF N1A_ASF C N2_ASM N2_GSM VF_FMI3S RA_NSN N2N_NSN P RA_GSF N3_GSF P N1A_GSF N2_GSM RD_GSM
Sdz(A):13:7 and also, even, namely to say/tell I to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among belly maturity ({shall} afterward, habit, practice?); to have and also, even, namely to give birth son and also, even, namely now not to drink wine and also, even, namely Barley Wine and also, even, namely not to eat every all, each, every, the whole of; to sprinkle uncleaness because/that ć god [see theology] to be the child/young slave from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the belly until; dawn day death; to put to death he/she/it/same
Sdz(A):13:7 and he/she/it-SAY/TELL-ed me (dat) be-you(sg)-SEE-ed! you(sg) (nom) in/among/by (+dat) belly (dat) maturities (acc, nom|voc); you(sg)-will-HAVE and you(sg)-will-be-GIVE-ed-BIRTH son (acc) and now not you(sg)-should-DRINK wine (acc) and Barley Wine (nom|voc) and not you(sg)-should-EAT every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) uncleaness (acc) because/that   god (gen) he/she/it-will-be the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc) away from (+gen) the (gen) belly (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) day (gen), days (acc) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! him/it/same (gen)
Sdz(A):13:7 Sdz(A)_13:7_1 Sdz(A)_13:7_2 Sdz(A)_13:7_3 Sdz(A)_13:7_4 Sdz(A)_13:7_5 Sdz(A)_13:7_6 Sdz(A)_13:7_7 Sdz(A)_13:7_8 Sdz(A)_13:7_9 Sdz(A)_13:7_10 Sdz(A)_13:7_11 Sdz(A)_13:7_12 Sdz(A)_13:7_13 Sdz(A)_13:7_14 Sdz(A)_13:7_15 Sdz(A)_13:7_16 Sdz(A)_13:7_17 Sdz(A)_13:7_18 Sdz(A)_13:7_19 Sdz(A)_13:7_20 Sdz(A)_13:7_21 Sdz(A)_13:7_22 Sdz(A)_13:7_23 Sdz(A)_13:7_24 Sdz(A)_13:7_25 Sdz(A)_13:7_26 Sdz(A)_13:7_27 Sdz(A)_13:7_28 Sdz(A)_13:7_29 Sdz(A)_13:7_30 Sdz(A)_13:7_31 Sdz(A)_13:7_32 Sdz(A)_13:7_33 Sdz(A)_13:7_34 Sdz(A)_13:7_35 Sdz(A)_13:7_36
Sdz(A):13:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):13:8 καὶ ἐδεήθη Μανωε τοῦ κυρίου καὶ εἶπεν Ἐν ἐμοί, κύριε, ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ, ὃν ἀπέστειλας πρὸς ἡμᾶς, ἐλθέτω δὴ πρὸς ἡμᾶς καὶ φωτισάτω ἡμᾶς τί ποιήσωμεν τῷ παιδαρίῳ τῷ τικτομένῳ.
Sdz(A):13:8 And Manoe prayed to the Lord and said, I pray thee, O Lord my lord, concerning the man of God whom thou sentest; let him now come to us once more, and teach us what we shall do to the child about to be born. (Judges 13:8 Brenton)
Sdz(A):13:8 Wówczas modlił się Manoach do Pana mówiąc: «Proszę cię, Panie, niech mąż Boży, którego posłałeś, przyjdzie raz jeszcze do nas i niech nas nauczy, co mamy czynić z chłopcem, który się narodzi!» (Sdz 13:8 BT_4)
Sdz(A):13:8 καὶ ἐδεήθη Μανωε τοῦ κυρίου καὶ εἶπεν Ἐν ἐμοί, κύριε, ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ, ὃν ἀπέστειλας πρὸς ἡμᾶς, ἐλθέτω δὴ πρὸς ἡμᾶς καὶ φωτισάτω ἡμᾶς τί ποιήσωμεν τῷ παιδαρίῳ τῷ τικτομένῳ.
Sdz(A):13:8 καί δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-)   ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) δή πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί φωτίζω (φωτιζ-, φωτι(ε)·[σ]-/φωτι·σ-, φωτι·σ-, -, πεφωτισ-, φωτισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) ὁ ἡ τό τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-)
Sdz(A):13:8 I też, nawet, mianowicie By potrzebować/wymagać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ludzki Bóg  Kto/, który/, który; by być zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By przychodzić Naprawdę Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja I też, nawet, mianowicie By wyjaśniać oświecaj, wyjaśniaj, rób znany Ja Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób Dziecka/młody niewolnik By rodzić
Sdz(A):13:8 kai\ e)deE/TE *manOe tou= kuri/ou kai\ ei)=pen *)en e)moi/, ku/rie, a)/nTrOpos tou= Teou=, o(\n a)pe/steilas pro\s E(ma=s, e)lTe/tO dE\ pro\s E(ma=s kai\ fOtisa/tO E(ma=s ti/ poiE/sOmen tO=| paidari/O| tO=| tiktome/nO|.
Sdz(A):13:8 kai edeETE manOe tu kyriu kai eipen en emoi, kyrie, anTrOpos tu Teu, hon apesteilas pros hEmas, elTetO dE pros hEmas kai fOtisatO hEmas ti poiEsOmen tO paidariO tO tiktomenO.
Sdz(A):13:8 C VCI_API3S N_NSM RA_GSM N2_GSM C VBI_AAI3S P RP_DS N2_VSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM RR_ASM VAI_AAI2S P RP_AP VB_AAD3S x P RP_AP C VA_AAD3S RP_AP RI_ASN VA_AAS1P RA_DSN N2N_DSN RA_DSN V1_PMPDSN
Sdz(A):13:8 and also, even, namely to need/require ć the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. human the god [see theology] who/whom/which; to be to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send toward (+acc,+gen,+dat) I to come indeed toward (+acc,+gen,+dat) I and also, even, namely to bring to light enlighten, bring to light, make known I who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make the child/young slave the to give birth
Sdz(A):13:8 and he/she/it-was-NEED/REQUIRE-ed   the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) human (nom) the (gen) god (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) you(sg)-ORDER FORTH-ed toward (+acc,+gen,+dat) us (acc) let-him/her/it-COME! indeed toward (+acc,+gen,+dat) us (acc) and let-him/her/it-LIGHT! us (acc) who/what/why (nom|acc) we-should-DO/MAKE the (dat) child/young slave (dat) the (dat) while being-GIVE-ed-BIRTH (dat)
Sdz(A):13:8 Sdz(A)_13:8_1 Sdz(A)_13:8_2 Sdz(A)_13:8_3 Sdz(A)_13:8_4 Sdz(A)_13:8_5 Sdz(A)_13:8_6 Sdz(A)_13:8_7 Sdz(A)_13:8_8 Sdz(A)_13:8_9 Sdz(A)_13:8_10 Sdz(A)_13:8_11 Sdz(A)_13:8_12 Sdz(A)_13:8_13 Sdz(A)_13:8_14 Sdz(A)_13:8_15 Sdz(A)_13:8_16 Sdz(A)_13:8_17 Sdz(A)_13:8_18 Sdz(A)_13:8_19 Sdz(A)_13:8_20 Sdz(A)_13:8_21 Sdz(A)_13:8_22 Sdz(A)_13:8_23 Sdz(A)_13:8_24 Sdz(A)_13:8_25 Sdz(A)_13:8_26 Sdz(A)_13:8_27 Sdz(A)_13:8_28 Sdz(A)_13:8_29 Sdz(A)_13:8_30
Sdz(A):13:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):13:9 καὶ ἐπήκουσεν ὁ θεὸς τῆς φωνῆς Μανωε, καὶ παρεγένετο ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ ἔτι πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτῆς καθημένης ἐν τῷ ἀγρῷ, καὶ Μανωε ὁ ἀνὴρ αὐτῆς οὐκ ἦν μετ’ αὐτῆς.
Sdz(A):13:9 And the Lord heard the voice of Manoe, and the angel of God came yet again to the woman; and she sat in the field, and Manoe her husband was not with her. (Judges 13:9 Brenton)
Sdz(A):13:9 A Bóg wysłuchał głosu Manoacha: Anioł Boży przyszedł jeszcze raz do tej kobiety, kiedy siedziała na polu. Męża jej Manoacha nie było przy niej. (Sdz 13:9 BT_4)
Sdz(A):13:9 καὶ ἐπήκουσεν θεὸς τῆς φωνῆς Μανωε, καὶ παρεγένετο ἄγγελος τοῦ θεοῦ ἔτι πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτῆς καθημένης ἐν τῷ ἀγρῷ, καὶ Μανωε ἀνὴρ αὐτῆς οὐκ ἦν μετ’ αὐτῆς.
Sdz(A):13:9 καί ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ   καί παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἔτι πρός ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ καί   ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):13:9 I też, nawet, mianowicie By słyszeć Bóg  Dźwięku/głos płacze I też, nawet, mianowicie By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Bóg  Jeszcze/jeszcze Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Kobiety/żona On/ona/to/to samo By siedzieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pole I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Sdz(A):13:9 kai\ e)pE/kousen o( Teo\s tE=s fOnE=s *manOe, kai\ parege/neto o( a)/ggelos tou= Teou= e)/ti pro\s tE\n gunai=ka au)tE=s kaTEme/nEs e)n tO=| a)grO=|, kai\ *manOe o( a)nE\r au)tE=s ou)k E)=n met’ au)tE=s.
Sdz(A):13:9 kai epEkusen ho Teos tEs fOnEs manOe, kai paregeneto ho angelos tu Teu eti pros tEn gynaika autEs kaTEmenEs en tO agrO, kai manOe ho anEr autEs uk En met’ autEs.
Sdz(A):13:9 C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1_GSF N_GSM C VBI_AMI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM D P RA_ASF N3K_ASF RD_GSF V5_PMPGSF P RA_DSM N2_DSM C N_NSM RA_NSM N3_NSM RD_GSF D V9_IAI3S P RD_GSF
Sdz(A):13:9 and also, even, namely to hear the god [see theology] the sound/voice cries ć and also, even, namely to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) the god [see theology] yet/still toward (+acc,+gen,+dat) the woman/wife he/she/it/same to sit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the field and also, even, namely ć the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same οὐχ before rough breathing to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
Sdz(A):13:9 and he/she/it-HEAR-ed the (nom) god (nom) the (gen) sound/voice (gen)   and he/she/it-was-COME-ed-INTO-BEING the (nom) messenger/angel (nom) the (gen) god (gen) yet/still toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) woman/wife (acc) her/it/same (gen) while being-SIT-ed (gen) in/among/by (+dat) the (dat) field (dat) and   the (nom) man, husband (nom) her/it/same (gen) not he/she/it-was after (+acc), with (+gen) her/it/same (gen)
Sdz(A):13:9 Sdz(A)_13:9_1 Sdz(A)_13:9_2 Sdz(A)_13:9_3 Sdz(A)_13:9_4 Sdz(A)_13:9_5 Sdz(A)_13:9_6 Sdz(A)_13:9_7 Sdz(A)_13:9_8 Sdz(A)_13:9_9 Sdz(A)_13:9_10 Sdz(A)_13:9_11 Sdz(A)_13:9_12 Sdz(A)_13:9_13 Sdz(A)_13:9_14 Sdz(A)_13:9_15 Sdz(A)_13:9_16 Sdz(A)_13:9_17 Sdz(A)_13:9_18 Sdz(A)_13:9_19 Sdz(A)_13:9_20 Sdz(A)_13:9_21 Sdz(A)_13:9_22 Sdz(A)_13:9_23 Sdz(A)_13:9_24 Sdz(A)_13:9_25 Sdz(A)_13:9_26 Sdz(A)_13:9_27 Sdz(A)_13:9_28 Sdz(A)_13:9_29 Sdz(A)_13:9_30 Sdz(A)_13:9_31
Sdz(A):13:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):13:10 καὶ ἐτάχυνεν ἡ γυνὴ καὶ ἐξέδραμεν καὶ ἀπήγγειλεν τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Ἰδοὺ ὦπταί μοι ὁ ἀνὴρ ὁ ἐλθὼν πρός με τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ.
Sdz(A):13:10 And the woman hasted, and ran, and brought word to her husband, and said to him, Behold the man who came in the other day to me has appeared to me. (Judges 13:10 Brenton)
Sdz(A):13:10 Pobiegła więc kobieta skwapliwie do swego męża z wiadomością: «Oto ukazał mi się ten mąż, który owego dnia przybył do mnie». (Sdz 13:10 BT_4)
Sdz(A):13:10 καὶ ἐτάχυνεν γυνὴ καὶ ἐξέδραμεν καὶ ἀπήγγειλεν τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Ἰδοὺ ὦπταί μοι ἀνὴρ ἐλθὼν πρός με τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ.
Sdz(A):13:10 καί   ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί   καί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο
Sdz(A):13:10 I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By informować – informować albo opowiadać. Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Dzień Tamto
Sdz(A):13:10 kai\ e)ta/CHunen E( gunE\ kai\ e)Xe/dramen kai\ a)pE/ggeilen tO=| a)ndri\ au)tE=s kai\ ei)=pen pro\s au)to/n *)idou\ O)=ptai/ moi o( a)nE\r o( e)lTO\n pro/s me tE=| E(me/ra| e)kei/nE|.
Sdz(A):13:10 kai etaCHynen hE gynE kai eXedramen kai apEngeilen tO andri autEs kai eipen pros auton idu Optai moi ho anEr ho elTOn pros me tE hEmera ekeinE.
Sdz(A):13:10 C VAI_AAI3S RA_NSF N3K_NSF C VBI_AAI3S C VAI_AAI3S RA_DSM N3_DSM RD_GSF C VBI_AAI3S P RD_ASM I VM_XPI3S RP_DS RA_NSM N3_NSM RA_NSM VB_AAPNSM P RP_AS RA_DSF N1A_DSF RD_DSF
Sdz(A):13:10 and also, even, namely ć the woman/wife and also, even, namely ć and also, even, namely to report – to report or tell. the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the to come toward (+acc,+gen,+dat) I the day that
Sdz(A):13:10 and   the (nom) woman/wife (nom) and   and he/she/it-DELIVER A MESSAGE-ed the (dat) man, husband (dat) her/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-has-been-SEE-ed me (dat) the (nom) man, husband (nom) the (nom) upon COME-ing (nom) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) the (dat) day (dat) that (dat)
Sdz(A):13:10 Sdz(A)_13:10_1 Sdz(A)_13:10_2 Sdz(A)_13:10_3 Sdz(A)_13:10_4 Sdz(A)_13:10_5 Sdz(A)_13:10_6 Sdz(A)_13:10_7 Sdz(A)_13:10_8 Sdz(A)_13:10_9 Sdz(A)_13:10_10 Sdz(A)_13:10_11 Sdz(A)_13:10_12 Sdz(A)_13:10_13 Sdz(A)_13:10_14 Sdz(A)_13:10_15 Sdz(A)_13:10_16 Sdz(A)_13:10_17 Sdz(A)_13:10_18 Sdz(A)_13:10_19 Sdz(A)_13:10_20 Sdz(A)_13:10_21 Sdz(A)_13:10_22 Sdz(A)_13:10_23 Sdz(A)_13:10_24 Sdz(A)_13:10_25 Sdz(A)_13:10_26 Sdz(A)_13:10_27
Sdz(A):13:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):13:11 καὶ ἀνέστη Μανωε καὶ ἐπορεύθη ὀπίσω τῆς γυναικὸς αὐτοῦ πρὸς τὸν ἄνδρα καὶ εἶπεν αὐτῷ Εἰ σὺ εἶ ὁ ἀνὴρ ὁ λαλήσας πρὸς τὴν γυναῖκα; καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος Ἐγώ.
Sdz(A):13:11 And Manoe arose and followed his wife, and came to the man, and said to him, Art thou the man that spoke to the woman? and the angel said, I am. (Judges 13:11 Brenton)
Sdz(A):13:11 Manoach wstał, poszedł za swoją żoną i przyszedł do owego męża, zwracając się do niego słowami: «Czy to ty jesteś owym mężem, który rozmawiał z moją żoną?» - Odpowiedział: «Ja». (Sdz 13:11 BT_4)
Sdz(A):13:11 καὶ ἀνέστη Μανωε καὶ ἐπορεύθη ὀπίσω τῆς γυναικὸς αὐτοῦ πρὸς τὸν ἄνδρα καὶ εἶπεν αὐτῷ Εἰ σὺ εἶ ἀνὴρ λαλήσας πρὸς τὴν γυναῖκα; καὶ εἶπεν ἄγγελος Ἐγώ.
Sdz(A):13:11 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-)   καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὀπίσω ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό πρός ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Sdz(A):13:11 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By iść Z tyłu w tył, z tyłu, potem Kobiety/żona On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Jeżeli Ty By iść; by być Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Ja
Sdz(A):13:11 kai\ a)ne/stE *manOe kai\ e)poreu/TE o)pi/sO tE=s gunaiko\s au)tou= pro\s to\n a)/ndra kai\ ei)=pen au)tO=| *ei) su\ ei)= o( a)nE\r o( lalE/sas pro\s tE\n gunai=ka; kai\ ei)=pen o( a)/ggelos *)egO/.
Sdz(A):13:11 kai anestE manOe kai eporeuTE opisO tEs gynaikos autu pros ton andra kai eipen autO ei sy ei ho anEr ho lalEsas pros tEn gynaika; kai eipen ho angelos egO.
Sdz(A):13:11 C VHI_AAI3S N_NSM C VCI_API3S P RA_GSF N3K_GSF RD_GSM P RA_ASM N3_ASM C VBI_AAI3S RD_DSM C RP_NS V9_PAI2S RA_NSM N3_NSM RA_NSM VA_AAPNSM P RA_ASF N3K_ASF C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RP_NS
Sdz(A):13:11 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect ć and also, even, namely to go behind back, behind, after the woman/wife he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely to say/tell he/she/it/same if you to go; to be the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the to speak toward (+acc,+gen,+dat) the woman/wife and also, even, namely to say/tell the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) I
Sdz(A):13:11 and he/she/it-STand-ed-UP   and he/she/it-was-GO-ed behind the (gen) woman/wife (gen) him/it/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) man, husband (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) if you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are the (nom) man, husband (nom) the (nom) upon SPEAK-ing (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) woman/wife (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) messenger/angel (nom) I (nom)
Sdz(A):13:11 Sdz(A)_13:11_1 Sdz(A)_13:11_2 Sdz(A)_13:11_3 Sdz(A)_13:11_4 Sdz(A)_13:11_5 Sdz(A)_13:11_6 Sdz(A)_13:11_7 Sdz(A)_13:11_8 Sdz(A)_13:11_9 Sdz(A)_13:11_10 Sdz(A)_13:11_11 Sdz(A)_13:11_12 Sdz(A)_13:11_13 Sdz(A)_13:11_14 Sdz(A)_13:11_15 Sdz(A)_13:11_16 Sdz(A)_13:11_17 Sdz(A)_13:11_18 Sdz(A)_13:11_19 Sdz(A)_13:11_20 Sdz(A)_13:11_21 Sdz(A)_13:11_22 Sdz(A)_13:11_23 Sdz(A)_13:11_24 Sdz(A)_13:11_25 Sdz(A)_13:11_26 Sdz(A)_13:11_27 Sdz(A)_13:11_28 Sdz(A)_13:11_29 Sdz(A)_13:11_30
Sdz(A):13:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):13:12 καὶ εἶπεν Μανωε Νῦν δὴ ἐλθόντος τοῦ ῥήματός σου τί ἔσται τὸ κρίμα τοῦ παιδαρίου καὶ τὰ ἔργα αὐτοῦ;
Sdz(A):13:12 And Manoe said, Now shall thy word come to pass: what shall be the ordering of the child, and our dealings with him? (Judges 13:12 Brenton)
Sdz(A):13:12 Rzekł więc Manoach: «A gdy się spełni twoje słowo, jakie zasady i jakie obyczaje winien mieć chłopiec?» (Sdz 13:12 BT_4)
Sdz(A):13:12 καὶ εἶπεν Μανωε Νῦν δὴ ἐλθόντος τοῦ ῥήματός σου τί ἔσται τὸ κρίμα τοῦ παιδαρίου καὶ τὰ ἔργα αὐτοῦ;
Sdz(A):13:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   νῦν δή ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) καί ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):13:12 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Teraz Naprawdę By przychodzić Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Ty; twój/twój(sg) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Dziecka/młody niewolnik I też, nawet, mianowicie Praca On/ona/to/to samo
Sdz(A):13:12 kai\ ei)=pen *manOe *nu=n dE\ e)lTo/ntos tou= r(E/mato/s sou ti/ e)/stai to\ kri/ma tou= paidari/ou kai\ ta\ e)/rga au)tou=;
Sdz(A):13:12 kai eipen manOe nyn dE elTontos tu rEmatos su ti estai to krima tu paidariu kai ta erga autu;
Sdz(A):13:12 C VBI_AAI3S N_NSM D x VB_AAPGSM RA_GSN N3M_GSN RP_GS RI_ASN VF_FMI3S RA_NSN N3M_NSN RA_GSN N2N_GSN C RA_NPN N2N_NPN RD_GSM
Sdz(A):13:12 and also, even, namely to say/tell ć now indeed to come the declaration statement, utterance you; your/yours(sg) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation the child/young slave and also, even, namely the work he/she/it/same
Sdz(A):13:12 and he/she/it-SAY/TELL-ed   now indeed upon COME-ing (gen) the (gen) declaration (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/what/why (nom|acc) he/she/it-will-be the (nom|acc) sentence (nom|acc|voc) the (gen) child/young slave (gen) and the (nom|acc) works (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Sdz(A):13:12 Sdz(A)_13:12_1 Sdz(A)_13:12_2 Sdz(A)_13:12_3 Sdz(A)_13:12_4 Sdz(A)_13:12_5 Sdz(A)_13:12_6 Sdz(A)_13:12_7 Sdz(A)_13:12_8 Sdz(A)_13:12_9 Sdz(A)_13:12_10 Sdz(A)_13:12_11 Sdz(A)_13:12_12 Sdz(A)_13:12_13 Sdz(A)_13:12_14 Sdz(A)_13:12_15 Sdz(A)_13:12_16 Sdz(A)_13:12_17 Sdz(A)_13:12_18 Sdz(A)_13:12_19
Sdz(A):13:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):13:13 καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος κυρίου πρὸς Μανωε Ἀπὸ πάντων, ὧν εἶπα πρὸς τὴν γυναῖκα, φυλαξάσθω·
Sdz(A):13:13 And the angel of the Lord said to Manoe, Of all things concerning which I spoke to the woman, she shall beware. (Judges 13:13 Brenton)
Sdz(A):13:13 Rzekł Anioł Pana do Manoacha: «Niech się twoja żona wystrzega tego wszystkiego, co jej powiedziałem. (Sdz 13:13 BT_4)
Sdz(A):13:13 καὶ εἶπεν ἄγγελος κυρίου πρὸς Μανωε Ἀπὸ πάντων, ὧν εἶπα πρὸς τὴν γυναῖκα, φυλαξάσθω·
Sdz(A):13:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός   ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-)
Sdz(A):13:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Kobiety/żona By zabezpieczać się
Sdz(A):13:13 kai\ ei)=pen o( a)/ggelos kuri/ou pro\s *manOe *)apo\ pa/ntOn, O(=n ei)=pa pro\s tE\n gunai=ka, fulaXa/sTO·
Sdz(A):13:13 kai eipen ho angelos kyriu pros manOe apo pantOn, hOn eipa pros tEn gynaika, fylaXasTO·
Sdz(A):13:13 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM N2_GSM P N_ASM P A3_GPN RR_GPN VAI_AAI1S P RA_ASF N3K_ASF VA_AMD3S
Sdz(A):13:13 and also, even, namely to say/tell the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of who/whom/which to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) the woman/wife to guard
Sdz(A):13:13 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) messenger/angel (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat)   away from (+gen) all (gen) who/whom/which (gen) I-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) woman/wife (acc) let-him/her/it-be-GUARD-ed!
Sdz(A):13:13 Sdz(A)_13:13_1 Sdz(A)_13:13_2 Sdz(A)_13:13_3 Sdz(A)_13:13_4 Sdz(A)_13:13_5 Sdz(A)_13:13_6 Sdz(A)_13:13_7 Sdz(A)_13:13_8 Sdz(A)_13:13_9 Sdz(A)_13:13_10 Sdz(A)_13:13_11 Sdz(A)_13:13_12 Sdz(A)_13:13_13 Sdz(A)_13:13_14 Sdz(A)_13:13_15
Sdz(A):13:13 x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):13:14 ἀπὸ πάντων, ὅσα ἐκπορεύεται ἐξ ἀμπέλου, οὐ φάγεται καὶ οἶνον καὶ σικερα μὴ πιέτω καὶ πᾶν ἀκάθαρτον μὴ φαγέτω· πάντα, ὅσα ἐνετειλάμην αὐτῇ, φυλαξάσθω.
Sdz(A):13:14 She shall eat of nothing that comes of the vine yielding wine, and let her not drink wine or strong liquor, and let her not eat anything unclean: all things that I have charged her she shall observe. (Judges 13:14 Brenton)
Sdz(A):13:14 Niech syn nie używa nic z tego, co pochodzi z winorośli, niech nie pije wina ani sycery, ani też niech nie spożywa nic nieczystego, lecz niech zachowuje to, co jej poleciłem». (Sdz 13:14 BT_4)
Sdz(A):13:14 ἀπὸ πάντων, ὅσα ἐκπορεύεται ἐξ ἀμπέλου, οὐ φάγεται καὶ οἶνον καὶ σικερα μὴ πιέτω καὶ πᾶν ἀκάθαρτον μὴ φαγέτω· πάντα, ὅσα ἐνετειλάμην αὐτῇ, φυλαξάσθω.
Sdz(A):13:14 ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ἐκ ἄμπελος, -ου, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί οἶνος, -ου, ὁ καί σίκερα, -ας, ἡ μή πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀ·κάθαρτος -ον μή ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-)
Sdz(A):13:14 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Winorośl ??? Przed przydechem mocnym By jeść I też, nawet, mianowicie Wino I też, nawet, mianowicie Jęczmienia Wino Nie By pić I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Nieczysty (nieczysty) Nie By jeść Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo By zabezpieczać się
Sdz(A):13:14 a)po\ pa/ntOn, o(/sa e)kporeu/etai e)X a)mpe/lou, ou) fa/getai kai\ oi)=non kai\ sikera mE\ pie/tO kai\ pa=n a)ka/Tarton mE\ fage/tO· pa/nta, o(/sa e)neteila/mEn au)tE=|, fulaXa/sTO.
Sdz(A):13:14 apo pantOn, hosa ekporeuetai eX ampelu, u fagetai kai oinon kai sikera mE pietO kai pan akaTarton mE fagetO· panta, hosa eneteilamEn autE, fylaXasTO.
Sdz(A):13:14 P A3_GPN A1_APN V1_PMI3S P N2_GSF D VF_FMI3S C N2_ASM C N3_ASN D VB_AAD3S C A3_ASN A1B_ASN D VB_AAD3S A3_APN A1_APN VAI_AMI1S RD_DSF VA_AMD3S
Sdz(A):13:14 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of as much/many as to go out out of (+gen) ἐξ before vowels grapevine οὐχ before rough breathing to eat and also, even, namely wine and also, even, namely Barley Wine not to drink and also, even, namely every all, each, every, the whole of unclean (impure) not to eat every all, each, every, the whole of as much/many as to enjoin command he/she/it/same to guard
Sdz(A):13:14 away from (+gen) all (gen) as much/many as (nom|acc) he/she/it-is-being-GO-ed-OUT out of (+gen) grapevine (gen) not he/she/it-will-be-EAT-ed and wine (acc) and Barley Wine (nom|voc) not let-him/her/it-DRINK! and every (nom|acc|voc) unclean ([Adj] acc, nom|acc|voc) not let-him/her/it-EAT! all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) I-was-ENJOIN-ed her/it/same (dat) let-him/her/it-be-GUARD-ed!
Sdz(A):13:14 Sdz(A)_13:14_1 Sdz(A)_13:14_2 Sdz(A)_13:14_3 Sdz(A)_13:14_4 Sdz(A)_13:14_5 Sdz(A)_13:14_6 Sdz(A)_13:14_7 Sdz(A)_13:14_8 Sdz(A)_13:14_9 Sdz(A)_13:14_10 Sdz(A)_13:14_11 Sdz(A)_13:14_12 Sdz(A)_13:14_13 Sdz(A)_13:14_14 Sdz(A)_13:14_15 Sdz(A)_13:14_16 Sdz(A)_13:14_17 Sdz(A)_13:14_18 Sdz(A)_13:14_19 Sdz(A)_13:14_20 Sdz(A)_13:14_21 Sdz(A)_13:14_22 Sdz(A)_13:14_23 Sdz(A)_13:14_24
Sdz(A):13:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):13:15 καὶ εἶπεν Μανωε πρὸς τὸν ἄγγελον κυρίου Βιασώμεθα δή σε καὶ ποιήσομεν ἐνώπιόν σου ἔριφον αἰγῶν.
Sdz(A):13:15 And Manoe said to the angel of the Lord, Let us detain thee here, and prepare before thee a kid of the goats. (Judges 13:15 Brenton)
Sdz(A):13:15 Rzekł jeszcze Manoach do Anioła Pana: «Pozwól, że cię zatrzymamy i przygotujemy ci koźlątko». (Sdz 13:15 BT_4)
Sdz(A):13:15 καὶ εἶπεν Μανωε πρὸς τὸν ἄγγελον κυρίου Βιασώμεθα δή σε καὶ ποιήσομεν ἐνώπιόν σου ἔριφον αἰγῶν.
Sdz(A):13:15 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] βιάζω (βιαζ-, -, βια·σ-, -, -, βιασ·θ-) δή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἔριφος, -ου, ὁ αἴξ, αἰγός, ἡ [LXX]
Sdz(A):13:15 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By znosić voilence (bądź przymusowy) Naprawdę Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By czynić/rób W obecności z (+informacja); ??? Ty; twój/twój(sg) Kozioł Kozioł
Sdz(A):13:15 kai\ ei)=pen *manOe pro\s to\n a)/ggelon kuri/ou *biasO/meTa dE/ se kai\ poiE/somen e)nO/pio/n sou e)/rifon ai)gO=n.
Sdz(A):13:15 kai eipen manOe pros ton angelon kyriu biasOmeTa dE se kai poiEsomen enOpion su erifon aigOn.
Sdz(A):13:15 C VBI_AAI3S N_NSM P RA_ASM N2_ASM N2_GSM VA_AMI1P x RP_AS C VF_FAI1P P RP_GS N2_ASM N3G_GPM
Sdz(A):13:15 and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to suffer voilence (be forced) indeed you; your/yours(sg) and also, even, namely to do/make in the presence of (+gen); ??? you; your/yours(sg) goat goat
Sdz(A):13:15 and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) messenger/angel (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) we-should-be-SUFFER VOILENCE-ed indeed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and we-will-DO/MAKE in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) goat (acc) goats (gen)
Sdz(A):13:15 Sdz(A)_13:15_1 Sdz(A)_13:15_2 Sdz(A)_13:15_3 Sdz(A)_13:15_4 Sdz(A)_13:15_5 Sdz(A)_13:15_6 Sdz(A)_13:15_7 Sdz(A)_13:15_8 Sdz(A)_13:15_9 Sdz(A)_13:15_10 Sdz(A)_13:15_11 Sdz(A)_13:15_12 Sdz(A)_13:15_13 Sdz(A)_13:15_14 Sdz(A)_13:15_15 Sdz(A)_13:15_16
Sdz(A):13:15 x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):13:16 καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος κυρίου πρὸς Μανωε Ἐὰν βιάσῃ με, οὐ φάγομαι τῶν ἄρτων σου, καὶ ἐὰν ποιήσῃς ὁλοκαύτωμα, κυρίῳ ἀνοίσεις αὐτό· ὅτι οὐκ ἔγνω Μανωε ὅτι ἄγγελος κυρίου ἐστίν.
Sdz(A):13:16 And the angel of the Lord said to Manoe, If thou shouldest detain me, I will not eat of thy bread; and if thou wouldest offer a whole-burnt-offering, to the Lord thou shalt offer it: for Manoe knew not that he was an angel of the Lord. (Judges 13:16 Brenton)
Sdz(A):13:16 2 Nie wiedział bowiem Manoach, że to był Anioł Pana.1 Jednakże Anioł Pana rzekł do Manoacha: «Nawet gdybyś mnie zatrzymał, nie będę spożywał twojego chleba. Natomiast jeśli chcesz przygotować całopalenie, złóż je dla Pana». (Sdz 13:16 BT_4)
Sdz(A):13:16 καὶ εἶπεν ἄγγελος κυρίου πρὸς Μανωε Ἐὰν βιάσῃ με, οὐ φάγομαι τῶν ἄρτων σου, καὶ ἐὰν ποιήσῃς ὁλοκαύτωμα, κυρίῳ ἀνοίσεις αὐτό· ὅτι οὐκ ἔγνω Μανωε ὅτι ἄγγελος κυρίου ἐστίν.
Sdz(A):13:16 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός   ἐάν (εἰ ἄν) βιάζω (βιαζ-, -, βια·σ-, -, -, βιασ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐάν (εἰ ἄν) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)   ὅτι ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Sdz(A):13:16 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By znosić voilence (bądź przymusowy) Ja ??? Przed przydechem mocnym By jeść Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By czynić/rób Ofiara spalana [zobacz holokaust] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By być
Sdz(A):13:16 kai\ ei)=pen o( a)/ggelos kuri/ou pro\s *manOe *)ea\n bia/sE| me, ou) fa/gomai tO=n a)/rtOn sou, kai\ e)a\n poiE/sE|s o(lokau/tOma, kuri/O| a)noi/seis au)to/· o(/ti ou)k e)/gnO *manOe o(/ti a)/ggelos kuri/ou e)sti/n.
Sdz(A):13:16 kai eipen ho angelos kyriu pros manOe ean biasE me, u fagomai tOn artOn su, kai ean poiEsEs holokautOma, kyriO anoiseis auto· hoti uk egnO manOe hoti angelos kyriu estin.
Sdz(A):13:16 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM N2_GSM P N_NSM C VA_AAS3S RP_AS D VF_FMI1S RA_GPM N2_GPM RP_GS C C VA_AAS2S N3M_ASN N2_DSM VF_FAI2S RD_ASN C D VZI_AAI3S N_NSM C N2_NSM N2_GSM V9_PAI3S
Sdz(A):13:16 and also, even, namely to say/tell the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) ć if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to suffer voilence (be forced) I οὐχ before rough breathing to eat the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. you; your/yours(sg) and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to do/make burnt offering [see holocaust] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state he/she/it/same because/that οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. ć because/that agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to be
Sdz(A):13:16 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) messenger/angel (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat)   if-ever he/she/it-should-SUFFER VOILENCE, you(sg)-should-be-SUFFER VOILENCE-ed me (acc) not I-will-be-EAT-ed the (gen) [loaves of] bread (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and if-ever you(sg)-should-DO/MAKE burnt offering (nom|acc|voc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) you(sg)-will-BRING UP it/same (nom|acc) because/that not he/she/it-KNOW-ed   because/that messenger/angel (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-is
Sdz(A):13:16 Sdz(A)_13:16_1 Sdz(A)_13:16_2 Sdz(A)_13:16_3 Sdz(A)_13:16_4 Sdz(A)_13:16_5 Sdz(A)_13:16_6 Sdz(A)_13:16_7 Sdz(A)_13:16_8 Sdz(A)_13:16_9 Sdz(A)_13:16_10 Sdz(A)_13:16_11 Sdz(A)_13:16_12 Sdz(A)_13:16_13 Sdz(A)_13:16_14 Sdz(A)_13:16_15 Sdz(A)_13:16_16 Sdz(A)_13:16_17 Sdz(A)_13:16_18 Sdz(A)_13:16_19 Sdz(A)_13:16_20 Sdz(A)_13:16_21 Sdz(A)_13:16_22 Sdz(A)_13:16_23 Sdz(A)_13:16_24 Sdz(A)_13:16_25 Sdz(A)_13:16_26 Sdz(A)_13:16_27 Sdz(A)_13:16_28 Sdz(A)_13:16_29 Sdz(A)_13:16_30
Sdz(A):13:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):13:17 καὶ εἶπεν Μανωε πρὸς τὸν ἄγγελον κυρίου Τί ὄνομά σοι, ἵνα, ὅταν ἔλθῃ τὸ ῥῆμά σου, δοξάσωμέν σε;
Sdz(A):13:17 And Manoe said to the angel of the Lord, What is thy name, that when thy word shall come to pass, we may glorify thee? (Judges 13:17 Brenton)
Sdz(A):13:17 Wówczas rzekł Manoach do Anioła Pana: «Jakie jest imię twoje, abyśmy, gdy spełni się słowo twoje, mogli cię uczcić». (Sdz 13:17 BT_4)
Sdz(A):13:17 καὶ εἶπεν Μανωε πρὸς τὸν ἄγγελον κυρίου Τί ὄνομά σοι, ἵνα, ὅταν ἔλθῃ τὸ ῥῆμά σου, δοξάσωμέν σε;
Sdz(A):13:17 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἵνα ὅταν (ὅτε ἄν) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Sdz(A):13:17 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się żeby / ażeby / bo Ilekroć By przychodzić Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Ty; twój/twój(sg) By chwalić/wychwalaj/chwałę Ty; twój/twój(sg)
Sdz(A):13:17 kai\ ei)=pen *manOe pro\s to\n a)/ggelon kuri/ou *ti/ o)/noma/ soi, i(/na, o(/tan e)/lTE| to\ r(E=ma/ sou, doXa/sOme/n se;
Sdz(A):13:17 kai eipen manOe pros ton angelon kyriu ti onoma soi, hina, hotan elTE to rEma su, doXasOmen se;
Sdz(A):13:17 C VBI_AAI3S N_NSM P RA_ASM N2_ASM N2_GSM RI_NSN N3M_NSN RP_DS C D VB_AAS3S RA_NSN N3M_NSN RP_GS VA_AAS1P RP_AS
Sdz(A):13:17 and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. name with regard to you; your/yours(sg); to rub worn, rub so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell whenever to come the declaration statement, utterance you; your/yours(sg) to glorify/extol/praise you; your/yours(sg)
Sdz(A):13:17 and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) messenger/angel (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/what/why (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) so that / in order to /because whenever he/she/it-should-COME the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) we-should-GLORIFY/EXTOL/PRAISE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Sdz(A):13:17 Sdz(A)_13:17_1 Sdz(A)_13:17_2 Sdz(A)_13:17_3 Sdz(A)_13:17_4 Sdz(A)_13:17_5 Sdz(A)_13:17_6 Sdz(A)_13:17_7 Sdz(A)_13:17_8 Sdz(A)_13:17_9 Sdz(A)_13:17_10 Sdz(A)_13:17_11 Sdz(A)_13:17_12 Sdz(A)_13:17_13 Sdz(A)_13:17_14 Sdz(A)_13:17_15 Sdz(A)_13:17_16 Sdz(A)_13:17_17 Sdz(A)_13:17_18
Sdz(A):13:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):13:18 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος κυρίου Ἵνα τί τοῦτο ἐρωτᾷς τὸ ὄνομά μου; καὶ αὐτό ἐστιν θαυμαστόν.
Sdz(A):13:18 And the angel of the Lord said to him, Why dost thou thus ask after my name; whereas it is wonderful? (Judges 13:18 Brenton)
Sdz(A):13:18 Odpowiedział mu Anioł: «Dlaczego pytasz się o moje imię: ono jest tajemnicze». (Sdz 13:18 BT_4)
Sdz(A):13:18 καὶ εἶπεν αὐτῷ ἄγγελος κυρίου Ἵνα τί τοῦτο ἐρωτᾷς τὸ ὄνομά μου; καὶ αὐτό ἐστιν θαυμαστόν.
Sdz(A):13:18 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὗτος αὕτη τοῦτο ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θαυμαστός -ή -όν
Sdz(A):13:18 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By prosić {By pytać} zapytuj, pytanie dowiadują się,pytają, szukają Nazwisko {Imię} co do Ja I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By być Cudowny
Sdz(A):13:18 kai\ ei)=pen au)tO=| o( a)/ggelos kuri/ou *(/ina ti/ tou=to e)rOta=|s to\ o)/noma/ mou; kai\ au)to/ e)stin Taumasto/n.
Sdz(A):13:18 kai eipen autO ho angelos kyriu hina ti tuto erOtas to onoma mu; kai auto estin Taumaston.
Sdz(A):13:18 C VBI_AAI3S RD_DSM RA_NSM N2_NSM N2_GSM C RI_ASN RD_ASN V3_PAI2S RA_ASN N3M_ASN RP_GS C RD_NSN V9_PAI3S A1_NSN
Sdz(A):13:18 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to ask interrogate, question inquire,query, quest the name with regard to I and also, even, namely he/she/it/same to be wonderful
Sdz(A):13:18 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) the (nom) messenger/angel (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) this (nom|acc) you(sg)-are-ASK-ing, you(sg)-should-be-ASK-ing the (nom|acc) name (nom|acc|voc) me (gen) and it/same (nom|acc) he/she/it-is wonderful ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Sdz(A):13:18 Sdz(A)_13:18_1 Sdz(A)_13:18_2 Sdz(A)_13:18_3 Sdz(A)_13:18_4 Sdz(A)_13:18_5 Sdz(A)_13:18_6 Sdz(A)_13:18_7 Sdz(A)_13:18_8 Sdz(A)_13:18_9 Sdz(A)_13:18_10 Sdz(A)_13:18_11 Sdz(A)_13:18_12 Sdz(A)_13:18_13 Sdz(A)_13:18_14 Sdz(A)_13:18_15 Sdz(A)_13:18_16 Sdz(A)_13:18_17
Sdz(A):13:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):13:19 καὶ ἔλαβεν Μανωε τὸν ἔριφον τῶν αἰγῶν καὶ τὴν θυσίαν καὶ ἀνήνεγκεν ἐπὶ τὴν πέτραν τῷ κυρίῳ, τῷ θαυμαστὰ ποιοῦντι κυρίῳ· καὶ Μανωε καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἐθεώρουν.
Sdz(A):13:19 And Manoe took a kid of the goats and its meat-offering, and offered it on the rock to the Lord; and the angel wrought a distinct work, and Manoe and his wife were looking on. (Judges 13:19 Brenton)
Sdz(A):13:19 Następnie Manoach przyniósł koźlę oraz ofiarę pokarmową i na skale ofiarował je Panu, który działa tajemniczo. A Manoach i jego żona patrzyli. (Sdz 13:19 BT_4)
Sdz(A):13:19 καὶ ἔλαβεν Μανωε τὸν ἔριφον τῶν αἰγῶν καὶ τὴν θυσίαν καὶ ἀνήνεγκεν ἐπὶ τὴν πέτραν τῷ κυρίῳ, τῷ θαυμαστὰ ποιοῦντι κυρίῳ· καὶ Μανωε καὶ γυνὴ αὐτοῦ ἐθεώρουν.
Sdz(A):13:19 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)   ὁ ἡ τό ἔριφος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό αἴξ, αἰγός, ἡ [LXX] καί ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ καί ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό πέτρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θαυμαστός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί   καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό θεωρέω (θεωρ(ε)-, θεωρη·σ-, θεωρη·σ-, -, -, θεωρη·θ-)
Sdz(A):13:19 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Kozioł Kozioł I też, nawet, mianowicie Ofiara gnębią, poświęcają I też, nawet, mianowicie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Skała Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Cudowny By czynić/rób Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona On/ona/to/to samo Do patrzanego na spostrzegaj, przyglądaj się, ziewaj, medytuj, rozważaj, sądź, przestrzegaj {obserwuj}, rozmyślaj, spostrzegaj
Sdz(A):13:19 kai\ e)/laben *manOe to\n e)/rifon tO=n ai)gO=n kai\ tE\n Tusi/an kai\ a)nE/negken e)pi\ tE\n pe/tran tO=| kuri/O|, tO=| Taumasta\ poiou=nti kuri/O|· kai\ *manOe kai\ E( gunE\ au)tou= e)TeO/roun.
Sdz(A):13:19 kai elaben manOe ton erifon tOn aigOn kai tEn Tysian kai anEnenken epi tEn petran tO kyriO, tO Taumasta poiunti kyriO· kai manOe kai hE gynE autu eTeOrun.
Sdz(A):13:19 C VBI_AAI3S N_NSM RA_ASM N2_ASM RA_GPM N3G_GPM C RA_ASF N1A_ASF C VAI_AAI3S P RA_ASF N1A_ASF RA_DSM N2_DSM RA_DSM A1_APN V2_PAPDSM N2_DSM C N_NSM C RA_NSF N3K_NSF RD_GSM V2I_IAI3P
Sdz(A):13:19 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ć the goat the goat and also, even, namely the sacrifice victimize, immolate and also, even, namely to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the rock the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the wonderful to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely ć and also, even, namely the woman/wife he/she/it/same to looked at behold, gaze, gape, contemplate, consider, judge, observe, speculate, perceive
Sdz(A):13:19 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed   the (acc) goat (acc) the (gen) goats (gen) and the (acc) sacrifice (acc) and he/she/it-BRING UP-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) rock (acc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) wonderful ([Adj] nom|acc|voc) while DO/MAKE-ing (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and   and the (nom) woman/wife (nom) him/it/same (gen) I-was-LOOKED AT-ing, they-were-LOOKED AT-ing
Sdz(A):13:19 Sdz(A)_13:19_1 Sdz(A)_13:19_2 Sdz(A)_13:19_3 Sdz(A)_13:19_4 Sdz(A)_13:19_5 Sdz(A)_13:19_6 Sdz(A)_13:19_7 Sdz(A)_13:19_8 Sdz(A)_13:19_9 Sdz(A)_13:19_10 Sdz(A)_13:19_11 Sdz(A)_13:19_12 Sdz(A)_13:19_13 Sdz(A)_13:19_14 Sdz(A)_13:19_15 Sdz(A)_13:19_16 Sdz(A)_13:19_17 Sdz(A)_13:19_18 Sdz(A)_13:19_19 Sdz(A)_13:19_20 Sdz(A)_13:19_21 Sdz(A)_13:19_22 Sdz(A)_13:19_23 Sdz(A)_13:19_24 Sdz(A)_13:19_25 Sdz(A)_13:19_26 Sdz(A)_13:19_27 Sdz(A)_13:19_28
Sdz(A):13:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):13:20 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀναβῆναι τὴν φλόγα ἐπάνωθεν τοῦ θυσιαστηρίου εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἀνέβη ὁ ἄγγελος κυρίου ἐν τῇ φλογί, καὶ Μανωε καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἐθεώρουν καὶ ἔπεσον ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν ἐπὶ τὴν γῆν.
Sdz(A):13:20 And it came to pass when the flame went up above the altar toward heaven, that the angel of the Lord went up in the flame; and Manoe and his wife were looking, and they fell upon their face to the earth. (Judges 13:20 Brenton)
Sdz(A):13:20 Gdy płomień unosił się z ołtarza ku niebu, Anioł Pan wstąpił w płomień ołtarza, a Manoach i jego żona widząc to padli twarzą na ziemię. (Sdz 13:20 BT_4)
Sdz(A):13:20 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀναβῆναι τὴν φλόγα ἐπάνωθεν τοῦ θυσιαστηρίου εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἀνέβη ἄγγελος κυρίου ἐν τῇ φλογί, καὶ Μανωε καὶ γυνὴ αὐτοῦ ἐθεώρουν καὶ ἔπεσον ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν ἐπὶ τὴν γῆν.
Sdz(A):13:20 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό φλόξ, -ογός, ἡ   ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό εἰς[1] ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό φλόξ, -ογός, ἡ καί   καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό θεωρέω (θεωρ(ε)-, θεωρη·σ-, θεωρη·σ-, -, -, θεωρη·θ-) καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Sdz(A):13:20 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By podnosić Płomień Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Do (+przyspieszenie) Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By podnosić Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Płomień I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona On/ona/to/to samo Do patrzanego na spostrzegaj, przyglądaj się, ziewaj, medytuj, rozważaj, sądź, przestrzegaj {obserwuj}, rozmyślaj, spostrzegaj I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Sdz(A):13:20 kai\ e)ge/neto e)n tO=| a)nabE=nai tE\n flo/ga e)pa/nOTen tou= TusiastEri/ou ei)s to\n ou)rano\n kai\ a)ne/bE o( a)/ggelos kuri/ou e)n tE=| flogi/, kai\ *manOe kai\ E( gunE\ au)tou= e)TeO/roun kai\ e)/peson e)pi\ pro/sOpon au)tO=n e)pi\ tE\n gE=n.
Sdz(A):13:20 kai egeneto en tO anabEnai tEn floga epanOTen tu TysiastEriu eis ton uranon kai anebE ho angelos kyriu en tE flogi, kai manOe kai hE gynE autu eTeOrun kai epeson epi prosOpon autOn epi tEn gEn.
Sdz(A):13:20 C VBI_AMI3S P RA_DSM VZ_AAN RA_ASF N3G_ASF D RA_GSN N2N_GSN P RA_ASM N2_ASM C VZI_AAI3S RA_NSM N2_NSM N2_GSM P RA_DSF N3G_DSF C N_NSM C RA_NSF N3K_NSF RD_GSM V2I_IAI3P C VBI_AAI3P P N2N_ASN RD_GPM P RA_ASF N1_ASF
Sdz(A):13:20 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to ascend the flame ć the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. into (+acc) the sky/heaven and also, even, namely to ascend the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the flame and also, even, namely ć and also, even, namely the woman/wife he/she/it/same to looked at behold, gaze, gape, contemplate, consider, judge, observe, speculate, perceive and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Sdz(A):13:20 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) to-ASCEND the (acc) flame (acc)   the (gen) sanctuary (gen) into (+acc) the (acc) sky/heaven (acc) and he/she/it-ASCEND-ed the (nom) messenger/angel (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) the (dat) flame (dat) and   and the (nom) woman/wife (nom) him/it/same (gen) I-was-LOOKED AT-ing, they-were-LOOKED AT-ing and I-FALL-ed, they-FALL-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc)
Sdz(A):13:20 Sdz(A)_13:20_1 Sdz(A)_13:20_2 Sdz(A)_13:20_3 Sdz(A)_13:20_4 Sdz(A)_13:20_5 Sdz(A)_13:20_6 Sdz(A)_13:20_7 Sdz(A)_13:20_8 Sdz(A)_13:20_9 Sdz(A)_13:20_10 Sdz(A)_13:20_11 Sdz(A)_13:20_12 Sdz(A)_13:20_13 Sdz(A)_13:20_14 Sdz(A)_13:20_15 Sdz(A)_13:20_16 Sdz(A)_13:20_17 Sdz(A)_13:20_18 Sdz(A)_13:20_19 Sdz(A)_13:20_20 Sdz(A)_13:20_21 Sdz(A)_13:20_22 Sdz(A)_13:20_23 Sdz(A)_13:20_24 Sdz(A)_13:20_25 Sdz(A)_13:20_26 Sdz(A)_13:20_27 Sdz(A)_13:20_28 Sdz(A)_13:20_29 Sdz(A)_13:20_30 Sdz(A)_13:20_31 Sdz(A)_13:20_32 Sdz(A)_13:20_33 Sdz(A)_13:20_34 Sdz(A)_13:20_35 Sdz(A)_13:20_36
Sdz(A):13:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):13:21 καὶ οὐ προσέθηκεν ἔτι ὁ ἄγγελος κυρίου ὀφθῆναι πρὸς Μανωε καὶ πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ· τότε ἔγνω Μανωε ὅτι ἄγγελος κυρίου ἐστίν.
Sdz(A):13:21 And the angel appeared no more to Manoe and to his wife: then Manoe knew that this was an angel of the Lord. (Judges 13:21 Brenton)
Sdz(A):13:21 Odtąd nie ukazał się już więcej Anioł Pana Manoachowi i jego żonie. Wówczas poznał Manoach, że to był Anioł Pana. (Sdz 13:21 BT_4)
Sdz(A):13:21 καὶ οὐ προσέθηκεν ἔτι ἄγγελος κυρίου ὀφθῆναι πρὸς Μανωε καὶ πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ· τότε ἔγνω Μανωε ὅτι ἄγγελος κυρίου ἐστίν.
Sdz(A):13:21 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἔτι ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πρός   καί πρός ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό τότε γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)   ὅτι ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Sdz(A):13:21 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By dodawać do Jeszcze/jeszcze Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Kobiety/żona On/ona/to/to samo Wtedy By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By być
Sdz(A):13:21 kai\ ou) prose/TEken e)/ti o( a)/ggelos kuri/ou o)fTE=nai pro\s *manOe kai\ pro\s tE\n gunai=ka au)tou=· to/te e)/gnO *manOe o(/ti a)/ggelos kuri/ou e)sti/n.
Sdz(A):13:21 kai u proseTEken eti ho angelos kyriu ofTEnai pros manOe kai pros tEn gynaika autu· tote egnO manOe hoti angelos kyriu estin.
Sdz(A):13:21 C D VHI_AAI3S D RA_NSM N2_NSM N2_GSM VV_APN P N_ASM C P RA_ASF N3K_ASF RD_GSM D VZI_AAI3S N_NSM C N2_NSM N2_GSM V9_PAI3S
Sdz(A):13:21 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to add to yet/still the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), toward (+acc,+gen,+dat) ć and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) the woman/wife he/she/it/same then to know i.e. recognize. ć because/that agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to be
Sdz(A):13:21 and not he/she/it-ADD-ed-TO yet/still the (nom) messenger/angel (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) to-be-SEE-ed toward (+acc,+gen,+dat)   and toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) woman/wife (acc) him/it/same (gen) then he/she/it-KNOW-ed   because/that messenger/angel (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-is
Sdz(A):13:21 Sdz(A)_13:21_1 Sdz(A)_13:21_2 Sdz(A)_13:21_3 Sdz(A)_13:21_4 Sdz(A)_13:21_5 Sdz(A)_13:21_6 Sdz(A)_13:21_7 Sdz(A)_13:21_8 Sdz(A)_13:21_9 Sdz(A)_13:21_10 Sdz(A)_13:21_11 Sdz(A)_13:21_12 Sdz(A)_13:21_13 Sdz(A)_13:21_14 Sdz(A)_13:21_15 Sdz(A)_13:21_16 Sdz(A)_13:21_17 Sdz(A)_13:21_18 Sdz(A)_13:21_19 Sdz(A)_13:21_20 Sdz(A)_13:21_21 Sdz(A)_13:21_22
Sdz(A):13:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):13:22 καὶ εἶπεν Μανωε πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ Θανάτῳ ἀποθανούμεθα, ὅτι θεὸν ἑωράκαμεν.
Sdz(A):13:22 And Manoe said to his wife, We shall surely die, because we have seen God. (Judges 13:22 Brenton)
Sdz(A):13:22 Potem rzekł Manoach do żony: «Z całą pewnością pomrzemy, bowiem ujrzeliśmy Boga». (Sdz 13:22 BT_4)
Sdz(A):13:22 καὶ εἶπεν Μανωε πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ Θανάτῳ ἀποθανούμεθα, ὅτι θεὸν ἑωράκαμεν.
Sdz(A):13:22 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό θάνατος, -ου, ὁ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὅτι θεός, -οῦ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
Sdz(A):13:22 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Kobiety/żona On/ona/to/to samo Śmierć By umierać Ponieważ/tamto Bóg  By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Sdz(A):13:22 kai\ ei)=pen *manOe pro\s tE\n gunai=ka au)tou= *Tana/tO| a)poTanou/meTa, o(/ti Teo\n e(Ora/kamen.
Sdz(A):13:22 kai eipen manOe pros tEn gynaika autu TanatO apoTanumeTa, hoti Teon heOrakamen.
Sdz(A):13:22 C VBI_AAI3S N_NSM P RA_ASF N3K_ASF RD_GSM N2_DSM VF2_FMI1P C N2_ASM VX_XAI1P
Sdz(A):13:22 and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) the woman/wife he/she/it/same death to die because/that god [see theology] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Sdz(A):13:22 and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) woman/wife (acc) him/it/same (gen) death (dat) we-will-be-DIE-ed because/that god (acc) we-have-SEE-ed
Sdz(A):13:22 Sdz(A)_13:22_1 Sdz(A)_13:22_2 Sdz(A)_13:22_3 Sdz(A)_13:22_4 Sdz(A)_13:22_5 Sdz(A)_13:22_6 Sdz(A)_13:22_7 Sdz(A)_13:22_8 Sdz(A)_13:22_9 Sdz(A)_13:22_10 Sdz(A)_13:22_11 Sdz(A)_13:22_12
Sdz(A):13:22 x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):13:23 καὶ εἶπεν αὐτῷ ἡ γυνὴ αὐτοῦ Εἰ ἐβούλετο κύριος θανατῶσαι ἡμᾶς, οὐκ ἂν ἐδέξατο ἐκ τῶν χειρῶν ἡμῶν ὁλοκαύτωμα καὶ θυσίαν καὶ οὐκ ἂν ἐφώτισεν ἡμᾶς πάντα ταῦτα καὶ οὐκ ἂν ἀκουστὰ ἐποίησεν ἡμῖν ταῦτα.
Sdz(A):13:23 But his wife said to him, If the Lord were pleased to slay us, he would not have received of our hand a whole-burnt-offering and a meat-offering; and he would not have shewn us all these things, neither would he have caused us to hear all these things as at this time. (Judges 13:23 Brenton)
Sdz(A):13:23 Żona mu odpowiedziała: «Gdyby Pan miał zamiar pozbawić nas życia, nie przyjąłby z rąk naszych całopalenia i ofiary pokarmowej ani też nie okazałby nam tego wszystkiego, ani też nie objawiłby nam teraz takich rzeczy». (Sdz 13:23 BT_4)
Sdz(A):13:23 καὶ εἶπεν αὐτῷ γυνὴ αὐτοῦ Εἰ ἐβούλετο κύριος θανατῶσαι ἡμᾶς, οὐκ ἂν ἐδέξατο ἐκ τῶν χειρῶν ἡμῶν ὁλοκαύτωμα καὶ θυσίαν καὶ οὐκ ἂν ἐφώτισεν ἡμᾶς πάντα ταῦτα καὶ οὐκ ἂν ἀκουστὰ ἐποίησεν ἡμῖν ταῦτα.
Sdz(A):13:23 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό εἰ βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἄν δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό καί θυσία, -ας, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἄν φωτίζω (φωτιζ-, φωτι(ε)·[σ]-/φωτι·σ-, φωτι·σ-, -, πεφωτισ-, φωτισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἄν   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὗτος αὕτη τοῦτο
Sdz(A):13:23 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Kobiety/żona On/ona/to/to samo Jeżeli By planować/decyduj się/zamierzaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zgładzać Ja ??? Przed przydechem mocnym Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By przyjmować Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka; gorzej Ja Ofiara spalana [zobacz holokaust] I też, nawet, mianowicie Ofiara gnębią, poświęcają I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By wyjaśniać oświecaj, wyjaśniaj, rób znany Ja Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By czynić/rób Ja To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Sdz(A):13:23 kai\ ei)=pen au)tO=| E( gunE\ au)tou= *ei) e)bou/leto ku/rios TanatO=sai E(ma=s, ou)k a)/n e)de/Xato e)k tO=n CHeirO=n E(mO=n o(lokau/tOma kai\ Tusi/an kai\ ou)k a)/n e)fO/tisen E(ma=s pa/nta tau=ta kai\ ou)k a)/n a)kousta\ e)poi/Esen E(mi=n tau=ta.
Sdz(A):13:23 kai eipen autO hE gynE autu ei ebuleto kyrios TanatOsai hEmas, uk an edeXato ek tOn CHeirOn hEmOn holokautOma kai Tysian kai uk an efOtisen hEmas panta tauta kai uk an akusta epoiEsen hEmin tauta.
Sdz(A):13:23 C VBI_AAI3S RD_DSM RA_NSF N3K_NSF RD_GSM C V1I_IMI3S N2_NSM VA_AAN RP_AP D x VAI_AMI3S P RA_GPF N3_GPF RP_GP N3M_ASN C N1A_ASF C D x VAI_AAI3S RP_AP A3_APN RD_APN C D x A1_APN VAI_AAI3S RP_DP RD_APN
Sdz(A):13:23 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same the woman/wife he/she/it/same if to plan/determine/intend lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to put to death I οὐχ before rough breathing ever (if ever) to receive out of (+gen) ἐξ before vowels the hand; worse I burnt offering [see holocaust] and also, even, namely sacrifice victimize, immolate and also, even, namely οὐχ before rough breathing ever (if ever) to bring to light enlighten, bring to light, make known I every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely οὐχ before rough breathing ever (if ever) ć to do/make I this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Sdz(A):13:23 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) the (nom) woman/wife (nom) him/it/same (gen) if he/she/it-was-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) to-PUT-TO-DEATH, be-you(sg)-PUT-ed-TO-DEATH!, he/she/it-happens-to-PUT-TO-DEATH (opt) us (acc) not ever he/she/it-was-RECEIVE-ed out of (+gen) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) us (gen) burnt offering (nom|acc|voc) and sacrifice (acc) and not ever he/she/it-LIGHT-ed us (acc) all (nom|acc|voc), every (acc) these (nom|acc) and not ever   he/she/it-DO/MAKE-ed us (dat) these (nom|acc)
Sdz(A):13:23 Sdz(A)_13:23_1 Sdz(A)_13:23_2 Sdz(A)_13:23_3 Sdz(A)_13:23_4 Sdz(A)_13:23_5 Sdz(A)_13:23_6 Sdz(A)_13:23_7 Sdz(A)_13:23_8 Sdz(A)_13:23_9 Sdz(A)_13:23_10 Sdz(A)_13:23_11 Sdz(A)_13:23_12 Sdz(A)_13:23_13 Sdz(A)_13:23_14 Sdz(A)_13:23_15 Sdz(A)_13:23_16 Sdz(A)_13:23_17 Sdz(A)_13:23_18 Sdz(A)_13:23_19 Sdz(A)_13:23_20 Sdz(A)_13:23_21 Sdz(A)_13:23_22 Sdz(A)_13:23_23 Sdz(A)_13:23_24 Sdz(A)_13:23_25 Sdz(A)_13:23_26 Sdz(A)_13:23_27 Sdz(A)_13:23_28 Sdz(A)_13:23_29 Sdz(A)_13:23_30 Sdz(A)_13:23_31 Sdz(A)_13:23_32 Sdz(A)_13:23_33 Sdz(A)_13:23_34 Sdz(A)_13:23_35
Sdz(A):13:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):13:24 καὶ ἔτεκεν ἡ γυνὴ υἱὸν καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Σαμψων· καὶ ηὐλόγησεν αὐτὸν κύριος, καὶ ηὐξήθη τὸ παιδάριον.
Sdz(A):13:24 And the woman brought forth a son, and she called his name Sampson; and the child grew, and the Lord blessed him. (Judges 13:24 Brenton)
Sdz(A):13:24 Porodziła więc owa kobieta syna i nazwała go imieniem Samson. Chłopiec rósł, a Pan mu błogosławił. (Sdz 13:24 BT_4)
Sdz(A):13:24 Καὶ ἔτεκεν γυνὴ υἱὸν καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Σαμψων· καὶ ηὐλόγησεν αὐτὸν κύριος, καὶ ηὐξήθη τὸ παιδάριον.
Sdz(A):13:24 καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό Σαμψών, ὁ καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί αὐξάνω/αὔξω (αυξαν-/αυξ-, αυξη·σ-, αυξη·σ-, -, ηυξη-, αυξη·θ-) ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον)
Sdz(A):13:24 I też, nawet, mianowicie By rodzić Kobiety/żona Syn I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Samson I też, nawet, mianowicie By błogosławić On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By stawać się Dziecka/młody niewolnik
Sdz(A):13:24 *kai\ e)/teken E( gunE\ ui(o\n kai\ e)ka/lesen to\ o)/noma au)tou= *samPSOn· kai\ Eu)lo/gEsen au)to\n ku/rios, kai\ Eu)XE/TE to\ paida/rion.
Sdz(A):13:24 kai eteken hE gynE hyion kai ekalesen to onoma autu samPSOn· kai EulogEsen auton kyrios, kai EuXETE to paidarion.
Sdz(A):13:24 C VBI_AAI3S RA_NSF N3K_NSF N2_ASM C VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM N_NSM C VAI_AAI3S RD_ASM N2_NSM C VCI_API3S RA_NSN N2N_NSN
Sdz(A):13:24 and also, even, namely to give birth the woman/wife son and also, even, namely to call call the name with regard to he/she/it/same Samson and also, even, namely to bless he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to grow the child/young slave
Sdz(A):13:24 and he/she/it-GIVE-ed-BIRTH the (nom) woman/wife (nom) son (acc) and he/she/it-CALL-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) Samson (indecl) and he/she/it-BLESS-ed him/it/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and he/she/it-was-GROW-ed the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc)
Sdz(A):13:24 Sdz(A)_13:24_1 Sdz(A)_13:24_2 Sdz(A)_13:24_3 Sdz(A)_13:24_4 Sdz(A)_13:24_5 Sdz(A)_13:24_6 Sdz(A)_13:24_7 Sdz(A)_13:24_8 Sdz(A)_13:24_9 Sdz(A)_13:24_10 Sdz(A)_13:24_11 Sdz(A)_13:24_12 Sdz(A)_13:24_13 Sdz(A)_13:24_14 Sdz(A)_13:24_15 Sdz(A)_13:24_16 Sdz(A)_13:24_17 Sdz(A)_13:24_18 Sdz(A)_13:24_19
Sdz(A):13:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):13:25 καὶ ἤρξατο πνεῦμα κυρίου συμπορεύεσθαι αὐτῷ ἐν παρεμβολῇ Δαν ἀνὰ μέσον Σαραα καὶ ἀνὰ μέσον Εσθαολ.
Sdz(A):13:25 And the Spirit of the Lord began to go out with him in the camp of Dan, and between Saraa and Esthaol. (Judges 13:25 Brenton)
Sdz(A):13:25 Duch Pana zaś począł na niego oddziaływać w Obozie Dana między Sorea a Esztaol. (Sdz 13:25 BT_4)
Sdz(A):13:25 καὶ ἤρξατο πνεῦμα κυρίου συμπορεύεσθαι αὐτῷ ἐν παρεμβολῇ Δαν ἀνὰ μέσον Σαραα καὶ ἀνὰ μέσον Εσθαολ.
Sdz(A):13:25 καί ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) πνεῦμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] συμ·πορεύομαι (συν+πορευ-, συν+πορευ·σ-, συν+πορευ·σ-, -, -, συν+πορευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ   ἀνά μέσος -η -ον   καί ἀνά μέσος -η -ον  
Sdz(A):13:25 I też, nawet, mianowicie By zaczynać się Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do przychodził razem On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obozu obóz, koszary, armia W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni
Sdz(A):13:25 kai\ E)/rXato pneu=ma kuri/ou sumporeu/esTai au)tO=| e)n parembolE=| *dan a)na\ me/son *saraa kai\ a)na\ me/son *esTaol.
Sdz(A):13:25 kai ErXato pneuma kyriu symporeuesTai autO en parembolE dan ana meson saraa kai ana meson esTaol.
Sdz(A):13:25 C VAI_AMI3S N3M_NSN N2_GSM V1_PMN RD_DSM P N1_DSF N_GSM P A1_ASN N_GS C P A1_ASN N_GS
Sdz(A):13:25 and also, even, namely to begin spirit breath, spiritual utterance, wind lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to came together he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among camp camp, barracks, army ć up/each/by (+acc) middle ć and also, even, namely up/each/by (+acc) middle ć
Sdz(A):13:25 and he/she/it-was-BEGIN-ed spirit (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) to-be-being-CAME TOGETHER-ed him/it/same (dat) in/among/by (+dat) camp (dat)   up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc)   and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc)  
Sdz(A):13:25 Sdz(A)_13:25_1 Sdz(A)_13:25_2 Sdz(A)_13:25_3 Sdz(A)_13:25_4 Sdz(A)_13:25_5 Sdz(A)_13:25_6 Sdz(A)_13:25_7 Sdz(A)_13:25_8 Sdz(A)_13:25_9 Sdz(A)_13:25_10 Sdz(A)_13:25_11 Sdz(A)_13:25_12 Sdz(A)_13:25_13 Sdz(A)_13:25_14 Sdz(A)_13:25_15 Sdz(A)_13:25_16
Sdz(A):13:25 x x x x x x x x x x x x x x x x