Sdz(A):19:1 καὶ ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ βασιλεὺς οὐκ ἦν ἐν Ισραηλ. καὶ ἐγένετο ἀνὴρ Λευίτης παροικῶν ἐν μηροῖς ὄρους Εφραιμ, καὶ ἔλαβεν ὁ ἀνὴρ ἑαυτῷ γυναῖκα παλλακὴν ἐκ Βηθλεεμ Ιουδα.
Sdz(A):19:1 And there was a Levite sojourning in the sides of mount Ephraim, and he took to himself a concubine from Bethleem Juda. (Judges 19:1 Brenton)
Sdz(A):19:1 W owych dniach - nie było wówczas króla w Izraelu - pewien mąż, lewita, mieszkający u stóp góry Efraima, wziął sobie za żonę kobietę z Betlejem judzkiego. (Sdz 19:1 BT_4)
Sdz(A):19:1 Καὶ ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ βασιλεὺς οὐκ ἦν ἐν Ισραηλ. καὶ ἐγένετο ἀνὴρ Λευίτης παροικῶν ἐν μηροῖς ὄρους Εφραιμ, καὶ ἔλαβεν ἀνὴρ ἑαυτῷ γυναῖκα παλλακὴν ἐκ Βηθλεεμ Ιουδα.
Sdz(A):19:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί βασιλεύς, -έως, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν Ἰσραήλ, ὁ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ πάρ·οικος -ον; παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) ἐν μηρός, -οῦ, ὁ ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Ἐφραίμ, ὁ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι   ἐκ Βηθλέεμ, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
Sdz(A):19:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto I też, nawet, mianowicie Król ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Lewita ???; by mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Udo Wchodź Efraim I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Samo /nasz /twój /siebie Kobiety/żona Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Betlejem Judasz/Juda
Sdz(A):19:1 *kai\ e)ge/neto e)n tai=s E(me/rais e)kei/nais kai\ basileu\s ou)k E)=n e)n *israEl. kai\ e)ge/neto a)nE\r *leui/tEs paroikO=n e)n mEroi=s o)/rous *efraim, kai\ e)/laben o( a)nE\r e(autO=| gunai=ka pallakE\n e)k *bETleem *iouda.
Sdz(A):19:1 kai egeneto en tais hEmerais ekeinais kai basileus uk En en israEl. kai egeneto anEr leuitEs paroikOn en mErois orus efraim, kai elaben ho anEr heautO gynaika pallakEn ek bETleem iuda.
Sdz(A):19:1 C VBI_AMI3S P RA_DPF N1A_DPF RD_DPF C N3V_NSM D V9_IAI3S P N_DSM C VBI_AMI3S N3_NSM N1M_NSM A1B_GPM P N2_DPM N3E_GSN N_GSM C VBI_AAI3S RA_NSM N3_NSM RD_DSM N3K_ASF N1_ASF P N_GS N_GSF
Sdz(A):19:1 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that and also, even, namely king οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel and also, even, namely to become become, happen man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Levite ???; to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among thigh mount Ephraim and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". self /our-/your-/themselves woman/wife ć out of (+gen) ἐξ before vowels Bethlehem Judas/Judah
Sdz(A):19:1 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) those (dat) and king (nom) not he/she/it-was in/among/by (+dat) Israel (indecl) and he/she/it-was-BECOME-ed man, husband (nom) Levite (nom) ??? ([Adj] gen); while DWELL-ing--NEAR (nom) in/among/by (+dat) thighs (dat) mount (gen) Ephraim (indecl) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (nom) man, husband (nom) self (dat) woman/wife (acc)   out of (+gen) Bethlehem (indecl) Judas/Judah (gen, voc)
Sdz(A):19:1 Sdz(A)_19:1_1 Sdz(A)_19:1_2 Sdz(A)_19:1_3 Sdz(A)_19:1_4 Sdz(A)_19:1_5 Sdz(A)_19:1_6 Sdz(A)_19:1_7 Sdz(A)_19:1_8 Sdz(A)_19:1_9 Sdz(A)_19:1_10 Sdz(A)_19:1_11 Sdz(A)_19:1_12 Sdz(A)_19:1_13 Sdz(A)_19:1_14 Sdz(A)_19:1_15 Sdz(A)_19:1_16 Sdz(A)_19:1_17 Sdz(A)_19:1_18 Sdz(A)_19:1_19 Sdz(A)_19:1_20 Sdz(A)_19:1_21 Sdz(A)_19:1_22 Sdz(A)_19:1_23 Sdz(A)_19:1_24 Sdz(A)_19:1_25 Sdz(A)_19:1_26 Sdz(A)_19:1_27 Sdz(A)_19:1_28 Sdz(A)_19:1_29 Sdz(A)_19:1_30 Sdz(A)_19:1_31
Sdz(A):19:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):19:2 καὶ ὠργίσθη αὐτῷ ἡ παλλακὴ αὐτοῦ καὶ ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρὸς αὐτῆς εἰς Βηθλεεμ Ιουδα καὶ ἐγένετο ἐκεῖ ἡμέρας τετράμηνον.
Sdz(A):19:2 And his concubine departed from him, and went away from him to the house of her father to Bethleem Juda, and she was there four months. (Judges 19:2 Brenton)
Sdz(A):19:2 Żona go zdradziła i udała się do domu swego ojca w Betlejem judzkim. Tam przebywała przez cztery miesiące. (Sdz 19:2 BT_4)
Sdz(A):19:2 καὶ ὠργίσθη αὐτῷ παλλακὴ αὐτοῦ καὶ ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρὸς αὐτῆς εἰς Βηθλεεμ Ιουδα καὶ ἐγένετο ἐκεῖ ἡμέρας τετράμηνον.
Sdz(A):19:2 καί ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] Βηθλέεμ, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐκεῖ ἡμέρα, -ας -ἡ τετρά·μηνος -ον
Sdz(A):19:2 I też, nawet, mianowicie By robić zły On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odchodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Dom Ojciec On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Betlejem Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Tam Dzień  Czterech miesiąca okres
Sdz(A):19:2 kai\ O)rgi/sTE au)tO=| E( pallakE\ au)tou= kai\ a)pE=lTen a)p’ au)tou= ei)s to\n oi)=kon tou= patro\s au)tE=s ei)s *bETleem *iouda kai\ e)ge/neto e)kei= E(me/ras tetra/mEnon.
Sdz(A):19:2 kai OrgisTE autO hE pallakE autu kai apElTen ap’ autu eis ton oikon tu patros autEs eis bETleem iuda kai egeneto ekei hEmeras tetramEnon.
Sdz(A):19:2 C VSI_API3S RD_DSM RA_NSF N1_NSF RD_GSM C VBI_AAI3S P RD_GSM P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N3_GSM RD_GSF P N_AS N_GSF C VBI_AMI3S D N1A_APF A1B_ASN
Sdz(A):19:2 and also, even, namely to make angry he/she/it/same the ć he/she/it/same and also, even, namely to depart from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same into (+acc) the house the father he/she/it/same into (+acc) Bethlehem Judas/Judah and also, even, namely to become become, happen there day of a four-month period
Sdz(A):19:2 and he/she/it-was-MAKE-ed-ANGRY him/it/same (dat) the (nom)   him/it/same (gen) and he/she/it-DEPART-ed away from (+gen) him/it/same (gen) into (+acc) the (acc) house (acc) the (gen) father (gen) her/it/same (gen) into (+acc) Bethlehem (indecl) Judas/Judah (gen, voc) and he/she/it-was-BECOME-ed there day (gen), days (acc) of a four-month period ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Sdz(A):19:2 Sdz(A)_19:2_1 Sdz(A)_19:2_2 Sdz(A)_19:2_3 Sdz(A)_19:2_4 Sdz(A)_19:2_5 Sdz(A)_19:2_6 Sdz(A)_19:2_7 Sdz(A)_19:2_8 Sdz(A)_19:2_9 Sdz(A)_19:2_10 Sdz(A)_19:2_11 Sdz(A)_19:2_12 Sdz(A)_19:2_13 Sdz(A)_19:2_14 Sdz(A)_19:2_15 Sdz(A)_19:2_16 Sdz(A)_19:2_17 Sdz(A)_19:2_18 Sdz(A)_19:2_19 Sdz(A)_19:2_20 Sdz(A)_19:2_21 Sdz(A)_19:2_22 Sdz(A)_19:2_23 Sdz(A)_19:2_24
Sdz(A):19:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):19:3 καὶ ἀνέστη ὁ ἀνὴρ αὐτῆς καὶ ἐπορεύθη κατόπισθεν αὐτῆς τοῦ λαλῆσαι ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῆς τοῦ διαλλάξαι αὐτὴν ἑαυτῷ καὶ ἀπαγαγεῖν αὐτὴν πάλιν πρὸς αὐτόν, καὶ τὸ παιδάριον αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ καὶ ζεῦγος ὑποζυγίων· καὶ ἐπορεύθη ἕως οἴκου τοῦ πατρὸς αὐτῆς, καὶ εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ τῆς νεάνιδος καὶ παρῆν εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ.
Sdz(A):19:3 And her husband rose up, and went after her to speak kindly to her, to recover her to himself; and he had his young man with him, and a pair of asses; and she brought him into the house of her father; and the father of the damsel saw him, and was well pleased to meet him. (Judges 19:3 Brenton)
Sdz(A):19:3 Udał się więc jej mąż do niej, aby przekonawszy ją sprowadzić z powrotem do siebie. Miał ze sobą swego sługę i parę osłów. Zaprowadziła więc go żona do domu swego ojca. Ojciec młodej kobiety ujrzawszy go bardzo się uradował z jego odwiedzin. (Sdz 19:3 BT_4)
Sdz(A):19:3 καὶ ἀνέστη ἀνὴρ αὐτῆς καὶ ἐπορεύθη κατόπισθεν αὐτῆς τοῦ λαλῆσαι ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῆς τοῦ διαλλάξαι αὐτὴν ἑαυτῷ καὶ ἀπαγαγεῖν αὐτὴν πάλιν πρὸς αὐτόν, καὶ τὸ παιδάριον αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ καὶ ζεῦγος ὑποζυγίων· καὶ ἐπορεύθη ἕως οἴκου τοῦ πατρὸς αὐτῆς, καὶ εἶδεν αὐτὸν πατὴρ τῆς νεάνιδος καὶ παρῆν εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ.
Sdz(A):19:3 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δι·αλλάσσω (δι+αλλασσ-, -, δι+αλλαξ-, -, δι+ηλλασσ-, δι+αλλαγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ καί ἀπ·άγω (απ+αγ-, απ+αξ-, 2nd απ+αγαγ-, -, απ+ηγ-, απ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πάλιν πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) αὐτός αὐτή αὐτό μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί ζεῦγο·ς, -ους, τό ὑπο·ζύγιον, -ου, τό καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ὁ ἡ τό   καί πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] ἀπ·άντησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):19:3 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By iść On/ona/to/to samo By mówić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo By godzić zmianę na wskroś, np. nastawienia On/ona/to/to samo Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie By odciągać On/ona/to/to samo Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dziecka/młody niewolnik On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Jarzma/para Osioł I też, nawet, mianowicie By iść Aż; świtaj Dom; by mieszkać Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo Ojciec I też, nawet, mianowicie By być obecny/tutaj by być obecny, do przyszli Do (+przyspieszenie) Spotykanie On/ona/to/to samo
Sdz(A):19:3 kai\ a)ne/stE o( a)nE\r au)tE=s kai\ e)poreu/TE kato/pisTen au)tE=s tou= lalE=sai e)pi\ tE\n kardi/an au)tE=s tou= dialla/Xai au)tE\n e(autO=| kai\ a)pagagei=n au)tE\n pa/lin pro\s au)to/n, kai\ to\ paida/rion au)tou= met’ au)tou= kai\ DZeu=gos u(poDZugi/On· kai\ e)poreu/TE e(/Os oi)/kou tou= patro\s au)tE=s, kai\ ei)=den au)to\n o( patE\r tE=s nea/nidos kai\ parE=n ei)s a)pa/ntEsin au)tou=.
Sdz(A):19:3 kai anestE ho anEr autEs kai eporeuTE katopisTen autEs tu lalEsai epi tEn kardian autEs tu diallaXai autEn heautO kai apagagein autEn palin pros auton, kai to paidarion autu met’ autu kai DZeugos hypoDZygiOn· kai eporeuTE heOs oiku tu patros autEs, kai eiden auton ho patEr tEs neanidos kai parEn eis apantEsin autu.
Sdz(A):19:3 C VHI_AAI3S RA_NSM N3_NSM RD_GSF C VCI_API3S D RD_GSF RA_GSN VA_AAN P RA_ASF N1A_ASF RD_GSF RA_GSN VA_AAN RD_ASF RD_DSM C VB_AAN RD_ASF D P RD_ASM C RA_NSN N2N_NSN RD_GSM P RD_GSM C N3E_NSN N2N_GPN C VCI_API3S P N2_GSM RA_GSM N3_GSM RD_GSF C VBI_AAI3S RD_ASM RA_NSM N3_NSM RA_GSF N3D_GSF C V9_IAI3S P N3I_ASF RD_GSM
Sdz(A):19:3 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same and also, even, namely to go ć he/she/it/same the to speak upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same the to reconcile change throughout, e.g. of attitude he/she/it/same self /our-/your-/themselves and also, even, namely to lead away he/she/it/same again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely the child/young slave he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely yoke/pair donkey and also, even, namely to go until; dawn house; to dwell the father he/she/it/same and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same the father the ć and also, even, namely to be present/here to be present, to have come into (+acc) meeting he/she/it/same
Sdz(A):19:3 and he/she/it-STand-ed-UP the (nom) man, husband (nom) her/it/same (gen) and he/she/it-was-GO-ed   her/it/same (gen) the (gen) to-SPEAK, be-you(sg)-SPEAK-ed!, he/she/it-happens-to-SPEAK (opt) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) heart (acc) her/it/same (gen) the (gen) to-RECONCILE, be-you(sg)-RECONCILE-ed!, he/she/it-happens-to-RECONCILE (opt) her/it/same (acc) self (dat) and to-LEAD-AWAY her/it/same (acc) again toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc) him/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and yoke/pair (nom|acc|voc) donkeies (gen) and he/she/it-was-GO-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) father (gen) her/it/same (gen) and he/she/it-SEE-ed him/it/same (acc) the (nom) father (nom) the (gen)   and he/she/it-was-BE-ing-PRESENT/HERE into (+acc) meeting (acc) him/it/same (gen)
Sdz(A):19:3 Sdz(A)_19:3_1 Sdz(A)_19:3_2 Sdz(A)_19:3_3 Sdz(A)_19:3_4 Sdz(A)_19:3_5 Sdz(A)_19:3_6 Sdz(A)_19:3_7 Sdz(A)_19:3_8 Sdz(A)_19:3_9 Sdz(A)_19:3_10 Sdz(A)_19:3_11 Sdz(A)_19:3_12 Sdz(A)_19:3_13 Sdz(A)_19:3_14 Sdz(A)_19:3_15 Sdz(A)_19:3_16 Sdz(A)_19:3_17 Sdz(A)_19:3_18 Sdz(A)_19:3_19 Sdz(A)_19:3_20 Sdz(A)_19:3_21 Sdz(A)_19:3_22 Sdz(A)_19:3_23 Sdz(A)_19:3_24 Sdz(A)_19:3_25 Sdz(A)_19:3_26 Sdz(A)_19:3_27 Sdz(A)_19:3_28 Sdz(A)_19:3_29 Sdz(A)_19:3_30 Sdz(A)_19:3_31 Sdz(A)_19:3_32 Sdz(A)_19:3_33 Sdz(A)_19:3_34 Sdz(A)_19:3_35 Sdz(A)_19:3_36 Sdz(A)_19:3_37 Sdz(A)_19:3_38 Sdz(A)_19:3_39 Sdz(A)_19:3_40 Sdz(A)_19:3_41 Sdz(A)_19:3_42 Sdz(A)_19:3_43 Sdz(A)_19:3_44 Sdz(A)_19:3_45 Sdz(A)_19:3_46 Sdz(A)_19:3_47 Sdz(A)_19:3_48 Sdz(A)_19:3_49 Sdz(A)_19:3_50 Sdz(A)_19:3_51 Sdz(A)_19:3_52 Sdz(A)_19:3_53
Sdz(A):19:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):19:4 καὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν ὁ γαμβρὸς αὐτοῦ ὁ πατὴρ τῆς νεάνιδος καὶ ἐκάθισεν μετ’ αὐτοῦ ἡμέρας τρεῖς, καὶ ἔφαγον καὶ ἔπιον καὶ ὕπνωσαν ἐκεῖ.
Sdz(A):19:4 And his father-in-law, the father of the damsel, constrained him, and he stayed with him for three days; and they ate and drank, and lodged there. (Judges 19:4 Brenton)
Sdz(A):19:4 Teść jego, ojciec młodej kobiety, zatrzymał go, tak że pozostał u niego przez trzy dni jedząc, pijąc i nocując tam. (Sdz 19:4 BT_4)
Sdz(A):19:4 καὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν γαμβρὸς αὐτοῦ πατὴρ τῆς νεάνιδος καὶ ἐκάθισεν μετ’ αὐτοῦ ἡμέρας τρεῖς, καὶ ἔφαγον καὶ ἔπιον καὶ ὕπνωσαν ἐκεῖ.
Sdz(A):19:4 καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ὁ ἡ τό   καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό ἡμέρα, -ας -ἡ τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ἔπ·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. επ+ι-/ath. επ+ει-, -, -, -, -, -); πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί ὑπνόω [LXX] (υπν(ο)-, υπνω·σ-, υπνω·σ-, -, -, -) ἐκεῖ
Sdz(A):19:4 I też, nawet, mianowicie By prowadzić do On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo Ojciec I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Dzień Trzy I też, nawet, mianowicie By jeść I też, nawet, mianowicie By natykać się na; by pić I też, nawet, mianowicie By spać Tam
Sdz(A):19:4 kai\ ei)sE/gagen au)to\n o( gambro\s au)tou= o( patE\r tE=s nea/nidos kai\ e)ka/Tisen met’ au)tou= E(me/ras trei=s, kai\ e)/fagon kai\ e)/pion kai\ u(/pnOsan e)kei=.
Sdz(A):19:4 kai eisEgagen auton ho gambros autu ho patEr tEs neanidos kai ekaTisen met’ autu hEmeras treis, kai efagon kai epion kai hypnOsan ekei.
Sdz(A):19:4 C VBI_AAI3S RD_ASM RA_NSM N2_NSM RD_GSM RA_NSM N3_NSM RA_GSF N3D_GSF C VAI_AAI3S P RD_GSM N1A_APF A3_APF C VBI_AAI3P C VBI_AAI3P C VA_AAI3P D
Sdz(A):19:4 and also, even, namely to lead into he/she/it/same the ć he/she/it/same the father the ć and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same day three and also, even, namely to eat and also, even, namely to come upon; to drink and also, even, namely to sleep there
Sdz(A):19:4 and he/she/it-LEAD-ed-INTO him/it/same (acc) the (nom)   him/it/same (gen) the (nom) father (nom) the (gen)   and he/she/it-SIT DOWN-ed after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) day (gen), days (acc) three (acc, nom) and I-EAT-ed, they-EAT-ed and while COME-ing-UPON (nom|acc|voc, voc); I-DRINK-ed, they-DRINK-ed and they-SLEEP-ed, upon SLEEP-ing (nom|acc|voc) there
Sdz(A):19:4 Sdz(A)_19:4_1 Sdz(A)_19:4_2 Sdz(A)_19:4_3 Sdz(A)_19:4_4 Sdz(A)_19:4_5 Sdz(A)_19:4_6 Sdz(A)_19:4_7 Sdz(A)_19:4_8 Sdz(A)_19:4_9 Sdz(A)_19:4_10 Sdz(A)_19:4_11 Sdz(A)_19:4_12 Sdz(A)_19:4_13 Sdz(A)_19:4_14 Sdz(A)_19:4_15 Sdz(A)_19:4_16 Sdz(A)_19:4_17 Sdz(A)_19:4_18 Sdz(A)_19:4_19 Sdz(A)_19:4_20 Sdz(A)_19:4_21 Sdz(A)_19:4_22 Sdz(A)_19:4_23
Sdz(A):19:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):19:5 καὶ ἐγενήθη τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτῃ καὶ ὤρθρισαν τὸ πρωί, καὶ ἀνέστη τοῦ ἀπελθεῖν· καὶ εἶπεν ὁ πατὴρ τῆς νεάνιδος πρὸς τὸν γαμβρὸν αὐτοῦ Στήρισον τὴν καρδίαν σου κλάσματι ἄρτου, καὶ μετὰ τοῦτο πορεύεσθε.
Sdz(A):19:5 And it came to pass on the fourth day that they rose early, and he stood up to depart; and the father of the damsel said to his son-in-law, Strengthen thy heart with a morsel of bread, and afterwards ye shall go. (Judges 19:5 Brenton)
Sdz(A):19:5 Dnia czwartego wstali wcześnie i lewita przygotowywał się do odjazdu. Ale ojciec owej młodej kobiety rzekł do swego zięcia: «Posil się kawałkiem chleba, po czym wyruszycie». (Sdz 19:5 BT_4)
Sdz(A):19:5 καὶ ἐγενήθη τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτῃ καὶ ὤρθρισαν τὸ πρωί, καὶ ἀνέστη τοῦ ἀπελθεῖν· καὶ εἶπεν πατὴρ τῆς νεάνιδος πρὸς τὸν γαμβρὸν αὐτοῦ Στήρισον τὴν καρδίαν σου κλάσματι ἄρτου, καὶ μετὰ τοῦτο πορεύεσθε.
Sdz(A):19:5 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον καί ὀρθρίζω (ορθριζ-, ορθρι(ε)·[σ]-/ορθρι·σ-, ορθρι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πρωΐ καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὁ ἡ τό ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ὁ ἡ τό   πρός ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό στηρίζω (στηριζ-, στηρι(ε)·[σ]-/στηρι·σ-/στηριξ-, στηρι·σ-/στηριξ-, εστηρι·κ-, εστηρι-/εστηρισ-/εστηριγ-, στηρισ·θ-/στηριχ·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κλάσμα[τ], -ατος, τό ἄρτος, -ου, ὁ καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)
Sdz(A):19:5 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Dzień Czwarty I też, nawet, mianowicie By przychodzić wcześnie rano Wcześnie I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych By odchodzić I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ojciec Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Do popieranego podtrzymuj, znacz bojami, podpieraj, opieraj, udowadniał Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) Łamany mięsa fragment Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By iść
Sdz(A):19:5 kai\ e)genE/TE tE=| E(me/ra| tE=| teta/rtE| kai\ O)/rTrisan to\ prOi/, kai\ a)ne/stE tou= a)pelTei=n· kai\ ei)=pen o( patE\r tE=s nea/nidos pro\s to\n gambro\n au)tou= *stE/rison tE\n kardi/an sou kla/smati a)/rtou, kai\ meta\ tou=to poreu/esTe.
Sdz(A):19:5 kai egenETE tE hEmera tE tetartE kai OrTrisan to prOi, kai anestE tu apelTein· kai eipen ho patEr tEs neanidos pros ton gambron autu stErison tEn kardian su klasmati artu, kai meta tuto poreuesTe.
Sdz(A):19:5 C VCI_API3S RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF C VAI_AAI3P RA_ASN D C VHI_AAI3S RA_GSN VB_AAN C VBI_AAI3S RA_NSM N3_NSM RA_GSF N3D_GSF P RA_ASM N2_ASM RD_GSM VA_AAD2S RA_ASF N1A_ASF RP_GS N3M_DSN N2_GSM C P RD_ASN V1_PMI2P
Sdz(A):19:5 and also, even, namely to become become, happen the day the fourth and also, even, namely to come early in the morning the early and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect the to depart and also, even, namely to say/tell the father the ć toward (+acc,+gen,+dat) the ć he/she/it/same to supported uphold, buoy, buttress, base, substantiated the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) broken meat fragment bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to go
Sdz(A):19:5 and he/she/it-was-BECOME-ed the (dat) day (dat) the (dat) fourth (dat) and they-COME EARLY IN THE MORNING-ed the (nom|acc) early and he/she/it-STand-ed-UP the (gen) to-DEPART and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) father (nom) the (gen)   toward (+acc,+gen,+dat) the (acc)   him/it/same (gen) do-SUPPORTED-you(sg)!, going-to-SUPPORTED (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) heart (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) broken meat (dat) bread (gen) and after (+acc), with (+gen) this (nom|acc) you(pl)-are-being-GO-ed, be-you(pl)-being-GO-ed!
Sdz(A):19:5 Sdz(A)_19:5_1 Sdz(A)_19:5_2 Sdz(A)_19:5_3 Sdz(A)_19:5_4 Sdz(A)_19:5_5 Sdz(A)_19:5_6 Sdz(A)_19:5_7 Sdz(A)_19:5_8 Sdz(A)_19:5_9 Sdz(A)_19:5_10 Sdz(A)_19:5_11 Sdz(A)_19:5_12 Sdz(A)_19:5_13 Sdz(A)_19:5_14 Sdz(A)_19:5_15 Sdz(A)_19:5_16 Sdz(A)_19:5_17 Sdz(A)_19:5_18 Sdz(A)_19:5_19 Sdz(A)_19:5_20 Sdz(A)_19:5_21 Sdz(A)_19:5_22 Sdz(A)_19:5_23 Sdz(A)_19:5_24 Sdz(A)_19:5_25 Sdz(A)_19:5_26 Sdz(A)_19:5_27 Sdz(A)_19:5_28 Sdz(A)_19:5_29 Sdz(A)_19:5_30 Sdz(A)_19:5_31 Sdz(A)_19:5_32 Sdz(A)_19:5_33 Sdz(A)_19:5_34
Sdz(A):19:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):19:6 καὶ ἐκάθισαν καὶ ἔφαγον ἀμφότεροι ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ ἔπιον· καὶ εἶπεν ὁ πατὴρ τῆς νεάνιδος πρὸς τὸν ἄνδρα Ἀρξάμενος αὐλίσθητι, καὶ ἀγαθυνθήτω ἡ καρδία σου.
Sdz(A):19:6 So they two sat down together and ate and drank: and the father of the damsel said to her husband, Tarry now the night, and let thy heart be merry. (Judges 19:6 Brenton)
Sdz(A):19:6 Gdy zasiedli do stołu i posilali się obaj razem, i pili, ojciec młodej kobiety rzekł do jej męża: «Zostań, proszę, jeszcze przez noc, a niech serce twoje się raduje». (Sdz 19:6 BT_4)
Sdz(A):19:6 καὶ ἐκάθισαν καὶ ἔφαγον ἀμφότεροι ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ ἔπιον· καὶ εἶπεν πατὴρ τῆς νεάνιδος πρὸς τὸν ἄνδρα Ἀρξάμενος αὐλίσθητι, καὶ ἀγαθυνθήτω καρδία σου.
Sdz(A):19:6 καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἀμφότεροι -αι -α ἐπί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἔπ·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. επ+ι-/ath. επ+ει-, -, -, -, -, -); πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ὁ ἡ τό   πρός ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) αὐλίζομαι (αυλιζ-, -, -, -, -, αυλισ·θ-) καί ἀγαθύνω [LXX] (αγαθυν-, -, αγαθυν·[σ]-, -, -, αγαθυν·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Sdz(A):19:6 I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź I też, nawet, mianowicie By jeść Obaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By natykać się na; by pić I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ojciec Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By zaczynać się By spędzać {By wydawać} noc I też, nawet, mianowicie Do ??? Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg)
Sdz(A):19:6 kai\ e)ka/Tisan kai\ e)/fagon a)mfo/teroi e)pi\ to\ au)to\ kai\ e)/pion· kai\ ei)=pen o( patE\r tE=s nea/nidos pro\s to\n a)/ndra *)arXa/menos au)li/sTEti, kai\ a)gaTunTE/tO E( kardi/a sou.
Sdz(A):19:6 kai ekaTisan kai efagon amfoteroi epi to auto kai epion· kai eipen ho patEr tEs neanidos pros ton andra arXamenos aulisTEti, kai agaTynTEtO hE kardia su.
Sdz(A):19:6 C VAI_AAI3P C VBI_AAI3P A1A_NPM P RA_ASN RD_ASN C VBI_AAI3P C VBI_AAI3S RA_NSM N3_NSM RA_GSF N3D_GSF P RA_ASM N3_ASM VA_AMPNSM VC_APD2S C VC_APD3S RA_NSF N1A_NSF RP_GS
Sdz(A):19:6 and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge and also, even, namely to eat both upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the he/she/it/same and also, even, namely to come upon; to drink and also, even, namely to say/tell the father the ć toward (+acc,+gen,+dat) the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to begin to spend the night and also, even, namely to ??? the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg)
Sdz(A):19:6 and they-SIT DOWN-ed and I-EAT-ed, they-EAT-ed both (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) it/same (nom|acc) and while COME-ing-UPON (nom|acc|voc, voc); I-DRINK-ed, they-DRINK-ed and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) father (nom) the (gen)   toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) man, husband (acc) upon being-BEGIN-ed (nom) be-you(sg)-SPEND-ed-THE-NIGHT! and let-him/her/it-be-???-ed! the (nom) heart (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Sdz(A):19:6 Sdz(A)_19:6_1 Sdz(A)_19:6_2 Sdz(A)_19:6_3 Sdz(A)_19:6_4 Sdz(A)_19:6_5 Sdz(A)_19:6_6 Sdz(A)_19:6_7 Sdz(A)_19:6_8 Sdz(A)_19:6_9 Sdz(A)_19:6_10 Sdz(A)_19:6_11 Sdz(A)_19:6_12 Sdz(A)_19:6_13 Sdz(A)_19:6_14 Sdz(A)_19:6_15 Sdz(A)_19:6_16 Sdz(A)_19:6_17 Sdz(A)_19:6_18 Sdz(A)_19:6_19 Sdz(A)_19:6_20 Sdz(A)_19:6_21 Sdz(A)_19:6_22 Sdz(A)_19:6_23 Sdz(A)_19:6_24 Sdz(A)_19:6_25 Sdz(A)_19:6_26
Sdz(A):19:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):19:7 καὶ ἀνέστη ὁ ἀνὴρ ἀπελθεῖν· καὶ ἐβιάσατο αὐτὸν ὁ γαμβρὸς αὐτοῦ, καὶ πάλιν ηὐλίσθη ἐκεῖ.
Sdz(A):19:7 And the man rose up to depart; but his father-in-law constrained him, and he stayed and lodged there. (Judges 19:7 Brenton)
Sdz(A):19:7 Gdy człowiek ten mimo to wstał, chcąc przecież wybrać się w drogę, teść przymusił go, tak że pozostał tam jeszcze jedną noc. (Sdz 19:7 BT_4)
Sdz(A):19:7 καὶ ἀνέστη ἀνὴρ ἀπελθεῖν· καὶ ἐβιάσατο αὐτὸν γαμβρὸς αὐτοῦ, καὶ πάλιν ηὐλίσθη ἐκεῖ.
Sdz(A):19:7 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί βιάζω (βιαζ-, -, βια·σ-, -, -, βιασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί πάλιν αὐλίζομαι (αυλιζ-, -, -, -, -, αυλισ·θ-) ἐκεῖ
Sdz(A):19:7 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By odchodzić I też, nawet, mianowicie By znosić voilence (bądź przymusowy) On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj By spędzać {By wydawać} noc Tam
Sdz(A):19:7 kai\ a)ne/stE o( a)nE\r a)pelTei=n· kai\ e)bia/sato au)to\n o( gambro\s au)tou=, kai\ pa/lin Eu)li/sTE e)kei=.
Sdz(A):19:7 kai anestE ho anEr apelTein· kai ebiasato auton ho gambros autu, kai palin EulisTE ekei.
Sdz(A):19:7 C VHI_AAI3S RA_NSM N3_NSM VB_AAN C VAI_AMI3S RD_ASM RA_NSM N2_NSM RD_GSM C D VCI_API3S D
Sdz(A):19:7 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to depart and also, even, namely to suffer voilence (be forced) he/she/it/same the ć he/she/it/same and also, even, namely again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore to spend the night there
Sdz(A):19:7 and he/she/it-STand-ed-UP the (nom) man, husband (nom) to-DEPART and he/she/it-was-SUFFER VOILENCE-ed him/it/same (acc) the (nom)   him/it/same (gen) and again he/she/it-was-SPEND-ed-THE-NIGHT there
Sdz(A):19:7 Sdz(A)_19:7_1 Sdz(A)_19:7_2 Sdz(A)_19:7_3 Sdz(A)_19:7_4 Sdz(A)_19:7_5 Sdz(A)_19:7_6 Sdz(A)_19:7_7 Sdz(A)_19:7_8 Sdz(A)_19:7_9 Sdz(A)_19:7_10 Sdz(A)_19:7_11 Sdz(A)_19:7_12 Sdz(A)_19:7_13 Sdz(A)_19:7_14 Sdz(A)_19:7_15
Sdz(A):19:7 x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):19:8 καὶ ὤρθρισεν τὸ πρωῒ τῇ ἡμέρᾳ τῇ πέμπτῃ τοῦ ἀπελθεῖν· καὶ εἶπεν ὁ πατὴρ τῆς νεάνιδος Στήρισον τὴν καρδίαν σου ἄρτῳ καὶ στρατεύθητι, ἕως κλίνῃ ἡ ἡμέρα· καὶ ἔφαγον καὶ ἔπιον ἀμφότεροι.
Sdz(A):19:8 And he rose early in the morning on the fifth day to depart; and the father of the damsel said, Strengthen now thine heart, and quit thyself as a soldier till the day decline; and the two ate. (Judges 19:8 Brenton)
Sdz(A):19:8 Dnia piątego wstał znów bardzo wcześnie chcąc wyruszyć w drogę. I znów ojciec młodej kobiety powiedział do niego: «Posil się przedtem, proszę cię». I zwlekali aż do schyłku dnia, biesiadując we dwóch. (Sdz 19:8 BT_4)
Sdz(A):19:8 καὶ ὤρθρισεν τὸ πρωῒ τῇ ἡμέρᾳ τῇ πέμπτῃ τοῦ ἀπελθεῖν· καὶ εἶπεν πατὴρ τῆς νεάνιδος Στήρισον τὴν καρδίαν σου ἄρτῳ καὶ στρατεύθητι, ἕως κλίνῃ ἡμέρα· καὶ ἔφαγον καὶ ἔπιον ἀμφότεροι.
Sdz(A):19:8 καί ὀρθρίζω (ορθριζ-, ορθρι(ε)·[σ]-/ορθρι·σ-, ορθρι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πρωΐ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό πέμπτος -η -ον ὁ ἡ τό ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ὁ ἡ τό   στηρίζω (στηριζ-, στηρι(ε)·[σ]-/στηρι·σ-/στηριξ-, στηρι·σ-/στηριξ-, εστηρι·κ-, εστηρι-/εστηρισ-/εστηριγ-, στηρισ·θ-/στηριχ·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἄρτος, -ου, ὁ καί στρατεύω (στρατευ-, -, στρατευ·σ-, -, -, στρατευ·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω κλίνη, -ης, ἡ; κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ἔπ·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. επ+ι-/ath. επ+ει-, -, -, -, -, -); πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ἀμφότεροι -αι -α
Sdz(A):19:8 I też, nawet, mianowicie By przychodzić wcześnie rano Wcześnie Dzień Piąty By odchodzić I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ojciec Do popieranego podtrzymuj, znacz bojami, podpieraj, opieraj, udowadniał Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. I też, nawet, mianowicie By wykonywać rolę apostolatu ucznia (z jego ciężkimi obowiązkami i funkcje)Pokrewny biernik (?????????, Stare słowo od, w N.T. tylko tutaj i 2Co 10:3) z ???????? (Drugi osoby pojedynczy średni obecny tryb łączący z Aż; świtaj Łóżko; by zginać/zmniejszanie się [zobacz nachylenie, opadaj, leż] Dzień I też, nawet, mianowicie By jeść I też, nawet, mianowicie By natykać się na; by pić Obaj
Sdz(A):19:8 kai\ O)/rTrisen to\ prOi\+ tE=| E(me/ra| tE=| pe/mptE| tou= a)pelTei=n· kai\ ei)=pen o( patE\r tE=s nea/nidos *stE/rison tE\n kardi/an sou a)/rtO| kai\ strateu/TEti, e(/Os kli/nE| E( E(me/ra· kai\ e)/fagon kai\ e)/pion a)mfo/teroi.
Sdz(A):19:8 kai OrTrisen to prO+i tE hEmera tE pemptE tu apelTein· kai eipen ho patEr tEs neanidos stErison tEn kardian su artO kai strateuTEti, heOs klinE hE hEmera· kai efagon kai epion amfoteroi.
Sdz(A):19:8 C VAI_AAI3S RA_ASN D RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF RA_GSM VB_AAN C VBI_AAI3S RA_NSM N3_NSM RA_GSF N3D_GSF VA_AAD2S RA_ASF N1A_ASF RP_GS N2_DSM C VC_APD2S P VA_AAS3S RA_NSF N1A_NSF C VBI_AAI3P C VBI_AAI3P A1A_NPM
Sdz(A):19:8 and also, even, namely to come early in the morning the early the day the fifth the to depart and also, even, namely to say/tell the father the ć to supported uphold, buoy, buttress, base, substantiated the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely to execute the apostolate role of a disciple (with its arduous duties and functions)Cognate accusative (στρατειαν, old word from, in N.T. only here and 2Co 10:3) with στρατευη (second person singular middle present subjunctive of until; dawn bed; to bend/wane [see incline, decline, recline] the day and also, even, namely to eat and also, even, namely to come upon; to drink both
Sdz(A):19:8 and he/she/it-COME EARLY IN THE MORNING-ed the (nom|acc) early the (dat) day (dat) the (dat) fifth (dat) the (gen) to-DEPART and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) father (nom) the (gen)   do-SUPPORTED-you(sg)!, going-to-SUPPORTED (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) heart (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) bread (dat) and be-you(sg)-EXECUTE THE APOSTOLATE-ed! until; dawn (nom|voc), dawns (acc) bed (dat); you(sg)-are-being-BEND/WANE-ed, he/she/it-should-be-BEND/WANE-ing, you(sg)-should-be-being-BEND/WANE-ed, he/she/it-should-BEND/WANE, you(sg)-should-be-BEND/WANE-ed the (nom) day (nom|voc) and I-EAT-ed, they-EAT-ed and while COME-ing-UPON (nom|acc|voc, voc); I-DRINK-ed, they-DRINK-ed both (nom|voc)
Sdz(A):19:8 Sdz(A)_19:8_1 Sdz(A)_19:8_2 Sdz(A)_19:8_3 Sdz(A)_19:8_4 Sdz(A)_19:8_5 Sdz(A)_19:8_6 Sdz(A)_19:8_7 Sdz(A)_19:8_8 Sdz(A)_19:8_9 Sdz(A)_19:8_10 Sdz(A)_19:8_11 Sdz(A)_19:8_12 Sdz(A)_19:8_13 Sdz(A)_19:8_14 Sdz(A)_19:8_15 Sdz(A)_19:8_16 Sdz(A)_19:8_17 Sdz(A)_19:8_18 Sdz(A)_19:8_19 Sdz(A)_19:8_20 Sdz(A)_19:8_21 Sdz(A)_19:8_22 Sdz(A)_19:8_23 Sdz(A)_19:8_24 Sdz(A)_19:8_25 Sdz(A)_19:8_26 Sdz(A)_19:8_27 Sdz(A)_19:8_28 Sdz(A)_19:8_29 Sdz(A)_19:8_30 Sdz(A)_19:8_31 Sdz(A)_19:8_32
Sdz(A):19:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):19:9 καὶ ἀνέστη ὁ ἀνὴρ τοῦ ἀπελθεῖν, αὐτὸς καὶ ἡ παλλακὴ αὐτοῦ καὶ τὸ παιδάριον αὐτοῦ· καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ γαμβρὸς αὐτοῦ ὁ πατὴρ τῆς νεάνιδος Ἰδοὺ δὴ εἰς ἑσπέραν κέκλικεν ἡ ἡμέρα· κατάλυσον ὧδε ἔτι σήμερον, καὶ ἀγαθυνθήτω ἡ καρδία σου, καὶ ὀρθριεῖτε αὔριον εἰς τὴν ὁδὸν ὑμῶν, καὶ ἀπελεύσῃ εἰς τὸ σκήνωμά σου.
Sdz(A):19:9 And the man rose up to depart, he and his concubine, and his young man; but his father-in-law the father of the damsel said to him, Behold now, the day has declined toward evening; lodge here, an let thy heart rejoice; and ye shall rise early to-morrow for your journey, and thou shalt go to thy habitation. (Judges 19:9 Brenton)
Sdz(A):19:9 I wstał ów mąż, aby udać się w drogę wraz ze swą żoną i sługą, gdy teść, ojciec młodej kobiety, rzekł do niego: «Oto dzień się nachylił już ku wieczorowi, pozostań więc na noc tutaj, a niech serce twoje się raduje. Jutro wczesnym rankiem wyprawicie się w drogę i udasz się do swego domu». (Sdz 19:9 BT_4)
Sdz(A):19:9 καὶ ἀνέστη ἀνὴρ τοῦ ἀπελθεῖν, αὐτὸς καὶ παλλακὴ αὐτοῦ καὶ τὸ παιδάριον αὐτοῦ· καὶ εἶπεν αὐτῷ γαμβρὸς αὐτοῦ πατὴρ τῆς νεάνιδος Ἰδοὺ δὴ εἰς ἑσπέραν κέκλικεν ἡμέρα· κατάλυσον ὧδε ἔτι σήμερον, καὶ ἀγαθυνθήτω καρδία σου, καὶ ὀρθριεῖτε αὔριον εἰς τὴν ὁδὸν ὑμῶν, καὶ ἀπελεύσῃ εἰς τὸ σκήνωμά σου.
Sdz(A):19:9 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ὁ ἡ τό   ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δή εἰς[1] ἑσπέρα, -ας, ἡ κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-) ὧδε ἔτι σήμερον καί ἀγαθύνω [LXX] (αγαθυν-, -, αγαθυν·[σ]-, -, -, αγαθυν·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὀρθρίζω (ορθριζ-, ορθρι(ε)·[σ]-/ορθρι·σ-, ορθρι·σ-, -, -, -) αὔριον εἰς[1] ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό σκήνωμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Sdz(A):19:9 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By odchodzić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dziecka/młody niewolnik On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo Ojciec By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Naprawdę Do (+przyspieszenie) Wieczór By zginać/zmniejszanie się [zobacz nachylenie, opadaj, leż] Dzień By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca Tutaj Jeszcze/jeszcze Dzisiaj dzień I też, nawet, mianowicie Do ??? Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By przychodzić wcześnie rano Następny dnia/jutro Do (+przyspieszenie) Drogi {Sposobu}/droga Ty I też, nawet, mianowicie By odchodzić Do (+przyspieszenie) Mieszkanie, zamieszkiwanie Ty; twój/twój(sg)
Sdz(A):19:9 kai\ a)ne/stE o( a)nE\r tou= a)pelTei=n, au)to\s kai\ E( pallakE\ au)tou= kai\ to\ paida/rion au)tou=· kai\ ei)=pen au)tO=| o( gambro\s au)tou= o( patE\r tE=s nea/nidos *)idou\ dE\ ei)s e(spe/ran ke/kliken E( E(me/ra· kata/luson O(=de e)/ti sE/meron, kai\ a)gaTunTE/tO E( kardi/a sou, kai\ o)rTriei=te au)/rion ei)s tE\n o(do\n u(mO=n, kai\ a)peleu/sE| ei)s to\ skE/nOma/ sou.
Sdz(A):19:9 kai anestE ho anEr tu apelTein, autos kai hE pallakE autu kai to paidarion autu· kai eipen autO ho gambros autu ho patEr tEs neanidos idu dE eis hesperan kekliken hE hEmera· katalyson hOde eti sEmeron, kai agaTynTEtO hE kardia su, kai orTrieite aurion eis tEn hodon hymOn, kai apeleusE eis to skEnOma su.
Sdz(A):19:9 C VHI_AAI3S RA_NSM N3_NSM RA_GSN VB_AAN RD_NSM C RA_NSF N1_NSF RD_GSM C RA_NSN N2N_NSN RD_GSM C VBI_AAI3S RD_DSM RA_NSM N2_NSM RD_GSM RA_NSM N3_NSM RA_GSF N3D_GSF I x P N1A_ASF VX_XAI3S RA_NSF N1A_NSF VA_AAD2S D D D C VC_APD3S RA_NSF N1A_NSF RP_GS C VF2_FAI2P D P RA_ASF N2_ASF RP_GP C VF_FMI2S P RA_ASN N3M_ASN RP_GS
Sdz(A):19:9 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the to depart he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same and also, even, namely the child/young slave he/she/it/same and also, even, namely to say/tell he/she/it/same the ć he/she/it/same the father the ć to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), indeed into (+acc) evening to bend/wane [see incline, decline, recline] the day to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end here yet/still today day and also, even, namely to ??? the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) and also, even, namely to come early in the morning next day/tomorrow into (+acc) the way/road you and also, even, namely to depart into (+acc) the lodging, habitation you; your/yours(sg)
Sdz(A):19:9 and he/she/it-STand-ed-UP the (nom) man, husband (nom) the (gen) to-DEPART he/it/same (nom) and the (nom)   him/it/same (gen) and the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) the (nom)   him/it/same (gen) the (nom) father (nom) the (gen)   be-you(sg)-SEE-ed! indeed into (+acc) evening (acc) he/she/it-has-BEND/WANE-ed the (nom) day (nom|voc) do-ABOLISH-you(sg)!, going-to-ABOLISH (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) here yet/still today and let-him/her/it-be-???-ed! the (nom) heart (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(pl)-will-COME EARLY IN THE MORNING next day/tomorrow into (+acc) the (acc) way/road (acc) you(pl) (gen) and you(sg)-will-be-DEPART-ed into (+acc) the (nom|acc) lodging, habitation (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Sdz(A):19:9 Sdz(A)_19:9_1 Sdz(A)_19:9_2 Sdz(A)_19:9_3 Sdz(A)_19:9_4 Sdz(A)_19:9_5 Sdz(A)_19:9_6 Sdz(A)_19:9_7 Sdz(A)_19:9_8 Sdz(A)_19:9_9 Sdz(A)_19:9_10 Sdz(A)_19:9_11 Sdz(A)_19:9_12 Sdz(A)_19:9_13 Sdz(A)_19:9_14 Sdz(A)_19:9_15 Sdz(A)_19:9_16 Sdz(A)_19:9_17 Sdz(A)_19:9_18 Sdz(A)_19:9_19 Sdz(A)_19:9_20 Sdz(A)_19:9_21 Sdz(A)_19:9_22 Sdz(A)_19:9_23 Sdz(A)_19:9_24 Sdz(A)_19:9_25 Sdz(A)_19:9_26 Sdz(A)_19:9_27 Sdz(A)_19:9_28 Sdz(A)_19:9_29 Sdz(A)_19:9_30 Sdz(A)_19:9_31 Sdz(A)_19:9_32 Sdz(A)_19:9_33 Sdz(A)_19:9_34 Sdz(A)_19:9_35 Sdz(A)_19:9_36 Sdz(A)_19:9_37 Sdz(A)_19:9_38 Sdz(A)_19:9_39 Sdz(A)_19:9_40 Sdz(A)_19:9_41 Sdz(A)_19:9_42 Sdz(A)_19:9_43 Sdz(A)_19:9_44 Sdz(A)_19:9_45 Sdz(A)_19:9_46 Sdz(A)_19:9_47 Sdz(A)_19:9_48 Sdz(A)_19:9_49 Sdz(A)_19:9_50 Sdz(A)_19:9_51 Sdz(A)_19:9_52 Sdz(A)_19:9_53 Sdz(A)_19:9_54
Sdz(A):19:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):19:10 καὶ οὐκ ἠθέλησεν ὁ ἀνὴρ αὐλισθῆναι καὶ ἀνέστη καὶ ἀπῆλθεν, καὶ παρεγένοντο ἕως κατέναντι Ιεβους [αὕτη ἐστὶν Ιερουσαλημ], καὶ μετ’ αὐτοῦ ζεῦγος ὑποζυγίων ἐπισεσαγμένων, καὶ ἡ παλλακὴ αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ.
Sdz(A):19:10 But the man would not lodge there, but he arose and departed, and came to the part opposite Jebus, (this is Jerusalem,) and there was with him a pair of asses saddled, and his concubine was with him. (Judges 19:10 Brenton)
Sdz(A):19:10 Lecz człowiek ten odmówił pozostania na noc, ruszył w drogę i przybył aż do Jebus - to jest do Jerozolimy. Miał ze sobą dwa osły obładowane oraz swoją żonę i sługę. (Sdz 19:10 BT_4)
Sdz(A):19:10 καὶ οὐκ ἠθέλησεν ἀνὴρ αὐλισθῆναι καὶ ἀνέστη καὶ ἀπῆλθεν, καὶ παρεγένοντο ἕως κατέναντι Ιεβους [αὕτη ἐστὶν Ιερουσαλημ], καὶ μετ’ αὐτοῦ ζεῦγος ὑποζυγίων ἐπισεσαγμένων, καὶ παλλακὴ αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ.
Sdz(A):19:10 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐλίζομαι (αυλιζ-, -, -, -, -, αυλισ·θ-) καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω κατ·έν·αντι   οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί μετά αὐτός αὐτή αὐτό ζεῦγο·ς, -ους, τό ὑπο·ζύγιον, -ου, τό   καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό μετά αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):19:10 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By spędzać {By wydawać} noc I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By odchodzić I też, nawet, mianowicie By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Aż; świtaj Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Jarzma/para Osioł I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Sdz(A):19:10 kai\ ou)k E)Te/lEsen o( a)nE\r au)lisTE=nai kai\ a)ne/stE kai\ a)pE=lTen, kai\ parege/nonto e(/Os kate/nanti *iebous [au(/tE e)sti\n *ierousalEm], kai\ met’ au)tou= DZeu=gos u(poDZugi/On e)pisesagme/nOn, kai\ E( pallakE\ au)tou= met’ au)tou=.
Sdz(A):19:10 kai uk ETelEsen ho anEr aulisTEnai kai anestE kai apElTen, kai paregenonto heOs katenanti iebus [hautE estin ierusalEm], kai met’ autu DZeugos hypoDZygiOn episesagmenOn, kai hE pallakE autu met’ autu.
Sdz(A):19:10 C D VAI_AAI3S RA_NSM N3_NSM VC_APN C VHI_AAI3S C VBI_AAI3S C VBI_AMI3P C P N_GSF RD_NSF V9_PAI3S N_NSF C P RD_GSM N3E_NSN N2N_GPN VS_XPPGPN C RA_NSF N1_NSF RD_GSM P RD_GSM
Sdz(A):19:10 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to want want, wish, desire the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to spend the night and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to depart and also, even, namely to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near until; dawn opposite/in the presence of (+gen) ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be Jerusalem [city of] and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same yoke/pair donkey ć and also, even, namely the ć he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
Sdz(A):19:10 and not he/she/it-WANT-ed the (nom) man, husband (nom) to-be-SPEND-ed-THE-NIGHT and he/she/it-STand-ed-UP and he/she/it-DEPART-ed and they-were-COME-ed-INTO-BEING until; dawn (nom|voc), dawns (acc) opposite/in the presence of (+gen)   this (nom) he/she/it-is Jerusalem (indecl) and after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) yoke/pair (nom|acc|voc) donkeies (gen)   and the (nom)   him/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen)
Sdz(A):19:10 Sdz(A)_19:10_1 Sdz(A)_19:10_2 Sdz(A)_19:10_3 Sdz(A)_19:10_4 Sdz(A)_19:10_5 Sdz(A)_19:10_6 Sdz(A)_19:10_7 Sdz(A)_19:10_8 Sdz(A)_19:10_9 Sdz(A)_19:10_10 Sdz(A)_19:10_11 Sdz(A)_19:10_12 Sdz(A)_19:10_13 Sdz(A)_19:10_14 Sdz(A)_19:10_15 Sdz(A)_19:10_16 Sdz(A)_19:10_17 Sdz(A)_19:10_18 Sdz(A)_19:10_19 Sdz(A)_19:10_20 Sdz(A)_19:10_21 Sdz(A)_19:10_22 Sdz(A)_19:10_23 Sdz(A)_19:10_24 Sdz(A)_19:10_25 Sdz(A)_19:10_26 Sdz(A)_19:10_27 Sdz(A)_19:10_28 Sdz(A)_19:10_29 Sdz(A)_19:10_30
Sdz(A):19:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):19:11 ἔτι αὐτῶν ὄντων κατὰ Ιεβους καὶ ἡ ἡμέρα κεκλικυῖα σφόδρα· καὶ εἶπεν τὸ παιδάριον πρὸς τὸν κύριον αὐτοῦ Δεῦρο δὴ καὶ ἐκκλίνωμεν εἰς τὴν πόλιν τοῦ Ιεβουσαίου ταύτην καὶ αὐλισθῶμεν ἐν αὐτῇ.
Sdz(A):19:11 And they came as far as Jebus: and the day had far advanced, and the young man said to his master, Come, I pray thee, and let us turn aside to this city of the Jebusites, and let us lodge in it. (Judges 19:11 Brenton)
Sdz(A):19:11 Gdy mijali Jebus, a dzień się już bardzo nachylił, rzekł sługa do swego pana: «Chodź, proszę, a skręcimy do tego miasta Jebusytów i przenocujemy w nim». (Sdz 19:11 BT_4)
Sdz(A):19:11 ἔτι αὐτῶν ὄντων κατὰ Ιεβους καὶ ἡμέρα κεκλικυῖα σφόδρα· καὶ εἶπεν τὸ παιδάριον πρὸς τὸν κύριον αὐτοῦ Δεῦρο δὴ καὶ ἐκκλίνωμεν εἰς τὴν πόλιν τοῦ Ιεβουσαίου ταύτην καὶ αὐλισθῶμεν ἐν αὐτῇ.
Sdz(A):19:11 ἔτι αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κατά   καί ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-) σφόδρα καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) πρός ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό δεῦρο δή καί ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό   οὗτος αὕτη τοῦτο καί αὐλίζομαι (αυλιζ-, -, -, -, -, αυλισ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):19:11 Jeszcze/jeszcze On/ona/to/to samo By być W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Dzień By zginać/zmniejszanie się [zobacz nachylenie, opadaj, leż] Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Dziecka/młody niewolnik Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo Przychodź!/Tutaj i teraz Naprawdę I też, nawet, mianowicie By cofać się/unikaj Do (+przyspieszenie) Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By spędzać {By wydawać} noc W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Sdz(A):19:11 e)/ti au)tO=n o)/ntOn kata\ *iebous kai\ E( E(me/ra keklikui=a sfo/dra· kai\ ei)=pen to\ paida/rion pro\s to\n ku/rion au)tou= *deu=ro dE\ kai\ e)kkli/nOmen ei)s tE\n po/lin tou= *iebousai/ou tau/tEn kai\ au)lisTO=men e)n au)tE=|.
Sdz(A):19:11 eti autOn ontOn kata iebus kai hE hEmera keklikyia sfodra· kai eipen to paidarion pros ton kyrion autu deuro dE kai ekklinOmen eis tEn polin tu iebusaiu tautEn kai aulisTOmen en autE.
Sdz(A):19:11 D RD_GPM V9_PAPGPM P N_ASF C RA_NSF N1A_NSF VX_XAPNSF D C VBI_AAI3S RA_NSN N2N_NSN P RA_ASM N2_ASM RD_GSM D x C V1_PAS1P P RA_ASF N3I_ASF RA_GSM N2_GSM RD_ASF C VC_APS1P P RD_DSF
Sdz(A):19:11 yet/still he/she/it/same to be down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing ć and also, even, namely the day to bend/wane [see incline, decline, recline] vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to say/tell the child/young slave toward (+acc,+gen,+dat) the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same come!/here and now indeed and also, even, namely to recoil/avoid into (+acc) the city the ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to spend the night in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Sdz(A):19:11 yet/still them/same (gen) let-them-be! (classical), while being (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen)   and the (nom) day (nom|voc) having BEND/WANE-ed (nom|voc) vehement, and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) come!/here and now indeed and we-should-be-RECOIL/AVOID-ing, we-should-RECOIL/AVOID into (+acc) the (acc) city (acc) the (gen)   this (acc) and we-should-be-SPEND-ed-THE-NIGHT in/among/by (+dat) her/it/same (dat)
Sdz(A):19:11 Sdz(A)_19:11_1 Sdz(A)_19:11_2 Sdz(A)_19:11_3 Sdz(A)_19:11_4 Sdz(A)_19:11_5 Sdz(A)_19:11_6 Sdz(A)_19:11_7 Sdz(A)_19:11_8 Sdz(A)_19:11_9 Sdz(A)_19:11_10 Sdz(A)_19:11_11 Sdz(A)_19:11_12 Sdz(A)_19:11_13 Sdz(A)_19:11_14 Sdz(A)_19:11_15 Sdz(A)_19:11_16 Sdz(A)_19:11_17 Sdz(A)_19:11_18 Sdz(A)_19:11_19 Sdz(A)_19:11_20 Sdz(A)_19:11_21 Sdz(A)_19:11_22 Sdz(A)_19:11_23 Sdz(A)_19:11_24 Sdz(A)_19:11_25 Sdz(A)_19:11_26 Sdz(A)_19:11_27 Sdz(A)_19:11_28 Sdz(A)_19:11_29 Sdz(A)_19:11_30 Sdz(A)_19:11_31 Sdz(A)_19:11_32
Sdz(A):19:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):19:12 καὶ εἶπεν ὁ κύριος αὐτοῦ πρὸς αὐτόν Οὐ μὴ ἐκκλίνω εἰς πόλιν ἀλλοτρίου, ἣ οὐκ ἔστιν ἐκ τῶν υἱῶν Ισραηλ, καὶ παρελευσόμεθα ἕως Γαβαα.
Sdz(A):19:12 And his master said to him, We will not turn aside to a strange city, where there is not one of the children of Israel, but we will pass on as far as Gabaa. (Judges 19:12 Brenton)
Sdz(A):19:12 Lecz jego pan dał mu taką odpowiedź: «Nie skręcajmy do miasta cudzoziemców, nie pochodzących z rodu Izraela, ale idźmy aż do Gibea». (Sdz 19:12 BT_4)
Sdz(A):19:12 καὶ εἶπεν κύριος αὐτοῦ πρὸς αὐτόν Οὐ μὴ ἐκκλίνω εἰς πόλιν ἀλλοτρίου, οὐκ ἔστιν ἐκ τῶν υἱῶν Ισραηλ, καὶ παρελευσόμεθα ἕως Γαβαα.
Sdz(A):19:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό πρός αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) εἰς[1] πόλις, -εως, ἡ ἀλλότριος -ία -ον ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω  
Sdz(A):19:12 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Nie By cofać się/unikaj Do (+przyspieszenie) Miasto Innego/inni Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn Izrael I też, nawet, mianowicie By mijać mijaj, obok, albo przeszły Aż; świtaj
Sdz(A):19:12 kai\ ei)=pen o( ku/rios au)tou= pro\s au)to/n *ou) mE\ e)kkli/nO ei)s po/lin a)llotri/ou, E(\ ou)k e)/stin e)k tO=n ui(O=n *israEl, kai\ pareleuso/meTa e(/Os *gabaa.
Sdz(A):19:12 kai eipen ho kyrios autu pros auton u mE ekklinO eis polin allotriu, hE uk estin ek tOn hyiOn israEl, kai pareleusomeTa heOs gabaa.
Sdz(A):19:12 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RD_GSM P RD_ASM D D V1_PAI1S P N3I_ASF A1A_GSM RR_NSF D V9_PAI3S P RA_GPM N2_GPM N_GSM C VF_FMI1P P N_GSF
Sdz(A):19:12 and also, even, namely to say/tell the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same οὐχ before rough breathing not to recoil/avoid into (+acc) city of another/others who/whom/which οὐχ before rough breathing to be out of (+gen) ἐξ before vowels the son Israel and also, even, namely to pass by go by, beside, or past until; dawn ć
Sdz(A):19:12 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) him/it/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) not not I-am-RECOIL/AVOID-ing, I-should-be-RECOIL/AVOID-ing, I-will-RECOIL/AVOID, I-should-RECOIL/AVOID into (+acc) city (acc) of another/others (gen) who/whom/which (nom) not he/she/it-is out of (+gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) and we-will-be-PASS BY-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc)  
Sdz(A):19:12 Sdz(A)_19:12_1 Sdz(A)_19:12_2 Sdz(A)_19:12_3 Sdz(A)_19:12_4 Sdz(A)_19:12_5 Sdz(A)_19:12_6 Sdz(A)_19:12_7 Sdz(A)_19:12_8 Sdz(A)_19:12_9 Sdz(A)_19:12_10 Sdz(A)_19:12_11 Sdz(A)_19:12_12 Sdz(A)_19:12_13 Sdz(A)_19:12_14 Sdz(A)_19:12_15 Sdz(A)_19:12_16 Sdz(A)_19:12_17 Sdz(A)_19:12_18 Sdz(A)_19:12_19 Sdz(A)_19:12_20 Sdz(A)_19:12_21 Sdz(A)_19:12_22 Sdz(A)_19:12_23 Sdz(A)_19:12_24
Sdz(A):19:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):19:13 καὶ εἶπεν τῷ παιδαρίῳ αὐτοῦ Δεῦρο καὶ εἰσέλθωμεν εἰς ἕνα τῶν τόπων καὶ αὐλισθῶμεν ἐν Γαβαα ἢ ἐν Ραμα.
Sdz(A):19:13 And he said to his young man, Come, and let us draw nigh to one of the places, and we will lodge in Gabaa or in Rama. (Judges 19:13 Brenton)
Sdz(A):19:13 Nadto rzekł jeszcze do swego sługi: «Jedźmy i starajmy się dotrzeć do jednej z tych miejscowości, aby przenocować, do Gibea albo do Rama». (Sdz 19:13 BT_4)
Sdz(A):19:13 καὶ εἶπεν τῷ παιδαρίῳ αὐτοῦ Δεῦρο καὶ εἰσέλθωμεν εἰς ἕνα τῶν τόπων καὶ αὐλισθῶμεν ἐν Γαβαα ἐν Ραμα.
Sdz(A):19:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) αὐτός αὐτή αὐτό δεῦρο καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ καί αὐλίζομαι (αυλιζ-, -, -, -, -, αυλισ·θ-) ἐν   ἤ[1] ἐν Ῥαμά, ὁ
Sdz(A):19:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Dziecka/młody niewolnik On/ona/to/to samo Przychodź!/Tutaj i teraz I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Jeden Miejsce I też, nawet, mianowicie By spędzać {By wydawać} noc W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Albo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rama
Sdz(A):19:13 kai\ ei)=pen tO=| paidari/O| au)tou= *deu=ro kai\ ei)se/lTOmen ei)s e(/na tO=n to/pOn kai\ au)lisTO=men e)n *gabaa E)\ e)n *rama.
Sdz(A):19:13 kai eipen tO paidariO autu deuro kai eiselTOmen eis hena tOn topOn kai aulisTOmen en gabaa E en rama.
Sdz(A):19:13 C VBI_AAI3S RA_DSN N2N_DSN RD_GSM D C VB_AAS1P P A3_ASM RA_GPM N2_GPM C VC_APS1P P N_DSF C P N_DS
Sdz(A):19:13 and also, even, namely to say/tell the child/young slave he/she/it/same come!/here and now and also, even, namely to enter into (+acc) one the place and also, even, namely to spend the night in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć or in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Rama
Sdz(A):19:13 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) child/young slave (dat) him/it/same (gen) come!/here and now and we-should-ENTER into (+acc) one (acc) the (gen) places (gen) and we-should-be-SPEND-ed-THE-NIGHT in/among/by (+dat)   or in/among/by (+dat) Rama (indecl)
Sdz(A):19:13 Sdz(A)_19:13_1 Sdz(A)_19:13_2 Sdz(A)_19:13_3 Sdz(A)_19:13_4 Sdz(A)_19:13_5 Sdz(A)_19:13_6 Sdz(A)_19:13_7 Sdz(A)_19:13_8 Sdz(A)_19:13_9 Sdz(A)_19:13_10 Sdz(A)_19:13_11 Sdz(A)_19:13_12 Sdz(A)_19:13_13 Sdz(A)_19:13_14 Sdz(A)_19:13_15 Sdz(A)_19:13_16 Sdz(A)_19:13_17 Sdz(A)_19:13_18 Sdz(A)_19:13_19
Sdz(A):19:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):19:14 καὶ παρῆλθον καὶ ἀπῆλθον· ἔδυ γὰρ ὁ ἥλιος ἐχόμενα τῆς Γαβαα, ἥ ἐστιν τοῦ Βενιαμιν.
Sdz(A):19:14 And they passed by and went on, and the sun went down upon them near to Gabaa, which is in Benjamin. (Judges 19:14 Brenton)
Sdz(A):19:14 Ruszyli więc dalej. Tymczasem słońce im zaszło przy Gibea, które należy do pokolenia Beniamina. (Sdz 19:14 BT_4)
Sdz(A):19:14 καὶ παρῆλθον καὶ ἀπῆλθον· ἔδυ γὰρ ἥλιος ἐχόμενα τῆς Γαβαα, ἐστιν τοῦ Βενιαμιν.
Sdz(A):19:14 καί παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -) γάρ ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό Βενιαμ(ε)ίν, ὁ
Sdz(A):19:14 I też, nawet, mianowicie By mijać mijaj, obok, albo przeszły I też, nawet, mianowicie By odchodzić By umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX. Dla odtąd, jak Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja By mieć Kto/, który/, który By być Beniamin
Sdz(A):19:14 kai\ parE=lTon kai\ a)pE=lTon· e)/du ga\r o( E(/lios e)CHo/mena tE=s *gabaa, E(/ e)stin tou= *beniamin.
Sdz(A):19:14 kai parElTon kai apElTon· edy gar ho hElios eCHomena tEs gabaa, hE estin tu beniamin.
Sdz(A):19:14 C VBI_AAI3P C VBI_AAI3P VBI_AAI3S x RA_NSM N2_NSM V1_PPPAPN RA_GSF N_GSF RR_NSF V9_PAI3S RA_GSM N_GSM
Sdz(A):19:14 and also, even, namely to pass by go by, beside, or past and also, even, namely to depart to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. for since, as the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry to have the ć who/whom/which to be the Benjamin
Sdz(A):19:14 and I-PASS BY-ed, they-PASS BY-ed and I-DEPART-ed, they-DEPART-ed he/she/it-SET-ed for the (nom) sun (nom) while being-HAVE-ed (nom|acc|voc) the (gen)   who/whom/which (nom) he/she/it-is the (gen) Benjamin (indecl)
Sdz(A):19:14 Sdz(A)_19:14_1 Sdz(A)_19:14_2 Sdz(A)_19:14_3 Sdz(A)_19:14_4 Sdz(A)_19:14_5 Sdz(A)_19:14_6 Sdz(A)_19:14_7 Sdz(A)_19:14_8 Sdz(A)_19:14_9 Sdz(A)_19:14_10 Sdz(A)_19:14_11 Sdz(A)_19:14_12 Sdz(A)_19:14_13 Sdz(A)_19:14_14 Sdz(A)_19:14_15
Sdz(A):19:14 x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):19:15 καὶ ἐξέκλιναν ἐκεῖ τοῦ εἰσελθεῖν καταλῦσαι ἐν Γαβαα· καὶ εἰσῆλθον καὶ ἐκάθισαν ἐν τῇ πλατείᾳ τῆς πόλεως, καὶ οὐκ ἔστιν ἀνὴρ ὁ συνάγων αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον καταλῦσαι.
Sdz(A):19:15 And they turned aside thence to go in to lodge in Gabaa; and they went in, and sat down in the street of the city, and there was no one who conducted them into a house to lodge. (Judges 19:15 Brenton)
Sdz(A):19:15 Skręcili więc tam, aby przenocować w Gibea. Lewita, wszedłszy do miasta, zatrzymał się na placu, gdyż nie było nikogo, kto by ich przyjął do domu i udzielił noclegu. (Sdz 19:15 BT_4)
Sdz(A):19:15 καὶ ἐξέκλιναν ἐκεῖ τοῦ εἰσελθεῖν καταλῦσαι ἐν Γαβαα· καὶ εἰσῆλθον καὶ ἐκάθισαν ἐν τῇ πλατείᾳ τῆς πόλεως, καὶ οὐκ ἔστιν ἀνὴρ συνάγων αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον καταλῦσαι.
Sdz(A):19:15 καί ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ἐκεῖ ὁ ἡ τό εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-) ἐν   καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό πλατεῖα, -ας, ἡ; πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-)
Sdz(A):19:15 I też, nawet, mianowicie By cofać się/unikaj Tam By wchodzić By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By wchodzić I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obszerny szeroko; obszerny ponieważ kozły nie utrzymują się blisko razem w stadzie jak owca robią w stadzie, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; szeroko Miasto I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By zbierać się razem On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Dom By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca
Sdz(A):19:15 kai\ e)Xe/klinan e)kei= tou= ei)selTei=n katalu=sai e)n *gabaa· kai\ ei)sE=lTon kai\ e)ka/Tisan e)n tE=| platei/a| tE=s po/leOs, kai\ ou)k e)/stin a)nE\r o( suna/gOn au)tou\s ei)s to\n oi)=kon katalu=sai.
Sdz(A):19:15 kai eXeklinan ekei tu eiselTein katalysai en gabaa· kai eisElTon kai ekaTisan en tE plateia tEs poleOs, kai uk estin anEr ho synagOn autus eis ton oikon katalysai.
Sdz(A):19:15 C VAI_AAI3P D RA_GSN VB_AAN VA_AAN P N_DSF C VBI_AAI3P C VAI_AAI3P P RA_DSF A3U_DSF RA_GSF N3I_GSF C D V9_PAI3S N3_NSM RA_NSM V1_PAPNSM RD_APM P RA_ASM N2_ASM VA_AAN
Sdz(A):19:15 and also, even, namely to recoil/avoid there the to enter to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely to enter and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the broad wide; broad because goats do not keep close together in the herd as sheep do in the flock, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; wide the city and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the to gather together he/she/it/same into (+acc) the house to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end
Sdz(A):19:15 and they-RECOIL/AVOID-ed there the (gen) to-ENTER to-ABOLISH, be-you(sg)-ABOLISH-ed!, he/she/it-happens-to-ABOLISH (opt) in/among/by (+dat)   and I-ENTER-ed, they-ENTER-ed and they-SIT DOWN-ed in/among/by (+dat) the (dat) broad (dat); wide ([Adj] dat) the (gen) city (gen) and not he/she/it-is man, husband (nom) the (nom) while GATHER TOGETHER-ing (nom) them/same (acc) into (+acc) the (acc) house (acc) to-ABOLISH, be-you(sg)-ABOLISH-ed!, he/she/it-happens-to-ABOLISH (opt)
Sdz(A):19:15 Sdz(A)_19:15_1 Sdz(A)_19:15_2 Sdz(A)_19:15_3 Sdz(A)_19:15_4 Sdz(A)_19:15_5 Sdz(A)_19:15_6 Sdz(A)_19:15_7 Sdz(A)_19:15_8 Sdz(A)_19:15_9 Sdz(A)_19:15_10 Sdz(A)_19:15_11 Sdz(A)_19:15_12 Sdz(A)_19:15_13 Sdz(A)_19:15_14 Sdz(A)_19:15_15 Sdz(A)_19:15_16 Sdz(A)_19:15_17 Sdz(A)_19:15_18 Sdz(A)_19:15_19 Sdz(A)_19:15_20 Sdz(A)_19:15_21 Sdz(A)_19:15_22 Sdz(A)_19:15_23 Sdz(A)_19:15_24 Sdz(A)_19:15_25 Sdz(A)_19:15_26 Sdz(A)_19:15_27 Sdz(A)_19:15_28
Sdz(A):19:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):19:16 καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ πρεσβύτης εἰσῆλθεν ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἀγροῦ ἑσπέρας· καὶ ὁ ἀνὴρ ἐξ ὄρους Εφραιμ, καὶ αὐτὸς παρῴκει ἐν Γαβαα, καὶ οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου υἱοὶ Βενιαμιν.
Sdz(A):19:16 And behold, an old man came out of the field from his work in the evening; and the man was of mount Ephraim, and he sojourned in Gabaa, and the men of the place were sons of Benjamin. (Judges 19:16 Brenton)
Sdz(A):19:16 Tymczasem pewien starzec wracał wieczorem ze swojej pracy w polu. Człowiek ten pochodził z góry Efraima i w Gibea był przybyszem, gdyż mieszkańcy tego miasta byli Beniaminitami. (Sdz 19:16 BT_4)
Sdz(A):19:16 καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ πρεσβύτης εἰσῆλθεν ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἀγροῦ ἑσπέρας· καὶ ἀνὴρ ἐξ ὄρους Εφραιμ, καὶ αὐτὸς παρῴκει ἐν Γαβαα, καὶ οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου υἱοὶ Βενιαμιν.
Sdz(A):19:16 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ πρεσβύτης, -ου, ὁ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ ἑσπέρα, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐκ ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Ἐφραίμ, ὁ καί αὐτός αὐτή αὐτό παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) ἐν   καί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ
Sdz(A):19:16 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Stary/postarzał człowiek By wchodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Praca On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Pole Wieczór I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wchodź Efraim I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Miejsce Syn Beniamin
Sdz(A):19:16 kai\ i)dou\ a)nE\r presbu/tEs ei)sE=lTen a)po\ tO=n e)/rgOn au)tou= e)k tou= a)grou= e(spe/ras· kai\ o( a)nE\r e)X o)/rous *efraim, kai\ au)to\s parO/|kei e)n *gabaa, kai\ oi( a)/ndres tou= to/pou ui(oi\ *beniamin.
Sdz(A):19:16 kai idu anEr presbytEs eisElTen apo tOn ergOn autu ek tu agru hesperas· kai ho anEr eX orus efraim, kai autos parOkei en gabaa, kai hoi andres tu topu hyioi beniamin.
Sdz(A):19:16 C I N3_NSM N1M_NSM VBI_AAI3S P RA_GPN N2N_GPN RD_GSM P RA_GSM N2_GSM N1A_GSF C RA_NSM N3_NSM P N3E_GSN N_GSM C RD_NSM V2I_IAI3S P N_DSF C RA_NPM N3_NPM RA_GSM N2_GSM N2_NPM N_GSM
Sdz(A):19:16 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". old/aged man to enter from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the work he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the field evening and also, even, namely the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". out of (+gen) ἐξ before vowels mount Ephraim and also, even, namely he/she/it/same to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the place son Benjamin
Sdz(A):19:16 and be-you(sg)-SEE-ed! man, husband (nom) old/aged man (nom) he/she/it-ENTER-ed away from (+gen) the (gen) works (gen) him/it/same (gen) out of (+gen) the (gen) field (gen) evening (gen), evenings (acc) and the (nom) man, husband (nom) out of (+gen) mount (gen) Ephraim (indecl) and he/it/same (nom) he/she/it-was-DWELL-ing--NEAR in/among/by (+dat)   and the (nom) men, husbands (nom|voc) the (gen) place (gen) sons (nom|voc) Benjamin (indecl)
Sdz(A):19:16 Sdz(A)_19:16_1 Sdz(A)_19:16_2 Sdz(A)_19:16_3 Sdz(A)_19:16_4 Sdz(A)_19:16_5 Sdz(A)_19:16_6 Sdz(A)_19:16_7 Sdz(A)_19:16_8 Sdz(A)_19:16_9 Sdz(A)_19:16_10 Sdz(A)_19:16_11 Sdz(A)_19:16_12 Sdz(A)_19:16_13 Sdz(A)_19:16_14 Sdz(A)_19:16_15 Sdz(A)_19:16_16 Sdz(A)_19:16_17 Sdz(A)_19:16_18 Sdz(A)_19:16_19 Sdz(A)_19:16_20 Sdz(A)_19:16_21 Sdz(A)_19:16_22 Sdz(A)_19:16_23 Sdz(A)_19:16_24 Sdz(A)_19:16_25 Sdz(A)_19:16_26 Sdz(A)_19:16_27 Sdz(A)_19:16_28 Sdz(A)_19:16_29 Sdz(A)_19:16_30 Sdz(A)_19:16_31
Sdz(A):19:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):19:17 καὶ ἀναβλέψας τοῖς ὀφθαλμοῖς εἶδεν τὸν ἄνδρα τὸν ὁδοιπόρον ἐν τῇ πλατείᾳ τῆς πόλεως· καὶ εἶπεν ὁ ἀνὴρ ὁ πρεσβύτης Ποῦ πορεύῃ καὶ πόθεν ἔρχῃ;
Sdz(A):19:17 And he lifted up his eyes, and saw a traveller in the street of the city; and the old man said to him, Whither goest thou, and whence comest thou? (Judges 19:17 Brenton)
Sdz(A):19:17 Podniósł oczy i zauważył podróżnego na placu. «Dokąd idziesz i skąd przybyłeś?» - zapytał go starzec. (Sdz 19:17 BT_4)
Sdz(A):19:17 καὶ ἀναβλέψας τοῖς ὀφθαλμοῖς εἶδεν τὸν ἄνδρα τὸν ὁδοιπόρον ἐν τῇ πλατείᾳ τῆς πόλεως· καὶ εἶπεν ἀνὴρ πρεσβύτης Ποῦ πορεύῃ καὶ πόθεν ἔρχῃ;
Sdz(A):19:17 καί ἀνα·βλέπω (ανα+βλεπ-, ανα+βλεψ-, ανα+βλεψ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό   ἐν ὁ ἡ τό πλατεῖα, -ας, ἡ; πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό πρεσβύτης, -ου, ὁ ποῦ[1] πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί πό·θεν; πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)
Sdz(A):19:17 I też, nawet, mianowicie By widzieć (wyglądaj, otrzymuj widok) Oko By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obszerny szeroko; obszerny ponieważ kozły nie utrzymują się blisko razem w stadzie jak owca robią w stadzie, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; szeroko Miasto I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Stary/postarzał człowiek Gdzie By iść I też, nawet, mianowicie Skąd; by pić By przychodzić
Sdz(A):19:17 kai\ a)nable/PSas toi=s o)fTalmoi=s ei)=den to\n a)/ndra to\n o(doipo/ron e)n tE=| platei/a| tE=s po/leOs· kai\ ei)=pen o( a)nE\r o( presbu/tEs *pou= poreu/E| kai\ po/Ten e)/rCHE|;
Sdz(A):19:17 kai anablePSas tois ofTalmois eiden ton andra ton hodoiporon en tE plateia tEs poleOs· kai eipen ho anEr ho presbytEs pu poreuE kai poTen erCHE;
Sdz(A):19:17 C VA_AAPNSM RA_DPM N2_DPM VBI_AAI3S RA_ASM N3_ASM RA_ASM A1B_ASM P RA_DSF A3U_DSF RA_GSF N3I_GSF C VBI_AAI3S RA_NSM N3_NSM RA_NSM N1M_NSM D V1_PMI2S C D V1_PMI2S
Sdz(A):19:17 and also, even, namely to see (look, receive sight) the eye to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the broad wide; broad because goats do not keep close together in the herd as sheep do in the flock, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; wide the city and also, even, namely to say/tell the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the old/aged man where to go and also, even, namely from where; to drink to come
Sdz(A):19:17 and upon SEE-ing (nom|voc) the (dat) eyes (dat) he/she/it-SEE-ed the (acc) man, husband (acc) the (acc)   in/among/by (+dat) the (dat) broad (dat); wide ([Adj] dat) the (gen) city (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) man, husband (nom) the (nom) old/aged man (nom) where you(sg)-are-being-GO-ed, he/she/it-should-be-GO-ing, you(sg)-should-be-being-GO-ed and from where; upon being-DRINK-ed (nom|acc|voc) you(sg)-are-being-COME-ed, you(sg)-should-be-being-COME-ed
Sdz(A):19:17 Sdz(A)_19:17_1 Sdz(A)_19:17_2 Sdz(A)_19:17_3 Sdz(A)_19:17_4 Sdz(A)_19:17_5 Sdz(A)_19:17_6 Sdz(A)_19:17_7 Sdz(A)_19:17_8 Sdz(A)_19:17_9 Sdz(A)_19:17_10 Sdz(A)_19:17_11 Sdz(A)_19:17_12 Sdz(A)_19:17_13 Sdz(A)_19:17_14 Sdz(A)_19:17_15 Sdz(A)_19:17_16 Sdz(A)_19:17_17 Sdz(A)_19:17_18 Sdz(A)_19:17_19 Sdz(A)_19:17_20 Sdz(A)_19:17_21 Sdz(A)_19:17_22 Sdz(A)_19:17_23 Sdz(A)_19:17_24 Sdz(A)_19:17_25
Sdz(A):19:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):19:18 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Διαβαίνομεν ἡμεῖς ἐκ Βηθλεεμ τῆς Ιουδα ἕως μηρῶν ὄρους τοῦ Εφραιμ· ἐγὼ δὲ ἐκεῖθέν εἰμι καὶ ἐπορεύθην ἕως Βηθλεεμ Ιουδα, καὶ εἰς τὸν οἶκόν μου ἐγὼ ἀποτρέχω, καὶ οὐκ ἔστιν ἀνὴρ συνάγων με εἰς τὴν οἰκίαν·
Sdz(A):19:18 And he said to him, We are passing by from Bethleem Juda to the sides of mount Ephraim: I am from thence, and I went as far as Bethleem Juda, and I am going home, and there is no man to take me into his house. (Judges 19:18 Brenton)
Sdz(A):19:18 Ten odparł: «Wracamy z Betlejem judzkiego w strony góry Efraima, skąd pochodzę. Odwiedziłem Betlejem judzkie, a teraz wracam do domu i nie mam nikogo, kto by mnie przyjął pod dach. (Sdz 19:18 BT_4)
Sdz(A):19:18 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Διαβαίνομεν ἡμεῖς ἐκ Βηθλεεμ τῆς Ιουδα ἕως μηρῶν ὄρους τοῦ Εφραιμ· ἐγὼ δὲ ἐκεῖθέν εἰμι καὶ ἐπορεύθην ἕως Βηθλεεμ Ιουδα, καὶ εἰς τὸν οἶκόν μου ἐγὼ ἀποτρέχω, καὶ οὐκ ἔστιν ἀνὴρ συνάγων με εἰς τὴν οἰκίαν·
Sdz(A):19:18 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ Βηθλέεμ, ἡ ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω μηρός, -οῦ, ὁ ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό Ἐφραίμ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ ἐκεῖ·θεν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω Βηθλέεμ, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος)
Sdz(A):19:18 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By przechodzić Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Betlejem Judasz/Juda Aż; świtaj Udo Wchodź Efraim Ja zaś Stamtąd By iść; by być I też, nawet, mianowicie By iść Aż; świtaj Betlejem Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Dom Ja Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By zbierać się razem Ja Do (+przyspieszenie) Dom
Sdz(A):19:18 kai\ ei)=pen pro\s au)to/n *diabai/nomen E(mei=s e)k *bETleem tE=s *iouda e(/Os mErO=n o)/rous tou= *efraim· e)gO\ de\ e)kei=Te/n ei)mi kai\ e)poreu/TEn e(/Os *bETleem *iouda, kai\ ei)s to\n oi)=ko/n mou e)gO\ a)potre/CHO, kai\ ou)k e)/stin a)nE\r suna/gOn me ei)s tE\n oi)ki/an·
Sdz(A):19:18 kai eipen pros auton diabainomen hEmeis ek bETleem tEs iuda heOs mErOn orus tu efraim· egO de ekeiTen eimi kai eporeuTEn heOs bETleem iuda, kai eis ton oikon mu egO apotreCHO, kai uk estin anEr synagOn me eis tEn oikian·
Sdz(A):19:18 C VBI_AAI3S P RD_ASM V1_PAI1P RP_NP P N_DS RA_GSF N_GSF P N2_GPM N3E_GSN RA_GSM N_GSM RP_NS x D V9_PAI1S C VCI_API1S P N_GS N_GSF C P RA_ASM N2_ASM RP_GS RP_NS V1_PAI1S C D V9_PAI3S N3_NSM V1_PAPNSM RP_AS P RA_ASF N1A_ASF
Sdz(A):19:18 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to cross over I out of (+gen) ἐξ before vowels Bethlehem the Judas/Judah until; dawn thigh mount the Ephraim I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] from there to go; to be and also, even, namely to go until; dawn Bethlehem Judas/Judah and also, even, namely into (+acc) the house I I ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to gather together I into (+acc) the house
Sdz(A):19:18 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) we-are-CROSS-ing-OVER we (nom) out of (+gen) Bethlehem (indecl) the (gen) Judas/Judah (gen, voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) thighs (gen) mount (gen) the (gen) Ephraim (indecl) I (nom) Yet from there I-am-GO-ing; I-am and I-was-GO-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) Bethlehem (indecl) Judas/Judah (gen, voc) and into (+acc) the (acc) house (acc) me (gen) I (nom)   and not he/she/it-is man, husband (nom) while GATHER TOGETHER-ing (nom) me (acc) into (+acc) the (acc) house (acc)
Sdz(A):19:18 Sdz(A)_19:18_1 Sdz(A)_19:18_2 Sdz(A)_19:18_3 Sdz(A)_19:18_4 Sdz(A)_19:18_5 Sdz(A)_19:18_6 Sdz(A)_19:18_7 Sdz(A)_19:18_8 Sdz(A)_19:18_9 Sdz(A)_19:18_10 Sdz(A)_19:18_11 Sdz(A)_19:18_12 Sdz(A)_19:18_13 Sdz(A)_19:18_14 Sdz(A)_19:18_15 Sdz(A)_19:18_16 Sdz(A)_19:18_17 Sdz(A)_19:18_18 Sdz(A)_19:18_19 Sdz(A)_19:18_20 Sdz(A)_19:18_21 Sdz(A)_19:18_22 Sdz(A)_19:18_23 Sdz(A)_19:18_24 Sdz(A)_19:18_25 Sdz(A)_19:18_26 Sdz(A)_19:18_27 Sdz(A)_19:18_28 Sdz(A)_19:18_29 Sdz(A)_19:18_30 Sdz(A)_19:18_31 Sdz(A)_19:18_32 Sdz(A)_19:18_33 Sdz(A)_19:18_34 Sdz(A)_19:18_35 Sdz(A)_19:18_36 Sdz(A)_19:18_37 Sdz(A)_19:18_38 Sdz(A)_19:18_39 Sdz(A)_19:18_40
Sdz(A):19:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):19:19 καί γε ἄχυρα καὶ χορτάσματα ὑπάρχει τοῖς ὄνοις ἡμῶν, καί γε ἄρτος καὶ οἶνος ὑπάρχει μοι καὶ τῇ δούλῃ σου καὶ τῷ παιδαρίῳ τοῖς δούλοις σου, οὐκ ἔστιν ὑστέρημα παντὸς πράγματος.
Sdz(A):19:19 Yet is there straw and food for our asses, and bread and wine for me and my handmaid and the young man with thy servants; there is no want of anything. (Judges 19:19 Brenton)
Sdz(A):19:19 Mamy słomę i żywność dla naszych osłów oraz chleb i wino dla siebie, dla twej służebnicy i dla tego młodego człowieka, który idzie z twoim sługą. Nie brak mi niczego». (Sdz 19:19 BT_4)
Sdz(A):19:19 καί γε ἄχυρα καὶ χορτάσματα ὑπάρχει τοῖς ὄνοις ἡμῶν, καί γε ἄρτος καὶ οἶνος ὑπάρχει μοι καὶ τῇ δούλῃ σου καὶ τῷ παιδαρίῳ τοῖς δούλοις σου, οὐκ ἔστιν ὑστέρημα παντὸς πράγματος.
Sdz(A):19:19 καί γέ ἄχυρον, -ου, τό καί χόρτασμα[τ], -ατος, τό ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνος, -ου, ὁ and ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί γέ ἄρτος, -ου, ὁ καί οἶνος, -ου, ὁ ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὑστέρημα[τ], -ατος, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πρᾶγμα[τ], -ατος, τό
Sdz(A):19:19 I też, nawet, mianowicie ??? Plewy I też, nawet, mianowicie Żywność By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Osła/osioł Ja I też, nawet, mianowicie ??? Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. I też, nawet, mianowicie Wino By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Ja I też, nawet, mianowicie Haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Dziecka/młody niewolnik Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By być Brakowanie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Sprawa [zobacz pragmatyczny]
Sdz(A):19:19 kai/ ge a)/CHura kai\ CHorta/smata u(pa/rCHei toi=s o)/nois E(mO=n, kai/ ge a)/rtos kai\ oi)=nos u(pa/rCHei moi kai\ tE=| dou/lE| sou kai\ tO=| paidari/O| toi=s dou/lois sou, ou)k e)/stin u(ste/rEma panto\s pra/gmatos.
Sdz(A):19:19 kai ge aCHyra kai CHortasmata hyparCHei tois onois hEmOn, kai ge artos kai oinos hyparCHei moi kai tE dulE su kai tO paidariO tois dulois su, uk estin hysterEma pantos pragmatos.
Sdz(A):19:19 C x N2N_NPN C N3M_NPN V1_PAI3S RA_DPM N2_DPM RP_GP C x N2_NSM C N2_NSM V1_PAI3S RP_DS C RA_DSF N1_DSF RP_GS C RA_DSN N2N_DSN RA_DPM N2_DPM RP_GS D V9_PAI3S N3M_NSN A3_GSN N3M_GSN
Sdz(A):19:19 and also, even, namely ??? chaff and also, even, namely food to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control the ass/donkey I and also, even, namely ??? bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely wine to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control I and also, even, namely the slave girl; servile you; your/yours(sg) and also, even, namely the child/young slave the slave; servile; to enslave you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to be lacking every all, each, every, the whole of matter [see pragmatic]
Sdz(A):19:19 and ??? chaffs (nom|acc|voc) and foods (nom|acc|voc) he/she/it-is-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF, you(sg)-are-being-BE-ed-UNDER-THE-POWER-OF (classical) the (dat) asses/donkeys (dat) us (gen) and ??? bread (nom) and wine (nom) he/she/it-is-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF, you(sg)-are-being-BE-ed-UNDER-THE-POWER-OF (classical) me (dat) and the (dat) slave girl (dat); servile ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (dat) child/young slave (dat) the (dat) slaves (dat); servile ([Adj] dat); you(sg)-are-ENSLAVE-ing, you(sg)-should-be-ENSLAVE-ing, you(sg)-happen-to-be-ENSLAVE-ing (opt) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not he/she/it-is lacking (nom|acc|voc) every (gen) matter (gen)
Sdz(A):19:19 Sdz(A)_19:19_1 Sdz(A)_19:19_2 Sdz(A)_19:19_3 Sdz(A)_19:19_4 Sdz(A)_19:19_5 Sdz(A)_19:19_6 Sdz(A)_19:19_7 Sdz(A)_19:19_8 Sdz(A)_19:19_9 Sdz(A)_19:19_10 Sdz(A)_19:19_11 Sdz(A)_19:19_12 Sdz(A)_19:19_13 Sdz(A)_19:19_14 Sdz(A)_19:19_15 Sdz(A)_19:19_16 Sdz(A)_19:19_17 Sdz(A)_19:19_18 Sdz(A)_19:19_19 Sdz(A)_19:19_20 Sdz(A)_19:19_21 Sdz(A)_19:19_22 Sdz(A)_19:19_23 Sdz(A)_19:19_24 Sdz(A)_19:19_25 Sdz(A)_19:19_26 Sdz(A)_19:19_27 Sdz(A)_19:19_28 Sdz(A)_19:19_29 Sdz(A)_19:19_30 Sdz(A)_19:19_31
Sdz(A):19:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):19:20 καὶ εἶπεν ὁ ἀνὴρ ὁ πρεσβύτης Εἰρήνη σοι, πλὴν πᾶν τὸ ὑστέρημά σου ἐπ’ ἐμέ· πλὴν ἐν τῇ πλατείᾳ μὴ καταλύσῃς.
Sdz(A):19:20 And the old man said, Peace be to thee; only be every want of thine upon me, only do thou by no means lodge in the street. (Judges 19:20 Brenton)
Sdz(A):19:20 «Bądź spokojny - rzekł starzec - pozwól mi zaradzić wszystkim twoim potrzebom, ale nie spędzaj nocy na ulicy». (Sdz 19:20 BT_4)
Sdz(A):19:20 καὶ εἶπεν ἀνὴρ πρεσβύτης Εἰρήνη σοι, πλὴν πᾶν τὸ ὑστέρημά σου ἐπ’ ἐμέ· πλὴν ἐν τῇ πλατείᾳ μὴ καταλύσῃς.
Sdz(A):19:20 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό πρεσβύτης, -ου, ὁ εἰρήνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) πλήν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὑστέρημα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν πλήν ἐν ὁ ἡ τό πλατεῖα, -ας, ἡ; πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως μή κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-)
Sdz(A):19:20 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Stary/postarzał człowiek Pokój Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Z wyjątkiem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Brakowanie Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Z wyjątkiem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obszerny szeroko; obszerny ponieważ kozły nie utrzymują się blisko razem w stadzie jak owca robią w stadzie, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; szeroko Nie By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca
Sdz(A):19:20 kai\ ei)=pen o( a)nE\r o( presbu/tEs *ei)rE/nE soi, plE\n pa=n to\ u(ste/rEma/ sou e)p’ e)me/· plE\n e)n tE=| platei/a| mE\ katalu/sE|s.
Sdz(A):19:20 kai eipen ho anEr ho presbytEs eirEnE soi, plEn pan to hysterEma su ep’ eme· plEn en tE plateia mE katalysEs.
Sdz(A):19:20 C VBI_AAI3S RA_NSM N3_NSM RA_NSM N1M_NSM N1_NSF RP_DS D A3_NSN RA_NSN N3M_NSN RP_GS P RP_AS D P RA_DSF A3U_DSF D VA_AAS2S
Sdz(A):19:20 and also, even, namely to say/tell the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the old/aged man peace you; your/yours(sg); to rub worn, rub except every all, each, every, the whole of the lacking you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine except in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the broad wide; broad because goats do not keep close together in the herd as sheep do in the flock, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; wide not to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end
Sdz(A):19:20 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) man, husband (nom) the (nom) old/aged man (nom) peace (nom|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) except every (nom|acc|voc) the (nom|acc) lacking (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) except in/among/by (+dat) the (dat) broad (dat); wide ([Adj] dat) not you(sg)-should-ABOLISH
Sdz(A):19:20 Sdz(A)_19:20_1 Sdz(A)_19:20_2 Sdz(A)_19:20_3 Sdz(A)_19:20_4 Sdz(A)_19:20_5 Sdz(A)_19:20_6 Sdz(A)_19:20_7 Sdz(A)_19:20_8 Sdz(A)_19:20_9 Sdz(A)_19:20_10 Sdz(A)_19:20_11 Sdz(A)_19:20_12 Sdz(A)_19:20_13 Sdz(A)_19:20_14 Sdz(A)_19:20_15 Sdz(A)_19:20_16 Sdz(A)_19:20_17 Sdz(A)_19:20_18 Sdz(A)_19:20_19 Sdz(A)_19:20_20 Sdz(A)_19:20_21
Sdz(A):19:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):19:21 καὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ καὶ παρέβαλεν τοῖς ὑποζυγίοις αὐτοῦ, καὶ ἐνίψαντο τοὺς πόδας αὐτῶν καὶ ἔφαγον καὶ ἔπιον.
Sdz(A):19:21 And he brought him into his house, and made room for his asses; and they washed their feet, and ate and drank. (Judges 19:21 Brenton)
Sdz(A):19:21 Przyprowadził go więc do swego domu, osłom dał obrok, po czym umyli nogi, jedli i pili. (Sdz 19:21 BT_4)
Sdz(A):19:21 καὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ καὶ παρέβαλεν τοῖς ὑποζυγίοις αὐτοῦ, καὶ ἐνίψαντο τοὺς πόδας αὐτῶν καὶ ἔφαγον καὶ ἔπιον.
Sdz(A):19:21 καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) αὐτός αὐτή αὐτό καί παρα·βάλλω (παρα+βαλλ-, παρα+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρα+βαλ-, -, παρα+βεβλη-, -) ὁ ἡ τό ὑπο·ζύγιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί νίπτω (νιπτ-, νιψ-, νιψ-, -, νενιπτ-, νιφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ἔπ·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. επ+ι-/ath. επ+ει-, -, -, -, -, -); πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-)
Sdz(A):19:21 I też, nawet, mianowicie By prowadzić do On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Dom On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? Osioł On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By myć się Stopa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By jeść I też, nawet, mianowicie By natykać się na; by pić
Sdz(A):19:21 kai\ ei)sE/gagen au)to\n ei)s tE\n oi)ki/an au)tou= kai\ pare/balen toi=s u(poDZugi/ois au)tou=, kai\ e)ni/PSanto tou\s po/das au)tO=n kai\ e)/fagon kai\ e)/pion.
Sdz(A):19:21 kai eisEgagen auton eis tEn oikian autu kai parebalen tois hypoDZygiois autu, kai eniPSanto tus podas autOn kai efagon kai epion.
Sdz(A):19:21 C VBI_AAI3S RD_ASM P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM C VBI_AAI3S RA_DPN N2N_DPN RD_GSM C VAI_AMI3P RA_APM N3D_APM RD_GPM C VBI_AAI3P C VBI_AAI3P
Sdz(A):19:21 and also, even, namely to lead into he/she/it/same into (+acc) the house he/she/it/same and also, even, namely to ??? the donkey he/she/it/same and also, even, namely to wash the foot he/she/it/same and also, even, namely to eat and also, even, namely to come upon; to drink
Sdz(A):19:21 and he/she/it-LEAD-ed-INTO him/it/same (acc) into (+acc) the (acc) house (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-???-ed the (dat) donkeies (dat) him/it/same (gen) and they-were-WASH-ed the (acc) feet (acc) them/same (gen) and I-EAT-ed, they-EAT-ed and while COME-ing-UPON (nom|acc|voc, voc); I-DRINK-ed, they-DRINK-ed
Sdz(A):19:21 Sdz(A)_19:21_1 Sdz(A)_19:21_2 Sdz(A)_19:21_3 Sdz(A)_19:21_4 Sdz(A)_19:21_5 Sdz(A)_19:21_6 Sdz(A)_19:21_7 Sdz(A)_19:21_8 Sdz(A)_19:21_9 Sdz(A)_19:21_10 Sdz(A)_19:21_11 Sdz(A)_19:21_12 Sdz(A)_19:21_13 Sdz(A)_19:21_14 Sdz(A)_19:21_15 Sdz(A)_19:21_16 Sdz(A)_19:21_17 Sdz(A)_19:21_18 Sdz(A)_19:21_19 Sdz(A)_19:21_20 Sdz(A)_19:21_21
Sdz(A):19:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):19:22 αὐτῶν δὲ ἀγαθυνθέντων τῇ καρδίᾳ αὐτῶν καὶ ἰδοὺ οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως υἱοὶ παρανόμων περιεκύκλωσαν τὴν οἰκίαν καὶ ἔκρουσαν τὴν θύραν καὶ εἶπαν πρὸς τὸν ἄνδρα τὸν κύριον τῆς οἰκίας τὸν πρεσβύτην λέγοντες Ἐξάγαγε τὸν ἄνδρα τὸν εἰσελθόντα εἰς τὴν οἰκίαν σου, ἵνα γνῶμεν αὐτόν.
Sdz(A):19:22 And they were comforting their heart, when, behold, the men of the city, sons of transgressors, compassed the house, knocking at the door: and they spoke to the old man the owner of the house, saying, Bring out the man who came into thy house, that we may know him. (Judges 19:22 Brenton)
Sdz(A):19:22 Tymczasem, gdy oni rozweselali swoje serca, przewrotni mężowie tego miasta otoczyli dom, a kołacząc we drzwi rzekli do starca, gospodarza owego domu: «Wyprowadź męża, który przekroczył próg twego domu, chcemy z nim obcować». (Sdz 19:22 BT_4)
Sdz(A):19:22 αὐτῶν δὲ ἀγαθυνθέντων τῇ καρδίᾳ αὐτῶν καὶ ἰδοὺ οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως υἱοὶ παρανόμων περιεκύκλωσαν τὴν οἰκίαν καὶ ἔκρουσαν τὴν θύραν καὶ εἶπαν πρὸς τὸν ἄνδρα τὸν κύριον τῆς οἰκίας τὸν πρεσβύτην λέγοντες Ἐξάγαγε τὸν ἄνδρα τὸν εἰσελθόντα εἰς τὴν οἰκίαν σου, ἵνα γνῶμεν αὐτόν.
Sdz(A):19:22 αὐτός αὐτή αὐτό δέ ἀγαθύνω [LXX] (αγαθυν-, -, αγαθυν·[σ]-, -, -, αγαθυν·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί παρα·νομέω/παρ·α·νομέω (παρα+νομ(ε)-/παρ+ανομ(ε)-, -, παρα+νομη·σ-/παρ+ανομη·σ-, -, -, -) περι·κυκλόω (περι+κυκλ(ο)-, περι+κυκλω·σ-, περι+κυκλω·σ-, -, περι+κεκυκλω-, περι+κυκλω·θ-) ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) καί κρούω (κρου-, -, κρου·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ὁ ἡ τό πρεσβύτης, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἵνα γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):19:22 On/ona/to/to samo zaś Do ??? Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Miasto Syn By być na zewnątrz prawa By okrążać Dom I też, nawet, mianowicie By uderzać strajk, melodię dzwonów; tocz się grzmotu; (v. ja.) By odwoływać się Drzwi brama I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dom Stary/postarzał człowiek By mówić/opowiadaj By prowadzić poza Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By wchodzić Do (+przyspieszenie) Dom Ty; twój/twój(sg) żeby / ażeby / bo By wiedzieć to jest rozpoznaj. On/ona/to/to samo
Sdz(A):19:22 au)tO=n de\ a)gaTunTe/ntOn tE=| kardi/a| au)tO=n kai\ i)dou\ oi( a)/ndres tE=s po/leOs ui(oi\ parano/mOn perieku/klOsan tE\n oi)ki/an kai\ e)/krousan tE\n Tu/ran kai\ ei)=pan pro\s to\n a)/ndra to\n ku/rion tE=s oi)ki/as to\n presbu/tEn le/gontes *)eXa/gage to\n a)/ndra to\n ei)selTo/nta ei)s tE\n oi)ki/an sou, i(/na gnO=men au)to/n.
Sdz(A):19:22 autOn de agaTynTentOn tE kardia autOn kai idu hoi andres tEs poleOs hyioi paranomOn periekyklOsan tEn oikian kai ekrusan tEn Tyran kai eipan pros ton andra ton kyrion tEs oikias ton presbytEn legontes eXagage ton andra ton eiselTonta eis tEn oikian su, hina gnOmen auton.
Sdz(A):19:22 RD_GPM x VC_APPGPM RA_DSF N1A_DSF RD_GPM C I RA_NPM N3_NPM RA_GSF N3I_GSF N2_NPM A1B_GPM VAI_AAI3P RA_ASF N1A_ASF C VAI_AAI3P RA_ASF N1A_ASF C VAI_AAI3P P RA_ASM N3_ASM RA_ASM N2_ASM RA_GSF N1A_GSF RA_ASM N1M_ASM V1_PAPNPM VB_AAD2S RA_ASM N3_ASM RA_ASM VB_AAPASM P RA_ASF N1A_ASF RP_GS C VZ_AAS1P RD_ASM
Sdz(A):19:22 he/she/it/same δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to ??? the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the city son to be outside the law to encircle the house and also, even, namely to knock strike, peal; roll of thunder; (v. i.) To appeal the door gate and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the house the old/aged man to say/tell to lead out the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the to enter into (+acc) the house you; your/yours(sg) so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to know i.e. recognize. he/she/it/same
Sdz(A):19:22 them/same (gen) Yet let-them-be-???-ed! (classical), upon being-???-ed (gen) the (dat) heart (dat) them/same (gen) and be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) men, husbands (nom|voc) the (gen) city (gen) sons (nom|voc) while BE-ing-OUTSIDE-THE-LAW (nom) they-ENCIRCLE-ed the (acc) house (acc) and they-KNOCK-ed the (acc) door (acc) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) man, husband (acc) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) house (gen), houses (acc) the (acc) old/aged man (acc) while SAY/TELL-ing (nom|voc) do-LEAD-you(sg)-OUT! the (acc) man, husband (acc) the (acc) upon ENTER-ing (acc, nom|acc|voc) into (+acc) the (acc) house (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) so that / in order to /because we-should-KNOW him/it/same (acc)
Sdz(A):19:22 Sdz(A)_19:22_1 Sdz(A)_19:22_2 Sdz(A)_19:22_3 Sdz(A)_19:22_4 Sdz(A)_19:22_5 Sdz(A)_19:22_6 Sdz(A)_19:22_7 Sdz(A)_19:22_8 Sdz(A)_19:22_9 Sdz(A)_19:22_10 Sdz(A)_19:22_11 Sdz(A)_19:22_12 Sdz(A)_19:22_13 Sdz(A)_19:22_14 Sdz(A)_19:22_15 Sdz(A)_19:22_16 Sdz(A)_19:22_17 Sdz(A)_19:22_18 Sdz(A)_19:22_19 Sdz(A)_19:22_20 Sdz(A)_19:22_21 Sdz(A)_19:22_22 Sdz(A)_19:22_23 Sdz(A)_19:22_24 Sdz(A)_19:22_25 Sdz(A)_19:22_26 Sdz(A)_19:22_27 Sdz(A)_19:22_28 Sdz(A)_19:22_29 Sdz(A)_19:22_30 Sdz(A)_19:22_31 Sdz(A)_19:22_32 Sdz(A)_19:22_33 Sdz(A)_19:22_34 Sdz(A)_19:22_35 Sdz(A)_19:22_36 Sdz(A)_19:22_37 Sdz(A)_19:22_38 Sdz(A)_19:22_39 Sdz(A)_19:22_40 Sdz(A)_19:22_41 Sdz(A)_19:22_42 Sdz(A)_19:22_43 Sdz(A)_19:22_44 Sdz(A)_19:22_45
Sdz(A):19:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):19:23 καὶ ἐξῆλθεν πρὸς αὐτοὺς ὁ ἀνὴρ ὁ κύριος τῆς οἰκίας καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Μηδαμῶς, ἀδελφοί, μὴ πονηρεύσησθε δή· μετὰ τὸ εἰσεληλυθέναι τὸν ἄνδρα τοῦτον εἰς τὴν οἰκίαν μου μὴ ποιήσητε τὴν ἀφροσύνην ταύτην·
Sdz(A):19:23 And the master of the house came out to them, and said, Nay, brethren, do not ye wrong, I pray you, after this man has come into my house; do not ye this folly. (Judges 19:23 Brenton)
Sdz(A):19:23 Człowiek ów, gospodarz domu, wyszedłszy do nich rzekł im: «Nie, bracia moi, proszę was, nie czyńcie tego zła, albowiem człowiek ten wszedł od mego domu, nie popełniajcie tego bezeceństwa. (Sdz 19:23 BT_4)
Sdz(A):19:23 καὶ ἐξῆλθεν πρὸς αὐτοὺς ἀνὴρ κύριος τῆς οἰκίας καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Μηδαμῶς, ἀδελφοί, μὴ πονηρεύσησθε δή· μετὰ τὸ εἰσεληλυθέναι τὸν ἄνδρα τοῦτον εἰς τὴν οἰκίαν μου μὴ ποιήσητε τὴν ἀφροσύνην ταύτην·
Sdz(A):19:23 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό μηδαμῶς ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί μή πονηρεύομαι [LXX] (πονηρευ-, πονηρευ·σ-, πονηρευ·σ-, -, πεπονηρευ-, -) δή μετά ὁ ἡ τό εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (&