Sdz(A):20:1 καὶ ἐξῆλθον πάντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ, καὶ ἐξεκκλησιάσθη πᾶσα ἡ συναγωγὴ ὡς ἀνὴρ εἷς ἀπὸ Δαν καὶ ἕως Βηρσαβεε καὶ γῆ Γαλααδ πρὸς κύριον εἰς Μασσηφα.
Sdz(A):20:1 And all the children of Israel went out, and all the congregation was gathered as one man, from Dan even to Bersabee, and in the land of Galaad, to the Lord at Massepha. (Judges 20:1 Brenton)
Sdz(A):20:1 Wtedy wyszli wszyscy Izraelici i jak jeden mąż zgromadzili się jednomyślnie od Dan aż do Beer-Szeby wraz z krainą Gilead przed Panem w Mispa. (Sdz 20:1 BT_4)
Sdz(A):20:1 Καὶ ἐξῆλθον πάντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ, καὶ ἐξεκκλησιάσθη πᾶσα συναγωγὴ ὡς ἀνὴρ εἷς ἀπὸ Δαν καὶ ἕως Βηρσαβεε καὶ γῆ Γαλααδ πρὸς κύριον εἰς Μασσηφα.
Sdz(A):20:1 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ ὡς ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἀπό   καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω Βηρσαβεε[2], ἡ [LXX]; Βηρσαβεε[1] [LXX] καί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1]  
Sdz(A):20:1 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Izrael I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zebranie Jak/jak Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Jeden Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Bersabee/Bathsheba; Bersabee/Beersheba I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie)
Sdz(A):20:1 *kai\ e)XE=lTon pa/ntes oi( ui(oi\ *israEl, kai\ e)XekklEsia/sTE pa=sa E( sunagOgE\ O(s a)nE\r ei(=s a)po\ *dan kai\ e(/Os *bErsabee kai\ gE= *galaad pro\s ku/rion ei)s *massEfa.
Sdz(A):20:1 kai eXElTon pantes hoi hyioi israEl, kai eXekklEsiasTE pasa hE synagOgE hOs anEr heis apo dan kai heOs bErsabee kai gE galaad pros kyrion eis massEfa.
Sdz(A):20:1 C VBI_AAI3P A3_NPM RA_NPM N2_NPM N_GSM C VS_API3S A1S_NSF RA_NSF N1_NSF C N3_NSM A3_NSM P N_GSM C P N_GS C N1_NSF N_GSM P N2_ASM P N_AS
Sdz(A):20:1 and also, even, namely to come out every all, each, every, the whole of the son Israel and also, even, namely ć every all, each, every, the whole of the gathering as/like man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". one from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć and also, even, namely until; dawn Bersabee/Bathsheba; Bersabee/Beersheba and also, even, namely earth/land ć toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) ć
Sdz(A):20:1 and I-COME-ed-OUT, they-COME-ed-OUT all (nom|voc) the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) and   every (nom|voc) the (nom) gathering (nom|voc) as/like man, husband (nom) one (nom) away from (+gen)   and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) Bersabee/Bathsheba (indecl); Bersabee/Beersheba (indecl) and earth/land (nom|voc)   toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) into (+acc)  
Sdz(A):20:1 Sdz(A)_20:1_1 Sdz(A)_20:1_2 Sdz(A)_20:1_3 Sdz(A)_20:1_4 Sdz(A)_20:1_5 Sdz(A)_20:1_6 Sdz(A)_20:1_7 Sdz(A)_20:1_8 Sdz(A)_20:1_9 Sdz(A)_20:1_10 Sdz(A)_20:1_11 Sdz(A)_20:1_12 Sdz(A)_20:1_13 Sdz(A)_20:1_14 Sdz(A)_20:1_15 Sdz(A)_20:1_16 Sdz(A)_20:1_17 Sdz(A)_20:1_18 Sdz(A)_20:1_19 Sdz(A)_20:1_20 Sdz(A)_20:1_21 Sdz(A)_20:1_22 Sdz(A)_20:1_23 Sdz(A)_20:1_24 Sdz(A)_20:1_25 Sdz(A)_20:1_26
Sdz(A):20:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):20:2 καὶ ἔστη τὸ κλίμα παντὸς τοῦ λαοῦ, πᾶσαι αἱ φυλαὶ Ισραηλ, ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ λαοῦ τοῦ θεοῦ, τετρακόσιαι χιλιάδες ἀνδρῶν πεζῶν σπωμένων ῥομφαίαν.
Sdz(A):20:2 And all the tribes of Israel stood before the Lord in the assembly of the people of God, four hundred thousand footmen that drew sword. (Judges 20:2 Brenton)
Sdz(A):20:2 Przywódcy całego narodu, wszystkie pokolenia Izraela brały udział w zebraniu ludu Bożego - a było ich czterysta tysięcy mężów pieszych, dobywających miecza. (Sdz 20:2 BT_4)
Sdz(A):20:2 καὶ ἔστη τὸ κλίμα παντὸς τοῦ λαοῦ, πᾶσαι αἱ φυλαὶ Ισραηλ, ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ λαοῦ τοῦ θεοῦ, τετρακόσιαι χιλιάδες ἀνδρῶν πεζῶν σπωμένων ῥομφαίαν.
Sdz(A):20:2 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό κλίμα[τ], -ατος, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἐκ·κλησία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ τετρα·κόσιοι -αι -α χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ πεζός -ή -όν σπάω (σπ(α)-, σπα·σ-, σπα·σ-, -, εσπασ-, -) ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα)
Sdz(A):20:2 I też, nawet, mianowicie By powodować stać Klimat MNIE (orig. wskazujący pas {strefę} ziemi między dwoma liniami szerokości, później okolica rozważała z dot. do jego atmosferycznych warunków): Od OFr. climat albo późny L. clima, climat --, od Gk klima 'pochyłości, pas {strefa}'. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Szczep Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół Ludzie Bóg  Czterysta Kilo [jednostka tysiąc] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Chodzenie lądem Do ??? Szpada
Sdz(A):20:2 kai\ e)/stE to\ kli/ma panto\s tou= laou=, pa=sai ai( fulai\ *israEl, e)n tE=| e)kklEsi/a| tou= laou= tou= Teou=, tetrako/siai CHilia/des a)ndrO=n peDZO=n spOme/nOn r(omfai/an.
Sdz(A):20:2 kai estE to klima pantos tu lau, pasai hai fylai israEl, en tE ekklEsia tu lau tu Teu, tetrakosiai CHiliades andrOn peDZOn spOmenOn romfaian.
Sdz(A):20:2 C VHI_AAI3S RA_NSN N3M_NSN A3_GSM RA_GSM N2_GSM A1S_NPF RA_NPF N1_NPF N_GSM P RA_DSF N1A_DSF RA_GSM N2_GSM RA_GSM N2_GSM A1A_NPF N3D_NPF N3_GPM A1_GPM V3_PMPGPM N1A_ASF
Sdz(A):20:2 and also, even, namely to cause to stand the climate ME (orig. denoting a zone of the earth between two lines of latitude, later a region considered with ref. to its atmospheric conditions): from OFr. climat or late L. clima, climat-, from Gk klima 'slope, zone'. every all, each, every, the whole of the people every all, each, every, the whole of; to sprinkle the tribe Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the assembly assembly, gathering, congregation, church the people the god [see theology] four hundred kilo [unit of one thousand] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". going by land to ??? sword
Sdz(A):20:2 and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand the (nom|acc) climate (nom|acc|voc) every (gen) the (gen) people (gen) all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) tribes (nom|voc) Israel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) assembly (dat) the (gen) people (gen) the (gen) god (gen) four hundred (nom|voc) kilos (nom|voc) men, husbands (gen) going by land ([Adj] gen) while being-???-ed (gen) sword (acc)
Sdz(A):20:2 Sdz(A)_20:2_1 Sdz(A)_20:2_2 Sdz(A)_20:2_3 Sdz(A)_20:2_4 Sdz(A)_20:2_5 Sdz(A)_20:2_6 Sdz(A)_20:2_7 Sdz(A)_20:2_8 Sdz(A)_20:2_9 Sdz(A)_20:2_10 Sdz(A)_20:2_11 Sdz(A)_20:2_12 Sdz(A)_20:2_13 Sdz(A)_20:2_14 Sdz(A)_20:2_15 Sdz(A)_20:2_16 Sdz(A)_20:2_17 Sdz(A)_20:2_18 Sdz(A)_20:2_19 Sdz(A)_20:2_20 Sdz(A)_20:2_21 Sdz(A)_20:2_22 Sdz(A)_20:2_23 Sdz(A)_20:2_24
Sdz(A):20:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):20:3 καὶ ἤκουσαν οἱ υἱοὶ Βενιαμιν ὅτι ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ πρὸς κύριον εἰς Μασσηφα. καὶ εἶπαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ Λαλήσατε ποῦ ἐγένετο ἡ κακία αὕτη.
Sdz(A):20:3 And the children of Benjamin heard that the children of Israel were gone up to Massepha: and the children of Israel came and said, Tell us, where did this wickedness take place? (Judges 20:3 Brenton)
Sdz(A):20:3 Beniaminici usłyszeli, że Izraelici zebrali się w Mispa. Rzekli wówczas Izraelici: «Opowiedzcie nam, jak dokonano tej zbrodni!» (Sdz 20:3 BT_4)
Sdz(A):20:3 καὶ ἤκουσαν οἱ υἱοὶ Βενιαμιν ὅτι ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ πρὸς κύριον εἰς Μασσηφα. καὶ εἶπαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ Λαλήσατε ποῦ ἐγένετο κακία αὕτη.
Sdz(A):20:3 καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ ὅτι ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1]   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ποῦ[1] γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
Sdz(A):20:3 I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Syn Beniamin Ponieważ/tamto By podnosić Syn Izrael Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Syn Izrael By mówić Gdzie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Źle źle, złośliwość To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Sdz(A):20:3 kai\ E)/kousan oi( ui(oi\ *beniamin o(/ti a)ne/bEsan oi( ui(oi\ *israEl pro\s ku/rion ei)s *massEfa. kai\ ei)=pan oi( ui(oi\ *israEl *lalE/sate pou= e)ge/neto E( kaki/a au(/tE.
Sdz(A):20:3 kai Ekusan hoi hyioi beniamin hoti anebEsan hoi hyioi israEl pros kyrion eis massEfa. kai eipan hoi hyioi israEl lalEsate pu egeneto hE kakia hautE.
Sdz(A):20:3 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM C VZI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P N2_ASM P N_AS C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM VA_AAD2P D VBI_AMI3S RA_NSF N1A_NSF RD_NSF
Sdz(A):20:3 and also, even, namely to have come I have come. I have arrived.; to hear the son Benjamin because/that to ascend the son Israel toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) ć and also, even, namely to say/tell the son Israel to speak where to become become, happen the evil evil, malice this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Sdz(A):20:3 and while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed the (nom) sons (nom|voc) Benjamin (indecl) because/that they-ASCEND-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) into (+acc)   and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) do-SPEAK-you(pl)! where he/she/it-was-BECOME-ed the (nom) evil (nom|voc) this (nom)
Sdz(A):20:3 Sdz(A)_20:3_1 Sdz(A)_20:3_2 Sdz(A)_20:3_3 Sdz(A)_20:3_4 Sdz(A)_20:3_5 Sdz(A)_20:3_6 Sdz(A)_20:3_7 Sdz(A)_20:3_8 Sdz(A)_20:3_9 Sdz(A)_20:3_10 Sdz(A)_20:3_11 Sdz(A)_20:3_12 Sdz(A)_20:3_13 Sdz(A)_20:3_14 Sdz(A)_20:3_15 Sdz(A)_20:3_16 Sdz(A)_20:3_17 Sdz(A)_20:3_18 Sdz(A)_20:3_19 Sdz(A)_20:3_20 Sdz(A)_20:3_21 Sdz(A)_20:3_22 Sdz(A)_20:3_23 Sdz(A)_20:3_24 Sdz(A)_20:3_25
Sdz(A):20:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):20:4 καὶ ἀπεκρίθη ὁ ἀνὴρ ὁ Λευίτης ὁ ἀνὴρ τῆς γυναικὸς τῆς πεφονευμένης καὶ εἶπεν Εἰς Γαβαα τῆς Βενιαμιν ἦλθον ἐγὼ καὶ ἡ παλλακή μου καταλῦσαι.
Sdz(A):20:4 And the Levite, the husband of the woman that was slain, answered and said, I and my concubine went to Gabaa of Benjamin to lodge. (Judges 20:4 Brenton)
Sdz(A):20:4 Wówczas lewita, małżonek owej zamordowanej kobiety, zabrał głos, mówiąc: «Przybyłem z moją żoną do Gibea, które należy do pokolenia Beniamina, aby tam spędzić noc. (Sdz 20:4 BT_4)
Sdz(A):20:4 καὶ ἀπεκρίθη ἀνὴρ Λευίτης ἀνὴρ τῆς γυναικὸς τῆς πεφονευμένης καὶ εἶπεν Εἰς Γαβαα τῆς Βενιαμιν ἦλθον ἐγὼ καὶ παλλακή μου καταλῦσαι.
Sdz(A):20:4 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό φονεύω (φονευ-, φονευ·σ-, φονευ·σ-, πεφονευ·κ-, πεφονευ-, φονευ·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰς[1]   ὁ ἡ τό Βενιαμ(ε)ίν, ὁ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-)
Sdz(A):20:4 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Lewita Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Kobiety/żona By mordować I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Do (+przyspieszenie) Beniamin By przychodzić Ja I też, nawet, mianowicie Ja By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca
Sdz(A):20:4 kai\ a)pekri/TE o( a)nE\r o( *leui/tEs o( a)nE\r tE=s gunaiko\s tE=s pefoneume/nEs kai\ ei)=pen *ei)s *gabaa tE=s *beniamin E)=lTon e)gO\ kai\ E( pallakE/ mou katalu=sai.
Sdz(A):20:4 kai apekriTE ho anEr ho leuitEs ho anEr tEs gynaikos tEs pefoneumenEs kai eipen eis gabaa tEs beniamin ElTon egO kai hE pallakE mu katalysai.
Sdz(A):20:4 C VCI_API3S RA_NSM N3_NSM RA_NSM N1M_NSM RA_NSM N3_NSM RA_GSF N3K_GSF RA_GSF VM_XPPGSF C VBI_AAI3S P N_GSF RA_GSF N_GSF VBI_AAI1S RP_NS C RA_NSF N1_NSF RP_GS VA_AAN
Sdz(A):20:4 and also, even, namely to answer the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the Levite the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the woman/wife the to murder and also, even, namely to say/tell into (+acc) ć the Benjamin to come I and also, even, namely the ć I to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end
Sdz(A):20:4 and he/she/it-was-ANSWER-ed the (nom) man, husband (nom) the (nom) Levite (nom) the (nom) man, husband (nom) the (gen) woman/wife (gen) the (gen) having-been-MURDER-ed (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed into (+acc)   the (gen) Benjamin (indecl) I-COME-ed, they-COME-ed I (nom) and the (nom)   me (gen) to-ABOLISH, be-you(sg)-ABOLISH-ed!, he/she/it-happens-to-ABOLISH (opt)
Sdz(A):20:4 Sdz(A)_20:4_1 Sdz(A)_20:4_2 Sdz(A)_20:4_3 Sdz(A)_20:4_4 Sdz(A)_20:4_5 Sdz(A)_20:4_6 Sdz(A)_20:4_7 Sdz(A)_20:4_8 Sdz(A)_20:4_9 Sdz(A)_20:4_10 Sdz(A)_20:4_11 Sdz(A)_20:4_12 Sdz(A)_20:4_13 Sdz(A)_20:4_14 Sdz(A)_20:4_15 Sdz(A)_20:4_16 Sdz(A)_20:4_17 Sdz(A)_20:4_18 Sdz(A)_20:4_19 Sdz(A)_20:4_20 Sdz(A)_20:4_21 Sdz(A)_20:4_22 Sdz(A)_20:4_23 Sdz(A)_20:4_24 Sdz(A)_20:4_25
Sdz(A):20:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):20:5 καὶ ἀνέστησαν ἐπ’ ἐμὲ οἱ ἄνδρες οἱ παρὰ τῆς Γαβαα καὶ περιεκύκλωσαν ἐπ’ ἐμὲ τὴν οἰκίαν νυκτὸς καὶ ἐμὲ ἠθέλησαν ἀποκτεῖναι καὶ τὴν παλλακήν μου ἐταπείνωσαν καὶ ἐνέπαιξαν αὐτῇ καὶ ἀπέθανεν.
Sdz(A):20:5 And the men of Gabaa rose up against me, and compassed the house by night against me; they wished to slay me, and they have humbled my concubine, and she is dead. (Judges 20:5 Brenton)
Sdz(A):20:5 Mężowie z Gibea wystąpili przeciwko mnie i w nocy otoczyli dom, w którym przebywałem, z zamiarem pozbawienia mnie życia. Żonę moją tak zgwałcili, że umarła. (Sdz 20:5 BT_4)
Sdz(A):20:5 καὶ ἀνέστησαν ἐπ’ ἐμὲ οἱ ἄνδρες οἱ παρὰ τῆς Γαβαα καὶ περιεκύκλωσαν ἐπ’ ἐμὲ τὴν οἰκίαν νυκτὸς καὶ ἐμὲ ἠθέλησαν ἀποκτεῖναι καὶ τὴν παλλακήν μου ἐταπείνωσαν καὶ ἐνέπαιξαν αὐτῇ καὶ ἀπέθανεν.
Sdz(A):20:5 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό παρά ὁ ἡ τό   καί περι·κυκλόω (περι+κυκλ(ο)-, περι+κυκλω·σ-, περι+κυκλω·σ-, -, περι+κεκυκλω-, περι+κυκλω·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) νύξ, -υκτός, ἡ καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) καί ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) καί ἐμ·παίζω (εν+παιζ-, εν+παιξ-, εν+παιξ-, εν+πεπαιχ·[κ]-, εν+πεπαιγ-, εν+παιχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Sdz(A):20:5 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem I też, nawet, mianowicie By okrążać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Dom Noc I też, nawet, mianowicie Ja; mój/mój By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie By zabijać I też, nawet, mianowicie Ja Do niżej I też, nawet, mianowicie By wykpiwać w sporcie wyśmiewaj, drwij On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umierać
Sdz(A):20:5 kai\ a)ne/stEsan e)p’ e)me\ oi( a)/ndres oi( para\ tE=s *gabaa kai\ perieku/klOsan e)p’ e)me\ tE\n oi)ki/an nukto\s kai\ e)me\ E)Te/lEsan a)poktei=nai kai\ tE\n pallakE/n mou e)tapei/nOsan kai\ e)ne/paiXan au)tE=| kai\ a)pe/Tanen.
Sdz(A):20:5 kai anestEsan ep’ eme hoi andres hoi para tEs gabaa kai periekyklOsan ep’ eme tEn oikian nyktos kai eme ETelEsan apokteinai kai tEn pallakEn mu etapeinOsan kai enepaiXan autE kai apeTanen.
Sdz(A):20:5 C VHI_AAI3P P RP_AS RA_NPM N3_NPM RA_NPM P RA_GSF N_GSF C VAI_AAI3P P RP_AS RA_ASF N1A_ASF N3_GSF C RP_AS VAI_AAI3P VA_AAN C RA_ASF N1_ASF RP_GS VAI_AAI3P C VAI_AAI3P RD_DSF C VBI_AAI3S
Sdz(A):20:5 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the ć and also, even, namely to encircle upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine the house night and also, even, namely I; my/mine to want want, wish, desire to kill and also, even, namely the ć I to lower and also, even, namely to mock in sport deride, jeer he/she/it/same and also, even, namely to die
Sdz(A):20:5 and they-STand-ed-UP upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) the (nom) men, husbands (nom|voc) the (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen)   and they-ENCIRCLE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) the (acc) house (acc) night (gen) and me (acc); my/mine (voc) they-WANT-ed to-KILL, be-you(sg)-KILL-ed!, he/she/it-happens-to-KILL (opt) and the (acc)   me (gen) they-LOWER-ed and they-MOCK IN SPORT-ed- her/it/same (dat) and he/she/it-DIE-ed
Sdz(A):20:5 Sdz(A)_20:5_1 Sdz(A)_20:5_2 Sdz(A)_20:5_3 Sdz(A)_20:5_4 Sdz(A)_20:5_5 Sdz(A)_20:5_6 Sdz(A)_20:5_7 Sdz(A)_20:5_8 Sdz(A)_20:5_9 Sdz(A)_20:5_10 Sdz(A)_20:5_11 Sdz(A)_20:5_12 Sdz(A)_20:5_13 Sdz(A)_20:5_14 Sdz(A)_20:5_15 Sdz(A)_20:5_16 Sdz(A)_20:5_17 Sdz(A)_20:5_18 Sdz(A)_20:5_19 Sdz(A)_20:5_20 Sdz(A)_20:5_21 Sdz(A)_20:5_22 Sdz(A)_20:5_23 Sdz(A)_20:5_24 Sdz(A)_20:5_25 Sdz(A)_20:5_26 Sdz(A)_20:5_27 Sdz(A)_20:5_28 Sdz(A)_20:5_29 Sdz(A)_20:5_30 Sdz(A)_20:5_31
Sdz(A):20:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):20:6 καὶ ἐπελαβόμην τῆς παλλακῆς μου καὶ ἐμέλισα αὐτὴν καὶ ἐξαπέστειλα ἐν παντὶ ὁρίῳ κληρονομίας Ισραηλ, ὅτι ἐποίησαν ἀφροσύνην ἐν τῷ Ισραηλ.
Sdz(A):20:6 And I laid hold of my concubine, and divided her in pieces, and sent the parts into every coast of the inheritance of the children of Israel; for they have wrought lewdness and abomination in Israel. (Judges 20:6 Brenton)
Sdz(A):20:6 Zabrałem więc moją żonę, rozciąłem na kawałki, które porozsyłałem do wszystkich dzielnic dziedzictwa izraelskiego. Popełniono bowiem bezeceństwo w Izraelu. (Sdz 20:6 BT_4)
Sdz(A):20:6 καὶ ἐπελαβόμην τῆς παλλακῆς μου καὶ ἐμέλισα αὐτὴν καὶ ἐξαπέστειλα ἐν παντὶ ὁρίῳ κληρονομίας Ισραηλ, ὅτι ἐποίησαν ἀφροσύνην ἐν τῷ Ισραηλ.
Sdz(A):20:6 καί ἐπι·λαμβάνομαι (επι+λαμβαν-, επι+λημψ-, 2nd επι+λαβ-, -, επι+ειληβ-, επι+λημφ·θ-) ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί   αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅριον, -ου, τό κληρο·νομία, -ας, ἡ Ἰσραήλ, ὁ ὅτι ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀ·φρο·σύνη, -ης, ἡ ἐν ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
Sdz(A):20:6 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt z Ja I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Granica Dziedzictwo Izrael Ponieważ/tamto By czynić/rób Durnowatości Głupota, obłąkanie, albo głupota. Wyprowadzany od ???? (Umysł) i przeczący imiesłów W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael
Sdz(A):20:6 kai\ e)pelabo/mEn tE=s pallakE=s mou kai\ e)me/lisa au)tE\n kai\ e)Xape/steila e)n panti\ o(ri/O| klEronomi/as *israEl, o(/ti e)poi/Esan a)frosu/nEn e)n tO=| *israEl.
Sdz(A):20:6 kai epelabomEn tEs pallakEs mu kai emelisa autEn kai eXapesteila en panti horiO klEronomias israEl, hoti epoiEsan afrosynEn en tO israEl.
Sdz(A):20:6 C VBI_AMI1S RA_GSF N1_GSF RP_GS C VAI_AAI1S RD_ASF C VAI_AAI1S P A3_DSN N2N_DSN N1A_GSF N_GSM C VAI_AAI3P N1_ASF P RA_DSM N_DSM
Sdz(A):20:6 and also, even, namely to take hold of the ć I and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of boundary inheritance Israel because/that to do/make mindlessness Folly, madness, or foolishness. Derived from νοῦς (mind) and a negative participle in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Israel
Sdz(A):20:6 and I-was-TAKE-ed-HOLD-OF the (gen)   me (gen) and   her/it/same (acc) and I-???-ed in/among/by (+dat) every (dat) boundary (dat) inheritance (gen), inheritances (acc) Israel (indecl) because/that they-DO/MAKE-ed mindlessness (acc) in/among/by (+dat) the (dat) Israel (indecl)
Sdz(A):20:6 Sdz(A)_20:6_1 Sdz(A)_20:6_2 Sdz(A)_20:6_3 Sdz(A)_20:6_4 Sdz(A)_20:6_5 Sdz(A)_20:6_6 Sdz(A)_20:6_7 Sdz(A)_20:6_8 Sdz(A)_20:6_9 Sdz(A)_20:6_10 Sdz(A)_20:6_11 Sdz(A)_20:6_12 Sdz(A)_20:6_13 Sdz(A)_20:6_14 Sdz(A)_20:6_15 Sdz(A)_20:6_16 Sdz(A)_20:6_17 Sdz(A)_20:6_18 Sdz(A)_20:6_19 Sdz(A)_20:6_20 Sdz(A)_20:6_21
Sdz(A):20:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):20:7 ἰδοὺ πάντες ὑμεῖς, οἱ υἱοὶ Ισραηλ, δότε ἑαυτοῖς λόγον καὶ βουλήν.
Sdz(A):20:7 Behold, all ye are children of Israel; and consider and take counsel here among yourselves. (Judges 20:7 Brenton)
Sdz(A):20:7 Wszyscy zebrani tu Izraelici naradźcie się i już tutaj poweźmijcie postanowienie!» (Sdz 20:7 BT_4)
Sdz(A):20:7 ἰδοὺ πάντες ὑμεῖς, οἱ υἱοὶ Ισραηλ, δότε ἑαυτοῖς λόγον καὶ βουλήν.
Sdz(A):20:7 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ λόγος, -ου, ὁ καί βουλή, -ῆς, ἡ
Sdz(A):20:7 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ty Syn Izrael By dawać Samo /nasz /twój /siebie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie Planu/zamiar
Sdz(A):20:7 i)dou\ pa/ntes u(mei=s, oi( ui(oi\ *israEl, do/te e(autoi=s lo/gon kai\ boulE/n.
Sdz(A):20:7 idu pantes hymeis, hoi hyioi israEl, dote heautois logon kai bulEn.
Sdz(A):20:7 I A3_NPM RP_NP RA_NPM N2_NPM N_GSM VO_AAD2P RD_DPM N2_ASM C N1_ASF
Sdz(A):20:7 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), every all, each, every, the whole of you the son Israel to give self /our-/your-/themselves word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. and also, even, namely plan/intention
Sdz(A):20:7 be-you(sg)-SEE-ed! all (nom|voc) you(pl) (nom) the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) do-GIVE-you(pl)! selves (dat) word (acc) and plan/intention (acc)
Sdz(A):20:7 Sdz(A)_20:7_1 Sdz(A)_20:7_2 Sdz(A)_20:7_3 Sdz(A)_20:7_4 Sdz(A)_20:7_5 Sdz(A)_20:7_6 Sdz(A)_20:7_7 Sdz(A)_20:7_8 Sdz(A)_20:7_9 Sdz(A)_20:7_10 Sdz(A)_20:7_11
Sdz(A):20:7 x x x x x x x x x x x
Sdz(A):20:8 καὶ ἀνέστη πᾶς ὁ λαὸς ὡς ἀνὴρ εἷς λέγων Οὐκ εἰσελευσόμεθα ἀνὴρ εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐκκλινοῦμεν ἀνὴρ εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.
Sdz(A):20:8 And all the people rose up as one man, saying, No one of us shall return to his tent, and no one of us shall return to his house. (Judges 20:8 Brenton)
Sdz(A):20:8 Wystąpili wszyscy jednomyślnie, mówiąc: «Nikt z nas nie odejdzie do swego namiotu ani nie uda się do domu! (Sdz 20:8 BT_4)
Sdz(A):20:8 καὶ ἀνέστη πᾶς λαὸς ὡς ἀνὴρ εἷς λέγων Οὐκ εἰσελευσόμεθα ἀνὴρ εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐκκλινοῦμεν ἀνὴρ εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.
Sdz(A):20:8 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὡς ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἰς[1] ὁ ἡ τό σκήνωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):20:8 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Jak/jak Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Jeden By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By wchodzić Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Do (+przyspieszenie) Mieszkanie, zamieszkiwanie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By cofać się/unikaj Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Do (+przyspieszenie) Dom On/ona/to/to samo
Sdz(A):20:8 kai\ a)ne/stE pa=s o( lao\s O(s a)nE\r ei(=s le/gOn *ou)k ei)seleuso/meTa a)nE\r ei)s to\ skE/nOma au)tou= kai\ ou)k e)kklinou=men a)nE\r ei)s to\n oi)=kon au)tou=.
Sdz(A):20:8 kai anestE pas ho laos hOs anEr heis legOn uk eiseleusomeTa anEr eis to skEnOma autu kai uk ekklinumen anEr eis ton oikon autu.
Sdz(A):20:8 C VHI_AAI3S A3_NSM RA_NSM N2_NSM C N3_NSM A3_NSM V1_PAPNSM D VF_FMI1P N3_NSM P RA_ASN N3M_ASN RD_GSM C D VF2_FAI1P N3_NSM P RA_ASM N2_ASM RD_GSM
Sdz(A):20:8 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect every all, each, every, the whole of the people as/like man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". one to say/tell οὐχ before rough breathing to enter man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". into (+acc) the lodging, habitation he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to recoil/avoid man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". into (+acc) the house he/she/it/same
Sdz(A):20:8 and he/she/it-STand-ed-UP every (nom|voc) the (nom) people (nom) as/like man, husband (nom) one (nom) while SAY/TELL-ing (nom) not we-will-be-ENTER-ed man, husband (nom) into (+acc) the (nom|acc) lodging, habitation (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and not we-will-RECOIL/AVOID man, husband (nom) into (+acc) the (acc) house (acc) him/it/same (gen)
Sdz(A):20:8 Sdz(A)_20:8_1 Sdz(A)_20:8_2 Sdz(A)_20:8_3 Sdz(A)_20:8_4 Sdz(A)_20:8_5 Sdz(A)_20:8_6 Sdz(A)_20:8_7 Sdz(A)_20:8_8 Sdz(A)_20:8_9 Sdz(A)_20:8_10 Sdz(A)_20:8_11 Sdz(A)_20:8_12 Sdz(A)_20:8_13 Sdz(A)_20:8_14 Sdz(A)_20:8_15 Sdz(A)_20:8_16 Sdz(A)_20:8_17 Sdz(A)_20:8_18 Sdz(A)_20:8_19 Sdz(A)_20:8_20 Sdz(A)_20:8_21 Sdz(A)_20:8_22 Sdz(A)_20:8_23 Sdz(A)_20:8_24
Sdz(A):20:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):20:9 καὶ νῦν τοῦτο τὸ ῥῆμα, ὃ ποιήσομεν τῇ Γαβαα· ἀναβησόμεθα ἐπ’ αὐτὴν ἐν κλήρῳ
Sdz(A):20:9 And now this is the thing which shall be done in Gabaa; we will go up against it by lot. (Judges 20:9 Brenton)
Sdz(A):20:9 A oto teraz tak postąpimy z miastem Gibea. Los jego jest przesądzony! (Sdz 20:9 BT_4)
Sdz(A):20:9 καὶ νῦν τοῦτο τὸ ῥῆμα, ποιήσομεν τῇ Γαβαα· ἀναβησόμεθα ἐπ’ αὐτὴν ἐν κλήρῳ
Sdz(A):20:9 καί νῦν οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό   ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν κλῆρος, -ου, ὁ
Sdz(A):20:9 I też, nawet, mianowicie Teraz To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Kto/, który/, który By czynić/rób By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Los
Sdz(A):20:9 kai\ nu=n tou=to to\ r(E=ma, o(\ poiE/somen tE=| *gabaa· a)nabEso/meTa e)p’ au)tE\n e)n klE/rO|
Sdz(A):20:9 kai nyn tuto to rEma, ho poiEsomen tE gabaa· anabEsomeTa ep’ autEn en klErO
Sdz(A):20:9 C D RD_NSN RA_NSN N3M_NSN RR_ASN VF_FAI1P RA_DSF N_DSF VF_FMI1P P RD_ASF P N2_DSM
Sdz(A):20:9 and also, even, namely now this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the declaration statement, utterance who/whom/which to do/make the ć to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lot
Sdz(A):20:9 and now this (nom|acc) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) we-will-DO/MAKE the (dat)   we-will-be-ASCEND-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) in/among/by (+dat) lot (dat)
Sdz(A):20:9 Sdz(A)_20:9_1 Sdz(A)_20:9_2 Sdz(A)_20:9_3 Sdz(A)_20:9_4 Sdz(A)_20:9_5 Sdz(A)_20:9_6 Sdz(A)_20:9_7 Sdz(A)_20:9_8 Sdz(A)_20:9_9 Sdz(A)_20:9_10 Sdz(A)_20:9_11 Sdz(A)_20:9_12 Sdz(A)_20:9_13 Sdz(A)_20:9_14
Sdz(A):20:9 x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):20:10 καὶ λημψόμεθα δέκα ἄνδρας τοῖς ἑκατὸν καὶ ἑκατὸν τοῖς χιλίοις καὶ χιλίους τοῖς μυρίοις λαβεῖν ἐπισιτισμὸν τῷ λαῷ τοῖς εἰσπορευομένοις ἐπιτελέσαι τῇ Γαβαα τοῦ Βενιαμιν κατὰ πᾶσαν τὴν ἀφροσύνην, ἣν ἐποίησαν ἐν Ισραηλ.
Sdz(A):20:10 Moreover we will take ten men for a hundred for all the tribes of Israel, and a hundred for a thousand, and a thousand for ten thousand, to take provision, to cause them to come to Gabaa of Benjamin, to do to it according to all the abomination, which they wrought in Israel. (Judges 20:10 Brenton)
Sdz(A):20:10 Z każdego pokolenia Izraela wybierzemy po dziesięciu mężów ze stu, po stu z tysiąca i tysiąc z dziesięciu tysięcy. Będą się troszczyć o żywność dla wojska, które wyruszy pomścić na Gibea w pokoleniu Beniamina bezeceństwo, którego się dopuszczono w Izraelu». (Sdz 20:10 BT_4)
Sdz(A):20:10 καὶ λημψόμεθα δέκα ἄνδρας τοῖς ἑκατὸν καὶ ἑκατὸν τοῖς χιλίοις καὶ χιλίους τοῖς μυρίοις λαβεῖν ἐπισιτισμὸν τῷ λαῷ τοῖς εἰσπορευομένοις ἐπιτελέσαι τῇ Γαβαα τοῦ Βενιαμιν κατὰ πᾶσαν τὴν ἀφροσύνην, ἣν ἐποίησαν ἐν Ισραηλ.
Sdz(A):20:10 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) δέκα ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό ἑκατόν καί ἑκατόν ὁ ἡ τό χίλιοι -αι -α καί χίλιοι -αι -α ὁ ἡ τό μύριοι -αι -α λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐπι·σιτισμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) ἐπι·τελέω (επι+τελ(ε)-, επι+τελε·σ-, επι+τελε·σ-, -, -, επι+τελεσ·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό Βενιαμ(ε)ίν, ὁ κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἀ·φρο·σύνη, -ης, ἡ ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν Ἰσραήλ, ὁ
Sdz(A):20:10 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Dziesięć Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Sto I też, nawet, mianowicie Sto Tysiąc I też, nawet, mianowicie Tysiąc Dziesięć tysiąc/niezliczonego By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Warunki {Zastrzeżenia, Zapasy} Ludzie By wchodzić By ogniskować się dalej dostawanie czyniony Beniamin W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Durnowatości Głupota, obłąkanie, albo głupota. Wyprowadzany od ???? (Umysł) i przeczący imiesłów Kto/, który/, który By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael
Sdz(A):20:10 kai\ lEmPSo/meTa de/ka a)/ndras toi=s e(kato\n kai\ e(kato\n toi=s CHili/ois kai\ CHili/ous toi=s muri/ois labei=n e)pisitismo\n tO=| laO=| toi=s ei)sporeuome/nois e)pitele/sai tE=| *gabaa tou= *beniamin kata\ pa=san tE\n a)frosu/nEn, E(\n e)poi/Esan e)n *israEl.
Sdz(A):20:10 kai lEmPSomeTa deka andras tois hekaton kai hekaton tois CHiliois kai CHilius tois myriois labein episitismon tO laO tois eisporeuomenois epitelesai tE gabaa tu beniamin kata pasan tEn afrosynEn, hEn epoiEsan en israEl.
Sdz(A):20:10 C VF_FMI1P M N3_APM RA_DPM M C M RA_DPM A1A_DPM C A1A_APM RA_DPM A1A_DPM VB_AAN N2_ASM RA_DSM N2_DSM RA_DPM V1_PMPDPM VA_AAN RA_DSF N_DSF RA_GSM N_GSM P A1S_ASF RA_ASF N1_ASF RR_ASF VAI_AAI3P P N_DSM
Sdz(A):20:10 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ten man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the hundred and also, even, namely hundred the thousand and also, even, namely thousand the ten thousand/innumerable to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand provisions the people the to enter to focus on-getting-done the ć the Benjamin down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle the mindlessness Folly, madness, or foolishness. Derived from νοῦς (mind) and a negative participle who/whom/which to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel
Sdz(A):20:10 and we-will-be-TAKE HOLD OF-ed ten men, husbands (acc) the (dat) hundred and hundred the (dat) thousand (dat) and thousand (acc) the (dat) ten thousand/innumerable (dat) to-TAKE HOLD OF provisions (acc) the (dat) people (dat) the (dat) while being-ENTER-ed (dat) to-FOCUS-ON-GETTING-DONE, be-you(sg)-FOCUS-ed-ON-GETTING-DONE!, he/she/it-happens-to-FOCUS-ON-GETTING-DONE (opt) the (dat)   the (gen) Benjamin (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) mindlessness (acc) who/whom/which (acc) they-DO/MAKE-ed in/among/by (+dat) Israel (indecl)
Sdz(A):20:10 Sdz(A)_20:10_1 Sdz(A)_20:10_2 Sdz(A)_20:10_3 Sdz(A)_20:10_4 Sdz(A)_20:10_5 Sdz(A)_20:10_6 Sdz(A)_20:10_7 Sdz(A)_20:10_8 Sdz(A)_20:10_9 Sdz(A)_20:10_10 Sdz(A)_20:10_11 Sdz(A)_20:10_12 Sdz(A)_20:10_13 Sdz(A)_20:10_14 Sdz(A)_20:10_15 Sdz(A)_20:10_16 Sdz(A)_20:10_17 Sdz(A)_20:10_18 Sdz(A)_20:10_19 Sdz(A)_20:10_20 Sdz(A)_20:10_21 Sdz(A)_20:10_22 Sdz(A)_20:10_23 Sdz(A)_20:10_24 Sdz(A)_20:10_25 Sdz(A)_20:10_26 Sdz(A)_20:10_27 Sdz(A)_20:10_28 Sdz(A)_20:10_29 Sdz(A)_20:10_30 Sdz(A)_20:10_31 Sdz(A)_20:10_32 Sdz(A)_20:10_33
Sdz(A):20:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):20:11 καὶ συνήχθη πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ ἐκ τῶν πόλεων ὡς ἀνὴρ εἷς ἐρχόμενοι.
Sdz(A):20:11 And all the men of Israel were gathered to the city as one man. (Judges 20:11 Brenton)
Sdz(A):20:11 Tak zebrali się przeciwko temu miastu wszyscy ludzie izraelscy jak jeden mąż. (Sdz 20:11 BT_4)
Sdz(A):20:11 καὶ συνήχθη πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ ἐκ τῶν πόλεων ὡς ἀνὴρ εἷς ἐρχόμενοι.
Sdz(A):20:11 καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰσραήλ, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὡς ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)
Sdz(A):20:11 I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Izrael Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miasto Jak/jak Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Jeden By przychodzić
Sdz(A):20:11 kai\ sunE/CHTE pa=s a)nE\r *israEl e)k tO=n po/leOn O(s a)nE\r ei(=s e)rCHo/menoi.
Sdz(A):20:11 kai synECHTE pas anEr israEl ek tOn poleOn hOs anEr heis erCHomenoi.
Sdz(A):20:11 C VQI_API3S A3_NSM N3_NSM N_GSM P RA_GPF N3I_GPF C N3_NSM A3_NSM V1_PMPNPM
Sdz(A):20:11 and also, even, namely to gather together every all, each, every, the whole of man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Israel out of (+gen) ἐξ before vowels the city as/like man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". one to come
Sdz(A):20:11 and he/she/it-was-GATHER TOGETHER-ed every (nom|voc) man, husband (nom) Israel (indecl) out of (+gen) the (gen) cities (gen) as/like man, husband (nom) one (nom) while being-COME-ed (nom|voc)
Sdz(A):20:11 Sdz(A)_20:11_1 Sdz(A)_20:11_2 Sdz(A)_20:11_3 Sdz(A)_20:11_4 Sdz(A)_20:11_5 Sdz(A)_20:11_6 Sdz(A)_20:11_7 Sdz(A)_20:11_8 Sdz(A)_20:11_9 Sdz(A)_20:11_10 Sdz(A)_20:11_11 Sdz(A)_20:11_12
Sdz(A):20:11 x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):20:12 καὶ ἐξαπέστειλαν αἱ φυλαὶ Ισραηλ ἄνδρας ἐν πάσῃ φυλῇ Βενιαμιν λέγοντες Τίς ἡ κακία αὕτη ἡ γενομένη ἐν ὑμῖν;
Sdz(A):20:12 And the tribes of Israel sent men through the whole tribe of Benjamin, saying, What is this wickedness that has been wrought among you? (Judges 20:12 Brenton)
Sdz(A):20:12 Pokolenia izraelskie porozsyłały posłów do wszystkich Beniaminitów, aby im donieść: «Cóż to za zbrodnię popełniono między wami? (Sdz 20:12 BT_4)
Sdz(A):20:12 Καὶ ἐξαπέστειλαν αἱ φυλαὶ Ισραηλ ἄνδρας ἐν πάσῃ φυλῇ Βενιαμιν λέγοντες Τίς κακία αὕτη γενομένη ἐν ὑμῖν;
Sdz(A):20:12 καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) φυλή, -ῆς, ἡ Βενιαμ(ε)ίν, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Sdz(A):20:12 I też, nawet, mianowicie Do ??? Szczep Izrael Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Szczep Beniamin By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Źle źle, złośliwość To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty
Sdz(A):20:12 *kai\ e)Xape/steilan ai( fulai\ *israEl a)/ndras e)n pa/sE| fulE=| *beniamin le/gontes *ti/s E( kaki/a au(/tE E( genome/nE e)n u(mi=n;
Sdz(A):20:12 kai eXapesteilan hai fylai israEl andras en pasE fylE beniamin legontes tis hE kakia hautE hE genomenE en hymin;
Sdz(A):20:12 C VAI_AAI3P RA_NPF N1_NPF N_GSM N3_APM P A1S_DSF N1_DSF N_GSM V1_PAPNPM RI_NSF RA_NSF N1A_NSF RD_NSF RA_NSF VB_AMPNSF P RP_DP
Sdz(A):20:12 and also, even, namely to ??? the tribe Israel man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle tribe Benjamin to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the evil evil, malice this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you
Sdz(A):20:12 and they-???-ed the (nom) tribes (nom|voc) Israel (indecl) men, husbands (acc) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed tribe (dat) Benjamin (indecl) while SAY/TELL-ing (nom|voc) who/what/why (nom) the (nom) evil (nom|voc) this (nom) the (nom) upon being-BECOME-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) you(pl) (dat)
Sdz(A):20:12 Sdz(A)_20:12_1 Sdz(A)_20:12_2 Sdz(A)_20:12_3 Sdz(A)_20:12_4 Sdz(A)_20:12_5 Sdz(A)_20:12_6 Sdz(A)_20:12_7 Sdz(A)_20:12_8 Sdz(A)_20:12_9 Sdz(A)_20:12_10 Sdz(A)_20:12_11 Sdz(A)_20:12_12 Sdz(A)_20:12_13 Sdz(A)_20:12_14 Sdz(A)_20:12_15 Sdz(A)_20:12_16 Sdz(A)_20:12_17 Sdz(A)_20:12_18 Sdz(A)_20:12_19
Sdz(A):20:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):20:13 καὶ νῦν δότε τοὺς ἄνδρας τοὺς ἀσεβεῖς τοὺς ἐν Γαβαα τοὺς υἱοὺς Βελιαλ, καὶ θανατώσομεν αὐτοὺς καὶ ἐξαροῦμεν κακίαν ἐξ Ισραηλ. καὶ οὐκ ἠθέλησαν οἱ υἱοὶ Βενιαμιν εἰσακοῦσαι τῆς φωνῆς τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν τῶν υἱῶν Ισραηλ.
Sdz(A):20:13 Now then give up the men the sons of transgressors that are in Gabaa, and we will put them to death, and purge out wickedness from Israel: but the children of Benjamin consented not to hearken to the voice of their brethren the children of Israel. (Judges 20:13 Brenton)
Sdz(A):20:13 Wydajcie teraz tych mężów przewrotnych z Gibea, abyśmy ich zgładzili i tak wyplenili zło z Izraela». Ale Beniaminici nie chcieli słuchać głosu swych braci, Izraelitów. (Sdz 20:13 BT_4)
Sdz(A):20:13 καὶ νῦν δότε τοὺς ἄνδρας τοὺς ἀσεβεῖς τοὺς ἐν Γαβαα τοὺς υἱοὺς Βελιαλ, καὶ θανατώσομεν αὐτοὺς καὶ ἐξαροῦμεν κακίαν ἐξ Ισραηλ. καὶ οὐκ ἠθέλησαν οἱ υἱοὶ Βενιαμιν εἰσακοῦσαι τῆς φωνῆς τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν τῶν υἱῶν Ισραηλ.
Sdz(A):20:13 καί νῦν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἐν   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Βελιάρ v.l. Βελίαλ, ὁ καί θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) κακία, -ας, ἡ ἐκ Ἰσραήλ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Sdz(A):20:13 I też, nawet, mianowicie Teraz By dawać Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syn Beliar I też, nawet, mianowicie By zgładzać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By usuwać Źle źle, złośliwość Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Izrael I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Syn Beniamin Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Dźwięku/głos płacze Brat; siostra On/ona/to/to samo Syn Izrael
Sdz(A):20:13 kai\ nu=n do/te tou\s a)/ndras tou\s a)sebei=s tou\s e)n *gabaa tou\s ui(ou\s *belial, kai\ TanatO/somen au)tou\s kai\ e)Xarou=men kaki/an e)X *israEl. kai\ ou)k E)Te/lEsan oi( ui(oi\ *beniamin ei)sakou=sai tE=s fOnE=s tO=n a)delfO=n au)tO=n tO=n ui(O=n *israEl.
Sdz(A):20:13 kai nyn dote tus andras tus asebeis tus en gabaa tus hyius belial, kai TanatOsomen autus kai eXarumen kakian eX israEl. kai uk ETelEsan hoi hyioi beniamin eisakusai tEs fOnEs tOn adelfOn autOn tOn hyiOn israEl.
Sdz(A):20:13 C D VO_AAD2P RA_APM N3_APM RA_APM A3H_APM RA_APM P N_DSF RA_APM N2_APM N_GS C VF_FAI1P RD_APM C VF2_FAI1P N1A_ASF P N_GSM C D VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM VA_AAN RA_GSF N1_GSF RA_GPM N2_GPM RD_GPM RA_GPM N2_GPM N_GSM
Sdz(A):20:13 and also, even, namely now to give the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the ungodly; to be impious commit sacrilege the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the son Beliar and also, even, namely to put to death he/she/it/same and also, even, namely to remove evil evil, malice out of (+gen) ἐξ before vowels Israel and also, even, namely οὐχ before rough breathing to want want, wish, desire the son Benjamin to heard (being heard, listen into, hearken) the sound/voice cries the brother; sister he/she/it/same the son Israel
Sdz(A):20:13 and now do-GIVE-you(pl)! the (acc) men, husbands (acc) the (acc) ungodly ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-are-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE the (acc) in/among/by (+dat)   the (acc) sons (acc) Beliar (indecl) and we-will-PUT-TO-DEATH them/same (acc) and we-will-REMOVE evil (acc) out of (+gen) Israel (indecl) and not they-WANT-ed the (nom) sons (nom|voc) Benjamin (indecl) to-HEARD, be-you(sg)-HEARD-ed!, he/she/it-happens-to-HEARD (opt) the (gen) sound/voice (gen) the (gen) brothers (gen); sisters (gen) them/same (gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl)
Sdz(A):20:13 Sdz(A)_20:13_1 Sdz(A)_20:13_2 Sdz(A)_20:13_3 Sdz(A)_20:13_4 Sdz(A)_20:13_5 Sdz(A)_20:13_6 Sdz(A)_20:13_7 Sdz(A)_20:13_8 Sdz(A)_20:13_9 Sdz(A)_20:13_10 Sdz(A)_20:13_11 Sdz(A)_20:13_12 Sdz(A)_20:13_13 Sdz(A)_20:13_14 Sdz(A)_20:13_15 Sdz(A)_20:13_16 Sdz(A)_20:13_17 Sdz(A)_20:13_18 Sdz(A)_20:13_19 Sdz(A)_20:13_20 Sdz(A)_20:13_21 Sdz(A)_20:13_22 Sdz(A)_20:13_23 Sdz(A)_20:13_24 Sdz(A)_20:13_25 Sdz(A)_20:13_26 Sdz(A)_20:13_27 Sdz(A)_20:13_28 Sdz(A)_20:13_29 Sdz(A)_20:13_30 Sdz(A)_20:13_31 Sdz(A)_20:13_32 Sdz(A)_20:13_33 Sdz(A)_20:13_34 Sdz(A)_20:13_35 Sdz(A)_20:13_36
Sdz(A):20:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):20:14 καὶ συνήχθησαν οἱ υἱοὶ Βενιαμιν ἐκ τῶν πόλεων αὐτῶν εἰς Γαβαα ἐξελθεῖν τοῦ πολεμῆσαι μετὰ υἱῶν Ισραηλ.
Sdz(A):20:14 And the children of Benjamin were gathered from their cities to Gabaa, to go forth to fight with the children of Israel. (Judges 20:14 Brenton)
Sdz(A):20:14 Co więcej, Beniaminici poopuszczali swoje osiedla, zgromadzili się w Gibea, aby ruszyć na Izraelitów. (Sdz 20:14 BT_4)
Sdz(A):20:14 καὶ συνήχθησαν οἱ υἱοὶ Βενιαμιν ἐκ τῶν πόλεων αὐτῶν εἰς Γαβαα ἐξελθεῖν τοῦ πολεμῆσαι μετὰ υἱῶν Ισραηλ.
Sdz(A):20:14 καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]   ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) μετά υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Sdz(A):20:14 I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Syn Beniamin Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miasto On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) By wychodzić By walczyć z wojną Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Syn Izrael
Sdz(A):20:14 kai\ sunE/CHTEsan oi( ui(oi\ *beniamin e)k tO=n po/leOn au)tO=n ei)s *gabaa e)XelTei=n tou= polemE=sai meta\ ui(O=n *israEl.
Sdz(A):20:14 kai synECHTEsan hoi hyioi beniamin ek tOn poleOn autOn eis gabaa eXelTein tu polemEsai meta hyiOn israEl.
Sdz(A):20:14 C VQI_API3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P RA_GPF N3I_GPF RD_GPM P N_ASF VB_AAN RA_GSN VA_AAN P N2_GPM N_GSM
Sdz(A):20:14 and also, even, namely to gather together the son Benjamin out of (+gen) ἐξ before vowels the city he/she/it/same into (+acc) ć to come out the to fight war after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing son Israel
Sdz(A):20:14 and they-were-GATHER TOGETHER-ed the (nom) sons (nom|voc) Benjamin (indecl) out of (+gen) the (gen) cities (gen) them/same (gen) into (+acc)   to-COME-OUT the (gen) to-FIGHT, be-you(sg)-FIGHT-ed!, he/she/it-happens-to-FIGHT (opt) after (+acc), with (+gen) sons (gen) Israel (indecl)
Sdz(A):20:14 Sdz(A)_20:14_1 Sdz(A)_20:14_2 Sdz(A)_20:14_3 Sdz(A)_20:14_4 Sdz(A)_20:14_5 Sdz(A)_20:14_6 Sdz(A)_20:14_7 Sdz(A)_20:14_8 Sdz(A)_20:14_9 Sdz(A)_20:14_10 Sdz(A)_20:14_11 Sdz(A)_20:14_12 Sdz(A)_20:14_13 Sdz(A)_20:14_14 Sdz(A)_20:14_15 Sdz(A)_20:14_16 Sdz(A)_20:14_17
Sdz(A):20:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):20:15 καὶ ἐπεσκέπησαν οἱ υἱοὶ Βενιαμιν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐκ τῶν πόλεων εἴκοσι καὶ πέντε χιλιάδες ἀνδρῶν σπωμένων ῥομφαίαν χωρὶς τῶν κατοικούντων τὴν Γαβαα· οὗτοι ἐπεσκέπησαν ἑπτακόσιοι ἄνδρες νεανίσκοι ἐκλεκτοὶ
Sdz(A):20:15 And the children of Benjamin from their cities were numbered in that day, twenty-three thousand, every man drawing a sword, besides the inhabitants of Gabaa, who were numbered seven hundred chosen men of all the people, able to use both hands alike; (Judges 20:15 Brenton)
Sdz(A):20:15 Tego dnia naliczono Beniaminitów, przybyłych ze swoich osiedli, dwadzieścia sześć tysięcy mężów dobywających miecza, nie licząc mieszkańców Gibea, których liczba wynosiła siedmiuset mężów. (Sdz 20:15 BT_4)
Sdz(A):20:15 καὶ ἐπεσκέπησαν οἱ υἱοὶ Βενιαμιν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐκ τῶν πόλεων εἴκοσι καὶ πέντε χιλιάδες ἀνδρῶν σπωμένων ῥομφαίαν χωρὶς τῶν κατοικούντων τὴν Γαβαα· οὗτοι ἐπεσκέπησαν ἑπτακόσιοι ἄνδρες νεανίσκοι ἐκλεκτοὶ
Sdz(A):20:15 καί ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἐκ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι καί πέντε χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ σπάω (σπ(α)-, σπα·σ-, σπα·σ-, -, εσπασ-, -) ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) χωρίς ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό   οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ἑπτα·κόσιοι -αι -α [LXX] ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι ἐκ·λεκτός -ή -όν
Sdz(A):20:15 I też, nawet, mianowicie By bywać [zobacz sceptyczny] Syn Beniamin W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miasto Ikona; dwadzieścia I też, nawet, mianowicie Pięć Kilo [jednostka tysiąc] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Do ??? Szpada Oprócz bez, w oddaleniu, na boku, oddzielnie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By bywać [zobacz sceptyczny] Siedemset Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Młody człowiek Wybierany [zobacz eklektyczny]
Sdz(A):20:15 kai\ e)peske/pEsan oi( ui(oi\ *beniamin e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| e)k tO=n po/leOn ei)/kosi kai\ pe/nte CHilia/des a)ndrO=n spOme/nOn r(omfai/an CHOri\s tO=n katoikou/ntOn tE\n *gabaa· ou(=toi e)peske/pEsan e(ptako/sioi a)/ndres neani/skoi e)klektoi\
Sdz(A):20:15 kai epeskepEsan hoi hyioi beniamin en tE hEmera ekeinE ek tOn poleOn eikosi kai pente CHiliades andrOn spOmenOn romfaian CHOris tOn katoikuntOn tEn gabaa· hutoi epeskepEsan heptakosioi andres neaniskoi eklektoi
Sdz(A):20:15 C VDI_API3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF P RA_GPF N3I_GPF M C M N3D_NPF N3_GPM V3_PMPGPM N1A_ASF D RA_GPM V2_PAPGPM RA_ASF N_ASF RD_NPM VDI_API3P A1_NPM N3_NPM N2_NPM A1_NPM
Sdz(A):20:15 and also, even, namely to visit [see skeptical] the son Benjamin in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that out of (+gen) ἐξ before vowels the city icon; twenty and also, even, namely five kilo [unit of one thousand] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to ??? sword apart from without, asunder, apart, separately the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to visit [see skeptical] seven hundred man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". young man selected [see eclectic]
Sdz(A):20:15 and they-were-VISIT-ed the (nom) sons (nom|voc) Benjamin (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) out of (+gen) the (gen) cities (gen) icons (dat); twenty and five kilos (nom|voc) men, husbands (gen) while being-???-ed (gen) sword (acc) apart from the (gen) let-them-be-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN! (classical), while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (gen) the (acc)   these (nom) they-were-VISIT-ed seven hundred (nom|voc) men, husbands (nom|voc) young men (nom|voc) selected ([Adj] nom|voc)
Sdz(A):20:15 Sdz(A)_20:15_1 Sdz(A)_20:15_2 Sdz(A)_20:15_3 Sdz(A)_20:15_4 Sdz(A)_20:15_5 Sdz(A)_20:15_6 Sdz(A)_20:15_7 Sdz(A)_20:15_8 Sdz(A)_20:15_9 Sdz(A)_20:15_10 Sdz(A)_20:15_11 Sdz(A)_20:15_12 Sdz(A)_20:15_13 Sdz(A)_20:15_14 Sdz(A)_20:15_15 Sdz(A)_20:15_16 Sdz(A)_20:15_17 Sdz(A)_20:15_18 Sdz(A)_20:15_19 Sdz(A)_20:15_20 Sdz(A)_20:15_21 Sdz(A)_20:15_22 Sdz(A)_20:15_23 Sdz(A)_20:15_24 Sdz(A)_20:15_25 Sdz(A)_20:15_26 Sdz(A)_20:15_27 Sdz(A)_20:15_28 Sdz(A)_20:15_29 Sdz(A)_20:15_30
Sdz(A):20:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):20:16 ἀμφοτεροδέξιοι· πάντες οὗτοι σφενδονῆται βάλλοντες λίθους πρὸς τὴν τρίχα καὶ οὐ διαμαρτάνοντες.
Sdz(A):20:16 All these could sling with stones at a hair, and not miss. (Judges 20:16 Brenton)
Sdz(A):20:16 W całym tym wojsku było siedmiuset mężów wyborowych, nie używających w boju prawej ręki, i każdy z nich ciskał z procy kamieniem tak celnie, że włosa nie chybił. (Sdz 20:16 BT_4)
Sdz(A):20:16 ἀμφοτεροδέξιοι· πάντες οὗτοι σφενδονῆται βάλλοντες λίθους πρὸς τὴν τρίχα καὶ οὐ διαμαρτάνοντες.
Sdz(A):20:16   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο   βάλλω (βαλλ-, βαλ(ε)·[σ]-, βαλ·[σ]- or 2nd βαλ-, βεβλη·κ-, βεβλη-, βλη·θ-) λίθος, -ου, ὁ πρός ὁ ἡ τό θρίξ, τριχός, ἡ, dat. pl. θριξίν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ  
Sdz(A):20:16 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By rzucać Kamień Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Włosy I też, nawet, mianowicie Nie; ??? Przed przydechem słabym; ??? Przed przydechem mocnym  
Sdz(A):20:16 a)mfoterode/Xioi· pa/ntes ou(=toi sfendonE=tai ba/llontes li/Tous pro\s tE\n tri/CHa kai\ ou) diamarta/nontes.
Sdz(A):20:16 amfoterodeXioi· pantes hutoi sfendonEtai ballontes liTus pros tEn triCHa kai u diamartanontes.
Sdz(A):20:16 A1B_NPM A3_NPM RD_NPM N1M_NPM V1_PAPNPM N2_APM P RA_ASF N3_ASF C D V1_PAPNPM
Sdz(A):20:16 ć every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć to throw stone toward (+acc,+gen,+dat) the hair and also, even, namely not; οὐκ before smooth breathing; οὐχ before rough breathing  
Sdz(A):20:16   all (nom|voc) these (nom)   while THROW-ing (nom|voc) stones (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) hair (acc) and not  
Sdz(A):20:16 Sdz(A)_20:16_1 Sdz(A)_20:16_2 Sdz(A)_20:16_3 Sdz(A)_20:16_4 Sdz(A)_20:16_5 Sdz(A)_20:16_6 Sdz(A)_20:16_7 Sdz(A)_20:16_8 Sdz(A)_20:16_9 Sdz(A)_20:16_10 Sdz(A)_20:16_11 Sdz(A)_20:16_12
Sdz(A):20:16 x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):20:17 καὶ πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ ἐπεσκέπησαν χωρὶς τῶν υἱῶν Βενιαμιν τετρακόσιαι χιλιάδες ἀνδρῶν σπωμένων ῥομφαίαν· πάντες οὗτοι ἄνδρες πολεμισταί.
Sdz(A):20:17 And the men of Israel, exclusive of Benjamin, were numbered four hundred thousand men that drew sword; all these were men of war. (Judges 20:17 Brenton)
Sdz(A):20:17 Mężów zaś izraelskich naliczono - wyjąwszy Beniaminitów - czterysta tysięcy dobywających miecza, samych wojowników. (Sdz 20:17 BT_4)
Sdz(A):20:17 καὶ πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ ἐπεσκέπησαν χωρὶς τῶν υἱῶν Βενιαμιν τετρακόσιαι χιλιάδες ἀνδρῶν σπωμένων ῥομφαίαν· πάντες οὗτοι ἄνδρες πολεμισταί.
Sdz(A):20:17 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰσραήλ, ὁ ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) χωρίς ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ τετρα·κόσιοι -αι -α χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ σπάω (σπ(α)-, σπα·σ-, σπα·σ-, -, εσπασ-, -) ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ  
Sdz(A):20:17 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Izrael By bywać [zobacz sceptyczny] Oprócz bez, w oddaleniu, na boku, oddzielnie Syn Beniamin Czterysta Kilo [jednostka tysiąc] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Do ??? Szpada Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
Sdz(A):20:17 kai\ pa=s a)nE\r *israEl e)peske/pEsan CHOri\s tO=n ui(O=n *beniamin tetrako/siai CHilia/des a)ndrO=n spOme/nOn r(omfai/an· pa/ntes ou(=toi a)/ndres polemistai/.
Sdz(A):20:17 kai pas anEr israEl epeskepEsan CHOris tOn hyiOn beniamin tetrakosiai CHiliades andrOn spOmenOn romfaian· pantes hutoi andres polemistai.
Sdz(A):20:17 C A3_NSM N3_NSM N_GSM VDI_API3P D RA_GPM N2_GPM N_GSM A1A_NPF N3D_NPF N3_GPM V3_PMPGPM N1A_ASF A3_NPM RD_NPM N3_NPM N1_NPM
Sdz(A):20:17 and also, even, namely every all, each, every, the whole of man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Israel to visit [see skeptical] apart from without, asunder, apart, separately the son Benjamin four hundred kilo [unit of one thousand] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to ??? sword every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć
Sdz(A):20:17 and every (nom|voc) man, husband (nom) Israel (indecl) they-were-VISIT-ed apart from the (gen) sons (gen) Benjamin (indecl) four hundred (nom|voc) kilos (nom|voc) men, husbands (gen) while being-???-ed (gen) sword (acc) all (nom|voc) these (nom) men, husbands (nom|voc)  
Sdz(A):20:17 Sdz(A)_20:17_1 Sdz(A)_20:17_2 Sdz(A)_20:17_3 Sdz(A)_20:17_4 Sdz(A)_20:17_5 Sdz(A)_20:17_6 Sdz(A)_20:17_7 Sdz(A)_20:17_8 Sdz(A)_20:17_9 Sdz(A)_20:17_10 Sdz(A)_20:17_11 Sdz(A)_20:17_12 Sdz(A)_20:17_13 Sdz(A)_20:17_14 Sdz(A)_20:17_15 Sdz(A)_20:17_16 Sdz(A)_20:17_17 Sdz(A)_20:17_18
Sdz(A):20:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):20:18 καὶ ἀνέστησαν καὶ ἀνέβησαν εἰς Βαιθηλ καὶ ἐπηρώτησαν ἐν τῷ θεῷ καὶ εἶπαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ Τίς ἀναβήσεται ἡμῖν ἀφηγούμενος πολεμῆσαι μετὰ Βενιαμιν; καὶ εἶπεν κύριος Ιουδας ἀναβήσεται ἀφηγούμενος.
Sdz(A):20:18 And they arose and went up to Baethel, and enquired of God: and the children of Israel said, Who shall go up for us first to fight with the children of Benjamin? And the Lord said, Juda shall go up first as leader. (Judges 20:18 Brenton)
Sdz(A):20:18 Powstali więc i poszli do Betel, aby zasięgnąć rady u Boga. Tam mówili Izraelici: «Który z nas najpierw wystąpi do boju z Beniaminitami?» - «Juda wystąpi pierwszy» - odpowiedział Pan. (Sdz 20:18 BT_4)
Sdz(A):20:18 καὶ ἀνέστησαν καὶ ἀνέβησαν εἰς Βαιθηλ καὶ ἐπηρώτησαν ἐν τῷ θεῷ καὶ εἶπαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ Τίς ἀναβήσεται ἡμῖν ἀφηγούμενος πολεμῆσαι μετὰ Βενιαμιν; καὶ εἶπεν κύριος Ιουδας ἀναβήσεται ἀφηγούμενος.
Sdz(A):20:18 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1]   καί ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) μετά Βενιαμ(ε)ίν, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -)  
Sdz(A):20:18 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By podnosić Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By pytać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bóg  I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Syn Izrael Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By podnosić Ja By walczyć z wojną Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Beniamin I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Judasz/Juda By podnosić
Sdz(A):20:18 kai\ a)ne/stEsan kai\ a)ne/bEsan ei)s *baiTEl kai\ e)pErO/tEsan e)n tO=| TeO=| kai\ ei)=pan oi( ui(oi\ *israEl *ti/s a)nabE/setai E(mi=n a)fEgou/menos polemE=sai meta\ *beniamin; kai\ ei)=pen ku/rios *ioudas a)nabE/setai a)fEgou/menos.
Sdz(A):20:18 kai anestEsan kai anebEsan eis baiTEl kai epErOtEsan en tO TeO kai eipan hoi hyioi israEl tis anabEsetai hEmin afEgumenos polemEsai meta beniamin; kai eipen kyrios iudas anabEsetai afEgumenos.
Sdz(A):20:18 C VHI_AAI3P C VZI_AAI3P P N_ASF C VAI_AAI3P P RA_DSM N2_DSM C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM RI_NSM VF_FMI3S RP_DP V2_PMPNSM VA_AAN P N_GSM C VBI_AAI3S N2_NSM N1T_NSM VF_FMI3S V2_PMPNSM
Sdz(A):20:18 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to ascend into (+acc) ć and also, even, namely to question in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the god [see theology] and also, even, namely to say/tell the son Israel who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to ascend I ć to fight war after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Benjamin and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Judas/Judah to ascend ć
Sdz(A):20:18 and they-STand-ed-UP and they-ASCEND-ed into (+acc)   and they-QUESTION-ed in/among/by (+dat) the (dat) god (dat) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) who/what/why (nom) he/she/it-will-be-ASCEND-ed us (dat)   to-FIGHT, be-you(sg)-FIGHT-ed!, he/she/it-happens-to-FIGHT (opt) after (+acc), with (+gen) Benjamin (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) Judas/Judah (nom) he/she/it-will-be-ASCEND-ed  
Sdz(A):20:18 Sdz(A)_20:18_1 Sdz(A)_20:18_2 Sdz(A)_20:18_3 Sdz(A)_20:18_4 Sdz(A)_20:18_5 Sdz(A)_20:18_6 Sdz(A)_20:18_7 Sdz(A)_20:18_8 Sdz(A)_20:18_9 Sdz(A)_20:18_10 Sdz(A)_20:18_11 Sdz(A)_20:18_12 Sdz(A)_20:18_13 Sdz(A)_20:18_14 Sdz(A)_20:18_15 Sdz(A)_20:18_16 Sdz(A)_20:18_17 Sdz(A)_20:18_18 Sdz(A)_20:18_19 Sdz(A)_20:18_20 Sdz(A)_20:18_21 Sdz(A)_20:18_22 Sdz(A)_20:18_23 Sdz(A)_20:18_24 Sdz(A)_20:18_25 Sdz(A)_20:18_26 Sdz(A)_20:18_27 Sdz(A)_20:18_28 Sdz(A)_20:18_29
Sdz(A):20:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):20:19 καὶ ἀνέστησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ παρενέβαλον ἐπὶ τὴν Γαβαα.
Sdz(A):20:19 And the children of Israel rose up in the morning, and encamped against Gabaa. (Judges 20:19 Brenton)
Sdz(A):20:19 O świcie wyruszyli Izraelici w drogę i rozbili obóz naprzeciw Gibea. (Sdz 20:19 BT_4)
Sdz(A):20:19 καὶ ἀνέστησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ παρενέβαλον ἐπὶ τὴν Γαβαα.
Sdz(A):20:19 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό  
Sdz(A):20:19 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Syn Izrael I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Sdz(A):20:19 kai\ a)ne/stEsan oi( ui(oi\ *israEl kai\ parene/balon e)pi\ tE\n *gabaa.
Sdz(A):20:19 kai anestEsan hoi hyioi israEl kai parenebalon epi tEn gabaa.
Sdz(A):20:19 C VHI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM C VBI_AAI3P P RA_ASF N_ASF
Sdz(A):20:19 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect the son Israel and also, even, namely to encamp upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć
Sdz(A):20:19 and they-STand-ed-UP the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)  
Sdz(A):20:19 Sdz(A)_20:19_1 Sdz(A)_20:19_2 Sdz(A)_20:19_3 Sdz(A)_20:19_4 Sdz(A)_20:19_5 Sdz(A)_20:19_6 Sdz(A)_20:19_7 Sdz(A)_20:19_8 Sdz(A)_20:19_9 Sdz(A)_20:19_10
Sdz(A):20:19 x x x x x x x x x x
Sdz(A):20:20 καὶ ἐξῆλθεν πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ εἰς πόλεμον μετὰ Βενιαμιν, καὶ παρετάξαντο μετ’ αὐτῶν εἰς πόλεμον ἀνὴρ Ισραηλ πρὸς τὴν Γαβαα.
Sdz(A):20:20 And they went out, all the men of Israel, to fight with Benjamin, and engaged with them at Gabaa. (Judges 20:20 Brenton)
Sdz(A):20:20 Potem Izraelici, przygotowawszy szyki przeciw Beniaminitom, stanęli gotowi do boju przeciw Gibea. (Sdz 20:20 BT_4)
Sdz(A):20:20 καὶ ἐξῆλθεν πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ εἰς πόλεμον μετὰ Βενιαμιν, καὶ παρετάξαντο μετ’ αὐτῶν εἰς πόλεμον ἀνὴρ Ισραηλ πρὸς τὴν Γαβαα.
Sdz(A):20:20 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ μετά Βενιαμ(ε)ίν, ὁ καί παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰσραήλ, ὁ πρός ὁ ἡ τό  
Sdz(A):20:20 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Izrael Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Beniamin I też, nawet, mianowicie By mobilizować się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Izrael Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat)
Sdz(A):20:20 kai\ e)XE=lTen pa=s a)nE\r *israEl ei)s po/lemon meta\ *beniamin, kai\ pareta/Xanto met’ au)tO=n ei)s po/lemon a)nE\r *israEl pro\s tE\n *gabaa.
Sdz(A):20:20 kai eXElTen pas anEr israEl eis polemon meta beniamin, kai paretaXanto met’ autOn eis polemon anEr israEl pros tEn gabaa.
Sdz(A):20:20 C VBI_AAI3S A3_NSM N3_NSM N_GSM P N2_ASM P N_GSM C VAI_AMI3P P RD_GPM P N2_ASM N3_NSM N_GSM P RA_ASF N_ASF
Sdz(A):20:20 and also, even, namely to come out every all, each, every, the whole of man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Israel into (+acc) war [see polemic] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Benjamin and also, even, namely to mobilize after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same into (+acc) war [see polemic] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Israel toward (+acc,+gen,+dat) the ć
Sdz(A):20:20 and he/she/it-COME-ed-OUT every (nom|voc) man, husband (nom) Israel (indecl) into (+acc) war (acc) after (+acc), with (+gen) Benjamin (indecl) and they-were-MOBILIZE-ed after (+acc), with (+gen) them/same (gen) into (+acc) war (acc) man, husband (nom) Israel (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc)  
Sdz(A):20:20 Sdz(A)_20:20_1 Sdz(A)_20:20_2 Sdz(A)_20:20_3 Sdz(A)_20:20_4 Sdz(A)_20:20_5 Sdz(A)_20:20_6 Sdz(A)_20:20_7 Sdz(A)_20:20_8 Sdz(A)_20:20_9 Sdz(A)_20:20_10 Sdz(A)_20:20_11 Sdz(A)_20:20_12 Sdz(A)_20:20_13 Sdz(A)_20:20_14 Sdz(A)_20:20_15 Sdz(A)_20:20_16 Sdz(A)_20:20_17 Sdz(A)_20:20_18 Sdz(A)_20:20_19 Sdz(A)_20:20_20
Sdz(A):20:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):20:21 καὶ ἐξῆλθον οἱ υἱοὶ Βενιαμιν ἐκ τῆς πόλεως καὶ διέφθειραν ἐν Ισραηλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ δύο καὶ εἴκοσι χιλιάδας ἀνδρῶν ἐπὶ τὴν γῆν.
Sdz(A):20:21 And the sons of Benjamin went forth from Gabaa, and they destroyed in Israel on that day two and twenty thousand men down to the ground. (Judges 20:21 Brenton)
Sdz(A):20:21 Lecz Beniaminici wypadli z Gibea i dnia tego porazili dwadzieścia dwa tysiące Izraelitów. (Sdz 20:21 BT_4)
Sdz(A):20:21 καὶ ἐξῆλθον οἱ υἱοὶ Βενιαμιν ἐκ τῆς πόλεως καὶ διέφθειραν ἐν Ισραηλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ δύο καὶ εἴκοσι χιλιάδας ἀνδρῶν ἐπὶ τὴν γῆν.
Sdz(A):20:21 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) ἐν Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο καί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Sdz(A):20:21 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Syn Beniamin Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miasto I też, nawet, mianowicie By rujnować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto Dwa I też, nawet, mianowicie Ikona; dwadzieścia Kilo [jednostka tysiąc] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Sdz(A):20:21 kai\ e)XE=lTon oi( ui(oi\ *beniamin e)k tE=s po/leOs kai\ die/fTeiran e)n *israEl e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| du/o kai\ ei)/kosi CHilia/das a)ndrO=n e)pi\ tE\n gE=n.
Sdz(A):20:21 kai eXElTon hoi hyioi beniamin ek tEs poleOs kai diefTeiran en israEl en tE hEmera ekeinE dyo kai eikosi CHiliadas andrOn epi tEn gEn.
Sdz(A):20:21 C VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P RA_GSF N3I_GSF C VAI_AAI3P P N_DSM P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF M C M N3D_APF N3_GPM P RA_ASF N1_ASF
Sdz(A):20:21 and also, even, namely to come out the son Benjamin out of (+gen) ἐξ before vowels the city and also, even, namely to ruin in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that two and also, even, namely icon; twenty kilo [unit of one thousand] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Sdz(A):20:21 and I-COME-ed-OUT, they-COME-ed-OUT the (nom) sons (nom|voc) Benjamin (indecl) out of (+gen) the (gen) city (gen) and they-RUIN-ed in/among/by (+dat) Israel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) two (nom, acc, gen) and icons (dat); twenty kilos (acc) men, husbands (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc)
Sdz(A):20:21 Sdz(A)_20:21_1 Sdz(A)_20:21_2 Sdz(A)_20:21_3 Sdz(A)_20:21_4 Sdz(A)_20:21_5 Sdz(A)_20:21_6 Sdz(A)_20:21_7 Sdz(A)_20:21_8 Sdz(A)_20:21_9 Sdz(A)_20:21_10 Sdz(A)_20:21_11 Sdz(A)_20:21_12 Sdz(A)_20:21_13 Sdz(A)_20:21_14 Sdz(A)_20:21_15 Sdz(A)_20:21_16 Sdz(A)_20:21_17 Sdz(A)_20:21_18 Sdz(A)_20:21_19 Sdz(A)_20:21_20 Sdz(A)_20:21_21 Sdz(A)_20:21_22 Sdz(A)_20:21_23 Sdz(A)_20:21_24
Sdz(A):20:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):20:22 καὶ ἐνίσχυσεν ἀνὴρ Ισραηλ καὶ προσέθεντο παρατάξασθαι πόλεμον ἐν τῷ τόπῳ, ᾧ παρετάξαντο ἐκεῖ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ.
Sdz(A):20:22 And the men of Israel strengthened themselves, and again engaged in battle in the place where they had engaged on the first day. (Judges 20:22 Brenton)
Sdz(A):20:22 Wzmocniwszy się mężowie izraelscy przygotowali szyki do boju na tym samym miejscu, gdzie walczyli dnia poprzedniego. (Sdz 20:22 BT_4)
Sdz(A):20:22 καὶ ἐνίσχυσεν ἀνὴρ Ισραηλ καὶ προσέθεντο παρατάξασθαι πόλεμον ἐν τῷ τόπῳ, παρετάξαντο ἐκεῖ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ.
Sdz(A):20:22 καί ἐν·ισχύω (εν+ισχυ-, εν+ισχυ·σ-, εν+ισχυ·σ-, -, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰσραήλ, ὁ καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) πόλεμος, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) ἐκεῖ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον
Sdz(A):20:22 I też, nawet, mianowicie By wzmacniać się Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Izrael I też, nawet, mianowicie By dodawać do By mobilizować się Wojna [zobacz polemiczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce Kto/, który/, który By mobilizować się Tam W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Po pierwsze
Sdz(A):20:22 kai\ e)ni/sCHusen a)nE\r *israEl kai\ prose/Tento parata/XasTai po/lemon e)n tO=| to/pO|, O(=| pareta/Xanto e)kei= e)n tE=| E(me/ra| tE=| prO/tE|.
Sdz(A):20:22 kai enisCHysen anEr israEl kai proseTento parataXasTai polemon en tO topO, hO paretaXanto ekei en tE hEmera tE prOtE.
Sdz(A):20:22 C VAI_AAI3S N3_NSM N_GSM C VEI_AMI3P VA_AMN N2_ASM P RA_DSM N2_DSM RR_DSM VAI_AMI3P D P RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF
Sdz(A):20:22 and also, even, namely to strengthen man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Israel and also, even, namely to add to to mobilize war [see polemic] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place who/whom/which to mobilize there in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day the first
Sdz(A):20:22 and he/she/it-STRENGTHEN-ed man, husband (nom) Israel (indecl) and they-were-ADD-ed-TO to-be-MOBILIZE-ed war (acc) in/among/by (+dat) the (dat) place (dat) who/whom/which (dat) they-were-MOBILIZE-ed there in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) the (dat) first (dat)
Sdz(A):20:22 Sdz(A)_20:22_1 Sdz(A)_20:22_2 Sdz(A)_20:22_3 Sdz(A)_20:22_4 Sdz(A)_20:22_5 Sdz(A)_20:22_6 Sdz(A)_20:22_7 Sdz(A)_20:22_8 Sdz(A)_20:22_9 Sdz(A)_20:22_10 Sdz(A)_20:22_11 Sdz(A)_20:22_12 Sdz(A)_20:22_13 Sdz(A)_20:22_14 Sdz(A)_20:22_15 Sdz(A)_20:22_16 Sdz(A)_20:22_17 Sdz(A)_20:22_18 Sdz(A)_20:22_19
Sdz(A):20:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):20:23 καὶ ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ ἔκλαυσαν ἐνώπιον κυρίου ἕως ἑσπέρας καὶ ἐπηρώτησαν ἐν κυρίῳ λέγοντες Εἰ προσθῶ προσεγγίσαι εἰς πόλεμον μετὰ Βενιαμιν τοῦ ἀδελφοῦ μου; καὶ εἶπεν κύριος Ἀνάβητε πρὸς αὐτόν.
Sdz(A):20:23 And the children of Israel went up, and wept before the Lord till evening, and enquired of the Lord, saying, Shall we again draw nigh to battle with our brethren the children of Benjamin? and the Lord said, Go up against them. (Judges 20:23 Brenton)
Sdz(A):20:23 Wtedy Izraelici poszli do Betel i płacząc przed Panem aż do wieczora, pytali się Pana, mówiąc: «Czyż mamy dalej walczyć z Beniaminitami, braćmi naszymi?» Pan im odpowiedział: «Wystąpcie przeciwko nim!» (Sdz 20:23 BT_4)
Sdz(A):20:23 καὶ ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ ἔκλαυσαν ἐνώπιον κυρίου ἕως ἑσπέρας καὶ ἐπηρώτησαν ἐν κυρίῳ λέγοντες Εἰ προσθῶ προσεγγίσαι εἰς πόλεμον μετὰ Βενιαμιν τοῦ ἀδελφοῦ μου; καὶ εἶπεν κύριος Ἀνάβητε πρὸς αὐτόν.
Sdz(A):20:23 καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἑσπέρα, -ας, ἡ καί ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) ἐν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) προσ·εγγίζω (προσ+εγγιζ-, προσ+εγγι(ε)·[σ]-, προσ+εγγι·σ-, -, -, -) εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ μετά Βενιαμ(ε)ίν, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):20:23 I też, nawet, mianowicie By podnosić Syn Izrael I też, nawet, mianowicie By płakać W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Aż; świtaj Wieczór I też, nawet, mianowicie By pytać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić/opowiadaj Jeżeli By dodawać do By zbliżać się Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Beniamin Brat Ja I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By podnosić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo
Sdz(A):20:23 kai\ a)ne/bEsan oi( ui(oi\ *israEl kai\ e)/klausan e)nO/pion kuri/ou e(/Os e(spe/ras kai\ e)pErO/tEsan e)n kuri/O| le/gontes *ei) prosTO= proseggi/sai ei)s po/lemon meta\ *beniamin tou= a)delfou= mou; kai\ ei)=pen ku/rios *)ana/bEte pro\s au)to/n.
Sdz(A):20:23 kai anebEsan hoi hyioi israEl kai eklausan enOpion kyriu heOs hesperas kai epErOtEsan en kyriO legontes ei prosTO prosengisai eis polemon meta beniamin tu adelfu mu; kai eipen kyrios anabEte pros auton.
Sdz(A):20:23 C VZI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM C VAI_AAI3P P N2_GSM P N1A_GSF C VAI_AAI3P P N2_DSM V1_PAPNPM C VE_AAS1S VA_AAN P N2_ASM P N_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS C VBI_AAI3S N2_NSM VZ_AAD2P P RD_ASM
Sdz(A):20:23 and also, even, namely to ascend the son Israel and also, even, namely to weep in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. until; dawn evening and also, even, namely to question in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to say/tell if to add to to come near into (+acc) war [see polemic] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Benjamin the brother I and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to ascend toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same
Sdz(A):20:23 and they-ASCEND-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) and they-WEEP-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) evening (gen), evenings (acc) and they-QUESTION-ed in/among/by (+dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) while SAY/TELL-ing (nom|voc) if I-should-ADD-TO to-COME-NEAR, be-you(sg)-COME-ed-NEAR!, he/she/it-happens-to-COME-NEAR (opt) into (+acc) war (acc) after (+acc), with (+gen) Benjamin (indecl) the (gen) brother (gen) me (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) do-ASCEND-you(pl)!, you(pl)-should-ASCEND toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)
Sdz(A):20:23 Sdz(A)_20:23_1 Sdz(A)_20:23_2 Sdz(A)_20:23_3 Sdz(A)_20:23_4 Sdz(A)_20:23_5 Sdz(A)_20:23_6 Sdz(A)_20:23_7 Sdz(A)_20:23_8 Sdz(A)_20:23_9 Sdz(A)_20:23_10 Sdz(A)_20:23_11 Sdz(A)_20:23_12 Sdz(A)_20:23_13 Sdz(A)_20:23_14 Sdz(A)_20:23_15 Sdz(A)_20:23_16 Sdz(A)_20:23_17 Sdz(A)_20:23_18 Sdz(A)_20:23_19 Sdz(A)_20:23_20 Sdz(A)_20:23_21 Sdz(A)_20:23_22 Sdz(A)_20:23_23 Sdz(A)_20:23_24 Sdz(A)_20:23_25 Sdz(A)_20:23_26 Sdz(A)_20:23_27 Sdz(A)_20:23_28 Sdz(A)_20:23_29 Sdz(A)_20:23_30 Sdz(A)_20:23_31 Sdz(A)_20:23_32
Sdz(A):20:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):20:24 καὶ προσήλθοσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ πρὸς Βενιαμιν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ.
Sdz(A):20:24 And the children of Israel advanced against the children of Benjamin on the second day. (Judges 20:24 Brenton)
Sdz(A):20:24 I drugiego dnia napadli Izraelici na Beniaminitów. (Sdz 20:24 BT_4)
Sdz(A):20:24 Καὶ προσήλθοσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ πρὸς Βενιαμιν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ.
Sdz(A):20:24 καί προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ πρός Βενιαμ(ε)ίν, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον
Sdz(A):20:24 I też, nawet, mianowicie By nadchodzić Syn Izrael Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Beniamin W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Drugi
Sdz(A):20:24 *kai\ prosE/lTosan oi( ui(oi\ *israEl pro\s *beniamin e)n tE=| E(me/ra| tE=| deute/ra|.
Sdz(A):20:24 kai prosElTosan hoi hyioi israEl pros beniamin en tE hEmera tE deutera.
Sdz(A):20:24 C VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P N_ASM P RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1A_DSF
Sdz(A):20:24 and also, even, namely to approach the son Israel toward (+acc,+gen,+dat) Benjamin in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day the second
Sdz(A):20:24 and they-APPROACH-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Benjamin (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) the (dat) second (dat)
Sdz(A):20:24 Sdz(A)_20:24_1 Sdz(A)_20:24_2 Sdz(A)_20:24_3 Sdz(A)_20:24_4 Sdz(A)_20:24_5 Sdz(A)_20:24_6 Sdz(A)_20:24_7 Sdz(A)_20:24_8 Sdz(A)_20:24_9 Sdz(A)_20:24_10 Sdz(A)_20:24_11 Sdz(A)_20:24_12
Sdz(A):20:24 x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):20:25 καὶ ἐξῆλθεν Βενιαμιν εἰς ἀπάντησιν αὐτῶν ἐκ τῆς Γαβαα ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ καὶ διέφθειρεν ἐκ τοῦ λαοῦ ὀκτωκαίδεκα χιλιάδας ἀνδρῶν ἐπὶ τὴν γῆν· πάντες οὗτοι ἐσπασμένοι ῥομφαίαν.
Sdz(A):20:25 And the children of Benjamin went forth to meet them from Gabaa on the second day, and destroyed of the children of Israel yet further eighteen thousand men down to the ground: all these drew sword. (Judges 20:25 Brenton)
Sdz(A):20:25 A Beniaminici wypadłszy z Gibea i tym razem porazili spośród Izraelitów osiemnaście tysięcy - wszystkich dobywających miecza. (Sdz 20:25 BT_4)
Sdz(A):20:25 καὶ ἐξῆλθεν Βενιαμιν εἰς ἀπάντησιν αὐτῶν ἐκ τῆς Γαβαα ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ καὶ διέφθειρεν ἐκ τοῦ λαοῦ ὀκτωκαίδεκα χιλιάδας ἀνδρῶν ἐπὶ τὴν γῆν· πάντες οὗτοι ἐσπασμένοι ῥομφαίαν.
Sdz(A):20:25 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) Βενιαμ(ε)ίν, ὁ εἰς[1] ἀπ·άντησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό   ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον καί δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) ἐκ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ δεκα·οκτώ/ὀκτω·καί·δεκα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο σπάω (σπ(α)-, σπα·σ-, σπα·σ-, -, εσπασ-, -) ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα)
Sdz(A):20:25 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Beniamin Do (+przyspieszenie) Spotykanie On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Drugi I też, nawet, mianowicie By rujnować Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ludzie Osiemnaście Kilo [jednostka tysiąc] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do ??? Szpada
Sdz(A):20:25 kai\ e)XE=lTen *beniamin ei)s a)pa/ntEsin au)tO=n e)k tE=s *gabaa e)n tE=| E(me/ra| tE=| deute/ra| kai\ die/fTeiren e)k tou= laou= o)ktOkai/deka CHilia/das a)ndrO=n e)pi\ tE\n gE=n· pa/ntes ou(=toi e)spasme/noi r(omfai/an.
Sdz(A):20:25 kai eXElTen beniamin eis apantEsin autOn ek tEs gabaa en tE hEmera tE deutera kai diefTeiren ek tu lau oktOkaideka CHiliadas andrOn epi tEn gEn· pantes hutoi espasmenoi romfaian.
Sdz(A):20:25 C VBI_AAI3S N_NSM P N3I_ASF RD_GPM P RA_GSF N_GSF P RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1A_DSF C V1I_IAI3S P RA_GSM N2_GSM M N3D_APF N3_GPM P RA_ASF N1_ASF A3_NPM RD_NPM VM_XMPNPM N1A_ASF
Sdz(A):20:25 and also, even, namely to come out Benjamin into (+acc) meeting he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day the second and also, even, namely to ruin out of (+gen) ἐξ before vowels the people eighteen kilo [unit of one thousand] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to ??? sword
Sdz(A):20:25 and he/she/it-COME-ed-OUT Benjamin (indecl) into (+acc) meeting (acc) them/same (gen) out of (+gen) the (gen)   in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) the (dat) second (dat) and he/she/it-was-RUIN-ing, he/she/it-RUIN-ed out of (+gen) the (gen) people (gen) eighteen kilos (acc) men, husbands (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) all (nom|voc) these (nom) having-been-???-ed (nom|voc) sword (acc)
Sdz(A):20:25 Sdz(A)_20:25_1 Sdz(A)_20:25_2 Sdz(A)_20:25_3 Sdz(A)_20:25_4 Sdz(A)_20:25_5 Sdz(A)_20:25_6 Sdz(A)_20:25_7 Sdz(A)_20:25_8 Sdz(A)_20:25_9 Sdz(A)_20:25_10 Sdz(A)_20:25_11 Sdz(A)_20:25_12 Sdz(A)_20:25_13 Sdz(A)_20:25_14 Sdz(A)_20:25_15 Sdz(A)_20:25_16 Sdz(A)_20:25_17 Sdz(A)_20:25_18 Sdz(A)_20:25_19 Sdz(A)_20:25_20 Sdz(A)_20:25_21 Sdz(A)_20:25_22 Sdz(A)_20:25_23 Sdz(A)_20:25_24 Sdz(A)_20:25_25 Sdz(A)_20:25_26 Sdz(A)_20:25_27 Sdz(A)_20:25_28 Sdz(A)_20:25_29
Sdz(A):20:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):20:26 καὶ ἀνέβησαν πάντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ πᾶς ὁ λαὸς καὶ ἤλθοσαν εἰς Βαιθηλ καὶ ἔκλαυσαν ἔναντι κυρίου καὶ ἐνήστευσαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ἀνήνεγκαν ὁλοκαυτώματα σωτηρίου ἔναντι κυρίου,
Sdz(A):20:26 And the children of Israel and all the people went up, and came to Baethel; and they wept, and sat there before the Lord; and they fasted on that day until evening, and offered whole-burnt-offerings and perfect sacrifices, before the Lord, (Judges 20:26 Brenton)
Sdz(A):20:26 Wówczas wszyscy Izraelici i cały lud udali się do Betel, gdzie płacząc trwali przed Panem i dnia tego pościli aż do wieczora, składając ofiary całopalne i ofiary biesiadne przed obliczem Pana. (Sdz 20:26 BT_4)
Sdz(A):20:26 καὶ ἀνέβησαν πάντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ πᾶς λαὸς καὶ ἤλθοσαν εἰς Βαιθηλ καὶ ἔκλαυσαν ἔναντι κυρίου καὶ ἐνήστευσαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ἀνήνεγκαν ὁλοκαυτώματα σωτηρίου ἔναντι κυρίου,
Sdz(A):20:26 καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1]   καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί νηστεύω (νηστευ-, νηστευ·σ-, νηστευ·σ-, νενηστευ·κ-, νενηστευ-, -) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό σωτήριος -ον ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Sdz(A):20:26 I też, nawet, mianowicie By podnosić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Izrael I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie I też, nawet, mianowicie By przychodzić Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By płakać Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Do mocno {szybko} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto I też, nawet, mianowicie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Ofiara spalana [zobacz holokaust] Oszczędność Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Sdz(A):20:26 kai\ a)ne/bEsan pa/ntes oi( ui(oi\ *israEl kai\ pa=s o( lao\s kai\ E)/lTosan ei)s *baiTEl kai\ e)/klausan e)/nanti kuri/ou kai\ e)nE/steusan e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| kai\ a)nE/negkan o(lokautO/mata sOtEri/ou e)/nanti kuri/ou,
Sdz(A):20:26 kai anebEsan pantes hoi hyioi israEl kai pas ho laos kai ElTosan eis baiTEl kai eklausan enanti kyriu kai enEsteusan en tE hEmera ekeinE kai anEnenkan holokautOmata sOtEriu enanti kyriu,
Sdz(A):20:26 C VZI_AAI3P A3_NPM RA_NPM N2_NPM N_GSM C A3_NSM RA_NSM N2_NSM C VBI_AAI3P P N_ASF C VAI_AAI3P P N2_GSM C VAI_AAI3P P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF C VAI_AAI3P N3M_APN N2N_GSN P N2_GSM
Sdz(A):20:26 and also, even, namely to ascend every all, each, every, the whole of the son Israel and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people and also, even, namely to come into (+acc) ć and also, even, namely to weep before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to fast in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that and also, even, namely to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state burnt offering [see holocaust] saving before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Sdz(A):20:26 and they-ASCEND-ed all (nom|voc) the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) and every (nom|voc) the (nom) people (nom) and they-COME-ed into (+acc)   and they-WEEP-ed before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and they-FAST-ed in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) and they-BRING UP-ed burnt offerings (nom|acc|voc) saving ([Adj] gen) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Sdz(A):20:26 Sdz(A)_20:26_1 Sdz(A)_20:26_2 Sdz(A)_20:26_3 Sdz(A)_20:26_4 Sdz(A)_20:26_5 Sdz(A)_20:26_6 Sdz(A)_20:26_7 Sdz(A)_20:26_8 Sdz(A)_20:26_9 Sdz(A)_20:26_10 Sdz(A)_20:26_11 Sdz(A)_20:26_12 Sdz(A)_20:26_13 Sdz(A)_20:26_14 Sdz(A)_20:26_15 Sdz(A)_20:26_16 Sdz(A)_20:26_17 Sdz(A)_20:26_18 Sdz(A)_20:26_19 Sdz(A)_20:26_20 Sdz(A)_20:26_21 Sdz(A)_20:26_22 Sdz(A)_20:26_23 Sdz(A)_20:26_24 Sdz(A)_20:26_25 Sdz(A)_20:26_26 Sdz(A)_20:26_27 Sdz(A)_20:26_28 Sdz(A)_20:26_29 Sdz(A)_20:26_30
Sdz(A):20:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):20:27 καὶ ἐπηρώτησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν κυρίῳ· καὶ ἐκεῖ ἡ κιβωτὸς διαθήκης κυρίου ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις,
Sdz(A):20:27 for the ark of the Lord God was there in those days, (Judges 20:27 Brenton)
Sdz(A):20:27 Następnie pytali się Izraelici Pana (była tam bowiem wówczas Arka Przymierza Boga, (Sdz 20:27 BT_4)
Sdz(A):20:27 καὶ ἐπηρώτησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν κυρίῳ· καὶ ἐκεῖ κιβωτὸς διαθήκης κυρίου ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις,
Sdz(A):20:27 καί ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐκεῖ ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο
Sdz(A):20:27 I też, nawet, mianowicie By pytać się Syn Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Tam Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto
Sdz(A):20:27 kai\ e)pErO/tEsan oi( ui(oi\ *israEl e)n kuri/O|· kai\ e)kei= E( kibOto\s diaTE/kEs kuri/ou e)n tai=s E(me/rais e)kei/nais,
Sdz(A):20:27 kai epErOtEsan hoi hyioi israEl en kyriO· kai ekei hE kibOtos diaTEkEs kyriu en tais hEmerais ekeinais,
Sdz(A):20:27 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P N2_DSM C D RA_NSF N2_NSF N1_GSF N2_GSM P RA_DPF N1A_DPF RD_DPF
Sdz(A):20:27 and also, even, namely to question the son Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely there the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that
Sdz(A):20:27 and they-QUESTION-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) in/among/by (+dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and there the (nom) ark (nom) covenant (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) those (dat)
Sdz(A):20:27 Sdz(A)_20:27_1 Sdz(A)_20:27_2 Sdz(A)_20:27_3 Sdz(A)_20:27_4 Sdz(A)_20:27_5 Sdz(A)_20:27_6 Sdz(A)_20:27_7 Sdz(A)_20:27_8 Sdz(A)_20:27_9 Sdz(A)_20:27_10 Sdz(A)_20:27_11 Sdz(A)_20:27_12 Sdz(A)_20:27_13 Sdz(A)_20:27_14 Sdz(A)_20:27_15 Sdz(A)_20:27_16 Sdz(A)_20:27_17
Sdz(A):20:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):20:28 καὶ Φινεες υἱὸς Ελεαζαρ υἱοῦ Ααρων παρεστηκὼς ἐνώπιον αὐτῆς ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις λέγων Εἰ προσθῶ ἔτι ἐξελθεῖν εἰς πόλεμον μετὰ υἱῶν Βενιαμιν τοῦ ἀδελφοῦ μου ἢ κοπάσω; καὶ εἶπεν κύριος Ἀνάβητε, ὅτι αὔριον παραδώσω αὐτὸν ἐν χειρί σου.
Sdz(A):20:28 and Phinees the son of Eleazar the son of Aaron stood before it in those days; and the children of Israel enquired of the Lord, saying, Shall we yet again go forth to fight with our brethren the sons of Benjamin? and the Lord said, Go up, to-morrow I will give them into your hands. (Judges 20:28 Brenton)
Sdz(A):20:28 którą w tym czasie obsługiwał Pinchas, syn Eleazara, syna Aarona), mówiąc: «Czyż jeszcze mamy wyruszyć do walki z potomkami Beniamina, braćmi naszymi, czy też mamy jej zaniechać?» Odpowiedział im na to Pan: «Idźcie, jutro bowiem wydam ich wam w ręce». (Sdz 20:28 BT_4)
Sdz(A):20:28 καὶ Φινεες υἱὸς Ελεαζαρ υἱοῦ Ααρων παρεστηκὼς ἐνώπιον αὐτῆς ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις λέγων Εἰ προσθῶ ἔτι ἐξελθεῖν εἰς πόλεμον μετὰ υἱῶν Βενιαμιν τοῦ ἀδελφοῦ μου κοπάσω; καὶ εἶπεν κύριος Ἀνάβητε, ὅτι αὔριον παραδώσω αὐτὸν ἐν χειρί σου.
Sdz(A):20:28 καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἐλεάζαρ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀαρών, ὁ παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἔτι ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ μετά υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἤ[1] κοπάζω (-, κοπα·σ-, κοπα·σ-, κεκοπα·κ-, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὅτι αὔριον παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Sdz(A):20:28 I też, nawet, mianowicie Syn Eleazar Syn Aaron By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By mówić/opowiadaj Jeżeli By dodawać do Jeszcze/jeszcze By wychodzić Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Syn Beniamin Brat Ja Albo Do zmniejszanego trudu, opadany I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By podnosić Ponieważ/tamto Następny dnia/jutro By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ty; twój/twój(sg)
Sdz(A):20:28 kai\ *finees ui(o\s *eleaDZar ui(ou= *aarOn parestEkO\s e)nO/pion au)tE=s e)n tai=s E(me/rais e)kei/nais le/gOn *ei) prosTO= e)/ti e)XelTei=n ei)s po/lemon meta\ ui(O=n *beniamin tou= a)delfou= mou E)\ kopa/sO; kai\ ei)=pen ku/rios *)ana/bEte, o(/ti au)/rion paradO/sO au)to\n e)n CHeiri/ sou.
Sdz(A):20:28 kai finees hyios eleaDZar hyiu aarOn parestEkOs enOpion autEs en tais hEmerais ekeinais legOn ei prosTO eti eXelTein eis polemon meta hyiOn beniamin tu adelfu mu E kopasO; kai eipen kyrios anabEte, hoti aurion paradOsO auton en CHeiri su.
Sdz(A):20:28 C N_NSM N2_NSM N_GSM N2_GSM N_GSM VXI_XAPNSM P RD_GSF P RA_DPF N1A_DPF RD_DPF V1_PAPNSM C VE_AAS1S D VB_AAN P N2_ASM P N2_GPM N_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS C VA_AAS1S C VBI_AAI3S N2_NSM VZ_AAD2P C D VF_FAI1S RD_ASM P N3_DSF RP_GS
Sdz(A):20:28 and also, even, namely ć son Eleazar son Aaron to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to say/tell if to add to yet/still to come out into (+acc) war [see polemic] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing son Benjamin the brother I or to abated toil, subsided and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to ascend because/that next day/tomorrow to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand you; your/yours(sg)
Sdz(A):20:28 and   son (nom) Eleazar (indecl) son (gen) Aaron (indecl) having STand-ed-WITH/BESIDE (nom) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) her/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) those (dat) while SAY/TELL-ing (nom) if I-should-ADD-TO yet/still to-COME-OUT into (+acc) war (acc) after (+acc), with (+gen) sons (gen) Benjamin (indecl) the (gen) brother (gen) me (gen) or I-will-ABATED, I-should-ABATED and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) do-ASCEND-you(pl)!, you(pl)-should-ASCEND because/that next day/tomorrow I-will-Hand OVER, I-should-Hand OVER him/it/same (acc) in/among/by (+dat) hand (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Sdz(A):20:28 Sdz(A)_20:28_1 Sdz(A)_20:28_2 Sdz(A)_20:28_3 Sdz(A)_20:28_4 Sdz(A)_20:28_5 Sdz(A)_20:28_6 Sdz(A)_20:28_7 Sdz(A)_20:28_8 Sdz(A)_20:28_9 Sdz(A)_20:28_10 Sdz(A)_20:28_11 Sdz(A)_20:28_12 Sdz(A)_20:28_13 Sdz(A)_20:28_14 Sdz(A)_20:28_15 Sdz(A)_20:28_16 Sdz(A)_20:28_17 Sdz(A)_20:28_18 Sdz(A)_20:28_19 Sdz(A)_20:28_20 Sdz(A)_20:28_21 Sdz(A)_20:28_22 Sdz(A)_20:28_23 Sdz(A)_20:28_24 Sdz(A)_20:28_25 Sdz(A)_20:28_26 Sdz(A)_20:28_27 Sdz(A)_20:28_28 Sdz(A)_20:28_29 Sdz(A)_20:28_30 Sdz(A)_20:28_31 Sdz(A)_20:28_32 Sdz(A)_20:28_33 Sdz(A)_20:28_34 Sdz(A)_20:28_35 Sdz(A)_20:28_36 Sdz(A)_20:28_37 Sdz(A)_20:28_38 Sdz(A)_20:28_39
Sdz(A):20:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):20:29 καὶ ἔθηκαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἔνεδρα ἐν τῇ Γαβαα κύκλῳ.
Sdz(A):20:29 And the children of Israel set an ambush against Gabaa round about it. (Judges 20:29 Brenton)
Sdz(A):20:29 Wówczas Izrael przygotował zasadzki zewsząd dokoła Gibea. (Sdz 20:29 BT_4)
Sdz(A):20:29 Καὶ ἔθηκαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἔνεδρα ἐν τῇ Γαβαα κύκλῳ.
Sdz(A):20:29 καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἔν·εδρον, -ου, τό; ἐν·έδρα, -ας, ἡ ἐν ὁ ἡ τό   κύκλῳ
Sdz(A):20:29 I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Syn Izrael Zasadzka; zasadzka W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W kole
Sdz(A):20:29 *kai\ e)/TEkan oi( ui(oi\ *israEl e)/nedra e)n tE=| *gabaa ku/klO|.
Sdz(A):20:29 kai eTEkan hoi hyioi israEl enedra en tE gabaa kyklO.
Sdz(A):20:29 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM N2N_APN P RA_DSF N_DSF N2_DSM
Sdz(A):20:29 and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station the son Israel ambush; ambush in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć in a circle
Sdz(A):20:29 and they-PLACE-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) ambushs (nom|acc|voc); ambush (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat)   in a circle
Sdz(A):20:29 Sdz(A)_20:29_1 Sdz(A)_20:29_2 Sdz(A)_20:29_3 Sdz(A)_20:29_4 Sdz(A)_20:29_5 Sdz(A)_20:29_6 Sdz(A)_20:29_7 Sdz(A)_20:29_8 Sdz(A)_20:29_9 Sdz(A)_20:29_10
Sdz(A):20