Sdz(A):3:1 καὶ ταῦτα τὰ ἔθνη ἀφῆκεν Ἰησοῦς ὥστε πειράσαι ἐν αὐτοῖς τὸν Ισραηλ, πάντας τοὺς μὴ ἐγνωκότας πάντας τοὺς πολέμους Χανααν,
Sdz(A):3:1 And these are the nations which the Lord left to prove Israel with them, all that had not known the wars of Chanaan. (Judges 3:1 Brenton)
Sdz(A):3:1 A oto narody, którym Pan pozwolił pozostać, aby wystawić przez nie na próbę Izraela, wszystkich tych, którzy nie doświadczyli żadnej wojny z Kananejczykami - (Sdz 3:1 BT_4)
Sdz(A):3:1 Καὶ ταῦτα τὰ ἔθνη ἀφῆκεν Ἰησοῦς ὥστε πειράσαι ἐν αὐτοῖς τὸν Ισραηλ, πάντας τοὺς μὴ ἐγνωκότας πάντας τοὺς πολέμους Χανααν,
Sdz(A):3:1 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-); ἀφ·ήκω [EXTRA] (αφ+ηκ-, -, -, -, -, -) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ὥστε πειράω (πειρ(α)-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρα-, πειρα·θ-); πειράζω (πειραζ-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρασ-, πειρασ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό μή γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ Χαναάν, ἡ
Sdz(A):3:1 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Naród [zobacz etniczny] By pozwalać iść z; by porzucać porzucaj, opuszczaj, opuszczał {lewy} Jezus [Jozue albo Jezus] Tak tamto spróbować / próbę; udowodnić / test kusić, W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Izrael Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Nie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wojna [zobacz polemiczny] Kanaan
Sdz(A):3:1 *kai\ tau=ta ta\ e)/TnE a)fE=ken *)iEsou=s O(/ste peira/sai e)n au)toi=s to\n *israEl, pa/ntas tou\s mE\ e)gnOko/tas pa/ntas tou\s pole/mous *CHanaan,
Sdz(A):3:1 kai tauta ta eTnE afEken iEsus hOste peirasai en autois ton israEl, pantas tus mE egnOkotas pantas tus polemus CHanaan,
Sdz(A):3:1 C RD_APN RA_APN N3E_APN VHI_AAI3S N_NSM C VA_AAN P RD_DPM RA_ASM N_ASM A3_APM RA_APM D VX_XAPAPM A3_APM RA_APM N2_APM N_GS
Sdz(A):3:1 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the nation [see ethnic] to let go of; to abandon forsake, leave, left Jesus [Joshua or Jesus] so that to try/attempt; to prove/test to tempt, attempt, make trial of, are tried, proved, seek to seduce, tempt, experiment, kidder vex, teaser [mocker] compare [1381] rallier [one who gathers together] annoy, gall, badinage, grate on, banter, haze, chaff, jar on, josh, peeve, rally, rile in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same the Israel every all, each, every, the whole of the not to know i.e. recognize. every all, each, every, the whole of the war [see polemic] Canaan
Sdz(A):3:1 and these (nom|acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) he/she/it-LET-ed-GO-OF; he/she/it-was-ABandON-ing Jesus (nom) so that you(sg)-are-being-TRY/ATTEMPT-ed, to-TRY/ATTEMPT, be-you(sg)-TRY/ATTEMPT-ed!, he/she/it-happens-to-TRY/ATTEMPT (opt); to-PROVE/TEST, be-you(sg)-PROVE/TEST-ed!, he/she/it-happens-to-PROVE/TEST (opt) in/among/by (+dat) them/same (dat) the (acc) Israel (indecl) all (acc) the (acc) not having KNOW-ed (acc) all (acc) the (acc) wars (acc) Canaan (indecl)
Sdz(A):3:1 Sdz(A)_3:1_1 Sdz(A)_3:1_2 Sdz(A)_3:1_3 Sdz(A)_3:1_4 Sdz(A)_3:1_5 Sdz(A)_3:1_6 Sdz(A)_3:1_7 Sdz(A)_3:1_8 Sdz(A)_3:1_9 Sdz(A)_3:1_10 Sdz(A)_3:1_11 Sdz(A)_3:1_12 Sdz(A)_3:1_13 Sdz(A)_3:1_14 Sdz(A)_3:1_15 Sdz(A)_3:1_16 Sdz(A)_3:1_17 Sdz(A)_3:1_18 Sdz(A)_3:1_19 Sdz(A)_3:1_20
Sdz(A):3:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):3:2 πλὴν διὰ τὰς γενεὰς τῶν υἱῶν Ισραηλ τοῦ διδάξαι αὐτοὺς πόλεμον, πλὴν οἱ ἔμπροσθεν αὐτῶν οὐκ ἔγνωσαν αὐτά·
Sdz(A):3:2 Only for the sake of the generations of Israel, to teach them war, only the men before them knew them not. (Judges 3:2 Brenton)
Sdz(A):3:2 a stało się to jedynie ze względu na dobro pokoleń izraelskich, aby je nauczyć sztuki wojennej, te zwłaszcza, które jej przedtem nie poznały - (Sdz 3:2 BT_4)
Sdz(A):3:2 πλὴν διὰ τὰς γενεὰς τῶν υἱῶν Ισραηλ τοῦ διδάξαι αὐτοὺς πόλεμον, πλὴν οἱ ἔμπροσθεν αὐτῶν οὐκ ἔγνωσαν αὐτά·
Sdz(A):3:2 πλήν διά ὁ ἡ τό γενεά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πόλεμος, -ου, ὁ πλήν ὁ ἡ τό ἔμ·προσ·θεν/-θε αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):3:2 Z wyjątkiem Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Syn Izrael By uczyć On/ona/to/to samo Wojna [zobacz polemiczny] Z wyjątkiem Przedtem/w przodzie z On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. On/ona/to/to samo
Sdz(A):3:2 plE\n dia\ ta\s genea\s tO=n ui(O=n *israEl tou= dida/Xai au)tou\s po/lemon, plE\n oi( e)/mprosTen au)tO=n ou)k e)/gnOsan au)ta/·
Sdz(A):3:2 plEn dia tas geneas tOn hyiOn israEl tu didaXai autus polemon, plEn hoi emprosTen autOn uk egnOsan auta·
Sdz(A):3:2 D P RA_APF N1A_APF RA_GPM N2_GPM N_GSM RA_GSN VA_AAN RD_APM N2_ASM D RA_NPM P RD_GPM D VZI_AAI3P RD_APN
Sdz(A):3:2 except because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the generation Race, Nation; sometimes "generation" the son Israel the to teach he/she/it/same war [see polemic] except the before/in front of he/she/it/same οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. he/she/it/same
Sdz(A):3:2 except because of (+acc), through (+gen) the (acc) generation (gen), generations (acc) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) the (gen) to-TEACH, be-you(sg)-TEACH-ed!, he/she/it-happens-to-TEACH (opt) them/same (acc) war (acc) except the (nom) before/in front of them/same (gen) not they-KNOW-ed they/them/same (nom|acc)
Sdz(A):3:2 Sdz(A)_3:2_1 Sdz(A)_3:2_2 Sdz(A)_3:2_3 Sdz(A)_3:2_4 Sdz(A)_3:2_5 Sdz(A)_3:2_6 Sdz(A)_3:2_7 Sdz(A)_3:2_8 Sdz(A)_3:2_9 Sdz(A)_3:2_10 Sdz(A)_3:2_11 Sdz(A)_3:2_12 Sdz(A)_3:2_13 Sdz(A)_3:2_14 Sdz(A)_3:2_15 Sdz(A)_3:2_16 Sdz(A)_3:2_17 Sdz(A)_3:2_18
Sdz(A):3:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):3:3 τὰς πέντε σατραπείας τῶν ἀλλοφύλων καὶ πάντα τὸν Χαναναῖον καὶ τὸν Σιδώνιον καὶ τὸν Ευαῖον τὸν κατοικοῦντα τὸν Λίβανον ἀπὸ τοῦ ὄρους τοῦ Βαλαερμων ἕως Λοβωημαθ.
Sdz(A):3:3 The five lordships of the Phylistines, and every Chananite, and the Sidonian, and the Evite who dwelt in Libanus from the mount of Aermon to Laboemath. (Judges 3:3 Brenton)
Sdz(A):3:3 pięciu władców filistyńskich oraz wszyscy Kananejczycy, Sydończycy i Chiwwici, którzy zamieszkiwali łańcuch gór Libanu, począwszy od góry Baal-Hermon aż do Wejścia do Chamat. (Sdz 3:3 BT_4)
Sdz(A):3:3 τὰς πέντε σατραπείας τῶν ἀλλοφύλων καὶ πάντα τὸν Χαναναῖον καὶ τὸν Σιδώνιον καὶ τὸν Ευαῖον τὸν κατοικοῦντα τὸν Λίβανον ἀπὸ τοῦ ὄρους τοῦ Βαλαερμων ἕως Λοβωημαθ.
Sdz(A):3:3 ὁ ἡ τό πέντε   ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό Χαναναῖος -α -ον καί ὁ ἡ τό Σιδώνιος -ία -ον καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] ἀπό ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω  
Sdz(A):3:3 Pięć Obcy I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kananeńczyk I też, nawet, mianowicie Sidonian [mieszkaniec Sydonu] I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Aż; świtaj
Sdz(A):3:3 ta\s pe/nte satrapei/as tO=n a)llofu/lOn kai\ pa/nta to\n *CHananai=on kai\ to\n *sidO/nion kai\ to\n *euai=on to\n katoikou=nta to\n *li/banon a)po\ tou= o)/rous tou= *balaermOn e(/Os *lobOEmaT.
Sdz(A):3:3 tas pente satrapeias tOn allofylOn kai panta ton CHananaion kai ton sidOnion kai ton euaion ton katoikunta ton libanon apo tu orus tu balaermOn heOs lobOEmaT.
Sdz(A):3:3 RA_APF M N1A_APF RA_GPM A1B_GPM C A3_ASM RA_ASM N2_ASM C RA_ASM N2_ASM C RA_ASM N2_ASM RA_ASM V2_PAPASM RA_ASM N2_ASM P RA_GSN N3E_GSN RA_GSM N_GS P N_GS
Sdz(A):3:3 the five ć the foreign and also, even, namely every all, each, every, the whole of the Canaanite and also, even, namely the Sidonian [inhabitant of Sidon] and also, even, namely the ć the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the frankincense; incense white gum, also Lebanon from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the mount the ć until; dawn ć
Sdz(A):3:3 the (acc) five   the (gen) foreign ([Adj] gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) Canaanite ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (acc) Sidonian ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (acc)   the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc, nom|acc|voc) the (acc) frankincense (acc); incense (acc) away from (+gen) the (gen) mount (gen) the (gen)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc)  
Sdz(A):3:3 Sdz(A)_3:3_1 Sdz(A)_3:3_2 Sdz(A)_3:3_3 Sdz(A)_3:3_4 Sdz(A)_3:3_5 Sdz(A)_3:3_6 Sdz(A)_3:3_7 Sdz(A)_3:3_8 Sdz(A)_3:3_9 Sdz(A)_3:3_10 Sdz(A)_3:3_11 Sdz(A)_3:3_12 Sdz(A)_3:3_13 Sdz(A)_3:3_14 Sdz(A)_3:3_15 Sdz(A)_3:3_16 Sdz(A)_3:3_17 Sdz(A)_3:3_18 Sdz(A)_3:3_19 Sdz(A)_3:3_20 Sdz(A)_3:3_21 Sdz(A)_3:3_22 Sdz(A)_3:3_23 Sdz(A)_3:3_24 Sdz(A)_3:3_25 Sdz(A)_3:3_26
Sdz(A):3:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):3:4 καὶ ἐγένετο ὥστε πειράσαι ἐν αὐτοῖς τὸν Ισραηλ γνῶναι εἰ ἀκούσονται τὰς ἐντολὰς κυρίου, ἃς ἐνετείλατο τοῖς πατράσιν αὐτῶν ἐν χειρὶ Μωυσῆ.
Sdz(A):3:4 And this was done in order to prove Israel by them, to know whether they would obey the commands of the Lord, which he charged their fathers by the hand of Moses. (Judges 3:4 Brenton)
Sdz(A):3:4 Byli oni przeznaczeni do wypróbowania Izraelitów, by można było poznać, czy będą strzec przykazań, które Pan dał ich przodkom za pośrednictwem Mojżesza. (Sdz 3:4 BT_4)
Sdz(A):3:4 καὶ ἐγένετο ὥστε πειράσαι ἐν αὐτοῖς τὸν Ισραηλ γνῶναι εἰ ἀκούσονται τὰς ἐντολὰς κυρίου, ἃς ἐνετείλατο τοῖς πατράσιν αὐτῶν ἐν χειρὶ Μωυσῆ.
Sdz(A):3:4 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὥστε πειράω (πειρ(α)-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρα-, πειρα·θ-); πειράζω (πειραζ-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρασ-, πειρασ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) εἰ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ
Sdz(A):3:4 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Tak tamto spróbować / próbę; udowodnić / test kusić, W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Izrael By wiedzieć to jest rozpoznaj. Jeżeli By słyszeć Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który By zalecać rozkaz Ojciec On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Mojżesz
Sdz(A):3:4 kai\ e)ge/neto O(/ste peira/sai e)n au)toi=s to\n *israEl gnO=nai ei) a)kou/sontai ta\s e)ntola\s kuri/ou, a(/s e)netei/lato toi=s patra/sin au)tO=n e)n CHeiri\ *mousE=.
Sdz(A):3:4 kai egeneto hOste peirasai en autois ton israEl gnOnai ei akusontai tas entolas kyriu, has eneteilato tois patrasin autOn en CHeiri musE.
Sdz(A):3:4 C VBI_AMI3S C VA_AAN P RD_DPM RA_ASM N_ASM VZ_AAN C VF_FMI3P RA_APF N1_APF N2_GSM RR_APF VAI_AMI3S RA_DPM N3_DPM RD_GPM P N3_DSF N1M_GSM
Sdz(A):3:4 and also, even, namely to become become, happen so that to try/attempt; to prove/test to tempt, attempt, make trial of, are tried, proved, seek to seduce, tempt, experiment, kidder vex, teaser [mocker] compare [1381] rallier [one who gathers together] annoy, gall, badinage, grate on, banter, haze, chaff, jar on, josh, peeve, rally, rile in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same the Israel to know i.e. recognize. if to hear the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to enjoin command the father he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand Moses
Sdz(A):3:4 and he/she/it-was-BECOME-ed so that you(sg)-are-being-TRY/ATTEMPT-ed, to-TRY/ATTEMPT, be-you(sg)-TRY/ATTEMPT-ed!, he/she/it-happens-to-TRY/ATTEMPT (opt); to-PROVE/TEST, be-you(sg)-PROVE/TEST-ed!, he/she/it-happens-to-PROVE/TEST (opt) in/among/by (+dat) them/same (dat) the (acc) Israel (indecl) to-KNOW if they-will-be-HEAR-ed the (acc) precepts (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/whom/which (acc) he/she/it-was-ENJOIN-ed the (dat) fathers (dat) them/same (gen) in/among/by (+dat) hand (dat) Moses (gen, voc)
Sdz(A):3:4 Sdz(A)_3:4_1 Sdz(A)_3:4_2 Sdz(A)_3:4_3 Sdz(A)_3:4_4 Sdz(A)_3:4_5 Sdz(A)_3:4_6 Sdz(A)_3:4_7 Sdz(A)_3:4_8 Sdz(A)_3:4_9 Sdz(A)_3:4_10 Sdz(A)_3:4_11 Sdz(A)_3:4_12 Sdz(A)_3:4_13 Sdz(A)_3:4_14 Sdz(A)_3:4_15 Sdz(A)_3:4_16 Sdz(A)_3:4_17 Sdz(A)_3:4_18 Sdz(A)_3:4_19 Sdz(A)_3:4_20 Sdz(A)_3:4_21 Sdz(A)_3:4_22
Sdz(A):3:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):3:5 καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ κατῴκησαν ἐν μέσῳ τοῦ Χαναναίου καὶ τοῦ Χετταίου καὶ τοῦ Αμορραίου καὶ τοῦ Φερεζαίου καὶ τοῦ Ευαίου καὶ τοῦ Ιεβουσαίου
Sdz(A):3:5 And the children of Israel dwelt in the midst of the Chananite, and the Chettite, and the Amorite, and the Pherezite, and the Evite, and the Jebusite. (Judges 3:5 Brenton)
Sdz(A):3:5 Mieszkali więc Izraelici wśród Kananejczyków, Chetytów, Amorytów, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów, (Sdz 3:5 BT_4)
Sdz(A):3:5 καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ κατῴκησαν ἐν μέσῳ τοῦ Χαναναίου καὶ τοῦ Χετταίου καὶ τοῦ Αμορραίου καὶ τοῦ Φερεζαίου καὶ τοῦ Ευαίου καὶ τοῦ Ιεβουσαίου
Sdz(A):3:5 καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό Χαναναῖος -α -ον καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό  
Sdz(A):3:5 I też, nawet, mianowicie Syn Izrael By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Kananeńczyk I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Sdz(A):3:5 kai\ oi( ui(oi\ *israEl katO/|kEsan e)n me/sO| tou= *CHananai/ou kai\ tou= *CHettai/ou kai\ tou= *amorrai/ou kai\ tou= *fereDZai/ou kai\ tou= *euai/ou kai\ tou= *iebousai/ou
Sdz(A):3:5 kai hoi hyioi israEl katOkEsan en mesO tu CHananaiu kai tu CHettaiu kai tu amorraiu kai tu fereDZaiu kai tu euaiu kai tu iebusaiu
Sdz(A):3:5 C RA_NPM N2_NPM N_GSM VAI_AAI3P P A1_DSN RA_GSM N2_GSM C RA_GSM N2_GSM C RA_GSM N2_GSM C RA_GSM N2_GSM C RA_GSM N2_GSM C RA_GSM N2_GSM
Sdz(A):3:5 and also, even, namely the son Israel to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the Canaanite and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć
Sdz(A):3:5 and the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) they-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) Canaanite ([Adj] gen) and the (gen)   and the (gen)   and the (gen)   and the (gen)   and the (gen)  
Sdz(A):3:5 Sdz(A)_3:5_1 Sdz(A)_3:5_2 Sdz(A)_3:5_3 Sdz(A)_3:5_4 Sdz(A)_3:5_5 Sdz(A)_3:5_6 Sdz(A)_3:5_7 Sdz(A)_3:5_8 Sdz(A)_3:5_9 Sdz(A)_3:5_10 Sdz(A)_3:5_11 Sdz(A)_3:5_12 Sdz(A)_3:5_13 Sdz(A)_3:5_14 Sdz(A)_3:5_15 Sdz(A)_3:5_16 Sdz(A)_3:5_17 Sdz(A)_3:5_18 Sdz(A)_3:5_19 Sdz(A)_3:5_20 Sdz(A)_3:5_21 Sdz(A)_3:5_22 Sdz(A)_3:5_23 Sdz(A)_3:5_24
Sdz(A):3:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):3:6 καὶ ἔλαβον τὰς θυγατέρας αὐτῶν ἑαυτοῖς εἰς γυναῖκας καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν ἔδωκαν τοῖς υἱοῖς αὐτῶν καὶ ἐλάτρευσαν τοῖς θεοῖς αὐτῶν.
Sdz(A):3:6 And they took their daughters for wives to themselves, and they gave their daughters to their sons, and served their gods. (Judges 3:6 Brenton)
Sdz(A):3:6 żenili się z ich córkami i własne swoje córki dawali ich synom za żony, a także służyli ich bogom. (Sdz 3:6 BT_4)
Sdz(A):3:6 καὶ ἔλαβον τὰς θυγατέρας αὐτῶν ἑαυτοῖς εἰς γυναῖκας καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν ἔδωκαν τοῖς υἱοῖς αὐτῶν καὶ ἐλάτρευσαν τοῖς θεοῖς αὐτῶν.
Sdz(A):3:6 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ εἰς[1] γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):3:6 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Córka On/ona/to/to samo Samo /nasz /twój /siebie Do (+przyspieszenie) Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie Córka On/ona/to/to samo By dawać Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami Bóg  On/ona/to/to samo
Sdz(A):3:6 kai\ e)/labon ta\s Tugate/ras au)tO=n e(autoi=s ei)s gunai=kas kai\ ta\s Tugate/ras au)tO=n e)/dOkan toi=s ui(oi=s au)tO=n kai\ e)la/treusan toi=s Teoi=s au)tO=n.
Sdz(A):3:6 kai elabon tas Tygateras autOn heautois eis gynaikas kai tas Tygateras autOn edOkan tois hyiois autOn kai elatreusan tois Teois autOn.
Sdz(A):3:6 C VBI_AAI3P RA_APF N3_APF RD_GPM RD_DPM P N3K_APF C RA_APF N3_APF RD_GPM VAI_AAI3P RA_DPM N2_DPM RD_GPM C VAI_AAI3P RA_DPM N2_DPM RD_GPM
Sdz(A):3:6 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the daughter he/she/it/same self /our-/your-/themselves into (+acc) woman/wife and also, even, namely the daughter he/she/it/same to give the son he/she/it/same and also, even, namely to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices the god [see theology] he/she/it/same
Sdz(A):3:6 and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed the (acc) daughters (acc) them/same (gen) selves (dat) into (+acc) women/wives (acc) and the (acc) daughters (acc) them/same (gen) they-GIVE-ed the (dat) sons (dat) them/same (gen) and they-PERFORM-ed-RITUALS/RITES the (dat) gods (dat) them/same (gen)
Sdz(A):3:6 Sdz(A)_3:6_1 Sdz(A)_3:6_2 Sdz(A)_3:6_3 Sdz(A)_3:6_4 Sdz(A)_3:6_5 Sdz(A)_3:6_6 Sdz(A)_3:6_7 Sdz(A)_3:6_8 Sdz(A)_3:6_9 Sdz(A)_3:6_10 Sdz(A)_3:6_11 Sdz(A)_3:6_12 Sdz(A)_3:6_13 Sdz(A)_3:6_14 Sdz(A)_3:6_15 Sdz(A)_3:6_16 Sdz(A)_3:6_17 Sdz(A)_3:6_18 Sdz(A)_3:6_19 Sdz(A)_3:6_20 Sdz(A)_3:6_21
Sdz(A):3:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):3:7 καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸ πονηρὸν ἔναντι κυρίου καὶ ἐπελάθοντο κυρίου θεοῦ αὐτῶν καὶ ἐλάτρευσαν ταῖς Βααλιμ καὶ τοῖς ἄλσεσιν.
Sdz(A):3:7 And the children of Israel did evil in the sight of the Lord, and forgot the Lord their God, and served Baalim and the groves. (Judges 3:7 Brenton)
Sdz(A):3:7 Izraelici popełniali to, co złe w oczach Pana. Zapominali o Panu, Bogu swoim, a służyli Baalom i Aszerom. (Sdz 3:7 BT_4)
Sdz(A):3:7 Καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸ πονηρὸν ἔναντι κυρίου καὶ ἐπελάθοντο κυρίου θεοῦ αὐτῶν καὶ ἐλάτρευσαν ταῖς Βααλιμ καὶ τοῖς ἄλσεσιν.
Sdz(A):3:7 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό  
Sdz(A):3:7 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Syn Izrael Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By zaniedbywać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami I też, nawet, mianowicie
Sdz(A):3:7 *kai\ e)poi/Esan oi( ui(oi\ *israEl to\ ponEro\n e)/nanti kuri/ou kai\ e)pela/Tonto kuri/ou Teou= au)tO=n kai\ e)la/treusan tai=s *baalim kai\ toi=s a)/lsesin.
Sdz(A):3:7 kai epoiEsan hoi hyioi israEl to ponEron enanti kyriu kai epelaTonto kyriu Teu autOn kai elatreusan tais baalim kai tois alsesin.
Sdz(A):3:7 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM RA_ASN A1A_ASN D N2_GSM C VBI_AMI3P N2_GSM N2_GSM RD_GPM C VAI_AAI3P RA_DPF N_DPF C RA_DPN N3E_DPN
Sdz(A):3:7 and also, even, namely to do/make the son Israel the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to neglect lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] he/she/it/same and also, even, namely to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices the ć and also, even, namely the ć
Sdz(A):3:7 and they-DO/MAKE-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and they-were-NEGLECT-ed lord (gen); a lord ([Adj] gen) god (gen) them/same (gen) and they-PERFORM-ed-RITUALS/RITES the (dat)   and the (dat)  
Sdz(A):3:7 Sdz(A)_3:7_1 Sdz(A)_3:7_2 Sdz(A)_3:7_3 Sdz(A)_3:7_4 Sdz(A)_3:7_5 Sdz(A)_3:7_6 Sdz(A)_3:7_7 Sdz(A)_3:7_8 Sdz(A)_3:7_9 Sdz(A)_3:7_10 Sdz(A)_3:7_11 Sdz(A)_3:7_12 Sdz(A)_3:7_13 Sdz(A)_3:7_14 Sdz(A)_3:7_15 Sdz(A)_3:7_16 Sdz(A)_3:7_17 Sdz(A)_3:7_18 Sdz(A)_3:7_19 Sdz(A)_3:7_20 Sdz(A)_3:7_21
Sdz(A):3:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):3:8 καὶ ὠργίσθη θυμῷ κύριος ἐν τῷ Ισραηλ καὶ ἀπέδοτο αὐτοὺς εἰς χεῖρας Χουσαρσαθωμ βασιλέως Συρίας ποταμῶν, καὶ ἐδούλευσαν αὐτῷ ὀκτὼ ἔτη.
Sdz(A):3:8 And the Lord was very angry with Israel, and sold them into the hand of Chusarsathaim king of Syria of the rivers: and the children of Israel served Chusarsathaim eight years. (Judges 3:8 Brenton)
Sdz(A):3:8 I znów zapłonął gniew Pana przeciw Izraelowi. Wydał więc ich w ręce Kuszan-Riszeataima, króla Aram-Naharaim, przeto Izraelici służyli mu przez osiem lat. (Sdz 3:8 BT_4)
Sdz(A):3:8 καὶ ὠργίσθη θυμῷ κύριος ἐν τῷ Ισραηλ καὶ ἀπέδοτο αὐτοὺς εἰς χεῖρας Χουσαρσαθωμ βασιλέως Συρίας ποταμῶν, καὶ ἐδούλευσαν αὐτῷ ὀκτὼ ἔτη.
Sdz(A):3:8 καί ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν   βασιλεύς, -έως, ὁ Συρία, -ας, ἡ ποταμός, -οῦ, ὁ καί δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὀκτώ ἔτο·ς, -ους, τό
Sdz(A):3:8 I też, nawet, mianowicie By robić zły Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael I też, nawet, mianowicie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ręka Król Syria [Rzymska prowincja z] Rzeka I też, nawet, mianowicie By być posłusznym być niewolnik, zasiadać On/ona/to/to samo Osiem Rok
Sdz(A):3:8 kai\ O)rgi/sTE TumO=| ku/rios e)n tO=| *israEl kai\ a)pe/doto au)tou\s ei)s CHei=ras *CHousarsaTOm basile/Os *suri/as potamO=n, kai\ e)dou/leusan au)tO=| o)ktO\ e)/tE.
Sdz(A):3:8 kai OrgisTE TymO kyrios en tO israEl kai apedoto autus eis CHeiras CHusarsaTOm basileOs syrias potamOn, kai eduleusan autO oktO etE.
Sdz(A):3:8 C VSI_API3S N2_DSM N2_NSM P RA_DSM N_DSM C VOI_AMI3S RD_APM P N3_APF N_GSM N3V_GSM N1A_GSF N2_GPM C VAI_AAI3P RD_DSM M N3E_APN
Sdz(A):3:8 and also, even, namely to make angry wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Israel and also, even, namely to give back restore, assign, impute, convey, refer he/she/it/same into (+acc) hand ć king Syria [Roman province of] river and also, even, namely to obey to be a slave, serve he/she/it/same eight year
Sdz(A):3:8 and he/she/it-was-MAKE-ed-ANGRY wrath (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) the (dat) Israel (indecl) and he/she/it-was-GIVE BACK-ed them/same (acc) into (+acc) hands (acc)   king (gen) Syria (gen) rivers (gen) and they-OBEY-ed him/it/same (dat) eight years (nom|acc|voc)
Sdz(A):3:8 Sdz(A)_3:8_1 Sdz(A)_3:8_2 Sdz(A)_3:8_3 Sdz(A)_3:8_4 Sdz(A)_3:8_5 Sdz(A)_3:8_6 Sdz(A)_3:8_7 Sdz(A)_3:8_8 Sdz(A)_3:8_9 Sdz(A)_3:8_10 Sdz(A)_3:8_11 Sdz(A)_3:8_12 Sdz(A)_3:8_13 Sdz(A)_3:8_14 Sdz(A)_3:8_15 Sdz(A)_3:8_16 Sdz(A)_3:8_17 Sdz(A)_3:8_18 Sdz(A)_3:8_19 Sdz(A)_3:8_20 Sdz(A)_3:8_21
Sdz(A):3:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):3:9 καὶ ἐκέκραξαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ πρὸς κύριον· καὶ ἤγειρεν κύριος σωτῆρα τῷ Ισραηλ, καὶ ἔσωσεν αὐτούς, τὸν Γοθονιηλ υἱὸν Κενεζ ἀδελφὸν Χαλεβ τὸν νεώτερον αὐτοῦ, καὶ εἰσήκουσεν αὐτοῦ.
Sdz(A):3:9 And the children of Israel cried to the Lord; and the Lord raised up a saviour to Israel, and he saved them, Gothoniel the son of Kenez, the brother of Chaleb younger than himself. (Judges 3:9 Brenton)
Sdz(A):3:9 Wołali więc Izraelici do Pana i Pan sprawił, że powstał wśród Izraelitów wybawiciel, który ich wyswobodził - Otniel, syn Kenaza, młodszego brata Kaleba. (Sdz 3:9 BT_4)
Sdz(A):3:9 καὶ ἐκέκραξαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ πρὸς κύριον· καὶ ἤγειρεν κύριος σωτῆρα τῷ Ισραηλ, καὶ ἔσωσεν αὐτούς, τὸν Γοθονιηλ υἱὸν Κενεζ ἀδελφὸν Χαλεβ τὸν νεώτερον αὐτοῦ, καὶ εἰσήκουσεν αὐτοῦ.
Sdz(A):3:9 καί κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σωτήρ, -ῆρος, ὁ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί   ὁ ἡ τό νεώ·τερος -α -ον (Comp. of νέος) αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):3:9 I też, nawet, mianowicie By krzyknąć Syn Izrael Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By podnosić się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Zbawiciela wybawca Izrael I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać On/ona/to/to samo Syn Brat Bardziej nowy/młodszy On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) On/ona/to/to samo
Sdz(A):3:9 kai\ e)ke/kraXan oi( ui(oi\ *israEl pro\s ku/rion· kai\ E)/geiren ku/rios sOtE=ra tO=| *israEl, kai\ e)/sOsen au)tou/s, to\n *goToniEl ui(o\n *keneDZ a)delfo\n *CHaleb to\n neO/teron au)tou=, kai\ ei)sE/kousen au)tou=.
Sdz(A):3:9 kai ekekraXan hoi hyioi israEl pros kyrion· kai Egeiren kyrios sOtEra tO israEl, kai esOsen autus, ton goToniEl hyion keneDZ adelfon CHaleb ton neOteron autu, kai eisEkusen autu.
Sdz(A):3:9 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P N2_ASM C V1I_IAI3S N2_NSM N3H_ASM RA_DSM N_DSM C VAI_AAI3S RD_APM RA_ASM N_ASM N2_ASM N_GSM N2_ASM N_GSM RA_ASM A1A_ASMC RD_GSM C VAI_AAI3S RD_GSM
Sdz(A):3:9 and also, even, namely to cry out the son Israel toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to rise lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Savior rescuer the Israel and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save he/she/it/same the ć son ć brother ć the newer/younger he/she/it/same and also, even, namely to heard (being heard, listen into, hearken) he/she/it/same
Sdz(A):3:9 and they-CRY-ed-OUT the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-was-RISE-ing, he/she/it-RISE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) Savior (acc) the (dat) Israel (indecl) and he/she/it-SAVE-ed them/same (acc) the (acc)   son (acc)   brother (acc)   the (acc) newer/younger ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-HEARD-ed him/it/same (gen)
Sdz(A):3:9 Sdz(A)_3:9_1 Sdz(A)_3:9_2 Sdz(A)_3:9_3 Sdz(A)_3:9_4 Sdz(A)_3:9_5 Sdz(A)_3:9_6 Sdz(A)_3:9_7 Sdz(A)_3:9_8 Sdz(A)_3:9_9 Sdz(A)_3:9_10 Sdz(A)_3:9_11 Sdz(A)_3:9_12 Sdz(A)_3:9_13 Sdz(A)_3:9_14 Sdz(A)_3:9_15 Sdz(A)_3:9_16 Sdz(A)_3:9_17 Sdz(A)_3:9_18 Sdz(A)_3:9_19 Sdz(A)_3:9_20 Sdz(A)_3:9_21 Sdz(A)_3:9_22 Sdz(A)_3:9_23 Sdz(A)_3:9_24 Sdz(A)_3:9_25 Sdz(A)_3:9_26 Sdz(A)_3:9_27 Sdz(A)_3:9_28
Sdz(A):3:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):3:10 καὶ ἐγένετο ἐπ’ αὐτὸν πνεῦμα κυρίου, καὶ ἔκρινεν τὸν Ισραηλ καὶ ἐξῆλθεν ἐπὶ τὸν πόλεμον· καὶ παρέδωκεν κύριος ἐν χειρὶ αὐτοῦ τὸν Χουσαρσαθωμ βασιλέα Συρίας, καὶ ἐκραταιώθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἐπὶ τὸν Χουσαρσαθωμ.
Sdz(A):3:10 And the Spirit of the Lord came upon him, and he judged Israel; and he went out to war against Chusarsathaim: and the Lord delivered into his hand Chusarsathaim king of Syria of the rivers, and his hand prevailed against Chusarsathaim. (Judges 3:10 Brenton)
Sdz(A):3:10 Był nad nim duch Pana, i on sprawował sądy nad Izraelem. Gdy zaś wdał się w bitwę, Pan wydał w jego ręce Kuszan-Riszeataima, króla Aramu, tak iż jego ręka nad nim zaciążyła. (Sdz 3:10 BT_4)
Sdz(A):3:10 καὶ ἐγένετο ἐπ’ αὐτὸν πνεῦμα κυρίου, καὶ ἔκρινεν τὸν Ισραηλ καὶ ἐξῆλθεν ἐπὶ τὸν πόλεμον· καὶ παρέδωκεν κύριος ἐν χειρὶ αὐτοῦ τὸν Χουσαρσαθωμ βασιλέα Συρίας, καὶ ἐκραταιώθη χεὶρ αὐτοῦ ἐπὶ τὸν Χουσαρσαθωμ.
Sdz(A):3:10 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό πνεῦμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ Συρία, -ας, ἡ καί κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό  
Sdz(A):3:10 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Izrael I też, nawet, mianowicie By wychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wojna [zobacz polemiczny] I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo Król Syria [Rzymska prowincja z] I też, nawet, mianowicie By stawać się silnym Ręka On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Sdz(A):3:10 kai\ e)ge/neto e)p’ au)to\n pneu=ma kuri/ou, kai\ e)/krinen to\n *israEl kai\ e)XE=lTen e)pi\ to\n po/lemon· kai\ pare/dOken ku/rios e)n CHeiri\ au)tou= to\n *CHousarsaTOm basile/a *suri/as, kai\ e)krataiO/TE E( CHei\r au)tou= e)pi\ to\n *CHousarsaTOm.
Sdz(A):3:10 kai egeneto ep’ auton pneuma kyriu, kai ekrinen ton israEl kai eXElTen epi ton polemon· kai paredOken kyrios en CHeiri autu ton CHusarsaTOm basilea syrias, kai ekrataiOTE hE CHeir autu epi ton CHusarsaTOm.
Sdz(A):3:10 C VBI_AMI3S P RD_ASM N3M_NSN N2_GSM C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C VBI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI3S N2_NSM P N3_DSF RD_GSM RA_ASM N_ASM N3V_ASM N1A_GSF C VCI_API3S RA_NSF N3_NSF RD_GSM P RA_ASM N_ASM
Sdz(A):3:10 and also, even, namely to become become, happen upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same spirit breath, spiritual utterance, wind lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the Israel and also, even, namely to come out upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the war [see polemic] and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand he/she/it/same the ć king Syria [Roman province of] and also, even, namely to become strong the hand he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć
Sdz(A):3:10 and he/she/it-was-BECOME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) spirit (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-was-JUDGE-ing, he/she/it-JUDGE-ed the (acc) Israel (indecl) and he/she/it-COME-ed-OUT upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) war (acc) and he/she/it-Hand OVER-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) hand (dat) him/it/same (gen) the (acc)   king (acc) Syria (gen) and he/she/it-was-BECOME STRONG-ed the (nom) hand (nom|voc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)  
Sdz(A):3:10 Sdz(A)_3:10_1 Sdz(A)_3:10_2 Sdz(A)_3:10_3 Sdz(A)_3:10_4 Sdz(A)_3:10_5 Sdz(A)_3:10_6 Sdz(A)_3:10_7 Sdz(A)_3:10_8 Sdz(A)_3:10_9 Sdz(A)_3:10_10 Sdz(A)_3:10_11 Sdz(A)_3:10_12 Sdz(A)_3:10_13 Sdz(A)_3:10_14 Sdz(A)_3:10_15 Sdz(A)_3:10_16 Sdz(A)_3:10_17 Sdz(A)_3:10_18 Sdz(A)_3:10_19 Sdz(A)_3:10_20 Sdz(A)_3:10_21 Sdz(A)_3:10_22 Sdz(A)_3:10_23 Sdz(A)_3:10_24 Sdz(A)_3:10_25 Sdz(A)_3:10_26 Sdz(A)_3:10_27 Sdz(A)_3:10_28 Sdz(A)_3:10_29 Sdz(A)_3:10_30 Sdz(A)_3:10_31 Sdz(A)_3:10_32 Sdz(A)_3:10_33
Sdz(A):3:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):3:11 καὶ ἡσύχασεν ἡ γῆ ἔτη πεντήκοντα· καὶ ἀπέθανεν Γοθονιηλ υἱὸς Κενεζ.
Sdz(A):3:11 And the land was quiet forty years; and Gothoniel the son of Kenez died. (Judges 3:11 Brenton)
Sdz(A):3:11 Kraj doznawał pokoju przez lat czterdzieści - aż do śmierci Otniela, syna Kenaza. (Sdz 3:11 BT_4)
Sdz(A):3:11 καὶ ἡσύχασεν γῆ ἔτη πεντήκοντα· καὶ ἀπέθανεν Γοθονιηλ υἱὸς Κενεζ.
Sdz(A):3:11 καί ἡσυχάζω (ησυχαζ-, ησυχα·σ-, ησυχα·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἔτο·ς, -ους, τό πεντή·κοντα καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Sdz(A):3:11 I też, nawet, mianowicie By uspokajać się ize Ziemi/ziemia Rok Pięćdziesiąt I też, nawet, mianowicie By umierać Syn
Sdz(A):3:11 kai\ E(su/CHasen E( gE= e)/tE pentE/konta· kai\ a)pe/Tanen *goToniEl ui(o\s *keneDZ.
Sdz(A):3:11 kai hEsyCHasen hE gE etE pentEkonta· kai apeTanen goToniEl hyios keneDZ.
Sdz(A):3:11 C VA_AAI3S RA_NSF N1_NSF N3E_APN M C VBI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM
Sdz(A):3:11 and also, even, namely to quiet-ize the earth/land year fifty and also, even, namely to die ć son ć
Sdz(A):3:11 and he/she/it-QUIET-IZE-ed the (nom) earth/land (nom|voc) years (nom|acc|voc) fifty and he/she/it-DIE-ed   son (nom)  
Sdz(A):3:11 Sdz(A)_3:11_1 Sdz(A)_3:11_2 Sdz(A)_3:11_3 Sdz(A)_3:11_4 Sdz(A)_3:11_5 Sdz(A)_3:11_6 Sdz(A)_3:11_7 Sdz(A)_3:11_8 Sdz(A)_3:11_9 Sdz(A)_3:11_10 Sdz(A)_3:11_11
Sdz(A):3:11 x x x x x x x x x x x
Sdz(A):3:12 καὶ προσέθεντο οἱ υἱοὶ Ισραηλ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἔναντι κυρίου. καὶ ἐνίσχυσεν κύριος τὸν Εγλωμ βασιλέα Μωὰβ ἐπὶ τὸν Ισραηλ διὰ τὸ πεποιηκέναι αὐτοὺς τὸ πονηρὸν ἔναντι κυρίου.
Sdz(A):3:12 And the children of Israel continued to do evil before the Lord: and the Lord strengthened Eglom king of Moab against Israel, because they had done evil before the Lord. (Judges 3:12 Brenton)
Sdz(A):3:12 A Izraelici znów zaczęli czynić to, co złe w oczach Pana, a Pan wzmocnił przeciw Izraelowi Eglona, króla Moabu, ponieważ czynili to, co złe w oczach Pana. (Sdz 3:12 BT_4)
Sdz(A):3:12 Καὶ προσέθεντο οἱ υἱοὶ Ισραηλ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἔναντι κυρίου. καὶ ἐνίσχυσεν κύριος τὸν Εγλωμ βασιλέα Μωὰβ ἐπὶ τὸν Ισραηλ διὰ τὸ πεποιηκέναι αὐτοὺς τὸ πονηρὸν ἔναντι κυρίου.
Sdz(A):3:12 καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐν·ισχύω (εν+ισχυ-, εν+ισχυ·σ-, εν+ισχυ·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ   ἐπί ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ διά ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Sdz(A):3:12 I też, nawet, mianowicie By dodawać do Syn Izrael By czynić/rób Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By wzmacniać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Król Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) By czynić/rób On/ona/to/to samo Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Sdz(A):3:12 *kai\ prose/Tento oi( ui(oi\ *israEl poiE=sai to\ ponEro\n e)/nanti kuri/ou. kai\ e)ni/sCHusen ku/rios to\n *eglOm basile/a *mOa\b e)pi\ to\n *israEl dia\ to\ pepoiEke/nai au)tou\s to\ ponEro\n e)/nanti kuri/ou.
Sdz(A):3:12 kai proseTento hoi hyioi israEl poiEsai to ponEron enanti kyriu. kai enisCHysen kyrios ton eglOm basilea mOab epi ton israEl dia to pepoiEkenai autus to ponEron enanti kyriu.
Sdz(A):3:12 C VEI_AMI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM VA_AAN RA_ASN A1A_ASN D N2_GSM C VAI_AAI3S N2_NSM RA_ASM N_ASM N3V_ASM N_GSF P RA_ASM N_ASM P RA_ASN VX_XAN RD_APM RA_ASN A1A_ASN D N2_GSM
Sdz(A):3:12 and also, even, namely to add to the son Israel to do/make the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to strengthen lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the ć king ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Israel because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the to do/make he/she/it/same the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Sdz(A):3:12 and they-were-ADD-ed-TO the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-STRENGTHEN-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc)   king (acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) Israel (indecl) because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) to-have-DO/MAKE-ed them/same (acc) the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Sdz(A):3:12 Sdz(A)_3:12_1 Sdz(A)_3:12_2 Sdz(A)_3:12_3 Sdz(A)_3:12_4 Sdz(A)_3:12_5 Sdz(A)_3:12_6 Sdz(A)_3:12_7 Sdz(A)_3:12_8 Sdz(A)_3:12_9 Sdz(A)_3:12_10 Sdz(A)_3:12_11 Sdz(A)_3:12_12 Sdz(A)_3:12_13 Sdz(A)_3:12_14 Sdz(A)_3:12_15 Sdz(A)_3:12_16 Sdz(A)_3:12_17 Sdz(A)_3:12_18 Sdz(A)_3:12_19 Sdz(A)_3:12_20 Sdz(A)_3:12_21 Sdz(A)_3:12_22 Sdz(A)_3:12_23 Sdz(A)_3:12_24 Sdz(A)_3:12_25 Sdz(A)_3:12_26 Sdz(A)_3:12_27 Sdz(A)_3:12_28
Sdz(A):3:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):3:13 καὶ προσήγαγεν πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς υἱοὺς Αμμων καὶ Αμαληκ καὶ ἐπορεύθη καὶ ἐπάταξεν τὸν Ισραηλ καὶ ἐκληρονόμησεν τὴν πόλιν τῶν φοινίκων.
Sdz(A):3:13 And he gathered to himself all the children of Ammon and Amalec, and went and smote Israel, and took possession of the city of Palm-trees. (Judges 3:13 Brenton)
Sdz(A):3:13 Eglon połączył się z Ammonitami i Amalekitami i podjął wyprawę, pobił Izraela i zdobył Miasto Palm. (Sdz 3:13 BT_4)
Sdz(A):3:13 καὶ προσήγαγεν πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς υἱοὺς Αμμων καὶ Αμαληκ καὶ ἐπορεύθη καὶ ἐπάταξεν τὸν Ισραηλ καὶ ἐκληρονόμησεν τὴν πόλιν τῶν φοινίκων.
Sdz(A):3:13 καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ καί   καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό φοῖνιξ[1]/φοίνιξ[1], -ικος, ὁ; Φοίνιξ[4], -ικος, ὁ [LXX]; Φοινικών, -ῶνος, ὁ [LXX]; φοινικοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. φοινίκεος [LXX]
Sdz(A):3:13 I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Piasek I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By iść I też, nawet, mianowicie By uderzać Izrael I też, nawet, mianowicie By dziedziczyć Miasto Drzewo rodzaju Phoenix dactylifera; fenicki; Miasto Dłoni {Palmy} Drzew [Jerycho; zobacz Dt. 34:3, 2 Chr. 28:15]; purpurowy czerwony
Sdz(A):3:13 kai\ prosE/gagen pro\s au)to\n pa/ntas tou\s ui(ou\s *ammOn kai\ *amalEk kai\ e)poreu/TE kai\ e)pa/taXen to\n *israEl kai\ e)klErono/mEsen tE\n po/lin tO=n foini/kOn.
Sdz(A):3:13 kai prosEgagen pros auton pantas tus hyius ammOn kai amalEk kai eporeuTE kai epataXen ton israEl kai eklEronomEsen tEn polin tOn foinikOn.
Sdz(A):3:13 C VBI_AAI3S P RD_ASM A3_APM RA_APM N2_APM N_GSM C N_GSM C VCI_API3S C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C VAI_AAI3S RA_ASF N3I_ASF RA_GPM N3K_GPM
Sdz(A):3:13 and also, even, namely to lead toward toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same every all, each, every, the whole of the son sand and also, even, namely ć and also, even, namely to go and also, even, namely to smite the Israel and also, even, namely to inherit the city the date palm; Phoenician; City of Palm Trees [Jericho; see Dt. 34:3, 2 Chr. 28:15]; purple-red
Sdz(A):3:13 and he/she/it-LEAD-ed-TOWARD toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) all (acc) the (acc) sons (acc) sands (gen) and   and he/she/it-was-GO-ed and he/she/it-SMITE-ed the (acc) Israel (indecl) and he/she/it-INHERIT-ed the (acc) city (acc) the (gen) date palms (gen); Phoenicians (gen); City of Palm Trees (nom|voc); purple-red ([Adj] gen)
Sdz(A):3:13 Sdz(A)_3:13_1 Sdz(A)_3:13_2 Sdz(A)_3:13_3 Sdz(A)_3:13_4 Sdz(A)_3:13_5 Sdz(A)_3:13_6 Sdz(A)_3:13_7 Sdz(A)_3:13_8 Sdz(A)_3:13_9 Sdz(A)_3:13_10 Sdz(A)_3:13_11 Sdz(A)_3:13_12 Sdz(A)_3:13_13 Sdz(A)_3:13_14 Sdz(A)_3:13_15 Sdz(A)_3:13_16 Sdz(A)_3:13_17 Sdz(A)_3:13_18 Sdz(A)_3:13_19 Sdz(A)_3:13_20 Sdz(A)_3:13_21 Sdz(A)_3:13_22
Sdz(A):3:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):3:14 καὶ ἐδούλευσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τῷ Εγλωμ βασιλεῖ Μωὰβ ἔτη δέκα ὀκτώ.
Sdz(A):3:14 And the children of Israel served Eglom the king of Moab eighteen years. (Judges 3:14 Brenton)
Sdz(A):3:14 Izraelici służyli Eglonowi, królowi Moabu, przez lat osiemnaście. (Sdz 3:14 BT_4)
Sdz(A):3:14 καὶ ἐδούλευσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τῷ Εγλωμ βασιλεῖ Μωὰβ ἔτη δέκα ὀκτώ.
Sdz(A):3:14 καί δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ   ἔτο·ς, -ους, τό δέκα ὀκτώ
Sdz(A):3:14 I też, nawet, mianowicie By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Syn Izrael Król Rok Dziesięć Osiem
Sdz(A):3:14 kai\ e)dou/leusan oi( ui(oi\ *israEl tO=| *eglOm basilei= *mOa\b e)/tE de/ka o)ktO/.
Sdz(A):3:14 kai eduleusan hoi hyioi israEl tO eglOm basilei mOab etE deka oktO.
Sdz(A):3:14 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM RA_DSM N_DSM N3V_DSM N_GSF N3E_APN M M
Sdz(A):3:14 and also, even, namely to obey to be a slave, serve the son Israel the ć king ć year ten eight
Sdz(A):3:14 and they-OBEY-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) the (dat)   king (dat)   years (nom|acc|voc) ten eight
Sdz(A):3:14 Sdz(A)_3:14_1 Sdz(A)_3:14_2 Sdz(A)_3:14_3 Sdz(A)_3:14_4 Sdz(A)_3:14_5 Sdz(A)_3:14_6 Sdz(A)_3:14_7 Sdz(A)_3:14_8 Sdz(A)_3:14_9 Sdz(A)_3:14_10 Sdz(A)_3:14_11 Sdz(A)_3:14_12
Sdz(A):3:14 x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):3:15 καὶ ἐκέκραξαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ πρὸς κύριον· καὶ ἤγειρεν αὐτοῖς κύριος σωτῆρα τὸν Αωδ υἱὸν Γηρα υἱοῦ τοῦ Ιεμενι, ἄνδρα ἀμφοτεροδέξιον. καὶ ἀπέστειλαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ δῶρα ἐν χειρὶ αὐτοῦ τῷ Εγλωμ βασιλεῖ Μωαβ.
Sdz(A):3:15 And the children of Israel cried to the Lord; and he raised up to them a saviour, Aod the son of Gera a son of Jemeni, a man who used both hands alike: and the children of Israel sent gifts by his hand to Eglom king of Moab. (Judges 3:15 Brenton)
Sdz(A):3:15 Wtedy Izraelici wołali do Pana i Pan wzbudził im wybawiciela, Ehuda, syna Gery, Beniaminity, który władał lewą ręką. Izraelici wysłali go z daniną do Eglona, króla Moabu. (Sdz 3:15 BT_4)
Sdz(A):3:15 καὶ ἐκέκραξαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ πρὸς κύριον· καὶ ἤγειρεν αὐτοῖς κύριος σωτῆρα τὸν Αωδ υἱὸν Γηρα υἱοῦ τοῦ Ιεμενι, ἄνδρα ἀμφοτεροδέξιον. καὶ ἀπέστειλαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ δῶρα ἐν χειρὶ αὐτοῦ τῷ Εγλωμ βασιλεῖ Μωαβ.
Sdz(A):3:15 καί κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σωτήρ, -ῆρος, ὁ ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό   ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ  
Sdz(A):3:15 I też, nawet, mianowicie By krzyknąć Syn Izrael Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By podnosić się On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Zbawiciela wybawca Syn Syn Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie zamawiać Syn Izrael Dar W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo Król
Sdz(A):3:15 kai\ e)ke/kraXan oi( ui(oi\ *israEl pro\s ku/rion· kai\ E)/geiren au)toi=s ku/rios sOtE=ra to\n *aOd ui(o\n *gEra ui(ou= tou= *iemeni, a)/ndra a)mfoterode/Xion. kai\ a)pe/steilan oi( ui(oi\ *israEl dO=ra e)n CHeiri\ au)tou= tO=| *eglOm basilei= *mOab.
Sdz(A):3:15 kai ekekraXan hoi hyioi israEl pros kyrion· kai Egeiren autois kyrios sOtEra ton aOd hyion gEra hyiu tu iemeni, andra amfoterodeXion. kai apesteilan hoi hyioi israEl dOra en CHeiri autu tO eglOm basilei mOab.
Sdz(A):3:15 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P N2_ASM C V1I_IAI3S RD_DPM N2_NSM N3H_ASM RA_ASM N_ASM N2_ASM N_GSM N2_GSM RA_GSM N_GSM N3_ASM A1B_ASM C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM N2N_APN P N3_DSF RD_GSM RA_DSM N_DSM N3V_DSM N_GSF
Sdz(A):3:15 and also, even, namely to cry out the son Israel toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to rise he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Savior rescuer the ć son ć son the ć man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the son Israel gift in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand he/she/it/same the ć king ć
Sdz(A):3:15 and they-CRY-ed-OUT the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-was-RISE-ing, he/she/it-RISE-ed them/same (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Savior (acc) the (acc)   son (acc)   son (gen) the (gen)   man, husband (acc)   and they-ORDER FORTH-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) gifts (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) hand (dat) him/it/same (gen) the (dat)   king (dat)  
Sdz(A):3:15 Sdz(A)_3:15_1 Sdz(A)_3:15_2 Sdz(A)_3:15_3 Sdz(A)_3:15_4 Sdz(A)_3:15_5 Sdz(A)_3:15_6 Sdz(A)_3:15_7 Sdz(A)_3:15_8 Sdz(A)_3:15_9 Sdz(A)_3:15_10 Sdz(A)_3:15_11 Sdz(A)_3:15_12 Sdz(A)_3:15_13 Sdz(A)_3:15_14 Sdz(A)_3:15_15 Sdz(A)_3:15_16 Sdz(A)_3:15_17 Sdz(A)_3:15_18 Sdz(A)_3:15_19 Sdz(A)_3:15_20 Sdz(A)_3:15_21 Sdz(A)_3:15_22 Sdz(A)_3:15_23 Sdz(A)_3:15_24 Sdz(A)_3:15_25 Sdz(A)_3:15_26 Sdz(A)_3:15_27 Sdz(A)_3:15_28 Sdz(A)_3:15_29 Sdz(A)_3:15_30 Sdz(A)_3:15_31 Sdz(A)_3:15_32 Sdz(A)_3:15_33 Sdz(A)_3:15_34
Sdz(A):3:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):3:16 καὶ ἐποίησεν ἑαυτῷ Αωδ μάχαιραν δίστομον, σπιθαμῆς τὸ μῆκος, καὶ περιεζώσατο αὐτὴν ὑπὸ τὸν μανδύαν ἐπὶ τὸν μηρὸν τὸν δεξιὸν αὐτοῦ.
Sdz(A):3:16 And Aod made himself a dagger of two edges, of a span long, and he girded it under his cloak upon his right thigh. (Judges 3:16 Brenton)
Sdz(A):3:16 Ehud przygotował sobie sztylet o dwóch ostrzach, długi na jeden łokieć, i schował go pod swoimi szatami na prawym biodrze. (Sdz 3:16 BT_4)
Sdz(A):3:16 καὶ ἐποίησεν ἑαυτῷ Αωδ μάχαιραν δίστομον, σπιθαμῆς τὸ μῆκος, καὶ περιεζώσατο αὐτὴν ὑπὸ τὸν μανδύαν ἐπὶ τὸν μηρὸν τὸν δεξιὸν αὐτοῦ.
Sdz(A):3:16 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ   μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) δί·στομος -ον   ὁ ἡ τό μῆκο·ς, -ους, τό καί περι·ζώννυμι/-ζωννύω (ath. περι+ζωννυ-/περι+ζωννυ-, περι+ζω·σ-, περι+ζω·σ-, -, περι+εζωσ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὑπό ὁ ἡ τό   ἐπί ὁ ἡ τό μηρός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):3:16 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Samo /nasz /twój /siebie Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” Obosieczny [podwójnie mówiony z patosem] Długość I też, nawet, mianowicie Do okrążanego jak gdybyś z uździenicą uździenicy , niech opasuje, opasuj, otaczaj, engird, otaczaj, opasuj, opaska, spódnica, osadzaj pas {strefę} On/ona/to/to samo Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Udo W prawo On/ona/to/to samo
Sdz(A):3:16 kai\ e)poi/Esen e(autO=| *aOd ma/CHairan di/stomon, spiTamE=s to\ mE=kos, kai\ perieDZO/sato au)tE\n u(po\ to\n mandu/an e)pi\ to\n mEro\n to\n deXio\n au)tou=.
Sdz(A):3:16 kai epoiEsen heautO aOd maCHairan distomon, spiTamEs to mEkos, kai perieDZOsato autEn hypo ton mandyan epi ton mEron ton deXion autu.
Sdz(A):3:16 C VAI_AAI3S RD_DSM N_NSM N1A_ASF A1B_ASF N1_GSF RA_NSN N3E_NSN C VAI_AMI3S RD_ASF P RA_ASM N1T_ASM P RA_ASM N2_ASM RA_ASM A1A_ASM RD_GSM
Sdz(A):3:16 and also, even, namely to do/make self /our-/your-/themselves ć sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” double-edged [double-mouthed] ć the length and also, even, namely to encircled as if with a halter halter, begird, belt, surround, engird, encompass, belt, cincture, skirt, embed zone he/she/it/same under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the thigh the right he/she/it/same
Sdz(A):3:16 and he/she/it-DO/MAKE-ed self (dat)   sacrificial knife (acc) double-edged ([Adj] acc, nom|acc|voc)   the (nom|acc) length (nom|acc|voc) and he/she/it-was-ENCIRCLED AS IF WITH A HALTER-ed her/it/same (acc) under (+acc), by (+gen) the (acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) thigh (acc) the (acc) right ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Sdz(A):3:16 Sdz(A)_3:16_1 Sdz(A)_3:16_2 Sdz(A)_3:16_3 Sdz(A)_3:16_4 Sdz(A)_3:16_5 Sdz(A)_3:16_6 Sdz(A)_3:16_7 Sdz(A)_3:16_8 Sdz(A)_3:16_9 Sdz(A)_3:16_10 Sdz(A)_3:16_11 Sdz(A)_3:16_12 Sdz(A)_3:16_13 Sdz(A)_3:16_14 Sdz(A)_3:16_15 Sdz(A)_3:16_16 Sdz(A)_3:16_17 Sdz(A)_3:16_18 Sdz(A)_3:16_19 Sdz(A)_3:16_20 Sdz(A)_3:16_21
Sdz(A):3:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):3:17 καὶ προσήνεγκεν τὰ δῶρα τῷ Εγλωμ βασιλεῖ Μωάβ καὶ Εγλωμ ἀνὴρ ἀστεῖος σφόδρα.
Sdz(A):3:17 And he went, and brought the presents to Eglom king of Moab, and Eglom was a very handsome man. (Judges 3:17 Brenton)
Sdz(A):3:17 Złożył więc daninę Eglonowi, królowi Moabu - a Eglon był bardzo otyły. (Sdz 3:17 BT_4)
Sdz(A):3:17 καὶ προσήνεγκεν τὰ δῶρα τῷ Εγλωμ βασιλεῖ Μωάβ καὶ Εγλωμ ἀνὴρ ἀστεῖος σφόδρα.
Sdz(A):3:17 καί προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ   καί   ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀστεῖος -α -ον σφόδρα
Sdz(A):3:17 I też, nawet, mianowicie By przedstawiać Dar Król I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Uderzanie Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
Sdz(A):3:17 kai\ prosE/negken ta\ dO=ra tO=| *eglOm basilei= *mOa/b kai\ *eglOm a)nE\r a)stei=os sfo/dra.
Sdz(A):3:17 kai prosEnenken ta dOra tO eglOm basilei mOab kai eglOm anEr asteios sfodra.
Sdz(A):3:17 C VAI_AAI3S RA_APN N2N_APN RA_DSM N_DSM N3V_DSM N_GSF C N_NSM N3_NSM A1A_NSM D
Sdz(A):3:17 and also, even, namely to present the gift the ć king ć and also, even, namely ć man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". striking vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Sdz(A):3:17 and he/she/it-PRESENT-ed the (nom|acc) gifts (nom|acc|voc) the (dat)   king (dat)   and   man, husband (nom) striking ([Adj] nom) vehement,
Sdz(A):3:17 Sdz(A)_3:17_1 Sdz(A)_3:17_2 Sdz(A)_3:17_3 Sdz(A)_3:17_4 Sdz(A)_3:17_5 Sdz(A)_3:17_6 Sdz(A)_3:17_7 Sdz(A)_3:17_8 Sdz(A)_3:17_9 Sdz(A)_3:17_10 Sdz(A)_3:17_11 Sdz(A)_3:17_12 Sdz(A)_3:17_13
Sdz(A):3:17 x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):3:18 καὶ ἐγένετο ὡς συνετέλεσεν Αωδ προσφέρων τὰ δῶρα, καὶ ἐξαπέστειλεν τοὺς αἴροντας τὰ δῶρα.
Sdz(A):3:18 And it came to pass when Aod had made an end of offering his gifts, that he dismissed those that brought the gifts. (Judges 3:18 Brenton)
Sdz(A):3:18 Oddawszy daninę Ehud odesłał ludzi, którzy ją przynieśli, (Sdz 3:18 BT_4)
Sdz(A):3:18 καὶ ἐγένετο ὡς συνετέλεσεν Αωδ προσφέρων τὰ δῶρα, καὶ ἐξαπέστειλεν τοὺς αἴροντας τὰ δῶρα.
Sdz(A):3:18 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-)   προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα)
Sdz(A):3:18 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By uzupełniać By przedstawiać Dar I też, nawet, mianowicie Do ??? By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Dar
Sdz(A):3:18 kai\ e)ge/neto O(s sunete/lesen *aOd prosfe/rOn ta\ dO=ra, kai\ e)Xape/steilen tou\s ai)/rontas ta\ dO=ra.
Sdz(A):3:18 kai egeneto hOs synetelesen aOd prosferOn ta dOra, kai eXapesteilen tus airontas ta dOra.
Sdz(A):3:18 C VBI_AMI3S C VAI_AAI3S N_NSM V1_PAPNSM RA_APN N2N_APN C VAI_AAI3S RA_APM V1_PAPAPM RA_APN N2N_APN
Sdz(A):3:18 and also, even, namely to become become, happen as/like to complete ć to present the gift and also, even, namely to ??? the to lift/pick up take up, tote, raise the gift
Sdz(A):3:18 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like he/she/it-COMPLETE-ed   while PRESENT-ing (nom) the (nom|acc) gifts (nom|acc|voc) and he/she/it-???-ed the (acc) while LIFT/PICK-ing-UP (acc) the (nom|acc) gifts (nom|acc|voc)
Sdz(A):3:18 Sdz(A)_3:18_1 Sdz(A)_3:18_2 Sdz(A)_3:18_3 Sdz(A)_3:18_4 Sdz(A)_3:18_5 Sdz(A)_3:18_6 Sdz(A)_3:18_7 Sdz(A)_3:18_8 Sdz(A)_3:18_9 Sdz(A)_3:18_10 Sdz(A)_3:18_11 Sdz(A)_3:18_12 Sdz(A)_3:18_13 Sdz(A)_3:18_14
Sdz(A):3:18 x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):3:19 καὶ Εγλωμ ἀνέστρεψεν ἀπὸ τῶν γλυπτῶν μετὰ τῆς Γαλγαλ, καὶ εἶπεν Αωδ Λόγος μοι κρύφιος πρὸς σέ, βασιλεῦ. καὶ εἶπεν Εγλωμ πᾶσιν Ἐκ μέσου· καὶ ἐξῆλθον ἀπ’ αὐτοῦ πάντες οἱ παραστήκοντες αὐτῷ.
Sdz(A):3:19 And he himself returned from the quarries that are by Galgal; and Aod said, I have a secret errand to thee, O king! and Eglom said to him, Be silent: and he sent away from his presence all who waited upon him. (Judges 3:19 Brenton)
Sdz(A):3:19 a sam zawrócił od bożków, które były ustawione koło Gilgal, i rzekł: «Królu, mam ci coś powiedzieć w tajemnicy». Król powiedział: «Sza!» - na co wszyscy otaczający go wyszli. (Sdz 3:19 BT_4)
Sdz(A):3:19 καὶ Εγλωμ ἀνέστρεψεν ἀπὸ τῶν γλυπτῶν μετὰ τῆς Γαλγαλ, καὶ εἶπεν Αωδ Λόγος μοι κρύφιος πρὸς σέ, βασιλεῦ. καὶ εἶπεν Εγλωμ πᾶσιν Ἐκ μέσου· καὶ ἐξῆλθον ἀπ’ αὐτοῦ πάντες οἱ παραστήκοντες αὐτῷ.
Sdz(A):3:19 καί   ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) ἀπό ὁ ἡ τό   μετά ὁ ἡ τό   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   λόγος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κρύφιος -α -ον [LXX] πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν βασιλεύς, -έως, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό παρα·στήκω (derivation of -ίστημι) [LXX] (παρα+στηκ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):3:19 I też, nawet, mianowicie By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ja Ukradkowy ????????, ??????, Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Król I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony I też, nawet, mianowicie By wychodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do ??? On/ona/to/to samo
Sdz(A):3:19 kai\ *eglOm a)ne/strePSen a)po\ tO=n gluptO=n meta\ tE=s *galgal, kai\ ei)=pen *aOd *lo/gos moi kru/fios pro\s se/, basileu=. kai\ ei)=pen *eglOm pa=sin *)ek me/sou· kai\ e)XE=lTon a)p’ au)tou= pa/ntes oi( parastE/kontes au)tO=|.
Sdz(A):3:19 kai eglOm anestrePSen apo tOn glyptOn meta tEs galgal, kai eipen aOd logos moi kryfios pros se, basileu. kai eipen eglOm pasin ek mesu· kai eXElTon ap’ autu pantes hoi parastEkontes autO.
Sdz(A):3:19 C N_NSM VAI_AAI3S P RA_GPM A1_GPM P RA_GSF N_GSF C VBI_AAI3S N_NSM N2_NSM RP_DS A1A_NSM P RP_AS N3V_VSM C VBI_AAI3S N_NSM A3_DPM P A1_GSN C VBI_AAI3P P RD_GSM A3_NPM RA_NPM VX_XAPNPM RD_DSM
Sdz(A):3:19 and also, even, namely ć to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the ć and also, even, namely to say/tell ć word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. I surreptitious λαθραίος, κρυφός, toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) king and also, even, namely to say/tell ć every all, each, every, the whole of out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done and also, even, namely to come out from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same every all, each, every, the whole of the to ??? he/she/it/same
Sdz(A):3:19 and   he/she/it-UPSET-ed away from (+gen) the (gen)   after (+acc), with (+gen) the (gen)   and he/she/it-SAY/TELL-ed   word (nom) me (dat) surreptitious ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) king (voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed   all (dat) out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! and I-COME-ed-OUT, they-COME-ed-OUT away from (+gen) him/it/same (gen) all (nom|voc) the (nom) while ???-ing (nom|voc) him/it/same (dat)
Sdz(A):3:19 Sdz(A)_3:19_1 Sdz(A)_3:19_2 Sdz(A)_3:19_3 Sdz(A)_3:19_4 Sdz(A)_3:19_5 Sdz(A)_3:19_6 Sdz(A)_3:19_7 Sdz(A)_3:19_8 Sdz(A)_3:19_9 Sdz(A)_3:19_10 Sdz(A)_3:19_11 Sdz(A)_3:19_12 Sdz(A)_3:19_13 Sdz(A)_3:19_14 Sdz(A)_3:19_15 Sdz(A)_3:19_16 Sdz(A)_3:19_17 Sdz(A)_3:19_18 Sdz(A)_3:19_19 Sdz(A)_3:19_20 Sdz(A)_3:19_21 Sdz(A)_3:19_22 Sdz(A)_3:19_23 Sdz(A)_3:19_24 Sdz(A)_3:19_25 Sdz(A)_3:19_26 Sdz(A)_3:19_27 Sdz(A)_3:19_28 Sdz(A)_3:19_29 Sdz(A)_3:19_30 Sdz(A)_3:19_31 Sdz(A)_3:19_32
Sdz(A):3:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):3:20 καὶ Αωδ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτόν, καὶ αὐτὸς ἐκάθητο ἐν τῷ ὑπερῴῳ τῷ θερινῷ αὐτοῦ μονώτατος. καὶ εἶπεν Αωδ Λόγος θεοῦ μοι πρὸς σέ, βασιλεῦ· καὶ ἐξανέστη ἀπὸ τοῦ θρόνου Εγλωμ ἐγγὺς αὐτοῦ.
Sdz(A):3:20 And Aod went in to him; and he sat in his own upper summer chamber quite alone; and Aod said, I have a message from God to thee, O king: and Eglom rose up from his throne near him. (Judges 3:20 Brenton)
Sdz(A):3:20 Ehud podszedł do niego. Król przebywał w letniej górnej komnacie, której używał dla siebie. «Mam dla ciebie, królu, słowo od Boga!» - rzekł do niego Ehud, na co ten podniósł się ze swego tronu. (Sdz 3:20 BT_4)
Sdz(A):3:20 καὶ Αωδ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτόν, καὶ αὐτὸς ἐκάθητο ἐν τῷ ὑπερῴῳ τῷ θερινῷ αὐτοῦ μονώτατος. καὶ εἶπεν Αωδ Λόγος θεοῦ μοι πρὸς σέ, βασιλεῦ· καὶ ἐξανέστη ἀπὸ τοῦ θρόνου Εγλωμ ἐγγὺς αὐτοῦ.
Sdz(A):3:20 καί   εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐτός αὐτή αὐτό κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ὑπερῷον, -ου, τό; ὑπερῷος -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό μονώ·τατος -η -ον [LXX] (Superl. of μόνος) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   λόγος, -ου, ὁ θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν βασιλεύς, -έως, ὁ καί ἐξ·αν·ίστημι (ath. εξαν+ιστ(α)-/ath. εξαν+ιστ(η)-, εξανα+στη·σ-, εξανα+στη·σ- or 2nd ath. εξανα+στ(η)-/ath. εξανα+στ(α)-, εξανα+εστη·κ-, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ   ἐγγύς αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):3:20 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By siedzieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wyższy pokój; na górę On/ona/to/to samo Pojedynczy najwięcej I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Bóg  Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Król I też, nawet, mianowicie By podnosić w górze powstawaj; ????????? Podniesienie poza od śmierci, budź się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tron Blisko On/ona/to/to samo
Sdz(A):3:20 kai\ *aOd ei)sE=lTen pro\s au)to/n, kai\ au)to\s e)ka/TEto e)n tO=| u(perO/|O| tO=| TerinO=| au)tou= monO/tatos. kai\ ei)=pen *aOd *lo/gos Teou= moi pro\s se/, basileu=· kai\ e)Xane/stE a)po\ tou= Tro/nou *eglOm e)ggu\s au)tou=.
Sdz(A):3:20 kai aOd eisElTen pros auton, kai autos ekaTEto en tO hyperOO tO TerinO autu monOtatos. kai eipen aOd logos Teu moi pros se, basileu· kai eXanestE apo tu Tronu eglOm engys autu.
Sdz(A):3:20 C N_NSM VBI_AAI3S P RD_ASM C RD_NSM V5I_IMI3S P RA_DSN N2N_DSN RA_DSN A1_DSN RD_GSM A1_NSMS C VBI_AAI3S N_NSM N2_NSM N2_GSM RP_DS P RP_AS N3V_VSM C VHI_AAI3S P RA_GSM N2_GSM N_GSM D RD_GSM
Sdz(A):3:20 and also, even, namely ć to enter toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely he/she/it/same to sit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the upper room; upstairs the ć he/she/it/same single most and also, even, namely to say/tell ć word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. god [see theology] I toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) king and also, even, namely to raise up arise; εξανστηση rising out from death, rouse from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the throne ć near he/she/it/same
Sdz(A):3:20 and   he/she/it-ENTER-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and he/it/same (nom) he/she/it-was-being-SIT-ed in/among/by (+dat) the (dat) upper room (dat); upstairs ([Adj] dat) the (dat)   him/it/same (gen) single most ([Adj] nom) and he/she/it-SAY/TELL-ed   word (nom) god (gen) me (dat) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) king (voc) and he/she/it-RAISE UP-ed away from (+gen) the (gen) throne (gen)   near him/it/same (gen)
Sdz(A):3:20 Sdz(A)_3:20_1 Sdz(A)_3:20_2 Sdz(A)_3:20_3 Sdz(A)_3:20_4 Sdz(A)_3:20_5 Sdz(A)_3:20_6 Sdz(A)_3:20_7 Sdz(A)_3:20_8 Sdz(A)_3:20_9 Sdz(A)_3:20_10 Sdz(A)_3:20_11 Sdz(A)_3:20_12 Sdz(A)_3:20_13 Sdz(A)_3:20_14 Sdz(A)_3:20_15 Sdz(A)_3:20_16 Sdz(A)_3:20_17 Sdz(A)_3:20_18 Sdz(A)_3:20_19 Sdz(A)_3:20_20 Sdz(A)_3:20_21 Sdz(A)_3:20_22 Sdz(A)_3:20_23 Sdz(A)_3:20_24 Sdz(A)_3:20_25 Sdz(A)_3:20_26 Sdz(A)_3:20_27 Sdz(A)_3:20_28 Sdz(A)_3:20_29 Sdz(A)_3:20_30 Sdz(A)_3:20_31 Sdz(A)_3:20_32
Sdz(A):3:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):3:21 καὶ ἐγένετο ἅμα τοῦ ἀναστῆναι ἐξέτεινεν Αωδ τὴν χεῖρα τὴν ἀριστερὰν αὐτοῦ καὶ ἔλαβεν τὴν μάχαιραν ἀπὸ τοῦ μηροῦ τοῦ δεξιοῦ αὐτοῦ καὶ ἐνέπηξεν αὐτὴν εἰς τὴν κοιλίαν Εγλωμ
Sdz(A):3:21 And it came to pass as he arose, that Aod stretched forth his left hand, and took the dagger off his right thigh, and plunged it into his belly; (Judges 3:21 Brenton)
Sdz(A):3:21 Wtenczas Ehud sięgnął lewą ręką po sztylet, który schował na prawym biodrze, i utopił go w jego brzuchu. (Sdz 3:21 BT_4)
Sdz(A):3:21 καὶ ἐγένετο ἅμα τοῦ ἀναστῆναι ἐξέτεινεν Αωδ τὴν χεῖρα τὴν ἀριστερὰν αὐτοῦ καὶ ἔλαβεν τὴν μάχαιραν ἀπὸ τοῦ μηροῦ τοῦ δεξιοῦ αὐτοῦ καὶ ἐνέπηξεν αὐτὴν εἰς τὴν κοιλίαν Εγλωμ
Sdz(A):3:21 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἅμα ὁ ἡ τό ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-)   ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό ἀριστερός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) ἀπό ὁ ἡ τό μηρός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐμ·πήγνυμι [LXX] (-, -, εν+πηξ-, εν+πεπηγ·[κ]-, -, εν+παγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ  
Sdz(A):3:21 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W tym samym czasie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych By rozszerzać się Ręka Opuszczał {Lewy} On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Udo W prawo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By tkwić {By trzymać się} w On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Brzuch
Sdz(A):3:21 kai\ e)ge/neto a(/ma tou= a)nastE=nai e)Xe/teinen *aOd tE\n CHei=ra tE\n a)ristera\n au)tou= kai\ e)/laben tE\n ma/CHairan a)po\ tou= mErou= tou= deXiou= au)tou= kai\ e)ne/pEXen au)tE\n ei)s tE\n koili/an *eglOm
Sdz(A):3:21 kai egeneto hama tu anastEnai eXeteinen aOd tEn CHeira tEn aristeran autu kai elaben tEn maCHairan apo tu mEru tu deXiu autu kai enepEXen autEn eis tEn koilian eglOm
Sdz(A):3:21 C VBI_AMI3S D RA_GSN VH_AAN VAI_AAI3S N_NSM RA_ASF N3_ASF RA_ASF A1A_ASF RD_GSM C VBI_AAI3S RA_ASF N1A_ASF P RA_GSM N2_GSM RA_GSM A1A_GSM RD_GSM C VAI_AAI3S RD_ASF P RA_ASF N1A_ASF N_GSM
Sdz(A):3:21 and also, even, namely to become become, happen at the same time the to stand up put up, raise, resurrect to extend ć the hand the left he/she/it/same and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the thigh the right he/she/it/same and also, even, namely to stick in he/she/it/same into (+acc) the belly ć
Sdz(A):3:21 and he/she/it-was-BECOME-ed at the same time the (gen) to-STand-UP he/she/it-was-EXTEND-ing, he/she/it-EXTEND-ed   the (acc) hand (acc) the (acc) left ([Adj] acc) him/it/same (gen) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (acc) sacrificial knife (acc) away from (+gen) the (gen) thigh (gen) the (gen) right ([Adj] gen) him/it/same (gen) and he/she/it-STICK-ed-IN her/it/same (acc) into (+acc) the (acc) belly (acc)  
Sdz(A):3:21 Sdz(A)_3:21_1 Sdz(A)_3:21_2 Sdz(A)_3:21_3 Sdz(A)_3:21_4 Sdz(A)_3:21_5 Sdz(A)_3:21_6 Sdz(A)_3:21_7 Sdz(A)_3:21_8 Sdz(A)_3:21_9 Sdz(A)_3:21_10 Sdz(A)_3:21_11 Sdz(A)_3:21_12 Sdz(A)_3:21_13 Sdz(A)_3:21_14 Sdz(A)_3:21_15 Sdz(A)_3:21_16 Sdz(A)_3:21_17 Sdz(A)_3:21_18 Sdz(A)_3:21_19 Sdz(A)_3:21_20 Sdz(A)_3:21_21 Sdz(A)_3:21_22 Sdz(A)_3:21_23 Sdz(A)_3:21_24 Sdz(A)_3:21_25 Sdz(A)_3:21_26 Sdz(A)_3:21_27 Sdz(A)_3:21_28 Sdz(A)_3:21_29
Sdz(A):3:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):3:22 καὶ ἐπεισήνεγκεν καί γε τὴν λαβὴν ὀπίσω τῆς φλογός, καὶ ἀπέκλεισεν τὸ στέαρ κατὰ τῆς φλογός, ὅτι οὐκ ἐξέσπασεν τὴν μάχαιραν ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ.
Sdz(A):3:22 and drove in also the haft after the blade, and the fat closed in upon the blade, for he drew not out the dagger from his belly. (Judges 3:22 Brenton)
Sdz(A):3:22 Rękojeść wraz z ostrzem weszła do wnętrzności i utkwiła w jego tłuszczu, gdyż Ehud nie wydobył sztyletu z brzucha i wyszedł... (Sdz 3:22 BT_4)
Sdz(A):3:22 καὶ ἐπεισήνεγκεν καί γε τὴν λαβὴν ὀπίσω τῆς φλογός, καὶ ἀπέκλεισεν τὸ στέαρ κατὰ τῆς φλογός, ὅτι οὐκ ἐξέσπασεν τὴν μάχαιραν ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ.
Sdz(A):3:22 καί   καί γέ ὁ ἡ τό   ὀπίσω ὁ ἡ τό φλόξ, -ογός, ἡ καί ἀπο·κλείω (-, απο+κλει·σ-, απο+κλει·σ-, -, απο+κεκλεισ-, απο+κλεισ·θ-) ὁ ἡ τό στέαρ, στέατος, τό [LXX] κατά ὁ ἡ τό φλόξ, -ογός, ἡ ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·σπάω [LXX] (εκ+σπ(α)-, εκ+σπα·σ-, εκ+σπα·σ-, -, εκ+εσπασ-, εκ+σπασ·θ-) ὁ ἡ τό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) ἐκ ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):3:22 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie ??? Z tyłu w tył, z tyłu, potem Płomień I też, nawet, mianowicie Do ??? Łój W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Płomień Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Do ??? Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Brzuch On/ona/to/to samo
Sdz(A):3:22 kai\ e)peisE/negken kai/ ge tE\n labE\n o)pi/sO tE=s flogo/s, kai\ a)pe/kleisen to\ ste/ar kata\ tE=s flogo/s, o(/ti ou)k e)Xe/spasen tE\n ma/CHairan e)k tE=s koili/as au)tou=.
Sdz(A):3:22 kai epeisEnenken kai ge tEn labEn opisO tEs flogos, kai apekleisen to stear kata tEs flogos, hoti uk eXespasen tEn maCHairan ek tEs koilias autu.
Sdz(A):3:22 C VAI_AAI3S C x RA_ASF N1_ASF P RA_GSF N3G_GSF C VAI_AAI3S RA_ASN N3_ASN P RA_GSF N3G_GSF C D VAI_AAI3S RA_ASF N1A_ASF P RA_GSF N1A_GSF RD_GSM
Sdz(A):3:22 and also, even, namely ć and also, even, namely ??? the ć behind back, behind, after the flame and also, even, namely to ??? the suet down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the flame because/that οὐχ before rough breathing to ??? the sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” out of (+gen) ἐξ before vowels the belly he/she/it/same
Sdz(A):3:22 and   and ??? the (acc)   behind the (gen) flame (gen) and he/she/it-???-ed the (nom|acc) suet (nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) flame (gen) because/that not he/she/it-???-ed the (acc) sacrificial knife (acc) out of (+gen) the (gen) belly (gen), bellies (acc) him/it/same (gen)
Sdz(A):3:22 Sdz(A)_3:22_1 Sdz(A)_3:22_2 Sdz(A)_3:22_3 Sdz(A)_3:22_4 Sdz(A)_3:22_5 Sdz(A)_3:22_6 Sdz(A)_3:22_7 Sdz(A)_3:22_8 Sdz(A)_3:22_9 Sdz(A)_3:22_10 Sdz(A)_3:22_11 Sdz(A)_3:22_12 Sdz(A)_3:22_13 Sdz(A)_3:22_14 Sdz(A)_3:22_15 Sdz(A)_3:22_16 Sdz(A)_3:22_17 Sdz(A)_3:22_18 Sdz(A)_3:22_19 Sdz(A)_3:22_20 Sdz(A)_3:22_21 Sdz(A)_3:22_22 Sdz(A)_3:22_23 Sdz(A)_3:22_24 Sdz(A)_3:22_25
Sdz(A):3:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):3:23 καὶ ἐξῆλθεν Αωδ εἰς τὴν προστάδα καὶ ἀπέκλεισεν τὰς θύρας τοῦ ὑπερῴου ἐπ’ αὐτὸν καὶ ἐσφήνωσεν·
Sdz(A):3:23 And Aod went out to the porch, and passed out by the appointed guards, and shut the doors of the chamber upon him, and locked them. (Judges 3:23 Brenton)
Sdz(A):3:23 Następnie Ehud wyszedł przez ganek, zamknął za sobą drzwi komnaty i zasunął rygle. (Sdz 3:23 BT_4)
Sdz(A):3:23 καὶ ἐξῆλθεν Αωδ εἰς τὴν προστάδα καὶ ἀπέκλεισεν τὰς θύρας τοῦ ὑπερῴου ἐπ’ αὐτὸν καὶ ἐσφήνωσεν·
Sdz(A):3:23 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   εἰς[1] ὁ ἡ τό   καί ἀπο·κλείω (-, απο+κλει·σ-, απο+κλει·σ-, -, απο+κεκλεισ-, απο+κλεισ·θ-) ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ὑπερῷον, -ου, τό; ὑπερῷος -α -ον [LXX] ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί  
Sdz(A):3:23 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Do ??? Drzwi brama Wyższy pokój; na górę Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie
Sdz(A):3:23 kai\ e)XE=lTen *aOd ei)s tE\n prosta/da kai\ a)pe/kleisen ta\s Tu/ras tou= u(perO/|ou e)p’ au)to\n kai\ e)sfE/nOsen·
Sdz(A):3:23 kai eXElTen aOd eis tEn prostada kai apekleisen tas Tyras tu hyperOu ep’ auton kai esfEnOsen·
Sdz(A):3:23 C VBI_AAI3S N_NSM P RA_ASF N3_ASF C VAI_AAI3S RA_APF N1A_APF RA_GSN N2N_GSN P RD_ASM C VAI_AAI3S
Sdz(A):3:23 and also, even, namely to come out ć into (+acc) the ć and also, even, namely to ??? the door gate the upper room; upstairs upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely ć
Sdz(A):3:23 and he/she/it-COME-ed-OUT   into (+acc) the (acc)   and he/she/it-???-ed the (acc) door (gen), doors (acc) the (gen) upper room (gen); upstairs ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and  
Sdz(A):3:23 Sdz(A)_3:23_1 Sdz(A)_3:23_2 Sdz(A)_3:23_3 Sdz(A)_3:23_4 Sdz(A)_3:23_5 Sdz(A)_3:23_6 Sdz(A)_3:23_7 Sdz(A)_3:23_8 Sdz(A)_3:23_9 Sdz(A)_3:23_10 Sdz(A)_3:23_11 Sdz(A)_3:23_12 Sdz(A)_3:23_13 Sdz(A)_3:23_14 Sdz(A)_3:23_15 Sdz(A)_3:23_16
Sdz(A):3:23 x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):3:24 καὶ αὐτὸς ἐξῆλθεν. καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ εἰσῆλθον καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ αἱ θύραι τοῦ ὑπερῴου ἀποκεκλεισμέναι, καὶ εἶπαν Μήποτε πρὸς δίφρους κάθηται ἐν τῇ ἀποχωρήσει τοῦ κοιτῶνος;
Sdz(A):3:24 And he went out: and Eglom's servants came, and saw, and behold, the doors of the upper chamber were locked; and they said, Does he not uncover his feet in the summer-chamber? (Judges 3:24 Brenton)
Sdz(A):3:24 Po jego odejściu nadeszli słudzy i spostrzegli, że drzwi letniej komnaty są zaryglowane. Mówili więc do siebie: «Z pewnością chce okryć sobie nogi w letniej komnacie». (Sdz 3:24 BT_4)
Sdz(A):3:24 καὶ αὐτὸς ἐξῆλθεν. καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ εἰσῆλθον καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ αἱ θύραι τοῦ ὑπερῴου ἀποκεκλεισμέναι, καὶ εἶπαν Μήποτε πρὸς δίφρους κάθηται ἐν τῇ ἀποχωρήσει τοῦ κοιτῶνος;
Sdz(A):3:24 καί αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ὑπερῷον, -ου, τό; ὑπερῷος -α -ον [LXX] ἀπο·κλείω (-, απο+κλει·σ-, απο+κλει·σ-, -, απο+κεκλεισ-, απο+κλεισ·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μήποτε (μή ποτέ) πρός   κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -); καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό κοιτών, -ῶνος, ὁ
Sdz(A):3:24 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By wychodzić I też, nawet, mianowicie Dziecka/służący On/ona/to/to samo By wchodzić I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Drzwi brama Wyższy pokój; na górę Do ??? I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Nigdy Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By siedzieć; by umieszczać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sypialnia
Sdz(A):3:24 kai\ au)to\s e)XE=lTen. kai\ oi( pai=des au)tou= ei)sE=lTon kai\ ei)=don kai\ i)dou\ ai( Tu/rai tou= u(perO/|ou a)pokekleisme/nai, kai\ ei)=pan *mE/pote pro\s di/frous ka/TEtai e)n tE=| a)poCHOrE/sei tou= koitO=nos;
Sdz(A):3:24 kai autos eXElTen. kai hoi paides autu eisElTon kai eidon kai idu hai Tyrai tu hyperOu apokekleismenai, kai eipan mEpote pros difrus kaTEtai en tE apoCHOrEsei tu koitOnos;
Sdz(A):3:24 C RD_NSM VBI_AAI3S C RA_NPM N3D_NPM RD_GSM VBI_AAI3P C VBI_AAI3P C I RA_NPF N1A_NPF RA_GSN N2N_GSN VM_XPPNPF C VAI_AAI3P D P N2_APM V5_PMI3S P RA_DSF N3I_DSF RA_GSM N3W_GSM
Sdz(A):3:24 and also, even, namely he/she/it/same to come out and also, even, namely the child/servant he/she/it/same to enter and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the door gate the upper room; upstairs to ??? and also, even, namely to say/tell never toward (+acc,+gen,+dat) ć to sit; to set in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć the bedroom
Sdz(A):3:24 and he/it/same (nom) he/she/it-COME-ed-OUT and the (nom) children/servants (nom|voc) him/it/same (gen) I-ENTER-ed, they-ENTER-ed and I-SEE-ed, they-SEE-ed and be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) doors (nom|voc) the (gen) upper room (gen); upstairs ([Adj] gen) having-been-???-ed (nom|voc) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) never toward (+acc,+gen,+dat)   he/she/it-is-being-SIT-ed, he/she/it-should-be-being-SIT-ed; he/she/it-should-be-SET-ed in/among/by (+dat) the (dat)   the (gen) bedroom (gen)
Sdz(A):3:24 Sdz(A)_3:24_1 Sdz(A)_3:24_2 Sdz(A)_3:24_3 Sdz(A)_3:24_4 Sdz(A)_3:24_5 Sdz(A)_3:24_6 Sdz(A)_3:24_7 Sdz(A)_3:24_8 Sdz(A)_3:24_9 Sdz(A)_3:24_10 Sdz(A)_3:24_11 Sdz(A)_3:24_12 Sdz(A)_3:24_13 Sdz(A)_3:24_14 Sdz(A)_3:24_15 Sdz(A)_3:24_16 Sdz(A)_3:24_17 Sdz(A)_3:24_18 Sdz(A)_3:24_19 Sdz(A)_3:24_20 Sdz(A)_3:24_21 Sdz(A)_3:24_22 Sdz(A)_3:24_23 Sdz(A)_3:24_24 Sdz(A)_3:24_25 Sdz(A)_3:24_26 Sdz(A)_3:24_27 Sdz(A)_3:24_28
Sdz(A):3:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):3:25 καὶ προσέμειναν αἰσχυνόμενοι, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦν ὁ ἀνοίγων τὰς θύρας τοῦ ὑπερῴου· καὶ ἔλαβον τὴν κλεῖδα καὶ ἤνοιξαν, καὶ ἰδοὺ ὁ κύριος αὐτῶν πεπτωκὼς ἐπὶ τὴν γῆν τεθνηκώς.
Sdz(A):3:25 And they waited till they were ashamed, and, behold, there was no one that opened the doors of the upper chamber; and they took the key, and opened them; and, behold, their lord was fallen down dead upon the earth. (Judges 3:25 Brenton)
Sdz(A):3:25 Czekali długo, aż się zaczęli niepokoić, dlaczego nie otwiera drzwi letniej komnaty. Wreszcie wziąwszy klucz otworzyli, a oto pan ich leżał martwy na ziemi. (Sdz 3:25 BT_4)
Sdz(A):3:25 καὶ προσέμειναν αἰσχυνόμενοι, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦν ἀνοίγων τὰς θύρας τοῦ ὑπερῴου· καὶ ἔλαβον τὴν κλεῖδα καὶ ἤνοιξαν, καὶ ἰδοὺ κύριος αὐτῶν πεπτωκὼς ἐπὶ τὴν γῆν τεθνηκώς.
Sdz(A):3:25 καί προσ·μένω (προσ+μεν-, -, προσ+μειν·[σ]-, -, -, -) αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ὑπερῷον, -ου, τό; ὑπερῷος -α -ον [LXX] καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό κλεί[δ]ς, -ειδός, ἡ καί ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -)
Sdz(A):3:25 I też, nawet, mianowicie By trwać By zawstydzać I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ??? Przed przydechem mocnym By być By otwierać Drzwi brama Wyższy pokój; na górę I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Kluczowy I też, nawet, mianowicie By otwierać I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????]
Sdz(A):3:25 kai\ prose/meinan ai)sCHuno/menoi, kai\ i)dou\ ou)k E)=n o( a)noi/gOn ta\s Tu/ras tou= u(perO/|ou· kai\ e)/labon tE\n klei=da kai\ E)/noiXan, kai\ i)dou\ o( ku/rios au)tO=n peptOkO\s e)pi\ tE\n gE=n teTnEkO/s.
Sdz(A):3:25 kai prosemeinan aisCHynomenoi, kai idu uk En ho anoigOn tas Tyras tu hyperOu· kai elabon tEn kleida kai EnoiXan, kai idu ho kyrios autOn peptOkOs epi tEn gEn teTnEkOs.
Sdz(A):3:25 C VAI_AAI3P V1_PMPNPM C I D V9_IAI3S RA_NSM V1_PAPNSM RA_APF N1A_APF RA_GSN N2N_GSN C VBI_AAI3P RA_ASF N3D_ASF C VAI_AAI3P C I RA_NSM N2_NSM RD_GPM VX_XAPNSM P RA_ASF N1_ASF VX_XAPNSM
Sdz(A):3:25 and also, even, namely to continue to put to shame and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), οὐχ before rough breathing to be the to open up the door gate the upper room; upstairs and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the key and also, even, namely to open up and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land to be dead die, be mortal [τεθνηκεν]
Sdz(A):3:25 and they-CONTINUE-ed while being-PUT-ed-TO-SHAME (nom|voc) and be-you(sg)-SEE-ed! not he/she/it-was the (nom) while OPEN-ing-UP (nom) the (acc) door (gen), doors (acc) the (gen) upper room (gen); upstairs ([Adj] gen) and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed the (acc) key (acc) and they-OPEN-ed-UP and be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) them/same (gen) having FALL-ed (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) having BE DEAD-ed (nom)
Sdz(A):3:25 Sdz(A)_3:25_1 Sdz(A)_3:25_2 Sdz(A)_3:25_3 Sdz(A)_3:25_4 Sdz(A)_3:25_5 Sdz(A)_3:25_6 Sdz(A)_3:25_7 Sdz(A)_3:25_8 Sdz(A)_3:25_9 Sdz(A)_3:25_10 Sdz(A)_3:25_11 Sdz(A)_3:25_12 Sdz(A)_3:25_13 Sdz(A)_3:25_14 Sdz(A)_3:25_15 Sdz(A)_3:25_16 Sdz(A)_3:25_17 Sdz(A)_3:25_18 Sdz(A)_3:25_19 Sdz(A)_3:25_20 Sdz(A)_3:25_21 Sdz(A)_3:25_22 Sdz(A)_3:25_23 Sdz(A)_3:25_24 Sdz(A)_3:25_25 Sdz(A)_3:25_26 Sdz(A)_3:25_27 Sdz(A)_3:25_28 Sdz(A)_3:25_29
Sdz(A):3:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):3:26 καὶ Αωδ διεσώθη, ἕως ἐθορυβοῦντο, καὶ οὐκ ἦν ὁ προσνοῶν αὐτῷ· καὶ αὐτὸς παρῆλθεν τὰ γλυπτὰ καὶ διεσώθη εἰς Σειρωθα.
Sdz(A):3:26 And Aod escaped while they were in a tumult, and no one paid attention to him; and he passed the quarries, and escaped to Setirotha. (Judges 3:26 Brenton)
Sdz(A):3:26 Gdy oni czekali, Ehud uciekł, przeszedł koło bożków i bezpiecznie wrócił do Hasseira. (Sdz 3:26 BT_4)
Sdz(A):3:26 καὶ Αωδ διεσώθη, ἕως ἐθορυβοῦντο, καὶ οὐκ ἦν προσνοῶν αὐτῷ· καὶ αὐτὸς παρῆλθεν τὰ γλυπτὰ καὶ διεσώθη εἰς Σειρωθα.
Sdz(A):3:26 καί   δια·σῴζω (δια+σῳζ-, δια+σω·σ-, δια+σω·σ-, -, δια+σεσω-/δια+σεσῳσ-, δια+σω·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω θορυβέω (θορυβ(ε)-, -, θορυβη·σ-, -, τεθορυβη-, θορυβη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό προσ·νοέω [LXX] (προσ+νο(ε)-, προσ+νοη·σ-, προσ+νοη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐτός αὐτή αὐτό παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό   καί δια·σῴζω (δια+σῳζ-, δια+σω·σ-, δια+σω·σ-, -, δια+σεσω-/δια+σεσῳσ-, δια+σω·θ-) εἰς[1]  
Sdz(A):3:26 I też, nawet, mianowicie Do chronionego Aż; świtaj By hałasować łoskot, stukot, hałas, miotanie się, bunt I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By mijać mijaj, obok, albo przeszły I też, nawet, mianowicie Do chronionego Do (+przyspieszenie)
Sdz(A):3:26 kai\ *aOd diesO/TE, e(/Os e)Torubou=nto, kai\ ou)k E)=n o( prosnoO=n au)tO=|· kai\ au)to\s parE=lTen ta\ glupta\ kai\ diesO/TE ei)s *seirOTa.
Sdz(A):3:26 kai aOd diesOTE, heOs eTorybunto, kai uk En ho prosnoOn autO· kai autos parElTen ta glypta kai diesOTE eis seirOTa.
Sdz(A):3:26 C N_NSM VCI_API3S C V2I_IMI3P C D V9_IAI3S RA_NSM V2_PAPNSM RD_DSM C RD_NSM VBI_AAI3S RA_APN A1_APN C VCI_API3S P N_AS
Sdz(A):3:26 and also, even, namely ć to preserved until; dawn to roister bluster, clatter, din, rampage, riot and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the to ??? he/she/it/same and also, even, namely he/she/it/same to pass by go by, beside, or past the ć and also, even, namely to preserved into (+acc) ć
Sdz(A):3:26 and   he/she/it-was-PRESERVED-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) they-were-being-ROISTER-ed and not he/she/it-was the (nom) while ???-ing (nom) him/it/same (dat) and he/it/same (nom) he/she/it-PASS BY-ed the (nom|acc)   and he/she/it-was-PRESERVED-ed into (+acc)  
Sdz(A):3:26 Sdz(A)_3:26_1 Sdz(A)_3:26_2 Sdz(A)_3:26_3 Sdz(A)_3:26_4 Sdz(A)_3:26_5 Sdz(A)_3:26_6 Sdz(A)_3:26_7 Sdz(A)_3:26_8 Sdz(A)_3:26_9 Sdz(A)_3:26_10 Sdz(A)_3:26_11 Sdz(A)_3:26_12 Sdz(A)_3:26_13 Sdz(A)_3:26_14 Sdz(A)_3:26_15 Sdz(A)_3:26_16 Sdz(A)_3:26_17 Sdz(A)_3:26_18 Sdz(A)_3:26_19 Sdz(A)_3:26_20
Sdz(A):3:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):3:27 καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἦλθεν, καὶ ἐσάλπισεν κερατίνῃ ἐν ὄρει Εφραιμ· καὶ κατέβησαν σὺν αὐτῷ οἱ υἱοὶ Ισραηλ, καὶ αὐτὸς ἔμπροσθεν αὐτῶν.
Sdz(A):3:27 And it came to pass when Aod came into the land of Israel, that he blew the horn in mount Ephraim, and the children of Israel came down with him from the mountain, and he was before them. (Judges 3:27 Brenton)
Sdz(A):3:27 Wróciwszy, zatrąbił w róg na górze Efraima. Izraelici zeszli z góry, a on na ich czele. (Sdz 3:27 BT_4)
Sdz(A):3:27 καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἦλθεν, καὶ ἐσάλπισεν κερατίνῃ ἐν ὄρει Εφραιμ· καὶ κατέβησαν σὺν αὐτῷ οἱ υἱοὶ Ισραηλ, καὶ αὐτὸς ἔμπροσθεν αὐτῶν.
Sdz(A):3:27 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἡνίκα ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί σαλπίζω (σαλπιζ-, σαλπι(ε)·[σ]-/σαλπι·σ-, σαλπι·σ-, -, -, -)   ἐν ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Ἐφραίμ, ὁ καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) σύν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί αὐτός αὐτή αὐτό ἔμ·προσ·θεν/-θε αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):3:27 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Kiedy By przychodzić I też, nawet, mianowicie By grać na trąbce W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Efraim I też, nawet, mianowicie By schodzić Razem z/włączając (+dat) On/ona/to/to samo Syn Izrael I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Przedtem/w przodzie z On/ona/to/to samo
Sdz(A):3:27 kai\ e)ge/neto E(ni/ka E)=lTen, kai\ e)sa/lpisen kerati/nE| e)n o)/rei *efraim· kai\ kate/bEsan su\n au)tO=| oi( ui(oi\ *israEl, kai\ au)to\s e)/mprosTen au)tO=n.
Sdz(A):3:27 kai egeneto hEnika ElTen, kai esalpisen keratinE en orei efraim· kai katebEsan syn autO hoi hyioi israEl, kai autos emprosTen autOn.
Sdz(A):3:27 C VBI_AMI3S D VBI_AAI3S C VAI_AAI3S N1_DSF P N3E_DSN N_GSM C VZI_AAI3P P RD_DSM RA_NPM N2_NPM N_GSM C RD_NSM P RD_GPM
Sdz(A):3:27 and also, even, namely to become become, happen when to come and also, even, namely to trumpet ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mount Ephraim and also, even, namely to go down together with/including (+dat) he/she/it/same the son Israel and also, even, namely he/she/it/same before/in front of he/she/it/same
Sdz(A):3:27 and he/she/it-was-BECOME-ed when he/she/it-COME-ed and he/she/it-TRUMPET-ed   in/among/by (+dat) mount (dat) Ephraim (indecl) and they-GO DOWN-ed together with/including (+dat) him/it/same (dat) the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) and he/it/same (nom) before/in front of them/same (gen)
Sdz(A):3:27 Sdz(A)_3:27_1 Sdz(A)_3:27_2 Sdz(A)_3:27_3 Sdz(A)_3:27_4 Sdz(A)_3:27_5 Sdz(A)_3:27_6 Sdz(A)_3:27_7 Sdz(A)_3:27_8 Sdz(A)_3:27_9 Sdz(A)_3:27_10 Sdz(A)_3:27_11 Sdz(A)_3:27_12 Sdz(A)_3:27_13 Sdz(A)_3:27_14 Sdz(A)_3:27_15 Sdz(A)_3:27_16 Sdz(A)_3:27_17 Sdz(A)_3:27_18 Sdz(A)_3:27_19 Sdz(A)_3:27_20 Sdz(A)_3:27_21
Sdz(A):3:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):3:28 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Καταβαίνετε ὀπίσω μου, ὅτι παρέδωκεν κύριος ὁ θεὸς τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν τὴν Μωὰβ ἐν χειρὶ ὑμῶν. καὶ κατέβησαν ὀπίσω αὐτοῦ καὶ προκατελάβοντο τὰς διαβάσεις τοῦ Ιορδάνου τῆς Μωὰβ καὶ οὐκ ἀφῆκαν ἄνδρα διαβῆναι.
Sdz(A):3:28 And he said to them, Come down after me, for the Lord God has delivered our enemies, even Moab, into our hand; and they went down after him, and seized on the fords of Jordan before Moab, and he did not suffer a man to pass over. (Judges 3:28 Brenton)
Sdz(A):3:28 «Pójdźcie ze mną! - rzekł do nich - albowiem Pan wydał waszych wrogów, Moabitów, w wasze ręce». Poszli za nim, odcięli Moabitom bród na Jordanie i nie pozwalali nikomu przejść. (Sdz 3:28 BT_4)
Sdz(A):3:28 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Καταβαίνετε ὀπίσω μου, ὅτι παρέδωκεν κύριος θεὸς τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν τὴν Μωὰβ ἐν χειρὶ ὑμῶν. καὶ κατέβησαν ὀπίσω αὐτοῦ καὶ προκατελάβοντο τὰς διαβάσεις τοῦ Ιορδάνου τῆς Μωὰβ καὶ οὐκ ἀφῆκαν ἄνδρα διαβῆναι.
Sdz(A):3:28 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ὀπίσω ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό   ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό καί   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -)
Sdz(A):3:28 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By schodzić Z tyłu w tył, z tyłu, potem Ja Ponieważ/tamto By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Wrogi Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ty I też, nawet, mianowicie By schodzić Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Jordan [rzeka z] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By pozwalać iść z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By przechodzić
Sdz(A):3:28 kai\ ei)=pen pro\s au)tou/s *katabai/nete o)pi/sO mou, o(/ti pare/dOken ku/rios o( Teo\s tou\s e)CHTrou\s u(mO=n tE\n *mOa\b e)n CHeiri\ u(mO=n. kai\ kate/bEsan o)pi/sO au)tou= kai\ prokatela/bonto ta\s diaba/seis tou= *iorda/nou tE=s *mOa\b kai\ ou)k a)fE=kan a)/ndra diabE=nai.
Sdz(A):3:28 kai eipen pros autus katabainete opisO mu, hoti paredOken kyrios ho Teos tus eCHTrus hymOn tEn mOab en CHeiri hymOn. kai katebEsan opisO autu kai prokatelabonto tas diabaseis tu iordanu tEs mOab kai uk afEkan andra diabEnai.
Sdz(A):3:28 C VBI_AAI3S P RD_APM V1_PAD2P P RP_GS C VAI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_APM N2_APM RP_GP RA_ASF N_ASF P N3_DSF RP_GP C VZI_AAI3P P RD_GSM C VBI_AMI3P RA_APF N3I_APF RA_GSM N1M_GSM RA_GSF N_GSF C D VHI_AAI3P N3_ASM VZ_AAN
Sdz(A):3:28 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to go down behind back, behind, after I because/that to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the hostile you the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand you and also, even, namely to go down behind back, behind, after he/she/it/same and also, even, namely ć the ć the Jordan [river of] the ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to let go of man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to cross over
Sdz(A):3:28 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) you(pl)-are-GO DOWN-ing, be-you(pl)-GO DOWN-ing! behind me (gen) because/that he/she/it-Hand OVER-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (acc) hostile ([Adj] acc) you(pl) (gen) the (acc)   in/among/by (+dat) hand (dat) you(pl) (gen) and they-GO DOWN-ed behind him/it/same (gen) and   the (acc)   the (gen) Jordan (gen) the (gen)   and not they-LET-ed-GO-OF man, husband (acc) to-CROSS-OVER
Sdz(A):3:28 Sdz(A)_3:28_1 Sdz(A)_3:28_2 Sdz(A)_3:28_3 Sdz(A)_3:28_4 Sdz(A)_3:28_5 Sdz(A)_3:28_6 Sdz(A)_3:28_7 Sdz(A)_3:28_8 Sdz(A)_3:28_9 Sdz(A)_3:28_10 Sdz(A)_3:28_11 Sdz(A)_3:28_12 Sdz(A)_3:28_13 Sdz(A)_3:28_14 Sdz(A)_3:28_15 Sdz(A)_3:28_16 Sdz(A)_3:28_17 Sdz(A)_3:28_18 Sdz(A)_3:28_19 Sdz(A)_3:28_20 Sdz(A)_3:28_21 Sdz(A)_3:28_22 Sdz(A)_3:28_23 Sdz(A)_3:28_24 Sdz(A)_3:28_25 Sdz(A)_3:28_26 Sdz(A)_3:28_27 Sdz(A)_3:28_28 Sdz(A)_3:28_29 Sdz(A)_3:28_30 Sdz(A)_3:28_31 Sdz(A)_3:28_32 Sdz(A)_3:28_33 Sdz(A)_3:28_34 Sdz(A)_3:28_35 Sdz(A)_3:28_36 Sdz(A)_3:28_37
Sdz(A):3:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):3:29 καὶ ἐπάταξαν τὴν Μωὰβ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ὡσεὶ δέκα χιλιάδας ἀνδρῶν, πάντας τοὺς μαχητὰς τοὺς ἐν αὐτοῖς καὶ πάντα ἄνδρα δυνάμεως, καὶ οὐ διεσώθη ἀνήρ.
Sdz(A):3:29 And they smote Moab on that day about ten thousand men, every lusty person and every mighty man; and not a man escaped. (Judges 3:29 Brenton)
Sdz(A):3:29 W tym czasie pobili około dziesięciu tysięcy Moabitów, wszystkich co silniejszych i waleczniejszych, tak że nikt nie uszedł. (Sdz 3:29 BT_4)
Sdz(A):3:29 καὶ ἐπάταξαν τὴν Μωὰβ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ὡσεὶ δέκα χιλιάδας ἀνδρῶν, πάντας τοὺς μαχητὰς τοὺς ἐν αὐτοῖς καὶ πάντα ἄνδρα δυνάμεως, καὶ οὐ διεσώθη ἀνήρ.
Sdz(A):3:29 καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) δέκα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δύναμις, -εως, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δια·σῴζω (δια+σῳζ-, δια+σω·σ-, δια+σω·σ-, -, δια+σεσω-/δια+σεσῳσ-, δια+σω·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
Sdz(A):3:29 I też, nawet, mianowicie By uderzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Dziesięć Kilo [jednostka tysiąc] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Zdolność I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do chronionego Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
Sdz(A):3:29 kai\ e)pa/taXan tE\n *mOa\b e)n tO=| kairO=| e)kei/nO| O(sei\ de/ka CHilia/das a)ndrO=n, pa/ntas tou\s maCHEta\s tou\s e)n au)toi=s kai\ pa/nta a)/ndra duna/meOs, kai\ ou) diesO/TE a)nE/r.
Sdz(A):3:29 kai epataXan tEn mOab en tO kairO ekeinO hOsei deka CHiliadas andrOn, pantas tus maCHEtas tus en autois kai panta andra dynameOs, kai u diesOTE anEr.
Sdz(A):3:29 C VAI_AAI3P RA_ASF N_ASF P RA_DSM N2_DSM RD_DSM D M N3D_APF N3_GPM A3_APM RA_APM N1M_APM RA_APM P RD_DPM C A3_ASM N3_ASM N3I_GSF C D VCI_API3S N3_NSM
Sdz(A):3:29 and also, even, namely to smite the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that like/approximately [as-if]; to push ten kilo [unit of one thousand] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". every all, each, every, the whole of the ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ability and also, even, namely οὐχ before rough breathing to preserved man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband".
Sdz(A):3:29 and they-SMITE-ed the (acc)   in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) ten kilos (acc) men, husbands (gen) all (acc) the (acc)   the (acc) in/among/by (+dat) them/same (dat) and all (nom|acc|voc), every (acc) man, husband (acc) ability (gen) and not he/she/it-was-PRESERVED-ed man, husband (nom)
Sdz(A):3:29 Sdz(A)_3:29_1 Sdz(A)_3:29_2 Sdz(A)_3:29_3 Sdz(A)_3:29_4 Sdz(A)_3:29_5 Sdz(A)_3:29_6 Sdz(A)_3:29_7 Sdz(A)_3:29_8 Sdz(A)_3:29_9 Sdz(A)_3:29_10 Sdz(A)_3:29_11 Sdz(A)_3:29_12 Sdz(A)_3:29_13 Sdz(A)_3:29_14 Sdz(A)_3:29_15 Sdz(A)_3:29_16 Sdz(A)_3:29_17 Sdz(A)_3:29_18 Sdz(A)_3:29_19 Sdz(A)_3:29_20 Sdz(A)_3:29_21 Sdz(A)_3:29_22 Sdz(A)_3:29_23 Sdz(A)_3:29_24 Sdz(A)_3:29_25 Sdz(A)_3:29_26
Sdz(A):3:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):3:30 καὶ ἐνετράπη Μωὰβ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ὑπὸ τὴν χεῖρα Ισραηλ, καὶ ἡσύχασεν ἡ γῆ ὀγδοήκοντα ἔτη, καὶ ἔκρινεν αὐτοὺς Αωδ ἕως οὗ ἀπέθανεν.
Sdz(A):3:30 So Moab was humbled in that day under the hand of Israel, and the land had rest eighty years; and Aod judged them till he died. (Judges 3:30 Brenton)
Sdz(A):3:30 W tym dniu Moab został poniżony pod ręką Izraela i odtąd żył kraj w spokoju przez lat osiemdziesiąt. (Sdz 3:30 BT_4)
Sdz(A):3:30 καὶ ἐνετράπη Μωὰβ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ὑπὸ τὴν χεῖρα Ισραηλ, καὶ ἡσύχασεν γῆ ὀγδοήκοντα ἔτη, καὶ ἔκρινεν αὐτοὺς Αωδ ἕως οὗ ἀπέθανεν.
Sdz(A):3:30 καί ἐν·τρέπω (εν+τρεπ-, -, -, -, εν+τετραπ-, εν+τραπ·[θ]-)   ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ὑπό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Ἰσραήλ, ὁ καί ἡσυχάζω (ησυχαζ-, ησυχα·σ-, ησυχα·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὀγδοή·κοντα ἔτο·ς, -ους, τό καί κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Sdz(A):3:30 I też, nawet, mianowicie By wstydzić się wstydził się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka Izrael I też, nawet, mianowicie By uspokajać się ize Ziemi/ziemia Osiemdziesiąt Rok I też, nawet, mianowicie By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj On/ona/to/to samo Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By umierać
Sdz(A):3:30 kai\ e)netra/pE *mOa\b e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| u(po\ tE\n CHei=ra *israEl, kai\ E(su/CHasen E( gE= o)gdoE/konta e)/tE, kai\ e)/krinen au)tou\s *aOd e(/Os ou(= a)pe/Tanen.
Sdz(A):3:30 kai enetrapE mOab en tE hEmera ekeinE hypo tEn CHeira israEl, kai hEsyCHasen hE gE ogdoEkonta etE, kai ekrinen autus aOd heOs hu apeTanen.
Sdz(A):3:30 C VDI_API3S N_NSF P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF P RA_ASF N3_ASF N_GSM C VA_AAI3S RA_NSF N1_NSF M N3E_APN C VAI_AAI3S RD_APM N_NSM C RR_GSM VBI_AAI3S
Sdz(A):3:30 and also, even, namely to shame shamed ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the hand Israel and also, even, namely to quiet-ize the earth/land eighty year and also, even, namely to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn he/she/it/same ć until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to die
Sdz(A):3:30 and he/she/it-was-SHAME-ed   in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) under (+acc), by (+gen) the (acc) hand (acc) Israel (indecl) and he/she/it-QUIET-IZE-ed the (nom) earth/land (nom|voc) eighty years (nom|acc|voc) and he/she/it-was-JUDGE-ing, he/she/it-JUDGE-ed them/same (acc)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) he/she/it-DIE-ed
Sdz(A):3:30 Sdz(A)_3:30_1 Sdz(A)_3:30_2 Sdz(A)_3:30_3 Sdz(A)_3:30_4 Sdz(A)_3:30_5 Sdz(A)_3:30_6 Sdz(A)_3:30_7 Sdz(A)_3:30_8 Sdz(A)_3:30_9 Sdz(A)_3:30_10 Sdz(A)_3:30_11 Sdz(A)_3:30_12 Sdz(A)_3:30_13 Sdz(A)_3:30_14 Sdz(A)_3:30_15 Sdz(A)_3:30_16 Sdz(A)_3:30_17 Sdz(A)_3:30_18 Sdz(A)_3:30_19 Sdz(A)_3:30_20 Sdz(A)_3:30_21 Sdz(A)_3:30_22 Sdz(A)_3:30_23 Sdz(A)_3:30_24
Sdz(A):3:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):3:31 καὶ μετὰ τοῦτον ἀνέστη Σαμεγαρ υἱὸς Αναθ καὶ ἐπάταξεν τοὺς ἀλλοφύλους εἰς ἑξακοσίους ἄνδρας ἐκτὸς μόσχων τῶν βοῶν· καὶ ἔσωσεν αὐτὸς τὸν Ισραηλ.
Sdz(A):3:31 And after him rose up Samegar the son of Dinach, and smote the Philistines to the number of six hundred men with a ploughshare such as is drawn by oxen; and he too delivered Israel. (Judges 3:31 Brenton)
Sdz(A):3:31 Po nim był Szamgar, syn Anata. Pobił on ościeniem na woły Filistynów w liczbie sześciuset ludzi - i on także wybawił Izraela. (Sdz 3:31 BT_4)
Sdz(A):3:31 Καὶ μετὰ τοῦτον ἀνέστη Σαμεγαρ υἱὸς Αναθ καὶ ἐπάταξεν τοὺς ἀλλοφύλους εἰς ἑξακοσίους ἄνδρας ἐκτὸς μόσχων τῶν βοῶν· καὶ ἔσωσεν αὐτὸς τὸν Ισραηλ.
Sdz(A):3:31 καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον εἰς[1] ἑξα·κόσιοι -αι -α ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐκτός[2] μόσχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
Sdz(A):3:31 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Syn I też, nawet, mianowicie By uderzać Obcy Do (+przyspieszenie) Sześćset Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Zewnątrz Cielęcia/wół Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać On/ona/to/to samo Izrael
Sdz(A):3:31 *kai\ meta\ tou=ton a)ne/stE *samegar ui(o\s *anaT kai\ e)pa/taXen tou\s a)llofu/lous ei)s e(Xakosi/ous a)/ndras e)kto\s mo/sCHOn tO=n boO=n· kai\ e)/sOsen au)to\s to\n *israEl.
Sdz(A):3:31 kai meta tuton anestE samegar hyios anaT kai epataXen tus allofylus eis heXakosius andras ektos mosCHOn tOn boOn· kai esOsen autos ton israEl.
Sdz(A):3:31 C P RD_ASM VHI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM C VAI_AAI3S RA_APM A1B_APM P A1A_APM N3_APM P N2_GPM RA_GPM N3_GPM C VAI_AAI3S RD_NSM RA_ASM N_ASM
Sdz(A):3:31 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to stand up put up, raise, resurrect ć son ć and also, even, namely to smite the foreign into (+acc) six hundred man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". outside calf/ox the ox; outcry; to bellow and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save he/she/it/same the Israel
Sdz(A):3:31 and after (+acc), with (+gen) this (acc) he/she/it-STand-ed-UP   son (nom)   and he/she/it-SMITE-ed the (acc) foreign ([Adj] acc) into (+acc) six hundred (acc) men, husbands (acc) outside calves/oxen (gen) the (gen) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) and he/she/it-SAVE-ed he/it/same (nom) the (acc) Israel (indecl)
Sdz(A):3:31 Sdz(A)_3:31_1 Sdz(A)_3:31_2 Sdz(A)_3:31_3 Sdz(A)_3:31_4 Sdz(A)_3:31_5 Sdz(A)_3:31_6 Sdz(A)_3:31_7 Sdz(A)_3:31_8 Sdz(A)_3:31_9 Sdz(A)_3:31_10 Sdz(A)_3:31_11 Sdz(A)_3:31_12 Sdz(A)_3:31_13 Sdz(A)_3:31_14 Sdz(A)_3:31_15 Sdz(A)_3:31_16 Sdz(A)_3:31_17 Sdz(A)_3:31_18 Sdz(A)_3:31_19 Sdz(A)_3:31_20 Sdz(A)_3:31_21 Sdz(A)_3:31_22 Sdz(A)_3:31_23
Sdz(A):3:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x