Sdz(A):4:1 καὶ προσέθεντο οἱ υἱοὶ Ισραηλ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἔναντι κυρίου.
Sdz(A):4:1 And the children of Israel continued to do evil against the Lord; and Aod was dead. (Judges 4:1 Brenton)
Sdz(A):4:1 Po śmierci Ehuda Izraelici znów zaczęli czynić to, co złe w oczach Pana, (Sdz 4:1 BT_4)
Sdz(A):4:1 Καὶ προσέθεντο οἱ υἱοὶ Ισραηλ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἔναντι κυρίου.
Sdz(A):4:1 καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Sdz(A):4:1 I też, nawet, mianowicie By dodawać do Syn Izrael By czynić/rób Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Sdz(A):4:1 *kai\ prose/Tento oi( ui(oi\ *israEl poiE=sai to\ ponEro\n e)/nanti kuri/ou.
Sdz(A):4:1 kai proseTento hoi hyioi israEl poiEsai to ponEron enanti kyriu.
Sdz(A):4:1 C VEI_AMI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM VA_AAN RA_ASN A1A_ASN D N2_GSM
Sdz(A):4:1 and also, even, namely to add to the son Israel to do/make the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Sdz(A):4:1 and they-were-ADD-ed-TO the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Sdz(A):4:1 Sdz(A)_4:1_1 Sdz(A)_4:1_2 Sdz(A)_4:1_3 Sdz(A)_4:1_4 Sdz(A)_4:1_5 Sdz(A)_4:1_6 Sdz(A)_4:1_7 Sdz(A)_4:1_8 Sdz(A)_4:1_9 Sdz(A)_4:1_10
Sdz(A):4:1 x x x x x x x x x x
Sdz(A):4:2 καὶ ἀπέδοτο αὐτοὺς κύριος ἐν χειρὶ Ιαβιν βασιλέως Χανααν, ὃς ἐβασίλευσεν ἐν Ασωρ· καὶ ὁ ἄρχων τῆς δυνάμεως αὐτοῦ Σισαρα, καὶ αὐτὸς κατῴκει ἐν Αρισωθ τῶν ἐθνῶν.
Sdz(A):4:2 And the Lord sold the children of Israel into the hand of Jabin king of Chanaan, who ruled in Asor; and the chief of his host was Sisara, and he dwelt in Arisoth of the Gentiles. (Judges 4:2 Brenton)
Sdz(A):4:2 i Pan wydał ich w ręce Jabina, króla Kanaanu, który panował w Chasor. Wodzem jego wojsk był Sisera, który mieszkał w Charoszet-Haggoim. (Sdz 4:2 BT_4)
Sdz(A):4:2 καὶ ἀπέδοτο αὐτοὺς κύριος ἐν χειρὶ Ιαβιν βασιλέως Χανααν, ὃς ἐβασίλευσεν ἐν Ασωρ· καὶ ἄρχων τῆς δυνάμεως αὐτοῦ Σισαρα, καὶ αὐτὸς κατῴκει ἐν Αρισωθ τῶν ἐθνῶν.
Sdz(A):4:2 καί ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν   βασιλεύς, -έως, ὁ Χαναάν, ἡ ὅς ἥ ὅ βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐν   καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   καί αὐτός αὐτή αὐτό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν   ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Sdz(A):4:2 I też, nawet, mianowicie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Król Kanaan Kto/, który/, który By panować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Władca; początek; by zaczynać się Zdolność On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny]
Sdz(A):4:2 kai\ a)pe/doto au)tou\s ku/rios e)n CHeiri\ *iabin basile/Os *CHanaan, o(\s e)basi/leusen e)n *asOr· kai\ o( a)/rCHOn tE=s duna/meOs au)tou= *sisara, kai\ au)to\s katO/|kei e)n *arisOT tO=n e)TnO=n.
Sdz(A):4:2 kai apedoto autus kyrios en CHeiri iabin basileOs CHanaan, hos ebasileusen en asOr· kai ho arCHOn tEs dynameOs autu sisara, kai autos katOkei en arisOT tOn eTnOn.
Sdz(A):4:2 C VOI_AMI3S RD_APM N2_NSM P N3_DSF N_GSM N3V_GSM N_GS RR_NSM VAI_AAI3S P N_DS C RA_NSM V1_PAPNSM RA_GSF N3I_GSF RD_GSM N_NSM C RD_NSM V2I_IAI3S P N_DS RA_GPN N3E_GPN
Sdz(A):4:2 and also, even, namely to give back restore, assign, impute, convey, refer he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand ć king Canaan who/whom/which to reign in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely the ruler; beginning; to begin the ability he/she/it/same ć and also, even, namely he/she/it/same to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the nation [see ethnic]
Sdz(A):4:2 and he/she/it-was-GIVE BACK-ed them/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) hand (dat)   king (gen) Canaan (indecl) who/whom/which (nom) he/she/it-REIGN-ed in/among/by (+dat)   and the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) the (gen) ability (gen) him/it/same (gen)   and he/it/same (nom) he/she/it-was-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN in/among/by (+dat)   the (gen) nations (gen)
Sdz(A):4:2 Sdz(A)_4:2_1 Sdz(A)_4:2_2 Sdz(A)_4:2_3 Sdz(A)_4:2_4 Sdz(A)_4:2_5 Sdz(A)_4:2_6 Sdz(A)_4:2_7 Sdz(A)_4:2_8 Sdz(A)_4:2_9 Sdz(A)_4:2_10 Sdz(A)_4:2_11 Sdz(A)_4:2_12 Sdz(A)_4:2_13 Sdz(A)_4:2_14 Sdz(A)_4:2_15 Sdz(A)_4:2_16 Sdz(A)_4:2_17 Sdz(A)_4:2_18 Sdz(A)_4:2_19 Sdz(A)_4:2_20 Sdz(A)_4:2_21 Sdz(A)_4:2_22 Sdz(A)_4:2_23 Sdz(A)_4:2_24 Sdz(A)_4:2_25 Sdz(A)_4:2_26 Sdz(A)_4:2_27
Sdz(A):4:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):4:3 καὶ ἐκέκραξαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ πρὸς κύριον, ὅτι ἐννακόσια ἅρματα σιδηρᾶ ἦν αὐτῷ, καὶ αὐτὸς ἔθλιψεν τὸν Ισραηλ κατὰ κράτος εἴκοσι ἔτη.
Sdz(A):4:3 And the children of Israel cried to the Lord, because he had nine hundred chariots of iron; and he mightily oppressed Israel twenty years. (Judges 4:3 Brenton)
Sdz(A):4:3 Wówczas Izraelici wołali do Pana. Jabin bowiem miał dziewięćset żelaznych rydwanów i nielitościwie uciskał Izraelitów przez lat dwadzieścia. (Sdz 4:3 BT_4)
Sdz(A):4:3 καὶ ἐκέκραξαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ πρὸς κύριον, ὅτι ἐννακόσια ἅρματα σιδηρᾶ ἦν αὐτῷ, καὶ αὐτὸς ἔθλιψεν τὸν Ισραηλ κατὰ κράτος εἴκοσι ἔτη.
Sdz(A):4:3 καί κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι ἐννα·κόσιοι -αι -α [LXX] ἅρμα[τ], -ατος, τό σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐτός αὐτή αὐτό θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ κατά κράτο·ς, -ους, τό εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι ἔτο·ς, -ους, τό
Sdz(A):4:3 I też, nawet, mianowicie By krzyknąć Syn Izrael Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Dziewięćset Wóz Żelazny By być On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek Izrael W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną Ikona; dwadzieścia Rok
Sdz(A):4:3 kai\ e)ke/kraXan oi( ui(oi\ *israEl pro\s ku/rion, o(/ti e)nnako/sia a(/rmata sidEra= E)=n au)tO=|, kai\ au)to\s e)/TliPSen to\n *israEl kata\ kra/tos ei)/kosi e)/tE.
Sdz(A):4:3 kai ekekraXan hoi hyioi israEl pros kyrion, hoti ennakosia harmata sidEra En autO, kai autos eTliPSen ton israEl kata kratos eikosi etE.
Sdz(A):4:3 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P N2_ASM C A1_APN N3M_APN A1C_APN V9_IAI3S RD_DSM C RD_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM P N3E_ASN M N3E_APN
Sdz(A):4:3 and also, even, namely to cry out the son Israel toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that nine hundred chariot iron to be he/she/it/same and also, even, namely he/she/it/same to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief the Israel down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power icon; twenty year
Sdz(A):4:3 and they-CRY-ed-OUT the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) because/that nine hundred (nom|acc|voc) chariots (nom|acc|voc) iron ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-was him/it/same (dat) and he/it/same (nom) he/she/it-DISTRESS-ed the (acc) Israel (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) sway (nom|acc|voc) icons (dat); twenty years (nom|acc|voc)
Sdz(A):4:3 Sdz(A)_4:3_1 Sdz(A)_4:3_2 Sdz(A)_4:3_3 Sdz(A)_4:3_4 Sdz(A)_4:3_5 Sdz(A)_4:3_6 Sdz(A)_4:3_7 Sdz(A)_4:3_8 Sdz(A)_4:3_9 Sdz(A)_4:3_10 Sdz(A)_4:3_11 Sdz(A)_4:3_12 Sdz(A)_4:3_13 Sdz(A)_4:3_14 Sdz(A)_4:3_15 Sdz(A)_4:3_16 Sdz(A)_4:3_17 Sdz(A)_4:3_18 Sdz(A)_4:3_19 Sdz(A)_4:3_20 Sdz(A)_4:3_21 Sdz(A)_4:3_22
Sdz(A):4:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):4:4 καὶ Δεββωρα γυνὴ προφῆτις γυνὴ Λαφιδωθ, αὐτὴ ἔκρινεν τὸν Ισραηλ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ.
Sdz(A):4:4 And Debbora, a prophetess, the wife of Lapidoth, --she judged Israel at that time. (Judges 4:4 Brenton)
Sdz(A):4:4 W tym czasie sprawowała sądy nad Izraelem Debora, prorokini, żona Lappidota. (Sdz 4:4 BT_4)
Sdz(A):4:4 Καὶ Δεββωρα γυνὴ προφῆτις γυνὴ Λαφιδωθ, αὐτὴ ἔκρινεν τὸν Ισραηλ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ.
Sdz(A):4:4 καί   γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι προφῆτι[δ]ς, -ιδος, ἡ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι   αὐτός αὐτή αὐτό κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο
Sdz(A):4:4 I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona Wieszczka Kobiety/żona On/ona/to/to samo By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto
Sdz(A):4:4 *kai\ *debbOra gunE\ profE=tis gunE\ *lafidOT, au)tE\ e)/krinen to\n *israEl e)n tO=| kairO=| e)kei/nO|.
Sdz(A):4:4 kai debbOra gynE profEtis gynE lafidOT, autE ekrinen ton israEl en tO kairO ekeinO.
Sdz(A):4:4 C N_NSF N3K_NSF N3D_NSF N3K_NSF N_GSM RD_NSF VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM P RA_DSM N2_DSM RD_DSM
Sdz(A):4:4 and also, even, namely ć woman/wife prophetess woman/wife ć he/she/it/same to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that
Sdz(A):4:4 and   woman/wife (nom) prophetess (nom) woman/wife (nom)   she/it/same (nom) he/she/it-was-JUDGE-ing, he/she/it-JUDGE-ed the (acc) Israel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat)
Sdz(A):4:4 Sdz(A)_4:4_1 Sdz(A)_4:4_2 Sdz(A)_4:4_3 Sdz(A)_4:4_4 Sdz(A)_4:4_5 Sdz(A)_4:4_6 Sdz(A)_4:4_7 Sdz(A)_4:4_8 Sdz(A)_4:4_9 Sdz(A)_4:4_10 Sdz(A)_4:4_11 Sdz(A)_4:4_12 Sdz(A)_4:4_13 Sdz(A)_4:4_14
Sdz(A):4:4 x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):4:5 καὶ αὐτὴ ἐκάθητο ὑπὸ φοίνικα Δεββωρα ἀνὰ μέσον Ραμα καὶ ἀνὰ μέσον Βαιθηλ ἐν ὄρει Εφραιμ, καὶ ἀνέβαινον πρὸς αὐτὴν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐκεῖ τοῦ κρίνεσθαι.
Sdz(A):4:5 And she sat under the palm-tree of Debbora between Rama and Baethel in mount Ephraim; and the children of Israel went up to her for judgment. (Judges 4:5 Brenton)
Sdz(A):4:5 Zasiadała ona pod Palmą Debory, między Rama i Betel w górach Efraima, dokąd przybywali Izraelici, aby rozsądzać swoje sprawy. (Sdz 4:5 BT_4)
Sdz(A):4:5 καὶ αὐτὴ ἐκάθητο ὑπὸ φοίνικα Δεββωρα ἀνὰ μέσον Ραμα καὶ ἀνὰ μέσον Βαιθηλ ἐν ὄρει Εφραιμ, καὶ ἀνέβαινον πρὸς αὐτὴν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐκεῖ τοῦ κρίνεσθαι.
Sdz(A):4:5 καί αὐτός αὐτή αὐτό κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ὑπό φοῖνιξ[2]/φοίνιξ[2], -ικος, ὁ [EXTRA]; φοῖνιξ[1]/φοίνιξ[1], -ικος, ὁ; Φοῖνιξ[3], -ικος, ὁ; Φοίνιξ[4], -ικος, ὁ [LXX]; φοινικοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. φοινίκεος [LXX]   ἀνά μέσος -η -ον Ῥαμά, ὁ καί ἀνά μέσος -η -ον   ἐν ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Ἐφραίμ, ὁ καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐκεῖ ὁ ἡ τό κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-)
Sdz(A):4:5 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By siedzieć Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Feniks; drzewo rodzaju Phoenix dactylifera; Phoinix albo Phoinikous [port morski z]; fenicki; purpurowy czerwony W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Rama I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Efraim I też, nawet, mianowicie By podnosić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Syn Izrael Tam By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj
Sdz(A):4:5 kai\ au)tE\ e)ka/TEto u(po\ foi/nika *debbOra a)na\ me/son *rama kai\ a)na\ me/son *baiTEl e)n o)/rei *efraim, kai\ a)ne/bainon pro\s au)tE\n oi( ui(oi\ *israEl e)kei= tou= kri/nesTai.
Sdz(A):4:5 kai autE ekaTEto hypo foinika debbOra ana meson rama kai ana meson baiTEl en orei efraim, kai anebainon pros autEn hoi hyioi israEl ekei tu krinesTai.
Sdz(A):4:5 C RD_NSF V5I_IMI3S P N3K_ASM N_GSF P A1_ASN N_GSF C P A1_ASN N_GSF P N3E_DSN N_GSM C V1I_IAI3P P RD_ASF RA_NPM N2_NPM N_GSM D RA_GSN V1_PMN
Sdz(A):4:5 and also, even, namely he/she/it/same to sit under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing phoenix; date palm; Phoinix or Phoinikous [seaport of]; Phoenician; purple-red ć up/each/by (+acc) middle Rama and also, even, namely up/each/by (+acc) middle ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mount Ephraim and also, even, namely to ascend toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same the son Israel there the to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn
Sdz(A):4:5 and she/it/same (nom) he/she/it-was-being-SIT-ed under (+acc), by (+gen) phoenix (acc); date palm (acc); Phoinix or Phoinikous (acc); Phoenician (acc); purple-red ([Adj] nom|acc|voc)   up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) Rama (indecl) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc)   in/among/by (+dat) mount (dat) Ephraim (indecl) and I-was-ASCEND-ing, they-were-ASCEND-ing toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) there the (gen) to-be-being-JUDGE-ed
Sdz(A):4:5 Sdz(A)_4:5_1 Sdz(A)_4:5_2 Sdz(A)_4:5_3 Sdz(A)_4:5_4 Sdz(A)_4:5_5 Sdz(A)_4:5_6 Sdz(A)_4:5_7 Sdz(A)_4:5_8 Sdz(A)_4:5_9 Sdz(A)_4:5_10 Sdz(A)_4:5_11 Sdz(A)_4:5_12 Sdz(A)_4:5_13 Sdz(A)_4:5_14 Sdz(A)_4:5_15 Sdz(A)_4:5_16 Sdz(A)_4:5_17 Sdz(A)_4:5_18 Sdz(A)_4:5_19 Sdz(A)_4:5_20 Sdz(A)_4:5_21 Sdz(A)_4:5_22 Sdz(A)_4:5_23 Sdz(A)_4:5_24 Sdz(A)_4:5_25 Sdz(A)_4:5_26
Sdz(A):4:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):4:6 καὶ ἀπέστειλεν Δεββωρα καὶ ἐκάλεσεν τὸν Βαρακ υἱὸν Αβινεεμ ἐκ Κεδες Νεφθαλι καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Οὐχὶ σοὶ ἐνετείλατο κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ καὶ ἀπελεύσῃ εἰς ὄρος Θαβωρ καὶ λήμψῃ μετὰ σεαυτοῦ δέκα χιλιάδας ἀνδρῶν ἀπὸ τῶν υἱῶν Νεφθαλι καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν Ζαβουλων;
Sdz(A):4:6 And Debbora sent and called Barac the son of Abineem out of Cades Nephthali, and she said to him, Has not the Lord God of Israel commanded thee? and thou shalt depart to mount Thabor, and shalt take with thyself ten thousand men of the sons of Nephthali and of the sons of Zabulon. (Judges 4:6 Brenton)
Sdz(A):4:6 Posłała ona po Baraka, syna Abinoama z Kedesz w pokoleniu Neftalego. «Oto - rzekła mu - co nakazał Pan, Bóg Izraela: Idź, udaj się na górę Tabor i weź z sobą dziesięć tysięcy mężów synów Neftalego i synów Zabulona. (Sdz 4:6 BT_4)
Sdz(A):4:6 καὶ ἀπέστειλεν Δεββωρα καὶ ἐκάλεσεν τὸν Βαρακ υἱὸν Αβινεεμ ἐκ Κεδες Νεφθαλι καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Οὐχὶ σοὶ ἐνετείλατο κύριος θεὸς Ισραηλ καὶ ἀπελεύσῃ εἰς ὄρος Θαβωρ καὶ λήμψῃ μετὰ σεαυτοῦ δέκα χιλιάδας ἀνδρῶν ἀπὸ τῶν υἱῶν Νεφθαλι καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν Ζαβουλων;
Sdz(A):4:6 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)   καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό Βαράκ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐκ     καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό οὐχί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)   καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) μετά σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ δέκα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀπό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί ἀπό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ζαβουλών, ὁ
Sdz(A):4:6 I też, nawet, mianowicie zamawiać I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Barak Syn Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By zalecać rozkaz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael I też, nawet, mianowicie By odchodzić Do (+przyspieszenie) Wchodź I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Siebie Dziesięć Kilo [jednostka tysiąc] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Zebulun
Sdz(A):4:6 kai\ a)pe/steilen *debbOra kai\ e)ka/lesen to\n *barak ui(o\n *abineem e)k *kedes *nefTali kai\ ei)=pen pro\s au)to/n *ou)CHi\ soi\ e)netei/lato ku/rios o( Teo\s *israEl kai\ a)peleu/sE| ei)s o)/ros *TabOr kai\ lE/mPSE| meta\ seautou= de/ka CHilia/das a)ndrO=n a)po\ tO=n ui(O=n *nefTali kai\ a)po\ tO=n ui(O=n *DZaboulOn;
Sdz(A):4:6 kai apesteilen debbOra kai ekalesen ton barak hyion abineem ek kedes nefTali kai eipen pros auton uCHi soi eneteilato kyrios ho Teos israEl kai apeleusE eis oros TabOr kai lEmPSE meta seautu deka CHiliadas andrOn apo tOn hyiOn nefTali kai apo tOn hyiOn DZabulOn;
Sdz(A):4:6 C VAI_AAI3S N_NSF C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM N2_ASM N_GSM P N_DS N_DSM C VBI_AAI3S P RD_ASM D RP_DS VAI_AMI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM C VF_FMI2S P N3E_ASN N_GS C VF_FMI2S P RD_GSM M N3D_APF N3_GPM P RA_GPM N2_GPM N_GSM C P RA_GPM N2_GPM N_GSM
Sdz(A):4:6 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send ć and also, even, namely to call call the Barak son ć out of (+gen) ἐξ before vowels ć ć and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] you; your/yours(sg); to rub worn, rub to enjoin command lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel and also, even, namely to depart into (+acc) mount ć and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing yourself ten kilo [unit of one thousand] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the son ć and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the son Zebulun
Sdz(A):4:6 and he/she/it-ORDER FORTH-ed   and he/she/it-CALL-ed the (acc) Barak (indecl) son (acc)   out of (+gen)     and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) not you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-was-ENJOIN-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) Israel (indecl) and you(sg)-will-be-DEPART-ed into (+acc) mount (nom|acc|voc)   and you(sg)-will-be-TAKE HOLD OF-ed after (+acc), with (+gen) yourself (gen) ten kilos (acc) men, husbands (gen) away from (+gen) the (gen) sons (gen)   and away from (+gen) the (gen) sons (gen) Zebulun (indecl)
Sdz(A):4:6 Sdz(A)_4:6_1 Sdz(A)_4:6_2 Sdz(A)_4:6_3 Sdz(A)_4:6_4 Sdz(A)_4:6_5 Sdz(A)_4:6_6 Sdz(A)_4:6_7 Sdz(A)_4:6_8 Sdz(A)_4:6_9 Sdz(A)_4:6_10 Sdz(A)_4:6_11 Sdz(A)_4:6_12 Sdz(A)_4:6_13 Sdz(A)_4:6_14 Sdz(A)_4:6_15 Sdz(A)_4:6_16 Sdz(A)_4:6_17 Sdz(A)_4:6_18 Sdz(A)_4:6_19 Sdz(A)_4:6_20 Sdz(A)_4:6_21 Sdz(A)_4:6_22 Sdz(A)_4:6_23 Sdz(A)_4:6_24 Sdz(A)_4:6_25 Sdz(A)_4:6_26 Sdz(A)_4:6_27 Sdz(A)_4:6_28 Sdz(A)_4:6_29 Sdz(A)_4:6_30 Sdz(A)_4:6_31 Sdz(A)_4:6_32 Sdz(A)_4:6_33 Sdz(A)_4:6_34 Sdz(A)_4:6_35 Sdz(A)_4:6_36 Sdz(A)_4:6_37 Sdz(A)_4:6_38 Sdz(A)_4:6_39 Sdz(A)_4:6_40 Sdz(A)_4:6_41 Sdz(A)_4:6_42 Sdz(A)_4:6_43 Sdz(A)_4:6_44
Sdz(A):4:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):4:7 καὶ ἀπάξω πρὸς σὲ εἰς τὸν χειμάρρουν Κισων τὸν Σισαρα ἄρχοντα τῆς δυνάμεως Ιαβιν καὶ τὰ ἅρματα αὐτοῦ καὶ τὸ πλῆθος αὐτοῦ καὶ παραδώσω αὐτὸν ἐν τῇ χειρί σου.
Sdz(A):4:7 And I will bring to thee to the torrent of Kison Sisara the captain of the host of Jabin, and his chariots, and his multitude, and I will deliver them into thine hands. (Judges 4:7 Brenton)
Sdz(A):4:7 Przyprowadzę ci do potoku Kiszon Siserę, wodza wojska Jabina, z jego rydwanami i hufcami i dam je w twoje ręce». (Sdz 4:7 BT_4)
Sdz(A):4:7 καὶ ἀπάξω πρὸς σὲ εἰς τὸν χειμάρρουν Κισων τὸν Σισαρα ἄρχοντα τῆς δυνάμεως Ιαβιν καὶ τὰ ἅρματα αὐτοῦ καὶ τὸ πλῆθος αὐτοῦ καὶ παραδώσω αὐτὸν ἐν τῇ χειρί σου.
Sdz(A):4:7 καί ἀπ·άγω (απ+αγ-, απ+αξ-, 2nd απ+αγαγ-, -, απ+ηγ-, απ+αχ·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ   ὁ ἡ τό   ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ   καί ὁ ἡ τό ἅρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Sdz(A):4:7 I też, nawet, mianowicie By odciągać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Koryto rzeki Władca; by zaczynać się Zdolność I też, nawet, mianowicie Wóz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Los (mnóstwo ) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ty; twój/twój(sg)
Sdz(A):4:7 kai\ a)pa/XO pro\s se\ ei)s to\n CHeima/rroun *kisOn to\n *sisara a)/rCHonta tE=s duna/meOs *iabin kai\ ta\ a(/rmata au)tou= kai\ to\ plE=Tos au)tou= kai\ paradO/sO au)to\n e)n tE=| CHeiri/ sou.
Sdz(A):4:7 kai apaXO pros se eis ton CHeimarrun kisOn ton sisara arCHonta tEs dynameOs iabin kai ta harmata autu kai to plETos autu kai paradOsO auton en tE CHeiri su.
Sdz(A):4:7 C VF_FAI1S P RP_AS P RA_ASM A1C_ASM N_GS RA_ASM N_ASM N3_ASM RA_GSF N3I_GSF N_GS C RA_APN N3M_APN RD_GSM C RA_ASN N3E_ASN RD_GSM C VF_FAI1S RD_ASM P RA_DSF N3_DSF RP_GS
Sdz(A):4:7 and also, even, namely to lead away toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) into (+acc) the wadi ć the ć ruler; to begin the ability ć and also, even, namely the chariot he/she/it/same and also, even, namely the lot (multitude ) he/she/it/same and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand you; your/yours(sg)
Sdz(A):4:7 and I-will-LEAD-AWAY toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) the (acc) wadi (acc)   the (acc)   ruler (acc); while BEGIN-ing (acc, nom|acc|voc) the (gen) ability (gen)   and the (nom|acc) chariots (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and I-will-Hand OVER, I-should-Hand OVER him/it/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Sdz(A):4:7 Sdz(A)_4:7_1 Sdz(A)_4:7_2 Sdz(A)_4:7_3 Sdz(A)_4:7_4 Sdz(A)_4:7_5 Sdz(A)_4:7_6 Sdz(A)_4:7_7 Sdz(A)_4:7_8 Sdz(A)_4:7_9 Sdz(A)_4:7_10 Sdz(A)_4:7_11 Sdz(A)_4:7_12 Sdz(A)_4:7_13 Sdz(A)_4:7_14 Sdz(A)_4:7_15 Sdz(A)_4:7_16 Sdz(A)_4:7_17 Sdz(A)_4:7_18 Sdz(A)_4:7_19 Sdz(A)_4:7_20 Sdz(A)_4:7_21 Sdz(A)_4:7_22 Sdz(A)_4:7_23 Sdz(A)_4:7_24 Sdz(A)_4:7_25 Sdz(A)_4:7_26 Sdz(A)_4:7_27 Sdz(A)_4:7_28 Sdz(A)_4:7_29
Sdz(A):4:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):4:8 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν Βαρακ Ἐὰν πορευθῇς μετ’ ἐμοῦ, πορεύσομαι, καὶ ἐὰν μὴ πορευθῇς μετ’ ἐμοῦ, οὐ πορεύσομαι· ὅτι οὐκ οἶδα τὴν ἡμέραν, ἐν ᾗ εὐοδοῖ κύριος τὸν ἄγγελον μετ’ ἐμοῦ.
Sdz(A):4:8 And Barac said to her, If thou wilt go with me, I will go; and if thou wilt not go, I will not go; for I know not the day on which the Lord prospers his messenger with me. (Judges 4:8 Brenton)
Sdz(A):4:8 Odpowiedział jej Barak: «Jeżeli ty pójdziesz ze mną, pójdę, lecz jeśli ty nie pójdziesz ze mną, nie pójdę». (Sdz 4:8 BT_4)
Sdz(A):4:8 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν Βαρακ Ἐὰν πορευθῇς μετ’ ἐμοῦ, πορεύσομαι, καὶ ἐὰν μὴ πορευθῇς μετ’ ἐμοῦ, οὐ πορεύσομαι· ὅτι οὐκ οἶδα τὴν ἡμέραν, ἐν εὐοδοῖ κύριος τὸν ἄγγελον μετ’ ἐμοῦ.
Sdz(A):4:8 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό Βαράκ, ὁ ἐάν (εἰ ἄν) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ἐάν (εἰ ἄν) μή πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐν ὅς ἥ ὅ εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Sdz(A):4:8 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Barak Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By iść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By iść I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie By iść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój ??? Przed przydechem mocnym By iść Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Dzień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój
Sdz(A):4:8 kai\ ei)=pen pro\s au)tE\n *barak *)ea\n poreuTE=|s met’ e)mou=, poreu/somai, kai\ e)a\n mE\ poreuTE=|s met’ e)mou=, ou) poreu/somai· o(/ti ou)k oi)=da tE\n E(me/ran, e)n E(=| eu)odoi= ku/rios to\n a)/ggelon met’ e)mou=.
Sdz(A):4:8 kai eipen pros autEn barak ean poreuTEs met’ emu, poreusomai, kai ean mE poreuTEs met’ emu, u poreusomai· hoti uk oida tEn hEmeran, en hE euodoi kyrios ton angelon met’ emu.
Sdz(A):4:8 C VBI_AAI3S P RD_ASF N_NSM C VC_APS2S P RP_GS VF_FMI1S C C D VC_APS2S P RP_GS D VF_FMI1S C D VX_XAI1S RA_ASF N1A_ASF P RR_DSF V4_PAI3S N2_NSM RA_ASM N2_ASM P RP_GS
Sdz(A):4:8 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same Barak if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to go after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine to go and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not to go after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine οὐχ before rough breathing to go because/that οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with the day in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine
Sdz(A):4:8 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) Barak (indecl) if-ever you(sg)-should-be-GO-ed after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) I-will-be-GO-ed and if-ever not you(sg)-should-be-GO-ed after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) not I-will-be-GO-ed because/that not I-have-PERCEIVE-ed the (acc) day (acc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) he/she/it-is-PROSPER-ing, you(sg)-are-being-PROSPER-ed, you(sg)-are-being-PROSPER-ed (classical), he/she/it-should-be-PROSPER-ing, you(sg)-should-be-being-PROSPER-ed, he/she/it-happens-to-be-PROSPER-ing (opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) messenger/angel (acc) after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen)
Sdz(A):4:8 Sdz(A)_4:8_1 Sdz(A)_4:8_2 Sdz(A)_4:8_3 Sdz(A)_4:8_4 Sdz(A)_4:8_5 Sdz(A)_4:8_6 Sdz(A)_4:8_7 Sdz(A)_4:8_8 Sdz(A)_4:8_9 Sdz(A)_4:8_10 Sdz(A)_4:8_11 Sdz(A)_4:8_12 Sdz(A)_4:8_13 Sdz(A)_4:8_14 Sdz(A)_4:8_15 Sdz(A)_4:8_16 Sdz(A)_4:8_17 Sdz(A)_4:8_18 Sdz(A)_4:8_19 Sdz(A)_4:8_20 Sdz(A)_4:8_21 Sdz(A)_4:8_22 Sdz(A)_4:8_23 Sdz(A)_4:8_24 Sdz(A)_4:8_25 Sdz(A)_4:8_26 Sdz(A)_4:8_27 Sdz(A)_4:8_28 Sdz(A)_4:8_29 Sdz(A)_4:8_30 Sdz(A)_4:8_31
Sdz(A):4:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):4:9 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Δεββωρα Πορευομένη πορεύσομαι μετὰ σοῦ· πλὴν γίνωσκε ὅτι οὐκ ἔσται τὸ προτέρημά σου εἰς τὴν ὁδόν, ἣν σὺ πορεύῃ, ὅτι ἐν χειρὶ γυναικὸς ἀποδώσεται κύριος τὸν Σισαρα. καὶ ἀνέστη Δεββωρα καὶ ἐπορεύθη μετὰ τοῦ Βαρακ εἰς Κεδες.
Sdz(A):4:9 And she said, I will surely go with thee; but know that thy honour shall not attend on the expedition on which thou goest, for the Lord shall sell Sisara into the hands of a women: and Debbora arose, and went with Barac out of Cades. (Judges 4:9 Brenton)
Sdz(A):4:9 «Pójdę więc z tobą - odpowiedziała mu - lecz chwała nie okryje drogi, po której pójdziesz, albowiem przez ręce kobiety Pan wyda Siserę». Powstała więc Debora i razem z Barakiem udała się do Kedesz. (Sdz 4:9 BT_4)
Sdz(A):4:9 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Δεββωρα Πορευομένη πορεύσομαι μετὰ σοῦ· πλὴν γίνωσκε ὅτι οὐκ ἔσται τὸ προτέρημά σου εἰς τὴν ὁδόν, ἣν σὺ πορεύῃ, ὅτι ἐν χειρὶ γυναικὸς ἀποδώσεται κύριος τὸν Σισαρα. καὶ ἀνέστη Δεββωρα καὶ ἐπορεύθη μετὰ τοῦ Βαρακ εἰς Κεδες.
Sdz(A):4:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό   πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πλήν γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὅς ἥ ὅ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὅτι ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό   καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-)   καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μετά ὁ ἡ τό Βαράκ, ὁ εἰς[1]  
Sdz(A):4:9 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By iść By iść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Z wyjątkiem By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By być Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Drogi {Sposobu}/droga Kto/, który/, który Ty By iść Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Kobiety/żona By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By iść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Barak Do (+przyspieszenie)
Sdz(A):4:9 kai\ ei)=pen pro\s au)to\n *debbOra *poreuome/nE poreu/somai meta\ sou=· plE\n gi/nOske o(/ti ou)k e)/stai to\ prote/rEma/ sou ei)s tE\n o(do/n, E(\n su\ poreu/E|, o(/ti e)n CHeiri\ gunaiko\s a)podO/setai ku/rios to\n *sisara. kai\ a)ne/stE *debbOra kai\ e)poreu/TE meta\ tou= *barak ei)s *kedes.
Sdz(A):4:9 kai eipen pros auton debbOra poreuomenE poreusomai meta su· plEn ginOske hoti uk estai to proterEma su eis tEn hodon, hEn sy poreuE, hoti en CHeiri gynaikos apodOsetai kyrios ton sisara. kai anestE debbOra kai eporeuTE meta tu barak eis kedes.
Sdz(A):4:9 C VBI_AAI3S P RD_ASM N_NSF V1_PMPNSF VF_FMI1S P RP_GS D V1_PAD2S C D V9_FMI3S RA_NSN N3M_NSN RP_GS P RA_ASF N2_ASF RR_ASF RP_NS V1_PAS3S C P N3_DSF N3K_GSF VF_FMI3S N2_NSM RA_ASM N_ASM C VHI_AAI3S N_NSF C VCI_API3S P RA_GSM N_GSM P N_AS
Sdz(A):4:9 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same ć to go to go after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) except to know i.e. recognize. because/that οὐχ before rough breathing to be the ć you; your/yours(sg) into (+acc) the way/road who/whom/which you to go because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand woman/wife to give back restore, assign, impute, convey, refer lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the ć and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect ć and also, even, namely to go after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the Barak into (+acc) ć
Sdz(A):4:9 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)   while being-GO-ed (nom|voc) I-will-be-GO-ed after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) except be-you(sg)-KNOW-ing! because/that not he/she/it-will-be the (nom|acc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) way/road (acc) who/whom/which (acc) you(sg) (nom) you(sg)-are-being-GO-ed, he/she/it-should-be-GO-ing, you(sg)-should-be-being-GO-ed because/that in/among/by (+dat) hand (dat) woman/wife (gen) he/she/it-will-be-GIVE BACK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc)   and he/she/it-STand-ed-UP   and he/she/it-was-GO-ed after (+acc), with (+gen) the (gen) Barak (indecl) into (+acc)  
Sdz(A):4:9 Sdz(A)_4:9_1 Sdz(A)_4:9_2 Sdz(A)_4:9_3 Sdz(A)_4:9_4 Sdz(A)_4:9_5 Sdz(A)_4:9_6 Sdz(A)_4:9_7 Sdz(A)_4:9_8 Sdz(A)_4:9_9 Sdz(A)_4:9_10 Sdz(A)_4:9_11 Sdz(A)_4:9_12 Sdz(A)_4:9_13 Sdz(A)_4:9_14 Sdz(A)_4:9_15 Sdz(A)_4:9_16 Sdz(A)_4:9_17 Sdz(A)_4:9_18 Sdz(A)_4:9_19 Sdz(A)_4:9_20 Sdz(A)_4:9_21 Sdz(A)_4:9_22 Sdz(A)_4:9_23 Sdz(A)_4:9_24 Sdz(A)_4:9_25 Sdz(A)_4:9_26 Sdz(A)_4:9_27 Sdz(A)_4:9_28 Sdz(A)_4:9_29 Sdz(A)_4:9_30 Sdz(A)_4:9_31 Sdz(A)_4:9_32 Sdz(A)_4:9_33 Sdz(A)_4:9_34 Sdz(A)_4:9_35 Sdz(A)_4:9_36 Sdz(A)_4:9_37 Sdz(A)_4:9_38 Sdz(A)_4:9_39 Sdz(A)_4:9_40 Sdz(A)_4:9_41
Sdz(A):4:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):4:10 καὶ παρήγγειλεν Βαρακ τῷ Ζαβουλων καὶ τῷ Νεφθαλι εἰς Κεδες, καὶ ἀνέβησαν κατὰ πόδας αὐτοῦ δέκα χιλιάδες ἀνδρῶν· καὶ Δεββωρα ἀνέβη μετ’ αὐτοῦ.
Sdz(A):4:10 And Barac called Zabulon and Nephthali out of Cades, and there went up at his feet ten thousand men, and Debbora went up with him. (Judges 4:10 Brenton)
Sdz(A):4:10 Barak zaś zwołał pokolenie Zabulona i Neftalego, i dziesięć tysięcy mężów poszło z nim, a Debora mu towarzyszyła. (Sdz 4:10 BT_4)
Sdz(A):4:10 καὶ παρήγγειλεν Βαρακ τῷ Ζαβουλων καὶ τῷ Νεφθαλι εἰς Κεδες, καὶ ἀνέβησαν κατὰ πόδας αὐτοῦ δέκα χιλιάδες ἀνδρῶν· καὶ Δεββωρα ἀνέβη μετ’ αὐτοῦ.
Sdz(A):4:10 καί παρ·αγγέλλω (παρ+αγγελλ-, -, παρ+αγγειλ·[σ]-, -, παρ+ηγγελ-, -) Βαράκ, ὁ ὁ ἡ τό Ζαβουλών, ὁ καί ὁ ἡ τό   εἰς[1]   καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) κατά πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό δέκα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί   ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):4:10 I też, nawet, mianowicie By rozkazywać dawaj zamówienia {rozkazy}, przepisywany, nauczaj, polecaj, napominaj, wezwij, zalecał Barak Zebulun I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By podnosić W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Stopa On/ona/to/to samo Dziesięć Kilo [jednostka tysiąc] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie By podnosić Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Sdz(A):4:10 kai\ parE/ggeilen *barak tO=| *DZaboulOn kai\ tO=| *nefTali ei)s *kedes, kai\ a)ne/bEsan kata\ po/das au)tou= de/ka CHilia/des a)ndrO=n· kai\ *debbOra a)ne/bE met’ au)tou=.
Sdz(A):4:10 kai parEngeilen barak tO DZabulOn kai tO nefTali eis kedes, kai anebEsan kata podas autu deka CHiliades andrOn· kai debbOra anebE met’ autu.
Sdz(A):4:10 C VAI_AAI3S N_NSM RA_DSM N_DSM C RA_DSM N_DSM P N_AS C VZI_AAI3P P N3D_APM RD_GSM M N3D_NPF N3_GPM C N_NSF VZI_AAI3S P RD_GSM
Sdz(A):4:10 and also, even, namely to command give orders, prescribed, instruct, recommend, exhort, summon, enjoined Barak the Zebulun and also, even, namely the ć into (+acc) ć and also, even, namely to ascend down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing foot he/she/it/same ten kilo [unit of one thousand] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely ć to ascend after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
Sdz(A):4:10 and he/she/it-COMMand-ed Barak (indecl) the (dat) Zebulun (indecl) and the (dat)   into (+acc)   and they-ASCEND-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) feet (acc) him/it/same (gen) ten kilos (nom|voc) men, husbands (gen) and   he/she/it-ASCEND-ed after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen)
Sdz(A):4:10 Sdz(A)_4:10_1 Sdz(A)_4:10_2 Sdz(A)_4:10_3 Sdz(A)_4:10_4 Sdz(A)_4:10_5 Sdz(A)_4:10_6 Sdz(A)_4:10_7 Sdz(A)_4:10_8 Sdz(A)_4:10_9 Sdz(A)_4:10_10 Sdz(A)_4:10_11 Sdz(A)_4:10_12 Sdz(A)_4:10_13 Sdz(A)_4:10_14 Sdz(A)_4:10_15 Sdz(A)_4:10_16 Sdz(A)_4:10_17 Sdz(A)_4:10_18 Sdz(A)_4:10_19 Sdz(A)_4:10_20 Sdz(A)_4:10_21 Sdz(A)_4:10_22 Sdz(A)_4:10_23
Sdz(A):4:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):4:11 καὶ οἱ πλησίον τοῦ Κιναίου ἐχωρίσθησαν ἀπὸ τῶν υἱῶν Ιωβαβ γαμβροῦ Μωυσῆ, καὶ ἔπηξεν τὴν σκηνὴν αὐτοῦ πρὸς δρῦν ἀναπαυομένων, ἥ ἐστιν ἐχόμενα Κεδες.
Sdz(A):4:11 And Chaber the Kenite had removed from Caina, from the sons of Jobab the father-in-law of Moses, and pitched his tent by the oak of the covetous ones, which is near Kedes. (Judges 4:11 Brenton)
Sdz(A):4:11 Cheber Kenita oddzielił się od rodu Kaina i od plemienia synów Chobaba, teścia Mojżesza. Rozbił swój namiot koło Dębu w Saannaim, w pobliżu Kedesz. (Sdz 4:11 BT_4)
Sdz(A):4:11 καὶ οἱ πλησίον τοῦ Κιναίου ἐχωρίσθησαν ἀπὸ τῶν υἱῶν Ιωβαβ γαμβροῦ Μωυσῆ, καὶ ἔπηξεν τὴν σκηνὴν αὐτοῦ πρὸς δρῦν ἀναπαυομένων, ἐστιν ἐχόμενα Κεδες.
Sdz(A):4:11 καί ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό   χωρίζω (χωριζ-, χωρι·σ-, χωρι·σ-, -, κεχωρισ-, χωρισ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-); πήγνυμι (-, πηξ-, πηξ-, πεπηγ·[κ]-, -, παγ·[θ]-) ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) αὐτός αὐτή αὐτό πρός   ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)  
Sdz(A):4:11 I też, nawet, mianowicie Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko By rozdzielać się oddzielaj, urywaj się, rozdzielany Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Mojżesz I też, nawet, mianowicie Do na prowadź; by upadać Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By odświeżać się powracaj do życia Kto/, który/, który By być By mieć
Sdz(A):4:11 kai\ oi( plEsi/on tou= *kinai/ou e)CHOri/sTEsan a)po\ tO=n ui(O=n *iObab gambrou= *mousE=, kai\ e)/pEXen tE\n skEnE\n au)tou= pro\s dru=n a)napauome/nOn, E(/ e)stin e)CHo/mena *kedes.
Sdz(A):4:11 kai hoi plEsion tu kinaiu eCHOrisTEsan apo tOn hyiOn iObab gambru musE, kai epEXen tEn skEnEn autu pros dryn anapauomenOn, hE estin eCHomena kedes.
Sdz(A):4:11 C RA_NPM D RA_GSM N2_GSM VSI_API3P P RA_GPM N2_GPM N_GSM N2_GSM N1M_GSM C VAI_AAI3S RA_ASF N1_ASF RD_GSM P N3U_ASF V1_PMPGPM RR_NSF V9_PAI3S V1_PMPNSF N_GS
Sdz(A):4:11 and also, even, namely the neighbor one near, close to; near the ć to separate sequester, sever, split from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the son ć ć Moses and also, even, namely to upon-lead; to pitch the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) ć to refresh revive who/whom/which to be to have ć
Sdz(A):4:11 and the (nom) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen)   they-were-SEPARATE-ed away from (+gen) the (gen) sons (gen)     Moses (gen, voc) and he/she/it-UPON-LEAD-ed; he/she/it-PITCH-ed the (acc) tent (acc) him/it/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat)   while being-REFRESH-ed (gen) who/whom/which (nom) he/she/it-is while being-HAVE-ed (nom|acc|voc)  
Sdz(A):4:11 Sdz(A)_4:11_1 Sdz(A)_4:11_2 Sdz(A)_4:11_3 Sdz(A)_4:11_4 Sdz(A)_4:11_5 Sdz(A)_4:11_6 Sdz(A)_4:11_7 Sdz(A)_4:11_8 Sdz(A)_4:11_9 Sdz(A)_4:11_10 Sdz(A)_4:11_11 Sdz(A)_4:11_12 Sdz(A)_4:11_13 Sdz(A)_4:11_14 Sdz(A)_4:11_15 Sdz(A)_4:11_16 Sdz(A)_4:11_17 Sdz(A)_4:11_18 Sdz(A)_4:11_19 Sdz(A)_4:11_20 Sdz(A)_4:11_21 Sdz(A)_4:11_22 Sdz(A)_4:11_23 Sdz(A)_4:11_24
Sdz(A):4:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):4:12 καὶ ἀνήγγειλαν τῷ Σισαρα ὅτι ἀνέβη Βαρακ υἱὸς Αβινεεμ ἐπ’ ὄρος Θαβωρ.
Sdz(A):4:12 And it was told Sisara that Barac the son of Abineem was gone up to mount Thabor. (Judges 4:12 Brenton)
Sdz(A):4:12 Sisera dowiedziawszy się, że Barak, syn Abinoama, wyruszył na górę Tabor, (Sdz 4:12 BT_4)
Sdz(A):4:12 Καὶ ἀνήγγειλαν τῷ Σισαρα ὅτι ἀνέβη Βαρακ υἱὸς Αβινεεμ ἐπ’ ὄρος Θαβωρ.
Sdz(A):4:12 καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό   ὅτι ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) Βαράκ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐπί ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)  
Sdz(A):4:12 I też, nawet, mianowicie By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ponieważ/tamto By podnosić Barak Syn Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź
Sdz(A):4:12 *kai\ a)nE/ggeilan tO=| *sisara o(/ti a)ne/bE *barak ui(o\s *abineem e)p’ o)/ros *TabOr.
Sdz(A):4:12 kai anEngeilan tO sisara hoti anebE barak hyios abineem ep’ oros TabOr.
Sdz(A):4:12 C VAI_AAI3P RA_DSM N_DSM C VZI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM P N3E_ASN N_GS
Sdz(A):4:12 and also, even, namely to proclaim proclaim, report the ć because/that to ascend Barak son ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing mount ć
Sdz(A):4:12 and they-PROCLAIM-ed the (dat)   because/that he/she/it-ASCEND-ed Barak (indecl) son (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) mount (nom|acc|voc)  
Sdz(A):4:12 Sdz(A)_4:12_1 Sdz(A)_4:12_2 Sdz(A)_4:12_3 Sdz(A)_4:12_4 Sdz(A)_4:12_5 Sdz(A)_4:12_6 Sdz(A)_4:12_7 Sdz(A)_4:12_8 Sdz(A)_4:12_9 Sdz(A)_4:12_10 Sdz(A)_4:12_11 Sdz(A)_4:12_12
Sdz(A):4:12 x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):4:13 καὶ ἐκάλεσεν Σισαρα πάντα τὰ ἅρματα αὐτοῦ [ὅτι ἐννακόσια ἅρματα σιδηρᾶ ἦν αὐτῷ] καὶ πάντα τὸν λαὸν τὸν μετ’ αὐτοῦ ἀπὸ Αρισωθ τῶν ἐθνῶν εἰς τὸν χειμάρρουν Κισων.
Sdz(A):4:13 And Sisara summoned all his chariots, nine hundred chariots of iron and all the people with him, from Arisoth of the Gentiles to the brook of Kison. (Judges 4:13 Brenton)
Sdz(A):4:13 zebrał wszystkie swoje rydwany, dziewięćset żelaznych rydwanów i wszystkie swoje oddziały, jakie posiadał. Polecił im przybyć od Charoszet-Haggoim do potoku Kiszon. (Sdz 4:13 BT_4)
Sdz(A):4:13 καὶ ἐκάλεσεν Σισαρα πάντα τὰ ἅρματα αὐτοῦ [ὅτι ἐννακόσια ἅρματα σιδηρᾶ ἦν αὐτῷ] καὶ πάντα τὸν λαὸν τὸν μετ’ αὐτοῦ ἀπὸ Αρισωθ τῶν ἐθνῶν εἰς τὸν χειμάρρουν Κισων.
Sdz(A):4:13 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἅρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἐννα·κόσιοι -αι -α [LXX] ἅρμα[τ], -ατος, τό σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό μετά αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό   ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη εἰς[1] ὁ ἡ τό χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ  
Sdz(A):4:13 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wóz On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Dziewięćset Wóz Żelazny By być On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] Do (+przyspieszenie) Koryto rzeki
Sdz(A):4:13 kai\ e)ka/lesen *sisara pa/nta ta\ a(/rmata au)tou= [o(/ti e)nnako/sia a(/rmata sidEra= E)=n au)tO=|] kai\ pa/nta to\n lao\n to\n met’ au)tou= a)po\ *arisOT tO=n e)TnO=n ei)s to\n CHeima/rroun *kisOn.
Sdz(A):4:13 kai ekalesen sisara panta ta harmata autu [hoti ennakosia harmata sidEra En autO] kai panta ton laon ton met’ autu apo arisOT tOn eTnOn eis ton CHeimarrun kisOn.
Sdz(A):4:13 C VAI_AAI3S N_NSM A3_APN RA_APN N3M_APN RD_GSM C A1_NPN N3M_NPN A1C_NPN V9_IAI3S RD_DSM C A3_ASM RA_ASM N2_ASM RA_ASM P RD_GSM P N_GS RA_GPN N3E_GPN P RA_ASM A1C_ASM N_GS
Sdz(A):4:13 and also, even, namely to call call ć every all, each, every, the whole of the chariot he/she/it/same because/that nine hundred chariot iron to be he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć the nation [see ethnic] into (+acc) the wadi ć
Sdz(A):4:13 and he/she/it-CALL-ed   all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) chariots (nom|acc|voc) him/it/same (gen) because/that nine hundred (nom|acc|voc) chariots (nom|acc|voc) iron ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-was him/it/same (dat) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) people (acc) the (acc) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) away from (+gen)   the (gen) nations (gen) into (+acc) the (acc) wadi (acc)  
Sdz(A):4:13 Sdz(A)_4:13_1 Sdz(A)_4:13_2 Sdz(A)_4:13_3 Sdz(A)_4:13_4 Sdz(A)_4:13_5 Sdz(A)_4:13_6 Sdz(A)_4:13_7 Sdz(A)_4:13_8 Sdz(A)_4:13_9 Sdz(A)_4:13_10 Sdz(A)_4:13_11 Sdz(A)_4:13_12 Sdz(A)_4:13_13 Sdz(A)_4:13_14 Sdz(A)_4:13_15 Sdz(A)_4:13_16 Sdz(A)_4:13_17 Sdz(A)_4:13_18 Sdz(A)_4:13_19 Sdz(A)_4:13_20 Sdz(A)_4:13_21 Sdz(A)_4:13_22 Sdz(A)_4:13_23 Sdz(A)_4:13_24 Sdz(A)_4:13_25 Sdz(A)_4:13_26 Sdz(A)_4:13_27 Sdz(A)_4:13_28
Sdz(A):4:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):4:14 καὶ εἶπεν Δεββωρα πρὸς Βαρακ Ἀνάστηθι, ὅτι αὕτη ἡ ἡμέρα, ἐν ᾗ παρέδωκεν κύριος τὸν Σισαρα ἐν χειρί σου· οὐκ ἰδοὺ κύριος ἐλεύσεται ἔμπροσθέν σου; καὶ κατέβη Βαρακ ἀπὸ τοῦ ὄρους Θαβωρ καὶ δέκα χιλιάδες ἀνδρῶν ὀπίσω αὐτοῦ.
Sdz(A):4:14 And Debbora said to Barac, Rise up, for this is the day on which the Lord has delivered Sisara into thy hand, for the Lord shall go forth before thee: and Barac went down from mount Thabor, and ten thousand men after him. (Judges 4:14 Brenton)
Sdz(A):4:14 Wtedy rzekła Debora do Baraka: «Wstań, bo oto nadchodzi dzień, w którym Pan wyda w ręce twoje Siserę. Czyż Pan nie kroczy przed tobą?» Barak zszedł więc z góry Tabor, a dziesięć tysięcy ludzi za nim. (Sdz 4:14 BT_4)
Sdz(A):4:14 καὶ εἶπεν Δεββωρα πρὸς Βαρακ Ἀνάστηθι, ὅτι αὕτη ἡμέρα, ἐν παρέδωκεν κύριος τὸν Σισαρα ἐν χειρί σου· οὐκ ἰδοὺ κύριος ἐλεύσεται ἔμπροσθέν σου; καὶ κατέβη Βαρακ ἀπὸ τοῦ ὄρους Θαβωρ καὶ δέκα χιλιάδες ἀνδρῶν ὀπίσω αὐτοῦ.
Sdz(A):4:14 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός Βαράκ, ὁ ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὅτι οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐν ὅς ἥ ὅ παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό   ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἔμ·προσ·θεν/-θε σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) Βαράκ, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)   καί δέκα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):4:14 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Barak By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Ponieważ/tamto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dzień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By przychodzić Przedtem/w przodzie z Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By schodzić Barak Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź I też, nawet, mianowicie Dziesięć Kilo [jednostka tysiąc] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo
Sdz(A):4:14 kai\ ei)=pen *debbOra pro\s *barak *)ana/stETi, o(/ti au(/tE E( E(me/ra, e)n E(=| pare/dOken ku/rios to\n *sisara e)n CHeiri/ sou· ou)k i)dou\ ku/rios e)leu/setai e)/mprosTe/n sou; kai\ kate/bE *barak a)po\ tou= o)/rous *TabOr kai\ de/ka CHilia/des a)ndrO=n o)pi/sO au)tou=.
Sdz(A):4:14 kai eipen debbOra pros barak anastETi, hoti hautE hE hEmera, en hE paredOken kyrios ton sisara en CHeiri su· uk idu kyrios eleusetai emprosTen su; kai katebE barak apo tu orus TabOr kai deka CHiliades andrOn opisO autu.
Sdz(A):4:14 C VBI_AAI3S N_NSF P N_ASM VH_AAD2S C RD_NSF RA_NSF N1A_NSF P RR_DSF VAI_AAI3S N2_NSM RA_ASM N_ASM P N3_DSF RP_GS D I N2_NSM VF_FMI3S P RP_GS C VZI_AAI3S N_NSM P RA_GSN N3E_GSN N_GS C M N3D_NPF N3_GPM P RD_GSM
Sdz(A):4:14 and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) Barak to stand up put up, raise, resurrect because/that this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the day in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to come before/in front of you; your/yours(sg) and also, even, namely to go down Barak from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the mount ć and also, even, namely ten kilo [unit of one thousand] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". behind back, behind, after he/she/it/same
Sdz(A):4:14 and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat) Barak (indecl) do-STand-you(sg)-UP! because/that this (nom) the (nom) day (nom|voc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) he/she/it-Hand OVER-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc)   in/among/by (+dat) hand (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not be-you(sg)-SEE-ed! lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-will-be-COME-ed before/in front of you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-GO DOWN-ed Barak (indecl) away from (+gen) the (gen) mount (gen)   and ten kilos (nom|voc) men, husbands (gen) behind him/it/same (gen)
Sdz(A):4:14 Sdz(A)_4:14_1 Sdz(A)_4:14_2 Sdz(A)_4:14_3 Sdz(A)_4:14_4 Sdz(A)_4:14_5 Sdz(A)_4:14_6 Sdz(A)_4:14_7 Sdz(A)_4:14_8 Sdz(A)_4:14_9 Sdz(A)_4:14_10 Sdz(A)_4:14_11 Sdz(A)_4:14_12 Sdz(A)_4:14_13 Sdz(A)_4:14_14 Sdz(A)_4:14_15 Sdz(A)_4:14_16 Sdz(A)_4:14_17 Sdz(A)_4:14_18 Sdz(A)_4:14_19 Sdz(A)_4:14_20 Sdz(A)_4:14_21 Sdz(A)_4:14_22 Sdz(A)_4:14_23 Sdz(A)_4:14_24 Sdz(A)_4:14_25 Sdz(A)_4:14_26 Sdz(A)_4:14_27 Sdz(A)_4:14_28 Sdz(A)_4:14_29 Sdz(A)_4:14_30 Sdz(A)_4:14_31 Sdz(A)_4:14_32 Sdz(A)_4:14_33 Sdz(A)_4:14_34 Sdz(A)_4:14_35 Sdz(A)_4:14_36 Sdz(A)_4:14_37 Sdz(A)_4:14_38
Sdz(A):4:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):4:15 καὶ ἐξέστησεν κύριος τὸν Σισαρα καὶ πάντα τὰ ἅρματα αὐτοῦ καὶ πᾶσαν τὴν παρεμβολὴν αὐτοῦ ἐν στόματι ῥομφαίας ἐνώπιον Βαρακ· καὶ κατέβη Σισαρα ἀπὸ τοῦ ἅρματος αὐτοῦ καὶ ἔφυγεν τοῖς ποσὶν αὐτοῦ.
Sdz(A):4:15 And the Lord discomfited Sisara, and all his chariots, and all his army, with the edge of the sword before Barac: and Sisara descended from off his chariot, and fled on his feet. (Judges 4:15 Brenton)
Sdz(A):4:15 Wówczas Pan poraził przed Barakiem ostrzem miecza Siserę, wszystkie jego rydwany i całe wojsko. Sisera, zeskoczywszy ze swego rydwanu, uciekł pieszo. (Sdz 4:15 BT_4)
Sdz(A):4:15 καὶ ἐξέστησεν κύριος τὸν Σισαρα καὶ πάντα τὰ ἅρματα αὐτοῦ καὶ πᾶσαν τὴν παρεμβολὴν αὐτοῦ ἐν στόματι ῥομφαίας ἐνώπιον Βαρακ· καὶ κατέβη Σισαρα ἀπὸ τοῦ ἅρματος αὐτοῦ καὶ ἔφυγεν τοῖς ποσὶν αὐτοῦ.
Sdz(A):4:15 καί ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἅρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν στόμα[τ], -ατος, τό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] Βαράκ, ὁ καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -)   ἀπό ὁ ἡ τό ἅρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό πόσις, -εως, ἡ; πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):4:15 I też, nawet, mianowicie By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wóz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Obozu obóz, koszary, armia On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por Szpada W obecności z (+informacja); ??? Barak I też, nawet, mianowicie By schodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wóz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uciekać Pij; stopa On/ona/to/to samo
Sdz(A):4:15 kai\ e)Xe/stEsen ku/rios to\n *sisara kai\ pa/nta ta\ a(/rmata au)tou= kai\ pa=san tE\n parembolE\n au)tou= e)n sto/mati r(omfai/as e)nO/pion *barak· kai\ kate/bE *sisara a)po\ tou= a(/rmatos au)tou= kai\ e)/fugen toi=s posi\n au)tou=.
Sdz(A):4:15 kai eXestEsen kyrios ton sisara kai panta ta harmata autu kai pasan tEn parembolEn autu en stomati romfaias enOpion barak· kai katebE sisara apo tu harmatos autu kai efygen tois posin autu.
Sdz(A):4:15 C VHI_AAI3S N2_NSM RA_ASM N_ASM C A3_APN RA_APN N3M_APN RD_GSM C A1S_ASF RA_ASF N1_ASF RD_GSM P N3M_DSN N1A_GSF P N_GSM C VZI_AAI3S N_NSM P RA_GSN N3M_GSN RD_GSM C VBI_AAI3S RA_DPM N3D_DPM RD_GSM
Sdz(A):4:15 and also, even, namely to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the chariot he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the camp camp, barracks, army he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mouth/maw stoma sword in the presence of (+gen); ??? Barak and also, even, namely to go down ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the chariot he/she/it/same and also, even, namely to flee the drink; foot he/she/it/same
Sdz(A):4:15 and he/she/it-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc)   and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) chariots (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) camp (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) mouth/maw (dat) sword (gen), swords (acc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) Barak (indecl) and he/she/it-GO DOWN-ed   away from (+gen) the (gen) chariot (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-FLEE-ed the (dat) drink (acc); feet (dat) him/it/same (gen)
Sdz(A):4:15 Sdz(A)_4:15_1 Sdz(A)_4:15_2 Sdz(A)_4:15_3 Sdz(A)_4:15_4 Sdz(A)_4:15_5 Sdz(A)_4:15_6 Sdz(A)_4:15_7 Sdz(A)_4:15_8 Sdz(A)_4:15_9 Sdz(A)_4:15_10 Sdz(A)_4:15_11 Sdz(A)_4:15_12 Sdz(A)_4:15_13 Sdz(A)_4:15_14 Sdz(A)_4:15_15 Sdz(A)_4:15_16 Sdz(A)_4:15_17 Sdz(A)_4:15_18 Sdz(A)_4:15_19 Sdz(A)_4:15_20 Sdz(A)_4:15_21 Sdz(A)_4:15_22 Sdz(A)_4:15_23 Sdz(A)_4:15_24 Sdz(A)_4:15_25 Sdz(A)_4:15_26 Sdz(A)_4:15_27 Sdz(A)_4:15_28 Sdz(A)_4:15_29 Sdz(A)_4:15_30 Sdz(A)_4:15_31 Sdz(A)_4:15_32
Sdz(A):4:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):4:16 καὶ Βαρακ διώκων ὀπίσω τῶν ἁρμάτων καὶ ὀπίσω τῆς παρεμβολῆς ἕως δρυμοῦ τῶν ἐθνῶν· καὶ ἔπεσεν πᾶσα ἡ παρεμβολὴ Σισαρα ἐν στόματι ῥομφαίας, οὐ κατελείφθη ἕως ἑνός.
Sdz(A):4:16 And Barac pursued after the chariots and after the army, into Arisoth of the Gentiles; and the whole army of Sisara fell by the edge of the sword, there was not one left. (Judges 4:16 Brenton)
Sdz(A):4:16 Barak zaś ścigał rydwany i wojsko aż do Charoszet-Haggoim. Całe wojsko Sisery padło pod ostrzem miecza i żaden z mężów nie uszedł. (Sdz 4:16 BT_4)
Sdz(A):4:16 καὶ Βαρακ διώκων ὀπίσω τῶν ἁρμάτων καὶ ὀπίσω τῆς παρεμβολῆς ἕως δρυμοῦ τῶν ἐθνῶν· καὶ ἔπεσεν πᾶσα παρεμβολὴ Σισαρα ἐν στόματι ῥομφαίας, οὐ κατελείφθη ἕως ἑνός.
Sdz(A):4:16 καί Βαράκ, ὁ διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) ὀπίσω ὁ ἡ τό ἅρμα[τ], -ατος, τό καί ὀπίσω ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ   ἐν στόμα[τ], -ατος, τό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
Sdz(A):4:16 I też, nawet, mianowicie Barak By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę Z tyłu w tył, z tyłu, potem Wóz I też, nawet, mianowicie Z tyłu w tył, z tyłu, potem Obozu obóz, koszary, armia Aż; świtaj Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Obozu obóz, koszary, armia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por Szpada ??? Przed przydechem mocnym By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Aż; świtaj Jeden
Sdz(A):4:16 kai\ *barak diO/kOn o)pi/sO tO=n a(rma/tOn kai\ o)pi/sO tE=s parembolE=s e(/Os drumou= tO=n e)TnO=n· kai\ e)/pesen pa=sa E( parembolE\ *sisara e)n sto/mati r(omfai/as, ou) katelei/fTE e(/Os e(no/s.
Sdz(A):4:16 kai barak diOkOn opisO tOn harmatOn kai opisO tEs parembolEs heOs drymu tOn eTnOn· kai epesen pasa hE parembolE sisara en stomati romfaias, u kateleifTE heOs henos.
Sdz(A):4:16 C N_NSM V1_PAPNSM P RA_GPN N3M_GPN C P RA_GSF N1_GSF P N2_GSM RA_GPN N3E_GPN C VAI_AAI3S A1S_NSF RA_NSF N1_NSF N_GSM P N3M_DSN N1A_GSF D VVI_API3S P A3_GSM
Sdz(A):4:16 and also, even, namely Barak to prosecute/pursue prosecute: put on trial behind back, behind, after the chariot and also, even, namely behind back, behind, after the camp camp, barracks, army until; dawn ć the nation [see ethnic] and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. every all, each, every, the whole of the camp camp, barracks, army ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mouth/maw stoma sword οὐχ before rough breathing to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up until; dawn one
Sdz(A):4:16 and Barak (indecl) while PROSECUTE/PURSUE-ing (nom) behind the (gen) chariots (gen) and behind the (gen) camp (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   the (gen) nations (gen) and he/she/it-FALL-ed every (nom|voc) the (nom) camp (nom|voc)   in/among/by (+dat) mouth/maw (dat) sword (gen), swords (acc) not he/she/it-was-LEAVE-ed-BEHIND until; dawn (nom|voc), dawns (acc) one (gen)
Sdz(A):4:16 Sdz(A)_4:16_1 Sdz(A)_4:16_2 Sdz(A)_4:16_3 Sdz(A)_4:16_4 Sdz(A)_4:16_5 Sdz(A)_4:16_6 Sdz(A)_4:16_7 Sdz(A)_4:16_8 Sdz(A)_4:16_9 Sdz(A)_4:16_10 Sdz(A)_4:16_11 Sdz(A)_4:16_12 Sdz(A)_4:16_13 Sdz(A)_4:16_14 Sdz(A)_4:16_15 Sdz(A)_4:16_16 Sdz(A)_4:16_17 Sdz(A)_4:16_18 Sdz(A)_4:16_19 Sdz(A)_4:16_20 Sdz(A)_4:16_21 Sdz(A)_4:16_22 Sdz(A)_4:16_23 Sdz(A)_4:16_24 Sdz(A)_4:16_25 Sdz(A)_4:16_26 Sdz(A)_4:16_27
Sdz(A):4:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):4:17 καὶ Σισαρα ἀνεχώρησεν τοῖς ποσὶν αὐτοῦ εἰς σκηνὴν Ιαηλ γυναικὸς Χαβερ τοῦ Κιναίου, ὅτι εἰρήνη ἀνὰ μέσον Ιαβιν βασιλέως Ασωρ καὶ ἀνὰ μέσον οἴκου Χαβερ τοῦ Κιναίου.
Sdz(A):4:17 And Sisara fled on his feet to the tent of Jael the wife of Chaber the Kenite his friend: for there was peace between Jabin king of Asor and the house of Chaber the Kenite. (Judges 4:17 Brenton)
Sdz(A):4:17 Sisera uciekał pieszo w kierunku namiotu Jaeli, żony Chebera Kenity, ponieważ pomiędzy Jabinem, królem Chasor, a domem Chebera Kenity panował pokój. (Sdz 4:17 BT_4)
Sdz(A):4:17 καὶ Σισαρα ἀνεχώρησεν τοῖς ποσὶν αὐτοῦ εἰς σκηνὴν Ιαηλ γυναικὸς Χαβερ τοῦ Κιναίου, ὅτι εἰρήνη ἀνὰ μέσον Ιαβιν βασιλέως Ασωρ καὶ ἀνὰ μέσον οἴκου Χαβερ τοῦ Κιναίου.
Sdz(A):4:17 καί   ἀνα·χωρέω (ανα+χωρ(ε)-, -, ανα+χωρη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πόσις, -εως, ἡ; πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος)   γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι   ὁ ἡ τό   ὅτι εἰρήνη, -ης, ἡ ἀνά μέσος -η -ον   βασιλεύς, -έως, ὁ   καί ἀνά μέσος -η -ον οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)   ὁ ἡ τό  
Sdz(A):4:17 I też, nawet, mianowicie By uciekać cofają się, cofają się, odchodzą, opuszczają, skaczą, opróżniają Pij; stopa On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Kobiety/żona Ponieważ/tamto Pokój W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Król I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Dom; by mieszkać
Sdz(A):4:17 kai\ *sisara a)neCHO/rEsen toi=s posi\n au)tou= ei)s skEnE\n *iaEl gunaiko\s *Haber tou= *kinai/ou, o(/ti ei)rE/nE a)na\ me/son *iabin basile/Os *asOr kai\ a)na\ me/son oi)/kou *CHaber tou= *kinai/ou.
Sdz(A):4:17 kai sisara aneCHOrEsen tois posin autu eis skEnEn iaEl gynaikos Haber tu kinaiu, hoti eirEnE ana meson iabin basileOs asOr kai ana meson oiku CHaber tu kinaiu.
Sdz(A):4:17 C N_NSM VAI_AAI3S RA_DPM N3D_DPM RD_GSM P N1_ASF N_GSF N3K_GSF N_GSM RA_GSM N2_GSM C N1_NSF P A1_ASN N_GSM N3V_GSM N_GS C P A1_ASN N2_GSM N_GSM RA_GSM N2_GSM
Sdz(A):4:17 and also, even, namely ć to turn tail withdraw, retreat, depart, leave, take off, vacate the drink; foot he/she/it/same into (+acc) tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth ć woman/wife ć the ć because/that peace up/each/by (+acc) middle ć king ć and also, even, namely up/each/by (+acc) middle house; to dwell ć the ć
Sdz(A):4:17 and   he/she/it-TURN-ed-TAIL the (dat) drink (acc); feet (dat) him/it/same (gen) into (+acc) tent (acc)   woman/wife (gen)   the (gen)   because/that peace (nom|voc) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc)   king (gen)   and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed!   the (gen)  
Sdz(A):4:17 Sdz(A)_4:17_1 Sdz(A)_4:17_2 Sdz(A)_4:17_3 Sdz(A)_4:17_4 Sdz(A)_4:17_5 Sdz(A)_4:17_6 Sdz(A)_4:17_7 Sdz(A)_4:17_8 Sdz(A)_4:17_9 Sdz(A)_4:17_10 Sdz(A)_4:17_11 Sdz(A)_4:17_12 Sdz(A)_4:17_13 Sdz(A)_4:17_14 Sdz(A)_4:17_15 Sdz(A)_4:17_16 Sdz(A)_4:17_17 Sdz(A)_4:17_18 Sdz(A)_4:17_19 Sdz(A)_4:17_20 Sdz(A)_4:17_21 Sdz(A)_4:17_22 Sdz(A)_4:17_23 Sdz(A)_4:17_24 Sdz(A)_4:17_25 Sdz(A)_4:17_26 Sdz(A)_4:17_27
Sdz(A):4:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):4:18 καὶ ἐξῆλθεν Ιαηλ εἰς ἀπάντησιν Σισαρα καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Ἔκνευσον, κύριέ μου, ἔκνευσον πρός με, μὴ φοβοῦ· καὶ ἐξένευσεν πρὸς αὐτὴν εἰς τὴν σκηνήν, καὶ συνεκάλυψεν αὐτὸν ἐν τῇ δέρρει αὐτῆς.
Sdz(A):4:18 And Jael went, out to meet Sisara, and said to him, Turn aside, my lord, turn aside to me, fear not: and he turned aside to her into the tent; and she covered him with a mantle. (Judges 4:18 Brenton)
Sdz(A):4:18 Jael wychodząc naprzeciw Sisery rzekła do niego: «Zatrzymaj się, panie, zatrzymaj się u mnie! Nie bój się niczego!» Zatrzymał się więc u niej pod namiotem, a ona nakryła go kocem. (Sdz 4:18 BT_4)
Sdz(A):4:18 καὶ ἐξῆλθεν Ιαηλ εἰς ἀπάντησιν Σισαρα καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Ἔκνευσον, κύριέ μου, ἔκνευσον πρός με, μὴ φοβοῦ· καὶ ἐξένευσεν πρὸς αὐτὴν εἰς τὴν σκηνήν, καὶ συνεκάλυψεν αὐτὸν ἐν τῇ δέρρει αὐτῆς.
Sdz(A):4:18 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   εἰς[1] ἀπ·άντησις, -εως, ἡ   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·νεύω (εκ+νευ-, εκ+νευ·σ-, εκ+νευ·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ·νεύω (εκ+νευ-, εκ+νευ·σ-, εκ+νευ·σ-, -, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μή φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) καί ἐκ·νεύω (εκ+νευ-, εκ+νευ·σ-, εκ+νευ·σ-, -, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) καί συγ·καλύπτω (συν+καλυπτ-, συν+καλυψ-, συν+καλυψ-, -, συν+κεκαλυπτ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):4:18 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Do (+przyspieszenie) Spotykanie I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By cofać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja By cofać się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Nie Obawa [zobacz fobię]; by bać się I też, nawet, mianowicie By cofać się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Sdz(A):4:18 kai\ e)XE=lTen *iaEl ei)s a)pa/ntEsin *sisara kai\ ei)=pen pro\s au)to/n *)/ekneuson, ku/rie/ mou, e)/kneuson pro/s me, mE\ fobou=· kai\ e)Xe/neusen pro\s au)tE\n ei)s tE\n skEnE/n, kai\ suneka/luPSen au)to\n e)n tE=| de/rrei au)tE=s.
Sdz(A):4:18 kai eXElTen iaEl eis apantEsin sisara kai eipen pros auton ekneuson, kyrie mu, ekneuson pros me, mE fobu· kai eXeneusen pros autEn eis tEn skEnEn, kai synekalyPSen auton en tE derrei autEs.
Sdz(A):4:18 C VBI_AAI3S N_NSF P N3I_ASF N_GSM C VBI_AAI3S P RD_ASM VA_AAD2S N2_VSM RP_GS VA_AAD2S P RP_AS D V2_PMD2S C VAI_AAI3S P RD_ASF P RA_ASF N1_ASF C VAI_AAI3S RD_ASM P RA_DSF N3I_DSF RD_GSF
Sdz(A):4:18 and also, even, namely to come out ć into (+acc) meeting ć and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to withdraw lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I to withdraw toward (+acc,+gen,+dat) I not fear [see phobia]; to fear and also, even, namely to withdraw toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same into (+acc) the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth and also, even, namely to ??? he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć he/she/it/same
Sdz(A):4:18 and he/she/it-COME-ed-OUT   into (+acc) meeting (acc)   and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) do-WITHDRAW-you(sg)!, going-to-WITHDRAW (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) me (gen) do-WITHDRAW-you(sg)!, going-to-WITHDRAW (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) not fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! and he/she/it-WITHDRAW-ed toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) into (+acc) the (acc) tent (acc) and he/she/it-???-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat)   her/it/same (gen)
Sdz(A):4:18 Sdz(A)_4:18_1 Sdz(A)_4:18_2 Sdz(A)_4:18_3 Sdz(A)_4:18_4 Sdz(A)_4:18_5 Sdz(A)_4:18_6 Sdz(A)_4:18_7 Sdz(A)_4:18_8 Sdz(A)_4:18_9 Sdz(A)_4:18_10 Sdz(A)_4:18_11 Sdz(A)_4:18_12 Sdz(A)_4:18_13 Sdz(A)_4:18_14 Sdz(A)_4:18_15 Sdz(A)_4:18_16 Sdz(A)_4:18_17 Sdz(A)_4:18_18 Sdz(A)_4:18_19 Sdz(A)_4:18_20 Sdz(A)_4:18_21 Sdz(A)_4:18_22 Sdz(A)_4:18_23 Sdz(A)_4:18_24 Sdz(A)_4:18_25 Sdz(A)_4:18_26 Sdz(A)_4:18_27 Sdz(A)_4:18_28 Sdz(A)_4:18_29 Sdz(A)_4:18_30 Sdz(A)_4:18_31 Sdz(A)_4:18_32
Sdz(A):4:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):4:19 καὶ εἶπεν Σισαρα πρὸς αὐτήν Πότισόν με δὴ μικρὸν ὕδωρ, ὅτι ἐδίψησα· καὶ ἤνοιξεν τὸν ἀσκὸν τοῦ γάλακτος καὶ ἐπότισεν αὐτὸν καὶ συνεκάλυψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ.
Sdz(A):4:19 And Sisara said to her, Give me, I pray thee, a little water to drink, for I am thirsty: and she opened a bottle of milk, and gave him to drink, and covered him. (Judges 4:19 Brenton)
Sdz(A):4:19 Potem rzekł do niej: «Daj mi - proszę cię - napić się trochę wody, gdyż mam pragnienie». Ona otwarła bukłak z mlekiem, dała mu się napić i nakryła go na powrót. (Sdz 4:19 BT_4)
Sdz(A):4:19 καὶ εἶπεν Σισαρα πρὸς αὐτήν Πότισόν με δὴ μικρὸν ὕδωρ, ὅτι ἐδίψησα· καὶ ἤνοιξεν τὸν ἀσκὸν τοῦ γάλακτος καὶ ἐπότισεν αὐτὸν καὶ συνεκάλυψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ.
Sdz(A):4:19 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός αὐτός αὐτή αὐτό ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δή μικρός -ά -όν ὕδωρ, ὕδατος, τό ὅτι διψάω (διψ(α)-, διψη·σ-, διψη·σ-, δεδιψη·κ-, -, -) καί ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀσκός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γάλα[κτ], -ακτος, τό καί ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί συγ·καλύπτω (συν+καλυπτ-, συν+καλυψ-, συν+καλυψ-, -, συν+κεκαλυπτ-, -) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):4:19 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By dawać pić Ja Naprawdę Mały [zobacz micro] Woda Ponieważ/tamto By pragnąć I też, nawet, mianowicie By otwierać Kozia skóra Mleko I też, nawet, mianowicie By dawać pić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? Twarz On/ona/to/to samo
Sdz(A):4:19 kai\ ei)=pen *sisara pro\s au)tE/n *po/tiso/n me dE\ mikro\n u(/dOr, o(/ti e)di/PSEsa· kai\ E)/noiXen to\n a)sko\n tou= ga/laktos kai\ e)po/tisen au)to\n kai\ suneka/luPSen to\ pro/sOpon au)tou=.
Sdz(A):4:19 kai eipen sisara pros autEn potison me dE mikron hydOr, hoti ediPSEsa· kai EnoiXen ton askon tu galaktos kai epotisen auton kai synekalyPSen to prosOpon autu.
Sdz(A):4:19 C VBI_AAI3S N_NSM P RD_ASF VA_AAD2S RP_AS x A1A_ASN N3_ASN C VAI_AAI1S C VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RA_GSN N3_GSN C VAI_AAI3S RD_ASM C VAI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN RD_GSM
Sdz(A):4:19 and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to give to drink I indeed small [see micro] water because/that to thirst and also, even, namely to open up the wine-skin the milk and also, even, namely to give to drink he/she/it/same and also, even, namely to ??? the face he/she/it/same
Sdz(A):4:19 and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) do-GIVE-you(sg)-TO-DRINK!, going-to-GIVE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) indeed small ([Adj] acc, nom|acc|voc) water (nom|acc|voc) because/that I-THIRST-ed and he/she/it-OPEN-ed-UP the (acc) wine-skin (acc) the (gen) milk (gen) and he/she/it-GIVE-ed-TO-DRINK him/it/same (acc) and he/she/it-???-ed the (nom|acc) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Sdz(A):4:19 Sdz(A)_4:19_1 Sdz(A)_4:19_2 Sdz(A)_4:19_3 Sdz(A)_4:19_4 Sdz(A)_4:19_5 Sdz(A)_4:19_6 Sdz(A)_4:19_7 Sdz(A)_4:19_8 Sdz(A)_4:19_9 Sdz(A)_4:19_10 Sdz(A)_4:19_11 Sdz(A)_4:19_12 Sdz(A)_4:19_13 Sdz(A)_4:19_14 Sdz(A)_4:19_15 Sdz(A)_4:19_16 Sdz(A)_4:19_17 Sdz(A)_4:19_18 Sdz(A)_4:19_19 Sdz(A)_4:19_20 Sdz(A)_4:19_21 Sdz(A)_4:19_22 Sdz(A)_4:19_23 Sdz(A)_4:19_24 Sdz(A)_4:19_25 Sdz(A)_4:19_26
Sdz(A):4:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):4:20 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτήν Στῆθι ἐν τῇ θύρᾳ τῆς σκηνῆς, καὶ ἔσται ἐάν τις ἔλθῃ πρὸς σὲ καὶ ἐρωτήσῃ σε καὶ εἴπῃ σοι Ἔστιν ἐνταῦθα ἀνήρ; καὶ ἐρεῖς Οὐκ ἔστιν· καὶ συνεκάλυψεν αὐτὸν ἐν τῇ δέρρει αὐτῆς.
Sdz(A):4:20 And Sisara said to her, Stand now by the door of the tent, and it shall come to pass if any man come to thee, and ask of thee, and say, Is there any man here? then thou shalt say, There is not. (Judges 4:20 Brenton)
Sdz(A):4:20 «Czuwaj przy wejściu do namiotu - rzekł jej - a gdyby ktoś nadszedł i zapytał mówiąc: "Jest tu kto?" - odpowiedz: "Nie ma"». (Sdz 4:20 BT_4)
Sdz(A):4:20 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτήν Στῆθι ἐν τῇ θύρᾳ τῆς σκηνῆς, καὶ ἔσται ἐάν τις ἔλθῃ πρὸς σὲ καὶ ἐρωτήσῃ σε καὶ εἴπῃ σοι Ἔστιν ἐνταῦθα ἀνήρ; καὶ ἐρεῖς Οὐκ ἔστιν· καὶ συνεκάλυψεν αὐτὸν ἐν τῇ δέρρει αὐτῆς.
Sdz(A):4:20 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί συγ·καλύπτω (συν+καλυπτ-, συν+καλυψ-, συν+καλυψ-, -, συν+κεκαλυπτ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):4:20 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By powodować stać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drzwi brama Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan I też, nawet, mianowicie By być Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Jakiś/jakikolwiek By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By prosić {By pytać} zapytuj, pytanie dowiadują się,pytają, szukają Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By być Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By być I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Sdz(A):4:20 kai\ ei)=pen pro\s au)tE/n *stE=Ti e)n tE=| Tu/ra| tE=s skEnE=s, kai\ e)/stai e)a/n tis e)/lTE| pro\s se\ kai\ e)rOtE/sE| se kai\ ei)/pE| soi *)/estin e)ntau=Ta a)nE/r; kai\ e)rei=s *ou)k e)/stin· kai\ suneka/luPSen au)to\n e)n tE=| de/rrei au)tE=s.
Sdz(A):4:20 kai eipen pros autEn stETi en tE Tyra tEs skEnEs, kai estai ean tis elTE pros se kai erOtEsE se kai eipE soi estin entauTa anEr; kai ereis uk estin· kai synekalyPSen auton en tE derrei autEs.
Sdz(A):4:20 C VBI_AAI3S P RD_ASF VH_AAD2S P RA_DSF N1A_DSF RA_GSF N1_GSF C V9_FMI3S C RI_NSM VB_AAS3S P RP_AS C VA_AAS3S RP_AS C VB_AAS3S RP_DS V9_PAI3S D N3_NSM C VF2_FAI2S D V9_PAI3S C VAI_AAI3S RD_ASM P RA_DSF N3I_DSF RD_GSF
Sdz(A):4:20 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to cause to stand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth and also, even, namely to be if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] some/any to come toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) and also, even, namely to ask interrogate, question inquire,query, quest you; your/yours(sg) and also, even, namely to say/tell you; your/yours(sg); to rub worn, rub to be ć man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely strife; to say/tell οὐχ before rough breathing to be and also, even, namely to ??? he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć he/she/it/same
Sdz(A):4:20 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) do-CAUSE-you(sg)-TO-STand! in/among/by (+dat) the (dat) door (dat) the (gen) tent (gen) and he/she/it-will-be if-ever some/any (nom) he/she/it-should-COME toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and you(sg)-will-be-ASK-ed, he/she/it-should-ASK, you(sg)-should-be-ASK-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and he/she/it-should-SAY/TELL, you(sg)-should-be-SAY/TELL-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-is   man, husband (nom) and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL not he/she/it-is and he/she/it-???-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat)   her/it/same (gen)
Sdz(A):4:20 Sdz(A)_4:20_1 Sdz(A)_4:20_2 Sdz(A)_4:20_3 Sdz(A)_4:20_4 Sdz(A)_4:20_5 Sdz(A)_4:20_6 Sdz(A)_4:20_7 Sdz(A)_4:20_8 Sdz(A)_4:20_9 Sdz(A)_4:20_10 Sdz(A)_4:20_11 Sdz(A)_4:20_12 Sdz(A)_4:20_13 Sdz(A)_4:20_14 Sdz(A)_4:20_15 Sdz(A)_4:20_16 Sdz(A)_4:20_17 Sdz(A)_4:20_18 Sdz(A)_4:20_19 Sdz(A)_4:20_20 Sdz(A)_4:20_21 Sdz(A)_4:20_22 Sdz(A)_4:20_23 Sdz(A)_4:20_24 Sdz(A)_4:20_25 Sdz(A)_4:20_26 Sdz(A)_4:20_27 Sdz(A)_4:20_28 Sdz(A)_4:20_29 Sdz(A)_4:20_30 Sdz(A)_4:20_31 Sdz(A)_4:20_32 Sdz(A)_4:20_33 Sdz(A)_4:20_34 Sdz(A)_4:20_35 Sdz(A)_4:20_36 Sdz(A)_4:20_37
Sdz(A):4:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):4:21 καὶ ἔλαβεν Ιαηλ γυνὴ Χαβερ τὸν πάσσαλον τῆς σκηνῆς καὶ ἔθηκεν τὴν σφῦραν ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτὸν ἡσυχῇ καὶ ἐνέκρουσεν τὸν πάσσαλον ἐν τῇ γνάθῳ αὐτοῦ καὶ διήλασεν ἐν τῇ γῇ, καὶ αὐτὸς ἀπεσκάρισεν ἀνὰ μέσον τῶν γονάτων αὐτῆς καὶ ἐξέψυξεν καὶ ἀπέθανεν.
Sdz(A):4:21 And Jael the wife of Chaber took a pin of the tent, and took a hammer in her hand, and went secretly to him, and fastened the pin in his temple, and it went through to the earth, and he fainted away, and darkness fell upon him and he died. (Judges 4:21 Brenton)
Sdz(A):4:21 Lecz Jael, żona Chebera, wzięła palik od namiotu, uchwyciła młot w rękę, i zbliżając się cicho do niego, przebiła jego skroń palikiem, tak że ten utkwił w ziemi, Sisera spał bowiem głęboko, wyczerpany do ostatka. W ten sposób zginął. (Sdz 4:21 BT_4)
Sdz(A):4:21 καὶ ἔλαβεν Ιαηλ γυνὴ Χαβερ τὸν πάσσαλον τῆς σκηνῆς καὶ ἔθηκεν τὴν σφῦραν ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτὸν ἡσυχῇ καὶ ἐνέκρουσεν τὸν πάσσαλον ἐν τῇ γνάθῳ αὐτοῦ καὶ διήλασεν ἐν τῇ γῇ, καὶ αὐτὸς ἀπεσκάρισεν ἀνὰ μέσον τῶν γονάτων αὐτῆς καὶ ἐξέψυξεν καὶ ἀπέθανεν.
Sdz(A):4:21 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)   γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό   ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό   καί   ὁ ἡ τό   ἐν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί   ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί αὐτός αὐτή αὐτό   ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό γόνυ, γόνατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ·ψύχω (-, εκ+ψυξ-, εκ+ψυξ-, -, -, -) καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Sdz(A):4:21 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Kobiety/żona Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Kolano On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do wydychanego I też, nawet, mianowicie By umierać
Sdz(A):4:21 kai\ e)/laben *iaEl gunE\ *CHaber to\n pa/ssalon tE=s skEnE=s kai\ e)/TEken tE\n sfu=ran e)n tE=| CHeiri\ au)tE=s kai\ ei)sE=lTen pro\s au)to\n E(suCHE=| kai\ e)ne/krousen to\n pa/ssalon e)n tE=| gna/TO| au)tou= kai\ diE/lasen e)n tE=| gE=|, kai\ au)to\s a)peska/risen a)na\ me/son tO=n gona/tOn au)tE=s kai\ e)Xe/PSuXen kai\ a)pe/Tanen.
Sdz(A):4:21 kai elaben iaEl gynE CHaber ton passalon tEs skEnEs kai eTEken tEn sfyran en tE CHeiri autEs kai eisElTen pros auton hEsyCHE kai enekrusen ton passalon en tE gnaTO autu kai diElasen en tE gE, kai autos apeskarisen ana meson tOn gonatOn autEs kai eXePSyXen kai apeTanen.
Sdz(A):4:21 C VBI_AAI3S N_NSF N3K_NSF N_GSM RA_ASM N2_ASM RA_GSF N1_GSF C VAI_AAI3S RA_ASF N1A_ASF P RA_DSF N3_DSF RD_GSF C VBI_AAI3S P RD_ASM D C VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM P RA_DSF N2_DSF RD_GSM C VAI_AAI3S P RA_DSF N1_DSF C RD_NSM VAI_AAI3S P A1_ASN RA_GPN N3_GPN RD_GSF C VAI_AAI3S C VBI_AAI3S
Sdz(A):4:21 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ć woman/wife ć the ć the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same and also, even, namely to enter toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same ć and also, even, namely ć the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć he/she/it/same and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land and also, even, namely he/she/it/same ć up/each/by (+acc) middle the knee he/she/it/same and also, even, namely to expired and also, even, namely to die
Sdz(A):4:21 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed   woman/wife (nom)   the (acc)   the (gen) tent (gen) and he/she/it-PLACE-ed the (acc)   in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) her/it/same (gen) and he/she/it-ENTER-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)   and   the (acc)   in/among/by (+dat) the (dat)   him/it/same (gen) and   in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) and he/it/same (nom)   up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) knees (gen) her/it/same (gen) and he/she/it-EXPIRED-ed and he/she/it-DIE-ed
Sdz(A):4:21 Sdz(A)_4:21_1 Sdz(A)_4:21_2 Sdz(A)_4:21_3 Sdz(A)_4:21_4 Sdz(A)_4:21_5 Sdz(A)_4:21_6 Sdz(A)_4:21_7 Sdz(A)_4:21_8 Sdz(A)_4:21_9 Sdz(A)_4:21_10 Sdz(A)_4:21_11 Sdz(A)_4:21_12 Sdz(A)_4:21_13 Sdz(A)_4:21_14 Sdz(A)_4:21_15 Sdz(A)_4:21_16 Sdz(A)_4:21_17 Sdz(A)_4:21_18 Sdz(A)_4:21_19 Sdz(A)_4:21_20 Sdz(A)_4:21_21 Sdz(A)_4:21_22 Sdz(A)_4:21_23 Sdz(A)_4:21_24 Sdz(A)_4:21_25 Sdz(A)_4:21_26 Sdz(A)_4:21_27 Sdz(A)_4:21_28 Sdz(A)_4:21_29 Sdz(A)_4:21_30 Sdz(A)_4:21_31 Sdz(A)_4:21_32 Sdz(A)_4:21_33 Sdz(A)_4:21_34 Sdz(A)_4:21_35 Sdz(A)_4:21_36 Sdz(A)_4:21_37 Sdz(A)_4:21_38 Sdz(A)_4:21_39 Sdz(A)_4:21_40 Sdz(A)_4:21_41 Sdz(A)_4:21_42 Sdz(A)_4:21_43 Sdz(A)_4:21_44 Sdz(A)_4:21_45 Sdz(A)_4:21_46 Sdz(A)_4:21_47
Sdz(A):4:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):4:22 καὶ ἰδοὺ Βαρακ διώκων τὸν Σισαρα, καὶ ἐξῆλθεν Ιαηλ εἰς ἀπαντὴν αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ Δεῦρο καὶ δείξω σοι τὸν ἄνδρα, ὃν σὺ ζητεῖς. καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτήν, καὶ ἰδοὺ Σισαρα πεπτωκὼς νεκρός, καὶ ὁ πάσσαλος ἐν τῇ γνάθῳ αὐτοῦ.
Sdz(A):4:22 And, behold, Barac was pursuing Sisara: and Jael went out to meet him, and he said to him, Come, and I will shew thee the man whom thou seekest: and he went in to her; and, behold, Sisara was fallen dead, and the pin was in his temple. (Judges 4:22 Brenton)
Sdz(A):4:22 Tymczasem nadszedł Barak ścigając Siserę. Jael wyszła naprzeciw niego: «Wejdź - rzekła do niego - a pokażę ci człowieka, którego szukasz». Wstąpił do niej, a oto Sisera leżał martwy, z palikiem w skroni. (Sdz 4:22 BT_4)
Sdz(A):4:22 καὶ ἰδοὺ Βαρακ διώκων τὸν Σισαρα, καὶ ἐξῆλθεν Ιαηλ εἰς ἀπαντὴν αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ Δεῦρο καὶ δείξω σοι τὸν ἄνδρα, ὃν σὺ ζητεῖς. καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτήν, καὶ ἰδοὺ Σισαρα πεπτωκὼς νεκρός, καὶ πάσσαλος ἐν τῇ γνάθῳ αὐτοῦ.
Sdz(A):4:22 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Βαράκ, ὁ διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) ὁ ἡ τό   καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   εἰς[1]   αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δεῦρο καί δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)   πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) νεκρός -ά -όν καί ὁ ἡ τό   ἐν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):4:22 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Barak By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę I też, nawet, mianowicie By wychodzić Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Przychodź!/Tutaj i teraz I też, nawet, mianowicie By być widocznym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Kto/, który/, który; by być Ty By szukać I też, nawet, mianowicie By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Martwo {Całkowicie} I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Sdz(A):4:22 kai\ i)dou\ *barak diO/kOn to\n *sisara, kai\ e)XE=lTen *iaEl ei)s a)pantE\n au)tou= kai\ ei)=pen au)tO=| *deu=ro kai\ dei/XO soi to\n a)/ndra, o(\n su\ DZEtei=s. kai\ ei)sE=lTen pro\s au)tE/n, kai\ i)dou\ *sisara peptOkO\s nekro/s, kai\ o( pa/ssalos e)n tE=| gna/TO| au)tou=.
Sdz(A):4:22 kai idu barak diOkOn ton sisara, kai eXElTen iaEl eis apantEn autu kai eipen autO deuro kai deiXO soi ton andra, hon sy DZEteis. kai eisElTen pros autEn, kai idu sisara peptOkOs nekros, kai ho passalos en tE gnaTO autu.
Sdz(A):4:22 C I N_NSM V1_PAPNSM RA_ASM N_ASM C VBI_AAI3S N_NSF P N1_ASF RD_GSM C VBI_AAI3S RD_DSM D C VF_FAI1S RP_DS RA_ASM N3_ASM RR_ASM RP_NS V2_PAI2S C VBI_AAI3S P RD_ASF C I N_NSM VX_XAPNSM N2_NSM C RA_NSM N2_NSM P RA_DSF N2_DSF RD_GSM
Sdz(A):4:22 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Barak to prosecute/pursue prosecute: put on trial the ć and also, even, namely to come out ć into (+acc) ć he/she/it/same and also, even, namely to say/tell he/she/it/same come!/here and now and also, even, namely to show you; your/yours(sg); to rub worn, rub the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". who/whom/which; to be you to seek and also, even, namely to enter toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. dead and also, even, namely the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć he/she/it/same
Sdz(A):4:22 and be-you(sg)-SEE-ed! Barak (indecl) while PROSECUTE/PURSUE-ing (nom) the (acc)   and he/she/it-COME-ed-OUT   into (+acc)   him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) come!/here and now and I-will-SHOW, I-should-SHOW you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (acc) man, husband (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) you(sg) (nom) you(sg)-are-SEEK-ing and he/she/it-ENTER-ed toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) and be-you(sg)-SEE-ed!   having FALL-ed (nom) dead ([Adj] nom) and the (nom)   in/among/by (+dat) the (dat)   him/it/same (gen)
Sdz(A):4:22 Sdz(A)_4:22_1 Sdz(A)_4:22_2 Sdz(A)_4:22_3 Sdz(A)_4:22_4 Sdz(A)_4:22_5 Sdz(A)_4:22_6 Sdz(A)_4:22_7 Sdz(A)_4:22_8 Sdz(A)_4:22_9 Sdz(A)_4:22_10 Sdz(A)_4:22_11 Sdz(A)_4:22_12 Sdz(A)_4:22_13 Sdz(A)_4:22_14 Sdz(A)_4:22_15 Sdz(A)_4:22_16 Sdz(A)_4:22_17 Sdz(A)_4:22_18 Sdz(A)_4:22_19 Sdz(A)_4:22_20 Sdz(A)_4:22_21 Sdz(A)_4:22_22 Sdz(A)_4:22_23 Sdz(A)_4:22_24 Sdz(A)_4:22_25 Sdz(A)_4:22_26 Sdz(A)_4:22_27 Sdz(A)_4:22_28 Sdz(A)_4:22_29 Sdz(A)_4:22_30 Sdz(A)_4:22_31 Sdz(A)_4:22_32 Sdz(A)_4:22_33 Sdz(A)_4:22_34 Sdz(A)_4:22_35 Sdz(A)_4:22_36 Sdz(A)_4:22_37 Sdz(A)_4:22_38 Sdz(A)_4:22_39 Sdz(A)_4:22_40
Sdz(A):4:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):4:23 καὶ ἐταπείνωσεν κύριος ὁ θεὸς τὸν Ιαβιν βασιλέα Χανααν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐνώπιον υἱῶν Ισραηλ.
Sdz(A):4:23 So God routed Jabin king of Chanaan in that day before the children of Israel. (Judges 4:23 Brenton)
Sdz(A):4:23 Tak Bóg w tym dniu uniżył przed Izraelitami Jabina, króla Kanaanu. (Sdz 4:23 BT_4)
Sdz(A):4:23 καὶ ἐταπείνωσεν κύριος θεὸς τὸν Ιαβιν βασιλέα Χανααν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐνώπιον υἱῶν Ισραηλ.
Sdz(A):4:23 καί ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ Χαναάν, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Sdz(A):4:23 I też, nawet, mianowicie Do niżej Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Król Kanaan W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto W obecności z (+informacja); ??? Syn Izrael
Sdz(A):4:23 kai\ e)tapei/nOsen ku/rios o( Teo\s to\n *iabin basile/a *CHanaan e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| e)nO/pion ui(O=n *israEl.
Sdz(A):4:23 kai etapeinOsen kyrios ho Teos ton iabin basilea CHanaan en tE hEmera ekeinE enOpion hyiOn israEl.
Sdz(A):4:23 C VAI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_ASM N_ASM N3V_ASM N_GS P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF P N2_GPM N_GSM
Sdz(A):4:23 and also, even, namely to lower lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the ć king Canaan in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that in the presence of (+gen); ??? son Israel
Sdz(A):4:23 and he/she/it-LOWER-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (acc)   king (acc) Canaan (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) sons (gen) Israel (indecl)
Sdz(A):4:23 Sdz(A)_4:23_1 Sdz(A)_4:23_2 Sdz(A)_4:23_3 Sdz(A)_4:23_4 Sdz(A)_4:23_5 Sdz(A)_4:23_6 Sdz(A)_4:23_7 Sdz(A)_4:23_8 Sdz(A)_4:23_9 Sdz(A)_4:23_10 Sdz(A)_4:23_11 Sdz(A)_4:23_12 Sdz(A)_4:23_13 Sdz(A)_4:23_14 Sdz(A)_4:23_15 Sdz(A)_4:23_16
Sdz(A):4:23 x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):4:24 καὶ ἐπορεύθη χεὶρ τῶν υἱῶν Ισραηλ πορευομένη καὶ σκληρυνομένη ἐπὶ Ιαβιν βασιλέα Χανααν, ἕως ἐξωλέθρευσαν αὐτόν.
Sdz(A):4:24 And the hand of the children of Israel prevailed more and more against Jabin king of Chanaan, until they utterly destroyed Jabin king of Chanaan. (Judges 4:24 Brenton)
Sdz(A):4:24 Ręka zaś Izraelitów uciskała coraz mocniej Jabina, króla Kanaanu, aż do całkowitej jego zagłady. (Sdz 4:24 BT_4)
Sdz(A):4:24 καὶ ἐπορεύθη χεὶρ τῶν υἱῶν Ισραηλ πορευομένη καὶ σκληρυνομένη ἐπὶ Ιαβιν βασιλέα Χανααν, ἕως ἐξωλέθρευσαν αὐτόν.
Sdz(A):4:24 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί σκληρύνω (σκληρυν-, σκληρυν(ε)·[σ]-, σκληρυν·[σ]-, -, -, σκληρυν·θ-) ἐπί   βασιλεύς, -έως, ὁ Χαναάν, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):4:24 I też, nawet, mianowicie By iść Ręka Syn Izrael By iść I też, nawet, mianowicie By twardnieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Król Kanaan Aż; świtaj By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację On/ona/to/to samo
Sdz(A):4:24 kai\ e)poreu/TE CHei\r tO=n ui(O=n *israEl poreuome/nE kai\ sklErunome/nE e)pi\ *iabin basile/a *CHanaan, e(/Os e)XOle/Treusan au)to/n.
Sdz(A):4:24 kai eporeuTE CHeir tOn hyiOn israEl poreuomenE kai sklErynomenE epi iabin basilea CHanaan, heOs eXOleTreusan auton.
Sdz(A):4:24 C VCI_API3S N3_NSF RA_GPM N2_GPM N_GSM V1_PMPNSF C V1_PMPNSF P N_ASM N3V_ASM N_GS C VAI_AAI3P RD_ASM
Sdz(A):4:24 and also, even, namely to go hand the son Israel to go and also, even, namely to harden upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć king Canaan until; dawn to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination he/she/it/same
Sdz(A):4:24 and he/she/it-was-GO-ed hand (nom|voc) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) while being-GO-ed (nom|voc) and while being-HARDEN-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat)   king (acc) Canaan (indecl) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) they-DESTROY UTTERLY-ed him/it/same (acc)
Sdz(A):4:24 Sdz(A)_4:24_1 Sdz(A)_4:24_2 Sdz(A)_4:24_3 Sdz(A)_4:24_4 Sdz(A)_4:24_5 Sdz(A)_4:24_6 Sdz(A)_4:24_7 Sdz(A)_4:24_8 Sdz(A)_4:24_9 Sdz(A)_4:24_10 Sdz(A)_4:24_11 Sdz(A)_4:24_12 Sdz(A)_4:24_13 Sdz(A)_4:24_14 Sdz(A)_4:24_15 Sdz(A)_4:24_16
Sdz(A):4:24 x x x x x x x x x x x x x x x x