Sdz(A):7:1 καὶ ὤρθρισεν Ιεροβααλ [αὐτός ἐστιν Γεδεων] καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὁ μετ’ αὐτοῦ καὶ παρενέβαλεν ἐπὶ τὴν γῆν Αρωεδ, καὶ παρεμβολὴ Μαδιαμ καὶ Αμαληκ ἦν αὐτῷ ἀπὸ βορρᾶ ἀπὸ τοῦ βουνοῦ τοῦ Αβωρ ἐν τῇ κοιλάδι.
Sdz(A):7:1 And Jerobaal rose early, the same is Gedeon, and all the people with him, and encamped at the fountain of Arad; and the camp of Madiam was to the north of him, reaching from Gabaathamorai, in the valley. (Judges 7:1 Brenton)
Sdz(A):7:1 Wstał więc o świcie Jerubbaal, czyli Gedeon, wraz z całym zgromadzonym ludem i rozbił obóz u źródeł Charod. Obozowisko Madianitów leżało na północ od pagórka More w dolinie. (Sdz 7:1 BT_4)
Sdz(A):7:1 Καὶ ὤρθρισεν Ιεροβααλ [αὐτός ἐστιν Γεδεων] καὶ πᾶς λαὸς μετ’ αὐτοῦ καὶ παρενέβαλεν ἐπὶ τὴν γῆν Αρωεδ, καὶ παρεμβολὴ Μαδιαμ καὶ Αμαληκ ἦν αὐτῷ ἀπὸ βορρᾶ ἀπὸ τοῦ βουνοῦ τοῦ Αβωρ ἐν τῇ κοιλάδι.
Sdz(A):7:1 καί ὀρθρίζω (ορθριζ-, ορθρι(ε)·[σ]-/ορθρι·σ-, ορθρι·σ-, -, -, -)   αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Γεδεών, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   καί παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ Μαδιάμ, ὁ καί   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) ὁ ἡ τό   ἐν ὁ ἡ τό  
Sdz(A):7:1 I też, nawet, mianowicie By przychodzić wcześnie rano On/ona/to/to samo By być Gideon I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Obozu obóz, koszary, armia Midian I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na północ Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wzgórze W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Sdz(A):7:1 *kai\ O)/rTrisen *ierobaal [au)to/s e)stin *gedeOn] kai\ pa=s o( lao\s o( met’ au)tou= kai\ parene/balen e)pi\ tE\n gE=n *arOed, kai\ parembolE\ *madiam kai\ *amalEk E)=n au)tO=| a)po\ borra= a)po\ tou= bounou= tou= *abOr e)n tE=| koila/di.
Sdz(A):7:1 kai OrTrisen ierobaal [autos estin gedeOn] kai pas ho laos ho met’ autu kai parenebalen epi tEn gEn arOed, kai parembolE madiam kai amalEk En autO apo borra apo tu bunu tu abOr en tE koiladi.
Sdz(A):7:1 C VAI_AAI3S N_NSM RD_NSM V9_PAI3S N_NSM C A3_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM P RD_GSM C VBI_AAI3S P RA_ASF N1_ASF N_GS C N1_NSF N_GSF C N_GS V9_IAI3S RD_DSM P N1T_GSM P RA_GSM N2_GSM RA_GSM N_GS P RA_DSF N3D_DSF
Sdz(A):7:1 and also, even, namely to come early in the morning ć he/she/it/same to be Gideon and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to encamp upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land ć and also, even, namely camp camp, barracks, army Midian and also, even, namely ć to be he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing north from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the hill the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć
Sdz(A):7:1 and he/she/it-COME EARLY IN THE MORNING-ed   he/it/same (nom) he/she/it-is Gideon (indecl) and every (nom|voc) the (nom) people (nom) the (nom) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and he/she/it-ENCAMP-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc)   and camp (nom|voc) Midian (indecl) and   he/she/it-was him/it/same (dat) away from (+gen) north (gen, voc) away from (+gen) the (gen) hill (gen) the (gen)   in/among/by (+dat) the (dat)  
Sdz(A):7:1 Sdz(A)_7:1_1 Sdz(A)_7:1_2 Sdz(A)_7:1_3 Sdz(A)_7:1_4 Sdz(A)_7:1_5 Sdz(A)_7:1_6 Sdz(A)_7:1_7 Sdz(A)_7:1_8 Sdz(A)_7:1_9 Sdz(A)_7:1_10 Sdz(A)_7:1_11 Sdz(A)_7:1_12 Sdz(A)_7:1_13 Sdz(A)_7:1_14 Sdz(A)_7:1_15 Sdz(A)_7:1_16 Sdz(A)_7:1_17 Sdz(A)_7:1_18 Sdz(A)_7:1_19 Sdz(A)_7:1_20 Sdz(A)_7:1_21 Sdz(A)_7:1_22 Sdz(A)_7:1_23 Sdz(A)_7:1_24 Sdz(A)_7:1_25 Sdz(A)_7:1_26 Sdz(A)_7:1_27 Sdz(A)_7:1_28 Sdz(A)_7:1_29 Sdz(A)_7:1_30 Sdz(A)_7:1_31 Sdz(A)_7:1_32 Sdz(A)_7:1_33 Sdz(A)_7:1_34 Sdz(A)_7:1_35 Sdz(A)_7:1_36
Sdz(A):7:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):7:2 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Γεδεων Πολὺς ὁ λαὸς ὁ μετὰ σοῦ ὥστε μὴ παραδοῦναί με τὴν Μαδιαμ ἐν χειρὶ αὐτῶν, μήποτε καυχήσηται Ισραηλ ἐπ’ ἐμὲ λέγων Ἡ χείρ μου ἔσωσέν με.
Sdz(A):7:2 And the Lord said to Gedeon, The people with thee are many, so that I may not deliver Madiam into their hand, lest at any time Israel boast against me, saying, My hand has saved me. (Judges 7:2 Brenton)
Sdz(A):7:2 Pan rzekł do Gedeona: «Zbyt liczny jest lud przy tobie, abym w jego ręce wydał Madianitów, gdyż Izrael mógłby przywłaszczyć sobie chwałę z pominięciem Mnie i mówić: "Moja ręka wybawiła mnie". (Sdz 7:2 BT_4)
Sdz(A):7:2 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Γεδεων Πολὺς λαὸς μετὰ σοῦ ὥστε μὴ παραδοῦναί με τὴν Μαδιαμ ἐν χειρὶ αὐτῶν, μήποτε καυχήσηται Ισραηλ ἐπ’ ἐμὲ λέγων χείρ μου ἔσωσέν με.
Sdz(A):7:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Γεδεών, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὥστε μή παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό Μαδιάμ, ὁ ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό μήποτε (μή ποτέ) καυχάομαι (καυχ(α)-, καυχη·σ-, καυχη·σ-, -, κεκαυχη-, -) Ἰσραήλ, ὁ ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Sdz(A):7:2 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Gideon Dużo Ludzie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Tak tamto Nie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Ja Midian W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo Nigdy By napawać się Izrael Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By mówić/opowiadaj Ręka Ja By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ja
Sdz(A):7:2 kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *gedeOn *polu\s o( lao\s o( meta\ sou= O(/ste mE\ paradou=nai/ me tE\n *madiam e)n CHeiri\ au)tO=n, mE/pote kauCHE/sEtai *israEl e)p’ e)me\ le/gOn *(E CHei/r mou e)/sOse/n me.
Sdz(A):7:2 kai eipen kyrios pros gedeOn polys ho laos ho meta su hOste mE paradunai me tEn madiam en CHeiri autOn, mEpote kauCHEsEtai israEl ep’ eme legOn hE CHeir mu esOsen me.
Sdz(A):7:2 C VBI_AAI3S N2_NSM P N_ASM A1_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM P RP_GS C D VO_AAN RP_AS RA_ASF N_ASF P N3_DSF RD_GPM D VA_AMS3S N_NSM P RP_AS V1_PAPNSM RA_NSF N3_NSF RP_GS VAI_AAI3S RP_AS
Sdz(A):7:2 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Gideon much the people the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) so that not to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine I the Midian in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand he/she/it/same never to gloat Israel upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine to say/tell the hand I to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save I
Sdz(A):7:2 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Gideon (indecl) much (nom) the (nom) people (nom) the (nom) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) so that not to-Hand OVER me (acc) the (acc) Midian (indecl) in/among/by (+dat) hand (dat) them/same (gen) never he/she/it-should-be-GLOAT-ed Israel (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) while SAY/TELL-ing (nom) the (nom) hand (nom|voc) me (gen) he/she/it-SAVE-ed me (acc)
Sdz(A):7:2 Sdz(A)_7:2_1 Sdz(A)_7:2_2 Sdz(A)_7:2_3 Sdz(A)_7:2_4 Sdz(A)_7:2_5 Sdz(A)_7:2_6 Sdz(A)_7:2_7 Sdz(A)_7:2_8 Sdz(A)_7:2_9 Sdz(A)_7:2_10 Sdz(A)_7:2_11 Sdz(A)_7:2_12 Sdz(A)_7:2_13 Sdz(A)_7:2_14 Sdz(A)_7:2_15 Sdz(A)_7:2_16 Sdz(A)_7:2_17 Sdz(A)_7:2_18 Sdz(A)_7:2_19 Sdz(A)_7:2_20 Sdz(A)_7:2_21 Sdz(A)_7:2_22 Sdz(A)_7:2_23 Sdz(A)_7:2_24 Sdz(A)_7:2_25 Sdz(A)_7:2_26 Sdz(A)_7:2_27 Sdz(A)_7:2_28 Sdz(A)_7:2_29 Sdz(A)_7:2_30 Sdz(A)_7:2_31
Sdz(A):7:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):7:3 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς αὐτόν Λάλησον δὴ εἰς τὰ ὦτα τοῦ λαοῦ λέγων Τίς δειλὸς καὶ φοβούμενος; ἀποστραφήτω. καὶ ἐξώρμησαν ἀπὸ τοῦ ὄρους τοῦ Γαλααδ καὶ ἀπεστράφησαν ἀπὸ τοῦ λαοῦ εἴκοσι καὶ δύο χιλιάδες, καὶ δέκα χιλιάδες ὑπελείφθησαν.
Sdz(A):7:3 And now speak in the ears of the people, saying, Who is afraid and fearful? let him turn and depart from mount Galaad: and there returned of the people twenty-two thousand, and ten thousand were left. (Judges 7:3 Brenton)
Sdz(A):7:3 Wobec tego tak wołaj do uszu ludu: Ten, który się boi i drży, niech zawróci ku górze Gilead i chroni się». Tak więc odeszło z ludu dwadzieścia dwa tysiące, a pozostało dziesięć tysięcy. (Sdz 7:3 BT_4)
Sdz(A):7:3 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς αὐτόν Λάλησον δὴ εἰς τὰ ὦτα τοῦ λαοῦ λέγων Τίς δειλὸς καὶ φοβούμενος; ἀποστραφήτω. καὶ ἐξώρμησαν ἀπὸ τοῦ ὄρους τοῦ Γαλααδ καὶ ἀπεστράφησαν ἀπὸ τοῦ λαοῦ εἴκοσι καὶ δύο χιλιάδες, καὶ δέκα χιλιάδες ὑπελείφθησαν.
Sdz(A):7:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός αὐτός αὐτή αὐτό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) δή εἰς[1] ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δειλός -ή -όν καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) καί   ἀπό ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό   καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἀπό ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί δέκα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-)
Sdz(A):7:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By mówić Naprawdę Do (+przyspieszenie) Ucho Ludzie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Tchórzliwy (nieśmiały) I też, nawet, mianowicie By bać się By odwracać się od I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie Ikona; dwadzieścia I też, nawet, mianowicie Dwa Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Dziesięć Kilo [jednostka tysiąc] By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z})
Sdz(A):7:3 kai\ ei)=pen ku/rios pro\s au)to/n *la/lEson dE\ ei)s ta\ O)=ta tou= laou= le/gOn *ti/s deilo\s kai\ fobou/menos; a)postrafE/tO. kai\ e)XO/rmEsan a)po\ tou= o)/rous tou= *galaad kai\ a)pestra/fEsan a)po\ tou= laou= ei)/kosi kai\ du/o CHilia/des, kai\ de/ka CHilia/des u(pelei/fTEsan.
Sdz(A):7:3 kai eipen kyrios pros auton lalEson dE eis ta Ota tu lau legOn tis deilos kai fobumenos; apostrafEtO. kai eXOrmEsan apo tu orus tu galaad kai apestrafEsan apo tu lau eikosi kai dyo CHiliades, kai deka CHiliades hypeleifTEsan.
Sdz(A):7:3 C VBI_AAI3S N2_NSM P RD_ASM VA_AAD2S x P RA_APN N3T_APN RA_GSM N2_GSM V1_PAPNSM RI_NSM A1_NSM C V2_PPPNSM VD_APD3S C VAI_AAI3P P RA_GSN N3E_GSN RA_GSM N_GSM C VDI_API3P P RA_GSM N2_GSM M C M N3D_NPF C M N3D_NPF VVI_API3P
Sdz(A):7:3 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to speak indeed into (+acc) the ear the people to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. cowardly (timid) and also, even, namely to fear to turn away from and also, even, namely ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the mount the ć and also, even, namely to turn away from from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the people icon; twenty and also, even, namely two kilo [unit of one thousand] and also, even, namely ten kilo [unit of one thousand] to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of})
Sdz(A):7:3 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) indeed into (+acc) the (nom|acc) ears (nom|acc|voc) the (gen) people (gen) while SAY/TELL-ing (nom) who/what/why (nom) cowardly ([Adj] nom) and while being-FEAR-ed (nom) let-him/her/it-be-TURN-ed-AWAY-FROM! and   away from (+gen) the (gen) mount (gen) the (gen)   and they-were-TURN-ed-AWAY-FROM away from (+gen) the (gen) people (gen) icons (dat); twenty and two (nom, acc, gen) kilos (nom|voc) and ten kilos (nom|voc) they-were-REMAIN-ed
Sdz(A):7:3 Sdz(A)_7:3_1 Sdz(A)_7:3_2 Sdz(A)_7:3_3 Sdz(A)_7:3_4 Sdz(A)_7:3_5 Sdz(A)_7:3_6 Sdz(A)_7:3_7 Sdz(A)_7:3_8 Sdz(A)_7:3_9 Sdz(A)_7:3_10 Sdz(A)_7:3_11 Sdz(A)_7:3_12 Sdz(A)_7:3_13 Sdz(A)_7:3_14 Sdz(A)_7:3_15 Sdz(A)_7:3_16 Sdz(A)_7:3_17 Sdz(A)_7:3_18 Sdz(A)_7:3_19 Sdz(A)_7:3_20 Sdz(A)_7:3_21 Sdz(A)_7:3_22 Sdz(A)_7:3_23 Sdz(A)_7:3_24 Sdz(A)_7:3_25 Sdz(A)_7:3_26 Sdz(A)_7:3_27 Sdz(A)_7:3_28 Sdz(A)_7:3_29 Sdz(A)_7:3_30 Sdz(A)_7:3_31 Sdz(A)_7:3_32 Sdz(A)_7:3_33 Sdz(A)_7:3_34 Sdz(A)_7:3_35 Sdz(A)_7:3_36 Sdz(A)_7:3_37 Sdz(A)_7:3_38
Sdz(A):7:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):7:4 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Γεδεων Ἔτι ὁ λαὸς πολύς· κατάγαγε αὐτοὺς εἰς τὸ ὕδωρ, καὶ δοκιμῶ αὐτούς σοι ἐκεῖ· καὶ ἔσται ὃν ἐὰν εἴπω πρὸς σέ Οὗτος πορεύσεται μετὰ σοῦ, αὐτὸς πορεύσεται μετὰ σοῦ· καὶ ὃν ἐὰν εἴπω σοι ὅτι οὐ πορεύσεται μετὰ σοῦ, αὐτὸς οὐ πορεύσεται μετὰ σοῦ.
Sdz(A):7:4 And the Lord said to Gedeon, The people is yet numerous; bring them down to the water, and I will purge them there for thee: and it shall come to pass that of whomsoever I shall say to thee, This one shall go with thee, even he shall go with thee; and of whomsoever I shall say to thee, This one shall not go with thee, even he shall not go with thee. (Judges 7:4 Brenton)
Sdz(A):7:4 Rzekł Pan do Gedeona: «Jeszcze zbyt liczny jest lud. Zaprowadź go nad wodę, gdzie ci go wypróbuję. Będzie tak: o którym powiem: Ten pójdzie z tobą! - on pójdzie z tobą. O którym zaś powiem: Ten nie pójdzie z tobą! - on nie pójdzie». (Sdz 7:4 BT_4)
Sdz(A):7:4 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Γεδεων Ἔτι λαὸς πολύς· κατάγαγε αὐτοὺς εἰς τὸ ὕδωρ, καὶ δοκιμῶ αὐτούς σοι ἐκεῖ· καὶ ἔσται ὃν ἐὰν εἴπω πρὸς σέ Οὗτος πορεύσεται μετὰ σοῦ, αὐτὸς πορεύσεται μετὰ σοῦ· καὶ ὃν ἐὰν εἴπω σοι ὅτι οὐ πορεύσεται μετὰ σοῦ, αὐτὸς οὐ πορεύσεται μετὰ σοῦ.
Sdz(A):7:4 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Γεδεών, ὁ ἔτι ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ κατ·άγω (κατ+αγ-, κατ+αξ-, κατ+αξ- or 2nd κατ+αγαγ-, -, -, κατ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό καί δοκιμάζω (δοκιμαζ-, δοκιμ(α)·[σ]-/δοκιμα·σ-, δοκιμα·σ-, δεδοκιμα·κ-, δεδοκιμασ-, δοκιμασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐκεῖ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὗτος αὕτη τοῦτο πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Sdz(A):7:4 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Gideon Jeszcze/jeszcze Ludzie Dużo By zniżać przywracał On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Woda I też, nawet, mianowicie By badać On/ona/to/to samo Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Tam I też, nawet, mianowicie By być Kto/, który/, który; by być Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By iść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) On/ona/to/to samo By iść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który; by być Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By mówić/opowiadaj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By iść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By iść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)
Sdz(A):7:4 kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *gedeOn *)/eti o( lao\s polu/s· kata/gage au)tou\s ei)s to\ u(/dOr, kai\ dokimO= au)tou/s soi e)kei=· kai\ e)/stai o(\n e)a\n ei)/pO pro\s se/ *ou(=tos poreu/setai meta\ sou=, au)to\s poreu/setai meta\ sou=· kai\ o(\n e)a\n ei)/pO soi o(/ti ou) poreu/setai meta\ sou=, au)to\s ou) poreu/setai meta\ sou=.
Sdz(A):7:4 kai eipen kyrios pros gedeOn eti ho laos polys· katagage autus eis to hydOr, kai dokimO autus soi ekei· kai estai hon ean eipO pros se hutos poreusetai meta su, autos poreusetai meta su· kai hon ean eipO soi hoti u poreusetai meta su, autos u poreusetai meta su.
Sdz(A):7:4 C VBI_AAI3S N2_NSM P N_ASM C RA_NSM N2_NSM A1_NSM VB_AAD2S RD_APM P RA_ASN N3_ASN C VF2_FAI1S RD_APM RP_DS D C V9_FMI3S RR_ASM C VB_AAS1S P RP_AS RD_NSM VF_FMI3S P RP_GS RD_NSM VF_FMI3S P RP_GS C RR_ASM C VB_AAS1S RP_DS C D VF_FMI3S P RP_GS RD_NSM D VF_FMI3S P RP_GS
Sdz(A):7:4 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Gideon yet/still the people much to bring down brought back he/she/it/same into (+acc) the water and also, even, namely to examine he/she/it/same you; your/yours(sg); to rub worn, rub there and also, even, namely to be who/whom/which; to be if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to go after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) he/she/it/same to go after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely who/whom/which; to be if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to say/tell you; your/yours(sg); to rub worn, rub because/that οὐχ before rough breathing to go after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) he/she/it/same οὐχ before rough breathing to go after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
Sdz(A):7:4 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Gideon (indecl) yet/still the (nom) people (nom) much (nom) do-BRING DOWN-you(sg)! them/same (acc) into (+acc) the (nom|acc) water (nom|acc|voc) and I-will-EXAMINE them/same (acc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) there and he/she/it-will-be who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) if-ever you(sg)-were-SAY/TELL-ed, I-should-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) this (nom) he/she/it-will-be-GO-ed after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/it/same (nom) he/she/it-will-be-GO-ed after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) if-ever you(sg)-were-SAY/TELL-ed, I-should-SAY/TELL you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) because/that not he/she/it-will-be-GO-ed after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/it/same (nom) not he/she/it-will-be-GO-ed after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Sdz(A):7:4 Sdz(A)_7:4_1 Sdz(A)_7:4_2 Sdz(A)_7:4_3 Sdz(A)_7:4_4 Sdz(A)_7:4_5 Sdz(A)_7:4_6 Sdz(A)_7:4_7 Sdz(A)_7:4_8 Sdz(A)_7:4_9 Sdz(A)_7:4_10 Sdz(A)_7:4_11 Sdz(A)_7:4_12 Sdz(A)_7:4_13 Sdz(A)_7:4_14 Sdz(A)_7:4_15 Sdz(A)_7:4_16 Sdz(A)_7:4_17 Sdz(A)_7:4_18 Sdz(A)_7:4_19 Sdz(A)_7:4_20 Sdz(A)_7:4_21 Sdz(A)_7:4_22 Sdz(A)_7:4_23 Sdz(A)_7:4_24 Sdz(A)_7:4_25 Sdz(A)_7:4_26 Sdz(A)_7:4_27 Sdz(A)_7:4_28 Sdz(A)_7:4_29 Sdz(A)_7:4_30 Sdz(A)_7:4_31 Sdz(A)_7:4_32 Sdz(A)_7:4_33 Sdz(A)_7:4_34 Sdz(A)_7:4_35 Sdz(A)_7:4_36 Sdz(A)_7:4_37 Sdz(A)_7:4_38 Sdz(A)_7:4_39 Sdz(A)_7:4_40 Sdz(A)_7:4_41 Sdz(A)_7:4_42 Sdz(A)_7:4_43 Sdz(A)_7:4_44 Sdz(A)_7:4_45 Sdz(A)_7:4_46 Sdz(A)_7:4_47 Sdz(A)_7:4_48 Sdz(A)_7:4_49
Sdz(A):7:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):7:5 καὶ κατεβίβασεν τὸν λαὸν εἰς τὸ ὕδωρ· καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Γεδεων Πᾶς, ὃς ἂν λάψῃ τῇ γλώσσῃ αὐτοῦ ἐκ τοῦ ὕδατος, ὡς ἐὰν λάψῃ ὁ κύων, στήσεις αὐτὸν κατὰ μόνας, καὶ πᾶς, ὃς ἂν κάμψῃ ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτοῦ τοῦ πιεῖν, μεταστήσεις αὐτὸν καθ’ αὑτόν.
Sdz(A):7:5 And he brought the people down to the water; and the Lord said to Gedeon, Whosoever shall lap of the water with his tongue as if a dog should lap, thou shalt set him apart, and also whosoever shall bow down upon his knees to drink. (Judges 7:5 Brenton)
Sdz(A):7:5 Zaprowadził więc lud nad wodę, a Pan rzekł do Gedeona: «Wszystkich, którzy będą wodę chłeptać językiem, podobnie jak pies, pozostawisz po jednej stronie, a tych wszystkich, którzy przy piciu uklękną, pozostawisz po drugiej stronie». (Sdz 7:5 BT_4)
Sdz(A):7:5 καὶ κατεβίβασεν τὸν λαὸν εἰς τὸ ὕδωρ· καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Γεδεων Πᾶς, ὃς ἂν λάψῃ τῇ γλώσσῃ αὐτοῦ ἐκ τοῦ ὕδατος, ὡς ἐὰν λάψῃ κύων, στήσεις αὐτὸν κατὰ μόνας, καὶ πᾶς, ὃς ἂν κάμψῃ ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτοῦ τοῦ πιεῖν, μεταστήσεις αὐτὸν καθ’ αὑτόν.
Sdz(A):7:5 καί κατα·βιβάζω (κατα+βιβαζ-, κατα+βιβα·σ-, κατα+βιβα·σ-, -, -, κατα+βιβασ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Γεδεών, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἄν   ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ὡς ἐάν (εἰ ἄν)   ὁ ἡ τό κύων, κυνός, ὁ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κατά μονή, -ῆς, ἡ; μόνος -η -ον καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἄν κάμπτω (καμπτ-, καμψ-, καμψ-, -, -, καμφ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γόνυ, γόνατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) μεθ·ίστημι (ath. μεθ+ιστ(α)-/ath. μεθ+ιστ(η)-, μετα+στη·σ-, μετα+στη·σ- or 2nd ath. μετα+στ(η)-/ath. μετα+στ(α)-, -, -, μετα+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κατά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ
Sdz(A):7:5 I też, nawet, mianowicie By zniżać Ludzie Do (+przyspieszenie) Woda I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Gideon Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Język przez metonimia, język On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Woda Jak/jak Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Psa łańcuchowego metaph., osób, pies łańcuchowy, opiekuna Luk 16:21; freq. w Mitologii służących, agenci albo czuwający bogów, ???? ?????? ????, orła By powodować stać On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Miejsce by pozostawać; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By kręcić się (kręć się albo kłaniaj się (kolano)) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kolano On/ona/to/to samo By pić By usuwać stać z; zmieniaj pozycję, usuwaj przez zabijanie, stój pośród albo w środku z, c. dat., “???????? µ????????” Il.5.514. On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie
Sdz(A):7:5 kai\ katebi/basen to\n lao\n ei)s to\ u(/dOr· kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *gedeOn *pa=s, o(\s a)/n la/PSE| tE=| glO/ssE| au)tou= e)k tou= u(/datos, O(s e)a\n la/PSE| o( ku/On, stE/seis au)to\n kata\ mo/nas, kai\ pa=s, o(\s a)/n ka/mPSE| e)pi\ ta\ go/nata au)tou= tou= piei=n, metastE/seis au)to\n kaT’ au(to/n.
Sdz(A):7:5 kai katebibasen ton laon eis to hydOr· kai eipen kyrios pros gedeOn pas, hos an laPSE tE glOssE autu ek tu hydatos, hOs ean laPSE ho kyOn, stEseis auton kata monas, kai pas, hos an kamPSE epi ta gonata autu tu piein, metastEseis auton kaT’ hauton.
Sdz(A):7:5 C VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM P RA_ASN N3_ASN C VBI_AAI3S N2_NSM P N_ASM A3_NSM RR_NSM x VA_AAS3S RA_DSF N1S_DSF RD_GSM P RA_GSN N3T_GSN C C VA_AAS3S RA_NSM N3_NSM VF_FAI2S RD_ASM P A1_APF C A3_NSM RR_NSM x VA_AAS3S P RA_APN N3_APN RD_GSM RA_GSN VB_AAN VF_FAI2S RD_ASM P RD_ASM
Sdz(A):7:5 and also, even, namely to bring down the people into (+acc) the water and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Gideon every all, each, every, the whole of who/whom/which ever (if ever) ć the tongue by metonymy, a language he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the water as/like if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] ć the watch-dog metaph., of persons, watch-dog, guardian Luk 16:21; freq. in Mythology of the servants, agents or watchers of the gods, Διὸς πτηνὸς κύων, of the eagle to cause to stand he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing place to stay; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) and also, even, namely every all, each, every, the whole of who/whom/which ever (if ever) to Bend (bend or bow (the knee)) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the knee he/she/it/same the to drink to remove to stand with; change position, remove by killing, stand among or in the midst of, c. dat., “ἑτάροισι μεθίστατο” Il.5.514. he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves
Sdz(A):7:5 and he/she/it-BRING-ed-DOWN the (acc) people (acc) into (+acc) the (nom|acc) water (nom|acc|voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Gideon (indecl) every (nom|voc) who/whom/which (nom) ever   the (dat) tongue (dat) him/it/same (gen) out of (+gen) the (gen) water (gen) as/like if-ever   the (nom) watch-dog (nom) you(sg)-will-CAUSE-TO-STand him/it/same (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) places to stay (acc); sole ([Adj] acc) and every (nom|voc) who/whom/which (nom) ever you(sg)-will-be-BEND-ed, he/she/it-should-BEND, you(sg)-should-be-BEND-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) knees (nom|acc|voc) him/it/same (gen) the (gen) to-will-DRINK, to-DRINK you(sg)-will-REMOVE him/it/same (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) self (acc)
Sdz(A):7:5 Sdz(A)_7:5_1 Sdz(A)_7:5_2 Sdz(A)_7:5_3 Sdz(A)_7:5_4 Sdz(A)_7:5_5 Sdz(A)_7:5_6 Sdz(A)_7:5_7 Sdz(A)_7:5_8 Sdz(A)_7:5_9 Sdz(A)_7:5_10 Sdz(A)_7:5_11 Sdz(A)_7:5_12 Sdz(A)_7:5_13 Sdz(A)_7:5_14 Sdz(A)_7:5_15 Sdz(A)_7:5_16 Sdz(A)_7:5_17 Sdz(A)_7:5_18 Sdz(A)_7:5_19 Sdz(A)_7:5_20 Sdz(A)_7:5_21 Sdz(A)_7:5_22 Sdz(A)_7:5_23 Sdz(A)_7:5_24 Sdz(A)_7:5_25 Sdz(A)_7:5_26 Sdz(A)_7:5_27 Sdz(A)_7:5_28 Sdz(A)_7:5_29 Sdz(A)_7:5_30 Sdz(A)_7:5_31 Sdz(A)_7:5_32 Sdz(A)_7:5_33 Sdz(A)_7:5_34 Sdz(A)_7:5_35 Sdz(A)_7:5_36 Sdz(A)_7:5_37 Sdz(A)_7:5_38 Sdz(A)_7:5_39 Sdz(A)_7:5_40 Sdz(A)_7:5_41 Sdz(A)_7:5_42 Sdz(A)_7:5_43 Sdz(A)_7:5_44 Sdz(A)_7:5_45 Sdz(A)_7:5_46
Sdz(A):7:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):7:6 καὶ ἐγένετο πᾶς ὁ ἀριθμὸς τῶν λαψάντων ἐν τῇ γλώσσῃ αὐτῶν τριακόσιοι ἄνδρες, καὶ πᾶς ὁ ἐπίλοιπος τοῦ λαοῦ ἔκαμψαν ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτῶν τοῦ πιεῖν ὕδωρ.
Sdz(A):7:6 And the number of those that lapped with their hand to their mouth was three hundred men; and all the rest of the people bowed upon their knees to drink water. (Judges 7:6 Brenton)
Sdz(A):7:6 Liczba tych, którzy chłeptali z ręki podnoszonej do ust, wynosiła trzystu mężów. Wszyscy inni pijąc zginali kolana. (Sdz 7:6 BT_4)
Sdz(A):7:6 καὶ ἐγένετο πᾶς ἀριθμὸς τῶν λαψάντων ἐν τῇ γλώσσῃ αὐτῶν τριακόσιοι ἄνδρες, καὶ πᾶς ἐπίλοιπος τοῦ λαοῦ ἔκαμψαν ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτῶν τοῦ πιεῖν ὕδωρ.
Sdz(A):7:6 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀριθμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό   ἐν ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό τρια·κόσιοι -αι -α ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐπί·λοιπος -ον ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ κάμπτω (καμπτ-, καμψ-, καμψ-, -, -, καμφ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γόνυ, γόνατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό
Sdz(A):7:6 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Język przez metonimia, język On/ona/to/to samo Trzysta Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Pozostawaj (jeszcze pozostawaj (pozostawaj dalej), pozostałość, reszta, {odpoczynek {reszta} z}) Ludzie By kręcić się (kręć się albo kłaniaj się (kolano)) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kolano On/ona/to/to samo By pić Woda
Sdz(A):7:6 kai\ e)ge/neto pa=s o( a)riTmo\s tO=n laPSa/ntOn e)n tE=| glO/ssE| au)tO=n triako/sioi a)/ndres, kai\ pa=s o( e)pi/loipos tou= laou= e)/kamPSan e)pi\ ta\ go/nata au)tO=n tou= piei=n u(/dOr.
Sdz(A):7:6 kai egeneto pas ho ariTmos tOn laPSantOn en tE glOssE autOn triakosioi andres, kai pas ho epiloipos tu lau ekamPSan epi ta gonata autOn tu piein hydOr.
Sdz(A):7:6 C VBI_AMI3S A3_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GPM VA_AAPGPM P RA_DSF N1S_DSF RD_GPM A1A_NPM N3_NPM C A3_NSM RA_NSM A1B_NSM RA_GSM N2_GSM VAI_AAI3P P RA_APN N3_APN RD_GPM RA_GSN VB_AAN N3_ASN
Sdz(A):7:6 and also, even, namely to become become, happen every all, each, every, the whole of the number [see arithmetic] the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tongue by metonymy, a language he/she/it/same three hundred man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely every all, each, every, the whole of the Remain (still remain (remain-on), residue, remnant, {the rest of}) the people to Bend (bend or bow (the knee)) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the knee he/she/it/same the to drink water
Sdz(A):7:6 and he/she/it-was-BECOME-ed every (nom|voc) the (nom) number (nom) the (gen)   in/among/by (+dat) the (dat) tongue (dat) them/same (gen) three hundred (nom|voc) men, husbands (nom|voc) and every (nom|voc) the (nom) Remain ([Adj] nom) the (gen) people (gen) they-BEND-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) knees (nom|acc|voc) them/same (gen) the (gen) to-will-DRINK, to-DRINK water (nom|acc|voc)
Sdz(A):7:6 Sdz(A)_7:6_1 Sdz(A)_7:6_2 Sdz(A)_7:6_3 Sdz(A)_7:6_4 Sdz(A)_7:6_5 Sdz(A)_7:6_6 Sdz(A)_7:6_7 Sdz(A)_7:6_8 Sdz(A)_7:6_9 Sdz(A)_7:6_10 Sdz(A)_7:6_11 Sdz(A)_7:6_12 Sdz(A)_7:6_13 Sdz(A)_7:6_14 Sdz(A)_7:6_15 Sdz(A)_7:6_16 Sdz(A)_7:6_17 Sdz(A)_7:6_18 Sdz(A)_7:6_19 Sdz(A)_7:6_20 Sdz(A)_7:6_21 Sdz(A)_7:6_22 Sdz(A)_7:6_23 Sdz(A)_7:6_24 Sdz(A)_7:6_25 Sdz(A)_7:6_26 Sdz(A)_7:6_27
Sdz(A):7:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):7:7 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Γεδεων Ἐν τοῖς τριακοσίοις ἀνδράσιν τοῖς λάψασιν σώσω ὑμᾶς καὶ παραδώσω τὴν Μαδιαμ ἐν χειρί σου, καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἀποτρεχέτω ἀνὴρ εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ.
Sdz(A):7:7 And the Lord said to Gedeon, I will save you by the three hundred men that lapped, and I will give Madiam into thy hand; and all the rest of the people shall go every one to his place. (Judges 7:7 Brenton)
Sdz(A):7:7 Rzekł wówczas Pan do Gedeona: «Przy pomocy tych trzystu mężów, którzy chłeptali wodę językiem, wybawię was i w ręce twoje wydam Madianitów. Wszyscy inni mężowie niech wracają do siebie». (Sdz 7:7 BT_4)
Sdz(A):7:7 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Γεδεων Ἐν τοῖς τριακοσίοις ἀνδράσιν τοῖς λάψασιν σώσω ὑμᾶς καὶ παραδώσω τὴν Μαδιαμ ἐν χειρί σου, καὶ πᾶς λαὸς ἀποτρεχέτω ἀνὴρ εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ.
Sdz(A):7:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Γεδεών, ὁ ἐν ὁ ἡ τό τρια·κόσιοι -αι -α ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό   σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ὁ ἡ τό Μαδιάμ, ὁ ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ   ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):7:7 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Gideon W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Trzysta Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ty I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Midian W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Do (+przyspieszenie) Miejsce On/ona/to/to samo
Sdz(A):7:7 kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *gedeOn *)en toi=s triakosi/ois a)ndra/sin toi=s la/PSasin sO/sO u(ma=s kai\ paradO/sO tE\n *madiam e)n CHeiri/ sou, kai\ pa=s o( lao\s a)potreCHe/tO a)nE\r ei)s to\n to/pon au)tou=.
Sdz(A):7:7 kai eipen kyrios pros gedeOn en tois triakosiois andrasin tois laPSasin sOsO hymas kai paradOsO tEn madiam en CHeiri su, kai pas ho laos apotreCHetO anEr eis ton topon autu.
Sdz(A):7:7 C VBI_AAI3S N2_NSM P N_ASM P RA_DPM A1A_DPM N3_DPM RA_DPM VA_AAPDPM VF_FAI1S RP_AP C VF_FAI1S RA_ASF N_ASF P N3_DSF RP_GS C A3_NSM RA_NSM N2_NSM V1_PAD3S N3_NSM P RA_ASM N2_ASM RD_GSM
Sdz(A):7:7 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Gideon in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the three hundred man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the ć to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save you and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine the Midian in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand you; your/yours(sg) and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people ć man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". into (+acc) the place he/she/it/same
Sdz(A):7:7 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Gideon (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) three hundred (dat) men, husbands (dat) the (dat)   I-will-SAVE, I-should-SAVE you(pl) (acc) and I-will-Hand OVER, I-should-Hand OVER the (acc) Midian (indecl) in/among/by (+dat) hand (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and every (nom|voc) the (nom) people (nom)   man, husband (nom) into (+acc) the (acc) place (acc) him/it/same (gen)
Sdz(A):7:7 Sdz(A)_7:7_1 Sdz(A)_7:7_2 Sdz(A)_7:7_3 Sdz(A)_7:7_4 Sdz(A)_7:7_5 Sdz(A)_7:7_6 Sdz(A)_7:7_7 Sdz(A)_7:7_8 Sdz(A)_7:7_9 Sdz(A)_7:7_10 Sdz(A)_7:7_11 Sdz(A)_7:7_12 Sdz(A)_7:7_13 Sdz(A)_7:7_14 Sdz(A)_7:7_15 Sdz(A)_7:7_16 Sdz(A)_7:7_17 Sdz(A)_7:7_18 Sdz(A)_7:7_19 Sdz(A)_7:7_20 Sdz(A)_7:7_21 Sdz(A)_7:7_22 Sdz(A)_7:7_23 Sdz(A)_7:7_24 Sdz(A)_7:7_25 Sdz(A)_7:7_26 Sdz(A)_7:7_27 Sdz(A)_7:7_28 Sdz(A)_7:7_29 Sdz(A)_7:7_30
Sdz(A):7:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):7:8 καὶ ἔλαβον τὸν ἐπισιτισμὸν τοῦ λαοῦ ἐν τῇ χειρὶ αὐτῶν καὶ τὰς κερατίνας αὐτῶν, καὶ πάντα ἄνδρα Ισραηλ ἐξαπέστειλεν ἄνδρα εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ, τῶν δὲ τριακοσίων ἀνδρῶν ἐκράτησεν. ἡ δὲ παρεμβολὴ Μαδιαμ ἦν ὑποκάτωθεν αὐτοῦ ἐν τῇ κοιλάδι.
Sdz(A):7:8 And they took the provision of the people in their hand, and their horns; and he sent away every man of Israel each to his tent, and he strengthened the three hundred; and the army of Madiam were beneath him in the valley. (Judges 7:8 Brenton)
Sdz(A):7:8 Lud wziął ze sobą żywność i rogi, a Gedeon odesłał mężów izraelskich, każdego do swego namiotu, z wyjątkiem owych trzystu mężów. A obóz Madianitów znajdował się w dolinie poniżej jego stanowiska. (Sdz 7:8 BT_4)
Sdz(A):7:8 καὶ ἔλαβον τὸν ἐπισιτισμὸν τοῦ λαοῦ ἐν τῇ χειρὶ αὐτῶν καὶ τὰς κερατίνας αὐτῶν, καὶ πάντα ἄνδρα Ισραηλ ἐξαπέστειλεν ἄνδρα εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ, τῶν δὲ τριακοσίων ἀνδρῶν ἐκράτησεν. δὲ παρεμβολὴ Μαδιαμ ἦν ὑποκάτωθεν αὐτοῦ ἐν τῇ κοιλάδι.
Sdz(A):7:8 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἐπι·σιτισμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰσραήλ, ὁ ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἰς[1] ὁ ἡ τό σκήνωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δέ τρια·κόσιοι -αι -α ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ὁ ἡ τό δέ παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ Μαδιάμ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό  
Sdz(A):7:8 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Warunki {Zastrzeżenia, Zapasy} Ludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Izrael Do ??? Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Do (+przyspieszenie) Mieszkanie, zamieszkiwanie On/ona/to/to samo zaś Trzysta Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać zaś Obozu obóz, koszary, armia Midian By być On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Sdz(A):7:8 kai\ e)/labon to\n e)pisitismo\n tou= laou= e)n tE=| CHeiri\ au)tO=n kai\ ta\s kerati/nas au)tO=n, kai\ pa/nta a)/ndra *israEl e)Xape/steilen a)/ndra ei)s to\ skE/nOma au)tou=, tO=n de\ triakosi/On a)ndrO=n e)kra/tEsen. E( de\ parembolE\ *madiam E)=n u(poka/tOTen au)tou= e)n tE=| koila/di.
Sdz(A):7:8 kai elabon ton episitismon tu lau en tE CHeiri autOn kai tas keratinas autOn, kai panta andra israEl eXapesteilen andra eis to skEnOma autu, tOn de triakosiOn andrOn ekratEsen. hE de parembolE madiam En hypokatOTen autu en tE koiladi.
Sdz(A):7:8 C VBI_AAI3P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM P RA_DSF N3_DSF RD_GPM C RA_APF N1_APF RD_GPM C A3_ASM N3_ASM N_GSM VAI_AAI3S N3_ASM P RA_ASN N3M_ASN RD_GSM RA_GPM x A1A_GPM N3_GPM VAI_AAI3S RA_NSF x N1_NSF N_GSF V9_IAI3S D RD_GSM P RA_DSF N3D_DSF
Sdz(A):7:8 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the provisions the people in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Israel to ??? man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". into (+acc) the lodging, habitation he/she/it/same the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] three hundred man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] camp camp, barracks, army Midian to be ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć
Sdz(A):7:8 and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed the (acc) provisions (acc) the (gen) people (gen) in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) them/same (gen) and the (acc)   them/same (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) man, husband (acc) Israel (indecl) he/she/it-???-ed man, husband (acc) into (+acc) the (nom|acc) lodging, habitation (nom|acc|voc) him/it/same (gen) the (gen) Yet three hundred (gen) men, husbands (gen) he/she/it-SEIZE/GRAB-ed-HOLD the (nom) Yet camp (nom|voc) Midian (indecl) he/she/it-was   him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat)  
Sdz(A):7:8 Sdz(A)_7:8_1 Sdz(A)_7:8_2 Sdz(A)_7:8_3 Sdz(A)_7:8_4 Sdz(A)_7:8_5 Sdz(A)_7:8_6 Sdz(A)_7:8_7 Sdz(A)_7:8_8 Sdz(A)_7:8_9 Sdz(A)_7:8_10 Sdz(A)_7:8_11 Sdz(A)_7:8_12 Sdz(A)_7:8_13 Sdz(A)_7:8_14 Sdz(A)_7:8_15 Sdz(A)_7:8_16 Sdz(A)_7:8_17 Sdz(A)_7:8_18 Sdz(A)_7:8_19 Sdz(A)_7:8_20 Sdz(A)_7:8_21 Sdz(A)_7:8_22 Sdz(A)_7:8_23 Sdz(A)_7:8_24 Sdz(A)_7:8_25 Sdz(A)_7:8_26 Sdz(A)_7:8_27 Sdz(A)_7:8_28 Sdz(A)_7:8_29 Sdz(A)_7:8_30 Sdz(A)_7:8_31 Sdz(A)_7:8_32 Sdz(A)_7:8_33 Sdz(A)_7:8_34 Sdz(A)_7:8_35 Sdz(A)_7:8_36 Sdz(A)_7:8_37 Sdz(A)_7:8_38 Sdz(A)_7:8_39
Sdz(A):7:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):7:9 καὶ ἐγενήθη ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν κύριος Ἀνάστα κατάβηθι τὸ τάχος ἐντεῦθεν εἰς τὴν παρεμβολήν, ὅτι παρέδωκα αὐτὴν ἐν τῇ χειρί σου·
Sdz(A):7:9 And it came to pass in that night that the Lord said to him, Arise, go down into the camp, for I have delivered it into thy hand. (Judges 7:9 Brenton)
Sdz(A):7:9 Tejże nocy Pan przemówił do niego: «Wstań, a idź do obozu, bo wydałem go w twoje ręce. (Sdz 7:9 BT_4)
Sdz(A):7:9 Καὶ ἐγενήθη ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν κύριος Ἀνάστα κατάβηθι τὸ τάχος ἐντεῦθεν εἰς τὴν παρεμβολήν, ὅτι παρέδωκα αὐτὴν ἐν τῇ χειρί σου·
Sdz(A):7:9 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό τάχο·ς, -ους, τό ἐντεῦ·θεν εἰς[1] ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ὅτι παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Sdz(A):7:9 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Noc Tamto I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych By schodzić Szybkość Stąd Do (+przyspieszenie) Obozu obóz, koszary, armia Ponieważ/tamto By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ty; twój/twój(sg)
Sdz(A):7:9 *kai\ e)genE/TE e)n tE=| nukti\ e)kei/nE| kai\ ei)=pen pro\s au)to\n ku/rios *)ana/sta kata/bETi to\ ta/CHos e)nteu=Ten ei)s tE\n parembolE/n, o(/ti pare/dOka au)tE\n e)n tE=| CHeiri/ sou·
Sdz(A):7:9 kai egenETE en tE nykti ekeinE kai eipen pros auton kyrios anasta katabETi to taCHos enteuTen eis tEn parembolEn, hoti paredOka autEn en tE CHeiri su·
Sdz(A):7:9 C VCI_API3S P RA_DSF N3_DSF RD_DSF C VBI_AAI3S P RD_ASM N2_NSM VH_AAD2S VZ_AAD2S RA_ASN N3E_ASN D P RA_ASF N1_ASF C VAI_AAI1S RD_ASF P RA_DSF N3_DSF RP_GS
Sdz(A):7:9 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the night that and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to stand up put up, raise, resurrect to go down the speed from here into (+acc) the camp camp, barracks, army because/that to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand you; your/yours(sg)
Sdz(A):7:9 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) night (dat) that (dat) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) do-STand-you(sg)-UP! do-GO DOWN-you(sg)! the (nom|acc) speed (nom|acc|voc) from here into (+acc) the (acc) camp (acc) because/that I-Hand OVER-ed her/it/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Sdz(A):7:9 Sdz(A)_7:9_1 Sdz(A)_7:9_2 Sdz(A)_7:9_3 Sdz(A)_7:9_4 Sdz(A)_7:9_5 Sdz(A)_7:9_6 Sdz(A)_7:9_7 Sdz(A)_7:9_8 Sdz(A)_7:9_9 Sdz(A)_7:9_10 Sdz(A)_7:9_11 Sdz(A)_7:9_12 Sdz(A)_7:9_13 Sdz(A)_7:9_14 Sdz(A)_7:9_15 Sdz(A)_7:9_16 Sdz(A)_7:9_17 Sdz(A)_7:9_18 Sdz(A)_7:9_19 Sdz(A)_7:9_20 Sdz(A)_7:9_21 Sdz(A)_7:9_22 Sdz(A)_7:9_23 Sdz(A)_7:9_24 Sdz(A)_7:9_25 Sdz(A)_7:9_26
Sdz(A):7:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):7:10 εἰ δὲ φοβῇ σὺ καταβῆναι, κατάβηθι σὺ καὶ Φαρα τὸ παιδάριόν σου εἰς τὴν παρεμβολὴν
Sdz(A):7:10 And if thou art afraid to go down, go down thou and thy servant Phara into the camp. (Judges 7:10 Brenton)
Sdz(A):7:10 Jeżeli się boisz iść sam, udaj się do obozu z twoim sługą, Purą. (Sdz 7:10 BT_4)
Sdz(A):7:10 εἰ δὲ φοβῇ σὺ καταβῆναι, κατάβηθι σὺ καὶ Φαρα τὸ παιδάριόν σου εἰς τὴν παρεμβολὴν
Sdz(A):7:10 εἰ δέ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί   ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ
Sdz(A):7:10 Jeżeli zaś By bać się Ty By schodzić By schodzić Ty I też, nawet, mianowicie Dziecka/młody niewolnik Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Obozu obóz, koszary, armia
Sdz(A):7:10 ei) de\ fobE=| su\ katabE=nai, kata/bETi su\ kai\ *fara to\ paida/rio/n sou ei)s tE\n parembolE\n
Sdz(A):7:10 ei de fobE sy katabEnai, katabETi sy kai fara to paidarion su eis tEn parembolEn
Sdz(A):7:10 C x V2_PPS2S RP_NS VZ_AAN VZ_AAD2S RP_NS C N_NSM RA_NSN N2N_NSN RP_GS P RA_ASF N1_ASF
Sdz(A):7:10 if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to fear you to go down to go down you and also, even, namely ć the child/young slave you; your/yours(sg) into (+acc) the camp camp, barracks, army
Sdz(A):7:10 if Yet you(sg)-are-being-FEAR-ed, he/she/it-should-be-FEAR-ing, you(sg)-should-be-being-FEAR-ed you(sg) (nom) to-GO DOWN do-GO DOWN-you(sg)! you(sg) (nom) and   the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) camp (acc)
Sdz(A):7:10 Sdz(A)_7:10_1 Sdz(A)_7:10_2 Sdz(A)_7:10_3 Sdz(A)_7:10_4 Sdz(A)_7:10_5 Sdz(A)_7:10_6 Sdz(A)_7:10_7 Sdz(A)_7:10_8 Sdz(A)_7:10_9 Sdz(A)_7:10_10 Sdz(A)_7:10_11 Sdz(A)_7:10_12 Sdz(A)_7:10_13 Sdz(A)_7:10_14 Sdz(A)_7:10_15
Sdz(A):7:10 x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):7:11 καὶ ἀκούσῃ, τί λαλοῦσιν· καὶ μετὰ ταῦτα ἰσχύσουσιν αἱ χεῖρές σου, καὶ καταβήσῃ ἐν τῇ παρεμβολῇ. καὶ κατέβη αὐτὸς καὶ Φαρα τὸ παιδάριον αὐτοῦ εἰς μέρος τῶν πεντήκοντα τῶν ἐν τῇ παρεμβολῇ.
Sdz(A):7:11 And thou shalt hear what they shall say, and afterwards thy hands shall be strong, and thou shalt go down into the camp: and he went down and Phara his servant to the extremity of the companies of fifty, which were in the camp. (Judges 7:11 Brenton)
Sdz(A):7:11 Usłyszysz, co oni mówią. Wzmocnią się potem twoje ręce i ruszysz na obóz». Zszedł więc on i sługa jego, Pura, aż do krańca przednich straży obozu. (Sdz 7:11 BT_4)
Sdz(A):7:11 καὶ ἀκούσῃ, τί λαλοῦσιν· καὶ μετὰ ταῦτα ἰσχύσουσιν αἱ χεῖρές σου, καὶ καταβήσῃ ἐν τῇ παρεμβολῇ. καὶ κατέβη αὐτὸς καὶ Φαρα τὸ παιδάριον αὐτοῦ εἰς μέρος τῶν πεντήκοντα τῶν ἐν τῇ παρεμβολῇ.
Sdz(A):7:11 καί ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί   ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] μέρο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό πεντή·κοντα ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ
Sdz(A):7:11 I też, nawet, mianowicie Niechętny; by słyszeć Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By mówić I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mieć siła Ręka Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By schodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obozu obóz, koszary, armia I też, nawet, mianowicie By schodzić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dziecka/młody niewolnik On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Części/kawałka okolice Pięćdziesiąt W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obozu obóz, koszary, armia
Sdz(A):7:11 kai\ a)kou/sE|, ti/ lalou=sin· kai\ meta\ tau=ta i)sCHu/sousin ai( CHei=re/s sou, kai\ katabE/sE| e)n tE=| parembolE=|. kai\ kate/bE au)to\s kai\ *fara to\ paida/rion au)tou= ei)s me/ros tO=n pentE/konta tO=n e)n tE=| parembolE=|.
Sdz(A):7:11 kai akusE, ti lalusin· kai meta tauta isCHysusin hai CHeires su, kai katabEsE en tE parembolE. kai katebE autos kai fara to paidarion autu eis meros tOn pentEkonta tOn en tE parembolE.
Sdz(A):7:11 C VF_FMI2S RI_ASN V2_PAI3P C P RD_APN VF_FAI3P RA_NPF N3_NPF RP_GS C VF_FMI2S P RA_DSF N1_DSF C VZI_AAI3S RD_NSM C N_NSM RA_NSN N2N_NSN RD_GSM P N3E_ASN RA_GPM M RA_GPM P RA_DSF N1_DSF
Sdz(A):7:11 and also, even, namely unwilling; to hear who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to speak and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to have strength the hand you; your/yours(sg) and also, even, namely to go down in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the camp camp, barracks, army and also, even, namely to go down he/she/it/same and also, even, namely ć the child/young slave he/she/it/same into (+acc) part/piece regions the fifty the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the camp camp, barracks, army
Sdz(A):7:11 and unwilling ([Adj] dat); you(sg)-will-be-HEAR-ed, he/she/it-should-HEAR, you(sg)-should-be-HEAR-ed who/what/why (nom|acc) they-are-SPEAK-ing, while SPEAK-ing (dat) and after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) they-will-HAVE-STRENGTH, going-to-HAVE (fut ptcp) (dat) the (nom) hands (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-be-GO DOWN-ed in/among/by (+dat) the (dat) camp (dat) and he/she/it-GO DOWN-ed he/it/same (nom) and   the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc) him/it/same (gen) into (+acc) part/piece (nom|acc|voc) the (gen) fifty the (gen) in/among/by (+dat) the (dat) camp (dat)
Sdz(A):7:11 Sdz(A)_7:11_1 Sdz(A)_7:11_2 Sdz(A)_7:11_3 Sdz(A)_7:11_4 Sdz(A)_7:11_5 Sdz(A)_7:11_6 Sdz(A)_7:11_7 Sdz(A)_7:11_8 Sdz(A)_7:11_9 Sdz(A)_7:11_10 Sdz(A)_7:11_11 Sdz(A)_7:11_12 Sdz(A)_7:11_13 Sdz(A)_7:11_14 Sdz(A)_7:11_15 Sdz(A)_7:11_16 Sdz(A)_7:11_17 Sdz(A)_7:11_18 Sdz(A)_7:11_19 Sdz(A)_7:11_20 Sdz(A)_7:11_21 Sdz(A)_7:11_22 Sdz(A)_7:11_23 Sdz(A)_7:11_24 Sdz(A)_7:11_25 Sdz(A)_7:11_26 Sdz(A)_7:11_27 Sdz(A)_7:11_28 Sdz(A)_7:11_29 Sdz(A)_7:11_30 Sdz(A)_7:11_31 Sdz(A)_7:11_32
Sdz(A):7:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):7:12 καὶ Μαδιαμ καὶ Αμαληκ καὶ πάντες οἱ υἱοὶ ἀνατολῶν παρεμβεβλήκεισαν ἐν τῇ κοιλάδι ὡς ἀκρὶς εἰς πλῆθος, καὶ ταῖς καμήλοις αὐτῶν οὐκ ἦν ἀριθμός, ἀλλ’ ἦσαν ὥσπερ ἡ ἄμμος ἡ ἐπὶ τὸ χεῖλος τῆς θαλάσσης εἰς πλῆθος.
Sdz(A):7:12 And Madiam and Amalec and all the children of the east were scattered in the valley, as the locust for multitude; and there was no number to their camels, but they were as the sand on the seashore for multitude. (Judges 7:12 Brenton)
Sdz(A):7:12 Madianici, Amalekici i cały lud ze Wschodu leżeli w dolinie, zebrani tak licznie jak szarańcza. Wielbłądów ich było bez liczby - jak piasku nad brzegiem morskim. (Sdz 7:12 BT_4)
Sdz(A):7:12 καὶ Μαδιαμ καὶ Αμαληκ καὶ πάντες οἱ υἱοὶ ἀνατολῶν παρεμβεβλήκεισαν ἐν τῇ κοιλάδι ὡς ἀκρὶς εἰς πλῆθος, καὶ ταῖς καμήλοις αὐτῶν οὐκ ἦν ἀριθμός, ἀλλ’ ἦσαν ὥσπερ ἄμμος ἐπὶ τὸ χεῖλος τῆς θαλάσσης εἰς πλῆθος.
Sdz(A):7:12 καί Μαδιάμ, ὁ καί   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἀνατολή, -ῆς, ἡ παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό   ὡς ἀκρί[δ]ς, -ίδος, ἡ εἰς[1] πλῆθο·ς, -ους, τό καί ὁ ἡ τό κάμηλος, -ου, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀριθμός, -οῦ, ὁ ἀλλά εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὥσ·περ ὁ ἡ τό ἄμμος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ εἰς[1] πλῆθο·ς, -ους, τό
Sdz(A):7:12 I też, nawet, mianowicie Midian I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh By stanąć obozem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jak/jak Szarańcza Do (+przyspieszenie) Los (mnóstwo ) I też, nawet, mianowicie Wielbłąd On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By być Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Ale By być Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Piasek Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Warga Morze Do (+przyspieszenie) Los (mnóstwo )
Sdz(A):7:12 kai\ *madiam kai\ *amalEk kai\ pa/ntes oi( ui(oi\ a)natolO=n parembeblE/keisan e)n tE=| koila/di O(s a)kri\s ei)s plE=Tos, kai\ tai=s kamE/lois au)tO=n ou)k E)=n a)riTmo/s, a)ll’ E)=san O(/sper E( a)/mmos E( e)pi\ to\ CHei=los tE=s Tala/ssEs ei)s plE=Tos.
Sdz(A):7:12 kai madiam kai amalEk kai pantes hoi hyioi anatolOn parembeblEkeisan en tE koiladi hOs akris eis plETos, kai tais kamElois autOn uk En ariTmos, all’ Esan hOsper hE ammos hE epi to CHeilos tEs TalassEs eis plETos.
Sdz(A):7:12 C N_NSF C N_NSM C A3_NPM RA_NPM N2_NPM N1_GPF VXI_YAI3P P RA_DSF N3D_DSF C N3D_NSF P N3E_ASN C RA_DPF N2_DPF RD_GPM D V9_IAI3S N2_NSM C V9_IAI3P D RA_NSF N2_NSF RA_NSF P RA_ASN N3E_ASN RA_GSF N1S_GSF P N3E_ASN
Sdz(A):7:12 and also, even, namely Midian and also, even, namely ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the son east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh to encamp in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć as/like locust into (+acc) lot (multitude ) and also, even, namely the camel he/she/it/same οὐχ before rough breathing to be number [see arithmetic] but to be just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" the sand the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the lip the sea into (+acc) lot (multitude )
Sdz(A):7:12 and Midian (indecl) and   and all (nom|voc) the (nom) sons (nom|voc) risig of the east dawns (gen) they-had-ENCAMP-ed in/among/by (+dat) the (dat)   as/like locust (nom) into (+acc) lot (nom|acc|voc) and the (dat) camels (dat) them/same (gen) not he/she/it-was number (nom) but they-were just as the (nom) sand (nom) the (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) lip (nom|acc|voc) the (gen) sea (gen) into (+acc) lot (nom|acc|voc)
Sdz(A):7:12 Sdz(A)_7:12_1 Sdz(A)_7:12_2 Sdz(A)_7:12_3 Sdz(A)_7:12_4 Sdz(A)_7:12_5 Sdz(A)_7:12_6 Sdz(A)_7:12_7 Sdz(A)_7:12_8 Sdz(A)_7:12_9 Sdz(A)_7:12_10 Sdz(A)_7:12_11 Sdz(A)_7:12_12 Sdz(A)_7:12_13 Sdz(A)_7:12_14 Sdz(A)_7:12_15 Sdz(A)_7:12_16 Sdz(A)_7:12_17 Sdz(A)_7:12_18 Sdz(A)_7:12_19 Sdz(A)_7:12_20 Sdz(A)_7:12_21 Sdz(A)_7:12_22 Sdz(A)_7:12_23 Sdz(A)_7:12_24 Sdz(A)_7:12_25 Sdz(A)_7:12_26 Sdz(A)_7:12_27 Sdz(A)_7:12_28 Sdz(A)_7:12_29 Sdz(A)_7:12_30 Sdz(A)_7:12_31 Sdz(A)_7:12_32 Sdz(A)_7:12_33 Sdz(A)_7:12_34 Sdz(A)_7:12_35 Sdz(A)_7:12_36 Sdz(A)_7:12_37
Sdz(A):7:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):7:13 καὶ εἰσῆλθεν Γεδεων, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἐξηγεῖτο τῷ πλησίον αὐτοῦ τὸ ἐνύπνιον καὶ εἶπεν Ἰδοὺ τὸ ἐνύπνιον, ὃ ἠνυπνιάσθην, καὶ ἰδοὺ μαγὶς ἄρτου κριθίνου κυλιομένη ἐν τῇ παρεμβολῇ Μαδιαμ καὶ ἦλθεν ἕως τῆς σκηνῆς Μαδιαμ καὶ ἐπάταξεν αὐτὴν καὶ κατέστρεψεν αὐτήν, καὶ ἔπεσεν ἡ σκηνή.
Sdz(A):7:13 And Gedeon came, and behold a man was relating to his neighbour a dream, and he said, Behold, I have dreamed a dream, and behold, a cake of barley bread rolling into the camp of Madiam, and it came as far as a tent, and smote it, and it fell, and it turned it up, and the tent fell. (Judges 7:13 Brenton)
Sdz(A):7:13 Gdy Gedeon zbliżył się do tego miejsca, właśnie mąż pewien opowiadał swemu towarzyszowi sen. Mówił on: «Oto miałem sen. Zdawało mi się, że bochen chleba jęczmiennego przytoczył się do obozu Madianitów, dosięgnął namiotu, uderzył w niego powodując upadek, wywrócił go do góry dołem, tak że namiot upadł». (Sdz 7:13 BT_4)
Sdz(A):7:13 καὶ εἰσῆλθεν Γεδεων, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἐξηγεῖτο τῷ πλησίον αὐτοῦ τὸ ἐνύπνιον καὶ εἶπεν Ἰδοὺ τὸ ἐνύπνιον, ἠνυπνιάσθην, καὶ ἰδοὺ μαγὶς ἄρτου κριθίνου κυλιομένη ἐν τῇ παρεμβολῇ Μαδιαμ καὶ ἦλθεν ἕως τῆς σκηνῆς Μαδιαμ καὶ ἐπάταξεν αὐτὴν καὶ κατέστρεψεν αὐτήν, καὶ ἔπεσεν σκηνή.
Sdz(A):7:13 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) Γεδεών, ὁ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐξ·ηγέομαι (εξ+ηγ(ε)-, εξ+ηγη·σ-, εξ+ηγη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ ἐν·υπνιάζομαι (εν+υπνιαζ-, -, εν+υπνια·σ-/ενυπνια·σ-, -, -, εν+υπνιασ·θ-/ενυπνιασ·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)   ἄρτος, -ου, ὁ κρίθινος -η -ον κυλίω (κυλι-, -, κυλι·σ-, -, -, κυλισ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ Μαδιάμ, ὁ καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) Μαδιάμ, ὁ καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί κατα·στρέφω (κατα+στρεφ-, κατα+στρεψ-, κατα+στρεψ-, -, κατ+εστραφ-, κατα+στραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό σκῆνο·ς, -ους, τό (See also σκηνή); σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος)
Sdz(A):7:13 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Gideon I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By objaśniać [zobacz egzegezę, egzegezę] głównie, by prowadzić poza. wtórnie, by objaśniać, to jest, oświadczać albo opisywać i, w tak robieniu, by prowadzić inni przez opowiadanie tak , że oni mogą doświadczać sprawy również. Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo Sen I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Sen Kto/, który/, który By śnić I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Jęczmień By toczyć się ???????????? Rolka, rolka, czołgają się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obozu obóz, koszary, armia Midian I też, nawet, mianowicie By przychodzić Aż; świtaj Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Midian I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Namiot; namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan
Sdz(A):7:13 kai\ ei)sE=lTen *gedeOn, kai\ i)dou\ a)nE\r e)XEgei=to tO=| plEsi/on au)tou= to\ e)nu/pnion kai\ ei)=pen *)idou\ to\ e)nu/pnion, o(\ E)nupnia/sTEn, kai\ i)dou\ magi\s a)/rtou kriTi/nou kuliome/nE e)n tE=| parembolE=| *madiam kai\ E)=lTen e(/Os tE=s skEnE=s *madiam kai\ e)pa/taXen au)tE\n kai\ kate/strePSen au)tE/n, kai\ e)/pesen E( skEnE/.
Sdz(A):7:13 kai eisElTen gedeOn, kai idu anEr eXEgeito tO plEsion autu to enypnion kai eipen idu to enypnion, ho EnypniasTEn, kai idu magis artu kriTinu kyliomenE en tE parembolE madiam kai ElTen heOs tEs skEnEs madiam kai epataXen autEn kai katestrePSen autEn, kai epesen hE skEnE.
Sdz(A):7:13 C VBI_AAI3S N_NSM C I N3_NSM V2I_IMI3S RA_DSM D RD_GSM RA_ASN N2N_ASN C VBI_AAI3S I RA_ASN N2N_ASN RR_ASN VSI_API1S C I N3D_NSF N2_GSM A1_GSM V1_PMPNSF P RA_DSF N1_DSF N_GSF C VBI_AAI3S P RA_GSF N1_GSF N_GSF C VAI_AAI3S RD_ASF C VAI_AAI3S RD_ASF C VAI_AAI3S RA_NSF N1_NSF
Sdz(A):7:13 and also, even, namely to enter Gideon and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to expound [see exegesis, exegete] primarily, to lead the way out. secondarily, to expound, i.e., declare or describe and, in so doing, to lead others through the narrative so that they may experience the matter too. the neighbor one near, close to; near he/she/it/same the dream and also, even, namely to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the dream who/whom/which to dream and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. barley to roll κυλίωεκυλειε trundle, truckle, grovel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the camp camp, barracks, army Midian and also, even, namely to come until; dawn the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth Midian and also, even, namely to smite he/she/it/same and also, even, namely to ??? he/she/it/same and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. the tent; tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth
Sdz(A):7:13 and he/she/it-ENTER-ed Gideon (indecl) and be-you(sg)-SEE-ed! man, husband (nom) he/she/it-was-being-EXPOUND-ed the (dat) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) the (nom|acc) dream (nom|acc|voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed be-you(sg)-SEE-ed! the (nom|acc) dream (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) I-was-DREAM-ed and be-you(sg)-SEE-ed!   bread (gen) barley ([Adj] gen) while being-TO ROLL-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) camp (dat) Midian (indecl) and he/she/it-COME-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) tent (gen) Midian (indecl) and he/she/it-SMITE-ed her/it/same (acc) and he/she/it-???-ed her/it/same (acc) and he/she/it-FALL-ed the (nom) tents (nom|acc|voc); tent (nom|voc)
Sdz(A):7:13 Sdz(A)_7:13_1 Sdz(A)_7:13_2 Sdz(A)_7:13_3 Sdz(A)_7:13_4 Sdz(A)_7:13_5 Sdz(A)_7:13_6 Sdz(A)_7:13_7 Sdz(A)_7:13_8 Sdz(A)_7:13_9 Sdz(A)_7:13_10 Sdz(A)_7:13_11 Sdz(A)_7:13_12 Sdz(A)_7:13_13 Sdz(A)_7:13_14 Sdz(A)_7:13_15 Sdz(A)_7:13_16 Sdz(A)_7:13_17 Sdz(A)_7:13_18 Sdz(A)_7:13_19 Sdz(A)_7:13_20 Sdz(A)_7:13_21 Sdz(A)_7:13_22 Sdz(A)_7:13_23 Sdz(A)_7:13_24 Sdz(A)_7:13_25 Sdz(A)_7:13_26 Sdz(A)_7:13_27 Sdz(A)_7:13_28 Sdz(A)_7:13_29 Sdz(A)_7:13_30 Sdz(A)_7:13_31 Sdz(A)_7:13_32 Sdz(A)_7:13_33 Sdz(A)_7:13_34 Sdz(A)_7:13_35 Sdz(A)_7:13_36 Sdz(A)_7:13_37 Sdz(A)_7:13_38 Sdz(A)_7:13_39 Sdz(A)_7:13_40 Sdz(A)_7:13_41 Sdz(A)_7:13_42 Sdz(A)_7:13_43 Sdz(A)_7:13_44 Sdz(A)_7:13_45
Sdz(A):7:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):7:14 καὶ ἀπεκρίθη ὁ πλησίον αὐτοῦ καὶ εἶπεν Οὐκ ἔστιν αὕτη ἀλλ’ ἢ ῥομφαία Γεδεων υἱοῦ Ιωας ἀνδρὸς Ισραηλ· παρέδωκεν κύριος ἐν χειρὶ αὐτοῦ τὴν Μαδιαμ καὶ πᾶσαν τὴν παρεμβολήν.
Sdz(A):7:14 And his neighbour answered and said, This is none other than the sword of Gedeon, son of Joas, a man of Israel: God has delivered Madiam and all the host into his hand. (Judges 7:14 Brenton)
Sdz(A):7:14 Odpowiedział mu jego towarzysz mówiąc: «Nie może to być nic innego, jak miecz Gedeona, syna Joasza, Izraelity. Bóg w jego ręce wydał Madianitów i cały obóz». (Sdz 7:14 BT_4)
Sdz(A):7:14 καὶ ἀπεκρίθη πλησίον αὐτοῦ καὶ εἶπεν Οὐκ ἔστιν αὕτη ἀλλ’ ῥομφαία Γεδεων υἱοῦ Ιωας ἀνδρὸς Ισραηλ· παρέδωκεν κύριος ἐν χειρὶ αὐτοῦ τὴν Μαδιαμ καὶ πᾶσαν τὴν παρεμβολήν.
Sdz(A):7:14 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ἀλλά ἤ[1] ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) Γεδεών, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰσραήλ, ὁ παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Μαδιάμ, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ
Sdz(A):7:14 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By być To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ale Albo Szpada Gideon Syn Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Izrael By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo Midian I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Obozu obóz, koszary, armia
Sdz(A):7:14 kai\ a)pekri/TE o( plEsi/on au)tou= kai\ ei)=pen *ou)k e)/stin au(/tE a)ll’ E)\ r(omfai/a *gedeOn ui(ou= *iOas a)ndro\s *israEl· pare/dOken ku/rios e)n CHeiri\ au)tou= tE\n *madiam kai\ pa=san tE\n parembolE/n.
Sdz(A):7:14 kai apekriTE ho plEsion autu kai eipen uk estin hautE all’ E romfaia gedeOn hyiu iOas andros israEl· paredOken kyrios en CHeiri autu tEn madiam kai pasan tEn parembolEn.
Sdz(A):7:14 C VCI_API3S RA_NSM D RD_GSM C VBI_AAI3S D V9_PAI3S RD_NSF C C N1A_NSF N_GSM N2_GSM N_GSM N3_GSM N_GSM VAI_AAI3S N2_NSM P N3_DSF RD_GSM RA_ASF N_ASF C A1S_ASF RA_ASF N1_ASF
Sdz(A):7:14 and also, even, namely to answer the neighbor one near, close to; near he/she/it/same and also, even, namely to say/tell οὐχ before rough breathing to be this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] but or sword Gideon son ć man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Israel to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand he/she/it/same the Midian and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the camp camp, barracks, army
Sdz(A):7:14 and he/she/it-was-ANSWER-ed the (nom) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed not he/she/it-is this (nom) but or sword (nom|voc) Gideon (indecl) son (gen)   man, husband (gen) Israel (indecl) he/she/it-Hand OVER-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) hand (dat) him/it/same (gen) the (acc) Midian (indecl) and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) camp (acc)
Sdz(A):7:14 Sdz(A)_7:14_1 Sdz(A)_7:14_2 Sdz(A)_7:14_3 Sdz(A)_7:14_4 Sdz(A)_7:14_5 Sdz(A)_7:14_6 Sdz(A)_7:14_7 Sdz(A)_7:14_8 Sdz(A)_7:14_9 Sdz(A)_7:14_10 Sdz(A)_7:14_11 Sdz(A)_7:14_12 Sdz(A)_7:14_13 Sdz(A)_7:14_14 Sdz(A)_7:14_15 Sdz(A)_7:14_16 Sdz(A)_7:14_17 Sdz(A)_7:14_18 Sdz(A)_7:14_19 Sdz(A)_7:14_20 Sdz(A)_7:14_21 Sdz(A)_7:14_22 Sdz(A)_7:14_23 Sdz(A)_7:14_24 Sdz(A)_7:14_25 Sdz(A)_7:14_26 Sdz(A)_7:14_27 Sdz(A)_7:14_28 Sdz(A)_7:14_29
Sdz(A):7:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):7:15 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν Γεδεων τὴν διήγησιν τοῦ ἐνυπνίου καὶ τὴν σύγκρισιν αὐτοῦ, καὶ προσεκύνησεν κύριον καὶ ἐπέστρεψεν εἰς τὴν παρεμβολὴν Ισραηλ καὶ εἶπεν Ἀνάστητε, ὅτι παρέδωκεν κύριος ἐν χερσὶν ὑμῶν τὴν παρεμβολὴν Μαδιαμ.
Sdz(A):7:15 And it came to pass when Gedeon heard the account of the dream and the interpretation of it, that he worshipped the Lord, and returned to the camp of Israel, and said, Rise, for the Lord has delivered the camp of Madiam into our hand. (Judges 7:15 Brenton)
Sdz(A):7:15 Kiedy Gedeon usłyszał opowiadanie o śnie i jego wyjaśnienie, oddał pokłon Bogu, a wróciwszy do obozu izraelskiego rzekł: «Powstańcie! Oto Pan wydał w ręce wasze obóz Madianitów». (Sdz 7:15 BT_4)
Sdz(A):7:15 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν Γεδεων τὴν διήγησιν τοῦ ἐνυπνίου καὶ τὴν σύγκρισιν αὐτοῦ, καὶ προσεκύνησεν κύριον καὶ ἐπέστρεψεν εἰς τὴν παρεμβολὴν Ισραηλ καὶ εἶπεν Ἀνάστητε, ὅτι παρέδωκεν κύριος ἐν χερσὶν ὑμῶν τὴν παρεμβολὴν Μαδιαμ.
Sdz(A):7:15 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) Γεδεών, ὁ ὁ ἡ τό δι·ήγησις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὅτι παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ Μαδιάμ, ὁ
Sdz(A):7:15 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By słyszeć Gideon Gawędziarski Sen I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Do (+przyspieszenie) Obozu obóz, koszary, armia Izrael I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Ponieważ/tamto By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ty Obozu obóz, koszary, armia Midian
Sdz(A):7:15 kai\ e)ge/neto O(s E)/kousen *gedeOn tE\n diE/gEsin tou= e)nupni/ou kai\ tE\n su/gkrisin au)tou=, kai\ proseku/nEsen ku/rion kai\ e)pe/strePSen ei)s tE\n parembolE\n *israEl kai\ ei)=pen *)ana/stEte, o(/ti pare/dOken ku/rios e)n CHersi\n u(mO=n tE\n parembolE\n *madiam.
Sdz(A):7:15 kai egeneto hOs Ekusen gedeOn tEn diEgEsin tu enypniu kai tEn synkrisin autu, kai prosekynEsen kyrion kai epestrePSen eis tEn parembolEn israEl kai eipen anastEte, hoti paredOken kyrios en CHersin hymOn tEn parembolEn madiam.
Sdz(A):7:15 C VBI_AMI3S C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASF N3I_ASF RA_GSN N2N_GSN C RA_ASF N3I_ASF RD_GSM C VAI_AAI3S N2_ASM C VAI_AAI3S P RA_ASF N1_ASF N_GSM C VBI_AAI3S VH_AAD2P C VAI_AAI3S N2_NSM P N3_DPF RP_GP RA_ASF N1_ASF N_GSF
Sdz(A):7:15 and also, even, namely to become become, happen as/like to hear Gideon the narrative the dream and also, even, namely the ć he/she/it/same and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to turn around into (+acc) the camp camp, barracks, army Israel and also, even, namely to say/tell to stand up put up, raise, resurrect because/that to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand you the camp camp, barracks, army Midian
Sdz(A):7:15 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like he/she/it-HEAR-ed Gideon (indecl) the (acc) narrative (acc) the (gen) dream (gen) and the (acc)   him/it/same (gen) and he/she/it-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-TURN-ed-AROUND into (+acc) the (acc) camp (acc) Israel (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed do-STand-you(pl)-UP!, you(pl)-should-STand-UP because/that he/she/it-Hand OVER-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) hands (dat) you(pl) (gen) the (acc) camp (acc) Midian (indecl)
Sdz(A):7:15 Sdz(A)_7:15_1 Sdz(A)_7:15_2 Sdz(A)_7:15_3 Sdz(A)_7:15_4 Sdz(A)_7:15_5 Sdz(A)_7:15_6 Sdz(A)_7:15_7 Sdz(A)_7:15_8 Sdz(A)_7:15_9 Sdz(A)_7:15_10 Sdz(A)_7:15_11 Sdz(A)_7:15_12 Sdz(A)_7:15_13 Sdz(A)_7:15_14 Sdz(A)_7:15_15 Sdz(A)_7:15_16 Sdz(A)_7:15_17 Sdz(A)_7:15_18 Sdz(A)_7:15_19 Sdz(A)_7:15_20 Sdz(A)_7:15_21 Sdz(A)_7:15_22 Sdz(A)_7:15_23 Sdz(A)_7:15_24 Sdz(A)_7:15_25 Sdz(A)_7:15_26 Sdz(A)_7:15_27 Sdz(A)_7:15_28 Sdz(A)_7:15_29 Sdz(A)_7:15_30 Sdz(A)_7:15_31 Sdz(A)_7:15_32 Sdz(A)_7:15_33 Sdz(A)_7:15_34
Sdz(A):7:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):7:16 καὶ διεῖλεν τοὺς τριακοσίους ἄνδρας τρεῖς ἀρχὰς καὶ ἔδωκεν κερατίνας ἐν χειρὶ πάντων καὶ ὑδρίας κενὰς καὶ λαμπάδας ἐν μέσῳ τῶν ὑδριῶν
Sdz(A):7:16 And he divided the three hundred men into three companies, and put horns in the hands of all, and empty pitchers, and torches in the pitchers: (Judges 7:16 Brenton)
Sdz(A):7:16 Wówczas Gedeon rozdzielił owych trzystu mężów na trzy hufce, dał każdemu z nich do ręki rogi i puste dzbany, a w nich pochodnie. (Sdz 7:16 BT_4)
Sdz(A):7:16 καὶ διεῖλεν τοὺς τριακοσίους ἄνδρας τρεῖς ἀρχὰς καὶ ἔδωκεν κερατίνας ἐν χειρὶ πάντων καὶ ὑδρίας κενὰς καὶ λαμπάδας ἐν μέσῳ τῶν ὑδριῶν
Sdz(A):7:16 καί δι·αιρέω (δι+αιρ(ε)-, δι+ελ(ε)·[σ]-, δι+ελ·[σ]- or 2nd δι+ελ-, -, δι+ῃρη-, δι+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό τρια·κόσιοι -αι -α ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἀρχή, -ῆς, ἡ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)   ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί ὑδρία, -ας, ἡ κενός -ή -όν καί λαμπά[δ]ς, -άδος, ἡ (cf. λύχνος and φανός) ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό ὑδρία, -ας, ἡ
Sdz(A):7:16 I też, nawet, mianowicie By dzielić się (przydziel, rozdzielaj się, rozdzielaj) Trzysta Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Trzy Początek I też, nawet, mianowicie By dawać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie Wody słój Pusty/pozbawiony I też, nawet, mianowicie Lampa W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Wody słój
Sdz(A):7:16 kai\ diei=len tou\s triakosi/ous a)/ndras trei=s a)rCHa\s kai\ e)/dOken kerati/nas e)n CHeiri\ pa/ntOn kai\ u(dri/as kena\s kai\ lampa/das e)n me/sO| tO=n u(driO=n
Sdz(A):7:16 kai dieilen tus triakosius andras treis arCHas kai edOken keratinas en CHeiri pantOn kai hydrias kenas kai lampadas en mesO tOn hydriOn
Sdz(A):7:16 C VBI_AAI3S RA_APM A1A_APM N3_APM A3_APF N1_APF C VAI_AAI3S N1_APF P N3_DSF A3_GPM C N1A_APF A1_APF C N3D_APF P A1_DSN RA_GPF N1A_GPF
Sdz(A):7:16 and also, even, namely to divide (apportion, separate, distribute) the three hundred man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". three beginning and also, even, namely to give ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand every all, each, every, the whole of and also, even, namely water jar empty/devoid and also, even, namely lamp in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the water jar
Sdz(A):7:16 and he/she/it-DIVIDE-ed the (acc) three hundred (acc) men, husbands (acc) three (acc, nom) beginnings (acc) and he/she/it-GIVE-ed   in/among/by (+dat) hand (dat) all (gen) and water jar (gen), water jars (acc) empty/devoid ([Adj] acc) and lamps (acc) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) water jars (gen)
Sdz(A):7:16 Sdz(A)_7:16_1 Sdz(A)_7:16_2 Sdz(A)_7:16_3 Sdz(A)_7:16_4 Sdz(A)_7:16_5 Sdz(A)_7:16_6 Sdz(A)_7:16_7 Sdz(A)_7:16_8 Sdz(A)_7:16_9 Sdz(A)_7:16_10 Sdz(A)_7:16_11 Sdz(A)_7:16_12 Sdz(A)_7:16_13 Sdz(A)_7:16_14 Sdz(A)_7:16_15 Sdz(A)_7:16_16 Sdz(A)_7:16_17 Sdz(A)_7:16_18 Sdz(A)_7:16_19 Sdz(A)_7:16_20 Sdz(A)_7:16_21 Sdz(A)_7:16_22
Sdz(A):7:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):7:17 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἀπ ἐμοῦ ὄψεσθε καὶ οὕτως ποιήσετε· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ εἰσπορεύομαι ἐν μέσῳ τῆς παρεμβολῆς, καὶ ἔσται ὡς ἐὰν ποιήσω, οὕτως ποιήσετε·
Sdz(A):7:17 and he said to them, Ye shall look at me, and so shall ye do; and behold, I will go into the beginning of the host, and it shall come to pass that as I do, so shall ye do. (Judges 7:17 Brenton)
Sdz(A):7:17 «Patrzcie na mnie - rzekł im - i czyńcie to samo, co ja. Oto ja dojdę do krańca obozu, a co ja będę czynić, i wy czyńcie. (Sdz 7:17 BT_4)
Sdz(A):7:17 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἀπ ἐμοῦ ὄψεσθε καὶ οὕτως ποιήσετε· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ εἰσπορεύομαι ἐν μέσῳ τῆς παρεμβολῆς, καὶ ἔσται ὡς ἐὰν ποιήσω, οὕτως ποιήσετε·
Sdz(A):7:17 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς ἐάν (εἰ ἄν) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Sdz(A):7:17 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By wchodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Obozu obóz, koszary, armia I też, nawet, mianowicie By być Jak/jak Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By czynić/rób thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób
Sdz(A):7:17 kai\ ei)=pen pro\s au)tou/s *)ap e)mou= o)/PSesTe kai\ ou(/tOs poiE/sete· kai\ i)dou\ e)gO\ ei)sporeu/omai e)n me/sO| tE=s parembolE=s, kai\ e)/stai O(s e)a\n poiE/sO, ou(/tOs poiE/sete·
Sdz(A):7:17 kai eipen pros autus ap emu oPSesTe kai hutOs poiEsete· kai idu egO eisporeuomai en mesO tEs parembolEs, kai estai hOs ean poiEsO, hutOs poiEsete·
Sdz(A):7:17 C VBI_AAI3S P RD_APM P RP_GS VF_FMI2P C D VF_FAI2P C I RP_NS V1_PMI1S P A1_DSN RA_GSF N1_GSF C VF_FMI3S C C VA_AAS1S D VF_FAI2P
Sdz(A):7:17 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to enter in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the camp camp, barracks, army and also, even, namely to be as/like if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to do/make thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make
Sdz(A):7:17 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) you(pl)-will-be-SEE-ed and thusly/like this you(pl)-will-DO/MAKE and be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-being-ENTER-ed in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) camp (gen) and he/she/it-will-be as/like if-ever I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE thusly/like this you(pl)-will-DO/MAKE
Sdz(A):7:17 Sdz(A)_7:17_1 Sdz(A)_7:17_2 Sdz(A)_7:17_3 Sdz(A)_7:17_4 Sdz(A)_7:17_5 Sdz(A)_7:17_6 Sdz(A)_7:17_7 Sdz(A)_7:17_8 Sdz(A)_7:17_9 Sdz(A)_7:17_10 Sdz(A)_7:17_11 Sdz(A)_7:17_12 Sdz(A)_7:17_13 Sdz(A)_7:17_14 Sdz(A)_7:17_15 Sdz(A)_7:17_16 Sdz(A)_7:17_17 Sdz(A)_7:17_18 Sdz(A)_7:17_19 Sdz(A)_7:17_20 Sdz(A)_7:17_21 Sdz(A)_7:17_22 Sdz(A)_7:17_23 Sdz(A)_7:17_24 Sdz(A)_7:17_25
Sdz(A):7:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):7:18 καὶ σαλπιῶ τῇ κερατίνῃ ἐγὼ καὶ πάντες οἱ μετ’ ἐμοῦ, καὶ σαλπιεῖτε ταῖς κερατίναις καὶ ὑμεῖς κύκλῳ τῆς παρεμβολῆς καὶ ἐρεῖτε Τῷ κυρίῳ καὶ τῷ Γεδεων.
Sdz(A):7:18 And I will sound with the horn, and all ye with me shall sound with the horn round about the whole camp, and ye shall say, For the Lord and Gedeon. (Judges 7:18 Brenton)
Sdz(A):7:18 Gdy zatrąbię w róg ja i wszyscy, którzy są ze mną, wówczas i wy zatrąbicie w rogi dokoła obozu i będziecie wołać: Za Pana i za Gedeona!» (Sdz 7:18 BT_4)
Sdz(A):7:18 καὶ σαλπιῶ τῇ κερατίνῃ ἐγὼ καὶ πάντες οἱ μετ’ ἐμοῦ, καὶ σαλπιεῖτε ταῖς κερατίναις καὶ ὑμεῖς κύκλῳ τῆς παρεμβολῆς καὶ ἐρεῖτε Τῷ κυρίῳ καὶ τῷ Γεδεων.
Sdz(A):7:18 καί σαλπίζω (σαλπιζ-, σαλπι(ε)·[σ]-/σαλπι·σ-, σαλπι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί σαλπίζω (σαλπιζ-, σαλπι(ε)·[σ]-/σαλπι·σ-, σαλπι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κύκλῳ ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό Γεδεών, ὁ
Sdz(A):7:18 I też, nawet, mianowicie By grać na trąbce Ja I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie By grać na trąbce I też, nawet, mianowicie Ty W kole Obozu obóz, koszary, armia I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Gideon
Sdz(A):7:18 kai\ salpiO= tE=| kerati/nE| e)gO\ kai\ pa/ntes oi( met’ e)mou=, kai\ salpiei=te tai=s kerati/nais kai\ u(mei=s ku/klO| tE=s parembolE=s kai\ e)rei=te *tO=| kuri/O| kai\ tO=| *gedeOn.
Sdz(A):7:18 kai salpiO tE keratinE egO kai pantes hoi met’ emu, kai salpieite tais keratinais kai hymeis kyklO tEs parembolEs kai ereite tO kyriO kai tO gedeOn.
Sdz(A):7:18 C VF2_FAI1S RA_DSF N1_DSF RP_NS C A3_NPM RA_NPM P RP_GS C VF2_FAI2P RA_DPF N1_DPF C RP_NP N2_DSM RA_GSF N1_GSF C VF2_FAI2P RA_DSM N2_DSM C RA_DSM N_DSM
Sdz(A):7:18 and also, even, namely to trumpet the ć I and also, even, namely every all, each, every, the whole of the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely to trumpet the ć and also, even, namely you in a circle the camp camp, barracks, army and also, even, namely to say/tell the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the Gideon
Sdz(A):7:18 and I-will-TRUMPET the (dat)   I (nom) and all (nom|voc) the (nom) after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) and you(pl)-will-TRUMPET the (dat)   and you(pl) (nom) in a circle the (gen) camp (gen) and you(pl)-will-SAY/TELL the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and the (dat) Gideon (indecl)
Sdz(A):7:18 Sdz(A)_7:18_1 Sdz(A)_7:18_2 Sdz(A)_7:18_3 Sdz(A)_7:18_4 Sdz(A)_7:18_5 Sdz(A)_7:18_6 Sdz(A)_7:18_7 Sdz(A)_7:18_8 Sdz(A)_7:18_9 Sdz(A)_7:18_10 Sdz(A)_7:18_11 Sdz(A)_7:18_12 Sdz(A)_7:18_13 Sdz(A)_7:18_14 Sdz(A)_7:18_15 Sdz(A)_7:18_16 Sdz(A)_7:18_17 Sdz(A)_7:18_18 Sdz(A)_7:18_19 Sdz(A)_7:18_20 Sdz(A)_7:18_21 Sdz(A)_7:18_22 Sdz(A)_7:18_23 Sdz(A)_7:18_24 Sdz(A)_7:18_25 Sdz(A)_7:18_26
Sdz(A):7:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):7:19 καὶ εἰσῆλθεν Γεδεων καὶ ἑκατὸν ἄνδρες μετ’ αὐτοῦ ἐν μέρει τῆς παρεμβολῆς ἀρχομένης τῆς φυλακῆς τῆς μεσούσης· πλὴν ἐγέρσει ἤγειρεν τοὺς φυλάσσοντας, καὶ ἐσάλπισαν ταῖς κερατίναις καὶ ἐξετίναξαν τὰς ὑδρίας τὰς ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν.
Sdz(A):7:19 And Gedeon and the hundred men that were with him came to the extremity of the army in the beginning of the middle watch; and they completely roused the guards, and sounded with the horns, and they broke the pitchers that were in their hands, (Judges 7:19 Brenton)
Sdz(A):7:19 Gedeon i stu mężów, którzy mu towarzyszyli, doszli do krańca obozu w chwili, gdy tuż po zmianie następowało czuwanie środkowej straży nocnej. Zatrąbili w rogi i potłukli dzbany, które trzymali w swych rękach. (Sdz 7:19 BT_4)
Sdz(A):7:19 καὶ εἰσῆλθεν Γεδεων καὶ ἑκατὸν ἄνδρες μετ’ αὐτοῦ ἐν μέρει τῆς παρεμβολῆς ἀρχομένης τῆς φυλακῆς τῆς μεσούσης· πλὴν ἐγέρσει ἤγειρεν τοὺς φυλάσσοντας, καὶ ἐσάλπισαν ταῖς κερατίναις καὶ ἐξετίναξαν τὰς ὑδρίας τὰς ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν.
Sdz(A):7:19 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) Γεδεών, ὁ καί ἑκατόν ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ μετά αὐτός αὐτή αὐτό ἐν μέρο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό φυλακή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) πλήν ἔγερσις, -εως, ἡ ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) ὁ ἡ τό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) καί σαλπίζω (σαλπιζ-, σαλπι(ε)·[σ]-/σαλπι·σ-, σαλπι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   καί ἐκ·τινάσσω (εκ+τινασσ-, εκ+τιναξ-, εκ+τιναξ-, -, εκ+τετινασσ-, εκ+τιναχ·θ-) ὁ ἡ τό ὑδρία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):7:19 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Gideon I też, nawet, mianowicie Sto Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Części/kawałka okolice Obozu obóz, koszary, armia By zaczynać się Więzienie zabezpieczają się By być pół czyniony Z wyjątkiem Zmartwychwstanie By podnosić się By zabezpieczać się I też, nawet, mianowicie By grać na trąbce I też, nawet, mianowicie By wyrzucać Wody słój W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo
Sdz(A):7:19 kai\ ei)sE=lTen *gedeOn kai\ e(kato\n a)/ndres met’ au)tou= e)n me/rei tE=s parembolE=s a)rCHome/nEs tE=s fulakE=s tE=s mesou/sEs· plE\n e)ge/rsei E)/geiren tou\s fula/ssontas, kai\ e)sa/lpisan tai=s kerati/nais kai\ e)Xeti/naXan ta\s u(dri/as ta\s e)n tai=s CHersi\n au)tO=n.
Sdz(A):7:19 kai eisElTen gedeOn kai hekaton andres met’ autu en merei tEs parembolEs arCHomenEs tEs fylakEs tEs mesusEs· plEn egersei Egeiren tus fylassontas, kai esalpisan tais keratinais kai eXetinaXan tas hydrias tas en tais CHersin autOn.
Sdz(A):7:19 C VBI_AAI3S N_NSM C M N3_NPM P RD_GSM P N3E_DSN RA_GSF N1_GSF V1_PMPGSF RA_GSF N1_GSF RA_GSF V4_PAPGSF D N3I_DSF V1I_IAI3S RA_APM V1_PAPAPM C VAI_AAI3P RA_DPF N1_DPF C VAI_AAI3P RA_APF N1A_APF RA_APF P RA_DPF N3_DPF RD_GPM
Sdz(A):7:19 and also, even, namely to enter Gideon and also, even, namely hundred man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among part/piece regions the camp camp, barracks, army to begin the prison guard the to be half done except resurrection to rise the to guard and also, even, namely to trumpet the ć and also, even, namely to eject the water jar the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same
Sdz(A):7:19 and he/she/it-ENTER-ed Gideon (indecl) and hundred men, husbands (nom|voc) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) part/piece (dat) the (gen) camp (gen) while being-BEGIN-ed (gen) the (gen) prison (gen) the (gen) while BE-ing-HALF-DONE (gen) except resurrection (dat) he/she/it-was-RISE-ing, he/she/it-RISE-ed the (acc) while GUARD-ing (acc) and they-TRUMPET-ed the (dat)   and they-EJECT-ed the (acc) water jar (gen), water jars (acc) the (acc) in/among/by (+dat) the (dat) hands (dat) them/same (gen)
Sdz(A):7:19 Sdz(A)_7:19_1 Sdz(A)_7:19_2 Sdz(A)_7:19_3 Sdz(A)_7:19_4 Sdz(A)_7:19_5 Sdz(A)_7:19_6 Sdz(A)_7:19_7 Sdz(A)_7:19_8 Sdz(A)_7:19_9 Sdz(A)_7:19_10 Sdz(A)_7:19_11 Sdz(A)_7:19_12 Sdz(A)_7:19_13 Sdz(A)_7:19_14 Sdz(A)_7:19_15 Sdz(A)_7:19_16 Sdz(A)_7:19_17 Sdz(A)_7:19_18 Sdz(A)_7:19_19 Sdz(A)_7:19_20 Sdz(A)_7:19_21 Sdz(A)_7:19_22 Sdz(A)_7:19_23 Sdz(A)_7:19_24 Sdz(A)_7:19_25 Sdz(A)_7:19_26 Sdz(A)_7:19_27 Sdz(A)_7:19_28 Sdz(A)_7:19_29 Sdz(A)_7:19_30 Sdz(A)_7:19_31 Sdz(A)_7:19_32 Sdz(A)_7:19_33 Sdz(A)_7:19_34 Sdz(A)_7:19_35
Sdz(A):7:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):7:20 καὶ ἐσάλπισαν αἱ τρεῖς ἀρχαὶ ἐν ταῖς κερατίναις καὶ συνέτριψαν τὰς ὑδρίας καὶ ἐλάβοντο ἐν τῇ χειρὶ τῇ ἀριστερᾷ αὐτῶν τῶν λαμπάδων, καὶ ἐν τῇ χειρὶ τῇ δεξιᾷ αὐτῶν αἱ κερατίναι τοῦ σαλπίζειν, καὶ ἀνέκραξαν Ῥομφαία τῷ κυρίῳ καὶ τῷ Γεδεων.
Sdz(A):7:20 and the three companies sounded with the horns, and broke the pitchers, and held the torches in their left hands, and in their right hands their horns to sound with; and they cried out, A sword for the Lord and for Gedeon. (Judges 7:20 Brenton)
Sdz(A):7:20 Natychmiast zatrąbiły w rogi także owe trzy hufce i potłukły dzbany. Wziąwszy zaś w lewą rękę pochodnie, a w prawą rogi, aby na nich trąbić, wołali: «Za Pana i za Gedeona!» (Sdz 7:20 BT_4)
Sdz(A):7:20 καὶ ἐσάλπισαν αἱ τρεῖς ἀρχαὶ ἐν ταῖς κερατίναις καὶ συνέτριψαν τὰς ὑδρίας καὶ ἐλάβοντο ἐν τῇ χειρὶ τῇ ἀριστερᾷ αὐτῶν τῶν λαμπάδων, καὶ ἐν τῇ χειρὶ τῇ δεξιᾷ αὐτῶν αἱ κερατίναι τοῦ σαλπίζειν, καὶ ἀνέκραξαν Ῥομφαία τῷ κυρίῳ καὶ τῷ Γεδεων.
Sdz(A):7:20 καί σαλπίζω (σαλπιζ-, σαλπι(ε)·[σ]-/σαλπι·σ-, σαλπι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἀρχή, -ῆς, ἡ ἐν ὁ ἡ τό   καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὑδρία, -ας, ἡ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό ἀριστερός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό λαμπά[δ]ς, -άδος, ἡ (cf. λύχνος and φανός) καί ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό σαλπίζω (σαλπιζ-, σαλπι(ε)·[σ]-/σαλπι·σ-, σαλπι·σ-, -, -, -) καί ἀνα·κράζω (-, -, ανα+κραξ- or 2nd ανα+κραγ-, -, ανα+κεκραγ-, -) ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό Γεδεών, ὁ
Sdz(A):7:20 I też, nawet, mianowicie By grać na trąbce Trzy Początek W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Wody słój I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Opuszczał {Lewy} On/ona/to/to samo Lampa I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka W prawo On/ona/to/to samo By grać na trąbce I też, nawet, mianowicie Do ??? Szpada Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Gideon
Sdz(A):7:20 kai\ e)sa/lpisan ai( trei=s a)rCHai\ e)n tai=s kerati/nais kai\ sune/triPSan ta\s u(dri/as kai\ e)la/bonto e)n tE=| CHeiri\ tE=| a)ristera=| au)tO=n tO=n lampa/dOn, kai\ e)n tE=| CHeiri\ tE=| deXia=| au)tO=n ai( kerati/nai tou= salpi/DZein, kai\ a)ne/kraXan *(romfai/a tO=| kuri/O| kai\ tO=| *gedeOn.
Sdz(A):7:20 kai esalpisan hai treis arCHai en tais keratinais kai synetriPSan tas hydrias kai elabonto en tE CHeiri tE aristera autOn tOn lampadOn, kai en tE CHeiri tE deXia autOn hai keratinai tu salpiDZein, kai anekraXan romfaia tO kyriO kai tO gedeOn.
Sdz(A):7:20 C VAI_AAI3P RA_NPF A3_NPF N1_NPF P RA_DPF N1_DPF C VAI_AAI3P RA_APF N1A_APF C VBI_AMI3P P RA_DSF N3_DSF RA_DSF A1A_DSF RD_GPM RA_GPF N3D_GPF C P RA_DSF N3_DSF RA_DSF A1A_DSF RD_GPM RA_NPF N1_NPF RA_GSN V1_PAN C VAI_AAI3P N1A_NSF RA_DSM N2_DSM C RA_DSM N_DSM
Sdz(A):7:20 and also, even, namely to trumpet the three beginning in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) the water jar and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand the left he/she/it/same the lamp and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand the right he/she/it/same the ć the to trumpet and also, even, namely to ??? sword the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the Gideon
Sdz(A):7:20 and they-TRUMPET-ed the (nom) three (acc, nom) beginnings (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat)   and they-BREAK-ed the (acc) water jar (gen), water jars (acc) and they-were-TAKE HOLD OF-ed in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) the (dat) left ([Adj] dat) them/same (gen) the (gen) lamps (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) the (dat) right ([Adj] dat) them/same (gen) the (nom)   the (gen) to-be-TRUMPET-ing and they-???-ed sword (nom|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and the (dat) Gideon (indecl)
Sdz(A):7:20 Sdz(A)_7:20_1 Sdz(A)_7:20_2 Sdz(A)_7:20_3 Sdz(A)_7:20_4 Sdz(A)_7:20_5 Sdz(A)_7:20_6 Sdz(A)_7:20_7 Sdz(A)_7:20_8 Sdz(A)_7:20_9 Sdz(A)_7:20_10 Sdz(A)_7:20_11 Sdz(A)_7:20_12 Sdz(A)_7:20_13 Sdz(A)_7:20_14 Sdz(A)_7:20_15 Sdz(A)_7:20_16 Sdz(A)_7:20_17 Sdz(A)_7:20_18 Sdz(A)_7:20_19 Sdz(A)_7:20_20 Sdz(A)_7:20_21 Sdz(A)_7:20_22 Sdz(A)_7:20_23 Sdz(A)_7:20_24 Sdz(A)_7:20_25 Sdz(A)_7:20_26 Sdz(A)_7:20_27 Sdz(A)_7:20_28 Sdz(A)_7:20_29 Sdz(A)_7:20_30 Sdz(A)_7:20_31 Sdz(A)_7:20_32 Sdz(A)_7:20_33 Sdz(A)_7:20_34 Sdz(A)_7:20_35 Sdz(A)_7:20_36 Sdz(A)_7:20_37 Sdz(A)_7:20_38 Sdz(A)_7:20_39 Sdz(A)_7:20_40 Sdz(A)_7:20_41
Sdz(A):7:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):7:21 καὶ ἔστησαν ἕκαστος καθ’ ἑαυτὸν κύκλῳ τῆς παρεμβολῆς, καὶ ἔδραμον πᾶσα ἡ παρεμβολὴ καὶ ἐσήμαναν καὶ ἔφυγον.
Sdz(A):7:21 And every man stood in his place round about the host; and all the host ran, and sounded an alarm, and fled. (Judges 7:21 Brenton)
Sdz(A):7:21 I przystanęli, każdy na swoim miejscu, dokoła obozu. Powstali wtedy wszyscy w obozie, poczęli krzyczeć i uciekać. (Sdz 7:21 BT_4)
Sdz(A):7:21 καὶ ἔστησαν ἕκαστος καθ’ ἑαυτὸν κύκλῳ τῆς παρεμβολῆς, καὶ ἔδραμον πᾶσα παρεμβολὴ καὶ ἐσήμαναν καὶ ἔφυγον.
Sdz(A):7:21 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἕκαστος -η -ον κατά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ κύκλῳ ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ καί τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ καί σημαίνω (σημαιν-, σημαν(ε)·[σ]-, σημαν·[σ]-, -, σεσημαν-, σημαν·θ-) καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -)
Sdz(A):7:21 I też, nawet, mianowicie By powodować stać Każdy W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie W kole Obozu obóz, koszary, armia I też, nawet, mianowicie By jechać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Obozu obóz, koszary, armia I też, nawet, mianowicie By wskazywać znacz, wskazuj, oświadczaj I też, nawet, mianowicie By uciekać
Sdz(A):7:21 kai\ e)/stEsan e(/kastos kaT’ e(auto\n ku/klO| tE=s parembolE=s, kai\ e)/dramon pa=sa E( parembolE\ kai\ e)sE/manan kai\ e)/fugon.
Sdz(A):7:21 kai estEsan hekastos kaT’ heauton kyklO tEs parembolEs, kai edramon pasa hE parembolE kai esEmanan kai efygon.
Sdz(A):7:21 C VAI_AAI3P A1_NSM P RD_ASM N2_DSM RA_GSF N1_GSF C VBI_AAI3P A1S_NSF RA_NSF N1_NSF C VZI_AAI3P C VBI_AAI3P
Sdz(A):7:21 and also, even, namely to cause to stand each down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves in a circle the camp camp, barracks, army and also, even, namely to run every all, each, every, the whole of the camp camp, barracks, army and also, even, namely to indicate signify, indicate, declare and also, even, namely to flee
Sdz(A):7:21 and they-CAUSE-ed-TO-STand each (of two) (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) self (acc) in a circle the (gen) camp (gen) and I-RUN-ed, they-RUN-ed every (nom|voc) the (nom) camp (nom|voc) and they-INDICATE-ed and I-FLEE-ed, they-FLEE-ed
Sdz(A):7:21 Sdz(A)_7:21_1 Sdz(A)_7:21_2 Sdz(A)_7:21_3 Sdz(A)_7:21_4 Sdz(A)_7:21_5 Sdz(A)_7:21_6 Sdz(A)_7:21_7 Sdz(A)_7:21_8 Sdz(A)_7:21_9 Sdz(A)_7:21_10 Sdz(A)_7:21_11 Sdz(A)_7:21_12 Sdz(A)_7:21_13 Sdz(A)_7:21_14 Sdz(A)_7:21_15 Sdz(A)_7:21_16 Sdz(A)_7:21_17
Sdz(A):7:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):7:22 καὶ ἐσάλπισαν αἱ τριακόσιαι κερατίναι, καὶ ἔθετο κύριος μάχαιραν ἀνδρὸς ἐν τῷ πλησίον αὐτοῦ καὶ ἐν ὅλῃ τῇ παρεμβολῇ, καὶ ἔφυγεν ἡ παρεμβολὴ ἕως τῆς Βαιθασεττα καὶ συνηγμένη ἕως χείλους Αβελμεουλα καὶ ἐπὶ Ταβαθ.
Sdz(A):7:22 And they sounded with the three hundred horns; and the Lord set every man's sword in all the host against his neighbour. (Judges 7:22 Brenton)
Sdz(A):7:22 Podczas gdy owych trzystu mężów trąbiło na rogach, Pan sprawił, że w całym obozie jeden przeciw drugiemu skierował miecz. Obóz uciekł do Bet-Haszszitta ku Sartan aż do granicy Abel-Mechola obok Tabbat. (Sdz 7:22 BT_4)
Sdz(A):7:22 καὶ ἐσάλπισαν αἱ τριακόσιαι κερατίναι, καὶ ἔθετο κύριος μάχαιραν ἀνδρὸς ἐν τῷ πλησίον αὐτοῦ καὶ ἐν ὅλῃ τῇ παρεμβολῇ, καὶ ἔφυγεν παρεμβολὴ ἕως τῆς Βαιθασεττα καὶ συνηγμένη ἕως χείλους Αβελμεουλα καὶ ἐπὶ Ταβαθ.
Sdz(A):7:22 καί σαλπίζω (σαλπιζ-, σαλπι(ε)·[σ]-/σαλπι·σ-, σαλπι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό τρια·κόσιοι -αι -α   καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐν ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό   καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων   καί ἐπί  
Sdz(A):7:22 I też, nawet, mianowicie By grać na trąbce Trzysta I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cały Obozu obóz, koszary, armia I też, nawet, mianowicie By uciekać Obozu obóz, koszary, armia Aż; świtaj I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Aż; świtaj Warga I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Sdz(A):7:22 kai\ e)sa/lpisan ai( triako/siai kerati/nai, kai\ e)/Teto ku/rios ma/CHairan a)ndro\s e)n tO=| plEsi/on au)tou= kai\ e)n o(/lE| tE=| parembolE=|, kai\ e)/fugen E( parembolE\ e(/Os tE=s *baiTasetta kai\ sunEgme/nE e(/Os CHei/lous *abelmeoula kai\ e)pi\ *tabaT.
Sdz(A):7:22 kai esalpisan hai triakosiai keratinai, kai eTeto kyrios maCHairan andros en tO plEsion autu kai en holE tE parembolE, kai efygen hE parembolE heOs tEs baiTasetta kai synEgmenE heOs CHeilus abelmeula kai epi tabaT.
Sdz(A):7:22 C VAI_AAI3P RA_NPF A1A_NPF N1_NPF C VEI_AMI3S N2_NSM N1A_ASF N3_GSM P RA_DSM D RD_GSM C P A1_DSF RA_DSF N1_DSF C VBI_AAI3S RA_NSF N1_NSF P RA_GSF N_GSF C VK_XMPNSF P N3E_GSN N_GS C P N_DS
Sdz(A):7:22 and also, even, namely to trumpet the three hundred ć and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the neighbor one near, close to; near he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among whole the camp camp, barracks, army and also, even, namely to flee the camp camp, barracks, army until; dawn the ć and also, even, namely to gather together until; dawn lip ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć
Sdz(A):7:22 and they-TRUMPET-ed the (nom) three hundred (nom|voc)   and he/she/it-was-PLACE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) sacrificial knife (acc) man, husband (gen) in/among/by (+dat) the (dat) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and in/among/by (+dat) whole (dat) the (dat) camp (dat) and he/she/it-FLEE-ed the (nom) camp (nom|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen)   and having-been-GATHER TOGETHER-ed (nom|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) lip (gen)   and upon/over (+acc,+gen,+dat)  
Sdz(A):7:22 Sdz(A)_7:22_1 Sdz(A)_7:22_2 Sdz(A)_7:22_3 Sdz(A)_7:22_4 Sdz(A)_7:22_5 Sdz(A)_7:22_6 Sdz(A)_7:22_7 Sdz(A)_7:22_8 Sdz(A)_7:22_9 Sdz(A)_7:22_10 Sdz(A)_7:22_11 Sdz(A)_7:22_12 Sdz(A)_7:22_13 Sdz(A)_7:22_14 Sdz(A)_7:22_15 Sdz(A)_7:22_16 Sdz(A)_7:22_17 Sdz(A)_7:22_18 Sdz(A)_7:22_19 Sdz(A)_7:22_20 Sdz(A)_7:22_21 Sdz(A)_7:22_22 Sdz(A)_7:22_23 Sdz(A)_7:22_24 Sdz(A)_7:22_25 Sdz(A)_7:22_26 Sdz(A)_7:22_27 Sdz(A)_7:22_28 Sdz(A)_7:22_29 Sdz(A)_7:22_30 Sdz(A)_7:22_31 Sdz(A)_7:22_32 Sdz(A)_7:22_33 Sdz(A)_7:22_34
Sdz(A):7:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):7:23 καὶ ἐβόησεν ἀνὴρ Ισραηλ ἐκ Νεφθαλιμ καὶ ἐξ Ασηρ καὶ ἐκ παντὸς Μανασση καὶ κατεδίωξαν ὀπίσω Μαδιαμ.
Sdz(A):7:23 And the host fled as far as Bethseed Tagaragatha Abel-meula to Tabath; and the men of Israel from Nephthali, and from Aser, and from all Manasse, came to help, and followed after Madiam. (Judges 7:23 Brenton)
Sdz(A):7:23 Zebrali się mężowie izraelscy z pokolenia Neftalego, Asera i z całego pokolenia Manassesa i urządzili pościg za Madianitami. (Sdz 7:23 BT_4)
Sdz(A):7:23 καὶ ἐβόησεν ἀνὴρ Ισραηλ ἐκ Νεφθαλιμ καὶ ἐξ Ασηρ καὶ ἐκ παντὸς Μανασση καὶ κατεδίωξαν ὀπίσω Μαδιαμ.
Sdz(A):7:23 καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰσραήλ, ὁ ἐκ Νεφθαλίμ v.l. -λείμ, ὁ καί ἐκ Ἀσήρ, ὁ καί ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ καί κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) ὀπίσω Μαδιάμ, ὁ
Sdz(A):7:23 I też, nawet, mianowicie By ryczeć Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Izrael Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Naftali I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Asher I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Manasses I też, nawet, mianowicie By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową Z tyłu w tył, z tyłu, potem Midian
Sdz(A):7:23 kai\ e)bo/Esen a)nE\r *israEl e)k *nefTalim kai\ e)X *asEr kai\ e)k panto\s *manassE kai\ katedi/OXan o)pi/sO *madiam.
Sdz(A):7:23 kai eboEsen anEr israEl ek nefTalim kai eX asEr kai ek pantos manassE kai katediOXan opisO madiam.
Sdz(A):7:23 C VAI_AAI3S N3_NSM N_GSM P N_GPM C P N_GSM C P A3_GSM N_GSM C VAI_AAI3P P N_GSF
Sdz(A):7:23 and also, even, namely to bellow man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Israel out of (+gen) ἐξ before vowels Naphtali and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels Asher and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of Manasses and also, even, namely to chase after chase, search for, prosecute behind back, behind, after Midian
Sdz(A):7:23 and he/she/it-BELLOW-ed man, husband (nom) Israel (indecl) out of (+gen) Naphtali (indecl) and out of (+gen) Asher (indecl) and out of (+gen) every (gen) Manasses  (acc, gen, voc) and they-CHASE-ed-AFTER behind Midian (indecl)
Sdz(A):7:23 Sdz(A)_7:23_1 Sdz(A)_7:23_2 Sdz(A)_7:23_3 Sdz(A)_7:23_4 Sdz(A)_7:23_5 Sdz(A)_7:23_6 Sdz(A)_7:23_7 Sdz(A)_7:23_8 Sdz(A)_7:23_9 Sdz(A)_7:23_10 Sdz(A)_7:23_11 Sdz(A)_7:23_12 Sdz(A)_7:23_13 Sdz(A)_7:23_14 Sdz(A)_7:23_15 Sdz(A)_7:23_16 Sdz(A)_7:23_17
Sdz(A):7:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):7:24 καὶ ἀγγέλους ἐξαπέστειλεν Γεδεων ἐν παντὶ ὁρίῳ Εφραιμ λέγων Κατάβητε εἰς συνάντησιν Μαδιαμ καὶ καταλάβετε ἑαυτοῖς τὸ ὕδωρ ἕως Βαιθβηρα καὶ τὸν Ιορδάνην· καὶ ἐβόησεν πᾶς ἀνὴρ Εφραιμ καὶ προκατελάβοντο τὸ ὕδωρ ἕως Βαιθβηρα καὶ τὸν Ιορδάνην.
Sdz(A):7:24 And Gedeon sent messengers into all mount Ephraim, saying, Come down to meet Madiam, and take to yourselves the water as far as Baethera and Jordan: and every man of Ephraim cried out, and they took the water before hand unto Baethera and Jordan. (Judges 7:24 Brenton)
Sdz(A):7:24 Gedeon rozesłał gońców do wszystkich gór efraimskich, by powiedzieli: «Zejdźcie na spotkanie z Madianitami i zajmujcie przed nimi wszystkie źródła wodne aż do Bet-Bara i Jordanu». Zebrali się więc wszyscy mężowie Efraima i zajęli źródła wodne aż do Bet-Bara i Jordanu. (Sdz 7:24 BT_4)
Sdz(A):7:24 Καὶ ἀγγέλους ἐξαπέστειλεν Γεδεων ἐν παντὶ ὁρίῳ Εφραιμ λέγων Κατάβητε εἰς συνάντησιν Μαδιαμ καὶ καταλάβετε ἑαυτοῖς τὸ ὕδωρ ἕως Βαιθβηρα καὶ τὸν Ιορδάνην· καὶ ἐβόησεν πᾶς ἀνὴρ Εφραιμ καὶ προκατελάβοντο τὸ ὕδωρ ἕως Βαιθβηρα καὶ τὸν Ιορδάνην.
Sdz(A):7:24 καί ἄγγελος, -ου, ὁ ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) Γεδεών, ὁ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅριον, -ου, τό Ἐφραίμ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ Μαδιάμ, ὁ καί κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   καί ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἐφραίμ, ὁ καί   ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   καί