<
Sdz(A):6:1 καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸ πονηρὸν ἔναντι κυρίου, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς κύριος ἐν χειρὶ Μαδιαμ ἔτη ἑπτά.
Sdz(A):6:1 And the children of Israel did evil in the sight of the Lord, and the Lord gave them into the hand of Madiam seven years. (Judges 6:1 Brenton)
Sdz(A):6:1 Izraelici znów czynili to, co złe w oczach Pana, i Pan wydał ich na siedem lat w ręce Madianitów. (Sdz 6:1 BT_4)
Sdz(A):6:1 Καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸ πονηρὸν ἔναντι κυρίου, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς κύριος ἐν χειρὶ Μαδιαμ ἔτη ἑπτά.
Sdz(A):6:1 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Μαδιάμ, ὁ ἔτο·ς, -ους, τό ἑπτά
Sdz(A):6:1 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Syn Izrael Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Midian Rok Siedem
Sdz(A):6:1 *kai\ e)poi/Esan oi( ui(oi\ *israEl to\ ponEro\n e)/nanti kuri/ou, kai\ pare/dOken au)tou\s ku/rios e)n CHeiri\ *madiam e)/tE e(pta/.
Sdz(A):6:1 kai epoiEsan hoi hyioi israEl to ponEron enanti kyriu, kai paredOken autus kyrios en CHeiri madiam etE hepta.
Sdz(A):6:1 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM RA_ASN A1A_ASN D N2_GSM C VAI_AAI3S RD_APM N2_NSM P N3_DSF N_GSF N3E_APN M
Sdz(A):6:1 and also, even, namely to do/make the son Israel the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand Midian year seven
Sdz(A):6:1 and they-DO/MAKE-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-Hand OVER-ed them/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) hand (dat) Midian (indecl) years (nom|acc|voc) seven
Sdz(A):6:1 Sdz(A)_6:1_1 Sdz(A)_6:1_2 Sdz(A)_6:1_3 Sdz(A)_6:1_4 Sdz(A)_6:1_5 Sdz(A)_6:1_6 Sdz(A)_6:1_7 Sdz(A)_6:1_8 Sdz(A)_6:1_9 Sdz(A)_6:1_10 Sdz(A)_6:1_11 Sdz(A)_6:1_12 Sdz(A)_6:1_13 Sdz(A)_6:1_14 Sdz(A)_6:1_15 Sdz(A)_6:1_16 Sdz(A)_6:1_17 Sdz(A)_6:1_18
Sdz(A):6:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):6:2 καὶ κατίσχυσεν χεὶρ Μαδιαμ ἐπὶ Ισραηλ· καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀπὸ προσώπου Μαδιαμ μάνδρας ἐν τοῖς ὄρεσιν καὶ τοῖς σπηλαίοις καὶ τοῖς ὀχυρώμασιν.
Sdz(A):6:2 And the hand of Madiam prevailed against Israel: and the children of Israel made for themselves because of Madiam the caves in the mountains, and the dens, and the holes in the rocks. (Judges 6:2 Brenton)
Sdz(A):6:2 A ręka Madianitów zaciążyła nad Izraelitami, tak że przed Madianitami kopali sobie schronienia w górach, jaskinie i miejsca obronne. (Sdz 6:2 BT_4)
Sdz(A):6:2 καὶ κατίσχυσεν χεὶρ Μαδιαμ ἐπὶ Ισραηλ· καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀπὸ προσώπου Μαδιαμ μάνδρας ἐν τοῖς ὄρεσιν καὶ τοῖς σπηλαίοις καὶ τοῖς ὀχυρώμασιν.
Sdz(A):6:2 καί κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Μαδιάμ, ὁ ἐπί Ἰσραήλ, ὁ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό Μαδιάμ, ὁ   ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί ὁ ἡ τό σπήλαιον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό ὀχύρωμα[τ], -ατος, τό
Sdz(A):6:2 I też, nawet, mianowicie Do ??? Ręka Midian Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Samo /nasz /twój /siebie Syn Izrael Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Midian W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź I też, nawet, mianowicie Kryjówka I też, nawet, mianowicie Okopu wał, wał ochronny, solidność, fortyfikacja, vallasion, wał, lichtarzyk, forteca, forteca
Sdz(A):6:2 kai\ kati/sCHusen CHei\r *madiam e)pi\ *israEl· kai\ e)poi/Esan e(autoi=s oi( ui(oi\ *israEl a)po\ prosO/pou *madiam ma/ndras e)n toi=s o)/resin kai\ toi=s spElai/ois kai\ toi=s o)CHurO/masin.
Sdz(A):6:2 kai katisCHysen CHeir madiam epi israEl· kai epoiEsan heautois hoi hyioi israEl apo prosOpu madiam mandras en tois oresin kai tois spElaiois kai tois oCHyrOmasin.
Sdz(A):6:2 C VAI_AAI3S N3_NSF N_GSF P N_ASM C VAI_AAI3P RD_DPM RA_NPM N2_NPM N_GSM P N2N_GSN N_GSF N1A_APF P RA_DPN N3E_DPN C RA_DPN N2N_DPN C RA_DPN N3M_DPN
Sdz(A):6:2 and also, even, namely to ??? hand Midian upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel and also, even, namely to do/make self /our-/your-/themselves the son Israel from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face Midian ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount and also, even, namely the hideout and also, even, namely the entrenchment rampart, bulwark, fastness, fortification, vallasion, rampart, sconce, stronghold, fortress
Sdz(A):6:2 and he/she/it-???-ed hand (nom|voc) Midian (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl) and they-DO/MAKE-ed selves (dat) the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) away from (+gen) face (gen) Midian (indecl)   in/among/by (+dat) the (dat) mounts (dat) and the (dat) hideouts (dat) and the (dat) entrenchments (dat)
Sdz(A):6:2 Sdz(A)_6:2_1 Sdz(A)_6:2_2 Sdz(A)_6:2_3 Sdz(A)_6:2_4 Sdz(A)_6:2_5 Sdz(A)_6:2_6 Sdz(A)_6:2_7 Sdz(A)_6:2_8 Sdz(A)_6:2_9 Sdz(A)_6:2_10 Sdz(A)_6:2_11 Sdz(A)_6:2_12 Sdz(A)_6:2_13 Sdz(A)_6:2_14 Sdz(A)_6:2_15 Sdz(A)_6:2_16 Sdz(A)_6:2_17 Sdz(A)_6:2_18 Sdz(A)_6:2_19 Sdz(A)_6:2_20 Sdz(A)_6:2_21 Sdz(A)_6:2_22 Sdz(A)_6:2_23 Sdz(A)_6:2_24 Sdz(A)_6:2_25
Sdz(A):6:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):6:3 καὶ ἐγένετο ὅταν ἔσπειρεν ἀνὴρ Ισραηλ, καὶ ἀνέβαινεν Μαδιαμ καὶ Αμαληκ καὶ οἱ υἱοὶ ἀνατολῶν καὶ ἀνέβαινον ἐπ’ αὐτόν·
Sdz(A):6:3 And it came to pass when the children of Israel sowed, that Madiam and Amalec went up, and the children of the east went up together with them. (Judges 6:3 Brenton)
Sdz(A):6:3 Zdarzało się, że ledwie Izraelici co zasiali, przychodzili Madianici i Amalekici oraz lud ze wschodu słońca i napadali na nich, (Sdz 6:3 BT_4)
Sdz(A):6:3 καὶ ἐγένετο ὅταν ἔσπειρεν ἀνὴρ Ισραηλ, καὶ ἀνέβαινεν Μαδιαμ καὶ Αμαληκ καὶ οἱ υἱοὶ ἀνατολῶν καὶ ἀνέβαινον ἐπ’ αὐτόν·
Sdz(A):6:3 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὅταν (ὅτε ἄν) σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰσραήλ, ὁ καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) Μαδιάμ, ὁ καί   καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἀνατολή, -ῆς, ἡ καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):6:3 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ilekroć By siać Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Izrael I też, nawet, mianowicie By podnosić Midian I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Syn Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh I też, nawet, mianowicie By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Sdz(A):6:3 kai\ e)ge/neto o(/tan e)/speiren a)nE\r *israEl, kai\ a)ne/bainen *madiam kai\ *amalEk kai\ oi( ui(oi\ a)natolO=n kai\ a)ne/bainon e)p’ au)to/n·
Sdz(A):6:3 kai egeneto hotan espeiren anEr israEl, kai anebainen madiam kai amalEk kai hoi hyioi anatolOn kai anebainon ep’ auton·
Sdz(A):6:3 C VBI_AMI3S D VAI_AAI3S N3_NSM N_GSM C VAI_AAI3S N_NSF C N_NS C RA_NPM N2_NPM N1_GPF C V1I_IAI3P P RD_ASM
Sdz(A):6:3 and also, even, namely to become become, happen whenever to sow man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Israel and also, even, namely to ascend Midian and also, even, namely ć and also, even, namely the son east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh and also, even, namely to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Sdz(A):6:3 and he/she/it-was-BECOME-ed whenever he/she/it-was-SOW-ing, he/she/it-SOW-ed man, husband (nom) Israel (indecl) and he/she/it-was-ASCEND-ing, he/she/it-ASCEND-ed Midian (indecl) and   and the (nom) sons (nom|voc) risig of the east dawns (gen) and I-was-ASCEND-ing, they-were-ASCEND-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)
Sdz(A):6:3 Sdz(A)_6:3_1 Sdz(A)_6:3_2 Sdz(A)_6:3_3 Sdz(A)_6:3_4 Sdz(A)_6:3_5 Sdz(A)_6:3_6 Sdz(A)_6:3_7 Sdz(A)_6:3_8 Sdz(A)_6:3_9 Sdz(A)_6:3_10 Sdz(A)_6:3_11 Sdz(A)_6:3_12 Sdz(A)_6:3_13 Sdz(A)_6:3_14 Sdz(A)_6:3_15 Sdz(A)_6:3_16 Sdz(A)_6:3_17 Sdz(A)_6:3_18 Sdz(A)_6:3_19
Sdz(A):6:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):6:4 καὶ παρενέβαλλον ἐπ’ αὐτοὺς καὶ διέφθειραν τὰ ἐκφόρια τῆς γῆς ἕως τοῦ ἐλθεῖν εἰς Γάζαν καὶ οὐχ ὑπελείποντο ὑπόστασιν ζωῆς ἐν Ισραηλ καὶ ποίμνιον καὶ μόσχον καὶ ὄνον·
Sdz(A):6:4 And they encamped against them, and destroyed their fruits until they came to Gaza; and they left not the support of life in the land of Israel, not even ox or ass among the herds. (Judges 6:4 Brenton)
Sdz(A):6:4 a rozbijając obozy naprzeciwko nich, niszczyli plony ziemi aż ku granicom Gazy. Nie pozostawiali Izraelowi żadnych środków do życia - ani owiec, ani wołów, ani osłów. (Sdz 6:4 BT_4)
Sdz(A):6:4 καὶ παρενέβαλλον ἐπ’ αὐτοὺς καὶ διέφθειραν τὰ ἐκφόρια τῆς γῆς ἕως τοῦ ἐλθεῖν εἰς Γάζαν καὶ οὐχ ὑπελείποντο ὑπόστασιν ζωῆς ἐν Ισραηλ καὶ ποίμνιον καὶ μόσχον καὶ ὄνον·
Sdz(A):6:4 καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] γάζα[1], -ης, ἡ; Γάζα[2], -ης, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) ὑπό·στασις, -εως, ἡ; ὑφ·ίστημι [LXX] (ath. υφ+ιστ(α)-/ath. υφ+ιστ(η)-, υπο+στη·σ-, υπο+στη·σ- or 2nd ath. υπο+στ(η)-/ath. υπο+στ(α)-, -, -, -) ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ἐν Ἰσραήλ, ὁ καί ποίμνιον, -ου, τό καί μόσχος, -ου, ὁ καί ὄνος, -ου, ὁ and ἡ
Sdz(A):6:4 I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By rujnować Ziemi/ziemia Aż; świtaj By przychodzić Do (+przyspieszenie) Skarb; Gaza I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z}) Istoty/źródło [zobacz hipostazę] popieraj, zaufanie, 'łodzi podwodnej stanowisko' (poniżej stój), będące,{zakładanie(podłoże)}; do ??? Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael I też, nawet, mianowicie Stado I też, nawet, mianowicie Cielęcia/wół I też, nawet, mianowicie Osła/osioł
Sdz(A):6:4 kai\ parene/ballon e)p’ au)tou\s kai\ die/fTeiran ta\ e)kfo/ria tE=s gE=s e(/Os tou= e)lTei=n ei)s *ga/DZan kai\ ou)CH u(pelei/ponto u(po/stasin DZOE=s e)n *israEl kai\ poi/mnion kai\ mo/sCHon kai\ o)/non·
Sdz(A):6:4 kai pareneballon ep’ autus kai diefTeiran ta ekforia tEs gEs heOs tu elTein eis gaDZan kai uCH hypeleiponto hypostasin DZOEs en israEl kai poimnion kai mosCHon kai onon·
Sdz(A):6:4 C V1I_IAI3P P RD_APM C VAI_AAI3P RA_APN N2N_APN RA_GSF N1_GSF P RA_GSN VB_AAN P N1A_ASF C D V1I_IMI3P N3I_ASF N1_GSF P N_DSM C N2N_ASN C N2_ASM C N2_ASM
Sdz(A):6:4 and also, even, namely to encamp upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to ruin the ć the earth/land until; dawn the to come into (+acc) treasure; Gaza and also, even, namely οὐχ before rough breathing to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) substance/source [see hypostasis] support, confidence, 'sub-stance' (below-stand), being,{foundation(substructure)}; to ??? life being, living, spirit; alive in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel and also, even, namely flock and also, even, namely calf/ox and also, even, namely ass/donkey
Sdz(A):6:4 and I-was-ENCAMP-ing, they-were-ENCAMP-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) and they-RUIN-ed the (nom|acc)   the (gen) earth/land (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) to-COME into (+acc) treasure (acc); Gaza (acc) and not they-were-being-REMAIN-ed substance/source (acc); upon ???-ing (dat) life (gen); alive ([Adj] gen) in/among/by (+dat) Israel (indecl) and flock (nom|acc|voc) and calf/ox (acc) and ass/donkey (acc)
Sdz(A):6:4 Sdz(A)_6:4_1 Sdz(A)_6:4_2 Sdz(A)_6:4_3 Sdz(A)_6:4_4 Sdz(A)_6:4_5 Sdz(A)_6:4_6 Sdz(A)_6:4_7 Sdz(A)_6:4_8 Sdz(A)_6:4_9 Sdz(A)_6:4_10 Sdz(A)_6:4_11 Sdz(A)_6:4_12 Sdz(A)_6:4_13 Sdz(A)_6:4_14 Sdz(A)_6:4_15 Sdz(A)_6:4_16 Sdz(A)_6:4_17 Sdz(A)_6:4_18 Sdz(A)_6:4_19 Sdz(A)_6:4_20 Sdz(A)_6:4_21 Sdz(A)_6:4_22 Sdz(A)_6:4_23 Sdz(A)_6:4_24 Sdz(A)_6:4_25 Sdz(A)_6:4_26 Sdz(A)_6:4_27 Sdz(A)_6:4_28
Sdz(A):6:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):6:5 ὅτι αὐτοὶ καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν ἀνέβαινον καὶ τὰς σκηνὰς αὐτῶν παρέφερον καὶ παρεγίνοντο ὡς ἀκρὶς εἰς πλῆθος, καὶ αὐτοῖς καὶ ταῖς καμήλοις αὐτῶν οὐκ ἦν ἀριθμός, καὶ παρεγίνοντο ἐν τῇ γῇ Ισραηλ τοῦ διαφθείρειν αὐτήν.
Sdz(A):6:5 For they and their stock came up, and their tents were with them, as the locust in multitude, and there was no number to them and their camels; and they came to the land of Israel, and laid it waste. (Judges 6:5 Brenton)
Sdz(A):6:5 Zjawiali się bowiem wraz ze stadami i namiotami, a przychodzili tak tłumnie jak szarańcza: liczba ich i wielbłądów była niezwykle wielka. Tak wpadali do kraju, aby go pustoszyć. (Sdz 6:5 BT_4)
Sdz(A):6:5 ὅτι αὐτοὶ καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν ἀνέβαινον καὶ τὰς σκηνὰς αὐτῶν παρέφερον καὶ παρεγίνοντο ὡς ἀκρὶς εἰς πλῆθος, καὶ αὐτοῖς καὶ ταῖς καμήλοις αὐτῶν οὐκ ἦν ἀριθμός, καὶ παρεγίνοντο ἐν τῇ γῇ Ισραηλ τοῦ διαφθείρειν αὐτήν.
Sdz(A):6:5 ὅτι αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) καί ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) αὐτός αὐτή αὐτό παρα·φέρω (παρα+φερ-, -, παρ+ενεγκ·[σ]- or 2nd παρ+ενεγκ-, -, -, -) καί παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) ὡς ἀκρί[δ]ς, -ίδος, ἡ εἰς[1] πλῆθο·ς, -ους, τό καί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό κάμηλος, -ου, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀριθμός, -οῦ, ὁ καί παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):6:5 Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Zwierzęcy (zwierzę) On/ona/to/to samo By podnosić I też, nawet, mianowicie Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan On/ona/to/to samo Do ??? I też, nawet, mianowicie By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Jak/jak Szarańcza Do (+przyspieszenie) Los (mnóstwo ) I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Wielbłąd On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By być Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] I też, nawet, mianowicie By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Izrael By rujnować On/ona/to/to samo
Sdz(A):6:5 o(/ti au)toi\ kai\ ta\ ktE/nE au)tO=n a)ne/bainon kai\ ta\s skEna\s au)tO=n pare/feron kai\ paregi/nonto O(s a)kri\s ei)s plE=Tos, kai\ au)toi=s kai\ tai=s kamE/lois au)tO=n ou)k E)=n a)riTmo/s, kai\ paregi/nonto e)n tE=| gE=| *israEl tou= diafTei/rein au)tE/n.
Sdz(A):6:5 hoti autoi kai ta ktEnE autOn anebainon kai tas skEnas autOn pareferon kai pareginonto hOs akris eis plETos, kai autois kai tais kamElois autOn uk En ariTmos, kai pareginonto en tE gE israEl tu diafTeirein autEn.
Sdz(A):6:5 C RD_NPM C RA_NPN N3E_NPN RD_GPM V1I_IAI3P C RA_APF N1_APF RD_GPM V1I_IAI3P C V1I_IMI3P C N3D_NSF P N3E_ASN C RD_DPM C RA_DPF N2_DPF RD_GPM D V9_IAI3S N2_NSM C V1I_IMI3P P RA_DSF N1_DSF N_GSM RA_GSN V1_PAN RD_ASF
Sdz(A):6:5 because/that he/she/it/same and also, even, namely the Animal (beast) he/she/it/same to ascend and also, even, namely the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth he/she/it/same to ??? and also, even, namely to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near as/like locust into (+acc) lot (multitude ) and also, even, namely he/she/it/same and also, even, namely the camel he/she/it/same οὐχ before rough breathing to be number [see arithmetic] and also, even, namely to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land Israel the to ruin he/she/it/same
Sdz(A):6:5 because/that they/same (nom) and the (nom|acc) Animals (nom|acc|voc) them/same (gen) I-was-ASCEND-ing, they-were-ASCEND-ing and the (acc) tents (acc) them/same (gen) I-was-???-ing, they-were-???-ing and they-were-being-COME-ed-INTO-BEING as/like locust (nom) into (+acc) lot (nom|acc|voc) and them/same (dat) and the (dat) camels (dat) them/same (gen) not he/she/it-was number (nom) and they-were-being-COME-ed-INTO-BEING in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) Israel (indecl) the (gen) to-be-RUIN-ing her/it/same (acc)
Sdz(A):6:5 Sdz(A)_6:5_1 Sdz(A)_6:5_2 Sdz(A)_6:5_3 Sdz(A)_6:5_4 Sdz(A)_6:5_5 Sdz(A)_6:5_6 Sdz(A)_6:5_7 Sdz(A)_6:5_8 Sdz(A)_6:5_9 Sdz(A)_6:5_10 Sdz(A)_6:5_11 Sdz(A)_6:5_12 Sdz(A)_6:5_13 Sdz(A)_6:5_14 Sdz(A)_6:5_15 Sdz(A)_6:5_16 Sdz(A)_6:5_17 Sdz(A)_6:5_18 Sdz(A)_6:5_19 Sdz(A)_6:5_20 Sdz(A)_6:5_21 Sdz(A)_6:5_22 Sdz(A)_6:5_23 Sdz(A)_6:5_24 Sdz(A)_6:5_25 Sdz(A)_6:5_26 Sdz(A)_6:5_27 Sdz(A)_6:5_28 Sdz(A)_6:5_29 Sdz(A)_6:5_30 Sdz(A)_6:5_31 Sdz(A)_6:5_32 Sdz(A)_6:5_33 Sdz(A)_6:5_34 Sdz(A)_6:5_35 Sdz(A)_6:5_36
Sdz(A):6:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):6:6 καὶ ἐπτώχευσεν Ισραηλ σφόδρα ἀπὸ προσώπου Μαδιαμ, καὶ ἐκέκραξαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ πρὸς κύριον.
Sdz(A):6:6 And Israel was greatly impoverished because of Madiam. (Judges 6:6 Brenton)
Sdz(A):6:6 Madianici wtrącili więc Izraela w wielką nędzę. Poczęli zatem Izraelici wołać do Pana. (Sdz 6:6 BT_4)
Sdz(A):6:6 καὶ ἐπτώχευσεν Ισραηλ σφόδρα ἀπὸ προσώπου Μαδιαμ, καὶ ἐκέκραξαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ πρὸς κύριον.
Sdz(A):6:6 καί πτωχεύω (-, πτωχευ·σ-, πτωχευ·σ-, -, -, -) Ἰσραήλ, ὁ σφόδρα ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό Μαδιάμ, ὁ καί κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Sdz(A):6:6 I też, nawet, mianowicie By być biedny Izrael Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Midian I też, nawet, mianowicie By krzyknąć Syn Izrael Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Sdz(A):6:6 kai\ e)ptO/CHeusen *israEl sfo/dra a)po\ prosO/pou *madiam, kai\ e)ke/kraXan oi( ui(oi\ *israEl pro\s ku/rion.
Sdz(A):6:6 kai eptOCHeusen israEl sfodra apo prosOpu madiam, kai ekekraXan hoi hyioi israEl pros kyrion.
Sdz(A):6:6 C VAI_AAI3S N_NSM D P N2N_GSN N_GSF C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P N2_ASM
Sdz(A):6:6 and also, even, namely to be poor Israel vehement, intense, keen, inveighingly, eager from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face Midian and also, even, namely to cry out the son Israel toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Sdz(A):6:6 and he/she/it-BE-ed-POOR Israel (indecl) vehement, away from (+gen) face (gen) Midian (indecl) and they-CRY-ed-OUT the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Sdz(A):6:6 Sdz(A)_6:6_1 Sdz(A)_6:6_2 Sdz(A)_6:6_3 Sdz(A)_6:6_4 Sdz(A)_6:6_5 Sdz(A)_6:6_6 Sdz(A)_6:6_7 Sdz(A)_6:6_8 Sdz(A)_6:6_9 Sdz(A)_6:6_10 Sdz(A)_6:6_11 Sdz(A)_6:6_12 Sdz(A)_6:6_13 Sdz(A)_6:6_14
Sdz(A):6:6 x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):6:7 καὶ ἐγένετο ἐπεὶ ἐκέκραξαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ πρὸς κύριον διὰ Μαδιαμ,
Sdz(A):6:7 And the children of Israel cried to the Lord because of Madiam. (Judges 6:7 Brenton)
Sdz(A):6:7 A gdy Izraelici wołali do Pana z powodu Madianitów, (Sdz 6:7 BT_4)
Sdz(A):6:7 καὶ ἐγένετο ἐπεὶ ἐκέκραξαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ πρὸς κύριον διὰ Μαδιαμ,
Sdz(A):6:7 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπεί κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] διά Μαδιάμ, ὁ
Sdz(A):6:7 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Odtąd/inaczej [inaczej, np., By krzyknąć Syn Izrael Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Midian
Sdz(A):6:7 kai\ e)ge/neto e)pei\ e)ke/kraXan oi( ui(oi\ *israEl pro\s ku/rion dia\ *madiam,
Sdz(A):6:7 kai egeneto epei ekekraXan hoi hyioi israEl pros kyrion dia madiam,
Sdz(A):6:7 C VBI_AMI3S C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P N2_ASM P N_ASF
Sdz(A):6:7 and also, even, namely to become become, happen since/otherwise [otherwise, e.g., to cry out the son Israel toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) Midian
Sdz(A):6:7 and he/she/it-was-BECOME-ed since they-CRY-ed-OUT the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) because of (+acc), through (+gen) Midian (indecl)
Sdz(A):6:7 Sdz(A)_6:7_1 Sdz(A)_6:7_2 Sdz(A)_6:7_3 Sdz(A)_6:7_4 Sdz(A)_6:7_5 Sdz(A)_6:7_6 Sdz(A)_6:7_7 Sdz(A)_6:7_8 Sdz(A)_6:7_9 Sdz(A)_6:7_10 Sdz(A)_6:7_11
Sdz(A):6:7 x x x x x x x x x x x
Sdz(A):6:8 καὶ ἐξαπέστειλεν κύριος ἄνδρα προφήτην πρὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ, καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ Ἐγώ εἰμι ὁ ἀναβιβάσας ὑμᾶς ἐξ Αἰγύπτου καὶ ἐξήγαγον ὑμᾶς ἐξ οἴκου δουλείας
Sdz(A):6:8 And the Lord sent a prophet to the children of Israel; and he said to them, Thus says the Lord God of Israel, I am he that brought you up out of the land of Egypt, and I brought you up out of the house of your bondage. (Judges 6:8 Brenton)
Sdz(A):6:8 Pan wysłał Izraelitom proroka, który im rzekł: «To mówi Pan, Bóg Izraela: Oto Ja was wyprowadziłem z Egiptu i Ja was wywiodłem z domu niewoli. (Sdz 6:8 BT_4)
Sdz(A):6:8 καὶ ἐξαπέστειλεν κύριος ἄνδρα προφήτην πρὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ, καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τάδε λέγει κύριος θεὸς Ισραηλ Ἐγώ εἰμι ἀναβιβάσας ὑμᾶς ἐξ Αἰγύπτου καὶ ἐξήγαγον ὑμᾶς ἐξ οἴκου δουλείας
Sdz(A):6:8 καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ προφήτης, -ου, ὁ πρός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀνα·βιβάζω (ανα+βιβαζ-, ανα+βιβ(α)·[σ]-/ανα+βιβα·σ-, ανα+βιβα·σ-, -, -, ανα+βιβασ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) δουλεία, -ας, ἡ
Sdz(A):6:8 I też, nawet, mianowicie Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Prorok Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Syn Izrael I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael Ja By iść; by być By ciągnąć (zmieniaj kierunek) Ty Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By prowadzić poza Ty Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać Niewolnictwo
Sdz(A):6:8 kai\ e)Xape/steilen ku/rios a)/ndra profE/tEn pro\s tou\s ui(ou\s *israEl, kai\ ei)=pen au)toi=s *ta/de le/gei ku/rios o( Teo\s *israEl *)egO/ ei)mi o( a)nabiba/sas u(ma=s e)X *ai)gu/ptou kai\ e)XE/gagon u(ma=s e)X oi)/kou doulei/as
Sdz(A):6:8 kai eXapesteilen kyrios andra profEtEn pros tus hyius israEl, kai eipen autois tade legei kyrios ho Teos israEl egO eimi ho anabibasas hymas eX aigyptu kai eXEgagon hymas eX oiku duleias
Sdz(A):6:8 C VAI_AAI3S N2_NSM N3_ASM N1M_ASM P RA_APM N2_APM N_GSM C VBI_AAI3S RD_DPM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM RP_NS V9_PAI1S RA_NSM VA_AAPNSM RP_AP P N2_GSF C VBI_AAI1S RP_AP P N2_GSM N1A_GSF
Sdz(A):6:8 and also, even, namely to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". prophet toward (+acc,+gen,+dat) the son Israel and also, even, namely to say/tell he/she/it/same such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel I to go; to be the to draw (haul) you out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] and also, even, namely to lead out you out of (+gen) ἐξ before vowels house; to dwell slavery
Sdz(A):6:8 and he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) man, husband (acc) prophet (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) sons (acc) Israel (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) Israel (indecl) I (nom) I-am-GO-ing; I-am the (nom) upon DRAW-ing (nom|voc) you(pl) (acc) out of (+gen) Egypt (gen) and I-LEAD-ed-OUT, they-LEAD-ed-OUT you(pl) (acc) out of (+gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! slavery (gen), slaveries (acc)
Sdz(A):6:8 Sdz(A)_6:8_1 Sdz(A)_6:8_2 Sdz(A)_6:8_3 Sdz(A)_6:8_4 Sdz(A)_6:8_5 Sdz(A)_6:8_6 Sdz(A)_6:8_7 Sdz(A)_6:8_8 Sdz(A)_6:8_9 Sdz(A)_6:8_10 Sdz(A)_6:8_11 Sdz(A)_6:8_12 Sdz(A)_6:8_13 Sdz(A)_6:8_14 Sdz(A)_6:8_15 Sdz(A)_6:8_16 Sdz(A)_6:8_17 Sdz(A)_6:8_18 Sdz(A)_6:8_19 Sdz(A)_6:8_20 Sdz(A)_6:8_21 Sdz(A)_6:8_22 Sdz(A)_6:8_23 Sdz(A)_6:8_24 Sdz(A)_6:8_25 Sdz(A)_6:8_26 Sdz(A)_6:8_27 Sdz(A)_6:8_28 Sdz(A)_6:8_29 Sdz(A)_6:8_30 Sdz(A)_6:8_31
Sdz(A):6:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):6:9 καὶ ἐξειλάμην ὑμᾶς ἐκ χειρὸς Αἰγύπτου καὶ ἐκ χειρὸς πάντων τῶν θλιβόντων ὑμᾶς καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς ἐκ προσώπου ὑμῶν καὶ ἔδωκα ὑμῖν τὴν γῆν αὐτῶν
Sdz(A):6:9 And I delivered you out of the hand of Egypt, and out of the hand of all that afflicted you, and I cast them out before you; and I gave you their land. (Judges 6:9 Brenton)
Sdz(A):6:9 Ja was wybawiłem z rąk Egipcjan i z rąk tych wszystkich, którzy was uciskali. Ja ich wypędziłem sprzed was i Ja wam dałem ich kraj. (Sdz 6:9 BT_4)
Sdz(A):6:9 καὶ ἐξειλάμην ὑμᾶς ἐκ χειρὸς Αἰγύπτου καὶ ἐκ χειρὸς πάντων τῶν θλιβόντων ὑμᾶς καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς ἐκ προσώπου ὑμῶν καὶ ἔδωκα ὑμῖν τὴν γῆν αὐτῶν
Sdz(A):6:9 καί ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):6:9 I też, nawet, mianowicie By wyjmować Ty Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek Ty I też, nawet, mianowicie By rozpraszać/ekstrakt On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Twarz Ty I też, nawet, mianowicie By dawać Ty Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo
Sdz(A):6:9 kai\ e)Xeila/mEn u(ma=s e)k CHeiro\s *ai)gu/ptou kai\ e)k CHeiro\s pa/ntOn tO=n Tlibo/ntOn u(ma=s kai\ e)Xe/balon au)tou\s e)k prosO/pou u(mO=n kai\ e)/dOka u(mi=n tE\n gE=n au)tO=n
Sdz(A):6:9 kai eXeilamEn hymas ek CHeiros aigyptu kai ek CHeiros pantOn tOn TlibontOn hymas kai eXebalon autus ek prosOpu hymOn kai edOka hymin tEn gEn autOn
Sdz(A):6:9 C VBI_AMI1S RP_AP P N3_GSF N2_GSF C P N3_GSF A3_GPM RA_GPM V1_PAPGPM RP_AP C VBI_AAI1S RD_APM P N2N_GSN RP_GP C VAI_AAI1S RP_DP RA_ASF N1_ASF RD_GPM
Sdz(A):6:9 and also, even, namely to take out you out of (+gen) ἐξ before vowels hand Egypt [country of] and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels hand every all, each, every, the whole of the to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief you and also, even, namely to disperse/extract he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels face you and also, even, namely to give you the earth/land he/she/it/same
Sdz(A):6:9 and I-was-TAKE OUT-ed you(pl) (acc) out of (+gen) hand (gen) Egypt (gen) and out of (+gen) hand (gen) all (gen) the (gen) let-them-be-DISTRESS-ing! (classical), while DISTRESS-ing (gen) you(pl) (acc) and I-DISPERSE/EXTRACT-ed, they-DISPERSE/EXTRACT-ed them/same (acc) out of (+gen) face (gen) you(pl) (gen) and I-GIVE-ed you(pl) (dat) the (acc) earth/land (acc) them/same (gen)
Sdz(A):6:9 Sdz(A)_6:9_1 Sdz(A)_6:9_2 Sdz(A)_6:9_3 Sdz(A)_6:9_4 Sdz(A)_6:9_5 Sdz(A)_6:9_6 Sdz(A)_6:9_7 Sdz(A)_6:9_8 Sdz(A)_6:9_9 Sdz(A)_6:9_10 Sdz(A)_6:9_11 Sdz(A)_6:9_12 Sdz(A)_6:9_13 Sdz(A)_6:9_14 Sdz(A)_6:9_15 Sdz(A)_6:9_16 Sdz(A)_6:9_17 Sdz(A)_6:9_18 Sdz(A)_6:9_19 Sdz(A)_6:9_20 Sdz(A)_6:9_21 Sdz(A)_6:9_22 Sdz(A)_6:9_23 Sdz(A)_6:9_24 Sdz(A)_6:9_25
Sdz(A):6:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):6:10 καὶ εἶπα ὑμῖν Ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν, οὐ φοβηθήσεσθε τοὺς θεοὺς τοῦ Αμορραίου, ἐν οἷς ὑμεῖς ἐνοικεῖτε ἐν τῇ γῇ αὐτῶν· καὶ οὐκ εἰσηκούσατε τῆς φωνῆς μου.
Sdz(A):6:10 And I said to you, I am the Lord your God: ye shall not fear the gods of the Amorites, in whose land ye dwell; but ye hearkened not to my voice. (Judges 6:10 Brenton)
Sdz(A):6:10 Powiedziałem wam: Ja jestem Pan, Bóg wasz: nie oddawajcie czci bogom Amorytów, których kraj zamieszkujecie, lecz wyście nie usłuchali mego głosu». (Sdz 6:10 BT_4)
Sdz(A):6:10 καὶ εἶπα ὑμῖν Ἐγὼ κύριος θεὸς ὑμῶν, οὐ φοβηθήσεσθε τοὺς θεοὺς τοῦ Αμορραίου, ἐν οἷς ὑμεῖς ἐνοικεῖτε ἐν τῇ γῇ αὐτῶν· καὶ οὐκ εἰσηκούσατε τῆς φωνῆς μου.
Sdz(A):6:10 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό   ἐν ὅς ἥ ὅ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν·οικέω (εν+οικ(ε)-, εν+οικη·σ-, εν+οικη·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Sdz(A):6:10 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ty Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty ??? Przed przydechem mocnym By bać się Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który Ty By mieszkać w W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Dźwięku/głos płacze Ja
Sdz(A):6:10 kai\ ei)=pa u(mi=n *)egO\ ku/rios o( Teo\s u(mO=n, ou) fobETE/sesTe tou\s Teou\s tou= *amorrai/ou, e)n oi(=s u(mei=s e)noikei=te e)n tE=| gE=| au)tO=n· kai\ ou)k ei)sEkou/sate tE=s fOnE=s mou.
Sdz(A):6:10 kai eipa hymin egO kyrios ho Teos hymOn, u fobETEsesTe tus Teus tu amorraiu, en hois hymeis enoikeite en tE gE autOn· kai uk eisEkusate tEs fOnEs mu.
Sdz(A):6:10 C VAI_AAI1S RP_DP RP_NS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP D VC_FPI2P RA_APM N2_APM RA_GSM N2_GSM P RR_DPM RP_NP V2_PAI2P P RA_DSF N1_DSF RD_GPM C D VAI_AAI2P RA_GSF N1_GSF RP_GS
Sdz(A):6:10 and also, even, namely to say/tell you I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you οὐχ before rough breathing to fear the god [see theology] the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which you to dwell in in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to heard (being heard, listen into, hearken) the sound/voice cries I
Sdz(A):6:10 and I-SAY/TELL-ed you(pl) (dat) I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen) not you(pl)-will-be-FEAR-ed the (acc) gods (acc) the (gen)   in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) you(pl) (nom) you(pl)-are-DWELL-ing-IN, be-you(pl)-DWELL-ing-IN! in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) them/same (gen) and not you(pl)-HEARD-ed the (gen) sound/voice (gen) me (gen)
Sdz(A):6:10 Sdz(A)_6:10_1 Sdz(A)_6:10_2 Sdz(A)_6:10_3 Sdz(A)_6:10_4 Sdz(A)_6:10_5 Sdz(A)_6:10_6 Sdz(A)_6:10_7 Sdz(A)_6:10_8 Sdz(A)_6:10_9 Sdz(A)_6:10_10 Sdz(A)_6:10_11 Sdz(A)_6:10_12 Sdz(A)_6:10_13 Sdz(A)_6:10_14 Sdz(A)_6:10_15 Sdz(A)_6:10_16 Sdz(A)_6:10_17 Sdz(A)_6:10_18 Sdz(A)_6:10_19 Sdz(A)_6:10_20 Sdz(A)_6:10_21 Sdz(A)_6:10_22 Sdz(A)_6:10_23 Sdz(A)_6:10_24 Sdz(A)_6:10_25 Sdz(A)_6:10_26 Sdz(A)_6:10_27 Sdz(A)_6:10_28
Sdz(A):6:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):6:11 καὶ ἦλθεν ἄγγελος κυρίου καὶ ἐκάθισεν ὑπὸ τὴν δρῦν τὴν οὖσαν ἐν Εφραθα τὴν τοῦ Ιωας πατρὸς Αβιεζρι, καὶ Γεδεων ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἐρράβδιζεν πυροὺς ἐν ληνῷ τοῦ ἐκφυγεῖν ἐκ προσώπου Μαδιαμ.
Sdz(A):6:11 And an angel of the Lord came, and sat down under the fir tree, which was in Ephratha in the land of Joas father of Esdri; and Gedeon his son was threshing wheat in a wine-press in order to escape from the face of Madiam. (Judges 6:11 Brenton)
Sdz(A):6:11 A oto przyszedł Anioł Pana i usiadł pod terebintem w Ofra, które należało do Joasza z rodu Abiezera. Gedeon, syn jego, młócił na klepisku zboże, aby je ukryć przed Madianitami. (Sdz 6:11 BT_4)
Sdz(A):6:11 Καὶ ἦλθεν ἄγγελος κυρίου καὶ ἐκάθισεν ὑπὸ τὴν δρῦν τὴν οὖσαν ἐν Εφραθα τὴν τοῦ Ιωας πατρὸς Αβιεζρι, καὶ Γεδεων υἱὸς αὐτοῦ ἐρράβδιζεν πυροὺς ἐν ληνῷ τοῦ ἐκφυγεῖν ἐκ προσώπου Μαδιαμ.
Sdz(A):6:11 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ὑπό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες   καί Γεδεών, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ῥαβδίζω (ραβδιζ-, -, -, -, -, ραβδισ·θ-)   ἐν ληνός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό ἐκ·φεύγω (εκ+φευγ-, εκ+φευξ-, 2nd εκ+φυγ-, εκ+πεφευγ·[κ]-, -, -) ἐκ πρόσ·ωπον, -ου, τό Μαδιάμ, ὁ
Sdz(A):6:11 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ojciec I też, nawet, mianowicie Gideon Syn On/ona/to/to samo Do niech bije z prętem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tłocznia do wina Do poza uciekaj Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Twarz Midian
Sdz(A):6:11 *kai\ E)=lTen a)/ggelos kuri/ou kai\ e)ka/Tisen u(po\ tE\n dru=n tE\n ou)=san e)n *efraTa tE\n tou= *iOas patro\s *abieDZri, kai\ *gedeOn o( ui(o\s au)tou= e)rra/bdiDZen purou\s e)n lEnO=| tou= e)kfugei=n e)k prosO/pou *madiam.
Sdz(A):6:11 kai ElTen angelos kyriu kai ekaTisen hypo tEn dryn tEn usan en efraTa tEn tu iOas patros abieDZri, kai gedeOn ho hyios autu errabdiDZen pyrus en lEnO tu ekfygein ek prosOpu madiam.
Sdz(A):6:11 C VBI_AAI3S N2_NSM N2_GSM C VAI_AAI3S P RA_ASF N3U_ASF RA_ASF V9_PAPASF P N_DSF RA_ASF RA_GSM N_GSM N3_GSM N_GSM C N_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GSM V1I_IAI3S N2_APM P N2_DSF RA_GSN VB_AAN P N2N_GSN N_GSF
Sdz(A):6:11 and also, even, namely to come agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the ć the to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the the ć father ć and also, even, namely Gideon the son he/she/it/same to beat with a rod ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among winepress the to out-flee out of (+gen) ἐξ before vowels face Midian
Sdz(A):6:11 and he/she/it-COME-ed messenger/angel (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-SIT DOWN-ed under (+acc), by (+gen) the (acc)   the (acc) while being (acc) in/among/by (+dat)   the (acc) the (gen)   father (gen)   and Gideon (indecl) the (nom) son (nom) him/it/same (gen) he/she/it-was-BEAT-ing-WITH-A-ROD   in/among/by (+dat) winepress (dat) the (gen) to-OUT-FLEE out of (+gen) face (gen) Midian (indecl)
Sdz(A):6:11 Sdz(A)_6:11_1 Sdz(A)_6:11_2 Sdz(A)_6:11_3 Sdz(A)_6:11_4 Sdz(A)_6:11_5 Sdz(A)_6:11_6 Sdz(A)_6:11_7 Sdz(A)_6:11_8 Sdz(A)_6:11_9 Sdz(A)_6:11_10 Sdz(A)_6:11_11 Sdz(A)_6:11_12 Sdz(A)_6:11_13 Sdz(A)_6:11_14 Sdz(A)_6:11_15 Sdz(A)_6:11_16 Sdz(A)_6:11_17 Sdz(A)_6:11_18 Sdz(A)_6:11_19 Sdz(A)_6:11_20 Sdz(A)_6:11_21 Sdz(A)_6:11_22 Sdz(A)_6:11_23 Sdz(A)_6:11_24 Sdz(A)_6:11_25 Sdz(A)_6:11_26 Sdz(A)_6:11_27 Sdz(A)_6:11_28 Sdz(A)_6:11_29 Sdz(A)_6:11_30 Sdz(A)_6:11_31 Sdz(A)_6:11_32
Sdz(A):6:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):6:12 καὶ ὤφθη αὐτῷ ἄγγελος κυρίου καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Κύριος μετὰ σοῦ, δυνατὸς τῇ ἰσχύι.
Sdz(A):6:12 And the angel of the Lord appeared to him and said to him, The Lord is with thee, thou mighty in strength. (Judges 6:12 Brenton)
Sdz(A):6:12 I ukazał mu się Anioł Pana. «Pan jest z tobą - rzekł mu - dzielny wojowniku!» (Sdz 6:12 BT_4)
Sdz(A):6:12 καὶ ὤφθη αὐτῷ ἄγγελος κυρίου καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Κύριος μετὰ σοῦ, δυνατὸς τῇ ἰσχύι.
Sdz(A):6:12 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δυνατός -ή -όν ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ
Sdz(A):6:12 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Zdolny Siła
Sdz(A):6:12 kai\ O)/fTE au)tO=| a)/ggelos kuri/ou kai\ ei)=pen pro\s au)to/n *ku/rios meta\ sou=, dunato\s tE=| i)sCHu/i.
Sdz(A):6:12 kai OfTE autO angelos kyriu kai eipen pros auton kyrios meta su, dynatos tE isCHyi.
Sdz(A):6:12 C VVI_API3S RD_DSM N2_NSM N2_GSM C VBI_AAI3S P RD_ASM N2_NSM P RP_GS A1_NSM RA_DSF N3U_DSF
Sdz(A):6:12 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) capable the strength
Sdz(A):6:12 and he/she/it-was-SEE-ed him/it/same (dat) messenger/angel (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) capable ([Adj] nom) the (dat) strength (dat)
Sdz(A):6:12 Sdz(A)_6:12_1 Sdz(A)_6:12_2 Sdz(A)_6:12_3 Sdz(A)_6:12_4 Sdz(A)_6:12_5 Sdz(A)_6:12_6 Sdz(A)_6:12_7 Sdz(A)_6:12_8 Sdz(A)_6:12_9 Sdz(A)_6:12_10 Sdz(A)_6:12_11 Sdz(A)_6:12_12 Sdz(A)_6:12_13 Sdz(A)_6:12_14 Sdz(A)_6:12_15
Sdz(A):6:12 x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):6:13 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Γεδεων Ἐν ἐμοί, κύριε, καὶ εἰ ἔστιν κύριος μεθ’ ἡμῶν, ἵνα τί εὗρεν ἡμᾶς πάντα τὰ κακὰ ταῦτα; καὶ ποῦ ἐστιν πάντα τὰ θαυμάσια αὐτοῦ, ὅσα διηγήσαντο ἡμῖν οἱ πατέρες ἡμῶν λέγοντες Οὐχὶ ἐξ Αἰγύπτου ἀνήγαγεν ἡμᾶς κύριος; καὶ νῦν ἀπώσατο ἡμᾶς καὶ παρέδωκεν ἡμᾶς ἐν χειρὶ Μαδιαμ.
Sdz(A):6:13 And Gedeon said to him, Be gracious with me, my Lord: but if the Lord is with us, why have these evils found us? and where are all his miracles, which our fathers have related to us, saying, Did not the Lord bring us up out of Egypt? and now he has cast us out, and given us into the hand of Madiam. (Judges 6:13 Brenton)
Sdz(A):6:13 Odpowiedział mu Gedeon: «Wybacz, panie mój! Jeżeli Pan jest z nami, skąd pochodzi to wszystko, co się nam przydarza? Gdzież są te wszystkie dziwy, o których opowiadają nam ojcowie nasi, mówiąc: "Czyż Pan nie wywiódł nas z Egiptu?" A oto teraz Pan nas opuścił i oddał nas w ręce Madianitów». (Sdz 6:13 BT_4)
Sdz(A):6:13 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Γεδεων Ἐν ἐμοί, κύριε, καὶ εἰ ἔστιν κύριος μεθ’ ἡμῶν, ἵνα τί εὗρεν ἡμᾶς πάντα τὰ κακὰ ταῦτα; καὶ ποῦ ἐστιν πάντα τὰ θαυμάσια αὐτοῦ, ὅσα διηγήσαντο ἡμῖν οἱ πατέρες ἡμῶν λέγοντες Οὐχὶ ἐξ Αἰγύπτου ἀνήγαγεν ἡμᾶς κύριος; καὶ νῦν ἀπώσατο ἡμᾶς καὶ παρέδωκεν ἡμᾶς ἐν χειρὶ Μαδιαμ.
Sdz(A):6:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό Γεδεών, ὁ ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί εἰ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) οὗτος αὕτη τοῦτο καί ποῦ[1] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θαυμάσιος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό ὅσος -η -ον δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐχί ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί νῦν ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Μαδιάμ, ὁ
Sdz(A):6:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Gideon W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Jeżeli By być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By znajdować Ja Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Niegodziwie by czynić źle To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Gdzie By być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Cudowny doskonały, cudowny On/ona/to/to samo Tyleż/wiele jak Do exposit Ja Ojciec Ja By mówić/opowiadaj Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z] By prowadzić Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Teraz By odrzucać Ja I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Midian
Sdz(A):6:13 kai\ ei)=pen pro\s au)to\n *gedeOn *)en e)moi/, ku/rie, kai\ ei) e)/stin ku/rios meT’ E(mO=n, i(/na ti/ eu(=ren E(ma=s pa/nta ta\ kaka\ tau=ta; kai\ pou= e)stin pa/nta ta\ Tauma/sia au)tou=, o(/sa diEgE/santo E(mi=n oi( pate/res E(mO=n le/gontes *ou)CHi\ e)X *ai)gu/ptou a)nE/gagen E(ma=s ku/rios; kai\ nu=n a)pO/sato E(ma=s kai\ pare/dOken E(ma=s e)n CHeiri\ *madiam.
Sdz(A):6:13 kai eipen pros auton gedeOn en emoi, kyrie, kai ei estin kyrios meT’ hEmOn, hina ti heuren hEmas panta ta kaka tauta; kai pu estin panta ta Taumasia autu, hosa diEgEsanto hEmin hoi pateres hEmOn legontes uCHi eX aigyptu anEgagen hEmas kyrios; kai nyn apOsato hEmas kai paredOken hEmas en CHeiri madiam.
Sdz(A):6:13 C VBI_AAI3S P RD_ASM N_NSM P RP_DS N2_VSM C C V9_PAI3S N2_NSM P RP_GP C RI_ASN VB_AAI3S RP_AP A3_NPN RA_NPN A1_NPN RD_NPN C D V9_PAI3S A3_NPN RA_NPN A1A_NPN RD_GSM A1_APN VAI_AMI3P RP_DP RA_NPM N3_NPM RP_GP V1_PAPNPM D P N2_GSF VBI_AAI3S RP_AP N2_NSM C D VA_AMI3S RP_AP C VAI_AAI3S RP_AP P N3_DSF N_GSF
Sdz(A):6:13 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same Gideon in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely if to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to find I every all, each, every, the whole of the wickedly to do evil this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely where to be every all, each, every, the whole of the wonderful excellent, marvelous he/she/it/same as much/many as to exposit I the father I to say/tell not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] to lead up I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely now to reject I and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand Midian
Sdz(A):6:13 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) Gideon (indecl) in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) and if he/she/it-is lord (nom); a lord ([Adj] nom) after (+acc), with (+gen) us (gen) so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) he/she/it-FIND-ed us (acc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) these (nom|acc) and where he/she/it-is all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) wonderful ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) him/it/same (gen) as much/many as (nom|acc) they-were-EXPOSIT-ed us (dat) the (nom) fathers (nom|voc) us (gen) while SAY/TELL-ing (nom|voc) not out of (+gen) Egypt (gen) he/she/it-LEAD-ed-UP us (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and now he/she/it-was-REJECT-ed us (acc) and he/she/it-Hand OVER-ed us (acc) in/among/by (+dat) hand (dat) Midian (indecl)
Sdz(A):6:13 Sdz(A)_6:13_1 Sdz(A)_6:13_2 Sdz(A)_6:13_3 Sdz(A)_6:13_4 Sdz(A)_6:13_5 Sdz(A)_6:13_6 Sdz(A)_6:13_7 Sdz(A)_6:13_8 Sdz(A)_6:13_9 Sdz(A)_6:13_10 Sdz(A)_6:13_11 Sdz(A)_6:13_12 Sdz(A)_6:13_13 Sdz(A)_6:13_14 Sdz(A)_6:13_15 Sdz(A)_6:13_16 Sdz(A)_6:13_17 Sdz(A)_6:13_18 Sdz(A)_6:13_19 Sdz(A)_6:13_20 Sdz(A)_6:13_21 Sdz(A)_6:13_22 Sdz(A)_6:13_23 Sdz(A)_6:13_24 Sdz(A)_6:13_25 Sdz(A)_6:13_26 Sdz(A)_6:13_27 Sdz(A)_6:13_28 Sdz(A)_6:13_29 Sdz(A)_6:13_30 Sdz(A)_6:13_31 Sdz(A)_6:13_32 Sdz(A)_6:13_33 Sdz(A)_6:13_34 Sdz(A)_6:13_35 Sdz(A)_6:13_36 Sdz(A)_6:13_37 Sdz(A)_6:13_38 Sdz(A)_6:13_39 Sdz(A)_6:13_40 Sdz(A)_6:13_41 Sdz(A)_6:13_42 Sdz(A)_6:13_43 Sdz(A)_6:13_44 Sdz(A)_6:13_45 Sdz(A)_6:13_46 Sdz(A)_6:13_47 Sdz(A)_6:13_48 Sdz(A)_6:13_49 Sdz(A)_6:13_50 Sdz(A)_6:13_51 Sdz(A)_6:13_52
Sdz(A):6:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):6:14 καὶ ἐπέβλεψεν πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος κυρίου καὶ εἶπεν αὐτῷ Πορεύου ἐν τῇ ἰσχύι σου καὶ σώσεις τὸν Ισραηλ, καὶ ἰδοὺ ἐξαπέστειλά σε.
Sdz(A):6:14 And the angel of the Lord turned to him, and said, Go in this thy strength, and thou shalt save Israel out of the hand of Madiam: behold, I have sent thee. (Judges 6:14 Brenton)
Sdz(A):6:14 Pan zaś zwrócił się ku niemu i rzekł do niego: «Idź z tą siłą, jaką posiadasz, i wybaw Izraela z ręki Madianitów. Czyż nie Ja ciebie posyłam?» (Sdz 6:14 BT_4)
Sdz(A):6:14 καὶ ἐπέβλεψεν πρὸς αὐτὸν ἄγγελος κυρίου καὶ εἶπεν αὐτῷ Πορεύου ἐν τῇ ἰσχύι σου καὶ σώσεις τὸν Ισραηλ, καὶ ἰδοὺ ἐξαπέστειλά σε.
Sdz(A):6:14 καί ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Sdz(A):6:14 I też, nawet, mianowicie By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siła Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Izrael I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Do ??? Ty; twój/twój(sg)
Sdz(A):6:14 kai\ e)pe/blePSen pro\s au)to\n o( a)/ggelos kuri/ou kai\ ei)=pen au)tO=| *poreu/ou e)n tE=| i)sCHu/i sou kai\ sO/seis to\n *israEl, kai\ i)dou\ e)Xape/steila/ se.
Sdz(A):6:14 kai epeblePSen pros auton ho angelos kyriu kai eipen autO poreuu en tE isCHyi su kai sOseis ton israEl, kai idu eXapesteila se.
Sdz(A):6:14 C VAI_AAI3S P RD_ASM RA_NSM N2_NSM N2_GSM C VBI_AAI3S RD_DSM V1_PMD2S P RA_DSF N3U_DSF RP_GS C VF_FAI2S RA_ASM N_ASM C I VAI_AAI1S RP_AS
Sdz(A):6:14 and also, even, namely to look upon overlook, look attentively toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the strength you; your/yours(sg) and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save the Israel and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to ??? you; your/yours(sg)
Sdz(A):6:14 and he/she/it-LOOK UPON-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) the (nom) messenger/angel (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) be-you(sg)-being-GO-ed! in/among/by (+dat) the (dat) strength (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-SAVE the (acc) Israel (indecl) and be-you(sg)-SEE-ed! I-???-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Sdz(A):6:14 Sdz(A)_6:14_1 Sdz(A)_6:14_2 Sdz(A)_6:14_3 Sdz(A)_6:14_4 Sdz(A)_6:14_5 Sdz(A)_6:14_6 Sdz(A)_6:14_7 Sdz(A)_6:14_8 Sdz(A)_6:14_9 Sdz(A)_6:14_10 Sdz(A)_6:14_11 Sdz(A)_6:14_12 Sdz(A)_6:14_13 Sdz(A)_6:14_14 Sdz(A)_6:14_15 Sdz(A)_6:14_16 Sdz(A)_6:14_17 Sdz(A)_6:14_18 Sdz(A)_6:14_19 Sdz(A)_6:14_20 Sdz(A)_6:14_21 Sdz(A)_6:14_22 Sdz(A)_6:14_23
Sdz(A):6:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):6:15 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Γεδεων Ἐν ἐμοί, κύριε, ἐν τίνι σώσω τὸν Ισραηλ; ἰδοὺ ἡ χιλιάς μου ταπεινοτέρα ἐν Μανασση, καὶ ἐγώ εἰμι μικρὸς ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός μου.
Sdz(A):6:15 And Gedeon said to him, Be gracious with me, my Lord: whereby shall I save Israel? behold, my thousand is weakened in Manasse, and I am the least in my father's house. (Judges 6:15 Brenton)
Sdz(A):6:15 «Wybacz, Panie mój! - odpowiedział Mu - jakże wybawię Izraela? Ród mój jest najbiedniejszy w pokoleniu Manassesa, a ja jestem ostatni w domu mego ojca». (Sdz 6:15 BT_4)
Sdz(A):6:15 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Γεδεων Ἐν ἐμοί, κύριε, ἐν τίνι σώσω τὸν Ισραηλ; ἰδοὺ χιλιάς μου ταπεινοτέρα ἐν Μανασση, καὶ ἐγώ εἰμι μικρὸς ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός μου.
Sdz(A):6:15 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό Γεδεών, ὁ ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ; χίλιοι -αι -α ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ταπεινό·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of ταπεινός) ἐν Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μικρός -ά -όν ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Sdz(A):6:15 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Gideon W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Izrael By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Kilo [jednostka tysiąc]; tysiąc Ja Niżej W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Manasses I też, nawet, mianowicie Ja By iść; by być Mały [zobacz micro] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Ojciec Ja
Sdz(A):6:15 kai\ ei)=pen pro\s au)to\n *gedeOn *)en e)moi/, ku/rie, e)n ti/ni sO/sO to\n *israEl; i)dou\ E( CHilia/s mou tapeinote/ra e)n *manassE, kai\ e)gO/ ei)mi mikro\s e)n tO=| oi)/kO| tou= patro/s mou.
Sdz(A):6:15 kai eipen pros auton gedeOn en emoi, kyrie, en tini sOsO ton israEl; idu hE CHilias mu tapeinotera en manassE, kai egO eimi mikros en tO oikO tu patros mu.
Sdz(A):6:15 C VBI_AAI3S P RD_ASM N_NSM P RP_DS N2_VSM P RI_DSN VF_FAI1S RA_ASM N_ASM I RA_NSF N3D_NSF RP_GS A1_NSF P N_DSM C RP_NS V9_PAI1S A1A_NSM P RA_DSM N2_DSM RA_GSM N3_GSM RP_GS
Sdz(A):6:15 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same Gideon in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save the Israel to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the kilo [unit of one thousand]; thousand I lower in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Manasses and also, even, namely I to go; to be small [see micro] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house the father I
Sdz(A):6:15 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) Gideon (indecl) in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) in/among/by (+dat) who/what/why (dat) I-will-SAVE, I-should-SAVE the (acc) Israel (indecl) be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) kilo (nom|voc); thousand (gen), thousand (acc) me (gen) lower ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) in/among/by (+dat) Manasses  (acc, gen, voc) and I (nom) I-am-GO-ing; I-am small ([Adj] nom) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) the (gen) father (gen) me (gen)
Sdz(A):6:15 Sdz(A)_6:15_1 Sdz(A)_6:15_2 Sdz(A)_6:15_3 Sdz(A)_6:15_4 Sdz(A)_6:15_5 Sdz(A)_6:15_6 Sdz(A)_6:15_7 Sdz(A)_6:15_8 Sdz(A)_6:15_9 Sdz(A)_6:15_10 Sdz(A)_6:15_11 Sdz(A)_6:15_12 Sdz(A)_6:15_13 Sdz(A)_6:15_14 Sdz(A)_6:15_15 Sdz(A)_6:15_16 Sdz(A)_6:15_17 Sdz(A)_6:15_18 Sdz(A)_6:15_19 Sdz(A)_6:15_20 Sdz(A)_6:15_21 Sdz(A)_6:15_22 Sdz(A)_6:15_23 Sdz(A)_6:15_24 Sdz(A)_6:15_25 Sdz(A)_6:15_26 Sdz(A)_6:15_27 Sdz(A)_6:15_28 Sdz(A)_6:15_29 Sdz(A)_6:15_30
Sdz(A):6:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):6:16 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος κυρίου Κύριος ἔσται μετὰ σοῦ, καὶ πατάξεις τὴν Μαδιαμ ὡσεὶ ἄνδρα ἕνα.
Sdz(A):6:16 And the angel of the Lord said to him, The Lord shall be with thee, and thou shalt smite Madiam as one man. (Judges 6:16 Brenton)
Sdz(A):6:16 Pan mu odpowiedział: «Ponieważ Ja będę z tobą, pobijesz Madianitów jak jednego męża». (Sdz 6:16 BT_4)
Sdz(A):6:16 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἄγγελος κυρίου Κύριος ἔσται μετὰ σοῦ, καὶ πατάξεις τὴν Μαδιαμ ὡσεὶ ἄνδρα ἕνα.
Sdz(A):6:16 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Μαδιάμ, ὁ ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
Sdz(A):6:16 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By uderzać Midian Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Jeden
Sdz(A):6:16 kai\ ei)=pen pro\s au)to\n o( a)/ggelos kuri/ou *ku/rios e)/stai meta\ sou=, kai\ pata/Xeis tE\n *madiam O(sei\ a)/ndra e(/na.
Sdz(A):6:16 kai eipen pros auton ho angelos kyriu kyrios estai meta su, kai pataXeis tEn madiam hOsei andra hena.
Sdz(A):6:16 C VBI_AAI3S P RD_ASM RA_NSM N2_NSM N2_GSM N2_NSM V9_FMI3S P RP_GS C VF_FAI2S RA_ASF N_ASF D N3_ASM A3_ASM
Sdz(A):6:16 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely to smite the Midian like/approximately [as-if]; to push man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". one
Sdz(A):6:16 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) the (nom) messenger/angel (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-will-be after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-SMITE the (acc) Midian (indecl) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) man, husband (acc) one (acc)
Sdz(A):6:16 Sdz(A)_6:16_1 Sdz(A)_6:16_2 Sdz(A)_6:16_3 Sdz(A)_6:16_4 Sdz(A)_6:16_5 Sdz(A)_6:16_6 Sdz(A)_6:16_7 Sdz(A)_6:16_8 Sdz(A)_6:16_9 Sdz(A)_6:16_10 Sdz(A)_6:16_11 Sdz(A)_6:16_12 Sdz(A)_6:16_13 Sdz(A)_6:16_14 Sdz(A)_6:16_15 Sdz(A)_6:16_16 Sdz(A)_6:16_17 Sdz(A)_6:16_18
Sdz(A):6:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):6:17 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Γεδεων καὶ εἰ εὗρον χάριν ἐν ὀφθαλμοῖς σου, καὶ ποιήσεις μοι σημεῖον ὅτι σὺ λαλεῖς μετ’ ἐμοῦ·
Sdz(A):6:17 And Gedeon said to him, If now I have found mercy in thine eyes, and thou wilt do this day for me all that thou hast spoken of with me, (Judges 6:17 Brenton)
Sdz(A):6:17 Odrzekł Mu na to: «Jeżeli darzysz mnie życzliwością, daj mi jakiś znak, że to Ty mówisz ze mną. (Sdz 6:17 BT_4)
Sdz(A):6:17 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Γεδεων Καὶ εἰ εὗρον χάριν ἐν ὀφθαλμοῖς σου, καὶ ποιήσεις μοι σημεῖον ὅτι σὺ λαλεῖς μετ’ ἐμοῦ·
Sdz(A):6:17 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό Γεδεών, ὁ καί εἰ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σημεῖον, -ου, τό ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Sdz(A):6:17 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Gideon I też, nawet, mianowicie Jeżeli By znajdować Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób Ja Znak Ponieważ/tamto Ty By mówić Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój
Sdz(A):6:17 kai\ ei)=pen pro\s au)to\n *gedeOn *kai\ ei) eu(=ron CHa/rin e)n o)fTalmoi=s sou, kai\ poiE/seis moi sEmei=on o(/ti su\ lalei=s met’ e)mou=·
Sdz(A):6:17 kai eipen pros auton gedeOn kai ei heuron CHarin en ofTalmois su, kai poiEseis moi sEmeion hoti sy laleis met’ emu·
Sdz(A):6:17 C VBI_AAI3S P RD_ASM N_NSM C C VB_AAI1S N3_ASF P N2_DPM RP_GS C VF_FAI2S RP_DS N2N_ASN C RP_NS V2_PAI2S P RP_GS
Sdz(A):6:17 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same Gideon and also, even, namely if to find for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye you; your/yours(sg) and also, even, namely doing/making; to do/make I sign because/that you to speak after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine
Sdz(A):6:17 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) Gideon (indecl) and if do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc) for; grace (acc) in/among/by (+dat) eyes (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE me (dat) sign (nom|acc|voc) because/that you(sg) (nom) you(sg)-are-SPEAK-ing after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen)
Sdz(A):6:17 Sdz(A)_6:17_1 Sdz(A)_6:17_2 Sdz(A)_6:17_3 Sdz(A)_6:17_4 Sdz(A)_6:17_5 Sdz(A)_6:17_6 Sdz(A)_6:17_7 Sdz(A)_6:17_8 Sdz(A)_6:17_9 Sdz(A)_6:17_10 Sdz(A)_6:17_11 Sdz(A)_6:17_12 Sdz(A)_6:17_13 Sdz(A)_6:17_14 Sdz(A)_6:17_15 Sdz(A)_6:17_16 Sdz(A)_6:17_17 Sdz(A)_6:17_18 Sdz(A)_6:17_19 Sdz(A)_6:17_20 Sdz(A)_6:17_21
Sdz(A):6:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):6:18 μὴ κινηθῇς ἐντεῦθεν ἕως τοῦ ἐλθεῖν με πρὸς σέ, καὶ οἴσω τὴν θυσίαν μου καὶ θήσω ἐνώπιόν σου. καὶ εἶπεν Ἐγώ εἰμι καθήσομαι ἕως τοῦ ἐπιστρέψαι σε.
Sdz(A):6:18 depart not hence until I come to thee, and I will bring forth an offering and offer it before thee: and he said, I will remain until thou return. (Judges 6:18 Brenton)
Sdz(A):6:18 Nie oddalaj się stąd, proszę Cię, aż wrócę do Ciebie. Przyniosę moją ofiarę i położę ją przed Tobą». A On na to: «Poczekam tu, aż wrócisz». (Sdz 6:18 BT_4)
Sdz(A):6:18 μὴ κινηθῇς ἐντεῦθεν ἕως τοῦ ἐλθεῖν με πρὸς σέ, καὶ οἴσω τὴν θυσίαν μου καὶ θήσω ἐνώπιόν σου. καὶ εἶπεν Ἐγώ εἰμι καθήσομαι ἕως τοῦ ἐπιστρέψαι σε.
Sdz(A):6:18 μή κινέω (κιν(ε)-, κινη·σ-, κινη·σ-, -, -, κινη·θ-) ἐντεῦ·θεν ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -); καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Sdz(A):6:18 Nie By umieszczać w ruchu Stąd Aż; świtaj By przychodzić Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Ofiara gnębią, poświęcają Ja I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj W obecności z (+informacja); ??? Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ja By iść; by być By siedzieć; by umieszczać Aż; świtaj By odwracać się dookoła Ty; twój/twój(sg)
Sdz(A):6:18 mE\ kinETE=|s e)nteu=Ten e(/Os tou= e)lTei=n me pro\s se/, kai\ oi)/sO tE\n Tusi/an mou kai\ TE/sO e)nO/pio/n sou. kai\ ei)=pen *)egO/ ei)mi kaTE/somai e(/Os tou= e)pistre/PSai se.
Sdz(A):6:18 mE kinETEs enteuTen heOs tu elTein me pros se, kai oisO tEn Tysian mu kai TEsO enOpion su. kai eipen egO eimi kaTEsomai heOs tu epistrePSai se.
Sdz(A):6:18 D VC_APS2S D P RA_GSN VB_AAN RP_AS P RP_AS C VF_FAI1S RA_ASF N1A_ASF RP_GS C VF_FAI1S P RP_GS C VBI_AAI3S RP_NS V9_PAI1S VF_FMI1S P RA_GSN VA_AAN RP_AS
Sdz(A):6:18 not to set in motion from here until; dawn the to come I toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the sacrifice victimize, immolate I and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station in the presence of (+gen); ??? you; your/yours(sg) and also, even, namely to say/tell I to go; to be to sit; to set until; dawn the to turn around you; your/yours(sg)
Sdz(A):6:18 not you(sg)-should-be-SET-ed-IN-MOTION from here until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) to-COME me (acc) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and I-will-BRING the (acc) sacrifice (acc) me (gen) and I-will-PLACE, I-should-PLACE in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed I (nom) I-am-GO-ing; I-am I-will-be-SIT-ed; I-will-be-SET-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) to-TURN-AROUND, be-you(sg)-TURN-ed-AROUND!, he/she/it-happens-to-TURN-AROUND (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Sdz(A):6:18 Sdz(A)_6:18_1 Sdz(A)_6:18_2 Sdz(A)_6:18_3 Sdz(A)_6:18_4 Sdz(A)_6:18_5 Sdz(A)_6:18_6 Sdz(A)_6:18_7 Sdz(A)_6:18_8 Sdz(A)_6:18_9 Sdz(A)_6:18_10 Sdz(A)_6:18_11 Sdz(A)_6:18_12 Sdz(A)_6:18_13 Sdz(A)_6:18_14 Sdz(A)_6:18_15 Sdz(A)_6:18_16 Sdz(A)_6:18_17 Sdz(A)_6:18_18 Sdz(A)_6:18_19 Sdz(A)_6:18_20 Sdz(A)_6:18_21 Sdz(A)_6:18_22 Sdz(A)_6:18_23 Sdz(A)_6:18_24 Sdz(A)_6:18_25 Sdz(A)_6:18_26 Sdz(A)_6:18_27
Sdz(A):6:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):6:19 καὶ Γεδεων εἰσῆλθεν καὶ ἐποίησεν ἔριφον αἰγῶν καὶ οιφι ἀλεύρου ἄζυμα καὶ τὰ κρέα ἐπέθηκεν ἐπὶ τὸ κανοῦν καὶ τὸν ζωμὸν ἐνέχεεν εἰς χύτραν καὶ ἐξήνεγκεν πρὸς αὐτὸν ὑπὸ τὴν δρῦν καὶ προσεκύνησεν.
Sdz(A):6:19 And Gedeon went in, and prepared a kid of the goats, and an ephah of fine flour unleavened; and he put the flesh in the basket, and poured the broth into the pot, and brought them forth to him under the turpentine tree, and drew nigh. (Judges 6:19 Brenton)
Sdz(A):6:19 Gedeon oddaliwszy się przygotował koźlę ze stada, a z jednej efy mąki przaśne chleby. Włożył mięso do kosza, a polewkę do garnuszka i przyniósł to do Niego pod terebint i ofiarował. (Sdz 6:19 BT_4)
Sdz(A):6:19 καὶ Γεδεων εἰσῆλθεν καὶ ἐποίησεν ἔριφον αἰγῶν καὶ οιφι ἀλεύρου ἄζυμα καὶ τὰ κρέα ἐπέθηκεν ἐπὶ τὸ κανοῦν καὶ τὸν ζωμὸν ἐνέχεεν εἰς χύτραν καὶ ἐξήνεγκεν πρὸς αὐτὸν ὑπὸ τὴν δρῦν καὶ προσεκύνησεν.
Sdz(A):6:19 καί Γεδεών, ὁ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἔριφος, -ου, ὁ αἴξ, αἰγός, ἡ [LXX] καί   ἄλευρον, -ου, τό ἄ·ζυμος -ον καί ὁ ἡ τό κρέας, κρέως, τό ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   ἐγ·χέω [LXX] (εν+χε-, -, -, -, -, -) εἰς[1]   καί ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὑπό ὁ ἡ τό   καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -)
Sdz(A):6:19 I też, nawet, mianowicie Gideon By wchodzić I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Kozioł Kozioł I też, nawet, mianowicie Pszenicy mąka Przaśny I też, nawet, mianowicie Mięso By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Do do ulewy lejący w Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By wykonywać ródź Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie
Sdz(A):6:19 kai\ *gedeOn ei)sE=lTen kai\ e)poi/Esen e)/rifon ai)gO=n kai\ oifi a)leu/rou a)/DZuma kai\ ta\ kre/a e)pe/TEken e)pi\ to\ kanou=n kai\ to\n DZOmo\n e)ne/CHeen ei)s CHu/tran kai\ e)XE/negken pro\s au)to\n u(po\ tE\n dru=n kai\ proseku/nEsen.
Sdz(A):6:19 kai gedeOn eisElTen kai epoiEsen erifon aigOn kai oifi aleuru aDZyma kai ta krea epeTEken epi to kanun kai ton DZOmon eneCHeen eis CHytran kai eXEnenken pros auton hypo tEn dryn kai prosekynEsen.
Sdz(A):6:19 C N_NSM VBI_AAI3S C VAI_AAI3S N2_ASM N3G_GPM C N_ASN N2N_GSN A1B_APN C RA_APN N3_APN VAI_AAI3S P RA_ASN N2N_ASN C RA_ASM N2_ASM V2I_IAI3S P N1A_ASF C VAI_AAI3S P RD_ASM P RA_ASF N3U_ASF C VAI_AAI3S
Sdz(A):6:19 and also, even, namely Gideon to enter and also, even, namely to do/make goat goat and also, even, namely ć wheat flour unleavened and also, even, namely the meat to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely the ć to into pour pouring in into (+acc) ć and also, even, namely to carry out bring forth toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself
Sdz(A):6:19 and Gideon (indecl) he/she/it-ENTER-ed and he/she/it-DO/MAKE-ed goat (acc) goats (gen) and   wheat flour (gen) unleavened ([Adj] nom|acc|voc) and the (nom|acc) meats (nom|acc|voc) he/she/it-PLACE ON-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc)   and the (acc)   he/she/it-was-INTO POUR-ing into (+acc)   and he/she/it-CARRY OUT-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) under (+acc), by (+gen) the (acc)   and he/she/it-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE
Sdz(A):6:19 Sdz(A)_6:19_1 Sdz(A)_6:19_2 Sdz(A)_6:19_3 Sdz(A)_6:19_4 Sdz(A)_6:19_5 Sdz(A)_6:19_6 Sdz(A)_6:19_7 Sdz(A)_6:19_8 Sdz(A)_6:19_9 Sdz(A)_6:19_10 Sdz(A)_6:19_11 Sdz(A)_6:19_12 Sdz(A)_6:19_13 Sdz(A)_6:19_14 Sdz(A)_6:19_15 Sdz(A)_6:19_16 Sdz(A)_6:19_17 Sdz(A)_6:19_18 Sdz(A)_6:19_19 Sdz(A)_6:19_20 Sdz(A)_6:19_21 Sdz(A)_6:19_22 Sdz(A)_6:19_23 Sdz(A)_6:19_24 Sdz(A)_6:19_25 Sdz(A)_6:19_26 Sdz(A)_6:19_27 Sdz(A)_6:19_28 Sdz(A)_6:19_29 Sdz(A)_6:19_30 Sdz(A)_6:19_31 Sdz(A)_6:19_32 Sdz(A)_6:19_33
Sdz(A):6:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):6:20 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος κυρίου Λαβὲ τὰ κρέα καὶ τοὺς ἄρτους τοὺς ἀζύμους καὶ θὲς πρὸς τὴν πέτραν ἐκείνην καὶ τὸν ζωμὸν ἔκχεον· καὶ ἐποίησεν οὕτως.
Sdz(A):6:20 And the angel of God said to him, Take the flesh and the unleavened cakes, and put them on that rock, and pour out the broth close by: and he did so. (Judges 6:20 Brenton)
Sdz(A):6:20 Wówczas rzekł do niego Anioł Pana: «Weź mięso i chleby przaśne, połóż je na tej skale, a polewkę rozlej». Tak uczynił. (Sdz 6:20 BT_4)
Sdz(A):6:20 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἄγγελος κυρίου Λαβὲ τὰ κρέα καὶ τοὺς ἄρτους τοὺς ἀζύμους καὶ θὲς πρὸς τὴν πέτραν ἐκείνην καὶ τὸν ζωμὸν ἔκχεον· καὶ ἐποίησεν οὕτως.
Sdz(A):6:20 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό κρέας, κρέως, τό καί ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἄ·ζυμος -ον καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) πρός ὁ ἡ τό πέτρα, -ας, ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί ὁ ἡ τό   ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὕτως/οὕτω
Sdz(A):6:20 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Mięso I też, nawet, mianowicie Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Przaśny I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Skała Tamto I też, nawet, mianowicie By wylewać się I też, nawet, mianowicie By czynić/rób thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko]
Sdz(A):6:20 kai\ ei)=pen pro\s au)to\n o( a)/ggelos kuri/ou *labe\ ta\ kre/a kai\ tou\s a)/rtous tou\s a)DZu/mous kai\ Te\s pro\s tE\n pe/tran e)kei/nEn kai\ to\n DZOmo\n e)/kCHeon· kai\ e)poi/Esen ou(/tOs.
Sdz(A):6:20 kai eipen pros auton ho angelos kyriu labe ta krea kai tus artus tus aDZymus kai Tes pros tEn petran ekeinEn kai ton DZOmon ekCHeon· kai epoiEsen hutOs.
Sdz(A):6:20 C VBI_AAI3S P RD_ASM RA_NSM N2_NSM N2_GSM VB_AAD2S RA_APN N3_APN C RA_APM N2_APM RA_APM A1B_APM C VE_AAD2S P RA_ASF N1A_ASF RD_ASF C RA_ASM N2_ASM VA_AAD2S C VAI_AAI3S D
Sdz(A):6:20 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the meat and also, even, namely the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. the unleavened and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station toward (+acc,+gen,+dat) the rock that and also, even, namely the ć to pour out and also, even, namely to do/make thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only]
Sdz(A):6:20 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) the (nom) messenger/angel (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) do-TAKE HOLD OF-you(sg)! the (nom|acc) meats (nom|acc|voc) and the (acc) [loaves of] bread (acc) the (acc) unleavened ([Adj] acc) and do-PLACE-you(sg)! toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) rock (acc) that (acc) and the (acc)   do-POUR-you(sg)-OUT!, while POUR-ing-OUT (nom|acc|voc, voc) and he/she/it-DO/MAKE-ed thusly/like this
Sdz(A):6:20 Sdz(A)_6:20_1 Sdz(A)_6:20_2 Sdz(A)_6:20_3 Sdz(A)_6:20_4 Sdz(A)_6:20_5 Sdz(A)_6:20_6 Sdz(A)_6:20_7 Sdz(A)_6:20_8 Sdz(A)_6:20_9 Sdz(A)_6:20_10 Sdz(A)_6:20_11 Sdz(A)_6:20_12 Sdz(A)_6:20_13 Sdz(A)_6:20_14 Sdz(A)_6:20_15 Sdz(A)_6:20_16 Sdz(A)_6:20_17 Sdz(A)_6:20_18 Sdz(A)_6:20_19 Sdz(A)_6:20_20 Sdz(A)_6:20_21 Sdz(A)_6:20_22 Sdz(A)_6:20_23 Sdz(A)_6:20_24 Sdz(A)_6:20_25 Sdz(A)_6:20_26 Sdz(A)_6:20_27 Sdz(A)_6:20_28
Sdz(A):6:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):6:21 καὶ ἐξέτεινεν ὁ ἄγγελος κυρίου τὸ ἄκρον τῆς ῥάβδου τῆς ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἥψατο τῶν κρεῶν καὶ τῶν ἀζύμων, καὶ ἀνήφθη πῦρ ἐκ τῆς πέτρας καὶ κατέφαγεν τὰ κρέα καὶ τοὺς ἀζύμους· καὶ ὁ ἄγγελος κυρίου ἀπῆλθεν ἐξ ὀφθαλμῶν αὐτοῦ.
Sdz(A):6:21 And the angel of the Lord stretched out the end of the rod that was in his hand, and touched the flesh and the unleavened bread; and fire came up out of the rock, and consumed the flesh and the unleavened bread, and the angel of the Lord vanished from his sight. (Judges 6:21 Brenton)
Sdz(A):6:21 Wówczas Anioł Pana wyciągnął koniec laski, którą trzymał w swym ręku, dotknął nią mięsa i chlebów przaśnych i wydobył się ogień ze skały. Strawił on mięso i chleby przaśne. Potem zniknął Anioł Pana sprzed jego oczu. (Sdz 6:21 BT_4)
Sdz(A):6:21 καὶ ἐξέτεινεν ἄγγελος κυρίου τὸ ἄκρον τῆς ῥάβδου τῆς ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἥψατο τῶν κρεῶν καὶ τῶν ἀζύμων, καὶ ἀνήφθη πῦρ ἐκ τῆς πέτρας καὶ κατέφαγεν τὰ κρέα καὶ τοὺς ἀζύμους· καὶ ἄγγελος κυρίου ἀπῆλθεν ἐξ ὀφθαλμῶν αὐτοῦ.
Sdz(A):6:21 καί ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό ῥάβδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ὁ ἡ τό κρέας, κρέως, τό καί ὁ ἡ τό ἄ·ζυμος -ον καί ἀν·άπτω (αν+απτ-, αν+αψ-, αν+αψ-, -, -, αν+αφ·θ-) πῦρ, -ρός, τό ἐκ ὁ ἡ τό πέτρα, -ας, ἡ καί κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κρέας, κρέως, τό καί ὁ ἡ τό ἄ·ζυμος -ον καί ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(A):6:21 I też, nawet, mianowicie By rozszerzać się Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Najdalszy obszaru/wierzchołek Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Mięso I też, nawet, mianowicie Przaśny I też, nawet, mianowicie By zapalać się Ogień Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Skała I też, nawet, mianowicie By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Mięso I też, nawet, mianowicie Przaśny I też, nawet, mianowicie Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By odchodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Oko On/ona/to/to samo
Sdz(A):6:21 kai\ e)Xe/teinen o( a)/ggelos kuri/ou to\ a)/kron tE=s r(a/bdou tE=s e)n tE=| CHeiri\ au)tou= kai\ E(/PSato tO=n kreO=n kai\ tO=n a)DZu/mOn, kai\ a)nE/fTE pu=r e)k tE=s pe/tras kai\ kate/fagen ta\ kre/a kai\ tou\s a)DZu/mous· kai\ o( a)/ggelos kuri/ou a)pE=lTen e)X o)fTalmO=n au)tou=.
Sdz(A):6:21 kai eXeteinen ho angelos kyriu to akron tEs rabdu tEs en tE CHeiri autu kai hEPSato tOn kreOn kai tOn aDZymOn, kai anEfTE pyr ek tEs petras kai katefagen ta krea kai tus aDZymus· kai ho angelos kyriu apElTen eX ofTalmOn autu.
Sdz(A):6:21 C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM N2_GSM RA_ASN A1A_ASN RA_GSF N2_GSF RA_GSF P RA_DSF N3_DSF RD_GSM C VAI_AMI3S RA_GPM N3_GPN C RA_GPM A1B_GPM C VVI_API3S N3_NSN P RA_GSF N1A_GSF C VBI_AAI3S RA_APN N3_APN C RA_APM A1B_APM C RA_NSM N2_NSM N2_GSM VBI_AAI3S P N2_GPM RD_GSM
Sdz(A):6:21 and also, even, namely to extend the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the furthest extent/apex the hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same and also, even, namely to lay hands on set fire, touch the meat and also, even, namely the unleavened and also, even, namely to kindle fire out of (+gen) ἐξ before vowels the rock and also, even, namely to devour be eaten away, eat away the meat and also, even, namely the unleavened and also, even, namely the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to depart out of (+gen) ἐξ before vowels eye he/she/it/same
Sdz(A):6:21 and he/she/it-was-EXTEND-ing, he/she/it-EXTEND-ed the (nom) messenger/angel (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (nom|acc) furthest extent/apex (nom|acc|voc) the (gen) hooked staff (gen) the (gen) in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) him/it/same (gen) and he/she/it-was-LAY HandS ON-ed the (gen) meats (gen) and the (gen) unleavened ([Adj] gen) and he/she/it-was-KINDLE-ed fire (nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen) rock (gen), rocks (acc) and he/she/it-DEVOUR-ed the (nom|acc) meats (nom|acc|voc) and the (acc) unleavened ([Adj] acc) and the (nom) messenger/angel (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-DEPART-ed out of (+gen) eyes (gen) him/it/same (gen)
Sdz(A):6:21 Sdz(A)_6:21_1 Sdz(A)_6:21_2 Sdz(A)_6:21_3 Sdz(A)_6:21_4 Sdz(A)_6:21_5 Sdz(A)_6:21_6 Sdz(A)_6:21_7 Sdz(A)_6:21_8 Sdz(A)_6:21_9 Sdz(A)_6:21_10 Sdz(A)_6:21_11 Sdz(A)_6:21_12 Sdz(A)_6:21_13 Sdz(A)_6:21_14 Sdz(A)_6:21_15 Sdz(A)_6:21_16 Sdz(A)_6:21_17 Sdz(A)_6:21_18 Sdz(A)_6:21_19 Sdz(A)_6:21_20 Sdz(A)_6:21_21 Sdz(A)_6:21_22 Sdz(A)_6:21_23 Sdz(A)_6:21_24 Sdz(A)_6:21_25 Sdz(A)_6:21_26 Sdz(A)_6:21_27 Sdz(A)_6:21_28 Sdz(A)_6:21_29 Sdz(A)_6:21_30 Sdz(A)_6:21_31 Sdz(A)_6:21_32 Sdz(A)_6:21_33 Sdz(A)_6:21_34 Sdz(A)_6:21_35 Sdz(A)_6:21_36 Sdz(A)_6:21_37 Sdz(A)_6:21_38 Sdz(A)_6:21_39 Sdz(A)_6:21_40 Sdz(A)_6:21_41 Sdz(A)_6:21_42
Sdz(A):6:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):6:22 καὶ εἶδεν Γεδεων ὅτι ἄγγελος κυρίου ἐστίν, καὶ εἶπεν Γεδεων Ἆ ἆ, κύριε κύριε, ὅτι εἶδον τὸν ἄγγελον κυρίου πρόσωπον πρὸς πρόσωπον.
Sdz(A):6:22 And Gedeon saw that he was an angel of the Lord; and Gedeon said, Ah, ah, Lord my God! for I have seen the angel of the Lord face to face. (Judges 6:22 Brenton)
Sdz(A):6:22 Zrozumiał Gedeon, że to był Anioł Pana, i rzekł: «Ach, Panie, Panie mój! Oto Anioła Pana widziałem twarzą w twarz!» (Sdz 6:22 BT_4)
Sdz(A):6:22 καὶ εἶδεν Γεδεων ὅτι ἄγγελος κυρίου ἐστίν, καὶ εἶπεν Γεδεων ἆ, κύριε κύριε, ὅτι εἶδον τὸν ἄγγελον κυρίου πρόσωπον πρὸς πρόσωπον.
Sdz(A):6:22 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Γεδεών, ὁ ὅτι ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Γεδεών, ὁ ἆ[2] [LXX] ἆ[2] [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρόσ·ωπον, -ου, τό πρός πρόσ·ωπον, -ου, τό
Sdz(A):6:22 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Gideon Ponieważ/tamto Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By być I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Gideon Ach! Ach! Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Twarz Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Twarz
Sdz(A):6:22 kai\ ei)=den *gedeOn o(/ti a)/ggelos kuri/ou e)sti/n, kai\ ei)=pen *gedeOn *)=a a)=, ku/rie ku/rie, o(/ti ei)=don to\n a)/ggelon kuri/ou pro/sOpon pro\s pro/sOpon.
Sdz(A):6:22 kai eiden gedeOn hoti angelos kyriu estin, kai eipen gedeOn a a, kyrie kyrie, hoti eidon ton angelon kyriu prosOpon pros prosOpon.
Sdz(A):6:22 C VBI_AAI3S N_NSM C N2_NSM N2_GSM V9_PAI3S C VBI_AAI3S N_NSM I I N2_VSM N2_VSM C VBI_AAI1S RA_ASM N2_ASM N2_GSM N2N_ASN P N2N_ASN
Sdz(A):6:22 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Gideon because/that agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to be and also, even, namely to say/tell Gideon ah! ah! lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. face toward (+acc,+gen,+dat) face
Sdz(A):6:22 and he/she/it-SEE-ed Gideon (indecl) because/that messenger/angel (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-is and he/she/it-SAY/TELL-ed Gideon (indecl) ah! ah! lord (voc); a lord ([Adj] voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) because/that I-SEE-ed, they-SEE-ed the (acc) messenger/angel (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) face (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc)
Sdz(A):6:22 Sdz(A)_6:22_1 Sdz(A)_6:22_2 Sdz(A)_6:22_3 Sdz(A)_6:22_4 Sdz(A)_6:22_5 Sdz(A)_6:22_6 Sdz(A)_6:22_7 Sdz(A)_6:22_8 Sdz(A)_6:22_9 Sdz(A)_6:22_10 Sdz(A)_6:22_11 Sdz(A)_6:22_12 Sdz(A)_6:22_13 Sdz(A)_6:22_14 Sdz(A)_6:22_15 Sdz(A)_6:22_16 Sdz(A)_6:22_17 Sdz(A)_6:22_18 Sdz(A)_6:22_19 Sdz(A)_6:22_20 Sdz(A)_6:22_21 Sdz(A)_6:22_22
Sdz(A):6:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):6:23 καὶ εἶπεν αὐτῷ κύριος Εἰρήνη σοι, μὴ φοβοῦ μὴ ἀποθάνῃς.
Sdz(A):6:23 And the Lord said to him, Peace be to thee, fear not, thou shalt not die. (Judges 6:23 Brenton)
Sdz(A):6:23 Rzekł do niego Pan: «Pokój z tobą! Nie bój się niczego! Nie umrzesz». (Sdz 6:23 BT_4)
Sdz(A):6:23 καὶ εἶπεν αὐτῷ κύριος Εἰρήνη σοι, μὴ φοβοῦ μὴ ἀποθάνῃς.
Sdz(A):6:23 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰρήνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) μή φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) μή ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Sdz(A):6:23 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pokój Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Nie Obawa [zobacz fobię]; by bać się Nie By umierać
Sdz(A):6:23 kai\ ei)=pen au)tO=| ku/rios *ei)rE/nE soi, mE\ fobou= mE\ a)poTa/nE|s.
Sdz(A):6:23 kai eipen autO kyrios eirEnE soi, mE fobu mE apoTanEs.
Sdz(A):6:23 C VBI_AAI3S RD_DSM N2_NSM N1_NSF RP_DS D V2_PMD2S D VB_AAS2S
Sdz(A):6:23 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. peace you; your/yours(sg); to rub worn, rub not fear [see phobia]; to fear not to die
Sdz(A):6:23 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) peace (nom|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) not fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! not you(sg)-should-DIE
Sdz(A):6:23 Sdz(A)_6:23_1 Sdz(A)_6:23_2 Sdz(A)_6:23_3 Sdz(A)_6:23_4 Sdz(A)_6:23_5 Sdz(A)_6:23_6 Sdz(A)_6:23_7 Sdz(A)_6:23_8 Sdz(A)_6:23_9 Sdz(A)_6:23_10
Sdz(A):6:23 x x x x x x x x x x
Sdz(A):6:24 καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ Γεδεων θυσιαστήριον τῷ κυρίῳ καὶ ἐκάλεσεν αὐτὸ Εἰρήνη κυρίου ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης ἔτι αὐτοῦ ὄντος ἐν Εφραθα πατρὸς τοῦ Εζρι.
Sdz(A):6:24 And Gedeon built there an altar to the Lord, and called it The peace of the Lord, until this day, as it is still in Ephratha of the father of Esdri. (Judges 6:24 Brenton)
Sdz(A):6:24 Gedeon zbudował tam ołtarz dla Pana i nazwał go "Pan-Pokój". Ołtarz ten znajduje się jeszcze dzisiaj w Ofra, własności Abiezera. (Sdz 6:24 BT_4)
Sdz(A):6:24 καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ Γεδεων θυσιαστήριον τῷ κυρίῳ καὶ ἐκάλεσεν αὐτὸ Εἰρήνη κυρίου ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης ἔτι αὐτοῦ ὄντος ἐν Εφραθα πατρὸς τοῦ Εζρι.
Sdz(A):6:24 καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἐκεῖ Γεδεών, ὁ θυσιαστήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰρήνη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἔτι αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν   πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ὁ ἡ τό  
Sdz(A):6:24 I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Tam Gideon Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę On/ona/to/to samo Pokój Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Jeszcze/jeszcze On/ona/to/to samo By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ojciec
Sdz(A):6:24 kai\ O)|kodo/mEsen e)kei= *gedeOn TusiastE/rion tO=| kuri/O| kai\ e)ka/lesen au)to\ *ei)rE/nE kuri/ou e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs e)/ti au)tou= o)/ntos e)n *efraTa patro\s tou= *eDZri.
Sdz(A):6:24 kai OkodomEsen ekei gedeOn TysiastErion tO kyriO kai ekalesen auto eirEnE kyriu heOs tEs hEmeras tautEs eti autu ontos en efraTa patros tu eDZri.
Sdz(A):6:24 C VAI_AAI3S D N_NSM N2N_ASN RA_DSM N2_DSM C VAI_AAI3S RD_ASN N1_NSF N2_GSM P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF D RD_GSM V9_PAPGSM P N_DS N3_GSM RA_GSM N_GSM
Sdz(A):6:24 and also, even, namely to build/edify there Gideon sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to call call he/she/it/same peace lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] yet/still he/she/it/same to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć father the ć
Sdz(A):6:24 and he/she/it-BUILD/EDIFY-ed there Gideon (indecl) sanctuary (nom|acc|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and he/she/it-CALL-ed it/same (nom|acc) peace (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen) yet/still him/it/same (gen) while being (gen) in/among/by (+dat)   father (gen) the (gen)  
Sdz(A):6:24 Sdz(A)_6:24_1 Sdz(A)_6:24_2 Sdz(A)_6:24_3 Sdz(A)_6:24_4 Sdz(A)_6:24_5 Sdz(A)_6:24_6 Sdz(A)_6:24_7 Sdz(A)_6:24_8 Sdz(A)_6:24_9 Sdz(A)_6:24_10 Sdz(A)_6:24_11 Sdz(A)_6:24_12 Sdz(A)_6:24_13 Sdz(A)_6:24_14 Sdz(A)_6:24_15 Sdz(A)_6:24_16 Sdz(A)_6:24_17 Sdz(A)_6:24_18 Sdz(A)_6:24_19 Sdz(A)_6:24_20 Sdz(A)_6:24_21 Sdz(A)_6:24_22 Sdz(A)_6:24_23 Sdz(A)_6:24_24
Sdz(A):6:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):6:25 καὶ ἐγενήθη τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ καὶ εἶπεν αὐτῷ κύριος Λαβὲ τὸν μόσχον τὸν σιτευτὸν τοῦ πατρός σου, μόσχον τὸν ἑπταετῆ, καὶ καθελεῖς τὸ θυσιαστήριον τοῦ Βααλ, ὅ ἐστιν τοῦ πατρός σου, καὶ τὸ ἄλσος τὸ ἐπ’ αὐτῷ ἐκκόψεις·
Sdz(A):6:25 And it came to pass in that night, that the Lord said to him, Take the young bullock which thy father has, even the second bullock of seven years old, and thou shalt destroy the altar of Baal which thy father has, and the grove which is by it thou shalt destroy. (Judges 6:25 Brenton)
Sdz(A):6:25 Tej nocy Pan rzekł do niego. «Weźmiesz młodego cielca z trzody twego ojca i cielca drugiego, siedmioletniego, a zburzysz ołtarz Baala, własność twego ojca, oraz zetniesz aszerę, która jest obok. (Sdz 6:25 BT_4)
Sdz(A):6:25 Καὶ ἐγενήθη τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ καὶ εἶπεν αὐτῷ κύριος Λαβὲ τὸν μόσχον τὸν σιτευτὸν τοῦ πατρός σου, μόσχον τὸν ἑπταετῆ, καὶ καθελεῖς τὸ θυσιαστήριον τοῦ Βααλ, ἐστιν τοῦ πατρός σου, καὶ τὸ ἄλσος τὸ ἐπ’ αὐτῷ ἐκκόψεις·
Sdz(A):6:25 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό σιτευτός -ή -όν ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μόσχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   καί καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό Βάαλ, ὁ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·κόπτω (εκ+κοπτ-, εκ+κοψ-, εκ+κοψ-, -, εκ+κεκοπτ-, εκ+κοπ·[θ]-)
Sdz(A):6:25 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Noc Tamto I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Cielęcia/wół Tuczony Ojciec Ty; twój/twój(sg) Cielęcia/wół I też, nawet, mianowicie By zdejmować czyść Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Baal Kto/, który/, który By być Ojciec Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By ścinać/precz wykorzeniaj
Sdz(A):6:25 *kai\ e)genE/TE tE=| nukti\ e)kei/nE| kai\ ei)=pen au)tO=| ku/rios *labe\ to\n mo/sCHon to\n siteuto\n tou= patro/s sou, mo/sCHon to\n e(ptaetE=, kai\ kaTelei=s to\ TusiastE/rion tou= *baal, o(/ e)stin tou= patro/s sou, kai\ to\ a)/lsos to\ e)p’ au)tO=| e)kko/PSeis·
Sdz(A):6:25 kai egenETE tE nykti ekeinE kai eipen autO kyrios labe ton mosCHon ton siteuton tu patros su, mosCHon ton heptaetE, kai kaTeleis to TysiastErion tu baal, ho estin tu patros su, kai to alsos to ep’ autO ekkoPSeis·
Sdz(A):6:25 C VCI_API3S RA_DSF N3_DSF RD_DSF C VBI_AAI3S RD_DSM N2_NSM VB_AAD2S RA_ASM N2_ASM RA_ASM A1_ASM RA_GSM N3_GSM RP_GS N2_ASM RA_ASM A3H_ASM C VF2_FAI2S RA_ASN N2N_ASN RA_GSM N_GSM RR_NSN V9_PAI3S RA_GSM N3_GSM RP_GS C RA_ASN N3E_ASN RA_ASN P RD_DSM VF_FAI2S
Sdz(A):6:25 and also, even, namely to become become, happen the night that and also, even, namely to say/tell he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the calf/ox the fattened the father you; your/yours(sg) calf/ox the ć and also, even, namely to take down purge the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. the Baal who/whom/which to be the father you; your/yours(sg) and also, even, namely the ć the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to cut down/off extirpate
Sdz(A):6:25 and he/she/it-was-BECOME-ed the (dat) night (dat) that (dat) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) do-TAKE HOLD OF-you(sg)! the (acc) calf/ox (acc) the (acc) fattened ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) calf/ox (acc) the (acc)   and you(sg)-will-TAKE-DOWN the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) the (gen) Baal (indecl) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is the (gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc)   the (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) you(sg)-will-EXTIRPATE
Sdz(A):6:25 Sdz(A)_6:25_1 Sdz(A)_6:25_2 Sdz(A)_6:25_3 Sdz(A)_6:25_4 Sdz(A)_6:25_5 Sdz(A)_6:25_6 Sdz(A)_6:25_7 Sdz(A)_6:25_8 Sdz(A)_6:25_9 Sdz(A)_6:25_10 Sdz(A)_6:25_11 Sdz(A)_6:25_12 Sdz(A)_6:25_13 Sdz(A)_6:25_14 Sdz(A)_6:25_15 Sdz(A)_6:25_16 Sdz(A)_6:25_17 Sdz(A)_6:25_18 Sdz(A)_6:25_19 Sdz(A)_6:25_20 Sdz(A)_6:25_21 Sdz(A)_6:25_22 Sdz(A)_6:25_23 Sdz(A)_6:25_24 Sdz(A)_6:25_25 Sdz(A)_6:25_26 Sdz(A)_6:25_27 Sdz(A)_6:25_28 Sdz(A)_6:25_29 Sdz(A)_6:25_30 Sdz(A)_6:25_31 Sdz(A)_6:25_32 Sdz(A)_6:25_33 Sdz(A)_6:25_34 Sdz(A)_6:25_35 Sdz(A)_6:25_36 Sdz(A)_6:25_37 Sdz(A)_6:25_38
Sdz(A):6:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(A):6:26 καὶ οἰκοδομήσεις θυσιαστήριον κυρίῳ τῷ θεῷ σου τῷ ὀφθέντι σοι ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ ὄρους Μαωζ τούτου ἐν τῇ παρατάξει καὶ λήμψῃ τὸν μόσχον καὶ ἀνοίσεις ὁλοκαύτωμα ἐν τοῖς ξύλοις τοῦ ἄλσους, οὗ ἐκκόψεις.
Sdz(A):6:26 And thou shalt build an altar to the Lord thy God on the top of this Maozi in the ordering it, and thou shalt take the second bullock, and shalt offer up whole-burnt-offerings with the wood of the grove, which thou shalt destroy. (Judges 6:26 Brenton)
Sdz(A):6:26 Następnie zbudujesz ołtarz dla Pana, Boga twego, na szczycie tej skały układając kamienie, weźmiesz tego drugiego cielca i złożysz z niego ofiarę całopalną, używając drewna ściętej aszery». (Sdz 6:26 BT_4)
Sdz(A):6:26 καὶ οἰκοδομήσεις θυσιαστήριον κυρίῳ