Sdz(B):7:1 καὶ ὤρθρισεν Ιαρβαλ [αὐτός ἐστιν Γεδεων] καὶ πᾶς ὁ λαὸς μετ’ αὐτοῦ καὶ παρενέβαλον ἐπὶ πηγὴν Αραδ, καὶ παρεμβολὴ Μαδιαμ ἦν αὐτῷ ἀπὸ βορρᾶ ἀπὸ Γαβααθ Αμωρα ἐν κοιλάδι.
Sdz(B):7:1 And Jerobaal rose early, the same is Gedeon, and all the people with him, and encamped at the fountain of Arad; and the camp of Madiam was to the north of him, reaching from Gabaathamorai, in the valley. (Judges 7:1 Brenton)
Sdz(B):7:1 Wstał więc o świcie Jerubbaal, czyli Gedeon, wraz z całym zgromadzonym ludem i rozbił obóz u źródeł Charod. Obozowisko Madianitów leżało na północ od pagórka More w dolinie. (Sdz 7:1 BT_4)
Sdz(B):7:1 Καὶ ὤρθρισεν Ιαρβαλ [αὐτός ἐστιν Γεδεων] καὶ πᾶς λαὸς μετ’ αὐτοῦ καὶ παρενέβαλον ἐπὶ πηγὴν Αραδ, καὶ παρεμβολὴ Μαδιαμ ἦν αὐτῷ ἀπὸ βορρᾶ ἀπὸ Γαβααθ Αμωρα ἐν κοιλάδι.
Sdz(B):7:1 καί ὀρθρίζω (ορθριζ-, ορθρι(ε)·[σ]-/ορθρι·σ-, ορθρι·σ-, -, -, -)   αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Γεδεών, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐπί πηγή, -ῆς, ἡ   καί παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ Μαδιάμ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ ἀπό     ἐν  
Sdz(B):7:1 I też, nawet, mianowicie By przychodzić wcześnie rano On/ona/to/to samo By być Gideon I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wiosna {Sprężyna} I też, nawet, mianowicie Obozu obóz, koszary, armia Midian By być On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na północ Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Sdz(B):7:1 *kai\ O)/rTrisen *iarbal [au)to/s e)stin *gedeOn] kai\ pa=s o( lao\s met’ au)tou= kai\ parene/balon e)pi\ pEgE\n *arad, kai\ parembolE\ *madiam E)=n au)tO=| a)po\ borra= a)po\ *gabaaT *amOra e)n koila/di.
Sdz(B):7:1 kai OrTrisen iarbal [autos estin gedeOn] kai pas ho laos met’ autu kai parenebalon epi pEgEn arad, kai parembolE madiam En autO apo borra apo gabaaT amOra en koiladi.
Sdz(B):7:1 C VAI_AAI3S N_NSM RD_NSM V9_PAI3S N_NSM C A3_NSM RA_NSM N2_NSM P RD_GSM C VBI_AAI3P P N1_ASF N_GS C N1_NSF N_GSF V9_IAI3S RD_DSM P N1T_GSM P N_GS N_GS P N3D_DSF
Sdz(B):7:1 and also, even, namely to come early in the morning ć he/she/it/same to be Gideon and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to encamp upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing spring ć and also, even, namely camp camp, barracks, army Midian to be he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing north from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Sdz(B):7:1 and he/she/it-COME EARLY IN THE MORNING-ed   he/it/same (nom) he/she/it-is Gideon (indecl) and every (nom|voc) the (nom) people (nom) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) spring (acc)   and camp (nom|voc) Midian (indecl) he/she/it-was him/it/same (dat) away from (+gen) north (gen, voc) away from (+gen)     in/among/by (+dat)  
Sdz(B):7:1 Sdz(B)_7:1_1 Sdz(B)_7:1_2 Sdz(B)_7:1_3 Sdz(B)_7:1_4 Sdz(B)_7:1_5 Sdz(B)_7:1_6 Sdz(B)_7:1_7 Sdz(B)_7:1_8 Sdz(B)_7:1_9 Sdz(B)_7:1_10 Sdz(B)_7:1_11 Sdz(B)_7:1_12 Sdz(B)_7:1_13 Sdz(B)_7:1_14 Sdz(B)_7:1_15 Sdz(B)_7:1_16 Sdz(B)_7:1_17 Sdz(B)_7:1_18 Sdz(B)_7:1_19 Sdz(B)_7:1_20 Sdz(B)_7:1_21 Sdz(B)_7:1_22 Sdz(B)_7:1_23 Sdz(B)_7:1_24 Sdz(B)_7:1_25 Sdz(B)_7:1_26 Sdz(B)_7:1_27 Sdz(B)_7:1_28 Sdz(B)_7:1_29
Sdz(B):7:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):7:2 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Γεδεων Πολὺς ὁ λαὸς ὁ μετὰ σοῦ ὥστε μὴ παραδοῦναί με τὴν Μαδιαμ ἐν χειρὶ αὐτῶν, μήποτε καυχήσηται Ισραηλ ἐπ’ ἐμὲ λέγων Ἡ χείρ μου ἔσωσέν με·
Sdz(B):7:2 And the Lord said to Gedeon, The people with thee are many, so that I may not deliver Madiam into their hand, lest at any time Israel boast against me, saying, My hand has saved me. (Judges 7:2 Brenton)
Sdz(B):7:2 Pan rzekł do Gedeona: «Zbyt liczny jest lud przy tobie, abym w jego ręce wydał Madianitów, gdyż Izrael mógłby przywłaszczyć sobie chwałę z pominięciem Mnie i mówić: "Moja ręka wybawiła mnie". (Sdz 7:2 BT_4)
Sdz(B):7:2 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Γεδεων Πολὺς λαὸς μετὰ σοῦ ὥστε μὴ παραδοῦναί με τὴν Μαδιαμ ἐν χειρὶ αὐτῶν, μήποτε καυχήσηται Ισραηλ ἐπ’ ἐμὲ λέγων χείρ μου ἔσωσέν με·
Sdz(B):7:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Γεδεών, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὥστε μή παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό Μαδιάμ, ὁ ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό μήποτε (μή ποτέ) καυχάομαι (καυχ(α)-, καυχη·σ-, καυχη·σ-, -, κεκαυχη-, -) Ἰσραήλ, ὁ ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Sdz(B):7:2 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Gideon Dużo Ludzie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Tak tamto Nie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Ja Midian W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo Nigdy By napawać się Izrael Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By mówić/opowiadaj Ręka Ja By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ja
Sdz(B):7:2 kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *gedeOn *polu\s o( lao\s o( meta\ sou= O(/ste mE\ paradou=nai/ me tE\n *madiam e)n CHeiri\ au)tO=n, mE/pote kauCHE/sEtai *israEl e)p’ e)me\ le/gOn *(E CHei/r mou e)/sOse/n me·
Sdz(B):7:2 kai eipen kyrios pros gedeOn polys ho laos ho meta su hOste mE paradunai me tEn madiam en CHeiri autOn, mEpote kauCHEsEtai israEl ep’ eme legOn hE CHeir mu esOsen me·
Sdz(B):7:2 C VBI_AAI3S N2_NSM P N_ASM A3U_NSF RA_NSM N2_NSM RA_NSM P RP_GS C D VO_AAN RP_AS RA_ASF N_ASF P N3_DSF RD_GPM D VA_AMS3S N_NSM P RP_AS V1_PAPNSM RA_NSF N3_NSF RP_GS VAI_AAI3S RP_AS
Sdz(B):7:2 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Gideon much the people the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) so that not to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine I the Midian in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand he/she/it/same never to gloat Israel upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine to say/tell the hand I to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save I
Sdz(B):7:2 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Gideon (indecl) much (nom) the (nom) people (nom) the (nom) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) so that not to-Hand OVER me (acc) the (acc) Midian (indecl) in/among/by (+dat) hand (dat) them/same (gen) never he/she/it-should-be-GLOAT-ed Israel (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) while SAY/TELL-ing (nom) the (nom) hand (nom|voc) me (gen) he/she/it-SAVE-ed me (acc)
Sdz(B):7:2 Sdz(B)_7:2_1 Sdz(B)_7:2_2 Sdz(B)_7:2_3 Sdz(B)_7:2_4 Sdz(B)_7:2_5 Sdz(B)_7:2_6 Sdz(B)_7:2_7 Sdz(B)_7:2_8 Sdz(B)_7:2_9 Sdz(B)_7:2_10 Sdz(B)_7:2_11 Sdz(B)_7:2_12 Sdz(B)_7:2_13 Sdz(B)_7:2_14 Sdz(B)_7:2_15 Sdz(B)_7:2_16 Sdz(B)_7:2_17 Sdz(B)_7:2_18 Sdz(B)_7:2_19 Sdz(B)_7:2_20 Sdz(B)_7:2_21 Sdz(B)_7:2_22 Sdz(B)_7:2_23 Sdz(B)_7:2_24 Sdz(B)_7:2_25 Sdz(B)_7:2_26 Sdz(B)_7:2_27 Sdz(B)_7:2_28 Sdz(B)_7:2_29 Sdz(B)_7:2_30 Sdz(B)_7:2_31
Sdz(B):7:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):7:3 καὶ νῦν λάλησον δὴ ἐν ὠσὶν τοῦ λαοῦ λέγων Τίς ὁ φοβούμενος καὶ δειλός; ἐπιστρεφέτω καὶ ἐκχωρείτω ἀπὸ ὄρους Γαλααδ καὶ ἐπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ λαοῦ εἴκοσι καὶ δύο χιλιάδες, καὶ δέκα χιλιάδες ὑπελείφθησαν.
Sdz(B):7:3 And now speak in the ears of the people, saying, Who is afraid and fearful? let him turn and depart from mount Galaad: and there returned of the people twenty-two thousand, and ten thousand were left. (Judges 7:3 Brenton)
Sdz(B):7:3 Wobec tego tak wołaj do uszu ludu: Ten, który się boi i drży, niech zawróci ku górze Gilead i chroni się». Tak więc odeszło z ludu dwadzieścia dwa tysiące, a pozostało dziesięć tysięcy. (Sdz 7:3 BT_4)
Sdz(B):7:3 καὶ νῦν λάλησον δὴ ἐν ὠσὶν τοῦ λαοῦ λέγων Τίς φοβούμενος καὶ δειλός; ἐπιστρεφέτω καὶ ἐκχωρείτω ἀπὸ ὄρους Γαλααδ καὶ ἐπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ λαοῦ εἴκοσι καὶ δύο χιλιάδες, καὶ δέκα χιλιάδες ὑπελείφθησαν.
Sdz(B):7:3 καί νῦν λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) δή ἐν οὖς, ὠτός, τό ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) καί δειλός -ή -όν ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) καί ἐκ·χωρέω (εκ+χωρ(ε)-, -, εκ+χωρη·σ-, -, -, -) ἀπό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)   καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἀπό ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί δέκα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-)
Sdz(B):7:3 I też, nawet, mianowicie Teraz By mówić Naprawdę W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ucho Ludzie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By bać się I też, nawet, mianowicie Tchórzliwy (nieśmiały) By odwracać się dookoła I też, nawet, mianowicie By odchodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie Ikona; dwadzieścia I też, nawet, mianowicie Dwa Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Dziesięć Kilo [jednostka tysiąc] By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z})
Sdz(B):7:3 kai\ nu=n la/lEson dE\ e)n O)si\n tou= laou= le/gOn *ti/s o( fobou/menos kai\ deilo/s; e)pistrefe/tO kai\ e)kCHOrei/tO a)po\ o)/rous *galaad kai\ e)pe/strePSen a)po\ tou= laou= ei)/kosi kai\ du/o CHilia/des, kai\ de/ka CHilia/des u(pelei/fTEsan.
Sdz(B):7:3 kai nyn lalEson dE en Osin tu lau legOn tis ho fobumenos kai deilos; epistrefetO kai ekCHOreitO apo orus galaad kai epestrePSen apo tu lau eikosi kai dyo CHiliades, kai deka CHiliades hypeleifTEsan.
Sdz(B):7:3 C D VA_AAD2S x P N3T_DPN RA_GSM N2_GSM V1_PAPNSM RI_NSM RA_NSM V2_PMPNSM C A1_NSM V1_PAD3S C V2_PAD3S P N3E_GSN N_GSM C VAI_AAI3S P RA_GSM N2_GSM M C M N3D_NPF C M N3D_NPF VVI_API3P
Sdz(B):7:3 and also, even, namely now to speak indeed in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ear the people to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the to fear and also, even, namely cowardly (timid) to turn around and also, even, namely to depart from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing mount ć and also, even, namely to turn around from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the people icon; twenty and also, even, namely two kilo [unit of one thousand] and also, even, namely ten kilo [unit of one thousand] to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of})
Sdz(B):7:3 and now do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) indeed in/among/by (+dat) ears (dat) the (gen) people (gen) while SAY/TELL-ing (nom) who/what/why (nom) the (nom) while being-FEAR-ed (nom) and cowardly ([Adj] nom) let-him/her/it-be-TURN-ing-AROUND! and let-him/her/it-be-DEPART-ing! away from (+gen) mount (gen)   and he/she/it-TURN-ed-AROUND away from (+gen) the (gen) people (gen) icons (dat); twenty and two (nom, acc, gen) kilos (nom|voc) and ten kilos (nom|voc) they-were-REMAIN-ed
Sdz(B):7:3 Sdz(B)_7:3_1 Sdz(B)_7:3_2 Sdz(B)_7:3_3 Sdz(B)_7:3_4 Sdz(B)_7:3_5 Sdz(B)_7:3_6 Sdz(B)_7:3_7 Sdz(B)_7:3_8 Sdz(B)_7:3_9 Sdz(B)_7:3_10 Sdz(B)_7:3_11 Sdz(B)_7:3_12 Sdz(B)_7:3_13 Sdz(B)_7:3_14 Sdz(B)_7:3_15 Sdz(B)_7:3_16 Sdz(B)_7:3_17 Sdz(B)_7:3_18 Sdz(B)_7:3_19 Sdz(B)_7:3_20 Sdz(B)_7:3_21 Sdz(B)_7:3_22 Sdz(B)_7:3_23 Sdz(B)_7:3_24 Sdz(B)_7:3_25 Sdz(B)_7:3_26 Sdz(B)_7:3_27 Sdz(B)_7:3_28 Sdz(B)_7:3_29 Sdz(B)_7:3_30 Sdz(B)_7:3_31 Sdz(B)_7:3_32 Sdz(B)_7:3_33
Sdz(B):7:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):7:4 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Γεδεων Ἔτι ὁ λαὸς πολύς· κατένεγκον αὐτοὺς πρὸς τὸ ὕδωρ, καὶ ἐκκαθαρῶ σοι αὐτὸν ἐκεῖ· καὶ ἔσται ὃν ἐὰν εἴπω πρὸς σέ Οὗτος πορεύσεται σὺν σοί, αὐτὸς πορεύσεται σὺν σοί· καὶ πᾶν, ὃν ἐὰν εἴπω πρὸς σέ Οὗτος οὐ πορεύσεται μετὰ σοῦ, αὐτὸς οὐ πορεύσεται μετὰ σοῦ.
Sdz(B):7:4 And the Lord said to Gedeon, The people is yet numerous; bring them down to the water, and I will purge them there for thee: and it shall come to pass that of whomsoever I shall say to thee, This one shall go with thee, even he shall go with thee; and of whomsoever I shall say to thee, This one shall not go with thee, even he shall not go with thee. (Judges 7:4 Brenton)
Sdz(B):7:4 Rzekł Pan do Gedeona: «Jeszcze zbyt liczny jest lud. Zaprowadź go nad wodę, gdzie ci go wypróbuję. Będzie tak: o którym powiem: Ten pójdzie z tobą! - on pójdzie z tobą. O którym zaś powiem: Ten nie pójdzie z tobą! - on nie pójdzie». (Sdz 7:4 BT_4)
Sdz(B):7:4 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Γεδεων Ἔτι λαὸς πολύς· κατένεγκον αὐτοὺς πρὸς τὸ ὕδωρ, καὶ ἐκκαθαρῶ σοι αὐτὸν ἐκεῖ· καὶ ἔσται ὃν ἐὰν εἴπω πρὸς σέ Οὗτος πορεύσεται σὺν σοί, αὐτὸς πορεύσεται σὺν σοί· καὶ πᾶν, ὃν ἐὰν εἴπω πρὸς σέ Οὗτος οὐ πορεύσεται μετὰ σοῦ, αὐτὸς οὐ πορεύσεται μετὰ σοῦ.
Sdz(B):7:4 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Γεδεών, ὁ ἔτι ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ κατα·φέρω (κατα+φερ-, -, κατ+ενεγκ·[σ]-, -, -, κατ+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρός ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό καί ἐκ·καθαίρω (-, εκ+καθαρ(ε)·[σ]-, εκ+καθαρ·[σ]-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὗτος αὕτη τοῦτο πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) σύν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) σύν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Sdz(B):7:4 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Gideon Jeszcze/jeszcze Ludzie Dużo By oddawać głos przeciw ?????????? ????? Oddawaj głos przeciw Czynom 26:10 (???????? 2. ????? ??????: Philo, Deus Imm. 75; Mrówka, 2, 163; 10, 60 [obaj ???? ?????]) BAGD; śpiąc, by być przyczepa doczepiana do przewożenia ciężarów będący w śpiączce On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Woda I też, nawet, mianowicie By oczyszczać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się On/ona/to/to samo Tam I też, nawet, mianowicie By być Kto/, który/, który; by być Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By iść Razem z/włączając (+dat) Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się On/ona/to/to samo By iść Razem z/włączając (+dat) Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który; by być Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym By iść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By iść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)
Sdz(B):7:4 kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *gedeOn *)/eti o( lao\s polu/s· kate/negkon au)tou\s pro\s to\ u(/dOr, kai\ e)kkaTarO= soi au)to\n e)kei=· kai\ e)/stai o(\n e)a\n ei)/pO pro\s se/ *ou(=tos poreu/setai su\n soi/, au)to\s poreu/setai su\n soi/· kai\ pa=n, o(\n e)a\n ei)/pO pro\s se/ *ou(=tos ou) poreu/setai meta\ sou=, au)to\s ou) poreu/setai meta\ sou=.
Sdz(B):7:4 kai eipen kyrios pros gedeOn eti ho laos polys· katenenkon autus pros to hydOr, kai ekkaTarO soi auton ekei· kai estai hon ean eipO pros se hutos poreusetai syn soi, autos poreusetai syn soi· kai pan, hon ean eipO pros se hutos u poreusetai meta su, autos u poreusetai meta su.
Sdz(B):7:4 C VBI_AAI3S N2_NSM P N_ASM D RA_NSM N2_NSM A3U_NSM VAI_AAD2S RD_APM P RA_ASN N3_ASN C VF2_FAI1S RP_DS RD_ASM D C VF_FMI3S RR_ASM C VB_AAS1S P RP_AS RD_NSM VF_FMI3S P RP_DS RD_NSM VF_FMI3S P RP_DS C A3_ASN RR_ASM C VB_AAS1S P RP_AS RD_NSM D VF_FMI3S P RP_GS RD_NSM D VF_FMI3S P RP_GS
Sdz(B):7:4 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Gideon yet/still the people much to cast a vote against καταφιρειν ψήφον cast a vote against Acts 26:10 (καταφερω 2. ψήφον φεπειν: Philo, Deus Imm. 75; Ant, 2, 163; 10, 60 [both κατα τινος]) BAGD; asleep, to be semi-comatose he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) the water and also, even, namely to cleanse you; your/yours(sg); to rub worn, rub he/she/it/same there and also, even, namely to be who/whom/which; to be if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to go together with/including (+dat) you; your/yours(sg); to rub worn, rub he/she/it/same to go together with/including (+dat) you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely every all, each, every, the whole of who/whom/which; to be if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing to go after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) he/she/it/same οὐχ before rough breathing to go after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
Sdz(B):7:4 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Gideon (indecl) yet/still the (nom) people (nom) much (nom) do-CAST A VOTE AGAINST-you(sg)! them/same (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) water (nom|acc|voc) and I-will-CLEANSE, I-should-CLEANSE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) him/it/same (acc) there and he/she/it-will-be who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) if-ever you(sg)-were-SAY/TELL-ed, I-should-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) this (nom) he/she/it-will-be-GO-ed together with/including (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/it/same (nom) he/she/it-will-be-GO-ed together with/including (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and every (nom|acc|voc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) if-ever you(sg)-were-SAY/TELL-ed, I-should-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) this (nom) not he/she/it-will-be-GO-ed after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/it/same (nom) not he/she/it-will-be-GO-ed after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Sdz(B):7:4 Sdz(B)_7:4_1 Sdz(B)_7:4_2 Sdz(B)_7:4_3 Sdz(B)_7:4_4 Sdz(B)_7:4_5 Sdz(B)_7:4_6 Sdz(B)_7:4_7 Sdz(B)_7:4_8 Sdz(B)_7:4_9 Sdz(B)_7:4_10 Sdz(B)_7:4_11 Sdz(B)_7:4_12 Sdz(B)_7:4_13 Sdz(B)_7:4_14 Sdz(B)_7:4_15 Sdz(B)_7:4_16 Sdz(B)_7:4_17 Sdz(B)_7:4_18 Sdz(B)_7:4_19 Sdz(B)_7:4_20 Sdz(B)_7:4_21 Sdz(B)_7:4_22 Sdz(B)_7:4_23 Sdz(B)_7:4_24 Sdz(B)_7:4_25 Sdz(B)_7:4_26 Sdz(B)_7:4_27 Sdz(B)_7:4_28 Sdz(B)_7:4_29 Sdz(B)_7:4_30 Sdz(B)_7:4_31 Sdz(B)_7:4_32 Sdz(B)_7:4_33 Sdz(B)_7:4_34 Sdz(B)_7:4_35 Sdz(B)_7:4_36 Sdz(B)_7:4_37 Sdz(B)_7:4_38 Sdz(B)_7:4_39 Sdz(B)_7:4_40 Sdz(B)_7:4_41 Sdz(B)_7:4_42 Sdz(B)_7:4_43 Sdz(B)_7:4_44 Sdz(B)_7:4_45 Sdz(B)_7:4_46 Sdz(B)_7:4_47 Sdz(B)_7:4_48 Sdz(B)_7:4_49 Sdz(B)_7:4_50 Sdz(B)_7:4_51
Sdz(B):7:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):7:5 καὶ κατήνεγκεν τὸν λαὸν πρὸς τὸ ὕδωρ· καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Γεδεων Πᾶς, ὃς ἂν λάψῃ τῇ γλώσσῃ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ὕδατος ὡς ἐὰν λάψῃ ὁ κύων, στήσεις αὐτὸν κατὰ μόνας, καὶ πᾶς, ὃς ἐὰν κλίνῃ ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτοῦ πιεῖν.
Sdz(B):7:5 And he brought the people down to the water; and the Lord said to Gedeon, Whosoever shall lap of the water with his tongue as if a dog should lap, thou shalt set him apart, and also whosoever shall bow down upon his knees to drink. (Judges 7:5 Brenton)
Sdz(B):7:5 Zaprowadził więc lud nad wodę, a Pan rzekł do Gedeona: «Wszystkich, którzy będą wodę chłeptać językiem, podobnie jak pies, pozostawisz po jednej stronie, a tych wszystkich, którzy przy piciu uklękną, pozostawisz po drugiej stronie». (Sdz 7:5 BT_4)
Sdz(B):7:5 καὶ κατήνεγκεν τὸν λαὸν πρὸς τὸ ὕδωρ· καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Γεδεων Πᾶς, ὃς ἂν λάψῃ τῇ γλώσσῃ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ὕδατος ὡς ἐὰν λάψῃ κύων, στήσεις αὐτὸν κατὰ μόνας, καὶ πᾶς, ὃς ἐὰν κλίνῃ ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτοῦ πιεῖν.
Sdz(B):7:5 καί κατα·φέρω (κατα+φερ-, -, κατ+ενεγκ·[σ]-, -, -, κατ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ πρός ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Γεδεών, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἄν   ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ὡς ἐάν (εἰ ἄν)   ὁ ἡ τό κύων, κυνός, ὁ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κατά μονή, -ῆς, ἡ; μόνος -η -ον καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) κλίνη, -ης, ἡ; κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γόνυ, γόνατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-)
Sdz(B):7:5 I też, nawet, mianowicie By oddawać głos przeciw ?????????? ????? Oddawaj głos przeciw Czynom 26:10 (???????? 2. ????? ??????: Philo, Deus Imm. 75; Mrówka, 2, 163; 10, 60 [obaj ???? ?????]) BAGD; śpiąc, by być przyczepa doczepiana do przewożenia ciężarów będący w śpiączce Ludzie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Woda I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Gideon Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Język przez metonimia, język On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Woda Jak/jak Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Psa łańcuchowego metaph., osób, pies łańcuchowy, opiekuna Luk 16:21; freq. w Mitologii służących, agenci albo czuwający bogów, ???? ?????? ????, orła By powodować stać On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Miejsce by pozostawać; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Łóżko; by zginać/zmniejszanie się [zobacz nachylenie, opadaj, leż] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kolano On/ona/to/to samo By pić
Sdz(B):7:5 kai\ katE/negken to\n lao\n pro\s to\ u(/dOr· kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *gedeOn *pa=s, o(\s a)/n la/PSE| tE=| glO/ssE| au)tou= a)po\ tou= u(/datos O(s e)a\n la/PSE| o( ku/On, stE/seis au)to\n kata\ mo/nas, kai\ pa=s, o(\s e)a\n kli/nE| e)pi\ ta\ go/nata au)tou= piei=n.
Sdz(B):7:5 kai katEnenken ton laon pros to hydOr· kai eipen kyrios pros gedeOn pas, hos an laPSE tE glOssE autu apo tu hydatos hOs ean laPSE ho kyOn, stEseis auton kata monas, kai pas, hos ean klinE epi ta gonata autu piein.
Sdz(B):7:5 C VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM P RA_ASN N3_ASN C VBI_AAI3S N2_NSM P N_ASM A3_NSM RR_NSM x VA_AAS3S RA_DSF N1S_DSF RD_GSM P RA_GSN N3T_GSN C C VA_AAS3S RA_NSM N3_NSM VF_FAI2S RD_ASM P A1_APF C A3_NSM RR_NSM C N1_DSF P RA_APN N3_APN RD_GSM VB_AAN
Sdz(B):7:5 and also, even, namely to cast a vote against καταφιρειν ψήφον cast a vote against Acts 26:10 (καταφερω 2. ψήφον φεπειν: Philo, Deus Imm. 75; Ant, 2, 163; 10, 60 [both κατα τινος]) BAGD; asleep, to be semi-comatose the people toward (+acc,+gen,+dat) the water and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Gideon every all, each, every, the whole of who/whom/which ever (if ever) ć the tongue by metonymy, a language he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the water as/like if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] ć the watch-dog metaph., of persons, watch-dog, guardian Luk 16:21; freq. in Mythology of the servants, agents or watchers of the gods, Διὸς πτηνὸς κύων, of the eagle to cause to stand he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing place to stay; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) and also, even, namely every all, each, every, the whole of who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] bed; to bend/wane [see incline, decline, recline] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the knee he/she/it/same to drink
Sdz(B):7:5 and he/she/it-CAST A VOTE AGAINST-ed the (acc) people (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) water (nom|acc|voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Gideon (indecl) every (nom|voc) who/whom/which (nom) ever   the (dat) tongue (dat) him/it/same (gen) away from (+gen) the (gen) water (gen) as/like if-ever   the (nom) watch-dog (nom) you(sg)-will-CAUSE-TO-STand him/it/same (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) places to stay (acc); sole ([Adj] acc) and every (nom|voc) who/whom/which (nom) if-ever bed (dat); you(sg)-are-being-BEND/WANE-ed, he/she/it-should-be-BEND/WANE-ing, you(sg)-should-be-being-BEND/WANE-ed, he/she/it-should-BEND/WANE, you(sg)-should-be-BEND/WANE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) knees (nom|acc|voc) him/it/same (gen) to-will-DRINK, to-DRINK
Sdz(B):7:5 Sdz(B)_7:5_1 Sdz(B)_7:5_2 Sdz(B)_7:5_3 Sdz(B)_7:5_4 Sdz(B)_7:5_5 Sdz(B)_7:5_6 Sdz(B)_7:5_7 Sdz(B)_7:5_8 Sdz(B)_7:5_9 Sdz(B)_7:5_10 Sdz(B)_7:5_11 Sdz(B)_7:5_12 Sdz(B)_7:5_13 Sdz(B)_7:5_14 Sdz(B)_7:5_15 Sdz(B)_7:5_16 Sdz(B)_7:5_17 Sdz(B)_7:5_18 Sdz(B)_7:5_19 Sdz(B)_7:5_20 Sdz(B)_7:5_21 Sdz(B)_7:5_22 Sdz(B)_7:5_23 Sdz(B)_7:5_24 Sdz(B)_7:5_25 Sdz(B)_7:5_26 Sdz(B)_7:5_27 Sdz(B)_7:5_28 Sdz(B)_7:5_29 Sdz(B)_7:5_30 Sdz(B)_7:5_31 Sdz(B)_7:5_32 Sdz(B)_7:5_33 Sdz(B)_7:5_34 Sdz(B)_7:5_35 Sdz(B)_7:5_36 Sdz(B)_7:5_37 Sdz(B)_7:5_38 Sdz(B)_7:5_39 Sdz(B)_7:5_40 Sdz(B)_7:5_41
Sdz(B):7:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):7:6 καὶ ἐγένετο ὁ ἀριθμὸς τῶν λαψάντων ἐν χειρὶ αὐτῶν πρὸς τὸ στόμα αὐτῶν τριακόσιοι ἄνδρες, καὶ πᾶν τὸ κατάλοιπον τοῦ λαοῦ ἔκλιναν ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτῶν πιεῖν ὕδωρ.
Sdz(B):7:6 And the number of those that lapped with their hand to their mouth was three hundred men; and all the rest of the people bowed upon their knees to drink water. (Judges 7:6 Brenton)
Sdz(B):7:6 Liczba tych, którzy chłeptali z ręki podnoszonej do ust, wynosiła trzystu mężów. Wszyscy inni pijąc zginali kolana. (Sdz 7:6 BT_4)
Sdz(B):7:6 καὶ ἐγένετο ἀριθμὸς τῶν λαψάντων ἐν χειρὶ αὐτῶν πρὸς τὸ στόμα αὐτῶν τριακόσιοι ἄνδρες, καὶ πᾶν τὸ κατάλοιπον τοῦ λαοῦ ἔκλιναν ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτῶν πιεῖν ὕδωρ.
Sdz(B):7:6 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ἀριθμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό   ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό πρός ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό τρια·κόσιοι -αι -α ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γόνυ, γόνατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό
Sdz(B):7:6 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ust/żołądka por On/ona/to/to samo Trzysta Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Pozostawanie Ludzie By zginać/zmniejszanie się [zobacz nachylenie, opadaj, leż] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kolano On/ona/to/to samo By pić Woda
Sdz(B):7:6 kai\ e)ge/neto o( a)riTmo\s tO=n laPSa/ntOn e)n CHeiri\ au)tO=n pro\s to\ sto/ma au)tO=n triako/sioi a)/ndres, kai\ pa=n to\ kata/loipon tou= laou= e)/klinan e)pi\ ta\ go/nata au)tO=n piei=n u(/dOr.
Sdz(B):7:6 kai egeneto ho ariTmos tOn laPSantOn en CHeiri autOn pros to stoma autOn triakosioi andres, kai pan to kataloipon tu lau eklinan epi ta gonata autOn piein hydOr.
Sdz(B):7:6 C VBI_AMI3S RA_NSM N2_NSM RA_GPM VA_AAPGPM P N3_DSF RD_GPM P RA_ASN N3M_ASN RD_GPM A1A_NPM N3_NPM C A3_NSN RA_NSN A1B_NSN RA_GSM N2_GSM VAI_AAI3P P RA_APN N3_APN RD_GPM VB_AAN N3_ASN
Sdz(B):7:6 and also, even, namely to become become, happen the number [see arithmetic] the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) the mouth/maw stoma he/she/it/same three hundred man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely every all, each, every, the whole of the remaining the people to bend/wane [see incline, decline, recline] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the knee he/she/it/same to drink water
Sdz(B):7:6 and he/she/it-was-BECOME-ed the (nom) number (nom) the (gen)   in/among/by (+dat) hand (dat) them/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) them/same (gen) three hundred (nom|voc) men, husbands (nom|voc) and every (nom|acc|voc) the (nom|acc) remaining ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) people (gen) they-BEND/WANE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) knees (nom|acc|voc) them/same (gen) to-will-DRINK, to-DRINK water (nom|acc|voc)
Sdz(B):7:6 Sdz(B)_7:6_1 Sdz(B)_7:6_2 Sdz(B)_7:6_3 Sdz(B)_7:6_4 Sdz(B)_7:6_5 Sdz(B)_7:6_6 Sdz(B)_7:6_7 Sdz(B)_7:6_8 Sdz(B)_7:6_9 Sdz(B)_7:6_10 Sdz(B)_7:6_11 Sdz(B)_7:6_12 Sdz(B)_7:6_13 Sdz(B)_7:6_14 Sdz(B)_7:6_15 Sdz(B)_7:6_16 Sdz(B)_7:6_17 Sdz(B)_7:6_18 Sdz(B)_7:6_19 Sdz(B)_7:6_20 Sdz(B)_7:6_21 Sdz(B)_7:6_22 Sdz(B)_7:6_23 Sdz(B)_7:6_24 Sdz(B)_7:6_25 Sdz(B)_7:6_26 Sdz(B)_7:6_27 Sdz(B)_7:6_28
Sdz(B):7:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):7:7 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Γεδεων Ἐν τοῖς τριακοσίοις ἀνδράσιν τοῖς λάψασιν σώσω ὑμᾶς καὶ δώσω τὴν Μαδιαμ ἐν χειρί σου, καὶ πᾶς ὁ λαὸς πορεύσονται ἀνὴρ εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ.
Sdz(B):7:7 And the Lord said to Gedeon, I will save you by the three hundred men that lapped, and I will give Madiam into thy hand; and all the rest of the people shall go every one to his place. (Judges 7:7 Brenton)
Sdz(B):7:7 Rzekł wówczas Pan do Gedeona: «Przy pomocy tych trzystu mężów, którzy chłeptali wodę językiem, wybawię was i w ręce twoje wydam Madianitów. Wszyscy inni mężowie niech wracają do siebie». (Sdz 7:7 BT_4)
Sdz(B):7:7 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Γεδεων Ἐν τοῖς τριακοσίοις ἀνδράσιν τοῖς λάψασιν σώσω ὑμᾶς καὶ δώσω τὴν Μαδιαμ ἐν χειρί σου, καὶ πᾶς λαὸς πορεύσονται ἀνὴρ εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ.
Sdz(B):7:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Γεδεών, ὁ ἐν ὁ ἡ τό τρια·κόσιοι -αι -α ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό   σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό Μαδιάμ, ὁ ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(B):7:7 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Gideon W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Trzysta Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ty I też, nawet, mianowicie By dawać Midian W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By iść Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Do (+przyspieszenie) Miejsce On/ona/to/to samo
Sdz(B):7:7 kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *gedeOn *)en toi=s triakosi/ois a)ndra/sin toi=s la/PSasin sO/sO u(ma=s kai\ dO/sO tE\n *madiam e)n CHeiri/ sou, kai\ pa=s o( lao\s poreu/sontai a)nE\r ei)s to\n to/pon au)tou=.
Sdz(B):7:7 kai eipen kyrios pros gedeOn en tois triakosiois andrasin tois laPSasin sOsO hymas kai dOsO tEn madiam en CHeiri su, kai pas ho laos poreusontai anEr eis ton topon autu.
Sdz(B):7:7 C VBI_AAI3S N2_NSM P N_ASM P RA_DPM A1A_DPM N3_DPM RA_DPM VA_AAPDPM VF_FAI1S RP_AP C VF_FAI1S RA_ASF N_ASF P N3_DSF RP_GS C A3_NSM RA_NSM N2_NSM VF_FMI3P N3_NSM P RA_ASM N2_ASM RD_GSM
Sdz(B):7:7 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Gideon in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the three hundred man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the ć to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save you and also, even, namely to give the Midian in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand you; your/yours(sg) and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people to go man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". into (+acc) the place he/she/it/same
Sdz(B):7:7 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Gideon (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) three hundred (dat) men, husbands (dat) the (dat)   I-will-SAVE, I-should-SAVE you(pl) (acc) and I-will-GIVE, I-should-GIVE the (acc) Midian (indecl) in/among/by (+dat) hand (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and every (nom|voc) the (nom) people (nom) they-will-be-GO-ed man, husband (nom) into (+acc) the (acc) place (acc) him/it/same (gen)
Sdz(B):7:7 Sdz(B)_7:7_1 Sdz(B)_7:7_2 Sdz(B)_7:7_3 Sdz(B)_7:7_4 Sdz(B)_7:7_5 Sdz(B)_7:7_6 Sdz(B)_7:7_7 Sdz(B)_7:7_8 Sdz(B)_7:7_9 Sdz(B)_7:7_10 Sdz(B)_7:7_11 Sdz(B)_7:7_12 Sdz(B)_7:7_13 Sdz(B)_7:7_14 Sdz(B)_7:7_15 Sdz(B)_7:7_16 Sdz(B)_7:7_17 Sdz(B)_7:7_18 Sdz(B)_7:7_19 Sdz(B)_7:7_20 Sdz(B)_7:7_21 Sdz(B)_7:7_22 Sdz(B)_7:7_23 Sdz(B)_7:7_24 Sdz(B)_7:7_25 Sdz(B)_7:7_26 Sdz(B)_7:7_27 Sdz(B)_7:7_28 Sdz(B)_7:7_29 Sdz(B)_7:7_30
Sdz(B):7:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):7:8 καὶ ἔλαβον τὸν ἐπισιτισμὸν τοῦ λαοῦ ἐν χειρὶ αὐτῶν καὶ τὰς κερατίνας αὐτῶν, καὶ τὸν πάντα ἄνδρα Ισραηλ ἐξαπέστειλεν ἄνδρα εἰς σκηνὴν αὐτοῦ καὶ τοὺς τριακοσίους ἄνδρας κατίσχυσεν. καὶ ἡ παρεμβολὴ Μαδιαμ ἦσαν αὐτοῦ ὑποκάτω ἐν τῇ κοιλάδι.
Sdz(B):7:8 And they took the provision of the people in their hand, and their horns; and he sent away every man of Israel each to his tent, and he strengthened the three hundred; and the army of Madiam were beneath him in the valley. (Judges 7:8 Brenton)
Sdz(B):7:8 Lud wziął ze sobą żywność i rogi, a Gedeon odesłał mężów izraelskich, każdego do swego namiotu, z wyjątkiem owych trzystu mężów. A obóz Madianitów znajdował się w dolinie poniżej jego stanowiska. (Sdz 7:8 BT_4)
Sdz(B):7:8 καὶ ἔλαβον τὸν ἐπισιτισμὸν τοῦ λαοῦ ἐν χειρὶ αὐτῶν καὶ τὰς κερατίνας αὐτῶν, καὶ τὸν πάντα ἄνδρα Ισραηλ ἐξαπέστειλεν ἄνδρα εἰς σκηνὴν αὐτοῦ καὶ τοὺς τριακοσίους ἄνδρας κατίσχυσεν. καὶ παρεμβολὴ Μαδιαμ ἦσαν αὐτοῦ ὑποκάτω ἐν τῇ κοιλάδι.
Sdz(B):7:8 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἐπι·σιτισμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰσραήλ, ὁ ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἰς[1] σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό τρια·κόσιοι -αι -α ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ Μαδιάμ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὑπο·κάτω ἐν ὁ ἡ τό  
Sdz(B):7:8 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Warunki {Zastrzeżenia, Zapasy} Ludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Izrael Do ??? Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Do (+przyspieszenie) Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Trzysta Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Do ??? I też, nawet, mianowicie Obozu obóz, koszary, armia Midian By być On/ona/to/to samo Poniżej W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Sdz(B):7:8 kai\ e)/labon to\n e)pisitismo\n tou= laou= e)n CHeiri\ au)tO=n kai\ ta\s kerati/nas au)tO=n, kai\ to\n pa/nta a)/ndra *israEl e)Xape/steilen a)/ndra ei)s skEnE\n au)tou= kai\ tou\s triakosi/ous a)/ndras kati/sCHusen. kai\ E( parembolE\ *madiam E)=san au)tou= u(poka/tO e)n tE=| koila/di.
Sdz(B):7:8 kai elabon ton episitismon tu lau en CHeiri autOn kai tas keratinas autOn, kai ton panta andra israEl eXapesteilen andra eis skEnEn autu kai tus triakosius andras katisCHysen. kai hE parembolE madiam Esan autu hypokatO en tE koiladi.
Sdz(B):7:8 C VBI_AAI3P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM P N3_DSF RD_GPM C RA_APF N1_APF RD_GPM C RA_ASM A3_ASM N3_ASM N_GSM VAI_AAI3S N3_ASM P N1_ASF RD_GSM C RA_APM A1A_APM N3_APM VAI_AAI3S C RA_NSF N1_NSF N_GSF V9_IAI3P RD_GSM P P RA_DSF N3D_DSF
Sdz(B):7:8 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the provisions the people in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same and also, even, namely the every all, each, every, the whole of man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Israel to ??? man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". into (+acc) tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth he/she/it/same and also, even, namely the three hundred man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to ??? and also, even, namely the camp camp, barracks, army Midian to be he/she/it/same below in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć
Sdz(B):7:8 and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed the (acc) provisions (acc) the (gen) people (gen) in/among/by (+dat) hand (dat) them/same (gen) and the (acc)   them/same (gen) and the (acc) all (nom|acc|voc), every (acc) man, husband (acc) Israel (indecl) he/she/it-???-ed man, husband (acc) into (+acc) tent (acc) him/it/same (gen) and the (acc) three hundred (acc) men, husbands (acc) he/she/it-???-ed and the (nom) camp (nom|voc) Midian (indecl) they-were him/it/same (gen) below in/among/by (+dat) the (dat)  
Sdz(B):7:8 Sdz(B)_7:8_1 Sdz(B)_7:8_2 Sdz(B)_7:8_3 Sdz(B)_7:8_4 Sdz(B)_7:8_5 Sdz(B)_7:8_6 Sdz(B)_7:8_7 Sdz(B)_7:8_8 Sdz(B)_7:8_9 Sdz(B)_7:8_10 Sdz(B)_7:8_11 Sdz(B)_7:8_12 Sdz(B)_7:8_13 Sdz(B)_7:8_14 Sdz(B)_7:8_15 Sdz(B)_7:8_16 Sdz(B)_7:8_17 Sdz(B)_7:8_18 Sdz(B)_7:8_19 Sdz(B)_7:8_20 Sdz(B)_7:8_21 Sdz(B)_7:8_22 Sdz(B)_7:8_23 Sdz(B)_7:8_24 Sdz(B)_7:8_25 Sdz(B)_7:8_26 Sdz(B)_7:8_27 Sdz(B)_7:8_28 Sdz(B)_7:8_29 Sdz(B)_7:8_30 Sdz(B)_7:8_31 Sdz(B)_7:8_32 Sdz(B)_7:8_33 Sdz(B)_7:8_34 Sdz(B)_7:8_35 Sdz(B)_7:8_36 Sdz(B)_7:8_37 Sdz(B)_7:8_38
Sdz(B):7:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):7:9 καὶ ἐγενήθη ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν κύριος Ἀναστὰς κατάβηθι ἐν τῇ παρεμβολῇ, ὅτι παρέδωκα αὐτὴν ἐν τῇ χειρί σου·
Sdz(B):7:9 And it came to pass in that night that the Lord said to him, Arise, go down into the camp, for I have delivered it into thy hand. (Judges 7:9 Brenton)
Sdz(B):7:9 Tejże nocy Pan przemówił do niego: «Wstań, a idź do obozu, bo wydałem go w twoje ręce. (Sdz 7:9 BT_4)
Sdz(B):7:9 Καὶ ἐγενήθη ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν κύριος Ἀναστὰς κατάβηθι ἐν τῇ παρεμβολῇ, ὅτι παρέδωκα αὐτὴν ἐν τῇ χειρί σου·
Sdz(B):7:9 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ὅτι παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Sdz(B):7:9 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Noc Tamto I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych By schodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obozu obóz, koszary, armia Ponieważ/tamto By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ty; twój/twój(sg)
Sdz(B):7:9 *kai\ e)genE/TE e)n tE=| nukti\ e)kei/nE| kai\ ei)=pen pro\s au)to\n ku/rios *)anasta\s kata/bETi e)n tE=| parembolE=|, o(/ti pare/dOka au)tE\n e)n tE=| CHeiri/ sou·
Sdz(B):7:9 kai egenETE en tE nykti ekeinE kai eipen pros auton kyrios anastas katabETi en tE parembolE, hoti paredOka autEn en tE CHeiri su·
Sdz(B):7:9 C VCI_API3S P RA_DSF N3_DSF RD_DSF C VBI_AAI3S P RD_ASM N2_NSM VH_AAPNSM VZ_AAD2S P RA_DSF N1_DSF C VAI_AAI1S RD_ASF P RA_DSF N3_DSF RP_GS
Sdz(B):7:9 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the night that and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to stand up put up, raise, resurrect to go down in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the camp camp, barracks, army because/that to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand you; your/yours(sg)
Sdz(B):7:9 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) night (dat) that (dat) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon STand-ing-UP (nom|voc) do-GO DOWN-you(sg)! in/among/by (+dat) the (dat) camp (dat) because/that I-Hand OVER-ed her/it/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Sdz(B):7:9 Sdz(B)_7:9_1 Sdz(B)_7:9_2 Sdz(B)_7:9_3 Sdz(B)_7:9_4 Sdz(B)_7:9_5 Sdz(B)_7:9_6 Sdz(B)_7:9_7 Sdz(B)_7:9_8 Sdz(B)_7:9_9 Sdz(B)_7:9_10 Sdz(B)_7:9_11 Sdz(B)_7:9_12 Sdz(B)_7:9_13 Sdz(B)_7:9_14 Sdz(B)_7:9_15 Sdz(B)_7:9_16 Sdz(B)_7:9_17 Sdz(B)_7:9_18 Sdz(B)_7:9_19 Sdz(B)_7:9_20 Sdz(B)_7:9_21 Sdz(B)_7:9_22 Sdz(B)_7:9_23
Sdz(B):7:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):7:10 καὶ εἰ φοβῇ σὺ καταβῆναι, κατάβηθι σὺ καὶ Φαρα τὸ παιδάριόν σου εἰς τὴν παρεμβολὴν
Sdz(B):7:10 And if thou art afraid to go down, go down thou and thy servant Phara into the camp. (Judges 7:10 Brenton)
Sdz(B):7:10 Jeżeli się boisz iść sam, udaj się do obozu z twoim sługą, Purą. (Sdz 7:10 BT_4)
Sdz(B):7:10 καὶ εἰ φοβῇ σὺ καταβῆναι, κατάβηθι σὺ καὶ Φαρα τὸ παιδάριόν σου εἰς τὴν παρεμβολὴν
Sdz(B):7:10 καί εἰ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί   ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ
Sdz(B):7:10 I też, nawet, mianowicie Jeżeli By bać się Ty By schodzić By schodzić Ty I też, nawet, mianowicie Dziecka/młody niewolnik Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Obozu obóz, koszary, armia
Sdz(B):7:10 kai\ ei) fobE=| su\ katabE=nai, kata/bETi su\ kai\ *fara to\ paida/rio/n sou ei)s tE\n parembolE\n
Sdz(B):7:10 kai ei fobE sy katabEnai, katabETi sy kai fara to paidarion su eis tEn parembolEn
Sdz(B):7:10 C x V2_PAS3S RP_NS VZ_AAN VZ_AAD2S RP_NS C N_NSM RA_NSN N2N_NSN RP_GS P RA_ASF N1_ASF
Sdz(B):7:10 and also, even, namely if to fear you to go down to go down you and also, even, namely ć the child/young slave you; your/yours(sg) into (+acc) the camp camp, barracks, army
Sdz(B):7:10 and if you(sg)-are-being-FEAR-ed, he/she/it-should-be-FEAR-ing, you(sg)-should-be-being-FEAR-ed you(sg) (nom) to-GO DOWN do-GO DOWN-you(sg)! you(sg) (nom) and   the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) camp (acc)
Sdz(B):7:10 Sdz(B)_7:10_1 Sdz(B)_7:10_2 Sdz(B)_7:10_3 Sdz(B)_7:10_4 Sdz(B)_7:10_5 Sdz(B)_7:10_6 Sdz(B)_7:10_7 Sdz(B)_7:10_8 Sdz(B)_7:10_9 Sdz(B)_7:10_10 Sdz(B)_7:10_11 Sdz(B)_7:10_12 Sdz(B)_7:10_13 Sdz(B)_7:10_14 Sdz(B)_7:10_15
Sdz(B):7:10 x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):7:11 καὶ ἀκούσῃ, τί λαλήσουσιν· καὶ μετὰ τοῦτο ἰσχύσουσιν αἱ χεῖρές σου, καὶ καταβήσῃ ἐν τῇ παρεμβολῇ. καὶ κατέβη αὐτὸς καὶ Φαρα τὸ παιδάριον αὐτοῦ πρὸς ἀρχὴν τῶν πεντήκοντα, οἳ ἦσαν ἐν τῇ παρεμβολῇ.
Sdz(B):7:11 And thou shalt hear what they shall say, and afterwards thy hands shall be strong, and thou shalt go down into the camp: and he went down and Phara his servant to the extremity of the companies of fifty, which were in the camp. (Judges 7:11 Brenton)
Sdz(B):7:11 Usłyszysz, co oni mówią. Wzmocnią się potem twoje ręce i ruszysz na obóz». Zszedł więc on i sługa jego, Pura, aż do krańca przednich straży obozu. (Sdz 7:11 BT_4)
Sdz(B):7:11 καὶ ἀκούσῃ, τί λαλήσουσιν· καὶ μετὰ τοῦτο ἰσχύσουσιν αἱ χεῖρές σου, καὶ καταβήσῃ ἐν τῇ παρεμβολῇ. καὶ κατέβη αὐτὸς καὶ Φαρα τὸ παιδάριον αὐτοῦ πρὸς ἀρχὴν τῶν πεντήκοντα, οἳ ἦσαν ἐν τῇ παρεμβολῇ.
Sdz(B):7:11 καί ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί   ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) αὐτός αὐτή αὐτό πρός ἀρχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό πεντή·κοντα ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ
Sdz(B):7:11 I też, nawet, mianowicie Niechętny; by słyszeć Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By mówić I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mieć siła Ręka Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By schodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obozu obóz, koszary, armia I też, nawet, mianowicie By schodzić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dziecka/młody niewolnik On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Początek Pięćdziesiąt Kto/, który/, który By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obozu obóz, koszary, armia
Sdz(B):7:11 kai\ a)kou/sE|, ti/ lalE/sousin· kai\ meta\ tou=to i)sCHu/sousin ai( CHei=re/s sou, kai\ katabE/sE| e)n tE=| parembolE=|. kai\ kate/bE au)to\s kai\ *fara to\ paida/rion au)tou= pro\s a)rCHE\n tO=n pentE/konta, oi(\ E)=san e)n tE=| parembolE=|.
Sdz(B):7:11 kai akusE, ti lalEsusin· kai meta tuto isCHysusin hai CHeires su, kai katabEsE en tE parembolE. kai katebE autos kai fara to paidarion autu pros arCHEn tOn pentEkonta, hoi Esan en tE parembolE.
Sdz(B):7:11 C VA_AAS3S RI_ASN VF_FAI3P C P RD_ASN VF_FAI3P RA_NPF N3_NPF RP_GS C VF_FMI2S P RA_DSF N1_DSF C VZI_AAI3S RD_NSM C N_NSM RA_NSN N2N_NSN RD_GSM P N1_ASF RA_GPM M RR_NPM V9_IAI3P P RA_DSF N1_DSF
Sdz(B):7:11 and also, even, namely unwilling; to hear who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to speak and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to have strength the hand you; your/yours(sg) and also, even, namely to go down in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the camp camp, barracks, army and also, even, namely to go down he/she/it/same and also, even, namely ć the child/young slave he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) beginning the fifty who/whom/which to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the camp camp, barracks, army
Sdz(B):7:11 and unwilling ([Adj] dat); you(sg)-will-be-HEAR-ed, he/she/it-should-HEAR, you(sg)-should-be-HEAR-ed who/what/why (nom|acc) they-will-SPEAK, going-to-SPEAK (fut ptcp) (dat) and after (+acc), with (+gen) this (nom|acc) they-will-HAVE-STRENGTH, going-to-HAVE (fut ptcp) (dat) the (nom) hands (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-be-GO DOWN-ed in/among/by (+dat) the (dat) camp (dat) and he/she/it-GO DOWN-ed he/it/same (nom) and   the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc) him/it/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) beginning (acc) the (gen) fifty who/whom/which (nom) they-were in/among/by (+dat) the (dat) camp (dat)
Sdz(B):7:11 Sdz(B)_7:11_1 Sdz(B)_7:11_2 Sdz(B)_7:11_3 Sdz(B)_7:11_4 Sdz(B)_7:11_5 Sdz(B)_7:11_6 Sdz(B)_7:11_7 Sdz(B)_7:11_8 Sdz(B)_7:11_9 Sdz(B)_7:11_10 Sdz(B)_7:11_11 Sdz(B)_7:11_12 Sdz(B)_7:11_13 Sdz(B)_7:11_14 Sdz(B)_7:11_15 Sdz(B)_7:11_16 Sdz(B)_7:11_17 Sdz(B)_7:11_18 Sdz(B)_7:11_19 Sdz(B)_7:11_20 Sdz(B)_7:11_21 Sdz(B)_7:11_22 Sdz(B)_7:11_23 Sdz(B)_7:11_24 Sdz(B)_7:11_25 Sdz(B)_7:11_26 Sdz(B)_7:11_27 Sdz(B)_7:11_28 Sdz(B)_7:11_29 Sdz(B)_7:11_30 Sdz(B)_7:11_31 Sdz(B)_7:11_32 Sdz(B)_7:11_33
Sdz(B):7:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):7:12 καὶ Μαδιαμ καὶ Αμαληκ καὶ πάντες υἱοὶ ἀνατολῶν βεβλημένοι ἐν τῇ κοιλάδι ὡσεὶ ἀκρὶς εἰς πλῆθος, καὶ ταῖς καμήλοις αὐτῶν οὐκ ἦν ἀριθμός, ἀλλὰ ἦσαν ὡς ἡ ἄμμος ἡ ἐπὶ χείλους τῆς θαλάσσης εἰς πλῆθος.
Sdz(B):7:12 And Madiam and Amalec and all the children of the east were scattered in the valley, as the locust for multitude; and there was no number to their camels, but they were as the sand on the seashore for multitude. (Judges 7:12 Brenton)
Sdz(B):7:12 Madianici, Amalekici i cały lud ze Wschodu leżeli w dolinie, zebrani tak licznie jak szarańcza. Wielbłądów ich było bez liczby - jak piasku nad brzegiem morskim. (Sdz 7:12 BT_4)
Sdz(B):7:12 καὶ Μαδιαμ καὶ Αμαληκ καὶ πάντες υἱοὶ ἀνατολῶν βεβλημένοι ἐν τῇ κοιλάδι ὡσεὶ ἀκρὶς εἰς πλῆθος, καὶ ταῖς καμήλοις αὐτῶν οὐκ ἦν ἀριθμός, ἀλλὰ ἦσαν ὡς ἄμμος ἐπὶ χείλους τῆς θαλάσσης εἰς πλῆθος.
Sdz(B):7:12 καί Μαδιάμ, ὁ καί   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἀνατολή, -ῆς, ἡ βάλλω (βαλλ-, βαλ(ε)·[σ]-, βαλ·[σ]- or 2nd βαλ-, βεβλη·κ-, βεβλη-, βλη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό   ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) ἀκρί[δ]ς, -ίδος, ἡ εἰς[1] πλῆθο·ς, -ους, τό καί ὁ ἡ τό κάμηλος, -ου, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀριθμός, -οῦ, ὁ ἀλλά εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς ὁ ἡ τό ἄμμος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό ἐπί χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ εἰς[1] πλῆθο·ς, -ους, τό
Sdz(B):7:12 I też, nawet, mianowicie Midian I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh By rzucać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Szarańcza Do (+przyspieszenie) Los (mnóstwo ) I też, nawet, mianowicie Wielbłąd On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By być Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Ale By być Jak/jak Piasek Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Warga Morze Do (+przyspieszenie) Los (mnóstwo )
Sdz(B):7:12 kai\ *madiam kai\ *amalEk kai\ pa/ntes ui(oi\ a)natolO=n beblEme/noi e)n tE=| koila/di O(sei\ a)kri\s ei)s plE=Tos, kai\ tai=s kamE/lois au)tO=n ou)k E)=n a)riTmo/s, a)lla\ E)=san O(s E( a)/mmos E( e)pi\ CHei/lous tE=s Tala/ssEs ei)s plE=Tos.
Sdz(B):7:12 kai madiam kai amalEk kai pantes hyioi anatolOn beblEmenoi en tE koiladi hOsei akris eis plETos, kai tais kamElois autOn uk En ariTmos, alla Esan hOs hE ammos hE epi CHeilus tEs TalassEs eis plETos.
Sdz(B):7:12 C N_NSF C N_NSM C A3_NPM N2_NPM N1_GPF VM_XMPNPM P RA_DSF N3D_DSF D N3D_NSF P N3E_ASN C RA_DPF N2_DPF RD_GPM D V9_IAI3S N2_NSM C V9_IAI3P C RA_NSF N2_NSF RA_NSF P N3E_GSN RA_GSF N1S_GSF P N3E_ASN
Sdz(B):7:12 and also, even, namely Midian and also, even, namely ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of son east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh to throw in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć like/approximately [as-if]; to push locust into (+acc) lot (multitude ) and also, even, namely the camel he/she/it/same οὐχ before rough breathing to be number [see arithmetic] but to be as/like the sand the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing lip the sea into (+acc) lot (multitude )
Sdz(B):7:12 and Midian (indecl) and   and all (nom|voc) sons (nom|voc) risig of the east dawns (gen) having-been-THROW-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat)   like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) locust (nom) into (+acc) lot (nom|acc|voc) and the (dat) camels (dat) them/same (gen) not he/she/it-was number (nom) but they-were as/like the (nom) sand (nom) the (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) lip (gen) the (gen) sea (gen) into (+acc) lot (nom|acc|voc)
Sdz(B):7:12 Sdz(B)_7:12_1 Sdz(B)_7:12_2 Sdz(B)_7:12_3 Sdz(B)_7:12_4 Sdz(B)_7:12_5 Sdz(B)_7:12_6 Sdz(B)_7:12_7 Sdz(B)_7:12_8 Sdz(B)_7:12_9 Sdz(B)_7:12_10 Sdz(B)_7:12_11 Sdz(B)_7:12_12 Sdz(B)_7:12_13 Sdz(B)_7:12_14 Sdz(B)_7:12_15 Sdz(B)_7:12_16 Sdz(B)_7:12_17 Sdz(B)_7:12_18 Sdz(B)_7:12_19 Sdz(B)_7:12_20 Sdz(B)_7:12_21 Sdz(B)_7:12_22 Sdz(B)_7:12_23 Sdz(B)_7:12_24 Sdz(B)_7:12_25 Sdz(B)_7:12_26 Sdz(B)_7:12_27 Sdz(B)_7:12_28 Sdz(B)_7:12_29 Sdz(B)_7:12_30 Sdz(B)_7:12_31 Sdz(B)_7:12_32 Sdz(B)_7:12_33 Sdz(B)_7:12_34 Sdz(B)_7:12_35
Sdz(B):7:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):7:13 καὶ ἦλθεν Γεδεων, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἐξηγούμενος τῷ πλησίον αὐτοῦ ἐνύπνιον καὶ εἶπεν Ἐνύπνιον ἰδοὺ ἐνυπνιασάμην, καὶ ἰδοὺ μαγὶς ἄρτου κριθίνου στρεφομένη ἐν τῇ παρεμβολῇ Μαδιαμ καὶ ἦλθεν ἕως τῆς σκηνῆς καὶ ἐπάταξεν αὐτήν, καὶ ἔπεσεν, καὶ ἀνέστρεψεν αὐτὴν ἄνω, καὶ ἔπεσεν ἡ σκηνή.
Sdz(B):7:13 And Gedeon came, and behold a man was relating to his neighbour a dream, and he said, Behold, I have dreamed a dream, and behold, a cake of barley bread rolling into the camp of Madiam, and it came as far as a tent, and smote it, and it fell, and it turned it up, and the tent fell. (Judges 7:13 Brenton)
Sdz(B):7:13 Gdy Gedeon zbliżył się do tego miejsca, właśnie mąż pewien opowiadał swemu towarzyszowi sen. Mówił on: «Oto miałem sen. Zdawało mi się, że bochen chleba jęczmiennego przytoczył się do obozu Madianitów, dosięgnął namiotu, uderzył w niego powodując upadek, wywrócił go do góry dołem, tak że namiot upadł». (Sdz 7:13 BT_4)
Sdz(B):7:13 καὶ ἦλθεν Γεδεων, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἐξηγούμενος τῷ πλησίον αὐτοῦ ἐνύπνιον καὶ εἶπεν Ἐνύπνιον ἰδοὺ ἐνυπνιασάμην, καὶ ἰδοὺ μαγὶς ἄρτου κριθίνου στρεφομένη ἐν τῇ παρεμβολῇ Μαδιαμ καὶ ἦλθεν ἕως τῆς σκηνῆς καὶ ἐπάταξεν αὐτήν, καὶ ἔπεσεν, καὶ ἀνέστρεψεν αὐτὴν ἄνω, καὶ ἔπεσεν σκηνή.
Sdz(B):7:13 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) Γεδεών, ὁ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐξ·ηγέομαι (εξ+ηγ(ε)-, εξ+ηγη·σ-, εξ+ηγη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·ύπνιον, -ου, τό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν·ύπνιον, -ου, τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν·υπνιάζομαι (εν+υπνιαζ-, -, εν+υπνια·σ-/ενυπνια·σ-, -, -, εν+υπνιασ·θ-/ενυπνιασ·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)   ἄρτος, -ου, ὁ κρίθινος -η -ον στρέφω (στρεφ-, στρεψ-, στρεψ-, -, -, στραφ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ Μαδιάμ, ὁ καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) καί ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἄνω καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό σκῆνο·ς, -ους, τό (See also σκηνή); σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος)
Sdz(B):7:13 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Gideon I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By objaśniać [zobacz egzegezę, egzegezę] głównie, by prowadzić poza. wtórnie, by objaśniać, to jest, oświadczać albo opisywać i, w tak robieniu, by prowadzić inni przez opowiadanie tak , że oni mogą doświadczać sprawy również. Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo Sen I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Sen By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By śnić I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Jęczmień By odwracać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obozu obóz, koszary, armia Midian I też, nawet, mianowicie By przychodzić Aż; świtaj Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. I też, nawet, mianowicie By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, On/ona/to/to samo Powyżej I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Namiot; namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan
Sdz(B):7:13 kai\ E)=lTen *gedeOn, kai\ i)dou\ a)nE\r e)XEgou/menos tO=| plEsi/on au)tou= e)nu/pnion kai\ ei)=pen *)enu/pnion i)dou\ e)nupniasa/mEn, kai\ i)dou\ magi\s a)/rtou kriTi/nou strefome/nE e)n tE=| parembolE=| *madiam kai\ E)=lTen e(/Os tE=s skEnE=s kai\ e)pa/taXen au)tE/n, kai\ e)/pesen, kai\ a)ne/strePSen au)tE\n a)/nO, kai\ e)/pesen E( skEnE/.
Sdz(B):7:13 kai ElTen gedeOn, kai idu anEr eXEgumenos tO plEsion autu enypnion kai eipen enypnion idu enypniasamEn, kai idu magis artu kriTinu strefomenE en tE parembolE madiam kai ElTen heOs tEs skEnEs kai epataXen autEn, kai epesen, kai anestrePSen autEn anO, kai epesen hE skEnE.
Sdz(B):7:13 C VBI_AAI3S N_NSM C I N3_NSM V2_PMPNSM RA_DSM D RD_GSM N2N_ASN C VBI_AAI3S N2N_ASN I VAI_AMI1S C I N3D_NSF N2_GSM A1_GSM V1_PMPNSF P RA_DSF N1_DSF N_GSF C VBI_AAI3S P RA_GSF N1_GSF C VAI_AAI3S RD_ASF C VAI_AAI3S C VAI_AAI3S RD_ASF D C VAI_AAI3S RA_NSF N1_NSF
Sdz(B):7:13 and also, even, namely to come Gideon and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to expound [see exegesis, exegete] primarily, to lead the way out. secondarily, to expound, i.e., declare or describe and, in so doing, to lead others through the narrative so that they may experience the matter too. the neighbor one near, close to; near he/she/it/same dream and also, even, namely to say/tell dream to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to dream and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. barley to turn in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the camp camp, barracks, army Midian and also, even, namely to come until; dawn the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth and also, even, namely to smite he/she/it/same and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. and also, even, namely to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, he/she/it/same above and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. the tent; tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth
Sdz(B):7:13 and he/she/it-COME-ed Gideon (indecl) and be-you(sg)-SEE-ed! man, husband (nom) while being-EXPOUND-ed (nom) the (dat) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) dream (nom|acc|voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed dream (nom|acc|voc) be-you(sg)-SEE-ed! I-was-DREAM-ed and be-you(sg)-SEE-ed!   bread (gen) barley ([Adj] gen) while being-TURN-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) camp (dat) Midian (indecl) and he/she/it-COME-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) tent (gen) and he/she/it-SMITE-ed her/it/same (acc) and he/she/it-FALL-ed and he/she/it-UPSET-ed her/it/same (acc) above and he/she/it-FALL-ed the (nom) tents (nom|acc|voc); tent (nom|voc)
Sdz(B):7:13 Sdz(B)_7:13_1 Sdz(B)_7:13_2 Sdz(B)_7:13_3 Sdz(B)_7:13_4 Sdz(B)_7:13_5 Sdz(B)_7:13_6 Sdz(B)_7:13_7 Sdz(B)_7:13_8 Sdz(B)_7:13_9 Sdz(B)_7:13_10 Sdz(B)_7:13_11 Sdz(B)_7:13_12 Sdz(B)_7:13_13 Sdz(B)_7:13_14 Sdz(B)_7:13_15 Sdz(B)_7:13_16 Sdz(B)_7:13_17 Sdz(B)_7:13_18 Sdz(B)_7:13_19 Sdz(B)_7:13_20 Sdz(B)_7:13_21 Sdz(B)_7:13_22 Sdz(B)_7:13_23 Sdz(B)_7:13_24 Sdz(B)_7:13_25 Sdz(B)_7:13_26 Sdz(B)_7:13_27 Sdz(B)_7:13_28 Sdz(B)_7:13_29 Sdz(B)_7:13_30 Sdz(B)_7:13_31 Sdz(B)_7:13_32 Sdz(B)_7:13_33 Sdz(B)_7:13_34 Sdz(B)_7:13_35 Sdz(B)_7:13_36 Sdz(B)_7:13_37 Sdz(B)_7:13_38 Sdz(B)_7:13_39 Sdz(B)_7:13_40 Sdz(B)_7:13_41 Sdz(B)_7:13_42 Sdz(B)_7:13_43 Sdz(B)_7:13_44
Sdz(B):7:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):7:14 καὶ ἀπεκρίθη ὁ πλησίον αὐτοῦ καὶ εἶπεν Οὐκ ἔστιν αὕτη εἰ μὴ ῥομφαία Γεδεων υἱοῦ Ιωας ἀνδρὸς Ισραηλ· παρέδωκεν ὁ θεὸς ἐν χειρὶ αὐτοῦ τὴν Μαδιαμ καὶ πᾶσαν τὴν παρεμβολήν.
Sdz(B):7:14 And his neighbour answered and said, This is none other than the sword of Gedeon, son of Joas, a man of Israel: God has delivered Madiam and all the host into his hand. (Judges 7:14 Brenton)
Sdz(B):7:14 Odpowiedział mu jego towarzysz mówiąc: «Nie może to być nic innego, jak miecz Gedeona, syna Joasza, Izraelity. Bóg w jego ręce wydał Madianitów i cały obóz». (Sdz 7:14 BT_4)
Sdz(B):7:14 καὶ ἀπεκρίθη πλησίον αὐτοῦ καὶ εἶπεν Οὐκ ἔστιν αὕτη εἰ μὴ ῥομφαία Γεδεων υἱοῦ Ιωας ἀνδρὸς Ισραηλ· παρέδωκεν θεὸς ἐν χειρὶ αὐτοῦ τὴν Μαδιαμ καὶ πᾶσαν τὴν παρεμβολήν.
Sdz(B):7:14 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο εἰ μή ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) Γεδεών, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰσραήλ, ὁ παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Μαδιάμ, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ
Sdz(B):7:14 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By być To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Jeżeli Nie Szpada Gideon Syn Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Izrael By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo Midian I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Obozu obóz, koszary, armia
Sdz(B):7:14 kai\ a)pekri/TE o( plEsi/on au)tou= kai\ ei)=pen *ou)k e)/stin au(/tE ei) mE\ r(omfai/a *gedeOn ui(ou= *iOas a)ndro\s *israEl· pare/dOken o( Teo\s e)n CHeiri\ au)tou= tE\n *madiam kai\ pa=san tE\n parembolE/n.
Sdz(B):7:14 kai apekriTE ho plEsion autu kai eipen uk estin hautE ei mE romfaia gedeOn hyiu iOas andros israEl· paredOken ho Teos en CHeiri autu tEn madiam kai pasan tEn parembolEn.
Sdz(B):7:14 C VCI_API3S RA_NSM D RD_GSM C VBI_AAI3S D V9_PAI3S RD_NSF x D N1A_NSF N_GSM N2_GSM N_GSM N3_GSM N_GSM VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P N3_DSF RD_GSM RA_ASF N_ASF C A1S_ASF RA_ASF N1_ASF
Sdz(B):7:14 and also, even, namely to answer the neighbor one near, close to; near he/she/it/same and also, even, namely to say/tell οὐχ before rough breathing to be this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] if not sword Gideon son ć man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Israel to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand he/she/it/same the Midian and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the camp camp, barracks, army
Sdz(B):7:14 and he/she/it-was-ANSWER-ed the (nom) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed not he/she/it-is this (nom) if not sword (nom|voc) Gideon (indecl) son (gen)   man, husband (gen) Israel (indecl) he/she/it-Hand OVER-ed the (nom) god (nom) in/among/by (+dat) hand (dat) him/it/same (gen) the (acc) Midian (indecl) and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) camp (acc)
Sdz(B):7:14 Sdz(B)_7:14_1 Sdz(B)_7:14_2 Sdz(B)_7:14_3 Sdz(B)_7:14_4 Sdz(B)_7:14_5 Sdz(B)_7:14_6 Sdz(B)_7:14_7 Sdz(B)_7:14_8 Sdz(B)_7:14_9 Sdz(B)_7:14_10 Sdz(B)_7:14_11 Sdz(B)_7:14_12 Sdz(B)_7:14_13 Sdz(B)_7:14_14 Sdz(B)_7:14_15 Sdz(B)_7:14_16 Sdz(B)_7:14_17 Sdz(B)_7:14_18 Sdz(B)_7:14_19 Sdz(B)_7:14_20 Sdz(B)_7:14_21 Sdz(B)_7:14_22 Sdz(B)_7:14_23 Sdz(B)_7:14_24 Sdz(B)_7:14_25 Sdz(B)_7:14_26 Sdz(B)_7:14_27 Sdz(B)_7:14_28 Sdz(B)_7:14_29 Sdz(B)_7:14_30
Sdz(B):7:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):7:15 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν Γεδεων τὴν ἐξήγησιν τοῦ ἐνυπνίου καὶ τὴν σύγκρισιν αὐτοῦ, καὶ προσεκύνησεν κυρίῳ καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὴν παρεμβολὴν Ισραηλ καὶ εἶπεν Ἀνάστητε, ὅτι παρέδωκεν κύριος ἐν χειρὶ ἡμῶν τὴν παρεμβολὴν Μαδιαμ.
Sdz(B):7:15 And it came to pass when Gedeon heard the account of the dream and the interpretation of it, that he worshipped the Lord, and returned to the camp of Israel, and said, Rise, for the Lord has delivered the camp of Madiam into our hand. (Judges 7:15 Brenton)
Sdz(B):7:15 Kiedy Gedeon usłyszał opowiadanie o śnie i jego wyjaśnienie, oddał pokłon Bogu, a wróciwszy do obozu izraelskiego rzekł: «Powstańcie! Oto Pan wydał w ręce wasze obóz Madianitów». (Sdz 7:15 BT_4)
Sdz(B):7:15 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν Γεδεων τὴν ἐξήγησιν τοῦ ἐνυπνίου καὶ τὴν σύγκρισιν αὐτοῦ, καὶ προσεκύνησεν κυρίῳ καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὴν παρεμβολὴν Ισραηλ καὶ εἶπεν Ἀνάστητε, ὅτι παρέδωκεν κύριος ἐν χειρὶ ἡμῶν τὴν παρεμβολὴν Μαδιαμ.
Sdz(B):7:15 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) Γεδεών, ὁ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὑπο·στρέφω (υπο+στρεφ-, υπο+στρεψ-, υπο+στρεψ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὅτι παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ Μαδιάμ, ὁ
Sdz(B):7:15 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By słyszeć Gideon Sen I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By wracać Do (+przyspieszenie) Obozu obóz, koszary, armia Izrael I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Ponieważ/tamto By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ja Obozu obóz, koszary, armia Midian
Sdz(B):7:15 kai\ e)ge/neto O(s E)/kousen *gedeOn tE\n e)XE/gEsin tou= e)nupni/ou kai\ tE\n su/gkrisin au)tou=, kai\ proseku/nEsen kuri/O| kai\ u(pe/strePSen ei)s tE\n parembolE\n *israEl kai\ ei)=pen *)ana/stEte, o(/ti pare/dOken ku/rios e)n CHeiri\ E(mO=n tE\n parembolE\n *madiam.
Sdz(B):7:15 kai egeneto hOs Ekusen gedeOn tEn eXEgEsin tu enypniu kai tEn synkrisin autu, kai prosekynEsen kyriO kai hypestrePSen eis tEn parembolEn israEl kai eipen anastEte, hoti paredOken kyrios en CHeiri hEmOn tEn parembolEn madiam.
Sdz(B):7:15 C VBI_AMI3S C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASF N3I_ASF RA_GSN N2N_GSN C RA_ASF N3I_ASF RD_GSM C VAI_AAI3S N2_DSM C VAI_AAI3S P RA_ASF N1_ASF N_GSM C VBI_AAI3S VH_AAD2P C VAI_AAI3S N2_NSM P N3_DSF RP_GP RA_ASF N1_ASF N_GSF
Sdz(B):7:15 and also, even, namely to become become, happen as/like to hear Gideon the ć the dream and also, even, namely the ć he/she/it/same and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to return into (+acc) the camp camp, barracks, army Israel and also, even, namely to say/tell to stand up put up, raise, resurrect because/that to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand I the camp camp, barracks, army Midian
Sdz(B):7:15 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like he/she/it-HEAR-ed Gideon (indecl) the (acc)   the (gen) dream (gen) and the (acc)   him/it/same (gen) and he/she/it-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE lord (dat); a lord ([Adj] dat) and he/she/it-RETURN-ed into (+acc) the (acc) camp (acc) Israel (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed do-STand-you(pl)-UP!, you(pl)-should-STand-UP because/that he/she/it-Hand OVER-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) hand (dat) us (gen) the (acc) camp (acc) Midian (indecl)
Sdz(B):7:15 Sdz(B)_7:15_1 Sdz(B)_7:15_2 Sdz(B)_7:15_3 Sdz(B)_7:15_4 Sdz(B)_7:15_5 Sdz(B)_7:15_6 Sdz(B)_7:15_7 Sdz(B)_7:15_8 Sdz(B)_7:15_9 Sdz(B)_7:15_10 Sdz(B)_7:15_11 Sdz(B)_7:15_12 Sdz(B)_7:15_13 Sdz(B)_7:15_14 Sdz(B)_7:15_15 Sdz(B)_7:15_16 Sdz(B)_7:15_17 Sdz(B)_7:15_18 Sdz(B)_7:15_19 Sdz(B)_7:15_20 Sdz(B)_7:15_21 Sdz(B)_7:15_22 Sdz(B)_7:15_23 Sdz(B)_7:15_24 Sdz(B)_7:15_25 Sdz(B)_7:15_26 Sdz(B)_7:15_27 Sdz(B)_7:15_28 Sdz(B)_7:15_29 Sdz(B)_7:15_30 Sdz(B)_7:15_31 Sdz(B)_7:15_32 Sdz(B)_7:15_33 Sdz(B)_7:15_34
Sdz(B):7:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):7:16 καὶ διεῖλεν τοὺς τριακοσίους ἄνδρας εἰς τρεῖς ἀρχὰς καὶ ἔδωκεν κερατίνας ἐν χειρὶ πάντων καὶ ὑδρίας κενὰς καὶ λαμπάδας ἐν ταῖς ὑδρίαις
Sdz(B):7:16 And he divided the three hundred men into three companies, and put horns in the hands of all, and empty pitchers, and torches in the pitchers: (Judges 7:16 Brenton)
Sdz(B):7:16 Wówczas Gedeon rozdzielił owych trzystu mężów na trzy hufce, dał każdemu z nich do ręki rogi i puste dzbany, a w nich pochodnie. (Sdz 7:16 BT_4)
Sdz(B):7:16 καὶ διεῖλεν τοὺς τριακοσίους ἄνδρας εἰς τρεῖς ἀρχὰς καὶ ἔδωκεν κερατίνας ἐν χειρὶ πάντων καὶ ὑδρίας κενὰς καὶ λαμπάδας ἐν ταῖς ὑδρίαις
Sdz(B):7:16 καί δι·αιρέω (δι+αιρ(ε)-, δι+ελ(ε)·[σ]-, δι+ελ·[σ]- or 2nd δι+ελ-, -, δι+ῃρη-, δι+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό τρια·κόσιοι -αι -α ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἰς[1] τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἀρχή, -ῆς, ἡ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)   ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί ὑδρία, -ας, ἡ κενός -ή -όν καί λαμπά[δ]ς, -άδος, ἡ (cf. λύχνος and φανός) ἐν ὁ ἡ τό ὑδρία, -ας, ἡ
Sdz(B):7:16 I też, nawet, mianowicie By dzielić się (przydziel, rozdzielaj się, rozdzielaj) Trzysta Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Do (+przyspieszenie) Trzy Początek I też, nawet, mianowicie By dawać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie Wody słój Pusty/pozbawiony I też, nawet, mianowicie Lampa W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wody słój
Sdz(B):7:16 kai\ diei=len tou\s triakosi/ous a)/ndras ei)s trei=s a)rCHa\s kai\ e)/dOken kerati/nas e)n CHeiri\ pa/ntOn kai\ u(dri/as kena\s kai\ lampa/das e)n tai=s u(dri/ais
Sdz(B):7:16 kai dieilen tus triakosius andras eis treis arCHas kai edOken keratinas en CHeiri pantOn kai hydrias kenas kai lampadas en tais hydriais
Sdz(B):7:16 C VBI_AAI3S RA_APM A1A_APM N3_APM P A3_APF N1_APF C VAI_AAI3S N1_APF P N3_DSF A3_GPM C N1A_APF A1_APF C N3D_APF P RA_DPF N1A_DPF
Sdz(B):7:16 and also, even, namely to divide (apportion, separate, distribute) the three hundred man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". into (+acc) three beginning and also, even, namely to give ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand every all, each, every, the whole of and also, even, namely water jar empty/devoid and also, even, namely lamp in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the water jar
Sdz(B):7:16 and he/she/it-DIVIDE-ed the (acc) three hundred (acc) men, husbands (acc) into (+acc) three (acc, nom) beginnings (acc) and he/she/it-GIVE-ed   in/among/by (+dat) hand (dat) all (gen) and water jar (gen), water jars (acc) empty/devoid ([Adj] acc) and lamps (acc) in/among/by (+dat) the (dat) water jars (dat)
Sdz(B):7:16 Sdz(B)_7:16_1 Sdz(B)_7:16_2 Sdz(B)_7:16_3 Sdz(B)_7:16_4 Sdz(B)_7:16_5 Sdz(B)_7:16_6 Sdz(B)_7:16_7 Sdz(B)_7:16_8 Sdz(B)_7:16_9 Sdz(B)_7:16_10 Sdz(B)_7:16_11 Sdz(B)_7:16_12 Sdz(B)_7:16_13 Sdz(B)_7:16_14 Sdz(B)_7:16_15 Sdz(B)_7:16_16 Sdz(B)_7:16_17 Sdz(B)_7:16_18 Sdz(B)_7:16_19 Sdz(B)_7:16_20 Sdz(B)_7:16_21 Sdz(B)_7:16_22
Sdz(B):7:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):7:17 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἀπ ἐμοῦ ὄψεσθε καὶ οὕτως ποιήσετε· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ εἰσπορεύομαι ἐν ἀρχῇ τῆς παρεμβολῆς, καὶ ἔσται καθὼς ἂν ποιήσω, οὕτως ποιήσετε·
Sdz(B):7:17 and he said to them, Ye shall look at me, and so shall ye do; and behold, I will go into the beginning of the host, and it shall come to pass that as I do, so shall ye do. (Judges 7:17 Brenton)
Sdz(B):7:17 «Patrzcie na mnie - rzekł im - i czyńcie to samo, co ja. Oto ja dojdę do krańca obozu, a co ja będę czynić, i wy czyńcie. (Sdz 7:17 BT_4)
Sdz(B):7:17 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἀπ ἐμοῦ ὄψεσθε καὶ οὕτως ποιήσετε· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ εἰσπορεύομαι ἐν ἀρχῇ τῆς παρεμβολῆς, καὶ ἔσται καθὼς ἂν ποιήσω, οὕτως ποιήσετε·
Sdz(B):7:17 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) ἐν ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καθ·ώς ἄν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Sdz(B):7:17 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By wchodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Początek; by zaczynać się Obozu obóz, koszary, armia I też, nawet, mianowicie By być Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By czynić/rób thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób
Sdz(B):7:17 kai\ ei)=pen pro\s au)tou/s *)ap e)mou= o)/PSesTe kai\ ou(/tOs poiE/sete· kai\ i)dou\ e)gO\ ei)sporeu/omai e)n a)rCHE=| tE=s parembolE=s, kai\ e)/stai kaTO\s a)/n poiE/sO, ou(/tOs poiE/sete·
Sdz(B):7:17 kai eipen pros autus ap emu oPSesTe kai hutOs poiEsete· kai idu egO eisporeuomai en arCHE tEs parembolEs, kai estai kaTOs an poiEsO, hutOs poiEsete·
Sdz(B):7:17 C VBI_AAI3S P RD_APM P RP_GS VF_FMI2P C D VF_FAI2P C I RP_NS V1_PMI1S P N1_DSF RA_GSF N1_GSF C VF_FMI3S D x VA_AAS1S D VF_FAI2P
Sdz(B):7:17 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to enter in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among beginning; to begin the camp camp, barracks, army and also, even, namely to be as accordingly [according to how/in accordance with how] ever (if ever) to do/make thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make
Sdz(B):7:17 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) you(pl)-will-be-SEE-ed and thusly/like this you(pl)-will-DO/MAKE and be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-being-ENTER-ed in/among/by (+dat) beginning (dat); you(sg)-are-being-BEGIN-ed, he/she/it-should-be-BEGIN-ing, you(sg)-should-be-being-BEGIN-ed the (gen) camp (gen) and he/she/it-will-be as accordingly ever I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE thusly/like this you(pl)-will-DO/MAKE
Sdz(B):7:17 Sdz(B)_7:17_1 Sdz(B)_7:17_2 Sdz(B)_7:17_3 Sdz(B)_7:17_4 Sdz(B)_7:17_5 Sdz(B)_7:17_6 Sdz(B)_7:17_7 Sdz(B)_7:17_8 Sdz(B)_7:17_9 Sdz(B)_7:17_10 Sdz(B)_7:17_11 Sdz(B)_7:17_12 Sdz(B)_7:17_13 Sdz(B)_7:17_14 Sdz(B)_7:17_15 Sdz(B)_7:17_16 Sdz(B)_7:17_17 Sdz(B)_7:17_18 Sdz(B)_7:17_19 Sdz(B)_7:17_20 Sdz(B)_7:17_21 Sdz(B)_7:17_22 Sdz(B)_7:17_23 Sdz(B)_7:17_24 Sdz(B)_7:17_25
Sdz(B):7:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):7:18 καὶ σαλπιῶ ἐν τῇ κερατίνῃ ἐγώ, καὶ πάντες μετ’ ἐμοῦ σαλπιεῖτε ἐν ταῖς κερατίναις κύκλῳ ὅλης τῆς παρεμβολῆς καὶ ἐρεῖτε Τῷ κυρίῳ καὶ τῷ Γεδεων.
Sdz(B):7:18 And I will sound with the horn, and all ye with me shall sound with the horn round about the whole camp, and ye shall say, For the Lord and Gedeon. (Judges 7:18 Brenton)
Sdz(B):7:18 Gdy zatrąbię w róg ja i wszyscy, którzy są ze mną, wówczas i wy zatrąbicie w rogi dokoła obozu i będziecie wołać: Za Pana i za Gedeona!» (Sdz 7:18 BT_4)
Sdz(B):7:18 καὶ σαλπιῶ ἐν τῇ κερατίνῃ ἐγώ, καὶ πάντες μετ’ ἐμοῦ σαλπιεῖτε ἐν ταῖς κερατίναις κύκλῳ ὅλης τῆς παρεμβολῆς καὶ ἐρεῖτε Τῷ κυρίῳ καὶ τῷ Γεδεων.
Sdz(B):7:18 καί σαλπίζω (σαλπιζ-, σαλπι(ε)·[σ]-/σαλπι·σ-, σαλπι·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν σαλπίζω (σαλπιζ-, σαλπι(ε)·[σ]-/σαλπι·σ-, σαλπι·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό   κύκλῳ ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό Γεδεών, ὁ
Sdz(B):7:18 I też, nawet, mianowicie By grać na trąbce W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By grać na trąbce W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W kole Cały Obozu obóz, koszary, armia I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Gideon
Sdz(B):7:18 kai\ salpiO= e)n tE=| kerati/nE| e)gO/, kai\ pa/ntes met’ e)mou= salpiei=te e)n tai=s kerati/nais ku/klO| o(/lEs tE=s parembolE=s kai\ e)rei=te *tO=| kuri/O| kai\ tO=| *gedeOn.
Sdz(B):7:18 kai salpiO en tE keratinE egO, kai pantes met’ emu salpieite en tais keratinais kyklO holEs tEs parembolEs kai ereite tO kyriO kai tO gedeOn.
Sdz(B):7:18 C VF2_FAI1S P RA_DSF N1_DSF RP_NS C A3_NPM P RP_GS VF2_FAI2P P RA_DPF N1_DPF N2_DSM A1_GSF RA_GSF N1_GSF C VF2_FAI2P RA_DSM N2_DSM C RA_DSM N_DSM
Sdz(B):7:18 and also, even, namely to trumpet in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć I and also, even, namely every all, each, every, the whole of after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine to trumpet in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć in a circle whole the camp camp, barracks, army and also, even, namely to say/tell the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the Gideon
Sdz(B):7:18 and I-will-TRUMPET in/among/by (+dat) the (dat)   I (nom) and all (nom|voc) after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) you(pl)-will-TRUMPET in/among/by (+dat) the (dat)   in a circle whole (gen) the (gen) camp (gen) and you(pl)-will-SAY/TELL the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and the (dat) Gideon (indecl)
Sdz(B):7:18 Sdz(B)_7:18_1 Sdz(B)_7:18_2 Sdz(B)_7:18_3 Sdz(B)_7:18_4 Sdz(B)_7:18_5 Sdz(B)_7:18_6 Sdz(B)_7:18_7 Sdz(B)_7:18_8 Sdz(B)_7:18_9 Sdz(B)_7:18_10 Sdz(B)_7:18_11 Sdz(B)_7:18_12 Sdz(B)_7:18_13 Sdz(B)_7:18_14 Sdz(B)_7:18_15 Sdz(B)_7:18_16 Sdz(B)_7:18_17 Sdz(B)_7:18_18 Sdz(B)_7:18_19 Sdz(B)_7:18_20 Sdz(B)_7:18_21 Sdz(B)_7:18_22 Sdz(B)_7:18_23 Sdz(B)_7:18_24 Sdz(B)_7:18_25
Sdz(B):7:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):7:19 καὶ εἰσῆλθεν Γεδεων καὶ οἱ ἑκατὸν ἄνδρες οἱ μετ’ αὐτοῦ ἐν ἀρχῇ τῆς παρεμβολῆς ἐν ἀρχῇ τῆς φυλακῆς μέσης καὶ ἐγείροντες ἤγειραν τοὺς φυλάσσοντας καὶ ἐσάλπισαν ἐν ταῖς κερατίναις καὶ ἐξετίναξαν τὰς ὑδρίας τὰς ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν.
Sdz(B):7:19 And Gedeon and the hundred men that were with him came to the extremity of the army in the beginning of the middle watch; and they completely roused the guards, and sounded with the horns, and they broke the pitchers that were in their hands, (Judges 7:19 Brenton)
Sdz(B):7:19 Gedeon i stu mężów, którzy mu towarzyszyli, doszli do krańca obozu w chwili, gdy tuż po zmianie następowało czuwanie środkowej straży nocnej. Zatrąbili w rogi i potłukli dzbany, które trzymali w swych rękach. (Sdz 7:19 BT_4)
Sdz(B):7:19 καὶ εἰσῆλθεν Γεδεων καὶ οἱ ἑκατὸν ἄνδρες οἱ μετ’ αὐτοῦ ἐν ἀρχῇ τῆς παρεμβολῆς ἐν ἀρχῇ τῆς φυλακῆς μέσης καὶ ἐγείροντες ἤγειραν τοὺς φυλάσσοντας καὶ ἐσάλπισαν ἐν ταῖς κερατίναις καὶ ἐξετίναξαν τὰς ὑδρίας τὰς ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν.
Sdz(B):7:19 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) Γεδεών, ὁ καί ὁ ἡ τό ἑκατόν ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό μετά αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ἐν ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό φυλακή, -ῆς, ἡ μέσος -η -ον καί ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) ὁ ἡ τό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) καί σαλπίζω (σαλπιζ-, σαλπι(ε)·[σ]-/σαλπι·σ-, σαλπι·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό   καί ἐκ·τινάσσω (εκ+τινασσ-, εκ+τιναξ-, εκ+τιναξ-, -, εκ+τετινασσ-, εκ+τιναχ·θ-) ὁ ἡ τό ὑδρία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(B):7:19 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Gideon I też, nawet, mianowicie Sto Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Początek; by zaczynać się Obozu obóz, koszary, armia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Początek; by zaczynać się Więzienie zabezpieczają się Średni I też, nawet, mianowicie By podnosić się By podnosić się By zabezpieczać się I też, nawet, mianowicie By grać na trąbce W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By wyrzucać Wody słój W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo
Sdz(B):7:19 kai\ ei)sE=lTen *gedeOn kai\ oi( e(kato\n a)/ndres oi( met’ au)tou= e)n a)rCHE=| tE=s parembolE=s e)n a)rCHE=| tE=s fulakE=s me/sEs kai\ e)gei/rontes E)/geiran tou\s fula/ssontas kai\ e)sa/lpisan e)n tai=s kerati/nais kai\ e)Xeti/naXan ta\s u(dri/as ta\s e)n tai=s CHersi\n au)tO=n.
Sdz(B):7:19 kai eisElTen gedeOn kai hoi hekaton andres hoi met’ autu en arCHE tEs parembolEs en arCHE tEs fylakEs mesEs kai egeirontes Egeiran tus fylassontas kai esalpisan en tais keratinais kai eXetinaXan tas hydrias tas en tais CHersin autOn.
Sdz(B):7:19 C VBI_AAI3S N_NSM C RA_NPM M N3_NPM RA_NPM P RD_GSM P N1_DSF RA_GSF N1_GSF P N1_DSF RA_GSF N1_GSF A1_GSF C V1_PAPNPM VAI_AAI3P RA_APM V1_PAPAPM C VAI_AAI3P P RA_DPF N1_DPF C VAI_AAI3P RA_APF N1A_APF RA_APF P RA_DPF N3_DPF RD_GPM
Sdz(B):7:19 and also, even, namely to enter Gideon and also, even, namely the hundred man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among beginning; to begin the camp camp, barracks, army in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among beginning; to begin the prison guard middle and also, even, namely to rise to rise the to guard and also, even, namely to trumpet in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć and also, even, namely to eject the water jar the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same
Sdz(B):7:19 and he/she/it-ENTER-ed Gideon (indecl) and the (nom) hundred men, husbands (nom|voc) the (nom) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) beginning (dat); you(sg)-are-being-BEGIN-ed, he/she/it-should-be-BEGIN-ing, you(sg)-should-be-being-BEGIN-ed the (gen) camp (gen) in/among/by (+dat) beginning (dat); you(sg)-are-being-BEGIN-ed, he/she/it-should-be-BEGIN-ing, you(sg)-should-be-being-BEGIN-ed the (gen) prison (gen) middle ([Adj] gen) and while RISE-ing (nom|voc) they-RISE-ed the (acc) while GUARD-ing (acc) and they-TRUMPET-ed in/among/by (+dat) the (dat)   and they-EJECT-ed the (acc) water jar (gen), water jars (acc) the (acc) in/among/by (+dat) the (dat) hands (dat) them/same (gen)
Sdz(B):7:19 Sdz(B)_7:19_1 Sdz(B)_7:19_2 Sdz(B)_7:19_3 Sdz(B)_7:19_4 Sdz(B)_7:19_5 Sdz(B)_7:19_6 Sdz(B)_7:19_7 Sdz(B)_7:19_8 Sdz(B)_7:19_9 Sdz(B)_7:19_10 Sdz(B)_7:19_11 Sdz(B)_7:19_12 Sdz(B)_7:19_13 Sdz(B)_7:19_14 Sdz(B)_7:19_15 Sdz(B)_7:19_16 Sdz(B)_7:19_17 Sdz(B)_7:19_18 Sdz(B)_7:19_19 Sdz(B)_7:19_20 Sdz(B)_7:19_21 Sdz(B)_7:19_22 Sdz(B)_7:19_23 Sdz(B)_7:19_24 Sdz(B)_7:19_25 Sdz(B)_7:19_26 Sdz(B)_7:19_27 Sdz(B)_7:19_28 Sdz(B)_7:19_29 Sdz(B)_7:19_30 Sdz(B)_7:19_31 Sdz(B)_7:19_32 Sdz(B)_7:19_33 Sdz(B)_7:19_34 Sdz(B)_7:19_35 Sdz(B)_7:19_36 Sdz(B)_7:19_37 Sdz(B)_7:19_38
Sdz(B):7:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):7:20 καὶ ἐσάλπισαν αἱ τρεῖς ἀρχαὶ ἐν ταῖς κερατίναις καὶ συνέτριψαν τὰς ὑδρίας καὶ ἐκράτησαν ἐν χερσὶν ἀριστεραῖς αὐτῶν τὰς λαμπάδας καὶ ἐν χερσὶν δεξιαῖς αὐτῶν τὰς κερατίνας τοῦ σαλπίζειν καὶ ἀνέκραξαν Ῥομφαία τῷ κυρίῳ καὶ τῷ Γεδεων.
Sdz(B):7:20 and the three companies sounded with the horns, and broke the pitchers, and held the torches in their left hands, and in their right hands their horns to sound with; and they cried out, A sword for the Lord and for Gedeon. (Judges 7:20 Brenton)
Sdz(B):7:20 Natychmiast zatrąbiły w rogi także owe trzy hufce i potłukły dzbany. Wziąwszy zaś w lewą rękę pochodnie, a w prawą rogi, aby na nich trąbić, wołali: «Za Pana i za Gedeona!» (Sdz 7:20 BT_4)
Sdz(B):7:20 καὶ ἐσάλπισαν αἱ τρεῖς ἀρχαὶ ἐν ταῖς κερατίναις καὶ συνέτριψαν τὰς ὑδρίας καὶ ἐκράτησαν ἐν χερσὶν ἀριστεραῖς αὐτῶν τὰς λαμπάδας καὶ ἐν χερσὶν δεξιαῖς αὐτῶν τὰς κερατίνας τοῦ σαλπίζειν καὶ ἀνέκραξαν Ῥομφαία τῷ κυρίῳ καὶ τῷ Γεδεων.
Sdz(B):7:20 καί σαλπίζω (σαλπιζ-, σαλπι(ε)·[σ]-/σαλπι·σ-, σαλπι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἀρχή, -ῆς, ἡ ἐν ὁ ἡ τό   καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὑδρία, -ας, ἡ καί κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἀριστερός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό λαμπά[δ]ς, -άδος, ἡ (cf. λύχνος and φανός) καί ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν δεξιός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό σαλπίζω (σαλπιζ-, σαλπι(ε)·[σ]-/σαλπι·σ-, σαλπι·σ-, -, -, -) καί ἀνα·κράζω (-, -, ανα+κραξ- or 2nd ανα+κραγ-, -, ανα+κεκραγ-, -) ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό Γεδεών, ὁ
Sdz(B):7:20 I też, nawet, mianowicie By grać na trąbce Trzy Początek W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Wody słój I też, nawet, mianowicie By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Opuszczał {Lewy} On/ona/to/to samo Lampa I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka W prawo On/ona/to/to samo By grać na trąbce I też, nawet, mianowicie Do ??? Szpada Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Gideon
Sdz(B):7:20 kai\ e)sa/lpisan ai( trei=s a)rCHai\ e)n tai=s kerati/nais kai\ sune/triPSan ta\s u(dri/as kai\ e)kra/tEsan e)n CHersi\n a)risterai=s au)tO=n ta\s lampa/das kai\ e)n CHersi\n deXiai=s au)tO=n ta\s kerati/nas tou= salpi/DZein kai\ a)ne/kraXan *(romfai/a tO=| kuri/O| kai\ tO=| *gedeOn.
Sdz(B):7:20 kai esalpisan hai treis arCHai en tais keratinais kai synetriPSan tas hydrias kai ekratEsan en CHersin aristerais autOn tas lampadas kai en CHersin deXiais autOn tas keratinas tu salpiDZein kai anekraXan romfaia tO kyriO kai tO gedeOn.
Sdz(B):7:20 C VAI_AAI3P RA_NPF A3_NPF N1_NPF P RA_DPF N1_DPF C VAI_AAI3P RA_APF N1A_APF C VAI_AAI3P P N3_DPF A1A_DPF RD_GPM RA_APF N3D_APF C P N3_DPF A1A_DPF RD_GPM RA_APF N1_APF RA_GSN V1_PAN C VAI_AAI3P N1A_NSF RA_DSM N2_DSM C RA_DSM N_DSM
Sdz(B):7:20 and also, even, namely to trumpet the three beginning in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) the water jar and also, even, namely to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand left he/she/it/same the lamp and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand right he/she/it/same the ć the to trumpet and also, even, namely to ??? sword the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the Gideon
Sdz(B):7:20 and they-TRUMPET-ed the (nom) three (acc, nom) beginnings (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat)   and they-BREAK-ed the (acc) water jar (gen), water jars (acc) and they-SEIZE/GRAB-ed-HOLD in/among/by (+dat) hands (dat) left ([Adj] dat) them/same (gen) the (acc) lamps (acc) and in/among/by (+dat) hands (dat) right ([Adj] dat) them/same (gen) the (acc)   the (gen) to-be-TRUMPET-ing and they-???-ed sword (nom|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and the (dat) Gideon (indecl)
Sdz(B):7:20 Sdz(B)_7:20_1 Sdz(B)_7:20_2 Sdz(B)_7:20_3 Sdz(B)_7:20_4 Sdz(B)_7:20_5 Sdz(B)_7:20_6 Sdz(B)_7:20_7 Sdz(B)_7:20_8 Sdz(B)_7:20_9 Sdz(B)_7:20_10 Sdz(B)_7:20_11 Sdz(B)_7:20_12 Sdz(B)_7:20_13 Sdz(B)_7:20_14 Sdz(B)_7:20_15 Sdz(B)_7:20_16 Sdz(B)_7:20_17 Sdz(B)_7:20_18 Sdz(B)_7:20_19 Sdz(B)_7:20_20 Sdz(B)_7:20_21 Sdz(B)_7:20_22 Sdz(B)_7:20_23 Sdz(B)_7:20_24 Sdz(B)_7:20_25 Sdz(B)_7:20_26 Sdz(B)_7:20_27 Sdz(B)_7:20_28 Sdz(B)_7:20_29 Sdz(B)_7:20_30 Sdz(B)_7:20_31 Sdz(B)_7:20_32 Sdz(B)_7:20_33 Sdz(B)_7:20_34 Sdz(B)_7:20_35 Sdz(B)_7:20_36 Sdz(B)_7:20_37
Sdz(B):7:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):7:21 καὶ ἔστησαν ἀνὴρ ἐφ’ ἑαυτῷ κύκλῳ τῆς παρεμβολῆς, καὶ ἔδραμεν πᾶσα ἡ παρεμβολὴ καὶ ἐσήμαναν καὶ ἔφυγαν.
Sdz(B):7:21 And every man stood in his place round about the host; and all the host ran, and sounded an alarm, and fled. (Judges 7:21 Brenton)
Sdz(B):7:21 I przystanęli, każdy na swoim miejscu, dokoła obozu. Powstali wtedy wszyscy w obozie, poczęli krzyczeć i uciekać. (Sdz 7:21 BT_4)
Sdz(B):7:21 καὶ ἔστησαν ἀνὴρ ἐφ’ ἑαυτῷ κύκλῳ τῆς παρεμβολῆς, καὶ ἔδραμεν πᾶσα παρεμβολὴ καὶ ἐσήμαναν καὶ ἔφυγαν.
Sdz(B):7:21 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐπί ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ κύκλῳ ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ καί τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ καί σημαίνω (σημαιν-, σημαν(ε)·[σ]-, σημαν·[σ]-, -, σεσημαν-, σημαν·θ-) καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -)
Sdz(B):7:21 I też, nawet, mianowicie By powodować stać Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie W kole Obozu obóz, koszary, armia I też, nawet, mianowicie By jechać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Obozu obóz, koszary, armia I też, nawet, mianowicie By wskazywać znacz, wskazuj, oświadczaj I też, nawet, mianowicie By uciekać
Sdz(B):7:21 kai\ e)/stEsan a)nE\r e)f’ e(autO=| ku/klO| tE=s parembolE=s, kai\ e)/dramen pa=sa E( parembolE\ kai\ e)sE/manan kai\ e)/fugan.
Sdz(B):7:21 kai estEsan anEr ef’ heautO kyklO tEs parembolEs, kai edramen pasa hE parembolE kai esEmanan kai efygan.
Sdz(B):7:21 C VAI_AAI3P N3_NSM P RD_DSM N2_DSM RA_GSF N1_GSF C VBI_AAI3S A1S_NSF RA_NSF N1_NSF C VZI_AAI3P C VZI_AAI3P
Sdz(B):7:21 and also, even, namely to cause to stand man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves in a circle the camp camp, barracks, army and also, even, namely to run every all, each, every, the whole of the camp camp, barracks, army and also, even, namely to indicate signify, indicate, declare and also, even, namely to flee
Sdz(B):7:21 and they-CAUSE-ed-TO-STand man, husband (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) self (dat) in a circle the (gen) camp (gen) and he/she/it-RUN-ed every (nom|voc) the (nom) camp (nom|voc) and they-INDICATE-ed and they-FLEE-ed
Sdz(B):7:21 Sdz(B)_7:21_1 Sdz(B)_7:21_2 Sdz(B)_7:21_3 Sdz(B)_7:21_4 Sdz(B)_7:21_5 Sdz(B)_7:21_6 Sdz(B)_7:21_7 Sdz(B)_7:21_8 Sdz(B)_7:21_9 Sdz(B)_7:21_10 Sdz(B)_7:21_11 Sdz(B)_7:21_12 Sdz(B)_7:21_13 Sdz(B)_7:21_14 Sdz(B)_7:21_15 Sdz(B)_7:21_16 Sdz(B)_7:21_17
Sdz(B):7:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):7:22 καὶ ἐσάλπισαν ἐν ταῖς τριακοσίαις κερατίναις, καὶ ἔθηκεν κύριος τὴν ῥομφαίαν ἀνδρὸς ἐν τῷ πλησίον αὐτοῦ ἐν πάσῃ τῇ παρεμβολῇ, καὶ ἔφυγεν ἡ παρεμβολὴ ἕως Βηθσεεδτα Γαραγαθα ἕως χείλους Αβωμεουλα ἐπὶ Ταβαθ.
Sdz(B):7:22 And they sounded with the three hundred horns; and the Lord set every man's sword in all the host against his neighbour. (Judges 7:22 Brenton)
Sdz(B):7:22 Podczas gdy owych trzystu mężów trąbiło na rogach, Pan sprawił, że w całym obozie jeden przeciw drugiemu skierował miecz. Obóz uciekł do Bet-Haszszitta ku Sartan aż do granicy Abel-Mechola obok Tabbat. (Sdz 7:22 BT_4)
Sdz(B):7:22 καὶ ἐσάλπισαν ἐν ταῖς τριακοσίαις κερατίναις, καὶ ἔθηκεν κύριος τὴν ῥομφαίαν ἀνδρὸς ἐν τῷ πλησίον αὐτοῦ ἐν πάσῃ τῇ παρεμβολῇ, καὶ ἔφυγεν παρεμβολὴ ἕως Βηθσεεδτα Γαραγαθα ἕως χείλους Αβωμεουλα ἐπὶ Ταβαθ.
Sdz(B):7:22 καί σαλπίζω (σαλπιζ-, σαλπι(ε)·[σ]-/σαλπι·σ-, σαλπι·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό τρια·κόσιοι -αι -α   καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐν ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω     ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων   ἐπί  
Sdz(B):7:22 I też, nawet, mianowicie By grać na trąbce W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Trzysta I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Szpada Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Obozu obóz, koszary, armia I też, nawet, mianowicie By uciekać Obozu obóz, koszary, armia Aż; świtaj Aż; świtaj Warga Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Sdz(B):7:22 kai\ e)sa/lpisan e)n tai=s triakosi/ais kerati/nais, kai\ e)/TEken ku/rios tE\n r(omfai/an a)ndro\s e)n tO=| plEsi/on au)tou= e)n pa/sE| tE=| parembolE=|, kai\ e)/fugen E( parembolE\ e(/Os *bETseedta *garagaTa e(/Os CHei/lous *abOmeoula e)pi\ *tabaT.
Sdz(B):7:22 kai esalpisan en tais triakosiais keratinais, kai eTEken kyrios tEn romfaian andros en tO plEsion autu en pasE tE parembolE, kai efygen hE parembolE heOs bETseedta garagaTa heOs CHeilus abOmeula epi tabaT.
Sdz(B):7:22 C VAI_AAI3P P RA_DPF A1A_DPF N1_DPF C VAI_AAI3S N2_NSM RA_ASF N1A_ASF N3_GSM P RA_DSM D RD_GSM P A1S_DSF RA_DSF N1_DSF C VBI_AAI3S RA_NSF N1_NSF P N_GS N_GS P N3E_GSN N_GS P N_GS
Sdz(B):7:22 and also, even, namely to trumpet in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the three hundred ć and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the sword man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the neighbor one near, close to; near he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the camp camp, barracks, army and also, even, namely to flee the camp camp, barracks, army until; dawn ć ć until; dawn lip ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć
Sdz(B):7:22 and they-TRUMPET-ed in/among/by (+dat) the (dat) three hundred (dat)   and he/she/it-PLACE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) sword (acc) man, husband (gen) in/among/by (+dat) the (dat) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) camp (dat) and he/she/it-FLEE-ed the (nom) camp (nom|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc)     until; dawn (nom|voc), dawns (acc) lip (gen)   upon/over (+acc,+gen,+dat)  
Sdz(B):7:22 Sdz(B)_7:22_1 Sdz(B)_7:22_2 Sdz(B)_7:22_3 Sdz(B)_7:22_4 Sdz(B)_7:22_5 Sdz(B)_7:22_6 Sdz(B)_7:22_7 Sdz(B)_7:22_8 Sdz(B)_7:22_9 Sdz(B)_7:22_10 Sdz(B)_7:22_11 Sdz(B)_7:22_12 Sdz(B)_7:22_13 Sdz(B)_7:22_14 Sdz(B)_7:22_15 Sdz(B)_7:22_16 Sdz(B)_7:22_17 Sdz(B)_7:22_18 Sdz(B)_7:22_19 Sdz(B)_7:22_20 Sdz(B)_7:22_21 Sdz(B)_7:22_22 Sdz(B)_7:22_23 Sdz(B)_7:22_24 Sdz(B)_7:22_25 Sdz(B)_7:22_26 Sdz(B)_7:22_27 Sdz(B)_7:22_28 Sdz(B)_7:22_29 Sdz(B)_7:22_30 Sdz(B)_7:22_31 Sdz(B)_7:22_32
Sdz(B):7:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):7:23 καὶ ἐβόησαν ἀνὴρ Ισραηλ ἀπὸ Νεφθαλι καὶ ἀπὸ Ασηρ καὶ ἀπὸ παντὸς Μανασση καὶ ἐδίωξαν ὀπίσω Μαδιαμ.
Sdz(B):7:23 And the host fled as far as Bethseed Tagaragatha Abel-meula to Tabath; and the men of Israel from Nephthali, and from Aser, and from all Manasse, came to help, and followed after Madiam. (Judges 7:23 Brenton)
Sdz(B):7:23 Zebrali się mężowie izraelscy z pokolenia Neftalego, Asera i z całego pokolenia Manassesa i urządzili pościg za Madianitami. (Sdz 7:23 BT_4)
Sdz(B):7:23 καὶ ἐβόησαν ἀνὴρ Ισραηλ ἀπὸ Νεφθαλι καὶ ἀπὸ Ασηρ καὶ ἀπὸ παντὸς Μανασση καὶ ἐδίωξαν ὀπίσω Μαδιαμ.
Sdz(B):7:23 καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰσραήλ, ὁ ἀπό   καί ἀπό Ἀσήρ, ὁ καί ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ καί διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) ὀπίσω Μαδιάμ, ὁ
Sdz(B):7:23 I też, nawet, mianowicie By ryczeć Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Izrael Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Asher I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Manasses I też, nawet, mianowicie By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę Z tyłu w tył, z tyłu, potem Midian
Sdz(B):7:23 kai\ e)bo/Esan a)nE\r *israEl a)po\ *nefTali kai\ a)po\ *asEr kai\ a)po\ panto\s *manassE kai\ e)di/OXan o)pi/sO *madiam.
Sdz(B):7:23 kai eboEsan anEr israEl apo nefTali kai apo asEr kai apo pantos manassE kai ediOXan opisO madiam.
Sdz(B):7:23 C VAI_AAI3P N3_NSM N_GSM P N_GSM C P N_GSM C P A3_GSM N_GSM C VAI_AAI3P P N_GSF
Sdz(B):7:23 and also, even, namely to bellow man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Israel from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Asher and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of Manasses and also, even, namely to prosecute/pursue prosecute: put on trial behind back, behind, after Midian
Sdz(B):7:23 and they-BELLOW-ed man, husband (nom) Israel (indecl) away from (+gen)   and away from (+gen) Asher (indecl) and away from (+gen) every (gen) Manasses  (acc, gen, voc) and they-PROSECUTE/PURSUE-ed behind Midian (indecl)
Sdz(B):7:23 Sdz(B)_7:23_1 Sdz(B)_7:23_2 Sdz(B)_7:23_3 Sdz(B)_7:23_4 Sdz(B)_7:23_5 Sdz(B)_7:23_6 Sdz(B)_7:23_7 Sdz(B)_7:23_8 Sdz(B)_7:23_9 Sdz(B)_7:23_10 Sdz(B)_7:23_11 Sdz(B)_7:23_12 Sdz(B)_7:23_13 Sdz(B)_7:23_14 Sdz(B)_7:23_15 Sdz(B)_7:23_16 Sdz(B)_7:23_17
Sdz(B):7:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):7:24 καὶ ἀγγέλους ἀπέστειλεν Γεδεων ἐν παντὶ ὄρει Εφραιμ λέγων Κατάβητε εἰς συνάντησιν Μαδιαμ καὶ καταλάβετε ἑαυτοῖς τὸ ὕδωρ ἕως Βαιθηρα καὶ τὸν Ιορδάνην· καὶ ἐβόησεν πᾶς ἀνὴρ Εφραιμ καὶ προκατελάβοντο τὸ ὕδωρ ἕως Βαιθηρα καὶ τὸν Ιορδάνην.
Sdz(B):7:24 And Gedeon sent messengers into all mount Ephraim, saying, Come down to meet Madiam, and take to yourselves the water as far as Baethera and Jordan: and every man of Ephraim cried out, and they took the water before hand unto Baethera and Jordan. (Judges 7:24 Brenton)
Sdz(B):7:24 Gedeon rozesłał gońców do wszystkich gór efraimskich, by powiedzieli: «Zejdźcie na spotkanie z Madianitami i zajmujcie przed nimi wszystkie źródła wodne aż do Bet-Bara i Jordanu». Zebrali się więc wszyscy mężowie Efraima i zajęli źródła wodne aż do Bet-Bara i Jordanu. (Sdz 7:24 BT_4)
Sdz(B):7:24 Καὶ ἀγγέλους ἀπέστειλεν Γεδεων ἐν παντὶ ὄρει Εφραιμ λέγων Κατάβητε εἰς συνάντησιν Μαδιαμ καὶ καταλάβετε ἑαυτοῖς τὸ ὕδωρ ἕως Βαιθηρα καὶ τὸν Ιορδάνην· καὶ ἐβόησεν πᾶς ἀνὴρ Εφραιμ καὶ προκατελάβοντο τὸ ὕδωρ ἕως Βαιθηρα καὶ τὸν Ιορδάνην.
Sdz(B):7:24 καί ἄγγελος, -ου, ὁ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) Γεδεών, ὁ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Ἐφραίμ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη