Syr:32:1 Ἡγούμενόν σε κατέστησαν; μὴ ἐπαίρου· γίνου ἐν αὐτοῖς ὡς εἷς ἐξ αὐτῶν, φρόντισον αὐτῶν καὶ οὕτω κάθισον·
Syr:32:1 If thou be made the master of a feast, lift not thyself up, but be among them as one of the rest; take diligent care for them, and so sit down. (Sirach 32:1 Brenton)
Syr:32:1 Jeśli posadzono cię na pierwszym miejscu, nie wbijaj się w pychę, bądź między nimi jak jeden z nich, miej staranie o nich, a dopiero potem usiądź! (Syr 32:1 BT_4)
Syr:32:1 Ἡγούμενόν σε κατέστησαν; μὴ ἐπαίρου· γίνου ἐν αὐτοῖς ὡς εἷς ἐξ αὐτῶν, φρόντισον αὐτῶν καὶ οὕτω κάθισον·
Syr:32:1 ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) μή ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὡς εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό φροντίζω (φροντιζ-, φροντι(ε)·[σ]-, φροντι·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὕτως/οὕτω καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -)
Syr:32:1 By uważać Ty; twój/twój(sg) By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Nie By podnosić By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Jak/jak Jeden Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź, Hdt.1.97, 5.25, Pl.Lg.659b, Ph.1.382
Syr:32:1 *(Egou/meno/n se kate/stEsan; mE\ e)pai/rou· gi/nou e)n au)toi=s O(s ei(=s e)X au)tO=n, fro/ntison au)tO=n kai\ ou(/tO ka/Tison·
Syr:32:1 hEgumenon se katestEsan; mE epairu· ginu en autois hOs heis eX autOn, frontison autOn kai hutO kaTison·
Syr:32:1 V2_PMPASM RP_AS VHI_AAI3P D V1_PMD2S V1_PMD2S P RD_DPM C M P RD_GPM VA_AAD2S RD_GPM C D VA_AAD2S
Syr:32:1 to deem you; your/yours(sg) to enable lay, render widowed not to raise to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same as/like one out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same to ??? he/she/it/same and also, even, namely thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge, Hdt.1.97, 5.25, Pl.Lg.659b, Ph.1.382
Syr:32:1 while being-DEEM-ed (acc, nom|acc|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) they-ENABLE-ed not be-you(sg)-being-RAISE-ed! be-you(sg)-being-BECOME-ed! in/among/by (+dat) them/same (dat) as/like one (nom) out of (+gen) them/same (gen) do-???-you(sg)! them/same (gen) and thusly/like this do-SIT DOWN-you(sg)!, going-to-SIT DOWN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc)
Syr:32:1 Syr_32:1_1 Syr_32:1_2 Syr_32:1_3 Syr_32:1_4 Syr_32:1_5 Syr_32:1_6 Syr_32:1_7 Syr_32:1_8 Syr_32:1_9 Syr_32:1_10 Syr_32:1_11 Syr_32:1_12 Syr_32:1_13 Syr_32:1_14 Syr_32:1_15 Syr_32:1_16 Syr_32:1_17
Syr:32:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:32:2 καὶ πᾶσαν τὴν χρείαν σου ποιήσας ἀνάπεσε, ἵνα εὐφρανθῇς δι’ αὐτοὺς καὶ εὐκοσμίας χάριν λάβῃς στέφανον.
Syr:32:2 And when thou hast done all thy office, take thy place, that thou mayest be merry with them, and receive a crown for thy well ordering of the feast. (Sirach 32:2 Brenton)
Syr:32:2 Gdy wykonasz wszystko, co do ciebie należy, zajmij swoje miejsce, abyś się radował wraz z nimi i otrzymał wieniec za umiejętność kierowania ucztą. (Syr 32:2 BT_4)
Syr:32:2 καὶ πᾶσαν τὴν χρείαν σου ποιήσας ἀνάπεσε, ἵνα εὐφρανθῇς δι’ αὐτοὺς καὶ εὐκοσμίας χάριν λάβῃς στέφανον.
Syr:32:2 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό χρεία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀνα·πίπτω (-, ανα+πεσ(ε)·[σ]-, ανα+πεσ·[σ]- or 2nd ανα+πεσ-, -, -, -) ἵνα εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) διά αὐτός αὐτή αὐτό καί   χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) στέφανος[1], -ου, ὁ; Στέφανος[2], -ου, ὁ
Syr:32:2 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Potrzebuje Ty; twój/twój(sg) By czynić/rób By kłaść się leż, cofaj się na żeby / ażeby / bo By celebrować/bądź wesoły Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Wieniec; wieniec wieńca (tylko) nie korona
Syr:32:2 kai\ pa=san tE\n CHrei/an sou poiE/sas a)na/pese, i(/na eu)franTE=|s di’ au)tou\s kai\ eu)kosmi/as CHa/rin la/bE|s ste/fanon.
Syr:32:2 kai pasan tEn CHreian su poiEsas anapese, hina eufranTEs di’ autus kai eukosmias CHarin labEs stefanon.
Syr:32:2 C A1S_ASF RA_ASF N1A_ASF RP_GS VA_AAPNSM VB_AAD2S C VC_APS2S P RD_APM C N1A_GSF N3_ASF VB_AAS2S N2_ASM
Syr:32:2 and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the need you; your/yours(sg) to do/make to lie down recline, fall back upon so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to celebrate/be merry because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same and also, even, namely ć for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand wreath; wreath wreath (only) not crown
Syr:32:2 and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) need (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon DO/MAKE-ing (nom|voc) do-LIE DOWN-you(sg)! so that / in order to /because you(sg)-should-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY because of (+acc), through (+gen) them/same (acc) and   for; grace (acc) you(sg)-should-TAKE HOLD OF wreath (acc); wreath (acc)
Syr:32:2 Syr_32:2_1 Syr_32:2_2 Syr_32:2_3 Syr_32:2_4 Syr_32:2_5 Syr_32:2_6 Syr_32:2_7 Syr_32:2_8 Syr_32:2_9 Syr_32:2_10 Syr_32:2_11 Syr_32:2_12 Syr_32:2_13 Syr_32:2_14 Syr_32:2_15 Syr_32:2_16
Syr:32:2 x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:32:3 Λάλησον, πρεσβύτερε, πρέπει γάρ σοι, ἐν ἀκριβεῖ ἐπιστήμῃ καὶ μὴ ἐμποδίσῃς μουσικά.
Syr:32:3 Speak, thou that art the elder, for it becometh thee, but with sound judgment; and hinder not musick. (Sirach 32:3 Brenton)
Syr:32:3 Mów, starcze, tobie to bowiem przystoi, jednak z dokładnym wyczuciem, abyś nie przeszkadzał muzyce. (Syr 32:3 BT_4)
Syr:32:3 Λάλησον, πρεσβύτερε, πρέπει γάρ σοι, ἐν ἀκριβεῖ ἐπιστήμῃ καὶ μὴ ἐμποδίσῃς μουσικά.
Syr:32:3 λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) πρέπω (πρεπ-, -, -, -, -, -) γάρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐν ἀκριβής -ές [LXX]   καί μή   μουσικός -ή -όν
Syr:32:3 By mówić Starszy Do przystosowywania by być jasno widziane, widoczne, jak, bądź podobnym, porównuj, właściwy, stosowność, to jest stosowne Dla odtąd, jak Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ścisły I też, nawet, mianowicie Nie Muzyczny
Syr:32:3 *la/lEson, presbu/tere, pre/pei ga/r soi, e)n a)kribei= e)pistE/mE| kai\ mE\ e)mpodi/sE|s mousika/.
Syr:32:3 lalEson, presbytere, prepei gar soi, en akribei epistEmE kai mE empodisEs musika.
Syr:32:3 VA_AAD2S N2_VSM V1_PAI3S x RP_DS P A3H_DSF N1_DSF C D VA_AAS2S A1_APN
Syr:32:3 to speak elder to fitting to be clearly seen, conspicuous, like, resemble, liken, seemly, propriety, it is fitting for since, as you; your/yours(sg); to rub worn, rub in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among exact ć and also, even, namely not ć musical
Syr:32:3 do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) elder ([Adj] voc) he/she/it-is-FITTING-ing, you(sg)-are-being-FITTING-ed (classical) for you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) in/among/by (+dat) exact ([Adj] dat)   and not   musical ([Adj] nom|acc|voc)
Syr:32:3 Syr_32:3_1 Syr_32:3_2 Syr_32:3_3 Syr_32:3_4 Syr_32:3_5 Syr_32:3_6 Syr_32:3_7 Syr_32:3_8 Syr_32:3_9 Syr_32:3_10 Syr_32:3_11 Syr_32:3_12
Syr:32:3 x x x x x x x x x x x x
Syr:32:4 ὅπου ἀκρόαμα, μὴ ἐκχέῃς λαλιὰν καὶ ἀκαίρως μὴ σοφίζου.
Syr:32:4 Pour not out words where there is a musician, and shew not forth wisdom out of time. (Sirach 32:4 Brenton)
Syr:32:4 A kiedy jej słuchają, nie rozwódź się mową ani nie okazuj swej mądrości w niestosownym czasie! (Syr 32:4 BT_4)
Syr:32:4 ὅπου ἀκρόαμα, μὴ ἐκχέῃς λαλιὰν καὶ ἀκαίρως μὴ σοφίζου.
Syr:32:4 ὅπου   μή ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) λαλιά, -ᾶς, ἡ καί ἀκαίρως μή σοφίζω (σοφιζ-, -, σοφι·σ-, -, σεσοφισ-, σοφισ·θ-)
Syr:32:4 Gdzie Nie By wylewać się Mowa I też, nawet, mianowicie Przedwcześnie Nie By nauczać rób mądry
Syr:32:4 o(/pou a)kro/ama, mE\ e)kCHe/E|s lalia\n kai\ a)kai/rOs mE\ sofi/DZou.
Syr:32:4 hopu akroama, mE ekCHeEs lalian kai akairOs mE sofiDZu.
Syr:32:4 x N3M_NSN D V2_PAS2S N1A_ASF C D D V1_PMD2S
Syr:32:4 where
Syr:32:4 where
Syr:32:4 Syr_32:4_1
Syr:32:4 x x x x x x x x x
Syr:32:5 σφραγὶς ἄνθρακος ἐπὶ κόσμῳ χρυσῷ σύγκριμα μουσικῶν ἐν συμποσίῳ οἴνου·
Syr:32:5 A concert of musick in a banquet of wine is as a signet of carbuncle set in gold. (Sirach 32:5 Brenton)
Syr:32:5 Czym pieczęć z rubinu w złotej oprawie, tym koncert muzyków na uczcie przy winie. (Syr 32:5 BT_4)
Syr:32:5 σφραγὶς ἄνθρακος ἐπὶ κόσμῳ χρυσῷ σύγκριμα μουσικῶν ἐν συμποσίῳ οἴνου·
Syr:32:5 σφραγί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἄνθραξ, -ακος, ὁ ἐπί κόσμος, -ου, ὁ χρυσός, -οῦ, ὁ; χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν   μουσικός -ή -όν ἐν συμ·πόσιον, -ου, τό οἶνος, -ου, ὁ
Syr:32:5 Cechy cecha, pieczęć {znaczek} by wskazywać czystość albo autentyczność; druk[???????? Pieczęć] Węgiel drzewny Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Świat (wieczny świat) materialne królestwo Złoty; złoty/złoty Muzyczny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Święta bankiet, sympozjum Wino
Syr:32:5 sfragi\s a)/nTrakos e)pi\ ko/smO| CHrusO=| su/gkrima mousikO=n e)n sumposi/O| oi)/nou·
Syr:32:5 sfragis anTrakos epi kosmO CHrysO synkrima musikOn en symposiO oinu·
Syr:32:5 N3D_NSF N3K_GSM P N2_DSM A1C_DSM N3M_NSN A1_GPN P N2N_DSN N2_GSM
Syr:32:5 hallmark hallmark, a stamp to indicate purity or authenticity; print[σφράγιζα seal] charcoal upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing world (secular world) material realm gold; gold/golden ć musical in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among feast banquet, symposium wine
Syr:32:5 hallmark (nom) charcoal (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) world (dat) gold (dat); gold/golden ([Adj] dat)   musical ([Adj] gen) in/among/by (+dat) feast (dat) wine (gen)
Syr:32:5 Syr_32:5_1 Syr_32:5_2 Syr_32:5_3 Syr_32:5_4 Syr_32:5_5 Syr_32:5_6 Syr_32:5_7 Syr_32:5_8 Syr_32:5_9 Syr_32:5_10
Syr:32:5 x x x x x x x x x x
Syr:32:6 ἐν κατασκευάσματι χρυσῷ σφραγὶς σμαράγδου μέλος μουσικῶν ἐφ’ ἡδεῖ οἴνῳ.
Syr:32:6 As a signet of an emerald set in a work of gold, so is the melody of musick with pleasant wine. (Sirach 32:6 Brenton)
Syr:32:6 Jak pieczęć szmaragdowa w złotym obramowaniu, tak melodia muzyków przy słodkim winie. (Syr 32:6 BT_4)
Syr:32:6 ἐν κατασκευάσματι χρυσῷ σφραγὶς σμαράγδου μέλος μουσικῶν ἐφ’ ἡδεῖ οἴνῳ.
Syr:32:6 ἐν   χρυσός, -οῦ, ὁ; χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν σφραγί[δ]ς, -ίδος, ἡ σμάραγδος, -ου, ὁ μέλο·ς, -ους, τό μουσικός -ή -όν ἐπί ἡδύς -εῖα -ύ [LXX], gen. sg. -έος and -έως οἶνος, -ου, ὁ
Syr:32:6 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Złoty; złoty/złoty Cechy cecha, pieczęć {znaczek} by wskazywać czystość albo autentyczność; druk[???????? Pieczęć] Szmaragd Członek Muzyczny Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miły Wino
Syr:32:6 e)n kataskeua/smati CHrusO=| sfragi\s smara/gdou me/los mousikO=n e)f’ E(dei= oi)/nO|.
Syr:32:6 en kataskeuasmati CHrysO sfragis smaragdu melos musikOn ef’ hEdei oinO.
Syr:32:6 P N3M_DSN A1C_DSN N3D_NSF N2_GSM N3E_NSN A1_GPN P A3U_DSM N2_DSM
Syr:32:6 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć gold; gold/golden hallmark hallmark, a stamp to indicate purity or authenticity; print[σφράγιζα seal] emerald member musical upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing pleasant wine
Syr:32:6 in/among/by (+dat)   gold (dat); gold/golden ([Adj] dat) hallmark (nom) emerald (gen) member (nom|acc|voc) musical ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) pleasant ([Adj] dat) wine (dat)
Syr:32:6 Syr_32:6_1 Syr_32:6_2 Syr_32:6_3 Syr_32:6_4 Syr_32:6_5 Syr_32:6_6 Syr_32:6_7 Syr_32:6_8 Syr_32:6_9 Syr_32:6_10
Syr:32:6 x x x x x x x x x x
Syr:32:7 Λάλησον, νεανίσκε, εἰ χρεία σου, μόλις δὶς ἐὰν ἐπερωτηθῇς·
Syr:32:7 Speak, young man, if there be need of thee: and yet scarcely when thou art twice asked. (Sirach 32:7 Brenton)
Syr:32:7 Przemów, młodzieńcze, jeśli już musisz, skoro cię o to usilnie dwa razy proszono. (Syr 32:7 BT_4)
Syr:32:7 Λάλησον, νεανίσκε, εἰ χρεία σου, μόλις δὶς ἐὰν ἐπερωτηθῇς·
Syr:32:7 λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι εἰ χρεία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μόλις (cf. μόγις) δίς ἐάν (εἰ ἄν) ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-)
Syr:32:7 By mówić Młody człowiek Jeżeli Potrzebuje Ty; twój/twój(sg) Z trudnością Dwa razy Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By pytać się
Syr:32:7 *la/lEson, neani/ske, ei) CHrei/a sou, mo/lis di\s e)a\n e)perOtETE=|s·
Syr:32:7 lalEson, neaniske, ei CHreia su, molis dis ean eperOtETEs·
Syr:32:7 VA_AAD2S N2_VSM C N1A_NSF RP_GS D D C VC_APS2S
Syr:32:7 to speak young man if need you; your/yours(sg) with difficulty twice if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to question
Syr:32:7 do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) young man (voc) if need (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) with difficulty twice if-ever you(sg)-should-be-QUESTION-ed
Syr:32:7 Syr_32:7_1 Syr_32:7_2 Syr_32:7_3 Syr_32:7_4 Syr_32:7_5 Syr_32:7_6 Syr_32:7_7 Syr_32:7_8 Syr_32:7_9
Syr:32:7 x x x x x x x x x
Syr:32:8 κεφαλαίωσον λόγον, ἐν ὀλίγοις πολλά· γίνου ὡς γινώσκων καὶ ἅμα σιωπῶν.
Syr:32:8 Let thy speech be short, comprehending much in few words; be as one that knoweth and yet holdeth his tongue. (Sirach 32:8 Brenton)
Syr:32:8 Mów zwięźle, w niewielu słowach zamknij wiele treści, okaż, że jesteś taki, który coś wie, a zarazem umie milczeć. (Syr 32:8 BT_4)
Syr:32:8 κεφαλαίωσον λόγον, ἐν ὀλίγοις πολλά· γίνου ὡς γινώσκων καὶ ἅμα σιωπῶν.
Syr:32:8 κεφαλιόω v.l. -λαιόω (-, -, κεφαλαιω·σ-/κεφαλιω·σ-, -, -, -) λόγος, -ου, ὁ ἐν ὀλίγος -η -ον πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) καί ἅμα σιωπάω (σιωπ(α)-, σιωπη·σ-, σιωπη·σ-, σεσιωπη·κ-, -, -)
Syr:32:8 Do ??? Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mało [zobacz oligarchię] Dużo By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By wiedzieć to jest rozpoznaj. I też, nawet, mianowicie W tym samym czasie Do bezdźwięcznego
Syr:32:8 kefalai/Oson lo/gon, e)n o)li/gois polla/· gi/nou O(s ginO/skOn kai\ a(/ma siOpO=n.
Syr:32:8 kefalaiOson logon, en oligois polla· ginu hOs ginOskOn kai hama siOpOn.
Syr:32:8 VA_AAD2S N2_ASM P A1_DPM A1_APN V1_PMD2S C V1_PAPNSM C D V3_PAPNSM
Syr:32:8 to ??? word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among little [see oligarchy] much to become become, happen as/like to know i.e. recognize. and also, even, namely at the same time to soundless
Syr:32:8 do-???-you(sg)! word (acc) in/among/by (+dat) few (dat) many (nom|acc) be-you(sg)-being-BECOME-ed! as/like while KNOW-ing (nom) and at the same time while SOUNDLESS-ing (nom, nom|acc|voc, voc)
Syr:32:8 Syr_32:8_1 Syr_32:8_2 Syr_32:8_3 Syr_32:8_4 Syr_32:8_5 Syr_32:8_6 Syr_32:8_7 Syr_32:8_8 Syr_32:8_9 Syr_32:8_10 Syr_32:8_11
Syr:32:8 x x x x x x x x x x x
Syr:32:9 ἐν μέσῳ μεγιστάνων μὴ ἐξισάζου καὶ ἑτέρου λέγοντος μὴ πολλὰ ἀδολέσχει.
Syr:32:9 If thou be among great men, make not thyself equal with them; and when ancient men are in place, use not many words. (Sirach 32:9 Brenton)
Syr:32:9 Nie wywyższaj się między dostojnikami, a gdy inny mówi, wiele nie gadaj! (Syr 32:9 BT_4)
Syr:32:9 ἐν μέσῳ μεγιστάνων μὴ ἐξισάζου καὶ ἑτέρου λέγοντος μὴ πολλὰ ἀδολέσχει.
Syr:32:9 ἐν μέσος -η -ον μεγιστάν, -ᾶνος, ὁ μή   καί ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μή πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ  
Syr:32:9 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Urzędnik mający władzę sędziowską Nie I też, nawet, mianowicie Inny By mówić/opowiadaj Nie Dużo
Syr:32:9 e)n me/sO| megista/nOn mE\ e)Xisa/DZou kai\ e(te/rou le/gontos mE\ polla\ a)dole/sCHei.
Syr:32:9 en mesO megistanOn mE eXisaDZu kai heteru legontos mE polla adolesCHei.
Syr:32:9 P A1_DSM N3_GPM D V1_PMD2S C A1A_GSM V1_PAPGSM D A1_APN V2_PAD2S
Syr:32:9 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle magistrate not ć and also, even, namely other to say/tell not much ć
Syr:32:9 in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) magistrates (gen) not   and other (gen) while SAY/TELL-ing (gen) not many (nom|acc)  
Syr:32:9 Syr_32:9_1 Syr_32:9_2 Syr_32:9_3 Syr_32:9_4 Syr_32:9_5 Syr_32:9_6 Syr_32:9_7 Syr_32:9_8 Syr_32:9_9 Syr_32:9_10 Syr_32:9_11
Syr:32:9 x x x x x x x x x x x
Syr:32:10 πρὸ βροντῆς κατασπεύδει ἀστραπή, καὶ πρὸ αἰσχυντηροῦ προελεύσεται χάρις.
Syr:32:10 Before the thunder goeth lightning; and before a shamefaced man shall go favour. (Sirach 32:10 Brenton)
Syr:32:10 Przed grzmotem przelatuje błyskawica, a przed skromnym człowiekiem idzie przychylność. (Syr 32:10 BT_4)
Syr:32:10 πρὸ βροντῆς κατασπεύδει ἀστραπή, καὶ πρὸ αἰσχυντηροῦ προελεύσεται χάρις.
Syr:32:10 πρό βροντή, -ῆς, ἡ   ἀστραπή, -ῆς, ἡ καί πρό αἰσχυντηρός -α -ον [LXX] προ·έρχομαι (προ+ερχ-, προ+ελευ·σ-, 2nd προ+ελθ-, -, -, -) χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα
Syr:32:10 Przedtem (+informacja) Grzmot Błyskawica I też, nawet, mianowicie Przedtem (+informacja) ??? Do ??? Względów {Przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie]
Syr:32:10 pro\ brontE=s kataspeu/dei a)strapE/, kai\ pro\ ai)sCHuntErou= proeleu/setai CHa/ris.
Syr:32:10 pro brontEs kataspeudei astrapE, kai pro aisCHyntEru proeleusetai CHaris.
Syr:32:10 P N1_GSF V1_PAI3S N1_NSF C P A1A_GSM VF_FMI3S N3_NSF
Syr:32:10 before (+gen) thunder ć lightning and also, even, namely before (+gen) ??? to ??? favor/grace [see charity]
Syr:32:10 before (+gen) thunder (gen)   lightning (nom|voc) and before (+gen) ??? ([Adj] gen) he/she/it-will-be-???-ed grace (nom)
Syr:32:10 Syr_32:10_1 Syr_32:10_2 Syr_32:10_3 Syr_32:10_4 Syr_32:10_5 Syr_32:10_6 Syr_32:10_7 Syr_32:10_8 Syr_32:10_9
Syr:32:10 x x x x x x x x x
Syr:32:11 ἐν ὥρᾳ ἐξεγείρου καὶ μὴ οὐράγει, ἀπότρεχε εἰς οἶκον καὶ μὴ ῥᾳθύμει·
Syr:32:11 Rise up betimes, and be not the last; but get thee home without delay. (Sirach 32:11 Brenton)
Syr:32:11 Gdy przyjdzie czas, powstań, nie bądź ostatni, idź szybko do domu i nie postępuj lekkomyślnie! (Syr 32:11 BT_4)
Syr:32:11 ἐν ὥρᾳ ἐξεγείρου καὶ μὴ οὐράγει, ἀπότρεχε εἰς οἶκον καὶ μὴ ῥᾳθύμει·
Syr:32:11 ἐν ὥρα, -ας, ἡ ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) καί μή     εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) καί μή  
Syr:32:11 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Godzina Do ??? I też, nawet, mianowicie Nie Do (+przyspieszenie) Dom I też, nawet, mianowicie Nie
Syr:32:11 e)n O(/ra| e)Xegei/rou kai\ mE\ ou)ra/gei, a)po/treCHe ei)s oi)=kon kai\ mE\ r(a|Tu/mei·
Syr:32:11 en hOra eXegeiru kai mE uragei, apotreCHe eis oikon kai mE raTymei·
Syr:32:11 P N1A_DSF V1_PMD2S C D V2_PAD2S V1_PAD2S P N2_ASM C D V2_PAD2S
Syr:32:11 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hour to ??? and also, even, namely not ć ć into (+acc) house and also, even, namely not ć
Syr:32:11 in/among/by (+dat) hour (dat) be-you(sg)-being-???-ed! and not     into (+acc) house (acc) and not  
Syr:32:11 Syr_32:11_1 Syr_32:11_2 Syr_32:11_3 Syr_32:11_4 Syr_32:11_5 Syr_32:11_6 Syr_32:11_7 Syr_32:11_8 Syr_32:11_9 Syr_32:11_10 Syr_32:11_11 Syr_32:11_12
Syr:32:11 x x x x x x x x x x x x
Syr:32:12 ἐκεῖ παῖζε καὶ ποίει τὰ ἐνθυμήματά σου καὶ μὴ ἁμάρτῃς λόγῳ ὑπερηφάνῳ.
Syr:32:12 There take thy pastime, and do what thou wilt: but sin not by proud speech. (Sirach 32:12 Brenton)
Syr:32:12 Tam możesz się zabawić i czynić, co ci się podoba, ale nie grzesz mową zuchwałą! (Syr 32:12 BT_4)
Syr:32:12 ἐκεῖ παῖζε καὶ ποίει τὰ ἐνθυμήματά σου καὶ μὴ ἁμάρτῃς λόγῳ ὑπερηφάνῳ.
Syr:32:12 ἐκεῖ παίζω (παιζ-, παιξ-, παιξ-, -, -, -) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί μή ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) λόγος, -ου, ὁ ὑπερή·φανος -ον
Syr:32:12 Tam By bawić się I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Nie By grzeszyć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Dumny
Syr:32:12 e)kei= pai=DZe kai\ poi/ei ta\ e)nTumE/mata/ sou kai\ mE\ a(ma/rtE|s lo/gO| u(perEfa/nO|.
Syr:32:12 ekei paiDZe kai poiei ta enTymEmata su kai mE hamartEs logO hyperEfanO.
Syr:32:12 D V1_PAD2S C V2_PAD2S RA_APN N3M_APN RP_GS C D VB_AAS2S N2_DSM A1B_DSM
Syr:32:12 there to play and also, even, namely to do/make the ć you; your/yours(sg) and also, even, namely not to sin word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. proud
Syr:32:12 there be-you(sg)-PLAY-ing! and he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing! the (nom|acc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and not you(sg)-should-SIN word (dat) proud ([Adj] dat)
Syr:32:12 Syr_32:12_1 Syr_32:12_2 Syr_32:12_3 Syr_32:12_4 Syr_32:12_5 Syr_32:12_6 Syr_32:12_7 Syr_32:12_8 Syr_32:12_9 Syr_32:12_10 Syr_32:12_11 Syr_32:12_12
Syr:32:12 x x x x x x x x x x x x
Syr:32:13 καὶ ἐπὶ τούτοις εὐλόγησον τὸν ποιήσαντά σε καὶ μεθύσκοντά σε ἀπὸ τῶν ἀγαθῶν αὐτοῦ.
Syr:32:13 And for these things bless him that made thee, and hath replenished thee with his good things. (Sirach 32:13 Brenton)
Syr:32:13 Za wszystko wysławiaj Tego, który cię stworzył i który cię upaja swoimi dobrami. (Syr 32:13 BT_4)
Syr:32:13 καὶ ἐπὶ τούτοις εὐλόγησον τὸν ποιήσαντά σε καὶ μεθύσκοντά σε ἀπὸ τῶν ἀγαθῶν αὐτοῦ.
Syr:32:13 καί ἐπί οὗτος αὕτη τοῦτο εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί μεθύσκω (μεθυσκ-, μεθυ·σ-, μεθυ·σ-, -, μεμεθυσ-, μεθυσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:32:13 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By błogosławić By czynić/rób Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By stawać się pijany Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. On/ona/to/to samo
Syr:32:13 kai\ e)pi\ tou/tois eu)lo/gEson to\n poiE/santa/ se kai\ meTu/skonta/ se a)po\ tO=n a)gaTO=n au)tou=.
Syr:32:13 kai epi tutois eulogEson ton poiEsanta se kai meTyskonta se apo tOn agaTOn autu.
Syr:32:13 C P RD_DPN VA_AAD2S RA_ASM VA_AAPASM RP_AS C V1_PAPASM RP_AS P RA_GPN A1_GPN RD_GSM
Syr:32:13 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to bless the to do/make you; your/yours(sg) and also, even, namely to get drunk you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the good inherently good, i.e. God-wrought. he/she/it/same
Syr:32:13 and upon/over (+acc,+gen,+dat) these (dat) do-BLESS-you(sg)!, going-to-BLESS (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) upon DO/MAKE-ing (acc, nom|acc|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and while GET-ing-DRUNK (acc, nom|acc|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) away from (+gen) the (gen) good ([Adj] gen) him/it/same (gen)
Syr:32:13 Syr_32:13_1 Syr_32:13_2 Syr_32:13_3 Syr_32:13_4 Syr_32:13_5 Syr_32:13_6 Syr_32:13_7 Syr_32:13_8 Syr_32:13_9 Syr_32:13_10 Syr_32:13_11 Syr_32:13_12 Syr_32:13_13 Syr_32:13_14
Syr:32:13 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:32:14 Ὁ φοβούμενος κύριον ἐκδέξεται παιδείαν, καὶ οἱ ὀρθρίζοντες εὑρήσουσιν εὐδοκίαν.
Syr:32:14 Whoso feareth the Lord will receive his discipline; and they that seek him early shall find favour. (Sirach 32:14 Brenton)
Syr:32:14 Kto się boi Pana, otrzyma wychowanie, a którzy od wczesnego rana Go szukają, znajdą Jego upodobanie. (Syr 32:14 BT_4)
Syr:32:14 φοβούμενος κύριον ἐκδέξεται παιδείαν, καὶ οἱ ὀρθρίζοντες εὑρήσουσιν εὐδοκίαν.
Syr:32:14 ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ·δέχομαι (εκ+δεχ-, εκ+δεξ-, εκ+δεξ-, -, εκ+δεδεχ-, -) παιδεία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό ὀρθρίζω (ορθριζ-, ορθρι(ε)·[σ]-/ορθρι·σ-, ορθρι·σ-, -, -, -) εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) εὐ·δοκία, -ας, ἡ
Syr:32:14 By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By czekać czekania dla, oczekiwać Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. I też, nawet, mianowicie By przychodzić wcześnie rano By znajdować Życzliwość
Syr:32:14 *(o fobou/menos ku/rion e)kde/Xetai paidei/an, kai\ oi( o)rTri/DZontes eu(rE/sousin eu)doki/an.
Syr:32:14 o fobumenos kyrion ekdeXetai paideian, kai hoi orTriDZontes heurEsusin eudokian.
Syr:32:14 RA_NSM V2_PMPNSM N2_ASM VF_FMI3S N1A_ASF C RA_NPM V1_PAPNPM VF_FAI3P N1A_ASF
Syr:32:14 the to fear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to wait wait for, expect chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. and also, even, namely the to come early in the morning to find good will
Syr:32:14 the (nom) while being-FEAR-ed (nom) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-be-WAIT-ed chastisement (acc) and the (nom) while COME EARLY IN THE MORNING-ing (nom|voc) they-will-FIND, going-to-FIND (fut ptcp) (dat) good will (acc)
Syr:32:14 Syr_32:14_1 Syr_32:14_2 Syr_32:14_3 Syr_32:14_4 Syr_32:14_5 Syr_32:14_6 Syr_32:14_7 Syr_32:14_8 Syr_32:14_9 Syr_32:14_10
Syr:32:14 x x x x x x x x x x
Syr:32:15 ὁ ζητῶν νόμον ἐμπλησθήσεται αὐτοῦ, καὶ ὁ ὑποκρινόμενος σκανδαλισθήσεται ἐν αὐτῷ.
Syr:32:15 He that seeketh the law shall be filled therewith: but the hypocrite will be offended thereat. (Sirach 32:15 Brenton)
Syr:32:15 Ten, kto bada Prawo, życie swe nim wypełni, ale obłudnik znajdzie w nim sposobność do upadku. (Syr 32:15 BT_4)
Syr:32:15 ζητῶν νόμον ἐμπλησθήσεται αὐτοῦ, καὶ ὑποκρινόμενος σκανδαλισθήσεται ἐν αὐτῷ.
Syr:32:15 ὁ ἡ τό ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) νόμος, -ου, ὁ ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ὑπο·κρίνομαι (υπο+κριν-, -, υπο+κριν·[σ]-, -, -, υπο+κρι·θ-) σκανδαλίζω (σκανδαλιζ-, -, σκανδαλι·σ-, -, -, σκανδαλισ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:32:15 By szukać Prawo By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do hipokryty Do gorszonej obrazy, przerażają, brzydzą; grzesz, znieważaj, obrażaj, powoduj potykać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Syr:32:15 o( DZEtO=n no/mon e)mplEsTE/setai au)tou=, kai\ o( u(pokrino/menos skandalisTE/setai e)n au)tO=|.
Syr:32:15 ho DZEtOn nomon emplEsTEsetai autu, kai ho hypokrinomenos skandalisTEsetai en autO.
Syr:32:15 RA_NSM V2_PAPNSM N2_ASM VS_FPI3S RD_GSM C RA_NSM V1_PMPNSM VS_FPI3S P RD_DSM
Syr:32:15 the to seek law to satisfy fill up he/she/it/same and also, even, namely the to hypocrite to scandalized outrage, horrify, disgust; offend, affront, insult, cause to stumble in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Syr:32:15 the (nom) while SEEK-ing (nom) law (acc) he/she/it-will-be-SATISFY-ed him/it/same (gen) and the (nom) while being-HYPOCRITE-ed (nom) he/she/it-will-be-SCandALIZED-ed in/among/by (+dat) him/it/same (dat)
Syr:32:15 Syr_32:15_1 Syr_32:15_2 Syr_32:15_3 Syr_32:15_4 Syr_32:15_5 Syr_32:15_6 Syr_32:15_7 Syr_32:15_8 Syr_32:15_9 Syr_32:15_10 Syr_32:15_11
Syr:32:15 x x x x x x x x x x x
Syr:32:16 οἱ φοβούμενοι κύριον εὑρήσουσιν κρίμα καὶ δικαιώματα ὡς φῶς ἐξάψουσιν.
Syr:32:16 They that fear the Lord shall find judgment, and shall kindle justice as a light. (Sirach 32:16 Brenton)
Syr:32:16 Którzy się Pana boją, zrozumieją Prawo, a ich sprawiedliwość jak światło zabłyśnie. (Syr 32:16 BT_4)
Syr:32:16 οἱ φοβούμενοι κύριον εὑρήσουσιν κρίμα καὶ δικαιώματα ὡς φῶς ἐξάψουσιν.
Syr:32:16 ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) κρίμα[τ], -ατος, τό καί δικαίωμα[τ], -ατος, τό ὡς φῶ[τ]ς, -ωτός, τό  
Syr:32:16 By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By znajdować Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie I też, nawet, mianowicie ??? Jak/jak Lekki {Jasny}
Syr:32:16 oi( fobou/menoi ku/rion eu(rE/sousin kri/ma kai\ dikaiO/mata O(s fO=s e)Xa/PSousin.
Syr:32:16 hoi fobumenoi kyrion heurEsusin krima kai dikaiOmata hOs fOs eXaPSusin.
Syr:32:16 RA_NPM V2_PMPNPM N2_ASM VF_FAI3P N3M_ASN C N3M_APN C N3T_ASN VF_FAI3P
Syr:32:16 the to fear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to find sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation and also, even, namely ??? as/like light ć
Syr:32:16 the (nom) while being-FEAR-ed (nom|voc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) they-will-FIND, going-to-FIND (fut ptcp) (dat) sentence (nom|acc|voc) and ???s (nom|acc|voc) as/like light (nom|acc|voc)  
Syr:32:16 Syr_32:16_1 Syr_32:16_2 Syr_32:16_3 Syr_32:16_4 Syr_32:16_5 Syr_32:16_6 Syr_32:16_7 Syr_32:16_8 Syr_32:16_9 Syr_32:16_10
Syr:32:16 x x x x x x x x x x
Syr:32:17 ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς ἐκκλινεῖ ἐλεγμὸν καὶ κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ εὑρήσει σύγκριμα.
Syr:32:17 A sinful man will not be reproved, but findeth an excuse according to his will. (Sirach 32:17 Brenton)
Syr:32:17 Człowiek grzeszny unika nagany i według swej woli tłumaczy Prawo. (Syr 32:17 BT_4)
Syr:32:17 ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς ἐκκλινεῖ ἐλεγμὸν καὶ κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ εὑρήσει σύγκριμα.
Syr:32:17 ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἁ·μαρτωλός -όν ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ἐλεγμός, -οῦ, ὁ καί κατά ὁ ἡ τό θέλημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-)  
Syr:32:17 Ludzki Grzeszny By cofać się/unikaj Upominaj I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zażyczy sobie, będzie, zapragniesz On/ona/to/to samo By znajdować
Syr:32:17 a)/nTrOpos a(martOlo\s e)kklinei= e)legmo\n kai\ kata\ to\ Te/lEma au)tou= eu(rE/sei su/gkrima.
Syr:32:17 anTrOpos hamartOlos ekklinei elegmon kai kata to TelEma autu heurEsei synkrima.
Syr:32:17 N2_NSM A1B_NSM VF2_FAI3S N2_ASM C P RA_ASN N3M_ASN RD_GSM VF_FAI3S N3M_ASN
Syr:32:17 human sinful to recoil/avoid rebuke and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the will desire, will, wish he/she/it/same to find ć
Syr:32:17 human (nom) sinful ([Adj] nom) he/she/it-is-RECOIL/AVOID-ing, you(sg)-are-being-RECOIL/AVOID-ed (classical), he/she/it-will-RECOIL/AVOID, you(sg)-will-be-RECOIL/AVOID-ed (classical) rebuke (acc) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) will (nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-will-FIND, you(sg)-will-be-FIND-ed (classical), (fut perf) (classical)  
Syr:32:17 Syr_32:17_1 Syr_32:17_2 Syr_32:17_3 Syr_32:17_4 Syr_32:17_5 Syr_32:17_6 Syr_32:17_7 Syr_32:17_8 Syr_32:17_9 Syr_32:17_10 Syr_32:17_11
Syr:32:17 x x x x x x x x x x x
Syr:32:18 Ἀνὴρ βουλῆς οὐ μὴ παρίδῃ διανόημα, ἀλλότριος καὶ ὑπερήφανος οὐ καταπτήξει φόβον.
Syr:32:18 A man of counsel will be considerate; but a strange and proud man is not daunted with fear, even when of himself he hath done without counsel. (Sirach 32:18 Brenton)
Syr:32:18 Człowiek roztropny nie gardzi myślą obcą, a głupi i pyszny niczym się nie przejmuje. (Syr 32:18 BT_4)
Syr:32:18 Ἀνὴρ βουλῆς οὐ μὴ παρίδῃ διανόημα, ἀλλότριος καὶ ὑπερήφανος οὐ καταπτήξει φόβον.
Syr:32:18 ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ βουλή, -ῆς, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή   δια·νόημα[τ], -ατος, τό ἀλλότριος -ία -ον καί ὑπερή·φανος -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·πτήσσω [LXX] (κατα+πτησσ-, κατα+πτηξ-, -, κατ+επτη·κ-, -, -) φόβος, -ου, ὁ
Syr:32:18 Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Planu/zamiar ??? Przed przydechem mocnym Nie Myśl Innego/inni I też, nawet, mianowicie Dumny ??? Przed przydechem mocnym Do ??? Obawa [zobacz fobię]
Syr:32:18 *)anE\r boulE=s ou) mE\ pari/dE| diano/Ema, a)llo/trios kai\ u(perE/fanos ou) kataptE/Xei fo/bon.
Syr:32:18 anEr bulEs u mE paridE dianoEma, allotrios kai hyperEfanos u kataptEXei fobon.
Syr:32:18 N3_NSM N1_GSF D D VB_AAS3S N3M_ASN A1A_NSM C A1B_NSM D VF_FAI3S N2_ASM
Syr:32:18 man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". plan/intention οὐχ before rough breathing not ć thought of another/others and also, even, namely proud οὐχ before rough breathing to ??? fear [see phobia]
Syr:32:18 man, husband (nom) plan/intention (gen) not not   thought (nom|acc|voc) of another/others (nom) and proud ([Adj] nom) not he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) fear (acc)
Syr:32:18 Syr_32:18_1 Syr_32:18_2 Syr_32:18_3 Syr_32:18_4 Syr_32:18_5 Syr_32:18_6 Syr_32:18_7 Syr_32:18_8 Syr_32:18_9 Syr_32:18_10 Syr_32:18_11 Syr_32:18_12
Syr:32:18 x x x x x x x x x x x x
Syr:32:19 ἄνευ βουλῆς μηθὲν ποιήσῃς καὶ ἐν τῷ ποιῆσαί σε μὴ μεταμελοῦ.
Syr:32:19 Do nothing without advice; and when thou hast once done, repent not. (Sirach 32:19 Brenton)
Syr:32:19 Nic nie czyń bez zastanowienia, a nie będziesz żałował swego czynu. (Syr 32:19 BT_4)
Syr:32:19 ἄνευ βουλῆς μηθὲν ποιήσῃς καὶ ἐν τῷ ποιῆσαί σε μὴ μεταμελοῦ.
Syr:32:19 ἄνευ βουλή, -ῆς, ἡ μηδ·είς μηδε·μία μηδ·έν and μηθ·είς (μηθε·μία) μηθ·έν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ἐν ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μή μετα·μέλομαι (μετα+μελ-, μετα+μελη·σ-, μετα+μελη·σ-, -, -, μετα+μελη·θ-)
Syr:32:19 Bez (+informacja) Planu/zamiar Nie jeden By czynić/rób I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By czynić/rób Ty; twój/twój(sg) Nie By żałować żałuj, zmieniaj swój umysł
Syr:32:19 a)/neu boulE=s mETe\n poiE/sE|s kai\ e)n tO=| poiE=sai/ se mE\ metamelou=.
Syr:32:19 aneu bulEs mETen poiEsEs kai en tO poiEsai se mE metamelu.
Syr:32:19 P N1_GSF A3_ASN VA_AAS2S C P RA_DSM VA_AAN RP_AS D V2_PMD2S
Syr:32:19 without (+gen) plan/intention not one to do/make and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to do/make you; your/yours(sg) not to repent repent, change one's mind
Syr:32:19 without (+gen) plan/intention (gen) not one (nom|acc) you(sg)-should-DO/MAKE and in/among/by (+dat) the (dat) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) not be-you(sg)-being-REPENT-ed!
Syr:32:19 Syr_32:19_1 Syr_32:19_2 Syr_32:19_3 Syr_32:19_4 Syr_32:19_5 Syr_32:19_6 Syr_32:19_7 Syr_32:19_8 Syr_32:19_9 Syr_32:19_10 Syr_32:19_11
Syr:32:19 x x x x x x x x x x x
Syr:32:20 ἐν ὁδῷ ἀντιπτώματος μὴ πορεύου καὶ μὴ προσκόψῃς ἐν λιθώδεσιν.
Syr:32:20 Go not in a way wherein thou mayest fall, and stumble not among the stones. (Sirach 32:20 Brenton)
Syr:32:20 Na drogę wyboistą nie wchodź, abyś nogą nie uderzył o kamień. (Syr 32:20 BT_4)
Syr:32:20 ἐν ὁδῷ ἀντιπτώματος μὴ πορεύου καὶ μὴ προσκόψῃς ἐν λιθώδεσιν.
Syr:32:20 ἐν ὁδός, -οῦ, ἡ   μή πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί μή προσ·κόπτω (προσ+κοπτ-, προσ+κοψ-, προσ+κοψ-, -, -, -) ἐν  
Syr:32:20 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Nie By iść I też, nawet, mianowicie Nie By potykać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Syr:32:20 e)n o(dO=| a)ntiptO/matos mE\ poreu/ou kai\ mE\ prosko/PSE|s e)n liTO/desin.
Syr:32:20 en hodO antiptOmatos mE poreuu kai mE proskoPSEs en liTOdesin.
Syr:32:20 P N2_DSF N3M_GSN D V1_PMD2S C D VA_AAS2S P A3H_DPN
Syr:32:20 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among way/road ć not to go and also, even, namely not to stumble in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Syr:32:20 in/among/by (+dat) way/road (dat)   not be-you(sg)-being-GO-ed! and not you(sg)-should-STUMBLE in/among/by (+dat)  
Syr:32:20 Syr_32:20_1 Syr_32:20_2 Syr_32:20_3 Syr_32:20_4 Syr_32:20_5 Syr_32:20_6 Syr_32:20_7 Syr_32:20_8 Syr_32:20_9 Syr_32:20_10
Syr:32:20 x x x x x x x x x x
Syr:32:21 μὴ πιστεύσῃς ἐν ὁδῷ ἀπροσκόπῳ
Syr:32:21 Be not confident in a plain way. (Sirach 32:21 Brenton)
Syr:32:21 Nie czuj się bezpieczny na drodze bez przeszkód (Syr 32:21 BT_4)
Syr:32:21 μὴ πιστεύσῃς ἐν ὁδῷ ἀπροσκόπῳ
Syr:32:21 μή πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) ἐν ὁδός, -οῦ, ἡ ἀ·πρόσ·κοπος -ον
Syr:32:21 Nie By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Nieofensywny
Syr:32:21 mE\ pisteu/sE|s e)n o(dO=| a)prosko/pO|
Syr:32:21 mE pisteusEs en hodO aproskopO
Syr:32:21 D VA_AAS2S P N2_DSF A1B_DSF
Syr:32:21 not to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among way/road unoffensive
Syr:32:21 not you(sg)-should-BELIEVE/ENTRUST-WITH in/among/by (+dat) way/road (dat) unoffensive ([Adj] dat)
Syr:32:21 Syr_32:21_1 Syr_32:21_2 Syr_32:21_3 Syr_32:21_4 Syr_32:21_5
Syr:32:21 x x x x x
Syr:32:22 καὶ ἀπὸ τῶν τέκνων σου φύλαξαι.
Syr:32:22 And beware of thine own children. (Sirach 32:22 Brenton)
Syr:32:22 i miej się na baczności na swoich ścieżkach! (Syr 32:22 BT_4)
Syr:32:22 καὶ ἀπὸ τῶν τέκνων σου φύλαξαι.
Syr:32:22 καί ἀπό ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-)
Syr:32:22 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dziecko Ty; twój/twój(sg) By zabezpieczać się
Syr:32:22 kai\ a)po\ tO=n te/knOn sou fu/laXai.
Syr:32:22 kai apo tOn teknOn su fylaXai.
Syr:32:22 C P RA_GPN N2N_GPN RP_GS VA_AMD2S
Syr:32:22 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the child you; your/yours(sg) to guard
Syr:32:22 and away from (+gen) the (gen) children (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-GUARD, be-you(sg)-GUARD-ed!, he/she/it-happens-to-GUARD (opt)
Syr:32:22 Syr_32:22_1 Syr_32:22_2 Syr_32:22_3 Syr_32:22_4 Syr_32:22_5 Syr_32:22_6
Syr:32:22 x x x x x x
Syr:32:23 ἐν παντὶ ἔργῳ πίστευε τῇ ψυχῇ σου· καὶ γὰρ τοῦτό ἐστιν τήρησις ἐντολῶν.
Syr:32:23 In every good work trust thy own soul; for this is the keeping of the commandments. (Sirach 32:23 Brenton)
Syr:32:23 We wszystkich czynach uważaj na siebie samego, przez to zachowasz przykazania. (Syr 32:23 BT_4)
Syr:32:23 ἐν παντὶ ἔργῳ πίστευε τῇ ψυχῇ σου· καὶ γὰρ τοῦτό ἐστιν τήρησις ἐντολῶν.
Syr:32:23 ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔργον, -ου, τό πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί γάρ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τήρησις, -εως, ἡ ἐντολή, -ῆς, ἡ
Syr:32:23 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Utrzymuj się Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie
Syr:32:23 e)n panti\ e)/rgO| pi/steue tE=| PSuCHE=| sou· kai\ ga\r tou=to/ e)stin tE/rEsis e)ntolO=n.
Syr:32:23 en panti ergO pisteue tE PSyCHE su· kai gar tuto estin tErEsis entolOn.
Syr:32:23 P A3_DSN N2N_DSN V1_PAD2S RA_DSF N1_DSF RP_GS D x RD_NSN V9_PAI3S N3I_NSF N1A_GPF
Syr:32:23 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of work to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool you; your/yours(sg) and also, even, namely for since, as this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be keep precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition
Syr:32:23 in/among/by (+dat) every (dat) work (dat) be-you(sg)-BELIEVE/ENTRUST-ing-WITH! the (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and for this (nom|acc) he/she/it-is keep (nom) precepts (gen)
Syr:32:23 Syr_32:23_1 Syr_32:23_2 Syr_32:23_3 Syr_32:23_4 Syr_32:23_5 Syr_32:23_6 Syr_32:23_7 Syr_32:23_8 Syr_32:23_9 Syr_32:23_10 Syr_32:23_11 Syr_32:23_12 Syr_32:23_13
Syr:32:23 x x x x x x x x x x x x x
Syr:32:24 ὁ πιστεύων νόμῳ προσέχει ἐντολαῖς, καὶ ὁ πεποιθὼς κυρίῳ οὐκ ἐλαττωθήσεται.
Syr:32:24 He that believeth in the Lord taketh heed to the commandment; and he that trusteth in him shall fare never the worse. (Sirach 32:24 Brenton)
Syr:32:24 Albowiem kto wierzy Prawu, zachowuje przykazania, a kto zaufał Panu, nie poniesie szkody. (Syr 32:24 BT_4)
Syr:32:24 πιστεύων νόμῳ προσέχει ἐντολαῖς, καὶ πεποιθὼς κυρίῳ οὐκ ἐλαττωθήσεται.
Syr:32:24 ὁ ἡ τό πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) νόμος, -ου, ὁ προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) ἐντολή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐλαττόω/ἐλασσόω (ελαττ(ο)-/ελασσ(ο)-, ελαττω·σ-, ελαττω·σ-, -, ηλαττω-, ελαττω·θ-)
Syr:32:24 By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z Prawo By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie I też, nawet, mianowicie By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym By robić niższy
Syr:32:24 o( pisteu/On no/mO| prose/CHei e)ntolai=s, kai\ o( pepoiTO\s kuri/O| ou)k e)lattOTE/setai.
Syr:32:24 ho pisteuOn nomO proseCHei entolais, kai ho pepoiTOs kyriO uk elattOTEsetai.
Syr:32:24 RA_NSM V1_PAPNSM N2_DSM V1_PAI3S N1A_DPF C RA_NSM VX_XAPNSM N2_DSM D VC_FPI3S
Syr:32:24 the to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with law to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition and also, even, namely the to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing to make inferior
Syr:32:24 the (nom) while BELIEVE/ENTRUST-ing-WITH (nom) law (dat) he/she/it-is-PAY HEED-ing, you(sg)-are-being-PAY HEED-ed (classical) precepts (dat) and the (nom) having PERSUADE/CONVINCE-ed (nom) lord (dat); a lord ([Adj] dat) not he/she/it-will-be-MAKE-ed-INFERIOR
Syr:32:24 Syr_32:24_1 Syr_32:24_2 Syr_32:24_3 Syr_32:24_4 Syr_32:24_5 Syr_32:24_6 Syr_32:24_7 Syr_32:24_8 Syr_32:24_9 Syr_32:24_10 Syr_32:24_11
Syr:32:24 x x x x x x x x x x x