Syr:50:1 Σιμων Ονιου υἱὸς ἱερεὺς ὁ μέγας, ὃς ἐν ζωῇ αὐτοῦ ὑπέρραψεν οἶκον καὶ ἐν ἡμέραις αὐτοῦ ἐστερέωσεν ναόν·
Syr:50:1 Simon the high priest, the son of Onias, who in his life repaired the house again, and in his days fortified the temple: (Sirach 50:1 Brenton)
Syr:50:1 Szymon, syn Oniasza, arcykapłan, za życia swego poprawił dom Pański, a za dni swoich wzmocnił świątynię. (Syr 50:1 BT_4)
Syr:50:1 Σιμων Ονιου υἱὸς ἱερεὺς μέγας, ὃς ἐν ζωῇ αὐτοῦ ὑπέρραψεν οἶκον καὶ ἐν ἡμέραις αὐτοῦ ἐστερέωσεν ναόν·
Syr:50:1 Σίμων, -ωνος, ὁ, voc. sg. Σίμων   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὅς ἥ ὅ ἐν ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] αὐτός αὐτή αὐτό   οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) καί ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ αὐτός αὐτή αὐτό στερεόω (στερε(ο)-, στερεω·σ-, στερεω·σ-, -, -, στερεω·θ-) ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν)
Syr:50:1 Simon Syn Duchowny Wielki Kto/, który/, który W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy On/ona/to/to samo Dom I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień On/ona/to/to samo By stężać Świątynia {Skroń}
Syr:50:1 *simOn *oniou ui(o\s i(ereu\s o( me/gas, o(\s e)n DZOE=| au)tou= u(pe/rraPSen oi)=kon kai\ e)n E(me/rais au)tou= e)stere/Osen nao/n·
Syr:50:1 simOn oniu hyios hiereus ho megas, hos en DZOE autu hyperraPSen oikon kai en hEmerais autu estereOsen naon·
Syr:50:1 N_NSM N_GSM N2_NSM N3V_NSM RA_NSM A1P_NSM RR_NSM P N1_DSF RD_GSM VAI_AAI3S N2_ASM C P N1A_DPF RD_GSM VAI_AAI3S N2_ASM
Syr:50:1 Simon ć son priest the great who/whom/which in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among life being, living, spirit; alive he/she/it/same ć house and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day he/she/it/same to solidify temple
Syr:50:1 Simon (nom|voc)   son (nom) priest (nom) the (nom) great ([Adj] nom) who/whom/which (nom) in/among/by (+dat) life (dat); alive ([Adj] dat) him/it/same (gen)   house (acc) and in/among/by (+dat) days (dat) him/it/same (gen) he/she/it-SOLIDIFY-ed temple (acc)
Syr:50:1 Syr_50:1_1 Syr_50:1_2 Syr_50:1_3 Syr_50:1_4 Syr_50:1_5 Syr_50:1_6 Syr_50:1_7 Syr_50:1_8 Syr_50:1_9 Syr_50:1_10 Syr_50:1_11 Syr_50:1_12 Syr_50:1_13 Syr_50:1_14 Syr_50:1_15 Syr_50:1_16 Syr_50:1_17 Syr_50:1_18
Syr:50:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:50:2 καὶ ὑπ’ αὐτοῦ ἐθεμελιώθη ὕψος διπλῆς, ἀνάλημμα ὑψηλὸν περιβόλου ἱεροῦ·
Syr:50:2 And by him was built from the foundation the double height, the high fortress of the wall about the temple: (Sirach 50:2 Brenton)
Syr:50:2 On zbudował mur podwójnie wysoki i wysoką podporę muru świątyni. (Syr 50:2 BT_4)
Syr:50:2 καὶ ὑπ’ αὐτοῦ ἐθεμελιώθη ὕψος διπλῆς, ἀνάλημμα ὑψηλὸν περιβόλου ἱεροῦ·
Syr:50:2 καί ὑπό αὐτός αὐτή αὐτό θεμελιόω (θεμελι(ο)-, θεμελιω·σ-, θεμελιω·σ-, -, τεθεμελιω-, θεμελιω·θ-) ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων δι·πλοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. δι·πλόος   ὑψηλός -ή -όν   ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος)
Syr:50:2 I też, nawet, mianowicie Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Do ??? Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja Podwójnie/podwójnie Podniesiony Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty'
Syr:50:2 kai\ u(p’ au)tou= e)TemeliO/TE u(/PSos diplE=s, a)na/lEmma u(PSElo\n peribo/lou i(erou=·
Syr:50:2 kai hyp’ autu eTemeliOTE hyPSos diplEs, analEmma hyPSElon peribolu hieru·
Syr:50:2 C P RD_GSM VCI_API3S N3E_NSN A1C_GSF N3M_NSN A1_NSN N2_GSM A1A_GSN
Syr:50:2 and also, even, namely under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing he/she/it/same to ??? height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance double/twofold ć elevated ć sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’
Syr:50:2 and under (+acc), by (+gen) him/it/same (gen) he/she/it-was-???-ed height (nom|acc|voc) double/twofold (gen)   elevated ([Adj] acc, nom|acc|voc)   sanctuary (gen); sacred ([Adj] gen)
Syr:50:2 Syr_50:2_1 Syr_50:2_2 Syr_50:2_3 Syr_50:2_4 Syr_50:2_5 Syr_50:2_6 Syr_50:2_7 Syr_50:2_8 Syr_50:2_9 Syr_50:2_10
Syr:50:2 x x x x x x x x x x
Syr:50:3 ἐν ἡμέραις αὐτοῦ ἐλατομήθη ἀποδοχεῖον ὑδάτων, λάκκος ὡσεὶ θαλάσσης τὸ περίμετρον·
Syr:50:3 In his days the cistern to receive water, being in compass as the sea, was covered with plates of brass: (Sirach 50:3 Brenton)
Syr:50:3 Za dni jego został wykuty zbiornik na wodę, sadzawka - której obwód jest jak morze. (Syr 50:3 BT_4)
Syr:50:3 ἐν ἡμέραις αὐτοῦ ἐλατομήθη ἀποδοχεῖον ὑδάτων, λάκκος ὡσεὶ θαλάσσης τὸ περίμετρον·
Syr:50:3 ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ αὐτός αὐτή αὐτό λατομέω (λατομ(ε)-, -, λατομη·σ-, -, λελατομη-, λατομη·θ-)   ὕδωρ, ὕδατος, τό   ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό  
Syr:50:3 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień On/ona/to/to samo By rąbać Woda Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Morze
Syr:50:3 e)n E(me/rais au)tou= e)latomE/TE a)podoCHei=on u(da/tOn, la/kkos O(sei\ Tala/ssEs to\ peri/metron·
Syr:50:3 en hEmerais autu elatomETE apodoCHeion hydatOn, lakkos hOsei TalassEs to perimetron·
Syr:50:3 P N1A_DPF RD_GSM VC_API3S N2N_NSN N3T_GPN N2_NSM D N1S_GSF RA_NSN N2N_NSN
Syr:50:3 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day he/she/it/same to hew ć water ć like/approximately [as-if]; to push sea the ć
Syr:50:3 in/among/by (+dat) days (dat) him/it/same (gen) he/she/it-was-HEW-ed   waters (gen)   like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) sea (gen) the (nom|acc)  
Syr:50:3 Syr_50:3_1 Syr_50:3_2 Syr_50:3_3 Syr_50:3_4 Syr_50:3_5 Syr_50:3_6 Syr_50:3_7 Syr_50:3_8 Syr_50:3_9 Syr_50:3_10 Syr_50:3_11
Syr:50:3 x x x x x x x x x x x
Syr:50:4 ὁ φροντίζων τοῦ λαοῦ αὐτοῦ ἀπὸ πτώσεως καὶ ἐνισχύσας πόλιν ἐν πολιορκήσει.
Syr:50:4 He took care of the temple that it should not fall, and fortified the city against besieging: (Sirach 50:4 Brenton)
Syr:50:4 On myślał o swoim ludzie, aby go ustrzec przed upadkiem, umocnił przeto miasto na czas oblężenia. (Syr 50:4 BT_4)
Syr:50:4 φροντίζων τοῦ λαοῦ αὐτοῦ ἀπὸ πτώσεως καὶ ἐνισχύσας πόλιν ἐν πολιορκήσει.
Syr:50:4 ὁ ἡ τό φροντίζω (φροντιζ-, φροντι(ε)·[σ]-, φροντι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό πτῶσις, -εως, ἡ καί ἐν·ισχύω (εν+ισχυ-, εν+ισχυ·σ-, εν+ισχυ·σ-, -, -, -) πόλις, -εως, ἡ ἐν  
Syr:50:4 Do ??? Ludzie On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Spadaj I też, nawet, mianowicie By wzmacniać się Miasto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Syr:50:4 o( fronti/DZOn tou= laou= au)tou= a)po\ ptO/seOs kai\ e)nisCHu/sas po/lin e)n poliorkE/sei.
Syr:50:4 ho frontiDZOn tu lau autu apo ptOseOs kai enisCHysas polin en poliorkEsei.
Syr:50:4 RA_NSM V1_PAPNSM RA_GSM N2_GSM RD_GSM P N3I_GSF C VA_AAPNSM N3I_ASF P N3I_DSF
Syr:50:4 the to ??? the people he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing fall and also, even, namely to strengthen city in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Syr:50:4 the (nom) while ???-ing (nom) the (gen) people (gen) him/it/same (gen) away from (+gen) fall (gen) and you(sg)-STRENGTHEN-ed, upon STRENGTHEN-ing (nom|voc) city (acc) in/among/by (+dat)  
Syr:50:4 Syr_50:4_1 Syr_50:4_2 Syr_50:4_3 Syr_50:4_4 Syr_50:4_5 Syr_50:4_6 Syr_50:4_7 Syr_50:4_8 Syr_50:4_9 Syr_50:4_10 Syr_50:4_11 Syr_50:4_12
Syr:50:4 x x x x x x x x x x x x
Syr:50:5 ὡς ἐδοξάσθη ἐν περιστροφῇ λαοῦ, ἐν ἐξόδῳ οἴκου καταπετάσματος·
Syr:50:5 How was he honoured in the midst of the people in his coming out of the sanctuary! (Sirach 50:5 Brenton)
Syr:50:5 Jakże wspaniale wyglądał, gdy wracał do ludu, przy wyjściu z Domu Zasłony. (Syr 50:5 BT_4)
Syr:50:5 ὡς ἐδοξάσθη ἐν περιστροφῇ λαοῦ, ἐν ἐξόδῳ οἴκου καταπετάσματος·
Syr:50:5 ὡς δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) ἐν   λαός, -οῦ, ὁ ἐν ἔξ·οδος, -ου, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κατα·πέτασμα[τ], -ατος, τό
Syr:50:5 Jak/jak By chwalić/wychwalaj/chwałę W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Eksodus Dom; by mieszkać Zasłona
Syr:50:5 O(s e)doXa/sTE e)n peristrofE=| laou=, e)n e)Xo/dO| oi)/kou katapeta/smatos·
Syr:50:5 hOs edoXasTE en peristrofE lau, en eXodO oiku katapetasmatos·
Syr:50:5 C VSI_API3S P N1_DSF N2_GSM P N2_DSF N2_GSM N3M_GSN
Syr:50:5 as/like to glorify/extol/praise in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć people in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among exodus house; to dwell curtain
Syr:50:5 as/like he/she/it-was-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed in/among/by (+dat)   people (gen) in/among/by (+dat) exodus (dat) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! curtain (gen)
Syr:50:5 Syr_50:5_1 Syr_50:5_2 Syr_50:5_3 Syr_50:5_4 Syr_50:5_5 Syr_50:5_6 Syr_50:5_7 Syr_50:5_8 Syr_50:5_9
Syr:50:5 x x x x x x x x x
Syr:50:6 ὡς ἀστὴρ ἑωθινὸς ἐν μέσῳ νεφελῶν, ὡς σελήνη πλήρης ἐν ἡμέραις,
Syr:50:6 He was as the morning star in the midst of a cloud, and as the moon at the full: (Sirach 50:6 Brenton)
Syr:50:6 Jak gwiazda zaranna pośród chmur, jak księżyc w pełni w dniach świątecznych, (Syr 50:6 BT_4)
Syr:50:6 ὡς ἀστὴρ ἑωθινὸς ἐν μέσῳ νεφελῶν, ὡς σελήνη πλήρης ἐν ἡμέραις,
Syr:50:6 ὡς ἀστήρ, -έρος, ὁ, dat. pl. ἀστράσιν cf. ἄστρον   ἐν μέσος -η -ον νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) ὡς σελήνη, -ης, ἡ πλήρης -ες ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ
Syr:50:6 Jak/jak Gwiezdny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Chmura Jak/jak Księżyc Pełny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień
Syr:50:6 O(s a)stE\r e(OTino\s e)n me/sO| nefelO=n, O(s selE/nE plE/rEs e)n E(me/rais,
Syr:50:6 hOs astEr heOTinos en mesO nefelOn, hOs selEnE plErEs en hEmerais,
Syr:50:6 C N3_NSM A1_NSM P A1_DSM N1_GPF C N1_NSF A3H_NSF P N1A_DPF
Syr:50:6 as/like star ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle cloud as/like moon full in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day
Syr:50:6 as/like star (nom)   in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) clouds (gen) as/like moon (nom|voc) full ([Adj] nom) in/among/by (+dat) days (dat)
Syr:50:6 Syr_50:6_1 Syr_50:6_2 Syr_50:6_3 Syr_50:6_4 Syr_50:6_5 Syr_50:6_6 Syr_50:6_7 Syr_50:6_8 Syr_50:6_9 Syr_50:6_10 Syr_50:6_11
Syr:50:6 x x x x x x x x x x x
Syr:50:7 ὡς ἥλιος ἐκλάμπων ἐπὶ ναὸν ὑψίστου καὶ ὡς τόξον φωτίζον ἐν νεφέλαις δόξης,
Syr:50:7 As the sun shining upon the temple of the most High, and as the rainbow giving light in the bright clouds: (Sirach 50:7 Brenton)
Syr:50:7 jak słońce świecące na przybytek Najwyższego, jak tęcza wspaniale błyszcząca w chmurach, (Syr 50:7 BT_4)
Syr:50:7 ὡς ἥλιος ἐκλάμπων ἐπὶ ναὸν ὑψίστου καὶ ὡς τόξον φωτίζον ἐν νεφέλαις δόξης,
Syr:50:7 ὡς ἥλιος, -ου, ὁ ἐκ·λάμπω (εκ+λαμπ-, εκ+λαμψ-, -, -, -, -) ἐπί ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) καί ὡς τόξον, -ου, τό φωτίζω (φωτιζ-, φωτι(ε)·[σ]-/φωτι·σ-, φωτι·σ-, -, πεφωτισ-, φωτισ·θ-) ἐν νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) δόξα, -ης, ἡ
Syr:50:7 Jak/jak Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Świątynia {Skroń} Najwyższy I też, nawet, mianowicie Jak/jak Kłaniaj się (też tęcza) By wyjaśniać oświecaj, wyjaśniaj, rób znany W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Chmura Sławy/wzbudzanie grozy
Syr:50:7 O(s E(/lios e)kla/mpOn e)pi\ nao\n u(PSi/stou kai\ O(s to/Xon fOti/DZon e)n nefe/lais do/XEs,
Syr:50:7 hOs hElios eklampOn epi naon hyPSistu kai hOs toXon fOtiDZon en nefelais doXEs,
Syr:50:7 C N2_NSM V1_PAPNSM P N2_ASM A1_GSM C C N2N_NSN V1_PAPNSN P N1_DPF N1S_GSF
Syr:50:7 as/like sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing temple highest and also, even, namely as/like Bow (also rainbow) to bring to light enlighten, bring to light, make known in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cloud glory/awesomeness
Syr:50:7 as/like sun (nom) while ???-ing (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) temple (acc) highest ([Adj] gen) and as/like Bow (nom|acc|voc) while LIGHT-ing (nom|acc|voc, voc) in/among/by (+dat) clouds (dat) glory/awesomeness (gen)
Syr:50:7 Syr_50:7_1 Syr_50:7_2 Syr_50:7_3 Syr_50:7_4 Syr_50:7_5 Syr_50:7_6 Syr_50:7_7 Syr_50:7_8 Syr_50:7_9 Syr_50:7_10 Syr_50:7_11 Syr_50:7_12 Syr_50:7_13
Syr:50:7 x x x x x x x x x x x x x
Syr:50:8 ὡς ἄνθος ῥόδων ἐν ἡμέραις νέων, ὡς κρίνα ἐπ’ ἐξόδῳ ὕδατος, ὡς βλαστὸς Λιβάνου ἐν ἡμέραις θέρους,
Syr:50:8 And as the flower of roses in the spring of the year, as lilies by the rivers of waters, and as the branches of the frankincense tree in the time of summer: (Sirach 50:8 Brenton)
Syr:50:8 jak kwiat róży na wiosnę, jak lilie przy źródle, jak młody las Libanu w dniach letnich, (Syr 50:8 BT_4)
Syr:50:8 ὡς ἄνθος ῥόδων ἐν ἡμέραις νέων, ὡς κρίνα ἐπ’ ἐξόδῳ ὕδατος, ὡς βλαστὸς Λιβάνου ἐν ἡμέραις θέρους,
Syr:50:8 ὡς ἄνθο·ς, -ους, τό   ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ ναῦς, νεώς, ἡ; νέος -α -ον ὡς κρίνον, -ου, τό ἐπί ἔξ·οδος, -ου, ἡ ὕδωρ, ὕδατος, τό ὡς βλαστός[1], -οῦ, ὁ [LXX]; Βλάστος[2], -ου, ὁ λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ θέρο·ς, -ους, τό
Syr:50:8 Jak/jak Kwiat [zobacz chryzantemę, złoty kwiat] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Statek; nowe/młode Jak/jak Lilia Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Eksodus Woda Jak/jak Pąk; Blastus Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień ???
Syr:50:8 O(s a)/nTos r(o/dOn e)n E(me/rais ne/On, O(s kri/na e)p’ e)Xo/dO| u(/datos, O(s blasto\s *liba/nou e)n E(me/rais Te/rous,
Syr:50:8 hOs anTos rodOn en hEmerais neOn, hOs krina ep’ eXodO hydatos, hOs blastos libanu en hEmerais Terus,
Syr:50:8 C N3E_NSN N2N_GPN P N1A_DPF A1A_GPM C N2N_NPN P N2_DSF N3T_GSN C N2_NSM N2_GSM P N1A_DPF N3E_GSN
Syr:50:8 as/like flower [see chrys-anthemum, golden flower] ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day ship; new/young as/like lily upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing exodus water as/like bud; Blastus frankincense; incense white gum, also Lebanon in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day ???
Syr:50:8 as/like flower (nom|acc|voc)   in/among/by (+dat) days (dat) ships (gen); new/young ([Adj] gen) as/like lilies (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) exodus (dat) water (gen) as/like bud (nom); Blastus (nom) frankincense (gen); incense (gen) in/among/by (+dat) days (dat) ??? (gen)
Syr:50:8 Syr_50:8_1 Syr_50:8_2 Syr_50:8_3 Syr_50:8_4 Syr_50:8_5 Syr_50:8_6 Syr_50:8_7 Syr_50:8_8 Syr_50:8_9 Syr_50:8_10 Syr_50:8_11 Syr_50:8_12 Syr_50:8_13 Syr_50:8_14 Syr_50:8_15 Syr_50:8_16 Syr_50:8_17
Syr:50:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:50:9 ὡς πῦρ καὶ λίβανος ἐπὶ πυρείου, ὡς σκεῦος χρυσίου ὁλοσφύρητον κεκοσμημένον παντὶ λίθῳ πολυτελεῖ,
Syr:50:9 As fire and incense in the censer, and as a vessel of beaten gold set with all manner of precious stones: (Sirach 50:9 Brenton)
Syr:50:9 jak ogień i kadzidło w kadzielnicy, jak naczynie szczerozłote, ozdobione drogimi kamieniami wszelkiego rodzaju, (Syr 50:9 BT_4)
Syr:50:9 ὡς πῦρ καὶ λίβανος ἐπὶ πυρείου, ὡς σκεῦος χρυσίου ὁλοσφύρητον κεκοσμημένον παντὶ λίθῳ πολυτελεῖ,
Syr:50:9 ὡς πῦρ, -ρός, τό καί λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] ἐπί   ὡς σκεῦο·ς, -ους, τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός)   κοσμέω (κοσμ(ε)-, κοσμη·σ-, κοσμη·σ-, -, κεκοσμη-, κοσμη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός λίθος, -ου, ὁ πολυ·τελής -ές
Syr:50:9 Jak/jak Ogień I też, nawet, mianowicie Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jak/jak Naczynie Kawałek złota By umieszczać wkładać {kłaść w} właściwe zamówienie {rozkaz}, ozdabiać, zaszczycać (ozdoby) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kamień Kosztowny
Syr:50:9 O(s pu=r kai\ li/banos e)pi\ purei/ou, O(s skeu=os CHrusi/ou o(losfu/rEton kekosmEme/non panti\ li/TO| polutelei=,
Syr:50:9 hOs pyr kai libanos epi pyreiu, hOs skeuos CHrysiu holosfyrEton kekosmEmenon panti liTO polytelei,
Syr:50:9 C N3_NSN C N2_NSM P N2N_GSN C N3E_NSN N2N_GSN A1B_NSN VM_XMPNSN A3_DSM N2_DSM A3H_DSM
Syr:50:9 as/like fire and also, even, namely frankincense; incense white gum, also Lebanon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć as/like vessel piece of gold ć to set in order to put in proper order, adorn, grace (ornaments) every all, each, every, the whole of stone expensive
Syr:50:9 as/like fire (nom|acc|voc) and frankincense (nom); incense (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat)   as/like vessel (nom|acc|voc) piece of gold (gen)   having-been-SET IN ORDER-ed (acc, nom|acc|voc) every (dat) stone (dat) expensive ([Adj] dat)
Syr:50:9 Syr_50:9_1 Syr_50:9_2 Syr_50:9_3 Syr_50:9_4 Syr_50:9_5 Syr_50:9_6 Syr_50:9_7 Syr_50:9_8 Syr_50:9_9 Syr_50:9_10 Syr_50:9_11 Syr_50:9_12 Syr_50:9_13 Syr_50:9_14
Syr:50:9 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:50:10 ὡς ἐλαία ἀναθάλλουσα καρποὺς καὶ ὡς κυπάρισσος ὑψουμένη ἐν νεφέλαις.
Syr:50:10 And as a fair olive tree budding forth fruit, and as a cypress tree which groweth up to the clouds. (Sirach 50:10 Brenton)
Syr:50:10 jak drzewo oliwne, pokryte owocami, jak cyprys wznoszący się do chmur. (Syr 50:10 BT_4)
Syr:50:10 ὡς ἐλαία ἀναθάλλουσα καρποὺς καὶ ὡς κυπάρισσος ὑψουμένη ἐν νεφέλαις.
Syr:50:10 ὡς ἐλαία, -ας, ἡ ἀνα·θάλλω (ανα+θαλλ-, -, 2nd ανα+θαλ-, -, -, -) καρπός[1], -οῦ, ὁ καί ὡς   ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ἐν νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς)
Syr:50:10 Jak/jak Oliwne albo oliwne drzewo By powracać do życia Owoc I też, nawet, mianowicie Jak/jak By podnosić/ustalony wysoko W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Chmura
Syr:50:10 O(s e)lai/a a)naTa/llousa karpou\s kai\ O(s kupa/rissos u(PSoume/nE e)n nefe/lais.
Syr:50:10 hOs elaia anaTallusa karpus kai hOs kyparissos hyPSumenE en nefelais.
Syr:50:10 C N1A_NSF V1_PAPNSF N2_APM C C N2_NSF V4_PMPNSF P N1_DPF
Syr:50:10 as/like olive or olive tree to revive fruit and also, even, namely as/like ć to elevate/set high in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cloud
Syr:50:10 as/like olive or olive tree (nom|voc) while REVIVE-ing (nom|voc) fruits (acc) and as/like   while being-ELEVATE/SET-ed-HIGH (nom|voc) in/among/by (+dat) clouds (dat)
Syr:50:10 Syr_50:10_1 Syr_50:10_2 Syr_50:10_3 Syr_50:10_4 Syr_50:10_5 Syr_50:10_6 Syr_50:10_7 Syr_50:10_8 Syr_50:10_9 Syr_50:10_10
Syr:50:10 x x x x x x x x x x
Syr:50:11 ἐν τῷ ἀναλαμβάνειν αὐτὸν στολὴν δόξης καὶ ἐνδιδύσκεσθαι αὐτὸν συντέλειαν καυχήματος, ἐν ἀναβάσει θυσιαστηρίου ἁγίου ἐδόξασεν περιβολὴν ἁγιάσματος·
Syr:50:11 When he put on the robe of honour, and was clothed with the perfection of glory, when he went up to the holy altar, he made the garment of holiness honourable. (Sirach 50:11 Brenton)
Syr:50:11 Kiedy przywdziewał zaszczytną szatę i brał na siebie wspaniałe ozdoby, kiedy wstępował do ołtarza Pana, napełniał chwałą obręb przybytku; (Syr 50:11 BT_4)
Syr:50:11 ἐν τῷ ἀναλαμβάνειν αὐτὸν στολὴν δόξης καὶ ἐνδιδύσκεσθαι αὐτὸν συντέλειαν καυχήματος, ἐν ἀναβάσει θυσιαστηρίου ἁγίου ἐδόξασεν περιβολὴν ἁγιάσματος·
Syr:50:11 ἐν ὁ ἡ τό ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό στολή, -ῆς, ἡ δόξα, -ης, ἡ καί ἐν·διδύσκω (εν+διδυσκ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό συν·τέλεια, -ας, ἡ καύχημα[τ], -ατος, τό ἐν   θυσιαστήριον, -ου, τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-)    
Syr:50:11 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie On/ona/to/to samo Szyku uniform, kostium, prośba Sławy/wzbudzanie grozy I też, nawet, mianowicie By ubierać w noszeniu On/ona/to/to samo Zakończenie Chwal się (chwal się, chełp się, ) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By chwalić/wychwalaj/chwałę
Syr:50:11 e)n tO=| a)nalamba/nein au)to\n stolE\n do/XEs kai\ e)ndidu/skesTai au)to\n sunte/leian kauCHE/matos, e)n a)naba/sei TusiastEri/ou a(gi/ou e)do/Xasen peribolE\n a(gia/smatos·
Syr:50:11 en tO analambanein auton stolEn doXEs kai endidyskesTai auton synteleian kauCHEmatos, en anabasei TysiastEriu hagiu edoXasen peribolEn hagiasmatos·
Syr:50:11 P RA_DSN V1_PAN RD_ASM N1_ASF N1S_GSF C V1_PMN RD_ASM N1A_ASF N3M_GSN P N3I_DSF N2N_GSN A1A_GSN VAI_AAI3S N1_ASF N3M_GSN
Syr:50:11 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand he/she/it/same array uniform, costume, suit glory/awesomeness and also, even, namely to clothe in wear he/she/it/same completion boast (vaunt, brag, ) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to glorify/extol/praise ć ć
Syr:50:11 in/among/by (+dat) the (dat) to-be-TAKE UP-ing him/it/same (acc) array (acc) glory/awesomeness (gen) and to-be-being-CLOTHE IN-ed him/it/same (acc) completion (acc) boast (gen) in/among/by (+dat)   sanctuary (gen) holy ([Adj] gen) he/she/it-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed    
Syr:50:11 Syr_50:11_1 Syr_50:11_2 Syr_50:11_3 Syr_50:11_4 Syr_50:11_5 Syr_50:11_6 Syr_50:11_7 Syr_50:11_8 Syr_50:11_9 Syr_50:11_10 Syr_50:11_11 Syr_50:11_12 Syr_50:11_13 Syr_50:11_14 Syr_50:11_15 Syr_50:11_16 Syr_50:11_17 Syr_50:11_18
Syr:50:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:50:12 ἐν δὲ τῷ δέχεσθαι μέλη ἐκ χειρῶν ἱερέων, καὶ αὐτὸς ἑστὼς παρ’ ἐσχάρᾳ βωμοῦ, κυκλόθεν αὐτοῦ στέφανος ἀδελφῶν ὡς βλάστημα κέδρων ἐν τῷ Λιβάνῳ καὶ ἐκύκλωσαν αὐτὸν ὡς στελέχη φοινίκων,
Syr:50:12 When he took the portions out of the priests' hands, he himself stood by the hearth of the altar, compassed about, as a young cedar in Libanus; and as palm trees compassed they him round about. (Sirach 50:12 Brenton)
Syr:50:12 a kiedy przyjmował z rąk kapłanów części ofiarne, sam stojąc przy ognisku ołtarza, wokół niego stał wieniec braci, jak gałęzie cedrów na Libanie; otaczali go jak pnie palmowe - (Syr 50:12 BT_4)
Syr:50:12 ἐν δὲ τῷ δέχεσθαι μέλη ἐκ χειρῶν ἱερέων, καὶ αὐτὸς ἑστὼς παρ’ ἐσχάρᾳ βωμοῦ, κυκλόθεν αὐτοῦ στέφανος ἀδελφῶν ὡς βλάστημα κέδρων ἐν τῷ Λιβάνῳ καὶ ἐκύκλωσαν αὐτὸν ὡς στελέχη φοινίκων,
Syr:50:12 ἐν δέ ὁ ἡ τό δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-) μέλο·ς, -ους, τό ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός ἱερεύς, -έως, ὁ καί αὐτός αὐτή αὐτό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) παρά   βωμός, -οῦ, ὁ κυκλό·θεν αὐτός αὐτή αὐτό στέφανος[1], -ου, ὁ; Στέφανος[2], -ου, ὁ ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ ὡς   Κεδρών, ὁ ἐν ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] καί κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς   φοῖνιξ[1]/φοίνιξ[1], -ικος, ὁ; Φοίνιξ[4], -ικος, ὁ [LXX]; Φοινικών, -ῶνος, ὁ [LXX]; φοινικοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. φοινίκεος [LXX]
Syr:50:12 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród zaś By przyjmować Członek Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka; gorzej Duchowny I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By powodować stać fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ołtarz Dookoła On/ona/to/to samo Wieniec; wieniec wieńca (tylko) nie korona Brat; siostra Jak/jak Kidron [dolina z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban I też, nawet, mianowicie By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło On/ona/to/to samo Jak/jak Drzewo rodzaju Phoenix dactylifera; fenicki; Miasto Dłoni {Palmy} Drzew [Jerycho; zobacz Dt. 34:3, 2 Chr. 28:15]; purpurowy czerwony
Syr:50:12 e)n de\ tO=| de/CHesTai me/lE e)k CHeirO=n i(ere/On, kai\ au)to\s e(stO\s par’ e)sCHa/ra| bOmou=, kuklo/Ten au)tou= ste/fanos a)delfO=n O(s bla/stEma ke/drOn e)n tO=| *liba/nO| kai\ e)ku/klOsan au)to\n O(s stele/CHE foini/kOn,
Syr:50:12 en de tO deCHesTai melE ek CHeirOn hiereOn, kai autos hestOs par’ esCHara bOmu, kykloTen autu stefanos adelfOn hOs blastEma kedrOn en tO libanO kai ekyklOsan auton hOs steleCHE foinikOn,
Syr:50:12 P x RA_DSN V1_PMN N3E_APN P N3_GPF N3V_GPM C RD_NSM VXI_XAPNSM P N1A_DSF N2_GSM D RD_GSM N2_NSM N2_GPM C N3M_NSN N2_GPF P RA_DSM N2_DSM C VAI_AAI3P RD_ASM C N3E_NPN N3K_GPM
Syr:50:12 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the to receive member out of (+gen) ἐξ before vowels hand; worse priest and also, even, namely he/she/it/same to cause to stand frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together ć altar around he/she/it/same wreath; wreath wreath (only) not crown brother; sister as/like ć Kidron [valley of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the frankincense; incense white gum, also Lebanon and also, even, namely to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle he/she/it/same as/like ć date palm; Phoenician; City of Palm Trees [Jericho; see Dt. 34:3, 2 Chr. 28:15]; purple-red
Syr:50:12 in/among/by (+dat) Yet the (dat) to-be-being-RECEIVE-ed members (nom|acc|voc) out of (+gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) priests (gen) and he/it/same (nom) having CAUSE-ed-TO-STand (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat)   altar (gen) around him/it/same (gen) wreath (nom); wreath (nom) brothers (gen); sisters (gen) as/like   Kidron (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) frankincense (dat); incense (dat) and they-ENCIRCLE-ed him/it/same (acc) as/like   date palms (gen); Phoenicians (gen); City of Palm Trees (nom|voc); purple-red ([Adj] gen)
Syr:50:12 Syr_50:12_1 Syr_50:12_2 Syr_50:12_3 Syr_50:12_4 Syr_50:12_5 Syr_50:12_6 Syr_50:12_7 Syr_50:12_8 Syr_50:12_9 Syr_50:12_10 Syr_50:12_11 Syr_50:12_12 Syr_50:12_13 Syr_50:12_14 Syr_50:12_15 Syr_50:12_16 Syr_50:12_17 Syr_50:12_18 Syr_50:12_19 Syr_50:12_20 Syr_50:12_21 Syr_50:12_22 Syr_50:12_23 Syr_50:12_24 Syr_50:12_25 Syr_50:12_26 Syr_50:12_27 Syr_50:12_28 Syr_50:12_29 Syr_50:12_30
Syr:50:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:50:13 καὶ πάντες οἱ υἱοὶ Ααρων ἐν δόξῃ αὐτῶν καὶ προσφορὰ κυρίου ἐν χερσὶν αὐτῶν ἔναντι πάσης ἐκκλησίας Ισραηλ,
Syr:50:13 So were all the sons of Aaron in their glory, and the oblations of the Lord in their hands, before all the congregation of Israel. (Sirach 50:13 Brenton)
Syr:50:13 wszyscy synowie Aarona w swej chwale. Ofiara Pana była w ich rękach, wobec całego zgromadzenia Izraela - (Syr 50:13 BT_4)
Syr:50:13 καὶ πάντες οἱ υἱοὶ Ααρων ἐν δόξῃ αὐτῶν καὶ προσφορὰ κυρίου ἐν χερσὶν αὐτῶν ἔναντι πάσης ἐκκλησίας Ισραηλ,
Syr:50:13 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀαρών, ὁ ἐν δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·φορά, -ᾶς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἔν·αντι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐκ·κλησία, -ας, ἡ Ἰσραήλ, ὁ
Syr:50:13 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Aaron W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Oferowanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo Przedtem (+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół Izrael
Syr:50:13 kai\ pa/ntes oi( ui(oi\ *aarOn e)n do/XE| au)tO=n kai\ prosfora\ kuri/ou e)n CHersi\n au)tO=n e)/nanti pa/sEs e)kklEsi/as *israEl,
Syr:50:13 kai pantes hoi hyioi aarOn en doXE autOn kai prosfora kyriu en CHersin autOn enanti pasEs ekklEsias israEl,
Syr:50:13 C A3_NPM RA_NPM N2_NPM N_GSM P N1S_DSF RD_GPM C N1A_NSF N2_GSM P N3_DPF RD_GPM P A1S_GSF N1A_GSF N_GS
Syr:50:13 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the son Aaron in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to he/she/it/same and also, even, namely offering lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand he/she/it/same before (+gen) every all, each, every, the whole of assembly assembly, gathering, congregation, church Israel
Syr:50:13 and all (nom|voc) the (nom) sons (nom|voc) Aaron (indecl) in/among/by (+dat) glory/awesomeness (dat); you(sg)-will-be-GLORY-ed, he/she/it-should-GLORY, you(sg)-should-be-GLORY-ed them/same (gen) and offering (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) hands (dat) them/same (gen) before (+gen) every (gen) assembly (gen), assemblies (acc) Israel (indecl)
Syr:50:13 Syr_50:13_1 Syr_50:13_2 Syr_50:13_3 Syr_50:13_4 Syr_50:13_5 Syr_50:13_6 Syr_50:13_7 Syr_50:13_8 Syr_50:13_9 Syr_50:13_10 Syr_50:13_11 Syr_50:13_12 Syr_50:13_13 Syr_50:13_14 Syr_50:13_15 Syr_50:13_16 Syr_50:13_17 Syr_50:13_18
Syr:50:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:50:14 καὶ συντέλειαν λειτουργῶν ἐπὶ βωμῶν κοσμῆσαι προσφορὰν ὑψίστου παντοκράτορος,
Syr:50:14 And finishing the service at the altar, that he might adorn the offering of the most high Almighty, (Sirach 50:14 Brenton)
Syr:50:14 aż do zakończenia pełnił on służbę Bożą przy ołtarzach, aby uświetnić ofiarę Najwyższego, Wszechmogącego. (Syr 50:14 BT_4)
Syr:50:14 καὶ συντέλειαν λειτουργῶν ἐπὶ βωμῶν κοσμῆσαι προσφορὰν ὑψίστου παντοκράτορος,
Syr:50:14 καί συν·τέλεια, -ας, ἡ λειτουργός, -οῦ, ὁ; λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) ἐπί βωμός, -οῦ, ὁ κοσμέω (κοσμ(ε)-, κοσμη·σ-, κοσμη·σ-, -, κεκοσμη-, κοσμη·θ-) προσ·φορά, -ᾶς, ἡ ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ
Syr:50:14 I też, nawet, mianowicie Zakończenie Publiczny funkcjonariusza urzędnik państwowy, służący, towarzyszący przy ofiarach, akolita, ministrant; by pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ołtarz By umieszczać wkładać {kłaść w} właściwe zamówienie {rozkaz}, ozdabiać, zaszczycać (ozdoby) Oferowanie Najwyższy Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim
Syr:50:14 kai\ sunte/leian leitourgO=n e)pi\ bOmO=n kosmE=sai prosfora\n u(PSi/stou pantokra/toros,
Syr:50:14 kai synteleian leiturgOn epi bOmOn kosmEsai prosforan hyPSistu pantokratoros,
Syr:50:14 C N1A_ASF N2_GPM P N2_GPM VA_AAN N1A_ASF A1_GSM N3R_GSM
Syr:50:14 and also, even, namely completion public functionary public servant, servant, attendant at sacrifices, acolyte, altar boy; to officiate [see liturgy, liturgist] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing altar to set in order to put in proper order, adorn, grace (ornaments) offering highest Almighty ruler of all going before all
Syr:50:14 and completion (acc) functionaries (gen); while OFFICIATE-ing (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) altars (gen) to-SET IN ORDER, be-you(sg)-SET IN ORDER-ed!, he/she/it-happens-to-SET IN ORDER (opt) offering (acc) highest ([Adj] gen) Almighty ruler of all (gen)
Syr:50:14 Syr_50:14_1 Syr_50:14_2 Syr_50:14_3 Syr_50:14_4 Syr_50:14_5 Syr_50:14_6 Syr_50:14_7 Syr_50:14_8 Syr_50:14_9
Syr:50:14 x x x x x x x x x
Syr:50:15 ἐξέτεινεν ἐπὶ σπονδείου χεῖρα αὐτοῦ καὶ ἔσπεισεν ἐξ αἵματος σταφυλῆς, ἐξέχεεν εἰς θεμέλια θυσιαστηρίου ὀσμὴν εὐωδίας ὑψίστῳ παμβασιλεῖ.
Syr:50:15 He stretched out his hand to the cup, and poured of the blood of the grape, he poured out at the foot of the altar a sweetsmelling savour unto the most high King of all. (Sirach 50:15 Brenton)
Syr:50:15 Wyciągał rękę nad czarę, ofiarował trochę z krwi winnego grona, wylewał ją na podstawę ołtarza, na przyjemną woń Najwyższemu, Królowi nad wszystkim. (Syr 50:15 BT_4)
Syr:50:15 ἐξέτεινεν ἐπὶ σπονδείου χεῖρα αὐτοῦ καὶ ἔσπεισεν ἐξ αἵματος σταφυλῆς, ἐξέχεεν εἰς θεμέλια θυσιαστηρίου ὀσμὴν εὐωδίας ὑψίστῳ παμβασιλεῖ.
Syr:50:15 ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ἐπί   χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί σπένδω (σπενδ-, σπει·σ-, σπει·σ-, -, -, -) ἐκ αἷμα[τ], -ατος, τό σταφυλή, -ῆς, ἡ ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) εἰς[1] θεμέλιος, -ου, ὁ and -λιον, -ου, τό θυσιαστήριον, -ου, τό ὀσμή, -ῆς, ἡ εὐ·ωδία, -ας, ἡ ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι)  
Syr:50:15 By rozszerzać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wylewać ulewę jak libacja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Krew Winogrona grono By wylewać się Do (+przyspieszenie) Zakładanie zakładające, baza, podłoże; zakładanie Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Zapachu/bukiet Aromat Najwyższy
Syr:50:15 e)Xe/teinen e)pi\ spondei/ou CHei=ra au)tou= kai\ e)/speisen e)X ai(/matos stafulE=s, e)Xe/CHeen ei)s Teme/lia TusiastEri/ou o)smE\n eu)Odi/as u(PSi/stO| pambasilei=.
Syr:50:15 eXeteinen epi spondeiu CHeira autu kai espeisen eX haimatos stafylEs, eXeCHeen eis Temelia TysiastEriu osmEn euOdias hyPSistO pambasilei.
Syr:50:15 VAI_AAI3S P N2N_GSN N3_ASF RD_GSM C VAI_AAI3S P N3M_GSN N1_GSF VAI_AAI3S P N2N_APN N2N_GSN N1_ASF N1A_GSF A1_DSM N3V_DSM
Syr:50:15 to extend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć hand he/she/it/same and also, even, namely to pour pour out as a libation out of (+gen) ἐξ before vowels blood grape cluster to pour out into (+acc) foundation establishing, base, substructure; founding sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. odor/bouquet aroma highest ć
Syr:50:15 he/she/it-was-EXTEND-ing, he/she/it-EXTEND-ed upon/over (+acc,+gen,+dat)   hand (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-POUR-ed out of (+gen) blood (gen) grape cluster (gen) he/she/it-was-POUR-ing-OUT, he/she/it-POUR-ed-OUT into (+acc) foundations (nom|acc|voc) sanctuary (gen) odor/bouquet (acc) aroma (gen), aromas (acc) highest ([Adj] dat)  
Syr:50:15 Syr_50:15_1 Syr_50:15_2 Syr_50:15_3 Syr_50:15_4 Syr_50:15_5 Syr_50:15_6 Syr_50:15_7 Syr_50:15_8 Syr_50:15_9 Syr_50:15_10 Syr_50:15_11 Syr_50:15_12 Syr_50:15_13 Syr_50:15_14 Syr_50:15_15 Syr_50:15_16 Syr_50:15_17 Syr_50:15_18
Syr:50:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:50:16 τότε ἀνέκραγον οἱ υἱοὶ Ααρων, ἐν σάλπιγξιν ἐλαταῖς ἤχησαν, ἀκουστὴν ἐποίησαν φωνὴν μεγάλην εἰς μνημόσυνον ἔναντι ὑψίστου·
Syr:50:16 Then shouted the sons of Aaron, and sounded the silver trumpets, and made a great noise to be heard, for a remembrance before the most High. (Sirach 50:16 Brenton)
Syr:50:16 Wtedy odzywali się synowie Aarona i grali na kutych trąbach, grzmieli donośnym głosem na pamiątkę przed Najwyższym. (Syr 50:16 BT_4)
Syr:50:16 τότε ἀνέκραγον οἱ υἱοὶ Ααρων, ἐν σάλπιγξιν ἐλαταῖς ἤχησαν, ἀκουστὴν ἐποίησαν φωνὴν μεγάλην εἰς μνημόσυνον ἔναντι ὑψίστου·
Syr:50:16 τότε ἀνα·κράζω (-, -, ανα+κραξ- or 2nd ανα+κραγ-, -, ανα+κεκραγ-, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀαρών, ὁ ἐν σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ ἐλάτη, -ης, ἡ [LXX] ἠχέω (ηχ(ε)-, ηχη·σ-, ηχη·σ-, -, -, -)   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α εἰς[1] μνημό·συνον, -ου, τό ἔν·αντι ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι)
Syr:50:16 Wtedy Do ??? Syn Aaron W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Trąbka Srebrna jodła By rozbrzmiewać [zobacz echo] By czynić/rób Dźwięku/głos płacze Wielki Do (+przyspieszenie) Pamięć Przedtem (+informacja) Najwyższy
Syr:50:16 to/te a)ne/kragon oi( ui(oi\ *aarOn, e)n sa/lpigXin e)latai=s E)/CHEsan, a)koustE\n e)poi/Esan fOnE\n mega/lEn ei)s mnEmo/sunon e)/nanti u(PSi/stou·
Syr:50:16 tote anekragon hoi hyioi aarOn, en salpinXin elatais ECHEsan, akustEn epoiEsan fOnEn megalEn eis mnEmosynon enanti hyPSistu·
Syr:50:16 D VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P N3G_DPF N1_DPF VA_AAI3P A1_ASF VAI_AAI3P N1_ASF A1_ASF P N2N_ASN P A1_GSM
Syr:50:16 then to ??? the son Aaron in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among trumpet silver fir to resound [see echo] ć to do/make sound/voice cries great into (+acc) memory before (+gen) highest
Syr:50:16 then I-???-ed, they-???-ed the (nom) sons (nom|voc) Aaron (indecl) in/among/by (+dat) trumpets (dat) silver firs (dat) they-RESOUND-ed, upon RESOUND-ing (nom|acc|voc)   they-DO/MAKE-ed sound/voice (acc) great ([Adj] acc) into (+acc) memory (nom|acc|voc) before (+gen) highest ([Adj] gen)
Syr:50:16 Syr_50:16_1 Syr_50:16_2 Syr_50:16_3 Syr_50:16_4 Syr_50:16_5 Syr_50:16_6 Syr_50:16_7 Syr_50:16_8 Syr_50:16_9 Syr_50:16_10 Syr_50:16_11 Syr_50:16_12 Syr_50:16_13 Syr_50:16_14 Syr_50:16_15 Syr_50:16_16 Syr_50:16_17
Syr:50:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:50:17 τότε πᾶς ὁ λαὸς κοινῇ κατέσπευσαν καὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον ἐπὶ τὴν γῆν προσκυνῆσαι τῷ κυρίῳ αὐτῶν παντοκράτορι θεῷ ὑψίστῳ·
Syr:50:17 Then all the people together hasted, and fell down to the earth upon their faces to worship their Lord God Almighty, the most High. (Sirach 50:17 Brenton)
Syr:50:17 Cały lud wspólnie spieszył i padał na twarz na ziemię, aby oddać pokłon Panu swojemu, Wszechmogącemu, Najwyższemu Bogu. (Syr 50:17 BT_4)
Syr:50:17 τότε πᾶς λαὸς κοινῇ κατέσπευσαν καὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον ἐπὶ τὴν γῆν προσκυνῆσαι τῷ κυρίῳ αὐτῶν παντοκράτορι θεῷ ὑψίστῳ·
Syr:50:17 τότε πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ κοινός -ή -όν   καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ θεός, -οῦ, ὁ ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι)
Syr:50:17 Wtedy Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Wspólny/wulgarny I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Bóg  Najwyższy
Syr:50:17 to/te pa=s o( lao\s koinE=| kate/speusan kai\ e)/pesan e)pi\ pro/sOpon e)pi\ tE\n gE=n proskunE=sai tO=| kuri/O| au)tO=n pantokra/tori TeO=| u(PSi/stO|·
Syr:50:17 tote pas ho laos koinE katespeusan kai epesan epi prosOpon epi tEn gEn proskynEsai tO kyriO autOn pantokratori TeO hyPSistO·
Syr:50:17 D A3_NSM RA_NSM N2_NSM A1_DSF VAI_AAI3P C VAI_AAI3P P N2N_ASN P RA_ASF N1_ASF VA_AAN RA_DSM N2_DSM RD_GPM N3R_DSM N2_DSM A1_DSM
Syr:50:17 then every all, each, every, the whole of the people common/vulgar ć and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same Almighty ruler of all going before all god [see theology] highest
Syr:50:17 then every (nom|voc) the (nom) people (nom) common/vulgar ([Adj] dat)   and they-FALL-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) to-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE, be-you(sg)-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE!, he/she/it-happens-to-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE (opt) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) them/same (gen) Almighty ruler of all (dat) god (dat) highest ([Adj] dat)
Syr:50:17 Syr_50:17_1 Syr_50:17_2 Syr_50:17_3 Syr_50:17_4 Syr_50:17_5 Syr_50:17_6 Syr_50:17_7 Syr_50:17_8 Syr_50:17_9 Syr_50:17_10 Syr_50:17_11 Syr_50:17_12 Syr_50:17_13 Syr_50:17_14 Syr_50:17_15 Syr_50:17_16 Syr_50:17_17 Syr_50:17_18 Syr_50:17_19 Syr_50:17_20
Syr:50:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:50:18 καὶ ᾔνεσαν οἱ ψαλτῳδοὶ ἐν φωναῖς αὐτῶν, ἐν πλείστῳ ἤχῳ ἐγλυκάνθη μέλος·
Syr:50:18 The singers also sang praises with their voices, with great variety of sounds was there made sweet melody. (Sirach 50:18 Brenton)
Syr:50:18 Śpiewacy wychwalali Go swoimi głosami i potężnym echem płynęła miła melodia. (Syr 50:18 BT_4)
Syr:50:18 καὶ ᾔνεσαν οἱ ψαλτῳδοὶ ἐν φωναῖς αὐτῶν, ἐν πλείστῳ ἤχῳ ἐγλυκάνθη μέλος·
Syr:50:18 καί αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   ἐν φωνή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πλεῖστος -η -ον (Superl. of πολύς) ἦχος, -ου, ὁ and -ους, τό   μέλο·ς, -ους, τό
Syr:50:18 I też, nawet, mianowicie By chwalić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dźwięku/głos płacze On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Najwięcej Dźwięku szczelina, ton, pierścień Członek
Syr:50:18 kai\ E)/|nesan oi( PSaltO|doi\ e)n fOnai=s au)tO=n, e)n plei/stO| E)/CHO| e)gluka/nTE me/los·
Syr:50:18 kai Enesan hoi PSaltOdoi en fOnais autOn, en pleistO ECHO eglykanTE melos·
Syr:50:18 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM P N1_DPF RD_GPM P A1_DSMS N2_DSM VCI_API3S N3E_NSN
Syr:50:18 and also, even, namely to praise the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sound/voice cries he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among most sound chink, tune, ring ć member
Syr:50:18 and they-PRAISE-ed the (nom)   in/among/by (+dat) sounds/voices (dat) them/same (gen) in/among/by (+dat) most (dat) sound (dat)   member (nom|acc|voc)
Syr:50:18 Syr_50:18_1 Syr_50:18_2 Syr_50:18_3 Syr_50:18_4 Syr_50:18_5 Syr_50:18_6 Syr_50:18_7 Syr_50:18_8 Syr_50:18_9 Syr_50:18_10 Syr_50:18_11 Syr_50:18_12
Syr:50:18 x x x x x x x x x x x x
Syr:50:19 καὶ ἐδεήθη ὁ λαὸς κυρίου ὑψίστου ἐν προσευχῇ κατέναντι ἐλεήμονος, ἕως συντελεσθῇ κόσμος κυρίου καὶ τὴν λειτουργίαν αὐτοῦ ἐτελείωσαν.
Syr:50:19 And the people besought the Lord, the most High, by prayer before him that is merciful, till the solemnity of the Lord was ended, and they had finished his service. (Sirach 50:19 Brenton)
Syr:50:19 Lud prosił Pana Najwyższego w modlitwie przed Miłosiernym, aż się skończyły wspaniałe obrzędy Pana i doprowadzono do końca Jego świętą służbę. (Syr 50:19 BT_4)
Syr:50:19 καὶ ἐδεήθη λαὸς κυρίου ὑψίστου ἐν προσευχῇ κατέναντι ἐλεήμονος, ἕως συντελεσθῇ κόσμος κυρίου καὶ τὴν λειτουργίαν αὐτοῦ ἐτελείωσαν.
Syr:50:19 καί δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) ἐν προσ·ευχή, -ῆς, ἡ; προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) κατ·έν·αντι ἐλεήμων -ον, gen. sg. -ονος ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) κόσμος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό λειτουργία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό τελειόω (τελει(ο)-, τελειω·σ-, τελειω·σ-, τετελειω·κ-, τετελειω-, τελειω·θ-)
Syr:50:19 I też, nawet, mianowicie By potrzebować/wymagać Ludzie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Najwyższy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Modlitwa; by modlić się się Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Miłosierny Aż; świtaj By uzupełniać Świat (wieczny świat) materialne królestwo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Pracy/biuro {urząd} [zobacz liturgię] On/ona/to/to samo By osiągać zakończenie
Syr:50:19 kai\ e)deE/TE o( lao\s kuri/ou u(PSi/stou e)n proseuCHE=| kate/nanti e)leE/monos, e(/Os suntelesTE=| ko/smos kuri/ou kai\ tE\n leitourgi/an au)tou= e)telei/Osan.
Syr:50:19 kai edeETE ho laos kyriu hyPSistu en proseuCHE katenanti eleEmonos, heOs syntelesTE kosmos kyriu kai tEn leiturgian autu eteleiOsan.
Syr:50:19 C VCI_API3S RA_NSM N2_NSM N2_GSM A1_GSM P N1_DSF P A3N_GSM C VS_APS3S N2_NSM N2_GSM C RA_ASF N1A_ASF RD_GSM VAI_AAI3P
Syr:50:19 and also, even, namely to need/require the people lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. highest in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among prayer; to pray opposite/in the presence of (+gen) merciful until; dawn to complete world (secular world) material realm lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the job/office [see liturgy] he/she/it/same to reach completion
Syr:50:19 and he/she/it-was-NEED/REQUIRE-ed the (nom) people (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) highest ([Adj] gen) in/among/by (+dat) prayer (dat); you(sg)-are-being-PRAY-ed, you(sg)-should-be-being-PRAY-ed opposite/in the presence of (+gen) merciful ([Adj] gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) he/she/it-should-be-COMPLETE-ed world (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and the (acc) job/office (acc) him/it/same (gen) they-REACH-ed-COMPLETION
Syr:50:19 Syr_50:19_1 Syr_50:19_2 Syr_50:19_3 Syr_50:19_4 Syr_50:19_5 Syr_50:19_6 Syr_50:19_7 Syr_50:19_8 Syr_50:19_9 Syr_50:19_10 Syr_50:19_11 Syr_50:19_12 Syr_50:19_13 Syr_50:19_14 Syr_50:19_15 Syr_50:19_16 Syr_50:19_17 Syr_50:19_18 Syr_50:19_19
Syr:50:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:50:20 τότε καταβὰς ἐπῆρεν χεῖρας αὐτοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἐκκλησίαν υἱῶν Ισραηλ δοῦναι εὐλογίαν κυρίου ἐκ χειλέων αὐτοῦ καὶ ἐν ὀνόματι αὐτοῦ καυχήσασθαι·
Syr:50:20 Then he went down, and lifted up his hands over the whole congregation of the children of Israel, to give the blessing of the Lord with his lips, and to rejoice in his name. (Sirach 50:20 Brenton)
Syr:50:20 Wtedy on schodząc, wyciągał swe ręce nad całym zgromadzeniem synów Izraela, aby dać swymi wargami błogosławieństwo Pana, i by się radować Jego imieniem. (Syr 50:20 BT_4)
Syr:50:20 τότε καταβὰς ἐπῆρεν χεῖρας αὐτοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἐκκλησίαν υἱῶν Ισραηλ δοῦναι εὐλογίαν κυρίου ἐκ χειλέων αὐτοῦ καὶ ἐν ὀνόματι αὐτοῦ καυχήσασθαι·
Syr:50:20 τότε κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ἐκ·κλησία, -ας, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εὐ·λογία, -ας, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καυχάομαι (καυχ(α)-, καυχη·σ-, καυχη·σ-, -, κεκαυχη-, -)
Syr:50:20 Wtedy By schodzić By podnosić Ręka On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół Syn Izrael By dawać ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Warga On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo By napawać się
Syr:50:20 to/te kataba\s e)pE=ren CHei=ras au)tou= e)pi\ pa=san e)kklEsi/an ui(O=n *israEl dou=nai eu)logi/an kuri/ou e)k CHeile/On au)tou= kai\ e)n o)no/mati au)tou= kauCHE/sasTai·
Syr:50:20 tote katabas epEren CHeiras autu epi pasan ekklEsian hyiOn israEl dunai eulogian kyriu ek CHeileOn autu kai en onomati autu kauCHEsasTai·
Syr:50:20 D VZ_AAPNSM VAI_AAI3S N3_APF RD_GSM P A1S_ASF N1A_ASF N2_GPM N_GS VO_AAN N1A_ASF N2_GSM P N3E_GPN RD_GSM C P N3M_DSN RD_GSM VA_AMN
Syr:50:20 then to go down to raise hand he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle assembly assembly, gathering, congregation, church son Israel to give ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. out of (+gen) ἐξ before vowels lip he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among name with regard to he/she/it/same to gloat
Syr:50:20 then upon GO DOWN-ing (nom|voc) he/she/it-RAISE-ed hands (acc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) assembly (acc) sons (gen) Israel (indecl) to-GIVE ??? (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) out of (+gen) lips (gen) him/it/same (gen) and in/among/by (+dat) name (dat) him/it/same (gen) to-be-GLOAT-ed
Syr:50:20 Syr_50:20_1 Syr_50:20_2 Syr_50:20_3 Syr_50:20_4 Syr_50:20_5 Syr_50:20_6 Syr_50:20_7 Syr_50:20_8 Syr_50:20_9 Syr_50:20_10 Syr_50:20_11 Syr_50:20_12 Syr_50:20_13 Syr_50:20_14 Syr_50:20_15 Syr_50:20_16 Syr_50:20_17 Syr_50:20_18 Syr_50:20_19 Syr_50:20_20 Syr_50:20_21
Syr:50:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:50:21 καὶ ἐδευτέρωσαν ἐν προσκυνήσει ἐπιδέξασθαι τὴν εὐλογίαν παρὰ ὑψίστου.
Syr:50:21 And they bowed themselves down to worship the second time, that they might receive a blessing from the most High. (Sirach 50:21 Brenton)
Syr:50:21 Po raz drugi lud padał na twarz, by przyjąć błogosławieństwo od Najwyższego. (Syr 50:21 BT_4)
Syr:50:21 καὶ ἐδευτέρωσαν ἐν προσκυνήσει ἐπιδέξασθαι τὴν εὐλογίαν παρὰ ὑψίστου.
Syr:50:21 καί   ἐν προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ἐπι·δέχομαι (επι+δεχ-, επι+δεξ-, επι+δεξ-, -, επι+δεδεχ-, -) ὁ ἡ τό εὐ·λογία, -ας, ἡ παρά ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι)
Syr:50:21 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie By przyjmować ??? fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Najwyższy
Syr:50:21 kai\ e)deute/rOsan e)n proskunE/sei e)pide/XasTai tE\n eu)logi/an para\ u(PSi/stou.
Syr:50:21 kai edeuterOsan en proskynEsei epideXasTai tEn eulogian para hyPSistu.
Syr:50:21 C VAI_AAI3P P N3I_DSF VA_AMN RA_ASF N1A_ASF P A1_GSM
Syr:50:21 and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself to receive the ??? frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together highest
Syr:50:21 and   in/among/by (+dat) he/she/it-will-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE, you(sg)-will-be-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE (classical) to-be-RECEIVE-ed the (acc) ??? (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) highest ([Adj] gen)
Syr:50:21 Syr_50:21_1 Syr_50:21_2 Syr_50:21_3 Syr_50:21_4 Syr_50:21_5 Syr_50:21_6 Syr_50:21_7 Syr_50:21_8 Syr_50:21_9
Syr:50:21 x x x x x x x x x
Syr:50:22 καὶ νῦν εὐλογήσατε τὸν θεὸν πάντων τὸν μεγάλα ποιοῦντα πάντῃ, τὸν ὑψοῦντα ἡμέρας ἡμῶν ἐκ μήτρας καὶ ποιοῦντα μεθ’ ἡμῶν κατὰ τὸ ἔλεος αὐτοῦ.
Syr:50:22 Now therefore bless ye the God of all, which only doeth wondrous things every where, which exalteth our days from the womb, and dealeth with us according to his mercy. (Sirach 50:22 Brenton)
Syr:50:22 A teraz błogosławcie Boga całego stworzenia, który wszędzie czyni wielkie rzeczy, który od łona matczynego wywyższa dni nasze, który z nami postępuje według swego miłosierdzia. (Syr 50:22 BT_4)
Syr:50:22 Καὶ νῦν εὐλογήσατε τὸν θεὸν πάντων τὸν μεγάλα ποιοῦντα πάντῃ, τὸν ὑψοῦντα ἡμέρας ἡμῶν ἐκ μήτρας καὶ ποιοῦντα μεθ’ ἡμῶν κατὰ τὸ ἔλεος αὐτοῦ.
Syr:50:22 καί νῦν εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πάντῃ ὁ ἡ τό ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ἡμέρα, -ας -ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ μήτρα, -ας, ἡ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατά ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:50:22 I też, nawet, mianowicie Teraz By błogosławić Bóg  Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wielki By czynić/rób Wszędzie/w każdej drodze {sposobie} By podnosić/ustalony wysoko Dzień Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Macica I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Litość On/ona/to/to samo
Syr:50:22 *kai\ nu=n eu)logE/sate to\n Teo\n pa/ntOn to\n mega/la poiou=nta pa/ntE|, to\n u(PSou=nta E(me/ras E(mO=n e)k mE/tras kai\ poiou=nta meT’ E(mO=n kata\ to\ e)/leos au)tou=.
Syr:50:22 kai nyn eulogEsate ton Teon pantOn ton megala poiunta pantE, ton hyPSunta hEmeras hEmOn ek mEtras kai poiunta meT’ hEmOn kata to eleos autu.
Syr:50:22 C D VA_AAD2P RA_ASM N2_ASM A3_GPM RA_ASM A1_APN V2_PAPASM D RA_ASM V4_PAPASM N1A_APF RP_GP P N1A_GSF C V2_PAPASM P RP_GP P RA_ASN N3E_ASN RD_GSM
Syr:50:22 and also, even, namely now to bless the god [see theology] every all, each, every, the whole of the great to do/make everywhere/in every way the to elevate/set high day I out of (+gen) ἐξ before vowels womb and also, even, namely to do/make after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the mercy he/she/it/same
Syr:50:22 and now you(pl)-BLESS-ed, do-BLESS-you(pl)! the (acc) god (acc) all (gen) the (acc) great ([Adj] nom|acc|voc) while DO/MAKE-ing (acc, nom|acc|voc) everywhere/in every way the (acc) while ELEVATE/SET-ing-HIGH (acc, nom|acc|voc) day (gen), days (acc) us (gen) out of (+gen) womb (gen), wombs (acc) and while DO/MAKE-ing (acc, nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) us (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Syr:50:22 Syr_50:22_1 Syr_50:22_2 Syr_50:22_3 Syr_50:22_4 Syr_50:22_5 Syr_50:22_6 Syr_50:22_7 Syr_50:22_8 Syr_50:22_9 Syr_50:22_10 Syr_50:22_11 Syr_50:22_12 Syr_50:22_13 Syr_50:22_14 Syr_50:22_15 Syr_50:22_16 Syr_50:22_17 Syr_50:22_18 Syr_50:22_19 Syr_50:22_20 Syr_50:22_21 Syr_50:22_22 Syr_50:22_23 Syr_50:22_24
Syr:50:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:50:23 δῴη ἡμῖν εὐφροσύνην καρδίας καὶ γενέσθαι εἰρήνην ἐν ἡμέραις ἡμῶν ἐν Ισραηλ κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ αἰῶνος·
Syr:50:23 He grant us joyfulness of heart, and that peace may be in our days in Israel for ever: (Sirach 50:23 Brenton)
Syr:50:23 Niech nam da radość serca, niech nastanie za dni naszych pokój w Izraelu - po wieczne czasy, (Syr 50:23 BT_4)
Syr:50:23 δῴη ἡμῖν εὐφροσύνην καρδίας καὶ γενέσθαι εἰρήνην ἐν ἡμέραις ἡμῶν ἐν Ισραηλ κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ αἰῶνος·
Syr:50:23 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ καρδία, -ας, ἡ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰρήνη, -ης, ἡ ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν Ἰσραήλ, ὁ κατά ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Syr:50:23 By dawać Ja Wesołość Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Pokój W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dzień Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Syr:50:23 dO/|E E(mi=n eu)frosu/nEn kardi/as kai\ gene/sTai ei)rE/nEn e)n E(me/rais E(mO=n e)n *israEl kata\ ta\s E(me/ras tou= ai)O=nos·
Syr:50:23 dOE hEmin eufrosynEn kardias kai genesTai eirEnEn en hEmerais hEmOn en israEl kata tas hEmeras tu aiOnos·
Syr:50:23 VO_AAO3S RP_DP N1_ASF N1A_GSF C VB_AMN N1_ASF P N1A_DPF RP_GP P N_DS P RA_APF N1A_APF RA_GSM N3W_GSM
Syr:50:23 to give I cheerfulness heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) and also, even, namely to become become, happen peace in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the day the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Syr:50:23 he/she/it-happens-to-GIVE (opt) us (dat) cheerfulness (acc) heart (gen), hearts (acc) and to-be-BECOME-ed peace (acc) in/among/by (+dat) days (dat) us (gen) in/among/by (+dat) Israel (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) day (gen), days (acc) the (gen) eon (gen)
Syr:50:23 Syr_50:23_1 Syr_50:23_2 Syr_50:23_3 Syr_50:23_4 Syr_50:23_5 Syr_50:23_6 Syr_50:23_7 Syr_50:23_8 Syr_50:23_9 Syr_50:23_10 Syr_50:23_11 Syr_50:23_12 Syr_50:23_13 Syr_50:23_14 Syr_50:23_15 Syr_50:23_16 Syr_50:23_17
Syr:50:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:50:24 ἐμπιστεύσαι μεθ’ ἡμῶν τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἡμῶν λυτρωσάσθω ἡμᾶς.
Syr:50:24 That he would confirm his mercy with us, and deliver us at his time! (Sirach 50:24 Brenton)
Syr:50:24 aby miłosierdzie Jego trwało wiernie z nami i by nas wybawił za dni naszych. (Syr 50:24 BT_4)
Syr:50:24 ἐμπιστεύσαι μεθ’ ἡμῶν τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἡμῶν λυτρωσάσθω ἡμᾶς.
Syr:50:24   μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Syr:50:24 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja Litość On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Ja By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Ja
Syr:50:24 e)mpisteu/sai meT’ E(mO=n to\ e)/leos au)tou= kai\ e)n tai=s E(me/rais E(mO=n lutrOsa/sTO E(ma=s.
Syr:50:24 empisteusai meT’ hEmOn to eleos autu kai en tais hEmerais hEmOn lytrOsasTO hEmas.
Syr:50:24 VA_AAO3S P RP_GP RA_ASN N3E_ASN RD_GSM C P RA_DPF N1A_DPF RP_GP VA_AMD3S RP_AP
Syr:50:24 ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I the mercy he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day I to redeem to be released, upon payment of ransom I
Syr:50:24   after (+acc), with (+gen) us (gen) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) us (gen) let-him/her/it-be-REDEEM-ed! us (acc)
Syr:50:24 Syr_50:24_1 Syr_50:24_2 Syr_50:24_3 Syr_50:24_4 Syr_50:24_5 Syr_50:24_6 Syr_50:24_7 Syr_50:24_8 Syr_50:24_9 Syr_50:24_10 Syr_50:24_11 Syr_50:24_12 Syr_50:24_13
Syr:50:24 x x x x x x x x x x x x x
Syr:50:25 Ἐν δυσὶν ἔθνεσιν προσώχθισεν ἡ ψυχή μου, καὶ τὸ τρίτον οὐκ ἔστιν ἔθνος·
Syr:50:25 There be two manner of nations which my heart abhorreth, and the third is no nation: (Sirach 50:25 Brenton)
Syr:50:25 Dusza moja nie znosi dwóch narodów, a trzeci nie jest narodem: (Syr 50:25 BT_4)
Syr:50:25 Ἐν δυσὶν ἔθνεσιν προσώχθισεν ψυχή μου, καὶ τὸ τρίτον οὐκ ἔστιν ἔθνος·
Syr:50:25 ἐν δύσις, -εως, ἡ; δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο; δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη προσ·οχθίζω (-, προσ+οχθι(ε)·[σ]-, προσ+οχθι·σ-, προσ+ωχθι·κ-, -, προσ+οχθισ·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Syr:50:25 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Na zachód; dwa; by umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX. Naród [zobacz etniczny] By być zirytowany Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja I też, nawet, mianowicie Trzeci ??? Przed przydechem mocnym By być Naród [zobacz etniczny]
Syr:50:25 *)en dusi\n e)/Tnesin prosO/CHTisen E( PSuCHE/ mou, kai\ to\ tri/ton ou)k e)/stin e)/Tnos·
Syr:50:25 en dysin eTnesin prosOCHTisen hE PSyCHE mu, kai to triton uk estin eTnos·
Syr:50:25 P M_DPN N3E_DPN VAI_AAI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS C RA_NSN A1_NSN D V9_PAI3S N3E_NSN
Syr:50:25 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among west; two; to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. nation [see ethnic] to be vexed the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I and also, even, namely the third οὐχ before rough breathing to be nation [see ethnic]
Syr:50:25 in/among/by (+dat) west (acc); two (dat); upon SET-ing (dat) nations (dat) he/she/it-BE-ed-VEXED the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) and the (nom|acc) third (acc, nom|acc|voc) not he/she/it-is nation (nom|acc|voc)
Syr:50:25 Syr_50:25_1 Syr_50:25_2 Syr_50:25_3 Syr_50:25_4 Syr_50:25_5 Syr_50:25_6 Syr_50:25_7 Syr_50:25_8 Syr_50:25_9 Syr_50:25_10 Syr_50:25_11 Syr_50:25_12 Syr_50:25_13
Syr:50:25 x x x x x x x x x x x x x
Syr:50:26 οἱ καθήμενοι ἐν ὄρει Σαμαρείας καὶ Φυλιστιιμ καὶ ὁ λαὸς ὁ μωρὸς ὁ κατοικῶν ἐν Σικιμοις.
Syr:50:26 They that sit upon the mountain of Samaria, and they that dwell among the Philistines, and that foolish people that dwell in Sichem. (Sirach 50:26 Brenton)
Syr:50:26 mieszkający na górze Samarii, Filistyni, i głupi naród, przebywający w Sychem. (Syr 50:26 BT_4)
Syr:50:26 οἱ καθήμενοι ἐν ὄρει Σαμαρείας καὶ Φυλιστιιμ καὶ λαὸς μωρὸς κατοικῶν ἐν Σικιμοις.
Syr:50:26 ὁ ἡ τό κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐν ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Σαμάρεια, -ας, ἡ καί   καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό μωρός -ά -όν (cf. ἄφρων) ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν  
Syr:50:26 By siedzieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Samaria [okolica z] I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Ludzie Debilny By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Syr:50:26 oi( kaTE/menoi e)n o)/rei *samarei/as kai\ *fulistiim kai\ o( lao\s o( mOro\s o( katoikO=n e)n *sikimois.
Syr:50:26 hoi kaTEmenoi en orei samareias kai fylistiim kai ho laos ho mOros ho katoikOn en sikimois.
Syr:50:26 RA_NPM V5_PMPNPM P N3E_DSN N1A_GSF C N_NPM C RA_NSM N2_NSM RA_NSM A1A_NSM RA_NSM N2_GPM P N_DS
Syr:50:26 the to sit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mount Samaria [region of] and also, even, namely ć and also, even, namely the people the moronic the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Syr:50:26 the (nom) while being-SIT-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) mount (dat) Samaria (gen) and   and the (nom) people (nom) the (nom) moronic ([Adj] nom) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom) in/among/by (+dat)  
Syr:50:26 Syr_50:26_1 Syr_50:26_2 Syr_50:26_3 Syr_50:26_4 Syr_50:26_5 Syr_50:26_6 Syr_50:26_7 Syr_50:26_8 Syr_50:26_9 Syr_50:26_10 Syr_50:26_11 Syr_50:26_12 Syr_50:26_13 Syr_50:26_14 Syr_50:26_15 Syr_50:26_16
Syr:50:26 x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:50:27 Παιδείαν συνέσεως καὶ ἐπιστήμης ἐχάραξεν ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ Ἰησοῦς υἱὸς Σιραχ Ελεαζαρ ὁ Ιεροσολυμίτης, ὃς ἀνώμβρησεν σοφίαν ἀπὸ καρδίας αὐτοῦ.
Syr:50:27 Jesus the son of Sirach of Jerusalem hath written in this book the instruction of understanding and knowledge, who out of his heart poured forth wisdom. (Sirach 50:27 Brenton)
Syr:50:27 Naukę mądrości i rozumu spisałem w tej księdze, ja Jezus, syn Syracha, syna Eleazara, jerozolimczyk, który mądrość serca mego wylałem jak obfity deszcz. (Syr 50:27 BT_4)
Syr:50:27 Παιδείαν συνέσεως καὶ ἐπιστήμης ἐχάραξεν ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ Ἰησοῦς υἱὸς Σιραχ Ελεαζαρ Ιεροσολυμίτης, ὃς ἀνώμβρησεν σοφίαν ἀπὸ καρδίας αὐτοῦ.
Syr:50:27 παιδεία, -ας, ἡ σύν·εσις, -εως, ἡ καί     ἐν ὁ ἡ τό βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) οὗτος αὕτη τοῦτο Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   Ἐλεάζαρ, ὁ ὁ ἡ τό Ἱεροσολυμίτης, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ   σοφία, -ας, ἡ ἀπό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:50:27 Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. Wglądu/orientacja I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Książka To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Jezus [Jozue albo Jezus] Syn Eleazar Jerusalemite [mieszkaniec Jerozolimy] Kto/, który/, który Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo
Syr:50:27 *paidei/an sune/seOs kai\ e)pistE/mEs e)CHa/raXen e)n tO=| bibli/O| tou/tO| *)iEsou=s ui(o\s *siraCH *eleaDZar o( *ierosolumi/tEs, o(\s a)nO/mbrEsen sofi/an a)po\ kardi/as au)tou=.
Syr:50:27 paideian syneseOs kai epistEmEs eCHaraXen en tO bibliO tutO iEsus hyios siraCH eleaDZar ho ierosolymitEs, hos anOmbrEsen sofian apo kardias autu.
Syr:50:27 N1A_ASF N3I_GSF C N1_GSF VAI_AAI3S P RA_DSN N2N_DSN RD_DSN N_NSM N2_NSM N_GSM N_GSM RA_NSM N1M_NSM RR_NSM VAI_AAI3S N1A_ASF P N1A_GSF RD_GSM
Syr:50:27 chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. insight/discernment and also, even, namely ć ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the book this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] Jesus [Joshua or Jesus] son ć Eleazar the Jerusalemite [inhabitant of Jerusalem] who/whom/which ć sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same
Syr:50:27 chastisement (acc) insight/discernment (gen) and     in/among/by (+dat) the (dat) book (dat) this (dat) Jesus (nom) son (nom)   Eleazar (indecl) the (nom) Jerusalemite (nom) who/whom/which (nom)   sapience (acc) away from (+gen) heart (gen), hearts (acc) him/it/same (gen)
Syr:50:27 Syr_50:27_1 Syr_50:27_2 Syr_50:27_3 Syr_50:27_4 Syr_50:27_5 Syr_50:27_6 Syr_50:27_7 Syr_50:27_8 Syr_50:27_9 Syr_50:27_10 Syr_50:27_11 Syr_50:27_12 Syr_50:27_13 Syr_50:27_14 Syr_50:27_15 Syr_50:27_16 Syr_50:27_17 Syr_50:27_18 Syr_50:27_19 Syr_50:27_20 Syr_50:27_21
Syr:50:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:50:28 μακάριος ὃς ἐν τούτοις ἀναστραφήσεται, καὶ θεὶς αὐτὰ ἐπὶ καρδίαν αὐτοῦ σοφισθήσεται·
Syr:50:28 Blessed is he that shall be exercised in these things; and he that layeth them up in his heart shall become wise. (Sirach 50:28 Brenton)
Syr:50:28 Szczęśliwy, kto będzie zajmował się tymi rzeczami, a kto włoży je do serca swego, stanie się mądrym, (Syr 50:28 BT_4)
Syr:50:28 μακάριος ὃς ἐν τούτοις ἀναστραφήσεται, καὶ θεὶς αὐτὰ ἐπὶ καρδίαν αὐτοῦ σοφισθήσεται·
Syr:50:28 μακάριος -ία -ον ὅς ἥ ὅ ἐν οὗτος αὕτη τοῦτο ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό σοφίζω (σοφιζ-, -, σοφι·σ-, -, σεσοφισ-, σοφισ·θ-)
Syr:50:28 Szczęśliwy Kto/, który/, który W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo By nauczać rób mądry
Syr:50:28 maka/rios o(\s e)n tou/tois a)nastrafE/setai, kai\ Tei\s au)ta\ e)pi\ kardi/an au)tou= sofisTE/setai·
Syr:50:28 makarios hos en tutois anastrafEsetai, kai Teis auta epi kardian autu sofisTEsetai·
Syr:50:28 A1A_NSM RR_NSM P RD_DPN VD_FPI3S C VE_AAPNSM RD_APN P N1A_ASF RD_GSM VS_FPI3S
Syr:50:28 fortunate who/whom/which in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same to instruct make wise
Syr:50:28 fortunate ([Adj] nom) who/whom/which (nom) in/among/by (+dat) these (dat) he/she/it-will-be-UPSET-ed and upon PLACE-ing (nom|voc) they/them/same (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) heart (acc) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-INSTRUCT-ed--MAKE-WISE
Syr:50:28 Syr_50:28_1 Syr_50:28_2 Syr_50:28_3 Syr_50:28_4 Syr_50:28_5 Syr_50:28_6 Syr_50:28_7 Syr_50:28_8 Syr_50:28_9 Syr_50:28_10 Syr_50:28_11 Syr_50:28_12
Syr:50:28 x x x x x x x x x x x x
Syr:50:29 ἐὰν γὰρ αὐτὰ ποιήσῃ, πρὸς πάντα ἰσχύσει· ὅτι φῶς κυρίου τὸ ἴχνος αὐτοῦ.
Syr:50:29 For if he do them, he shall be strong to all things: for the light of the Lord leadeth him, who giveth wisdom to the godly. Blessed be the name of the Lord for ever. Amen, Amen. (Sirach 50:29 Brenton)
Syr:50:29 a jeśli tak postąpi, we wszystkim sobie poradzi, ponieważ światło Pana będzie jego drogowskazem. (Syr 50:29 BT_4)
Syr:50:29 ἐὰν γὰρ αὐτὰ ποιήσῃ, πρὸς πάντα ἰσχύσει· ὅτι φῶς κυρίου τὸ ἴχνος αὐτοῦ.
Syr:50:29 ἐάν (εἰ ἄν) γάρ αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πρός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἰσχύσις, -εως, ἡ [LXX]; ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) ὅτι φῶ[τ]ς, -ωτός, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἴχνο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:50:29 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Dla odtąd, jak On/ona/to/to samo By czynić/rób Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Potępienie; by mieć siła Ponieważ/tamto Lekki {Jasny} Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ślad On/ona/to/to samo
Syr:50:29 e)a\n ga\r au)ta\ poiE/sE|, pro\s pa/nta i)sCHu/sei· o(/ti fO=s kuri/ou to\ i)/CHnos au)tou=.
Syr:50:29 ean gar auta poiEsE, pros panta isCHysei· hoti fOs kyriu to iCHnos autu.
Syr:50:29 C x RD_APN VA_AAS3S P A3_APN VF_FAI3S C N3T_ASN N2_GSM RA_NSN N3E_NSN RD_GSM
Syr:50:29 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] for since, as he/she/it/same to do/make toward (+acc,+gen,+dat) every all, each, every, the whole of condemnation; to have strength because/that light lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the footstep he/she/it/same
Syr:50:29 if-ever for they/them/same (nom|acc) you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed, he/she/it-should-DO/MAKE, you(sg)-should-be-DO/MAKE-ed toward (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) condemnation (dat); he/she/it-will-HAVE-STRENGTH, you(sg)-will-be-HAVE-ed-STRENGTH (classical) because/that light (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (nom|acc) footstep (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Syr:50:29 Syr_50:29_1 Syr_50:29_2 Syr_50:29_3 Syr_50:29_4 Syr_50:29_5 Syr_50:29_6 Syr_50:29_7 Syr_50:29_8 Syr_50:29_9 Syr_50:29_10 Syr_50:29_11 Syr_50:29_12 Syr_50:29_13
Syr:50:29 x x x x x x x x x x x x x