Syr:49:1 Μνημόσυνον Ιωσιου εἰς σύνθεσιν θυμιάματος ἐσκευασμένον ἔργῳ μυρεψοῦ· ἐν παντὶ στόματι ὡς μέλι γλυκανθήσεται καὶ ὡς μουσικὰ ἐν συμποσίῳ οἴνου.
Syr:49:1 The remembrance of Josias is like the composition of the perfume that is made by the art of the apothecary: it is sweet as honey in all mouths, and as musick at a banquet of wine. (Sirach 49:1 Brenton)
Syr:49:1 Pamięć o Jozjaszu - to zmieszane kadzidło, przygotowane pracą tego, kto robi wonności; w ustach każdego jest słodka jak miód i jak muzyka na uczcie przy winie. (Syr 49:1 BT_4)
Syr:49:1 Μνημόσυνον Ιωσιου εἰς σύνθεσιν θυμιάματος ἐσκευασμένον ἔργῳ μυρεψοῦ· ἐν παντὶ στόματι ὡς μέλι γλυκανθήσεται καὶ ὡς μουσικὰ ἐν συμποσίῳ οἴνου.
Syr:49:1 μνημό·συνον, -ου, τό Ἰωσίας, -ου, ὁ εἰς[1]   θυμίαμα[τ], -ατος, τό σκευάζω [LXX] (-, -, σκευα·σ-, -, εσκευασ-, -) ἔργον, -ου, τό   ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός στόμα[τ], -ατος, τό ὡς μέλι[τ], -ιτος, τό   καί ὡς μουσικός -ή -όν ἐν συμ·πόσιον, -ου, τό οἶνος, -ου, ὁ
Syr:49:1 Pamięć Jozjasz Do (+przyspieszenie) Kadzidło By przygotowywać się przygotowywać się; by robić gotowy Praca W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ust/żołądka por Jak/jak Miód I też, nawet, mianowicie Jak/jak Muzyczny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Święta bankiet, sympozjum Wino
Syr:49:1 *mnEmo/sunon *iOsiou ei)s su/nTesin Tumia/matos e)skeuasme/non e)/rgO| murePSou=· e)n panti\ sto/mati O(s me/li glukanTE/setai kai\ O(s mousika\ e)n sumposi/O| oi)/nou.
Syr:49:1 mnEmosynon iOsiu eis synTesin Tymiamatos eskeuasmenon ergO myrePSu· en panti stomati hOs meli glykanTEsetai kai hOs musika en symposiO oinu.
Syr:49:1 N2N_NSN N_GSM P N3I_ASF N3M_GSN VT_XMPNSN N2N_DSN N2_GSM P A3_DSN N3M_DSN C N3T_NSN VC_FPI3S C C A1_NPN P N2N_DSN N2_GSM
Syr:49:1 memory Josiah into (+acc) ć incense to prepare to prepare; to make ready work ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of mouth/maw stoma as/like honey ć and also, even, namely as/like musical in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among feast banquet, symposium wine
Syr:49:1 memory (nom|acc|voc) Josiah (gen) into (+acc)   incense (gen) having-been-???-ed (acc, nom|acc|voc) work (dat)   in/among/by (+dat) every (dat) mouth/maw (dat) as/like honey (nom|acc|voc)   and as/like musical ([Adj] nom|acc|voc) in/among/by (+dat) feast (dat) wine (gen)
Syr:49:1 Syr_49:1_1 Syr_49:1_2 Syr_49:1_3 Syr_49:1_4 Syr_49:1_5 Syr_49:1_6 Syr_49:1_7 Syr_49:1_8 Syr_49:1_9 Syr_49:1_10 Syr_49:1_11 Syr_49:1_12 Syr_49:1_13 Syr_49:1_14 Syr_49:1_15 Syr_49:1_16 Syr_49:1_17 Syr_49:1_18 Syr_49:1_19 Syr_49:1_20
Syr:49:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:49:2 αὐτὸς κατευθύνθη ἐν ἐπιστροφῇ λαοῦ καὶ ἐξῆρεν βδελύγματα ἀνομίας·
Syr:49:2 He behaved himself uprightly in the conversion of the people, and took away the abominations of iniquity. (Sirach 49:2 Brenton)
Syr:49:2 On osiągnął powodzenie w nawróceniu ludu i usunął obrzydliwość bezprawia. (Syr 49:2 BT_4)
Syr:49:2 αὐτὸς κατευθύνθη ἐν ἐπιστροφῇ λαοῦ καὶ ἐξῆρεν βδελύγματα ἀνομίας·
Syr:49:2 αὐτός αὐτή αὐτό κατ·ευ·θύνω (κατ+ευθυν-, -, κατ+ευθυν·[σ]-, -, -, κατ+ευθυν·θ-) ἐν ἐπι·στροφή, -ῆς, ἡ λαός, -οῦ, ὁ καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) βδέλυγμα[τ], -ατος, τό ἀ·νομία, -ας, ἡ
Syr:49:2 On/ona/to/to samo By prowadzić bądź porządnym, kieruj, bezpośredni, nauczaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Uwaga Ludzie I też, nawet, mianowicie By usuwać Wstręt Bezprawie
Syr:49:2 au)to\s kateuTu/nTE e)n e)pistrofE=| laou= kai\ e)XE=ren bdelu/gmata a)nomi/as·
Syr:49:2 autos kateuTynTE en epistrofE lau kai eXEren bdelygmata anomias·
Syr:49:2 RD_NSM VC_API3S P N1_DSF N2_GSM C VAI_AAI3S N3M_APN N1A_GSF
Syr:49:2 he/she/it/same to lead keep straight, guide, direct, instruct in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among attention people and also, even, namely to remove abomination lawlessness
Syr:49:2 he/it/same (nom) he/she/it-was-LEAD-ed in/among/by (+dat) attention (dat) people (gen) and he/she/it-REMOVE-ed abominations (nom|acc|voc) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc)
Syr:49:2 Syr_49:2_1 Syr_49:2_2 Syr_49:2_3 Syr_49:2_4 Syr_49:2_5 Syr_49:2_6 Syr_49:2_7 Syr_49:2_8 Syr_49:2_9
Syr:49:2 x x x x x x x x x
Syr:49:3 κατεύθυνεν πρὸς κύριον τὴν καρδίαν αὐτοῦ, ἐν ἡμέραις ἀνόμων κατίσχυσεν τὴν εὐσέβειαν.
Syr:49:3 He directed his heart unto the Lord, and in the time of the ungodly he established the worship of God. (Sirach 49:3 Brenton)
Syr:49:3 Kierował prosto do Pana swe serce, a w czasie bezprawia umocnił pobożność. (Syr 49:3 BT_4)
Syr:49:3 κατεύθυνεν πρὸς κύριον τὴν καρδίαν αὐτοῦ, ἐν ἡμέραις ἀνόμων κατίσχυσεν τὴν εὐσέβειαν.
Syr:49:3 κατ·ευ·θύνω (κατ+ευθυν-, -, κατ+ευθυν·[σ]-, -, -, κατ+ευθυν·θ-) πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ ἄ·νομος -ον κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό εὐ·σέβεια, -ας, ἡ
Syr:49:3 By prowadzić bądź porządnym, kieruj, bezpośredni, nauczaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Na zewnątrz prawa Do ??? Pobożność
Syr:49:3 kateu/Tunen pro\s ku/rion tE\n kardi/an au)tou=, e)n E(me/rais a)no/mOn kati/sCHusen tE\n eu)se/beian.
Syr:49:3 kateuTynen pros kyrion tEn kardian autu, en hEmerais anomOn katisCHysen tEn eusebeian.
Syr:49:3 VA_AAI3S P N2_ASM RA_ASF N1A_ASF RD_GSM P N1A_DPF A1B_GPM VAI_AAI3S RA_ASF N1A_ASF
Syr:49:3 to lead keep straight, guide, direct, instruct toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day outside the law to ??? the godliness
Syr:49:3 he/she/it-was-LEAD-ing, he/she/it-LEAD-ed toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) heart (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) days (dat) outside the law ([Adj] gen) he/she/it-???-ed the (acc) godliness (acc)
Syr:49:3 Syr_49:3_1 Syr_49:3_2 Syr_49:3_3 Syr_49:3_4 Syr_49:3_5 Syr_49:3_6 Syr_49:3_7 Syr_49:3_8 Syr_49:3_9 Syr_49:3_10 Syr_49:3_11 Syr_49:3_12
Syr:49:3 x x x x x x x x x x x x
Syr:49:4 Πάρεξ Δαυιδ καὶ Εζεκιου καὶ Ιωσιου πάντες πλημμέλειαν ἐπλημμέλησαν· κατέλιπον γὰρ τὸν νόμον τοῦ ὑψίστου, οἱ βασιλεῖς Ιουδα ἐξέλιπον·
Syr:49:4 All, except David and Ezekias and Josias, were defective: for they forsook the law of the most High, even the kings of Juda failed. (Sirach 49:4 Brenton)
Syr:49:4 Oprócz Dawida, Ezechiasza i Jozjasza wszyscy dopuszczali się przestępstw, opuścili bowiem prawo Najwyższego. Królowie Judy zniknęli. (Syr 49:4 BT_4)
Syr:49:4 Πάρεξ Δαυιδ καὶ Εζεκιου καὶ Ιωσιου πάντες πλημμέλειαν ἐπλημμέλησαν· κατέλιπον γὰρ τὸν νόμον τοῦ ὑψίστου, οἱ βασιλεῖς Ιουδα ἐξέλιπον·
Syr:49:4   Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί Ἑζεκίας, -ου, ὁ καί Ἰωσίας, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πλημ·μέλεια, -ας, ἡ [LXX] πλημ·μελέω [LXX] (-, πλημμελη·σ-, πλημμελη·σ-, -, -, -) κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) γάρ ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -)
Syr:49:4 David I też, nawet, mianowicie Hezekiah I też, nawet, mianowicie Jozjasz Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z ??? By uderzać niewłaściwie nutę {notatkę} By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Dla odtąd, jak Prawo Najwyższy Król Judasz/Juda By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany)
Syr:49:4 *pa/reX *dauid kai\ *eDZekiou kai\ *iOsiou pa/ntes plEmme/leian e)plEmme/lEsan· kate/lipon ga\r to\n no/mon tou= u(PSi/stou, oi( basilei=s *iouda e)Xe/lipon·
Syr:49:4 pareX dauid kai eDZekiu kai iOsiu pantes plEmmeleian eplEmmelEsan· katelipon gar ton nomon tu hyPSistu, hoi basileis iuda eXelipon·
Syr:49:4 P N_GSM C N_GSM C N_GSM A3_NPM N1A_ASF VAI_AAI3P VBI_AAI3P x RA_ASM N2_ASM RA_GSM A1_GSM RA_NPM N3V_NPM N_GSM VBI_AAI3P
Syr:49:4 ć David and also, even, namely Hezekiah and also, even, namely Josiah every all, each, every, the whole of ??? to hit wrong note to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up for since, as the law the highest the king Judas/Judah to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out)
Syr:49:4   David (indecl) and Hezekiah (gen) and Josiah (gen) all (nom|voc) ??? (acc) they-HIT-ed-WRONG-NOTE I-LEAVE-ed-BEHIND, they-LEAVE-ed-BEHIND for the (acc) law (acc) the (gen) highest ([Adj] gen) the (nom) kings (acc, nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) I-FAIL-ed, they-FAIL-ed
Syr:49:4 Syr_49:4_1 Syr_49:4_2 Syr_49:4_3 Syr_49:4_4 Syr_49:4_5 Syr_49:4_6 Syr_49:4_7 Syr_49:4_8 Syr_49:4_9 Syr_49:4_10 Syr_49:4_11 Syr_49:4_12 Syr_49:4_13 Syr_49:4_14 Syr_49:4_15 Syr_49:4_16 Syr_49:4_17 Syr_49:4_18 Syr_49:4_19
Syr:49:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:49:5 ἔδωκαν γὰρ τὸ κέρας αὐτῶν ἑτέροις καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν ἔθνει ἀλλοτρίῳ.
Syr:49:5 Therefore he gave their power unto others, and their glory to a strange nation. (Sirach 49:5 Brenton)
Syr:49:5 Dali bowiem moc swoją innym i chwałę swoją narodowi obcemu, (Syr 49:5 BT_4)
Syr:49:5 ἔδωκαν γὰρ τὸ κέρας αὐτῶν ἑτέροις καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν ἔθνει ἀλλοτρίῳ.
Syr:49:5 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) γάρ ὁ ἡ τό κέρα[τ]ς, -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) καί ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἀλλότριος -ία -ον
Syr:49:5 By dawać Dla odtąd, jak Róg On/ona/to/to samo Inny I też, nawet, mianowicie Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do On/ona/to/to samo Naród [zobacz etniczny] Innego/inni
Syr:49:5 e)/dOkan ga\r to\ ke/ras au)tO=n e(te/rois kai\ tE\n do/Xan au)tO=n e)/Tnei a)llotri/O|.
Syr:49:5 edOkan gar to keras autOn heterois kai tEn doXan autOn eTnei allotriO.
Syr:49:5 VAI_AAI3P x RA_ASN N3T_ASN RD_GPM A1A_DPM C RA_ASF N1S_ASF RD_GPM N3E_DSN A1A_DSN
Syr:49:5 to give for since, as the horn he/she/it/same other and also, even, namely the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to he/she/it/same nation [see ethnic] of another/others
Syr:49:5 they-GIVE-ed for the (nom|acc) horn (nom|acc|voc) them/same (gen) other (dat) and the (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) them/same (gen) nation (dat) of another/others (dat)
Syr:49:5 Syr_49:5_1 Syr_49:5_2 Syr_49:5_3 Syr_49:5_4 Syr_49:5_5 Syr_49:5_6 Syr_49:5_7 Syr_49:5_8 Syr_49:5_9 Syr_49:5_10 Syr_49:5_11 Syr_49:5_12
Syr:49:5 x x x x x x x x x x x x
Syr:49:6 ἐνεπύρισαν ἐκλεκτὴν πόλιν ἁγιάσματος καὶ ἠρήμωσαν τὰς ὁδοὺς αὐτῆς
Syr:49:6 They burnt the chosen city of the sanctuary, and made the streets desolate, according to the prophecy of Jeremias. (Sirach 49:6 Brenton)
Syr:49:6 który podpalił wybrane Miasto Przybytku i spustoszył jego ulice, (Syr 49:6 BT_4)
Syr:49:6 ἐνεπύρισαν ἐκλεκτὴν πόλιν ἁγιάσματος καὶ ἠρήμωσαν τὰς ὁδοὺς αὐτῆς
Syr:49:6 ἐμ·πυρίζω [LXX] (εν+πυριζ-, εν+πυρι(ε)·[σ]-, εν+πυρι·σ-, -, εν+πεπυρισ-, εν+πυρισ·θ-) ἐκ·λεκτός -ή -όν πόλις, -εως, ἡ   καί ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:49:6 By palić się Wybierany [zobacz eklektyczny] Miasto I też, nawet, mianowicie By leżeć odłogiem Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo
Syr:49:6 e)nepu/risan e)klektE\n po/lin a(gia/smatos kai\ E)rE/mOsan ta\s o(dou\s au)tE=s
Syr:49:6 enepyrisan eklektEn polin hagiasmatos kai ErEmOsan tas hodus autEs
Syr:49:6 VAI_AAI3P A1_ASF N3I_ASF N3M_GSN C VAI_AAI3P RA_APF N2_APF RD_GSF
Syr:49:6 to burn selected [see eclectic] city ć and also, even, namely to lay waste the way/road he/she/it/same
Syr:49:6 they-???-ed selected ([Adj] acc) city (acc)   and they-LAY-ed-WASTE the (acc) ways/roads (acc) her/it/same (gen)
Syr:49:6 Syr_49:6_1 Syr_49:6_2 Syr_49:6_3 Syr_49:6_4 Syr_49:6_5 Syr_49:6_6 Syr_49:6_7 Syr_49:6_8 Syr_49:6_9
Syr:49:6 x x x x x x x x x
Syr:49:7 ἐν χειρὶ Ιερεμιου· ἐκάκωσαν γὰρ αὐτόν, καὶ αὐτὸς ἐν μήτρᾳ ἡγιάσθη προφήτης ἐκριζοῦν καὶ κακοῦν καὶ ἀπολλύειν, ὡσαύτως οἰκοδομεῖν καὶ καταφυτεύειν.
Syr:49:7 For they entreated him evil, who nevertheless was a prophet, sanctified in his mother's womb, that he might root out, and afflict, and destroy; and that he might build up also, and plant. (Sirach 49:7 Brenton)
Syr:49:7 według słów Jeremiasza. Skrzywdzili go bowiem, jego, który w łonie matki był poświęcony na proroka, aby wyrywał, tracił i niszczył, jak również budował i sadził. (Syr 49:7 BT_4)
Syr:49:7 ἐν χειρὶ Ιερεμιου· ἐκάκωσαν γὰρ αὐτόν, καὶ αὐτὸς ἐν μήτρᾳ ἡγιάσθη προφήτης ἐκριζοῦν καὶ κακοῦν καὶ ἀπολλύειν, ὡσαύτως οἰκοδομεῖν καὶ καταφυτεύειν.
Syr:49:7 ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Ἰερεμίας, -ου, ὁ κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) γάρ αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν μήτρα, -ας, ἡ ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) προφήτης, -ου, ὁ ἐκ·ριζόω (εκ+ριζ(ο)-, -, εκ+ριζω·σ-, -, -, εκ+ριζω·θ-) καί κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὡσ·αύτως (cf. ὁμοίως) οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) καί  
Syr:49:7 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Jeremiasz By robić rzeczy trudne dla Dla odtąd, jak On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Macica By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Prorok By wyrywać z korzeniami I też, nawet, mianowicie By robić rzeczy trudne dla I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Podobnie By budować/buduj moralnie I też, nawet, mianowicie
Syr:49:7 e)n CHeiri\ *ieremiou· e)ka/kOsan ga\r au)to/n, kai\ au)to\s e)n mE/tra| E(gia/sTE profE/tEs e)kriDZou=n kai\ kakou=n kai\ a)pollu/ein, O(sau/tOs oi)kodomei=n kai\ katafuteu/ein.
Syr:49:7 en CHeiri ieremiu· ekakOsan gar auton, kai autos en mEtra hEgiasTE profEtEs ekriDZun kai kakun kai apollyein, hOsautOs oikodomein kai katafyteuein.
Syr:49:7 P N3_DSF N1T_GSM VAI_AAI3P x RD_ASM C RD_NSM P N1A_DSF VSI_API3S N1M_NSM V4_PAN C V4_PAN C V1_PAN D V2_PAN C V1_PAN
Syr:49:7 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand Jeremiah to make things difficult for for since, as he/she/it/same and also, even, namely he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among womb to consecrate sanctify, hallow, become holy prophet to uproot and also, even, namely to make things difficult for and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing likewise to build/edify and also, even, namely ć
Syr:49:7 in/among/by (+dat) hand (dat) Jeremiah (gen) they-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR for him/it/same (acc) and he/it/same (nom) in/among/by (+dat) womb (dat) he/she/it-was-CONSECRATE-ed prophet (nom) to-be-UPROOT-ing, while UPROOT-ing (nom|acc|voc, voc) and to-be-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR, while MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (nom|acc|voc, voc) and to-be-LOSE/DESTROY-ing likewise to-be-BUILD/EDIFY-ing and  
Syr:49:7 Syr_49:7_1 Syr_49:7_2 Syr_49:7_3 Syr_49:7_4 Syr_49:7_5 Syr_49:7_6 Syr_49:7_7 Syr_49:7_8 Syr_49:7_9 Syr_49:7_10 Syr_49:7_11 Syr_49:7_12 Syr_49:7_13 Syr_49:7_14 Syr_49:7_15 Syr_49:7_16 Syr_49:7_17 Syr_49:7_18 Syr_49:7_19 Syr_49:7_20 Syr_49:7_21
Syr:49:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:49:8 Ιεζεκιηλ ὃς εἶδεν ὅρασιν δόξης, ἣν ὑπέδειξεν αὐτῷ ἐπὶ ἅρματος χερουβιν·
Syr:49:8 It was Ezekiel who saw the glorious vision, which was shewed him upon the chariot of the cherubims. (Sirach 49:8 Brenton)
Syr:49:8 Ezechiel oglądał widzenie chwały, jakie okazał mu Pan na rydwanie cherubów. (Syr 49:8 BT_4)
Syr:49:8 Ιεζεκιηλ ὃς εἶδεν ὅρασιν δόξης, ἣν ὑπέδειξεν αὐτῷ ἐπὶ ἅρματος χερουβιν·
Syr:49:8   ὅς ἥ ὅ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὅρασις, -εως, ἡ δόξα, -ης, ἡ ὅς ἥ ὅ ὑπο·δείκνυμι (-, υπο+δειξ-, υπο+δειξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ἅρμα[τ], -ατος, τό Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ
Syr:49:8 Kto/, który/, który By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Wizja {Wyobrażenie} Sławy/wzbudzanie grozy Kto/, który/, który By robić znany wskazywać, oznajmiać, sugerować, być widocznym, okazywać się On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wóz Cherubini
Syr:49:8 *ieDZekiEl o(\s ei)=den o(/rasin do/XEs, E(\n u(pe/deiXen au)tO=| e)pi\ a(/rmatos CHeroubin·
Syr:49:8 ieDZekiEl hos eiden horasin doXEs, hEn hypedeiXen autO epi harmatos CHerubin·
Syr:49:8 N_NSM RR_NSM VBI_AAI3S N3I_ASF N1S_GSF RR_ASF VAI_AAI3S RD_DSM P N3M_GSN N_GPN
Syr:49:8 ć who/whom/which to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), vision glory/awesomeness who/whom/which to make known to indicate, intimate, suggest, show, prove he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing chariot cherubim
Syr:49:8   who/whom/which (nom) he/she/it-SEE-ed vision (acc) glory/awesomeness (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-MAKE KNOWN-ed him/it/same (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) chariot (gen) cherubim (indecl)
Syr:49:8 Syr_49:8_1 Syr_49:8_2 Syr_49:8_3 Syr_49:8_4 Syr_49:8_5 Syr_49:8_6 Syr_49:8_7 Syr_49:8_8 Syr_49:8_9 Syr_49:8_10 Syr_49:8_11
Syr:49:8 x x x x x x x x x x x
Syr:49:9 καὶ γὰρ ἐμνήσθη τῶν ἐχθρῶν ἐν ὄμβρῳ καὶ ἀγαθῶσαι τοὺς εὐθύνοντας ὁδούς.
Syr:49:9 For he made mention of the enemies under the figure of the rain, and directed them that went right. (Sirach 49:9 Brenton)
Syr:49:9 Wspominał On też o Hiobie, który trzymał się dróg sprawiedliwości. (Syr 49:9 BT_4)
Syr:49:9 καὶ γὰρ ἐμνήσθη τῶν ἐχθρῶν ἐν ὄμβρῳ καὶ ἀγαθῶσαι τοὺς εὐθύνοντας ὁδούς.
Syr:49:9 καί γάρ μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν ἐν ὄμβρος, -ου, ὁ καί   ὁ ἡ τό εὐ·θύνω (ευθυν-, -, ευθυν·[σ]-, -, -, ευθυν·θ-) ὁδός, -οῦ, ἡ
Syr:49:9 I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak By pamiętać/stawaj się uważającym z Wrogość; wrogi W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Burza I też, nawet, mianowicie By wyprostowywać się Drogi {Sposobu}/droga
Syr:49:9 kai\ ga\r e)mnE/sTE tO=n e)CHTrO=n e)n o)/mbrO| kai\ a)gaTO=sai tou\s eu)Tu/nontas o(dou/s.
Syr:49:9 kai gar emnEsTE tOn eCHTrOn en ombrO kai agaTOsai tus euTynontas hodus.
Syr:49:9 D x VSI_API3S RA_GPM A1A_GPM P N2_DSM C VA_AAN RA_APM V1_PAPAPM N2_APF
Syr:49:9 and also, even, namely for since, as to remember/become mindful of the enmity; hostile in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among thunderstorm and also, even, namely ć the to straighten way/road
Syr:49:9 and for he/she/it-was-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) in/among/by (+dat) thunderstorm (dat) and   the (acc) while STRAIGHTEN-ing (acc) ways/roads (acc)
Syr:49:9 Syr_49:9_1 Syr_49:9_2 Syr_49:9_3 Syr_49:9_4 Syr_49:9_5 Syr_49:9_6 Syr_49:9_7 Syr_49:9_8 Syr_49:9_9 Syr_49:9_10 Syr_49:9_11 Syr_49:9_12
Syr:49:9 x x x x x x x x x x x x
Syr:49:10 καὶ τῶν δώδεκα προφητῶν τὰ ὀστᾶ ἀναθάλοι ἐκ τοῦ τόπου αὐτῶν· παρεκάλεσαν γὰρ τὸν Ιακωβ καὶ ἐλυτρώσαντο αὐτοὺς ἐν πίστει ἐλπίδος.
Syr:49:10 And of the twelve prophets let the memorial be blessed, and let their bones flourish again out of their place: for they comforted Jacob, and delivered them by assured hope. (Sirach 49:10 Brenton)
Syr:49:10 A kości dwunastu proroków niech wypuszczą pędy ze swego grobu, pocieszyli bowiem Jakuba i wybawili go niezawodną nadzieją. (Syr 49:10 BT_4)
Syr:49:10 καὶ τῶν δώδεκα προφητῶν τὰ ὀστᾶ ἀναθάλοι ἐκ τοῦ τόπου αὐτῶν· παρεκάλεσαν γὰρ τὸν Ιακωβ καὶ ἐλυτρώσαντο αὐτοὺς ἐν πίστει ἐλπίδος.
Syr:49:10 καί ὁ ἡ τό δώ·δεκα/δεκα·δύο προφήτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό ἀνα·θάλλω (ανα+θαλλ-, -, 2nd ανα+θαλ-, -, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) γάρ ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ καί λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πίστις, -εως, ἡ ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ
Syr:49:10 I też, nawet, mianowicie Dwanaście Prorok Kość By powracać do życia Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miejsce On/ona/to/to samo By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Dla odtąd, jak Jacob I też, nawet, mianowicie By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wiara(pełność) Miej nadzieję/oczekiwanie
Syr:49:10 kai\ tO=n dO/deka profEtO=n ta\ o)sta= a)naTa/loi e)k tou= to/pou au)tO=n· pareka/lesan ga\r to\n *iakOb kai\ e)lutrO/santo au)tou\s e)n pi/stei e)lpi/dos.
Syr:49:10 kai tOn dOdeka profEtOn ta osta anaTaloi ek tu topu autOn· parekalesan gar ton iakOb kai elytrOsanto autus en pistei elpidos.
Syr:49:10 C RA_GPM M N1M_GPM RA_NPN N2N_NPN VB_AAO3S P RA_GSM N2_GSM RD_GPM VAI_AAI3P x RA_ASM N_ASM C VAI_AMI3P RD_APM P N3I_DSF N3D_GSF
Syr:49:10 and also, even, namely the twelve prophet the bone to revive out of (+gen) ἐξ before vowels the place he/she/it/same to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with for since, as the Jacob and also, even, namely to redeem to be released, upon payment of ransom he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among faith(fulness) hope/expectation
Syr:49:10 and the (gen) twelve prophets (gen) the (nom|acc) bones (nom|acc|voc) he/she/it-happens-to-REVIVE (opt) out of (+gen) the (gen) place (gen) them/same (gen) they-PETITION-ed for the (acc) Jacob (indecl) and they-were-REDEEM-ed them/same (acc) in/among/by (+dat) faith(fulness) (dat) hope/expectation (gen)
Syr:49:10 Syr_49:10_1 Syr_49:10_2 Syr_49:10_3 Syr_49:10_4 Syr_49:10_5 Syr_49:10_6 Syr_49:10_7 Syr_49:10_8 Syr_49:10_9 Syr_49:10_10 Syr_49:10_11 Syr_49:10_12 Syr_49:10_13 Syr_49:10_14 Syr_49:10_15 Syr_49:10_16 Syr_49:10_17 Syr_49:10_18 Syr_49:10_19 Syr_49:10_20 Syr_49:10_21
Syr:49:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:49:11 Πῶς μεγαλύνωμεν τὸν Ζοροβαβελ; καὶ αὐτὸς ὡς σφραγὶς ἐπὶ δεξιᾶς χειρός,
Syr:49:11 How shall we magnify Zorobabel? even he was as a signet on the right hand: (Sirach 49:11 Brenton)
Syr:49:11 Jakże sławić mamy Zorobabela, który jest jak sygnet na prawej ręce, (Syr 49:11 BT_4)
Syr:49:11 Πῶς μεγαλύνωμεν τὸν Ζοροβαβελ; καὶ αὐτὸς ὡς σφραγὶς ἐπὶ δεξιᾶς χειρός,
Syr:49:11 πῶς[1] μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) ὁ ἡ τό Ζοροβαβέλ, ὁ καί αὐτός αὐτή αὐτό ὡς σφραγί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐπί δεξιός -ά -όν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν
Syr:49:11 Jak By powiększać/chwałę Zerubbabel I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Jak/jak Cechy cecha, pieczęć {znaczek} by wskazywać czystość albo autentyczność; druk[???????? Pieczęć] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym W prawo Ręka
Syr:49:11 *pO=s megalu/nOmen to\n *DZorobabel; kai\ au)to\s O(s sfragi\s e)pi\ deXia=s CHeiro/s,
Syr:49:11 pOs megalynOmen ton DZorobabel; kai autos hOs sfragis epi deXias CHeiros,
Syr:49:11 D VA_AAS1P RA_ASM N_ASM C RD_NSM C N3D_NSF P A1A_GSF N3_GSF
Syr:49:11 how to magnify/laud the Zerubbabel and also, even, namely he/she/it/same as/like hallmark hallmark, a stamp to indicate purity or authenticity; print[σφράγιζα seal] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing right hand
Syr:49:11 how we-should-be-MAGNIFY/LAUD-ing, we-should-MAGNIFY/LAUD the (acc) Zerubbabel (indecl) and he/it/same (nom) as/like hallmark (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) right ([Adj] acc, gen) hand (gen)
Syr:49:11 Syr_49:11_1 Syr_49:11_2 Syr_49:11_3 Syr_49:11_4 Syr_49:11_5 Syr_49:11_6 Syr_49:11_7 Syr_49:11_8 Syr_49:11_9 Syr_49:11_10 Syr_49:11_11
Syr:49:11 x x x x x x x x x x x
Syr:49:12 οὕτως Ἰησοῦς υἱὸς Ιωσεδεκ, οἳ ἐν ἡμέραις αὐτῶν ᾠκοδόμησαν οἶκον καὶ ἀνύψωσαν ναὸν ἅγιον κυρίῳ ἡτοιμασμένον εἰς δόξαν αἰῶνος.
Syr:49:12 So was Jesus the son of Josedec: who in their time builded the house, and set up an holy temple to the Lord, which was prepared for everlasting glory. (Sirach 49:12 Brenton)
Syr:49:12 również i Jozuego, syna Josadaka, którzy za dni swoich zbudowali Dom - wznieśli święty Przybytek Panu, przeznaczony do wiecznej chwały. (Syr 49:12 BT_4)
Syr:49:12 οὕτως Ἰησοῦς υἱὸς Ιωσεδεκ, οἳ ἐν ἡμέραις αὐτῶν ᾠκοδόμησαν οἶκον καὶ ἀνύψωσαν ναὸν ἅγιον κυρίῳ ἡτοιμασμένον εἰς δόξαν αἰῶνος.
Syr:49:12 οὕτως/οὕτω Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ιωσεδεκ, ὁ [LXX] ὅς ἥ ὅ ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) καί   ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) εἰς[1] δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) αἰών, -ῶνος, ὁ
Syr:49:12 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Jezus [Jozue albo Jezus] Syn Josedec Kto/, który/, który W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień On/ona/to/to samo By budować/buduj moralnie Dom I też, nawet, mianowicie Świątynia {Skroń} Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do gotowy Do (+przyspieszenie) Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Syr:49:12 ou(/tOs *)iEsou=s ui(o\s *iOsedek, oi(\ e)n E(me/rais au)tO=n O)|kodo/mEsan oi)=kon kai\ a)nu/PSOsan nao\n a(/gion kuri/O| E(toimasme/non ei)s do/Xan ai)O=nos.
Syr:49:12 hutOs iEsus hyios iOsedek, hoi en hEmerais autOn OkodomEsan oikon kai anyPSOsan naon hagion kyriO hEtoimasmenon eis doXan aiOnos.
Syr:49:12 D N_NSM N2_NSM N_ASM RR_NPM P N1A_DPF RD_GPM VAI_AAI3P N2_ASM C VA_AAI3P N2_ASM A1A_ASM N2_DSM VT_XMPASM P N1S_ASF N3W_GSM
Syr:49:12 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] Jesus [Joshua or Jesus] son Josedec who/whom/which in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day he/she/it/same to build/edify house and also, even, namely ć temple dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to ready into (+acc) glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Syr:49:12 thusly/like this Jesus (nom) son (nom) Josedec (indecl) who/whom/which (nom) in/among/by (+dat) days (dat) them/same (gen) they-BUILD/EDIFY-ed house (acc) and   temple (acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) having-been-READY-ed (acc, nom|acc|voc) into (+acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) eon (gen)
Syr:49:12 Syr_49:12_1 Syr_49:12_2 Syr_49:12_3 Syr_49:12_4 Syr_49:12_5 Syr_49:12_6 Syr_49:12_7 Syr_49:12_8 Syr_49:12_9 Syr_49:12_10 Syr_49:12_11 Syr_49:12_12 Syr_49:12_13 Syr_49:12_14 Syr_49:12_15 Syr_49:12_16 Syr_49:12_17 Syr_49:12_18 Syr_49:12_19
Syr:49:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:49:13 καὶ Νεεμιου ἐπὶ πολὺ τὸ μνημόσυνον τοῦ ἐγείραντος ἡμῖν τείχη πεπτωκότα καὶ στήσαντος πύλας καὶ μοχλοὺς καὶ ἀνεγείραντος τὰ οἰκόπεδα ἡμῶν.
Syr:49:13 And among the elect was Neemias, whose renown is great, who raised up for us the walls that were fallen, and set up the gates and the bars, and raised up our ruins again. (Sirach 49:13 Brenton)
Syr:49:13 Pamięć o Nehemiaszu w wielkiej jest cenie! On nam podniósł mury rozwalone, postawił bramy i zasuwy i odnowił nasze domy. (Syr 49:13 BT_4)
Syr:49:13 καὶ Νεεμιου ἐπὶ πολὺ τὸ μνημόσυνον τοῦ ἐγείραντος ἡμῖν τείχη πεπτωκότα καὶ στήσαντος πύλας καὶ μοχλοὺς καὶ ἀνεγείραντος τὰ οἰκόπεδα ἡμῶν.
Syr:49:13 καί   ἐπί πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁ ἡ τό μνημό·συνον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) πύλη, -ης, ἡ καί   καί   ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Syr:49:13 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dużo Pamięć By podnosić się Ja Ściana By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. I też, nawet, mianowicie By powodować stać Brama I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Ja
Syr:49:13 kai\ *neemiou e)pi\ polu\ to\ mnEmo/sunon tou= e)gei/rantos E(mi=n tei/CHE peptOko/ta kai\ stE/santos pu/las kai\ moCHlou\s kai\ a)negei/rantos ta\ oi)ko/peda E(mO=n.
Syr:49:13 kai neemiu epi poly to mnEmosynon tu egeirantos hEmin teiCHE peptOkota kai stEsantos pylas kai moCHlus kai anegeirantos ta oikopeda hEmOn.
Syr:49:13 C N_GSM P A1P_ASN RA_ASN N2N_ASN RA_GSM VA_AAPGSM RP_DP N3E_APN VX_XAPAPN C VA_AAPGSM N1_APF C N2_APM C VA_AAPGSM RA_APN N2N_APN RP_GP
Syr:49:13 and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing much the memory the to rise I wall to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. and also, even, namely to cause to stand gate and also, even, namely ć and also, even, namely ć the ć I
Syr:49:13 and   upon/over (+acc,+gen,+dat) much (nom|acc) the (nom|acc) memory (nom|acc|voc) the (gen) upon RISE-ing (gen) us (dat) walls (nom|acc|voc) having FALL-ed (acc, nom|acc|voc) and upon CAUSE-ing-TO-STand (gen) gates (acc) and   and   the (nom|acc)   us (gen)
Syr:49:13 Syr_49:13_1 Syr_49:13_2 Syr_49:13_3 Syr_49:13_4 Syr_49:13_5 Syr_49:13_6 Syr_49:13_7 Syr_49:13_8 Syr_49:13_9 Syr_49:13_10 Syr_49:13_11 Syr_49:13_12 Syr_49:13_13 Syr_49:13_14 Syr_49:13_15 Syr_49:13_16 Syr_49:13_17 Syr_49:13_18 Syr_49:13_19 Syr_49:13_20 Syr_49:13_21
Syr:49:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:49:14 Οὐδεὶς ἐκτίσθη ἐπὶ τῆς γῆς τοιοῦτος οἷος Ενωχ· καὶ γὰρ αὐτὸς ἀνελήμφθη ἀπὸ τῆς γῆς.
Syr:49:14 But upon the earth was no man created like Enoch; for he was taken from the earth. (Sirach 49:14 Brenton)
Syr:49:14 Nie było drugiego spośród stworzonych na ziemi jak Henoch, on bowiem z ziemi został uniesiony. (Syr 49:14 BT_4)
Syr:49:14 Οὐδεὶς ἐκτίσθη ἐπὶ τῆς γῆς τοιοῦτος οἷος Ενωχ· καὶ γὰρ αὐτὸς ἀνελήμφθη ἀπὸ τῆς γῆς.
Syr:49:14 οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) οἷος -α -ον Ἐνώχ, ὁ καί γάρ αὐτός αὐτή αὐτό ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Syr:49:14 Nie jeden (nic, nikt) By tworzyć tworzę, kształtuję się, kształtuję się, robię, zawsze z Boga. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] Taki/z jaki rodzaj Enoch I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak On/ona/to/to samo By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Syr:49:14 *ou)dei\s e)kti/sTE e)pi\ tE=s gE=s toiou=tos oi(=os *enOCH· kai\ ga\r au)to\s a)nelE/mfTE a)po\ tE=s gE=s.
Syr:49:14 udeis ektisTE epi tEs gEs toiutos hoios enOCH· kai gar autos anelEmfTE apo tEs gEs.
Syr:49:14 A3_NSM VSI_API3S P RA_GSF N1_GSF A1_NSM A1A_NSM N_NSM C x RD_NSM VVI_API3S P RA_GSF N1_GSF
Syr:49:14 not one (nothing, no one) to create I create, form, shape, make, always of God. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land such as this kind such, like [τοσαυτην] such/of what kind Enoch and also, even, namely for since, as he/she/it/same to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the earth/land
Syr:49:14 not one (nom) he/she/it-was-CREATE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) such as this kind (nom) such/of what kind (nom) Enoch (indecl) and for he/it/same (nom) he/she/it-was-TAKE UP-ed away from (+gen) the (gen) earth/land (gen)
Syr:49:14 Syr_49:14_1 Syr_49:14_2 Syr_49:14_3 Syr_49:14_4 Syr_49:14_5 Syr_49:14_6 Syr_49:14_7 Syr_49:14_8 Syr_49:14_9 Syr_49:14_10 Syr_49:14_11 Syr_49:14_12 Syr_49:14_13 Syr_49:14_14 Syr_49:14_15
Syr:49:14 x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:49:15 οὐδὲ ὡς Ιωσηφ ἐγεννήθη ἀνὴρ ἡγούμενος ἀδελφῶν, στήριγμα λαοῦ, καὶ τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ ἐπεσκέπησαν.
Syr:49:15 Neither was there a young man born like Joseph, a governor of his brethren, a stay of the people, whose bones were regarded of the Lord. (Sirach 49:15 Brenton)
Syr:49:15 Nie narodził się żaden mąż taki jak Józef, zwierzchnik braci, podpora ludu, którego zwłoki doznały takiej opieki. (Syr 49:15 BT_4)
Syr:49:15 οὐδὲ ὡς Ιωσηφ ἐγεννήθη ἀνὴρ ἡγούμενος ἀδελφῶν, στήριγμα λαοῦ, καὶ τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ ἐπεσκέπησαν.
Syr:49:15 οὐδέ (οὐ δέ) ὡς Ἰωσήφ, ὁ γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ   λαός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-)
Syr:49:15 ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Jak/jak Joseph By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By uważać Brat; siostra Ludzie I też, nawet, mianowicie Kość On/ona/to/to samo By bywać [zobacz sceptyczny]
Syr:49:15 ou)de\ O(s *iOsEf e)gennE/TE a)nE\r E(gou/menos a)delfO=n, stE/rigma laou=, kai\ ta\ o)sta= au)tou= e)peske/pEsan.
Syr:49:15 ude hOs iOsEf egennETE anEr hEgumenos adelfOn, stErigma lau, kai ta osta autu epeskepEsan.
Syr:49:15 C C N_NSM VCI_API3S N3_NSM V2_PMPNSM N2_GPM N3M_NSN N2_GSM C RA_NPN N2N_NPN RD_GSM VDI_API3P
Syr:49:15 οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) as/like Joseph to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to deem brother; sister ć people and also, even, namely the bone he/she/it/same to visit [see skeptical]
Syr:49:15 neither/nor as/like Joseph (indecl) he/she/it-was-FATHER-ed man, husband (nom) while being-DEEM-ed (nom) brothers (gen); sisters (gen)   people (gen) and the (nom|acc) bones (nom|acc|voc) him/it/same (gen) they-were-VISIT-ed
Syr:49:15 Syr_49:15_1 Syr_49:15_2 Syr_49:15_3 Syr_49:15_4 Syr_49:15_5 Syr_49:15_6 Syr_49:15_7 Syr_49:15_8 Syr_49:15_9 Syr_49:15_10 Syr_49:15_11 Syr_49:15_12 Syr_49:15_13 Syr_49:15_14
Syr:49:15 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:49:16 Σημ καὶ Σηθ ἐν ἀνθρώποις ἐδοξάσθησαν, καὶ ὑπὲρ πᾶν ζῷον ἐν τῇ κτίσει Αδαμ.
Syr:49:16 Sem and Seth were in great honour among men, and so was Adam above every living thing in creation. (Sirach 49:16 Brenton)
Syr:49:16 Sem i Set cieszą się chwałą wśród ludzi, a ponad wszystkimi żyjącymi stworzeniami - Adam. (Syr 49:16 BT_4)
Syr:49:16 Σημ καὶ Σηθ ἐν ἀνθρώποις ἐδοξάσθησαν, καὶ ὑπὲρ πᾶν ζῷον ἐν τῇ κτίσει Αδαμ.
Syr:49:16 Σήμ, ὁ καί Σήθ, ὁ ἐν ἄνθρωπος, -ου, ὁ δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) καί ὑπέρ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ζῷον, -ου, τό ἐν ὁ ἡ τό κτίσις, -εως, ἡ Ἀδάμ, ὁ
Syr:49:16 Shem I też, nawet, mianowicie Seth W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzki By chwalić/wychwalaj/chwałę I też, nawet, mianowicie Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Życie bycia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tworzenie [od łacińskiego, por greckiego krainein, sanskrycki kri by robić, robią] by robić budowę, rodzić po raz pierwszy Adam
Syr:49:16 *sEm kai\ *sET e)n a)nTrO/pois e)doXa/sTEsan, kai\ u(pe\r pa=n DZO=|on e)n tE=| kti/sei *adam.
Syr:49:16 sEm kai sET en anTrOpois edoXasTEsan, kai hyper pan DZOon en tE ktisei adam.
Syr:49:16 N_NSM C N_NSM P N2_DPM VSI_API3P C P A3_ASN N2N_ASN P RA_DSF N3I_DSF N_GSM
Syr:49:16 Shem and also, even, namely Seth in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among human to glorify/extol/praise and also, even, namely above (+acc), on behalf of (+gen) every all, each, every, the whole of living being in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the creation [from Latin, cf Greek krainein, Sanskrit kri to make, do] to make construction, bring forth for the first time Adam
Syr:49:16 Shem (indecl) and Seth (indecl) in/among/by (+dat) humans (dat) they-were-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed and above (+acc), on behalf of (+gen) every (nom|acc|voc) living being (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) creation (dat) Adam (indecl)
Syr:49:16 Syr_49:16_1 Syr_49:16_2 Syr_49:16_3 Syr_49:16_4 Syr_49:16_5 Syr_49:16_6 Syr_49:16_7 Syr_49:16_8 Syr_49:16_9 Syr_49:16_10 Syr_49:16_11 Syr_49:16_12 Syr_49:16_13 Syr_49:16_14
Syr:49:16 x x x x x x x x x x x x x x