Syr:7:1 Μὴ ποίει κακά, καὶ οὐ μή σε καταλάβῃ κακόν·
Syr:7:1 Do no evil, so shall no harm come unto thee. (Sirach 7:1 Brenton)
Syr:7:1 Nie czyń zła, aby cię zło nie pochłonęło. (Syr 7:1 BT_4)
Syr:7:1 Μὴ ποίει κακά, καὶ οὐ μή σε καταλάβῃ κακόν·
Syr:7:1 μή ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος)
Syr:7:1 Nie By czynić/rób Niegodziwie by czynić źle I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie Ty; twój/twój(sg) By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, Niegodziwie by czynić źle
Syr:7:1 *mE\ poi/ei kaka/, kai\ ou) mE/ se katala/bE| kako/n·
Syr:7:1 mE poiei kaka, kai u mE se katalabE kakon·
Syr:7:1 D V2_PAD2S A1_APN C D D RP_AS VB_AAS3S A1_ASN
Syr:7:1 not to do/make wickedly to do evil and also, even, namely οὐχ before rough breathing not you; your/yours(sg) to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, wickedly to do evil
Syr:7:1 not he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing! wickedly ([Adj] nom|acc|voc) and not not you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-should-COMPREHEND, you(sg)-should-be-COMPREHEND-ed wickedly ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Syr:7:1 Syr_7:1_1 Syr_7:1_2 Syr_7:1_3 Syr_7:1_4 Syr_7:1_5 Syr_7:1_6 Syr_7:1_7 Syr_7:1_8 Syr_7:1_9
Syr:7:1 x x x x x x x x x
Syr:7:2 ἀπόστηθι ἀπὸ ἀδίκου, καὶ ἐκκλινεῖ ἀπὸ σοῦ.
Syr:7:2 Depart from the unjust, and iniquity shall turn away from thee. (Sirach 7:2 Brenton)
Syr:7:2 Odstąp od nieprawości, a ona odstąpi od ciebie. (Syr 7:2 BT_4)
Syr:7:2 ἀπόστηθι ἀπὸ ἀδίκου, καὶ ἐκκλινεῖ ἀπὸ σοῦ.
Syr:7:2 ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό ἄ·δικος -ον; ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) καί ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:7:2 By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Niesprawiedliwy; do szkody/popełniaj wykroczenie do I też, nawet, mianowicie By cofać się/unikaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)
Syr:7:2 a)po/stETi a)po\ a)di/kou, kai\ e)kklinei= a)po\ sou=.
Syr:7:2 apostETi apo adiku, kai ekklinei apo su.
Syr:7:2 VH_AAD2S P A1B_GSN C VF2_FAI3S P RP_GS
Syr:7:2 to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing unjust; to harm/do wrong to and also, even, namely to recoil/avoid from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
Syr:7:2 do-DISENGAGE-you(sg)! away from (+gen) unjust ([Adj] gen); be-you(sg)-being-WRONG-ed! and he/she/it-is-RECOIL/AVOID-ing, you(sg)-are-being-RECOIL/AVOID-ed (classical), he/she/it-will-RECOIL/AVOID, you(sg)-will-be-RECOIL/AVOID-ed (classical) away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:7:2 Syr_7:2_1 Syr_7:2_2 Syr_7:2_3 Syr_7:2_4 Syr_7:2_5 Syr_7:2_6 Syr_7:2_7
Syr:7:2 x x x x x x x
Syr:7:3 υἱέ, μὴ σπεῖρε ἐπ’ αὔλακας ἀδικίας, καὶ οὐ μὴ θερίσῃς αὐτὰ ἑπταπλασίως.
Syr:7:3 My son, sow not upon the furrows of unrighteousness, and thou shalt not reap them sevenfold. (Sirach 7:3 Brenton)
Syr:7:3 Synu, nie siej przestępstw w bruzdy niesprawiedliwości, a nie będziesz żął jej siedmiokrotnych plonów. (Syr 7:3 BT_4)
Syr:7:3 υἱέ, μὴ σπεῖρε ἐπ’ αὔλακας ἀδικίας, καὶ οὐ μὴ θερίσῃς αὐτὰ ἑπταπλασίως.
Syr:7:3 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί μή σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-) ἐπί αὔλαξ, -ακος, ὁ [LXX] ἀ·δικία, -ας, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή θερίζω (θεριζ-, θερι(ε)·[σ]-/θερι·σ-, θερι·σ-, -, τεθερισ-, θερισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἑπτα·πλασίως [LXX]
Syr:7:3 Syn Nie By siać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bruzda Zły uczynki I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By sprzątać z pola wole {plon}, kosić, żąć, kosić On/ona/to/to samo Siedmiokrotnie ly
Syr:7:3 ui(e/, mE\ spei=re e)p’ au)/lakas a)diki/as, kai\ ou) mE\ Teri/sE|s au)ta\ e(ptaplasi/Os.
Syr:7:3 hyie, mE speire ep’ aulakas adikias, kai u mE TerisEs auta heptaplasiOs.
Syr:7:3 N2_VSM D V1_PAD2S P N3K_APM N1A_GSF C D D VA_AAS2S RD_APN D
Syr:7:3 son not to sow upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing furrow wrongdoing and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to harvest crop, mow, reap, scythe he/she/it/same sevenfold-ly
Syr:7:3 son (voc) not be-you(sg)-SOW-ing! upon/over (+acc,+gen,+dat) furrows (acc) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) and not not you(sg)-should-HARVEST they/them/same (nom|acc) sevenfold-ly
Syr:7:3 Syr_7:3_1 Syr_7:3_2 Syr_7:3_3 Syr_7:3_4 Syr_7:3_5 Syr_7:3_6 Syr_7:3_7 Syr_7:3_8 Syr_7:3_9 Syr_7:3_10 Syr_7:3_11 Syr_7:3_12
Syr:7:3 x x x x x x x x x x x x
Syr:7:4 μὴ ζήτει παρὰ κυρίου ἡγεμονίαν μηδὲ παρὰ βασιλέως καθέδραν δόξης.
Syr:7:4 Seek not of the Lord preeminence, neither of the king the seat of honour. (Sirach 7:4 Brenton)
Syr:7:4 Nie szukaj u Pana władzy ani u króla zaszczytnego miejsca! (Syr 7:4 BT_4)
Syr:7:4 μὴ ζήτει παρὰ κυρίου ἡγεμονίαν μηδὲ παρὰ βασιλέως καθέδραν δόξης.
Syr:7:4 μή ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἡγεμονία, -ας, ἡ μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ παρά βασιλεύς, -έως, ὁ καθ·έδρα, -ας, ἡ δόξα, -ης, ἡ
Syr:7:4 Nie By szukać fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Księstwo panowało albo panowało wszędzie {skończony} przez Księcia µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Król Krzesło cesarski tron, reprezentant Imperatora , krzesło nauczyciela; siedzenie {siedziba}; krzesło Sławy/wzbudzanie grozy
Syr:7:4 mE\ DZE/tei para\ kuri/ou E(gemoni/an mEde\ para\ basile/Os kaTe/dran do/XEs.
Syr:7:4 mE DZEtei para kyriu hEgemonian mEde para basileOs kaTedran doXEs.
Syr:7:4 D V2_PAD2S P N2_GSM N1A_ASF C P N3V_GSM N1A_ASF N1S_GSF
Syr:7:4 not to seek frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. principality ruled or reigned over by a Prince μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together king chair imperial throne, Emperor's representative, chair of a teacher; seat; chair glory/awesomeness
Syr:7:4 not he/she/it-is-SEEK-ing, you(sg)-are-being-SEEK-ed (classical), be-you(sg)-SEEK-ing! frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) principality (acc) neither/nor; Mede (voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) king (gen) chair (acc) glory/awesomeness (gen)
Syr:7:4 Syr_7:4_1 Syr_7:4_2 Syr_7:4_3 Syr_7:4_4 Syr_7:4_5 Syr_7:4_6 Syr_7:4_7 Syr_7:4_8 Syr_7:4_9 Syr_7:4_10
Syr:7:4 x x x x x x x x x x
Syr:7:5 μὴ δικαιοῦ ἔναντι κυρίου καὶ παρὰ βασιλεῖ μὴ σοφίζου.
Syr:7:5 justify not thyself before the Lord; and boast not of thy wisdom before the king. (Sirach 7:5 Brenton)
Syr:7:5 Nie usprawiedliwiaj się przed Panem i nie staraj się uchodzić za mądrego przed królem! (Syr 7:5 BT_4)
Syr:7:5 μὴ δικαιοῦ ἔναντι κυρίου καὶ παρὰ βασιλεῖ μὴ σοφίζου.
Syr:7:5 μή δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί παρά βασιλεύς, -έως, ὁ μή σοφίζω (σοφιζ-, -, σοφι·σ-, -, σεσοφισ-, σοφισ·θ-)
Syr:7:5 Nie Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Król Nie By nauczać rób mądry
Syr:7:5 mE\ dikaiou= e)/nanti kuri/ou kai\ para\ basilei= mE\ sofi/DZou.
Syr:7:5 mE dikaiu enanti kyriu kai para basilei mE sofiDZu.
Syr:7:5 D V4_PMD2S P N2_GSM C P N3V_DSM D V1_PMD2S
Syr:7:5 not just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together king not to instruct make wise
Syr:7:5 not just ([Adj] gen); be-you(sg)-MAKE RIGHTEOUS-ing!, be-you(sg)-being-MAKE RIGHTEOUS-ed! before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and frοm beside (+acc,+gen,+dat) king (dat) not be-you(sg)-being-INSTRUCT-ed--MAKE-WISE!
Syr:7:5 Syr_7:5_1 Syr_7:5_2 Syr_7:5_3 Syr_7:5_4 Syr_7:5_5 Syr_7:5_6 Syr_7:5_7 Syr_7:5_8 Syr_7:5_9
Syr:7:5 x x x x x x x x x
Syr:7:6 μὴ ζήτει γενέσθαι κριτής, μὴ οὐκ ἰσχύσεις ἐξᾶραι ἀδικίας, μήποτε εὐλαβηθῇς ἀπὸ προσώπου δυνάστου καὶ θήσεις σκάνδαλον ἐν εὐθύτητί σου.
Syr:7:6 Seek not to be judge, being not able to take away iniquity; lest at any time thou fear the person of the mighty, an stumblingblock in the way of thy uprightness. (Sirach 7:6 Brenton)
Syr:7:6 Nie staraj się być sędzią, bo może nie zdołasz wykorzenić niesprawiedliwości lub zlękniesz się oblicza władcy i dasz zgorszenie, wbrew swej uczciwości. (Syr 7:6 BT_4)
Syr:7:6 μὴ ζήτει γενέσθαι κριτής, μὴ οὐκ ἰσχύσεις ἐξᾶραι ἀδικίας, μήποτε εὐλαβηθῇς ἀπὸ προσώπου δυνάστου καὶ θήσεις σκάνδαλον ἐν εὐθύτητί σου.
Syr:7:6 μή ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) κριτής, -οῦ, ὁ μή οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἰσχύσις, -εως, ἡ [LXX]; ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ἀ·δικία, -ας, ἡ μήποτε (μή ποτέ) εὐ·λαβέομαι (ευλαβ(ε)-, -, -, -, -, ευλαβη·θ-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό δυνάστης, -ου, ὁ καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) σκάνδαλον, -ου, τό ἐν εὐ·θύτη[τ]ς, -ητος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:7:6 Nie By szukać By stawać się stawaj się, zdarzaj się Sądź [zobacz krytyka] Nie ??? Przed przydechem mocnym Potępienie; by mieć siła By usuwać Zły uczynki Nigdy By strzec się ([branie dobrze] ostrożny, troszczyć się o, cześć) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Najwyższy I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Skandalu zapadka, młotek W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawość (kształt prosty) Ty; twój/twój(sg)
Syr:7:6 mE\ DZE/tei gene/sTai kritE/s, mE\ ou)k i)sCHu/seis e)Xa=rai a)diki/as, mE/pote eu)labETE=|s a)po\ prosO/pou duna/stou kai\ TE/seis ska/ndalon e)n eu)Tu/tEti/ sou.
Syr:7:6 mE DZEtei genesTai kritEs, mE uk isCHyseis eXarai adikias, mEpote eulabETEs apo prosOpu dynastu kai TEseis skandalon en euTytEti su.
Syr:7:6 D V2_PAD2S VB_AMN N1M_NSM D D VF_FAI2S VA_AAN N1A_APF D VC_APS2S P N2N_GSN N1M_GSM C VF_FAI2S N2N_ASN P N3T_DSF RP_GS
Syr:7:6 not to seek to become become, happen judge [see critic] not οὐχ before rough breathing condemnation; to have strength to remove wrongdoing never to beware ([taking-well] cautious, care for, reverence) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face sovereign and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station scandal trigger, hammer in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among uprightness (straightness) you; your/yours(sg)
Syr:7:6 not he/she/it-is-SEEK-ing, you(sg)-are-being-SEEK-ed (classical), be-you(sg)-SEEK-ing! to-be-BECOME-ed judge (nom) not not condemnations (acc, nom|voc); you(sg)-will-HAVE-STRENGTH to-REMOVE, be-you(sg)-REMOVE-ed!, he/she/it-happens-to-REMOVE (opt) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) never you(sg)-should-be-BEWARE-ed away from (+gen) face (gen) sovereign (gen) and you(sg)-will-PLACE scandal (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) uprightness (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:7:6 Syr_7:6_1 Syr_7:6_2 Syr_7:6_3 Syr_7:6_4 Syr_7:6_5 Syr_7:6_6 Syr_7:6_7 Syr_7:6_8 Syr_7:6_9 Syr_7:6_10 Syr_7:6_11 Syr_7:6_12 Syr_7:6_13 Syr_7:6_14 Syr_7:6_15 Syr_7:6_16 Syr_7:6_17 Syr_7:6_18 Syr_7:6_19 Syr_7:6_20
Syr:7:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:7:7 μὴ ἁμάρτανε εἰς πλῆθος πόλεως καὶ μὴ καταβάλῃς σεαυτὸν ἐν ὄχλῳ.
Syr:7:7 Offend not against the multitude of a city, and then thou shalt not cast thyself down among the people. (Sirach 7:7 Brenton)
Syr:7:7 Nie występuj przeciw ludowi miasta ani nie uniżaj się przed pospólstwem! (Syr 7:7 BT_4)
Syr:7:7 μὴ ἁμάρτανε εἰς πλῆθος πόλεως καὶ μὴ καταβάλῃς σεαυτὸν ἐν ὄχλῳ.
Syr:7:7 μή ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) εἰς[1] πλῆθο·ς, -ους, τό πόλις, -εως, ἡ καί μή κατα·βάλλω (κατα+βαλλ-, κατα+βαλ(ε)·[σ]-, κατα+βαλ·[σ]- or 2nd κατα+βαλ-, κατα+βεβλη·κ-, κατα+βεβλη-, κατα+βλη·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἐν ὄχλος, -ου, ὁ
Syr:7:7 Nie By grzeszyć Do (+przyspieszenie) Los (mnóstwo ) Miasto I też, nawet, mianowicie Nie Do ??? Siebie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tłum
Syr:7:7 mE\ a(ma/rtane ei)s plE=Tos po/leOs kai\ mE\ kataba/lE|s seauto\n e)n o)/CHlO|.
Syr:7:7 mE hamartane eis plETos poleOs kai mE katabalEs seauton en oCHlO.
Syr:7:7 D V1_PAD2S P N3E_ASN N3I_GSF C D VB_AAS2S RD_ASM P N2_DSM
Syr:7:7 not to sin into (+acc) lot (multitude ) city and also, even, namely not to ??? yourself in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among crowd
Syr:7:7 not be-you(sg)-SIN-ing! into (+acc) lot (nom|acc|voc) city (gen) and not you(sg)-should-??? yourself (acc) in/among/by (+dat) crowd (dat)
Syr:7:7 Syr_7:7_1 Syr_7:7_2 Syr_7:7_3 Syr_7:7_4 Syr_7:7_5 Syr_7:7_6 Syr_7:7_7 Syr_7:7_8 Syr_7:7_9 Syr_7:7_10 Syr_7:7_11
Syr:7:7 x x x x x x x x x x x
Syr:7:8 μὴ καταδεσμεύσῃς δὶς ἁμαρτίαν· ἐν γὰρ τῇ μιᾷ οὐκ ἀθῷος ἔσῃ.
Syr:7:8 Bind not one sin upon another; for in one thou shalt not be unpunished. (Sirach 7:8 Brenton)
Syr:7:8 Nie dodawaj ponownie grzechu do grzechu, albowiem i za jeden nie będziesz wolny od kary. (Syr 7:8 BT_4)
Syr:7:8 μὴ καταδεσμεύσῃς δὶς ἁμαρτίαν· ἐν γὰρ τῇ μιᾷ οὐκ ἀθῷος ἔσῃ.
Syr:7:8 μή   δίς ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐν γάρ ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀ·θῷος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Syr:7:8 Nie Dwa razy Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dla odtąd, jak Jeden ??? Przed przydechem mocnym Bez kary/usprawiedliwiał By być
Syr:7:8 mE\ katadesmeu/sE|s di\s a(marti/an· e)n ga\r tE=| mia=| ou)k a)TO=|os e)/sE|.
Syr:7:8 mE katadesmeusEs dis hamartian· en gar tE mia uk aTOos esE.
Syr:7:8 D VA_AAS2S D N1A_ASF P x RA_DSF A1A_DSF D A1_NSM VF_FMI2S
Syr:7:8 not ć twice sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among for since, as the one οὐχ before rough breathing without penalty/exculpated to be
Syr:7:8 not   twice sin (acc) in/among/by (+dat) for the (dat) one (dat) not without penalty/exculpated ([Adj] nom) you(sg)-will-be
Syr:7:8 Syr_7:8_1 Syr_7:8_2 Syr_7:8_3 Syr_7:8_4 Syr_7:8_5 Syr_7:8_6 Syr_7:8_7 Syr_7:8_8 Syr_7:8_9 Syr_7:8_10 Syr_7:8_11
Syr:7:8 x x x x x x x x x x x
Syr:7:9 μὴ εἴπῃς Τῷ πλήθει τῶν δώρων μου ἐπόψεται καὶ ἐν τῷ προσενέγκαι με θεῷ ὑψίστῳ προσδέξεται.
Syr:7:9 Say not, God will look upon the multitude of my oblations, and when I offer to the most high God, he will accept it. (Sirach 7:9 Brenton)
Syr:7:9 Nie mów: «Wejrzy na wielką liczbę mych darów i kiedy złożę ofiarę Bogu Najwyższemu, przyjmie ją». (Syr 7:9 BT_4)
Syr:7:9 μὴ εἴπῃς Τῷ πλήθει τῶν δώρων μου ἐπόψεται καὶ ἐν τῷ προσενέγκαι με θεῷ ὑψίστῳ προσδέξεται.
Syr:7:9 μή λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐφ·οράω a.k.a. ἐπ·εῖδον (εφ+ορ(α)-, επ+οψ-, 2nd επ+ιδ-, -, -, -) καί ἐν ὁ ἡ τό προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς θεός, -οῦ, ὁ ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) προσ·δέχομαι (προσ+δεχ-, προσ+δεξ-, προσ+δεξ-, -, -, προσ+δεχ·θ-)
Syr:7:9 Nie By mówić/opowiadaj Los (mnóstwo ) Dar Ja By wyglądać na I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By przedstawiać Ja Bóg  Najwyższy By przyjmować przyjmuj korzystnie, przyjmuj
Syr:7:9 mE\ ei)/pE|s *tO=| plE/Tei tO=n dO/rOn mou e)po/PSetai kai\ e)n tO=| prosene/gkai me TeO=| u(PSi/stO| prosde/Xetai.
Syr:7:9 mE eipEs tO plETei tOn dOrOn mu epoPSetai kai en tO prosenenkai me TeO hyPSistO prosdeXetai.
Syr:7:9 D VB_AAS2S RA_DSN N3E_DSN RA_GPN N2N_GPN RP_GS VF_FMI3S C P RA_DSN VA_AAN RP_AS N2_DSM A1_DSM VF_FMI3S
Syr:7:9 not to say/tell the lot (multitude ) the gift I to look upon and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to present I god [see theology] highest to accept receive favourably, accept
Syr:7:9 not you(sg)-should-SAY/TELL the (dat) lot (dat) the (gen) gifts (gen) me (gen) he/she/it-will-be-LOOK-ed-UPON and in/among/by (+dat) the (dat) to-PRESENT, be-you(sg)-PRESENT-ed!, he/she/it-happens-to-PRESENT (opt) me (acc) god (dat) highest ([Adj] dat) he/she/it-will-be-ACCEPT-ed
Syr:7:9 Syr_7:9_1 Syr_7:9_2 Syr_7:9_3 Syr_7:9_4 Syr_7:9_5 Syr_7:9_6 Syr_7:9_7 Syr_7:9_8 Syr_7:9_9 Syr_7:9_10 Syr_7:9_11 Syr_7:9_12 Syr_7:9_13 Syr_7:9_14 Syr_7:9_15 Syr_7:9_16
Syr:7:9 x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:7:10 μὴ ὀλιγοψυχήσῃς ἐν τῇ προσευχῇ σου καὶ ἐλεημοσύνην ποιῆσαι μὴ παρίδῃς.
Syr:7:10 Be not fainthearted when thou makest thy prayer, and neglect not to give alms. (Sirach 7:10 Brenton)
Syr:7:10 Niech ci nie zabraknie ufności w czasie twej modlitwy i nie zaniedbuj czynić jałmużny! (Syr 7:10 BT_4)
Syr:7:10 μὴ ὀλιγοψυχήσῃς ἐν τῇ προσευχῇ σου καὶ ἐλεημοσύνην ποιῆσαι μὴ παρίδῃς.
Syr:7:10 μή   ἐν ὁ ἡ τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ; προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μή  
Syr:7:10 Nie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Modlitwa; by modlić się się Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Jałmużny/miłosierność By czynić/rób Nie
Syr:7:10 mE\ o)ligoPSuCHE/sE|s e)n tE=| proseuCHE=| sou kai\ e)leEmosu/nEn poiE=sai mE\ pari/dE|s.
Syr:7:10 mE oligoPSyCHEsEs en tE proseuCHE su kai eleEmosynEn poiEsai mE paridEs.
Syr:7:10 D VA_AAS2S P RA_DSF N1_DSF RP_GS C N1_ASF VA_AAN D VB_AAS2S
Syr:7:10 not ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the prayer; to pray you; your/yours(sg) and also, even, namely alms/mercifulness to do/make not ć
Syr:7:10 not   in/among/by (+dat) the (dat) prayer (dat); you(sg)-are-being-PRAY-ed, you(sg)-should-be-being-PRAY-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and alms/mercifulness (acc) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) not  
Syr:7:10 Syr_7:10_1 Syr_7:10_2 Syr_7:10_3 Syr_7:10_4 Syr_7:10_5 Syr_7:10_6 Syr_7:10_7 Syr_7:10_8 Syr_7:10_9 Syr_7:10_10 Syr_7:10_11
Syr:7:10 x x x x x x x x x x x
Syr:7:11 μὴ καταγέλα ἄνθρωπον ὄντα ἐν πικρίᾳ ψυχῆς αὐτοῦ· ἔστιν γὰρ ὁ ταπεινῶν καὶ ἀνυψῶν.
Syr:7:11 Laugh no man to scorn in the bitterness of his soul: for there is one which humbleth and exalteth. (Sirach 7:11 Brenton)
Syr:7:11 Nie naśmiewaj się z człowieka, który w duszy jest rozgoryczony, jest bowiem Ktoś, kto poniża ale i wywyższa. (Syr 7:11 BT_4)
Syr:7:11 μὴ καταγέλα ἄνθρωπον ὄντα ἐν πικρίᾳ ψυχῆς αὐτοῦ· ἔστιν γὰρ ταπεινῶν καὶ ἀνυψῶν.
Syr:7:11 μή κατα·γελάω (κατα+γελ(α)-, κατα+γελα·σ-, κατα+γελα·σ-, -, -, κατα+γελασ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν πικρία, -ας, ἡ ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ ὁ ἡ τό ταπεινός -ή -όν; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) καί  
Syr:7:11 Nie By śmiać się przy Ludzki By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gorycz Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo By być Dla odtąd, jak Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj; do niżej I też, nawet, mianowicie
Syr:7:11 mE\ katage/la a)/nTrOpon o)/nta e)n pikri/a| PSuCHE=s au)tou=· e)/stin ga\r o( tapeinO=n kai\ a)nuPSO=n.
Syr:7:11 mE katagela anTrOpon onta en pikria PSyCHEs autu· estin gar ho tapeinOn kai anyPSOn.
Syr:7:11 D V3_PAD2S N2_ASM V9_PAPASM P N1A_DSF N1_GSF RD_GSM V9_PAI3S x RA_NSM V4_PAPNSM C V4_PAPNSM
Syr:7:11 not to laugh at human to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among bitterness life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same to be for since, as the poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate; to lower and also, even, namely ć
Syr:7:11 not be-you(sg)-LAUGH-ing-AT! human (acc) while being (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) bitterness (dat) life (gen) him/it/same (gen) he/she/it-is for the (nom) poor ([Adj] gen); while LOWER-ing (nom) and  
Syr:7:11 Syr_7:11_1 Syr_7:11_2 Syr_7:11_3 Syr_7:11_4 Syr_7:11_5 Syr_7:11_6 Syr_7:11_7 Syr_7:11_8 Syr_7:11_9 Syr_7:11_10 Syr_7:11_11 Syr_7:11_12 Syr_7:11_13 Syr_7:11_14
Syr:7:11 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:7:12 μὴ ἀροτρία ψεῦδος ἐπ’ ἀδελφῷ σου μηδὲ φίλῳ τὸ ὅμοιον ποίει.
Syr:7:12 Devise not a lie against thy brother; neither do the like to thy friend. (Sirach 7:12 Brenton)
Syr:7:12 Przeciw bratu nie uprawiaj kłamstwa ani nie czyń podobnie wobec przyjaciela! (Syr 7:12 BT_4)
Syr:7:12 μὴ ἀροτρία ψεῦδος ἐπ’ ἀδελφῷ σου μηδὲ φίλῳ τὸ ὅμοιον ποίει.
Syr:7:12 μή ἀροτριάω (αροτρι(α)-, αροτρια·σ-, αροτρια·σ-, -, -, αροτρια·θ-) ψεῦδο·ς, -ους, τό ἐπί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ φίλος -η -ον ὁ ἡ τό ὅμοιος -α -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Syr:7:12 Nie By orać ziemię Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brat Ty; twój/twój(sg) µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] Przyjaciela towarzysz Podobny By czynić/rób
Syr:7:12 mE\ a)rotri/a PSeu=dos e)p’ a)delfO=| sou mEde\ fi/lO| to\ o(/moion poi/ei.
Syr:7:12 mE arotria PSeudos ep’ adelfO su mEde filO to homoion poiei.
Syr:7:12 D V3_PAD2S N3E_ASN P N2_DSM RP_GS C A1_DSM RA_ASN A1A_ASN V2_PAD2S
Syr:7:12 not to plow lie falsehood, untruth, false religion upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing brother you; your/yours(sg) μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] friend companion the similar to do/make
Syr:7:12 not be-you(sg)-PLOW-ing! lie (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) brother (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) neither/nor; Mede (voc) friend ([Adj] dat) the (nom|acc) similar ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing!
Syr:7:12 Syr_7:12_1 Syr_7:12_2 Syr_7:12_3 Syr_7:12_4 Syr_7:12_5 Syr_7:12_6 Syr_7:12_7 Syr_7:12_8 Syr_7:12_9 Syr_7:12_10 Syr_7:12_11
Syr:7:12 x x x x x x x x x x x
Syr:7:13 μὴ θέλε ψεύδεσθαι πᾶν ψεῦδος· ὁ γὰρ ἐνδελεχισμὸς αὐτοῦ οὐκ εἰς ἀγαθόν.
Syr:7:13 Use not to make any manner of lie: for the custom thereof is not good. (Sirach 7:13 Brenton)
Syr:7:13 Nie mów żadnego kłamstwa, albowiem trwanie w nim wcale nie prowadzi do dobrego. (Syr 7:13 BT_4)
Syr:7:13 μὴ θέλε ψεύδεσθαι πᾶν ψεῦδος· γὰρ ἐνδελεχισμὸς αὐτοῦ οὐκ εἰς ἀγαθόν.
Syr:7:13 μή θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ψεύδομαι (ψευδ-, ψευ[δ]·σ-, ψευ[δ]·σ-, -, εψευδ-, ψευδ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ψεῦδο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό γάρ   αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰς[1] ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός)
Syr:7:13 Nie By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie By leżeć {By kłamać} zwodniczy, nieuczciwy; fałszywie, nieprawdziwy Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię Dla odtąd, jak On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Do (+przyspieszenie) Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował.
Syr:7:13 mE\ Te/le PSeu/desTai pa=n PSeu=dos· o( ga\r e)ndeleCHismo\s au)tou= ou)k ei)s a)gaTo/n.
Syr:7:13 mE Tele PSeudesTai pan PSeudos· ho gar endeleCHismos autu uk eis agaTon.
Syr:7:13 D V1_PAD2S V1_PMN A3_ASN N3E_ASN RA_NSM x N2_NSM RD_GSN D P A1_ASM
Syr:7:13 not to want want, wish, desire to lie deceptive, dishonest; false, untrue every all, each, every, the whole of lie falsehood, untruth, false religion the for since, as ć he/she/it/same οὐχ before rough breathing into (+acc) good inherently good, i.e. God-wrought.
Syr:7:13 not be-you(sg)-WANT-ing! to-be-being-LIE-ed every (nom|acc|voc) lie (nom|acc|voc) the (nom) for   him/it/same (gen) not into (+acc) good ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Syr:7:13 Syr_7:13_1 Syr_7:13_2 Syr_7:13_3 Syr_7:13_4 Syr_7:13_5 Syr_7:13_6 Syr_7:13_7 Syr_7:13_8 Syr_7:13_9 Syr_7:13_10 Syr_7:13_11 Syr_7:13_12
Syr:7:13 x x x x x x x x x x x x
Syr:7:14 μὴ ἀδολέσχει ἐν πλήθει πρεσβυτέρων καὶ μὴ δευτερώσῃς λόγον ἐν προσευχῇ σου.
Syr:7:14 Use not many words in a multitude of elders, and make not much babbling when thou prayest. (Sirach 7:14 Brenton)
Syr:7:14 Na zgromadzeniu starszych nie bądź gadatliwy, a w modlitwie swej nie powtarzaj tylko słów! (Syr 7:14 BT_4)
Syr:7:14 μὴ ἀδολέσχει ἐν πλήθει πρεσβυτέρων καὶ μὴ δευτερώσῃς λόγον ἐν προσευχῇ σου.
Syr:7:14 μή   ἐν πλῆθο·ς, -ους, τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) καί μή   λόγος, -ου, ὁ ἐν προσ·ευχή, -ῆς, ἡ; προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:7:14 Nie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Los (mnóstwo ) Starszy I też, nawet, mianowicie Nie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Modlitwa; by modlić się się Ty; twój/twój(sg)
Syr:7:14 mE\ a)dole/sCHei e)n plE/Tei presbute/rOn kai\ mE\ deuterO/sE|s lo/gon e)n proseuCHE=| sou.
Syr:7:14 mE adolesCHei en plETei presbyterOn kai mE deuterOsEs logon en proseuCHE su.
Syr:7:14 D V2_PAD2S P N3E_DSN N2_GPM C D VA_AAS2S N2_ASM P N1_DSF RP_GS
Syr:7:14 not ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lot (multitude ) elder and also, even, namely not ć word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among prayer; to pray you; your/yours(sg)
Syr:7:14 not   in/among/by (+dat) lot (dat) elder ([Adj] gen) and not   word (acc) in/among/by (+dat) prayer (dat); you(sg)-are-being-PRAY-ed, you(sg)-should-be-being-PRAY-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:7:14 Syr_7:14_1 Syr_7:14_2 Syr_7:14_3 Syr_7:14_4 Syr_7:14_5 Syr_7:14_6 Syr_7:14_7 Syr_7:14_8 Syr_7:14_9 Syr_7:14_10 Syr_7:14_11 Syr_7:14_12
Syr:7:14 x x x x x x x x x x x x
Syr:7:15 μὴ μισήσῃς ἐπίπονον ἐργασίαν καὶ γεωργίαν ὑπὸ ὑψίστου ἐκτισμένην.
Syr:7:15 Hate not laborious work, neither husbandry, which the most High hath ordained. (Sirach 7:15 Brenton)
Syr:7:15 Nie czuj wstrętu do pracy uciążliwej i do uprawy roli, której Twórcą jest Najwyższy. (Syr 7:15 BT_4)
Syr:7:15 μὴ μισήσῃς ἐπίπονον ἐργασίαν καὶ γεωργίαν ὑπὸ ὑψίστου ἐκτισμένην.
Syr:7:15 μή μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-)   ἐργασία, -ας, ἡ καί   ὑπό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-)
Syr:7:15 Nie Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Biznesowe/gonitwy I też, nawet, mianowicie Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najwyższy By tworzyć tworzę, kształtuję się, kształtuję się, robię, zawsze z Boga.
Syr:7:15 mE\ misE/sE|s e)pi/ponon e)rgasi/an kai\ geOrgi/an u(po\ u(PSi/stou e)ktisme/nEn.
Syr:7:15 mE misEsEs epiponon ergasian kai geOrgian hypo hyPSistu ektismenEn.
Syr:7:15 D VA_AAS2S A1B_ASF N1A_ASF C N1A_ASF P A1_GSM VT_XMPASF
Syr:7:15 not to destest dislike, detest, hate, abominate ć business/pursuits and also, even, namely ć under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing highest to create I create, form, shape, make, always of God.
Syr:7:15 not you(sg)-should-DESTEST   business/pursuits (acc) and   under (+acc), by (+gen) highest ([Adj] gen) having-been-CREATE-ed (acc)
Syr:7:15 Syr_7:15_1 Syr_7:15_2 Syr_7:15_3 Syr_7:15_4 Syr_7:15_5 Syr_7:15_6 Syr_7:15_7 Syr_7:15_8 Syr_7:15_9
Syr:7:15 x x x x x x x x x
Syr:7:16 μὴ προσλογίζου σεαυτὸν ἐν πλήθει ἁμαρτωλῶν· μνήσθητι ὅτι ὀργὴ οὐ χρονιεῖ.
Syr:7:16 Number not thyself among the multitude of sinners, but remember that wrath will not tarry long. (Sirach 7:16 Brenton)
Syr:7:16 Nie doliczaj siebie do mnóstwa grzeszników, pamiętaj, że gniew karzący nie zwleka. (Syr 7:16 BT_4)
Syr:7:16 μὴ προσλογίζου σεαυτὸν ἐν πλήθει ἁμαρτωλῶν· μνήσθητι ὅτι ὀργὴ οὐ χρονιεῖ.
Syr:7:16 μή   σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἐν πλῆθο·ς, -ους, τό ἁ·μαρτωλός -όν μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὅτι ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ χρονίζω (χρονιζ-, χρονι(ε)·[σ]-/χρονι·σ-, χρονι·σ-, κεχρονι·κ-, -, -)
Syr:7:16 Nie Siebie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Los (mnóstwo ) Grzeszny By pamiętać/stawaj się uważającym z Ponieważ/tamto Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość ??? Przed przydechem mocnym By ociągać się
Syr:7:16 mE\ proslogi/DZou seauto\n e)n plE/Tei a(martOlO=n· mnE/sTEti o(/ti o)rgE\ ou) CHroniei=.
Syr:7:16 mE proslogiDZu seauton en plETei hamartOlOn· mnEsTEti hoti orgE u CHroniei.
Syr:7:16 D V1_PMD2S RD_ASM P N3E_DSN A1B_GPM VS_APD2S C N1_NSF D VF2_FAI3S
Syr:7:16 not ć yourself in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lot (multitude ) sinful to remember/become mindful of because/that wrath fume, anger, rage οὐχ before rough breathing to linger
Syr:7:16 not   yourself (acc) in/among/by (+dat) lot (dat) sinful ([Adj] gen) be-you(sg)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! because/that wrath (nom|voc) not he/she/it-will-LINGER, you(sg)-will-be-LINGER-ed (classical)
Syr:7:16 Syr_7:16_1 Syr_7:16_2 Syr_7:16_3 Syr_7:16_4 Syr_7:16_5 Syr_7:16_6 Syr_7:16_7 Syr_7:16_8 Syr_7:16_9 Syr_7:16_10 Syr_7:16_11
Syr:7:16 x x x x x x x x x x x
Syr:7:17 ταπείνωσον σφόδρα τὴν ψυχήν σου, ὅτι ἐκδίκησις ἀσεβοῦς πῦρ καὶ σκώληξ.
Syr:7:17 Humble thyself greatly: for the vengeance of the ungodly is fire and worms. (Sirach 7:17 Brenton)
Syr:7:17 Upokórz bardzo swą duszę, albowiem karą dla bezbożnych ogień i robak. (Syr 7:17 BT_4)
Syr:7:17 ταπείνωσον σφόδρα τὴν ψυχήν σου, ὅτι ἐκδίκησις ἀσεβοῦς πῦρ καὶ σκώληξ.
Syr:7:17 ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) σφόδρα ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι ἐκδίκησις, -εως, ἡ ἀ·σεβής -ές πῦρ, -ρός, τό καί σκώληξ, -ηκος, ὁ
Syr:7:17 Do niżej Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Zemsta Bezbożny Ogień I też, nawet, mianowicie Larwa
Syr:7:17 tapei/nOson sfo/dra tE\n PSuCHE/n sou, o(/ti e)kdi/kEsis a)sebou=s pu=r kai\ skO/lEX.
Syr:7:17 tapeinOson sfodra tEn PSyCHEn su, hoti ekdikEsis asebus pyr kai skOlEX.
Syr:7:17 VA_AAD2S D RA_ASF N1_ASF RP_GS C N3I_NSF A3H_GSM N3_NSN C N3K_NSM
Syr:7:17 to lower vehement, intense, keen, inveighingly, eager the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg) because/that vengeance ungodly fire and also, even, namely larva
Syr:7:17 do-LOWER-you(sg)!, going-to-LOWER (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) vehement, the (acc) life (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that vengeance (nom) ungodly ([Adj] gen) fire (nom|acc|voc) and larva (nom|voc)
Syr:7:17 Syr_7:17_1 Syr_7:17_2 Syr_7:17_3 Syr_7:17_4 Syr_7:17_5 Syr_7:17_6 Syr_7:17_7 Syr_7:17_8 Syr_7:17_9 Syr_7:17_10 Syr_7:17_11
Syr:7:17 x x x x x x x x x x x
Syr:7:18 Μὴ ἀλλάξῃς φίλον ἕνεκεν διαφόρου μηδὲ ἀδελφὸν γνήσιον ἐν χρυσίῳ Σουφιρ.
Syr:7:18 Change not a friend for any good by no means; neither a faithful brother for the gold of Ophir. (Sirach 7:18 Brenton)
Syr:7:18 Nie wymieniaj przyjaciela za pieniądze ani brata prawdziwego za złoto z Ofiru. (Syr 7:18 BT_4)
Syr:7:18 Μὴ ἀλλάξῃς φίλον ἕνεκεν διαφόρου μηδὲ ἀδελφὸν γνήσιον ἐν χρυσίῳ Σουφιρ.
Syr:7:18 μή ἀλλάσσω (αλλασσ-, αλλαξ-, αλλαξ-, -, -, αλλαγ·[θ]-) φίλος -η -ον ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν διά·φορος -ον μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί γνήσιος -α -ον ἐν χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός)  
Syr:7:18 Nie By zmieniać się/zmieniaj się Przyjaciela towarzysz Z powodu dla, dla Różniący się różny, doskonały, znakomity, znakomity µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] Brat Prawowity W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kawałek złota
Syr:7:18 *mE\ a)lla/XE|s fi/lon e(/neken diafo/rou mEde\ a)delfo\n gnE/sion e)n CHrusi/O| *soufir.
Syr:7:18 mE allaXEs filon heneken diaforu mEde adelfon gnEsion en CHrysiO sufir.
Syr:7:18 D VA_AAS2S A1_ASM P A1B_GSM C N2_ASM A1A_ASM P N2N_DSN N_GS
Syr:7:18 not to change/alter friend companion owing to for, for the sake of differing various, excellent, distinguished, remarkable μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] brother legitimate in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among piece of gold ć
Syr:7:18 not you(sg)-should-CHANGE/ALTER friend ([Adj] acc, nom|acc|voc) owing to difference ([Adj] gen) neither/nor; Mede (voc) brother (acc) legitimate ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) piece of gold (dat)  
Syr:7:18 Syr_7:18_1 Syr_7:18_2 Syr_7:18_3 Syr_7:18_4 Syr_7:18_5 Syr_7:18_6 Syr_7:18_7 Syr_7:18_8 Syr_7:18_9 Syr_7:18_10 Syr_7:18_11
Syr:7:18 x x x x x x x x x x x
Syr:7:19 μὴ ἀστόχει γυναικὸς σοφῆς καὶ ἀγαθῆς· ἡ γὰρ χάρις αὐτῆς ὑπὲρ τὸ χρυσίον.
Syr:7:19 Forego not a wise and good woman: for her grace is above gold. (Sirach 7:19 Brenton)
Syr:7:19 Nie odchodź od żony mądrej i dobrej, albowiem miłość jej cenniejsza niż złoto. (Syr 7:19 BT_4)
Syr:7:19 μὴ ἀστόχει γυναικὸς σοφῆς καὶ ἀγαθῆς· γὰρ χάρις αὐτῆς ὑπὲρ τὸ χρυσίον.
Syr:7:19 μή ἀ·στοχέω (αστοχ(ε)-, -, αστοχη·σ-, -, -, -) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι σοφός -ή -όν καί ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὁ ἡ τό γάρ χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα αὐτός αὐτή αὐτό ὑπέρ ὁ ἡ τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός)
Syr:7:19 Nie By być chybiony Kobiety/żona Mądry I też, nawet, mianowicie Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Dla odtąd, jak Względów {Przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] On/ona/to/to samo Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Kawałek złota
Syr:7:19 mE\ a)sto/CHei gunaiko\s sofE=s kai\ a)gaTE=s· E( ga\r CHa/ris au)tE=s u(pe\r to\ CHrusi/on.
Syr:7:19 mE astoCHei gynaikos sofEs kai agaTEs· hE gar CHaris autEs hyper to CHrysion.
Syr:7:19 D V2_PAD2S N3K_GSF A1_GSF C A1_GSF RA_NSF x N3_NSF RD_GSF P RA_ASN N2N_ASN
Syr:7:19 not to be off the mark woman/wife wise and also, even, namely good inherently good, i.e. God-wrought. the for since, as favor/grace [see charity] he/she/it/same above (+acc), on behalf of (+gen) the piece of gold
Syr:7:19 not he/she/it-is-BE-ing-OFF-THE-MARK, you(sg)-are-being-BE-ed-OFF-THE-MARK (classical), be-you(sg)-BE-ing-OFF-THE-MARK! woman/wife (gen) wise ([Adj] gen) and good ([Adj] gen) the (nom) for grace (nom) her/it/same (gen) above (+acc), on behalf of (+gen) the (nom|acc) piece of gold (nom|acc|voc)
Syr:7:19 Syr_7:19_1 Syr_7:19_2 Syr_7:19_3 Syr_7:19_4 Syr_7:19_5 Syr_7:19_6 Syr_7:19_7 Syr_7:19_8 Syr_7:19_9 Syr_7:19_10 Syr_7:19_11 Syr_7:19_12 Syr_7:19_13
Syr:7:19 x x x x x x x x x x x x x
Syr:7:20 μὴ κακώσῃς οἰκέτην ἐργαζόμενον ἐν ἀληθείᾳ μηδὲ μίσθιον διδόντα τὴν ψυχὴν αὐτοῦ·
Syr:7:20 Whereas thy servant worketh truly, entreat him not evil. nor the hireling that bestoweth himself wholly for thee. (Sirach 7:20 Brenton)
Syr:7:20 Nie krzywdź sługi rzetelnie pracującego ani najemnika oddającego się zajęciu z całej duszy! (Syr 7:20 BT_4)
Syr:7:20 μὴ κακώσῃς οἰκέτην ἐργαζόμενον ἐν ἀληθείᾳ μηδὲ μίσθιον διδόντα τὴν ψυχὴν αὐτοῦ·
Syr:7:20 μή κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) οἰκέτης, -ου, ὁ ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ἐν ἀ·λήθεια, -ας, ἡ μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ μίσθιος, -ου, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:7:20 Nie By robić rzeczy trudne dla Rodziny niewolnik By pracować/dąż W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród PRAWDA µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] ??? By dawać Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo
Syr:7:20 mE\ kakO/sE|s oi)ke/tEn e)rgaDZo/menon e)n a)lETei/a| mEde\ mi/sTion dido/nta tE\n PSuCHE\n au)tou=·
Syr:7:20 mE kakOsEs oiketEn ergaDZomenon en alETeia mEde misTion didonta tEn PSyCHEn autu·
Syr:7:20 D VA_AAS2S N1M_ASM V1_PMPASM P N1A_DSF C A1A_ASM V8_PAPASM RA_ASF N1_ASF RD_GSM
Syr:7:20 not to make things difficult for household slave to work/strive in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among truth μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] ??? to give the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same
Syr:7:20 not you(sg)-should-MAKE-THINGS-DIFFICULT-FOR household slave (acc) while being-WORK/STRIVE-ed (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) truth (dat) neither/nor; Mede (voc) ??? (acc) while GIVE-ing (acc, nom|acc|voc) the (acc) life (acc) him/it/same (gen)
Syr:7:20 Syr_7:20_1 Syr_7:20_2 Syr_7:20_3 Syr_7:20_4 Syr_7:20_5 Syr_7:20_6 Syr_7:20_7 Syr_7:20_8 Syr_7:20_9 Syr_7:20_10 Syr_7:20_11 Syr_7:20_12
Syr:7:20 x x x x x x x x x x x x
Syr:7:21 οἰκέτην συνετὸν ἀγαπάτω σου ἡ ψυχή, μὴ στερήσῃς αὐτὸν ἐλευθερίας.
Syr:7:21 Let thy soul love a good servant, and defraud him not of liberty. (Sirach 7:21 Brenton)
Syr:7:21 Dusza twa niech miłuje rozumnego sługę i nie pozbawiaj go wolności! (Syr 7:21 BT_4)
Syr:7:21 οἰκέτην συνετὸν ἀγαπάτω σου ψυχή, μὴ στερήσῃς αὐτὸν ἐλευθερίας.
Syr:7:21 οἰκέτης, -ου, ὁ συν·ετός -ή -όν ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή μή   αὐτός αὐτή αὐτό ἐλευθερία, -ας, ἡ
Syr:7:21 Rodziny niewolnik insightful/bystry By kochać Ty; twój/twój(sg) Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Nie On/ona/to/to samo Wolności wolność
Syr:7:21 oi)ke/tEn suneto\n a)gapa/tO sou E( PSuCHE/, mE\ sterE/sE|s au)to\n e)leuTeri/as.
Syr:7:21 oiketEn syneton agapatO su hE PSyCHE, mE sterEsEs auton eleuTerias.
Syr:7:21 N1M_ASM A1_ASM V3_PAD3S RP_GS RA_NSF N1_NSF D VA_AAS2S RD_ASM N1A_GSF
Syr:7:21 household slave insightful/discerning to love you; your/yours(sg) the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person not ć he/she/it/same liberty freedom
Syr:7:21 household slave (acc) insightful/discerning ([Adj] acc, nom|acc|voc) let-him/her/it-be-LOVE-ing! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) not   him/it/same (acc) liberty (gen), liberties (acc)
Syr:7:21 Syr_7:21_1 Syr_7:21_2 Syr_7:21_3 Syr_7:21_4 Syr_7:21_5 Syr_7:21_6 Syr_7:21_7 Syr_7:21_8 Syr_7:21_9 Syr_7:21_10
Syr:7:21 x x x x x x x x x x
Syr:7:22 κτήνη σοί ἐστιν; ἐπισκέπτου αὐτά· καὶ εἰ ἔστιν σοι χρήσιμα, ἐμμενέτω σοι.
Syr:7:22 Hast thou cattle? have an eye to them: and if they be for thy profit, keep them with thee. (Sirach 7:22 Brenton)
Syr:7:22 Posiadasz stada? Doglądaj ich, a jeśli masz z nich pożytek, niech zostaną przy tobie! (Syr 7:22 BT_4)
Syr:7:22 κτήνη σοί ἐστιν; ἐπισκέπτου αὐτά· καὶ εἰ ἔστιν σοι χρήσιμα, ἐμμενέτω σοι.
Syr:7:22 κτῆνο·ς, -ους, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) χρήσιμος -η -ον ἐμ·μένω (εν+μεν-, -, εν+μειν·[σ]-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Syr:7:22 Zwierzęcy (zwierzę) Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By być By bywać [zobacz sceptyczny] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Jeżeli By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Zdolny by być pomagany By pozostawać wierny do Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Syr:7:22 ktE/nE soi/ e)stin; e)piske/ptou au)ta/· kai\ ei) e)/stin soi CHrE/sima, e)mmene/tO soi.
Syr:7:22 ktEnE soi estin; episkeptu auta· kai ei estin soi CHrEsima, emmenetO soi.
Syr:7:22 N3E_APN RP_DS V9_PAI3S V1_PMD2S RD_APN C C V9_PAI3S RP_DS A1_APN V1_PAD3S RP_DS
Syr:7:22 Animal (beast) you; your/yours(sg); to rub worn, rub to be to visit [see skeptical] he/she/it/same and also, even, namely if to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub able to be availed to remain faithful to you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Syr:7:22 Animals (nom|acc|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-is be-you(sg)-being-VISIT-ed! they/them/same (nom|acc) and if he/she/it-is you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) able to be availed ([Adj] nom|acc|voc) let-him/her/it-be-REMAIN FAITHFUL TO-ing! you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Syr:7:22 Syr_7:22_1 Syr_7:22_2 Syr_7:22_3 Syr_7:22_4 Syr_7:22_5 Syr_7:22_6 Syr_7:22_7 Syr_7:22_8 Syr_7:22_9 Syr_7:22_10 Syr_7:22_11 Syr_7:22_12
Syr:7:22 x x x x x x x x x x x x
Syr:7:23 τέκνα σοί ἐστιν; παίδευσον αὐτὰ καὶ κάμψον ἐκ νεότητος τὸν τράχηλον αὐτῶν.
Syr:7:23 Hast thou children? instruct them, and bow down their neck from their youth. (Sirach 7:23 Brenton)
Syr:7:23 Masz dzieci? Wychowuj je, zginaj im karki od młodości! (Syr 7:23 BT_4)
Syr:7:23 τέκνα σοί ἐστιν; παίδευσον αὐτὰ καὶ κάμψον ἐκ νεότητος τὸν τράχηλον αὐτῶν.
Syr:7:23 τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί κάμπτω (καμπτ-, καμψ-, καμψ-, -, -, καμφ·θ-) ἐκ νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ ὁ ἡ τό τράχηλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:7:23 Dziecko Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By być Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By kręcić się (kręć się albo kłaniaj się (kolano)) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Młodzież [zobacz neofitę] Gardło On/ona/to/to samo
Syr:7:23 te/kna soi/ e)stin; pai/deuson au)ta\ kai\ ka/mPSon e)k neo/tEtos to\n tra/CHElon au)tO=n.
Syr:7:23 tekna soi estin; paideuson auta kai kamPSon ek neotEtos ton traCHElon autOn.
Syr:7:23 N2N_APN RP_DS V9_PAI3S VA_AAD2S RD_APN C VA_AAD2S P N3T_GSF RA_ASM N2_ASM RD_GPM
Syr:7:23 child you; your/yours(sg); to rub worn, rub to be to chastened correct, discipline, train, teach, educate, he/she/it/same and also, even, namely to Bend (bend or bow (the knee)) out of (+gen) ἐξ before vowels youth [see neophyte] the throat he/she/it/same
Syr:7:23 children (nom|acc|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-is do-CHASTENED-you(sg)!, going-to-CHASTENED (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) they/them/same (nom|acc) and do-BEND-you(sg)!, going-to-BEND (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) out of (+gen) youth (gen) the (acc) throat (acc) them/same (gen)
Syr:7:23 Syr_7:23_1 Syr_7:23_2 Syr_7:23_3 Syr_7:23_4 Syr_7:23_5 Syr_7:23_6 Syr_7:23_7 Syr_7:23_8 Syr_7:23_9 Syr_7:23_10 Syr_7:23_11 Syr_7:23_12
Syr:7:23 x x x x x x x x x x x x
Syr:7:24 θυγατέρες σοί εἰσιν; πρόσεχε τῷ σώματι αὐτῶν καὶ μὴ ἱλαρώσῃς πρὸς αὐτὰς τὸ πρόσωπόν σου.
Syr:7:24 Hast thou daughters? have a care of their body, and shew not thyself cheerful toward them. (Sirach 7:24 Brenton)
Syr:7:24 Córki posiadasz? Czuwaj nad ich ciałem, a nie uśmiechaj się do nich! (Syr 7:24 BT_4)
Syr:7:24 θυγατέρες σοί εἰσιν; πρόσεχε τῷ σώματι αὐτῶν καὶ μὴ ἱλαρώσῃς πρὸς αὐτὰς τὸ πρόσωπόν σου.
Syr:7:24 θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί μή   πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:7:24 Córka Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By iść; by być By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Ciało On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Nie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Twarz Ty; twój/twój(sg)
Syr:7:24 Tugate/res soi/ ei)sin; pro/seCHe tO=| sO/mati au)tO=n kai\ mE\ i(larO/sE|s pro\s au)ta\s to\ pro/sOpo/n sou.
Syr:7:24 Tygateres soi eisin; proseCHe tO sOmati autOn kai mE hilarOsEs pros autas to prosOpon su.
Syr:7:24 N3_NPF RP_DS V9_PAI3P V1_PAD2S RA_DSN N3M_DSN RD_GPF C D VA_AAS2S P RD_APF RA_ASN N2N_ASN RP_GS
Syr:7:24 daughter you; your/yours(sg); to rub worn, rub to go; to be to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. the body he/she/it/same and also, even, namely not ć toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same the face you; your/yours(sg)
Syr:7:24 daughters (nom|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-is-GO-ing; they-are be-you(sg)-PAY HEED-ing! the (dat) body (dat) them/same (gen) and not   toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:7:24 Syr_7:24_1 Syr_7:24_2 Syr_7:24_3 Syr_7:24_4 Syr_7:24_5 Syr_7:24_6 Syr_7:24_7 Syr_7:24_8 Syr_7:24_9 Syr_7:24_10 Syr_7:24_11 Syr_7:24_12 Syr_7:24_13 Syr_7:24_14 Syr_7:24_15
Syr:7:24 x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:7:25 ἔκδου θυγατέρα, καὶ ἔσῃ τετελεκὼς ἔργον μέγα, καὶ ἀνδρὶ συνετῷ δώρησαι αὐτήν.
Syr:7:25 Marry thy daughter, and so shalt thou have performed a weighty matter: but give her to a man of understanding. (Sirach 7:25 Brenton)
Syr:7:25 Wydaj za mąż córkę, a dokonasz wielkiego dzieła, ale daj ją mądremu mężowi! (Syr 7:25 BT_4)
Syr:7:25 ἔκδου θυγατέρα, καὶ ἔσῃ τετελεκὼς ἔργον μέγα, καὶ ἀνδρὶ συνετῷ δώρησαι αὐτήν.
Syr:7:25 ἐκ·δίδωμι (-, εκ+δω·σ-, 2nd ath. εκ+δ(ο)-/ath. εκ+δ(ω)-, -, εκ+δεδο-, εκ+δο·θ-) θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τελέω (τελ(ε)-, τελε·σ-, τελε·σ-, τετελε·κ-, τετελεσ-, τελεσ·θ-) ἔργον, -ου, τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ συν·ετός -ή -όν δωρέομαι (δωρ(ε)-, -, δωρη·σ-, -, δεδωρη-, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:7:25 By brać w dzierżawę dzierżawę, dzierżawę poza Córka I też, nawet, mianowicie By być By kończyć koniec Praca Wielki I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". insightful/bystry By przyznawać On/ona/to/to samo
Syr:7:25 e)/kdou Tugate/ra, kai\ e)/sE| tetelekO\s e)/rgon me/ga, kai\ a)ndri\ sunetO=| dO/rEsai au)tE/n.
Syr:7:25 ekdu Tygatera, kai esE tetelekOs ergon mega, kai andri synetO dOrEsai autEn.
Syr:7:25 V2_PMD2S N3_ASF C VF_FMI2S VX_XAPNSM N2N_ASN A1P_ASN C N3_DSM A1_DSM VA_AMD2S RD_ASF
Syr:7:25 to lease lease, rent out daughter and also, even, namely to be to end finish work great and also, even, namely man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". insightful/discerning to grant he/she/it/same
Syr:7:25 be-you(sg)-LEASE-ed! daughter (acc) and you(sg)-will-be having END-ed (nom) work (nom|acc|voc) great ([Adj] nom|acc|voc) and man, husband (dat) insightful/discerning ([Adj] dat) be-you(sg)-GRANT-ed! her/it/same (acc)
Syr:7:25 Syr_7:25_1 Syr_7:25_2 Syr_7:25_3 Syr_7:25_4 Syr_7:25_5 Syr_7:25_6 Syr_7:25_7 Syr_7:25_8 Syr_7:25_9 Syr_7:25_10 Syr_7:25_11 Syr_7:25_12
Syr:7:25 x x x x x x x x x x x x
Syr:7:26 γυνή σοί ἐστιν κατὰ ψυχήν; μὴ ἐκβάλῃς αὐτήν· καὶ μισουμένῃ μὴ ἐμπιστεύσῃς σεαυτόν.
Syr:7:26 Hast thou a wife after thy mind? forsake her not: but give not thyself over to a light woman. (Sirach 7:26 Brenton)
Syr:7:26 Masz żonę według twego upodobania, nie odrzucaj jej, ale znienawidzonej nie obdarzaj zaufaniem. (Syr 7:26 BT_4)
Syr:7:26 γυνή σοί ἐστιν κατὰ ψυχήν; μὴ ἐκβάλῃς αὐτήν· καὶ μισουμένῃ μὴ ἐμπιστεύσῃς σεαυτόν.
Syr:7:26 γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κατά ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή μή ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) μή   σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ
Syr:7:26 Kobiety/żona Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By być W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Nie By rozpraszać/ekstrakt On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Nie Siebie
Syr:7:26 gunE/ soi/ e)stin kata\ PSuCHE/n; mE\ e)kba/lE|s au)tE/n· kai\ misoume/nE| mE\ e)mpisteu/sE|s seauto/n.
Syr:7:26 gynE soi estin kata PSyCHEn; mE ekbalEs autEn· kai misumenE mE empisteusEs seauton.
Syr:7:26 N3K_NSF RP_DS V9_PAI3S P N1_ASF D VB_AAS2S RD_ASF C V2_PMPDSF D VA_AAS2S RD_ASM
Syr:7:26 woman/wife you; your/yours(sg); to rub worn, rub to be down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person not to disperse/extract he/she/it/same and also, even, namely to destest dislike, detest, hate, abominate not ć yourself
Syr:7:26 woman/wife (nom) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-is down/according to/as per (+acc), against (+gen) life (acc) not you(sg)-should-DISPERSE/EXTRACT her/it/same (acc) and while being-DESTEST-ed (dat) not   yourself (acc)
Syr:7:26 Syr_7:26_1 Syr_7:26_2 Syr_7:26_3 Syr_7:26_4 Syr_7:26_5 Syr_7:26_6 Syr_7:26_7 Syr_7:26_8 Syr_7:26_9 Syr_7:26_10 Syr_7:26_11 Syr_7:26_12 Syr_7:26_13
Syr:7:26 x x x x x x x x x x x x x
Syr:7:27 Ἐν ὅλῃ καρδίᾳ σου δόξασον τὸν πατέρα σου καὶ μητρὸς ὠδῖνας μὴ ἐπιλάθῃ·
Syr:7:27 Honour thy father with thy whole heart, and forget not the sorrows of thy mother. (Sirach 7:27 Brenton)
Syr:7:27 Z całego serca czcij swego ojca, a boleści rodzicielki nie zapominaj! (Syr 7:27 BT_4)
Syr:7:27 Ἐν ὅλῃ καρδίᾳ σου δόξασον τὸν πατέρα σου καὶ μητρὸς ὠδῖνας μὴ ἐπιλάθῃ·
Syr:7:27 ἐν ὅλος -η -ον καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ὠδίν, -ῖνος, ἡ μή ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-)
Syr:7:27 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cały Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) By chwalić/wychwalaj/chwałę Ojciec Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Matka Urodzenia bólów bóle porodowy Nie By zaniedbywać
Syr:7:27 *)en o(/lE| kardi/a| sou do/Xason to\n pate/ra sou kai\ mEtro\s O)di=nas mE\ e)pila/TE|·
Syr:7:27 en holE kardia su doXason ton patera su kai mEtros Odinas mE epilaTE·
Syr:7:27 P A1_DSF N1A_DSF RP_GS VA_AAD2S RA_ASM N3_ASM RP_GS C N3_GSF N3_APF D VB_AMS2S
Syr:7:27 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among whole heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) to glorify/extol/praise the father you; your/yours(sg) and also, even, namely mother birth pangs travail not to neglect
Syr:7:27 in/among/by (+dat) whole (dat) heart (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-you(sg)!, going-to-GLORIFY/EXTOL/PRAISE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) father (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and mother (gen) birth pangss (acc) not you(sg)-should-be-NEGLECT-ed
Syr:7:27 Syr_7:27_1 Syr_7:27_2 Syr_7:27_3 Syr_7:27_4 Syr_7:27_5 Syr_7:27_6 Syr_7:27_7 Syr_7:27_8 Syr_7:27_9 Syr_7:27_10 Syr_7:27_11 Syr_7:27_12 Syr_7:27_13
Syr:7:27 x x x x x x x x x x x x x
Syr:7:28 μνήσθητι ὅτι δι’ αὐτῶν ἐγεννήθης, καὶ τί ἀνταποδώσεις αὐτοῖς καθὼς αὐτοὶ σοί;
Syr:7:28 Remember that thou wast begotten of them; and how canst thou recompense them the things that they have done for thee? (Sirach 7:28 Brenton)
Syr:7:28 Pamiętaj, że oni cię zrodzili, a cóż im zwrócisz za to, co oni tobie dali? (Syr 7:28 BT_4)
Syr:7:28 μνήσθητι ὅτι δι’ αὐτῶν ἐγεννήθης, καὶ τί ἀνταποδώσεις αὐτοῖς καθὼς αὐτοὶ σοί;
Syr:7:28 μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὅτι διά αὐτός αὐτή αὐτό γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καθ·ώς αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Syr:7:28 By pamiętać/stawaj się uważającym z Ponieważ/tamto Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By spłacać nagrodę On/ona/to/to samo Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] On/ona/to/to samo Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Syr:7:28 mnE/sTEti o(/ti di’ au)tO=n e)gennE/TEs, kai\ ti/ a)ntapodO/seis au)toi=s kaTO\s au)toi\ soi/;
Syr:7:28 mnEsTEti hoti di’ autOn egennETEs, kai ti antapodOseis autois kaTOs autoi soi;
Syr:7:28 VS_APD2S C P RD_GPM VCI_API2S C RI_ASN VF_FAI2S RD_DPM C RD_NPM RP_DS
Syr:7:28 to remember/become mindful of because/that because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to pay back reward he/she/it/same as accordingly [according to how/in accordance with how] he/she/it/same you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Syr:7:28 be-you(sg)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! because/that because of (+acc), through (+gen) them/same (gen) you(sg)-were-FATHER-ed and who/what/why (nom|acc) you(sg)-will-PAY BACK--REWARD them/same (dat) as accordingly they/same (nom) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Syr:7:28 Syr_7:28_1 Syr_7:28_2 Syr_7:28_3 Syr_7:28_4 Syr_7:28_5 Syr_7:28_6 Syr_7:28_7 Syr_7:28_8 Syr_7:28_9 Syr_7:28_10 Syr_7:28_11 Syr_7:28_12
Syr:7:28 x x x x x x x x x x x x
Syr:7:29 ἐν ὅλῃ ψυχῇ σου εὐλαβοῦ τὸν κύριον καὶ τοὺς ἱερεῖς αὐτοῦ θαύμαζε.
Syr:7:29 Fear the Lord with all thy soul, and reverence his priests. (Sirach 7:29 Brenton)
Syr:7:29 Z całej swej duszy czcij Pana i szanuj Jego kapłanów! (Syr 7:29 BT_4)
Syr:7:29 ἐν ὅλῃ ψυχῇ σου εὐλαβοῦ τὸν κύριον καὶ τοὺς ἱερεῖς αὐτοῦ θαύμαζε.
Syr:7:29 ἐν ὅλος -η -ον ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εὐ·λαβέομαι (ευλαβ(ε)-, -, -, -, -, ευλαβη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-)
Syr:7:29 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cały Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się Ty; twój/twój(sg) By strzec się ([branie dobrze] ostrożny, troszczyć się o, cześć) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Duchowny On/ona/to/to samo By być zaskakiwany są podziwiany przy
Syr:7:29 e)n o(/lE| PSuCHE=| sou eu)labou= to\n ku/rion kai\ tou\s i(erei=s au)tou= Tau/maDZe.
Syr:7:29 en holE PSyCHE su eulabu ton kyrion kai tus hiereis autu TaumaDZe.
Syr:7:29 P A1_DSF N1_DSF RP_GS V2_PMD2S RA_ASM N2_ASM C RA_APM N3V_APM RD_GSM V1_PAD2S
Syr:7:29 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among whole life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool you; your/yours(sg) to beware ([taking-well] cautious, care for, reverence) the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the priest he/she/it/same to be surprised be marvelled at
Syr:7:29 in/among/by (+dat) whole (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) be-you(sg)-being-BEWARE-ed!, you(sg)-were-being-BEWARE-ed the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (acc) priests (acc, nom|voc) him/it/same (gen) be-you(sg)-BE SURPRISED-ing!
Syr:7:29 Syr_7:29_1 Syr_7:29_2 Syr_7:29_3 Syr_7:29_4 Syr_7:29_5 Syr_7:29_6 Syr_7:29_7 Syr_7:29_8 Syr_7:29_9 Syr_7:29_10 Syr_7:29_11 Syr_7:29_12
Syr:7:29 x x x x x x x x x x x x
Syr:7:30 ἐν ὅλῃ δυνάμει ἀγάπησον τὸν ποιήσαντά σε καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ μὴ ἐγκαταλίπῃς.
Syr:7:30 Love him that made thee with all thy strength, and forsake not his ministers. (Sirach 7:30 Brenton)
Syr:7:30 Z całej siły miłuj Tego, co cię stworzył, i nie porzucaj sług Jego ołtarza! (Syr 7:30 BT_4)
Syr:7:30 ἐν ὅλῃ δυνάμει ἀγάπησον τὸν ποιήσαντά σε καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ μὴ ἐγκαταλίπῃς.
Syr:7:30 ἐν ὅλος -η -ον δύναμις, -εως, ἡ ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό λειτουργός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό μή ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-)
Syr:7:30 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cały Zdolność By kochać By czynić/rób Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Publiczny funkcjonariusza urzędnik państwowy, służący, towarzyszący przy ofiarach, akolita, ministrant On/ona/to/to samo Nie By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj ?????????
Syr:7:30 e)n o(/lE| duna/mei a)ga/pEson to\n poiE/santa/ se kai\ tou\s leitourgou\s au)tou= mE\ e)gkatali/pE|s.
Syr:7:30 en holE dynamei agapEson ton poiEsanta se kai tus leiturgus autu mE enkatalipEs.
Syr:7:30 P A1_DSF N3I_DSF VA_AAD2S RA_ASM VA_AAPASM RP_AS C RA_APM N2_APM RD_GSM D VB_AAS2S
Syr:7:30 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among whole ability to love the to do/make you; your/yours(sg) and also, even, namely the public functionary public servant, servant, attendant at sacrifices, acolyte, altar boy he/she/it/same not to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare κατελιπεν
Syr:7:30 in/among/by (+dat) whole (dat) ability (dat) do-LOVE-you(sg)!, going-to-LOVE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) upon DO/MAKE-ing (acc, nom|acc|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and the (acc) functionaries (acc) him/it/same (gen) not you(sg)-should-GIVE UP
Syr:7:30 Syr_7:30_1 Syr_7:30_2 Syr_7:30_3 Syr_7:30_4 Syr_7:30_5 Syr_7:30_6 Syr_7:30_7 Syr_7:30_8 Syr_7:30_9 Syr_7:30_10 Syr_7:30_11 Syr_7:30_12 Syr_7:30_13
Syr:7:30 x x x x x x x x x x x x x
Syr:7:31 φοβοῦ τὸν κύριον καὶ δόξασον ἱερέα καὶ δὸς τὴν μερίδα αὐτῷ, καθὼς ἐντέταλταί σοι, ἀπαρχὴν καὶ περὶ πλημμελείας καὶ δόσιν βραχιόνων καὶ θυσίαν ἁγιασμοῦ καὶ ἀπαρχὴν ἁγίων.
Syr:7:31 Fear the Lord, and honour the priest; and give him his portion, as it is commanded thee; the firstfruits, and the trespass offering, and the gift of the shoulders, and the sacrifice of sanctification, and the firstfruits of the holy things. (Sirach 7:31 Brenton)
Syr:7:31 Bój się Pana i oddawaj cześć kapłanowi, oddaj cześć mu należną, jak ci nakazano: pierwociny z ofiary przebłagalnej, dar łopatek z ofiary oczyszczenia i pierwociny rzeczy świętych. (Syr 7:31 BT_4)
Syr:7:31 φοβοῦ τὸν κύριον καὶ δόξασον ἱερέα καὶ δὸς τὴν μερίδα αὐτῷ, καθὼς ἐντέταλταί σοι, ἀπαρχὴν καὶ περὶ πλημμελείας καὶ δόσιν βραχιόνων καὶ θυσίαν ἁγιασμοῦ καὶ ἀπαρχὴν ἁγίων.
Syr:7:31 φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) ἱερεύς, -έως, ὁ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καθ·ώς ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ καί περί πλημ·μέλεια, -ας, ἡ [LXX] καί δόσις, -εως, ἡ (cf. δόμα, δωρεά, δώρημα and δῶρον) βραχίων, -ονος, ὁ καί θυσία, -ας, ἡ ἁγιασμός, -οῦ, ὁ καί ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
Syr:7:31 Obawa [zobacz fobię]; by bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By chwalić/wychwalaj/chwałę Duchowny I też, nawet, mianowicie By dawać Część On/ona/to/to samo Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By zalecać rozkaz Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Po pierwsze owoc I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) ??? I też, nawet, mianowicie Dawanie Ręka {Broń} I też, nawet, mianowicie Ofiara gnębią, poświęcają Uświęcenie (świętość, uświęcenie) I też, nawet, mianowicie Po pierwsze owoc Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
Syr:7:31 fobou= to\n ku/rion kai\ do/Xason i(ere/a kai\ do\s tE\n meri/da au)tO=|, kaTO\s e)nte/taltai/ soi, a)parCHE\n kai\ peri\ plEmmelei/as kai\ do/sin braCHio/nOn kai\ Tusi/an a(giasmou= kai\ a)parCHE\n a(gi/On.
Syr:7:31 fobu ton kyrion kai doXason hierea kai dos tEn merida autO, kaTOs entetaltai soi, aparCHEn kai peri plEmmeleias kai dosin braCHionOn kai Tysian hagiasmu kai aparCHEn hagiOn.
Syr:7:31 V2_PMD2S RA_ASM N2_ASM C VA_AAD2S N3V_ASM C VO_AAD2S RA_ASF N3D_ASF RD_DSM C VM_XMI3S RP_DS N1_ASF C P N1A_GSF C N3I_ASF N3N_GPM C N1A_ASF N2_GSM C N1_ASF A1A_GPN
Syr:7:31 fear [see phobia]; to fear the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to glorify/extol/praise priest and also, even, namely to give the part he/she/it/same as accordingly [according to how/in accordance with how] to enjoin command you; your/yours(sg); to rub worn, rub first-fruit and also, even, namely about (+acc,+gen) ??? and also, even, namely giving arm and also, even, namely sacrifice victimize, immolate sanctification (holiness, sanctification) and also, even, namely first-fruit dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
Syr:7:31 fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and do-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-you(sg)!, going-to-GLORIFY/EXTOL/PRAISE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) priest (acc) and do-GIVE-you(sg)! the (acc) ??? (acc) him/it/same (dat) as accordingly he/she/it-has-been-ENJOIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) first-fruit (acc) and about (+acc,+gen) ??? (gen), ???s (acc) and giving (acc) arms (gen) and sacrifice (acc) sanctification (gen) and first-fruit (acc) holy ([Adj] gen)
Syr:7:31 Syr_7:31_1 Syr_7:31_2 Syr_7:31_3 Syr_7:31_4 Syr_7:31_5 Syr_7:31_6 Syr_7:31_7 Syr_7:31_8 Syr_7:31_9 Syr_7:31_10 Syr_7:31_11 Syr_7:31_12 Syr_7:31_13 Syr_7:31_14 Syr_7:31_15 Syr_7:31_16 Syr_7:31_17 Syr_7:31_18 Syr_7:31_19 Syr_7:31_20 Syr_7:31_21 Syr_7:31_22 Syr_7:31_23 Syr_7:31_24 Syr_7:31_25 Syr_7:31_26 Syr_7:31_27
Syr:7:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:7:32 καὶ πτωχῷ ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου, ἵνα τελειωθῇ ἡ εὐλογία σου.
Syr:7:32 And stretch thine hand unto the poor, that thy blessing may be perfected. (Sirach 7:32 Brenton)
Syr:7:32 Wyciągnij rękę do ubogiego, aby twoje błogosławieństwo było pełne. (Syr 7:32 BT_4)
Syr:7:32 Καὶ πτωχῷ ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου, ἵνα τελειωθῇ εὐλογία σου.
Syr:7:32 καί πτωχός -ή -όν ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἵνα τελειόω (τελει(ο)-, τελειω·σ-, τελειω·σ-, τετελειω·κ-, τετελειω-, τελειω·θ-) ὁ ἡ τό εὐ·λογία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:7:32 I też, nawet, mianowicie Biedny By rozszerzać się Ręka Ty; twój/twój(sg) żeby / ażeby / bo By osiągać zakończenie ??? Ty; twój/twój(sg)
Syr:7:32 *kai\ ptOCHO=| e)/kteinon tE\n CHei=ra/ sou, i(/na teleiOTE=| E( eu)logi/a sou.
Syr:7:32 kai ptOCHO ekteinon tEn CHeira su, hina teleiOTE hE eulogia su.
Syr:7:32 C N2_DSM VA_AAD2S RA_ASF N3_ASF RP_GS C VC_APS3S RA_NSF N1A_NSF RP_GS
Syr:7:32 and also, even, namely poor to extend the hand you; your/yours(sg) so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to reach completion the ??? you; your/yours(sg)
Syr:7:32 and poor ([Adj] dat) do-EXTEND-you(sg)!, while EXTEND-ing (nom|acc|voc, voc) the (acc) hand (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) so that / in order to /because he/she/it-should-be-REACH-ed-COMPLETION the (nom) ??? (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:7:32 Syr_7:32_1 Syr_7:32_2 Syr_7:32_3 Syr_7:32_4 Syr_7:32_5 Syr_7:32_6 Syr_7:32_7 Syr_7:32_8 Syr_7:32_9 Syr_7:32_10 Syr_7:32_11
Syr:7:32 x x x x x x x x x x x
Syr:7:33 χάρις δόματος ἔναντι παντὸς ζῶντος, καὶ ἐπὶ νεκρῷ μὴ ἀποκωλύσῃς χάριν.
Syr:7:33 A gift hath grace in the sight of every man living; and for the dead detain it not. (Sirach 7:33 Brenton)
Syr:7:33 Miej dar łaskawy dla każdego, kto żyje, nawet umarłym nie odmawiaj oznak przywiązania! (Syr 7:33 BT_4)
Syr:7:33 χάρις δόματος ἔναντι παντὸς ζῶντος, καὶ ἐπὶ νεκρῷ μὴ ἀποκωλύσῃς χάριν.
Syr:7:33 χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα δόμα[τ], -ατος, τό (cf. δόσις, δωρεά, δώρημα and δῶρον) ἔν·αντι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί ἐπί νεκρός -ά -όν μή   χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα
Syr:7:33 Względów {Przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] Dar Przedtem (+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Martwo {Całkowicie} Nie Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie]
Syr:7:33 CHa/ris do/matos e)/nanti panto\s DZO=ntos, kai\ e)pi\ nekrO=| mE\ a)pokOlu/sE|s CHa/rin.
Syr:7:33 CHaris domatos enanti pantos DZOntos, kai epi nekrO mE apokOlysEs CHarin.
Syr:7:33 N3_NSF N3M_GSN P A3_GSM V3_PAPGSM C P N2_DSM D VA_AAS2S N3_ASF
Syr:7:33 favor/grace [see charity] gift before (+gen) every all, each, every, the whole of to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing dead not ć for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity]
Syr:7:33 grace (nom) gift (gen) before (+gen) every (gen) while EXISTS-ing (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) dead ([Adj] dat) not   for; grace (acc)
Syr:7:33 Syr_7:33_1 Syr_7:33_2 Syr_7:33_3 Syr_7:33_4 Syr_7:33_5 Syr_7:33_6 Syr_7:33_7 Syr_7:33_8 Syr_7:33_9 Syr_7:33_10 Syr_7:33_11
Syr:7:33 x x x x x x x x x x x
Syr:7:34 μὴ ὑστέρει ἀπὸ κλαιόντων καὶ μετὰ πενθούντων πένθησον.
Syr:7:34 Fail not to be with them that weep, and mourn with them that mourn. (Sirach 7:34 Brenton)
Syr:7:34 Nie usuwaj się od płaczących i smuć się ze smucącymi! (Syr 7:34 BT_4)
Syr:7:34 μὴ ὑστέρει ἀπὸ κλαιόντων καὶ μετὰ πενθούντων πένθησον.
Syr:7:34 μή ὑστερέω (υστερ(ε)-, υστερη·σ-, υστερη·σ-, υστερη·κ-, -, υστερη·θ-) ἀπό κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) καί μετά πενθέω (πενθ(ε)-, πενθη·σ-, πενθη·σ-, -, -, πενθη·θ-) πενθέω (πενθ(ε)-, πενθη·σ-, πενθη·σ-, -, -, πενθη·θ-)
Syr:7:34 Nie By podchodzić krótko Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By płakać I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By smucić się By smucić się
Syr:7:34 mE\ u(ste/rei a)po\ klaio/ntOn kai\ meta\ penTou/ntOn pe/nTEson.
Syr:7:34 mE hysterei apo klaiontOn kai meta penTuntOn penTEson.
Syr:7:34 D V2_PAD2S P V1_PAPGPM C P V2_PAPGPM VA_AAD2S
Syr:7:34 not to come up short from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing to weep and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing to grieve to grieve
Syr:7:34 not he/she/it-is-COME-ing-UP-SHORT, you(sg)-are-being-COME-ed-UP-SHORT (classical), be-you(sg)-COME-ing-UP-SHORT!, he/she/it-was-COME-ing-UP-SHORT away from (+gen) let-them-be-WEEP-ing! (classical), while WEEP-ing (gen) and after (+acc), with (+gen) let-them-be-GRIEVE-ing! (classical), while GRIEVE-ing (gen) do-GRIEVE-you(sg)!, going-to-GRIEVE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc)
Syr:7:34 Syr_7:34_1 Syr_7:34_2 Syr_7:34_3 Syr_7:34_4 Syr_7:34_5 Syr_7:34_6 Syr_7:34_7 Syr_7:34_8
Syr:7:34 x x x x x x x x
Syr:7:35 μὴ ὄκνει ἐπισκέπτεσθαι ἄρρωστον ἄνθρωπον· ἐκ γὰρ τῶν τοιούτων ἀγαπηθήσῃ.
Syr:7:35 Be not slow to visit the sick: fir that shall make thee to be beloved. (Sirach 7:35 Brenton)
Syr:7:35 Nie ociągaj się z odwiedzeniem chorego człowieka, albowiem za to będą cię miłować. (Syr 7:35 BT_4)
Syr:7:35 μὴ ὄκνει ἐπισκέπτεσθαι ἄρρωστον ἄνθρωπον· ἐκ γὰρ τῶν τοιούτων ἀγαπηθήσῃ.
Syr:7:35 μή ὀκνέω (οκν(ε)-, -, οκνη·σ-, -, -, -) ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ἄρρωστος -ον ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐκ γάρ ὁ ἡ τό τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-)
Syr:7:35 Nie By wahać się By bywać [zobacz sceptyczny] Chory Ludzki Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dla odtąd, jak Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] By kochać
Syr:7:35 mE\ o)/knei e)piske/ptesTai a)/rrOston a)/nTrOpon· e)k ga\r tO=n toiou/tOn a)gapETE/sE|.
Syr:7:35 mE oknei episkeptesTai arrOston anTrOpon· ek gar tOn toiutOn agapETEsE.
Syr:7:35 D V2_PAD2S V1_PMN A1B_ASM N2_ASM P x RA_GPN A1_GPN VC_FPI2S
Syr:7:35 not to hesitate to visit [see skeptical] sick human out of (+gen) ἐξ before vowels for since, as the such as this kind such, like [τοσαυτην] to love
Syr:7:35 not he/she/it-is-HESITATE-ing, you(sg)-are-being-HESITATE-ed (classical), be-you(sg)-HESITATE-ing! to-be-being-VISIT-ed sick ([Adj] acc, nom|acc|voc) human (acc) out of (+gen) for the (gen) such as this kind (gen) you(sg)-will-be-LOVE-ed
Syr:7:35 Syr_7:35_1 Syr_7:35_2 Syr_7:35_3 Syr_7:35_4 Syr_7:35_5 Syr_7:35_6 Syr_7:35_7 Syr_7:35_8 Syr_7:35_9 Syr_7:35_10
Syr:7:35 x x x x x x x x x x
Syr:7:36 ἐν πᾶσι τοῖς λόγοις σου μιμνῄσκου τὰ ἔσχατά σου, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα οὐχ ἁμαρτήσεις.
Syr:7:36 Whatsoever thou takest in hand, remember the end, and thou shalt never do amiss. (Sirach 7:36 Brenton)
Syr:7:36 We wszystkich sprawach pamiętaj o swym kresie, a nigdy nie zgrzeszysz. (Syr 7:36 BT_4)
Syr:7:36 ἐν πᾶσι τοῖς λόγοις σου μιμνῄσκου τὰ ἔσχατά σου, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα οὐχ ἁμαρτήσεις.
Syr:7:36 ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό ἔσχατος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -)
Syr:7:36 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ty; twój/twój(sg) By pamiętać/stawaj się uważającym z Ostatni Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze ??? Przed przydechem mocnym By grzeszyć
Syr:7:36 e)n pa=si toi=s lo/gois sou mimnE/|skou ta\ e)/sCHata/ sou, kai\ ei)s to\n ai)O=na ou)CH a(martE/seis.
Syr:7:36 en pasi tois logois su mimnEsku ta esCHata su, kai eis ton aiOna uCH hamartEseis.
Syr:7:36 P A3_DPM RA_DPM N2_DPM RP_GS V1_PMD2S RA_APN A1_APN RP_GS C P RA_ASM N3W_ASM D VF_FAI2S
Syr:7:36 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. you; your/yours(sg) to remember/become mindful of the last you; your/yours(sg) and also, even, namely into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever οὐχ before rough breathing to sin
Syr:7:36 in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) words (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) be-you(sg)-being-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! the (nom|acc) last (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and into (+acc) the (acc) eon (acc) not you(sg)-will-SIN
Syr:7:36 Syr_7:36_1 Syr_7:36_2 Syr_7:36_3 Syr_7:36_4 Syr_7:36_5 Syr_7:36_6 Syr_7:36_7 Syr_7:36_8 Syr_7:36_9 Syr_7:36_10 Syr_7:36_11 Syr_7:36_12 Syr_7:36_13 Syr_7:36_14 Syr_7:36_15
Syr:7:36 x x x x x x x x x x x x x x x