Tb(BA):12:1 καὶ ἐκάλεσεν Τωβιτ Τωβιαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ Ὅρα, τέκνον, μισθὸν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ συνελθόντι σοι, καὶ προσθεῖναι αὐτῷ δεῖ.
Tb(BA):12:1 Then Tobit called his son Tobias, and said unto him, My son, see that the man have his wages, which went with thee, and thou must give him more. (Tobit 12:1 Brenton)
Tb(BA):12:1 A kiedy skończyło się wesele, zawołał Tobiasz syna swego, Tobiasza, i powiedział do niego: «Dziecko, pomyśl o daniu zapłaty człowiekowi, który towarzyszył tobie, i dodaj mu coś jeszcze do zapłaty!» (Tb 12:1 BT_4)
Tb(BA):12:1 Καὶ ἐκάλεσεν Τωβιτ Τωβιαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ Ὅρα, τέκνον, μισθὸν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ συνελθόντι σοι, καὶ προσθεῖναι αὐτῷ δεῖ.
Tb(BA):12:1 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)     ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα μισθός, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό συν·έρχομαι (συν+ερχ-, συν+ελευ·σ-, συν+ελθ·[σ]- or 2nd συν+ελθ-, συν+εληλυθ·[κ]-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-); δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-)
Tb(BA):12:1 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dziecko Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają Ludzki By zgadzać się razem pałkę razem, zbierał się, zbieraj się, spotykaj się, przychodź do wracaj do zdrowia Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie By dodawać do On/ona/to/to samo By wiązać; by potrzebować/wymagać
Tb(BA):12:1 *kai\ e)ka/lesen *tObit *tObian to\n ui(o\n au)tou= kai\ ei)=pen au)tO=| *(/ora, te/knon, misTo\n tO=| a)nTrO/pO| tO=| sunelTo/nti soi, kai\ prosTei=nai au)tO=| dei=.
Tb(BA):12:1 kai ekalesen tObit tObian ton hyion autu kai eipen autO hora, teknon, misTon tO anTrOpO tO synelTonti soi, kai prosTeinai autO dei.
Tb(BA):12:1 C VAI_AAI3S N_NSM N1T_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM C VBI_AAI3S RD_DSM V3_PAD2S N2N_VSN N2_ASM RA_DSM N2_DSM RA_DSM VB_AAPDSM RP_DS C VE_AAN RD_DSM V2_PAI3S
Tb(BA):12:1 and also, even, namely to call call ć ć the son he/she/it/same and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), child just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense the human the to cohere stick together, congregated, convene, meet, come to recuperate you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to add to he/she/it/same to bind; to need/require
Tb(BA):12:1 and he/she/it-CALL-ed     the (acc) son (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) be-you(sg)-SEE-ing! child (nom|acc|voc) just recompense (acc) the (dat) human (dat) the (dat) upon COHERE-ing (dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and to-ADD-TO him/it/same (dat) he/she/it-is-BIND-ing, be-you(sg)-BIND-ing!; you(sg)-are-being-NEED/REQUIRE-ed (classical)
Tb(BA):12:1 Tb(BA)_12:1_1 Tb(BA)_12:1_2 Tb(BA)_12:1_3 Tb(BA)_12:1_4 Tb(BA)_12:1_5 Tb(BA)_12:1_6 Tb(BA)_12:1_7 Tb(BA)_12:1_8 Tb(BA)_12:1_9 Tb(BA)_12:1_10 Tb(BA)_12:1_11 Tb(BA)_12:1_12 Tb(BA)_12:1_13 Tb(BA)_12:1_14 Tb(BA)_12:1_15 Tb(BA)_12:1_16 Tb(BA)_12:1_17 Tb(BA)_12:1_18 Tb(BA)_12:1_19 Tb(BA)_12:1_20 Tb(BA)_12:1_21 Tb(BA)_12:1_22
Tb(BA):12:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):12:2 καὶ εἶπεν αὐτῷ Πάτερ, οὐ βλάπτομαι δοὺς αὐτῷ τὸ ἥμισυ ὧν ἐνήνοχα,
Tb(BA):12:2 And Tobias said unto him, O father, it is no harm to me to give him half of those things which I have brought: (Tobit 12:2 Brenton)
Tb(BA):12:2 A on mu odpowiedział: «Ojcze, jak wielką mam mu dać zapłatę? Nie poniosę szkody, jeśli dam mu połowę majątku, który on przyniósł ze mną. (Tb 12:2 BT_4)
Tb(BA):12:2 καὶ εἶπεν αὐτῷ Πάτερ, οὐ βλάπτομαι δοὺς αὐτῷ τὸ ἥμισυ ὧν ἐνήνοχα,
Tb(BA):12:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βλάπτω (βλαπτ-, -, βλαψ-, -, -, βλαβ·[θ]-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά ὅς ἥ ὅ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-)
Tb(BA):12:2 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Ojciec ??? Przed przydechem mocnym By czynić zaszkódź By dawać On/ona/to/to samo Pół Kto/, który/, który By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą
Tb(BA):12:2 kai\ ei)=pen au)tO=| *pa/ter, ou) bla/ptomai dou\s au)tO=| to\ E(/misu O(=n e)nE/noCHa,
Tb(BA):12:2 kai eipen autO pater, u blaptomai dus autO to hEmisy hOn enEnoCHa,
Tb(BA):12:2 C VBI_AAI3S RD_DSM N3_VSM D V1_PMI1S VO_AAPNSM RD_DSM RA_ASN A3U_ASN RR_GPN VX_XAI1S
Tb(BA):12:2 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same father οὐχ before rough breathing to do harm to give he/she/it/same the half who/whom/which to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth
Tb(BA):12:2 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) father (voc) not I-am-being-DO-ed-HARM upon GIVE-ing (nom|voc) him/it/same (dat) the (nom|acc) half (nom|acc|voc, voc) who/whom/which (gen) I-have-BRING-ed
Tb(BA):12:2 Tb(BA)_12:2_1 Tb(BA)_12:2_2 Tb(BA)_12:2_3 Tb(BA)_12:2_4 Tb(BA)_12:2_5 Tb(BA)_12:2_6 Tb(BA)_12:2_7 Tb(BA)_12:2_8 Tb(BA)_12:2_9 Tb(BA)_12:2_10 Tb(BA)_12:2_11 Tb(BA)_12:2_12
Tb(BA):12:2 x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):12:3 ὅτι με ἀγείοχέν σοι ὑγιῆ καὶ τὴν γυναῖκά μου ἐθεράπευσεν καὶ τὸ ἀργύριόν μου ἤνεγκεν καὶ σὲ ὁμοίως ἐθεράπευσεν.
Tb(BA):12:3 For he hath brought me again to thee in safety, and made whole my wife, and brought me the money, and likewise healed thee. (Tobit 12:3 Brenton)
Tb(BA):12:3 On przecież mnie przyprowadził w zdrowiu, żonę moją wyzwolił i pieniądze przyniósł ze mną, i ciebie uleczył. Jaką więc mam mu dać zapłatę?» (Tb 12:3 BT_4)
Tb(BA):12:3 ὅτι με ἀγείοχέν σοι ὑγιῆ καὶ τὴν γυναῖκά μου ἐθεράπευσεν καὶ τὸ ἀργύριόν μου ἤνεγκεν καὶ σὲ ὁμοίως ἐθεράπευσεν.
Tb(BA):12:3 ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὑγιής -ές καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς θεραπεύω (θεραπευ-, θεραπευ·σ-, θεραπευ·σ-, -, τεθεραπευ-, θεραπευ·θ-) καί ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁμοίως (cf. ὡσαύτως) θεραπεύω (θεραπευ-, θεραπευ·σ-, θεραπευ·σ-, -, τεθεραπευ-, θεραπευ·θ-)
Tb(BA):12:3 Ponieważ/tamto Ja By prowadzić Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Zdrowy I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona Ja By opiekować się/wielka przyjemność/służą {zajmują się} nacierać maścią; archaiczny okres {termin} dla ocalenia; oszczędzaj od zniszczenia?Pertraktuj medycznie by ocalać, goić się, leczyć, pertraktować I też, nawet, mianowicie Kawałek srebra Ja By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg) Podobnie By opiekować się/wielka przyjemność/służą {zajmują się} nacierać maścią; archaiczny okres {termin} dla ocalenia; oszczędzaj od zniszczenia?Pertraktuj medycznie by ocalać, goić się, leczyć, pertraktować
Tb(BA):12:3 o(/ti me a)gei/oCHe/n soi u(giE= kai\ tE\n gunai=ka/ mou e)Tera/peusen kai\ to\ a)rgu/rio/n mou E)/negken kai\ se\ o(moi/Os e)Tera/peusen.
Tb(BA):12:3 hoti me ageioCHen soi hygiE kai tEn gynaika mu eTerapeusen kai to argyrion mu Enenken kai se homoiOs eTerapeusen.
Tb(BA):12:3 C RP_AS VX_XAI3S RP_DS A3H_APN C RA_ASF N3K_ASF RP_GS VAI_AAI3S C RA_ASN N2N_ASN RP_GS VAI_AAI3S C RP_AS D VAI_AAI3S
Tb(BA):12:3 because/that I to lead you; your/yours(sg); to rub worn, rub healthy and also, even, namely the woman/wife I to tend/treat/attend to salve; archaic term for salvage; save from destruction΄treat medically to salvage, heal, doctor, treat and also, even, namely the piece of silver I to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth and also, even, namely you; your/yours(sg) similarly to tend/treat/attend to salve; archaic term for salvage; save from destruction΄treat medically to salvage, heal, doctor, treat
Tb(BA):12:3 because/that me (acc) he/she/it-has-LEAD-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) healthy ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (acc) woman/wife (acc) me (gen) he/she/it-TEND/TREAT/ATTEND-ed-TO and the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) me (gen) he/she/it-BRING-ed and you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) similarly he/she/it-TEND/TREAT/ATTEND-ed-TO
Tb(BA):12:3 Tb(BA)_12:3_1 Tb(BA)_12:3_2 Tb(BA)_12:3_3 Tb(BA)_12:3_4 Tb(BA)_12:3_5 Tb(BA)_12:3_6 Tb(BA)_12:3_7 Tb(BA)_12:3_8 Tb(BA)_12:3_9 Tb(BA)_12:3_10 Tb(BA)_12:3_11 Tb(BA)_12:3_12 Tb(BA)_12:3_13 Tb(BA)_12:3_14 Tb(BA)_12:3_15 Tb(BA)_12:3_16 Tb(BA)_12:3_17 Tb(BA)_12:3_18 Tb(BA)_12:3_19
Tb(BA):12:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):12:4 καὶ εἶπεν ὁ πρεσβύτης Δικαιοῦται αὐτῷ.
Tb(BA):12:4 Then the old man said, It is due unto him. (Tobit 12:4 Brenton)
Tb(BA):12:4 I rzekł mu Tobiasz: «Sprawiedliwą jest rzeczą, dziecko, żeby on wziął połowę wszystkiego, co miał przy sobie wracając». (Tb 12:4 BT_4)
Tb(BA):12:4 καὶ εἶπεν πρεσβύτης Δικαιοῦται αὐτῷ.
Tb(BA):12:4 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό πρεσβύτης, -ου, ὁ δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(BA):12:4 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Stary/postarzał człowiek By robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy On/ona/to/to samo
Tb(BA):12:4 kai\ ei)=pen o( presbu/tEs *dikaiou=tai au)tO=|.
Tb(BA):12:4 kai eipen ho presbytEs dikaiutai autO.
Tb(BA):12:4 C VBI_AAI3S RA_NSM N1M_NSM V4_PMI3S RD_DSM
Tb(BA):12:4 and also, even, namely to say/tell the old/aged man to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous he/she/it/same
Tb(BA):12:4 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) old/aged man (nom) he/she/it-is-being-MAKE RIGHTEOUS-ed him/it/same (dat)
Tb(BA):12:4 Tb(BA)_12:4_1 Tb(BA)_12:4_2 Tb(BA)_12:4_3 Tb(BA)_12:4_4 Tb(BA)_12:4_5 Tb(BA)_12:4_6
Tb(BA):12:4 x x x x x x
Tb(BA):12:5 καὶ ἐκάλεσεν τὸν ἄγγελον καὶ εἶπεν αὐτῷ Λαβὲ τὸ ἥμισυ πάντων, ὧν ἐνηνόχατε.
Tb(BA):12:5 So he called the angel, and he said unto him, Take half of all that ye have brought and go away in safety. (Tobit 12:5 Brenton)
Tb(BA):12:5 I poprosił go do siebie, i rzekł: «Weź połowę wszystkiego, coś wracając miał przy sobie, jako zapłatę swoją, i idź do domu zdrów!» (Tb 12:5 BT_4)
Tb(BA):12:5 καὶ ἐκάλεσεν τὸν ἄγγελον καὶ εἶπεν αὐτῷ Λαβὲ τὸ ἥμισυ πάντων, ὧν ἐνηνόχατε.
Tb(BA):12:5 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-)
Tb(BA):12:5 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Pół Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą
Tb(BA):12:5 kai\ e)ka/lesen to\n a)/ggelon kai\ ei)=pen au)tO=| *labe\ to\ E(/misu pa/ntOn, O(=n e)nEno/CHate.
Tb(BA):12:5 kai ekalesen ton angelon kai eipen autO labe to hEmisy pantOn, hOn enEnoCHate.
Tb(BA):12:5 C VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM C VBI_AAI3S RD_DSM VB_AAD2S RA_ASN A3U_ASN A3_GPN RR_GPN VX_XAI2P
Tb(BA):12:5 and also, even, namely to call call the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the half every all, each, every, the whole of who/whom/which to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth
Tb(BA):12:5 and he/she/it-CALL-ed the (acc) messenger/angel (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) do-TAKE HOLD OF-you(sg)! the (nom|acc) half (nom|acc|voc, voc) all (gen) who/whom/which (gen) you(pl)-have-BRING-ed
Tb(BA):12:5 Tb(BA)_12:5_1 Tb(BA)_12:5_2 Tb(BA)_12:5_3 Tb(BA)_12:5_4 Tb(BA)_12:5_5 Tb(BA)_12:5_6 Tb(BA)_12:5_7 Tb(BA)_12:5_8 Tb(BA)_12:5_9 Tb(BA)_12:5_10 Tb(BA)_12:5_11 Tb(BA)_12:5_12 Tb(BA)_12:5_13
Tb(BA):12:5 x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):12:6 Τότε καλέσας τοὺς δύο κρυπτῶς εἶπεν αὐτοῖς Εὐλογεῖτε τὸν θεὸν καὶ αὐτῷ ἐξομολογεῖσθε, μεγαλωσύνην δίδοτε αὐτῷ καὶ ἐξομολογεῖσθε ἐνώπιον πάντων τῶν ζώντων περὶ ὧν ἐποίησεν μεθ’ ὑμῶν· ἀγαθὸν τὸ εὐλογεῖν τὸν θεὸν καὶ ὑψοῦν τὸ ὄνομα αὐτοῦ, τοὺς λόγους τῶν ἔργων τοῦ θεοῦ ἐντίμως ὑποδεικνύοντες, καὶ μὴ ὀκνεῖτε ἐξομολογεῖσθαι αὐτῷ.
Tb(BA):12:6 Then he took them both apart, and said unto them, Bless God, praise him, and magnify him, and praise him for the things which he hath done unto you in the sight of all that live. It is good to praise God, and exalt his name, and honourably to shew forth the works of God; therefore be not slack to praise him. (Tobit 12:6 Brenton)
Tb(BA):12:6 Wtedy Rafał poprosił ich obu na bok i rzekł do nich: «Uwielbiajcie Boga i wysławiajcie Go przed wszystkimi żyjącymi za dobrodziejstwa, jakie wyświadczył wam - w celu uwielbienia i wysławienia Jego imienia. Ogłaszajcie przed wszystkimi ludźmi dzieła Boże, jak są godne uwielbienia, i nie wahajcie się wyrażać Mu wdzięczności. (Tb 12:6 BT_4)
Tb(BA):12:6 Τότε καλέσας τοὺς δύο κρυπτῶς εἶπεν αὐτοῖς Εὐλογεῖτε τὸν θεὸν καὶ αὐτῷ ἐξομολογεῖσθε, μεγαλωσύνην δίδοτε αὐτῷ καὶ ἐξομολογεῖσθε ἐνώπιον πάντων τῶν ζώντων περὶ ὧν ἐποίησεν μεθ’ ὑμῶν· ἀγαθὸν τὸ εὐλογεῖν τὸν θεὸν καὶ ὑψοῦν τὸ ὄνομα αὐτοῦ, τοὺς λόγους τῶν ἔργων τοῦ θεοῦ ἐντίμως ὑποδεικνύοντες, καὶ μὴ ὀκνεῖτε ἐξομολογεῖσθαι αὐτῷ.
Tb(BA):12:6 τότε καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) μεγαλω·σύνη, -ης, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) περί ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὁ ἡ τό εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ     καί μή ὀκνέω (οκν(ε)-, -, οκνη·σ-, -, -, -) ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(BA):12:6 Wtedy By nazywać rozmowę Dwa By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By błogosławić Bóg  I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By przyznawać Wielkość By dawać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przyznawać W obecności z (+informacja); ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Kto/, który/, który By czynić/rób Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. By błogosławić Bóg  I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Praca Bóg  I też, nawet, mianowicie Nie By wahać się By przyznawać On/ona/to/to samo
Tb(BA):12:6 *to/te kale/sas tou\s du/o kruptO=s ei)=pen au)toi=s *eu)logei=te to\n Teo\n kai\ au)tO=| e)Xomologei=sTe, megalOsu/nEn di/dote au)tO=| kai\ e)Xomologei=sTe e)nO/pion pa/ntOn tO=n DZO/ntOn peri\ O(=n e)poi/Esen meT’ u(mO=n· a)gaTo\n to\ eu)logei=n to\n Teo\n kai\ u(PSou=n to\ o)/noma au)tou=, tou\s lo/gous tO=n e)/rgOn tou= Teou= e)nti/mOs u(podeiknu/ontes, kai\ mE\ o)knei=te e)Xomologei=sTai au)tO=|.
Tb(BA):12:6 tote kalesas tus dyo kryptOs eipen autois eulogeite ton Teon kai autO eXomologeisTe, megalOsynEn didote autO kai eXomologeisTe enOpion pantOn tOn DZOntOn peri hOn epoiEsen meT’ hymOn· agaTon to eulogein ton Teon kai hyPSun to onoma autu, tus logus tOn ergOn tu Teu entimOs hypodeiknyontes, kai mE okneite eXomologeisTai autO.
Tb(BA):12:6 D VA_AAPNSM RA_APM M_NDM D VBI_AAI3S RD_DPM V2_PAD2P RA_ASM N2_ASM C RD_DSM V2_PMD2P N1_ASF V8_PAI2P RD_DSM C V2_PMD2P P A3_GPN RA_GPN V3_PAPGPN P RR_GPN VAI_AAI3S P RP_GP A1_NSN RA_NSN V2_PAN RA_ASM N2_ASM C V4_PAN RA_ASN N3M_ASN RD_GSM RA_APM N2_APM RA_GPN N2N_GPN RA_GSM N2_GSM D V1_PAPNPM C D V2_PAD2P V2_PMN RD_DSM
Tb(BA):12:6 then to call call the two ć to say/tell he/she/it/same to bless the god [see theology] and also, even, namely he/she/it/same to confess greatness to give he/she/it/same and also, even, namely to confess in the presence of (+gen); ??? every all, each, every, the whole of the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) about (+acc,+gen) who/whom/which to do/make after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you good inherently good, i.e. God-wrought. the to bless the god [see theology] and also, even, namely to elevate/set high the name with regard to he/she/it/same the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the work the god [see theology] ć ć and also, even, namely not to hesitate to confess he/she/it/same
Tb(BA):12:6 then upon CALL-ing (nom|voc) the (acc) two (nom, acc, gen)   he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) you(pl)-are-BLESS-ing, be-you(pl)-BLESS-ing!, you(pl)-were-BLESS-ing the (acc) god (acc) and him/it/same (dat) you(pl)-are-being-CONFESS-ed, be-you(pl)-being-CONFESS-ed! greatness (acc) you(pl)-are-GIVE-ing, be-you(pl)-GIVE-ing! him/it/same (dat) and you(pl)-are-being-CONFESS-ed, be-you(pl)-being-CONFESS-ed! in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) all (gen) the (gen) let-them-be-EXISTS-ing! (classical), while EXISTS-ing (gen) about (+acc,+gen) who/whom/which (gen) he/she/it-DO/MAKE-ed after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen) good ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) to-be-BLESS-ing the (acc) god (acc) and to-be-ELEVATE/SET-ing-HIGH, I-was-ELEVATE/SET-ing-HIGH, they-were-ELEVATE/SET-ing-HIGH, while ELEVATE/SET-ing-HIGH (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) the (acc) words (acc) the (gen) works (gen) the (gen) god (gen)     and not you(pl)-are-HESITATE-ing, be-you(pl)-HESITATE-ing! to-be-being-CONFESS-ed him/it/same (dat)
Tb(BA):12:6 Tb(BA)_12:6_1 Tb(BA)_12:6_2 Tb(BA)_12:6_3 Tb(BA)_12:6_4 Tb(BA)_12:6_5 Tb(BA)_12:6_6 Tb(BA)_12:6_7 Tb(BA)_12:6_8 Tb(BA)_12:6_9 Tb(BA)_12:6_10 Tb(BA)_12:6_11 Tb(BA)_12:6_12 Tb(BA)_12:6_13 Tb(BA)_12:6_14 Tb(BA)_12:6_15 Tb(BA)_12:6_16 Tb(BA)_12:6_17 Tb(BA)_12:6_18 Tb(BA)_12:6_19 Tb(BA)_12:6_20 Tb(BA)_12:6_21 Tb(BA)_12:6_22 Tb(BA)_12:6_23 Tb(BA)_12:6_24 Tb(BA)_12:6_25 Tb(BA)_12:6_26 Tb(BA)_12:6_27 Tb(BA)_12:6_28 Tb(BA)_12:6_29 Tb(BA)_12:6_30 Tb(BA)_12:6_31 Tb(BA)_12:6_32 Tb(BA)_12:6_33 Tb(BA)_12:6_34 Tb(BA)_12:6_35 Tb(BA)_12:6_36 Tb(BA)_12:6_37 Tb(BA)_12:6_38 Tb(BA)_12:6_39 Tb(BA)_12:6_40 Tb(BA)_12:6_41 Tb(BA)_12:6_42 Tb(BA)_12:6_43 Tb(BA)_12:6_44 Tb(BA)_12:6_45 Tb(BA)_12:6_46 Tb(BA)_12:6_47 Tb(BA)_12:6_48 Tb(BA)_12:6_49 Tb(BA)_12:6_50
Tb(BA):12:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):12:7 μυστήριον βασιλέως καλὸν κρύψαι, τὰ δὲ ἔργα τοῦ θεοῦ ἀνακαλύπτειν ἐνδόξως. ἀγαθὸν ποιήσατε, καὶ κακὸν οὐχ εὑρήσει ὑμᾶς.
Tb(BA):12:7 It is good to keep close the secret of a king, but it is honourable to reveal the works of God. Do that which is good, and no evil shall touch you. (Tobit 12:7 Brenton)
Tb(BA):12:7 Ukrywać tajemnice królewskie jest rzeczą piękną, ale godną pochwały jest rozgłaszać i wysławiać dzieła Boże. Czyńcie dobrze, a zło was nie spotka. (Tb 12:7 BT_4)
Tb(BA):12:7 μυστήριον βασιλέως καλὸν κρύψαι, τὰ δὲ ἔργα τοῦ θεοῦ ἀνακαλύπτειν ἐνδόξως. ἀγαθὸν ποιήσατε, καὶ κακὸν οὐχ εὑρήσει ὑμᾶς.
Tb(BA):12:7 μυστήριον, -ου, τὁ βασιλεύς, -έως, ὁ καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ὁ ἡ τό δέ ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἀνα·καλύπτω (ανα+καλυπτ-, ανα+καλυψ-, ανα+καλυψ-, -, ανα+κεκαλυπτ-, ανα+καλυφ·θ-)   ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Tb(BA):12:7 Tajemniczości metaph., wojskowy sacramentum jak żołnierz Chrystusa Król W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). By ukrywać się ukrywaj, kryj się zaś Praca Bóg  By odkrywać Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. By czynić/rób I też, nawet, mianowicie Niegodziwie by czynić źle ??? Przed przydechem mocnym By znajdować Ty
Tb(BA):12:7 mustE/rion basile/Os kalo\n kru/PSai, ta\ de\ e)/rga tou= Teou= a)nakalu/ptein e)ndo/XOs. a)gaTo\n poiE/sate, kai\ kako\n ou)CH eu(rE/sei u(ma=s.
Tb(BA):12:7 mystErion basileOs kalon kryPSai, ta de erga tu Teu anakalyptein endoXOs. agaTon poiEsate, kai kakon uCH heurEsei hymas.
Tb(BA):12:7 N2N_ASN N3V_GSM A1_NSN VA_AAN RA_APN x N2N_APN RA_GSM N2_GSM V1_PAN D A1_ASN VA_AAD2P C A1_NSN D VF_FAI3S RP_AP
Tb(BA):12:7 mystery metaph., the military sacramentum as a soldier of Christ king right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). to hide conceal, skulk the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] work the god [see theology] to discover ć good inherently good, i.e. God-wrought. to do/make and also, even, namely wickedly to do evil οὐχ before rough breathing to find you
Tb(BA):12:7 mystery (nom|acc|voc) king (gen) right ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-HIDE, be-you(sg)-HIDE-ed!, he/she/it-happens-to-HIDE (opt) the (nom|acc) Yet works (nom|acc|voc) the (gen) god (gen) to-be-TO DISCOVER-ing   good ([Adj] acc, nom|acc|voc) do-DO/MAKE-you(pl)! and wickedly ([Adj] acc, nom|acc|voc) not he/she/it-will-FIND, you(sg)-will-be-FIND-ed (classical), (fut perf) (classical) you(pl) (acc)
Tb(BA):12:7 Tb(BA)_12:7_1 Tb(BA)_12:7_2 Tb(BA)_12:7_3 Tb(BA)_12:7_4 Tb(BA)_12:7_5 Tb(BA)_12:7_6 Tb(BA)_12:7_7 Tb(BA)_12:7_8 Tb(BA)_12:7_9 Tb(BA)_12:7_10 Tb(BA)_12:7_11 Tb(BA)_12:7_12 Tb(BA)_12:7_13 Tb(BA)_12:7_14 Tb(BA)_12:7_15 Tb(BA)_12:7_16 Tb(BA)_12:7_17 Tb(BA)_12:7_18
Tb(BA):12:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):12:8 ἀγαθὸν προσευχὴ μετὰ νηστείας καὶ ἐλεημοσύνης καὶ δικαιοσύνης· ἀγαθὸν τὸ ὀλίγον μετὰ δικαιοσύνης ἢ πολὺ μετὰ ἀδικίας· καλὸν ποιῆσαι ἐλεημοσύνην ἢ θησαυρίσαι χρυσίον.
Tb(BA):12:8 Prayer is good with fasting and alms and righteousness. A little with righteousness is better than much with unrighteousness. It is better to give alms than to lay up gold: (Tobit 12:8 Brenton)
Tb(BA):12:8 Lepsza jest modlitwa ze szczerością i miłosierdzie ze sprawiedliwością aniżeli bogactwo z nieprawością. Lepiej jest dawać jałmużnę, aniżeli gromadzić złoto. (Tb 12:8 BT_4)
Tb(BA):12:8 ἀγαθὸν προσευχὴ μετὰ νηστείας καὶ ἐλεημοσύνης καὶ δικαιοσύνης· ἀγαθὸν τὸ ὀλίγον μετὰ δικαιοσύνης πολὺ μετὰ ἀδικίας· καλὸν ποιῆσαι ἐλεημοσύνην θησαυρίσαι χρυσίον.
Tb(BA):12:8 ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) προσ·ευχή, -ῆς, ἡ μετά νηστεία, -ας, ἡ καί ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ καί δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὁ ἡ τό ὀλίγος -η -ον μετά δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ἤ[1] πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ μετά ἀ·δικία, -ας, ἡ καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ ἤ[1] θησαυρίζω (θησαυριζ-, -, θησαυρι·σ-, -, τεθησαυρισ-, -) χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός)
Tb(BA):12:8 Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Modlitwa Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Mocno {Szybko} I też, nawet, mianowicie Jałmużny/miłosierność I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Mało [zobacz oligarchię] Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Albo Dużo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Zły uczynki W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). By czynić/rób Jałmużny/miłosierność Albo By cenić w górę skarbu, wysoko oceniał; leżał w zapasie, chroń, marynata Kawałek złota
Tb(BA):12:8 a)gaTo\n proseuCHE\ meta\ nEstei/as kai\ e)leEmosu/nEs kai\ dikaiosu/nEs· a)gaTo\n to\ o)li/gon meta\ dikaiosu/nEs E)\ polu\ meta\ a)diki/as· kalo\n poiE=sai e)leEmosu/nEn E)\ TEsauri/sai CHrusi/on.
Tb(BA):12:8 agaTon proseuCHE meta nEsteias kai eleEmosynEs kai dikaiosynEs· agaTon to oligon meta dikaiosynEs E poly meta adikias· kalon poiEsai eleEmosynEn E TEsaurisai CHrysion.
Tb(BA):12:8 A1_NSN N1_NSF P N1A_GSF C N1_GSF C N1_GSF A1_NSN RA_NSN A1_NSN P N1_GSF C A1P_ASN P N1A_GSF A1_NSN VA_AAN N1_ASF C VA_AAN N2N_ASN
Tb(BA):12:8 good inherently good, i.e. God-wrought. prayer after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing fast and also, even, namely alms/mercifulness and also, even, namely righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law good inherently good, i.e. God-wrought. the little [see oligarchy] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law or much after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing wrongdoing right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). to do/make alms/mercifulness or to treasure up treasure, highly valued; lay up in store, preserve, pickle piece of gold
Tb(BA):12:8 good ([Adj] acc, nom|acc|voc) prayer (nom|voc) after (+acc), with (+gen) fast (gen), fasts (acc) and alms/mercifulness (gen) and righteousness (gen) good ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) little (acc, nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) righteousness (gen) or much (nom|acc) after (+acc), with (+gen) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) right ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) alms/mercifulness (acc) or to-TREASURE UP, be-you(sg)-TREASURE UP-ed!, he/she/it-happens-to-TREASURE UP (opt) piece of gold (nom|acc|voc)
Tb(BA):12:8 Tb(BA)_12:8_1 Tb(BA)_12:8_2 Tb(BA)_12:8_3 Tb(BA)_12:8_4 Tb(BA)_12:8_5 Tb(BA)_12:8_6 Tb(BA)_12:8_7 Tb(BA)_12:8_8 Tb(BA)_12:8_9 Tb(BA)_12:8_10 Tb(BA)_12:8_11 Tb(BA)_12:8_12 Tb(BA)_12:8_13 Tb(BA)_12:8_14 Tb(BA)_12:8_15 Tb(BA)_12:8_16 Tb(BA)_12:8_17 Tb(BA)_12:8_18 Tb(BA)_12:8_19 Tb(BA)_12:8_20 Tb(BA)_12:8_21 Tb(BA)_12:8_22 Tb(BA)_12:8_23
Tb(BA):12:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):12:9 ἐλεημοσύνη γὰρ ἐκ θανάτου ῥύεται, καὶ αὐτὴ ἀποκαθαριεῖ πᾶσαν ἁμαρτίαν· οἱ ποιοῦντες ἐλεημοσύνας καὶ δικαιοσύνας πλησθήσονται ζωῆς·
Tb(BA):12:9 For alms doth deliver from death, and shall purge away all sin. Those that exercise alms and righteousness shall be filled with life: (Tobit 12:9 Brenton)
Tb(BA):12:9 Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasyceni będą życiem. (Tb 12:9 BT_4)
Tb(BA):12:9 ἐλεημοσύνη γὰρ ἐκ θανάτου ῥύεται, καὶ αὐτὴ ἀποκαθαριεῖ πᾶσαν ἁμαρτίαν· οἱ ποιοῦντες ἐλεημοσύνας καὶ δικαιοσύνας πλησθήσονται ζωῆς·
Tb(BA):12:9 ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ γάρ ἐκ θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) καί αὐτός αὐτή αὐτό   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ καί δικαιο·σύνη, -ης, ἡ πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA]
Tb(BA):12:9 Jałmużny/miłosierność Dla odtąd, jak Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Śmierć; by zgładzać By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. By czynić/rób Jałmużny/miłosierność I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Do ??? Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy
Tb(BA):12:9 e)leEmosu/nE ga\r e)k Tana/tou r(u/etai, kai\ au)tE\ a)pokaTariei= pa=san a(marti/an· oi( poiou=ntes e)leEmosu/nas kai\ dikaiosu/nas plEsTE/sontai DZOE=s·
Tb(BA):12:9 eleEmosynE gar ek Tanatu ryetai, kai autE apokaTariei pasan hamartian· hoi poiuntes eleEmosynas kai dikaiosynas plEsTEsontai DZOEs·
Tb(BA):12:9 N1_NSF x P N2_GSM V1_PMI3S C RD_NSF VF2_FAI3S A1S_ASF N1A_ASF RA_NPM V2_PAPNPM N1_APF C N1_APF VS_FPI3P N1_GSF
Tb(BA):12:9 alms/mercifulness for since, as out of (+gen) ἐξ before vowels death; to put to death to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon and also, even, namely he/she/it/same ć every all, each, every, the whole of; to sprinkle sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. the to do/make alms/mercifulness and also, even, namely righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law to ??? life being, living, spirit; alive
Tb(BA):12:9 alms/mercifulness (nom|voc) for out of (+gen) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! he/she/it-is-being-DELIVER-ed and she/it/same (nom)   every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) sin (acc) the (nom) while DO/MAKE-ing (nom|voc) alms/mercifulnesses (acc) and righteousnesss (acc) they-will-be-???-ed life (gen); alive ([Adj] gen)
Tb(BA):12:9 Tb(BA)_12:9_1 Tb(BA)_12:9_2 Tb(BA)_12:9_3 Tb(BA)_12:9_4 Tb(BA)_12:9_5 Tb(BA)_12:9_6 Tb(BA)_12:9_7 Tb(BA)_12:9_8 Tb(BA)_12:9_9 Tb(BA)_12:9_10 Tb(BA)_12:9_11 Tb(BA)_12:9_12 Tb(BA)_12:9_13 Tb(BA)_12:9_14 Tb(BA)_12:9_15 Tb(BA)_12:9_16 Tb(BA)_12:9_17
Tb(BA):12:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):12:10 οἱ δὲ ἁμαρτάνοντες πολέμιοί εἰσιν τῆς ἑαυτῶν ζωῆς.
Tb(BA):12:10 But they that sin are enemies to their own life. (Tobit 12:10 Brenton)
Tb(BA):12:10 Ci, którzy popełniają grzech i nieprawość, są wrogami własnej duszy. (Tb 12:10 BT_4)
Tb(BA):12:10 οἱ δὲ ἁμαρτάνοντες πολέμιοί εἰσιν τῆς ἑαυτῶν ζωῆς.
Tb(BA):12:10 ὁ ἡ τό δέ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -)   εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA]
Tb(BA):12:10 zaś By grzeszyć By iść; by być Samo /nasz /twój /siebie Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy
Tb(BA):12:10 oi( de\ a(marta/nontes pole/mioi/ ei)sin tE=s e(autO=n DZOE=s.
Tb(BA):12:10 hoi de hamartanontes polemioi eisin tEs heautOn DZOEs.
Tb(BA):12:10 RA_NPM x V1_PAPNPM A1A_NPM V9_PAI3P RA_GSF RD_GPM N1_GSF
Tb(BA):12:10 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to sin ć to go; to be the self /our-/your-/themselves life being, living, spirit; alive
Tb(BA):12:10 the (nom) Yet while SIN-ing (nom|voc)   he/she/it-is-GO-ing; they-are the (gen) selves (gen) life (gen); alive ([Adj] gen)
Tb(BA):12:10 Tb(BA)_12:10_1 Tb(BA)_12:10_2 Tb(BA)_12:10_3 Tb(BA)_12:10_4 Tb(BA)_12:10_5 Tb(BA)_12:10_6 Tb(BA)_12:10_7 Tb(BA)_12:10_8
Tb(BA):12:10 x x x x x x x x
Tb(BA):12:11 οὐ μὴ κρύψω ἀφ’ ὑμῶν πᾶν ῥῆμα· εἴρηκα δή Μυστήριον βασιλέως κρύψαι καλόν, τὰ δὲ ἔργα τοῦ θεοῦ ἀνακαλύπτειν ἐνδόξως.
Tb(BA):12:11 Surely I will keep close nothing from you. For I said, It was good to keep close the secret of a king, but that it was honourable to reveal the works of God. (Tobit 12:11 Brenton)
Tb(BA):12:11 Odkryję przed wami całą prawdę, nie ukrywając niczego. Jużem wam objaśnił i powiedział: Piękną jest rzeczą zachowywać tajemnicę królewską, ale godną wszelkiej pochwały objawiać dzieła Boże. (Tb 12:11 BT_4)
Tb(BA):12:11 οὐ μὴ κρύψω ἀφ’ ὑμῶν πᾶν ῥῆμα· εἴρηκα δή Μυστήριον βασιλέως κρύψαι καλόν, τὰ δὲ ἔργα τοῦ θεοῦ ἀνακαλύπτειν ἐνδόξως.
Tb(BA):12:11 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ῥῆμα[τ], -ατος, τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δή μυστήριον, -ου, τὁ βασιλεύς, -έως, ὁ κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ὁ ἡ τό δέ ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἀνα·καλύπτω (ανα+καλυπτ-, ανα+καλυψ-, ανα+καλυψ-, -, ανα+κεκαλυπτ-, ανα+καλυφ·θ-)  
Tb(BA):12:11 ??? Przed przydechem mocnym Nie By ukrywać się ukrywaj, kryj się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie By mówić/opowiadaj Naprawdę Tajemniczości metaph., wojskowy sacramentum jak żołnierz Chrystusa Król By ukrywać się ukrywaj, kryj się W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). zaś Praca Bóg  By odkrywać
Tb(BA):12:11 ou) mE\ kru/PSO a)f’ u(mO=n pa=n r(E=ma· ei)/rEka dE/ *mustE/rion basile/Os kru/PSai kalo/n, ta\ de\ e)/rga tou= Teou= a)nakalu/ptein e)ndo/XOs.
Tb(BA):12:11 u mE kryPSO af’ hymOn pan rEma· eirEka dE mystErion basileOs kryPSai kalon, ta de erga tu Teu anakalyptein endoXOs.
Tb(BA):12:11 D D VF_FAI1S P RP_GP A3_ASN N3M_ASN VX_XAI1S x N2N_ASN N3V_GSM VA_AAN A1_ASN RA_APN x N2N_APN RA_GSM N2_GSM V1_PAN D
Tb(BA):12:11 οὐχ before rough breathing not to hide conceal, skulk from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you every all, each, every, the whole of declaration statement, utterance to say/tell indeed mystery metaph., the military sacramentum as a soldier of Christ king to hide conceal, skulk right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] work the god [see theology] to discover ć
Tb(BA):12:11 not not I-will-HIDE, I-should-HIDE away from (+gen) you(pl) (gen) every (nom|acc|voc) declaration (nom|acc|voc) I-have-SAY/TELL-ed indeed mystery (nom|acc|voc) king (gen) to-HIDE, be-you(sg)-HIDE-ed!, he/she/it-happens-to-HIDE (opt) right ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) Yet works (nom|acc|voc) the (gen) god (gen) to-be-TO DISCOVER-ing  
Tb(BA):12:11 Tb(BA)_12:11_1 Tb(BA)_12:11_2 Tb(BA)_12:11_3 Tb(BA)_12:11_4 Tb(BA)_12:11_5 Tb(BA)_12:11_6 Tb(BA)_12:11_7 Tb(BA)_12:11_8 Tb(BA)_12:11_9 Tb(BA)_12:11_10 Tb(BA)_12:11_11 Tb(BA)_12:11_12 Tb(BA)_12:11_13 Tb(BA)_12:11_14 Tb(BA)_12:11_15 Tb(BA)_12:11_16 Tb(BA)_12:11_17 Tb(BA)_12:11_18 Tb(BA)_12:11_19 Tb(BA)_12:11_20
Tb(BA):12:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):12:12 καὶ νῦν ὅτε προσηύξω σὺ καὶ ἡ νύμφη σου Σαρρα, ἐγὼ προσήγαγον τὸ μνημόσυνον τῆς προσευχῆς ὑμῶν ἐνώπιον τοῦ ἁγίου· καὶ ὅτε ἔθαπτες τοὺς νεκρούς, ὡσαύτως συμπαρήμην σοι.
Tb(BA):12:12 Now therefore, when thou didst pray, and Sara thy daughter in law, I did bring the remembrance of your prayers before the Holy One: and when thou didst bury the dead, I was with thee likewise. (Tobit 12:12 Brenton)
Tb(BA):12:12 A teraz: gdy ty i Sara modliliście się, ja przypomniałem błagania wasze przed majestatem Pańskim, a także, gdy grzebałeś zmarłych. (Tb 12:12 BT_4)
Tb(BA):12:12 καὶ νῦν ὅτε προσηύξω σὺ καὶ νύμφη σου Σαρρα, ἐγὼ προσήγαγον τὸ μνημόσυνον τῆς προσευχῆς ὑμῶν ἐνώπιον τοῦ ἁγίου· καὶ ὅτε ἔθαπτες τοὺς νεκρούς, ὡσαύτως συμπαρήμην σοι.
Tb(BA):12:12 καί νῦν ὅτε προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό νύμφη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Σάρρα, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό μνημό·συνον, -ου, τό ὁ ἡ τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί ὅτε θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ὁ ἡ τό νεκρός -ά -όν ὡσ·αύτως (cf. ὁμοίως) συμ·πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. συμπαρ+(εσ)-/συμπαρ+(εσ)-, -, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Tb(BA):12:12 I też, nawet, mianowicie Teraz Kiedy By modlić się się Ty I też, nawet, mianowicie Panny młodej/synowa Ty; twój/twój(sg) Sarah Ja By prowadzić bliski Pamięć Modlitwa Ty W obecności z (+informacja); ??? Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie Kiedy By grzebać Martwo {Całkowicie} Podobnie Do ??? Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Tb(BA):12:12 kai\ nu=n o(/te prosEu/XO su\ kai\ E( nu/mfE sou *sarra, e)gO\ prosE/gagon to\ mnEmo/sunon tE=s proseuCHE=s u(mO=n e)nO/pion tou= a(gi/ou· kai\ o(/te e)/Taptes tou\s nekrou/s, O(sau/tOs sumparE/mEn soi.
Tb(BA):12:12 kai nyn hote prosEuXO sy kai hE nymfE su sarra, egO prosEgagon to mnEmosynon tEs proseuCHEs hymOn enOpion tu hagiu· kai hote eTaptes tus nekrus, hOsautOs symparEmEn soi.
Tb(BA):12:12 C D D VAI_AMI2S RP_NS C RA_NSF N1_NSF RP_GS N_NSF RP_NS VBI_AAI1S RA_ASN N2N_ASN RA_GSF N1_GSF RP_GP P RA_GSM A1A_GSM C D V1I_IAI2S RA_APM N2_APM D V9_IMI1S RP_DS
Tb(BA):12:12 and also, even, namely now when to pray you and also, even, namely the bride/daughter-in-law you; your/yours(sg) Sarah I to lead toward the memory the prayer you in the presence of (+gen); ??? the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely when to bury the dead likewise to ??? you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Tb(BA):12:12 and now when you(sg)-were-PRAY-ed you(sg) (nom) and the (nom) bride/daughter-in-law (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Sarah (nom|voc) I (nom) I-LEAD-ed-TOWARD, they-LEAD-ed-TOWARD the (nom|acc) memory (nom|acc|voc) the (gen) prayer (gen) you(pl) (gen) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) holy ([Adj] gen) and when you(sg)-were-BURY-ing the (acc) dead ([Adj] acc) likewise I-was-being-???-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Tb(BA):12:12 Tb(BA)_12:12_1 Tb(BA)_12:12_2 Tb(BA)_12:12_3 Tb(BA)_12:12_4 Tb(BA)_12:12_5 Tb(BA)_12:12_6 Tb(BA)_12:12_7 Tb(BA)_12:12_8 Tb(BA)_12:12_9 Tb(BA)_12:12_10 Tb(BA)_12:12_11 Tb(BA)_12:12_12 Tb(BA)_12:12_13 Tb(BA)_12:12_14 Tb(BA)_12:12_15 Tb(BA)_12:12_16 Tb(BA)_12:12_17 Tb(BA)_12:12_18 Tb(BA)_12:12_19 Tb(BA)_12:12_20 Tb(BA)_12:12_21 Tb(BA)_12:12_22 Tb(BA)_12:12_23 Tb(BA)_12:12_24 Tb(BA)_12:12_25 Tb(BA)_12:12_26 Tb(BA)_12:12_27 Tb(BA)_12:12_28
Tb(BA):12:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):12:13 καὶ ὅτε οὐκ ὤκνησας ἀναστῆναι καὶ καταλιπεῖν τὸ ἄριστόν σου, ὅπως ἀπελθὼν περιστείλῃς τὸν νεκρόν, οὐκ ἔλαθές με ἀγαθοποιῶν, ἀλλὰ σὺν σοὶ ἤμην.
Tb(BA):12:13 And when thou didst not delay to rise up, and leave thy dinner, to go and cover the dead, thy good deed was not hid from me: but I was with thee. (Tobit 12:13 Brenton)
Tb(BA):12:13 A kiedy nie wahałeś się wstawać i opuszczać swojego posiłku, i iść, i grzebać umarłego, ja zostałem posłany, aby cię wypróbować. (Tb 12:13 BT_4)
Tb(BA):12:13 καὶ ὅτε οὐκ ὤκνησας ἀναστῆναι καὶ καταλιπεῖν τὸ ἄριστόν σου, ὅπως ἀπελθὼν περιστείλῃς τὸν νεκρόν, οὐκ ἔλαθές με ἀγαθοποιῶν, ἀλλὰ σὺν σοὶ ἤμην.
Tb(BA):12:13 καί ὅτε οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὀκνέω (οκν(ε)-, -, οκνη·σ-, -, -, -) ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό ἄριστον, -ου, τό; ἄριστος -η -ον [LXX] (Superl. of ἀγαθός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅπως ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   ὁ ἡ τό νεκρός -ά -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λανθάνω (λανθαν-, λη·σ-, 2nd λαθ-, λεληθ·[κ]-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀγαθο·ποιός -όν; ἀγαθο·ποιέω (αγαθοποι(ε)-, αγαθοποιη·σ-, αγαθοποιη·σ-, -, -, -) ἀλλά σύν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Tb(BA):12:13 I też, nawet, mianowicie Kiedy ??? Przed przydechem mocnym By wahać się By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Śniadania/południa posiłek; najlepiej doskonały Ty; twój/twój(sg) Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By odchodzić Martwo {Całkowicie} ??? Przed przydechem mocnym Nie by zauważać Ja Rób gooding; by robić dobry hacer kolejki nadziemnej well-to-do, Ale Razem z/włączając (+dat) Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By być
Tb(BA):12:13 kai\ o(/te ou)k O)/knEsas a)nastE=nai kai\ katalipei=n to\ a)/risto/n sou, o(/pOs a)pelTO\n peristei/lE|s to\n nekro/n, ou)k e)/laTe/s me a)gaTopoiO=n, a)lla\ su\n soi\ E)/mEn.
Tb(BA):12:13 kai hote uk OknEsas anastEnai kai katalipein to ariston su, hopOs apelTOn peristeilEs ton nekron, uk elaTes me agaTopoiOn, alla syn soi EmEn.
Tb(BA):12:13 C D D VAI_AAI2S VH_AAN C VB_AAN RA_ASN N2N_ASN RP_GS C VB_AAPNSM VA_AAS2S RA_ASM N2_ASM D VBI_AAI2S RP_AS V2_PAPNSM C P RP_DS V9_IMI1S
Tb(BA):12:13 and also, even, namely when οὐχ before rough breathing to hesitate to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up the breakfast/noon meal; best excellent you; your/yours(sg) so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to depart ć the dead οὐχ before rough breathing to not notice I do-gooding; to do good hacer el bien, but together with/including (+dat) you; your/yours(sg); to rub worn, rub to be
Tb(BA):12:13 and when not you(sg)-HESITATE-ed to-STand-UP and to-LEAVE-BEHIND the (nom|acc) breakfast/noon meal (nom|acc|voc); best ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) this is how upon DEPART-ing (nom)   the (acc) dead ([Adj] acc, nom|acc|voc) not you(sg)-NOT NOTICE-ed me (acc) do-gooding ([Adj] gen); while DO-ing-GOOD (nom) but together with/including (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) I-was-being
Tb(BA):12:13 Tb(BA)_12:13_1 Tb(BA)_12:13_2 Tb(BA)_12:13_3 Tb(BA)_12:13_4 Tb(BA)_12:13_5 Tb(BA)_12:13_6 Tb(BA)_12:13_7 Tb(BA)_12:13_8 Tb(BA)_12:13_9 Tb(BA)_12:13_10 Tb(BA)_12:13_11 Tb(BA)_12:13_12 Tb(BA)_12:13_13 Tb(BA)_12:13_14 Tb(BA)_12:13_15 Tb(BA)_12:13_16 Tb(BA)_12:13_17 Tb(BA)_12:13_18 Tb(BA)_12:13_19 Tb(BA)_12:13_20 Tb(BA)_12:13_21 Tb(BA)_12:13_22 Tb(BA)_12:13_23
Tb(BA):12:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):12:14 καὶ νῦν ἀπέστειλέν με ὁ θεὸς ἰάσασθαί σε καὶ τὴν νύμφην σου Σαρραν.
Tb(BA):12:14 And now God hath sent me to heal thee and Sara thy daughter in law. (Tobit 12:14 Brenton)
Tb(BA):12:14 Równocześnie posłał mnie Bóg, aby uzdrowić ciebie i twoją synową Sarę. (Tb 12:14 BT_4)
Tb(BA):12:14 καὶ νῦν ἀπέστειλέν με θεὸς ἰάσασθαί σε καὶ τὴν νύμφην σου Σαρραν.
Tb(BA):12:14 καί νῦν ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό νύμφη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Σάρρα, -ας, ἡ
Tb(BA):12:14 I też, nawet, mianowicie Teraz zamawiać Ja Bóg  By goić się Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Panny młodej/synowa Ty; twój/twój(sg) Sarah
Tb(BA):12:14 kai\ nu=n a)pe/steile/n me o( Teo\s i)a/sasTai/ se kai\ tE\n nu/mfEn sou *sarran.
Tb(BA):12:14 kai nyn apesteilen me ho Teos iasasTai se kai tEn nymfEn su sarran.
Tb(BA):12:14 C D VAI_AAI3S RP_AS RA_NSM N2_NSM VA_AMN RP_AS C RA_ASF N1_ASF RP_GS N_ASF
Tb(BA):12:14 and also, even, namely now to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send I the god [see theology] to heal you; your/yours(sg) and also, even, namely the bride/daughter-in-law you; your/yours(sg) Sarah
Tb(BA):12:14 and now he/she/it-ORDER FORTH-ed me (acc) the (nom) god (nom) to-be-HEAL-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and the (acc) bride/daughter-in-law (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Sarah (acc)
Tb(BA):12:14 Tb(BA)_12:14_1 Tb(BA)_12:14_2 Tb(BA)_12:14_3 Tb(BA)_12:14_4 Tb(BA)_12:14_5 Tb(BA)_12:14_6 Tb(BA)_12:14_7 Tb(BA)_12:14_8 Tb(BA)_12:14_9 Tb(BA)_12:14_10 Tb(BA)_12:14_11 Tb(BA)_12:14_12 Tb(BA)_12:14_13
Tb(BA):12:14 x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):12:15 ἐγώ εἰμι Ραφαηλ, εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἁγίων ἀγγέλων, οἳ προσαναφέρουσιν τὰς προσευχὰς τῶν ἁγίων καὶ εἰσπορεύονται ἐνώπιον τῆς δόξης τοῦ ἁγίου.
Tb(BA):12:15 I am Raphael, one of the seven holy angels, which present the prayers of the saints, and which go in and out before the glory of the Holy One. (Tobit 12:15 Brenton)
Tb(BA):12:15 Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański». (Tb 12:15 BT_4)
Tb(BA):12:15 ἐγώ εἰμι Ραφαηλ, εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἁγίων ἀγγέλων, οἳ προσαναφέρουσιν τὰς προσευχὰς τῶν ἁγίων καὶ εἰσπορεύονται ἐνώπιον τῆς δόξης τοῦ ἁγίου.
Tb(BA):12:15 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐκ ὁ ἡ τό ἑπτά ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἄγγελος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ   ὁ ἡ τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
Tb(BA):12:15 Ja By iść; by być Jeden Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Siedem Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Kto/, który/, który Modlitwa Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie By wchodzić W obecności z (+informacja); ??? Sławy/wzbudzanie grozy Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
Tb(BA):12:15 e)gO/ ei)mi *rafaEl, ei(=s e)k tO=n e(pta\ a(gi/On a)gge/lOn, oi(\ prosanafe/rousin ta\s proseuCHa\s tO=n a(gi/On kai\ ei)sporeu/ontai e)nO/pion tE=s do/XEs tou= a(gi/ou.
Tb(BA):12:15 egO eimi rafaEl, heis ek tOn hepta hagiOn angelOn, hoi prosanaferusin tas proseuCHas tOn hagiOn kai eisporeuontai enOpion tEs doXEs tu hagiu.
Tb(BA):12:15 RP_NS V9_PAI1S N_NSM M_NSM P RA_GPM M A1A_GPM N2_GPM RR_NPM V1_PAI3P RA_APF N1_APF RA_GPM A1A_GPM C V1_PMI3P P RA_GSF N1S_GSF RA_GSM A1A_GSM
Tb(BA):12:15 I to go; to be ć one out of (+gen) ἐξ before vowels the seven dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) who/whom/which ć the prayer the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely to enter in the presence of (+gen); ??? the glory/awesomeness the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
Tb(BA):12:15 I (nom) I-am-GO-ing; I-am   one (nom) out of (+gen) the (gen) seven holy ([Adj] gen) messengers/angels (gen) who/whom/which (nom)   the (acc) prayers (acc) the (gen) holy ([Adj] gen) and they-are-being-ENTER-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) glory/awesomeness (gen) the (gen) holy ([Adj] gen)
Tb(BA):12:15 Tb(BA)_12:15_1 Tb(BA)_12:15_2 Tb(BA)_12:15_3 Tb(BA)_12:15_4 Tb(BA)_12:15_5 Tb(BA)_12:15_6 Tb(BA)_12:15_7 Tb(BA)_12:15_8 Tb(BA)_12:15_9 Tb(BA)_12:15_10 Tb(BA)_12:15_11 Tb(BA)_12:15_12 Tb(BA)_12:15_13 Tb(BA)_12:15_14 Tb(BA)_12:15_15 Tb(BA)_12:15_16 Tb(BA)_12:15_17 Tb(BA)_12:15_18 Tb(BA)_12:15_19 Tb(BA)_12:15_20 Tb(BA)_12:15_21 Tb(BA)_12:15_22
Tb(BA):12:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):12:16 καὶ ἐταράχθησαν οἱ δύο καὶ ἔπεσον ἐπὶ πρόσωπον, ὅτι ἐφοβήθησαν.
Tb(BA):12:16 Then they were both troubled, and fell upon their faces: for they feared. (Tobit 12:16 Brenton)
Tb(BA):12:16 Na to przelękli się obaj, upadli na twarz przed nim i bali się bardzo. (Tb 12:16 BT_4)
Tb(BA):12:16 Καὶ ἐταράχθησαν οἱ δύο καὶ ἔπεσον ἐπὶ πρόσωπον, ὅτι ἐφοβήθησαν.
Tb(BA):12:16 καί ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό ὅτι φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-)
Tb(BA):12:16 I też, nawet, mianowicie By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Dwa I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ponieważ/tamto By bać się
Tb(BA):12:16 *kai\ e)tara/CHTEsan oi( du/o kai\ e)/peson e)pi\ pro/sOpon, o(/ti e)fobE/TEsan.
Tb(BA):12:16 kai etaraCHTEsan hoi dyo kai epeson epi prosOpon, hoti efobETEsan.
Tb(BA):12:16 C VQI_API3P RA_NPM M_NDM C VBI_AAI3P P N2N_ASN C VCI_API3P
Tb(BA):12:16 and also, even, namely to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir the two and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face because/that to fear
Tb(BA):12:16 and they-were-UNSETTLE-ed the (nom) two (nom, acc, gen) and I-FALL-ed, they-FALL-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) because/that they-were-FEAR-ed
Tb(BA):12:16 Tb(BA)_12:16_1 Tb(BA)_12:16_2 Tb(BA)_12:16_3 Tb(BA)_12:16_4 Tb(BA)_12:16_5 Tb(BA)_12:16_6 Tb(BA)_12:16_7 Tb(BA)_12:16_8 Tb(BA)_12:16_9 Tb(BA)_12:16_10
Tb(BA):12:16 x x x x x x x x x x
Tb(BA):12:17 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Μὴ φοβεῖσθε, εἰρήνη ὑμῖν ἔσται· τὸν δὲ θεὸν εὐλογεῖτε εἰς τὸν αἰῶνα.
Tb(BA):12:17 But he said unto them, Fear not, for it shall go well with you; praise God therefore. (Tobit 12:17 Brenton)
Tb(BA):12:17 I powiedział do nich: «Nie bójcie się! Pokój wam! Uwielbiajcie Boga po wszystkie wieki! (Tb 12:17 BT_4)
Tb(BA):12:17 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Μὴ φοβεῖσθε, εἰρήνη ὑμῖν ἔσται· τὸν δὲ θεὸν εὐλογεῖτε εἰς τὸν αἰῶνα.
Tb(BA):12:17 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) εἰρήνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δέ θεός, -οῦ, ὁ εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Tb(BA):12:17 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Nie By bać się Pokój Ty By być zaś Bóg  By błogosławić Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Tb(BA):12:17 kai\ ei)=pen au)toi=s *mE\ fobei=sTe, ei)rE/nE u(mi=n e)/stai· to\n de\ Teo\n eu)logei=te ei)s to\n ai)O=na.
Tb(BA):12:17 kai eipen autois mE fobeisTe, eirEnE hymin estai· ton de Teon eulogeite eis ton aiOna.
Tb(BA):12:17 C VBI_AAI3S RD_DPM D V2_PMD2P N1_NSF RP_DP VF_FMI3S RA_ASM x N2_ASM V2_PAI2P P RA_ASM N3W_ASM
Tb(BA):12:17 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same not to fear peace you to be the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] god [see theology] to bless into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Tb(BA):12:17 and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) not you(pl)-are-being-FEAR-ed, be-you(pl)-being-FEAR-ed! peace (nom|voc) you(pl) (dat) he/she/it-will-be the (acc) Yet god (acc) you(pl)-are-BLESS-ing, be-you(pl)-BLESS-ing!, you(pl)-were-BLESS-ing into (+acc) the (acc) eon (acc)
Tb(BA):12:17 Tb(BA)_12:17_1 Tb(BA)_12:17_2 Tb(BA)_12:17_3 Tb(BA)_12:17_4 Tb(BA)_12:17_5 Tb(BA)_12:17_6 Tb(BA)_12:17_7 Tb(BA)_12:17_8 Tb(BA)_12:17_9 Tb(BA)_12:17_10 Tb(BA)_12:17_11 Tb(BA)_12:17_12 Tb(BA)_12:17_13 Tb(BA)_12:17_14 Tb(BA)_12:17_15
Tb(BA):12:17 x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):12:18 ὅτι οὐ τῇ ἐμαυτοῦ χάριτι, ἀλλὰ τῇ θελήσει τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἦλθον· ὅθεν εὐλογεῖτε αὐτὸν εἰς τὸν αἰῶνα.
Tb(BA):12:18 For not of any favour of mine, but by the will of our God I came; wherefore praise him for ever. (Tobit 12:18 Brenton)
Tb(BA):12:18 To, że byłem z wami, nie było moją zasługą, lecz było z woli Bożej. Jego uwielbiajcie przez wszystkie dni i Jemu śpiewajcie hymn! (Tb 12:18 BT_4)
Tb(BA):12:18 ὅτι οὐ τῇ ἐμαυτοῦ χάριτι, ἀλλὰ τῇ θελήσει τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἦλθον· ὅθεν εὐλογεῖτε αὐτὸν εἰς τὸν αἰῶνα.
Tb(BA):12:18 ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁ ἡ τό ἐμ·αυτοῦ -ῆς -οῦ χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἀλλά ὁ ἡ τό θέλησις, -εως, ἡ; θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὅ·θεν εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Tb(BA):12:18 Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Siebie Względów {Przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] Ale Chcący życzenie, będzie, zapragnie; by chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Bóg  Ja By przychodzić Skąd By błogosławić On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Tb(BA):12:18 o(/ti ou) tE=| e)mautou= CHa/riti, a)lla\ tE=| TelE/sei tou= Teou= E(mO=n E)=lTon· o(/Ten eu)logei=te au)to\n ei)s to\n ai)O=na.
Tb(BA):12:18 hoti u tE emautu CHariti, alla tE TelEsei tu Teu hEmOn ElTon· hoTen eulogeite auton eis ton aiOna.
Tb(BA):12:18 C D RA_DSF RD_GSM N3T_DSF C RA_DSF N3I_DSF RA_GSM N2_GSM RP_GP VBI_AAI1S D V2_PAD2P RD_ASM P RA_ASM N3W_ASM
Tb(BA):12:18 because/that οὐχ before rough breathing the myself favor/grace [see charity] but the wanting desire, will, wish; to want want, wish, desire the god [see theology] I to come from where to bless he/she/it/same into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Tb(BA):12:18 because/that not the (dat) myself (gen) grace (dat) but the (dat) wanting (dat); he/she/it-will-WANT, you(sg)-will-be-WANT-ed (classical) the (gen) god (gen) us (gen) I-COME-ed, they-COME-ed from where you(pl)-are-BLESS-ing, be-you(pl)-BLESS-ing!, you(pl)-were-BLESS-ing him/it/same (acc) into (+acc) the (acc) eon (acc)
Tb(BA):12:18 Tb(BA)_12:18_1 Tb(BA)_12:18_2 Tb(BA)_12:18_3 Tb(BA)_12:18_4 Tb(BA)_12:18_5 Tb(BA)_12:18_6 Tb(BA)_12:18_7 Tb(BA)_12:18_8 Tb(BA)_12:18_9 Tb(BA)_12:18_10 Tb(BA)_12:18_11 Tb(BA)_12:18_12 Tb(BA)_12:18_13 Tb(BA)_12:18_14 Tb(BA)_12:18_15 Tb(BA)_12:18_16 Tb(BA)_12:18_17 Tb(BA)_12:18_18
Tb(BA):12:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):12:19 πάσας τὰς ἡμέρας ὠπτανόμην ὑμῖν, καὶ οὐκ ἔφαγον οὐδὲ ἔπιον, ἀλλὰ ὅρασιν ὑμεῖς ἐθεωρεῖτε.
Tb(BA):12:19 All these days I did appear unto you; but I did neither eat nor drink, but ye did see a vision. (Tobit 12:19 Brenton)
Tb(BA):12:19 Widzieliście, że nic nie jadłem, wyście tylko mieli widzenie. (Tb 12:19 BT_4)
Tb(BA):12:19 πάσας τὰς ἡμέρας ὠπτανόμην ὑμῖν, καὶ οὐκ ἔφαγον οὐδὲ ἔπιον, ἀλλὰ ὅρασιν ὑμεῖς ἐθεωρεῖτε.
Tb(BA):12:19 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὀπτάνομαι (οπταν-, -, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) οὐδέ (οὐ δέ) ἔπ·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. επ+ι-/ath. επ+ει-, -, -, -, -, -); πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ἀλλά ὅρασις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς θεωρέω (θεωρ(ε)-, θεωρη·σ-, θεωρη·σ-, -, -, θεωρη·θ-)
Tb(BA):12:19 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Do oczu szeroko otwartych z otwartymi ustami, ukazuj się {wydawaj się}, wyglądaj, zobacz Ty I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By jeść ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By natykać się na; by pić Ale Wizja {Wyobrażenie} Ty Do patrzanego na spostrzegaj, przyglądaj się, ziewaj, medytuj, rozważaj, sądź, przestrzegaj {obserwuj}, rozmyślaj, spostrzegaj
Tb(BA):12:19 pa/sas ta\s E(me/ras O)ptano/mEn u(mi=n, kai\ ou)k e)/fagon ou)de\ e)/pion, a)lla\ o(/rasin u(mei=s e)TeOrei=te.
Tb(BA):12:19 pasas tas hEmeras OptanomEn hymin, kai uk efagon ude epion, alla horasin hymeis eTeOreite.
Tb(BA):12:19 A1S_APF RA_APF N1A_APF V1I_IMI1S RP_DP C D VBI_AAI3P C VBI_AAI3P C N3I_ASF RP_NP V2I_IAI2P
Tb(BA):12:19 every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day to eyes wide open agape, appear, look, see you and also, even, namely οὐχ before rough breathing to eat οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to come upon; to drink but vision you to looked at behold, gaze, gape, contemplate, consider, judge, observe, speculate, perceive
Tb(BA):12:19 all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) I-was-being-EYES WIDE OPEN-ed you(pl) (dat) and not I-EAT-ed, they-EAT-ed neither/nor while COME-ing-UPON (nom|acc|voc, voc); I-DRINK-ed, they-DRINK-ed but vision (acc) you(pl) (nom) you(pl)-were-LOOKED AT-ing
Tb(BA):12:19 Tb(BA)_12:19_1 Tb(BA)_12:19_2 Tb(BA)_12:19_3 Tb(BA)_12:19_4 Tb(BA)_12:19_5 Tb(BA)_12:19_6 Tb(BA)_12:19_7 Tb(BA)_12:19_8 Tb(BA)_12:19_9 Tb(BA)_12:19_10 Tb(BA)_12:19_11 Tb(BA)_12:19_12 Tb(BA)_12:19_13 Tb(BA)_12:19_14
Tb(BA):12:19 x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):12:20 καὶ νῦν ἐξομολογεῖσθε τῷ θεῷ, διότι ἀναβαίνω πρὸς τὸν ἀποστείλαντά με, καὶ γράψατε πάντα τὰ συντελεσθέντα εἰς βιβλίον.
Tb(BA):12:20 Now therefore give God thanks: for I go up to him that sent me; but write all things which are done in a book. (Tobit 12:20 Brenton)
Tb(BA):12:20 A teraz uwielbiajcie Pana na ziemi i dziękujcie Bogu! A oto ja wstępuję do Tego, który mnie posłał. Opiszcie to wszystko, co was spotkało». I odszedł. (Tb 12:20 BT_4)
Tb(BA):12:20 καὶ νῦν ἐξομολογεῖσθε τῷ θεῷ, διότι ἀναβαίνω πρὸς τὸν ἀποστείλαντά με, καὶ γράψατε πάντα τὰ συντελεσθέντα εἰς βιβλίον.
Tb(BA):12:20 καί νῦν ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ δι·ότι ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) πρός ὁ ἡ τό ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) εἰς[1] βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος)
Tb(BA):12:20 I też, nawet, mianowicie Teraz By przyznawać Bóg  Z powodu tego: Tamto By podnosić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) zamawiać Ja I też, nawet, mianowicie By pisać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By uzupełniać Do (+przyspieszenie) Książka
Tb(BA):12:20 kai\ nu=n e)Xomologei=sTe tO=| TeO=|, dio/ti a)nabai/nO pro\s to\n a)postei/lanta/ me, kai\ gra/PSate pa/nta ta\ suntelesTe/nta ei)s bibli/on.
Tb(BA):12:20 kai nyn eXomologeisTe tO TeO, dioti anabainO pros ton aposteilanta me, kai graPSate panta ta syntelesTenta eis biblion.
Tb(BA):12:20 C D V2_PMD2P RA_DSM N2_DSM C V1_PAI1S P RA_ASM VA_AAPASM RP_AS C VA_AAD2P A3_APN RA_APN VS_APPAPN P N2N_ASN
Tb(BA):12:20 and also, even, namely now to confess the god [see theology] because of this: that to ascend toward (+acc,+gen,+dat) the to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send I and also, even, namely to write every all, each, every, the whole of the to complete into (+acc) book
Tb(BA):12:20 and now you(pl)-are-being-CONFESS-ed, be-you(pl)-being-CONFESS-ed! the (dat) god (dat) because of this: that I-am-ASCEND-ing, I-should-be-ASCEND-ing, I-should-ASCEND toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) upon ORDER FORTH-ing (acc, nom|acc|voc) me (acc) and do-WRITE-you(pl)! all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) upon being-COMPLETE-ed (acc, nom|acc|voc) into (+acc) book (nom|acc|voc)
Tb(BA):12:20 Tb(BA)_12:20_1 Tb(BA)_12:20_2 Tb(BA)_12:20_3 Tb(BA)_12:20_4 Tb(BA)_12:20_5 Tb(BA)_12:20_6 Tb(BA)_12:20_7 Tb(BA)_12:20_8 Tb(BA)_12:20_9 Tb(BA)_12:20_10 Tb(BA)_12:20_11 Tb(BA)_12:20_12 Tb(BA)_12:20_13 Tb(BA)_12:20_14 Tb(BA)_12:20_15 Tb(BA)_12:20_16 Tb(BA)_12:20_17 Tb(BA)_12:20_18
Tb(BA):12:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):12:21 καὶ ἀνέστησαν· καὶ οὐκέτι εἶδον αὐτόν.
Tb(BA):12:21 And when they arose, they saw him no more. (Tobit 12:21 Brenton)
Tb(BA):12:21 Oni podnieśli się, ale żaden nie mógł już go zobaczyć. (Tb 12:21 BT_4)
Tb(BA):12:21 καὶ ἀνέστησαν· καὶ οὐκέτι εἶδον αὐτόν.
Tb(BA):12:21 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί οὐκέτι (οὐκ ἔτι) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(BA):12:21 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie Już nie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo
Tb(BA):12:21 kai\ a)ne/stEsan· kai\ ou)ke/ti ei)=don au)to/n.
Tb(BA):12:21 kai anestEsan· kai uketi eidon auton.
Tb(BA):12:21 C VHI_AAI3P C D VBI_AAI3P RD_ASM
Tb(BA):12:21 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely no longer to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same
Tb(BA):12:21 and they-STand-ed-UP and no longer I-SEE-ed, they-SEE-ed him/it/same (acc)
Tb(BA):12:21 Tb(BA)_12:21_1 Tb(BA)_12:21_2 Tb(BA)_12:21_3 Tb(BA)_12:21_4 Tb(BA)_12:21_5 Tb(BA)_12:21_6
Tb(BA):12:21 x x x x x x
Tb(BA):12:22 καὶ ἐξωμολογοῦντο τὰ ἔργα τὰ μεγάλα καὶ θαυμαστὰ τοῦ θεοῦ καὶ ὡς ὤφθη αὐτοῖς ὁ ἄγγελος κυρίου.
Tb(BA):12:22 Then they confessed the great and wonderful works of God, and how the angel of the Lord had appeared unto them. (Tobit 12:22 Brenton)
Tb(BA):12:22 I uwielbiali Boga, i śpiewali hymny, i dziękowali Mu za tak wielkie Jego dzieła, że ukazał się im anioł Boży. (Tb 12:22 BT_4)
Tb(BA):12:22 καὶ ἐξωμολογοῦντο τὰ ἔργα τὰ μεγάλα καὶ θαυμαστὰ τοῦ θεοῦ καὶ ὡς ὤφθη αὐτοῖς ἄγγελος κυρίου.
Tb(BA):12:22 καί ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί θαυμαστός -ή -όν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ὡς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Tb(BA):12:22 I też, nawet, mianowicie By przyznawać Praca Wielki I też, nawet, mianowicie Cudowny Bóg  I też, nawet, mianowicie Jak/jak By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Tb(BA):12:22 kai\ e)XOmologou=nto ta\ e)/rga ta\ mega/la kai\ Taumasta\ tou= Teou= kai\ O(s O)/fTE au)toi=s o( a)/ggelos kuri/ou.
Tb(BA):12:22 kai eXOmologunto ta erga ta megala kai Taumasta tu Teu kai hOs OfTE autois ho angelos kyriu.
Tb(BA):12:22 C V2I_IMI3P RA_APN N2N_APN RA_APN A1_APN C A1_APN RA_GSM N2_GSM D D VVI_API3S RD_DPM RA_NSM N2_NSM N2_GSM
Tb(BA):12:22 and also, even, namely to confess the work the great and also, even, namely wonderful the god [see theology] and also, even, namely as/like to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Tb(BA):12:22 and they-were-being-CONFESS-ed the (nom|acc) works (nom|acc|voc) the (nom|acc) great ([Adj] nom|acc|voc) and wonderful ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) god (gen) and as/like he/she/it-was-SEE-ed them/same (dat) the (nom) messenger/angel (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Tb(BA):12:22 Tb(BA)_12:22_1 Tb(BA)_12:22_2 Tb(BA)_12:22_3 Tb(BA)_12:22_4 Tb(BA)_12:22_5 Tb(BA)_12:22_6 Tb(BA)_12:22_7 Tb(BA)_12:22_8 Tb(BA)_12:22_9 Tb(BA)_12:22_10 Tb(BA)_12:22_11 Tb(BA)_12:22_12 Tb(BA)_12:22_13 Tb(BA)_12:22_14 Tb(BA)_12:22_15 Tb(BA)_12:22_16 Tb(BA)_12:22_17
Tb(BA):12:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x