Tb(BA):3:1 καὶ λυπηθεὶς ἔκλαυσα καὶ προσευξάμην μετ’ ὀδύνης λέγων
Tb(BA):3:1 Then I being grieved did weep, and in my sorrow prayed, saying, (Tobit 3:1 Brenton)
Tb(BA):3:1 Wtedy bardzo się zasmuciłem, wzdychałem i płakałem, i zacząłem wśród westchnień tak się modlić: (Tb 3:1 BT_4)
Tb(BA):3:1 καὶ λυπηθεὶς ἔκλαυσα καὶ προσευξάμην μετ’ ὀδύνης λέγων
Tb(BA):3:1 καί λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) καί προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) μετά ὀδύνη, -ης, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Tb(BA):3:1 I też, nawet, mianowicie By smucić się By płakać I też, nawet, mianowicie By modlić się się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ból By mówić/opowiadaj
Tb(BA):3:1 kai\ lupETei\s e)/klausa kai\ proseuXa/mEn met’ o)du/nEs le/gOn
Tb(BA):3:1 kai lypETeis eklausa kai proseuXamEn met’ odynEs legOn
Tb(BA):3:1 C VC_APPNSM VAI_AAI1S C VA_AMI1S P N1_GSF V1_PAPNSM
Tb(BA):3:1 and also, even, namely to sorrow to weep and also, even, namely to pray after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing pain to say/tell
Tb(BA):3:1 and upon being-SORROW-ed (nom|voc) I-WEEP-ed and I-was-PRAY-ed after (+acc), with (+gen) pain (gen) while SAY/TELL-ing (nom)
Tb(BA):3:1 Tb(BA)_3:1_1 Tb(BA)_3:1_2 Tb(BA)_3:1_3 Tb(BA)_3:1_4 Tb(BA)_3:1_5 Tb(BA)_3:1_6 Tb(BA)_3:1_7 Tb(BA)_3:1_8
Tb(BA):3:1 x x x x x x x x
Tb(BA):3:2 Δίκαιος εἶ, κύριε, καὶ πάντα τὰ ἔργα σου καὶ πᾶσαι αἱ ὁδοί σου ἐλεημοσύναι καὶ ἀλήθεια, καὶ κρίσιν ἀληθινὴν καὶ δικαίαν σὺ κρίνεις εἰς τὸν αἰῶνα.
Tb(BA):3:2 O Lord, thou art just, and all thy works and all thy ways are mercy and truth, and thou judgest truly and justly for ever. (Tobit 3:2 Brenton)
Tb(BA):3:2 Sprawiedliwy jesteś, Panie, i wszystkie dzieła Twoje są sprawiedliwe. Wszystkie Twoje drogi są miłosierdziem i prawdą, Ty sądzisz świat. (Tb 3:2 BT_4)
Tb(BA):3:2 Δίκαιος εἶ, κύριε, καὶ πάντα τὰ ἔργα σου καὶ πᾶσαι αἱ ὁδοί σου ἐλεημοσύναι καὶ ἀλήθεια, καὶ κρίσιν ἀληθινὴν καὶ δικαίαν σὺ κρίνεις εἰς τὸν αἰῶνα.
Tb(BA):3:2 δίκαιος -αία -ον εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ καί ἀ·λήθεια, -ας, ἡ καί κρίσις, -εως, ἡ ἀ·ληθινός -ή -όν καί δίκαιος -αία -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Tb(BA):3:2 Właśnie prawy, właśnie By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Drogi {Sposobu}/droga Ty; twój/twój(sg) Jałmużny/miłosierność I też, nawet, mianowicie PRAWDA I też, nawet, mianowicie Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Prawdziwy I też, nawet, mianowicie Właśnie prawy, właśnie Ty By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Tb(BA):3:2 *di/kaios ei)=, ku/rie, kai\ pa/nta ta\ e)/rga sou kai\ pa=sai ai( o(doi/ sou e)leEmosu/nai kai\ a)lE/Teia, kai\ kri/sin a)lETinE\n kai\ dikai/an su\ kri/neis ei)s to\n ai)O=na.
Tb(BA):3:2 dikaios ei, kyrie, kai panta ta erga su kai pasai hai hodoi su eleEmosynai kai alETeia, kai krisin alETinEn kai dikaian sy krineis eis ton aiOna.
Tb(BA):3:2 A1A_NSM V9_PAI2S N2_VSM C A1S_NPN RA_NPN N2N_NPN RP_GS C A1S_NPF RA_NPF N2_NPF RP_GS N1_NPF C N1A_NSF C N3I_ASF A1_ASF C A1A_ASF RP_NS V1_PAI2S P RA_ASM N3W_ASM
Tb(BA):3:2 just righteous, just to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely every all, each, every, the whole of the work you; your/yours(sg) and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the way/road you; your/yours(sg) alms/mercifulness and also, even, namely truth and also, even, namely judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit true and also, even, namely just righteous, just you to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Tb(BA):3:2 just ([Adj] nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are lord (voc); a lord ([Adj] voc) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) ways/roads (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) alms/mercifulnesses (nom|voc) and truth (nom|voc) and judgment (acc) true ([Adj] acc) and just ([Adj] acc) you(sg) (nom) you(sg)-are-JUDGE-ing, you(sg)-will-JUDGE into (+acc) the (acc) eon (acc)
Tb(BA):3:2 Tb(BA)_3:2_1 Tb(BA)_3:2_2 Tb(BA)_3:2_3 Tb(BA)_3:2_4 Tb(BA)_3:2_5 Tb(BA)_3:2_6 Tb(BA)_3:2_7 Tb(BA)_3:2_8 Tb(BA)_3:2_9 Tb(BA)_3:2_10 Tb(BA)_3:2_11 Tb(BA)_3:2_12 Tb(BA)_3:2_13 Tb(BA)_3:2_14 Tb(BA)_3:2_15 Tb(BA)_3:2_16 Tb(BA)_3:2_17 Tb(BA)_3:2_18 Tb(BA)_3:2_19 Tb(BA)_3:2_20 Tb(BA)_3:2_21 Tb(BA)_3:2_22 Tb(BA)_3:2_23 Tb(BA)_3:2_24 Tb(BA)_3:2_25 Tb(BA)_3:2_26
Tb(BA):3:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):3:3 μνήσθητί μου καὶ ἐπίβλεψον ἐπ’ ἐμέ· μή με ἐκδικήσῃς ταῖς ἁμαρτίαις μου καὶ τοῖς ἀγνοήμασίν μου καὶ τῶν πατέρων μου, ἃ ἥμαρτον ἐνώπιόν σου·
Tb(BA):3:3 Remember me, and look on me, punish me not for my sins and ignorances, and the sins of my fathers, who have sinned before thee: (Tobit 3:3 Brenton)
Tb(BA):3:3 A teraz, o Panie, wspomnij na mnie, wejrzyj, nie karz mnie za grzechy moje ani za zapomnienia moje, ani za moich przodków, którymi zgrzeszyliśmy wobec Ciebie. (Tb 3:3 BT_4)
Tb(BA):3:3 μνήσθητί μου καὶ ἐπίβλεψον ἐπ’ ἐμέ· μή με ἐκδικήσῃς ταῖς ἁμαρτίαις μου καὶ τοῖς ἀγνοήμασίν μου καὶ τῶν πατέρων μου, ἥμαρτον ἐνώπιόν σου·
Tb(BA):3:3 μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν μή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ἀ·γνόημα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Tb(BA):3:3 By pamiętać/stawaj się uważającym z Ja I też, nawet, mianowicie By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Nie Ja By pomścić/poprawiaj Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ja I też, nawet, mianowicie Źle zrozumiej Ja I też, nawet, mianowicie Ojciec Ja Kto/, który/, który By grzeszyć W obecności z (+informacja); ??? Ty; twój/twój(sg)
Tb(BA):3:3 mnE/sTEti/ mou kai\ e)pi/blePSon e)p’ e)me/· mE/ me e)kdikE/sE|s tai=s a(marti/ais mou kai\ toi=s a)gnoE/masi/n mou kai\ tO=n pate/rOn mou, a(/ E(/marton e)nO/pio/n sou·
Tb(BA):3:3 mnEsTEti mu kai epiblePSon ep’ eme· mE me ekdikEsEs tais hamartiais mu kai tois agnoEmasin mu kai tOn paterOn mu, ha hEmarton enOpion su·
Tb(BA):3:3 VS_APD2S RP_GS C VA_AAD2S P RP_AS D RP_AS VA_AAS2S RA_DPF N1A_DPF RP_GS C RA_DPN N3M_DPN RP_GS C RA_GPM N3_GPM RP_GS RR_APN VBI_AAI3P D RP_GS
Tb(BA):3:3 to remember/become mindful of I and also, even, namely to look upon overlook, look attentively upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine not I to avenge/rectify the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. I and also, even, namely the mistake I and also, even, namely the father I who/whom/which to sin in the presence of (+gen); ??? you; your/yours(sg)
Tb(BA):3:3 be-you(sg)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! me (gen) and do-LOOK UPON-you(sg)!, going-to-LOOK UPON (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) not me (acc) you(sg)-should-AVENGE/RECTIFY the (dat) sins (dat) me (gen) and the (dat) mistakes (dat) me (gen) and the (gen) fathers (gen) me (gen) who/whom/which (nom|acc) I-SIN-ed, they-SIN-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Tb(BA):3:3 Tb(BA)_3:3_1 Tb(BA)_3:3_2 Tb(BA)_3:3_3 Tb(BA)_3:3_4 Tb(BA)_3:3_5 Tb(BA)_3:3_6 Tb(BA)_3:3_7 Tb(BA)_3:3_8 Tb(BA)_3:3_9 Tb(BA)_3:3_10 Tb(BA)_3:3_11 Tb(BA)_3:3_12 Tb(BA)_3:3_13 Tb(BA)_3:3_14 Tb(BA)_3:3_15 Tb(BA)_3:3_16 Tb(BA)_3:3_17 Tb(BA)_3:3_18 Tb(BA)_3:3_19 Tb(BA)_3:3_20 Tb(BA)_3:3_21 Tb(BA)_3:3_22 Tb(BA)_3:3_23 Tb(BA)_3:3_24
Tb(BA):3:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):3:4 παρήκουσαν γὰρ τῶν ἐντολῶν σου. ἔδωκας ἡμᾶς εἰς διαρπαγὴν καὶ αἰχμαλωσίαν καὶ θάνατον καὶ παραβολὴν ὀνειδισμοῦ πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, ἐν οἷς ἐσκορπίσμεθα.
Tb(BA):3:4 For they obeyed not thy commandments: wherefore thou hast delivered us for a spoil, and unto captivity, and unto death, and for a proverb of reproach to all the nations among whom we are dispersed. (Tobit 3:4 Brenton)
Tb(BA):3:4 Nie słuchaliśmy Twoich przykazań, a Ty wydałeś nas na łup, niewolę i śmierć, na pośmiewisko i na szyderstwa, i na wzgardę u wszystkich narodów, wśród których nas rozproszyłeś. (Tb 3:4 BT_4)
Tb(BA):3:4 παρήκουσαν γὰρ τῶν ἐντολῶν σου. ἔδωκας ἡμᾶς εἰς διαρπαγὴν καὶ αἰχμαλωσίαν καὶ θάνατον καὶ παραβολὴν ὀνειδισμοῦ πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, ἐν οἷς ἐσκορπίσμεθα.
Tb(BA):3:4 παρ·ακούω (παρ+ακου-, παρ+ακου·σ-, παρ+ακου·σ-, -, -, -) γάρ ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1]   καί αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ καί θάνατος, -ου, ὁ καί παρα·βολή, -ῆς, ἡ ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐν ὅς ἥ ὅ σκορπίζω (σκορπιζ-, σκορπι(ε)·[σ]-, σκορπι·σ-, -, εσκορπισ-, σκορπισ·θ-)
Tb(BA):3:4 By ignorować (bądź nieposłusznym, podsłuchaj) Dla odtąd, jak Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Ty; twój/twój(sg) By dawać Ja Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Jeńcy I też, nawet, mianowicie Śmierć I też, nawet, mianowicie Przypowieść (nie przysłowie) ???? fr?m + ß??? Rzucaj blask Obrażaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By rozpraszać się
Tb(BA):3:4 parE/kousan ga\r tO=n e)ntolO=n sou. e)/dOkas E(ma=s ei)s diarpagE\n kai\ ai)CHmalOsi/an kai\ Ta/naton kai\ parabolE\n o)neidismou= pa=sin toi=s e)/Tnesin, e)n oi(=s e)skorpi/smeTa.
Tb(BA):3:4 parEkusan gar tOn entolOn su. edOkas hEmas eis diarpagEn kai aiCHmalOsian kai Tanaton kai parabolEn oneidismu pasin tois eTnesin, en hois eskorpismeTa.
Tb(BA):3:4 VAI_AAI3P x RA_GPF N1A_GPF RP_GS VAI_AAI2S RP_AP P N1_ASF C N1A_ASF C N2_ASM C N1_ASF N2_GSM A3_DPN RA_DPN N3E_DPN P RR_DPN VAI_AAI1P
Tb(BA):3:4 to ignore (disobey, overhear) for since, as the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition you; your/yours(sg) to give I into (+acc) ć and also, even, namely captives and also, even, namely death and also, even, namely parable (not proverb) παρα frοm + βολή throw radiance insult every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to scatter
Tb(BA):3:4 they-IGNORE-ed for the (gen) precepts (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-GIVE-ed us (acc) into (+acc)   and captives (acc) and death (acc) and parable (acc) insult (gen) all (dat) the (dat) nations (dat) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) we-have-been-SCATTER-ed, we-had-been-SCATTER-ed!
Tb(BA):3:4 Tb(BA)_3:4_1 Tb(BA)_3:4_2 Tb(BA)_3:4_3 Tb(BA)_3:4_4 Tb(BA)_3:4_5 Tb(BA)_3:4_6 Tb(BA)_3:4_7 Tb(BA)_3:4_8 Tb(BA)_3:4_9 Tb(BA)_3:4_10 Tb(BA)_3:4_11 Tb(BA)_3:4_12 Tb(BA)_3:4_13 Tb(BA)_3:4_14 Tb(BA)_3:4_15 Tb(BA)_3:4_16 Tb(BA)_3:4_17 Tb(BA)_3:4_18 Tb(BA)_3:4_19 Tb(BA)_3:4_20 Tb(BA)_3:4_21 Tb(BA)_3:4_22
Tb(BA):3:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):3:5 καὶ νῦν πολλαὶ αἱ κρίσεις σού εἰσιν ἀληθιναὶ ἐξ ἐμοῦ ποιῆσαι περὶ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ τῶν πατέρων μου, ὅτι οὐκ ἐποιήσαμεν τὰς ἐντολάς σου· οὐ γὰρ ἐπορεύθημεν ἐν ἀληθείᾳ ἐνώπιόν σου.
Tb(BA):3:5 And now thy judgments are many and true: deal with me according to my sins and my fathers': because we have not kept thy commandments, neither have walked in truth before thee. (Tobit 3:5 Brenton)
Tb(BA):3:5 Teraz więc liczne Twoje wyroki są prawdziwe, wykonane nade mną za moje grzechy, ponieważ nie wypełnialiśmy Twoich przykazań aniśmy nie chodzili w prawdzie przed Tobą. (Tb 3:5 BT_4)
Tb(BA):3:5 καὶ νῦν πολλαὶ αἱ κρίσεις σού εἰσιν ἀληθιναὶ ἐξ ἐμοῦ ποιῆσαι περὶ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ τῶν πατέρων μου, ὅτι οὐκ ἐποιήσαμεν τὰς ἐντολάς σου· οὐ γὰρ ἐπορεύθημεν ἐν ἀληθείᾳ ἐνώπιόν σου.
Tb(BA):3:5 καί νῦν πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀ·ληθινός -ή -όν ἐκ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) περί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν ἀ·λήθεια, -ας, ἡ ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Tb(BA):3:5 I też, nawet, mianowicie Teraz Dużo Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Ty; twój/twój(sg) By iść; by być Prawdziwy Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ja; mój/mój By czynić/rób Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ja I też, nawet, mianowicie Ojciec Ja Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród PRAWDA W obecności z (+informacja); ??? Ty; twój/twój(sg)
Tb(BA):3:5 kai\ nu=n pollai\ ai( kri/seis sou/ ei)sin a)lETinai\ e)X e)mou= poiE=sai peri\ tO=n a(martiO=n mou kai\ tO=n pate/rOn mou, o(/ti ou)k e)poiE/samen ta\s e)ntola/s sou· ou) ga\r e)poreu/TEmen e)n a)lETei/a| e)nO/pio/n sou.
Tb(BA):3:5 kai nyn pollai hai kriseis su eisin alETinai eX emu poiEsai peri tOn hamartiOn mu kai tOn paterOn mu, hoti uk epoiEsamen tas entolas su· u gar eporeuTEmen en alETeia enOpion su.
Tb(BA):3:5 C D A1_NPF RA_NPF N3I_NPF RP_GS V9_PAI3P A1_NPF P RP_GS VA_AAN P RA_GPF N1A_GPF RP_GS C RA_GPM N3_GPM RP_GS C D VAI_AAI1P RA_APF N1_APF RP_GS D x VCI_API1P P N1A_DSF D RP_GS
Tb(BA):3:5 and also, even, namely now much the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit you; your/yours(sg) to go; to be true out of (+gen) ἐξ before vowels I; my/mine to do/make about (+acc,+gen) the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. I and also, even, namely the father I because/that οὐχ before rough breathing to do/make the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing for since, as to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among truth in the presence of (+gen); ??? you; your/yours(sg)
Tb(BA):3:5 and now many (nom) the (nom) judgments (acc, nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-GO-ing; they-are true ([Adj] nom|voc) out of (+gen) me (gen); my/mine (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) about (+acc,+gen) the (gen) sins (gen) me (gen) and the (gen) fathers (gen) me (gen) because/that not we-DO/MAKE-ed the (acc) precepts (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not for we-were-GO-ed in/among/by (+dat) truth (dat) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Tb(BA):3:5 Tb(BA)_3:5_1 Tb(BA)_3:5_2 Tb(BA)_3:5_3 Tb(BA)_3:5_4 Tb(BA)_3:5_5 Tb(BA)_3:5_6 Tb(BA)_3:5_7 Tb(BA)_3:5_8 Tb(BA)_3:5_9 Tb(BA)_3:5_10 Tb(BA)_3:5_11 Tb(BA)_3:5_12 Tb(BA)_3:5_13 Tb(BA)_3:5_14 Tb(BA)_3:5_15 Tb(BA)_3:5_16 Tb(BA)_3:5_17 Tb(BA)_3:5_18 Tb(BA)_3:5_19 Tb(BA)_3:5_20 Tb(BA)_3:5_21 Tb(BA)_3:5_22 Tb(BA)_3:5_23 Tb(BA)_3:5_24 Tb(BA)_3:5_25 Tb(BA)_3:5_26 Tb(BA)_3:5_27 Tb(BA)_3:5_28 Tb(BA)_3:5_29 Tb(BA)_3:5_30 Tb(BA)_3:5_31 Tb(BA)_3:5_32
Tb(BA):3:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):3:6 καὶ νῦν κατὰ τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιόν σου ποίησον μετ’ ἐμοῦ· ἐπίταξον ἀναλαβεῖν τὸ πνεῦμά μου, ὅπως ἀπολυθῶ καὶ γένωμαι γῆ· διότι λυσιτελεῖ μοι ἀποθανεῖν ἢ ζῆν, ὅτι ὀνειδισμοὺς ψευδεῖς ἤκουσα, καὶ λύπη ἐστὶν πολλὴ ἐν ἐμοί· ἐπίταξον ἀπολυθῆναί με τῆς ἀνάγκης ἤδη εἰς τὸν αἰώνιον τόπον, μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ’ ἐμοῦ.
Tb(BA):3:6 Now therefore deal with me as seemeth best unto thee, and command my spirit to be taken from me, that I may be dissolved, and become earth: for it is profitable for me to die rather than to live, because I have heard false reproaches, and have much sorrow: command therefore that I may now be delivered out of this distress, and go into the everlasting place: turn not thy face away from me. (Tobit 3:6 Brenton)
Tb(BA):3:6 Teraz więc uczyń ze mną według Twego upodobania, pozwól duchowi mojemu odejść ode mnie: chcę odejść z ziemi i stać się znowu ziemią. Ponieważ śmierć jest lepsza dla mnie niż życie, albowiem słuchać muszę wyrzutów niesłusznych i ogarnia mnie wielka boleść. Panie, rozkaż, niech będę uwolniony od tej niedoli! Pozwól mi udać się na miejsce wiecznego pobytu, nie odwracaj Twego oblicza ode mnie, Panie, ponieważ dla mnie lepiej jest umrzeć, aniżeli przyglądać się wielkiej niedoli w moim życiu i słuchać szyderstw. (Tb 3:6 BT_4)
Tb(BA):3:6 καὶ νῦν κατὰ τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιόν σου ποίησον μετ’ ἐμοῦ· ἐπίταξον ἀναλαβεῖν τὸ πνεῦμά μου, ὅπως ἀπολυθῶ καὶ γένωμαι γῆ· διότι λυσιτελεῖ μοι ἀποθανεῖν ζῆν, ὅτι ὀνειδισμοὺς ψευδεῖς ἤκουσα, καὶ λύπη ἐστὶν πολλὴ ἐν ἐμοί· ἐπίταξον ἀπολυθῆναί με τῆς ἀνάγκης ἤδη εἰς τὸν αἰώνιον τόπον, μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ’ ἐμοῦ.
Tb(BA):3:6 καί νῦν κατά ὁ ἡ τό ἀρεστός -ή -όν ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἐπι·τάσσω (επι+τασσ-, -, επι+ταξ-, επι+τεταχ·[κ]-, επι+τετασσ-, επι+ταγ·[θ]-) ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅπως ἀπο·λύω (απο+λυ-, απο+λυ·σ-, απο+λυ·σ-, απο+λελυ·κ-, απο+λελυ-, απο+λυ·θ-) καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ δι·ότι λυσι·τελέω (λυσιτελ(ε)-, λυσιτελη·σ-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἤ[1] ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὅτι ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ ψευδής -ές ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) καί λύπη, -ῆς, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἐπι·τάσσω (επι+τασσ-, -, επι+ταξ-, επι+τεταχ·[κ]-, επι+τετασσ-, επι+ταγ·[θ]-) ἀπο·λύω (απο+λυ-, απο+λυ·σ-, απο+λυ·σ-, απο+λελυ·κ-, απο+λελυ-, απο+λυ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀνάγκη, -ης, ἡ ἤδη εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰώνιος -ία -ον τόπος, -ου, ὁ μή ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Tb(BA):3:6 I też, nawet, mianowicie Teraz W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Podobanie W obecności z (+informacja); ??? Ty; twój/twój(sg) By czynić/rób Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By mówić co by robić By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Ja Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Do wolny I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ziemi/ziemia Z powodu tego: Tamto Do Korzystnego (korzystny) Ja By umierać Albo Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Ponieważ/tamto Obrażaj Fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć I też, nawet, mianowicie Smutek By być Dużo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój By mówić co by robić Do wolny Ja Przymusu/potrzeba Już do teraz, do wtedy Do (+przyspieszenie) aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały Miejsce Nie By odwracać się od Twarz Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój
Tb(BA):3:6 kai\ nu=n kata\ to\ a)resto\n e)nO/pio/n sou poi/Eson met’ e)mou=· e)pi/taXon a)nalabei=n to\ pneu=ma/ mou, o(/pOs a)poluTO= kai\ ge/nOmai gE=· dio/ti lusitelei= moi a)poTanei=n E)\ DZE=n, o(/ti o)neidismou\s PSeudei=s E)/kousa, kai\ lu/pE e)sti\n pollE\ e)n e)moi/· e)pi/taXon a)poluTE=nai/ me tE=s a)na/gkEs E)/dE ei)s to\n ai)O/nion to/pon, mE\ a)postre/PSE|s to\ pro/sOpo/n sou a)p’ e)mou=.
Tb(BA):3:6 kai nyn kata to areston enOpion su poiEson met’ emu· epitaXon analabein to pneuma mu, hopOs apolyTO kai genOmai gE· dioti lysitelei moi apoTanein E DZEn, hoti oneidismus PSeudeis Ekusa, kai lypE estin pollE en emoi· epitaXon apolyTEnai me tEs anankEs EdE eis ton aiOnion topon, mE apostrePSEs to prosOpon su ap’ emu.
Tb(BA):3:6 C D P RA_ASN A1_ASN D RP_GS VA_AAD2S P RP_GS VA_AAD2S VB_AAN RA_ASN N3M_ASN RP_GS C VC_APS1S C VB_AMS1S N1_NSF C V2_PAI3S RP_DS VB_AAN C V3_PAN C N2_APM A3H_APM VAI_AAI1S C N1_NSF V9_PAI3S A1_NSF P RP_DS VA_AAD2S VC_APN RP_AS RA_GSF N1_GSF D P RA_ASM A1B_ASM N2_ASM D VA_AAS2S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P RP_GS
Tb(BA):3:6 and also, even, namely now down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the pleasing in the presence of (+gen); ??? you; your/yours(sg) to do/make after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine to tell what to do to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand the spirit breath, spiritual utterance, wind I so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to free and also, even, namely to become become, happen earth/land because of this: that to Profitable (advantageous) I to die or to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) because/that insult false false, lying to have come I have come. I have arrived.; to hear and also, even, namely sorrow to be much in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine to tell what to do to free I the compulsion/necessity already by now, by then into (+acc) the aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent place not to turn away from the face you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine
Tb(BA):3:6 and now down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) pleasing ([Adj] acc, nom|acc|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-DO/MAKE-you(sg)!, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) do-TELL-you(sg)-WHAT-TO-DO! to-TAKE UP the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) me (gen) this is how I-should-be-FREE-ed and I-should-be-BECOME-ed earth/land (nom|voc) because of this: that he/she/it-is-PROFITABLE-ing, you(sg)-are-being-PROFITABLE-ed (classical), be-you(sg)-PROFITABLE-ing! me (dat) to-will-DIE, to-DIE or to-be-EXISTS-ing because/that insults (acc) liar ([Adj] acc, nom|voc) while HAVE COME-ing (nom|voc); I-HEAR-ed and sorrow (nom|voc) he/she/it-is much (nom) in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) do-TELL-you(sg)-WHAT-TO-DO! to-be-FREE-ed me (acc) the (gen) compulsion/necessity (gen) already into (+acc) the (acc) aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc) place (acc) not you(sg)-should-TURN-AWAY-FROM the (nom|acc) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) me (gen); my/mine (gen)
Tb(BA):3:6 Tb(BA)_3:6_1 Tb(BA)_3:6_2 Tb(BA)_3:6_3 Tb(BA)_3:6_4 Tb(BA)_3:6_5 Tb(BA)_3:6_6 Tb(BA)_3:6_7 Tb(BA)_3:6_8 Tb(BA)_3:6_9 Tb(BA)_3:6_10 Tb(BA)_3:6_11 Tb(BA)_3:6_12 Tb(BA)_3:6_13 Tb(BA)_3:6_14 Tb(BA)_3:6_15 Tb(BA)_3:6_16 Tb(BA)_3:6_17 Tb(BA)_3:6_18 Tb(BA)_3:6_19 Tb(BA)_3:6_20 Tb(BA)_3:6_21 Tb(BA)_3:6_22 Tb(BA)_3:6_23 Tb(BA)_3:6_24 Tb(BA)_3:6_25 Tb(BA)_3:6_26 Tb(BA)_3:6_27 Tb(BA)_3:6_28 Tb(BA)_3:6_29 Tb(BA)_3:6_30 Tb(BA)_3:6_31 Tb(BA)_3:6_32 Tb(BA)_3:6_33 Tb(BA)_3:6_34 Tb(BA)_3:6_35 Tb(BA)_3:6_36 Tb(BA)_3:6_37 Tb(BA)_3:6_38 Tb(BA)_3:6_39 Tb(BA)_3:6_40 Tb(BA)_3:6_41 Tb(BA)_3:6_42 Tb(BA)_3:6_43 Tb(BA)_3:6_44 Tb(BA)_3:6_45 Tb(BA)_3:6_46 Tb(BA)_3:6_47 Tb(BA)_3:6_48 Tb(BA)_3:6_49 Tb(BA)_3:6_50 Tb(BA)_3:6_51 Tb(BA)_3:6_52 Tb(BA)_3:6_53
Tb(BA):3:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):3:7 Ἐν τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ συνέβη τῇ θυγατρὶ Ραγουηλ Σαρρα ἐν Ἐκβατάνοις τῆς Μηδίας καὶ ταύτην ὀνειδισθῆναι ὑπὸ παιδισκῶν πατρὸς αὐτῆς,
Tb(BA):3:7 It came to pass the same day, that in Ecbatane a city of Media Sara the daughter of Raguel was also reproached by her father's maids; (Tobit 3:7 Brenton)
Tb(BA):3:7 Tego dnia Sara, córka Raguela z Ekbatany w Medii, również usłyszała słowa obelgi od jednej ze służących swojego ojca, (Tb 3:7 BT_4)
Tb(BA):3:7 Ἐν τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ συνέβη τῇ θυγατρὶ Ραγουηλ Σαρρα ἐν Ἐκβατάνοις τῆς Μηδίας καὶ ταύτην ὀνειδισθῆναι ὑπὸ παιδισκῶν πατρὸς αὐτῆς,
Tb(BA):3:7 ἐν ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ἡμέρα, -ας -ἡ συμ·βαίνω (συν+βαιν-, συν+βη·σ-, 2nd ath. συν+β(η)-/ath. συν+β(α)-, συν+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ   Σάρρα, -ας, ἡ ἐν   ὁ ἡ τό   καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὀνειδίζω (ονειδιζ-, ονειδι(ε)·[σ]-/ονειδι·σ-, ονειδι·σ-, -, -, ονειδισ·θ-) ὑπό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(BA):3:7 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Dzień By zdarzać się zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} precz, zdarzać się, zdarzać się, zdarzać się Córka Sarah W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić lekceważąco [pogarda?] Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Haruj jak niewolnik dziewczyna Ojciec On/ona/to/to samo
Tb(BA):3:7 *)en tE=| au)tE=| E(me/ra| sune/bE tE=| Tugatri\ *ragouEl *sarra e)n *)ekbata/nois tE=s *mEdi/as kai\ tau/tEn o)neidisTE=nai u(po\ paidiskO=n patro\s au)tE=s,
Tb(BA):3:7 en tE autE hEmera synebE tE Tygatri raguEl sarra en ekbatanois tEs mEdias kai tautEn oneidisTEnai hypo paidiskOn patros autEs,
Tb(BA):3:7 P RA_DSF RD_DSF N1A_DSF VZI_AAI3S RA_DSF N3_DSF N_GSM N_DSF P N_DS RA_GSF N_GSF C RD_ASF VC_APN P N2_GPM N3_GSM RD_GSF
Tb(BA):3:7 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the he/she/it/same day to happen pass off, occur, fortune, come about the daughter ć Sarah in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the ć and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to disparage [scorn?] under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing slave girl father he/she/it/same
Tb(BA):3:7 in/among/by (+dat) the (dat) her/it/same (dat) day (dat) he/she/it-HAPPEN-ed the (dat) daughter (dat)   Sarah (nom|voc) in/among/by (+dat)   the (gen)   and this (acc) to-be-DISPARAGE-ed under (+acc), by (+gen) slave girls (gen) father (gen) her/it/same (gen)
Tb(BA):3:7 Tb(BA)_3:7_1 Tb(BA)_3:7_2 Tb(BA)_3:7_3 Tb(BA)_3:7_4 Tb(BA)_3:7_5 Tb(BA)_3:7_6 Tb(BA)_3:7_7 Tb(BA)_3:7_8 Tb(BA)_3:7_9 Tb(BA)_3:7_10 Tb(BA)_3:7_11 Tb(BA)_3:7_12 Tb(BA)_3:7_13 Tb(BA)_3:7_14 Tb(BA)_3:7_15 Tb(BA)_3:7_16 Tb(BA)_3:7_17 Tb(BA)_3:7_18 Tb(BA)_3:7_19 Tb(BA)_3:7_20
Tb(BA):3:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):3:8 ὅτι ἦν δεδομένη ἀνδράσιν ἑπτά, καὶ Ασμοδαυς τὸ πονηρὸν δαιμόνιον ἀπέκτεινεν αὐτοὺς πρὶν ἢ γενέσθαι αὐτοὺς μετ’ αὐτῆς ὡς ἐν γυναιξίν. καὶ εἶπαν αὐτῇ Οὐ συνίεις ἀποπνίγουσά σου τοὺς ἄνδρας; ἤδη ἑπτὰ ἔσχες καὶ ἑνὸς αὐτῶν οὐκ ὠνάσθης.
Tb(BA):3:8 Because that she had been married to seven husbands, whom Asmodeus the evil spirit had killed, before they had lain with her. Dost thou not know, said they, that thou hast strangled thine husbands? thou hast had already seven husbands, neither wast thou named after any of them. (Tobit 3:8 Brenton)
Tb(BA):3:8 że była ona wydana za siedmiu mężów, których zabił zły duch Asmodeusz, zanim była razem z nimi, jak to jest właściwe dla żon. Służąca mówiła do niej: «To ty zabijasz swoich mężów. Oto już za siedmiu byłaś wydana i od żadnego nie otrzymałaś imienia. (Tb 3:8 BT_4)
Tb(BA):3:8 ὅτι ἦν δεδομένη ἀνδράσιν ἑπτά, καὶ Ασμοδαυς τὸ πονηρὸν δαιμόνιον ἀπέκτεινεν αὐτοὺς πρὶν γενέσθαι αὐτοὺς μετ’ αὐτῆς ὡς ἐν γυναιξίν. καὶ εἶπαν αὐτῇ Οὐ συνίεις ἀποπνίγουσά σου τοὺς ἄνδρας; ἤδη ἑπτὰ ἔσχες καὶ ἑνὸς αὐτῶν οὐκ ὠνάσθης.
Tb(BA):3:8 ὅτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἑπτά καί   ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν δαιμόνιον, -ου, τό (cf. δαίμων) ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρίν ἤ[1] γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μετά αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ἐν γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) ἀπο·πνίγω (απο+πνιγ-, -, απο+πνιξ-, -, -, απο+πνιγ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἤδη ἑπτά ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) καί εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὀνίνημι (-, ονη·σ-, 2nd ath. ον(α)-, -, -, ονασ·θ-)
Tb(BA):3:8 Ponieważ/tamto By być By dawać Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Siedem I też, nawet, mianowicie Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Demon By zabijać On/ona/to/to samo Wcześniejszy Albo By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Jak/jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By rozumieć By dusić Ty; twój/twój(sg) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Już do teraz, do wtedy Siedem By mieć I też, nawet, mianowicie Jeden On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By mieć korzyść z
Tb(BA):3:8 o(/ti E)=n dedome/nE a)ndra/sin e(pta/, kai\ *asmodaus to\ ponEro\n daimo/nion a)pe/kteinen au)tou\s pri\n E)\ gene/sTai au)tou\s met’ au)tE=s O(s e)n gunaiXi/n. kai\ ei)=pan au)tE=| *ou) suni/eis a)popni/gousa/ sou tou\s a)/ndras; E)/dE e(pta\ e)/sCHes kai\ e(no\s au)tO=n ou)k O)na/sTEs.
Tb(BA):3:8 hoti En dedomenE andrasin hepta, kai asmodaus to ponEron daimonion apekteinen autus prin E genesTai autus met’ autEs hOs en gynaiXin. kai eipan autE u synieis apopnigusa su tus andras; EdE hepta esCHes kai henos autOn uk OnasTEs.
Tb(BA):3:8 C V9_IAI3S VM_XMPNSF N3_DPM M_DPM C N_NSN RA_NSN A1A_NSN N2N_NSN VAI_AAI3S RD_APM D C VB_AMN RD_APM P RD_GSF D P N3K_DPF C VAI_AAI3P RD_DSF D VH_IAI2S V1_PAPNSF RP_GS RA_APM N3_APM D M VBI_AAI2S C A3_GSM RD_GPM D VCI_API2S
Tb(BA):3:8 because/that to be to give man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". seven and also, even, namely ć the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος demon to kill he/she/it/same prior or to become become, happen he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same as/like in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among woman/wife and also, even, namely to say/tell he/she/it/same οὐχ before rough breathing to understand to strangle you; your/yours(sg) the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". already by now, by then seven to have and also, even, namely one he/she/it/same οὐχ before rough breathing to have benefit of
Tb(BA):3:8 because/that he/she/it-was having-been-GIVE-ed (nom|voc) men, husbands (dat) seven and   the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) demon (nom|acc|voc) he/she/it-was-KILL-ing, he/she/it-KILL-ed them/same (acc) prior or to-be-BECOME-ed them/same (acc) after (+acc), with (+gen) her/it/same (gen) as/like in/among/by (+dat) women/wives (dat) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) her/it/same (dat) not you(sg)-are-UNDERSTand-ing, you(sg)-were-UNDERSTand-ing, while UNDERSTand-ing (nom|voc) while STRANGLE-ing (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) men, husbands (acc) already seven you(sg)-HAVE-ed and one (gen) them/same (gen) not you(sg)-were-HAVE BENEFIT OF-ed
Tb(BA):3:8 Tb(BA)_3:8_1 Tb(BA)_3:8_2 Tb(BA)_3:8_3 Tb(BA)_3:8_4 Tb(BA)_3:8_5 Tb(BA)_3:8_6 Tb(BA)_3:8_7 Tb(BA)_3:8_8 Tb(BA)_3:8_9 Tb(BA)_3:8_10 Tb(BA)_3:8_11 Tb(BA)_3:8_12 Tb(BA)_3:8_13 Tb(BA)_3:8_14 Tb(BA)_3:8_15 Tb(BA)_3:8_16 Tb(BA)_3:8_17 Tb(BA)_3:8_18 Tb(BA)_3:8_19 Tb(BA)_3:8_20 Tb(BA)_3:8_21 Tb(BA)_3:8_22 Tb(BA)_3:8_23 Tb(BA)_3:8_24 Tb(BA)_3:8_25 Tb(BA)_3:8_26 Tb(BA)_3:8_27 Tb(BA)_3:8_28 Tb(BA)_3:8_29 Tb(BA)_3:8_30 Tb(BA)_3:8_31 Tb(BA)_3:8_32 Tb(BA)_3:8_33 Tb(BA)_3:8_34 Tb(BA)_3:8_35 Tb(BA)_3:8_36 Tb(BA)_3:8_37 Tb(BA)_3:8_38
Tb(BA):3:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):3:9 τί ἡμᾶς μαστιγοῖς; εἰ ἀπέθαναν, βάδιζε μετ’ αὐτῶν· μὴ ἴδοιμέν σου υἱὸν ἢ θυγατέρα εἰς τὸν αἰῶνα.
Tb(BA):3:9 Wherefore dost thou beat us for them? if they be dead, go thy ways after them, let us never see of thee either son or daughter. (Tobit 3:9 Brenton)
Tb(BA):3:9 Dlaczego nas karzesz za twoich mężów, skoro oni pomarli? Odejdź zatem z nimi, abyśmy już nigdy nie zobaczyli twego syna ani córki». (Tb 3:9 BT_4)
Tb(BA):3:9 τί ἡμᾶς μαστιγοῖς; εἰ ἀπέθαναν, βάδιζε μετ’ αὐτῶν· μὴ ἴδοιμέν σου υἱὸν θυγατέρα εἰς τὸν αἰῶνα.
Tb(BA):3:9 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μαστιγόω (μαστιγ(ο)-, μαστιγω·σ-, μαστιγω·σ-, -, μεμαστιγω-, μαστιγω·θ-) εἰ     μετά αὐτός αὐτή αὐτό μή ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἤ[1] θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Tb(BA):3:9 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ja By ukarać NAGANĘ, upominać, upominać, karać, besztać, ganić, ganić, ganić, łajać, rugać, zrugać, młócić Jeżeli Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Nie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ty; twój/twój(sg) Syn Albo Córka Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Tb(BA):3:9 ti/ E(ma=s mastigoi=s; ei) a)pe/Tanan, ba/diDZe met’ au)tO=n· mE\ i)/doime/n sou ui(o\n E)\ Tugate/ra ei)s to\n ai)O=na.
Tb(BA):3:9 ti hEmas mastigois; ei apeTanan, badiDZe met’ autOn· mE idoimen su hyion E Tygatera eis ton aiOna.
Tb(BA):3:9 RI_ASN RP_AP V4_PAI2S C VBI_AAI3P V1_PAD2S P RD_GPM D VB_AAO1P RP_GS N2_ASM C N3_ASF P RA_ASM N3W_ASM
Tb(BA):3:9 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. I to castigate REPRIMand, rebuke, admonish, chastise, chide, upbraid, reprove, reproach, scold, berate, take to task, lambaste if ć ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same not to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you; your/yours(sg) son or daughter into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Tb(BA):3:9 who/what/why (nom|acc) us (acc) you(sg)-are-CASTIGATE-ing, you(sg)-should-be-CASTIGATE-ing, you(sg)-happen-to-be-CASTIGATE-ing (opt) if     after (+acc), with (+gen) them/same (gen) not we-happen-to-SEE (opt) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) son (acc) or daughter (acc) into (+acc) the (acc) eon (acc)
Tb(BA):3:9 Tb(BA)_3:9_1 Tb(BA)_3:9_2 Tb(BA)_3:9_3 Tb(BA)_3:9_4 Tb(BA)_3:9_5 Tb(BA)_3:9_6 Tb(BA)_3:9_7 Tb(BA)_3:9_8 Tb(BA)_3:9_9 Tb(BA)_3:9_10 Tb(BA)_3:9_11 Tb(BA)_3:9_12 Tb(BA)_3:9_13 Tb(BA)_3:9_14 Tb(BA)_3:9_15 Tb(BA)_3:9_16 Tb(BA)_3:9_17
Tb(BA):3:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):3:10 ταῦτα ἀκούσασα ἐλυπήθη σφόδρα ὥστε ἀπάγξασθαι. καὶ εἶπεν Μία μέν εἰμι τῷ πατρί μου· ἐὰν ποιήσω τοῦτο, ὄνειδος αὐτῷ ἐστιν, καὶ τὸ γῆρας αὐτοῦ κατάξω μετ’ ὀδύνης εἰς ᾅδου.
Tb(BA):3:10 When she heard these things, she was very sorrowful, so that she thought to have strangled herself; and she said, I am the only daughter of my father, and if I do this, it shall be a reproach unto him, and I shall bring his old age with sorrow unto the grave. (Tobit 3:10 Brenton)
Tb(BA):3:10 Tego dnia była ona bardzo zmartwiona i zaczęła płakać. Wyszedłszy do górnej izby swojego ojca miała zamiar się powiesić. Jednak zaraz opamiętała się i rzekła: «Niechaj nie szydzą z mego ojca - mówiąc do niego: "Miałeś jedną umiłowaną córkę i ona z powodu nieszczęść się powiesiła". Nie mogę wśród smutku przyprowadzać do Otchłani starości ojca mego. Będzie lepiej dla mnie nie powiesić się, lecz ubłagać Pana o śmierć, abym nie wysłuchiwała więcej obelg w moim życiu». (Tb 3:10 BT_4)
Tb(BA):3:10 ταῦτα ἀκούσασα ἐλυπήθη σφόδρα ὥστε ἀπάγξασθαι. καὶ εἶπεν Μία μέν εἰμι τῷ πατρί μου· ἐὰν ποιήσω τοῦτο, ὄνειδος αὐτῷ ἐστιν, καὶ τὸ γῆρας αὐτοῦ κατάξω μετ’ ὀδύνης εἰς ᾅδου.
Tb(BA):3:10 οὗτος αὕτη τοῦτο ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) σφόδρα ὥστε ἀπ·άγχω (-, -, απ+αγξ-, -, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός μέν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐάν (εἰ ἄν) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὄνειδο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό γῆρας, -ως and γῆρο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό κατ·άγω (κατ+αγ-, κατ+αξ-, κατ+αξ- or 2nd κατ+αγαγ-, -, -, κατ+αχ·θ-); κατ·άγνυμι (-, κατ+εαξ-/κατ+αξ-, κατ+εαξ-/κατ+αξ-, -, -, κατ+εαγ·[θ]-/κατ+εαχ·θ-) μετά ὀδύνη, -ης, ἡ εἰς[1] ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -)
Tb(BA):3:10 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By słyszeć By smucić się Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Tak tamto Do ??? I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jeden Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) By iść; by być Ojciec; ojczyzna Ja Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By czynić/rób To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Gań On/ona/to/to samo By być I też, nawet, mianowicie Starość On/ona/to/to samo By zniżać przywracał; by łamać się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ból Do (+przyspieszenie) Hades; by śpiewać
Tb(BA):3:10 tau=ta a)kou/sasa e)lupE/TE sfo/dra O(/ste a)pa/gXasTai. kai\ ei)=pen *mi/a me/n ei)mi tO=| patri/ mou· e)a\n poiE/sO tou=to, o)/neidos au)tO=| e)stin, kai\ to\ gE=ras au)tou= kata/XO met’ o)du/nEs ei)s a(/|dou.
Tb(BA):3:10 tauta akusasa elypETE sfodra hOste apanXasTai. kai eipen mia men eimi tO patri mu· ean poiEsO tuto, oneidos autO estin, kai to gEras autu kataXO met’ odynEs eis hadu.
Tb(BA):3:10 RD_APN VA_AAPNSF VCI_API3S D C VA_AMN C VBI_AAI3S A3_NSF x V9_PAI1S RA_DSM N3_DSM RP_GS C VA_AAS1S RD_ASN N3E_NSN RD_DSM V9_PAI3S C RA_ASN N3_ASN RD_GSM VF_FAI1S P N1_GSF P N1M_GSM
Tb(BA):3:10 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to hear to sorrow vehement, intense, keen, inveighingly, eager so that to ??? and also, even, namely to say/tell one indeed (yet, certainly, surely) to go; to be the father; fatherland I if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to do/make this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] reproach he/she/it/same to be and also, even, namely the old age he/she/it/same to bring down brought back; to break after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing pain into (+acc) Hades; to sing
Tb(BA):3:10 these (nom|acc) upon HEAR-ing (nom|voc) he/she/it-was-SORROW-ed vehement, so that to-be-???-ed and he/she/it-SAY/TELL-ed one (nom) indeed I-am-GO-ing; I-am the (dat) father (dat); fatherland (voc) me (gen) if-ever I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE this (nom|acc) reproach (nom|acc|voc) him/it/same (dat) he/she/it-is and the (nom|acc) old age (nom|acc|voc) him/it/same (gen) I-will-BRING DOWN, I-should-BRING DOWN; I-will-BREAK, I-should-BREAK after (+acc), with (+gen) pain (gen) into (+acc) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed!
Tb(BA):3:10 Tb(BA)_3:10_1 Tb(BA)_3:10_2 Tb(BA)_3:10_3 Tb(BA)_3:10_4 Tb(BA)_3:10_5 Tb(BA)_3:10_6 Tb(BA)_3:10_7 Tb(BA)_3:10_8 Tb(BA)_3:10_9 Tb(BA)_3:10_10 Tb(BA)_3:10_11 Tb(BA)_3:10_12 Tb(BA)_3:10_13 Tb(BA)_3:10_14 Tb(BA)_3:10_15 Tb(BA)_3:10_16 Tb(BA)_3:10_17 Tb(BA)_3:10_18 Tb(BA)_3:10_19 Tb(BA)_3:10_20 Tb(BA)_3:10_21 Tb(BA)_3:10_22 Tb(BA)_3:10_23 Tb(BA)_3:10_24 Tb(BA)_3:10_25 Tb(BA)_3:10_26 Tb(BA)_3:10_27 Tb(BA)_3:10_28 Tb(BA)_3:10_29
Tb(BA):3:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):3:11 καὶ ἐδεήθη πρὸς τῇ θυρίδι καὶ εἶπεν Εὐλογητὸς εἶ, κύριε ὁ θεός μου, καὶ εὐλογητὸν τὸ ὄνομά σου τὸ ἅγιον καὶ ἔντιμον εἰς τοὺς αἰῶνας· εὐλογήσαισάν σε πάντα τὰ ἔργα σου εἰς τὸν αἰῶνα.
Tb(BA):3:11 Then she prayed toward the window, and said, Blessed art thou, O Lord my God, and thine holy and glorious name is blessed and honourable for ever: let all thy works praise thee for ever. (Tobit 3:11 Brenton)
Tb(BA):3:11 I wówczas wyciągnąwszy ramiona ku oknu, modliła się tymi słowami: «Błogosławiony jesteś, miłosierny Boże, i błogosławione Twoje imię na wieki, i wszystkie Twoje dzieła niech Cię błogosławią na wieki! (Tb 3:11 BT_4)
Tb(BA):3:11 καὶ ἐδεήθη πρὸς τῇ θυρίδι καὶ εἶπεν Εὐλογητὸς εἶ, κύριε θεός μου, καὶ εὐλογητὸν τὸ ὄνομά σου τὸ ἅγιον καὶ ἔντιμον εἰς τοὺς αἰῶνας· εὐλογήσαισάν σε πάντα τὰ ἔργα σου εἰς τὸν αἰῶνα.
Tb(BA):3:11 καί δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) πρός ὁ ἡ τό θυρί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εὐ·λογητός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί εὐ·λογητός -ή -όν ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί ἔν·τιμος -ον εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Tb(BA):3:11 I też, nawet, mianowicie By potrzebować/wymagać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Okno I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Błogosławiony By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja I też, nawet, mianowicie Błogosławiony Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie Pionowo godny szacunku, sprawiedliwy, naprawdę, honorowy Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By błogosławić Ty; twój/twój(sg) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Tb(BA):3:11 kai\ e)deE/TE pro\s tE=| Turi/di kai\ ei)=pen *eu)logEto\s ei)=, ku/rie o( Teo/s mou, kai\ eu)logEto\n to\ o)/noma/ sou to\ a(/gion kai\ e)/ntimon ei)s tou\s ai)O=nas· eu)logE/saisa/n se pa/nta ta\ e)/rga sou ei)s to\n ai)O=na.
Tb(BA):3:11 kai edeETE pros tE Tyridi kai eipen eulogEtos ei, kyrie ho Teos mu, kai eulogEton to onoma su to hagion kai entimon eis tus aiOnas· eulogEsaisan se panta ta erga su eis ton aiOna.
Tb(BA):3:11 C VCI_API3S P RA_DSF N3D_DSF C VBI_AAI3S A1_NSM V9_PAI2S N2_VSM RA_NSM N2_NSM RP_GS C A1_NSN RA_NSN N3M_NSN RP_GS RA_NSN A1A_NSN C A1B_NSN P RA_APM N3W_APM VA_AAO3P RP_AS A3_NPN RA_NPN N2N_NPN RP_GS P RA_ASM N3W_ASM
Tb(BA):3:11 and also, even, namely to need/require toward (+acc,+gen,+dat) the window and also, even, namely to say/tell blessed to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I and also, even, namely blessed the name with regard to you; your/yours(sg) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely upright respectable, equitable, honest, honorable into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to bless you; your/yours(sg) every all, each, every, the whole of the work you; your/yours(sg) into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Tb(BA):3:11 and he/she/it-was-NEED/REQUIRE-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (dat) window (dat) and he/she/it-SAY/TELL-ed blessed ([Adj] nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) me (gen) and blessed ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) and upright ([Adj] acc, nom|acc|voc) into (+acc) the (acc) eons (acc) they-happen-to-BLESS (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc)
Tb(BA):3:11 Tb(BA)_3:11_1 Tb(BA)_3:11_2 Tb(BA)_3:11_3 Tb(BA)_3:11_4 Tb(BA)_3:11_5 Tb(BA)_3:11_6 Tb(BA)_3:11_7 Tb(BA)_3:11_8 Tb(BA)_3:11_9 Tb(BA)_3:11_10 Tb(BA)_3:11_11 Tb(BA)_3:11_12 Tb(BA)_3:11_13 Tb(BA)_3:11_14 Tb(BA)_3:11_15 Tb(BA)_3:11_16 Tb(BA)_3:11_17 Tb(BA)_3:11_18 Tb(BA)_3:11_19 Tb(BA)_3:11_20 Tb(BA)_3:11_21 Tb(BA)_3:11_22 Tb(BA)_3:11_23 Tb(BA)_3:11_24 Tb(BA)_3:11_25 Tb(BA)_3:11_26 Tb(BA)_3:11_27 Tb(BA)_3:11_28 Tb(BA)_3:11_29 Tb(BA)_3:11_30 Tb(BA)_3:11_31 Tb(BA)_3:11_32 Tb(BA)_3:11_33 Tb(BA)_3:11_34
Tb(BA):3:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):3:12 καὶ νῦν, κύριε, τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ τὸ πρόσωπόν μου εἰς σὲ δέδωκα·
Tb(BA):3:12 And now, O Lord, I set I mine eyes and my face toward thee, (Tobit 3:12 Brenton)
Tb(BA):3:12 A teraz wznoszę moje oblicze i zwracam me oczy ku Tobie. (Tb 3:12 BT_4)
Tb(BA):3:12 καὶ νῦν, κύριε, τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ τὸ πρόσωπόν μου εἰς σὲ δέδωκα·
Tb(BA):3:12 καί νῦν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)
Tb(BA):3:12 I też, nawet, mianowicie Teraz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Oko Ja I też, nawet, mianowicie Twarz Ja Do (+przyspieszenie) Ty; twój/twój(sg) By dawać
Tb(BA):3:12 kai\ nu=n, ku/rie, tou\s o)fTalmou/s mou kai\ to\ pro/sOpo/n mou ei)s se\ de/dOka·
Tb(BA):3:12 kai nyn, kyrie, tus ofTalmus mu kai to prosOpon mu eis se dedOka·
Tb(BA):3:12 C D N2_VSM RA_APM N2_APM RP_GS C RA_ASN N2N_ASN RP_GS P RP_AS VX_XAI1S
Tb(BA):3:12 and also, even, namely now lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the eye I and also, even, namely the face I into (+acc) you; your/yours(sg) to give
Tb(BA):3:12 and now lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (acc) eyes (acc) me (gen) and the (nom|acc) face (nom|acc|voc) me (gen) into (+acc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) I-have-GIVE-ed
Tb(BA):3:12 Tb(BA)_3:12_1 Tb(BA)_3:12_2 Tb(BA)_3:12_3 Tb(BA)_3:12_4 Tb(BA)_3:12_5 Tb(BA)_3:12_6 Tb(BA)_3:12_7 Tb(BA)_3:12_8 Tb(BA)_3:12_9 Tb(BA)_3:12_10 Tb(BA)_3:12_11 Tb(BA)_3:12_12 Tb(BA)_3:12_13
Tb(BA):3:12 x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):3:13 εἰπὸν ἀπολῦσαί με ἀπὸ τῆς γῆς καὶ μὴ ἀκοῦσαί με μηκέτι ὀνειδισμόν.
Tb(BA):3:13 And say, Take me out of the earth, that I may hear no more the reproach. (Tobit 3:13 Brenton)
Tb(BA):3:13 Pozwól mi odejść z ziemi, abym więcej nie słuchała obelg. (Tb 3:13 BT_4)
Tb(BA):3:13 εἰπὸν ἀπολῦσαί με ἀπὸ τῆς γῆς καὶ μὴ ἀκοῦσαί με μηκέτι ὀνειδισμόν.
Tb(BA):3:13 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀπο·λύω (απο+λυ-, απο+λυ·σ-, απο+λυ·σ-, απο+λελυ·κ-, απο+λελυ-, απο+λυ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί μή ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μηκέτι (μή ἔτι) ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ
Tb(BA):3:13 By mówić/opowiadaj Do wolny Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Nie Niechętny; by słyszeć Ja Już nie Obrażaj
Tb(BA):3:13 ei)po\n a)polu=sai/ me a)po\ tE=s gE=s kai\ mE\ a)kou=sai/ me mEke/ti o)neidismo/n.
Tb(BA):3:13 eipon apolysai me apo tEs gEs kai mE akusai me mEketi oneidismon.
Tb(BA):3:13 VBI_AAI3P VA_AAN RP_AS P RA_GSF N1_GSF C D VA_AAN RP_AS D N2_ASM
Tb(BA):3:13 to say/tell to free I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely not unwilling; to hear I no longer insult
Tb(BA):3:13 do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) to-FREE, be-you(sg)-FREE-ed!, he/she/it-happens-to-FREE (opt) me (acc) away from (+gen) the (gen) earth/land (gen) and not unwilling ([Adj] nom|voc); to-HEAR, be-you(sg)-HEAR-ed!, he/she/it-happens-to-HEAR (opt) me (acc) no longer insult (acc)
Tb(BA):3:13 Tb(BA)_3:13_1 Tb(BA)_3:13_2 Tb(BA)_3:13_3 Tb(BA)_3:13_4 Tb(BA)_3:13_5 Tb(BA)_3:13_6 Tb(BA)_3:13_7 Tb(BA)_3:13_8 Tb(BA)_3:13_9 Tb(BA)_3:13_10 Tb(BA)_3:13_11 Tb(BA)_3:13_12
Tb(BA):3:13 x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):3:14 σὺ γινώσκεις, κύριε, ὅτι καθαρά εἰμι ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας ἀνδρὸς
Tb(BA):3:14 Thou knowest, Lord, that I am pure from all sin with man, (Tobit 3:14 Brenton)
Tb(BA):3:14 Ty wiesz, o Władco, że jestem czysta od wszelkiej zmazy z mężczyzną. (Tb 3:14 BT_4)
Tb(BA):3:14 σὺ γινώσκεις, κύριε, ὅτι καθαρά εἰμι ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας ἀνδρὸς
Tb(BA):3:14 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι καθαρός -ά -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
Tb(BA):3:14 Ty By wiedzieć to jest rozpoznaj. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Czysty By iść; by być Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
Tb(BA):3:14 su\ ginO/skeis, ku/rie, o(/ti kaTara/ ei)mi a)po\ pa/sEs a(marti/as a)ndro\s
Tb(BA):3:14 sy ginOskeis, kyrie, hoti kaTara eimi apo pasEs hamartias andros
Tb(BA):3:14 RP_NS V1_PAI2S N2_VSM C A1A_NSF V9_PAI1S P A1S_GSF N1A_GSF N3_GSM
Tb(BA):3:14 you to know i.e. recognize. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that clean to go; to be from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband".
Tb(BA):3:14 you(sg) (nom) you(sg)-are-KNOW-ing lord (voc); a lord ([Adj] voc) because/that clean ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) I-am-GO-ing; I-am away from (+gen) every (gen) sin (gen), sins (acc) man, husband (gen)
Tb(BA):3:14 Tb(BA)_3:14_1 Tb(BA)_3:14_2 Tb(BA)_3:14_3 Tb(BA)_3:14_4 Tb(BA)_3:14_5 Tb(BA)_3:14_6 Tb(BA)_3:14_7 Tb(BA)_3:14_8 Tb(BA)_3:14_9 Tb(BA)_3:14_10
Tb(BA):3:14 x x x x x x x x x x
Tb(BA):3:15 καὶ οὐκ ἐμόλυνα τὸ ὄνομά μου οὐδὲ τὸ ὄνομα τοῦ πατρός μου ἐν τῇ γῇ τῆς αἰχμαλωσίας μου. μονογενής εἰμι τῷ πατρί μου, καὶ οὐχ ὑπάρχει αὐτῷ παιδίον, ὃ κληρονομήσει αὐτόν, οὐδὲ ἀδελφὸς ἐγγὺς οὐδὲ ὑπάρχων αὐτῷ υἱός, ἵνα συντηρήσω ἐμαυτὴν αὐτῷ γυναῖκα. ἤδη ἀπώλοντό μοι ἑπτά· ἵνα τί μοι ζῆν; καὶ εἰ μὴ δοκεῖ σοι ἀποκτεῖναί με, ἐπίταξον ἐπιβλέψαι ἐπ’ ἐμὲ καὶ ἐλεῆσαί με καὶ μηκέτι ἀκοῦσαί με ὀνειδισμόν.
Tb(BA):3:15 And that I never polluted my name, nor the name of my father, in the land of my captivity: I am the only daughter of my father, neither hath he any child to be his heir, neither any near kinsman, nor any son of his alive, to whom I may keep myself for a wife: my seven husbands are already dead; and why should I live? but if it please not thee that I should die, command some regard to be had of me, and pity taken of me, that I hear no more reproach. (Tobit 3:15 Brenton)
Tb(BA):3:15 Nie splamiłam mojego imienia ani imienia mojego ojca w kraju mojej niewoli. Jestem jedyną córką mojego ojca i nie ma on innego dziecka, które by po nim dziedziczyło, ani nie ma on bliskiego po sobie, ani nie zostaje mu żaden rodak, dla którego miałabym siebie zachować jako przyszłą żonę. Już siedmiu mężów straciłam, na cóż miałabym żyć dłużej? A jeśli nie podoba Ci się odebrać mi życia, to wysłuchaj, Panie, jak mi ubliżają». (Tb 3:15 BT_4)
Tb(BA):3:15 καὶ οὐκ ἐμόλυνα τὸ ὄνομά μου οὐδὲ τὸ ὄνομα τοῦ πατρός μου ἐν τῇ γῇ τῆς αἰχμαλωσίας μου. μονογενής εἰμι τῷ πατρί μου, καὶ οὐχ ὑπάρχει αὐτῷ παιδίον, κληρονομήσει αὐτόν, οὐδὲ ἀδελφὸς ἐγγὺς οὐδὲ ὑπάρχων αὐτῷ υἱός, ἵνα συντηρήσω ἐμαυτὴν αὐτῷ γυναῖκα. ἤδη ἀπώλοντό μοι ἑπτά· ἵνα τί μοι ζῆν; καὶ εἰ μὴ δοκεῖ σοι ἀποκτεῖναί με, ἐπίταξον ἐπιβλέψαι ἐπ’ ἐμὲ καὶ ἐλεῆσαί με καὶ μηκέτι ἀκοῦσαί με ὀνειδισμόν.
Tb(BA):3:15 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μολύνω (μολυν-, -, μολυν·[σ]-, -, μεμολυν-, μολυν·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μονο·γενής -ές εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ὅς ἥ ὅ κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό οὐδέ (οὐ δέ) ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγγύς οὐδέ (οὐ δέ) ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἵνα συν·τηρέω (συν+τηρ(ε)-, συν+τηρη·σ-, συν+τηρη·σ-, -, -, συν+τηρη·θ-) ἐμ·αυτοῦ -ῆς -οῦ αὐτός αὐτή αὐτό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἤδη ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἑπτά ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί εἰ μή δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπι·τάσσω (επι+τασσ-, -, επι+ταξ-, επι+τεταχ·[κ]-, επι+τετασσ-, επι+ταγ·[θ]-) ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί μηκέτι (μή ἔτι) ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ
Tb(BA):3:15 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By kalać Nazwisko {Imię} co do Ja ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Nazwisko {Imię} co do Ojciec Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Jeńcy Ja Tylko urodzony w towarze [tylko urodzony w towarze, znaczące {mające na myśli}: Tylko urodzony w [to samo] spokrewniony(d)", z naciskiem dzisiaj na rodzaju(ku dołowi różnicowanie pokoleń) raczej niż spokrewniony(rodzina, bokiem i w górze), ale dzielenie obu zmysłów {sensów}] By iść; by być Ojciec; ojczyzna Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli On/ona/to/to samo Dziecko Kto/, który/, który By dziedziczyć On/ona/to/to samo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Brat Blisko ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli On/ona/to/to samo Syn żeby / ażeby / bo By oszczędzać od ochraniacz zniszczenia , oszczędza albo broni od zniszczenia, szkody albo chyl się ku upadkowi; istniej istniej, żyj; pobyt żywy Siebie On/ona/to/to samo Kobiety/żona Już do teraz, do wtedy By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Ja Siedem żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ja Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie Jeżeli Nie By oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By zabijać Ja By mówić co by robić By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie By okazać miłosierdzie Ja I też, nawet, mianowicie Już nie Niechętny; by słyszeć Ja Obrażaj
Tb(BA):3:15 kai\ ou)k e)mo/luna to\ o)/noma/ mou ou)de\ to\ o)/noma tou= patro/s mou e)n tE=| gE=| tE=s ai)CHmalOsi/as mou. monogenE/s ei)mi tO=| patri/ mou, kai\ ou)CH u(pa/rCHei au)tO=| paidi/on, o(\ klEronomE/sei au)to/n, ou)de\ a)delfo\s e)ggu\s ou)de\ u(pa/rCHOn au)tO=| ui(o/s, i(/na suntErE/sO e)mautE\n au)tO=| gunai=ka. E)/dE a)pO/lonto/ moi e(pta/· i(/na ti/ moi DZE=n; kai\ ei) mE\ dokei= soi a)poktei=nai/ me, e)pi/taXon e)pible/PSai e)p’ e)me\ kai\ e)leE=sai/ me kai\ mEke/ti a)kou=sai/ me o)neidismo/n.
Tb(BA):3:15 kai uk emolyna to onoma mu ude to onoma tu patros mu en tE gE tEs aiCHmalOsias mu. monogenEs eimi tO patri mu, kai uCH hyparCHei autO paidion, ho klEronomEsei auton, ude adelfos engys ude hyparCHOn autO hyios, hina syntErEsO emautEn autO gynaika. EdE apOlonto moi hepta· hina ti moi DZEn; kai ei mE dokei soi apokteinai me, epitaXon epiblePSai ep’ eme kai eleEsai me kai mEketi akusai me oneidismon.
Tb(BA):3:15 C D VAI_AAI1S RA_ASN N3M_ASN RP_GS C RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N3_GSM RP_GS P RA_DSF N1_DSF RA_GSF N1A_GSF RP_GS N3_NSF V9_PAI1S RA_DSM N3_DSM RP_GS C D V1_PAI3S RD_DSM N2N_ASN RR_NSM VF_FAI3S RD_ASM C N2_NSM D C V1_PAPNSM RD_DSM N2_NSM C VA_AAS1S RD_ASF RD_DSM N3K_ASF D VBI_AMI3P RP_DS M C RI_ASN RP_DS V3_PAN C C D V2_PAI3S RP_DS VA_AAN RP_AS VA_AAD2S VA_AAN P RP_AS C VA_AAN RP_AS C D VA_AAN RP_AS N2_ASM
Tb(BA):3:15 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to defile the name with regard to I οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the name with regard to the father I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land the captives I only born-in-kind [only born-in-kind, meaning: the only born-in [the same] kin(d)", with an emphasis today on kind(downward differentiation of generations) rather than kin(family, sideways and up), but sharing both senses] to go; to be the father; fatherland I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control he/she/it/same child who/whom/which to inherit he/she/it/same οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) brother near οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control he/she/it/same son so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to save from destruction preserver, saves or defends from destruction, injury or decay; subsist exist, live; stay alive myself he/she/it/same woman/wife already by now, by then to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing I seven so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. I to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely if not to expect to seem, to please, to seem good to you; your/yours(sg); to rub worn, rub to kill I to tell what to do to look upon overlook, look attentively upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely to show mercy I and also, even, namely no longer unwilling; to hear I insult
Tb(BA):3:15 and not I-DEFILE-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) me (gen) neither/nor the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (gen) father (gen) me (gen) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) the (gen) captives (gen), captivess (acc) me (gen) only born-in-kind ([Adj] nom) I-am-GO-ing; I-am the (dat) father (dat); fatherland (voc) me (gen) and not he/she/it-is-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF, you(sg)-are-being-BE-ed-UNDER-THE-POWER-OF (classical) him/it/same (dat) child (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-will-INHERIT, you(sg)-will-be-INHERIT-ed (classical) him/it/same (acc) neither/nor brother (nom) near neither/nor while BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF (nom) him/it/same (dat) son (nom) so that / in order to /because I-will-SAVE FROM DESTRUCTION, I-should-SAVE FROM DESTRUCTION myself (acc) him/it/same (dat) woman/wife (acc) already they-were-LOSE/DESTROY-ed me (dat) seven so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) me (dat) to-be-EXISTS-ing and if not he/she/it-is-GLORY-ing, you(sg)-are-being-GLORY-ed (classical), be-you(sg)-GLORY-ing! you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) to-KILL, be-you(sg)-KILL-ed!, he/she/it-happens-to-KILL (opt) me (acc) do-TELL-you(sg)-WHAT-TO-DO! to-LOOK UPON, be-you(sg)-LOOK UPON-ed!, he/she/it-happens-to-LOOK UPON (opt) upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) and to-SHOW-MERCY, be-you(sg)-SHOW-ed-MERCY!, he/she/it-happens-to-SHOW-MERCY (opt) me (acc) and no longer unwilling ([Adj] nom|voc); to-HEAR, be-you(sg)-HEAR-ed!, he/she/it-happens-to-HEAR (opt) me (acc) insult (acc)
Tb(BA):3:15 Tb(BA)_3:15_1 Tb(BA)_3:15_2 Tb(BA)_3:15_3 Tb(BA)_3:15_4 Tb(BA)_3:15_5 Tb(BA)_3:15_6 Tb(BA)_3:15_7 Tb(BA)_3:15_8 Tb(BA)_3:15_9 Tb(BA)_3:15_10 Tb(BA)_3:15_11 Tb(BA)_3:15_12 Tb(BA)_3:15_13 Tb(BA)_3:15_14 Tb(BA)_3:15_15 Tb(BA)_3:15_16 Tb(BA)_3:15_17 Tb(BA)_3:15_18 Tb(BA)_3:15_19 Tb(BA)_3:15_20 Tb(BA)_3:15_21 Tb(BA)_3:15_22 Tb(BA)_3:15_23 Tb(BA)_3:15_24 Tb(BA)_3:15_25 Tb(BA)_3:15_26 Tb(BA)_3:15_27 Tb(BA)_3:15_28 Tb(BA)_3:15_29 Tb(BA)_3:15_30 Tb(BA)_3:15_31 Tb(BA)_3:15_32 Tb(BA)_3:15_33 Tb(BA)_3:15_34 Tb(BA)_3:15_35 Tb(BA)_3:15_36 Tb(BA)_3:15_37 Tb(BA)_3:15_38 Tb(BA)_3:15_39 Tb(BA)_3:15_40 Tb(BA)_3:15_41 Tb(BA)_3:15_42 Tb(BA)_3:15_43 Tb(BA)_3:15_44 Tb(BA)_3:15_45 Tb(BA)_3:15_46 Tb(BA)_3:15_47 Tb(BA)_3:15_48 Tb(BA)_3:15_49 Tb(BA)_3:15_50 Tb(BA)_3:15_51 Tb(BA)_3:15_52 Tb(BA)_3:15_53 Tb(BA)_3:15_54 Tb(BA)_3:15_55 Tb(BA)_3:15_56 Tb(BA)_3:15_57 Tb(BA)_3:15_58 Tb(BA)_3:15_59 Tb(BA)_3:15_60 Tb(BA)_3:15_61 Tb(BA)_3:15_62 Tb(BA)_3:15_63 Tb(BA)_3:15_64 Tb(BA)_3:15_65 Tb(BA)_3:15_66 Tb(BA)_3:15_67 Tb(BA)_3:15_68 Tb(BA)_3:15_69 Tb(BA)_3:15_70
Tb(BA):3:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):3:16 καὶ εἰσηκούσθη ἡ προσευχὴ ἀμφοτέρων ἐνώπιον τῆς δόξης τοῦ μεγάλου Ραφαηλ,
Tb(BA):3:16 So the prayers of them both were heard before the majesty of the great God. (Tobit 3:16 Brenton)
Tb(BA):3:16 I tej godziny modlitwa obojga została wysłuchana wobec majestatu Boga. (Tb 3:16 BT_4)
Tb(BA):3:16 Καὶ εἰσηκούσθη προσευχὴ ἀμφοτέρων ἐνώπιον τῆς δόξης τοῦ μεγάλου Ραφαηλ,
Tb(BA):3:16 καί εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ ἀμφότεροι -αι -α ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α  
Tb(BA):3:16 I też, nawet, mianowicie Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Modlitwa Obaj W obecności z (+informacja); ??? Sławy/wzbudzanie grozy Wielki
Tb(BA):3:16 *kai\ ei)sEkou/sTE E( proseuCHE\ a)mfote/rOn e)nO/pion tE=s do/XEs tou= mega/lou *rafaEl,
Tb(BA):3:16 kai eisEkusTE hE proseuCHE amfoterOn enOpion tEs doXEs tu megalu rafaEl,
Tb(BA):3:16 C VCI_API3S RA_NSF N1_NSF A1A_GPM D RA_GSF N1S_GSF RA_GSM A1_GSM N_GSM
Tb(BA):3:16 and also, even, namely to heard (being heard, listen into, hearken) the prayer both in the presence of (+gen); ??? the glory/awesomeness the great ć
Tb(BA):3:16 and he/she/it-was-HEARD-ed the (nom) prayer (nom|voc) both (gen) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) glory/awesomeness (gen) the (gen) great ([Adj] gen)  
Tb(BA):3:16 Tb(BA)_3:16_1 Tb(BA)_3:16_2 Tb(BA)_3:16_3 Tb(BA)_3:16_4 Tb(BA)_3:16_5 Tb(BA)_3:16_6 Tb(BA)_3:16_7 Tb(BA)_3:16_8 Tb(BA)_3:16_9 Tb(BA)_3:16_10 Tb(BA)_3:16_11
Tb(BA):3:16 x x x x x x x x x x x
Tb(BA):3:17 καὶ ἀπεστάλη ἰάσασθαι τοὺς δύο, τοῦ Τωβιτ λεπίσαι τὰ λευκώματα καὶ Σαρραν τὴν τοῦ Ραγουηλ δοῦναι Τωβια τῷ υἱῷ Τωβιτ γυναῖκα καὶ δῆσαι Ασμοδαυν τὸ πονηρὸν δαιμόνιον, διότι Τωβια ἐπιβάλλει κληρονομῆσαι αὐτήν. ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ ἐπιστρέψας Τωβιτ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ Σαρρα ἡ τοῦ Ραγουηλ κατέβη ἐκ τοῦ ὑπερῴου αὐτῆς.
Tb(BA):3:17 And Raphael was sent to heal them both, that is, to scale away the whiteness of Tobit's eyes, and to give Sara the daughter of Raguel for a wife to Tobias the son of Tobit; and to bind Asmodeus the evil spirit; because she belonged to Tobias by right of inheritance. The selfsame time came Tobit home, and entered into his house, and Sara the daughter of Raguel came down from her upper chamber. (Tobit 3:17 Brenton)
Tb(BA):3:17 I został posłany Rafał, aby uleczyć obydwoje: Tobiasza, aby mu zdjąć bielmo z oczu, tak, aby oczyma swymi znowu oglądał światło Boże, i Sarę, córkę Raguela, aby ją dać Tobiaszowi, synowi Tobiasza, za żonę i odpędzić od niej złego ducha Asmodeusza, ponieważ Tobiaszowi przysługuje prawo otrzymać ją w dziedzictwie przed wszystkimi, którzy ją pragną poślubić. W tym czasie powrócił Tobiasz z podwórza swego domu. Także Sara, córka Raguela, zeszła z górnej izby. (Tb 3:17 BT_4)
Tb(BA):3:17 καὶ ἀπεστάλη ἰάσασθαι τοὺς δύο, τοῦ Τωβιτ λεπίσαι τὰ λευκώματα καὶ Σαρραν τὴν τοῦ Ραγουηλ δοῦναι Τωβια τῷ υἱῷ Τωβιτ γυναῖκα καὶ δῆσαι Ασμοδαυν τὸ πονηρὸν δαιμόνιον, διότι Τωβια ἐπιβάλλει κληρονομῆσαι αὐτήν. ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ ἐπιστρέψας Τωβιτ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ Σαρρα τοῦ Ραγουηλ κατέβη ἐκ τοῦ ὑπερῴου αὐτῆς.
Tb(BA):3:17 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-) ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ὁ ἡ τό     ὁ ἡ τό   καί Σάρρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-)   ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν δαιμόνιον, -ου, τό (cf. δαίμων) δι·ότι   ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-) κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-)   εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό καί Σάρρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό ὑπερῷον, -ου, τό; ὑπερῷος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(BA):3:17 I też, nawet, mianowicie zamawiać By goić się Dwa I też, nawet, mianowicie Sarah By dawać Syn Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie By wiązać Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Demon Z powodu tego: Tamto By kłaść swój rękę by kłaść na {by wdziewać} umyśle, narzucać, zadawać, wywierać, rzucać na By dziedziczyć On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Okres czasu By odwracać się dookoła By wchodzić Do (+przyspieszenie) Dom On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Sarah By schodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wyższy pokój; na górę On/ona/to/to samo
Tb(BA):3:17 kai\ a)pesta/lE i)a/sasTai tou\s du/o, tou= *tObit lepi/sai ta\ leukO/mata kai\ *sarran tE\n tou= *ragouEl dou=nai *tObia tO=| ui(O=| *tObit gunai=ka kai\ dE=sai *asmodaun to\ ponEro\n daimo/nion, dio/ti *tObia e)piba/llei klEronomE=sai au)tE/n. e)n au)tO=| tO=| kairO=| e)pistre/PSas *tObit ei)sE=lTen ei)s to\n oi)=kon au)tou= kai\ *sarra E( tou= *ragouEl kate/bE e)k tou= u(perO/|ou au)tE=s.
Tb(BA):3:17 kai apestalE iasasTai tus dyo, tu tObit lepisai ta leukOmata kai sarran tEn tu raguEl dunai tObia tO hyiO tObit gynaika kai dEsai asmodaun to ponEron daimonion, dioti tObia epiballei klEronomEsai autEn. en autO tO kairO epistrePSas tObit eisElTen eis ton oikon autu kai sarra hE tu raguEl katebE ek tu hyperOu autEs.
Tb(BA):3:17 C VDI_API3S VA_AMN RA_APM M_ADM RA_GSM N_GSM VA_AAN RA_APN N3M_APN C N_ASF RA_ASF RA_GSM N_GSM VO_AAN N1T_DSM RA_DSM N2_DSM N_GSM N3K_ASF C VA_AAN N_ASN RA_ASN A1A_ASM N2N_ASN C N1T_DSM V1_PAI3S VA_AAN RD_ASF P RD_DSM RA_DSM N2_DSM VA_AAPNSM N_NSM VBI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM RD_GSM C N_NSF RA_NSF RA_GSM N_GSM VZI_AAI3S P RA_GSN N2N_GSN RD_GSF
Tb(BA):3:17 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send to heal the two the ć ć the ć and also, even, namely Sarah the the ć to give ć the son ć woman/wife and also, even, namely to bind ć the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος demon because of this: that ć to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon to inherit he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same the period of time to turn around ć to enter into (+acc) the house he/she/it/same and also, even, namely Sarah the the ć to go down out of (+gen) ἐξ before vowels the upper room; upstairs he/she/it/same
Tb(BA):3:17 and he/she/it-was-ORDER FORTH-ed to-be-HEAL-ed the (acc) two (nom, acc, gen) the (gen)     the (nom|acc)   and Sarah (acc) the (acc) the (gen)   to-GIVE   the (dat) son (dat)   woman/wife (acc) and to-BIND, be-you(sg)-BIND-ed!, he/she/it-happens-to-BIND (opt)   the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) demon (nom|acc|voc) because of this: that   he/she/it-is-PUT ONE'S Hand TO-ing, you(sg)-are-being-PUT ONE'S Hand TO-ed (classical) to-INHERIT, be-you(sg)-INHERIT-ed!, he/she/it-happens-to-INHERIT (opt) her/it/same (acc) in/among/by (+dat) him/it/same (dat) the (dat) period of time (dat) upon TURN-ing-AROUND (nom|voc)   he/she/it-ENTER-ed into (+acc) the (acc) house (acc) him/it/same (gen) and Sarah (nom|voc) the (nom) the (gen)   he/she/it-GO DOWN-ed out of (+gen) the (gen) upper room (gen); upstairs ([Adj] gen) her/it/same (gen)
Tb(BA):3:17 Tb(BA)_3:17_1 Tb(BA)_3:17_2 Tb(BA)_3:17_3 Tb(BA)_3:17_4 Tb(BA)_3:17_5 Tb(BA)_3:17_6 Tb(BA)_3:17_7 Tb(BA)_3:17_8 Tb(BA)_3:17_9 Tb(BA)_3:17_10 Tb(BA)_3:17_11 Tb(BA)_3:17_12 Tb(BA)_3:17_13 Tb(BA)_3:17_14 Tb(BA)_3:17_15 Tb(BA)_3:17_16 Tb(BA)_3:17_17 Tb(BA)_3:17_18 Tb(BA)_3:17_19 Tb(BA)_3:17_20 Tb(BA)_3:17_21 Tb(BA)_3:17_22 Tb(BA)_3:17_23 Tb(BA)_3:17_24 Tb(BA)_3:17_25 Tb(BA)_3:17_26 Tb(BA)_3:17_27 Tb(BA)_3:17_28 Tb(BA)_3:17_29 Tb(BA)_3:17_30 Tb(BA)_3:17_31 Tb(BA)_3:17_32 Tb(BA)_3:17_33 Tb(BA)_3:17_34 Tb(BA)_3:17_35 Tb(BA)_3:17_36 Tb(BA)_3:17_37 Tb(BA)_3:17_38 Tb(BA)_3:17_39 Tb(BA)_3:17_40 Tb(BA)_3:17_41 Tb(BA)_3:17_42 Tb(BA)_3:17_43 Tb(BA)_3:17_44 Tb(BA)_3:17_45 Tb(BA)_3:17_46 Tb(BA)_3:17_47 Tb(BA)_3:17_48 Tb(BA)_3:17_49 Tb(BA)_3:17_50 Tb(BA)_3:17_51 Tb(BA)_3:17_52 Tb(BA)_3:17_53
Tb(BA):3:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x