Tb(S):5:1 Τότε ἀποκριθεὶς Τωβιας εἶπεν Τωβιθ τῷ πατρὶ αὐτοῦ Πάντα, ὅσα ἐντέταλσαί μοι, ποιήσω, πάτερ·
Tb(S):5:1 Tobias then answered and said, Father, I will do all things which thou hast commanded me: (Tobit 5:1 Brenton)
Tb(S):5:1 Na to odpowiedział Tobiasz ojcu swemu Tobiaszowi i rzekł: «Wszystko, coś mi polecił, ojcze, uczynię. (Tb 5:1 BT_4)
Tb(S):5:1 Τότε ἀποκριθεὶς Τωβιας εἶπεν Τωβιθ τῷ πατρὶ αὐτοῦ Πάντα, ὅσα ἐντέταλσαί μοι, ποιήσω, πάτερ·
Tb(S):5:1 τότε ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-)   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες
Tb(S):5:1 Wtedy By odpowiadać By mówić/opowiadaj Ojciec; ojczyzna On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By zalecać rozkaz Ja By czynić/rób Ojciec
Tb(S):5:1 *to/te a)pokriTei\s *tObias ei)=pen *tObiT tO=| patri\ au)tou= *pa/nta, o(/sa e)nte/talsai/ moi, poiE/sO, pa/ter·
Tb(S):5:1 tote apokriTeis tObias eipen tObiT tO patri autu panta, hosa entetalsai moi, poiEsO, pater·
Tb(S):5:1 D VC_APPNSM N1T_NSM VBI_AAI3S N_DSM RA_DSM N3_DSM RD_GSM A3_APN A1_APN VM_XMI2S RP_DS VA_AAS1S N3_VSM D
Tb(S):5:1 then to answer ć to say/tell ć the father; fatherland he/she/it/same every all, each, every, the whole of as much/many as to enjoin command I to do/make father
Tb(S):5:1 then upon being-ANSWER-ed (nom|voc)   he/she/it-SAY/TELL-ed   the (dat) father (dat); fatherland (voc) him/it/same (gen) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) you(sg)-have-been-ENJOIN-ed me (dat) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE father (voc)
Tb(S):5:1 Tb(S)_5:1_1 Tb(S)_5:1_2 Tb(S)_5:1_3 Tb(S)_5:1_4 Tb(S)_5:1_5 Tb(S)_5:1_6 Tb(S)_5:1_7 Tb(S)_5:1_8 Tb(S)_5:1_9 Tb(S)_5:1_10 Tb(S)_5:1_11 Tb(S)_5:1_12 Tb(S)_5:1_13 Tb(S)_5:1_14
Tb(S):5:1 x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):5:2 πῶς δὲ δυνήσομαι αὐτὸ λαβεῖν παρ’ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς οὐ γινώσκει με καὶ ἐγὼ οὐ γινώσκω αὐτόν; τί σημεῖον δῶ αὐτῷ καὶ ἐπιγνῷ με καὶ πιστεύσῃ μοι καὶ δῷ μοι τὸ ἀργύριον; καὶ τὰς ὁδοὺς τὰς εἰς Μηδίαν οὐ γινώσκω τοῦ πορευθῆναι ἐκεῖ.
Tb(S):5:2 But how can I receive the money, seeing I know him not? (Tobit 5:2 Brenton)
Tb(S):5:2 Ale jak ja będę mógł od niego odebrać pieniądze? Przecież ani on mnie nie zna, ani ja jego nie znam. Jaki dam mu znak, aby mnie rozpoznał i uwierzył mi, i dał mi te pieniądze? Zresztą nie znam dróg wiodących do Medii, aby się tam dostać». (Tb 5:2 BT_4)
Tb(S):5:2 πῶς δὲ δυνήσομαι αὐτὸ λαβεῖν παρ’ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς οὐ γινώσκει με καὶ ἐγὼ οὐ γινώσκω αὐτόν; τί σημεῖον δῶ αὐτῷ καὶ ἐπιγνῷ με καὶ πιστεύσῃ μοι καὶ δῷ μοι τὸ ἀργύριον; καὶ τὰς ὁδοὺς τὰς εἰς Μηδίαν οὐ γινώσκω τοῦ πορευθῆναι ἐκεῖ.
Tb(S):5:2 πῶς[1] δέ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) παρά αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σημεῖον, -ου, τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-); δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό εἰς[1]   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐκεῖ
Tb(S):5:2 Jak zaś Do zdolnego On/ona/to/to samo By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ja I też, nawet, mianowicie Ja ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Znak By dawać; by wiązać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By rozpoznawać wgląd, consciousnes Ja I też, nawet, mianowicie By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z Ja I też, nawet, mianowicie By dawać Ja Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Drogi {Sposobu}/droga Do (+przyspieszenie) ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. By iść Tam
Tb(S):5:2 pO=s de\ dunE/somai au)to\ labei=n par’ au)tou= kai\ au)to\s ou) ginO/skei me kai\ e)gO\ ou) ginO/skO au)to/n; ti/ sEmei=on dO= au)tO=| kai\ e)pignO=| me kai\ pisteu/sE| moi kai\ dO=| moi to\ a)rgu/rion; kai\ ta\s o(dou\s ta\s ei)s *mEdi/an ou) ginO/skO tou= poreuTE=nai e)kei=.
Tb(S):5:2 pOs de dynEsomai auto labein par’ autu kai autos u ginOskei me kai egO u ginOskO auton; ti sEmeion dO autO kai epignO me kai pisteusE moi kai dO moi to argyrion; kai tas hodus tas eis mEdian u ginOskO tu poreuTEnai ekei.
Tb(S):5:2 D x VF_FMI1S RD_ASN VB_AAN P RD_GSM C RD_NSM D V1_PAI3S RP_AS C RP_NS D V1_PAI1S RD_ASM RI_ASN N2N_ASN VO_AAS1S RD_DSM C VZ_AAS3S RP_AS C VA_AAS3S RP_DS C VO_AAS3S RP_DS RA_ASN N2N_ASN C RA_APF N2_APF RA_APF P N1A_ASF D V1_PAI1S RA_GSN VC_APN D D
Tb(S):5:2 how δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to able he/she/it/same to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same and also, even, namely he/she/it/same οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. I and also, even, namely I οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. sign to give; to bind he/she/it/same and also, even, namely to recognize insight, consciousnes I and also, even, namely to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with I and also, even, namely to give I the piece of silver and also, even, namely the way/road the into (+acc) ć οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. the to go there
Tb(S):5:2 how Yet I-will-be-ABLE-ed it/same (nom|acc) to-TAKE HOLD OF frοm beside (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) and he/it/same (nom) not he/she/it-is-KNOW-ing, you(sg)-are-being-KNOW-ed (classical) me (acc) and I (nom) not I-am-KNOW-ing, I-should-be-KNOW-ing him/it/same (acc) who/what/why (nom|acc) sign (nom|acc|voc) I-should-GIVE; I-am-BIND-ing, I-should-be-BIND-ing him/it/same (dat) and he/she/it-should-RECOGNIZE me (acc) and you(sg)-will-be-BELIEVE/ENTRUST-ed-WITH, he/she/it-should-BELIEVE/ENTRUST-WITH, you(sg)-should-be-BELIEVE/ENTRUST-ed-WITH me (dat) and he/she/it-should-GIVE, you(sg)-should-be-GIVE-ed me (dat) the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) and the (acc) ways/roads (acc) the (acc) into (+acc)   not I-am-KNOW-ing, I-should-be-KNOW-ing the (gen) to-be-GO-ed there
Tb(S):5:2 Tb(S)_5:2_1 Tb(S)_5:2_2 Tb(S)_5:2_3 Tb(S)_5:2_4 Tb(S)_5:2_5 Tb(S)_5:2_6 Tb(S)_5:2_7 Tb(S)_5:2_8 Tb(S)_5:2_9 Tb(S)_5:2_10 Tb(S)_5:2_11 Tb(S)_5:2_12 Tb(S)_5:2_13 Tb(S)_5:2_14 Tb(S)_5:2_15 Tb(S)_5:2_16 Tb(S)_5:2_17 Tb(S)_5:2_18 Tb(S)_5:2_19 Tb(S)_5:2_20 Tb(S)_5:2_21 Tb(S)_5:2_22 Tb(S)_5:2_23 Tb(S)_5:2_24 Tb(S)_5:2_25 Tb(S)_5:2_26 Tb(S)_5:2_27 Tb(S)_5:2_28 Tb(S)_5:2_29 Tb(S)_5:2_30 Tb(S)_5:2_31 Tb(S)_5:2_32 Tb(S)_5:2_33 Tb(S)_5:2_34 Tb(S)_5:2_35 Tb(S)_5:2_36 Tb(S)_5:2_37 Tb(S)_5:2_38 Tb(S)_5:2_39 Tb(S)_5:2_40 Tb(S)_5:2_41 Tb(S)_5:2_42 Tb(S)_5:2_43
Tb(S):5:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):5:3 τότε ἀποκριθεὶς Τωβιθ εἶπεν Τωβια τῷ υἱῷ αὐτοῦ Χειρόγραφον αὐτοῦ ἔδωκέν μοι, καὶ χειρόγραφον ἔδωκα αὐτῷ· καὶ διεῖλον εἰς δύο, καὶ ἐλάβομεν ἑκάτερος ἕν, καὶ ἔθηκα μετὰ τοῦ ἀργυρίου· καὶ νῦν ἰδοὺ ἔτη εἴκοσι ἀφ’ οὗ παρεθέμην τὸ ἀργύριον τοῦτο ἐγώ. καὶ νῦν, παιδίον, ζήτησον σεαυτῷ ἄνθρωπον πιστόν, ὃς πορεύσεται μετὰ σοῦ, καὶ δώσομεν αὐτῷ μισθόν, ἕως ὅτου ἔλθῃς· καὶ λαβὲ παρ’ αὐτοῦ τὸ ἀργύριον τοῦτο.
Tb(S):5:3 Then he gave him the handwriting, and said unto him, Seek thee a man which may go with thee, whiles I yet live, and I will give him wages: and go and receive the money. (Tobit 5:3 Brenton)
Tb(S):5:3 Odpowiadając na to Tobiasz powiedział do swego syna Tobiasza: «On złożył swój podpis na dokumencie, a ja złożyłem podpis mój. I podzieliłem dokument na dwie części i wzięliśmy każdy po jednej z nich. Ja dałem mu jedną część z pieniędzmi. A oto teraz już mija dwadzieścia lat, odkąd złożyłem u niego te pieniądze. A teraz, dziecko, poszukaj sobie człowieka zaufanego, który pójdzie z tobą. Damy mu zapłatę, skoro powrócisz. I odbierz od niego te pieniądze». (Tb 5:3 BT_4)
Tb(S):5:3 τότε ἀποκριθεὶς Τωβιθ εἶπεν Τωβια τῷ υἱῷ αὐτοῦ Χειρόγραφον αὐτοῦ ἔδωκέν μοι, καὶ χειρόγραφον ἔδωκα αὐτῷ· καὶ διεῖλον εἰς δύο, καὶ ἐλάβομεν ἑκάτερος ἕν, καὶ ἔθηκα μετὰ τοῦ ἀργυρίου· καὶ νῦν ἰδοὺ ἔτη εἴκοσι ἀφ’ οὗ παρεθέμην τὸ ἀργύριον τοῦτο ἐγώ. καὶ νῦν, παιδίον, ζήτησον σεαυτῷ ἄνθρωπον πιστόν, ὃς πορεύσεται μετὰ σοῦ, καὶ δώσομεν αὐτῷ μισθόν, ἕως ὅτου ἔλθῃς· καὶ λαβὲ παρ’ αὐτοῦ τὸ ἀργύριον τοῦτο.
Tb(S):5:3 τότε ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-)   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό χειρό·γραφον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί χειρό·γραφον, -ου, τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί δι·αιρέω (δι+αιρ(ε)-, δι+ελ(ε)·[σ]-, δι+ελ·[σ]- or 2nd δι+ελ-, -, δι+ῃρη-, δι+αιρε·θ-) εἰς[1] δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἑκάτερος -α -ον [LXX] εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) μετά ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί νῦν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἔτο·ς, -ους, τό εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι ἀπό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ παρα·τίθημι (ath. παρα+τιθ(ε)-, παρα+θη·σ-, παρα+θη·κ- or 2nd ath. παρα+θ(ε)-, -, -, παρα+τε·θ-) ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) οὗτος αὕτη τοῦτο ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί νῦν παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἄνθρωπος, -ου, ὁ πιστός -ή -όν ὅς ἥ ὅ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μισθός, -ου, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) παρά αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) οὗτος αὕτη τοῦτο
Tb(S):5:3 Wtedy By odpowiadać By mówić/opowiadaj Syn On/ona/to/to samo Świadectwo obligacji długu pisanej On/ona/to/to samo By dawać Ja I też, nawet, mianowicie Świadectwo obligacji długu pisanej By dawać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dzielić się (przydziel, rozdzielaj się, rozdzielaj) Do (+przyspieszenie) Dwa I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Każdy (dwu) Jeden I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Teraz By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Rok Ikona; dwadzieścia Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By ulegać {By przedkładać} dla rozważanie Kawałek srebra To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ja I też, nawet, mianowicie Teraz Dziecko By szukać Siebie Ludzki Wierny trusthworthy Kto/, który/, który By iść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają Aż; świtaj Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] By przychodzić I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo Kawałek srebra To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Tb(S):5:3 to/te a)pokriTei\s *tObiT ei)=pen *tObia tO=| ui(O=| au)tou= *CHeiro/grafon au)tou= e)/dOke/n moi, kai\ CHeiro/grafon e)/dOka au)tO=|· kai\ diei=lon ei)s du/o, kai\ e)la/bomen e(ka/teros e(/n, kai\ e)/TEka meta\ tou= a)rguri/ou· kai\ nu=n i)dou\ e)/tE ei)/kosi a)f’ ou(= pareTe/mEn to\ a)rgu/rion tou=to e)gO/. kai\ nu=n, paidi/on, DZE/tEson seautO=| a)/nTrOpon pisto/n, o(\s poreu/setai meta\ sou=, kai\ dO/somen au)tO=| misTo/n, e(/Os o(/tou e)/lTE|s· kai\ labe\ par’ au)tou= to\ a)rgu/rion tou=to.
Tb(S):5:3 tote apokriTeis tObiT eipen tObia tO hyiO autu CHeirografon autu edOken moi, kai CHeirografon edOka autO· kai dieilon eis dyo, kai elabomen hekateros hen, kai eTEka meta tu argyriu· kai nyn idu etE eikosi af’ hu pareTemEn to argyrion tuto egO. kai nyn, paidion, DZEtEson seautO anTrOpon piston, hos poreusetai meta su, kai dOsomen autO misTon, heOs hotu elTEs· kai labe par’ autu to argyrion tuto.
Tb(S):5:3 D VC_APPNSM N_NSM VBI_AAI3S N_DSM RA_DSM N2_DSM RD_GSM N2N_ASN RD_GSM VAI_AAI3S RP_DS C N2N_ASN VAI_AAI1S RD_DSM C VBI_AAI3P P M C VBI_AAI1P A1A_NSM A3_ASN C VAI_AAI1S P RA_GSN N2N_GSN C D I N3E_APN M P RR_GSM VEI_AMI1S RA_ASN N2N_ASN RD_ASN RP_NS C D N2N_VSN VA_AAD2S RD_DSM N2_ASM A1_ASM RR_NSM VF_FMI3S P RP_GS C VF_FAI1P RD_DSM N2_ASM P RX_GSM VB_AAS2S C VB_AAD2S P RD_GSM RA_ASN N2N_ASN RD_ASN D
Tb(S):5:3 then to answer ć to say/tell ć the son he/she/it/same certificate of debt bond written he/she/it/same to give I and also, even, namely certificate of debt bond written to give he/she/it/same and also, even, namely to divide (apportion, separate, distribute) into (+acc) two and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand each (of two) one and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the piece of silver and also, even, namely now to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), year icon; twenty from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to submit for-consideration the piece of silver this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] I and also, even, namely now child to seek yourself human faithful trusthworthy who/whom/which to go after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely to give he/she/it/same just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense until; dawn who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] to come and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same the piece of silver this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Tb(S):5:3 then upon being-ANSWER-ed (nom|voc)   he/she/it-SAY/TELL-ed   the (dat) son (dat) him/it/same (gen) certificate of debt (nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-GIVE-ed me (dat) and certificate of debt (nom|acc|voc) I-GIVE-ed him/it/same (dat) and I-DIVIDE-ed, they-DIVIDE-ed into (+acc) two (nom, acc, gen) and we-TAKE HOLD OF-ed each (of two) (nom) one (nom|acc) and I-PLACE-ed after (+acc), with (+gen) the (gen) piece of silver (gen) and now be-you(sg)-SEE-ed! years (nom|acc|voc) icons (dat); twenty away from (+gen) where; who/whom/which (gen) I-was-SUBMIT-ed-FOR-CONSIDERATION the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) this (nom|acc) I (nom) and now child (nom|acc|voc) do-SEEK-you(sg)!, going-to-SEEK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) yourself (dat) human (acc) faithful ([Adj] acc, nom|acc|voc) who/whom/which (nom) he/she/it-will-be-GO-ed after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and we-will-GIVE him/it/same (dat) just recompense (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) who-/whom-/whichever (gen) you(sg)-should-COME and do-TAKE HOLD OF-you(sg)! frοm beside (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) this (nom|acc)
Tb(S):5:3 Tb(S)_5:3_1 Tb(S)_5:3_2 Tb(S)_5:3_3 Tb(S)_5:3_4 Tb(S)_5:3_5 Tb(S)_5:3_6 Tb(S)_5:3_7 Tb(S)_5:3_8 Tb(S)_5:3_9 Tb(S)_5:3_10 Tb(S)_5:3_11 Tb(S)_5:3_12 Tb(S)_5:3_13 Tb(S)_5:3_14 Tb(S)_5:3_15 Tb(S)_5:3_16 Tb(S)_5:3_17 Tb(S)_5:3_18 Tb(S)_5:3_19 Tb(S)_5:3_20 Tb(S)_5:3_21 Tb(S)_5:3_22 Tb(S)_5:3_23 Tb(S)_5:3_24 Tb(S)_5:3_25 Tb(S)_5:3_26 Tb(S)_5:3_27 Tb(S)_5:3_28 Tb(S)_5:3_29 Tb(S)_5:3_30 Tb(S)_5:3_31 Tb(S)_5:3_32 Tb(S)_5:3_33 Tb(S)_5:3_34 Tb(S)_5:3_35 Tb(S)_5:3_36 Tb(S)_5:3_37 Tb(S)_5:3_38 Tb(S)_5:3_39 Tb(S)_5:3_40 Tb(S)_5:3_41 Tb(S)_5:3_42 Tb(S)_5:3_43 Tb(S)_5:3_44 Tb(S)_5:3_45 Tb(S)_5:3_46 Tb(S)_5:3_47 Tb(S)_5:3_48 Tb(S)_5:3_49 Tb(S)_5:3_50 Tb(S)_5:3_51 Tb(S)_5:3_52 Tb(S)_5:3_53 Tb(S)_5:3_54 Tb(S)_5:3_55 Tb(S)_5:3_56 Tb(S)_5:3_57 Tb(S)_5:3_58 Tb(S)_5:3_59 Tb(S)_5:3_60 Tb(S)_5:3_61 Tb(S)_5:3_62 Tb(S)_5:3_63 Tb(S)_5:3_64 Tb(S)_5:3_65 Tb(S)_5:3_66
Tb(S):5:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):5:4 ἐξῆλθεν δὲ Τωβιας ζητῆσαι ἄνθρωπον, ὃς πορεύσεται μετ’ αὐτοῦ εἰς Μηδίαν, ὃς ἐμπειρεῖ τῆς ὁδοῦ, καὶ ἐξῆλθεν καὶ εὗρεν Ραφαηλ τὸν ἄγγελον ἑστηκότα ἀπέναντι αὐτοῦ καὶ οὐκ ἔγνω ὅτι ἄγγελος τοῦ θεοῦ ἐστιν·
Tb(S):5:4 Therefore when he went to seek a man, he found Raphael that was an angel. (Tobit 5:4 Brenton)
Tb(S):5:4 I poszedł Tobiasz poszukać człowieka, który wyruszy razem z nim do Medii, a będzie znał drogę. A gdy wyszedł, spotkał stojącego przed sobą anioła Rafała, a nie wiedział, że jest to anioł Boży. (Tb 5:4 BT_4)
Tb(S):5:4 ἐξῆλθεν δὲ Τωβιας ζητῆσαι ἄνθρωπον, ὃς πορεύσεται μετ’ αὐτοῦ εἰς Μηδίαν, ὃς ἐμπειρεῖ τῆς ὁδοῦ, καὶ ἐξῆλθεν καὶ εὗρεν Ραφαηλ τὸν ἄγγελον ἑστηκότα ἀπέναντι αὐτοῦ καὶ οὐκ ἔγνω ὅτι ἄγγελος τοῦ θεοῦ ἐστιν·
Tb(S):5:4 ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ   ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]   ὅς ἥ ὅ ἐμ·πειρέω [LXX] (εν+πειρ(ε)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-)   ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἀπ·έν·αντι αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἄγγελος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Tb(S):5:4 By wychodzić zaś By szukać Ludzki Kto/, który/, który By iść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Kto/, który/, który Do ??? Drogi {Sposobu}/droga I też, nawet, mianowicie By wychodzić I też, nawet, mianowicie By znajdować Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) By powodować stać Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Bóg  By być
Tb(S):5:4 e)XE=lTen de\ *tObias DZEtE=sai a)/nTrOpon, o(\s poreu/setai met’ au)tou= ei)s *mEdi/an, o(\s e)mpeirei= tE=s o(dou=, kai\ e)XE=lTen kai\ eu(=ren *rafaEl to\n a)/ggelon e(stEko/ta a)pe/nanti au)tou= kai\ ou)k e)/gnO o(/ti a)/ggelos tou= Teou= e)stin·
Tb(S):5:4 eXElTen de tObias DZEtEsai anTrOpon, hos poreusetai met’ autu eis mEdian, hos empeirei tEs hodu, kai eXElTen kai heuren rafaEl ton angelon hestEkota apenanti autu kai uk egnO hoti angelos tu Teu estin·
Tb(S):5:4 VBI_AAI3S x N1T_NSM VA_AAN N2_ASM RR_NSM VF_FMI3S P RD_GSM P N1A_ASF RR_NSM VF2_FAI3S RA_GSF N2_GSF C VBI_AAI3S C VB_AAI3S N_ASM RA_ASM N2_ASM VXI_XAPASM D RD_GSM C D VZI_AAI3S C N2_NSM RA_GSM N2_GSM V9_PAI3S VBI_AAI3S
Tb(S):5:4 to come out δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to seek human who/whom/which to go after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same into (+acc) ć who/whom/which to ??? the way/road and also, even, namely to come out and also, even, namely to find ć the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) to cause to stand opposite/in the presence of (+gen) he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. because/that agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) the god [see theology] to be
Tb(S):5:4 he/she/it-COME-ed-OUT Yet   to-SEEK, be-you(sg)-SEEK-ed!, he/she/it-happens-to-SEEK (opt) human (acc) who/whom/which (nom) he/she/it-will-be-GO-ed after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) into (+acc)   who/whom/which (nom) he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical), be-you(sg)-???-ing! the (gen) way/road (gen) and he/she/it-COME-ed-OUT and he/she/it-FIND-ed   the (acc) messenger/angel (acc) having CAUSE-ed-TO-STand (acc, nom|acc|voc) opposite/in the presence of (+gen) him/it/same (gen) and not he/she/it-KNOW-ed because/that messenger/angel (nom) the (gen) god (gen) he/she/it-is
Tb(S):5:4 Tb(S)_5:4_1 Tb(S)_5:4_2 Tb(S)_5:4_3 Tb(S)_5:4_4 Tb(S)_5:4_5 Tb(S)_5:4_6 Tb(S)_5:4_7 Tb(S)_5:4_8 Tb(S)_5:4_9 Tb(S)_5:4_10 Tb(S)_5:4_11 Tb(S)_5:4_12 Tb(S)_5:4_13 Tb(S)_5:4_14 Tb(S)_5:4_15 Tb(S)_5:4_16 Tb(S)_5:4_17 Tb(S)_5:4_18 Tb(S)_5:4_19 Tb(S)_5:4_20 Tb(S)_5:4_21 Tb(S)_5:4_22 Tb(S)_5:4_23 Tb(S)_5:4_24 Tb(S)_5:4_25 Tb(S)_5:4_26 Tb(S)_5:4_27 Tb(S)_5:4_28 Tb(S)_5:4_29 Tb(S)_5:4_30 Tb(S)_5:4_31 Tb(S)_5:4_32 Tb(S)_5:4_33
Tb(S):5:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):5:5 καὶ εἶπεν αὐτῷ Πόθεν εἶ, νεανίσκε; καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἐκ τῶν υἱῶν Ισραηλ τῶν ἀδελφῶν σου καὶ ἐλήλυθα ὧδε ἐργατεύεσθαι. καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἐπίστῃ τὴν ὁδὸν πορευθῆναι εἰς Μηδίαν;
Tb(S):5:5 But he knew not; and he said unto him, Canst thou go with me to Rages? and knowest thou those places well? (Tobit 5:5 Brenton)
Tb(S):5:5 I odezwał się do niego: «Skąd jesteś, młodzieńcze?» A ten mu odpowiedział: «Jestem spośród synów Izraela, twoich braci, a przyszedłem tu, aby nająć się do pracy». I rzekł mu Tobiasz: «Czy wiesz ty, jaką drogą udać się do Medii?» (Tb 5:5 BT_4)
Tb(S):5:5 καὶ εἶπεν αὐτῷ Πόθεν εἶ, νεανίσκε; καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἐκ τῶν υἱῶν Ισραηλ τῶν ἀδελφῶν σου καὶ ἐλήλυθα ὧδε ἐργατεύεσθαι. καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἐπίστῃ τὴν ὁδὸν πορευθῆναι εἰς Μηδίαν;
Tb(S):5:5 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πό·θεν; πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὧδε   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -); ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1]  
Tb(S):5:5 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Skąd; by pić By iść; by być Młody człowiek I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn Izrael Brat; siostra Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By przychodzić Tutaj I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By ulegać odroczeniu; by wiedzieć Drogi {Sposobu}/droga By iść Do (+przyspieszenie)
Tb(S):5:5 kai\ ei)=pen au)tO=| *po/Ten ei)=, neani/ske; kai\ ei)=pen au)tO=| *)ek tO=n ui(O=n *israEl tO=n a)delfO=n sou kai\ e)lE/luTa O(=de e)rgateu/esTai. kai\ ei)=pen au)tO=| *)epi/stE| tE\n o(do\n poreuTE=nai ei)s *mEdi/an;
Tb(S):5:5 kai eipen autO poTen ei, neaniske; kai eipen autO ek tOn hyiOn israEl tOn adelfOn su kai elElyTa hOde ergateuesTai. kai eipen autO epistE tEn hodon poreuTEnai eis mEdian;
Tb(S):5:5 C VBI_AAI3S RD_DSM D V9_PAI2S N2_VSM C VBI_AAI3S RD_DSM P RA_GPM N2_GPM N_GSM RA_GPM N2_GPM RP_GS C VX_XAI1S D V1_PMN C VBI_AAI3S RD_DSM VH_AMS2S RA_ASF N2_ASF VC_APN P N1A_ASF C
Tb(S):5:5 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same from where; to drink to go; to be young man and also, even, namely to say/tell he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the son Israel the brother; sister you; your/yours(sg) and also, even, namely to come here ć and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to stand over; to know the way/road to go into (+acc) ć
Tb(S):5:5 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) from where; upon being-DRINK-ed (nom|acc|voc) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are young man (voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) out of (+gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) the (gen) brothers (gen); sisters (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-have-COME-ed here   and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) he/she/it-should-STand-OVER; you(sg)-are-being-KNOW-ed, you(sg)-should-be-being-KNOW-ed the (acc) way/road (acc) to-be-GO-ed into (+acc)  
Tb(S):5:5 Tb(S)_5:5_1 Tb(S)_5:5_2 Tb(S)_5:5_3 Tb(S)_5:5_4 Tb(S)_5:5_5 Tb(S)_5:5_6 Tb(S)_5:5_7 Tb(S)_5:5_8 Tb(S)_5:5_9 Tb(S)_5:5_10 Tb(S)_5:5_11 Tb(S)_5:5_12 Tb(S)_5:5_13 Tb(S)_5:5_14 Tb(S)_5:5_15 Tb(S)_5:5_16 Tb(S)_5:5_17 Tb(S)_5:5_18 Tb(S)_5:5_19 Tb(S)_5:5_20 Tb(S)_5:5_21 Tb(S)_5:5_22 Tb(S)_5:5_23 Tb(S)_5:5_24 Tb(S)_5:5_25 Tb(S)_5:5_26 Tb(S)_5:5_27 Tb(S)_5:5_28 Tb(S)_5:5_29
Tb(S):5:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):5:6 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναί, πολλάκις ἐγὼ ἐγενόμην ἐκεῖ καὶ ἐμπειρῶ καὶ ἐπίσταμαι τὰς ὁδοὺς πάσας· πλεονάκις ἐπορεύθην εἰς Μηδίαν καὶ ηὐλιζόμην παρὰ Γαβαήλῳ τῷ ἀδελφῷ ἡμῶν τῷ οἰκοῦντι ἐν Ῥάγοις τῆς Μηδίας, καὶ ἀπέχει ὁδὸν ἡμερῶν δύο τεταγμένων ἀπὸ Ἐκβατάνων εἰς Ῥάγα· κεῖνται γὰρ ἐν τῷ ὄρει.
Tb(S):5:6 To whom the angel said, I will go with thee, and I know the way well: for I have lodged with our brother Gabael. (Tobit 5:6 Brenton)
Tb(S):5:6 On zaś odpowiedział: «Oczywiście, często tam bywałem i znam z doświadczenia wszystkie drogi. Nieraz podróżowałem do Medii, przebywałem u Gabaela, brata naszego, który mieszka w Raga w Medii. Od Ekbatany do Raga jest dobre dwa dni drogi. Leży bowiem ono na górze». (Tb 5:6 BT_4)
Tb(S):5:6 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναί, πολλάκις ἐγὼ ἐγενόμην ἐκεῖ καὶ ἐμπειρῶ καὶ ἐπίσταμαι τὰς ὁδοὺς πάσας· πλεονάκις ἐπορεύθην εἰς Μηδίαν καὶ ηὐλιζόμην παρὰ Γαβαήλῳ τῷ ἀδελφῷ ἡμῶν τῷ οἰκοῦντι ἐν Ῥάγοις τῆς Μηδίας, καὶ ἀπέχει ὁδὸν ἡμερῶν δύο τεταγμένων ἀπὸ Ἐκβατάνων εἰς Ῥάγα· κεῖνται γὰρ ἐν τῷ ὄρει.
Tb(S):5:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ναί[1] πολλά·κις ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐκεῖ καί ἐμ·πειρέω [LXX] (εν+πειρ(ε)-, -, -, -, -, -) καί ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -)   πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1]   καί αὐλίζομαι (αυλιζ-, -, -, -, -, αυλισ·θ-) παρά   ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐν   ὁ ἡ τό   καί ἀπ·έχω (απ+εχ-, αφ+εξ-, 2nd απο+σχ-, απ+εσχη·κ-, απ+εσχη-, -) ὁδός, -οῦ, ἡ ἡμέρα, -ας -ἡ δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) ἀπό   εἰς[1]   κεῖ·μαι (ath. κει-, -, -, -, -, -) γάρ ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)
Tb(S):5:6 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Tak Wiele razy Ja By stawać się stawaj się, zdarzaj się Tam I też, nawet, mianowicie Do ??? I też, nawet, mianowicie By wiedzieć Drogi {Sposobu}/droga Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić By iść Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By spędzać {By wydawać} noc fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Brat Ja By mieszkać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By powstrzymywać się Drogi {Sposobu}/droga Dzień Dwa By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Do (+przyspieszenie) By leżeć Dla odtąd, jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź
Tb(S):5:6 kai\ ei)=pen au)tO=| *nai/, polla/kis e)gO\ e)geno/mEn e)kei= kai\ e)mpeirO= kai\ e)pi/stamai ta\s o(dou\s pa/sas· pleona/kis e)poreu/TEn ei)s *mEdi/an kai\ Eu)liDZo/mEn para\ *gabaE/lO| tO=| a)delfO=| E(mO=n tO=| oi)kou=nti e)n *(ra/gois tE=s *mEdi/as, kai\ a)pe/CHei o(do\n E(merO=n du/o tetagme/nOn a)po\ *)ekbata/nOn ei)s *(ra/ga· kei=ntai ga\r e)n tO=| o)/rei.
Tb(S):5:6 kai eipen autO nai, pollakis egO egenomEn ekei kai empeirO kai epistamai tas hodus pasas· pleonakis eporeuTEn eis mEdian kai EuliDZomEn para gabaElO tO adelfO hEmOn tO oikunti en ragois tEs mEdias, kai apeCHei hodon hEmerOn dyo tetagmenOn apo ekbatanOn eis raga· keintai gar en tO orei.
Tb(S):5:6 C VBI_AAI3S RD_DSM D D RP_NS VBI_AMI1S D C VF2_FAI1S C V6_PMI1S RA_APF N2_APF A1S_APF D VCI_API1S P N1A_ASF C V1I_IMI1S P N2_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GP RA_DSM V2_PAPDSM P N2_DPM RA_GSF N1A_GSF C V1_PAI3S N2_ASF N1A_GPF M VK_XMPGPM P N_GP P N2_ASF V5_PMI3P x P RA_DSN N3E_DSN C
Tb(S):5:6 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same yes many times I to become become, happen there and also, even, namely to ??? and also, even, namely to know the way/road every all, each, every, the whole of; to sprinkle ć to go into (+acc) ć and also, even, namely to spend the night frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together ć the brother I the to dwell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the ć and also, even, namely to abstain way/road day two to order category, grade, class, trim, orderliness from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć into (+acc) ć to recline for since, as in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount
Tb(S):5:6 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) yes many times I (nom) I-was-BECOME-ed there and I-am-???-ing, I-should-be-???-ing and I-am-being-KNOW-ed the (acc) ways/roads (acc) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc)   I-was-GO-ed into (+acc)   and I-was-being-SPEND-ed-THE-NIGHT frοm beside (+acc,+gen,+dat)   the (dat) brother (dat) us (gen) the (dat) while DWELL-ing (dat) in/among/by (+dat)   the (gen)   and he/she/it-is-ABSTAIN-ing, you(sg)-are-being-ABSTAIN-ed (classical) way/road (acc) days (gen) two (nom, acc, gen) having-been-ORDER-ed (gen) away from (+gen)   into (+acc)   they-are-being-RECLINE-ed for in/among/by (+dat) the (dat) mount (dat)
Tb(S):5:6 Tb(S)_5:6_1 Tb(S)_5:6_2 Tb(S)_5:6_3 Tb(S)_5:6_4 Tb(S)_5:6_5 Tb(S)_5:6_6 Tb(S)_5:6_7 Tb(S)_5:6_8 Tb(S)_5:6_9 Tb(S)_5:6_10 Tb(S)_5:6_11 Tb(S)_5:6_12 Tb(S)_5:6_13 Tb(S)_5:6_14 Tb(S)_5:6_15 Tb(S)_5:6_16 Tb(S)_5:6_17 Tb(S)_5:6_18 Tb(S)_5:6_19 Tb(S)_5:6_20 Tb(S)_5:6_21 Tb(S)_5:6_22 Tb(S)_5:6_23 Tb(S)_5:6_24 Tb(S)_5:6_25 Tb(S)_5:6_26 Tb(S)_5:6_27 Tb(S)_5:6_28 Tb(S)_5:6_29 Tb(S)_5:6_30 Tb(S)_5:6_31 Tb(S)_5:6_32 Tb(S)_5:6_33 Tb(S)_5:6_34 Tb(S)_5:6_35 Tb(S)_5:6_36 Tb(S)_5:6_37 Tb(S)_5:6_38 Tb(S)_5:6_39 Tb(S)_5:6_40 Tb(S)_5:6_41 Tb(S)_5:6_42 Tb(S)_5:6_43 Tb(S)_5:6_44 Tb(S)_5:6_45 Tb(S)_5:6_46 Tb(S)_5:6_47
Tb(S):5:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):5:7 καὶ εἶπεν αὐτῷ Μεῖνόν με, νεανίσκε, μέχρι ὅτου εἰσελθὼν ὑποδείξω τῷ πατρί μου· χρείαν γὰρ ἔχω ἵνα βαδίσῃς μετ’ ἐμοῦ, καὶ δώσω σοι τὸν μισθόν σου.
Tb(S):5:7 Then Tobias said unto him, Tarry for me, till I tell my father. (Tobit 5:7 Brenton)
Tb(S):5:7 I rzekł do niego Tobiasz: «Zaczekaj tu na mnie, młodzieńcze, dopóki nie pójdę i nie opowiem tego memu ojcu. Albowiem jesteś mi potrzebny, aby iść ze mną, a ja dam ci należną zapłatę». (Tb 5:7 BT_4)
Tb(S):5:7 καὶ εἶπεν αὐτῷ Μεῖνόν με, νεανίσκε, μέχρι ὅτου εἰσελθὼν ὑποδείξω τῷ πατρί μου· χρείαν γὰρ ἔχω ἵνα βαδίσῃς μετ’ ἐμοῦ, καὶ δώσω σοι τὸν μισθόν σου.
Tb(S):5:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι μέχρι/μέχρις ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὑπο·δείκνυμι (-, υπο+δειξ-, υπο+δειξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς χρεία, -ας, ἡ γάρ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἵνα   μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό μισθός, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Tb(S):5:7 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By pozostawać (mieszkaj) Ja Młody człowiek Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] By wchodzić By robić znany wskazywać, oznajmiać, sugerować, być widocznym, okazywać się Ojciec; ojczyzna Ja Potrzebuje Dla odtąd, jak By mieć żeby / ażeby / bo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają Ty; twój/twój(sg)
Tb(S):5:7 kai\ ei)=pen au)tO=| *mei=no/n me, neani/ske, me/CHri o(/tou ei)selTO\n u(podei/XO tO=| patri/ mou· CHrei/an ga\r e)/CHO i(/na badi/sE|s met’ e)mou=, kai\ dO/sO soi to\n misTo/n sou.
Tb(S):5:7 kai eipen autO meinon me, neaniske, meCHri hotu eiselTOn hypodeiXO tO patri mu· CHreian gar eCHO hina badisEs met’ emu, kai dOsO soi ton misTon su.
Tb(S):5:7 C VBI_AAI3S RD_DSM VB_AAD2S RP_AS N2_VSM P RX_GSM VB_AAPNSM VF_FAI1S RA_DSM N3_DSM RP_GS N1A_ASF x V1_PAI1S C VA_AAS2S P RP_GS C VF_FAI1S RP_DS RA_ASM N2_ASM RP_GS C
Tb(S):5:7 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to remain (dwell) I young man until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] to enter to make known to indicate, intimate, suggest, show, prove the father; fatherland I need for since, as to have so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub the just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense you; your/yours(sg)
Tb(S):5:7 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) do-REMAIN-you(sg)! me (acc) young man (voc) until who-/whom-/whichever (gen) upon ENTER-ing (nom) I-will-MAKE KNOWN, I-should-MAKE KNOWN the (dat) father (dat); fatherland (voc) me (gen) need (acc) for I-am-HAVE-ing, I-should-be-HAVE-ing so that / in order to /because   after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) and I-will-GIVE, I-should-GIVE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (acc) just recompense (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Tb(S):5:7 Tb(S)_5:7_1 Tb(S)_5:7_2 Tb(S)_5:7_3 Tb(S)_5:7_4 Tb(S)_5:7_5 Tb(S)_5:7_6 Tb(S)_5:7_7 Tb(S)_5:7_8 Tb(S)_5:7_9 Tb(S)_5:7_10 Tb(S)_5:7_11 Tb(S)_5:7_12 Tb(S)_5:7_13 Tb(S)_5:7_14 Tb(S)_5:7_15 Tb(S)_5:7_16 Tb(S)_5:7_17 Tb(S)_5:7_18 Tb(S)_5:7_19 Tb(S)_5:7_20 Tb(S)_5:7_21 Tb(S)_5:7_22 Tb(S)_5:7_23 Tb(S)_5:7_24 Tb(S)_5:7_25 Tb(S)_5:7_26
Tb(S):5:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):5:8 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἰδοὺ ἐγὼ προσκαρτερῶ, μόνον μὴ χρονίσῃς.
Tb(S):5:8 Then he said unto him, Go and tarry not. So he went in and said to his father, Behold, I have found one which will go with me. Then he said, Call him unto me, that I may know of what tribe he is, and whether he be a trusty man to go with thee. (Tobit 5:8 Brenton)
Tb(S):5:8 A ten mu odpowiedział: «Ja poczekam, tylko nie bądź tam długo!» (Tb 5:8 BT_4)
Tb(S):5:8 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἰδοὺ ἐγὼ προσκαρτερῶ, μόνον μὴ χρονίσῃς.
Tb(S):5:8 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς προσ·καρτερέω (προσ+καρτερ(ε)-, προσ+καρτερη·σ-, προσ+καρτερη·σ-, -, -, -) μόνον (Adv. of μόνος); μόνος -η -ον μή χρονίζω (χρονιζ-, χρονι(ε)·[σ]-/χρονι·σ-, χρονι·σ-, κεχρονι·κ-, -, -)
Tb(S):5:8 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By przywiązywać się do Tylko; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) Nie By ociągać się
Tb(S):5:8 kai\ ei)=pen au)tO=| *)idou\ e)gO\ proskarterO=, mo/non mE\ CHroni/sE|s.
Tb(S):5:8 kai eipen autO idu egO proskarterO, monon mE CHronisEs.
Tb(S):5:8 C VBI_AAI3S RD_DSM I RP_NS V2_PAI1S D D VA_AAS2S C
Tb(S):5:8 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to attach oneself to only; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) not to linger
Tb(S):5:8 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-ATTACH-ing-ONESELF-TO, I-should-be-ATTACH-ing-ONESELF-TO only; sole ([Adj] acc, nom|acc|voc) not you(sg)-should-LINGER
Tb(S):5:8 Tb(S)_5:8_1 Tb(S)_5:8_2 Tb(S)_5:8_3 Tb(S)_5:8_4 Tb(S)_5:8_5 Tb(S)_5:8_6 Tb(S)_5:8_7 Tb(S)_5:8_8 Tb(S)_5:8_9
Tb(S):5:8 x x x x x x x x x
Tb(S):5:9 καὶ εἰσελθὼν Τωβιας ὑπέδειξεν Τωβιθ τῷ πατρὶ αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἰδοὺ ἄνθρωπον εὗρον τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν υἱῶν Ισραηλ. καὶ εἶπεν αὐτῷ Κάλεσόν μοι τὸν ἄνθρωπον, ὅπως ἐπιγνῶ τί τὸ γένος αὐτοῦ καὶ ἐκ ποίας φυλῆς ἐστιν καὶ εἰ πιστός ἐστιν ἵνα πορευθῇ μετὰ σοῦ, παιδίον.
Tb(S):5:9 So he called him, and he came in, and they saluted one another. (Tobit 5:9 Brenton)
Tb(S):5:9 I poszedł Tobiasz, i powiedział ojcu swemu, i rzekł do niego: «Oto znalazłem człowieka spośród braci naszych, z synów Izraela». I odpowiedział mu ojciec: «Zawołaj mi tego człowieka, abym dokładnie poznał, z jakiego to on jest rodu i z którego pokolenia pochodzi, i czy jest godny zaufania, aby ci towarzyszyć, dziecko moje». (Tb 5:9 BT_4)
Tb(S):5:9 καὶ εἰσελθὼν Τωβιας ὑπέδειξεν Τωβιθ τῷ πατρὶ αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἰδοὺ ἄνθρωπον εὗρον τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν υἱῶν Ισραηλ. καὶ εἶπεν αὐτῷ Κάλεσόν μοι τὸν ἄνθρωπον, ὅπως ἐπιγνῶ τί τὸ γένος αὐτοῦ καὶ ἐκ ποίας φυλῆς ἐστιν καὶ εἰ πιστός ἐστιν ἵνα πορευθῇ μετὰ σοῦ, παιδίον.
Tb(S):5:9 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   ὑπο·δείκνυμι (-, υπο+δειξ-, υπο+δειξ-, -, -, -)   ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅπως ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό γένο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ ποῖος -α -ον φυλή, -ῆς, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί εἰ πιστός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἵνα πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον)
Tb(S):5:9 I też, nawet, mianowicie By wchodzić By robić znany wskazywać, oznajmiać, sugerować, być widocznym, okazywać się Ojciec; ojczyzna On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ludzki By znajdować Brat; siostra Ja Syn Izrael I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By nazywać rozmowę Ja Ludzki Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By rozpoznawać wgląd, consciousnes Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jaki rodzaj Szczep By być I też, nawet, mianowicie Jeżeli Wierny trusthworthy By być żeby / ażeby / bo By iść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Dziecko
Tb(S):5:9 kai\ ei)selTO\n *tObias u(pe/deiXen *tObiT tO=| patri\ au)tou= kai\ ei)=pen au)tO=| *)idou\ a)/nTrOpon eu(=ron tO=n a)delfO=n E(mO=n tO=n ui(O=n *israEl. kai\ ei)=pen au)tO=| *ka/leso/n moi to\n a)/nTrOpon, o(/pOs e)pignO= ti/ to\ ge/nos au)tou= kai\ e)k poi/as fulE=s e)stin kai\ ei) pisto/s e)stin i(/na poreuTE=| meta\ sou=, paidi/on.
Tb(S):5:9 kai eiselTOn tObias hypedeiXen tObiT tO patri autu kai eipen autO idu anTrOpon heuron tOn adelfOn hEmOn tOn hyiOn israEl. kai eipen autO kaleson moi ton anTrOpon, hopOs epignO ti to genos autu kai ek poias fylEs estin kai ei pistos estin hina poreuTE meta su, paidion.
Tb(S):5:9 C VB_AAPNSM N1T_NSM VAI_AAI3S N_DSM RA_DSM N3_DSM RD_GSM C VBI_AAI3S RD_DSM I N2_ASM VB_AAI3P RA_GPM N2_GPM RP_GP RA_GPM N2_GPM N_GSM C VBI_AAI3S RD_DSM VA_AAD2S RP_DS RA_ASM N2_ASM C VZ_AAS1S RI_ASN RA_ASN N3E_ASN RD_GSM C P A1A_GSF N1_GSF V9_PAI3S C C A1_NSM V9_PAI3S C VC_APS3S P RP_GS N2N_VSN C
Tb(S):5:9 and also, even, namely to enter ć to make known to indicate, intimate, suggest, show, prove ć the father; fatherland he/she/it/same and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), human to find the brother; sister I the son Israel and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to call call I the human so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to recognize insight, consciousnes who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the race race, class, kind he/she/it/same and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels what kind tribe to be and also, even, namely if faithful trusthworthy to be so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to go after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) child
Tb(S):5:9 and upon ENTER-ing (nom)   he/she/it-MAKE KNOWN-ed   the (dat) father (dat); fatherland (voc) him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) be-you(sg)-SEE-ed! human (acc) do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc) the (gen) brothers (gen); sisters (gen) us (gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) do-CALL-you(sg)!, going-to-CALL (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (dat) the (acc) human (acc) this is how I-should-RECOGNIZE who/what/why (nom|acc) the (nom|acc) race (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and out of (+gen) what kind (acc) tribe (gen) he/she/it-is and if faithful ([Adj] nom) he/she/it-is so that / in order to /because he/she/it-should-be-GO-ed after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) child (nom|acc|voc)
Tb(S):5:9 Tb(S)_5:9_1 Tb(S)_5:9_2 Tb(S)_5:9_3 Tb(S)_5:9_4 Tb(S)_5:9_5 Tb(S)_5:9_6 Tb(S)_5:9_7 Tb(S)_5:9_8 Tb(S)_5:9_9 Tb(S)_5:9_10 Tb(S)_5:9_11 Tb(S)_5:9_12 Tb(S)_5:9_13 Tb(S)_5:9_14 Tb(S)_5:9_15 Tb(S)_5:9_16 Tb(S)_5:9_17 Tb(S)_5:9_18 Tb(S)_5:9_19 Tb(S)_5:9_20 Tb(S)_5:9_21 Tb(S)_5:9_22 Tb(S)_5:9_23 Tb(S)_5:9_24 Tb(S)_5:9_25 Tb(S)_5:9_26 Tb(S)_5:9_27 Tb(S)_5:9_28 Tb(S)_5:9_29 Tb(S)_5:9_30 Tb(S)_5:9_31 Tb(S)_5:9_32 Tb(S)_5:9_33 Tb(S)_5:9_34 Tb(S)_5:9_35 Tb(S)_5:9_36 Tb(S)_5:9_37 Tb(S)_5:9_38 Tb(S)_5:9_39 Tb(S)_5:9_40 Tb(S)_5:9_41 Tb(S)_5:9_42 Tb(S)_5:9_43 Tb(S)_5:9_44 Tb(S)_5:9_45 Tb(S)_5:9_46 Tb(S)_5:9_47
Tb(S):5:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):5:10 καὶ ἐξῆλθεν Τωβιας καὶ ἐκάλεσεν αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ Νεανίσκε, ὁ πατὴρ καλεῖ σε. καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτόν, καὶ ἐχαιρέτισεν αὐτὸν Τωβιθ πρῶτος. καὶ εἶπεν αὐτῷ Χαίρειν σοι πολλὰ γένοιτο. καὶ ἀποκριθεὶς Τωβιθ εἶπεν αὐτῷ Τί μοι ἔτι ὑπάρχει χαίρειν; καὶ ἐγὼ ἄνθρωπος ἀδύνατος τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ οὐ βλέπω τὸ φῶς τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλ’ ἐν τῷ σκότει κεῖμαι ὥσπερ οἱ νεκροὶ οἱ μηκέτι θεωροῦντες τὸ φῶς· ζῶν ἐγὼ ἐν νεκροῖς εἰμι, φωνὴν ἀνθρώπων ἀκούω καὶ αὐτοὺς οὐ βλέπω. καὶ εἶπεν αὐτῷ Θάρσει, ἐγγὺς παρὰ τῷ θεῷ ἰάσασθαί σε, θάρσει. καὶ εἶπεν αὐτῷ Τωβιθ Τωβιας ὁ υἱός μου θέλει
Tb(S):5:10 Then Tobit said unto him, Brother, shew me of what tribe and family thou art. (Tobit 5:10 Brenton)
Tb(S):5:10 Wtedy Tobiasz wyszedł, zawołał go i rzekł do niego: «Młodzieńcze, ojciec cię woła». I przyszedł do niego, a Tobiasz pozdrowił go pierwszy. A Rafał rzekł do niego: «Niech cię spotka wiele radości!» Odpowiadając na to Tobiasz powiedział do niego: «Z czego mam się radować? Jestem człowiekiem pozbawionym wzroku i nie widzę światła nieba, ale siedzę w ciemnościach, jak umarli, którzy już nie oglądają światła. Żyjąc, przebywam wśród umarłych, słyszę głosy ludzi, ale żadnego nie widzę». A ten mu odpowiada: «Ufaj, bliska jest już u Boga chwila, aby cię uzdrowić, ufaj!» Na to odezwał się do niego Tobiasz: «Mój syn Tobiasz ma zamiar odbyć podróż do Medii. Czy mógłbyś iść razem z nim i poprowadzić go? Dam ci za to należną zapłatę, bracie». I odpowiedział mu: «Mogę z nim wyruszyć, znam wszystkie drogi i często chodziłem do Medii. Przeszedłem wszystkie doliny i góry i znam wszystkie jej szlaki». (Tb 5:10 BT_4)
Tb(S):5:10 θέλει ἐξῆλθεν Τωβιας καὶ ἐκάλεσεν αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ Νεανίσκε, πατὴρ καλεῖ σε. καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτόν, καὶ ἐχαιρέτισεν αὐτὸν Τωβιθ πρῶτος. καὶ εἶπεν αὐτῷ Χαίρειν σοι πολλὰ γένοιτο. καὶ ἀποκριθεὶς Τωβιθ εἶπεν αὐτῷ Τί μοι ἔτι ὑπάρχει χαίρειν; καὶ ἐγὼ ἄνθρωπος ἀδύνατος τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ οὐ βλέπω τὸ φῶς τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλ’ ἐν τῷ σκότει κεῖμαι ὥσπερ οἱ νεκροὶ οἱ μηκέτι θεωροῦντες τὸ φῶς· ζῶν ἐγὼ ἐν νεκροῖς εἰμι, φωνὴν ἀνθρώπων ἀκούω καὶ αὐτοὺς οὐ βλέπω. καὶ εἶπεν αὐτῷ Θάρσει, ἐγγὺς παρὰ τῷ θεῷ ἰάσασθαί σε, θάρσει. καὶ εἶπεν αὐτῷ Τωβιθ Τωβιας υἱός μου θέλει
Tb(S):5:10 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί   αὐτός αὐτή αὐτό   πρῶτος -η -ον καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-)   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔτι ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἀ·δύνατος -ον (cf. ἀνένδεκτος) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἀλλά ἐν ὁ ἡ τό σκότο·ς, -ους, τό κεῖ·μαι (ath. κει-, -, -, -, -, -) ὥσ·περ ὁ ἡ τό νεκρός -ά -όν ὁ ἡ τό μηκέτι (μή ἔτι) θεωρέω (θεωρ(ε)-, θεωρη·σ-, θεωρη·σ-, -, -, θεωρη·θ-) ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν νεκρός -ά -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) φωνή, -ῆς, ἡ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) καί αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ     βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)                                
Tb(S):5:10 I też, nawet, mianowicie By wychodzić I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Młody człowiek Ojciec By nazywać rozmowę Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Po pierwsze I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By radować pozdrowienie, pozdrowienie Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dużo By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie By odpowiadać By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ja Jeszcze/jeszcze By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli By radować pozdrowienie, pozdrowienie I też, nawet, mianowicie Ja Ludzki Niemożliwy Oko I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By widzieć Lekki {Jasny} Nieba/niebo Ale W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ciemności ciemność, ciemność By leżeć Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Martwo {Całkowicie} Już nie Do patrzanego na spostrzegaj, przyglądaj się, ziewaj, medytuj, rozważaj, sądź, przestrzegaj {obserwuj}, rozmyślaj, spostrzegaj Lekki {Jasny} Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Martwo {Całkowicie} By iść; by być Dźwięku/głos płacze Ludzki By słyszeć I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By widzieć I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Serce/pocieszają/zachętę; by podnosić kozła serca , czuć się zachęcany (przeciwległy {przeciwny} z zaniechaj miej nadzieję) Blisko fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Bóg      I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo            
Tb(S):5:10 Te/lei e)XE=lTen *tObias kai\ e)ka/lesen au)to\n kai\ ei)=pen au)tO=| *neani/ske, o( patE\r kalei= se. kai\ ei)sE=lTen pro\s au)to/n, kai\ e)CHaire/tisen au)to\n *tObiT prO=tos. kai\ ei)=pen au)tO=| *CHai/rein soi polla\ ge/noito. kai\ a)pokriTei\s *tObiT ei)=pen au)tO=| *ti/ moi e)/ti u(pa/rCHei CHai/rein; kai\ e)gO\ a)/nTrOpos a)du/natos toi=s o)fTalmoi=s kai\ ou) ble/pO to\ fO=s tou= ou)ranou=, a)ll’ e)n tO=| sko/tei kei=mai O(/sper oi( nekroi\ oi( mEke/ti TeOrou=ntes to\ fO=s· DZO=n e)gO\ e)n nekroi=s ei)mi, fOnE\n a)nTrO/pOn a)kou/O kai\ au)tou\s ou) ble/pO. kai\ ei)=pen au)tO=| *Ta/rsei, e)ggu\s para\ tO=| TeO=| i)a/sasTai/ se, Ta/rsei. kai\ ei)=pen au)tO=| *tObiT *tObias o( ui(o/s mou Te/lei
Tb(S):5:10 Telei eXElTen tObias kai ekalesen auton kai eipen autO neaniske, ho patEr kalei se. kai eisElTen pros auton, kai eCHairetisen auton tObiT prOtos. kai eipen autO CHairein soi polla genoito. kai apokriTeis tObiT eipen autO ti moi eti hyparCHei CHairein; kai egO anTrOpos adynatos tois ofTalmois kai u blepO to fOs tu uranu, all’ en tO skotei keimai hOsper hoi nekroi hoi mEketi TeOruntes to fOs· DZOn egO en nekrois eimi, fOnEn anTrOpOn akuO kai autus u blepO. kai eipen autO Tarsei, engys para tO TeO iasasTai se, Tarsei. kai eipen autO tObiT tObias ho hyios mu Telei
Tb(S):5:10 C VBI_AAI3S N1T_NSM C VAI_AAI3S RD_ASM C VBI_AAI3S RD_DSM N2_VSM RA_NSM N3_NSM V2_PAI3S RP_AS C VBI_AAI3S P RD_ASM C VAI_AAI3S RD_ASM N_NSM A1_NSMS C VBI_AAI3S RD_DSM V1_PAN RP_DS A1_APN VB_AMO3S C VC_APPNSM N_NSM VBI_AAI3S RD_DSM RI_NSM RP_DS D V1_PAI3S V1_PAN C RP_NS N2_NSM A1B_NSM RA_DPM N2_DPM C D V1_PAI1S RA_ASN N3T_ASN RA_GSM N2_GSM C P RA_DSN N3E_DSN V5_PMI1S D RA_NPM N2_NPM RA_NPM D V2_PAPNPM RA_ASN N3T_ASN V3_PAPNSM RP_NS P N2_DPM V9_PAI1S N1_ASF N2_GPM V1_PAI1S C RD_APM D V1_PAI1S C VBI_AAI3S RD_DSM V2_PAD2S D P RA_DSM N2_DSM VA_AMN RP_AS V2_PAD2S C VBI_AAI3S RD_DSM N_NSM N1T_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS C
Tb(S):5:10 and also, even, namely to come out ć and also, even, namely to call call he/she/it/same and also, even, namely to say/tell he/she/it/same young man the father to call call you; your/yours(sg) and also, even, namely to enter toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely ć he/she/it/same ć first and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to rejoice salute, salutation you; your/yours(sg); to rub worn, rub much to become become, happen and also, even, namely to answer ć to say/tell he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. I yet/still to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control to rejoice salute, salutation and also, even, namely I human impossible the eye and also, even, namely οὐχ before rough breathing to see the light the sky/heaven but in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the darkness gloom, darkness to recline just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" the dead the no longer to looked at behold, gaze, gape, contemplate, consider, judge, observe, speculate, perceive the light to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among dead to go; to be sound/voice cries human to hear and also, even, namely he/she/it/same οὐχ before rough breathing to see and also, even, namely to say/tell he/she/it/same heart/comfort/encouragement; to take heart buck up, feel encouraged (opposite of give up hope) near frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the god [see theology] ć     and also, even, namely to say/tell he/she/it/same            
Tb(S):5:10 and he/she/it-COME-ed-OUT   and he/she/it-CALL-ed him/it/same (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) young man (voc) the (nom) father (nom) he/she/it-is-CALL-ing, you(sg)-are-being-CALL-ed (classical), be-you(sg)-CALL-ing! you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and he/she/it-ENTER-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and   him/it/same (acc)   first (nom) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) to-be-REJOICE-ing you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) many (nom|acc) he/she/it-happens-to-be-BECOME-ed (opt) and upon being-ANSWER-ed (nom|voc)   he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) who/what/why (nom|acc) me (dat) yet/still he/she/it-is-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF, you(sg)-are-being-BE-ed-UNDER-THE-POWER-OF (classical) to-be-REJOICE-ing and I (nom) human (nom) impossible ([Adj] nom) the (dat) eyes (dat) and not I-am-SEE-ing, I-should-be-SEE-ing the (nom|acc) light (nom|acc|voc) the (gen) sky/heaven (gen) but in/among/by (+dat) the (dat) darkness (dat) I-am-being-RECLINE-ed just as the (nom) dead ([Adj] nom|voc) the (nom) no longer while LOOKED AT-ing (nom|voc) the (nom|acc) light (nom|acc|voc) while EXISTS-ing (nom, nom|acc|voc, voc) I (nom) in/among/by (+dat) dead ([Adj] dat) I-am-GO-ing; I-am sound/voice (acc) humans (gen) I-am-HEAR-ing, I-should-be-HEAR-ing and them/same (acc) not I-am-SEE-ing, I-should-be-SEE-ing and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat)                 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat)            
Tb(S):5:10 Tb(S)_5:10_98 Tb(S)_5:10_2 Tb(S)_5:10_3 Tb(S)_5:10_4 Tb(S)_5:10_5 Tb(S)_5:10_6 Tb(S)_5:10_7 Tb(S)_5:10_8 Tb(S)_5:10_9 Tb(S)_5:10_10 Tb(S)_5:10_11 Tb(S)_5:10_12 Tb(S)_5:10_13 Tb(S)_5:10_14 Tb(S)_5:10_15 Tb(S)_5:10_16 Tb(S)_5:10_17 Tb(S)_5:10_18 Tb(S)_5:10_19 Tb(S)_5:10_20 Tb(S)_5:10_21 Tb(S)_5:10_22 Tb(S)_5:10_23 Tb(S)_5:10_24 Tb(S)_5:10_25 Tb(S)_5:10_26 Tb(S)_5:10_27 Tb(S)_5:10_28 Tb(S)_5:10_29 Tb(S)_5:10_30 Tb(S)_5:10_31 Tb(S)_5:10_32 Tb(S)_5:10_33 Tb(S)_5:10_34 Tb(S)_5:10_35 Tb(S)_5:10_36 Tb(S)_5:10_37 Tb(S)_5:10_38 Tb(S)_5:10_39 Tb(S)_5:10_40 Tb(S)_5:10_41 Tb(S)_5:10_42 Tb(S)_5:10_43 Tb(S)_5:10_44 Tb(S)_5:10_45 Tb(S)_5:10_46 Tb(S)_5:10_47 Tb(S)_5:10_48 Tb(S)_5:10_49 Tb(S)_5:10_50 Tb(S)_5:10_51 Tb(S)_5:10_52 Tb(S)_5:10_53 Tb(S)_5:10_54 Tb(S)_5:10_55 Tb(S)_5:10_56 Tb(S)_5:10_57 Tb(S)_5:10_58 Tb(S)_5:10_59 Tb(S)_5:10_60 Tb(S)_5:10_61 Tb(S)_5:10_62 Tb(S)_5:10_63 Tb(S)_5:10_64 Tb(S)_5:10_65 Tb(S)_5:10_66 Tb(S)_5:10_67 Tb(S)_5:10_68 Tb(S)_5:10_69 Tb(S)_5:10_70 Tb(S)_5:10_71 Tb(S)_5:10_72 Tb(S)_5:10_73 Tb(S)_5:10_74 Tb(S)_5:10_75 Tb(S)_5:10_76 Tb(S)_5:10_77 Tb(S)_5:10_78 Tb(S)_5:10_79 Tb(S)_5:10_80 Tb(S)_5:10_81 Tb(S)_5:10_82 Tb(S)_5:10_83 Tb(S)_5:10_84 Tb(S)_5:10_85 Tb(S)_5:10_86 Tb(S)_5:10_87 Tb(S)_5:10_88 Tb(S)_5:10_89 Tb(S)_5:10_90 Tb(S)_5:10_91 Tb(S)_5:10_92 Tb(S)_5:10_93 Tb(S)_5:10_94 Tb(S)_5:10_95 Tb(S)_5:10_96 Tb(S)_5:10_97 Tb(S)_5:10_98
Tb(S):5:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):5:11 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἄδελφε, ποίας πατριᾶς εἶ καὶ ἐκ ποίας φυλῆς; ὑπόδειξόν μοι, ἄδελφε.
Tb(S):5:11 To whom he said, Dost thou seek for a tribe or family, or an hired man to go with thy son? Then Tobit said unto him, I would know, brother, thy kindred and name. (Tobit 5:11 Brenton)
Tb(S):5:11 I rzekł mu Tobiasz: «Z jakiej rodziny ty jesteś i z którego pokolenia, powiedz mi to, bracie!» (Tb 5:11 BT_4)
Tb(S):5:11 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἄδελφε, ποίας πατριᾶς εἶ καὶ ἐκ ποίας φυλῆς; ὑπόδειξόν μοι, ἄδελφε.
Tb(S):5:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ποῖος -α -ον πατριά, -ᾶς, ἡ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἐκ ποῖος -α -ον φυλή, -ῆς, ἡ ὑπο·δείκνυμι (-, υπο+δειξ-, υπο+δειξ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί
Tb(S):5:11         Jaki rodzaj patrilineage By iść; by być I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jaki rodzaj Szczep By robić znany wskazywać, oznajmiać, sugerować, być widocznym, okazywać się Ja Brat
Tb(S):5:11 kai\ ei)=pen au)tO=| *)/adelfe, poi/as patria=s ei)= kai\ e)k poi/as fulE=s; u(po/deiXo/n moi, a)/delfe.
Tb(S):5:11 kai eipen autO adelfe, poias patrias ei kai ek poias fylEs; hypodeiXon moi, adelfe.
Tb(S):5:11 C VBI_AAI3S RD_DSM N2_VSM A1A_GSF N1A_GSF V9_PAI2S C P A1A_GSF N1_GSF VA_AAD2S RP_DS N2_VSM C
Tb(S):5:11         what kind patrilineage to go; to be and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels what kind tribe to make known to indicate, intimate, suggest, show, prove I brother
Tb(S):5:11         what kind (acc) patrilineage (gen), patrilineages (acc) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are and out of (+gen) what kind (acc) tribe (gen) do-MAKE KNOWN-you(sg)!, going-to-MAKE KNOWN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (dat) brother (voc)
Tb(S):5:11 Tb(S)_5:11_1 Tb(S)_5:11_2 Tb(S)_5:11_3 Tb(S)_5:11_4 Tb(S)_5:11_5 Tb(S)_5:11_6 Tb(S)_5:11_7 Tb(S)_5:11_8 Tb(S)_5:11_9 Tb(S)_5:11_10 Tb(S)_5:11_11 Tb(S)_5:11_12 Tb(S)_5:11_13 Tb(S)_5:11_14
Tb(S):5:11 x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):5:12 καὶ εἶπεν Τί χρείαν ἔχεις φυλῆς; καὶ εἶπεν αὐτῷ Βούλομαι γνῶναι τὰ κατ’ ἀλήθειαν τίνος εἶ, ἄδελφε, καὶ τί τὸ ὄνομά σου.
Tb(S):5:12 Then he said, I am Azarias, the son of Ananias the great, and of thy brethren. (Tobit 5:12 Brenton)
Tb(S):5:12 Odpowiedział: «Na co ci jest potrzebne pokolenie?» A ten odrzekł: «Chcę poznać naprawdę, czyim synem jesteś, bracie, i jakie jest twoje imię». (Tb 5:12 BT_4)
Tb(S):5:12 καὶ εἶπεν Τί χρείαν ἔχεις φυλῆς; καὶ εἶπεν αὐτῷ Βούλομαι γνῶναι τὰ κατ’ ἀλήθειαν τίνος εἶ, ἄδελφε, καὶ τί τὸ ὄνομά σου.
Tb(S):5:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί χρεία, -ας, ἡ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) φυλή, -ῆς, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό κατά ἀ·λήθεια, -ας, ἡ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Tb(S):5:12 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Potrzebuje By mieć Szczep I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By planować/decyduj się/zamierzaj By wiedzieć to jest rozpoznaj. W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym PRAWDA Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By iść; by być Brat I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg)
Tb(S):5:12 kai\ ei)=pen *ti/ CHrei/an e)/CHeis fulE=s; kai\ ei)=pen au)tO=| *bou/lomai gnO=nai ta\ kat’ a)lE/Teian ti/nos ei)=, a)/delfe, kai\ ti/ to\ o)/noma/ sou.
Tb(S):5:12 kai eipen ti CHreian eCHeis fylEs; kai eipen autO bulomai gnOnai ta kat’ alETeian tinos ei, adelfe, kai ti to onoma su.
Tb(S):5:12 C VBI_AAI3S RI_ASF N1A_ASF V1_PAI2S N1_GSF C VBI_AAI3S RD_DSM V1_PMI1S VZ_AAN RA_APN P N1A_ASF RI_GSN V9_PAI2S N2_VSM C RI_ASN RA_ASN N3M_ASN RP_GS C
Tb(S):5:12 and also, even, namely to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. need to have tribe and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to plan/determine/intend to know i.e. recognize. the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing truth who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to go; to be brother and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the name with regard to you; your/yours(sg)
Tb(S):5:12 and he/she/it-SAY/TELL-ed who/what/why (nom|acc) need (acc) you(sg)-are-HAVE-ing tribe (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) I-am-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed to-KNOW the (nom|acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) truth (acc) who/what/why (gen) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are brother (voc) and who/what/why (nom|acc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Tb(S):5:12 Tb(S)_5:12_1 Tb(S)_5:12_2 Tb(S)_5:12_3 Tb(S)_5:12_4 Tb(S)_5:12_5 Tb(S)_5:12_6 Tb(S)_5:12_7 Tb(S)_5:12_8 Tb(S)_5:12_9 Tb(S)_5:12_10 Tb(S)_5:12_11 Tb(S)_5:12_12 Tb(S)_5:12_13 Tb(S)_5:12_14 Tb(S)_5:12_15 Tb(S)_5:12_16 Tb(S)_5:12_17 Tb(S)_5:12_18 Tb(S)_5:12_19 Tb(S)_5:12_20 Tb(S)_5:12_21 Tb(S)_5:12_22
Tb(S):5:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):5:13 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἐγὼ Αζαριας Ανανιου τοῦ μεγάλου, τῶν ἀδελφῶν σου.
Tb(S):5:13 Then Tobit said, Thou art welcome, brother; be not now angry with me, because I have enquired to know thy tribe and thy family; for thou art my brother, of an honest and good stock: for I know Ananias and Jonathas, sons of that great Samaias, as we went together to Jerusalem to worship, and offered the firstborn, and the tenths of the fruits; and they were not seduced with the error of our brethren: my brother, thou art of a good stock. (Tobit 5:13 Brenton)
Tb(S):5:13 Na co otrzymał odpowiedź: «Jestem Azariasz, syn wielkiego Ananiasza, spośród twoich braci». (Tb 5:13 BT_4)
Tb(S):5:13 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἐγὼ Αζαριας Ανανιου τοῦ μεγάλου, τῶν ἀδελφῶν σου.
Tb(S):5:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   Ἁνανίας v.l. Ἀ-, -ου, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Tb(S):5:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Ja Ananiasz Wielki Brat; siostra Ty; twój/twój(sg)
Tb(S):5:13 kai\ ei)=pen au)tO=| *)egO\ *aDZarias *ananiou tou= mega/lou, tO=n a)delfO=n sou.
Tb(S):5:13 kai eipen autO egO aDZarias ananiu tu megalu, tOn adelfOn su.
Tb(S):5:13 C VBI_AAI3S RD_DSM RP_NS N1T_NSM N1T_GSM RA_GSM A1_GSM RA_GPM N2_GPM RP_GS C
Tb(S):5:13 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same I ć Ananias the great the brother; sister you; your/yours(sg)
Tb(S):5:13 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) I (nom)   Ananias (gen) the (gen) great ([Adj] gen) the (gen) brothers (gen); sisters (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Tb(S):5:13 Tb(S)_5:13_1 Tb(S)_5:13_2 Tb(S)_5:13_3 Tb(S)_5:13_4 Tb(S)_5:13_5 Tb(S)_5:13_6 Tb(S)_5:13_7 Tb(S)_5:13_8 Tb(S)_5:13_9 Tb(S)_5:13_10 Tb(S)_5:13_11
Tb(S):5:13 x x x x x x x x x x x
Tb(S):5:14 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ὑγιαίνων ἔλθοις καὶ σῳζόμενος, ἄδελφε· καὶ μή μοι πικρανθῇς, ἄδελφε, ὅτι τὴν ἀλήθειαν ἐβουλόμην γνῶναι καὶ τὴν πατριάν σου. καὶ σὺ τυγχάνεις ἀδελφὸς ὤν, καὶ ἐκ γενεᾶς καλῆς καὶ ἀγαθῆς εἶ σύ· ἐγίνωσκον Ανανιαν καὶ Ναθαν τοὺς δύο υἱοὺς Σεμε[λ]ιου τοῦ μεγάλου, καὶ αὐτοὶ συνεπορεύοντό μοι εἰς Ιερουσαλημ καὶ προσεκύνουν μετ’ ἐμοῦ ἐκεῖ καὶ οὐκ ἐπλανήθησαν. οἱ ἀδελφοί σου ἄνθρωποι ἀγαθοί· ἐκ ῥίζης ἀγαθῆς εἶ σύ, καὶ χαίρων ἔλθοις.
Tb(S):5:14 But tell me, what wages shall I give thee? wilt thou a drachm a day, and things necessary, as to mine own son? (Tobit 5:14 Brenton)
Tb(S):5:14 I powiedział mu Tobiasz: «Witaj i bądź pozdrowiony, bracie! Nie gniewaj się na mnie, bracie, ale chciałem wiedzieć prawdę i poznać twoją rodzinę. Okazuje się, że jesteś moim krewnym i pochodzisz z pięknego i dobrego rodu. Znałem Ananiasza i Natana, dwóch synów wielkiego Szemajasza. Oni obaj chodzili ze mną do Jerozolimy i tam ze mną pokłon Bogu oddawali, i nie zeszli na bezdroża. Twoi bracia są dobrymi ludźmi. Ze szlachetnego rodu ty jesteś, dlatego radośnie przybywaj!» (Tb 5:14 BT_4)
Tb(S):5:14 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ὑγιαίνων ἔλθοις καὶ σῳζόμενος, ἄδελφε· καὶ μή μοι πικρανθῇς, ἄδελφε, ὅτι τὴν ἀλήθειαν ἐβουλόμην γνῶναι καὶ τὴν πατριάν σου. καὶ σὺ τυγχάνεις ἀδελφὸς ὤν, καὶ ἐκ γενεᾶς καλῆς καὶ ἀγαθῆς εἶ σύ· ἐγίνωσκον Ανανιαν καὶ Ναθαν τοὺς δύο υἱοὺς Σεμε[λ]ιου τοῦ μεγάλου, καὶ αὐτοὶ συνεπορεύοντό μοι εἰς Ιερουσαλημ καὶ προσεκύνουν μετ’ ἐμοῦ ἐκεῖ καὶ οὐκ ἐπλανήθησαν. οἱ ἀδελφοί σου ἄνθρωποι ἀγαθοί· ἐκ ῥίζης ἀγαθῆς εἶ σύ, καὶ χαίρων ἔλθοις.
Tb(S):5:14 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὑγιαίνω (υγιαιν-, -, -, -, -, -) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί καί μή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πικραίνω (πικραιν-, πικραν(ε)·[σ]-, πικραν·[σ]-, -, -, πικραν·θ-) ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ὅτι ὁ ἡ τό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) καί ὁ ἡ τό πατριά, -ᾶς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς τυγχάνω (τυγχαν-, τευξ-, τευξ- or 2nd τυχ-, τετυχ·[κ]-/τετευχ·[κ]-, -, -) ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἐκ γενεά, -ᾶς, ἡ καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) καί ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) Ἁνανίας v.l. Ἀ-, -ου, ὁ καί Ναθάν, ὁ (s.-θάμ) ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί αὐτός αὐτή αὐτό συμ·πορεύομαι (συν+πορευ-, συν+πορευ·σ-, συν+πορευ·σ-, -, -, συν+πορευ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἐκεῖ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἐκ ῥίζα, -ης, ἡ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)
Tb(S):5:14 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By być zdrowy By przychodzić I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Brat I też, nawet, mianowicie Nie Ja By robić gorzki Brat Ponieważ/tamto PRAWDA By planować/decyduj się/zamierzaj By wiedzieć to jest rozpoznaj. I też, nawet, mianowicie patrilineage Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ty By natykać się na Brat By być I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). I też, nawet, mianowicie Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. By iść; by być Ty By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ananiasz I też, nawet, mianowicie Nathan Dwa Syn Wielki I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Do przychodził razem Ja Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Tam I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Brat Ty; twój/twój(sg) Ludzki Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Korzeń Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. By iść; by być Ty I też, nawet, mianowicie By radować pozdrowienie, pozdrowienie By przychodzić
Tb(S):5:14 kai\ ei)=pen au)tO=| *(ugiai/nOn e)/lTois kai\ sO|DZo/menos, a)/delfe· kai\ mE/ moi pikranTE=|s, a)/delfe, o(/ti tE\n a)lE/Teian e)boulo/mEn gnO=nai kai\ tE\n patria/n sou. kai\ su\ tugCHa/neis a)delfo\s O)/n, kai\ e)k genea=s kalE=s kai\ a)gaTE=s ei)= su/· e)gi/nOskon *ananian kai\ *naTan tou\s du/o ui(ou\s *seme[l]iou tou= mega/lou, kai\ au)toi\ suneporeu/onto/ moi ei)s *ierousalEm kai\ proseku/noun met’ e)mou= e)kei= kai\ ou)k e)planE/TEsan. oi( a)delfoi/ sou a)/nTrOpoi a)gaToi/· e)k r(i/DZEs a)gaTE=s ei)= su/, kai\ CHai/rOn e)/lTois.
Tb(S):5:14 kai eipen autO ygiainOn elTois kai sODZomenos, adelfe· kai mE moi pikranTEs, adelfe, hoti tEn alETeian ebulomEn gnOnai kai tEn patrian su. kai sy tynCHaneis adelfos On, kai ek geneas kalEs kai agaTEs ei sy· eginOskon ananian kai naTan tus dyo hyius seme[l]iu tu megalu, kai autoi syneporeuonto moi eis ierusalEm kai prosekynun met’ emu ekei kai uk eplanETEsan. hoi adelfoi su anTrOpoi agaToi· ek riDZEs agaTEs ei sy, kai CHairOn elTois.
Tb(S):5:14 C VBI_AAI3S RD_DSM V1_PAPNSM VB_AAO2S C V1_PMPNSM N2_VSM C D RP_DS VC_APS2S N2_VSM C RA_ASF N1A_ASF V1I_IMI1S VZ_AAN C RA_ASF N1A_ASF RP_GS C RP_NS V1_PAI2S N2_NSM V9_PAPNSM C P N1A_GSF A1_GSF C A1_GSF V9_PAI2S RP_NS V1I_IAI1S N1T_ASM C N_ASM RA_APM M N2_APM N1T_GSM RA_GSM A1_GSM C RD_NPM V1I_IMI3P RP_DS P N_ASF C V2I_IAI3P P RP_GS D C D VCI_API3P RA_NPM N2_NPM RP_GS N2_NPM A1_NPM P N1S_GSF A1_GSF V9_PAI2S RP_NS C V1_PAPNSM VB_AAO2S C
Tb(S):5:14 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to be healthy to come and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save brother and also, even, namely not I to make bitter brother because/that the truth to plan/determine/intend to know i.e. recognize. and also, even, namely the patrilineage you; your/yours(sg) and also, even, namely you to chance upon brother to be and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels generation Race, Nation; sometimes "generation" right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). and also, even, namely good inherently good, i.e. God-wrought. to go; to be you to know i.e. recognize. Ananias and also, even, namely Nathan the two son ć the great and also, even, namely he/she/it/same to came together I into (+acc) Jerusalem [city of] and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine there and also, even, namely οὐχ before rough breathing to wander/cause to stray [see planet] the brother you; your/yours(sg) human good inherently good, i.e. God-wrought. out of (+gen) ἐξ before vowels root good inherently good, i.e. God-wrought. to go; to be you and also, even, namely to rejoice salute, salutation to come
Tb(S):5:14 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) while BE-ing-HEALTHY (nom) you(sg)-happen-to-COME (opt) and while being-SAVE-ed (nom) brother (voc) and not me (dat) you(sg)-should-be-MAKE-ed-BITTER brother (voc) because/that the (acc) truth (acc) I-was-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed to-KNOW and the (acc) patrilineage (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg) (nom) you(sg)-are-CHANCE-ing-UPON brother (nom) while being (nom) and out of (+gen) generation (gen), generations (acc) right ([Adj] gen) and good ([Adj] gen) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are you(sg) (nom) I-was-KNOW-ing, they-were-KNOW-ing Ananias (acc) and Nathan (indecl) the (acc) two (nom, acc, gen) sons (acc)   the (gen) great ([Adj] gen) and they/same (nom) they-were-being-CAME TOGETHER-ed me (dat) into (+acc) Jerusalem (indecl) and I-was-WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE, they-were-WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) there and not they-were-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY the (nom) brothers (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) humans (nom|voc) good ([Adj] nom|voc) out of (+gen) root (gen) good ([Adj] gen) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are you(sg) (nom) and while REJOICE-ing (nom) you(sg)-happen-to-COME (opt)
Tb(S):5:14 Tb(S)_5:14_1 Tb(S)_5:14_2 Tb(S)_5:14_3 Tb(S)_5:14_4 Tb(S)_5:14_5 Tb(S)_5:14_6 Tb(S)_5:14_7 Tb(S)_5:14_8 Tb(S)_5:14_9 Tb(S)_5:14_10 Tb(S)_5:14_11 Tb(S)_5:14_12 Tb(S)_5:14_13 Tb(S)_5:14_14 Tb(S)_5:14_15 Tb(S)_5:14_16 Tb(S)_5:14_17 Tb(S)_5:14_18 Tb(S)_5:14_19 Tb(S)_5:14_20 Tb(S)_5:14_21 Tb(S)_5:14_22 Tb(S)_5:14_23 Tb(S)_5:14_24 Tb(S)_5:14_25 Tb(S)_5:14_26 Tb(S)_5:14_27 Tb(S)_5:14_28 Tb(S)_5:14_29 Tb(S)_5:14_30 Tb(S)_5:14_31 Tb(S)_5:14_32 Tb(S)_5:14_33 Tb(S)_5:14_34 Tb(S)_5:14_35 Tb(S)_5:14_36 Tb(S)_5:14_37 Tb(S)_5:14_38 Tb(S)_5:14_39 Tb(S)_5:14_40 Tb(S)_5:14_41 Tb(S)_5:14_42 Tb(S)_5:14_43 Tb(S)_5:14_44 Tb(S)_5:14_45 Tb(S)_5:14_46 Tb(S)_5:14_47 Tb(S)_5:14_48 Tb(S)_5:14_49 Tb(S)_5:14_50 Tb(S)_5:14_51 Tb(S)_5:14_52 Tb(S)_5:14_53 Tb(S)_5:14_54 Tb(S)_5:14_55 Tb(S)_5:14_56 Tb(S)_5:14_57 Tb(S)_5:14_58 Tb(S)_5:14_59 Tb(S)_5:14_60 Tb(S)_5:14_61 Tb(S)_5:14_62 Tb(S)_5:14_63 Tb(S)_5:14_64 Tb(S)_5:14_65 Tb(S)_5:14_66 Tb(S)_5:14_67 Tb(S)_5:14_68 Tb(S)_5:14_69 Tb(S)_5:14_70 Tb(S)_5:14_71 Tb(S)_5:14_72
Tb(S):5:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):5:15 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἐγώ σοι δίδωμι μισθὸν τὴν ἡμέραν δραχμὴν καὶ τὰ δέοντά σοι ὁμοίως τῷ υἱῷ μου·
Tb(S):5:15 Yea, moreover, if ye return safe, I will add something to thy wages. (Tobit 5:15 Brenton)
Tb(S):5:15 I mówił dalej do niego: «Ja ci daję jako zapłatę drachmę za dzień i utrzymanie takie samo, jak i mojemu synowi. (Tb 5:15 BT_4)
Tb(S):5:15 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἐγώ σοι δίδωμι μισθὸν τὴν ἡμέραν δραχμὴν καὶ τὰ δέοντά σοι ὁμοίως τῷ υἱῷ μου·
Tb(S):5:15 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) μισθός, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ δραχμή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁμοίως (cf. ὡσαύτως) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Tb(S):5:15 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Ja Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By dawać Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają Dzień Drachma [Grecka jednostka pieniężna] I też, nawet, mianowicie By wiązać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Podobnie Syn Ja
Tb(S):5:15 kai\ ei)=pen au)tO=| *)egO/ soi di/dOmi misTo\n tE\n E(me/ran draCHmE\n kai\ ta\ de/onta/ soi o(moi/Os tO=| ui(O=| mou·
Tb(S):5:15 kai eipen autO egO soi didOmi misTon tEn hEmeran draCHmEn kai ta deonta soi homoiOs tO hyiO mu·
Tb(S):5:15 C VBI_AAI3S RD_DSM RP_NS RP_DS V8_PAI1S N2_ASM RA_ASF N1A_ASF N1_ASF C RA_APN V2_PAPAPN RP_DS D RA_DSM N2_DSM RP_GS C
Tb(S):5:15 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same I you; your/yours(sg); to rub worn, rub to give just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense the day drachma [Greek monetary unit] and also, even, namely the to bind you; your/yours(sg); to rub worn, rub similarly the son I
Tb(S):5:15 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) I (nom) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) I-am-GIVE-ing just recompense (acc) the (acc) day (acc) drachma (acc) and the (nom|acc) while BIND-ing (acc, nom|acc|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) similarly the (dat) son (dat) me (gen)
Tb(S):5:15 Tb(S)_5:15_1 Tb(S)_5:15_2 Tb(S)_5:15_3 Tb(S)_5:15_4 Tb(S)_5:15_5 Tb(S)_5:15_6 Tb(S)_5:15_7 Tb(S)_5:15_8 Tb(S)_5:15_9 Tb(S)_5:15_10 Tb(S)_5:15_11 Tb(S)_5:15_12 Tb(S)_5:15_13 Tb(S)_5:15_14 Tb(S)_5:15_15 Tb(S)_5:15_16 Tb(S)_5:15_17 Tb(S)_5:15_18
Tb(S):5:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):5:16 καὶ πορεύθητι μετὰ τοῦ υἱοῦ μου, καὶ ἔτι προσθήσω σοι τῷ μισθῷ.
Tb(S):5:16 So they were well pleased. Then said he to Tobias, Prepare thyself for the journey, and God send you a good journey. And when his son had prepared all things far the journey, his father said, Go thou with this man, and God, which dwelleth in heaven, prosper your journey, and the angel of God keep you company. So they went forth both, and the young man's dog with them. (Tobit 5:16 Brenton)
Tb(S):5:16 Idźże więc z moim synem, a jeszcze dodam ci coś do zapłaty». (Tb 5:16 BT_4)
Tb(S):5:16 καὶ πορεύθητι μετὰ τοῦ υἱοῦ μου, καὶ ἔτι προσθήσω σοι τῷ μισθῷ.