Wj:21:1 καὶ ταῦτα τὰ δικαιώματα, ἃ παραθήσεις ἐνώπιον αὐτῶν.
Wj:21:1 And these are the ordinances which thou shalt set before them. (Exodus 21:1 Brenton)
Wj:21:1 Te są prawa, które im przedstawisz. (Wj 21:1 BT_4)
Wj:21:1 Καὶ ταῦτα τὰ δικαιώματα, παραθήσεις ἐνώπιον αὐτῶν.
Wj:21:1 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ παρα·τίθημι (ath. παρα+τιθ(ε)-, παρα+θη·σ-, παρα+θη·κ- or 2nd ath. παρα+θ(ε)-, -, -, παρα+τε·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:21:1 a także, nawet, a mianowicie Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] ??? który / którego / których przedłożyć do rozpatrzenie w obecności (+ gen); ??? on / ona / on / sama
Wj:21:1 *kai\ tau=ta ta\ dikaiO/mata, a(/ paraTE/seis e)nO/pion au)tO=n.
Wj:21:1 kai tauta ta dikaiOmata, ha paraTEseis enOpion autOn.
Wj:21:1 C RD_NPN RA_NPN N3M_NPN RR_APN VF_FAI2S P RD_GPM
Wj:21:1 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the ??? who/whom/which to submit for-consideration in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same
Wj:21:1 and these (nom|acc) the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) you(sg)-will-SUBMIT-FOR-CONSIDERATION in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen)
Wj:21:1 Wj_21:1_1 Wj_21:1_2 Wj_21:1_3 Wj_21:1_4 Wj_21:1_5 Wj_21:1_6 Wj_21:1_7 Wj_21:1_8
Wj:21:1 x x x x x x x x
Wj:21:2 ἐὰν κτήσῃ παῖδα Εβραῖον, ἓξ ἔτη δουλεύσει σοι· τῷ δὲ ἑβδόμῳ ἔτει ἀπελεύσεται ἐλεύθερος δωρεάν.
Wj:21:2 If thou buy a Hebrew servant, six years shall he serve thee, and in the seventh year he shall go forth free for nothing. (Exodus 21:2 Brenton)
Wj:21:2 Jeśli kupisz niewolnika - Hebrajczyka, będzie ci służył sześć lat, w siódmym roku zwolnisz go bez wykupu. (Wj 21:2 BT_4)
Wj:21:2 ἐὰν κτήσῃ παῖδα Εβραῖον, ἓξ ἔτη δουλεύσει σοι· τῷ δὲ ἑβδόμῳ ἔτει ἀπελεύσεται ἐλεύθερος δωρεάν.
Wj:21:2 ἐάν (εἰ ἄν) κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ Ἑβραῖος, -ου, ὁ ἕξ ἔτο·ς, -ους, τό δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό δέ ἕβδομος -η -ον ἔτο·ς, -ους, τό ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐλεύθερος -έρα -ον δωρεάν (Adv. of δωρεά); δωρεά, -ᾶς, ἡ (cf. δόμα and δῶρον)
Wj:21:2 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] posiadać κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση czasowość; posiadają; domeny i mienia Mówi się, że warunki współzależne Dziecko / sługa Hebrajski sześć rok przestrzegać, aby być niewolnikiem, służyć ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub zaś siódmy rok odejść wyzwolony swobodnie; prezent
Wj:21:2 e)a\n ktE/sE| pai=da *ebrai=on, e(\X e)/tE douleu/sei soi· tO=| de\ e(bdo/mO| e)/tei a)peleu/setai e)leu/Teros dOrea/n.
Wj:21:2 ean ktEsE paida ebraion, heX etE duleusei soi· tO de hebdomO etei apeleusetai eleuTeros dOrean.
Wj:21:2 C VA_AMS2S N3D_ASM N2_ASM M N3E_APN VF_FAI3S RP_DS RA_DSM x A1_DSN N3E_DSN VF_FMI3S A1A_NSM N1A_ASF
Wj:21:2 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms child/servant Hebrew six year to obey to be a slave, serve you; your/yours(sg); to rub worn, rub the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] seventh year to depart liberated freely; gift
Wj:21:2 if-ever you(sg)-will-be-POSSESS-ed, you(sg)-should-be-POSSESS-ed child/servant (acc) Hebrew (acc) six years (nom|acc|voc) he/she/it-will-OBEY, you(sg)-will-be-OBEY-ed (classical) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (dat) Yet seventh (dat) year (dat) he/she/it-will-be-DEPART-ed liberated ([Adj] nom) freely; gift (acc)
Wj:21:2 Wj_21:2_1 Wj_21:2_2 Wj_21:2_3 Wj_21:2_4 Wj_21:2_5 Wj_21:2_6 Wj_21:2_7 Wj_21:2_8 Wj_21:2_9 Wj_21:2_10 Wj_21:2_11 Wj_21:2_12 Wj_21:2_13 Wj_21:2_14 Wj_21:2_15
Wj:21:2 x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:21:3 ἐὰν αὐτὸς μόνος εἰσέλθῃ, καὶ μόνος ἐξελεύσεται· ἐὰν δὲ γυνὴ συνεισέλθῃ μετ’ αὐτοῦ, ἐξελεύσεται καὶ ἡ γυνὴ μετ’ αὐτοῦ.
Wj:21:3 If he should have come in alone, he shall also go forth alone; and if his wife should have gone in together with him, his wife also shall go out. (Exodus 21:3 Brenton)
Wj:21:3 Jeśli przyszedł sam, odejdzie sam, a jeśli miał żonę, odejdzie z żoną. (Wj 21:3 BT_4)
Wj:21:3 ἐὰν αὐτὸς μόνος εἰσέλθῃ, καὶ μόνος ἐξελεύσεται· ἐὰν δὲ γυνὴ συνεισέλθῃ μετ’ αὐτοῦ, ἐξελεύσεται καὶ γυνὴ μετ’ αὐτοῦ.
Wj:21:3 ἐάν (εἰ ἄν) αὐτός αὐτή αὐτό μόνος -η -ον εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί μόνος -η -ον ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) δέ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι συν·εισ·έρχομαι (συνεισ+ερχ-, συνεισ+ελευ·σ-, 2nd συνεισ+ελθ-, -, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι μετά αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:21:3 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] on / ona / on / sama Jedynym wyjątkiem, sola, tylko, sam (patrz κατάμόνος G2651 siebie, tylko, tylko, sam) wejść a także, nawet, a mianowicie Jedynym wyjątkiem, sola, tylko, sam (patrz κατάμόνος G2651 siebie, tylko, tylko, sam) ujawnić się jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś kobieta / żona wejść wejść razem z, wyruszają z po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama ujawnić się a także, nawet, a mianowicie kobieta / żona po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama
Wj:21:3 e)a\n au)to\s mo/nos ei)se/lTE|, kai\ mo/nos e)Xeleu/setai· e)a\n de\ gunE\ suneise/lTE| met’ au)tou=, e)Xeleu/setai kai\ E( gunE\ met’ au)tou=.
Wj:21:3 ean autos monos eiselTE, kai monos eXeleusetai· ean de gynE syneiselTE met’ autu, eXeleusetai kai hE gynE met’ autu.
Wj:21:3 C RD_NSM A1_NSM VB_AAS3S C A1_NSM VF_FMI3S C x N3K_NSF VB_AAS3S P RD_GSM VF_FMI3S C RA_NSF N3K_NSF P RD_GSM
Wj:21:3 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] he/she/it/same sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) to enter and also, even, namely sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) to come out if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] woman/wife to enter enter together with, embark with after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same to come out and also, even, namely the woman/wife after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
Wj:21:3 if-ever he/it/same (nom) sole ([Adj] nom) he/she/it-should-ENTER and sole ([Adj] nom) he/she/it-will-be-COME-ed-OUT if-ever Yet woman/wife (nom) he/she/it-should-ENTER after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-COME-ed-OUT and the (nom) woman/wife (nom) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen)
Wj:21:3 Wj_21:3_1 Wj_21:3_2 Wj_21:3_3 Wj_21:3_4 Wj_21:3_5 Wj_21:3_6 Wj_21:3_7 Wj_21:3_8 Wj_21:3_9 Wj_21:3_10 Wj_21:3_11 Wj_21:3_12 Wj_21:3_13 Wj_21:3_14 Wj_21:3_15 Wj_21:3_16 Wj_21:3_17 Wj_21:3_18 Wj_21:3_19
Wj:21:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:21:4 ἐὰν δὲ ὁ κύριος δῷ αὐτῷ γυναῖκα, καὶ τέκῃ αὐτῷ υἱοὺς ἢ θυγατέρας, ἡ γυνὴ καὶ τὰ παιδία ἔσται τῷ κυρίῳ αὐτοῦ, αὐτὸς δὲ μόνος ἐξελεύσεται.
Wj:21:4 Moreover, if his master give him a wife, and she have born him sons or daughters, the wife and the children shall be his master's; and he shall go forth alone. (Exodus 21:4 Brenton)
Wj:21:4 Lecz jeśli jego pan dał mu żonę, która zrodziła mu synów i córki, żona jak i dzieci będą należeć do pana, a on odejdzie sam. (Wj 21:4 BT_4)
Wj:21:4 ἐὰν δὲ κύριος δῷ αὐτῷ γυναῖκα, καὶ τέκῃ αὐτῷ υἱοὺς θυγατέρας, γυνὴ καὶ τὰ παιδία ἔσται τῷ κυρίῳ αὐτοῦ, αὐτὸς δὲ μόνος ἐξελεύσεται.
Wj:21:4 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἤ[1] θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό δέ μόνος -η -ον ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Wj:21:4 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. dawać on / ona / on / sama kobieta / żona a także, nawet, a mianowicie urodzić on / ona / on / sama syn lub córka kobieta / żona a także, nawet, a mianowicie dziecko być panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. on / ona / on / sama on / ona / on / sama zaś Jedynym wyjątkiem, sola, tylko, sam (patrz κατάμόνος G2651 siebie, tylko, tylko, sam) ujawnić się
Wj:21:4 e)a\n de\ o( ku/rios dO=| au)tO=| gunai=ka, kai\ te/kE| au)tO=| ui(ou\s E)\ Tugate/ras, E( gunE\ kai\ ta\ paidi/a e)/stai tO=| kuri/O| au)tou=, au)to\s de\ mo/nos e)Xeleu/setai.
Wj:21:4 ean de ho kyrios dO autO gynaika, kai tekE autO hyius E Tygateras, hE gynE kai ta paidia estai tO kyriO autu, autos de monos eXeleusetai.
Wj:21:4 C x RA_NSM N2_NSM VO_AAS3S RD_DSM N3K_ASF C VB_AAS3S RD_DSM N2_APM C N3_APF RA_NSF N3K_NSF C RA_NPN N1A_NPN VF_FMI3S RA_DSM N2_DSM RD_GSM RD_NSM x A1_NSM VF_FMI3S
Wj:21:4 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to give he/she/it/same woman/wife and also, even, namely to give birth he/she/it/same son or daughter the woman/wife and also, even, namely the child to be the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same he/she/it/same δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) to come out
Wj:21:4 if-ever Yet the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-should-GIVE, you(sg)-should-be-GIVE-ed him/it/same (dat) woman/wife (acc) and he/she/it-should-GIVE-BIRTH, you(sg)-should-be-GIVE-ed-BIRTH him/it/same (dat) sons (acc) or daughters (acc) the (nom) woman/wife (nom) and the (nom|acc) children (nom|acc|voc) he/she/it-will-be the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) him/it/same (gen) he/it/same (nom) Yet sole ([Adj] nom) he/she/it-will-be-COME-ed-OUT
Wj:21:4 Wj_21:4_1 Wj_21:4_2 Wj_21:4_3 Wj_21:4_4 Wj_21:4_5 Wj_21:4_6 Wj_21:4_7 Wj_21:4_8 Wj_21:4_9 Wj_21:4_10 Wj_21:4_11 Wj_21:4_12 Wj_21:4_13 Wj_21:4_14 Wj_21:4_15 Wj_21:4_16 Wj_21:4_17 Wj_21:4_18 Wj_21:4_19 Wj_21:4_20 Wj_21:4_21 Wj_21:4_22 Wj_21:4_23 Wj_21:4_24 Wj_21:4_25 Wj_21:4_26
Wj:21:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:21:5 ἐὰν δὲ ἀποκριθεὶς εἴπῃ ὁ παῖς Ἠγάπηκα τὸν κύριόν μου καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ παιδία, οὐκ ἀποτρέχω ἐλεύθερος·
Wj:21:5 And if the servant should answer and say, I love my master and wife and children, I will not go away free; (Exodus 21:5 Brenton)
Wj:21:5 A jeśliby niewolnik oświadczył wyraźnie: "Miłuję mojego pana, moją żonę i moje dzieci i nie chcę odejść wolny", (Wj 21:5 BT_4)
Wj:21:5 ἐὰν δὲ ἀποκριθεὶς εἴπῃ παῖς Ἠγάπηκα τὸν κύριόν μου καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ παιδία, οὐκ ἀποτρέχω ἐλεύθερος·
Wj:21:5 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ἐλεύθερος -έρα -ον
Wj:21:5 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś odpowiadać powiedzieć / powiedzieć Dziecko / sługa kochać panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. JA a także, nawet, a mianowicie kobieta / żona a także, nawet, a mianowicie dziecko οὐχ przed nierównym oddechem - wyzwolony
Wj:21:5 e)a\n de\ a)pokriTei\s ei)/pE| o( pai=s *)Ega/pEka to\n ku/rio/n mou kai\ tE\n gunai=ka kai\ ta\ paidi/a, ou)k a)potre/CHO e)leu/Teros·
Wj:21:5 ean de apokriTeis eipE ho pais EgapEka ton kyrion mu kai tEn gynaika kai ta paidia, uk apotreCHO eleuTeros·
Wj:21:5 C x VC_APPNSM VB_AAS3S RA_NSM N3D_NSM VX_XAI1S RA_ASM N2_ASM RP_GS C RA_ASF N3K_ASF C RA_APN N1A_APN D V1_PAI1S A1A_NSM
Wj:21:5 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to answer to say/tell the child/servant to love the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I and also, even, namely the woman/wife and also, even, namely the child οὐχ before rough breathing ć liberated
Wj:21:5 if-ever Yet upon being-ANSWER-ed (nom|voc) he/she/it-should-SAY/TELL, you(sg)-should-be-SAY/TELL-ed the (nom) child/servant (nom) I-have-LOVE-ed the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) and the (acc) woman/wife (acc) and the (nom|acc) children (nom|acc|voc) not   liberated ([Adj] nom)
Wj:21:5 Wj_21:5_1 Wj_21:5_2 Wj_21:5_3 Wj_21:5_4 Wj_21:5_5 Wj_21:5_6 Wj_21:5_7 Wj_21:5_8 Wj_21:5_9 Wj_21:5_10 Wj_21:5_11 Wj_21:5_12 Wj_21:5_13 Wj_21:5_14 Wj_21:5_15 Wj_21:5_16 Wj_21:5_17 Wj_21:5_18 Wj_21:5_19
Wj:21:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:21:6 προσάξει αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ πρὸς τὸ κριτήριον τοῦ θεοῦ καὶ τότε προσάξει αὐτὸν ἐπὶ τὴν θύραν ἐπὶ τὸν σταθμόν, καὶ τρυπήσει αὐτοῦ ὁ κύριος τὸ οὖς τῷ ὀπητίῳ, καὶ δουλεύσει αὐτῷ εἰς τὸν αἰῶνα. –
Wj:21:6 his master shall bring him to the judgment-seat of God, and then shall he bring him to the door, --to the door-post, and his master shall bore his ear through with an awl, and he shall serve him for ever. (Exodus 21:6 Brenton)
Wj:21:6 wówczas zaprowadzi go pan przed Boga i zawiedzie do drzwi albo do bramy, i przekłuje mu pan jego ucho szydłem, i będzie niewolnikiem jego na zawsze. (Wj 21:6 BT_4)
Wj:21:6 προσάξει αὐτὸν κύριος αὐτοῦ πρὸς τὸ κριτήριον τοῦ θεοῦ καὶ τότε προσάξει αὐτὸν ἐπὶ τὴν θύραν ἐπὶ τὸν σταθμόν, καὶ τρυπήσει αὐτοῦ κύριος τὸ οὖς τῷ ὀπητίῳ, καὶ δουλεύσει αὐτῷ εἰς τὸν αἰῶνα.
Wj:21:6 προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό πρός ὁ ἡ τό κριτήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί τότε προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό   καί   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό ὁ ἡ τό   καί δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ  
Wj:21:6 prowadzić stronę on / ona / on / sama panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. on / ona / on / sama w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Sąd [zobacz kryterium] Bóg  a także, nawet, a mianowicie następnie prowadzić stronę on / ona / on / sama na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem drzwi bramy na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem - a także, nawet, a mianowicie - on / ona / on / sama panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. ucho - a także, nawet, a mianowicie przestrzegać, aby być niewolnikiem, służyć on / ona / on / sama do (+ acc) eon w pl., εἰς τοὺς αἰῶνας na zawsze -
Wj:21:6 prosa/Xei au)to\n o( ku/rios au)tou= pro\s to\ kritE/rion tou= Teou= kai\ to/te prosa/Xei au)to\n e)pi\ tE\n Tu/ran e)pi\ to\n staTmo/n, kai\ trupE/sei au)tou= o( ku/rios to\ ou)=s tO=| o)pEti/O|, kai\ douleu/sei au)tO=| ei)s to\n ai)O=na.
Wj:21:6 prosaXei auton ho kyrios autu pros to kritErion tu Teu kai tote prosaXei auton epi tEn Tyran epi ton staTmon, kai trypEsei autu ho kyrios to us tO opEtiO, kai duleusei autO eis ton aiOna.
Wj:21:6 VF_FAI3S RD_ASM RA_NSM N2_NSM RD_GSM P RA_ASN N2N_ASN RA_GSM N2_GSM C D VF_FAI3S RD_ASM P RA_ASF N1A_ASF P RA_ASM N2_ASM C VF_FAI3S RD_GSM RA_NSM N2_NSM RA_ASN N3_ASN RA_DSN N2N_DSN C VF_FAI3S RD_DSM P RA_ASM N3W_ASM
Wj:21:6 to lead toward he/she/it/same the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) the court [see criterion] the god [see theology] and also, even, namely then to lead toward he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the door gate upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely ć he/she/it/same the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the ear the ć and also, even, namely to obey to be a slave, serve he/she/it/same into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever  
Wj:21:6 he/she/it-will-LEAD-TOWARD, you(sg)-will-be-LEAD-ed-TOWARD (classical) him/it/same (acc) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) him/it/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) court (nom|acc|voc) the (gen) god (gen) and then he/she/it-will-LEAD-TOWARD, you(sg)-will-be-LEAD-ed-TOWARD (classical) him/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) door (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   and   him/it/same (gen) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom|acc) ear (nom|acc|voc) the (dat)   and he/she/it-will-OBEY, you(sg)-will-be-OBEY-ed (classical) him/it/same (dat) into (+acc) the (acc) eon (acc)  
Wj:21:6 Wj_21:6_1 Wj_21:6_2 Wj_21:6_3 Wj_21:6_4 Wj_21:6_5 Wj_21:6_6 Wj_21:6_7 Wj_21:6_8 Wj_21:6_9 Wj_21:6_10 Wj_21:6_11 Wj_21:6_12 Wj_21:6_13 Wj_21:6_14 Wj_21:6_15 Wj_21:6_16 Wj_21:6_17 Wj_21:6_18 Wj_21:6_19 Wj_21:6_20 Wj_21:6_21 Wj_21:6_22 Wj_21:6_23 Wj_21:6_24 Wj_21:6_25 Wj_21:6_26 Wj_21:6_27 Wj_21:6_28 Wj_21:6_29 Wj_21:6_30 Wj_21:6_31 Wj_21:6_32 Wj_21:6_33 Wj_21:6_34 Wj_21:6_35 Wj_21:6_36
Wj:21:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:21:7 ἐὰν δέ τις ἀποδῶται τὴν ἑαυτοῦ θυγατέρα οἰκέτιν, οὐκ ἀπελεύσεται ὥσπερ ἀποτρέχουσιν αἱ δοῦλαι.
Wj:21:7 And if any one sell his daughter as a domestic, she shall not depart as the maid-servants depart. (Exodus 21:7 Brenton)
Wj:21:7 Jeśliby ktoś sprzedał swą córkę w niewolę jako niewolnicę, nie odejdzie ona, jak odchodzą niewolnicy. (Wj 21:7 BT_4)
Wj:21:7 ἐὰν δέ τις ἀποδῶται τὴν ἑαυτοῦ θυγατέρα οἰκέτιν, οὐκ ἀπελεύσεται ὥσπερ ἀποτρέχουσιν αἱ δοῦλαι.
Wj:21:7 ἐάν (εἰ ἄν) δέ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὥσ·περ   ὁ ἡ τό δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον
Wj:21:7 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś niektóre / każda oddać przywrócić, przypisać, posądza, przekazać, patrz self / our- / your- / się córka - οὐχ przed nierównym oddechem odejść tak jak ὥς - "za" lub "podobne"; -περ przyrostek dodaje nacisk: "tak" - niewolnica; służalczy
Wj:21:7 e)a\n de/ tis a)podO=tai tE\n e(autou= Tugate/ra oi)ke/tin, ou)k a)peleu/setai O(/sper a)potre/CHousin ai( dou=lai.
Wj:21:7 ean de tis apodOtai tEn heautu Tygatera oiketin, uk apeleusetai hOsper apotreCHusin hai dulai.
Wj:21:7 C x RI_NSM VO_AMS3S RA_ASF RD_GSM N3_ASF N3D_ASF D VF_FMI3S D V1_PAI3P RA_NPF N1_NPF
Wj:21:7 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] some/any to give back restore, assign, impute, convey, refer the self /our-/your-/themselves daughter ć οὐχ before rough breathing to depart just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" ć the slave girl; servile
Wj:21:7 if-ever Yet some/any (nom) he/she/it-should-be-GIVE BACK-ed the (acc) self (gen) daughter (acc)   not he/she/it-will-be-DEPART-ed just as   the (nom) slave girls (nom|voc); servile ([Adj] nom|voc)
Wj:21:7 Wj_21:7_1 Wj_21:7_2 Wj_21:7_3 Wj_21:7_4 Wj_21:7_5 Wj_21:7_6 Wj_21:7_7 Wj_21:7_8 Wj_21:7_9 Wj_21:7_10 Wj_21:7_11 Wj_21:7_12 Wj_21:7_13 Wj_21:7_14
Wj:21:7 x x x x x x x x x x x x x x
Wj:21:8 ἐὰν μὴ εὐαρεστήσῃ τῷ κυρίῳ αὐτῆς ἣν αὑτῷ καθωμολογήσατο, ἀπολυτρώσει αὐτήν· ἔθνει δὲ ἀλλοτρίῳ οὐ κύριός ἐστιν πωλεῖν αὐτήν, ὅτι ἠθέτησεν ἐν αὐτῇ.
Wj:21:8 If she be not pleasing to her master, after she has betrothed herself to him, he shall let her go free; but he is not at liberty to sell her to a foreign nation, because he has trifled with her. (Exodus 21:8 Brenton)
Wj:21:8 A jeśliby nie spodobała się panu, który przeznaczył ją dla siebie, niech pozwoli ją wykupić. Ale nie może jej sprzedać obcemu narodowi, gdyż byłoby to oszustwem wobec niej. (Wj 21:8 BT_4)
Wj:21:8 ἐὰν μὴ εὐαρεστήσῃ τῷ κυρίῳ αὐτῆς ἣν αὑτῷ καθωμολογήσατο, ἀπολυτρώσει αὐτήν· ἔθνει δὲ ἀλλοτρίῳ οὐ κύριός ἐστιν πωλεῖν αὐτήν, ὅτι ἠθέτησεν ἐν αὐτῇ.
Wj:21:8 ἐάν (εἰ ἄν) μή εὐ·αρεστέω (ευ+αρεστ(ε)-/ευαρεστ(ε)-, ευ+αρεστη·σ-, ευ+αρεστη·σ-/ευαρεστη·σ-, ευ+ηρεστη·κ-/ευαρεστη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ   ἀπο·λύτρωσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη δέ ἀλλότριος -ία -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πωλέω (πωλ(ε)-, πωλη·σ-, πωλη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:21:8 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] nie być bardzo miłe panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. on / ona / on / sama który / którego / których self / our- / your- / się - odkupienie on / ona / on / sama Naród [zobacz etnicznej] zaś innego / innych οὐχ przed nierównym oddechem panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. być na sprzedaż on / ona / on / sama dlatego, że odrzucanie [zniweczyć, się zdradliwie, zignorować, odrzucić] w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między on / ona / on / sama
Wj:21:8 e)a\n mE\ eu)arestE/sE| tO=| kuri/O| au)tE=s E(\n au(tO=| kaTOmologE/sato, a)polutrO/sei au)tE/n· e)/Tnei de\ a)llotri/O| ou) ku/rio/s e)stin pOlei=n au)tE/n, o(/ti E)Te/tEsen e)n au)tE=|.
Wj:21:8 ean mE euarestEsE tO kyriO autEs hEn hautO kaTOmologEsato, apolytrOsei autEn· eTnei de allotriO u kyrios estin pOlein autEn, hoti ETetEsen en autE.
Wj:21:8 C D VA_AAS3S RA_DSM N2_DSM RD_GSF RR_ASF RD_DSM VAI_AMI3S VF_FAI3S RD_ASF N3E_DSN x A1A_DSN D N2_NSM V9_PAI3S V2_PAN RD_ASF C VAI_AAI3S P RD_DSF
Wj:21:8 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not to be very pleasing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same who/whom/which self /our-/your-/themselves ć redemption he/she/it/same nation [see ethnic] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] of another/others οὐχ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to be to sell he/she/it/same because/that to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Wj:21:8 if-ever not you(sg)-will-be-BE-ed-VERY-PLEASING, he/she/it-should-BE-VERY-PLEASING, you(sg)-should-be-BE-ed-VERY-PLEASING the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) her/it/same (gen) who/whom/which (acc) self (dat)   redemption (dat) her/it/same (acc) nation (dat) Yet of another/others (dat) not lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-is to-be-SELL-ing her/it/same (acc) because/that he/she/it-REPUDIATE-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat)
Wj:21:8 Wj_21:8_1 Wj_21:8_2 Wj_21:8_3 Wj_21:8_4 Wj_21:8_5 Wj_21:8_6 Wj_21:8_7 Wj_21:8_8 Wj_21:8_9 Wj_21:8_10 Wj_21:8_11 Wj_21:8_12 Wj_21:8_13 Wj_21:8_14 Wj_21:8_15 Wj_21:8_16 Wj_21:8_17 Wj_21:8_18 Wj_21:8_19 Wj_21:8_20 Wj_21:8_21 Wj_21:8_22 Wj_21:8_23
Wj:21:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:21:9 ἐὰν δὲ τῷ υἱῷ καθομολογήσηται αὐτήν, κατὰ τὸ δικαίωμα τῶν θυγατέρων ποιήσει αὐτῇ.
Wj:21:9 And if he should have betrothed her to his son, he shall do to her according to the right of daughters. (Exodus 21:9 Brenton)
Wj:21:9 Jeśli zaś przeznaczył ją dla syna, to niech uczyni z nią, jak prawo nakazuje obejść się z córkami. (Wj 21:9 BT_4)
Wj:21:9 ἐὰν δὲ τῷ υἱῷ καθομολογήσηται αὐτήν, κατὰ τὸ δικαίωμα τῶν θυγατέρων ποιήσει αὐτῇ.
Wj:21:9 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:21:9 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś syn - on / ona / on / sama w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem ??? córka robi / decyzji; robić / zrobić on / ona / on / sama
Wj:21:9 e)a\n de\ tO=| ui(O=| kaTomologE/sEtai au)tE/n, kata\ to\ dikai/Oma tO=n Tugate/rOn poiE/sei au)tE=|.
Wj:21:9 ean de tO hyiO kaTomologEsEtai autEn, kata to dikaiOma tOn TygaterOn poiEsei autE.
Wj:21:9 C x RA_DSM N2_DSM VA_AMS3S RD_ASF P RA_ASN N3M_ASN RA_GPF N3_GPF VF_FAI3S RD_DSF
Wj:21:9 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the son ć he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ??? the daughter doing/making; to do/make he/she/it/same
Wj:21:9 if-ever Yet the (dat) son (dat)   her/it/same (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) ??? (nom|acc|voc) the (gen) daughters (gen) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) her/it/same (dat)
Wj:21:9 Wj_21:9_1 Wj_21:9_2 Wj_21:9_3 Wj_21:9_4 Wj_21:9_5 Wj_21:9_6 Wj_21:9_7 Wj_21:9_8 Wj_21:9_9 Wj_21:9_10 Wj_21:9_11 Wj_21:9_12 Wj_21:9_13
Wj:21:9 x x x x x x x x x x x x x
Wj:21:10 ἐὰν δὲ ἄλλην λάβῃ ἑαυτῷ, τὰ δέοντα καὶ τὸν ἱματισμὸν καὶ τὴν ὁμιλίαν αὐτῆς οὐκ ἀποστερήσει.
Wj:21:10 And if he take another to himself, he shall not deprive her of necessaries and her apparel, and her companionship with him. (Exodus 21:10 Brenton)
Wj:21:10 Jeśli zaś weźmie sobie inną, nie może tamtej odmawiać pożywienia, odzieży i wspólnego mieszkania. (Wj 21:10 BT_4)
Wj:21:10 ἐὰν δὲ ἄλλην λάβῃ ἑαυτῷ, τὰ δέοντα καὶ τὸν ἱματισμὸν καὶ τὴν ὁμιλίαν αὐτῆς οὐκ ἀποστερήσει.
Wj:21:10 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) καί ὁ ἡ τό ἱματισμός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό ὁμιλία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·στερέω (απο+στερ(ε)-, απο+στερη·σ-, απο+στερη·σ-, -, απ+εστερη-, απο+στερη·θ-)
Wj:21:10 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś inny chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem self / our- / your- / się zawiązać a także, nawet, a mianowicie WC od łacińskiego tela "tkany materiał, www"; odzieży, habiliments, odzież, toaleta, strój, amatorskie a także, nawet, a mianowicie stowarzyszenie on / ona / on / sama οὐχ przed nierównym oddechem oszukać [wstrzymać, co jest należne]
Wj:21:10 e)a\n de\ a)/llEn la/bE| e(autO=|, ta\ de/onta kai\ to\n i(matismo\n kai\ tE\n o(mili/an au)tE=s ou)k a)posterE/sei.
Wj:21:10 ean de allEn labE heautO, ta deonta kai ton himatismon kai tEn homilian autEs uk aposterEsei.
Wj:21:10 C x RD_ASF VB_AAS3S RD_DSM RA_APN V2_PAPAPN C RA_ASM N2_ASM C RA_ASF N1A_ASF RD_GSF D VF_FAI3S
Wj:21:10 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] other to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand self /our-/your-/themselves the to bind and also, even, namely the toilet from Latin tela 'woven material,web'; apparel, habiliments, clothing, toilette, attire, rig and also, even, namely the association he/she/it/same οὐχ before rough breathing to defraud [withhold what is owed]
Wj:21:10 if-ever Yet other (acc) he/she/it-should-TAKE HOLD OF, you(sg)-should-be-TAKE HOLD OF-ed self (dat) the (nom|acc) while BIND-ing (acc, nom|acc|voc) and the (acc) toilet (acc) and the (acc) association (acc) her/it/same (gen) not he/she/it-will-DEFRAUD, you(sg)-will-be-DEFRAUD-ed (classical)
Wj:21:10 Wj_21:10_1 Wj_21:10_2 Wj_21:10_3 Wj_21:10_4 Wj_21:10_5 Wj_21:10_6 Wj_21:10_7 Wj_21:10_8 Wj_21:10_9 Wj_21:10_10 Wj_21:10_11 Wj_21:10_12 Wj_21:10_13 Wj_21:10_14 Wj_21:10_15 Wj_21:10_16
Wj:21:10 x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:21:11 ἐὰν δὲ τὰ τρία ταῦτα μὴ ποιήσῃ αὐτῇ, ἐξελεύσεται δωρεὰν ἄνευ ἀργυρίου.
Wj:21:11 And if he will not do these three things to her, she shall go out free without money. (Exodus 21:11 Brenton)
Wj:21:11 Jeśli nie spełni wobec niej tych trzech warunków, wówczas odejdzie ona wolna bez wykupu. (Wj 21:11 BT_4)
Wj:21:11 ἐὰν δὲ τὰ τρία ταῦτα μὴ ποιήσῃ αὐτῇ, ἐξελεύσεται δωρεὰν ἄνευ ἀργυρίου.
Wj:21:11 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν οὗτος αὕτη τοῦτο μή ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δωρεάν (Adv. of δωρεά); δωρεά, -ᾶς, ἡ (cf. δόμα and δῶρον) ἄνευ ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος)
Wj:21:11 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś trzy Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] nie robić / zrobić on / ona / on / sama ujawnić się swobodnie; prezent bez (+ gen) kawałek srebra
Wj:21:11 e)a\n de\ ta\ tri/a tau=ta mE\ poiE/sE| au)tE=|, e)Xeleu/setai dOrea\n a)/neu a)rguri/ou.
Wj:21:11 ean de ta tria tauta mE poiEsE autE, eXeleusetai dOrean aneu argyriu.
Wj:21:11 C x RA_APN A3_APN RD_APN D VA_AAS3S RD_DSF VF_FMI3S N1A_ASF P N2N_GSN
Wj:21:11 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the three this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] not to do/make he/she/it/same to come out freely; gift without (+gen) piece of silver
Wj:21:11 if-ever Yet the (nom|acc) three (nom|acc) these (nom|acc) not you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed, he/she/it-should-DO/MAKE, you(sg)-should-be-DO/MAKE-ed her/it/same (dat) he/she/it-will-be-COME-ed-OUT freely; gift (acc) without (+gen) piece of silver (gen)
Wj:21:11 Wj_21:11_1 Wj_21:11_2 Wj_21:11_3 Wj_21:11_4 Wj_21:11_5 Wj_21:11_6 Wj_21:11_7 Wj_21:11_8 Wj_21:11_9 Wj_21:11_10 Wj_21:11_11 Wj_21:11_12
Wj:21:11 x x x x x x x x x x x x
Wj:21:12 Ἐὰν δὲ πατάξῃ τίς τινα, καὶ ἀποθάνῃ, θανάτῳ θανατούσθω·
Wj:21:12 And if any man smite another and he die, let him be certainly put to death. (Exodus 21:12 Brenton)
Wj:21:12 Jeśli kto tak uderzy kogoś, że uderzony umrze, winien sam być śmiercią ukarany. (Wj 21:12 BT_4)
Wj:21:12 Ἐὰν δὲ πατάξῃ τίς τινα, καὶ ἀποθάνῃ, θανάτῳ θανατούσθω·
Wj:21:12 ἐάν (εἰ ἄν) δέ πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) θάνατος, -ου, ὁ θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-)
Wj:21:12 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś aby porazić kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? Dlaczego? itd. niektóre / każda a także, nawet, a mianowicie umrzeć śmierć umieścić na śmierć
Wj:21:12 *)ea\n de\ pata/XE| ti/s tina, kai\ a)poTa/nE|, Tana/tO| Tanatou/sTO·
Wj:21:12 ean de pataXE tis tina, kai apoTanE, TanatO TanatusTO·
Wj:21:12 C x VA_AAS3S RI_NSM RI_ASM C VB_AAS3S N2_DSM V4_PMD3S
Wj:21:12 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to smite who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. some/any and also, even, namely to die death to put to death
Wj:21:12 if-ever Yet you(sg)-will-be-SMITE-ed, he/she/it-should-SMITE, you(sg)-should-be-SMITE-ed who/what/why (nom) some/any (nom|acc), some/any (acc) and you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed death (dat) let-him/her/it-be-being-PUT-ed-TO-DEATH!
Wj:21:12 Wj_21:12_1 Wj_21:12_2 Wj_21:12_3 Wj_21:12_4 Wj_21:12_5 Wj_21:12_6 Wj_21:12_7 Wj_21:12_8 Wj_21:12_9
Wj:21:12 x x x x x x x x x
Wj:21:13 ὁ δὲ οὐχ ἑκών, ἀλλὰ ὁ θεὸς παρέδωκεν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ, δώσω σοι τόπον, οὗ φεύξεται ἐκεῖ ὁ φονεύσας.
Wj:21:13 But as for him that did it not willingly, but God delivered him into his hands, I will give thee a place whither the slayer may flee. (Exodus 21:13 Brenton)
Wj:21:13 W tym jednak wypadku, gdy nie czyhał na niego, a tylko Bóg dopuścił, że sam wpadł w ręce, wyznaczę ci miejsce, do którego będzie mógł uciekać zabójca. (Wj 21:13 BT_4)
Wj:21:13 δὲ οὐχ ἑκών, ἀλλὰ θεὸς παρέδωκεν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ, δώσω σοι τόπον, οὗ φεύξεται ἐκεῖ φονεύσας.
Wj:21:13 ὁ ἡ τό δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἑκών[τ] ἑκοῦσα ἑκό[υ]ν[τ] ἀλλά ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) τόπος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἐκεῖ ὁ ἡ τό φονεύω (φονευ-, φονευ·σ-, φονευ·σ-, πεφονευ·κ-, πεφονευ-, φονευ·θ-)
Wj:21:13 zaś οὐχ przed nierównym oddechem skłonny ale Bóg  przekazać popełnienia, poddanie, aby być przekazany, dostarczać się, dać się, dać się, skręć w, komis, zrezygnować, dotacji, obdarowywać, uczyć doktryny do (+ acc) ręka on / ona / on / sama dawać ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub miejsce gdzie ἕως οὗ oznacza "aż gdzie (w czasie)", to znaczy "do czasu, gdy", "do czasu" lub "do tego stopnia, że"; który / którego / których do ucieczki tam zabić
Wj:21:13 o( de\ ou)CH e(kO/n, a)lla\ o( Teo\s pare/dOken ei)s ta\s CHei=ras au)tou=, dO/sO soi to/pon, ou(= feu/Xetai e)kei= o( foneu/sas.
Wj:21:13 ho de uCH hekOn, alla ho Teos paredOken eis tas CHeiras autu, dOsO soi topon, hu feuXetai ekei ho foneusas.
Wj:21:13 RA_NSM x D A3P_NSM C RA_NSM N2_NSM VAI_AAI3S P RA_APF N3_APF RD_GSM VF_FAI1S RP_DS N2_ASM D VF_FMI3S D RA_NSM VA_AAPNSM
Wj:21:13 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing willing but the god [see theology] to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine into (+acc) the hand he/she/it/same to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub place where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to flee there the to murder
Wj:21:13 the (nom) Yet not willing ([Adj] nom) but the (nom) god (nom) he/she/it-Hand OVER-ed into (+acc) the (acc) hands (acc) him/it/same (gen) I-will-GIVE, I-should-GIVE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) place (acc) where; who/whom/which (gen) he/she/it-will-be-FLEE-ed there the (nom) upon MURDER-ing (nom|voc)
Wj:21:13 Wj_21:13_1 Wj_21:13_2 Wj_21:13_3 Wj_21:13_4 Wj_21:13_5 Wj_21:13_6 Wj_21:13_7 Wj_21:13_8 Wj_21:13_9 Wj_21:13_10 Wj_21:13_11 Wj_21:13_12 Wj_21:13_13 Wj_21:13_14 Wj_21:13_15 Wj_21:13_16 Wj_21:13_17 Wj_21:13_18 Wj_21:13_19 Wj_21:13_20
Wj:21:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:21:14 ἐὰν δέ τις ἐπιθῆται τῷ πλησίον ἀποκτεῖναι αὐτὸν δόλῳ καὶ καταφύγῃ, ἀπὸ τοῦ θυσιαστηρίου μου λήμψῃ αὐτὸν θανατῶσαι. –
Wj:21:14 And if any one lie in wait for his neighbour to slay him by craft, and he go for refuge, thou shalt take him from my altar to put him to death. (Exodus 21:14 Brenton)
Wj:21:14 Jeśli zaś ktoś posunąłby się do tego, że bliźniego zabiłby podstępnie, oderwiesz go nawet od mego ołtarza, aby ukarać śmiercią. (Wj 21:14 BT_4)
Wj:21:14 ἐὰν δέ τις ἐπιθῆται τῷ πλησίον ἀποκτεῖναι αὐτὸν δόλῳ καὶ καταφύγῃ, ἀπὸ τοῦ θυσιαστηρίου μου λήμψῃ αὐτὸν θανατῶσαι.
Wj:21:14 ἐάν (εἰ ἄν) δέ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δόλος, -ου, ὁ καί κατα·φυγή, -ῆς, ἡ [LXX]; κατα·φεύγω (-, κατα+φευξ-, 2nd κατα+φυγ-, -, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-)  
Wj:21:14 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś niektóre / każda na wprowadzenie Sąsiad jeden w pobliżu, w pobliżu; blisko zabić on / ona / on / sama craft zdrady, podstępu, chytrości a także, nawet, a mianowicie schronieniem; do ucieczki w dół od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem Sanktuarium nie ołtarz, ale "ME (oryg." święte miejsce): od OFR. Sanctuaire, od L. sanctuarium od Sanctus "święty". JA chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem on / ona / on / sama umieścić na śmierć -
Wj:21:14 e)a\n de/ tis e)piTE=tai tO=| plEsi/on a)poktei=nai au)to\n do/lO| kai\ katafu/gE|, a)po\ tou= TusiastEri/ou mou lE/mPSE| au)to\n TanatO=sai.
Wj:21:14 ean de tis epiTEtai tO plEsion apokteinai auton dolO kai katafygE, apo tu TysiastEriu mu lEmPSE auton TanatOsai.
Wj:21:14 C x RI_NSM VE_AMS3S RA_DSM D VA_AAN RD_ASM N2_DSM C VB_AAS3S P RA_GSN N2N_GSN RP_GS VF_FMI2S RD_ASM VA_AAN
Wj:21:14 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] some/any to place on the neighbor one near, close to; near to kill he/she/it/same guile craft, deceit, subtilty and also, even, namely refuge; to down-flee from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. I to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same to put to death  
Wj:21:14 if-ever Yet some/any (nom) he/she/it-should-be-PLACE ON-ed the (dat) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-KILL, be-you(sg)-KILL-ed!, he/she/it-happens-to-KILL (opt) him/it/same (acc) guile (dat) and refuge (dat); he/she/it-should-DOWN-FLEE, you(sg)-should-be-DOWN-FLEE-ed away from (+gen) the (gen) sanctuary (gen) me (gen) you(sg)-will-be-TAKE HOLD OF-ed him/it/same (acc) to-PUT-TO-DEATH, be-you(sg)-PUT-ed-TO-DEATH!, he/she/it-happens-to-PUT-TO-DEATH (opt)  
Wj:21:14 Wj_21:14_1 Wj_21:14_2 Wj_21:14_3 Wj_21:14_4 Wj_21:14_5 Wj_21:14_6 Wj_21:14_7 Wj_21:14_8 Wj_21:14_9 Wj_21:14_10 Wj_21:14_11 Wj_21:14_12 Wj_21:14_13 Wj_21:14_14 Wj_21:14_15 Wj_21:14_16 Wj_21:14_17 Wj_21:14_18 Wj_21:14_19
Wj:21:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:21:15 ὃς τύπτει πατέρα αὐτοῦ ἢ μητέρα αὐτοῦ, θανάτῳ θανατούσθω.
Wj:21:15 Whoever smites his father or his mother, let him be certainly put to death. (Exodus 21:15 Brenton)
Wj:21:15 Kto by uderzył swego ojca albo matkę, winien być ukarany śmiercią. (Wj 21:15 BT_4)
Wj:21:15 ὃς τύπτει πατέρα αὐτοῦ μητέρα αὐτοῦ, θανάτῳ θανατούσθω.
Wj:21:15 ὅς ἥ ὅ τύπτω (τυπτ-, -, -, -, -, -) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἤ[1] μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό θάνατος, -ου, ὁ θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-)
Wj:21:15 który / którego / których pobić ojciec on / ona / on / sama lub matka on / ona / on / sama śmierć umieścić na śmierć
Wj:21:15 o(\s tu/ptei pate/ra au)tou= E)\ mEte/ra au)tou=, Tana/tO| Tanatou/sTO.
Wj:21:15 hos typtei patera autu E mEtera autu, TanatO TanatusTO.
Wj:21:15 RR_NSM V1_PAI3S N3_ASM RD_GSM C N3_ASF RD_GSM N2_DSM V4_PMD3S
Wj:21:15 who/whom/which to beat father he/she/it/same or mother he/she/it/same death to put to death
Wj:21:15 who/whom/which (nom) he/she/it-is-BEAT-ing, you(sg)-are-being-BEAT-ed (classical) father (acc) him/it/same (gen) or mother (acc) him/it/same (gen) death (dat) let-him/her/it-be-being-PUT-ed-TO-DEATH!
Wj:21:15 Wj_21:15_1 Wj_21:15_2 Wj_21:15_3 Wj_21:15_4 Wj_21:15_5 Wj_21:15_6 Wj_21:15_7 Wj_21:15_8 Wj_21:15_9
Wj:21:15 x x x x x x x x x
Wj:21:16 ὁ κακολογῶν πατέρα αὐτοῦ ἢ μητέρα αὐτοῦ τελευτήσει θανάτῳ. –
Wj:21:16 He that reviles his father or his mother shall surely die. (Exodus 21:17 Brenton)
Wj:21:16 Kto by złorzeczył ojcu albo matce, winien być ukarany śmiercią. (Wj 21:17 BT_4)
Wj:21:16 κακολογῶν πατέρα αὐτοῦ μητέρα αὐτοῦ τελευτήσει θανάτῳ.
Wj:21:16 ὁ ἡ τό κακο·λογέω (κακολογ(ε)-, κακολογη·σ-, κακολογη·σ-, -, -, -) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἤ[1] μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) θάνατος, -ου, ὁ  
Wj:21:16 na złe-zniesławienia, oszczerstwa usta, zniesławienie ojciec on / ona / on / sama lub matka on / ona / on / sama do końca śmierć -
Wj:21:16 o( kakologO=n pate/ra au)tou= E)\ mEte/ra au)tou= teleutE/sei Tana/tO|.
Wj:21:16 ho kakologOn patera autu E mEtera autu teleutEsei TanatO.
Wj:21:16 RA_NSM V2_PAPNSM N3_ASM RD_GSM C N3_ASF RD_GSM VF_FAI3S N2_DSM
Wj:21:16 the to bad-mouth defame, slander, libel father he/she/it/same or mother he/she/it/same to end death  
Wj:21:16 the (nom) while BAD-MOUTH-ing (nom) father (acc) him/it/same (gen) or mother (acc) him/it/same (gen) he/she/it-will-END, you(sg)-will-be-END-ed (classical) death (dat)  
Wj:21:16 Wj_21:16_1 Wj_21:16_2 Wj_21:16_3 Wj_21:16_4 Wj_21:16_5 Wj_21:16_6 Wj_21:16_7 Wj_21:16_8 Wj_21:16_9 Wj_21:16_10
Wj:21:16 x x x x x x x x x x
Wj:21:17 ὃς ἐὰν κλέψῃ τίς τινα τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ καταδυναστεύσας αὐτὸν ἀποδῶται, καὶ εὑρεθῇ ἐν αὐτῷ, θανάτῳ τελευτάτω. –
Wj:21:17 Whosoever shall steal one of the children of Israel, and prevail over him and sell him, and he be found with him, let him certainly die. (Exodus 21:16 Brenton)
Wj:21:17 Kto by porwał człowieka i sprzedał go, albo znaleziono by go jeszcze w jego ręku, winien być ukarany śmiercią. (Wj 21:16 BT_4)
Wj:21:17 ὃς ἐὰν κλέψῃ τίς τινα τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ καταδυναστεύσας αὐτὸν ἀποδῶται, καὶ εὑρεθῇ ἐν αὐτῷ, θανάτῳ τελευτάτω.
Wj:21:17 ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) κλέπτω (κλεπτ-, κλεψ-, κλεψ-, -, κεκλεπτ-, κλαπ·[θ]-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί κατα·δυναστεύω (κατα+δυναστευ-, κατα+δυναστευ·σ-, κατα+δυναστευ·σ-, -, κατα+δεδυναστευ-, κατα+δυναστευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό θάνατος, -ου, ὁ τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -)  
Wj:21:17 który / którego / których jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] ukraść łóżeczko, sprzeniewierzenia, kraść, rabować, pilfer, kapusiem kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? Dlaczego? itd. niektóre / każda syn Izrael a także, nawet, a mianowicie wykorzystać on / ona / on / sama oddać przywrócić, przypisać, posądza, przekazać, patrz a także, nawet, a mianowicie znaleźć w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między on / ona / on / sama śmierć do końca -
Wj:21:17 o(\s e)a\n kle/PSE| ti/s tina tO=n ui(O=n *israEl kai\ katadunasteu/sas au)to\n a)podO=tai, kai\ eu(reTE=| e)n au)tO=|, Tana/tO| teleuta/tO.
Wj:21:17 hos ean klePSE tis tina tOn hyiOn israEl kai katadynasteusas auton apodOtai, kai heureTE en autO, TanatO teleutatO.
Wj:21:17 RR_NSM C VA_AAS3S RI_NSM RI_ASM RA_GPM N2_GPM N_GSM C VA_AAPNSM RD_ASM VO_AMS3S C VC_APS3S P RD_DSM N2_DSM V3_PAD3S
Wj:21:17 who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to steal crib, embezzle, thieve, rob, pilfer, snitch who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. some/any the son Israel and also, even, namely to exploit he/she/it/same to give back restore, assign, impute, convey, refer and also, even, namely to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same death to end  
Wj:21:17 who/whom/which (nom) if-ever you(sg)-will-be-STEAL-ed, he/she/it-should-STEAL, you(sg)-should-be-STEAL-ed who/what/why (nom) some/any (nom|acc), some/any (acc) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) and upon EXPLOIT-ing (nom|voc) him/it/same (acc) he/she/it-should-be-GIVE BACK-ed and he/she/it-should-be-FIND-ed in/among/by (+dat) him/it/same (dat) death (dat) let-him/her/it-be-END-ing!  
Wj:21:17 Wj_21:17_1 Wj_21:17_2 Wj_21:17_3 Wj_21:17_4 Wj_21:17_5 Wj_21:17_6 Wj_21:17_7 Wj_21:17_8 Wj_21:17_9 Wj_21:17_10 Wj_21:17_11 Wj_21:17_12 Wj_21:17_13 Wj_21:17_14 Wj_21:17_15 Wj_21:17_16 Wj_21:17_17 Wj_21:17_18 Wj_21:17_19
Wj:21:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:21:18 ἐὰν δὲ λοιδορῶνται δύο ἄνδρες καὶ πατάξῃ τις τὸν πλησίον λίθῳ ἢ πυγμῇ, καὶ μὴ ἀποθάνῃ, κατακλιθῇ δὲ ἐπὶ τὴν κοίτην,
Wj:21:18 And if two men revile each other and smite the one the other with a stone or his fist, and he die not, but be laid upon his bed; (Exodus 21:18 Brenton)
Wj:21:18 Kto by w kłótni uderzył bliźniego kamieniem albo pięścią, ale go nie zabił, tylko zmusił do pozostania w łóżku, (Wj 21:18 BT_4)
Wj:21:18 ἐὰν δὲ λοιδορῶνται δύο ἄνδρες καὶ πατάξῃ τις τὸν πλησίον λίθῳ πυγμῇ, καὶ μὴ ἀποθάνῃ, κατακλιθῇ δὲ ἐπὶ τὴν κοίτην,
Wj:21:18 ἐάν (εἰ ἄν) δέ λοιδορέω (λοιδορ(ε)-, -, λοιδορη·σ-, -, -, λοιδορη·θ-) δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] λίθος, -ου, ὁ ἤ[1] πυγμή, -ῆς, ἡ καί μή ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) κατα·κλίνω (κατα+κλιν-, -, κατα+κλιν·[σ]-, -, -, κατα+κλι·θ-) δέ ἐπί ὁ ἡ τό κοίτη, -ης, ἡ
Wj:21:18 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś do urągają dwa mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, boga, itp .; czasem, "mąż". a także, nawet, a mianowicie aby porazić niektóre / każda Sąsiad jeden w pobliżu, w pobliżu; blisko kamień lub pięść [zobacz pugilist] a także, nawet, a mianowicie nie umrzeć usiąść zaś na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem Łóżko [zobacz kopulacji]
Wj:21:18 e)a\n de\ loidorO=ntai du/o a)/ndres kai\ pata/XE| tis to\n plEsi/on li/TO| E)\ pugmE=|, kai\ mE\ a)poTa/nE|, katakliTE=| de\ e)pi\ tE\n koi/tEn,
Wj:21:18 ean de loidorOntai dyo andres kai pataXE tis ton plEsion liTO E pygmE, kai mE apoTanE, katakliTE de epi tEn koitEn,
Wj:21:18 C x V2_PMS3P M N3_NPM C VA_AAS3S RI_NSM RA_ASM D N2_DSM C N1_DSF C D VB_AAS3S VC_APS3S x P RA_ASF N1_ASF
Wj:21:18 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to revile two man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely to smite some/any the neighbor one near, close to; near stone or fist [see pugilist] and also, even, namely not to die to recline δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the bed [see coitus]
Wj:21:18 if-ever Yet they-should-be-being-REVILE-ed two (nom, acc, gen) men, husbands (nom|voc) and you(sg)-will-be-SMITE-ed, he/she/it-should-SMITE, you(sg)-should-be-SMITE-ed some/any (nom) the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) stone (dat) or fist (dat) and not you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed he/she/it-should-be-RECLINE-ed Yet upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) bed (acc)
Wj:21:18 Wj_21:18_1 Wj_21:18_2 Wj_21:18_3 Wj_21:18_4 Wj_21:18_5 Wj_21:18_6 Wj_21:18_7 Wj_21:18_8 Wj_21:18_9 Wj_21:18_10 Wj_21:18_11 Wj_21:18_12 Wj_21:18_13 Wj_21:18_14 Wj_21:18_15 Wj_21:18_16 Wj_21:18_17 Wj_21:18_18 Wj_21:18_19 Wj_21:18_20 Wj_21:18_21
Wj:21:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:21:19 ἐὰν ἐξαναστὰς ὁ ἄνθρωπος περιπατήσῃ ἔξω ἐπὶ ῥάβδου, ἀθῷος ἔσται ὁ πατάξας· πλὴν τῆς ἀργίας αὐτοῦ ἀποτείσει καὶ τὰ ἰατρεῖα. –
Wj:21:19 if the man arise and walk abroad on his staff, he that smote him shall be clear; only he shall pay for his loss of time, and for his healing. (Exodus 21:19 Brenton)
Wj:21:19 to gdy ten wstanie i będzie o lasce chodził na dworze, ten, który go uderzył, będzie wolny i tylko mu wynagrodzi przerwę w pracy, i dołoży starań, żeby go wyleczyć. (Wj 21:19 BT_4)
Wj:21:19 ἐὰν ἐξαναστὰς ἄνθρωπος περιπατήσῃ ἔξω ἐπὶ ῥάβδου, ἀθῷος ἔσται πατάξας· πλὴν τῆς ἀργίας αὐτοῦ ἀποτείσει καὶ τὰ ἰατρεῖα.
Wj:21:19 ἐάν (εἰ ἄν) ἐξ·αν·ίστημι (ath. εξαν+ιστ(α)-/ath. εξαν+ιστ(η)-, εξανα+στη·σ-, εξανα+στη·σ- or 2nd ath. εξανα+στ(η)-/ath. εξανα+στ(α)-, εξανα+εστη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ περι·πατέω (περι+πατ(ε)-, περι+πατη·σ-, περι+πατη·σ-, περι+πεπατη·κ-, -, -) ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) ἐπί ῥάβδος, -ου, ἡ ἀ·θῷος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) πλήν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·τίνω (-, απο+τι·σ-/απο+τει·σ-, απο+τει·σ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό    
Wj:21:19 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] podnieść się pojawić; εξανστηση podnosi się od śmierci, Rouse człowiek chodzić na zewnątrz; mieć; być dozwolone na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem uzależniony pracownicy uzależniony kadrowej Sheperd jest, laska, pręt, wałek, personel, berło, królewski baton, bandy, Drub, ferule, bar, wlewki, baton, oszustem, pałka, poboczy bez kary / exculpated być aby porazić z wyjątkiem - on / ona / on / sama do spłaty a także, nawet, a mianowicie - -
Wj:21:19 e)a\n e)Xanasta\s o( a)/nTrOpos peripatE/sE| e)/XO e)pi\ r(a/bdou, a)TO=|os e)/stai o( pata/Xas· plE\n tE=s a)rgi/as au)tou= a)potei/sei kai\ ta\ i)atrei=a.
Wj:21:19 ean eXanastas ho anTrOpos peripatEsE eXO epi rabdu, aTOos estai ho pataXas· plEn tEs argias autu apoteisei kai ta iatreia.
Wj:21:19 C VH_AAPNSM RA_NSM N2_NSM VA_AAS3S D P N2_GSF A1_NSM VF_FMI3S RA_NSM VA_AAPNSM D RA_GSF N1A_GSF RD_GSM VF_FAI3S C RA_APN N2N_APN
Wj:21:19 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to raise up arise; εξανστηση rising out from death, rouse the human to walk outside; to have; to be permitted upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge without penalty/exculpated to be the to smite except the ć he/she/it/same to repay and also, even, namely the ć  
Wj:21:19 if-ever upon RAISE UP-ing (nom|voc) the (nom) human (nom) you(sg)-will-be-WALK-ed, he/she/it-should-WALK, you(sg)-should-be-WALK-ed outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED upon/over (+acc,+gen,+dat) hooked staff (gen) without penalty/exculpated ([Adj] nom) he/she/it-will-be the (nom) upon SMITE-ing (nom|voc) except the (gen)   him/it/same (gen) he/she/it-will-PAY DAMAGES, you(sg)-will-be-PAY DAMAGES-ed (classical) and the (nom|acc)    
Wj:21:19 Wj_21:19_1 Wj_21:19_2 Wj_21:19_3 Wj_21:19_4 Wj_21:19_5 Wj_21:19_6 Wj_21:19_7 Wj_21:19_8 Wj_21:19_9 Wj_21:19_10 Wj_21:19_11 Wj_21:19_12 Wj_21:19_13 Wj_21:19_14 Wj_21:19_15 Wj_21:19_16 Wj_21:19_17 Wj_21:19_18 Wj_21:19_19 Wj_21:19_20 Wj_21:19_21
Wj:21:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:21:20 ἐὰν δέ τις πατάξῃ τὸν παῖδα αὐτοῦ ἢ τὴν παιδίσκην αὐτοῦ ἐν ῥάβδῳ, καὶ ἀποθάνῃ ὑπὸ τὰς χεῖρας αὐτοῦ, δίκῃ ἐκδικηθήτω.
Wj:21:20 And if a man smite his man-servant or his maid-servant, with a rod, and the party die under his hands, he shall be surely punished. (Exodus 21:20 Brenton)
Wj:21:20 Kto by pobił kijem swego niewolnika lub niewolnicę, tak iżby zmarli pod jego ręką, winien być surowo ukarany. (Wj 21:20 BT_4)
Wj:21:20 ἐὰν δέ τις πατάξῃ τὸν παῖδα αὐτοῦ τὴν παιδίσκην αὐτοῦ ἐν ῥάβδῳ, καὶ ἀποθάνῃ ὑπὸ τὰς χεῖρας αὐτοῦ, δίκῃ ἐκδικηθήτω.
Wj:21:20 ἐάν (εἰ ἄν) δέ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἤ[1] ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ῥάβδος, -ου, ἡ καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὑπό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό δίκη, -ης, ἡ ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-)
Wj:21:20 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś niektóre / każda aby porazić Dziecko / sługa on / ona / on / sama lub niewolnica on / ona / on / sama w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między uzależniony pracownicy uzależniony kadrowej Sheperd jest, laska, pręt, wałek, personel, berło, królewski baton, bandy, Drub, ferule, bar, wlewki, baton, oszustem, pałka, poboczy a także, nawet, a mianowicie umrzeć pod (+ ACC), przez (+ gen) ὑπ "przed gładką oddychanie, ὑφ" przed nierównym oddechem ręka on / ona / on / sama Kara Oyer, próby, pozew, sąd rozprawa pomścić / naprawić
Wj:21:20 e)a\n de/ tis pata/XE| to\n pai=da au)tou= E)\ tE\n paidi/skEn au)tou= e)n r(a/bdO|, kai\ a)poTa/nE| u(po\ ta\s CHei=ras au)tou=, di/kE| e)kdikETE/tO.
Wj:21:20 ean de tis pataXE ton paida autu E tEn paidiskEn autu en rabdO, kai apoTanE hypo tas CHeiras autu, dikE ekdikETEtO.
Wj:21:20 C x RI_NSM VA_AAS3S RA_ASM N3D_ASM RD_GSM C RA_ASF N1_ASF RD_GSM P N2_DSF C VB_AAS3S P RA_APF N3_APF RD_GSM N1_DSF VC_APD3S
Wj:21:20 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] some/any to smite the child/servant he/she/it/same or the slave girl he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge and also, even, namely to die under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the hand he/she/it/same penalty oyer, trial, lawsuit, court hearing to avenge/rectify
Wj:21:20 if-ever Yet some/any (nom) you(sg)-will-be-SMITE-ed, he/she/it-should-SMITE, you(sg)-should-be-SMITE-ed the (acc) child/servant (acc) him/it/same (gen) or the (acc) slave girl (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) hooked staff (dat) and you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed under (+acc), by (+gen) the (acc) hands (acc) him/it/same (gen) penalty (dat) let-him/her/it-be-AVENGE/RECTIFY-ed!
Wj:21:20 Wj_21:20_1 Wj_21:20_2 Wj_21:20_3 Wj_21:20_4 Wj_21:20_5 Wj_21:20_6 Wj_21:20_7 Wj_21:20_8 Wj_21:20_9 Wj_21:20_10 Wj_21:20_11 Wj_21:20_12 Wj_21:20_13 Wj_21:20_14 Wj_21:20_15 Wj_21:20_16 Wj_21:20_17 Wj_21:20_18 Wj_21:20_19 Wj_21:20_20 Wj_21:20_21
Wj:21:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:21:21 ἐὰν δὲ διαβιώσῃ ἡμέραν μίαν ἢ δύο, οὐκ ἐκδικηθήσεται· τὸ γὰρ ἀργύριον αὐτοῦ ἐστιν. –
Wj:21:21 But if the servant continue to live a day or two, let not the master be punished; for he is his money. (Exodus 21:21 Brenton)
Wj:21:21 A jeśliby pozostali przy życiu jeden czy dwa dni, to nie będzie podlegał karze, gdyż są jego własnością. (Wj 21:21 BT_4)
Wj:21:21 ἐὰν δὲ διαβιώσῃ ἡμέραν μίαν δύο, οὐκ ἐκδικηθήσεται· τὸ γὰρ ἀργύριον αὐτοῦ ἐστιν.
Wj:21:21 ἐάν (εἰ ἄν) δέ   ἡμέρα, -ας -ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἤ[1] δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-) ὁ ἡ τό γάρ ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)  
Wj:21:21 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś - dzień jeden lub dwa οὐχ przed nierównym oddechem pomścić / naprawić na, ponieważ, jak kawałek srebra on / ona / on / sama być -
Wj:21:21 e)a\n de\ diabiO/sE| E(me/ran mi/an E)\ du/o, ou)k e)kdikETE/setai· to\ ga\r a)rgu/rion au)tou= e)stin.
Wj:21:21 ean de diabiOsE hEmeran mian E dyo, uk ekdikETEsetai· to gar argyrion autu estin.
Wj:21:21 C x VF_FMI2S N1A_ASF A1A_ASF C M D VC_FPI3S RA_NSN x N2N_NSN RD_GSM V9_PAI3S
Wj:21:21 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć day one or two οὐχ before rough breathing to avenge/rectify the for since, as piece of silver he/she/it/same to be  
Wj:21:21 if-ever Yet   day (acc) one (acc) or two (nom, acc, gen) not he/she/it-will-be-AVENGE/RECTIFY-ed the (nom|acc) for piece of silver (nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-is  
Wj:21:21 Wj_21:21_1 Wj_21:21_2 Wj_21:21_3 Wj_21:21_4 Wj_21:21_5 Wj_21:21_6 Wj_21:21_7 Wj_21:21_8 Wj_21:21_9 Wj_21:21_10 Wj_21:21_11 Wj_21:21_12 Wj_21:21_13 Wj_21:21_14 Wj_21:21_15
Wj:21:21 x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:21:22 ἐὰν δὲ μάχωνται δύο ἄνδρες καὶ πατάξωσιν γυναῖκα ἐν γαστρὶ ἔχουσαν, καὶ ἐξέλθῃ τὸ παιδίον αὐτῆς μὴ ἐξεικονισμένον, ἐπιζήμιον ζημιωθήσεται· καθότι ἂν ἐπιβάλῃ ὁ ἀνὴρ τῆς γυναικός, δώσει μετὰ ἀξιώματος·
Wj:21:22 And if two men strive and smite a woman with child, and her child be born imperfectly formed, he shall be forced to pay a penalty: as the woman's husband may lay upon him, he shall pay with a valuation. (Exodus 21:22 Brenton)
Wj:21:22 Gdyby mężczyźni bijąc się uderzyli kobietę brzemienną powodując poronienie, ale bez jakiejkolwiek szkody, to winny zostanie ukarany grzywną, jaką na nich nałoży mąż tej kobiety, i wypłaci ją za pośrednictwem sędziów polubownych. (Wj 21:22 BT_4)
Wj:21:22 ἐὰν δὲ μάχωνται δύο ἄνδρες καὶ πατάξωσιν γυναῖκα ἐν γαστρὶ ἔχουσαν, καὶ ἐξέλθῃ τὸ παιδίον αὐτῆς μὴ ἐξεικονισμένον, ἐπιζήμιον ζημιωθήσεται· καθότι ἂν ἐπιβάλῃ ἀνὴρ τῆς γυναικός, δώσει μετὰ ἀξιώματος·
Wj:21:22 ἐάν (εἰ ἄν) δέ μάχομαι (μαχ-, -, μαχε·σ-, -, -, -) δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐν γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) αὐτός αὐτή αὐτό μή ἐξ·εικονίζω [LXX] (-, -, -, -, εξ+εικονισ-, -)   ζημιόω (ζημι(ο)-, ζημιω·σ-, ζημιω·σ-, -, -, ζημιω·θ-) καθότι ἄν ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) μετά  
Wj:21:22 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś kłócić się dwa mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, boga, itp .; czasem, "mąż". a także, nawet, a mianowicie aby porazić kobieta / żona w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między brzuch mieć a także, nawet, a mianowicie ujawnić się dziecko on / ona / on / sama nie aby w pełni ukształtowane w pełni ukształtowany - uszkodzić jako kiedykolwiek (jeśli w ogóle) umieścić swoich sił, aby umieścić umysł na nakładać, zadawać, siać, rzucił się na mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, boga, itp .; czasem, "mąż". kobieta / żona dawać po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem -
Wj:21:22 e)a\n de\ ma/CHOntai du/o a)/ndres kai\ pata/XOsin gunai=ka e)n gastri\ e)/CHousan, kai\ e)Xe/lTE| to\ paidi/on au)tE=s mE\ e)Xeikonisme/non, e)piDZE/mion DZEmiOTE/setai· kaTo/ti a)/n e)piba/lE| o( a)nE\r tE=s gunaiko/s, dO/sei meta\ a)XiO/matos·
Wj:21:22 ean de maCHOntai dyo andres kai pataXOsin gynaika en gastri eCHusan, kai eXelTE to paidion autEs mE eXeikonismenon, epiDZEmion DZEmiOTEsetai· kaToti an epibalE ho anEr tEs gynaikos, dOsei meta aXiOmatos·
Wj:21:22 C x V1_PMS3P M N3_NPM C VA_AAS3P N3K_ASF P N3_DSF V1_PAPASF C VB_AAS3S RA_NSN N2N_NSN RD_GSF D VT_XPPNSN N2N_ASN VC_FPI3S D x VB_AAS3S RA_NSM N3_NSM RA_GSF N3K_GSF VF_FAI3S P N3M_GSN
Wj:21:22 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to quarrel two man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely to smite woman/wife in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among belly to have and also, even, namely to come out the child he/she/it/same not to fully formed fully formed ć to damage as ever (if ever) to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the woman/wife to give after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć
Wj:21:22 if-ever Yet they-should-be-being-QUARREL-ed two (nom, acc, gen) men, husbands (nom|voc) and they-should-SMITE woman/wife (acc) in/among/by (+dat) belly (dat) while HAVE-ing (acc) and he/she/it-should-COME-OUT the (nom|acc) child (nom|acc|voc) her/it/same (gen) not having-been-FULLY FORMED-ed (acc, nom|acc|voc)   he/she/it-will-be-DAMAGE-ed as ever you(sg)-will-be-PUT ONE'S Hand TO-ed, he/she/it-should-PUT ONE'S Hand TO, you(sg)-should-be-PUT ONE'S Hand TO-ed the (nom) man, husband (nom) the (gen) woman/wife (gen) he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) after (+acc), with (+gen)  
Wj:21:22 Wj_21:22_1 Wj_21:22_2 Wj_21:22_3 Wj_21:22_4 Wj_21:22_5 Wj_21:22_6 Wj_21:22_7 Wj_21:22_8 Wj_21:22_9 Wj_21:22_10 Wj_21:22_11 Wj_21:22_12 Wj_21:22_13 Wj_21:22_14 Wj_21:22_15 Wj_21:22_16 Wj_21:22_17 Wj_21:22_18 Wj_21:22_19 Wj_21:22_20 Wj_21:22_21 Wj_21:22_22 Wj_21:22_23 Wj_21:22_24 Wj_21:22_25 Wj_21:22_26 Wj_21:22_27 Wj_21:22_28 Wj_21:22_29 Wj_21:22_30
Wj:21:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:21:23 ἐὰν δὲ ἐξεικονισμένον ἦν, δώσει ψυχὴν ἀντὶ ψυχῆς,
Wj:21:23 But if it be perfectly formed, he shall give life for life, (Exodus 21:23 Brenton)
Wj:21:23 Jeżeli zaś ona poniesie jakąś szkodę, wówczas on odda życie za życie, (Wj 21:23 BT_4)
Wj:21:23 ἐὰν δὲ ἐξεικονισμένον ἦν, δώσει ψυχὴν ἀντὶ ψυχῆς,
Wj:21:23 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἐξ·εικονίζω [LXX] (-, -, -, -, εξ+εικονισ-, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἀντί ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή
Wj:21:23 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś aby w pełni ukształtowane w pełni ukształtowany być dawać samo życie A. życie "λύθη ψ. τε μένος τε "Il.5.296 itp; psyche = umysł osoby przeciwko (+ gen) samo życie A. życie "λύθη ψ. τε μένος τε "Il.5.296 itp; psyche = umysł osoby
Wj:21:23 e)a\n de\ e)Xeikonisme/non E)=n, dO/sei PSuCHE\n a)nti\ PSuCHE=s,
Wj:21:23 ean de eXeikonismenon En, dOsei PSyCHEn anti PSyCHEs,
Wj:21:23 C x VT_XPPNSN V9_IAI3S VF_FAI3S N1_ASF P N1_GSF
Wj:21:23 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to fully formed fully formed to be to give life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person against (+gen) life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person
Wj:21:23 if-ever Yet having-been-FULLY FORMED-ed (acc, nom|acc|voc) he/she/it-was he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) life (acc) against (+gen) life (gen)
Wj:21:23 Wj_21:23_1 Wj_21:23_2 Wj_21:23_3 Wj_21:23_4 Wj_21:23_5 Wj_21:23_6 Wj_21:23_7 Wj_21:23_8
Wj:21:23 x x x x x x x x
Wj:21:24 ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ, ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος, χεῖρα ἀντὶ χειρός, πόδα ἀντὶ ποδός,
Wj:21:24 eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, (Exodus 21:24 Brenton)
Wj:21:24 oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę za nogę, (Wj 21:24 BT_4)
Wj:21:24 ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ, ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος, χεῖρα ἀντὶ χειρός, πόδα ἀντὶ ποδός,
Wj:21:24 ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἀντί ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ ἀντί ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἀντί χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ἀντί πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις)
Wj:21:24 oko przeciwko (+ gen) oko szlifowania zębów wskazał, ostry, zęba, płaszczyznach, skok przeciwko (+ gen) szlifowania zębów wskazał, ostry, zęba, płaszczyznach, skok ręka przeciwko (+ gen) ręka stopa przeciwko (+ gen) stopa
Wj:21:24 o)fTalmo\n a)nti\ o)fTalmou=, o)do/nta a)nti\ o)do/ntos, CHei=ra a)nti\ CHeiro/s, po/da a)nti\ podo/s,
Wj:21:24 ofTalmon anti ofTalmu, odonta anti odontos, CHeira anti CHeiros, poda anti podos,
Wj:21:24 N2_ASM P N2_GSM N3_ASM P N3_GSM N3_ASF P N3_GSF N3D_ASM P N3D_GSM
Wj:21:24 eye against (+gen) eye grind the teeth pointed, sharp, tooth, prong, spike against (+gen) grind the teeth pointed, sharp, tooth, prong, spike hand against (+gen) hand foot against (+gen) foot
Wj:21:24 eye (acc) against (+gen) eye (gen) grind the teeth (acc) against (+gen) grind the teeth (gen) hand (acc) against (+gen) hand (gen) foot (acc) against (+gen) foot (gen)
Wj:21:24 Wj_21:24_1 Wj_21:24_2 Wj_21:24_3 Wj_21:24_4 Wj_21:24_5 Wj_21:24_6 Wj_21:24_7 Wj_21:24_8 Wj_21:24_9 Wj_21:24_10 Wj_21:24_11 Wj_21:24_12
Wj:21:24 x x x x x x x x x x x x
Wj:21:25 κατάκαυμα ἀντὶ κατακαύματος, τραῦμα ἀντὶ τραύματος, μώλωπα ἀντὶ μώλωπος. –
Wj:21:25 burning for burning, wound for wound, stripe for stripe. (Exodus 21:25 Brenton)
Wj:21:25 oparzenie za oparzenie, ranę za ranę, siniec za siniec. (Wj 21:25 BT_4)
Wj:21:25 κατάκαυμα ἀντὶ κατακαύματος, τραῦμα ἀντὶ τραύματος, μώλωπα ἀντὶ μώλωπος.
Wj:21:25   ἀντί   τραῦμα[τ], -ατος, τό ἀντί τραῦμα[τ], -ατος, τό μώλωψ, -ωπος, ὁ ἀντί μώλωψ, -ωπος, ὁ  
Wj:21:25 - przeciwko (+ gen) - uraz przeciwko (+ gen) uraz ściągacz przeciwko (+ gen) ściągacz -
Wj:21:25 kata/kauma a)nti\ katakau/matos, trau=ma a)nti\ trau/matos, mO/lOpa a)nti\ mO/lOpos.
Wj:21:25 katakauma anti katakaumatos, trauma anti traumatos, mOlOpa anti mOlOpos.
Wj:21:25 N3M_ASN P N3M_GSN N3M_ASN P N3M_GSN N3P_ASM P N3P_GSM
Wj:21:25 ć against (+gen) ć trauma against (+gen) trauma welt against (+gen) welt  
Wj:21:25   against (+gen)   trauma (nom|acc|voc) against (+gen) trauma (gen) welt (acc) against (+gen) welt (gen)  
Wj:21:25 Wj_21:25_1 Wj_21:25_2 Wj_21:25_3 Wj_21:25_4 Wj_21:25_5 Wj_21:25_6 Wj_21:25_7 Wj_21:25_8 Wj_21:25_9 Wj_21:25_10
Wj:21:25 x x x x x x x x x x
Wj:21:26 ἐὰν δέ τις πατάξῃ τὸν ὀφθαλμὸν τοῦ οἰκέτου αὐτοῦ ἢ τὸν ὀφθαλμὸν τῆς θεραπαίνης αὐτοῦ καὶ ἐκτυφλώσῃ, ἐλευθέρους ἐξαποστελεῖ αὐτοὺς ἀντὶ τοῦ ὀφθαλμοῦ αὐτῶν.
Wj:21:26 And if one smite the eye of his man-servant, or the eye of his maid-servant, and put it out, he shall let them go free for their eye's sake. (Exodus 21:26 Brenton)
Wj:21:26 Jeśliby ktoś uderzył niewolnika lub niewolnicę w oko i spowodował jego utratę, winien za oko obdarzyć ich wolnością. (Wj 21:26 BT_4)
Wj:21:26 ἐὰν δέ τις πατάξῃ τὸν ὀφθαλμὸν τοῦ οἰκέτου αὐτοῦ τὸν ὀφθαλμὸν τῆς θεραπαίνης αὐτοῦ καὶ ἐκτυφλώσῃ, ἐλευθέρους ἐξαποστελεῖ αὐτοὺς ἀντὶ τοῦ ὀφθαλμοῦ αὐτῶν.
Wj:21:26 ἐάν (εἰ ἄν) δέ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό οἰκέτης, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἤ[1] ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί   ἐλεύθερος -έρα -ον ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀντί ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:21:26 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś niektóre / każda aby porazić oko Niewolnik gospodarstwa domowego on / ona / on / sama lub oko - on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie - wyzwolony do ??? on / ona / on / sama przeciwko (+ gen) oko on / ona / on / sama
Wj:21:26 e)a\n de/ tis pata/XE| to\n o)fTalmo\n tou= oi)ke/tou au)tou= E)\ to\n o)fTalmo\n tE=s Terapai/nEs au)tou= kai\ e)ktuflO/sE|, e)leuTe/rous e)Xapostelei= au)tou\s a)nti\ tou= o)fTalmou= au)tO=n.
Wj:21:26 ean de tis pataXE ton ofTalmon tu oiketu autu E ton ofTalmon tEs TerapainEs autu kai ektyflOsE, eleuTerus eXapostelei autus anti tu ofTalmu autOn.
Wj:21:26 C x RI_NSM VA_AAS3S RA_ASM N2_ASM RA_GSM N1M_GSM RD_GSM C RA_ASM N2_ASM RA_GSF N1S_GSF RD_GSM C VA_AAS3S A1A_APM VF2_FAI3S RD_APM P RA_GSM N2_GSM RD_GPM
Wj:21:26 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] some/any to smite the eye the household slave he/she/it/same or the eye the ć he/she/it/same and also, even, namely ć liberated to ??? he/she/it/same against (+gen) the eye he/she/it/same
Wj:21:26 if-ever Yet some/any (nom) you(sg)-will-be-SMITE-ed, he/she/it-should-SMITE, you(sg)-should-be-SMITE-ed the (acc) eye (acc) the (gen) household slave (gen) him/it/same (gen) or the (acc) eye (acc) the (gen)   him/it/same (gen) and   liberated ([Adj] acc) he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) them/same (acc) against (+gen) the (gen) eye (gen) them/same (gen)
Wj:21:26 Wj_21:26_1 Wj_21:26_2 Wj_21:26_3 Wj_21:26_4 Wj_21:26_5 Wj_21:26_6 Wj_21:26_7 Wj_21:26_8 Wj_21:26_9 Wj_21:26_10 Wj_21:26_11 Wj_21:26_12 Wj_21:26_13 Wj_21:26_14 Wj_21:26_15 Wj_21:26_16 Wj_21:26_17 Wj_21:26_18 Wj_21:26_19 Wj_21:26_20 Wj_21:26_21 Wj_21:26_22 Wj_21:26_23 Wj_21:26_24
Wj:21:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:21:27 ἐὰν δὲ τὸν ὀδόντα τοῦ οἰκέτου ἢ τὸν ὀδόντα τῆς θεραπαίνης αὐτοῦ ἐκκόψῃ, ἐλευθέρους ἐξαποστελεῖ αὐτοὺς ἀντὶ τοῦ ὀδόντος αὐτῶν.
Wj:21:27 And if he should smite out the tooth of his man-servant, or the tooth of his maid-servant, he shall send them away free for their tooth's sake. (Exodus 21:27 Brenton)
Wj:21:27 Również gdyby wybił ząb niewolnikowi swemu lub niewolnicy, winien za ząb uczynić ich wolnymi. (Wj 21:27 BT_4)
Wj:21:27 ἐὰν δὲ τὸν ὀδόντα τοῦ οἰκέτου τὸν ὀδόντα τῆς θεραπαίνης αὐτοῦ ἐκκόψῃ, ἐλευθέρους ἐξαποστελεῖ αὐτοὺς ἀντὶ τοῦ ὀδόντος αὐτῶν.
Wj:21:27 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ὁ ἡ τό ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ ὁ ἡ τό οἰκέτης, -ου, ὁ ἤ[1] ὁ ἡ τό ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·κόπτω (εκ+κοπτ-, εκ+κοψ-, εκ+κοψ-, -, εκ+κεκοπτ-, εκ+κοπ·[θ]-) ἐλεύθερος -έρα -ον ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀντί ὁ ἡ τό ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:21:27 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś szlifowania zębów wskazał, ostry, zęba, płaszczyznach, skok Niewolnik gospodarstwa domowego lub szlifowania zębów wskazał, ostry, zęba, płaszczyznach, skok - on / ona / on / sama ograniczyć / wyłączyć wytępić wyzwolony do ??? on / ona / on / sama przeciwko (+ gen) szlifowania zębów wskazał, ostry, zęba, płaszczyznach, skok on / ona / on / sama
Wj:21:27 e)a\n de\ to\n o)do/nta tou= oi)ke/tou E)\ to\n o)do/nta tE=s Terapai/nEs au)tou= e)kko/PSE|, e)leuTe/rous e)Xapostelei= au)tou\s a)nti\ tou= o)do/ntos au)tO=n.
Wj:21:27 ean de ton odonta tu oiketu E ton odonta tEs TerapainEs autu ekkoPSE, eleuTerus eXapostelei autus anti tu odontos autOn.
Wj:21:27 C x RA_ASM N3_ASM RA_GSM N1M_GSM C RA_ASM N3_ASM RA_GSF N1S_GSF RD_GSM VA_AAS3S A1A_APM VF2_FAI3S RD_APM P RA_GSM N3_GSM RD_GPM
Wj:21:27 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the grind the teeth pointed, sharp, tooth, prong, spike the household slave or the grind the teeth pointed, sharp, tooth, prong, spike the ć he/she/it/same to cut down/off extirpate liberated to ??? he/she/it/same against (+gen) the grind the teeth pointed, sharp, tooth, prong, spike he/she/it/same
Wj:21:27 if-ever Yet the (acc) grind the teeth (acc) the (gen) household slave (gen) or the (acc) grind the teeth (acc) the (gen)   him/it/same (gen) you(sg)-will-be-EXTIRPATE-ed, he/she/it-should-EXTIRPATE, you(sg)-should-be-EXTIRPATE-ed liberated ([Adj] acc) he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) them/same (acc) against (+gen) the (gen) grind the teeth (gen) them/same (gen)
Wj:21:27 Wj_21:27_1 Wj_21:27_2 Wj_21:27_3 Wj_21:27_4 Wj_21:27_5 Wj_21:27_6 Wj_21:27_7 Wj_21:27_8 Wj_21:27_9 Wj_21:27_10 Wj_21:27_11 Wj_21:27_12 Wj_21:27_13 Wj_21:27_14 Wj_21:27_15 Wj_21:27_16 Wj_21:27_17 Wj_21:27_18 Wj_21:27_19 Wj_21:27_20
Wj:21:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:21:28 Ἐὰν δὲ κερατίσῃ ταῦρος ἄνδρα ἢ γυναῖκα, καὶ ἀποθάνῃ, λίθοις λιθοβοληθήσεται ὁ ταῦρος, καὶ οὐ βρωθήσεται τὰ κρέα αὐτοῦ· ὁ δὲ κύριος τοῦ ταύρου ἀθῷος ἔσται.
Wj:21:28 And if a bull gore a man or woman and they die, the bull shall be stoned with stones, and his flesh shall not be eaten; but the owner of the bull shall be clear. (Exodus 21:28 Brenton)
Wj:21:28 Jeśliby wół pobódł mężczyznę lub kobietę tak, iż ponieśliby śmierć, wówczas wół musi być ukamienowany, lecz nie wolno spożyć jego mięsa, właściciel zaś wołu będzie wolny od kary. (Wj 21:28 BT_4)
Wj:21:28 Ἐὰν δὲ κερατίσῃ ταῦρος ἄνδρα γυναῖκα, καὶ ἀποθάνῃ, λίθοις λιθοβοληθήσεται ταῦρος, καὶ οὐ βρωθήσεται τὰ κρέα αὐτοῦ· δὲ κύριος τοῦ ταύρου ἀθῷος ἔσται.
Wj:21:28 ἐάν (εἰ ἄν) δέ   ταῦρος, -ου, ὁ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἤ[1] γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) λίθος, -ου, ὁ λιθο·βολέω (λιθοβολ(ε)-, λιθοβολη·σ-, λιθοβολη·σ-, -, λελιθοβολη-, λιθοβολη·θ-) ὁ ἡ τό ταῦρος, -ου, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βιβρώσκω (βιβρωσκ-, -, -, βεβρω·κ-, βεβρω-, βρω·θ-) ὁ ἡ τό κρέας, κρέως, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ταῦρος, -ου, ὁ ἀ·θῷος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Wj:21:28 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś - bull [zobacz taurus] mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, boga, itp .; czasem, "mąż". lub kobieta / żona a także, nawet, a mianowicie umrzeć kamień do kamienia zabić z kamieni, kamienie golizny bull [zobacz taurus] a także, nawet, a mianowicie οὐχ przed nierównym oddechem jeść mięso on / ona / on / sama zaś panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. bull [zobacz taurus] bez kary / exculpated być
Wj:21:28 *)ea\n de\ kerati/sE| tau=ros a)/ndra E)\ gunai=ka, kai\ a)poTa/nE|, li/Tois liTobolETE/setai o( tau=ros, kai\ ou) brOTE/setai ta\ kre/a au)tou=· o( de\ ku/rios tou= tau/rou a)TO=|os e)/stai.
Wj:21:28 ean de keratisE tauros andra E gynaika, kai apoTanE, liTois liTobolETEsetai ho tauros, kai u brOTEsetai ta krea autu· ho de kyrios tu tauru aTOos estai.
Wj:21:28 C x VA_AAS3S N2_NSM N3_ASM C N3K_ASF C VB_AAS3S N2_DPM VC_FPI3S RA_NSM N2_NSM C D VC_FPI3S RA_NPN N3_NPN RD_GSM RA_NSM x N2_NSM RA_GSM N2_GSM A1_NSM VF_FMI3S
Wj:21:28 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć bull [see taurus] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". or woman/wife and also, even, namely to die stone to stone kill with stones, pelt with stones the bull [see taurus] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to eat the meat he/she/it/same the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the bull [see taurus] without penalty/exculpated to be
Wj:21:28 if-ever Yet   bull (nom) man, husband (acc) or woman/wife (acc) and you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed stones (dat) he/she/it-will-be-STONE-ed the (nom) bull (nom) and not he/she/it-will-be-EAT-ed the (nom|acc) meats (nom|acc|voc) him/it/same (gen) the (nom) Yet lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (gen) bull (gen) without penalty/exculpated ([Adj] nom) he/she/it-will-be
Wj:21:28 Wj_21:28_1 Wj_21:28_2 Wj_21:28_3 Wj_21:28_4 Wj_21:28_5 Wj_21:28_6 Wj_21:28_7 Wj_21:28_8 Wj_21:28_9 Wj_21:28_10 Wj_21:28_11 Wj_21:28_12 Wj_21:28_13 Wj_21:28_14 Wj_21:28_15 Wj_21:28_16 Wj_21:28_17 Wj_21:28_18 Wj_21:28_19 Wj_21:28_20 Wj_21:28_21 Wj_21:28_22 Wj_21:28_23 Wj_21:28_24 Wj_21:28_25 Wj_21:28_26
Wj:21:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:21:29 ἐὰν δὲ ὁ ταῦρος κερατιστὴς ᾖ πρὸ τῆς ἐχθὲς καὶ πρὸ τῆς τρίτης, καὶ διαμαρτύρωνται τῷ κυρίῳ αὐτοῦ, καὶ μὴ ἀφανίσῃ αὐτόν, ἀνέλῃ δὲ ἄνδρα ἢ γυναῖκα, ὁ ταῦρος λιθοβοληθήσεται, καὶ ὁ κύριος αὐτοῦ προσαποθανεῖται.
Wj:21:29 But if the bull should have been given to goring in former time, and men should have told his owner, and he have not removed him, but he should have slain a man or woman, the bull shall be stoned, and his owner shall die also. (Exodus 21:29 Brenton)
Wj:21:29 Gdy jednak wół bódł i dawniej, i zwracano uwagę na to właścicielowi, a on go nie pilnował, tak iż wół zabiłby mężczyznę lub kobietę, to nie tylko wół winien być ukamienowany, ale też i właściciel jego winien ponieść śmierć. (Wj 21:29 BT_4)
Wj:21:29 ἐὰν δὲ ταῦρος κερατιστὴς πρὸ τῆς ἐχθὲς καὶ πρὸ τῆς τρίτης, καὶ διαμαρτύρωνται τῷ κυρίῳ αὐτοῦ, καὶ μὴ ἀφανίσῃ αὐτόν, ἀνέλῃ δὲ ἄνδρα γυναῖκα, ταῦρος λιθοβοληθήσεται, καὶ κύριος αὐτοῦ προσαποθανεῖται.
Wj:21:29 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ὁ ἡ τό ταῦρος, -ου, ὁ   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πρό ὁ ἡ τό ἐχθές v.l. χθές καί πρό ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον καί δια·μαρτύρομαι (δια+μαρτυρ-, -, δια+μαρτυρ·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί μή ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) δέ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἤ[1] γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό ταῦρος, -ου, ὁ λιθο·βολέω (λιθοβολ(ε)-, λιθοβολη·σ-, λιθοβολη·σ-, -, λελιθοβολη-, λιθοβολη·θ-) καί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό  
Wj:21:29 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś bull [zobacz taurus] - być wcześniej (+ gen) wczoraj a także, nawet, a mianowicie wcześniej (+ gen) trzeci a także, nawet, a mianowicie uroczyście [Zaprawdę powiadam; jaskrawo ostrzegają; przekazać w najpoważniejszych kategoriach] panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie nie zniknąć on / ona / on / sama zabić (zabij) zaś mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, boga, itp .; czasem, "mąż". lub kobieta / żona bull [zobacz taurus] do kamienia zabić z kamieni, kamienie golizny a także, nawet, a mianowicie panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. on / ona / on / sama -
Wj:21:29 e)a\n de\ o( tau=ros keratistE\s E)=| pro\ tE=s e)CHTe\s kai\ pro\ tE=s tri/tEs, kai\ diamartu/rOntai tO=| kuri/O| au)tou=, kai\ mE\ a)fani/sE| au)to/n, a)ne/lE| de\ a)/ndra E)\ gunai=ka, o( tau=ros liTobolETE/setai, kai\ o( ku/rios au)tou= prosapoTanei=tai.
Wj:21:29 ean de ho tauros keratistEs E pro tEs eCHTes kai pro tEs tritEs, kai diamartyrOntai tO kyriO autu, kai mE afanisE auton, anelE de andra E gynaika, ho tauros liTobolETEsetai, kai ho kyrios autu prosapoTaneitai.
Wj:21:29 C x RA_NSM N2_NSM N1M_NSM V9_PAS3S P RA_GSF D C P RA_GSF A1_GSF C V1_PMS3P RA_DSM N2_DSM RD_GSM C D VA_AAS3S RD_ASM VD_APS3S x N3_ASM C N3K_ASF RA_NSM N2_NSM VC_FPI3S C RA_NSM N2_NSM RD_GSM VF2_FMI3S
Wj:21:29 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the bull [see taurus] ć to be before (+gen) the yesterday and also, even, namely before (+gen) the third and also, even, namely to solemnize [solemnly tell; starkly warn; convey in the gravest of terms] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same and also, even, namely not to disappear he/she/it/same to kill (slay) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". or woman/wife the bull [see taurus] to stone kill with stones, pelt with stones and also, even, namely the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same ć
Wj:21:29 if-ever Yet the (nom) bull (nom)   he/she/it-should-be before (+gen) the (gen) yesterday and before (+gen) the (gen) third (gen) and they-should-be-being-SOLEMNIZE-ed, they-should-be-SOLEMNIZE-ed the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) him/it/same (gen) and not he/she/it-should-DISAPPEAR, you(sg)-should-be-DISAPPEAR-ed, you(sg)-will-be-DISAPPEAR-ed him/it/same (acc) you(sg)-will-be-KILL-ed, he/she/it-should-KILL, you(sg)-should-be-KILL-ed Yet man, husband (acc) or woman/wife (acc) the (nom) bull (nom) he/she/it-will-be-STONE-ed and the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) him/it/same (gen)  
Wj:21:29 Wj_21:29_1 Wj_21:29_2 Wj_21:29_3 Wj_21:29_4 Wj_21:29_5 Wj_21:29_6 Wj_21:29_7 Wj_21:29_8 Wj_21:29_9 Wj_21:29_10 Wj_21:29_11 Wj_21:29_12 Wj_21:29_13 Wj_21:29_14 Wj_21:29_15 Wj_21:29_16 Wj_21:29_17 Wj_21:29_18 Wj_21:29_19 Wj_21:29_20 Wj_21:29_21 Wj_21:29_22 Wj_21:29_23 Wj_21:29_24 Wj_21:29_25 Wj_21:29_26 Wj_21:29_27 Wj_21:29_28 Wj_21:29_29 Wj_21:29_30 Wj_21:29_31 Wj_21:29_32 Wj_21:29_33 Wj_21:29_34 Wj_21:29_35
Wj:21:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:21:30 ἐὰν δὲ λύτρα ἐπιβληθῇ αὐτῷ, δώσει λύτρα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ὅσα ἐὰν ἐπιβάλωσιν αὐτῷ.
Wj:21:30 And if a ransom should be imposed on him, he shall pay for the ransom of his soul as much as they shall lay upon him. (Exodus 21:30 Brenton)
Wj:21:30 Gdyby zaś nałożono mu zapłatę, to winien za swoje życie dać taki okup, jaki mu nałożą. (Wj 21:30 BT_4)
Wj:21:30 ἐὰν δὲ λύτρα ἐπιβληθῇ αὐτῷ, δώσει λύτρα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ὅσα ἐὰν ἐπιβάλωσιν αὐτῷ.
Wj:21:30 ἐάν (εἰ ἄν) δέ λύτρον, -ου, τό ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) λύτρον, -ου, τό ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό ὅσος -η -ον ἐάν (εἰ ἄν) ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:21:30 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś okup umieścić swoich sił, aby umieścić umysł na nakładać, zadawać, siać, rzucił się na on / ona / on / sama dawać okup samo życie A. życie "λύθη ψ. τε μένος τε "Il.5.296 itp; psyche = umysł osoby on / ona / on / sama tyle, / aż jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] umieścić swoich sił, aby umieścić umysł na nakładać, zadawać, siać, rzucił się na on / ona / on / sama
Wj:21:30 e)a\n de\ lu/tra e)piblETE=| au)tO=|, dO/sei lu/tra tE=s PSuCHE=s au)tou= o(/sa e)a\n e)piba/lOsin au)tO=|.
Wj:21:30 ean de lytra epiblETE autO, dOsei lytra tEs PSyCHEs autu hosa ean epibalOsin autO.
Wj:21:30 C x N2N_NPN VC_APS3S RD_DSM VF_FAI3S N2N_APN RA_GSF N1_GSF RD_GSM A1_APN C VB_AAS3P RD_DSM
Wj:21:30 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ransom to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon he/she/it/same to give ransom the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same as much/many as if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon he/she/it/same
Wj:21:30 if-ever Yet ransoms (nom|acc|voc) he/she/it-should-be-PUT ONE'S Hand TO-ed him/it/same (dat) he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) ransoms (nom|acc|voc) the (gen) life (gen) him/it/same (gen) as much/many as (nom|acc) if-ever they-should-PUT ONE'S Hand TO him/it/same (dat)
Wj:21:30 Wj_21:30_1 Wj_21:30_2 Wj_21:30_3 Wj_21:30_4 Wj_21:30_5 Wj_21:30_6 Wj_21:30_7 Wj_21:30_8 Wj_21:30_9 Wj_21:30_10 Wj_21:30_11 Wj_21:30_12 Wj_21:30_13 Wj_21:30_14
Wj:21:30 x x x x x x x x x x x x x x
Wj:21:31 ἐὰν δὲ υἱὸν ἢ θυγατέρα κερατίσῃ, κατὰ τὸ δικαίωμα τοῦτο ποιήσουσιν αὐτῷ.
Wj:21:31 And if the bull gore a son or daughter, let them do to him according to this ordinance. (Exodus 21:31 Brenton)
Wj:21:31 Jeśliby zaś wół pobódł chłopca lub dziewczynę, to też winno się postąpić według takiego samego przepisu. (Wj 21:31 BT_4)
Wj:21:31 ἐὰν δὲ υἱὸν θυγατέρα κερατίσῃ, κατὰ τὸ δικαίωμα τοῦτο ποιήσουσιν αὐτῷ.
Wj:21:31 ἐάν (εἰ ἄν) δέ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἤ[1] θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ   κατά ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:21:31 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś syn lub córka - w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem ??? Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] robić / zrobić on / ona / on / sama
Wj:21:31 e)a\n de\ ui(o\n E)\ Tugate/ra kerati/sE|, kata\ to\ dikai/Oma tou=to poiE/sousin au)tO=|.
Wj:21:31 ean de hyion E Tygatera keratisE, kata to dikaiOma tuto poiEsusin autO.
Wj:21:31 C x N2_ASM C N3_ASF VA_AAS3S P RA_ASN N3M_ASN RD_ASN VF_FAI3P RD_DSM
Wj:21:31 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] son or daughter ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ??? this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make he/she/it/same
Wj:21:31 if-ever Yet son (acc) or daughter (acc)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) ??? (nom|acc|voc) this (nom|acc) they-will-DO/MAKE, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (dat) him/it/same (dat)
Wj:21:31 Wj_21:31_1 Wj_21:31_2 Wj_21:31_3 Wj_21:31_4 Wj_21:31_5 Wj_21:31_6 Wj_21:31_7 Wj_21:31_8 Wj_21:31_9 Wj_21:31_10 Wj_21:31_11 Wj_21:31_12
Wj:21:31 x x x x x x x x x x x x
Wj:21:32 ἐὰν δὲ παῖδα κερατίσῃ ὁ ταῦρος ἢ παιδίσκην, ἀργυρίου τριάκοντα δίδραχμα δώσει τῷ κυρίῳ αὐτῶν, καὶ ὁ ταῦρος λιθοβοληθήσεται. –
Wj:21:32 And if the bull gore a man-servant or maid-servant, he shall pay to their master thirty silver didrachms, and the bull shall be stoned. (Exodus 21:32 Brenton)
Wj:21:32 Gdyby zaś wół zabódł niewolnika lub niewolnicę, jego właściciel winien wypłacić ich panu trzydzieści syklów srebrnych, wół zaś będzie ukamienowany. (Wj 21:32 BT_4)
Wj:21:32 ἐὰν δὲ παῖδα κερατίσῃ ταῦρος παιδίσκην, ἀργυρίου τριάκοντα δίδραχμα δώσει τῷ κυρίῳ αὐτῶν, καὶ ταῦρος λιθοβοληθήσεται.
Wj:21:32 ἐάν (εἰ ἄν) δέ παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ   ὁ ἡ τό ταῦρος, -ου, ὁ ἤ[1] παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) τριά·κοντα δί·δραχμον, -ου, τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ταῦρος, -ου, ὁ λιθο·βολέω (λιθοβολ(ε)-, λιθοβολη·σ-, λιθοβολη·σ-, -, λελιθοβολη-, λιθοβολη·θ-)  
Wj:21:32 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś Dziecko / sługa - bull [zobacz taurus] lub niewolnica kawałek srebra trzydzieści podwójne drachma dawać panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie bull [zobacz taurus] do kamienia zabić z kamieni, kamienie golizny -
Wj:21:32 e)a\n de\ pai=da kerati/sE| o( tau=ros E)\ paidi/skEn, a)rguri/ou tria/konta di/draCHma dO/sei tO=| kuri/O| au)tO=n, kai\ o( tau=ros liTobolETE/setai.
Wj:21:32 ean de paida keratisE ho tauros E paidiskEn, argyriu triakonta didraCHma dOsei tO kyriO autOn, kai ho tauros liTobolETEsetai.
Wj:21:32 C x N3D_ASM VA_AAS3S RA_NSM N2_NSM C N1_ASF N2N_GSN M N2N_APN VF_FAI3S RA_DSM N2_DSM RD_GPM C RA_NSM N2_NSM VC_FPI3S
Wj:21:32 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] child/servant ć the bull [see taurus] or slave girl piece of silver thirty double drachma to give the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same and also, even, namely the bull [see taurus] to stone kill with stones, pelt with stones  
Wj:21:32 if-ever Yet child/servant (acc)   the (nom) bull (nom) or slave girl (acc) piece of silver (gen) thirty double drachmas (nom|acc|voc) he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) them/same (gen) and the (nom) bull (nom) he/she/it-will-be-STONE-ed  
Wj:21:32 Wj_21:32_1 Wj_21:32_2 Wj_21:32_3 Wj_21:32_4 Wj_21:32_5 Wj_21:32_6 Wj_21:32_7 Wj_21:32_8 Wj_21:32_9 Wj_21:32_10 Wj_21:32_11 Wj_21:32_12 Wj_21:32_13 Wj_21:32_14 Wj_21:32_15 Wj_21:32_16 Wj_21:32_17 Wj_21:32_18 Wj_21:32_19 Wj_21:32_20
Wj:21:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:21:33 ἐὰν δέ τις ἀνοίξῃ λάκκον ἢ λατομήσῃ λάκκον καὶ μὴ καλύψῃ αὐτόν, καὶ ἐμπέσῃ ἐκεῖ μόσχος ἢ ὄνος,
Wj:21:33 And if any one open a pit or dig a cavity in stone, and cover it not, and an ox or an ass fall in there, (Exodus 21:33 Brenton)
Wj:21:33 Jeśliby ktoś zostawił cysternę odkrytą albo jeśliby ktoś wykopał cysternę, a nie przykrył jej, i wpadł tam wół lub osioł, (Wj 21:33 BT_4)
Wj:21:33 ἐὰν δέ τις ἀνοίξῃ λάκκον λατομήσῃ λάκκον καὶ μὴ καλύψῃ αὐτόν, καὶ ἐμπέσῃ ἐκεῖ μόσχος ὄνος,
Wj:21:33 ἐάν (εἰ ἄν) δέ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-)   ἤ[1] λατομέω (λατομ(ε)-, -, λατομη·σ-, -, λελατομη-, λατομη·θ-)   καί μή καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐμ·πίπτω (εν+πιπτ-, εν+πεσ(ε)·[σ]-, εν+πεσ·[σ]- or 2nd εν+πεσ-, εν+πεπτω·κ-, -, -) ἐκεῖ μόσχος, -ου, ὁ ἤ[1] ὄνος, -ου, ὁ and ἡ
Wj:21:33 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś niektóre / każda otworzyć - lub aby wykopać - a także, nawet, a mianowicie nie na pokrycie płaszcz, zasłonięty, przytłumiony on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie spadać tam cielę / ox lub ass / osioł
Wj:21:33 e)a\n de/ tis a)noi/XE| la/kkon E)\ latomE/sE| la/kkon kai\ mE\ kalu/PSE| au)to/n, kai\ e)mpe/sE| e)kei= mo/sCHos E)\ o)/nos,
Wj:21:33 ean de tis anoiXE lakkon E latomEsE lakkon kai mE kalyPSE auton, kai empesE ekei mosCHos E onos,
Wj:21:33 C x RI_NSM VA_AAS3S N2_ASM C VA_AAS3S N2_ASM C D VA_AAS3S RD_ASM C VB_AAS3S D N2_NSM C N2_NSM
Wj:21:33 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] some/any to open up ć or to hew ć and also, even, namely not to cover cloak, veiled, muffled he/she/it/same and also, even, namely to fall there calf/ox or ass/donkey
Wj:21:33 if-ever Yet some/any (nom) you(sg)-will-be-OPEN-ed-UP, he/she/it-should-OPEN-UP, you(sg)-should-be-OPEN-ed-UP   or he/she/it-should-HEW, you(sg)-should-be-HEW-ed   and not you(sg)-will-be-COVER-ed, he/she/it-should-COVER, you(sg)-should-be-COVER-ed him/it/same (acc) and you(sg)-will-be-FALL-ed, he/she/it-should-FALL, you(sg)-should-be-FALL-ed there calf/ox (nom) or ass/donkey (nom)
Wj:21:33 Wj_21:33_1 Wj_21:33_2 Wj_21:33_3 Wj_21:33_4 Wj_21:33_5 Wj_21:33_6 Wj_21:33_7 Wj_21:33_8 Wj_21:33_9 Wj_21:33_10 Wj_21:33_11 Wj_21:33_12 Wj_21:33_13 Wj_21:33_14 Wj_21:33_15 Wj_21:33_16 Wj_21:33_17 Wj_21:33_18
Wj:21:33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:21:34 ὁ κύριος τοῦ λάκκου ἀποτείσει· ἀργύριον δώσει τῷ κυρίῳ αὐτῶν, τὸ δὲ τετελευτηκὸς αὐτῷ ἔσται. –
Wj:21:34 the owner of the pit shall make compensation; he shall give money to their owner, and the dead shall be his own. (Exodus 21:34 Brenton)
Wj:21:34 właściciel cysterny winien dać właścicielowi bydlęcia odszkodowanie w pieniądzach, a zwierzę będzie należało do niego. (Wj 21:34 BT_4)
Wj:21:34 κύριος τοῦ λάκκου ἀποτείσει· ἀργύριον δώσει τῷ κυρίῳ αὐτῶν, τὸ δὲ τετελευτηκὸς αὐτῷ ἔσται.
Wj:21:34 ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό   ἀπο·τίνω (-, απο+τι·σ-/απο+τει·σ-, απο+τει·σ-, -, -, -) ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δέ τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)  
Wj:21:34 panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. - do spłaty kawałek srebra dawać panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. on / ona / on / sama zaś do końca on / ona / on / sama być -
Wj:21:34 o( ku/rios tou= la/kkou a)potei/sei· a)rgu/rion dO/sei tO=| kuri/O| au)tO=n, to\ de\ teteleutEko\s au)tO=| e)/stai.
Wj:21:34 ho kyrios tu lakku apoteisei· argyrion dOsei tO kyriO autOn, to de teteleutEkos autO estai.
Wj:21:34 RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM VF_FAI3S N2N_ASN VF_FAI3S RA_DSM N2_DSM RD_GPM RA_NSN x VX_XAPNSN RD_DSM VF_FMI3S
Wj:21:34 the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the ć to repay piece of silver to give the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to end he/she/it/same to be  
Wj:21:34 the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (gen)   he/she/it-will-PAY DAMAGES, you(sg)-will-be-PAY DAMAGES-ed (classical) piece of silver (nom|acc|voc) he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) them/same (gen) the (nom|acc) Yet having END-ed (nom|acc|voc, voc) him/it/same (dat) he/she/it-will-be  
Wj:21:34 Wj_21:34_1 Wj_21:34_2 Wj_21:34_3 Wj_21:34_4 Wj_21:34_5 Wj_21:34_6 Wj_21:34_7 Wj_21:34_8 Wj_21:34_9 Wj_21:34_10 Wj_21:34_11 Wj_21:34_12 Wj_21:34_13 Wj_21:34_14 Wj_21:34_15 Wj_21:34_16
Wj:21:34 x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:21:35 ἐὰν δὲ κερατίσῃ τινὸς ταῦρος τὸν ταῦρον τοῦ πλησίον, καὶ τελευτήσῃ, ἀποδώσονται τὸν ταῦρον τὸν ζῶντα καὶ διελοῦνται τὸ ἀργύριον αὐτοῦ καὶ τὸν ταῦρον τὸν τεθνηκότα διελοῦνται.
Wj:21:35 And if any man's bull gore the bull of his neighbour, and it die, they shall sell the living bull and divide the money, and they shall divide the dead bull. (Exodus 21:35 Brenton)
Wj:21:35 Gdyby wół jednego właściciela uderzył wołu innego właściciela i zabiłby go, wówczas sprzedadzą żywego wołu i podzielą się zapłatą za niego, podzielą się też zabitym wołem. (Wj 21:35 BT_4)
Wj:21:35 ἐὰν δὲ κερατίσῃ τινὸς ταῦρος τὸν ταῦρον τοῦ πλησίον, καὶ τελευτήσῃ, ἀποδώσονται τὸν ταῦρον τὸν ζῶντα καὶ διελοῦνται τὸ ἀργύριον αὐτοῦ καὶ τὸν ταῦρον τὸν τεθνηκότα διελοῦνται.
Wj:21:35 ἐάν (εἰ ἄν) δέ   τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ταῦρος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ταῦρος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] καί τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ὁ ἡ τό ταῦρος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί δι·αιρέω (δι+αιρ(ε)-, δι+ελ(ε)·[σ]-, δι+ελ·[σ]- or 2nd δι+ελ-, -, δι+ῃρη-, δι+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ταῦρος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) δι·αιρέω (δι+αιρ(ε)-, δι+ελ(ε)·[σ]-, δι+ελ·[σ]- or 2nd δι+ελ-, -, δι+ῃρη-, δι+αιρε·θ-)
Wj:21:35 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś - niektóre / każda bull [zobacz taurus] bull [zobacz taurus] Sąsiad jeden w pobliżu, w pobliżu; blisko a także, nawet, a mianowicie do końca oddać przywrócić, przypisać, posądza, przekazać, patrz bull [zobacz taurus] do istnieje mieszkać, żyją, żyją (ζω ζαω) a także, nawet, a mianowicie podzielić (rozdzielenia, oddzielna, rozpowszechnianie) kawałek srebra on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie bull [zobacz taurus] być martwy umrzeć, być śmiertelne [τεθνηκεν] podzielić (rozdzielenia, oddzielna, rozpowszechnianie)
Wj:21:35 e)a\n de\ kerati/sE| tino\s tau=ros to\n tau=ron tou= plEsi/on, kai\ teleutE/sE|, a)podO/sontai to\n tau=ron to\n DZO=nta kai\ dielou=ntai to\ a)rgu/rion au)tou= kai\ to\n tau=ron to\n teTnEko/ta dielou=ntai.
Wj:21:35 ean de keratisE tinos tauros ton tauron tu plEsion, kai teleutEsE, apodOsontai ton tauron ton DZOnta kai dieluntai to argyrion autu kai ton tauron ton teTnEkota dieluntai.
Wj:21:35 C x VA_AAS3S RI_GSM N2_NSM RA_ASM N2_ASM RA_GSM D C VA_AAS3S VF_FMI3P RA_ASM N2_ASM RA_ASM V3_PAPASM C VF2_FMI3P RA_ASN N2N_ASN RD_GSM C RA_ASM N2_ASM RA_ASM VX_XAPASM VF2_FMI3P
Wj:21:35 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć some/any bull [see taurus] the bull [see taurus] the neighbor one near, close to; near and also, even, namely to end to give back restore, assign, impute, convey, refer the bull [see taurus] the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely to divide (apportion, separate, distribute) the piece of silver he/she/it/same and also, even, namely the bull [see taurus] the to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] to divide (apportion, separate, distribute)
Wj:21:35 if-ever Yet