Wj:22:1 ἐὰν δὲ ἐν τῷ διορύγματι εὑρεθῇ ὁ κλέπτης καὶ πληγεὶς ἀποθάνῃ, οὐκ ἔστιν αὐτῷ φόνος·
Wj:22:1 And if the thief be found in the breach made by himself and be smitten and die, there shall not be blood shed for him. (Exodus 22:2 Brenton)
Wj:22:1 Gdyby pochwycił ktoś złodzieja w czasie włamywania się w nocy i pobił go tak, iżby umarł, nie będzie winien krwi. (Wj 22:1 BT_4)
Wj:22:1 ἐὰν δὲ ἐν τῷ διορύγματι εὑρεθῇ κλέπτης καὶ πληγεὶς ἀποθάνῃ, οὐκ ἔστιν αὐτῷ φόνος·
Wj:22:1 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἐν ὁ ἡ τό   εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό κλέπτης, -ου, ὁ καί πλήσσω (πλησσ-, -, -, πεπληγ·[κ]-, -, πληγ·[θ]-) ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό φόνος, -ου, ὁ
Wj:22:1 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między - znaleźć Złodziej [zobacz kleptomania] a także, nawet, a mianowicie do strajku umrzeć οὐχ przed nierównym oddechem być on / ona / on / sama zabójstwo
Wj:22:1 e)a\n de\ e)n tO=| dioru/gmati eu(reTE=| o( kle/ptEs kai\ plEgei\s a)poTa/nE|, ou)k e)/stin au)tO=| fo/nos·
Wj:22:1 ean de en tO diorygmati heureTE ho kleptEs kai plEgeis apoTanE, uk estin autO fonos·
Wj:22:1 C x P RA_DSN N3M_DSN VC_APS3S RA_NSM N1M_NSM C VD_APPNSM VB_AAS3S D V9_PAI3S RD_DSM N2_NSM
Wj:22:1 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć to find the thief [see kleptomania] and also, even, namely to strike to die οὐχ before rough breathing to be he/she/it/same murder
Wj:22:1 if-ever Yet in/among/by (+dat) the (dat)   he/she/it-should-be-FIND-ed the (nom) thief (nom) and upon being-STRIKE-ed (nom|voc) you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed not he/she/it-is him/it/same (dat) murder (nom)
Wj:22:1 Wj_22:1_1 Wj_22:1_2 Wj_22:1_3 Wj_22:1_4 Wj_22:1_5 Wj_22:1_6 Wj_22:1_7 Wj_22:1_8 Wj_22:1_9 Wj_22:1_10 Wj_22:1_11 Wj_22:1_12 Wj_22:1_13 Wj_22:1_14 Wj_22:1_15
Wj:22:1 x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:22:2 ἐὰν δὲ ἀνατείλῃ ὁ ἥλιος ἐπ’ αὐτῷ, ἔνοχός ἐστιν, ἀνταποθανεῖται. ἐὰν δὲ μὴ ὑπάρχῃ αὐτῷ, πραθήτω ἀντὶ τοῦ κλέμματος.
Wj:22:2 But if the sun be risen upon him, he is guilty, he shall die instead; and if a thief have nothing, let him be sold in compensation for what he has stolen. (Exodus 22:3 Brenton)
Wj:22:2 Ale gdyby to uczynił po wschodzie słońca, będzie winien krwi. Złodziej poniesie karę. Jeśli nic nie ma, czym by zapłacił, to należy go sprzedać za taką samą sumę, jaką skradł. (Wj 22:2 BT_4)
Wj:22:2 ἐὰν δὲ ἀνατείλῃ ἥλιος ἐπ’ αὐτῷ, ἔνοχός ἐστιν, ἀνταποθανεῖται. ἐὰν δὲ μὴ ὑπάρχῃ αὐτῷ, πραθήτω ἀντὶ τοῦ κλέμματος.
Wj:22:2 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἀνα·τέλλω (ανα+τελλ-, ανα+τελ(ε)·[σ]-, ανα+τειλ·[σ]-, ανα+τεταλ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἔν·οχος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ἐάν (εἰ ἄν) δέ μή ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό πιπράσκω (πιπρασκ-, -, -, πεπρα·κ-, πεπρα-, πρα·θ-) ἀντί ὁ ἡ τό κλέμμα[τ], -ατος, τό
Wj:22:2 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś sprężynę się do wzrostu Słońce w mitologii Apolla, starożytny grecki bóg światła, uzdrowienia i poezji na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama odpowiedzialny być - jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś nie być w mocy [być] w mocy [z], na przykład gdy posiadanie jest w kontroli on / ona / on / sama na sprzedaż przeciwko (+ gen) kradzież
Wj:22:2 e)a\n de\ a)natei/lE| o( E(/lios e)p’ au)tO=|, e)/noCHo/s e)stin, a)ntapoTanei=tai. e)a\n de\ mE\ u(pa/rCHE| au)tO=|, praTE/tO a)nti\ tou= kle/mmatos.
Wj:22:2 ean de anateilE ho hElios ep’ autO, enoCHos estin, antapoTaneitai. ean de mE hyparCHE autO, praTEtO anti tu klemmatos.
Wj:22:2 C x VA_AAS3S RA_NSM N2_NSM P RD_DSM A1B_NSM V9_PAI3S VF2_FMI3S C x D V1_PAS3S RD_DSM VC_APD3S P RA_GSN N3M_GSN
Wj:22:2 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to rise spring up the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same accountable to be ć if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control he/she/it/same to sell against (+gen) the theft
Wj:22:2 if-ever Yet he/she/it-should-TO RISE, you(sg)-should-be-TO RISE-ed the (nom) sun (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) accountable ([Adj] nom) he/she/it-is   if-ever Yet not you(sg)-are-being-BE-ed-UNDER-THE-POWER-OF, he/she/it-should-be-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF, you(sg)-should-be-being-BE-ed-UNDER-THE-POWER-OF him/it/same (dat) let-him/her/it-be-SELL-ed! against (+gen) the (gen) theft (gen)
Wj:22:2 Wj_22:2_1 Wj_22:2_2 Wj_22:2_3 Wj_22:2_4 Wj_22:2_5 Wj_22:2_6 Wj_22:2_7 Wj_22:2_8 Wj_22:2_9 Wj_22:2_10 Wj_22:2_11 Wj_22:2_12 Wj_22:2_13 Wj_22:2_14 Wj_22:2_15 Wj_22:2_16 Wj_22:2_17 Wj_22:2_18 Wj_22:2_19
Wj:22:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:22:3 ἐὰν δὲ καταλημφθῇ, καὶ εὑρεθῇ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ τὸ κλέμμα ἀπό τε ὄνου ἕως προβάτου ζῶντα, διπλᾶ αὐτὰ ἀποτείσει. –
Wj:22:3 And if the thing stolen be left and be in his hand alive, whether ox or sheep, he shall restore them two-fold. (Exodus 22:4 Brenton)
Wj:22:3 Jeśli to, co ukradł, znajdzie się u niego żywe, czy to wół, czy osioł, czy owca, odda w podwójnej ilości. (Wj 22:3 BT_4)
Wj:22:3 ἐὰν δὲ καταλημφθῇ, καὶ εὑρεθῇ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ τὸ κλέμμα ἀπό τε ὄνου ἕως προβάτου ζῶντα, διπλᾶ αὐτὰ ἀποτείσει.
Wj:22:3 ἐάν (εἰ ἄν) δέ κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κλέμμα[τ], -ατος, τό ἀπό τέ ὄνος, -ου, ὁ and ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) δι·πλοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. δι·πλόος αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·τίνω (-, απο+τι·σ-/απο+τει·σ-, απο+τει·σ-, -, -, -)  
Wj:22:3 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś pojąć, zrozumieć, zajęcia z umysłem, skazaniec, potępiają, przekonanie, łapać, wyprzedzać, a także, nawet, a mianowicie znaleźć w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ręka on / ona / on / sama kradzież od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem i [postpositive współrzędnych] ass / osioł aż do; świt owiec (owczarnia) do istnieje mieszkać, żyją, żyją (ζω ζαω) podwójne / podwójny on / ona / on / sama do spłaty -
Wj:22:3 e)a\n de\ katalEmfTE=|, kai\ eu(reTE=| e)n tE=| CHeiri\ au)tou= to\ kle/mma a)po/ te o)/nou e(/Os proba/tou DZO=nta, dipla= au)ta\ a)potei/sei.
Wj:22:3 ean de katalEmfTE, kai heureTE en tE CHeiri autu to klemma apo te onu heOs probatu DZOnta, dipla auta apoteisei.
Wj:22:3 C x VV_APS3S C VC_APS3S P RA_DSF N3_DSF RD_GSM RA_NSN N3M_NSN P x N2_GSM P N2N_GSN V3_PAPAPN A1C_APN RD_APN VF_FAI3S
Wj:22:3 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, and also, even, namely to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same the theft from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing and [postpositive coordinate] ass/donkey until; dawn sheep (sheepfold) to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) double/twofold he/she/it/same to repay  
Wj:22:3 if-ever Yet he/she/it-should-be-COMPREHEND-ed and he/she/it-should-be-FIND-ed in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) him/it/same (gen) the (nom|acc) theft (nom|acc|voc) away from (+gen) and [postpositive coordinate] ass/donkey (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) sheep (gen) while EXISTS-ing (acc, nom|acc|voc) double/twofold (nom|acc|voc) they/them/same (nom|acc) he/she/it-will-PAY DAMAGES, you(sg)-will-be-PAY DAMAGES-ed (classical)  
Wj:22:3 Wj_22:3_1 Wj_22:3_2 Wj_22:3_3 Wj_22:3_4 Wj_22:3_5 Wj_22:3_6 Wj_22:3_7 Wj_22:3_8 Wj_22:3_9 Wj_22:3_10 Wj_22:3_11 Wj_22:3_12 Wj_22:3_13 Wj_22:3_14 Wj_22:3_15 Wj_22:3_16 Wj_22:3_17 Wj_22:3_18 Wj_22:3_19 Wj_22:3_20 Wj_22:3_21
Wj:22:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:22:4 ἐὰν δὲ καταβοσκήσῃ τις ἀγρὸν ἢ ἀμπελῶνα καὶ ἀφῇ τὸ κτῆνος αὐτοῦ καταβοσκῆσαι ἀγρὸν ἕτερον, ἀποτείσει ἐκ τοῦ ἀγροῦ αὐτοῦ κατὰ τὸ γένημα αὐτοῦ· ἐὰν δὲ πάντα τὸν ἀγρὸν καταβοσκήσῃ, τὰ βέλτιστα τοῦ ἀγροῦ αὐτοῦ καὶ τὰ βέλτιστα τοῦ ἀμπελῶνος αὐτοῦ ἀποτείσει. –
Wj:22:4 And if any one should feed down a field or a vineyard, and should send in his beast to feed down another field, he shall make compensation of his own field according to his produce; and if he shall have fed down the whole field, he shall pay for compensation the best of his own field and the best of his vineyard. (Exodus 22:5 Brenton)
Wj:22:4 Jeśliby ktoś wypasł pole lub winnicę i wypuścił bydło, niszcząc cudze pole, wówczas wynagrodzi tym, co ma najlepszego na swoim polu i w swojej winnicy. (Wj 22:4 BT_4)
Wj:22:4 ἐὰν δὲ καταβοσκήσῃ τις ἀγρὸν ἀμπελῶνα καὶ ἀφῇ τὸ κτῆνος αὐτοῦ καταβοσκῆσαι ἀγρὸν ἕτερον, ἀποτείσει ἐκ τοῦ ἀγροῦ αὐτοῦ κατὰ τὸ γένημα αὐτοῦ· ἐὰν δὲ πάντα τὸν ἀγρὸν καταβοσκήσῃ, τὰ βέλτιστα τοῦ ἀγροῦ αὐτοῦ καὶ τὰ βέλτιστα τοῦ ἀμπελῶνος αὐτοῦ ἀποτείσει.
Wj:22:4 ἐάν (εἰ ἄν) δέ   τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἀγρός, -οῦ, ὁ ἤ[1] ἀμπελών, -ῶνος, ὁ καί ἁφή, -ῆς, ἡ; ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό   ἀγρός, -οῦ, ὁ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ἀπο·τίνω (-, απο+τι·σ-/απο+τει·σ-, απο+τει·σ-, -, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό γένημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐάν (εἰ ἄν) δέ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ   ὁ ἡ τό βέλτιστος -η -ον [LXX] (Superl. of ἀγαθός) ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό βέλτιστος -η -ον [LXX] (Superl. of ἀγαθός) ὁ ἡ τό ἀμπελών, -ῶνος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·τίνω (-, απο+τι·σ-/απο+τει·σ-, απο+τει·σ-, -, -, -)  
Wj:22:4 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś - niektóre / każda pole lub winnica a także, nawet, a mianowicie więzadło (połączenie, LXX plaga, zakażenia); puścić Zwierzę (bestia) on / ona / on / sama - pole inny do spłaty z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami pole on / ona / on / sama w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem owoce owoce on / ona / on / sama jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś każdy wszystkim, każde, każde, całość pole - najlepiej pole on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie najlepiej winnica on / ona / on / sama do spłaty -
Wj:22:4 e)a\n de\ kataboskE/sE| tis a)gro\n E)\ a)mpelO=na kai\ a)fE=| to\ ktE=nos au)tou= kataboskE=sai a)gro\n e(/teron, a)potei/sei e)k tou= a)grou= au)tou= kata\ to\ ge/nEma au)tou=· e)a\n de\ pa/nta to\n a)gro\n kataboskE/sE|, ta\ be/ltista tou= a)grou= au)tou= kai\ ta\ be/ltista tou= a)mpelO=nos au)tou= a)potei/sei.
Wj:22:4 ean de kataboskEsE tis agron E ampelOna kai afE to ktEnos autu kataboskEsai agron heteron, apoteisei ek tu agru autu kata to genEma autu· ean de panta ton agron kataboskEsE, ta beltista tu agru autu kai ta beltista tu ampelOnos autu apoteisei.
Wj:22:4 C x VA_AAS3S RI_NSM N2_ASM C N3W_ASM C VH_AAS3S RA_ASN N3E_ASN RD_GSM VA_AAN N2_ASM A1A_ASM VF_FAI3S P RA_GSM N2_GSM RD_GSM P RA_ASN N3M_ASN RD_GSM C x A3_ASM RA_ASM N2_ASM VA_AAS3S RA_APN A1_APNS RA_GSM N2_GSM RD_GSM C RA_APN A1_APNS RA_GSM N3W_GSM RD_GSM VF_FAI3S
Wj:22:4 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć some/any field or vineyard and also, even, namely ligament (connection, LXX plague, infection); to let go of the Animal (beast) he/she/it/same ć field other to repay out of (+gen) ἐξ before vowels the field he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the fruit fruit of he/she/it/same if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] every all, each, every, the whole of the field ć the best the field he/she/it/same and also, even, namely the best the vineyard he/she/it/same to repay  
Wj:22:4 if-ever Yet   some/any (nom) field (acc) or vineyard (acc) and ligament (dat); he/she/it-should-LET-GO-OF, you(sg)-should-be-LET-ed-GO-OF the (nom|acc) Animal (nom|acc|voc) him/it/same (gen)   field (acc) other (acc, nom|acc) he/she/it-will-PAY DAMAGES, you(sg)-will-be-PAY DAMAGES-ed (classical) out of (+gen) the (gen) field (gen) him/it/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) fruit (nom|acc|voc) him/it/same (gen) if-ever Yet all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) field (acc)   the (nom|acc) best ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) field (gen) him/it/same (gen) and the (nom|acc) best ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) vineyard (gen) him/it/same (gen) he/she/it-will-PAY DAMAGES, you(sg)-will-be-PAY DAMAGES-ed (classical)  
Wj:22:4 Wj_22:4_1 Wj_22:4_2 Wj_22:4_3 Wj_22:4_4 Wj_22:4_5 Wj_22:4_6 Wj_22:4_7 Wj_22:4_8 Wj_22:4_9 Wj_22:4_10 Wj_22:4_11 Wj_22:4_12 Wj_22:4_13 Wj_22:4_14 Wj_22:4_15 Wj_22:4_16 Wj_22:4_17 Wj_22:4_18 Wj_22:4_19 Wj_22:4_20 Wj_22:4_21 Wj_22:4_22 Wj_22:4_23 Wj_22:4_24 Wj_22:4_25 Wj_22:4_26 Wj_22:4_27 Wj_22:4_28 Wj_22:4_29 Wj_22:4_30 Wj_22:4_31 Wj_22:4_32 Wj_22:4_33 Wj_22:4_34 Wj_22:4_35 Wj_22:4_36 Wj_22:4_37 Wj_22:4_38 Wj_22:4_39 Wj_22:4_40 Wj_22:4_41 Wj_22:4_42 Wj_22:4_43
Wj:22:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:22:5 ἐὰν δὲ ἐξελθὸν πῦρ εὕρῃ ἀκάνθας καὶ προσεμπρήσῃ ἅλωνα ἢ στάχυς ἢ πεδίον, ἀποτείσει ὁ τὸ πῦρ ἐκκαύσας. –
Wj:22:5 And if fire have gone forth and caught thorns, and should also set on fire threshing-floors or ears of corn or a field, he that kindled the fire shall make compensation. (Exodus 22:6 Brenton)
Wj:22:5 Jeśli powstanie ogień i ogarnie ciernie ogrodzenia, i spali stertę zboża albo stojące na pniu zboże, albo pole, wówczas ten, co wzniecił pożar, winien wynagrodzić szkody. (Wj 22:5 BT_4)
Wj:22:5 ἐὰν δὲ ἐξελθὸν πῦρ εὕρῃ ἀκάνθας καὶ προσεμπρήσῃ ἅλωνα στάχυς πεδίον, ἀποτείσει τὸ πῦρ ἐκκαύσας.
Wj:22:5 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πῦρ, -ρός, τό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἄκανθα, -ης, ἡ καί   ἅλων, -ωνος, ἡ ἤ[1] στάχυς[1], -υος, ὁ; Στάχυς[2], -υος, ὁ ἤ[1]   ἀπο·τίνω (-, απο+τι·σ-/απο+τει·σ-, απο+τει·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό ἐκ·καίω (εκ+και-, εκ+καυ·σ-, εκ+καυ·σ-, -, εκ+κεκαυ-, εκ+καυ·θ-/εκ+κα·[θ]-)  
Wj:22:5 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś ujawnić się ogień znaleźć Cierń (roślina cierń) a także, nawet, a mianowicie - klepisko lub ???; Czyściec lub - do spłaty ogień rozpal -
Wj:22:5 e)a\n de\ e)XelTo\n pu=r eu(/rE| a)ka/nTas kai\ prosemprE/sE| a(/lOna E)\ sta/CHus E)\ pedi/on, a)potei/sei o( to\ pu=r e)kkau/sas.
Wj:22:5 ean de eXelTon pyr heurE akanTas kai prosemprEsE halOna E staCHys E pedion, apoteisei ho to pyr ekkausas.
Wj:22:5 C x VB_AAPNSN N3_NSN VB_AAS3S N1A_APF C VA_AAS3S N3W_ASF C N3U_ASM C N2N_ASN VF_FAI3S RA_NSM RA_ASN N3_ASN VA_AAPNSM
Wj:22:5 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to come out fire to find thorn (thorn plant) and also, even, namely ć threshing floor or ???; Stachys or ć to repay the the fire to inflame  
Wj:22:5 if-ever Yet do-COME-you(sg)-OUT!, upon COME-ing-OUT (nom|acc|voc, voc) fire (nom|acc|voc) he/she/it-should-FIND, you(sg)-should-be-FIND-ed thorns (acc) and   threshing floor (acc) or ??? (nom); Stachys (nom) or   he/she/it-will-PAY DAMAGES, you(sg)-will-be-PAY DAMAGES-ed (classical) the (nom) the (nom|acc) fire (nom|acc|voc) upon INFLAME-ing (nom|voc)  
Wj:22:5 Wj_22:5_1 Wj_22:5_2 Wj_22:5_3 Wj_22:5_4 Wj_22:5_5 Wj_22:5_6 Wj_22:5_7 Wj_22:5_8 Wj_22:5_9 Wj_22:5_10 Wj_22:5_11 Wj_22:5_12 Wj_22:5_13 Wj_22:5_14 Wj_22:5_15 Wj_22:5_16 Wj_22:5_17 Wj_22:5_18 Wj_22:5_19
Wj:22:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:22:6 ἐὰν δέ τις δῷ τῷ πλησίον ἀργύριον ἢ σκεύη φυλάξαι, καὶ κλαπῇ ἐκ τῆς οἰκίας τοῦ ἀνθρώπου, ἐὰν εὑρεθῇ ὁ κλέψας, ἀποτείσει διπλοῦν·
Wj:22:6 And if any one give to his neighbour money r goods to keep, and they be stolen out of the man's house, if the thief be found he shall repay double. (Exodus 22:7 Brenton)
Wj:22:6 Jeśliby ktoś dał drugiemu pieniądze lub przedmioty wartościowe na przechowanie i zostałoby to skradzione w domu tego człowieka, a złodziej zostanie wykryty, winien wypłacić dwukrotne odszkodowanie. (Wj 22:6 BT_4)
Wj:22:6 ἐὰν δέ τις δῷ τῷ πλησίον ἀργύριον σκεύη φυλάξαι, καὶ κλαπῇ ἐκ τῆς οἰκίας τοῦ ἀνθρώπου, ἐὰν εὑρεθῇ κλέψας, ἀποτείσει διπλοῦν·
Wj:22:6 ἐάν (εἰ ἄν) δέ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ἤ[1] σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) καί κλέπτω (κλεπτ-, κλεψ-, κλεψ-, -, κεκλεπτ-, κλαπ·[θ]-) ἐκ ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐάν (εἰ ἄν) εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό κλέπτω (κλεπτ-, κλεψ-, κλεψ-, -, κεκλεπτ-, κλαπ·[θ]-) ἀπο·τίνω (-, απο+τι·σ-/απο+τει·σ-, απο+τει·σ-, -, -, -) δι·πλοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. δι·πλόος
Wj:22:6 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś niektóre / każda dawać Sąsiad jeden w pobliżu, w pobliżu; blisko kawałek srebra lub statek; wyroby metalowe naczynie, naczynia, wdrożenia chronić a także, nawet, a mianowicie ukraść łóżeczko, sprzeniewierzenia, kraść, rabować, pilfer, kapusiem z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami dom człowiek jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] znaleźć ukraść łóżeczko, sprzeniewierzenia, kraść, rabować, pilfer, kapusiem do spłaty podwójne / podwójny
Wj:22:6 e)a\n de/ tis dO=| tO=| plEsi/on a)rgu/rion E)\ skeu/E fula/Xai, kai\ klapE=| e)k tE=s oi)ki/as tou= a)nTrO/pou, e)a\n eu(reTE=| o( kle/PSas, a)potei/sei diplou=n·
Wj:22:6 ean de tis dO tO plEsion argyrion E skeuE fylaXai, kai klapE ek tEs oikias tu anTrOpu, ean heureTE ho klePSas, apoteisei diplun·
Wj:22:6 C x RI_NSM VO_AAS3S RA_DSM D N2N_ASN C N3I_APN VA_AAN C VD_APS3S P RA_GSF N1A_GSF RA_GSM N2_GSM C VC_APS3S RA_NSM VA_AAPNSM VF_FAI3S A1C_ASN
Wj:22:6 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] some/any to give the neighbor one near, close to; near piece of silver or vessel; vessel hardware, utensils, implement to guard and also, even, namely to steal crib, embezzle, thieve, rob, pilfer, snitch out of (+gen) ἐξ before vowels the house the human if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to find the to steal crib, embezzle, thieve, rob, pilfer, snitch to repay double/twofold
Wj:22:6 if-ever Yet some/any (nom) he/she/it-should-GIVE, you(sg)-should-be-GIVE-ed the (dat) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) piece of silver (nom|acc|voc) or vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) to-GUARD, be-you(sg)-GUARD-ed!, he/she/it-happens-to-GUARD (opt) and he/she/it-should-be-STEAL-ed out of (+gen) the (gen) house (gen), houses (acc) the (gen) human (gen) if-ever he/she/it-should-be-FIND-ed the (nom) upon STEAL-ing (nom|voc) he/she/it-will-PAY DAMAGES, you(sg)-will-be-PAY DAMAGES-ed (classical) double/twofold (acc, nom|acc|voc)
Wj:22:6 Wj_22:6_1 Wj_22:6_2 Wj_22:6_3 Wj_22:6_4 Wj_22:6_5 Wj_22:6_6 Wj_22:6_7 Wj_22:6_8 Wj_22:6_9 Wj_22:6_10 Wj_22:6_11 Wj_22:6_12 Wj_22:6_13 Wj_22:6_14 Wj_22:6_15 Wj_22:6_16 Wj_22:6_17 Wj_22:6_18 Wj_22:6_19 Wj_22:6_20 Wj_22:6_21 Wj_22:6_22 Wj_22:6_23
Wj:22:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:22:7 ἐὰν δὲ μὴ εὑρεθῇ ὁ κλέψας, προσελεύσεται ὁ κύριος τῆς οἰκίας ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ ὀμεῖται ἦ μὴν μὴ αὐτὸς πεπονηρεῦσθαι ἐφ’ ὅλης τῆς παρακαταθήκης τοῦ πλησίον.
Wj:22:7 But if the thief be not found, the master of the house shall come forward before God, and shall swear that surely he has not wrought wickedly in regard of any part of his neighbour's deposit, (Exodus 22:8 Brenton)
Wj:22:7 Jeśliby nie wykryto złodzieja, to wówczas stawi się właściciel domu przed Bogiem i przysięgnie, że nie wyciągnął ręki po dobro drugiego. (Wj 22:7 BT_4)
Wj:22:7 ἐὰν δὲ μὴ εὑρεθῇ κλέψας, προσελεύσεται κύριος τῆς οἰκίας ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ ὀμεῖται μὴν μὴ αὐτὸς πεπονηρεῦσθαι ἐφ’ ὅλης τῆς παρακαταθήκης τοῦ πλησίον.
Wj:22:7 ἐάν (εἰ ἄν) δέ μή εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό κλέπτω (κλεπτ-, κλεψ-, κλεψ-, -, κεκλεπτ-, κλαπ·[θ]-) προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί   ἦ[2] μήν[1]; μήν[2], μηνός, ὁ μή αὐτός αὐτή αὐτό πονηρεύομαι [LXX] (πονηρευ-, πονηρευ·σ-, πονηρευ·σ-, -, πεπονηρευ-, -) ἐπί ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό παρα·κατα·θήκη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX]
Wj:22:7 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś nie znaleźć ukraść łóżeczko, sprzeniewierzenia, kraść, rabować, pilfer, kapusiem podejście panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. dom w obecności (+ gen); ??? Bóg  a także, nawet, a mianowicie - naprawdę ???; miesiąc nie on / ona / on / sama do zła na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem cały kaucja Sąsiad jeden w pobliżu, w pobliżu; blisko
Wj:22:7 e)a\n de\ mE\ eu(reTE=| o( kle/PSas, proseleu/setai o( ku/rios tE=s oi)ki/as e)nO/pion tou= Teou= kai\ o)mei=tai E)= mE\n mE\ au)to\s peponEreu=sTai e)f’ o(/lEs tE=s parakataTE/kEs tou= plEsi/on.
Wj:22:7 ean de mE heureTE ho klePSas, proseleusetai ho kyrios tEs oikias enOpion tu Teu kai omeitai E mEn mE autos peponEreusTai ef’ holEs tEs parakataTEkEs tu plEsion.
Wj:22:7 C x D VC_APS3S RA_NSM VA_AAPNSM VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1A_GSF P RA_GSM N2_GSM C VF2_FMI3S C x D RD_NSM VM_XMN P A1_GSF RA_GSF N1_GSF RA_GSM D
Wj:22:7 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to find the to steal crib, embezzle, thieve, rob, pilfer, snitch to approach the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the house in the presence of (+gen); ??? the god [see theology] and also, even, namely ć truly ???; month not he/she/it/same to evil upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing whole the deposit the neighbor one near, close to; near
Wj:22:7 if-ever Yet not he/she/it-should-be-FIND-ed the (nom) upon STEAL-ing (nom|voc) he/she/it-will-be-APPROACH-ed the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (gen) house (gen), houses (acc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) god (gen) and   truly ???; month (nom|voc) not he/it/same (nom) to-have-been-EVIL-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) whole (gen) the (gen) deposit (gen) the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Wj:22:7 Wj_22:7_1 Wj_22:7_2 Wj_22:7_3 Wj_22:7_4 Wj_22:7_5 Wj_22:7_6 Wj_22:7_7 Wj_22:7_8 Wj_22:7_9 Wj_22:7_10 Wj_22:7_11 Wj_22:7_12 Wj_22:7_13 Wj_22:7_14 Wj_22:7_15 Wj_22:7_16 Wj_22:7_17 Wj_22:7_18 Wj_22:7_19 Wj_22:7_20 Wj_22:7_21 Wj_22:7_22 Wj_22:7_23 Wj_22:7_24 Wj_22:7_25 Wj_22:7_26 Wj_22:7_27
Wj:22:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:22:8 κατὰ πᾶν ῥητὸν ἀδίκημα περί τε μόσχου καὶ ὑποζυγίου καὶ προβάτου καὶ ἱματίου καὶ πάσης ἀπωλείας τῆς ἐγκαλουμένης, ὅ τι οὖν ἂν ᾖ, ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἐλεύσεται ἡ κρίσις ἀμφοτέρων, καὶ ὁ ἁλοὺς διὰ τοῦ θεοῦ ἀποτείσει διπλοῦν τῷ πλησίον. –
Wj:22:8 according to every injury alleged, both concerning a calf, and an ass, and a sheep, and a garment, and every alleged loss, whatsoever in fact it may be, --the judgment of both shall proceed before God, and he that is convicted by God shall repay to his neighbour double. (Exodus 22:9 Brenton)
Wj:22:8 We wszelkiej sprawie poszkodowania dotyczącego wołu, osła, owcy, odzieży, jakiejkolwiek zguby, o której ktoś powie, że to jego własność, sprawa obydwu winna być przedłożona Bogu, a którego Bóg uzna winnym, ten zwróci drugiemu w podwójnej ilości. (Wj 22:8 BT_4)
Wj:22:8 κατὰ πᾶν ῥητὸν ἀδίκημα περί τε μόσχου καὶ ὑποζυγίου καὶ προβάτου καὶ ἱματίου καὶ πάσης ἀπωλείας τῆς ἐγκαλουμένης, τι οὖν ἂν ᾖ, ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἐλεύσεται κρίσις ἀμφοτέρων, καὶ ἁλοὺς διὰ τοῦ θεοῦ ἀποτείσει διπλοῦν τῷ πλησίον.
Wj:22:8 κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   ἀ·δίκημα[τ], -ατος, τό περί τέ μόσχος, -ου, ὁ καί ὑπο·ζύγιον, -ου, τό καί πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) καί ἱμάτιον, -ου, τό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἐγ·καλέω (εν+καλ(ε)-, εν+καλε·σ-, εν+καλε·σ-, -, -, εν+κλη·θ-)   ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] οὖν ἄν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ ἀμφότεροι -αι -α καί ὁ ἡ τό ἁλίσκομαι [LXX] (αλισκ-, αλω·σ-, 2nd ath. αλ(ω)-/ath. αλ(ο)-, ηλω·κ-/εαλω·κ-, -, -) διά ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἀπο·τίνω (-, απο+τι·σ-/απο+τει·σ-, απο+τει·σ-, -, -, -) δι·πλοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. δι·πλόος ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX]  
Wj:22:8 w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem każdy wszystkim, każde, każde, całość - źle o (+ acc, + gen) i [postpositive współrzędnych] cielę / ox a także, nawet, a mianowicie osioł a także, nawet, a mianowicie owiec (owczarnia) a także, nawet, a mianowicie odzież odzież, płaszcz a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość zagłada, zniszczenie oskarżyć - WHO / whom- / cokolwiek [ἕως ὅτου jest stałe wyrażenie] Dlatego też /, a następnie kiedykolwiek (jeśli w ogóle) być w obecności (+ gen); ??? Bóg  przyjść Decyzja wyrok, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, oszacowanie, zarozumiałość zarówno a także, nawet, a mianowicie złapać δι powodu (+ acc), poprzez (+ gen) "przed samogłoskami. "Do" (+ gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (+ acc) Bóg  do spłaty podwójne / podwójny Sąsiad jeden w pobliżu, w pobliżu; blisko -
Wj:22:8 kata\ pa=n r(Eto\n a)di/kEma peri/ te mo/sCHou kai\ u(poDZugi/ou kai\ proba/tou kai\ i(mati/ou kai\ pa/sEs a)pOlei/as tE=s e)gkaloume/nEs, o(/ ti ou)=n a)/n E)=|, e)nO/pion tou= Teou= e)leu/setai E( kri/sis a)mfote/rOn, kai\ o( a(lou\s dia\ tou= Teou= a)potei/sei diplou=n tO=| plEsi/on.
Wj:22:8 kata pan rEton adikEma peri te mosCHu kai hypoDZygiu kai probatu kai himatiu kai pasEs apOleias tEs enkalumenEs, ho ti un an E, enOpion tu Teu eleusetai hE krisis amfoterOn, kai ho halus dia tu Teu apoteisei diplun tO plEsion.
Wj:22:8 P A3_ASN A1_ASN N3M_ASN P x N2_GSM C N2N_GSN C N2N_GSN C N2N_GSN C A1S_GSF N1A_GSF RA_GSF V2_PMPGSF RR_NSN RI_ASN x x V9_PAS3S P RA_GSM N2_GSM VF_FMI3S RA_NSF N3I_NSF A1A_GPM C RA_NSM VZ_AAPNSM P RA_GSM N2_GSM VF_FAI3S A1C_ASN RA_DSM D
Wj:22:8 down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of ć wrong about (+acc,+gen) and [postpositive coordinate] calf/ox and also, even, namely donkey and also, even, namely sheep (sheepfold) and also, even, namely clothing garment, cloak and also, even, namely every all, each, every, the whole of annihilation, destruction the to accuse ć who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] therefore/then ever (if ever) to be in the presence of (+gen); ??? the god [see theology] to come the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit both and also, even, namely the to catch because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the god [see theology] to repay double/twofold the neighbor one near, close to; near  
Wj:22:8 down/according to/as per (+acc), against (+gen) every (nom|acc|voc)   wrong (nom|acc|voc) about (+acc,+gen) and [postpositive coordinate] calf/ox (gen) and donkey (gen) and sheep (gen) and clothing (gen) and every (gen) annihilation, destruction (gen), annihilation, destructions (acc) the (gen) while being-ACCUSE-ed (gen) who-/whom-/whichever (nom|acc) some/any (nom|acc) therefore/then ever he/she/it-should-be in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) god (gen) he/she/it-will-be-COME-ed the (nom) judgment (nom) both (gen) and the (nom) upon CATCH-ing (nom|voc) because of (+acc), through (+gen) the (gen) god (gen) he/she/it-will-PAY DAMAGES, you(sg)-will-be-PAY DAMAGES-ed (classical) double/twofold (acc, nom|acc|voc) the (dat) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc)  
Wj:22:8 Wj_22:8_1 Wj_22:8_2 Wj_22:8_3 Wj_22:8_4 Wj_22:8_5 Wj_22:8_6 Wj_22:8_7 Wj_22:8_8 Wj_22:8_9 Wj_22:8_10 Wj_22:8_11 Wj_22:8_12 Wj_22:8_13 Wj_22:8_14 Wj_22:8_15 Wj_22:8_16 Wj_22:8_17 Wj_22:8_18 Wj_22:8_19 Wj_22:8_20 Wj_22:8_21 Wj_22:8_22 Wj_22:8_23 Wj_22:8_24 Wj_22:8_25 Wj_22:8_26 Wj_22:8_27 Wj_22:8_28 Wj_22:8_29 Wj_22:8_30 Wj_22:8_31 Wj_22:8_32 Wj_22:8_33 Wj_22:8_34 Wj_22:8_35 Wj_22:8_36 Wj_22:8_37 Wj_22:8_38 Wj_22:8_39 Wj_22:8_40 Wj_22:8_41
Wj:22:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:22:9 ἐὰν δέ τις δῷ τῷ πλησίον ὑποζύγιον ἢ μόσχον ἢ πρόβατον ἢ πᾶν κτῆνος φυλάξαι, καὶ συντριβῇ ἢ τελευτήσῃ ἢ αἰχμάλωτον γένηται, καὶ μηδεὶς γνῷ,
Wj:22:9 And if any one give to his neighbour to keep a calf or sheep or any beast, and it be wounded or die or be taken, and no one know, (Exodus 22:10 Brenton)
Wj:22:9 Jeśliby ktoś powierzył drugiemu pieczę nad osłem, wołem, owcą lub nad jakimkolwiek innym zwierzęciem, a ono padło lub okaleczyło się, lub zostało uprowadzone, a nie ma na to świadka, (Wj 22:9 BT_4)
Wj:22:9 ἐὰν δέ τις δῷ τῷ πλησίον ὑποζύγιον μόσχον πρόβατον πᾶν κτῆνος φυλάξαι, καὶ συντριβῇ τελευτήσῃ αἰχμάλωτον γένηται, καὶ μηδεὶς γνῷ,
Wj:22:9 ἐάν (εἰ ἄν) δέ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] ὑπο·ζύγιον, -ου, τό ἤ[1] μόσχος, -ου, ὁ ἤ[1] πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ἤ[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κτῆνο·ς, -ους, τό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ἤ[1] τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) ἤ[1] αἰχμ·άλωτος[2], -ώτου, ὁ; αἰχμ·άλωτος[1] -ον [LXX] γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί μηδ·είς μηδε·μία μηδ·έν and μηθ·είς (μηθε·μία) μηθ·έν γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
Wj:22:9 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś niektóre / każda dawać Sąsiad jeden w pobliżu, w pobliżu; blisko osioł lub cielę / ox lub owiec (owczarnia) lub każdy wszystkim, każde, każde, całość Zwierzę (bestia) chronić a także, nawet, a mianowicie złamać, aby całkowicie zniszczyć, złamać (w sztukach) lub do końca lub niewoli; jeniec stać się stać, stanie, a także, nawet, a mianowicie niejeden wiedzieć, tj rozpoznać.
Wj:22:9 e)a\n de/ tis dO=| tO=| plEsi/on u(poDZu/gion E)\ mo/sCHon E)\ pro/baton E)\ pa=n ktE=nos fula/Xai, kai\ suntribE=| E)\ teleutE/sE| E)\ ai)CHma/lOton ge/nEtai, kai\ mEdei\s gnO=|,
Wj:22:9 ean de tis dO tO plEsion hypoDZygion E mosCHon E probaton E pan ktEnos fylaXai, kai syntribE E teleutEsE E aiCHmalOton genEtai, kai mEdeis gnO,
Wj:22:9 C x RI_NSM VO_AAS3S RA_DSM D N2N_ASN C N2_ASM C N2N_ASN C A3_ASN N3E_ASN VA_AAN C VD_APS3S C VA_AAS3S C A1B_ASM VB_AMS3S C A3P_NSM VZ_AAS3S
Wj:22:9 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] some/any to give the neighbor one near, close to; near donkey or calf/ox or sheep (sheepfold) or every all, each, every, the whole of Animal (beast) to guard and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) or to end or captive; captive to become become, happen and also, even, namely not one to know i.e. recognize.
Wj:22:9 if-ever Yet some/any (nom) he/she/it-should-GIVE, you(sg)-should-be-GIVE-ed the (dat) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) donkey (nom|acc|voc) or calf/ox (acc) or sheep (nom|acc|voc) or every (nom|acc|voc) Animal (nom|acc|voc) to-GUARD, be-you(sg)-GUARD-ed!, he/she/it-happens-to-GUARD (opt) and you(sg)-are-being-BREAK-ed, he/she/it-should-be-BREAK-ing, you(sg)-should-be-being-BREAK-ed, he/she/it-should-be-BREAK-ed or you(sg)-will-be-END-ed, he/she/it-should-END, you(sg)-should-be-END-ed or captive (acc); captive ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-should-be-BECOME-ed and not one (nom) he/she/it-should-KNOW
Wj:22:9 Wj_22:9_1 Wj_22:9_2 Wj_22:9_3 Wj_22:9_4 Wj_22:9_5 Wj_22:9_6 Wj_22:9_7 Wj_22:9_8 Wj_22:9_9 Wj_22:9_10 Wj_22:9_11 Wj_22:9_12 Wj_22:9_13 Wj_22:9_14 Wj_22:9_15 Wj_22:9_16 Wj_22:9_17 Wj_22:9_18 Wj_22:9_19 Wj_22:9_20 Wj_22:9_21 Wj_22:9_22 Wj_22:9_23 Wj_22:9_24 Wj_22:9_25
Wj:22:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:22:10 ὅρκος ἔσται τοῦ θεοῦ ἀνὰ μέσον ἀμφοτέρων ἦ μὴν μὴ αὐτὸν πεπονηρεῦσθαι καθ’ ὅλης τῆς παρακαταθήκης τοῦ πλησίον· καὶ οὕτως προσδέξεται ὁ κύριος αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἀποτείσει.
Wj:22:10 an oath of God shall be between both, each swearing that he has surely not at all been guilty in the matter of his neighbour's deposit; and so his master shall hold him guiltless, and he shall not make compensation. (Exodus 22:11 Brenton)
Wj:22:10 to sprawę między obiema stronami rozstrzygnie przysięga na Pana, że przechowujący nie wyciągnął ręki po dobro drugiego, i właściciel przyjmie, co pozostało, a tamten nie będzie płacił odszkodowania. (Wj 22:10 BT_4)
Wj:22:10 ὅρκος ἔσται τοῦ θεοῦ ἀνὰ μέσον ἀμφοτέρων μὴν μὴ αὐτὸν πεπονηρεῦσθαι καθ’ ὅλης τῆς παρακαταθήκης τοῦ πλησίον· καὶ οὕτως προσδέξεται κύριος αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἀποτείσει.
Wj:22:10 ὅρκος, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἀνά μέσος -η -ον ἀμφότεροι -αι -α ἦ[2] μήν[1]; μήν[2], μηνός, ὁ μή αὐτός αὐτή αὐτό πονηρεύομαι [LXX] (πονηρευ-, πονηρευ·σ-, πονηρευ·σ-, -, πεπονηρευ-, -) κατά ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό παρα·κατα·θήκη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] καί οὕτως/οὕτω προσ·δέχομαι (προσ+δεχ-, προσ+δεξ-, προσ+δεξ-, -, -, προσ+δεχ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·τίνω (-, απο+τι·σ-/απο+τει·σ-, απο+τει·σ-, -, -, -)
Wj:22:10 przysięga być Bóg  w górę / każdy / przez (+ acc) środkowy zarówno naprawdę ???; miesiąc nie on / ona / on / sama do zła w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem cały kaucja Sąsiad jeden w pobliżu, w pobliżu; blisko a także, nawet, a mianowicie thusly / jak ten [οὕτως przed samogłosek i spółgłosek; οὕτω przed spółgłoskami tylko] przyjąć otrzymywać przychylnie, zaakceptować panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie οὐχ przed nierównym oddechem do spłaty
Wj:22:10 o(/rkos e)/stai tou= Teou= a)na\ me/son a)mfote/rOn E)= mE\n mE\ au)to\n peponEreu=sTai kaT’ o(/lEs tE=s parakataTE/kEs tou= plEsi/on· kai\ ou(/tOs prosde/Xetai o( ku/rios au)tou=, kai\ ou)k a)potei/sei.
Wj:22:10 horkos estai tu Teu ana meson amfoterOn E mEn mE auton peponEreusTai kaT’ holEs tEs parakataTEkEs tu plEsion· kai hutOs prosdeXetai ho kyrios autu, kai uk apoteisei.
Wj:22:10 N2_NSM VF_FMI3S RA_GSM N2_GSM P A1_ASN A1A_GPM C x D RD_ASM VM_XMN P A1_GSF RA_GSF N1_GSF RA_GSM D C D VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM RD_GSM C D VF_FAI3S
Wj:22:10 oath to be the god [see theology] up/each/by (+acc) middle both truly ???; month not he/she/it/same to evil down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing whole the deposit the neighbor one near, close to; near and also, even, namely thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to accept receive favourably, accept the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to repay
Wj:22:10 oath (nom) he/she/it-will-be the (gen) god (gen) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) both (gen) truly ???; month (nom|voc) not him/it/same (acc) to-have-been-EVIL-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) whole (gen) the (gen) deposit (gen) the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) and thusly/like this he/she/it-will-be-ACCEPT-ed the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) him/it/same (gen) and not he/she/it-will-PAY DAMAGES, you(sg)-will-be-PAY DAMAGES-ed (classical)
Wj:22:10 Wj_22:10_1 Wj_22:10_2 Wj_22:10_3 Wj_22:10_4 Wj_22:10_5 Wj_22:10_6 Wj_22:10_7 Wj_22:10_8 Wj_22:10_9 Wj_22:10_10 Wj_22:10_11 Wj_22:10_12 Wj_22:10_13 Wj_22:10_14 Wj_22:10_15 Wj_22:10_16 Wj_22:10_17 Wj_22:10_18 Wj_22:10_19 Wj_22:10_20 Wj_22:10_21 Wj_22:10_22 Wj_22:10_23 Wj_22:10_24 Wj_22:10_25 Wj_22:10_26 Wj_22:10_27
Wj:22:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:22:11 ἐὰν δὲ κλαπῇ παρ’ αὐτοῦ, ἀποτείσει τῷ κυρίῳ.
Wj:22:11 And if it be stolen from him, he shall make compensation to the owner. (Exodus 22:12 Brenton)
Wj:22:11 Jeśli zaś to zostało skradzione, zapłaci właścicielowi. (Wj 22:11 BT_4)
Wj:22:11 ἐὰν δὲ κλαπῇ παρ’ αὐτοῦ, ἀποτείσει τῷ κυρίῳ.
Wj:22:11 ἐάν (εἰ ἄν) δέ κλέπτω (κλεπτ-, κλεψ-, κλεψ-, -, κεκλεπτ-, κλαπ·[θ]-) παρά αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·τίνω (-, απο+τι·σ-/απο+τει·σ-, απο+τει·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Wj:22:11 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś ukraść łóżeczko, sprzeniewierzenia, kraść, rabować, pilfer, kapusiem frοm obok (+ acc, + gen, + DAT) παρ "przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II. razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz on / ona / on / sama do spłaty panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest.
Wj:22:11 e)a\n de\ klapE=| par’ au)tou=, a)potei/sei tO=| kuri/O|.
Wj:22:11 ean de klapE par’ autu, apoteisei tO kyriO.
Wj:22:11 C x VD_APS3S P RD_GSM VF_FAI3S RA_DSM N2_DSM
Wj:22:11 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to steal crib, embezzle, thieve, rob, pilfer, snitch frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same to repay the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Wj:22:11 if-ever Yet he/she/it-should-be-STEAL-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) he/she/it-will-PAY DAMAGES, you(sg)-will-be-PAY DAMAGES-ed (classical) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Wj:22:11 Wj_22:11_1 Wj_22:11_2 Wj_22:11_3 Wj_22:11_4 Wj_22:11_5 Wj_22:11_6 Wj_22:11_7 Wj_22:11_8
Wj:22:11 x x x x x x x x
Wj:22:12 ἐὰν δὲ θηριάλωτον γένηται, ἄξει αὐτὸν ἐπὶ τὴν θήραν καὶ οὐκ ἀποτείσει. –
Wj:22:12 And if it be seized of beasts, he shall bring him to witness the prey, and he shall not make compensation. (Exodus 22:13 Brenton)
Wj:22:12 Jeśli owo bydlę zostało rozszarpane przez jakieś dzikie zwierzę, to przyniesie je jako dowód i nie musi uiszczać odszkodowania za rozszarpane. (Wj 22:12 BT_4)
Wj:22:12 ἐὰν δὲ θηριάλωτον γένηται, ἄξει αὐτὸν ἐπὶ τὴν θήραν καὶ οὐκ ἀποτείσει.
Wj:22:12 ἐάν (εἰ ἄν) δέ   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό θήρα, -ας, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·τίνω (-, απο+τι·σ-/απο+τει·σ-, απο+τει·σ-, -, -, -)  
Wj:22:12 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś - stać się stać, stanie, prowadzić on / ona / on / sama na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem Polują brutalną osobę jako dzikie zwierzę a także, nawet, a mianowicie οὐχ przed nierównym oddechem do spłaty -
Wj:22:12 e)a\n de\ TEria/lOton ge/nEtai, a)/Xei au)to\n e)pi\ tE\n TE/ran kai\ ou)k a)potei/sei.
Wj:22:12 ean de TErialOton genEtai, aXei auton epi tEn TEran kai uk apoteisei.
Wj:22:12 C x A1B_NSN VB_AMS3S VF_FAI3S RD_ASM P RA_ASF N1A_ASF C D VF_FAI3S
Wj:22:12 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to become become, happen to lead he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the prey a brutal person as a wild animal and also, even, namely οὐχ before rough breathing to repay  
Wj:22:12 if-ever Yet   he/she/it-should-be-BECOME-ed he/she/it-will-LEAD, you(sg)-will-be-LEAD-ed (classical) him/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) prey (acc) and not he/she/it-will-PAY DAMAGES, you(sg)-will-be-PAY DAMAGES-ed (classical)  
Wj:22:12 Wj_22:12_1 Wj_22:12_2 Wj_22:12_3 Wj_22:12_4 Wj_22:12_5 Wj_22:12_6 Wj_22:12_7 Wj_22:12_8 Wj_22:12_9 Wj_22:12_10 Wj_22:12_11 Wj_22:12_12 Wj_22:12_13
Wj:22:12 x x x x x x x x x x x x x
Wj:22:13 ἐὰν δὲ αἰτήσῃ τις παρὰ τοῦ πλησίον, καὶ συντριβῇ ἢ ἀποθάνῃ ἢ αἰχμάλωτον γένηται, ὁ δὲ κύριος μὴ ᾖ μετ’ αὐτοῦ, ἀποτείσει·
Wj:22:13 And if any one borrow ought of his neighbour, and it be wounded or die or be carried away, and the owner of it be not with it, he shall make compensation. (Exodus 22:14 Brenton)
Wj:22:13 Gdyby ktoś wynajął od drugiego zwierzę, a ono się okaleczyło lub padło w nieobecności właściciela, winien uiścić odszkodowanie. (Wj 22:13 BT_4)
Wj:22:13 ἐὰν δὲ αἰτήσῃ τις παρὰ τοῦ πλησίον, καὶ συντριβῇ ἀποθάνῃ αἰχμάλωτον γένηται, δὲ κύριος μὴ μετ’ αὐτοῦ, ἀποτείσει·
Wj:22:13 ἐάν (εἰ ἄν) δέ αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ παρά ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ἤ[1] ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἤ[1] αἰχμ·άλωτος[2], -ώτου, ὁ; αἰχμ·άλωτος[1] -ον [LXX] γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·τίνω (-, απο+τι·σ-/απο+τει·σ-, απο+τει·σ-, -, -, -)
Wj:22:13 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś zapytać niektóre / każda frοm obok (+ acc, + gen, + DAT) παρ "przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II. razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz Sąsiad jeden w pobliżu, w pobliżu; blisko a także, nawet, a mianowicie złamać, aby całkowicie zniszczyć, złamać (w sztukach) lub umrzeć lub niewoli; jeniec stać się stać, stanie, zaś panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. nie być po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama do spłaty
Wj:22:13 e)a\n de\ ai)tE/sE| tis para\ tou= plEsi/on, kai\ suntribE=| E)\ a)poTa/nE| E)\ ai)CHma/lOton ge/nEtai, o( de\ ku/rios mE\ E)=| met’ au)tou=, a)potei/sei·
Wj:22:13 ean de aitEsE tis para tu plEsion, kai syntribE E apoTanE E aiCHmalOton genEtai, ho de kyrios mE E met’ autu, apoteisei·
Wj:22:13 C x VA_AAS3S RI_NSM P RA_GSM D C VD_APS3S C VB_AAS3S C A1B_NSN VB_AMS3S RA_NSM x N2_NSM D V9_PAS3S P RD_GSN VF_FAI3S
Wj:22:13 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to ask some/any frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the neighbor one near, close to; near and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) or to die or captive; captive to become become, happen the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. not to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same to repay
Wj:22:13 if-ever Yet you(sg)-will-be-ASK-ed, he/she/it-should-ASK, you(sg)-should-be-ASK-ed some/any (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) and you(sg)-are-being-BREAK-ed, he/she/it-should-be-BREAK-ing, you(sg)-should-be-being-BREAK-ed, he/she/it-should-be-BREAK-ed or you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed or captive (acc); captive ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-should-be-BECOME-ed the (nom) Yet lord (nom); a lord ([Adj] nom) not he/she/it-should-be after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) he/she/it-will-PAY DAMAGES, you(sg)-will-be-PAY DAMAGES-ed (classical)
Wj:22:13 Wj_22:13_1 Wj_22:13_2 Wj_22:13_3 Wj_22:13_4 Wj_22:13_5 Wj_22:13_6 Wj_22:13_7 Wj_22:13_8 Wj_22:13_9 Wj_22:13_10 Wj_22:13_11 Wj_22:13_12 Wj_22:13_13 Wj_22:13_14 Wj_22:13_15 Wj_22:13_16 Wj_22:13_17 Wj_22:13_18 Wj_22:13_19 Wj_22:13_20 Wj_22:13_21 Wj_22:13_22
Wj:22:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:22:14 ἐὰν δὲ ὁ κύριος ᾖ μετ’ αὐτοῦ, οὐκ ἀποτείσει· ἐὰν δὲ μισθωτὸς ᾖ, ἔσται αὐτῷ ἀντὶ τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ.
Wj:22:14 But if the owner be with it, he shall not make compensation: but if it be a hired thing, there shall be a compensation to him instead of his hire. (Exodus 22:15 Brenton)
Wj:22:14 Gdy jednak stało się to w obecności właściciela, to nie będzie dawał odszkodowania w tym wypadku, gdy zwierzę było wynajęte, bo dał cenę wynajmu. (Wj 22:14 BT_4)
Wj:22:14 ἐὰν δὲ κύριος μετ’ αὐτοῦ, οὐκ ἀποτείσει· ἐὰν δὲ μισθωτὸς ᾖ, ἔσται αὐτῷ ἀντὶ τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ.
Wj:22:14 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·τίνω (-, απο+τι·σ-/απο+τει·σ-, απο+τει·σ-, -, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) δέ μισθωτός[2], -ου, ὁ; μισθωτός[1] -η -ον [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀντί ὁ ἡ τό μισθός, -ου, ὁ; μισθόω (μισθ(ο)-, -, μισθω·σ-, -, μεμισθω-, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:22:14 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. być po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama οὐχ przed nierównym oddechem do spłaty jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś najemnikiem; zatrudniony być być on / ona / on / sama przeciwko (+ gen) tylko płacimy μισθωσεν wynagrodzenie, bezpłatny sól, po prostu wynagrodzi; zatrudnić on / ona / on / sama
Wj:22:14 e)a\n de\ o( ku/rios E)=| met’ au)tou=, ou)k a)potei/sei· e)a\n de\ misTOto\s E)=|, e)/stai au)tO=| a)nti\ tou= misTou= au)tou=.
Wj:22:14 ean de ho kyrios E met’ autu, uk apoteisei· ean de misTOtos E, estai autO anti tu misTu autu.
Wj:22:14 C x RA_NSM N2_NSM V9_PAS3S P RD_GSN D VF_FAI3S C x A1_NSM V9_PAS3S VF_FMI3S RD_DSN P RA_GSM N2_GSM RD_GSN
Wj:22:14 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same οὐχ before rough breathing to repay if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] hireling; hired to be to be he/she/it/same against (+gen) the just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense; to hire he/she/it/same
Wj:22:14 if-ever Yet the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-should-be after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) not he/she/it-will-PAY DAMAGES, you(sg)-will-be-PAY DAMAGES-ed (classical) if-ever Yet hireling (nom); hired ([Adj] nom) he/she/it-should-be he/she/it-will-be him/it/same (dat) against (+gen) the (gen) just recompense (gen); be-you(sg)-HIRE-ing!, be-you(sg)-being-HIRE-ed! him/it/same (gen)
Wj:22:14 Wj_22:14_1 Wj_22:14_2 Wj_22:14_3 Wj_22:14_4 Wj_22:14_5 Wj_22:14_6 Wj_22:14_7 Wj_22:14_8 Wj_22:14_9 Wj_22:14_10 Wj_22:14_11 Wj_22:14_12 Wj_22:14_13 Wj_22:14_14 Wj_22:14_15 Wj_22:14_16 Wj_22:14_17 Wj_22:14_18 Wj_22:14_19
Wj:22:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:22:15 Ἐὰν δὲ ἀπατήσῃ τις παρθένον ἀμνήστευτον καὶ κοιμηθῇ μετ’ αὐτῆς, φερνῇ φερνιεῖ αὐτὴν αὐτῷ γυναῖκα.
Wj:22:15 And if any one deceive a virgin that is not betrothed, and lie with her, he shall surely endow her for a wife to himself. (Exodus 22:16 Brenton)
Wj:22:15 Jeśli ktoś uwiódł dziewicę jeszcze nie zaręczoną i obcował z nią, uiści rodzinie opłatę składaną przy zaślubinach i weźmie ją za żonę. (Wj 22:15 BT_4)
Wj:22:15 Ἐὰν δὲ ἀπατήσῃ τις παρθένον ἀμνήστευτον καὶ κοιμηθῇ μετ’ αὐτῆς, φερνῇ φερνιεῖ αὐτὴν αὐτῷ γυναῖκα.
Wj:22:15 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἀπατάω (απατ(α)-, απατη·σ-, απατη·σ-, -, -, απατη·θ-) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ παρθένος, -ου, ἡ   καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό     αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
Wj:22:15 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś oszukać niektóre / każda dziewica - a także, nawet, a mianowicie spoczywać / uśpienia po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama - - on / ona / on / sama on / ona / on / sama kobieta / żona
Wj:22:15 *)ea\n de\ a)patE/sE| tis parTe/non a)mnE/steuton kai\ koimETE=| met’ au)tE=s, fernE=| ferniei= au)tE\n au)tO=| gunai=ka.
Wj:22:15 ean de apatEsE tis parTenon amnEsteuton kai koimETE met’ autEs, fernE ferniei autEn autO gynaika.
Wj:22:15 C x VA_AAS3S RI_NSM N2_ASF A1B_ASF C VC_APS3S P RD_GSF N1_DSF VF2_FAI3S RD_ASF RD_DSM N3K_ASF
Wj:22:15 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to deceive some/any virgin ć and also, even, namely to repose/sleep after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same ć ć he/she/it/same he/she/it/same woman/wife
Wj:22:15 if-ever Yet you(sg)-will-be-DECEIVE-ed, he/she/it-should-DECEIVE, you(sg)-should-be-DECEIVE-ed some/any (nom) virgin (acc)   and he/she/it-should-be-REPOSE/SLEEP-ed after (+acc), with (+gen) her/it/same (gen)     her/it/same (acc) him/it/same (dat) woman/wife (acc)
Wj:22:15 Wj_22:15_1 Wj_22:15_2 Wj_22:15_3 Wj_22:15_4 Wj_22:15_5 Wj_22:15_6 Wj_22:15_7 Wj_22:15_8 Wj_22:15_9 Wj_22:15_10 Wj_22:15_11 Wj_22:15_12 Wj_22:15_13 Wj_22:15_14 Wj_22:15_15
Wj:22:15 x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:22:16 ἐὰν δὲ ἀνανεύων ἀνανεύσῃ καὶ μὴ βούληται ὁ πατὴρ αὐτῆς δοῦναι αὐτὴν αὐτῷ γυναῖκα, ἀργύριον ἀποτείσει τῷ πατρὶ καθ’ ὅσον ἐστὶν ἡ φερνὴ τῶν παρθένων. –
Wj:22:16 And if her father positively refuse, and will not consent to give her to him for a wife, he shall pay compensation to her father according to the amount of the dowry of virgins. (Exodus 22:17 Brenton)
Wj:22:16 Jeśliby się ojciec nie zgodził mu jej oddać, wówczas winien zapłacić tyle, ile wynosi opłata składana przy zaślubinach dziewic. (Wj 22:16 BT_4)
Wj:22:16 ἐὰν δὲ ἀνανεύων ἀνανεύσῃ καὶ μὴ βούληται πατὴρ αὐτῆς δοῦναι αὐτὴν αὐτῷ γυναῖκα, ἀργύριον ἀποτείσει τῷ πατρὶ καθ’ ὅσον ἐστὶν φερνὴ τῶν παρθένων.
Wj:22:16 ἐάν (εἰ ἄν) δέ     καί μή βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ἀπο·τίνω (-, απο+τι·σ-/απο+τει·σ-, απο+τει·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ κατά ὅσος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό παρθένος, -ου, ἡ  
Wj:22:16 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś - - a także, nawet, a mianowicie nie planować / określenie / zamierzają ojciec on / ona / on / sama dawać on / ona / on / sama on / ona / on / sama kobieta / żona kawałek srebra do spłaty ojciec; ojczyzna w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem tyle, / aż być - dziewica -
Wj:22:16 e)a\n de\ a)naneu/On a)naneu/sE| kai\ mE\ bou/lEtai o( patE\r au)tE=s dou=nai au)tE\n au)tO=| gunai=ka, a)rgu/rion a)potei/sei tO=| patri\ kaT’ o(/son e)sti\n E( fernE\ tO=n parTe/nOn.
Wj:22:16 ean de ananeuOn ananeusE kai mE bulEtai ho patEr autEs dunai autEn autO gynaika, argyrion apoteisei tO patri kaT’ hoson estin hE fernE tOn parTenOn.
Wj:22:16 C x V1_PAPNSM VA_AAS3S C D V1_PMS3S RA_NSM N3_NSM RD_GSF VO_AAN RD_ASF RD_DSM N3K_ASF N2N_ASN VF_FAI3S RA_DSM N3_DSM P A1_ASN V9_PAI3S RA_NSF N1_NSF RA_GPF N2_GPF
Wj:22:16 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć ć and also, even, namely not to plan/determine/intend the father he/she/it/same to give he/she/it/same he/she/it/same woman/wife piece of silver to repay the father; fatherland down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing as much/many as to be the ć the virgin  
Wj:22:16 if-ever Yet     and not he/she/it-should-be-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed the (nom) father (nom) her/it/same (gen) to-GIVE her/it/same (acc) him/it/same (dat) woman/wife (acc) piece of silver (nom|acc|voc) he/she/it-will-PAY DAMAGES, you(sg)-will-be-PAY DAMAGES-ed (classical) the (dat) father (dat); fatherland (voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) as much/many as (acc, nom|acc) he/she/it-is the (nom)   the (gen) virgins (gen)  
Wj:22:16 Wj_22:16_1 Wj_22:16_2 Wj_22:16_3 Wj_22:16_4 Wj_22:16_5 Wj_22:16_6 Wj_22:16_7 Wj_22:16_8 Wj_22:16_9 Wj_22:16_10 Wj_22:16_11 Wj_22:16_12 Wj_22:16_13 Wj_22:16_14 Wj_22:16_15 Wj_22:16_16 Wj_22:16_17 Wj_22:16_18 Wj_22:16_19 Wj_22:16_20 Wj_22:16_21 Wj_22:16_22 Wj_22:16_23 Wj_22:16_24 Wj_22:16_25 Wj_22:16_26
Wj:22:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:22:17 φαρμακοὺς οὐ περιποιήσετε. –
Wj:22:17 Ye shall not save the lives of sorcerers. (Exodus 22:18 Brenton)
Wj:22:17 Nie pozwolisz żyć czarownicy. (Wj 22:17 BT_4)
Wj:22:17 φαρμακοὺς οὐ περιποιήσετε.
Wj:22:17 φάρμακος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ περι·ποιέω (περι+ποι(ε)-, περι+ποιη·σ-, περι+ποιη·σ-, -, περι+πεποιη-, -)  
Wj:22:17 ekspres eliksir [zobacz farmaceutę] οὐχ przed nierównym oddechem nabywać (zachować) -
Wj:22:17 farmakou\s ou) peripoiE/sete.
Wj:22:17 farmakus u peripoiEsete.
Wj:22:17 N2_APM D VF_FAI2P
Wj:22:17 potion maker [see pharmacist] οὐχ before rough breathing to procure (keep)  
Wj:22:17 potion makers (acc) not you(pl)-will-PROCURE  
Wj:22:17 Wj_22:17_1 Wj_22:17_2 Wj_22:17_3 Wj_22:17_4
Wj:22:17 x x x x
Wj:22:18 πᾶν κοιμώμενον μετὰ κτήνους, θανάτῳ ἀποκτενεῖτε αὐτούς. –
Wj:22:18 Every one that lies with a beast ye shall surely put to death. (Exodus 22:19 Brenton)
Wj:22:18 Ktokolwiek by obcował ze zwierzęciem, winien być ukarany śmiercią. (Wj 22:18 BT_4)
Wj:22:18 πᾶν κοιμώμενον μετὰ κτήνους, θανάτῳ ἀποκτενεῖτε αὐτούς.
Wj:22:18 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) μετά κτῆνο·ς, -ους, τό θάνατος, -ου, ὁ ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό  
Wj:22:18 każdy wszystkim, każde, każde, całość spoczywać / uśpienia po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem Zwierzę (bestia) śmierć zabić on / ona / on / sama -
Wj:22:18 pa=n koimO/menon meta\ ktE/nous, Tana/tO| a)poktenei=te au)tou/s.
Wj:22:18 pan koimOmenon meta ktEnus, TanatO apokteneite autus.
Wj:22:18 A3_NSN V3_PMPNSN P N3E_GSN N2_DSM VF2_FAI2P RD_APM
Wj:22:18 every all, each, every, the whole of to repose/sleep after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Animal (beast) death to kill he/she/it/same  
Wj:22:18 every (nom|acc|voc) while being-REPOSE/SLEEP-ed (acc, nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) Animal (gen) death (dat) you(pl)-will-KILL them/same (acc)  
Wj:22:18 Wj_22:18_1 Wj_22:18_2 Wj_22:18_3 Wj_22:18_4 Wj_22:18_5 Wj_22:18_6 Wj_22:18_7 Wj_22:18_8
Wj:22:18 x x x x x x x x
Wj:22:19 ὁ θυσιάζων θεοῖς θανάτῳ ὀλεθρευθήσεται πλὴν κυρίῳ μόνῳ.
Wj:22:19 He that sacrifices to any gods but to the Lord alone, shall be destroyed by death. (Exodus 22:20 Brenton)
Wj:22:19 Ktokolwiek by składał ofiary innym bogom poza samym Panem, podlega klątwie. (Wj 22:19 BT_4)
Wj:22:19 θυσιάζων θεοῖς θανάτῳ ὀλεθρευθήσεται πλὴν κυρίῳ μόνῳ.
Wj:22:19 ὁ ἡ τό   θεός, -οῦ, ὁ θάνατος, -ου, ὁ ὀλεθρεύω [LXX] (ολεθρευ-, ολεθρευ·σ-, ολεθρευ·σ-, -, ωλεθρευ-, ολεθρευ·θ-) πλήν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μόνος -η -ον
Wj:22:19 - Bóg  śmierć niszczyć z wyjątkiem panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Jedynym wyjątkiem, sola, tylko, sam (patrz κατάμόνος G2651 siebie, tylko, tylko, sam)
Wj:22:19 o( Tusia/DZOn Teoi=s Tana/tO| o)leTreuTE/setai plE\n kuri/O| mo/nO|.
Wj:22:19 ho TysiaDZOn Teois TanatO oleTreuTEsetai plEn kyriO monO.
Wj:22:19 RA_NSM V1_PAPNSM N2_DPM N2_DSM VC_FPI3S D N2_DSM A1_DSM
Wj:22:19 the ć god [see theology] death to destroy except lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone)
Wj:22:19 the (nom)   gods (dat) death (dat) he/she/it-will-be-DESTROY-ed except lord (dat); a lord ([Adj] dat) sole ([Adj] dat)
Wj:22:19 Wj_22:19_1 Wj_22:19_2 Wj_22:19_3 Wj_22:19_4 Wj_22:19_5 Wj_22:19_6 Wj_22:19_7 Wj_22:19_8
Wj:22:19 x x x x x x x x
Wj:22:20 καὶ προσήλυτον οὐ κακώσετε οὐδὲ μὴ θλίψητε αὐτόν· ἦτε γὰρ προσήλυτοι ἐν γῇ Αἰγύπτῳ. –
Wj:22:20 And ye shall not hurt a stranger, nor afflict him; for ye were strangers in the land of Egypt. (Exodus 22:21 Brenton)
Wj:22:20 Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej. (Wj 22:20 BT_4)
Wj:22:20 Καὶ προσήλυτον οὐ κακώσετε οὐδὲ μὴ θλίψητε αὐτόν· ἦτε γὰρ προσήλυτοι ἐν γῇ Αἰγύπτῳ.
Wj:22:20 καί προσ·ήλυτος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) μή θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ προσ·ήλυτος, -ου, ὁ ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ  
Wj:22:20 a także, nawet, a mianowicie prozelitę [nawrócony na judaizm] οὐχ przed nierównym oddechem aby rzeczy trudne dla οὐδ "przed samogłoskami czasem (mniejszość czasu) nie do zaburzeń, rozczarowaniu, żywotowi swemu ujmuję kompresji, dotknąć, smutek on / ona / on / sama być na, ponieważ, jak prozelitę [nawrócony na judaizm] w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ziemia / Ziemia Egipt [kraj] -
Wj:22:20 *kai\ prosE/luton ou) kakO/sete ou)de\ mE\ Tli/PSEte au)to/n· E)=te ga\r prosE/lutoi e)n gE=| *ai)gu/ptO|.
Wj:22:20 kai prosElyton u kakOsete ude mE TliPSEte auton· Ete gar prosElytoi en gE aigyptO.
Wj:22:20 C N2_ASM D VF_FAI2P C D VA_AAS2P RD_ASM V9_IAI2P x N2_NPM P N1_DSF N2_DSF
Wj:22:20 and also, even, namely proselyte [a convert to Judaism] οὐχ before rough breathing to make things difficult for οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief he/she/it/same to be for since, as proselyte [a convert to Judaism] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Egypt [country of]  
Wj:22:20 and proselyte (acc) not you(pl)-will-MAKE-THINGS-DIFFICULT-FOR neither/nor not you(pl)-should-DISTRESS him/it/same (acc) you(pl)-were, you(pl)-should-be for proselytes (nom|voc) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Egypt (dat)  
Wj:22:20 Wj_22:20_1 Wj_22:20_2 Wj_22:20_3 Wj_22:20_4 Wj_22:20_5 Wj_22:20_6 Wj_22:20_7 Wj_22:20_8 Wj_22:20_9 Wj_22:20_10 Wj_22:20_11 Wj_22:20_12 Wj_22:20_13 Wj_22:20_14 Wj_22:20_15
Wj:22:20 x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:22:21 πᾶσαν χήραν καὶ ὀρφανὸν οὐ κακώσετε·
Wj:22:21 Ye shall hurt no widow or orphan. (Exodus 22:22 Brenton)
Wj:22:21 Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. (Wj 22:21 BT_4)
Wj:22:21 πᾶσαν χήραν καὶ ὀρφανὸν οὐ κακώσετε·
Wj:22:21 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) χήρα, -ας, ἡ καί ὀρφανός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-)
Wj:22:21 każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania wdowa a także, nawet, a mianowicie osierocony οὐχ przed nierównym oddechem aby rzeczy trudne dla
Wj:22:21 pa=san CHE/ran kai\ o)rfano\n ou) kakO/sete·
Wj:22:21 pasan CHEran kai orfanon u kakOsete·
Wj:22:21 A1S_ASF N1A_ASF C A1_ASM D VF_FAI2P
Wj:22:21 every all, each, every, the whole of; to sprinkle widow and also, even, namely orphaned οὐχ before rough breathing to make things difficult for
Wj:22:21 every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) widow (acc) and orphaned ([Adj] acc, nom|acc|voc) not you(pl)-will-MAKE-THINGS-DIFFICULT-FOR
Wj:22:21 Wj_22:21_1 Wj_22:21_2 Wj_22:21_3 Wj_22:21_4 Wj_22:21_5 Wj_22:21_6
Wj:22:21 x x x x x x
Wj:22:22 ἐὰν δὲ κακίᾳ κακώσητε αὐτοὺς καὶ κεκράξαντες καταβοήσωσι πρός με, ἀκοῇ εἰσακούσομαι τῆς φωνῆς αὐτῶν
Wj:22:22 And if ye should afflict them by ill-treatment, and they should cry aloud to me, I will surely hear their voice. (Exodus 22:23 Brenton)
Wj:22:22 Jeślibyś ich skrzywdził i będą Mi się skarżyli, usłyszę ich skargę, (Wj 22:22 BT_4)
Wj:22:22 ἐὰν δὲ κακίᾳ κακώσητε αὐτοὺς καὶ κεκράξαντες καταβοήσωσι πρός με, ἀκοῇ εἰσακούσομαι τῆς φωνῆς αὐτῶν
Wj:22:22 ἐάν (εἰ ἄν) δέ κακία, -ας, ἡ κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -)   πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀκοή, -ῆς, ἡ εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:22:22 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś zła zła, złośliwości aby rzeczy trudne dla on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie krzyczeć - w kierunku (+ ACC +, + gen dat) JA słuch do słyszał (bycia wysłuchanym, słuchać się, wysłuchaj) wydawać okrzyki / głosowych on / ona / on / sama
Wj:22:22 e)a\n de\ kaki/a| kakO/sEte au)tou\s kai\ kekra/Xantes kataboE/sOsi pro/s me, a)koE=| ei)sakou/somai tE=s fOnE=s au)tO=n
Wj:22:22 ean de kakia kakOsEte autus kai kekraXantes kataboEsOsi pros me, akoE eisakusomai tEs fOnEs autOn
Wj:22:22 C x N1A_DSF VA_AAS2P RD_APM C VAI_AAPNPM VA_AAS3P P RP_AS N1_DSF VF_FMI1S RA_GSF N1_GSF RD_GPM
Wj:22:22 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] evil evil, malice to make things difficult for he/she/it/same and also, even, namely to cry out ć toward (+acc,+gen,+dat) I hearing to heard (being heard, listen into, hearken) the sound/voice cries he/she/it/same
Wj:22:22 if-ever Yet evil (dat) you(pl)-should-MAKE-THINGS-DIFFICULT-FOR them/same (acc) and upon CRY-ing-OUT (nom|voc)   toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) hearing (dat) I-will-be-HEARD-ed the (gen) sound/voice (gen) them/same (gen)
Wj:22:22 Wj_22:22_1 Wj_22:22_2 Wj_22:22_3 Wj_22:22_4 Wj_22:22_5 Wj_22:22_6 Wj_22:22_7 Wj_22:22_8 Wj_22:22_9 Wj_22:22_10 Wj_22:22_11 Wj_22:22_12 Wj_22:22_13 Wj_22:22_14 Wj_22:22_15
Wj:22:22 x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:22:23 καὶ ὀργισθήσομαι θυμῷ καὶ ἀποκτενῶ ὑμᾶς μαχαίρᾳ, καὶ ἔσονται αἱ γυναῖκες ὑμῶν χῆραι καὶ τὰ παιδία ὑμῶν ὀρφανά. –
Wj:22:23 And I will be very angry, and will slay you with the sword, and your wives shall be widows and your children orphans. (Exodus 22:24 Brenton)
Wj:22:23 zapali się gniew mój, i wygubię was mieczem i żony wasze będą wdowami, a dzieci wasze sierotami. (Wj 22:23 BT_4)
Wj:22:23 καὶ ὀργισθήσομαι θυμῷ καὶ ἀποκτενῶ ὑμᾶς μαχαίρᾳ, καὶ ἔσονται αἱ γυναῖκες ὑμῶν χῆραι καὶ τὰ παιδία ὑμῶν ὀρφανά.
Wj:22:23 καί ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) καί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς χήρα, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὀρφανός -ή -όν  
Wj:22:23 a także, nawet, a mianowicie aby zły gniew gniew, dymy, gniew; Przypływ uczuć, wszelkie silne emocje i pasja, zwłaszcza to, co jest zaznaczone lub nie tłumione przez ἠ φρήν. a także, nawet, a mianowicie zabić ty rzeźba-nóż ofiarny nóż, duży nóż lub sztylet, nóż do krojenia mięsa, HDT, strych.; metaph. "διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός" a także, nawet, a mianowicie być kobieta / żona ty wdowa a także, nawet, a mianowicie dziecko ty osierocony -
Wj:22:23 kai\ o)rgisTE/somai TumO=| kai\ a)poktenO= u(ma=s maCHai/ra|, kai\ e)/sontai ai( gunai=kes u(mO=n CHE=rai kai\ ta\ paidi/a u(mO=n o)rfana/.
Wj:22:23 kai orgisTEsomai TymO kai apoktenO hymas maCHaira, kai esontai hai gynaikes hymOn CHErai kai ta paidia hymOn orfana.
Wj:22:23 C VS_FPI1S N2_DSM C VF2_FAI1S RP_AP N1A_DSF C VF_FMI3P RA_NPF N3K_NPF RP_GP N1A_NPF C RA_NPN N2N_NPN RP_GP A1_NPN
Wj:22:23 and also, even, namely to make angry wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. and also, even, namely to kill you sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” and also, even, namely to be the woman/wife you widow and also, even, namely the child you orphaned  
Wj:22:23 and I-will-be-MAKE-ed-ANGRY wrath (dat) and I-will-KILL, I-am-KILL-ing, I-should-be-KILL-ing you(pl) (acc) sacrificial knife (dat) and they-will-be the (nom) women/wives (nom|voc) you(pl) (gen) widows (nom|voc) and the (nom|acc) children (nom|acc|voc) you(pl) (gen) orphaned ([Adj] nom|acc|voc)  
Wj:22:23 Wj_22:23_1 Wj_22:23_2 Wj_22:23_3 Wj_22:23_4 Wj_22:23_5 Wj_22:23_6 Wj_22:23_7 Wj_22:23_8 Wj_22:23_9 Wj_22:23_10 Wj_22:23_11 Wj_22:23_12 Wj_22:23_13 Wj_22:23_14 Wj_22:23_15 Wj_22:23_16 Wj_22:23_17 Wj_22:23_18 Wj_22:23_19
Wj:22:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:22:24 ἐὰν δὲ ἀργύριον ἐκδανείσῃς τῷ ἀδελφῷ τῷ πενιχρῷ παρὰ σοί, οὐκ ἔσῃ αὐτὸν κατεπείγων, οὐκ ἐπιθήσεις αὐτῷ τόκον.
Wj:22:24 And if thou shouldest lend money to thy poor brother who is by thee, thou shalt not be hard upon him thou shalt not exact usury of him. (Exodus 22:25 Brenton)
Wj:22:24 Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie karzesz mu płacić odsetek. (Wj 22:24 BT_4)
Wj:22:24 ἐὰν δὲ ἀργύριον ἐκδανείσῃς τῷ ἀδελφῷ τῷ πενιχρῷ παρὰ σοί, οὐκ ἔσῃ αὐτὸν κατεπείγων, οὐκ ἐπιθήσεις αὐτῷ τόκον.
Wj:22:24 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος)   ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ὁ ἡ τό πενιχρός -ά -όν παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό τόκος, -ου, ὁ
Wj:22:24 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś kawałek srebra - brat biedny frοm obok (+ acc, + gen, + DAT) παρ "przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II. razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub οὐχ przed nierównym oddechem być on / ona / on / sama - οὐχ przed nierównym oddechem na wprowadzenie on / ona / on / sama odsetki
Wj:22:24 e)a\n de\ a)rgu/rion e)kdanei/sE|s tO=| a)delfO=| tO=| peniCHrO=| para\ soi/, ou)k e)/sE| au)to\n katepei/gOn, ou)k e)piTE/seis au)tO=| to/kon.
Wj:22:24 ean de argyrion ekdaneisEs tO adelfO tO peniCHrO para soi, uk esE auton katepeigOn, uk epiTEseis autO tokon.
Wj:22:24 C x N2N_ASN VA_AAS2S RA_DSM N2_DSM RA_DSM A1A_DSM P RP_DS D VF_FMI2S RD_ASM V1_PAPNSM D VF_FAI2S RD_DSM N2_ASM
Wj:22:24 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] piece of silver ć the brother the poor frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you; your/yours(sg); to rub worn, rub οὐχ before rough breathing to be he/she/it/same ć οὐχ before rough breathing to place on he/she/it/same interest
Wj:22:24 if-ever Yet piece of silver (nom|acc|voc)   the (dat) brother (dat) the (dat) poor ([Adj] dat) frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) not you(sg)-will-be him/it/same (acc)   not you(sg)-will-PLACE ON him/it/same (dat) interest (acc)
Wj:22:24 Wj_22:24_1 Wj_22:24_2 Wj_22:24_3 Wj_22:24_4 Wj_22:24_5 Wj_22:24_6 Wj_22:24_7 Wj_22:24_8 Wj_22:24_9 Wj_22:24_10 Wj_22:24_11 Wj_22:24_12 Wj_22:24_13 Wj_22:24_14 Wj_22:24_15 Wj_22:24_16 Wj_22:24_17 Wj_22:24_18
Wj:22:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:22:25 ἐὰν δὲ ἐνεχύρασμα ἐνεχυράσῃς τὸ ἱμάτιον τοῦ πλησίον, πρὸ δυσμῶν ἡλίου ἀποδώσεις αὐτῷ·
Wj:22:25 And if thou take thy neighbour's garment for a pledge, thou shalt restore it to him before sunset. (Exodus 22:26 Brenton)
Wj:22:25 Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać przed zachodem słońca, (Wj 22:25 BT_4)
Wj:22:25 ἐὰν δὲ ἐνεχύρασμα ἐνεχυράσῃς τὸ ἱμάτιον τοῦ πλησίον, πρὸ δυσμῶν ἡλίου ἀποδώσεις αὐτῷ·
Wj:22:25 ἐάν (εἰ ἄν) δέ     ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] πρό δυσμή, -ῆς, ἡ Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:22:25 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś - - odzież odzież, płaszcz Sąsiad jeden w pobliżu, w pobliżu; blisko wcześniej (+ gen) zachód Eliasz; Słońce w mitologii Apolla, starożytny grecki bóg światła, uzdrowienia i poezji oddać przywrócić, przypisać, posądza, przekazać, patrz on / ona / on / sama
Wj:22:25 e)a\n de\ e)neCHu/rasma e)neCHura/sE|s to\ i(ma/tion tou= plEsi/on, pro\ dusmO=n E(li/ou a)podO/seis au)tO=|·
Wj:22:25 ean de eneCHyrasma eneCHyrasEs to himation tu plEsion, pro dysmOn hEliu apodOseis autO·
Wj:22:25 C x N3M_ASN VA_AAS2S RA_ASN N2N_ASN RA_GSM D P N1_GPF N2_GSM VF_FAI2S RD_DSM
Wj:22:25 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć ć the clothing garment, cloak the neighbor one near, close to; near before (+gen) west Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry to give back restore, assign, impute, convey, refer he/she/it/same
Wj:22:25 if-ever Yet     the (nom|acc) clothing (nom|acc|voc) the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) before (+gen) wests (gen) Elijah (gen); sun (gen) you(sg)-will-GIVE BACK him/it/same (dat)
Wj:22:25 Wj_22:25_1 Wj_22:25_2 Wj_22:25_3 Wj_22:25_4 Wj_22:25_5 Wj_22:25_6 Wj_22:25_7 Wj_22:25_8 Wj_22:25_9 Wj_22:25_10 Wj_22:25_11 Wj_22:25_12 Wj_22:25_13
Wj:22:25 x x x x x x x x x x x x x
Wj:22:26 ἔστιν γὰρ τοῦτο περιβόλαιον αὐτοῦ, μόνον τοῦτο τὸ ἱμάτιον ἀσχημοσύνης αὐτοῦ· ἐν τίνι κοιμηθήσεται; ἐὰν οὖν καταβοήσῃ πρός με, εἰσακούσομαι αὐτοῦ· ἐλεήμων γάρ εἰμι. –
Wj:22:26 For this is his clothing, this is the only covering of his nakedness; wherein shall he sleep? If then he shall cry to me, I will hearken to him, for I am merciful. (Exodus 22:27 Brenton)
Wj:22:26 bo jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie jego ciała podczas snu. I jeśliby się on żalił przede Mną, usłyszę go, bo jestem litościwy. (Wj 22:26 BT_4)
Wj:22:26 ἔστιν γὰρ τοῦτο περιβόλαιον αὐτοῦ, μόνον τοῦτο τὸ ἱμάτιον ἀσχημοσύνης αὐτοῦ· ἐν τίνι κοιμηθήσεται; ἐὰν οὖν καταβοήσῃ πρός με, εἰσακούσομαι αὐτοῦ· ἐλεήμων γάρ εἰμι.
Wj:22:26 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ οὗτος αὕτη τοῦτο περι·βόλαιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό μόνον (Adv. of μόνος); μόνος -η -ον οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό ἀ·σχημο·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) ἐάν (εἰ ἄν) οὖν   πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐλεήμων -ον, gen. sg. -ονος γάρ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)  
Wj:22:26 być na, ponieważ, jak Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] pokrycie on / ona / on / sama tylko; Jedynym wyjątkiem, sola, tylko, sam (patrz κατάμόνος G2651 siebie, tylko, tylko, sam) Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] odzież odzież, płaszcz un-schemat-ności on / ona / on / sama w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? Dlaczego? itd. spoczywać / uśpienia jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] Dlatego też /, a następnie - w kierunku (+ ACC +, + gen dat) JA do słyszał (bycia wysłuchanym, słuchać się, wysłuchaj) on / ona / on / sama miłosierny na, ponieważ, jak iść; być -
Wj:22:26 e)/stin ga\r tou=to peribo/laion au)tou=, mo/non tou=to to\ i(ma/tion a)sCHEmosu/nEs au)tou=· e)n ti/ni koimETE/setai; e)a\n ou)=n kataboE/sE| pro/s me, ei)sakou/somai au)tou=· e)leE/mOn ga/r ei)mi.
Wj:22:26 estin gar tuto peribolaion autu, monon tuto to himation asCHEmosynEs autu· en tini koimETEsetai; ean un kataboEsE pros me, eisakusomai autu· eleEmOn gar eimi.
Wj:22:26 V9_PAI3S x RD_NSN N2N_NSN RD_GSM A1_NSN RD_NSN RA_NSN N2N_NSN N1_GSF RD_GSM P RI_DSN VC_FPI3S C x VA_AAS3S P RP_AS VF_FMI1S RD_GSM A3N_NSM x V9_PAI1S
Wj:22:26 to be for since, as this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] covering he/she/it/same only; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the clothing garment, cloak un-schema-ness he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to repose/sleep if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] therefore/then ć toward (+acc,+gen,+dat) I to heard (being heard, listen into, hearken) he/she/it/same merciful for since, as to go; to be  
Wj:22:26 he/she/it-is for this (nom|acc) covering (nom|acc|voc) him/it/same (gen) only; sole ([Adj] acc, nom|acc|voc) this (nom|acc) the (nom|acc) clothing (nom|acc|voc) un-schema-ness (gen) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) who/what/why (dat) he/she/it-will-be-REPOSE/SLEEP-ed if-ever therefore/then   toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) I-will-be-HEARD-ed him/it/same (gen) merciful ([Adj] nom) for I-am-GO-ing; I-am  
Wj:22:26 Wj_22:26_1 Wj_22:26_2 Wj_22:26_3 Wj_22:26_4 Wj_22:26_5 Wj_22:26_6 Wj_22:26_7 Wj_22:26_8 Wj_22:26_9 Wj_22:26_10 Wj_22:26_11 Wj_22:26_12 Wj_22:26_13 Wj_22:26_14 Wj_22:26_15 Wj_22:26_16 Wj_22:26_17 Wj_22:26_18 Wj_22:26_19 Wj_22:26_20 Wj_22:26_21 Wj_22:26_22 Wj_22:26_23 Wj_22:26_24 Wj_22:26_25
Wj:22:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:22:27 θεοὺς οὐ κακολογήσεις καὶ ἄρχοντας τοῦ λαοῦ σου οὐ κακῶς ἐρεῖς. –
Wj:22:27 Thou shalt not revile the gods, nor speak ill of the ruler of thy people. (Exodus 22:28 Brenton)
Wj:22:27 Nie będziesz bluźnił Bogu i nie będziesz złorzeczył temu, który rządzi twoim ludem. (Wj 22:27 BT_4)
Wj:22:27 θεοὺς οὐ κακολογήσεις καὶ ἄρχοντας τοῦ λαοῦ σου οὐ κακῶς ἐρεῖς.
Wj:22:27 θεός, -οῦ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κακο·λογέω (κακολογ(ε)-, κακολογη·σ-, κακολογη·σ-, -, -, -) καί ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κακῶς ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)  
Wj:22:27 Bóg  οὐχ przed nierównym oddechem na złe-zniesławienia, oszczerstwa usta, zniesławienie a także, nawet, a mianowicie Władca; zaczynać się ludzie ty; twój / twoje (SG) οὐχ przed nierównym oddechem niewłaściwie konflikty; powiedzieć / powiedzieć -
Wj:22:27 Teou\s ou) kakologE/seis kai\ a)/rCHontas tou= laou= sou ou) kakO=s e)rei=s.
Wj:22:27 Teus u kakologEseis kai arCHontas tu lau su u kakOs ereis.
Wj:22:27 N2_APM D VF_FAI2S C N3_APM RA_GSM N2_GSM RP_GS D D VF2_FAI2S
Wj:22:27 god [see theology] οὐχ before rough breathing to bad-mouth defame, slander, libel and also, even, namely ruler; to begin the people you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing wrongly strife; to say/tell  
Wj:22:27 gods (acc) not you(sg)-will-BAD-MOUTH and rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) the (gen) people (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not wrongly strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL  
Wj:22:27 Wj_22:27_1 Wj_22:27_2 Wj_22:27_3 Wj_22:27_4 Wj_22:27_5 Wj_22:27_6 Wj_22:27_7 Wj_22:27_8 Wj_22:27_9 Wj_22:27_10 Wj_22:27_11 Wj_22:27_12
Wj:22:27 x x x x x x x x x x x x
Wj:22:28 ἀπαρχὰς ἅλωνος καὶ ληνοῦ σου οὐ καθυστερήσεις· τὰ πρωτότοκα τῶν υἱῶν σου δώσεις ἐμοί.
Wj:22:28 Thou shalt not keep back the first-fruits of thy threshing floor and press. The first-born of thy sons thou shalt give to me. (Exodus 22:29 Brenton)
Wj:22:28 Nie będziesz się ociągał z ofiarą z obfitości zbiorów i soku wyciskanego w tłoczni. I oddasz Mi twego pierworodnego syna. (Wj 22:28 BT_4)
Wj:22:28 ἀπαρχὰς ἅλωνος καὶ ληνοῦ σου οὐ καθυστερήσεις· τὰ πρωτότοκα τῶν υἱῶν σου δώσεις ἐμοί.
Wj:22:28 ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ ἅλων, -ωνος, ἡ καί ληνός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ὁ ἡ τό πρωτό·τοκος -ον ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Wj:22:28 pierwszej owoce klepisko a także, nawet, a mianowicie prasa do winogron ty; twój / twoje (SG) οὐχ przed nierównym oddechem - Pierworodny syn ty; twój / twoje (SG) dawać JA; mój / moja
Wj:22:28 a)parCHa\s a(/lOnos kai\ lEnou= sou ou) kaTusterE/seis· ta\ prOto/toka tO=n ui(O=n sou dO/seis e)moi/.
Wj:22:28 aparCHas halOnos kai lEnu su u kaTysterEseis· ta prOtotoka tOn hyiOn su dOseis emoi.
Wj:22:28 N1_APF N3W_GSF C N2_GSF RP_GS D VF_FAI2S RA_APN A1B_APN RA_GPM N2_GPM RP_GS VF_FAI2S RP_DS
Wj:22:28 first-fruit threshing floor and also, even, namely winepress you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing ć the firstborn the son you; your/yours(sg) to give I; my/mine
Wj:22:28 first-fruits (acc) threshing floor (gen) and winepress (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not   the (nom|acc) firstborn ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) sons (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-will-GIVE me (dat); my/mine (nom|voc)
Wj:22:28 Wj_22:28_1 Wj_22:28_2 Wj_22:28_3 Wj_22:28_4 Wj_22:28_5 Wj_22:28_6 Wj_22:28_7 Wj_22:28_8 Wj_22:28_9 Wj_22:28_10 Wj_22:28_11 Wj_22:28_12 Wj_22:28_13 Wj_22:28_14
Wj:22:28 x x x x x x x x x x x x x x
Wj:22:29 οὕτως ποιήσεις τὸν μόσχον σου καὶ τὸ πρόβατόν σου καὶ τὸ ὑποζύγιόν σου· ἑπτὰ ἡμέρας ἔσται ὑπὸ τὴν μητέρα, τῇ δὲ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ ἀποδώσεις μοι αὐτό. –
Wj:22:29 So shalt thou do with thy calf and thy sheep and thine ass; seven days shall it be under the mother, and the eighth day thou shalt give it to me. (Exodus 22:30 Brenton)
Wj:22:29 To samo uczynisz z pierworodnym z bydła i trzody. Przez siedem dni będzie przy matce swojej, a dnia ósmego oddasz je Mnie. (Wj 22:29 BT_4)
Wj:22:29 οὕτως ποιήσεις τὸν μόσχον σου καὶ τὸ πρόβατόν σου καὶ τὸ ὑποζύγιόν σου· ἑπτὰ ἡμέρας ἔσται ὑπὸ τὴν μητέρα, τῇ δὲ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ ἀποδώσεις μοι αὐτό.
Wj:22:29 οὕτως/οὕτω ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ὑπο·ζύγιον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὑπό ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ὁ ἡ τό δέ ὄγδοος -η -ον ἡμέρα, -ας -ἡ ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό  
Wj:22:29 thusly / jak ten [οὕτως przed samogłosek i spółgłosek; οὕτω przed spółgłoskami tylko] robi / decyzji; robić / zrobić cielę / ox ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie owiec (owczarnia) ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie osioł ty; twój / twoje (SG) siedem dzień być pod (+ ACC), przez (+ gen) ὑπ "przed gładką oddychanie, ὑφ" przed nierównym oddechem matka zaś ósmy dzień oddać przywrócić, przypisać, posądza, przekazać, patrz JA on / ona / on / sama -
Wj:22:29 ou(/tOs poiE/seis to\n mo/sCHon sou kai\ to\ pro/bato/n sou kai\ to\ u(poDZu/gio/n sou· e(pta\ E(me/ras e)/stai u(po\ tE\n mEte/ra, tE=| de\ o)gdo/E| E(me/ra| a)podO/seis moi au)to/.
Wj:22:29 hutOs poiEseis ton mosCHon su kai to probaton su kai to hypoDZygion su· hepta hEmeras estai hypo tEn mEtera, tE de ogdoE hEmera apodOseis moi auto.
Wj:22:29 D VF_FAI2S RA_ASM N2_ASM RP_GS C RA_ASN N2N_ASN RP_GS C RA_ASN N2N_ASN RP_GS M N1A_APF VF_FMI3S P RA_ASF N3_ASF RA_DSF x A1_DSF N1A_DSF VF_FAI2S RP_DS RD_ASN
Wj:22:29 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] doing/making; to do/make the calf/ox you; your/yours(sg) and also, even, namely the sheep (sheepfold) you; your/yours(sg) and also, even, namely the donkey you; your/yours(sg) seven day to be under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the mother the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] eighth day to give back restore, assign, impute, convey, refer I he/she/it/same  
Wj:22:29 thusly/like this doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE the (acc) calf/ox (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc) donkey (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) seven day (gen), days (acc) he/she/it-will-be under (+acc), by (+gen) the (acc) mother (acc) the (dat) Yet eighth (dat) day (dat) you(sg)-will-GIVE BACK me (dat) it/same (nom|acc)  
Wj:22:29 Wj_22:29_1 Wj_22:29_2 Wj_22:29_3 Wj_22:29_4 Wj_22:29_5 Wj_22:29_6 Wj_22:29_7 Wj_22:29_8 Wj_22:29_9 Wj_22:29_10 Wj_22:29_11 Wj_22:29_12 Wj_22:29_13 Wj_22:29_14 Wj_22:29_15 Wj_22:29_16 Wj_22:29_17 Wj_22:29_18 Wj_22:29_19 Wj_22:29_20 Wj_22:29_21 Wj_22:29_22 Wj_22:29_23 Wj_22:29_24 Wj_22:29_25 Wj_22:29_26 Wj_22:29_27
Wj:22:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:22:30 καὶ ἄνδρες ἅγιοι ἔσεσθέ μοι. καὶ κρέας θηριάλωτον οὐκ ἔδεσθε, τῷ κυνὶ ἀπορρίψατε αὐτό.
Wj:22:30 And ye shall be holy men to me; and ye shall not eat flesh taken of beasts, ye shall cast it to the dog. (Exodus 22:31 Brenton)
Wj:22:30 Będziecie dla Mnie ludźmi świętymi. Nie będziecie spożywać mięsa zwierzęcia rozszarpanego przez dzikie zwierzęta, ale je rzucicie psom. (Wj 22:30 BT_4)
Wj:22:30 καὶ ἄνδρες ἅγιοι ἔσεσθέ μοι. καὶ κρέας θηριάλωτον οὐκ ἔδεσθε, τῷ κυνὶ ἀπορρίψατε αὐτό.
Wj:22:30 καί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί κρέας, κρέως, τό   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κύων, κυνός, ὁ ἀπο·ρρίπτω/-ρίπτω (απο+ρριπτ-, -, απο+ρριψ-/απο+ριψ-, -, απο+ερριπτ-, απο+ρριφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:22:30 a także, nawet, a mianowicie mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, boga, itp .; czasem, "mąż". Dedykowany / boska - w / w ramach określonej funkcji / użytkowania (w / poniżej poświęcenie, dedykowane, skazany, boskie) być JA a także, nawet, a mianowicie mięso - οὐχ przed nierównym oddechem jeść . watch-dog metaph, osób, watch-dog, opiekun Luk 16:21; freq. W mitologii sług, agentów lub obserwatorów bogów, Διὸς πτηνὸς κύων, orła do ??? on / ona / on / sama
Wj:22:30 kai\ a)/ndres a(/gioi e)/sesTe/ moi. kai\ kre/as TEria/lOton ou)k e)/desTe, tO=| kuni\ a)porri/PSate au)to/.
Wj:22:30 kai andres hagioi esesTe moi. kai kreas TErialOton uk edesTe, tO kyni aporriPSate auto.
Wj:22:30 C N3_NPM A1A_NPM VF_FMI2P RP_DS C N3_ASN A1B_ASN D VF_FMI2P RA_DSM N3_DSM VA_AAD2P RD_ASN
Wj:22:30 and also, even, namely man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to be I and also, even, namely meat ć οὐχ before rough breathing to eat the watch-dog metaph., of persons, watch-dog, guardian Luk 16:21; freq. in Mythology of the servants, agents or watchers of the gods, Διὸς πτηνὸς κύων, of the eagle to ??? he/she/it/same
Wj:22:30 and men, husbands (nom|voc) holy ([Adj] nom|voc) you(pl)-will-be me (dat) and meat (nom|acc|voc)   not you(pl)-will-be-EAT-ed the (dat) watch-dog (dat) do-???-you(pl)! it/same (nom|acc)
Wj:22:30 Wj_22:30_1 Wj_22:30_2 Wj_22:30_3 Wj_22:30_4 Wj_22:30_5 Wj_22:30_6 Wj_22:30_7 Wj_22:30_8 Wj_22:30_9 Wj_22:30_10 Wj_22:30_11 Wj_22:30_12 Wj_22:30_13 Wj_22:30_14
Wj:22:30 x x x x x x x x x x x x x x