1Krl:13:2 καὶ ἐκλέγεται Σαουλ ἑαυτῷ τρεῖς χιλιάδας ἀνδρῶν ἐκ τῶν ἀνδρῶν Ισραηλ, καὶ ἦσαν μετὰ Σαουλ δισχίλιοι ἐν Μαχεμας καὶ ἐν τῷ ὄρει Βαιθηλ, χίλιοι ἦσαν μετὰ Ιωναθαν ἐν Γαβεε τοῦ Βενιαμιν, καὶ τὸ κατάλοιπον τοῦ λαοῦ ἐξαπέστειλεν ἕκαστον εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ.
1Krl:13:2 And Saul chooses for himself three thousand men of the men of Israel: and there were with Saul two thousand who were in Machmas, and in mount Baethel, and a thousand were with Jonathan in Gabaa of Benjamin: and he sent the rest of the people every man to his tent. (1 Samuel 13:2 Brenton)
1Krl:13:2 Saul wybrał sobie trzy tysiące ludzi z Izraelitów. Dwa tysiące pozostało przy Saulu w Mikmas i na wzgórzu Betel, tysiąc zaś przy Jonatanie w Gibea Beniamina, a resztę wojska rozpuścił do domów. (1 Sm 13:2 BT_4)
1Krl:13:2 Καὶ ἐκλέγεται Σαουλ ἑαυτῷ τρεῖς χιλιάδας ἀνδρῶν ἐκ τῶν ἀνδρῶν Ισραηλ, καὶ ἦσαν μετὰ Σαουλ δισχίλιοι ἐν Μαχεμας καὶ ἐν τῷ ὄρει Βαιθηλ, χίλιοι ἦσαν μετὰ Ιωναθαν ἐν Γαβεε τοῦ Βενιαμιν, καὶ τὸ κατάλοιπον τοῦ λαοῦ ἐξαπέστειλεν ἕκαστον εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ.
1Krl:13:2 καί ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) Σαούλ, ὁ ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐκ ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰσραήλ, ὁ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά Σαούλ, ὁ δισ·χίλιοι -αι -α ἐν   καί ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)   χίλιοι -αι -α εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά   ἐν   ὁ ἡ τό Βενιαμ(ε)ίν, ὁ καί ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ἕκαστος -η -ον εἰς[1] ὁ ἡ τό σκήνωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:13:2 I też, nawet, mianowicie By wybierać Saul Samo /nasz /twój /siebie Trzy Kilo [jednostka tysiąc] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Izrael I też, nawet, mianowicie By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Saul Dwa tysiące W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Tysiąc By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Beniamin I też, nawet, mianowicie Pozostawanie Ludzie Do ??? Każdy Do (+przyspieszenie) Mieszkanie, zamieszkiwanie On/ona/to/to samo
1Krl:13:2 *kai\ e)kle/getai *saoul e(autO=| trei=s CHilia/das a)ndrO=n e)k tO=n a)ndrO=n *israEl, kai\ E)=san meta\ *saoul disCHi/lioi e)n *maCHemas kai\ e)n tO=| o)/rei *baiTEl, CHi/lioi E)=san meta\ *iOnaTan e)n *gabee tou= *beniamin, kai\ to\ kata/loipon tou= laou= e)Xape/steilen e(/kaston ei)s to\ skE/nOma au)tou=.
1Krl:13:2 kai eklegetai saul heautO treis CHiliadas andrOn ek tOn andrOn israEl, kai Esan meta saul disCHilioi en maCHemas kai en tO orei baiTEl, CHilioi Esan meta iOnaTan en gabee tu beniamin, kai to kataloipon tu lau eXapesteilen hekaston eis to skEnOma autu.
1Krl:13:2 C V1_PMI3S N_NSM RD_DSM A3_APF N3D_APF N3_GPM P RA_GPM N3_GPM N_GSM C V9_IAI3P P N_GSM A1A_NPM P N_DS C P RA_DSN N3E_DSN N_GS A1A_NPM V9_IAI3P P M_GSM P N_DS RA_GSM N_GSM C RA_ASN A1B_ASN RA_GSM N2_GSM VAI_AAI3S A1_ASM P RA_ASN N3M_ASN RD_GSM
1Krl:13:2 and also, even, namely to select Saul self /our-/your-/themselves three kilo [unit of one thousand] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". out of (+gen) ἐξ before vowels the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Israel and also, even, namely to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Saul two thousand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount ć thousand to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the Benjamin and also, even, namely the remaining the people to ??? each into (+acc) the lodging, habitation he/she/it/same
1Krl:13:2 and he/she/it-is-being-SELECT-ed Saul (indecl) self (dat) three (acc, nom) kilos (acc) men, husbands (gen) out of (+gen) the (gen) men, husbands (gen) Israel (indecl) and they-were after (+acc), with (+gen) Saul (indecl) two thousand (nom|voc) in/among/by (+dat)   and in/among/by (+dat) the (dat) mount (dat)   thousand (nom|voc) they-were after (+acc), with (+gen)   in/among/by (+dat)   the (gen) Benjamin (indecl) and the (nom|acc) remaining ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) people (gen) he/she/it-???-ed each (of two) (acc, nom|acc|voc) into (+acc) the (nom|acc) lodging, habitation (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
1Krl:13:2 1Krl_13:2_1 1Krl_13:2_2 1Krl_13:2_3 1Krl_13:2_4 1Krl_13:2_5 1Krl_13:2_6 1Krl_13:2_7 1Krl_13:2_8 1Krl_13:2_9 1Krl_13:2_10 1Krl_13:2_11 1Krl_13:2_12 1Krl_13:2_13 1Krl_13:2_14 1Krl_13:2_15 1Krl_13:2_16 1Krl_13:2_17 1Krl_13:2_18 1Krl_13:2_19 1Krl_13:2_20 1Krl_13:2_21 1Krl_13:2_22 1Krl_13:2_23 1Krl_13:2_24 1Krl_13:2_25 1Krl_13:2_26 1Krl_13:2_27 1Krl_13:2_28 1Krl_13:2_29 1Krl_13:2_30 1Krl_13:2_31 1Krl_13:2_32 1Krl_13:2_33 1Krl_13:2_34 1Krl_13:2_35 1Krl_13:2_36 1Krl_13:2_37 1Krl_13:2_38 1Krl_13:2_39 1Krl_13:2_40 1Krl_13:2_41 1Krl_13:2_42
1Krl:13:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:13:3 καὶ ἐπάταξεν Ιωναθαν τὸν Νασιβ τὸν ἀλλόφυλον τὸν ἐν τῷ βουνῷ· καὶ ἀκούουσιν οἱ ἀλλόφυλοι. καὶ Σαουλ σάλπιγγι σαλπίζει εἰς πᾶσαν τὴν γῆν λέγων Ἠθετήκασιν οἱ δοῦλοι.
1Krl:13:3 And Jonathan smote Nasib the Philistine that dwelt in the hill; and the Philistines hear of it, and Saul sounds the trumpet through all the land, saying, The servants have despised us. (1 Samuel 13:3 Brenton)
1Krl:13:3 Jonatan pobił załogę filistyńską, która była w Geba. Usłyszeli to Filistyni. Saul oznajmił o tym głosem trąby w całym kraju, mówiąc: «Niech usłyszą o tym Hebrajczycy!» (1 Sm 13:3 BT_4)
1Krl:13:3 καὶ ἐπάταξεν Ιωναθαν τὸν Νασιβ τὸν ἀλλόφυλον τὸν ἐν τῷ βουνῷ· καὶ ἀκούουσιν οἱ ἀλλόφυλοι. καὶ Σαουλ σάλπιγγι σαλπίζει εἰς πᾶσαν τὴν γῆν λέγων Ἠθετήκασιν οἱ δοῦλοι.
1Krl:13:3 καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -)   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον καί Σαούλ, ὁ σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ σαλπίζω (σαλπιζ-, σαλπι(ε)·[σ]-/σαλπι·σ-, σαλπι·σ-, -, -, -) εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-) ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-)
1Krl:13:3 I też, nawet, mianowicie By uderzać Obcy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wzgórze I też, nawet, mianowicie By słyszeć Obcy I też, nawet, mianowicie Saul Trąbka By grać na trąbce Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia By mówić/opowiadaj By wypierać się [unieważniaj, miej do czynienia zdradziecko, ignoruj, odrzucaj] Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić
1Krl:13:3 kai\ e)pa/taXen *iOnaTan to\n *nasib to\n a)llo/fulon to\n e)n tO=| bounO=|· kai\ a)kou/ousin oi( a)llo/fuloi. kai\ *saoul sa/lpiggi salpi/DZei ei)s pa=san tE\n gE=n le/gOn *)ETetE/kasin oi( dou=loi.
1Krl:13:3 kai epataXen iOnaTan ton nasib ton allofylon ton en tO bunO· kai akuusin hoi allofyloi. kai saul salpingi salpiDZei eis pasan tEn gEn legOn ETetEkasin hoi duloi.
1Krl:13:3 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASM N_ASM RA_ASM N2_ASM RA_ASM P RA_DSM N2_DSM C V1_PAI3P RA_NPM N2_NPM C N_NSM N3G_DSF V1_PAI3S P A1S_ASF RA_ASF N1_ASF V1_PAPNSM VXI_XAI3P RA_NPM N2_NPM
1Krl:13:3 and also, even, namely to smite ć the ć the foreign the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hill and also, even, namely to hear the foreign and also, even, namely Saul trumpet to trumpet into (+acc) every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land to say/tell to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject] the slave; servile; to enslave
1Krl:13:3 and he/she/it-SMITE-ed   the (acc)   the (acc) foreign ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) in/among/by (+dat) the (dat) hill (dat) and they-are-HEAR-ing, while HEAR-ing (dat) the (nom) foreign ([Adj] nom|voc) and Saul (indecl) trumpet (dat) he/she/it-is-TRUMPET-ing, you(sg)-are-being-TRUMPET-ed (classical) into (+acc) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc) while SAY/TELL-ing (nom) they-have-REPUDIATE-ed the (nom) slaves (nom|voc); servile ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-ENSLAVE-ing, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed (classical), he/she/it-should-be-ENSLAVE-ing, you(sg)-should-be-being-ENSLAVE-ed, he/she/it-happens-to-be-ENSLAVE-ing (opt)
1Krl:13:3 1Krl_13:3_1 1Krl_13:3_2 1Krl_13:3_3 1Krl_13:3_4 1Krl_13:3_5 1Krl_13:3_6 1Krl_13:3_7 1Krl_13:3_8 1Krl_13:3_9 1Krl_13:3_10 1Krl_13:3_11 1Krl_13:3_12 1Krl_13:3_13 1Krl_13:3_14 1Krl_13:3_15 1Krl_13:3_16 1Krl_13:3_17 1Krl_13:3_18 1Krl_13:3_19 1Krl_13:3_20 1Krl_13:3_21 1Krl_13:3_22 1Krl_13:3_23 1Krl_13:3_24 1Krl_13:3_25 1Krl_13:3_26 1Krl_13:3_27
1Krl:13:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:13:4 καὶ πᾶς Ισραηλ ἤκουσεν λεγόντων Πέπαικεν Σαουλ τὸν Νασιβ τὸν ἀλλόφυλον, καὶ ᾐσχύνθησαν Ισραηλ ἐν τοῖς ἀλλοφύλοις. καὶ ἀνεβόησαν ὁ λαὸς ὀπίσω Σαουλ ἐν Γαλγαλοις.
1Krl:13:4 And all Israel heard say, Saul has smitten Nasib the Philistine; now Israel had been put to shame before the Philistines; and the children of Israel went up after Saul in Galgala. (1 Samuel 13:4 Brenton)
1Krl:13:4 Wszyscy Izraelici usłyszeli to, co mówiono: Saul pobił załogę filistyńską, a Izrael z tego powodu znienawidzony został przez Filistynów. Zwołano lud, aby wyruszył za Saulem do Gilgal. (1 Sm 13:4 BT_4)
1Krl:13:4 καὶ πᾶς Ισραηλ ἤκουσεν λεγόντων Πέπαικεν Σαουλ τὸν Νασιβ τὸν ἀλλόφυλον, καὶ ᾐσχύνθησαν Ισραηλ ἐν τοῖς ἀλλοφύλοις. καὶ ἀνεβόησαν λαὸς ὀπίσω Σαουλ ἐν Γαλγαλοις.
1Krl:13:4 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) παίω (παι-, παι·σ-, παι·σ-, πεπαι·κ-, -, -) Σαούλ, ὁ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον καί αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον καί ἀνα·βοάω (ανα+βο(α)-, ανα+βοη·σ-, ανα+βοη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὀπίσω Σαούλ, ὁ ἐν  
1Krl:13:4 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael By słyszeć By mówić/opowiadaj Do ??? Saul Obcy I też, nawet, mianowicie By zawstydzać Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obcy I też, nawet, mianowicie By krzyknąć Ludzie Z tyłu w tył, z tyłu, potem Saul W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
1Krl:13:4 kai\ pa=s *israEl E)/kousen lego/ntOn *pe/paiken *saoul to\n *nasib to\n a)llo/fulon, kai\ E)|sCHu/nTEsan *israEl e)n toi=s a)llofu/lois. kai\ a)nebo/Esan o( lao\s o)pi/sO *saoul e)n *galgalois.
1Krl:13:4 kai pas israEl Ekusen legontOn pepaiken saul ton nasib ton allofylon, kai EsCHynTEsan israEl en tois allofylois. kai aneboEsan ho laos opisO saul en galgalois.
1Krl:13:4 C A3_NSM N_NSM VAI_AAI3S V1_PAPGPM VX_XAI3S N_NSM RA_ASM N_ASM RA_ASM N2_ASM C VCI_API3P N_NSM P RA_DPM N2_DPM C VAI_AAI3P RA_NSM N2_NSM P N_GSM P N_DPF
1Krl:13:4 and also, even, namely every all, each, every, the whole of Israel to hear to say/tell to ??? Saul the ć the foreign and also, even, namely to put to shame Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the foreign and also, even, namely to cry out the people behind back, behind, after Saul in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
1Krl:13:4 and every (nom|voc) Israel (indecl) he/she/it-HEAR-ed let-them-be-SAY/TELL-ing! (classical), while SAY/TELL-ing (gen) he/she/it-has-???-ed Saul (indecl) the (acc)   the (acc) foreign ([Adj] acc, nom|acc|voc) and they-were-PUT-ed-TO-SHAME Israel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) foreign ([Adj] dat) and they-CRY-ed-OUT the (nom) people (nom) behind Saul (indecl) in/among/by (+dat)  
1Krl:13:4 1Krl_13:4_1 1Krl_13:4_2 1Krl_13:4_3 1Krl_13:4_4 1Krl_13:4_5 1Krl_13:4_6 1Krl_13:4_7 1Krl_13:4_8 1Krl_13:4_9 1Krl_13:4_10 1Krl_13:4_11 1Krl_13:4_12 1Krl_13:4_13 1Krl_13:4_14 1Krl_13:4_15 1Krl_13:4_16 1Krl_13:4_17 1Krl_13:4_18 1Krl_13:4_19 1Krl_13:4_20 1Krl_13:4_21 1Krl_13:4_22 1Krl_13:4_23 1Krl_13:4_24 1Krl_13:4_25
1Krl:13:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:13:5 καὶ οἱ ἀλλόφυλοι συνάγονται εἰς πόλεμον ἐπὶ Ισραηλ, καὶ ἀναβαίνουσιν ἐπὶ Ισραηλ τριάκοντα χιλιάδες ἁρμάτων καὶ ἓξ χιλιάδες ἱππέων καὶ λαὸς ὡς ἡ ἄμμος ἡ παρὰ τὴν θάλασσαν τῷ πλήθει· καὶ ἀναβαίνουσιν καὶ παρεμβάλλουσιν ἐν Μαχεμας ἐξ ἐναντίας Βαιθων κατὰ νότου.
1Krl:13:5 And the Philistines gather together to war with Israel; and then come up against Israel thirty thousand chariots, and six thousand horsemen, and people as the sand by the seashore for multitude: and they come up, and encamp in Machmas, opposite Baethoron southward. (1 Samuel 13:5 Brenton)
1Krl:13:5 Również i Filistyni zgromadzili się do walki przeciw Izraelowi: trzy tysiące rydwanów i sześć tysięcy konnicy, piechoty zaś było tak wiele, jak piasku nad brzegiem morza. Przybywszy rozłożyli obóz w Mikmas, po wschodniej stronie Bet-Awen. (1 Sm 13:5 BT_4)
1Krl:13:5 καὶ οἱ ἀλλόφυλοι συνάγονται εἰς πόλεμον ἐπὶ Ισραηλ, καὶ ἀναβαίνουσιν ἐπὶ Ισραηλ τριάκοντα χιλιάδες ἁρμάτων καὶ ἓξ χιλιάδες ἱππέων καὶ λαὸς ὡς ἄμμος παρὰ τὴν θάλασσαν τῷ πλήθει· καὶ ἀναβαίνουσιν καὶ παρεμβάλλουσιν ἐν Μαχεμας ἐξ ἐναντίας Βαιθων κατὰ νότου.
1Krl:13:5 καί ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ ἐπί Ἰσραήλ, ὁ καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί Ἰσραήλ, ὁ τριά·κοντα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἅρμα[τ], -ατος, τό καί ἕξ χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἱππεύς, -έως, ὁ καί λαός, -οῦ, ὁ ὡς ὁ ἡ τό ἄμμος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό παρά ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐν   ἐκ ἐν·αντίος -α -ον   κατά νότος, -ου, ὁ
1Krl:13:5 I też, nawet, mianowicie Obcy By zbierać się razem Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael I też, nawet, mianowicie By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael Trzydzieści Kilo [jednostka tysiąc] Wóz I też, nawet, mianowicie Sześć Kilo [jednostka tysiąc] Jeździec I też, nawet, mianowicie Ludzie Jak/jak Piasek fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Morze Los (mnóstwo ) I też, nawet, mianowicie By podnosić I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Na południe
1Krl:13:5 kai\ oi( a)llo/fuloi suna/gontai ei)s po/lemon e)pi\ *israEl, kai\ a)nabai/nousin e)pi\ *israEl tria/konta CHilia/des a(rma/tOn kai\ e(\X CHilia/des i(ppe/On kai\ lao\s O(s E( a)/mmos E( para\ tE\n Ta/lassan tO=| plE/Tei· kai\ a)nabai/nousin kai\ paremba/llousin e)n *maCHemas e)X e)nanti/as *baiTOn kata\ no/tou.
1Krl:13:5 kai hoi allofyloi synagontai eis polemon epi israEl, kai anabainusin epi israEl triakonta CHiliades harmatOn kai heX CHiliades hippeOn kai laos hOs hE ammos hE para tEn Talassan tO plETei· kai anabainusin kai paremballusin en maCHemas eX enantias baiTOn kata notu.
1Krl:13:5 C RA_NPM N2_NPM V1_PMI3P P N2_ASM P N_ASM C V1_PAI3P P N_ASM M N3D_APF N3M_GPN C M N3D_APF N3V_GPM C N2_NSM C RA_NSF N2_NSF RA_NSF P RA_ASF N1S_ASF RA_DSN N3E_DSN C V1_PAI3P C V1_PAI3P P N_DS P A1A_GSF N_GSF P N2_GSM
1Krl:13:5 and also, even, namely the foreign to gather together into (+acc) war [see polemic] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel and also, even, namely to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel thirty kilo [unit of one thousand] chariot and also, even, namely six kilo [unit of one thousand] horseman and also, even, namely people as/like the sand the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the sea the lot (multitude ) and also, even, namely to ascend and also, even, namely to encamp in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć out of (+gen) ἐξ before vowels contrary opposite, adverse, against, ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing south
1Krl:13:5 and the (nom) foreign ([Adj] nom|voc) they-are-being-GATHER TOGETHER-ed into (+acc) war (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl) and they-are-ASCEND-ing, while ASCEND-ing (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl) thirty kilos (nom|voc) chariots (gen) and six kilos (nom|voc) horsemans (gen) and people (nom) as/like the (nom) sand (nom) the (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) sea (acc) the (dat) lot (dat) and they-are-ASCEND-ing, while ASCEND-ing (dat) and they-are-ENCAMP-ing, while ENCAMP-ing (dat) in/among/by (+dat)   out of (+gen) contrary ([Adj] acc, gen)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) south (gen)
1Krl:13:5 1Krl_13:5_1 1Krl_13:5_2 1Krl_13:5_3 1Krl_13:5_4 1Krl_13:5_5 1Krl_13:5_6 1Krl_13:5_7 1Krl_13:5_8 1Krl_13:5_9 1Krl_13:5_10 1Krl_13:5_11 1Krl_13:5_12 1Krl_13:5_13 1Krl_13:5_14 1Krl_13:5_15 1Krl_13:5_16 1Krl_13:5_17 1Krl_13:5_18 1Krl_13:5_19 1Krl_13:5_20 1Krl_13:5_21 1Krl_13:5_22 1Krl_13:5_23 1Krl_13:5_24 1Krl_13:5_25 1Krl_13:5_26 1Krl_13:5_27 1Krl_13:5_28 1Krl_13:5_29 1Krl_13:5_30 1Krl_13:5_31 1Krl_13:5_32 1Krl_13:5_33 1Krl_13:5_34 1Krl_13:5_35 1Krl_13:5_36 1Krl_13:5_37 1Krl_13:5_38 1Krl_13:5_39 1Krl_13:5_40 1Krl_13:5_41
1Krl:13:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:13:6 καὶ ἀνὴρ Ισραηλ εἶδεν ὅτι στενῶς αὐτῷ μὴ προσάγειν αὐτόν, καὶ ἐκρύβη ὁ λαὸς ἐν τοῖς σπηλαίοις καὶ ἐν ταῖς μάνδραις καὶ ἐν ταῖς πέτραις καὶ ἐν τοῖς βόθροις καὶ ἐν τοῖς λάκκοις,
1Krl:13:6 And the men of Israel saw that they were in a strait so that they could not draw nigh, and the people hid themselves in caves, and sheepfolds, and rocks, and ditches, and pits. (1 Samuel 13:6 Brenton)
1Krl:13:6 Kiedy Izraelici spostrzegli, że są w niebezpieczeństwie, jako że gromada podeszła już blisko, pochowali się w jaskiniach, rozpadlinach, skałach, dołach i cysternach. (1 Sm 13:6 BT_4)
1Krl:13:6 καὶ ἀνὴρ Ισραηλ εἶδεν ὅτι στενῶς αὐτῷ μὴ προσάγειν αὐτόν, καὶ ἐκρύβη λαὸς ἐν τοῖς σπηλαίοις καὶ ἐν ταῖς μάνδραις καὶ ἐν ταῖς πέτραις καὶ ἐν τοῖς βόθροις καὶ ἐν τοῖς λάκκοις,
1Krl:13:6 καί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰσραήλ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὅτι   αὐτός αὐτή αὐτό μή προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό σπήλαιον, -ου, τό καί ἐν ὁ ἡ τό   καί ἐν ὁ ἡ τό πέτρα, -ας, ἡ καί ἐν ὁ ἡ τό   καί ἐν ὁ ἡ τό  
1Krl:13:6 I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Izrael By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo Nie By prowadzić bliski On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By ukrywać się ukrywaj, kryj się Ludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kryjówka I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skała I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
1Krl:13:6 kai\ a)nE\r *israEl ei)=den o(/ti stenO=s au)tO=| mE\ prosa/gein au)to/n, kai\ e)kru/bE o( lao\s e)n toi=s spElai/ois kai\ e)n tai=s ma/ndrais kai\ e)n tai=s pe/trais kai\ e)n toi=s bo/Trois kai\ e)n toi=s la/kkois,
1Krl:13:6 kai anEr israEl eiden hoti stenOs autO mE prosagein auton, kai ekrybE ho laos en tois spElaiois kai en tais mandrais kai en tais petrais kai en tois boTrois kai en tois lakkois,
1Krl:13:6 C N3_NSM N_GSM VBI_AAI3S C D RD_DSM D V1_PAN RD_ASM C VDI_API3S RA_NSM N2_NSM P RA_DPN N2N_DPN C P RA_DPF N1A_DPF C P RA_DPF N1A_DPF C P RA_DPM N2_DPM C P RA_DPM N2_DPM
1Krl:13:6 and also, even, namely man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Israel to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), because/that ć he/she/it/same not to lead toward he/she/it/same and also, even, namely to hide conceal, skulk the people in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hideout and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the rock and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć
1Krl:13:6 and man, husband (nom) Israel (indecl) he/she/it-SEE-ed because/that   him/it/same (dat) not to-be-LEAD-ing-TOWARD him/it/same (acc) and he/she/it-was-HIDE-ed the (nom) people (nom) in/among/by (+dat) the (dat) hideouts (dat) and in/among/by (+dat) the (dat)   and in/among/by (+dat) the (dat) rocks (dat) and in/among/by (+dat) the (dat)   and in/among/by (+dat) the (dat)  
1Krl:13:6 1Krl_13:6_1 1Krl_13:6_2 1Krl_13:6_3 1Krl_13:6_4 1Krl_13:6_5 1Krl_13:6_6 1Krl_13:6_7 1Krl_13:6_8 1Krl_13:6_9 1Krl_13:6_10 1Krl_13:6_11 1Krl_13:6_12 1Krl_13:6_13 1Krl_13:6_14 1Krl_13:6_15 1Krl_13:6_16 1Krl_13:6_17 1Krl_13:6_18 1Krl_13:6_19 1Krl_13:6_20 1Krl_13:6_21 1Krl_13:6_22 1Krl_13:6_23 1Krl_13:6_24 1Krl_13:6_25 1Krl_13:6_26 1Krl_13:6_27 1Krl_13:6_28 1Krl_13:6_29 1Krl_13:6_30 1Krl_13:6_31 1Krl_13:6_32 1Krl_13:6_33
1Krl:13:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:13:7 καὶ οἱ διαβαίνοντες διέβησαν τὸν Ιορδάνην εἰς γῆν Γαδ καὶ Γαλααδ. καὶ Σαουλ ἔτι ἦν ἐν Γαλγαλοις, καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἐξέστη ὀπίσω αὐτοῦ. –
1Krl:13:7 And they that went over went over Jordan to the land of Gad and Galaad: and Saul was yet in Galgala, and all the people followed after him in amazement. (1 Samuel 13:7 Brenton)
1Krl:13:7 Hebrajczycy tymczasem przeprawili się przez Jordan do ziemi Gada i Gileadu. Ponieważ Saul był w Gilgal, odchodził od niego cały naród strwożony. (1 Sm 13:7 BT_4)
1Krl:13:7 καὶ οἱ διαβαίνοντες διέβησαν τὸν Ιορδάνην εἰς γῆν Γαδ καὶ Γαλααδ. καὶ Σαουλ ἔτι ἦν ἐν Γαλγαλοις, καὶ πᾶς λαὸς ἐξέστη ὀπίσω αὐτοῦ.
1Krl:13:7 καί ὁ ἡ τό δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Γάδ, ὁ καί   καί Σαούλ, ὁ ἔτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό  
1Krl:13:7 I też, nawet, mianowicie By przechodzić By przechodzić Jordan [rzeka z] Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Wałęsaj się I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Saul Jeszcze/jeszcze By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo  
1Krl:13:7 kai\ oi( diabai/nontes die/bEsan to\n *iorda/nEn ei)s gE=n *gad kai\ *galaad. kai\ *saoul e)/ti E)=n e)n *galgalois, kai\ pa=s o( lao\s e)Xe/stE o)pi/sO au)tou=.
1Krl:13:7 kai hoi diabainontes diebEsan ton iordanEn eis gEn gad kai galaad. kai saul eti En en galgalois, kai pas ho laos eXestE opisO autu.
1Krl:13:7 C RA_NPM V1_PAPNPM VZI_AAI3P RA_ASM N1M_ASM P N1_ASF N_GS C N_GSF C N_NSM D V9_IAI3S P N_DPF C A3_NSM RA_NSM N2_NSM VHI_AAI3S P RD_GSM
1Krl:13:7 and also, even, namely the to cross over to cross over the Jordan [river of] into (+acc) earth/land Gad and also, even, namely ć and also, even, namely Saul yet/still to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG behind back, behind, after he/she/it/same  
1Krl:13:7 and the (nom) while CROSS-ing-OVER (nom|voc) they-CROSS-ed-OVER the (acc) Jordan (acc) into (+acc) earth/land (acc) Gad (indecl) and   and Saul (indecl) yet/still he/she/it-was in/among/by (+dat)   and every (nom|voc) the (nom) people (nom) he/she/it-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed behind him/it/same (gen)  
1Krl:13:7 1Krl_13:7_1 1Krl_13:7_2 1Krl_13:7_3 1Krl_13:7_4 1Krl_13:7_5 1Krl_13:7_6 1Krl_13:7_7 1Krl_13:7_8 1Krl_13:7_9 1Krl_13:7_10 1Krl_13:7_11 1Krl_13:7_12 1Krl_13:7_13 1Krl_13:7_14 1Krl_13:7_15 1Krl_13:7_16 1Krl_13:7_17 1Krl_13:7_18 1Krl_13:7_19 1Krl_13:7_20 1Krl_13:7_21 1Krl_13:7_22 1Krl_13:7_23 1Krl_13:7_24 1Krl_13:7_25
1Krl:13:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:13:8 καὶ διέλιπεν ἑπτὰ ἡμέρας τῷ μαρτυρίῳ, ὡς εἶπεν Σαμουηλ, καὶ οὐ παρεγένετο Σαμουηλ εἰς Γαλγαλα, καὶ διεσπάρη ὁ λαὸς αὐτοῦ ἀπ’ αὐτοῦ.
1Krl:13:8 And he continued seven days for the appointed testimony, as Samuel told him, and Samuel came not to Galgala, and his people were dispersed from him. (1 Samuel 13:8 Brenton)
1Krl:13:8 Siedem dni czekał, stosownie do terminu podanego przez Samuela. Samuel nie przychodził jednak do Gilgal, dlatego odchodził lud od Saula. (1 Sm 13:8 BT_4)
1Krl:13:8 καὶ διέλιπεν ἑπτὰ ἡμέρας τῷ μαρτυρίῳ, ὡς εἶπεν Σαμουηλ, καὶ οὐ παρεγένετο Σαμουηλ εἰς Γαλγαλα, καὶ διεσπάρη λαὸς αὐτοῦ ἀπ’ αὐτοῦ.
1Krl:13:8 καί δια·λείπω (δια+λειπ-, δια+λειψ-, 2nd δια+λιπ-, -, -, -) ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ ὡς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σαμουήλ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) Σαμουήλ, ὁ εἰς[1]   καί δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:13:8 I też, nawet, mianowicie Do przerywanego przerywany, powrotny, słabnący, zatrzymuj się, luka Siedem Dzień Świadectwo Jak/jak By mówić/opowiadaj Samuel I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Samuel Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By rozpraszać się Ludzie On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
1Krl:13:8 kai\ die/lipen e(pta\ E(me/ras tO=| marturi/O|, O(s ei)=pen *samouEl, kai\ ou) parege/neto *samouEl ei)s *galgala, kai\ diespa/rE o( lao\s au)tou= a)p’ au)tou=.
1Krl:13:8 kai dielipen hepta hEmeras tO martyriO, hOs eipen samuEl, kai u paregeneto samuEl eis galgala, kai diesparE ho laos autu ap’ autu.
1Krl:13:8 C VBI_AAI3S M N1A_APF RA_DSN N2N_DSN C VBI_AAI3S N_NSM C D VBI_AMI3S N_NSM P N_ASF C VDI_API3S RA_NSM N2_NSM RD_GSM P RD_GSM
1Krl:13:8 and also, even, namely to ceased intermittent, recurrent, remittent, stop, gap seven day the testimony as/like to say/tell Samuel and also, even, namely οὐχ before rough breathing to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near Samuel into (+acc) ć and also, even, namely to scatter the people he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same
1Krl:13:8 and he/she/it-CEASED-ed seven day (gen), days (acc) the (dat) testimony (dat) as/like he/she/it-SAY/TELL-ed Samuel (indecl) and not he/she/it-was-COME-ed-INTO-BEING Samuel (indecl) into (+acc)   and he/she/it-was-SCATTER-ed the (nom) people (nom) him/it/same (gen) away from (+gen) him/it/same (gen)
1Krl:13:8 1Krl_13:8_1 1Krl_13:8_2 1Krl_13:8_3 1Krl_13:8_4 1Krl_13:8_5 1Krl_13:8_6 1Krl_13:8_7 1Krl_13:8_8 1Krl_13:8_9 1Krl_13:8_10 1Krl_13:8_11 1Krl_13:8_12 1Krl_13:8_13 1Krl_13:8_14 1Krl_13:8_15 1Krl_13:8_16 1Krl_13:8_17 1Krl_13:8_18 1Krl_13:8_19 1Krl_13:8_20 1Krl_13:8_21 1Krl_13:8_22
1Krl:13:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:13:9 καὶ εἶπεν Σαουλ Προσαγάγετε, ὅπως ποιήσω ὁλοκαύτωσιν καὶ εἰρηνικάς· καὶ ἀνήνεγκεν τὴν ὁλοκαύτωσιν.
1Krl:13:9 And Saul said, Bring hither victims, that I may offer whole-burnt-offerings and peace-offerings: and he offered the whole-burnt-offering. (1 Samuel 13:9 Brenton)
1Krl:13:9 Wtedy Saul rzekł: «Przygotujcie mi całopalenie i ofiarę biesiadną». I złożył całopalenie. (1 Sm 13:9 BT_4)
1Krl:13:9 καὶ εἶπεν Σαουλ Προσαγάγετε, ὅπως ποιήσω ὁλοκαύτωσιν καὶ εἰρηνικάς· καὶ ἀνήνεγκεν τὴν ὁλοκαύτωσιν.
1Krl:13:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σαούλ, ὁ προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) ὅπως ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   καί εἰρηνικός -ή -όν καί ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό  
1Krl:13:9 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Saul By prowadzić bliski Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By czynić/rób I też, nawet, mianowicie Spokojny I też, nawet, mianowicie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj
1Krl:13:9 kai\ ei)=pen *saoul *prosaga/gete, o(/pOs poiE/sO o(lokau/tOsin kai\ ei)rEnika/s· kai\ a)nE/negken tE\n o(lokau/tOsin.
1Krl:13:9 kai eipen saul prosagagete, hopOs poiEsO holokautOsin kai eirEnikas· kai anEnenken tEn holokautOsin.
1Krl:13:9 C VBI_AAI3S N_NSM VA_AAD2P C VA_AAS1S N3I_ASF C A1_APF C VAI_AAI3S RA_ASF N3I_ASF
1Krl:13:9 and also, even, namely to say/tell Saul to lead toward so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to do/make ć and also, even, namely peaceful and also, even, namely to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state the ć
1Krl:13:9 and he/she/it-SAY/TELL-ed Saul (indecl) do-LEAD-you(pl)-TOWARD! this is how I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE   and peaceful ([Adj] acc) and he/she/it-BRING UP-ed the (acc)  
1Krl:13:9 1Krl_13:9_1 1Krl_13:9_2 1Krl_13:9_3 1Krl_13:9_4 1Krl_13:9_5 1Krl_13:9_6 1Krl_13:9_7 1Krl_13:9_8 1Krl_13:9_9 1Krl_13:9_10 1Krl_13:9_11 1Krl_13:9_12 1Krl_13:9_13
1Krl:13:9 x x x x x x x x x x x x x
1Krl:13:10 καὶ ἐγένετο ὡς συνετέλεσεν ἀναφέρων τὴν ὁλοκαύτωσιν, καὶ Σαμουηλ παραγίνεται· καὶ ἐξῆλθεν Σαουλ εἰς ἀπάντησιν αὐτῷ εὐλογῆσαι αὐτόν.
1Krl:13:10 And it came to pass when he had finished offering the whole-burnt-offering, that Samuel arrived, and Saul went out to meet him, and to bless him. (1 Samuel 13:10 Brenton)
1Krl:13:10 Zaledwie skończył składać całopalenie, przybył właśnie Samuel. Saul wyszedł naprzeciw niego, aby go pozdrowić. (1 Sm 13:10 BT_4)
1Krl:13:10 καὶ ἐγένετο ὡς συνετέλεσεν ἀναφέρων τὴν ὁλοκαύτωσιν, καὶ Σαμουηλ παραγίνεται· καὶ ἐξῆλθεν Σαουλ εἰς ἀπάντησιν αὐτῷ εὐλογῆσαι αὐτόν.
1Krl:13:10 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό   καί Σαμουήλ, ὁ παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) Σαούλ, ὁ εἰς[1] ἀπ·άντησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:13:10 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By uzupełniać By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj I też, nawet, mianowicie Samuel By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko I też, nawet, mianowicie By wychodzić Saul Do (+przyspieszenie) Spotykanie On/ona/to/to samo By błogosławić On/ona/to/to samo
1Krl:13:10 kai\ e)ge/neto O(s sunete/lesen a)nafe/rOn tE\n o(lokau/tOsin, kai\ *samouEl paragi/netai· kai\ e)XE=lTen *saoul ei)s a)pa/ntEsin au)tO=| eu)logE=sai au)to/n.
1Krl:13:10 kai egeneto hOs synetelesen anaferOn tEn holokautOsin, kai samuEl paraginetai· kai eXElTen saul eis apantEsin autO eulogEsai auton.
1Krl:13:10 C VBI_AMI3S C VAI_AAI3S V1_PAPNSM RA_ASF N3I_ASF C N_NSM V1_PMI3S C VBI_AAI3S N_NSM P N3I_ASF RD_DSM VA_AAN RD_ASM
1Krl:13:10 and also, even, namely to become become, happen as/like to complete to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state the ć and also, even, namely Samuel to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near and also, even, namely to come out Saul into (+acc) meeting he/she/it/same to bless he/she/it/same
1Krl:13:10 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like he/she/it-COMPLETE-ed while BRING UP-ing (nom) the (acc)   and Samuel (indecl) he/she/it-is-being-COME-ed-INTO-BEING and he/she/it-COME-ed-OUT Saul (indecl) into (+acc) meeting (acc) him/it/same (dat) to-BLESS, be-you(sg)-BLESS-ed!, you(sg)-have-been-BLESS-ed, he/she/it-happens-to-BLESS (opt) him/it/same (acc)
1Krl:13:10 1Krl_13:10_1 1Krl_13:10_2 1Krl_13:10_3 1Krl_13:10_4 1Krl_13:10_5 1Krl_13:10_6 1Krl_13:10_7 1Krl_13:10_8 1Krl_13:10_9 1Krl_13:10_10 1Krl_13:10_11 1Krl_13:10_12 1Krl_13:10_13 1Krl_13:10_14 1Krl_13:10_15 1Krl_13:10_16 1Krl_13:10_17 1Krl_13:10_18
1Krl:13:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:13:11 καὶ εἶπεν Σαμουηλ Τί πεποίηκας; καὶ εἶπεν Σαουλ Ὅτι εἶδον ὡς διεσπάρη ὁ λαὸς ἀπ’ ἐμοῦ καὶ σὺ οὐ παρεγένου, ὡς διετάξω, ἐν τῷ μαρτυρίῳ τῶν ἡμερῶν καὶ οἱ ἀλλόφυλοι συνήχθησαν εἰς Μαχεμας,
1Krl:13:11 And Samuel said, What hast thou done? and Saul said, Because I saw how the people were scattered from me, and thou was not present as thou purposedst according to the set time of the days, and the Philistines were gathered to Machmas. (1 Samuel 13:11 Brenton)
1Krl:13:11 Rzekł Samuel: «Cóż uczyniłeś?» Odpowiedział Saul: «Ponieważ widziałem, że lud ode mnie odchodzi, a ty nie przybywasz w oznaczonym czasie, gdy tymczasem Filistyni gromadzą się w Mikmas, (1 Sm 13:11 BT_4)
1Krl:13:11 καὶ εἶπεν Σαμουηλ Τί πεποίηκας; καὶ εἶπεν Σαουλ Ὅτι εἶδον ὡς διεσπάρη λαὸς ἀπ’ ἐμοῦ καὶ σὺ οὐ παρεγένου, ὡς διετάξω, ἐν τῷ μαρτυρίῳ τῶν ἡμερῶν καὶ οἱ ἀλλόφυλοι συνήχθησαν εἰς Μαχεμας,
1Krl:13:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σαμουήλ, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σαούλ, ὁ ὅτι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὡς δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) ὡς δια·τάσσω (δια+τασσ-, δια+ταξ-, δια+ταξ-, δια+τεταχ·[κ]-, δια+τετασσ-, δια+ταγ·[θ]-/δια+ταχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ καί ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) εἰς[1]  
1Krl:13:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Samuel Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Saul Ponieważ/tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Jak/jak By rozpraszać się Ludzie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie Ty ??? Przed przydechem mocnym By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Jak/jak By przepisywać dekret, zamówienie {rozkaz}, mianować albo wyświęcać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Świadectwo Dzień I też, nawet, mianowicie Obcy By zbierać się razem Do (+przyspieszenie)
1Krl:13:11 kai\ ei)=pen *samouEl *ti/ pepoi/Ekas; kai\ ei)=pen *saoul *(/oti ei)=don O(s diespa/rE o( lao\s a)p’ e)mou= kai\ su\ ou) parege/nou, O(s dieta/XO, e)n tO=| marturi/O| tO=n E(merO=n kai\ oi( a)llo/fuloi sunE/CHTEsan ei)s *maCHemas,
1Krl:13:11 kai eipen samuEl ti pepoiEkas; kai eipen saul hoti eidon hOs diesparE ho laos ap’ emu kai sy u paregenu, hOs dietaXO, en tO martyriO tOn hEmerOn kai hoi allofyloi synECHTEsan eis maCHemas,
1Krl:13:11 C VBI_AAI3S N_NSM RI_ASN VX_XAI2S C VBI_AAI3S N_NSM C VBI_AAI3P C VDI_API3S RA_NSM N2_NSM P RP_GS C RP_NS D VBI_AMI2S C VAI_AMI2S P RA_DSN N2N_DSN RA_GPF N1A_GPF C RA_NPM N2_NPM VQI_API3P P N_AS
1Krl:13:11 and also, even, namely to say/tell Samuel who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make and also, even, namely to say/tell Saul because/that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), as/like to scatter the people from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely you οὐχ before rough breathing to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near as/like to prescribe decree, order, appoint or ordain in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the testimony the day and also, even, namely the foreign to gather together into (+acc) ć
1Krl:13:11 and he/she/it-SAY/TELL-ed Samuel (indecl) who/what/why (nom|acc) you(sg)-have-DO/MAKE-ed and he/she/it-SAY/TELL-ed Saul (indecl) because/that I-SEE-ed, they-SEE-ed as/like he/she/it-was-SCATTER-ed the (nom) people (nom) away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) and you(sg) (nom) not you(sg)-were-COME-ed-INTO-BEING as/like you(sg)-were-PRESCRIBE-ed in/among/by (+dat) the (dat) testimony (dat) the (gen) days (gen) and the (nom) foreign ([Adj] nom|voc) they-were-GATHER TOGETHER-ed into (+acc)  
1Krl:13:11 1Krl_13:11_1 1Krl_13:11_2 1Krl_13:11_3 1Krl_13:11_4 1Krl_13:11_5 1Krl_13:11_6 1Krl_13:11_7 1Krl_13:11_8 1Krl_13:11_9 1Krl_13:11_10 1Krl_13:11_11 1Krl_13:11_12 1Krl_13:11_13 1Krl_13:11_14 1Krl_13:11_15 1Krl_13:11_16 1Krl_13:11_17 1Krl_13:11_18 1Krl_13:11_19 1Krl_13:11_20 1Krl_13:11_21 1Krl_13:11_22 1Krl_13:11_23 1Krl_13:11_24 1Krl_13:11_25 1Krl_13:11_26 1Krl_13:11_27 1Krl_13:11_28 1Krl_13:11_29 1Krl_13:11_30 1Krl_13:11_31 1Krl_13:11_32 1Krl_13:11_33
1Krl:13:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:13:12 καὶ εἶπα Νῦν καταβήσονται οἱ ἀλλόφυλοι πρός με εἰς Γαλγαλα καὶ τοῦ προσώπου τοῦ κυρίου οὐκ ἐδεήθην· καὶ ἐνεκρατευσάμην καὶ ἀνήνεγκα τὴν ὁλοκαύτωσιν.
1Krl:13:12 Then I said, Now will the Philistines come down to me to Galgala, and I have not sought the face of the Lord: so I forced myself and offered the whole-burnt-offering. (1 Samuel 13:12 Brenton)
1Krl:13:12 wtedy sobie powiedziałem: Filistyni zstąpią do mnie do Gilgal, a ja nie zjednałem sobie Pana! Przezwyciężyłem się więc i złożyłem całopalenie». (1 Sm 13:12 BT_4)
1Krl:13:12 καὶ εἶπα Νῦν καταβήσονται οἱ ἀλλόφυλοι πρός με εἰς Γαλγαλα καὶ τοῦ προσώπου τοῦ κυρίου οὐκ ἐδεήθην· καὶ ἐνεκρατευσάμην καὶ ἀνήνεγκα τὴν ὁλοκαύτωσιν.
1Krl:13:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) νῦν κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1]   καί ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) καί ἐγ·κρατεύομαι (εν+κρατευ-, -, εν+κρατευ·σ-, -, -, -) καί ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό  
1Krl:13:12 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Teraz By schodzić Obcy Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Twarz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym By potrzebować/wymagać I też, nawet, mianowicie By wykonywać {By ćwiczyć} samokontrolę I też, nawet, mianowicie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj
1Krl:13:12 kai\ ei)=pa *nu=n katabE/sontai oi( a)llo/fuloi pro/s me ei)s *galgala kai\ tou= prosO/pou tou= kuri/ou ou)k e)deE/TEn· kai\ e)nekrateusa/mEn kai\ a)nE/negka tE\n o(lokau/tOsin.
1Krl:13:12 kai eipa nyn katabEsontai hoi allofyloi pros me eis galgala kai tu prosOpu tu kyriu uk edeETEn· kai enekrateusamEn kai anEnenka tEn holokautOsin.
1Krl:13:12 C VAI_AAI1S D VF_FMI3P RA_NPM N2_NPM P RP_AS P N_ASF C RA_GSN N2N_GSN RA_GSM N2_GSM D VCI_API1S C VAI_AMI1S C VAI_AAI1S RA_ASF N3I_ASF
1Krl:13:12 and also, even, namely to say/tell now to go down the foreign toward (+acc,+gen,+dat) I into (+acc) ć and also, even, namely the face the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing to need/require and also, even, namely to exercise self-control and also, even, namely to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state the ć
1Krl:13:12 and I-SAY/TELL-ed now they-will-be-GO DOWN-ed the (nom) foreign ([Adj] nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) into (+acc)   and the (gen) face (gen) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) not I-was-NEED/REQUIRE-ed and I-was-EXERCISE-ed-SELF-CONTROL and I-BRING UP-ed the (acc)  
1Krl:13:12 1Krl_13:12_1 1Krl_13:12_2 1Krl_13:12_3 1Krl_13:12_4 1Krl_13:12_5 1Krl_13:12_6 1Krl_13:12_7 1Krl_13:12_8 1Krl_13:12_9 1Krl_13:12_10 1Krl_13:12_11 1Krl_13:12_12 1Krl_13:12_13 1Krl_13:12_14 1Krl_13:12_15 1Krl_13:12_16 1Krl_13:12_17 1Krl_13:12_18 1Krl_13:12_19 1Krl_13:12_20 1Krl_13:12_21 1Krl_13:12_22 1Krl_13:12_23
1Krl:13:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:13:13 καὶ εἶπεν Σαμουηλ πρὸς Σαουλ Μεματαίωταί σοι, ὅτι οὐκ ἐφύλαξας τὴν ἐντολήν μου, ἣν ἐνετείλατό σοι κύριος. ὡς νῦν ἡτοίμασεν κύριος τὴν βασιλείαν σου ἕως αἰῶνος ἐπὶ Ισραηλ·
1Krl:13:13 And Samuel said to Saul, Thou hast done foolishly; for thou hast not kept my command, which the Lord commanded thee, as now the Lord would have confirmed thy kingdom over Israel for ever. (1 Samuel 13:13 Brenton)
1Krl:13:13 I rzekł Samuel do Saula: «Popełniłeś błąd. Gdybyś zachował przykazanie Pana, Boga twego, które ci nałożył, niechybnie umocniłby Pan twoje panowanie nad Izraelem na wieki. (1 Sm 13:13 BT_4)
1Krl:13:13 καὶ εἶπεν Σαμουηλ πρὸς Σαουλ Μεματαίωταί σοι, ὅτι οὐκ ἐφύλαξας τὴν ἐντολήν μου, ἣν ἐνετείλατό σοι κύριος. ὡς νῦν ἡτοίμασεν κύριος τὴν βασιλείαν σου ἕως αἰῶνος ἐπὶ Ισραηλ·
1Krl:13:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σαμουήλ, ὁ πρός Σαούλ, ὁ ματαιόω (μαται(ο)-, -, -, -, μεματαιω-, ματαιω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὡς νῦν ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω αἰών, -ῶνος, ὁ ἐπί Ἰσραήλ, ὁ
1Krl:13:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Samuel Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Saul Do głupiego daremnego, bezużyteczny, pokonuj, frustruj {udaremniaj}, pobij, udaremniaj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By zabezpieczać się Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Ja Kto/, który/, który By zalecać rozkaz Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jak/jak Teraz Do gotowy Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Królestwo Ty; twój/twój(sg) Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael
1Krl:13:13 kai\ ei)=pen *samouEl pro\s *saoul *mematai/Otai/ soi, o(/ti ou)k e)fu/laXas tE\n e)ntolE/n mou, E(\n e)netei/lato/ soi ku/rios. O(s nu=n E(toi/masen ku/rios tE\n basilei/an sou e(/Os ai)O=nos e)pi\ *israEl·
1Krl:13:13 kai eipen samuEl pros saul memataiOtai soi, hoti uk efylaXas tEn entolEn mu, hEn eneteilato soi kyrios. hOs nyn hEtoimasen kyrios tEn basileian su heOs aiOnos epi israEl·
1Krl:13:13 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM VM_XPI3S RP_DS C D VAI_AAI2S RA_ASF N1_ASF RP_GS RR_ASF VAI_AMI3S RP_DS N2_NSM C D VAI_AAI3S N2_NSM RA_ASF N1A_ASF RP_GS P N3W_GSM P N_ASM
1Krl:13:13 and also, even, namely to say/tell Samuel toward (+acc,+gen,+dat) Saul to foolish futile, useless, defeat, frustrate, discomfit, thwart you; your/yours(sg); to rub worn, rub because/that οὐχ before rough breathing to guard the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition I who/whom/which to enjoin command you; your/yours(sg); to rub worn, rub lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. as/like now to ready lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the kingdom you; your/yours(sg) until; dawn eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel
1Krl:13:13 and he/she/it-SAY/TELL-ed Samuel (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Saul (indecl) he/she/it-has-been-FOOLISH-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) because/that not you(sg)-GUARD-ed the (acc) precept (acc) me (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-was-ENJOIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) as/like now he/she/it-READY-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) kingdom (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) eon (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl)
1Krl:13:13 1Krl_13:13_1 1Krl_13:13_2 1Krl_13:13_3 1Krl_13:13_4 1Krl_13:13_5 1Krl_13:13_6 1Krl_13:13_7 1Krl_13:13_8 1Krl_13:13_9 1Krl_13:13_10 1Krl_13:13_11 1Krl_13:13_12 1Krl_13:13_13 1Krl_13:13_14 1Krl_13:13_15 1Krl_13:13_16 1Krl_13:13_17 1Krl_13:13_18 1Krl_13:13_19 1Krl_13:13_20 1Krl_13:13_21 1Krl_13:13_22 1Krl_13:13_23 1Krl_13:13_24 1Krl_13:13_25 1Krl_13:13_26 1Krl_13:13_27 1Krl_13:13_28
1Krl:13:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:13:14 καὶ νῦν ἡ βασιλεία σου οὐ στήσεται, καὶ ζητήσει κύριος ἑαυτῷ ἄνθρωπον κατὰ τὴν καρδίαν αὐτοῦ, καὶ ἐντελεῖται κύριος αὐτῷ εἰς ἄρχοντα ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ, ὅτι οὐκ ἐφύλαξας ὅσα ἐνετείλατό σοι κύριος.
1Krl:13:14 But now thy kingdom shall not stand to thee, and the Lord shall seek for himself a man after his own heart; and the Lord shall appoint him to be a ruler over his people, because thou hast not kept all that the Lord commanded thee. (1 Samuel 13:14 Brenton)
1Krl:13:14 A teraz panowanie twoje nie ostoi się. Pan wyszukał sobie człowieka według swego serca: ustanowił go Pan wodzem swego ludu, nie zachowałeś bowiem tego, co ci Pan polecił». (1 Sm 13:14 BT_4)
1Krl:13:14 καὶ νῦν βασιλεία σου οὐ στήσεται, καὶ ζητήσει κύριος ἑαυτῷ ἄνθρωπον κατὰ τὴν καρδίαν αὐτοῦ, καὶ ἐντελεῖται κύριος αὐτῷ εἰς ἄρχοντα ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ, ὅτι οὐκ ἐφύλαξας ὅσα ἐνετείλατό σοι κύριος.
1Krl:13:14 καί νῦν ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ; βασίλειος -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) καί ζήτησις, -εως, ἡ; ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἄνθρωπος, -ου, ὁ κατά ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἐπί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὅσος -η -ον ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
1Krl:13:14 I też, nawet, mianowicie Teraz Królestwo; królewski Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By powodować stać I też, nawet, mianowicie Badanie; by szukać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Samo /nasz /twój /siebie Ludzki W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Władca; by zaczynać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By zabezpieczać się Tyleż/wiele jak By zalecać rozkaz Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
1Krl:13:14 kai\ nu=n E( basilei/a sou ou) stE/setai, kai\ DZEtE/sei ku/rios e(autO=| a)/nTrOpon kata\ tE\n kardi/an au)tou=, kai\ e)ntelei=tai ku/rios au)tO=| ei)s a)/rCHonta e)pi\ to\n lao\n au)tou=, o(/ti ou)k e)fu/laXas o(/sa e)netei/lato/ soi ku/rios.
1Krl:13:14 kai nyn hE basileia su u stEsetai, kai DZEtEsei kyrios heautO anTrOpon kata tEn kardian autu, kai enteleitai kyrios autO eis arCHonta epi ton laon autu, hoti uk efylaXas hosa eneteilato soi kyrios.
1Krl:13:14 C D RA_NSF N1A_NSF RP_GS D VF_FMI3S C VF_FAI3S N2_NSM RD_DSM N2_ASM P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM C V1_PMI3S N2_NSM RD_DSM P N3_ASM P RA_ASM N2_ASM RD_GSM C D VAI_AAI2S A1_APN VAI_AMI3S RP_DS N2_NSM
1Krl:13:14 and also, even, namely now the kingdom; royal you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to cause to stand and also, even, namely investigation; to seek lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. self /our-/your-/themselves human down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same and also, even, namely to enjoin command lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same into (+acc) ruler; to begin upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the people he/she/it/same because/that οὐχ before rough breathing to guard as much/many as to enjoin command you; your/yours(sg); to rub worn, rub lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
1Krl:13:14 and now the (nom) kingdom (nom|voc); royal ([Adj] nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not he/she/it-will-be-CAUSE-ed-TO-STand and investigation (dat); he/she/it-will-SEEK, you(sg)-will-be-SEEK-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) self (dat) human (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) heart (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-will-be-ENJOIN-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) him/it/same (dat) into (+acc) ruler (acc); while BEGIN-ing (acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) him/it/same (gen) because/that not you(sg)-GUARD-ed as much/many as (nom|acc) he/she/it-was-ENJOIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
1Krl:13:14 1Krl_13:14_1 1Krl_13:14_2 1Krl_13:14_3 1Krl_13:14_4 1Krl_13:14_5 1Krl_13:14_6 1Krl_13:14_7 1Krl_13:14_8 1Krl_13:14_9 1Krl_13:14_10 1Krl_13:14_11 1Krl_13:14_12 1Krl_13:14_13 1Krl_13:14_14 1Krl_13:14_15 1Krl_13:14_16 1Krl_13:14_17 1Krl_13:14_18 1Krl_13:14_19 1Krl_13:14_20 1Krl_13:14_21 1Krl_13:14_22 1Krl_13:14_23 1Krl_13:14_24 1Krl_13:14_25 1Krl_13:14_26 1Krl_13:14_27 1Krl_13:14_28 1Krl_13:14_29 1Krl_13:14_30 1Krl_13:14_31 1Krl_13:14_32 1Krl_13:14_33
1Krl:13:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:13:15 καὶ ἀνέστη Σαμουηλ καὶ ἀπῆλθεν ἐκ Γαλγαλων εἰς ὁδὸν αὐτοῦ. – καὶ τὸ κατάλειμμα τοῦ λαοῦ ἀνέβη ὀπίσω Σαουλ εἰς ἀπάντησιν ὀπίσω τοῦ λαοῦ τοῦ πολεμιστοῦ. αὐτῶν παραγενομένων ἐκ Γαλγαλων εἰς Γαβαα Βενιαμιν καὶ ἐπεσκέψατο Σαουλ τὸν λαὸν τὸν εὑρεθέντα μετ’ αὐτοῦ ὡς ἑξακοσίους ἄνδρας.
1Krl:13:15 And Samuel arose, and departed from Galgala, and the remnant of the people went after Saul to meet him after the men of war, when they had come out of Galgala to Gabaa of Benjamin. And Saul numbered the people that were found with him, about six hundred men. (1 Samuel 13:15 Brenton)
1Krl:13:15 Samuel wstał i wyszedł z Gilgal, by pójść swoją drogą. A pozostały lud poszedł za Saulem naprzeciw wojownikom i przybył z Gilgal do Gibea Beniamina. Saul dokonał przeglądu ludu, znajdującego się przy nim w liczbie około sześciuset ludzi. (1 Sm 13:15 BT_4)
1Krl:13:15 καὶ ἀνέστη Σαμουηλ καὶ ἀπῆλθεν ἐκ Γαλγαλων εἰς ὁδὸν αὐτοῦ. καὶ τὸ κατάλειμμα τοῦ λαοῦ ἀνέβη ὀπίσω Σαουλ εἰς ἀπάντησιν ὀπίσω τοῦ λαοῦ τοῦ πολεμιστοῦ. αὐτῶν παραγενομένων ἐκ Γαλγαλων εἰς Γαβαα Βενιαμιν καὶ ἐπεσκέψατο Σαουλ τὸν λαὸν τὸν εὑρεθέντα μετ’ αὐτοῦ ὡς ἑξακοσίους ἄνδρας.
1Krl:13:15 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) Σαμουήλ, ὁ καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ   εἰς[1] ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   καί ὁ ἡ τό κατά·λειμμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὀπίσω Σαούλ, ὁ εἰς[1] ἀπ·άντησις, -εως, ἡ ὀπίσω ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) ἐκ   εἰς[1]   Βενιαμ(ε)ίν, ὁ καί ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) Σαούλ, ὁ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ἑξα·κόσιοι -αι -α ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
1Krl:13:15 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Samuel I też, nawet, mianowicie By odchodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Do (+przyspieszenie) Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo   I też, nawet, mianowicie Reszta pozostałość, to jest (przez implikację) minuta -- reszta. Ludzie By podnosić Z tyłu w tył, z tyłu, potem Saul Do (+przyspieszenie) Spotykanie Z tyłu w tył, z tyłu, potem Ludzie On/ona/to/to samo By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Do (+przyspieszenie) Beniamin I też, nawet, mianowicie By bywać [zobacz sceptyczny] Saul Ludzie By znajdować Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Jak/jak Sześćset Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
1Krl:13:15 kai\ a)ne/stE *samouEl kai\ a)pE=lTen e)k *galgalOn ei)s o(do\n au)tou=. kai\ to\ kata/leimma tou= laou= a)ne/bE o)pi/sO *saoul ei)s a)pa/ntEsin o)pi/sO tou= laou= tou= polemistou=. au)tO=n paragenome/nOn e)k *galgalOn ei)s *gabaa *beniamin kai\ e)peske/PSato *saoul to\n lao\n to\n eu(reTe/nta met’ au)tou= O(s e(Xakosi/ous a)/ndras.
1Krl:13:15 kai anestE samuEl kai apElTen ek galgalOn eis hodon autu. kai to kataleimma tu lau anebE opisO saul eis apantEsin opisO tu lau tu polemistu. autOn paragenomenOn ek galgalOn eis gabaa beniamin kai epeskePSato saul ton laon ton heureTenta met’ autu hOs heXakosius andras.
1Krl:13:15 C VHI_AAI3S N_NSM C VBI_AAI3S P N_GPF P N2_ASF RD_GSM C RA_NSN N3M_NSN RA_GSM N2_GSM VZI_AAI3S P N_GSM P N3I_ASF P RA_GSM N2_GSM RA_GSM N1M_GSM RD_GPM VB_AMPGPM P N_GPF P N_AS N_GSM C VAI_AMI3S N_NSM RA_ASM N2_ASM RA_ASM VC_APPASM P RD_GSM C A1A_APM N3_APM
1Krl:13:15 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect Samuel and also, even, namely to depart out of (+gen) ἐξ before vowels ć into (+acc) way/road he/she/it/same   and also, even, namely the remnant a remainder, i.e. (by implication) a minute -- remnant. the people to ascend behind back, behind, after Saul into (+acc) meeting behind back, behind, after the people the ć he/she/it/same to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near out of (+gen) ἐξ before vowels ć into (+acc) ć Benjamin and also, even, namely to visit [see skeptical] Saul the people the to find after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same as/like six hundred man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband".
1Krl:13:15 and he/she/it-STand-ed-UP Samuel (indecl) and he/she/it-DEPART-ed out of (+gen)   into (+acc) way/road (acc) him/it/same (gen)   and the (nom|acc) remnant (nom|acc|voc) the (gen) people (gen) he/she/it-ASCEND-ed behind Saul (indecl) into (+acc) meeting (acc) behind the (gen) people (gen) the (gen)   them/same (gen) upon being-COME-ed-INTO-BEING (gen) out of (+gen)   into (+acc)   Benjamin (indecl) and he/she/it-was-VISIT-ed Saul (indecl) the (acc) people (acc) the (acc) upon being-FIND-ed (acc, nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) as/like six hundred (acc) men, husbands (acc)
1Krl:13:15 1Krl_13:15_1 1Krl_13:15_2 1Krl_13:15_3 1Krl_13:15_4 1Krl_13:15_5 1Krl_13:15_6 1Krl_13:15_7 1Krl_13:15_8 1Krl_13:15_9 1Krl_13:15_10 1Krl_13:15_11 1Krl_13:15_12 1Krl_13:15_13 1Krl_13:15_14 1Krl_13:15_15 1Krl_13:15_16 1Krl_13:15_17 1Krl_13:15_18 1Krl_13:15_19 1Krl_13:15_20 1Krl_13:15_21 1Krl_13:15_22 1Krl_13:15_23 1Krl_13:15_24 1Krl_13:15_25 1Krl_13:15_26 1Krl_13:15_27 1Krl_13:15_28 1Krl_13:15_29 1Krl_13:15_30 1Krl_13:15_31 1Krl_13:15_32 1Krl_13:15_33 1Krl_13:15_34 1Krl_13:15_35 1Krl_13:15_36 1Krl_13:15_37 1Krl_13:15_38 1Krl_13:15_39 1Krl_13:15_40 1Krl_13:15_41 1Krl_13:15_42 1Krl_13:15_43 1Krl_13:15_44 1Krl_13:15_45
1Krl:13:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:13:16 καὶ Σαουλ καὶ Ιωναθαν υἱὸς αὐτοῦ καὶ ὁ λαὸς οἱ εὑρεθέντες μετ’ αὐτῶν ἐκάθισαν ἐν Γαβεε Βενιαμιν καὶ ἔκλαιον, καὶ οἱ ἀλλόφυλοι παρεμβεβλήκεισαν εἰς Μαχεμας.
1Krl:13:16 And Saul and Jonathan his son, and the people that were found with them, halted in Gabaa, of Benjamin; and they wept: and the Philistines had encamped in Machmas. (1 Samuel 13:16 Brenton)
1Krl:13:16 Saul, syn jego Jonatan i lud, który się przy nim znajdował, zostali w Gibea Beniamina, Filistyni zaś obozowali w Mikmas. (1 Sm 13:16 BT_4)
1Krl:13:16 καὶ Σαουλ καὶ Ιωναθαν υἱὸς αὐτοῦ καὶ λαὸς οἱ εὑρεθέντες μετ’ αὐτῶν ἐκάθισαν ἐν Γαβεε Βενιαμιν καὶ ἔκλαιον, καὶ οἱ ἀλλόφυλοι παρεμβεβλήκεισαν εἰς Μαχεμας.
1Krl:13:16 καί Σαούλ, ὁ καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐν   Βενιαμ(ε)ίν, ὁ καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) καί ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) εἰς[1]  
1Krl:13:16 I też, nawet, mianowicie Saul I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ludzie By znajdować Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Beniamin I też, nawet, mianowicie By płakać I też, nawet, mianowicie Obcy By stanąć obozem Do (+przyspieszenie)
1Krl:13:16 kai\ *saoul kai\ *iOnaTan ui(o\s au)tou= kai\ o( lao\s oi( eu(reTe/ntes met’ au)tO=n e)ka/Tisan e)n *gabee *beniamin kai\ e)/klaion, kai\ oi( a)llo/fuloi parembeblE/keisan ei)s *maCHemas.
1Krl:13:16 kai saul kai iOnaTan hyios autu kai ho laos hoi heureTentes met’ autOn ekaTisan en gabee beniamin kai eklaion, kai hoi allofyloi parembeblEkeisan eis maCHemas.
1Krl:13:16 C N_NSM C N_NSM N2_NSM RD_GSM C RA_NSM N2_NSM RA_NPM VC_APPNPM P RD_GPM VAI_AAI3P P N_DS N_GSM C V1I_IAI3P C RA_NPM N2_NPM VX_XAI3P P N_AS
1Krl:13:16 and also, even, namely Saul and also, even, namely ć son he/she/it/same and also, even, namely the people the to find after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć Benjamin and also, even, namely to weep and also, even, namely the foreign to encamp into (+acc) ć
1Krl:13:16 and Saul (indecl) and   son (nom) him/it/same (gen) and the (nom) people (nom) the (nom) upon being-FIND-ed (nom|voc) after (+acc), with (+gen) them/same (gen) they-SIT DOWN-ed in/among/by (+dat)   Benjamin (indecl) and I-was-WEEP-ing, they-were-WEEP-ing and the (nom) foreign ([Adj] nom|voc) they-had-ENCAMP-ed into (+acc)  
1Krl:13:16 1Krl_13:16_1 1Krl_13:16_2 1Krl_13:16_3 1Krl_13:16_4 1Krl_13:16_5 1Krl_13:16_6 1Krl_13:16_7 1Krl_13:16_8 1Krl_13:16_9 1Krl_13:16_10 1Krl_13:16_11 1Krl_13:16_12 1Krl_13:16_13 1Krl_13:16_14 1Krl_13:16_15 1Krl_13:16_16 1Krl_13:16_17 1Krl_13:16_18 1Krl_13:16_19 1Krl_13:16_20 1Krl_13:16_21 1Krl_13:16_22 1Krl_13:16_23 1Krl_13:16_24 1Krl_13:16_25
1Krl:13:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:13:17 καὶ ἐξῆλθεν διαφθείρων ἐξ ἀγροῦ ἀλλοφύλων τρισὶν ἀρχαῖς· ἡ ἀρχὴ ἡ μία ἐπιβλέπουσα ὁδὸν Γοφερα ἐπὶ γῆν Σωγαλ,
1Krl:13:17 And men came forth to destroy out of the land of the Philistines in three companies; one company turning by the way of Gophera toward the land of Sogal, (1 Samuel 13:17 Brenton)
1Krl:13:17 Z obozu filistyńskiego wyruszył oddział niszczycielski w liczbie trzech hufców. Jeden hufiec udał się w drogę do Ofra, do ziemi Szual. (1 Sm 13:17 BT_4)
1Krl:13:17 καὶ ἐξῆλθεν διαφθείρων ἐξ ἀγροῦ ἀλλοφύλων τρισὶν ἀρχαῖς· ἀρχὴ μία ἐπιβλέπουσα ὁδὸν Γοφερα ἐπὶ γῆν Σωγαλ,
1Krl:13:17 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) ἐκ ἀγρός, -οῦ, ὁ ἀλλό·φυλος -ον τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἀρχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἀρχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) ὁδός, -οῦ, ἡ   ἐπί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ  
1Krl:13:17 I też, nawet, mianowicie By wychodzić By rujnować Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Pole Obcy Trzy Początek Początek Jeden By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Drogi {Sposobu}/droga Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
1Krl:13:17 kai\ e)XE=lTen diafTei/rOn e)X a)grou= a)llofu/lOn trisi\n a)rCHai=s· E( a)rCHE\ E( mi/a e)pible/pousa o(do\n *gofera e)pi\ gE=n *sOgal,
1Krl:13:17 kai eXElTen diafTeirOn eX agru allofylOn trisin arCHais· hE arCHE hE mia epiblepusa hodon gofera epi gEn sOgal,
1Krl:13:17 C VBI_AAI3S V1_PAPNSM P N2_GSM N2_GPM A3_DPF N1_DPF RA_NSF N1_NSF RA_NSF A1A_NSF V1_PAPNSF N2_ASF N_GS P N1_ASF N_GS
1Krl:13:17 and also, even, namely to come out to ruin out of (+gen) ἐξ before vowels field foreign three beginning the beginning the one to look upon overlook, look attentively way/road ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing earth/land ć
1Krl:13:17 and he/she/it-COME-ed-OUT while RUIN-ing (nom) out of (+gen) field (gen) foreign ([Adj] gen) three (dat) beginnings (dat) the (nom) beginning (nom|voc) the (nom) one (nom) while LOOK UPON-ing (nom|voc) way/road (acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) earth/land (acc)  
1Krl:13:17 1Krl_13:17_1 1Krl_13:17_2 1Krl_13:17_3 1Krl_13:17_4 1Krl_13:17_5 1Krl_13:17_6 1Krl_13:17_7 1Krl_13:17_8 1Krl_13:17_9 1Krl_13:17_10 1Krl_13:17_11 1Krl_13:17_12 1Krl_13:17_13 1Krl_13:17_14 1Krl_13:17_15 1Krl_13:17_16 1Krl_13:17_17 1Krl_13:17_18
1Krl:13:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:13:18 καὶ ἡ μία ἀρχὴ ἐπιβλέπουσα ὁδὸν Βαιθωρων, καὶ ἡ ἀρχὴ ἡ μία ἐπιβλέπουσα ὁδὸν Γαβεε τὴν εἰσκύπτουσαν ἐπὶ Γαι τὴν Σαβιν.
1Krl:13:18 and another company turning the way of Baethoron, and another company turning by the way of Gabae that turns aside to Gai of Sabim. (1 Samuel 13:18 Brenton)
1Krl:13:18 Inny zaś hufiec skierował się w drogę do Bet-Choron, jeszcze inny hufiec poszedł drogą ku granicy biegnącej nad doliną Seboim w kierunku pustyni. (1 Sm 13:18 BT_4)
1Krl:13:18 καὶ μία ἀρχὴ ἐπιβλέπουσα ὁδὸν Βαιθωρων, καὶ ἀρχὴ μία ἐπιβλέπουσα ὁδὸν Γαβεε τὴν εἰσκύπτουσαν ἐπὶ Γαι τὴν Σαβιν.
1Krl:13:18 καί ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἀρχή, -ῆς, ἡ ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) ὁδός, -οῦ, ἡ   καί ὁ ἡ τό ἀρχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) ὁδός, -οῦ, ἡ   ὁ ἡ τό   ἐπί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό  
1Krl:13:18 I też, nawet, mianowicie Jeden Początek By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Drogi {Sposobu}/droga I też, nawet, mianowicie Początek Jeden By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Drogi {Sposobu}/droga Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
1Krl:13:18 kai\ E( mi/a a)rCHE\ e)pible/pousa o(do\n *baiTOrOn, kai\ E( a)rCHE\ E( mi/a e)pible/pousa o(do\n *gabee tE\n ei)sku/ptousan e)pi\ *gai tE\n *sabin.
1Krl:13:18 kai hE mia arCHE epiblepusa hodon baiTOrOn, kai hE arCHE hE mia epiblepusa hodon gabee tEn eiskyptusan epi gai tEn sabin.
1Krl:13:18 C RA_NSF A1A_NSF N1_NSF V1_PAPNSF N2_ASF N_GS C RA_NSF N1_NSF RA_NSF A1A_NSF V1_PAPNSF N2_ASF N_GS RA_ASF V1_PAPASF P N_AS RA_ASF N_ASF
1Krl:13:18 and also, even, namely the one beginning to look upon overlook, look attentively way/road ć and also, even, namely the beginning the one to look upon overlook, look attentively way/road ć the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing earth/land the ć
1Krl:13:18 and the (nom) one (nom) beginning (nom|voc) while LOOK UPON-ing (nom|voc) way/road (acc)   and the (nom) beginning (nom|voc) the (nom) one (nom) while LOOK UPON-ing (nom|voc) way/road (acc)   the (acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) lands (nom|voc) the (acc)  
1Krl:13:18 1Krl_13:18_1 1Krl_13:18_2 1Krl_13:18_3 1Krl_13:18_4 1Krl_13:18_5 1Krl_13:18_6 1Krl_13:18_7 1Krl_13:18_8 1Krl_13:18_9 1Krl_13:18_10 1Krl_13:18_11 1Krl_13:18_12 1Krl_13:18_13 1Krl_13:18_14 1Krl_13:18_15 1Krl_13:18_16 1Krl_13:18_17 1Krl_13:18_18 1Krl_13:18_19 1Krl_13:18_20 1Krl_13:18_21
1Krl:13:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:13:19 καὶ τέκτων σιδήρου οὐχ εὑρίσκετο ἐν πάσῃ γῇ Ισραηλ, ὅτι εἶπον οἱ ἀλλόφυλοι Μὴ ποιήσωσιν οἱ Εβραῖοι ῥομφαίαν καὶ δόρυ.
1Krl:13:19 And there was not found a smith in all the land of Israel, for the Philistines said, Lest the Hebrews make themselves sword or spear. (1 Samuel 13:19 Brenton)
1Krl:13:19 W całej ziemi izraelskiej nie było wtedy żadnego kowala, dlatego że mówili Filistyni: «Niech Hebrajczycy nie sporządzają sobie mieczów i włóczni!» (1 Sm 13:19 BT_4)
1Krl:13:19 καὶ τέκτων σιδήρου οὐχ εὑρίσκετο ἐν πάσῃ γῇ Ισραηλ, ὅτι εἶπον οἱ ἀλλόφυλοι Μὴ ποιήσωσιν οἱ Εβραῖοι ῥομφαίαν καὶ δόρυ.
1Krl:13:19 καί τέκτων, -ονος, ὁ σίδηρος, -ου, ὁ; σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ἰσραήλ, ὁ ὅτι λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον μή ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό Ἑβραῖος, -ου, ὁ ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) καί δόρυ, δόρατος, τό
1Krl:13:19 I też, nawet, mianowicie Kamieniarza kamieniarz [Rth Ph '48 4 BAGD] Żelazny; żelazny ??? Przed przydechem mocnym By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia Izrael Ponieważ/tamto By mówić/opowiadaj Obcy Nie By czynić/rób Hebrajski Szpada I też, nawet, mianowicie Włócznia
1Krl:13:19 kai\ te/ktOn sidE/rou ou)CH eu(ri/sketo e)n pa/sE| gE=| *israEl, o(/ti ei)=pon oi( a)llo/fuloi *mE\ poiE/sOsin oi( *ebrai=oi r(omfai/an kai\ do/ru.
1Krl:13:19 kai tektOn sidEru uCH heurisketo en pasE gE israEl, hoti eipon hoi allofyloi mE poiEsOsin hoi ebraioi romfaian kai dory.
1Krl:13:19 C N3N_NSM N2_GSM D V1_IPI3S P A1S_DSF N1_DSF N_GSM C VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM D VA_AAS3P RA_NPM N2_NPM N1A_ASF C N3_ASN
1Krl:13:19 and also, even, namely mason mason [Rth Ph '48 4 BAGD] iron; iron οὐχ before rough breathing to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle earth/land Israel because/that to say/tell the foreign not to do/make the Hebrew sword and also, even, namely spear
1Krl:13:19 and mason (nom) iron (gen); iron ([Adj] gen) not he/she/it-was-being-FIND-ed in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed earth/land (dat) Israel (indecl) because/that do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) the (nom) foreign ([Adj] nom|voc) not they-should-DO/MAKE the (nom) Hebrews (nom|voc) sword (acc) and spear (nom|acc|voc)
1Krl:13:19 1Krl_13:19_1 1Krl_13:19_2 1Krl_13:19_3 1Krl_13:19_4 1Krl_13:19_5 1Krl_13:19_6 1Krl_13:19_7 1Krl_13:19_8 1Krl_13:19_9 1Krl_13:19_10 1Krl_13:19_11 1Krl_13:19_12 1Krl_13:19_13 1Krl_13:19_14 1Krl_13:19_15 1Krl_13:19_16 1Krl_13:19_17 1Krl_13:19_18 1Krl_13:19_19 1Krl_13:19_20
1Krl:13:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:13:20 καὶ κατέβαινον πᾶς Ισραηλ εἰς γῆν ἀλλοφύλων χαλκεύειν ἕκαστος τὸ θέριστρον αὐτοῦ καὶ τὸ σκεῦος αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὴν ἀξίνην αὐτοῦ καὶ τὸ δρέπανον αὐτοῦ.
1Krl:13:20 And all Israel went down to the Land of the Philistines to forge every one his reaping-hook and his tool, and every one his axe and his sickle. (1 Samuel 13:20 Brenton)
1Krl:13:20 Wszyscy Izraelici chodzili do Filistynów ostrzyć swój lemiesz, topór, siekierę lub motykę. (1 Sm 13:20 BT_4)
1Krl:13:20 καὶ κατέβαινον πᾶς Ισραηλ εἰς γῆν ἀλλοφύλων χαλκεύειν ἕκαστος τὸ θέριστρον αὐτοῦ καὶ τὸ σκεῦος αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὴν ἀξίνην αὐτοῦ καὶ τὸ δρέπανον αὐτοῦ.
1Krl:13:20 καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀλλό·φυλος -ον   ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό ἀξίνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό δρέπανον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:13:20 I też, nawet, mianowicie By schodzić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Obcy Każdy On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Naczynie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy Siekiera On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Sierp On/ona/to/to samo
1Krl:13:20 kai\ kate/bainon pa=s *israEl ei)s gE=n a)llofu/lOn CHalkeu/ein e(/kastos to\ Te/ristron au)tou= kai\ to\ skeu=os au)tou= kai\ e(/kastos tE\n a)Xi/nEn au)tou= kai\ to\ dre/panon au)tou=.
1Krl:13:20 kai katebainon pas israEl eis gEn allofylOn CHalkeuein hekastos to Teristron autu kai to skeuos autu kai hekastos tEn aXinEn autu kai to drepanon autu.
1Krl:13:20 C V1I_IAI3P A3_NSM N_NSM P N1_ASF N2_GPM V1_PAN A1_NSM RA_ASN N2N_ASN RD_GSM C RA_ASN N3E_ASN RD_GSM C A1_NSM RA_ASF N1_ASF RD_GSM C RA_ASN N2N_ASN RD_GSM
1Krl:13:20 and also, even, namely to go down every all, each, every, the whole of Israel into (+acc) earth/land foreign ć each the ć he/she/it/same and also, even, namely the vessel he/she/it/same and also, even, namely each the axe he/she/it/same and also, even, namely the sickle he/she/it/same
1Krl:13:20 and I-was-GO DOWN-ing, they-were-GO DOWN-ing every (nom|voc) Israel (indecl) into (+acc) earth/land (acc) foreign ([Adj] gen)   each (of two) (nom) the (nom|acc)   him/it/same (gen) and the (nom|acc) vessel (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and each (of two) (nom) the (acc) ax (acc) him/it/same (gen) and the (nom|acc) sickle (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
1Krl:13:20 1Krl_13:20_1 1Krl_13:20_2 1Krl_13:20_3 1Krl_13:20_4 1Krl_13:20_5 1Krl_13:20_6 1Krl_13:20_7 1Krl_13:20_8 1Krl_13:20_9 1Krl_13:20_10 1Krl_13:20_11 1Krl_13:20_12 1Krl_13:20_13 1Krl_13:20_14 1Krl_13:20_15 1Krl_13:20_16 1Krl_13:20_17 1Krl_13:20_18 1Krl_13:20_19 1Krl_13:20_20 1Krl_13:20_21 1Krl_13:20_22 1Krl_13:20_23 1Krl_13:20_24 1Krl_13:20_25
1Krl:13:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:13:21 καὶ ἦν ὁ τρυγητὸς ἕτοιμος τοῦ θερίζειν· τὰ δὲ σκεύη ἦν τρεῖς σίκλοι εἰς τὸν ὀδόντα, καὶ τῇ ἀξίνῃ καὶ τῷ δρεπάνῳ ὑπόστασις ἦν ἡ αὐτή.
1Krl:13:21 And it was near the time of vintage: and their tools were valued at three shekels for a plough-share, and there was the same rate for the axe and the sickle. (1 Samuel 13:21 Brenton)
1Krl:13:21 Potem płacili za ostrzenie lemiesza i topora dwie trzecie sykla, a jedną trzecią sykla za siekierę lub motykę. (1 Sm 13:21 BT_4)
1Krl:13:21 καὶ ἦν τρυγητὸς ἕτοιμος τοῦ θερίζειν· τὰ δὲ σκεύη ἦν τρεῖς σίκλοι εἰς τὸν ὀδόντα, καὶ τῇ ἀξίνῃ καὶ τῷ δρεπάνῳ ὑπόστασις ἦν αὐτή.
1Krl:13:21 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   ἕτοιμος -η -ον ὁ ἡ τό θερίζω (θεριζ-, θερι(ε)·[σ]-/θερι·σ-, θερι·σ-, -, τεθερισ-, θερισ·θ-) ὁ ἡ τό δέ σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν   εἰς[1] ὁ ἡ τό ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ καί ὁ ἡ τό ἀξίνη, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό δρέπανον, -ου, τό ὑπό·στασις, -εως, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:13:21 I też, nawet, mianowicie By być Gotowy By sprzątać z pola wole {plon}, kosić, żąć, kosić zaś Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie By być Trzy Do (+przyspieszenie) Miel zęby spiczaste, ostre, ząb, ząb, kolec I też, nawet, mianowicie Siekiera I też, nawet, mianowicie Sierp Istoty/źródło [zobacz hipostazę] popieraj, zaufanie, 'łodzi podwodnej stanowisko' (poniżej stój), będące,{zakładanie(podłoże)} By być On/ona/to/to samo
1Krl:13:21 kai\ E)=n o( trugEto\s e(/toimos tou= Teri/DZein· ta\ de\ skeu/E E)=n trei=s si/kloi ei)s to\n o)do/nta, kai\ tE=| a)Xi/nE| kai\ tO=| drepa/nO| u(po/stasis E)=n E( au)tE/.
1Krl:13:21 kai En ho trygEtos hetoimos tu TeriDZein· ta de skeuE En treis sikloi eis ton odonta, kai tE aXinE kai tO drepanO hypostasis En hE autE.
1Krl:13:21 C V9_IAI3S RA_NSM N2_NSM A1_NSM RA_GSN V1_PAN RA_APN x N3E_APN V9_IAI3S A3_NPM N2_NPM P RA_ASM N3_ASM C RA_DSF N1_DSF C RA_DSN N2N_DSN N3I_NSF V9_IAI3S RA_NSF RD_NSF
1Krl:13:21 and also, even, namely to be the ć ready the to harvest crop, mow, reap, scythe the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] vessel; vessel hardware, utensils, implement to be three ć into (+acc) the grind the teeth pointed, sharp, tooth, prong, spike and also, even, namely the axe and also, even, namely the sickle substance/source [see hypostasis] support, confidence, 'sub-stance' (below-stand), being,{foundation(substructure)} to be the he/she/it/same
1Krl:13:21 and he/she/it-was the (nom)   ready ([Adj] nom) the (gen) to-be-HARVEST-ing the (nom|acc) Yet vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) he/she/it-was three (acc, nom)   into (+acc) the (acc) grind the teeth (acc) and the (dat) ax (dat) and the (dat) sickle (dat) substance/source (nom) he/she/it-was the (nom) she/it/same (nom)
1Krl:13:21 1Krl_13:21_1 1Krl_13:21_2 1Krl_13:21_3 1Krl_13:21_4 1Krl_13:21_5 1Krl_13:21_6 1Krl_13:21_7 1Krl_13:21_8 1Krl_13:21_9 1Krl_13:21_10 1Krl_13:21_11 1Krl_13:21_12 1Krl_13:21_13 1Krl_13:21_14 1Krl_13:21_15 1Krl_13:21_16 1Krl_13:21_17 1Krl_13:21_18 1Krl_13:21_19 1Krl_13:21_20 1Krl_13:21_21 1Krl_13:21_22 1Krl_13:21_23 1Krl_13:21_24 1Krl_13:21_25 1Krl_13:21_26
1Krl:13:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:13:22 καὶ ἐγενήθη ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ πολέμου Μαχεμας καὶ οὐχ εὑρέθη ῥομφαία καὶ δόρυ ἐν χειρὶ παντὸς τοῦ λαοῦ τοῦ μετὰ Σαουλ καὶ μετὰ Ιωναθαν, καὶ εὑρέθη τῷ Σαουλ καὶ τῷ Ιωναθαν υἱῷ αὐτοῦ.
1Krl:13:22 And it came to pass in the days of the war of Machmas, that there was not a sword or spear found in the hand of all the people, that were with Saul and Jonathan; but with Saul and Jonathan his son was there found. (1 Samuel 13:22 Brenton)
1Krl:13:22 Tak się więc stało, że w czasie wojny nikt z ludzi, którzy byli z Saulem i Jonatanem, nie miał ani miecza, ani włóczni; mieli je tylko Saul i syn jego, Jonatan. (1 Sm 13:22 BT_4)
1Krl:13:22 καὶ ἐγενήθη ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ πολέμου Μαχεμας καὶ οὐχ εὑρέθη ῥομφαία καὶ δόρυ ἐν χειρὶ παντὸς τοῦ λαοῦ τοῦ μετὰ Σαουλ καὶ μετὰ Ιωναθαν, καὶ εὑρέθη τῷ Σαουλ καὶ τῷ Ιωναθαν υἱῷ αὐτοῦ.
1Krl:13:22 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-)   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) καί δόρυ, δόρατος, τό ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό μετά Σαούλ, ὁ καί μετά   καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό Σαούλ, ὁ καί ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:13:22 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By znajdować Szpada I też, nawet, mianowicie Włócznia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Saul I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie By znajdować Saul I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo
1Krl:13:22 kai\ e)genE/TE e)n tai=s E(me/rais tou= pole/mou *maCHemas kai\ ou)CH eu(re/TE r(omfai/a kai\ do/ru e)n CHeiri\ panto\s tou= laou= tou= meta\ *saoul kai\ meta\ *iOnaTan, kai\ eu(re/TE tO=| *saoul kai\ tO=| *iOnaTan ui(O=| au)tou=.
1Krl:13:22 kai egenETE en tais hEmerais tu polemu maCHemas kai uCH heureTE romfaia kai dory en CHeiri pantos tu lau tu meta saul kai meta iOnaTan, kai heureTE tO saul kai tO iOnaTan hyiO autu.
1Krl:13:22 C VCI_API3S P RA_DPF N1A_DPF RA_GSM N2_GSM N_GS C D VC_API3S N1A_NSF C N3_NSN P N3_DSF A3_GSM RA_GSM N2_GSM RA_GSM P N_GSM C P N_GSM C VC_API3S RA_DSM N_DSM C RA_DSM N_DSM N2_DSM RD_GSM
1Krl:13:22 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day the war [see polemic]; to fight war ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to find sword and also, even, namely spear in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand every all, each, every, the whole of the people the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Saul and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć and also, even, namely to find the Saul and also, even, namely the ć son he/she/it/same
1Krl:13:22 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) the (gen) war (gen); be-you(sg)-being-FIGHT-ed!   and not he/she/it-was-FIND-ed sword (nom|voc) and spear (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) hand (dat) every (gen) the (gen) people (gen) the (gen) after (+acc), with (+gen) Saul (indecl) and after (+acc), with (+gen)   and he/she/it-was-FIND-ed the (dat) Saul (indecl) and the (dat)   son (dat) him/it/same (gen)
1Krl:13:22 1Krl_13:22_1 1Krl_13:22_2 1Krl_13:22_3 1Krl_13:22_4 1Krl_13:22_5 1Krl_13:22_6 1Krl_13:22_7 1Krl_13:22_8 1Krl_13:22_9 1Krl_13:22_10 1Krl_13:22_11 1Krl_13:22_12 1Krl_13:22_13 1Krl_13:22_14 1Krl_13:22_15 1Krl_13:22_16 1Krl_13:22_17 1Krl_13:22_18 1Krl_13:22_19 1Krl_13:22_20 1Krl_13:22_21 1Krl_13:22_22 1Krl_13:22_23 1Krl_13:22_24 1Krl_13:22_25 1Krl_13:22_26 1Krl_13:22_27 1Krl_13:22_28 1Krl_13:22_29 1Krl_13:22_30 1Krl_13:22_31 1Krl_13:22_32 1Krl_13:22_33 1Krl_13:22_34
1Krl:13:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:13:23 καὶ ἐξῆλθεν ἐξ ὑποστάσεως τῶν ἀλλοφύλων τὴν ἐν τῷ πέραν Μαχεμας.
1Krl:13:23 And there went out some from the camp of the Philistines to the place beyond Machmas. (1 Samuel 13:23 Brenton)
1Krl:13:23 Straże filistyńskie wyruszyły ku wąwozowi koło Mikmas. (1 Sm 13:23 BT_4)
1Krl:13:23 καὶ ἐξῆλθεν ἐξ ὑποστάσεως τῶν ἀλλοφύλων τὴν ἐν τῷ πέραν Μαχεμας.
1Krl:13:23 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ ὑπό·στασις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό πέραν  
1Krl:13:23 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Istoty/źródło [zobacz hipostazę] popieraj, zaufanie, 'łodzi podwodnej stanowisko' (poniżej stój), będące,{zakładanie(podłoże)} Obcy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W poprzek
1Krl:13:23 kai\ e)XE=lTen e)X u(posta/seOs tO=n a)llofu/lOn tE\n e)n tO=| pe/ran *maCHemas.
1Krl:13:23 kai eXElTen eX hypostaseOs tOn allofylOn tEn en tO peran maCHemas.
1Krl:13:23 C VBI_AAI3S P N3I_GSF RA_GPM N2_GPM RA_ASF P RA_DSM P N_GS
1Krl:13:23 and also, even, namely to come out out of (+gen) ἐξ before vowels substance/source [see hypostasis] support, confidence, 'sub-stance' (below-stand), being,{foundation(substructure)} the foreign the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the across ć
1Krl:13:23 and he/she/it-COME-ed-OUT out of (+gen) substance/source (gen) the (gen) foreign ([Adj] gen) the (acc) in/among/by (+dat) the (dat) across  
1Krl:13:23 1Krl_13:23_1 1Krl_13:23_2 1Krl_13:23_3 1Krl_13:23_4 1Krl_13:23_5 1Krl_13:23_6 1Krl_13:23_7 1Krl_13:23_8 1Krl_13:23_9 1Krl_13:23_10 1Krl_13:23_11
1Krl:13:23 x x x x x x x x x x x