1Krl:14:1 καὶ γίνεται ἡμέρα καὶ εἶπεν Ιωναθαν υἱὸς Σαουλ τῷ παιδαρίῳ τῷ αἴροντι τὰ σκεύη αὐτοῦ Δεῦρο καὶ διαβῶμεν εἰς μεσσαβ τῶν ἀλλοφύλων τὴν ἐν τῷ πέραν ἐκείνῳ· καὶ τῷ πατρὶ αὐτοῦ οὐκ ἀπήγγειλεν.
1Krl:14:1 And when a certain day arrived, Jonathan the son of Saul said to the young man that bore his armour, Come, and let us go over to Messab of the Philistines that is on the other side yonder; but he told not his father. (1 Samuel 14:1 Brenton)
1Krl:14:1 Pewnego dnia odezwał się syn Saula, Jonatan, do swego giermka: «Chodź, podejdziemy do straży filistyńskiej, znajdującej się po stronie przeciwległej». Ojcu swemu nic o tym nie wspomniał. (1 Sm 14:1 BT_4)
1Krl:14:1 Καὶ γίνεται ἡμέρα καὶ εἶπεν Ιωναθαν υἱὸς Σαουλ τῷ παιδαρίῳ τῷ αἴροντι τὰ σκεύη αὐτοῦ Δεῦρο καὶ διαβῶμεν εἰς μεσσαβ τῶν ἀλλοφύλων τὴν ἐν τῷ πέραν ἐκείνῳ· καὶ τῷ πατρὶ αὐτοῦ οὐκ ἀπήγγειλεν.
1Krl:14:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἡμέρα, -ας -ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Σαούλ, ὁ ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) ὁ ἡ τό αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό δεῦρο καί δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) εἰς[1]   ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό πέραν ἐκεῖνος -η -ο καί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-)
1Krl:14:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Dzień I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Syn Saul Dziecka/młody niewolnik By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie On/ona/to/to samo Przychodź!/Tutaj i teraz I też, nawet, mianowicie By przechodzić Do (+przyspieszenie) Obcy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W poprzek Tamto I też, nawet, mianowicie Ojciec; ojczyzna On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By informować – informować albo opowiadać.
1Krl:14:1 *kai\ gi/netai E(me/ra kai\ ei)=pen *iOnaTan ui(o\s *saoul tO=| paidari/O| tO=| ai)/ronti ta\ skeu/E au)tou= *deu=ro kai\ diabO=men ei)s messab tO=n a)llofu/lOn tE\n e)n tO=| pe/ran e)kei/nO|· kai\ tO=| patri\ au)tou= ou)k a)pE/ggeilen.
1Krl:14:1 kai ginetai hEmera kai eipen iOnaTan hyios saul tO paidariO tO aironti ta skeuE autu deuro kai diabOmen eis messab tOn allofylOn tEn en tO peran ekeinO· kai tO patri autu uk apEngeilen.
1Krl:14:1 C V1_PMI3S N1A_NSF C VBI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM RA_DSN N2N_DSN RA_DSN V1_PAPDSN RA_APN N3E_APN RD_GSM D C VZ_AAS1P P N_ASF RA_GPM N2_GPM RA_ASF P RA_DSM P RD_DSM C RA_DSM N3_DSM RD_GSM D VAI_AAI3S
1Krl:14:1 and also, even, namely to become become, happen day and also, even, namely to say/tell ć son Saul the child/young slave the to lift/pick up take up, tote, raise the vessel; vessel hardware, utensils, implement he/she/it/same come!/here and now and also, even, namely to cross over into (+acc) ć the foreign the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the across that and also, even, namely the father; fatherland he/she/it/same οὐχ before rough breathing to report – to report or tell.
1Krl:14:1 and he/she/it-is-being-BECOME-ed day (nom|voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed   son (nom) Saul (indecl) the (dat) child/young slave (dat) the (dat) while LIFT/PICK-ing-UP (dat) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) him/it/same (gen) come!/here and now and we-should-CROSS-OVER into (+acc)   the (gen) foreign ([Adj] gen) the (acc) in/among/by (+dat) the (dat) across that (dat) and the (dat) father (dat); fatherland (voc) him/it/same (gen) not he/she/it-DELIVER A MESSAGE-ed
1Krl:14:1 1Krl_14:1_1 1Krl_14:1_2 1Krl_14:1_3 1Krl_14:1_4 1Krl_14:1_5 1Krl_14:1_6 1Krl_14:1_7 1Krl_14:1_8 1Krl_14:1_9 1Krl_14:1_10 1Krl_14:1_11 1Krl_14:1_12 1Krl_14:1_13 1Krl_14:1_14 1Krl_14:1_15 1Krl_14:1_16 1Krl_14:1_17 1Krl_14:1_18 1Krl_14:1_19 1Krl_14:1_20 1Krl_14:1_21 1Krl_14:1_22 1Krl_14:1_23 1Krl_14:1_24 1Krl_14:1_25 1Krl_14:1_26 1Krl_14:1_27 1Krl_14:1_28 1Krl_14:1_29 1Krl_14:1_30 1Krl_14:1_31 1Krl_14:1_32 1Krl_14:1_33
1Krl:14:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:14:2 καὶ Σαουλ ἐκάθητο ἐπ’ ἄκρου τοῦ βουνοῦ ὑπὸ τὴν ῥόαν τὴν ἐν Μαγδων, καὶ ἦσαν μετ’ αὐτοῦ ὡς ἑξακόσιοι ἄνδρες·
1Krl:14:2 And Saul sat on the top of the hill under the pomegranate tree that is in Magdon, and there were with him about six hundred men. (1 Samuel 14:2 Brenton)
1Krl:14:2 Saul tymczasem siedział koło granicy Gibea pod drzewem granatu rosnącym obok Migron. Około sześciuset mężów znajdowało się przy nim. (1 Sm 14:2 BT_4)
1Krl:14:2 καὶ Σαουλ ἐκάθητο ἐπ’ ἄκρου τοῦ βουνοῦ ὑπὸ τὴν ῥόαν τὴν ἐν Μαγδων, καὶ ἦσαν μετ’ αὐτοῦ ὡς ἑξακόσιοι ἄνδρες·
1Krl:14:2 καί Σαούλ, ὁ κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐπί ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) ὑπό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐν   καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ἑξα·κόσιοι -αι -α ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
1Krl:14:2 I też, nawet, mianowicie Saul By siedzieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najdalszy obszaru/wierzchołek Wzgórze Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Jak/jak Sześćset Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
1Krl:14:2 kai\ *saoul e)ka/TEto e)p’ a)/krou tou= bounou= u(po\ tE\n r(o/an tE\n e)n *magdOn, kai\ E)=san met’ au)tou= O(s e(Xako/sioi a)/ndres·
1Krl:14:2 kai saul ekaTEto ep’ akru tu bunu hypo tEn roan tEn en magdOn, kai Esan met’ autu hOs heXakosioi andres·
1Krl:14:2 C N_NSM V5I_IMI3S P A1A_GSM RA_GSM N2_GSM P RA_ASF N1A_ASF RA_ASF P N_DS C V9_IAI3P P RD_GSM C A1A_NPM N3_NPM
1Krl:14:2 and also, even, namely Saul to sit upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing furthest extent/apex the hill under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same as/like six hundred man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband".
1Krl:14:2 and Saul (indecl) he/she/it-was-being-SIT-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) furthest extent/apex (gen) the (gen) hill (gen) under (+acc), by (+gen) the (acc)   the (acc) in/among/by (+dat)   and they-were after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) as/like six hundred (nom|voc) men, husbands (nom|voc)
1Krl:14:2 1Krl_14:2_1 1Krl_14:2_2 1Krl_14:2_3 1Krl_14:2_4 1Krl_14:2_5 1Krl_14:2_6 1Krl_14:2_7 1Krl_14:2_8 1Krl_14:2_9 1Krl_14:2_10 1Krl_14:2_11 1Krl_14:2_12 1Krl_14:2_13 1Krl_14:2_14 1Krl_14:2_15 1Krl_14:2_16 1Krl_14:2_17 1Krl_14:2_18 1Krl_14:2_19 1Krl_14:2_20
1Krl:14:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:14:3 καὶ Αχια υἱὸς Αχιτωβ ἀδελφοῦ Ιωχαβηδ υἱοῦ Φινεες υἱοῦ Ηλι ἱερεὺς τοῦ θεοῦ ἐν Σηλωμ αἴρων εφουδ. καὶ ὁ λαὸς οὐκ ᾔδει ὅτι πεπόρευται Ιωναθαν.
1Krl:14:3 And Achia son of Achitob, the brother of Jochabed the son of Phinees, the son of Heli, was the priest of God in Selom wearing an ephod: and the people knew not that Jonathan was gone. (1 Samuel 14:3 Brenton)
1Krl:14:3 Achiasz syn Achituba, brata Ikaboda, syna Pinchasa, syna Helego, kapłana Pańskiego w Szilo, nosił wtedy efod. Lud nie wiedział, że odszedł Jonatan. (1 Sm 14:3 BT_4)
1Krl:14:3 καὶ Αχια υἱὸς Αχιτωβ ἀδελφοῦ Ιωχαβηδ υἱοῦ Φινεες υἱοῦ Ηλι ἱερεὺς τοῦ θεοῦ ἐν Σηλωμ αἴρων εφουδ. καὶ λαὸς οὐκ ᾔδει ὅτι πεπόρευται Ιωναθαν.
1Krl:14:3 καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἠλί[1] (Heb.; see also Aram. ἐλωΐ); Ἠλί[2] v.l. Ἡ-, ὁ ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν   αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-); αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -)   καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὅτι πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)  
1Krl:14:3 I też, nawet, mianowicie Syn Brat Syn Syn Mój Bóg; Eli/Heli Duchowny Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą; by wybierać I też, nawet, mianowicie Ludzie ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ponieważ/tamto By iść
1Krl:14:3 kai\ *aCHia ui(o\s *aCHitOb a)delfou= *iOCHabEd ui(ou= *finees ui(ou= *Eli i(ereu\s tou= Teou= e)n *sElOm ai)/rOn efoud. kai\ o( lao\s ou)k E)/|dei o(/ti pepo/reutai *iOnaTan.
1Krl:14:3 kai aCHia hyios aCHitOb adelfu iOCHabEd hyiu finees hyiu Eli hiereus tu Teu en sElOm airOn efud. kai ho laos uk Edei hoti peporeutai iOnaTan.
1Krl:14:3 C N_NSM N2_NSM N_GSM N2_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM N3V_NSM RA_GSM N2_GSM P N_DS V1_PAPNSM N_ASN C RA_NSM N2_NSM D N3E_DSN C VM_XMI3S N_NSM
1Krl:14:3 and also, even, namely ć son ć brother ć son ć son my God; Eli/Heli priest the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to lift/pick up take up, tote, raise; to choose ć and also, even, namely the people οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with because/that to go ć
1Krl:14:3 and   son (nom)   brother (gen)   son (gen)   son (gen) my God; Eli/Heli (indecl) priest (nom) the (gen) god (gen) in/among/by (+dat)   while LIFT/PICK-ing-UP (nom); while CHOOSE-ing (nom)   and the (nom) people (nom) not he/she/it-had-PERCEIVE-ed because/that he/she/it-has-been-GO-ed  
1Krl:14:3 1Krl_14:3_1 1Krl_14:3_2 1Krl_14:3_3 1Krl_14:3_4 1Krl_14:3_5 1Krl_14:3_6 1Krl_14:3_7 1Krl_14:3_8 1Krl_14:3_9 1Krl_14:3_10 1Krl_14:3_11 1Krl_14:3_12 1Krl_14:3_13 1Krl_14:3_14 1Krl_14:3_15 1Krl_14:3_16 1Krl_14:3_17 1Krl_14:3_18 1Krl_14:3_19 1Krl_14:3_20 1Krl_14:3_21 1Krl_14:3_22 1Krl_14:3_23 1Krl_14:3_24 1Krl_14:3_25
1Krl:14:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:14:4 καὶ ἀνὰ μέσον τῆς διαβάσεως, οὗ ἐζήτει Ιωναθαν διαβῆναι εἰς τὴν ὑπόστασιν τῶν ἀλλοφύλων, καὶ ἀκρωτήριον πέτρας ἔνθεν καὶ ἀκρωτήριον πέτρας ἔνθεν, ὄνομα τῷ ἑνὶ Βαζες καὶ ὄνομα τῷ ἄλλῳ Σεννα·
1Krl:14:4 And in the midst of the passage whereby Jonathan sought to pass over to the encampment of the Philistines, there was both a sharp rock on this side, and a sharp rock on the other side: the name of the one was Bases, and the name of the other Senna. (1 Samuel 14:4 Brenton)
1Krl:14:4 Między wąwozami, które chciał przejść Jonatan, aby dostać się do straży filistyńskiej, po jednej i drugiej stronie były urwiska, jedno nazywało się Boses, a drugie Senne. (1 Sm 14:4 BT_4)
1Krl:14:4 καὶ ἀνὰ μέσον τῆς διαβάσεως, οὗ ἐζήτει Ιωναθαν διαβῆναι εἰς τὴν ὑπόστασιν τῶν ἀλλοφύλων, καὶ ἀκρωτήριον πέτρας ἔνθεν καὶ ἀκρωτήριον πέτρας ἔνθεν, ὄνομα τῷ ἑνὶ Βαζες καὶ ὄνομα τῷ ἄλλῳ Σεννα·
1Krl:14:4 καί ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό   οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-)   δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὑπό·στασις, -εως, ἡ; ὑφ·ίστημι [LXX] (ath. υφ+ιστ(α)-/ath. υφ+ιστ(η)-, υπο+στη·σ-, υπο+στη·σ- or 2nd ath. υπο+στ(η)-/ath. υπο+στ(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον καί   πέτρα, -ας, ἡ ἔν·θεν καί   πέτρα, -ας, ἡ ἔν·θεν ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός   καί ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος)  
1Krl:14:4 I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By szukać By przechodzić Do (+przyspieszenie) Istoty/źródło [zobacz hipostazę] popieraj, zaufanie, 'łodzi podwodnej stanowisko' (poniżej stój), będące,{zakładanie(podłoże)}; do ??? Obcy I też, nawet, mianowicie Skała Na tej stronie, do na tamtym sid I też, nawet, mianowicie Skała Na tej stronie, do na tamtym sid Nazwisko {Imię} co do Jeden I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do Inny
1Krl:14:4 kai\ a)na\ me/son tE=s diaba/seOs, ou(= e)DZE/tei *iOnaTan diabE=nai ei)s tE\n u(po/stasin tO=n a)llofu/lOn, kai\ a)krOtE/rion pe/tras e)/nTen kai\ a)krOtE/rion pe/tras e)/nTen, o)/noma tO=| e(ni\ *baDZes kai\ o)/noma tO=| a)/llO| *senna·
1Krl:14:4 kai ana meson tEs diabaseOs, hu eDZEtei iOnaTan diabEnai eis tEn hypostasin tOn allofylOn, kai akrOtErion petras enTen kai akrOtErion petras enTen, onoma tO heni baDZes kai onoma tO allO senna·
1Krl:14:4 C P A1_ASN RA_GSF N3I_GSF RR_GSM V2I_IAI3S N_NSM VZ_AAN P RA_ASF N3I_ASF RA_GPM N2_GPM C N2N_ASN N1A_GSF D C N2N_ASN N1A_GSF D N3M_NSN RA_DSN A3_DSN N_NSM C N3M_NSN RA_DSM RD_DSM N_NSM
1Krl:14:4 and also, even, namely up/each/by (+acc) middle the ć where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to seek ć to cross over into (+acc) the substance/source [see hypostasis] support, confidence, 'sub-stance' (below-stand), being,{foundation(substructure)}; to ??? the foreign and also, even, namely ć rock on this side, to on that sid and also, even, namely ć rock on this side, to on that sid name with regard to the one ć and also, even, namely name with regard to the other ć
1Krl:14:4 and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen)   where; who/whom/which (gen) he/she/it-was-SEEK-ing   to-CROSS-OVER into (+acc) the (acc) substance/source (acc); upon ???-ing (dat) the (gen) foreign ([Adj] gen) and   rock (gen), rocks (acc) on this side, to on that sid and   rock (gen), rocks (acc) on this side, to on that sid name (nom|acc|voc) the (dat) one (dat)   and name (nom|acc|voc) the (dat) other (dat)  
1Krl:14:4 1Krl_14:4_1 1Krl_14:4_2 1Krl_14:4_3 1Krl_14:4_4 1Krl_14:4_5 1Krl_14:4_6 1Krl_14:4_7 1Krl_14:4_8 1Krl_14:4_9 1Krl_14:4_10 1Krl_14:4_11 1Krl_14:4_12 1Krl_14:4_13 1Krl_14:4_14 1Krl_14:4_15 1Krl_14:4_16 1Krl_14:4_17 1Krl_14:4_18 1Krl_14:4_19 1Krl_14:4_20 1Krl_14:4_21 1Krl_14:4_22 1Krl_14:4_23 1Krl_14:4_24 1Krl_14:4_25 1Krl_14:4_26 1Krl_14:4_27 1Krl_14:4_28 1Krl_14:4_29 1Krl_14:4_30 1Krl_14:4_31
1Krl:14:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:14:5 ἡ ὁδὸς ἡ μία ἀπὸ βορρᾶ ἐρχομένῳ Μαχμας καὶ ἡ ὁδὸς ἡ ἄλλη ἀπὸ νότου ἐρχομένῳ Γαβεε.
1Krl:14:5 The one way was northward to one coming to Machmas, and the other way was southward to one coming to Gabae. (1 Samuel 14:5 Brenton)
1Krl:14:5 Pierwsze urwisko wznosi się stromo, naprzeciw Mikmas, drugie zaś po stronie południowej naprzeciw Geba. (1 Sm 14:5 BT_4)
1Krl:14:5 ὁδὸς μία ἀπὸ βορρᾶ ἐρχομένῳ Μαχμας καὶ ὁδὸς ἄλλη ἀπὸ νότου ἐρχομένῳ Γαβεε.
1Krl:14:5 ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἀπό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)   καί ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) ἀπό νότος, -ου, ὁ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)  
1Krl:14:5 Drogi {Sposobu}/droga Jeden Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na północ By przychodzić I też, nawet, mianowicie Drogi {Sposobu}/droga Inny Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na południe By przychodzić
1Krl:14:5 E( o(do\s E( mi/a a)po\ borra= e)rCHome/nO| *maCHmas kai\ E( o(do\s E( a)/llE a)po\ no/tou e)rCHome/nO| *gabee.
1Krl:14:5 hE hodos hE mia apo borra erCHomenO maCHmas kai hE hodos hE allE apo notu erCHomenO gabee.
1Krl:14:5 RA_NSF N2_NSF RA_NSF A1A_NSF P N1T_GSM V1_PMPDSM N_DS C RA_NSF N2_NSF RA_NSF RD_NSF P N2_GSM V1_PMPDSM N_DS
1Krl:14:5 the way/road the one from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing north to come ć and also, even, namely the way/road the other from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing south to come ć
1Krl:14:5 the (nom) way/road (nom) the (nom) one (nom) away from (+gen) north (gen, voc) while being-COME-ed (dat)   and the (nom) way/road (nom) the (nom) other (nom) away from (+gen) south (gen) while being-COME-ed (dat)  
1Krl:14:5 1Krl_14:5_1 1Krl_14:5_2 1Krl_14:5_3 1Krl_14:5_4 1Krl_14:5_5 1Krl_14:5_6 1Krl_14:5_7 1Krl_14:5_8 1Krl_14:5_9 1Krl_14:5_10 1Krl_14:5_11 1Krl_14:5_12 1Krl_14:5_13 1Krl_14:5_14 1Krl_14:5_15 1Krl_14:5_16 1Krl_14:5_17
1Krl:14:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:14:6 καὶ εἶπεν Ιωναθαν πρὸς τὸ παιδάριον τὸ αἶρον τὰ σκεύη αὐτοῦ Δεῦρο διαβῶμεν εἰς μεσσαβ τῶν ἀπεριτμήτων τούτων, εἴ τι ποιήσαι ἡμῖν κύριος· ὅτι οὐκ ἔστιν τῷ κυρίῳ συνεχόμενον σῴζειν ἐν πολλοῖς ἢ ἐν ὀλίγοις.
1Krl:14:6 And Jonathan said to the young man that bore his armour, Come, let us go over to Messab of these uncircumcised, if peradventure the Lord may do something for us; for the Lord is not straitened to save by many or by few. (1 Samuel 14:6 Brenton)
1Krl:14:6 Jonatan powiedział do swego giermka: «Chodź, podejdziemy do straży tych nieobrzezańców. Może Pan uczyni coś dla nas, gdyż dla Pana nie stanowi różnicy ocalić przy pomocy wielu czy niewielu». (1 Sm 14:6 BT_4)
1Krl:14:6 καὶ εἶπεν Ιωναθαν πρὸς τὸ παιδάριον τὸ αἶρον τὰ σκεύη αὐτοῦ Δεῦρο διαβῶμεν εἰς μεσσαβ τῶν ἀπεριτμήτων τούτων, εἴ τι ποιήσαι ἡμῖν κύριος· ὅτι οὐκ ἔστιν τῷ κυρίῳ συνεχόμενον σῴζειν ἐν πολλοῖς ἐν ὀλίγοις.
1Krl:14:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) ὁ ἡ τό αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό δεῦρο δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) εἰς[1]   ὁ ἡ τό ἀ·περί·τμητος -ον οὗτος αὕτη τοῦτο εἰ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] συν·έχω (συν+εχ-, συν+εξ-, 2nd συν+σχ-, -, -, συν+σχε·θ-/συν+εχ·θ-) σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐν πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἤ[1] ἐν ὀλίγος -η -ον
1Krl:14:6 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Dziecka/młody niewolnik By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie On/ona/to/to samo Przychodź!/Tutaj i teraz By przechodzić Do (+przyspieszenie) Nie obrzezany To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Jeżeli Jakiś/jakikolwiek By czynić/rób Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zmuszać {By ograniczać} By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dużo Albo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mało [zobacz oligarchię]
1Krl:14:6 kai\ ei)=pen *iOnaTan pro\s to\ paida/rion to\ ai)=ron ta\ skeu/E au)tou= *deu=ro diabO=men ei)s messab tO=n a)peritmE/tOn tou/tOn, ei)/ ti poiE/sai E(mi=n ku/rios· o(/ti ou)k e)/stin tO=| kuri/O| suneCHo/menon sO/|DZein e)n polloi=s E)\ e)n o)li/gois.
1Krl:14:6 kai eipen iOnaTan pros to paidarion to airon ta skeuE autu deuro diabOmen eis messab tOn aperitmEtOn tutOn, ei ti poiEsai hEmin kyrios· hoti uk estin tO kyriO syneCHomenon sODZein en pollois E en oligois.
1Krl:14:6 C VBI_AAI3S N_NSM P RA_ASN N2N_ASN RA_ASN V1_PAPASN RA_APN N3E_APN RD_GSM D VZ_AAS1P P N_ASF RA_GPM A1B_GPM RD_GPM C RI_ASN VA_AAN RP_DP N2_NSM C D V9_PAI3S RA_DSM N2_DSM V1_PMPASM V1_PAN P A1_DPM C P A1_DPM
1Krl:14:6 and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) the child/young slave the to lift/pick up take up, tote, raise the vessel; vessel hardware, utensils, implement he/she/it/same come!/here and now to cross over into (+acc) ć the uncircumcised this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] if some/any to do/make I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that οὐχ before rough breathing to be the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to constrain to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among much or in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among little [see oligarchy]
1Krl:14:6 and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc) the (nom|acc) while LIFT/PICK-ing-UP (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) him/it/same (gen) come!/here and now we-should-CROSS-OVER into (+acc)   the (gen) uncircumcised ([Adj] gen) these (gen) if some/any (nom|acc) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) us (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) because/that not he/she/it-is the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) while being-CONSTRAIN-ed (acc, nom|acc|voc) to-be-SAVE-ing in/among/by (+dat) many (dat) or in/among/by (+dat) few (dat)
1Krl:14:6 1Krl_14:6_1 1Krl_14:6_2 1Krl_14:6_3 1Krl_14:6_4 1Krl_14:6_5 1Krl_14:6_6 1Krl_14:6_7 1Krl_14:6_8 1Krl_14:6_9 1Krl_14:6_10 1Krl_14:6_11 1Krl_14:6_12 1Krl_14:6_13 1Krl_14:6_14 1Krl_14:6_15 1Krl_14:6_16 1Krl_14:6_17 1Krl_14:6_18 1Krl_14:6_19 1Krl_14:6_20 1Krl_14:6_21 1Krl_14:6_22 1Krl_14:6_23 1Krl_14:6_24 1Krl_14:6_25 1Krl_14:6_26 1Krl_14:6_27 1Krl_14:6_28 1Krl_14:6_29 1Krl_14:6_30 1Krl_14:6_31 1Krl_14:6_32 1Krl_14:6_33 1Krl_14:6_34 1Krl_14:6_35
1Krl:14:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:14:7 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ αἴρων τὰ σκεύη αὐτοῦ Ποίει πᾶν, ὃ ἐὰν ἡ καρδία σου ἐκκλίνῃ· ἰδοὺ ἐγὼ μετὰ σοῦ, ὡς ἡ καρδία σοῦ καρδία μοῦ.
1Krl:14:7 And his armour-bearer said to him, Do all that thine heart inclines toward: behold, I am with thee, my heart is as thy heart. (1 Samuel 14:7 Brenton)
1Krl:14:7 Rzekł na to giermek: «Czyń wszystko, do czego serce cię skłoni. Oto jestem z tobą do twego rozporządzenia». (1 Sm 14:7 BT_4)
1Krl:14:7 καὶ εἶπεν αὐτῷ αἴρων τὰ σκεύη αὐτοῦ Ποίει πᾶν, ἐὰν καρδία σου ἐκκλίνῃ· ἰδοὺ ἐγὼ μετὰ σοῦ, ὡς καρδία σοῦ καρδία μοῦ.
1Krl:14:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-); αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -) ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Krl:14:7 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą; by wybierać Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie On/ona/to/to samo By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) By cofać się/unikaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Jak/jak Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja
1Krl:14:7 kai\ ei)=pen au)tO=| o( ai)/rOn ta\ skeu/E au)tou= *poi/ei pa=n, o(\ e)a\n E( kardi/a sou e)kkli/nE|· i)dou\ e)gO\ meta\ sou=, O(s E( kardi/a sou= kardi/a mou=.
1Krl:14:7 kai eipen autO ho airOn ta skeuE autu poiei pan, ho ean hE kardia su ekklinE· idu egO meta su, hOs hE kardia su kardia mu.
1Krl:14:7 C VBI_AAI3S RD_DSM RA_NSM V1_PAPNSM RA_APN N3E_APN RD_GSM V2_PAD2S A3_ASN RR_ASN C RA_NSF N1A_NSF RP_GS V1_PAS3S I RP_NS P RP_GS C RA_NSF N1A_NSF RP_GS N1A_NSF RP_GS
1Krl:14:7 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same the to lift/pick up take up, tote, raise; to choose the vessel; vessel hardware, utensils, implement he/she/it/same to do/make every all, each, every, the whole of who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) to recoil/avoid to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) as/like the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I
1Krl:14:7 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) the (nom) while LIFT/PICK-ing-UP (nom); while CHOOSE-ing (nom) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) him/it/same (gen) he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing! every (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) if-ever the (nom) heart (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-are-being-RECOIL/AVOID-ed, he/she/it-should-be-RECOIL/AVOID-ing, you(sg)-should-be-being-RECOIL/AVOID-ed, you(sg)-will-be-RECOIL/AVOID-ed, he/she/it-should-RECOIL/AVOID, you(sg)-should-be-RECOIL/AVOID-ed be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as/like the (nom) heart (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) heart (nom|voc) me (gen)
1Krl:14:7 1Krl_14:7_1 1Krl_14:7_2 1Krl_14:7_3 1Krl_14:7_4 1Krl_14:7_5 1Krl_14:7_6 1Krl_14:7_7 1Krl_14:7_8 1Krl_14:7_9 1Krl_14:7_10 1Krl_14:7_11 1Krl_14:7_12 1Krl_14:7_13 1Krl_14:7_14 1Krl_14:7_15 1Krl_14:7_16 1Krl_14:7_17 1Krl_14:7_18 1Krl_14:7_19 1Krl_14:7_20 1Krl_14:7_21 1Krl_14:7_22 1Krl_14:7_23 1Krl_14:7_24 1Krl_14:7_25 1Krl_14:7_26
1Krl:14:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:14:8 καὶ εἶπεν Ιωναθαν Ἰδοὺ ἡμεῖς διαβαίνομεν πρὸς τοὺς ἄνδρας καὶ κατακυλισθησόμεθα πρὸς αὐτούς·
1Krl:14:8 And Jonathan said, Behold, we will go over to the men, and will come down suddenly upon them. (1 Samuel 14:8 Brenton)
1Krl:14:8 Jonatan rzekł: «Teraz obydwaj podejdziemy ku tym mężom i pokażemy się im. (1 Sm 14:8 BT_4)
1Krl:14:8 καὶ εἶπεν Ιωναθαν Ἰδοὺ ἡμεῖς διαβαίνομεν πρὸς τοὺς ἄνδρας καὶ κατακυλισθησόμεθα πρὸς αὐτούς·
1Krl:14:8 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) πρός ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί   πρός αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:14:8 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By przechodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo
1Krl:14:8 kai\ ei)=pen *iOnaTan *)idou\ E(mei=s diabai/nomen pro\s tou\s a)/ndras kai\ katakulisTEso/meTa pro\s au)tou/s·
1Krl:14:8 kai eipen iOnaTan idu hEmeis diabainomen pros tus andras kai katakylisTEsomeTa pros autus·
1Krl:14:8 C VBI_AAI3S N_NSM I RP_NP V1_PAI1P P RA_APM N3_APM C VS_FPI1P P RD_APM
1Krl:14:8 and also, even, namely to say/tell ć to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to cross over toward (+acc,+gen,+dat) the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely ć toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same
1Krl:14:8 and he/she/it-SAY/TELL-ed   be-you(sg)-SEE-ed! we (nom) we-are-CROSS-ing-OVER toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) men, husbands (acc) and   toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)
1Krl:14:8 1Krl_14:8_1 1Krl_14:8_2 1Krl_14:8_3 1Krl_14:8_4 1Krl_14:8_5 1Krl_14:8_6 1Krl_14:8_7 1Krl_14:8_8 1Krl_14:8_9 1Krl_14:8_10 1Krl_14:8_11 1Krl_14:8_12 1Krl_14:8_13
1Krl:14:8 x x x x x x x x x x x x x
1Krl:14:9 ἐὰν τάδε εἴπωσιν πρὸς ἡμᾶς Ἀπόστητε ἐκεῖ ἕως ἂν ἀπαγγείλωμεν ὑμῖν, καὶ στησόμεθα ἐφ’ ἑαυτοῖς καὶ οὐ μὴ ἀναβῶμεν ἐπ’ αὐτούς·
1Krl:14:9 If they should say thus to us, Stand aloof there until we shall send you word; then we will stand still by ourselves, and will not go up against them. (1 Samuel 14:9 Brenton)
1Krl:14:9 Gdy odezwą się do nas w ten sposób: Zatrzymajcie się, aż my do was przejdziemy, zatrzymamy się na swoim miejscu i do nich nie pójdziemy. (1 Sm 14:9 BT_4)
1Krl:14:9 ἐὰν τάδε εἴπωσιν πρὸς ἡμᾶς Ἀπόστητε ἐκεῖ ἕως ἂν ἀπαγγείλωμεν ὑμῖν, καὶ στησόμεθα ἐφ’ ἑαυτοῖς καὶ οὐ μὴ ἀναβῶμεν ἐπ’ αὐτούς·
1Krl:14:9 ἐάν (εἰ ἄν) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἐκεῖ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:14:9 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By uwalniać Tam Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By informować – informować albo opowiadać. Ty I też, nawet, mianowicie By powodować stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
1Krl:14:9 e)a\n ta/de ei)/pOsin pro\s E(ma=s *)apo/stEte e)kei= e(/Os a)/n a)paggei/lOmen u(mi=n, kai\ stEso/meTa e)f’ e(autoi=s kai\ ou) mE\ a)nabO=men e)p’ au)tou/s·
1Krl:14:9 ean tade eipOsin pros hEmas apostEte ekei heOs an apangeilOmen hymin, kai stEsomeTa ef’ heautois kai u mE anabOmen ep’ autus·
1Krl:14:9 C RD_NPN VB_AAS3P P RP_AP VH_AAD2P D P x VA_AAS1P RP_DP C VF_FMI1P P RD_DPM C D D VZ_AAS1P P RD_APM
1Krl:14:9 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] such things [definite article + δέ] to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I to disengage there until; dawn ever (if ever) to report – to report or tell. you and also, even, namely to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
1Krl:14:9 if-ever these (nom|acc) they-should-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) us (acc) do-DISENGAGE-you(pl)!, you(pl)-should-DISENGAGE there until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever we-should-DELIVER A MESSAGE you(pl) (dat) and we-will-be-CAUSE-ed-TO-STand upon/over (+acc,+gen,+dat) selves (dat) and not not we-should-ASCEND upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)
1Krl:14:9 1Krl_14:9_1 1Krl_14:9_2 1Krl_14:9_3 1Krl_14:9_4 1Krl_14:9_5 1Krl_14:9_6 1Krl_14:9_7 1Krl_14:9_8 1Krl_14:9_9 1Krl_14:9_10 1Krl_14:9_11 1Krl_14:9_12 1Krl_14:9_13 1Krl_14:9_14 1Krl_14:9_15 1Krl_14:9_16 1Krl_14:9_17 1Krl_14:9_18 1Krl_14:9_19 1Krl_14:9_20 1Krl_14:9_21
1Krl:14:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:14:10 καὶ ἐὰν τάδε εἴπωσιν πρὸς ἡμᾶς Ἀνάβητε πρὸς ἡμᾶς, καὶ ἀναβησόμεθα, ὅτι παραδέδωκεν αὐτοὺς κύριος εἰς τὰς χεῖρας ἡμῶν· τοῦτο ἡμῖν τὸ σημεῖον.
1Krl:14:10 But if they should say thus to us, Come up to us; then will we go up, for the Lord has delivered them into our hands; this shall be a sign to us. (1 Samuel 14:10 Brenton)
1Krl:14:10 Jeżeli zawołają: Podejdźcie do nas, pójdziemy wtedy, gdyż Pan oddał ich w nasze ręce. To dla nas znak». (1 Sm 14:10 BT_4)
1Krl:14:10 καὶ ἐὰν τάδε εἴπωσιν πρὸς ἡμᾶς Ἀνάβητε πρὸς ἡμᾶς, καὶ ἀναβησόμεθα, ὅτι παραδέδωκεν αὐτοὺς κύριος εἰς τὰς χεῖρας ἡμῶν· τοῦτο ἡμῖν τὸ σημεῖον.
1Krl:14:10 καί ἐάν (εἰ ἄν) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὅτι παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὗτος αὕτη τοῦτο ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό σημεῖον, -ου, τό
1Krl:14:10 I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By podnosić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja I też, nawet, mianowicie By podnosić Ponieważ/tamto By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Ręka Ja To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ja Znak
1Krl:14:10 kai\ e)a\n ta/de ei)/pOsin pro\s E(ma=s *)ana/bEte pro\s E(ma=s, kai\ a)nabEso/meTa, o(/ti parade/dOken au)tou\s ku/rios ei)s ta\s CHei=ras E(mO=n· tou=to E(mi=n to\ sEmei=on.
1Krl:14:10 kai ean tade eipOsin pros hEmas anabEte pros hEmas, kai anabEsomeTa, hoti paradedOken autus kyrios eis tas CHeiras hEmOn· tuto hEmin to sEmeion.
1Krl:14:10 C C RD_NPN VB_AAS3P P RP_AP VZ_AAD2P P RP_AP C VF_FMI1P C VX_XAI3S RD_APM N2_NSM P RA_APF N3_APF RP_GP RD_NSN RP_DP RA_NSN N2N_NSN
1Krl:14:10 and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] such things [definite article + δέ] to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I to ascend toward (+acc,+gen,+dat) I and also, even, namely to ascend because/that to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) the hand I this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] I the sign
1Krl:14:10 and if-ever these (nom|acc) they-should-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) us (acc) do-ASCEND-you(pl)!, you(pl)-should-ASCEND toward (+acc,+gen,+dat) us (acc) and we-will-be-ASCEND-ed because/that he/she/it-has-Hand OVER-ed them/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) into (+acc) the (acc) hands (acc) us (gen) this (nom|acc) us (dat) the (nom|acc) sign (nom|acc|voc)
1Krl:14:10 1Krl_14:10_1 1Krl_14:10_2 1Krl_14:10_3 1Krl_14:10_4 1Krl_14:10_5 1Krl_14:10_6 1Krl_14:10_7 1Krl_14:10_8 1Krl_14:10_9 1Krl_14:10_10 1Krl_14:10_11 1Krl_14:10_12 1Krl_14:10_13 1Krl_14:10_14 1Krl_14:10_15 1Krl_14:10_16 1Krl_14:10_17 1Krl_14:10_18 1Krl_14:10_19 1Krl_14:10_20 1Krl_14:10_21 1Krl_14:10_22 1Krl_14:10_23
1Krl:14:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:14:11 καὶ εἰσῆλθον ἀμφότεροι εἰς μεσσαβ τῶν ἀλλοφύλων· καὶ λέγουσιν οἱ ἀλλόφυλοι Ἰδοὺ οἱ Εβραῖοι ἐκπορεύονται ἐκ τῶν τρωγλῶν αὐτῶν, οὗ ἐκρύβησαν ἐκεῖ.
1Krl:14:11 And they both went in to Messab of the Philistines; and the Philistines said, Behold, the Hebrews come forth out of their Caves, where they had hidden themselves. (1 Samuel 14:11 Brenton)
1Krl:14:11 Ukazali się więc obaj filistyńskiej straży. Filistyni powiedzieli: «Oto Hebrajczycy wychodzący z kryjówek, w których się pochowali». (1 Sm 14:11 BT_4)
1Krl:14:11 καὶ εἰσῆλθον ἀμφότεροι εἰς μεσσαβ τῶν ἀλλοφύλων· καὶ λέγουσιν οἱ ἀλλόφυλοι Ἰδοὺ οἱ Εβραῖοι ἐκπορεύονται ἐκ τῶν τρωγλῶν αὐτῶν, οὗ ἐκρύβησαν ἐκεῖ.
1Krl:14:11 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀμφότεροι -αι -α εἰς[1]   ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό Ἑβραῖος, -ου, ὁ ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ἐκ ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ἐκεῖ
1Krl:14:11 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Obaj Do (+przyspieszenie) Obcy I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Obcy By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Hebrajski By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By ukrywać się ukrywaj, kryj się Tam
1Krl:14:11 kai\ ei)sE=lTon a)mfo/teroi ei)s messab tO=n a)llofu/lOn· kai\ le/gousin oi( a)llo/fuloi *)idou\ oi( *ebrai=oi e)kporeu/ontai e)k tO=n trOglO=n au)tO=n, ou(= e)kru/bEsan e)kei=.
1Krl:14:11 kai eisElTon amfoteroi eis messab tOn allofylOn· kai legusin hoi allofyloi idu hoi ebraioi ekporeuontai ek tOn trOglOn autOn, hu ekrybEsan ekei.
1Krl:14:11 C VBI_AAI3P A1A_NPM P N_ASF RA_GPM N2_GPM C V1_PAI3P RA_NPM N2_NPM I RA_NPM N2_NPM V1_PMI3P P RA_GPF N1_GPF RD_GPM RR_GSM VDI_API3P D
1Krl:14:11 and also, even, namely to enter both into (+acc) ć the foreign and also, even, namely to say/tell the foreign to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the Hebrew to go out out of (+gen) ἐξ before vowels the ć he/she/it/same where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to hide conceal, skulk there
1Krl:14:11 and I-ENTER-ed, they-ENTER-ed both (nom|voc) into (+acc)   the (gen) foreign ([Adj] gen) and they-are-SAY/TELL-ing, while SAY/TELL-ing (dat) the (nom) foreign ([Adj] nom|voc) be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) Hebrews (nom|voc) they-are-being-GO-ed-OUT out of (+gen) the (gen)   them/same (gen) where; who/whom/which (gen) they-were-HIDE-ed there
1Krl:14:11 1Krl_14:11_1 1Krl_14:11_2 1Krl_14:11_3 1Krl_14:11_4 1Krl_14:11_5 1Krl_14:11_6 1Krl_14:11_7 1Krl_14:11_8 1Krl_14:11_9 1Krl_14:11_10 1Krl_14:11_11 1Krl_14:11_12 1Krl_14:11_13 1Krl_14:11_14 1Krl_14:11_15 1Krl_14:11_16 1Krl_14:11_17 1Krl_14:11_18 1Krl_14:11_19 1Krl_14:11_20 1Krl_14:11_21 1Krl_14:11_22
1Krl:14:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:14:12 καὶ ἀπεκρίθησαν οἱ ἄνδρες μεσσαβ πρὸς Ιωναθαν καὶ πρὸς τὸν αἴροντα τὰ σκεύη αὐτοῦ καὶ λέγουσιν Ἀνάβητε πρὸς ἡμᾶς, καὶ γνωριοῦμεν ὑμῖν ῥῆμα. καὶ εἶπεν Ιωναθαν πρὸς τὸν αἴροντα τὰ σκεύη αὐτοῦ Ἀνάβηθι ὀπίσω μου, ὅτι παρέδωκεν αὐτοὺς κύριος εἰς χεῖρας Ισραηλ.
1Krl:14:12 And the men of Messab answered Jonathan and his armour-bearer, and said, Come up to us, and we will shew you a thing: and Jonathan said to his armour-bearer, Come up after me, for the Lord has delivered them into the hands of Israel. (1 Samuel 14:12 Brenton)
1Krl:14:12 Ludzie ze straży odezwali się do Jonatana i do jego giermka: «Podejdźcie, coś wam powiemy». Na to rzekł Jonatan do swego giermka: «Pójdź za mną, gdyż Pan oddał ich w ręce Izraela». (1 Sm 14:12 BT_4)
1Krl:14:12 καὶ ἀπεκρίθησαν οἱ ἄνδρες μεσσαβ πρὸς Ιωναθαν καὶ πρὸς τὸν αἴροντα τὰ σκεύη αὐτοῦ καὶ λέγουσιν Ἀνάβητε πρὸς ἡμᾶς, καὶ γνωριοῦμεν ὑμῖν ῥῆμα. καὶ εἶπεν Ιωναθαν πρὸς τὸν αἴροντα τὰ σκεύη αὐτοῦ Ἀνάβηθι ὀπίσω μου, ὅτι παρέδωκεν αὐτοὺς κύριος εἰς χεῖρας Ισραηλ.
1Krl:14:12 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   πρός   καί πρός ὁ ἡ τό αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί γνωρίζω (γνωριζ-, γνωρι(ε)·[σ]-/γνωρι·σ-, γνωρι·σ-, -, εγνωρισ-, γνωρισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ῥῆμα[τ], -ατος, τό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός ὁ ἡ τό αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὀπίσω ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Ἰσραήλ, ὁ
1Krl:14:12 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By podnosić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja I też, nawet, mianowicie By robić znany Ty Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie On/ona/to/to samo By podnosić Z tyłu w tył, z tyłu, potem Ja Ponieważ/tamto By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Ręka Izrael
1Krl:14:12 kai\ a)pekri/TEsan oi( a)/ndres messab pro\s *iOnaTan kai\ pro\s to\n ai)/ronta ta\ skeu/E au)tou= kai\ le/gousin *)ana/bEte pro\s E(ma=s, kai\ gnOriou=men u(mi=n r(E=ma. kai\ ei)=pen *iOnaTan pro\s to\n ai)/ronta ta\ skeu/E au)tou= *)ana/bETi o)pi/sO mou, o(/ti pare/dOken au)tou\s ku/rios ei)s CHei=ras *israEl.
1Krl:14:12 kai apekriTEsan hoi andres messab pros iOnaTan kai pros ton aironta ta skeuE autu kai legusin anabEte pros hEmas, kai gnOriumen hymin rEma. kai eipen iOnaTan pros ton aironta ta skeuE autu anabETi opisO mu, hoti paredOken autus kyrios eis CHeiras israEl.
1Krl:14:12 C VCI_API3P RA_NPM N3_NPM N_GSF P N_ASM C P RA_ASM V1_PAPASM RA_APN N3E_APN RD_GSM C V1_PAI3P VZ_AAD2P P RP_AP C VF2_FAI1P RP_DP N3M_ASN C VBI_AAI3S N_NSM P RA_ASM V1_PAPASM RA_APN N3E_APN RD_GSM VZ_AAD2S P RP_GS C VAI_AAI3S RD_APM N2_NSM P N3_APF N_GSM
1Krl:14:12 and also, even, namely to answer the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć toward (+acc,+gen,+dat) ć and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) the to lift/pick up take up, tote, raise the vessel; vessel hardware, utensils, implement he/she/it/same and also, even, namely to say/tell to ascend toward (+acc,+gen,+dat) I and also, even, namely to make known you declaration statement, utterance and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) the to lift/pick up take up, tote, raise the vessel; vessel hardware, utensils, implement he/she/it/same to ascend behind back, behind, after I because/that to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) hand Israel
1Krl:14:12 and they-were-ANSWER-ed the (nom) men, husbands (nom|voc)   toward (+acc,+gen,+dat)   and toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) while LIFT/PICK-ing-UP (acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) him/it/same (gen) and they-are-SAY/TELL-ing, while SAY/TELL-ing (dat) do-ASCEND-you(pl)!, you(pl)-should-ASCEND toward (+acc,+gen,+dat) us (acc) and we-will-MAKE-KNOWN you(pl) (dat) declaration (nom|acc|voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) while LIFT/PICK-ing-UP (acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) him/it/same (gen) do-ASCEND-you(sg)! behind me (gen) because/that he/she/it-Hand OVER-ed them/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) into (+acc) hands (acc) Israel (indecl)
1Krl:14:12 1Krl_14:12_1 1Krl_14:12_2 1Krl_14:12_3 1Krl_14:12_4 1Krl_14:12_5 1Krl_14:12_6 1Krl_14:12_7 1Krl_14:12_8 1Krl_14:12_9 1Krl_14:12_10 1Krl_14:12_11 1Krl_14:12_12 1Krl_14:12_13 1Krl_14:12_14 1Krl_14:12_15 1Krl_14:12_16 1Krl_14:12_17 1Krl_14:12_18 1Krl_14:12_19 1Krl_14:12_20 1Krl_14:12_21 1Krl_14:12_22 1Krl_14:12_23 1Krl_14:12_24 1Krl_14:12_25 1Krl_14:12_26 1Krl_14:12_27 1Krl_14:12_28 1Krl_14:12_29 1Krl_14:12_30 1Krl_14:12_31 1Krl_14:12_32 1Krl_14:12_33 1Krl_14:12_34 1Krl_14:12_35 1Krl_14:12_36 1Krl_14:12_37 1Krl_14:12_38 1Krl_14:12_39 1Krl_14:12_40 1Krl_14:12_41 1Krl_14:12_42
1Krl:14:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:14:13 καὶ ἀνέβη Ιωναθαν ἐπὶ τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ὁ αἴρων τὰ σκεύη αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ· καὶ ἐπέβλεψαν κατὰ πρόσωπον Ιωναθαν, καὶ ἐπάταξεν αὐτούς, καὶ ὁ αἴρων τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐπεδίδου ὀπίσω αὐτοῦ.
1Krl:14:13 And Jonathan went up on his hands and feet, and his armour-bearer with him; and they looked on the face of Jonathan, and he smote them, and his armour-bearer did smite them after him. (1 Samuel 14:13 Brenton)
1Krl:14:13 Jonatan wspinał się na rękach i nogach, a giermek szedł za nim. I padali wrogowie przed Jonatanem, a giermek idący za nim dobijał ich. (1 Sm 14:13 BT_4)
1Krl:14:13 καὶ ἀνέβη Ιωναθαν ἐπὶ τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ αἴρων τὰ σκεύη αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ· καὶ ἐπέβλεψαν κατὰ πρόσωπον Ιωναθαν, καὶ ἐπάταξεν αὐτούς, καὶ αἴρων τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐπεδίδου ὀπίσω αὐτοῦ.
1Krl:14:13 καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -)   ἐπί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπί ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-); αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -) ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό   καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-); αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -) ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·δίδωμι (ath. επι+διδ(ο)-/ath. επι+διδ(ω)-, επι+δω·σ-, επι+δω·κ- or 2nd ath. επι+δ(ο)-/ath. επι+δ(ω)-, -, -, επι+δο·θ-) ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:14:13 I też, nawet, mianowicie By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stopa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą; by wybierać Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą; by wybierać Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie On/ona/to/to samo Do był dany dają do anothers rąk, dostarczają Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo
1Krl:14:13 kai\ a)ne/bE *iOnaTan e)pi\ ta\s CHei=ras au)tou= kai\ e)pi\ tou\s po/das au)tou= kai\ o( ai)/rOn ta\ skeu/E au)tou= met’ au)tou=· kai\ e)pe/blePSan kata\ pro/sOpon *iOnaTan, kai\ e)pa/taXen au)tou/s, kai\ o( ai)/rOn ta\ skeu/E au)tou= e)pedi/dou o)pi/sO au)tou=.
1Krl:14:13 kai anebE iOnaTan epi tas CHeiras autu kai epi tus podas autu kai ho airOn ta skeuE autu met’ autu· kai epeblePSan kata prosOpon iOnaTan, kai epataXen autus, kai ho airOn ta skeuE autu epedidu opisO autu.
1Krl:14:13 C VZI_AAI3S N_NSM P RA_APF N3_APF RD_GSM C P RA_APM N3D_APM RD_GSM C RA_NSM V1_PAPNSM RA_APN N3E_APN RD_GSM P RD_GSM C VAI_AAI3P P N2N_ASN N_GSM C VAI_AAI3S RD_APM C RA_NSM V1_PAPNSM RA_APN N3E_APN RD_GSM V8I_IAI3S P RD_GSM
1Krl:14:13 and also, even, namely to ascend ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the hand he/she/it/same and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the foot he/she/it/same and also, even, namely the to lift/pick up take up, tote, raise; to choose the vessel; vessel hardware, utensils, implement he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to look upon overlook, look attentively down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face ć and also, even, namely to smite he/she/it/same and also, even, namely the to lift/pick up take up, tote, raise; to choose the vessel; vessel hardware, utensils, implement he/she/it/same to was given give into anothers hands, deliver behind back, behind, after he/she/it/same
1Krl:14:13 and he/she/it-ASCEND-ed   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) hands (acc) him/it/same (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) feet (acc) him/it/same (gen) and the (nom) while LIFT/PICK-ing-UP (nom); while CHOOSE-ing (nom) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) him/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and they-LOOK UPON-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc)   and he/she/it-SMITE-ed them/same (acc) and the (nom) while LIFT/PICK-ing-UP (nom); while CHOOSE-ing (nom) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) him/it/same (gen) he/she/it-was-WAS GIVEN-ing behind him/it/same (gen)
1Krl:14:13 1Krl_14:13_1 1Krl_14:13_2 1Krl_14:13_3 1Krl_14:13_4 1Krl_14:13_5 1Krl_14:13_6 1Krl_14:13_7 1Krl_14:13_8 1Krl_14:13_9 1Krl_14:13_10 1Krl_14:13_11 1Krl_14:13_12 1Krl_14:13_13 1Krl_14:13_14 1Krl_14:13_15 1Krl_14:13_16 1Krl_14:13_17 1Krl_14:13_18 1Krl_14:13_19 1Krl_14:13_20 1Krl_14:13_21 1Krl_14:13_22 1Krl_14:13_23 1Krl_14:13_24 1Krl_14:13_25 1Krl_14:13_26 1Krl_14:13_27 1Krl_14:13_28 1Krl_14:13_29 1Krl_14:13_30 1Krl_14:13_31 1Krl_14:13_32 1Krl_14:13_33 1Krl_14:13_34 1Krl_14:13_35 1Krl_14:13_36 1Krl_14:13_37
1Krl:14:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:14:14 καὶ ἐγενήθη ἡ πληγὴ ἡ πρώτη, ἣν ἐπάταξεν Ιωναθαν καὶ ὁ αἴρων τὰ σκεύη αὐτοῦ, ὡς εἴκοσι ἄνδρες ἐν βολίσι καὶ ἐν πετροβόλοις καὶ ἐν κόχλαξιν τοῦ πεδίου.
1Krl:14:14 And the first slaughter which Jonathan and his armour-bearer effected was twenty men, with darts and slings, and pebbles of the field. (1 Samuel 14:14 Brenton)
1Krl:14:14 Była to pierwsza klęska, jaką zadał Jonatan i jego giermek: około dwudziestu żołnierzy poległych, na długości około połowy bruzdy morgi pola. (1 Sm 14:14 BT_4)
1Krl:14:14 καὶ ἐγενήθη πληγὴ πρώτη, ἣν ἐπάταξεν Ιωναθαν καὶ αἴρων τὰ σκεύη αὐτοῦ, ὡς εἴκοσι ἄνδρες ἐν βολίσι καὶ ἐν πετροβόλοις καὶ ἐν κόχλαξιν τοῦ πεδίου.
1Krl:14:14 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό πληγή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον ὅς ἥ ὅ πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -)   καί ὁ ἡ τό αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-); αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -) ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὡς εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐν βολί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί ἐν   καί ἐν κόχλαξ, -ακος, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό  
1Krl:14:14 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Uderzaj/plagę Po pierwsze Kto/, który/, który By uderzać I też, nawet, mianowicie By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą; by wybierać Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie On/ona/to/to samo Jak/jak Ikona; dwadzieścia Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wyrzutowy (strzała, żądło) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ???
1Krl:14:14 kai\ e)genE/TE E( plEgE\ E( prO/tE, E(\n e)pa/taXen *iOnaTan kai\ o( ai)/rOn ta\ skeu/E au)tou=, O(s ei)/kosi a)/ndres e)n boli/si kai\ e)n petrobo/lois kai\ e)n ko/CHlaXin tou= pedi/ou.
1Krl:14:14 kai egenETE hE plEgE hE prOtE, hEn epataXen iOnaTan kai ho airOn ta skeuE autu, hOs eikosi andres en bolisi kai en petrobolois kai en koCHlaXin tu pediu.
1Krl:14:14 C VCI_API3S RA_NSF N1_NSF RA_NSF A1_NSFS RR_ASF VAI_AAI3S N_NSM C RA_NSM V1_PAPNSM RA_APN N3E_APN RD_GSM C M N3_APM P N3D_DPF C P N2_DPM C P N3K_DPN RA_GSN N2N_GSN
1Krl:14:14 and also, even, namely to become become, happen the strike/plague the first who/whom/which to smite ć and also, even, namely the to lift/pick up take up, tote, raise; to choose the vessel; vessel hardware, utensils, implement he/she/it/same as/like icon; twenty man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among projectile (arrow, dart) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ??? the ć
1Krl:14:14 and he/she/it-was-BECOME-ed the (nom) strike/plague (nom|voc) the (nom) first (nom|voc) who/whom/which (acc) he/she/it-SMITE-ed   and the (nom) while LIFT/PICK-ing-UP (nom); while CHOOSE-ing (nom) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) him/it/same (gen) as/like icons (dat); twenty men, husbands (nom|voc) in/among/by (+dat) projectiles (dat) and in/among/by (+dat)   and in/among/by (+dat) ???s (dat) the (gen)  
1Krl:14:14 1Krl_14:14_1 1Krl_14:14_2 1Krl_14:14_3 1Krl_14:14_4 1Krl_14:14_5 1Krl_14:14_6 1Krl_14:14_7 1Krl_14:14_8 1Krl_14:14_9 1Krl_14:14_10 1Krl_14:14_11 1Krl_14:14_12 1Krl_14:14_13 1Krl_14:14_14 1Krl_14:14_15 1Krl_14:14_16 1Krl_14:14_17 1Krl_14:14_18 1Krl_14:14_19 1Krl_14:14_20 1Krl_14:14_21 1Krl_14:14_22 1Krl_14:14_23 1Krl_14:14_24 1Krl_14:14_25 1Krl_14:14_26 1Krl_14:14_27 1Krl_14:14_28
1Krl:14:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:14:15 καὶ ἐγενήθη ἔκστασις ἐν τῇ παρεμβολῇ καὶ ἐν ἀγρῷ, καὶ πᾶς ὁ λαὸς οἱ ἐν μεσσαβ καὶ οἱ διαφθείροντες ἐξέστησαν, καὶ αὐτοὶ οὐκ ἤθελον ποιεῖν· καὶ ἐθάμβησεν ἡ γῆ, καὶ ἐγενήθη ἔκστασις παρὰ κυρίου.
1Krl:14:15 And there was dismay in the camp, and in the field; and all the people in Messab, and the spoilers were amazed; and they would not act, and the land was terror-struck, and there was dismay from the lord. (1 Samuel 14:15 Brenton)
1Krl:14:15 Padł wtedy strach na obóz w polu i na wszystkich ludzi: załoga i oddziały niszczycielskie były również przerażone. Zadrżała ziemia, wywołując strach największy. (1 Sm 14:15 BT_4)
1Krl:14:15 καὶ ἐγενήθη ἔκστασις ἐν τῇ παρεμβολῇ καὶ ἐν ἀγρῷ, καὶ πᾶς λαὸς οἱ ἐν μεσσαβ καὶ οἱ διαφθείροντες ἐξέστησαν, καὶ αὐτοὶ οὐκ ἤθελον ποιεῖν· καὶ ἐθάμβησεν γῆ, καὶ ἐγενήθη ἔκστασις παρὰ κυρίου.
1Krl:14:15 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἔκ·στασις, -εως, ἡ ἐν ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ καί ἐν ἀγρός, -οῦ, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἐν   καί ὁ ἡ τό δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) καί αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί θαμβέω (θαμβ(ε)-, -, θαμβη·σ-, -, -, θαμβη·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἔκ·στασις, -εως, ἡ παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
1Krl:14:15 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Zdziwienia/zachwyt W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obozu obóz, koszary, armia I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pole I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By rujnować By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By alarmować Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Zdziwienia/zachwyt fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
1Krl:14:15 kai\ e)genE/TE e)/kstasis e)n tE=| parembolE=| kai\ e)n a)grO=|, kai\ pa=s o( lao\s oi( e)n messab kai\ oi( diafTei/rontes e)Xe/stEsan, kai\ au)toi\ ou)k E)/Telon poiei=n· kai\ e)Ta/mbEsen E( gE=, kai\ e)genE/TE e)/kstasis para\ kuri/ou.
1Krl:14:15 kai egenETE ekstasis en tE parembolE kai en agrO, kai pas ho laos hoi en messab kai hoi diafTeirontes eXestEsan, kai autoi uk ETelon poiein· kai eTambEsen hE gE, kai egenETE ekstasis para kyriu.
1Krl:14:15 C VCI_API3S N3I_NSF P RA_DSF N1_DSF C P N2_DSM C A3_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NPM P N_DSF C RA_NPM V1_PAPNPM VHI_AAI3P C RD_NPM D V1I_IAI3P V2_PAN C VAI_AAI3S RA_NSF N1_NSF C VCI_API3S N3I_NSF P N2_GSM
1Krl:14:15 and also, even, namely to become become, happen astoundment/ecstasy in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the camp camp, barracks, army and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among field and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely the to ruin to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG and also, even, namely he/she/it/same οὐχ before rough breathing to want want, wish, desire to do/make and also, even, namely to alarm the earth/land and also, even, namely to become become, happen astoundment/ecstasy frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
1Krl:14:15 and he/she/it-was-BECOME-ed astoundment/ecstasy (nom) in/among/by (+dat) the (dat) camp (dat) and in/among/by (+dat) field (dat) and every (nom|voc) the (nom) people (nom) the (nom) in/among/by (+dat)   and the (nom) while RUIN-ing (nom|voc) they-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed and they/same (nom) not I-was-WANT-ing, they-were-WANT-ing to-be-DO/MAKE-ing and he/she/it-ALARM-ed the (nom) earth/land (nom|voc) and he/she/it-was-BECOME-ed astoundment/ecstasy (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
1Krl:14:15 1Krl_14:15_1 1Krl_14:15_2 1Krl_14:15_3 1Krl_14:15_4 1Krl_14:15_5 1Krl_14:15_6 1Krl_14:15_7 1Krl_14:15_8 1Krl_14:15_9 1Krl_14:15_10 1Krl_14:15_11 1Krl_14:15_12 1Krl_14:15_13 1Krl_14:15_14 1Krl_14:15_15 1Krl_14:15_16 1Krl_14:15_17 1Krl_14:15_18 1Krl_14:15_19 1Krl_14:15_20 1Krl_14:15_21 1Krl_14:15_22 1Krl_14:15_23 1Krl_14:15_24 1Krl_14:15_25 1Krl_14:15_26 1Krl_14:15_27 1Krl_14:15_28 1Krl_14:15_29 1Krl_14:15_30 1Krl_14:15_31 1Krl_14:15_32 1Krl_14:15_33 1Krl_14:15_34
1Krl:14:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:14:16 καὶ εἶδον οἱ σκοποὶ τοῦ Σαουλ ἐν Γαβεε Βενιαμιν καὶ ἰδοὺ ἡ παρεμβολὴ τεταραγμένη ἔνθεν καὶ ἔνθεν.
1Krl:14:16 And the watchmen of Saul beheld in Gabaa of Benjamin, and, behold, the army was thrown into confusion on every side. (1 Samuel 14:16 Brenton)
1Krl:14:16 Wywiadowcy Saula w Gibea Beniamina spostrzegli, że tłum się rozpierzchnął, uciekając na wszystkie strony. (1 Sm 14:16 BT_4)
1Krl:14:16 καὶ εἶδον οἱ σκοποὶ τοῦ Σαουλ ἐν Γαβεε Βενιαμιν καὶ ἰδοὺ παρεμβολὴ τεταραγμένη ἔνθεν καὶ ἔνθεν.
1Krl:14:16 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό σκοπός, -οῦ, ὁ; σκοπέω (σκοπ(ε)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό Σαούλ, ὁ ἐν   Βενιαμ(ε)ίν, ὁ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) ἔν·θεν καί ἔν·θεν
1Krl:14:16 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Cel [zobacz zakres]; by być skłonny rozmyślny, myśleć, rozważać, medytować, rozmyślać, rozmyślać Saul W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Beniamin I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Obozu obóz, koszary, armia By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Na tej stronie, do na tamtym sid I też, nawet, mianowicie Na tej stronie, do na tamtym sid
1Krl:14:16 kai\ ei)=don oi( skopoi\ tou= *saoul e)n *gabee *beniamin kai\ i)dou\ E( parembolE\ tetaragme/nE e)/nTen kai\ e)/nTen.
1Krl:14:16 kai eidon hoi skopoi tu saul en gabee beniamin kai idu hE parembolE tetaragmenE enTen kai enTen.
1Krl:14:16 C VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RA_GSM N_GSM P N_DS N_GSM C I RA_NSF N1_NSF VM_XMPNSF D C D
1Krl:14:16 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the target [see scope]; to be disposed deliberate, think, consider, contemplate, meditate, speculate the Saul in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć Benjamin and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the camp camp, barracks, army to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir on this side, to on that sid and also, even, namely on this side, to on that sid
1Krl:14:16 and I-SEE-ed, they-SEE-ed the (nom) targets (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-TO BE DISPOSED-ing (opt) the (gen) Saul (indecl) in/among/by (+dat)   Benjamin (indecl) and be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) camp (nom|voc) having-been-UNSETTLE-ed (nom|voc) on this side, to on that sid and on this side, to on that sid
1Krl:14:16 1Krl_14:16_1 1Krl_14:16_2 1Krl_14:16_3 1Krl_14:16_4 1Krl_14:16_5 1Krl_14:16_6 1Krl_14:16_7 1Krl_14:16_8 1Krl_14:16_9 1Krl_14:16_10 1Krl_14:16_11 1Krl_14:16_12 1Krl_14:16_13 1Krl_14:16_14 1Krl_14:16_15 1Krl_14:16_16 1Krl_14:16_17
1Krl:14:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:14:17 καὶ εἶπεν Σαουλ τῷ λαῷ τῷ μετ’ αὐτοῦ Ἐπισκέψασθε δὴ καὶ ἴδετε τίς πεπόρευται ἐξ ὑμῶν· καὶ ἐπεσκέψαντο, καὶ ἰδοὺ οὐχ εὑρίσκετο Ιωναθαν καὶ ὁ αἴρων τὰ σκεύη αὐτοῦ.
1Krl:14:17 And Saul said to the people with him, Number yourselves now, and see who has gone out from you: and they numbered themselves, and behold, Jonathan and his armour-bearer were not found. (1 Samuel 14:17 Brenton)
1Krl:14:17 Wtedy Saul odezwał się do ludu, który był przy nim: «Przyjrzyjcie się uważnie, kto od nas odszedł». Dokonali przeglądu i brakowało Jonatana i jego giermka. (1 Sm 14:17 BT_4)
1Krl:14:17 καὶ εἶπεν Σαουλ τῷ λαῷ τῷ μετ’ αὐτοῦ Ἐπισκέψασθε δὴ καὶ ἴδετε τίς πεπόρευται ἐξ ὑμῶν· καὶ ἐπεσκέψαντο, καὶ ἰδοὺ οὐχ εὑρίσκετο Ιωναθαν καὶ αἴρων τὰ σκεύη αὐτοῦ.
1Krl:14:17 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σαούλ, ὁ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό μετά αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) δή καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐκ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-)   καί ὁ ἡ τό αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-); αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -) ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:14:17 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Saul Ludzie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By bywać [zobacz sceptyczny] Naprawdę I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By iść Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ty I też, nawet, mianowicie By bywać [zobacz sceptyczny] I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ??? Przed przydechem mocnym By znajdować I też, nawet, mianowicie By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą; by wybierać Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie On/ona/to/to samo
1Krl:14:17 kai\ ei)=pen *saoul tO=| laO=| tO=| met’ au)tou= *)episke/PSasTe dE\ kai\ i)/dete ti/s pepo/reutai e)X u(mO=n· kai\ e)peske/PSanto, kai\ i)dou\ ou)CH eu(ri/sketo *iOnaTan kai\ o( ai)/rOn ta\ skeu/E au)tou=.
1Krl:14:17 kai eipen saul tO laO tO met’ autu episkePSasTe dE kai idete tis peporeutai eX hymOn· kai epeskePSanto, kai idu uCH heurisketo iOnaTan kai ho airOn ta skeuE autu.
1Krl:14:17 C VBI_AAI3S N_NSM RA_DSM N2_DSM RA_DSM P RD_GSM VA_AMD2P x C VB_AAD2P RI_NSM VM_XMI3S P RP_GP C VAI_AMI3P C I D V1_IPI3S N_NSM C RA_NSM V1_PAPNSM RA_APN N3E_APN RD_GSM
1Krl:14:17 and also, even, namely to say/tell Saul the people the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same to visit [see skeptical] indeed and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to go out of (+gen) ἐξ before vowels you and also, even, namely to visit [see skeptical] and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), οὐχ before rough breathing to find ć and also, even, namely the to lift/pick up take up, tote, raise; to choose the vessel; vessel hardware, utensils, implement he/she/it/same
1Krl:14:17 and he/she/it-SAY/TELL-ed Saul (indecl) the (dat) people (dat) the (dat) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) be-you(pl)-VISIT-ed! indeed and do-SEE-you(pl)! who/what/why (nom) he/she/it-has-been-GO-ed out of (+gen) you(pl) (gen) and they-were-VISIT-ed and be-you(sg)-SEE-ed! not he/she/it-was-being-FIND-ed   and the (nom) while LIFT/PICK-ing-UP (nom); while CHOOSE-ing (nom) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) him/it/same (gen)
1Krl:14:17 1Krl_14:17_1 1Krl_14:17_2 1Krl_14:17_3 1Krl_14:17_4 1Krl_14:17_5 1Krl_14:17_6 1Krl_14:17_7 1Krl_14:17_8 1Krl_14:17_9 1Krl_14:17_10 1Krl_14:17_11 1Krl_14:17_12 1Krl_14:17_13 1Krl_14:17_14 1Krl_14:17_15 1Krl_14:17_16 1Krl_14:17_17 1Krl_14:17_18 1Krl_14:17_19 1Krl_14:17_20 1Krl_14:17_21 1Krl_14:17_22 1Krl_14:17_23 1Krl_14:17_24 1Krl_14:17_25 1Krl_14:17_26 1Krl_14:17_27 1Krl_14:17_28 1Krl_14:17_29
1Krl:14:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:14:18 καὶ εἶπεν Σαουλ τῷ Αχια Προσάγαγε τὸ εφουδ· ὅτι αὐτὸς ἦρεν τὸ εφουδ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐνώπιον Ισραηλ.
1Krl:14:18 And Saul said to Achia, Bring the ephod; for he wore the ephod in that day before Israel. (1 Samuel 14:18 Brenton)
1Krl:14:18 Saul powiedział do Achiasza: «Przynieś efod!» Efod był bowiem w tym czasie u synów Izraela. (1 Sm 14:18 BT_4)
1Krl:14:18 καὶ εἶπεν Σαουλ τῷ Αχια Προσάγαγε τὸ εφουδ· ὅτι αὐτὸς ἦρεν τὸ εφουδ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐνώπιον Ισραηλ.
1Krl:14:18 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σαούλ, ὁ ὁ ἡ τό   προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό   ὅτι αὐτός αὐτή αὐτό αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό   ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] Ἰσραήλ, ὁ
1Krl:14:18 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Saul By prowadzić bliski Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto W obecności z (+informacja); ??? Izrael
1Krl:14:18 kai\ ei)=pen *saoul tO=| *aCHia *prosa/gage to\ efoud· o(/ti au)to\s E)=ren to\ efoud e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| e)nO/pion *israEl.
1Krl:14:18 kai eipen saul tO aCHia prosagage to efud· hoti autos Eren to efud en tE hEmera ekeinE enOpion israEl.
1Krl:14:18 C VBI_AAI3S N_NSM RA_DSM N_DSM VA_AAD2S RA_ASN N_ASN C RD_NSM VAI_AAI3S RA_ASN N_ASN P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF P N_GSM
1Krl:14:18 and also, even, namely to say/tell Saul the ć to lead toward the ć because/that he/she/it/same to lift/pick up take up, tote, raise the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that in the presence of (+gen); ??? Israel
1Krl:14:18 and he/she/it-SAY/TELL-ed Saul (indecl) the (dat)   do-LEAD-you(sg)-TOWARD! the (nom|acc)   because/that he/it/same (nom) he/she/it-LIFT/PICK-ed-UP the (nom|acc)   in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) Israel (indecl)
1Krl:14:18 1Krl_14:18_1 1Krl_14:18_2 1Krl_14:18_3 1Krl_14:18_4 1Krl_14:18_5 1Krl_14:18_6 1Krl_14:18_7 1Krl_14:18_8 1Krl_14:18_9 1Krl_14:18_10 1Krl_14:18_11 1Krl_14:18_12 1Krl_14:18_13 1Krl_14:18_14 1Krl_14:18_15 1Krl_14:18_16 1Krl_14:18_17 1Krl_14:18_18 1Krl_14:18_19
1Krl:14:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:14:19 καὶ ἐγενήθη ὡς ἐλάλει Σαουλ πρὸς τὸν ἱερέα, καὶ ὁ ἦχος ἐν τῇ παρεμβολῇ τῶν ἀλλοφύλων ἐπορεύετο πορευόμενος καὶ ἐπλήθυνεν· καὶ εἶπεν Σαουλ πρὸς τὸν ἱερέα Συνάγαγε τὰς χεῖράς σου.
1Krl:14:19 And it came to pass while Saul was speaking to the priest, that the sound in the camp of the Philistines continued to increase greatly; and Saul said to the priest, Withdraw thy hands. (1 Samuel 14:19 Brenton)
1Krl:14:19 Kiedy Saul mówił jeszcze do kapłana, wrzawa wzmogła się w obozie filistyńskim. Saul odezwał się wtedy do kapłana: «Cofnij rękę!» (1 Sm 14:19 BT_4)
1Krl:14:19 καὶ ἐγενήθη ὡς ἐλάλει Σαουλ πρὸς τὸν ἱερέα, καὶ ἦχος ἐν τῇ παρεμβολῇ τῶν ἀλλοφύλων ἐπορεύετο πορευόμενος καὶ ἐπλήθυνεν· καὶ εἶπεν Σαουλ πρὸς τὸν ἱερέα Συνάγαγε τὰς χεῖράς σου.
1Krl:14:19 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) Σαούλ, ὁ πρός ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό ἦχος, -ου, ὁ and -ους, τό ἐν ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σαούλ, ὁ πρός ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
1Krl:14:19 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By mówić Saul Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Duchowny I też, nawet, mianowicie Dźwięku szczelina, ton, pierścień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obozu obóz, koszary, armia Obcy By iść By iść I też, nawet, mianowicie By wzrastać/mnóż się I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Saul Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Duchowny By zbierać się razem Ręka Ty; twój/twój(sg)
1Krl:14:19 kai\ e)genE/TE O(s e)la/lei *saoul pro\s to\n i(ere/a, kai\ o( E)=CHos e)n tE=| parembolE=| tO=n a)llofu/lOn e)poreu/eto poreuo/menos kai\ e)plE/Tunen· kai\ ei)=pen *saoul pro\s to\n i(ere/a *suna/gage ta\s CHei=ra/s sou.
1Krl:14:19 kai egenETE hOs elalei saul pros ton hierea, kai ho ECHos en tE parembolE tOn allofylOn eporeueto poreuomenos kai eplETynen· kai eipen saul pros ton hierea synagage tas CHeiras su.
1Krl:14:19 C VCI_API3S C V2I_IAI3S N_NSM P RA_ASM N3V_ASM C RA_NSM N2_NSM P RA_DSF N1_DSF RA_GPM N2_GPM V1I_IMI3S V1_PMPNSM C V1I_IAI3S C VBI_AAI3S N_NSM P RA_ASM N3V_ASM VA_AAD2S RA_APF N3_APF RP_GS
1Krl:14:19 and also, even, namely to become become, happen as/like to speak Saul toward (+acc,+gen,+dat) the priest and also, even, namely the sound chink, tune, ring in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the camp camp, barracks, army the foreign to go to go and also, even, namely to increase/multiply and also, even, namely to say/tell Saul toward (+acc,+gen,+dat) the priest to gather together the hand you; your/yours(sg)
1Krl:14:19 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like he/she/it-was-SPEAK-ing Saul (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) priest (acc) and the (nom) sound (nom, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) camp (dat) the (gen) foreign ([Adj] gen) he/she/it-was-being-GO-ed while being-GO-ed (nom) and he/she/it-was-INCREASE/MULTIPLY-ing, he/she/it-INCREASE/MULTIPLY-ed and he/she/it-SAY/TELL-ed Saul (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) priest (acc) do-GATHER TOGETHER-you(sg)! the (acc) hands (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
1Krl:14:19 1Krl_14:19_1 1Krl_14:19_2 1Krl_14:19_3 1Krl_14:19_4 1Krl_14:19_5 1Krl_14:19_6 1Krl_14:19_7 1Krl_14:19_8 1Krl_14:19_9 1Krl_14:19_10 1Krl_14:19_11 1Krl_14:19_12 1Krl_14:19_13 1Krl_14:19_14 1Krl_14:19_15 1Krl_14:19_16 1Krl_14:19_17 1Krl_14:19_18 1Krl_14:19_19 1Krl_14:19_20 1Krl_14:19_21 1Krl_14:19_22 1Krl_14:19_23 1Krl_14:19_24 1Krl_14:19_25 1Krl_14:19_26 1Krl_14:19_27 1Krl_14:19_28 1Krl_14:19_29 1Krl_14:19_30
1Krl:14:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:14:20 καὶ ἀνεβόησεν Σαουλ καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὁ μετ’ αὐτοῦ καὶ ἔρχονται ἕως τοῦ πολέμου, καὶ ἰδοὺ ἐγένετο ῥομφαία ἀνδρὸς ἐπὶ τὸν πλησίον αὐτοῦ, σύγχυσις μεγάλη σφόδρα.
1Krl:14:20 And Saul went up and all the people that were with him, and they come to the battle: and, behold, every man's sword was against his neighbour, a very great confusion. (1 Samuel 14:20 Brenton)
1Krl:14:20 Saul i wszyscy ludzie, którzy byli przy nim, zebrali się i udali na pole bitwy, a oto tam jeden skierował miecz przeciw drugiemu. Popłoch był bardzo wielki. (1 Sm 14:20 BT_4)
1Krl:14:20 καὶ ἀνεβόησεν Σαουλ καὶ πᾶς λαὸς μετ’ αὐτοῦ καὶ ἔρχονται ἕως τοῦ πολέμου, καὶ ἰδοὺ ἐγένετο ῥομφαία ἀνδρὸς ἐπὶ τὸν πλησίον αὐτοῦ, σύγχυσις μεγάλη σφόδρα.
1Krl:14:20 καί ἀνα·βοάω (ανα+βο(α)-, ανα+βοη·σ-, ανα+βοη·σ-, -, -, -) Σαούλ, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐπί ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό σύγ·χυσις, -εως, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α σφόδρα
1Krl:14:20 I też, nawet, mianowicie By krzyknąć Saul I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przychodzić Aż; świtaj Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By stawać się stawaj się, zdarzaj się Szpada Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo Pomieszania nieporządek, (wyniesienie) Wielki Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
1Krl:14:20 kai\ a)nebo/Esen *saoul kai\ pa=s o( lao\s o( met’ au)tou= kai\ e)/rCHontai e(/Os tou= pole/mou, kai\ i)dou\ e)ge/neto r(omfai/a a)ndro\s e)pi\ to\n plEsi/on au)tou=, su/gCHusis mega/lE sfo/dra.
1Krl:14:20 kai aneboEsen saul kai pas ho laos ho met’ autu kai erCHontai heOs tu polemu, kai idu egeneto romfaia andros epi ton plEsion autu, synCHysis megalE sfodra.
1Krl:14:20 C VAI_AAI3S N_NSM C A3_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM P RD_GSM C V1_PMI3P P RA_GSM N2_GSM C I VBI_AMI3S N1A_NSF N3_GSM P RA_ASM D RD_GSM N3I_NSF A1_NSF D
1Krl:14:20 and also, even, namely to cry out Saul and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to come until; dawn the war [see polemic]; to fight war and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to become become, happen sword man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the neighbor one near, close to; near he/she/it/same confusion disorder, (upheaval) great vehement, intense, keen, inveighingly, eager
1Krl:14:20 and he/she/it-CRY-ed-OUT Saul (indecl) and every (nom|voc) the (nom) people (nom) the (nom) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and they-are-being-COME-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) war (gen); be-you(sg)-being-FIGHT-ed! and be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-was-BECOME-ed sword (nom|voc) man, husband (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) confusion (nom) great ([Adj] nom|voc) vehement,
1Krl:14:20 1Krl_14:20_1 1Krl_14:20_2 1Krl_14:20_3 1Krl_14:20_4 1Krl_14:20_5 1Krl_14:20_6 1Krl_14:20_7 1Krl_14:20_8 1Krl_14:20_9 1Krl_14:20_10 1Krl_14:20_11 1Krl_14:20_12 1Krl_14:20_13 1Krl_14:20_14 1Krl_14:20_15 1Krl_14:20_16 1Krl_14:20_17 1Krl_14:20_18 1Krl_14:20_19 1Krl_14:20_20 1Krl_14:20_21 1Krl_14:20_22 1Krl_14:20_23 1Krl_14:20_24 1Krl_14:20_25 1Krl_14:20_26 1Krl_14:20_27
1Krl:14:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:14:21 καὶ οἱ δοῦλοι οἱ ὄντες ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν μετὰ τῶν ἀλλοφύλων οἱ ἀναβάντες εἰς τὴν παρεμβολὴν ἐπεστράφησαν καὶ αὐτοὶ εἶναι μετὰ Ισραηλ τῶν μετὰ Σαουλ καὶ Ιωναθαν.
1Krl:14:21 And the servants who had been before with the Philistines, who had gone up to the army, turned themselves also to be with the Israelites who were with Saul and Jonathan. (1 Samuel 14:21 Brenton)
1Krl:14:21 Także Hebrajczycy, którzy przebywali już dawno wśród Filistynów i przyszli z nimi do obozu, przeszli również do Izraelitów, którzy byli z Saulem i Jonatanem. (1 Sm 14:21 BT_4)
1Krl:14:21 καὶ οἱ δοῦλοι οἱ ὄντες ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν μετὰ τῶν ἀλλοφύλων οἱ ἀναβάντες εἰς τὴν παρεμβολὴν ἐπεστράφησαν καὶ αὐτοὶ εἶναι μετὰ Ισραηλ τῶν μετὰ Σαουλ καὶ Ιωναθαν.
1Krl:14:21 καί ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐχθές v.l. χθές καί τρίτος -η -ον ἡμέρα, -ας -ἡ μετά ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον ὁ ἡ τό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) καί αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό μετά Σαούλ, ὁ καί  
1Krl:14:21 I też, nawet, mianowicie Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić By być Wczoraj I też, nawet, mianowicie Trzeci Dzień Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Obcy By podnosić Do (+przyspieszenie) Obozu obóz, koszary, armia By odwracać się dookoła I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Izrael Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Saul I też, nawet, mianowicie
1Krl:14:21 kai\ oi( dou=loi oi( o)/ntes e)CHTe\s kai\ tri/tEn E(me/ran meta\ tO=n a)llofu/lOn oi( a)naba/ntes ei)s tE\n parembolE\n e)pestra/fEsan kai\ au)toi\ ei)=nai meta\ *israEl tO=n meta\ *saoul kai\ *iOnaTan.
1Krl:14:21 kai hoi duloi hoi ontes eCHTes kai tritEn hEmeran meta tOn allofylOn hoi anabantes eis tEn parembolEn epestrafEsan kai autoi einai meta israEl tOn meta saul kai iOnaTan.
1Krl:14:21 C RA_NPM N2_NPM RA_NPM V9_PAPNPM D C A1_ASF N1A_ASF P RA_GPM N2_GPM RA_NPM VZ_AAPNPM P RA_ASF N1_ASF VDI_API3P C RD_NPM V9_PAN P N_GSM RA_GPM P N_GSM C N_GSM
1Krl:14:21 and also, even, namely the slave; servile; to enslave the to be yesterday and also, even, namely third day after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the foreign the to ascend into (+acc) the camp camp, barracks, army to turn around and also, even, namely he/she/it/same to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Israel the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Saul and also, even, namely ć
1Krl:14:21 and the (nom) slaves (nom|voc); servile ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-ENSLAVE-ing, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed (classical), he/she/it-should-be-ENSLAVE-ing, you(sg)-should-be-being-ENSLAVE-ed, he/she/it-happens-to-be-ENSLAVE-ing (opt) the (nom) while being (nom|voc) yesterday and third (acc) day (acc) after (+acc), with (+gen) the (gen) foreign ([Adj] gen) the (nom) upon ASCEND-ing (nom|voc) into (+acc) the (acc) camp (acc) they-were-TURN-ed-AROUND and they/same (nom) to-be after (+acc), with (+gen) Israel (indecl) the (gen) after (+acc), with (+gen) Saul (indecl) and  
1Krl:14:21 1Krl_14:21_1 1Krl_14:21_2 1Krl_14:21_3 1Krl_14:21_4 1Krl_14:21_5 1Krl_14:21_6 1Krl_14:21_7 1Krl_14:21_8 1Krl_14:21_9 1Krl_14:21_10 1Krl_14:21_11 1Krl_14:21_12 1Krl_14:21_13 1Krl_14:21_14 1Krl_14:21_15 1Krl_14:21_16 1Krl_14:21_17 1Krl_14:21_18 1Krl_14:21_19 1Krl_14:21_20 1Krl_14:21_21 1Krl_14:21_22 1Krl_14:21_23 1Krl_14:21_24 1Krl_14:21_25 1Krl_14:21_26 1Krl_14:21_27 1Krl_14:21_28
1Krl:14:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:14:22 καὶ πᾶς Ισραηλ οἱ κρυπτόμενοι ἐν τῷ ὄρει Εφραιμ καὶ ἤκουσαν ὅτι πεφεύγασιν οἱ ἀλλόφυλοι, καὶ συνάπτουσιν καὶ αὐτοὶ ὀπίσω αὐτῶν εἰς πόλεμον.
1Krl:14:22 And all the Israelites who were hidden in mount Ephraim heard also that the Philistines fled; and they also gather themselves after them to battle: and the Lord saved Israel in that day; and the war passed through Bamoth; and all the people with Saul were about ten thousand men. (1 Samuel 14:22 Brenton)
1Krl:14:22 Wszyscy też mężowie Izraela, którzy skryli się na górze Efraima, słysząc, że Filistyni uciekają, również przyłączyli się do swoich w walce. (1 Sm 14:22 BT_4)
1Krl:14:22 καὶ πᾶς Ισραηλ οἱ κρυπτόμενοι ἐν τῷ ὄρει Εφραιμ καὶ ἤκουσαν ὅτι πεφεύγασιν οἱ ἀλλόφυλοι, καὶ συνάπτουσιν καὶ αὐτοὶ ὀπίσω αὐτῶν εἰς πόλεμον.
1Krl:14:22 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Ἐφραίμ, ὁ καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὅτι φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον καί   καί αὐτός αὐτή αὐτό ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ
1Krl:14:22 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael By ukrywać się ukrywaj, kryj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Efraim I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Ponieważ/tamto By uciekać Obcy I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny]
1Krl:14:22 kai\ pa=s *israEl oi( krupto/menoi e)n tO=| o)/rei *efraim kai\ E)/kousan o(/ti pefeu/gasin oi( a)llo/fuloi, kai\ suna/ptousin kai\ au)toi\ o)pi/sO au)tO=n ei)s po/lemon.
1Krl:14:22 kai pas israEl hoi kryptomenoi en tO orei efraim kai Ekusan hoti pefeugasin hoi allofyloi, kai synaptusin kai autoi opisO autOn eis polemon.
1Krl:14:22 C A3_NSM N_NSM RA_NPM V1_PMPNPM P RA_DSN N3E_DSN N_GSM C VAI_AAI3P C VX_XAI3P RA_NPM N2_NPM C V1_PAI3P C RD_NPM P RD_GPM P N2_ASM
1Krl:14:22 and also, even, namely every all, each, every, the whole of Israel the to hide conceal, skulk in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount Ephraim and also, even, namely to have come I have come. I have arrived.; to hear because/that to flee the foreign and also, even, namely ć and also, even, namely he/she/it/same behind back, behind, after he/she/it/same into (+acc) war [see polemic]
1Krl:14:22 and every (nom|voc) Israel (indecl) the (nom) while being-HIDE-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) mount (dat) Ephraim (indecl) and while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed because/that they-have-FLEE-ed the (nom) foreign ([Adj] nom|voc) and   and they/same (nom) behind them/same (gen) into (+acc) war (acc)
1Krl:14:22 1Krl_14:22_1 1Krl_14:22_2 1Krl_14:22_3 1Krl_14:22_4 1Krl_14:22_5 1Krl_14:22_6 1Krl_14:22_7 1Krl_14:22_8 1Krl_14:22_9 1Krl_14:22_10 1Krl_14:22_11 1Krl_14:22_12 1Krl_14:22_13 1Krl_14:22_14 1Krl_14:22_15 1Krl_14:22_16 1Krl_14:22_17 1Krl_14:22_18 1Krl_14:22_19 1Krl_14:22_20 1Krl_14:22_21 1Krl_14:22_22 1Krl_14:22_23
1Krl:14:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:14:23 καὶ ἔσωσεν κύριος ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τὸν Ισραηλ. καὶ ὁ πόλεμος διῆλθεν τὴν Βαιθων, καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἦν μετὰ Σαουλ ὡς δέκα χιλιάδες ἀνδρῶν· καὶ ἦν ὁ πόλεμος διεσπαρμένος εἰς ὅλην τὴν πόλιν ἐν τῷ ὄρει Εφραιμ.
1Krl:14:23 And the battle extended itself to every city in the mount Ephraim. (1 Samuel 14:23 Brenton)
1Krl:14:23 Tak to Pan w tym dniu wybawił Izraelitów. Bitwa przeniosła się do Bet-Awen. (1 Sm 14:23 BT_4)
1Krl:14:23 καὶ ἔσωσεν κύριος ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τὸν Ισραηλ. Καὶ πόλεμος διῆλθεν τὴν Βαιθων, καὶ πᾶς λαὸς ἦν μετὰ Σαουλ ὡς δέκα χιλιάδες ἀνδρῶν· καὶ ἦν πόλεμος διεσπαρμένος εἰς ὅλην τὴν πόλιν ἐν τῷ ὄρει Εφραιμ.
1Krl:14:23 καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά Σαούλ, ὁ ὡς δέκα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) εἰς[1] ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Ἐφραίμ, ὁ
1Krl:14:23 I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto Izrael I też, nawet, mianowicie Wojna [zobacz polemiczny] By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Saul Jak/jak Dziesięć Kilo [jednostka tysiąc] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie By być Wojna [zobacz polemiczny] By rozpraszać się Do (+przyspieszenie) Cały Miasto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Efraim
1Krl:14:23 kai\ e)/sOsen ku/rios e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| to\n *israEl. *kai\ o( po/lemos diE=lTen tE\n *baiTOn, kai\ pa=s o( lao\s E)=n meta\ *saoul O(s de/ka CHilia/des a)ndrO=n· kai\ E)=n o( po/lemos diesparme/nos ei)s o(/lEn tE\n po/lin e)n tO=| o)/rei *efraim.
1Krl:14:23 kai esOsen kyrios en tE hEmera ekeinE ton israEl. kai ho polemos diElTen tEn baiTOn, kai pas ho laos En meta saul hOs deka CHiliades andrOn· kai En ho polemos diesparmenos eis holEn tEn polin en tO orei efraim.
1Krl:14:23 C VAI_AAI3S N2_NSM P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF RA_ASM N_ASM C RA_NSM N2_NSM VBI_AAI3S RA_ASF N_ASF C A3_NSM RA_NSM N2_NSM V9_IAI3S P N_GSM C M N3D_NPF N3_GPM C V9_IAI3S RA_NSM N2_NSM VM_XMPNSM P A1_ASF RA_ASF N3I_ASF P RA_DSN N3E_DSN N_GSM
1Krl:14:23 and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that the Israel and also, even, namely the war [see polemic] to go through pass through the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Saul as/like ten kilo [unit of one thousand] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely to be the war [see polemic] to scatter into (+acc) whole the city in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount Ephraim
1Krl:14:23 and he/she/it-SAVE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) the (acc) Israel (indecl) and the (nom) war (nom) he/she/it-GO THROUGH-ed the (acc)   and every (nom|voc) the (nom) people (nom) he/she/it-was after (+acc), with (+gen) Saul (indecl) as/like ten kilos (nom|voc) men, husbands (gen) and he/she/it-was the (nom) war (nom) having-been-SCATTER-ed (nom) into (+acc) whole (acc) the (acc) city (acc) in/among/by (+dat) the (dat) mount (dat) Ephraim (indecl)
1Krl:14:23 1Krl_14:23_1 1Krl_14:23_2 1Krl_14:23_3 1Krl_14:23_4 1Krl_14:23_5 1Krl_14:23_6 1Krl_14:23_7 1Krl_14:23_8 1Krl_14:23_9 1Krl_14:23_10 1Krl_14:23_11 1Krl_14:23_12 1Krl_14:23_13 1Krl_14:23_14 1Krl_14:23_15 1Krl_14:23_16 1Krl_14:23_17 1Krl_14:23_18 1Krl_14:23_19 1Krl_14:23_20 1Krl_14:23_21 1Krl_14:23_22 1Krl_14:23_23 1Krl_14:23_24 1Krl_14:23_25 1Krl_14:23_26 1Krl_14:23_27 1Krl_14:23_28 1Krl_14:23_29 1Krl_14:23_30 1Krl_14:23_31 1Krl_14:23_32 1Krl_14:23_33 1Krl_14:23_34 1Krl_14:23_35 1Krl_14:23_36 1Krl_14:23_37 1Krl_14:23_38 1Krl_14:23_39
1Krl:14:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:14:24 καὶ Σαουλ ἠγνόησεν ἄγνοιαν μεγάλην ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ἀρᾶται τῷ λαῷ λέγων Ἐπικατάρατος ὁ ἄνθρωπος, ὃς φάγεται ἄρτον ἕως ἑσπέρας, καὶ ἐκδικήσω τὸν ἐχθρόν μου· καὶ οὐκ ἐγεύσατο πᾶς ὁ λαὸς ἄρτου.
1Krl:14:24 And Saul committed a great trespass of ignorance in that day, and he lays a curse on the people, saying, Cursed is the man who shall eat bread before the evening; so I will avenge myself on my enemy: and none of the people tasted bread, though all the land was dining. (1 Samuel 14:24 Brenton)
1Krl:14:24 Izraelici utrudzeni byli w tym dniu, tymczasem Saul zaprzysiągł lud, mówiąc: «Przeklęty ten człowiek, który by spożył posiłek przed wieczorem, zanim dokonam pomsty nad mymi wrogami». I żaden z ludzi nie skosztował posiłku. (1 Sm 14:24 BT_4)
1Krl:14:24 καὶ Σαουλ ἠγνόησεν ἄγνοιαν μεγάλην ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ἀρᾶται τῷ λαῷ λέγων Ἐπικατάρατος ἄνθρωπος, ὃς φάγεται ἄρτον ἕως ἑσπέρας, καὶ ἐκδικήσω τὸν ἐχθρόν μου· καὶ οὐκ ἐγεύσατο πᾶς λαὸς ἄρτου.
1Krl:14:24 καί Σαούλ, ὁ ἀ·γνοέω (αγνο(ε)-, αγνοη·σ-, αγνοη·σ-, ηγνοη·κ-, ηγνοη-, -) ἄ·γνοια, -ας, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί ἀράομαι [LXX] (αρ(α)-, -, αρα·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐπι·κατ·άρατος -ον ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἄρτος, -ου, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἑσπέρα, -ας, ἡ καί ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-) ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γεύομαι (γευ-, γευ·σ-, γευ·σ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἄρτος, -ου, ὁ
1Krl:14:24 I też, nawet, mianowicie Saul Nie by wiedzieć (nieświadomy) Nieznajomość Wielki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto I też, nawet, mianowicie Do ??? Ludzie By mówić/opowiadaj Przeklęty Ludzki Kto/, który/, który By jeść Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Aż; świtaj Wieczór I też, nawet, mianowicie By pomścić/poprawiaj Wrogi Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By smakować Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne.
1Krl:14:24 kai\ *saoul E)gno/Esen a)/gnoian mega/lEn e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| kai\ a)ra=tai tO=| laO=| le/gOn *)epikata/ratos o( a)/nTrOpos, o(\s fa/getai a)/rton e(/Os e(spe/ras, kai\ e)kdikE/sO to\n e)CHTro/n mou· kai\ ou)k e)geu/sato pa=s o( lao\s a)/rtou.
1Krl:14:24 kai saul EgnoEsen agnoian megalEn en tE hEmera ekeinE kai aratai tO laO legOn epikataratos ho anTrOpos, hos fagetai arton heOs hesperas, kai ekdikEsO ton eCHTron mu· kai uk egeusato pas ho laos artu.
1Krl:14:24 C N_NSM VAI_AAI3S N1A_ASF A1_ASF P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF C V3_PMI3S RA_DSM N2_DSM V1_PAPNSM A1A_NSM RA_NSM N2_NSM RR_NSM VF_FMI3S N2_ASM P N1A_GSF C VF_FAI1S RA_ASM N2_ASM RP_GS C D VAI_AMI3S A3_NSM RA_NSM N2_NSM N2_GSM
1Krl:14:24 and also, even, namely Saul to not know (ignorant) ignorance great in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that and also, even, namely to ??? the people to say/tell cursed the human who/whom/which to eat bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. until; dawn evening and also, even, namely to avenge/rectify the hostile I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to taste every all, each, every, the whole of the people bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory.
1Krl:14:24 and Saul (indecl) he/she/it-NOT KNOW-ed ignorance (acc) great ([Adj] acc) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) and he/she/it-is-being-???-ed, he/she/it-should-be-being-???-ed the (dat) people (dat) while SAY/TELL-ing (nom) cursed ([Adj] nom) the (nom) human (nom) who/whom/which (nom) he/she/it-will-be-EAT-ed bread (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) evening (gen), evenings (acc) and I-will-AVENGE/RECTIFY, I-should-AVENGE/RECTIFY the (acc) hostile ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) and not he/she/it-was-TASTE-ed every (nom|voc) the (nom) people (nom) bread (gen)
1Krl:14:24 1Krl_14:24_1 1Krl_14:24_2 1Krl_14:24_3 1Krl_14:24_4 1Krl_14:24_5 1Krl_14:24_6 1Krl_14:24_7 1Krl_14:24_8 1Krl_14:24_9 1Krl_14:24_10 1Krl_14:24_11 1Krl_14:24_12 1Krl_14:24_13 1Krl_14:24_14 1Krl_14:24_15 1Krl_14:24_16 1Krl_14:24_17 1Krl_14:24_18 1Krl_14:24_19 1Krl_14:24_20 1Krl_14:24_21 1Krl_14:24_22 1Krl_14:24_23 1Krl_14:24_24 1Krl_14:24_25 1Krl_14:24_26 1Krl_14:24_27 1Krl_14:24_28 1Krl_14:24_29 1Krl_14:24_30 1Krl_14:24_31 1Krl_14:24_32 1Krl_14:24_33 1Krl_14:24_34
1Krl:14:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x