1Krl:18:6 καὶ ἐξῆλθον αἱ χορεύουσαι εἰς συνάντησιν Δαυιδ ἐκ πασῶν πόλεων Ισραηλ ἐν τυμπάνοις καὶ ἐν χαρμοσύνῃ καὶ ἐν κυμβάλοις,
1Krl:18:6 And there came out women in dances to meet David out of all the cities of Israel, with timbrels, and with rejoicing, and with cymbals. (1 Samuel 18:1 Brenton)
1Krl:18:6 Kiedy właśnie przestał przemawiać do Saula, dusza Jonatana przylgnęła całkowicie do duszy Dawida. Pokochał go Jonatan tak jak samego siebie. (1 Sm 18:1 BT_4)
1Krl:18:6 Καὶ ἐξῆλθον αἱ χορεύουσαι εἰς συνάντησιν Δαυιδ ἐκ πασῶν πόλεων Ισραηλ ἐν τυμπάνοις καὶ ἐν χαρμοσύνῃ καὶ ἐν κυμβάλοις,
1Krl:18:6 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό   εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πόλις, -εως, ἡ Ἰσραήλ, ὁ ἐν   καί ἐν   καί ἐν κύμβαλον, -ου, τό
1Krl:18:6 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Do (+przyspieszenie) Spotykanie David Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Miasto Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Talerz
1Krl:18:6 *kai\ e)XE=lTon ai( CHoreu/ousai ei)s suna/ntEsin *dauid e)k pasO=n po/leOn *israEl e)n tumpa/nois kai\ e)n CHarmosu/nE| kai\ e)n kumba/lois,
1Krl:18:6 kai eXElTon hai CHoreuusai eis synantEsin dauid ek pasOn poleOn israEl en tympanois kai en CHarmosynE kai en kymbalois,
1Krl:18:6 C VBI_AAI3P RA_NPF VA_AAPNPF P N3I_ASF N_ASM P A1S_GPF N3I_GPF N_GSM P N2N_DPN C P A1_DSF C P N2N_DPN
1Krl:18:6 and also, even, namely to come out the ć into (+acc) meeting David out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of city Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cymbal
1Krl:18:6 and I-COME-ed-OUT, they-COME-ed-OUT the (nom)   into (+acc) meeting (acc) David (indecl) out of (+gen) all (gen) cities (gen) Israel (indecl) in/among/by (+dat)   and in/among/by (+dat)   and in/among/by (+dat) cymbals (dat)
1Krl:18:6 1Krl_18:6_1 1Krl_18:6_2 1Krl_18:6_3 1Krl_18:6_4 1Krl_18:6_5 1Krl_18:6_6 1Krl_18:6_7 1Krl_18:6_8 1Krl_18:6_9 1Krl_18:6_10 1Krl_18:6_11 1Krl_18:6_12 1Krl_18:6_13 1Krl_18:6_14 1Krl_18:6_15 1Krl_18:6_16 1Krl_18:6_17 1Krl_18:6_18 1Krl_18:6_19
1Krl:18:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:18:7 καὶ ἐξῆρχον αἱ γυναῖκες καὶ ἔλεγον Ἐπάταξεν Σαουλ ἐν χιλιάσιν αὐτοῦ καὶ Δαυιδ ἐν μυριάσιν αὐτοῦ.
1Krl:18:7 And the women began the strain, and said, Saul has smitten his thousands, and David his ten thousands. (1 Samuel 18:7 Brenton)
1Krl:18:7 I zaśpiewały kobiety wśród grania i tańców: «Pobił Saul tysiące, a Dawid dziesiątki tysięcy». (1 Sm 18:7 BT_4)
1Krl:18:7 καὶ ἐξῆρχον αἱ γυναῖκες καὶ ἔλεγον Ἐπάταξεν Σαουλ ἐν χιλιάσιν αὐτοῦ καὶ Δαυιδ ἐν μυριάσιν αὐτοῦ.
1Krl:18:7 καί   ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) Σαούλ, ὁ ἐν χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐν μυριά[δ]ς, -άδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:18:7 I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By uderzać Saul W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kilo [jednostka tysiąc] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie David W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miriada [jednostka dziesięciu tysiąc] On/ona/to/to samo
1Krl:18:7 kai\ e)XE=rCHon ai( gunai=kes kai\ e)/legon *)epa/taXen *saoul e)n CHilia/sin au)tou= kai\ *dauid e)n muria/sin au)tou=.
1Krl:18:7 kai eXErCHon hai gynaikes kai elegon epataXen saul en CHiliasin autu kai dauid en myriasin autu.
1Krl:18:7 C V1I_IAI3P RA_NPF N3K_NPF C V1I_IAI3P VAI_AAI3S N_NSM P N3D_DPF RD_GSM C N_NSM P N3D_DPF RD_GSM
1Krl:18:7 and also, even, namely ć the woman/wife and also, even, namely to say/tell to smite Saul in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among kilo [unit of one thousand] he/she/it/same and also, even, namely David in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among myriad [unit of ten thousand] he/she/it/same
1Krl:18:7 and   the (nom) women/wives (nom|voc) and I-was-SAY/TELL-ing, they-were-SAY/TELL-ing he/she/it-SMITE-ed Saul (indecl) in/among/by (+dat) kilos (dat) him/it/same (gen) and David (indecl) in/among/by (+dat) myriads (dat) him/it/same (gen)
1Krl:18:7 1Krl_18:7_1 1Krl_18:7_2 1Krl_18:7_3 1Krl_18:7_4 1Krl_18:7_5 1Krl_18:7_6 1Krl_18:7_7 1Krl_18:7_8 1Krl_18:7_9 1Krl_18:7_10 1Krl_18:7_11 1Krl_18:7_12 1Krl_18:7_13 1Krl_18:7_14 1Krl_18:7_15 1Krl_18:7_16
1Krl:18:7 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:18:8 καὶ πονηρὸν ἐφάνη τὸ ῥῆμα ἐν ὀφθαλμοῖς Σαουλ περὶ τοῦ λόγου τούτου, καὶ εἶπεν Τῷ Δαυιδ ἔδωκαν τὰς μυριάδας καὶ ἐμοὶ ἔδωκαν τὰς χιλιάδας.
1Krl:18:8 And it seemed evil in the eyes of Saul concerning this matter, and he said, To David they have given ten thousands, and to me they have given thousands. (1 Samuel 18:8 Brenton)
1Krl:18:8 A Saul bardzo się rozgniewał, bo nie podobały mu się te słowa. Mówił: «Dawidowi przyznały dziesiątki tysięcy, a mnie tylko tysiące. Brak mu tylko królowania». (1 Sm 18:8 BT_4)
1Krl:18:8 καὶ πονηρὸν ἐφάνη τὸ ῥῆμα ἐν ὀφθαλμοῖς Σαουλ περὶ τοῦ λόγου τούτου, καὶ εἶπεν Τῷ Δαυιδ ἔδωκαν τὰς μυριάδας καὶ ἐμοὶ ἔδωκαν τὰς χιλιάδας.
1Krl:18:8 καί πονηρός -ά -όν φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ Σαούλ, ὁ περί ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό μυριά[δ]ς, -άδος, ἡ καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ
1Krl:18:8 I też, nawet, mianowicie Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? By ukazywać się {By wydawać się} spojrzenie, były widocznym, równy, zdawaj się, bądź widocznym Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Saul Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David By dawać Miriada [jednostka dziesięciu tysiąc] I też, nawet, mianowicie Ja; mój/mój By dawać Kilo [jednostka tysiąc]
1Krl:18:8 kai\ ponEro\n e)fa/nE to\ r(E=ma e)n o)fTalmoi=s *saoul peri\ tou= lo/gou tou/tou, kai\ ei)=pen *tO=| *dauid e)/dOkan ta\s muria/das kai\ e)moi\ e)/dOkan ta\s CHilia/das.
1Krl:18:8 kai ponEron efanE to rEma en ofTalmois saul peri tu logu tutu, kai eipen tO dauid edOkan tas myriadas kai emoi edOkan tas CHiliadas.
1Krl:18:8 C A1A_ASM VDI_API3S RA_ASN N3M_ASN P N2_DPM N_GSM P RA_GSM N2_GSM RD_GSM C VBI_AAI3S RA_DSM N_DSM VAI_AAI3P RA_APF N3D_APF C RP_DS VAI_AAI3P RA_APF N3D_APF
1Krl:18:8 and also, even, namely wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος to appear look, shew, peer, seem, show the declaration statement, utterance in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye Saul about (+acc,+gen) the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to say/tell the David to give the myriad [unit of ten thousand] and also, even, namely I; my/mine to give the kilo [unit of one thousand]
1Krl:18:8 and wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-was-APPEAR-ed the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) eyes (dat) Saul (indecl) about (+acc,+gen) the (gen) word (gen) this (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) David (indecl) they-GIVE-ed the (acc) myriads (acc) and me (dat); my/mine (nom|voc) they-GIVE-ed the (acc) kilos (acc)
1Krl:18:8 1Krl_18:8_1 1Krl_18:8_2 1Krl_18:8_3 1Krl_18:8_4 1Krl_18:8_5 1Krl_18:8_6 1Krl_18:8_7 1Krl_18:8_8 1Krl_18:8_9 1Krl_18:8_10 1Krl_18:8_11 1Krl_18:8_12 1Krl_18:8_13 1Krl_18:8_14 1Krl_18:8_15 1Krl_18:8_16 1Krl_18:8_17 1Krl_18:8_18 1Krl_18:8_19 1Krl_18:8_20 1Krl_18:8_21 1Krl_18:8_22 1Krl_18:8_23 1Krl_18:8_24
1Krl:18:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:18:9 καὶ ἦν Σαουλ ὑποβλεπόμενος τὸν Δαυιδ ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ἐπέκεινα.
1Krl:18:9  
1Krl:18:9 I od tego dnia patrzył Saul na Dawida zazdrosnym okiem. (1 Sm 18:9 BT_4)
1Krl:18:9 καὶ ἦν Σαουλ ὑποβλεπόμενος τὸν Δαυιδ ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ἐπέκεινα.
1Krl:18:9 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Σαούλ, ὁ   ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί ἐπ·έκεινα
1Krl:18:9 I też, nawet, mianowicie By być Saul David Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzień Tamto I też, nawet, mianowicie Dalej
1Krl:18:9 kai\ E)=n *saoul u(poblepo/menos to\n *dauid a)po\ tE=s E(me/ras e)kei/nEs kai\ e)pe/keina.
1Krl:18:9 kai En saul hypoblepomenos ton dauid apo tEs hEmeras ekeinEs kai epekeina.
1Krl:18:9 C V9_IAI3S N_NSM V1_PMPNSM RA_ASM N_ASM P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF C D
1Krl:18:9 and also, even, namely to be Saul ć the David from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the day that and also, even, namely beyond
1Krl:18:9 and he/she/it-was Saul (indecl)   the (acc) David (indecl) away from (+gen) the (gen) day (gen), days (acc) that (gen) and beyond
1Krl:18:9 1Krl_18:9_1 1Krl_18:9_2 1Krl_18:9_3 1Krl_18:9_4 1Krl_18:9_5 1Krl_18:9_6 1Krl_18:9_7 1Krl_18:9_8 1Krl_18:9_9 1Krl_18:9_10 1Krl_18:9_11 1Krl_18:9_12
1Krl:18:9 x x x x x x x x x x x x
1Krl:18:12 καὶ ἐφοβήθη Σαουλ ἀπὸ προσώπου Δαυιδ
1Krl:18:12 And Saul was alarmed on account of David. (1 Samuel 18:12 Brenton)
1Krl:18:12 Saul bardzo się bał Dawida: bo Pan był z nim, a od Saula odstąpił. (1 Sm 18:12 BT_4)
1Krl:18:12 καὶ ἐφοβήθη Σαουλ ἀπὸ προσώπου Δαυιδ
1Krl:18:12 καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) Σαούλ, ὁ ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
1Krl:18:12 I też, nawet, mianowicie By bać się Saul Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz David
1Krl:18:12 kai\ e)fobE/TE *saoul a)po\ prosO/pou *dauid
1Krl:18:12 kai efobETE saul apo prosOpu dauid
1Krl:18:12 C VCI_API3S N_NSM P N2N_GSN N_GSM
1Krl:18:12 and also, even, namely to fear Saul from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face David
1Krl:18:12 and he/she/it-was-FEAR-ed Saul (indecl) away from (+gen) face (gen) David (indecl)
1Krl:18:12 1Krl_18:12_1 1Krl_18:12_2 1Krl_18:12_3 1Krl_18:12_4 1Krl_18:12_5 1Krl_18:12_6
1Krl:18:12 x x x x x x
1Krl:18:13 καὶ ἀπέστησεν αὐτὸν ἀπ’ αὐτοῦ καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἑαυτῷ χιλίαρχον, καὶ ἐξεπορεύετο καὶ εἰσεπορεύετο ἔμπροσθεν τοῦ λαοῦ.
1Krl:18:13 And he removed him from him, and made him a captain of a thousand for himself; and he went out and came in before the people. (1 Samuel 18:13 Brenton)
1Krl:18:13 I dlatego Saul odsunął go od siebie, a ustanowił wodzem nad tysiącem żołnierzy: i tak odbywał wyprawy na oczach ludu. (1 Sm 18:13 BT_4)
1Krl:18:13 καὶ ἀπέστησεν αὐτὸν ἀπ’ αὐτοῦ καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἑαυτῷ χιλίαρχον, καὶ ἐξεπορεύετο καὶ εἰσεπορεύετο ἔμπροσθεν τοῦ λαοῦ.
1Krl:18:13 καί ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό καί καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ χιλί·αρχος, -ου, ὁ καί ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) καί εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) ἔμ·προσ·θεν/-θε ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
1Krl:18:13 I też, nawet, mianowicie By uwalniać On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały On/ona/to/to samo Samo /nasz /twój /siebie Tysiącznik [prowadzący tysiąc żołnierzy] I też, nawet, mianowicie By wychodzić I też, nawet, mianowicie By wchodzić Przedtem/w przodzie z Ludzie
1Krl:18:13 kai\ a)pe/stEsen au)to\n a)p’ au)tou= kai\ kate/stEsen au)to\n e(autO=| CHili/arCHon, kai\ e)Xeporeu/eto kai\ ei)seporeu/eto e)/mprosTen tou= laou=.
1Krl:18:13 kai apestEsen auton ap’ autu kai katestEsen auton heautO CHiliarCHon, kai eXeporeueto kai eiseporeueto emprosTen tu lau.
1Krl:18:13 C VAI_AAI3S RD_ASM P RD_GSM C VAI_AAI3S RD_ASM RD_DSM N2_ASM C V1I_IMI3S C V1I_IMI3S P RA_GSM N2_GSM
1Krl:18:13 and also, even, namely to disengage he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to enable lay, render widowed he/she/it/same self /our-/your-/themselves chiliarch [leader of a thousand soldiers] and also, even, namely to go out and also, even, namely to enter before/in front of the people
1Krl:18:13 and he/she/it-DISENGAGE-ed him/it/same (acc) away from (+gen) him/it/same (gen) and he/she/it-ENABLE-ed him/it/same (acc) self (dat) chiliarch (acc) and he/she/it-was-being-GO-ed-OUT and he/she/it-was-being-ENTER-ed before/in front of the (gen) people (gen)
1Krl:18:13 1Krl_18:13_1 1Krl_18:13_2 1Krl_18:13_3 1Krl_18:13_4 1Krl_18:13_5 1Krl_18:13_6 1Krl_18:13_7 1Krl_18:13_8 1Krl_18:13_9 1Krl_18:13_10 1Krl_18:13_11 1Krl_18:13_12 1Krl_18:13_13 1Krl_18:13_14 1Krl_18:13_15 1Krl_18:13_16 1Krl_18:13_17
1Krl:18:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:18:14 καὶ ἦν Δαυιδ ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ συνίων, καὶ κύριος μετ’ αὐτοῦ.
1Krl:18:14 And David was prudent in all his ways, and the Lord was with him. (1 Samuel 18:14 Brenton)
1Krl:18:14 Dawid we wszystkich przedsięwzięciach miał powodzenie: Pan był z nim. (1 Sm 18:14 BT_4)
1Krl:18:14 καὶ ἦν Δαυιδ ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ συνίων, καὶ κύριος μετ’ αὐτοῦ.
1Krl:18:14 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό σύν·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. συν+ι-/ath. συν+ει-, -, -, -, -, -); συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:18:14 I też, nawet, mianowicie By być David W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo By być razem; by rozumieć I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
1Krl:18:14 kai\ E)=n *dauid e)n pa/sais tai=s o(doi=s au)tou= suni/On, kai\ ku/rios met’ au)tou=.
1Krl:18:14 kai En dauid en pasais tais hodois autu syniOn, kai kyrios met’ autu.
1Krl:18:14 C V9_IAI3S N_NSM P A1S_DPF RA_DPF N2_DPF RD_GSM V7_PAPNSM C N2_NSM P RD_GSM
1Krl:18:14 and also, even, namely to be David in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the way/road he/she/it/same to be together; to understand and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
1Krl:18:14 and he/she/it-was David (indecl) in/among/by (+dat) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) the (dat) ways/roads (dat) him/it/same (gen) while BE-ing-TOGETHER (nom); while UNDERSTand-ing (nom) and lord (nom); a lord ([Adj] nom) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen)
1Krl:18:14 1Krl_18:14_1 1Krl_18:14_2 1Krl_18:14_3 1Krl_18:14_4 1Krl_18:14_5 1Krl_18:14_6 1Krl_18:14_7 1Krl_18:14_8 1Krl_18:14_9 1Krl_18:14_10 1Krl_18:14_11 1Krl_18:14_12 1Krl_18:14_13
1Krl:18:14 x x x x x x x x x x x x x
1Krl:18:15 καὶ εἶδεν Σαουλ ὡς αὐτὸς συνίει σφόδρα, καὶ εὐλαβεῖτο ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ.
1Krl:18:15 And Saul saw that he was very wise, and he was afraid of him. (1 Samuel 18:15 Brenton)
1Krl:18:15 Saul widząc, że mu się dobrze powodzi, drżał przed nim. (1 Sm 18:15 BT_4)
1Krl:18:15 καὶ εἶδεν Σαουλ ὡς αὐτὸς συνίει σφόδρα, καὶ εὐλαβεῖτο ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ.
1Krl:18:15 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Σαούλ, ὁ ὡς αὐτός αὐτή αὐτό συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) σφόδρα καί εὐ·λαβέομαι (ευλαβ(ε)-, -, -, -, -, ευλαβη·θ-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:18:15 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Saul Jak/jak On/ona/to/to samo By rozumieć Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie By strzec się ([branie dobrze] ostrożny, troszczyć się o, cześć) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo
1Krl:18:15 kai\ ei)=den *saoul O(s au)to\s suni/ei sfo/dra, kai\ eu)labei=to a)po\ prosO/pou au)tou=.
1Krl:18:15 kai eiden saul hOs autos syniei sfodra, kai eulabeito apo prosOpu autu.
1Krl:18:15 C VBI_AAI3S N_NSM C RD_NSM V7_PAI3S D C V2_PMI3S P N2N_GSN RD_GSM
1Krl:18:15 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Saul as/like he/she/it/same to understand vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to beware ([taking-well] cautious, care for, reverence) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same
1Krl:18:15 and he/she/it-SEE-ed Saul (indecl) as/like he/it/same (nom) he/she/it-is-UNDERSTand-ing, you(sg)-are-being-UNDERSTand-ed (classical), be-you(sg)-UNDERSTand-ing!, he/she/it-was-UNDERSTand-ing vehement, and he/she/it-was-being-BEWARE-ed away from (+gen) face (gen) him/it/same (gen)
1Krl:18:15 1Krl_18:15_1 1Krl_18:15_2 1Krl_18:15_3 1Krl_18:15_4 1Krl_18:15_5 1Krl_18:15_6 1Krl_18:15_7 1Krl_18:15_8 1Krl_18:15_9 1Krl_18:15_10 1Krl_18:15_11 1Krl_18:15_12
1Krl:18:15 x x x x x x x x x x x x
1Krl:18:16 καὶ πᾶς Ισραηλ καὶ Ιουδας ἠγάπα τὸν Δαυιδ, ὅτι αὐτὸς ἐξεπορεύετο καὶ εἰσεπορεύετο πρὸ προσώπου τοῦ λαοῦ.
1Krl:18:16 And all Israel and Juda loved David, because he came in and went out before the people. (1 Samuel 18:16 Brenton)
1Krl:18:16 Przeciwnie, cały Izrael i Juda miłowali Dawida, wyprawiał się bowiem i powracał na ich oczach. (1 Sm 18:16 BT_4)
1Krl:18:16 καὶ πᾶς Ισραηλ καὶ Ιουδας ἠγάπα τὸν Δαυιδ, ὅτι αὐτὸς ἐξεπορεύετο καὶ εἰσεπορεύετο πρὸ προσώπου τοῦ λαοῦ.
1Krl:18:16 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ καί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὅτι αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) καί εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
1Krl:18:16 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael I też, nawet, mianowicie Judasz/Juda By kochać David Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo By wychodzić I też, nawet, mianowicie By wchodzić Przedtem (+informacja) Twarz Ludzie
1Krl:18:16 kai\ pa=s *israEl kai\ *ioudas E)ga/pa to\n *dauid, o(/ti au)to\s e)Xeporeu/eto kai\ ei)seporeu/eto pro\ prosO/pou tou= laou=.
1Krl:18:16 kai pas israEl kai iudas Egapa ton dauid, hoti autos eXeporeueto kai eiseporeueto pro prosOpu tu lau.
1Krl:18:16 C A3_NSM N_NSM C N1T_NSM V3I_IAI3S RA_ASM N_ASM C RD_NSM V1I_IMI3S C V1I_IMI3S P N2N_GSN RA_GSM N2_GSM
1Krl:18:16 and also, even, namely every all, each, every, the whole of Israel and also, even, namely Judas/Judah to love the David because/that he/she/it/same to go out and also, even, namely to enter before (+gen) face the people
1Krl:18:16 and every (nom|voc) Israel (indecl) and Judas/Judah (nom) he/she/it-was-LOVE-ing the (acc) David (indecl) because/that he/it/same (nom) he/she/it-was-being-GO-ed-OUT and he/she/it-was-being-ENTER-ed before (+gen) face (gen) the (gen) people (gen)
1Krl:18:16 1Krl_18:16_1 1Krl_18:16_2 1Krl_18:16_3 1Krl_18:16_4 1Krl_18:16_5 1Krl_18:16_6 1Krl_18:16_7 1Krl_18:16_8 1Krl_18:16_9 1Krl_18:16_10 1Krl_18:16_11 1Krl_18:16_12 1Krl_18:16_13 1Krl_18:16_14 1Krl_18:16_15 1Krl_18:16_16 1Krl_18:16_17
1Krl:18:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:18:20 καὶ ἠγάπησεν Μελχολ ἡ θυγάτηρ Σαουλ τὸν Δαυιδ, καὶ ἀπηγγέλη Σαουλ, καὶ ηὐθύνθη ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ.
1Krl:18:20 And Melchol the daughter of Saul loved David; and it was told Saul, and the thing was pleasing in his eyes. (1 Samuel 18:20 Brenton)
1Krl:18:20 Ale Mikal, córka Saula, pokochała Dawida. Doniesiono o tym Saulowi. Sprawa ta wydała mu się dobrą. (1 Sm 18:20 BT_4)
1Krl:18:20 Καὶ ἠγάπησεν Μελχολ θυγάτηρ Σαουλ τὸν Δαυιδ, καὶ ἀπηγγέλη Σαουλ, καὶ ηὐθύνθη ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ.
1Krl:18:20 καί ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-)   ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Σαούλ, ὁ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) Σαούλ, ὁ καί εὐ·θύνω (ευθυν-, -, ευθυν·[σ]-, -, -, ευθυν·θ-) ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:18:20 I też, nawet, mianowicie By kochać Córka Saul David I też, nawet, mianowicie By informować – informować albo opowiadać. Saul I też, nawet, mianowicie By wyprostowywać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko On/ona/to/to samo
1Krl:18:20 *kai\ E)ga/pEsen *melCHol E( Tuga/tEr *saoul to\n *dauid, kai\ a)pEgge/lE *saoul, kai\ Eu)Tu/nTE e)n o)fTalmoi=s au)tou=.
1Krl:18:20 kai EgapEsen melCHol hE TygatEr saul ton dauid, kai apEngelE saul, kai EuTynTE en ofTalmois autu.
1Krl:18:20 C VAI_AAI3S N_NSF RA_NSF N3_NSF N_GSM RA_ASM N_ASM C VDI_API3S N_NSM C VCI_API3S P N2_DPM RD_GSM
1Krl:18:20 and also, even, namely to love ć the daughter Saul the David and also, even, namely to report – to report or tell. Saul and also, even, namely to straighten in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye he/she/it/same
1Krl:18:20 and he/she/it-LOVE-ed   the (nom) daughter (nom) Saul (indecl) the (acc) David (indecl) and he/she/it-was-DELIVER A MESSAGE-ed Saul (indecl) and he/she/it-was-STRAIGHTEN-ed in/among/by (+dat) eyes (dat) him/it/same (gen)
1Krl:18:20 1Krl_18:20_1 1Krl_18:20_2 1Krl_18:20_3 1Krl_18:20_4 1Krl_18:20_5 1Krl_18:20_6 1Krl_18:20_7 1Krl_18:20_8 1Krl_18:20_9 1Krl_18:20_10 1Krl_18:20_11 1Krl_18:20_12 1Krl_18:20_13 1Krl_18:20_14 1Krl_18:20_15 1Krl_18:20_16
1Krl:18:20 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:18:21 καὶ εἶπεν Σαουλ Δώσω αὐτὴν αὐτῷ, καὶ ἔσται αὐτῷ εἰς σκάνδαλον. καὶ ἦν ἐπὶ Σαουλ χεὶρ ἀλλοφύλων·
1Krl:18:21 And Saul said, I will give her to him, and she shall be a stumbling-block to him. Now the hand of the Philistines was against Saul. (1 Samuel 18:21 Brenton)
1Krl:18:21 Saul bowiem mówił sobie: «Oddam mu ją, aby była dla niego sidłem: niech będzie nad nim ręka Filistynów». Oświadczył więc Saul Dawidowi po raz drugi: «Dziś możesz się stać moim zięciem». (1 Sm 18:21 BT_4)
1Krl:18:21 καὶ εἶπεν Σαουλ Δώσω αὐτὴν αὐτῷ, καὶ ἔσται αὐτῷ εἰς σκάνδαλον. καὶ ἦν ἐπὶ Σαουλ χεὶρ ἀλλοφύλων·
1Krl:18:21 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σαούλ, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] σκάνδαλον, -ου, τό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί Σαούλ, ὁ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἀλλό·φυλος -ον
1Krl:18:21 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Saul By dawać On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Skandalu zapadka, młotek I też, nawet, mianowicie By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Saul Ręka Obcy
1Krl:18:21 kai\ ei)=pen *saoul *dO/sO au)tE\n au)tO=|, kai\ e)/stai au)tO=| ei)s ska/ndalon. kai\ E)=n e)pi\ *saoul CHei\r a)llofu/lOn·
1Krl:18:21 kai eipen saul dOsO autEn autO, kai estai autO eis skandalon. kai En epi saul CHeir allofylOn·
1Krl:18:21 C VBI_AAI3S N_NSM VF_FAI1S RD_ASF RD_DSM C VF_FMI3S RD_DSM P N2N_ASN C V9_IAI3S P N_ASM N3_NSF A1B_GPM
1Krl:18:21 and also, even, namely to say/tell Saul to give he/she/it/same he/she/it/same and also, even, namely to be he/she/it/same into (+acc) scandal trigger, hammer and also, even, namely to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Saul hand foreign
1Krl:18:21 and he/she/it-SAY/TELL-ed Saul (indecl) I-will-GIVE, I-should-GIVE her/it/same (acc) him/it/same (dat) and he/she/it-will-be him/it/same (dat) into (+acc) scandal (nom|acc|voc) and he/she/it-was upon/over (+acc,+gen,+dat) Saul (indecl) hand (nom|voc) foreign ([Adj] gen)
1Krl:18:21 1Krl_18:21_1 1Krl_18:21_2 1Krl_18:21_3 1Krl_18:21_4 1Krl_18:21_5 1Krl_18:21_6 1Krl_18:21_7 1Krl_18:21_8 1Krl_18:21_9 1Krl_18:21_10 1Krl_18:21_11 1Krl_18:21_12 1Krl_18:21_13 1Krl_18:21_14 1Krl_18:21_15 1Krl_18:21_16 1Krl_18:21_17
1Krl:18:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:18:22 καὶ ἐνετείλατο Σαουλ τοῖς παισὶν αὐτοῦ λέγων Λαλήσατε ὑμεῖς λάθρᾳ τῷ Δαυιδ λέγοντες Ἰδοὺ ὁ βασιλεὺς θέλει ἐν σοί, καὶ πάντες οἱ παῖδες αὐτοῦ ἀγαπῶσίν σε, καὶ σὺ ἐπιγάμβρευσον τῷ βασιλεῖ.
1Krl:18:22 And Saul charged his servants, saying, Speak ye privately to David, saying, Behold, the king delights in thee, and all his servants love thee, and do thou becomes the king's son-in-law. (1 Samuel 18:22 Brenton)
1Krl:18:22 Sługom zaś Saul polecił: «Porozmawiajcie potajemnie z Dawidem i donieście mu: Król jest dla ciebie życzliwy, słudzy jego cię kochają. Zostań więc zięciem króla!» (1 Sm 18:22 BT_4)
1Krl:18:22 καὶ ἐνετείλατο Σαουλ τοῖς παισὶν αὐτοῦ λέγων Λαλήσατε ὑμεῖς λάθρᾳ τῷ Δαυιδ λέγοντες Ἰδοὺ βασιλεὺς θέλει ἐν σοί, καὶ πάντες οἱ παῖδες αὐτοῦ ἀγαπῶσίν σε, καὶ σὺ ἐπιγάμβρευσον τῷ βασιλεῖ.
1Krl:18:22 καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) Σαούλ, ὁ ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λάθρᾳ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐπι·γαμβρεύω (επι+γαμβρευ-, επι+γαμβρευ·σ-, επι+γαμβρευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
1Krl:18:22 I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz Saul Dziecka/służący On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj By mówić Ty Dyskretnie David By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Król By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dziecka/służący On/ona/to/to samo By kochać Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ty Do ??? Król
1Krl:18:22 kai\ e)netei/lato *saoul toi=s paisi\n au)tou= le/gOn *lalE/sate u(mei=s la/Tra| tO=| *dauid le/gontes *)idou\ o( basileu\s Te/lei e)n soi/, kai\ pa/ntes oi( pai=des au)tou= a)gapO=si/n se, kai\ su\ e)piga/mbreuson tO=| basilei=.
1Krl:18:22 kai eneteilato saul tois paisin autu legOn lalEsate hymeis laTra tO dauid legontes idu ho basileus Telei en soi, kai pantes hoi paides autu agapOsin se, kai sy epigambreuson tO basilei.
1Krl:18:22 C VAI_AMI3S N_NSM RA_DPM N3D_DPM RD_GSM V1_PAPNSM VA_AAD2P RP_NP D RA_DSM N_DSM V1_PAPNPM I RA_NSM N3V_NSM V1_PAI3S P RP_DS C A3_NPM RA_NPM N3D_NPM RD_GSM V3_PAI3P RP_AS C RP_NS VA_AAD2S RA_DSM N3V_DSM
1Krl:18:22 and also, even, namely to enjoin command Saul the child/servant he/she/it/same to say/tell to speak you discreetly the David to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the king to want want, wish, desire in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely every all, each, every, the whole of the child/servant he/she/it/same to love you; your/yours(sg) and also, even, namely you to ??? the king
1Krl:18:22 and he/she/it-was-ENJOIN-ed Saul (indecl) the (dat) children/servants (dat) him/it/same (gen) while SAY/TELL-ing (nom) do-SPEAK-you(pl)! you(pl) (nom) discreetly the (dat) David (indecl) while SAY/TELL-ing (nom|voc) be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) king (nom) he/she/it-is-WANT-ing, you(sg)-are-being-WANT-ed (classical) in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and all (nom|voc) the (nom) children/servants (nom|voc) him/it/same (gen) they-are-LOVE-ing, they-should-be-LOVE-ing, while LOVE-ing (dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and you(sg) (nom) do-???-you(sg)!, going-to-??? (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (dat) king (dat)
1Krl:18:22 1Krl_18:22_1 1Krl_18:22_2 1Krl_18:22_3 1Krl_18:22_4 1Krl_18:22_5 1Krl_18:22_6 1Krl_18:22_7 1Krl_18:22_8 1Krl_18:22_9 1Krl_18:22_10 1Krl_18:22_11 1Krl_18:22_12 1Krl_18:22_13 1Krl_18:22_14 1Krl_18:22_15 1Krl_18:22_16 1Krl_18:22_17 1Krl_18:22_18 1Krl_18:22_19 1Krl_18:22_20 1Krl_18:22_21 1Krl_18:22_22 1Krl_18:22_23 1Krl_18:22_24 1Krl_18:22_25 1Krl_18:22_26 1Krl_18:22_27 1Krl_18:22_28 1Krl_18:22_29 1Krl_18:22_30 1Krl_18:22_31
1Krl:18:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:18:23 καὶ ἐλάλησαν οἱ παῖδες Σαουλ εἰς τὰ ὦτα Δαυιδ τὰ ῥήματα ταῦτα, καὶ εἶπεν Δαυιδ Εἰ κοῦφον ἐν ὀφθαλμοῖς ὑμῶν ἐπιγαμβρεῦσαι βασιλεῖ; κἀγὼ ἀνὴρ ταπεινὸς καὶ οὐχὶ ἔνδοξος.
1Krl:18:23 And the servants of Saul spoke these words in the ears of David; and David said, Is it a light thing in your eyes to become son-in-law to the king? Whereas I am an humble man, an not honourable? (1 Samuel 18:23 Brenton)
1Krl:18:23 Słudzy powtórzyli Dawidowi słowa Saula, on zaś odrzekł: «Czy wam wydaje się rzeczą błahą być zięciem króla?» Ja jestem przecież człowiekiem biednym i mało znaczącym. (1 Sm 18:23 BT_4)
1Krl:18:23 καὶ ἐλάλησαν οἱ παῖδες Σαουλ εἰς τὰ ὦτα Δαυιδ τὰ ῥήματα ταῦτα, καὶ εἶπεν Δαυιδ Εἰ κοῦφον ἐν ὀφθαλμοῖς ὑμῶν ἐπιγαμβρεῦσαι βασιλεῖ; κἀγὼ ἀνὴρ ταπεινὸς καὶ οὐχὶ ἔνδοξος.
1Krl:18:23 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ Σαούλ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ εἰ   ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐπι·γαμβρεύω (επι+γαμβρευ-, επι+γαμβρευ·σ-, επι+γαμβρευ·σ-, -, -, -) βασιλεύς, -έως, ὁ κἀγώ (καὶ ἐγώ) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ταπεινός -ή -όν καί οὐχί ἔν·δοξος -ον
1Krl:18:23 I też, nawet, mianowicie By mówić Dziecka/służący Saul Do (+przyspieszenie) Ucho David Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David Jeżeli W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Ty Do ??? Król I/też ja Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj I też, nawet, mianowicie Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Sławny sławny, sławny
1Krl:18:23 kai\ e)la/lEsan oi( pai=des *saoul ei)s ta\ O)=ta *dauid ta\ r(E/mata tau=ta, kai\ ei)=pen *dauid *ei) kou=fon e)n o)fTalmoi=s u(mO=n e)pigambreu=sai basilei=; ka)gO\ a)nE\r tapeino\s kai\ ou)CHi\ e)/ndoXos.
1Krl:18:23 kai elalEsan hoi paides saul eis ta Ota dauid ta rEmata tauta, kai eipen dauid ei kufon en ofTalmois hymOn epigambreusai basilei; kagO anEr tapeinos kai uCHi endoXos.
1Krl:18:23 C VAI_AAI3P RA_NPM N3D_NPM N_GSM P RA_APN N3T_APN N_GSM RA_APN N3M_APN RD_APN C VBI_AAI3S N_NSM C A1_ASN P N2_DPM RP_GP VA_AAN N3V_DSM C+RPNS N3_NSM A1_NSM C D A1B_NSM
1Krl:18:23 and also, even, namely to speak the child/servant Saul into (+acc) the ear David the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to say/tell David if ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye you to ??? king and/also I man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate and also, even, namely not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] glorious illustrious, renowned
1Krl:18:23 and they-SPEAK-ed the (nom) children/servants (nom|voc) Saul (indecl) into (+acc) the (nom|acc) ears (nom|acc|voc) David (indecl) the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) these (nom|acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) if   in/among/by (+dat) eyes (dat) you(pl) (gen) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) king (dat) and/also I (nom) man, husband (nom) poor ([Adj] nom) and not glorious ([Adj] nom)
1Krl:18:23 1Krl_18:23_1 1Krl_18:23_2 1Krl_18:23_3 1Krl_18:23_4 1Krl_18:23_5 1Krl_18:23_6 1Krl_18:23_7 1Krl_18:23_8 1Krl_18:23_9 1Krl_18:23_10 1Krl_18:23_11 1Krl_18:23_12 1Krl_18:23_13 1Krl_18:23_14 1Krl_18:23_15 1Krl_18:23_16 1Krl_18:23_17 1Krl_18:23_18 1Krl_18:23_19 1Krl_18:23_20 1Krl_18:23_21 1Krl_18:23_22 1Krl_18:23_23 1Krl_18:23_24 1Krl_18:23_25 1Krl_18:23_26 1Krl_18:23_27 1Krl_18:23_28
1Krl:18:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:18:24 καὶ ἀπήγγειλαν οἱ παῖδες Σαουλ αὐτῷ κατὰ τὰ ῥήματα ταῦτα, ἃ ἐλάλησεν Δαυιδ.
1Krl:18:24 And the servants of Saul reported to him according to these words, which David spoke. (1 Samuel 18:24 Brenton)
1Krl:18:24 I słudzy zawiadomili Saula, mówiąc: «Tak się wyraził Dawid». (1 Sm 18:24 BT_4)
1Krl:18:24 καὶ ἀπήγγειλαν οἱ παῖδες Σαουλ αὐτῷ κατὰ τὰ ῥήματα ταῦτα, ἐλάλησεν Δαυιδ.
1Krl:18:24 καί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ Σαούλ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
1Krl:18:24 I też, nawet, mianowicie By informować – informować albo opowiadać. Dziecka/służący Saul On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który By mówić David
1Krl:18:24 kai\ a)pE/ggeilan oi( pai=des *saoul au)tO=| kata\ ta\ r(E/mata tau=ta, a(/ e)la/lEsen *dauid.
1Krl:18:24 kai apEngeilan hoi paides saul autO kata ta rEmata tauta, ha elalEsen dauid.
1Krl:18:24 C VAI_AAI3P RA_NPM N3D_NPM N_GSM RD_DSM P RA_APN N3M_APN RD_APN RR_APN VAI_AAI3S N_NSM
1Krl:18:24 and also, even, namely to report – to report or tell. the child/servant Saul he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which to speak David
1Krl:18:24 and they-DELIVER A MESSAGE-ed the (nom) children/servants (nom|voc) Saul (indecl) him/it/same (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) these (nom|acc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-SPEAK-ed David (indecl)
1Krl:18:24 1Krl_18:24_1 1Krl_18:24_2 1Krl_18:24_3 1Krl_18:24_4 1Krl_18:24_5 1Krl_18:24_6 1Krl_18:24_7 1Krl_18:24_8 1Krl_18:24_9 1Krl_18:24_10 1Krl_18:24_11 1Krl_18:24_12 1Krl_18:24_13
1Krl:18:24 x x x x x x x x x x x x x
1Krl:18:25 καὶ εἶπεν Σαουλ Τάδε ἐρεῖτε τῷ Δαυιδ Οὐ βούλεται ὁ βασιλεὺς ἐν δόματι ἀλλ’ ἢ ἐν ἑκατὸν ἀκροβυστίαις ἀλλοφύλων ἐκδικῆσαι εἰς ἐχθροὺς τοῦ βασιλέως· καὶ Σαουλ ἐλογίσατο αὐτὸν ἐμβαλεῖν εἰς χεῖρας τῶν ἀλλοφύλων.
1Krl:18:25 And Saul said, Thus shall ye speak to David, The king wants no gift but a hundred foreskins of the Philistines, to avenge himself on the kings enemies. Now Saul thought to cast him into the hands of the Philistines. (1 Samuel 18:25 Brenton)
1Krl:18:25 Saul odrzekł: «Powiedzcie Dawidowi, że król nie żąda innej zapłaty, jak stu napletków Filistynów, aby pomścić się na wrogach królewskich». Saul liczył na to, że Dawid dostanie się w ręce Filistynów. (1 Sm 18:25 BT_4)
1Krl:18:25 καὶ εἶπεν Σαουλ Τάδε ἐρεῖτε τῷ Δαυιδ Οὐ βούλεται βασιλεὺς ἐν δόματι ἀλλ’ ἐν ἑκατὸν ἀκροβυστίαις ἀλλοφύλων ἐκδικῆσαι εἰς ἐχθροὺς τοῦ βασιλέως· καὶ Σαουλ ἐλογίσατο αὐτὸν ἐμβαλεῖν εἰς χεῖρας τῶν ἀλλοφύλων.
1Krl:18:25 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σαούλ, ὁ ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐν δόμα[τ], -ατος, τό (cf. δόσις, δωρεά, δώρημα and δῶρον) ἀλλά ἤ[1] ἐν ἑκατόν ἀκρο·βυστία, -ας, ἡ ἀλλό·φυλος -ον ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-) εἰς[1] ἐχθρός -ά -όν ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί Σαούλ, ὁ λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον
1Krl:18:25 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Saul Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj David ??? Przed przydechem mocnym By planować/decyduj się/zamierzaj Król W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dar Ale Albo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sto Napletek napletek; zwykle, państwo mienia napletka: Nieobrzezanie Obcy By pomścić/poprawiaj Do (+przyspieszenie) Wrogi Król I też, nawet, mianowicie Saul Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi On/ona/to/to samo By wstrzykiwać Do (+przyspieszenie) Ręka Obcy
1Krl:18:25 kai\ ei)=pen *saoul *ta/de e)rei=te tO=| *dauid *ou) bou/letai o( basileu\s e)n do/mati a)ll’ E)\ e)n e(kato\n a)krobusti/ais a)llofu/lOn e)kdikE=sai ei)s e)CHTrou\s tou= basile/Os· kai\ *saoul e)logi/sato au)to\n e)mbalei=n ei)s CHei=ras tO=n a)llofu/lOn.
1Krl:18:25 kai eipen saul tade ereite tO dauid u buletai ho basileus en domati all’ E en hekaton akrobystiais allofylOn ekdikEsai eis eCHTrus tu basileOs· kai saul elogisato auton embalein eis CHeiras tOn allofylOn.
1Krl:18:25 C VBI_AAI3S N_NSM RD_APN VF2_FAI2P RA_DSM N_DSM D V1_PMI3S RA_NSM N3V_NSM P N3M_DSN C C P M N1A_DPF A1B_GPM VA_AAN P N2_APM RA_GSM N3V_GSM C N_NSM VAI_AMI3S RD_ASM VF2_FAN P N3_APF RA_GPM A1B_GPM
1Krl:18:25 and also, even, namely to say/tell Saul such things [definite article + δέ] to say/tell the David οὐχ before rough breathing to plan/determine/intend the king in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among gift but or in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hundred foreskin The foreskin; usually, the state of having the foreskin: uncircumcision foreign to avenge/rectify into (+acc) hostile the king and also, even, namely Saul to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks he/she/it/same to inject into (+acc) hand the foreign
1Krl:18:25 and he/she/it-SAY/TELL-ed Saul (indecl) these (nom|acc) you(pl)-will-SAY/TELL the (dat) David (indecl) not he/she/it-is-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed the (nom) king (nom) in/among/by (+dat) gift (dat) but or in/among/by (+dat) hundred foreskins (dat) foreign ([Adj] gen) to-AVENGE/RECTIFY, be-you(sg)-AVENGE/RECTIFY-ed!, he/she/it-happens-to-AVENGE/RECTIFY (opt) into (+acc) hostile ([Adj] acc) the (gen) king (gen) and Saul (indecl) he/she/it-was-LOGICALLY SPEAK-ed him/it/same (acc) to-will-INJECT, to-INJECT into (+acc) hands (acc) the (gen) foreign ([Adj] gen)
1Krl:18:25 1Krl_18:25_1 1Krl_18:25_2 1Krl_18:25_3 1Krl_18:25_4 1Krl_18:25_5 1Krl_18:25_6 1Krl_18:25_7 1Krl_18:25_8 1Krl_18:25_9 1Krl_18:25_10 1Krl_18:25_11 1Krl_18:25_12 1Krl_18:25_13 1Krl_18:25_14 1Krl_18:25_15 1Krl_18:25_16 1Krl_18:25_17 1Krl_18:25_18 1Krl_18:25_19 1Krl_18:25_20 1Krl_18:25_21 1Krl_18:25_22 1Krl_18:25_23 1Krl_18:25_24 1Krl_18:25_25 1Krl_18:25_26 1Krl_18:25_27 1Krl_18:25_28 1Krl_18:25_29 1Krl_18:25_30 1Krl_18:25_31 1Krl_18:25_32 1Krl_18:25_33
1Krl:18:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:18:26 καὶ ἀπαγγέλλουσιν οἱ παῖδες Σαουλ τῷ Δαυιδ τὰ ῥήματα ταῦτα, καὶ εὐθύνθη ὁ λόγος ἐν ὀφθαλμοῖς Δαυιδ ἐπιγαμβρεῦσαι τῷ βασιλεῖ.
1Krl:18:26 And the servants of Saul report these words to David, and David was well pleased to become the son-in-law to the king. (1 Samuel 18:26 Brenton)
1Krl:18:26 Gdy słudzy zawiadomili o tym Dawida, wydało mu się dobrym to, że może zostać zięciem króla. Zanim upłynęły wyznaczone dni, (1 Sm 18:26 BT_4)
1Krl:18:26 καὶ ἀπαγγέλλουσιν οἱ παῖδες Σαουλ τῷ Δαυιδ τὰ ῥήματα ταῦτα, καὶ εὐθύνθη λόγος ἐν ὀφθαλμοῖς Δαυιδ ἐπιγαμβρεῦσαι τῷ βασιλεῖ.
1Krl:18:26 καί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ Σαούλ, ὁ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο καί εὐ·θύνω (ευθυν-, -, ευθυν·[σ]-, -, -, ευθυν·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐπι·γαμβρεύω (επι+γαμβρευ-, επι+γαμβρευ·σ-, επι+γαμβρευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
1Krl:18:26 I też, nawet, mianowicie By informować – informować albo opowiadać. Dziecka/służący Saul David Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By wyprostowywać się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko David Do ??? Król
1Krl:18:26 kai\ a)pagge/llousin oi( pai=des *saoul tO=| *dauid ta\ r(E/mata tau=ta, kai\ eu)Tu/nTE o( lo/gos e)n o)fTalmoi=s *dauid e)pigambreu=sai tO=| basilei=.
1Krl:18:26 kai apangellusin hoi paides saul tO dauid ta rEmata tauta, kai euTynTE ho logos en ofTalmois dauid epigambreusai tO basilei.
1Krl:18:26 C V1_PAI3P RA_NPM N3D_NPM N_GSM RA_DSM N_DSM RA_APN N3M_APN RD_APN C VC_API3S RA_NSM N2_NSM P N2_DPM N_GSM VA_AAN RA_DSM N3V_DSM
1Krl:18:26 and also, even, namely to report – to report or tell. the child/servant Saul the David the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to straighten the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye David to ??? the king
1Krl:18:26 and they-are-DELIVER A MESSAGE-ing, while DELIVER A MESSAGE-ing (dat) the (nom) children/servants (nom|voc) Saul (indecl) the (dat) David (indecl) the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) these (nom|acc) and he/she/it-was-STRAIGHTEN-ed the (nom) word (nom) in/among/by (+dat) eyes (dat) David (indecl) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) the (dat) king (dat)
1Krl:18:26 1Krl_18:26_1 1Krl_18:26_2 1Krl_18:26_3 1Krl_18:26_4 1Krl_18:26_5 1Krl_18:26_6 1Krl_18:26_7 1Krl_18:26_8 1Krl_18:26_9 1Krl_18:26_10 1Krl_18:26_11 1Krl_18:26_12 1Krl_18:26_13 1Krl_18:26_14 1Krl_18:26_15 1Krl_18:26_16 1Krl_18:26_17 1Krl_18:26_18 1Krl_18:26_19 1Krl_18:26_20
1Krl:18:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:18:27 καὶ ἀνέστη Δαυιδ καὶ ἐπορεύθη αὐτὸς καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ καὶ ἐπάταξεν ἐν τοῖς ἀλλοφύλοις ἑκατὸν ἄνδρας καὶ ἀνήνεγκεν τὰς ἀκροβυστίας αὐτῶν τῷ βασιλεῖ καὶ ἐπιγαμβρεύεται τῷ βασιλεῖ, καὶ δίδωσιν αὐτῷ τὴν Μελχολ θυγατέρα αὐτοῦ αὐτῷ εἰς γυναῖκα.
1Krl:18:27 And David arose, and went, he and his men, and smote among the Philistines a hundred men: and he brought their foreskins, and he becomes the king's son-in-law, and Saul gives him Melchol his daughter to wife. (1 Samuel 18:27 Brenton)
1Krl:18:27 powstał Dawid i wyruszył ze swym wojskiem, i zabił dwustu mężczyzn spośród Filistynów. Dawid przyniósł z nich potem napletki w dokładnej liczbie królowi, aby stać się zięciem króla. Wtedy Saul oddał mu córkę swą Mikal za żonę. (1 Sm 18:27 BT_4)
1Krl:18:27 καὶ ἀνέστη Δαυιδ καὶ ἐπορεύθη αὐτὸς καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ καὶ ἐπάταξεν ἐν τοῖς ἀλλοφύλοις ἑκατὸν ἄνδρας καὶ ἀνήνεγκεν τὰς ἀκροβυστίας αὐτῶν τῷ βασιλεῖ καὶ ἐπιγαμβρεύεται τῷ βασιλεῖ, καὶ δίδωσιν αὐτῷ τὴν Μελχολ θυγατέρα αὐτοῦ αὐτῷ εἰς γυναῖκα.
1Krl:18:27 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον ἑκατόν ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀκρο·βυστία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ἐπι·γαμβρεύω (επι+γαμβρευ-, επι+γαμβρευ·σ-, επι+γαμβρευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
1Krl:18:27 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych David I też, nawet, mianowicie By iść On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uderzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obcy Sto Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Napletek napletek; zwykle, państwo mienia napletka: Nieobrzezanie On/ona/to/to samo Król I też, nawet, mianowicie Do ??? Król I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Córka On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Kobiety/żona
1Krl:18:27 kai\ a)ne/stE *dauid kai\ e)poreu/TE au)to\s kai\ oi( a)/ndres au)tou= kai\ e)pa/taXen e)n toi=s a)llofu/lois e(kato\n a)/ndras kai\ a)nE/negken ta\s a)krobusti/as au)tO=n tO=| basilei= kai\ e)pigambreu/etai tO=| basilei=, kai\ di/dOsin au)tO=| tE\n *melCHol Tugate/ra au)tou= au)tO=| ei)s gunai=ka.
1Krl:18:27 kai anestE dauid kai eporeuTE autos kai hoi andres autu kai epataXen en tois allofylois hekaton andras kai anEnenken tas akrobystias autOn tO basilei kai epigambreuetai tO basilei, kai didOsin autO tEn melCHol Tygatera autu autO eis gynaika.
1Krl:18:27 C VHI_AAI3S N_NSM C VCI_API3S RD_NSM C RA_NPM N3_NPM RD_GSM C VAI_AAI3S P RA_DPM A1B_DPM M N3_APM C VAI_AAI3S RA_APF N1A_APF RD_GPM RA_DSM N3V_DSM C V1_PMI3S RA_DSM N3V_DSM C V8_PAI3S RD_DSM RA_ASF N_ASF N3_ASF RD_GSM RD_DSM P N3K_ASF
1Krl:18:27 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect David and also, even, namely to go he/she/it/same and also, even, namely the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same and also, even, namely to smite in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the foreign hundred man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state the foreskin The foreskin; usually, the state of having the foreskin: uncircumcision he/she/it/same the king and also, even, namely to ??? the king and also, even, namely to give he/she/it/same the ć daughter he/she/it/same he/she/it/same into (+acc) woman/wife
1Krl:18:27 and he/she/it-STand-ed-UP David (indecl) and he/she/it-was-GO-ed he/it/same (nom) and the (nom) men, husbands (nom|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-SMITE-ed in/among/by (+dat) the (dat) foreign ([Adj] dat) hundred men, husbands (acc) and he/she/it-BRING UP-ed the (acc) foreskin (gen), foreskins (acc) them/same (gen) the (dat) king (dat) and he/she/it-is-being-???-ed the (dat) king (dat) and he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing him/it/same (dat) the (acc)   daughter (acc) him/it/same (gen) him/it/same (dat) into (+acc) woman/wife (acc)
1Krl:18:27 1Krl_18:27_1 1Krl_18:27_2 1Krl_18:27_3 1Krl_18:27_4 1Krl_18:27_5 1Krl_18:27_6 1Krl_18:27_7 1Krl_18:27_8 1Krl_18:27_9 1Krl_18:27_10 1Krl_18:27_11 1Krl_18:27_12 1Krl_18:27_13 1Krl_18:27_14 1Krl_18:27_15 1Krl_18:27_16 1Krl_18:27_17 1Krl_18:27_18 1Krl_18:27_19 1Krl_18:27_20 1Krl_18:27_21 1Krl_18:27_22 1Krl_18:27_23 1Krl_18:27_24 1Krl_18:27_25 1Krl_18:27_26 1Krl_18:27_27 1Krl_18:27_28 1Krl_18:27_29 1Krl_18:27_30 1Krl_18:27_31 1Krl_18:27_32 1Krl_18:27_33 1Krl_18:27_34 1Krl_18:27_35 1Krl_18:27_36 1Krl_18:27_37 1Krl_18:27_38
1Krl:18:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:18:28 καὶ εἶδεν Σαουλ ὅτι κύριος μετὰ Δαυιδ καὶ πᾶς Ισραηλ ἠγάπα αὐτόν,
1Krl:18:28 And Saul saw that the Lord was with David, and that all Israel loved him. (1 Samuel 18:28 Brenton)
1Krl:18:28 Przekonał się też Saul naocznie, że Pan jest z Dawidem. Mikal, córka Saula, kochała go. (1 Sm 18:28 BT_4)
1Krl:18:28 καὶ εἶδεν Σαουλ ὅτι κύριος μετὰ Δαυιδ καὶ πᾶς Ισραηλ ἠγάπα αὐτόν,
1Krl:18:28 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Σαούλ, ὁ ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:18:28 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Saul Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym David I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael By kochać On/ona/to/to samo
1Krl:18:28 kai\ ei)=den *saoul o(/ti ku/rios meta\ *dauid kai\ pa=s *israEl E)ga/pa au)to/n,
1Krl:18:28 kai eiden saul hoti kyrios meta dauid kai pas israEl Egapa auton,
1Krl:18:28 C VBI_AAI3S N_NSM C N2_NSM P N_GSM C A3_NSM N_NSM V3I_IAI3S RD_ASM
1Krl:18:28 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Saul because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing David and also, even, namely every all, each, every, the whole of Israel to love he/she/it/same
1Krl:18:28 and he/she/it-SEE-ed Saul (indecl) because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) after (+acc), with (+gen) David (indecl) and every (nom|voc) Israel (indecl) he/she/it-was-LOVE-ing him/it/same (acc)
1Krl:18:28 1Krl_18:28_1 1Krl_18:28_2 1Krl_18:28_3 1Krl_18:28_4 1Krl_18:28_5 1Krl_18:28_6 1Krl_18:28_7 1Krl_18:28_8 1Krl_18:28_9 1Krl_18:28_10 1Krl_18:28_11 1Krl_18:28_12
1Krl:18:28 x x x x x x x x x x x x
1Krl:18:29 καὶ προσέθετο εὐλαβεῖσθαι ἀπὸ Δαυιδ ἔτι.
1Krl:18:29 And he was yet more afraid of David. (1 Samuel 18:29 Brenton)
1Krl:18:29 Coraz bardziej zatem obawiał się Saul Dawida i stał się jego wrogiem na zawsze. (1 Sm 18:29 BT_4)
1Krl:18:29 καὶ προσέθετο εὐλαβεῖσθαι ἀπὸ Δαυιδ ἔτι.
1Krl:18:29 καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) εὐ·λαβέομαι (ευλαβ(ε)-, -, -, -, -, ευλαβη·θ-) ἀπό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἔτι
1Krl:18:29 I też, nawet, mianowicie By dodawać do By strzec się ([branie dobrze] ostrożny, troszczyć się o, cześć) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym David Jeszcze/jeszcze
1Krl:18:29 kai\ prose/Teto eu)labei=sTai a)po\ *dauid e)/ti.
1Krl:18:29 kai proseTeto eulabeisTai apo dauid eti.
1Krl:18:29 C VEI_AMI3S V2_PMN P N_GSM D
1Krl:18:29 and also, even, namely to add to to beware ([taking-well] cautious, care for, reverence) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing David yet/still
1Krl:18:29 and he/she/it-was-ADD-ed-TO to-be-being-BEWARE-ed away from (+gen) David (indecl) yet/still
1Krl:18:29 1Krl_18:29_1 1Krl_18:29_2 1Krl_18:29_3 1Krl_18:29_4 1Krl_18:29_5 1Krl_18:29_6
1Krl:18:29 x x x x x x