1Krl:17:1 καὶ συνάγουσιν ἀλλόφυλοι τὰς παρεμβολὰς αὐτῶν εἰς πόλεμον καὶ συνάγονται εἰς Σοκχωθ τῆς Ιουδαίας καὶ παρεμβάλλουσιν ἀνὰ μέσον Σοκχωθ καὶ ἀνὰ μέσον Αζηκα ἐν Εφερμεμ.
1Krl:17:1 And the Philistines gather their armies to battle, and gather themselves to Socchoth of Judaea, and encamp between Socchoth and Azeca Ephermen. (1 Samuel 17:1 Brenton)
1Krl:17:1 Filistyni zgromadzili swe wojska na wojnę: zebrali się w Soko, leżącym w ziemi Judy, a obóz rozbili między Soko i Azeka niedaleko od Efes-Dammim. (1 Sm 17:1 BT_4)
1Krl:17:1 Καὶ συνάγουσιν ἀλλόφυλοι τὰς παρεμβολὰς αὐτῶν εἰς πόλεμον καὶ συνάγονται εἰς Σοκχωθ τῆς Ιουδαίας καὶ παρεμβάλλουσιν ἀνὰ μέσον Σοκχωθ καὶ ἀνὰ μέσον Αζηκα ἐν Εφερμεμ.
1Krl:17:1 καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἀλλό·φυλος -ον ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) εἰς[1]   ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἀνά μέσος -η -ον   καί ἀνά μέσος -η -ον   ἐν  
1Krl:17:1 I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Obcy Obozu obóz, koszary, armia On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Do (+przyspieszenie) Judea [okolica z]; żydowski I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
1Krl:17:1 *kai\ suna/gousin a)llo/fuloi ta\s parembola\s au)tO=n ei)s po/lemon kai\ suna/gontai ei)s *sokCHOT tE=s *ioudai/as kai\ paremba/llousin a)na\ me/son *sokCHOT kai\ a)na\ me/son *aDZEka e)n *efermem.
1Krl:17:1 kai synagusin allofyloi tas parembolas autOn eis polemon kai synagontai eis sokCHOT tEs iudaias kai paremballusin ana meson sokCHOT kai ana meson aDZEka en efermem.
1Krl:17:1 C V1_PAI3P N2_NPM RA_APF N1_APF RD_GPM P N2_ASM C V1_PMI3P P N_AS RA_GSF N1A_GSF C V1_PAI3P P A1_ASN N_GS C P A1_ASN N_GS P N_DS
1Krl:17:1 and also, even, namely to gather together foreign the camp camp, barracks, army he/she/it/same into (+acc) war [see polemic] and also, even, namely to gather together into (+acc) ć the Judea [region of]; Jewish and also, even, namely to encamp up/each/by (+acc) middle ć and also, even, namely up/each/by (+acc) middle ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
1Krl:17:1 and they-are-GATHER TOGETHER-ing, while GATHER TOGETHER-ing (dat) foreign ([Adj] nom|voc) the (acc) camps (acc) them/same (gen) into (+acc) war (acc) and they-are-being-GATHER TOGETHER-ed into (+acc)   the (gen) Judea (gen); Jewish ([Adj] acc, gen) and they-are-ENCAMP-ing, while ENCAMP-ing (dat) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc)   and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc)   in/among/by (+dat)  
1Krl:17:1 1Krl_17:1_1 1Krl_17:1_2 1Krl_17:1_3 1Krl_17:1_4 1Krl_17:1_5 1Krl_17:1_6 1Krl_17:1_7 1Krl_17:1_8 1Krl_17:1_9 1Krl_17:1_10 1Krl_17:1_11 1Krl_17:1_12 1Krl_17:1_13 1Krl_17:1_14 1Krl_17:1_15 1Krl_17:1_16 1Krl_17:1_17 1Krl_17:1_18 1Krl_17:1_19 1Krl_17:1_20 1Krl_17:1_21 1Krl_17:1_22 1Krl_17:1_23 1Krl_17:1_24 1Krl_17:1_25
1Krl:17:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:17:2 καὶ Σαουλ καὶ οἱ ἄνδρες Ισραηλ συνάγονται καὶ παρεμβάλλουσιν ἐν τῇ κοιλάδι· αὐτοὶ παρατάσσονται εἰς πόλεμον ἐξ ἐναντίας ἀλλοφύλων.
1Krl:17:2 And Saul and the men of Israel gather together, and they encamp in the valley, and set the battle in array against the Philistines. (1 Samuel 17:2 Brenton)
1Krl:17:2 Natomiast Saul i Izraelici zgromadzili się i rozłożyli obozem w Dolinie Terebintu, przygotowując się do walki z Filistynami. (1 Sm 17:2 BT_4)
1Krl:17:2 καὶ Σαουλ καὶ οἱ ἄνδρες Ισραηλ συνάγονται καὶ παρεμβάλλουσιν ἐν τῇ κοιλάδι· αὐτοὶ παρατάσσονται εἰς πόλεμον ἐξ ἐναντίας ἀλλοφύλων.
1Krl:17:2 καί Σαούλ, ὁ καί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰσραήλ, ὁ συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ ἐκ ἐν·αντίος -α -ον ἀλλό·φυλος -ον
1Krl:17:2 I też, nawet, mianowicie Saul I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Izrael By zbierać się razem I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By mobilizować się Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Obcy
1Krl:17:2 kai\ *saoul kai\ oi( a)/ndres *israEl suna/gontai kai\ paremba/llousin e)n tE=| koila/di· au)toi\ parata/ssontai ei)s po/lemon e)X e)nanti/as a)llofu/lOn.
1Krl:17:2 kai saul kai hoi andres israEl synagontai kai paremballusin en tE koiladi· autoi paratassontai eis polemon eX enantias allofylOn.
1Krl:17:2 C N_NSM C RA_NPM N3_NPM N_GSM V1_PMI3P C V1_PAI3P P RA_DSF N3D_DSF RD_NPM V1_PMI3P P N2_ASM P A1A_GSF N2_GPM
1Krl:17:2 and also, even, namely Saul and also, even, namely the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Israel to gather together and also, even, namely to encamp in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć he/she/it/same to mobilize into (+acc) war [see polemic] out of (+gen) ἐξ before vowels contrary opposite, adverse, against, foreign
1Krl:17:2 and Saul (indecl) and the (nom) men, husbands (nom|voc) Israel (indecl) they-are-being-GATHER TOGETHER-ed and they-are-ENCAMP-ing, while ENCAMP-ing (dat) in/among/by (+dat) the (dat)   they/same (nom) they-are-being-MOBILIZE-ed into (+acc) war (acc) out of (+gen) contrary ([Adj] acc, gen) foreign ([Adj] gen)
1Krl:17:2 1Krl_17:2_1 1Krl_17:2_2 1Krl_17:2_3 1Krl_17:2_4 1Krl_17:2_5 1Krl_17:2_6 1Krl_17:2_7 1Krl_17:2_8 1Krl_17:2_9 1Krl_17:2_10 1Krl_17:2_11 1Krl_17:2_12 1Krl_17:2_13 1Krl_17:2_14 1Krl_17:2_15 1Krl_17:2_16 1Krl_17:2_17 1Krl_17:2_18 1Krl_17:2_19
1Krl:17:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:17:3 καὶ ἀλλόφυλοι ἵστανται ἐπὶ τοῦ ὄρους ἐνταῦθα, καὶ Ισραηλ ἵσταται ἐπὶ τοῦ ὄρους ἐνταῦθα, καὶ ὁ αὐλὼν ἀνὰ μέσον αὐτῶν.
1Krl:17:3 And the Philistines stand on the mountain on one side, and Israel stands on the mountain on the other side, and the valley was between them. (1 Samuel 17:3 Brenton)
1Krl:17:3 Filistyni stali u zbocza jednej góry, po jednej stronie, Izraelici zaś na zboczu innej góry, po drugiej stronie, a oddzielała ich dolina. (1 Sm 17:3 BT_4)
1Krl:17:3 καὶ ἀλλόφυλοι ἵστανται ἐπὶ τοῦ ὄρους ἐνταῦθα, καὶ Ισραηλ ἵσταται ἐπὶ τοῦ ὄρους ἐνταῦθα, καὶ αὐλὼν ἀνὰ μέσον αὐτῶν.
1Krl:17:3 καί ἀλλό·φυλος -ον ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)   καί Ἰσραήλ, ὁ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); ἱστάνω/ἱστάω (by-form of ἵστημι) (ισταν-/ιστ(α)-, -, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)   καί ὁ ἡ τό αὐλός, -οῦ, ὁ; αὐλή, -ῆς, ἡ; αὐλέω (αυλ(ε)-, -, αυλη·σ-, -, -, -) ἀνά μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:17:3 I też, nawet, mianowicie Obcy By powodować stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź I też, nawet, mianowicie Izrael By powodować stać; by stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź I też, nawet, mianowicie Flet; owczarnia dziedzińca , pałac, dom; by grać na flecie {by żłobić} W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni On/ona/to/to samo
1Krl:17:3 kai\ a)llo/fuloi i(/stantai e)pi\ tou= o)/rous e)ntau=Ta, kai\ *israEl i(/statai e)pi\ tou= o)/rous e)ntau=Ta, kai\ o( au)lO\n a)na\ me/son au)tO=n.
1Krl:17:3 kai allofyloi histantai epi tu orus entauTa, kai israEl histatai epi tu orus entauTa, kai ho aulOn ana meson autOn.
1Krl:17:3 C N2_NPM V6_PMI3P P RA_GSN N3E_GSN D C N_NSM V6_PMI3S P RA_GSN N3E_GSN D C RA_NSM N3W_NSM P A1_ASN RD_GPM
1Krl:17:3 and also, even, namely foreign to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount ć and also, even, namely Israel to cause to stand; to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount ć and also, even, namely the flute; courtyard sheep-fold, palace, house; to flute up/each/by (+acc) middle he/she/it/same
1Krl:17:3 and foreign ([Adj] nom|voc) they-are-being-CAUSE-ed-TO-STand upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) mount (gen)   and Israel (indecl) he/she/it-is-being-CAUSE-ed-TO-STand; he/she/it-should-be-being-STand-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) mount (gen)   and the (nom) flutes (gen); courtyards (gen); while FLUTE-ing (nom) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen)
1Krl:17:3 1Krl_17:3_1 1Krl_17:3_2 1Krl_17:3_3 1Krl_17:3_4 1Krl_17:3_5 1Krl_17:3_6 1Krl_17:3_7 1Krl_17:3_8 1Krl_17:3_9 1Krl_17:3_10 1Krl_17:3_11 1Krl_17:3_12 1Krl_17:3_13 1Krl_17:3_14 1Krl_17:3_15 1Krl_17:3_16 1Krl_17:3_17 1Krl_17:3_18 1Krl_17:3_19 1Krl_17:3_20
1Krl:17:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:17:4 καὶ ἐξῆλθεν ἀνὴρ δυνατὸς ἐκ τῆς παρατάξεως τῶν ἀλλοφύλων, Γολιαθ ὄνομα αὐτῷ ἐκ Γεθ, ὕψος αὐτοῦ τεσσάρων πήχεων καὶ σπιθαμῆς·
1Krl:17:4 And there went forth a mighty man out of the army of the Philistines, Goliath, by name, out of Geth, his height was four cubits and a span. (1 Samuel 17:4 Brenton)
1Krl:17:4 Wtedy wystąpił z obozu filistyńskiego pewien harcownik imieniem Goliat, pochodzący z Gat. Był wysoki na sześć łokci i jedną piędź. (1 Sm 17:4 BT_4)
1Krl:17:4 καὶ ἐξῆλθεν ἀνὴρ δυνατὸς ἐκ τῆς παρατάξεως τῶν ἀλλοφύλων, Γολιαθ ὄνομα αὐτῷ ἐκ Γεθ, ὕψος αὐτοῦ τεσσάρων πήχεων καὶ σπιθαμῆς·
1Krl:17:4 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δυνατός -ή -όν ἐκ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον   ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ   ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων αὐτός αὐτή αὐτό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν καί  
1Krl:17:4 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Zdolny Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Obcy Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja On/ona/to/to samo Cztery Łokieć I też, nawet, mianowicie
1Krl:17:4 kai\ e)XE=lTen a)nE\r dunato\s e)k tE=s parata/XeOs tO=n a)llofu/lOn, *goliaT o)/noma au)tO=| e)k *geT, u(/PSos au)tou= tessa/rOn pE/CHeOn kai\ spiTamE=s·
1Krl:17:4 kai eXElTen anEr dynatos ek tEs parataXeOs tOn allofylOn, goliaT onoma autO ek geT, hyPSos autu tessarOn pECHeOn kai spiTamEs·
1Krl:17:4 C VBI_AAI3S N3_NSM A1_NSM P RA_GSF N3I_GSF RA_GPM N2_GPM N_NSM N3M_NSN RD_DSM P N_GSF N3E_NSN RD_GSM A3_GPM A3U_GPM C N1_GSF
1Krl:17:4 and also, even, namely to come out man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". capable out of (+gen) ἐξ before vowels the ć the foreign ć name with regard to he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels ć height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance he/she/it/same four cubit and also, even, namely ć
1Krl:17:4 and he/she/it-COME-ed-OUT man, husband (nom) capable ([Adj] nom) out of (+gen) the (gen)   the (gen) foreign ([Adj] gen)   name (nom|acc|voc) him/it/same (dat) out of (+gen)   height (nom|acc|voc) him/it/same (gen) four (gen) cubits (gen) and  
1Krl:17:4 1Krl_17:4_1 1Krl_17:4_2 1Krl_17:4_3 1Krl_17:4_4 1Krl_17:4_5 1Krl_17:4_6 1Krl_17:4_7 1Krl_17:4_8 1Krl_17:4_9 1Krl_17:4_10 1Krl_17:4_11 1Krl_17:4_12 1Krl_17:4_13 1Krl_17:4_14 1Krl_17:4_15 1Krl_17:4_16 1Krl_17:4_17 1Krl_17:4_18 1Krl_17:4_19 1Krl_17:4_20
1Krl:17:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:17:5 καὶ περικεφαλαία ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ θώρακα ἁλυσιδωτὸν αὐτὸς ἐνδεδυκώς, καὶ ὁ σταθμὸς τοῦ θώρακος αὐτοῦ πέντε χιλιάδες σίκλων χαλκοῦ καὶ σιδήρου·
1Krl:17:5 And he had a helmet upon his head, and he wore a breastplate of chain armour; and the weight of his breastplate was five thousand shekels of brass and iron. (1 Samuel 17:5 Brenton)
1Krl:17:5 Na głowie miał hełm z brązu, ubrany zaś był w łuskowy pancerz z brązu o wadze pięciu tysięcy syklów. (1 Sm 17:5 BT_4)
1Krl:17:5 καὶ περικεφαλαία ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ θώρακα ἁλυσιδωτὸν αὐτὸς ἐνδεδυκώς, καὶ σταθμὸς τοῦ θώρακος αὐτοῦ πέντε χιλιάδες σίκλων χαλκοῦ καὶ σιδήρου·
1Krl:17:5 καί περι·κεφαλαία, -ας, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί θώραξ, -ακος, ὁ   αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό θώραξ, -ακος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό πέντε χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ   χαλκός, -οῦ, ὁ; χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος καί σίδηρος, -ου, ὁ; σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος
1Krl:17:5 I też, nawet, mianowicie Hełm Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Napierśnik [zobacz klatkę piersiową] On/ona/to/ten sam By ubierać I też, nawet, mianowicie Napierśnik [zobacz klatkę piersiową] On/ona/to/to samo Pięć Kilo [jednostka tysiąc] Miedź albo brąz; miedź albo brąz I też, nawet, mianowicie Żelazny; żelazny
1Krl:17:5 kai\ perikefalai/a e)pi\ tE=s kefalE=s au)tou=, kai\ TO/raka a(lusidOto\n au)to\s e)ndedukO/s, kai\ o( staTmo\s tou= TO/rakos au)tou= pe/nte CHilia/des si/klOn CHalkou= kai\ sidE/rou·
1Krl:17:5 kai perikefalaia epi tEs kefalEs autu, kai TOraka halysidOton autos endedykOs, kai ho staTmos tu TOrakos autu pente CHiliades siklOn CHalku kai sidEru·
1Krl:17:5 C N1A_NSF P RA_GSF N1_GSF RD_GSM C N3K_ASM A1_ASM RD_NSM VX_XAPNSM C RA_NSM N2_NSM RA_GSM N3K_GSM RD_GSM M N3D_NPF N2_GPM A1C_GSM C N2_GSM
1Krl:17:5 and also, even, namely helmet upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head he/she/it/same and also, even, namely breastplate [see thorax] ć he/she/it/same to clothe and also, even, namely the ć the breastplate [see thorax] he/she/it/same five kilo [unit of one thousand] ć copper or bronze; copper or bronze and also, even, namely iron; iron
1Krl:17:5 and helmet (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) head (gen) him/it/same (gen) and breastplate (acc)   he/it/same (nom) having CLOTHE-ed (nom) and the (nom)   the (gen) breastplate (gen) him/it/same (gen) five kilos (nom|voc)   copper or bronze (gen); copper or bronze ([Adj] gen) and iron (gen); iron ([Adj] gen)
1Krl:17:5 1Krl_17:5_1 1Krl_17:5_2 1Krl_17:5_3 1Krl_17:5_4 1Krl_17:5_5 1Krl_17:5_6 1Krl_17:5_7 1Krl_17:5_8 1Krl_17:5_9 1Krl_17:5_10 1Krl_17:5_11 1Krl_17:5_12 1Krl_17:5_13 1Krl_17:5_14 1Krl_17:5_15 1Krl_17:5_16 1Krl_17:5_17 1Krl_17:5_18 1Krl_17:5_19 1Krl_17:5_20 1Krl_17:5_21 1Krl_17:5_22 1Krl_17:5_23
1Krl:17:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:17:6 καὶ κνημῖδες χαλκαῖ ἐπάνω τῶν σκελῶν αὐτοῦ, καὶ ἀσπὶς χαλκῆ ἀνὰ μέσον τῶν ὤμων αὐτοῦ·
1Krl:17:6 And greaves of grass were upon his legs, and a brazen target was between his shoulders. (1 Samuel 17:6 Brenton)
1Krl:17:6 Miał również na nogach nagolenice z brązu oraz brązowy, zakrzywiony nóż w ręku. (1 Sm 17:6 BT_4)
1Krl:17:6 καὶ κνημῖδες χαλκαῖ ἐπάνω τῶν σκελῶν αὐτοῦ, καὶ ἀσπὶς χαλκῆ ἀνὰ μέσον τῶν ὤμων αὐτοῦ·
1Krl:17:6 καί   χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος ἐπ·άνω ὁ ἡ τό σκέλο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀσπί[δ]ς, -ίδος, ἡ χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό ὦμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:17:6 I też, nawet, mianowicie Miedź albo brąz Wyższy przedtem, na górze Noga On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Osika Miedź albo brąz W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Ramię On/ona/to/to samo
1Krl:17:6 kai\ knEmi=des CHalkai= e)pa/nO tO=n skelO=n au)tou=, kai\ a)spi\s CHalkE= a)na\ me/son tO=n O)/mOn au)tou=·
1Krl:17:6 kai knEmides CHalkai epanO tOn skelOn autu, kai aspis CHalkE ana meson tOn OmOn autu·
1Krl:17:6 C N3D_NPF A1C_NPF D RA_GPN N3E_GPN RD_GSM C N3D_NSF A1C_NSF P A1_ASN RA_GPM N2_GPM RD_GSM
1Krl:17:6 and also, even, namely ć copper or bronze upper before, overhead the leg he/she/it/same and also, even, namely asp copper or bronze up/each/by (+acc) middle the shoulder he/she/it/same
1Krl:17:6 and   copper or bronze ([Adj] nom|voc) upper the (gen) legs (gen) him/it/same (gen) and asp (nom) copper or bronze ([Adj] nom|voc) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) shoulders (gen) him/it/same (gen)
1Krl:17:6 1Krl_17:6_1 1Krl_17:6_2 1Krl_17:6_3 1Krl_17:6_4 1Krl_17:6_5 1Krl_17:6_6 1Krl_17:6_7 1Krl_17:6_8 1Krl_17:6_9 1Krl_17:6_10 1Krl_17:6_11 1Krl_17:6_12 1Krl_17:6_13 1Krl_17:6_14 1Krl_17:6_15
1Krl:17:6 x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:17:7 καὶ ὁ κοντὸς τοῦ δόρατος αὐτοῦ ὡσεὶ μέσακλον ὑφαινόντων, καὶ ἡ λόγχη αὐτοῦ ἑξακοσίων σίκλων σιδήρου· καὶ ὁ αἴρων τὰ ὅπλα αὐτοῦ προεπορεύετο αὐτοῦ.
1Krl:17:7 And the staff of his spear was like a weaver's beam, and the spear's head was formed of six hundred shekels of iron; and his armour-bearer went before him. (1 Samuel 17:7 Brenton)
1Krl:17:7 Drzewce włóczni jego było jak wał tkacki, a jej grot ważył sześćset syklów żelaza. Poprzedzał go też giermek niosący tarczę. (1 Sm 17:7 BT_4)
1Krl:17:7 καὶ κοντὸς τοῦ δόρατος αὐτοῦ ὡσεὶ μέσακλον ὑφαινόντων, καὶ λόγχη αὐτοῦ ἑξακοσίων σίκλων σιδήρου· καὶ αἴρων τὰ ὅπλα αὐτοῦ προεπορεύετο αὐτοῦ.
1Krl:17:7 καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό δόρυ, δόρατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-)   ὑφαίνω [LXX] (υφαιν-, -, υφαν·[σ]-, -, υφαν-, -) καί ὁ ἡ τό λόγχη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἑξα·κόσιοι -αι -α   σίδηρος, -ου, ὁ; σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος καί ὁ ἡ τό αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-); αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὅπλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό προ·πορεύομαι (προ+πορευ-, προ+πορευ·σ-, προ+πορευ·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:17:7 I też, nawet, mianowicie Włócznia On/ona/to/to samo Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Do ??? I też, nawet, mianowicie Włócznia On/ona/to/to samo Sześćset Żelazny; żelazny I też, nawet, mianowicie By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą; by wybierać Narzędzie On/ona/to/to samo By iść przedtem On/ona/to/to samo
1Krl:17:7 kai\ o( konto\s tou= do/ratos au)tou= O(sei\ me/saklon u(faino/ntOn, kai\ E( lo/gCHE au)tou= e(Xakosi/On si/klOn sidE/rou· kai\ o( ai)/rOn ta\ o(/pla au)tou= proeporeu/eto au)tou=.
1Krl:17:7 kai ho kontos tu doratos autu hOsei mesaklon hyfainontOn, kai hE lonCHE autu heXakosiOn siklOn sidEru· kai ho airOn ta hopla autu proeporeueto autu.
1Krl:17:7 C RA_NSM N2_NSM RA_GSN N3_GSN RD_GSM D N2N_NSN V1_PAPGPM C RA_NSF N1_NSF RD_GSM A1A_GPM N2_GPM N2_GSM C RA_NSM V1_PAPNSM RA_APN N2N_APN RD_GSM V1I_IMI3S RD_GSM
1Krl:17:7 and also, even, namely the ć the spear he/she/it/same like/approximately [as-if]; to push ć to ??? and also, even, namely the spear he/she/it/same six hundred ć iron; iron and also, even, namely the to lift/pick up take up, tote, raise; to choose the implement he/she/it/same to go before he/she/it/same
1Krl:17:7 and the (nom)   the (gen) spear (gen) him/it/same (gen) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical)   let-them-be-???-ing! (classical), while ???-ing (gen) and the (nom) spear (nom|voc) him/it/same (gen) six hundred (gen)   iron (gen); iron ([Adj] gen) and the (nom) while LIFT/PICK-ing-UP (nom); while CHOOSE-ing (nom) the (nom|acc) implements (nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-was-being-GO-ed-BEFORE him/it/same (gen)
1Krl:17:7 1Krl_17:7_1 1Krl_17:7_2 1Krl_17:7_3 1Krl_17:7_4 1Krl_17:7_5 1Krl_17:7_6 1Krl_17:7_7 1Krl_17:7_8 1Krl_17:7_9 1Krl_17:7_10 1Krl_17:7_11 1Krl_17:7_12 1Krl_17:7_13 1Krl_17:7_14 1Krl_17:7_15 1Krl_17:7_16 1Krl_17:7_17 1Krl_17:7_18 1Krl_17:7_19 1Krl_17:7_20 1Krl_17:7_21 1Krl_17:7_22 1Krl_17:7_23 1Krl_17:7_24
1Krl:17:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:17:8 καὶ ἔστη καὶ ἀνεβόησεν εἰς τὴν παράταξιν Ισραηλ καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τί ἐκπορεύεσθε παρατάξασθαι πολέμῳ ἐξ ἐναντίας ἡμῶν; οὐκ ἐγώ εἰμι ἀλλόφυλος καὶ ὑμεῖς Εβραῖοι τοῦ Σαουλ; ἐκλέξασθε ἑαυτοῖς ἄνδρα καὶ καταβήτω πρός με,
1Krl:17:8 And he stood and cried to the army of Israel, and said to them, Why are ye come forth to set yourselves in battle array against us? Am not I a Philistine, and ye He brews of Saul? Choose for yourselves a man, and let him come down to me. (1 Samuel 17:8 Brenton)
1Krl:17:8 Stanąwszy naprzeciw, krzyknął w kierunku wojsk izraelskich te słowa: «Po co się ustawiacie w szyku bojowym? Czyż ja nie jestem Filistynem, a wy sługami Saula? Wybierzcie spośród siebie człowieka, który by przeciwko mnie wystąpił. (1 Sm 17:8 BT_4)
1Krl:17:8 καὶ ἔστη καὶ ἀνεβόησεν εἰς τὴν παράταξιν Ισραηλ καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τί ἐκπορεύεσθε παρατάξασθαι πολέμῳ ἐξ ἐναντίας ἡμῶν; οὐκ ἐγώ εἰμι ἀλλόφυλος καὶ ὑμεῖς Εβραῖοι τοῦ Σαουλ; ἐκλέξασθε ἑαυτοῖς ἄνδρα καὶ καταβήτω πρός με,
1Krl:17:8 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) καί ἀνα·βοάω (ανα+βο(α)-, ανα+βοη·σ-, ανα+βοη·σ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό   Ἰσραήλ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) πόλεμος, -ου, ὁ ἐκ ἐν·αντίος -α -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀλλό·φυλος -ον καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς Ἑβραῖος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό Σαούλ, ὁ ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Krl:17:8 I też, nawet, mianowicie By powodować stać I też, nawet, mianowicie By krzyknąć Do (+przyspieszenie) Izrael I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By wychodzić By mobilizować się Wojna [zobacz polemiczny] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ja ??? Przed przydechem mocnym Ja By iść; by być Obcy I też, nawet, mianowicie Ty Hebrajski Saul By wybierać Samo /nasz /twój /siebie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie By schodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja
1Krl:17:8 kai\ e)/stE kai\ a)nebo/Esen ei)s tE\n para/taXin *israEl kai\ ei)=pen au)toi=s *ti/ e)kporeu/esTe parata/XasTai pole/mO| e)X e)nanti/as E(mO=n; ou)k e)gO/ ei)mi a)llo/fulos kai\ u(mei=s *ebrai=oi tou= *saoul; e)kle/XasTe e(autoi=s a)/ndra kai\ katabE/tO pro/s me,
1Krl:17:8 kai estE kai aneboEsen eis tEn parataXin israEl kai eipen autois ti ekporeuesTe parataXasTai polemO eX enantias hEmOn; uk egO eimi allofylos kai hymeis ebraioi tu saul; ekleXasTe heautois andra kai katabEtO pros me,
1Krl:17:8 C VHI_AAI3S C VAI_AAI3S P RA_ASF N3I_ASF N_GSM C VBI_AAI3S RD_DPM RI_AS V1_PMI2P VA_AMN N2_DSM P A1A_GSF RP_GP D RP_NS V9_PAI1S N2_NSM C RP_NP N2_NPM RA_GSM N_GSM VA_AMD2P RD_DPM N3_ASM C VZ_AAD3S P RP_AS
1Krl:17:8 and also, even, namely to cause to stand and also, even, namely to cry out into (+acc) the ć Israel and also, even, namely to say/tell he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to go out to mobilize war [see polemic] out of (+gen) ἐξ before vowels contrary opposite, adverse, against, I οὐχ before rough breathing I to go; to be foreign and also, even, namely you Hebrew the Saul to select self /our-/your-/themselves man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely to go down toward (+acc,+gen,+dat) I
1Krl:17:8 and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand and he/she/it-CRY-ed-OUT into (+acc) the (acc)   Israel (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) who/what/why (nom|acc) you(pl)-are-being-GO-ed-OUT, be-you(pl)-being-GO-ed-OUT! to-be-MOBILIZE-ed war (dat) out of (+gen) contrary ([Adj] acc, gen) us (gen) not I (nom) I-am-GO-ing; I-am foreign ([Adj] nom) and you(pl) (nom) Hebrews (nom|voc) the (gen) Saul (indecl) be-you(pl)-SELECT-ed! selves (dat) man, husband (acc) and let-him/her/it-GO DOWN! toward (+acc,+gen,+dat) me (acc)
1Krl:17:8 1Krl_17:8_1 1Krl_17:8_2 1Krl_17:8_3 1Krl_17:8_4 1Krl_17:8_5 1Krl_17:8_6 1Krl_17:8_7 1Krl_17:8_8 1Krl_17:8_9 1Krl_17:8_10 1Krl_17:8_11 1Krl_17:8_12 1Krl_17:8_13 1Krl_17:8_14 1Krl_17:8_15 1Krl_17:8_16 1Krl_17:8_17 1Krl_17:8_18 1Krl_17:8_19 1Krl_17:8_20 1Krl_17:8_21 1Krl_17:8_22 1Krl_17:8_23 1Krl_17:8_24 1Krl_17:8_25 1Krl_17:8_26 1Krl_17:8_27 1Krl_17:8_28 1Krl_17:8_29 1Krl_17:8_30 1Krl_17:8_31 1Krl_17:8_32 1Krl_17:8_33 1Krl_17:8_34
1Krl:17:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:17:9 καὶ ἐὰν δυνηθῇ πρὸς ἐμὲ πολεμῆσαι καὶ ἐὰν πατάξῃ με, καὶ ἐσόμεθα ὑμῖν εἰς δούλους, ἐὰν δὲ ἐγὼ δυνηθῶ καὶ πατάξω αὐτόν, ἔσεσθε ἡμῖν εἰς δούλους καὶ δουλεύσετε ἡμῖν.
1Krl:17:9 And if he shall be able to fight against me, and shall smite me, then will we be your servants: but if I should prevail and smite him, ye shall be our servants, and serve us. (1 Samuel 17:9 Brenton)
1Krl:17:9 Jeżeli zdoła ze mną walczyć i pokona mnie, staniemy się waszymi niewolnikami, jeżeli zaś ja zdołam go zwyciężyć, wy będziecie naszymi niewolnikami i służyć nam będziecie». (1 Sm 17:9 BT_4)
1Krl:17:9 καὶ ἐὰν δυνηθῇ πρὸς ἐμὲ πολεμῆσαι καὶ ἐὰν πατάξῃ με, καὶ ἐσόμεθα ὑμῖν εἰς δούλους, ἐὰν δὲ ἐγὼ δυνηθῶ καὶ πατάξω αὐτόν, ἔσεσθε ἡμῖν εἰς δούλους καὶ δουλεύσετε ἡμῖν.
1Krl:17:9 καί ἐάν (εἰ ἄν) δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) καί ἐάν (εἰ ἄν) πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον καί δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Krl:17:9 I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do zdolnego Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja; mój/mój By walczyć z wojną I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By uderzać Ja I też, nawet, mianowicie By być Ty Do (+przyspieszenie) Haruj jak niewolnik; niewolniczy Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Ja Do zdolnego I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo By być Ja Do (+przyspieszenie) Haruj jak niewolnik; niewolniczy I też, nawet, mianowicie By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Ja
1Krl:17:9 kai\ e)a\n dunETE=| pro\s e)me\ polemE=sai kai\ e)a\n pata/XE| me, kai\ e)so/meTa u(mi=n ei)s dou/lous, e)a\n de\ e)gO\ dunETO= kai\ pata/XO au)to/n, e)/sesTe E(mi=n ei)s dou/lous kai\ douleu/sete E(mi=n.
1Krl:17:9 kai ean dynETE pros eme polemEsai kai ean pataXE me, kai esomeTa hymin eis dulus, ean de egO dynETO kai pataXO auton, esesTe hEmin eis dulus kai duleusete hEmin.
1Krl:17:9 C C VC_APS3S P RP_AS VA_AAN C C VF_FMI2S RP_AS C VF_FMI1P RP_DP P N2_APM C x RP_NS VC_APS1S C VF_FAI1S RD_ASM VF_FMI2P RP_DP P N2_APM C VF_FAI2P RP_DP
1Krl:17:9 and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to able toward (+acc,+gen,+dat) I; my/mine to fight war and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to smite I and also, even, namely to be you into (+acc) slave; servile if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I to able and also, even, namely to smite he/she/it/same to be I into (+acc) slave; servile and also, even, namely to obey to be a slave, serve I
1Krl:17:9 and if-ever he/she/it-should-be-ABLE-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) to-FIGHT, be-you(sg)-FIGHT-ed!, he/she/it-happens-to-FIGHT (opt) and if-ever you(sg)-will-be-SMITE-ed, he/she/it-should-SMITE, you(sg)-should-be-SMITE-ed me (acc) and we-will-be you(pl) (dat) into (+acc) slaves (acc); servile ([Adj] acc) if-ever Yet I (nom) I-should-be-ABLE-ed and I-will-SMITE, I-should-SMITE him/it/same (acc) you(pl)-will-be us (dat) into (+acc) slaves (acc); servile ([Adj] acc) and you(pl)-will-OBEY us (dat)
1Krl:17:9 1Krl_17:9_1 1Krl_17:9_2 1Krl_17:9_3 1Krl_17:9_4 1Krl_17:9_5 1Krl_17:9_6 1Krl_17:9_7 1Krl_17:9_8 1Krl_17:9_9 1Krl_17:9_10 1Krl_17:9_11 1Krl_17:9_12 1Krl_17:9_13 1Krl_17:9_14 1Krl_17:9_15 1Krl_17:9_16 1Krl_17:9_17 1Krl_17:9_18 1Krl_17:9_19 1Krl_17:9_20 1Krl_17:9_21 1Krl_17:9_22 1Krl_17:9_23 1Krl_17:9_24 1Krl_17:9_25 1Krl_17:9_26 1Krl_17:9_27 1Krl_17:9_28 1Krl_17:9_29
1Krl:17:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:17:10 καὶ εἶπεν ὁ ἀλλόφυλος Ἰδοὺ ἐγὼ ὠνείδισα τὴν παράταξιν Ισραηλ σήμερον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ· δότε μοι ἄνδρα, καὶ μονομαχήσομεν ἀμφότεροι.
1Krl:17:10 And the Philistine said, Behold, I have defied the armies of Israel this very day: give me a man, and we will both of us fight in single combat. (1 Samuel 17:10 Brenton)
1Krl:17:10 Potem dodał Filistyn: «Oto urągałem dzisiaj wojsku izraelskiemu. Dajcie mi człowieka, będziemy z sobą walczyć». (1 Sm 17:10 BT_4)
1Krl:17:10 καὶ εἶπεν ἀλλόφυλος Ἰδοὺ ἐγὼ ὠνείδισα τὴν παράταξιν Ισραηλ σήμερον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ· δότε μοι ἄνδρα, καὶ μονομαχήσομεν ἀμφότεροι.
1Krl:17:10 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὀνειδίζω (ονειδιζ-, ονειδι(ε)·[σ]-/ονειδι·σ-, ονειδι·σ-, -, -, ονειδισ·θ-) ὁ ἡ τό   Ἰσραήλ, ὁ σήμερον ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί   ἀμφότεροι -αι -α
1Krl:17:10 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Obcy By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By mówić lekceważąco [pogarda?] Izrael Dzisiaj dzień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By dawać Ja Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Obaj
1Krl:17:10 kai\ ei)=pen o( a)llo/fulos *)idou\ e)gO\ O)nei/disa tE\n para/taXin *israEl sE/meron e)n tE=| E(me/ra| tau/tE|· do/te moi a)/ndra, kai\ monomaCHE/somen a)mfo/teroi.
1Krl:17:10 kai eipen ho allofylos idu egO Oneidisa tEn parataXin israEl sEmeron en tE hEmera tautE· dote moi andra, kai monomaCHEsomen amfoteroi.
1Krl:17:10 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM I RP_NS VAI_AAI1S RA_ASF N3I_ASF N_GSM D P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VO_AAD2P RP_DS N3_ASM C VF_FAI1P A1A_NPM
1Krl:17:10 and also, even, namely to say/tell the foreign to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to disparage [scorn?] the ć Israel today day in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to give I man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely ć both
1Krl:17:10 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) foreign ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-DISPARAGE-ed the (acc)   Israel (indecl) today in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) this (dat) do-GIVE-you(pl)! me (dat) man, husband (acc) and   both (nom|voc)
1Krl:17:10 1Krl_17:10_1 1Krl_17:10_2 1Krl_17:10_3 1Krl_17:10_4 1Krl_17:10_5 1Krl_17:10_6 1Krl_17:10_7 1Krl_17:10_8 1Krl_17:10_9 1Krl_17:10_10 1Krl_17:10_11 1Krl_17:10_12 1Krl_17:10_13 1Krl_17:10_14 1Krl_17:10_15 1Krl_17:10_16 1Krl_17:10_17 1Krl_17:10_18 1Krl_17:10_19 1Krl_17:10_20 1Krl_17:10_21
1Krl:17:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:17:11 καὶ ἤκουσεν Σαουλ καὶ πᾶς Ισραηλ τὰ ῥήματα τοῦ ἀλλοφύλου ταῦτα καὶ ἐξέστησαν καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα.
1Krl:17:11 And Saul and all Israel heard these words of the Philistine, and they were dismayed, and greatly terrified. (1 Samuel 17:11 Brenton)
1Krl:17:11 Gdy Saul i wszyscy Izraelici usłyszeli słowa Filistyna, przelękli się i przestraszyli bardzo. (1 Sm 17:11 BT_4)
1Krl:17:11 καὶ ἤκουσεν Σαουλ καὶ πᾶς Ισραηλ τὰ ῥήματα τοῦ ἀλλοφύλου ταῦτα καὶ ἐξέστησαν καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα.
1Krl:17:11 καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) Σαούλ, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) σφόδρα
1Krl:17:11 I też, nawet, mianowicie By słyszeć Saul I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Obcy To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA I też, nawet, mianowicie By bać się Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
1Krl:17:11 kai\ E)/kousen *saoul kai\ pa=s *israEl ta\ r(E/mata tou= a)llofu/lou tau=ta kai\ e)Xe/stEsan kai\ e)fobE/TEsan sfo/dra.
1Krl:17:11 kai Ekusen saul kai pas israEl ta rEmata tu allofylu tauta kai eXestEsan kai efobETEsan sfodra.
1Krl:17:11 C VAI_AAI3S N_NSM C A3_NSM N_NSM RA_APN N3M_APN RA_GSM N2_GSM RD_APN C VHI_AAI3P C VCI_API3P D
1Krl:17:11 and also, even, namely to hear Saul and also, even, namely every all, each, every, the whole of Israel the declaration statement, utterance the foreign this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG and also, even, namely to fear vehement, intense, keen, inveighingly, eager
1Krl:17:11 and he/she/it-HEAR-ed Saul (indecl) and every (nom|voc) Israel (indecl) the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) the (gen) foreign ([Adj] gen) these (nom|acc) and they-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed and they-were-FEAR-ed vehement,
1Krl:17:11 1Krl_17:11_1 1Krl_17:11_2 1Krl_17:11_3 1Krl_17:11_4 1Krl_17:11_5 1Krl_17:11_6 1Krl_17:11_7 1Krl_17:11_8 1Krl_17:11_9 1Krl_17:11_10 1Krl_17:11_11 1Krl_17:11_12 1Krl_17:11_13 1Krl_17:11_14 1Krl_17:11_15 1Krl_17:11_16
1Krl:17:11 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:17:32 καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Σαουλ Μὴ δὴ συμπεσέτω ἡ καρδία τοῦ κυρίου μου ἐπ’ αὐτόν· ὁ δοῦλός σου πορεύσεται καὶ πολεμήσει μετὰ τοῦ ἀλλοφύλου τούτου.
1Krl:17:32 And David said to Saul, Let not, I pray thee, the heart of my lord be dejected within him: thy servant will go, and fight with this Philistine. (1 Samuel 17:32 Brenton)
1Krl:17:32 Rzekł Dawid do Saula: «Niech pan mój się nie trapi! Twój sługa pójdzie stoczyć walkę z tym Filistynem». (1 Sm 17:32 BT_4)
1Krl:17:32 Καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Σαουλ Μὴ δὴ συμπεσέτω καρδία τοῦ κυρίου μου ἐπ’ αὐτόν· δοῦλός σου πορεύσεται καὶ πολεμήσει μετὰ τοῦ ἀλλοφύλου τούτου.
1Krl:17:32 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πρός Σαούλ, ὁ μή δή συμ·πίπτω (-, συν+πεσ(ε)·[σ]-, συν+πεσ·[σ]- or 2nd συν+πεσ-, συν+πεπτω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) μετά ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον οὗτος αὕτη τοῦτο
1Krl:17:32 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Saul Nie Naprawdę Do od tego czasu w konsekwencji, zbiegaj się Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) By iść I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Obcy To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
1Krl:17:32 *kai\ ei)=pen *dauid pro\s *saoul *mE\ dE\ sumpese/tO E( kardi/a tou= kuri/ou mou e)p’ au)to/n· o( dou=lo/s sou poreu/setai kai\ polemE/sei meta\ tou= a)llofu/lou tou/tou.
1Krl:17:32 kai eipen dauid pros saul mE dE sympesetO hE kardia tu kyriu mu ep’ auton· ho dulos su poreusetai kai polemEsei meta tu allofylu tutu.
1Krl:17:32 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM D x VB_AAD3S RA_NSF N1A_NSF RA_GSM N2_GSM RP_GS P RD_ASM RA_NSM N2_NSM RP_GS VF_FMI3S C VF_FAI3S P RA_GSM N2_GSM RD_GSM
1Krl:17:32 and also, even, namely to say/tell David toward (+acc,+gen,+dat) Saul not indeed to thereafter consequently, coincide the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the slave; servile you; your/yours(sg) to go and also, even, namely to fight war after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the foreign this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
1Krl:17:32 and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Saul (indecl) not indeed let-him/her/it-THEREAFTER! the (nom) heart (nom|voc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) the (nom) slave (nom); servile ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-will-be-GO-ed and he/she/it-will-FIGHT, you(sg)-will-be-FIGHT-ed (classical) after (+acc), with (+gen) the (gen) foreign ([Adj] gen) this (gen)
1Krl:17:32 1Krl_17:32_1 1Krl_17:32_2 1Krl_17:32_3 1Krl_17:32_4 1Krl_17:32_5 1Krl_17:32_6 1Krl_17:32_7 1Krl_17:32_8 1Krl_17:32_9 1Krl_17:32_10 1Krl_17:32_11 1Krl_17:32_12 1Krl_17:32_13 1Krl_17:32_14 1Krl_17:32_15 1Krl_17:32_16 1Krl_17:32_17 1Krl_17:32_18 1Krl_17:32_19 1Krl_17:32_20 1Krl_17:32_21 1Krl_17:32_22 1Krl_17:32_23 1Krl_17:32_24 1Krl_17:32_25
1Krl:17:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:17:33 καὶ εἶπεν Σαουλ πρὸς Δαυιδ Οὐ μὴ δυνήσῃ πορευθῆναι πρὸς τὸν ἀλλόφυλον τοῦ πολεμεῖν μετ’ αὐτοῦ, ὅτι παιδάριον εἶ σύ, καὶ αὐτὸς ἀνὴρ πολεμιστὴς ἐκ νεότητος αὐτοῦ.
1Krl:17:33 And Saul said to David, Thou wilt not in anywise be able to go against this Philistine to fight with him, for thou art a mere youth, and he a man of war from his youth. (1 Samuel 17:33 Brenton)
1Krl:17:33 Saul odpowiedział Dawidowi: «To niemożliwe, byś stawił czoło temu Filistynowi i walczył z nim. Ty jesteś jeszcze chłopcem, a on wojownikiem od młodości». (1 Sm 17:33 BT_4)
1Krl:17:33 καὶ εἶπεν Σαουλ πρὸς Δαυιδ Οὐ μὴ δυνήσῃ πορευθῆναι πρὸς τὸν ἀλλόφυλον τοῦ πολεμεῖν μετ’ αὐτοῦ, ὅτι παιδάριον εἶ σύ, καὶ αὐτὸς ἀνὴρ πολεμιστὴς ἐκ νεότητος αὐτοῦ.
1Krl:17:33 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σαούλ, ὁ πρός Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) πρός ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον ὁ ἡ τό πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί αὐτός αὐτή αὐτό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   ἐκ νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:17:33 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Saul Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) David ??? Przed przydechem mocnym Nie Do zdolnego By iść Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Obcy By walczyć z wojną Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Dziecka/młody niewolnik By iść; by być Ty I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Młodzież [zobacz neofitę] On/ona/to/to samo
1Krl:17:33 kai\ ei)=pen *saoul pro\s *dauid *ou) mE\ dunE/sE| poreuTE=nai pro\s to\n a)llo/fulon tou= polemei=n met’ au)tou=, o(/ti paida/rion ei)= su/, kai\ au)to\s a)nE\r polemistE\s e)k neo/tEtos au)tou=.
1Krl:17:33 kai eipen saul pros dauid u mE dynEsE poreuTEnai pros ton allofylon tu polemein met’ autu, hoti paidarion ei sy, kai autos anEr polemistEs ek neotEtos autu.
1Krl:17:33 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM D D VF_FMI2S VC_APN P RA_ASM N2_ASM RA_GSM V2_PAN P RD_GSM C N2N_NSN V9_PAI2S RP_NS C RD_NSM N3_NSM N1_GSM P N3T_GSF RD_GSM
1Krl:17:33 and also, even, namely to say/tell Saul toward (+acc,+gen,+dat) David οὐχ before rough breathing not to able to go toward (+acc,+gen,+dat) the foreign the to fight war after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same because/that child/young slave to go; to be you and also, even, namely he/she/it/same man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć out of (+gen) ἐξ before vowels youth [see neophyte] he/she/it/same
1Krl:17:33 and he/she/it-SAY/TELL-ed Saul (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) David (indecl) not not you(sg)-will-be-ABLE-ed to-be-GO-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) foreign ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) to-be-FIGHT-ing after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) because/that child/young slave (nom|acc|voc) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are you(sg) (nom) and he/it/same (nom) man, husband (nom)   out of (+gen) youth (gen) him/it/same (gen)
1Krl:17:33 1Krl_17:33_1 1Krl_17:33_2 1Krl_17:33_3 1Krl_17:33_4 1Krl_17:33_5 1Krl_17:33_6 1Krl_17:33_7 1Krl_17:33_8 1Krl_17:33_9 1Krl_17:33_10 1Krl_17:33_11 1Krl_17:33_12 1Krl_17:33_13 1Krl_17:33_14 1Krl_17:33_15 1Krl_17:33_16 1Krl_17:33_17 1Krl_17:33_18 1Krl_17:33_19 1Krl_17:33_20 1Krl_17:33_21 1Krl_17:33_22 1Krl_17:33_23 1Krl_17:33_24 1Krl_17:33_25 1Krl_17:33_26 1Krl_17:33_27
1Krl:17:33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:17:34 καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Σαουλ Ποιμαίνων ἦν ὁ δοῦλός σου τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἐν τῷ ποιμνίῳ, καὶ ὅταν ἤρχετο ὁ λέων καὶ ἡ ἄρκος καὶ ἐλάμβανεν πρόβατον ἐκ τῆς ἀγέλης,
1Krl:17:34 And David said to Saul, Thy servant was tending the flock for his father; and when a lion came and a she-bear, and took a sheep out of the flock, (1 Samuel 17:34 Brenton)
1Krl:17:34 Odrzekł Dawid Saulowi: «Kiedy sługa twój pasał owce u swojego ojca, a przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał owcę ze stada, (1 Sm 17:34 BT_4)
1Krl:17:34 καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Σαουλ Ποιμαίνων ἦν δοῦλός σου τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἐν τῷ ποιμνίῳ, καὶ ὅταν ἤρχετο λέων καὶ ἄρκος καὶ ἐλάμβανεν πρόβατον ἐκ τῆς ἀγέλης,
1Krl:17:34 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πρός Σαούλ, ὁ ποιμαίνω (ποιμαιν-, ποιμαν(ε)·[σ]-, ποιμαν·[σ]-, -, -, ποιμαν·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ποίμνιον, -ου, τό καί ὅταν (ὅτε ἄν) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -); ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν καί ὁ ἡ τό ἄρκος v.l. ἄρκτος, -ου, ὁ and ἡ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ἐκ ὁ ἡ τό ἀγέλη, -ης, ἡ
1Krl:17:34 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Saul By paść By być Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) Ojciec; ojczyzna On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Stado I też, nawet, mianowicie Ilekroć By przychodzić; by zaczynać się Lew I też, nawet, mianowicie Niedźwiedź I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Owca (sheepfold) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Stado
1Krl:17:34 kai\ ei)=pen *dauid pro\s *saoul *poimai/nOn E)=n o( dou=lo/s sou tO=| patri\ au)tou= e)n tO=| poimni/O|, kai\ o(/tan E)/rCHeto o( le/On kai\ E( a)/rkos kai\ e)la/mbanen pro/baton e)k tE=s a)ge/lEs,
1Krl:17:34 kai eipen dauid pros saul poimainOn En ho dulos su tO patri autu en tO poimniO, kai hotan ErCHeto ho leOn kai hE arkos kai elambanen probaton ek tEs agelEs,
1Krl:17:34 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM V1_PAPNSM V9_IAI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_DSM N3_DSM RD_GSM P RA_DSM N2N_DSN C D V1I_IMI3S RA_NSM N3W_NSM C RA_NSF N2_NSF C V1I_IAI3S N2N_ASN P RA_GSF N1_GSF
1Krl:17:34 and also, even, namely to say/tell David toward (+acc,+gen,+dat) Saul to shepherd to be the slave; servile you; your/yours(sg) the father; fatherland he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the flock and also, even, namely whenever to come; to begin the lion and also, even, namely the bear and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand sheep (sheepfold) out of (+gen) ἐξ before vowels the herd
1Krl:17:34 and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Saul (indecl) while SHEPHERD-ing (nom) he/she/it-was the (nom) slave (nom); servile ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (dat) father (dat); fatherland (voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) flock (dat) and whenever he/she/it-was-being-COME-ed; he/she/it-was-being-BEGIN-ed the (nom) lion (nom) and the (nom) bear (nom) and he/she/it-was-TAKE HOLD OF-ing sheep (nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen) herd (gen)
1Krl:17:34 1Krl_17:34_1 1Krl_17:34_2 1Krl_17:34_3 1Krl_17:34_4 1Krl_17:34_5 1Krl_17:34_6 1Krl_17:34_7 1Krl_17:34_8 1Krl_17:34_9 1Krl_17:34_10 1Krl_17:34_11 1Krl_17:34_12 1Krl_17:34_13 1Krl_17:34_14 1Krl_17:34_15 1Krl_17:34_16 1Krl_17:34_17 1Krl_17:34_18 1Krl_17:34_19 1Krl_17:34_20 1Krl_17:34_21 1Krl_17:34_22 1Krl_17:34_23 1Krl_17:34_24 1Krl_17:34_25 1Krl_17:34_26 1Krl_17:34_27 1Krl_17:34_28 1Krl_17:34_29 1Krl_17:34_30
1Krl:17:34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:17:35 καὶ ἐξεπορευόμην ὀπίσω αὐτοῦ καὶ ἐπάταξα αὐτὸν καὶ ἐξέσπασα ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, καὶ εἰ ἐπανίστατο ἐπ’ ἐμέ, καὶ ἐκράτησα τοῦ φάρυγγος αὐτοῦ καὶ ἐπάταξα καὶ ἐθανάτωσα αὐτόν·
1Krl:17:35 then I went forth after him, and smote him, and drew the spoil out of his mouth: and as he rose up against me, then I caught hold of his throat, and smote him, and slew him. (1 Samuel 17:35 Brenton)
1Krl:17:35 wtedy biegłem za nim, uderzałem na niego i wyrywałem mu ją z paszczęki, a kiedy on na mnie napadał, chwytałem go za szczękę, biłem i uśmiercałem. (1 Sm 17:35 BT_4)
1Krl:17:35 καὶ ἐξεπορευόμην ὀπίσω αὐτοῦ καὶ ἐπάταξα αὐτὸν καὶ ἐξέσπασα ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, καὶ εἰ ἐπανίστατο ἐπ’ ἐμέ, καὶ ἐκράτησα τοῦ φάρυγγος αὐτοῦ καὶ ἐπάταξα καὶ ἐθανάτωσα αὐτόν·
1Krl:17:35 καί ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ·σπάω [LXX] (εκ+σπ(α)-, εκ+σπα·σ-, εκ+σπα·σ-, -, εκ+εσπασ-, εκ+σπασ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰ ἐπ·αν·ίστημι (ath. επαν+ιστ(α)-/ath. επαν+ιστ(η)-, επανα+στη·σ-, επανα+στη·σ- or 2nd ath. επανα+στ(η)-/ath. επανα+στ(α)-, επανα+εστη·κ-, -, -) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ὁ ἡ τό φάρυγξ, -γγος, ὁ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) καί θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:17:35 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ust/żołądka por On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Jeżeli By podnosić się/buntownika Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uderzać I też, nawet, mianowicie By zgładzać On/ona/to/to samo
1Krl:17:35 kai\ e)Xeporeuo/mEn o)pi/sO au)tou= kai\ e)pa/taXa au)to\n kai\ e)Xe/spasa e)k tou= sto/matos au)tou=, kai\ ei) e)pani/stato e)p’ e)me/, kai\ e)kra/tEsa tou= fa/ruggos au)tou= kai\ e)pa/taXa kai\ e)Tana/tOsa au)to/n·
1Krl:17:35 kai eXeporeuomEn opisO autu kai epataXa auton kai eXespasa ek tu stomatos autu, kai ei epanistato ep’ eme, kai ekratEsa tu faryngos autu kai epataXa kai eTanatOsa auton·
1Krl:17:35 C V1I_IMI1S P RD_GSM C VAI_AAI1S RD_ASM C VAI_AAI1S P RA_GSN N3M_GSN RD_GSM C C V6_IMI3S P RP_AS C VAI_AAI1S RA_GSM N3G_GSM RD_GSM C VAI_AAI1S C VAI_AAI1S RD_ASM
1Krl:17:35 and also, even, namely to go out behind back, behind, after he/she/it/same and also, even, namely to smite he/she/it/same and also, even, namely to ??? out of (+gen) ἐξ before vowels the mouth/maw stoma he/she/it/same and also, even, namely if to uprise/rebel upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain the ??? he/she/it/same and also, even, namely to smite and also, even, namely to put to death he/she/it/same
1Krl:17:35 and I-was-being-GO-ed-OUT behind him/it/same (gen) and I-SMITE-ed him/it/same (acc) and I-???-ed out of (+gen) the (gen) mouth/maw (gen) him/it/same (gen) and if he/she/it-was-being-UPRISE/REBEL-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) and I-SEIZE/GRAB-ed-HOLD the (gen) ??? (gen) him/it/same (gen) and I-SMITE-ed and I-PUT-ed-TO-DEATH him/it/same (acc)
1Krl:17:35 1Krl_17:35_1 1Krl_17:35_2 1Krl_17:35_3 1Krl_17:35_4 1Krl_17:35_5 1Krl_17:35_6 1Krl_17:35_7 1Krl_17:35_8 1Krl_17:35_9 1Krl_17:35_10 1Krl_17:35_11 1Krl_17:35_12 1Krl_17:35_13 1Krl_17:35_14 1Krl_17:35_15 1Krl_17:35_16 1Krl_17:35_17 1Krl_17:35_18 1Krl_17:35_19 1Krl_17:35_20 1Krl_17:35_21 1Krl_17:35_22 1Krl_17:35_23 1Krl_17:35_24 1Krl_17:35_25 1Krl_17:35_26 1Krl_17:35_27 1Krl_17:35_28
1Krl:17:35 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:17:36 καὶ τὴν ἄρκον ἔτυπτεν ὁ δοῦλός σου καὶ τὸν λέοντα, καὶ ἔσται ὁ ἀλλόφυλος ὁ ἀπερίτμητος ὡς ἓν τούτων· οὐχὶ πορεύσομαι καὶ πατάξω αὐτὸν καὶ ἀφελῶ σήμερον ὄνειδος ἐξ Ισραηλ; διότι τίς ὁ ἀπερίτμητος οὗτος, ὃς ὠνείδισεν παράταξιν θεοῦ ζῶντος;
1Krl:17:36 Thy servant smote both the lion and the bear, and the uncircumcised Philistine shall be as one of them: shall I not go and smite him, and remove this day a reproach from Israel? For who is this uncircumcised one, who has defied the army of the living God? (1 Samuel 17:36 Brenton)
1Krl:17:36 Sługa twój kładł trupem lwy i niedźwiedzie, nieobrzezany Filistyn będzie jak jeden z nich, gdyż urągał wojskom Boga żywego». (1 Sm 17:36 BT_4)
1Krl:17:36 καὶ τὴν ἄρκον ἔτυπτεν δοῦλός σου καὶ τὸν λέοντα, καὶ ἔσται ἀλλόφυλος ἀπερίτμητος ὡς ἓν τούτων· οὐχὶ πορεύσομαι καὶ πατάξω αὐτὸν καὶ ἀφελῶ σήμερον ὄνειδος ἐξ Ισραηλ; διότι τίς ἀπερίτμητος οὗτος, ὃς ὠνείδισεν παράταξιν θεοῦ ζῶντος;
1Krl:17:36 καί ὁ ἡ τό ἄρκος v.l. ἄρκτος, -ου, ὁ and ἡ τύπτω (τυπτ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον ὁ ἡ τό ἀ·περί·τμητος -ον ὡς εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός οὗτος αὕτη τοῦτο οὐχί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) σήμερον ὄνειδο·ς, -ους, τό ἐκ Ἰσραήλ, ὁ δι·ότι τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό ἀ·περί·τμητος -ον οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ ὀνειδίζω (ονειδιζ-, ονειδι(ε)·[σ]-/ονειδι·σ-, ονειδι·σ-, -, -, ονειδισ·θ-)   θεός, -οῦ, ὁ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
1Krl:17:36 I też, nawet, mianowicie Niedźwiedź Do niech bije Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Lew I też, nawet, mianowicie By być Obcy Nie obrzezany Jak/jak Jeden To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] By iść I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By pozbawiać Dzisiaj dzień Gań Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Izrael Z powodu tego: Tamto Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Nie obrzezany To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który By mówić lekceważąco [pogarda?] Bóg  Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???)
1Krl:17:36 kai\ tE\n a)/rkon e)/tupten o( dou=lo/s sou kai\ to\n le/onta, kai\ e)/stai o( a)llo/fulos o( a)peri/tmEtos O(s e(\n tou/tOn· ou)CHi\ poreu/somai kai\ pata/XO au)to\n kai\ a)felO= sE/meron o)/neidos e)X *israEl; dio/ti ti/s o( a)peri/tmEtos ou(=tos, o(\s O)nei/disen para/taXin Teou= DZO=ntos;
1Krl:17:36 kai tEn arkon etypten ho dulos su kai ton leonta, kai estai ho allofylos ho aperitmEtos hOs hen tutOn· uCHi poreusomai kai pataXO auton kai afelO sEmeron oneidos eX israEl; dioti tis ho aperitmEtos hutos, hos Oneidisen parataXin Teu DZOntos;
1Krl:17:36 C RA_ASF N2_ASF V1I_IAI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS C RA_ASM N3_ASM C VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM RA_NSM A1B_NSM C A3_ASN RD_GPM D VF_FMI1S C VF_FAI1S RD_ASM C VF2_FAI1S D N3E_ASN P N_GSM C RI_NSM RA_NSM A1B_NSM RD_NSM RR_NSM VAI_AAI3S N3I_ASF N2_GSM V3_PAPGSM
1Krl:17:36 and also, even, namely the bear to beat the slave; servile you; your/yours(sg) and also, even, namely the lion and also, even, namely to be the foreign the uncircumcised as/like one this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] to go and also, even, namely to smite he/she/it/same and also, even, namely to deprive today day reproach out of (+gen) ἐξ before vowels Israel because of this: that who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the uncircumcised this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which to disparage [scorn?] ć god [see theology] to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω)
1Krl:17:36 and the (acc) bear (acc) he/she/it-was-BEAT-ing the (nom) slave (nom); servile ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (acc) lion (acc) and he/she/it-will-be the (nom) foreign ([Adj] nom) the (nom) uncircumcised ([Adj] nom) as/like one (nom|acc) these (gen) not I-will-be-GO-ed and I-will-SMITE, I-should-SMITE him/it/same (acc) and I-will-DEPRIVE, I-should-DEPRIVE today reproach (nom|acc|voc) out of (+gen) Israel (indecl) because of this: that who/what/why (nom) the (nom) uncircumcised ([Adj] nom) this (nom) who/whom/which (nom) he/she/it-DISPARAGE-ed   god (gen) while EXISTS-ing (gen)
1Krl:17:36 1Krl_17:36_1 1Krl_17:36_2 1Krl_17:36_3 1Krl_17:36_4 1Krl_17:36_5 1Krl_17:36_6 1Krl_17:36_7 1Krl_17:36_8 1Krl_17:36_9 1Krl_17:36_10 1Krl_17:36_11 1Krl_17:36_12 1Krl_17:36_13 1Krl_17:36_14 1Krl_17:36_15 1Krl_17:36_16 1Krl_17:36_17 1Krl_17:36_18 1Krl_17:36_19 1Krl_17:36_20 1Krl_17:36_21 1Krl_17:36_22 1Krl_17:36_23 1Krl_17:36_24 1Krl_17:36_25 1Krl_17:36_26 1Krl_17:36_27 1Krl_17:36_28 1Krl_17:36_29 1Krl_17:36_30 1Krl_17:36_31 1Krl_17:36_32 1Krl_17:36_33 1Krl_17:36_34 1Krl_17:36_35 1Krl_17:36_36 1Krl_17:36_37 1Krl_17:36_38 1Krl_17:36_39 1Krl_17:36_40
1Krl:17:36 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:17:37 κύριος, ὃς ἐξείλατό με ἐκ χειρὸς τοῦ λέοντος καὶ ἐκ χειρὸς τῆς ἄρκου, αὐτὸς ἐξελεῖταί με ἐκ χειρὸς τοῦ ἀλλοφύλου τοῦ ἀπεριτμήτου τούτου. καὶ εἶπεν Σαουλ πρὸς Δαυιδ Πορεύου, καὶ ἔσται κύριος μετὰ σοῦ.
1Krl:17:37 The Lord who delivered me out of the paw of the lion and out the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this uncircumcised Philistine. And Saul said to David, Go, and the Lord shall be with thee. (1 Samuel 17:37 Brenton)
1Krl:17:37 Powiedział jeszcze Dawid: «Pan, który wyrwał mnie z łap lwów i niedźwiedzi, wybawi mnie również z ręki tego Filistyna». Rzekł więc Saul do Dawida: «Idź, niech Pan będzie z tobą!» (1 Sm 17:37 BT_4)
1Krl:17:37 κύριος, ὃς ἐξείλατό με ἐκ χειρὸς τοῦ λέοντος καὶ ἐκ χειρὸς τῆς ἄρκου, αὐτὸς ἐξελεῖταί με ἐκ χειρὸς τοῦ ἀλλοφύλου τοῦ ἀπεριτμήτου τούτου. καὶ εἶπεν Σαουλ πρὸς Δαυιδ Πορεύου, καὶ ἔσται κύριος μετὰ σοῦ.
1Krl:17:37 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν καί ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό ἄρκος v.l. ἄρκτος, -ου, ὁ and ἡ; ἀρκέω (αρκ(ε)-, αρκε·σ-, αρκε·σ-, -, -, αρκεσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον ὁ ἡ τό ἀ·περί·τμητος -ον οὗτος αὕτη τοῦτο καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σαούλ, ὁ πρός Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
1Krl:17:37 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który By wyjmować Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Lew I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Niedźwiedź; by być dość On/ona/to/to samo By wyjmować Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Obcy Nie obrzezany To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Saul Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) David By iść I też, nawet, mianowicie By być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)
1Krl:17:37 ku/rios, o(\s e)Xei/lato/ me e)k CHeiro\s tou= le/ontos kai\ e)k CHeiro\s tE=s a)/rkou, au)to\s e)Xelei=tai/ me e)k CHeiro\s tou= a)llofu/lou tou= a)peritmE/tou tou/tou. kai\ ei)=pen *saoul pro\s *dauid *poreu/ou, kai\ e)/stai ku/rios meta\ sou=.
1Krl:17:37 kyrios, hos eXeilato me ek CHeiros tu leontos kai ek CHeiros tEs arku, autos eXeleitai me ek CHeiros tu allofylu tu aperitmEtu tutu. kai eipen saul pros dauid poreuu, kai estai kyrios meta su.
1Krl:17:37 N2_NSM RR_NSM VBI_AAI3S RP_AS P N3_GSF RA_GSM N3_GSM C P N3_GSF RA_GSF N2_GSF RD_NSM VF2_FMI3S RP_AS P N3_GSF RA_GSM N2_GSM RA_GSM A1B_GSM RD_GSM C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM V1_PAD2S C VF_FMI3S N2_NSM P RP_GS
1Krl:17:37 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to take out I out of (+gen) ἐξ before vowels hand the lion and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels hand the bear; to be enough he/she/it/same to take out I out of (+gen) ἐξ before vowels hand the foreign the uncircumcised this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to say/tell Saul toward (+acc,+gen,+dat) David to go and also, even, namely to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
1Krl:17:37 lord (nom); a lord ([Adj] nom) who/whom/which (nom) he/she/it-was-TAKE OUT-ed me (acc) out of (+gen) hand (gen) the (gen) lion (gen) and out of (+gen) hand (gen) the (gen) bear (gen); be-you(sg)-being-BE-ed-ENOUGH! he/it/same (nom) he/she/it-will-be-TAKE OUT-ed me (acc) out of (+gen) hand (gen) the (gen) foreign ([Adj] gen) the (gen) uncircumcised ([Adj] gen) this (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed Saul (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) David (indecl) be-you(sg)-being-GO-ed! and he/she/it-will-be lord (nom); a lord ([Adj] nom) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
1Krl:17:37 1Krl_17:37_1 1Krl_17:37_2 1Krl_17:37_3 1Krl_17:37_4 1Krl_17:37_5 1Krl_17:37_6 1Krl_17:37_7 1Krl_17:37_8 1Krl_17:37_9 1Krl_17:37_10 1Krl_17:37_11 1Krl_17:37_12 1Krl_17:37_13 1Krl_17:37_14 1Krl_17:37_15 1Krl_17:37_16 1Krl_17:37_17 1Krl_17:37_18 1Krl_17:37_19 1Krl_17:37_20 1Krl_17:37_21 1Krl_17:37_22 1Krl_17:37_23 1Krl_17:37_24 1Krl_17:37_25 1Krl_17:37_26 1Krl_17:37_27 1Krl_17:37_28 1Krl_17:37_29 1Krl_17:37_30 1Krl_17:37_31 1Krl_17:37_32 1Krl_17:37_33 1Krl_17:37_34
1Krl:17:37 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:17:38 καὶ ἐνέδυσεν Σαουλ τὸν Δαυιδ μανδύαν καὶ περικεφαλαίαν χαλκῆν περὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ
1Krl:17:38 And Saul clothed David with a military coat, and put his brazen helmet on his head. (1 Samuel 17:38 Brenton)
1Krl:17:38 Saul ubrał Dawida w swoją zbroję: włożył na jego głowę hełm z brązu i opiął go pancerzem. (1 Sm 17:38 BT_4)
1Krl:17:38 καὶ ἐνέδυσεν Σαουλ τὸν Δαυιδ μανδύαν καὶ περικεφαλαίαν χαλκῆν περὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ
1Krl:17:38 καί ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) Σαούλ, ὁ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ   καί περι·κεφαλαία, -ας, ἡ χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος περί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:17:38 I też, nawet, mianowicie By ubierać Saul David I też, nawet, mianowicie Hełm Miedź albo brąz Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Głowa On/ona/to/to samo
1Krl:17:38 kai\ e)ne/dusen *saoul to\n *dauid mandu/an kai\ perikefalai/an CHalkE=n peri\ tE\n kefalE\n au)tou=
1Krl:17:38 kai enedysen saul ton dauid mandyan kai perikefalaian CHalkEn peri tEn kefalEn autu
1Krl:17:38 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASM N_ASM N1T_ASM C N1A_ASF A1C_ASF P RA_ASF N1_ASF RD_GSM
1Krl:17:38 and also, even, namely to clothe Saul the David ć and also, even, namely helmet copper or bronze about (+acc,+gen) the head he/she/it/same
1Krl:17:38 and he/she/it-CLOTHE-ed Saul (indecl) the (acc) David (indecl)   and helmet (acc) copper or bronze ([Adj] acc) about (+acc,+gen) the (acc) head (acc) him/it/same (gen)
1Krl:17:38 1Krl_17:38_1 1Krl_17:38_2 1Krl_17:38_3 1Krl_17:38_4 1Krl_17:38_5 1Krl_17:38_6 1Krl_17:38_7 1Krl_17:38_8 1Krl_17:38_9 1Krl_17:38_10 1Krl_17:38_11 1Krl_17:38_12 1Krl_17:38_13
1Krl:17:38 x x x x x x x x x x x x x
1Krl:17:39 καὶ ἔζωσεν τὸν Δαυιδ τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ ἐπάνω τοῦ μανδύου αὐτοῦ. καὶ ἐκοπίασεν περιπατήσας ἅπαξ καὶ δίς· καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Σαουλ Οὐ μὴ δύνωμαι πορευθῆναι ἐν τούτοις, ὅτι οὐ πεπείραμαι. καὶ ἀφαιροῦσιν αὐτὰ ἀπ’ αὐτοῦ.
1Krl:17:39 And he girt David with his sword over his coat: and he made trial walking with them once and again: and David said to Saul, I shall not be able to go with these, for I have not proved them: so they remove them from him. (1 Samuel 17:39 Brenton)
1Krl:17:39 Przypiął też Dawid miecz na swą szatę i próbował chodzić, gdyż jeszcze nie nabrał wprawy. Po czym oświadczył Dawid Saulowi: «Nie potrafię się w tym poruszać, gdyż nie nabrałem wprawy». I zdjął to Dawid z siebie. (1 Sm 17:39 BT_4)
1Krl:17:39 καὶ ἔζωσεν τὸν Δαυιδ τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ ἐπάνω τοῦ μανδύου αὐτοῦ. καὶ ἐκοπίασεν περιπατήσας ἅπαξ καὶ δίς· καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Σαουλ Οὐ μὴ δύνωμαι πορευθῆναι ἐν τούτοις, ὅτι οὐ πεπείραμαι. καὶ ἀφαιροῦσιν αὐτὰ ἀπ’ αὐτοῦ.
1Krl:17:39 καί ζώννυμι/ζωννύω (ζωννυ-, ζω·σ-, ζω·σ-, -, εζωσ-, -) ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπ·άνω ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί κοπιάω (κοπι(α)-, κοπια·σ-, κοπια·σ-, κεκοπια·κ-, -, -) περι·πατέω (περι+πατ(ε)-, περι+πατη·σ-, περι+πατη·σ-, περι+πεπατη·κ-, -, -) ἅπαξ καί δίς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πρός Σαούλ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -); δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν οὗτος αὕτη τοῦτο ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πειράω (πειρ(α)-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρα-, πειρα·θ-) καί ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:17:39 I też, nawet, mianowicie Do ??? David Szpada On/ona/to/to samo Wyższy przedtem, na górze On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By trudzić się By chodzić Raz I też, nawet, mianowicie Dwa razy I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Saul ??? Przed przydechem mocnym Nie By umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX.; do zdolnego By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By próbować/próbę I też, nawet, mianowicie By pozbawiać On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
1Krl:17:39 kai\ e)/DZOsen to\n *dauid tE\n r(omfai/an au)tou= e)pa/nO tou= mandu/ou au)tou=. kai\ e)kopi/asen peripatE/sas a(/paX kai\ di/s· kai\ ei)=pen *dauid pro\s *saoul *ou) mE\ du/nOmai poreuTE=nai e)n tou/tois, o(/ti ou) pepei/ramai. kai\ a)fairou=sin au)ta\ a)p’ au)tou=.
1Krl:17:39 kai eDZOsen ton dauid tEn romfaian autu epanO tu mandyu autu. kai ekopiasen peripatEsas hapaX kai dis· kai eipen dauid pros saul u mE dynOmai poreuTEnai en tutois, hoti u pepeiramai. kai afairusin auta ap’ autu.
1Krl:17:39 C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM RA_ASF N1A_ASF RD_GSM D RA_GSM N1T_GSM RD_GSM C VAI_AAI3S VA_AAPNSM D C D C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM D D V6_PMS1S VC_APN P RD_DPM C D VM_XMI1S C V2_PAI3P RD_APN P RD_GSM
1Krl:17:39 and also, even, namely to ??? the David the sword he/she/it/same upper before, overhead the ć he/she/it/same and also, even, namely to toil to walk once and also, even, namely twice and also, even, namely to say/tell David toward (+acc,+gen,+dat) Saul οὐχ before rough breathing not to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX.; to able to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because/that οὐχ before rough breathing to try/attempt and also, even, namely to deprive he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same
1Krl:17:39 and he/she/it-???-ed the (acc) David (indecl) the (acc) sword (acc) him/it/same (gen) upper the (gen)   him/it/same (gen) and he/she/it-TOIL-ed upon WALK-ing (nom|voc) once and twice and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Saul (indecl) not not I-should-be-being-SET-ed; I-should-be-being-ABLE-ed to-be-GO-ed in/among/by (+dat) these (dat) because/that not I-have-been-TRY/ATTEMPT-ed and they-are-DEPRIVE-ing, while DEPRIVE-ing (dat) they/them/same (nom|acc) away from (+gen) him/it/same (gen)
1Krl:17:39 1Krl_17:39_1 1Krl_17:39_2 1Krl_17:39_3 1Krl_17:39_4 1Krl_17:39_5 1Krl_17:39_6 1Krl_17:39_7 1Krl_17:39_8 1Krl_17:39_9 1Krl_17:39_10 1Krl_17:39_11 1Krl_17:39_12 1Krl_17:39_13 1Krl_17:39_14 1Krl_17:39_15 1Krl_17:39_16 1Krl_17:39_17 1Krl_17:39_18 1Krl_17:39_19 1Krl_17:39_20 1Krl_17:39_21 1Krl_17:39_22 1Krl_17:39_23 1Krl_17:39_24 1Krl_17:39_25 1Krl_17:39_26 1Krl_17:39_27 1Krl_17:39_28 1Krl_17:39_29 1Krl_17:39_30 1Krl_17:39_31 1Krl_17:39_32 1Krl_17:39_33 1Krl_17:39_34 1Krl_17:39_35 1Krl_17:39_36
1Krl:17:39 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:17:40 καὶ ἔλαβεν τὴν βακτηρίαν αὐτοῦ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἐξελέξατο ἑαυτῷ πέντε λίθους λείους ἐκ τοῦ χειμάρρου καὶ ἔθετο αὐτοὺς ἐν τῷ καδίῳ τῷ ποιμενικῷ τῷ ὄντι αὐτῷ εἰς συλλογὴν καὶ σφενδόνην αὐτοῦ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ προσῆλθεν πρὸς τὸν ἄνδρα τὸν ἀλλόφυλον.
1Krl:17:40 And he took his staff in his hand, and he chose for himself five smooth stones out of the brook, and put them in the shepherd's scrip which he had for his store, and his sling was in his hand; and he approached the Philistine. (1 Samuel 17:40 Brenton)
1Krl:17:40 Wziął w ręce swój kij, wybrał sobie pięć gładkich kamieni ze strumienia, włożył je do torby pasterskiej, którą miał zamiast kieszeni, i z procą w ręce skierował się ku Filistynowi. (1 Sm 17:40 BT_4)
1Krl:17:40 καὶ ἔλαβεν τὴν βακτηρίαν αὐτοῦ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἐξελέξατο ἑαυτῷ πέντε λίθους λείους ἐκ τοῦ χειμάρρου καὶ ἔθετο αὐτοὺς ἐν τῷ καδίῳ τῷ ποιμενικῷ τῷ ὄντι αὐτῷ εἰς συλλογὴν καὶ σφενδόνην αὐτοῦ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ προσῆλθεν πρὸς τὸν ἄνδρα τὸν ἀλλόφυλον.
1Krl:17:40 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό βακτηρία, -ας, ἡ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ πέντε λίθος, -ου, ὁ λεῖος -α -ον ἐκ ὁ ἡ τό χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]   καί   αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον
1Krl:17:40 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Personel On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wybierać Samo /nasz /twój /siebie Pięć Kamień Gładka/pozioma/równina Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Koryto rzeki I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By być On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By nadchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Obcy
1Krl:17:40 kai\ e)/laben tE\n baktEri/an au)tou= e)n tE=| CHeiri\ au)tou= kai\ e)Xele/Xato e(autO=| pe/nte li/Tous lei/ous e)k tou= CHeima/rrou kai\ e)/Teto au)tou\s e)n tO=| kadi/O| tO=| poimenikO=| tO=| o)/nti au)tO=| ei)s sullogE\n kai\ sfendo/nEn au)tou= e)n tE=| CHeiri\ au)tou= kai\ prosE=lTen pro\s to\n a)/ndra to\n a)llo/fulon.
1Krl:17:40 kai elaben tEn baktErian autu en tE CHeiri autu kai eXeleXato heautO pente liTus leius ek tu CHeimarru kai eTeto autus en tO kadiO tO poimenikO tO onti autO eis syllogEn kai sfendonEn autu en tE CHeiri autu kai prosElTen pros ton andra ton allofylon.
1Krl:17:40 C VBI_AAI3S RA_ASF N1A_ASF RD_GSM P RA_DSF N3_DSF RD_GSM C VAI_AMI3S RD_DSM M N2_APM A1A_APM P RA_GSM N2_GSM C VEI_AMI3S RD_APM P RA_DSN N2N_DSN RA_DSN A1_DSN RA_DSN V9_PAPDSM RD_DSM P N1_ASF C N1_ASF RD_GSM P RA_DSF N3_DSF RD_GSM C VBI_AAI3S P RA_ASM N3_ASM RA_ASM N2_ASM
1Krl:17:40 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the staff he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same and also, even, namely to select self /our-/your-/themselves five stone smooth/level/plain out of (+gen) ἐξ before vowels the wadi and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć the ć the to be he/she/it/same into (+acc) ć and also, even, namely ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same and also, even, namely to approach toward (+acc,+gen,+dat) the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the foreign
1Krl:17:40 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (acc) staff (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) him/it/same (gen) and he/she/it-was-SELECT-ed self (dat) five stones (acc) smooth/level/plain ([Adj] acc) out of (+gen) the (gen) wadi (gen, voc) and he/she/it-was-PLACE-ed them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat)   the (dat)   the (dat) while being (dat) him/it/same (dat) into (+acc)   and   him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) him/it/same (gen) and he/she/it-APPROACH-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) man, husband (acc) the (acc) foreign ([Adj] acc, nom|acc|voc)
1Krl:17:40 1Krl_17:40_1 1Krl_17:40_2 1Krl_17:40_3 1Krl_17:40_4 1Krl_17:40_5 1Krl_17:40_6 1Krl_17:40_7 1Krl_17:40_8 1Krl_17:40_9 1Krl_17:40_10 1Krl_17:40_11 1Krl_17:40_12 1Krl_17:40_13 1Krl_17:40_14 1Krl_17:40_15 1Krl_17:40_16 1Krl_17:40_17 1Krl_17:40_18 1Krl_17:40_19 1Krl_17:40_20 1Krl_17:40_21 1Krl_17:40_22 1Krl_17:40_23 1Krl_17:40_24 1Krl_17:40_25 1Krl_17:40_26 1Krl_17:40_27 1Krl_17:40_28 1Krl_17:40_29 1Krl_17:40_30 1Krl_17:40_31 1Krl_17:40_32 1Krl_17:40_33 1Krl_17:40_34 1Krl_17:40_35 1Krl_17:40_36 1Krl_17:40_37 1Krl_17:40_38 1Krl_17:40_39 1Krl_17:40_40 1Krl_17:40_41 1Krl_17:40_42 1Krl_17:40_43 1Krl_17:40_44 1Krl_17:40_45
1Krl:17:40 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:17:42 καὶ εἶδεν Γολιαδ τὸν Δαυιδ καὶ ἠτίμασεν αὐτόν, ὅτι αὐτὸς ἦν παιδάριον καὶ αὐτὸς πυρράκης μετὰ κάλλους ὀφθαλμῶν.
1Krl:17:42 And Goliath saw David, and despised him; for he was a lad, and ruddy, with a fair countenance. (1 Samuel 17:42 Brenton)
1Krl:17:42 Gdy Filistyn popatrzył i przyjrzał się Dawidowi, wzgardził nim dlatego, że był młodzieńcem, i to rudym, o pięknym wyglądzie. (1 Sm 17:42 BT_4)
1Krl:17:42 καὶ εἶδεν Γολιαδ τὸν Δαυιδ καὶ ἠτίμασεν αὐτόν, ὅτι αὐτὸς ἦν παιδάριον καὶ αὐτὸς πυρράκης μετὰ κάλλους ὀφθαλμῶν.
1Krl:17:42 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)   ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ἀ·τιμάζω (ατιμαζ-, -, ατιμα·σ-, -, ητιμασ-, ατιμασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) καί αὐτός αὐτή αὐτό   μετά   ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ
1Krl:17:42 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), David I też, nawet, mianowicie Do hańby On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo By być Dziecka/młody niewolnik I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Oko
1Krl:17:42 kai\ ei)=den *goliad to\n *dauid kai\ E)ti/masen au)to/n, o(/ti au)to\s E)=n paida/rion kai\ au)to\s purra/kEs meta\ ka/llous o)fTalmO=n.
1Krl:17:42 kai eiden goliad ton dauid kai Etimasen auton, hoti autos En paidarion kai autos pyrrakEs meta kallus ofTalmOn.
1Krl:17:42 C VBI_AAI3S N_NSM RA_ASM N_ASM C VAI_AAI3S RD_ASM C RD_NSM V9_IAI3S N2N_ASN C RD_NSM N1M_NSM P N3E_GSN N2_GPM
1Krl:17:42 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć the David and also, even, namely to dishonor he/she/it/same because/that he/she/it/same to be child/young slave and also, even, namely he/she/it/same ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć eye
1Krl:17:42 and he/she/it-SEE-ed   the (acc) David (indecl) and he/she/it-DISHONOR-ed him/it/same (acc) because/that he/it/same (nom) he/she/it-was child/young slave (nom|acc|voc) and he/it/same (nom)   after (+acc), with (+gen)   eyes (gen)
1Krl:17:42 1Krl_17:42_1 1Krl_17:42_2 1Krl_17:42_3 1Krl_17:42_4 1Krl_17:42_5 1Krl_17:42_6 1Krl_17:42_7 1Krl_17:42_8 1Krl_17:42_9 1Krl_17:42_10 1Krl_17:42_11 1Krl_17:42_12 1Krl_17:42_13 1Krl_17:42_14 1Krl_17:42_15 1Krl_17:42_16 1Krl_17:42_17 1Krl_17:42_18
1Krl:17:42 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:17:43 καὶ εἶπεν ὁ ἀλλόφυλος πρὸς Δαυιδ Ὡσεὶ κύων ἐγώ εἰμι, ὅτι σὺ ἔρχῃ ἐπ’ ἐμὲ ἐν ῥάβδῳ καὶ λίθοις; καὶ εἶπεν Δαυιδ Οὐχί, ἀλλ’ ἢ χείρω κυνός. καὶ κατηράσατο ὁ ἀλλόφυλος τὸν Δαυιδ ἐν τοῖς θεοῖς αὐτοῦ.
1Krl:17:43 And the Philistine said to David, Am I as a dog, that thou comest against me with a staff and stones? [and David said, Nay, but worse than a dog.] And the Philistine cursed David by his gods. (1 Samuel 17:43 Brenton)
1Krl:17:43 I rzekł Filistyn do Dawida: «Czyż jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijem?» Złorzeczył Filistyn Dawidowi przyzywając na pomoc swoich bogów. (1 Sm 17:43 BT_4)
1Krl:17:43 καὶ εἶπεν ἀλλόφυλος πρὸς Δαυιδ Ὡσεὶ κύων ἐγώ εἰμι, ὅτι σὺ ἔρχῃ ἐπ’ ἐμὲ ἐν ῥάβδῳ καὶ λίθοις; καὶ εἶπεν Δαυιδ Οὐχί, ἀλλ’ χείρω κυνός. καὶ κατηράσατο ἀλλόφυλος τὸν Δαυιδ ἐν τοῖς θεοῖς αὐτοῦ.
1Krl:17:43 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον πρός Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) κύων, κυνός, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἐν ῥάβδος, -ου, ἡ καί λίθος, -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ οὐχί ἀλλά ἤ[1] χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός κύων, κυνός, ὁ καί κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:17:43 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Obcy Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) David Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Psa łańcuchowego metaph., osób, pies łańcuchowy, opiekuna Luk 16:21; freq. w Mitologii służących, agenci albo czuwający bogów, ???? ?????? ????, orła Ja By iść; by być Ponieważ/tamto Ty By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź I też, nawet, mianowicie Kamień I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Ale Albo Gorzej Psa łańcuchowego metaph., osób, pies łańcuchowy, opiekuna Luk 16:21; freq. w Mitologii służących, agenci albo czuwający bogów, ???? ?????? ????, orła I też, nawet, mianowicie By kląć (klnij na dół) Obcy David W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bóg  On/ona/to/to samo
1Krl:17:43 kai\ ei)=pen o( a)llo/fulos pro\s *dauid *(Osei\ ku/On e)gO/ ei)mi, o(/ti su\ e)/rCHE| e)p’ e)me\ e)n r(a/bdO| kai\ li/Tois; kai\ ei)=pen *dauid *ou)CHi/, a)ll’ E)\ CHei/rO kuno/s. kai\ katEra/sato o( a)llo/fulos to\n *dauid e)n toi=s Teoi=s au)tou=.
1Krl:17:43 kai eipen ho allofylos pros dauid Osei kyOn egO eimi, hoti sy erCHE ep’ eme en rabdO kai liTois; kai eipen dauid uCHi, all’ E CHeirO kynos. kai katErasato ho allofylos ton dauid en tois Teois autu.
1Krl:17:43 C VBI_AAI3S RA_NSM A1B_NSM P N_ASM x N3_NSM RP_NS V9_PAI1S C RP_NS V1_PMS2S P RP_AS P N2_DSF C N2_DPM C VBI_AAI3S N_NSM D C C V2_PAI1S N3_GSM C VAI_AMI3S RA_NSM A1B_NSM RA_ASM N_ASM P RA_DPM N2_DPM RD_GSM
1Krl:17:43 and also, even, namely to say/tell the foreign toward (+acc,+gen,+dat) David like/approximately [as-if]; to push watch-dog metaph., of persons, watch-dog, guardian Luk 16:21; freq. in Mythology of the servants, agents or watchers of the gods, Διὸς πτηνὸς κύων, of the eagle I to go; to be because/that you to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge and also, even, namely stone and also, even, namely to say/tell David not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] but or worse watch-dog metaph., of persons, watch-dog, guardian Luk 16:21; freq. in Mythology of the servants, agents or watchers of the gods, Διὸς πτηνὸς κύων, of the eagle and also, even, namely to curse (curse down) the foreign the David in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the god [see theology] he/she/it/same
1Krl:17:43 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) foreign ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) David (indecl) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) watch-dog (nom) I (nom) I-am-GO-ing; I-am because/that you(sg) (nom) you(sg)-are-being-COME-ed, you(sg)-should-be-being-COME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) in/among/by (+dat) hooked staff (dat) and stones (dat) and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) not but or worse ([Adj] acc, nom|acc|voc) watch-dog (gen) and he/she/it-was-CURSE (CURSE DOWN)-ed the (nom) foreign ([Adj] nom) the (acc) David (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) gods (dat) him/it/same (gen)
1Krl:17:43 1Krl_17:43_1 1Krl_17:43_2 1Krl_17:43_3 1Krl_17:43_4 1Krl_17:43_5 1Krl_17:43_6 1Krl_17:43_7 1Krl_17:43_8 1Krl_17:43_9 1Krl_17:43_10 1Krl_17:43_11 1Krl_17:43_12 1Krl_17:43_13 1Krl_17:43_14 1Krl_17:43_15 1Krl_17:43_16 1Krl_17:43_17 1Krl_17:43_18 1Krl_17:43_19 1Krl_17:43_20 1Krl_17:43_21 1Krl_17:43_22 1Krl_17:43_23 1Krl_17:43_24 1Krl_17:43_25 1Krl_17:43_26 1Krl_17:43_27 1Krl_17:43_28 1Krl_17:43_29 1Krl_17:43_30 1Krl_17:43_31 1Krl_17:43_32 1Krl_17:43_33 1Krl_17:43_34 1Krl_17:43_35 1Krl_17:43_36 1Krl_17:43_37
1Krl:17:43 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:17:44 καὶ εἶπεν ὁ ἀλλόφυλος πρὸς Δαυιδ Δεῦρο πρός με, καὶ δώσω τὰς σάρκας σου τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοῖς κτήνεσιν τῆς γῆς.
1Krl:17:44 And the Philistine said to David, Come to me, and I will give thy flesh to the birds of the air, and to the beasts of the earth. (1 Samuel 17:44 Brenton)
1Krl:17:44 Filistyn zawołał do Dawida: «Zbliż się tylko do mnie, a ciało twoje oddam ptakom powietrznym i dzikim zwierzętom». (1 Sm 17:44 BT_4)
1Krl:17:44 καὶ εἶπεν ἀλλόφυλος πρὸς Δαυιδ Δεῦρο πρός με, καὶ δώσω τὰς σάρκας σου τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοῖς κτήνεσιν τῆς γῆς.
1Krl:17:44 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον πρός Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ δεῦρο πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό πετεινόν, -οῦ, τό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
1Krl:17:44 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Obcy Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) David Przychodź!/Tutaj i teraz Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja I też, nawet, mianowicie By dawać Ciało {Mięso} Ty; twój/twój(sg) Ptak Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Zwierzęcy (zwierzę) Ziemi/ziemia
1Krl:17:44 kai\ ei)=pen o( a)llo/fulos pro\s *dauid *deu=ro pro/s me, kai\ dO/sO ta\s sa/rkas sou toi=s peteinoi=s tou= ou)ranou= kai\ toi=s ktE/nesin tE=s gE=s.
1Krl:17:44 kai eipen ho allofylos pros dauid deuro pros me, kai dOsO tas sarkas su tois peteinois tu uranu kai tois ktEnesin tEs gEs.
1Krl:17:44 C VBI_AAI3S RA_NSM A1B_NSM P N_ASM D P RP_AS C VF_FAI1S RA_APF N3K_APF RP_GS RA_DPN N2N_DPN RA_GSM N2_GSM C RA_DPM N3E_DPN RA_GSF N1_GSF
1Krl:17:44 and also, even, namely to say/tell the foreign toward (+acc,+gen,+dat) David come!/here and now toward (+acc,+gen,+dat) I and also, even, namely to give the flesh you; your/yours(sg) the bird the sky/heaven and also, even, namely the Animal (beast) the earth/land
1Krl:17:44 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) foreign ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) David (indecl) come!/here and now toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) and I-will-GIVE, I-should-GIVE the (acc) flesh (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (dat) birds (dat) the (gen) sky/heaven (gen) and the (dat) Animals (dat) the (gen) earth/land (gen)
1Krl:17:44 1Krl_17:44_1 1Krl_17:44_2 1Krl_17:44_3 1Krl_17:44_4 1Krl_17:44_5 1Krl_17:44_6 1Krl_17:44_7 1Krl_17:44_8 1Krl_17:44_9 1Krl_17:44_10 1Krl_17:44_11 1Krl_17:44_12 1Krl_17:44_13 1Krl_17:44_14 1Krl_17:44_15 1Krl_17:44_16 1Krl_17:44_17 1Krl_17:44_18 1Krl_17:44_19 1Krl_17:44_20 1Krl_17:44_21 1Krl_17:44_22 1Krl_17:44_23
1Krl:17:44 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:17:45 καὶ εἰπεν Δαυιδ πρὸς τὸν ἀλλόφυλον Σὺ ἔρχῃ πρός με ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν δόρατι καὶ ἐν ἀσπίδι, κἀγὼ πορεύομαι πρὸς σὲ ἐν ὀνόματι κυρίου σαβαωθ θεοῦ παρατάξεως Ισραηλ, ἣν ὠνείδισας σήμερον·
1Krl:17:45 And David said to the Philistine, Thou comest to me with sword, and with spear, and with shield; but I come to thee in the name of the Lord God of hosts of the army of Israel, which thou hast defied (1 Samuel 17:45 Brenton)
1Krl:17:45 Dawid odrzekł Filistynowi: «Ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i zakrzywionym nożem, ja zaś idę na ciebie w imię Pana Zastępów, Boga wojsk izraelskich, którym urągałeś. (1 Sm 17:45 BT_4)
1Krl:17:45 καὶ εἰπεν Δαυιδ πρὸς τὸν ἀλλόφυλον Σὺ ἔρχῃ πρός με ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν δόρατι καὶ ἐν ἀσπίδι, κἀγὼ πορεύομαι πρὸς σὲ ἐν ὀνόματι κυρίου σαβαωθ θεοῦ παρατάξεως Ισραηλ, ἣν ὠνείδισας σήμερον·
1Krl:17:45 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πρός ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) καί ἐν δόρυ, δόρατος, τό καί ἐν ἀσπί[δ]ς, -ίδος, ἡ κἀγώ (καὶ ἐγώ) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Σαβαώθ θεός, -οῦ, ὁ   Ἰσραήλ, ὁ ὅς ἥ ὅ ὀνειδίζω (ονειδιζ-, ονειδι(ε)·[σ]-/ονειδι·σ-, ονειδι·σ-, -, -, ονειδισ·θ-) σήμερον
1Krl:17:45 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Obcy Ty By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Włócznia I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Osika I/też ja By iść Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sabaot Bóg  Izrael Kto/, który/, który By mówić lekceważąco [pogarda?] Dzisiaj dzień
1Krl:17:45 kai\ ei)pen *dauid pro\s to\n a)llo/fulon *su\ e)/rCHE| pro/s me e)n r(omfai/a| kai\ e)n do/rati kai\ e)n a)spi/di, ka)gO\ poreu/omai pro\s se\ e)n o)no/mati kuri/ou sabaOT Teou= parata/XeOs *israEl, E(\n O)nei/disas sE/meron·
1Krl:17:45 kai eipen dauid pros ton allofylon sy erCHE pros me en romfaia kai en dorati kai en aspidi, kagO poreuomai pros se en onomati kyriu sabaOT Teu parataXeOs israEl, hEn Oneidisas sEmeron·
1Krl:17:45 C VBI_AAI3S N_NSM P RA_ASM A1B_ASM RP_NS V1_PMS2S P RP_AS P N1A_DSF C P N3_DSN C P N3D_DSF C+RPNS V1_PMI1S P RP_AS P N3M_DSN N2_GSM N_GSM N2_GSM N3I_GSF N_GSF RR_ASF VAI_AAI2S D
1Krl:17:45 and also, even, namely to say/tell David toward (+acc,+gen,+dat) the foreign you to come toward (+acc,+gen,+dat) I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sword and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among spear and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among asp and/also I to go toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Sabaoth god [see theology] ć Israel who/whom/which to disparage [scorn?] today day
1Krl:17:45 and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) foreign ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (nom) you(sg)-are-being-COME-ed, you(sg)-should-be-being-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) in/among/by (+dat) sword (dat) and in/among/by (+dat) spear (dat) and in/among/by (+dat) asp (dat) and/also I (nom) I-am-being-GO-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) name (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) Sabaoth god (gen)   Israel (indecl) who/whom/which (acc) you(sg)-DISPARAGE-ed today
1Krl:17:45 1Krl_17:45_1 1Krl_17:45_2 1Krl_17:45_3 1Krl_17:45_4 1Krl_17:45_5 1Krl_17:45_6 1Krl_17:45_7 1Krl_17:45_8 1Krl_17:45_9 1Krl_17:45_10 1Krl_17:45_11 1Krl_17:45_12 1Krl_17:45_13 1Krl_17:45_14 1Krl_17:45_15 1Krl_17:45_16 1Krl_17:45_17 1Krl_17:45_18 1Krl_17:45_19 1Krl_17:45_20 1Krl_17:45_21 1Krl_17:45_22 1Krl_17:45_23 1Krl_17:45_24 1Krl_17:45_25 1Krl_17:45_26 1Krl_17:45_27 1Krl_17:45_28 1Krl_17:45_29 1Krl_17:45_30 1Krl_17:45_31 1Krl_17:45_32
1Krl:17:45 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:17:46 καὶ ἀποκλείσει σε κύριος σήμερον εἰς τὴν χεῖρά μου, καὶ ἀποκτενῶ σε καὶ ἀφελῶ τὴν κεφαλήν σου ἀπὸ σοῦ καὶ δώσω τὰ κῶλά σου καὶ τὰ κῶλα παρεμβολῆς ἀλλοφύλων ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοῖς θηρίοις τῆς γῆς, καὶ γνώσεται πᾶσα ἡ γῆ ὅτι ἔστιν θεὸς ἐν Ισραηλ·
1Krl:17:46 this day. And the Lord shall deliver thee this day into my hand; and I will slay thee, and take away thy head from off thee, and will give thy limbs and the limbs of the army of the Philistines this day to the birds of the sky, and to the wild beasts of the earth; and all the earth shall know that there is a God in Israel. (1 Samuel 17:46 Brenton)
1Krl:17:46 Dziś właśnie odda cię Pan w moją rękę, pokonam cię i utnę ci głowę. Dziś oddam trupy wojsk filistyńskich na żer ptactwu powietrznemu i dzikim zwierzętom: niech się przekona cały świat, że Bóg jest w Izraelu. (1 Sm 17:46 BT_4)
1Krl:17:46 καὶ ἀποκλείσει σε κύριος σήμερον εἰς τὴν χεῖρά μου, καὶ ἀποκτενῶ σε καὶ ἀφελῶ τὴν κεφαλήν σου ἀπὸ σοῦ καὶ δώσω τὰ κῶλά σου καὶ τὰ κῶλα παρεμβολῆς ἀλλοφύλων ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοῖς θηρίοις τῆς γῆς, καὶ γνώσεται πᾶσα γῆ ὅτι ἔστιν θεὸς ἐν Ισραηλ·
1Krl:17:46 καί ἀπο·κλείω (-, απο+κλει·σ-, απο+κλει·σ-, -, απο+κεκλεισ-, απο+κλεισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σήμερον εἰς[1] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό κῶλον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό κῶλον, -ου, τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ἀλλό·φυλος -ον ἐν οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό πετεινόν, -οῦ, τό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ ἐν Ἰσραήλ, ὁ
1Krl:17:46 I też, nawet, mianowicie Do ??? Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dzisiaj dzień Do (+przyspieszenie) Ręka Ja I też, nawet, mianowicie By zabijać Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By pozbawiać Głowa Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By dawać Zwłoki Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Zwłoki Obozu obóz, koszary, armia Obcy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dzień Ptak Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Zwierzę Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia Ponieważ/tamto By być Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael
1Krl:17:46 kai\ a)poklei/sei se ku/rios sE/meron ei)s tE\n CHei=ra/ mou, kai\ a)poktenO= se kai\ a)felO= tE\n kefalE/n sou a)po\ sou= kai\ dO/sO ta\ kO=la/ sou kai\ ta\ kO=la parembolE=s a)llofu/lOn e)n tau/tE| tE=| E(me/ra| toi=s peteinoi=s tou= ou)ranou= kai\ toi=s TEri/ois tE=s gE=s, kai\ gnO/setai pa=sa E( gE= o(/ti e)/stin Teo\s e)n *israEl·
1Krl:17:46 kai apokleisei se kyrios sEmeron eis tEn CHeira mu, kai apoktenO se kai afelO tEn kefalEn su apo su kai dOsO ta kOla su kai ta kOla parembolEs allofylOn en tautE tE hEmera tois peteinois tu uranu kai tois TEriois tEs gEs, kai gnOsetai pasa hE gE hoti estin Teos en israEl·
1Krl:17:46 C VF_FAI3S RP_AS N2_NSM D P RA_ASF N3_ASF RP_GS C VF2_FAI1S RP_AS C VF2_FAI1S RA_ASF N1_ASF RP_GS P RP_GS C VF_FAI1S RA_APN N2N_APN RP_GS C RA_APN N2N_APN N1_GSF A1B_GPM P RD_DSF RA_DSF N1A_DSF RA_DPN N2N_DPN RA_GSM N2_GSM C RA_DPN N2N_DPN RA_GSF N1_GSF C VF_FMI3S A1S_NSF RA_NSF N1_NSF C V9_PAI3S N2_NSM P N_DSM
1Krl:17:46 and also, even, namely to ??? you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. today day into (+acc) the hand I and also, even, namely to kill you; your/yours(sg) and also, even, namely to deprive the head you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely to give the corpse you; your/yours(sg) and also, even, namely the corpse camp camp, barracks, army foreign in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the day the bird the sky/heaven and also, even, namely the beast the earth/land and also, even, namely to know i.e. recognize. every all, each, every, the whole of the earth/land because/that to be god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel
1Krl:17:46 and he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) today into (+acc) the (acc) hand (acc) me (gen) and I-will-KILL, I-am-KILL-ing, I-should-be-KILL-ing you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and I-will-DEPRIVE, I-should-DEPRIVE the (acc) head (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-will-GIVE, I-should-GIVE the (nom|acc) corpses (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc) corpses (nom|acc|voc) camp (gen) foreign ([Adj] gen) in/among/by (+dat) this (dat) the (dat) day (dat) the (dat) birds (dat) the (gen) sky/heaven (gen) and the (dat) beasts (dat) the (gen) earth/land (gen) and he/she/it-will-be-KNOW-ed every (nom|voc) the (nom) earth/land (nom|voc) because/that he/she/it-is god (nom) in/among/by (+dat) Israel (indecl)
1Krl:17:46 1Krl_17:46_1 1Krl_17:46_2 1Krl_17:46_3 1Krl_17:46_4 1Krl_17:46_5 1Krl_17:46_6 1Krl_17:46_7 1Krl_17:46_8 1Krl_17:46_9 1Krl_17:46_10 1Krl_17:46_11 1Krl_17:46_12 1Krl_17:46_13 1Krl_17:46_14 1Krl_17:46_15 1Krl_17:46_16 1Krl_17:46_17 1Krl_17:46_18 1Krl_17:46_19 1Krl_17:46_20 1Krl_17:46_21 1Krl_17:46_22 1Krl_17:46_23 1Krl_17:46_24 1Krl_17:46_25 1Krl_17:46_26 1Krl_17:46_27 1Krl_17:46_28 1Krl_17:46_29 1Krl_17:46_30 1Krl_17:46_31 1Krl_17:46_32 1Krl_17:46_33 1Krl_17:46_34 1Krl_17:46_35 1Krl_17:46_36 1Krl_17:46_37 1Krl_17:46_38 1Krl_17:46_39 1Krl_17:46_40 1Krl_17:46_41 1Krl_17:46_42 1Krl_17:46_43 1Krl_17:46_44 1Krl_17:46_45 1Krl_17:46_46 1Krl_17:46_47 1Krl_17:46_48 1Krl_17:46_49 1Krl_17:46_50 1Krl_17:46_51 1Krl_17:46_52
1Krl:17:46 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:17:47 καὶ γνώσεται πᾶσα ἡ ἐκκλησία αὕτη ὅτι οὐκ ἐν ῥομφαίᾳ καὶ δόρατι σῴζει κύριος, ὅτι τοῦ κυρίου ὁ πόλεμος, καὶ παραδώσει κύριος ὑμᾶς εἰς χεῖρας ἡμῶν.
1Krl:17:47 And all this assembly shall know that the Lord delivers not by sword or spear, for the battle is the Lord's, and the Lord will deliver you into our hands. (1 Samuel 17:47 Brenton)
1Krl:17:47 Niech wiedzą wszyscy zebrani, że nie mieczem ani dzidą Pan ocala. Ponieważ jest to wojna Pana, On więc odda was w nasze ręce». (1 Sm 17:47 BT_4)
1Krl:17:47 καὶ γνώσεται πᾶσα ἐκκλησία αὕτη ὅτι οὐκ ἐν ῥομφαίᾳ καὶ δόρατι σῴζει κύριος, ὅτι τοῦ κυρίου πόλεμος, καὶ παραδώσει κύριος ὑμᾶς εἰς χεῖρας ἡμῶν.
1Krl:17:47 καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐκ·κλησία, -ας, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) καί δόρυ, δόρατος, τό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς