1Mch:7:1 Ἔτους ἑνὸς καὶ πεντηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ ἐξῆλθεν Δημήτριος ὁ τοῦ Σελεύκου ἐκ Ῥώμης καὶ ἀνέβη σὺν ἀνδράσιν ὀλίγοις εἰς πόλιν παραθαλασσίαν καὶ ἐβασίλευσεν ἐκεῖ.
1Mch:7:1 In the hundred and one and fiftieth year Demetrius the son of Seleucus departed from Rome, and came up with a few men unto a city of the sea coast, and reigned there. (1 Maccabees 7:1 Brenton)
1Mch:7:1 W roku sto pięćdziesiątym pierwszym Demetriusz, syn Seleukosa, wyruszył z Rzymu z niewielką liczbą wojska. Wylądował w nadmorskim mieście i jako król zaczął tam panować. (1 Mch 7:1 BT_4)
1Mch:7:1 Ἔτους ἑνὸς καὶ πεντηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ ἐξῆλθεν Δημήτριος τοῦ Σελεύκου ἐκ Ῥώμης καὶ ἀνέβη σὺν ἀνδράσιν ὀλίγοις εἰς πόλιν παραθαλασσίαν καὶ ἐβασίλευσεν ἐκεῖ.
1Mch:7:1 ἔτο·ς, -ους, τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί πεντη·κοστός -ή -όν καί   ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) Δημήτριος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   ἐκ Ῥώμη, -ης, ἡ καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) σύν ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὀλίγος -η -ον εἰς[1] πόλις, -εως, ἡ παρα·θαλάσσιος -ία -ον καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐκεῖ
1Mch:7:1 Rok Jeden I też, nawet, mianowicie Pięćdziesiąty I też, nawet, mianowicie By wychodzić Demetriusz Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Rzym I też, nawet, mianowicie By podnosić Razem z/włączając (+dat) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Mało [zobacz oligarchię] Do (+przyspieszenie) Miasto Obok morskiego wybrzeża; okolica blisko brzegu jeziora I też, nawet, mianowicie By panować Tam
1Mch:7:1 *)/etous e(no\s kai\ pentEkostou= kai\ e(katostou= e)XE=lTen *dEmE/trios o( tou= *seleu/kou e)k *(rO/mEs kai\ a)ne/bE su\n a)ndra/sin o)li/gois ei)s po/lin paraTalassi/an kai\ e)basi/leusen e)kei=.
1Mch:7:1 etus henos kai pentEkostu kai hekatostu eXElTen dEmEtrios ho tu seleuku ek rOmEs kai anebE syn andrasin oligois eis polin paraTalassian kai ebasileusen ekei.
1Mch:7:1 N3E_GSN A3_GSN C A1_GSN C A1_GSN VBI_AAI3S N2_NSM RA_NSM RA_GSM N2_GSM P N1_GSF C VZI_AAI3S P N3_DPM A1_DPM P N3I_ASF A1A_ASF C VAI_AAI3S D
1Mch:7:1 year one and also, even, namely fiftieth and also, even, namely ć to come out Demetrius the the ć out of (+gen) ἐξ before vowels Rome and also, even, namely to ascend together with/including (+dat) man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". little [see oligarchy] into (+acc) city beside the sea littoral; a region near a shore of a lake and also, even, namely to reign there
1Mch:7:1 year (gen) one (gen) and fiftieth (gen) and   he/she/it-COME-ed-OUT Demetrius (nom) the (nom) the (gen)   out of (+gen) Rome (gen) and he/she/it-ASCEND-ed together with/including (+dat) men, husbands (dat) few (dat) into (+acc) city (acc) beside the sea ([Adj] acc) and he/she/it-REIGN-ed there
1Mch:7:1 1Mch_7:1_1 1Mch_7:1_2 1Mch_7:1_3 1Mch_7:1_4 1Mch_7:1_5 1Mch_7:1_6 1Mch_7:1_7 1Mch_7:1_8 1Mch_7:1_9 1Mch_7:1_10 1Mch_7:1_11 1Mch_7:1_12 1Mch_7:1_13 1Mch_7:1_14 1Mch_7:1_15 1Mch_7:1_16 1Mch_7:1_17 1Mch_7:1_18 1Mch_7:1_19 1Mch_7:1_20 1Mch_7:1_21 1Mch_7:1_22 1Mch_7:1_23 1Mch_7:1_24
1Mch:7:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:7:2 καὶ ἐγένετο ὡς εἰσεπορεύετο εἰς οἶκον βασιλείας πατέρων αὐτοῦ, καὶ συνέλαβον αἱ δυνάμεις τὸν Ἀντίοχον καὶ τὸν Λυσίαν ἀγαγεῖν αὐτοὺς αὐτῷ.
1Mch:7:2 And as he entered into the palace of his ancestors, so it was, that his forces had taken Antiochus and Lysias, to bring them unto him. (1 Maccabees 7:2 Brenton)
1Mch:7:2 Gdy wszedł do królewskiego pałacu swoich przodków, wojska pochwyciły Antiocha i Lizjasza, aby ich przyprowadzić do niego. (1 Mch 7:2 BT_4)
1Mch:7:2 καὶ ἐγένετο ὡς εἰσεπορεύετο εἰς οἶκον βασιλείας πατέρων αὐτοῦ, καὶ συνέλαβον αἱ δυνάμεις τὸν Ἀντίοχον καὶ τὸν Λυσίαν ἀγαγεῖν αὐτοὺς αὐτῷ.
1Mch:7:2 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) βασιλεία, -ας, ἡ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό Λυσίας, -ου, ὁ ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:7:2 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By wchodzić Do (+przyspieszenie) Dom Królestwo Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj Zdolność I też, nawet, mianowicie Lizjasz By prowadzić On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo
1Mch:7:2 kai\ e)ge/neto O(s ei)seporeu/eto ei)s oi)=kon basilei/as pate/rOn au)tou=, kai\ sune/labon ai( duna/meis to\n *)anti/oCHon kai\ to\n *lusi/an a)gagei=n au)tou\s au)tO=|.
1Mch:7:2 kai egeneto hOs eiseporeueto eis oikon basileias paterOn autu, kai synelabon hai dynameis ton antioCHon kai ton lysian agagein autus autO.
1Mch:7:2 C VBI_AMI3S C V1I_IMI3S P N2_ASM N1A_GSF N3_GPM RD_GSM C VBI_AAI3P RA_NPF N3I_NPF RA_ASM N2_ASM C RA_ASM N1T_ASM VB_AAN RD_APM RD_DSM
1Mch:7:2 and also, even, namely to become become, happen as/like to enter into (+acc) house kingdom father he/she/it/same and also, even, namely to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture the ability the ć and also, even, namely the Lysias to lead he/she/it/same he/she/it/same
1Mch:7:2 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like he/she/it-was-being-ENTER-ed into (+acc) house (acc) kingdom (gen), kingdoms (acc) fathers (gen) him/it/same (gen) and I-SEIZING-ed, they-SEIZING-ed the (nom) abilities (acc, nom|voc) the (acc)   and the (acc) Lysias (acc) to-LEAD them/same (acc) him/it/same (dat)
1Mch:7:2 1Mch_7:2_1 1Mch_7:2_2 1Mch_7:2_3 1Mch_7:2_4 1Mch_7:2_5 1Mch_7:2_6 1Mch_7:2_7 1Mch_7:2_8 1Mch_7:2_9 1Mch_7:2_10 1Mch_7:2_11 1Mch_7:2_12 1Mch_7:2_13 1Mch_7:2_14 1Mch_7:2_15 1Mch_7:2_16 1Mch_7:2_17 1Mch_7:2_18 1Mch_7:2_19 1Mch_7:2_20 1Mch_7:2_21
1Mch:7:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:7:3 καὶ ἐγνώσθη αὐτῷ τὸ πρᾶγμα, καὶ εἶπεν Μή μοι δείξητε τὰ πρόσωπα αὐτῶν.
1Mch:7:3 Wherefore, when he knew it, he said, Let me not see their faces. (1 Maccabees 7:3 Brenton)
1Mch:7:3 Kiedy doniesiono mu o tym, powiedział: «Nie pokazujcie mi ich twarzy!» (1 Mch 7:3 BT_4)
1Mch:7:3 καὶ ἐγνώσθη αὐτῷ τὸ πρᾶγμα, καὶ εἶπεν Μή μοι δείξητε τὰ πρόσωπα αὐτῶν.
1Mch:7:3 καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πρᾶγμα[τ], -ατος, τό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:7:3 I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. On/ona/to/to samo Sprawa [zobacz pragmatyczny] I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Nie Ja By być widocznym Twarz On/ona/to/to samo
1Mch:7:3 kai\ e)gnO/sTE au)tO=| to\ pra=gma, kai\ ei)=pen *mE/ moi dei/XEte ta\ pro/sOpa au)tO=n.
1Mch:7:3 kai egnOsTE autO to pragma, kai eipen mE moi deiXEte ta prosOpa autOn.
1Mch:7:3 C VSI_API3S RD_DSM RA_ASN N3M_ASN C VBI_AAI3S D RP_DS VA_AAS2P RA_APN N2N_APN RD_GPM
1Mch:7:3 and also, even, namely to know i.e. recognize. he/she/it/same the matter [see pragmatic] and also, even, namely to say/tell not I to show the face he/she/it/same
1Mch:7:3 and he/she/it-was-KNOW-ed him/it/same (dat) the (nom|acc) matter (nom|acc|voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed not me (dat) you(pl)-should-SHOW the (nom|acc) faces (nom|acc|voc) them/same (gen)
1Mch:7:3 1Mch_7:3_1 1Mch_7:3_2 1Mch_7:3_3 1Mch_7:3_4 1Mch_7:3_5 1Mch_7:3_6 1Mch_7:3_7 1Mch_7:3_8 1Mch_7:3_9 1Mch_7:3_10 1Mch_7:3_11 1Mch_7:3_12 1Mch_7:3_13
1Mch:7:3 x x x x x x x x x x x x x
1Mch:7:4 καὶ ἀπέκτειναν αὐτοὺς αἱ δυνάμεις, καὶ ἐκάθισεν Δημήτριος ἐπὶ θρόνου βασιλείας αὐτοῦ.
1Mch:7:4 So his host slew them. Now when Demetrius was set upon the throne of his kingdom, (1 Maccabees 7:4 Brenton)
1Mch:7:4 Wojsko więc zamordowało ich, a Demetriusz zasiadł na tronie swego królestwa. (1 Mch 7:4 BT_4)
1Mch:7:4 καὶ ἀπέκτειναν αὐτοὺς αἱ δυνάμεις, καὶ ἐκάθισεν Δημήτριος ἐπὶ θρόνου βασιλείας αὐτοῦ.
1Mch:7:4 καί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) Δημήτριος, -ου, ὁ ἐπί θρόνος, -ου, ὁ βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:7:4 I też, nawet, mianowicie By zabijać On/ona/to/to samo Zdolność I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Demetriusz Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tron Królestwo On/ona/to/to samo
1Mch:7:4 kai\ a)pe/kteinan au)tou\s ai( duna/meis, kai\ e)ka/Tisen *dEmE/trios e)pi\ Tro/nou basilei/as au)tou=.
1Mch:7:4 kai apekteinan autus hai dynameis, kai ekaTisen dEmEtrios epi Tronu basileias autu.
1Mch:7:4 C VAI_AAI3P RD_APM RA_NPF N3I_NPF C VAI_AAI3S N2_NSM P N2_GSM N1A_GSF RD_GSM
1Mch:7:4 and also, even, namely to kill he/she/it/same the ability and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge Demetrius upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing throne kingdom he/she/it/same
1Mch:7:4 and they-KILL-ed them/same (acc) the (nom) abilities (acc, nom|voc) and he/she/it-SIT DOWN-ed Demetrius (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) throne (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) him/it/same (gen)
1Mch:7:4 1Mch_7:4_1 1Mch_7:4_2 1Mch_7:4_3 1Mch_7:4_4 1Mch_7:4_5 1Mch_7:4_6 1Mch_7:4_7 1Mch_7:4_8 1Mch_7:4_9 1Mch_7:4_10 1Mch_7:4_11 1Mch_7:4_12
1Mch:7:4 x x x x x x x x x x x x
1Mch:7:5 καὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν πάντες ἄνδρες ἄνομοι καὶ ἀσεβεῖς ἐξ Ισραηλ, καὶ Ἄλκιμος ἡγεῖτο αὐτῶν βουλόμενος ἱερατεύειν.
1Mch:7:5 There came unto him all the wicked and ungodly men of Israel, having Alcimus, who was desirous to be high priest, for their captain: (1 Maccabees 7:5 Brenton)
1Mch:7:5 Wtedy wszyscy wiarołomni i bezbożni spomiędzy Izraela przybyli do niego, a przywódcą ich był Alkimos, który chciał osiągnąć godność arcykapłana. (1 Mch 7:5 BT_4)
1Mch:7:5 καὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν πάντες ἄνδρες ἄνομοι καὶ ἀσεβεῖς ἐξ Ισραηλ, καὶ Ἄλκιμος ἡγεῖτο αὐτῶν βουλόμενος ἱερατεύειν.
1Mch:7:5 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἄ·νομος -ον καί ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) ἐκ Ἰσραήλ, ὁ καί   ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) αὐτός αὐτή αὐτό βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) ἱερατεύω (ιερατευ-, ιερατευ·σ-, ιερατευ·σ-, -, -, -)
1Mch:7:5 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Na zewnątrz prawa I też, nawet, mianowicie Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Izrael I też, nawet, mianowicie By uważać On/ona/to/to samo By planować/decyduj się/zamierzaj pracować (jako kapłan)
1Mch:7:5 kai\ E)=lTon pro\s au)to\n pa/ntes a)/ndres a)/nomoi kai\ a)sebei=s e)X *israEl, kai\ *)/alkimos E(gei=to au)tO=n boulo/menos i(erateu/ein.
1Mch:7:5 kai ElTon pros auton pantes andres anomoi kai asebeis eX israEl, kai alkimos hEgeito autOn bulomenos hierateuein.
1Mch:7:5 C VBI_AAI3P P RD_ASM A3_NPM N3_NPM A1B_NPM C A3H_NPM P N_GSM C N2_NSM V2_IMI3S RD_GPM V1_PMPNSM V1_PAN
1Mch:7:5 and also, even, namely to come toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same every all, each, every, the whole of man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". outside the law and also, even, namely ungodly; to be impious commit sacrilege out of (+gen) ἐξ before vowels Israel and also, even, namely ć to deem he/she/it/same to plan/determine/intend to work of a priest priestcraft
1Mch:7:5 and I-COME-ed, they-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) all (nom|voc) men, husbands (nom|voc) outside the law ([Adj] nom|voc) and ungodly ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-are-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE out of (+gen) Israel (indecl) and   he/she/it-was-being-DEEM-ed them/same (gen) while being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed (nom) to-be-WORK OF A PRIEST-ing
1Mch:7:5 1Mch_7:5_1 1Mch_7:5_2 1Mch_7:5_3 1Mch_7:5_4 1Mch_7:5_5 1Mch_7:5_6 1Mch_7:5_7 1Mch_7:5_8 1Mch_7:5_9 1Mch_7:5_10 1Mch_7:5_11 1Mch_7:5_12 1Mch_7:5_13 1Mch_7:5_14 1Mch_7:5_15 1Mch_7:5_16 1Mch_7:5_17
1Mch:7:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:7:6 καὶ κατηγόρησαν τοῦ λαοῦ πρὸς τὸν βασιλέα λέγοντες Ἀπώλεσεν Ιουδας καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ πάντας τοὺς φίλους σου, καὶ ἡμᾶς ἐσκόρπισεν ἀπὸ τῆς γῆς ἡμῶν·
1Mch:7:6 And they accused the people to the king, saying, Judas and his brethren have slain all thy friends, and driven us out of our own land. (1 Maccabees 7:6 Brenton)
1Mch:7:6 Tak oskarżyli oni naród przed królem: «Juda razem ze swoimi braćmi zgładził wszystkich twoich przyjaciół, a nas wypędził z ojczystego kraju. (1 Mch 7:6 BT_4)
1Mch:7:6 καὶ κατηγόρησαν τοῦ λαοῦ πρὸς τὸν βασιλέα λέγοντες Ἀπώλεσεν Ιουδας καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ πάντας τοὺς φίλους σου, καὶ ἡμᾶς ἐσκόρπισεν ἀπὸ τῆς γῆς ἡμῶν·
1Mch:7:6 καί κατ·ηγορέω (κατ+ηγορ(ε)-, κατ+ηγορη·σ-, κατ+ηγορη·σ-, -, κατ+ηγορη-, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό φίλος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σκορπίζω (σκορπιζ-, σκορπι(ε)·[σ]-, σκορπι·σ-, -, εσκορπισ-, σκορπισ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Mch:7:6 I też, nawet, mianowicie By oskarżać (gań) Ludzie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król By mówić/opowiadaj By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Przyjaciela towarzysz Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ja By rozpraszać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Ja
1Mch:7:6 kai\ katEgo/rEsan tou= laou= pro\s to\n basile/a le/gontes *)apO/lesen *ioudas kai\ oi( a)delfoi\ au)tou= pa/ntas tou\s fi/lous sou, kai\ E(ma=s e)sko/rpisen a)po\ tE=s gE=s E(mO=n·
1Mch:7:6 kai katEgorEsan tu lau pros ton basilea legontes apOlesen iudas kai hoi adelfoi autu pantas tus filus su, kai hEmas eskorpisen apo tEs gEs hEmOn·
1Mch:7:6 C VAI_AAI3P RA_GSM N2_GSM P RA_ASM N3V_ASM V1_PAPNPM VAI_PAI3S N1T_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM A3_APM RA_APM A1_APM RP_GS C RP_AP VAI_AAI3S P RA_GSF N1_GSF RP_GP
1Mch:7:6 and also, even, namely to accuse (reproach) the people toward (+acc,+gen,+dat) the king to say/tell to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing Judas/Judah and also, even, namely the brother he/she/it/same every all, each, every, the whole of the friend companion you; your/yours(sg) and also, even, namely I to scatter from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the earth/land I
1Mch:7:6 and they-ACCUSE-ed, upon ACCUSE-ing (nom|acc|voc) the (gen) people (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) while SAY/TELL-ing (nom|voc) he/she/it-LOSE/DESTROY-ed Judas/Judah (nom) and the (nom) brothers (nom|voc) him/it/same (gen) all (acc) the (acc) friend ([Adj] acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and us (acc) he/she/it-SCATTER-ed away from (+gen) the (gen) earth/land (gen) us (gen)
1Mch:7:6 1Mch_7:6_1 1Mch_7:6_2 1Mch_7:6_3 1Mch_7:6_4 1Mch_7:6_5 1Mch_7:6_6 1Mch_7:6_7 1Mch_7:6_8 1Mch_7:6_9 1Mch_7:6_10 1Mch_7:6_11 1Mch_7:6_12 1Mch_7:6_13 1Mch_7:6_14 1Mch_7:6_15 1Mch_7:6_16 1Mch_7:6_17 1Mch_7:6_18 1Mch_7:6_19 1Mch_7:6_20 1Mch_7:6_21 1Mch_7:6_22 1Mch_7:6_23 1Mch_7:6_24 1Mch_7:6_25
1Mch:7:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:7:7 νῦν οὖν ἀπόστειλον ἄνδρα, ᾧ πιστεύεις, καὶ πορευθεὶς ἰδέτω τὴν ἐξολέθρευσιν πᾶσαν, ἣν ἐποίησεν ἡμῖν καὶ τῇ χώρᾳ τοῦ βασιλέως, καὶ κολασάτω αὐτοὺς καὶ πάντας τοὺς ἐπιβοηθοῦντας αὐτοῖς.
1Mch:7:7 Now therefore send some man whom thou trustest, and let him go and see what havock he hath made among us, and in the king's land, and let him punish them with all them that aid them. (1 Maccabees 7:7 Brenton)
1Mch:7:7 Poślij więc teraz jakiegoś swojego zaufanego, niech on się tam uda i naocznie się przekona o ogromnej krzywdzie, jaką wyrządził nam i królewskiemu krajowi, i niech ukarze ich razem z tymi wszystkimi, którzy im pomagają». (1 Mch 7:7 BT_4)
1Mch:7:7 νῦν οὖν ἀπόστειλον ἄνδρα, πιστεύεις, καὶ πορευθεὶς ἰδέτω τὴν ἐξολέθρευσιν πᾶσαν, ἣν ἐποίησεν ἡμῖν καὶ τῇ χώρᾳ τοῦ βασιλέως, καὶ κολασάτω αὐτοὺς καὶ πάντας τοὺς ἐπιβοηθοῦντας αὐτοῖς.
1Mch:7:7 νῦν οὖν ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὅς ἥ ὅ πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί κολάζω (κολαζ-, κολα·σ-, κολα·σ-, -, -, κολασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:7:7 Teraz Dlatego/wtedy zamawiać Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Kto/, który/, który By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z I też, nawet, mianowicie By iść By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Kto/, który/, który By czynić/rób Ja I też, nawet, mianowicie Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Król I też, nawet, mianowicie By karać główna idea {pojęcie} ma obcinać. To może znaczyć {mieć na myśli} skorygowanie, karę, albo szorstkie przycinanie albo pielenie. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo
1Mch:7:7 nu=n ou)=n a)po/steilon a)/ndra, O(=| pisteu/eis, kai\ poreuTei\s i)de/tO tE\n e)Xole/Treusin pa=san, E(\n e)poi/Esen E(mi=n kai\ tE=| CHO/ra| tou= basile/Os, kai\ kolasa/tO au)tou\s kai\ pa/ntas tou\s e)piboETou=ntas au)toi=s.
1Mch:7:7 nyn un aposteilon andra, hO pisteueis, kai poreuTeis idetO tEn eXoleTreusin pasan, hEn epoiEsen hEmin kai tE CHOra tu basileOs, kai kolasatO autus kai pantas tus epiboETuntas autois.
1Mch:7:7 D x VA_AAD2S N3_ASM RR_DSM V1_PAI2S C VC_APPNSM VB_AAD3S RA_ASF N3I_ASF A1S_ASF RR_ASF VAI_AAI3S RP_DP C RA_DSF N1A_DSF RA_GSM N3V_GSM C VA_AAD3S RD_APM C A3_APM RA_APM V2_PAPAPM RD_DPM
1Mch:7:7 now therefore/then to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". who/whom/which to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with and also, even, namely to go to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the ć every all, each, every, the whole of; to sprinkle who/whom/which to do/make I and also, even, namely the region realm (clίme); land, country, territory, tract the king and also, even, namely to punish the main idea is to curtail. It can mean correction, punishment, or harsh pruning or weeding. he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ć he/she/it/same
1Mch:7:7 now therefore/then do-ORDER FORTH-you(sg)! man, husband (acc) who/whom/which (dat) you(sg)-are-BELIEVE/ENTRUST-ing-WITH and upon being-GO-ed (nom|voc) let-him/her/it-SEE! the (acc)   every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) who/whom/which (acc) he/she/it-DO/MAKE-ed us (dat) and the (dat) region (dat) the (gen) king (gen) and let-him/her/it-PUNISH! them/same (acc) and all (acc) the (acc)   them/same (dat)
1Mch:7:7 1Mch_7:7_1 1Mch_7:7_2 1Mch_7:7_3 1Mch_7:7_4 1Mch_7:7_5 1Mch_7:7_6 1Mch_7:7_7 1Mch_7:7_8 1Mch_7:7_9 1Mch_7:7_10 1Mch_7:7_11 1Mch_7:7_12 1Mch_7:7_13 1Mch_7:7_14 1Mch_7:7_15 1Mch_7:7_16 1Mch_7:7_17 1Mch_7:7_18 1Mch_7:7_19 1Mch_7:7_20 1Mch_7:7_21 1Mch_7:7_22 1Mch_7:7_23 1Mch_7:7_24 1Mch_7:7_25 1Mch_7:7_26 1Mch_7:7_27 1Mch_7:7_28
1Mch:7:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:7:8 καὶ ἐπέλεξεν ὁ βασιλεὺς τὸν Βακχίδην τῶν φίλων τοῦ βασιλέως κυριεύοντα ἐν τῷ πέραν τοῦ ποταμοῦ καὶ μέγαν ἐν τῇ βασιλείᾳ καὶ πιστὸν τῷ βασιλεῖ
1Mch:7:8 Then the king chose Bacchides, a friend of the king, who ruled beyond the flood, and was a great man in the kingdom, and faithful to the king, (1 Maccabees 7:8 Brenton)
1Mch:7:8 Król wybrał Bakchidesa, jednego z królewskich przyjaciół, który władzę swą wykonywał za Rzeką, a będąc wpływowym człowiekiem w państwie, oddany był królowi. (1 Mch 7:8 BT_4)
1Mch:7:8 καὶ ἐπέλεξεν βασιλεὺς τὸν Βακχίδην τῶν φίλων τοῦ βασιλέως κυριεύοντα ἐν τῷ πέραν τοῦ ποταμοῦ καὶ μέγαν ἐν τῇ βασιλείᾳ καὶ πιστὸν τῷ βασιλεῖ
1Mch:7:8 καί ἐπι·λέγω (επι+λεγ-, -, επι+λεξ-, -, επι+λελεγ-, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ κυριεύω (κυριευ-, κυριευ·σ-, κυριευ·σ-, -, -, κυριευ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό πέραν ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ καί μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐν ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ καί πιστός -ή -όν ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
1Mch:7:8 I też, nawet, mianowicie By wybierać (wybieraj, (by odwiedzać {rozmowę z nazwiska})pojedynczy poza) Król Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się Król By być pan z/ponad panującym, chwytać, zdobywać, podnosić do godności lorda albo opanowywać z, zyskiwać posiadanie z ??????? Natykaj się na W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W poprzek Rzeka I też, nawet, mianowicie Wielki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Królestwo I też, nawet, mianowicie Wierny trusthworthy Król
1Mch:7:8 kai\ e)pe/leXen o( basileu\s to\n *bakCHi/dEn tO=n fi/lOn tou= basile/Os kurieu/onta e)n tO=| pe/ran tou= potamou= kai\ me/gan e)n tE=| basilei/a| kai\ pisto\n tO=| basilei=
1Mch:7:8 kai epeleXen ho basileus ton bakCHidEn tOn filOn tu basileOs kyrieuonta en tO peran tu potamu kai megan en tE basileia kai piston tO basilei
1Mch:7:8 C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_ASM N1M_ASM RA_GPM A1_GPM RA_GSM N3V_GSM V1_PAPASM P RA_DSM D RA_GSM N2_GSM C A1P_ASM P RA_DSF N1A_DSF C A1_ASM RA_DSM N3V_DSM
1Mch:7:8 and also, even, namely to choose (select, (to call {call upon by name})single out) the king the ć the friend companion; to kiss buss, lip, osculate the king to be lord of/over dominant, seize, capture, lord or master of, gain possession of κυριέψω come upon in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the across the river and also, even, namely great in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the kingdom and also, even, namely faithful trusthworthy the king
1Mch:7:8 and he/she/it-CHOOSE-ed the (nom) king (nom) the (acc)   the (gen) friend ([Adj] gen); while KISS-ing (nom) the (gen) king (gen) while BE-ing-LORD-OF/OVER (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) across the (gen) river (gen) and great ([Adj] acc) in/among/by (+dat) the (dat) kingdom (dat) and faithful ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (dat) king (dat)
1Mch:7:8 1Mch_7:8_1 1Mch_7:8_2 1Mch_7:8_3 1Mch_7:8_4 1Mch_7:8_5 1Mch_7:8_6 1Mch_7:8_7 1Mch_7:8_8 1Mch_7:8_9 1Mch_7:8_10 1Mch_7:8_11 1Mch_7:8_12 1Mch_7:8_13 1Mch_7:8_14 1Mch_7:8_15 1Mch_7:8_16 1Mch_7:8_17 1Mch_7:8_18 1Mch_7:8_19 1Mch_7:8_20 1Mch_7:8_21 1Mch_7:8_22 1Mch_7:8_23 1Mch_7:8_24 1Mch_7:8_25
1Mch:7:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:7:9 καὶ ἀπέστειλεν αὐτὸν καὶ Ἄλκιμον τὸν ἀσεβῆ καὶ ἔστησεν αὐτῷ τὴν ἱερωσύνην καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ ποιῆσαι τὴν ἐκδίκησιν ἐν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ.
1Mch:7:9 And him he sent with that wicked Alcimus, whom he made high priest, and commanded that he should take vengeance of the children of Israel. (1 Maccabees 7:9 Brenton)
1Mch:7:9 Jego to wysłał razem z bezbożnym Alkimosem, któremu przyznał godność kapłańską, i nakazał pomstę na synach Izraela. (1 Mch 7:9 BT_4)
1Mch:7:9 καὶ ἀπέστειλεν αὐτὸν καὶ Ἄλκιμον τὸν ἀσεβῆ καὶ ἔστησεν αὐτῷ τὴν ἱερωσύνην καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ ποιῆσαι τὴν ἐκδίκησιν ἐν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ.
1Mch:7:9 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί   ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερω·σύνη, -ης, ἡ καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἐκδίκησις, -εως, ἡ ἐν ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
1Mch:7:9 I też, nawet, mianowicie zamawiać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Bezbożny I też, nawet, mianowicie By powodować stać On/ona/to/to samo Stan duchowny I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo By czynić/rób Zemsta W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syn Izrael
1Mch:7:9 kai\ a)pe/steilen au)to\n kai\ *)/alkimon to\n a)sebE= kai\ e)/stEsen au)tO=| tE\n i(erOsu/nEn kai\ e)netei/lato au)tO=| poiE=sai tE\n e)kdi/kEsin e)n toi=s ui(oi=s *israEl.
1Mch:7:9 kai apesteilen auton kai alkimon ton asebE kai estEsen autO tEn hierOsynEn kai eneteilato autO poiEsai tEn ekdikEsin en tois hyiois israEl.
1Mch:7:9 C VAI_AAI3S RD_ASM C N2_ASM RA_ASM A3H_ASM C VAI_AAI3S RD_DSM RA_ASF N1_ASF C VAI_AMI3S RD_DSM VA_AAN RA_ASF N3I_ASF P RA_DPM N2_DPM N2_GSM
1Mch:7:9 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send he/she/it/same and also, even, namely ć the ungodly and also, even, namely to cause to stand he/she/it/same the priesthood and also, even, namely to enjoin command he/she/it/same to do/make the vengeance in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the son Israel
1Mch:7:9 and he/she/it-ORDER FORTH-ed him/it/same (acc) and   the (acc) ungodly ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand him/it/same (dat) the (acc) priesthood (acc) and he/she/it-was-ENJOIN-ed him/it/same (dat) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) the (acc) vengeance (acc) in/among/by (+dat) the (dat) sons (dat) Israel (indecl)
1Mch:7:9 1Mch_7:9_1 1Mch_7:9_2 1Mch_7:9_3 1Mch_7:9_4 1Mch_7:9_5 1Mch_7:9_6 1Mch_7:9_7 1Mch_7:9_8 1Mch_7:9_9 1Mch_7:9_10 1Mch_7:9_11 1Mch_7:9_12 1Mch_7:9_13 1Mch_7:9_14 1Mch_7:9_15 1Mch_7:9_16 1Mch_7:9_17 1Mch_7:9_18 1Mch_7:9_19 1Mch_7:9_20 1Mch_7:9_21 1Mch_7:9_22
1Mch:7:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:7:10 καὶ ἀπῇρον καὶ ἦλθον μετὰ δυνάμεως πολλῆς εἰς γῆν Ιουδα· καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸς Ιουδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ λόγοις εἰρηνικοῖς μετὰ δόλου.
1Mch:7:10 So they departed, and came with a great power into the land of Judea, where they sent messengers to Judas and his brethren with peaceable words deceitfully. (1 Maccabees 7:10 Brenton)
1Mch:7:10 Wyruszywszy, przybyli wraz z licznym wojskiem do ziemi judzkiej. Stamtąd wysłał poselstwo do Judy i do jego braci, podstępnie używając słów pokojowych. (1 Mch 7:10 BT_4)
1Mch:7:10 καὶ ἀπῇρον καὶ ἦλθον μετὰ δυνάμεως πολλῆς εἰς γῆν Ιουδα· καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸς Ιουδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ λόγοις εἰρηνικοῖς μετὰ δόλου.
1Mch:7:10 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) μετά δύναμις, -εως, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἄγγελος, -ου, ὁ πρός Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό λόγος, -ου, ὁ εἰρηνικός -ή -όν μετά δόλος, -ου, ὁ; δολόω (δολ(ο)-, -, δολω·σ-, -, -, -)
1Mch:7:10 I też, nawet, mianowicie By zabierać I też, nawet, mianowicie By przychodzić Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Zdolność Dużo Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie zamawiać Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Spokojny Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Podstępu zręczność, oszustwo, subtilty; do ???
1Mch:7:10 kai\ a)pE=|ron kai\ E)=lTon meta\ duna/meOs pollE=s ei)s gE=n *iouda· kai\ a)pe/steilen a)gge/lous pro\s *ioudan kai\ tou\s a)delfou\s au)tou= lo/gois ei)rEnikoi=s meta\ do/lou.
1Mch:7:10 kai apEron kai ElTon meta dynameOs pollEs eis gEn iuda· kai apesteilen angelus pros iudan kai tus adelfus autu logois eirEnikois meta dolu.
1Mch:7:10 C V1I_IAI3P C VBI_AAI3P P N3I_GSF A1_GSF P N1_ASF N_GSM C VAI_AAI3S N2_APM P N1T_ASM C RA_APM N2_APM RD_GSM N2_DPM A1_DPM P N2_GSM
1Mch:7:10 and also, even, namely to take away and also, even, namely to come after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ability much into (+acc) earth/land Judas/Judah and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) toward (+acc,+gen,+dat) Judas/Judah and also, even, namely the brother he/she/it/same word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. peaceful after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing guile craft, deceit, subtilty; to ???
1Mch:7:10 and I-was-TAKE-ing-AWAY, they-were-TAKE-ing-AWAY and I-COME-ed, they-COME-ed after (+acc), with (+gen) ability (gen) much (gen) into (+acc) earth/land (acc) Judas/Judah (gen, voc) and he/she/it-ORDER FORTH-ed messengers/angels (acc) toward (+acc,+gen,+dat) Judas/Judah (acc) and the (acc) brothers (acc) him/it/same (gen) words (dat) peaceful ([Adj] dat) after (+acc), with (+gen) guile (gen); be-you(sg)-???-ing!, be-you(sg)-being-???-ed!
1Mch:7:10 1Mch_7:10_1 1Mch_7:10_2 1Mch_7:10_3 1Mch_7:10_4 1Mch_7:10_5 1Mch_7:10_6 1Mch_7:10_7 1Mch_7:10_8 1Mch_7:10_9 1Mch_7:10_10 1Mch_7:10_11 1Mch_7:10_12 1Mch_7:10_13 1Mch_7:10_14 1Mch_7:10_15 1Mch_7:10_16 1Mch_7:10_17 1Mch_7:10_18 1Mch_7:10_19 1Mch_7:10_20 1Mch_7:10_21 1Mch_7:10_22 1Mch_7:10_23
1Mch:7:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:7:11 καὶ οὐ προσέσχον τοῖς λόγοις αὐτῶν· εἶδον γὰρ ὅτι ἦλθαν μετὰ δυνάμεως πολλῆς.
1Mch:7:11 But they gave no heed to their words; for they saw that they were come with a great power. (1 Maccabees 7:11 Brenton)
1Mch:7:11 Oni jednak nie uwierzyli ich słowom. Widzieli bowiem, że przybyli z licznym wojskiem. (1 Mch 7:11 BT_4)
1Mch:7:11 καὶ οὐ προσέσχον τοῖς λόγοις αὐτῶν· εἶδον γὰρ ὅτι ἦλθαν μετὰ δυνάμεως πολλῆς.
1Mch:7:11 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γάρ ὅτι ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) μετά δύναμις, -εως, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
1Mch:7:11 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dla odtąd, jak Ponieważ/tamto By przychodzić Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Zdolność Dużo
1Mch:7:11 kai\ ou) prose/sCHon toi=s lo/gois au)tO=n· ei)=don ga\r o(/ti E)=lTan meta\ duna/meOs pollE=s.
1Mch:7:11 kai u prosesCHon tois logois autOn· eidon gar hoti ElTan meta dynameOs pollEs.
1Mch:7:11 C D VBI_AAI3P RA_DPM N2_DPM RD_GPM VBI_AAI3P x C VAI_AAI3P P N3I_GSF A1_GSF
1Mch:7:11 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), for since, as because/that to come after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ability much
1Mch:7:11 and not I-PAY HEED-ed, they-PAY HEED-ed the (dat) words (dat) them/same (gen) I-SEE-ed, they-SEE-ed for because/that they-COME-ed after (+acc), with (+gen) ability (gen) much (gen)
1Mch:7:11 1Mch_7:11_1 1Mch_7:11_2 1Mch_7:11_3 1Mch_7:11_4 1Mch_7:11_5 1Mch_7:11_6 1Mch_7:11_7 1Mch_7:11_8 1Mch_7:11_9 1Mch_7:11_10 1Mch_7:11_11 1Mch_7:11_12 1Mch_7:11_13
1Mch:7:11 x x x x x x x x x x x x x
1Mch:7:12 καὶ ἐπισυνήχθησαν πρὸς Ἄλκιμον καὶ Βακχίδην συναγωγὴ γραμματέων ἐκζητῆσαι δίκαια,
1Mch:7:12 Then did there assemble unto Alcimus and Bacchides a company of scribes, to require justice. (1 Maccabees 7:12 Brenton)
1Mch:7:12 U Alkimosa i Bakchidesa zebrało się zgromadzenie uczonych w Piśmie, aby naradzić się nad tym, co jest słuszne. (1 Mch 7:12 BT_4)
1Mch:7:12 καὶ ἐπισυνήχθησαν πρὸς Ἄλκιμον καὶ Βακχίδην συναγωγὴ γραμματέων ἐκζητῆσαι δίκαια,
1Mch:7:12 καί ἐπι·συν·άγω (επισυν+αγ-, επισυν+αξ-, επισυν+αξ- or 2nd επισυν+αγαγ-, -, επισυν+ηγ-, επισυν+αχ·θ-) πρός   καί   συν·αγωγή, -ῆς, ἡ γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) δίκαιος -αία -ον
1Mch:7:12 I też, nawet, mianowicie Do ??? Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) I też, nawet, mianowicie Zebranie Skryba By odszukiwać Właśnie prawy, właśnie
1Mch:7:12 kai\ e)pisunE/CHTEsan pro\s *)/alkimon kai\ *bakCHi/dEn sunagOgE\ grammate/On e)kDZEtE=sai di/kaia,
1Mch:7:12 kai episynECHTEsan pros alkimon kai bakCHidEn synagOgE grammateOn ekDZEtEsai dikaia,
1Mch:7:12 C VQI_API3P P N2_ASM C N1M_ASM N1_NSF N3V_GPM VA_AAN A1A_APN
1Mch:7:12 and also, even, namely to ??? toward (+acc,+gen,+dat) ć and also, even, namely ć gathering scribe to seek out just righteous, just
1Mch:7:12 and they-were-???-ed toward (+acc,+gen,+dat)   and   gathering (nom|voc) scribes (gen) to-SEEK-OUT, be-you(sg)-SEEK-ed-OUT!, he/she/it-happens-to-SEEK-OUT (opt) just ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)
1Mch:7:12 1Mch_7:12_1 1Mch_7:12_2 1Mch_7:12_3 1Mch_7:12_4 1Mch_7:12_5 1Mch_7:12_6 1Mch_7:12_7 1Mch_7:12_8 1Mch_7:12_9 1Mch_7:12_10
1Mch:7:12 x x x x x x x x x x
1Mch:7:13 καὶ πρῶτοι οἱ Ασιδαῖοι ἦσαν ἐν υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐπεζήτουν παρ’ αὐτῶν εἰρήνην·
1Mch:7:13 Now the Assideans were the first among the children of Israel that sought peace of them: (1 Maccabees 7:13 Brenton)
1Mch:7:13 Pierwsi spomiędzy synów Izraela asydejczycy starali się o to, żeby z nimi zawrzeć pokój. (1 Mch 7:13 BT_4)
1Mch:7:13 καὶ πρῶτοι οἱ Ασιδαῖοι ἦσαν ἐν υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐπεζήτουν παρ’ αὐτῶν εἰρήνην·
1Mch:7:13 καί πρῶτος -η -ον ὁ ἡ τό   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί ἐπι·ζητέω (επι+ζητ(ε)-, επι+ζητη·σ-, επι+ζητη·σ-, -, -, επι+ζητη·θ-) παρά αὐτός αὐτή αὐτό εἰρήνη, -ης, ἡ
1Mch:7:13 I też, nawet, mianowicie Po pierwsze By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syn Izrael I też, nawet, mianowicie Poważnie by szukać poważnie szukał popierany przez ABCDFLMS V, i więcej niż siedemdziesiąt inni. fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo Pokój
1Mch:7:13 kai\ prO=toi oi( *asidai=oi E)=san e)n ui(oi=s *israEl kai\ e)peDZE/toun par’ au)tO=n ei)rE/nEn·
1Mch:7:13 kai prOtoi hoi asidaioi Esan en hyiois israEl kai epeDZEtun par’ autOn eirEnEn·
1Mch:7:13 C A1_NPMS RA_NPM A1_NPM V9_IAI3P P N2_DPM N_GSM C V2I_IAI3P P RD_GPM N1_ASF
1Mch:7:13 and also, even, namely first the ć to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among son Israel and also, even, namely to earnestly seek earnestly sought supported by ABCDFLMS-V, and more than seventy others. frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same peace
1Mch:7:13 and first (nom|voc) the (nom)   they-were in/among/by (+dat) sons (dat) Israel (indecl) and I-was-EARNESTLY SEEK-ing, they-were-EARNESTLY SEEK-ing frοm beside (+acc,+gen,+dat) them/same (gen) peace (acc)
1Mch:7:13 1Mch_7:13_1 1Mch_7:13_2 1Mch_7:13_3 1Mch_7:13_4 1Mch_7:13_5 1Mch_7:13_6 1Mch_7:13_7 1Mch_7:13_8 1Mch_7:13_9 1Mch_7:13_10 1Mch_7:13_11 1Mch_7:13_12 1Mch_7:13_13
1Mch:7:13 x x x x x x x x x x x x x
1Mch:7:14 εἶπον γάρ Ἄνθρωπος ἱερεὺς ἐκ σπέρματος Ααρων ἦλθεν ἐν ταῖς δυνάμεσιν καὶ οὐκ ἀδικήσει ἡμᾶς.
1Mch:7:14 For said they, One that is a priest of the seed of Aaron is come with this army, and he will do us no wrong. (1 Maccabees 7:14 Brenton)
1Mch:7:14 Mówili bowiem: «Razem z wojskiem przyszedł przecież arcykapłan z rodu Aarona. On nam nie zrobi żadnej krzywdy». (1 Mch 7:14 BT_4)
1Mch:7:14 εἶπον γάρ Ἄνθρωπος ἱερεὺς ἐκ σπέρματος Ααρων ἦλθεν ἐν ταῖς δυνάμεσιν καὶ οὐκ ἀδικήσει ἡμᾶς.
1Mch:7:14 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) γάρ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἱερεύς, -έως, ὁ ἐκ σπέρμα[τ], -ατος, τό Ἀαρών, ὁ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Mch:7:14 By mówić/opowiadaj Dla odtąd, jak Ludzki Duchowny Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Aaron By przychodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolność I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do szkody/popełniaj wykroczenie do Ja
1Mch:7:14 ei)=pon ga/r *)/anTrOpos i(ereu\s e)k spe/rmatos *aarOn E)=lTen e)n tai=s duna/mesin kai\ ou)k a)dikE/sei E(ma=s.
1Mch:7:14 eipon gar anTrOpos hiereus ek spermatos aarOn ElTen en tais dynamesin kai uk adikEsei hEmas.
1Mch:7:14 VBI_AAI3P x N2_NSM N3V_NSM P N3M_GSN N_GSM VBI_AAI3S P RA_DPF N3I_DPF C D VF_FAI3S RP_AP
1Mch:7:14 to say/tell for since, as human priest out of (+gen) ἐξ before vowels seed sperm, seed, germ (sprout, bud) Aaron to come in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ability and also, even, namely οὐχ before rough breathing to harm/do wrong to I
1Mch:7:14 do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) for human (nom) priest (nom) out of (+gen) seed (gen) Aaron (indecl) he/she/it-COME-ed in/among/by (+dat) the (dat) abilities (dat) and not he/she/it-will-WRONG, you(sg)-will-be-WRONG-ed (classical) us (acc)
1Mch:7:14 1Mch_7:14_1 1Mch_7:14_2 1Mch_7:14_3 1Mch_7:14_4 1Mch_7:14_5 1Mch_7:14_6 1Mch_7:14_7 1Mch_7:14_8 1Mch_7:14_9 1Mch_7:14_10 1Mch_7:14_11 1Mch_7:14_12 1Mch_7:14_13 1Mch_7:14_14 1Mch_7:14_15
1Mch:7:14 x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:7:15 καὶ ἐλάλησεν μετ’ αὐτῶν λόγους εἰρηνικοὺς καὶ ὤμοσεν αὐτοῖς λέγων Οὐκ ἐκζητήσομεν ὑμῖν κακὸν καὶ τοῖς φίλοις ὑμῶν.
1Mch:7:15 So he spake unto them, peaceably, and sware unto them, saying, we will procure the harm neither of you nor your friends. (1 Maccabees 7:15 Brenton)
1Mch:7:15 Rozmawiał on z nimi pokojowo i przysiągł im, zapewniając: «Ani wam, ani też przyjaciołom waszym nie uczynimy nic złego». (1 Mch 7:15 BT_4)
1Mch:7:15 καὶ ἐλάλησεν μετ’ αὐτῶν λόγους εἰρηνικοὺς καὶ ὤμοσεν αὐτοῖς λέγων Οὐκ ἐκζητήσομεν ὑμῖν κακὸν καὶ τοῖς φίλοις ὑμῶν.
1Mch:7:15 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό λόγος, -ου, ὁ εἰρηνικός -ή -όν καί ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) καί ὁ ἡ τό φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
1Mch:7:15 I też, nawet, mianowicie By mówić Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Spokojny I też, nawet, mianowicie By przysięgać On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By odszukiwać Ty Niegodziwie by czynić źle I też, nawet, mianowicie Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się Ty
1Mch:7:15 kai\ e)la/lEsen met’ au)tO=n lo/gous ei)rEnikou\s kai\ O)/mosen au)toi=s le/gOn *ou)k e)kDZEtE/somen u(mi=n kako\n kai\ toi=s fi/lois u(mO=n.
1Mch:7:15 kai elalEsen met’ autOn logus eirEnikus kai Omosen autois legOn uk ekDZEtEsomen hymin kakon kai tois filois hymOn.
1Mch:7:15 C VAI_AAI3S P RD_GPM N2_APM A1_APM C VAI_AAI3S RD_DPM V1_PAPNSM D VF_FAI1P RP_DP A1_ASM C RA_DPM A1_DPM RP_GP
1Mch:7:15 and also, even, namely to speak after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. peaceful and also, even, namely to swear he/she/it/same to say/tell οὐχ before rough breathing to seek out you wickedly to do evil and also, even, namely the friend companion; to kiss buss, lip, osculate you
1Mch:7:15 and he/she/it-SPEAK-ed after (+acc), with (+gen) them/same (gen) words (acc) peaceful ([Adj] acc) and he/she/it-SWEAR-ed them/same (dat) while SAY/TELL-ing (nom) not we-will-SEEK-OUT you(pl) (dat) wickedly ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (dat) friend ([Adj] dat); you(sg)-happen-to-be-KISS-ing (opt) you(pl) (gen)
1Mch:7:15 1Mch_7:15_1 1Mch_7:15_2 1Mch_7:15_3 1Mch_7:15_4 1Mch_7:15_5 1Mch_7:15_6 1Mch_7:15_7 1Mch_7:15_8 1Mch_7:15_9 1Mch_7:15_10 1Mch_7:15_11 1Mch_7:15_12 1Mch_7:15_13 1Mch_7:15_14 1Mch_7:15_15 1Mch_7:15_16 1Mch_7:15_17 1Mch_7:15_18
1Mch:7:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:7:16 καὶ ἐνεπίστευσαν αὐτῷ· καὶ συνέλαβεν ἐξ αὐτῶν ἑξήκοντα ἄνδρας καὶ ἀπέκτεινεν αὐτοὺς ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ κατὰ τὸν λόγον, ὃν ἔγραψεν αὐτόν
1Mch:7:16 Whereupon they believed him: howbeit he took of them threescore men, and slew them in one day, according to the words which he wrote, (1 Maccabees 7:16 Brenton)
1Mch:7:16 Uwierzyli mu więc, a on rozkazał pochwycić spomiędzy nich sześćdziesięciu ludzi i zamordować ich w ciągu jednego dnia, zgodnie ze słowami Pisma: (1 Mch 7:16 BT_4)
1Mch:7:16 καὶ ἐνεπίστευσαν αὐτῷ· καὶ συνέλαβεν ἐξ αὐτῶν ἑξήκοντα ἄνδρας καὶ ἀπέκτεινεν αὐτοὺς ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ κατὰ τὸν λόγον, ὃν ἔγραψεν αὐτόν
1Mch:7:16 καί   αὐτός αὐτή αὐτό καί συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό ἑξή·κοντα ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός κατά ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:7:16 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Sześćdziesiąt Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie By zabijać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Jeden W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który; by być By pisać On/ona/to/to samo
1Mch:7:16 kai\ e)nepi/steusan au)tO=|· kai\ sune/laben e)X au)tO=n e(XE/konta a)/ndras kai\ a)pe/kteinen au)tou\s e)n E(me/ra| mia=| kata\ to\n lo/gon, o(\n e)/graPSen au)to/n
1Mch:7:16 kai enepisteusan autO· kai synelaben eX autOn heXEkonta andras kai apekteinen autus en hEmera mia kata ton logon, hon egraPSen auton
1Mch:7:16 C VAI_AAI3P RD_DSM C VBI_AAI3S P RD_GPM M N3_APM C VAI_AAI3S RD_APM P N1A_DSF A1A_DSF P RA_ASM N2_ASM RR_ASM VAI_AAI3S RD_ASM
1Mch:7:16 and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same sixty man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely to kill he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day one down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which; to be to write he/she/it/same
1Mch:7:16 and   him/it/same (dat) and he/she/it-SEIZING-ed out of (+gen) them/same (gen) sixty men, husbands (acc) and he/she/it-was-KILL-ing, he/she/it-KILL-ed them/same (acc) in/among/by (+dat) day (dat) one (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) word (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-WRITE-ed him/it/same (acc)
1Mch:7:16 1Mch_7:16_1 1Mch_7:16_2 1Mch_7:16_3 1Mch_7:16_4 1Mch_7:16_5 1Mch_7:16_6 1Mch_7:16_7 1Mch_7:16_8 1Mch_7:16_9 1Mch_7:16_10 1Mch_7:16_11 1Mch_7:16_12 1Mch_7:16_13 1Mch_7:16_14 1Mch_7:16_15 1Mch_7:16_16 1Mch_7:16_17 1Mch_7:16_18 1Mch_7:16_19 1Mch_7:16_20 1Mch_7:16_21
1Mch:7:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:7:17 Σάρκας ὁσίων σου καὶ αἷμα αὐτῶν ἐξέχεαν κύκλῳ Ιερουσαλημ, καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς ὁ θάπτων.
1Mch:7:17 The flesh of thy saints have they cast out, and their blood have they shed round about Jerusalem, and there was none to bury them. (1 Maccabees 7:17 Brenton)
1Mch:7:17 Ciała twych świętych porzucili, a krew ich rozlali wokoło Jeruzalem i nie było, kto by ich pochował. (1 Mch 7:17 BT_4)
1Mch:7:17 Σάρκας ὁσίων σου καὶ αἷμα αὐτῶν ἐξέχεαν κύκλῳ Ιερουσαλημ, καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς θάπτων.
1Mch:7:17 σάρξ, -αρκός, ἡ ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί αἷμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) κύκλῳ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-)
1Mch:7:17 Ciało {Mięso} Święty Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Krew On/ona/to/to samo By wylewać się W kole Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być On/ona/to/to samo By grzebać
1Mch:7:17 *sa/rkas o(si/On sou kai\ ai(=ma au)tO=n e)Xe/CHean ku/klO| *ierousalEm, kai\ ou)k E)=n au)toi=s o( Ta/ptOn.
1Mch:7:17 sarkas hosiOn su kai haima autOn eXeCHean kyklO ierusalEm, kai uk En autois ho TaptOn.
1Mch:7:17 N3K_APF A1A_GPM RP_GS C N3M_ASN RD_GPM VAI_AAI3P N2_DSM N_ASF C D V9_IAI3S RD_DPM RA_NSM V1_PAPNSM
1Mch:7:17 flesh holy you; your/yours(sg) and also, even, namely blood he/she/it/same to pour out in a circle Jerusalem [city of] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be he/she/it/same the to bury
1Mch:7:17 flesh (acc) holy ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and blood (nom|acc|voc) them/same (gen) they-POUR-ed-OUT in a circle Jerusalem (indecl) and not he/she/it-was them/same (dat) the (nom) while BURY-ing (nom)
1Mch:7:17 1Mch_7:17_1 1Mch_7:17_2 1Mch_7:17_3 1Mch_7:17_4 1Mch_7:17_5 1Mch_7:17_6 1Mch_7:17_7 1Mch_7:17_8 1Mch_7:17_9 1Mch_7:17_10 1Mch_7:17_11 1Mch_7:17_12 1Mch_7:17_13 1Mch_7:17_14 1Mch_7:17_15
1Mch:7:17 x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:7:18 καὶ ἐπέπεσεν αὐτῶν ὁ φόβος καὶ ὁ τρόμος εἰς πάντα τὸν λαόν, ὅτι εἶπον Οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς ἀλήθεια καὶ κρίσις, παρέβησαν γὰρ τὴν στάσιν καὶ τὸν ὅρκον, ὃν ὤμοσαν.
1Mch:7:18 Wherefore the fear and dread of them fell upon all the people, who said, There is neither truth nor righteousness in them; for they have broken the covenant and oath that they made. (1 Maccabees 7:18 Brenton)
1Mch:7:18 Bojaźń zaś i strach padł na cały lud. Mówili bowiem: «Nie ma w nim prawdy ani sprawiedliwości. Złamali bowiem umowę i przysięgę, którą złożyli». (1 Mch 7:18 BT_4)
1Mch:7:18 καὶ ἐπέπεσεν αὐτῶν φόβος καὶ τρόμος εἰς πάντα τὸν λαόν, ὅτι εἶπον Οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς ἀλήθεια καὶ κρίσις, παρέβησαν γὰρ τὴν στάσιν καὶ τὸν ὅρκον, ὃν ὤμοσαν.
1Mch:7:18 καί ἐπι·πίπτω (επι+πιπτ-, επι+πεσ(ε)·[σ]-, επι+πεσ·[σ]- or 2nd επι+πεσ-, επι+πεπτω·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό φόβος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό τρόμος, -ου, ὁ εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὅτι λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ καί κρίσις, -εως, ἡ παρα·βαίνω (παρα+βαιν-, παρα+βη·σ-, 2nd ath. παρα+β(η)-/ath. παρα+β(α)-, παρα+βεβη·κ-, -, -) γάρ ὁ ἡ τό στάσις, -εως, ἡ; ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) καί ὁ ἡ τό ὅρκος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -)
1Mch:7:18 I też, nawet, mianowicie By spadać na On/ona/to/to samo Obawa [zobacz fobię] I też, nawet, mianowicie Drżenie Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Ponieważ/tamto By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo PRAWDA I też, nawet, mianowicie Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość By grzeszyć przy boku, i w pf., stać obok, przekraczać, grzeszyć, Dla odtąd, jak Stacji/miejsce; by powodować stać I też, nawet, mianowicie Przysięga Kto/, który/, który; by być By przysięgać
1Mch:7:18 kai\ e)pe/pesen au)tO=n o( fo/bos kai\ o( tro/mos ei)s pa/nta to\n lao/n, o(/ti ei)=pon *ou)k e)/stin e)n au)toi=s a)lE/Teia kai\ kri/sis, pare/bEsan ga\r tE\n sta/sin kai\ to\n o(/rkon, o(\n O)/mosan.
1Mch:7:18 kai epepesen autOn ho fobos kai ho tromos eis panta ton laon, hoti eipon uk estin en autois alETeia kai krisis, parebEsan gar tEn stasin kai ton horkon, hon Omosan.
1Mch:7:18 C VAI_AAI3S RD_GPM RA_NSM N2_NSM C RA_NSM N2_NSM P A3_ASM RA_ASM N2_ASM C VBI_AAI3P D V9_PAI3S P RD_DPM N1A_NSF C N3I_NSF VZI_AAI3P x RA_ASF N3I_ASF C RA_ASM N2_ASM RR_ASM VAI_AAI3P
1Mch:7:18 and also, even, namely to fall upon he/she/it/same the fear [see phobia] and also, even, namely the trembling into (+acc) every all, each, every, the whole of the people because/that to say/tell οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same truth and also, even, namely judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit to transgress by the side of, and in pf., stand beside, overstep, transgress, for since, as the station/place; to cause to stand and also, even, namely the oath who/whom/which; to be to swear
1Mch:7:18 and he/she/it-FALL-ed-UPON them/same (gen) the (nom) fear (nom) and the (nom) trembling (nom) into (+acc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) people (acc) because/that do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) not he/she/it-is in/among/by (+dat) them/same (dat) truth (nom|voc) and judgment (nom) they-TRANSGRESS-ed for the (acc) station/place (acc); upon CAUSE-ing-TO-STand (dat) and the (acc) oath (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) they-SWEAR-ed
1Mch:7:18 1Mch_7:18_1 1Mch_7:18_2 1Mch_7:18_3 1Mch_7:18_4 1Mch_7:18_5 1Mch_7:18_6 1Mch_7:18_7 1Mch_7:18_8 1Mch_7:18_9 1Mch_7:18_10 1Mch_7:18_11 1Mch_7:18_12 1Mch_7:18_13 1Mch_7:18_14 1Mch_7:18_15 1Mch_7:18_16 1Mch_7:18_17 1Mch_7:18_18 1Mch_7:18_19 1Mch_7:18_20 1Mch_7:18_21 1Mch_7:18_22 1Mch_7:18_23 1Mch_7:18_24 1Mch_7:18_25 1Mch_7:18_26 1Mch_7:18_27 1Mch_7:18_28 1Mch_7:18_29 1Mch_7:18_30
1Mch:7:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:7:19 καὶ ἀπῆρεν Βακχίδης ἀπὸ Ιερουσαλημ καὶ παρενέβαλεν ἐν Βηθζαιθ καὶ ἀπέστειλεν καὶ συνέλαβεν πολλοὺς ἀπὸ τῶν μετ’ αὐτοῦ αὐτομολησάντων ἀνδρῶν καί τινας τοῦ λαοῦ καὶ ἔθυσεν αὐτοὺς εἰς τὸ φρέαρ τὸ μέγα.
1Mch:7:19 After this, removed Bacchides from Jerusalem, and pitched his tents in Bezeth, where he sent and took many of the men that had forsaken him, and certain of the people also, and when he had slain them, he cast them into the great pit. (1 Maccabees 7:19 Brenton)
1Mch:7:19 Wtedy Bakchides odstąpił od Jerozolimy i rozłożył się obozem koło Bet-Zait. Tam kazał pochwycić wielu tych ludzi, którzy sami uciekli od niego, i niektórych spomiędzy ludu zamordował i wrzucił do wielkiej cysterny. (1 Mch 7:19 BT_4)
1Mch:7:19 καὶ ἀπῆρεν Βακχίδης ἀπὸ Ιερουσαλημ καὶ παρενέβαλεν ἐν Βηθζαιθ καὶ ἀπέστειλεν καὶ συνέλαβεν πολλοὺς ἀπὸ τῶν μετ’ αὐτοῦ αὐτομολησάντων ἀνδρῶν καί τινας τοῦ λαοῦ καὶ ἔθυσεν αὐτοὺς εἰς τὸ φρέαρ τὸ μέγα.
1Mch:7:19 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-)   ἀπό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐν   καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) καί συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἀπό ὁ ἡ τό μετά αὐτός αὐτή αὐτό   ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό φρέαρ, φρέατος, τό ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
1Mch:7:19 I też, nawet, mianowicie By zabierać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie zamawiać I też, nawet, mianowicie Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj Dużo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Jakiś/jakikolwiek Ludzie I też, nawet, mianowicie By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Dobrze/dół Wielki
1Mch:7:19 kai\ a)pE=ren *bakCHi/dEs a)po\ *ierousalEm kai\ parene/balen e)n *bETDZaiT kai\ a)pe/steilen kai\ sune/laben pollou\s a)po\ tO=n met’ au)tou= au)tomolEsa/ntOn a)ndrO=n kai/ tinas tou= laou= kai\ e)/Tusen au)tou\s ei)s to\ fre/ar to\ me/ga.
1Mch:7:19 kai apEren bakCHidEs apo ierusalEm kai parenebalen en bETDZaiT kai apesteilen kai synelaben pollus apo tOn met’ autu automolEsantOn andrOn kai tinas tu lau kai eTysen autus eis to frear to mega.
1Mch:7:19 C VAI_AAI3S N1M_NSM P N_GSF C VBI_AAI3S P N_DS C VAI_AAI3S C VBI_AAI3S A1_APM P RA_GPM P RD_GSM VA_AAPGPM N3_GPM C RI_APM RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI3S RD_APM P RA_ASN N3T_ASN RA_ASN A1P_ASN
1Mch:7:19 and also, even, namely to take away ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Jerusalem [city of] and also, even, namely to encamp in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send and also, even, namely to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture much from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same ć man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely some/any the people and also, even, namely to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] he/she/it/same into (+acc) the well/pit the great
1Mch:7:19 and he/she/it-TAKE-ed-AWAY   away from (+gen) Jerusalem (indecl) and he/she/it-ENCAMP-ed in/among/by (+dat)   and he/she/it-ORDER FORTH-ed and he/she/it-SEIZING-ed many (acc) away from (+gen) the (gen) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen)   men, husbands (gen) and some/any (acc) the (gen) people (gen) and he/she/it-SACRIFICE-ed them/same (acc) into (+acc) the (nom|acc) well/pit (nom|acc|voc) the (nom|acc) great ([Adj] nom|acc|voc)
1Mch:7:19 1Mch_7:19_1 1Mch_7:19_2 1Mch_7:19_3 1Mch_7:19_4 1Mch_7:19_5 1Mch_7:19_6 1Mch_7:19_7 1Mch_7:19_8 1Mch_7:19_9 1Mch_7:19_10 1Mch_7:19_11 1Mch_7:19_12 1Mch_7:19_13 1Mch_7:19_14 1Mch_7:19_15 1Mch_7:19_16 1Mch_7:19_17 1Mch_7:19_18 1Mch_7:19_19 1Mch_7:19_20 1Mch_7:19_21 1Mch_7:19_22 1Mch_7:19_23 1Mch_7:19_24 1Mch_7:19_25 1Mch_7:19_26 1Mch_7:19_27 1Mch_7:19_28 1Mch_7:19_29 1Mch_7:19_30 1Mch_7:19_31 1Mch_7:19_32
1Mch:7:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:7:20 καὶ κατέστησεν τὴν χώραν τῷ Ἀλκίμῳ καὶ ἀφῆκεν μετ’ αὐτοῦ δύναμιν τοῦ βοηθεῖν αὐτῷ· καὶ ἀπῆλθεν Βακχίδης πρὸς τὸν βασιλέα.
1Mch:7:20 Then committed he the country to Alcimus, and left with him a power to aid him: so Bacchides went to the king. (1 Maccabees 7:20 Brenton)
1Mch:7:20 Potem Bakchides oddał Alkimosowi władzę nad krajem i pozostawił mu wojsko do pomocy, sam zaś powrócił do króla. (1 Mch 7:20 BT_4)
1Mch:7:20 καὶ κατέστησεν τὴν χώραν τῷ Ἀλκίμῳ καὶ ἀφῆκεν μετ’ αὐτοῦ δύναμιν τοῦ βοηθεῖν αὐτῷ· καὶ ἀπῆλθεν Βακχίδης πρὸς τὸν βασιλέα.
1Mch:7:20 καί καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό   καί ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-); ἀφ·ήκω [EXTRA] (αφ+ηκ-, -, -, -, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό δύναμις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
1Mch:7:20 I też, nawet, mianowicie By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} I też, nawet, mianowicie By pozwalać iść z; by porzucać porzucaj, opuszczaj, opuszczał {lewy} Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Zdolność By pomagać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król
1Mch:7:20 kai\ kate/stEsen tE\n CHO/ran tO=| *)alki/mO| kai\ a)fE=ken met’ au)tou= du/namin tou= boETei=n au)tO=|· kai\ a)pE=lTen *bakCHi/dEs pro\s to\n basile/a.
1Mch:7:20 kai katestEsen tEn CHOran tO alkimO kai afEken met’ autu dynamin tu boETein autO· kai apElTen bakCHidEs pros ton basilea.
1Mch:7:20 C VHI_AAI3S RA_ASF N1A_ASF RA_DSM N2_DSM C VAI_AAI3S P RD_GSM N3I_ASF RA_GSN V2_PAN RD_DSM C VBI_AAI3S N1M_NSM P RA_ASM N3V_ASM
1Mch:7:20 and also, even, namely to enable lay, render widowed the region realm (clίme); land, country, territory, tract the ć and also, even, namely to let go of; to abandon forsake, leave, left after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same ability the to help he/she/it/same and also, even, namely to depart ć toward (+acc,+gen,+dat) the king
1Mch:7:20 and he/she/it-ENABLE-ed the (acc) region (acc) the (dat)   and he/she/it-LET-ed-GO-OF; he/she/it-was-ABandON-ing after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) ability (acc) the (gen) to-be-HELP-ing him/it/same (dat) and he/she/it-DEPART-ed   toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc)
1Mch:7:20 1Mch_7:20_1 1Mch_7:20_2 1Mch_7:20_3 1Mch_7:20_4 1Mch_7:20_5 1Mch_7:20_6 1Mch_7:20_7 1Mch_7:20_8 1Mch_7:20_9 1Mch_7:20_10 1Mch_7:20_11 1Mch_7:20_12 1Mch_7:20_13 1Mch_7:20_14 1Mch_7:20_15 1Mch_7:20_16 1Mch_7:20_17 1Mch_7:20_18 1Mch_7:20_19 1Mch_7:20_20
1Mch:7:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:7:21 καὶ ἠγωνίσατο Ἄλκιμος περὶ τῆς ἀρχιερωσύνης,
1Mch:7:21 But Alcimus contended for the high priesthood. (1 Maccabees 7:21 Brenton)
1Mch:7:21 Alkimos starał się objąć władzę arcykapłańską, (1 Mch 7:21 BT_4)
1Mch:7:21 καὶ ἠγωνίσατο Ἄλκιμος περὶ τῆς ἀρχιερωσύνης,
1Mch:7:21 καί ἀγωνίζομαι (αγωνιζ-, -, αγωνι·σ-, -, ηγωνισ-, -)   περί ὁ ἡ τό  
1Mch:7:21 I też, nawet, mianowicie By walczyć Dookoła (+przyspieszenie,+informacja)
1Mch:7:21 kai\ E)gOni/sato *)/alkimos peri\ tE=s a)rCHierOsu/nEs,
1Mch:7:21 kai EgOnisato alkimos peri tEs arCHierOsynEs,
1Mch:7:21 C VAI_AMI3S N2_NSM P RA_GSF N1_GSF
1Mch:7:21 and also, even, namely to struggle ć about (+acc,+gen) the ć
1Mch:7:21 and he/she/it-was-STRUGGLE-ed   about (+acc,+gen) the (gen)  
1Mch:7:21 1Mch_7:21_1 1Mch_7:21_2 1Mch_7:21_3 1Mch_7:21_4 1Mch_7:21_5 1Mch_7:21_6
1Mch:7:21 x x x x x x
1Mch:7:22 καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν πάντες οἱ ταράσσοντες τὸν λαὸν αὐτῶν καὶ κατεκράτησαν γῆν Ιουδα καὶ ἐποίησαν πληγὴν μεγάλην ἐν Ισραηλ.
1Mch:7:22 And unto him resorted all such as troubled the people, who, after they had gotten the land of Juda into their power, did much hurt in Israel. (1 Maccabees 7:22 Brenton)
1Mch:7:22 do niego zaś zeszli się wszyscy, którzy ciemiężyli swój własny naród, bo zawładnęli judzką krainą i przyczynili się do wielkiej klęski Izraela. (1 Mch 7:22 BT_4)
1Mch:7:22 καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν πάντες οἱ ταράσσοντες τὸν λαὸν αὐτῶν καὶ κατεκράτησαν γῆν Ιουδα καὶ ἐποίησαν πληγὴν μεγάλην ἐν Ισραηλ.
1Mch:7:22 καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί   γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πληγή, -ῆς, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐν Ἰσραήλ, ὁ
1Mch:7:22 I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Ludzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Uderzaj/plagę Wielki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael
1Mch:7:22 kai\ sunE/CHTEsan pro\s au)to\n pa/ntes oi( tara/ssontes to\n lao\n au)tO=n kai\ katekra/tEsan gE=n *iouda kai\ e)poi/Esan plEgE\n mega/lEn e)n *israEl.
1Mch:7:22 kai synECHTEsan pros auton pantes hoi tarassontes ton laon autOn kai katekratEsan gEn iuda kai epoiEsan plEgEn megalEn en israEl.
1Mch:7:22 C VQI_API3P P RD_ASM A3_NPM RA_NPM V1_PAPNPM RA_ASM N2_ASM RD_GPM C VAI_AAI3P N1_ASF N_GSM C VAI_AAI3P N1_ASF A1_ASF P N_DSM
1Mch:7:22 and also, even, namely to gather together toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same every all, each, every, the whole of the to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir the people he/she/it/same and also, even, namely ć earth/land Judas/Judah and also, even, namely to do/make strike/plague great in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel
1Mch:7:22 and they-were-GATHER TOGETHER-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) all (nom|voc) the (nom) while UNSETTLE-ing (nom|voc) the (acc) people (acc) them/same (gen) and   earth/land (acc) Judas/Judah (gen, voc) and they-DO/MAKE-ed strike/plague (acc) great ([Adj] acc) in/among/by (+dat) Israel (indecl)
1Mch:7:22 1Mch_7:22_1 1Mch_7:22_2 1Mch_7:22_3 1Mch_7:22_4 1Mch_7:22_5 1Mch_7:22_6 1Mch_7:22_7 1Mch_7:22_8 1Mch_7:22_9 1Mch_7:22_10 1Mch_7:22_11 1Mch_7:22_12 1Mch_7:22_13 1Mch_7:22_14 1Mch_7:22_15 1Mch_7:22_16 1Mch_7:22_17 1Mch_7:22_18 1Mch_7:22_19 1Mch_7:22_20
1Mch:7:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:7:23 καὶ εἶδεν Ιουδας πᾶσαν τὴν κακίαν, ἣν ἐποίησεν Ἄλκιμος καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ ἐν υἱοῖς Ισραηλ ὑπὲρ τὰ ἔθνη,
1Mch:7:23 Now when Judas saw all the mischief that Alcimus and his company had done among the Israelites, even above the heathen, (1 Maccabees 7:23 Brenton)
1Mch:7:23 Gdy Juda zobaczył całe zło, którego dopuścił się Alkimos i jego zwolennicy, w większym stopniu aniżeli poganie, (1 Mch 7:23 BT_4)
1Mch:7:23 καὶ εἶδεν Ιουδας πᾶσαν τὴν κακίαν, ἣν ἐποίησεν Ἄλκιμος καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ ἐν υἱοῖς Ισραηλ ὑπὲρ τὰ ἔθνη,
1Mch:7:23 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   καί ὁ ἡ τό μετά αὐτός αὐτή αὐτό ἐν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὑπέρ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
1Mch:7:23 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Judasz/Juda Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Źle źle, złośliwość Kto/, który/, który By czynić/rób I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syn Izrael Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Naród [zobacz etniczny]
1Mch:7:23 kai\ ei)=den *ioudas pa=san tE\n kaki/an, E(\n e)poi/Esen *)/alkimos kai\ oi( met’ au)tou= e)n ui(oi=s *israEl u(pe\r ta\ e)/TnE,
1Mch:7:23 kai eiden iudas pasan tEn kakian, hEn epoiEsen alkimos kai hoi met’ autu en hyiois israEl hyper ta eTnE,
1Mch:7:23 C VBI_AAI3S N1T_NSM A1S_ASF RA_ASF N1A_ASF RR_ASF VAI_AAI3S N2_NSM C RA_NPM P RD_GSM P N2_DPM N_GSM P RA_APN N3E_APN
1Mch:7:23 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Judas/Judah every all, each, every, the whole of; to sprinkle the evil evil, malice who/whom/which to do/make ć and also, even, namely the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among son Israel above (+acc), on behalf of (+gen) the nation [see ethnic]
1Mch:7:23 and he/she/it-SEE-ed Judas/Judah (nom) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) evil (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-DO/MAKE-ed   and the (nom) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) sons (dat) Israel (indecl) above (+acc), on behalf of (+gen) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc)
1Mch:7:23 1Mch_7:23_1 1Mch_7:23_2 1Mch_7:23_3 1Mch_7:23_4 1Mch_7:23_5 1Mch_7:23_6 1Mch_7:23_7 1Mch_7:23_8 1Mch_7:23_9 1Mch_7:23_10 1Mch_7:23_11 1Mch_7:23_12 1Mch_7:23_13 1Mch_7:23_14 1Mch_7:23_15 1Mch_7:23_16 1Mch_7:23_17 1Mch_7:23_18 1Mch_7:23_19
1Mch:7:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:7:24 καὶ ἐξῆλθεν εἰς πάντα τὰ ὅρια τῆς Ιουδαίας κυκλόθεν καὶ ἐποίησεν ἐκδίκησιν ἐν τοῖς ἀνδράσιν τοῖς αὐτομολήσασιν, καὶ ἀνεστάλησαν τοῦ ἐκπορεύεσθαι εἰς τὴν χώραν.
1Mch:7:24 He went out into all the coasts of Judea round about, and took vengeance of them that had revolted from him, so that they durst no more go forth into the country. (1 Maccabees 7:24 Brenton)
1Mch:7:24 obszedł wokoło wszystkie ziemie Judei i wywarł zemstę na odstępcach, tak że nie mogli oni poruszać się po kraju. (1 Mch 7:24 BT_4)
1Mch:7:24 καὶ ἐξῆλθεν εἰς πάντα τὰ ὅρια τῆς Ιουδαίας κυκλόθεν καὶ ἐποίησεν ἐκδίκησιν ἐν τοῖς ἀνδράσιν τοῖς αὐτομολήσασιν, καὶ ἀνεστάλησαν τοῦ ἐκπορεύεσθαι εἰς τὴν χώραν.
1Mch:7:24 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον κυκλό·θεν καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐκδίκησις, -εως, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό   καί   ὁ ἡ τό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ
1Mch:7:24 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Granica Judea [okolica z]; żydowski Dookoła I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Zemsta W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie By wychodzić Do (+przyspieszenie) Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat}
1Mch:7:24 kai\ e)XE=lTen ei)s pa/nta ta\ o(/ria tE=s *ioudai/as kuklo/Ten kai\ e)poi/Esen e)kdi/kEsin e)n toi=s a)ndra/sin toi=s au)tomolE/sasin, kai\ a)nesta/lEsan tou= e)kporeu/esTai ei)s tE\n CHO/ran.
1Mch:7:24 kai eXElTen eis panta ta horia tEs iudaias kykloTen kai epoiEsen ekdikEsin en tois andrasin tois automolEsasin, kai anestalEsan tu ekporeuesTai eis tEn CHOran.
1Mch:7:24 C VBI_AAI3S P A3_APN RA_APN N2N_APN RA_GSF N1A_GSF D C VAI_AAI3S N3I_ASF P RA_DPM N3_DPM RA_DPM VA_AAPDPM C VDI_API3P RA_GSN V1_PMN P RA_ASF N1A_ASF
1Mch:7:24 and also, even, namely to come out into (+acc) every all, each, every, the whole of the boundary the Judea [region of]; Jewish around and also, even, namely to do/make vengeance in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the ć and also, even, namely ć the to go out into (+acc) the region realm (clίme); land, country, territory, tract
1Mch:7:24 and he/she/it-COME-ed-OUT into (+acc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) the (gen) Judea (gen); Jewish ([Adj] acc, gen) around and he/she/it-DO/MAKE-ed vengeance (acc) in/among/by (+dat) the (dat) men, husbands (dat) the (dat)   and   the (gen) to-be-being-GO-ed-OUT into (+acc) the (acc) region (acc)
1Mch:7:24 1Mch_7:24_1 1Mch_7:24_2 1Mch_7:24_3 1Mch_7:24_4 1Mch_7:24_5 1Mch_7:24_6 1Mch_7:24_7 1Mch_7:24_8 1Mch_7:24_9 1Mch_7:24_10 1Mch_7:24_11 1Mch_7:24_12 1Mch_7:24_13 1Mch_7:24_14 1Mch_7:24_15 1Mch_7:24_16 1Mch_7:24_17 1Mch_7:24_18 1Mch_7:24_19 1Mch_7:24_20 1Mch_7:24_21 1Mch_7:24_22 1Mch_7:24_23 1Mch_7:24_24
1Mch:7:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:7:25 ὡς δὲ εἶδεν Ἄλκιμος ὅτι ἐνίσχυσεν Ιουδας καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ, καὶ ἔγνω ὅτι οὐ δύναται ὑποστῆναι αὐτούς, καὶ ἐπέστρεψεν πρὸς τὸν βασιλέα καὶ κατηγόρησεν αὐτῶν πονηρά.
1Mch:7:25 On the other side, when Alcimus saw that Judas and his company had gotten the upper hand, and knew that he was not able to abide their force, he went again to the king, and said all the worst of them that he could. (1 Maccabees 7:25 Brenton)
1Mch:7:25 Gdy Alkimos przekonał się, że Juda razem ze swoimi zwolennikami znów ma wiele sił, i kiedy spostrzegł, że nie będzie się mógł mu przeciwstawić, wrócił do króla i oskarżał ich o złe knowania. (1 Mch 7:25 BT_4)
1Mch:7:25 ὡς δὲ εἶδεν Ἄλκιμος ὅτι ἐνίσχυσεν Ιουδας καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ, καὶ ἔγνω ὅτι οὐ δύναται ὑποστῆναι αὐτούς, καὶ ἐπέστρεψεν πρὸς τὸν βασιλέα καὶ κατηγόρησεν αὐτῶν πονηρά.
1Mch:7:25 ὡς δέ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)   ὅτι ἐν·ισχύω (εν+ισχυ-, εν+ισχυ·σ-, εν+ισχυ·σ-, -, -, -) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δυνατός -ή -όν; δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ὑφ·ίστημι [LXX] (ath. υφ+ιστ(α)-/ath. υφ+ιστ(η)-, υπο+στη·σ-, υπο+στη·σ- or 2nd ath. υπο+στ(η)-/ath. υπο+στ(α)-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί κατ·ηγορέω (κατ+ηγορ(ε)-, κατ+ηγορη·σ-, κατ+ηγορη·σ-, -, κατ+ηγορη-, -) αὐτός αὐτή αὐτό πονηρός -ά -όν
1Mch:7:25 Jak/jak zaś By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ponieważ/tamto By wzmacniać się Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Zdolny; do zdolnego Do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król I też, nawet, mianowicie By oskarżać (gań) On/ona/to/to samo Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ?????
1Mch:7:25 O(s de\ ei)=den *)/alkimos o(/ti e)ni/sCHusen *ioudas kai\ oi( met’ au)tou=, kai\ e)/gnO o(/ti ou) du/natai u(postE=nai au)tou/s, kai\ e)pe/strePSen pro\s to\n basile/a kai\ katEgo/rEsen au)tO=n ponEra/.
1Mch:7:25 hOs de eiden alkimos hoti enisCHysen iudas kai hoi met’ autu, kai egnO hoti u dynatai hypostEnai autus, kai epestrePSen pros ton basilea kai katEgorEsen autOn ponEra.
1Mch:7:25 C x VBI_AAI3S N2_NSM C VAI_AAI3S N1T_NSM C RA_NPM P RD_GSM C VZI_AAI3S C D V6_PMI3S VH_AAN RD_APM C VAI_AAI3S P RA_ASM N3V_ASM C VAI_AAI3S RD_GPM A1A_APN
1Mch:7:25 as/like δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć because/that to strengthen Judas/Judah and also, even, namely the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that οὐχ before rough breathing capable; to able to ??? he/she/it/same and also, even, namely to turn around toward (+acc,+gen,+dat) the king and also, even, namely to accuse (reproach) he/she/it/same wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος
1Mch:7:25 as/like Yet he/she/it-SEE-ed   because/that he/she/it-STRENGTHEN-ed Judas/Judah (nom) and the (nom) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and he/she/it-KNOW-ed because/that not capable ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-being-ABLE-ed to-??? them/same (acc) and he/she/it-TURN-ed-AROUND toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) and he/she/it-ACCUSE-ed them/same (gen) wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)
1Mch:7:25 1Mch_7:25_1 1Mch_7:25_2 1Mch_7:25_3 1Mch_7:25_4 1Mch_7:25_5 1Mch_7:25_6 1Mch_7:25_7 1Mch_7:25_8 1Mch_7:25_9 1Mch_7:25_10 1Mch_7:25_11 1Mch_7:25_12 1Mch_7:25_13 1Mch_7:25_14 1Mch_7:25_15 1Mch_7:25_16 1Mch_7:25_17 1Mch_7:25_18 1Mch_7:25_19 1Mch_7:25_20 1Mch_7:25_21 1Mch_7:25_22 1Mch_7:25_23 1Mch_7:25_24 1Mch_7:25_25 1Mch_7:25_26 1Mch_7:25_27
1Mch:7:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:7:26 καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς Νικάνορα ἕνα τῶν ἀρχόντων αὐτοῦ τῶν ἐνδόξων καὶ μισοῦντα καὶ ἐχθραίνοντα τῷ Ισραηλ καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ ἐξᾶραι τὸν λαόν.
1Mch:7:26 Then the king sent Nicanor, one of his honourable princes, a man that bare deadly hate unto Israel, with commandment to destroy the people. (1 Maccabees 7:26 Brenton)
1Mch:7:26 Wtedy król wysłał Nikanora, jednego z najznaczniejszych swoich dowódców, który nienawidził Izraela i wrogo do niego się odnosił. Wydał mu też rozkaz, aby wytępił naród. (1 Mch 7:26 BT_4)
1Mch:7:26 Καὶ ἀπέστειλεν βασιλεὺς Νικάνορα ἕνα τῶν ἀρχόντων αὐτοῦ τῶν ἐνδόξων καὶ μισοῦντα καὶ ἐχθραίνοντα τῷ Ισραηλ καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ ἐξᾶραι τὸν λαόν.
1Mch:7:26 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Νικάνωρ, -ορος, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἔν·δοξος -ον καί μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) καί   ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
1Mch:7:26 I też, nawet, mianowicie zamawiać Król Nikanor Jeden Władca; by zaczynać się On/ona/to/to samo Sławny sławny, sławny I też, nawet, mianowicie Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt I też, nawet, mianowicie Izrael I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo By usuwać Ludzie
1Mch:7:26 *kai\ a)pe/steilen o( basileu\s *nika/nora e(/na tO=n a)rCHo/ntOn au)tou= tO=n e)ndo/XOn kai\ misou=nta kai\ e)CHTrai/nonta tO=| *israEl kai\ e)netei/lato au)tO=| e)Xa=rai to\n lao/n.
1Mch:7:26 kai apesteilen ho basileus nikanora hena tOn arCHontOn autu tOn endoXOn kai misunta kai eCHTrainonta tO israEl kai eneteilato autO eXarai ton laon.
1Mch:7:26 C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N3R_ASM A3_ASM RA_GPM N3_GPM RD_GSM RA_GPM A1B_GPM C V2_PAPASM C V1_PAPASM RA_DSM N_DSM C VAI_AMI3S RD_DSM VA_AAN RA_ASM N2_ASM
1Mch:7:26 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the king Nicanor one the ruler; to begin he/she/it/same the glorious illustrious, renowned and also, even, namely to destest dislike, detest, hate, abominate and also, even, namely ć the Israel and also, even, namely to enjoin command he/she/it/same to remove the people
1Mch:7:26 and he/she/it-ORDER FORTH-ed the (nom) king (nom) Nicanor (acc) one (acc) the (gen) rulers (gen); let-them-be-BEGIN-ing! (classical), while BEGIN-ing (gen) him/it/same (gen) the (gen) glorious ([Adj] gen) and while DESTEST-ing (acc, nom|acc|voc) and   the (dat) Israel (indecl) and he/she/it-was-ENJOIN-ed him/it/same (dat) to-REMOVE, be-you(sg)-REMOVE-ed!, he/she/it-happens-to-REMOVE (opt) the (acc) people (acc)
1Mch:7:26 1Mch_7:26_1 1Mch_7:26_2 1Mch_7:26_3 1Mch_7:26_4 1Mch_7:26_5 1Mch_7:26_6 1Mch_7:26_7 1Mch_7:26_8 1Mch_7:26_9 1Mch_7:26_10 1Mch_7:26_11 1Mch_7:26_12 1Mch_7:26_13 1Mch_7:26_14 1Mch_7:26_15 1Mch_7:26_16 1Mch_7:26_17 1Mch_7:26_18 1Mch_7:26_19 1Mch_7:26_20 1Mch_7:26_21 1Mch_7:26_22 1Mch_7:26_23
1Mch:7:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:7:27 καὶ ἦλθεν Νικάνωρ εἰς Ιερουσαλημ δυνάμει πολλῇ, καὶ ἀπέστειλεν πρὸς Ιουδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ μετὰ δόλου λόγοις εἰρηνικοῖς λέγων
1Mch:7:27 So Nicanor came to Jerusalem with a great force; and sent unto Judas and his brethren deceitfully with friendly words, saying, (1 Maccabees 7:27 Brenton)
1Mch:7:27 Nikanor zaś z licznym wojskiem przybył do Jerozolimy, a do Judy i jego braci wysłał poselstwo, podstępnie mówiąc do nich pokojowymi słowami: (1 Mch 7:27 BT_4)
1Mch:7:27 καὶ ἦλθεν Νικάνωρ εἰς Ιερουσαλημ δυνάμει πολλῇ, καὶ ἀπέστειλεν πρὸς Ιουδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ μετὰ δόλου λόγοις εἰρηνικοῖς λέγων
1Mch:7:27 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) Νικάνωρ, -ορος, ὁ εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. δύναμις, -εως, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πρός Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό μετά δόλος, -ου, ὁ; δολόω (δολ(ο)-, -, δολω·σ-, -, -, -) λόγος, -ου, ὁ εἰρηνικός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
1Mch:7:27 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Nikanor Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] Zdolność Dużo I też, nawet, mianowicie zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Podstępu zręczność, oszustwo, subtilty; do ??? Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Spokojny By mówić/opowiadaj
1Mch:7:27 kai\ E)=lTen *nika/nOr ei)s *ierousalEm duna/mei pollE=|, kai\ a)pe/steilen pro\s *ioudan kai\ tou\s a)delfou\s au)tou= meta\ do/lou lo/gois ei)rEnikoi=s le/gOn
1Mch:7:27 kai ElTen nikanOr eis ierusalEm dynamei pollE, kai apesteilen pros iudan kai tus adelfus autu meta dolu logois eirEnikois legOn
1Mch:7:27 C VBI_AAI3S N3R_NSM P N_ASF N3I_DSF A1_DSF C VAI_AAI3S P N1T_ASM C RA_APM N2_APM RD_GSM P N2_GSM N2_DPM A1_DPM V1_PAPNSM
1Mch:7:27 and also, even, namely to come Nicanor into (+acc) Jerusalem [city of] ability much and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send toward (+acc,+gen,+dat) Judas/Judah and also, even, namely the brother he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing guile craft, deceit, subtilty; to ??? word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. peaceful to say/tell
1Mch:7:27 and he/she/it-COME-ed Nicanor (nom) into (+acc) Jerusalem (indecl) ability (dat) much (dat) and he/she/it-ORDER FORTH-ed toward (+acc,+gen,+dat) Judas/Judah (acc) and the (acc) brothers (acc) him/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) guile (gen); be-you(sg)-???-ing!, be-you(sg)-being-???-ed! words (dat) peaceful ([Adj] dat) while SAY/TELL-ing (nom)
1Mch:7:27 1Mch_7:27_1 1Mch_7:27_2 1Mch_7:27_3 1Mch_7:27_4 1Mch_7:27_5 1Mch_7:27_6 1Mch_7:27_7 1Mch_7:27_8 1Mch_7:27_9 1Mch_7:27_10 1Mch_7:27_11 1Mch_7:27_12 1Mch_7:27_13 1Mch_7:27_14 1Mch_7:27_15 1Mch_7:27_16 1Mch_7:27_17 1Mch_7:27_18 1Mch_7:27_19 1Mch_7:27_20
1Mch:7:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:7:28 Μὴ ἔστω μάχη ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ὑμῶν· ἥξω ἐν ἀνδράσιν ὀλίγοις, ἵνα ἴδω ὑμῶν τὰ πρόσωπα μετ’ εἰρήνης.
1Mch:7:28 Let there be no battle between me and you; I will come with a few men, that I may see you in peace. (1 Maccabees 7:28 Brenton)
1Mch:7:28 «Niech między mną a wami nie będzie żadnej wojny. Z nielicznym oddziałem przybędę, aby w pokoju zobaczyć was osobiście». (1 Mch 7:28 BT_4)
1Mch:7:28 Μὴ ἔστω μάχη ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ὑμῶν· ἥξω ἐν ἀνδράσιν ὀλίγοις, ἵνα ἴδω ὑμῶν τὰ πρόσωπα μετ’ εἰρήνης.
1Mch:7:28 μή ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μάχη, -ης, ἡ ἀνά μέσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ἐν ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὀλίγος -η -ον ἵνα ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό μετά εἰρήνη, -ης, ἡ
1Mch:7:28 Nie By powodować stać; by być Kłótnia W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie Ty By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Mało [zobacz oligarchię] żeby / ażeby / bo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ty Twarz Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Pokój
1Mch:7:28 *mE\ e)/stO ma/CHE a)na\ me/son e)mou= kai\ u(mO=n· E(/XO e)n a)ndra/sin o)li/gois, i(/na i)/dO u(mO=n ta\ pro/sOpa met’ ei)rE/nEs.
1Mch:7:28 mE estO maCHE ana meson emu kai hymOn· hEXO en andrasin oligois, hina idO hymOn ta prosOpa met’ eirEnEs.
1Mch:7:28 D V9_PAD3S N1_NSF P A1_ASM RP_GS C RP_GP VF_FAI1S P N3_DPM A1_DPM C VB_AAS1S RP_GP RA_APN N2N_APN P N1_GSF
1Mch:7:28 not to cause to stand; to be quarrel up/each/by (+acc) middle I; my/mine and also, even, namely you to have come I have come. I have arrived. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". little [see oligarchy] so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you the face after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing peace
1Mch:7:28 not I-should-have-CAUSE-ed-TO-STand; let-him/her/it-be! quarrel (nom|voc) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen); my/mine (gen) and you(pl) (gen) I-will-HAVE COME, I-should-HAVE COME in/among/by (+dat) men, husbands (dat) few (dat) so that / in order to /because I-should-SEE you(pl) (gen) the (nom|acc) faces (nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) peace (gen)
1Mch:7:28 1Mch_7:28_1 1Mch_7:28_2 1Mch_7:28_3 1Mch_7:28_4 1Mch_7:28_5 1Mch_7:28_6 1Mch_7:28_7 1Mch_7:28_8 1Mch_7:28_9 1Mch_7:28_10 1Mch_7:28_11 1Mch_7:28_12 1Mch_7:28_13 1Mch_7:28_14 1Mch_7:28_15 1Mch_7:28_16 1Mch_7:28_17 1Mch_7:28_18 1Mch_7:28_19
1Mch:7:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:7:29 καὶ ἦλθεν πρὸς Ιουδαν, καὶ ἠσπάσαντο ἀλλήλους εἰρηνικῶς· καὶ οἱ πολέμιοι ἕτοιμοι ἦσαν ἐξαρπάσαι τὸν Ιουδαν.
1Mch:7:29 He came therefore to Judas, and they saluted one another peaceably. Howbeit the enemies were prepared to take away Judas by violence. (1 Maccabees 7:29 Brenton)
1Mch:7:29 Przybył więc do Judy i wzajemnie po przyjacielsku się pozdrowili, ale nieprzyjaciele byli w pogotowiu, aby Judę porwać. (1 Mch 7:29 BT_4)
1Mch:7:29 καὶ ἦλθεν πρὸς Ιουδαν, καὶ ἠσπάσαντο ἀλλήλους εἰρηνικῶς· καὶ οἱ πολέμιοι ἕτοιμοι ἦσαν ἐξαρπάσαι τὸν Ιουδαν.
1Mch:7:29 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἀσπάζομαι (ασπαζ-, ασπα·σ-, ασπα·σ-, -, -, -) ἀλλήλων (gen. pl.)   καί ὁ ἡ τό   ἕτοιμος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
1Mch:7:29 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By witać (mile widziany, salutuj) Jeden inny I też, nawet, mianowicie Gotowy By być Judasz/Juda
1Mch:7:29 kai\ E)=lTen pro\s *ioudan, kai\ E)spa/santo a)llE/lous ei)rEnikO=s· kai\ oi( pole/mioi e(/toimoi E)=san e)Xarpa/sai to\n *ioudan.
1Mch:7:29 kai ElTen pros iudan, kai Espasanto allElus eirEnikOs· kai hoi polemioi hetoimoi Esan eXarpasai ton iudan.
1Mch:7:29 C VBI_AAI3S P N1T_ASM C VAI_AMI3P RD_APM D C RA_NPM A1A_NPM A1_NPM V9_IAI3P VA_AAN RA_ASM N1T_ASM
1Mch:7:29 and also, even, namely to come toward (+acc,+gen,+dat) Judas/Judah and also, even, namely to greet (welcome, salute) one another ć and also, even, namely the ć ready to be ć the Judas/Judah
1Mch:7:29 and he/she/it-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) Judas/Judah (acc) and they-were-GREET-ed one another (acc)   and the (nom)   ready ([Adj] nom|voc) they-were   the (acc) Judas/Judah (acc)
1Mch:7:29 1Mch_7:29_1 1Mch_7:29_2 1Mch_7:29_3 1Mch_7:29_4 1Mch_7:29_5 1Mch_7:29_6 1Mch_7:29_7 1Mch_7:29_8 1Mch_7:29_9 1Mch_7:29_10 1Mch_7:29_11 1Mch_7:29_12 1Mch_7:29_13 1Mch_7:29_14 1Mch_7:29_15 1Mch_7:29_16
1Mch:7:29 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:7:30 καὶ ἐγνώσθη ὁ λόγος τῷ Ιουδα ὅτι μετὰ δόλου ἦλθεν ἐπ’ αὐτόν, καὶ ἐπτοήθη ἀπ’ αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐβουλήθη ἔτι ἰδεῖν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ.
1Mch:7:30 Which thing after it was known to Judas, to wit, that he came unto him with deceit, he was sore afraid of him, and would see his face no more. (1 Maccabees 7:30 Brenton)
1Mch:7:30 Wtedy Juda dowiedział się, że przybył do niego zdradliwie. Przeląkł się więc go i nie chciał więcej się z nim widzieć. (1 Mch 7:30 BT_4)
1Mch:7:30 καὶ ἐγνώσθη λόγος τῷ Ιουδα ὅτι μετὰ δόλου ἦλθεν ἐπ’ αὐτόν, καὶ ἐπτοήθη ἀπ’ αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐβουλήθη ἔτι ἰδεῖν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ.
1Mch:7:30 καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὅτι μετά δόλος, -ου, ὁ; δολόω (δολ(ο)-, -, δολω·σ-, -, -, -) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί πτοέω (πτο(ε)-, πτοη·σ-, -, -, επτοη-, πτοη·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) ἔτι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:7:30 I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Judasz/Juda Ponieważ/tamto Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Podstępu zręczność, oszustwo, subtilty; do ??? By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By planować/decyduj się/zamierzaj Jeszcze/jeszcze By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Twarz On/ona/to/to samo
1Mch:7:30 kai\ e)gnO/sTE o( lo/gos tO=| *iouda o(/ti meta\ do/lou E)=lTen e)p’ au)to/n, kai\ e)ptoE/TE a)p’ au)tou= kai\ ou)k e)boulE/TE e)/ti i)dei=n to\ pro/sOpon au)tou=.
1Mch:7:30 kai egnOsTE ho logos tO iuda hoti meta dolu ElTen ep’ auton, kai eptoETE ap’ autu kai uk ebulETE eti idein to prosOpon autu.
1Mch:7:30 C VSI_API3S RA_NSM N2_NSM RA_DSM N1T_DSM C P N2_GSM VBI_AAI3S P RD_ASM C VCI_API3S P RD_GSM C D VCI_API3S D VB_AAN RA_ASN N2N_ASN RD_GSM
1Mch:7:30 and also, even, namely to know i.e. recognize. the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the Judas/Judah because/that after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing guile craft, deceit, subtilty; to ??? to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to plan/determine/intend yet/still to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the face he/she/it/same
1Mch:7:30 and he/she/it-was-KNOW-ed the (nom) word (nom) the (dat) Judas/Judah (gen, voc) because/that after (+acc), with (+gen) guile (gen); be-you(sg)-???-ing!, be-you(sg)-being-???-ed! he/she/it-COME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and he/she/it-was-???-ed away from (+gen) him/it/same (gen) and not he/she/it-was-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed yet/still to-SEE the (nom|acc) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
1Mch:7:30 1Mch_7:30_1 1Mch_7:30_2 1Mch_7:30_3 1Mch_7:30_4 1Mch_7:30_5 1Mch_7:30_6 1Mch_7:30_7 1Mch_7:30_8 1Mch_7:30_9 1Mch_7:30_10 1Mch_7:30_11 1Mch_7:30_12 1Mch_7:30_13 1Mch_7:30_14 1Mch_7:30_15 1Mch_7:30_16 1Mch_7:30_17 1Mch_7:30_18 1Mch_7:30_19 1Mch_7:30_20 1Mch_7:30_21 1Mch_7:30_22 1Mch_7:30_23 1Mch_7:30_24
1Mch:7:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:7:31 καὶ ἔγνω Νικάνωρ ὅτι ἀπεκαλύφθη ἡ βουλὴ αὐτοῦ, καὶ ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν τῷ Ιουδα ἐν πολέμῳ κατὰ Χαφαρσαλαμα.
1Mch:7:31 Nicanor also, when he saw that his counsel was discovered, went out to fight against Judas beside Capharsalama: (1 Maccabees 7:31 Brenton)
1Mch:7:31 Nikanor zaś domyślił się, że jego zamiar został odkryty. Wystąpił więc do walki przeciwko Judzie koło Chafarsalama. (1 Mch 7:31 BT_4)
1Mch:7:31 καὶ ἔγνω Νικάνωρ ὅτι ἀπεκαλύφθη βουλὴ αὐτοῦ, καὶ ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν τῷ Ιουδα ἐν πολέμῳ κατὰ Χαφαρσαλαμα.
1Mch:7:31 καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) Νικάνωρ, -ορος, ὁ ὅτι ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό βουλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐν πόλεμος, -ου, ὁ κατά  
1Mch:7:31 I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Nikanor Ponieważ/tamto By odkrywać się/objawiaj Planu/zamiar On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wychodzić Do (+przyspieszenie) Spotykanie Judasz/Juda W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wojna [zobacz polemiczny] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym
1Mch:7:31 kai\ e)/gnO *nika/nOr o(/ti a)pekalu/fTE E( boulE\ au)tou=, kai\ e)XE=lTen ei)s suna/ntEsin tO=| *iouda e)n pole/mO| kata\ *CHafarsalama.
1Mch:7:31 kai egnO nikanOr hoti apekalyfTE hE bulE autu, kai eXElTen eis synantEsin tO iuda en polemO kata CHafarsalama.
1Mch:7:31 C VZI_AAI3S N3R_NSM C VVI_API3S RA_NSF N1_NSF RD_GSM C VBI_AAI3S P N3I_ASF RA_DSM N1T_DSM P N2_DSM P N_AS
1Mch:7:31 and also, even, namely to know i.e. recognize. Nicanor because/that to uncover/reveal the plan/intention he/she/it/same and also, even, namely to come out into (+acc) meeting the Judas/Judah in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among war [see polemic] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing ć
1Mch:7:31 and he/she/it-KNOW-ed Nicanor (nom) because/that he/she/it-was-UNCOVER/REVEAL-ed the (nom) plan/intention (nom|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-COME-ed-OUT into (+acc) meeting (acc) the (dat) Judas/Judah (gen, voc) in/among/by (+dat) war (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen)  
1Mch:7:31 1Mch_7:31_1 1Mch_7:31_2 1Mch_7:31_3 1Mch_7:31_4 1Mch_7:31_5 1Mch_7:31_6 1Mch_7:31_7 1Mch_7:31_8 1Mch_7:31_9 1Mch_7:31_10 1Mch_7:31_11 1Mch_7:31_12 1Mch_7:31_13 1Mch_7:31_14 1Mch_7:31_15 1Mch_7:31_16 1Mch_7:31_17 1Mch_7:31_18
1Mch:7:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:7:32 καὶ ἔπεσον τῶν παρὰ Νικάνορος ὡσεὶ πεντακόσιοι ἄνδρες, καὶ ἔφυγον εἰς τὴν πόλιν Δαυιδ.
1Mch:7:32 Where there were slain of Nicanor's side about five thousand men, and the rest fled into the city of David. (1 Maccabees 7:32 Brenton)
1Mch:7:32 Spośród wojska Nikanora padło blisko pięciuset żołnierzy, a reszta uciekła do Miasta Dawidowego. (1 Mch 7:32 BT_4)
1Mch:7:32 καὶ ἔπεσον τῶν παρὰ Νικάνορος ὡσεὶ πεντακόσιοι ἄνδρες, καὶ ἔφυγον εἰς τὴν πόλιν Δαυιδ.
1Mch:7:32 καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό παρά Νικάνωρ, -ορος, ὁ ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) πεντα·κόσιοι -αι -α ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
1Mch:7:32 I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Nikanor Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Pięćset Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie By uciekać Do (+przyspieszenie) Miasto David
1Mch:7:32 kai\ e)/peson tO=n para\ *nika/noros O(sei\ pentako/sioi a)/ndres, kai\ e)/fugon ei)s tE\n po/lin *dauid.
1Mch:7:32 kai epeson tOn para nikanoros hOsei pentakosioi andres, kai efygon eis tEn polin dauid.
1Mch:7:32 C VBI_AAI3P RA_GPM P N3R_GSM D A1A_NPM N3_NPM C VBI_AAI3P P RA_ASF N3I_ASF N_GSM
1Mch:7:32 and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together Nicanor like/approximately [as-if]; to push five hundred man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely to flee into (+acc) the city David
1Mch:7:32 and I-FALL-ed, they-FALL-ed the (gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) Nicanor (gen) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) five hundred (nom|voc) men, husbands (nom|voc) and I-FLEE-ed, they-FLEE-ed into (+acc) the (acc) city (acc) David (indecl)
1Mch:7:32 1Mch_7:32_1 1Mch_7:32_2 1Mch_7:32_3 1Mch_7:32_4 1Mch_7:32_5 1Mch_7:32_6 1Mch_7:32_7 1Mch_7:32_8 1Mch_7:32_9 1Mch_7:32_10 1Mch_7:32_11 1Mch_7:32_12 1Mch_7:32_13 1Mch_7:32_14
1Mch:7:32 x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:7:33 καὶ μετὰ τοὺς λόγους τούτους ἀνέβη Νικάνωρ εἰς ὄρος Σιων. καὶ ἐξῆλθον ἀπὸ τῶν ἱερέων ἐκ τῶν ἁγίων καὶ ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ ἀσπάσασθαι αὐτὸν εἰρηνικῶς καὶ δεῖξαι αὐτῷ τὴν ὁλοκαύτωσιν τὴν προσφερομένην ὑπὲρ τοῦ βασιλέως.
1Mch:7:33 After this went Nicanor up to mount Sion, and there came out of the sanctuary certain of the priests and certain of the elders of the people, to salute him peaceably, and to shew him the burnt sacrifice that was offered for the king. (1 Maccabees 7:33 Brenton)
1Mch:7:33 Po tych wypadkach Nikanor udał się na górę Syjon. Ze świątyni spomiędzy kapłanów i spomiędzy starszych ludu wyszli niektórzy, aby pokojowo go powitać i pokazać mu całopalenie, które miało być złożone za króla. (1 Mch 7:33 BT_4)
1Mch:7:33 Καὶ μετὰ τοὺς λόγους τούτους ἀνέβη Νικάνωρ εἰς ὄρος Σιων. καὶ ἐξῆλθον ἀπὸ τῶν ἱερέων ἐκ τῶν ἁγίων καὶ ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ ἀσπάσασθαι αὐτὸν εἰρηνικῶς καὶ δεῖξαι αὐτῷ τὴν ὁλοκαύτωσιν τὴν προσφερομένην ὑπὲρ τοῦ βασιλέως.
1Mch:7:33 καί μετά ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) Νικάνωρ, -ορος, ὁ εἰς[1] ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Σιών, ἡ καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί ἀπό ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἀσπάζομαι (ασπαζ-, ασπα·σ-, ασπα·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό   καί δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ὑπέρ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
1Mch:7:33 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By podnosić Nikanor Do (+przyspieszenie) Wchodź Syjon I też, nawet, mianowicie By wychodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Duchowny Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Starszy Ludzie By witać (mile widziany, salutuj) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być widocznym On/ona/to/to samo By przedstawiać Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Król
1Mch:7:33 *kai\ meta\ tou\s lo/gous tou/tous a)ne/bE *nika/nOr ei)s o)/ros *siOn. kai\ e)XE=lTon a)po\ tO=n i(ere/On e)k tO=n a(gi/On kai\ a)po\ tO=n presbute/rOn tou= laou= a)spa/sasTai au)to\n ei)rEnikO=s kai\ dei=Xai au)tO=| tE\n o(lokau/tOsin tE\n prosferome/nEn u(pe\r tou= basile/Os.
1Mch:7:33 kai meta tus logus tutus anebE nikanOr eis oros siOn. kai eXElTon apo tOn hiereOn ek tOn hagiOn kai apo tOn presbyterOn tu lau aspasasTai auton eirEnikOs kai deiXai autO tEn holokautOsin tEn prosferomenEn hyper tu basileOs.
1Mch:7:33 C P RA_APM N2_APM RD_APM VZI_AAI3S N3R_NSM P N3E_ASN N_GS C VBI_AAI3P P RA_GPM N3V_GPM P RA_GPM A1A_GPM C P RA_GPM N2_GPM RA_GSM N2_GSM VA_AMN RD_ASM D C VA_AAN RD_DSM RA_ASF N3I_ASF RA_ASF V1_PMPASF P RA_GSM N3V_GSM
1Mch:7:33 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to ascend Nicanor into (+acc) mount Zion and also, even, namely to come out from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the priest out of (+gen) ἐξ before vowels the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the elder the people to greet (welcome, salute) he/she/it/same ć and also, even, namely to show he/she/it/same the ć the to present above (+acc), on behalf of (+gen) the king
1Mch:7:33 and after (+acc), with (+gen) the (acc) words (acc) these (acc) he/she/it-ASCEND-ed Nicanor (nom) into (+acc) mount (nom|acc|voc) Zion (indecl) and I-COME-ed-OUT, they-COME-ed-OUT away from (+gen) the (gen) priests (gen) out of (+gen) the (gen) holy ([Adj] gen) and away from (+gen) the (gen) elder ([Adj] gen) the (gen) people (gen) to-be-GREET-ed him/it/same (acc)   and to-SHOW, be-you(sg)-SHOW-ed!, he/she/it-happens-to-SHOW (opt) him/it/same (dat) the (acc)   the (acc) while being-PRESENT-ed (acc) above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) king (gen)
1Mch:7:33 1Mch_7:33_1 1Mch_7:33_2 1Mch_7:33_3 1Mch_7:33_4 1Mch_7:33_5 1Mch_7:33_6 1Mch_7:33_7 1Mch_7:33_8 1Mch_7:33_9 1Mch_7:33_10 1Mch_7:33_11 1Mch_7:33_12 1Mch_7:33_13 1Mch_7:33_14 1Mch_7:33_15 1Mch_7:33_16 1Mch_7:33_17 1Mch_7:33_18 1Mch_7:33_19 1Mch_7:33_20 1Mch_7:33_21 1Mch_7:33_22 1Mch_7:33_23 1Mch_7:33_24 1Mch_7:33_25 1Mch_7:33_26 1Mch_7:33_27 1Mch_7:33_28 1Mch_7:33_29 1Mch_7:33_30 1Mch_7:33_31 1Mch_7:33_32 1Mch_7:33_33 1Mch_7:33_34 1Mch_7:33_35 1Mch_7:33_36 1Mch_7:33_37
1Mch:7:33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:7:34 καὶ ἐμυκτήρισεν αὐτοὺς καὶ κατεγέλασεν αὐτῶν καὶ ἐμίανεν αὐτοὺς καὶ ἐλάλησεν ὑπερηφάνως·
1Mch:7:34 But he mocked them, and laughed at them, and abused them shamefully, and spake proudly, (1 Maccabees 7:34 Brenton)
1Mch:7:34 On jednak wyszydził i wyśmiał ich, i znieważył. Przemówił też zarozumiale, (1 Mch 7:34 BT_4)
1Mch:7:34 καὶ ἐμυκτήρισεν αὐτοὺς καὶ κατεγέλασεν ^