1Mch:8:1 καὶ ἤκουσεν Ιουδας τὸ ὄνομα τῶν Ῥωμαίων, ὅτι εἰσὶν δυνατοὶ ἰσχύι καὶ αὐτοὶ εὐδοκοῦσιν ἐν πᾶσιν τοῖς προστιθεμένοις αὐτοῖς, καὶ ὅσοι ἂν προσέλθωσιν αὐτοῖς, ἱστῶσιν αὐτοῖς φιλίαν, καὶ ὅτι εἰσὶ δυνατοὶ ἰσχύι.
1Mch:8:1 Now Judas had heard of the fame of the Romans, that they were mighty and valiant men, and such as would lovingly accept all that joined themselves unto them, and make a league of amity with all that came unto them; (1 Maccabees 8:1 Brenton)
1Mch:8:1 Juda dowiedział się o sławie, jaką cieszą się Rzymianie: że są nadzwyczaj mocni, że życzliwość okazują tym wszystkim, którzy się do nich przyłączają, a nawet przyjaźń zawierają z tymi, którzy udają się do nich, (1 Mch 8:1 BT_4)
1Mch:8:1 Καὶ ἤκουσεν Ιουδας τὸ ὄνομα τῶν Ῥωμαίων, ὅτι εἰσὶν δυνατοὶ ἰσχύι καὶ αὐτοὶ εὐδοκοῦσιν ἐν πᾶσιν τοῖς προστιθεμένοις αὐτοῖς, καὶ ὅσοι ἂν προσέλθωσιν αὐτοῖς, ἱστῶσιν αὐτοῖς φιλίαν, καὶ ὅτι εἰσὶ δυνατοὶ ἰσχύι.
1Mch:8:1 καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό Ῥωμαῖος -α -ον ὅτι εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -) ἰσχύς, -ύος, ἡ καί αὐτός αὐτή αὐτό εὐ·δοκέω (ευδοκ(ε)-, ευδοκη·σ-, ευδοκη·σ-, -, -, ευδοκη·θ-) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὅσος -η -ον ἄν προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); ἱστάνω/ἱστάω (by-form of ἵστημι) (ισταν-/ιστ(α)-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό φιλία, -ας, ἡ καί ὅτι εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -) ἰσχύς, -ύος, ἡ
1Mch:8:1 I też, nawet, mianowicie By słyszeć Judasz/Juda Nazwisko {Imię} co do Rzymski Ponieważ/tamto By iść; by być Zdolny; by być efektywny Siła I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By myśleć dobrze ?? Dobrze ????? Myślę; myślę dobrze albo wydaje mi się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By dodawać do On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Tyleż/wiele jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By nadchodzić On/ona/to/to samo By powodować stać; by stać On/ona/to/to samo Miłość I też, nawet, mianowicie Ponieważ/tamto By iść; by być Zdolny; by być efektywny Siła
1Mch:8:1 *kai\ E)/kousen *ioudas to\ o)/noma tO=n *(rOmai/On, o(/ti ei)si\n dunatoi\ i)sCHu/i kai\ au)toi\ eu)dokou=sin e)n pa=sin toi=s prostiTeme/nois au)toi=s, kai\ o(/soi a)/n prose/lTOsin au)toi=s, i(stO=sin au)toi=s fili/an, kai\ o(/ti ei)si\ dunatoi\ i)sCHu/i.
1Mch:8:1 kai Ekusen iudas to onoma tOn rOmaiOn, hoti eisin dynatoi isCHyi kai autoi eudokusin en pasin tois prostiTemenois autois, kai hosoi an proselTOsin autois, histOsin autois filian, kai hoti eisi dynatoi isCHyi.
1Mch:8:1 C VAI_AAI3S N1T_NSM RA_ASN N3M_ASN RA_GPM N2_GPM C V9_PAI3P A1_NPM N3U_DSF C RD_NPM V2_PAI3P P A3_DPM RA_DPM V7_PMPDPM RD_DPM C A1_NPM x VB_AAS3P RD_DPM V6_PAS3P RD_DPM N1A_ASF C C V9_PAI3P A1_NPM N3U_DSF
1Mch:8:1 and also, even, namely to hear Judas/Judah the name with regard to the Roman because/that to go; to be capable; to be effective strength and also, even, namely he/she/it/same to think well εὖ well δοκέω I think; I think well or methinks in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the to add to he/she/it/same and also, even, namely as much/many as ever (if ever) to approach he/she/it/same to cause to stand; to stand he/she/it/same love and also, even, namely because/that to go; to be capable; to be effective strength
1Mch:8:1 and he/she/it-HEAR-ed Judas/Judah (nom) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (gen) Roman ([Adj] gen) because/that he/she/it-is-GO-ing; they-are capable ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-BE-ing-EFFECTIVE (opt) strength (dat) and they/same (nom) they-are-THINK-ing-WELL, while THINK-ing-WELL (dat) in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) while being-ADD-ed-TO (dat) them/same (dat) and as much/many as (nom) ever they-should-APPROACH them/same (dat) they-should-be-CAUSE-ing-TO-STand; they-are-STand-ing, while STand-ing (dat) them/same (dat) love (acc) and because/that he/she/it-is-GO-ing; they-are capable ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-BE-ing-EFFECTIVE (opt) strength (dat)
1Mch:8:1 1Mch_8:1_1 1Mch_8:1_2 1Mch_8:1_3 1Mch_8:1_4 1Mch_8:1_5 1Mch_8:1_6 1Mch_8:1_7 1Mch_8:1_8 1Mch_8:1_9 1Mch_8:1_10 1Mch_8:1_11 1Mch_8:1_12 1Mch_8:1_13 1Mch_8:1_14 1Mch_8:1_15 1Mch_8:1_16 1Mch_8:1_17 1Mch_8:1_18 1Mch_8:1_19 1Mch_8:1_20 1Mch_8:1_21 1Mch_8:1_22 1Mch_8:1_23 1Mch_8:1_24 1Mch_8:1_25 1Mch_8:1_26 1Mch_8:1_27 1Mch_8:1_28 1Mch_8:1_29 1Mch_8:1_30 1Mch_8:1_31 1Mch_8:1_32
1Mch:8:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:8:2 καὶ διηγήσαντο αὐτῷ τοὺς πολέμους αὐτῶν καὶ τὰς ἀνδραγαθίας, ἃς ποιοῦσιν ἐν τοῖς Γαλάταις, καὶ ὅτι κατεκράτησαν αὐτῶν καὶ ἤγαγον αὐτοὺς ὑπὸ φόρον,
1Mch:8:2 And that they were men of great valour. It was told him also of their wars and noble acts which they had done among the Galatians, and how they had conquered them, and brought them under tribute; (1 Maccabees 8:2 Brenton)
1Mch:8:2 gdyż są nadzwyczaj mocni. Opowiadano mu o ich wojnach i o bohaterskich czynach, których dokonali w wojnie z Galatami, jak ich zwyciężyli i zmusili do płacenia daniny; (1 Mch 8:2 BT_4)
1Mch:8:2 καὶ διηγήσαντο αὐτῷ τοὺς πολέμους αὐτῶν καὶ τὰς ἀνδραγαθίας, ἃς ποιοῦσιν ἐν τοῖς Γαλάταις, καὶ ὅτι κατεκράτησαν αὐτῶν καὶ ἤγαγον αὐτοὺς ὑπὸ φόρον,
1Mch:8:2 καί δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό Γαλάτης, -ου, ὁ, voc. pl. Γαλάται καί ὅτι   αὐτός αὐτή αὐτό καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὑπό φόρος, -ου, ὁ; φόρον, -ου, τό
1Mch:8:2 I też, nawet, mianowicie Do exposit On/ona/to/to samo Wojna [zobacz polemiczny] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dotyczący Galacji [mieszkaniec Galacji] I też, nawet, mianowicie Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By prowadzić On/ona/to/to samo Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Podatek (przymusowa praca, podatek, danina, (ładunek na dół, narzucają)); Poddany (przymusowa praca, podatek, danina, (ładunek na dół, narzucają))
1Mch:8:2 kai\ diEgE/santo au)tO=| tou\s pole/mous au)tO=n kai\ ta\s a)ndragaTi/as, a(/s poiou=sin e)n toi=s *gala/tais, kai\ o(/ti katekra/tEsan au)tO=n kai\ E)/gagon au)tou\s u(po\ fo/ron,
1Mch:8:2 kai diEgEsanto autO tus polemus autOn kai tas andragaTias, has poiusin en tois galatais, kai hoti katekratEsan autOn kai Egagon autus hypo foron,
1Mch:8:2 C VAI_AMI3P RD_DSM RA_APM N2_APM RD_GPM C RA_APF N1A_APF RR_APF V2_PAI3P P RA_DPM N_DP C C VAI_AAI3P RD_GPM C VBI_AAI3P RD_APM P N2_ASM
1Mch:8:2 and also, even, namely to exposit he/she/it/same the war [see polemic] he/she/it/same and also, even, namely the ć who/whom/which to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Galatian [inhabitant of Galatia] and also, even, namely because/that ć he/she/it/same and also, even, namely to lead he/she/it/same under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing Tax (forced labor, tax, tribute, (load down, impose)); Tributary (forced labor, tax, tribute, (load down, impose))
1Mch:8:2 and they-were-EXPOSIT-ed him/it/same (dat) the (acc) wars (acc) them/same (gen) and the (acc)   who/whom/which (acc) they-are-DO/MAKE-ing, while DO/MAKE-ing (dat) in/among/by (+dat) the (dat) Galatians (dat) and because/that   them/same (gen) and I-LEAD-ed, they-LEAD-ed them/same (acc) under (+acc), by (+gen) Tax (acc); Tributary (nom|acc|voc)
1Mch:8:2 1Mch_8:2_1 1Mch_8:2_2 1Mch_8:2_3 1Mch_8:2_4 1Mch_8:2_5 1Mch_8:2_6 1Mch_8:2_7 1Mch_8:2_8 1Mch_8:2_9 1Mch_8:2_10 1Mch_8:2_11 1Mch_8:2_12 1Mch_8:2_13 1Mch_8:2_14 1Mch_8:2_15 1Mch_8:2_16 1Mch_8:2_17 1Mch_8:2_18 1Mch_8:2_19 1Mch_8:2_20 1Mch_8:2_21 1Mch_8:2_22 1Mch_8:2_23
1Mch:8:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:8:3 καὶ ὅσα ἐποίησαν ἐν χώρᾳ Σπανίας τοῦ κατακρατῆσαι τῶν μετάλλων τοῦ ἀργυρίου καὶ τοῦ χρυσίου τοῦ ἐκεῖ·
1Mch:8:3 And what they had done in the country of Spain, for the winning of the mines of the silver and gold which is there; (1 Maccabees 8:3 Brenton)
1Mch:8:3 tak samo i o czynach dokonanych w hiszpańskim kraju w celu zawładnięcia tamtejszymi kopalniami srebra i złota; (1 Mch 8:3 BT_4)
1Mch:8:3 καὶ ὅσα ἐποίησαν ἐν χώρᾳ Σπανίας τοῦ κατακρατῆσαι τῶν μετάλλων τοῦ ἀργυρίου καὶ τοῦ χρυσίου τοῦ ἐκεῖ·
1Mch:8:3 καί ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν χώρα, -ας, ἡ Σπανία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί ὁ ἡ τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) ὁ ἡ τό ἐκεῖ
1Mch:8:3 I też, nawet, mianowicie Tyleż/wiele jak By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Hiszpania Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Kawałek złota Tam
1Mch:8:3 kai\ o(/sa e)poi/Esan e)n CHO/ra| *spani/as tou= katakratE=sai tO=n meta/llOn tou= a)rguri/ou kai\ tou= CHrusi/ou tou= e)kei=·
1Mch:8:3 kai hosa epoiEsan en CHOra spanias tu katakratEsai tOn metallOn tu argyriu kai tu CHrysiu tu ekei·
1Mch:8:3 C A1_APN VAI_AAI3P P N1A_DSF N_GS RA_GSN VA_AAN RA_GPN N2N_GPN RA_GSN N2N_GSN C RA_GSN N2N_GSN RA_GSN D
1Mch:8:3 and also, even, namely as much/many as to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among region realm (clίme); land, country, territory, tract Spain the ć the ć the piece of silver and also, even, namely the piece of gold the there
1Mch:8:3 and as much/many as (nom|acc) they-DO/MAKE-ed in/among/by (+dat) region (dat) Spain (gen) the (gen)   the (gen)   the (gen) piece of silver (gen) and the (gen) piece of gold (gen) the (gen) there
1Mch:8:3 1Mch_8:3_1 1Mch_8:3_2 1Mch_8:3_3 1Mch_8:3_4 1Mch_8:3_5 1Mch_8:3_6 1Mch_8:3_7 1Mch_8:3_8 1Mch_8:3_9 1Mch_8:3_10 1Mch_8:3_11 1Mch_8:3_12 1Mch_8:3_13 1Mch_8:3_14 1Mch_8:3_15 1Mch_8:3_16 1Mch_8:3_17
1Mch:8:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:8:4 καὶ κατεκράτησαν τοῦ τόπου παντὸς τῇ βουλῇ αὐτῶν καὶ τῇ μακροθυμίᾳ, καὶ ὁ τόπος ἦν ἀπέχων μακρὰν ἀπ’ αὐτῶν σφόδρα, καὶ τῶν βασιλέων τῶν ἐπελθόντων ἐπ’ αὐτοὺς ἀπ’ ἄκρου τῆς γῆς, ἕως συνέτριψαν αὐτοὺς καὶ ἐπάταξαν ἐν αὐτοῖς πληγὴν μεγάλην, καὶ οἱ ἐπίλοιποι διδόασιν αὐτοῖς φόρον κατ’ ἐνιαυτόν·
1Mch:8:4 And that by their policy and patience they had conquered all the place, though it were very far from them; and the kings also that came against them from the uttermost part of the earth, till they had discomfited them, and given them a great overthrow, so that the rest did give them tribute every year: (1 Maccabees 8:4 Brenton)
1Mch:8:4 jak każdym krajem, choćby to był kraj najbardziej od nich odległy, zawładnęli dzięki swojej roztropności i cierpliwości; jak pokonali królów, którzy z końca świata przeciw nim wyruszyli, zadając im wielką klęskę, i jak inni corocznie płacą im daniny. (1 Mch 8:4 BT_4)
1Mch:8:4 καὶ κατεκράτησαν τοῦ τόπου παντὸς τῇ βουλῇ αὐτῶν καὶ τῇ μακροθυμίᾳ, καὶ τόπος ἦν ἀπέχων μακρὰν ἀπ’ αὐτῶν σφόδρα, καὶ τῶν βασιλέων τῶν ἐπελθόντων ἐπ’ αὐτοὺς ἀπ’ ἄκρου τῆς γῆς, ἕως συνέτριψαν αὐτοὺς καὶ ἐπάταξαν ἐν αὐτοῖς πληγὴν μεγάλην, καὶ οἱ ἐπίλοιποι διδόασιν αὐτοῖς φόρον κατ’ ἐνιαυτόν·
1Mch:8:4 καί   ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βουλή, -ῆς, ἡ; βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό μακρο·θυμία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπ·έχω (απ+εχ-, αφ+εξ-, 2nd απο+σχ-, απ+εσχη·κ-, απ+εσχη-, -) μακράν; μακρός -ά -όν ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό σφόδρα καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό πληγή, -ῆς, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ὁ ἡ τό ἐπί·λοιπος -ον δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό φόρος, -ου, ὁ; φόρον, -ου, τό κατά ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ
1Mch:8:4 I też, nawet, mianowicie Miejsce Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Planu/zamiar; by planować/decyduj się/zamierzaj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Cierpliwość I też, nawet, mianowicie Miejsce By być By powstrzymywać się Daleko; daleko [zobacz makro] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie Król Do zbliżanie siebie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najdalszy obszaru/wierzchołek Ziemi/ziemia Aż; świtaj By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uderzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Uderzaj/plagę Wielki I też, nawet, mianowicie Pozostawaj (jeszcze pozostawaj (pozostawaj dalej), pozostałość, reszta, {odpoczynek {reszta} z}) By dawać On/ona/to/to samo Podatek (przymusowa praca, podatek, danina, (ładunek na dół, narzucają)); Poddany (przymusowa praca, podatek, danina, (ładunek na dół, narzucają)) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Rok
1Mch:8:4 kai\ katekra/tEsan tou= to/pou panto\s tE=| boulE=| au)tO=n kai\ tE=| makroTumi/a|, kai\ o( to/pos E)=n a)pe/CHOn makra\n a)p’ au)tO=n sfo/dra, kai\ tO=n basile/On tO=n e)pelTo/ntOn e)p’ au)tou\s a)p’ a)/krou tE=s gE=s, e(/Os sune/triPSan au)tou\s kai\ e)pa/taXan e)n au)toi=s plEgE\n mega/lEn, kai\ oi( e)pi/loipoi dido/asin au)toi=s fo/ron kat’ e)niauto/n·
1Mch:8:4 kai katekratEsan tu topu pantos tE bulE autOn kai tE makroTymia, kai ho topos En apeCHOn makran ap’ autOn sfodra, kai tOn basileOn tOn epelTontOn ep’ autus ap’ akru tEs gEs, heOs synetriPSan autus kai epataXan en autois plEgEn megalEn, kai hoi epiloipoi didoasin autois foron kat’ eniauton·
1Mch:8:4 C VAI_AAI3P RA_GSM N2_GSM A3_GSM RA_DSF N1_DSF RD_GPM C RA_DSF N1A_DSF C RA_NSM N2_NSM V9_IAI3S V1_PAPNSM A1A_ASF P RD_GPM D C RA_GPM N3V_GPM RA_GPM VB_AAPGPM P RD_APM P A1A_GSM RA_GSF N1_GSF C VAI_AAI3P RD_APM C VAI_AAI3P P RD_DPM N1_ASF A1_ASF C RA_NPM A1B_NPM V8_PAI3P RD_DPM N2_ASM P N2_ASM
1Mch:8:4 and also, even, namely ć the place every all, each, every, the whole of the plan/intention; to plan/determine/intend he/she/it/same and also, even, namely the patience and also, even, namely the place to be to abstain far; far [see macro] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely the king the to oncoming upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing furthest extent/apex the earth/land until; dawn to break to crush completely, break (in pieces) he/she/it/same and also, even, namely to smite in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same strike/plague great and also, even, namely the Remain (still remain (remain-on), residue, remnant, {the rest of}) to give he/she/it/same Tax (forced labor, tax, tribute, (load down, impose)); Tributary (forced labor, tax, tribute, (load down, impose)) down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing year
1Mch:8:4 and   the (gen) place (gen) every (gen) the (dat) plan/intention (dat); you(sg)-are-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed, you(sg)-should-be-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed them/same (gen) and the (dat) patience (dat) and the (nom) place (nom) he/she/it-was while ABSTAIN-ing (nom) far; far ([Adj] acc) away from (+gen) them/same (gen) vehement, and the (gen) kings (gen) the (gen) let-them-ONCOMING! (classical), upon ONCOMING-ing (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) away from (+gen) furthest extent/apex (gen) the (gen) earth/land (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) they-BREAK-ed them/same (acc) and they-SMITE-ed in/among/by (+dat) them/same (dat) strike/plague (acc) great ([Adj] acc) and the (nom) Remain ([Adj] nom|voc) they-are-GIVE-ing them/same (dat) Tax (acc); Tributary (nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) year (acc)
1Mch:8:4 1Mch_8:4_1 1Mch_8:4_2 1Mch_8:4_3 1Mch_8:4_4 1Mch_8:4_5 1Mch_8:4_6 1Mch_8:4_7 1Mch_8:4_8 1Mch_8:4_9 1Mch_8:4_10 1Mch_8:4_11 1Mch_8:4_12 1Mch_8:4_13 1Mch_8:4_14 1Mch_8:4_15 1Mch_8:4_16 1Mch_8:4_17 1Mch_8:4_18 1Mch_8:4_19 1Mch_8:4_20 1Mch_8:4_21 1Mch_8:4_22 1Mch_8:4_23 1Mch_8:4_24 1Mch_8:4_25 1Mch_8:4_26 1Mch_8:4_27 1Mch_8:4_28 1Mch_8:4_29 1Mch_8:4_30 1Mch_8:4_31 1Mch_8:4_32 1Mch_8:4_33 1Mch_8:4_34 1Mch_8:4_35 1Mch_8:4_36 1Mch_8:4_37 1Mch_8:4_38 1Mch_8:4_39 1Mch_8:4_40 1Mch_8:4_41 1Mch_8:4_42 1Mch_8:4_43 1Mch_8:4_44 1Mch_8:4_45 1Mch_8:4_46 1Mch_8:4_47 1Mch_8:4_48
1Mch:8:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:8:5 καὶ τὸν Φίλιππον καὶ τὸν Περσέα Κιτιέων βασιλέα καὶ τοὺς ἐπηρμένους ἐπ’ αὐτοὺς συνέτριψαν αὐτοὺς ἐν πολέμῳ καὶ κατεκράτησαν αὐτῶν·
1Mch:8:5 Beside this, how they had discomfited in battle Philip, and Perseus, king of the Citims, with others that lifted up themselves against them, and had overcome them: (1 Maccabees 8:5 Brenton)
1Mch:8:5 Tak samo królów kittejskich, Filipa i Perseusza, razem z tymi, którzy przeciwko nim wzniecili powstanie, w czasie wojny starli i siłą poddali swej władzy. (1 Mch 8:5 BT_4)
1Mch:8:5 καὶ τὸν Φίλιππον καὶ τὸν Περσέα Κιτιέων βασιλέα καὶ τοὺς ἐπηρμένους ἐπ’ αὐτοὺς συνέτριψαν αὐτοὺς ἐν πολέμῳ καὶ κατεκράτησαν αὐτῶν·
1Mch:8:5 καί ὁ ἡ τό Φίλιππος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό     βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πόλεμος, -ου, ὁ καί   αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:8:5 I też, nawet, mianowicie Philip I też, nawet, mianowicie Król I też, nawet, mianowicie By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wojna [zobacz polemiczny] I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo
1Mch:8:5 kai\ to\n *fi/lippon kai\ to\n *perse/a *kitie/On basile/a kai\ tou\s e)pErme/nous e)p’ au)tou\s sune/triPSan au)tou\s e)n pole/mO| kai\ katekra/tEsan au)tO=n·
1Mch:8:5 kai ton filippon kai ton persea kitieOn basilea kai tus epErmenus ep’ autus synetriPSan autus en polemO kai katekratEsan autOn·
1Mch:8:5 C RA_ASM N2_ASM C RA_ASM N_ASM N_GP N3V_ASM C RA_APM V1_PMPAPM P RD_APM VAI_AAI3P RD_APM P N2_DSM C VAI_AAI3P RD_GPM
1Mch:8:5 and also, even, namely the Philip and also, even, namely the ć ć king and also, even, namely the to raise upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to break to crush completely, break (in pieces) he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among war [see polemic] and also, even, namely ć he/she/it/same
1Mch:8:5 and the (acc) Philip (acc) and the (acc)     king (acc) and the (acc) having-been-RAISE-ed (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) they-BREAK-ed them/same (acc) in/among/by (+dat) war (dat) and   them/same (gen)
1Mch:8:5 1Mch_8:5_1 1Mch_8:5_2 1Mch_8:5_3 1Mch_8:5_4 1Mch_8:5_5 1Mch_8:5_6 1Mch_8:5_7 1Mch_8:5_8 1Mch_8:5_9 1Mch_8:5_10 1Mch_8:5_11 1Mch_8:5_12 1Mch_8:5_13 1Mch_8:5_14 1Mch_8:5_15 1Mch_8:5_16 1Mch_8:5_17 1Mch_8:5_18 1Mch_8:5_19 1Mch_8:5_20
1Mch:8:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:8:6 καὶ Ἀντίοχον τὸν μέγαν βασιλέα τῆς Ἀσίας τὸν πορευθέντα ἐπ’ αὐτοὺς εἰς πόλεμον ἔχοντα ἑκατὸν εἴκοσι ἐλέφαντας καὶ ἵππον καὶ ἅρματα καὶ δύναμιν πολλὴν σφόδρα, καὶ συνετρίβη ὑπ’ αὐτῶν,
1Mch:8:6 How also Antiochus the great king of Asia, that came against them in battle, having an hundred and twenty elephants, with horsemen, and chariots, and a very great army, was discomfited by them; (1 Maccabees 8:6 Brenton)
1Mch:8:6 Pokonany przez nich został nawet Antioch Wielki, król Azji, który wyszedł na wojnę przeciwko nim, mając sto dwadzieścia słoni, konnicę, rydwany i bardzo wiele wojska, (1 Mch 8:6 BT_4)
1Mch:8:6 καὶ Ἀντίοχον τὸν μέγαν βασιλέα τῆς Ἀσίας τὸν πορευθέντα ἐπ’ αὐτοὺς εἰς πόλεμον ἔχοντα ἑκατὸν εἴκοσι ἐλέφαντας καὶ ἵππον καὶ ἅρματα καὶ δύναμιν πολλὴν σφόδρα, καὶ συνετρίβη ὑπ’ αὐτῶν,
1Mch:8:6 καί   ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Ἀσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἑκατόν εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι   καί ἵππος, -ου, ὁ καί ἅρμα[τ], -ατος, τό καί δύναμις, -εως, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ σφόδρα καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὑπό αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:8:6 I też, nawet, mianowicie Wielki Król Azja [Rzymska prowincja z] By iść Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] By mieć Sto Ikona; dwadzieścia I też, nawet, mianowicie Koń I też, nawet, mianowicie Wóz I też, nawet, mianowicie Zdolność Dużo Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
1Mch:8:6 kai\ *)anti/oCHon to\n me/gan basile/a tE=s *)asi/as to\n poreuTe/nta e)p’ au)tou\s ei)s po/lemon e)/CHonta e(kato\n ei)/kosi e)le/fantas kai\ i(/ppon kai\ a(/rmata kai\ du/namin pollE\n sfo/dra, kai\ sunetri/bE u(p’ au)tO=n,
1Mch:8:6 kai antioCHon ton megan basilea tEs asias ton poreuTenta ep’ autus eis polemon eCHonta hekaton eikosi elefantas kai hippon kai harmata kai dynamin pollEn sfodra, kai synetribE hyp’ autOn,
1Mch:8:6 C N2_ASM RA_ASM A1P_ASM N3V_ASM RA_GSF N1A_GSF RA_ASM VC_APPASM P RD_APM P N2_ASM V1_PAPASM M M N3T_APM C N2_ASF C N3M_APN C N3I_ASF A1_ASF D C VDI_API3S P RD_GPM
1Mch:8:6 and also, even, namely ć the great king the Asia [Roman province of] the to go upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same into (+acc) war [see polemic] to have hundred icon; twenty ć and also, even, namely horse and also, even, namely chariot and also, even, namely ability much vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing he/she/it/same
1Mch:8:6 and   the (acc) great ([Adj] acc) king (acc) the (gen) Asia (gen) the (acc) upon being-GO-ed (acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) into (+acc) war (acc) while HAVE-ing (acc, nom|acc|voc) hundred icons (dat); twenty   and horse (acc) and chariots (nom|acc|voc) and ability (acc) much (acc) vehement, and he/she/it-was-BREAK-ed under (+acc), by (+gen) them/same (gen)
1Mch:8:6 1Mch_8:6_1 1Mch_8:6_2 1Mch_8:6_3 1Mch_8:6_4 1Mch_8:6_5 1Mch_8:6_6 1Mch_8:6_7 1Mch_8:6_8 1Mch_8:6_9 1Mch_8:6_10 1Mch_8:6_11 1Mch_8:6_12 1Mch_8:6_13 1Mch_8:6_14 1Mch_8:6_15 1Mch_8:6_16 1Mch_8:6_17 1Mch_8:6_18 1Mch_8:6_19 1Mch_8:6_20 1Mch_8:6_21 1Mch_8:6_22 1Mch_8:6_23 1Mch_8:6_24 1Mch_8:6_25 1Mch_8:6_26 1Mch_8:6_27 1Mch_8:6_28 1Mch_8:6_29
1Mch:8:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:8:7 καὶ ἔλαβον αὐτὸν ζῶντα καὶ ἔστησαν αὐτοῖς διδόναι αὐτόν τε καὶ τοὺς βασιλεύοντας μετ’ αὐτὸν φόρον μέγαν καὶ διδόναι ὅμηρα καὶ διαστολὴν
1Mch:8:7 And how they took him alive, and covenanted that he and such as reigned after him should pay a great tribute, and give hostages, and that which was agreed upon, (1 Maccabees 8:7 Brenton)
1Mch:8:7 a jednak wzięli go do niewoli żywego i wyznaczyli jemu i jego następcom zapłacenie sobie wielkiej daniny, danie zakładników i odstąpienie krain, (1 Mch 8:7 BT_4)
1Mch:8:7 καὶ ἔλαβον αὐτὸν ζῶντα καὶ ἔστησαν αὐτοῖς διδόναι αὐτόν τε καὶ τοὺς βασιλεύοντας μετ’ αὐτὸν φόρον μέγαν καὶ διδόναι ὅμηρα καὶ διαστολὴν
1Mch:8:7 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό τέ καί ὁ ἡ τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό φόρος, -ου, ὁ; φόρον, -ου, τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)   καί δια·στολή, -ῆς, ἡ
1Mch:8:7 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie By powodować stać On/ona/to/to samo By dawać On/ona/to/to samo I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie By panować Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Podatek (przymusowa praca, podatek, danina, (ładunek na dół, narzucają)); Poddany (przymusowa praca, podatek, danina, (ładunek na dół, narzucają)) Wielki I też, nawet, mianowicie By dawać I też, nawet, mianowicie Rozróżnienie
1Mch:8:7 kai\ e)/labon au)to\n DZO=nta kai\ e)/stEsan au)toi=s dido/nai au)to/n te kai\ tou\s basileu/ontas met’ au)to\n fo/ron me/gan kai\ dido/nai o(/mEra kai\ diastolE\n
1Mch:8:7 kai elabon auton DZOnta kai estEsan autois didonai auton te kai tus basileuontas met’ auton foron megan kai didonai homEra kai diastolEn
1Mch:8:7 C VBI_AAI3P RD_ASM V3_PAPASM C VAI_AAI3P RD_DPM V8_PAN RD_ASM x C RA_APM V1_PAPAPM P RD_ASM N2_ASM A1P_ASM C V8_PAN A1B_APN C N1_ASF
1Mch:8:7 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely to cause to stand he/she/it/same to give he/she/it/same and [postpositive coordinate] and also, even, namely the to reign after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same Tax (forced labor, tax, tribute, (load down, impose)); Tributary (forced labor, tax, tribute, (load down, impose)) great and also, even, namely to give ć and also, even, namely distinction
1Mch:8:7 and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed him/it/same (acc) while EXISTS-ing (acc, nom|acc|voc) and they-CAUSE-ed-TO-STand them/same (dat) to-be-GIVE-ing him/it/same (acc) and [postpositive coordinate] and the (acc) while REIGN-ing (acc) after (+acc), with (+gen) him/it/same (acc) Tax (acc); Tributary (nom|acc|voc) great ([Adj] acc) and to-be-GIVE-ing   and distinction (acc)
1Mch:8:7 1Mch_8:7_1 1Mch_8:7_2 1Mch_8:7_3 1Mch_8:7_4 1Mch_8:7_5 1Mch_8:7_6 1Mch_8:7_7 1Mch_8:7_8 1Mch_8:7_9 1Mch_8:7_10 1Mch_8:7_11 1Mch_8:7_12 1Mch_8:7_13 1Mch_8:7_14 1Mch_8:7_15 1Mch_8:7_16 1Mch_8:7_17 1Mch_8:7_18 1Mch_8:7_19 1Mch_8:7_20 1Mch_8:7_21 1Mch_8:7_22
1Mch:8:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:8:8 καὶ χώραν τὴν Ἰνδικὴν καὶ Μηδίαν καὶ Λυδίαν ἀπὸ τῶν καλλίστων χωρῶν αὐτῶν, καὶ λαβόντες αὐτὰς παρ’ αὐτοῦ ἔδωκαν αὐτὰς Εὐμένει τῷ βασιλεῖ·
1Mch:8:8 And the country of India, and Media and Lydia and of the goodliest countries, which they took of him, and gave to king Eumenes: (1 Maccabees 8:8 Brenton)
1Mch:8:8 mianowicie: Indii, Medii, Lidii i części najpiękniejszych ich posiadłości. Oni zaś odebrali je od niego i oddali królowi Eumenesowi. (1 Mch 8:8 BT_4)
1Mch:8:8 καὶ χώραν τὴν Ἰνδικὴν καὶ Μηδίαν καὶ Λυδίαν ἀπὸ τῶν καλλίστων χωρῶν αὐτῶν, καὶ λαβόντες αὐτὰς παρ’ αὐτοῦ ἔδωκαν αὐτὰς Εὐμένει τῷ βασιλεῖ·
1Mch:8:8 καί χώρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό   καί   καί Λυδία, -ας, ἡ ἀπό ὁ ἡ τό καλλίστος -η -ον [LXX] (Superl. of καλός) χῶρος, -οῦ, ὁ; χώρα, -ας, ἡ; χωρέω (χωρ(ε)-, -, χωρη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό παρά αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
1Mch:8:8 I też, nawet, mianowicie Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Lidia Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najlepiej Północno-zachodnia też * okolica (cl?Mnie), ziemia, kraj; królestwo okolicy (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat}; by kierować się {by robić dla} do pokoju przyjmuj; trzymaj się, zawieraj; (intrans.) bądź pokój On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo By dawać On/ona/to/to samo Król
1Mch:8:8 kai\ CHO/ran tE\n *)indikE\n kai\ *mEdi/an kai\ *ludi/an a)po\ tO=n kalli/stOn CHOrO=n au)tO=n, kai\ labo/ntes au)ta\s par’ au)tou= e)/dOkan au)ta\s *eu)me/nei tO=| basilei=·
1Mch:8:8 kai CHOran tEn indikEn kai mEdian kai lydian apo tOn kallistOn CHOrOn autOn, kai labontes autas par’ autu edOkan autas eumenei tO basilei·
1Mch:8:8 C N1A_ASF RA_ASF N1_ASF C N1A_ASF C N1A_ASF P RA_GPF A1_GPFS N1A_GPF RD_GPM C VB_AAPNPM RD_APF P RD_GSM VAI_AAI3P RD_APF N1M_DSM RA_DSM N3V_DSM
1Mch:8:8 and also, even, namely region realm (clίme); land, country, territory, tract the ć and also, even, namely ć and also, even, namely Lydia from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the best northwest also * region (clίme), land, country; region realm (clίme); land, country, territory, tract; to make room for accept; hold, contain; (intrans.) be room he/she/it/same and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same to give he/she/it/same ć the king
1Mch:8:8 and region (acc) the (acc)   and   and Lydia (acc) away from (+gen) the (gen) best ([Adj] gen) northwests (gen); regions (gen); while MAKE-ing-ROOM-FOR (nom) them/same (gen) and upon TAKE HOLD OF-ing (nom|voc) them/same (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) they-GIVE-ed them/same (acc)   the (dat) king (dat)
1Mch:8:8 1Mch_8:8_1 1Mch_8:8_2 1Mch_8:8_3 1Mch_8:8_4 1Mch_8:8_5 1Mch_8:8_6 1Mch_8:8_7 1Mch_8:8_8 1Mch_8:8_9 1Mch_8:8_10 1Mch_8:8_11 1Mch_8:8_12 1Mch_8:8_13 1Mch_8:8_14 1Mch_8:8_15 1Mch_8:8_16 1Mch_8:8_17 1Mch_8:8_18 1Mch_8:8_19 1Mch_8:8_20 1Mch_8:8_21 1Mch_8:8_22 1Mch_8:8_23
1Mch:8:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:8:9 καὶ ὅτι οἱ ἐκ τῆς Ἑλλάδος ἐβουλεύσαντο ἐλθεῖν καὶ ἐξᾶραι αὐτούς,
1Mch:8:9 Moreover how the Grecians had determined to come and destroy them; (1 Maccabees 8:9 Brenton)
1Mch:8:9 Opowiadano też, jak mieszkańcy Hellady zamierzali wyruszyć, aby ich wytępić. (1 Mch 8:9 BT_4)
1Mch:8:9 καὶ ὅτι οἱ ἐκ τῆς Ἑλλάδος ἐβουλεύσαντο ἐλθεῖν καὶ ἐξᾶραι αὐτούς,
1Mch:8:9 καί ὅτι ὁ ἡ τό ἐκ ὁ ἡ τό Ἑλλά[δ]ς, -άδος, ἡ βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:8:9 I też, nawet, mianowicie Ponieważ/tamto Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Grecja Do ??? By przychodzić I też, nawet, mianowicie By usuwać On/ona/to/to samo
1Mch:8:9 kai\ o(/ti oi( e)k tE=s *e(lla/dos e)bouleu/santo e)lTei=n kai\ e)Xa=rai au)tou/s,
1Mch:8:9 kai hoti hoi ek tEs ellados ebuleusanto elTein kai eXarai autus,
1Mch:8:9 C C RA_NPM P RA_GSF N3D_GSF VAI_AMI3P VB_AAN C VA_AAN RD_APM
1Mch:8:9 and also, even, namely because/that the out of (+gen) ἐξ before vowels the Greece to ??? to come and also, even, namely to remove he/she/it/same
1Mch:8:9 and because/that the (nom) out of (+gen) the (gen) Greece (gen) they-were-???-ed to-COME and to-REMOVE, be-you(sg)-REMOVE-ed!, he/she/it-happens-to-REMOVE (opt) them/same (acc)
1Mch:8:9 1Mch_8:9_1 1Mch_8:9_2 1Mch_8:9_3 1Mch_8:9_4 1Mch_8:9_5 1Mch_8:9_6 1Mch_8:9_7 1Mch_8:9_8 1Mch_8:9_9 1Mch_8:9_10 1Mch_8:9_11
1Mch:8:9 x x x x x x x x x x x
1Mch:8:10 καὶ ἐγνώσθη ὁ λόγος αὐτοῖς, καὶ ἀπέστειλαν ἐπ’ αὐτοὺς στρατηγὸν ἕνα καὶ ἐπολέμησαν πρὸς αὐτούς, καὶ ἔπεσον ἐξ αὐτῶν τραυματίαι πολλοί, καὶ ᾐχμαλώτισαν τὰς γυναῖκας αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν καὶ ἐπρονόμευσαν αὐτοὺς καὶ κατεκράτησαν τῆς γῆς καὶ καθεῖλον τὰ ὀχυρώματα αὐτῶν καὶ κατεδουλώσαντο αὐτοὺς ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης·
1Mch:8:10 And that they, having knowledge thereof sent against them a certain captain, and fighting with them slew many of them, and carried away captives their wives and their children, and spoiled them, and took possession of their lands, and pulled down their strong holds, and brought them to be their servants unto this day: (1 Maccabees 8:10 Brenton)
1Mch:8:10 Oni jednak dowiedzieli się o tym, wysłali do nich jednego wodza, który walczył z nimi, tak że padło spośród nich wielu zabitych, żony ich i dzieci zostały wzięte do niewoli, złupili ich, a ziemię ich sobie przywłaszczyli, zburzyli ich twierdze, a ich samych aż do tego dnia trzymają w niewoli. (1 Mch 8:10 BT_4)
1Mch:8:10 καὶ ἐγνώσθη λόγος αὐτοῖς, καὶ ἀπέστειλαν ἐπ’ αὐτοὺς στρατηγὸν ἕνα καὶ ἐπολέμησαν πρὸς αὐτούς, καὶ ἔπεσον ἐξ αὐτῶν τραυματίαι πολλοί, καὶ ᾐχμαλώτισαν τὰς γυναῖκας αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν καὶ ἐπρονόμευσαν αὐτοὺς καὶ κατεκράτησαν τῆς γῆς καὶ καθεῖλον τὰ ὀχυρώματα αὐτῶν καὶ κατεδουλώσαντο αὐτοὺς ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης·
1Mch:8:10 καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό στρατ·ηγός, -οῦ, ὁ (cf. στρατιά) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό   πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί αἰχμ·αλωτίζω (αιχμαλωτιζ-, αιχμαλωτι(ε)·[σ]-, αιχμαλωτι·σ-, ῃχμαλωτι·κ-, -, αιχμαλωτισ·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα αὐτός αὐτή αὐτό καί   αὐτός αὐτή αὐτό καί   ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό ὀχύρωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί κατα·δουλόω (κατα+δουλ(ο)-, κατα+δουλω·σ-, κατα+δουλω·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί
1Mch:8:10 I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie zamawiać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo stategist Jeden I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Dużo I też, nawet, mianowicie By robić pojmany (bierz jako więźnia) Kobiety/żona On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dziecko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By zdejmować czyść Okopu wał, wał ochronny, solidność, fortyfikacja, vallasion, wał, lichtarzyk, forteca, forteca On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
1Mch:8:10 kai\ e)gnO/sTE o( lo/gos au)toi=s, kai\ a)pe/steilan e)p’ au)tou\s stratEgo\n e(/na kai\ e)pole/mEsan pro\s au)tou/s, kai\ e)/peson e)X au)tO=n traumati/ai polloi/, kai\ E)|CHmalO/tisan ta\s gunai=kas au)tO=n kai\ ta\ te/kna au)tO=n kai\ e)prono/meusan au)tou\s kai\ katekra/tEsan tE=s gE=s kai\ kaTei=lon ta\ o)CHurO/mata au)tO=n kai\ katedoulO/santo au)tou\s e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs·
1Mch:8:10 kai egnOsTE ho logos autois, kai apesteilan ep’ autus stratEgon hena kai epolemEsan pros autus, kai epeson eX autOn traumatiai polloi, kai ECHmalOtisan tas gynaikas autOn kai ta tekna autOn kai epronomeusan autus kai katekratEsan tEs gEs kai kaTeilon ta oCHyrOmata autOn kai katedulOsanto autus heOs tEs hEmeras tautEs·
1Mch:8:10 C VSI_API3S RA_NSM N2_NSM RD_DPM C VAI_AAI3P P RD_APM N2_ASM A3_ASM C VAI_AAI3P P RD_APM C VBI_AAI3P P RD_GPM N1T_NPM A1_NPM C VAI_AAI3P RA_APF N3K_APF RD_GPM C RA_APN N2N_APN RD_GPM C VAI_AAI3P RD_APM C VAI_AAI3P RA_GSF N1_GSF C VBI_AAI3P RA_APN N3M_APN RD_GPM C VAI_AMI3P RD_APM D RA_GSF N1A_GSF RD_GSF
1Mch:8:10 and also, even, namely to know i.e. recognize. the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same stategist one and also, even, namely to fight war toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same ć much and also, even, namely to make captive (take prisoner) the woman/wife he/she/it/same and also, even, namely the child he/she/it/same and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely ć the earth/land and also, even, namely to take down purge the entrenchment rampart, bulwark, fastness, fortification, vallasion, rampart, sconce, stronghold, fortress he/she/it/same and also, even, namely to ??? he/she/it/same until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
1Mch:8:10 and he/she/it-was-KNOW-ed the (nom) word (nom) them/same (dat) and they-ORDER FORTH-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) stategist (acc) one (acc) and they-FIGHT-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) and I-FALL-ed, they-FALL-ed out of (+gen) them/same (gen)   many (nom) and they-MAKE-ed-CAPTIVE the (acc) women/wives (acc) them/same (gen) and the (nom|acc) children (nom|acc|voc) them/same (gen) and   them/same (acc) and   the (gen) earth/land (gen) and I-TAKE-ed-DOWN, they-TAKE-ed-DOWN the (nom|acc) entrenchments (nom|acc|voc) them/same (gen) and they-were-???-ed them/same (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen)
1Mch:8:10 1Mch_8:10_1 1Mch_8:10_2 1Mch_8:10_3 1Mch_8:10_4 1Mch_8:10_5 1Mch_8:10_6 1Mch_8:10_7 1Mch_8:10_8 1Mch_8:10_9 1Mch_8:10_10 1Mch_8:10_11 1Mch_8:10_12 1Mch_8:10_13 1Mch_8:10_14 1Mch_8:10_15 1Mch_8:10_16 1Mch_8:10_17 1Mch_8:10_18 1Mch_8:10_19 1Mch_8:10_20 1Mch_8:10_21 1Mch_8:10_22 1Mch_8:10_23 1Mch_8:10_24 1Mch_8:10_25 1Mch_8:10_26 1Mch_8:10_27 1Mch_8:10_28 1Mch_8:10_29 1Mch_8:10_30 1Mch_8:10_31 1Mch_8:10_32 1Mch_8:10_33 1Mch_8:10_34 1Mch_8:10_35 1Mch_8:10_36 1Mch_8:10_37 1Mch_8:10_38 1Mch_8:10_39 1Mch_8:10_40 1Mch_8:10_41 1Mch_8:10_42 1Mch_8:10_43 1Mch_8:10_44 1Mch_8:10_45 1Mch_8:10_46 1Mch_8:10_47 1Mch_8:10_48 1Mch_8:10_49
1Mch:8:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:8:11 καὶ τὰς ἐπιλοίπους βασιλείας καὶ τὰς νήσους, ὅσοι ποτὲ ἀντέστησαν αὐτοῖς, κατέφθειραν καὶ ἐδούλωσαν αὐτούς, μετὰ δὲ τῶν φίλων αὐτῶν καὶ τῶν ἐπαναπαυομένων αὐτοῖς συνετήρησαν φιλίαν·
1Mch:8:11 It was told him besides, how they destroyed and brought under their dominion all other kingdoms and isles that at any time resisted them; (1 Maccabees 8:11 Brenton)
1Mch:8:11 Każde inne królestwo i każdą wyspę, która kiedykolwiek im się przeciwstawiła, zgnietli i poddali je sobie w niewolę, z przyjaciółmi zaś swoimi i ze sprzymierzeńcami zachowują przyjaźń. (1 Mch 8:11 BT_4)
1Mch:8:11 καὶ τὰς ἐπιλοίπους βασιλείας καὶ τὰς νήσους, ὅσοι ποτὲ ἀντέστησαν αὐτοῖς, κατέφθειραν καὶ ἐδούλωσαν αὐτούς, μετὰ δὲ τῶν φίλων αὐτῶν καὶ τῶν ἐπαναπαυομένων αὐτοῖς συνετήρησαν φιλίαν·
1Mch:8:11 ὁ ἡ τό ἐπί·λοιπος -ον βασιλεία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό νῆσος, -ου, ἡ   ὅσος -η -ον ποτέ[2] ἀνθ·ίστημι (ath. ανθ+ιστ(α)-/ath. ανθ+ιστ(η)-, αντι+στη·σ-, 2nd ath. αντι+στ(η)-/ath. αντι+στ(α)-, ανθ+εστη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό κατα·φθείρω (κατα+φθειρ-, κατα+φθερ(ε)·[σ]-, κατα+φθειρ·[σ]-, κατ+εφθαρ·κ-, κατ+εφθαρ-, κατα+φθαρ·[θ]-) καί δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μετά δέ ὁ ἡ τό φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἐπ·ανα·παύομαι (επανα+παυ-, επανα+παυ·σ-, επανα+παυ·σ-, -, επανα+πεπαυ-, επανα+πα·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό συν·τηρέω (συν+τηρ(ε)-, συν+τηρη·σ-, συν+τηρη·σ-, -, -, συν+τηρη·θ-) φιλία, -ας, ἡ
1Mch:8:11 I też, nawet, mianowicie Pozostawaj (jeszcze pozostawaj (pozostawaj dalej), pozostałość, reszta, {odpoczynek {reszta} z}) Królestwo I też, nawet, mianowicie Wyspa Tyleż/wiele jak Raz By przeciwstawiać On/ona/to/to samo By rujnować I też, nawet, mianowicie By zniewolić On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym zaś Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo By oszczędzać od ochraniacz zniszczenia , oszczędza albo broni od zniszczenia, szkody albo chyl się ku upadkowi; istniej istniej, żyj; pobyt żywy Miłość
1Mch:8:11 kai\ ta\s e)piloi/pous basilei/as kai\ ta\s nE/sous, o(/soi pote\ a)nte/stEsan au)toi=s, kate/fTeiran kai\ e)dou/lOsan au)tou/s, meta\ de\ tO=n fi/lOn au)tO=n kai\ tO=n e)panapauome/nOn au)toi=s sunetE/rEsan fili/an·
1Mch:8:11 kai tas epiloipus basileias kai tas nEsus, hosoi pote antestEsan autois, katefTeiran kai edulOsan autus, meta de tOn filOn autOn kai tOn epanapauomenOn autois synetErEsan filian·
1Mch:8:11 C RA_APF A1B_APF N1A_APF C RA_APF N2_APF A1_NPM D VHI_AAI3P RD_DPM VAI_AAI3P C VAI_AAI3P RD_APM P x RA_GPM A1_GPM RD_GPM C RA_GPM V1_PMPGPM RD_DPM VAI_AAI3P N1A_ASF
1Mch:8:11 and also, even, namely the Remain (still remain (remain-on), residue, remnant, {the rest of}) kingdom and also, even, namely the island as much/many as once to oppose he/she/it/same to ruin and also, even, namely to enslave he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the friend companion; to kiss buss, lip, osculate he/she/it/same and also, even, namely the to ??? he/she/it/same to save from destruction preserver, saves or defends from destruction, injury or decay; subsist exist, live; stay alive love
1Mch:8:11 and the (acc) Remain ([Adj] acc) kingdom (gen), kingdoms (acc) and the (acc) islands (acc) as much/many as (nom) once they-OPPOSE-ed them/same (dat) they-RUIN-ed and they-ENSLAVE-ed them/same (acc) after (+acc), with (+gen) Yet the (gen) friend ([Adj] gen); while KISS-ing (nom) them/same (gen) and the (gen) while being-???-ed (gen) them/same (dat) they-SAVE FROM DESTRUCTION-ed love (acc)
1Mch:8:11 1Mch_8:11_1 1Mch_8:11_2 1Mch_8:11_3 1Mch_8:11_4 1Mch_8:11_5 1Mch_8:11_6 1Mch_8:11_7 1Mch_8:11_8 1Mch_8:11_9 1Mch_8:11_10 1Mch_8:11_11 1Mch_8:11_12 1Mch_8:11_13 1Mch_8:11_14 1Mch_8:11_15 1Mch_8:11_16 1Mch_8:11_17 1Mch_8:11_18 1Mch_8:11_19 1Mch_8:11_20 1Mch_8:11_21 1Mch_8:11_22 1Mch_8:11_23 1Mch_8:11_24 1Mch_8:11_25 1Mch_8:11_26
1Mch:8:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:8:12 καὶ κατεκράτησαν τῶν βασιλέων τῶν ἐγγὺς καὶ τῶν μακράν, καὶ ὅσοι ἤκουον τὸ ὄνομα αὐτῶν, ἐφοβοῦντο ἀπ’ αὐτῶν.
1Mch:8:12 But with their friends and such as relied upon them they kept amity: and that they had conquered kingdoms both far and nigh, insomuch as all that heard of their name were afraid of them: (1 Maccabees 8:12 Brenton)
1Mch:8:12 Nad pobliskimi królestwami rozciągnęli swoją władzę i nad tymi, które są daleko, do tego stopnia, że strach przejmuje wszystkich, gdy słyszą o ich imieniu. (1 Mch 8:12 BT_4)
1Mch:8:12 καὶ κατεκράτησαν τῶν βασιλέων τῶν ἐγγὺς καὶ τῶν μακράν, καὶ ὅσοι ἤκουον τὸ ὄνομα αὐτῶν, ἐφοβοῦντο ἀπ’ αὐτῶν.
1Mch:8:12 καί   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἐγγύς καί ὁ ἡ τό μακράν; μακρός -ά -όν καί ὅσος -η -ον ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:8:12 I też, nawet, mianowicie Król Blisko I też, nawet, mianowicie Daleko; daleko [zobacz makro] I też, nawet, mianowicie Tyleż/wiele jak By słyszeć Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo By bać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
1Mch:8:12 kai\ katekra/tEsan tO=n basile/On tO=n e)ggu\s kai\ tO=n makra/n, kai\ o(/soi E)/kouon to\ o)/noma au)tO=n, e)fobou=nto a)p’ au)tO=n.
1Mch:8:12 kai katekratEsan tOn basileOn tOn engys kai tOn makran, kai hosoi Ekuon to onoma autOn, efobunto ap’ autOn.
1Mch:8:12 C VAI_AAI3P RA_GPM N3V_GPM RA_GPM D C RA_GPM D C A1_NPM V1I_IAI3P RA_ASN N3M_ASN RD_GPM V2I_IMI3P P RD_GPM
1Mch:8:12 and also, even, namely ć the king the near and also, even, namely the far; far [see macro] and also, even, namely as much/many as to hear the name with regard to he/she/it/same to fear from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same
1Mch:8:12 and   the (gen) kings (gen) the (gen) near and the (gen) far; far ([Adj] acc) and as much/many as (nom) I-was-HEAR-ing, they-were-HEAR-ing the (nom|acc) name (nom|acc|voc) them/same (gen) they-were-being-FEAR-ed away from (+gen) them/same (gen)
1Mch:8:12 1Mch_8:12_1 1Mch_8:12_2 1Mch_8:12_3 1Mch_8:12_4 1Mch_8:12_5 1Mch_8:12_6 1Mch_8:12_7 1Mch_8:12_8 1Mch_8:12_9 1Mch_8:12_10 1Mch_8:12_11 1Mch_8:12_12 1Mch_8:12_13 1Mch_8:12_14 1Mch_8:12_15 1Mch_8:12_16 1Mch_8:12_17 1Mch_8:12_18
1Mch:8:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:8:13 οἷς δ’ ἂν βούλωνται βοηθεῖν καὶ βασιλεύειν, βασιλεύουσιν· οὓς δ’ ἂν βούλωνται, μεθιστῶσιν· καὶ ὑψώθησαν σφόδρα.
1Mch:8:13 Also that, whom they would help to a kingdom, those reign; and whom again they would, they displace: finally, that they were greatly exalted: (1 Maccabees 8:13 Brenton)
1Mch:8:13 Komu zechcą pomóc w osiągnięciu władzy królewskiej, ten panuje, a których chcą, zrzucają z tronu, bo doszli do ogromnej potęgi. (1 Mch 8:13 BT_4)
1Mch:8:13 οἷς δ’ ἂν βούλωνται βοηθεῖν καὶ βασιλεύειν, βασιλεύουσιν· οὓς δ’ ἂν βούλωνται, μεθιστῶσιν· καὶ ὑψώθησαν σφόδρα.
1Mch:8:13 ὅς ἥ ὅ δέ ἄν βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ὅς ἥ ὅ δέ ἄν βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) μεθ·ίστημι (ath. μεθ+ιστ(α)-/ath. μεθ+ιστ(η)-, μετα+στη·σ-, μετα+στη·σ- or 2nd ath. μετα+στ(η)-/ath. μετα+στ(α)-, -, -, μετα+στα·θ-); μεθ·ιστάνω/-ιστάω (by-form of μεθ·ίστημι) (μεθ+ισταν-/μεθ+ιστ(α)-, -, -, -, -, -) καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) σφόδρα
1Mch:8:13 Kto/, który/, który zaś Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By planować/decyduj się/zamierzaj By pomagać I też, nawet, mianowicie By panować By panować Kto/, który/, który zaś Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By planować/decyduj się/zamierzaj By usuwać stać z; zmieniaj pozycję, usuwaj przez zabijanie, stój pośród albo w środku z, c. dat., “???????? µ????????” Il.5.514.; do ??? I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
1Mch:8:13 oi(=s d’ a)/n bou/lOntai boETei=n kai\ basileu/ein, basileu/ousin· ou(\s d’ a)/n bou/lOntai, meTistO=sin· kai\ u(PSO/TEsan sfo/dra.
1Mch:8:13 hois d’ an bulOntai boETein kai basileuein, basileuusin· hus d’ an bulOntai, meTistOsin· kai hyPSOTEsan sfodra.
1Mch:8:13 RR_DPM x x V1_PMS3P V2_PAN C V1_PAN V1_PAI3P RR_APM x x V1_PMS3P V6_PAS3P C VCI_API3P D
1Mch:8:13 who/whom/which δ’ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ever (if ever) to plan/determine/intend to help and also, even, namely to reign to reign who/whom/which δ’ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ever (if ever) to plan/determine/intend to remove to stand with; change position, remove by killing, stand among or in the midst of, c. dat., “ἑτάροισι μεθίστατο” Il.5.514.; to ??? and also, even, namely to elevate/set high vehement, intense, keen, inveighingly, eager
1Mch:8:13 who/whom/which (dat) Yet ever they-should-be-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed to-be-HELP-ing and to-be-REIGN-ing they-are-REIGN-ing, while REIGN-ing (dat) who/whom/which (acc) Yet ever they-should-be-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed they-should-be-REMOVE-ing; they-are-???-ing, while ???-ing (dat) and they-were-ELEVATE/SET-ed-HIGH vehement,
1Mch:8:13 1Mch_8:13_1 1Mch_8:13_2 1Mch_8:13_3 1Mch_8:13_4 1Mch_8:13_5 1Mch_8:13_6 1Mch_8:13_7 1Mch_8:13_8 1Mch_8:13_9 1Mch_8:13_10 1Mch_8:13_11 1Mch_8:13_12 1Mch_8:13_13 1Mch_8:13_14 1Mch_8:13_15 1Mch_8:13_16
1Mch:8:13 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:8:14 καὶ ἐν πᾶσιν τούτοις οὐκ ἐπέθεντο αὐτῶν οὐδὲ εἷς διάδημα, οὐδὲ περιεβάλοντο πορφύραν ὥστε ἁδρυνθῆναι ἐν αὐτῇ·
1Mch:8:14 Yet for all this none of them wore a crown or was clothed in purple, to be magnified thereby: (1 Maccabees 8:14 Brenton)
1Mch:8:14 Przy tym wszystkim zaś ani jeden z nich nie kładzie sobie diademu na głowę i nikt nie okrywa się purpurą, aby się nią chełpić. (1 Mch 8:14 BT_4)
1Mch:8:14 καὶ ἐν πᾶσιν τούτοις οὐκ ἐπέθεντο αὐτῶν οὐδὲ εἷς διάδημα, οὐδὲ περιεβάλοντο πορφύραν ὥστε ἁδρυνθῆναι ἐν αὐτῇ·
1Mch:8:14 καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὐδέ (οὐ δέ) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός διά·δημα[τ], -ατος, τό οὐδέ (οὐ δέ) περι·βάλλω (περι+βαλλ-, περι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd περι+βαλ-, -, περι+βεβλη-, περι+βλη·θ-) πορφύρα, -ας, ἡ; πορφυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. πορφύρεος ὥστε   ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:8:14 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym By umieszczać dalej On/ona/to/to samo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Jeden Diadem ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By ozdabiać z [rozrzucaj] Purpurowy [materiał]; purpurowy Tak tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
1Mch:8:14 kai\ e)n pa=sin tou/tois ou)k e)pe/Tento au)tO=n ou)de\ ei(=s dia/dEma, ou)de\ perieba/lonto porfu/ran O(/ste a(drunTE=nai e)n au)tE=|·
1Mch:8:14 kai en pasin tutois uk epeTento autOn ude heis diadEma, ude periebalonto porfyran hOste hadrynTEnai en autE·
1Mch:8:14 C P A3_DPM RD_DPM D VEI_AMI3P RD_GPM C M_NSM N3M_NSN C VBI_AMI3P N1A_ASF C VC_APN P RD_DSF
1Mch:8:14 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing to place on he/she/it/same οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) one diadem οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to adorn with [throw around] purple [cloth]; purple so that ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
1Mch:8:14 and in/among/by (+dat) all (dat) these (dat) not they-were-PLACE ON-ed them/same (gen) neither/nor one (nom) diadem (nom|acc|voc) neither/nor they-were-ADORN-ed-WITH purple (acc); purple ([Adj] acc) so that   in/among/by (+dat) her/it/same (dat)
1Mch:8:14 1Mch_8:14_1 1Mch_8:14_2 1Mch_8:14_3 1Mch_8:14_4 1Mch_8:14_5 1Mch_8:14_6 1Mch_8:14_7 1Mch_8:14_8 1Mch_8:14_9 1Mch_8:14_10 1Mch_8:14_11 1Mch_8:14_12 1Mch_8:14_13 1Mch_8:14_14 1Mch_8:14_15 1Mch_8:14_16 1Mch_8:14_17
1Mch:8:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:8:15 καὶ βουλευτήριον ἐποίησαν ἑαυτοῖς, καὶ καθ’ ἡμέραν ἐβουλεύοντο τριακόσιοι καὶ εἴκοσι βουλευόμενοι διὰ παντὸς περὶ τοῦ πλήθους τοῦ εὐκοσμεῖν αὐτούς·
1Mch:8:15 Moreover how they had made for themselves a senate house, wherein three hundred and twenty men sat in council daily, consulting alway for the people, to the end they might be well ordered: (1 Maccabees 8:15 Brenton)
1Mch:8:15 Raczej ustanowili sobie radę. Codziennie zbiera się ich trzystu dwudziestu i zawsze radzą nad ludem, jak by najlepiej zachować w nim ład. (1 Mch 8:15 BT_4)
1Mch:8:15 καὶ βουλευτήριον ἐποίησαν ἑαυτοῖς, καὶ καθ’ ἡμέραν ἐβουλεύοντο τριακόσιοι καὶ εἴκοσι βουλευόμενοι διὰ παντὸς περὶ τοῦ πλήθους τοῦ εὐκοσμεῖν αὐτούς·
1Mch:8:15 καί   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ καί κατά ἡμέρα, -ας -ἡ βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) τρια·κόσιοι -αι -α καί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός περί ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:8:15 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dzień Do ??? Trzysta I też, nawet, mianowicie Ikona; dwadzieścia Do ??? Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Los (mnóstwo ) On/ona/to/to samo
1Mch:8:15 kai\ bouleutE/rion e)poi/Esan e(autoi=s, kai\ kaT’ E(me/ran e)bouleu/onto triako/sioi kai\ ei)/kosi bouleuo/menoi dia\ panto\s peri\ tou= plE/Tous tou= eu)kosmei=n au)tou/s·
1Mch:8:15 kai buleutErion epoiEsan heautois, kai kaT’ hEmeran ebuleuonto triakosioi kai eikosi buleuomenoi dia pantos peri tu plETus tu eukosmein autus·
1Mch:8:15 C N2N_ASN VAI_AAI3P RD_DPM C P N1A_ASF V1I_IMI3P A1A_NPM C M V1_PMPNPM P A3_GSN P RA_GSN N3E_GSN RA_GSN V2_PAN RD_APM
1Mch:8:15 and also, even, namely ć to do/make self /our-/your-/themselves and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing day to ??? three hundred and also, even, namely icon; twenty to ??? because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of about (+acc,+gen) the lot (multitude ) the ć he/she/it/same
1Mch:8:15 and   they-DO/MAKE-ed selves (dat) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) day (acc) they-were-being-???-ed three hundred (nom|voc) and icons (dat); twenty while being-???-ed (nom|voc) because of (+acc), through (+gen) every (gen) about (+acc,+gen) the (gen) lot (gen) the (gen)   them/same (acc)
1Mch:8:15 1Mch_8:15_1 1Mch_8:15_2 1Mch_8:15_3 1Mch_8:15_4 1Mch_8:15_5 1Mch_8:15_6 1Mch_8:15_7 1Mch_8:15_8 1Mch_8:15_9 1Mch_8:15_10 1Mch_8:15_11 1Mch_8:15_12 1Mch_8:15_13 1Mch_8:15_14 1Mch_8:15_15 1Mch_8:15_16 1Mch_8:15_17 1Mch_8:15_18 1Mch_8:15_19 1Mch_8:15_20
1Mch:8:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:8:16 καὶ πιστεύουσιν ἑνὶ ἀνθρώπῳ ἄρχειν αὐτῶν κατ’ ἐνιαυτὸν καὶ κυριεύειν πάσης τῆς γῆς αὐτῶν, καὶ πάντες ἀκούουσιν τοῦ ἑνός, καὶ οὐκ ἔστιν φθόνος οὐδὲ ζῆλος ἐν αὐτοῖς.
1Mch:8:16 And that they committed their government to one man every year, who ruled over all their country, and that all were obedient to that one, and that there was neither envy nor emulation among them. (1 Maccabees 8:16 Brenton)
1Mch:8:16 Corocznie zaś jednemu tylko człowiekowi powierzają zarząd nad nimi i panowanie nad całym krajem, który im podlega, a wszyscy temu jednemu są posłuszni i nie ma pomiędzy nimi zazdrości ani nienawiści. (1 Mch 8:16 BT_4)
1Mch:8:16 καὶ πιστεύουσιν ἑνὶ ἀνθρώπῳ ἄρχειν αὐτῶν κατ’ ἐνιαυτὸν καὶ κυριεύειν πάσης τῆς γῆς αὐτῶν, καὶ πάντες ἀκούουσιν τοῦ ἑνός, καὶ οὐκ ἔστιν φθόνος οὐδὲ ζῆλος ἐν αὐτοῖς.
1Mch:8:16 καί πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό κατά ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ καί κυριεύω (κυριευ-, κυριευ·σ-, κυριευ·σ-, -, -, κυριευ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) φθόνος, -ου, ὁ οὐδέ (οὐ δέ) ζῆλος, -ου, ὁ and -ους, τό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:8:16 I też, nawet, mianowicie By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z Jeden Ludzki By zaczynać się On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Rok I też, nawet, mianowicie By być pan z/ponad panującym, chwytać, zdobywać, podnosić do godności lorda albo opanowywać z, zyskiwać posiadanie z ??????? Natykaj się na Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By słyszeć Jeden I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Zawiść [uraza?] ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Gorliwości/ferwor W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
1Mch:8:16 kai\ pisteu/ousin e(ni\ a)nTrO/pO| a)/rCHein au)tO=n kat’ e)niauto\n kai\ kurieu/ein pa/sEs tE=s gE=s au)tO=n, kai\ pa/ntes a)kou/ousin tou= e(no/s, kai\ ou)k e)/stin fTo/nos ou)de\ DZE=los e)n au)toi=s.
1Mch:8:16 kai pisteuusin heni anTrOpO arCHein autOn kat’ eniauton kai kyrieuein pasEs tEs gEs autOn, kai pantes akuusin tu henos, kai uk estin fTonos ude DZElos en autois.
1Mch:8:16 C V1_PAI3P A3_DSM N2_DSM V1_PAN RD_GPM P N2_ASM C V1_PAN A1S_GSF RA_GSF N1_GSF RD_GPM C A3_NPM V1_PAI3P RA_GSM A3_GSM C D V9_PAI3S N2_NSM C N2_NSM P RD_DPM
1Mch:8:16 and also, even, namely to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with one human to begin he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing year and also, even, namely to be lord of/over dominant, seize, capture, lord or master of, gain possession of κυριέψω come upon every all, each, every, the whole of the earth/land he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of to hear the one and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be envy [resentment?] οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) zeal/fervor in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
1Mch:8:16 and they-are-BELIEVE/ENTRUST-ing-WITH, while BELIEVE/ENTRUST-ing-WITH (dat) one (dat) human (dat) to-be-BEGIN-ing them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) year (acc) and to-be-BE-ing-LORD-OF/OVER every (gen) the (gen) earth/land (gen) them/same (gen) and all (nom|voc) they-are-HEAR-ing, while HEAR-ing (dat) the (gen) one (gen) and not he/she/it-is envy (nom) neither/nor zeal/fervor (nom, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) them/same (dat)
1Mch:8:16 1Mch_8:16_1 1Mch_8:16_2 1Mch_8:16_3 1Mch_8:16_4 1Mch_8:16_5 1Mch_8:16_6 1Mch_8:16_7 1Mch_8:16_8 1Mch_8:16_9 1Mch_8:16_10 1Mch_8:16_11 1Mch_8:16_12 1Mch_8:16_13 1Mch_8:16_14 1Mch_8:16_15 1Mch_8:16_16 1Mch_8:16_17 1Mch_8:16_18 1Mch_8:16_19 1Mch_8:16_20 1Mch_8:16_21 1Mch_8:16_22 1Mch_8:16_23 1Mch_8:16_24 1Mch_8:16_25 1Mch_8:16_26 1Mch_8:16_27
1Mch:8:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:8:17 καὶ ἐπελέξατο Ιουδας τὸν Εὐπόλεμον υἱὸν Ιωαννου τοῦ Ακκως καὶ Ἰάσονα υἱὸν Ελεαζαρου καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς Ῥώμην στῆσαι φιλίαν καὶ συμμαχίαν
1Mch:8:17 In consideration of these things, Judas chose Eupolemus the son of John, the son of Accos, and Jason the son of Eleazar, and sent them to Rome, to make a league of amity and confederacy with them, (1 Maccabees 8:17 Brenton)
1Mch:8:17 Juda więc wybrał Eupolemosa, syna Jana, który był synem Akkosa, oraz Jazona, syna Eleazara, aby ich posłać do Rzymu. Mieli oni zawrzeć z nimi przyjaźń i przymierze (1 Mch 8:17 BT_4)
1Mch:8:17 Καὶ ἐπελέξατο Ιουδας τὸν Εὐπόλεμον υἱὸν Ιωαννου τοῦ Ακκως καὶ Ἰάσονα υἱὸν Ελεαζαρου καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς Ῥώμην στῆσαι φιλίαν καὶ συμμαχίαν
1Mch:8:17 καί ἐπι·λέγω (επι+λεγ-, -, επι+λεξ-, -, επι+λελεγ-, -) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰωάν(ν)ης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   καί Ἰάσων, -ονος and -ωνος, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] Ῥώμη, -ης, ἡ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) φιλία, -ας, ἡ καί  
1Mch:8:17 I też, nawet, mianowicie By wybierać (wybieraj, (by odwiedzać {rozmowę z nazwiska})pojedynczy poza) Judasz/Juda Syn John I też, nawet, mianowicie Jazon Syn I też, nawet, mianowicie zamawiać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Rzym By powodować stać Miłość I też, nawet, mianowicie
1Mch:8:17 *kai\ e)pele/Xato *ioudas to\n *eu)po/lemon ui(o\n *iOannou tou= *akkOs kai\ *)ia/sona ui(o\n *eleaDZarou kai\ a)pe/steilen au)tou\s ei)s *(rO/mEn stE=sai fili/an kai\ summaCHi/an
1Mch:8:17 kai epeleXato iudas ton eupolemon hyion iOannu tu akkOs kai iasona hyion eleaDZaru kai apesteilen autus eis rOmEn stEsai filian kai symmaCHian
1Mch:8:17 C VAI_AMI3S N1T_NSM RA_ASM N2_ASM N2_ASM N1M_GSM RA_GSM N_GSM C N3W_ASM N2_ASM N2_GSM C VAI_AAI3S RD_APM P N1_ASF VA_AAN N1A_ASF C N1A_ASF
1Mch:8:17 and also, even, namely to choose (select, (to call {call upon by name})single out) Judas/Judah the ć son John the ć and also, even, namely Jason son ć and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send he/she/it/same into (+acc) Rome to cause to stand love and also, even, namely ć
1Mch:8:17 and he/she/it-was-CHOOSE-ed Judas/Judah (nom) the (acc)   son (acc) John (gen) the (gen)   and Jason (acc) son (acc)   and he/she/it-ORDER FORTH-ed them/same (acc) into (+acc) Rome (acc) to-CAUSE-TO-STand, be-you(sg)-CAUSE-ed-TO-STand!, he/she/it-happens-to-CAUSE-TO-STand (opt) love (acc) and  
1Mch:8:17 1Mch_8:17_1 1Mch_8:17_2 1Mch_8:17_3 1Mch_8:17_4 1Mch_8:17_5 1Mch_8:17_6 1Mch_8:17_7 1Mch_8:17_8 1Mch_8:17_9 1Mch_8:17_10 1Mch_8:17_11 1Mch_8:17_12 1Mch_8:17_13 1Mch_8:17_14 1Mch_8:17_15 1Mch_8:17_16 1Mch_8:17_17 1Mch_8:17_18 1Mch_8:17_19 1Mch_8:17_20 1Mch_8:17_21 1Mch_8:17_22
1Mch:8:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:8:18 καὶ τοῦ ἆραι τὸν ζυγὸν ἀπ’ αὐτῶν, ὅτι εἶδον τὴν βασιλείαν τῶν Ἑλλήνων καταδουλουμένους τὸν Ισραηλ δουλείᾳ.
1Mch:8:18 And to intreat them that they would take the yoke from them; for they saw that the kingdom of the Grecians did oppress Israel with servitude. (1 Maccabees 8:18 Brenton)
1Mch:8:18 w tym celu, aby zdjęli z nich jarzmo. Widać bowiem było, że królestwo greckie usiłuje wziąć Izraela w niewolę. (1 Mch 8:18 BT_4)
1Mch:8:18 καὶ τοῦ ἆραι τὸν ζυγὸν ἀπ’ αὐτῶν, ὅτι εἶδον τὴν βασιλείαν τῶν Ἑλλήνων καταδουλουμένους τὸν Ισραηλ δουλείᾳ.
1Mch:8:18 καί ὁ ἡ τό ἀρά[1], -ᾶς, ἡ; αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό ζυγός, -οῦ, ὁ ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό Ἕλλην, -ηνος, ὁ κατα·δουλόω (κατα+δουλ(ο)-, κατα+δουλω·σ-, κατα+δουλω·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ δουλεία, -ας, ἡ
1Mch:8:18 I też, nawet, mianowicie Klnij; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Jarzma/skala Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Królestwo Grecki Do ??? Izrael Niewolnictwo
1Mch:8:18 kai\ tou= a)=rai to\n DZugo\n a)p’ au)tO=n, o(/ti ei)=don tE\n basilei/an tO=n *e(llE/nOn katadouloume/nous to\n *israEl doulei/a|.
1Mch:8:18 kai tu arai ton DZygon ap’ autOn, hoti eidon tEn basileian tOn ellEnOn katadulumenus ton israEl duleia.
1Mch:8:18 C RA_GSN VA_AAN RA_ASN N2_ASN P RD_GPM C VBI_AAI3P RA_ASF N1A_ASF RA_GPM N2_GPM V4_PMPAPM RA_ASM N_ASM N1A_DSF
1Mch:8:18 and also, even, namely the curse; to lift/pick up take up, tote, raise the yoke/scale from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same because/that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the kingdom the Greek to ??? the Israel slavery
1Mch:8:18 and the (gen) curses (nom|voc); to-LIFT/PICK-UP, be-you(sg)-LIFT/PICK-ed-UP!, he/she/it-happens-to-LIFT/PICK-UP (opt) the (acc) yoke/scale (acc) away from (+gen) them/same (gen) because/that I-SEE-ed, they-SEE-ed the (acc) kingdom (acc) the (gen) Greeks (gen) while being-???-ed (acc) the (acc) Israel (indecl) slavery (dat)
1Mch:8:18 1Mch_8:18_1 1Mch_8:18_2 1Mch_8:18_3 1Mch_8:18_4 1Mch_8:18_5 1Mch_8:18_6 1Mch_8:18_7 1Mch_8:18_8 1Mch_8:18_9 1Mch_8:18_10 1Mch_8:18_11 1Mch_8:18_12 1Mch_8:18_13 1Mch_8:18_14 1Mch_8:18_15 1Mch_8:18_16 1Mch_8:18_17
1Mch:8:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:8:19 καὶ ἐπορεύθησαν εἰς Ῥώμην, καὶ ἡ ὁδὸς πολλὴ σφόδρα, καὶ εἰσήλθοσαν εἰς τὸ βουλευτήριον καὶ ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον
1Mch:8:19 They went therefore to Rome, which was a very great journey, and came into the senate, where they spake and said. (1 Maccabees 8:19 Brenton)
1Mch:8:19 Udali się więc do Rzymu, a droga była bardzo daleka, weszli do senatu i tak się odezwali: (1 Mch 8:19 BT_4)
1Mch:8:19 καὶ ἐπορεύθησαν εἰς Ῥώμην, καὶ ὁδὸς πολλὴ σφόδρα, καὶ εἰσήλθοσαν εἰς τὸ βουλευτήριον καὶ ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον
1Mch:8:19 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] Ῥώμη, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ σφόδρα καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό   καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
1Mch:8:19 I też, nawet, mianowicie By iść Do (+przyspieszenie) Rzym I też, nawet, mianowicie Drogi {Sposobu}/droga Dużo Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By odpowiadać I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj
1Mch:8:19 kai\ e)poreu/TEsan ei)s *(rO/mEn, kai\ E( o(do\s pollE\ sfo/dra, kai\ ei)sE/lTosan ei)s to\ bouleutE/rion kai\ a)pekri/TEsan kai\ ei)=pon
1Mch:8:19 kai eporeuTEsan eis rOmEn, kai hE hodos pollE sfodra, kai eisElTosan eis to buleutErion kai apekriTEsan kai eipon
1Mch:8:19 C VCI_API3P P N1_ASF C RA_NSF N2_NSF A1_NSF D C VBI_AAI3P P RA_ASN N2N_ASN C VCI_API3P C VBI_AAI3P
1Mch:8:19 and also, even, namely to go into (+acc) Rome and also, even, namely the way/road much vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to enter into (+acc) the ć and also, even, namely to answer and also, even, namely to say/tell
1Mch:8:19 and they-were-GO-ed into (+acc) Rome (acc) and the (nom) way/road (nom) much (nom) vehement, and they-ENTER-ed into (+acc) the (nom|acc)   and they-were-ANSWER-ed and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc)
1Mch:8:19 1Mch_8:19_1 1Mch_8:19_2 1Mch_8:19_3 1Mch_8:19_4 1Mch_8:19_5 1Mch_8:19_6 1Mch_8:19_7 1Mch_8:19_8 1Mch_8:19_9 1Mch_8:19_10 1Mch_8:19_11 1Mch_8:19_12 1Mch_8:19_13 1Mch_8:19_14 1Mch_8:19_15 1Mch_8:19_16 1Mch_8:19_17 1Mch_8:19_18
1Mch:8:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:8:20 Ιουδας ὁ καὶ Μακκαβαῖος καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ τὸ πλῆθος τῶν Ιουδαίων ἀπέστειλαν ἡμᾶς πρὸς ὑμᾶς στῆσαι μεθ’ ὑμῶν συμμαχίαν καὶ εἰρήνην καὶ γραφῆναι ἡμᾶς συμμάχους καὶ φίλους ὑμῶν.
1Mch:8:20 Judas Maccabeus with his brethren, and the people of the Jews, have sent us unto you, to make a confederacy and peace with you, and that we might be registered your confederates and friends. (1 Maccabees 8:20 Brenton)
1Mch:8:20 «Juda, który nosi przydomek Machabeusz, jego bracia i lud żydowski wysłali nas do was, abyśmy z wami zawarli przymierze i pokój, aby zapisano nas jako waszych sprzymierzeńców i przyjaciół». (1 Mch 8:20 BT_4)
1Mch:8:20 Ιουδας καὶ Μακκαβαῖος καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ τὸ πλῆθος τῶν Ιουδαίων ἀπέστειλαν ἡμᾶς πρὸς ὑμᾶς στῆσαι μεθ’ ὑμῶν συμμαχίαν καὶ εἰρήνην καὶ γραφῆναι ἡμᾶς συμμάχους καὶ φίλους ὑμῶν.
1Mch:8:20 Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό καί   καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   καί εἰρήνη, -ης, ἡ καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   καί φίλος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
1Mch:8:20 Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Los (mnóstwo ) Żydowski zamawiać Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty By powodować stać Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty I też, nawet, mianowicie Pokój I też, nawet, mianowicie By pisać Ja I też, nawet, mianowicie Przyjaciela towarzysz Ty
1Mch:8:20 *ioudas o( kai\ *makkabai=os kai\ oi( a)delfoi\ au)tou= kai\ to\ plE=Tos tO=n *ioudai/On a)pe/steilan E(ma=s pro\s u(ma=s stE=sai meT’ u(mO=n summaCHi/an kai\ ei)rE/nEn kai\ grafE=nai E(ma=s summa/CHous kai\ fi/lous u(mO=n.
1Mch:8:20 iudas ho kai makkabaios kai hoi adelfoi autu kai to plETos tOn iudaiOn apesteilan hEmas pros hymas stEsai meT’ hymOn symmaCHian kai eirEnEn kai grafEnai hEmas symmaCHus kai filus hymOn.
1Mch:8:20 N1T_NSM RA_NSM D N2_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM C RA_NSN N3E_NSN RA_GPM N2_GPM VAI_AAI3P RP_AP P RP_AP VA_AAN P RP_GP N1A_ASF C N1_ASF C VD_APN RP_AP N2_APM C A1_APM RP_GP
1Mch:8:20 Judas/Judah the and also, even, namely ć and also, even, namely the brother he/she/it/same and also, even, namely the lot (multitude ) the Jewish to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send I toward (+acc,+gen,+dat) you to cause to stand after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you ć and also, even, namely peace and also, even, namely to write I ć and also, even, namely friend companion you
1Mch:8:20 Judas/Judah (nom) the (nom) and   and the (nom) brothers (nom|voc) him/it/same (gen) and the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) the (gen) Jewish ([Adj] gen) they-ORDER FORTH-ed us (acc) toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) to-CAUSE-TO-STand, be-you(sg)-CAUSE-ed-TO-STand!, he/she/it-happens-to-CAUSE-TO-STand (opt) after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen)   and peace (acc) and to-be-WRITE-ed us (acc)   and friend ([Adj] acc) you(pl) (gen)
1Mch:8:20 1Mch_8:20_1 1Mch_8:20_2 1Mch_8:20_3 1Mch_8:20_4 1Mch_8:20_5 1Mch_8:20_6 1Mch_8:20_7 1Mch_8:20_8 1Mch_8:20_9 1Mch_8:20_10 1Mch_8:20_11 1Mch_8:20_12 1Mch_8:20_13 1Mch_8:20_14 1Mch_8:20_15 1Mch_8:20_16 1Mch_8:20_17 1Mch_8:20_18 1Mch_8:20_19 1Mch_8:20_20 1Mch_8:20_21 1Mch_8:20_22 1Mch_8:20_23 1Mch_8:20_24 1Mch_8:20_25 1Mch_8:20_26 1Mch_8:20_27 1Mch_8:20_28 1Mch_8:20_29 1Mch_8:20_30
1Mch:8:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:8:21 καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος ἐνώπιον αὐτῶν.
1Mch:8:21 So that matter pleased the Romans well. (1 Maccabees 8:21 Brenton)
1Mch:8:21 Przemówienie im się podobało. (1 Mch 8:21 BT_4)
1Mch:8:21 καὶ ἤρεσεν λόγος ἐνώπιον αὐτῶν.
1Mch:8:21 καί ἀρέσκω (αρεσκ-, αρε·σ-, αρε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:8:21 I też, nawet, mianowicie Do proszę Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo
1Mch:8:21 kai\ E)/resen o( lo/gos e)nO/pion au)tO=n.
1Mch:8:21 kai Eresen ho logos enOpion autOn.
1Mch:8:21 C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM D RD_GPM
1Mch:8:21 and also, even, namely to please the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same
1Mch:8:21 and he/she/it-PLEASE-ed the (nom) word (nom) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen)
1Mch:8:21 1Mch_8:21_1 1Mch_8:21_2 1Mch_8:21_3 1Mch_8:21_4 1Mch_8:21_5 1Mch_8:21_6
1Mch:8:21 x x x x x x
1Mch:8:22 καὶ τοῦτο τὸ ἀντίγραφον τῆς ἐπιστολῆς, ἧς ἀντέγραψαν ἐπὶ δέλτοις χαλκαῖς καὶ ἀπέστειλαν εἰς Ιερουσαλημ εἶναι παρ’ αὐτοῖς ἐκεῖ μνημόσυνον εἰρήνης καὶ συμμαχίας
1Mch:8:22 And this is the copy of the epistle which the senate wrote back again in tables of brass, and sent to Jerusalem, that there they might have by them a memorial of peace and confederacy: (1 Maccabees 8:22 Brenton)
1Mch:8:22 To zaś jest odpis listu, który został napisany na tablicach z brązu i posłany do Jerozolimy, aby tam był u nich jako akt upamiętniający pokój i przymierze: (1 Mch 8:22 BT_4)
1Mch:8:22 καὶ τοῦτο τὸ ἀντίγραφον τῆς ἐπιστολῆς, ἧς ἀντέγραψαν ἐπὶ δέλτοις χαλκαῖς καὶ ἀπέστειλαν εἰς Ιερουσαλημ εἶναι παρ’ αὐτοῖς ἐκεῖ μνημόσυνον εἰρήνης καὶ συμμαχίας
1Mch:8:22 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐπι·στολή, -ῆς, ἡ ὅς ἥ ὅ   ἐπί   χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) παρά αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ μνημό·συνον, -ου, τό εἰρήνη, -ης, ἡ καί  
1Mch:8:22 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] List [list apostolski] Kto/, który/, który Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miedź albo brąz I też, nawet, mianowicie zamawiać Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] By być fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo Tam Pamięć Pokój I też, nawet, mianowicie
1Mch:8:22 kai\ tou=to to\ a)nti/grafon tE=s e)pistolE=s, E(=s a)nte/graPSan e)pi\ de/ltois CHalkai=s kai\ a)pe/steilan ei)s *ierousalEm ei)=nai par’ au)toi=s e)kei= mnEmo/sunon ei)rE/nEs kai\ summaCHi/as
1Mch:8:22 kai tuto to antigrafon tEs epistolEs, hEs antegraPSan epi deltois CHalkais kai apesteilan eis ierusalEm einai par’ autois ekei mnEmosynon eirEnEs kai symmaCHias
1Mch:8:22 C RD_NSN RA_NSN N2N_NSN RA_GSF N1_GSF RR_GSF VAI_AAI3P P N2_DPF A1C_DPF C VAI_AAI3P P N_ASF V9_PAN P RD_DPM D N2N_NSN N1_GSF C N1A_GSF
1Mch:8:22 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the ć the letter [epistle] who/whom/which ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć copper or bronze and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send into (+acc) Jerusalem [city of] to be frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same there memory peace and also, even, namely ć
1Mch:8:22 and this (nom|acc) the (nom|acc)   the (gen) letter (gen) who/whom/which (gen)   upon/over (+acc,+gen,+dat)   copper or bronze ([Adj] dat) and they-ORDER FORTH-ed into (+acc) Jerusalem (indecl) to-be frοm beside (+acc,+gen,+dat) them/same (dat) there memory (nom|acc|voc) peace (gen) and  
1Mch:8:22 1Mch_8:22_1 1Mch_8:22_2 1Mch_8:22_3 1Mch_8:22_4 1Mch_8:22_5 1Mch_8:22_6 1Mch_8:22_7 1Mch_8:22_8 1Mch_8:22_9 1Mch_8:22_10 1Mch_8:22_11 1Mch_8:22_12 1Mch_8:22_13 1Mch_8:22_14 1Mch_8:22_15 1Mch_8:22_16 1Mch_8:22_17 1Mch_8:22_18 1Mch_8:22_19 1Mch_8:22_20 1Mch_8:22_21 1Mch_8:22_22 1Mch_8:22_23
1Mch:8:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:8:23 Καλῶς γένοιτο Ῥωμαίοις καὶ τῷ ἔθνει Ιουδαίων ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ ἐπὶ τῆς ξηρᾶς εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ῥομφαία καὶ ἐχθρὸς μακρυνθείη ἀπ’ αὐτῶν.
1Mch:8:23 Good success be to the Romans, and to the people of the Jews, by sea and by land for ever: the sword also and enemy be far from them, (1 Maccabees 8:23 Brenton)
1Mch:8:23 «Niech Rzymianom i narodowi żydowskiemu zawsze dobrze się powodzi na morzu i na lądzie, a miecz nieprzyjacielski niech będzie od nich z daleka! (1 Mch 8:23 BT_4)
1Mch:8:23 Καλῶς γένοιτο Ῥωμαίοις καὶ τῷ ἔθνει Ιουδαίων ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ ἐπὶ τῆς ξηρᾶς εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ῥομφαία καὶ ἐχθρὸς μακρυνθείη ἀπ’ αὐτῶν.
1Mch:8:23 καλῶς γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) Ῥωμαῖος -α -ον καί ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη Ἰουδαῖος -αία -ον ἐν ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ καί ἐπί ὁ ἡ τό ξηρός -ά -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) καί ἐχθρός -ά -όν   ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:8:23 Dobrze/słusznie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Rzymski I też, nawet, mianowicie Naród [zobacz etniczny] Żydowski W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Morze I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Uschnięty Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie Szpada I też, nawet, mianowicie Wrogi Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
1Mch:8:23 *kalO=s ge/noito *(rOmai/ois kai\ tO=| e)/Tnei *ioudai/On e)n tE=| Tala/ssE| kai\ e)pi\ tE=s XEra=s ei)s to\n ai)O=na, kai\ r(omfai/a kai\ e)CHTro\s makrunTei/E a)p’ au)tO=n.
1Mch:8:23 kalOs genoito rOmaiois kai tO eTnei iudaiOn en tE TalassE kai epi tEs XEras eis ton aiOna, kai romfaia kai eCHTros makrynTeiE ap’ autOn.
1Mch:8:23 D VB_AMO3S N2_DPM C RA_DSN N3E_DSN N2_GPM P RA_DSF N1S_DSF C P RA_GSF A1A_GSF P RA_ASM N3W_ASM C N1A_NSF C A1A_NSM VA_APO3S P RD_GPM
1Mch:8:23 well/rightly to become become, happen Roman and also, even, namely the nation [see ethnic] Jewish in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sea and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the withered into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely sword and also, even, namely hostile ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same
1Mch:8:23 well/rightly he/she/it-happens-to-be-BECOME-ed (opt) Roman ([Adj] dat) and the (dat) nation (dat) Jewish ([Adj] gen) in/among/by (+dat) the (dat) sea (dat) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) withered ([Adj] acc, gen) into (+acc) the (acc) eon (acc) and sword (nom|voc) and hostile ([Adj] nom)   away from (+gen) them/same (gen)
1Mch:8:23 1Mch_8:23_1 1Mch_8:23_2 1Mch_8:23_3 1Mch_8:23_4 1Mch_8:23_5 1Mch_8:23_6 1Mch_8:23_7 1Mch_8:23_8 1Mch_8:23_9 1Mch_8:23_10 1Mch_8:23_11 1Mch_8:23_12 1Mch_8:23_13 1Mch_8:23_14 1Mch_8:23_15 1Mch_8:23_16 1Mch_8:23_17 1Mch_8:23_18 1Mch_8:23_19 1Mch_8:23_20 1Mch_8:23_21 1Mch_8:23_22 1Mch_8:23_23 1Mch_8:23_24
1Mch:8:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:8:24 ἐὰν δὲ ἐνστῇ πόλεμος Ῥώμῃ προτέρᾳ ἢ πᾶσιν τοῖς συμμάχοις αὐτῶν ἐν πάσῃ τῇ κυριείᾳ αὐτῶν,
1Mch:8:24 If there come first any war upon the Romans or any of their confederates throughout all their dominion, (1 Maccabees 8:24 Brenton)
1Mch:8:24 Jeżeliby jednak najpierw albo Rzymowi, albo któremukolwiek z jego sprzymierzeńców na całym obszarze podległym ich władzy zagrażała wojna, (1 Mch 8:24 BT_4)
1Mch:8:24 ἐὰν δὲ ἐνστῇ πόλεμος Ῥώμῃ προτέρᾳ πᾶσιν τοῖς συμμάχοις αὐτῶν ἐν πάσῃ τῇ κυριείᾳ αὐτῶν,
1Mch:8:24 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἐν·ίστημι (ath. εν+ιστ(α)-/ath. εν+ιστ(η)-, εν+στη·σ-, 2nd ath. εν+στ(η)-/ath. εν+στ(α)-, εν+εστη·κ-/εν+εστ(α)·[κ]-, -, -) πόλεμος, -ου, ὁ Ῥώμη, -ης, ἡ πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) ἤ[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:8:24 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By ustalać do pozycji Wojna [zobacz polemiczny] Rzym Wcześniej Albo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić On/ona/to/to samo
1Mch:8:24 e)a\n de\ e)nstE=| po/lemos *(rO/mE| prote/ra| E)\ pa=sin toi=s summa/CHois au)tO=n e)n pa/sE| tE=| kuriei/a| au)tO=n,
1Mch:8:24 ean de enstE polemos rOmE protera E pasin tois symmaCHois autOn en pasE tE kyrieia autOn,
1Mch:8:24 C x VH_AAS3S N2_NSM N1_DSF A1_DSF C A3_DPM RA_DPM N2_DPM RD_GPM P A1S_DSF RA_DSF N1A_DSF RD_GPM
1Mch:8:24 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to fix into position war [see polemic] Rome earlier or every all, each, every, the whole of the ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ć he/she/it/same
1Mch:8:24 if-ever Yet he/she/it-should-FIX-INTO-POSITION war (nom) Rome (dat) earlier ([Adj] dat) or all (dat) the (dat)   them/same (gen) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat)   them/same (gen)
1Mch:8:24 1Mch_8:24_1 1Mch_8:24_2 1Mch_8:24_3 1Mch_8:24_4 1Mch_8:24_5 1Mch_8:24_6 1Mch_8:24_7 1Mch_8:24_8 1Mch_8:24_9 1Mch_8:24_10 1Mch_8:24_11 1Mch_8:24_12 1Mch_8:24_13 1Mch_8:24_14 1Mch_8:24_15 1Mch_8:24_16
1Mch:8:24 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:8:25 συμμαχήσει τὸ ἔθνος τῶν Ιουδαίων, ὡς ἂν ὁ καιρὸς ὑπογράφῃ αὐτοῖς, καρδίᾳ πλήρει·
1Mch:8:25 The people of the Jews shall help them, as the time shall be appointed, with all their heart: (1 Maccabees 8:25 Brenton)
1Mch:8:25 wtedy naród żydowski zależnie od tego, jak okoliczności będą wymagały, z całym poświęceniem będzie w walce pomagał. (1 Mch 8:25 BT_4)
1Mch:8:25 συμμαχήσει τὸ ἔθνος τῶν Ιουδαίων, ὡς ἂν καιρὸς ὑπογράφῃ αὐτοῖς, καρδίᾳ πλήρει·
1Mch:8:25   ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον ὡς ἄν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος)   αὐτός αὐτή αὐτό καρδία, -ας, ἡ πλήρης -ες
1Mch:8:25 Naród [zobacz etniczny] Żydowski Jak/jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Okres czasu On/ona/to/to samo Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Pełny
1Mch:8:25 summaCHE/sei to\ e)/Tnos tO=n *ioudai/On, O(s a)/n o( kairo\s u(pogra/fE| au)toi=s, kardi/a| plE/rei·
1Mch:8:25 symmaCHEsei to eTnos tOn iudaiOn, hOs an ho kairos hypografE autois, kardia plErei·
1Mch:8:25 VF_FAI3S RA_NSN N3E_NSN RA_GPM N2_GPM C x RA_NSM N2_NSM VD_APS3S RD_DPM N1A_DSF A3H_DSF
1Mch:8:25 ć the nation [see ethnic] the Jewish as/like ever (if ever) the period of time ć he/she/it/same heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) full
1Mch:8:25   the (nom|acc) nation (nom|acc|voc) the (gen) Jewish ([Adj] gen) as/like ever the (nom) period of time (nom)   them/same (dat) heart (dat) full ([Adj] dat)
1Mch:8:25 1Mch_8:25_1 1Mch_8:25_2 1Mch_8:25_3 1Mch_8:25_4 1Mch_8:25_5 1Mch_8:25_6 1Mch_8:25_7 1Mch_8:25_8 1Mch_8:25_9 1Mch_8:25_10 1Mch_8:25_11 1Mch_8:25_12 1Mch_8:25_13
1Mch:8:25 x x x x x x x x x x x x x
1Mch:8:26 καὶ τοῖς πολεμοῦσιν οὐ δώσουσιν οὐδὲ ἐπαρκέσουσιν σῖτον, ὅπλα, ἀργύριον, πλοῖα, ὡς ἔδοξεν Ῥώμῃ· καὶ φυλάξονται τὰ φυλάγματα αὐτῶν οὐθὲν λαβόντες.
1Mch:8:26 Neither shall they give any thing unto them that make war upon them, or aid them with victuals, weapons, money, or ships, as it hath seemed good unto the Romans; but they shall keep their covenants without taking any thing therefore. (1 Maccabees 8:26 Brenton)
1Mch:8:26 Walczącym zaś wrogom, o ile Rzym będzie uważał za słuszne, nie będzie dawał ani dostarczał zboża, broni, pieniędzy ani okrętów. Postanowień tych będą przestrzegali bez żadnego wynagrodzenia. (1 Mch 8:26 BT_4)
1Mch:8:26 καὶ τοῖς πολεμοῦσιν οὐ δώσουσιν οὐδὲ ἐπαρκέσουσιν σῖτον, ὅπλα, ἀργύριον, πλοῖα, ὡς ἔδοξεν Ῥώμῃ· καὶ φυλάξονται τὰ φυλάγματα αὐτῶν οὐθὲν λαβόντες.
1Mch:8:26 καί ὁ ἡ τό πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) ἐπ·αρκέω (επ+αρκ(ε)-, επ+αρκε·σ-, επ+αρκε·σ-, -, -, -) σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά ὅπλον, -ου, τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) πλοῖον, -ου, τό ὡς δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) Ῥώμη, -ης, ἡ καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)
1Mch:8:26 I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną ??? Przed przydechem mocnym By dawać ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By pomagać Pszenicy/ziarna nasienie; zboże Narzędzie Kawałek srebra Statek Jak/jak By oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Rzym I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się On/ona/to/to samo Nie jeden (nic, nikt) By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć
1Mch:8:26 kai\ toi=s polemou=sin ou) dO/sousin ou)de\ e)parke/sousin si=ton, o(/pla, a)rgu/rion, ploi=a, O(s e)/doXen *(rO/mE|· kai\ fula/Xontai ta\ fula/gmata au)tO=n ou)Te\n labo/ntes.
1Mch:8:26 kai tois polemusin u dOsusin ude eparkesusin siton, hopla, argyrion, ploia, hOs edoXen rOmE· kai fylaXontai ta fylagmata autOn uTen labontes.
1Mch:8:26 C RA_DPM V2_PAPDPM D VF_FAI3P C VF_FAI3P N2_ASM N2N_APN N2N_ASN N2N_APN C VAI_AAI3S N1_DSF C VF_FMI3P RA_APN N3M_APN RD_GPM A3_ASN VB_AAPNPM
1Mch:8:26 and also, even, namely the to fight war οὐχ before rough breathing to give οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to help wheat/grain seed; cereal implement piece of silver ship as/like to expect to seem, to please, to seem good to Rome and also, even, namely to guard the ć he/she/it/same not one (nothing, no one) to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand
1Mch:8:26 and the (dat) they-are-FIGHT-ing, while FIGHT-ing (dat) not they-will-GIVE, going-to-GIVE (fut ptcp) (dat) neither/nor they-will-HELP, going-to-HELP (fut ptcp) (dat) wheat/grain (acc) implements (nom|acc|voc) piece of silver (nom|acc|voc) ships (nom|acc|voc) as/like he/she/it-GLORY-ed Rome (dat) and they-will-be-GUARD-ed the (nom|acc)   them/same (gen) not one (nom|acc) upon TAKE HOLD OF-ing (nom|voc)
1Mch:8:26 1Mch_8:26_1 1Mch_8:26_2 1Mch_8:26_3 1Mch_8:26_4 1Mch_8:26_5 1Mch_8:26_6 1Mch_8:26_7 1Mch_8:26_8 1Mch_8:26_9 1Mch_8:26_10 1Mch_8:26_11 1Mch_8:26_12 1Mch_8:26_13 1Mch_8:26_14 1Mch_8:26_15 1Mch_8:26_16 1Mch_8:26_17 1Mch_8:26_18 1Mch_8:26_19 1Mch_8:26_20 1Mch_8:26_21
1Mch:8:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:8:27 κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ ἐὰν ἔθνει Ιουδαίων συμβῇ προτέροις πόλεμος, συμμαχήσουσιν οἱ Ῥωμαῖοι ἐκ ψυχῆς, ὡς ἂν αὐτοῖς ὁ καιρὸς ὑπογράφῃ;
1Mch:8:27 In the same manner also, if war come first upon the nation of the Jews, the Romans shall help them with all their heart, according as the time shall be appointed them: (1 Maccabees 8:27 Brenton)
1Mch:8:27 Tak samo jeżeli narodowi żydowskiemu najpierw wojna będzie zagrażała, wtedy Rzymianie, zależnie od tego, jak okoliczności będą im wskazywały, chętnie w walce będą im pomagali. (1 Mch 8:27 BT_4)
1Mch:8:27 κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ ἐὰν ἔθνει Ιουδαίων συμβῇ προτέροις πόλεμος, συμμαχήσουσιν οἱ Ῥωμαῖοι ἐκ ψυχῆς, ὡς ἂν αὐτοῖς καιρὸς ὑπογράφῃ;
1Mch:8:27 κατά ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό δέ ἐάν (εἰ ἄν) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη Ἰουδαῖος -αία -ον συμ·βαίνω (συν+βαιν-, συν+βη·σ-, 2nd ath. συν+β(η)-/ath. συν+β(α)-, συν+βεβη·κ-, -, -) πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) πόλεμος, -ου, ὁ   ὁ ἡ τό Ῥωμαῖος -α -ον ἐκ ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὡς ἄν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος)  
1Mch:8:27 W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo zaś Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Naród [zobacz etniczny] Żydowski By zdarzać się zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} precz, zdarzać się, zdarzać się, zdarzać się Wcześniej Wojna [zobacz polemiczny] Rzymski Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Jak/jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) On/ona/to/to samo Okres czasu
1Mch:8:27 kata\ ta\ au)ta\ de\ e)a\n e)/Tnei *ioudai/On sumbE=| prote/rois po/lemos, summaCHE/sousin oi( *(rOmai=oi e)k PSuCHE=s, O(s a)/n au)toi=s o( kairo\s u(pogra/fE|;
1Mch:8:27 kata ta auta de ean eTnei iudaiOn symbE proterois polemos, symmaCHEsusin hoi rOmaioi ek PSyCHEs, hOs an autois ho kairos hypografE;
1Mch:8:27 P RA_APN RD_APN x C N3E_DSN N2_GPM VZ_AAS3S A1_DPM N2_NSM VF_FAI3P RA_NPM N2_NPM P N1_GSF C x RD_DPM RA_NSM N2_NSM VD_APS3S
1Mch:8:27 down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the he/she/it/same δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] nation [see ethnic] Jewish to happen pass off, occur, fortune, come about earlier war [see polemic] ć the Roman out of (+gen) ἐξ before vowels life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person as/like ever (if ever) he/she/it/same the period of time ć
1Mch:8:27 down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) they/them/same (nom|acc) Yet if-ever nation (dat) Jewish ([Adj] gen) he/she/it-should-HAPPEN earlier ([Adj] dat) war (nom)   the (nom) Roman ([Adj] nom|voc) out of (+gen) life (gen) as/like ever them/same (dat) the (nom) period of time (nom)  
1Mch:8:27 1Mch_8:27_1 1Mch_8:27_2 1Mch_8:27_3 1Mch_8:27_4 1Mch_8:27_5 1Mch_8:27_6 1Mch_8:27_7 1Mch_8:27_8 1Mch_8:27_9 1Mch_8:27_10 1Mch_8:27_11 1Mch_8:27_12 1Mch_8:27_13 1Mch_8:27_14 1Mch_8:27_15 1Mch_8:27_16 1Mch_8:27_17 1Mch_8:27_18 1Mch_8:27_19 1Mch_8:27_20 1Mch_8:27_21
1Mch:8:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:8:28 καὶ τοῖς συμμαχοῦσιν οὐ δοθήσεται σῖτος, ὅπλα, ἀργύριον, πλοῖα, ὡς ἔδοξεν Ῥώμῃ· καὶ φυλάξονται τὰ φυλάγματα ταῦτα καὶ οὐ μετὰ δόλου. –
1Mch:8:28 Neither shall victuals be given to them that take part against them, or weapons, or money, or ships, as it hath seemed good to the Romans; but they shall keep their covenants, and that without deceit. (1 Maccabees 8:28 Brenton)
1Mch:8:28 Walczącym zaś wrogom, o ile Rzym będzie uważał za słuszne, nie będą dostarczane: zboże, broń, pieniądze ani okręty. Postanowień tych będą przestrzegali bez żadnego podstępu. (1 Mch 8:28 BT_4)
1Mch:8:28 καὶ τοῖς συμμαχοῦσιν οὐ δοθήσεται σῖτος, ὅπλα, ἀργύριον, πλοῖα, ὡς ἔδοξεν Ῥώμῃ· καὶ φυλάξονται τὰ φυλάγματα ταῦτα καὶ οὐ μετὰ δόλου.
1Mch:8:28 καί ὁ ἡ τό   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά ὅπλον, -ου, τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) πλοῖον, -ου, τό ὡς δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -)   Ῥώμη, -ης, ἡ καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό   οὗτος αὕτη τοῦτο καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μετά δόλος, -ου, ὁ; δολόω (δολ(ο)-, -, δολω·σ-, -, -, -)
1Mch:8:28 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By dawać Pszenicy/ziarna nasienie; zboże Narzędzie Kawałek srebra Statek Jak/jak By oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Rzym I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Podstępu zręczność, oszustwo, subtilty; do ???  
1Mch:8:28 kai\ toi=s summaCHou=sin ou) doTE/setai si=tos, o(/pla, a)rgu/rion, ploi=a, O(s e)/doXen *(rO/mE|· kai\ fula/Xontai ta\ fula/gmata tau=ta kai\ ou) meta\ do/lou.
1Mch:8:28 kai tois symmaCHusin u doTEsetai sitos, hopla, argyrion, ploia, hOs edoXen rOmE· kai fylaXontai ta fylagmata tauta kai u meta dolu.
1Mch:8:28 C RA_DPM N2_DPM D VC_FPI3S N2_NSM N2N_NPN N2N_NSN N2N_NPN C VAI_AAI3S N1_DSF C VF_FMI3P RA_APN N3M_APN RD_APN C D P N2_GSM
1Mch:8:28 and also, even, namely the ć οὐχ before rough breathing to give wheat/grain seed; cereal implement piece of silver ship as/like to expect to seem, to please, to seem good to Rome and also, even, namely to guard the ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely οὐχ before rough breathing after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing guile craft, deceit, subtilty; to ???  
1Mch:8:28 and the (dat)   not he/she/it-will-be-GIVE-ed wheat/grain (nom) implements (nom|acc|voc) piece of silver (nom|acc|voc) ships (nom|acc|voc) as/like