1Mch:6:1 καὶ ὁ βασιλεὺς Ἀντίοχος διεπορεύετο τὰς ἐπάνω χώρας καὶ ἤκουσεν ὅτι ἐστὶν Ἐλυμαὶς ἐν τῇ Περσίδι πόλις ἔνδοξος πλούτῳ, ἀργυρίῳ καὶ χρυσίῳ·
1Mch:6:1 About that time king Antiochus travelling through the high countries heard say, that Elymais in the country of Persia was a city greatly renowned for riches, silver, and gold; (1 Maccabees 6:1 Brenton)
1Mch:6:1 W czasie swojej wyprawy po górnej krainie, król Antioch dowiedział się, że w Persji w Elimais, jest miasto sławne z bogactwa, ze srebra i złota, (1 Mch 6:1 BT_4)
1Mch:6:1 Καὶ βασιλεὺς Ἀντίοχος διεπορεύετο τὰς ἐπάνω χώρας καὶ ἤκουσεν ὅτι ἐστὶν Ἐλυμαὶς ἐν τῇ Περσίδι πόλις ἔνδοξος πλούτῳ, ἀργυρίῳ καὶ χρυσίῳ·
1Mch:6:1 καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   δια·πορεύομαι (δια+πορευ-, δια+πορευ·σ-, -, -, -, δια+πορευ·θ-) ὁ ἡ τό ἐπ·άνω χώρα, -ας, ἡ καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὅτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ἐν ὁ ἡ τό Περσί[δ]ς, -ίδος, ἡ πόλις, -εως, ἡ ἔν·δοξος -ον πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός)
1Mch:6:1 I też, nawet, mianowicie Król By przechodzić Wyższy przedtem, na górze Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} I też, nawet, mianowicie By słyszeć Ponieważ/tamto By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Persis Miasto Sławny sławny, sławny Bogactwa/obfitość Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Kawałek złota
1Mch:6:1 *kai\ o( basileu\s *)anti/oCHos dieporeu/eto ta\s e)pa/nO CHO/ras kai\ E)/kousen o(/ti e)sti\n *)elumai\s e)n tE=| *persi/di po/lis e)/ndoXos plou/tO|, a)rguri/O| kai\ CHrusi/O|·
1Mch:6:1 kai ho basileus antioCHos dieporeueto tas epanO CHOras kai Ekusen hoti estin elymais en tE persidi polis endoXos plutO, argyriO kai CHrysiO·
1Mch:6:1 C RA_NSM N3V_NSM N2_NSM V1I_IMI3S RA_APF D N1A_APF C VAI_AAI3S C V9_PAI3S N_NS P RA_DSF N3D_DSF N3I_NSF A1B_NSF N2_DSM N2N_DSN C N2N_DSN
1Mch:6:1 and also, even, namely the king ć to pass through the upper before, overhead region realm (clίme); land, country, territory, tract and also, even, namely to hear because/that to be ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Persis city glorious illustrious, renowned wealth/abundance piece of silver and also, even, namely piece of gold
1Mch:6:1 and the (nom) king (nom)   he/she/it-was-being-PASS-ed-THROUGH the (acc) upper region (gen), regions (acc) and he/she/it-HEAR-ed because/that he/she/it-is   in/among/by (+dat) the (dat) Persis (dat) city (nom) glorious ([Adj] nom) wealth/abundance (dat) piece of silver (dat) and piece of gold (dat)
1Mch:6:1 1Mch_6:1_1 1Mch_6:1_2 1Mch_6:1_3 1Mch_6:1_4 1Mch_6:1_5 1Mch_6:1_6 1Mch_6:1_7 1Mch_6:1_8 1Mch_6:1_9 1Mch_6:1_10 1Mch_6:1_11 1Mch_6:1_12 1Mch_6:1_13 1Mch_6:1_14 1Mch_6:1_15 1Mch_6:1_16 1Mch_6:1_17 1Mch_6:1_18 1Mch_6:1_19 1Mch_6:1_20 1Mch_6:1_21 1Mch_6:1_22
1Mch:6:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:6:2 καὶ τὸ ἱερὸν τὸ ἐν αὐτῇ πλούσιον σφόδρα, καὶ ἐκεῖ καλύμματα χρυσᾶ καὶ θώρακες καὶ ὅπλα, ἃ κατέλιπεν ἐκεῖ Ἀλέξανδρος ὁ τοῦ Φιλίππου ὁ βασιλεὺς ὁ Μακεδών, ὃς ἐβασίλευσεν πρῶτος ἐν τοῖς Ἕλλησι.
1Mch:6:2 And that there was in it a very rich temple, wherein were coverings of gold, and breastplates, and shields, which Alexander, son of Philip, the Macedonian king, who reigned first among the Grecians, had left there. (1 Maccabees 6:2 Brenton)
1Mch:6:2 że jest tam nadzwyczaj bogata świątynia, a w niej złote hełmy, pancerze i zbroja, jaką pozostawił tam król macedoński Aleksander, syn Filipa, który panował najpierw nad Grekami. (1 Mch 6:2 BT_4)
1Mch:6:2 καὶ τὸ ἱερὸν τὸ ἐν αὐτῇ πλούσιον σφόδρα, καὶ ἐκεῖ καλύμματα χρυσᾶ καὶ θώρακες καὶ ὅπλα, κατέλιπεν ἐκεῖ Ἀλέξανδρος τοῦ Φιλίππου βασιλεὺς Μακεδών, ὃς ἐβασίλευσεν πρῶτος ἐν τοῖς Ἕλλησι.
1Mch:6:2 καί ὁ ἡ τό ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) ὁ ἡ τό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό πλούσιος -ία -ον σφόδρα καί ἐκεῖ κάλυμμα[τ], -ατος, τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν καί θώραξ, -ακος, ὁ καί ὅπλον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἐκεῖ Ἀλέξ·ανδρος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Φίλιππος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Μακεδών, -όνος, ὁ ὅς ἥ ὅ βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) πρῶτος -η -ον ἐν ὁ ἡ τό Ἕλλην, -ηνος, ὁ
1Mch:6:2 I też, nawet, mianowicie Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Obfity Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie Tam Zasłona Złoty/złoty I też, nawet, mianowicie Napierśnik [zobacz klatkę piersiową] I też, nawet, mianowicie Narzędzie Kto/, który/, który By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Tam Alexander [obrońcy/obrońca (?????) Ludzi] Philip Król Macedoński Kto/, który/, który By panować Po pierwsze W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Grecki
1Mch:6:2 kai\ to\ i(ero\n to\ e)n au)tE=| plou/sion sfo/dra, kai\ e)kei= kalu/mmata CHrusa= kai\ TO/rakes kai\ o(/pla, a(/ kate/lipen e)kei= *)ale/Xandros o( tou= *fili/ppou o( basileu\s o( *makedO/n, o(\s e)basi/leusen prO=tos e)n toi=s *(/ellEsi.
1Mch:6:2 kai to hieron to en autE plusion sfodra, kai ekei kalymmata CHrysa kai TOrakes kai hopla, ha katelipen ekei aleXandros ho tu filippu ho basileus ho makedOn, hos ebasileusen prOtos en tois ellEsi.
1Mch:6:2 C RA_NSN N2N_NSN RA_NSN P RD_DSF A1A_NSN D C D N3M_NPN A1C_NPN C N3K_NPM C N2N_NPN RR_NPN VBI_AAI3S D N2_NSM RA_NSM RA_GSM N2_GSM RA_NSM N3V_NSM RA_NSM N_NSM RR_NSM VAI_AAI3S A1_NSMS P RA_DPM N3_DPM
1Mch:6:2 and also, even, namely the sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same abundant vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely there veil gold/golden and also, even, namely breastplate [see thorax] and also, even, namely implement who/whom/which to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up there Alexander [defender/protector (ἀλέξω) of men] the the Philip the king the Macedonian who/whom/which to reign first in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Greek
1Mch:6:2 and the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc); sacred ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) abundant ([Adj] acc, nom|acc|voc) vehement, and there veils (nom|acc|voc) gold/golden ([Adj] nom|acc|voc) and breastplates (nom|voc) and implements (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-LEAVE-ed-BEHIND there Alexander (nom) the (nom) the (gen) Philip (gen) the (nom) king (nom) the (nom) Macedonian (nom|voc) who/whom/which (nom) he/she/it-REIGN-ed first (nom) in/among/by (+dat) the (dat) Greeks (dat)
1Mch:6:2 1Mch_6:2_1 1Mch_6:2_2 1Mch_6:2_3 1Mch_6:2_4 1Mch_6:2_5 1Mch_6:2_6 1Mch_6:2_7 1Mch_6:2_8 1Mch_6:2_9 1Mch_6:2_10 1Mch_6:2_11 1Mch_6:2_12 1Mch_6:2_13 1Mch_6:2_14 1Mch_6:2_15 1Mch_6:2_16 1Mch_6:2_17 1Mch_6:2_18 1Mch_6:2_19 1Mch_6:2_20 1Mch_6:2_21 1Mch_6:2_22 1Mch_6:2_23 1Mch_6:2_24 1Mch_6:2_25 1Mch_6:2_26 1Mch_6:2_27 1Mch_6:2_28 1Mch_6:2_29 1Mch_6:2_30 1Mch_6:2_31 1Mch_6:2_32 1Mch_6:2_33
1Mch:6:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:6:3 καὶ ἦλθεν καὶ ἐζήτει καταλαβέσθαι τὴν πόλιν καὶ προνομεῦσαι αὐτήν, καὶ οὐκ ἠδυνάσθη, ὅτι ἐγνώσθη ὁ λόγος τοῖς ἐκ τῆς πόλεως,
1Mch:6:3 Wherefore he came and sought to take the city, and to spoil it; but he was not able, because they of the city, having had warning thereof, (1 Maccabees 6:3 Brenton)
1Mch:6:3 Udał się więc tam, usiłował zdobyć miasto i obrabować je, to mu się jednak nie powiodło, gdyż mieszkańcy miasta poznali jego zamiary. (1 Mch 6:3 BT_4)
1Mch:6:3 καὶ ἦλθεν καὶ ἐζήτει καταλαβέσθαι τὴν πόλιν καὶ προνομεῦσαι αὐτήν, καὶ οὐκ ἠδυνάσθη, ὅτι ἐγνώσθη λόγος τοῖς ἐκ τῆς πόλεως,
1Mch:6:3 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί   αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ὅτι γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐκ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ
1Mch:6:3 I też, nawet, mianowicie By przychodzić I też, nawet, mianowicie By szukać By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, Miasto I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego Ponieważ/tamto By wiedzieć to jest rozpoznaj. Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miasto
1Mch:6:3 kai\ E)=lTen kai\ e)DZE/tei katalabe/sTai tE\n po/lin kai\ pronomeu=sai au)tE/n, kai\ ou)k E)duna/sTE, o(/ti e)gnO/sTE o( lo/gos toi=s e)k tE=s po/leOs,
1Mch:6:3 kai ElTen kai eDZEtei katalabesTai tEn polin kai pronomeusai autEn, kai uk EdynasTE, hoti egnOsTE ho logos tois ek tEs poleOs,
1Mch:6:3 C VBI_AAI3S C V2I_IAI3S VB_AMN RA_ASF N3I_ASF C VA_AAN RD_ASF C D VSI_API3S C VSI_API3S RA_NSM N2_NSM RA_DPM P RA_GSF N3I_GSF
1Mch:6:3 and also, even, namely to come and also, even, namely to seek to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, the city and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to able because/that to know i.e. recognize. the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the out of (+gen) ἐξ before vowels the city
1Mch:6:3 and he/she/it-COME-ed and he/she/it-was-SEEK-ing to-be-COMPREHEND-ed the (acc) city (acc) and   her/it/same (acc) and not he/she/it-was-ABLE-ed because/that he/she/it-was-KNOW-ed the (nom) word (nom) the (dat) out of (+gen) the (gen) city (gen)
1Mch:6:3 1Mch_6:3_1 1Mch_6:3_2 1Mch_6:3_3 1Mch_6:3_4 1Mch_6:3_5 1Mch_6:3_6 1Mch_6:3_7 1Mch_6:3_8 1Mch_6:3_9 1Mch_6:3_10 1Mch_6:3_11 1Mch_6:3_12 1Mch_6:3_13 1Mch_6:3_14 1Mch_6:3_15 1Mch_6:3_16 1Mch_6:3_17 1Mch_6:3_18 1Mch_6:3_19 1Mch_6:3_20 1Mch_6:3_21
1Mch:6:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:6:4 καὶ ἀντέστησαν αὐτῷ εἰς πόλεμον, καὶ ἔφυγεν καὶ ἀπῆρεν ἐκεῖθεν μετὰ λύπης μεγάλης ἀποστρέψαι εἰς Βαβυλῶνα.
1Mch:6:4 Rose up against him in battle: so he fled, and departed thence with great heaviness, and returned to Babylon. (1 Maccabees 6:4 Brenton)
1Mch:6:4 Stanęli do walki przeciwko niemu, a on musiał się wycofać. Z wielkim smutkiem powrócił stamtąd i udał się do Babilonu. (1 Mch 6:4 BT_4)
1Mch:6:4 καὶ ἀντέστησαν αὐτῷ εἰς πόλεμον, καὶ ἔφυγεν καὶ ἀπῆρεν ἐκεῖθεν μετὰ λύπης μεγάλης ἀποστρέψαι εἰς Βαβυλῶνα.
1Mch:6:4 καί ἀνθ·ίστημι (ath. ανθ+ιστ(α)-/ath. ανθ+ιστ(η)-, αντι+στη·σ-, 2nd ath. αντι+στ(η)-/ath. αντι+στ(α)-, ανθ+εστη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἐκεῖ·θεν μετά λύπη, -ῆς, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) εἰς[1] Βαβυλών, -ῶνος, ὁ
1Mch:6:4 I też, nawet, mianowicie By przeciwstawiać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] I też, nawet, mianowicie By uciekać I też, nawet, mianowicie By zabierać Stamtąd Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Smutek Wielki By odwracać się od Do (+przyspieszenie) Babilon
1Mch:6:4 kai\ a)nte/stEsan au)tO=| ei)s po/lemon, kai\ e)/fugen kai\ a)pE=ren e)kei=Ten meta\ lu/pEs mega/lEs a)postre/PSai ei)s *babulO=na.
1Mch:6:4 kai antestEsan autO eis polemon, kai efygen kai apEren ekeiTen meta lypEs megalEs apostrePSai eis babylOna.
1Mch:6:4 C VHI_AAI3P RD_DSM P N2_ASM C VBI_AAI3S C VAI_AAI3S D P N1_GSF A1_GSF VA_AAN P N3W_ASM
1Mch:6:4 and also, even, namely to oppose he/she/it/same into (+acc) war [see polemic] and also, even, namely to flee and also, even, namely to take away from there after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing sorrow great to turn away from into (+acc) Babylon
1Mch:6:4 and they-OPPOSE-ed him/it/same (dat) into (+acc) war (acc) and he/she/it-FLEE-ed and he/she/it-TAKE-ed-AWAY from there after (+acc), with (+gen) sorrow (gen) great ([Adj] gen) to-TURN-AWAY-FROM, be-you(sg)-TURN-ed-AWAY-FROM!, he/she/it-happens-to-TURN-AWAY-FROM (opt) into (+acc) Babylon (acc)
1Mch:6:4 1Mch_6:4_1 1Mch_6:4_2 1Mch_6:4_3 1Mch_6:4_4 1Mch_6:4_5 1Mch_6:4_6 1Mch_6:4_7 1Mch_6:4_8 1Mch_6:4_9 1Mch_6:4_10 1Mch_6:4_11 1Mch_6:4_12 1Mch_6:4_13 1Mch_6:4_14 1Mch_6:4_15 1Mch_6:4_16
1Mch:6:4 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:6:5 καὶ ἦλθέν τις ἀπαγγέλλων αὐτῷ εἰς τὴν Περσίδα ὅτι τετρόπωνται αἱ παρεμβολαὶ αἱ πορευθεῖσαι εἰς γῆν Ιουδα,
1Mch:6:5 Moreover there came one who brought him tidings into Persia, that the armies, which went against the land of Judea, were put to flight: (1 Maccabees 6:5 Brenton)
1Mch:6:5 Do Persji przybył do niego jakiś posłaniec z wiadomością, że pobite są te wojska, które były wysłane do ziemi judzkiej; (1 Mch 6:5 BT_4)
1Mch:6:5 καὶ ἦλθέν τις ἀπαγγέλλων αὐτῷ εἰς τὴν Περσίδα ὅτι τετρόπωνται αἱ παρεμβολαὶ αἱ πορευθεῖσαι εἰς γῆν Ιουδα,
1Mch:6:5 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό Περσί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὅτι   ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
1Mch:6:5 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Jakiś/jakikolwiek By informować – informować albo opowiadać. On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Persis Ponieważ/tamto Obozu obóz, koszary, armia By iść Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Judasz/Juda
1Mch:6:5 kai\ E)=lTe/n tis a)pagge/llOn au)tO=| ei)s tE\n *persi/da o(/ti tetro/pOntai ai( parembolai\ ai( poreuTei=sai ei)s gE=n *iouda,
1Mch:6:5 kai ElTen tis apangellOn autO eis tEn persida hoti tetropOntai hai parembolai hai poreuTeisai eis gEn iuda,
1Mch:6:5 C VBI_AAI3S RI_NSM V1_PAPNSM RD_DSM P RA_ASF N3D_ASF C VM_XPI3P RA_NPF N1_NPF RA_NPF VC_APPNPF P N1_ASF N_GSM
1Mch:6:5 and also, even, namely to come some/any to report – to report or tell. he/she/it/same into (+acc) the Persis because/that ć the camp camp, barracks, army the to go into (+acc) earth/land Judas/Judah
1Mch:6:5 and he/she/it-COME-ed some/any (nom) while DELIVER A MESSAGE-ing (nom) him/it/same (dat) into (+acc) the (acc) Persis (acc) because/that   the (nom) camps (nom|voc) the (nom) upon being-GO-ed (nom|voc) into (+acc) earth/land (acc) Judas/Judah (gen, voc)
1Mch:6:5 1Mch_6:5_1 1Mch_6:5_2 1Mch_6:5_3 1Mch_6:5_4 1Mch_6:5_5 1Mch_6:5_6 1Mch_6:5_7 1Mch_6:5_8 1Mch_6:5_9 1Mch_6:5_10 1Mch_6:5_11 1Mch_6:5_12 1Mch_6:5_13 1Mch_6:5_14 1Mch_6:5_15 1Mch_6:5_16 1Mch_6:5_17
1Mch:6:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:6:6 καὶ ἐπορεύθη Λυσίας δυνάμει ἰσχυρᾷ ἐν πρώτοις καὶ ἐνετράπη ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, καὶ ἐπίσχυσαν ὅπλοις καὶ δυνάμει καὶ σκύλοις πολλοῖς, οἷς ἔλαβον ἀπὸ τῶν παρεμβολῶν, ὧν ἐξέκοψαν,
1Mch:6:6 And that Lysias, who went forth first with a great power was driven away of the Jews; and that they were made strong by the armour, and power, and store of spoils, which they had gotten of the armies, whom they had destroyed: (1 Maccabees 6:6 Brenton)
1Mch:6:6 przede wszystkim wyruszył Lizjasz na czele ogromnego wojska i został przez nich pobity; oni zaś stali się naprawdę mocni dzięki broni, wojsku, a także dzięki wielkim łupom, które zabrali pobitemu wojsku; (1 Mch 6:6 BT_4)
1Mch:6:6 καὶ ἐπορεύθη Λυσίας δυνάμει ἰσχυρᾷ ἐν πρώτοις καὶ ἐνετράπη ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, καὶ ἐπίσχυσαν ὅπλοις καὶ δυνάμει καὶ σκύλοις πολλοῖς, οἷς ἔλαβον ἀπὸ τῶν παρεμβολῶν, ὧν ἐξέκοψαν,
1Mch:6:6 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) Λυσίας, -ου, ὁ δύναμις, -εως, ἡ ἰσχυρός -ά -όν ἐν πρῶτος -η -ον καί ἐν·τρέπω (εν+τρεπ-, -, -, -, εν+τετραπ-, εν+τραπ·[θ]-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπ·ισχύω (επ+ισχυ-, -, επ+ισχυ·σ-, -, -, -) ὅπλον, -ου, τό καί δύναμις, -εως, ἡ καί σκῦλον, -ου, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὅς ἥ ὅ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ὅς ἥ ὅ ἐκ·κόπτω (εκ+κοπτ-, εκ+κοψ-, εκ+κοψ-, -, εκ+κεκοπτ-, εκ+κοπ·[θ]-)
1Mch:6:6 I też, nawet, mianowicie By iść Lizjasz Zdolność Potężny silny, potężny, silny, W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Po pierwsze I też, nawet, mianowicie By wstydzić się wstydził się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By nalegać Narzędzie I też, nawet, mianowicie Zdolność I też, nawet, mianowicie Łup Dużo Kto/, który/, który By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Obozu obóz, koszary, armia Kto/, który/, który By ścinać/precz wykorzeniaj
1Mch:6:6 kai\ e)poreu/TE *lusi/as duna/mei i)sCHura=| e)n prO/tois kai\ e)netra/pE a)po\ prosO/pou au)tO=n, kai\ e)pi/sCHusan o(/plois kai\ duna/mei kai\ sku/lois polloi=s, oi(=s e)/labon a)po\ tO=n parembolO=n, O(=n e)Xe/koPSan,
1Mch:6:6 kai eporeuTE lysias dynamei isCHyra en prOtois kai enetrapE apo prosOpu autOn, kai episCHysan hoplois kai dynamei kai skylois pollois, hois elabon apo tOn parembolOn, hOn eXekoPSan,
1Mch:6:6 C VCI_API3S N1T_NSM N3I_DSF A1A_DSF P A1_DPMS C VDI_API3S P N2N_GSN RD_GPM C VA_AAPASN N2N_DPN C N3I_DSF C N2N_DPN A1_DPN RR_DPN VBI_AAI3P P RA_GPF N1_GPF RR_GPF VAI_AAI3P
1Mch:6:6 and also, even, namely to go Lysias ability mighty forceful, powerful, strong, in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among first and also, even, namely to shame shamed from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same and also, even, namely to insist implement and also, even, namely ability and also, even, namely spoil much who/whom/which to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the camp camp, barracks, army who/whom/which to cut down/off extirpate
1Mch:6:6 and he/she/it-was-GO-ed Lysias (nom) ability (dat) mighty ([Adj] dat) in/among/by (+dat) first (dat) and he/she/it-was-SHAME-ed away from (+gen) face (gen) them/same (gen) and they-INSIST-ed, upon INSIST-ing (nom|acc|voc) implements (dat) and ability (dat) and spoils (dat) many (dat) who/whom/which (dat) I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed away from (+gen) the (gen) camps (gen) who/whom/which (gen) they-EXTIRPATE-ed
1Mch:6:6 1Mch_6:6_1 1Mch_6:6_2 1Mch_6:6_3 1Mch_6:6_4 1Mch_6:6_5 1Mch_6:6_6 1Mch_6:6_7 1Mch_6:6_8 1Mch_6:6_9 1Mch_6:6_10 1Mch_6:6_11 1Mch_6:6_12 1Mch_6:6_13 1Mch_6:6_14 1Mch_6:6_15 1Mch_6:6_16 1Mch_6:6_17 1Mch_6:6_18 1Mch_6:6_19 1Mch_6:6_20 1Mch_6:6_21 1Mch_6:6_22 1Mch_6:6_23 1Mch_6:6_24 1Mch_6:6_25 1Mch_6:6_26 1Mch_6:6_27
1Mch:6:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:6:7 καὶ καθεῖλον τὸ βδέλυγμα, ὃ ᾠκοδόμησεν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἐν Ιερουσαλημ, καὶ τὸ ἁγίασμα καθὼς τὸ πρότερον ἐκύκλωσαν τείχεσιν ὑψηλοῖς καὶ τὴν Βαιθσουραν πόλιν αὐτοῦ.
1Mch:6:7 Also that they had pulled down the abomination, which he had set up upon the altar in Jerusalem, and that they had compassed about the sanctuary with high walls, as before, and his city Bethsura. (1 Maccabees 6:7 Brenton)
1Mch:6:7 zburzyli ohydę, którą wybudowano na ołtarzu w Jerozolimie, świątynię wokoło otoczyli wysokimi murami jak poprzednio, a także jego miasto Bet-Sur. (1 Mch 6:7 BT_4)
1Mch:6:7 καὶ καθεῖλον τὸ βδέλυγμα, ᾠκοδόμησεν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἐν Ιερουσαλημ, καὶ τὸ ἁγίασμα καθὼς τὸ πρότερον ἐκύκλωσαν τείχεσιν ὑψηλοῖς καὶ τὴν Βαιθσουραν πόλιν αὐτοῦ.
1Mch:6:7 καί καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό βδέλυγμα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ὁ ἡ τό   καθ·ώς ὁ ἡ τό πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων ὑψηλός -ή -όν καί ὁ ἡ τό   πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:6:7 I też, nawet, mianowicie By zdejmować czyść Wstręt Kto/, który/, który By budować/buduj moralnie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Wcześniej By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło Ściana Podniesiony I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo
1Mch:6:7 kai\ kaTei=lon to\ bde/lugma, o(\ O)|kodo/mEsen e)pi\ to\ TusiastE/rion to\ e)n *ierousalEm, kai\ to\ a(gi/asma kaTO\s to\ pro/teron e)ku/klOsan tei/CHesin u(PSEloi=s kai\ tE\n *baiTsouran po/lin au)tou=.
1Mch:6:7 kai kaTeilon to bdelygma, ho OkodomEsen epi to TysiastErion to en ierusalEm, kai to hagiasma kaTOs to proteron ekyklOsan teiCHesin hyPSElois kai tEn baiTsuran polin autu.
1Mch:6:7 C VBI_AAI3P RA_ASN N3M_ASN RR_ASN VAI_AAI3S P RA_ASN N2N_ASN RA_ASN P N_DSF C RA_ASN N3M_ASN D RA_ASN A1_ASN VAI_AAI3P N3E_DPN A1_DPM C RA_ASF N_ASF N3I_ASF RD_GSM
1Mch:6:7 and also, even, namely to take down purge the abomination who/whom/which to build/edify upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely the ć as accordingly [according to how/in accordance with how] the earlier to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle wall elevated and also, even, namely the ć city he/she/it/same
1Mch:6:7 and I-TAKE-ed-DOWN, they-TAKE-ed-DOWN the (nom|acc) abomination (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-BUILD/EDIFY-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) the (nom|acc) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and the (nom|acc)   as accordingly the (nom|acc) earlier ([Adj] acc, nom|acc|voc) they-ENCIRCLE-ed walls (dat) elevated ([Adj] dat) and the (acc)   city (acc) him/it/same (gen)
1Mch:6:7 1Mch_6:7_1 1Mch_6:7_2 1Mch_6:7_3 1Mch_6:7_4 1Mch_6:7_5 1Mch_6:7_6 1Mch_6:7_7 1Mch_6:7_8 1Mch_6:7_9 1Mch_6:7_10 1Mch_6:7_11 1Mch_6:7_12 1Mch_6:7_13 1Mch_6:7_14 1Mch_6:7_15 1Mch_6:7_16 1Mch_6:7_17 1Mch_6:7_18 1Mch_6:7_19 1Mch_6:7_20 1Mch_6:7_21 1Mch_6:7_22 1Mch_6:7_23 1Mch_6:7_24 1Mch_6:7_25 1Mch_6:7_26
1Mch:6:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:6:8 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς τοὺς λόγους τούτους, ἐθαμβήθη καὶ ἐσαλεύθη σφόδρα καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν κοίτην καὶ ἐνέπεσεν εἰς ἀρρωστίαν ἀπὸ τῆς λύπης, ὅτι οὐκ ἐγένετο αὐτῷ καθὼς ἐνεθυμεῖτο.
1Mch:6:8 Now when the king heard these words, he was astonished and sore moved: whereupon he laid him down upon his bed, and fell sick for grief, because it had not befallen him as he looked for. (1 Maccabees 6:8 Brenton)
1Mch:6:8 Gdy król usłyszał o tych wypadkach, zdumiał się i przeraził do tego stopnia, że padł na łoże i ze smutku się rozchorował, bo nie tak się stało, jak sobie życzył. (1 Mch 6:8 BT_4)
1Mch:6:8 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν βασιλεὺς τοὺς λόγους τούτους, ἐθαμβήθη καὶ ἐσαλεύθη σφόδρα καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν κοίτην καὶ ἐνέπεσεν εἰς ἀρρωστίαν ἀπὸ τῆς λύπης, ὅτι οὐκ ἐγένετο αὐτῷ καθὼς ἐνεθυμεῖτο.
1Mch:6:8 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο θαμβέω (θαμβ(ε)-, -, θαμβη·σ-, -, -, θαμβη·θ-) καί σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) σφόδρα καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό κοίτη, -ης, ἡ καί ἐμ·πίπτω (εν+πιπτ-, εν+πεσ(ε)·[σ]-, εν+πεσ·[σ]- or 2nd εν+πεσ-, εν+πεπτω·κ-, -, -) εἰς[1]   ἀπό ὁ ἡ τό λύπη, -ῆς, ἡ ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καθ·ώς ἐν·θυμέομαι (εν+θυμ(ε)-, -, -, -, εν+τεθυμη-, εν+θυμη·θ-)
1Mch:6:8 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By słyszeć Król Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By alarmować I też, nawet, mianowicie By trząść się (drżenie) Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łóżko [zobacz spółkowanie] I też, nawet, mianowicie By spadać Do (+przyspieszenie) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Smutek Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By przemyśliwać to jest, by rozważać jak człowiek "sądzi o" czymś: Przesiewanie emocji (??µ??).
1Mch:6:8 kai\ e)ge/neto O(s E)/kousen o( basileu\s tou\s lo/gous tou/tous, e)TambE/TE kai\ e)saleu/TE sfo/dra kai\ e)/pesen e)pi\ tE\n koi/tEn kai\ e)ne/pesen ei)s a)rrOsti/an a)po\ tE=s lu/pEs, o(/ti ou)k e)ge/neto au)tO=| kaTO\s e)neTumei=to.
1Mch:6:8 kai egeneto hOs Ekusen ho basileus tus logus tutus, eTambETE kai esaleuTE sfodra kai epesen epi tEn koitEn kai enepesen eis arrOstian apo tEs lypEs, hoti uk egeneto autO kaTOs eneTymeito.
1Mch:6:8 C VBI_AMI3S C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_APM N2_APM RD_APM VCI_API3S C VCI_API3S D C VAI_AAI3S P RA_ASF N1_ASF C VAI_AAI3S P N1A_ASF P RA_GSF N1_GSF C D VBI_AMI3S RD_DSM D V2I_IMI3S
1Mch:6:8 and also, even, namely to become become, happen as/like to hear the king the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to alarm and also, even, namely to shake (tremor) vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the bed [see coitus] and also, even, namely to fall into (+acc) ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the sorrow because/that οὐχ before rough breathing to become become, happen he/she/it/same as accordingly [according to how/in accordance with how] to ponder i.e., to consider how one "feels" about something: a sifting of the emotions (θυμία).
1Mch:6:8 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like he/she/it-HEAR-ed the (nom) king (nom) the (acc) words (acc) these (acc) he/she/it-was-ALARM-ed and he/she/it-was-SHAKE-ed vehement, and he/she/it-FALL-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) bed (acc) and he/she/it-FALL-ed into (+acc)   away from (+gen) the (gen) sorrow (gen) because/that not he/she/it-was-BECOME-ed him/it/same (dat) as accordingly he/she/it-was-being-PONDER-ed
1Mch:6:8 1Mch_6:8_1 1Mch_6:8_2 1Mch_6:8_3 1Mch_6:8_4 1Mch_6:8_5 1Mch_6:8_6 1Mch_6:8_7 1Mch_6:8_8 1Mch_6:8_9 1Mch_6:8_10 1Mch_6:8_11 1Mch_6:8_12 1Mch_6:8_13 1Mch_6:8_14 1Mch_6:8_15 1Mch_6:8_16 1Mch_6:8_17 1Mch_6:8_18 1Mch_6:8_19 1Mch_6:8_20 1Mch_6:8_21 1Mch_6:8_22 1Mch_6:8_23 1Mch_6:8_24 1Mch_6:8_25 1Mch_6:8_26 1Mch_6:8_27 1Mch_6:8_28 1Mch_6:8_29 1Mch_6:8_30 1Mch_6:8_31
1Mch:6:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:6:9 καὶ ἦν ἐκεῖ ἡμέρας πλείους, ὅτι ἀνεκαινίσθη ἐπ’ αὐτὸν λύπη μεγάλη, καὶ ἐλογίσατο ὅτι ἀποθνῄσκει.
1Mch:6:9 And there he continued many days: for his grief was ever more and more, and he made account that he should die. (1 Maccabees 6:9 Brenton)
1Mch:6:9 Przez wiele dni tam przebywał, gdyż przyszedł na niego ciężki smutek i nawet pomyślał, że umrze. (1 Mch 6:9 BT_4)
1Mch:6:9 καὶ ἦν ἐκεῖ ἡμέρας πλείους, ὅτι ἀνεκαινίσθη ἐπ’ αὐτὸν λύπη μεγάλη, καὶ ἐλογίσατο ὅτι ἀποθνῄσκει.
1Mch:6:9 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκεῖ ἡμέρα, -ας -ἡ πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς) ὅτι ἀνα·καινίζω (ανα+καινιζ-, ανα+καινι(ε)·[σ]-, ανα+καινι·σ-, -, -, ανα+καινισ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό λύπη, -ῆς, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) ὅτι ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
1Mch:6:9 I też, nawet, mianowicie By być Tam Dzień Więcej Ponieważ/tamto Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Smutek Wielki I też, nawet, mianowicie Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Ponieważ/tamto By umierać
1Mch:6:9 kai\ E)=n e)kei= E(me/ras plei/ous, o(/ti a)nekaini/sTE e)p’ au)to\n lu/pE mega/lE, kai\ e)logi/sato o(/ti a)poTnE/|skei.
1Mch:6:9 kai En ekei hEmeras pleius, hoti anekainisTE ep’ auton lypE megalE, kai elogisato hoti apoTnEskei.
1Mch:6:9 C V9_IAI3S D N1A_GSF A3C_NPM C VSI_API3S P RD_ASM N1_NSF A1_NSF C VAI_AMI3S C V1_PAI3S
1Mch:6:9 and also, even, namely to be there day more because/that to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same sorrow great and also, even, namely to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks because/that to die
1Mch:6:9 and he/she/it-was there day (gen), days (acc) more (acc, nom|voc) because/that he/she/it-was-???-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) sorrow (nom|voc) great ([Adj] nom|voc) and he/she/it-was-LOGICALLY SPEAK-ed because/that he/she/it-is-DIE-ing, you(sg)-are-being-DIE-ed (classical)
1Mch:6:9 1Mch_6:9_1 1Mch_6:9_2 1Mch_6:9_3 1Mch_6:9_4 1Mch_6:9_5 1Mch_6:9_6 1Mch_6:9_7 1Mch_6:9_8 1Mch_6:9_9 1Mch_6:9_10 1Mch_6:9_11 1Mch_6:9_12 1Mch_6:9_13 1Mch_6:9_14 1Mch_6:9_15
1Mch:6:9 x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:6:10 καὶ ἐκάλεσεν πάντας τοὺς φίλους αὐτοῦ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἀφίσταται ὁ ὕπνος ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν μου, καὶ συμπέπτωκα τῇ καρδίᾳ ἀπὸ τῆς μερίμνης,
1Mch:6:10 Wherefore he called for all his friends, and said unto them, The sleep is gone from mine eyes, and my heart faileth for very care. (1 Maccabees 6:10 Brenton)
1Mch:6:10 Przywołał więc wszystkich swoich przyjaciół i powiedział do nich: «Sen odszedł od moich oczu, a troska gniecie me serce; (1 Mch 6:10 BT_4)
1Mch:6:10 καὶ ἐκάλεσεν πάντας τοὺς φίλους αὐτοῦ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἀφίσταται ὕπνος ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν μου, καὶ συμπέπτωκα τῇ καρδίᾳ ἀπὸ τῆς μερίμνης,
1Mch:6:10 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό φίλος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-); ἀφ·ιστάω (by-form of ἀφ·ίστημι) [LXX] (αφ+ιστ(α)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὕπνος, -ου, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί συμ·πίπτω (-, συν+πεσ(ε)·[σ]-, συν+πεσ·[σ]- or 2nd συν+πεσ-, συν+πεπτω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἀπό ὁ ἡ τό μέριμνα, -ης, ἡ
1Mch:6:10 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Przyjaciela towarzysz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By uwalniać; do ??? Śpij Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Oko Ja I też, nawet, mianowicie Do od tego czasu w konsekwencji, zbiegaj się Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Niepokój się
1Mch:6:10 kai\ e)ka/lesen pa/ntas tou\s fi/lous au)tou= kai\ ei)=pen pro\s au)tou/s *)afi/statai o( u(/pnos a)po\ tO=n o)fTalmO=n mou, kai\ sumpe/ptOka tE=| kardi/a| a)po\ tE=s meri/mnEs,
1Mch:6:10 kai ekalesen pantas tus filus autu kai eipen pros autus afistatai ho hypnos apo tOn ofTalmOn mu, kai sympeptOka tE kardia apo tEs merimnEs,
1Mch:6:10 C VAI_AAI3S A3_APM RA_APM A1_APM RD_GSM C VBI_AAI3S P RD_APM V6_PMI3S RA_NSM N2_NSM P RA_GPM N2_GPM RP_GS C VX_XAI1S RA_DSF N1A_DSF P RA_GSF N1A_GSF
1Mch:6:10 and also, even, namely to call call every all, each, every, the whole of the friend companion he/she/it/same and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to disengage; to ??? the sleep from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the eye I and also, even, namely to thereafter consequently, coincide the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the worry
1Mch:6:10 and he/she/it-CALL-ed all (acc) the (acc) friend ([Adj] acc) him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) he/she/it-is-being-DISENGAGE-ed; he/she/it-should-be-being-???-ed the (nom) sleep (nom) away from (+gen) the (gen) eyes (gen) me (gen) and I-have-THEREAFTER-ed the (dat) heart (dat) away from (+gen) the (gen) worry (gen)
1Mch:6:10 1Mch_6:10_1 1Mch_6:10_2 1Mch_6:10_3 1Mch_6:10_4 1Mch_6:10_5 1Mch_6:10_6 1Mch_6:10_7 1Mch_6:10_8 1Mch_6:10_9 1Mch_6:10_10 1Mch_6:10_11 1Mch_6:10_12 1Mch_6:10_13 1Mch_6:10_14 1Mch_6:10_15 1Mch_6:10_16 1Mch_6:10_17 1Mch_6:10_18 1Mch_6:10_19 1Mch_6:10_20 1Mch_6:10_21 1Mch_6:10_22 1Mch_6:10_23 1Mch_6:10_24
1Mch:6:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:6:11 καὶ εἶπα τῇ καρδίᾳ Ἕως τίνος θλίψεως ἦλθα καὶ κλύδωνος μεγάλου, ἐν ᾧ νῦν εἰμι; ὅτι χρηστὸς καὶ ἀγαπώμενος ἤμην ἐν τῇ ἐξουσίᾳ μου.
1Mch:6:11 And I thought with myself, Into what tribulation am I come, and how great a flood of misery is it, wherein now I am! for I was bountiful and beloved in my power. (1 Maccabees 6:11 Brenton)
1Mch:6:11 powiedziałem więc w swoim sercu: Doszedłem do tak wielkiej udręki i niepewności, w jakiej obecnie się znajduję, a przecież w używaniu swej władzy byłem łaskawy i miłosierny. (1 Mch 6:11 BT_4)
1Mch:6:11 καὶ εἶπα τῇ καρδίᾳ Ἕως τίνος θλίψεως ἦλθα καὶ κλύδωνος μεγάλου, ἐν νῦν εἰμι; ὅτι χρηστὸς καὶ ἀγαπώμενος ἤμην ἐν τῇ ἐξουσίᾳ μου.
1Mch:6:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί θλῖψις, -εως, ἡ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί κλύδων, -ωνος, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐν ὅς ἥ ὅ νῦν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅτι χρηστός -ή -όν καί ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἐξ·ουσία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Mch:6:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Aż; świtaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność By przychodzić I też, nawet, mianowicie Szorstka wody turbulencja Wielki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który Teraz By iść; by być Ponieważ/tamto Wspaniałomyślny I też, nawet, mianowicie By kochać By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} Ja
1Mch:6:11 kai\ ei)=pa tE=| kardi/a| *(/eOs ti/nos Tli/PSeOs E)=lTa kai\ klu/dOnos mega/lou, e)n O(=| nu=n ei)mi; o(/ti CHrEsto\s kai\ a)gapO/menos E)/mEn e)n tE=| e)Xousi/a| mou.
1Mch:6:11 kai eipa tE kardia eOs tinos TliPSeOs ElTa kai klydOnos megalu, en hO nyn eimi; hoti CHrEstos kai agapOmenos EmEn en tE eXusia mu.
1Mch:6:11 C VAI_AAI1S RA_DSF N1A_DSF D RI_GSF N3I_GSF VAI_AAI1S C N3W_GSM A1_GSM P RR_DSM D V9_PAI1S C A1_NSM C V3_PMPNSM A1_ASF P RA_DSF N1A_DSF RP_GS
1Mch:6:11 and also, even, namely to say/tell the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) until; dawn who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. squeezing adversity, trial, trouble, difficulty to come and also, even, namely rough water turbulence great in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which now to go; to be because/that magnanimous and also, even, namely to love to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence I
1Mch:6:11 and I-SAY/TELL-ed the (dat) heart (dat) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) who/what/why (gen) squeezing (gen) I-COME-ed and rough water (gen) great ([Adj] gen) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) now I-am-GO-ing; I-am because/that magnanimous ([Adj] nom) and while being-LOVE-ed (nom) I-was-being in/among/by (+dat) the (dat) authority (dat) me (gen)
1Mch:6:11 1Mch_6:11_1 1Mch_6:11_2 1Mch_6:11_3 1Mch_6:11_4 1Mch_6:11_5 1Mch_6:11_6 1Mch_6:11_7 1Mch_6:11_8 1Mch_6:11_9 1Mch_6:11_10 1Mch_6:11_11 1Mch_6:11_12 1Mch_6:11_13 1Mch_6:11_14 1Mch_6:11_15 1Mch_6:11_16 1Mch_6:11_17 1Mch_6:11_18 1Mch_6:11_19 1Mch_6:11_20 1Mch_6:11_21 1Mch_6:11_22 1Mch_6:11_23 1Mch_6:11_24
1Mch:6:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:6:12 νῦν δὲ μιμνῄσκομαι τῶν κακῶν, ὧν ἐποίησα ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἔλαβον πάντα τὰ σκεύη τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χρυσᾶ τὰ ἐν αὐτῇ καὶ ἐξαπέστειλα ἐξᾶραι τοὺς κατοικοῦντας Ιουδα διὰ κενῆς.
1Mch:6:12 But now I remember the evils that I did at Jerusalem, and that I took all the vessels of gold and silver that were therein, and sent to destroy the inhabitants of Judea without a cause. (1 Maccabees 6:12 Brenton)
1Mch:6:12 Teraz jednak przypominam sobie całe zło, którego dopuściłem się w Jerozolimie. Zabrałem bowiem wszystkie srebrne i złote naczynia, które tam się znajdowały, i bez przyczyny wydałem rozkaz, aby wytępić wszystkich mieszkańców ziemi judzkiej. (1 Mch 6:12 BT_4)
1Mch:6:12 νῦν δὲ μιμνῄσκομαι τῶν κακῶν, ὧν ἐποίησα ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἔλαβον πάντα τὰ σκεύη τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χρυσᾶ τὰ ἐν αὐτῇ καὶ ἐξαπέστειλα ἐξᾶραι τοὺς κατοικοῦντας Ιουδα διὰ κενῆς.
1Mch:6:12 νῦν δέ μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος καί ὁ ἡ τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν ὁ ἡ τό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ διά κενός -ή -όν
1Mch:6:12 Teraz zaś By pamiętać/stawaj się uważającym z Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla Kto/, który/, który By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Srebrny I też, nawet, mianowicie Złoty/złoty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? By usuwać By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Judasz/Juda Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Pusty/pozbawiony
1Mch:6:12 nu=n de\ mimnE/|skomai tO=n kakO=n, O(=n e)poi/Esa e)n *ierousalEm kai\ e)/labon pa/nta ta\ skeu/E ta\ a)rgura= kai\ ta\ CHrusa= ta\ e)n au)tE=| kai\ e)Xape/steila e)Xa=rai tou\s katoikou=ntas *iouda dia\ kenE=s.
1Mch:6:12 nyn de mimnEskomai tOn kakOn, hOn epoiEsa en ierusalEm kai elabon panta ta skeuE ta argyra kai ta CHrysa ta en autE kai eXapesteila eXarai tus katoikuntas iuda dia kenEs.
1Mch:6:12 D x V1_PMI1S RA_GPM A1_GPM RR_GPM VAI_AAI1S P N_DSF C VBI_AAI1S A3_APN RA_APN N1_APN RA_APN A1C_APN C RA_APN A1C_APN RA_APN P RD_DSF C VAI_AAI1S VA_AAN RA_APM V2_PAPAPM N_ASM P A1_GSF
1Mch:6:12 now δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to remember/become mindful of the wickedly to do evil; to make things difficult for who/whom/which to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand every all, each, every, the whole of the vessel; vessel hardware, utensils, implement the silver and also, even, namely the gold/golden the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely to ??? to remove the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) Judas/Judah because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) empty/devoid
1Mch:6:12 now Yet I-am-being-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF the (gen) wickedly ([Adj] gen); while MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (nom) who/whom/which (gen) I-DO/MAKE-ed in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) the (nom|acc) silver ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and the (nom|acc) gold/golden ([Adj] nom|acc|voc) the (nom|acc) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) and I-???-ed to-REMOVE, be-you(sg)-REMOVE-ed!, he/she/it-happens-to-REMOVE (opt) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) Judas/Judah (gen, voc) because of (+acc), through (+gen) empty/devoid ([Adj] gen)
1Mch:6:12 1Mch_6:12_1 1Mch_6:12_2 1Mch_6:12_3 1Mch_6:12_4 1Mch_6:12_5 1Mch_6:12_6 1Mch_6:12_7 1Mch_6:12_8 1Mch_6:12_9 1Mch_6:12_10 1Mch_6:12_11 1Mch_6:12_12 1Mch_6:12_13 1Mch_6:12_14 1Mch_6:12_15 1Mch_6:12_16 1Mch_6:12_17 1Mch_6:12_18 1Mch_6:12_19 1Mch_6:12_20 1Mch_6:12_21 1Mch_6:12_22 1Mch_6:12_23 1Mch_6:12_24 1Mch_6:12_25 1Mch_6:12_26 1Mch_6:12_27 1Mch_6:12_28 1Mch_6:12_29 1Mch_6:12_30
1Mch:6:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:6:13 ἔγνων ὅτι χάριν τούτων εὗρέν με τὰ κακὰ ταῦτα· καὶ ἰδοὺ ἀπόλλυμαι λύπῃ μεγάλῃ ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ.
1Mch:6:13 I perceive therefore that for this cause these troubles are come upon me, and, behold, I perish through great grief in a strange land. (1 Maccabees 6:13 Brenton)
1Mch:6:13 Wiem, że dlatego właśnie spotkało mnie to nieszczęście, i oto od wielkiego smutku ginę na obcej ziemi». (1 Mch 6:13 BT_4)
1Mch:6:13 ἔγνων ὅτι χάριν τούτων εὗρέν με τὰ κακὰ ταῦτα· καὶ ἰδοὺ ἀπόλλυμαι λύπῃ μεγάλῃ ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ.
1Mch:6:13 γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα οὗτος αὕτη τοῦτο εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) λύπη, -ῆς, ἡ; λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀλλότριος -ία -ον
1Mch:6:13 By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By znajdować Ja Niegodziwie by czynić źle To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Smutek; by smucić się Wielki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Innego/inni
1Mch:6:13 e)/gnOn o(/ti CHa/rin tou/tOn eu(=re/n me ta\ kaka\ tau=ta· kai\ i)dou\ a)po/llumai lu/pE| mega/lE| e)n gE=| a)llotri/a|.
1Mch:6:13 egnOn hoti CHarin tutOn heuren me ta kaka tauta· kai idu apollymai lypE megalE en gE allotria.
1Mch:6:13 VZI_AAI1S C N3_ASF RD_GPM VB_AAI3S RP_AS RA_NPN A1_NPN RD_NPN C I V5_PMI1S N1_DSF A1_DSF P N1_DSF A1A_DSF
1Mch:6:13 to know i.e. recognize. because/that for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to find I the wickedly to do evil this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing sorrow; to sorrow great in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land of another/others
1Mch:6:13 I-KNOW-ed because/that for; grace (acc) these (gen) he/she/it-FIND-ed me (acc) the (nom|acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) these (nom|acc) and be-you(sg)-SEE-ed! I-am-being-LOSE/DESTROY-ed sorrow (dat); you(sg)-are-being-SORROW-ed, he/she/it-should-be-SORROW-ing, you(sg)-should-be-being-SORROW-ed great ([Adj] dat) in/among/by (+dat) earth/land (dat) of another/others (dat)
1Mch:6:13 1Mch_6:13_1 1Mch_6:13_2 1Mch_6:13_3 1Mch_6:13_4 1Mch_6:13_5 1Mch_6:13_6 1Mch_6:13_7 1Mch_6:13_8 1Mch_6:13_9 1Mch_6:13_10 1Mch_6:13_11 1Mch_6:13_12 1Mch_6:13_13 1Mch_6:13_14 1Mch_6:13_15 1Mch_6:13_16 1Mch_6:13_17
1Mch:6:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:6:14 καὶ ἐκάλεσεν Φίλιππον ἕνα τῶν φίλων αὐτοῦ καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἐπὶ πάσης τῆς βασιλείας αὐτοῦ·
1Mch:6:14 Then called he for Philip, one of his friends, who he made ruler over all his realm, (1 Maccabees 6:14 Brenton)
1Mch:6:14 Wtedy przywołał Filipa, jednego ze swych przyjaciół, i ustanowił go zarządcą nad całym swoim królestwem. (1 Mch 6:14 BT_4)
1Mch:6:14 καὶ ἐκάλεσεν Φίλιππον ἕνα τῶν φίλων αὐτοῦ καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἐπὶ πάσης τῆς βασιλείας αὐτοῦ·
1Mch:6:14 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) Φίλιππος, -ου, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:6:14 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Philip Jeden Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Królestwo On/ona/to/to samo
1Mch:6:14 kai\ e)ka/lesen *fi/lippon e(/na tO=n fi/lOn au)tou= kai\ kate/stEsen au)to\n e)pi\ pa/sEs tE=s basilei/as au)tou=·
1Mch:6:14 kai ekalesen filippon hena tOn filOn autu kai katestEsen auton epi pasEs tEs basileias autu·
1Mch:6:14 C VAI_AAI3S N2_ASM A3_ASM RA_GPM A1_GPM RD_GSM C VHI_AAI3S RD_ASM P A1S_GSF RA_GSF N1A_GSF RD_GSM
1Mch:6:14 and also, even, namely to call call Philip one the friend companion; to kiss buss, lip, osculate he/she/it/same and also, even, namely to enable lay, render widowed he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the kingdom he/she/it/same
1Mch:6:14 and he/she/it-CALL-ed Philip (acc) one (acc) the (gen) friend ([Adj] gen); while KISS-ing (nom) him/it/same (gen) and he/she/it-ENABLE-ed him/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) every (gen) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) him/it/same (gen)
1Mch:6:14 1Mch_6:14_1 1Mch_6:14_2 1Mch_6:14_3 1Mch_6:14_4 1Mch_6:14_5 1Mch_6:14_6 1Mch_6:14_7 1Mch_6:14_8 1Mch_6:14_9 1Mch_6:14_10 1Mch_6:14_11 1Mch_6:14_12 1Mch_6:14_13 1Mch_6:14_14 1Mch_6:14_15
1Mch:6:14 x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:6:15 καὶ ἔδωκεν αὐτῷ τὸ διάδημα καὶ τὴν στολὴν αὐτοῦ καὶ τὸν δακτύλιον τοῦ ἀγαγεῖν Ἀντίοχον τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ ἐκθρέψαι αὐτὸν τοῦ βασιλεύειν.
1Mch:6:15 And gave him the crown, and his robe, and his signet, to the end he should bring up his son Antiochus, and nourish him up for the kingdom. (1 Maccabees 6:15 Brenton)
1Mch:6:15 Potem wręczył mu diadem, płaszcz swój i sygnet, aby wychował jego syna, Antiocha, i wyuczył go tak, aby umiał rządzić. (1 Mch 6:15 BT_4)
1Mch:6:15 καὶ ἔδωκεν αὐτῷ τὸ διάδημα καὶ τὴν στολὴν αὐτοῦ καὶ τὸν δακτύλιον τοῦ ἀγαγεῖν Ἀντίοχον τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ ἐκθρέψαι αὐτὸν τοῦ βασιλεύειν.
1Mch:6:15 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό διά·δημα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό στολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό δακτύλιος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-)   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ·τρέφω (εκ+τρεφ-, εκ+θρεψ-, εκ+θρεψ-, -, -, εκ+τραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -)
1Mch:6:15 I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Diadem I też, nawet, mianowicie Szyku uniform, kostium, prośba On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Pierścień By prowadzić Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By karmić On/ona/to/to samo By panować
1Mch:6:15 kai\ e)/dOken au)tO=| to\ dia/dEma kai\ tE\n stolE\n au)tou= kai\ to\n daktu/lion tou= a)gagei=n *)anti/oCHon to\n ui(o\n au)tou= kai\ e)kTre/PSai au)to\n tou= basileu/ein.
1Mch:6:15 kai edOken autO to diadEma kai tEn stolEn autu kai ton daktylion tu agagein antioCHon ton hyion autu kai ekTrePSai auton tu basileuein.
1Mch:6:15 C VAI_AAI3S RD_DSM RA_ASN N3M_ASN C RA_ASF N1_ASF RD_GSM C RA_ASM N2_ASM RA_GSN VB_AAN N2_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM C VA_AAN RD_ASM RA_GSN V1_PAN
1Mch:6:15 and also, even, namely to give he/she/it/same the diadem and also, even, namely the array uniform, costume, suit he/she/it/same and also, even, namely the ring the to lead ć the son he/she/it/same and also, even, namely to nurture he/she/it/same the to reign
1Mch:6:15 and he/she/it-GIVE-ed him/it/same (dat) the (nom|acc) diadem (nom|acc|voc) and the (acc) array (acc) him/it/same (gen) and the (acc) ring (acc) the (gen) to-LEAD   the (acc) son (acc) him/it/same (gen) and to-NURTURE, be-you(sg)-NURTURE-ed!, he/she/it-happens-to-NURTURE (opt) him/it/same (acc) the (gen) to-be-REIGN-ing
1Mch:6:15 1Mch_6:15_1 1Mch_6:15_2 1Mch_6:15_3 1Mch_6:15_4 1Mch_6:15_5 1Mch_6:15_6 1Mch_6:15_7 1Mch_6:15_8 1Mch_6:15_9 1Mch_6:15_10 1Mch_6:15_11 1Mch_6:15_12 1Mch_6:15_13 1Mch_6:15_14 1Mch_6:15_15 1Mch_6:15_16 1Mch_6:15_17 1Mch_6:15_18 1Mch_6:15_19 1Mch_6:15_20 1Mch_6:15_21 1Mch_6:15_22 1Mch_6:15_23
1Mch:6:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:6:16 καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ Ἀντίοχος ὁ βασιλεὺς ἔτους ἐνάτου καὶ τεσσαρακοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ.
1Mch:6:16 So king Antiochus died there in the hundred forty and ninth year. (1 Maccabees 6:16 Brenton)
1Mch:6:16 Tam też król Antioch zakończył swe życie w sto czterdziestym dziewiątym roku. (1 Mch 6:16 BT_4)
1Mch:6:16 καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ Ἀντίοχος βασιλεὺς ἔτους ἐνάτου καὶ τεσσαρακοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ.
1Mch:6:16 καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐκεῖ   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἔτο·ς, -ους, τό ἔνατος -η -ον καί   καί  
1Mch:6:16 I też, nawet, mianowicie By umierać Tam Król Rok Dziewiąty I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
1Mch:6:16 kai\ a)pe/Tanen e)kei= *)anti/oCHos o( basileu\s e)/tous e)na/tou kai\ tessarakostou= kai\ e(katostou=.
1Mch:6:16 kai apeTanen ekei antioCHos ho basileus etus enatu kai tessarakostu kai hekatostu.
1Mch:6:16 C VBI_AAI3S D N2_NSM RA_NSM N3V_NSM N3E_GSN A1_GSN C A1_GSN C A1_GSN
1Mch:6:16 and also, even, namely to die there ć the king year ninth and also, even, namely ć and also, even, namely ć
1Mch:6:16 and he/she/it-DIE-ed there   the (nom) king (nom) year (gen) ninth ([Adj] gen) and   and  
1Mch:6:16 1Mch_6:16_1 1Mch_6:16_2 1Mch_6:16_3 1Mch_6:16_4 1Mch_6:16_5 1Mch_6:16_6 1Mch_6:16_7 1Mch_6:16_8 1Mch_6:16_9 1Mch_6:16_10 1Mch_6:16_11 1Mch_6:16_12
1Mch:6:16 x x x x x x x x x x x x
1Mch:6:17 καὶ ἐπέγνω Λυσίας ὅτι τέθνηκεν ὁ βασιλεύς, καὶ κατέστησεν βασιλεύειν Ἀντίοχον τὸν υἱὸν αὐτοῦ, ὃν ἐξέθρεψεν νεώτερον, καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Εὐπάτωρ.
1Mch:6:17 Now when Lysias knew that the king was dead, he set up Antiochus his son, whom he had brought up being young, to reign in his stead, and his name he called Eupator. (1 Maccabees 6:17 Brenton)
1Mch:6:17 Gdy Lizjasz dowiedział się, że król zakończył swe życie, ustanowił królem jego syna Antiocha, którego wychowywał od samej młodości. Nadał mu też przydomek Eupator. (1 Mch 6:17 BT_4)
1Mch:6:17 καὶ ἐπέγνω Λυσίας ὅτι τέθνηκεν βασιλεύς, καὶ κατέστησεν βασιλεύειν Ἀντίοχον τὸν υἱὸν αὐτοῦ, ὃν ἐξέθρεψεν νεώτερον, καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Εὐπάτωρ.
1Mch:6:17 καί ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) Λυσίας, -ου, ὁ ὅτι θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -)   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ·τρέφω (εκ+τρεφ-, εκ+θρεψ-, εκ+θρεψ-, -, -, εκ+τραφ·[θ]-) νεώ·τερος -α -ον (Comp. of νέος) καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό Εὐ·πάτωρ, -ορος, ὁ [LXX]
1Mch:6:17 I też, nawet, mianowicie By rozpoznawać wgląd, consciousnes Lizjasz Ponieważ/tamto By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] Król I też, nawet, mianowicie By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały By panować Syn On/ona/to/to samo Kto/, który/, który; by być By karmić Bardziej nowy/młodszy I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Eupator
1Mch:6:17 kai\ e)pe/gnO *lusi/as o(/ti te/TnEken o( basileu/s, kai\ kate/stEsen basileu/ein *)anti/oCHon to\n ui(o\n au)tou=, o(\n e)Xe/TrePSen neO/teron, kai\ e)ka/lesen to\ o)/noma au)tou= *eu)pa/tOr.
1Mch:6:17 kai epegnO lysias hoti teTnEken ho basileus, kai katestEsen basileuein antioCHon ton hyion autu, hon eXeTrePSen neOteron, kai ekalesen to onoma autu eupatOr.
1Mch:6:17 C VZI_AAI3S N1T_NSM C VX_XAI3S RA_NSM N3V_NSM C VHI_AAI3S V1_PAN N2_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM RR_ASM VAI_AAI3S A1A_ASMC C VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM N_AS
1Mch:6:17 and also, even, namely to recognize insight, consciousnes Lysias because/that to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] the king and also, even, namely to enable lay, render widowed to reign ć the son he/she/it/same who/whom/which; to be to nurture newer/younger and also, even, namely to call call the name with regard to he/she/it/same Eupator
1Mch:6:17 and he/she/it-RECOGNIZE-ed Lysias (nom) because/that he/she/it-has-BE DEAD-ed the (nom) king (nom) and he/she/it-ENABLE-ed to-be-REIGN-ing   the (acc) son (acc) him/it/same (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-NURTURE-ed newer/younger ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-CALL-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) Eupator (nom)
1Mch:6:17 1Mch_6:17_1 1Mch_6:17_2 1Mch_6:17_3 1Mch_6:17_4 1Mch_6:17_5 1Mch_6:17_6 1Mch_6:17_7 1Mch_6:17_8 1Mch_6:17_9 1Mch_6:17_10 1Mch_6:17_11 1Mch_6:17_12 1Mch_6:17_13 1Mch_6:17_14 1Mch_6:17_15 1Mch_6:17_16 1Mch_6:17_17 1Mch_6:17_18 1Mch_6:17_19 1Mch_6:17_20 1Mch_6:17_21 1Mch_6:17_22 1Mch_6:17_23
1Mch:6:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:6:18 καὶ οἱ ἐκ τῆς ἄκρας ἦσαν συγκλείοντες τὸν Ισραηλ κύκλῳ τῶν ἁγίων καὶ ζητοῦντες κακὰ δι’ ὅλου καὶ στήριγμα τοῖς ἔθνεσιν.
1Mch:6:18 About this time they that were in the tower shut up the Israelites round about the sanctuary, and sought always their hurt, and the strengthening of the heathen. (1 Maccabees 6:18 Brenton)
1Mch:6:18 Ci, którzy przebywali na zamku, robili wokoło świątyni zasadzki na Izraela. Na każdym kroku wyrządzali im krzywdy, a wspomagali pogan. (1 Mch 6:18 BT_4)
1Mch:6:18 Καὶ οἱ ἐκ τῆς ἄκρας ἦσαν συγκλείοντες τὸν Ισραηλ κύκλῳ τῶν ἁγίων καὶ ζητοῦντες κακὰ δι’ ὅλου καὶ στήριγμα τοῖς ἔθνεσιν.
1Mch:6:18 καί ὁ ἡ τό ἐκ ὁ ἡ τό   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) συγ·κλείω (συν+κλει-, συν+κλει·σ-, συν+κλει·σ-, συν+κεκλει·κ-, συν+κεκλεισ-, συν+κλεισ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ κύκλῳ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) διά ὅλος -η -ον καί   ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
1Mch:6:18 I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami By być By gromadzić niech zamyka się z, skręcaj w bok z głównej drogi, blisko na dół, pokrywaj wszędzie {skończony} Izrael W kole Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie By szukać Niegodziwie by czynić źle Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Cały I też, nawet, mianowicie Naród [zobacz etniczny]
1Mch:6:18 *kai\ oi( e)k tE=s a)/kras E)=san sugklei/ontes to\n *israEl ku/klO| tO=n a(gi/On kai\ DZEtou=ntes kaka\ di’ o(/lou kai\ stE/rigma toi=s e)/Tnesin.
1Mch:6:18 kai hoi ek tEs akras Esan synkleiontes ton israEl kyklO tOn hagiOn kai DZEtuntes kaka di’ holu kai stErigma tois eTnesin.
1Mch:6:18 C RA_NPM P RA_GSF N1A_GSF V9_IAI3P V1_PAPNPM RA_ASM N_ASM N2_DSM RA_GPM A1A_GPM C V2_PAPNPM A1_APN P A1_GSM C N3M_APN RA_DPN N3E_DPN
1Mch:6:18 and also, even, namely the out of (+gen) ἐξ before vowels the ć to be to lump together shut with, turn off, close down, cover over the Israel in a circle the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely to seek wickedly to do evil because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) whole and also, even, namely ć the nation [see ethnic]
1Mch:6:18 and the (nom) out of (+gen) the (gen)   they-were while CLOSED-ing (nom|voc) the (acc) Israel (indecl) in a circle the (gen) holy ([Adj] gen) and while SEEK-ing (nom|voc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) because of (+acc), through (+gen) whole (gen) and   the (dat) nations (dat)
1Mch:6:18 1Mch_6:18_1 1Mch_6:18_2 1Mch_6:18_3 1Mch_6:18_4 1Mch_6:18_5 1Mch_6:18_6 1Mch_6:18_7 1Mch_6:18_8 1Mch_6:18_9 1Mch_6:18_10 1Mch_6:18_11 1Mch_6:18_12 1Mch_6:18_13 1Mch_6:18_14 1Mch_6:18_15 1Mch_6:18_16 1Mch_6:18_17 1Mch_6:18_18 1Mch_6:18_19 1Mch_6:18_20 1Mch_6:18_21
1Mch:6:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:6:19 καὶ ἐλογίσατο Ιουδας ἐξᾶραι αὐτοὺς καὶ ἐξεκκλησίασε πάντα τὸν λαὸν τοῦ περικαθίσαι ἐπ’ αὐτούς·
1Mch:6:19 Wherefore Judas, purposing to destroy them, called all the people together to besiege them. (1 Maccabees 6:19 Brenton)
1Mch:6:19 Juda więc postanowił ich wytępić i zwołał cały lud, aby dokonać przeciw nim oblężenia. (1 Mch 6:19 BT_4)
1Mch:6:19 καὶ ἐλογίσατο Ιουδας ἐξᾶραι αὐτοὺς καὶ ἐξεκκλησίασε πάντα τὸν λαὸν τοῦ περικαθίσαι ἐπ’ αὐτούς·
1Mch:6:19 καί λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό περι·καθίζω [LXX] (-, περι+καθι(ε)·[σ]-, περι+καθι·σ-, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:6:19 I też, nawet, mianowicie Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Judasz/Juda By usuwać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
1Mch:6:19 kai\ e)logi/sato *ioudas e)Xa=rai au)tou\s kai\ e)XekklEsi/ase pa/nta to\n lao\n tou= perikaTi/sai e)p’ au)tou/s·
1Mch:6:19 kai elogisato iudas eXarai autus kai eXekklEsiase panta ton laon tu perikaTisai ep’ autus·
1Mch:6:19 C VAI_AMI3S N1T_NSM VA_AAN RD_APM C VAI_AAI3S A3_ASM RA_ASM N2_ASM RA_GSN VA_AAN P RD_APM
1Mch:6:19 and also, even, namely to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks Judas/Judah to remove he/she/it/same and also, even, namely ć every all, each, every, the whole of the people the to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
1Mch:6:19 and he/she/it-was-LOGICALLY SPEAK-ed Judas/Judah (nom) to-REMOVE, be-you(sg)-REMOVE-ed!, he/she/it-happens-to-REMOVE (opt) them/same (acc) and   all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) people (acc) the (gen) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)
1Mch:6:19 1Mch_6:19_1 1Mch_6:19_2 1Mch_6:19_3 1Mch_6:19_4 1Mch_6:19_5 1Mch_6:19_6 1Mch_6:19_7 1Mch_6:19_8 1Mch_6:19_9 1Mch_6:19_10 1Mch_6:19_11 1Mch_6:19_12 1Mch_6:19_13 1Mch_6:19_14
1Mch:6:19 x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:6:20 καὶ συνήχθησαν ἅμα καὶ περιεκάθισαν ἐπ’ αὐτὴν ἔτους πεντηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ, καὶ ἐποίησεν βελοστάσεις καὶ μηχανάς.
1Mch:6:20 So they came together, and besieged them in the hundred and fiftieth year, and he made mounts for shot against them, and other engines. (1 Maccabees 6:20 Brenton)
1Mch:6:20 Zeszli się wszyscy razem i rozpoczęli oblężenie jego w sto pięćdziesiątym roku. Sprowadzono też kusze i machiny oblężnicze. (1 Mch 6:20 BT_4)
1Mch:6:20 καὶ συνήχθησαν ἅμα καὶ περιεκάθισαν ἐπ’ αὐτὴν ἔτους πεντηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ, καὶ ἐποίησεν βελοστάσεις καὶ μηχανάς.
1Mch:6:20 καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἅμα καί περι·καθίζω [LXX] (-, περι+καθι(ε)·[σ]-, περι+καθι·σ-, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἔτο·ς, -ους, τό πεντη·κοστός -ή -όν καί   καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   καί  
1Mch:6:20 I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem W tym samym czasie I też, nawet, mianowicie Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Rok Pięćdziesiąty I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By czynić/rób I też, nawet, mianowicie
1Mch:6:20 kai\ sunE/CHTEsan a(/ma kai\ perieka/Tisan e)p’ au)tE\n e)/tous pentEkostou= kai\ e(katostou=, kai\ e)poi/Esen belosta/seis kai\ mECHana/s.
1Mch:6:20 kai synECHTEsan hama kai periekaTisan ep’ autEn etus pentEkostu kai hekatostu, kai epoiEsen belostaseis kai mECHanas.
1Mch:6:20 C VQI_API3P D C VAI_AAI3P P RD_ASF N3E_GSN A1_GSN C A1_GSN C VAI_AAI3S N3I_APF C N1_APF
1Mch:6:20 and also, even, namely to gather together at the same time and also, even, namely to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same year fiftieth and also, even, namely ć and also, even, namely to do/make ć and also, even, namely ć
1Mch:6:20 and they-were-GATHER TOGETHER-ed at the same time and they-???-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) year (gen) fiftieth (gen) and   and he/she/it-DO/MAKE-ed   and  
1Mch:6:20 1Mch_6:20_1 1Mch_6:20_2 1Mch_6:20_3 1Mch_6:20_4 1Mch_6:20_5 1Mch_6:20_6 1Mch_6:20_7 1Mch_6:20_8 1Mch_6:20_9 1Mch_6:20_10 1Mch_6:20_11 1Mch_6:20_12 1Mch_6:20_13 1Mch_6:20_14 1Mch_6:20_15 1Mch_6:20_16
1Mch:6:20 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:6:21 καὶ ἐξῆλθον ἐξ αὐτῶν ἐκ τοῦ συγκλεισμοῦ, καὶ ἐκολλήθησαν αὐτοῖς τινες τῶν ἀσεβῶν ἐξ Ισραηλ,
1Mch:6:21 Howbeit certain of them that were besieged got forth, unto whom some ungodly men of Israel joined themselves: (1 Maccabees 6:21 Brenton)
1Mch:6:21 Ale spomiędzy oblężonych wydostało się kilku, a dołączyli się do nich niektórzy bezbożni Izraelici, (1 Mch 6:21 BT_4)
1Mch:6:21 καὶ ἐξῆλθον ἐξ αὐτῶν ἐκ τοῦ συγκλεισμοῦ, καὶ ἐκολλήθησαν αὐτοῖς τινες τῶν ἀσεβῶν ἐξ Ισραηλ,
1Mch:6:21 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό   καί κολλάω (κολλ(α)-, -, κολλη·σ-, κεκολλη·κ-, κεκολλη-, κολλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) ἐκ Ἰσραήλ, ὁ
1Mch:6:21 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie By łączyć się klej, cement, łączyć, budować, ściągnięty, łączyć się mocno {szybko} razem On/ona/to/to samo Jakiś/jakikolwiek Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Izrael
1Mch:6:21 kai\ e)XE=lTon e)X au)tO=n e)k tou= sugkleismou=, kai\ e)kollE/TEsan au)toi=s tines tO=n a)sebO=n e)X *israEl,
1Mch:6:21 kai eXElTon eX autOn ek tu synkleismu, kai ekollETEsan autois tines tOn asebOn eX israEl,
1Mch:6:21 C VBI_AAI3P P RD_GPM P RA_GSM N2_GSM C VCI_API3P RD_DPM RI_NPM RA_GPM A3H_GPM P N_GSM
1Mch:6:21 and also, even, namely to come out out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the ć and also, even, namely to join glue, cement, unite, build, contracted, join fast together he/she/it/same some/any the ungodly; to be impious commit sacrilege out of (+gen) ἐξ before vowels Israel
1Mch:6:21 and I-COME-ed-OUT, they-COME-ed-OUT out of (+gen) them/same (gen) out of (+gen) the (gen)   and they-were-JOIN-ed them/same (dat) some/any (nom) the (gen) ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom) out of (+gen) Israel (indecl)
1Mch:6:21 1Mch_6:21_1 1Mch_6:21_2 1Mch_6:21_3 1Mch_6:21_4 1Mch_6:21_5 1Mch_6:21_6 1Mch_6:21_7 1Mch_6:21_8 1Mch_6:21_9 1Mch_6:21_10 1Mch_6:21_11 1Mch_6:21_12 1Mch_6:21_13 1Mch_6:21_14 1Mch_6:21_15
1Mch:6:21 x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:6:22 καὶ ἐπορεύθησαν πρὸς τὸν βασιλέα καὶ εἶπον Ἕως πότε οὐ ποιήσῃ κρίσιν καὶ ἐκδικήσεις τοὺς ἀδελφοὺς ἡμῶν;
1Mch:6:22 And they went unto the king, and said, How long will it be ere thou execute judgment, and avenge our brethren? (1 Maccabees 6:22 Brenton)
1Mch:6:22 i poszli do króla, mówiąc: «Ile jeszcze czasu upłynie, nim wydasz wyrok i zemścisz się za naszych braci? (1 Mch 6:22 BT_4)
1Mch:6:22 καὶ ἐπορεύθησαν πρὸς τὸν βασιλέα καὶ εἶπον Ἕως πότε οὐ ποιήσῃ κρίσιν καὶ ἐκδικήσεις τοὺς ἀδελφοὺς ἡμῶν;
1Mch:6:22 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πότε[1] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κρίσις, -εως, ἡ καί ἐκδίκησις, -εως, ἡ; ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Mch:6:22 I też, nawet, mianowicie By iść Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Aż; świtaj Kiedy? ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość I też, nawet, mianowicie Zemsta; by pomścić/poprawiaj Brat Ja
1Mch:6:22 kai\ e)poreu/TEsan pro\s to\n basile/a kai\ ei)=pon *(/eOs po/te ou) poiE/sE| kri/sin kai\ e)kdikE/seis tou\s a)delfou\s E(mO=n;
1Mch:6:22 kai eporeuTEsan pros ton basilea kai eipon eOs pote u poiEsE krisin kai ekdikEseis tus adelfus hEmOn;
1Mch:6:22 C VCI_API3P P RA_ASM N3V_ASM C VBI_AAI3P C D D VA_AAS3S N3I_ASF C N3I_NPF RA_APM N2_APM RP_GP
1Mch:6:22 and also, even, namely to go toward (+acc,+gen,+dat) the king and also, even, namely to say/tell until; dawn when? οὐχ before rough breathing to do/make judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit and also, even, namely vengeance; to avenge/rectify the brother I
1Mch:6:22 and they-were-GO-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) when? not you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed, he/she/it-should-DO/MAKE, you(sg)-should-be-DO/MAKE-ed judgment (acc) and vengeances (acc, nom|voc); you(sg)-will-AVENGE/RECTIFY the (acc) brothers (acc) us (gen)
1Mch:6:22 1Mch_6:22_1 1Mch_6:22_2 1Mch_6:22_3 1Mch_6:22_4 1Mch_6:22_5 1Mch_6:22_6 1Mch_6:22_7 1Mch_6:22_8 1Mch_6:22_9 1Mch_6:22_10 1Mch_6:22_11 1Mch_6:22_12 1Mch_6:22_13 1Mch_6:22_14 1Mch_6:22_15 1Mch_6:22_16 1Mch_6:22_17
1Mch:6:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:6:23 ἡμεῖς εὐδοκοῦμεν δουλεύειν τῷ πατρί σου καὶ πορεύεσθαι τοῖς ὑπ’ αὐτοῦ λεγομένοις καὶ κατακολουθεῖν τοῖς προστάγμασιν αὐτοῦ.
1Mch:6:23 We have been willing to serve thy father, and to do as he would have us, and to obey his commandments; (1 Maccabees 6:23 Brenton)
1Mch:6:23 Twojemu ojcu chętnie służyliśmy, wykonywaliśmy jego rozkazy i postępowaliśmy zgodnie z jego poleceniami. (1 Mch 6:23 BT_4)
1Mch:6:23 ἡμεῖς εὐδοκοῦμεν δουλεύειν τῷ πατρί σου καὶ πορεύεσθαι τοῖς ὑπ’ αὐτοῦ λεγομένοις καὶ κατακολουθεῖν τοῖς προστάγμασιν αὐτοῦ.
1Mch:6:23 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εὐ·δοκέω (ευδοκ(ε)-, ευδοκη·σ-, ευδοκη·σ-, -, -, ευδοκη·θ-) δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁ ἡ τό ὑπό αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καί κατ·ακολουθέω (κατ+ακολουθ(ε)-, -, κατ+ακολουθη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:6:23 Ja By myśleć dobrze ?? Dobrze ????? Myślę; myślę dobrze albo wydaje mi się By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Ojciec; ojczyzna Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By iść Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj I też, nawet, mianowicie By następować z tyłu On/ona/to/to samo
1Mch:6:23 E(mei=s eu)dokou=men douleu/ein tO=| patri/ sou kai\ poreu/esTai toi=s u(p’ au)tou= legome/nois kai\ katakolouTei=n toi=s prosta/gmasin au)tou=.
1Mch:6:23 hEmeis eudokumen duleuein tO patri su kai poreuesTai tois hyp’ autu legomenois kai katakoluTein tois prostagmasin autu.
1Mch:6:23 RP_NP V2_PAI1P V1_PAN RA_DSM N3_DSM RP_GS C V1_PMN RA_DPM P RD_GSM V1_PMPDPM C V2_PAN RA_DPN N3M_DPN RD_GSM
1Mch:6:23 I to think well εὖ well δοκέω I think; I think well or methinks to obey to be a slave, serve the father; fatherland you; your/yours(sg) and also, even, namely to go the under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing he/she/it/same to say/tell and also, even, namely to follow behind the ć he/she/it/same
1Mch:6:23 we (nom) we-are-THINK-ing-WELL, we-were-THINK-ing-WELL to-be-OBEY-ing the (dat) father (dat); fatherland (voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and to-be-being-GO-ed the (dat) under (+acc), by (+gen) him/it/same (gen) while being-SAY/TELL-ed (dat) and to-be-FOLLOW-ing-BEHIND the (dat)   him/it/same (gen)
1Mch:6:23 1Mch_6:23_1 1Mch_6:23_2 1Mch_6:23_3 1Mch_6:23_4 1Mch_6:23_5 1Mch_6:23_6 1Mch_6:23_7 1Mch_6:23_8 1Mch_6:23_9 1Mch_6:23_10 1Mch_6:23_11 1Mch_6:23_12 1Mch_6:23_13 1Mch_6:23_14 1Mch_6:23_15 1Mch_6:23_16 1Mch_6:23_17
1Mch:6:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:6:24 καὶ περιεκάθηντο ἐπ’ αὐτὴν οἱ υἱοὶ τοῦ λαοῦ ἡμῶν χάριν τούτου καὶ ἠλλοτριοῦντο ἀφ’ ἡμῶν· πλὴν ὅσοι εὑρίσκοντο ἐξ ἡμῶν, ἐθανατοῦντο, καὶ αἱ κληρονομίαι ἡμῶν διηρπάζοντο.
1Mch:6:24 For which cause they of our nation besiege the tower, and are alienated from us: moreover as many of us as they could light on they slew, and spoiled our inheritance. (1 Maccabees 6:24 Brenton)
1Mch:6:24 Dlatego oblężono nas na zamku, dlatego też synowie narodu naszego stali się wrogami dla nas. Ponadto mordowali każdego z naszych, kogo schwytali, i zrabowali nasze posiadłości. (1 Mch 6:24 BT_4)
1Mch:6:24 καὶ περιεκάθηντο ἐπ’ αὐτὴν οἱ υἱοὶ τοῦ λαοῦ ἡμῶν χάριν τούτου καὶ ἠλλοτριοῦντο ἀφ’ ἡμῶν· πλὴν ὅσοι εὑρίσκοντο ἐξ ἡμῶν, ἐθανατοῦντο, καὶ αἱ κληρονομίαι ἡμῶν διηρπάζοντο.
1Mch:6:24 καί   ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα οὗτος αὕτη τοῦτο καί   ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πλήν ὅσος -η -ον εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐκ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) καί ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δι·αρπάζω (δι+αρπαζ-, δι+αρπ(α)·[σ]-/δι+αρπα·σ-, δι+αρπα·σ-, -, δι+ηρπασ-, δι+αρπασ·θ-/δι+αρπαγ·[θ]-)
1Mch:6:24 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Syn Ludzie Ja Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja Z wyjątkiem Tyleż/wiele jak By znajdować Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ja By zgładzać I też, nawet, mianowicie Dziedzictwo Ja By złupić rabuj, uprawiaj grabież, plądruj, niszcz, rujnuj
1Mch:6:24 kai\ perieka/TEnto e)p’ au)tE\n oi( ui(oi\ tou= laou= E(mO=n CHa/rin tou/tou kai\ E)llotriou=nto a)f’ E(mO=n· plE\n o(/soi eu(ri/skonto e)X E(mO=n, e)Tanatou=nto, kai\ ai( klEronomi/ai E(mO=n diErpa/DZonto.
1Mch:6:24 kai periekaTEnto ep’ autEn hoi hyioi tu lau hEmOn CHarin tutu kai Ellotriunto af’ hEmOn· plEn hosoi heuriskonto eX hEmOn, eTanatunto, kai hai klEronomiai hEmOn diErpaDZonto.
1Mch:6:24 C VCI_AMI3P P RD_ASF RA_NPM N2_NPM RA_GSM N2_GSM RP_GP N3_ASF RD_GSM C V4I_IMI3P P RP_GP D A1_NPM V1_IPI3P P RP_GP V4I_IMI3P C RA_NPF N1A_NPF RP_GP V1I_IMI3P
1Mch:6:24 and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the son the people I for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I except as much/many as to find out of (+gen) ἐξ before vowels I to put to death and also, even, namely the inheritance I to spoliate rob, plunder, pillage, destroy, ruin
1Mch:6:24 and   upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) the (nom) sons (nom|voc) the (gen) people (gen) us (gen) for; grace (acc) this (gen) and   away from (+gen) us (gen) except as much/many as (nom) they-were-being-FIND-ed out of (+gen) us (gen) they-were-being-PUT-ed-TO-DEATH and the (nom) inheritances (nom|voc) us (gen) they-were-being-SPOLIATE-ed
1Mch:6:24 1Mch_6:24_1 1Mch_6:24_2 1Mch_6:24_3 1Mch_6:24_4 1Mch_6:24_5 1Mch_6:24_6 1Mch_6:24_7 1Mch_6:24_8 1Mch_6:24_9 1Mch_6:24_10 1Mch_6:24_11 1Mch_6:24_12 1Mch_6:24_13 1Mch_6:24_14 1Mch_6:24_15 1Mch_6:24_16 1Mch_6:24_17 1Mch_6:24_18 1Mch_6:24_19 1Mch_6:24_20 1Mch_6:24_21 1Mch_6:24_22 1Mch_6:24_23 1Mch_6:24_24 1Mch_6:24_25 1Mch_6:24_26
1Mch:6:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:6:25 καὶ οὐκ ἐφ’ ἡμᾶς μόνον ἐξέτειναν χεῖρα, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πάντα τὰ ὅρια αὐτῶν·
1Mch:6:25 Neither have they stretched out their hand against us only, but also against their borders. (1 Maccabees 6:25 Brenton)
1Mch:6:25 Wyciągnęli swe ręce nie tylko przeciwko nam, ale także przeciwko wszystkim swoim okolicznym krainom. (1 Mch 6:25 BT_4)
1Mch:6:25 καὶ οὐκ ἐφ’ ἡμᾶς μόνον ἐξέτειναν χεῖρα, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πάντα τὰ ὅρια αὐτῶν·
1Mch:6:25 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μόνον (Adv. of μόνος); μόνος -η -ον ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἀλλά καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:6:25 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja Tylko; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) By rozszerzać się Ręka Ale I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Granica On/ona/to/to samo
1Mch:6:25 kai\ ou)k e)f’ E(ma=s mo/non e)Xe/teinan CHei=ra, a)lla\ kai\ e)pi\ pa/nta ta\ o(/ria au)tO=n·
1Mch:6:25 kai uk ef’ hEmas monon eXeteinan CHeira, alla kai epi panta ta horia autOn·
1Mch:6:25 C D P RP_AP D VAI_AAI3P N3_ASF C C P A3_APN RA_APN N2N_APN RD_GPM
1Mch:6:25 and also, even, namely οὐχ before rough breathing upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I only; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) to extend hand but and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the boundary he/she/it/same
1Mch:6:25 and not upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) only; sole ([Adj] acc, nom|acc|voc) they-EXTEND-ed hand (acc) but and upon/over (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) them/same (gen)
1Mch:6:25 1Mch_6:25_1 1Mch_6:25_2 1Mch_6:25_3 1Mch_6:25_4 1Mch_6:25_5 1Mch_6:25_6 1Mch_6:25_7 1Mch_6:25_8 1Mch_6:25_9 1Mch_6:25_10 1Mch_6:25_11 1Mch_6:25_12 1Mch_6:25_13 1Mch_6:25_14
1Mch:6:25 x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:6:26 καὶ ἰδοὺ παρεμβεβλήκασι σήμερον ἐπὶ τὴν ἄκραν ἐν Ιερουσαλημ τοῦ καταλαβέσθαι αὐτήν· καὶ τὸ ἁγίασμα καὶ τὴν Βαιθσουραν ὠχύρωσαν·
1Mch:6:26 And, behold, this day are they besieging the tower at Jerusalem, to take it: the sanctuary also and Bethsura have they fortified. (1 Maccabees 6:26 Brenton)
1Mch:6:26 A oto dzisiaj oblegają zamek w Jerozolimie, aby go zdobyć. Umocnili nawet świątynię i Bet-Sur. (1 Mch 6:26 BT_4)
1Mch:6:26 καὶ ἰδοὺ παρεμβεβλήκασι σήμερον ἐπὶ τὴν ἄκραν ἐν Ιερουσαλημ τοῦ καταλαβέσθαι αὐτήν· καὶ τὸ ἁγίασμα καὶ τὴν Βαιθσουραν ὠχύρωσαν·
1Mch:6:26 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) σήμερον ἐπί ὁ ἡ τό   ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὁ ἡ τό κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό    
1Mch:6:26 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By stanąć obozem Dzisiaj dzień Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
1Mch:6:26 kai\ i)dou\ parembeblE/kasi sE/meron e)pi\ tE\n a)/kran e)n *ierousalEm tou= katalabe/sTai au)tE/n· kai\ to\ a(gi/asma kai\ tE\n *baiTsouran O)CHu/rOsan·
1Mch:6:26 kai idu parembeblEkasi sEmeron epi tEn akran en ierusalEm tu katalabesTai autEn· kai to hagiasma kai tEn baiTsuran OCHyrOsan·
1Mch:6:26 C I VX_XAI3P D P RA_ASF N1A_ASF P N_DSF RA_GSN VB_AMN RD_ASF C RA_ASN N3M_ASN C RA_ASF N_ASF VAI_AAI3P
1Mch:6:26 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to encamp today day upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] the to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, he/she/it/same and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć ć
1Mch:6:26 and be-you(sg)-SEE-ed! they-have-ENCAMP-ed today upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) the (gen) to-be-COMPREHEND-ed her/it/same (acc) and the (nom|acc)   and the (acc)    
1Mch:6:26 1Mch_6:26_1 1Mch_6:26_2 1Mch_6:26_3 1Mch_6:26_4 1Mch_6:26_5 1Mch_6:26_6 1Mch_6:26_7 1Mch_6:26_8 1Mch_6:26_9 1Mch_6:26_10 1Mch_6:26_11 1Mch_6:26_12 1Mch_6:26_13 1Mch_6:26_14 1Mch_6:26_15 1Mch_6:26_16 1Mch_6:26_17 1Mch_6:26_18 1Mch_6:26_19
1Mch:6:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:6:27 καὶ ἐὰν μὴ προκαταλάβῃ αὐτοὺς διὰ τάχους, μείζονα τούτων ποιήσουσιν, καὶ οὐ δυνήσῃ τοῦ κατασχεῖν αὐτῶν.
1Mch:6:27 Wherefore if thou dost not prevent them quickly, they will do the greater things than these, neither shalt thou be able to rule them. (1 Maccabees 6:27 Brenton)
1Mch:6:27 Jeżeli ze swej strony nie uprzedzisz ich jak najprędzej, to jeszcze gorszych rzeczy się dopuszczą i nie będziesz już mógł ich powstrzymać». (1 Mch 6:27 BT_4)
1Mch:6:27 καὶ ἐὰν μὴ προκαταλάβῃ αὐτοὺς διὰ τάχους, μείζονα τούτων ποιήσουσιν, καὶ οὐ δυνήσῃ τοῦ κατασχεῖν αὐτῶν.
1Mch:6:27 καί ἐάν (εἰ ἄν) μή   αὐτός αὐτή αὐτό διά τάχο·ς, -ους, τό μείζων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of μέγας) οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ὁ ἡ τό κατ·έχω (κατ+εχ-, καθ+εξ-, 2nd κατα+σχ-, -, -, κατα+σχε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:6:27 I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Szybkość Większy To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By czynić/rób I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego By trzymać się mocno {szybko} chwytaj, trzymaj się mocno {szybko}, powstrzymuj się, powstrzymuj, opanowuj, posiadaj, zajmuj, zyskuj posiadanie z, bądź pana z On/ona/to/to samo
1Mch:6:27 kai\ e)a\n mE\ prokatala/bE| au)tou\s dia\ ta/CHous, mei/DZona tou/tOn poiE/sousin, kai\ ou) dunE/sE| tou= katasCHei=n au)tO=n.
1Mch:6:27 kai ean mE prokatalabE autus dia taCHus, meiDZona tutOn poiEsusin, kai u dynEsE tu katasCHein autOn.
1Mch:6:27 C C D VB_AAS3S RD_APM P N3E_GSN A3C_ASM RD_GPM VF_FAI3P C D VF_FMI2S RA_GSN VB_AAN RD_GPM
1Mch:6:27 and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not ć he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) speed greater this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make and also, even, namely οὐχ before rough breathing to able the to hold fast seize, hold fast, hold back, restrain, bridle, possess, occupy, gain possession of, be master of he/she/it/same
1Mch:6:27 and if-ever not   them/same (acc) because of (+acc), through (+gen) speed (gen) greater ([Adj] acc, nom|acc|voc) these (gen) they-will-DO/MAKE, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (dat) and not you(sg)-will-be-ABLE-ed the (gen) to-HOLD FAST them/same (gen)
1Mch:6:27 1Mch_6:27_1 1Mch_6:27_2 1Mch_6:27_3 1Mch_6:27_4 1Mch_6:27_5 1Mch_6:27_6 1Mch_6:27_7 1Mch_6:27_8 1Mch_6:27_9 1Mch_6:27_10 1Mch_6:27_11 1Mch_6:27_12 1Mch_6:27_13 1Mch_6:27_14 1Mch_6:27_15 1Mch_6:27_16
1Mch:6:27 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:6:28 καὶ ὠργίσθη ὁ βασιλεύς, ὅτε ἤκουσεν, καὶ συνήγαγεν πάντας τοὺς φίλους αὐτοῦ ἄρχοντας δυνάμεως αὐτοῦ καὶ τοὺς ἐπὶ τῶν ἡνιῶν·
1Mch:6:28 Now when the king heard this, he was angry, and gathered together all his friends, and the captains of his army, and those that had charge of the horse. (1 Maccabees 6:28 Brenton)
1Mch:6:28 Gdy król to usłyszał, rozgniewał się i zwołał na naradę wszystkich swoich przyjaciół, dowódców swego wojska i przełożonych nad konnicą. (1 Mch 6:28 BT_4)
1Mch:6:28 Καὶ ὠργίσθη βασιλεύς, ὅτε ἤκουσεν, καὶ συνήγαγεν πάντας τοὺς φίλους αὐτοῦ ἄρχοντας δυνάμεως αὐτοῦ καὶ τοὺς ἐπὶ τῶν ἡνιῶν·
1Mch:6:28 καί ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὅτε ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό φίλος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   καί
1Mch:6:28 I też, nawet, mianowicie By robić zły Król Kiedy By słyszeć I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Przyjaciela towarzysz On/ona/to/to samo Władca; by zaczynać się Zdolność On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
1Mch:6:28 *kai\ O)rgi/sTE o( basileu/s, o(/te E)/kousen, kai\ sunE/gagen pa/ntas tou\s fi/lous au)tou= a)/rCHontas duna/meOs au)tou= kai\ tou\s e)pi\ tO=n E(niO=n·
1Mch:6:28 kai OrgisTE ho basileus, hote Ekusen, kai synEgagen pantas tus filus autu arCHontas dynameOs autu kai tus epi tOn hEniOn·
1Mch:6:28 C VSI_API3S RA_NSM N3V_NSM D VAI_AAI3S C VBI_AAI3S A3_APM RA_APM A1_APM RD_GSM N3_APM N3I_GSF RD_GSM C RA_APM P RA_GPF N1A_GPF
1Mch:6:28 and also, even, namely to make angry the king when to hear and also, even, namely to gather together every all, each, every, the whole of the friend companion he/she/it/same ruler; to begin ability he/she/it/same and also, even, namely the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć
1Mch:6:28 and he/she/it-was-MAKE-ed-ANGRY the (nom) king (nom) when he/she/it-HEAR-ed and he/she/it-GATHER TOGETHER-ed all (acc) the (acc) friend ([Adj] acc) him/it/same (gen) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) ability (gen) him/it/same (gen) and the (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)  
1Mch:6:28 1Mch_6:28_1 1Mch_6:28_2 1Mch_6:28_3 1Mch_6:28_4 1Mch_6:28_5 1Mch_6:28_6 1Mch_6:28_7 1Mch_6:28_8 1Mch_6:28_9 1Mch_6:28_10 1Mch_6:28_11 1Mch_6:28_12 1Mch_6:28_13 1Mch_6:28_14 1Mch_6:28_15 1Mch_6:28_16 1Mch_6:28_17 1Mch_6:28_18 1Mch_6:28_19 1Mch_6:28_20
1Mch:6:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:6:29 καὶ ἀπὸ βασιλειῶν ἑτέρων καὶ ἀπὸ νήσων θαλασσῶν ἦλθον πρὸς αὐτὸν δυνάμεις μισθωταί·
1Mch:6:29 There came also unto him from other kingdoms, and from isles of the sea, bands of hired soldiers. (1 Maccabees 6:29 Brenton)
1Mch:6:29 Z innych państw i z wysp zamorskich przybywali do niego wynajęci żołnierze, (1 Mch 6:29 BT_4)
1Mch:6:29 καὶ ἀπὸ βασιλειῶν ἑτέρων καὶ ἀπὸ νήσων θαλασσῶν ἦλθον πρὸς αὐτὸν δυνάμεις μισθωταί·
1Mch:6:29 ἀπό βασιλεία, -ας, ἡ; βασίλειος -ον ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) καί ἀπό νῆσος, -ου, ἡ   θάλασσα, -ης, ἡ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό δύναμις, -εως, ἡ μισθωτός[1] -η -ον [LXX]; μισθόω (μισθ(ο)-, -, μισθω·σ-, -, μεμισθω-, -)
1Mch:6:29 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Królestwo; królewski Inny I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wyspa Morze By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Zdolność Najmowany; by najmować
1Mch:6:29 kai\ a)po\ basileiO=n e(te/rOn kai\ a)po\ nE/sOn TalassO=n E)=lTon pro\s au)to\n duna/meis misTOtai/·
1Mch:6:29 kai apo basileiOn heterOn kai apo nEsOn TalassOn ElTon pros auton dynameis misTOtai·
1Mch:6:29 C P N1A_GPF A1A_GPF C P N2_GPF N1S_GPF VBI_AAI3P P RD_ASM N3I_NPF A1_NPF
1Mch:6:29 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing kingdom; royal other and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing island sea to come toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same ability hired; to hire
1Mch:6:29 and away from (+gen) kingdoms (gen); royal ([Adj] gen) other (gen) and away from (+gen) islands (gen) seas (gen) I-COME-ed, they-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) abilities (acc, nom|voc) hired ([Adj] nom|voc); he/she/it-should-be-being-HIRE-ed
1Mch:6:29 1Mch_6:29_1 1Mch_6:29_2 1Mch_6:29_3 1Mch_6:29_4 1Mch_6:29_5 1Mch_6:29_6 1Mch_6:29_7 1Mch_6:29_8 1Mch_6:29_9 1Mch_6:29_10 1Mch_6:29_11 1Mch_6:29_12 1Mch_6:29_13
1Mch:6:29 x x x x x x x x x x x x x
1Mch:6:30 καὶ ἦν ὁ ἀριθμὸς τῶν δυνάμεων αὐτοῦ ἑκατὸν χιλιάδες πεζῶν καὶ εἴκοσι χιλιάδες ἱππέων καὶ ἐλέφαντες δύο καὶ τριάκοντα εἰδότες πόλεμον.
1Mch:6:30 So that the number of his army was an hundred thousand footmen, and twenty thousand horsemen, and two and thirty elephants exercised in battle. (1 Maccabees 6:30 Brenton)
1Mch:6:30 a liczba jego wojska wynosiła sto tysięcy piechoty, dwadzieścia tysięcy konnicy i trzydzieści dwa słonie wyćwiczone w walce. (1 Mch 6:30 BT_4)
1Mch:6:30 καὶ ἦν ἀριθμὸς τῶν δυνάμεων αὐτοῦ ἑκατὸν χιλιάδες πεζῶν καὶ εἴκοσι χιλιάδες ἱππέων καὶ ἐλέφαντες δύο καὶ τριάκοντα εἰδότες πόλεμον.
1Mch:6:30 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀριθμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἑκατόν χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ πεζός -ή -όν καί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἱππεύς, -έως, ὁ καί   δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο καί τριά·κοντα οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) πόλεμος, -ου, ὁ
1Mch:6:30 I też, nawet, mianowicie By być Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Zdolność On/ona/to/to samo Sto Kilo [jednostka tysiąc] Chodzenie lądem I też, nawet, mianowicie Ikona; dwadzieścia Kilo [jednostka tysiąc] Jeździec I też, nawet, mianowicie Dwa I też, nawet, mianowicie Trzydzieści By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Wojna [zobacz polemiczny]
1Mch:6:30 kai\ E)=n o( a)riTmo\s tO=n duna/meOn au)tou= e(kato\n CHilia/des peDZO=n kai\ ei)/kosi CHilia/des i(ppe/On kai\ e)le/fantes du/o kai\ tria/konta ei)do/tes po/lemon.
1Mch:6:30 kai En ho ariTmos tOn dynameOn autu hekaton CHiliades peDZOn kai eikosi CHiliades hippeOn kai elefantes dyo kai triakonta eidotes polemon.
1Mch:6:30 C V9_IAI3S RA_NSM N2_NSM RA_GPF N3I_GPF RD_GSM M N3D_NPF A1_GPF C M N3D_NPF N3V_GPM C N3T_NPM M C M VX_XAPNPM N2_ASM
1Mch:6:30 and also, even, namely to be the number [see arithmetic] the ability he/she/it/same hundred kilo [unit of one thousand] going by land and also, even, namely icon; twenty kilo [unit of one thousand] horseman and also, even, namely ć two and also, even, namely thirty to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with war [see polemic]
1Mch:6:30 and he/she/it-was the (nom) number (nom) the (gen) abilities (gen) him/it/same (gen) hundred kilos (nom|voc) going by land ([Adj] gen) and icons (dat); twenty kilos (nom|voc) horsemans (gen) and   two (nom, acc, gen) and thirty having PERCEIVE-ed (nom|voc) war (acc)
1Mch:6:30 1Mch_6:30_1 1Mch_6:30_2 1Mch_6:30_3 1Mch_6:30_4 1Mch_6:30_5 1Mch_6:30_6 1Mch_6:30_7 1Mch_6:30_8 1Mch_6:30_9 1Mch_6:30_10 1Mch_6:30_11 1Mch_6:30_12 1Mch_6:30_13 1Mch_6:30_14 1Mch_6:30_15 1Mch_6:30_16 1Mch_6:30_17 1Mch_6:30_18 1Mch_6:30_19 1Mch_6:30_20 1Mch_6:30_21
1Mch:6:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:6:31 καὶ ἦλθον διὰ τῆς Ιδουμαίας καὶ παρενέβαλον ἐπὶ Βαιθσουραν καὶ ἐπολέμησαν ἡμέρας πολλὰς καὶ ἐποίησαν μηχανάς· καὶ ἐξῆλθον καὶ ἐνεπύρισαν αὐτὰς πυρὶ καὶ ἐπολέμησαν ἀνδρωδῶς.
1Mch:6:31 These went through Idumea, and pitched against Bethsura, which they assaulted many days, making engines of war; but they of Bethsura came out, and burned them with fire, and fought valiantly. (1 Maccabees 6:31 Brenton)
1Mch:6:31 Przeszli oni przez Idumeę i koło Bet-Sur rozłożyli się obozem. Przez wiele dni walczyli i budowali machiny oblężnicze, ale obrońcy robili wypady, palili je i walczyli mężnie. (1 Mch 6:31 BT_4)
1Mch:6:31 καὶ ἦλθον διὰ τῆς Ιδουμαίας καὶ παρενέβαλον ἐπὶ Βαιθσουραν καὶ ἐπολέμησαν ἡμέρας πολλὰς καὶ ἐποίησαν μηχανάς· καὶ ἐξῆλθον καὶ ἐνεπύρισαν αὐτὰς πυρὶ καὶ ἐπολέμησαν ἀνδρωδῶς.
1Mch:6:31 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) διά ὁ ἡ τό Ἰδουμαία, -ας, ἡ καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐπί   καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ἡμέρα, -ας -ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ἐμ·πυρίζω [LXX] (εν+πυριζ-, εν+πυρι(ε)·[σ]-, εν+πυρι·σ-, -, εν+πεπυρισ-, εν+πυρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πῦρ, -ρός, τό καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-)  
1Mch:6:31 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Idumea [okręg z] I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną Dzień Dużo I też, nawet, mianowicie By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By wychodzić I też, nawet, mianowicie By palić się On/ona/to/to samo Ogień I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną
1Mch:6:31 kai\ E)=lTon dia\ tE=s *idoumai/as kai\ parene/balon e)pi\ *baiTsouran kai\ e)pole/mEsan E(me/ras polla\s kai\ e)poi/Esan mECHana/s· kai\ e)XE=lTon kai\ e)nepu/risan au)ta\s puri\ kai\ e)pole/mEsan a)ndrOdO=s.
1Mch:6:31 kai ElTon dia tEs idumaias kai parenebalon epi baiTsuran kai epolemEsan hEmeras pollas kai epoiEsan mECHanas· kai eXElTon kai enepyrisan autas pyri kai epolemEsan andrOdOs.
1Mch:6:31 C VBI_AAI3P P RA_GSF N1A_GSF C VBI_AAI3P P N_ASF C VAI_AAI3P N1A_APF A1_APF C VAI_AAI3P N1_APF C VBI_AAI3P C VAI_AAI3P RD_APF N3_DSN C VAI_AAI3P D
1Mch:6:31 and also, even, namely to come because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the Idumea [district of] and also, even, namely to encamp upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely to fight war day much and also, even, namely to do/make ć and also, even, namely to come out and also, even, namely to burn he/she/it/same fire and also, even, namely to fight war ć
1Mch:6:31 and I-COME-ed, they-COME-ed because of (+acc), through (+gen) the (gen) Idumea (gen) and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed upon/over (+acc,+gen,+dat)   and they-FIGHT-ed day (gen), days (acc) many (acc) and they-DO/MAKE-ed   and I-COME-ed-OUT, they-COME-ed-OUT and they-???-ed them/same (acc) fire (dat) and they-FIGHT-ed  
1Mch:6:31 1Mch_6:31_1 1Mch_6:31_2 1Mch_6:31_3 1Mch_6:31_4 1Mch_6:31_5 1Mch_6:31_6 1Mch_6:31_7 1Mch_6:31_8 1Mch_6:31_9 1Mch_6:31_10 1Mch_6:31_11 1Mch_6:31_12 1Mch_6:31_13 1Mch_6:31_14 1Mch_6:31_15 1Mch_6:31_16 1Mch_6:31_17 1Mch_6:31_18 1Mch_6:31_19 1Mch_6:31_20 1Mch_6:31_21 1Mch_6:31_22 1Mch_6:31_23 1Mch_6:31_24 1Mch_6:31_25
1Mch:6:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:6:32 καὶ ἀπῆρεν Ιουδας ἀπὸ τῆς ἄκρας καὶ παρενέβαλεν εἰς Βαιθζαχαρια ἀπέναντι τῆς παρεμβολῆς τοῦ βασιλέως.
1Mch:6:32 Upon this Judas removed from the tower, and pitched in Bathzacharias, over against the king's camp. (1 Maccabees 6:32 Brenton)
1Mch:6:32 Wtedy Juda odstąpił od zamku i rozłożył się obozem pod Bet-Zacharia naprzeciwko królewskiego obozu. (1 Mch 6:32 BT_4)
1Mch:6:32 καὶ ἀπῆρεν Ιουδας ἀπὸ τῆς ἄκρας καὶ παρενέβαλεν εἰς Βαιθζαχαρια ἀπέναντι τῆς παρεμβολῆς τοῦ βασιλέως.
1Mch:6:32 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό   καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) εἰς[1]   ἀπ·έν·αντι ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
1Mch:6:32 I też, nawet, mianowicie By zabierać Judasz/Juda Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem Do (+przyspieszenie) Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Obozu obóz, koszary, armia Król
1Mch:6:32 kai\ a)pE=ren *ioudas a)po\ tE=s a)/kras kai\ parene/balen ei)s *baiTDZaCHaria a)pe/nanti tE=s parembolE=s tou= basile/Os.
1Mch:6:32 kai apEren iudas apo tEs akras kai parenebalen eis baiTDZaCHaria apenanti tEs parembolEs tu basileOs.
1Mch:6:32 C VAI_AAI3S N1T_NSM P RA_GSF N1A_GSF C VBI_AAI3S P N_AS D RA_GSF N1_GSF RA_GSM N3V_GSM
1Mch:6:32 and also, even, namely to take away Judas/Judah from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely to encamp into (+acc) ć opposite/in the presence of (+gen) the camp camp, barracks, army the king
1Mch:6:32 and he/she/it-TAKE-ed-AWAY Judas/Judah (nom) away from (+gen) the (gen)   and he/she/it-ENCAMP-ed into (+acc)   opposite/in the presence of (+gen) the (gen) camp (gen) the (gen) king (gen)
1Mch:6:32 1Mch_6:32_1 1Mch_6:32_2 1Mch_6:32_3 1Mch_6:32_4 1Mch_6:32_5 1Mch_6:32_6 1Mch_6:32_7 1Mch_6:32_8 1Mch_6:32_9 1Mch_6:32_10 1Mch_6:32_11 1Mch_6:32_12 1Mch_6:32_13 1Mch_6:32_14 1Mch_6:32_15
1Mch:6:32 x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:6:33 καὶ ὤρθρισεν ὁ βασιλεὺς τὸ πρωῒ καὶ ἀπῆρεν τὴν παρεμβολὴν ἐν ὁρμήματι αὐτῆς κατὰ τὴν ὁδὸν Βαιθζαχαρια, καὶ διεσκευάσθησαν αἱ δυνάμεις εἰς τὸν πόλεμον καὶ ἐσάλπισαν ταῖς σάλπιγξιν.
1Mch:6:33 Then the king rising very early marched fiercely with his host toward Bathzacharias, where his armies made them ready to battle, and sounded the trumpets. (1 Maccabees 6:33 Brenton)
1Mch:6:33 Wczesnym rankiem król wyruszył i szybko wyprowadził wojsko w stronę Bet-Zacharia. Wojska ustawiły się do bitwy i zagrano na trąbach. (1 Mch 6:33 BT_4)