2Ezd:19:1 καὶ ἐν ἡμέρᾳ εἰκοστῇ καὶ τετάρτῃ τοῦ μηνὸς τούτου συνήχθησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν νηστείᾳ καὶ ἐν σάκκοις.
2Ezd:19:1 Now on the twenty-fourth day of this month the children of Israel assembled with fasting, and in sackcloths, and with ashes on their head. (Nehemiah 9:1 Brenton)
2Ezd:19:1 A w dwudziestym czwartym dniu tego miesiąca zgromadzili się Izraelici, skruszeni postem i odziani w wory, z głowami posypanymi ziemią. (Ne 9:1 BT_4)
2Ezd:19:1 Καὶ ἐν ἡμέρᾳ εἰκοστῇ καὶ τετάρτῃ τοῦ μηνὸς τούτου συνήχθησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν νηστείᾳ καὶ ἐν σάκκοις.
2Ezd:19:1 καί ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ   καί τέταρτος -η -ον ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐν νηστεία, -ας, ἡ καί ἐν σάκκος, -ου, ὁ
2Ezd:19:1 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień I też, nawet, mianowicie Czwarty Miesiąc To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By zbierać się razem Syn Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mocno {Szybko} I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Płótno workowe
2Ezd:19:1 *kai\ e)n E(me/ra| ei)kostE=| kai\ teta/rtE| tou= mEno\s tou/tou sunE/CHTEsan oi( ui(oi\ *israEl e)n nEstei/a| kai\ e)n sa/kkois.
2Ezd:19:1 kai en hEmera eikostE kai tetartE tu mEnos tutu synECHTEsan hoi hyioi israEl en nEsteia kai en sakkois.
2Ezd:19:1 C P N1A_DSF A1_DSF C A1_DSF RA_GSM N3_GSM RD_GSM VQI_API3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P N1A_DSF C P N2_DPM
2Ezd:19:1 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day ć and also, even, namely fourth the month this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to gather together the son Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fast and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sackcloth
2Ezd:19:1 and in/among/by (+dat) day (dat)   and fourth (dat) the (gen) month (gen) this (gen) they-were-GATHER TOGETHER-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) in/among/by (+dat) fast (dat) and in/among/by (+dat) sackcloths (dat)
2Ezd:19:1 2Ezd_19:1_1 2Ezd_19:1_2 2Ezd_19:1_3 2Ezd_19:1_4 2Ezd_19:1_5 2Ezd_19:1_6 2Ezd_19:1_7 2Ezd_19:1_8 2Ezd_19:1_9 2Ezd_19:1_10 2Ezd_19:1_11 2Ezd_19:1_12 2Ezd_19:1_13 2Ezd_19:1_14 2Ezd_19:1_15 2Ezd_19:1_16 2Ezd_19:1_17 2Ezd_19:1_18
2Ezd:19:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:19:2 καὶ ἐχωρίσθησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀπὸ παντὸς υἱοῦ ἀλλοτρίου καὶ ἔστησαν καὶ ἐξηγόρευσαν τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν καὶ τὰς ἀνομίας τῶν πατέρων αὐτῶν.
2Ezd:19:2 And the children of Israel separated themselves from every stranger, and stood and confessed their sins, and the iniquities of their fathers. (Nehemiah 9:2 Brenton)
2Ezd:19:2 I odłączyło się potomstwo Izraela od wszystkich cudzoziemców. Wtedy stojąc wyznali swoje grzechy i wykroczenia swych ojców. (Ne 9:2 BT_4)
2Ezd:19:2 καὶ ἐχωρίσθησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀπὸ παντὸς υἱοῦ ἀλλοτρίου καὶ ἔστησαν καὶ ἐξηγόρευσαν τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν καὶ τὰς ἀνομίας τῶν πατέρων αὐτῶν.
2Ezd:19:2 καί χωρίζω (χωριζ-, χωρι·σ-, χωρι·σ-, -, κεχωρισ-, χωρισ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἀλλότριος -ία -ον καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) καί ἐξ·αγορεύω [LXX] (εξ+αγορευ-, εξ+αγορευ·σ-, εξ+αγορευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:19:2 I też, nawet, mianowicie By rozdzielać się oddzielaj, urywaj się, rozdzielany Syn Izrael Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Innego/inni I też, nawet, mianowicie By powodować stać I też, nawet, mianowicie Do ??? Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Bezprawie Ojciec On/ona/to/to samo
2Ezd:19:2 kai\ e)CHOri/sTEsan oi( ui(oi\ *israEl a)po\ panto\s ui(ou= a)llotri/ou kai\ e)/stEsan kai\ e)XEgo/reusan ta\s a(marti/as au)tO=n kai\ ta\s a)nomi/as tO=n pate/rOn au)tO=n.
2Ezd:19:2 kai eCHOrisTEsan hoi hyioi israEl apo pantos hyiu allotriu kai estEsan kai eXEgoreusan tas hamartias autOn kai tas anomias tOn paterOn autOn.
2Ezd:19:2 C VSI_API3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P A3_GSM N2_GSM A1A_GSM C VAI_AAI3P C VAI_AAI3P RA_APF N1A_APF RD_GPM C RA_APF N1A_GSF RA_GPM N3_GPM RD_GPM
2Ezd:19:2 and also, even, namely to separate sequester, sever, split the son Israel from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of son of another/others and also, even, namely to cause to stand and also, even, namely to ??? the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same and also, even, namely the lawlessness the father he/she/it/same
2Ezd:19:2 and they-were-SEPARATE-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) away from (+gen) every (gen) son (gen) of another/others (gen) and they-CAUSE-ed-TO-STand and they-???-ed the (acc) sin (gen), sins (acc) them/same (gen) and the (acc) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) the (gen) fathers (gen) them/same (gen)
2Ezd:19:2 2Ezd_19:2_1 2Ezd_19:2_2 2Ezd_19:2_3 2Ezd_19:2_4 2Ezd_19:2_5 2Ezd_19:2_6 2Ezd_19:2_7 2Ezd_19:2_8 2Ezd_19:2_9 2Ezd_19:2_10 2Ezd_19:2_11 2Ezd_19:2_12 2Ezd_19:2_13 2Ezd_19:2_14 2Ezd_19:2_15 2Ezd_19:2_16 2Ezd_19:2_17 2Ezd_19:2_18 2Ezd_19:2_19 2Ezd_19:2_20 2Ezd_19:2_21 2Ezd_19:2_22
2Ezd:19:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:19:3 καὶ ἔστησαν ἐπὶ στάσει αὐτῶν καὶ ἀνέγνωσαν ἐν βιβλίῳ νόμου κυρίου θεοῦ αὐτῶν καὶ ἦσαν ἐξαγορεύοντες τῷ κυρίῳ καὶ προσκυνοῦντες τῷ κυρίῳ θεῷ αὐτῶν.
2Ezd:19:3 And they stood in their place, and read in the book of the law of the Lord their god: and they confessed their sins to the Lord, and worshipped the Lord their God. (Nehemiah 9:3 Brenton)
2Ezd:19:3 Stali więc na swoim miejscu, a lewici czytali z księgi Prawa Pana, Boga swojego, przez ćwierć dnia, a przez drugą ćwierć wyznawali swe grzechy klęcząc przed Panem, Bogiem swoim. (Ne 9:3 BT_4)
2Ezd:19:3 καὶ ἔστησαν ἐπὶ στάσει αὐτῶν καὶ ἀνέγνωσαν ἐν βιβλίῳ νόμου κυρίου θεοῦ αὐτῶν καὶ ἦσαν ἐξαγορεύοντες τῷ κυρίῳ καὶ προσκυνοῦντες τῷ κυρίῳ θεῷ αὐτῶν.
2Ezd:19:3 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί στάσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-) ἐν βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) νόμος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐξ·αγορεύω [LXX] (εξ+αγορευ-, εξ+αγορευ·σ-, εξ+αγορευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:19:3 I też, nawet, mianowicie By powodować stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stacji/miejsce On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By czytać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Książka Prawo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo
2Ezd:19:3 kai\ e)/stEsan e)pi\ sta/sei au)tO=n kai\ a)ne/gnOsan e)n bibli/O| no/mou kuri/ou Teou= au)tO=n kai\ E)=san e)Xagoreu/ontes tO=| kuri/O| kai\ proskunou=ntes tO=| kuri/O| TeO=| au)tO=n.
2Ezd:19:3 kai estEsan epi stasei autOn kai anegnOsan en bibliO nomu kyriu Teu autOn kai Esan eXagoreuontes tO kyriO kai proskynuntes tO kyriO TeO autOn.
2Ezd:19:3 C VAI_AAI3P P N3I_DSF RD_GPM C VZI_AAI3P P N2N_DSN N2_GSM N2_GSM N2_GSM RD_GPM C V9_IAI3P V1_PAPNPM RA_DSM N2_DSM C V2_PAPNPM RA_DSM N2_DSM N2_DSM RD_GPM
2Ezd:19:3 and also, even, namely to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing station/place he/she/it/same and also, even, namely to read in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among book law lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] he/she/it/same and also, even, namely to be to ??? the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] he/she/it/same
2Ezd:19:3 and they-CAUSE-ed-TO-STand upon/over (+acc,+gen,+dat) station/place (dat) them/same (gen) and they-READ-ed in/among/by (+dat) book (dat) law (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) god (gen) them/same (gen) and they-were while ???-ing (nom|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and while WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE (nom|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) god (dat) them/same (gen)
2Ezd:19:3 2Ezd_19:3_1 2Ezd_19:3_2 2Ezd_19:3_3 2Ezd_19:3_4 2Ezd_19:3_5 2Ezd_19:3_6 2Ezd_19:3_7 2Ezd_19:3_8 2Ezd_19:3_9 2Ezd_19:3_10 2Ezd_19:3_11 2Ezd_19:3_12 2Ezd_19:3_13 2Ezd_19:3_14 2Ezd_19:3_15 2Ezd_19:3_16 2Ezd_19:3_17 2Ezd_19:3_18 2Ezd_19:3_19 2Ezd_19:3_20 2Ezd_19:3_21 2Ezd_19:3_22 2Ezd_19:3_23 2Ezd_19:3_24
2Ezd:19:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:19:4 καὶ ἔστη ἐπὶ ἀναβάσει τῶν Λευιτῶν Ἰησοῦς καὶ υἱοὶ Καδμιηλ, Σαχανια υἱὸς Σαραβια υἱοὶ Χανανι καὶ ἐβόησαν φωνῇ μεγάλῃ πρὸς κύριον τὸν θεὸν αὐτῶν.
2Ezd:19:4 And there stood upon the stairs, of the Levites, Jesus, and the sons of Cadmiel, Sechenia the son of Sarabia, sons of Choneni; and they cried with a loud voice to the Lord their God. (Nehemiah 9:4 Brenton)
2Ezd:19:4 I na podwyższeniu lewitów stanęli: Jozue, Binnuj, Kadmiel, Szebaniasz, Bunni, Szerebiasz, Bani, Kenani - i głośno wołali do Pana, Boga swego; (Ne 9:4 BT_4)
2Ezd:19:4 καὶ ἔστη ἐπὶ ἀναβάσει τῶν Λευιτῶν Ἰησοῦς καὶ υἱοὶ Καδμιηλ, Σαχανια υἱὸς Σαραβια υἱοὶ Χανανι καὶ ἐβόησαν φωνῇ μεγάλῃ πρὸς κύριον τὸν θεὸν αὐτῶν.
2Ezd:19:4 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί   ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:19:4 I też, nawet, mianowicie By powodować stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Lewita Jezus [Jozue albo Jezus] I też, nawet, mianowicie Syn Syn Syn I też, nawet, mianowicie By ryczeć Dźwięku/głos płacze; by brzmieć Wielki Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo
2Ezd:19:4 kai\ e)/stE e)pi\ a)naba/sei tO=n *leuitO=n *)iEsou=s kai\ ui(oi\ *kadmiEl, *saCHania ui(o\s *sarabia ui(oi\ *CHanani kai\ e)bo/Esan fOnE=| mega/lE| pro\s ku/rion to\n Teo\n au)tO=n.
2Ezd:19:4 kai estE epi anabasei tOn leuitOn iEsus kai hyioi kadmiEl, saCHania hyios sarabia hyioi CHanani kai eboEsan fOnE megalE pros kyrion ton Teon autOn.
2Ezd:19:4 C VHI_AAI3S P N3I_DSF RA_GPM N1M_GPM N_NSM C N2_NPM N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM N2_NPM N_GSM C VAI_AAI3P N1_DSF A1_DSF P N2_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GPM
2Ezd:19:4 and also, even, namely to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć the Levite Jesus [Joshua or Jesus] and also, even, namely son ć ć son ć son ć and also, even, namely to bellow sound/voice cries; to sound great toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] he/she/it/same
2Ezd:19:4 and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand upon/over (+acc,+gen,+dat)   the (gen) Levites (gen) Jesus (nom) and sons (nom|voc)     son (nom)   sons (nom|voc)   and they-BELLOW-ed sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed great ([Adj] dat) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) them/same (gen)
2Ezd:19:4 2Ezd_19:4_1 2Ezd_19:4_2 2Ezd_19:4_3 2Ezd_19:4_4 2Ezd_19:4_5 2Ezd_19:4_6 2Ezd_19:4_7 2Ezd_19:4_8 2Ezd_19:4_9 2Ezd_19:4_10 2Ezd_19:4_11 2Ezd_19:4_12 2Ezd_19:4_13 2Ezd_19:4_14 2Ezd_19:4_15 2Ezd_19:4_16 2Ezd_19:4_17 2Ezd_19:4_18 2Ezd_19:4_19 2Ezd_19:4_20 2Ezd_19:4_21 2Ezd_19:4_22 2Ezd_19:4_23 2Ezd_19:4_24
2Ezd:19:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:19:5 καὶ εἴποσαν οἱ Λευῖται Ἰησοῦς καὶ Καδμιηλ Ἀνάστητε εὐλογεῖτε τὸν κύριον θεὸν ὑμῶν ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος, καὶ εὐλογήσουσιν ὄνομα δόξης σου καὶ ὑψώσουσιν ἐπὶ πάσῃ εὐλογίᾳ καὶ αἰνέσει.
2Ezd:19:5 And the Levites, Jesus and Cadmiel, said, Rise up, bless the Lord our God forever and ever: and let them bless thy glorious name, and exalt it with all blessing and praise. (Nehemiah 9:5 Brenton)
2Ezd:19:5 i lewici: Jozue, Kadmiel, Bani, Chaszabnejasz, Szerebiasz, Hodiasz, Szebaniasz, Petachiasz rzekli: «Wstańcie! Błogosławcie Pana, Boga naszego! Błogosławiony jesteś, Panie, Boże nasz, od wieku do wieku. Niech ludzie błogosławią wspaniałe imię Twoje, wyższe ponad wszelkie błogosławieństwo i chwałę. (Ne 9:5 BT_4)
2Ezd:19:5 καὶ εἴποσαν οἱ Λευῖται Ἰησοῦς καὶ Καδμιηλ Ἀνάστητε εὐλογεῖτε τὸν κύριον θεὸν ὑμῶν ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος, καὶ εὐλογήσουσιν ὄνομα δόξης σου καὶ ὑψώσουσιν ἐπὶ πάσῃ εὐλογίᾳ καὶ αἰνέσει.
2Ezd:19:5 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ καί   ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὄνομα[τ], -ατος, τό δόξα, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) εὐ·λογία, -ας, ἡ καί αἴνεσις, -εως, ἡ; αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -)
2Ezd:19:5 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Lewita Jezus [Jozue albo Jezus] I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych By błogosławić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie By błogosławić Nazwisko {Imię} co do Sławy/wzbudzanie grozy Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić ??? I też, nawet, mianowicie Chwal chwały; by chwalić
2Ezd:19:5 kai\ ei)/posan oi( *leui=tai *)iEsou=s kai\ *kadmiEl *)ana/stEte eu)logei=te to\n ku/rion Teo\n u(mO=n a)po\ tou= ai)O=nos kai\ e(/Os tou= ai)O=nos, kai\ eu)logE/sousin o)/noma do/XEs sou kai\ u(PSO/sousin e)pi\ pa/sE| eu)logi/a| kai\ ai)ne/sei.
2Ezd:19:5 kai eiposan hoi leuitai iEsus kai kadmiEl anastEte eulogeite ton kyrion Teon hymOn apo tu aiOnos kai heOs tu aiOnos, kai eulogEsusin onoma doXEs su kai hyPSOsusin epi pasE eulogia kai ainesei.
2Ezd:19:5 C VBI_AAI3P RA_NPM N1M_NPM N_NSM C N_NSM VH_AAD2P V2_PAD2P RA_ASM N2_ASM N2_ASM RP_GP P RA_GSM N3W_GSM C P RA_GSM N3W_GSM C VF_FAI3P N3M_ASN N1S_GSF RP_GS C VF_FAI3P P A1S_DSF N1A_DSF C N3I_DSF
2Ezd:19:5 and also, even, namely to say/tell the Levite Jesus [Joshua or Jesus] and also, even, namely ć to stand up put up, raise, resurrect to bless the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] you from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely until; dawn the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely to bless name with regard to glory/awesomeness you; your/yours(sg) and also, even, namely to elevate/set high upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle ??? and also, even, namely praise of praise; to praise
2Ezd:19:5 and they-SAY/TELL-ed the (nom) Levites (nom|voc) Jesus (nom) and   do-STand-you(pl)-UP!, you(pl)-should-STand-UP you(pl)-are-BLESS-ing, be-you(pl)-BLESS-ing!, you(pl)-were-BLESS-ing the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) god (acc) you(pl) (gen) away from (+gen) the (gen) eon (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) eon (gen) and they-will-BLESS, going-to-BLESS (fut ptcp) (dat) name (nom|acc|voc) glory/awesomeness (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and they-will-ELEVATE/SET-HIGH, going-to-ELEVATE/SET (fut ptcp) (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed ??? (dat) and praise (dat); he/she/it-will-PRAISE, you(sg)-will-be-PRAISE-ed (classical)
2Ezd:19:5 2Ezd_19:5_1 2Ezd_19:5_2 2Ezd_19:5_3 2Ezd_19:5_4 2Ezd_19:5_5 2Ezd_19:5_6 2Ezd_19:5_7 2Ezd_19:5_8 2Ezd_19:5_9 2Ezd_19:5_10 2Ezd_19:5_11 2Ezd_19:5_12 2Ezd_19:5_13 2Ezd_19:5_14 2Ezd_19:5_15 2Ezd_19:5_16 2Ezd_19:5_17 2Ezd_19:5_18 2Ezd_19:5_19 2Ezd_19:5_20 2Ezd_19:5_21 2Ezd_19:5_22 2Ezd_19:5_23 2Ezd_19:5_24 2Ezd_19:5_25 2Ezd_19:5_26 2Ezd_19:5_27 2Ezd_19:5_28 2Ezd_19:5_29 2Ezd_19:5_30 2Ezd_19:5_31 2Ezd_19:5_32
2Ezd:19:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:19:6 καὶ εἶπεν Εσδρας Σὺ εἶ αὐτὸς κύριος μόνος· σὺ ἐποίησας τὸν οὐρανὸν καὶ τὸν οὐρανὸν τοῦ οὐρανοῦ καὶ πᾶσαν τὴν στάσιν αὐτῶν, τὴν γῆν καὶ πάντα, ὅσα ἐστὶν ἐν αὐτῇ, τὰς θαλάσσας καὶ πάντα τὰ ἐν αὐταῖς, καὶ σὺ ζωοποιεῖς τὰ πάντα, καὶ σοὶ προσκυνοῦσιν αἱ στρατιαὶ τῶν οὐρανῶν.
2Ezd:19:6 And Esdras said, Thou art the only true Lord; thou madest the heaven, and the heaven of heavens, and all their array, the earth, and all things that are in it, the seas, and all things in them; and thou quickenest all things, and the hosts of heaven worship thee. (Nehemiah 9:6 Brenton)
2Ezd:19:6 Ty, Panie jesteś jedyny. Ty uczyniłeś niebiosa, niebiosa niebios i całe ich wojsko; ziemię i wszystko, co na niej; morza i wszystko, co w nich. Ty ożywiasz to wszystko, a wojsko niebios oddaje Ci pokłon. (Ne 9:6 BT_4)
2Ezd:19:6 καὶ εἶπεν Εσδρας Σὺ εἶ αὐτὸς κύριος μόνος· σὺ ἐποίησας τὸν οὐρανὸν καὶ τὸν οὐρανὸν τοῦ οὐρανοῦ καὶ πᾶσαν τὴν στάσιν αὐτῶν, τὴν γῆν καὶ πάντα, ὅσα ἐστὶν ἐν αὐτῇ, τὰς θαλάσσας καὶ πάντα τὰ ἐν αὐταῖς, καὶ σὺ ζωοποιεῖς τὰ πάντα, καὶ σοὶ προσκυνοῦσιν αἱ στρατιαὶ τῶν οὐρανῶν.
2Ezd:19:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μόνος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό στάσις, -εως, ἡ; ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό στρατιά, -ᾶς, ἡ (cf. στρατηγός) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί
2Ezd:19:6 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ty By iść; by być On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) Ty By czynić/rób Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Nieba/niebo Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Stacji/miejsce; by powodować stać On/ona/to/to samo Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Morze I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ty Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Armia Nieba/niebo
2Ezd:19:6 kai\ ei)=pen *esdras *su\ ei)= au)to\s ku/rios mo/nos· su\ e)poi/Esas to\n ou)rano\n kai\ to\n ou)rano\n tou= ou)ranou= kai\ pa=san tE\n sta/sin au)tO=n, tE\n gE=n kai\ pa/nta, o(/sa e)sti\n e)n au)tE=|, ta\s Tala/ssas kai\ pa/nta ta\ e)n au)tai=s, kai\ su\ DZOopoiei=s ta\ pa/nta, kai\ soi\ proskunou=sin ai( stratiai\ tO=n ou)ranO=n.
2Ezd:19:6 kai eipen esdras sy ei autos kyrios monos· sy epoiEsas ton uranon kai ton uranon tu uranu kai pasan tEn stasin autOn, tEn gEn kai panta, hosa estin en autE, tas Talassas kai panta ta en autais, kai sy DZOopoieis ta panta, kai soi proskynusin hai stratiai tOn uranOn.
2Ezd:19:6 C VBI_AAI3S N_NSM RP_NS V9_PAI2S RD_NSM N2_NSM A1_NSM RP_NS VAI_AAI2S RA_ASM N2_ASM C RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM C A1S_ASF RA_ASF N3I_ASF RD_GPM RA_ASF N1_ASF C A3_ASN A1_APN V9_PAI3S P RD_DSF RA_APF N1S_APF C A3_APN RA_APN P RD_DPF C RP_NS V2_PAI2S RA_APN A3_ASM C RP_DS V2_PAI3P RA_NPF N1A_NPF RA_GPM N2_GPM
2Ezd:19:6 and also, even, namely to say/tell ć you to go; to be he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) you to do/make the sky/heaven and also, even, namely the sky/heaven the sky/heaven and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the station/place; to cause to stand he/she/it/same the earth/land and also, even, namely every all, each, every, the whole of as much/many as to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same the sea and also, even, namely every all, each, every, the whole of the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely you ć the every all, each, every, the whole of and also, even, namely you; your/yours(sg); to rub worn, rub to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself the army the sky/heaven
2Ezd:19:6 and he/she/it-SAY/TELL-ed   you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are he/it/same (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) sole ([Adj] nom) you(sg) (nom) you(sg)-DO/MAKE-ed the (acc) sky/heaven (acc) and the (acc) sky/heaven (acc) the (gen) sky/heaven (gen) and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) station/place (acc); upon CAUSE-ing-TO-STand (dat) them/same (gen) the (acc) earth/land (acc) and all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-is in/among/by (+dat) her/it/same (dat) the (acc) seas (acc) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) in/among/by (+dat) them/same (dat) and you(sg) (nom)   the (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) and you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) they-are-WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE, while WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE (dat) the (nom) armies (nom|voc) the (gen) skies/heavens (gen)
2Ezd:19:6 2Ezd_19:6_1 2Ezd_19:6_2 2Ezd_19:6_3 2Ezd_19:6_4 2Ezd_19:6_5 2Ezd_19:6_6 2Ezd_19:6_7 2Ezd_19:6_8 2Ezd_19:6_9 2Ezd_19:6_10 2Ezd_19:6_11 2Ezd_19:6_12 2Ezd_19:6_13 2Ezd_19:6_14 2Ezd_19:6_15 2Ezd_19:6_16 2Ezd_19:6_17 2Ezd_19:6_18 2Ezd_19:6_19 2Ezd_19:6_20 2Ezd_19:6_21 2Ezd_19:6_22 2Ezd_19:6_23 2Ezd_19:6_24 2Ezd_19:6_25 2Ezd_19:6_26 2Ezd_19:6_27 2Ezd_19:6_28 2Ezd_19:6_29 2Ezd_19:6_30 2Ezd_19:6_31 2Ezd_19:6_32 2Ezd_19:6_33 2Ezd_19:6_34 2Ezd_19:6_35 2Ezd_19:6_36 2Ezd_19:6_37 2Ezd_19:6_38 2Ezd_19:6_39 2Ezd_19:6_40 2Ezd_19:6_41 2Ezd_19:6_42 2Ezd_19:6_43 2Ezd_19:6_44 2Ezd_19:6_45 2Ezd_19:6_46 2Ezd_19:6_47 2Ezd_19:6_48 2Ezd_19:6_49
2Ezd:19:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:19:7 σὺ εἶ κύριος ὁ θεός· σὺ ἐξελέξω ἐν Αβραμ καὶ ἐξήγαγες αὐτὸν ἐκ τῆς χώρας τῶν Χαλδαίων καὶ ἐπέθηκας αὐτῷ ὄνομα Αβρααμ·
2Ezd:19:7 Thou art the Lord God, thou didst choose Abram, and broughtest him out of the land of the Chaldeans, and gavest him the name of Abraam: (Nehemiah 9:7 Brenton)
2Ezd:19:7 Ty, Panie, jesteś tym Bogiem, który wybrał Abrama, wyprowadziłeś go z Ur Chaldejczyków i nadałeś mu imię Abraham. (Ne 9:7 BT_4)
2Ezd:19:7 σὺ εἶ κύριος θεός· σὺ ἐξελέξω ἐν Αβραμ καὶ ἐξήγαγες αὐτὸν ἐκ τῆς χώρας τῶν Χαλδαίων καὶ ἐπέθηκας αὐτῷ ὄνομα Αβρααμ·
2Ezd:19:7 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) ἐν   καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό Χαλδαῖος, -ου, ὁ καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὄνομα[τ], -ατος, τό Ἀβραάμ, ὁ
2Ezd:19:7 Ty By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty By wybierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By prowadzić poza On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Chaldejski I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej On/ona/to/to samo Nazwisko {Imię} co do Abraham
2Ezd:19:7 su\ ei)= ku/rios o( Teo/s· su\ e)Xele/XO e)n *abram kai\ e)XE/gages au)to\n e)k tE=s CHO/ras tO=n *CHaldai/On kai\ e)pe/TEkas au)tO=| o)/noma *abraam·
2Ezd:19:7 sy ei kyrios ho Teos· sy eXeleXO en abram kai eXEgages auton ek tEs CHOras tOn CHaldaiOn kai epeTEkas autO onoma abraam·
2Ezd:19:7 RP_NS V9_PAI2S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_NS VAI_AMI2S P N_DSM C VBI_AAI2S RD_ASM P RA_GSF N1A_GSF RA_GPM N2_GPM C VHI_AAI2S RD_DSM N3M_ASN N_ASM
2Ezd:19:7 you to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you to select in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely to lead out he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the region realm (clίme); land, country, territory, tract the Chaldean and also, even, namely to place on he/she/it/same name with regard to Abraham
2Ezd:19:7 you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (nom) you(sg)-were-SELECT-ed in/among/by (+dat)   and you(sg)-LEAD-ed-OUT him/it/same (acc) out of (+gen) the (gen) region (gen), regions (acc) the (gen) Chaldeans (gen) and you(sg)-PLACE ON-ed him/it/same (dat) name (nom|acc|voc) Abraham (indecl)
2Ezd:19:7 2Ezd_19:7_1 2Ezd_19:7_2 2Ezd_19:7_3 2Ezd_19:7_4 2Ezd_19:7_5 2Ezd_19:7_6 2Ezd_19:7_7 2Ezd_19:7_8 2Ezd_19:7_9 2Ezd_19:7_10 2Ezd_19:7_11 2Ezd_19:7_12 2Ezd_19:7_13 2Ezd_19:7_14 2Ezd_19:7_15 2Ezd_19:7_16 2Ezd_19:7_17 2Ezd_19:7_18 2Ezd_19:7_19 2Ezd_19:7_20 2Ezd_19:7_21 2Ezd_19:7_22
2Ezd:19:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:19:8 καὶ εὗρες τὴν καρδίαν αὐτοῦ πιστὴν ἐνώπιόν σου καὶ διέθου πρὸς αὐτὸν διαθήκην δοῦναι αὐτῷ τὴν γῆν τῶν Χαναναίων καὶ Χετταίων καὶ Αμορραίων καὶ Φερεζαίων καὶ Ιεβουσαίων καὶ Γεργεσαίων καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ· καὶ ἔστησας τοὺς λόγους σου, ὅτι δίκαιος σύ.
2Ezd:19:8 and thou foundest his heart faithful before thee, and didst make a covenant with him to give to him and to his seed the land of the Chananites, and the Chettites, and Amorites, and Pherezites, and Jebusites, and Gergesites; and thou hast confirmed thy words, for thou art righteous. (Nehemiah 9:8 Brenton)
2Ezd:19:8 A gdyś uznał, że serce jego jest Tobie wierne, zawarłeś z nim przymierze: że ziemię Kananejczyka, Chetyty, Amoryty, Peryzzyty, Jebusyty i Girgaszyty dasz jego potomstwu. A słowa Twego dotrzymałeś, albowiem jesteś wierny. (Ne 9:8 BT_4)
2Ezd:19:8 καὶ εὗρες τὴν καρδίαν αὐτοῦ πιστὴν ἐνώπιόν σου καὶ διέθου πρὸς αὐτὸν διαθήκην δοῦναι αὐτῷ τὴν γῆν τῶν Χαναναίων καὶ Χετταίων καὶ Αμορραίων καὶ Φερεζαίων καὶ Ιεβουσαίων καὶ Γεργεσαίων καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ· καὶ ἔστησας τοὺς λόγους σου, ὅτι δίκαιος σύ.
2Ezd:19:8 καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πιστός -ή -όν ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό δια·θήκη, -ης, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό Χαναναῖος -α -ον καί   καί   καί   καί   καί   καί ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι δίκαιος -αία -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
2Ezd:19:8 I też, nawet, mianowicie By znajdować Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Wierny trusthworthy W obecności z (+informacja); ??? Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By robić konwencję Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Konwencja By dawać On/ona/to/to samo Ziemi/ziemia Kananeńczyk I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By powodować stać Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Właśnie prawy, właśnie Ty
2Ezd:19:8 kai\ eu(=res tE\n kardi/an au)tou= pistE\n e)nO/pio/n sou kai\ die/Tou pro\s au)to\n diaTE/kEn dou=nai au)tO=| tE\n gE=n tO=n *CHananai/On kai\ *CHettai/On kai\ *amorrai/On kai\ *fereDZai/On kai\ *iebousai/On kai\ *gergesai/On kai\ tO=| spe/rmati au)tou=· kai\ e)/stEsas tou\s lo/gous sou, o(/ti di/kaios su/.
2Ezd:19:8 kai heures tEn kardian autu pistEn enOpion su kai dieTu pros auton diaTEkEn dunai autO tEn gEn tOn CHananaiOn kai CHettaiOn kai amorraiOn kai fereDZaiOn kai iebusaiOn kai gergesaiOn kai tO spermati autu· kai estEsas tus logus su, hoti dikaios sy.
2Ezd:19:8 C VB_AAI2S RA_ASF N1A_ASF RD_GSM A1_ASF P RP_GS C VEI_AMI2S P RD_ASM N1_ASF VO_AAN RD_DSM RA_ASF N1_ASF RA_GPM N2_GPM C N2_GPM C N2_GPM C N2_GPM C N2_GPM C N2_GPM C RA_DSN N3M_DSN RD_GSM C VAI_AAI2S RA_APM N2_APM RP_GS C A1A_NSM RP_NS
2Ezd:19:8 and also, even, namely to find the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same faithful trusthworthy in the presence of (+gen); ??? you; your/yours(sg) and also, even, namely to make covenant toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same covenant to give he/she/it/same the earth/land the Canaanite and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same and also, even, namely to cause to stand the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. you; your/yours(sg) because/that just righteous, just you
2Ezd:19:8 and you(sg)-FIND-ed the (acc) heart (acc) him/it/same (gen) faithful ([Adj] acc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-were-MAKE COVENANT-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) covenant (acc) to-GIVE him/it/same (dat) the (acc) earth/land (acc) the (gen) Canaanite ([Adj] gen) and   and   and   and   and   and the (dat) seed (dat) him/it/same (gen) and you(sg)-CAUSE-ed-TO-STand the (acc) words (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that just ([Adj] nom) you(sg) (nom)
2Ezd:19:8 2Ezd_19:8_1 2Ezd_19:8_2 2Ezd_19:8_3 2Ezd_19:8_4 2Ezd_19:8_5 2Ezd_19:8_6 2Ezd_19:8_7 2Ezd_19:8_8 2Ezd_19:8_9 2Ezd_19:8_10 2Ezd_19:8_11 2Ezd_19:8_12 2Ezd_19:8_13 2Ezd_19:8_14 2Ezd_19:8_15 2Ezd_19:8_16 2Ezd_19:8_17 2Ezd_19:8_18 2Ezd_19:8_19 2Ezd_19:8_20 2Ezd_19:8_21 2Ezd_19:8_22 2Ezd_19:8_23 2Ezd_19:8_24 2Ezd_19:8_25 2Ezd_19:8_26 2Ezd_19:8_27 2Ezd_19:8_28 2Ezd_19:8_29 2Ezd_19:8_30 2Ezd_19:8_31 2Ezd_19:8_32 2Ezd_19:8_33 2Ezd_19:8_34 2Ezd_19:8_35 2Ezd_19:8_36 2Ezd_19:8_37 2Ezd_19:8_38 2Ezd_19:8_39 2Ezd_19:8_40 2Ezd_19:8_41
2Ezd:19:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:19:9 καὶ εἶδες τὴν ταπείνωσιν τῶν πατέρων ἡμῶν ἐν Αἰγύπτῳ καὶ τὴν κραυγὴν αὐτῶν ἤκουσας ἐπὶ θάλασσαν ἐρυθράν.
2Ezd:19:9 And thou sawest the affliction of our fathers in Egypt, and thou heardest their cry at the Red Sea. (Nehemiah 9:9 Brenton)
2Ezd:19:9 Widziałeś nędzę ojców naszych w Egipcie, a wołanie ich słyszałeś nad Morzem Czerwonym. (Ne 9:9 BT_4)
2Ezd:19:9 καὶ εἶδες τὴν ταπείνωσιν τῶν πατέρων ἡμῶν ἐν Αἰγύπτῳ καὶ τὴν κραυγὴν αὐτῶν ἤκουσας ἐπὶ θάλασσαν ἐρυθράν.
2Ezd:19:9 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ταπείνωσις, -εως, ἡ; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ὁ ἡ τό κραυγή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐπί θάλασσα, -ης, ἡ ἐρυθρός -ά -όν
2Ezd:19:9 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Głębokość; do niżej Ojciec Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie Płacz krzyk (????????) On/ona/to/to samo By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Morze Czerwony (trzcina?)
2Ezd:19:9 kai\ ei)=des tE\n tapei/nOsin tO=n pate/rOn E(mO=n e)n *ai)gu/ptO| kai\ tE\n kraugE\n au)tO=n E)/kousas e)pi\ Ta/lassan e)ruTra/n.
2Ezd:19:9 kai eides tEn tapeinOsin tOn paterOn hEmOn en aigyptO kai tEn kraugEn autOn Ekusas epi Talassan eryTran.
2Ezd:19:9 C VBI_AAI2S RA_ASF N3I_ASF RA_GPM N3_GPM RP_GP P N2_DSF C RA_ASF N1_ASF RD_GPM VAI_AAI2S P N1S_ASF A1A_ASF
2Ezd:19:9 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the depth; to lower the father I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Egypt [country of] and also, even, namely the cry shout (κραυγάζω) he/she/it/same to have come I have come. I have arrived.; to hear upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing sea red (reed?)
2Ezd:19:9 and you(sg)-SEE-ed the (acc) depth (acc); they-should-be-LOWER-ing the (gen) fathers (gen) us (gen) in/among/by (+dat) Egypt (dat) and the (acc) cry (acc) them/same (gen) while HAVE COME-ing (acc); you(sg)-HEAR-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) sea (acc) red ([Adj] acc)
2Ezd:19:9 2Ezd_19:9_1 2Ezd_19:9_2 2Ezd_19:9_3 2Ezd_19:9_4 2Ezd_19:9_5 2Ezd_19:9_6 2Ezd_19:9_7 2Ezd_19:9_8 2Ezd_19:9_9 2Ezd_19:9_10 2Ezd_19:9_11 2Ezd_19:9_12 2Ezd_19:9_13 2Ezd_19:9_14 2Ezd_19:9_15 2Ezd_19:9_16 2Ezd_19:9_17
2Ezd:19:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:19:10 καὶ ἔδωκας σημεῖα ἐν Αἰγύπτῳ ἐν Φαραω καὶ ἐν πᾶσιν τοῖς παισὶν αὐτοῦ καὶ ἐν παντὶ τῷ λαῷ τῆς γῆς αὐτοῦ, ὅτι ἔγνως ὅτι ὑπερηφάνησαν ἐπ’ αὐτούς, καὶ ἐποίησας σεαυτῷ ὄνομα ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη.
2Ezd:19:10 And thou shewedst signs and wonders in Egypt, on Pharao and all his servants, and on all the people of his land: for thou knowest that they behaved insolently against them: and thou madest thyself a name, as at this day. (Nehemiah 9:10 Brenton)
2Ezd:19:10 I dokonałeś cudów i znaków na faraonie, na wszystkich sługach jego i na całym ludzie jego kraju, bo spostrzegłeś, że do nich zuchwale się odnosili. Tak zgotowałeś sobie imię sławne do dziś. (Ne 9:10 BT_4)
2Ezd:19:10 καὶ ἔδωκας σημεῖα ἐν Αἰγύπτῳ ἐν Φαραω καὶ ἐν πᾶσιν τοῖς παισὶν αὐτοῦ καὶ ἐν παντὶ τῷ λαῷ τῆς γῆς αὐτοῦ, ὅτι ἔγνως ὅτι ὑπερηφάνησαν ἐπ’ αὐτούς, καὶ ἐποίησας σεαυτῷ ὄνομα ὡς ἡμέρα αὕτη.
2Ezd:19:10 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σημεῖον, -ου, τό; σημεία/σημέα, -ᾶς, ἡ [LXX] ἐν Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἐν Φαραώ, ὁ καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι   ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ὄνομα[τ], -ατος, τό ὡς ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
2Ezd:19:10 I też, nawet, mianowicie By dawać Znak; znak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Egipt [kraj z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Faraon I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dziecka/służący On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Siebie Nazwisko {Imię} co do Jak/jak Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
2Ezd:19:10 kai\ e)/dOkas sEmei=a e)n *ai)gu/ptO| e)n *faraO kai\ e)n pa=sin toi=s paisi\n au)tou= kai\ e)n panti\ tO=| laO=| tE=s gE=s au)tou=, o(/ti e)/gnOs o(/ti u(perEfa/nEsan e)p’ au)tou/s, kai\ e)poi/Esas seautO=| o)/noma O(s E( E(me/ra au(/tE.
2Ezd:19:10 kai edOkas sEmeia en aigyptO en faraO kai en pasin tois paisin autu kai en panti tO laO tEs gEs autu, hoti egnOs hoti hyperEfanEsan ep’ autus, kai epoiEsas seautO onoma hOs hE hEmera hautE.
2Ezd:19:10 C VAI_AAI2S N2N_APN P N2_DSF P N_DSM C P A3_DPM RA_DPM N3D_DPM RD_GSM C P A3_DSM RA_DSM N2_DSM RA_GSF N1_GSF RD_GSM C VZI_AAI2S C VDI_API3P P RD_APM C VAI_AAI2S RD_DSM N3M_ASN C RA_NSF N1A_NSF RD_NSF
2Ezd:19:10 and also, even, namely to give sign; sign in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Egypt [country of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Pharaoh and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the child/servant he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the people the earth/land he/she/it/same because/that to know i.e. recognize. because/that ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to do/make yourself name with regard to as/like the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
2Ezd:19:10 and you(sg)-GIVE-ed signs (nom|acc|voc); sign (nom|voc) in/among/by (+dat) Egypt (dat) in/among/by (+dat) Pharaoh (indecl) and in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) children/servants (dat) him/it/same (gen) and in/among/by (+dat) every (dat) the (dat) people (dat) the (gen) earth/land (gen) him/it/same (gen) because/that you(sg)-KNOW-ed because/that   upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) and you(sg)-DO/MAKE-ed yourself (dat) name (nom|acc|voc) as/like the (nom) day (nom|voc) this (nom)
2Ezd:19:10 2Ezd_19:10_1 2Ezd_19:10_2 2Ezd_19:10_3 2Ezd_19:10_4 2Ezd_19:10_5 2Ezd_19:10_6 2Ezd_19:10_7 2Ezd_19:10_8 2Ezd_19:10_9 2Ezd_19:10_10 2Ezd_19:10_11 2Ezd_19:10_12 2Ezd_19:10_13 2Ezd_19:10_14 2Ezd_19:10_15 2Ezd_19:10_16 2Ezd_19:10_17 2Ezd_19:10_18 2Ezd_19:10_19 2Ezd_19:10_20 2Ezd_19:10_21 2Ezd_19:10_22 2Ezd_19:10_23 2Ezd_19:10_24 2Ezd_19:10_25 2Ezd_19:10_26 2Ezd_19:10_27 2Ezd_19:10_28 2Ezd_19:10_29 2Ezd_19:10_30 2Ezd_19:10_31 2Ezd_19:10_32 2Ezd_19:10_33 2Ezd_19:10_34 2Ezd_19:10_35
2Ezd:19:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:19:11 καὶ τὴν θάλασσαν ἔρρηξας ἐνώπιον αὐτῶν, καὶ παρήλθοσαν ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης ἐν ξηρασίᾳ, καὶ τοὺς καταδιώξαντας αὐτοὺς ἔρριψας εἰς βυθὸν ὡσεὶ λίθον ἐν ὕδατι σφοδρῷ.
2Ezd:19:11 And thou didst cleave the sea before them, and they passed through the midst of the sea on dry land; and thou didst cast into the deep them that were about to pursue them, as a stone in the mighty water. (Nehemiah 9:11 Brenton)
2Ezd:19:11 I morze rozdzieliłeś przed nimi, a oni przeszli przez środek morza suchą nogą. Prześladowców ich wrzuciłeś do głębin jak kamień do wód wzburzonych. (Ne 9:11 BT_4)
2Ezd:19:11 καὶ τὴν θάλασσαν ἔρρηξας ἐνώπιον αὐτῶν, καὶ παρήλθοσαν ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης ἐν ξηρασίᾳ, καὶ τοὺς καταδιώξαντας αὐτοὺς ἔρριψας εἰς βυθὸν ὡσεὶ λίθον ἐν ὕδατι σφοδρῷ.
2Ezd:19:11 καί ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ῥήγνυμι/ῥήσσω[1] (ath. ρηγνυ-/ρησσ-, ρηξ-, ρηξ-, ερρηγ·[κ]-/ερρωγ·[κ]-, -, ραγ·[θ]-); ῥάσσω/ῥήσσω[2] [LXX] (ρασσ-/ρησσ-, ραξ-/ρηξ-, ραξ-/ρηξ-, -, -, ραχ·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ἐν   καί ὁ ἡ τό κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) εἰς[1] βυθός, -οῦ, ὁ ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) λίθος, -ου, ὁ ἐν ὕδωρ, ὕδατος, τό  
2Ezd:19:11 I też, nawet, mianowicie Morze By drzeć się; by uderzać uderzenie {domieszkę}, powalać W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mijać mijaj, obok, albo przeszły W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Morze W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową On/ona/to/to samo By podrzucać/rzut/spadają z łomotem Do (+przyspieszenie) Głęboko woda Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Kamień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Woda
2Ezd:19:11 kai\ tE\n Ta/lassan e)/rrEXas e)nO/pion au)tO=n, kai\ parE/lTosan e)n me/sO| tE=s Tala/ssEs e)n XErasi/a|, kai\ tou\s katadiO/Xantas au)tou\s e)/rriPSas ei)s buTo\n O(sei\ li/Ton e)n u(/dati sfodrO=|.
2Ezd:19:11 kai tEn Talassan errEXas enOpion autOn, kai parElTosan en mesO tEs TalassEs en XErasia, kai tus katadiOXantas autus erriPSas eis byTon hOsei liTon en hydati sfodrO.
2Ezd:19:11 C RA_ASF N1S_ASF VAI_AAI2S P RD_GPM C VBI_AAI3P P A1_DSM RA_GSF N1S_GSF P N1A_DSF C RA_APM VA_AAPAPM RD_APM VAI_AAI2S P N2_ASM C N2_ASM P N3T_DSN A1A_DSM
2Ezd:19:11 and also, even, namely the sea to rend; to strike dash, overthrow in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same and also, even, namely to pass by go by, beside, or past in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the sea in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely the to chase after chase, search for, prosecute he/she/it/same to toss/fling/dump into (+acc) deep water like/approximately [as-if]; to push stone in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among water ć
2Ezd:19:11 and the (acc) sea (acc) you(sg)-REND-ed; you(sg)-???-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen) and they-PASS BY-ed in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) sea (gen) in/among/by (+dat)   and the (acc) upon CHASE-ing-AFTER (acc) them/same (acc) you(sg)-TOSS/FLING/DUMP-ed into (+acc) deep water (acc) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) stone (acc) in/among/by (+dat) water (dat)  
2Ezd:19:11 2Ezd_19:11_1 2Ezd_19:11_2 2Ezd_19:11_3 2Ezd_19:11_4 2Ezd_19:11_5 2Ezd_19:11_6 2Ezd_19:11_7 2Ezd_19:11_8 2Ezd_19:11_9 2Ezd_19:11_10 2Ezd_19:11_11 2Ezd_19:11_12 2Ezd_19:11_13 2Ezd_19:11_14 2Ezd_19:11_15 2Ezd_19:11_16 2Ezd_19:11_17 2Ezd_19:11_18 2Ezd_19:11_19 2Ezd_19:11_20 2Ezd_19:11_21 2Ezd_19:11_22 2Ezd_19:11_23 2Ezd_19:11_24 2Ezd_19:11_25 2Ezd_19:11_26
2Ezd:19:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:19:12 καὶ ἐν στύλῳ νεφέλης ὡδήγησας αὐτοὺς ἡμέρας καὶ ἐν στύλῳ πυρὸς τὴν νύκτα τοῦ φωτίσαι αὐτοῖς τὴν ὁδόν, ἐν ᾗ πορεύσονται ἐν αὐτῇ.
2Ezd:19:12 And thou guidedst them by day by a pillar of cloud, and by night by a pillar of fire, to enlighten for them the way wherein they should walk. (Nehemiah 9:12 Brenton)
2Ezd:19:12 Słupem obłoku prowadziłeś ich we dnie, a słupem ognia - w nocy, aby oświetlić im drogę, którą iść mieli. (Ne 9:12 BT_4)
2Ezd:19:12 καὶ ἐν στύλῳ νεφέλης ὡδήγησας αὐτοὺς ἡμέρας καὶ ἐν στύλῳ πυρὸς τὴν νύκτα τοῦ φωτίσαι αὐτοῖς τὴν ὁδόν, ἐν πορεύσονται ἐν αὐτῇ.
2Ezd:19:12 καί ἐν στῦλος, -ου, ὁ νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) ὁδ·ηγέω (οδηγ(ε)-, οδηγη·σ-, οδηγη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἡμέρα, -ας -ἡ καί ἐν στῦλος, -ου, ὁ πῦρ, -ρός, τό ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ ὁ ἡ τό φωτίζω (φωτιζ-, φωτι(ε)·[σ]-/φωτι·σ-, φωτι·σ-, -, πεφωτισ-, φωτισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ἐν ὅς ἥ ὅ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:19:12 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Filar Chmura By kierować On/ona/to/to samo Dzień I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Filar Ogień Noc By wyjaśniać oświecaj, wyjaśniaj, rób znany On/ona/to/to samo Drogi {Sposobu}/droga W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
2Ezd:19:12 kai\ e)n stu/lO| nefe/lEs O(dE/gEsas au)tou\s E(me/ras kai\ e)n stu/lO| puro\s tE\n nu/kta tou= fOti/sai au)toi=s tE\n o(do/n, e)n E(=| poreu/sontai e)n au)tE=|.
2Ezd:19:12 kai en stylO nefelEs hOdEgEsas autus hEmeras kai en stylO pyros tEn nykta tu fOtisai autois tEn hodon, en hE poreusontai en autE.
2Ezd:19:12 C P N2_DSM N1_GSF VAI_AAI2S RD_APM N1A_GSF C P N2_DSM N2_NSM RA_ASF N3_ASF RA_GSN VA_AAN RD_DPM RA_ASF N2_ASF P RR_DSF VF_FMI3P P RD_DSF
2Ezd:19:12 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among pillar cloud to guide he/she/it/same day and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among pillar fire the night the to bring to light enlighten, bring to light, make known he/she/it/same the way/road in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
2Ezd:19:12 and in/among/by (+dat) pillar (dat) cloud (gen) you(sg)-GUIDE-ed them/same (acc) day (gen), days (acc) and in/among/by (+dat) pillar (dat) fire (gen) the (acc) night (acc) the (gen) to-LIGHT, be-you(sg)-LIGHT-ed!, he/she/it-happens-to-LIGHT (opt) them/same (dat) the (acc) way/road (acc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) they-will-be-GO-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat)
2Ezd:19:12 2Ezd_19:12_1 2Ezd_19:12_2 2Ezd_19:12_3 2Ezd_19:12_4 2Ezd_19:12_5 2Ezd_19:12_6 2Ezd_19:12_7 2Ezd_19:12_8 2Ezd_19:12_9 2Ezd_19:12_10 2Ezd_19:12_11 2Ezd_19:12_12 2Ezd_19:12_13 2Ezd_19:12_14 2Ezd_19:12_15 2Ezd_19:12_16 2Ezd_19:12_17 2Ezd_19:12_18 2Ezd_19:12_19 2Ezd_19:12_20 2Ezd_19:12_21 2Ezd_19:12_22 2Ezd_19:12_23
2Ezd:19:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:19:13 καὶ ἐπὶ ὄρος Σινα κατέβης καὶ ἐλάλησας πρὸς αὐτοὺς ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἔδωκας αὐτοῖς κρίματα εὐθέα καὶ νόμους ἀληθείας, προστάγματα καὶ ἐντολὰς ἀγαθάς.
2Ezd:19:13 Also thou camest down upon mount Sina, and thou spakest to them out of heaven, and gavest them right judgments, and laws of truth, ordinances, and good commandments. (Nehemiah 9:13 Brenton)
2Ezd:19:13 Potem na górę Synaj zstąpiłeś i rozmawiałeś z nimi z nieba; i dałeś im przepisy słuszne, wskazówki niezawodne, prawa dobre i przykazania. (Ne 9:13 BT_4)
2Ezd:19:13 καὶ ἐπὶ ὄρος Σινα κατέβης καὶ ἐλάλησας πρὸς αὐτοὺς ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἔδωκας αὐτοῖς κρίματα εὐθέα καὶ νόμους ἀληθείας, προστάγματα καὶ ἐντολὰς ἀγαθάς.
2Ezd:19:13 καί ἐπί ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Σινᾶ κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κρίμα[τ], -ατος, τό εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως καί νόμος, -ου, ὁ ἀ·λήθεια, -ας, ἡ   καί ἐντολή, -ῆς, ἡ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός)
2Ezd:19:13 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Synaj [góra z] By schodzić I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Prosto I też, nawet, mianowicie Prawo PRAWDA I też, nawet, mianowicie Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował.
2Ezd:19:13 kai\ e)pi\ o)/ros *sina kate/bEs kai\ e)la/lEsas pro\s au)tou\s e)X ou)ranou= kai\ e)/dOkas au)toi=s kri/mata eu)Te/a kai\ no/mous a)lETei/as, prosta/gmata kai\ e)ntola\s a)gaTa/s.
2Ezd:19:13 kai epi oros sina katebEs kai elalEsas pros autus eX uranu kai edOkas autois krimata euTea kai nomus alETeias, prostagmata kai entolas agaTas.
2Ezd:19:13 C P N3E_ASN N_ASN VZI_AAI2S C VAI_AAI2S P RD_APM P N2_GSM C VAI_AAI2S RD_DPM N3M_APN A3U_APN C N2_APM N1A_APF N3M_APN C N1_APF A1_APF
2Ezd:19:13 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing mount Sinai [mountain of] to go down and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels sky/heaven and also, even, namely to give he/she/it/same sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation straight and also, even, namely law truth ć and also, even, namely precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition good inherently good, i.e. God-wrought.
2Ezd:19:13 and upon/over (+acc,+gen,+dat) mount (nom|acc|voc) Sinai (indecl) you(sg)-GO DOWN-ed and you(sg)-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) out of (+gen) sky/heaven (gen) and you(sg)-GIVE-ed them/same (dat) sentences (nom|acc|voc) straight ([Adj] nom|acc|voc) and laws (acc) truth (gen), truths (acc)   and precepts (acc) good ([Adj] acc)
2Ezd:19:13 2Ezd_19:13_1 2Ezd_19:13_2 2Ezd_19:13_3 2Ezd_19:13_4 2Ezd_19:13_5 2Ezd_19:13_6 2Ezd_19:13_7 2Ezd_19:13_8 2Ezd_19:13_9 2Ezd_19:13_10 2Ezd_19:13_11 2Ezd_19:13_12 2Ezd_19:13_13 2Ezd_19:13_14 2Ezd_19:13_15 2Ezd_19:13_16 2Ezd_19:13_17 2Ezd_19:13_18 2Ezd_19:13_19 2Ezd_19:13_20 2Ezd_19:13_21 2Ezd_19:13_22 2Ezd_19:13_23
2Ezd:19:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:19:14 καὶ τὸ σάββατόν σου τὸ ἅγιον ἐγνώρισας αὐτοῖς, ἐντολὰς καὶ προστάγματα καὶ νόμον ἐνετείλω αὐτοῖς ἐν χειρὶ Μωυσῆ δούλου σου.
2Ezd:19:14 And thou didst make known to them thy holy sabbath; thou didst enjoin upon them commandments, and ordinances, and a law, by the hand of thy servant Moses. (Nehemiah 9:14 Brenton)
2Ezd:19:14 I Twój święty szabat im oznajmiłeś, i przez sługę Twego, Mojżesza, nadałeś im przykazania, przepisy i Prawo. (Ne 9:14 BT_4)
2Ezd:19:14 καὶ τὸ σάββατόν σου τὸ ἅγιον ἐγνώρισας αὐτοῖς, ἐντολὰς καὶ προστάγματα καὶ νόμον ἐνετείλω αὐτοῖς ἐν χειρὶ Μωυσῆ δούλου σου.
2Ezd:19:14 καί ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) γνωρίζω (γνωριζ-, γνωρι(ε)·[σ]-/γνωρι·σ-, γνωρι·σ-, -, εγνωρισ-, γνωρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐντολή, -ῆς, ἡ καί   καί νόμος, -ου, ὁ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
2Ezd:19:14 I też, nawet, mianowicie Szabas Ty; twój/twój(sg) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By robić znany On/ona/to/to samo Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Prawo By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Mojżesz Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić Ty; twój/twój(sg)
2Ezd:19:14 kai\ to\ sa/bbato/n sou to\ a(/gion e)gnO/risas au)toi=s, e)ntola\s kai\ prosta/gmata kai\ no/mon e)netei/lO au)toi=s e)n CHeiri\ *mousE= dou/lou sou.
2Ezd:19:14 kai to sabbaton su to hagion egnOrisas autois, entolas kai prostagmata kai nomon eneteilO autois en CHeiri musE dulu su.
2Ezd:19:14 C RA_ASN N2N_ASN RP_GS RA_ASN A1A_ASN VAI_AAI2S RD_DPM N1_APF C N3M_APN C N2_ASM VAI_AMI2S RD_DPM P N3_DSF N1M_GSM N2_GSM RP_GS
2Ezd:19:14 and also, even, namely the sabbath you; your/yours(sg) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to make known he/she/it/same precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition and also, even, namely ć and also, even, namely law to enjoin command he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand Moses slave; servile; to enslave you; your/yours(sg)
2Ezd:19:14 and the (nom|acc) sabbath (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg)-MAKE-ed-KNOWN them/same (dat) precepts (acc) and   and law (acc) you(sg)-were-ENJOIN-ed them/same (dat) in/among/by (+dat) hand (dat) Moses (gen, voc) slave (gen); servile ([Adj] gen); be-you(sg)-ENSLAVE-ing!, be-you(sg)-being-ENSLAVE-ed! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
2Ezd:19:14 2Ezd_19:14_1 2Ezd_19:14_2 2Ezd_19:14_3 2Ezd_19:14_4 2Ezd_19:14_5 2Ezd_19:14_6 2Ezd_19:14_7 2Ezd_19:14_8 2Ezd_19:14_9 2Ezd_19:14_10 2Ezd_19:14_11 2Ezd_19:14_12 2Ezd_19:14_13 2Ezd_19:14_14 2Ezd_19:14_15 2Ezd_19:14_16 2Ezd_19:14_17 2Ezd_19:14_18 2Ezd_19:14_19 2Ezd_19:14_20
2Ezd:19:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:19:15 καὶ ἄρτον ἐξ οὐρανοῦ ἔδωκας αὐτοῖς εἰς σιτοδείαν αὐτῶν καὶ ὕδωρ ἐκ πέτρας ἐξήνεγκας αὐτοῖς εἰς δίψαν αὐτῶν. καὶ εἶπας αὐτοῖς εἰσελθεῖν κληρονομῆσαι τὴν γῆν, ἐφ’ ἣν ἐξέτεινας τὴν χεῖρά σου δοῦναι αὐτοῖς.
2Ezd:19:15 And thou gavest them bread from heaven for their food, and thou broughtest them forth water from a rock for their thirst; and thou badest them go in to inherit the land over which thou stretchedst out thy hand to give it them. (Nehemiah 9:15 Brenton)
2Ezd:19:15 I chleb z nieba im dałeś, gdy byli głodni; a wodę ze skały im wyprowadziłeś, gdy odczuwali pragnienie. I rozkazałeś im, by poszli posiąść ziemię, którą im dać obiecałeś pod przysięgą. (Ne 9:15 BT_4)
2Ezd:19:15 καὶ ἄρτον ἐξ οὐρανοῦ ἔδωκας αὐτοῖς εἰς σιτοδείαν αὐτῶν καὶ ὕδωρ ἐκ πέτρας ἐξήνεγκας αὐτοῖς εἰς δίψαν αὐτῶν. καὶ εἶπας αὐτοῖς εἰσελθεῖν κληρονομῆσαι τὴν γῆν, ἐφ’ ἣν ἐξέτεινας τὴν χεῖρά σου δοῦναι αὐτοῖς.
2Ezd:19:15 καί ἄρτος, -ου, ὁ ἐκ οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὕδωρ, ὕδατος, τό ἐκ πέτρα, -ας, ἡ ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] διψάω (διψ(α)-, διψη·σ-, διψη·σ-, δεδιψη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐπί ὅς ἥ ὅ ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:19:15 I też, nawet, mianowicie Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nieba/niebo By dawać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Woda Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Skała By wykonywać ródź On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) By pragnąć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By wchodzić By dziedziczyć Ziemi/ziemia Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który By rozszerzać się Ręka Ty; twój/twój(sg) By dawać On/ona/to/to samo
2Ezd:19:15 kai\ a)/rton e)X ou)ranou= e)/dOkas au)toi=s ei)s sitodei/an au)tO=n kai\ u(/dOr e)k pe/tras e)XE/negkas au)toi=s ei)s di/PSan au)tO=n. kai\ ei)=pas au)toi=s ei)selTei=n klEronomE=sai tE\n gE=n, e)f’ E(\n e)Xe/teinas tE\n CHei=ra/ sou dou=nai au)toi=s.
2Ezd:19:15 kai arton eX uranu edOkas autois eis sitodeian autOn kai hydOr ek petras eXEnenkas autois eis diPSan autOn. kai eipas autois eiselTein klEronomEsai tEn gEn, ef’ hEn eXeteinas tEn CHeira su dunai autois.
2Ezd:19:15 C N2_ASM P N2_GSM VAI_AAI2S RD_DPM P N1A_ASF RD_GPM C N3_ASN P N1A_GSF VAI_AAI2S RD_DPM P N1S_ASF RD_GPM C VAI_AAI2S RD_DPM VB_AAN VA_AAN RA_ASF N1_ASF P RR_ASF VAI_AAI2S RA_ASF N3_ASF RP_GS VO_AAN RD_DPM
2Ezd:19:15 and also, even, namely bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. out of (+gen) ἐξ before vowels sky/heaven to give he/she/it/same into (+acc) ć he/she/it/same and also, even, namely water out of (+gen) ἐξ before vowels rock to carry out bring forth he/she/it/same into (+acc) to thirst he/she/it/same and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to enter to inherit the earth/land upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which to extend the hand you; your/yours(sg) to give he/she/it/same
2Ezd:19:15 and bread (acc) out of (+gen) sky/heaven (gen) you(sg)-GIVE-ed them/same (dat) into (+acc)   them/same (gen) and water (nom|acc|voc) out of (+gen) rock (gen), rocks (acc) you(sg)-CARRY OUT-ed them/same (dat) into (+acc) to-be-THIRST-ing them/same (gen) and you(sg)-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|voc) them/same (dat) to-ENTER to-INHERIT, be-you(sg)-INHERIT-ed!, he/she/it-happens-to-INHERIT (opt) the (acc) earth/land (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (acc) you(sg)-EXTEND-ed the (acc) hand (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-GIVE them/same (dat)
2Ezd:19:15 2Ezd_19:15_1 2Ezd_19:15_2 2Ezd_19:15_3 2Ezd_19:15_4 2Ezd_19:15_5 2Ezd_19:15_6 2Ezd_19:15_7 2Ezd_19:15_8 2Ezd_19:15_9 2Ezd_19:15_10 2Ezd_19:15_11 2Ezd_19:15_12 2Ezd_19:15_13 2Ezd_19:15_14 2Ezd_19:15_15 2Ezd_19:15_16 2Ezd_19:15_17 2Ezd_19:15_18 2Ezd_19:15_19 2Ezd_19:15_20 2Ezd_19:15_21 2Ezd_19:15_22 2Ezd_19:15_23 2Ezd_19:15_24 2Ezd_19:15_25 2Ezd_19:15_26 2Ezd_19:15_27 2Ezd_19:15_28 2Ezd_19:15_29 2Ezd_19:15_30 2Ezd_19:15_31 2Ezd_19:15_32 2Ezd_19:15_33
2Ezd:19:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:19:16 καὶ αὐτοὶ καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν ὑπερηφανεύσαντο καὶ ἐσκλήρυναν τὸν τράχηλον αὐτῶν καὶ οὐκ ἤκουσαν τῶν ἐντολῶν σου·
2Ezd:19:16 But they and our fathers behaved proudly, and hardened their neck, and did not hearken to thy commandments, (Nehemiah 9:16 Brenton)
2Ezd:19:16 Lecz oni, ojcowie nasi, postępowali zuchwale, byli krnąbrni i nie słuchali Twoich przykazań. (Ne 9:16 BT_4)
2Ezd:19:16 καὶ αὐτοὶ καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν ὑπερηφανεύσαντο καὶ ἐσκλήρυναν τὸν τράχηλον αὐτῶν καὶ οὐκ ἤκουσαν τῶν ἐντολῶν σου·
2Ezd:19:16 καί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   καί σκληρύνω (σκληρυν-, σκληρυν(ε)·[σ]-, σκληρυν·[σ]-, -, -, σκληρυν·θ-) ὁ ἡ τό τράχηλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
2Ezd:19:16 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ojciec Ja I też, nawet, mianowicie By twardnieć Gardło On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Ty; twój/twój(sg)
2Ezd:19:16 kai\ au)toi\ kai\ oi( pate/res E(mO=n u(perEfaneu/santo kai\ e)sklE/runan to\n tra/CHElon au)tO=n kai\ ou)k E)/kousan tO=n e)ntolO=n sou·
2Ezd:19:16 kai autoi kai hoi pateres hEmOn hyperEfaneusanto kai esklErynan ton traCHElon autOn kai uk Ekusan tOn entolOn su·
2Ezd:19:16 C RD_NPM C RA_NPM N3_NPM RP_GP VAI_AMI3P C VAI_AAI3P RA_ASM N2_ASM RD_GPM C D VAI_AAI3P RA_GPF N1_GPF RP_GS
2Ezd:19:16 and also, even, namely he/she/it/same and also, even, namely the father I ć and also, even, namely to harden the throat he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to have come I have come. I have arrived.; to hear the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition you; your/yours(sg)
2Ezd:19:16 and they/same (nom) and the (nom) fathers (nom|voc) us (gen)   and they-HARDEN-ed the (acc) throat (acc) them/same (gen) and not while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed the (gen) precepts (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
2Ezd:19:16 2Ezd_19:16_1 2Ezd_19:16_2 2Ezd_19:16_3 2Ezd_19:16_4 2Ezd_19:16_5 2Ezd_19:16_6 2Ezd_19:16_7 2Ezd_19:16_8 2Ezd_19:16_9 2Ezd_19:16_10 2Ezd_19:16_11 2Ezd_19:16_12 2Ezd_19:16_13 2Ezd_19:16_14 2Ezd_19:16_15 2Ezd_19:16_16 2Ezd_19:16_17 2Ezd_19:16_18
2Ezd:19:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:19:17 καὶ ἀνένευσαν τοῦ εἰσακοῦσαι καὶ οὐκ ἐμνήσθησαν τῶν θαυμασίων σου, ὧν ἐποίησας μετ’ αὐτῶν, καὶ ἐσκλήρυναν τὸν τράχηλον αὐτῶν καὶ ἔδωκαν ἀρχὴν ἐπιστρέψαι εἰς δουλείαν αὐτῶν ἐν Αἰγύπτῳ. καὶ σὺ θεὸς ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος, καὶ οὐκ ἐγκατέλιπες αὐτούς.
2Ezd:19:17 and refused to listen, and remembered not thy wonders which thou wroughtest with them; and they hardened their neck, and appointed a leader to return to their slavery in Egypt: but thou, O God, art merciful and compassionate, long-suffering, and abundant in mercy, and thou didst not forsake them. (Nehemiah 9:17 Brenton)
2Ezd:19:17 I uchylali się od posłuszeństwa i nie pamiętali o cudach, któreś dla nich uczynił. Byli twardego karku i uwzięli się, by wrócić do niewoli swej w Egipcie. Lecz Ty jesteś Bogiem przebaczenia, jesteś łaskawy i miłosierny, cierpliwy i wielkiej dobroci; i nie opuściłeś ich. (Ne 9:17 BT_4)
2Ezd:19:17 καὶ ἀνένευσαν τοῦ εἰσακοῦσαι καὶ οὐκ ἐμνήσθησαν τῶν θαυμασίων σου, ὧν ἐποίησας μετ’ αὐτῶν, καὶ ἐσκλήρυναν τὸν τράχηλον αὐτῶν καὶ ἔδωκαν ἀρχὴν ἐπιστρέψαι εἰς δουλείαν αὐτῶν ἐν Αἰγύπτῳ. καὶ σὺ θεὸς ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος, καὶ οὐκ ἐγκατέλιπες αὐτούς.
2Ezd:19:17 καί   ὁ ἡ τό εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό θαυμάσιος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί σκληρύνω (σκληρυν-, σκληρυν(ε)·[σ]-, σκληρυν·[σ]-, -, -, σκληρυν·θ-) ὁ ἡ τό τράχηλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἀρχή, -ῆς, ἡ ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) εἰς[1] δουλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς θεός, -οῦ, ὁ ἐλεήμων -ον, gen. sg. -ονος καί οἰκτιρμός, -οῦ, ὁ; οἰκτίρμων -ον, gen. sg. -ονος μακρό·θυμος -ον καί   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:19:17 I też, nawet, mianowicie Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By pamiętać/stawaj się uważającym z Cudowny doskonały, cudowny Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który By czynić/rób Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By twardnieć Gardło On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dawać Początek By odwracać się dookoła Do (+przyspieszenie) Niewolnictwo On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie Ty Bóg  Miłosierny I też, nawet, mianowicie Współczucia/litość {szkoda}; współczujące/żałowanie Cierpliwy I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj On/ona/to/to samo
2Ezd:19:17 kai\ a)ne/neusan tou= ei)sakou=sai kai\ ou)k e)mnE/sTEsan tO=n Taumasi/On sou, O(=n e)poi/Esas met’ au)tO=n, kai\ e)sklE/runan to\n tra/CHElon au)tO=n kai\ e)/dOkan a)rCHE\n e)pistre/PSai ei)s doulei/an au)tO=n e)n *ai)gu/ptO|. kai\ su\ Teo\s e)leE/mOn kai\ oi)kti/rmOn, makro/Tumos kai\ polue/leos, kai\ ou)k e)gkate/lipes au)tou/s.
2Ezd:19:17 kai aneneusan tu eisakusai kai uk emnEsTEsan tOn TaumasiOn su, hOn epoiEsas met’ autOn, kai esklErynan ton traCHElon autOn kai edOkan arCHEn epistrePSai eis duleian autOn en aigyptO. kai sy Teos eleEmOn kai oiktirmOn, makroTymos kai polyeleos, kai uk enkatelipes autus.
2Ezd:19:17 C VAI_AAI3P RA_GSN VA_AAN C D VSI_API3P RA_GPM A1A_GPM RP_GS RR_GPM VAI_AAI2S P RD_GPM C VAI_AAI3P RA_ASM N2_ASM RD_GPM C VAI_AAI3P N1_ASF VA_AAN P N1A_ASF RD_GPM P N2_DSF C RP_NS N2_NSM A3N_NSM C A3N_NSM A1B_NSM C A1B_NSM C D VBI_AAI2S RD_APM
2Ezd:19:17 and also, even, namely ć the to heard (being heard, listen into, hearken) and also, even, namely οὐχ before rough breathing to remember/become mindful of the wonderful excellent, marvelous you; your/yours(sg) who/whom/which to do/make after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to harden the throat he/she/it/same and also, even, namely to give beginning to turn around into (+acc) slavery he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Egypt [country of] and also, even, namely you god [see theology] merciful and also, even, namely compassion/pity; compassionate/pitying patient and also, even, namely ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare he/she/it/same
2Ezd:19:17 and   the (gen) to-HEARD, be-you(sg)-HEARD-ed!, he/she/it-happens-to-HEARD (opt) and not they-were-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF the (gen) wonderful ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (gen) you(sg)-DO/MAKE-ed after (+acc), with (+gen) them/same (gen) and they-HARDEN-ed the (acc) throat (acc) them/same (gen) and they-GIVE-ed beginning (acc) to-TURN-AROUND, be-you(sg)-TURN-ed-AROUND!, he/she/it-happens-to-TURN-AROUND (opt) into (+acc) slavery (acc) them/same (gen) in/among/by (+dat) Egypt (dat) and you(sg) (nom) god (nom) merciful ([Adj] nom) and compassions/pities (gen); compassionate/pitying ([Adj] nom) patient ([Adj] nom) and   and not you(sg)-GIVE UP-ed them/same (acc)
2Ezd:19:17 2Ezd_19:17_1 2Ezd_19:17_2 2Ezd_19:17_3 2Ezd_19:17_4 2Ezd_19:17_5 2Ezd_19:17_6 2Ezd_19:17_7 2Ezd_19:17_8 2Ezd_19:17_9 2Ezd_19:17_10 2Ezd_19:17_11 2Ezd_19:17_12 2Ezd_19:17_13 2Ezd_19:17_14 2Ezd_19:17_15 2Ezd_19:17_16 2Ezd_19:17_17 2Ezd_19:17_18 2Ezd_19:17_19 2Ezd_19:17_20 2Ezd_19:17_21 2Ezd_19:17_22 2Ezd_19:17_23 2Ezd_19:17_24 2Ezd_19:17_25 2Ezd_19:17_26 2Ezd_19:17_27 2Ezd_19:17_28 2Ezd_19:17_29 2Ezd_19:17_30 2Ezd_19:17_31 2Ezd_19:17_32 2Ezd_19:17_33 2Ezd_19:17_34 2Ezd_19:17_35 2Ezd_19:17_36 2Ezd_19:17_37 2Ezd_19:17_38 2Ezd_19:17_39 2Ezd_19:17_40 2Ezd_19:17_41
2Ezd:19:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:19:18 ἔτι δὲ καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς μόσχον χωνευτὸν καὶ εἶπαν Οὗτοι οἱ θεοὶ οἱ ἐξαγαγόντες ἡμᾶς ἐξ Αἰγύπτου· καὶ ἐποίησαν παροργισμοὺς μεγάλους.
2Ezd:19:18 And still farther they even made to themselves a molten calf, and said, These are the gods that brought us up out of Egypt: and they wrought great provocations. (Nehemiah 9:18 Brenton)
2Ezd:19:18 Nawet gdy uczynili sobie cielca odlanego z metalu i powiedzieli: "To jest twój bóg, który cię wyprowadził z Egiptu", i gdy popełnili wielkie bluźnierstwa, (Ne 9:18 BT_4)
2Ezd:19:18 ἔτι δὲ καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς μόσχον χωνευτὸν καὶ εἶπαν Οὗτοι οἱ θεοὶ οἱ ἐξαγαγόντες ἡμᾶς ἐξ Αἰγύπτου· καὶ ἐποίησαν παροργισμοὺς μεγάλους.
2Ezd:19:18 ἔτι δέ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ μόσχος, -ου, ὁ   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) παρ·οργισμός, -οῦ, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
2Ezd:19:18 Jeszcze/jeszcze zaś I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Samo /nasz /twój /siebie Cielęcia/wół I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Bóg  By prowadzić poza Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Gniew Wielki
2Ezd:19:18 e)/ti de\ kai\ e)poi/Esan e(autoi=s mo/sCHon CHOneuto\n kai\ ei)=pan *ou(=toi oi( Teoi\ oi( e)Xagago/ntes E(ma=s e)X *ai)gu/ptou· kai\ e)poi/Esan parorgismou\s mega/lous.
2Ezd:19:18 eti de kai epoiEsan heautois mosCHon CHOneuton kai eipan hutoi hoi Teoi hoi eXagagontes hEmas eX aigyptu· kai epoiEsan parorgismus megalus.
2Ezd:19:18 D x C VAI_AAI3P RD_DPM N2_ASM A1_ASM C VAI_AAI3P RD_NPM RA_NPM N2_NPM RA_NPM VB_AAPNPM RP_AP P N2_GSF C VAI_AAI3P N2_APM A1_APM
2Ezd:19:18 yet/still δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely to do/make self /our-/your-/themselves calf/ox ć and also, even, namely to say/tell this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the god [see theology] the to lead out I out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] and also, even, namely to do/make anger great
2Ezd:19:18 yet/still Yet and they-DO/MAKE-ed selves (dat) calf/ox (acc)   and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) these (nom) the (nom) gods (nom|voc) the (nom) upon LEAD-ing-OUT (nom|voc) us (acc) out of (+gen) Egypt (gen) and they-DO/MAKE-ed angers (acc) great ([Adj] acc)
2Ezd:19:18 2Ezd_19:18_1 2Ezd_19:18_2 2Ezd_19:18_3 2Ezd_19:18_4 2Ezd_19:18_5 2Ezd_19:18_6 2Ezd_19:18_7 2Ezd_19:18_8 2Ezd_19:18_9 2Ezd_19:18_10 2Ezd_19:18_11 2Ezd_19:18_12 2Ezd_19:18_13 2Ezd_19:18_14 2Ezd_19:18_15 2Ezd_19:18_16 2Ezd_19:18_17 2Ezd_19:18_18 2Ezd_19:18_19 2Ezd_19:18_20 2Ezd_19:18_21
2Ezd:19:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:19:19 καὶ σὺ ἐν οἰκτιρμοῖς σου τοῖς πολλοῖς οὐκ ἐγκατέλιπες αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ· τὸν στῦλον τῆς νεφέλης οὐκ ἐξέκλινας ἀπ’ αὐτῶν ἡμέρας ὁδηγῆσαι αὐτοὺς ἐν τῇ ὁδῷ καὶ τὸν στῦλον τοῦ πυρὸς τὴν νύκτα φωτίζειν αὐτοῖς τὴν ὁδόν, ἐν ᾗ πορεύσονται ἐν αὐτῇ.
2Ezd:19:19 Yet thou in thy great compassions didst not forsake them in the wilderness: thou didst not turn away from them the pillar of the cloud by day, to guide them in the way, nor the pillar of fire by night, to enlighten for them the way wherein they should walk. (Nehemiah 9:19 Brenton)
2Ezd:19:19 Ty w wielkim miłosierdziu twoim nie opuściłeś ich na pustyni. Słup obłoku nie odstępował od nich we dnie, aby ich prowadzić drogą; słup ognia nie odstępował w nocy, aby oświetlać im drogę, którą iść mieli. (Ne 9:19 BT_4)
2Ezd:19:19 καὶ σὺ ἐν οἰκτιρμοῖς σου τοῖς πολλοῖς οὐκ ἐγκατέλιπες αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ· τὸν στῦλον τῆς νεφέλης οὐκ ἐξέκλινας ἀπ’ αὐτῶν ἡμέρας ὁδηγῆσαι αὐτοὺς ἐν τῇ ὁδῷ καὶ τὸν στῦλον τοῦ πυρὸς τὴν νύκτα φωτίζειν αὐτοῖς τὴν ὁδόν, ἐν πορεύσονται ἐν αὐτῇ.
2Ezd:19:19 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν οἰκτιρμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁδ·ηγέω (οδηγ(ε)-, οδηγη·σ-, οδηγη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ καί ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ φωτίζω (φωτιζ-, φωτι(ε)·[σ]-/φωτι·σ-, φωτι·σ-, -, πεφωτισ-, φωτισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ἐν ὅς ἥ ὅ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:19:19 I też, nawet, mianowicie Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Współczucia/litość {szkoda} Ty; twój/twój(sg) Dużo ??? Przed przydechem mocnym By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie Filar Chmura ??? Przed przydechem mocnym By cofać się/unikaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Dzień By kierować On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga I też, nawet, mianowicie Filar Ogień Noc By wyjaśniać oświecaj, wyjaśniaj, rób znany On/ona/to/to samo Drogi {Sposobu}/droga W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
2Ezd:19:19 kai\ su\ e)n oi)ktirmoi=s sou toi=s polloi=s ou)k e)gkate/lipes au)tou\s e)n tE=| e)rE/mO|· to\n stu=lon tE=s nefe/lEs ou)k e)Xe/klinas a)p’ au)tO=n E(me/ras o(dEgE=sai au)tou\s e)n tE=| o(dO=| kai\ to\n stu=lon tou= puro\s tE\n nu/kta fOti/DZein au)toi=s tE\n o(do/n, e)n E(=| poreu/sontai e)n au)tE=|.
2Ezd:19:19 kai sy en oiktirmois su tois pollois uk enkatelipes autus en tE erEmO· ton stylon tEs nefelEs uk eXeklinas ap’ autOn hEmeras hodEgEsai autus en tE hodO kai ton stylon tu pyros tEn nykta fOtiDZein autois tEn hodon, en hE poreusontai en autE.
2Ezd:19:19 C RP_NS P N2_DPM RP_GS RA_DPM A1_DPM D VBI_AAI2S RD_APM P RA_DSF N2_DSF RA_ASM N2_ASM RA_GSF N1_GSF D VAI_AAI2S P RD_GPM N1A_GSF VA_AAN RD_APM P RA_DSF N2_DSF C RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_NSM RA_ASF N3_ASF V1_PAN RD_DPM RA_ASF N2_ASF P RR_DSF VF_FMI3P P RD_DSF
2Ezd:19:19 and also, even, namely you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among compassion/pity you; your/yours(sg) the much οὐχ before rough breathing to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness the pillar the cloud οὐχ before rough breathing to recoil/avoid from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same day to guide he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road and also, even, namely the pillar the fire the night to bring to light enlighten, bring to light, make known he/she/it/same the way/road in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
2Ezd:19:19 and you(sg) (nom) in/among/by (+dat) compassions/pities (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (dat) many (dat) not you(sg)-GIVE UP-ed them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) the (acc) pillar (acc) the (gen) cloud (gen) not you(sg)-RECOIL/AVOID-ed away from (+gen) them/same (gen) day (gen), days (acc) to-GUIDE, be-you(sg)-GUIDE-ed!, he/she/it-happens-to-GUIDE (opt) them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat) and the (acc) pillar (acc) the (gen) fire (gen) the (acc) night (acc) to-be-LIGHT-ing them/same (dat) the (acc) way/road (acc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) they-will-be-GO-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat)
2Ezd:19:19 2Ezd_19:19_1 2Ezd_19:19_2 2Ezd_19:19_3 2Ezd_19:19_4 2Ezd_19:19_5 2Ezd_19:19_6 2Ezd_19:19_7 2Ezd_19:19_8 2Ezd_19:19_9 2Ezd_19:19_10 2Ezd_19:19_11 2Ezd_19:19_12 2Ezd_19:19_13 2Ezd_19:19_14 2Ezd_19:19_15 2Ezd_19:19_16 2Ezd_19:19_17 2Ezd_19:19_18 2Ezd_19:19_19 2Ezd_19:19_20 2Ezd_19:19_21 2Ezd_19:19_22 2Ezd_19:19_23 2Ezd_19:19_24 2Ezd_19:19_25 2Ezd_19:19_26 2Ezd_19:19_27 2Ezd_19:19_28 2Ezd_19:19_29 2Ezd_19:19_30 2Ezd_19:19_31 2Ezd_19:19_32 2Ezd_19:19_33 2Ezd_19:19_34 2Ezd_19:19_35 2Ezd_19:19_36 2Ezd_19:19_37 2Ezd_19:19_38 2Ezd_19:19_39 2Ezd_19:19_40 2Ezd_19:19_41 2Ezd_19:19_42 2Ezd_19:19_43
2Ezd:19:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:19:20 καὶ τὸ πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ἔδωκας συνετίσαι αὐτοὺς καὶ τὸ μαννα σοῦ οὐκ ἀφυστέρησας ἀπὸ στόματος αὐτῶν καὶ ὕδωρ ἔδωκας αὐτοῖς τῷ δίψει αὐτῶν.
2Ezd:19:20 And thou gavest thy good Spirit to instruct them, and thou didst not withhold thy manna from their mouth, and gavest them water in their thirst. (Nehemiah 9:20 Brenton)
2Ezd:19:20 I dałeś swego Ducha dobrego, aby ich oświecał. I manny Twej od ust im nie odjąłeś, i dałeś im wodę, gdy byli spragnieni. (Ne 9:20 BT_4)
2Ezd:19:20 καὶ τὸ πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ἔδωκας συνετίσαι αὐτοὺς καὶ τὸ μαννα σοῦ οὐκ ἀφυστέρησας ἀπὸ στόματος αὐτῶν καὶ ὕδωρ ἔδωκας αὐτοῖς τῷ δίψει αὐτῶν.
2Ezd:19:20 καί ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) συν·ετίζω [LXX] (συν+ετιζ-, συν+ετι(ε)·[σ]-, συν+ετι·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό μάννα, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ἀπό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὕδωρ, ὕδατος, τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δίψο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:19:20 I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Ty; twój/twój(sg) Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. By dawać By przynosić do zmysłów {sensów} On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Manna Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ust/żołądka por On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Woda By dawać On/ona/to/to samo ??? On/ona/to/to samo
2Ezd:19:20 kai\ to\ pneu=ma/ sou to\ a)gaTo\n e)/dOkas suneti/sai au)tou\s kai\ to\ manna sou= ou)k a)fuste/rEsas a)po\ sto/matos au)tO=n kai\ u(/dOr e)/dOkas au)toi=s tO=| di/PSei au)tO=n.
2Ezd:19:20 kai to pneuma su to agaTon edOkas synetisai autus kai to manna su uk afysterEsas apo stomatos autOn kai hydOr edOkas autois tO diPSei autOn.
2Ezd:19:20 C RA_ASN N3M_ASN RP_GS RA_ASN A1_ASN VAI_AAI2S VA_AAN RD_APM C RA_ASN N_ASN RP_GS D VA_AAPNSM P N3M_GSN RD_GPM C N3_NSN VAI_AAI2S RD_DPM RA_DSN N3E_DSN RD_GPM
2Ezd:19:20 and also, even, namely the spirit breath, spiritual utterance, wind you; your/yours(sg) the good inherently good, i.e. God-wrought. to give to bring to senses he/she/it/same and also, even, namely the manna you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing mouth/maw stoma he/she/it/same and also, even, namely water to give he/she/it/same the ??? he/she/it/same
2Ezd:19:20 and the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) good ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg)-GIVE-ed to-BRING-TO-SENSES, be-you(sg)-BRING-ed-TO-SENSES!, he/she/it-happens-to-BRING-TO-SENSES (opt) them/same (acc) and the (nom|acc) manna (indecl) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not   away from (+gen) mouth/maw (gen) them/same (gen) and water (nom|acc|voc) you(sg)-GIVE-ed them/same (dat) the (dat) ??? (dat) them/same (gen)
2Ezd:19:20 2Ezd_19:20_1 2Ezd_19:20_2 2Ezd_19:20_3 2Ezd_19:20_4 2Ezd_19:20_5 2Ezd_19:20_6 2Ezd_19:20_7 2Ezd_19:20_8 2Ezd_19:20_9 2Ezd_19:20_10 2Ezd_19:20_11 2Ezd_19:20_12 2Ezd_19:20_13 2Ezd_19:20_14 2Ezd_19:20_15 2Ezd_19:20_16 2Ezd_19:20_17 2Ezd_19:20_18 2Ezd_19:20_19 2Ezd_19:20_20 2Ezd_19:20_21 2Ezd_19:20_22 2Ezd_19:20_23 2Ezd_19:20_24 2Ezd_19:20_25
2Ezd:19:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:19:21 καὶ τεσσαράκοντα ἔτη διέθρεψας αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὐχ ὑστέρησαν· ἱμάτια αὐτῶν οὐκ ἐπαλαιώθησαν, καὶ πόδες αὐτῶν οὐ διερράγησαν.
2Ezd:19:21 And thou didst sustain them forty years in the wilderness; thou didst not allow anything to fail them: their garments did not wax old, and their feet were not bruised. (Nehemiah 9:21 Brenton)
2Ezd:19:21 Przez czterdzieści lat zaopatrywałeś ich na pustyni, tak że nie odczuwali braku. Szaty ich się nie zniszczyły, a nogi ich nie spuchły. (Ne 9:21 BT_4)
2Ezd:19:21 καὶ τεσσαράκοντα ἔτη διέθρεψας αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὐχ ὑστέρησαν· ἱμάτια αὐτῶν οὐκ ἐπαλαιώθησαν, καὶ πόδες αὐτῶν οὐ διερράγησαν.
2Ezd:19:21 καί τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- ἔτο·ς, -ους, τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑστερέω (υστερ(ε)-, υστερη·σ-, υστερη·σ-, υστερη·κ-, -, υστερη·θ-) ἱμάτιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ παλαιόω (παλαι(ο)-, παλαιω·σ-, παλαιω·σ-, πεπαλαιω·κ-, πεπαλαιω-, παλαιω·θ-) καί πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-)
2Ezd:19:21 I też, nawet, mianowicie Czterdzieści Rok On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie ??? Przed przydechem mocnym By podchodzić krótko Ubierająca część garderoby, płaszcz On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By robić stary I też, nawet, mianowicie Stopa On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać
2Ezd:19:21 kai\ tessara/konta e)/tE die/TrePSas au)tou\s e)n tE=| e)rE/mO|, ou)CH u(ste/rEsan· i(ma/tia au)tO=n ou)k e)palaiO/TEsan, kai\ po/des au)tO=n ou) dierra/gEsan.
2Ezd:19:21 kai tessarakonta etE dieTrePSas autus en tE erEmO, uCH hysterEsan· himatia autOn uk epalaiOTEsan, kai podes autOn u dierragEsan.
2Ezd:19:21 C M N3E_APN VAI_AAI2S RD_APM P RA_DSF N2_DSF D VA_AAI3P N2N_NPN RD_GPM D VCI_API3P C N3D_NPM RD_GPM D VDI_API3P
2Ezd:19:21 and also, even, namely forty year ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness οὐχ before rough breathing to come up short clothing garment, cloak he/she/it/same οὐχ before rough breathing to make old and also, even, namely foot he/she/it/same οὐχ before rough breathing to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave
2Ezd:19:21 and forty years (nom|acc|voc)   them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) not they-COME-ed-UP-SHORT, upon COME-ing-UP-SHORT (nom|acc|voc) clothings (nom|acc|voc) them/same (gen) not they-were-MAKE-ed-OLD and feet (nom|voc) them/same (gen) not they-were-RUPTURE-ed
2Ezd:19:21 2Ezd_19:21_1 2Ezd_19:21_2 2Ezd_19:21_3 2Ezd_19:21_4 2Ezd_19:21_5 2Ezd_19:21_6 2Ezd_19:21_7 2Ezd_19:21_8 2Ezd_19:21_9 2Ezd_19:21_10 2Ezd_19:21_11 2Ezd_19:21_12 2Ezd_19:21_13 2Ezd_19:21_14 2Ezd_19:21_15 2Ezd_19:21_16 2Ezd_19:21_17 2Ezd_19:21_18 2Ezd_19:21_19
2Ezd:19:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:19:22 καὶ ἔδωκας αὐτοῖς βασιλείας καὶ λαοὺς καὶ διεμέρισας αὐτοῖς, καὶ ἐκληρονόμησαν τὴν γῆν Σηων βασιλέως Εσεβων καὶ τὴν γῆν Ωγ βασιλέως τοῦ Βασαν.
2Ezd:19:22 Moreover, thou gavest them kingdoms, and didst divide nations to them: and they inherited the land of Seon king of Esebon, and the land of Og king of Basan. (Nehemiah 9:22 Brenton)
2Ezd:19:22 I dałeś im królestwa i narody, i przydzieliłeś je im jako ziemie kresowe, i oni posiedli ziemię Sichona, króla Cheszbonu, i ziemię Oga, króla Baszanu. (Ne 9:22 BT_4)
2Ezd:19:22 καὶ ἔδωκας αὐτοῖς βασιλείας καὶ λαοὺς καὶ διεμέρισας αὐτοῖς, καὶ ἐκληρονόμησαν τὴν γῆν Σηων βασιλέως Εσεβων καὶ τὴν γῆν Ωγ βασιλέως τοῦ Βασαν.
2Ezd:19:22 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό βασιλεία, -ας, ἡ καί λαός, -οῦ, ὁ καί δια·μερίζω (δια+μεριζ-, δια+μερι(ε)·[σ]-/δια+μερι·σ-, δια+μερι·σ-, -, δια+μεμερισ-, δια+μερισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   βασιλεύς, -έως, ὁ   καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό βαίνω [LXX] (βαιν-, -, 2nd ath. β(η)-/ath. β(α)-, βεβη·κ-, -, -)
2Ezd:19:22 I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Królestwo I też, nawet, mianowicie Ludzie I też, nawet, mianowicie By dzielić się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dziedziczyć Ziemi/ziemia Król I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia Król By kroczyć (chodź)
2Ezd:19:22 kai\ e)/dOkas au)toi=s basilei/as kai\ laou\s kai\ dieme/risas au)toi=s, kai\ e)klErono/mEsan tE\n gE=n *sEOn basile/Os *esebOn kai\ tE\n gE=n *Og basile/Os tou= *basan.
2Ezd:19:22 kai edOkas autois basileias kai laus kai diemerisas autois, kai eklEronomEsan tEn gEn sEOn basileOs esebOn kai tEn gEn Og basileOs tu basan.
2Ezd:19:22 C VAI_AAI2S RD_DPM N1A_APF C N2_APM C VAI_AAI2S RD_DPM