2Ezd:20:1 καὶ ἐν πᾶσι τούτοις ἡμεῖς διατιθέμεθα πίστιν καὶ γράφομεν, καὶ ἐπισφραγίζουσιν πάντες ἄρχοντες ἡμῶν, Λευῖται ἡμῶν, ἱερεῖς ἡμῶν.
2Ezd:20:1 And in regard to all these circumstances we make a covenant, and write it, and our princes, our Levites, and our priests, set their seal to it. (Nehemiah 9:38 Brenton)
2Ezd:20:1 Wobec tego wszystkiego my zawieramy i spisujemy umowę, a na tym pieczętowanym dokumencie są podpisani nasi książęta, lewici i kapłani. (Ne 10:1 BT_4)
2Ezd:20:1 καὶ ἐν πᾶσι τούτοις ἡμεῖς διατιθέμεθα πίστιν καὶ γράφομεν, καὶ ἐπισφραγίζουσιν πάντες ἄρχοντες ἡμῶν, Λευῖται ἡμῶν, ἱερεῖς ἡμῶν.
2Ezd:20:1 καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) πίστις, -εως, ἡ καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) καί   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἱερεύς, -έως, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
2Ezd:20:1 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ja By robić konwencję Wiara(pełność) I też, nawet, mianowicie By pisać I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Władca; by zaczynać się Ja Lewita Ja Duchowny Ja
2Ezd:20:1 kai\ e)n pa=si tou/tois E(mei=s diatiTe/meTa pi/stin kai\ gra/fomen, kai\ e)pisfragi/DZousin pa/ntes a)/rCHontes E(mO=n, *leui=tai E(mO=n, i(erei=s E(mO=n.
2Ezd:20:1 kai en pasi tutois hEmeis diatiTemeTa pistin kai grafomen, kai episfragiDZusin pantes arCHontes hEmOn, leuitai hEmOn, hiereis hEmOn.
2Ezd:20:1 C P A3_DPM RD_DPM RP_NP V7_PMI1P N3I_ASF C V1_PAI1P C V1_PAI3P A3_NPM N3_NPM RP_GP N1M_NPM RP_GP N3V_NPM RP_GP
2Ezd:20:1 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] I to make covenant faith(fulness) and also, even, namely to write and also, even, namely ć every all, each, every, the whole of ruler; to begin I Levite I priest I
2Ezd:20:1 and in/among/by (+dat) all (dat) these (dat) we (nom) we-are-being-MAKE COVENANT-ed faith(fulness) (acc) and we-are-WRITE-ing and   all (nom|voc) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) us (gen) Levites (nom|voc) us (gen) priests (acc, nom|voc) us (gen)
2Ezd:20:1 2Ezd_20:1_1 2Ezd_20:1_2 2Ezd_20:1_3 2Ezd_20:1_4 2Ezd_20:1_5 2Ezd_20:1_6 2Ezd_20:1_7 2Ezd_20:1_8 2Ezd_20:1_9 2Ezd_20:1_10 2Ezd_20:1_11 2Ezd_20:1_12 2Ezd_20:1_13 2Ezd_20:1_14 2Ezd_20:1_15 2Ezd_20:1_16 2Ezd_20:1_17 2Ezd_20:1_18
2Ezd:20:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:20:2 καὶ ἐπὶ τῶν σφραγιζόντων Νεεμιας υἱὸς Αχαλια καὶ Σεδεκιας
2Ezd:20:2 And over them that sealed were Neemias the Artasastha, son of Achalia, and Zedekias, (Nehemiah 10:1 Brenton)
2Ezd:20:2 Mianowicie: na kartach tego dokumentu umieścili swe imię: namiestnik Nehemiasz, syn Chakaliasza, oraz Sedecjasz, (Ne 10:2 BT_4)
2Ezd:20:2 Καὶ ἐπὶ τῶν σφραγιζόντων Νεεμιας υἱὸς Αχαλια καὶ Σεδεκιας
2Ezd:20:2 καί ἐπί ὁ ἡ τό σφραγίζω (σφραγιζ-, σφραγι(ε)·[σ]-, σφραγι·σ-, -, εσφραγισ-, σφραγισ·θ-)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί  
2Ezd:20:2 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By pieczętować Syn I też, nawet, mianowicie
2Ezd:20:2 *kai\ e)pi\ tO=n sfragiDZo/ntOn *neemias ui(o\s *aCHalia kai\ *sedekias
2Ezd:20:2 kai epi tOn sfragiDZontOn neemias hyios aCHalia kai sedekias
2Ezd:20:2 C P RA_GPM V1_PAPGPM N_NSM N2_NSM N_NSM C N_NSM
2Ezd:20:2 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to seal ć son ć and also, even, namely ć
2Ezd:20:2 and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) let-them-be-SEAL-ing! (classical), while SEAL-ing (gen)   son (nom)   and  
2Ezd:20:2 2Ezd_20:2_1 2Ezd_20:2_2 2Ezd_20:2_3 2Ezd_20:2_4 2Ezd_20:2_5 2Ezd_20:2_6 2Ezd_20:2_7 2Ezd_20:2_8 2Ezd_20:2_9
2Ezd:20:2 x x x x x x x x x
2Ezd:20:3 υἱὸς Σαραια καὶ Αζαρια καὶ Ιερμια,
2Ezd:20:3 the son of Araea, and Azaria, and Jeremia, (Nehemiah 10:2 Brenton)
2Ezd:20:3 Serajasz, Azariasz, Jeremiasz, (Ne 10:3 BT_4)
2Ezd:20:3 υἱὸς Σαραια καὶ Αζαρια καὶ Ιερμια,
2Ezd:20:3 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί   καί  
2Ezd:20:3 Syn I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
2Ezd:20:3 ui(o\s *saraia kai\ *aDZaria kai\ *iermia,
2Ezd:20:3 hyios saraia kai aDZaria kai iermia,
2Ezd:20:3 N2_NSM N_NSM C N_NSM C N_NSM
2Ezd:20:3 son ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
2Ezd:20:3 son (nom)   and   and  
2Ezd:20:3 2Ezd_20:3_1 2Ezd_20:3_2 2Ezd_20:3_3 2Ezd_20:3_4 2Ezd_20:3_5 2Ezd_20:3_6
2Ezd:20:3 x x x x x x
2Ezd:20:4 Φασουρ, Αμαρια, Μελχια,
2Ezd:20:4 Phasur, Amaria, Melchia, (Nehemiah 10:3 Brenton)
2Ezd:20:4 Paszchur, Amariasz, Malkiasz, (Ne 10:4 BT_4)
2Ezd:20:4 Φασουρ, Αμαρια, Μελχια,
2Ezd:20:4      
2Ezd:20:4
2Ezd:20:4 *fasour, *amaria, *melCHia,
2Ezd:20:4 fasur, amaria, melCHia,
2Ezd:20:4 N_NSM N_NSM N_NSM
2Ezd:20:4 ć ć ć
2Ezd:20:4      
2Ezd:20:4 2Ezd_20:4_1 2Ezd_20:4_2 2Ezd_20:4_3
2Ezd:20:4 x x x
2Ezd:20:5 Ατους, Σεβανι, Μαλουχ,
2Ezd:20:5 Attus, Sebani, Maluch, (Nehemiah 10:4 Brenton)
2Ezd:20:5 Chattusz, Szekaniasz, Malluk, (Ne 10:5 BT_4)
2Ezd:20:5 Ατους, Σεβανι, Μαλουχ,
2Ezd:20:5      
2Ezd:20:5
2Ezd:20:5 *atous, *sebani, *malouCH,
2Ezd:20:5 atus, sebani, maluCH,
2Ezd:20:5 N_NSM N_NSM N_NSM
2Ezd:20:5 ć ć ć
2Ezd:20:5      
2Ezd:20:5 2Ezd_20:5_1 2Ezd_20:5_2 2Ezd_20:5_3
2Ezd:20:5 x x x
2Ezd:20:6 Ιραμ, Μεραμωθ, Αβδια,
2Ezd:20:6 Iram, Meramoth, Abdia, (Nehemiah 10:5 Brenton)
2Ezd:20:6 Charim, Meremot, Obadiasz, (Ne 10:6 BT_4)
2Ezd:20:6 Ιραμ, Μεραμωθ, Αβδια,
2Ezd:20:6      
2Ezd:20:6
2Ezd:20:6 *iram, *meramOT, *abdia,
2Ezd:20:6 iram, meramOT, abdia,
2Ezd:20:6 N_NSM N_NSM N_NSM
2Ezd:20:6 ć ć ć
2Ezd:20:6      
2Ezd:20:6 2Ezd_20:6_1 2Ezd_20:6_2 2Ezd_20:6_3
2Ezd:20:6 x x x
2Ezd:20:7 Δανιηλ, Γαναθων, Βαρουχ,
2Ezd:20:7 Daniel, Gannathon, Baruch, (Nehemiah 10:6 Brenton)
2Ezd:20:7 Daniel, Ginneton, Baruch, (Ne 10:7 BT_4)
2Ezd:20:7 Δανιηλ, Γαναθων, Βαρουχ,
2Ezd:20:7 Δανιήλ, ὁ    
2Ezd:20:7 Daniel
2Ezd:20:7 *daniEl, *ganaTOn, *barouCH,
2Ezd:20:7 daniEl, ganaTOn, baruCH,
2Ezd:20:7 N_NSM N_NSM N_NSM
2Ezd:20:7 Daniel ć ć
2Ezd:20:7 Daniel (indecl)    
2Ezd:20:7 2Ezd_20:7_1 2Ezd_20:7_2 2Ezd_20:7_3
2Ezd:20:7 x x x
2Ezd:20:8 Μεσουλαμ, Αβια, Μιαμιν,
2Ezd:20:8 Mesulam, Abia, Miamin, (Nehemiah 10:7 Brenton)
2Ezd:20:8 Meszullam, Abiasz, Mijjamin, (Ne 10:8 BT_4)
2Ezd:20:8 Μεσουλαμ, Αβια, Μιαμιν,
2Ezd:20:8   Ἀβιά, ὁ  
2Ezd:20:8 Abijah
2Ezd:20:8 *mesoulam, *abia, *miamin,
2Ezd:20:8 mesulam, abia, miamin,
2Ezd:20:8 N_NSM N_NSM N_NSM
2Ezd:20:8 ć Abijah ć
2Ezd:20:8   Abijah (indecl)  
2Ezd:20:8 2Ezd_20:8_1 2Ezd_20:8_2 2Ezd_20:8_3
2Ezd:20:8 x x x
2Ezd:20:9 Μααζια, Βελγαι, Σαμαια, οὗτοι ἱερεῖς·
2Ezd:20:9 Maazia, Belgai, Samaia; these were priests. (Nehemiah 10:8 Brenton)
2Ezd:20:9 Maazjasz, Bilgaj, Szemajasz. Są to kapłani. (Ne 10:9 BT_4)
2Ezd:20:9 Μααζια, Βελγαι, Σαμαια, οὗτοι ἱερεῖς·
2Ezd:20:9       οὗτος αὕτη τοῦτο ἱερεύς, -έως, ὁ
2Ezd:20:9 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Duchownego
2Ezd:20:9 *maaDZia, *belgai, *samaia, ou(=toi i(erei=s·
2Ezd:20:9 maaDZia, belgai, samaia, hutoi hiereis·
2Ezd:20:9 N_NSM N_NSM N_NSM RD_NPM N3V_NPM
2Ezd:20:9 ć ć ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] priest
2Ezd:20:9       these (nom) priests (acc, nom|voc)
2Ezd:20:9 2Ezd_20:9_1 2Ezd_20:9_2 2Ezd_20:9_3 2Ezd_20:9_4 2Ezd_20:9_5
2Ezd:20:9 x x x x x
2Ezd:20:10 καὶ οἱ Λευῖται Ἰησοῦς υἱὸς Αζανια, Βαναιου ἀπὸ υἱῶν Ηναδαδ, Καδμιηλ
2Ezd:20:10 And the Levites; Jesus the son of Azania, Banaiu of the sons of Enadad, Cadmiel (Nehemiah 10:9 Brenton)
2Ezd:20:10 I lewici: Jozue, syn Azaniasza, Binnuj, jeden z synów Chenadada, Kadmiel, (Ne 10:10 BT_4)
2Ezd:20:10 καὶ οἱ Λευῖται Ἰησοῦς υἱὸς Αζανια, Βαναιου ἀπὸ υἱῶν Ηναδαδ, Καδμιηλ
2Ezd:20:10 καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     ἀπό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί    
2Ezd:20:10 I też, nawet, mianowicie Lewita Jezus [Jozue albo Jezus] Syn Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn
2Ezd:20:10 kai\ oi( *leui=tai *)iEsou=s ui(o\s *aDZania, *banaiou a)po\ ui(O=n *Enadad, *kadmiEl
2Ezd:20:10 kai hoi leuitai iEsus hyios aDZania, banaiu apo hyiOn Enadad, kadmiEl
2Ezd:20:10 C RA_NPM N1M_NPM N_NSM N2_NSM N_GSM N_NSM P N2_GPM N_NSM N_NSM
2Ezd:20:10 and also, even, namely the Levite Jesus [Joshua or Jesus] son ć ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing son ć ć
2Ezd:20:10 and the (nom) Levites (nom|voc) Jesus (nom) son (nom)     away from (+gen) sons (gen)    
2Ezd:20:10 2Ezd_20:10_1 2Ezd_20:10_2 2Ezd_20:10_3 2Ezd_20:10_4 2Ezd_20:10_5 2Ezd_20:10_6 2Ezd_20:10_7 2Ezd_20:10_8 2Ezd_20:10_9 2Ezd_20:10_10 2Ezd_20:10_11
2Ezd:20:10 x x x x x x x x x x x
2Ezd:20:11 καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, Σαβανια, Ωδουια, Καλιτα, Φελεια, Αναν,
2Ezd:20:11 and his brethren, Sabania, Oduia, Calitan, Phelia, Anan, (Nehemiah 10:10 Brenton)
2Ezd:20:11 i bracia ich: Szebaniasz, Hodiasz, Kelita, Pelajasz, Chanan, (Ne 10:11 BT_4)
2Ezd:20:11 καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, Σαβανια, Ωδουια, Καλιτα, Φελεια, Αναν,
2Ezd:20:11 καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό          
2Ezd:20:11 I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo
2Ezd:20:11 kai\ oi( a)delfoi\ au)tou=, *sabania, *Odouia, *kalita, *feleia, *anan,
2Ezd:20:11 kai hoi adelfoi autu, sabania, Oduia, kalita, feleia, anan,
2Ezd:20:11 C RA_NPM N2_NPM RD_GSM N_NSM N_NSM N_NSM N_NSM N_NSM
2Ezd:20:11 and also, even, namely the brother he/she/it/same ć ć ć ć ć
2Ezd:20:11 and the (nom) brothers (nom|voc) him/it/same (gen)          
2Ezd:20:11 2Ezd_20:11_1 2Ezd_20:11_2 2Ezd_20:11_3 2Ezd_20:11_4 2Ezd_20:11_5 2Ezd_20:11_6 2Ezd_20:11_7 2Ezd_20:11_8 2Ezd_20:11_9
2Ezd:20:11 x x x x x x x x x
2Ezd:20:12 Μιχα, Ροωβ, Εσεβιας,
2Ezd:20:12 Micha, Roob, Asebias, (Nehemiah 10:11 Brenton)
2Ezd:20:12 Mika, Rechob, Chaszabiasz, (Ne 10:12 BT_4)
2Ezd:20:12 Μιχα, Ροωβ, Εσεβιας,
2Ezd:20:12      
2Ezd:20:12
2Ezd:20:12 *miCHa, *roOb, *esebias,
2Ezd:20:12 miCHa, roOb, esebias,
2Ezd:20:12 N_NSM N_NSM N_NSM
2Ezd:20:12 ć ć ć
2Ezd:20:12      
2Ezd:20:12 2Ezd_20:12_1 2Ezd_20:12_2 2Ezd_20:12_3
2Ezd:20:12 x x x
2Ezd:20:13 Ζαχωρ, Σαραβια, Σεβανια,
2Ezd:20:13 Zacchor, Sarabia, Sebania, (Nehemiah 10:12 Brenton)
2Ezd:20:13 Zakkur, Szerebiasz, Szebaniasz, (Ne 10:13 BT_4)
2Ezd:20:13 Ζαχωρ, Σαραβια, Σεβανια,
2Ezd:20:13      
2Ezd:20:13
2Ezd:20:13 *DZaCHOr, *sarabia, *sebania,
2Ezd:20:13 DZaCHOr, sarabia, sebania,
2Ezd:20:13 N_NSM N_NSM N_NSM
2Ezd:20:13 ć ć ć
2Ezd:20:13      
2Ezd:20:13 2Ezd_20:13_1 2Ezd_20:13_2 2Ezd_20:13_3
2Ezd:20:13 x x x
2Ezd:20:14 Ωδουια, υἱοὶ Βανουναι·
2Ezd:20:14 Odum, the sons of Banuae. (Nehemiah 10:13 Brenton)
2Ezd:20:14 Hodiasz, Bani, Beninu. (Ne 10:14 BT_4)
2Ezd:20:14 Ωδουια, υἱοὶ Βανουναι·
2Ezd:20:14   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
2Ezd:20:14 Syn
2Ezd:20:14 *Odouia, ui(oi\ *banounai·
2Ezd:20:14 Oduia, hyioi banunai·
2Ezd:20:14 N_NSM N2_NPM N_GSM
2Ezd:20:14 ć son ć
2Ezd:20:14   sons (nom|voc)  
2Ezd:20:14 2Ezd_20:14_1 2Ezd_20:14_2 2Ezd_20:14_3
2Ezd:20:14 x x x
2Ezd:20:15 ἄρχοντες τοῦ λαοῦ Φορος, Φααθμωαβ, Ηλαμ, Ζαθουια, υἱοὶ
2Ezd:20:15 The heads of the people; Phoros, Phaath Moab, Elam, Zathuia, (Nehemiah 10:14 Brenton)
2Ezd:20:15 I wodzowie ludu: Parosz, Pachat-Moab, Elam, Zattu, Bani, (Ne 10:15 BT_4)
2Ezd:20:15 ἄρχοντες τοῦ λαοῦ Φορος, Φααθμωαβ, Ηλαμ, Ζαθουια, υἱοὶ
2Ezd:20:15 ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ φόρος, -ου, ὁ       υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί
2Ezd:20:15 Władca; by zaczynać się Ludzie Podatek (przymusowa praca, podatek, danina, (ładunek na dół, narzucają)) Syn
2Ezd:20:15 a)/rCHontes tou= laou= *foros, *faaTmOab, *Elam, *DZaTouia, ui(oi\
2Ezd:20:15 arCHontes tu lau foros, faaTmOab, Elam, DZaTuia, hyioi
2Ezd:20:15 N3_NPM RA_GSM N2_GSM N_NSM N_NSM N_NSM N_NSM N2_NPM
2Ezd:20:15 ruler; to begin the people Tax (forced labor, tax, tribute, (load down, impose)) ć ć ć son
2Ezd:20:15 rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) the (gen) people (gen) Tax (nom)       sons (nom|voc)
2Ezd:20:15 2Ezd_20:15_1 2Ezd_20:15_2 2Ezd_20:15_3 2Ezd_20:15_4 2Ezd_20:15_5 2Ezd_20:15_6 2Ezd_20:15_7 2Ezd_20:15_8
2Ezd:20:15 x x x x x x x x
2Ezd:20:16 Βανι, Ασγαδ, Βηβαι,
2Ezd:20:16 the sons of Bani, Asgad, Bebai, (Nehemiah 10:15 Brenton)
2Ezd:20:16 Bunni, Azgad, Bebaj, (Ne 10:16 BT_4)
2Ezd:20:16 Βανι, Ασγαδ, Βηβαι,
2Ezd:20:16      
2Ezd:20:16
2Ezd:20:16 *bani, *asgad, *bEbai,
2Ezd:20:16 bani, asgad, bEbai,
2Ezd:20:16 N_NSM N_NSM N_NSM
2Ezd:20:16 ć ć ć
2Ezd:20:16      
2Ezd:20:16 2Ezd_20:16_1 2Ezd_20:16_2 2Ezd_20:16_3
2Ezd:20:16 x x x
2Ezd:20:17 Εδανια, Βαγοι, Ηδιν,
2Ezd:20:17 Adania, Bagoi, Hedin (Nehemiah 10:16 Brenton)
2Ezd:20:17 Adoniasz, Bigwaj, Adin, (Ne 10:17 BT_4)
2Ezd:20:17 Εδανια, Βαγοι, Ηδιν,
2Ezd:20:17      
2Ezd:20:17
2Ezd:20:17 *edania, *bagoi, *Edin,
2Ezd:20:17 edania, bagoi, Edin,
2Ezd:20:17 N_NSM N_NSM N_NSM
2Ezd:20:17 ć ć ć
2Ezd:20:17      
2Ezd:20:17 2Ezd_20:17_1 2Ezd_20:17_2 2Ezd_20:17_3
2Ezd:20:17 x x x
2Ezd:20:18 Ατηρ, Εζεκια, Αζουρ,
2Ezd:20:18 Ater, Ezekia, Azur, (Nehemiah 10:17 Brenton)
2Ezd:20:18 Ater, Ezechiasz, Azzur, (Ne 10:18 BT_4)
2Ezd:20:18 Ατηρ, Εζεκια, Αζουρ,
2Ezd:20:18      
2Ezd:20:18 Hezekiah
2Ezd:20:18 *atEr, *eDZekia, *aDZour,
2Ezd:20:18 atEr, eDZekia, aDZur,
2Ezd:20:18 N_NSM N_NSM N_NSM
2Ezd:20:18 ć Hezekiah ć
2Ezd:20:18   Hezekiah (voc)  
2Ezd:20:18 2Ezd_20:18_1 2Ezd_20:18_2 2Ezd_20:18_3
2Ezd:20:18 x x x
2Ezd:20:19 Οδουια, Ησαμ, Βησι,
2Ezd:20:19 Oduia, Esam, Besi, (Nehemiah 10:18 Brenton)
2Ezd:20:19 Hodiasz, Chaszum, Besaj, (Ne 10:19 BT_4)
2Ezd:20:19 Οδουια, Ησαμ, Βησι,
2Ezd:20:19      
2Ezd:20:19
2Ezd:20:19 *odouia, *Esam, *bEsi,
2Ezd:20:19 oduia, Esam, bEsi,
2Ezd:20:19 N_NSM N_NSM N_NSM
2Ezd:20:19 ć ć ć
2Ezd:20:19      
2Ezd:20:19 2Ezd_20:19_1 2Ezd_20:19_2 2Ezd_20:19_3
2Ezd:20:19 x x x
2Ezd:20:20 Αριφ, Αναθωθ, Νωβαι,
2Ezd:20:20 Ariph, Anathoth, Nobai, (Nehemiah 10:19 Brenton)
2Ezd:20:20 Charif, Anatot, Nebaj, (Ne 10:20 BT_4)
2Ezd:20:20 Αριφ, Αναθωθ, Νωβαι,
2Ezd:20:20      
2Ezd:20:20
2Ezd:20:20 *arif, *anaTOT, *nObai,
2Ezd:20:20 arif, anaTOT, nObai,
2Ezd:20:20 N_NSM N_NSM N_NSM
2Ezd:20:20 ć ć ć
2Ezd:20:20      
2Ezd:20:20 2Ezd_20:20_1 2Ezd_20:20_2 2Ezd_20:20_3
2Ezd:20:20 x x x
2Ezd:20:21 Μαγαφης, Μεσουλαμ, Ηζιρ,
2Ezd:20:21 Megaphes, Mesullam, Ezir, (Nehemiah 10:20 Brenton)
2Ezd:20:21 Magpiasz, Meszullam, Chezir, (Ne 10:21 BT_4)
2Ezd:20:21 Μαγαφης, Μεσουλαμ, Ηζιρ,
2Ezd:20:21      
2Ezd:20:21
2Ezd:20:21 *magafEs, *mesoulam, *EDZir,
2Ezd:20:21 magafEs, mesulam, EDZir,
2Ezd:20:21 N_NSM N_NSM N_NSM
2Ezd:20:21 ć ć ć
2Ezd:20:21      
2Ezd:20:21 2Ezd_20:21_1 2Ezd_20:21_2 2Ezd_20:21_3
2Ezd:20:21 x x x
2Ezd:20:22 Μεσωζεβηλ, Σαδδουκ, Ιεδδουα,
2Ezd:20:22 Mesozebel, Saduc, Jeddua, (Nehemiah 10:21 Brenton)
2Ezd:20:22 Meszezabel, Sadok, Jaddua, (Ne 10:22 BT_4)
2Ezd:20:22 Μεσωζεβηλ, Σαδδουκ, Ιεδδουα,
2Ezd:20:22      
2Ezd:20:22
2Ezd:20:22 *mesODZebEl, *saddouk, *ieddoua,
2Ezd:20:22 mesODZebEl, sadduk, ieddua,
2Ezd:20:22 N_NSM N_NSM N_NSM
2Ezd:20:22 ć ć ć
2Ezd:20:22      
2Ezd:20:22 2Ezd_20:22_1 2Ezd_20:22_2 2Ezd_20:22_3
2Ezd:20:22 x x x
2Ezd:20:23 Φαλτια, Αναν, Αναια,
2Ezd:20:23 Phaltia, Anan, Anaea, (Nehemiah 10:22 Brenton)
2Ezd:20:23 Pelatiasz, Chanan, Anajasz, (Ne 10:23 BT_4)
2Ezd:20:23 Φαλτια, Αναν, Αναια,
2Ezd:20:23      
2Ezd:20:23
2Ezd:20:23 *faltia, *anan, *anaia,
2Ezd:20:23 faltia, anan, anaia,
2Ezd:20:23 N_NSM N_NSM N_NSM
2Ezd:20:23 ć ć ć
2Ezd:20:23      
2Ezd:20:23 2Ezd_20:23_1 2Ezd_20:23_2 2Ezd_20:23_3
2Ezd:20:23 x x x
2Ezd:20:24 Ωσηε, Ανανια, Ασουβ,
2Ezd:20:24 Osee, Anania, Asub, (Nehemiah 10:23 Brenton)
2Ezd:20:24 Ozeasz, Chananiasz, Chaszszub, (Ne 10:24 BT_4)
2Ezd:20:24 Ωσηε, Ανανια, Ασουβ,
2Ezd:20:24 Ὡσηέ, ὁ Ἁνανίας v.l. Ἀ-, -ου, ὁ  
2Ezd:20:24 Ozeasz Ananiasz
2Ezd:20:24 *OsEe, *anania, *asoub,
2Ezd:20:24 OsEe, anania, asub,
2Ezd:20:24 N_NSM N_NSM N_NSM
2Ezd:20:24 Hosea Ananias ć
2Ezd:20:24 Hosea (indecl) Ananias (voc)  
2Ezd:20:24 2Ezd_20:24_1 2Ezd_20:24_2 2Ezd_20:24_3
2Ezd:20:24 x x x
2Ezd:20:25 Αλωης, Φαλαι, Σωβηκ,
2Ezd:20:25 Aloes, Phalai, Sobec, (Nehemiah 10:24 Brenton)
2Ezd:20:25 Hallochesz, Pilcha, Szobek, (Ne 10:25 BT_4)
2Ezd:20:25 Αλωης, Φαλαι, Σωβηκ,
2Ezd:20:25      
2Ezd:20:25
2Ezd:20:25 *alOEs, *falai, *sObEk,
2Ezd:20:25 alOEs, falai, sObEk,
2Ezd:20:25 N_NSM N_NSM N_NSM
2Ezd:20:25 ć ć ć
2Ezd:20:25      
2Ezd:20:25 2Ezd_20:25_1 2Ezd_20:25_2 2Ezd_20:25_3
2Ezd:20:25 x x x
2Ezd:20:26 Ραουμ, Εσαβανα, Μαασαια
2Ezd:20:26 Reum, Essabana, Maasia, (Nehemiah 10:25 Brenton)
2Ezd:20:26 Rechum, Chaszabna, Maasejasz, (Ne 10:26 BT_4)
2Ezd:20:26 Ραουμ, Εσαβανα, Μαασαια
2Ezd:20:26      
2Ezd:20:26
2Ezd:20:26 *raoum, *esabana, *maasaia
2Ezd:20:26 raum, esabana, maasaia
2Ezd:20:26 N_NSM N_NSM N_NSM
2Ezd:20:26 ć ć ć
2Ezd:20:26      
2Ezd:20:26 2Ezd_20:26_1 2Ezd_20:26_2 2Ezd_20:26_3
2Ezd:20:26 x x x
2Ezd:20:27 καὶ Αια, Αιναν, Ηναν,
2Ezd:20:27 and Aia, Aenan, Enam, (Nehemiah 10:26 Brenton)
2Ezd:20:27 Achiasz, Chanan, Anan, (Ne 10:27 BT_4)
2Ezd:20:27 καὶ Αια, Αιναν, Ηναν,
2Ezd:20:27        
2Ezd:20:27 I też, nawet, mianowicie
2Ezd:20:27 kai\ *aia, *ainan, *Enan,
2Ezd:20:27 kai aia, ainan, Enan,
2Ezd:20:27 C N_NSM N_NSM N_NSM
2Ezd:20:27 and also, even, namely ć ć ć
2Ezd:20:27 and      
2Ezd:20:27 2Ezd_20:27_1 2Ezd_20:27_2 2Ezd_20:27_3 2Ezd_20:27_4
2Ezd:20:27 x x x x
2Ezd:20:28 Μαλουχ, Ηραμ, Βαανα.
2Ezd:20:28 Maluch, Eram, Baana. (Nehemiah 10:27 Brenton)
2Ezd:20:28 Malluk, Charim, Baana. (Ne 10:28 BT_4)
2Ezd:20:28 Μαλουχ, Ηραμ, Βαανα.
2Ezd:20:28      
2Ezd:20:28
2Ezd:20:28 *malouCH, *Eram, *baana.
2Ezd:20:28 maluCH, Eram, baana.
2Ezd:20:28 N_NSM N_NSM N_NSM
2Ezd:20:28 ć ć ć
2Ezd:20:28      
2Ezd:20:28 2Ezd_20:28_1 2Ezd_20:28_2 2Ezd_20:28_3
2Ezd:20:28 x x x
2Ezd:20:29 καὶ οἱ κατάλοιποι τοῦ λαοῦ, οἱ ἱερεῖς, οἱ Λευῖται, οἱ πυλωροί, οἱ ᾄδοντες, οἱ ναθινιμ καὶ πᾶς ὁ προσπορευόμενος ἀπὸ λαῶν τῆς γῆς πρὸς νόμον τοῦ θεοῦ, γυναῖκες αὐτῶν, υἱοὶ αὐτῶν, θυγατέρες αὐτῶν, πᾶς ὁ εἰδὼς καὶ συνίων,
2Ezd:20:29 And the rest of the people, the priests, the Levites, the porters, the singers, the Nathinim, and every one who drew off from the nations of the land to the law of God, their wives, their sons, their daughters, every one who had knowledge and understanding, (Nehemiah 10:28 Brenton)
2Ezd:20:29 I reszta ludu, kapłanów, lewitów - odźwierni, śpiewacy, niewolnicy świątyni - oraz wszyscy, którzy przeszli od narodów obczyzny do Prawa Bożego: ich żony, synowie i córki - każdy, kto był zdolny zrozumieć, (Ne 10:29 BT_4)
2Ezd:20:29 καὶ οἱ κατάλοιποι τοῦ λαοῦ, οἱ ἱερεῖς, οἱ Λευῖται, οἱ πυλωροί, οἱ ᾄδοντες, οἱ ναθινιμ καὶ πᾶς προσπορευόμενος ἀπὸ λαῶν τῆς γῆς πρὸς νόμον τοῦ θεοῦ, γυναῖκες αὐτῶν, υἱοὶ αὐτῶν, θυγατέρες αὐτῶν, πᾶς εἰδὼς καὶ συνίων,
2Ezd:20:29 καί ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό προσ·πορεύομαι (προσ+πορευ-, -, -, -, -, -) ἀπό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πρός νόμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) καί σύν·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. συν+ι-/ath. συν+ει-, -, -, -, -, -); συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -)
2Ezd:20:29 I też, nawet, mianowicie Pozostawanie Ludzie Duchowny Lewita By śpiewać I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie Ziemi/ziemia Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Prawo Bóg  Kobiety/żona On/ona/to/to samo Syn On/ona/to/to samo Córka On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z I też, nawet, mianowicie By być razem; by rozumieć
2Ezd:20:29 kai\ oi( kata/loipoi tou= laou=, oi( i(erei=s, oi( *leui=tai, oi( pulOroi/, oi( a)/|dontes, oi( naTinim kai\ pa=s o( prosporeuo/menos a)po\ laO=n tE=s gE=s pro\s no/mon tou= Teou=, gunai=kes au)tO=n, ui(oi\ au)tO=n, Tugate/res au)tO=n, pa=s o( ei)dO\s kai\ suni/On,
2Ezd:20:29 kai hoi kataloipoi tu lau, hoi hiereis, hoi leuitai, hoi pylOroi, hoi adontes, hoi naTinim kai pas ho prosporeuomenos apo laOn tEs gEs pros nomon tu Teu, gynaikes autOn, hyioi autOn, Tygateres autOn, pas ho eidOs kai syniOn,
2Ezd:20:29 C RA_NPM A1B_NPM RA_GSM N2_GSM RA_NPM N3V_NPM RA_NPM N1M_NPM RA_NPM N2_NPM RA_NPM V1_PAPNPM RA_NPM N_NPM C A3_NSM RA_NSM V1_PMPNSM P N2_GPM RA_GSF N1_GSF P N2_ASM RA_GSM N2_GSM N3K_NPF RD_GPM N2_NPM RD_GPM N3_NPF RD_GPM A3_NSM RA_NSM VX_XAPNSM C V9_PAPNSM
2Ezd:20:29 and also, even, namely the remaining the people the priest the Levite the ć the to sing the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing people the earth/land toward (+acc,+gen,+dat) law the god [see theology] woman/wife he/she/it/same son he/she/it/same daughter he/she/it/same every all, each, every, the whole of the to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with and also, even, namely to be together; to understand
2Ezd:20:29 and the (nom) remaining ([Adj] nom|voc) the (gen) people (gen) the (nom) priests (acc, nom|voc) the (nom) Levites (nom|voc) the (nom)   the (nom) while SING-ing (nom|voc) the (nom)   and every (nom|voc) the (nom) while being-???-ed (nom) away from (+gen) peoples (gen) the (gen) earth/land (gen) toward (+acc,+gen,+dat) law (acc) the (gen) god (gen) women/wives (nom|voc) them/same (gen) sons (nom|voc) them/same (gen) daughters (nom|voc) them/same (gen) every (nom|voc) the (nom) having PERCEIVE-ed (nom) and while BE-ing-TOGETHER (nom); while UNDERSTand-ing (nom)
2Ezd:20:29 2Ezd_20:29_1 2Ezd_20:29_2 2Ezd_20:29_3 2Ezd_20:29_4 2Ezd_20:29_5 2Ezd_20:29_6 2Ezd_20:29_7 2Ezd_20:29_8 2Ezd_20:29_9 2Ezd_20:29_10 2Ezd_20:29_11 2Ezd_20:29_12 2Ezd_20:29_13 2Ezd_20:29_14 2Ezd_20:29_15 2Ezd_20:29_16 2Ezd_20:29_17 2Ezd_20:29_18 2Ezd_20:29_19 2Ezd_20:29_20 2Ezd_20:29_21 2Ezd_20:29_22 2Ezd_20:29_23 2Ezd_20:29_24 2Ezd_20:29_25 2Ezd_20:29_26 2Ezd_20:29_27 2Ezd_20:29_28 2Ezd_20:29_29 2Ezd_20:29_30 2Ezd_20:29_31 2Ezd_20:29_32 2Ezd_20:29_33 2Ezd_20:29_34 2Ezd_20:29_35 2Ezd_20:29_36 2Ezd_20:29_37 2Ezd_20:29_38
2Ezd:20:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:20:30 ἐνίσχυον ἐπὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν, κατηράσαντο αὐτοὺς καὶ εἰσήλθοσαν ἐν ἀρᾷ καὶ ἐν ὅρκῳ τοῦ πορεύεσθαι ἐν νόμῳ τοῦ θεοῦ, ὃς ἐδόθη ἐν χειρὶ Μωυσῆ δούλου τοῦ θεοῦ, καὶ φυλάσσεσθαι καὶ ποιεῖν πάσας τὰς ἐντολὰς κυρίου ἡμῶν καὶ κρίματα αὐτοῦ
2Ezd:20:30 were urgent with their brethren, and bound them under a curse, and entered into a curse, and into an oath, to walk in the law of God, which was given by the hand of Moses, the servant of God; to keep and to do all the commandments of the Lord, and his judgments, and his ordinances; (Nehemiah 10:29 Brenton)
2Ezd:20:30 całkowicie przyłączają się do swych braci, swych dostojników, oświadczając pod przysięgą i zaklęciem: że postępować będą według Prawa Bożego, danego przez Mojżesza, sługę Bożego, to jest, że zachowywać będą i wypełniać wszystkie przykazania Pana, Boga naszego, przepisy Jego i prawa. (Ne 10:30 BT_4)
2Ezd:20:30 ἐνίσχυον ἐπὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν, κατηράσαντο αὐτοὺς καὶ εἰσήλθοσαν ἐν ἀρᾷ καὶ ἐν ὅρκῳ τοῦ πορεύεσθαι ἐν νόμῳ τοῦ θεοῦ, ὃς ἐδόθη ἐν χειρὶ Μωυσῆ δούλου τοῦ θεοῦ, καὶ φυλάσσεσθαι καὶ ποιεῖν πάσας τὰς ἐντολὰς κυρίου ἡμῶν καὶ κρίματα αὐτοῦ
2Ezd:20:30 ἐν·ισχύω (εν+ισχυ-, εν+ισχυ·σ-, εν+ισχυ·σ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν ἀρά[1], -ᾶς, ἡ; ἀράομαι [LXX] (αρ(α)-, -, αρα·σ-, -, -, -) καί ἐν ὅρκος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν νόμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί κρίμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:20:30 By wzmacniać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brat On/ona/to/to samo By kląć (klnij na dół) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wchodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Klnij; do ??? I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Przysięga By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawo Bóg  Kto/, który/, który By dawać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Mojżesz Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić Bóg  I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja I też, nawet, mianowicie Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie On/ona/to/to samo
2Ezd:20:30 e)ni/sCHuon e)pi\ tou\s a)delfou\s au)tO=n, katEra/santo au)tou\s kai\ ei)sE/lTosan e)n a)ra=| kai\ e)n o(/rkO| tou= poreu/esTai e)n no/mO| tou= Teou=, o(\s e)do/TE e)n CHeiri\ *mousE= dou/lou tou= Teou=, kai\ fula/ssesTai kai\ poiei=n pa/sas ta\s e)ntola\s kuri/ou E(mO=n kai\ kri/mata au)tou=
2Ezd:20:30 enisCHyon epi tus adelfus autOn, katErasanto autus kai eisElTosan en ara kai en horkO tu poreuesTai en nomO tu Teu, hos edoTE en CHeiri musE dulu tu Teu, kai fylassesTai kai poiein pasas tas entolas kyriu hEmOn kai krimata autu
2Ezd:20:30 V1_PAPASN P RA_APM N2_APM RD_GPM VAI_AMI3P RD_APM C VBI_AAI3P P N1A_DSF C P N2_DSM RA_GSN V1_PMN P N2_DSM RA_GSM N2_GSM RR_NSM VCI_API3S P N3_DSF N1M_GSM N2_GSM RA_GSM N2_GSM C V1_PMN C V2_PAN A1S_APF RA_APF N1_APF N2_GSM RP_GP C N3M_APN RD_GSM
2Ezd:20:30 to strengthen upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the brother he/she/it/same to curse (curse down) he/she/it/same and also, even, namely to enter in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among curse; to ??? and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among oath the to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among law the god [see theology] who/whom/which to give in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand Moses slave; servile; to enslave the god [see theology] and also, even, namely to guard and also, even, namely to do/make every all, each, every, the whole of; to sprinkle the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I and also, even, namely sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation he/she/it/same
2Ezd:20:30 I-was-STRENGTHEN-ing, they-were-STRENGTHEN-ing, while STRENGTHEN-ing (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) brothers (acc) them/same (gen) they-were-CURSE (CURSE DOWN)-ed them/same (acc) and they-ENTER-ed in/among/by (+dat) curse (dat); you(sg)-are-being-???-ed, you(sg)-are-being-???-ed (classical), you(sg)-should-be-being-???-ed and in/among/by (+dat) oath (dat) the (gen) to-be-being-GO-ed in/among/by (+dat) law (dat) the (gen) god (gen) who/whom/which (nom) he/she/it-was-GIVE-ed in/among/by (+dat) hand (dat) Moses (gen, voc) slave (gen); servile ([Adj] gen); be-you(sg)-ENSLAVE-ing!, be-you(sg)-being-ENSLAVE-ed! the (gen) god (gen) and to-be-being-GUARD-ed and to-be-DO/MAKE-ing all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) precepts (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) us (gen) and sentences (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
2Ezd:20:30 2Ezd_20:30_1 2Ezd_20:30_2 2Ezd_20:30_3 2Ezd_20:30_4 2Ezd_20:30_5 2Ezd_20:30_6 2Ezd_20:30_7 2Ezd_20:30_8 2Ezd_20:30_9 2Ezd_20:30_10 2Ezd_20:30_11 2Ezd_20:30_12 2Ezd_20:30_13 2Ezd_20:30_14 2Ezd_20:30_15 2Ezd_20:30_16 2Ezd_20:30_17 2Ezd_20:30_18 2Ezd_20:30_19 2Ezd_20:30_20 2Ezd_20:30_21 2Ezd_20:30_22 2Ezd_20:30_23 2Ezd_20:30_24 2Ezd_20:30_25 2Ezd_20:30_26 2Ezd_20:30_27 2Ezd_20:30_28 2Ezd_20:30_29 2Ezd_20:30_30 2Ezd_20:30_31 2Ezd_20:30_32 2Ezd_20:30_33 2Ezd_20:30_34 2Ezd_20:30_35 2Ezd_20:30_36 2Ezd_20:30_37 2Ezd_20:30_38 2Ezd_20:30_39 2Ezd_20:30_40
2Ezd:20:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:20:31 καὶ τοῦ μὴ δοῦναι θυγατέρας ἡμῶν τοῖς λαοῖς τῆς γῆς, καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν οὐ λημψόμεθα τοῖς υἱοῖς ἡμῶν.
2Ezd:20:31 and that we will not, they said,give our daughters to the people of the land, nor will we take their daughters to our sons. (Nehemiah 10:30 Brenton)
2Ezd:20:31 Mianowicie: że córek naszych nie damy narodom tej ziemi ani córek ich nie weźmiemy za żony dla synów naszych. (Ne 10:31 BT_4)
2Ezd:20:31 καὶ τοῦ μὴ δοῦναι θυγατέρας ἡμῶν τοῖς λαοῖς τῆς γῆς, καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν οὐ λημψόμεθα τοῖς υἱοῖς ἡμῶν.
2Ezd:20:31 καί ὁ ἡ τό μή δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
2Ezd:20:31 I też, nawet, mianowicie Nie By dawać Córka Ja Ludzie Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Córka On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Syn Ja
2Ezd:20:31 kai\ tou= mE\ dou=nai Tugate/ras E(mO=n toi=s laoi=s tE=s gE=s, kai\ ta\s Tugate/ras au)tO=n ou) lEmPSo/meTa toi=s ui(oi=s E(mO=n.
2Ezd:20:31 kai tu mE dunai Tygateras hEmOn tois laois tEs gEs, kai tas Tygateras autOn u lEmPSomeTa tois hyiois hEmOn.
2Ezd:20:31 C RA_GSN D VO_AAN N3_APF RP_GP RA_DPM N2_DPM RA_GSF N1_GSF C RA_APF N3_APF RD_GPM D VF_FMI1P RA_DPM N2_DPM RP_GP
2Ezd:20:31 and also, even, namely the not to give daughter I the people the earth/land and also, even, namely the daughter he/she/it/same οὐχ before rough breathing to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the son I
2Ezd:20:31 and the (gen) not to-GIVE daughters (acc) us (gen) the (dat) peoples (dat) the (gen) earth/land (gen) and the (acc) daughters (acc) them/same (gen) not we-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (dat) sons (dat) us (gen)
2Ezd:20:31 2Ezd_20:31_1 2Ezd_20:31_2 2Ezd_20:31_3 2Ezd_20:31_4 2Ezd_20:31_5 2Ezd_20:31_6 2Ezd_20:31_7 2Ezd_20:31_8 2Ezd_20:31_9 2Ezd_20:31_10 2Ezd_20:31_11 2Ezd_20:31_12 2Ezd_20:31_13 2Ezd_20:31_14 2Ezd_20:31_15 2Ezd_20:31_16 2Ezd_20:31_17 2Ezd_20:31_18 2Ezd_20:31_19
2Ezd:20:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:20:32 καὶ λαοὶ τῆς γῆς οἱ φέροντες τοὺς ἀγορασμοὺς καὶ πᾶσαν πρᾶσιν ἐν ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου ἀποδόσθαι, οὐκ ἀγορῶμεν παρ’ αὐτῶν ἐν σαββάτῳ καὶ ἐν ἡμέρᾳ ἁγίᾳ. καὶ ἀνήσομεν τὸ ἔτος τὸ ἕβδομον καὶ ἀπαίτησιν πάσης χειρός.
2Ezd:20:32 And as for the people of the land who bring wares and all manner of merchandise to sell on the sabbath-day, we will not buy of them on the sabbath or on the holy day: and we will leave the seventh year, and the exaction of every debt. (Nehemiah 10:31 Brenton)
2Ezd:20:32 A co do narodów tej ziemi przynoszących towary i wszelkiego rodzaju zboże do sprzedania w dzień sobotni: to nie przyjmiemy tego od nich w szabat ani w dzień święty. Również w roku szabatowym zrzekniemy się korzyści i żądania zwrotu od wszelkiego dłużnika. (Ne 10:32 BT_4)
2Ezd:20:32 καὶ λαοὶ τῆς γῆς οἱ φέροντες τοὺς ἀγορασμοὺς καὶ πᾶσαν πρᾶσιν ἐν ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου ἀποδόσθαι, οὐκ ἀγορῶμεν παρ’ αὐτῶν ἐν σαββάτῳ καὶ ἐν ἡμέρᾳ ἁγίᾳ. καὶ ἀνήσομεν τὸ ἔτος τὸ ἕβδομον καὶ ἀπαίτησιν πάσης χειρός.
2Ezd:20:32 καί λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -)   ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀγοράζω (αγοραζ-, αγορ(α)·[σ]-/αγορα·σ-, αγορα·σ-, -, ηγορασ-, αγορασ·θ-) παρά αὐτός αὐτή αὐτό ἐν σάββατον, -ου, τό καί ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί ἀν·ίημι (ath. αν+ι(ε)-, αν+η·σ-, αν+η·κ- or 2nd ath. αν+(ε)-, -, αν+ει-, αν+ε·θ-) ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον καί   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν
2Ezd:20:32 I też, nawet, mianowicie Ludzie Ziemi/ziemia By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Szabas By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się ??? Przed przydechem mocnym By kupować fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szabas I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie By pozwalać iść z Rok Siódmy I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ręka
2Ezd:20:32 kai\ laoi\ tE=s gE=s oi( fe/rontes tou\s a)gorasmou\s kai\ pa=san pra=sin e)n E(me/ra| tou= sabba/tou a)podo/sTai, ou)k a)gorO=men par’ au)tO=n e)n sabba/tO| kai\ e)n E(me/ra| a(gi/a|. kai\ a)nE/somen to\ e)/tos to\ e(/bdomon kai\ a)pai/tEsin pa/sEs CHeiro/s.
2Ezd:20:32 kai laoi tEs gEs hoi ferontes tus agorasmus kai pasan prasin en hEmera tu sabbatu apodosTai, uk agorOmen par’ autOn en sabbatO kai en hEmera hagia. kai anEsomen to etos to hebdomon kai apaitEsin pasEs CHeiros.
2Ezd:20:32 C N2_NPM RA_GSF N1_GSF RA_NPM V1_PAPNPM RA_APM N2_APM C A1S_ASF N3I_ASF P N1A_DSF RA_GSN N2N_GSN VO_AMN D VF2_FAI1P P RD_GPM P N2N_DSN C P N1A_DSF A1A_DSF C VF_FAI1P RA_ASN N3E_ASN RA_ASN A1_ASN C N3I_ASF A1S_GSF N3_GSF
2Ezd:20:32 and also, even, namely people the earth/land the to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day the sabbath to give back restore, assign, impute, convey, refer οὐχ before rough breathing to buy frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sabbath and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely to let go of the year the seventh and also, even, namely ć every all, each, every, the whole of hand
2Ezd:20:32 and peoples (nom|voc) the (gen) earth/land (gen) the (nom) while BRING-ing (nom|voc) the (acc)   and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc)   in/among/by (+dat) day (dat) the (gen) sabbath (gen) to-be-GIVE BACK-ed not we-will-BUY frοm beside (+acc,+gen,+dat) them/same (gen) in/among/by (+dat) sabbath (dat) and in/among/by (+dat) day (dat) holy ([Adj] dat) and we-will-LET-GO-OF the (nom|acc) year (nom|acc|voc) the (nom|acc) seventh (acc, nom|acc|voc) and   every (gen) hand (gen)
2Ezd:20:32 2Ezd_20:32_1 2Ezd_20:32_2 2Ezd_20:32_3 2Ezd_20:32_4 2Ezd_20:32_5 2Ezd_20:32_6 2Ezd_20:32_7 2Ezd_20:32_8 2Ezd_20:32_9 2Ezd_20:32_10 2Ezd_20:32_11 2Ezd_20:32_12 2Ezd_20:32_13 2Ezd_20:32_14 2Ezd_20:32_15 2Ezd_20:32_16 2Ezd_20:32_17 2Ezd_20:32_18 2Ezd_20:32_19 2Ezd_20:32_20 2Ezd_20:32_21 2Ezd_20:32_22 2Ezd_20:32_23 2Ezd_20:32_24 2Ezd_20:32_25 2Ezd_20:32_26 2Ezd_20:32_27 2Ezd_20:32_28 2Ezd_20:32_29 2Ezd_20:32_30 2Ezd_20:32_31 2Ezd_20:32_32 2Ezd_20:32_33 2Ezd_20:32_34 2Ezd_20:32_35 2Ezd_20:32_36
2Ezd:20:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:20:33 καὶ στήσομεν ἐφ’ ἡμᾶς ἐντολὰς δοῦναι ἐφ’ ἡμᾶς τρίτον τοῦ διδράχμου κατ’ ἐνιαυτὸν εἰς δουλείαν οἴκου θεοῦ ἡμῶν
2Ezd:20:33 And we will impose ordinances upon ourselves, to levy on ourselves the third part of a didrachm yearly for the service of the house of our God; (Nehemiah 10:32 Brenton)
2Ezd:20:33 Niniejszym podejmujemy też zobowiązania, że rocznie dawać będziemy jedną trzecią sykla na potrzeby kultu w domu Boga naszego, (Ne 10:33 BT_4)
2Ezd:20:33 καὶ στήσομεν ἐφ’ ἡμᾶς ἐντολὰς δοῦναι ἐφ’ ἡμᾶς τρίτον τοῦ διδράχμου κατ’ ἐνιαυτὸν εἰς δουλείαν οἴκου θεοῦ ἡμῶν
2Ezd:20:33 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐντολή, -ῆς, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τρίτος -η -ον ὁ ἡ τό δί·δραχμον, -ου, τό κατά ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ εἰς[1] δουλεία, -ας, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
2Ezd:20:33 I też, nawet, mianowicie By powodować stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie By dawać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja Trzeci Podwójna drachma W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Rok Do (+przyspieszenie) Niewolnictwo Dom; by mieszkać Bóg  Ja
2Ezd:20:33 kai\ stE/somen e)f’ E(ma=s e)ntola\s dou=nai e)f’ E(ma=s tri/ton tou= didra/CHmou kat’ e)niauto\n ei)s doulei/an oi)/kou Teou= E(mO=n
2Ezd:20:33 kai stEsomen ef’ hEmas entolas dunai ef’ hEmas triton tu didraCHmu kat’ eniauton eis duleian oiku Teu hEmOn
2Ezd:20:33 C VF_FAI1P P RP_AP N1_APF VO_AAN P RP_AP A1_ASM RA_GSN N2N_GSN P N2_ASM P N1A_ASF N2_GSM N2_GSM RP_GP
2Ezd:20:33 and also, even, namely to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition to give upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I third the double drachma down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing year into (+acc) slavery house; to dwell god [see theology] I
2Ezd:20:33 and we-will-CAUSE-TO-STand upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) precepts (acc) to-GIVE upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) third (acc, nom|acc|voc) the (gen) double drachma (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) year (acc) into (+acc) slavery (acc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! god (gen) us (gen)
2Ezd:20:33 2Ezd_20:33_1 2Ezd_20:33_2 2Ezd_20:33_3 2Ezd_20:33_4 2Ezd_20:33_5 2Ezd_20:33_6 2Ezd_20:33_7 2Ezd_20:33_8 2Ezd_20:33_9 2Ezd_20:33_10 2Ezd_20:33_11 2Ezd_20:33_12 2Ezd_20:33_13 2Ezd_20:33_14 2Ezd_20:33_15 2Ezd_20:33_16 2Ezd_20:33_17 2Ezd_20:33_18
2Ezd:20:33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:20:34 εἰς ἄρτους τοῦ προσώπου καὶ θυσίαν τοῦ ἐνδελεχισμοῦ καὶ εἰς ὁλοκαύτωμα τοῦ ἐνδελεχισμοῦ τῶν σαββάτων, τῶν νουμηνιῶν, εἰς τὰς ἑορτὰς καὶ εἰς τὰ ἅγια, καὶ τὰ περὶ ἁμαρτίας ἐξιλάσασθαι περὶ Ισραηλ, καὶ εἰς ἔργα οἴκου θεοῦ ἡμῶν.
2Ezd:20:34 the shewbread, and the continual meat-offering, and for the continual whole-burnt-offering, of the sabbaths, of the new moon, for the feast, and for the holy things, and the sin-offerings, to make atonement for Israel, and for the works of the house of our God. (Nehemiah 10:33 Brenton)
2Ezd:20:34 na chleb pokładny, na ustawiczną ofiarę pokarmową, na ustawiczne całopalenie, na szabaty, na dni nowiu, święta, na uczty święte i na ofiary przebłagalne, by uzyskać pojednanie dla Izraela, słowem, na wszelką posługę w domu Boga naszego. (Ne 10:34 BT_4)
2Ezd:20:34 εἰς ἄρτους τοῦ προσώπου καὶ θυσίαν τοῦ ἐνδελεχισμοῦ καὶ εἰς ὁλοκαύτωμα τοῦ ἐνδελεχισμοῦ τῶν σαββάτων, τῶν νουμηνιῶν, εἰς τὰς ἑορτὰς καὶ εἰς τὰ ἅγια, καὶ τὰ περὶ ἁμαρτίας ἐξιλάσασθαι περὶ Ισραηλ, καὶ εἰς ἔργα οἴκου θεοῦ ἡμῶν.
2Ezd:20:34 εἰς[1] ἄρτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό καί θυσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό   καί εἰς[1] ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό ὁ ἡ τό νεο·μηνία v.l. νου-, -ας, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό ἑορτή, -ῆς, ἡ καί εἰς[1] ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί ὁ ἡ τό περί ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) περί Ἰσραήλ, ὁ καί εἰς[1] ἔργον, -ου, τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
2Ezd:20:34 Do (+przyspieszenie) Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Twarz I też, nawet, mianowicie Ofiara gnębią, poświęcają I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Ofiara spalana [zobacz holokaust] Szabas Nów Do (+przyspieszenie) Świąteczny I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Izrael I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Praca Dom; by mieszkać Bóg  Ja
2Ezd:20:34 ei)s a)/rtous tou= prosO/pou kai\ Tusi/an tou= e)ndeleCHismou= kai\ ei)s o(lokau/tOma tou= e)ndeleCHismou= tO=n sabba/tOn, tO=n noumEniO=n, ei)s ta\s e(orta\s kai\ ei)s ta\ a(/gia, kai\ ta\ peri\ a(marti/as e)Xila/sasTai peri\ *israEl, kai\ ei)s e)/rga oi)/kou Teou= E(mO=n.
2Ezd:20:34 eis artus tu prosOpu kai Tysian tu endeleCHismu kai eis holokautOma tu endeleCHismu tOn sabbatOn, tOn numEniOn, eis tas heortas kai eis ta hagia, kai ta peri hamartias eXilasasTai peri israEl, kai eis erga oiku Teu hEmOn.
2Ezd:20:34 P N2_APM RA_GSN N2N_GSN C N1A_ASF RA_GSM N2_GSM C P N3M_ASN RA_GSM N2_GSM RA_GPN N2N_GPN RA_GPF N1A_GPF P RA_APF N1_APF C P RA_APN A1A_APN C RA_APN P N1A_APF VA_AMN P N_ASM C P N2N_APN N2_GSM N2_GSM RP_GP
2Ezd:20:34 into (+acc) bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. the face and also, even, namely sacrifice victimize, immolate the ć and also, even, namely into (+acc) burnt offering [see holocaust] the ć the sabbath the new moon into (+acc) the festival and also, even, namely into (+acc) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely the about (+acc,+gen) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) about (+acc,+gen) Israel and also, even, namely into (+acc) work house; to dwell god [see theology] I
2Ezd:20:34 into (+acc) [loaves of] bread (acc) the (gen) face (gen) and sacrifice (acc) the (gen)   and into (+acc) burnt offering (nom|acc|voc) the (gen)   the (gen) sabbaths (gen) the (gen) new moons (gen) into (+acc) the (acc) festivals (acc) and into (+acc) the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and the (nom|acc) about (+acc,+gen) sin (gen), sins (acc) to-be-ATONE-ed about (+acc,+gen) Israel (indecl) and into (+acc) works (nom|acc|voc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! god (gen) us (gen)
2Ezd:20:34 2Ezd_20:34_1 2Ezd_20:34_2 2Ezd_20:34_3 2Ezd_20:34_4 2Ezd_20:34_5 2Ezd_20:34_6 2Ezd_20:34_7 2Ezd_20:34_8 2Ezd_20:34_9 2Ezd_20:34_10 2Ezd_20:34_11 2Ezd_20:34_12 2Ezd_20:34_13 2Ezd_20:34_14 2Ezd_20:34_15 2Ezd_20:34_16 2Ezd_20:34_17 2Ezd_20:34_18 2Ezd_20:34_19 2Ezd_20:34_20 2Ezd_20:34_21 2Ezd_20:34_22 2Ezd_20:34_23 2Ezd_20:34_24 2Ezd_20:34_25 2Ezd_20:34_26 2Ezd_20:34_27 2Ezd_20:34_28 2Ezd_20:34_29 2Ezd_20:34_30 2Ezd_20:34_31 2Ezd_20:34_32 2Ezd_20:34_33 2Ezd_20:34_34 2Ezd_20:34_35 2Ezd_20:34_36 2Ezd_20:34_37
2Ezd:20:34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:20:35 καὶ κλήρους ἐβάλομεν περὶ κλήρου ξυλοφορίας, οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ ὁ λαός, ἐνέγκαι εἰς οἶκον θεοῦ ἡμῶν εἰς οἶκον πατριῶν ἡμῶν εἰς καιροὺς ἀπὸ χρόνων ἐνιαυτὸν κατ’ ἐνιαυτόν, ἐκκαῦσαι ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κυρίου θεοῦ ἡμῶν, ὡς γέγραπται ἐν τῷ νόμῳ,
2Ezd:20:35 And we cast lots for the office of wood-bearing, we the priests, and the Levites, and the people, to bring wood into the house of our God, according to the house of our families, at certain set times, year by year, to burn on the altar of the Lord our God, as it is written in the law: (Nehemiah 10:34 Brenton)
2Ezd:20:35 Losowaniem rozstrzygnęliśmy - kapłani, lewici i lud - sprawę dostarczenia opału: należy go rokrocznie w określonych terminach odstawiać do domu Boga naszego według kolejności rodzin, aby zgodnie z przepisem Prawa utrzymywać ogień na ołtarzu Pana, Boga naszego. (Ne 10:35 BT_4)
2Ezd:20:35 καὶ κλήρους ἐβάλομεν περὶ κλήρου ξυλοφορίας, οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ λαός, ἐνέγκαι εἰς οἶκον θεοῦ ἡμῶν εἰς οἶκον πατριῶν ἡμῶν εἰς καιροὺς ἀπὸ χρόνων ἐνιαυτὸν κατ’ ἐνιαυτόν, ἐκκαῦσαι ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κυρίου θεοῦ ἡμῶν, ὡς γέγραπται ἐν τῷ νόμῳ,
2Ezd:20:35 καί κλῆρος, -ου, ὁ βάλλω (βαλλ-, βαλ(ε)·[σ]-, βαλ·[σ]- or 2nd βαλ-, βεβλη·κ-, βεβλη-, βλη·θ-) περί κλῆρος, -ου, ὁ; κληρόω (κληρ(ο)-, κληρω·σ-, κληρω·σ-, -, -, κληρω·θ-)   ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) πατριά, -ᾶς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἀπό χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ κατά ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ἐκ·καίω (εκ+και-, εκ+καυ·σ-, εκ+καυ·σ-, -, εκ+κεκαυ-, εκ+καυ·θ-/εκ+κα·[θ]-) ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ
2Ezd:20:35 I też, nawet, mianowicie Los By rzucać Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Los; by przeznaczać mianuj/otrzymuj przez losowanie Duchowny I też, nawet, mianowicie Lewita I też, nawet, mianowicie Ludzie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Do (+przyspieszenie) Dom Bóg  Ja Do (+przyspieszenie) Dom patrilineage Ja Do (+przyspieszenie) Okres czasu Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Rok W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Rok By zapłonąć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja Jak/jak By pisać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawo
2Ezd:20:35 kai\ klE/rous e)ba/lomen peri\ klE/rou Xulofori/as, oi( i(erei=s kai\ oi( *leui=tai kai\ o( lao/s, e)ne/gkai ei)s oi)=kon Teou= E(mO=n ei)s oi)=kon patriO=n E(mO=n ei)s kairou\s a)po\ CHro/nOn e)niauto\n kat’ e)niauto/n, e)kkau=sai e)pi\ to\ TusiastE/rion kuri/ou Teou= E(mO=n, O(s ge/graptai e)n tO=| no/mO|,
2Ezd:20:35 kai klErus ebalomen peri klEru Xyloforias, hoi hiereis kai hoi leuitai kai ho laos, enenkai eis oikon Teu hEmOn eis oikon patriOn hEmOn eis kairus apo CHronOn eniauton kat’ eniauton, ekkausai epi to TysiastErion kyriu Teu hEmOn, hOs gegraptai en tO nomO,
2Ezd:20:35 C N2_APM VBI_AAI1P P N2_GSM N1A_GSF RA_NPM N3V_NPM C RA_NPM N1M_NPM C RA_NSM N2_NSM VAI_AAN P N2_ASM N2_GSM RP_GP P N2_ASM N1A_GPF RP_GP P N2_APM P N2_GPM N2_ASM P N2_ASM VA_AAN P RA_ASN N2N_ASN N2_GSM N2_GSM RP_GP C VP_XMI3S P RA_DSM N2_DSM
2Ezd:20:35 and also, even, namely lot to throw about (+acc,+gen) lot; to allot appoint/obtain by lot ć the priest and also, even, namely the Levite and also, even, namely the people to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth into (+acc) house god [see theology] I into (+acc) house patrilineage I into (+acc) period of time from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing time – a specific time (specified time) or space of time (a while). year down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing year to inflame upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] I as/like to write in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the law
2Ezd:20:35 and lots (acc) we-THROW-ed about (+acc,+gen) lot (gen); be-you(sg)-ALLOT-ing!, be-you(sg)-being-ALLOT-ed!   the (nom) priests (acc, nom|voc) and the (nom) Levites (nom|voc) and the (nom) people (nom) to-BRING, be-you(sg)-BRING-ed!, he/she/it-happens-to-BRING (opt) into (+acc) house (acc) god (gen) us (gen) into (+acc) house (acc) patrilineages (gen) us (gen) into (+acc) periods of time (acc) away from (+gen) times (gen) year (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) year (acc) to-INFLAME, be-you(sg)-INFLAME-ed!, he/she/it-happens-to-INFLAME (opt) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) god (gen) us (gen) as/like he/she/it-has-been-WRITE-ed in/among/by (+dat) the (dat) law (dat)
2Ezd:20:35 2Ezd_20:35_1 2Ezd_20:35_2 2Ezd_20:35_3 2Ezd_20:35_4 2Ezd_20:35_5 2Ezd_20:35_6 2Ezd_20:35_7 2Ezd_20:35_8 2Ezd_20:35_9 2Ezd_20:35_10 2Ezd_20:35_11 2Ezd_20:35_12 2Ezd_20:35_13 2Ezd_20:35_14 2Ezd_20:35_15 2Ezd_20:35_16 2Ezd_20:35_17 2Ezd_20:35_18 2Ezd_20:35_19 2Ezd_20:35_20 2Ezd_20:35_21 2Ezd_20:35_22 2Ezd_20:35_23 2Ezd_20:35_24 2Ezd_20:35_25 2Ezd_20:35_26 2Ezd_20:35_27 2Ezd_20:35_28 2Ezd_20:35_29 2Ezd_20:35_30 2Ezd_20:35_31 2Ezd_20:35_32 2Ezd_20:35_33 2Ezd_20:35_34 2Ezd_20:35_35 2Ezd_20:35_36 2Ezd_20:35_37 2Ezd_20:35_38 2Ezd_20:35_39 2Ezd_20:35_40 2Ezd_20:35_41 2Ezd_20:35_42
2Ezd:20:35 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:20:36 καὶ ἐνέγκαι τὰ πρωτογενήματα τῆς γῆς ἡμῶν καὶ πρωτογενήματα καρποῦ παντὸς ξύλου ἐνιαυτὸν κατ’ ἐνιαυτὸν εἰς οἶκον κυρίου
2Ezd:20:36 and to bring the first-fruits of our land, and the first-fruits of the fruit of every tree, year by year, into the house of the Lord: (Nehemiah 10:35 Brenton)
2Ezd:20:36 Chcemy też rokrocznie przynosić do domu Pańskiego pierwociny ziemi naszej i pierwociny każdego owocu drzew wszelkiego rodzaju (Ne 10:36 BT_4)
2Ezd:20:36 καὶ ἐνέγκαι τὰ πρωτογενήματα τῆς γῆς ἡμῶν καὶ πρωτογενήματα καρποῦ παντὸς ξύλου ἐνιαυτὸν κατ’ ἐνιαυτὸν εἰς οἶκον κυρίου
2Ezd:20:36 καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί   καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ξύλον, -ου, τό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ κατά ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Ezd:20:36 I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Ziemi/ziemia Ja I też, nawet, mianowicie Owoc; Nadgarstek Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Rok W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Rok Do (+przyspieszenie) Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Ezd:20:36 kai\ e)ne/gkai ta\ prOtogenE/mata tE=s gE=s E(mO=n kai\ prOtogenE/mata karpou= panto\s Xu/lou e)niauto\n kat’ e)niauto\n ei)s oi)=kon kuri/ou
2Ezd:20:36 kai enenkai ta prOtogenEmata tEs gEs hEmOn kai prOtogenEmata karpu pantos Xylu eniauton kat’ eniauton eis oikon kyriu
2Ezd:20:36 C VAI_AAN RA_APN N3M_APN RA_GSF N1_GSF RP_GP C N3M_APN N2_GSM A3_GSN N2N_GSN N2_ASM P N2_ASM P N2_ASM N2_GSM
2Ezd:20:36 and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the ć the earth/land I and also, even, namely ć fruit; Carpus every all, each, every, the whole of tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. year down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing year into (+acc) house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Ezd:20:36 and to-BRING, be-you(sg)-BRING-ed!, he/she/it-happens-to-BRING (opt) the (nom|acc)   the (gen) earth/land (gen) us (gen) and   fruit (gen); Carpus (gen) every (gen) tree/wooden thing (gen) year (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) year (acc) into (+acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
2Ezd:20:36 2Ezd_20:36_1 2Ezd_20:36_2 2Ezd_20:36_3 2Ezd_20:36_4 2Ezd_20:36_5 2Ezd_20:36_6 2Ezd_20:36_7 2Ezd_20:36_8 2Ezd_20:36_9 2Ezd_20:36_10 2Ezd_20:36_11 2Ezd_20:36_12 2Ezd_20:36_13 2Ezd_20:36_14 2Ezd_20:36_15 2Ezd_20:36_16 2Ezd_20:36_17 2Ezd_20:36_18
2Ezd:20:36 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:20:37 καὶ τὰ πρωτότοκα υἱῶν ἡμῶν καὶ κτηνῶν ἡμῶν, ὡς γέγραπται ἐν τῷ νόμῳ, καὶ τὰ πρωτότοκα βοῶν ἡμῶν καὶ ποιμνίων ἡμῶν ἐνέγκαι εἰς οἶκον θεοῦ ἡμῶν τοῖς ἱερεῦσιν τοῖς λειτουργοῦσιν ἐν οἴκῳ θεοῦ ἡμῶν.
2Ezd:20:37 the first-born of our sons, and of our cattle, as it is written in the law, and the first-born of our herds and of our flocks, to bring to the house of our God, for the priests that minister in the house of our God. (Nehemiah 10:36 Brenton)
2Ezd:20:37 oraz zgodnie z przepisem Prawa to, co pierworodne: z synów naszych i z bydła naszego: pierworodne wołów naszych i owiec obiecujemy odstawić do domu Boga naszego dla kapłanów urzędujących w domu Boga naszego. (Ne 10:37 BT_4)
2Ezd:20:37 καὶ τὰ πρωτότοκα υἱῶν ἡμῶν καὶ κτηνῶν ἡμῶν, ὡς γέγραπται ἐν τῷ νόμῳ, καὶ τὰ πρωτότοκα βοῶν ἡμῶν καὶ ποιμνίων ἡμῶν ἐνέγκαι εἰς οἶκον θεοῦ ἡμῶν τοῖς ἱερεῦσιν τοῖς λειτουργοῦσιν ἐν οἴκῳ θεοῦ ἡμῶν.
2Ezd:20:37 καί ὁ ἡ τό πρωτό·τοκος -ον υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί κτῆνο·ς, -ους, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό πρωτό·τοκος -ον βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ποίμνιον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
2Ezd:20:37 I też, nawet, mianowicie firstborn Syn Ja I też, nawet, mianowicie Zwierzęcy (zwierzę) Ja Jak/jak By pisać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawo I też, nawet, mianowicie firstborn Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć Ja I też, nawet, mianowicie Stado Ja By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Do (+przyspieszenie) Dom Bóg  Ja Duchowny By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Bóg  Ja
2Ezd:20:37 kai\ ta\ prOto/toka ui(O=n E(mO=n kai\ ktEnO=n E(mO=n, O(s ge/graptai e)n tO=| no/mO|, kai\ ta\ prOto/toka boO=n E(mO=n kai\ poimni/On E(mO=n e)ne/gkai ei)s oi)=kon Teou= E(mO=n toi=s i(ereu=sin toi=s leitourgou=sin e)n oi)/kO| Teou= E(mO=n.
2Ezd:20:37 kai ta prOtotoka hyiOn hEmOn kai ktEnOn hEmOn, hOs gegraptai en tO nomO, kai ta prOtotoka boOn hEmOn kai poimniOn hEmOn enenkai eis oikon Teu hEmOn tois hiereusin tois leiturgusin en oikO Teu hEmOn.
2Ezd:20:37 C RA_APN A1B_APN N2_GPM RP_GP C N3E_GPN RP_GP C VP_XMI3S P RA_DSM N2_DSM C RA_APN A1B_APN N3_GPM RP_GP C N2N_GPN RP_GP VAI_AAN P N2_ASM N2_GSM RP_GP RA_DPM N3V_DPM RA_DPM V2_PAPDPM P N2_DSM N2_GSM RP_GP
2Ezd:20:37 and also, even, namely the firstborn son I and also, even, namely Animal (beast) I as/like to write in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the law and also, even, namely the firstborn ox; outcry; to bellow I and also, even, namely flock I to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth into (+acc) house god [see theology] I the priest the to officiate [see liturgy, liturgist] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house god [see theology] I
2Ezd:20:37 and the (nom|acc) firstborn ([Adj] nom|acc|voc) sons (gen) us (gen) and Animals (gen) us (gen) as/like he/she/it-has-been-WRITE-ed in/among/by (+dat) the (dat) law (dat) and the (nom|acc) firstborn ([Adj] nom|acc|voc) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) us (gen) and flocks (gen) us (gen) to-BRING, be-you(sg)-BRING-ed!, he/she/it-happens-to-BRING (opt) into (+acc) house (acc) god (gen) us (gen) the (dat) priests (dat) the (dat) they-are-OFFICIATE-ing, while OFFICIATE-ing (dat) in/among/by (+dat) house (dat) god (gen) us (gen)
2Ezd:20:37 2Ezd_20:37_1 2Ezd_20:37_2 2Ezd_20:37_3 2Ezd_20:37_4 2Ezd_20:37_5 2Ezd_20:37_6 2Ezd_20:37_7 2Ezd_20:37_8 2Ezd_20:37_9 2Ezd_20:37_10 2Ezd_20:37_11 2Ezd_20:37_12 2Ezd_20:37_13 2Ezd_20:37_14 2Ezd_20:37_15 2Ezd_20:37_16 2Ezd_20:37_17 2Ezd_20:37_18 2Ezd_20:37_19 2Ezd_20:37_20 2Ezd_20:37_21 2Ezd_20:37_22 2Ezd_20:37_23 2Ezd_20:37_24 2Ezd_20:37_25 2Ezd_20:37_26 2Ezd_20:37_27 2Ezd_20:37_28 2Ezd_20:37_29 2Ezd_20:37_30 2Ezd_20:37_31 2Ezd_20:37_32 2Ezd_20:37_33 2Ezd_20:37_34
2Ezd:20:37 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:20:38 καὶ τὴν ἀπαρχὴν σίτων ἡμῶν καὶ τὸν καρπὸν παντὸς ξύλου, οἴνου καὶ ἐλαίου οἴσομεν τοῖς ἱερεῦσιν εἰς γαζοφυλάκιον οἴκου τοῦ θεοῦ· καὶ δεκάτην γῆς ἡμῶν τοῖς Λευίταις. καὶ αὐτοὶ οἱ Λευῖται δεκατοῦντες ἐν πάσαις πόλεσιν δουλείας ἡμῶν,
2Ezd:20:38 And the first-fruits of our corn, and the fruit of every tree, of wine, and of oil, will we bring to the priests to the treasury of the house of God; and a tithe of our land to the Levites: for the Levites themselves shall receive tithes in all the cities of the land we cultivate. (Nehemiah 10:37 Brenton)
2Ezd:20:38 Następnie, wybór przemiałów naszych, czyli świadczeń naszych, i wybór owocu wszelkiego rodzaju drzew, moszczu i oliwy przyniesiemy kapłanom do składnic domu Boga naszego; a dziesięcinę z ziemi naszej - lewitom; są to ci lewici, którzy pobierają dziesięcinę we wszystkich miastach wyznających naszą wiarę. (Ne 10:38 BT_4)
2Ezd:20:38 καὶ τὴν ἀπαρχὴν σίτων ἡμῶν καὶ τὸν καρπὸν παντὸς ξύλου, οἴνου καὶ ἐλαίου οἴσομεν τοῖς ἱερεῦσιν εἰς γαζοφυλάκιον οἴκου τοῦ θεοῦ· καὶ δεκάτην γῆς ἡμῶν τοῖς Λευίταις. καὶ αὐτοὶ οἱ Λευῖται δεκατοῦντες ἐν πάσαις πόλεσιν δουλείας ἡμῶν,
2Ezd:20:38 καί ὁ ἡ τό ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ξύλον, -ου, τό οἶνος, -ου, ὁ καί ἔλαιον, -ου, τό φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ εἰς[1] γαζο·φυλάκιον, -ου, τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί δέκατος -η -ον γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ καί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ δεκατόω (δεκατ(ο)-, -, -, δεδεκατω·κ-, δεδεκατω-, -) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) πόλις, -εως, ἡ δουλεία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
2Ezd:20:38 I też, nawet, mianowicie Po pierwsze owoc Pszenicy/ziarna nasienie; zboże Ja I też, nawet, mianowicie Owoc; Nadgarstek Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Wino I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Duchowny Do (+przyspieszenie) Skarbnica Dom; by mieszkać Bóg  I też, nawet, mianowicie Dziesiąty Ziemi/ziemia Ja Lewita I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Lewita By zbierać dziesiąte części W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Miasto Niewolnictwo Ja
2Ezd:20:38 kai\ tE\n a)parCHE\n si/tOn E(mO=n kai\ to\n karpo\n panto\s Xu/lou, oi)/nou kai\ e)lai/ou oi)/somen toi=s i(ereu=sin ei)s gaDZofula/kion oi)/kou tou= Teou=· kai\ deka/tEn gE=s E(mO=n toi=s *leui/tais. kai\ au)toi\ oi( *leui=tai dekatou=ntes e)n pa/sais po/lesin doulei/as E(mO=n,
2Ezd:20:38 kai tEn aparCHEn sitOn hEmOn kai ton karpon pantos Xylu, oinu kai elaiu oisomen tois hiereusin eis gaDZofylakion oiku tu Teu· kai dekatEn gEs hEmOn tois leuitais. kai autoi hoi leuitai dekatuntes en pasais polesin duleias hEmOn,
2Ezd:20:38 C RA_ASF N1_ASF N2_GPN RP_GP C RA_ASM N2_ASM A3_GSN N2N_GSN N2_GSM C N2N_GSN VF_FAI1P RA_DPM N3V_DPM P N2N_ASN