2Krl:1:1 καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ ἀποθανεῖν Σαουλ καὶ Δαυιδ ἀνέστρεψεν τύπτων τὸν Αμαληκ, καὶ ἐκάθισεν Δαυιδ ἐν Σεκελακ ἡμέρας δύο.
2Krl:1:1 And it came to pass after Saul was dead, that David returned from smiting Amalec, and David abode two days in Sekelac. (2 Samuel 1:1 Brenton)
2Krl:1:1 Po śmierci Saula, po zwycięstwie nad Amalekitami, wrócił Dawid i zatrzymał się przez dwa dni w Siklag. (2 Sm 1:1 BT_4)
2Krl:1:1 Καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ ἀποθανεῖν Σαουλ καὶ Δαυιδ ἀνέστρεψεν τύπτων τὸν Αμαληκ, καὶ ἐκάθισεν Δαυιδ ἐν Σεκελακ ἡμέρας δύο.
2Krl:1:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά ὁ ἡ τό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) Σαούλ, ὁ καί Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) τύπτω (τυπτ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐν   ἡμέρα, -ας -ἡ δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
2Krl:1:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By umierać Saul I też, nawet, mianowicie David By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, Do niech bije I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź David W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Dwa
2Krl:1:1 *kai\ e)ge/neto meta\ to\ a)poTanei=n *saoul kai\ *dauid a)ne/strePSen tu/ptOn to\n *amalEk, kai\ e)ka/Tisen *dauid e)n *sekelak E(me/ras du/o.
2Krl:1:1 kai egeneto meta to apoTanein saul kai dauid anestrePSen typtOn ton amalEk, kai ekaTisen dauid en sekelak hEmeras dyo.
2Krl:1:1 C VBI_AMI3S P RA_ASN VB_AAN N_ASM C N_ASM VAI_AAI3S V1_PAPNSM RA_ASM N_ASM C VAI_AAI3S N_ASM P N_DPF N1A_APF M_ADF
2Krl:1:1 and also, even, namely to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to die Saul and also, even, namely David to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, to beat the ć and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge David in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć day two
2Krl:1:1 and he/she/it-was-BECOME-ed after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-will-DIE, to-DIE Saul (indecl) and David (indecl) he/she/it-UPSET-ed while BEAT-ing (nom) the (acc)   and he/she/it-SIT DOWN-ed David (indecl) in/among/by (+dat)   day (gen), days (acc) two (nom, acc, gen)
2Krl:1:1 2Krl_1:1_1 2Krl_1:1_2 2Krl_1:1_3 2Krl_1:1_4 2Krl_1:1_5 2Krl_1:1_6 2Krl_1:1_7 2Krl_1:1_8 2Krl_1:1_9 2Krl_1:1_10 2Krl_1:1_11 2Krl_1:1_12 2Krl_1:1_13 2Krl_1:1_14 2Krl_1:1_15 2Krl_1:1_16 2Krl_1:1_17 2Krl_1:1_18 2Krl_1:1_19
2Krl:1:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:1:2 καὶ ἐγενήθη τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἦλθεν ἐκ τῆς παρεμβολῆς ἐκ τοῦ λαοῦ Σαουλ, καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ διερρωγότα, καὶ γῆ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἰσελθεῖν αὐτὸν πρὸς Δαυιδ καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ.
2Krl:1:2 And it came to pass on the third day, that, behold, a man came from the camp, from the people of Saul, and his garments were rent, and earth was upon his head: and it came to pass when he went in to David, that he fell upon the earth, and did obeisance to him. (2 Samuel 1:2 Brenton)
2Krl:1:2 Na trzeci dzień przybył jakiś człowiek z obozu, z otoczenia Saula. Odzienie miał podarte, a głowę posypaną ziemią. Podszedłszy do Dawida, padł na ziemię i oddał mu pokłon. (2 Sm 1:2 BT_4)
2Krl:1:2 καὶ ἐγενήθη τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἦλθεν ἐκ τῆς παρεμβολῆς ἐκ τοῦ λαοῦ Σαουλ, καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ διερρωγότα, καὶ γῆ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἰσελθεῖν αὐτὸν πρὸς Δαυιδ καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ.
2Krl:1:2 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ἐκ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ Σαούλ, ὁ καί ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-) καί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό πρός Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:1:2 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Dzień Trzeci I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By przychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Obozu obóz, koszary, armia Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ludzie Saul I też, nawet, mianowicie Ubierająca część garderoby, płaszcz On/ona/to/to samo By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By wchodzić On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) David I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo
2Krl:1:2 kai\ e)genE/TE tE=| E(me/ra| tE=| tri/tE| kai\ i)dou\ a)nE\r E)=lTen e)k tE=s parembolE=s e)k tou= laou= *saoul, kai\ ta\ i(ma/tia au)tou= dierrOgo/ta, kai\ gE= e)pi\ tE=s kefalE=s au)tou=, kai\ e)ge/neto e)n tO=| ei)selTei=n au)to\n pro\s *dauid kai\ e)/pesen e)pi\ tE\n gE=n kai\ proseku/nEsen au)tO=|.
2Krl:1:2 kai egenETE tE hEmera tE tritE kai idu anEr ElTen ek tEs parembolEs ek tu lau saul, kai ta himatia autu dierrOgota, kai gE epi tEs kefalEs autu, kai egeneto en tO eiselTein auton pros dauid kai epesen epi tEn gEn kai prosekynEsen autO.
2Krl:1:2 C VCI_API3S RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF C I N3_NSM VBI_AAI3S P RA_GSF N1_GSF P RA_GSM N2_GSM N_GSM C RA_NPN N2N_NPN RD_GSM VXI_XAPNPN C N1_NSF P RA_GSF N1_GSF RD_GSM C VBI_AMI3S P RA_DSN VB_AAN RD_ASM P N_ASM C VAI_AAI3S P RA_ASF N1_ASF C VAI_AAI3S RD_DSM
2Krl:1:2 and also, even, namely to become become, happen the day the third and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to come out of (+gen) ἐξ before vowels the camp camp, barracks, army out of (+gen) ἐξ before vowels the people Saul and also, even, namely the clothing garment, cloak he/she/it/same to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave and also, even, namely earth/land upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head he/she/it/same and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to enter he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) David and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same
2Krl:1:2 and he/she/it-was-BECOME-ed the (dat) day (dat) the (dat) third (dat) and be-you(sg)-SEE-ed! man, husband (nom) he/she/it-COME-ed out of (+gen) the (gen) camp (gen) out of (+gen) the (gen) people (gen) Saul (indecl) and the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) him/it/same (gen) having RUPTURE-ed (acc, nom|acc|voc) and earth/land (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) head (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) to-ENTER him/it/same (acc) toward (+acc,+gen,+dat) David (indecl) and he/she/it-FALL-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) and he/she/it-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE him/it/same (dat)
2Krl:1:2 2Krl_1:2_1 2Krl_1:2_2 2Krl_1:2_3 2Krl_1:2_4 2Krl_1:2_5 2Krl_1:2_6 2Krl_1:2_7 2Krl_1:2_8 2Krl_1:2_9 2Krl_1:2_10 2Krl_1:2_11 2Krl_1:2_12 2Krl_1:2_13 2Krl_1:2_14 2Krl_1:2_15 2Krl_1:2_16 2Krl_1:2_17 2Krl_1:2_18 2Krl_1:2_19 2Krl_1:2_20 2Krl_1:2_21 2Krl_1:2_22 2Krl_1:2_23 2Krl_1:2_24 2Krl_1:2_25 2Krl_1:2_26 2Krl_1:2_27 2Krl_1:2_28 2Krl_1:2_29 2Krl_1:2_30 2Krl_1:2_31 2Krl_1:2_32 2Krl_1:2_33 2Krl_1:2_34 2Krl_1:2_35 2Krl_1:2_36 2Krl_1:2_37 2Krl_1:2_38 2Krl_1:2_39 2Krl_1:2_40 2Krl_1:2_41 2Krl_1:2_42 2Krl_1:2_43 2Krl_1:2_44
2Krl:1:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:1:3 καὶ εἶπεν αὐτῷ Δαυιδ Πόθεν σὺ παραγίνῃ; καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Ἐκ τῆς παρεμβολῆς Ισραηλ ἐγὼ διασέσῳσμαι.
2Krl:1:3 And David said to him, Whence comest thou? and he said to him, I have escaped out of the camp of Israel. (2 Samuel 1:3 Brenton)
2Krl:1:3 Dawid zapytał go: «Skąd przybywasz?» Odpowiedział mu: «Ocalałem z izraelskiego obozu». (2 Sm 1:3 BT_4)
2Krl:1:3 καὶ εἶπεν αὐτῷ Δαυιδ Πόθεν σὺ παραγίνῃ; καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Ἐκ τῆς παρεμβολῆς Ισραηλ ἐγὼ διασέσῳσμαι.
2Krl:1:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πό·θεν; πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δια·σῴζω (δια+σῳζ-, δια+σω·σ-, δια+σω·σ-, -, δια+σεσω-/δια+σεσῳσ-, δια+σω·θ-)
2Krl:1:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo David Skąd; by pić Ty By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Obozu obóz, koszary, armia Izrael Ja Do chronionego
2Krl:1:3 kai\ ei)=pen au)tO=| *dauid *po/Ten su\ paragi/nE|; kai\ ei)=pen pro\s au)to/n *)ek tE=s parembolE=s *israEl e)gO\ diase/sO|smai.
2Krl:1:3 kai eipen autO dauid poTen sy paraginE; kai eipen pros auton ek tEs parembolEs israEl egO diasesOsmai.
2Krl:1:3 C VBI_AAI3S RD_DSM N_NSM D RP_NS V1_PMS2S C VBI_AAI3S P RD_ASM P RA_GSF N1_GSF N_GS RP_NS VT_XMI1S
2Krl:1:3 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same David from where; to drink you to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the camp camp, barracks, army Israel I to preserved
2Krl:1:3 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) David (indecl) from where; upon being-DRINK-ed (nom|acc|voc) you(sg) (nom) you(sg)-are-being-COME-ed-INTO-BEING, you(sg)-should-be-being-COME-ed-INTO-BEING and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) out of (+gen) the (gen) camp (gen) Israel (indecl) I (nom) I-have-been-PRESERVED-ed
2Krl:1:3 2Krl_1:3_1 2Krl_1:3_2 2Krl_1:3_3 2Krl_1:3_4 2Krl_1:3_5 2Krl_1:3_6 2Krl_1:3_7 2Krl_1:3_8 2Krl_1:3_9 2Krl_1:3_10 2Krl_1:3_11 2Krl_1:3_12 2Krl_1:3_13 2Krl_1:3_14 2Krl_1:3_15 2Krl_1:3_16 2Krl_1:3_17
2Krl:1:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:1:4 καὶ εἶπεν αὐτῷ Δαυιδ Τίς ὁ λόγος οὗτος; ἀπάγγειλόν μοι. καὶ εἶπεν ὅτι Ἔφυγεν ὁ λαὸς ἐκ τοῦ πολέμου, καὶ πεπτώκασι πολλοὶ ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ ἀπέθανον· καὶ ἀπέθανεν καὶ Σαουλ, καὶ Ιωναθαν ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἀπέθανεν.
2Krl:1:4 And David said to him, What is the matter? tell me. And he said, The people fled out of the battle, and many of the people have fallen and are dead, and Saul and Jonathan his son are dead. (2 Samuel 1:4 Brenton)
2Krl:1:4 Rzekł do niego Dawid: «Opowiedz mi, proszę, co się tam stało?» Opowiedział więc, że ludzie uciekli z pola walki, wielu z ludzi zginęło, i że również ponieśli śmierć Saul i jego syn Jonatan. (2 Sm 1:4 BT_4)
2Krl:1:4 καὶ εἶπεν αὐτῷ Δαυιδ Τίς λόγος οὗτος; ἀπάγγειλόν μοι. καὶ εἶπεν ὅτι Ἔφυγεν λαὸς ἐκ τοῦ πολέμου, καὶ πεπτώκασι πολλοὶ ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ ἀπέθανον· καὶ ἀπέθανεν καὶ Σαουλ, καὶ Ιωναθαν υἱὸς αὐτοῦ ἀπέθανεν.
2Krl:1:4 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἐκ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί Σαούλ, ὁ καί   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
2Krl:1:4 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo David Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By informować – informować albo opowiadać. Ja I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ponieważ/tamto By uciekać Ludzie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Dużo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ludzie I też, nawet, mianowicie By umierać I też, nawet, mianowicie By umierać I też, nawet, mianowicie Saul I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo By umierać
2Krl:1:4 kai\ ei)=pen au)tO=| *dauid *ti/s o( lo/gos ou(=tos; a)pa/ggeilo/n moi. kai\ ei)=pen o(/ti *)/efugen o( lao\s e)k tou= pole/mou, kai\ peptO/kasi polloi\ e)k tou= laou= kai\ a)pe/Tanon· kai\ a)pe/Tanen kai\ *saoul, kai\ *iOnaTan o( ui(o\s au)tou= a)pe/Tanen.
2Krl:1:4 kai eipen autO dauid tis ho logos hutos; apangeilon moi. kai eipen hoti efygen ho laos ek tu polemu, kai peptOkasi polloi ek tu lau kai apeTanon· kai apeTanen kai saul, kai iOnaTan ho hyios autu apeTanen.
2Krl:1:4 C VBI_AAI3S RD_DSM N_NSM RI_NSM RA_NSM N2_NSM RD_NSM VA_AAD2S RP_DS C VBI_AAI3S C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P RA_GSM N2_GSM C VX_XAI3P A1_NPM P RA_GSM N2_GSM C VBI_AAI3P D VBI_AAI3S C N_NSM C N_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GSM VBI_AAI3S
2Krl:1:4 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same David who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to report – to report or tell. I and also, even, namely to say/tell because/that to flee the people out of (+gen) ἐξ before vowels the war [see polemic]; to fight war and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. much out of (+gen) ἐξ before vowels the people and also, even, namely to die and also, even, namely to die and also, even, namely Saul and also, even, namely ć the son he/she/it/same to die
2Krl:1:4 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) David (indecl) who/what/why (nom) the (nom) word (nom) this (nom) do-DELIVER A MESSAGE-you(sg)! me (dat) and he/she/it-SAY/TELL-ed because/that he/she/it-FLEE-ed the (nom) people (nom) out of (+gen) the (gen) war (gen); be-you(sg)-being-FIGHT-ed! and they-have-FALL-ed many (nom) out of (+gen) the (gen) people (gen) and I-DIE-ed, they-DIE-ed and he/she/it-DIE-ed and Saul (indecl) and   the (nom) son (nom) him/it/same (gen) he/she/it-DIE-ed
2Krl:1:4 2Krl_1:4_1 2Krl_1:4_2 2Krl_1:4_3 2Krl_1:4_4 2Krl_1:4_5 2Krl_1:4_6 2Krl_1:4_7 2Krl_1:4_8 2Krl_1:4_9 2Krl_1:4_10 2Krl_1:4_11 2Krl_1:4_12 2Krl_1:4_13 2Krl_1:4_14 2Krl_1:4_15 2Krl_1:4_16 2Krl_1:4_17 2Krl_1:4_18 2Krl_1:4_19 2Krl_1:4_20 2Krl_1:4_21 2Krl_1:4_22 2Krl_1:4_23 2Krl_1:4_24 2Krl_1:4_25 2Krl_1:4_26 2Krl_1:4_27 2Krl_1:4_28 2Krl_1:4_29 2Krl_1:4_30 2Krl_1:4_31 2Krl_1:4_32 2Krl_1:4_33 2Krl_1:4_34 2Krl_1:4_35 2Krl_1:4_36 2Krl_1:4_37
2Krl:1:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:1:5 καὶ εἶπεν Δαυιδ τῷ παιδαρίῳ τῷ ἀπαγγέλλοντι αὐτῷ Πῶς οἶδας ὅτι τέθνηκεν Σαουλ καὶ Ιωναθαν ὁ υἱὸς αὐτοῦ;
2Krl:1:5 And David said to the young man who brought him the tidings, How knowest thou that Saul and Jonathan his son are dead? (2 Samuel 1:5 Brenton)
2Krl:1:5 Dawid wypytywał młodzieńca, który mu przyniósł te wieści: «Skąd ty wiesz, że umarł Saul i jego syn Jonatan?» (2 Sm 1:5 BT_4)
2Krl:1:5 καὶ εἶπεν Δαυιδ τῷ παιδαρίῳ τῷ ἀπαγγέλλοντι αὐτῷ Πῶς οἶδας ὅτι τέθνηκεν Σαουλ καὶ Ιωναθαν υἱὸς αὐτοῦ;
2Krl:1:5 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) ὁ ἡ τό ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό πῶς[1] οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὅτι θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) Σαούλ, ὁ καί   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:1:5 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David Dziecka/młody niewolnik By informować – informować albo opowiadać. On/ona/to/to samo Jak By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ponieważ/tamto By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] Saul I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo
2Krl:1:5 kai\ ei)=pen *dauid tO=| paidari/O| tO=| a)pagge/llonti au)tO=| *pO=s oi)=das o(/ti te/TnEken *saoul kai\ *iOnaTan o( ui(o\s au)tou=;
2Krl:1:5 kai eipen dauid tO paidariO tO apangellonti autO pOs oidas hoti teTnEken saul kai iOnaTan ho hyios autu;
2Krl:1:5 C VBI_AAI3S N_NSM RA_DSN N2N_DSN RA_DSN V1_PAPDSN RD_DSM D VX_XAI2S C VX_XAI3S N_NSM C N_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GSM
2Krl:1:5 and also, even, namely to say/tell David the child/young slave the to report – to report or tell. he/she/it/same how to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with because/that to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] Saul and also, even, namely ć the son he/she/it/same
2Krl:1:5 and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) the (dat) child/young slave (dat) the (dat) while DELIVER A MESSAGE-ing (dat) him/it/same (dat) how you(sg)-have-PERCEIVE-ed because/that he/she/it-has-BE DEAD-ed Saul (indecl) and   the (nom) son (nom) him/it/same (gen)
2Krl:1:5 2Krl_1:5_1 2Krl_1:5_2 2Krl_1:5_3 2Krl_1:5_4 2Krl_1:5_5 2Krl_1:5_6 2Krl_1:5_7 2Krl_1:5_8 2Krl_1:5_9 2Krl_1:5_10 2Krl_1:5_11 2Krl_1:5_12 2Krl_1:5_13 2Krl_1:5_14 2Krl_1:5_15 2Krl_1:5_16 2Krl_1:5_17 2Krl_1:5_18
2Krl:1:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:1:6 καὶ εἶπεν τὸ παιδάριον τὸ ἀπαγγέλλον αὐτῷ Περιπτώματι περιέπεσον ἐν τῷ ὄρει τῷ Γελβουε, καὶ ἰδοὺ Σαουλ ἐπεστήρικτο ἐπὶ τὸ δόρυ αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ τὰ ἅρματα καὶ οἱ ἱππάρχαι συνῆψαν αὐτῷ.
2Krl:1:6 And the young man that brought the tidings, said to him, I happened accidentally to be upon mount Gelbue; and, behold, Saul was leaning upon his spear, and, behold, the chariots and captains of horse pressed hard upon him. (2 Samuel 1:6 Brenton)
2Krl:1:6 Młodzieniec, który przyniósł te wieści, odparł: «Przypadek zrządził, że znalazłem się na górze Gilboa i właśnie Saul tkwił oparty na swej włóczni, gdy tymczasem dosięgały go rydwany i jeźdźcy. (2 Sm 1:6 BT_4)
2Krl:1:6 καὶ εἶπεν τὸ παιδάριον τὸ ἀπαγγέλλον αὐτῷ Περιπτώματι περιέπεσον ἐν τῷ ὄρει τῷ Γελβουε, καὶ ἰδοὺ Σαουλ ἐπεστήρικτο ἐπὶ τὸ δόρυ αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ τὰ ἅρματα καὶ οἱ ἱππάρχαι συνῆψαν αὐτῷ.
2Krl:1:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) ὁ ἡ τό ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό   περι·πίπτω (περι+πιπτ-, περι+πεσ(ε)·[σ]-, 2nd περι+πεσ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό   καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Σαούλ, ὁ ἐπι·στηρίζω (επι+στηριζ-, επι+στηρι(ε)·[σ]-/επι+στηρι·σ-, επι+στηρι·σ-/επι+στηριξ-, -, επ+εστηρισ-/επ+εστηριγ-, επι+στηρισ·θ-/επι+στηριχ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό δόρυ, δόρατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἅρμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό     αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:1:6 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Dziecka/młody niewolnik By informować – informować albo opowiadać. On/ona/to/to samo By spotykać [obok spadaj] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Saul By stabilizować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Włócznia On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Wóz I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo
2Krl:1:6 kai\ ei)=pen to\ paida/rion to\ a)pagge/llon au)tO=| *periptO/mati perie/peson e)n tO=| o)/rei tO=| *gelboue, kai\ i)dou\ *saoul e)pestE/rikto e)pi\ to\ do/ru au)tou=, kai\ i)dou\ ta\ a(/rmata kai\ oi( i(ppa/rCHai sunE=PSan au)tO=|.
2Krl:1:6 kai eipen to paidarion to apangellon autO periptOmati periepeson en tO orei tO gelbue, kai idu saul epestErikto epi to dory autu, kai idu ta harmata kai hoi hipparCHai synEPSan autO.
2Krl:1:6 C VBI_AAI3S RA_NSN N2N_NSN RA_NSN V1_PAPNSN RD_DSM N3T_DSN VBI_AAI1S P RA_DSN N3E_DSN RA_DSM N_DSM C I N_NSM V1I_IMI3S P RA_ASN N3_ASN RD_GSM C I RA_NPN N3M_NPN C RA_NPM N1M_NPM VAI_AAI3P RD_DSM
2Krl:1:6 and also, even, namely to say/tell the child/young slave the to report – to report or tell. he/she/it/same ć to encounter [beside-fall] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount the ć and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Saul to stabilize upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the spear he/she/it/same and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the chariot and also, even, namely the ć ć he/she/it/same
2Krl:1:6 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc) the (nom|acc) while DELIVER A MESSAGE-ing (nom|acc|voc, voc) him/it/same (dat)   I-ENCOUNTER-ed, they-ENCOUNTER-ed in/among/by (+dat) the (dat) mount (dat) the (dat)   and be-you(sg)-SEE-ed! Saul (indecl) he/she/it-had-been-STABILIZE-ed! upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) spear (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and be-you(sg)-SEE-ed! the (nom|acc) chariots (nom|acc|voc) and the (nom)     him/it/same (dat)
2Krl:1:6 2Krl_1:6_1 2Krl_1:6_2 2Krl_1:6_3 2Krl_1:6_4 2Krl_1:6_5 2Krl_1:6_6 2Krl_1:6_7 2Krl_1:6_8 2Krl_1:6_9 2Krl_1:6_10 2Krl_1:6_11 2Krl_1:6_12 2Krl_1:6_13 2Krl_1:6_14 2Krl_1:6_15 2Krl_1:6_16 2Krl_1:6_17 2Krl_1:6_18 2Krl_1:6_19 2Krl_1:6_20 2Krl_1:6_21 2Krl_1:6_22 2Krl_1:6_23 2Krl_1:6_24 2Krl_1:6_25 2Krl_1:6_26 2Krl_1:6_27 2Krl_1:6_28 2Krl_1:6_29 2Krl_1:6_30 2Krl_1:6_31
2Krl:1:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:1:7 καὶ ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὰ ὀπίσω αὐτοῦ καὶ εἶδέν με καὶ ἐκάλεσέν με, καὶ εἶπα Ἰδοὺ ἐγώ.
2Krl:1:7 And he looked behind him, and saw me, and called me; and I said, Behold, here am I. (2 Samuel 1:7 Brenton)
2Krl:1:7 Rozejrzał się i spostrzegłszy mnie, przywołał do siebie. Odpowiedziałem: "Jestem". (2 Sm 1:7 BT_4)
2Krl:1:7 καὶ ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὰ ὀπίσω αὐτοῦ καὶ εἶδέν με καὶ ἐκάλεσέν με, καὶ εἶπα Ἰδοὺ ἐγώ.
2Krl:1:7 καί ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
2Krl:1:7 I też, nawet, mianowicie By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Ja I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja
2Krl:1:7 kai\ e)pe/blePSen e)pi\ ta\ o)pi/sO au)tou= kai\ ei)=de/n me kai\ e)ka/lese/n me, kai\ ei)=pa *)idou\ e)gO/.
2Krl:1:7 kai epeblePSen epi ta opisO autu kai eiden me kai ekalesen me, kai eipa idu egO.
2Krl:1:7 C VAI_AAI3S P RA_APN D RD_GSM C VBI_AAI3S RP_AS C VAI_AAI3S RP_AS C VAI_AAI1S I RP_NS
2Krl:1:7 and also, even, namely to look upon overlook, look attentively upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the behind back, behind, after he/she/it/same and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I and also, even, namely to call call I and also, even, namely to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I
2Krl:1:7 and he/she/it-LOOK UPON-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) behind him/it/same (gen) and he/she/it-SEE-ed me (acc) and he/she/it-CALL-ed me (acc) and I-SAY/TELL-ed be-you(sg)-SEE-ed! I (nom)
2Krl:1:7 2Krl_1:7_1 2Krl_1:7_2 2Krl_1:7_3 2Krl_1:7_4 2Krl_1:7_5 2Krl_1:7_6 2Krl_1:7_7 2Krl_1:7_8 2Krl_1:7_9 2Krl_1:7_10 2Krl_1:7_11 2Krl_1:7_12 2Krl_1:7_13 2Krl_1:7_14 2Krl_1:7_15 2Krl_1:7_16
2Krl:1:7 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:1:8 καὶ εἶπέν μοι Τίς εἶ σύ; καὶ εἶπα Αμαληκίτης ἐγώ εἰμι.
2Krl:1:8 And he said to me, Who art thou? and I said, I am an Amalekite. (2 Samuel 1:8 Brenton)
2Krl:1:8 Zapytał mnie: "Kim jesteś?" Odrzekłem: "Jestem Amalekitą". (2 Sm 1:8 BT_4)
2Krl:1:8 καὶ εἶπέν μοι Τίς εἶ σύ; καὶ εἶπα Αμαληκίτης ἐγώ εἰμι.
2Krl:1:8 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
2Krl:1:8 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ja Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By iść; by być Ty I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ja By iść; by być
2Krl:1:8 kai\ ei)=pe/n moi *ti/s ei)= su/; kai\ ei)=pa *amalEki/tEs e)gO/ ei)mi.
2Krl:1:8 kai eipen moi tis ei sy; kai eipa amalEkitEs egO eimi.
2Krl:1:8 C VBI_AAI3S RP_DS RI_NSM V9_PAI2S RP_NS C VAI_AAI1S N_NSM RP_NS V9_PAI1S
2Krl:1:8 and also, even, namely to say/tell I who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to go; to be you and also, even, namely to say/tell ć I to go; to be
2Krl:1:8 and he/she/it-SAY/TELL-ed me (dat) who/what/why (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are you(sg) (nom) and I-SAY/TELL-ed   I (nom) I-am-GO-ing; I-am
2Krl:1:8 2Krl_1:8_1 2Krl_1:8_2 2Krl_1:8_3 2Krl_1:8_4 2Krl_1:8_5 2Krl_1:8_6 2Krl_1:8_7 2Krl_1:8_8 2Krl_1:8_9 2Krl_1:8_10 2Krl_1:8_11
2Krl:1:8 x x x x x x x x x x x
2Krl:1:9 καὶ εἶπεν πρός με Στῆθι δὴ ἐπάνω μου καὶ θανάτωσόν με, ὅτι κατέσχεν με σκότος δεινόν, ὅτι πᾶσα ἡ ψυχή μου ἐν ἐμοί.
2Krl:1:9 And he said to me, Stand, I pray thee, over me, and slay me, for a dreadful darkness has come upon me, for all my life is in me. (2 Samuel 1:9 Brenton)
2Krl:1:9 Rzekł mi: "Podejdź, proszę cię, i dobij mię, gdyż czuję zawroty głowy, chociaż jeszcze jest we mnie całe życie". (2 Sm 1:9 BT_4)
2Krl:1:9 καὶ εἶπεν πρός με Στῆθι δὴ ἐπάνω μου καὶ θανάτωσόν με, ὅτι κατέσχεν με σκότος δεινόν, ὅτι πᾶσα ψυχή μου ἐν ἐμοί.
2Krl:1:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) δή ἐπ·άνω ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι κατ·έχω (κατ+εχ-, καθ+εξ-, 2nd κατα+σχ-, -, -, κατα+σχε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σκότο·ς, -ους, τό δεινός -ή -όν [LXX] ὅτι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
2Krl:1:9 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By powodować stać Naprawdę Wyższy przedtem, na górze Ja I też, nawet, mianowicie By zgładzać Ja Ponieważ/tamto By trzymać się mocno {szybko} chwytaj, trzymaj się mocno {szybko}, powstrzymuj się, powstrzymuj, opanowuj, posiadaj, zajmuj, zyskuj posiadanie z, bądź pana z Ja Ciemności ciemność, ciemność Straszny Ponieważ/tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój
2Krl:1:9 kai\ ei)=pen pro/s me *stE=Ti dE\ e)pa/nO mou kai\ Tana/tOso/n me, o(/ti kate/sCHen me sko/tos deino/n, o(/ti pa=sa E( PSuCHE/ mou e)n e)moi/.
2Krl:1:9 kai eipen pros me stETi dE epanO mu kai TanatOson me, hoti katesCHen me skotos deinon, hoti pasa hE PSyCHE mu en emoi.
2Krl:1:9 C VBI_AAI3S P RP_AS VD_APD2S x D_A)/NW RP_GS C VA_AAD2S RP_AS C VBI_AAI3S RP_AS N3E_ASN A1_ASN C A1S_NSF RA_NSF N1_NSF RP_GS P RP_DS
2Krl:1:9 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I to cause to stand indeed upper before, overhead I and also, even, namely to put to death I because/that to hold fast seize, hold fast, hold back, restrain, bridle, possess, occupy, gain possession of, be master of I darkness gloom, darkness dreadful because/that every all, each, every, the whole of the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine
2Krl:1:9 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) do-CAUSE-you(sg)-TO-STand! indeed upper me (gen) and do-PUT-you(sg)-TO-DEATH!, going-to-PUT (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) because/that he/she/it-HOLD FAST-ed me (acc) darkness (nom|acc|voc) dreadful ([Adj] acc, nom|acc|voc) because/that every (nom|voc) the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc)
2Krl:1:9 2Krl_1:9_1 2Krl_1:9_2 2Krl_1:9_3 2Krl_1:9_4 2Krl_1:9_5 2Krl_1:9_6 2Krl_1:9_7 2Krl_1:9_8 2Krl_1:9_9 2Krl_1:9_10 2Krl_1:9_11 2Krl_1:9_12 2Krl_1:9_13 2Krl_1:9_14 2Krl_1:9_15 2Krl_1:9_16 2Krl_1:9_17 2Krl_1:9_18 2Krl_1:9_19 2Krl_1:9_20 2Krl_1:9_21 2Krl_1:9_22 2Krl_1:9_23
2Krl:1:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:1:10 καὶ ἐπέστην ἐπ’ αὐτὸν καὶ ἐθανάτωσα αὐτόν, ὅτι ᾔδειν ὅτι οὐ ζήσεται μετὰ τὸ πεσεῖν αὐτόν· καὶ ἔλαβον τὸ βασίλειον τὸ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ τὸν χλιδῶνα τὸν ἐπὶ τοῦ βραχίονος αὐτοῦ καὶ ἐνήνοχα αὐτὰ τῷ κυρίῳ μου ὧδε.
2Krl:1:10 So I stood over him and slew him, because I knew he would not live after he was fallen; and I took the crown that was upon his head, and the bracelet that was upon his arm, and I have brought them hither to my lord. (2 Samuel 1:10 Brenton)
2Krl:1:10 Podszedłem więc i dobiłem go, bo wiedziałem, że nie będzie żył po swoim upadku. Potem zabrałem jego diadem, który miał na głowie, i naramiennik. Przynoszę to memu panu». (2 Sm 1:10 BT_4)
2Krl:1:10 καὶ ἐπέστην ἐπ’ αὐτὸν καὶ ἐθανάτωσα αὐτόν, ὅτι ᾔδειν ὅτι οὐ ζήσεται μετὰ τὸ πεσεῖν αὐτόν· καὶ ἔλαβον τὸ βασίλειον τὸ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ τὸν χλιδῶνα τὸν ἐπὶ τοῦ βραχίονος αὐτοῦ καὶ ἐνήνοχα αὐτὰ τῷ κυρίῳ μου ὧδε.
2Krl:1:10 καί ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) μετά ὁ ἡ τό πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό βασίλειος -ον ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὧδε
2Krl:1:10 I też, nawet, mianowicie By ulegać odroczeniu Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zgładzać On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Królewski Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka {Broń} On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Tutaj
2Krl:1:10 kai\ e)pe/stEn e)p’ au)to\n kai\ e)Tana/tOsa au)to/n, o(/ti E)/|dein o(/ti ou) DZE/setai meta\ to\ pesei=n au)to/n· kai\ e)/labon to\ basi/leion to\ e)pi\ tE\n kefalE\n au)tou= kai\ to\n CHlidO=na to\n e)pi\ tou= braCHi/onos au)tou= kai\ e)nE/noCHa au)ta\ tO=| kuri/O| mou O(=de.
2Krl:1:10 kai epestEn ep’ auton kai eTanatOsa auton, hoti Edein hoti u DZEsetai meta to pesein auton· kai elabon to basileion to epi tEn kefalEn autu kai ton CHlidOna ton epi tu braCHionos autu kai enEnoCHa auta tO kyriO mu hOde.
2Krl:1:10 C VHI_AAI1S P RD_ASM C VAI_AAI1S RD_ASM C VXI_YAI1S C D VF_FMI3S P RA_ASN VB_AAN RD_ASM C VBI_AAI1S RA_ASN N2N_ASN RA_ASN P RA_ASF N1_ASF RD_GSM C RA_ASM N3_ASM RA_ASM P RA_GSM N3N_GSM RD_GSM C VX_XAI1S RD_APN RA_DSM N2_DSM RP_GS D
2Krl:1:10 and also, even, namely to stand over upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to put to death he/she/it/same because/that to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with because/that οὐχ before rough breathing to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. he/she/it/same and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the royal the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head he/she/it/same and also, even, namely the ć the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the arm he/she/it/same and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth he/she/it/same the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I here
2Krl:1:10 and I-STand-ed-OVER upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and I-PUT-ed-TO-DEATH him/it/same (acc) because/that I-had-PERCEIVE-ed because/that not he/she/it-will-be-EXISTS-ed after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-will-FALL, to-FALL him/it/same (acc) and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed the (nom|acc) royal ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) head (acc) him/it/same (gen) and the (acc)   the (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) arm (gen) him/it/same (gen) and I-have-BRING-ed they/them/same (nom|acc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) me (gen) here
2Krl:1:10 2Krl_1:10_1 2Krl_1:10_2 2Krl_1:10_3 2Krl_1:10_4 2Krl_1:10_5 2Krl_1:10_6 2Krl_1:10_7 2Krl_1:10_8 2Krl_1:10_9 2Krl_1:10_10 2Krl_1:10_11 2Krl_1:10_12 2Krl_1:10_13 2Krl_1:10_14 2Krl_1:10_15 2Krl_1:10_16 2Krl_1:10_17 2Krl_1:10_18 2Krl_1:10_19 2Krl_1:10_20 2Krl_1:10_21 2Krl_1:10_22 2Krl_1:10_23 2Krl_1:10_24 2Krl_1:10_25 2Krl_1:10_26 2Krl_1:10_27 2Krl_1:10_28 2Krl_1:10_29 2Krl_1:10_30 2Krl_1:10_31 2Krl_1:10_32 2Krl_1:10_33 2Krl_1:10_34 2Krl_1:10_35 2Krl_1:10_36 2Krl_1:10_37 2Krl_1:10_38 2Krl_1:10_39 2Krl_1:10_40
2Krl:1:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:1:11 καὶ ἐκράτησεν Δαυιδ τῶν ἱματίων αὐτοῦ καὶ διέρρηξεν αὐτά, καὶ πάντες οἱ ἄνδρες οἱ μετ’ αὐτοῦ διέρρηξαν τὰ ἱμάτια αὐτῶν.
2Krl:1:11 And David laid hold of his garments, and rent them; and all the men who were with him rent their garments. (2 Samuel 1:11 Brenton)
2Krl:1:11 Dawid schwyciwszy swe szaty, rozdarł je. Tak też uczynili wszyscy mężowie, którzy z nim byli. (2 Sm 1:11 BT_4)
2Krl:1:11 καὶ ἐκράτησεν Δαυιδ τῶν ἱματίων αὐτοῦ καὶ διέρρηξεν αὐτά, καὶ πάντες οἱ ἄνδρες οἱ μετ’ αὐτοῦ διέρρηξαν τὰ ἱμάτια αὐτῶν.
2Krl:1:11 καί κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό μετά αὐτός αὐτή αὐτό δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:1:11 I też, nawet, mianowicie By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać David Ubierająca część garderoby, płaszcz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać Ubierająca część garderoby, płaszcz On/ona/to/to samo
2Krl:1:11 kai\ e)kra/tEsen *dauid tO=n i(mati/On au)tou= kai\ die/rrEXen au)ta/, kai\ pa/ntes oi( a)/ndres oi( met’ au)tou= die/rrEXan ta\ i(ma/tia au)tO=n.
2Krl:1:11 kai ekratEsen dauid tOn himatiOn autu kai dierrEXen auta, kai pantes hoi andres hoi met’ autu dierrEXan ta himatia autOn.
2Krl:1:11 C VAI_AAI3S N_NSM RA_GPN N2N_GPN RD_GSM C VAI_AAI3S RD_APN C A3_NPM RA_NPM N3_NPM RA_NPM P RD_GSM VAI_AAI3P RA_APN N2N_APN RD_GPM
2Krl:1:11 and also, even, namely to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain David the clothing garment, cloak he/she/it/same and also, even, namely to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave the clothing garment, cloak he/she/it/same
2Krl:1:11 and he/she/it-SEIZE/GRAB-ed-HOLD David (indecl) the (gen) clothings (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-RUPTURE-ed they/them/same (nom|acc) and all (nom|voc) the (nom) men, husbands (nom|voc) the (nom) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) they-RUPTURE-ed the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) them/same (gen)
2Krl:1:11 2Krl_1:11_1 2Krl_1:11_2 2Krl_1:11_3 2Krl_1:11_4 2Krl_1:11_5 2Krl_1:11_6 2Krl_1:11_7 2Krl_1:11_8 2Krl_1:11_9 2Krl_1:11_10 2Krl_1:11_11 2Krl_1:11_12 2Krl_1:11_13 2Krl_1:11_14 2Krl_1:11_15 2Krl_1:11_16 2Krl_1:11_17 2Krl_1:11_18 2Krl_1:11_19 2Krl_1:11_20
2Krl:1:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:1:12 καὶ ἐκόψαντο καὶ ἔκλαυσαν καὶ ἐνήστευσαν ἕως δείλης ἐπὶ Σαουλ καὶ ἐπὶ Ιωναθαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὸν λαὸν Ιουδα καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον Ισραηλ, ὅτι ἐπλήγησαν ἐν ῥομφαίᾳ.
2Krl:1:12 And they lamented, and wept, and fasted till evening, for Saul and for Jonathan his son, and for the people of Juda, and for the house of Israel, because they were smitten with the sword. (2 Samuel 1:12 Brenton)
2Krl:1:12 Potem lamentowali i płakali, i pościli aż do wieczora, z tego powodu, że padli od miecza Saul i syn jego Jonatan, i z powodu ludu Pańskiego i domu Izraela. (2 Sm 1:12 BT_4)
2Krl:1:12 καὶ ἐκόψαντο καὶ ἔκλαυσαν καὶ ἐνήστευσαν ἕως δείλης ἐπὶ Σαουλ καὶ ἐπὶ Ιωναθαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὸν λαὸν Ιουδα καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον Ισραηλ, ὅτι ἐπλήγησαν ἐν ῥομφαίᾳ.
2Krl:1:12 καί κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) καί νηστεύω (νηστευ-, νηστευ·σ-, νηστευ·σ-, νενηστευ·κ-, νενηστευ-, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω δειλός -ή -όν ἐπί Σαούλ, ὁ καί ἐπί   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἐπί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ ὅτι πλήσσω (πλησσ-, -, -, πεπληγ·[κ]-, -, πληγ·[θ]-) ἐν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα)
2Krl:1:12 I też, nawet, mianowicie By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się I też, nawet, mianowicie By płakać I też, nawet, mianowicie Do mocno {szybko} Aż; świtaj Tchórzliwy (nieśmiały) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Saul I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom Izrael Ponieważ/tamto By uderzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada
2Krl:1:12 kai\ e)ko/PSanto kai\ e)/klausan kai\ e)nE/steusan e(/Os dei/lEs e)pi\ *saoul kai\ e)pi\ *iOnaTan to\n ui(o\n au)tou= kai\ e)pi\ to\n lao\n *iouda kai\ e)pi\ to\n oi)=kon *israEl, o(/ti e)plE/gEsan e)n r(omfai/a|.
2Krl:1:12 kai ekoPSanto kai eklausan kai enEsteusan heOs deilEs epi saul kai epi iOnaTan ton hyion autu kai epi ton laon iuda kai epi ton oikon israEl, hoti eplEgEsan en romfaia.
2Krl:1:12 C VAI_AMI3P C VAI_AAI3P C VAI_AAI3P C A1_GSF P N_DSM C P N_DSM RA_ASM N2_ASM RD_GSM C P RA_ASM N2_ASM N_GS C P RA_ASM N2_ASM N_GS C VDI_API3P P N1A_DSF
2Krl:1:12 and also, even, namely to cut off cut, slash, chip, skive and also, even, namely to weep and also, even, namely to fast until; dawn cowardly (timid) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Saul and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć the son he/she/it/same and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the people Judas/Judah and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the house Israel because/that to strike in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sword
2Krl:1:12 and they-were-CUT OFF-ed and they-WEEP-ed and they-FAST-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) cowardly ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) Saul (indecl) and upon/over (+acc,+gen,+dat)   the (acc) son (acc) him/it/same (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) Judas/Judah (gen, voc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) house (acc) Israel (indecl) because/that they-were-STRIKE-ed in/among/by (+dat) sword (dat)
2Krl:1:12 2Krl_1:12_1 2Krl_1:12_2 2Krl_1:12_3 2Krl_1:12_4 2Krl_1:12_5 2Krl_1:12_6 2Krl_1:12_7 2Krl_1:12_8 2Krl_1:12_9 2Krl_1:12_10 2Krl_1:12_11 2Krl_1:12_12 2Krl_1:12_13 2Krl_1:12_14 2Krl_1:12_15 2Krl_1:12_16 2Krl_1:12_17 2Krl_1:12_18 2Krl_1:12_19 2Krl_1:12_20 2Krl_1:12_21 2Krl_1:12_22 2Krl_1:12_23 2Krl_1:12_24 2Krl_1:12_25 2Krl_1:12_26 2Krl_1:12_27 2Krl_1:12_28 2Krl_1:12_29 2Krl_1:12_30
2Krl:1:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:1:13 καὶ εἶπεν Δαυιδ τῷ παιδαρίῳ τῷ ἀπαγγέλλοντι αὐτῷ Πόθεν εἶ σύ; καὶ εἶπεν Υἱὸς ἀνδρὸς παροίκου Αμαληκίτου ἐγώ εἰμι.
2Krl:1:13 And David said to the young man who brought the tidings to him, Whence art thou? and he said, I am the son of an Amalekite sojourner. (2 Samuel 1:13 Brenton)
2Krl:1:13 Odezwał się Dawid do młodzieńca, który mu przyniósł te wieści: «Skąd ty jesteś?» Odparł: «Jestem synem osadnika amalekickiego». (2 Sm 1:13 BT_4)
2Krl:1:13 καὶ εἶπεν Δαυιδ τῷ παιδαρίῳ τῷ ἀπαγγέλλοντι αὐτῷ Πόθεν εἶ σύ; καὶ εἶπεν Υἱὸς ἀνδρὸς παροίκου Αμαληκίτου ἐγώ εἰμι.
2Krl:1:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) ὁ ἡ τό ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό πό·θεν; πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ πάρ·οικος -ον; παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -)   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
2Krl:1:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David Dziecka/młody niewolnik By informować – informować albo opowiadać. On/ona/to/to samo Skąd; by pić By iść; by być Ty I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Syn Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". ???; by mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) Ja By iść; by być
2Krl:1:13 kai\ ei)=pen *dauid tO=| paidari/O| tO=| a)pagge/llonti au)tO=| *po/Ten ei)= su/; kai\ ei)=pen *ui(o\s a)ndro\s paroi/kou *amalEki/tou e)gO/ ei)mi.
2Krl:1:13 kai eipen dauid tO paidariO tO apangellonti autO poTen ei sy; kai eipen yios andros paroiku amalEkitu egO eimi.
2Krl:1:13 C VBI_AAI3S N_NSM RA_DSN N2N_DSN RA_DSN V1_PAPDSN RD_DSM D V9_PAI2S RP_NS C VBI_AAI3S N2_NSM N3_GSM A1B_GSM N_GSM RP_NS V9_PAI1S
2Krl:1:13 and also, even, namely to say/tell David the child/young slave the to report – to report or tell. he/she/it/same from where; to drink to go; to be you and also, even, namely to say/tell son man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ???; to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) ć I to go; to be
2Krl:1:13 and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) the (dat) child/young slave (dat) the (dat) while DELIVER A MESSAGE-ing (dat) him/it/same (dat) from where; upon being-DRINK-ed (nom|acc|voc) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are you(sg) (nom) and he/she/it-SAY/TELL-ed son (nom) man, husband (gen) ??? ([Adj] gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed--NEAR!   I (nom) I-am-GO-ing; I-am
2Krl:1:13 2Krl_1:13_1 2Krl_1:13_2 2Krl_1:13_3 2Krl_1:13_4 2Krl_1:13_5 2Krl_1:13_6 2Krl_1:13_7 2Krl_1:13_8 2Krl_1:13_9 2Krl_1:13_10 2Krl_1:13_11 2Krl_1:13_12 2Krl_1:13_13 2Krl_1:13_14 2Krl_1:13_15 2Krl_1:13_16 2Krl_1:13_17 2Krl_1:13_18 2Krl_1:13_19
2Krl:1:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:1:14 καὶ εἶπεν αὐτῷ Δαυιδ Πῶς οὐκ ἐφοβήθης ἐπενεγκεῖν χεῖρά σου διαφθεῖραι τὸν χριστὸν κυρίου;
2Krl:1:14 And David said to him, How was it thou wast not afraid to lift thy hand to destroy the anointed of the Lord? (2 Samuel 1:14 Brenton)
2Krl:1:14 Powiedział do niego Dawid: «Jak to? Nie bałeś się podnieść ręki, by zabić pomazańca Pańskiego?» (2 Sm 1:14 BT_4)
2Krl:1:14 καὶ εἶπεν αὐτῷ Δαυιδ Πῶς οὐκ ἐφοβήθης ἐπενεγκεῖν χεῖρά σου διαφθεῖραι τὸν χριστὸν κυρίου;
2Krl:1:14 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πῶς[1] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἐπι·φέρω (επι+φερ-, επ+οι·σ-, επ+ενεγκ·[σ]- or 2nd επ+ενεγκ-, -, -, επ+ενεχ·θ-) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) ὁ ἡ τό Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krl:1:14 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo David Jak ??? Przed przydechem mocnym By bać się By przynosić na Ręka Ty; twój/twój(sg) By rujnować Chrystus zapalał się. 'namaszczany' Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krl:1:14 kai\ ei)=pen au)tO=| *dauid *pO=s ou)k e)fobE/TEs e)penegkei=n CHei=ra/ sou diafTei=rai to\n CHristo\n kuri/ou;
2Krl:1:14 kai eipen autO dauid pOs uk efobETEs epenenkein CHeira su diafTeirai ton CHriston kyriu;
2Krl:1:14 C VBI_AAI3S RD_DSM N_NSM D D VCI_API2S VB_AAN N3_ASF RP_GS VA_AAN RA_ASM N2_ASM N2_GSM
2Krl:1:14 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same David how οὐχ before rough breathing to fear to bring upon hand you; your/yours(sg) to ruin the Christ lit. 'anointed' lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krl:1:14 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) David (indecl) how not you(sg)-were-FEAR-ed to-BRING-UPON hand (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-RUIN, be-you(sg)-RUIN-ed!, he/she/it-happens-to-RUIN (opt) the (acc) Christ (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
2Krl:1:14 2Krl_1:14_1 2Krl_1:14_2 2Krl_1:14_3 2Krl_1:14_4 2Krl_1:14_5 2Krl_1:14_6 2Krl_1:14_7 2Krl_1:14_8 2Krl_1:14_9 2Krl_1:14_10 2Krl_1:14_11 2Krl_1:14_12 2Krl_1:14_13 2Krl_1:14_14
2Krl:1:14 x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:1:15 καὶ ἐκάλεσεν Δαυιδ ἓν τῶν παιδαρίων αὐτοῦ καὶ εἶπεν Προσελθὼν ἀπάντησον αὐτῷ· καὶ ἐπάταξεν αὐτόν, καὶ ἀπέθανεν.
2Krl:1:15 And David called one of his young men, and said, Go and fall upon him: and he smote him, and he died. (2 Samuel 1:15 Brenton)
2Krl:1:15 Wezwał więc Dawid jednego z młodzieńców i dał rozkaz: «Podejdź i przebij go!» Ten zadał mu cios taki, że umarł. (2 Sm 1:15 BT_4)
2Krl:1:15 καὶ ἐκάλεσεν Δαυιδ ἓν τῶν παιδαρίων αὐτοῦ καὶ εἶπεν Προσελθὼν ἀπάντησον αὐτῷ· καὶ ἐπάταξεν αὐτόν, καὶ ἀπέθανεν.
2Krl:1:15 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
2Krl:1:15 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę David Jeden Dziecka/młody niewolnik On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By nadchodzić By spotykać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umierać
2Krl:1:15 kai\ e)ka/lesen *dauid e(\n tO=n paidari/On au)tou= kai\ ei)=pen *proselTO\n a)pa/ntEson au)tO=|· kai\ e)pa/taXen au)to/n, kai\ a)pe/Tanen.
2Krl:1:15 kai ekalesen dauid hen tOn paidariOn autu kai eipen proselTOn apantEson autO· kai epataXen auton, kai apeTanen.
2Krl:1:15 C VAI_AAI3S N_NSM A3_ASN RA_GPN N2N_GPN RD_GSM C VBI_AAI3S VB_AAPNSM VA_AAD2S RD_DSM C VAI_AAI3S RD_ASM C VBI_AAI3S
2Krl:1:15 and also, even, namely to call call David one the child/young slave he/she/it/same and also, even, namely to say/tell to approach to encounter he/she/it/same and also, even, namely to smite he/she/it/same and also, even, namely to die
2Krl:1:15 and he/she/it-CALL-ed David (indecl) one (nom|acc) the (gen) children/young slaves (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed upon APPROACH-ing (nom) do-ENCOUNTER-you(sg)!, going-to-ENCOUNTER (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) him/it/same (dat) and he/she/it-SMITE-ed him/it/same (acc) and he/she/it-DIE-ed
2Krl:1:15 2Krl_1:15_1 2Krl_1:15_2 2Krl_1:15_3 2Krl_1:15_4 2Krl_1:15_5 2Krl_1:15_6 2Krl_1:15_7 2Krl_1:15_8 2Krl_1:15_9 2Krl_1:15_10 2Krl_1:15_11 2Krl_1:15_12 2Krl_1:15_13 2Krl_1:15_14 2Krl_1:15_15 2Krl_1:15_16 2Krl_1:15_17
2Krl:1:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:1:16 καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς αὐτόν Τὸ αἷμά σου ἐπὶ τὴν κεφαλήν σου, ὅτι τὸ στόμα σου ἀπεκρίθη κατὰ σοῦ λέγων ὅτι Ἐγὼ ἐθανάτωσα τὸν χριστὸν κυρίου.
2Krl:1:16 And David said to him, Thy blood be upon thine own head; for thy mouth has testified against thee, saying, I have slain the anointed of the Lord. (2 Samuel 1:16 Brenton)
2Krl:1:16 Dawid zaś wołał w jego stronę: «Odpowiedzialność za twoją krew zrzucam na twoją głowę! Usta twe wydały o tobie świadectwo, gdy mówiły: Ja zabiłem pomazańca Pańskiego». (2 Sm 1:16 BT_4)
2Krl:1:16 καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς αὐτόν Τὸ αἷμά σου ἐπὶ τὴν κεφαλήν σου, ὅτι τὸ στόμα σου ἀπεκρίθη κατὰ σοῦ λέγων ὅτι Ἐγὼ ἐθανάτωσα τὸν χριστὸν κυρίου.
2Krl:1:16 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) κατά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ὁ ἡ τό Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krl:1:16 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Krew Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Ust/żołądka por Ty; twój/twój(sg) By odpowiadać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) By mówić/opowiadaj Ponieważ/tamto Ja By zgładzać Chrystus zapalał się. 'namaszczany' Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krl:1:16 kai\ ei)=pen *dauid pro\s au)to/n *to\ ai(=ma/ sou e)pi\ tE\n kefalE/n sou, o(/ti to\ sto/ma sou a)pekri/TE kata\ sou= le/gOn o(/ti *)egO\ e)Tana/tOsa to\n CHristo\n kuri/ou.
2Krl:1:16 kai eipen dauid pros auton to haima su epi tEn kefalEn su, hoti to stoma su apekriTE kata su legOn hoti egO eTanatOsa ton CHriston kyriu.
2Krl:1:16 C VBI_AAI3S N_NSM P RD_ASM RA_NSN N3M_NSN RP_GS P RA_ASF N1_ASF RP_GS C RA_NSN N3M_NSN RP_GS VCI_API3S P RP_GS V1_PAPNSM C RP_NS VAI_AAI1S RA_ASM N2_ASM N2_GSM
2Krl:1:16 and also, even, namely to say/tell David toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same the blood you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head you; your/yours(sg) because/that the mouth/maw stoma you; your/yours(sg) to answer down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) to say/tell because/that I to put to death the Christ lit. 'anointed' lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krl:1:16 and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) head (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-was-ANSWER-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) while SAY/TELL-ing (nom) because/that I (nom) I-PUT-ed-TO-DEATH the (acc) Christ (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
2Krl:1:16 2Krl_1:16_1 2Krl_1:16_2 2Krl_1:16_3 2Krl_1:16_4 2Krl_1:16_5 2Krl_1:16_6 2Krl_1:16_7 2Krl_1:16_8 2Krl_1:16_9 2Krl_1:16_10 2Krl_1:16_11 2Krl_1:16_12 2Krl_1:16_13 2Krl_1:16_14 2Krl_1:16_15 2Krl_1:16_16 2Krl_1:16_17 2Krl_1:16_18 2Krl_1:16_19 2Krl_1:16_20 2Krl_1:16_21 2Krl_1:16_22 2Krl_1:16_23 2Krl_1:16_24 2Krl_1:16_25 2Krl_1:16_26
2Krl:1:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:1:17 καὶ ἐθρήνησεν Δαυιδ τὸν θρῆνον τοῦτον ἐπὶ Σαουλ καὶ ἐπὶ Ιωναθαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ
2Krl:1:17 And David lamented with this lamentation over Saul and over Jonathan his son. (2 Samuel 1:17 Brenton)
2Krl:1:17 Dawid zaśpiewał potem żałobną pieśń na cześć Saula i jego syna Jonatana, (2 Sm 1:17 BT_4)
2Krl:1:17 Καὶ ἐθρήνησεν Δαυιδ τὸν θρῆνον τοῦτον ἐπὶ Σαουλ καὶ ἐπὶ Ιωναθαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ
2Krl:1:17 καί θρηνέω (θρην(ε)-, θρηνη·σ-, θρηνη·σ-, -, -, θρηνη·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό θρῆνος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπί Σαούλ, ὁ καί ἐπί   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:1:17 I też, nawet, mianowicie By lamentować David Lament To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Saul I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn On/ona/to/to samo
2Krl:1:17 *kai\ e)TrE/nEsen *dauid to\n TrE=non tou=ton e)pi\ *saoul kai\ e)pi\ *iOnaTan to\n ui(o\n au)tou=
2Krl:1:17 kai eTrEnEsen dauid ton TrEnon tuton epi saul kai epi iOnaTan ton hyion autu
2Krl:1:17 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASM N2_ASM RD_ASM P N_ASM C P N_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM
2Krl:1:17 and also, even, namely to lament David the lamentation this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Saul and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć the son he/she/it/same
2Krl:1:17 and he/she/it-LAMENT-ed David (indecl) the (acc) lamentation (acc) this (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Saul (indecl) and upon/over (+acc,+gen,+dat)   the (acc) son (acc) him/it/same (gen)
2Krl:1:17 2Krl_1:17_1 2Krl_1:17_2 2Krl_1:17_3 2Krl_1:17_4 2Krl_1:17_5 2Krl_1:17_6 2Krl_1:17_7 2Krl_1:17_8 2Krl_1:17_9 2Krl_1:17_10 2Krl_1:17_11 2Krl_1:17_12 2Krl_1:17_13 2Krl_1:17_14
2Krl:1:17 x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:1:18 καὶ εἶπεν τοῦ διδάξαι τοὺς υἱοὺς Ιουδα – ἰδοὺ γέγραπται ἐπὶ βιβλίου τοῦ εὐθοῦς –
2Krl:1:18 And he gave orders to teach it the sons of Juda: behold, it is written in the book of Right. (2 Samuel 1:18 Brenton)
2Krl:1:18 i polecił, aby się uczyli jej potomkowie Judy. Właśnie ona została zapisana w "Księdze Sprawiedliwego". (2 Sm 1:18 BT_4)
2Krl:1:18 καὶ εἶπεν τοῦ διδάξαι τοὺς υἱοὺς Ιουδα ἰδοὺ γέγραπται ἐπὶ βιβλίου τοῦ εὐθοῦς
2Krl:1:18 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ   ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐπί βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) ὁ ἡ τό εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς  
2Krl:1:18 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By uczyć Syn Judasz/Juda   By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By pisać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Książka Prosto  
2Krl:1:18 kai\ ei)=pen tou= dida/Xai tou\s ui(ou\s *iouda i)dou\ ge/graptai e)pi\ bibli/ou tou= eu)Tou=s
2Krl:1:18 kai eipen tu didaXai tus hyius iuda idu gegraptai epi bibliu tu euTus
2Krl:1:18 C VBI_AAI3S RA_GSN VA_AAN RA_APM N2_APM N_GSM I VP_XMI3S P N2N_GSN RA_GSM A3H_GSM
2Krl:1:18 and also, even, namely to say/tell the to teach the son Judas/Judah   to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to write upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing book the straight  
2Krl:1:18 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (gen) to-TEACH, be-you(sg)-TEACH-ed!, he/she/it-happens-to-TEACH (opt) the (acc) sons (acc) Judas/Judah (gen, voc)   be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-has-been-WRITE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) book (gen) the (gen) straight ([Adj] gen)  
2Krl:1:18 2Krl_1:18_1 2Krl_1:18_2 2Krl_1:18_3 2Krl_1:18_4 2Krl_1:18_5 2Krl_1:18_6 2Krl_1:18_7 2Krl_1:18_8 2Krl_1:18_9 2Krl_1:18_10 2Krl_1:18_11 2Krl_1:18_12 2Krl_1:18_13 2Krl_1:18_14 2Krl_1:18_15
2Krl:1:18 x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:1:19 Στήλωσον, Ισραηλ, ὑπὲρ τῶν τεθνηκότων ἐπὶ τὰ ὕψη σου τραυματιῶν· πῶς ἔπεσαν δυνατοί.
2Krl:1:19 Set up a pillar, O Israel, for the slain that died upon thy high places: how are the mighty fallen! (2 Samuel 1:19 Brenton)
2Krl:1:19 «O Izraelu, twa chwała na wyżynach zabita. Jakże padli bohaterowie? (2 Sm 1:19 BT_4)
2Krl:1:19 Στήλωσον, Ισραηλ, ὑπὲρ τῶν τεθνηκότων ἐπὶ τὰ ὕψη σου τραυματιῶν· πῶς ἔπεσαν δυνατοί.
2Krl:1:19 στηλόω [LXX] (-, -, στηλω·σ-, -, εστηλω-, στηλω·θ-) Ἰσραήλ, ὁ ὑπέρ ὁ ἡ τό θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   πῶς[1] πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -)
2Krl:1:19 Do ??? Izrael Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja Ty; twój/twój(sg) Jak By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Zdolny; by być efektywny
2Krl:1:19 *stE/lOson, *israEl, u(pe\r tO=n teTnEko/tOn e)pi\ ta\ u(/PSE sou traumatiO=n· pO=s e)/pesan dunatoi/.
2Krl:1:19 stElOson, israEl, hyper tOn teTnEkotOn epi ta hyPSE su traumatiOn· pOs epesan dynatoi.
2Krl:1:19 V4_AAD2S N_NSM P RA_GPM VX_XAPGPM P RA_APN N3E_APN RP_GS N1T_GPM D VAI_AAI3P A1_NPM
2Krl:1:19 to ??? Israel above (+acc), on behalf of (+gen) the to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance you; your/yours(sg) ć how to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. capable; to be effective
2Krl:1:19 do-???-you(sg)! Israel (indecl) above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) having BE DEAD-ed (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) heights (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   how they-FALL-ed capable ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-BE-ing-EFFECTIVE (opt)
2Krl:1:19 2Krl_1:19_1 2Krl_1:19_2 2Krl_1:19_3 2Krl_1:19_4 2Krl_1:19_5 2Krl_1:19_6 2Krl_1:19_7 2Krl_1:19_8 2Krl_1:19_9 2Krl_1:19_10 2Krl_1:19_11 2Krl_1:19_12 2Krl_1:19_13
2Krl:1:19 x x x x x x x x x x x x x
2Krl:1:20 μὴ ἀναγγείλητε ἐν Γεθ καὶ μὴ εὐαγγελίσησθε ἐν ταῖς ἐξόδοις Ἀσκαλῶνος, μήποτε εὐφρανθῶσιν θυγατέρες ἀλλοφύλων, μήποτε ἀγαλλιάσωνται θυγατέρες τῶν ἀπεριτμήτων.
2Krl:1:20 Tell it not in Geth, and tell it not as glad tidings in the streets of Ascalon, lest the daughters of the Philistines rejoice, lest the daughters of the uncircumcised triumph. (2 Samuel 1:20 Brenton)
2Krl:1:20 W Gat tego nie ogłaszajcie! Nie podawajcie na ulicach Aszkelonu, aby się nie cieszyły córki filistyńskie ani radowały córki nieobrzezanych. (2 Sm 1:20 BT_4)
2Krl:1:20 μὴ ἀναγγείλητε ἐν Γεθ καὶ μὴ εὐαγγελίσησθε ἐν ταῖς ἐξόδοις Ἀσκαλῶνος, μήποτε εὐφρανθῶσιν θυγατέρες ἀλλοφύλων, μήποτε ἀγαλλιάσωνται θυγατέρες τῶν ἀπεριτμήτων.
2Krl:1:20 μή ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ἐν   καί μή εὐ·αγγελίζω (ευ+αγγελιζ-/ευαγγελιζ-, ευ+αγγελι(ε)·[σ]-, ευ+αγγελι·σ-/ευαγγελι·σ-, -, ευ+ηγγελισ-/ευαγγελισ-, ευ+αγγελισ·θ-/ευαγγελισ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔξ·οδος, -ου, ἡ   μήποτε (μή ποτέ) εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ἀλλό·φυλος -ον μήποτε (μή ποτέ) ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὁ ἡ τό ἀ·περί·τμητος -ον
2Krl:1:20 Nie By ogłaszać ogłaszaj, informuj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Nie By głosić ewangelię W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Eksodus Nigdy By celebrować/bądź wesoły Córka Obcy Nigdy By radować się (zadowolona, wielka radość) Córka Nie obrzezany
2Krl:1:20 mE\ a)naggei/lEte e)n *geT kai\ mE\ eu)aggeli/sEsTe e)n tai=s e)Xo/dois *)askalO=nos, mE/pote eu)franTO=sin Tugate/res a)llofu/lOn, mE/pote a)gallia/sOntai Tugate/res tO=n a)peritmE/tOn.
2Krl:1:20 mE anangeilEte en geT kai mE euangelisEsTe en tais eXodois askalOnos, mEpote eufranTOsin Tygateres allofylOn, mEpote agalliasOntai Tygateres tOn aperitmEtOn.
2Krl:1:20 D VD_AAS2P P N_DS C D VA_AMS2P P RA_DPF N2_DPF N3W_GS D VC_APS3P N3_NPF A1B_GPM D VA_AMS3P N3_NPF RA_GPM A1B_GPM
2Krl:1:20 not to proclaim proclaim, report in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely not to evangelize in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the exodus ć never to celebrate/be merry daughter foreign never to exult (glad, great joy) daughter the uncircumcised
2Krl:1:20 not you(pl)-should-PROCLAIM in/among/by (+dat)   and not you(pl)-should-be-EVANGELIZE-ed in/among/by (+dat) the (dat) exoduses (dat)   never they-should-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY daughters (nom|voc) foreign ([Adj] gen) never they-should-be-EXULT-ed daughters (nom|voc) the (gen) uncircumcised ([Adj] gen)
2Krl:1:20 2Krl_1:20_1 2Krl_1:20_2 2Krl_1:20_3 2Krl_1:20_4 2Krl_1:20_5 2Krl_1:20_6 2Krl_1:20_7 2Krl_1:20_8 2Krl_1:20_9 2Krl_1:20_10 2Krl_1:20_11 2Krl_1:20_12 2Krl_1:20_13 2Krl_1:20_14 2Krl_1:20_15 2Krl_1:20_16 2Krl_1:20_17 2Krl_1:20_18 2Krl_1:20_19 2Krl_1:20_20
2Krl:1:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:1:21 ὄρη τὰ ἐν Γελβουε, μὴ καταβῇ δρόσος καὶ μὴ ὑετὸς ἐφ’ ὑμᾶς καὶ ἀγροὶ ἀπαρχῶν, ὅτι ἐκεῖ προσωχθίσθη θυρεὸς δυνατῶν, θυρεὸς Σαουλ οὐκ ἐχρίσθη ἐν ἐλαίῳ.
2Krl:1:21 Ye mountains of Gelbue, let not dew no rain descend upon you, nor fields of first-fruits be upon you, for there the shield of the mighty ones has been grievously assailed; the shield of Saul was not anointed with oil. (2 Samuel 1:21 Brenton)
2Krl:1:21 Góry Gilboa! Ani rosy, ani deszczu niech na was nie będzie, ani pól żyznych! Tu bowiem została skalana tarcza mocarzy. Nie, tarcza Saula nie była namaszczona oliwą, (2 Sm 1:21 BT_4)
2Krl:1:21 ὄρη τὰ ἐν Γελβουε, μὴ καταβῇ δρόσος καὶ μὴ ὑετὸς ἐφ’ ὑμᾶς καὶ ἀγροὶ ἀπαρχῶν, ὅτι ἐκεῖ προσωχθίσθη θυρεὸς δυνατῶν, θυρεὸς Σαουλ οὐκ ἐχρίσθη ἐν ἐλαίῳ.
2Krl:1:21 ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό ἐν   μή κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -)   καί μή ὑετός, -ου, ὁ ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἀγρός, -οῦ, ὁ ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ ὅτι ἐκεῖ προσ·οχθίζω (-, προσ+οχθι(ε)·[σ]-, προσ+οχθι·σ-, προσ+ωχθι·κ-, -, προσ+οχθισ·θ-) θυρεός, -οῦ, ὁ δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -) θυρεός, -οῦ, ὁ Σαούλ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ χρίω (χρι-, χρι·σ-, χρι·σ-, κεχρι·κ-, κεχρισ-, χρισ·θ-) ἐν ἔλαιον, -ου, τό
2Krl:1:21 Wchodź W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nie By schodzić I też, nawet, mianowicie Nie Deszcz Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty I też, nawet, mianowicie Pole Po pierwsze owoc Ponieważ/tamto Tam By być zirytowany Kamień Zdolny; by być efektywny Kamień Saul ??? Przed iksem Do chrisen danego nazwisko {imię} od L. suffus --, suffundere 'leją do'. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oliwa z oliwek
2Krl:1:21 o)/rE ta\ e)n *gelboue, mE\ katabE=| dro/sos kai\ mE\ u(eto\s e)f’ u(ma=s kai\ a)groi\ a)parCHO=n, o(/ti e)kei= prosOCHTi/sTE Tureo\s dunatO=n, Tureo\s *saoul ou)k e)CHri/sTE e)n e)lai/O|.
2Krl:1:21 orE ta en gelbue, mE katabE drosos kai mE hyetos ef’ hymas kai agroi aparCHOn, hoti ekei prosOCHTisTE Tyreos dynatOn, Tyreos saul uk eCHrisTE en elaiO.
2Krl:1:21 N3E_VPN RA_VPN P N_DS D VZ_AAS3S N2_NSF C D N2_NSM P RP_AP C N2_NPM N1_GPF C D VCI_API3S N2_NSM A1_GPM N2_NSM N_GSM D VCI_API3S P N2N_DSN
2Krl:1:21 mount the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć not to go down ć and also, even, namely not rain upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you and also, even, namely field first-fruit because/that there to be vexed stone capable; to be effective stone Saul οὐχ before rough breathing to chrisen given a name from L. suffus-, suffundere 'pour into'. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among olive oil
2Krl:1:21 mounts (nom|acc|voc) the (nom|acc) in/among/by (+dat)   not he/she/it-should-GO DOWN   and not rain (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) and fields (nom|voc) first-fruits (gen) because/that there he/she/it-was-BE-ed-VEXED stone (nom) capable ([Adj] gen); while BE-ing-EFFECTIVE (nom) stone (nom) Saul (indecl) not he/she/it-was-CHRISEN-ed in/among/by (+dat) olive oil (dat)
2Krl:1:21 2Krl_1:21_1 2Krl_1:21_2 2Krl_1:21_3 2Krl_1:21_4 2Krl_1:21_5 2Krl_1:21_6 2Krl_1:21_7 2Krl_1:21_8 2Krl_1:21_9 2Krl_1:21_10 2Krl_1:21_11 2Krl_1:21_12 2Krl_1:21_13 2Krl_1:21_14 2Krl_1:21_15 2Krl_1:21_16 2Krl_1:21_17 2Krl_1:21_18 2Krl_1:21_19 2Krl_1:21_20 2Krl_1:21_21 2Krl_1:21_22 2Krl_1:21_23 2Krl_1:21_24 2Krl_1:21_25 2Krl_1:21_26
2Krl:1:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:1:22 ἀφ’ αἵματος τραυματιῶν, ἀπὸ στέατος δυνατῶν τόξον Ιωναθαν οὐκ ἀπεστράφη κενὸν εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ ῥομφαία Σαουλ οὐκ ἀνέκαμψεν κενή.
2Krl:1:22 From the blood of the slain, and from the fat of the mighty, the bow of Jonathan returned not empty; and the sword of Saul turned not back empty. (2 Samuel 1:22 Brenton)
2Krl:1:22 lecz krwią poległych, tłuszczem mocarzy. Łuk Jonatana nigdy się nie cofał, i miecz Saula nie wracał daremnie. (2 Sm 1:22 BT_4)
2Krl:1:22 ἀφ’ αἵματος τραυματιῶν, ἀπὸ στέατος δυνατῶν τόξον Ιωναθαν οὐκ ἀπεστράφη κενὸν εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ ῥομφαία Σαουλ οὐκ ἀνέκαμψεν κενή.
2Krl:1:22 ἀπό αἷμα[τ], -ατος, τό   ἀπό στέαρ, στέατος, τό [LXX] δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -) τόξον, -ου, τό   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) κενός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό ὀπίσω καί ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) Σαούλ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀνα·κάμπτω (ανα+καμπτ-, ανα+καμψ-, ανα+καμψ-, -, -, -) κενός -ή -όν
2Krl:1:22 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Krew Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łój Zdolny; by być efektywny Kłaniaj się (też tęcza) ??? Przed przydechem mocnym By odwracać się od Pusty/pozbawiony Do (+przyspieszenie) Z tyłu w tył, z tyłu, potem I też, nawet, mianowicie Szpada Saul ??? Przed przydechem mocnym By wracać Pusty/pozbawiony
2Krl:1:22 a)f’ ai(/matos traumatiO=n, a)po\ ste/atos dunatO=n to/Xon *iOnaTan ou)k a)pestra/fE keno\n ei)s ta\ o)pi/sO, kai\ r(omfai/a *saoul ou)k a)ne/kamPSen kenE/.
2Krl:1:22 af’ haimatos traumatiOn, apo steatos dynatOn toXon iOnaTan uk apestrafE kenon eis ta opisO, kai romfaia saul uk anekamPSen kenE.
2Krl:1:22 P N3M_GSN N1T_GPM P N3T_GSN A1_GPM N2N_NSN N_ASM D VDI_API3S A1_ASM P RA_APN D C N1A_NSF N_GSM D VAI_AAI3S A1_NSF
2Krl:1:22 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing blood ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing suet capable; to be effective Bow (also rainbow) ć οὐχ before rough breathing to turn away from empty/devoid into (+acc) the behind back, behind, after and also, even, namely sword Saul οὐχ before rough breathing to return empty/devoid
2Krl:1:22 away from (+gen) blood (gen)   away from (+gen) suet (gen) capable ([Adj] gen); while BE-ing-EFFECTIVE (nom) Bow (nom|acc|voc)   not he/she/it-was-TURN-ed-AWAY-FROM empty/devoid ([Adj] acc, nom|acc|voc) into (+acc) the (nom|acc) behind and sword (nom|voc) Saul (indecl) not he/she/it-RETURN-ed empty/devoid ([Adj] nom|voc)
2Krl:1:22 2Krl_1:22_1 2Krl_1:22_2 2Krl_1:22_3 2Krl_1:22_4 2Krl_1:22_5 2Krl_1:22_6 2Krl_1:22_7 2Krl_1:22_8 2Krl_1:22_9 2Krl_1:22_10 2Krl_1:22_11 2Krl_1:22_12 2Krl_1:22_13 2Krl_1:22_14 2Krl_1:22_15 2Krl_1:22_16 2Krl_1:22_17 2Krl_1:22_18 2Krl_1:22_19 2Krl_1:22_20
2Krl:1:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:1:23 Σαουλ καὶ Ιωναθαν, οἱ ἠγαπημένοι καὶ ὡραῖοι, οὐ διακεχωρισμένοι, εὐπρεπεῖς ἐν τῇ ζωῇ αὐτῶν καὶ ἐν τῷ θανάτῳ αὐτῶν οὐ διεχωρίσθησαν, ὑπὲρ ἀετοὺς κοῦφοι καὶ ὑπὲρ λέοντας ἐκραταιώθησαν.
2Krl:1:23 Saul and Jonathan, the beloved and the beautiful, were not divided: comely were they in their life, and in their death they were not divided: they were swifter than eagles, and they were stronger than lions. (2 Samuel 1:23 Brenton)
2Krl:1:23 Saul i Jonatan, kochający się i mili przyjaciele, za życia i w śmierci nie są rozdzieleni. Byli oni bystrzejsi od orłów, dzielniejsi od lwów. (2 Sm 1:23 BT_4)
2Krl:1:23 Σαουλ καὶ Ιωναθαν, οἱ ἠγαπημένοι καὶ ὡραῖοι, οὐ διακεχωρισμένοι, εὐπρεπεῖς ἐν τῇ ζωῇ αὐτῶν καὶ ἐν τῷ θανάτῳ αὐτῶν οὐ διεχωρίσθησαν, ὑπὲρ ἀετοὺς κοῦφοι καὶ ὑπὲρ λέοντας ἐκραταιώθησαν.
2Krl:1:23 Σαούλ, ὁ καί   ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) καί ὡραῖος -α -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δια·χωρίζω (δια+χωριζ-, -, δια+χωρι·σ-, -, δια+κεχωρισ-, δια+χωρισ·θ-)   ἐν ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ὁ ἡ τό θάνατος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δια·χωρίζω (δια+χωριζ-, -, δια+χωρι·σ-, -, δια+κεχωρισ-, δια+χωρισ·θ-) ὑπέρ ἀετός, -οῦ, ὁ   καί ὑπέρ λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-)
2Krl:1:23 Saul I też, nawet, mianowicie By kochać I też, nawet, mianowicie Aktualny ??? Przed przydechem mocnym By rozdzielać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Śmierć On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By rozdzielać się Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Orła "orzeł" ????? Dla ???????: I które czytające jest obejmowane przez Młyn i Wetstein, i przyjmowało do tekstu przez Griesbach. [Parkhurst grecka angielska Leksykonu strona I też, nawet, mianowicie Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Lew By stawać się silnym
2Krl:1:23 *saoul kai\ *iOnaTan, oi( E)gapEme/noi kai\ O(rai=oi, ou) diakeCHOrisme/noi, eu)prepei=s e)n tE=| DZOE=| au)tO=n kai\ e)n tO=| Tana/tO| au)tO=n ou) dieCHOri/sTEsan, u(pe\r a)etou\s kou=foi kai\ u(pe\r le/ontas e)krataiO/TEsan.
2Krl:1:23 saul kai iOnaTan, hoi EgapEmenoi kai hOraioi, u diakeCHOrismenoi, euprepeis en tE DZOE autOn kai en tO TanatO autOn u dieCHOrisTEsan, hyper aetus kufoi kai hyper leontas ekrataiOTEsan.
2Krl:1:23 N_NSM C N_NSM RA_NPM VM_XMPNPM C A1A_NPM D VT_XMPNPM A3H_NPM P RA_DSF N1_DSF RD_GPM C P RA_DSM N2_DSM RD_GPM D VSI_API3P P N2_APM A1_NPM C P N3_APM VCI_API3P
2Krl:1:23 Saul and also, even, namely ć the to love and also, even, namely timely οὐχ before rough breathing to separate ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the life being, living, spirit; alive he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the death he/she/it/same οὐχ before rough breathing to separate above (+acc), on behalf of (+gen) eagle "eagle" αετου for αγγελου: and that reading is embraced by Mill and Wetstein, and received into the text by Griesbach. [Parkhurst A Greek English Lexicon page ć and also, even, namely above (+acc), on behalf of (+gen) lion to become strong
2Krl:1:23 Saul (indecl) and   the (nom) having-been-LOVE-ed (nom|voc) and timely ([Adj] nom|voc) not having-been-SEPARATE-ed (nom|voc)   in/among/by (+dat) the (dat) life (dat); alive ([Adj] dat) them/same (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) death (dat) them/same (gen) not they-were-SEPARATE-ed above (+acc), on behalf of (+gen) eagles/vultures (acc)   and above (+acc), on behalf of (+gen) lions (acc) they-were-BECOME STRONG-ed
2Krl:1:23 2Krl_1:23_1 2Krl_1:23_2 2Krl_1:23_3 2Krl_1:23_4 2Krl_1:23_5 2Krl_1:23_6 2Krl_1:23_7 2Krl_1:23_8 2Krl_1:23_9 2Krl_1:23_10 2Krl_1:23_11 2Krl_1:23_12 2Krl_1:23_13 2Krl_1:23_14 2Krl_1:23_15 2Krl_1:23_16 2Krl_1:23_17 2Krl_1:23_18 2Krl_1:23_19 2Krl_1:23_20 2Krl_1:23_21 2Krl_1:23_22 2Krl_1:23_23 2Krl_1:23_24 2Krl_1:23_25 2Krl_1:23_26 2Krl_1:23_27 2Krl_1:23_28
2Krl:1:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:1:24 θυγατέρες Ισραηλ, ἐπὶ Σαουλ κλαύσατε τὸν ἐνδιδύσκοντα ὑμᾶς κόκκινα μετὰ κόσμου ὑμῶν, τὸν ἀναφέροντα κόσμον χρυσοῦν ἐπὶ τὰ ἐνδύματα ὑμῶν.
2Krl:1:24 Daughters of Israel, weep for Saul, who clothed you with scarlet together with your adorning, who added golden ornaments to your apparel. (2 Samuel 1:24 Brenton)
2Krl:1:24 O, płaczcie nad Saulem, córki izraelskie: On was ubierał w prześliczne szkarłaty, złotymi ozdobami upiększał stroje. (2 Sm 1:24 BT_4)
2Krl:1:24 θυγατέρες Ισραηλ, ἐπὶ Σαουλ κλαύσατε τὸν ἐνδιδύσκοντα ὑμᾶς κόκκινα μετὰ κόσμου ὑμῶν, τὸν ἀναφέροντα κόσμον χρυσοῦν ἐπὶ τὰ ἐνδύματα ὑμῶν.
2Krl:1:24 θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Ἰσραήλ, ὁ ἐπί Σαούλ, ὁ κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) ὁ ἡ τό ἐν·διδύσκω (εν+διδυσκ-, -, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κόκκινος -η -ον μετά κόσμος, -ου, ὁ; κοσμέω (κοσμ(ε)-, κοσμη·σ-, κοσμη·σ-, -, κεκοσμη-, κοσμη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) κόσμος, -ου, ὁ χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν; χρυσόω (χρυσ(ο)-, χρυσω·σ-, χρυσω·σ-, -, κεχρυσω-, -) ἐπί ὁ ἡ τό ἔν·δυμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
2Krl:1:24 Córka Izrael Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Saul By płakać By ubierać w noszeniu Ty Szkarłatny Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Świat (wieczny świat) materialne królestwo; by umieszczać wkładać {kłaść w} właściwe zamówienie {rozkaz}, ozdabiać, zaszczycać (ozdoby) Ty By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Świat (wieczny świat) materialne królestwo Złoty/złoty; by złocić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Szata klerykalna {urzędnicza} część garderoby (specjalnie jeden używany podczas religijnej ceremonii) część garderoby, odzież, zwyczaj, odzież Ty
2Krl:1:24 Tugate/res *israEl, e)pi\ *saoul klau/sate to\n e)ndidu/skonta u(ma=s ko/kkina meta\ ko/smou u(mO=n, to\n a)nafe/ronta ko/smon CHrusou=n e)pi\ ta\ e)ndu/mata u(mO=n.
2Krl:1:24 Tygateres israEl, epi saul klausate ton endidyskonta hymas kokkina meta kosmu hymOn, ton anaferonta kosmon CHrysun epi ta endymata hymOn.
2Krl:1:24 N3_NPF N_GSM P N_DSM VA_AAD2P RA_ASM V1_PAPASM RP_AP A1_APN P N2_GSM RP_GP RA_ASM V1_PAPASM N2_ASM A1C_ASM P RA_APN N3M_APN RP_GP
2Krl:1:24 daughter Israel upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Saul to weep the to clothe in wear you scarlet after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing world (secular world) material realm; to set in order to put in proper order, adorn, grace (ornaments) you the to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state world (secular world) material realm gold/golden; to gild upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the vestment clerical garment (especially one worn during a religious ceremony) garment, habiliment, habit, raiment you
2Krl:1:24 daughters (nom|voc) Israel (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) Saul (indecl) do-WEEP-you(pl)! the (acc) while CLOTHE IN-ing (acc, nom|acc|voc) you(pl) (acc) scarlet ([Adj] nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) world (gen); be-you(sg)-being-SET IN ORDER-ed! you(pl) (gen) the (acc) while BRING UP-ing (acc, nom|acc|voc) world (acc) gold/golden ([Adj] acc, nom|acc|voc); to-be-GILD-ing, while GILD-ing (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) vesture (nom|acc|voc) you(pl) (gen)
2Krl:1:24 2Krl_1:24_1 2Krl_1:24_2 2Krl_1:24_3 2Krl_1:24_4 2Krl_1:24_5 2Krl_1:24_6 2Krl_1:24_7 2Krl_1:24_8 2Krl_1:24_9 2Krl_1:24_10 2Krl_1:24_11 2Krl_1:24_12 2Krl_1:24_13 2Krl_1:24_14 2Krl_1:24_15 2Krl_1:24_16 2Krl_1:24_17 2Krl_1:24_18 2Krl_1:24_19 2Krl_1:24_20
2Krl:1:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:1:25 πῶς ἔπεσαν δυνατοὶ ἐν μέσῳ τοῦ πολέμου· Ιωναθαν ἐπὶ τὰ ὕψη σου τραυματίας.
2Krl:1:25 How are the mighty fallen in the midst of the battle! O Jonathan, even the slain ones upon thy high places! (2 Samuel 1:25 Brenton)
2Krl:1:25 Jakże zginąć mogli waleczni, wśród boju Jonatan przebity śmiertelnie? (2 Sm 1:25 BT_4)
2Krl:1:25 πῶς ἔπεσαν δυνατοὶ ἐν μέσῳ τοῦ πολέμου· Ιωναθαν ἐπὶ τὰ ὕψη σου τραυματίας.
2Krl:1:25 πῶς[1] πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -) ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-)   ἐπί ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν  
2Krl:1:25 Jak By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Zdolny; by być efektywny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja Ty; twój/twój(sg)
2Krl:1:25 pO=s e)/pesan dunatoi\ e)n me/sO| tou= pole/mou· *iOnaTan e)pi\ ta\ u(/PSE sou traumati/as.
2Krl:1:25 pOs epesan dynatoi en mesO tu polemu· iOnaTan epi ta hyPSE su traumatias.
2Krl:1:25 D VAI_AAI3P A1_NPM P A1_DSM RA_GSM N2_GSM N_NSM P RA_APN N3E_APN RP_GS N1T_NSM
2Krl:1:25 how to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. capable; to be effective in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the war [see polemic]; to fight war ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance you; your/yours(sg) ć
2Krl:1:25 how they-FALL-ed capable ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-BE-ing-EFFECTIVE (opt) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) war (gen); be-you(sg)-being-FIGHT-ed!   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) heights (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)  
2Krl:1:25 2Krl_1:25_1 2Krl_1:25_2 2Krl_1:25_3 2Krl_1:25_4 2Krl_1:25_5 2Krl_1:25_6 2Krl_1:25_7 2Krl_1:25_8 2Krl_1:25_9 2Krl_1:25_10 2Krl_1:25_11 2Krl_1:25_12 2Krl_1:25_13
2Krl:1:25 x x x x x x x x x x x x x
2Krl:1:26 ἀλγῶ ἐπὶ σοί, ἄδελφέ μου Ιωναθαν· ὡραιώθης μοι σφόδρα, ἐθαυμαστώθη ἡ ἀγάπησίς σου ἐμοὶ ὑπὲρ ἀγάπησιν γυναικῶν.
2Krl:1:26 I am grieved for thee, my brother Jonathan; thou wast very lovely to me; thy love to me was wonderful beyond the love of women. (2 Samuel 1:26 Brenton)
2Krl:1:26 Żal mi ciebie, mój bracie, Jonatanie. Tak bardzo byłeś mi drogi! Więcej ceniłem twą miłość niżeli miłość kobiet. (2 Sm 1:26 BT_4)
2Krl:1:26 ἀλγῶ ἐπὶ σοί, ἄδελφέ μου Ιωναθαν· ὡραιώθης μοι σφόδρα, ἐθαυμαστώθη ἀγάπησίς σου ἐμοὶ ὑπὲρ ἀγάπησιν γυναικῶν.
2Krl:1:26   ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς     ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σφόδρα θαυμαστόω [LXX] (-, -, θαυμαστω·σ-, -, -, θαυμαστω·θ-) ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὑπέρ   γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
2Krl:1:26 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Brat Ja Ja Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Do ??? Ty; twój/twój(sg) Ja; mój/mój Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Kobiety/żona
2Krl:1:26 a)lgO= e)pi\ soi/, a)/delfe/ mou *iOnaTan· O(raiO/TEs moi sfo/dra, e)TaumastO/TE E( a)ga/pEsi/s sou e)moi\ u(pe\r a)ga/pEsin gunaikO=n.
2Krl:1:26 algO epi soi, adelfe mu iOnaTan· hOraiOTEs moi sfodra, eTaumastOTE hE agapEsis su emoi hyper agapEsin gynaikOn.
2Krl:1:26 V2_PAI1S P RP_DS N2_VSM RP_GS N_VSM VC_API2S RP_DS D VSI_API3S RA_NSF N3I_NSF RP_GS RP_DS P N3I_ASF N3K_GPF
2Krl:1:26 ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg); to rub worn, rub brother I ć ć I vehement, intense, keen, inveighingly, eager to ??? the ć you; your/yours(sg) I; my/mine above (+acc), on behalf of (+gen) ć woman/wife
2Krl:1:26   upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) brother (voc) me (gen)     me (dat) vehement, he/she/it-was-???-ed the (nom)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) me (dat); my/mine (nom|voc) above (+acc), on behalf of (+gen)   women/wives (gen)
2Krl:1:26 2Krl_1:26_1 2Krl_1:26_2 2Krl_1:26_3 2Krl_1:26_4 2Krl_1:26_5 2Krl_1:26_6 2Krl_1:26_7 2Krl_1:26_8 2Krl_1:26_9 2Krl_1:26_10 2Krl_1:26_11 2Krl_1:26_12 2Krl_1:26_13 2Krl_1:26_14 2Krl_1:26_15 2Krl_1:26_16 2Krl_1:26_17
2Krl:1:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:1:27 πῶς ἔπεσαν δυνατοὶ καὶ ἀπώλοντο σκεύη πολεμικά.
2Krl:1:27 How are the mighty fallen, and the weapons of war perished! (2 Samuel 1:27 Brenton)
2Krl:1:27 Jakże padli bohaterowie? Jakże przepadły wojenne oręże?» (2 Sm 1:27 BT_4)
2Krl:1:27 πῶς ἔπεσαν δυνατοὶ καὶ ἀπώλοντο σκεύη πολεμικά.
2Krl:1:27 πῶς[1] πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -) καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ  
2Krl:1:27 Jak By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Zdolny; by być efektywny I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie
2Krl:1:27 pO=s e)/pesan dunatoi\ kai\ a)pO/lonto skeu/E polemika/.
2Krl:1:27 pOs epesan dynatoi kai apOlonto skeuE polemika.
2Krl:1:27 D VAI_AAI3P A1_NPM C VBI_AMI3P N3E_NPN A1_NPN
2Krl:1:27 how to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. capable; to be effective and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing vessel; vessel hardware, utensils, implement ć
2Krl:1:27 how they-FALL-ed capable ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-BE-ing-EFFECTIVE (opt) and they-were-LOSE/DESTROY-ed vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc)  
2Krl:1:27 2Krl_1:27_1 2Krl_1:27_2 2Krl_1:27_3 2Krl_1:27_4 2Krl_1:27_5 2Krl_1:27_6 2Krl_1:27_7
2Krl:1:27 x x x x x x x