2Krl:2:1 καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα καὶ ἐπηρώτησεν Δαυιδ ἐν κυρίῳ λέγων Εἰ ἀναβῶ εἰς μίαν τῶν πόλεων Ιουδα; καὶ εἶπεν κύριος πρὸς αὐτόν Ἀνάβηθι. καὶ εἶπεν Δαυιδ Ποῦ ἀναβῶ; καὶ εἶπεν Εἰς Χεβρων.
2Krl:2:1 And it came to pass after this that David enquired of the Lord, saying, Shall I go up into one of the cities of Juda? and the Lord said to him, Go up. And David said, Whither shall I go up? and he said, To Chebron. (2 Samuel 2:1 Brenton)
2Krl:2:1 Po tych wydarzeniach radził się Dawid Pana, pytając Go: «Czy mogę się udać do którego z miast judzkich?» Pan odrzekł: «Możesz iść». Pytał znów Dawid: «Dokąd mam iść?» Odpowiedział: «Do Hebronu». (2 Sm 2:1 BT_4)
2Krl:2:1 Καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα καὶ ἐπηρώτησεν Δαυιδ ἐν κυρίῳ λέγων Εἰ ἀναβῶ εἰς μίαν τῶν πόλεων Ιουδα; καὶ εἶπεν κύριος πρὸς αὐτόν Ἀνάβηθι. καὶ εἶπεν Δαυιδ Ποῦ ἀναβῶ; καὶ εἶπεν Εἰς Χεβρων.
2Krl:2:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ποῦ[1] ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰς[1]  
2Krl:2:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By pytać się David W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić/opowiadaj Jeżeli By podnosić Do (+przyspieszenie) Jeden Miasto Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By podnosić I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David Gdzie By podnosić I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Do (+przyspieszenie)
2Krl:2:1 *kai\ e)ge/neto meta\ tau=ta kai\ e)pErO/tEsen *dauid e)n kuri/O| le/gOn *ei) a)nabO= ei)s mi/an tO=n po/leOn *iouda; kai\ ei)=pen ku/rios pro\s au)to/n *)ana/bETi. kai\ ei)=pen *dauid *pou= a)nabO=; kai\ ei)=pen *ei)s *CHebrOn.
2Krl:2:1 kai egeneto meta tauta kai epErOtEsen dauid en kyriO legOn ei anabO eis mian tOn poleOn iuda; kai eipen kyrios pros auton anabETi. kai eipen dauid pu anabO; kai eipen eis CHebrOn.
2Krl:2:1 C VBI_AMI3S P RD_APN C VAI_AAI3S N_NSM P N2_DSM V1_PAPNSM C VA_AAS1S P A1A_ASF RA_GPF N3I_GPF N_GSM C VBI_AAI3S N2_NSM P RD_ASM VD_APD2S C VBI_AAI3S N_NSM D VA_AAS3S C VBI_AAI3S P N_AS
2Krl:2:1 and also, even, namely to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to question David in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to say/tell if to ascend into (+acc) one the city Judas/Judah and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to ascend and also, even, namely to say/tell David where to ascend and also, even, namely to say/tell into (+acc) ć
2Krl:2:1 and he/she/it-was-BECOME-ed after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) and he/she/it-QUESTION-ed David (indecl) in/among/by (+dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) while SAY/TELL-ing (nom) if I-should-ASCEND into (+acc) one (acc) the (gen) cities (gen) Judas/Judah (gen, voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) do-ASCEND-you(sg)! and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) where I-should-ASCEND and he/she/it-SAY/TELL-ed into (+acc)  
2Krl:2:1 2Krl_2:1_1 2Krl_2:1_2 2Krl_2:1_3 2Krl_2:1_4 2Krl_2:1_5 2Krl_2:1_6 2Krl_2:1_7 2Krl_2:1_8 2Krl_2:1_9 2Krl_2:1_10 2Krl_2:1_11 2Krl_2:1_12 2Krl_2:1_13 2Krl_2:1_14 2Krl_2:1_15 2Krl_2:1_16 2Krl_2:1_17 2Krl_2:1_18 2Krl_2:1_19 2Krl_2:1_20 2Krl_2:1_21 2Krl_2:1_22 2Krl_2:1_23 2Krl_2:1_24 2Krl_2:1_25 2Krl_2:1_26 2Krl_2:1_27 2Krl_2:1_28 2Krl_2:1_29 2Krl_2:1_30 2Krl_2:1_31 2Krl_2:1_32
2Krl:2:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:2:2 καὶ ἀνέβη ἐκεῖ Δαυιδ εἰς Χεβρων καὶ ἀμφότεραι αἱ γυναῖκες αὐτοῦ, Αχινοομ ἡ Ιεζραηλῖτις καὶ Αβιγαια ἡ γυνὴ Ναβαλ τοῦ Καρμηλίου,
2Krl:2:2 And David went up thither to Chebron, he and both his wives, Achinaam the Jezraelitess, and Abigaia the wife of Nabal the Carmelite, (2 Samuel 2:2 Brenton)
2Krl:2:2 Dawid wyruszył tam razem ze swymi dwiema żonami: z Achinoam z Jizreel i z Abigail, dawną żoną Nabala z Karmelu. (2 Sm 2:2 BT_4)
2Krl:2:2 καὶ ἀνέβη ἐκεῖ Δαυιδ εἰς Χεβρων καὶ ἀμφότεραι αἱ γυναῖκες αὐτοῦ, Αχινοομ Ιεζραηλῖτις καὶ Αβιγαια γυνὴ Ναβαλ τοῦ Καρμηλίου,
2Krl:2:2 καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐκεῖ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ εἰς[1]   καί ἀμφότεροι -αι -α ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό   καί   ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι   ὁ ἡ τό  
2Krl:2:2 I też, nawet, mianowicie By podnosić Tam David Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Obaj Kobiety/żona On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona
2Krl:2:2 kai\ a)ne/bE e)kei= *dauid ei)s *CHebrOn kai\ a)mfo/terai ai( gunai=kes au)tou=, *aCHinoom E( *ieDZraEli=tis kai\ *abigaia E( gunE\ *nabal tou= *karmEli/ou,
2Krl:2:2 kai anebE ekei dauid eis CHebrOn kai amfoterai hai gynaikes autu, aCHinoom hE ieDZraElitis kai abigaia hE gynE nabal tu karmEliu,
2Krl:2:2 C VZI_AAI3S D N_NSM P N_AS C A1A_NPF RA_NPF N3K_NPF RD_GSM N_NSF RA_NSF N_NSF C N_NSF RA_NSF N3K_NSF N_GSM RA_GSM N2_GSM
2Krl:2:2 and also, even, namely to ascend there David into (+acc) ć and also, even, namely both the woman/wife he/she/it/same ć the ć and also, even, namely ć the woman/wife ć the ć
2Krl:2:2 and he/she/it-ASCEND-ed there David (indecl) into (+acc)   and both (nom|voc) the (nom) women/wives (nom|voc) him/it/same (gen)   the (nom)   and   the (nom) woman/wife (nom)   the (gen)  
2Krl:2:2 2Krl_2:2_1 2Krl_2:2_2 2Krl_2:2_3 2Krl_2:2_4 2Krl_2:2_5 2Krl_2:2_6 2Krl_2:2_7 2Krl_2:2_8 2Krl_2:2_9 2Krl_2:2_10 2Krl_2:2_11 2Krl_2:2_12 2Krl_2:2_13 2Krl_2:2_14 2Krl_2:2_15 2Krl_2:2_16 2Krl_2:2_17 2Krl_2:2_18 2Krl_2:2_19 2Krl_2:2_20 2Krl_2:2_21
2Krl:2:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:2:3 καὶ οἱ ἄνδρες οἱ μετ’ αὐτοῦ, ἕκαστος καὶ ὁ οἶκος αὐτοῦ, καὶ κατῴκουν ἐν ταῖς πόλεσιν Χεβρων.
2Krl:2:3 and the men that were with him, every one and his family; and they dwelt in the cities of Chebron. (2 Samuel 2:3 Brenton)
2Krl:2:3 Zabrał także swych ludzi z ich rodzinami. Zamieszkali w miastach Hebronu. (2 Sm 2:3 BT_4)
2Krl:2:3 καὶ οἱ ἄνδρες οἱ μετ’ αὐτοῦ, ἕκαστος καὶ οἶκος αὐτοῦ, καὶ κατῴκουν ἐν ταῖς πόλεσιν Χεβρων.
2Krl:2:3 καί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό μετά αὐτός αὐτή αὐτό ἕκαστος -η -ον καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ  
2Krl:2:3 I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Każdy I też, nawet, mianowicie Dom On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto
2Krl:2:3 kai\ oi( a)/ndres oi( met’ au)tou=, e(/kastos kai\ o( oi)=kos au)tou=, kai\ katO/|koun e)n tai=s po/lesin *CHebrOn.
2Krl:2:3 kai hoi andres hoi met’ autu, hekastos kai ho oikos autu, kai katOkun en tais polesin CHebrOn.
2Krl:2:3 C RA_NPM N3_NPM RA_NPM P RD_GSM A1_NSM C RA_NSM N2_NSM RD_GSM C V2I_IAI3P P RA_DPF N3I_DPF N_GS
2Krl:2:3 and also, even, namely the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same each and also, even, namely the house he/she/it/same and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city ć
2Krl:2:3 and the (nom) men, husbands (nom|voc) the (nom) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) each (of two) (nom) and the (nom) house (nom) him/it/same (gen) and I-was-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN, they-were-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN in/among/by (+dat) the (dat) cities (dat)  
2Krl:2:3 2Krl_2:3_1 2Krl_2:3_2 2Krl_2:3_3 2Krl_2:3_4 2Krl_2:3_5 2Krl_2:3_6 2Krl_2:3_7 2Krl_2:3_8 2Krl_2:3_9 2Krl_2:3_10 2Krl_2:3_11 2Krl_2:3_12 2Krl_2:3_13 2Krl_2:3_14 2Krl_2:3_15 2Krl_2:3_16 2Krl_2:3_17
2Krl:2:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:2:4 καὶ ἔρχονται ἄνδρες τῆς Ιουδαίας καὶ χρίουσιν τὸν Δαυιδ ἐκεῖ τοῦ βασιλεύειν ἐπὶ τὸν οἶκον Ιουδα. καὶ ἀπήγγειλαν τῷ Δαυιδ λέγοντες ὅτι Οἱ ἄνδρες Ιαβις τῆς Γαλααδίτιδος ἔθαψαν τὸν Σαουλ.
2Krl:2:4 And the men of Judea come, and anoint David there to reign over the house of Juda; and they reported to David, saying, The men of Jabis of the country of Galaad have buried Saul. (2 Samuel 2:4 Brenton)
2Krl:2:4 Przybyli ludzie z Judy i namaścili Dawida na króla nad domem Judy. Kiedy powiadomiono Dawida, że to mieszkańcy Jabesz w Gileadzie pochowali Saula, (2 Sm 2:4 BT_4)
2Krl:2:4 καὶ ἔρχονται ἄνδρες τῆς Ιουδαίας καὶ χρίουσιν τὸν Δαυιδ ἐκεῖ τοῦ βασιλεύειν ἐπὶ τὸν οἶκον Ιουδα. Καὶ ἀπήγγειλαν τῷ Δαυιδ λέγοντες ὅτι Οἱ ἄνδρες Ιαβις τῆς Γαλααδίτιδος ἔθαψαν τὸν Σαουλ.
2Krl:2:4 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον καί χρίω (χρι-, χρι·σ-, χρι·σ-, κεχρι·κ-, κεχρισ-, χρισ·θ-) ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐκεῖ ὁ ἡ τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐπί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   ὁ ἡ τό   θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ὁ ἡ τό Σαούλ, ὁ
2Krl:2:4 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Judea [okolica z]; żydowski I też, nawet, mianowicie Do chrisen danego nazwisko {imię} od L. suffus --, suffundere 'leją do'. David Tam By panować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By informować – informować albo opowiadać. David By mówić/opowiadaj Ponieważ/tamto Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By grzebać Saul
2Krl:2:4 kai\ e)/rCHontai a)/ndres tE=s *ioudai/as kai\ CHri/ousin to\n *dauid e)kei= tou= basileu/ein e)pi\ to\n oi)=kon *iouda. *kai\ a)pE/ggeilan tO=| *dauid le/gontes o(/ti *oi( a)/ndres *iabis tE=s *galaadi/tidos e)/TaPSan to\n *saoul.
2Krl:2:4 kai erCHontai andres tEs iudaias kai CHriusin ton dauid ekei tu basileuein epi ton oikon iuda. kai apEngeilan tO dauid legontes hoti hoi andres iabis tEs galaaditidos eTaPSan ton saul.
2Krl:2:4 C V1_PMI3P N3_NPM RA_GSF N1A_GSF C V1_PAI3P RA_ASM N_ASM D RA_GSN V1_PAN P RA_ASM N2_ASM N_GSM C VAI_AAI3P RA_DSM N_DSM V1_PAPNPM C RA_NPM N3_NPM N_GS RA_GSF N_GSF VAI_AAI3P RA_ASM N_ASM
2Krl:2:4 and also, even, namely to come man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the Judea [region of]; Jewish and also, even, namely to chrisen given a name from L. suffus-, suffundere 'pour into'. the David there the to reign upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the house Judas/Judah and also, even, namely to report – to report or tell. the David to say/tell because/that the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć the ć to bury the Saul
2Krl:2:4 and they-are-being-COME-ed men, husbands (nom|voc) the (gen) Judea (gen); Jewish ([Adj] acc, gen) and they-are-CHRISEN-ing, while CHRISEN-ing (dat) the (acc) David (indecl) there the (gen) to-be-REIGN-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) house (acc) Judas/Judah (gen, voc) and they-DELIVER A MESSAGE-ed the (dat) David (indecl) while SAY/TELL-ing (nom|voc) because/that the (nom) men, husbands (nom|voc)   the (gen)   they-BURY-ed the (acc) Saul (indecl)
2Krl:2:4 2Krl_2:4_1 2Krl_2:4_2 2Krl_2:4_3 2Krl_2:4_4 2Krl_2:4_5 2Krl_2:4_6 2Krl_2:4_7 2Krl_2:4_8 2Krl_2:4_9 2Krl_2:4_10 2Krl_2:4_11 2Krl_2:4_12 2Krl_2:4_13 2Krl_2:4_14 2Krl_2:4_15 2Krl_2:4_16 2Krl_2:4_17 2Krl_2:4_18 2Krl_2:4_19 2Krl_2:4_20 2Krl_2:4_21 2Krl_2:4_22 2Krl_2:4_23 2Krl_2:4_24 2Krl_2:4_25 2Krl_2:4_26 2Krl_2:4_27 2Krl_2:4_28 2Krl_2:4_29 2Krl_2:4_30
2Krl:2:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:2:5 καὶ ἀπέστειλεν Δαυιδ ἀγγέλους πρὸς τοὺς ἡγουμένους Ιαβις τῆς Γαλααδίτιδος καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Εὐλογημένοι ὑμεῖς τῷ κυρίῳ, ὅτι πεποιήκατε τὸ ἔλεος τοῦτο ἐπὶ τὸν κύριον ὑμῶν ἐπὶ Σαουλ τὸν χριστὸν κυρίου καὶ ἐθάψατε αὐτὸν καὶ Ιωναθαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ·
2Krl:2:5 And David sent messengers to the rulers of Jabis of the country of Galaad, and David said to them, Blessed be ye of the Lord, because ye have wrought this mercy toward your lord, even toward Saul the anointed of the Lord, and ye have buried him and Jonathan his son. (2 Samuel 2:5 Brenton)
2Krl:2:5 skierował do mieszkańców Jabesz w Gileadzie wysłańców, oświadczając im: «Bądźcie błogosławieni przez Pana, okazaliście bowiem życzliwość dla waszego pana, Saula, sprawiając mu pogrzeb. (2 Sm 2:5 BT_4)
2Krl:2:5 καὶ ἀπέστειλεν Δαυιδ ἀγγέλους πρὸς τοὺς ἡγουμένους Ιαβις τῆς Γαλααδίτιδος καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Εὐλογημένοι ὑμεῖς τῷ κυρίῳ, ὅτι πεποιήκατε τὸ ἔλεος τοῦτο ἐπὶ τὸν κύριον ὑμῶν ἐπὶ Σαουλ τὸν χριστὸν κυρίου καὶ ἐθάψατε αὐτὸν καὶ Ιωναθαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ·
2Krl:2:5 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἄγγελος, -ου, ὁ πρός ὁ ἡ τό ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -)   ὁ ἡ τό   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐπί Σαούλ, ὁ ὁ ἡ τό Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:2:5 I też, nawet, mianowicie zamawiać David Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By uważać I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By błogosławić Ty Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto By czynić/rób Litość To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Saul Chrystus zapalał się. 'namaszczany' Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By grzebać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo
2Krl:2:5 kai\ a)pe/steilen *dauid a)gge/lous pro\s tou\s E(goume/nous *iabis tE=s *galaadi/tidos kai\ ei)=pen pro\s au)tou/s *eu)logEme/noi u(mei=s tO=| kuri/O|, o(/ti pepoiE/kate to\ e)/leos tou=to e)pi\ to\n ku/rion u(mO=n e)pi\ *saoul to\n CHristo\n kuri/ou kai\ e)Ta/PSate au)to\n kai\ *iOnaTan to\n ui(o\n au)tou=·
2Krl:2:5 kai apesteilen dauid angelus pros tus hEgumenus iabis tEs galaaditidos kai eipen pros autus eulogEmenoi hymeis tO kyriO, hoti pepoiEkate to eleos tuto epi ton kyrion hymOn epi saul ton CHriston kyriu kai eTaPSate auton kai iOnaTan ton hyion autu·
2Krl:2:5 C VAI_AAI3S N_NSM N2_APM P RA_APM V2_PMPAPM N_GS RA_GSF N_GSF C VBI_AAI3S P RD_APM VM_XPPNPM RP_NP RA_DSM N2_DSM C VX_XAI2P RA_ASN N3_ASN RD_ASN P RA_ASM N2_ASM RP_GP P N_DSM RA_ASM N2_ASM N2_GSM C VAI_AAI2P RD_ASM C N_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM
2Krl:2:5 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send David agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) toward (+acc,+gen,+dat) the to deem ć the ć and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to bless you the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that to do/make the mercy this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Saul the Christ lit. 'anointed' lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to bury he/she/it/same and also, even, namely ć the son he/she/it/same
2Krl:2:5 and he/she/it-ORDER FORTH-ed David (indecl) messengers/angels (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) while being-DEEM-ed (acc)   the (gen)   and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) having-been-BLESS-ed (nom|voc) you(pl) (nom) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) because/that you(pl)-have-DO/MAKE-ed the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) this (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) Saul (indecl) the (acc) Christ (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and you(pl)-BURY-ed him/it/same (acc) and   the (acc) son (acc) him/it/same (gen)
2Krl:2:5 2Krl_2:5_1 2Krl_2:5_2 2Krl_2:5_3 2Krl_2:5_4 2Krl_2:5_5 2Krl_2:5_6 2Krl_2:5_7 2Krl_2:5_8 2Krl_2:5_9 2Krl_2:5_10 2Krl_2:5_11 2Krl_2:5_12 2Krl_2:5_13 2Krl_2:5_14 2Krl_2:5_15 2Krl_2:5_16 2Krl_2:5_17 2Krl_2:5_18 2Krl_2:5_19 2Krl_2:5_20 2Krl_2:5_21 2Krl_2:5_22 2Krl_2:5_23 2Krl_2:5_24 2Krl_2:5_25 2Krl_2:5_26 2Krl_2:5_27 2Krl_2:5_28 2Krl_2:5_29 2Krl_2:5_30 2Krl_2:5_31 2Krl_2:5_32 2Krl_2:5_33 2Krl_2:5_34 2Krl_2:5_35 2Krl_2:5_36 2Krl_2:5_37 2Krl_2:5_38 2Krl_2:5_39 2Krl_2:5_40
2Krl:2:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:2:6 καὶ νῦν ποιήσαι κύριος μεθ’ ὑμῶν ἔλεος καὶ ἀλήθειαν, καί γε ἐγὼ ποιήσω μεθ’ ὑμῶν τὰ ἀγαθὰ ταῦτα, ὅτι ἐποιήσατε τὸ ῥῆμα τοῦτο·
2Krl:2:6 And now may the Lord deal in mercy and truth towards you: and I also will requite towards you this good deed, because ye have done this. (2 Samuel 2:6 Brenton)
2Krl:2:6 Teraz zaś niech Pan wam okaże miłosierdzie i wierność! Ja też pragnę się wam odwdzięczyć za to, że dokonaliście tego dzieła. (2 Sm 2:6 BT_4)
2Krl:2:6 καὶ νῦν ποιήσαι κύριος μεθ’ ὑμῶν ἔλεος καὶ ἀλήθειαν, καί γε ἐγὼ ποιήσω μεθ’ ὑμῶν τὰ ἀγαθὰ ταῦτα, ὅτι ἐποιήσατε τὸ ῥῆμα τοῦτο·
2Krl:2:6 καί νῦν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ καί ἀ·λήθεια, -ας, ἡ καί γέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) οὗτος αὕτη τοῦτο ὅτι ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο
2Krl:2:6 I też, nawet, mianowicie Teraz By czynić/rób Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty Litość I też, nawet, mianowicie PRAWDA I też, nawet, mianowicie ??? Ja By czynić/rób Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ponieważ/tamto By czynić/rób Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
2Krl:2:6 kai\ nu=n poiE/sai ku/rios meT’ u(mO=n e)/leos kai\ a)lE/Teian, kai/ ge e)gO\ poiE/sO meT’ u(mO=n ta\ a)gaTa\ tau=ta, o(/ti e)poiE/sate to\ r(E=ma tou=to·
2Krl:2:6 kai nyn poiEsai kyrios meT’ hymOn eleos kai alETeian, kai ge egO poiEsO meT’ hymOn ta agaTa tauta, hoti epoiEsate to rEma tuto·
2Krl:2:6 C D VA_AAO3S N2_NSM P RP_GP N2_NSM C N1A_ASF C x RP_NS VA_AAS1S P RP_GP RA_APN A1_APN RD_APN C VAI_AAI2P RA_ASN N3M_ASN RD_ASN
2Krl:2:6 and also, even, namely now to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you mercy and also, even, namely truth and also, even, namely ??? I to do/make after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you the good inherently good, i.e. God-wrought. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because/that to do/make the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
2Krl:2:6 and now to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen) mercy (nom, nom|acc|voc) and truth (acc) and ??? I (nom) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen) the (nom|acc) good ([Adj] nom|acc|voc) these (nom|acc) because/that you(pl)-DO/MAKE-ed the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc)
2Krl:2:6 2Krl_2:6_1 2Krl_2:6_2 2Krl_2:6_3 2Krl_2:6_4 2Krl_2:6_5 2Krl_2:6_6 2Krl_2:6_7 2Krl_2:6_8 2Krl_2:6_9 2Krl_2:6_10 2Krl_2:6_11 2Krl_2:6_12 2Krl_2:6_13 2Krl_2:6_14 2Krl_2:6_15 2Krl_2:6_16 2Krl_2:6_17 2Krl_2:6_18 2Krl_2:6_19 2Krl_2:6_20 2Krl_2:6_21 2Krl_2:6_22 2Krl_2:6_23
2Krl:2:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:2:7 καὶ νῦν κραταιούσθωσαν αἱ χεῖρες ὑμῶν καὶ γίνεσθε εἰς υἱοὺς δυνατούς, ὅτι τέθνηκεν ὁ κύριος ὑμῶν Σαουλ, καί γε ἐμὲ κέχρικεν ὁ οἶκος Ιουδα ἐφ’ ἑαυτοὺς εἰς βασιλέα.
2Krl:2:7 And now let your hands be made strong, and be valiant; for your master Saul is dead, and moreover the house of Juda have anointed me to be king over them. (2 Samuel 2:7 Brenton)
2Krl:2:7 Niech więc będą mocne wasze ręce i bądźcie dzielni, Saul bowiem, wasz pan, umarł, mnie zaś dom Judy namaścił sobie na króla». (2 Sm 2:7 BT_4)
2Krl:2:7 καὶ νῦν κραταιούσθωσαν αἱ χεῖρες ὑμῶν καὶ γίνεσθε εἰς υἱοὺς δυνατούς, ὅτι τέθνηκεν κύριος ὑμῶν Σαουλ, καί γε ἐμὲ κέχρικεν οἶκος Ιουδα ἐφ’ ἑαυτοὺς εἰς βασιλέα.
2Krl:2:7 καί νῦν κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰς[1] υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί δυνατός -ή -όν ὅτι θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς Σαούλ, ὁ καί γέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν χρίω (χρι-, χρι·σ-, χρι·σ-, κεχρι·κ-, κεχρισ-, χρισ·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐπί ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ εἰς[1] βασιλεύς, -έως, ὁ
2Krl:2:7 I też, nawet, mianowicie Teraz By stawać się silnym Ręka Ty I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do (+przyspieszenie) Syn Zdolny Ponieważ/tamto By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty Saul I też, nawet, mianowicie ??? Ja; mój/mój Do chrisen danego nazwisko {imię} od L. suffus --, suffundere 'leją do'. Dom Judasz/Juda Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie Do (+przyspieszenie) Król
2Krl:2:7 kai\ nu=n krataiou/sTOsan ai( CHei=res u(mO=n kai\ gi/nesTe ei)s ui(ou\s dunatou/s, o(/ti te/TnEken o( ku/rios u(mO=n *saoul, kai/ ge e)me\ ke/CHriken o( oi)=kos *iouda e)f’ e(autou\s ei)s basile/a.
2Krl:2:7 kai nyn krataiusTOsan hai CHeires hymOn kai ginesTe eis hyius dynatus, hoti teTnEken ho kyrios hymOn saul, kai ge eme keCHriken ho oikos iuda ef’ heautus eis basilea.
2Krl:2:7 C D V4_PMD3P RA_NPF N3_NPF RP_GP C V1_PMD2P P N2_APM A1_APM C VX_XAI3S RA_NSM N2_NSM RP_GP N_NSM C x RP_AS VX_XAI3S RA_NSM N2_NSM N_GSM P RD_APM P N3V_ASM
2Krl:2:7 and also, even, namely now to become strong the hand you and also, even, namely to become become, happen into (+acc) son capable because/that to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you Saul and also, even, namely ??? I; my/mine to chrisen given a name from L. suffus-, suffundere 'pour into'. the house Judas/Judah upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves into (+acc) king
2Krl:2:7 and now let-them-be-being-BECOME STRONG-ed! the (nom) hands (nom|voc) you(pl) (gen) and you(pl)-are-being-BECOME-ed, be-you(pl)-being-BECOME-ed! into (+acc) sons (acc) capable ([Adj] acc) because/that he/she/it-has-BE DEAD-ed the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) you(pl) (gen) Saul (indecl) and ??? me (acc); my/mine (voc) he/she/it-has-CHRISEN-ed the (nom) house (nom) Judas/Judah (gen, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) selves (acc) into (+acc) king (acc)
2Krl:2:7 2Krl_2:7_1 2Krl_2:7_2 2Krl_2:7_3 2Krl_2:7_4 2Krl_2:7_5 2Krl_2:7_6 2Krl_2:7_7 2Krl_2:7_8 2Krl_2:7_9 2Krl_2:7_10 2Krl_2:7_11 2Krl_2:7_12 2Krl_2:7_13 2Krl_2:7_14 2Krl_2:7_15 2Krl_2:7_16 2Krl_2:7_17 2Krl_2:7_18 2Krl_2:7_19 2Krl_2:7_20 2Krl_2:7_21 2Krl_2:7_22 2Krl_2:7_23 2Krl_2:7_24 2Krl_2:7_25 2Krl_2:7_26 2Krl_2:7_27 2Krl_2:7_28
2Krl:2:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:2:8 καὶ Αβεννηρ υἱὸς Νηρ ἀρχιστράτηγος τοῦ Σαουλ ἔλαβεν τὸν Ιεβοσθε υἱὸν Σαουλ καὶ ἀνεβίβασεν αὐτὸν ἐκ τῆς παρεμβολῆς εἰς Μαναεμ
2Krl:2:8 But Abenner, the son of Ner, the commander-in-chief of Saul's army, took Jebosthe son of Saul, and brought him up from the camp to Manaem (2 Samuel 2:8 Brenton)
2Krl:2:8 Abner zaś, syn Nera, dowódca wojsk Saula, zabrał Iszbaala, syna Saula, i zaprowadził go do Machanaim. (2 Sm 2:8 BT_4)
2Krl:2:8 Καὶ Αβεννηρ υἱὸς Νηρ ἀρχιστράτηγος τοῦ Σαουλ ἔλαβεν τὸν Ιεβοσθε υἱὸν Σαουλ καὶ ἀνεβίβασεν αὐτὸν ἐκ τῆς παρεμβολῆς εἰς Μαναεμ
2Krl:2:8 καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     ὁ ἡ τό Σαούλ, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Σαούλ, ὁ καί ἀνα·βιβάζω (ανα+βιβαζ-, ανα+βιβ(α)·[σ]-/ανα+βιβα·σ-, ανα+βιβα·σ-, -, -, ανα+βιβασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ εἰς[1]  
2Krl:2:8 I też, nawet, mianowicie Syn Saul By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Syn Saul I też, nawet, mianowicie By ciągnąć (zmieniaj kierunek) On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Obozu obóz, koszary, armia Do (+przyspieszenie)
2Krl:2:8 *kai\ *abennEr ui(o\s *nEr a)rCHistra/tEgos tou= *saoul e)/laben to\n *iebosTe ui(o\n *saoul kai\ a)nebi/basen au)to\n e)k tE=s parembolE=s ei)s *manaem
2Krl:2:8 kai abennEr hyios nEr arCHistratEgos tu saul elaben ton iebosTe hyion saul kai anebibasen auton ek tEs parembolEs eis manaem
2Krl:2:8 C N_NSM N2_NSM N_GSM N2_NSM RA_GSM N_GSM VBI_AAI3S RA_ASM N_ASM N2_ASM N_GSM C VAI_AAI3S RD_ASM P RA_GSF N1_GSF P N_ASM
2Krl:2:8 and also, even, namely ć son ć ć the Saul to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the ć son Saul and also, even, namely to draw (haul) he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the camp camp, barracks, army into (+acc) ć
2Krl:2:8 and   son (nom)     the (gen) Saul (indecl) he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (acc)   son (acc) Saul (indecl) and he/she/it-DRAW-ed him/it/same (acc) out of (+gen) the (gen) camp (gen) into (+acc)  
2Krl:2:8 2Krl_2:8_1 2Krl_2:8_2 2Krl_2:8_3 2Krl_2:8_4 2Krl_2:8_5 2Krl_2:8_6 2Krl_2:8_7 2Krl_2:8_8 2Krl_2:8_9 2Krl_2:8_10 2Krl_2:8_11 2Krl_2:8_12 2Krl_2:8_13 2Krl_2:8_14 2Krl_2:8_15 2Krl_2:8_16 2Krl_2:8_17 2Krl_2:8_18 2Krl_2:8_19 2Krl_2:8_20
2Krl:2:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:2:9 καὶ ἐβασίλευσεν αὐτὸν ἐπὶ τὴν Γαλααδῖτιν καὶ ἐπὶ τὸν Θασιρι καὶ ἐπὶ τὸν Ιεζραελ καὶ ἐπὶ τὸν Εφραιμ καὶ ἐπὶ τὸν Βενιαμιν καὶ ἐπὶ πάντα Ισραηλ.
2Krl:2:9 and made him king over the land of Galaad, and over Thasiri, and over Jezrael, and over Ephraim, and over Benjamin, and over all Israel. (2 Samuel 2:9 Brenton)
2Krl:2:9 Obwołał go królem nad Gileadem, nad Aserytami, nad Jizreelem, Efraimem, Beniaminem, czyli nad całym Izraelem. (2 Sm 2:9 BT_4)
2Krl:2:9 καὶ ἐβασίλευσεν αὐτὸν ἐπὶ τὴν Γαλααδῖτιν καὶ ἐπὶ τὸν Θασιρι καὶ ἐπὶ τὸν Ιεζραελ καὶ ἐπὶ τὸν Εφραιμ καὶ ἐπὶ τὸν Βενιαμιν καὶ ἐπὶ πάντα Ισραηλ.
2Krl:2:9 καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό   καί ἐπί ὁ ἡ τό   καί ἐπί ὁ ἡ τό   καί ἐπί ὁ ἡ τό Ἐφραίμ, ὁ καί ἐπί ὁ ἡ τό Βενιαμ(ε)ίν, ὁ καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ
2Krl:2:9 I też, nawet, mianowicie By panować On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Efraim I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Beniamin I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael
2Krl:2:9 kai\ e)basi/leusen au)to\n e)pi\ tE\n *galaadi=tin kai\ e)pi\ to\n *Tasiri kai\ e)pi\ to\n *ieDZrael kai\ e)pi\ to\n *efraim kai\ e)pi\ to\n *beniamin kai\ e)pi\ pa/nta *israEl.
2Krl:2:9 kai ebasileusen auton epi tEn galaaditin kai epi ton Tasiri kai epi ton ieDZrael kai epi ton efraim kai epi ton beniamin kai epi panta israEl.
2Krl:2:9 C VAI_AAI3S RD_ASM P RA_ASF N_ASF C P RA_ASM N_ASM C P RA_ASM N_ASM C P RA_ASM N_ASM C P RA_ASM N_ASM C P A3_ASM N_ASM
2Krl:2:9 and also, even, namely to reign he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Ephraim and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Benjamin and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of Israel
2Krl:2:9 and he/she/it-REIGN-ed him/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) Ephraim (indecl) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) Benjamin (indecl) and upon/over (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) Israel (indecl)
2Krl:2:9 2Krl_2:9_1 2Krl_2:9_2 2Krl_2:9_3 2Krl_2:9_4 2Krl_2:9_5 2Krl_2:9_6 2Krl_2:9_7 2Krl_2:9_8 2Krl_2:9_9 2Krl_2:9_10 2Krl_2:9_11 2Krl_2:9_12 2Krl_2:9_13 2Krl_2:9_14 2Krl_2:9_15 2Krl_2:9_16 2Krl_2:9_17 2Krl_2:9_18 2Krl_2:9_19 2Krl_2:9_20 2Krl_2:9_21 2Krl_2:9_22 2Krl_2:9_23 2Krl_2:9_24 2Krl_2:9_25 2Krl_2:9_26
2Krl:2:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:2:10 τεσσαράκοντα ἐτῶν Ιεβοσθε υἱὸς Σαουλ, ὅτε ἐβασίλευσεν ἐπὶ τὸν Ισραηλ, καὶ δύο ἔτη ἐβασίλευσεν πλὴν τοῦ οἴκου Ιουδα, οἳ ἦσαν ὀπίσω Δαυιδ·
2Krl:2:10 Jebosthe, Saul's son was forty years old, when he reigned over Israel; and he reigned two years, but not over the house of Juda, who followed David. (2 Samuel 2:10 Brenton)
2Krl:2:10 Iszbaal, syn Saula, liczył lat czterdzieści, gdy zaczął panować nad Izraelem, a rządził dwa lata. Tylko dom Judy został przy Dawidzie. (2 Sm 2:10 BT_4)
2Krl:2:10 τεσσαράκοντα ἐτῶν Ιεβοσθε υἱὸς Σαουλ, ὅτε ἐβασίλευσεν ἐπὶ τὸν Ισραηλ, καὶ δύο ἔτη ἐβασίλευσεν πλὴν τοῦ οἴκου Ιουδα, οἳ ἦσαν ὀπίσω Δαυιδ·
2Krl:2:10 τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- ἔτο·ς, -ους, τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Σαούλ, ὁ ὅτε βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐπί ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἔτο·ς, -ους, τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) πλήν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὀπίσω Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
2Krl:2:10 Czterdzieści Rok Syn Saul Kiedy By panować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael I też, nawet, mianowicie Dwa Rok By panować Z wyjątkiem Dom; by mieszkać Judasz/Juda Kto/, który/, który By być Z tyłu w tył, z tyłu, potem David
2Krl:2:10 tessara/konta e)tO=n *iebosTe ui(o\s *saoul, o(/te e)basi/leusen e)pi\ to\n *israEl, kai\ du/o e)/tE e)basi/leusen plE\n tou= oi)/kou *iouda, oi(\ E)=san o)pi/sO *dauid·
2Krl:2:10 tessarakonta etOn iebosTe hyios saul, hote ebasileusen epi ton israEl, kai dyo etE ebasileusen plEn tu oiku iuda, hoi Esan opisO dauid·
2Krl:2:10 M N3E_GPN N_NSM N2_NSM N_GSM D VAI_AAI3S P RA_ASM N_ASM C M_ADN N3E_APN VAI_AAI3S D RA_GSM N2_GSM N_GSM RR_NPM V9_IAI3P D N_ASM
2Krl:2:10 forty year ć son Saul when to reign upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Israel and also, even, namely two year to reign except the house; to dwell Judas/Judah who/whom/which to be behind back, behind, after David
2Krl:2:10 forty years (gen)   son (nom) Saul (indecl) when he/she/it-REIGN-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) Israel (indecl) and two (nom, acc, gen) years (nom|acc|voc) he/she/it-REIGN-ed except the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Judas/Judah (gen, voc) who/whom/which (nom) they-were behind David (indecl)
2Krl:2:10 2Krl_2:10_1 2Krl_2:10_2 2Krl_2:10_3 2Krl_2:10_4 2Krl_2:10_5 2Krl_2:10_6 2Krl_2:10_7 2Krl_2:10_8 2Krl_2:10_9 2Krl_2:10_10 2Krl_2:10_11 2Krl_2:10_12 2Krl_2:10_13 2Krl_2:10_14 2Krl_2:10_15 2Krl_2:10_16 2Krl_2:10_17 2Krl_2:10_18 2Krl_2:10_19 2Krl_2:10_20 2Krl_2:10_21 2Krl_2:10_22
2Krl:2:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:2:11 καὶ ἐγένοντο αἱ ἡμέραι, ἃς Δαυιδ ἐβασίλευσεν ἐν Χεβρων ἐπὶ τὸν οἶκον Ιουδα, ἑπτὰ ἔτη καὶ ἓξ μῆνας.
2Krl:2:11 And the days which David reigned in Chebron over the house of Juda were seven years and six months. (2 Samuel 2:11 Brenton)
2Krl:2:11 Okres, w którym Dawid panował nad domem Judy w Hebronie, wynosił siedem lat i sześć miesięcy. (2 Sm 2:11 BT_4)
2Krl:2:11 καὶ ἐγένοντο αἱ ἡμέραι, ἃς Δαυιδ ἐβασίλευσεν ἐν Χεβρων ἐπὶ τὸν οἶκον Ιουδα, ἑπτὰ ἔτη καὶ ἓξ μῆνας.
2Krl:2:11 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐν   ἐπί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἑπτά ἔτο·ς, -ους, τό καί ἕξ μήν[2], μηνός, ὁ
2Krl:2:11 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Dzień Kto/, który/, który David By panować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom Judasz/Juda Siedem Rok I też, nawet, mianowicie Sześć Miesiąc
2Krl:2:11 kai\ e)ge/nonto ai( E(me/rai, a(/s *dauid e)basi/leusen e)n *CHebrOn e)pi\ to\n oi)=kon *iouda, e(pta\ e)/tE kai\ e(\X mE=nas.
2Krl:2:11 kai egenonto hai hEmerai, has dauid ebasileusen en CHebrOn epi ton oikon iuda, hepta etE kai heX mEnas.
2Krl:2:11 C VBI_AMI3P RA_NPF N1A_NPF RR_APF N_NSM VAI_AAI3S P N_DS P RA_ASM N2_ASM N_GSM M N3E_APN C M N3_APM
2Krl:2:11 and also, even, namely to become become, happen the day who/whom/which David to reign in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the house Judas/Judah seven year and also, even, namely six month
2Krl:2:11 and they-were-BECOME-ed the (nom) days (nom|voc) who/whom/which (acc) David (indecl) he/she/it-REIGN-ed in/among/by (+dat)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) house (acc) Judas/Judah (gen, voc) seven years (nom|acc|voc) and six months (acc)
2Krl:2:11 2Krl_2:11_1 2Krl_2:11_2 2Krl_2:11_3 2Krl_2:11_4 2Krl_2:11_5 2Krl_2:11_6 2Krl_2:11_7 2Krl_2:11_8 2Krl_2:11_9 2Krl_2:11_10 2Krl_2:11_11 2Krl_2:11_12 2Krl_2:11_13 2Krl_2:11_14 2Krl_2:11_15 2Krl_2:11_16 2Krl_2:11_17 2Krl_2:11_18
2Krl:2:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:2:12 καὶ ἐξῆλθεν Αβεννηρ υἱὸς Νηρ καὶ οἱ παῖδες Ιεβοσθε υἱοῦ Σαουλ ἐκ Μαναεμ εἰς Γαβαων·
2Krl:2:12 And Abenner the son of Ner went forth, and the servants of Jebosthe the son of Saul, from Manaem to Gabaon. (2 Samuel 2:12 Brenton)
2Krl:2:12 Abner, syn Nera, i słudzy Iszbaala, syna Saula udali się z Machanaim do Gibeonu. (2 Sm 2:12 BT_4)
2Krl:2:12 Καὶ ἐξῆλθεν Αβεννηρ υἱὸς Νηρ καὶ οἱ παῖδες Ιεβοσθε υἱοῦ Σαουλ ἐκ Μαναεμ εἰς Γαβαων·
2Krl:2:12 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Σαούλ, ὁ ἐκ   εἰς[1]  
2Krl:2:12 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Syn I też, nawet, mianowicie Dziecka/służący Syn Saul Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Do (+przyspieszenie)
2Krl:2:12 *kai\ e)XE=lTen *abennEr ui(o\s *nEr kai\ oi( pai=des *iebosTe ui(ou= *saoul e)k *manaem ei)s *gabaOn·
2Krl:2:12 kai eXElTen abennEr hyios nEr kai hoi paides iebosTe hyiu saul ek manaem eis gabaOn·
2Krl:2:12 C VBI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM C RA_NPM N3D_NPM N_GSM N2_GSM N_GSM P N_GS P N_AS
2Krl:2:12 and also, even, namely to come out ć son ć and also, even, namely the child/servant ć son Saul out of (+gen) ἐξ before vowels ć into (+acc) ć
2Krl:2:12 and he/she/it-COME-ed-OUT   son (nom)   and the (nom) children/servants (nom|voc)   son (gen) Saul (indecl) out of (+gen)   into (+acc)  
2Krl:2:12 2Krl_2:12_1 2Krl_2:12_2 2Krl_2:12_3 2Krl_2:12_4 2Krl_2:12_5 2Krl_2:12_6 2Krl_2:12_7 2Krl_2:12_8 2Krl_2:12_9 2Krl_2:12_10 2Krl_2:12_11 2Krl_2:12_12 2Krl_2:12_13 2Krl_2:12_14 2Krl_2:12_15
2Krl:2:12 x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:2:13 καὶ Ιωαβ υἱὸς Σαρουιας καὶ οἱ παῖδες Δαυιδ ἐξήλθοσαν ἐκ Χεβρων καὶ συναντῶσιν αὐτοῖς ἐπὶ τὴν κρήνην τὴν Γαβαων ἐπὶ τὸ αὐτό, καὶ ἐκάθισαν οὗτοι ἐπὶ τὴν κρήνην τὴν Γαβαων ἐντεῦθεν καὶ οὗτοι ἐπὶ τὴν κρήνην ἐντεῦθεν.
2Krl:2:13 And Joab the son of Saruia, and the servants of David, went forth from Chebron, and met them at the fountain of Gabaon, at the same place: and these sat down by the fountain on this side, and those by the fountain on that side. (2 Samuel 2:13 Brenton)
2Krl:2:13 Wyruszył również Joab, syn Serui, ze sługami Dawida. Spotkali się u stawu gibeońskiego. Ci rozmieścili się po jednej stronie, a tamci po drugiej stronie stawu. (2 Sm 2:13 BT_4)
2Krl:2:13 καὶ Ιωαβ υἱὸς Σαρουιας καὶ οἱ παῖδες Δαυιδ ἐξήλθοσαν ἐκ Χεβρων καὶ συναντῶσιν αὐτοῖς ἐπὶ τὴν κρήνην τὴν Γαβαων ἐπὶ τὸ αὐτό, καὶ ἐκάθισαν οὗτοι ἐπὶ τὴν κρήνην τὴν Γαβαων ἐντεῦθεν καὶ οὗτοι ἐπὶ τὴν κρήνην ἐντεῦθεν.
2Krl:2:13 καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ   καί συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ἐπί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ἐντεῦ·θεν καί οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπί ὁ ἡ τό   ἐντεῦ·θεν
2Krl:2:13 I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie Dziecka/służący David By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie By spotykać się On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stąd I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stąd
2Krl:2:13 kai\ *iOab ui(o\s *sarouias kai\ oi( pai=des *dauid e)XE/lTosan e)k *CHebrOn kai\ sunantO=sin au)toi=s e)pi\ tE\n krE/nEn tE\n *gabaOn e)pi\ to\ au)to/, kai\ e)ka/Tisan ou(=toi e)pi\ tE\n krE/nEn tE\n *gabaOn e)nteu=Ten kai\ ou(=toi e)pi\ tE\n krE/nEn e)nteu=Ten.
2Krl:2:13 kai iOab hyios saruias kai hoi paides dauid eXElTosan ek CHebrOn kai synantOsin autois epi tEn krEnEn tEn gabaOn epi to auto, kai ekaTisan hutoi epi tEn krEnEn tEn gabaOn enteuTen kai hutoi epi tEn krEnEn enteuTen.
2Krl:2:13 C N_NSM N2_NSM N_GSM C RA_NPM N3D_NPM N_GSM VBI_AAI3P P N_GS C V3_PAI3P RD_DPM P RA_ASF N1_ASF RA_ASF N_ASF P RA_ASN RD_ASN C VAI_AAI3P RD_NPM P RA_ASF N1_ASF RA_ASF N_ASF D C RD_NPM P RA_ASF N1_ASF D
2Krl:2:13 and also, even, namely ć son ć and also, even, namely the child/servant David to come out out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely to meet he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the he/she/it/same and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the ć from here and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć from here
2Krl:2:13 and   son (nom)   and the (nom) children/servants (nom|voc) David (indecl) they-COME-ed-OUT out of (+gen)   and they-are-MEET-ing, they-should-be-MEET-ing, while MEET-ing (dat) them/same (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   the (acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) it/same (nom|acc) and they-SIT DOWN-ed these (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   the (acc)   from here and these (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   from here
2Krl:2:13 2Krl_2:13_1 2Krl_2:13_2 2Krl_2:13_3 2Krl_2:13_4 2Krl_2:13_5 2Krl_2:13_6 2Krl_2:13_7 2Krl_2:13_8 2Krl_2:13_9 2Krl_2:13_10 2Krl_2:13_11 2Krl_2:13_12 2Krl_2:13_13 2Krl_2:13_14 2Krl_2:13_15 2Krl_2:13_16 2Krl_2:13_17 2Krl_2:13_18 2Krl_2:13_19 2Krl_2:13_20 2Krl_2:13_21 2Krl_2:13_22 2Krl_2:13_23 2Krl_2:13_24 2Krl_2:13_25 2Krl_2:13_26 2Krl_2:13_27 2Krl_2:13_28 2Krl_2:13_29 2Krl_2:13_30 2Krl_2:13_31 2Krl_2:13_32 2Krl_2:13_33 2Krl_2:13_34 2Krl_2:13_35 2Krl_2:13_36 2Krl_2:13_37
2Krl:2:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:2:14 καὶ εἶπεν Αβεννερ πρὸς Ιωαβ Ἀναστήτωσαν δὴ τὰ παιδάρια καὶ παιξάτωσαν ἐνώπιον ἡμῶν· καὶ εἶπεν Ιωαβ Ἀναστήτωσαν.
2Krl:2:14 And Abenner said to Joab, Let now the young men arise, and play before us. And Joab said, Let them arise. (2 Samuel 2:14 Brenton)
2Krl:2:14 Abner zawołał do Joaba: «A może wystąpią młodzieńcy i dadzą nam pokaz walki?» Joab rzekł: «Niech występują!» (2 Sm 2:14 BT_4)
2Krl:2:14 καὶ εἶπεν Αβεννερ πρὸς Ιωαβ Ἀναστήτωσαν δὴ τὰ παιδάρια καὶ παιξάτωσαν ἐνώπιον ἡμῶν· καὶ εἶπεν Ιωαβ Ἀναστήτωσαν.
2Krl:2:14 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός   ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) δή ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) καί παίζω (παιζ-, παιξ-, παιξ-, -, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-)
2Krl:2:14 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Naprawdę Dziecka/młody niewolnik I też, nawet, mianowicie By bawić się W obecności z (+informacja); ??? Ja I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych
2Krl:2:14 kai\ ei)=pen *abenner pro\s *iOab *)anastE/tOsan dE\ ta\ paida/ria kai\ paiXa/tOsan e)nO/pion E(mO=n· kai\ ei)=pen *iOab *)anastE/tOsan.
2Krl:2:14 kai eipen abenner pros iOab anastEtOsan dE ta paidaria kai paiXatOsan enOpion hEmOn· kai eipen iOab anastEtOsan.
2Krl:2:14 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM VH_AAD3P x RA_APN N2N_APN C VA_AAD3P P RP_GP C VBI_AAI3S N_NSM VH_AAD3P
2Krl:2:14 and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) ć to stand up put up, raise, resurrect indeed the child/young slave and also, even, namely to play in the presence of (+gen); ??? I and also, even, namely to say/tell ć to stand up put up, raise, resurrect
2Krl:2:14 and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat)   let-them-STand-UP! indeed the (nom|acc) children/young slaves (nom|acc|voc) and let-them-PLAY! in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) us (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed   let-them-STand-UP!
2Krl:2:14 2Krl_2:14_1 2Krl_2:14_2 2Krl_2:14_3 2Krl_2:14_4 2Krl_2:14_5 2Krl_2:14_6 2Krl_2:14_7 2Krl_2:14_8 2Krl_2:14_9 2Krl_2:14_10 2Krl_2:14_11 2Krl_2:14_12 2Krl_2:14_13 2Krl_2:14_14 2Krl_2:14_15 2Krl_2:14_16 2Krl_2:14_17
2Krl:2:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:2:15 καὶ ἀνέστησαν καὶ παρῆλθον ἐν ἀριθμῷ τῶν παίδων Βενιαμιν δώδεκα τῶν Ιεβοσθε υἱοῦ Σαουλ καὶ δώδεκα ἐκ τῶν παίδων Δαυιδ.
2Krl:2:15 And there arose and passed over by number twelve of the children of Benjamin, belonging to Jebosthe the son of Saul, and twelve of the servants of David. (2 Samuel 2:15 Brenton)
2Krl:2:15 Powstali więc i ciągnęli w ustalonej liczbie: dwunastu Beniaminitów ze strony Iszbaala, syna Saula, i dwunastu ze zwolenników Dawida. (2 Sm 2:15 BT_4)
2Krl:2:15 καὶ ἀνέστησαν καὶ παρῆλθον ἐν ἀριθμῷ τῶν παίδων Βενιαμιν δώδεκα τῶν Ιεβοσθε υἱοῦ Σαουλ καὶ δώδεκα ἐκ τῶν παίδων Δαυιδ.
2Krl:2:15 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν ἀριθμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ Βενιαμ(ε)ίν, ὁ δώ·δεκα/δεκα·δύο ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Σαούλ, ὁ καί δώ·δεκα/δεκα·δύο ἐκ ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
2Krl:2:15 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By mijać mijaj, obok, albo przeszły W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Dziecka/służący Beniamin Dwanaście Syn Saul I też, nawet, mianowicie Dwanaście Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dziecka/służący David
2Krl:2:15 kai\ a)ne/stEsan kai\ parE=lTon e)n a)riTmO=| tO=n pai/dOn *beniamin dO/deka tO=n *iebosTe ui(ou= *saoul kai\ dO/deka e)k tO=n pai/dOn *dauid.
2Krl:2:15 kai anestEsan kai parElTon en ariTmO tOn paidOn beniamin dOdeka tOn iebosTe hyiu saul kai dOdeka ek tOn paidOn dauid.
2Krl:2:15 C VHI_AAI3P C VBI_AAI3P P N2_DSM RA_GPM N3D_GPM N_GSM M RA_GPM N_GSM N2_GSM N_GSM C M P RA_GPM N3D_GPM N_GS
2Krl:2:15 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to pass by go by, beside, or past in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among number [see arithmetic] the child/servant Benjamin twelve the ć son Saul and also, even, namely twelve out of (+gen) ἐξ before vowels the child/servant David
2Krl:2:15 and they-STand-ed-UP and I-PASS BY-ed, they-PASS BY-ed in/among/by (+dat) number (dat) the (gen) children/servants (gen) Benjamin (indecl) twelve the (gen)   son (gen) Saul (indecl) and twelve out of (+gen) the (gen) children/servants (gen) David (indecl)
2Krl:2:15 2Krl_2:15_1 2Krl_2:15_2 2Krl_2:15_3 2Krl_2:15_4 2Krl_2:15_5 2Krl_2:15_6 2Krl_2:15_7 2Krl_2:15_8 2Krl_2:15_9 2Krl_2:15_10 2Krl_2:15_11 2Krl_2:15_12 2Krl_2:15_13 2Krl_2:15_14 2Krl_2:15_15 2Krl_2:15_16 2Krl_2:15_17 2Krl_2:15_18 2Krl_2:15_19 2Krl_2:15_20
2Krl:2:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:2:16 καὶ ἐκράτησαν ἕκαστος τῇ χειρὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ πλησίον αὐτοῦ, καὶ μάχαιρα αὐτοῦ εἰς πλευρὰν τοῦ πλησίον αὐτοῦ, καὶ πίπτουσιν κατὰ τὸ αὐτό· καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Μερὶς τῶν ἐπιβούλων, ἥ ἐστιν ἐν Γαβαων.
2Krl:2:16 And they seized every one the head of his neighbour with his hand, and his sword was thrust into the side of his neighbour, and they fall down together: and the name of that place was called The portion of the treacherous ones, which is in Gabaon. (2 Samuel 2:16 Brenton)
2Krl:2:16 Każdy pochwycił swego przeciwnika za głowę i utopił miecz w jego boku, tak że zginęli razem. Miejsce to nazwano "Polem Boków". Znajduje się ono w Gibeonie. (2 Sm 2:16 BT_4)
2Krl:2:16 καὶ ἐκράτησαν ἕκαστος τῇ χειρὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ πλησίον αὐτοῦ, καὶ μάχαιρα αὐτοῦ εἰς πλευρὰν τοῦ πλησίον αὐτοῦ, καὶ πίπτουσιν κατὰ τὸ αὐτό· καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Μερὶς τῶν ἐπιβούλων, ἐστιν ἐν Γαβαων.
2Krl:2:16 καί κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] πλευρά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) κατά ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό ἐπι·βουλή, -ῆς, ἡ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν  
2Krl:2:16 I też, nawet, mianowicie By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Każdy Ręka Głowa Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Żebro Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Nazwisko {Imię} co do Miejsce Tamto Część Parcela Kto/, który/, który By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
2Krl:2:16 kai\ e)kra/tEsan e(/kastos tE=| CHeiri\ tE\n kefalE\n tou= plEsi/on au)tou=, kai\ ma/CHaira au)tou= ei)s pleura\n tou= plEsi/on au)tou=, kai\ pi/ptousin kata\ to\ au)to/· kai\ e)klE/TE to\ o)/noma tou= to/pou e)kei/nou *meri\s tO=n e)pibou/lOn, E(/ e)stin e)n *gabaOn.
2Krl:2:16 kai ekratEsan hekastos tE CHeiri tEn kefalEn tu plEsion autu, kai maCHaira autu eis pleuran tu plEsion autu, kai piptusin kata to auto· kai eklETE to onoma tu topu ekeinu meris tOn epibulOn, hE estin en gabaOn.
2Krl:2:16 C VAI_AAI3P A1_NSM RA_DSF N3_DSF RA_ASF N1_ASF RA_GSM D RD_GSM C N1A_NSF RD_GSM P N1A_ASF RA_GSM D RD_GSM C V1_PAI3P P RA_ASN RD_ASN C VCI_API3S RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N2_GSM RD_GSM N3D_NSF RA_GPM N1_GPF RR_NSF V9_PAI3S P N_DSF
2Krl:2:16 and also, even, namely to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain each the hand the head the neighbor one near, close to; near he/she/it/same and also, even, namely sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” he/she/it/same into (+acc) rib the neighbor one near, close to; near he/she/it/same and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the he/she/it/same and also, even, namely to call call the name with regard to the place that part the plot who/whom/which to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
2Krl:2:16 and they-SEIZE/GRAB-ed-HOLD each (of two) (nom) the (dat) hand (dat) the (acc) head (acc) the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and sacrificial knife (nom|voc) him/it/same (gen) into (+acc) rib (acc) the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and they-are-FALL-ing, while FALL-ing (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) it/same (nom|acc) and he/she/it-was-CALL-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (gen) place (gen) that (gen) ??? (nom) the (gen) plots (gen) who/whom/which (nom) he/she/it-is in/among/by (+dat)  
2Krl:2:16 2Krl_2:16_1 2Krl_2:16_2 2Krl_2:16_3 2Krl_2:16_4 2Krl_2:16_5 2Krl_2:16_6 2Krl_2:16_7 2Krl_2:16_8 2Krl_2:16_9 2Krl_2:16_10 2Krl_2:16_11 2Krl_2:16_12 2Krl_2:16_13 2Krl_2:16_14 2Krl_2:16_15 2Krl_2:16_16 2Krl_2:16_17 2Krl_2:16_18 2Krl_2:16_19 2Krl_2:16_20 2Krl_2:16_21 2Krl_2:16_22 2Krl_2:16_23 2Krl_2:16_24 2Krl_2:16_25 2Krl_2:16_26 2Krl_2:16_27 2Krl_2:16_28 2Krl_2:16_29 2Krl_2:16_30 2Krl_2:16_31 2Krl_2:16_32 2Krl_2:16_33 2Krl_2:16_34 2Krl_2:16_35 2Krl_2:16_36 2Krl_2:16_37
2Krl:2:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:2:17 καὶ ἐγένετο ὁ πόλεμος σκληρὸς ὥστε λίαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔπταισεν Αβεννηρ καὶ ἄνδρες Ισραηλ ἐνώπιον παίδων Δαυιδ. –
2Krl:2:17 And the battle was very severe on that day; and Abenner and the men of Israel were worsted before the servants of David. (2 Samuel 2:17 Brenton)
2Krl:2:17 Rozpoczęła się więc w tym dniu zacięta walka, w której Abner i mężowie z Izraela zostali pokonani przez sługi Dawida. (2 Sm 2:17 BT_4)
2Krl:2:17 καὶ ἐγένετο πόλεμος σκληρὸς ὥστε λίαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔπταισεν Αβεννηρ καὶ ἄνδρες Ισραηλ ἐνώπιον παίδων Δαυιδ.
2Krl:2:17 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ σκληρός -ά -όν ὥστε λίαν ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί πταίω (πται-, πται·σ-, πται·σ-, επται·κ-, -, -)   καί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰσραήλ, ὁ ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ  
2Krl:2:17 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Wojna [zobacz polemiczny] Twardo {Ciężko} sztywny, sztywny Tak tamto Bardzo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto I też, nawet, mianowicie By potykać się I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Izrael W obecności z (+informacja); ??? Dziecka/służący David  
2Krl:2:17 kai\ e)ge/neto o( po/lemos sklEro\s O(/ste li/an e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE|, kai\ e)/ptaisen *abennEr kai\ a)/ndres *israEl e)nO/pion pai/dOn *dauid.
2Krl:2:17 kai egeneto ho polemos sklEros hOste lian en tE hEmera ekeinE, kai eptaisen abennEr kai andres israEl enOpion paidOn dauid.
2Krl:2:17 C VBI_AMI3S RA_NSM N2_NSM A1A_NSM C D P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF C VAI_AAI3S N_NSM C N3_NPM N_GSM P N3D_GPM N_GSM
2Krl:2:17 and also, even, namely to become become, happen the war [see polemic] hard rigid, stiff so that very in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that and also, even, namely to stumble ć and also, even, namely man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Israel in the presence of (+gen); ??? child/servant David  
2Krl:2:17 and he/she/it-was-BECOME-ed the (nom) war (nom) hard ([Adj] nom) so that very in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) and he/she/it-STUMBLE-ed   and men, husbands (nom|voc) Israel (indecl) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) children/servants (gen) David (indecl)  
2Krl:2:17 2Krl_2:17_1 2Krl_2:17_2 2Krl_2:17_3 2Krl_2:17_4 2Krl_2:17_5 2Krl_2:17_6 2Krl_2:17_7 2Krl_2:17_8 2Krl_2:17_9 2Krl_2:17_10 2Krl_2:17_11 2Krl_2:17_12 2Krl_2:17_13 2Krl_2:17_14 2Krl_2:17_15 2Krl_2:17_16 2Krl_2:17_17 2Krl_2:17_18 2Krl_2:17_19 2Krl_2:17_20 2Krl_2:17_21
2Krl:2:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:2:18 καὶ ἐγένοντο ἐκεῖ τρεῖς υἱοὶ Σαρουιας, Ιωαβ καὶ Αβεσσα καὶ Ασαηλ, καὶ Ασαηλ κοῦφος τοῖς ποσὶν αὐτοῦ ὡσεὶ μία δορκὰς ἐν ἀγρῷ.
2Krl:2:18 And there were there the three sons of Saruia, Joab, and Abessa, and Asael: and Asael was swift in his feet as a roe in the field. (2 Samuel 2:18 Brenton)
2Krl:2:18 Byli wśród nich również trzej synowie Serui: Joab, Abiszaj i Asahel. Asahel był szybki jak dzika gazela. (2 Sm 2:18 BT_4)
2Krl:2:18 καὶ ἐγένοντο ἐκεῖ τρεῖς υἱοὶ Σαρουιας, Ιωαβ καὶ Αβεσσα καὶ Ασαηλ, καὶ Ασαηλ κοῦφος τοῖς ποσὶν αὐτοῦ ὡσεὶ μία δορκὰς ἐν ἀγρῷ.
2Krl:2:18 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐκεῖ τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     καί   καί   καί     ὁ ἡ τό πόσις, -εως, ἡ; πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός Δορκά[δ]ς, -άδος, ἡ ἐν ἀγρός, -οῦ, ὁ
2Krl:2:18 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Tam Trzy Syn I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Pij; stopa On/ona/to/to samo Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Jeden ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pole
2Krl:2:18 kai\ e)ge/nonto e)kei= trei=s ui(oi\ *sarouias, *iOab kai\ *abessa kai\ *asaEl, kai\ *asaEl kou=fos toi=s posi\n au)tou= O(sei\ mi/a dorka\s e)n a)grO=|.
2Krl:2:18 kai egenonto ekei treis hyioi saruias, iOab kai abessa kai asaEl, kai asaEl kufos tois posin autu hOsei mia dorkas en agrO.
2Krl:2:18 C VBI_AMI3P D M_NPM N2_NPM N_GSM N_NSM C N_NSM C N_NSM D N_NSM A1_NSM RA_DPM N3D_DPM RD_GSM D A1A_NSF N3D_NSF P N2_DSM
2Krl:2:18 and also, even, namely to become become, happen there three son ć ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć ć the drink; foot he/she/it/same like/approximately [as-if]; to push one ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among field
2Krl:2:18 and they-were-BECOME-ed there three (acc, nom) sons (nom|voc)     and   and   and     the (dat) drink (acc); feet (dat) him/it/same (gen) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) one (nom) ??? (nom|voc) in/among/by (+dat) field (dat)
2Krl:2:18 2Krl_2:18_1 2Krl_2:18_2 2Krl_2:18_3 2Krl_2:18_4 2Krl_2:18_5 2Krl_2:18_6 2Krl_2:18_7 2Krl_2:18_8 2Krl_2:18_9 2Krl_2:18_10 2Krl_2:18_11 2Krl_2:18_12 2Krl_2:18_13 2Krl_2:18_14 2Krl_2:18_15 2Krl_2:18_16 2Krl_2:18_17 2Krl_2:18_18 2Krl_2:18_19 2Krl_2:18_20 2Krl_2:18_21 2Krl_2:18_22
2Krl:2:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:2:19 καὶ κατεδίωξεν Ασαηλ ὀπίσω Αβεννηρ καὶ οὐκ ἐξέκλινεν τοῦ πορεύεσθαι εἰς δεξιὰ οὐδὲ εἰς ἀριστερὰ κατόπισθεν Αβεννηρ.
2Krl:2:19 And Asael followed after Abenner, and turned not to go to the right hand or to the left from following Abenner. (2 Samuel 2:19 Brenton)
2Krl:2:19 Asahel biegł za Abnerem nie zbaczając ani w prawo, ani w lewo. (2 Sm 2:19 BT_4)
2Krl:2:19 καὶ κατεδίωξεν Ασαηλ ὀπίσω Αβεννηρ καὶ οὐκ ἐξέκλινεν τοῦ πορεύεσθαι εἰς δεξιὰ οὐδὲ εἰς ἀριστερὰ κατόπισθεν Αβεννηρ.
2Krl:2:19 καί κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-)   ὀπίσω   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] δεξιός -ά -όν οὐδέ (οὐ δέ) εἰς[1] ἀριστερός -ά -όν    
2Krl:2:19 I też, nawet, mianowicie By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową Z tyłu w tył, z tyłu, potem I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By cofać się/unikaj By iść Do (+przyspieszenie) W prawo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Do (+przyspieszenie) Opuszczał {Lewy}
2Krl:2:19 kai\ katedi/OXen *asaEl o)pi/sO *abennEr kai\ ou)k e)Xe/klinen tou= poreu/esTai ei)s deXia\ ou)de\ ei)s a)ristera\ kato/pisTen *abennEr.
2Krl:2:19 kai katediOXen asaEl opisO abennEr kai uk eXeklinen tu poreuesTai eis deXia ude eis aristera katopisTen abennEr.
2Krl:2:19 C VAI_AAI3S N_NSM D N_ASM C D V1I_IAI3S RA_GSN V1_PMN P A1A_APN C P A1A_APN D N_ASM
2Krl:2:19 and also, even, namely to chase after chase, search for, prosecute ć behind back, behind, after ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to recoil/avoid the to go into (+acc) right οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) into (+acc) left ć ć
2Krl:2:19 and he/she/it-CHASE-ed-AFTER   behind   and not he/she/it-was-RECOIL/AVOID-ing, he/she/it-RECOIL/AVOID-ed the (gen) to-be-being-GO-ed into (+acc) right ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) neither/nor into (+acc) left ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)    
2Krl:2:19 2Krl_2:19_1 2Krl_2:19_2 2Krl_2:19_3 2Krl_2:19_4 2Krl_2:19_5 2Krl_2:19_6 2Krl_2:19_7 2Krl_2:19_8 2Krl_2:19_9 2Krl_2:19_10 2Krl_2:19_11 2Krl_2:19_12 2Krl_2:19_13 2Krl_2:19_14 2Krl_2:19_15 2Krl_2:19_16 2Krl_2:19_17
2Krl:2:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:2:20 καὶ ἐπέβλεψεν Αβεννηρ εἰς τὰ ὀπίσω αὐτοῦ καὶ εἶπεν Εἰ σὺ εἶ αὐτὸς Ασαηλ; καὶ εἶπεν Ἐγώ εἰμι.
2Krl:2:20 And Abenner looked behind him, and said, Art thou Asael himself? and he said, I am. (2 Samuel 2:20 Brenton)
2Krl:2:20 Odwrócił się Abner i zawołał: «Czy to ty jesteś, Asahelu?» Odrzekł: «Ja». (2 Sm 2:20 BT_4)
2Krl:2:20 καὶ ἐπέβλεψεν Αβεννηρ εἰς τὰ ὀπίσω αὐτοῦ καὶ εἶπεν Εἰ σὺ εἶ αὐτὸς Ασαηλ; καὶ εἶπεν Ἐγώ εἰμι.
2Krl:2:20 καί ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -)   εἰς[1] ὁ ἡ τό ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
2Krl:2:20 I też, nawet, mianowicie By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Do (+przyspieszenie) Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jeżeli Ty By iść; by być On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ja By iść; by być
2Krl:2:20 kai\ e)pe/blePSen *abennEr ei)s ta\ o)pi/sO au)tou= kai\ ei)=pen *ei) su\ ei)= au)to\s *asaEl; kai\ ei)=pen *)egO/ ei)mi.
2Krl:2:20 kai epeblePSen abennEr eis ta opisO autu kai eipen ei sy ei autos asaEl; kai eipen egO eimi.
2Krl:2:20 C VAI_AAI3S N_NSM P RA_APN D RD_GSM C VBI_AAI3S x RP_NS V9_PAI2S RD_NSM N_NSM C VBI_AAI3S RP_NS V9_PAI1S
2Krl:2:20 and also, even, namely to look upon overlook, look attentively ć into (+acc) the behind back, behind, after he/she/it/same and also, even, namely to say/tell if you to go; to be he/she/it/same ć and also, even, namely to say/tell I to go; to be
2Krl:2:20 and he/she/it-LOOK UPON-ed   into (+acc) the (nom|acc) behind him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed if you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are he/it/same (nom)   and he/she/it-SAY/TELL-ed I (nom) I-am-GO-ing; I-am
2Krl:2:20 2Krl_2:20_1 2Krl_2:20_2 2Krl_2:20_3 2Krl_2:20_4 2Krl_2:20_5 2Krl_2:20_6 2Krl_2:20_7 2Krl_2:20_8 2Krl_2:20_9 2Krl_2:20_10 2Krl_2:20_11 2Krl_2:20_12 2Krl_2:20_13 2Krl_2:20_14 2Krl_2:20_15 2Krl_2:20_16 2Krl_2:20_17 2Krl_2:20_18
2Krl:2:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:2:21 καὶ εἶπεν αὐτῷ Αβεννηρ Ἔκκλινον σὺ εἰς τὰ δεξιὰ ἢ εἰς τὰ ἀριστερὰ καὶ κάτασχε σαυτῷ ἓν τῶν παιδαρίων καὶ λαβὲ σεαυτῷ τὴν πανοπλίαν αὐτοῦ· καὶ οὐκ ἠθέλησεν Ασαηλ ἐκκλῖναι ἐκ τῶν ὄπισθεν αὐτοῦ.
2Krl:2:21 And Abenner said to him, Turn thou to the right hand or to the left, and lay hold for thyself on one of the young men, and take to thyself his armour: but Asel would not turn back from following him. (2 Samuel 2:21 Brenton)
2Krl:2:21 Rzekł do niego Abner: «Zwróć się w prawo lub w lewo i schwyć sobie kogoś z młodzieńców i zabierz sobie łup po nim». Asahel nie chciał jednak od niego odstąpić. (2 Sm 2:21 BT_4)
2Krl:2:21 καὶ εἶπεν αὐτῷ Αβεννηρ Ἔκκλινον σὺ εἰς τὰ δεξιὰ εἰς τὰ ἀριστερὰ καὶ κάτασχε σαυτῷ ἓν τῶν παιδαρίων καὶ λαβὲ σεαυτῷ τὴν πανοπλίαν αὐτοῦ· καὶ οὐκ ἠθέλησεν Ασαηλ ἐκκλῖναι ἐκ τῶν ὄπισθεν αὐτοῦ.
2Krl:2:21 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν ἤ[1] εἰς[1] ὁ ἡ τό ἀριστερός -ά -όν καί κατ·έχω (κατ+εχ-, καθ+εξ-, 2nd κατα+σχ-, -, -, κατα+σχε·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό πανοπλία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -)   ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό ὄπισ·θεν αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:2:21 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By cofać się/unikaj Ty Do (+przyspieszenie) W prawo Albo Do (+przyspieszenie) Opuszczał {Lewy} I też, nawet, mianowicie By trzymać się mocno {szybko} chwytaj, trzymaj się mocno {szybko}, powstrzymuj się, powstrzymuj, opanowuj, posiadaj, zajmuj, zyskuj posiadanie z, bądź pana z Siebie Jeden Dziecka/młody niewolnik I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Siebie Pełna zbroja On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie By cofać się/unikaj Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Od z tyłu On/ona/to/to samo
2Krl:2:21 kai\ ei)=pen au)tO=| *abennEr *)/ekklinon su\ ei)s ta\ deXia\ E)\ ei)s ta\ a)ristera\ kai\ ka/tasCHe sautO=| e(\n tO=n paidari/On kai\ labe\ seautO=| tE\n panopli/an au)tou=· kai\ ou)k E)Te/lEsen *asaEl e)kkli=nai e)k tO=n o)/pisTen au)tou=.
2Krl:2:21 kai eipen autO abennEr ekklinon sy eis ta deXia E eis ta aristera kai katasCHe sautO hen tOn paidariOn kai labe seautO tEn panoplian autu· kai uk ETelEsen asaEl ekklinai ek tOn opisTen autu.
2Krl:2:21 C VBI_AAI3S RD_DSM N_NSM VA_AAD2S RP_NS P RA_APN A1A_APN C P RA_APN A1A_APN C VB_AAD2S RD_DSM A3_ASN RA_GPN N2N_GPN C VB_AAD2S RD_DSM RA_ASF N1A_ASF RD_GSM C D VAI_AAI3S N_NSM VA_AAN P RA_GPM D RD_GSM
2Krl:2:21 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same ć to recoil/avoid you into (+acc) the right or into (+acc) the left and also, even, namely to hold fast seize, hold fast, hold back, restrain, bridle, possess, occupy, gain possession of, be master of yourself one the child/young slave and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand yourself the panoply he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to want want, wish, desire ć to recoil/avoid out of (+gen) ἐξ before vowels the from behind he/she/it/same
2Krl:2:21 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat)   do-RECOIL/AVOID-you(sg)!, while RECOIL/AVOID-ing (nom|acc|voc, voc) you(sg) (nom) into (+acc) the (nom|acc) right ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) or into (+acc) the (nom|acc) left ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and do-HOLD FAST-you(sg)! yourself (dat) one (nom|acc) the (gen) children/young slaves (gen) and do-TAKE HOLD OF-you(sg)! yourself (dat) the (acc) panoply (acc) him/it/same (gen) and not he/she/it-WANT-ed   to-RECOIL/AVOID, be-you(sg)-RECOIL/AVOID-ed!, he/she/it-happens-to-RECOIL/AVOID (opt) out of (+gen) the (gen) from behind him/it/same (gen)
2Krl:2:21 2Krl_2:21_1 2Krl_2:21_2 2Krl_2:21_3 2Krl_2:21_4 2Krl_2:21_5 2Krl_2:21_6 2Krl_2:21_7 2Krl_2:21_8 2Krl_2:21_9 2Krl_2:21_10 2Krl_2:21_11 2Krl_2:21_12 2Krl_2:21_13 2Krl_2:21_14 2Krl_2:21_15 2Krl_2:21_16 2Krl_2:21_17 2Krl_2:21_18 2Krl_2:21_19 2Krl_2:21_20 2Krl_2:21_21 2Krl_2:21_22 2Krl_2:21_23 2Krl_2:21_24 2Krl_2:21_25 2Krl_2:21_26 2Krl_2:21_27 2Krl_2:21_28 2Krl_2:21_29 2Krl_2:21_30 2Krl_2:21_31 2Krl_2:21_32 2Krl_2:21_33 2Krl_2:21_34
2Krl:2:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:2:22 καὶ προσέθετο ἔτι Αβεννηρ λέγων τῷ Ασαηλ Ἀπόστηθι ἀπ’ ἐμοῦ, ἵνα μὴ πατάξω σε εἰς τὴν γῆν· καὶ πῶς ἀρῶ τὸ πρόσωπόν μου πρὸς Ιωαβ; καὶ ποῦ ἐστιν ταῦτα; ἐπίστρεφε πρὸς Ιωαβ τὸν ἀδελφόν σου.
2Krl:2:22 And Abenner said yet again to Asael, Stand aloof from me, lest I smite thee to the ground? and how should I lift up my face to Joab? (2 Samuel 2:22 Brenton)
2Krl:2:22 Jeszcze raz zwrócił się Abner do Asahela: «Odstąp ode mnie! Czy mam cię na ziemię powalić? Jak wówczas będę mógł spojrzeć w twarz twemu bratu Joabowi?» (2 Sm 2:22 BT_4)
2Krl:2:22 καὶ προσέθετο ἔτι Αβεννηρ λέγων τῷ Ασαηλ Ἀπόστηθι ἀπ’ ἐμοῦ, ἵνα μὴ πατάξω σε εἰς τὴν γῆν· καὶ πῶς ἀρῶ τὸ πρόσωπόν μου πρὸς Ιωαβ; καὶ ποῦ ἐστιν ταῦτα; ἐπίστρεφε πρὸς Ιωαβ τὸν ἀδελφόν σου.
2Krl:2:22 καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἔτι   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό   ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἵνα μή πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί πῶς[1] ἀράομαι [LXX] (αρ(α)-, -, αρα·σ-, -, -, -); αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός   καί ποῦ[1] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) πρός   ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
2Krl:2:22 I też, nawet, mianowicie By dodawać do Jeszcze/jeszcze By mówić/opowiadaj By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój żeby / ażeby / bo Nie By uderzać Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Jak Do ???; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Twarz Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) I też, nawet, mianowicie Gdzie By być To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By odwracać się dookoła Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Brat Ty; twój/twój(sg)
2Krl:2:22 kai\ prose/Teto e)/ti *abennEr le/gOn tO=| *asaEl *)apo/stETi a)p’ e)mou=, i(/na mE\ pata/XO se ei)s tE\n gE=n· kai\ pO=s a)rO= to\ pro/sOpo/n mou pro\s *iOab; kai\ pou= e)stin tau=ta; e)pi/strefe pro\s *iOab to\n a)delfo/n sou.
2Krl:2:22 kai proseTeto eti abennEr legOn tO asaEl apostETi ap’ emu, hina mE pataXO se eis tEn gEn· kai pOs arO to prosOpon mu pros iOab; kai pu estin tauta; epistrefe pros iOab ton adelfon su.
2Krl:2:22 C VEI_AMI3S D N_NSM V1_PAPNSM RA_DSM N_DSM VD_APD3S P RP_GS C D VA_AAS1S RP_AS P RA_ASF N1_ASF C D VF2_FAI1S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P N_ASM C D V9_PAI3S RD_NPN V1_PAD2S P N_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GS
2Krl:2:22 and also, even, namely to add to yet/still ć to say/tell the ć to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to smite you; your/yours(sg) into (+acc) the earth/land and also, even, namely how to ???; to lift/pick up take up, tote, raise the face I toward (+acc,+gen,+dat) ć and also, even, namely where to be this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to turn around toward (+acc,+gen,+dat) ć the brother you; your/yours(sg)
2Krl:2:22 and he/she/it-was-ADD-ed-TO yet/still   while SAY/TELL-ing (nom) the (dat)   do-DISENGAGE-you(sg)! away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) so that / in order to /because not I-will-SMITE, I-should-SMITE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) and how be-you(sg)-being-???-ed!; I-will-LIFT/PICK-UP, I-should-LIFT/PICK-UP the (nom|acc) face (nom|acc|voc) me (gen) toward (+acc,+gen,+dat)   and where he/she/it-is these (nom|acc) be-you(sg)-TURN-ing-AROUND! toward (+acc,+gen,+dat)   the (acc) brother (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
2Krl:2:22 2Krl_2:22_1 2Krl_2:22_2 2Krl_2:22_3 2Krl_2:22_4 2Krl_2:22_5 2Krl_2:22_6 2Krl_2:22_7 2Krl_2:22_8 2Krl_2:22_9 2Krl_2:22_10 2Krl_2:22_11 2Krl_2:22_12 2Krl_2:22_13 2Krl_2:22_14 2Krl_2:22_15 2Krl_2:22_16 2Krl_2:22_17 2Krl_2:22_18 2Krl_2:22_19 2Krl_2:22_20 2Krl_2:22_21 2Krl_2:22_22 2Krl_2:22_23 2Krl_2:22_24 2Krl_2:22_25 2Krl_2:22_26 2Krl_2:22_27 2Krl_2:22_28 2Krl_2:22_29 2Krl_2:22_30 2Krl_2:22_31 2Krl_2:22_32 2Krl_2:22_33 2Krl_2:22_34 2Krl_2:22_35
2Krl:2:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:2:23 καὶ οὐκ ἐβούλετο τοῦ ἀποστῆναι. καὶ τύπτει αὐτὸν Αβεννηρ ἐν τῷ ὀπίσω τοῦ δόρατος ἐπὶ τὴν ψόαν, καὶ διεξῆλθεν τὸ δόρυ ἐκ τῶν ὀπίσω αὐτοῦ, καὶ πίπτει ἐκεῖ καὶ ἀποθνῄσκει ὑποκάτω αὐτοῦ. καὶ ἐγένετο πᾶς ὁ ἐρχόμενος ἕως τοῦ τόπου, οὗ ἔπεσεν ἐκεῖ Ασαηλ καὶ ἀπέθανεν, καὶ ὑφίστατο. –
2Krl:2:23 And what does this mean? return to Joab thy brother? But he would not stand aloof; and Abenner smites him with the hinder end of the spear on the loins, and the spear went out behind him, and he falls there and dies on the spot: and it came to pass that every one that came to the place where Asael fell and died, stood still. (2 Samuel 2:23 Brenton)
2Krl:2:23 Kiedy jednak Asahel nie zgodził się odstąpić, Abner ugodził go w podbrzusze odwrotnym końcem dzidy, tak że dzida przeszła na wylot: padł więc i zmarł na miejscu. A każdy kto przybywał na to miejsce, gdzie padł i umarł Asahel, zatrzymywał się. (2 Sm 2:23 BT_4)
2Krl:2:23 καὶ οὐκ ἐβούλετο τοῦ ἀποστῆναι. καὶ τύπτει αὐτὸν Αβεννηρ ἐν τῷ ὀπίσω τοῦ δόρατος ἐπὶ τὴν ψόαν, καὶ διεξῆλθεν τὸ δόρυ ἐκ τῶν ὀπίσω αὐτοῦ, καὶ πίπτει ἐκεῖ καὶ ἀποθνῄσκει ὑποκάτω αὐτοῦ. καὶ ἐγένετο πᾶς ἐρχόμενος ἕως τοῦ τόπου, οὗ ἔπεσεν ἐκεῖ Ασαηλ καὶ ἀπέθανεν, καὶ ὑφίστατο.
2Krl:2:23 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) ὁ ἡ τό ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) καί τύπτω (τυπτ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό   ἐν ὁ ἡ τό ὀπίσω ὁ ἡ τό δόρυ, δόρατος, τό ἐπί ὁ ἡ τό   καί δι·εξ·έρχομαι (-, διεξελευ·σ-, 2nd διεξ+ελθ-, -, -, -) ὁ ἡ τό δόρυ, δόρατος, τό ἐκ ὁ ἡ τό ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐκεῖ καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὑπο·κάτω αὐτός αὐτή αὐτό καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐκεῖ   καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί ὑφ·ίστημι [LXX] (ath. υφ+ιστ(α)-/ath. υφ+ιστ(η)-, υπο+στη·σ-, υπο+στη·σ- or 2nd ath. υπο+στ(η)-/ath. υπο+στ(α)-, -, -, -)  
2Krl:2:23 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By planować/decyduj się/zamierzaj By uwalniać I też, nawet, mianowicie Do niech bije On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Z tyłu w tył, z tyłu, potem Włócznia Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Do ??? Włócznia Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Tam I też, nawet, mianowicie By umierać Poniżej On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By przychodzić Aż; świtaj Miejsce Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Tam I też, nawet, mianowicie By umierać I też, nawet, mianowicie Do ???  
2Krl:2:23 kai\ ou)k e)bou/leto tou= a)postE=nai. kai\ tu/ptei au)to\n *abennEr e)n tO=| o)pi/sO tou= do/ratos e)pi\ tE\n PSo/an, kai\ dieXE=lTen to\ do/ru e)k tO=n o)pi/sO au)tou=, kai\ pi/ptei e)kei= kai\ a)poTnE/|skei u(poka/tO au)tou=. kai\ e)ge/neto pa=s o( e)rCHo/menos e(/Os tou= to/pou, ou(= e)/pesen e)kei= *asaEl kai\ a)pe/Tanen, kai\ u(fi/stato.
2Krl:2:23 kai uk ebuleto tu apostEnai. kai typtei auton abennEr en tO opisO tu doratos epi tEn PSoan, kai dieXElTen to dory ek tOn opisO autu, kai piptei ekei kai apoTnEskei hypokatO autu. kai egeneto pas ho erCHomenos heOs tu topu, hu epesen ekei asaEl kai apeTanen, kai hyfistato.
2Krl:2:23 C D V1I_IMI3S RA_GSN VH_AAN C V1_PAI3S RD_ASM N_NSM P RA_DSM D RA_GSM N3_GSN P RA_ASF N1A_ASF C VBI_AAI3S RA_ASN N3_ASN P RA_GPM D RD_GSM C V1_PAI3S D C V1_PAI3S D_KA/TW RD_GSM C VBI_AMI3S A3_NSM RA_NSM V1_PMPNSM C RA_GSM N2_GSM RR_GSM VAI_AAI3S D N_NSM C VBI_AAI3S C V6_IMI3S
2Krl:2:23 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to plan/determine/intend the to disengage and also, even, namely to beat he/she/it/same ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the behind back, behind, after the spear upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely to ??? the spear out of (+gen) ἐξ before vowels the behind back, behind, after he/she/it/same and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. there and also, even, namely to die below he/she/it/same and also, even, namely to become become, happen every all, each, every, the whole of the to come until; dawn the place where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. there ć and also, even, namely to die and also, even, namely to ???  
2Krl:2:23 and not he/she/it-was-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed the (gen) to-DISENGAGE and he/she/it-is-BEAT-ing, you(sg)-are-being-BEAT-ed (classical) him/it/same (acc)   in/among/by (+dat) the (dat) behind the (gen) spear (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   and he/she/it-???-ed the (nom|acc) spear (nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen) behind him/it/same (gen) and he/she/it-is-FALL-ing, you(sg)-are-being-FALL-ed (classical) there and he/she/it-is-DIE-ing, you(sg)-are-being-DIE-ed (classical) below him/it/same (gen) and he/she/it-was-BECOME-ed every (nom|voc) the (nom) while being-COME-ed (nom) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) place (gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-FALL-ed there   and he/she/it-DIE-ed and he/she/it-was-being-???-ed  
2Krl:2:23 2Krl_2:23_1 2Krl_2:23_2 2Krl_2:23_3 2Krl_2:23_4 2Krl_2:23_5 2Krl_2:23_6 2Krl_2:23_7 2Krl_2:23_8 2Krl_2:23_9 2Krl_2:23_10 2Krl_2:23_11 2Krl_2:23_12 2Krl_2:23_13 2Krl_2:23_14 2Krl_2:23_15 2Krl_2:23_16 2Krl_2:23_17 2Krl_2:23_18 2Krl_2:23_19 2Krl_2:23_20 2Krl_2:23_21 2Krl_2:23_22 2Krl_2:23_23 2Krl_2:23_24 2Krl_2:23_25 2Krl_2:23_26 2Krl_2:23_27 2Krl_2:23_28 2Krl_2:23_29 2Krl_2:23_30 2Krl_2:23_31 2Krl_2:23_32 2Krl_2:23_33 2Krl_2:23_34 2Krl_2:23_35 2Krl_2:23_36 2Krl_2:23_37 2Krl_2:23_38 2Krl_2:23_39 2Krl_2:23_40 2Krl_2:23_41 2Krl_2:23_42 2Krl_2:23_43 2Krl_2:23_44 2Krl_2:23_45 2Krl_2:23_46 2Krl_2:23_47 2Krl_2:23_48 2Krl_2:23_49
2Krl:2:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:2:24 καὶ κατεδίωξεν Ιωαβ καὶ Αβεσσα ὀπίσω Αβεννηρ· καὶ ὁ ἥλιος ἔδυνεν, καὶ αὐτοὶ εἰσῆλθον ἕως τοῦ βουνοῦ Αμμαν, ὅ ἐστιν ἐπὶ προσώπου Γαι ὁδὸν ἔρημον Γαβαων.
2Krl:2:24 And Joab and Abessa pursued after Abenner, and the sun went down: and they went as far as the hill of Amman, which is in the front of Gai, by the desert way of Gabaon. (2 Samuel 2:24 Brenton)
2Krl:2:24 Jednakże Joab i Abiszaj w dalszym ciągu gonili Abnera, aż o zachodzie słońca dotarli do wzgórza Amma, położonego obok Giach, przy drodze na pustkowiu Gibeonu. (2 Sm 2:24 BT_4)
2Krl:2:24 καὶ κατεδίωξεν Ιωαβ καὶ Αβεσσα ὀπίσω Αβεννηρ· καὶ ἥλιος ἔδυνεν, καὶ αὐτοὶ εἰσῆλθον ἕως τοῦ βουνοῦ Αμμαν, ἐστιν ἐπὶ προσώπου Γαι ὁδὸν ἔρημον Γαβαων.
2Krl:2:24 καί κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-)   καί   ὀπίσω   καί ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -) καί αὐτός αὐτή αὐτό εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος)   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁδός, -οῦ, ἡ ἔρημος -ον  
2Krl:2:24 I też, nawet, mianowicie By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową I też, nawet, mianowicie Z tyłu w tył, z tyłu, potem I też, nawet, mianowicie Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja By umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX. I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By wchodzić Aż; świtaj Wzgórze Kto/, który/, który By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ziemi/ziemia Drogi {Sposobu}/droga Odludzie
2Krl:2:24 kai\ katedi/OXen *iOab kai\ *abessa o)pi/sO *abennEr· kai\ o( E(/lios e)/dunen, kai\ au)toi\ ei)sE=lTon e(/Os tou= bounou= *amman, o(/ e)stin e)pi\ prosO/pou *gai o(do\n e)/rEmon *gabaOn.
2Krl:2:24 kai katediOXen iOab kai abessa opisO abennEr· kai ho hElios edynen, kai autoi eisElTon heOs tu bunu amman, ho estin epi prosOpu gai hodon erEmon gabaOn.
2Krl:2:24 C VAI_AAI3S N_NSM C N_NSM D N_ASM C RA_NSM N2_NSM VBI_AAI3S C RD_NPM VBI_AAI3P C RA_GSM N2_GSM N_GS RR_NSN V9_PAI3S P N2N_GSN N_NS N2_ASF N2_ASF N_GSF
2Krl:2:24 and also, even, namely to chase after chase, search for, prosecute ć and also, even, namely ć behind back, behind, after ć and also, even, namely the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. and also, even, namely he/she/it/same to enter until; dawn the hill ć who/whom/which to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face earth/land way/road wilderness ć
2Krl:2:24 and he/she/it-CHASE-ed-AFTER   and   behind   and the (nom) sun (nom) he/she/it-was-SET-ing and they/same (nom) I-ENTER-ed, they-ENTER-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) hill (gen)   who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is upon/over (+acc,+gen,+dat) face (gen) lands (nom|voc) way/road (acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc)  
2Krl:2:24 2Krl_2:24_1 2Krl_2:24_2 2Krl_2:24_3 2Krl_2:24_4 2Krl_2:24_5 2Krl_2:24_6 2Krl_2:24_7 2Krl_2:24_8 2Krl_2:24_9 2Krl_2:24_10 2Krl_2:24_11 2Krl_2:24_12 2Krl_2:24_13 2Krl_2:24_14 2Krl_2:24_15 2Krl_2:24_16 2Krl_2:24_17 2Krl_2:24_18 2Krl_2:24_19 2Krl_2:24_20 2Krl_2:24_21 2Krl_2:24_22 2Krl_2:24_23 2Krl_2:24_24 2Krl_2:24_25 2Krl_2:24_26
2Krl:2:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:2:25 καὶ συναθροίζονται υἱοὶ Βενιαμιν οἱ ὀπίσω Αβεννηρ καὶ ἐγενήθησαν εἰς συνάντησιν μίαν καὶ ἔστησαν ἐπὶ κεφαλὴν βουνοῦ ἑνός.
2Krl:2:25 And the children of Benjamin who followed Abenner gather themselves together, and they formed themselves into one body, and stood on the top of a hill. (2 Samuel 2:25 Brenton)
2Krl:2:25 Tymczasem Beniaminici zebrali się wokół Abnera i tworząc jedną gromadę, zatrzymali się na szczycie pewnego wzgórza. (2 Sm 2:25 BT_4)
2Krl:2:25 καὶ συναθροίζονται υἱοὶ Βενιαμιν οἱ ὀπίσω Αβεννηρ καὶ ἐγενήθησαν εἰς συνάντησιν μίαν καὶ ἔστησαν ἐπὶ κεφαλὴν βουνοῦ ἑνός.
2Krl:2:25 καί συν·αθροίζω (συν+αθροιζ-, -, συν+αθροι·σ-, -, συν+ηθροισ-, συν+αθροισ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ ὁ ἡ τό ὀπίσω   καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί κεφαλή, -ῆς, ἡ βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
2Krl:2:25 I też, nawet, mianowicie Do ??? Syn Beniamin Z tyłu w tył, z tyłu, potem I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do (+przyspieszenie) Spotykanie Jeden I też, nawet, mianowicie By powodować stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa Wzgórze Jeden
2Krl:2:25 kai\ sunaTroi/DZontai ui(oi\ *beniamin oi( o)pi/sO *abennEr kai\ e)genE/TEsan ei)s suna/ntEsin mi/an kai\ e)/stEsan e)pi\ kefalE\n bounou= e(no/s.
2Krl:2:25 kai synaTroiDZontai hyioi beniamin hoi opisO abennEr kai egenETEsan eis synantEsin mian kai estEsan epi kefalEn bunu henos.
2Krl:2:25 C V1_PMI3P N2_NPM N_GSM RA_NPM D N_ASM C VCI_API3P P N3I_ASF A1A_ASF C VAI_AAI3P P N1_ASF N2_GSM A3_GSM
2Krl:2:25 and also, even, namely to ??? son Benjamin the behind back, behind, after ć and also, even, namely to become become, happen into (+acc) meeting one and also, even, namely to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing head hill one
2Krl:2:25 and they-are-being-???-ed sons (nom|voc) Benjamin (indecl) the (nom) behind   and they-were-BECOME-ed into (+acc) meeting (acc) one (acc) and they-CAUSE-ed-TO-STand upon/over (+acc,+gen,+dat) head (acc) hill (gen) one (gen)
2Krl:2:25 2Krl_2:25_1 2Krl_2:25_2 2Krl_2:25_3 2Krl_2:25_4 2Krl_2:25_5 2Krl_2:25_6 2Krl_2:25_7 2Krl_2:25_8 2Krl_2:25_9 2Krl_2:25_10 2Krl_2:25_11 2Krl_2:25_12 2Krl_2:25_13 2Krl_2:25_14 2Krl_2:25_15 2Krl_2:25_16 2Krl_2:25_17 2Krl_2:25_18
2Krl:2:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:2:26 καὶ ἐκάλεσεν Αβεννηρ Ιωαβ καὶ εἶπεν Μὴ εἰς νῖκος καταφάγεται ἡ ῥομφαία; ἦ οὐκ οἶδας ὅτι πικρὰ ἔσται εἰς τὰ ἔσχατα; καὶ ἕως πότε οὐ μὴ εἴπῃς τῷ λαῷ ἀναστρέφειν ἀπὸ ὄπισθεν τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν;
2Krl:2:26 And Abenner called Joab, and said, Shall the sword devour perpetually? knowest thou not that it will be bitter at last? How long then wilt thou refuse to tell the people to turn from following our brethren? (2 Samuel 2:26 Brenton)
2Krl:2:26 Stąd wołał Abner do Joaba, tłumacząc mu: «Czy miecz będzie nieustannie pożerał? Czy nie zdajesz sobie sprawy, że gorzkie będą tego skutki? Kiedyż wreszcie powiesz ludowi, że winni odstąpić od ścigania swych braci?» (2 Sm 2:26 BT_4)
2Krl:2:26 καὶ ἐκάλεσεν Αβεννηρ Ιωαβ καὶ εἶπεν Μὴ εἰς νῖκος καταφάγεται ῥομφαία; οὐκ οἶδας ὅτι πικρὰ ἔσται εἰς τὰ ἔσχατα; καὶ ἕως πότε οὐ μὴ εἴπῃς τῷ λαῷ ἀναστρέφειν ἀπὸ ὄπισθεν τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν;
2Krl:2:26 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)     καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μή εἰς[1] νῖκο·ς, -ους, τό κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ἦ[2] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὅτι πικρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔσχατος -η -ον καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πότε[1] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) ἀπό ὄπισ·θεν ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
2Krl:2:26 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Nie Do (+przyspieszenie) Zwycięstwo By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Szpada Naprawdę ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ponieważ/tamto Gorzki By być Do (+przyspieszenie) Ostatni I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Kiedy? ??? Przed przydechem mocnym Nie By mówić/opowiadaj Ludzie By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Od z tyłu Brat; siostra Ja
2Krl:2:26 kai\ e)ka/lesen *abennEr *iOab kai\ ei)=pen *mE\ ei)s ni=kos katafa/getai E( r(omfai/a; E)= ou)k oi)=das o(/ti pikra\ e)/stai ei)s ta\ e)/sCHata; kai\ e(/Os po/te ou) mE\ ei)/pE|s tO=| laO=| a)nastre/fein a)po\ o)/pisTen tO=n a)delfO=n E(mO=n;
2Krl:2:26 kai ekalesen abennEr iOab kai eipen mE eis nikos katafagetai hE romfaia; E uk oidas hoti pikra estai eis ta esCHata; kai heOs pote u mE eipEs tO laO anastrefein apo opisTen tOn adelfOn hEmOn;
2Krl:2:26 C VAI_AAI3S N_NSM N_ASM C VBI_AAI3S D P N3_NSN VF_FMI3S RA_NSF N1A_NSF C D VX_XAI2S C A1A_NSF VF_FMI3S P RA_APN A1_APN C C D D D VB_AAS2S RA_DSM N2_DSM V1_PAN P D RA_GPM N2_GPM RP_GP
2Krl:2:26 and also, even, namely to call call ć ć and also, even, namely to say/tell not into (+acc) victory to devour be eaten away, eat away the sword truly οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with because/that bitter to be into (+acc) the last and also, even, namely until; dawn when? οὐχ before rough breathing not to say/tell the people to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing from behind the brother; sister I
2Krl:2:26 and he/she/it-CALL-ed     and he/she/it-SAY/TELL-ed not into (+acc) victory (nom|acc|voc) he/she/it-will-be-DEVOUR-ed the (nom) sword (nom|voc) truly not you(sg)-have-PERCEIVE-ed because/that bitter ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-will-be into (+acc) the (nom|acc) last (nom|acc|voc) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) when? not not you(sg)-should-SAY/TELL the (dat) people (dat) to-be-UPSET-ing away from (+gen) from behind the (gen) brothers (gen); sisters (gen) us (gen)
2Krl:2:26 2Krl_2:26_1 2Krl_2:26_2 2Krl_2:26_3 2Krl_2:26_4 2Krl_2:26_5 2Krl_2:26_6 2Krl_2:26_7 2Krl_2:26_8 2Krl_2:26_9 2Krl_2:26_10 2Krl_2:26_11 2Krl_2:26_12 2Krl_2:26_13 2Krl_2:26_14 2Krl_2:26_15 2Krl_2:26_16 2Krl_2:26_17 2Krl_2:26_18 2Krl_2:26_19 2Krl_2:26_20 2Krl_2:26_21 2Krl_2:26_22 2Krl_2:26_23 2Krl_2:26_24 2Krl_2:26_25 2Krl_2:26_26 2Krl_2:26_27 2Krl_2:26_28 2Krl_2:26_29 2Krl_2:26_30 2Krl_2:26_31 2Krl_2:26_32 2Krl_2:26_33 2Krl_2:26_34 2Krl_2:26_35
2Krl:2:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:2:27 καὶ εἶπεν Ιωαβ Ζῇ κύριος ὅτι εἰ μὴ ἐλάλησας, διότι τότε ἐκ πρωίθεν ἀνέβη ὁ λαὸς ἕκαστος κατόπισθεν τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ.
2Krl:2:27 And Joab said, As the Lord lives, if thou hadst not spoken, even from the morning the people had gone up every one from following his brother. (2 Samuel 2:27 Brenton)
2Krl:2:27 Joab odrzekł: «Na życie Boga! Gdybyś nie przemówił, lud nie odstąpiłby od ścigania braci wcześniej niż o świcie». (2 Sm 2:27 BT_4)
2Krl:2:27 καὶ εἶπεν Ιωαβ Ζῇ κύριος ὅτι εἰ μὴ ἐλάλησας, διότι τότε ἐκ πρωίθεν ἀνέβη λαὸς ἕκαστος κατόπισθεν τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ.
2Krl:2:27 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]