2Krn:30:1 καὶ ἀπέστειλεν Εζεκιας ἐπὶ πάντα Ισραηλ καὶ Ιουδαν καὶ ἐπιστολὰς ἔγραψεν ἐπὶ τὸν Εφραιμ καὶ Μανασση ἐλθεῖν εἰς οἶκον κυρίου εἰς Ιερουσαλημ ποιῆσαι τὸ φασεκ τῷ κυρίῳ θεῷ Ισραηλ·
2Krn:30:1 And Ezekias sent to all Israel and Juda, and wrote letters to Ephraim and Manasse, that they should come into the house of the Lord to Jerusalem, to keep the passover to the Lord God of Israel. (2 Chronicles 30:1 Brenton)
2Krn:30:1 Ezechiasz wysłał posłów do całego Izraela i Judy, a do Efraima i Manassesa napisał także listy, żeby przybyli do świątyni Pańskiej w Jerozolimie, aby odprawić Paschę ku czci Pana, Boga Izraela. (2 Krn 30:1 BT_4)
2Krn:30:1 Καὶ ἀπέστειλεν Εζεκιας ἐπὶ πάντα Ισραηλ καὶ Ιουδαν καὶ ἐπιστολὰς ἔγραψεν ἐπὶ τὸν Εφραιμ καὶ Μανασση ἐλθεῖν εἰς οἶκον κυρίου εἰς Ιερουσαλημ ποιῆσαι τὸ φασεκ τῷ κυρίῳ θεῷ Ισραηλ·
2Krn:30:1 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) Ἑζεκίας, -ου, ὁ ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ καί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἐπι·στολή, -ῆς, ἡ γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐπί ὁ ἡ τό Ἐφραίμ, ὁ καί Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
2Krn:30:1 I też, nawet, mianowicie zamawiać Hezekiah Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael I też, nawet, mianowicie Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie List [list apostolski] By pisać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Efraim I też, nawet, mianowicie Manasses By przychodzić Do (+przyspieszenie) Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] By czynić/rób Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael
2Krn:30:1 *kai\ a)pe/steilen *eDZekias e)pi\ pa/nta *israEl kai\ *ioudan kai\ e)pistola\s e)/graPSen e)pi\ to\n *efraim kai\ *manassE e)lTei=n ei)s oi)=kon kuri/ou ei)s *ierousalEm poiE=sai to\ fasek tO=| kuri/O| TeO=| *israEl·
2Krn:30:1 kai apesteilen eDZekias epi panta israEl kai iudan kai epistolas egraPSen epi ton efraim kai manassE elTein eis oikon kyriu eis ierusalEm poiEsai to fasek tO kyriO TeO israEl·
2Krn:30:1 C VAI_AAI3S N1T_NSM P A3_ASM N_ASM C N1T_ASM C N1_APF VAI_AAI3S P RA_ASM N_ASM C N_ASM VB_AAN P N2_ASM N2_GSM P N_ASF VA_AAN RA_ASN N_ASN RA_DSM N2_DSM N2_DSM N_GSM
2Krn:30:1 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send Hezekiah upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of Israel and also, even, namely Judas/Judah and also, even, namely letter [epistle] to write upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Ephraim and also, even, namely Manasses to come into (+acc) house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) Jerusalem [city of] to do/make the ć the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] Israel
2Krn:30:1 and he/she/it-ORDER FORTH-ed Hezekiah (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) Israel (indecl) and Judas/Judah (acc) and letters (acc) he/she/it-WRITE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) Ephraim (indecl) and Manasses  (acc, gen, voc) to-COME into (+acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) into (+acc) Jerusalem (indecl) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) the (nom|acc)   the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) god (dat) Israel (indecl)
2Krn:30:1 2Krn_30:1_1 2Krn_30:1_2 2Krn_30:1_3 2Krn_30:1_4 2Krn_30:1_5 2Krn_30:1_6 2Krn_30:1_7 2Krn_30:1_8 2Krn_30:1_9 2Krn_30:1_10 2Krn_30:1_11 2Krn_30:1_12 2Krn_30:1_13 2Krn_30:1_14 2Krn_30:1_15 2Krn_30:1_16 2Krn_30:1_17 2Krn_30:1_18 2Krn_30:1_19 2Krn_30:1_20 2Krn_30:1_21 2Krn_30:1_22 2Krn_30:1_23 2Krn_30:1_24 2Krn_30:1_25 2Krn_30:1_26 2Krn_30:1_27 2Krn_30:1_28 2Krn_30:1_29
2Krn:30:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:30:2 καὶ ἐβουλεύσατο ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ ἄρχοντες καὶ πᾶσα ἡ ἐκκλησία ἡ ἐν Ιερουσαλημ ποιῆσαι τὸ φασεκ τῷ μηνὶ τῷ δευτέρῳ·
2Krn:30:2 For the king, and the princes, and all the congregation in Jerusalem, designed to keep the passover in the second month. (2 Chronicles 30:2 Brenton)
2Krn:30:2 Król i jego naczelnicy, i całe zgromadzenie w Jerozolimie postanowili obchodzić Paschę w drugim miesiącu, (2 Krn 30:2 BT_4)
2Krn:30:2 καὶ ἐβουλεύσατο βασιλεὺς καὶ οἱ ἄρχοντες καὶ πᾶσα ἐκκλησία ἐν Ιερουσαλημ ποιῆσαι τὸ φασεκ τῷ μηνὶ τῷ δευτέρῳ·
2Krn:30:2 καί βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐκ·κλησία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον
2Krn:30:2 I też, nawet, mianowicie Do ??? Król I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] By czynić/rób ???; miesiąc Drugi
2Krn:30:2 kai\ e)bouleu/sato o( basileu\s kai\ oi( a)/rCHontes kai\ pa=sa E( e)kklEsi/a E( e)n *ierousalEm poiE=sai to\ fasek tO=| mEni\ tO=| deute/rO|·
2Krn:30:2 kai ebuleusato ho basileus kai hoi arCHontes kai pasa hE ekklEsia hE en ierusalEm poiEsai to fasek tO mEni tO deuterO·
2Krn:30:2 C VAI_AMI3S RA_NSM N3V_NSM C RA_NPM N3_NPM C A1S_NSF RA_NSF N1A_NSF RA_NSF P N_DSF VA_AAN RA_ASN N_ASN RA_DSM N3_DSM RA_DSM A1A_DSM
2Krn:30:2 and also, even, namely to ??? the king and also, even, namely the ruler; to begin and also, even, namely every all, each, every, the whole of the assembly assembly, gathering, congregation, church the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] to do/make the ć the ???; month the second
2Krn:30:2 and he/she/it-was-???-ed the (nom) king (nom) and the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) and every (nom|voc) the (nom) assembly (nom|voc) the (nom) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) the (nom|acc)   the (dat) ??? (voc); month (dat) the (dat) second (dat)
2Krn:30:2 2Krn_30:2_1 2Krn_30:2_2 2Krn_30:2_3 2Krn_30:2_4 2Krn_30:2_5 2Krn_30:2_6 2Krn_30:2_7 2Krn_30:2_8 2Krn_30:2_9 2Krn_30:2_10 2Krn_30:2_11 2Krn_30:2_12 2Krn_30:2_13 2Krn_30:2_14 2Krn_30:2_15 2Krn_30:2_16 2Krn_30:2_17 2Krn_30:2_18 2Krn_30:2_19 2Krn_30:2_20 2Krn_30:2_21
2Krn:30:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:30:3 οὐ γὰρ ἠδυνάσθησαν αὐτὸ ποιῆσαι ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ὅτι οἱ ἱερεῖς οὐχ ἡγνίσθησαν ἱκανοί, καὶ ὁ λαὸς οὐ συνήχθη εἰς Ιερουσαλημ.
2Krn:30:3 For they could not keep it at that time, because a sufficient number of priest had not purified themselves, and the people was not gathered to Jerusalem. (2 Chronicles 30:3 Brenton)
2Krn:30:3 ponieważ nie mogli obchodzić jej w owym czasie, gdyż kapłani jeszcze się nie oczyścili w dostatecznej liczbie, a lud nie zebrał się w Jerozolimie. (2 Krn 30:3 BT_4)
2Krn:30:3 οὐ γὰρ ἠδυνάσθησαν αὐτὸ ποιῆσαι ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ὅτι οἱ ἱερεῖς οὐχ ἡγνίσθησαν ἱκανοί, καὶ λαὸς οὐ συνήχθη εἰς Ιερουσαλημ.
2Krn:30:3 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο ὅτι ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἁγνίζω (αγνιζ-, -, αγνι·σ-, ηγνι·κ-, ηγνισ-, αγνισ·θ-) ἱκανός -ή -όν; ἱκανόω (ικαν(ο)-, -, ικανω·σ-, -, -, ικανω·θ-) καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
2Krn:30:3 ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Do zdolnego On/ona/to/to samo By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto Ponieważ/tamto Duchowny ??? Przed przydechem mocnym By oczyszczać się Obszerny; by wystarczać I też, nawet, mianowicie Ludzie ??? Przed przydechem mocnym By zbierać się razem Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z]
2Krn:30:3 ou) ga\r E)duna/sTEsan au)to\ poiE=sai e)n tO=| kairO=| e)kei/nO|, o(/ti oi( i(erei=s ou)CH E(gni/sTEsan i(kanoi/, kai\ o( lao\s ou) sunE/CHTE ei)s *ierousalEm.
2Krn:30:3 u gar EdynasTEsan auto poiEsai en tO kairO ekeinO, hoti hoi hiereis uCH hEgnisTEsan hikanoi, kai ho laos u synECHTE eis ierusalEm.
2Krn:30:3 D x VSI_API3P RD_ASN VA_AAN P RA_DSM N2_DSM RD_DSM C RA_NPM N3V_NPM D VCI_API3P A1_NPM C RA_NSM N2_NSM D VQI_API3S P N_ASF
2Krn:30:3 οὐχ before rough breathing for since, as to able he/she/it/same to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that because/that the priest οὐχ before rough breathing to purify ample; to suffice and also, even, namely the people οὐχ before rough breathing to gather together into (+acc) Jerusalem [city of]
2Krn:30:3 not for they-were-ABLE-ed it/same (nom|acc) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat) because/that the (nom) priests (acc, nom|voc) not they-were-PURIFY-ed ample ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-SUFFICE-ing, you(sg)-are-being-SUFFICE-ed, you(sg)-are-being-SUFFICE-ed (classical), he/she/it-should-be-SUFFICE-ing, you(sg)-should-be-being-SUFFICE-ed, he/she/it-happens-to-be-SUFFICE-ing (opt) and the (nom) people (nom) not he/she/it-was-GATHER TOGETHER-ed into (+acc) Jerusalem (indecl)
2Krn:30:3 2Krn_30:3_1 2Krn_30:3_2 2Krn_30:3_3 2Krn_30:3_4 2Krn_30:3_5 2Krn_30:3_6 2Krn_30:3_7 2Krn_30:3_8 2Krn_30:3_9 2Krn_30:3_10 2Krn_30:3_11 2Krn_30:3_12 2Krn_30:3_13 2Krn_30:3_14 2Krn_30:3_15 2Krn_30:3_16 2Krn_30:3_17 2Krn_30:3_18 2Krn_30:3_19 2Krn_30:3_20 2Krn_30:3_21 2Krn_30:3_22
2Krn:30:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:30:4 καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος ἐναντίον τοῦ βασιλέως καὶ ἐναντίον τῆς ἐκκλησίας.
2Krn:30:4 And the proposal pleased the king and the congregation. (2 Chronicles 30:4 Brenton)
2Krn:30:4 Sprawę tę uznał za słuszną król i całe zgromadzenie. (2 Krn 30:4 BT_4)
2Krn:30:4 καὶ ἤρεσεν λόγος ἐναντίον τοῦ βασιλέως καὶ ἐναντίον τῆς ἐκκλησίας.
2Krn:30:4 καί ἀρέσκω (αρεσκ-, αρε·σ-, αρε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό ἐκ·κλησία, -ας, ἡ
2Krn:30:4 I też, nawet, mianowicie Do proszę Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Król I też, nawet, mianowicie Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół
2Krn:30:4 kai\ E)/resen o( lo/gos e)nanti/on tou= basile/Os kai\ e)nanti/on tE=s e)kklEsi/as.
2Krn:30:4 kai Eresen ho logos enantion tu basileOs kai enantion tEs ekklEsias.
2Krn:30:4 C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P RA_GSM N3V_GSM C P RA_GSF N1A_GSF
2Krn:30:4 and also, even, namely to please the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the king and also, even, namely in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the assembly assembly, gathering, congregation, church
2Krn:30:4 and he/she/it-PLEASE-ed the (nom) word (nom) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) king (gen) and in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) assembly (gen), assemblies (acc)
2Krn:30:4 2Krn_30:4_1 2Krn_30:4_2 2Krn_30:4_3 2Krn_30:4_4 2Krn_30:4_5 2Krn_30:4_6 2Krn_30:4_7 2Krn_30:4_8 2Krn_30:4_9 2Krn_30:4_10 2Krn_30:4_11
2Krn:30:4 x x x x x x x x x x x
2Krn:30:5 καὶ ἔστησαν λόγον διελθεῖν κήρυγμα ἐν παντὶ Ισραηλ ἀπὸ Βηρσαβεε ἕως Δαν ἐλθόντας ποιῆσαι τὸ φασεκ κυρίῳ θεῷ Ισραηλ ἐν Ιερουσαλημ, ὅτι πλῆθος οὐκ ἐποίησεν κατὰ τὴν γραφήν.
2Krn:30:5 And they established a decree that a proclamation should go through all Israel, from Bersabee to Dan, that they should come and keep the passover to the Lord God of Israel at Jerusalem: for the multitude had not done it lately according to the scripture. (2 Chronicles 30:5 Brenton)
2Krn:30:5 Postanowili więc ogłosić to w całym Izraelu od Beer-Szeby aż do Dan, żeby przybyli obchodzić w Jerozolimie Paschę Pana, Boga Izraela; od dawna bowiem nie obchodzono jej tak, jak było przepisane. (2 Krn 30:5 BT_4)
2Krn:30:5 καὶ ἔστησαν λόγον διελθεῖν κήρυγμα ἐν παντὶ Ισραηλ ἀπὸ Βηρσαβεε ἕως Δαν ἐλθόντας ποιῆσαι τὸ φασεκ κυρίῳ θεῷ Ισραηλ ἐν Ιερουσαλημ, ὅτι πλῆθος οὐκ ἐποίησεν κατὰ τὴν γραφήν.
2Krn:30:5 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) λόγος, -ου, ὁ δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) κήρυγμα[τ], -ατος, τό ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ ἀπό Βηρσαβεε[2], ἡ [LXX]; Βηρσαβεε[1] [LXX] ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὅτι πλῆθο·ς, -ους, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κατά ὁ ἡ τό γραφή, -ῆς, ἡ
2Krn:30:5 I też, nawet, mianowicie By powodować stać Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Proklamacja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bersabee/Bathsheba; Bersabee/Beersheba Aż; świtaj By przychodzić By czynić/rób Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] Ponieważ/tamto Los (mnóstwo ) ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Pisanie
2Krn:30:5 kai\ e)/stEsan lo/gon dielTei=n kE/rugma e)n panti\ *israEl a)po\ *bErsabee e(/Os *dan e)lTo/ntas poiE=sai to\ fasek kuri/O| TeO=| *israEl e)n *ierousalEm, o(/ti plE=Tos ou)k e)poi/Esen kata\ tE\n grafE/n.
2Krn:30:5 kai estEsan logon dielTein kErygma en panti israEl apo bErsabee heOs dan elTontas poiEsai to fasek kyriO TeO israEl en ierusalEm, hoti plETos uk epoiEsen kata tEn grafEn.
2Krn:30:5 C VHI_AAI3P N2_ASM VB_AAN N3M_ASN P A3_DSM N_DSM P N_GSM P N_GSM VB_AAPAPM VA_AAN RA_ASN N_ASN N2_DSM N2_DSM N_GSM P N_DSF C N3E_NSN D VAI_AAI3S P RA_ASF N1_ASF
2Krn:30:5 and also, even, namely to cause to stand word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. to go through pass through proclamation in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of Israel from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Bersabee/Bathsheba; Bersabee/Beersheba until; dawn ć to come to do/make the ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] because/that lot (multitude ) οὐχ before rough breathing to do/make down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the writing
2Krn:30:5 and they-CAUSE-ed-TO-STand word (acc) to-GO THROUGH proclamation (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) every (dat) Israel (indecl) away from (+gen) Bersabee/Bathsheba (indecl); Bersabee/Beersheba (indecl) until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   upon COME-ing (acc) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) the (nom|acc)   lord (dat); a lord ([Adj] dat) god (dat) Israel (indecl) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) because/that lot (nom|acc|voc) not he/she/it-DO/MAKE-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) writing (acc)
2Krn:30:5 2Krn_30:5_1 2Krn_30:5_2 2Krn_30:5_3 2Krn_30:5_4 2Krn_30:5_5 2Krn_30:5_6 2Krn_30:5_7 2Krn_30:5_8 2Krn_30:5_9 2Krn_30:5_10 2Krn_30:5_11 2Krn_30:5_12 2Krn_30:5_13 2Krn_30:5_14 2Krn_30:5_15 2Krn_30:5_16 2Krn_30:5_17 2Krn_30:5_18 2Krn_30:5_19 2Krn_30:5_20 2Krn_30:5_21 2Krn_30:5_22 2Krn_30:5_23 2Krn_30:5_24 2Krn_30:5_25 2Krn_30:5_26 2Krn_30:5_27 2Krn_30:5_28
2Krn:30:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:30:6 καὶ ἐπορεύθησαν οἱ τρέχοντες σὺν ταῖς ἐπιστολαῖς παρὰ τοῦ βασιλέως καὶ τῶν ἀρχόντων εἰς πάντα Ισραηλ καὶ Ιουδαν κατὰ τὸ πρόσταγμα τοῦ βασιλέως λέγοντες Υἱοὶ Ισραηλ, ἐπιστρέψατε πρὸς θεὸν Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ισραηλ, καὶ ἐπιστρέψει τοὺς ἀνασεσῳσμένους τοὺς καταλειφθέντας ἀπὸ χειρὸς βασιλέως Ασσουρ·
2Krn:30:6 And the posts went with the letters from the king and the princes to all Israel and Juda, according to the command of the king, saying, Children of Israel, return to the Lord God of Abraam, and Isaac, and Israel, and bring back them that have escaped even those that were left of the hand of the king of Assyria. (2 Chronicles 30:6 Brenton)
2Krn:30:6 Rozeszli się więc gońcy z listami od króla i jego przywódców po całej ziemi Izraela i Judy, zgodnie z królewskim rozkazem ogłaszając: «Synowie Izraela, powróćcie do Pana, Boga Abrahama, Izaaka i Izraela, aby i On powrócił łaskawie do tych, którzy ocaleli uciekając z ręki królów asyryjskich. (2 Krn 30:6 BT_4)
2Krn:30:6 καὶ ἐπορεύθησαν οἱ τρέχοντες σὺν ταῖς ἐπιστολαῖς παρὰ τοῦ βασιλέως καὶ τῶν ἀρχόντων εἰς πάντα Ισραηλ καὶ Ιουδαν κατὰ τὸ πρόσταγμα τοῦ βασιλέως λέγοντες Υἱοὶ Ισραηλ, ἐπιστρέψατε πρὸς θεὸν Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ισραηλ, καὶ ἐπιστρέψει τοὺς ἀνασεσῳσμένους τοὺς καταλειφθέντας ἀπὸ χειρὸς βασιλέως Ασσουρ·
2Krn:30:6 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁ ἡ τό τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -) σύν ὁ ἡ τό ἐπι·στολή, -ῆς, ἡ παρά ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ καί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ κατά ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) πρός θεός, -οῦ, ὁ Ἀβραάμ, ὁ καί Ἰσαάκ, ὁ καί Ἰσραήλ, ὁ καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἀνα·σῴζω [LXX] (ανα+σῳζ-, -, -, -, ανα+σεσῳσ-, ανα+σω·θ-) ὁ ἡ τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἀπό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν βασιλεύς, -έως, ὁ  
2Krn:30:6 I też, nawet, mianowicie By iść By jechać Razem z/włączając (+dat) List [list apostolski] fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Król I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael I też, nawet, mianowicie Judasz/Juda W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Król By mówić/opowiadaj Syn Izrael By odwracać się dookoła Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Bóg  Abraham I też, nawet, mianowicie Izaak I też, nawet, mianowicie Izrael I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Do ??? By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka Król
2Krn:30:6 kai\ e)poreu/TEsan oi( tre/CHontes su\n tai=s e)pistolai=s para\ tou= basile/Os kai\ tO=n a)rCHo/ntOn ei)s pa/nta *israEl kai\ *ioudan kata\ to\ pro/stagma tou= basile/Os le/gontes *ui(oi\ *israEl, e)pistre/PSate pro\s Teo\n *abraam kai\ *isaak kai\ *israEl, kai\ e)pistre/PSei tou\s a)nasesO|sme/nous tou\s kataleifTe/ntas a)po\ CHeiro\s basile/Os *assour·
2Krn:30:6 kai eporeuTEsan hoi treCHontes syn tais epistolais para tu basileOs kai tOn arCHontOn eis panta israEl kai iudan kata to prostagma tu basileOs legontes yioi israEl, epistrePSate pros Teon abraam kai isaak kai israEl, kai epistrePSei tus anasesOsmenus tus kataleifTentas apo CHeiros basileOs assur·
2Krn:30:6 C VCI_API3P RA_NPM V1_PAPNPM P RA_DPF N1_DSF P RA_GSM N3V_GSM C RA_GPM N3_GPM P A3_ASM N_ASM C N1T_ASM P RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N3V_GSM V1_PAPNPM N2_VPM N_GSM VA_AAD2P P N2_ASM N_GSM C N_GSM C N_GSM C VF_FAI3S RA_APM VM_XPPAPM RA_APM VV_APPAPM P N3_GSF N3V_GSM N_GSM
2Krn:30:6 and also, even, namely to go the to run together with/including (+dat) the letter [epistle] frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the king and also, even, namely the ruler; to begin into (+acc) every all, each, every, the whole of Israel and also, even, namely Judas/Judah down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć the king to say/tell son Israel to turn around toward (+acc,+gen,+dat) god [see theology] Abraham and also, even, namely Isaac and also, even, namely Israel and also, even, namely to turn around the to ??? the to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing hand king ć
2Krn:30:6 and they-were-GO-ed the (nom) while RUN-ing (nom|voc) together with/including (+dat) the (dat) letters (dat) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) king (gen) and the (gen) rulers (gen); let-them-be-BEGIN-ing! (classical), while BEGIN-ing (gen) into (+acc) all (nom|acc|voc), every (acc) Israel (indecl) and Judas/Judah (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc)   the (gen) king (gen) while SAY/TELL-ing (nom|voc) sons (nom|voc) Israel (indecl) do-TURN-you(pl)-AROUND! toward (+acc,+gen,+dat) god (acc) Abraham (indecl) and Isaac (indecl) and Israel (indecl) and he/she/it-will-TURN-AROUND, you(sg)-will-be-TURN-ed-AROUND (classical) the (acc) having-been-???-ed (acc) the (acc) upon being-LEAVE-ed-BEHIND (acc) away from (+gen) hand (gen) king (gen)  
2Krn:30:6 2Krn_30:6_1 2Krn_30:6_2 2Krn_30:6_3 2Krn_30:6_4 2Krn_30:6_5 2Krn_30:6_6 2Krn_30:6_7 2Krn_30:6_8 2Krn_30:6_9 2Krn_30:6_10 2Krn_30:6_11 2Krn_30:6_12 2Krn_30:6_13 2Krn_30:6_14 2Krn_30:6_15 2Krn_30:6_16 2Krn_30:6_17 2Krn_30:6_18 2Krn_30:6_19 2Krn_30:6_20 2Krn_30:6_21 2Krn_30:6_22 2Krn_30:6_23 2Krn_30:6_24 2Krn_30:6_25 2Krn_30:6_26 2Krn_30:6_27 2Krn_30:6_28 2Krn_30:6_29 2Krn_30:6_30 2Krn_30:6_31 2Krn_30:6_32 2Krn_30:6_33 2Krn_30:6_34 2Krn_30:6_35 2Krn_30:6_36 2Krn_30:6_37 2Krn_30:6_38 2Krn_30:6_39 2Krn_30:6_40 2Krn_30:6_41 2Krn_30:6_42 2Krn_30:6_43 2Krn_30:6_44
2Krn:30:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:30:7 καὶ μὴ γίνεσθε καθὼς οἱ πατέρες ὑμῶν καὶ οἱ ἀδελφοὶ ὑμῶν, οἳ ἀπέστησαν ἀπὸ κυρίου θεοῦ πατέρων αὐτῶν, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς ἐρήμωσιν, καθὼς ὑμεῖς ὁρᾶτε.
2Krn:30:7 And be not as your fathers, and your brethren, who revolted from the Lord God of their fathers, and he gave them up to desolation, as ye see. (2 Chronicles 30:7 Brenton)
2Krn:30:7 Nie bądźcie podobni do waszych ojców i braci, którzy wykroczyli przeciw Panu, Bogu ich ojców, za co wydał On ich na zniszczenie, jak to sami widzicie. (2 Krn 30:7 BT_4)
2Krn:30:7 καὶ μὴ γίνεσθε καθὼς οἱ πατέρες ὑμῶν καὶ οἱ ἀδελφοὶ ὑμῶν, οἳ ἀπέστησαν ἀπὸ κυρίου θεοῦ πατέρων αὐτῶν, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς ἐρήμωσιν, καθὼς ὑμεῖς ὁρᾶτε.
2Krn:30:7 καί μή γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καθ·ώς ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅς ἥ ὅ ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἐρήμωσις, -εως, ἡ; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) καθ·ώς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁρατός -ή -όν; ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
2Krn:30:7 I też, nawet, mianowicie Nie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Ojciec Ty I też, nawet, mianowicie Brat Ty Kto/, który/, który By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Spustoszenie; by leżeć odłogiem Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Ty Widoczny; by widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
2Krn:30:7 kai\ mE\ gi/nesTe kaTO\s oi( pate/res u(mO=n kai\ oi( a)delfoi\ u(mO=n, oi(\ a)pe/stEsan a)po\ kuri/ou Teou= pate/rOn au)tO=n, kai\ pare/dOken au)tou\s ei)s e)rE/mOsin, kaTO\s u(mei=s o(ra=te.
2Krn:30:7 kai mE ginesTe kaTOs hoi pateres hymOn kai hoi adelfoi hymOn, hoi apestEsan apo kyriu Teu paterOn autOn, kai paredOken autus eis erEmOsin, kaTOs hymeis horate.
2Krn:30:7 C D V1_PMD2P D RA_NPM N3_NPM RP_GP C RA_NPM N2_NPM RP_GP RR_NPM VHI_AAI3P P N2_GSM N2_GSM N3_GPM RD_GPM C VAI_AAI3S RD_APM P N3I_ASF D RP_NP V3_PAI2P
2Krn:30:7 and also, even, namely not to become become, happen as accordingly [according to how/in accordance with how] the father you and also, even, namely the brother you who/whom/which to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] father he/she/it/same and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same into (+acc) devastation; to lay waste as accordingly [according to how/in accordance with how] you visible; to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
2Krn:30:7 and not you(pl)-are-being-BECOME-ed, be-you(pl)-being-BECOME-ed! as accordingly the (nom) fathers (nom|voc) you(pl) (gen) and the (nom) brothers (nom|voc) you(pl) (gen) who/whom/which (nom) they-DISENGAGE-ed away from (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) god (gen) fathers (gen) them/same (gen) and he/she/it-Hand OVER-ed them/same (acc) into (+acc) devastation (acc); they-should-be-LAY-ing-WASTE as accordingly you(pl) (nom) visible ([Adj] voc); you(pl)-are-SEE-ing, be-you(pl)-SEE-ing!, you(pl)-should-be-SEE-ing
2Krn:30:7 2Krn_30:7_1 2Krn_30:7_2 2Krn_30:7_3 2Krn_30:7_4 2Krn_30:7_5 2Krn_30:7_6 2Krn_30:7_7 2Krn_30:7_8 2Krn_30:7_9 2Krn_30:7_10 2Krn_30:7_11 2Krn_30:7_12 2Krn_30:7_13 2Krn_30:7_14 2Krn_30:7_15 2Krn_30:7_16 2Krn_30:7_17 2Krn_30:7_18 2Krn_30:7_19 2Krn_30:7_20 2Krn_30:7_21 2Krn_30:7_22 2Krn_30:7_23 2Krn_30:7_24 2Krn_30:7_25 2Krn_30:7_26
2Krn:30:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:30:8 καὶ νῦν μὴ σκληρύνητε τοὺς τραχήλους ὑμῶν· δότε δόξαν κυρίῳ τῷ θεῷ καὶ εἰσέλθατε εἰς τὸ ἁγίασμα αὐτοῦ, ὃ ἡγίασεν εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ δουλεύσατε τῷ κυρίῳ θεῷ ὑμῶν, καὶ ἀποστρέψει ἀφ’ ὑμῶν θυμὸν ὀργῆς.
2Krn:30:8 And now harden not your hearts, as your fathers did: give glory to the Lord God, and enter into his sanctuary, which he has sanctified for ever: and serve the Lord your God, and he shall turn away his fierce anger from you. (2 Chronicles 30:8 Brenton)
2Krn:30:8 A teraz nie czyńcie twardym waszego karku jak wasi ojcowie, podajcie rękę Panu i pójdźcie do Jego przybytku, który poświęcił na wieki. Służcie Bogu waszemu, Panu, a odwróci się od was Jego płonący gniew. (2 Krn 30:8 BT_4)
2Krn:30:8 καὶ νῦν μὴ σκληρύνητε τοὺς τραχήλους ὑμῶν· δότε δόξαν κυρίῳ τῷ θεῷ καὶ εἰσέλθατε εἰς τὸ ἁγίασμα αὐτοῦ, ἡγίασεν εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ δουλεύσατε τῷ κυρίῳ θεῷ ὑμῶν, καὶ ἀποστρέψει ἀφ’ ὑμῶν θυμὸν ὀργῆς.
2Krn:30:8 καί νῦν μή σκληρύνω (σκληρυν-, σκληρυν(ε)·[σ]-, σκληρυν·[σ]-, -, -, σκληρυν·θ-) ὁ ἡ τό τράχηλος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός)
2Krn:30:8 I też, nawet, mianowicie Teraz Nie By twardnieć Gardło Ty By dawać Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość
2Krn:30:8 kai\ nu=n mE\ sklEru/nEte tou\s traCHE/lous u(mO=n· do/te do/Xan kuri/O| tO=| TeO=| kai\ ei)se/lTate ei)s to\ a(gi/asma au)tou=, o(\ E(gi/asen ei)s to\n ai)O=na, kai\ douleu/sate tO=| kuri/O| TeO=| u(mO=n, kai\ a)postre/PSei a)f’ u(mO=n Tumo\n o)rgE=s.
2Krn:30:8 kai nyn mE sklErynEte tus traCHElus hymOn· dote doXan kyriO tO TeO kai eiselTate eis to hagiasma autu, ho hEgiasen eis ton aiOna, kai duleusate tO kyriO TeO hymOn, kai apostrePSei af’ hymOn Tymon orgEs.
2Krn:30:8 C D D VA_AAS2P RA_APM N2_APM RP_GP VO_AAD2P N1S_ASF N2_DSM RA_DSM N2_DSM C VB_AAD2P P RA_ASN N3M_ASN RD_GSM RR_NSM VAI_AAI3S P RA_ASM N3W_ASM C VA_AAD2P RA_DSM N2_DSM N2_DSM RP_GP C VF_FAI3S P RP_GP N2_ASM N1_GSF
2Krn:30:8 and also, even, namely now not to harden the throat you to give glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] and also, even, namely to enter into (+acc) the ć he/she/it/same who/whom/which to consecrate sanctify, hallow, become holy into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely to obey to be a slave, serve the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] you and also, even, namely to turn away from from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. wrath fume, anger, rage
2Krn:30:8 and now not you(pl)-should-be-HARDEN-ing, you(pl)-should-HARDEN the (acc) throats (acc) you(pl) (gen) do-GIVE-you(pl)! glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) god (dat) and do-ENTER-you(pl)! into (+acc) the (nom|acc)   him/it/same (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-CONSECRATE-ed into (+acc) the (acc) eon (acc) and do-OBEY-you(pl)! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) god (dat) you(pl) (gen) and he/she/it-will-TURN-AWAY-FROM, you(sg)-will-be-TURN-ed-AWAY-FROM (classical) away from (+gen) you(pl) (gen) wrath (acc) wrath (gen)
2Krn:30:8 2Krn_30:8_1 2Krn_30:8_2 2Krn_30:8_3 2Krn_30:8_4 2Krn_30:8_5 2Krn_30:8_6 2Krn_30:8_7 2Krn_30:8_8 2Krn_30:8_9 2Krn_30:8_10 2Krn_30:8_11 2Krn_30:8_12 2Krn_30:8_13 2Krn_30:8_14 2Krn_30:8_15 2Krn_30:8_16 2Krn_30:8_17 2Krn_30:8_18 2Krn_30:8_19 2Krn_30:8_20 2Krn_30:8_21 2Krn_30:8_22 2Krn_30:8_23 2Krn_30:8_24 2Krn_30:8_25 2Krn_30:8_26 2Krn_30:8_27 2Krn_30:8_28 2Krn_30:8_29 2Krn_30:8_30 2Krn_30:8_31 2Krn_30:8_32 2Krn_30:8_33 2Krn_30:8_34 2Krn_30:8_35
2Krn:30:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:30:9 ὅτι ἐν τῷ ἐπιστρέφειν ὑμᾶς πρὸς κύριον οἱ ἀδελφοὶ ὑμῶν καὶ τὰ τέκνα ὑμῶν ἔσονται ἐν οἰκτιρμοῖς ἔναντι πάντων τῶν αἰχμαλωτισάντων αὐτούς, καὶ ἀποστρέψει εἰς τὴν γῆν ταύτην· ὅτι ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν καὶ οὐκ ἀποστρέψει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀφ’ ἡμῶν, ἐὰν ἐπιστρέψωμεν πρὸς αὐτόν.
2Krn:30:9 For when ye turn to the Lord, your brethren and your children shall be pitied before all that have carried them captives, and he will restore you to this land: for the Lord our God is merciful and pitiful, and will not turn away his face from you, if we return to him. (2 Chronicles 30:9 Brenton)
2Krn:30:9 Jeśli bowiem wrócicie do Pana, wasi bracia i synowie doznają miłosierdzia u tych, którzy ich uprowadzili, i wrócą do tej ziemi, bo łaskawy i miłosierny jest Pan, Bóg wasz, i nie odwróci od was oblicza, byleście tylko wrócili do Niego». (2 Krn 30:9 BT_4)
2Krn:30:9 ὅτι ἐν τῷ ἐπιστρέφειν ὑμᾶς πρὸς κύριον οἱ ἀδελφοὶ ὑμῶν καὶ τὰ τέκνα ὑμῶν ἔσονται ἐν οἰκτιρμοῖς ἔναντι πάντων τῶν αἰχμαλωτισάντων αὐτούς, καὶ ἀποστρέψει εἰς τὴν γῆν ταύτην· ὅτι ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων κύριος θεὸς ἡμῶν καὶ οὐκ ἀποστρέψει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀφ’ ἡμῶν, ἐὰν ἐπιστρέψωμεν πρὸς αὐτόν.
2Krn:30:9 ὅτι ἐν ὁ ἡ τό ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν οἰκτιρμός, -οῦ, ὁ ἔν·αντι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωτίζω (αιχμαλωτιζ-, αιχμαλωτι(ε)·[σ]-, αιχμαλωτι·σ-, ῃχμαλωτι·κ-, -, αιχμαλωτισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅτι ἐλεήμων -ον, gen. sg. -ονος καί οἰκτιρμός, -οῦ, ὁ; οἰκτίρμων -ον, gen. sg. -ονος κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐάν (εἰ ἄν) ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:30:9 Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By odwracać się dookoła Ty Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Brat Ty I też, nawet, mianowicie Dziecko Ty By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Współczucia/litość {szkoda} Przedtem (+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By robić pojmany (bierz jako więźnia) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ponieważ/tamto Miłosierny I też, nawet, mianowicie Współczucia/litość {szkoda}; współczujące/żałowanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By odwracać się od Twarz On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By odwracać się dookoła Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo
2Krn:30:9 o(/ti e)n tO=| e)pistre/fein u(ma=s pro\s ku/rion oi( a)delfoi\ u(mO=n kai\ ta\ te/kna u(mO=n e)/sontai e)n oi)ktirmoi=s e)/nanti pa/ntOn tO=n ai)CHmalOtisa/ntOn au)tou/s, kai\ a)postre/PSei ei)s tE\n gE=n tau/tEn· o(/ti e)leE/mOn kai\ oi)kti/rmOn ku/rios o( Teo\s E(mO=n kai\ ou)k a)postre/PSei to\ pro/sOpon au)tou= a)f’ E(mO=n, e)a\n e)pistre/PSOmen pro\s au)to/n.
2Krn:30:9 hoti en tO epistrefein hymas pros kyrion hoi adelfoi hymOn kai ta tekna hymOn esontai en oiktirmois enanti pantOn tOn aiCHmalOtisantOn autus, kai apostrePSei eis tEn gEn tautEn· hoti eleEmOn kai oiktirmOn kyrios ho Teos hEmOn kai uk apostrePSei to prosOpon autu af’ hEmOn, ean epistrePSOmen pros auton.
2Krn:30:9 C P RA_DSN V1_PAN RP_AP P N2_ASM RA_NPM N2_NPM RP_GP C RA_NPN N2N_NPN RP_GP VF_FMI3P P N2_DPM P A3_GPM RA_GPM VA_AAPGPM RD_APM C VF_FAI3S P RA_ASF N1_ASF RD_ASF C A3N_NSM C A3N_NSM N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP C D VF_FAI3S RA_ASN N2N_ASN RD_GSM P RP_GP C VA_AAS1P P RD_ASM
2Krn:30:9 because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to turn around you toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the brother you and also, even, namely the child you to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among compassion/pity before (+gen) every all, each, every, the whole of the to make captive (take prisoner) he/she/it/same and also, even, namely to turn away from into (+acc) the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because/that merciful and also, even, namely compassion/pity; compassionate/pitying lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to turn away from the face he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to turn around toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same
2Krn:30:9 because/that in/among/by (+dat) the (dat) to-be-TURN-ing-AROUND you(pl) (acc) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom) brothers (nom|voc) you(pl) (gen) and the (nom|acc) children (nom|acc|voc) you(pl) (gen) they-will-be in/among/by (+dat) compassions/pities (dat) before (+gen) all (gen) the (gen) let-them-MAKE-CAPTIVE! (classical), upon MAKE-ing-CAPTIVE (gen) them/same (acc) and he/she/it-will-TURN-AWAY-FROM, you(sg)-will-be-TURN-ed-AWAY-FROM (classical) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) this (acc) because/that merciful ([Adj] nom) and compassions/pities (gen); compassionate/pitying ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) us (gen) and not he/she/it-will-TURN-AWAY-FROM, you(sg)-will-be-TURN-ed-AWAY-FROM (classical) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) away from (+gen) us (gen) if-ever we-should-TURN-AROUND toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)
2Krn:30:9 2Krn_30:9_1 2Krn_30:9_2 2Krn_30:9_3 2Krn_30:9_4 2Krn_30:9_5 2Krn_30:9_6 2Krn_30:9_7 2Krn_30:9_8 2Krn_30:9_9 2Krn_30:9_10 2Krn_30:9_11 2Krn_30:9_12 2Krn_30:9_13 2Krn_30:9_14 2Krn_30:9_15 2Krn_30:9_16 2Krn_30:9_17 2Krn_30:9_18 2Krn_30:9_19 2Krn_30:9_20 2Krn_30:9_21 2Krn_30:9_22 2Krn_30:9_23 2Krn_30:9_24 2Krn_30:9_25 2Krn_30:9_26 2Krn_30:9_27 2Krn_30:9_28 2Krn_30:9_29 2Krn_30:9_30 2Krn_30:9_31 2Krn_30:9_32 2Krn_30:9_33 2Krn_30:9_34 2Krn_30:9_35 2Krn_30:9_36 2Krn_30:9_37 2Krn_30:9_38 2Krn_30:9_39 2Krn_30:9_40 2Krn_30:9_41 2Krn_30:9_42 2Krn_30:9_43 2Krn_30:9_44 2Krn_30:9_45 2Krn_30:9_46 2Krn_30:9_47 2Krn_30:9_48
2Krn:30:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:30:10 καὶ ἦσαν οἱ τρέχοντες διαπορευόμενοι πόλιν ἐκ πόλεως ἐν τῷ ὄρει Εφραιμ καὶ Μανασση καὶ ἕως Ζαβουλων, καὶ ἐγένοντο ὡς καταγελῶντες αὐτῶν καὶ καταμωκώμενοι·
2Krn:30:10 So the posts went through from city to city in mount Ephraim, and Manasse, and as far as Zabulon: and they as it were laughed them to scorn, and mocked them. (2 Chronicles 30:10 Brenton)
2Krn:30:10 Gońcy przechodzili z miasta do miasta w kraju Efraima i Manassesa aż do Zabulona, lecz wyśmiewano się i drwiono z nich. (2 Krn 30:10 BT_4)
2Krn:30:10 καὶ ἦσαν οἱ τρέχοντες διαπορευόμενοι πόλιν ἐκ πόλεως ἐν τῷ ὄρει Εφραιμ καὶ Μανασση καὶ ἕως Ζαβουλων, καὶ ἐγένοντο ὡς καταγελῶντες αὐτῶν καὶ καταμωκώμενοι·
2Krn:30:10 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -) δια·πορεύομαι (δια+πορευ-, δια+πορευ·σ-, -, -, -, δια+πορευ·θ-) πόλις, -εως, ἡ ἐκ πόλις, -εως, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Ἐφραίμ, ὁ καί Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω Ζαβουλών, ὁ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς κατα·γελάω (κατα+γελ(α)-, κατα+γελα·σ-, κατα+γελα·σ-, -, -, κατα+γελασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί  
2Krn:30:10 I też, nawet, mianowicie By być By jechać By przechodzić Miasto Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miasto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Efraim I też, nawet, mianowicie Manasses I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Zebulun I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By śmiać się przy On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie
2Krn:30:10 kai\ E)=san oi( tre/CHontes diaporeuo/menoi po/lin e)k po/leOs e)n tO=| o)/rei *efraim kai\ *manassE kai\ e(/Os *DZaboulOn, kai\ e)ge/nonto O(s katagelO=ntes au)tO=n kai\ katamOkO/menoi·
2Krn:30:10 kai Esan hoi treCHontes diaporeuomenoi polin ek poleOs en tO orei efraim kai manassE kai heOs DZabulOn, kai egenonto hOs katagelOntes autOn kai katamOkOmenoi·
2Krn:30:10 C V9_IAI3P RA_NPM V1_PAPNPM V1_PMPNPM N3I_ASF P N3I_GSF P RA_DSN N3E_DSN N_GSM C N_GSM C P N_GSM C VBI_AMI3P C V3_PAPNPM RD_GPM C V3_PMPNPM
2Krn:30:10 and also, even, namely to be the to run to pass through city out of (+gen) ἐξ before vowels city in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount Ephraim and also, even, namely Manasses and also, even, namely until; dawn Zebulun and also, even, namely to become become, happen as/like to laugh at he/she/it/same and also, even, namely ć
2Krn:30:10 and they-were the (nom) while RUN-ing (nom|voc) while being-PASS-ed-THROUGH (nom|voc) city (acc) out of (+gen) city (gen) in/among/by (+dat) the (dat) mount (dat) Ephraim (indecl) and Manasses  (acc, gen, voc) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) Zebulun (indecl) and they-were-BECOME-ed as/like while LAUGH-ing-AT (nom|voc) them/same (gen) and  
2Krn:30:10 2Krn_30:10_1 2Krn_30:10_2 2Krn_30:10_3 2Krn_30:10_4 2Krn_30:10_5 2Krn_30:10_6 2Krn_30:10_7 2Krn_30:10_8 2Krn_30:10_9 2Krn_30:10_10 2Krn_30:10_11 2Krn_30:10_12 2Krn_30:10_13 2Krn_30:10_14 2Krn_30:10_15 2Krn_30:10_16 2Krn_30:10_17 2Krn_30:10_18 2Krn_30:10_19 2Krn_30:10_20 2Krn_30:10_21 2Krn_30:10_22 2Krn_30:10_23 2Krn_30:10_24
2Krn:30:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:30:11 ἀλλὰ ἄνθρωποι Ασηρ καὶ ἀπὸ Μανασση καὶ ἀπὸ Ζαβουλων ἐνετράπησαν καὶ ἦλθον εἰς Ιερουσαλημ.
2Krn:30:11 But the men of Aser, and some of Manasses and of Zabulon, were ashamed, and came to Jerusalem and Juda. (2 Chronicles 30:11 Brenton)
2Krn:30:11 Jedynie niektórzy mężowie z pokolenia Asera, Manassesa i Zabulona upokorzyli się i przyszli do Jerozolimy. (2 Krn 30:11 BT_4)
2Krn:30:11 ἀλλὰ ἄνθρωποι Ασηρ καὶ ἀπὸ Μανασση καὶ ἀπὸ Ζαβουλων ἐνετράπησαν καὶ ἦλθον εἰς Ιερουσαλημ.
2Krn:30:11 ἀλλά ἄνθρωπος, -ου, ὁ Ἀσήρ, ὁ καί ἀπό Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ καί ἀπό Ζαβουλών, ὁ ἐν·τρέπω (εν+τρεπ-, -, -, -, εν+τετραπ-, εν+τραπ·[θ]-) καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
2Krn:30:11 Ale Ludzki Asher I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Manasses I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zebulun By wstydzić się wstydził się I też, nawet, mianowicie By przychodzić Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z]
2Krn:30:11 a)lla\ a)/nTrOpoi *asEr kai\ a)po\ *manassE kai\ a)po\ *DZaboulOn e)netra/pEsan kai\ E)=lTon ei)s *ierousalEm.
2Krn:30:11 alla anTrOpoi asEr kai apo manassE kai apo DZabulOn enetrapEsan kai ElTon eis ierusalEm.
2Krn:30:11 C N2_NPM N_GSM C P N_GSM C P N_GSM VDI_API3P C VBI_AAI3P P N_ASF
2Krn:30:11 but human Asher and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Manasses and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Zebulun to shame shamed and also, even, namely to come into (+acc) Jerusalem [city of]
2Krn:30:11 but humans (nom|voc) Asher (indecl) and away from (+gen) Manasses  (acc, gen, voc) and away from (+gen) Zebulun (indecl) they-were-SHAME-ed and I-COME-ed, they-COME-ed into (+acc) Jerusalem (indecl)
2Krn:30:11 2Krn_30:11_1 2Krn_30:11_2 2Krn_30:11_3 2Krn_30:11_4 2Krn_30:11_5 2Krn_30:11_6 2Krn_30:11_7 2Krn_30:11_8 2Krn_30:11_9 2Krn_30:11_10 2Krn_30:11_11 2Krn_30:11_12 2Krn_30:11_13 2Krn_30:11_14
2Krn:30:11 x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:30:12 καὶ ἐν Ιουδα ἐγένετο χεὶρ κυρίου δοῦναι αὐτοῖς καρδίαν μίαν ἐλθεῖν τοῦ ποιῆσαι κατὰ τὸ πρόσταγμα τοῦ βασιλέως καὶ τῶν ἀρχόντων ἐν λόγῳ κυρίου,
2Krn:30:12 And the hand of the Lord was present to give them one heart to come, to do according to the commands of the king and of the princes, by the word of the Lord. (2 Chronicles 30:12 Brenton)
2Krn:30:12 Przeciwnie zaś, w ludziach Judy ręka Boża działała, dając im jedno serce do wypełnienia rozkazu króla i naczelników według przepisów Pańskich. (2 Krn 30:12 BT_4)
2Krn:30:12 καὶ ἐν Ιουδα ἐγένετο χεὶρ κυρίου δοῦναι αὐτοῖς καρδίαν μίαν ἐλθεῖν τοῦ ποιῆσαι κατὰ τὸ πρόσταγμα τοῦ βασιλέως καὶ τῶν ἀρχόντων ἐν λόγῳ κυρίου,
2Krn:30:12 καί ἐν Ἰούδας, -α and -ου, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καρδία, -ας, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κατά ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἐν λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krn:30:12 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Judasz/Juda By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ręka Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By dawać On/ona/to/to samo Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Jeden By przychodzić By czynić/rób W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Król I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krn:30:12 kai\ e)n *iouda e)ge/neto CHei\r kuri/ou dou=nai au)toi=s kardi/an mi/an e)lTei=n tou= poiE=sai kata\ to\ pro/stagma tou= basile/Os kai\ tO=n a)rCHo/ntOn e)n lo/gO| kuri/ou,
2Krn:30:12 kai en iuda egeneto CHeir kyriu dunai autois kardian mian elTein tu poiEsai kata to prostagma tu basileOs kai tOn arCHontOn en logO kyriu,
2Krn:30:12 C P N_DSM VBI_AMI3S N3_NSF N2_GSM VO_AAN RD_DPM N1A_ASF A1A_ASF VB_AAN RA_GSN VA_AAN P RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N3V_GSM C RA_GPM N3_GPM P N2_DSM N2_GSM
2Krn:30:12 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Judas/Judah to become become, happen hand lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to give he/she/it/same heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) one to come the to do/make down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć the king and also, even, namely the ruler; to begin in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krn:30:12 and in/among/by (+dat) Judas/Judah (gen, voc) he/she/it-was-BECOME-ed hand (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) to-GIVE them/same (dat) heart (acc) one (acc) to-COME the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc)   the (gen) king (gen) and the (gen) rulers (gen); let-them-be-BEGIN-ing! (classical), while BEGIN-ing (gen) in/among/by (+dat) word (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
2Krn:30:12 2Krn_30:12_1 2Krn_30:12_2 2Krn_30:12_3 2Krn_30:12_4 2Krn_30:12_5 2Krn_30:12_6 2Krn_30:12_7 2Krn_30:12_8 2Krn_30:12_9 2Krn_30:12_10 2Krn_30:12_11 2Krn_30:12_12 2Krn_30:12_13 2Krn_30:12_14 2Krn_30:12_15 2Krn_30:12_16 2Krn_30:12_17 2Krn_30:12_18 2Krn_30:12_19 2Krn_30:12_20 2Krn_30:12_21 2Krn_30:12_22 2Krn_30:12_23 2Krn_30:12_24
2Krn:30:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:30:13 καὶ συνήχθησαν εἰς Ιερουσαλημ λαὸς πολὺς τοῦ ποιῆσαι τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων ἐν τῷ μηνὶ τῷ δευτέρῳ, ἐκκλησία πολλὴ σφόδρα.
2Krn:30:13 And a great multitude were gathered to Jerusalem to keep the feast of unleavened bread in the second month, a very great congregation. (2 Chronicles 30:13 Brenton)
2Krn:30:13 I tak zebrał się w Jerozolimie wielki tłum ludu, aby obchodzić w drugim miesiącu Święto Przaśników. Zgromadzenie to było bardzo liczne. (2 Krn 30:13 BT_4)
2Krn:30:13 καὶ συνήχθησαν εἰς Ιερουσαλημ λαὸς πολὺς τοῦ ποιῆσαι τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων ἐν τῷ μηνὶ τῷ δευτέρῳ, ἐκκλησία πολλὴ σφόδρα.
2Krn:30:13 καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. λαός, -οῦ, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἑορτή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἄ·ζυμος -ον ἐν ὁ ἡ τό μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον ἐκ·κλησία, -ας, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ σφόδρα
2Krn:30:13 I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] Ludzie Dużo By czynić/rób Świąteczny Przaśny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ???; miesiąc Drugi Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół Dużo Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
2Krn:30:13 kai\ sunE/CHTEsan ei)s *ierousalEm lao\s polu\s tou= poiE=sai tE\n e(ortE\n tO=n a)DZu/mOn e)n tO=| mEni\ tO=| deute/rO|, e)kklEsi/a pollE\ sfo/dra.
2Krn:30:13 kai synECHTEsan eis ierusalEm laos polys tu poiEsai tEn heortEn tOn aDZymOn en tO mEni tO deuterO, ekklEsia pollE sfodra.
2Krn:30:13 C VQI_API3P P N_ASF N2_NSM A1P_NSM RA_GSN VA_AAN RA_ASF N1_ASF RA_GPM A1B_GPM P RA_DSM N3_DSM RA_DSM A1A_DSM N1A_NSF A1_NSF D
2Krn:30:13 and also, even, namely to gather together into (+acc) Jerusalem [city of] people much the to do/make the festival the unleavened in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ???; month the second assembly assembly, gathering, congregation, church much vehement, intense, keen, inveighingly, eager
2Krn:30:13 and they-were-GATHER TOGETHER-ed into (+acc) Jerusalem (indecl) people (nom) much (nom) the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) the (acc) festival (acc) the (gen) unleavened ([Adj] gen) in/among/by (+dat) the (dat) ??? (voc); month (dat) the (dat) second (dat) assembly (nom|voc) much (nom) vehement,
2Krn:30:13 2Krn_30:13_1 2Krn_30:13_2 2Krn_30:13_3 2Krn_30:13_4 2Krn_30:13_5 2Krn_30:13_6 2Krn_30:13_7 2Krn_30:13_8 2Krn_30:13_9 2Krn_30:13_10 2Krn_30:13_11 2Krn_30:13_12 2Krn_30:13_13 2Krn_30:13_14 2Krn_30:13_15 2Krn_30:13_16 2Krn_30:13_17 2Krn_30:13_18 2Krn_30:13_19 2Krn_30:13_20
2Krn:30:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:30:14 καὶ ἀνέστησαν καὶ καθεῖλαν τὰ θυσιαστήρια τὰ ἐν Ιερουσαλημ· καὶ πάντα, ἐν οἷς ἐθυμιῶσαν τοῖς ψευδέσιν, κατέσπασαν καὶ ἔρριψαν εἰς τὸν χειμάρρουν Κεδρων.
2Krn:30:14 And they arose, and took away the altars that were in Jerusalem, and all on which they burnt incense to false gods they tore down and cast into the brook Kedron. (2 Chronicles 30:14 Brenton)
2Krn:30:14 Powstali wtedy i usunęli ołtarze, które były w Jerozolimie. Wyrzucili wszystkie ołtarze kadzenia i wrzucili do potoku Cedron. (2 Krn 30:14 BT_4)
2Krn:30:14 καὶ ἀνέστησαν καὶ καθεῖλαν τὰ θυσιαστήρια τὰ ἐν Ιερουσαλημ· καὶ πάντα, ἐν οἷς ἐθυμιῶσαν τοῖς ψευδέσιν, κατέσπασαν καὶ ἔρριψαν εἰς τὸν χειμάρρουν Κεδρων.
2Krn:30:14 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐν ὅς ἥ ὅ θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-) ὁ ἡ τό ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές κατα·σπάω [LXX] (κατα+σπ(α)-, κατα+σπα·σ-, κατα+σπα·σ-, -, -, κατα+σπασ·θ-) καί ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ Κεδρών, ὁ
2Krn:30:14 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By zdejmować czyść Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By palić kadzidło Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} Do ??? I też, nawet, mianowicie By podrzucać/rzut/spadają z łomotem Do (+przyspieszenie) Koryto rzeki Kidron [dolina z]
2Krn:30:14 kai\ a)ne/stEsan kai\ kaTei=lan ta\ TusiastE/ria ta\ e)n *ierousalEm· kai\ pa/nta, e)n oi(=s e)TumiO=san toi=s PSeude/sin, kate/spasan kai\ e)/rriPSan ei)s to\n CHeima/rroun *kedrOn.
2Krn:30:14 kai anestEsan kai kaTeilan ta TysiastEria ta en ierusalEm· kai panta, en hois eTymiOsan tois PSeudesin, katespasan kai erriPSan eis ton CHeimarrun kedrOn.
2Krn:30:14 C VHI_AAI3P C VAI_AAO3P RA_APN N2N_APN RA_APN P N_DSF C A3_ASM P RR_DPM VAI_AAI3P RA_DPM A3H_DPM VAI_AAI3P C VAI_AAI3P P RA_ASM A1C_ASM N_GS
2Krn:30:14 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to take down purge the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely every all, each, every, the whole of in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to burn incense the lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying to ??? and also, even, namely to toss/fling/dump into (+acc) the wadi Kidron [valley of]
2Krn:30:14 and they-STand-ed-UP and they-TAKE-ed-DOWN the (nom|acc) Holy of Holies (nom|acc|voc) the (nom|acc) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and all (nom|acc|voc), every (acc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) they-were-BURN-ing-INCENSE the (dat) lies (dat); liar ([Adj] dat) they-???-ed and they-TOSS/FLING/DUMP-ed into (+acc) the (acc) wadi (acc) Kidron (indecl)
2Krn:30:14 2Krn_30:14_1 2Krn_30:14_2 2Krn_30:14_3 2Krn_30:14_4 2Krn_30:14_5 2Krn_30:14_6 2Krn_30:14_7 2Krn_30:14_8 2Krn_30:14_9 2Krn_30:14_10 2Krn_30:14_11 2Krn_30:14_12 2Krn_30:14_13 2Krn_30:14_14 2Krn_30:14_15 2Krn_30:14_16 2Krn_30:14_17 2Krn_30:14_18 2Krn_30:14_19 2Krn_30:14_20 2Krn_30:14_21 2Krn_30:14_22 2Krn_30:14_23
2Krn:30:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:30:15 καὶ ἔθυσαν τὸ φασεκ τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ τοῦ μηνὸς τοῦ δευτέρου· καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται ἐνετράπησαν καὶ ἡγνίσθησαν καὶ εἰσήνεγκαν ὁλοκαυτώματα εἰς οἶκον κυρίου.
2Krn:30:15 Then they killed the passover on the fourteenth day of the second month: and the priests and the Levites repented, and purified themselves, and brought whole-burnt-offerings into the house of the Lord. (2 Chronicles 30:15 Brenton)
2Krn:30:15 Ofiarowali potem Paschę czternastego dnia miesiąca drugiego. Zawstydzeni kapłani i lewici oczyszczali się i mogli wnosić całopalenia do świątyni Pańskiej. (2 Krn 30:15 BT_4)
2Krn:30:15 καὶ ἔθυσαν τὸ φασεκ τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ τοῦ μηνὸς τοῦ δευτέρου· καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται ἐνετράπησαν καὶ ἡγνίσθησαν καὶ εἰσήνεγκαν ὁλοκαυτώματα εἰς οἶκον κυρίου.
2Krn:30:15 καί θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό τεσσαρεσ·και·δέκατος -η -ον ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ἐν·τρέπω (εν+τρεπ-, -, -, -, εν+τετραπ-, εν+τραπ·[θ]-) καί ἁγνίζω (αγνιζ-, -, αγνι·σ-, ηγνι·κ-, ηγνισ-, αγνισ·θ-) καί εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krn:30:15 I też, nawet, mianowicie By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Czternasty Miesiąc Drugi I też, nawet, mianowicie Duchowny I też, nawet, mianowicie Lewita By wstydzić się wstydził się I też, nawet, mianowicie By oczyszczać się I też, nawet, mianowicie By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. Ofiara spalana [zobacz holokaust] Do (+przyspieszenie) Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krn:30:15 kai\ e)/Tusan to\ fasek tE=| tessareskaideka/tE| tou= mEno\s tou= deute/rou· kai\ oi( i(erei=s kai\ oi( *leui=tai e)netra/pEsan kai\ E(gni/sTEsan kai\ ei)sE/negkan o(lokautO/mata ei)s oi)=kon kuri/ou.
2Krn:30:15 kai eTysan to fasek tE tessareskaidekatE tu mEnos tu deuteru· kai hoi hiereis kai hoi leuitai enetrapEsan kai hEgnisTEsan kai eisEnenkan holokautOmata eis oikon kyriu.
2Krn:30:15 C VAI_AAI3P RA_ASN N_ASN RA_DSF A1_DSF RA_GSM N3_GSM RA_GSM A1A_GSM C RA_NPM N3V_NPM C RA_NPM N1M_NPM VDI_API3P C VCI_API3P C VAI_AAI3P N3M_APN P N2_ASM N2_GSM
2Krn:30:15 and also, even, namely to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] the ć the fourteenth the month the second and also, even, namely the priest and also, even, namely the Levite to shame shamed and also, even, namely to purify and also, even, namely to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. burnt offering [see holocaust] into (+acc) house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krn:30:15 and they-SACRIFICE-ed the (nom|acc)   the (dat) fourteenth (dat) the (gen) month (gen) the (gen) second (gen) and the (nom) priests (acc, nom|voc) and the (nom) Levites (nom|voc) they-were-SHAME-ed and they-were-PURIFY-ed and they-BRING IN-ed burnt offerings (nom|acc|voc) into (+acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
2Krn:30:15 2Krn_30:15_1 2Krn_30:15_2 2Krn_30:15_3 2Krn_30:15_4 2Krn_30:15_5 2Krn_30:15_6 2Krn_30:15_7 2Krn_30:15_8 2Krn_30:15_9 2Krn_30:15_10 2Krn_30:15_11 2Krn_30:15_12 2Krn_30:15_13 2Krn_30:15_14 2Krn_30:15_15 2Krn_30:15_16 2Krn_30:15_17 2Krn_30:15_18 2Krn_30:15_19 2Krn_30:15_20 2Krn_30:15_21 2Krn_30:15_22 2Krn_30:15_23 2Krn_30:15_24 2Krn_30:15_25
2Krn:30:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:30:16 καὶ ἔστησαν ἐπὶ τὴν στάσιν αὐτῶν κατὰ τὸ κρίμα αὐτῶν κατὰ τὴν ἐντολὴν Μωυσῆ ἀνθρώπου τοῦ θεοῦ, καὶ οἱ ἱερεῖς ἐδέχοντο τὰ αἵματα ἐκ χειρὸς τῶν Λευιτῶν.
2Krn:30:16 And they stood at their post, according to their ordinance, according to the commandment of Moses the man of God: and the priests received the blood from the hand of the Levites. (2 Chronicles 30:16 Brenton)
2Krn:30:16 Stali też na swoich miejscach według swego urzędu i według Prawa Mojżesza, męża Bożego. Kapłani wylewali krew, którą brali z rąk lewitów. (2 Krn 30:16 BT_4)
2Krn:30:16 καὶ ἔστησαν ἐπὶ τὴν στάσιν αὐτῶν κατὰ τὸ κρίμα αὐτῶν κατὰ τὴν ἐντολὴν Μωυσῆ ἀνθρώπου τοῦ θεοῦ, καὶ οἱ ἱερεῖς ἐδέχοντο τὰ αἵματα ἐκ χειρὸς τῶν Λευιτῶν.
2Krn:30:16 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό στάσις, -εως, ἡ; ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-) ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ
2Krn:30:16 I też, nawet, mianowicie By powodować stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stacji/miejsce; by powodować stać On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Mojżesz Ludzki Bóg  I też, nawet, mianowicie Duchowny By przyjmować Krew Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Lewita
2Krn:30:16 kai\ e)/stEsan e)pi\ tE\n sta/sin au)tO=n kata\ to\ kri/ma au)tO=n kata\ tE\n e)ntolE\n *mousE= a)nTrO/pou tou= Teou=, kai\ oi( i(erei=s e)de/CHonto ta\ ai(/mata e)k CHeiro\s tO=n *leuitO=n.
2Krn:30:16 kai estEsan epi tEn stasin autOn kata to krima autOn kata tEn entolEn musE anTrOpu tu Teu, kai hoi hiereis edeCHonto ta haimata ek CHeiros tOn leuitOn.
2Krn:30:16 C VAI_AAI3P P RA_ASF N3I_ASF RD_GPM P RA_ASN N3M_ASN RD_GPM P RA_ASF N1_ASF N1M_GSM N2_GSM RA_GSM N2_GSM C RA_NPM N3V_NPM V1I_IMI3P RA_APN N3M_APN P N3_GSF RA_GPM N1M_GPM
2Krn:30:16 and also, even, namely to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the station/place; to cause to stand he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition Moses human the god [see theology] and also, even, namely the priest to receive the blood out of (+gen) ἐξ before vowels hand the Levite
2Krn:30:16 and they-CAUSE-ed-TO-STand upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) station/place (acc); upon CAUSE-ing-TO-STand (dat) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) sentence (nom|acc|voc) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) precept (acc) Moses (gen, voc) human (gen) the (gen) god (gen) and the (nom) priests (acc, nom|voc) they-were-being-RECEIVE-ed the (nom|acc) bloods (nom|acc|voc) out of (+gen) hand (gen) the (gen) Levites (gen)
2Krn:30:16 2Krn_30:16_1 2Krn_30:16_2 2Krn_30:16_3 2Krn_30:16_4 2Krn_30:16_5 2Krn_30:16_6 2Krn_30:16_7 2Krn_30:16_8 2Krn_30:16_9 2Krn_30:16_10 2Krn_30:16_11 2Krn_30:16_12 2Krn_30:16_13 2Krn_30:16_14 2Krn_30:16_15 2Krn_30:16_16 2Krn_30:16_17 2Krn_30:16_18 2Krn_30:16_19 2Krn_30:16_20 2Krn_30:16_21 2Krn_30:16_22 2Krn_30:16_23 2Krn_30:16_24 2Krn_30:16_25 2Krn_30:16_26 2Krn_30:16_27
2Krn:30:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:30:17 ὅτι πλῆθος τῆς ἐκκλησίας οὐχ ἡγνίσθη, καὶ οἱ Λευῖται ἦσαν τοῦ θύειν τὸ φασεκ παντὶ τῷ μὴ δυναμένῳ ἁγνισθῆναι τῷ κυρίῳ.
2Krn:30:17 For a great part of the congregation was not sanctified; and the Levites were ready to kill the passover for every one who could not sanctify himself to the Lord. (2 Chronicles 30:17 Brenton)
2Krn:30:17 Ponieważ wielu ze zgromadzenia jeszcze się nie oczyściło, dlatego lewici sami składali w ofierze baranki paschalne za tych wszystkich, którzy nie byli czyści, aby móc je poświęcić Panu. (2 Krn 30:17 BT_4)
2Krn:30:17 ὅτι πλῆθος τῆς ἐκκλησίας οὐχ ἡγνίσθη, καὶ οἱ Λευῖται ἦσαν τοῦ θύειν τὸ φασεκ παντὶ τῷ μὴ δυναμένῳ ἁγνισθῆναι τῷ κυρίῳ.
2Krn:30:17 ὅτι πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἐκ·κλησία, -ας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἁγνίζω (αγνιζ-, -, αγνι·σ-, ηγνι·κ-, ηγνισ-, αγνισ·θ-) καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) ὁ ἡ τό   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό μή δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἁγνίζω (αγνιζ-, -, αγνι·σ-, ηγνι·κ-, ηγνισ-, αγνισ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krn:30:17 Ponieważ/tamto Los (mnóstwo ) Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół ??? Przed przydechem mocnym By oczyszczać się I też, nawet, mianowicie Lewita By być By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Nie Do zdolnego By oczyszczać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krn:30:17 o(/ti plE=Tos tE=s e)kklEsi/as ou)CH E(gni/sTE, kai\ oi( *leui=tai E)=san tou= Tu/ein to\ fasek panti\ tO=| mE\ duname/nO| a(gnisTE=nai tO=| kuri/O|.
2Krn:30:17 hoti plETos tEs ekklEsias uCH hEgnisTE, kai hoi leuitai Esan tu Tyein to fasek panti tO mE dynamenO hagnisTEnai tO kyriO.
2Krn:30:17 C N3E_NSN RA_GSF N1A_GSF D VCI_API3S C RA_NPM N1M_NPM V9_IAI3P RA_GSN V1_PAN RA_ASN N_ASN A3_DSM RA_DSM D V6_PMPDSM VC_APN RA_DSM N2_DSM
2Krn:30:17 because/that lot (multitude ) the assembly assembly, gathering, congregation, church οὐχ before rough breathing to purify and also, even, namely the Levite to be the to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] the ć every all, each, every, the whole of the not to able to purify the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krn:30:17 because/that lot (nom|acc|voc) the (gen) assembly (gen), assemblies (acc) not he/she/it-was-PURIFY-ed and the (nom) Levites (nom|voc) they-were the (gen) to-be-SACRIFICE-ing the (nom|acc)   every (dat) the (dat) not while being-ABLE-ed (dat) to-be-PURIFY-ed the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
2Krn:30:17 2Krn_30:17_1 2Krn_30:17_2 2Krn_30:17_3 2Krn_30:17_4 2Krn_30:17_5 2Krn_30:17_6 2Krn_30:17_7 2Krn_30:17_8 2Krn_30:17_9 2Krn_30:17_10 2Krn_30:17_11 2Krn_30:17_12 2Krn_30:17_13 2Krn_30:17_14 2Krn_30:17_15 2Krn_30:17_16 2Krn_30:17_17 2Krn_30:17_18 2Krn_30:17_19 2Krn_30:17_20 2Krn_30:17_21
2Krn:30:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:30:18 ὅτι τὸ πλεῖστον τοῦ λαοῦ ἀπὸ Εφραιμ καὶ Μανασση καὶ Ισσαχαρ καὶ Ζαβουλων οὐχ ἡγνίσθησαν, ἀλλὰ ἔφαγον τὸ φασεκ παρὰ τὴν γραφήν. καὶ προσηύξατο Εζεκιας περὶ αὐτῶν λέγων Κύριος ὁ ἀγαθὸς ἐξιλασάσθω ὑπὲρ
2Krn:30:18 For the greatest part of the people of Ephraim, and Manasse, and Issachar, and Zabulon, had not purified themselves, but ate the passover contrary to the scripture. On this account also Ezekias prayed concerning them, saying, (2 Chronicles 30:18 Brenton)
2Krn:30:18 Wielka bowiem część narodu, zwłaszcza wielu z pokolenia Efraima, Manassesa, Issachara i Zabulona nie oczyściła się, jedli bowiem baranka paschalnego niezgodnie z przepisami. Modlił się wówczas za nich Ezechiasz tymi słowami: «Panie, w dobroci swej racz przebaczyć (2 Krn 30:18 BT_4)
2Krn:30:18 ὅτι τὸ πλεῖστον τοῦ λαοῦ ἀπὸ Εφραιμ καὶ Μανασση καὶ Ισσαχαρ καὶ Ζαβουλων οὐχ ἡγνίσθησαν, ἀλλὰ ἔφαγον τὸ φασεκ παρὰ τὴν γραφήν. καὶ προσηύξατο Εζεκιας περὶ αὐτῶν λέγων Κύριος ἀγαθὸς ἐξιλασάσθω ὑπὲρ
2Krn:30:18 ὅτι ὁ ἡ τό πλεῖστος -η -ον (Superl. of πολύς) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἀπό Ἐφραίμ, ὁ καί Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ καί Ἰσσαχάρ v.l. Ἰσα-, ὁ καί Ζαβουλών, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἁγνίζω (αγνιζ-, -, αγνι·σ-, ηγνι·κ-, ηγνισ-, αγνισ·θ-) ἀλλά ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   παρά ὁ ἡ τό γραφή, -ῆς, ἡ καί προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) Ἑζεκίας, -ου, ὁ περί αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) ὑπέρ
2Krn:30:18 Ponieważ/tamto Najwięcej Ludzie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Efraim I też, nawet, mianowicie Manasses I też, nawet, mianowicie Issachar I też, nawet, mianowicie Zebulun ??? Przed przydechem mocnym By oczyszczać się Ale By jeść fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pisanie I też, nawet, mianowicie By modlić się się Hezekiah Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja)
2Krn:30:18 o(/ti to\ plei=ston tou= laou= a)po\ *efraim kai\ *manassE kai\ *issaCHar kai\ *DZaboulOn ou)CH E(gni/sTEsan, a)lla\ e)/fagon to\ fasek para\ tE\n grafE/n. kai\ prosEu/Xato *eDZekias peri\ au)tO=n le/gOn *ku/rios o( a)gaTo\s e)Xilasa/sTO u(pe\r
2Krn:30:18 hoti to pleiston tu lau apo efraim kai manassE kai issaCHar kai DZabulOn uCH hEgnisTEsan, alla efagon to fasek para tEn grafEn. kai prosEuXato eDZekias peri autOn legOn kyrios ho agaTos eXilasasTO hyper
2Krn:30:18 C RA_ASN A1_ASMS RA_GSM N2_GSM P N_GSM C N_GSM C N_GSM C N_GSM D VCI_API3P C VBI_AAI3P RA_ASN N_ASN P RA_ASF N1_ASF C VAI_AMI3S N1T_NSM P RD_GPM V1_PAPNSM N2_NSM RA_NSM A1_NSM VA_AMD3S P
2Krn:30:18 because/that the most the people from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Ephraim and also, even, namely Manasses and also, even, namely Issachar and also, even, namely Zebulun οὐχ before rough breathing to purify but to eat the ć frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the writing and also, even, namely to pray Hezekiah about (+acc,+gen) he/she/it/same to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the good inherently good, i.e. God-wrought. to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) above (+acc), on behalf of (+gen)
2Krn:30:18 because/that the (nom|acc) most (acc, nom|acc|voc) the (gen) people (gen) away from (+gen) Ephraim (indecl) and Manasses  (acc, gen, voc) and Issachar (indecl) and Zebulun (indecl) not they-were-PURIFY-ed but I-EAT-ed, they-EAT-ed the (nom|acc)   frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) writing (acc) and he/she/it-was-PRAY-ed Hezekiah (nom) about (+acc,+gen) them/same (gen) while SAY/TELL-ing (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) good ([Adj] nom) let-him/her/it-be-ATONE-ed! above (+acc), on behalf of (+gen)
2Krn:30:18 2Krn_30:18_1 2Krn_30:18_2 2Krn_30:18_3 2Krn_30:18_4 2Krn_30:18_5 2Krn_30:18_6 2Krn_30:18_7 2Krn_30:18_8 2Krn_30:18_9 2Krn_30:18_10 2Krn_30:18_11 2Krn_30:18_12 2Krn_30:18_13 2Krn_30:18_14 2Krn_30:18_15 2Krn_30:18_16 2Krn_30:18_17 2Krn_30:18_18 2Krn_30:18_19 2Krn_30:18_20 2Krn_30:18_21 2Krn_30:18_22 2Krn_30:18_23 2Krn_30:18_24 2Krn_30:18_25 2Krn_30:18_26 2Krn_30:18_27 2Krn_30:18_28 2Krn_30:18_29 2Krn_30:18_30 2Krn_30:18_31 2Krn_30:18_32 2Krn_30:18_33
2Krn:30:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:30:19 πάσης καρδίας κατευθυνούσης ἐκζητῆσαι κύριον τὸν θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν καὶ οὐ κατὰ τὴν ἁγνείαν τῶν ἁγίων.
2Krn:30:19 The good Lord be merciful with regard to every heart that sincerely seeks the Lord God of their fathers, and is not purified according to the purification of the sanctuary. (2 Chronicles 30:19 Brenton)
2Krn:30:19 tym wszystkim, którzy szczerym sercem szukali Pana, Boga swych ojców, choć nie odznaczali się czystością wymaganą do spożywania rzeczy świętych». (2 Krn 30:19 BT_4)
2Krn:30:19 πάσης καρδίας κατευθυνούσης ἐκζητῆσαι κύριον τὸν θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν καὶ οὐ κατὰ τὴν ἁγνείαν τῶν ἁγίων.
2Krn:30:19 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καρδία, -ας, ἡ κατ·ευ·θύνω (κατ+ευθυν-, -, κατ+ευθυν·[σ]-, -, -, κατ+ευθυν·θ-) ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατά ὁ ἡ τό ἁγνεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
2Krn:30:19 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) By prowadzić bądź porządnym, kieruj, bezpośredni, nauczaj By odszukiwać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Czystości Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
2Krn:30:19 pa/sEs kardi/as kateuTunou/sEs e)kDZEtE=sai ku/rion to\n Teo\n tO=n pate/rOn au)tO=n kai\ ou) kata\ tE\n a(gnei/an tO=n a(gi/On.
2Krn:30:19 pasEs kardias kateuTynusEs ekDZEtEsai kyrion ton Teon tOn paterOn autOn kai u kata tEn hagneian tOn hagiOn.
2Krn:30:19 A3_GSF N1A_GSF VA_APPGSF VA_AAN N2_ASM RA_ASM N2_ASM RA_GPM N3_GPM RD_GPM C D P RA_ASF N1A_ASF RA_GPM A1A_GPM
2Krn:30:19 every all, each, every, the whole of heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to lead keep straight, guide, direct, instruct to seek out lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the father he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the purity the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
2Krn:30:19 every (gen) heart (gen), hearts (acc) while LEAD-ing (gen) to-SEEK-OUT, be-you(sg)-SEEK-ed-OUT!, he/she/it-happens-to-SEEK-OUT (opt) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) the (gen) fathers (gen) them/same (gen) and not down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) purity (acc) the (gen) holy ([Adj] gen)
2Krn:30:19 2Krn_30:19_1 2Krn_30:19_2 2Krn_30:19_3 2Krn_30:19_4 2Krn_30:19_5 2Krn_30:19_6 2Krn_30:19_7 2Krn_30:19_8 2Krn_30:19_9 2Krn_30:19_10 2Krn_30:19_11 2Krn_30:19_12 2Krn_30:19_13 2Krn_30:19_14 2Krn_30:19_15 2Krn_30:19_16 2Krn_30:19_17
2Krn:30:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:30:20 καὶ ἐπήκουσεν κύριος τῷ Εζεκια καὶ ἰάσατο τὸν λαόν.
2Krn:30:20 And the Lord hearkened to Ezekias, and healed the people. (2 Chronicles 30:20 Brenton)
2Krn:30:20 Wówczas Pan wysłuchał Ezechiasza i przebaczył ludowi. (2 Krn 30:20 BT_4)
2Krn:30:20 καὶ ἐπήκουσεν κύριος τῷ Εζεκια καὶ ἰάσατο τὸν λαόν.
2Krn:30:20 καί ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Ἑζεκίας, -ου, ὁ καί ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
2Krn:30:20 I też, nawet, mianowicie By słyszeć Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Hezekiah I też, nawet, mianowicie By goić się Ludzie
2Krn:30:20 kai\ e)pE/kousen ku/rios tO=| *eDZekia kai\ i)a/sato to\n lao/n.
2Krn:30:20 kai epEkusen kyrios tO eDZekia kai iasato ton laon.
2Krn:30:20 C VAI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N1T_DSM C VAI_AMI3S RA_ASM N2_ASM
2Krn:30:20 and also, even, namely to hear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Hezekiah and also, even, namely to heal the people
2Krn:30:20 and he/she/it-HEAR-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Hezekiah (voc) and he/she/it-was-HEAL-ed the (acc) people (acc)
2Krn:30:20 2Krn_30:20_1 2Krn_30:20_2 2Krn_30:20_3 2Krn_30:20_4 2Krn_30:20_5 2Krn_30:20_6 2Krn_30:20_7 2Krn_30:20_8 2Krn_30:20_9
2Krn:30:20 x x x x x x x x x
2Krn:30:21 καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ οἱ εὑρεθέντες ἐν Ιερουσαλημ τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων ἑπτὰ ἡμέρας ἐν εὐφροσύνῃ μεγάλῃ καὶ καθυμνοῦντες τῷ κυρίῳ ἡμέραν καθ’ ἡμέραν καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται ἐν ὀργάνοις τῷ κυρίῳ.
2Krn:30:21 And the children of Israel who were present in Jerusalem kept the feast of unleavened bread seven days with great joy; and they continued to sing hymns to the Lord daily, and the priests and the Levites played on instruments to the Lord. (2 Chronicles 30:21 Brenton)
2Krn:30:21 Izraelici, którzy znaleźli się w Jerozolimie, obchodzili Święto Przaśników przez siedem dni, wśród wielkiej radości, a kapłani i lewici codziennie wysławiali Pana pieniami ze wszystkich swych sił. (2 Krn 30:21 BT_4)
2Krn:30:21 καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ οἱ εὑρεθέντες ἐν Ιερουσαλημ τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων ἑπτὰ ἡμέρας ἐν εὐφροσύνῃ μεγάλῃ καὶ καθυμνοῦντες τῷ κυρίῳ ἡμέραν καθ’ ἡμέραν καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται ἐν ὀργάνοις τῷ κυρίῳ.
2Krn:30:21 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὁ ἡ τό ἑορτή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἄ·ζυμος -ον ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ ἐν εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί   ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἡμέρα, -ας -ἡ κατά ἡμέρα, -ας -ἡ καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ἐν   ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krn:30:21 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Syn Izrael By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] Świąteczny Przaśny Siedem Dzień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wesołość Wielki I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dzień W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dzień I też, nawet, mianowicie Duchowny I też, nawet, mianowicie Lewita W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krn:30:21 kai\ e)poi/Esan oi( ui(oi\ *israEl oi( eu(reTe/ntes e)n *ierousalEm tE\n e(ortE\n tO=n a)DZu/mOn e(pta\ E(me/ras e)n eu)frosu/nE| mega/lE| kai\ kaTumnou=ntes tO=| kuri/O| E(me/ran kaT’ E(me/ran kai\ oi( i(erei=s kai\ oi( *leui=tai e)n o)rga/nois tO=| kuri/O|.
2Krn:30:21 kai epoiEsan hoi hyioi israEl hoi heureTentes en ierusalEm tEn heortEn tOn aDZymOn hepta hEmeras en eufrosynE megalE kai kaTymnuntes tO kyriO hEmeran kaT’ hEmeran kai hoi hiereis kai hoi leuitai en organois tO kyriO.
2Krn:30:21 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM RA_NPM VC_APPNPM P N_DSF RA_ASF N1_ASF RA_GPM A1B_GPM M N1A_APF P N1_DSF A1_DSF C V2_PAPNPM RA_DSM N2_DSM N1A_ASF P N1A_ASF C RA_NPM N3V_NPM C RA_NPM N1M_NPM P N2N_DPN RA_DSM N2_DSM
2Krn:30:21 and also, even, namely to do/make the son Israel the to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] the festival the unleavened seven day in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cheerfulness great and also, even, namely ć the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. day down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing day and also, even, namely the priest and also, even, namely the Levite in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krn:30:21 and they-DO/MAKE-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) the (nom) upon being-FIND-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) the (acc) festival (acc) the (gen) unleavened ([Adj] gen) seven day (gen), days (acc) in/among/by (+dat) cheerfulness (dat) great ([Adj] dat) and   the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) day (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) day (acc) and the (nom) priests (acc, nom|voc) and the (nom) Levites (nom|voc) in/among/by (+dat)   the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
2Krn:30:21 2Krn_30:21_1 2Krn_30:21_2 2Krn_30:21_3 2Krn_30:21_4 2Krn_30:21_5 2Krn_30:21_6 2Krn_30:21_7 2Krn_30:21_8 2Krn_30:21_9 2Krn_30:21_10 2Krn_30:21_11 2Krn_30:21_12 2Krn_30:21_13 2Krn_30:21_14 2Krn_30:21_15 2Krn_30:21_16 2Krn_30:21_17 2Krn_30:21_18 2Krn_30:21_19 2Krn_30:21_20 2Krn_30:21_21 2Krn_30:21_22 2Krn_30:21_23 2Krn_30:21_24 2Krn_30:21_25 2Krn_30:21_26 2Krn_30:21_27 2Krn_30:21_28 2Krn_30:21_29 2Krn_30:21_30 2Krn_30:21_31 2Krn_30:21_32 2Krn_30:21_33 2Krn_30:21_34 2Krn_30:21_35
2Krn:30:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:30:22 καὶ ἐλάλησεν Εζεκιας ἐπὶ πᾶσαν καρδίαν τῶν Λευιτῶν καὶ τῶν συνιόντων σύνεσιν ἀγαθὴν τῷ κυρίῳ· καὶ συνετέλεσαν τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων ἑπτὰ ἡμέρας θύοντες θυσίας σωτηρίου καὶ ἐξομολογούμενοι τῷ κυρίῳ θεῷ τῶν πατέρων αὐτῶν.
2Krn:30:22 And Ezekias encouraged all the Levites, and those that had good understanding of the Lord: and they completely kept the feast of unleavened bread seven days, offering peace-offerings, and confessing to the Lord God of their fathers. (2 Chronicles 30:22 Brenton)
2Krn:30:22 Wtedy Ezechiasz przemówił do serca wszystkich lewitów, którzy byli umiejętni w sprawach Pańskich. W ten sposób w siedem dni ukończono uroczystość, składając ofiary biesiadne i wysławiając Pana, Boga swych ojców. (2 Krn 30:22 BT_4)
2Krn:30:22 καὶ ἐλάλησεν Εζεκιας ἐπὶ πᾶσαν καρδίαν τῶν Λευιτῶν καὶ τῶν συνιόντων σύνεσιν ἀγαθὴν τῷ κυρίῳ· καὶ συνετέλεσαν τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων ἑπτὰ ἡμέρας θύοντες θυσίας σωτηρίου καὶ ἐξομολογούμενοι τῷ κυρίῳ θεῷ τῶν πατέρων αὐτῶν.
2Krn:30:22 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) Ἑζεκίας, -ου, ὁ ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) καρδία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό σύν·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. συν+ι-/ath. συν+ει-, -, -, -, -, -) σύν·εσις, -εως, ἡ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ὁ ἡ τό ἑορτή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἄ·ζυμος -ον ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) θυσία, -ας, ἡ σωτήριος -ον καί ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:30:22 I też, nawet, mianowicie By mówić Hezekiah Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Lewita I też, nawet, mianowicie By być razem Wglądu/orientacja Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By uzupełniać Świąteczny Przaśny Siedem Dzień By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Ofiara gnębią, poświęcają Oszczędność I też, nawet, mianowicie By przyznawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ojciec On/ona/to/to samo
2Krn:30:22 kai\ e)la/lEsen *eDZekias e)pi\ pa=san kardi/an tO=n *leuitO=n kai\ tO=n sunio/ntOn su/nesin a)gaTE\n tO=| kuri/O|· kai\ sunete/lesan tE\n e(ortE\n tO=n a)DZu/mOn e(pta\ E(me/ras Tu/ontes Tusi/as sOtEri/ou kai\ e)Xomologou/menoi tO=| kuri/O| TeO=| tO=n pate/rOn au)tO=n.
2Krn:30:22 kai elalEsen eDZekias epi pasan kardian tOn leuitOn kai tOn syniontOn synesin agaTEn tO kyriO· kai synetelesan tEn heortEn tOn aDZymOn hepta hEmeras Tyontes Tysias sOtEriu kai eXomologumenoi tO kyriO TeO tOn paterOn autOn.
2Krn:30:22 C VAI_AAI3S N1T_NSM P A3_ASF N1A_ASF RA_GPM N1M_GPM C RA_GPM V)_PAPGPM N3I_ASF A1_ASF RA_DSM N2_DSM C VAI_AAI3P RA_ASF N1_ASF RA_GPM A1B_GPM M N1A_APF V1_PAPNPM N1A_APF N2N_GSN C V2_PMPNPM RA_DSM N2_DSM N2_DSM RA_GPM N3_GPM RD_GPM
2Krn:30:22 and also, even, namely to speak Hezekiah upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) the Levite and also, even, namely the to be together insight/discernment good inherently good, i.e. God-wrought. the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to complete the festival the unleavened seven day to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] sacrifice victimize, immolate saving and also, even, namely to confess the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] the father he/she/it/same
2Krn:30:22 and he/she/it-SPEAK-ed Hezekiah (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) heart (acc) the (gen) Levites (gen) and the (gen) let-them-be-BE-ing-TOGETHER!, while BE-ing-TOGETHER (gen) insight/discernment (acc) good ([Adj] acc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and they-COMPLETE-ed the (acc) festival (acc) the (gen) unleavened ([Adj] gen) seven day (gen), days (acc) while SACRIFICE-ing (nom|voc) sacrifice (gen), sacrificial (acc) saving ([Adj] gen) and while being-CONFESS-ed (nom|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) god (dat) the (gen) fathers (gen) them/same (gen)
2Krn:30:22 2Krn_30:22_1 2Krn_30:22_2 2Krn_30:22_3 2Krn_30:22_4 2Krn_30:22_5 2Krn_30:22_6 2Krn_30:22_7 2Krn_30:22_8 2Krn_30:22_9 2Krn_30:22_10 2Krn_30:22_11 2Krn_30:22_12 2Krn_30:22_13 2Krn_30:22_14 2Krn_30:22_15 2Krn_30:22_16 2Krn_30:22_17 2Krn_30:22_18 2Krn_30:22_19 2Krn_30:22_20 2Krn_30:22_21 2Krn_30:22_22 2Krn_30:22_23 2Krn_30:22_24 2Krn_30:22_25 2Krn_30:22_26 2Krn_30:22_27 2Krn_30:22_28 2Krn_30:22_29 2Krn_30:22_30 2Krn_30:22_31 2Krn_30:22_32 2Krn_30:22_33 2Krn_30:22_34
2Krn:30:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:30:23 καὶ ἐβουλεύσατο ἡ ἐκκλησία ἅμα ποιῆσαι ἑπτὰ ἡμέρας ἄλλας· καὶ ἐποίησαν ἑπτὰ ἡμέρας ἐν εὐφροσύνῃ.
2Krn:30:23 And the congregation purposed together to keep other seven days: and they kept seven days with gladness. (2 Chronicles 30:23 Brenton)
2Krn:30:23 Następnie całe zgromadzenie uchwaliło świętować jeszcze siedem dni i tak spędzono jeszcze siedem dni i tak spędzono jeszcze siedem dni wśród radości. (2 Krn 30:23 BT_4)
2Krn:30:23 καὶ ἐβουλεύσατο ἐκκλησία ἅμα ποιῆσαι ἑπτὰ ἡμέρας ἄλλας· καὶ ἐποίησαν ἑπτὰ ἡμέρας ἐν εὐφροσύνῃ.
2Krn:30:23 καί βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) ὁ ἡ τό ἐκ·κλησία, -ας, ἡ ἅμα ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ ἐν εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ
2Krn:30:23 I też, nawet, mianowicie Do ??? Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół W tym samym czasie By czynić/rób Siedem Dzień Inny I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Siedem Dzień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wesołość
2Krn:30:23 kai\ e)bouleu/sato E( e)kklEsi/a a(/ma poiE=sai e(pta\ E(me/ras a)/llas· kai\ e)poi/Esan e(pta\ E(me/ras e)n eu)frosu/nE|.
2Krn:30:23 kai ebuleusato hE ekklEsia hama poiEsai hepta hEmeras allas· kai epoiEsan hepta hEmeras en eufrosynE.
2Krn:30:23 C VAI_AMI3S RA_NSF N1A_NSF D VA_AAN M N1A_APF RD_APF C VAI_AAI3P M N1A_APF P N1_DSF
2Krn:30:23 and also, even, namely to ??? the assembly assembly, gathering, congregation, church at the same time to do/make seven day other and also, even, namely to do/make seven day in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cheerfulness
2Krn:30:23 and he/she/it-was-???-ed the (nom) assembly (nom|voc) at the same time to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) seven day (gen), days (acc) other (acc) and they-DO/MAKE-ed seven day (gen), days (acc) in/among/by (+dat) cheerfulness (dat)
2Krn:30:23 2Krn_30:23_1 2Krn_30:23_2 2Krn_30:23_3 2Krn_30:23_4 2Krn_30:23_5 2Krn_30:23_6 2Krn_30:23_7 2Krn_30:23_8 2Krn_30:23_9 2Krn_30:23_10 2Krn_30:23_11 2Krn_30:23_12 2Krn_30:23_13 2Krn_30:23_14 2Krn_30:23_15
2Krn:30:23 x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:30:24 ὅτι Εζεκιας ἀπήρξατο τῷ Ιουδα τῇ ἐκκλησίᾳ μόσχους χιλίους καὶ ἑπτακισχίλια πρόβατα, καὶ οἱ ἄρχοντες ἀπήρξαντο τῷ λαῷ μόσχους χιλίους καὶ πρόβατα δέκα χιλιάδας, καὶ τὰ ἅγια τῶν ἱερέων εἰς πλῆθος.
2Krn:30:24 For Ezekias set apart for Juda, even for the congregation, a thousand calves and seven thousand sheep; and the princes set apart for the people a thousand calves and ten thousand sheep: and the holy things of the priests abundantly. (2 Chronicles 30:24 Brenton)
2Krn:30:24 Król bowiem judzki, Ezechiasz, ofiarował dla zgromadzenia tysiąc cielców i siedem tysięcy owiec, a naczelnicy ofiarowali dla zgromadzenia tysiąc młodych cielców i dziesięć tysięcy owiec. Kapłani zaś oczyścili się w ogromnej liczbie. (2 Krn 30:24 BT_4)
2Krn:30:24 ὅτι Εζεκιας ἀπήρξατο τῷ Ιουδα τῇ ἐκκλησίᾳ μόσχους χιλίους καὶ ἑπτακισχίλια πρόβατα, καὶ οἱ ἄρχοντες ἀπήρξαντο τῷ λαῷ μόσχους χιλίους καὶ πρόβατα δέκα χιλιάδας, καὶ τὰ ἅγια τῶν ἱερέων εἰς πλῆθος.
2Krn:30:24 ὅτι Ἑζεκίας, -ου, ὁ   ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐκ·κλησία, -ας, ἡ μόσχος, -ου, ὁ χίλιοι -αι -α καί ἑπτα·κισ·χίλιοι -αι -α πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)   ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ μόσχος, -ου, ὁ χίλιοι -αι -α καί πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) δέκα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ εἰς[1] πλῆθο·ς, -ους, τό
2Krn:30:24 Ponieważ/tamto Hezekiah Judasz/Juda Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół Cielęcia/wół Tysiąc I też, nawet, mianowicie Siedem tysięcy Owca (sheepfold) I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się Ludzie Cielęcia/wół Tysiąc I też, nawet, mianowicie Owca (sheepfold) Dziesięć Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Duchowny Do (+przyspieszenie) Los (mnóstwo )
2Krn:30:24 o(/ti *eDZekias a)pE/rXato tO=| *iouda tE=| e)kklEsi/a| mo/sCHous CHili/ous kai\ e(ptakisCHi/lia pro/bata, kai\ oi( a)/rCHontes a)pE/rXanto tO=| laO=| mo/sCHous CHili/ous kai\ pro/bata de/ka CHilia/das, kai\ ta\ a(/gia tO=n i(ere/On ei)s plE=Tos.
2Krn:30:24 hoti eDZekias apErXato tO iuda tE ekklEsia mosCHus CHilius kai heptakisCHilia probata, kai hoi arCHontes apErXanto tO laO mosCHus CHilius kai probata deka CHiliadas, kai ta hagia tOn hiereOn eis plETos.
2Krn:30:24 C N1T_NSM VAI_AMI3S RA_DSM N_DSM RA_DSF N1A_DSF N2_APM A1A_APM C A1A_APN N2N_APN C RA_NPM N3_NPM VAI_AMI3P RA_DSM N2_DSM N2_APM A1A_APM C N2N_APN M N3D_APF C RA_APN A1A_APN RA_GPM N3V_GPM P N3E_ASN
2Krn:30:24 because/that Hezekiah ć the Judas/Judah the assembly assembly, gathering, congregation, church calf/ox thousand and also, even, namely seven thousand sheep (sheepfold) and also, even, namely the ruler; to begin ć the people calf/ox thousand and also, even, namely sheep (sheepfold) ten kilo [unit of one thousand] and also, even, namely the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the priest into (+acc) lot (multitude )
2Krn:30:24 because/that Hezekiah (nom)   the (dat) Judas/Judah (gen, voc) the (dat) assembly (dat) calves/oxen (acc) thousand (acc) and seven thousand (nom|acc|voc) sheep (nom|acc|voc) and the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc)   the (dat) people (dat) calves/oxen (acc) thousand (acc) and sheep (nom|acc|voc) ten kilos (acc) and the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (gen) priests (gen) into (+acc) lot (nom|acc|voc)
2Krn:30:24 2Krn_30:24_1 2Krn_30:24_2 2Krn_30:24_3 2Krn_30:24_4 2Krn_30:24_5 2Krn_30:24_6 2Krn_30:24_7 2Krn_30:24_8 2Krn_30:24_9 2Krn_30:24_10 2Krn_30:24_11 2Krn_30:24_12 2Krn_30:24_13 2Krn_30:24_14 2Krn_30:24_15 2Krn_30:24_16 2Krn_30:24_17 2Krn_30:24_18 2Krn_30:24_19 2Krn_30:24_20 2Krn_30:24_21 2Krn_30:24_22 2Krn_30:24_23 2Krn_30:24_24 2Krn_30:24_25 2Krn_30:24_26 2Krn_30:24_27 2Krn_30:24_28 2Krn_30:24_29 2Krn_30:24_30 2Krn_30:24_31
2Krn:30:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:30:25 καὶ ηὐφράνθη πᾶσα ἡ ἐκκλησία, οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ πᾶσα ἡ ἐκκλησία Ιουδα καὶ οἱ εὑρεθέντες ἐξ Ισραηλ καὶ οἱ προσήλυτοι οἱ ἐλθόντες ἀπὸ γῆς Ισραηλ καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐν Ιουδα.
2Krn:30:25 And all the congregation, the priests and the Levites, rejoiced, and all the congregation of Juda, and they that were present of Jerusalem, and the strangers that came from the land of Israel, and the dwellers in Juda. (2 Chronicles 30:25 Brenton)
2Krn:30:25 Całe zgromadzenie Judy, kapłani i lewici oraz całe zgromadzenie przybyłych z Izraela, dalej przychodnie, którzy nadeszli z kraju, oraz ci, którzy przebywali w Judzie - pełni byli radości. (2 Krn 30:25 BT_4)
2Krn:30:25 καὶ ηὐφράνθη πᾶσα ἐκκλησία, οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ πᾶσα ἐκκλησία Ιουδα καὶ οἱ εὑρεθέντες ἐξ Ισραηλ καὶ οἱ προσήλυτοι οἱ ἐλθόντες ἀπὸ γῆς Ισραηλ καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐν Ιουδα.
2Krn:30:25 καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐκ·κλησία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐκ·κλησία, -ας, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐκ Ἰσραήλ, ὁ καί ὁ ἡ τό προσ·ήλυτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ἰσραήλ, ὁ καί ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
2Krn:30:25 I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół Duchowny I też, nawet, mianowicie Lewita I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By znajdować Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Izrael I też, nawet, mianowicie Prozelita [neofita do judaizmu] By przychodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Izrael I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Judasz/Juda
2Krn:30:25 kai\ Eu)fra/nTE pa=sa E( e)kklEsi/a, oi( i(erei=s kai\ oi( *leui=tai kai\ pa=sa E( e)kklEsi/a *iouda kai\ oi( eu(reTe/ntes e)X *israEl kai\ oi( prosE/lutoi oi( e)lTo/ntes a)po\ gE=s *israEl kai\ oi( katoikou=ntes e)n *iouda.
2Krn:30:25 kai EufranTE pasa hE ekklEsia, hoi hiereis kai hoi leuitai kai pasa hE ekklEsia iuda kai hoi heureTentes eX israEl kai hoi prosElytoi hoi elTontes apo gEs israEl kai hoi katoikuntes en iuda.
2Krn:30:25 C VCI_API3S A3_NSF RA_NSF N1A_NSF RA_NPM N3V_NPM C RA_NPM N1M_NPM C A3_NSF RA_NSF N1A_NSF N_GSM C RA_NPM VC_APPNPM P N_GSM C RA_NPM N2_NPM RA_NPM VB_AAPNPM P N1_GSF N_GSM C RA_NPM V2_PAPNPM P N_DSM
2Krn:30:25 and also, even, namely to celebrate/be merry every all, each, every, the whole of the assembly assembly, gathering, congregation, church the priest and also, even, namely the Levite and also, even, namely every all, each, every, the whole of the assembly assembly, gathering, congregation, church Judas/Judah and also, even, namely the to find out of (+gen) ἐξ before vowels Israel and also, even, namely the proselyte [a convert to Judaism] the to come from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing earth/land Israel and also, even, namely the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Judas/Judah
2Krn:30:25 and he/she/it-was-CELEBRATE/BE-ed-MERRY every (nom|voc) the (nom) assembly (nom|voc) the (nom) priests (acc, nom|voc) and the (nom) Levites (nom|voc) and every (nom|voc) the (nom) assembly (nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) and the (nom) upon being-FIND-ed (nom|voc) out of (+gen) Israel (indecl) and the (nom) proselytes (nom|voc) the (nom) upon COME-ing (nom|voc) away from (+gen) earth/land (gen) Israel (indecl) and the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) in/among/by (+dat) Judas/Judah (gen, voc)
2Krn:30:25 2Krn_30:25_1 2Krn_30:25_2 2Krn_30:25_3 2Krn_30:25_4 2Krn_30:25_5 2Krn_30:25_6 2Krn_30:25_7 2Krn_30:25_8 2Krn_30:25_9 2Krn_30:25_10 2Krn_30:25_11 2Krn_30:25_12 2Krn_30:25_13 2Krn_30:25_14 2Krn_30:25_15 2Krn_30:25_16 2Krn_30:25_17 2Krn_30:25_18 2Krn_30:25_19 2Krn_30:25_20 2Krn_30:25_21 2Krn_30:25_22 2Krn_30:25_23 2Krn_30:25_24 2Krn_30:25_25 2Krn_30:25_26 2Krn_30:25_27 2Krn_30:25_28 2Krn_30:25_29 2Krn_30:25_30 2Krn_30:25_31 2Krn_30:25_32 2Krn_30:25_33
2Krn:30:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:30:26 καὶ ἐγένετο εὐφροσύνη μεγάλη ἐν Ιερουσαλημ· ἀπὸ ἡμερῶν Σαλωμων υἱοῦ Δαυιδ βασιλέως Ισραηλ οὐκ ἐγένετο τοιαύτη ἑορτὴ ἐν Ιερουσαλημ.
2Krn:30:26 And there was great joy in Jerusalem: from the days of Solomon the son of David king of Israel there was not such a feast in Jerusalem. (2 Chronicles 30:26 Brenton)
2Krn:30:26 W Jerozolimie zapanowała radość tak wielka, jakiej nie było w Jerozolimie od czasów Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego. (2 Krn 30:26 BT_4)
2Krn:30:26 καὶ ἐγένετο εὐφροσύνη μεγάλη ἐν Ιερουσαλημ· ἀπὸ ἡμερῶν Σαλωμων υἱοῦ Δαυιδ βασιλέως Ισραηλ οὐκ ἐγένετο τοιαύτη ἑορτὴ ἐν Ιερουσαλημ.
2Krn:30:26 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἀπό ἡμέρα, -ας -ἡ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) ἑορτή, -ῆς, ἡ ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
2Krn:30:26 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Wesołość Wielki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzień Salomon Syn David Król Izrael ??? Przed przydechem mocnym By stawać się stawaj się, zdarzaj się Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] Świąteczny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]
2Krn:30:26 kai\ e)ge/neto eu)frosu/nE mega/lE e)n *ierousalEm· a)po\ E(merO=n *salOmOn ui(ou= *dauid basile/Os *israEl ou)k e)ge/neto toiau/tE e(ortE\ e)n *ierousalEm.
2Krn:30:26 kai egeneto eufrosynE megalE en ierusalEm· apo hEmerOn salOmOn hyiu dauid basileOs israEl uk egeneto toiautE heortE en ierusalEm.
2Krn:30:26 C VBI_AMI3S N1_NSF A1_NSF P N_DSF P N1A_GPF N_GSM N2_GSM N_GSM N3V_GSM N_GSM D VBI_AMI3S A1_NSF N1_NSF P N_DSF
2Krn:30:26 and also, even, namely to become become, happen cheerfulness great in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing day Solomon son David king Israel οὐχ before rough breathing to become become, happen such as this kind such, like [τοσαυτην] festival in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]
2Krn:30:26 and he/she/it-was-BECOME-ed cheerfulness (nom|voc) great ([Adj] nom|voc) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) away from (+gen) days (gen) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) son (gen) David (indecl) king (gen) Israel (indecl) not he/she/it-was-BECOME-ed such as this kind (nom) festival (nom|voc) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)
2Krn:30:26 2Krn_30:26_1 2Krn_30:26_2 2Krn_30:26_3 2Krn_30:26_4 2Krn_30:26_5 2Krn_30:26_6 2Krn_30:26_7 2Krn_30:26_8 2Krn_30:26_9 2Krn_30:26_10 2Krn_30:26_11 2Krn_30:26_12 2Krn_30:26_13 2Krn_30:26_14 2Krn_30:26_15 2Krn_30:26_16 2Krn_30:26_17 2Krn_30:26_18 2Krn_30:26_19