2Krn:31:1 καὶ ὡς συνετελέσθη πάντα ταῦτα, ἐξῆλθεν πᾶς Ισραηλ οἱ εὑρεθέντες ἐν πόλεσιν Ιουδα καὶ συνέτριψαν τὰς στήλας καὶ ἐξέκοψαν τὰ ἄλση καὶ κατέσπασαν τὰ ὑψηλὰ καὶ τοὺς βωμοὺς ἀπὸ πάσης τῆς Ιουδαίας καὶ Βενιαμιν καὶ ἐξ Εφραιμ καὶ ἀπὸ Μανασση ἕως εἰς τέλος, καὶ ἐπέστρεψαν πᾶς Ισραηλ ἕκαστος εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ καὶ εἰς τὰς πόλεις αὐτῶν.
2Krn:31:1 And when all these things were finished, all Israel that were found in the cities of Juda went out, and broke in pieces the pillars, and cut down the groves, and tore down the high places and the altars out of all Judea and Benjamin, also of Ephraim and Manasse, till they made an end: and all Israel returned, every one to his inheritance, and to their cities. (2 Chronicles 31:1 Brenton)
2Krn:31:1 Kiedy to wszystko się zakończyło, wszyscy Izraelici, którzy tam byli, udali się do miast Judy, zniszczyli wtedy stele, połamali aszery, znieśli całkowicie wyżyny i ołtarze w całej ziemi Judy i Beniamina, Efraima i Manassesa. Potem powrócili wszyscy Izraelici do swych miast, każdy do swej posiadłości. (2 Krn 31:1 BT_4)
2Krn:31:1 Καὶ ὡς συνετελέσθη πάντα ταῦτα, ἐξῆλθεν πᾶς Ισραηλ οἱ εὑρεθέντες ἐν πόλεσιν Ιουδα καὶ συνέτριψαν τὰς στήλας καὶ ἐξέκοψαν τὰ ἄλση καὶ κατέσπασαν τὰ ὑψηλὰ καὶ τοὺς βωμοὺς ἀπὸ πάσης τῆς Ιουδαίας καὶ Βενιαμιν καὶ ἐξ Εφραιμ καὶ ἀπὸ Μανασση ἕως εἰς τέλος, καὶ ἐπέστρεψαν πᾶς Ισραηλ ἕκαστος εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ καὶ εἰς τὰς πόλεις αὐτῶν.
2Krn:31:1 καί ὡς συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν πόλις, -εως, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό   καί ἐκ·κόπτω (εκ+κοπτ-, εκ+κοψ-, εκ+κοψ-, -, εκ+κεκοπτ-, εκ+κοπ·[θ]-) ὁ ἡ τό   καί κατα·σπάω [LXX] (κατα+σπ(α)-, κατα+σπα·σ-, κατα+σπα·σ-, -, -, κατα+σπασ·θ-) ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν καί ὁ ἡ τό βωμός, -οῦ, ὁ ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον καί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ καί ἐκ Ἐφραίμ, ὁ καί ἀπό Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω εἰς[1] τέλο·ς, -ους, τό καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ ἕκαστος -η -ον εἰς[1] ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:31:1 I też, nawet, mianowicie Jak/jak By uzupełniać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By wychodzić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) I też, nawet, mianowicie By ścinać/precz wykorzeniaj I też, nawet, mianowicie Do ??? Podniesiony I też, nawet, mianowicie Ołtarz Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Judea [okolica z]; żydowski I też, nawet, mianowicie Beniamin I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Efraim I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Manasses Aż; świtaj Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael Każdy Do (+przyspieszenie) Dziedzictwo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Miasto On/ona/to/to samo
2Krn:31:1 *kai\ O(s sunetele/sTE pa/nta tau=ta, e)XE=lTen pa=s *israEl oi( eu(reTe/ntes e)n po/lesin *iouda kai\ sune/triPSan ta\s stE/las kai\ e)Xe/koPSan ta\ a)/lsE kai\ kate/spasan ta\ u(PSEla\ kai\ tou\s bOmou\s a)po\ pa/sEs tE=s *ioudai/as kai\ *beniamin kai\ e)X *efraim kai\ a)po\ *manassE e(/Os ei)s te/los, kai\ e)pe/strePSan pa=s *israEl e(/kastos ei)s tE\n klEronomi/an au)tou= kai\ ei)s ta\s po/leis au)tO=n.
2Krn:31:1 kai hOs synetelesTE panta tauta, eXElTen pas israEl hoi heureTentes en polesin iuda kai synetriPSan tas stElas kai eXekoPSan ta alsE kai katespasan ta hyPSEla kai tus bOmus apo pasEs tEs iudaias kai beniamin kai eX efraim kai apo manassE heOs eis telos, kai epestrePSan pas israEl hekastos eis tEn klEronomian autu kai eis tas poleis autOn.
2Krn:31:1 C C VSI_API3S A3_APN RD_APN VBI_AAI3S A3_NSM N_NSM RA_NPM VC_APPNPM P N3I_DPF N_GSM C VAI_AAI3P RA_APF N1_APF C VAI_AAI3P RA_APN N3E_APN C VAI_AAI3P RA_APN A1_APN C RA_APM N2_APM P A3_GSF RA_GSF N1A_GSF C N_GSM C P N_GSM C P N_GSM P P N3E_ASN C VAI_AAI3P A3_NSM N_NSM A1_NSM P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM C P RA_APF N3I_APF RD_GPM
2Krn:31:1 and also, even, namely as/like to complete every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to come out every all, each, every, the whole of Israel the to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city Judas/Judah and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) the ć and also, even, namely to cut down/off extirpate the ć and also, even, namely to ??? the elevated and also, even, namely the altar from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the Judea [region of]; Jewish and also, even, namely Benjamin and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels Ephraim and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Manasses until; dawn into (+acc) end (event, consummation) and also, even, namely to turn around every all, each, every, the whole of Israel each into (+acc) the inheritance he/she/it/same and also, even, namely into (+acc) the city he/she/it/same
2Krn:31:1 and as/like he/she/it-was-COMPLETE-ed all (nom|acc|voc), every (acc) these (nom|acc) he/she/it-COME-ed-OUT every (nom|voc) Israel (indecl) the (nom) upon being-FIND-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) cities (dat) Judas/Judah (gen, voc) and they-BREAK-ed the (acc)   and they-EXTIRPATE-ed the (nom|acc)   and they-???-ed the (nom|acc) elevated ([Adj] nom|acc|voc) and the (acc) altars (acc) away from (+gen) every (gen) the (gen) Judea (gen); Jewish ([Adj] acc, gen) and Benjamin (indecl) and out of (+gen) Ephraim (indecl) and away from (+gen) Manasses  (acc, gen, voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) into (+acc) end (nom|acc|voc) and they-TURN-ed-AROUND every (nom|voc) Israel (indecl) each (of two) (nom) into (+acc) the (acc) inheritance (acc) him/it/same (gen) and into (+acc) the (acc) cities (acc, nom|voc) them/same (gen)
2Krn:31:1 2Krn_31:1_1 2Krn_31:1_2 2Krn_31:1_3 2Krn_31:1_4 2Krn_31:1_5 2Krn_31:1_6 2Krn_31:1_7 2Krn_31:1_8 2Krn_31:1_9 2Krn_31:1_10 2Krn_31:1_11 2Krn_31:1_12 2Krn_31:1_13 2Krn_31:1_14 2Krn_31:1_15 2Krn_31:1_16 2Krn_31:1_17 2Krn_31:1_18 2Krn_31:1_19 2Krn_31:1_20 2Krn_31:1_21 2Krn_31:1_22 2Krn_31:1_23 2Krn_31:1_24 2Krn_31:1_25 2Krn_31:1_26 2Krn_31:1_27 2Krn_31:1_28 2Krn_31:1_29 2Krn_31:1_30 2Krn_31:1_31 2Krn_31:1_32 2Krn_31:1_33 2Krn_31:1_34 2Krn_31:1_35 2Krn_31:1_36 2Krn_31:1_37 2Krn_31:1_38 2Krn_31:1_39 2Krn_31:1_40 2Krn_31:1_41 2Krn_31:1_42 2Krn_31:1_43 2Krn_31:1_44 2Krn_31:1_45 2Krn_31:1_46 2Krn_31:1_47 2Krn_31:1_48 2Krn_31:1_49 2Krn_31:1_50 2Krn_31:1_51 2Krn_31:1_52 2Krn_31:1_53 2Krn_31:1_54 2Krn_31:1_55 2Krn_31:1_56 2Krn_31:1_57
2Krn:31:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:31:2 καὶ ἔταξεν Εζεκιας τὰς ἐφημερίας τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν καὶ τὰς ἐφημερίας ἑκάστου κατὰ τὴν ἑαυτοῦ λειτουργίαν τοῖς ἱερεῦσιν καὶ τοῖς Λευίταις εἰς τὴν ὁλοκαύτωσιν καὶ εἰς τὴν θυσίαν τοῦ σωτηρίου καὶ αἰνεῖν καὶ ἐξομολογεῖσθαι καὶ λειτουργεῖν ἐν ταῖς πύλαις ἐν ταῖς αὐλαῖς οἴκου κυρίου.
2Krn:31:2 And Ezekias appointed the courses of the priests and the Levites, and the courses of each one according to his ministry, to the priests and to the Levites, for the whole-burnt-offering, and for the peace-offering, and to praise, and to give thanks, and to minister in the gates, and in the courts of the house of the Lord. (2 Chronicles 31:2 Brenton)
2Krn:31:2 Ezechiasz przywrócił zmiany kapłanów i lewitów: w każdej z ich zmian, odpowiednio do służby, kapłanów i lewitów: do składania całopaleń i ofiar biesiadnych, aby pełnili służbę i odprawiali, i śpiewali pieśni pochwalne w bramach obozu Pańskiego. (2 Krn 31:2 BT_4)
2Krn:31:2 καὶ ἔταξεν Εζεκιας τὰς ἐφημερίας τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν καὶ τὰς ἐφημερίας ἑκάστου κατὰ τὴν ἑαυτοῦ λειτουργίαν τοῖς ἱερεῦσιν καὶ τοῖς Λευίταις εἰς τὴν ὁλοκαύτωσιν καὶ εἰς τὴν θυσίαν τοῦ σωτηρίου καὶ αἰνεῖν καὶ ἐξομολογεῖσθαι καὶ λειτουργεῖν ἐν ταῖς πύλαις ἐν ταῖς αὐλαῖς οἴκου κυρίου.
2Krn:31:2 καί τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) Ἑζεκίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐφ·ημερία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ἐφ·ημερία, -ας, ἡ ἕκαστος -η -ον κατά ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ λειτουργία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό   καί εἰς[1] ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σωτήριος -ον καί αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) καί ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) καί λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ἐν ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krn:31:2 I też, nawet, mianowicie By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład Hezekiah Bieg {Kurs} Duchowny I też, nawet, mianowicie Lewita I też, nawet, mianowicie Bieg {Kurs} Każdy W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie Pracy/biuro {urząd} [zobacz liturgię] Duchowny I też, nawet, mianowicie Lewita Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Ofiara gnębią, poświęcają Oszczędność I też, nawet, mianowicie By chwalić I też, nawet, mianowicie By przyznawać I też, nawet, mianowicie By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krn:31:2 kai\ e)/taXen *eDZekias ta\s e)fEmeri/as tO=n i(ere/On kai\ tO=n *leuitO=n kai\ ta\s e)fEmeri/as e(ka/stou kata\ tE\n e(autou= leitourgi/an toi=s i(ereu=sin kai\ toi=s *leui/tais ei)s tE\n o(lokau/tOsin kai\ ei)s tE\n Tusi/an tou= sOtEri/ou kai\ ai)nei=n kai\ e)Xomologei=sTai kai\ leitourgei=n e)n tai=s pu/lais e)n tai=s au)lai=s oi)/kou kuri/ou.
2Krn:31:2 kai etaXen eDZekias tas efEmerias tOn hiereOn kai tOn leuitOn kai tas efEmerias hekastu kata tEn heautu leiturgian tois hiereusin kai tois leuitais eis tEn holokautOsin kai eis tEn Tysian tu sOtEriu kai ainein kai eXomologeisTai kai leiturgein en tais pylais en tais aulais oiku kyriu.
2Krn:31:2 C VAI_AAI3S N1T_NSM RA_APF N1A_APF RA_GPM N3V_GPM C RA_GPM N1M_GPM C RA_APF N1A_APF A1_GSM P RA_ASF RD_GSM N1A_ASF RA_DPM N3V_DPM C RA_DPM N1M_DPM P RA_ASF N3I_ASF C P RA_ASF N1A_ASF RA_GSN N2N_GSN C V2_PAN C V2_PMN C V2_PAN P RA_DPF N1_DPF P RA_DPF N1_DPF N2_GSM N2_GSM
2Krn:31:2 and also, even, namely to order category, grade, class, trim, orderliness Hezekiah the course the priest and also, even, namely the Levite and also, even, namely the course each down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the self /our-/your-/themselves job/office [see liturgy] the priest and also, even, namely the Levite into (+acc) the ć and also, even, namely into (+acc) the sacrifice victimize, immolate the saving and also, even, namely to praise and also, even, namely to confess and also, even, namely to officiate [see liturgy, liturgist] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the gate in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the courtyard sheep-fold, palace, house house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krn:31:2 and he/she/it-ORDER-ed Hezekiah (nom) the (acc) course (gen), courses (acc) the (gen) priests (gen) and the (gen) Levites (gen) and the (acc) course (gen), courses (acc) each (of two) (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) self (gen) job/office (acc) the (dat) priests (dat) and the (dat) Levites (dat) into (+acc) the (acc)   and into (+acc) the (acc) sacrifice (acc) the (gen) saving ([Adj] gen) and to-be-PRAISE-ing and to-be-being-CONFESS-ed and to-be-OFFICIATE-ing in/among/by (+dat) the (dat) gates (dat) in/among/by (+dat) the (dat) courtyards (dat) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen)
2Krn:31:2 2Krn_31:2_1 2Krn_31:2_2 2Krn_31:2_3 2Krn_31:2_4 2Krn_31:2_5 2Krn_31:2_6 2Krn_31:2_7 2Krn_31:2_8 2Krn_31:2_9 2Krn_31:2_10 2Krn_31:2_11 2Krn_31:2_12 2Krn_31:2_13 2Krn_31:2_14 2Krn_31:2_15 2Krn_31:2_16 2Krn_31:2_17 2Krn_31:2_18 2Krn_31:2_19 2Krn_31:2_20 2Krn_31:2_21 2Krn_31:2_22 2Krn_31:2_23 2Krn_31:2_24 2Krn_31:2_25 2Krn_31:2_26 2Krn_31:2_27 2Krn_31:2_28 2Krn_31:2_29 2Krn_31:2_30 2Krn_31:2_31 2Krn_31:2_32 2Krn_31:2_33 2Krn_31:2_34 2Krn_31:2_35 2Krn_31:2_36 2Krn_31:2_37 2Krn_31:2_38 2Krn_31:2_39 2Krn_31:2_40 2Krn_31:2_41 2Krn_31:2_42 2Krn_31:2_43 2Krn_31:2_44 2Krn_31:2_45 2Krn_31:2_46
2Krn:31:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:31:3 καὶ μερὶς τοῦ βασιλέως ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ εἰς τὰς ὁλοκαυτώσεις τὴν πρωινὴν καὶ τὴν δειλινὴν καὶ ὁλοκαυτώσεις εἰς σάββατα καὶ εἰς τὰς νουμηνίας καὶ εἰς τὰς ἑορτὰς τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ νόμῳ κυρίου.
2Krn:31:3 And the king's proportion out of his substance was appointed for the whole-burnt-offerings, the morning and the evening one, and the whole-burnt-offerings for the sabbaths, and for the new moons, and for the feasts that were ordered in the law of the Lord. (2 Chronicles 31:3 Brenton)
2Krn:31:3 Część z majątku królewskiego przeznaczono na ofiary całopalne, a mianowicie na całopalenia poranne i wieczorne, na całopalenia w szabaty, w dni nowiu księżyca i uroczystości - tak, jak to przepisane w Prawie Pańskim. (2 Krn 31:3 BT_4)
2Krn:31:3 καὶ μερὶς τοῦ βασιλέως ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ εἰς τὰς ὁλοκαυτώσεις τὴν πρωινὴν καὶ τὴν δειλινὴν καὶ ὁλοκαυτώσεις εἰς σάββατα καὶ εἰς τὰς νουμηνίας καὶ εἰς τὰς ἑορτὰς τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ νόμῳ κυρίου.
2Krn:31:3 καί μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πρωϊνός -ή -όν καί ὁ ἡ τό   καί   εἰς[1] σάββατον, -ου, τό καί εἰς[1] ὁ ἡ τό νεο·μηνία v.l. νου-, -ας, ἡ καί εἰς[1] ὁ ἡ τό ἑορτή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krn:31:3 I też, nawet, mianowicie Część Król Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Wcześnie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Szabas I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Nów I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Świąteczny By pisać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krn:31:3 kai\ meri\s tou= basile/Os e)k tO=n u(parCHo/ntOn au)tou= ei)s ta\s o(lokautO/seis tE\n prOinE\n kai\ tE\n deilinE\n kai\ o(lokautO/seis ei)s sa/bbata kai\ ei)s ta\s noumEni/as kai\ ei)s ta\s e(orta\s ta\s gegramme/nas e)n tO=| no/mO| kuri/ou.
2Krn:31:3 kai meris tu basileOs ek tOn hyparCHontOn autu eis tas holokautOseis tEn prOinEn kai tEn deilinEn kai holokautOseis eis sabbata kai eis tas numEnias kai eis tas heortas tas gegrammenas en tO nomO kyriu.
2Krn:31:3 C N3D_NSF RA_GSM N3V_GSM P RA_GPM V1_PAPGPM RD_GSM P RA_APF N3I_APF RA_ASF A1_ASF C RA_ASF A1_ASF C N3I_APF P N2N_APN C P RA_APF N1A_APF C P RA_APF N1_APF RA_APF VP_XMPAPF P RA_DSM N2_DSM N2_GSM
2Krn:31:3 and also, even, namely part the king out of (+gen) ἐξ before vowels the to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control he/she/it/same into (+acc) the ć the early and also, even, namely the ć and also, even, namely ć into (+acc) sabbath and also, even, namely into (+acc) the new moon and also, even, namely into (+acc) the festival the to write in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the law lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krn:31:3 and ??? (nom) the (gen) king (gen) out of (+gen) the (gen) let-them-be-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF! (classical), while BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF (gen) him/it/same (gen) into (+acc) the (acc)   the (acc) early ([Adj] acc) and the (acc)   and   into (+acc) sabbaths (nom|acc|voc) and into (+acc) the (acc) new moon (gen), new moons (acc) and into (+acc) the (acc) festivals (acc) the (acc) having-been-WRITE-ed (acc) in/among/by (+dat) the (dat) law (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
2Krn:31:3 2Krn_31:3_1 2Krn_31:3_2 2Krn_31:3_3 2Krn_31:3_4 2Krn_31:3_5 2Krn_31:3_6 2Krn_31:3_7 2Krn_31:3_8 2Krn_31:3_9 2Krn_31:3_10 2Krn_31:3_11 2Krn_31:3_12 2Krn_31:3_13 2Krn_31:3_14 2Krn_31:3_15 2Krn_31:3_16 2Krn_31:3_17 2Krn_31:3_18 2Krn_31:3_19 2Krn_31:3_20 2Krn_31:3_21 2Krn_31:3_22 2Krn_31:3_23 2Krn_31:3_24 2Krn_31:3_25 2Krn_31:3_26 2Krn_31:3_27 2Krn_31:3_28 2Krn_31:3_29 2Krn_31:3_30 2Krn_31:3_31 2Krn_31:3_32 2Krn_31:3_33 2Krn_31:3_34
2Krn:31:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:31:4 καὶ εἶπεν τῷ λαῷ τοῖς κατοικοῦσιν ἐν Ιερουσαλημ δοῦναι τὴν μερίδα τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν, ὅπως κατισχύσωσιν ἐν τῇ λειτουργίᾳ οἴκου κυρίου.
2Krn:31:4 And they told the people who dwelt in Jerusalem, to give the portion of the priests and the Levites, that they might be strong in the ministry of the house of the Lord. (2 Chronicles 31:4 Brenton)
2Krn:31:4 Rozkazał też ludowi, mieszkańcom Jerozolimy, aby oddawali części należne kapłanom i lewitom, aby mogli oni wytrwać w Prawie Pańskim. (2 Krn 31:4 BT_4)
2Krn:31:4 καὶ εἶπεν τῷ λαῷ τοῖς κατοικοῦσιν ἐν Ιερουσαλημ δοῦναι τὴν μερίδα τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν, ὅπως κατισχύσωσιν ἐν τῇ λειτουργίᾳ οἴκου κυρίου.
2Krn:31:4 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ὅπως κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό λειτουργία, -ας, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krn:31:4 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ludzie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] By dawać Część Duchowny I też, nawet, mianowicie Lewita Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pracy/biuro {urząd} [zobacz liturgię] Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krn:31:4 kai\ ei)=pen tO=| laO=| toi=s katoikou=sin e)n *ierousalEm dou=nai tE\n meri/da tO=n i(ere/On kai\ tO=n *leuitO=n, o(/pOs katisCHu/sOsin e)n tE=| leitourgi/a| oi)/kou kuri/ou.
2Krn:31:4 kai eipen tO laO tois katoikusin en ierusalEm dunai tEn merida tOn hiereOn kai tOn leuitOn, hopOs katisCHysOsin en tE leiturgia oiku kyriu.
2Krn:31:4 C VBI_AAI3S RA_DSM N2_DSM RA_DPM V2_PAI3P P N_DSF VO_AAN RA_ASF N3D_ASF RA_GPM N3V_GPM C RA_GPM N1M_GPM C VA_AAS3P P RA_DSF N1A_DSF N2_GSM N2_GSM
2Krn:31:4 and also, even, namely to say/tell the people the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] to give the part the priest and also, even, namely the Levite so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the job/office [see liturgy] house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krn:31:4 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) people (dat) the (dat) they-are-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN, while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (dat) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) to-GIVE the (acc) ??? (acc) the (gen) priests (gen) and the (gen) Levites (gen) this is how they-should-??? in/among/by (+dat) the (dat) job/office (dat) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen)
2Krn:31:4 2Krn_31:4_1 2Krn_31:4_2 2Krn_31:4_3 2Krn_31:4_4 2Krn_31:4_5 2Krn_31:4_6 2Krn_31:4_7 2Krn_31:4_8 2Krn_31:4_9 2Krn_31:4_10 2Krn_31:4_11 2Krn_31:4_12 2Krn_31:4_13 2Krn_31:4_14 2Krn_31:4_15 2Krn_31:4_16 2Krn_31:4_17 2Krn_31:4_18 2Krn_31:4_19 2Krn_31:4_20 2Krn_31:4_21 2Krn_31:4_22 2Krn_31:4_23
2Krn:31:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:31:5 καὶ ὡς προσέταξεν τὸν λόγον, ἐπλεόνασαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀπαρχὴν σίτου καὶ οἴνου καὶ ἐλαίου καὶ μέλιτος καὶ πᾶν γένημα ἀγροῦ, καὶ ἐπιδέκατα πάντα εἰς πλῆθος ἤνεγκαν
2Krn:31:5 And as he gave the command, Israel brought abundantly first-fruits of corn, and wine, and oil, and honey, and every fruit of the field: and the children of Israel and Juda brought tithes of everything abundantly. (2 Chronicles 31:5 Brenton)
2Krn:31:5 Skoro tylko rozszedł się ten rozkaz, ofiarowali Izraelici pierwociny zboża, moszczu, oliwy i miodu oraz wszelkich ziemiopłodów i przynieśli obfite dziesięciny ze wszystkiego. (2 Krn 31:5 BT_4)
2Krn:31:5 καὶ ὡς προσέταξεν τὸν λόγον, ἐπλεόνασαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀπαρχὴν σίτου καὶ οἴνου καὶ ἐλαίου καὶ μέλιτος καὶ πᾶν γένημα ἀγροῦ, καὶ ἐπιδέκατα πάντα εἰς πλῆθος ἤνεγκαν
2Krn:31:5 καί ὡς προσ·τάσσω/-τάττω (προσ+τασσ-/προσ+ταττ-, προσ+ταξ-, προσ+ταξ-, προσ+τεταχ·[κ]-, προσ+τετασσ-, προσ+ταγ·[θ]-/προσ+ταχ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ πλεονάζω (πλεοναζ-, πλεονα·σ-, πλεονα·σ-, -, -, πλεονασ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά καί οἶνος, -ου, ὁ καί ἔλαιον, -ου, τό καί μέλι[τ], -ιτος, τό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός γένημα[τ], -ατος, τό ἀγρός, -οῦ, ὁ καί   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός εἰς[1] πλῆθο·ς, -ους, τό φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-)
2Krn:31:5 I też, nawet, mianowicie Jak/jak By dawać dyrektywę Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By wzrastać/rób więcej Syn Izrael Po pierwsze owoc Pszenicy/ziarna nasienie; zboże I też, nawet, mianowicie Wino I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek I też, nawet, mianowicie Miód I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Owocu owoc z Pole I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do (+przyspieszenie) Los (mnóstwo ) By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą
2Krn:31:5 kai\ O(s prose/taXen to\n lo/gon, e)pleo/nasan oi( ui(oi\ *israEl a)parCHE\n si/tou kai\ oi)/nou kai\ e)lai/ou kai\ me/litos kai\ pa=n ge/nEma a)grou=, kai\ e)pide/kata pa/nta ei)s plE=Tos E)/negkan
2Krn:31:5 kai hOs prosetaXen ton logon, epleonasan hoi hyioi israEl aparCHEn situ kai oinu kai elaiu kai melitos kai pan genEma agru, kai epidekata panta eis plETos Enenkan
2Krn:31:5 C C VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM N1_ASF N2_GSM C N2_GSM C N2N_GSN C N3T_GSN C A3_NSN N3M_NSN N2_GSM C A1_APN A3_APN P N3E_ASN VAI_AAI3P
2Krn:31:5 and also, even, namely as/like to give a directive the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. to increase/make more the son Israel first-fruit wheat/grain seed; cereal and also, even, namely wine and also, even, namely olive oil and also, even, namely honey and also, even, namely every all, each, every, the whole of fruit fruit of field and also, even, namely ć every all, each, every, the whole of into (+acc) lot (multitude ) to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth
2Krn:31:5 and as/like he/she/it-GIVE-ed-A-DIRECTIVE the (acc) word (acc) they-INCREASE/MAKE-ed-MORE the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) first-fruit (acc) wheat/grain (gen) and wine (gen) and olive oil (gen) and honey (gen) and every (nom|acc|voc) fruit (nom|acc|voc) field (gen) and   all (nom|acc|voc), every (acc) into (+acc) lot (nom|acc|voc) they-BRING-ed
2Krn:31:5 2Krn_31:5_1 2Krn_31:5_2 2Krn_31:5_3 2Krn_31:5_4 2Krn_31:5_5 2Krn_31:5_6 2Krn_31:5_7 2Krn_31:5_8 2Krn_31:5_9 2Krn_31:5_10 2Krn_31:5_11 2Krn_31:5_12 2Krn_31:5_13 2Krn_31:5_14 2Krn_31:5_15 2Krn_31:5_16 2Krn_31:5_17 2Krn_31:5_18 2Krn_31:5_19 2Krn_31:5_20 2Krn_31:5_21 2Krn_31:5_22 2Krn_31:5_23 2Krn_31:5_24 2Krn_31:5_25 2Krn_31:5_26 2Krn_31:5_27
2Krn:31:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:31:6 οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ Ιουδα. καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐν ταῖς πόλεσιν Ιουδα καὶ αὐτοὶ ἤνεγκαν ἐπιδέκατα μόσχων καὶ προβάτων καὶ ἐπιδέκατα αἰγῶν καὶ ἡγίασαν τῷ κυρίῳ θεῷ αὐτῶν καὶ εἰσήνεγκαν καὶ ἔθηκαν σωροὺς σωρούς·
2Krn:31:6 And they that dwelt in the cities of Juda themselves also brought tithes of calves and sheep, and tithes of goats, and consecrated them to the Lord their God, and they brought them and laid them in heaps. (2 Chronicles 31:6 Brenton)
2Krn:31:6 Izraelici i potomkowie Judy, którzy mieszkali w miastach judzkich, dostarczyli dziesięcinę z wołów i owiec, oraz dziesięcinę z darów poświęconych Panu, ich Bogu. Składali to wszystko na stosy. (2 Krn 31:6 BT_4)
2Krn:31:6 οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ Ιουδα. καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐν ταῖς πόλεσιν Ιουδα καὶ αὐτοὶ ἤνεγκαν ἐπιδέκατα μόσχων καὶ προβάτων καὶ ἐπιδέκατα αἰγῶν καὶ ἡγίασαν τῷ κυρίῳ θεῷ αὐτῶν καὶ εἰσήνεγκαν καὶ ἔθηκαν σωροὺς σωρούς·
2Krn:31:6 ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί αὐτός αὐτή αὐτό φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-)   μόσχος, -ου, ὁ καί πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) καί   αἴξ, αἰγός, ἡ [LXX] καί ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-)    
2Krn:31:6 Syn Izrael I też, nawet, mianowicie Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Cielęcia/wół I też, nawet, mianowicie Owca (sheepfold) I też, nawet, mianowicie Kozioł I też, nawet, mianowicie By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj
2Krn:31:6 oi( ui(oi\ *israEl kai\ *iouda. kai\ oi( katoikou=ntes e)n tai=s po/lesin *iouda kai\ au)toi\ E)/negkan e)pide/kata mo/sCHOn kai\ proba/tOn kai\ e)pide/kata ai)gO=n kai\ E(gi/asan tO=| kuri/O| TeO=| au)tO=n kai\ ei)sE/negkan kai\ e)/TEkan sOrou\s sOrou/s·
2Krn:31:6 hoi hyioi israEl kai iuda. kai hoi katoikuntes en tais polesin iuda kai autoi Enenkan epidekata mosCHOn kai probatOn kai epidekata aigOn kai hEgiasan tO kyriO TeO autOn kai eisEnenkan kai eTEkan sOrus sOrus·
2Krn:31:6 RA_NPM N2_NPM N_GSM C N_GSM C RA_NPM V2_PAPNPM P RA_DPF N3I_DPF N_GSM C RD_NPM VAI_AAI3P A1_APN N2_GPM C N2N_GPN C A1_APN N3G_GPM C VAI_AAI3P RA_DSM N2_DSM N2_DSM RD_GPM C VAI_AAI3P C VAI_AAI3P N2_APM N2_APM
2Krn:31:6 the son Israel and also, even, namely Judas/Judah and also, even, namely the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city Judas/Judah and also, even, namely he/she/it/same to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth ć calf/ox and also, even, namely sheep (sheepfold) and also, even, namely ć goat and also, even, namely to consecrate sanctify, hallow, become holy the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] he/she/it/same and also, even, namely to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station ć ć
2Krn:31:6 the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) and Judas/Judah (gen, voc) and the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) cities (dat) Judas/Judah (gen, voc) and they/same (nom) they-BRING-ed   calves/oxen (gen) and sheep (gen) and   goats (gen) and they-CONSECRATE-ed the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) god (dat) them/same (gen) and they-BRING IN-ed and they-PLACE-ed    
2Krn:31:6 2Krn_31:6_1 2Krn_31:6_2 2Krn_31:6_3 2Krn_31:6_4 2Krn_31:6_5 2Krn_31:6_6 2Krn_31:6_7 2Krn_31:6_8 2Krn_31:6_9 2Krn_31:6_10 2Krn_31:6_11 2Krn_31:6_12 2Krn_31:6_13 2Krn_31:6_14 2Krn_31:6_15 2Krn_31:6_16 2Krn_31:6_17 2Krn_31:6_18 2Krn_31:6_19 2Krn_31:6_20 2Krn_31:6_21 2Krn_31:6_22 2Krn_31:6_23 2Krn_31:6_24 2Krn_31:6_25 2Krn_31:6_26 2Krn_31:6_27 2Krn_31:6_28 2Krn_31:6_29 2Krn_31:6_30 2Krn_31:6_31 2Krn_31:6_32 2Krn_31:6_33 2Krn_31:6_34
2Krn:31:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:31:7 ἐν τῷ μηνὶ τῷ τρίτῳ ἤρξαντο οἱ σωροὶ θεμελιοῦσθαι καὶ ἐν τῷ ἑβδόμῳ μηνὶ συνετελέσθησαν.
2Krn:31:7 In the third month the heaps began to be piled, and in the seventh month they were finished. (2 Chronicles 31:7 Brenton)
2Krn:31:7 Trzeciego miesiąca rozpoczęli kłaść te stosy, a w miesiącu siódmym zakończyli. (2 Krn 31:7 BT_4)
2Krn:31:7 ἐν τῷ μηνὶ τῷ τρίτῳ ἤρξαντο οἱ σωροὶ θεμελιοῦσθαι καὶ ἐν τῷ ἑβδόμῳ μηνὶ συνετελέσθησαν.
2Krn:31:7 ἐν ὁ ἡ τό μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό   θεμελιόω (θεμελι(ο)-, θεμελιω·σ-, θεμελιω·σ-, -, τεθεμελιω-, θεμελιω·θ-) καί ἐν ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-)
2Krn:31:7 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ???; miesiąc Trzeci By zaczynać się Do ??? I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siódmy ???; miesiąc By uzupełniać
2Krn:31:7 e)n tO=| mEni\ tO=| tri/tO| E)/rXanto oi( sOroi\ Temeliou=sTai kai\ e)n tO=| e(bdo/mO| mEni\ sunetele/sTEsan.
2Krn:31:7 en tO mEni tO tritO ErXanto hoi sOroi TemeliusTai kai en tO hebdomO mEni synetelesTEsan.
2Krn:31:7 P RA_DSM N3_DSM RA_DSM A1_DSM VAI_AMI3P RA_NPM N2_NPM V4_PMN C P RA_DSM A1_DSM N3_DSM VSI_API3P
2Krn:31:7 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ???; month the third to begin the ć to ??? and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the seventh ???; month to complete
2Krn:31:7 in/among/by (+dat) the (dat) ??? (voc); month (dat) the (dat) third (dat) they-were-BEGIN-ed the (nom)   to-be-being-???-ed and in/among/by (+dat) the (dat) seventh (dat) ??? (voc); month (dat) they-were-COMPLETE-ed
2Krn:31:7 2Krn_31:7_1 2Krn_31:7_2 2Krn_31:7_3 2Krn_31:7_4 2Krn_31:7_5 2Krn_31:7_6 2Krn_31:7_7 2Krn_31:7_8 2Krn_31:7_9 2Krn_31:7_10 2Krn_31:7_11 2Krn_31:7_12 2Krn_31:7_13 2Krn_31:7_14 2Krn_31:7_15
2Krn:31:7 x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:31:8 καὶ ἦλθεν Εζεκιας καὶ οἱ ἄρχοντες καὶ εἶδον τοὺς σωροὺς καὶ ηὐλόγησαν τὸν κύριον καὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ Ισραηλ.
2Krn:31:8 And Ezekias and the princes came and saw the heaps, and blessed the Lord, and his people Israel. (2 Chronicles 31:8 Brenton)
2Krn:31:8 Przyszedłszy potem Ezechiasz i jego naczelnicy i zobaczywszy stosy, błogosławili Pana i Jego lud, Izraela. (2 Krn 31:8 BT_4)
2Krn:31:8 καὶ ἦλθεν Εζεκιας καὶ οἱ ἄρχοντες καὶ εἶδον τοὺς σωροὺς καὶ ηὐλόγησαν τὸν κύριον καὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ Ισραηλ.
2Krn:31:8 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) Ἑζεκίας, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό   καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό Ἰσραήλ, ὁ
2Krn:31:8 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Hezekiah I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By błogosławić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Ludzie On/ona/to/to samo Izrael
2Krn:31:8 kai\ E)=lTen *eDZekias kai\ oi( a)/rCHontes kai\ ei)=don tou\s sOrou\s kai\ Eu)lo/gEsan to\n ku/rion kai\ to\n lao\n au)tou= *israEl.
2Krn:31:8 kai ElTen eDZekias kai hoi arCHontes kai eidon tus sOrus kai EulogEsan ton kyrion kai ton laon autu israEl.
2Krn:31:8 C VBI_AAI3S N1T_NSM C RA_NPM N3_NPM C VBI_AAI3P RA_APM N2_APM C VAI_AAI3P RA_ASM N2_ASM C RA_ASM N2_ASM RD_GSM N_ASM
2Krn:31:8 and also, even, namely to come Hezekiah and also, even, namely the ruler; to begin and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the ć and also, even, namely to bless the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the people he/she/it/same Israel
2Krn:31:8 and he/she/it-COME-ed Hezekiah (nom) and the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) and I-SEE-ed, they-SEE-ed the (acc)   and they-BLESS-ed the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (acc) people (acc) him/it/same (gen) Israel (indecl)
2Krn:31:8 2Krn_31:8_1 2Krn_31:8_2 2Krn_31:8_3 2Krn_31:8_4 2Krn_31:8_5 2Krn_31:8_6 2Krn_31:8_7 2Krn_31:8_8 2Krn_31:8_9 2Krn_31:8_10 2Krn_31:8_11 2Krn_31:8_12 2Krn_31:8_13 2Krn_31:8_14 2Krn_31:8_15 2Krn_31:8_16 2Krn_31:8_17 2Krn_31:8_18 2Krn_31:8_19
2Krn:31:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:31:9 καὶ ἐπυνθάνετο Εζεκιας τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν ὑπὲρ τῶν σωρῶν,
2Krn:31:9 Then Ezekias enquired of the priests and the Levites concerning the heaps. (2 Chronicles 31:9 Brenton)
2Krn:31:9 Pytał wówczas Ezechiasz kapłanów i lewitów w sprawie tych stosów. (2 Krn 31:9 BT_4)
2Krn:31:9 καὶ ἐπυνθάνετο Εζεκιας τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν ὑπὲρ τῶν σωρῶν,
2Krn:31:9 καί πυνθάνομαι (πυνθαν-, -, 2nd πυθ-, -, -, -) Ἑζεκίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ὑπέρ ὁ ἡ τό  
2Krn:31:9 I też, nawet, mianowicie By dowiadywać się Hezekiah Duchowny I też, nawet, mianowicie Lewita Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja)
2Krn:31:9 kai\ e)punTa/neto *eDZekias tO=n i(ere/On kai\ tO=n *leuitO=n u(pe\r tO=n sOrO=n,
2Krn:31:9 kai epynTaneto eDZekias tOn hiereOn kai tOn leuitOn hyper tOn sOrOn,
2Krn:31:9 C V1I_IMI3S N1T_NSM RA_GPM N3V_GPM C RA_GPM N1M_GPM P RA_GPM N2_GPM
2Krn:31:9 and also, even, namely to inquire Hezekiah the priest and also, even, namely the Levite above (+acc), on behalf of (+gen) the ć
2Krn:31:9 and he/she/it-was-being-INQUIRE-ed Hezekiah (nom) the (gen) priests (gen) and the (gen) Levites (gen) above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen)  
2Krn:31:9 2Krn_31:9_1 2Krn_31:9_2 2Krn_31:9_3 2Krn_31:9_4 2Krn_31:9_5 2Krn_31:9_6 2Krn_31:9_7 2Krn_31:9_8 2Krn_31:9_9 2Krn_31:9_10 2Krn_31:9_11
2Krn:31:9 x x x x x x x x x x x
2Krn:31:10 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Αζαριας ὁ ἱερεὺς ὁ ἄρχων εἰς οἶκον Σαδωκ καὶ εἶπεν Ἐξ οὗ ἦρκται ἡ ἀπαρχὴ φέρεσθαι εἰς οἶκον κυρίου, ἐφάγομεν καὶ ἐπίομεν καὶ κατελίπομεν· ὅτι κύριος ηὐλόγησεν τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ κατελίπομεν ἔτι τὸ πλῆθος τοῦτο.
2Krn:31:10 And Azarias the priest, the chief over the house of Sadoc, spoke to him, and said, From the time that the first-fruits began to be brought into the house of the Lord, we have eaten and drunk, and left even abundantly; for the Lord has blessed his people, and we have left to this amount. (2 Chronicles 31:10 Brenton)
2Krn:31:10 Odpowiedział mu wówczas Azariasz, arcykapłan z rodu Sadoka: «Gdy zaczęto wnosić tę świętą daninę do domu Pańskiego, najedliśmy się i nasycili, i pozostało jeszcze w obfitości, albowiem Pan pobłogosławił swój lud i dlatego pozostało to mnóstwo rzeczy». (2 Krn 31:10 BT_4)
2Krn:31:10 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Αζαριας ἱερεὺς ἄρχων εἰς οἶκον Σαδωκ καὶ εἶπεν Ἐξ οὗ ἦρκται ἀπαρχὴ φέρεσθαι εἰς οἶκον κυρίου, ἐφάγομεν καὶ ἐπίομεν καὶ κατελίπομεν· ὅτι κύριος ηὐλόγησεν τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ κατελίπομεν ἔτι τὸ πλῆθος τοῦτο.
2Krn:31:10 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Σαδώκ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐκ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἔτι ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό οὗτος αὕτη τοῦτο
2Krn:31:10 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Duchowny Władca; początek; by zaczynać się Do (+przyspieszenie) Dom Zadok I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By zaczynać się Po pierwsze owoc By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Do (+przyspieszenie) Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By jeść I też, nawet, mianowicie By pić I też, nawet, mianowicie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By błogosławić Ludzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Jeszcze/jeszcze Los (mnóstwo ) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
2Krn:31:10 kai\ ei)=pen pro\s au)to\n *aDZarias o( i(ereu\s o( a)/rCHOn ei)s oi)=kon *sadOk kai\ ei)=pen *)eX ou(= E)=rktai E( a)parCHE\ fe/resTai ei)s oi)=kon kuri/ou, e)fa/gomen kai\ e)pi/omen kai\ kateli/pomen· o(/ti ku/rios Eu)lo/gEsen to\n lao\n au)tou=, kai\ kateli/pomen e)/ti to\ plE=Tos tou=to.
2Krn:31:10 kai eipen pros auton aDZarias ho hiereus ho arCHOn eis oikon sadOk kai eipen eX hu Erktai hE aparCHE feresTai eis oikon kyriu, efagomen kai epiomen kai katelipomen· hoti kyrios EulogEsen ton laon autu, kai katelipomen eti to plETos tuto.
2Krn:31:10 C VBI_AAI3S P RD_ASM N1T_NSM RA_NSM N3V_NSM RA_NSM N3_NSM P N2_ASM N_GSM C VBI_AAI3S P RR_GSM VM_XMI3S RA_NSF N1_NSF V1_PMN P N2_ASM N2_GSM VBI_AAI1P C VBI_AAI1P C VBI_AAI1P C N2_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RD_GSM C VBI_AAI1P D RA_ASN N3E_ASN RD_ASN
2Krn:31:10 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same ć the priest the ruler; beginning; to begin into (+acc) house Zadok and also, even, namely to say/tell out of (+gen) ἐξ before vowels where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to begin the first-fruit to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth into (+acc) house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to eat and also, even, namely to drink and also, even, namely to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to bless the people he/she/it/same and also, even, namely to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up yet/still the lot (multitude ) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
2Krn:31:10 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)   the (nom) priest (nom) the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) into (+acc) house (acc) Zadok (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed out of (+gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-has-been-BEGIN-ed the (nom) first-fruit (nom|voc) to-be-being-BRING-ed into (+acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) we-EAT-ed and we-DRINK-ed and we-LEAVE-ed-BEHIND because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-BLESS-ed the (acc) people (acc) him/it/same (gen) and we-LEAVE-ed-BEHIND yet/still the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) this (nom|acc)
2Krn:31:10 2Krn_31:10_1 2Krn_31:10_2 2Krn_31:10_3 2Krn_31:10_4 2Krn_31:10_5 2Krn_31:10_6 2Krn_31:10_7 2Krn_31:10_8 2Krn_31:10_9 2Krn_31:10_10 2Krn_31:10_11 2Krn_31:10_12 2Krn_31:10_13 2Krn_31:10_14 2Krn_31:10_15 2Krn_31:10_16 2Krn_31:10_17 2Krn_31:10_18 2Krn_31:10_19 2Krn_31:10_20 2Krn_31:10_21 2Krn_31:10_22 2Krn_31:10_23 2Krn_31:10_24 2Krn_31:10_25 2Krn_31:10_26 2Krn_31:10_27 2Krn_31:10_28 2Krn_31:10_29 2Krn_31:10_30 2Krn_31:10_31 2Krn_31:10_32 2Krn_31:10_33 2Krn_31:10_34 2Krn_31:10_35 2Krn_31:10_36 2Krn_31:10_37 2Krn_31:10_38 2Krn_31:10_39 2Krn_31:10_40
2Krn:31:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:31:11 καὶ εἶπεν Εζεκιας ἑτοιμάσαι παστοφόρια εἰς οἶκον κυρίου, καὶ ἡτοίμασαν.
2Krn:31:11 And Ezekias told them yet farther to prepare chambers for the house of the Lord; and they prepared them, (2 Chronicles 31:11 Brenton)
2Krn:31:11 Rozkazał więc Ezechiasz przygotować składy w świątyni Pańskiej. Gdy je przygotowali, (2 Krn 31:11 BT_4)
2Krn:31:11 καὶ εἶπεν Εζεκιας ἑτοιμάσαι παστοφόρια εἰς οἶκον κυρίου, καὶ ἡτοίμασαν.
2Krn:31:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἑζεκίας, -ου, ὁ ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-)   εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-)
2Krn:31:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Hezekiah Do gotowy Do (+przyspieszenie) Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Do gotowy
2Krn:31:11 kai\ ei)=pen *eDZekias e(toima/sai pastofo/ria ei)s oi)=kon kuri/ou, kai\ E(toi/masan.
2Krn:31:11 kai eipen eDZekias hetoimasai pastoforia eis oikon kyriu, kai hEtoimasan.
2Krn:31:11 C VBI_AAI3S N1T_NSM VA_AAN N2N_APN P N2_ASM N2_GSM C VAI_AAI3P
2Krn:31:11 and also, even, namely to say/tell Hezekiah to ready ć into (+acc) house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to ready
2Krn:31:11 and he/she/it-SAY/TELL-ed Hezekiah (nom) to-READY, be-you(sg)-READY-ed!, he/she/it-happens-to-READY (opt)   into (+acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and they-READY-ed
2Krn:31:11 2Krn_31:11_1 2Krn_31:11_2 2Krn_31:11_3 2Krn_31:11_4 2Krn_31:11_5 2Krn_31:11_6 2Krn_31:11_7 2Krn_31:11_8 2Krn_31:11_9 2Krn_31:11_10
2Krn:31:11 x x x x x x x x x x
2Krn:31:12 καὶ εἰσήνεγκαν ἐκεῖ τὰς ἀπαρχὰς καὶ τὰ ἐπιδέκατα ἐν πίστει, καὶ ἐπ’ αὐτῶν ἐπιστάτης Χωνενιας ὁ Λευίτης, καὶ Σεμει ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ διαδεχόμενος,
2Krn:31:12 and they brought thither the first-fruits and the tithes faithfully: and Chonenias the Levite was superintendent over them, and Semei his brother was next. (2 Chronicles 31:12 Brenton)
2Krn:31:12 wnieśli tam świętą daninę, to jest dziesięcinę i rzeczy święte. Przełożonym nad nimi został lewita Konaniasz i jego brat Szimei, jako drugi, (2 Krn 31:12 BT_4)
2Krn:31:12 καὶ εἰσήνεγκαν ἐκεῖ τὰς ἀπαρχὰς καὶ τὰ ἐπιδέκατα ἐν πίστει, καὶ ἐπ’ αὐτῶν ἐπιστάτης Χωνενιας Λευίτης, καὶ Σεμει ἀδελφὸς αὐτοῦ διαδεχόμενος,
2Krn:31:12 καί εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) ἐκεῖ ὁ ἡ τό ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό   ἐν πίστις, -εως, ἡ καί ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·στάτης, -ου, ὁ   ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ καί Σεμεΐν v.l. -μεΐ, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό δια·δέχομαι (δια+δεχ-, -, δια+δεξ-, -, -, -)
2Krn:31:12 I też, nawet, mianowicie By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. Tam Po pierwsze owoc I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wiara(pełność) I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Opanowuj Lewita I też, nawet, mianowicie Semein Brat On/ona/to/to samo By doznawać powodzenia
2Krn:31:12 kai\ ei)sE/negkan e)kei= ta\s a)parCHa\s kai\ ta\ e)pide/kata e)n pi/stei, kai\ e)p’ au)tO=n e)pista/tEs *CHOnenias o( *leui/tEs, kai\ *semei o( a)delfo\s au)tou= diadeCHo/menos,
2Krn:31:12 kai eisEnenkan ekei tas aparCHas kai ta epidekata en pistei, kai ep’ autOn epistatEs CHOnenias ho leuitEs, kai semei ho adelfos autu diadeCHomenos,
2Krn:31:12 C VAI_AAI3P D RA_APF N1_APF C RA_APN A1_APN P N3I_DSF C P RD_GPM N1_GSM N1T_NSM RA_NSM N1M_NSM C N_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GSM V1_PMPNSM
2Krn:31:12 and also, even, namely to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. there the first-fruit and also, even, namely the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among faith(fulness) and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same master ć the Levite and also, even, namely Semein the brother he/she/it/same to succeed
2Krn:31:12 and they-BRING IN-ed there the (acc) first-fruits (acc) and the (nom|acc)   in/among/by (+dat) faith(fulness) (dat) and upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (gen) master (nom)   the (nom) Levite (nom) and Semein (indecl) the (nom) brother (nom) him/it/same (gen) while being-SUCCEED-ed (nom)
2Krn:31:12 2Krn_31:12_1 2Krn_31:12_2 2Krn_31:12_3 2Krn_31:12_4 2Krn_31:12_5 2Krn_31:12_6 2Krn_31:12_7 2Krn_31:12_8 2Krn_31:12_9 2Krn_31:12_10 2Krn_31:12_11 2Krn_31:12_12 2Krn_31:12_13 2Krn_31:12_14 2Krn_31:12_15 2Krn_31:12_16 2Krn_31:12_17 2Krn_31:12_18 2Krn_31:12_19 2Krn_31:12_20 2Krn_31:12_21 2Krn_31:12_22 2Krn_31:12_23
2Krn:31:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:31:13 καὶ Ιιηλ καὶ Οζαζιας καὶ Ναεθ καὶ Ασαηλ καὶ Ιεριμωθ καὶ Ιωζαβαθ καὶ Ελιηλ καὶ Σαμαχια καὶ Μααθ καὶ Βαναιας καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καθεσταμένοι διὰ Χωνενιου καὶ Σεμει τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καθὼς προσέταξεν ὁ βασιλεὺς Εζεκιας καὶ Αζαριας ὁ ἡγούμενος οἴκου κυρίου.
2Krn:31:13 and Jeiel, and Ozias, and Naeth, and Asael, and Jerimoth, and Jozabad, and Eliel, and Samachia, and Maath, and Banaias, and his sons, were appointed by Chonenias and Semei his brother, as Ezekias the king, and Azarias who was over the house of the Lord commanded. (2 Chronicles 31:13 Brenton)
2Krn:31:13 a Jechiel, Azazjasz, Nachat, Asahel, Jerimot, Jozabad, Eliel, Jismakiasz, Machat i Benajasz byli nadzorcami pod kierunkiem Konaniasza i jego brata Szimejego, zgodnie z poleceniem króla Ezechiasza i przełożonego świątyni Bożej - Azariasza. (2 Krn 31:13 BT_4)
2Krn:31:13 καὶ Ιιηλ καὶ Οζαζιας καὶ Ναεθ καὶ Ασαηλ καὶ Ιεριμωθ καὶ Ιωζαβαθ καὶ Ελιηλ καὶ Σαμαχια καὶ Μααθ καὶ Βαναιας καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καθεσταμένοι διὰ Χωνενιου καὶ Σεμει τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καθὼς προσέταξεν βασιλεὺς Εζεκιας καὶ Αζαριας ἡγούμενος οἴκου κυρίου.
2Krn:31:13 καί   καί   καί   καί   καί   καί   καί   καί   καί Μαάθ, ὁ καί   καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) διά   καί Σεμεΐν v.l. -μεΐ, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό καθ·ώς προσ·τάσσω/-τάττω (προσ+τασσ-/προσ+ταττ-, προσ+ταξ-, προσ+ταξ-, προσ+τεταχ·[κ]-, προσ+τετασσ-, προσ+ταγ·[θ]-/προσ+ταχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἑζεκίας, -ου, ὁ καί   ὁ ἡ τό ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krn:31:13 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Maath I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Semein Brat On/ona/to/to samo Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By dawać dyrektywę Król Hezekiah I też, nawet, mianowicie By uważać Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krn:31:13 kai\ *iiEl kai\ *oDZaDZias kai\ *naeT kai\ *asaEl kai\ *ierimOT kai\ *iODZabaT kai\ *eliEl kai\ *samaCHia kai\ *maaT kai\ *banaias kai\ oi( ui(oi\ au)tou= kaTestame/noi dia\ *CHOneniou kai\ *semei tou= a)delfou= au)tou=, kaTO\s prose/taXen o( basileu\s *eDZekias kai\ *aDZarias o( E(gou/menos oi)/kou kuri/ou.
2Krn:31:13 kai iiEl kai oDZaDZias kai naeT kai asaEl kai ierimOT kai iODZabaT kai eliEl kai samaCHia kai maaT kai banaias kai hoi hyioi autu kaTestamenoi dia CHOneniu kai semei tu adelfu autu, kaTOs prosetaXen ho basileus eDZekias kai aDZarias ho hEgumenos oiku kyriu.
2Krn:31:13 C N_NSM C N1T_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N1_NSM C N_NSM C N1T_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM VMI_XMINPM P N1_GSM C N_NSM RA_GSM N2_GSM RD_GSM D VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N1T_NSM C N1T_NSM RA_NSM V2_PMPNSM N2_GSM N2_GSM
2Krn:31:13 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely Maath and also, even, namely ć and also, even, namely the son he/she/it/same to enable lay, render widowed because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) ć and also, even, namely Semein the brother he/she/it/same as accordingly [according to how/in accordance with how] to give a directive the king Hezekiah and also, even, namely ć the to deem house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krn:31:13 and   and   and   and   and   and   and   and   and Maath (indecl) and   and the (nom) sons (nom|voc) him/it/same (gen) having-been-ENABLE-ed (nom|voc) because of (+acc), through (+gen)   and Semein (indecl) the (gen) brother (gen) him/it/same (gen) as accordingly he/she/it-GIVE-ed-A-DIRECTIVE the (nom) king (nom) Hezekiah (nom) and   the (nom) while being-DEEM-ed (nom) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen)
2Krn:31:13 2Krn_31:13_1 2Krn_31:13_2 2Krn_31:13_3 2Krn_31:13_4 2Krn_31:13_5 2Krn_31:13_6 2Krn_31:13_7 2Krn_31:13_8 2Krn_31:13_9 2Krn_31:13_10 2Krn_31:13_11 2Krn_31:13_12 2Krn_31:13_13 2Krn_31:13_14 2Krn_31:13_15 2Krn_31:13_16 2Krn_31:13_17 2Krn_31:13_18 2Krn_31:13_19 2Krn_31:13_20 2Krn_31:13_21 2Krn_31:13_22 2Krn_31:13_23 2Krn_31:13_24 2Krn_31:13_25 2Krn_31:13_26 2Krn_31:13_27 2Krn_31:13_28 2Krn_31:13_29 2Krn_31:13_30 2Krn_31:13_31 2Krn_31:13_32 2Krn_31:13_33 2Krn_31:13_34 2Krn_31:13_35 2Krn_31:13_36 2Krn_31:13_37 2Krn_31:13_38 2Krn_31:13_39 2Krn_31:13_40 2Krn_31:13_41 2Krn_31:13_42 2Krn_31:13_43
2Krn:31:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:31:14 καὶ Κωρη ὁ τοῦ Ιεμνα ὁ Λευίτης ὁ πυλωρὸς κατὰ ἀνατολὰς ἐπὶ τῶν δομάτων δοῦναι τὰς ἀπαρχὰς κυρίῳ καὶ τὰ ἅγια τῶν ἁγίων
2Krn:31:14 And Core, the son of Jemna the Levite, the porter eastward, was over the gifts, to distribute the first-fruits of the Lord, and the most holy things, (2 Chronicles 31:14 Brenton)
2Krn:31:14 A nadzorcą nad dobrowolnymi ofiarami dla Boga był lewita Kore, syn Jimny, odźwierny od wschodu, który przekazywał świętą daninę na rzecz Pana i rzeczy najświętsze. (2 Krn 31:14 BT_4)
2Krn:31:14 καὶ Κωρη τοῦ Ιεμνα Λευίτης πυλωρὸς κατὰ ἀνατολὰς ἐπὶ τῶν δομάτων δοῦναι τὰς ἀπαρχὰς κυρίῳ καὶ τὰ ἅγια τῶν ἁγίων
2Krn:31:14 καί   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   κατά ἀνατολή, -ῆς, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό δόμα[τ], -ατος, τό (cf. δόσις, δωρεά, δώρημα and δῶρον) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
2Krn:31:14 I też, nawet, mianowicie Lewita W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dar By dawać Po pierwsze owoc Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
2Krn:31:14 kai\ *kOrE o( tou= *iemna o( *leui/tEs o( pulOro\s kata\ a)natola\s e)pi\ tO=n doma/tOn dou=nai ta\s a)parCHa\s kuri/O| kai\ ta\ a(/gia tO=n a(gi/On
2Krn:31:14 kai kOrE ho tu iemna ho leuitEs ho pylOros kata anatolas epi tOn domatOn dunai tas aparCHas kyriO kai ta hagia tOn hagiOn
2Krn:31:14 C N_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM RA_NSM N1M_NSM RA_NSM N2_NSM P N1_APF P RA_GPN N3M_GPN VO_AAN RA_APF N1_APF N2_DSM C RA_APN A1A_APN RA_GPN A1A_GPN
2Krn:31:14 and also, even, namely ć the the ć the Levite the ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the gift to give the first-fruit lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
2Krn:31:14 and   the (nom) the (gen)   the (nom) Levite (nom) the (nom)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) risig of the east dawns (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) gifts (gen) to-GIVE the (acc) first-fruits (acc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (gen) holy ([Adj] gen)
2Krn:31:14 2Krn_31:14_1 2Krn_31:14_2 2Krn_31:14_3 2Krn_31:14_4 2Krn_31:14_5 2Krn_31:14_6 2Krn_31:14_7 2Krn_31:14_8 2Krn_31:14_9 2Krn_31:14_10 2Krn_31:14_11 2Krn_31:14_12 2Krn_31:14_13 2Krn_31:14_14 2Krn_31:14_15 2Krn_31:14_16 2Krn_31:14_17 2Krn_31:14_18 2Krn_31:14_19 2Krn_31:14_20 2Krn_31:14_21 2Krn_31:14_22 2Krn_31:14_23
2Krn:31:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:31:15 διὰ χειρὸς Οδομ καὶ Βενιαμιν καὶ Ἰησοῦς καὶ Σεμει καὶ Αμαριας καὶ Σεχονιας διὰ χειρὸς τῶν ἱερέων ἐν πίστει δοῦναι τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν κατὰ τὰς ἐφημερίας κατὰ τὸν μέγαν καὶ τὸν μικρὸν
2Krn:31:15 by the hand of Odom, and Benjamin, and Jesus, and Semei, and Amarias, and Sechonias, by the hand of the priests faithfully, to give to their brethren according to the courses, as well to great as small; (2 Chronicles 31:15 Brenton)
2Krn:31:15 Pod jego władzą byli: Eden, Miniamin, Jeszua, Szemajasz, Amariasz, Szekaniasz, którzy mieszkali w miastach kapłańskich, aby stale rozdzielać należności swym braciom podzielonym na zmiany, od wielkiego aż do małego - (2 Krn 31:15 BT_4)
2Krn:31:15 διὰ χειρὸς Οδομ καὶ Βενιαμιν καὶ Ἰησοῦς καὶ Σεμει καὶ Αμαριας καὶ Σεχονιας διὰ χειρὸς τῶν ἱερέων ἐν πίστει δοῦναι τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν κατὰ τὰς ἐφημερίας κατὰ τὸν μέγαν καὶ τὸν μικρὸν
2Krn:31:15 διά χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν   καί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ καί Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ καί Σεμεΐν v.l. -μεΐ, ὁ καί   καί   διά χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἐν πίστις, -εως, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό ἐφ·ημερία, -ας, ἡ κατά ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ὁ ἡ τό μικρός -ά -όν
2Krn:31:15 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ręka I też, nawet, mianowicie Beniamin I też, nawet, mianowicie Jezus [Jozue albo Jezus] I też, nawet, mianowicie Semein I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ręka Duchowny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wiara(pełność) By dawać Brat On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Bieg {Kurs} W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Wielki I też, nawet, mianowicie Mały [zobacz micro]
2Krn:31:15 dia\ CHeiro\s *odom kai\ *beniamin kai\ *)iEsou=s kai\ *semei kai\ *amarias kai\ *seCHonias dia\ CHeiro\s tO=n i(ere/On e)n pi/stei dou=nai toi=s a)delfoi=s au)tO=n kata\ ta\s e)fEmeri/as kata\ to\n me/gan kai\ to\n mikro\n
2Krn:31:15 dia CHeiros odom kai beniamin kai iEsus kai semei kai amarias kai seCHonias dia CHeiros tOn hiereOn en pistei dunai tois adelfois autOn kata tas efEmerias kata ton megan kai ton mikron
2Krn:31:15 P N3_GSF N_GSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N1T_NSM C N1T_NSM P N3_GSF RA_GPM N3V_GPM P N3I_DSF VO_AAN RA_DPM N2_DPM RD_GPM P RA_APF N1A_APF P RA_ASM A1P_ASM C RA_ASM A1A_ASM
2Krn:31:15 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) hand ć and also, even, namely Benjamin and also, even, namely Jesus [Joshua or Jesus] and also, even, namely Semein and also, even, namely ć and also, even, namely ć because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) hand the priest in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among faith(fulness) to give the brother he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the course down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the great and also, even, namely the small [see micro]
2Krn:31:15 because of (+acc), through (+gen) hand (gen)   and Benjamin (indecl) and Jesus (nom) and Semein (indecl) and   and   because of (+acc), through (+gen) hand (gen) the (gen) priests (gen) in/among/by (+dat) faith(fulness) (dat) to-GIVE the (dat) brothers (dat) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) course (gen), courses (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) great ([Adj] acc) and the (acc) small ([Adj] acc, nom|acc|voc)
2Krn:31:15 2Krn_31:15_1 2Krn_31:15_2 2Krn_31:15_3 2Krn_31:15_4 2Krn_31:15_5 2Krn_31:15_6 2Krn_31:15_7 2Krn_31:15_8 2Krn_31:15_9 2Krn_31:15_10 2Krn_31:15_11 2Krn_31:15_12 2Krn_31:15_13 2Krn_31:15_14 2Krn_31:15_15 2Krn_31:15_16 2Krn_31:15_17 2Krn_31:15_18 2Krn_31:15_19 2Krn_31:15_20 2Krn_31:15_21 2Krn_31:15_22 2Krn_31:15_23 2Krn_31:15_24 2Krn_31:15_25 2Krn_31:15_26 2Krn_31:15_27 2Krn_31:15_28 2Krn_31:15_29 2Krn_31:15_30 2Krn_31:15_31 2Krn_31:15_32
2Krn:31:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:31:16 ἐκτὸς τῆς ἐπιγονῆς τῶν ἀρσενικῶν ἀπὸ τριετοῦς καὶ ἐπάνω παντὶ τῷ εἰσπορευομένῳ εἰς οἶκον κυρίου εἰς λόγον ἡμερῶν εἰς ἡμέραν εἰς λειτουργίαν ἐφημερίαις διατάξεως αὐτῶν.
2Krn:31:16 besides the increase of males from three years old and upward, to every one entering into the house of the Lord, a portion according to a daily rate, for service in the daily courses of their order. (2 Chronicles 31:16 Brenton)
2Krn:31:16 poza wpisanymi do rodowodów mężczyznami od trzech lat wzwyż - wszystkim, którzy przychodzili do świątyni Pańskiej, aby zapewnić służbę codzienną, według ich odpowiednich czynności i zmian. (2 Krn 31:16 BT_4)
2Krn:31:16 ἐκτὸς τῆς ἐπιγονῆς τῶν ἀρσενικῶν ἀπὸ τριετοῦς καὶ ἐπάνω παντὶ τῷ εἰσπορευομένῳ εἰς οἶκον κυρίου εἰς λόγον ἡμερῶν εἰς ἡμέραν εἰς λειτουργίαν ἐφημερίαις διατάξεως αὐτῶν.
2Krn:31:16 ἐκτός[2] ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ἀπό   καί ἐπ·άνω πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] λόγος, -ου, ὁ ἡμέρα, -ας -ἡ εἰς[1] ἡμέρα, -ας -ἡ εἰς[1] λειτουργία, -ας, ἡ ἐφ·ημερία, -ας, ἡ   αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:31:16 Zewnątrz Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Wyższy przedtem, na górze Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By wchodzić Do (+przyspieszenie) Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Dzień Do (+przyspieszenie) Dzień Do (+przyspieszenie) Pracy/biuro {urząd} [zobacz liturgię] Bieg {Kurs} On/ona/to/to samo
2Krn:31:16 e)kto\s tE=s e)pigonE=s tO=n a)rsenikO=n a)po\ trietou=s kai\ e)pa/nO panti\ tO=| ei)sporeuome/nO| ei)s oi)=kon kuri/ou ei)s lo/gon E(merO=n ei)s E(me/ran ei)s leitourgi/an e)fEmeri/ais diata/XeOs au)tO=n.
2Krn:31:16 ektos tEs epigonEs tOn arsenikOn apo trietus kai epanO panti tO eisporeuomenO eis oikon kyriu eis logon hEmerOn eis hEmeran eis leiturgian efEmeriais diataXeOs autOn.
2Krn:31:16 P RA_GSF N1_GSF RA_GPM A1_GPM P A3_GSM C D A3_DSM RA_DSM V1_PMPDSM P N2_ASM N2_GSM P N2_ASM N1A_GPF P N1A_ASF P N1A_ASF N1A_DPF N3I_GPF RD_GPM
2Krn:31:16 outside the ć the ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć and also, even, namely upper before, overhead every all, each, every, the whole of the to enter into (+acc) house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. day into (+acc) day into (+acc) job/office [see liturgy] course ć he/she/it/same
2Krn:31:16 outside the (gen)   the (gen)   away from (+gen)   and upper every (dat) the (dat) while being-ENTER-ed (dat) into (+acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) into (+acc) word (acc) days (gen) into (+acc) day (acc) into (+acc) job/office (acc) courses (dat)   them/same (gen)
2Krn:31:16 2Krn_31:16_1 2Krn_31:16_2 2Krn_31:16_3 2Krn_31:16_4 2Krn_31:16_5 2Krn_31:16_6 2Krn_31:16_7 2Krn_31:16_8 2Krn_31:16_9 2Krn_31:16_10 2Krn_31:16_11 2Krn_31:16_12 2Krn_31:16_13 2Krn_31:16_14 2Krn_31:16_15 2Krn_31:16_16 2Krn_31:16_17 2Krn_31:16_18 2Krn_31:16_19 2Krn_31:16_20 2Krn_31:16_21 2Krn_31:16_22 2Krn_31:16_23 2Krn_31:16_24 2Krn_31:16_25
2Krn:31:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:31:17 οὗτος ὁ καταλοχισμὸς τῶν ἱερέων κατ’ οἴκους πατριῶν, καὶ οἱ Λευῖται ἐν ταῖς ἐφημερίαις αὐτῶν ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω ἐν διατάξει
2Krn:31:17 This is the distribution of the priests according to the houses of their families; and the Levites in their daily courses from twenty years old and upward were in their order, (2 Chronicles 31:17 Brenton)
2Krn:31:17 Spisu kapłanów dokonywano według ich rodów, lewitów zaś od dwudziestu lat wzwyż, według ich czynności i zmian. (2 Krn 31:17 BT_4)
2Krn:31:17 οὗτος καταλοχισμὸς τῶν ἱερέων κατ’ οἴκους πατριῶν, καὶ οἱ Λευῖται ἐν ταῖς ἐφημερίαις αὐτῶν ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω ἐν διατάξει
2Krn:31:17 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ κατά οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) πατριά, -ᾶς, ἡ καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἐφ·ημερία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό   καί ἐπ·άνω ἐν δια·τάσσω (δια+τασσ-, δια+ταξ-, δια+ταξ-, δια+τεταχ·[κ]-, δια+τετασσ-, δια+ταγ·[θ]-/δια+ταχ·θ-)
2Krn:31:17 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Duchowny W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dom patrilineage I też, nawet, mianowicie Lewita W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bieg {Kurs} On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Wyższy przedtem, na górze W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By przepisywać dekret, zamówienie {rozkaz}, mianować albo wyświęcać
2Krn:31:17 ou(=tos o( kataloCHismo\s tO=n i(ere/On kat’ oi)/kous patriO=n, kai\ oi( *leui=tai e)n tai=s e)fEmeri/ais au)tO=n a)po\ ei)kosaetou=s kai\ e)pa/nO e)n diata/Xei
2Krn:31:17 hutos ho kataloCHismos tOn hiereOn kat’ oikus patriOn, kai hoi leuitai en tais efEmeriais autOn apo eikosaetus kai epanO en diataXei
2Krn:31:17 RD_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GPM N3V_GPM P N2_APM N1A_GPF C RA_NPM N1M_NPM P RA_DPF N1A_DPF RD_GPM P A3H_GSM C D P N3I_DSF
2Krn:31:17 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the ć the priest down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing house patrilineage and also, even, namely the Levite in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the course he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć and also, even, namely upper before, overhead in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among to prescribe decree, order, appoint or ordain
2Krn:31:17 this (nom) the (nom)   the (gen) priests (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) houses (acc) patrilineages (gen) and the (nom) Levites (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) courses (dat) them/same (gen) away from (+gen)   and upper in/among/by (+dat) he/she/it-will-PRESCRIBE, you(sg)-will-be-PRESCRIBE-ed (classical)
2Krn:31:17 2Krn_31:17_1 2Krn_31:17_2 2Krn_31:17_3 2Krn_31:17_4 2Krn_31:17_5 2Krn_31:17_6 2Krn_31:17_7 2Krn_31:17_8 2Krn_31:17_9 2Krn_31:17_10 2Krn_31:17_11 2Krn_31:17_12 2Krn_31:17_13 2Krn_31:17_14 2Krn_31:17_15 2Krn_31:17_16 2Krn_31:17_17 2Krn_31:17_18 2Krn_31:17_19 2Krn_31:17_20 2Krn_31:17_21
2Krn:31:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:31:18 ἐν καταλοχίαις ἐν πάσῃ ἐπιγονῇ υἱῶν αὐτῶν καὶ θυγατέρων αὐτῶν εἰς πᾶν τὸ πλῆθος, ὅτι ἐν πίστει ἥγνισαν τὸ ἅγιον
2Krn:31:18 to assign stations for all the increase of their sons and their daughters, for the whole number: for they faithfully sanctified the holy place. (2 Chronicles 31:18 Brenton)
2Krn:31:18 Wpisano również ich dzieci, żony, synów i córki do całego zgromadzenia, bo oni byli obowiązani oddać się na stałe rzeczom świętym. (2 Krn 31:18 BT_4)
2Krn:31:18 ἐν καταλοχίαις ἐν πάσῃ ἐπιγονῇ υἱῶν αὐτῶν καὶ θυγατέρων αὐτῶν εἰς πᾶν τὸ πλῆθος, ὅτι ἐν πίστει ἥγνισαν τὸ ἅγιον
2Krn:31:18 ἐν   ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ὅτι ἐν πίστις, -εως, ἡ ἁγνίζω (αγνιζ-, -, αγνι·σ-, ηγνι·κ-, ηγνισ-, αγνισ·θ-) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
2Krn:31:18 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Córka On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Los (mnóstwo ) Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wiara(pełność) By oczyszczać się Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
2Krn:31:18 e)n kataloCHi/ais e)n pa/sE| e)pigonE=| ui(O=n au)tO=n kai\ Tugate/rOn au)tO=n ei)s pa=n to\ plE=Tos, o(/ti e)n pi/stei E(/gnisan to\ a(/gion
2Krn:31:18 en kataloCHiais en pasE epigonE hyiOn autOn kai TygaterOn autOn eis pan to plETos, hoti en pistei hEgnisan to hagion
2Krn:31:18 P A1A_DPF P A3_DSF N1_DSF N2_GPM RD_GPM C N3_GPF RD_GPM P A3_ASN RA_ASN N3E_ASN C P N3I_DSF VAI_AAI3P RA_ASN A1A_ASN
2Krn:31:18 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle ć son he/she/it/same and also, even, namely daughter he/she/it/same into (+acc) every all, each, every, the whole of the lot (multitude ) because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among faith(fulness) to purify the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
2Krn:31:18 in/among/by (+dat)   in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed   sons (gen) them/same (gen) and daughters (gen) them/same (gen) into (+acc) every (nom|acc|voc) the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) because/that in/among/by (+dat) faith(fulness) (dat) they-PURIFY-ed the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc)
2Krn:31:18 2Krn_31:18_1 2Krn_31:18_2 2Krn_31:18_3 2Krn_31:18_4 2Krn_31:18_5 2Krn_31:18_6 2Krn_31:18_7 2Krn_31:18_8 2Krn_31:18_9 2Krn_31:18_10 2Krn_31:18_11 2Krn_31:18_12 2Krn_31:18_13 2Krn_31:18_14 2Krn_31:18_15 2Krn_31:18_16 2Krn_31:18_17 2Krn_31:18_18 2Krn_31:18_19 2Krn_31:18_20
2Krn:31:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:31:19 τοῖς υἱοῖς Ααρων τοῖς ἱερατεύουσιν, καὶ οἱ ἀπὸ τῶν πόλεων αὐτῶν ἐν πάσῃ πόλει καὶ πόλει ἄνδρες, οἳ ὠνομάσθησαν ἐν ὀνόματι, δοῦναι μερίδα παντὶ ἀρσενικῷ ἐν τοῖς ἱερεῦσιν καὶ παντὶ καταριθμουμένῳ ἐν τοῖς Λευίταις.
2Krn:31:19 As for the sons of Aaron that executed the priests' office, --even those from their cities the men in each several city who were named expressly, --were appointed to give a portion to every male among the priests, and to every one reckoned among the Levites. (2 Chronicles 31:19 Brenton)
2Krn:31:19 Dla synów zaś Aarona, kapłanów mieszkających na obszarze pastwisk ich miast, w każdym mieście byli imiennie wyznaczeni mężowie do wydawania części należnej każdemu mężczyźnie spośród kapłanów i każdemu wciągniętemu do rodowych spisów lewitów. (2 Krn 31:19 BT_4)
2Krn:31:19 τοῖς υἱοῖς Ααρων τοῖς ἱερατεύουσιν, καὶ οἱ ἀπὸ τῶν πόλεων αὐτῶν ἐν πάσῃ πόλει καὶ πόλει ἄνδρες, οἳ ὠνομάσθησαν ἐν ὀνόματι, δοῦναι μερίδα παντὶ ἀρσενικῷ ἐν τοῖς ἱερεῦσιν καὶ παντὶ καταριθμουμένῳ ἐν τοῖς Λευίταις.
2Krn:31:19 ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό ἱερατεύω (ιερατευ-, ιερατευ·σ-, ιερατευ·σ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ἀπό ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) πόλις, -εως, ἡ καί πόλις, -εως, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὅς ἥ ὅ ὀνομάζω (ονομαζ-, ονομα·σ-, ονομα·σ-, -, -, ονομασ·θ-) ἐν ὄνομα[τ], -ατος, τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   ἐν ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κατ·αριθμέω (κατ+αριθμ(ε)-, -, -, -, κατ+ηριθμη-, -) ἐν ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ
2Krn:31:19 Syn Aaron pracować (jako kapłan) I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Miasto I też, nawet, mianowicie Miasto Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Kto/, który/, który By nazywać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nazwisko {Imię} co do By dawać Część Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Duchowny I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By liczyć się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Lewita
2Krn:31:19 toi=s ui(oi=s *aarOn toi=s i(erateu/ousin, kai\ oi( a)po\ tO=n po/leOn au)tO=n e)n pa/sE| po/lei kai\ po/lei a)/ndres, oi(\ O)noma/sTEsan e)n o)no/mati, dou=nai meri/da panti\ a)rsenikO=| e)n toi=s i(ereu=sin kai\ panti\ katariTmoume/nO| e)n toi=s *leui/tais.
2Krn:31:19 tois hyiois aarOn tois hierateuusin, kai hoi apo tOn poleOn autOn en pasE polei kai polei andres, hoi OnomasTEsan en onomati, dunai merida panti arsenikO en tois hiereusin kai panti katariTmumenO en tois leuitais.
2Krn:31:19 RA_DPM N2_DPM N_GSM RA_DPM V1_PAI3P C RA_NPM P RA_GPF N3I_GPF RD_GPM P A3_DSF N3I_DSF C N3I_DSF N3_NPM RR_NPM VCI_API3P P N3M_DSN VO_AAN N3D_ASF A3_DSM A1_DSM P RA_DPM N3V_DPM C A3_DSM V2_PMPDSM P RA_DPM N1M_DPM
2Krn:31:19 the son Aaron the to work of a priest priestcraft and also, even, namely the from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the city he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle city and also, even, namely city man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". who/whom/which to name in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among name with regard to to give part every all, each, every, the whole of ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the priest and also, even, namely every all, each, every, the whole of to count in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Levite
2Krn:31:19 the (dat) sons (dat) Aaron (indecl) the (dat) they-are-WORK OF A PRIEST-ing, while WORK OF A PRIEST-ing (dat) and the (nom) away from (+gen) the (gen) cities (gen) them/same (gen) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed city (dat) and city (dat) men, husbands (nom|voc) who/whom/which (nom) they-were-NAME-ed in/among/by (+dat) name (dat) to-GIVE ??? (acc) every (dat)   in/among/by (+dat) the (dat) priests (dat) and every (dat) while being-COUNT-ed (dat) in/among/by (+dat) the (dat) Levites (dat)
2Krn:31:19 2Krn_31:19_1 2Krn_31:19_2 2Krn_31:19_3 2Krn_31:19_4 2Krn_31:19_5 2Krn_31:19_6 2Krn_31:19_7 2Krn_31:19_8 2Krn_31:19_9 2Krn_31:19_10 2Krn_31:19_11 2Krn_31:19_12 2Krn_31:19_13 2Krn_31:19_14 2Krn_31:19_15 2Krn_31:19_16 2Krn_31:19_17 2Krn_31:19_18 2Krn_31:19_19 2Krn_31:19_20 2Krn_31:19_21 2Krn_31:19_22 2Krn_31:19_23 2Krn_31:19_24 2Krn_31:19_25 2Krn_31:19_26 2Krn_31:19_27 2Krn_31:19_28 2Krn_31:19_29 2Krn_31:19_30 2Krn_31:19_31 2Krn_31:19_32 2Krn_31:19_33 2Krn_31:19_34
2Krn:31:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:31:20 καὶ ἐποίησεν οὕτως Εζεκιας ἐν παντὶ Ιουδα καὶ ἐποίησεν τὸ καλὸν καὶ τὸ εὐθὲς ἐναντίον τοῦ κυρίου θεοῦ αὐτοῦ.
2Krn:31:20 And Ezekias did so through all Juda, and did that which was good and right before the Lord his God. (2 Chronicles 31:20 Brenton)
2Krn:31:20 Takie to rozporządzenia wydał Ezechiasz dla całej ziemi Judy i czynił to, co dobre, słuszne i wierne jest przed Panem, Bogiem jego. (2 Krn 31:20 BT_4)
2Krn:31:20 καὶ ἐποίησεν οὕτως Εζεκιας ἐν παντὶ Ιουδα καὶ ἐποίησεν τὸ καλὸν καὶ τὸ εὐθὲς ἐναντίον τοῦ κυρίου θεοῦ αὐτοῦ.
2Krn:31:20 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὕτως/οὕτω Ἑζεκίας, -ου, ὁ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) καί ὁ ἡ τό εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:31:20 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Hezekiah W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By czynić/rób W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). I też, nawet, mianowicie Prosto Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo
2Krn:31:20 kai\ e)poi/Esen ou(/tOs *eDZekias e)n panti\ *iouda kai\ e)poi/Esen to\ kalo\n kai\ to\ eu)Te\s e)nanti/on tou= kuri/ou Teou= au)tou=.
2Krn:31:20 kai epoiEsen hutOs eDZekias en panti iuda kai epoiEsen to kalon kai to euTes enantion tu kyriu Teu autu.
2Krn:31:20 C VAI_AAI3S D N1T_NSM P A3_DSM N_DSM C VAI_AAI3S RA_ASN A1_ASN C RA_ASN A3H_ASN P RA_GSM N2_GSM N2_GSM RD_GSM
2Krn:31:20 and also, even, namely to do/make thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] Hezekiah in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of Judas/Judah and also, even, namely to do/make the right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). and also, even, namely the straight in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] he/she/it/same
2Krn:31:20 and he/she/it-DO/MAKE-ed thusly/like this Hezekiah (nom) in/among/by (+dat) every (dat) Judas/Judah (gen, voc) and he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom|acc) right ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (nom|acc) straight ([Adj] nom|acc|voc, voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) god (gen) him/it/same (gen)
2Krn:31:20 2Krn_31:20_1 2Krn_31:20_2 2Krn_31:20_3 2Krn_31:20_4 2Krn_31:20_5 2Krn_31:20_6 2Krn_31:20_7 2Krn_31:20_8 2Krn_31:20_9 2Krn_31:20_10 2Krn_31:20_11 2Krn_31:20_12 2Krn_31:20_13 2Krn_31:20_14 2Krn_31:20_15 2Krn_31:20_16 2Krn_31:20_17 2Krn_31:20_18 2Krn_31:20_19
2Krn:31:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:31:21 καὶ ἐν παντὶ ἔργῳ, ἐν ᾧ ἤρξατο ἐν ἐργασίᾳ ἐν οἴκῳ κυρίου, καὶ ἐν τῷ νόμῳ καὶ ἐν τοῖς προστάγμασιν ἐξεζήτησεν τὸν θεὸν αὐτοῦ ἐξ ὅλης ψυχῆς αὐτοῦ καὶ ἐποίησεν καὶ εὐοδώθη.
2Krn:31:21 And in every work which he began in service in the house of the Lord, and in the law, and in the ordinances, he sought his God with all his soul, and wrought, and prospered. (2 Chronicles 31:21 Brenton)
2Krn:31:21 We wszelkiej pracy, jaką przedsięwziął w zakresie służby w świątyni Bożej, bądź w zakresie Prawa czy przykazań, szukając swego Boga, działał z całego serca i dlatego mu się szczęściło. (2 Krn 31:21 BT_4)
2Krn:31:21 καὶ ἐν παντὶ ἔργῳ, ἐν ἤρξατο ἐν ἐργασίᾳ ἐν οἴκῳ κυρίου, καὶ ἐν τῷ νόμῳ καὶ ἐν τοῖς προστάγμασιν ἐξεζήτησεν τὸν θεὸν αὐτοῦ ἐξ ὅλης ψυχῆς αὐτοῦ καὶ ἐποίησεν καὶ εὐοδώθη.
2Krn:31:21 καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔργον, -ου, τό ἐν ὅς ἥ ὅ ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἐν ἐργασία, -ας, ἡ ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐν ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ καί ἐν ὁ ἡ τό   ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὅλος -η -ον ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-)
2Krn:31:21 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By zaczynać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Biznesowe/gonitwy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By odszukiwać Bóg  On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Cały Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia
2Krn:31:21 kai\ e)n panti\ e)/rgO|, e)n O(=| E)/rXato e)n e)rgasi/a| e)n oi)/kO| kuri/ou, kai\ e)n tO=| no/mO| kai\ e)n toi=s prosta/gmasin e)XeDZE/tEsen to\n Teo\n au)tou= e)X o(/lEs PSuCHE=s au)tou= kai\ e)poi/Esen kai\ eu)odO/TE.
2Krn:31:21 kai en panti ergO, en hO ErXato en ergasia en oikO kyriu, kai en tO nomO kai en tois prostagmasin eXeDZEtEsen ton Teon autu eX holEs PSyCHEs autu kai epoiEsen kai euodOTE.
2Krn:31:21 C P A3_DSN N2N_DSN P RR_DSN VAI_AMI3S P N1A_DSF P N2_DSM N2_GSM C P RA_DSM N2_DSM C P RA_DPN N3M_DPN VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RD_GSM P A1_GSF N1_GSF RD_GSM C VAI_AAI3S C VC_API3S
2Krn:31:21 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of work in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to begin in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among business/pursuits in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the law and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć to seek out the god [see theology] he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels whole life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same and also, even, namely to do/make and also, even, namely to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed
2Krn:31:21 and in/among/by (+dat) every (dat) work (dat) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) he/she/it-was-BEGIN-ed in/among/by (+dat) business/pursuits (dat) in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and in/among/by (+dat) the (dat) law (dat) and in/among/by (+dat) the (dat)   he/she/it-SEEK-ed-OUT the (acc) god (acc) him/it/same (gen) out of (+gen) whole (gen) life (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-DO/MAKE-ed and he/she/it-was-PROSPER-ed
2Krn:31:21 2Krn_31:21_1 2Krn_31:21_2 2Krn_31:21_3 2Krn_31:21_4 2Krn_31:21_5 2Krn_31:21_6 2Krn_31:21_7 2Krn_31:21_8 2Krn_31:21_9 2Krn_31:21_10 2Krn_31:21_11 2Krn_31:21_12 2Krn_31:21_13 2Krn_31:21_14 2Krn_31:21_15 2Krn_31:21_16 2Krn_31:21_17 2Krn_31:21_18 2Krn_31:21_19 2Krn_31:21_20 2Krn_31:21_21 2Krn_31:21_22 2Krn_31:21_23 2Krn_31:21_24 2Krn_31:21_25 2Krn_31:21_26 2Krn_31:21_27 2Krn_31:21_28 2Krn_31:21_29 2Krn_31:21_30 2Krn_31:21_31 2Krn_31:21_32
2Krn:31:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x