2Mch:5:1 Περὶ δὲ τὸν καιρὸν τοῦτον τὴν δευτέραν ἔφοδον ὁ Ἀντίοχος εἰς Αἴγυπτον ἐστείλατο.
2Mch:5:1 About the same time Antiochus prepared his second voyage into Egypt: (2 Maccabees 5:1 Brenton)
2Mch:5:1 W tym czasie Antioch przygotowywał drugą wyprawę przeciwko Egiptowi. (2 Mch 5:1 BT_4)
2Mch:5:1 Περὶ δὲ τὸν καιρὸν τοῦτον τὴν δευτέραν ἔφοδον Ἀντίοχος εἰς Αἴγυπτον ἐστείλατο.
2Mch:5:1 περί δέ ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον   ὁ ἡ τό   εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ στέλλω (στελλ-, -, στειλ·[σ]-, -, εσταλ-, -)
2Mch:5:1 Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) zaś Okres czasu To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Drugi Do (+przyspieszenie) Egipt [kraj z] By odłączać wysyłaj, posyłaj
2Mch:5:1 *peri\ de\ to\n kairo\n tou=ton tE\n deute/ran e)/fodon o( *)anti/oCHos ei)s *ai)/gupton e)stei/lato.
2Mch:5:1 peri de ton kairon tuton tEn deuteran efodon ho antioCHos eis aigypton esteilato.
2Mch:5:1 P x RA_ASM N2_ASM RD_ASM RA_ASF A1A_ASF N2_ASF RA_NSM N2_NSM P N2_ASF VAI_AMI3S
2Mch:5:1 about (+acc,+gen) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the period of time this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the second ć the ć into (+acc) Egypt [country of] to detach consign, send
2Mch:5:1 about (+acc,+gen) Yet the (acc) period of time (acc) this (acc) the (acc) second (acc)   the (nom)   into (+acc) Egypt (acc) he/she/it-was-DETACH-ed
2Mch:5:1 2Mch_5:1_1 2Mch_5:1_2 2Mch_5:1_3 2Mch_5:1_4 2Mch_5:1_5 2Mch_5:1_6 2Mch_5:1_7 2Mch_5:1_8 2Mch_5:1_9 2Mch_5:1_10 2Mch_5:1_11 2Mch_5:1_12 2Mch_5:1_13
2Mch:5:1 x x x x x x x x x x x x x
2Mch:5:2 συνέβη δὲ καθ’ ὅλην τὴν πόλιν σχεδὸν ἐφ’ ἡμέρας τεσσαράκοντα φαίνεσθαι διὰ τῶν ἀέρων τρέχοντας ἱππεῖς διαχρύσους στολὰς ἔχοντας καὶ λόγχας σπειρηδὸν ἐξωπλισμένους καὶ μαχαιρῶν σπασμοὺς
2Mch:5:2 And then it happened, that through all the city, for the space almost of forty days, there were seen horsemen running in the air, in cloth of gold, and armed with lances, like a band of soldiers, (2 Maccabees 5:2 Brenton)
2Mch:5:2 Wtedy w całym mieście przez blisko czterdzieści dni ukazywali się biegnący w powietrzu jeźdźcy ubrani w szaty haftowane złotem i uzbrojone wojsko, podzielone na kohorty, (2 Mch 5:2 BT_4)
2Mch:5:2 συνέβη δὲ καθ’ ὅλην τὴν πόλιν σχεδὸν ἐφ’ ἡμέρας τεσσαράκοντα φαίνεσθαι διὰ τῶν ἀέρων τρέχοντας ἱππεῖς διαχρύσους στολὰς ἔχοντας καὶ λόγχας σπειρηδὸν ἐξωπλισμένους καὶ μαχαιρῶν σπασμοὺς
2Mch:5:2 συμ·βαίνω (συν+βαιν-, συν+βη·σ-, 2nd ath. συν+β(η)-/ath. συν+β(α)-, συν+βεβη·κ-, -, -) δέ κατά ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ σχεδόν ἐπί ἡμέρα, -ας -ἡ τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-) διά ὁ ἡ τό ἀήρ, -έρος, ὁ, dat. pl. ἀέρσιν τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -) ἱππεύς, -έως, ὁ   στολή, -ῆς, ἡ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) καί λόγχη, -ης, ἡ   ἐξ·οπλίζω [LXX] (-, -, εξ+οπλι·σ-, -, εξ+ωπλισ-, -) καί μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία)  
2Mch:5:2 By zdarzać się zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} precz, zdarzać się, zdarzać się, zdarzać się zaś W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Cały Miasto Blisko/prawie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzień Czterdzieści By ukazywać się {By wydawać się} spojrzenie, były widocznym, równy, zdawaj się, bądź widocznym Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Powietrza wiatr By jechać Jeździec Szyku uniform, kostium, prośba By mieć I też, nawet, mianowicie Włócznia Do ??? I też, nawet, mianowicie Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????”
2Mch:5:2 sune/bE de\ kaT’ o(/lEn tE\n po/lin sCHedo\n e)f’ E(me/ras tessara/konta fai/nesTai dia\ tO=n a)e/rOn tre/CHontas i(ppei=s diaCHru/sous stola\s e)/CHontas kai\ lo/gCHas speirEdo\n e)XOplisme/nous kai\ maCHairO=n spasmou\s
2Mch:5:2 synebE de kaT’ holEn tEn polin sCHedon ef’ hEmeras tessarakonta fainesTai dia tOn aerOn treCHontas hippeis diaCHrysus stolas eCHontas kai lonCHas speirEdon eXOplismenus kai maCHairOn spasmus
2Mch:5:2 VZI_AAI3S x P A1_ASF RA_ASF N3I_ASF D P N1A_APF A1A_APF V1_PMN P RA_GPM N3_GPM V1_PAPAPM N3V_APM N2_APM N1_APF V1_PAPAPM C N1_APF D VT_XMPAPM C N1_GPF N2_APM
2Mch:5:2 to happen pass off, occur, fortune, come about δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing whole the city nearly/well-nigh upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing day forty to appear look, shew, peer, seem, show because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the air wind to run horseman ć array uniform, costume, suit to have and also, even, namely spear ć to ??? and also, even, namely sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” ć
2Mch:5:2 he/she/it-HAPPEN-ed Yet down/according to/as per (+acc), against (+gen) whole (acc) the (acc) city (acc) nearly/well-nigh upon/over (+acc,+gen,+dat) day (gen), days (acc) forty to-be-being-APPEAR-ed because of (+acc), through (+gen) the (gen) airs (gen) while RUN-ing (acc) horsemans (acc, nom|voc)   arraies (acc) while HAVE-ing (acc) and spears (acc)   having-been-???-ed (acc) and sacrificial knifes (gen)  
2Mch:5:2 2Mch_5:2_1 2Mch_5:2_2 2Mch_5:2_3 2Mch_5:2_4 2Mch_5:2_5 2Mch_5:2_6 2Mch_5:2_7 2Mch_5:2_8 2Mch_5:2_9 2Mch_5:2_10 2Mch_5:2_11 2Mch_5:2_12 2Mch_5:2_13 2Mch_5:2_14 2Mch_5:2_15 2Mch_5:2_16 2Mch_5:2_17 2Mch_5:2_18 2Mch_5:2_19 2Mch_5:2_20 2Mch_5:2_21 2Mch_5:2_22 2Mch_5:2_23 2Mch_5:2_24 2Mch_5:2_25 2Mch_5:2_26
2Mch:5:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:5:3 καὶ ἴλας ἵππων διατεταγμένας καὶ προσβολὰς γινομένας καὶ καταδρομὰς ἑκατέρων καὶ ἀσπίδων κινήσεις καὶ καμάκων πλήθη καὶ βελῶν βολὰς καὶ χρυσέων κόσμων ἐκλάμψεις καὶ παντοίους θωρακισμούς.
2Mch:5:3 And troops of horsemen in array, encountering and running one against another, with shaking of shields, and multitude of pikes, and drawing of swords, and casting of darts, and glittering of golden ornaments, and harness of all sorts. (2 Maccabees 5:3 Brenton)
2Mch:5:3 i oddziały jeźdźców w bojowym szyku, natarcia i napady prowadzone z obydwóch stron, i poruszanie tarczami, i las włóczni, i miecze wyciągnięte, i miotania strzał, i połysk złotych ozdób, i różnorodne pancerze. (2 Mch 5:3 BT_4)
2Mch:5:3 καὶ ἴλας ἵππων διατεταγμένας καὶ προσβολὰς γινομένας καὶ καταδρομὰς ἑκατέρων καὶ ἀσπίδων κινήσεις καὶ καμάκων πλήθη καὶ βελῶν βολὰς καὶ χρυσέων κόσμων ἐκλάμψεις καὶ παντοίους θωρακισμούς.
2Mch:5:3 καί   ἵππος, -ου, ὁ δια·τάσσω (δια+τασσ-, δια+ταξ-, δια+ταξ-, δια+τεταχ·[κ]-, δια+τετασσ-, δια+ταγ·[θ]-/δια+ταχ·θ-) καί   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί   ἑκάτερος -α -ον [LXX] καί ἀσπί[δ]ς, -ίδος, ἡ κίνησις, -εως, ἡ; κινέω (κιν(ε)-, κινη·σ-, κινη·σ-, -, -, κινη·θ-) καί κάμαξ, -ακος, ὁ [LXX] πλῆθο·ς, -ους, τό καί βέλο·ς, -ους, τό βολή, -ῆς, ἡ καί χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν κόσμος, -ου, ὁ; κοσμέω (κοσμ(ε)-, κοσμη·σ-, κοσμη·σ-, -, κεκοσμη-, κοσμη·θ-) ἐκ·λάμπω (εκ+λαμπ-, εκ+λαμψ-, -, -, -, -) καί    
2Mch:5:3 I też, nawet, mianowicie Koń By przepisywać dekret, zamówienie {rozkaz}, mianować albo wyświęcać I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie Każdy (dwu) I też, nawet, mianowicie Osika Ruchu ruch, ruszając się; by umieszczać w ruchu I też, nawet, mianowicie Włócznia (włócznia, pika) Los (mnóstwo ) I też, nawet, mianowicie Żądła strzała Rzucaj przed blaskiem, promienie, zapłata,szybko spojrzy I też, nawet, mianowicie Złoty/złoty Świat (wieczny świat) materialne królestwo; by umieszczać wkładać {kłaść w} właściwe zamówienie {rozkaz}, ozdabiać, zaszczycać (ozdoby) Do ??? I też, nawet, mianowicie
2Mch:5:3 kai\ i)/las i(/ppOn diatetagme/nas kai\ prosbola\s ginome/nas kai\ katadroma\s e(kate/rOn kai\ a)spi/dOn kinE/seis kai\ kama/kOn plE/TE kai\ belO=n bola\s kai\ CHruse/On ko/smOn e)kla/mPSeis kai\ pantoi/ous TOrakismou/s.
2Mch:5:3 kai ilas hippOn diatetagmenas kai prosbolas ginomenas kai katadromas hekaterOn kai aspidOn kinEseis kai kamakOn plETE kai belOn bolas kai CHryseOn kosmOn eklamPSeis kai pantoius TOrakismus.
2Mch:5:3 C N1_APF N2_GPM VK_XMPAPF C N1_APF V1_PMPAPF C N1_APF A1A_GPM C N3D_GPF N3I_APF C N3K_GPM N3E_APN C N3E_GPN N1_APF C A1_GPM N2_GPM N3I_APF C A1A_APM N2_APM
2Mch:5:3 and also, even, namely ć horse to prescribe decree, order, appoint or ordain and also, even, namely ć to become become, happen and also, even, namely ć each (of two) and also, even, namely asp movement kinesis, stirring; to set in motion and also, even, namely Spear (spear, pike) lot (multitude ) and also, even, namely dart arrow throw before radiance, rays, payment,quick glances and also, even, namely gold/golden world (secular world) material realm; to set in order to put in proper order, adorn, grace (ornaments) to ??? and also, even, namely ć ć
2Mch:5:3 and   horses (gen) having-been-PRESCRIBE-ed (acc) and   while being-BECOME-ed (acc) and   each (of two) (gen) and asps (gen) movements (acc, nom|voc); you(sg)-will-SET-IN-MOTION and Spears (gen) lots (nom|acc|voc) and darts (gen) throw befores (acc) and gold/golden ([Adj] gen) order of things (gen); while SET IN ORDER-ing (nom) you(sg)-will-??? and    
2Mch:5:3 2Mch_5:3_1 2Mch_5:3_2 2Mch_5:3_3 2Mch_5:3_4 2Mch_5:3_5 2Mch_5:3_6 2Mch_5:3_7 2Mch_5:3_8 2Mch_5:3_9 2Mch_5:3_10 2Mch_5:3_11 2Mch_5:3_12 2Mch_5:3_13 2Mch_5:3_14 2Mch_5:3_15 2Mch_5:3_16 2Mch_5:3_17 2Mch_5:3_18 2Mch_5:3_19 2Mch_5:3_20 2Mch_5:3_21 2Mch_5:3_22 2Mch_5:3_23 2Mch_5:3_24 2Mch_5:3_25 2Mch_5:3_26
2Mch:5:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:5:4 διὸ πάντες ἠξίουν ἐπ’ ἀγαθῷ τὴν ἐπιφάνειαν γεγενῆσθαι.
2Mch:5:4 Wherefore every man prayed that that apparition might turn to good. (2 Maccabees 5:4 Brenton)
2Mch:5:4 Wszyscy zaś modlili się, aby to zjawisko było znakiem czegoś dobrego. (2 Mch 5:4 BT_4)
2Mch:5:4 διὸ πάντες ἠξίουν ἐπ’ ἀγαθῷ τὴν ἐπιφάνειαν γεγενῆσθαι.
2Mch:5:4 διό (δι’ ὅ) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀξιόω (αξι(ο)-, αξιω·σ-, αξιω·σ-, -, ηξιω-, αξιω·θ-) ἐπί ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὁ ἡ τό ἐπι·φάνεια, -ας, ἡ; ἐπι·φαίνω (επι+φαιν-, επι+φαν(ε)·[σ]-, επι+φαν·[σ]-, -, -, επι+φαν·[θ]-) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
2Mch:5:4 Z powodu którego Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By uważać godny Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Zjawienie się {Wygląd} [święto Trzech Króli]; by być widocznym By stawać się stawaj się, zdarzaj się
2Mch:5:4 dio\ pa/ntes E)Xi/oun e)p’ a)gaTO=| tE\n e)pifa/neian gegenE=sTai.
2Mch:5:4 dio pantes EXiun ep’ agaTO tEn epifaneian gegenEsTai.
2Mch:5:4 C A3_NPM V4I_IAI3P P A1_DSM RA_ASF N1A_ASF VM_XMN
2Mch:5:4 because of which every all, each, every, the whole of to deem worthy upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing good inherently good, i.e. God-wrought. the appearance [epiphany]; to show to become become, happen
2Mch:5:4 because of which all (nom|voc) I-was-DEEM-ing-WORTHY, they-were-DEEM-ing-WORTHY upon/over (+acc,+gen,+dat) good ([Adj] dat) the (acc) appearance (acc); they-happen-to-SHOW (classical opt) to-have-been-BECOME-ed
2Mch:5:4 2Mch_5:4_1 2Mch_5:4_2 2Mch_5:4_3 2Mch_5:4_4 2Mch_5:4_5 2Mch_5:4_6 2Mch_5:4_7 2Mch_5:4_8
2Mch:5:4 x x x x x x x x
2Mch:5:5 γενομένης δὲ λαλιᾶς ψευδοῦς ὡς μετηλλαχότος Ἀντιόχου τὸν βίον παραλαβὼν ὁ Ἰάσων οὐκ ἐλάττους τῶν χιλίων αἰφνιδίως ἐπὶ τὴν πόλιν συνετελέσατο ἐπίθεσιν· τῶν δὲ ἐπὶ τῷ τείχει συνελασθέντων καὶ τέλος ἤδη καταλαμβανομένης τῆς πόλεως ὁ Μενέλαος εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἐφυγάδευσεν.
2Mch:5:5 Now when there was gone forth a false rumour, as though Antiochus had been dead, Jason took at the least a thousand men, and suddenly made an assault upon the city; and they that were upon the walls being put back, and the city at length taken, Menelaus fled into the castle: (2 Maccabees 5:5 Brenton)
2Mch:5:5 Tymczasem rozeszła się fałszywa pogłoska, że Antioch nie żyje. Jazon więc przybrał sobie nie mniej niż tysiąc ludzi i niespodziewanie napadł na miasto. Gdy już wdarli się na mury i kiedy na koniec już miasto było zdobyte, Menelaos uciekł do zamku. (2 Mch 5:5 BT_4)
2Mch:5:5 γενομένης δὲ λαλιᾶς ψευδοῦς ὡς μετηλλαχότος Ἀντιόχου τὸν βίον παραλαβὼν Ἰάσων οὐκ ἐλάττους τῶν χιλίων αἰφνιδίως ἐπὶ τὴν πόλιν συνετελέσατο ἐπίθεσιν· τῶν δὲ ἐπὶ τῷ τείχει συνελασθέντων καὶ τέλος ἤδη καταλαμβανομένης τῆς πόλεως Μενέλαος εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἐφυγάδευσεν.
2Mch:5:5 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ λαλιά, -ᾶς, ἡ ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές ὡς μετ·αλλάσσω (μετ+αλλασσ-, -, μετ+αλλαξ-, μετ+ηλλαχ·[κ]-, -, -)   ὁ ἡ τό βίος, -ου, ὁ παρα·λαμβάνω (παρα+λαμβαν-, παρα+λημψ-/παρα+ληψ-, 2nd παρα+λαβ-, -, παρα+ειληβ-, παρα+λημφ·θ-/παρα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰάσων, -ονος and -ωνος, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐλάσσων ἔλασσον and ἐλάττων ἔλαττον, gen. sg. -ονος ὁ ἡ τό χίλιοι -αι -α   ἐπί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ἐπί·θεσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό δέ ἐπί ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων συν·ελαύνω (-, συν+ελα·σ-, συν+ελα·σ-, -, συν+ηλασ-, συν+ελασ·θ-) καί τέλο·ς, -ους, τό ἤδη κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό   εἰς[1]      
2Mch:5:5 By stawać się stawaj się, zdarzaj się zaś Mowa Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} Jak/jak By zamieniać/zastępcę Życie By zagarniać Jazon ??? Przed przydechem mocnym Mniejszy Tysiąc Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto By uzupełniać Na rozmieszczenie zaś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ściana By zmuszać I też, nawet, mianowicie Koniec (wypadek, spełnienie) Już do teraz, do wtedy By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, Miasto Do (+przyspieszenie)  
2Mch:5:5 genome/nEs de\ lalia=s PSeudou=s O(s metEllaCHo/tos *)antio/CHou to\n bi/on paralabO\n o( *)ia/sOn ou)k e)la/ttous tO=n CHili/On ai)fnidi/Os e)pi\ tE\n po/lin sunetele/sato e)pi/Tesin· tO=n de\ e)pi\ tO=| tei/CHei sunelasTe/ntOn kai\ te/los E)/dE katalambanome/nEs tE=s po/leOs o( *mene/laos ei)s tE\n a)kro/polin e)fuga/deusen.
2Mch:5:5 genomenEs de lalias PSeudus hOs metEllaCHotos antioCHu ton bion paralabOn ho iasOn uk elattus tOn CHiliOn aifnidiOs epi tEn polin synetelesato epiTesin· tOn de epi tO teiCHei synelasTentOn kai telos EdE katalambanomenEs tEs poleOs ho menelaos eis tEn akropolin efygadeusen.
2Mch:5:5 VB_AMPGSF x N1A_GSF A3H_GSF C VX_XAPGSM N2_GSM RA_ASM N2_ASM VB_AAPNSM RA_NSM N3W_NSM D A1_APM RA_GPM A1A_GPM D P RA_ASF N3I_ASF VAI_AMI3S N3I_ASF RA_GPM x P RA_DSN N3E_DSN VC_APPNSM C N3E_ASN D V1_PMPGSF RA_GSF N3I_GSF RA_NSM N2_NSM P RA_ASF N3I_ASF VAI_AAI3S
2Mch:5:5 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] speech lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying as/like to exchange/substitute ć the life to take along the Jason οὐχ before rough breathing lesser the thousand ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the city to complete upon-placement the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the wall to force and also, even, namely end (event, consummation) already by now, by then to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, the city the ć into (+acc)   ć ć
2Mch:5:5 upon being-BECOME-ed (gen) Yet speech (gen), speechs (acc) lie (gen); liar ([Adj] gen) as/like having EXCHANGE/SUBSTITUTE-ed (gen)   the (acc) life (acc) upon TAKE-ing-ALONG (nom) the (nom) Jason (nom, voc) not lesser ([Adj] acc, nom|voc) the (gen) thousand (gen)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) city (acc) he/she/it-was-COMPLETE-ed upon-placement (acc) the (gen) Yet upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) wall (dat) let-them-be-FORCE-ed! (classical), upon being-FORCE-ed (gen) and end (nom|acc|voc) already while being-COMPREHEND-ed (gen) the (gen) city (gen) the (nom)   into (+acc) the (acc)    
2Mch:5:5 2Mch_5:5_1 2Mch_5:5_2 2Mch_5:5_3 2Mch_5:5_4 2Mch_5:5_5 2Mch_5:5_6 2Mch_5:5_7 2Mch_5:5_8 2Mch_5:5_9 2Mch_5:5_10 2Mch_5:5_11 2Mch_5:5_12 2Mch_5:5_13 2Mch_5:5_14 2Mch_5:5_15 2Mch_5:5_16 2Mch_5:5_17 2Mch_5:5_18 2Mch_5:5_19 2Mch_5:5_20 2Mch_5:5_21 2Mch_5:5_22 2Mch_5:5_23 2Mch_5:5_24 2Mch_5:5_25 2Mch_5:5_26 2Mch_5:5_27 2Mch_5:5_28 2Mch_5:5_29 2Mch_5:5_30 2Mch_5:5_31 2Mch_5:5_32 2Mch_5:5_33 2Mch_5:5_34 2Mch_5:5_35 2Mch_5:5_36 2Mch_5:5_37 2Mch_5:5_38 2Mch_5:5_39 2Mch_5:5_40
2Mch:5:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:5:6 ὁ δὲ Ἰάσων ἐποιεῖτο σφαγὰς τῶν πολιτῶν τῶν ἰδίων ἀφειδῶς οὐ συννοῶν τὴν εἰς τοὺς συγγενεῖς εὐημερίαν δυσημερίαν εἶναι τὴν μεγίστην, δοκῶν δὲ πολεμίων καὶ οὐχ ὁμοεθνῶν τρόπαια καταβάλλεσθαι.
2Mch:5:6 But Jason slew his own citizens without mercy, not considering that to get the day of them of his own nation would be a most unhappy day for him; but thinking they had been his enemies, and not his countrymen, whom he conquered. (2 Maccabees 5:6 Brenton)
2Mch:5:6 Jazon zaś dokonał bezlitosnej rzezi własnych obywateli. Nie baczył na to, że zwycięstwo nad własnymi krewnymi jest największą klęską, a był przekonany, że zdziera łupy z wrogów, a nie z rodaków. (2 Mch 5:6 BT_4)
2Mch:5:6 δὲ Ἰάσων ἐποιεῖτο σφαγὰς τῶν πολιτῶν τῶν ἰδίων ἀφειδῶς οὐ συννοῶν τὴν εἰς τοὺς συγγενεῖς εὐημερίαν δυσημερίαν εἶναι τὴν μεγίστην, δοκῶν δὲ πολεμίων καὶ οὐχ ὁμοεθνῶν τρόπαια καταβάλλεσθαι.
2Mch:5:6 ὁ ἡ τό δέ Ἰάσων, -ονος and -ωνος, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σφαγή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό πολίτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἴδιος -ία -ον   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ συν·νοέω [LXX] (συν+νο(ε)-, -, συν+νοη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό εἰς[1] ὁ ἡ τό συγ·γενής -ές, dat. pl. συγγενεῦσιν v.l. συγγενέσιν     εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό μέγιστος -η -ον (Superl. of μέγας) δοκός, -οῦ, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) δέ   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ     κατα·βάλλω (κατα+βαλλ-, κατα+βαλ(ε)·[σ]-, κατα+βαλ·[σ]- or 2nd κατα+βαλ-, κατα+βεβλη·κ-, κατα+βεβλη-, κατα+βλη·θ-)
2Mch:5:6 zaś Jazon By czynić/rób Ubój Obywatel Własny prywatnie ??? Przed przydechem mocnym Do ??? Do (+przyspieszenie) Przyjaciela krewny; przyjaciel, łódź podwodna ????? Napis Delos (3. Cent. B.C.) By być Największy Belka; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do zaś I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do ???
2Mch:5:6 o( de\ *)ia/sOn e)poiei=to sfaga\s tO=n politO=n tO=n i)di/On a)feidO=s ou) sunnoO=n tE\n ei)s tou\s suggenei=s eu)Emeri/an dusEmeri/an ei)=nai tE\n megi/stEn, dokO=n de\ polemi/On kai\ ou)CH o(moeTnO=n tro/paia kataba/llesTai.
2Mch:5:6 ho de iasOn epoieito sfagas tOn politOn tOn idiOn afeidOs u synnoOn tEn eis tus syngeneis euEmerian dysEmerian einai tEn megistEn, dokOn de polemiOn kai uCH homoeTnOn tropaia kataballesTai.
2Mch:5:6 RA_NSM x N3W_NSM V2I_IMI3S N1_APF RA_GPM N1_GPM RA_GPM A1A_GPM D D V2_PAPNSM RA_ASF P RA_APM A3H_APM N1A_ASF N1A_ASF V9_PAN RA_ASF A1_ASFS V2_PAPNSM x A1A_GPM C D A3H_GPN N2N_APN V1_PMN
2Mch:5:6 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Jason to do/make slaughter the citizen the own privately ć οὐχ before rough breathing to ??? the into (+acc) the friend kinsman; friend, sub φιλος Inscription of Delos (3rd Cent. B.C.) ć ć to be the greatest beam; to expect to seem, to please, to seem good to δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing ć ć to ???
2Mch:5:6 the (nom) Yet Jason (nom, voc) he/she/it-was-being-DO/MAKE-ed slaughters (acc) the (gen) citizens (gen) the (gen) own (gen)   not while ???-ing (nom) the (acc) into (+acc) the (acc) friend ([Adj] acc, nom|voc)     to-be the (acc) greatest ([Adj] acc) beams (gen); while GLORY-ing (nom) Yet   and not     to-be-being-???-ed
2Mch:5:6 2Mch_5:6_1 2Mch_5:6_2 2Mch_5:6_3 2Mch_5:6_4 2Mch_5:6_5 2Mch_5:6_6 2Mch_5:6_7 2Mch_5:6_8 2Mch_5:6_9 2Mch_5:6_10 2Mch_5:6_11 2Mch_5:6_12 2Mch_5:6_13 2Mch_5:6_14 2Mch_5:6_15 2Mch_5:6_16 2Mch_5:6_17 2Mch_5:6_18 2Mch_5:6_19 2Mch_5:6_20 2Mch_5:6_21 2Mch_5:6_22 2Mch_5:6_23 2Mch_5:6_24 2Mch_5:6_25 2Mch_5:6_26 2Mch_5:6_27 2Mch_5:6_28 2Mch_5:6_29
2Mch:5:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:5:7 τῆς μὲν ἀρχῆς οὐκ ἐκράτησεν, τὸ δὲ τέλος τῆς ἐπιβουλῆς αἰσχύνην λαβὼν φυγὰς πάλιν εἰς τὴν Αμμανῖτιν ἀπῆλθεν.
2Mch:5:7 Howbeit for all this he obtained not the principality, but at the last received shame for the reward of his treason, and fled again into the country of the Ammonites. (2 Maccabees 5:7 Brenton)
2Mch:5:7 Władzy jednak nie osiągnął, a ostatecznie przez ten zamach okrył się hańbą i ponownie musiał szukać ucieczki w kraju Ammonitów. (2 Mch 5:7 BT_4)
2Mch:5:7 τῆς μὲν ἀρχῆς οὐκ ἐκράτησεν, τὸ δὲ τέλος τῆς ἐπιβουλῆς αἰσχύνην λαβὼν φυγὰς πάλιν εἰς τὴν Αμμανῖτιν ἀπῆλθεν.
2Mch:5:7 ὁ ἡ τό μέν ἀρχή, -ῆς, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ὁ ἡ τό δέ τέλο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἐπι·βουλή, -ῆς, ἡ αἰσχύνη, -ης, ἡ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) φυγή, -ῆς, ἡ; φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) πάλιν εἰς[1] ὁ ἡ τό   ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
2Mch:5:7 Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Początek ??? Przed przydechem mocnym By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać zaś Koniec (wypadek, spełnienie) Parcela ??? By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Lot; by uciekać Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj Do (+przyspieszenie) By odchodzić
2Mch:5:7 tE=s me\n a)rCHE=s ou)k e)kra/tEsen, to\ de\ te/los tE=s e)piboulE=s ai)sCHu/nEn labO\n fuga\s pa/lin ei)s tE\n *ammani=tin a)pE=lTen.
2Mch:5:7 tEs men arCHEs uk ekratEsen, to de telos tEs epibulEs aisCHynEn labOn fygas palin eis tEn ammanitin apElTen.
2Mch:5:7 RA_GSF x N1_GSF D VAI_AAI3S RA_ASN x N3E_ASN RA_GSF N1_GSF N1_ASF VB_AAPNSM N3D_NSM D P RA_ASF N3_ASF VBI_AAI3S
2Mch:5:7 the indeed (yet, certainly, surely) beginning οὐχ before rough breathing to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] end (event, consummation) the plot ??? to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand flight; to flee again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore into (+acc) the ć to depart
2Mch:5:7 the (gen) indeed beginning (gen) not he/she/it-SEIZE/GRAB-ed-HOLD the (nom|acc) Yet end (nom|acc|voc) the (gen) plot (gen) ??? (acc) upon TAKE HOLD OF-ing (nom) flights (acc); upon FLEE-ing (nom|voc) again into (+acc) the (acc)   he/she/it-DEPART-ed
2Mch:5:7 2Mch_5:7_1 2Mch_5:7_2 2Mch_5:7_3 2Mch_5:7_4 2Mch_5:7_5 2Mch_5:7_6 2Mch_5:7_7 2Mch_5:7_8 2Mch_5:7_9 2Mch_5:7_10 2Mch_5:7_11 2Mch_5:7_12 2Mch_5:7_13 2Mch_5:7_14 2Mch_5:7_15 2Mch_5:7_16 2Mch_5:7_17 2Mch_5:7_18
2Mch:5:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:5:8 πέρας οὖν κακῆς καταστροφῆς ἔτυχεν. ἐγκληθεὶς πρὸς Ἀρέταν τὸν τῶν Ἀράβων τύραννον πόλιν ἐκ πόλεως φεύγων διωκόμενος ὑπὸ πάντων στυγούμενος ὡς τῶν νόμων ἀποστάτης καὶ βδελυσσόμενος ὡς πατρίδος καὶ πολιτῶν δήμιος εἰς Αἴγυπτον ἐξεβράσθη,
2Mch:5:8 In the end therefore he had an unhappy return, being accused before Aretas the king of the Arabians, fleeing from city to city, pursued of all men, hated as a forsaker of the laws, and being had in abomination as an open enemy of his country and countrymen, he was cast out into Egypt. (2 Maccabees 5:8 Brenton)
2Mch:5:8 Tam spotkał go wreszcie kres nieszczęśliwy. Oskarżony przed Aretasem, władcą Arabów, z jednego miasta uciekał do drugiego, ścigany przez wszystkich. Znienawidzony jako odstępca od praw i wzgardzony jako kat ojczyzny i rodaków, uciekł do Egiptu. (2 Mch 5:8 BT_4)
2Mch:5:8 πέρας οὖν κακῆς καταστροφῆς ἔτυχεν. ἐγκληθεὶς πρὸς Ἀρέταν τὸν τῶν Ἀράβων τύραννον πόλιν ἐκ πόλεως φεύγων διωκόμενος ὑπὸ πάντων στυγούμενος ὡς τῶν νόμων ἀποστάτης καὶ βδελυσσόμενος ὡς πατρίδος καὶ πολιτῶν δήμιος εἰς Αἴγυπτον ἐξεβράσθη,
2Mch:5:8 πέρα[τ]ς, -ατος, τό οὖν κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) κατα·στροφή, -ῆς, ἡ τυγχάνω (τυγχαν-, τευξ-, τευξ- or 2nd τυχ-, τετυχ·[κ]-/τετευχ·[κ]-, -, -) ἐγ·καλέω (εν+καλ(ε)-, εν+καλε·σ-, εν+καλε·σ-, -, -, εν+κλη·θ-) πρός Ἁρέτας v.l. Ἀ-, -α, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Ἄραψ, -αβος, ὁ τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX]; Τύραννος[2], -ου, ὁ πόλις, -εως, ἡ ἐκ πόλις, -εως, ἡ φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) ὑπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   ὡς ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ; νομή, -ῆς, ἡ ἀπο·στάτης, -ου, ὁ [LXX] καί βδελύσσομαι/βδελύττ- (βδελυσσ-/βδελυττ-, βδελυξ-, βδελυξ-, -, εβδελυσσ-, βδελυχ·θ-) ὡς πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί πολίτης, -ου, ὁ   εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ  
2Mch:5:8 Decyzji definitywnej koniec, granica, granica, dalej, koniec, blisko, blisko (w miejscowym zmyśle {sensie}, “?? ??????? ???) Dlatego/wtedy Niegodziwie by czynić źle Katastrofa By natykać się na By oskarżać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Hâritat/Aretas Arab Tyran; Tyrannus Miasto Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miasto By uciekać By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Jak/jak Prawo; pastwisko Apostata I też, nawet, mianowicie Do ??? (Czuj odrazę, obrzydliwy) Jak/jak Ojczyzna I też, nawet, mianowicie Obywatel Do (+przyspieszenie) Egipt [kraj z]
2Mch:5:8 pe/ras ou)=n kakE=s katastrofE=s e)/tuCHen. e)gklETei\s pro\s *)are/tan to\n tO=n *)ara/bOn tu/rannon po/lin e)k po/leOs feu/gOn diOko/menos u(po\ pa/ntOn stugou/menos O(s tO=n no/mOn a)posta/tEs kai\ bdelusso/menos O(s patri/dos kai\ politO=n dE/mios ei)s *ai)/gupton e)Xebra/sTE,
2Mch:5:8 peras un kakEs katastrofEs etyCHen. enklETeis pros aretan ton tOn arabOn tyrannon polin ek poleOs feugOn diOkomenos hypo pantOn stygumenos hOs tOn nomOn apostatEs kai bdelyssomenos hOs patridos kai politOn dEmios eis aigypton eXebrasTE,
2Mch:5:8 N3T_NSN x A1_GSF N1_GSF VBI_AAI3S VC_APPNSM P N1T_ASM RA_ASM RA_GPM N_GPM N2_ASM N3I_ASF P N3I_GSF V1_PAPNSM V1_PMPNSM P A3_GPM V2_PMPNSM C RA_GPM N2_GPM N1M_NSM C V1_PMPNSM C N3D_GSF C N1_GPM A1B_NSM P N2_ASF VCI_API3S
2Mch:5:8 final decision end, limit, boundary, beyond, end, close, close by (in local sense, “ἐκ περάτων γᾶς) therefore/then wickedly to do evil catastrophe to chance upon to accuse toward (+acc,+gen,+dat) Hâritat/Aretas the the Arab tyrant; Tyrannus city out of (+gen) ἐξ before vowels city to flee to prosecute/pursue prosecute: put on trial under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of ć as/like the law; pasturage apostate and also, even, namely to ??? (abhor, abominable) as/like fatherland and also, even, namely citizen ć into (+acc) Egypt [country of] ć
2Mch:5:8 final decision (nom|acc|voc) therefore/then wickedly ([Adj] gen) catastrophe (gen) he/she/it-CHANCE-ed-UPON upon being-ACCUSE-ed (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) Hâritat/Aretas (acc) the (acc) the (gen) Arabs (gen) tyrant (acc); Tyrannus (acc) city (acc) out of (+gen) city (gen) while FLEE-ing (nom) while being-PROSECUTE/PURSUE-ed (nom) under (+acc), by (+gen) all (gen)   as/like the (gen) laws (gen); pasturages (gen) apostate (nom) and while being-???-ed (nom) as/like fatherland (gen) and citizens (gen)   into (+acc) Egypt (acc)  
2Mch:5:8 2Mch_5:8_1 2Mch_5:8_2 2Mch_5:8_3 2Mch_5:8_4 2Mch_5:8_5 2Mch_5:8_6 2Mch_5:8_7 2Mch_5:8_8 2Mch_5:8_9 2Mch_5:8_10 2Mch_5:8_11 2Mch_5:8_12 2Mch_5:8_13 2Mch_5:8_14 2Mch_5:8_15 2Mch_5:8_16 2Mch_5:8_17 2Mch_5:8_18 2Mch_5:8_19 2Mch_5:8_20 2Mch_5:8_21 2Mch_5:8_22 2Mch_5:8_23 2Mch_5:8_24 2Mch_5:8_25 2Mch_5:8_26 2Mch_5:8_27 2Mch_5:8_28 2Mch_5:8_29 2Mch_5:8_30 2Mch_5:8_31 2Mch_5:8_32 2Mch_5:8_33 2Mch_5:8_34
2Mch:5:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:5:9 καὶ ὁ συχνοὺς τῆς πατρίδος ἀποξενώσας ἐπὶ ξένης ἀπώλετο πρὸς Λακεδαιμονίους ἀναχθεὶς ὡς διὰ τὴν συγγένειαν τευξόμενος σκέπης.
2Mch:5:9 Thus he that had driven many out of their country perished in a strange land, retiring to the Lacedemonians, and thinking there to find succour by reason of his kindred: (2 Maccabees 5:9 Brenton)
2Mch:5:9 Ten, który rodaków wypędził z ojczyzny, na obcej ziemi zakończył życie. Poszedł do Lacedemończyków niby to ze względu na pokrewieństwo. Miał nadzieję, że tam znajdzie schronienie. (2 Mch 5:9 BT_4)
2Mch:5:9 καὶ συχνοὺς τῆς πατρίδος ἀποξενώσας ἐπὶ ξένης ἀπώλετο πρὸς Λακεδαιμονίους ἀναχθεὶς ὡς διὰ τὴν συγγένειαν τευξόμενος σκέπης.
2Mch:5:9 καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ   ἐπί ξένος -η -ον ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) πρός   ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) ὡς διά ὁ ἡ τό συγ·γένεια, -ας, ἡ τυγχάνω (τυγχαν-, τευξ-, τευξ- or 2nd τυχ-, τετυχ·[κ]-/τετευχ·[κ]-, -, -); τεύχω [LXX] (-, τευξ-, τευξ-, τετευχ·[κ]-, -, -) σκέπη, -ῆς, ἡ [LXX]
2Mch:5:9 I też, nawet, mianowicie Ojczyzna Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Obcy {Dziwny}/obcy By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By prowadzić Jak/jak Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Względny By natykać się na; do ??? Schronienie
2Mch:5:9 kai\ o( suCHnou\s tE=s patri/dos a)poXenO/sas e)pi\ Xe/nEs a)pO/leto pro\s *lakedaimoni/ous a)naCHTei\s O(s dia\ tE\n sugge/neian teuXo/menos ske/pEs.
2Mch:5:9 kai ho syCHnus tEs patridos apoXenOsas epi XenEs apOleto pros lakedaimonius anaCHTeis hOs dia tEn syngeneian teuXomenos skepEs.
2Mch:5:9 C RA_NSM A1_NSM RA_GSF N3D_GSF VA_AAPNSM P A1_GSF VBI_AMI3S P N_APM VQ_APPNSM C P RA_ASF N1A_ASF VF_FMPNSM N1_GSF
2Mch:5:9 and also, even, namely the ć the fatherland ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing strange/foreign to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing toward (+acc,+gen,+dat) ć to lead up as/like because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the relative to chance upon; to ??? shelter
2Mch:5:9 and the (nom)   the (gen) fatherland (gen)   upon/over (+acc,+gen,+dat) strange/foreign ([Adj] gen) he/she/it-was-LOSE/DESTROY-ed toward (+acc,+gen,+dat)   upon being-LEAD-ed-UP (nom|voc) as/like because of (+acc), through (+gen) the (acc) relative (acc) going-to-be-CHANCE-ed (fut ptcp) (nom); going-to-be-???-ed (fut ptcp) (nom) shelter (gen)
2Mch:5:9 2Mch_5:9_1 2Mch_5:9_2 2Mch_5:9_3 2Mch_5:9_4 2Mch_5:9_5 2Mch_5:9_6 2Mch_5:9_7 2Mch_5:9_8 2Mch_5:9_9 2Mch_5:9_10 2Mch_5:9_11 2Mch_5:9_12 2Mch_5:9_13 2Mch_5:9_14 2Mch_5:9_15 2Mch_5:9_16 2Mch_5:9_17 2Mch_5:9_18
2Mch:5:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:5:10 καὶ ὁ πλῆθος ἀτάφων ἐκρίψας ἀπένθητος ἐγενήθη καὶ κηδείας οὐδ’ ἡστινοσοῦν οὔτε πατρῴου τάφου μετέσχεν.
2Mch:5:10 And he that had cast out many unburied had none to mourn for him, nor any solemn funerals at all, nor sepulchre with his fathers. (2 Maccabees 5:10 Brenton)
2Mch:5:10 A po nim, który tylu ludzi pozostawił bez pogrzebu, nikt nie płakał, nikt nie oddał mu ostatniej posługi ani w rodzinnym grobie nie było dla niego miejsca. (2 Mch 5:10 BT_4)
2Mch:5:10 καὶ πλῆθος ἀτάφων ἐκρίψας ἀπένθητος ἐγενήθη καὶ κηδείας οὐδ’ ἡστινοσοῦν οὔτε πατρῴου τάφου μετέσχεν.
2Mch:5:10 καί ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό       γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί   οὐδέ (οὐ δέ)   οὔτε (οὐ τέ) πατρῷος -α -ον τάφος, -ου, ὁ μετ·έχω (μετ+εχ-, -, 2nd μετα+σχ-, μετ+εσχη·κ-, -, -)
2Mch:5:10 I też, nawet, mianowicie Los (mnóstwo ) By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Ani nie Ojcowski Poważny By brać udział
2Mch:5:10 kai\ o( plE=Tos a)ta/fOn e)kri/PSas a)pe/nTEtos e)genE/TE kai\ kEdei/as ou)d’ E(stinosou=n ou)/te patrO/|ou ta/fou mete/sCHen.
2Mch:5:10 kai ho plETos atafOn ekriPSas apenTEtos egenETE kai kEdeias ud’ hEstinosun ute patrOu tafu metesCHen.
2Mch:5:10 C RA_NSM N3E_NSN A1B_GPM VA_AAPNSM A1B_NSM VCI_API3S C N1A_APF C RR_APF C A1A_GSM N2_GSM VBI_AAI3S
2Mch:5:10 and also, even, namely the lot (multitude ) ć ć ć to become become, happen and also, even, namely ć οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) ć nor not paternal grave to partake
2Mch:5:10 and the (nom) lot (nom|acc|voc)       he/she/it-was-BECOME-ed and   neither/nor   nor paternal ([Adj] gen) grave (gen) he/she/it-PARTAKE-ed
2Mch:5:10 2Mch_5:10_1 2Mch_5:10_2 2Mch_5:10_3 2Mch_5:10_4 2Mch_5:10_5 2Mch_5:10_6 2Mch_5:10_7 2Mch_5:10_8 2Mch_5:10_9 2Mch_5:10_10 2Mch_5:10_11 2Mch_5:10_12 2Mch_5:10_13 2Mch_5:10_14 2Mch_5:10_15
2Mch:5:10 x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:5:11 Προσπεσόντων δὲ τῷ βασιλεῖ περὶ τῶν γεγονότων διέλαβεν ἀποστατεῖν τὴν Ιουδαίαν· ὅθεν ἀναζεύξας ἐξ Αἰγύπτου τεθηριωμένος τῇ ψυχῇ ἔλαβεν τὴν μὲν πόλιν δοριάλωτον
2Mch:5:11 Now when this that was done came to the king's ear, he thought that Judea had revolted: whereupon removing out of Egypt in a furious mind, he took the city by force of arms, (2 Maccabees 5:11 Brenton)
2Mch:5:11 Kiedy wieść o tym, co się stało dotarła do króla, nabrał on przekonania, że Judea od niego odpada. Opuścił więc Egipt, a w duszy podobny do dzikiego zwierza zbrojną ręką wziął miasto. (2 Mch 5:11 BT_4)
2Mch:5:11 Προσπεσόντων δὲ τῷ βασιλεῖ περὶ τῶν γεγονότων διέλαβεν ἀποστατεῖν τὴν Ιουδαίαν· ὅθεν ἀναζεύξας ἐξ Αἰγύπτου τεθηριωμένος τῇ ψυχῇ ἔλαβεν τὴν μὲν πόλιν δοριάλωτον
2Mch:5:11 προσ·πίπτω (προσ+πιπτ-, προσ+πεσ(ε)·[σ]-, προσ+πεσ·[σ]- or 2nd προσ+πεσ-, -, -, -) δέ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ περί ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)   ἀπο·στατέω [LXX] (απο+στατ(ε)-, απο+στατη·σ-, απο+στατη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον ὅ·θεν   ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ   ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό μέν πόλις, -εως, ἡ  
2Mch:5:11 By powalić/spadek {jesień} przedtem zaś Król Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do w tył precz Judea [okolica z]; żydowski Skąd Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z] Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Miasto
2Mch:5:11 *prospeso/ntOn de\ tO=| basilei= peri\ tO=n gegono/tOn die/laben a)postatei=n tE\n *ioudai/an· o(/Ten a)naDZeu/Xas e)X *ai)gu/ptou teTEriOme/nos tE=| PSuCHE=| e)/laben tE\n me\n po/lin doria/lOton
2Mch:5:11 prospesontOn de tO basilei peri tOn gegonotOn dielaben apostatein tEn iudaian· hoTen anaDZeuXas eX aigyptu teTEriOmenos tE PSyCHE elaben tEn men polin dorialOton
2Mch:5:11 VB_AAPGPM x RA_DSM N3V_DSM P RA_GPM VX_XAPGPM VBI_AAI3S V2_PAN RA_ASF N1A_ASF D VA_AAPNSM P N2_GSF VM_XMPNSM RA_DSF N1_DSF VBI_AAI3S RA_ASF x N3I_ASF A1B_ASF
2Mch:5:11 to prostrate/fall before δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the king about (+acc,+gen) the to become become, happen ć to back off the Judea [region of]; Jewish from where ć out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] ć the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the indeed (yet, certainly, surely) city ć
2Mch:5:11 let-them-PROSTRATE/FALL-BEFORE! (classical), upon PROSTRATE/FALL-ing-BEFORE (gen) Yet the (dat) king (dat) about (+acc,+gen) the (gen) having BECOME-ed (gen)   to-be-BACK-ing-OFF the (acc) Judea (acc); Jewish ([Adj] acc) from where   out of (+gen) Egypt (gen)   the (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (acc) indeed city (acc)  
2Mch:5:11 2Mch_5:11_1 2Mch_5:11_2 2Mch_5:11_3 2Mch_5:11_4 2Mch_5:11_5 2Mch_5:11_6 2Mch_5:11_7 2Mch_5:11_8 2Mch_5:11_9 2Mch_5:11_10 2Mch_5:11_11 2Mch_5:11_12 2Mch_5:11_13 2Mch_5:11_14 2Mch_5:11_15 2Mch_5:11_16 2Mch_5:11_17 2Mch_5:11_18 2Mch_5:11_19 2Mch_5:11_20 2Mch_5:11_21 2Mch_5:11_22 2Mch_5:11_23
2Mch:5:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:5:12 καὶ ἐκέλευσεν τοῖς στρατιώταις κόπτειν ἀφειδῶς τοὺς ἐμπίπτοντας καὶ τοὺς εἰς τὰς οἰκίας ἀναβαίνοντας κατασφάζειν.
2Mch:5:12 And commanded his men of war not to spare such as they met, and to slay such as went up upon the houses. (2 Maccabees 5:12 Brenton)
2Mch:5:12 Żołnierzom swoim rozkazał wycinać bez litości tych którzy wpadną im w ręce i zabijać tych, którzy uciekną do domów. (2 Mch 5:12 BT_4)
2Mch:5:12 καὶ ἐκέλευσεν τοῖς στρατιώταις κόπτειν ἀφειδῶς τοὺς ἐμπίπτοντας καὶ τοὺς εἰς τὰς οἰκίας ἀναβαίνοντας κατασφάζειν.
2Mch:5:12 καί κελεύω (κελευ-, -, κελευ·σ-, -, -, κελευσ·θ-) ὁ ἡ τό στρατιώτης, -ου, ὁ κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-)   ὁ ἡ τό ἐμ·πίπτω (εν+πιπτ-, εν+πεσ(ε)·[σ]-, εν+πεσ·[σ]- or 2nd εν+πεσ-, εν+πεπτω·κ-, -, -) καί ὁ ἡ τό εἰς[1] ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) κατα·σφάζω (κατα+σφαζ-, κατα+σφαξ-, κατα+σφαξ-, -, -, κατα+σφαγ·[θ]-)
2Mch:5:12 I też, nawet, mianowicie By rozkazywać to jest, zachęcać przez słowo. Żołnierz By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się By spadać I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Dom By podnosić Do ???
2Mch:5:12 kai\ e)ke/leusen toi=s stratiO/tais ko/ptein a)feidO=s tou\s e)mpi/ptontas kai\ tou\s ei)s ta\s oi)ki/as a)nabai/nontas katasfa/DZein.
2Mch:5:12 kai ekeleusen tois stratiOtais koptein afeidOs tus empiptontas kai tus eis tas oikias anabainontas katasfaDZein.
2Mch:5:12 C VAI_AAI3S RA_DPM N1M_DPM V1_PAN D RA_APM V1_PAPAPM C RA_APM P RA_APF N1A_APF V1_PAPAPM V1_PAN
2Mch:5:12 and also, even, namely to command i.e., urge on by word. the soldier to cut off cut, slash, chip, skive ć the to fall and also, even, namely the into (+acc) the house to ascend to ???
2Mch:5:12 and he/she/it-COMMand-ed the (dat) soldiers (dat) to-be-CUT OFF-ing   the (acc) while FALL-ing (acc) and the (acc) into (+acc) the (acc) house (gen), houses (acc) while ASCEND-ing (acc) to-be-???-ing
2Mch:5:12 2Mch_5:12_1 2Mch_5:12_2 2Mch_5:12_3 2Mch_5:12_4 2Mch_5:12_5 2Mch_5:12_6 2Mch_5:12_7 2Mch_5:12_8 2Mch_5:12_9 2Mch_5:12_10 2Mch_5:12_11 2Mch_5:12_12 2Mch_5:12_13 2Mch_5:12_14 2Mch_5:12_15
2Mch:5:12 x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:5:13 ἐγίνετο δὲ νέων καὶ πρεσβυτέρων ἀναίρεσις, ἀνήβων τε καὶ γυναικῶν καὶ τέκνων ἀφανισμός, παρθένων τε καὶ νηπίων σφαγαί.
2Mch:5:13 Thus there was killing of young and old, making away of men, women, and children, slaying of virgins and infants. (2 Maccabees 5:13 Brenton)
2Mch:5:13 Nastąpiła więc rzeź młodych i starych, zagłada młodzieży, kobiet i dzieci, mordowanie dziewic i niemowląt. (2 Mch 5:13 BT_4)
2Mch:5:13 ἐγίνετο δὲ νέων καὶ πρεσβυτέρων ἀναίρεσις, ἀνήβων τε καὶ γυναικῶν καὶ τέκνων ἀφανισμός, παρθένων τε καὶ νηπίων σφαγαί.
2Mch:5:13 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ ναῦς, νεώς, ἡ; νέος -α -ον καί πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ἀν·αίρεσις, -εως, ἡ   τέ καί γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ἀ·φανισμός, -οῦ, ὁ παρθένος, -ου, ἡ τέ καί νήπιος -ία -ον σφαγή, -ῆς, ἡ
2Mch:5:13 By stawać się stawaj się, zdarzaj się zaś Statek; nowe/młode I też, nawet, mianowicie Starszy Morderstwo (śmierć, morderstwo, bycie zabijane, zabijając) I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie Dziecko Zniszczenie Dziewiczy I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie Noworodek Ubój
2Mch:5:13 e)gi/neto de\ ne/On kai\ presbute/rOn a)nai/resis, a)nE/bOn te kai\ gunaikO=n kai\ te/knOn a)fanismo/s, parTe/nOn te kai\ nEpi/On sfagai/.
2Mch:5:13 egineto de neOn kai presbyterOn anairesis, anEbOn te kai gynaikOn kai teknOn afanismos, parTenOn te kai nEpiOn sfagai.
2Mch:5:13 V1I_IMI3S x A1A_GPM C N2_GPM N3I_NSF A1B_GPM x C N3K_GPF C N2N_GPN N2_NSM N2_GPF x C A1A_GPM N1_NPF
2Mch:5:13 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ship; new/young and also, even, namely elder murder (death, assassination, being killed, slaying) ć and [postpositive coordinate] and also, even, namely woman/wife and also, even, namely child destruction virgin and [postpositive coordinate] and also, even, namely infant slaughter
2Mch:5:13 he/she/it-was-being-BECOME-ed Yet ships (gen); new/young ([Adj] gen) and elder ([Adj] gen) murder (nom)   and [postpositive coordinate] and women/wives (gen) and children (gen) destruction (nom) virgins (gen) and [postpositive coordinate] and infant ([Adj] gen) slaughters (nom|voc)
2Mch:5:13 2Mch_5:13_1 2Mch_5:13_2 2Mch_5:13_3 2Mch_5:13_4 2Mch_5:13_5 2Mch_5:13_6 2Mch_5:13_7 2Mch_5:13_8 2Mch_5:13_9 2Mch_5:13_10 2Mch_5:13_11 2Mch_5:13_12 2Mch_5:13_13 2Mch_5:13_14 2Mch_5:13_15 2Mch_5:13_16 2Mch_5:13_17 2Mch_5:13_18
2Mch:5:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:5:14 ὀκτὼ δὲ μυριάδες ἐν ταῖς πάσαις ἡμέραις τρισὶν κατεφθάρησαν, τέσσαρες μὲν ἐν χειρῶν νομαῖς, οὐχ ἧττον δὲ τῶν ἐσφαγμένων ἐπράθησαν.
2Mch:5:14 And there were destroyed within the space of three whole days fourscore thousand, whereof forty thousand were slain in the conflict; and no fewer sold than slain. (2 Maccabees 5:14 Brenton)
2Mch:5:14 W ciągu tych trzech dni padło ofiarą osiemdziesiąt tysięcy: czterdzieści tysięcy z rąk morderców, nie mniej zaś ofiar zostało sprzedanych w niewolę. (2 Mch 5:14 BT_4)
2Mch:5:14 ὀκτὼ δὲ μυριάδες ἐν ταῖς πάσαις ἡμέραις τρισὶν κατεφθάρησαν, τέσσαρες μὲν ἐν χειρῶν νομαῖς, οὐχ ἧττον δὲ τῶν ἐσφαγμένων ἐπράθησαν.
2Mch:5:14 ὀκτώ δέ μυριά[δ]ς, -άδος, ἡ ἐν ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ἡμέρα, -ας -ἡ τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν κατα·φθείρω (κατα+φθειρ-, κατα+φθερ(ε)·[σ]-, κατα+φθειρ·[σ]-, κατ+εφθαρ·κ-, κατ+εφθαρ-, κατα+φθαρ·[θ]-) τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν μέν ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός νομή, -ῆς, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἥσσων ἧσσον and ἥττων ἧττον, gen. sg. -ονος δέ ὁ ἡ τό σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-) πιπράσκω (πιπρασκ-, -, -, πεπρα·κ-, πεπρα-, πρα·θ-)
2Mch:5:14 Osiem zaś Miriada [jednostka dziesięciu tysiąc] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Trzy By rujnować Cztery Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka; gorzej Pastwisko ??? Przed przydechem mocnym Mniejszy zaś By zabijać rzeźnika, zabijać, masakra, ubój By sprzedawać się
2Mch:5:14 o)ktO\ de\ muria/des e)n tai=s pa/sais E(me/rais trisi\n katefTa/rEsan, te/ssares me\n e)n CHeirO=n nomai=s, ou)CH E(=tton de\ tO=n e)sfagme/nOn e)pra/TEsan.
2Mch:5:14 oktO de myriades en tais pasais hEmerais trisin katefTarEsan, tessares men en CHeirOn nomais, uCH hEtton de tOn esfagmenOn epraTEsan.
2Mch:5:14 M x N3D_NPF P RA_DPF A1S_DPF N1A_DPF A3_DPF VDI_API3P A3_NPM x P N3_GPF N1_DPF D A3C_NSN x RA_GPM VMI_XPPGPM VCI_API3P
2Mch:5:14 eight δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] myriad [unit of ten thousand] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the every all, each, every, the whole of; to sprinkle day three to ruin four indeed (yet, certainly, surely) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand; worse pasturage οὐχ before rough breathing lesser δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the to slay butcher, kill, massacre, slaughter to sell
2Mch:5:14 eight Yet myriads (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) days (dat) three (dat) they-were-RUIN-ed four (nom) indeed in/among/by (+dat) hands (gen); worse ([Adj] nom) pasturages (dat) not lesser ([Adj] nom|acc|voc, voc) Yet the (gen) having-been-SLAY-ed (gen) they-were-SELL-ed
2Mch:5:14 2Mch_5:14_1 2Mch_5:14_2 2Mch_5:14_3 2Mch_5:14_4 2Mch_5:14_5 2Mch_5:14_6 2Mch_5:14_7 2Mch_5:14_8 2Mch_5:14_9 2Mch_5:14_10 2Mch_5:14_11 2Mch_5:14_12 2Mch_5:14_13 2Mch_5:14_14 2Mch_5:14_15 2Mch_5:14_16 2Mch_5:14_17 2Mch_5:14_18 2Mch_5:14_19 2Mch_5:14_20
2Mch:5:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:5:15 οὐκ ἀρκεσθεὶς δὲ τούτοις κατετόλμησεν εἰς τὸ πάσης τῆς γῆς ἁγιώτατον ἱερὸν εἰσελθεῖν ὁδηγὸν ἔχων τὸν Μενέλαον τὸν καὶ τῶν νόμων καὶ τῆς πατρίδος προδότην γεγονότα
2Mch:5:15 Yet was he not content with this, but presumed to go into the most holy temple of all the world; Menelaus, that traitor to the laws, and to his own country, being his guide: (2 Maccabees 5:15 Brenton)
2Mch:5:15 Niezaspokojony tym odważył się wkroczyć i do najświętszej na całym świecie świątyni, mając za przewodnika Menelaosa, zdrajcę praw i ojczyzny, (2 Mch 5:15 BT_4)
2Mch:5:15 οὐκ ἀρκεσθεὶς δὲ τούτοις κατετόλμησεν εἰς τὸ πάσης τῆς γῆς ἁγιώτατον ἱερὸν εἰσελθεῖν ὁδηγὸν ἔχων τὸν Μενέλαον τὸν καὶ τῶν νόμων καὶ τῆς πατρίδος προδότην γεγονότα
2Mch:5:15 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀρκέω (αρκ(ε)-, αρκε·σ-, αρκε·σ-, -, -, αρκεσ·θ-) δέ οὗτος αὕτη τοῦτο   εἰς[1] ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἁγιώ·τατος -η -ον (Superl. of ἅγιος) ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁδ·ηγός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ὁδηγοί ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ; νομή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ προ·δότης, -ου, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
2Mch:5:15 ??? Przed przydechem mocnym By być dość zaś To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia Najbardziej święty Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' By wchodzić Kieruj By mieć I też, nawet, mianowicie Prawo; pastwisko I też, nawet, mianowicie Ojczyzna Zdrajcy/zdrajcy/dezerter By stawać się stawaj się, zdarzaj się
2Mch:5:15 ou)k a)rkesTei\s de\ tou/tois kateto/lmEsen ei)s to\ pa/sEs tE=s gE=s a(giO/taton i(ero\n ei)selTei=n o(dEgo\n e)/CHOn to\n *mene/laon to\n kai\ tO=n no/mOn kai\ tE=s patri/dos prodo/tEn gegono/ta
2Mch:5:15 uk arkesTeis de tutois katetolmEsen eis to pasEs tEs gEs hagiOtaton hieron eiselTein hodEgon eCHOn ton menelaon ton kai tOn nomOn kai tEs patridos prodotEn gegonota
2Mch:5:15 D VC_APPNSM x RD_DPM VAI_AAI3S P RA_ASN A1S_GSF RA_GSF N1_GSF A1A_ASNS N2N_ASN VB_AAN N2_ASM V1_PAPNSM RA_ASM N2_ASM RA_ASM C RA_GPM N2_GPM C RA_GSF N3D_GSF N1M_ASM VX_XAPASM
2Mch:5:15 οὐχ before rough breathing to be enough δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć into (+acc) the every all, each, every, the whole of the earth/land holiest sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ to enter guide to have the ć the and also, even, namely the law; pasturage and also, even, namely the fatherland traitor/betrayer/deserter to become become, happen
2Mch:5:15 not upon being-BE-ed-ENOUGH (nom|voc) Yet these (dat)   into (+acc) the (nom|acc) every (gen) the (gen) earth/land (gen) holiest ([Adj] acc, nom|acc|voc) sanctuary (nom|acc|voc); sacred ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-ENTER guide (acc) while HAVE-ing (nom) the (acc)   the (acc) and the (gen) laws (gen); pasturages (gen) and the (gen) fatherland (gen) traitor/betrayer/deserter (acc) having BECOME-ed (acc, nom|acc|voc)
2Mch:5:15 2Mch_5:15_1 2Mch_5:15_2 2Mch_5:15_3 2Mch_5:15_4 2Mch_5:15_5 2Mch_5:15_6 2Mch_5:15_7 2Mch_5:15_8 2Mch_5:15_9 2Mch_5:15_10 2Mch_5:15_11 2Mch_5:15_12 2Mch_5:15_13 2Mch_5:15_14 2Mch_5:15_15 2Mch_5:15_16 2Mch_5:15_17 2Mch_5:15_18 2Mch_5:15_19 2Mch_5:15_20 2Mch_5:15_21 2Mch_5:15_22 2Mch_5:15_23 2Mch_5:15_24 2Mch_5:15_25 2Mch_5:15_26
2Mch:5:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:5:16 καὶ ταῖς μιαραῖς χερσὶν τὰ ἱερὰ σκεύη λαμβάνων καὶ τὰ ὑπ’ ἄλλων βασιλέων ἀνατεθέντα πρὸς αὔξησιν καὶ δόξαν τοῦ τόπου καὶ τιμὴν ταῖς βεβήλοις χερσὶν συσσύρων.
2Mch:5:16 And taking the holy vessels with polluted hands, and with profane hands pulling down the things that were dedicated by other kings to the augmentation and glory and honour of the place, he gave them away. (2 Maccabees 5:16 Brenton)
2Mch:5:16 i w swe nieczyste ręce chwycił święte naczynia. Co inni królowie złożyli dla powiększenia chwały tego miejsca i dla jego uczczenia, on zabrał bezecnymi rękoma. (2 Mch 5:16 BT_4)
2Mch:5:16 καὶ ταῖς μιαραῖς χερσὶν τὰ ἱερὰ σκεύη λαμβάνων καὶ τὰ ὑπ’ ἄλλων βασιλέων ἀνατεθέντα πρὸς αὔξησιν καὶ δόξαν τοῦ τόπου καὶ τιμὴν ταῖς βεβήλοις χερσὶν συσσύρων.
2Mch:5:16 καί ὁ ἡ τό μιαρός -ά -όν [LXX] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) καί ὁ ἡ τό ὑπό ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) βασιλεύς, -έως, ὁ ἀνα·τίθημι (-, ανα+θη·σ-, ανα+θη·κ- or 2nd ath. ανα+θ(ε)-, -, -, ανα+τε·θ-) πρός αὔξησις, -εως, ἡ καί δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ καί τιμή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό βέβηλος -ον; βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν συσ·σύρω [LXX] (συν+συρ-, -, -, -, -, -)
2Mch:5:16 I też, nawet, mianowicie ??? [Zobacz micro] Ręka Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Inny Król Do ??? Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Wzrost I też, nawet, mianowicie Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Miejsce I też, nawet, mianowicie Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość desecrative; by kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) Ręka Do ???
2Mch:5:16 kai\ tai=s miarai=s CHersi\n ta\ i(era\ skeu/E lamba/nOn kai\ ta\ u(p’ a)/llOn basile/On a)nateTe/nta pro\s au)/XEsin kai\ do/Xan tou= to/pou kai\ timE\n tai=s bebE/lois CHersi\n sussu/rOn.
2Mch:5:16 kai tais miarais CHersin ta hiera skeuE lambanOn kai ta hyp’ allOn basileOn anateTenta pros auXEsin kai doXan tu topu kai timEn tais bebElois CHersin syssyrOn.
2Mch:5:16 C RA_DPF A1A_DPF N3_DPF RA_APN A1A_APN N3E_APN V1_PAPNSM C RA_APN P RD_GPM N3V_GPM VC_APPAPN P N3I_ASF C N1S_ASF RA_GSM N2_GSM C N1_ASF RA_DPF A1B_DPF N3_DPF V1_PAPNSM
2Mch:5:16 and also, even, namely the ??? [see micro] hand the sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ vessel; vessel hardware, utensils, implement to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand and also, even, namely the under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing other king to ??? toward (+acc,+gen,+dat) growth and also, even, namely glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to the place and also, even, namely honor honor, esteem, worship; of things: worth, value the desecrative; to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) hand to ???
2Mch:5:16 and the (dat) ??? ([Adj] dat) hands (dat) the (nom|acc) sanctuaries (nom|acc|voc); sacred ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) while TAKE HOLD OF-ing (nom) and the (nom|acc) under (+acc), by (+gen) other (gen) kings (gen) upon being-???-ed (acc, nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) growth (acc) and glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) the (gen) place (gen) and honor (acc) the (dat) desecrative ([Adj] dat); you(sg)-are-DEFILE-ing, you(sg)-should-be-DEFILE-ing, you(sg)-happen-to-be-DEFILE-ing (opt) hands (dat) while ???-ing (nom)
2Mch:5:16 2Mch_5:16_1 2Mch_5:16_2 2Mch_5:16_3 2Mch_5:16_4 2Mch_5:16_5 2Mch_5:16_6 2Mch_5:16_7 2Mch_5:16_8 2Mch_5:16_9 2Mch_5:16_10 2Mch_5:16_11 2Mch_5:16_12 2Mch_5:16_13 2Mch_5:16_14 2Mch_5:16_15 2Mch_5:16_16 2Mch_5:16_17 2Mch_5:16_18 2Mch_5:16_19 2Mch_5:16_20 2Mch_5:16_21 2Mch_5:16_22 2Mch_5:16_23 2Mch_5:16_24 2Mch_5:16_25 2Mch_5:16_26
2Mch:5:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:5:17 καὶ ἐμετεωρίζετο τὴν διάνοιαν ὁ Ἀντίοχος οὐ συνορῶν ὅτι διὰ τὰς ἁμαρτίας τῶν τὴν πόλιν οἰκούντων ἀπώργισται βραχέως ὁ δεσπότης, διὸ γέγονεν περὶ τὸν τόπον παρόρασις.
2Mch:5:17 And so haughty was Antiochus in mind, that he considered not that the Lord was angry for a while for the sins of them that dwelt in the city, and therefore his eye was not upon the place. (2 Maccabees 5:17 Brenton)
2Mch:5:17 Antioch triumfował w swoim przekonaniu, nie wiedział jednak tego, że wskutek grzechów mieszkańców miasta rozgniewał się na krótki czas Pan i że stąd pochodzi Jego obojętność dla świętego miejsca. (2 Mch 5:17 BT_4)
2Mch:5:17 καὶ ἐμετεωρίζετο τὴν διάνοιαν Ἀντίοχος οὐ συνορῶν ὅτι διὰ τὰς ἁμαρτίας τῶν τὴν πόλιν οἰκούντων ἀπώργισται βραχέως δεσπότης, διὸ γέγονεν περὶ τὸν τόπον παρόρασις.
2Mch:5:17 καί μετ·εωρίζομαι (μετεωριζ-, -, -, -, -, μετεωρισ·θ-) ὁ ἡ τό διά·νοια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ συν·οράω a.k.a. συν·εῖδον (συν+ορ(α)-, -, 2nd συν+ιδ-, -, -, -) ὅτι διά ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)   βραχέως [LXX]; βραχύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ὁ ἡ τό δεσπότης, -ου, ὁ διό (δι’ ὅ) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) περί ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ  
2Mch:5:17 I też, nawet, mianowicie By zawieszać Poznania umysł, umysłowość, cel, plan ??? Przed przydechem mocnym Do ??? Ponieważ/tamto Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Miasto By mieszkać ???; krótki Despota Z powodu którego By stawać się stawaj się, zdarzaj się Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Miejsce
2Mch:5:17 kai\ e)meteOri/DZeto tE\n dia/noian o( *)anti/oCHos ou) sunorO=n o(/ti dia\ ta\s a(marti/as tO=n tE\n po/lin oi)kou/ntOn a)pO/rgistai braCHe/Os o( despo/tEs, dio\ ge/gonen peri\ to\n to/pon paro/rasis.
2Mch:5:17 kai emeteOriDZeto tEn dianoian ho antioCHos u synorOn hoti dia tas hamartias tOn tEn polin oikuntOn apOrgistai braCHeOs ho despotEs, dio gegonen peri ton topon parorasis.
2Mch:5:17 C VMI_XPI3S RA_ASF N1A_ASF RA_NSM N2_NSM D V3_PAPNSM C P RA_APF N1A_APF RA_GPM RA_ASF N3I_ASF V2_PAPGPM V1_PPI3S D RA_NSM N1M_NSM C VX_XAI3S P RA_ASM N2_ASM N3I_NSF
2Mch:5:17 and also, even, namely to suspend the cognition intellect, mentality, purpose, plan the ć οὐχ before rough breathing to ??? because/that because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. the the city to dwell ć ???; brief the despot because of which to become become, happen about (+acc,+gen) the place ć
2Mch:5:17 and he/she/it-was-being-SUSPEND-ed the (acc) cognition (acc) the (nom)   not while ???-ing (nom, nom|acc|voc, voc) because/that because of (+acc), through (+gen) the (acc) sin (gen), sins (acc) the (gen) the (acc) city (acc) let-them-be-DWELL-ing! (classical), while DWELL-ing (gen)   ???; brief ([Adj] gen) the (nom) despot (nom) because of which he/she/it-has-BECOME-ed about (+acc,+gen) the (acc) place (acc)  
2Mch:5:17 2Mch_5:17_1 2Mch_5:17_2 2Mch_5:17_3 2Mch_5:17_4 2Mch_5:17_5 2Mch_5:17_6 2Mch_5:17_7 2Mch_5:17_8 2Mch_5:17_9 2Mch_5:17_10 2Mch_5:17_11 2Mch_5:17_12 2Mch_5:17_13 2Mch_5:17_14 2Mch_5:17_15 2Mch_5:17_16 2Mch_5:17_17 2Mch_5:17_18 2Mch_5:17_19 2Mch_5:17_20 2Mch_5:17_21 2Mch_5:17_22 2Mch_5:17_23 2Mch_5:17_24 2Mch_5:17_25 2Mch_5:17_26
2Mch:5:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:5:18 εἰ δὲ μὴ συνέβη προσενέχεσθαι πολλοῖς ἁμαρτήμασιν, καθάπερ ἦν ὁ Ἡλιόδωρος ὁ πεμφθεὶς ὑπὸ Σελεύκου τοῦ βασιλέως ἐπὶ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ γαζοφυλακίου, οὗτος προαχθεὶς παραχρῆμα μαστιγωθεὶς ἀνετράπη τοῦ θράσους.
2Mch:5:18 For had they not been formerly wrapped in many sins, this man, as soon as he had come, had forthwith been scourged, and put back from his presumption, as Heliodorus was, whom Seleucus the king sent to view the treasury. (2 Maccabees 5:18 Brenton)
2Mch:5:18 Gdyby nie popadli w wiele grzechów, to nie inaczej, ale tak samo jak Heliodor, którego król Seleukos posłał, aby przejrzał skarbiec, i on byłby zaraz po swoim wtargnięciu ubiczowany i tak odwiedziony od swojego zuchwalstwa. (2 Mch 5:18 BT_4)
2Mch:5:18 εἰ δὲ μὴ συνέβη προσενέχεσθαι πολλοῖς ἁμαρτήμασιν, καθάπερ ἦν Ἡλιόδωρος πεμφθεὶς ὑπὸ Σελεύκου τοῦ βασιλέως ἐπὶ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ γαζοφυλακίου, οὗτος προαχθεὶς παραχρῆμα μαστιγωθεὶς ἀνετράπη τοῦ θράσους.
2Mch:5:18 εἰ δέ μή συμ·βαίνω (συν+βαιν-, συν+βη·σ-, 2nd ath. συν+β(η)-/ath. συν+β(α)-, συν+βεβη·κ-, -, -)   πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἁ·μάρτημα[τ], -ατος, τό καθάπερ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πέμπω (πεμπ-, πεμψ-, πεμψ-, πεπομφ·[κ]-, -, πεμφ·θ-) ὑπό   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό ἐπί·σκεψις, -εως, ἡ [LXX] ὁ ἡ τό γαζο·φυλάκιον, -ου, τό οὗτος αὕτη τοῦτο προ·άγω (προ+αγ-, προ+αξ-, 2nd προ+αγαγ-, -, -, προ+αχ·θ-) παρα·χρῆμα (cf. ἐξαυτῆς and εὐθέως) μαστιγόω (μαστιγ(ο)-, μαστιγω·σ-, μαστιγω·σ-, -, μεμαστιγω-, μαστιγω·θ-) ἀνα·τρέπω (ανα+τρεπ-, ανα+τρεψ-, ανα+τρεψ-, -, -, ανα+τραπ·[θ]-) ὁ ἡ τό  
2Mch:5:18 Jeżeli zaś Nie By zdarzać się zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} precz, zdarzać się, zdarzać się, zdarzać się Dużo Grzech Nawet jak By być By posyłać Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Król Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Inspekcji/badanie Skarbnica To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By iść przodem Natychmiast natychmiastowy, teraźniejszość {prezent}, w tej chwili By ukarać NAGANĘ, upominać, upominać, karać, besztać, ganić, ganić, ganić, łajać, rugać, zrugać, młócić By wyprowadzać z równowagi przewrót, wywracać się, przewracać się, obalać , wywracać się, wywracać się
2Mch:5:18 ei) de\ mE\ sune/bE prosene/CHesTai polloi=s a(martE/masin, kaTa/per E)=n o( *(Elio/dOros o( pemfTei\s u(po\ *seleu/kou tou= basile/Os e)pi\ tE\n e)pi/skePSin tou= gaDZofulaki/ou, ou(=tos proaCHTei\s paraCHrE=ma mastigOTei\s a)netra/pE tou= Tra/sous.
2Mch:5:18 ei de mE synebE proseneCHesTai pollois hamartEmasin, kaTaper En ho hEliodOros ho pemfTeis hypo seleuku tu basileOs epi tEn episkePSin tu gaDZofylakiu, hutos proaCHTeis paraCHrEma mastigOTeis anetrapE tu Trasus.
2Mch:5:18 C x D VZI_AAI3S V1_PMN A1_DPN N3M_DPN D V9_IAI3S RA_NSM N2_NSM RA_NSM VV_APPNSM P N2_GSM RA_GSM N3V_GSM P RA_ASF N3I_ASF RA_GSN N2N_GSN RD_NSM VQ_APPNSM D VC_APPNSM VDI_API3S RA_GSN N3E_GSN
2Mch:5:18 if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to happen pass off, occur, fortune, come about ć much sin even as to be the ć the to send under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing ć the king upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the visitation/inspection the treasury this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to precede forthwith immediate, the present, at the moment to castigate REPRIMand, rebuke, admonish, chastise, chide, upbraid, reprove, reproach, scold, berate, take to task, lambaste to upset overthrow, upturn, overturn, subvert , tip over, capsize the ć
2Mch:5:18 if Yet not he/she/it-HAPPEN-ed   many (dat) sins (dat) even as he/she/it-was the (nom)   the (nom) upon being-SEND-ed (nom|voc) under (+acc), by (+gen)   the (gen) king (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) visitation/inspection (acc) the (gen) treasury (gen) this (nom) upon being-PRECEDE-ed (nom|voc) forthwith upon being-CASTIGATE-ed (nom|voc) he/she/it-was-UPSET-ed the (gen)  
2Mch:5:18 2Mch_5:18_1 2Mch_5:18_2 2Mch_5:18_3 2Mch_5:18_4 2Mch_5:18_5 2Mch_5:18_6 2Mch_5:18_7 2Mch_5:18_8 2Mch_5:18_9 2Mch_5:18_10 2Mch_5:18_11 2Mch_5:18_12 2Mch_5:18_13 2Mch_5:18_14 2Mch_5:18_15 2Mch_5:18_16 2Mch_5:18_17 2Mch_5:18_18 2Mch_5:18_19 2Mch_5:18_20 2Mch_5:18_21 2Mch_5:18_22 2Mch_5:18_23 2Mch_5:18_24 2Mch_5:18_25 2Mch_5:18_26 2Mch_5:18_27 2Mch_5:18_28 2Mch_5:18_29
2Mch:5:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:5:19 ἀλλ’ οὐ διὰ τὸν τόπον τὸ ἔθνος, ἀλλὰ διὰ τὸ ἔθνος τὸν τόπον ὁ κύριος ἐξελέξατο.
2Mch:5:19 Nevertheless God did not choose the people for the place's sake, but the place for the people's sake. (2 Maccabees 5:19 Brenton)
2Mch:5:19 Pan jednak nie wybrał ludu ze względu na świątynię, ale świątynię ze względu na lud. (2 Mch 5:19 BT_4)
2Mch:5:19 ἀλλ’ οὐ διὰ τὸν τόπον τὸ ἔθνος, ἀλλὰ διὰ τὸ ἔθνος τὸν τόπον κύριος ἐξελέξατο.
2Mch:5:19 ἀλλά οὐ[2]/οὐκ/οὐχ διά ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἀλλά διά ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-)
2Mch:5:19 Ale ??? Przed przydechem mocnym Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Miejsce Naród [zobacz etniczny] Ale Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Naród [zobacz etniczny] Miejsce Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By wybierać
2Mch:5:19 a)ll’ ou) dia\ to\n to/pon to\ e)/Tnos, a)lla\ dia\ to\ e)/Tnos to\n to/pon o( ku/rios e)Xele/Xato.
2Mch:5:19 all’ u dia ton topon to eTnos, alla dia to eTnos ton topon ho kyrios eXeleXato.
2Mch:5:19 C D P RA_ASM N2_ASM RA_ASN N3E_ASN C P RA_ASN N3E_ASN RA_ASM N2_ASM RA_NSM N2_NSM VAI_AMI3S
2Mch:5:19 but οὐχ before rough breathing because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the place the nation [see ethnic] but because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the nation [see ethnic] the place the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to select
2Mch:5:19 but not because of (+acc), through (+gen) the (acc) place (acc) the (nom|acc) nation (nom|acc|voc) but because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) nation (nom|acc|voc) the (acc) place (acc) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-was-SELECT-ed
2Mch:5:19 2Mch_5:19_1 2Mch_5:19_2 2Mch_5:19_3 2Mch_5:19_4 2Mch_5:19_5 2Mch_5:19_6 2Mch_5:19_7 2Mch_5:19_8 2Mch_5:19_9 2Mch_5:19_10 2Mch_5:19_11 2Mch_5:19_12 2Mch_5:19_13 2Mch_5:19_14 2Mch_5:19_15 2Mch_5:19_16
2Mch:5:19 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:5:20 διόπερ καὶ αὐτὸς ὁ τόπος συμμετασχὼν τῶν τοῦ ἔθνους δυσπετημάτων γενομένων ὕστερον εὐεργετημάτων ἐκοινώνησεν, καὶ ὁ καταλειφθεὶς ἐν τῇ τοῦ παντοκράτορος ὀργῇ πάλιν ἐν τῇ τοῦ μεγάλου δεσπότου καταλλαγῇ μετὰ πάσης δόξης ἐπανωρθώθη.
2Mch:5:20 And therefore the place itself, that was partaker with them of the adversity that happened to the nation, did afterward communicate in the benefits sent from the Lord: and as it was forsaken in the wrath of the Almighty, so again, the great Lord being reconciled, it was set up with all glory. (2 Maccabees 5:20 Brenton)
2Mch:5:20 Oto właśnie dlaczego ta świątynia uczestniczyła w nieszczęściach narodu, a potem w jego szczęściu. Opuszczona wskutek gniewu Wszechmocnego, ponownie była przywrócona do pełnej swej chwały, gdy wielki Pan został przebłagany. (2 Mch 5:20 BT_4)
2Mch:5:20 διόπερ καὶ αὐτὸς τόπος συμμετασχὼν τῶν τοῦ ἔθνους δυσπετημάτων γενομένων ὕστερον εὐεργετημάτων ἐκοινώνησεν, καὶ καταλειφθεὶς ἐν τῇ τοῦ παντοκράτορος ὀργῇ πάλιν ἐν τῇ τοῦ μεγάλου δεσπότου καταλλαγῇ μετὰ πάσης δόξης ἐπανωρθώθη.
2Mch:5:20 διό·περ καί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὕστερον (Adv. of ὕστερος); ὕσ·τερος -α -ον   κοινωνέω (κοινων(ε)-, κοινωνη·σ-, κοινωνη·σ-, κεκοινωνη·κ-, -, -) καί ὁ ἡ τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) πάλιν ἐν ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α δεσπότης, -ου, ὁ κατ·αλλαγή, -ῆς, ἡ; κατ·αλλάσσω (κατ+αλλασσ-, -, κατ+αλλαξ-, -, -, κατ+αλλαγ·[θ]-) μετά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δόξα, -ης, ἡ  
2Mch:5:20 ??? I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Miejsce Naród [zobacz etniczny] By stawać się stawaj się, zdarzaj się Później; drugi By uczestniczyć I też, nawet, mianowicie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wielki Despota Pojednanie jak zmiana natury; By godzić zmianę od wrogości do przyjaźni; pieniędzy: By zamieniać Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Sławy/wzbudzanie grozy
2Mch:5:20 dio/per kai\ au)to\s o( to/pos summetasCHO\n tO=n tou= e)/Tnous duspetEma/tOn genome/nOn u(/steron eu)ergetEma/tOn e)koinO/nEsen, kai\ o( kataleifTei\s e)n tE=| tou= pantokra/toros o)rgE=| pa/lin e)n tE=| tou= mega/lou despo/tou katallagE=| meta\ pa/sEs do/XEs e)panOrTO/TE.
2Mch:5:20 dioper kai autos ho topos symmetasCHOn tOn tu eTnus dyspetEmatOn genomenOn hysteron euergetEmatOn ekoinOnEsen, kai ho kataleifTeis en tE tu pantokratoros orgE palin en tE tu megalu despotu katallagE meta pasEs doXEs epanOrTOTE.
2Mch:5:20 D C RD_NSM RA_NSM N2_NSM VB_AAPNSM RA_GPN RA_GSN N3E_GSN N3M_GPN VB_AMPGPM D N3M_GPN VAI_AAI3S C RA_NSM VV_APPNSM P RA_DSF RA_GSM N3R_GSM N1_DSF D P RA_DSF RA_GSM A1_GSM N1M_GSM N1_DSF P A1S_GSF N1S_GSF VCI_API3S
2Mch:5:20 ??? and also, even, namely he/she/it/same the place ć the the nation [see ethnic] ć to become become, happen afterward; latter ć to share and also, even, namely the to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the the Almighty ruler of all going before all wrath fume, anger, rage again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the the great despot reconciliation as a change of nature; to Reconcile change from enmity to friendship; of money: to exchange after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of glory/awesomeness ć
2Mch:5:20 ??? and he/it/same (nom) the (nom) place (nom)   the (gen) the (gen) nation (gen)   upon being-BECOME-ed (gen) afterward; latter ([Adj] acc, nom|acc|voc)   he/she/it-SHARE-ed and the (nom) upon being-LEAVE-ed-BEHIND (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) the (gen) Almighty ruler of all (gen) wrath (dat) again in/among/by (+dat) the (dat) the (gen) great ([Adj] gen) despot (gen) reconciliation (dat); he/she/it-should-be-RECONCILE-ed after (+acc), with (+gen) every (gen) glory/awesomeness (gen)  
2Mch:5:20 2Mch_5:20_1 2Mch_5:20_2 2Mch_5:20_3 2Mch_5:20_4 2Mch_5:20_5 2Mch_5:20_6 2Mch_5:20_7 2Mch_5:20_8 2Mch_5:20_9 2Mch_5:20_10 2Mch_5:20_11 2Mch_5:20_12 2Mch_5:20_13 2Mch_5:20_14 2Mch_5:20_15 2Mch_5:20_16 2Mch_5:20_17 2Mch_5:20_18 2Mch_5:20_19 2Mch_5:20_20 2Mch_5:20_21 2Mch_5:20_22 2Mch_5:20_23 2Mch_5:20_24 2Mch_5:20_25 2Mch_5:20_26 2Mch_5:20_27 2Mch_5:20_28 2Mch_5:20_29 2Mch_5:20_30 2Mch_5:20_31 2Mch_5:20_32 2Mch_5:20_33
2Mch:5:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:5:21 Ὁ γοῦν Ἀντίοχος ὀκτακόσια πρὸς τοῖς χιλίοις ἀπενεγκάμενος ἐκ τοῦ ἱεροῦ τάλαντα θᾶττον εἰς τὴν Ἀντιόχειαν ἐχωρίσθη οἰόμενος ἀπὸ τῆς ὑπερηφανίας τὴν μὲν γῆν πλωτὴν καὶ τὸ πέλαγος πορευτὸν θέσθαι διὰ τὸν μετεωρισμὸν τῆς καρδίας.
2Mch:5:21 So when Antiochus had carried out of the temple a thousand and eight hundred talents, he departed in all haste unto Antiochia, weening in his pride to make the land navigable, and the sea passable by foot: such was the haughtiness of his mind. (2 Maccabees 5:21 Brenton)
2Mch:5:21 Antioch zabrał ze świątyni tysiąc osiemset talentów i szybko oddalił się do Antiochii, wierząc w swej pysze i wyniosłości serca, że ziemię uczyni spławną, a morze dostępne dla podróży pieszych. (2 Mch 5:21 BT_4)
2Mch:5:21 γοῦν Ἀντίοχος ὀκτακόσια πρὸς τοῖς χιλίοις ἀπενεγκάμενος ἐκ τοῦ ἱεροῦ τάλαντα θᾶττον εἰς τὴν Ἀντιόχειαν ἐχωρίσθη οἰόμενος ἀπὸ τῆς ὑπερηφανίας τὴν μὲν γῆν πλωτὴν καὶ τὸ πέλαγος πορευτὸν θέσθαι διὰ τὸν μετεωρισμὸν τῆς καρδίας.
2Mch:5:21 ὁ ἡ τό     ὀκτα·κόσιοι -αι -α [LXX] πρός ὁ ἡ τό χίλιοι -αι -α ἀπο·φέρω (απο+φερ-, απ+οι·σ-, απ+ενεγκ·[σ]- or 2nd απ+ενεγκ-, -, απ+ενηνεγκ-, απ+ενεχ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) τάλαντον, -ου, τό τάχιον/θᾶττον (Comp. Adv. of ταχύς) εἰς[1] ὁ ἡ τό Ἀντιόχεια, -ας, ἡ χωρίζω (χωριζ-, χωρι·σ-, χωρι·σ-, -, κεχωρισ-, χωρισ·θ-) οἴομαι/οἴ·μαι (οι-/ath. οι-, -, -, -, -, οιη·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό ὑπερηφανία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό μέν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   καί ὁ ἡ τό πέλαγο·ς, -ους, τό   τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) διά ὁ ἡ τό μετ·εωρισμός, -οῦ, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ
2Mch:5:21 Osiemset Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Tysiąc By zabierać poddawaj się odwdzięczać się Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' Talent [Grecka jednostka pieniężna wagi] quicklier Do (+przyspieszenie) Antiochia [miasto z] By rozdzielać się oddzielaj, urywaj się, rozdzielany By przypuszczać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Duma Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie ??? By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Puchnij Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18)
2Mch:5:21 *(o gou=n *)anti/oCHos o)ktako/sia pro\s toi=s CHili/ois a)penegka/menos e)k tou= i(erou= ta/lanta Ta=tton ei)s tE\n *)antio/CHeian e)CHOri/sTE oi)o/menos a)po\ tE=s u(perEfani/as tE\n me\n gE=n plOtE\n kai\ to\ pe/lagos poreuto\n Te/sTai dia\ to\n meteOrismo\n tE=s kardi/as.
2Mch:5:21 o gun antioCHos oktakosia pros tois CHiliois apenenkamenos ek tu hieru talanta Tatton eis tEn antioCHeian eCHOrisTE oiomenos apo tEs hyperEfanias tEn men gEn plOtEn kai to pelagos poreuton TesTai dia ton meteOrismon tEs kardias.
2Mch:5:21 RA_NSM x N2_NSM A1_APN P RA_DPM A1A_DPM VA_AMPNSM P RA_GSN N2N_GSN N2N_APN A3C_ASNC P RA_ASF N1A_ASF VSI_API3S V1_PMPNSM P RA_GSF N1A_GSF RA_ASF x N1_ASF A1_ASF C RA_ASN N3E_ASN A1_ASN VE_AMN P RA_ASM N2_ASM RA_GSF N1A_GSF
2Mch:5:21 the ć ć eight hundred toward (+acc,+gen,+dat) the thousand to carry away yield to repay out of (+gen) ἐξ before vowels the sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ talent [Greek monetary unit of weight] quicklier into (+acc) the Antioch [city of] to separate sequester, sever, split to suppose from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the pride the indeed (yet, certainly, surely) earth/land ć and also, even, namely the ??? ć to place lay, put, set, situate, station because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the swell the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
2Mch:5:21 the (nom)     eight hundred (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (dat) thousand (dat) upon being-CARRY AWAY-ed (nom) out of (+gen) the (gen) sanctuary (gen); sacred ([Adj] gen) talents (nom|acc|voc) quicklier into (+acc) the (acc) Antioch (acc) he/she/it-was-SEPARATE-ed while being-SUPPOSE-ed (nom) away from (+gen) the (gen) pride (gen), prides (acc) the (acc) indeed earth/land (acc)   and the (nom|acc) ??? (nom|acc|voc)   to-be-PLACE-ed because of (+acc), through (+gen) the (acc) swell (acc) the (gen) heart (gen), hearts (acc)
2Mch:5:21 2Mch_5:21_1 2Mch_5:21_2 2Mch_5:21_3 2Mch_5:21_4 2Mch_5:21_5 2Mch_5:21_6 2Mch_5:21_7 2Mch_5:21_8 2Mch_5:21_9 2Mch_5:21_10 2Mch_5:21_11 2Mch_5:21_12 2Mch_5:21_13 2Mch_5:21_14 2Mch_5:21_15 2Mch_5:21_16 2Mch_5:21_17 2Mch_5:21_18 2Mch_5:21_19 2Mch_5:21_20 2Mch_5:21_21 2Mch_5:21_22 2Mch_5:21_23 2Mch_5:21_24 2Mch_5:21_25 2Mch_5:21_26 2Mch_5:21_27 2Mch_5:21_28 2Mch_5:21_29 2Mch_5:21_30 2Mch_5:21_31 2Mch_5:21_32 2Mch_5:21_33 2Mch_5:21_34 2Mch_5:21_35
2Mch:5:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:5:22 κατέλιπεν δὲ καὶ ἐπιστάτας τοῦ κακοῦν τὸ γένος, ἐν μὲν Ιεροσολύμοις Φίλιππον, τὸ μὲν γένος Φρύγα, τὸν δὲ τρόπον βαρβαρώτερον ἔχοντα τοῦ καταστήσαντος,
2Mch:5:22 And he left governors to vex the nation: at Jerusalem, Philip, for his country a Phrygian, and for manners more barbarous than he that set him there; (2 Maccabees 5:22 Brenton)
2Mch:5:22 Pozostawił jednak przełożonych, aby oni znęcali się nad narodem: w Jerozolimie Filipa, który z pochodzenia był Frygijczykiem, sposób zaś jego postępowania był bardziej barbarzyński aniżeli tego, który go ustanowił; (2 Mch 5:22 BT_4)
2Mch:5:22 κατέλιπεν δὲ καὶ ἐπιστάτας τοῦ κακοῦν τὸ γένος, ἐν μὲν Ιεροσολύμοις Φίλιππον, τὸ μὲν γένος Φρύγα, τὸν δὲ τρόπον βαρβαρώτερον ἔχοντα τοῦ καταστήσαντος,
2Mch:5:22 κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) δέ καί ἐπι·στάτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) ὁ ἡ τό γένο·ς, -ους, τό ἐν μέν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. Φίλιππος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό μέν γένο·ς, -ους, τό Φρύξ, -υγός, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό δέ τρόπος, -ου, ὁ βαρβαρώ·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of βάρβαρος) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-)
2Mch:5:22 By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj zaś I też, nawet, mianowicie Opanowuj By robić rzeczy trudne dla Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Jerozolima [miasto z] Philip Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Frygijski zaś Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Bardziej barbarzyński By mieć By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały
2Mch:5:22 kate/lipen de\ kai\ e)pista/tas tou= kakou=n to\ ge/nos, e)n me\n *ierosolu/mois *fi/lippon, to\ me\n ge/nos *fru/ga, to\n de\ tro/pon barbarO/teron e)/CHonta tou= katastE/santos,
2Mch:5:22 katelipen de kai epistatas tu kakun to genos, en men ierosolymois filippon, to men genos fryga, ton de tropon barbarOteron eCHonta tu katastEsantos,
2Mch:5:22 VBI_AAI3S x C N1M_APM RA_GSN V4_PAN RA_ASN N3E_ASN P x N3M_DPM N2_ASM RA_ASN x N3E_ASN N3G_ASM RA_ASM x N2_ASM A1B_ASMC V1_PAPASM RA_GSM VA_AAPGSM
2Mch:5:22 to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely master the to make things difficult for the race race, class, kind in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among indeed (yet, certainly, surely) Jerusalem [city of] Philip the indeed (yet, certainly, surely) race race, class, kind Phrygian the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] manner way, means, method,attitude more barbaric to have the to enable lay, render widowed
2Mch:5:22 he/she/it-LEAVE-ed-BEHIND Yet and masters (acc) the (gen) to-be-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR, while MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) race (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) indeed Jerusalem (dat) Philip (acc) the (nom|acc) indeed race (nom|acc|voc) Phrygian (acc) the (acc) Yet manner (acc) more barbaric ([Adj] acc, nom|acc|voc) while HAVE-ing (acc, nom|acc|voc) the (gen) upon ENABLE-ing (gen)
2Mch:5:22 2Mch_5:22_1 2Mch_5:22_2 2Mch_5:22_3 2Mch_5:22_4 2Mch_5:22_5 2Mch_5:22_6 2Mch_5:22_7 2Mch_5:22_8 2Mch_5:22_9 2Mch_5:22_10 2Mch_5:22_11 2Mch_5:22_12 2Mch_5:22_13 2Mch_5:22_14 2Mch_5:22_15 2Mch_5:22_16 2Mch_5:22_17 2Mch_5:22_18 2Mch_5:22_19 2Mch_5:22_20 2Mch_5:22_21 2Mch_5:22_22 2Mch_5:22_23
2Mch:5:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:5:23 ἐν δὲ Γαριζιν Ἀνδρόνικον, πρὸς δὲ τούτοις Μενέλαον, ὃς χείριστα τῶν ἄλλων ὑπερῄρετο τοῖς πολίταις, ἀπεχθῆ δὲ πρὸς τοὺς πολίτας Ιουδαίους ἔχων διάθεσιν.
2Mch:5:23 And at Garizim, Andronicus; and besides, Menelaus, who worse than all the rest bare an heavy hand over the citizens, having a malicious mind against his countrymen the Jews. (2 Maccabees 5:23 Brenton)
2Mch:5:23 na Garizim - Andronika, a przy nich jeszcze Menelaosa, który był gorszy od innych i wynosił się ponad obywateli, a do Żydów pałał szczególną nienawiścią. (2 Mch 5:23 BT_4)
2Mch:5:23 ἐν δὲ Γαριζιν Ἀνδρόνικον, πρὸς δὲ τούτοις Μενέλαον, ὃς χείριστα τῶν ἄλλων ὑπερῄρετο τοῖς πολίταις, ἀπεχθῆ δὲ πρὸς τοὺς πολίτας Ιουδαίους ἔχων διάθεσιν.
2Mch:5:23 ἐν δέ   Ἀνδρό·νικος, -ου, ὁ πρός δέ οὗτος αὕτη τοῦτο   ὅς ἥ ὅ χείριστος -η -ον [LXX] (Superl. of κακός) ὁ ἡ τό ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) ὑπερ·αίρω (υπερ+αιρ-, -, υπερ+αρ·[σ]-, -, -, υπερ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό πολίτης, -ου, ὁ   δέ πρός ὁ ἡ τό πολίτης, -ου, ὁ Ἰουδαῖος -αία -ον ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)  
2Mch:5:23 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród zaś Andronik [człowieka zdobywca] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) zaś To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który Najgorzej Inny By podnosić się Obywatel zaś Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Obywatel Żydowski By mieć
2Mch:5:23 e)n de\ *gariDZin *)andro/nikon, pro\s de\ tou/tois *mene/laon, o(\s CHei/rista tO=n a)/llOn u(perE/|reto toi=s poli/tais, a)peCHTE= de\ pro\s tou\s poli/tas *ioudai/ous e)/CHOn dia/Tesin.
2Mch:5:23 en de gariDZin andronikon, pros de tutois menelaon, hos CHeirista tOn allOn hyperEreto tois politais, apeCHTE de pros tus politas iudaius eCHOn diaTesin.
2Mch:5:23 P x N_DS N2_ASM P x RD_DPM N2_ASM RR_NSM A1_APNS RA_GPM RD_GPM V1I_IMI3S RA_DPM N1_DPM A3H_ASM x P RA_APM N1_APM N2_APM V1_PAPNSM N3I_ASF
2Mch:5:23 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć andronicus [man-conqueror] toward (+acc,+gen,+dat) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć who/whom/which worst the other to exalt oneself the citizen ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] toward (+acc,+gen,+dat) the citizen Jewish to have ć
2Mch:5:23 in/among/by (+dat) Yet   andronicus (acc) toward (+acc,+gen,+dat) Yet these (dat)   who/whom/which (nom) worst ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) other (gen) he/she/it-was-being-EXALT-ed-ONESELF the (dat) citizens (dat)   Yet toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) citizens (acc) Jewish ([Adj] acc) while HAVE-ing (nom)  
2Mch:5:23 2Mch_5:23_1 2Mch_5:23_2 2Mch_5:23_3 2Mch_5:23_4 2Mch_5:23_5 2Mch_5:23_6 2Mch_5:23_7 2Mch_5:23_8 2Mch_5:23_9 2Mch_5:23_10 2Mch_5:23_11 2Mch_5:23_12 2Mch_5:23_13 2Mch_5:23_14 2Mch_5:23_15 2Mch_5:23_16 2Mch_5:23_17 2Mch_5:23_18 2Mch_5:23_19 2Mch_5:23_20 2Mch_5:23_21 2Mch_5:23_22 2Mch_5:23_23
2Mch:5:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:5:24 ἔπεμψεν δὲ τὸν Μυσάρχην Ἀπολλώνιον μετὰ στρατεύματος, δισμυρίους δὲ πρὸς τοῖς δισχιλίοις, προστάξας τοὺς ἐν ἡλικίᾳ πάντας κατασφάξαι, τὰς δὲ γυναῖκας καὶ τοὺς νεωτέρους πωλεῖν.
2Mch:5:24 He sent also that detestable ringleader Apollonius with an army of two and twenty thousand, commanding him to slay all those that were in their best age, and to sell the women and the younger sort: (2 Maccabees 5:24 Brenton)
2Mch:5:24 Posłał też dowódcę Mizyjczyków, Apoloniusza, na czele wojska liczącego dwadzieścia dwa tysiące ludzi z rozkazem, aby wymordował wszystkich dorosłych mężczyzn, kobiety zaś i młodzież by sprzedał w niewolę. (2 Mch 5:24 BT_4)
2Mch:5:24 ἔπεμψεν δὲ τὸν Μυσάρχην Ἀπολλώνιον μετὰ στρατεύματος, δισμυρίους δὲ πρὸς τοῖς δισχιλίοις, προστάξας τοὺς ἐν ἡλικίᾳ πάντας κατασφάξαι, τὰς δὲ γυναῖκας καὶ τοὺς νεωτέρους πωλεῖν.
2Mch:5:24 πέμπω (πεμπ-, πεμψ-, πεμψ-, πεπομφ·[κ]-, -, πεμφ·θ-) δέ ὁ ἡ τό     μετά στράτευμα[τ], -ατος, τό   δέ πρός ὁ ἡ τό δισ·χίλιοι -αι -α προσ·τάσσω/-τάττω (προσ+τασσ-/προσ+ταττ-, προσ+ταξ-, προσ+ταξ-, προσ+τεταχ·[κ]-, προσ+τετασσ-, προσ+ταγ·[θ]-/προσ+ταχ·θ-) ὁ ἡ τό ἐν ἡλικία, -ας, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κατα·σφάζω (κατα+σφαζ-, κατα+σφαξ-, κατα+σφαξ-, -, -, κατα+σφαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό δέ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ὁ ἡ τό νεώ·τερος -α -ον (Comp. of νέος) πωλέω (πωλ(ε)-, πωλη·σ-, πωλη·σ-, -, -, -)
2Mch:5:24 By posyłać zaś Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Żołnierska armia, wojska zaś Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Dwa tysiące By dawać dyrektywę W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wiek stają się starszy Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do ??? zaś Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie Bardziej nowy/młodszy By sprzedawać się
2Mch:5:24 e)/pemPSen de\ to\n *musa/rCHEn *)apollO/nion meta\ strateu/matos, dismuri/ous de\ pro\s toi=s disCHili/ois, prosta/Xas tou\s e)n E(liki/a| pa/ntas katasfa/Xai, ta\s de\ gunai=kas kai\ tou\s neOte/rous pOlei=n.
2Mch:5:24 epemPSen de ton mysarCHEn apollOnion meta strateumatos, dismyrius de pros tois disCHiliois, prostaXas tus en hElikia pantas katasfaXai, tas de gynaikas kai tus neOterus pOlein.
2Mch:5:24 VAI_AAI3S x RA_ASM N1M_ASM N2_ASM P N3M_GSN A1A_APM x P RA_DPM A1A_DPM VA_AAPNSM RA_APM P N1A_DSF A3_APM VA_AAN RA_APF x N3K_APF C RA_APM A1A_APMC V2_PAN
2Mch:5:24 to send δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the ć ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing soldier army, troops ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] toward (+acc,+gen,+dat) the two thousand to give a directive the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among age get older every all, each, every, the whole of to ??? the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] woman/wife and also, even, namely the newer/younger to sell
2Mch:5:24 he/she/it-SEND-ed Yet the (acc)     after (+acc), with (+gen) soldier (gen)   Yet toward (+acc,+gen,+dat) the (dat) two thousand (dat) upon GIVE-ing-A-DIRECTIVE (nom|voc) the (acc) in/among/by (+dat) age (dat) all (acc) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) the (acc) Yet women/wives (acc) and the (acc) newer/younger ([Adj] acc) to-be-SELL-ing
2Mch:5:24 2Mch_5:24_1 2Mch_5:24_2 2Mch_5:24_3 2Mch_5:24_4 2Mch_5:24_5 2Mch_5:24_6 2Mch_5:24_7 2Mch_5:24_8 2Mch_5:24_9 2Mch_5:24_10 2Mch_5:24_11 2Mch_5:24_12 2Mch_5:24_13 2Mch_5:24_14 2Mch_5:24_15 2Mch_5:24_16 2Mch_5:24_17 2Mch_5:24_18 2Mch_5:24_19 2Mch_5:24_20 2Mch_5:24_21 2Mch_5:24_22 2Mch_5:24_23 2Mch_5:24_24 2Mch_5:24_25
2Mch:5:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:5:25 οὗτος δὲ παραγενόμενος εἰς Ιεροσόλυμα καὶ τὸν εἰρηνικὸν ὑποκριθεὶς ἐπέσχεν ἕως τῆς ἁγίας ἡμέρας τοῦ σαββάτου καὶ λαβὼν ἀργοῦντας τοὺς Ιουδαίους τοῖς ὑφ’ ἑαυτὸν ἐξοπλησίαν παρήγγειλεν
2Mch:5:25 Who coming to Jerusalem, and pretending peace, did forbear till the holy day of the sabbath, when taking the Jews keeping holy day, he commanded his men to arm themselves. (2 Maccabees 5:25 Brenton)
2Mch:5:25 Na skutek tego przybył on do Jerozolimy i udawał takiego, który przynosi pokój. Wytrwał aż do świętego dnia szabatu, kiedy to korzystając z tego, że Żydzi nic nie robią, rozkazał swoim żołnierzom chwycić za broń. (2 Mch 5:25 BT_4)
2Mch:5:25 οὗτος δὲ παραγενόμενος εἰς Ιεροσόλυμα καὶ τὸν εἰρηνικὸν ὑποκριθεὶς ἐπέσχεν ἕως τῆς ἁγίας ἡμέρας τοῦ σαββάτου καὶ λαβὼν ἀργοῦντας τοὺς Ιουδαίους τοῖς ὑφ’ ἑαυτὸν ἐξοπλησίαν παρήγγειλεν
2Mch:5:25 οὗτος αὕτη τοῦτο δέ παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ὁ ἡ τό εἰρηνικός -ή -όν ὑπο·κρίνομαι (υπο+κριν-, -, υπο+κριν·[σ]-, -, -, υπο+κρι·θ-) ἐπ·έχω (επ+εχ-, εφ+εξ-, 2nd επι+σχ-/ath. επι+σχε-, -, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀργέω (αργ(ε)-, -, αργη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον ὁ ἡ τό ὑπό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ   παρ·αγγέλλω (παρ+αγγελλ-, -, παρ+αγγειλ·[σ]-, -, παρ+ηγγελ-, -)
2Mch:5:25 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] zaś By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Spokojny Do hipokryty By ofiarować Aż; świtaj Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Dzień Szabas I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć By opuszczać się Żydowski Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie By rozkazywać dawaj zamówienia {rozkazy}, przepisywany, nauczaj, polecaj, napominaj, wezwij, zalecał
2Mch:5:25 ou(=tos de\ parageno/menos ei)s *ieroso/luma kai\ to\n ei)rEniko\n u(pokriTei\s e)pe/sCHen e(/Os tE=s a(gi/as E(me/ras tou= sabba/tou kai\ labO\n a)rgou=ntas tou\s *ioudai/ous toi=s u(f’ e(auto\n e)XoplEsi/an parE/ggeilen
2Mch:5:25 hutos de paragenomenos eis ierosolyma kai ton eirEnikon hypokriTeis epesCHen heOs tEs hagias hEmeras tu sabbatu kai labOn arguntas tus iudaius tois hyf’ heauton eXoplEsian parEngeilen
2Mch:5:25 RD_NSM x VB_AMPNSM P N3M_ASM C RA_ASM A1_ASM VC_APPNSM VBI_AAI3S P RA_GSF A1A_GSF N1A_GSF RA_GSN N2N_GSN C VB_AAPNSM V2_PAPAPM RA_APM N2_APM RA_DPM P RD_ASM A1A_ASM VAI_AAI3S
2Mch:5:25 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near into (+acc) Jerusalem [city of] and also, even, namely the peaceful to hypocrite to proffer until; dawn the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) day the sabbath and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand to slack off the Jewish the under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves ć to command give orders, prescribed, instruct, recommend, exhort, summon, enjoined
2Mch:5:25 this (nom) Yet upon being-COME-ed-INTO-BEING (nom) into (+acc) Jerusalem (nom|acc|voc), Jerusalem (nom|voc) and the (acc) peaceful ([Adj] acc, nom|acc|voc) upon being-HYPOCRITE-ed (nom|voc) he/she/it-PROFFER-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) holy ([Adj] acc, gen) day (gen), days (acc) the (gen) sabbath (gen) and upon TAKE HOLD OF-ing (nom) while SLACK OFF-ing (acc) the (acc) Jewish ([Adj] acc) the (dat) under (+acc), by (+gen) self (acc)   he/she/it-COMMand-ed
2Mch:5:25 2Mch_5:25_1 2Mch_5:25_2 2Mch_5:25_3 2Mch_5:25_4 2Mch_5:25_5 2Mch_5:25_6 2Mch_5:25_7 2Mch_5:25_8 2Mch_5:25_9 2Mch_5:25_10 2Mch_5:25_11 2Mch_5:25_12 2Mch_5:25_13 2Mch_5:25_14 2Mch_5:25_15 2Mch_5:25_16 2Mch_5:25_17 2Mch_5:25_18 2Mch_5:25_19 2Mch_5:25_20 2Mch_5:25_21 2Mch_5:25_22 2Mch_5:25_23 2Mch_5:25_24 2Mch_5:25_25 2Mch_5:25_26
2Mch:5:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:5:26 καὶ τοὺς ἐξελθόντας πάντας ἐπὶ τὴν θεωρίαν συνεξεκέντησεν καὶ εἰς τὴν πόλιν σὺν τοῖς ὅπλοις εἰσδραμὼν ἱκανὰ κατέστρωσεν πλήθη.
2Mch:5:26 And so he slew all them that were gone to the celebrating of the sabbath, and running through the city with weapons slew great multitudes. (2 Maccabees 5:26 Brenton)
2Mch:5:26 Wszystkich tych, którzy wyszli na widowisko, kazał wymordować, a potem wpadł z bronią do miasta i wielu położył trupem. (2 Mch 5:26 BT_4)
2Mch:5:26 καὶ τοὺς ἐξελθόντας πάντας ἐπὶ τὴν θεωρίαν συνεξεκέντησεν καὶ εἰς τὴν πόλιν σὺν τοῖς ὅπλοις εἰσδραμὼν ἱκανὰ κατέστρωσεν πλήθη.
2Mch:5:26 καί ὁ ἡ τό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐπί ὁ ἡ τό θεωρία, -ας, ἡ   καί εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ σύν ὁ ἡ τό ὅπλον, -ου, τό εἰσ·τρέχω (-, -, 2nd εισ+δραμ-, -, -, -) ἱκανός -ή -όν κατα·στρώννυμι (κατα+στρωννυ-, -, κατα+στρω·σ-, -, -, κατα+στρω·θ-) πλῆθο·ς, -ους, τό
2Mch:5:26 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Spektakl I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Miasto Razem z/włączając (+dat) Narzędzie Do ??? Obszerny Do ??? Los (mnóstwo )
2Mch:5:26 kai\ tou\s e)XelTo/ntas pa/ntas e)pi\ tE\n TeOri/an suneXeke/ntEsen kai\ ei)s tE\n po/lin su\n toi=s o(/plois ei)sdramO\n i(kana\ kate/strOsen plE/TE.
2Mch:5:26 kai tus eXelTontas pantas epi tEn TeOrian syneXekentEsen kai eis tEn polin syn tois hoplois eisdramOn hikana katestrOsen plETE.
2Mch:5:26 C RA_APM VB_AAPAPM A3_APM P RA_ASF N1A_ASF VAI_AAI3S C P RA_ASF N3I_ASF P RA_DPN N2N_DPN VB_AAPNSM A1_APN VAI_AAI3S N3E_APN
2Mch:5:26 and also, even, namely the to come out every all, each, every, the whole of upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the spectacle ć and also, even, namely into (+acc) the city together with/including (+dat) the implement to ??? ample to ??? lot (multitude )
2Mch:5:26 and the (acc) upon COME-ing-OUT (acc) all (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) spectacle (acc)   and into (+acc) the (acc) city (acc) together with/including (+dat) the (dat) implements (dat) upon ???-ing (nom) ample ([Adj] nom|acc|voc) he/she/it-???-ed lots (nom|acc|voc)
2Mch:5:26 2Mch_5:26_1 2Mch_5:26_2 2Mch_5:26_3 2Mch_5:26_4 2Mch_5:26_5 2Mch_5:26_6 2Mch_5:26_7 2Mch_5:26_8 2Mch_5:26_9 2Mch_5:26_10 2Mch_5:26_11 2Mch_5:26_12 2Mch_5:26_13 2Mch_5:26_14 2Mch_5:26_15 2Mch_5:26_16 2Mch_5:26_17 2Mch_5:26_18 2Mch_5:26_19
2Mch:5:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:5:27 Ιουδας δὲ ὁ καὶ Μακκαβαῖος δέκατός που γενηθεὶς καὶ ἀναχωρήσας εἰς τὴν ἔρημον θηρίων τρόπον ἐν τοῖς ὄρεσιν διέζη σὺν τοῖς μετ’ αὐτοῦ, καὶ τὴν χορτώδη τροφὴν σιτούμενοι διετέλουν πρὸς τὸ μὴ μετασχεῖν τοῦ μολυσμοῦ.
2Mch:5:27 But Judas Maccabeus with nine others, or thereabout, withdrew himself into the wilderness, and lived in the mountains after the manner of beasts, with his company, who fed on herbs continually, lest they should be partakers of the pollution. (2 Maccabees 5:27 Brenton)
2Mch:5:27 Wtedy Juda Machabeusz wraz z około dziesięciu innymi wycofał się na pustynię i tam na sposób dzikich zwierząt żył na górach razem z swoimi ludźmi. Żywili się oni tylko roślinami, aby się nie splamić. (2 Mch 5:27 BT_4)
2Mch:5:27 Ιουδας δὲ καὶ Μακκαβαῖος δέκατός που γενηθεὶς καὶ ἀναχωρήσας εἰς τὴν ἔρημον θηρίων τρόπον ἐν τοῖς ὄρεσιν διέζη σὺν τοῖς μετ’ αὐτοῦ, καὶ τὴν χορτώδη τροφὴν σιτούμενοι διετέλουν πρὸς τὸ μὴ μετασχεῖν τοῦ μολυσμοῦ.
2Mch:5:27 Ἰούδας, -α and -ου, ὁ δέ ὁ ἡ τό καί   δέκατος -η -ον πού[2] γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί ἀνα·χωρέω (ανα+χωρ(ε)-, -, ανα+χωρη·σ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔρημος -ον θηρίον, -ου, τό τρόπος, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)   σύν ὁ ἡ τό μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   τροφή, -ῆς, ἡ   δια·τελέω (δια+τελ(ε)-, -, δια+τελε·σ-, -, -, -) πρός ὁ ἡ τό μή μετ·έχω (μετ+εχ-, -, 2nd μετα+σχ-, μετ+εσχη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό μολυσμός, -οῦ, ὁ
2Mch:5:27 Judasz/Juda zaś I też, nawet, mianowicie Dziesiąty Gdzieś By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie By uciekać cofają się, cofają się, odchodzą, opuszczają, skaczą, opróżniają Do (+przyspieszenie) Odludzie Zwierzę Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Razem z/włączając (+dat) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Żywność By trwać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Nie By brać udział Splamienie
2Mch:5:27 *ioudas de\ o( kai\ *makkabai=os de/kato/s pou genETei\s kai\ a)naCHOrE/sas ei)s tE\n e)/rEmon TEri/On tro/pon e)n toi=s o)/resin die/DZE su\n toi=s met’ au)tou=, kai\ tE\n CHortO/dE trofE\n sitou/menoi diete/loun pro\s to\ mE\ metasCHei=n tou= molusmou=.
2Mch:5:27 iudas de ho kai makkabaios dekatos pu genETeis kai anaCHOrEsas eis tEn erEmon TEriOn tropon en tois oresin dieDZE syn tois met’ autu, kai tEn CHortOdE trofEn situmenoi dietelun pros to mE metasCHein tu molysmu.
2Mch:5:27 N1T_NSM x RA_NSM C N2_NSM A1_NSM D VC_APPNSM C VA_AAPNSM P RA_ASF N2_ASF N2N_GPN N2_ASM P RA_DPN N3E_DPN VD_API3S P RA_DPM P RD_GSM C RA_ASF A3H_ASF N1_ASF V2_PMPNPM V2I_IAI3P P RA_ASN D VB_AAN RA_GSM N2_GSM
2Mch:5:27 Judas/Judah δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the and also, even, namely ć tenth somewhere to become become, happen and also, even, namely to turn tail withdraw, retreat, depart, leave, take off, vacate into (+acc) the wilderness beast manner way, means, method,attitude in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount ć together with/including (+dat) the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely the ć food ć to continue toward (+acc,+gen,+dat) the not to partake the defilement
2Mch:5:27 Judas/Judah (nom) Yet the (nom) and   tenth (nom) somewhere upon being-BECOME-ed (nom|voc) and upon TURN-ing-TAIL (nom|voc) into (+acc) the (acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc) beasts (gen) manner (acc) in/among/by (+dat) the (dat) mounts (dat)   together with/including (+dat) the (dat) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and the (acc)   food (acc)   I-was-CONTINUE-ing, they-were-CONTINUE-ing toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) not to-PARTAKE the (gen) defilement (gen)
2Mch:5:27 2Mch_5:27_1 2Mch_5:27_2 2Mch_5:27_3 2Mch_5:27_4 2Mch_5:27_5 2Mch_5:27_6 2Mch_5:27_7 2Mch_5:27_8 2Mch_5:27_9 2Mch_5:27_10 2Mch_5:27_11 2Mch_5:27_12 2Mch_5:27_13 2Mch_5:27_14 2Mch_5:27_15 2Mch_5:27_16 2Mch_5:27_17 2Mch_5:27_18 2Mch_5:27_19 2Mch_5:27_20 2Mch_5:27_21 2Mch_5:27_22 2Mch_5:27_23 2Mch_5:27_24 2Mch_5:27_25 2Mch_5:27_26 2Mch_5:27_27 2Mch_5:27_28 2Mch_5:27_29 2Mch_5:27_30 2Mch_5:27_31 2Mch_5:27_32 2Mch_5:27_33 2Mch_5:27_34 2Mch_5:27_35
2Mch:5:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x