2Mch:6:1 Μετ οὐ πολὺν δὲ χρόνον ἐξαπέστειλεν ὁ βασιλεὺς γέροντα Ἀθηναῖον ἀναγκάζειν τοὺς Ιουδαίους μεταβαίνειν ἀπὸ τῶν πατρίων νόμων καὶ τοῖς τοῦ θεοῦ νόμοις μὴ πολιτεύεσθαι,
2Mch:6:1 Not long after this the king sent an old man of Athens to compel the Jews to depart from the laws of their fathers, and not to live after the laws of God: (2 Maccabees 6:1 Brenton)
2Mch:6:1 Niedługo potem król posłał pewnego starca z Aten, aby zmuszał Żydów do odstępowania od praw ojczystych i do tego, aby nie postępowali według praw Bożych, (2 Mch 6:1 BT_4)
2Mch:6:1 Μετ οὐ πολὺν δὲ χρόνον ἐξαπέστειλεν βασιλεὺς γέροντα Ἀθηναῖον ἀναγκάζειν τοὺς Ιουδαίους μεταβαίνειν ἀπὸ τῶν πατρίων νόμων καὶ τοῖς τοῦ θεοῦ νόμοις μὴ πολιτεύεσθαι,
2Mch:6:1 μετά οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ δέ χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ γέρων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. γέρουσιν Ἀθηναῖος -α -ον ἀναγκάζω (αναγκαζ-, αναγκα·σ-, αναγκα·σ-, -, ηναγκασ-, αναγκασ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον μετα·βαίνω (μετα+βαιν-, μετα+βη·σ-, 2nd ath. μετα+β(η)-/ath. μετα+β(α)-, μετα+βεβη·κ-, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό πατριά, -ᾶς, ἡ νόμος, -ου, ὁ; νομή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ νόμος, -ου, ὁ μή πολιτεύομαι (πολιτευ-, -, -, -, πεπολιτευ-, -)
2Mch:6:1 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym ??? Przed przydechem mocnym Dużo zaś Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Do ??? Król Stary Ateński By zmuszać Żydowski By przechodzić przechodzić od jednej rzeczy do innego albo jednego stanu do innego Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym patrilineage Prawo; pastwisko I też, nawet, mianowicie Bóg  Prawo Nie By prowadzić życie żyją
2Mch:6:1 *met ou) polu\n de\ CHro/non e)Xape/steilen o( basileu\s ge/ronta *)aTEnai=on a)nagka/DZein tou\s *ioudai/ous metabai/nein a)po\ tO=n patri/On no/mOn kai\ toi=s tou= Teou= no/mois mE\ politeu/esTai,
2Mch:6:1 met u polyn de CHronon eXapesteilen ho basileus geronta aTEnaion anankaDZein tus iudaius metabainein apo tOn patriOn nomOn kai tois tu Teu nomois mE politeuesTai,
2Mch:6:1 P D A3U_ASM x N2_ASM VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N3_ASM N2_ASM V1_PAN RA_APM N2_APM V1_PAN P RA_GPM A1A_GPM N2_GPM C RA_DPM RA_GSM N2_GSM N2_DPM D V1_PMN
2Mch:6:1 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing οὐχ before rough breathing much δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] time – a specific time (specified time) or space of time (a while). to ??? the king old man Athenian to compel the Jewish to pass to pass from one thing to another or one state to another from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the patrilineage law; pasturage and also, even, namely the the god [see theology] law not to conduct life live
2Mch:6:1 after (+acc), with (+gen) not much (acc) Yet time (acc) he/she/it-???-ed the (nom) king (nom) old man (acc) Athenian ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-be-COMPEL-ing the (acc) Jewish ([Adj] acc) to-be-PASS-ing away from (+gen) the (gen) patrilineages (gen) laws (gen); pasturages (gen) and the (dat) the (gen) god (gen) laws (dat) not to-be-being-CONDUCT LIFE-ed--LIVE
2Mch:6:1 2Mch_6:1_1 2Mch_6:1_2 2Mch_6:1_3 2Mch_6:1_4 2Mch_6:1_5 2Mch_6:1_6 2Mch_6:1_7 2Mch_6:1_8 2Mch_6:1_9 2Mch_6:1_10 2Mch_6:1_11 2Mch_6:1_12 2Mch_6:1_13 2Mch_6:1_14 2Mch_6:1_15 2Mch_6:1_16 2Mch_6:1_17 2Mch_6:1_18 2Mch_6:1_19 2Mch_6:1_20 2Mch_6:1_21 2Mch_6:1_22 2Mch_6:1_23 2Mch_6:1_24 2Mch_6:1_25
2Mch:6:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:6:2 μολῦναι δὲ καὶ τὸν ἐν Ιεροσολύμοις νεὼ καὶ προσονομάσαι Διὸς Ὀλυμπίου καὶ τὸν ἐν Γαριζιν, καθὼς ἐτύγχανον οἱ τὸν τόπον οἰκοῦντες, Διὸς Ξενίου.
2Mch:6:2 And to pollute also the temple in Jerusalem, and to call it the temple of Jupiter Olympius; and that in Garizim, of Jupiter the Defender of strangers, as they did desire that dwelt in the place. (2 Maccabees 6:2 Brenton)
2Mch:6:2 ale aby zbezcześcili zarówno świątynię w Jerozolimie, którą mieli oddać Zeusowi Olimpijskiemu, jak i tę na Garizim, którą - jak sobie życzyli mieszkańcy tego miejsca - mieli oddać Zeusowi Kseniosowi. (2 Mch 6:2 BT_4)
2Mch:6:2 μολῦναι δὲ καὶ τὸν ἐν Ιεροσολύμοις νεὼ καὶ προσονομάσαι Διὸς Ὀλυμπίου καὶ τὸν ἐν Γαριζιν, καθὼς ἐτύγχανον οἱ τὸν τόπον οἰκοῦντες, Διὸς Ξενίου.
2Mch:6:2 μολύνω (μολυν-, -, μολυν·[σ]-, -, μεμολυν-, μολυν·θ-) δέ καί ὁ ἡ τό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.   καί   Ζεύς, Διός, ὁ   καί ὁ ἡ τό ἐν   καθ·ώς τυγχάνω (τυγχαν-, τευξ-, τευξ- or 2nd τυχ-, τετυχ·[κ]-/τετευχ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ζεύς, Διός, ὁ  
2Mch:6:2 By kalać zaś I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Zeus I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By natykać się na Miejsce By mieszkać Zeus
2Mch:6:2 molu=nai de\ kai\ to\n e)n *ierosolu/mois neO\ kai\ prosonoma/sai *dio\s *)olumpi/ou kai\ to\n e)n *gariDZin, kaTO\s e)tu/gCHanon oi( to\n to/pon oi)kou=ntes, *dio\s *Xeni/ou.
2Mch:6:2 molynai de kai ton en ierosolymois neO kai prosonomasai dios olympiu kai ton en gariDZin, kaTOs etynCHanon hoi ton topon oikuntes, dios Xeniu.
2Mch:6:2 VA_AAN x C RA_ASM P N3M_DPM N2_ASM C VA_AAN N3_GSM N2_GSM C RA_ASM P N_DS D V1I_IAI3P RA_NPM RA_ASM N2_ASM V2_PAPNPM N3_GSM N2_GSM
2Mch:6:2 to defile δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] ć and also, even, namely ć Zeus ć and also, even, namely the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć as accordingly [according to how/in accordance with how] to chance upon the the place to dwell Zeus ć
2Mch:6:2 to-DEFILE, be-you(sg)-DEFILE-ed!, he/she/it-happens-to-DEFILE (opt) Yet and the (acc) in/among/by (+dat) Jerusalem (dat)   and   Zeus (gen)   and the (acc) in/among/by (+dat)   as accordingly I-was-CHANCE-ing-UPON, they-were-CHANCE-ing-UPON the (nom) the (acc) place (acc) while DWELL-ing (nom|voc) Zeus (gen)  
2Mch:6:2 2Mch_6:2_1 2Mch_6:2_2 2Mch_6:2_3 2Mch_6:2_4 2Mch_6:2_5 2Mch_6:2_6 2Mch_6:2_7 2Mch_6:2_8 2Mch_6:2_9 2Mch_6:2_10 2Mch_6:2_11 2Mch_6:2_12 2Mch_6:2_13 2Mch_6:2_14 2Mch_6:2_15 2Mch_6:2_16 2Mch_6:2_17 2Mch_6:2_18 2Mch_6:2_19 2Mch_6:2_20 2Mch_6:2_21 2Mch_6:2_22 2Mch_6:2_23
2Mch:6:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:6:3 χαλεπὴ δὲ καὶ τοῖς ὅλοις ἦν δυσχερὴς ἡ ἐπίτασις τῆς κακίας.
2Mch:6:3 The coming in of this mischief was sore and grievous to the people: (2 Maccabees 6:3 Brenton)
2Mch:6:3 Napór niegodziwości był ciężki i trudny do wytrzymania dla wszystkich. (2 Mch 6:3 BT_4)
2Mch:6:3 χαλεπὴ δὲ καὶ τοῖς ὅλοις ἦν δυσχερὴς ἐπίτασις τῆς κακίας.
2Mch:6:3 χαλεπός -ή -όν δέ καί ὁ ἡ τό ὅλος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ
2Mch:6:3 Trudny zaś I też, nawet, mianowicie Cały By być Źle źle, złośliwość
2Mch:6:3 CHalepE\ de\ kai\ toi=s o(/lois E)=n dusCHerE\s E( e)pi/tasis tE=s kaki/as.
2Mch:6:3 CHalepE de kai tois holois En dysCHerEs hE epitasis tEs kakias.
2Mch:6:3 A1_NSF x C RA_DPM A1_DPM V9_IAI3S A3H_NSM RA_NSF N3I_NSF RA_GSF N1A_GSF
2Mch:6:3 difficult δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely the whole to be ć the ć the evil evil, malice
2Mch:6:3 difficult ([Adj] nom|voc) Yet and the (dat) whole (dat) he/she/it-was   the (nom)   the (gen) evil (gen), wickedness (acc)
2Mch:6:3 2Mch_6:3_1 2Mch_6:3_2 2Mch_6:3_3 2Mch_6:3_4 2Mch_6:3_5 2Mch_6:3_6 2Mch_6:3_7 2Mch_6:3_8 2Mch_6:3_9 2Mch_6:3_10 2Mch_6:3_11
2Mch:6:3 x x x x x x x x x x x
2Mch:6:4 τὸ μὲν γὰρ ἱερὸν ἀσωτίας καὶ κώμων ὑπὸ τῶν ἐθνῶν ἐπεπληροῦτο ῥᾳθυμούντων μεθ’ ἑταιρῶν καὶ ἐν τοῖς ἱεροῖς περιβόλοις γυναιξὶ πλησιαζόντων, ἔτι δὲ τὰ μὴ καθήκοντα ἔνδον εἰσφερόντων.
2Mch:6:4 For the temple was filled with riot and revelling by the Gentiles, who dallied with harlots, and had to do with women within the circuit of the holy places, and besides that brought in things that were not lawful. (2 Maccabees 6:4 Brenton)
2Mch:6:4 Świątynia była pełna rozpusty i uczt, na których poganie zabawiali się z nierządnicami, a na świętych dziedzińcach zbliżali się do kobiet, ponadto zaś jeszcze do wnętrza świątyni wnosili to, czego się nie godzi. (2 Mch 6:4 BT_4)
2Mch:6:4 τὸ μὲν γὰρ ἱερὸν ἀσωτίας καὶ κώμων ὑπὸ τῶν ἐθνῶν ἐπεπληροῦτο ῥᾳθυμούντων μεθ’ ἑταιρῶν καὶ ἐν τοῖς ἱεροῖς περιβόλοις γυναιξὶ πλησιαζόντων, ἔτι δὲ τὰ μὴ καθήκοντα ἔνδον εἰσφερόντων.
2Mch:6:4 ὁ ἡ τό μέν γάρ ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) ἀ·σωτία, -ας, ἡ καί κῶμος, -ου, ὁ; κώμη, -ης, ἡ ὑπό ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη     μετά ἑταῖρος, -ου, ὁ καί ἐν ὁ ἡ τό ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος)   γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι πλησιάζω [LXX] (πλησιαζ-, -, -, -, -, -) ἔτι δέ ὁ ἡ τό μή καθ·ήκω (καθ+ηκ-, -, -, -, -, -) ἐν·δίδωμι [LXX] (ath. εν+διδ(ο)-/ath. εν+διδ(ω)-, εν+δω·σ-, 2nd ath. εν+δ(ο)-/ath. εν+δ(ω)-, -, -, -) εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-)
2Mch:6:4 Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Dla odtąd, jak Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' ??? I też, nawet, mianowicie Uczestnik bachanaliów; miasto Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Partnera towarzysz, towarzysz, spółka, połączenie, społeczność, nierządnica I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' Kobiety/żona By przynosić blisko Jeszcze/jeszcze zaś Nie By siedzieć/zasięg By ubierać pokrywać się, kładziony na {wdziewany} odzieży, ubieraj się By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c.
2Mch:6:4 to\ me\n ga\r i(ero\n a)sOti/as kai\ kO/mOn u(po\ tO=n e)TnO=n e)peplErou=to r(a|Tumou/ntOn meT’ e(tairO=n kai\ e)n toi=s i(eroi=s peribo/lois gunaiXi\ plEsiaDZo/ntOn, e)/ti de\ ta\ mE\ kaTE/konta e)/ndon ei)sfero/ntOn.
2Mch:6:4 to men gar hieron asOtias kai kOmOn hypo tOn eTnOn epeplEruto raTymuntOn meT’ hetairOn kai en tois hierois peribolois gynaiXi plEsiaDZontOn, eti de ta mE kaTEkonta endon eisferontOn.
2Mch:6:4 RA_NSN x x N2N_NSN N1A_GSF C N2_GPM P RA_GPN N3E_GPN V4I_IPI3S V2_PAPGPN P N1A_GPF C P RA_DPN A1A_DPN N2_DPN N3K_DPF V1_PAPGPN D x RA_APN D V1_PAPAPN D V1_PAPGPN
2Mch:6:4 the indeed (yet, certainly, surely) for since, as sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ ??? and also, even, namely bacchanal; town under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the nation [see ethnic] ć ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing partner comrade, companion, company, association, society, harlot and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ ć woman/wife to bring near yet/still δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the not to sit/reach to clothe to cover oneself, put on clothing, dress to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c.
2Mch:6:4 the (nom|acc) indeed for sanctuary (nom|acc|voc); sacred ([Adj] acc, nom|acc|voc) ??? (gen) and bacchanals (gen); towns (gen) under (+acc), by (+gen) the (gen) nations (gen)     after (+acc), with (+gen) partners (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) sanctuaries (dat); sacred ([Adj] dat)   women/wives (dat) let-them-be-BRING-ing-NEAR! (classical), while BRING-ing-NEAR (gen) yet/still Yet the (nom|acc) not while SIT/REACH-ing (acc, nom|acc|voc) upon CLOTHE-ing (nom|acc|voc) let-them-be-BRING IN-ing! (classical), while BRING IN-ing (gen)
2Mch:6:4 2Mch_6:4_1 2Mch_6:4_2 2Mch_6:4_3 2Mch_6:4_4 2Mch_6:4_5 2Mch_6:4_6 2Mch_6:4_7 2Mch_6:4_8 2Mch_6:4_9 2Mch_6:4_10 2Mch_6:4_11 2Mch_6:4_12 2Mch_6:4_13 2Mch_6:4_14 2Mch_6:4_15 2Mch_6:4_16 2Mch_6:4_17 2Mch_6:4_18 2Mch_6:4_19 2Mch_6:4_20 2Mch_6:4_21 2Mch_6:4_22 2Mch_6:4_23 2Mch_6:4_24 2Mch_6:4_25 2Mch_6:4_26 2Mch_6:4_27 2Mch_6:4_28
2Mch:6:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:6:5 τὸ δὲ θυσιαστήριον τοῖς ἀποδιεσταλμένοις ἀπὸ τῶν νόμων ἀθεμίτοις ἐπεπλήρωτο.
2Mch:6:5 The altar also was filled with profane things, which the law forbiddeth. (2 Maccabees 6:5 Brenton)
2Mch:6:5 Ołtarz był pokryty ofiarami niedopuszczalnymi przez Prawo i niegodziwymi. (2 Mch 6:5 BT_4)
2Mch:6:5 τὸ δὲ θυσιαστήριον τοῖς ἀποδιεσταλμένοις ἀπὸ τῶν νόμων ἀθεμίτοις ἐπεπλήρωτο.
2Mch:6:5 ὁ ἡ τό δέ θυσιαστήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό   ἀπό ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ; νομή, -ῆς, ἡ ἀ·θέμιτος -ον πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-)
2Mch:6:5 zaś Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Prawo; pastwisko Zakazywany By napełniać pełność, spełniać
2Mch:6:5 to\ de\ TusiastE/rion toi=s a)podiestalme/nois a)po\ tO=n no/mOn a)Temi/tois e)peplE/rOto.
2Mch:6:5 to de TysiastErion tois apodiestalmenois apo tOn nomOn aTemitois epeplErOto.
2Mch:6:5 RA_NSN x N2N_NSN RA_DPM VM_XMPDPM P RA_GPM N2_GPM A1B_DPM V4I_IPI3S
2Mch:6:5 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. the ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the law; pasturage forbidden to fill fill, fulfill
2Mch:6:5 the (nom|acc) Yet sanctuary (nom|acc|voc) the (dat)   away from (+gen) the (gen) laws (gen); pasturages (gen) forbidden ([Adj] dat) he/she/it-had-been-FILL-ed!
2Mch:6:5 2Mch_6:5_1 2Mch_6:5_2 2Mch_6:5_3 2Mch_6:5_4 2Mch_6:5_5 2Mch_6:5_6 2Mch_6:5_7 2Mch_6:5_8 2Mch_6:5_9 2Mch_6:5_10
2Mch:6:5 x x x x x x x x x x
2Mch:6:6 ἦν δ’ οὔτε σαββατίζειν οὔτε πατρῴους ἑορτὰς διαφυλάττειν οὔτε ἁπλῶς Ιουδαῖον ὁμολογεῖν εἶναι,
2Mch:6:6 Neither was it lawful for a man to keep sabbath days or ancient fasts, or to profess himself at all to be a Jew. (2 Maccabees 6:6 Brenton)
2Mch:6:6 Nie było wolno ani zachowywać szabatu, ani obchodzić ojczystych świąt, ani nawet przyznawać się, że się jest Żydem. (2 Mch 6:6 BT_4)
2Mch:6:6 ἦν δ’ οὔτε σαββατίζειν οὔτε πατρῴους ἑορτὰς διαφυλάττειν οὔτε ἁπλῶς Ιουδαῖον ὁμολογεῖν εἶναι,
2Mch:6:6 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέ οὔτε (οὐ τέ)   οὔτε (οὐ τέ) πατρῷος -α -ον ἑορτή, -ῆς, ἡ δια·φυλάσσω/-φυλάττω (δια+φυλασσ-/δια+φυλαττ-, δια+φυλαξ-, δια+φυλαξ-, -, δια+πεφυλασσ-, δια+φυλαχ·θ-) οὔτε (οὐ τέ) ἁ·πλῶς (Adv. fr. ἁπλοῦς) Ἰουδαῖος -αία -ον ὁμο·λογέω (ομολογ(ε)-, ομολογη·σ-, ομολογη·σ-, -, -, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
2Mch:6:6 By być zaś Ani nie Ani nie Ojcowski Świąteczny By chronić ochraniacz, by konserwować Ani nie Właśnie prosty, prosto, tylko, jasno,w wiejski sposób Żydowski By uznawać dopuszczaj, wyznaj, przyznaj się, zgadzaj się, przyznaj, przyznaj, przyznaj, własny, twierdź By być
2Mch:6:6 E)=n d’ ou)/te sabbati/DZein ou)/te patrO/|ous e(orta\s diafula/ttein ou)/te a(plO=s *ioudai=on o(mologei=n ei)=nai,
2Mch:6:6 En d’ ute sabbatiDZein ute patrOus heortas diafylattein ute haplOs iudaion homologein einai,
2Mch:6:6 V9_IAI3S x C V1_PAN C A1A_APM N1_APF V1_PAN C D N2_ASM V2_PAN V9_PAN
2Mch:6:6 to be δ’ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] nor not ć nor not paternal festival to guard preserver, to conserve nor not just simple, simply, merely, plainly,rustically Jewish to acknowledge admit, avow, come clean, agree, grant, concede, confess, own, profess to be
2Mch:6:6 he/she/it-was Yet nor   nor paternal ([Adj] acc) festivals (acc) to-be-GUARD-ing nor just Jewish ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-be-ACKNOWLEDGE-ing to-be
2Mch:6:6 2Mch_6:6_1 2Mch_6:6_2 2Mch_6:6_3 2Mch_6:6_4 2Mch_6:6_5 2Mch_6:6_6 2Mch_6:6_7 2Mch_6:6_8 2Mch_6:6_9 2Mch_6:6_10 2Mch_6:6_11 2Mch_6:6_12 2Mch_6:6_13
2Mch:6:6 x x x x x x x x x x x x x
2Mch:6:7 ἤγοντο δὲ μετὰ πικρᾶς ἀνάγκης εἰς τὴν κατὰ μῆνα τοῦ βασιλέως γενέθλιον ἡμέραν ἐπὶ σπλαγχνισμόν, γενομένης δὲ Διονυσίων ἑορτῆς ἠναγκάζοντο κισσοὺς ἔχοντες πομπεύειν τῷ Διονύσῳ.
2Mch:6:7 And in the day of the king's birth every month they were brought by bitter constraint to eat of the sacrifices; and when the fast of Bacchus was kept, the Jews were compelled to go in procession to Bacchus, carrying ivy. (2 Maccabees 6:7 Brenton)
2Mch:6:7 Każdego miesiąca w dniu urodzin króla gorzka konieczność prowadziła każdego do spożywania ofiar, kiedy zaś przyszło święto Dionizjów, zmuszano do tego, aby w bluszczowych wieńcach brać udział w pochodzie ku czci Dionizosa. (2 Mch 6:7 BT_4)
2Mch:6:7 ἤγοντο δὲ μετὰ πικρᾶς ἀνάγκης εἰς τὴν κατὰ μῆνα τοῦ βασιλέως γενέθλιον ἡμέραν ἐπὶ σπλαγχνισμόν, γενομένης δὲ Διονυσίων ἑορτῆς ἠναγκάζοντο κισσοὺς ἔχοντες πομπεύειν τῷ Διονύσῳ.
2Mch:6:7 ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) δέ μετά πικρός -ά -όν ἀνάγκη, -ης, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό κατά μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   ἡμέρα, -ας -ἡ ἐπί   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ   ἑορτή, -ῆς, ἡ ἀναγκάζω (αναγκαζ-, αναγκα·σ-, αναγκα·σ-, -, ηναγκασ-, αναγκασ·θ-)   ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)   ὁ ἡ τό  
2Mch:6:7 By prowadzić zaś Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Gorzki Przymusu/potrzeba Do (+przyspieszenie) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Miesiąc Król Dzień Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By stawać się stawaj się, zdarzaj się zaś Świąteczny By zmuszać By mieć
2Mch:6:7 E)/gonto de\ meta\ pikra=s a)na/gkEs ei)s tE\n kata\ mE=na tou= basile/Os gene/Tlion E(me/ran e)pi\ splagCHnismo/n, genome/nEs de\ *dionusi/On e(ortE=s E)nagka/DZonto kissou\s e)/CHontes pompeu/ein tO=| *dionu/sO|.
2Mch:6:7 Egonto de meta pikras anankEs eis tEn kata mEna tu basileOs geneTlion hEmeran epi splanCHnismon, genomenEs de dionysiOn heortEs EnankaDZonto kissus eCHontes pompeuein tO dionysO.
2Mch:6:7 V1I_IMI3P x P A1A_GSF N1_GSF P RA_ASF P N3_ASM RA_GSM N3V_GSM A1B_ASF N1A_ASF P N2_ASM VB_AMPGSF x N_GPN N1_GSF V1I_IPI3P N2_APM V1_PAPNPM V1_PAN RA_DSM N2_DSM
2Mch:6:7 to lead δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing bitter compulsion/necessity into (+acc) the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing month the king ć day upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć festival to compel ć to have ć the ć
2Mch:6:7 they-were-being-LEAD-ed Yet after (+acc), with (+gen) bitter ([Adj] acc, gen) compulsion/necessity (gen) into (+acc) the (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) month (acc) the (gen) king (gen)   day (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat)   upon being-BECOME-ed (gen) Yet   festival (gen) they-were-being-COMPEL-ed   while HAVE-ing (nom|voc)   the (dat)  
2Mch:6:7 2Mch_6:7_1 2Mch_6:7_2 2Mch_6:7_3 2Mch_6:7_4 2Mch_6:7_5 2Mch_6:7_6 2Mch_6:7_7 2Mch_6:7_8 2Mch_6:7_9 2Mch_6:7_10 2Mch_6:7_11 2Mch_6:7_12 2Mch_6:7_13 2Mch_6:7_14 2Mch_6:7_15 2Mch_6:7_16 2Mch_6:7_17 2Mch_6:7_18 2Mch_6:7_19 2Mch_6:7_20 2Mch_6:7_21 2Mch_6:7_22 2Mch_6:7_23 2Mch_6:7_24 2Mch_6:7_25
2Mch:6:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:6:8 ψήφισμα δὲ ἐξέπεσεν εἰς τὰς ἀστυγείτονας Ἑλληνίδας πόλεις Πτολεμαίου ὑποθεμένου τὴν αὐτὴν ἀγωγὴν κατὰ τῶν Ιουδαίων ἄγειν καὶ σπλαγχνίζειν,
2Mch:6:8 Moreover there went out a decree to the neighbour cities of the heathen, by the suggestion of Ptolemee, against the Jews, that they should observe the same fashions, and be partakers of their sacrifices: (2 Maccabees 6:8 Brenton)
2Mch:6:8 Za namową Ptolemeusza zostało wydane dla sąsiednich miast greckich rozporządzenie, aby one w stosunku do Żydów tak samo postępowały, zwłaszcza co do uczt obrzędowych, (2 Mch 6:8 BT_4)
2Mch:6:8 ψήφισμα δὲ ἐξέπεσεν εἰς τὰς ἀστυγείτονας Ἑλληνίδας πόλεις Πτολεμαίου ὑποθεμένου τὴν αὐτὴν ἀγωγὴν κατὰ τῶν Ιουδαίων ἄγειν καὶ σπλαγχνίζειν,
2Mch:6:8   δέ ἐκ·πίπτω (εκ+πιπτ-, εκ+πεσ(ε)·[σ]-, εκ+πεσ·[σ]- or 2nd εκ+πεσ-, εκ+πεπτω·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό   Ἑλληνί[δ]ς, -ίδος, ἡ πόλις, -εως, ἡ   ὑπο·τίθημι (ath. υπο+τιθ(ε)-, υπο+θη·σ-, υπο+θη·κ- or 2nd ath. υπο+θ(ε)-, -, -, -) ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀγωγή, -ῆς, ἡ κατά ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) καί σπλαγχνίζομαι (σπλαγχνιζ-, -, -, -, -, σπλαγχνισ·θ-)
2Mch:6:8 zaś By zmniejszać się Do (+przyspieszenie) Grecki [kobieta] Miasto By umieszczać poniżej On/ona/to/to samo Sposób życia (poruszający) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Żydowski By prowadzić I też, nawet, mianowicie By poruszać emocji/uczuć/namiętności
2Mch:6:8 PSE/fisma de\ e)Xe/pesen ei)s ta\s a)stugei/tonas *e(llEni/das po/leis *ptolemai/ou u(poTeme/nou tE\n au)tE\n a)gOgE\n kata\ tO=n *ioudai/On a)/gein kai\ splagCHni/DZein,
2Mch:6:8 PSEfisma de eXepesen eis tas astygeitonas ellEnidas poleis ptolemaiu hypoTemenu tEn autEn agOgEn kata tOn iudaiOn agein kai splanCHniDZein,
2Mch:6:8 N3M_ASN x VAI_AAI3S P RA_APF A3N_APF N3D_APF N3I_APF N2_GSM VE_AMPGSM RA_ASF RD_ASF N1_ASF P RA_GPM N2_GPM V1_PAN C V1_PAN
2Mch:6:8 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to fall off into (+acc) the ć Greek [woman] city ć to place under the he/she/it/same way of life (motive) down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the Jewish to lead and also, even, namely to stir the emotions/feelings/passions
2Mch:6:8   Yet he/she/it-FALL OFF-ed into (+acc) the (acc)   Greeks (acc) cities (acc, nom|voc)   upon being-PLACE-ed-UNDER (gen) the (acc) her/it/same (acc) way of life (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) Jewish ([Adj] gen) to-be-LEAD-ing and to-be-STIR-ing-THE-EMOTIONS/FEELINGS/PASSIONS
2Mch:6:8 2Mch_6:8_1 2Mch_6:8_2 2Mch_6:8_3 2Mch_6:8_4 2Mch_6:8_5 2Mch_6:8_6 2Mch_6:8_7 2Mch_6:8_8 2Mch_6:8_9 2Mch_6:8_10 2Mch_6:8_11 2Mch_6:8_12 2Mch_6:8_13 2Mch_6:8_14 2Mch_6:8_15 2Mch_6:8_16 2Mch_6:8_17 2Mch_6:8_18 2Mch_6:8_19
2Mch:6:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:6:9 τοὺς δὲ μὴ προαιρουμένους μεταβαίνειν ἐπὶ τὰ Ἑλληνικὰ κατασφάζειν. παρῆν οὖν ὁρᾶν τὴν ἐνεστῶσαν ταλαιπωρίαν.
2Mch:6:9 And whoso would not conform themselves to the manners of the Gentiles should be put to death. Then might a man have seen the present misery. (2 Maccabees 6:9 Brenton)
2Mch:6:9 i aby karano śmiercią tych, którzy nie chcieli przejść na grecki sposób postępowania. Można więc widzieć z tego, jak wielki ucisk wtedy nastał. (2 Mch 6:9 BT_4)
2Mch:6:9 τοὺς δὲ μὴ προαιρουμένους μεταβαίνειν ἐπὶ τὰ Ἑλληνικὰ κατασφάζειν. παρῆν οὖν ὁρᾶν τὴν ἐνεστῶσαν ταλαιπωρίαν.
2Mch:6:9 ὁ ἡ τό δέ μή προ·αιρέω (προ+αιρ(ε)-, -, προ+ελ·[σ]- or 2nd προ+ελ-, -, προ+ῃρη-, -) μετα·βαίνω (μετα+βαιν-, μετα+βη·σ-, 2nd ath. μετα+β(η)-/ath. μετα+β(α)-, μετα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό Ἑλληνικός -ή -όν κατα·σφάζω (κατα+σφαζ-, κατα+σφαξ-, κατα+σφαξ-, -, -, κατα+σφαγ·[θ]-) πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὖν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἔν·ειμι fr. εἰμί[1] (ath. εν+(εσ)-/εν+(εσ)-, -, -, -, -, -); ἐν·ίστημι (ath. εν+ιστ(α)-/ath. εν+ιστ(η)-, εν+στη·σ-, 2nd ath. εν+στ(η)-/ath. εν+στ(α)-, εν+εστη·κ-/εν+εστ(α)·[κ]-, -, -) ταλαιπωρία, -ας, ἡ
2Mch:6:9 zaś Nie By z góry postanawiać By przechodzić przechodzić od jednej rzeczy do innego albo jednego stanu do innego Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Grecki [Grecji albo Grecy albo grecki] Do ??? By być obecny/tutaj by być obecny, do przyszli Dlatego/wtedy By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By być wewnątrz; by ustalać do pozycji Niedola
2Mch:6:9 tou\s de\ mE\ proairoume/nous metabai/nein e)pi\ ta\ *e(llEnika\ katasfa/DZein. parE=n ou)=n o(ra=n tE\n e)nestO=san talaipOri/an.
2Mch:6:9 tus de mE proairumenus metabainein epi ta ellEnika katasfaDZein. parEn un horan tEn enestOsan talaipOrian.
2Mch:6:9 RA_APM x D V2_PMPAPM V1_PAN P RA_APN A1_APN V1_PAN V9_IAI3S x V3_PAN RA_ASF VH_AAPASF N1A_ASF
2Mch:6:9 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to predetermine to pass to pass from one thing to another or one state to another upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Greek [of Greece or Greeks or Greek] to ??? to be present/here to be present, to have come therefore/then to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the to be within; to fix into position misery
2Mch:6:9 the (acc) Yet not while being-PREDETERMINE-ed (acc) to-be-PASS-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) Greek ([Adj] nom|acc|voc) to-be-???-ing he/she/it-was-BE-ing-PRESENT/HERE therefore/then to-be-SEE-ing the (acc) let-them-be-BE-ing-WITHIN!; having FIX-ed-INTO-POSITION (acc) misery (acc)
2Mch:6:9 2Mch_6:9_1 2Mch_6:9_2 2Mch_6:9_3 2Mch_6:9_4 2Mch_6:9_5 2Mch_6:9_6 2Mch_6:9_7 2Mch_6:9_8 2Mch_6:9_9 2Mch_6:9_10 2Mch_6:9_11 2Mch_6:9_12 2Mch_6:9_13 2Mch_6:9_14 2Mch_6:9_15
2Mch:6:9 x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:6:10 δύο γὰρ γυναῖκες ἀνήχθησαν περιτετμηκυῖαι τὰ τέκνα· τούτων δὲ ἐκ τῶν μαστῶν κρεμάσαντες τὰ βρέφη καὶ δημοσίᾳ περιαγαγόντες αὐτὰς τὴν πόλιν κατὰ τοῦ τείχους ἐκρήμνισαν.
2Mch:6:10 For there were two women brought, who had circumcised their children; whom when they had openly led round about the city, the babes handing at their breasts, they cast them down headlong from the wall. (2 Maccabees 6:10 Brenton)
2Mch:6:10 Przed sąd przyprowadzono dwie kobiety, gdyż obrzezały swe dzieci. Zawiesiwszy im przy piersiach ich niemowlęta oprowadzono je publicznie po mieście, a następnie strącono z muru. (2 Mch 6:10 BT_4)
2Mch:6:10 δύο γὰρ γυναῖκες ἀνήχθησαν περιτετμηκυῖαι τὰ τέκνα· τούτων δὲ ἐκ τῶν μαστῶν κρεμάσαντες τὰ βρέφη καὶ δημοσίᾳ περιαγαγόντες αὐτὰς τὴν πόλιν κατὰ τοῦ τείχους ἐκρήμνισαν.
2Mch:6:10 δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο γάρ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) περι·τέμνω (περι+τεμν-, περι+τεμ(ε)·[σ]-, 2nd περι+τεμ-, περι+τετμη·κ-, περι+τετμη-, περι+τμη·θ-) ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα οὗτος αὕτη τοῦτο δέ ἐκ ὁ ἡ τό μαστός, -οῦ, ὁ κρεμάννυμι/κρέμα·μαι (ath. κρεμαννυ-/ath. κρεμα-, κρεμα·σ-, κρεμα·σ-, -, -, κρεμασ·θ-) ὁ ἡ τό βρέφο·ς, -ους, τό καί δημόσιος -ία -ον περι·άγω (περι+αγ-, περι+αξ-, 2nd περι+αγαγ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ κατά ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων  
2Mch:6:10 Dwa Dla odtąd, jak Kobiety/żona By prowadzić By obrzezać Dziecko To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] zaś Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Pierś Do przeczulonego zawieszany Dziecko I też, nawet, mianowicie Publiczny By prowadzić dookoła On/ona/to/to samo Miasto W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ściana
2Mch:6:10 du/o ga\r gunai=kes a)nE/CHTEsan peritetmEkui=ai ta\ te/kna· tou/tOn de\ e)k tO=n mastO=n krema/santes ta\ bre/fE kai\ dEmosi/a| periagago/ntes au)ta\s tE\n po/lin kata\ tou= tei/CHous e)krE/mnisan.
2Mch:6:10 dyo gar gynaikes anECHTEsan peritetmEkyiai ta tekna· tutOn de ek tOn mastOn kremasantes ta brefE kai dEmosia periagagontes autas tEn polin kata tu teiCHus ekrEmnisan.
2Mch:6:10 M x N3K_NPF VQI_API3P VX_XAPNPF RA_APN N2N_APN RD_GPF x P RA_GPM N2_GPM VA_AAPNPM RA_APN N2_APN C A1A_DSF VB_AAPNPM RD_APF RA_ASF N3I_ASF P RA_GSN N3E_GSN VAI_AAPASF
2Mch:6:10 two for since, as woman/wife to lead up to circumcise the child this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] out of (+gen) ἐξ before vowels the breast to hung up suspended the babe and also, even, namely public to lead around he/she/it/same the city down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the wall ć
2Mch:6:10 two (nom, acc, gen) for women/wives (nom|voc) they-were-LEAD-ed-UP having CIRCUMCISE-ed (nom|voc) the (nom|acc) children (nom|acc|voc) these (gen) Yet out of (+gen) the (gen) breasts (gen) upon HUNG UP-ing (nom|voc) the (nom|acc) babes (nom|acc|voc) and public ([Adj] dat) upon LEAD-ing-AROUND (nom|voc) them/same (acc) the (acc) city (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) wall (gen)  
2Mch:6:10 2Mch_6:10_1 2Mch_6:10_2 2Mch_6:10_3 2Mch_6:10_4 2Mch_6:10_5 2Mch_6:10_6 2Mch_6:10_7 2Mch_6:10_8 2Mch_6:10_9 2Mch_6:10_10 2Mch_6:10_11 2Mch_6:10_12 2Mch_6:10_13 2Mch_6:10_14 2Mch_6:10_15 2Mch_6:10_16 2Mch_6:10_17 2Mch_6:10_18 2Mch_6:10_19 2Mch_6:10_20 2Mch_6:10_21 2Mch_6:10_22 2Mch_6:10_23 2Mch_6:10_24 2Mch_6:10_25
2Mch:6:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:6:11 ἕτεροι δὲ πλησίον συνδραμόντες εἰς τὰ σπήλαια λεληθότως ἄγειν τὴν ἑβδομάδα μηνυθέντες τῷ Φιλίππῳ συνεφλογίσθησαν διὰ τὸ εὐλαβῶς ἔχειν βοηθῆσαι ἑαυτοῖς κατὰ τὴν δόξαν τῆς σεμνοτάτης ἡμέρας.
2Mch:6:11 And others, that had run together into caves near by, to keep the sabbath day secretly, being discovered by Philip, were all burnt together, because they made a conscience to help themselves for the honour of the most sacred day. (2 Maccabees 6:11 Brenton)
2Mch:6:11 Inni skryli się w pobliskich grotach, aby w tajemnicy obchodzić szabat. Kiedy jednak doniesiono o tym Filipowi, zostali wszyscy spaleni, gdyż obawiali się czynnie sobie pomóc przez cześć dla dnia świętego. (2 Mch 6:11 BT_4)
2Mch:6:11 ἕτεροι δὲ πλησίον συνδραμόντες εἰς τὰ σπήλαια λεληθότως ἄγειν τὴν ἑβδομάδα μηνυθέντες τῷ Φιλίππῳ συνεφλογίσθησαν διὰ τὸ εὐλαβῶς ἔχειν βοηθῆσαι ἑαυτοῖς κατὰ τὴν δόξαν τῆς σεμνοτάτης ἡμέρας.
2Mch:6:11 ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) δέ πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] συν·τρέχω (συν+τρεχ-, συν+δραμ(ε)·[σ]-, 2nd συν+δραμ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό σπήλαιον, -ου, τό   ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ὁ ἡ τό   μηνύω (μηνυ-, μηνυ·σ-, μηνυ·σ-, -, -, μηνυ·θ-) ὁ ἡ τό Φίλιππος, -ου, ὁ   διά ὁ ἡ τό   ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ κατά ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ὁ ἡ τό σεμνό·τατος -η -ον [LXX] (Superl. of σεμνός) ἡμέρα, -ας -ἡ
2Mch:6:11 Inny zaś Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko By ulegać panice Do (+przyspieszenie) Kryjówka By prowadzić By informować rób znany; oświadczaj Philip Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) By mieć By pomagać Samo /nasz /twój /siebie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Najbardziej pełny szacunku Dzień
2Mch:6:11 e(/teroi de\ plEsi/on sundramo/ntes ei)s ta\ spE/laia lelETo/tOs a)/gein tE\n e(bdoma/da mEnuTe/ntes tO=| *fili/ppO| suneflogi/sTEsan dia\ to\ eu)labO=s e)/CHein boETE=sai e(autoi=s kata\ tE\n do/Xan tE=s semnota/tEs E(me/ras.
2Mch:6:11 heteroi de plEsion syndramontes eis ta spElaia lelETotOs agein tEn hebdomada mEnyTentes tO filippO syneflogisTEsan dia to eulabOs eCHein boETEsai heautois kata tEn doXan tEs semnotatEs hEmeras.
2Mch:6:11 A1A_NPM x D VB_AAPNPM P RA_APN N2N_APN D V1_PAN RA_ASF N3D_ASF VC_APPNPM RA_DSM N2_DSM VCI_API3P P RA_ASN D V1_PAN VA_AAN RD_DPM P RA_ASF N1S_ASF RA_GSF A1_GSFS N1A_GSF
2Mch:6:11 other δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] neighbor one near, close to; near to stampede into (+acc) the hideout ć to lead the ć to inform make known; declare the Philip ć because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the ć to have to help self /our-/your-/themselves down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to the most respectful day
2Mch:6:11 other (nom) Yet neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) upon STAMPEDE-ing (nom|voc) into (+acc) the (nom|acc) hideouts (nom|acc|voc)   to-be-LEAD-ing the (acc)   upon being-INFORM-ed (nom|voc) the (dat) Philip (dat)   because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc)   to-be-HAVE-ing to-HELP, be-you(sg)-HELP-ed!, he/she/it-happens-to-HELP (opt) selves (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) the (gen) most respectful ([Adj] gen) day (gen), days (acc)
2Mch:6:11 2Mch_6:11_1 2Mch_6:11_2 2Mch_6:11_3 2Mch_6:11_4 2Mch_6:11_5 2Mch_6:11_6 2Mch_6:11_7 2Mch_6:11_8 2Mch_6:11_9 2Mch_6:11_10 2Mch_6:11_11 2Mch_6:11_12 2Mch_6:11_13 2Mch_6:11_14 2Mch_6:11_15 2Mch_6:11_16 2Mch_6:11_17 2Mch_6:11_18 2Mch_6:11_19 2Mch_6:11_20 2Mch_6:11_21 2Mch_6:11_22 2Mch_6:11_23 2Mch_6:11_24 2Mch_6:11_25 2Mch_6:11_26 2Mch_6:11_27
2Mch:6:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:6:12 Παρακαλῶ οὖν τοὺς ἐντυγχάνοντας τῇδε τῇ βίβλῳ μὴ συστέλλεσθαι διὰ τὰς συμφοράς, λογίζεσθαι δὲ τὰς τιμωρίας μὴ πρὸς ὄλεθρον, ἀλλὰ πρὸς παιδείαν τοῦ γένους ἡμῶν εἶναι·
2Mch:6:12 Now I beseech those that read this book, that they be not discouraged for these calamities, but that they judge those punishments not to be for destruction, but for a chastening of our nation. (2 Maccabees 6:12 Brenton)
2Mch:6:12 Proszę więc tych, którzy będą czytali tę księgę, aby nie wpadli w przygnębienie z powodu tego, co trzeba było znieść; żeby raczej na to zwracali uwagę, że prześladowania były nie po to, aby zniszczyć, ale aby wychować nasz naród. (2 Mch 6:12 BT_4)
2Mch:6:12 Παρακαλῶ οὖν τοὺς ἐντυγχάνοντας τῇδε τῇ βίβλῳ μὴ συστέλλεσθαι διὰ τὰς συμφοράς, λογίζεσθαι δὲ τὰς τιμωρίας μὴ πρὸς ὄλεθρον, ἀλλὰ πρὸς παιδείαν τοῦ γένους ἡμῶν εἶναι·
2Mch:6:12 παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) οὖν ὁ ἡ τό ἐν·τυγχάνω (εν+τυγχαν-, -, 2nd εν+τυχ-, -, -, -) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε ὁ ἡ τό βίβλος/βύβλος, -ου, ἡ μή συ·στέλλω (συν+στελλ-, -, συν+στειλ·[σ]-, -, συν+εσταλ-, συν+σταλ·[θ]-) διά ὁ ἡ τό   λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) δέ ὁ ἡ τό τιμωρία, -ας, ἡ μή πρός ὄλεθρος, -ου, ὁ ἀλλά πρός παιδεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γένο·ς, -ους, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
2Mch:6:12 By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Dlatego/wtedy By odwoływać się/interweniuj Takie rzeczy [przedimek określony + ??] Książka Nie By cofać się Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi zaś Kara Nie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Wieczne śmierci zniszczenie, ruina, spustoszenie, zniszczenie, [Wieczny śmierci TORBY R566 2Thess 1:9] oszust, plaga! Id.21.209 Ale Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Ja By być
2Mch:6:12 *parakalO= ou)=n tou\s e)ntugCHa/nontas tE=|de tE=| bi/blO| mE\ suste/llesTai dia\ ta\s sumfora/s, logi/DZesTai de\ ta\s timOri/as mE\ pro\s o)/leTron, a)lla\ pro\s paidei/an tou= ge/nous E(mO=n ei)=nai·
2Mch:6:12 parakalO un tus entynCHanontas tEde tE biblO mE systellesTai dia tas symforas, logiDZesTai de tas timOrias mE pros oleTron, alla pros paideian tu genus hEmOn einai·
2Mch:6:12 V2_PAI1S x RA_APM V1_PAPAPM RD_DSF RA_DSF N2_DSF D V1_PMN P RA_APF N1A_APF V1_PMN x RA_APF N1A_APF D P N2_ASM C P N1A_ASF RA_GSN N3E_GSN RP_GP V9_PAN
2Mch:6:12 to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with therefore/then the to appeal/intercede such things [definite article + δέ] the book not to retract because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the ć to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the punishment not toward (+acc,+gen,+dat) Eternal death destruction, ruin, desolation, annihilation, [Eternal death BAG R566 2Thess 1:9] the cheat, the pest! Id.21.209 but toward (+acc,+gen,+dat) chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. the race race, class, kind I to be
2Mch:6:12 I-am-PETITION-ing, I-should-be-PETITION-ing therefore/then the (acc) while APPEAL/INTERCEDE-ing (acc) such things (dat) the (dat) book (dat) not to-be-being-RETRACT-ed because of (+acc), through (+gen) the (acc)   to-be-being-LOGICALLY SPEAK-ed Yet the (acc) punishment (gen), punishments (acc) not toward (+acc,+gen,+dat) Eternal death (acc) but toward (+acc,+gen,+dat) chastisement (acc) the (gen) race (gen) us (gen) to-be
2Mch:6:12 2Mch_6:12_1 2Mch_6:12_2 2Mch_6:12_3 2Mch_6:12_4 2Mch_6:12_5 2Mch_6:12_6 2Mch_6:12_7 2Mch_6:12_8 2Mch_6:12_9 2Mch_6:12_10 2Mch_6:12_11 2Mch_6:12_12 2Mch_6:12_13 2Mch_6:12_14 2Mch_6:12_15 2Mch_6:12_16 2Mch_6:12_17 2Mch_6:12_18 2Mch_6:12_19 2Mch_6:12_20 2Mch_6:12_21 2Mch_6:12_22 2Mch_6:12_23 2Mch_6:12_24 2Mch_6:12_25 2Mch_6:12_26
2Mch:6:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:6:13 καὶ γὰρ τὸ μὴ πολὺν χρόνον ἐᾶσθαι τοὺς δυσσεβοῦντας, ἀλλ’ εὐθέως περιπίπτειν ἐπιτίμοις, μεγάλης εὐεργεσίας σημεῖόν ἐστιν.
2Mch:6:13 For it is a token of his great goodness, when wicked doers are not suffered any long time, but forthwith punished. (2 Maccabees 6:13 Brenton)
2Mch:6:13 Znakiem bowiem wielkiego dobrodziejstwa jest to, iż grzesznicy nie są pozostawieni w spokoju przez długi czas, ale że zaraz dosięga ich kara. (2 Mch 6:13 BT_4)
2Mch:6:13 καὶ γὰρ τὸ μὴ πολὺν χρόνον ἐᾶσθαι τοὺς δυσσεβοῦντας, ἀλλ’ εὐθέως περιπίπτειν ἐπιτίμοις, μεγάλης εὐεργεσίας σημεῖόν ἐστιν.
2Mch:6:13 καί γάρ ὁ ἡ τό μή πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) ἐάω (ε(α)-, εα·σ-, εα·σ-, -, -, εα·θ-) ὁ ἡ τό   ἀλλά εὐ·θέως (cf. ἐξαυτῆς and παραχρῆμα); εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως περι·πίπτω (περι+πιπτ-, περι+πεσ(ε)·[σ]-, 2nd περι+πεσ-, -, -, -)   μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α εὐ·εργεσία, -ας, ἡ σημεῖον, -ου, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
2Mch:6:13 I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak Nie Dużo Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). By pozwalać Ale Naraz {Zaraz} zupełnie; prosto By spotykać [obok spadaj] Wielki Dobry czyn Znak By być
2Mch:6:13 kai\ ga\r to\ mE\ polu\n CHro/non e)a=sTai tou\s dussebou=ntas, a)ll’ eu)Te/Os peripi/ptein e)piti/mois, mega/lEs eu)ergesi/as sEmei=o/n e)stin.
2Mch:6:13 kai gar to mE polyn CHronon easTai tus dyssebuntas, all’ euTeOs peripiptein epitimois, megalEs euergesias sEmeion estin.
2Mch:6:13 C x RA_ASN D A3U_ASM N2_ASM V3_PMN RA_APM V2_PAPAPM C D V1_PAN A1B_DPM A1_GSF N1A_GSF N2_ASN V9_PAI3S
2Mch:6:13 and also, even, namely for since, as the not much time – a specific time (specified time) or space of time (a while). to allow the ć but at once outright; straight to encounter [beside-fall] ć great good deed sign to be
2Mch:6:13 and for the (nom|acc) not much (acc) time (acc) to-be-being-ALLOW-ed the (acc)   but at once; straight ([Adj] gen) to-be-ENCOUNTER-ing   great ([Adj] gen) good deed (gen), good deeds (acc) sign (nom|acc|voc) he/she/it-is
2Mch:6:13 2Mch_6:13_1 2Mch_6:13_2 2Mch_6:13_3 2Mch_6:13_4 2Mch_6:13_5 2Mch_6:13_6 2Mch_6:13_7 2Mch_6:13_8 2Mch_6:13_9 2Mch_6:13_10 2Mch_6:13_11 2Mch_6:13_12 2Mch_6:13_13 2Mch_6:13_14 2Mch_6:13_15 2Mch_6:13_16 2Mch_6:13_17
2Mch:6:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:6:14 οὐ γὰρ καθάπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐθνῶν ἀναμένει μακροθυμῶν ὁ δεσπότης μέχρι τοῦ καταντήσαντας αὐτοὺς πρὸς ἐκπλήρωσιν ἁμαρτιῶν κολάσαι, οὕτως καὶ ἐφ’ ἡμῶν ἔκρινεν εἶναι,
2Mch:6:14 For not as with other nations, whom the Lord patiently forbeareth to punish, till they be come to the fulness of their sins, so dealeth he with us, (2 Maccabees 6:14 Brenton)
2Mch:6:14 Nie uważał bowiem Pan, że z nami trzeba postępować tak samo, jak z innymi narodami, co do których pozostaje cierpliwy i nie karze ich tak długo, aż wypełnią miarę grzechów. (2 Mch 6:14 BT_4)
2Mch:6:14 οὐ γὰρ καθάπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐθνῶν ἀναμένει μακροθυμῶν δεσπότης μέχρι τοῦ καταντήσαντας αὐτοὺς πρὸς ἐκπλήρωσιν ἁμαρτιῶν κολάσαι, οὕτως καὶ ἐφ’ ἡμῶν ἔκρινεν εἶναι,
2Mch:6:14 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ καθάπερ καί ἐπί ὁ ἡ τό ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἀνα·μένω (ανα+μεν-, ανα+μεν(ε)·[σ]-, ανα+μειν·[σ]-, -, -, -) μακρό·θυμος -ον; μακρο·θυμέω (μακροθυμ(ε)-, μακροθυμη·σ-, μακροθυμη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό δεσπότης, -ου, ὁ μέχρι/μέχρις ὁ ἡ τό κατ·αντάω (-, -, κατ+αντη·σ-, κατ+ηντη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό πρός ἐκ·πλήρωσις, -εως, ἡ; ἐκ·πληρόω (εκ+πληρ(ο)-, εκ+πληρω·σ-, εκ+πληρω·σ-, εκ+πεπληρω·κ-, -, -) ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ κολάζω (κολαζ-, κολα·σ-, κολα·σ-, -, -, κολασ·θ-) οὕτως/οὕτω καί ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
2Mch:6:14 ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Nawet jak I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Inny Naród [zobacz etniczny] Do ??? Cierpliwy; by być samo-kontrolowany to jest by być "długi" emotioned: Emocjonalnie stały, nie mercurical w usposobieniu. Despota Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] By przybywać przybywaj w albo przy miejscu, albo przybywaj cel On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Zakończenie; do ??? Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. By karać główna idea {pojęcie} ma obcinać. To może znaczyć {mieć na myśli} skorygowanie, karę, albo szorstkie przycinanie albo pielenie. thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj By być
2Mch:6:14 ou) ga\r kaTa/per kai\ e)pi\ tO=n a)/llOn e)TnO=n a)name/nei makroTumO=n o( despo/tEs me/CHri tou= katantE/santas au)tou\s pro\s e)kplE/rOsin a(martiO=n kola/sai, ou(/tOs kai\ e)f’ E(mO=n e)/krinen ei)=nai,
2Mch:6:14 u gar kaTaper kai epi tOn allOn eTnOn anamenei makroTymOn ho despotEs meCHri tu katantEsantas autus pros ekplErOsin hamartiOn kolasai, hutOs kai ef’ hEmOn ekrinen einai,
2Mch:6:14 D x D C P RA_GPN RD_GPN N3E_GPN V1_PAI3S A1B_GPM RA_NSM N1M_NSM P RA_GSM VA_AAPAPM RD_APM P N3I_ASF N1A_GPF VA_AAN D C P RP_GP VAI_AAI3S V9_PAN
2Mch:6:14 οὐχ before rough breathing for since, as even as and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the other nation [see ethnic] to ??? patient; to be self-controlled i.e. to be "long" emotioned: emotionally stable, not mercurical in temper. the despot until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] the to arrive arrive in or at a place, or attain a goal he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) completion; to ??? sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. to punish the main idea is to curtail. It can mean correction, punishment, or harsh pruning or weeding. thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn to be
2Mch:6:14 not for even as and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) other (gen) nations (gen) he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical), he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) patient ([Adj] gen); while BE SELF-CONTROLLED-ing (nom) the (nom) despot (nom) until the (gen) upon ARRIVE-ing (acc) them/same (acc) toward (+acc,+gen,+dat) completion (acc); they-should-be-???-ing sins (gen) to-PUNISH, be-you(sg)-PUNISH-ed!, he/she/it-happens-to-PUNISH (opt) thusly/like this and upon/over (+acc,+gen,+dat) us (gen) he/she/it-was-JUDGE-ing, he/she/it-JUDGE-ed to-be
2Mch:6:14 2Mch_6:14_1 2Mch_6:14_2 2Mch_6:14_3 2Mch_6:14_4 2Mch_6:14_5 2Mch_6:14_6 2Mch_6:14_7 2Mch_6:14_8 2Mch_6:14_9 2Mch_6:14_10 2Mch_6:14_11 2Mch_6:14_12 2Mch_6:14_13 2Mch_6:14_14 2Mch_6:14_15 2Mch_6:14_16 2Mch_6:14_17 2Mch_6:14_18 2Mch_6:14_19 2Mch_6:14_20 2Mch_6:14_21 2Mch_6:14_22 2Mch_6:14_23 2Mch_6:14_24 2Mch_6:14_25 2Mch_6:14_26
2Mch:6:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:6:15 ἵνα μὴ πρὸς τέλος ἀφικομένων ἡμῶν τῶν ἁμαρτιῶν ὕστερον ἡμᾶς ἐκδικᾷ.
2Mch:6:15 Lest that, being come to the height of sin, afterwards he should take vengeance of us. (2 Maccabees 6:15 Brenton)
2Mch:6:15 Nie chciał bowiem karać nas na końcu, dopiero wtedy, gdyby grzechy nasze przebrały miarę. (2 Mch 6:15 BT_4)
2Mch:6:15 ἵνα μὴ πρὸς τέλος ἀφικομένων ἡμῶν τῶν ἁμαρτιῶν ὕστερον ἡμᾶς ἐκδικᾷ.
2Mch:6:15 ἵνα μή πρός τέλο·ς, -ους, τό ἀφ·ικνέομαι (αφ+ικν(ε)-, αφ+ιξ-, 2nd αφ+ικ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ὕστερον (Adv. of ὕστερος); ὕσ·τερος -α -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ·δικάζω [LXX] (-, εκ+δικ(α)·[σ]-, εκ+δικα·σ-, -, -, -)
2Mch:6:15 żeby / ażeby / bo Nie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Koniec (wypadek, spełnienie) By sięgać Ja Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Później; drugi Ja By wymagać zemsty na
2Mch:6:15 i(/na mE\ pro\s te/los a)fikome/nOn E(mO=n tO=n a(martiO=n u(/steron E(ma=s e)kdika=|.
2Mch:6:15 hina mE pros telos afikomenOn hEmOn tOn hamartiOn hysteron hEmas ekdika.
2Mch:6:15 C D P N3E_ASN VB_AMPGPM RP_GP RA_GPF N1A_GPF D RP_AP VA_AAN
2Mch:6:15 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not toward (+acc,+gen,+dat) end (event, consummation) to reach I the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. afterward; latter I to exact vengeance upon
2Mch:6:15 so that / in order to /because not toward (+acc,+gen,+dat) end (nom|acc|voc) upon being-REACH-ed (gen) us (gen) the (gen) sins (gen) afterward; latter ([Adj] acc, nom|acc|voc) us (acc) he/she/it-will-EXACT-VENGEANCE-UPON, you(sg)-will-be-EXACT-ed-VENGEANCE-UPON, you(sg)-will-be-EXACT-ed-VENGEANCE-UPON (classical)
2Mch:6:15 2Mch_6:15_1 2Mch_6:15_2 2Mch_6:15_3 2Mch_6:15_4 2Mch_6:15_5 2Mch_6:15_6 2Mch_6:15_7 2Mch_6:15_8 2Mch_6:15_9 2Mch_6:15_10 2Mch_6:15_11
2Mch:6:15 x x x x x x x x x x x
2Mch:6:16 διόπερ οὐδέποτε μὲν τὸν ἔλεον ἀφ’ ἡμῶν ἀφίστησιν, παιδεύων δὲ μετὰ συμφορᾶς οὐκ ἐγκαταλείπει τὸν ἑαυτοῦ λαόν.
2Mch:6:16 And therefore he never withdraweth his mercy from us: and though he punish with adversity, yet doth he never forsake his people. (2 Maccabees 6:16 Brenton)
2Mch:6:16 A więc nigdy nie cofa On od nas swojego miłosierdzia; choć wychowuje przez prześladowania, to jednak nie opuszcza swojego ludu. (2 Mch 6:16 BT_4)
2Mch:6:16 διόπερ οὐδέποτε μὲν τὸν ἔλεον ἀφ’ ἡμῶν ἀφίστησιν, παιδεύων δὲ μετὰ συμφορᾶς οὐκ ἐγκαταλείπει τὸν ἑαυτοῦ λαόν.
2Mch:6:16 διό·περ οὐδέποτε μέν ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) δέ μετά   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ λαός, -οῦ, ὁ
2Mch:6:16 ??? Nigdy Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Litość Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja By uwalniać Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, zaś Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym ??? Przed przydechem mocnym By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Samo /nasz /twój /siebie Ludzie
2Mch:6:16 dio/per ou)de/pote me\n to\n e)/leon a)f’ E(mO=n a)fi/stEsin, paideu/On de\ meta\ sumfora=s ou)k e)gkatalei/pei to\n e(autou= lao/n.
2Mch:6:16 dioper udepote men ton eleon af’ hEmOn afistEsin, paideuOn de meta symforas uk enkataleipei ton heautu laon.
2Mch:6:16 D D x RA_ASN N3E_ASN P RP_GP V6_IMI3S V1_PAPNSM x P N1A_GSF D V1_PAI3S RA_ASM RD_GSM N2_ASM
2Mch:6:16 ??? never indeed (yet, certainly, surely) the mercy from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I to disengage to chastened correct, discipline, train, teach, educate, δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć οὐχ before rough breathing to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare the self /our-/your-/themselves people
2Mch:6:16 ??? never indeed the (acc) mercy (acc) away from (+gen) us (gen) he/she/it-is-DISENGAGE-ing while CHASTENED-ing (nom) Yet after (+acc), with (+gen)   not he/she/it-is-GIVE UP-ing, you(sg)-are-being-GIVE UP-ed (classical) the (acc) self (gen) people (acc)
2Mch:6:16 2Mch_6:16_1 2Mch_6:16_2 2Mch_6:16_3 2Mch_6:16_4 2Mch_6:16_5 2Mch_6:16_6 2Mch_6:16_7 2Mch_6:16_8 2Mch_6:16_9 2Mch_6:16_10 2Mch_6:16_11 2Mch_6:16_12 2Mch_6:16_13 2Mch_6:16_14 2Mch_6:16_15 2Mch_6:16_16 2Mch_6:16_17
2Mch:6:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:6:17 πλὴν ἕως ὑπομνήσεως ταῦθ ἡμῖν εἰρήσθω· δι’ ὀλίγων δ’ ἐλευστέον ἐπὶ τὴν διήγησιν.
2Mch:6:17 But let this that we at spoken be for a warning unto us. And now will we come to the declaring of the matter in a few words. (2 Maccabees 6:17 Brenton)
2Mch:6:17 Zresztą niech nam wystarczy przypomnienie tej prawdy. Po tych kilku słowach trzeba powrócić do opowiadania. (2 Mch 6:17 BT_4)
2Mch:6:17 πλὴν ἕως ὑπομνήσεως ταῦθ ἡμῖν εἰρήσθω· δι’ ὀλίγων δ’ ἐλευστέον ἐπὶ τὴν διήγησιν.
2Mch:6:17 πλήν ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὑπό·μνησις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) διά ὀλίγος -η -ον δέ   ἐπί ὁ ἡ τό δι·ήγησις, -εως, ἡ
2Mch:6:17 Z wyjątkiem Aż; świtaj Pamiątka To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ja By mówić/opowiadaj Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Mało [zobacz oligarchię] zaś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gawędziarski
2Mch:6:17 plE\n e(/Os u(pomnE/seOs tau=T E(mi=n ei)rE/sTO· di’ o)li/gOn d’ e)leuste/on e)pi\ tE\n diE/gEsin.
2Mch:6:17 plEn heOs hypomnEseOs tauT hEmin eirEsTO· di’ oligOn d’ eleusteon epi tEn diEgEsin.
2Mch:6:17 D P N3I_GSF RD_APN RP_DP VM_XMD3S P A1_GPM x A1A_NSN P RA_ASF N3I_ASF
2Mch:6:17 except until; dawn reminder this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] I to say/tell because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) little [see oligarchy] δ’ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the narrative
2Mch:6:17 except until; dawn (nom|voc), dawns (acc) reminder (gen) these (nom|acc) us (dat) let-him/her/it-be-having-been-SAY/TELL-ed! because of (+acc), through (+gen) few (gen) Yet   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) narrative (acc)
2Mch:6:17 2Mch_6:17_1 2Mch_6:17_2 2Mch_6:17_3 2Mch_6:17_4 2Mch_6:17_5 2Mch_6:17_6 2Mch_6:17_7 2Mch_6:17_8 2Mch_6:17_9 2Mch_6:17_10 2Mch_6:17_11 2Mch_6:17_12 2Mch_6:17_13
2Mch:6:17 x x x x x x x x x x x x x
2Mch:6:18 Ελεάζαρός τις τῶν πρωτευόντων γραμματέων, ἀνὴρ ἤδη προβεβηκὼς τὴν ἡλικίαν καὶ τὴν πρόσοψιν τοῦ προσώπου κάλλιστος, ἀναχανὼν ἠναγκάζετο φαγεῖν ὕειον κρέας.
2Mch:6:18 Eleazar, one of the principal scribes, an aged man, and of a well favoured countenance, was constrained to open his mouth, and to eat swine's flesh. (2 Maccabees 6:18 Brenton)
2Mch:6:18 Niejaki Eleazar, jeden z pierwszych uczonych w Piśmie, mąż już w podeszłym wieku, szlachetnego oblicza, był zmuszony do otwarcia ust i jedzenia wieprzowiny. (2 Mch 6:18 BT_4)
2Mch:6:18 Ελεάζαρός τις τῶν πρωτευόντων γραμματέων, ἀνὴρ ἤδη προβεβηκὼς τὴν ἡλικίαν καὶ τὴν πρόσοψιν τοῦ προσώπου κάλλιστος, ἀναχανὼν ἠναγκάζετο φαγεῖν ὕειον κρέας.
2Mch:6:18   τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ὁ ἡ τό πρωτεύω (πρωτευ-, -, -, -, -, -) γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἤδη προ·βαίνω (προ+βαιν-, -, 2nd ath. προ+β(η)-/ath. προ+β(α)-, προ+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἡλικία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό καλλίστος -η -ον [LXX] (Superl. of καλός)   ἀναγκάζω (αναγκαζ-, αναγκα·σ-, αναγκα·σ-, -, ηναγκασ-, αναγκασ·θ-) ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -)   κρέας, κρέως, τό
2Mch:6:18 Jakiś/jakikolwiek By być pierwszy Skryba Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Już do teraz, do wtedy By posuwać naprzód Postęp {Zaliczkę}, krok naprzód, iść na przodzie Wiek stają się starszy I też, nawet, mianowicie Twarz Najlepiej By zmuszać By jeść Mięso
2Mch:6:18 *elea/DZaro/s tis tO=n prOteuo/ntOn grammate/On, a)nE\r E)/dE probebEkO\s tE\n E(liki/an kai\ tE\n pro/soPSin tou= prosO/pou ka/llistos, a)naCHanO\n E)nagka/DZeto fagei=n u(/eion kre/as.
2Mch:6:18 eleaDZaros tis tOn prOteuontOn grammateOn, anEr EdE probebEkOs tEn hElikian kai tEn prosoPSin tu prosOpu kallistos, anaCHanOn EnankaDZeto fagein hyeion kreas.
2Mch:6:18 N2_NSM RI_NSM RA_GPM V1_PAPGPM N3V_GPM N3_NSM D VX_XAPNSM RA_ASF N1A_ASF C RA_ASF N3I_ASF RA_GSN N2N_GSN A1_NSMS VB_AAPNSM V1I_IPI3S VB_AAN A1_ASN N3_ASN
2Mch:6:18 ć some/any the to be first scribe man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". already by now, by then to Advance Advance, step forward, go ahead of the age get older and also, even, namely the ć the face best ć to compel to eat ć meat
2Mch:6:18   some/any (nom) the (gen) let-them-be-BE-ing-FIRST! (classical), while BE-ing-FIRST (gen) scribes (gen) man, husband (nom) already having ADVANCE-ed (nom) the (acc) age (acc) and the (acc)   the (gen) face (gen) best ([Adj] nom)   he/she/it-was-being-COMPEL-ed to-will-EAT, to-EAT   meat (nom|acc|voc)
2Mch:6:18 2Mch_6:18_1 2Mch_6:18_2 2Mch_6:18_3 2Mch_6:18_4 2Mch_6:18_5 2Mch_6:18_6 2Mch_6:18_7 2Mch_6:18_8 2Mch_6:18_9 2Mch_6:18_10 2Mch_6:18_11 2Mch_6:18_12 2Mch_6:18_13 2Mch_6:18_14 2Mch_6:18_15 2Mch_6:18_16 2Mch_6:18_17 2Mch_6:18_18 2Mch_6:18_19 2Mch_6:18_20 2Mch_6:18_21
2Mch:6:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:6:19 ὁ δὲ τὸν μετ’ εὐκλείας θάνατον μᾶλλον ἢ τὸν μετὰ μύσους βίον ἀναδεξάμενος, αὐθαιρέτως ἐπὶ τὸ τύμπανον προσῆγεν,
2Mch:6:19 But he, choosing rather to die gloriously, than to live stained with such an abomination, spit it forth, and came of his own accord to the torment, (2 Maccabees 6:19 Brenton)
2Mch:6:19 On jednak wybierając raczej chwalebną śmierć aniżeli godne pogardy życie, dobrowolnie szedł na miejsce kaźni, (2 Mch 6:19 BT_4)
2Mch:6:19 δὲ τὸν μετ’ εὐκλείας θάνατον μᾶλλον τὸν μετὰ μύσους βίον ἀναδεξάμενος, αὐθαιρέτως ἐπὶ τὸ τύμπανον προσῆγεν,
2Mch:6:19 ὁ ἡ τό δέ ὁ ἡ τό μετά   θάνατος, -ου, ὁ μᾶλλον ἤ[1] ὁ ἡ τό μετά   βίος, -ου, ὁ ἀνα·δέχομαι (-, -, ανα+δεξ-, -, -, -)   ἐπί ὁ ἡ τό   προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-)
2Mch:6:19 zaś Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Śmierć Bardziej/raczej (zamiast tego) Albo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Życie Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By prowadzić bliski
2Mch:6:19 o( de\ to\n met’ eu)klei/as Ta/naton ma=llon E)\ to\n meta\ mu/sous bi/on a)nadeXa/menos, au)Taire/tOs e)pi\ to\ tu/mpanon prosE=gen,
2Mch:6:19 ho de ton met’ eukleias Tanaton mallon E ton meta mysus bion anadeXamenos, auTairetOs epi to tympanon prosEgen,
2Mch:6:19 RA_NSM x RA_ASM P N1A_GSF N2_ASM D C RA_ASM P N3E_GSN N2_ASM VA_AMPNSM D P RA_ASN N2N_ASN V1I_IAI3S
2Mch:6:19 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć death more/rather (instead) or the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć life to ??? ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć to lead toward
2Mch:6:19 the (nom) Yet the (acc) after (+acc), with (+gen)   death (acc) more/rather or the (acc) after (+acc), with (+gen)   life (acc) upon being-???-ed (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc)   he/she/it-was-LEAD-ing-TOWARD
2Mch:6:19 2Mch_6:19_1 2Mch_6:19_2 2Mch_6:19_3 2Mch_6:19_4 2Mch_6:19_5 2Mch_6:19_6 2Mch_6:19_7 2Mch_6:19_8 2Mch_6:19_9 2Mch_6:19_10 2Mch_6:19_11 2Mch_6:19_12 2Mch_6:19_13 2Mch_6:19_14 2Mch_6:19_15 2Mch_6:19_16 2Mch_6:19_17 2Mch_6:19_18
2Mch:6:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:6:20 προπτύσας δὲ καθ’ ὃν ἔδει τρόπον προσέρχεσθαι τοὺς ὑπομένοντας ἀμύνασθαι ὧν οὐ θέμις γεύσασθαι διὰ τὴν πρὸς τὸ ζῆν φιλοστοργίαν.
2Mch:6:20 As it behoved them to come, that are resolute to stand out against such things, as are not lawful for love of life to be tasted. (2 Maccabees 6:20 Brenton)
2Mch:6:20 a wypluł mięso, jak powinni postąpić ci, którzy mają odwagę odrzucić to, czego nie wolno jeść nawet przez miłość do życia. (2 Mch 6:20 BT_4)
2Mch:6:20 προπτύσας δὲ καθ’ ὃν ἔδει τρόπον προσέρχεσθαι τοὺς ὑπομένοντας ἀμύνασθαι ὧν οὐ θέμις γεύσασθαι διὰ τὴν πρὸς τὸ ζῆν φιλοστοργίαν.
2Mch:6:20   δέ κατά ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -); δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) τρόπος, -ου, ὁ προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) ἀμύνομαι (-, -, αμυν·[σ]-, -, -, -) ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   γεύομαι (γευ-, γευ·σ-, γευ·σ-, -, -, -) διά ὁ ἡ τό πρός ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)  
2Mch:6:20 zaś W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który; by być By jeść; by wiązać Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By nadchodzić By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać By pomagać Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By smakować Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???)
2Mch:6:20 proptu/sas de\ kaT’ o(\n e)/dei tro/pon prose/rCHesTai tou\s u(pome/nontas a)mu/nasTai O(=n ou) Te/mis geu/sasTai dia\ tE\n pro\s to\ DZE=n filostorgi/an.
2Mch:6:20 proptysas de kaT’ hon edei tropon proserCHesTai tus hypomenontas amynasTai hOn u Temis geusasTai dia tEn pros to DZEn filostorgian.
2Mch:6:20 VA_AAPNSM x P RR_ASM VF_FAI3S N2_ASM V1_PMN RA_APM V1_PAPAPM VA_AMN RR_GPM D N3T_NSF VA_AMN P RA_ASF P RA_ASN V3_PAN N1A_ASF
2Mch:6:20 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing who/whom/which; to be to eat; to bind manner way, means, method,attitude to approach the to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain to aid who/whom/which οὐχ before rough breathing ć to taste because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the toward (+acc,+gen,+dat) the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) ć
2Mch:6:20   Yet down/according to/as per (+acc), against (+gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-will-EAT, you(sg)-will-be-EAT-ed (classical); he/she/it-was-BIND-ing manner (acc) to-be-being-APPROACH-ed the (acc) while ENDURE-ing (acc) to-be-AID-ed who/whom/which (gen) not   to-be-TASTE-ed because of (+acc), through (+gen) the (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) to-be-EXISTS-ing  
2Mch:6:20 2Mch_6:20_1 2Mch_6:20_2 2Mch_6:20_3 2Mch_6:20_4 2Mch_6:20_5 2Mch_6:20_6 2Mch_6:20_7 2Mch_6:20_8 2Mch_6:20_9 2Mch_6:20_10 2Mch_6:20_11 2Mch_6:20_12 2Mch_6:20_13 2Mch_6:20_14 2Mch_6:20_15 2Mch_6:20_16 2Mch_6:20_17 2Mch_6:20_18 2Mch_6:20_19 2Mch_6:20_20
2Mch:6:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:6:21 οἱ δὲ πρὸς τῷ παρανόμῳ σπλαγχνισμῷ τεταγμένοι διὰ τὴν ἐκ τῶν παλαιῶν χρόνων πρὸς τὸν ἄνδρα γνῶσιν ἀπολαβόντες αὐτὸν κατ’ ἰδίαν παρεκάλουν ἐνέγκαντα κρέα, οἷς καθῆκον αὐτῷ χρᾶσθαι, δι’ αὐτοῦ παρασκευασθέντα, ὑποκριθῆναι δὲ ὡς ἐσθίοντα τὰ ὑπὸ τοῦ βασιλέως προστεταγμένα τῶν ἀπὸ τῆς θυσίας κρεῶν,
2Mch:6:21 But they that had the charge of that wicked feast, for the old acquaintance they had with the man, taking him aside, besought him to bring flesh of his own provision, such as was lawful for him to use, and make as if he did eat of the flesh taken from the sacrifice commanded by the king; (2 Maccabees 6:21 Brenton)
2Mch:6:21 Ci, którzy byli wyznaczeni do tej bezbożnej ofiarnej uczty, ze względu na bardzo dawną znajomość z tym mężem, wzięli go na osobne miejsce i prosili, aby zjadł przyniesione przez nich i przygotowane mięso, które wolno mu jeść. Niech udaje tylko, że je to, co jest nakazane przez króla, mianowicie mięso z ofiar. (2 Mch 6:21 BT_4)
2Mch:6:21 οἱ δὲ πρὸς τῷ παρανόμῳ σπλαγχνισμῷ τεταγμένοι διὰ τὴν ἐκ τῶν παλαιῶν χρόνων πρὸς τὸν ἄνδρα γνῶσιν ἀπολαβόντες αὐτὸν κατ’ ἰδίαν παρεκάλουν ἐνέγκαντα κρέα, οἷς καθῆκον αὐτῷ χρᾶσθαι, δι’ αὐτοῦ παρασκευασθέντα, ὑποκριθῆναι δὲ ὡς ἐσθίοντα τὰ ὑπὸ τοῦ βασιλέως προστεταγμένα τῶν ἀπὸ τῆς θυσίας κρεῶν,
2Mch:6:21 ὁ ἡ τό δέ πρός ὁ ἡ τό     τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) διά ὁ ἡ τό ἐκ ὁ ἡ τό παλαιός -ά -όν; παλαιόω (παλαι(ο)-, παλαιω·σ-, παλαιω·σ-, πεπαλαιω·κ-, πεπαλαιω-, παλαιω·θ-) χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) πρός ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ γνῶσις, -εως, ἡ; γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἀπο·λαμβάνω (απο+λαμβαν-, απο+λημψ-/απο+ληψ-, 2nd απο+λαβ-, απο+ειληφ·[κ]-, απο+ειληβ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό κατά ἴδιος -ία -ον παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) κρέας, κρέως, τό ὅς ἥ ὅ καθ·ήκω (καθ+ηκ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό χράομαι (χρ(η)-/χρ(α)-, χρη·σ-, χρη·σ-, -, κεχρη-, χρησ·θ-) διά αὐτός αὐτή αὐτό παρα·σκευάζω (παρα+σκευαζ-, παρα+σκευα·σ-, παρα+σκευα·σ-, -, παρ+εσκευασ-, παρα+σκευασ·θ-) ὑπο·κρίνομαι (υπο+κριν-, -, υπο+κριν·[σ]-, -, -, υπο+κρι·θ-) δέ ὡς ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὑπό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ προσ·τάσσω/-τάττω (προσ+τασσ-/προσ+ταττ-, προσ+ταξ-, προσ+ταξ-, προσ+τεταχ·[κ]-, προσ+τετασσ-, προσ+ταγ·[θ]-/προσ+ταχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀπό ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ κρέας, κρέως, τό
2Mch:6:21 zaś Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Stary; by robić stary Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Wiedza szukająca wiedzieć, albo wynik takiego pytania {informacji}; wiedza kogoś albo coś; by wiedzieć to jest rozpoznaj. Do ??? On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Własny prywatnie By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Mięso Kto/, który/, który By siedzieć/zasięg On/ona/to/to samo By używać/wielkiej przyjemności (zysk, radzą się) Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo By przygotowywać się Do hipokryty zaś Jak/jak By jeść Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Król By dawać dyrektywę Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ofiara gnębią, poświęcają Mięso
2Mch:6:21 oi( de\ pro\s tO=| parano/mO| splagCHnismO=| tetagme/noi dia\ tE\n e)k tO=n palaiO=n CHro/nOn pro\s to\n a)/ndra gnO=sin a)polabo/ntes au)to\n kat’ i)di/an pareka/loun e)ne/gkanta kre/a, oi(=s kaTE=kon au)tO=| CHra=sTai, di’ au)tou= paraskeuasTe/nta, u(pokriTE=nai de\ O(s e)sTi/onta ta\ u(po\ tou= basile/Os prostetagme/na tO=n a)po\ tE=s Tusi/as kreO=n,
2Mch:6:21 hoi de pros tO paranomO splanCHnismO tetagmenoi dia tEn ek tOn palaiOn CHronOn pros ton andra gnOsin apolabontes auton kat’ idian parekalun enenkanta krea, hois kaTEkon autO CHrasTai, di’ autu paraskeuasTenta, hypokriTEnai de hOs esTionta ta hypo tu basileOs prostetagmena tOn apo tEs Tysias kreOn,
2Mch:6:21 RA_NPM x P RA_DSM A1B_DSM N2_DSM VK_XMPNPM P RA_ASF P RA_GPM A1A_GPM N2_GPM P RA_ASM N3_ASM N3I_ASF VB_AAPNPM RD_ASM P A1A_ASF V2I_IAI3P VAI_AAPASM N3_APN RR_DPM V1_PAPASN RD_DSM V3_PMN P RD_GSM VS_APPASN VC_APN x C V1_PAPASM RA_APN P RA_GSM N3V_GSM VK_XMPAPN RA_GPM P RA_GSF N1A_GSF N3_GPN
2Mch:6:21 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] toward (+acc,+gen,+dat) the ć ć to order category, grade, class, trim, orderliness because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the out of (+gen) ἐξ before vowels the old; to make old time – a specific time (specified time) or space of time (a while). toward (+acc,+gen,+dat) the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". knowledge seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something; to know i.e. recognize. to ??? he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing own privately to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth meat who/whom/which to sit/reach he/she/it/same to use/treat (profit, advise) because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same to prepare to hypocrite δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] as/like to eat the under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the king to give a directive the from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the sacrifice victimize, immolate meat
2Mch:6:21 the (nom) Yet toward (+acc,+gen,+dat) the (dat)     having-been-ORDER-ed (nom|voc) because of (+acc), through (+gen) the (acc) out of (+gen) the (gen) old ([Adj] gen); while MAKE-ing-OLD (nom) times (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) man, husband (acc) knowledge (acc); they-should-KNOW upon ???-ing (nom|voc) him/it/same (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) own (acc) I-was-PETITION-ing, they-were-PETITION-ing upon BRING-ing (acc, nom|acc|voc) meats (nom|acc|voc) who/whom/which (dat) I-was-SIT/REACH-ing, they-were-SIT/REACH-ing, while SIT/REACH-ing (nom|acc|voc, voc) him/it/same (dat) to-be-being-USE/TREAT-ed because of (+acc), through (+gen) him/it/same (gen) upon being-PREPARE-ed (acc, nom|acc|voc) to-be-HYPOCRITE-ed Yet as/like while EAT-ing (acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) under (+acc), by (+gen) the (gen) king (gen) having-been-GIVE-ed-A-DIRECTIVE (nom|acc|voc) the (gen) away from (+gen) the (gen) sacrifice (gen), sacrificial (acc) meats (gen)
2Mch:6:21 2Mch_6:21_1 2Mch_6:21_2 2Mch_6:21_3 2Mch_6:21_4 2Mch_6:21_5 2Mch_6:21_6 2Mch_6:21_7 2Mch_6:21_8 2Mch_6:21_9 2Mch_6:21_10 2Mch_6:21_11 2Mch_6:21_12 2Mch_6:21_13 2Mch_6:21_14 2Mch_6:21_15 2Mch_6:21_16 2Mch_6:21_17 2Mch_6:21_18 2Mch_6:21_19 2Mch_6:21_20 2Mch_6:21_21 2Mch_6:21_22 2Mch_6:21_23 2Mch_6:21_24 2Mch_6:21_25 2Mch_6:21_26 2Mch_6:21_27 2Mch_6:21_28 2Mch_6:21_29 2Mch_6:21_30 2Mch_6:21_31 2Mch_6:21_32 2Mch_6:21_33 2Mch_6:21_34 2Mch_6:21_35 2Mch_6:21_36 2Mch_6:21_37 2Mch_6:21_38 2Mch_6:21_39 2Mch_6:21_40 2Mch_6:21_41 2Mch_6:21_42 2Mch_6:21_43 2Mch_6:21_44 2Mch_6:21_45
2Mch:6:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:6:22 ἵνα τοῦτο πράξας ἀπολυθῇ τοῦ θανάτου καὶ διὰ τὴν ἀρχαίαν πρὸς αὐτοὺς φιλίαν τύχῃ φιλανθρωπίας.
2Mch:6:22 That in so doing he might be delivered from death, and for the old friendship with them find favour. (2 Maccabees 6:22 Brenton)
2Mch:6:22 Tak postępując uniknie śmierci, a ze względu na dawną z nimi przyjaźń skorzysta z miłosierdzia. (2 Mch 6:22 BT_4)
2Mch:6:22 ἵνα τοῦτο πράξας ἀπολυθῇ τοῦ θανάτου καὶ διὰ τὴν ἀρχαίαν πρὸς αὐτοὺς φιλίαν τύχῃ φιλανθρωπίας.
2Mch:6:22 ἵνα οὗτος αὕτη τοῦτο πράσσω/πράττω (πρασσ-/πραττ-, πραξ-, πραξ-, πεπραχ·[κ]-, πεπρασσ-, πραχ·θ-) ἀπο·λύω (απο+λυ-, απο+λυ·σ-, απο+λυ·σ-, απο+λελυ·κ-, απο+λελυ-, απο+λυ·θ-) ὁ ἡ τό θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) καί διά ὁ ἡ τό ἀρχαῖος -αία -ον πρός αὐτός αὐτή αὐτό φιλία, -ας, ἡ τυγχάνω (τυγχαν-, τευξ-, τευξ- or 2nd τυχ-, τετυχ·[κ]-/τετευχ·[κ]-, -, -) φιλ·ανθρωπία, -ας, ἡ
2Mch:6:22 żeby / ażeby / bo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By działać Do wolny Śmierć; by zgładzać I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Starożytny Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Miłość By natykać się na Miłość ludzi [zobacz filantropię]
2Mch:6:22 i(/na tou=to pra/Xas a)poluTE=| tou= Tana/tou kai\ dia\ tE\n a)rCHai/an pro\s au)tou\s fili/an tu/CHE| filanTrOpi/as.
2Mch:6:22 hina tuto praXas apolyTE tu Tanatu kai dia tEn arCHaian pros autus filian tyCHE filanTrOpias.
2Mch:6:22 C RD_ASN VA_AAPNSM VC_APS3S RA_GSM N2_GSM C P RA_ASF A1A_ASF P RD_APM N1A_ASF N1_DSF N1A_GSF
2Mch:6:22 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to act to free the death; to put to death and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the ancient toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same love to chance upon love of people [see philanthropy]
2Mch:6:22 so that / in order to /because this (nom|acc) upon ACT-ing (nom|voc) he/she/it-should-be-FREE-ed the (gen) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! and because of (+acc), through (+gen) the (acc) ancient ([Adj] acc) toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) love (acc) he/she/it-should-CHANCE-UPON, you(sg)-should-be-CHANCE-ed-UPON love of people (gen), love of peoples (acc)
2Mch:6:22 2Mch_6:22_1 2Mch_6:22_2 2Mch_6:22_3 2Mch_6:22_4 2Mch_6:22_5 2Mch_6:22_6 2Mch_6:22_7 2Mch_6:22_8 2Mch_6:22_9 2Mch_6:22_10 2Mch_6:22_11 2Mch_6:22_12 2Mch_6:22_13 2Mch_6:22_14 2Mch_6:22_15
2Mch:6:22 x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:6:23 ὁ δὲ λογισμὸν ἀστεῖον ἀναλαβὼν καὶ ἄξιον τῆς ἡλικίας καὶ τῆς τοῦ γήρως ὑπεροχῆς καὶ τῆς ἐπικτήτου καὶ ἐπιφανοῦς πολιᾶς καὶ τῆς ἐκ παιδὸς καλλίστης ἀναστροφῆς, μᾶλλον δὲ τῆς ἁγίας καὶ θεοκτίστου νομοθεσίας ἀκολούθως ἀπεφήνατο ταχέως λέγων προπέμπειν εἰς τὸν ᾅδην.
2Mch:6:23 But he began to consider discreetly, and as became his age, and the excellency of his ancient years, and the honour of his gray head, whereon was come, and his most honest education from a child, or rather the holy law made and given by God: therefore he answered accordingly, and willed them straightways to send him to the grave. (2 Maccabees 6:23 Brenton)
2Mch:6:23 On jednak powziął szlachetne postanowienie, godne jego wieku, powagi jego starości, okrytych zasługą siwych włosów i postępowania doskonałego od dzieciństwa, przede wszystkim zaś świętego i od Boga pochodzącego prawodawstwa. Dał im jasną odpowiedź mówiąc, aby go zaraz posłali do Hadesu. (2 Mch 6:23 BT_4)
2Mch:6:23 δὲ λογισμὸν ἀστεῖον ἀναλαβὼν καὶ ἄξιον τῆς ἡλικίας καὶ τῆς τοῦ γήρως ὑπεροχῆς καὶ τῆς ἐπικτήτου καὶ ἐπιφανοῦς πολιᾶς καὶ τῆς ἐκ παιδὸς καλλίστης ἀναστροφῆς, μᾶλλον δὲ τῆς ἁγίας καὶ θεοκτίστου νομοθεσίας ἀκολούθως ἀπεφήνατο ταχέως λέγων προπέμπειν εἰς τὸν ᾅδην.
2Mch:6:23 ὁ ἡ τό δέ λογισμός, -οῦ, ὁ ἀστεῖος -α -ον ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) καί ἄξιος -ία -ον ὁ ἡ τό ἡλικία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό γῆρας, -ως and γῆρο·ς, -ους, τό ὑπερ·οχή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό   καί ἐπι·φανής -ές   καί ὁ ἡ τό ἐκ παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ καλλίστος -η -ον [LXX] (Superl. of καλός) ἀνα·στροφή, -ῆς, ἡ μᾶλλον δέ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί   νομο·θεσία, -ας, ἡ   ἀπο·φαίνω [LXX] (-, -, απο+φην·[σ]-, -, -, -) ταχέως (Adv. of ταχύς); ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) προ·πέμπω (προ+πεμπ-, προ+πεμψ-, προ+πεμψ-, -, -, προ+πεμφ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ᾅδης, -ου, ὁ
2Mch:6:23 zaś Logika Uderzanie By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie I też, nawet, mianowicie Odpowiedni wart zachodu; wartościowy Wiek stają się starszy I też, nawet, mianowicie Starość ??? I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie W pełnym widoku {zamiarze} I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dziecka/służący Najlepiej Zachowanie Bardziej/raczej (zamiast tego) zaś Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie Ustawodawstwo Do ??? Szybko pobieżny, szybki, wyraźny {ekspresowy}, mocno {szybko}, pośpieszny, szybko; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj By mówić/opowiadaj Do ??? Do (+przyspieszenie) Hades
2Mch:6:23 o( de\ logismo\n a)stei=on a)nalabO\n kai\ a)/Xion tE=s E(liki/as kai\ tE=s tou= gE/rOs u(peroCHE=s kai\ tE=s e)piktE/tou kai\ e)pifanou=s polia=s kai\ tE=s e)k paido\s kalli/stEs a)nastrofE=s, ma=llon de\ tE=s a(gi/as kai\ Teokti/stou nomoTesi/as a)kolou/TOs a)pefE/nato taCHe/Os le/gOn prope/mpein ei)s to\n a(/|dEn.
2Mch:6:23 ho de logismon asteion analabOn kai aXion tEs hElikias kai tEs tu gErOs hyperoCHEs kai tEs epiktEtu kai epifanus polias kai tEs ek paidos kallistEs anastrofEs, mallon de tEs hagias kai Teoktistu nomoTesias akoluTOs apefEnato taCHeOs legOn propempein eis ton hadEn.
2Mch:6:23 RA_NSM x N2_ASM A1A_ASM VB_AAPNSM C A1A_ASM RA_GSF N1A_GSF C RA_GSF RA_GSM N3_GSN N1_GSF C RA_GSF A1B_GSF C A3H_GSF N1A_GSF C RA_GSF P N3D_GSM A1_GSFS N1_GSF D x RA_GSF A1A_GSF C A1B_GSF N1A_GSF D VAI_AMI3S D V1_PAPNSM V1_PAN P RA_ASM N1M_ASM
2Mch:6:23 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] logic striking to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand and also, even, namely eligible worthwhile; valuable the age get older and also, even, namely the the old age ??? and also, even, namely the ć and also, even, namely in full view ć and also, even, namely the out of (+gen) ἐξ before vowels child/servant best conduct more/rather (instead) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely ć legislation ć to ??? quickly cursory, expeditious, express, fast, speedy, swift; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate to say/tell to ??? into (+acc) the Hades
2Mch:6:23 the (nom) Yet logic (acc) striking ([Adj] acc, nom|acc|voc) upon TAKE UP-ing (nom) and eligible ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) age (gen), ages (acc) and the (gen) the (gen) old age (gen) ??? (gen) and the (gen)   and in full view ([Adj] gen)   and the (gen) out of (+gen) child/servant (gen) best ([Adj] gen) conduct (gen) more/rather Yet the (gen) holy ([Adj] acc, gen) and   legislation (gen), legislations (acc)   he/she/it-was-???-ed quickly; quick ([Adj] gen) while SAY/TELL-ing (nom) to-be-???-ing into (+acc) the (acc) Hades (acc)
2Mch:6:23 2Mch_6:23_1 2Mch_6:23_2 2Mch_6:23_3 2Mch_6:23_4 2Mch_6:23_5 2Mch_6:23_6 2Mch_6:23_7 2Mch_6:23_8 2Mch_6:23_9 2Mch_6:23_10 2Mch_6:23_11 2Mch_6:23_12 2Mch_6:23_13 2Mch_6:23_14 2Mch_6:23_15 2Mch_6:23_16 2Mch_6:23_17 2Mch_6:23_18 2Mch_6:23_19 2Mch_6:23_20 2Mch_6:23_21 2Mch_6:23_22 2Mch_6:23_23 2Mch_6:23_24 2Mch_6:23_25 2Mch_6:23_26 2Mch_6:23_27 2Mch_6:23_28 2Mch_6:23_29 2Mch_6:23_30 2Mch_6:23_31 2Mch_6:23_32 2Mch_6:23_33 2Mch_6:23_34 2Mch_6:23_35 2Mch_6:23_36 2Mch_6:23_37 2Mch_6:23_38 2Mch_6:23_39 2Mch_6:23_40 2Mch_6:23_41
2Mch:6:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:6:24 Οὐ γὰρ τῆς ἡμετέρας ἡλικίας ἄξιόν ἐστιν ὑποκριθῆναι, ἵνα πολλοὶ τῶν νέων ὑπολαβόντες Ελεαζαρον τὸν ἐνενηκονταετῆ μεταβεβηκέναι εἰς ἀλλοφυλισμὸν
2Mch:6:24 For it becometh not our age, said he, in any wise to dissemble, whereby many young persons might think that Eleazar, being fourscore years old and ten, were now gone to a strange religion; (2 Maccabees 6:24 Brenton)
2Mch:6:24 «Udawanie bowiem nie przystoi naszemu wiekowi. Wielu młodych byłoby przekonanych, że Eleazar, który już ma dziewięćdziesiąt lat, przyjął pogańskie obyczaje. (2 Mch 6:24 BT_4)
2Mch:6:24 Οὐ γὰρ τῆς ἡμετέρας ἡλικίας ἄξιόν ἐστιν ὑποκριθῆναι, ἵνα πολλοὶ τῶν νέων ὑπολαβόντες Ελεαζαρον τὸν ἐνενηκονταετῆ μεταβεβηκέναι εἰς ἀλλοφυλισμὸν
2Mch:6:24 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ ὁ ἡ τό ἡμέτερος -α -ον ἡλικία, -ας, ἡ ἄξιος -ία -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὑπο·κρίνομαι (υπο+κριν-, -, υπο+κριν·[σ]-, -, -, υπο+κρι·θ-) ἵνα πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁ ἡ τό ναῦς, νεώς, ἡ; νέος -α -ον ὑπο·λαμβάνω (υπο+λαμβαν-, -, 2nd υπο+λαβ-, υπο+ειληφ·[κ]-, -, -)   ὁ ἡ τό   μετα·βαίνω (μετα+βαιν-, μετα+βη·σ-, 2nd ath. μετα+β(η)-/ath. μετα+β(α)-, μετα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1]  
2Mch:6:24 ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Nasz/nasz Wiek stają się starszy Odpowiedni wart zachodu; wartościowy By być Do hipokryty żeby / ażeby / bo Dużo Statek; nowe/młode By zaprzyjaźniać się By przechodzić przechodzić od jednej rzeczy do innego albo jednego stanu do innego Do (+przyspieszenie)
2Mch:6:24 *ou) ga\r tE=s E(mete/ras E(liki/as a)/Xio/n e)stin u(pokriTE=nai, i(/na polloi\ tO=n ne/On u(polabo/ntes *eleaDZaron to\n e)nenEkontaetE= metabebEke/nai ei)s a)llofulismo\n
2Mch:6:24 u gar tEs hEmeteras hElikias aXion estin hypokriTEnai, hina polloi tOn neOn hypolabontes eleaDZaron ton enenEkontaetE metabebEkenai eis allofylismon
2Mch:6:24 D x RA_GSF A1A_GSF N1A_GSF A1A_ASM V9_PAI3S VC_APN C A1_NPM RA_GPM A1A_GPM VB_AAPNPM N2_ASM RA_ASM M VX_XAN P N2_ASM
2Mch:6:24 οὐχ before rough breathing for since, as the our/ours age get older eligible worthwhile; valuable to be to hypocrite so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell much the ship; new/young to take up ć the ć to pass to pass from one thing to another or one state to another into (+acc) ć
2Mch:6:24 not for the (gen) our/ours (gen), our/ours (acc) age (gen), ages (acc) eligible ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-is to-be-HYPOCRITE-ed so that / in order to /because many (nom) the (gen) ships (gen); new/young ([Adj] gen) upon TAKE UP-ing (nom|voc)   the (acc)   to-have-PASS-ed into (+acc)  
2Mch:6:24 2Mch_6:24_1 2Mch_6:24_2 2Mch_6:24_3 2Mch_6:24_4 2Mch_6:24_5 2Mch_6:24_6 2Mch_6:24_7 2Mch_6:24_8 2Mch_6:24_9 2Mch_6:24_10 2Mch_6:24_11 2Mch_6:24_12 2Mch_6:24_13 2Mch_6:24_14 2Mch_6:24_15 2Mch_6:24_16 2Mch_6:24_17 2Mch_6:24_18 2Mch_6:24_19
2Mch:6:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:6:25 καὶ αὐτοὶ διὰ τὴν ἐμὴν ὑπόκρισιν καὶ διὰ τὸ μικρὸν καὶ ἀκαριαῖον ζῆν πλανηθῶσιν δι’ ἐμέ, καὶ μύσος καὶ κηλῖδα τοῦ γήρως κατακτήσωμαι.
2Mch:6:25 And so they through mine hypocrisy, and desire to live a little time and a moment longer, should be deceived by me, and I get a stain to mine old age, and make it abominable. (2 Maccabees 6:25 Brenton)
2Mch:6:25 Oni to przez moje udawanie, i to dla ocalenia maleńkiej resztki życia, przeze mnie byliby wprowadzeni w błąd, ja zaś hańbą i wstydem okryłbym swoją starość. (2 Mch 6:25 BT_4)
2Mch:6:25 καὶ αὐτοὶ διὰ τὴν ἐμὴν ὑπόκρισιν καὶ διὰ τὸ μικρὸν καὶ ἀκαριαῖον ζῆν πλανηθῶσιν δι’ ἐμέ, καὶ μύσος καὶ κηλῖδα τοῦ γήρως κατακτήσωμαι.
2Mch:6:25 καί αὐτός αὐτή αὐτό διά ὁ ἡ τό ἐμός -ή -όν ὑπό·κρισις, -εως, ἡ καί διά ὁ ἡ τό μικρός -ά -όν καί   ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) διά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί   καί   ὁ ἡ τό γῆρας, -ως and γῆρο·ς, -ους, τό  
2Mch:6:25 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Mój/mój Hipokryzja ????????? Znaczy {Ma na myśli} bycie poniżej określony z góry krytyczna analiza, jak wyznaniowe wiary, czy formalny albo nieformalny. To jest system wiary albo podstawa sądzenia , które było przekazane od inni, to jest tradycje ludzi. I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Mały [zobacz micro] I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Starość
2Mch:6:25 kai\ au)toi\ dia\ tE\n e)mE\n u(po/krisin kai\ dia\ to\ mikro\n kai\ a)kariai=on DZE=n planETO=sin di’ e)me/, kai\ mu/sos kai\ kEli=da tou= gE/rOs kataktE/sOmai.
2Mch:6:25 kai autoi dia tEn emEn hypokrisin kai dia to mikron kai akariaion DZEn planETOsin di’ eme, kai mysos kai kElida tu gErOs kataktEsOmai.
2Mch:6:25 C RD_NPM P RA_ASF A1_ASF N3I_ASF C P RA_ASN A1A_ASN C A1_ASN V3_PAN VC_APS3P P RP_AS C N3E_ASN C N3D_ASF RA_GSM N3_GSN VA_AMS1S
2Mch:6:25 and also, even, namely he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the my/mine hypocrisy υποκρισις means being under predetermined critical analysis, like denominational creeds, whether formal or informal. It is a belief system or basis of judgment that has been passed down from others, i.e. the traditions of men. and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the small [see micro] and also, even, namely ć to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) to wander/cause to stray [see planet] because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) I; my/mine and also, even, namely ć and also, even, namely ć the old age ć
2Mch:6:25 and they/same (nom) because of (+acc), through (+gen) the (acc) my/mine (acc) hypocrisy (acc) and because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) small ([Adj] acc, nom|acc|voc) and   to-be-EXISTS-ing they-should-be-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY because of (+acc), through (+gen) me (acc); my/mine (voc) and   and   the (gen) old age (gen)  
2Mch:6:25 2Mch_6:25_1 2Mch_6:25_2 2Mch_6:25_3 2Mch_6:25_4 2Mch_6:25_5 2Mch_6:25_6 2Mch_6:25_7 2Mch_6:25_8 2Mch_6:25_9 2Mch_6:25_10 2Mch_6:25_11 2Mch_6:25_12 2Mch_6:25_13 2Mch_6:25_14 2Mch_6:25_15 2Mch_6:25_16 2Mch_6:25_17 2Mch_6:25_18 2Mch_6:25_19 2Mch_6:25_20 2Mch_6:25_21 2Mch_6:25_22 2Mch_6:25_23
2Mch:6:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:6:26 εἰ γὰρ καὶ ἐπὶ τοῦ παρόντος ἐξελοῦμαι τὴν ἐξ ἀνθρώπων τιμωρίαν, ἀλλὰ τὰς τοῦ παντοκράτορος χεῖρας οὔτε ζῶν οὔτε ἀποθανὼν ἐκφεύξομαι.
2Mch:6:26 For though for the present time I should be delivered from the punishment of men: yet should I not escape the hand of the Almighty, neither alive, nor dead. (2 Maccabees 6:26 Brenton)
2Mch:6:26 Jeżeli bowiem teraz uniknę ludzkiej kary, to z rąk Wszechmocnego ani żywy, ani umarły nie ucieknę. (2 Mch 6:26 BT_4)
2Mch:6:26 εἰ γὰρ καὶ ἐπὶ τοῦ παρόντος ἐξελοῦμαι τὴν ἐξ ἀνθρώπων τιμωρίαν, ἀλλὰ τὰς τοῦ παντοκράτορος χεῖρας οὔτε ζῶν οὔτε ἀποθανὼν ἐκφεύξομαι.
2Mch:6:26 εἰ γάρ καί ἐπί ὁ ἡ τό πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό ἐκ ἄνθρωπος, -ου, ὁ τιμωρία, -ας, ἡ ἀλλά ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν οὔτε (οὐ τέ) ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) οὔτε (οὐ τέ) ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐκ·φεύγω (εκ+φευγ-, εκ+φευξ-, 2nd εκ+φυγ-, εκ+πεφευγ·[κ]-, -, -)
2Mch:6:26 Jeżeli Dla odtąd, jak I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By być obecny/tutaj by być obecny, do przyszli By wyjmować Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ludzki Kara Ale Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Ręka Ani nie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Ani nie By umierać Do poza uciekaj
2Mch:6:26 ei) ga\r kai\ e)pi\ tou= paro/ntos e)Xelou=mai tE\n e)X a)nTrO/pOn timOri/an, a)lla\ ta\s tou= pantokra/toros CHei=ras ou)/te DZO=n ou)/te a)poTanO\n e)kfeu/Xomai.
2Mch:6:26 ei gar kai epi tu parontos eXelumai tEn eX anTrOpOn timOrian, alla tas tu pantokratoros CHeiras ute DZOn ute apoTanOn ekfeuXomai.
2Mch:6:26 C x C P RA_GSM V9_PAPGSM VF2_FMI1S RA_ASF P N2_GPM N1A_ASF C RA_APF RA_GSM N3R_GSM N3_APF C V3_PAPNSM C VB_AAPNSM VF_FMI1S
2Mch:6:26 if for since, as and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to be present/here to be present, to have come to take out the out of (+gen) ἐξ before vowels human punishment but the the Almighty ruler of all going before all hand nor not to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) nor not to die to out-flee
2Mch:6:26 if for and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) while BE-ing-PRESENT/HERE (gen) I-will-be-TAKE OUT-ed the (acc) out of (+gen) humans (gen) punishment (acc) but the (acc) the (gen) Almighty ruler of all (gen) hands (acc) nor while EXISTS-ing (nom, nom|acc|voc, voc) nor going-to-DIE (fut ptcp) (nom), upon DIE-ing (nom) I-will-be-OUT-FLEE-ed
2Mch:6:26 2Mch_6:26_1 2Mch_6:26_2 2Mch_6:26_3 2Mch_6:26_4 2Mch_6:26_5 2Mch_6:26_6 2Mch_6:26_7 2Mch_6:26_8 2Mch_6:26_9 2Mch_6:26_10 2Mch_6:26_11 2Mch_6:26_12 2Mch_6:26_13 2Mch_6:26_14 2Mch_6:26_15 2Mch_6:26_16 2Mch_6:26_17 2Mch_6:26_18 2Mch_6:26_19 2Mch_6:26_20 2Mch_6:26_21
2Mch:6:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:6:27 διόπερ ἀνδρείως μὲν νῦν διαλλάξας τὸν βίον τοῦ μὲν γήρως ἄξιος φανήσομαι,
2Mch:6:27 Wherefore now, manfully changing this life, I will shew myself such an one as mine age requireth, (2 Maccabees 6:27 Brenton)
2Mch:6:27 Dlatego jeżeli mężnie teraz zakończę życie, okażę się godny swojej starości, (2 Mch 6:27 BT_4)
2Mch:6:27 διόπερ ἀνδρείως μὲν νῦν διαλλάξας τὸν βίον τοῦ μὲν γήρως ἄξιος φανήσομαι,
2Mch:6:27 διό·περ   μέν νῦν δι·αλλάσσω (δι+αλλασσ-, -, δι+αλλαξ-, -, δι+ηλλασσ-, δι+αλλαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό βίος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό μέν γῆρας, -ως and γῆρο·ς, -ους, τό ἄξιος -ία -ον φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-)
2Mch:6:27 ??? Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Teraz By godzić zmianę na wskroś, np. nastawienia Życie Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Starość Odpowiedni wart zachodu; wartościowy By ukazywać się {By wydawać się} spojrzenie, były widocznym, równy, zdawaj się, bądź widocznym
2Mch:6:27 dio/per a)ndrei/Os me\n nu=n dialla/Xas to\n bi/on tou= me\n gE/rOs a)/Xios fanE/somai,
2Mch:6:27 dioper andreiOs men nyn diallaXas ton bion tu men gErOs aXios fanEsomai,
2Mch:6:27 D D x D VA_AAPNSM RA_ASM N2_ASM RA_GSM x N3_GSN A1A_NSM VD_FPI1S
2Mch:6:27 ??? ć indeed (yet, certainly, surely) now to reconcile change throughout, e.g. of attitude the life the indeed (yet, certainly, surely) old age eligible worthwhile; valuable to appear look, shew, peer, seem, show
2Mch:6:27 ???   indeed now upon RECONCILE-ing (nom|voc) the (acc) life (acc) the (gen) indeed old age (gen) eligible ([Adj] nom) I-will-be-APPEAR-ed
2Mch:6:27 2Mch_6:27_1 2Mch_6:27_2 2Mch_6:27_3 2Mch_6:27_4 2Mch_6:27_5 2Mch_6:27_6 2Mch_6:27_7 2Mch_6:27_8 2Mch_6:27_9 2Mch_6:27_10 2Mch_6:27_11 2Mch_6:27_12
2Mch:6:27 x x x x x x x x x x x x
2Mch:6:28 τοῖς δὲ νέοις ὑπόδειγμα γενναῖον καταλελοιπὼς εἰς τὸ προθύμως καὶ γενναίως ὑπὲρ τῶν σεμνῶν καὶ ἁγίων νόμων ἀπευθανατίζειν. τοσαῦτα δὲ εἰπὼν ἐπὶ τὸ τύμπανον εὐθέως ἦλθεν.
2Mch:6:28 And leave a notable example to such as be young to die willingly and courageously for the honourable and holy laws. And when he had said these words, immediately he went to the torment: (2 Maccabees 6:28 Brenton)
2Mch:6:28 młodym zaś pozostawię piękny przykład ochotnej i wspaniałomyślnej śmierci za godne czci i święte Prawa». To powiedziawszy, natychmiast wszedł na miejsce kaźni. (2 Mch 6:28 BT_4)
2Mch:6:28 τοῖς δὲ νέοις ὑπόδειγμα γενναῖον καταλελοιπὼς εἰς τὸ προθύμως καὶ γενναίως ὑπὲρ τῶν σεμνῶν καὶ ἁγίων νόμων ἀπευθανατίζειν. τοσαῦτα δὲ εἰπὼν ἐπὶ τὸ τύμπανον εὐθέως ἦλθεν.
2Mch:6:28 ὁ ἡ τό δέ νέος -α -ον ὑπό·δειγμα[τ], -ατος, τό   κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό προ·θύμως καί   ὑπέρ ὁ ἡ τό σεμνός -ή -όν καί ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) νόμος, -ου, ὁ; νομή, -ῆς, ἡ   τοσ·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό   εὐ·θέως (cf. ἐξαυτῆς and παραχρῆμα); εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)
2Mch:6:28 zaś Nowe/młode Przykładu/ilustracja By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Do (+przyspieszenie) Z skłonnością I też, nawet, mianowicie Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Pełny szacunku I też, nawet, mianowicie Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Prawo; pastwisko Taki jak zaś By mówić/opowiadaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naraz {Zaraz} zupełnie; prosto By przychodzić
2Mch:6:28 toi=s de\ ne/ois u(po/deigma gennai=on kataleloipO\s ei)s to\ proTu/mOs kai\ gennai/Os u(pe\r tO=n semnO=n kai\ a(gi/On no/mOn a)peuTanati/DZein. tosau=ta de\ ei)pO\n e)pi\ to\ tu/mpanon eu)Te/Os E)=lTen.
2Mch:6:28 tois de neois hypodeigma gennaion kataleloipOs eis to proTymOs kai gennaiOs hyper tOn semnOn kai hagiOn nomOn apeuTanatiDZein. tosauta de eipOn epi to tympanon euTeOs ElTen.
2Mch:6:28 RA_DPM x A1A_DPM N3M_ASN A1A_ASN VX_XAPNSM P RA_ASN D C D P RA_GPM A1_GPM C A1A_GPM N2_GPM V1_PAN RD_APN x VBI_AAPNSM P RA_ASN N2N_ASN D VBI_AAI3S
2Mch:6:28 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] new/young example/illustration ć to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up into (+acc) the with propensity and also, even, namely ć above (+acc), on behalf of (+gen) the respectful and also, even, namely dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) law; pasturage ć such as δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć at once outright; straight to come
2Mch:6:28 the (dat) Yet new/young ([Adj] dat) example/illustration (nom|acc|voc)   having LEAVE-ed-BEHIND (nom) into (+acc) the (nom|acc) with propensity and   above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) respectful ([Adj] gen) and holy ([Adj] gen) laws (gen); pasturages (gen)   so many (nom|acc) Yet upon SAY/TELL-ing (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc)   at once; straight ([Adj] gen) he/she/it-COME-ed
2Mch:6:28 2Mch_6:28_1 2Mch_6:28_2 2Mch_6:28_3 2Mch_6:28_4 2Mch_6:28_5 2Mch_6:28_6 2Mch_6:28_7 2Mch_6:28_8 2Mch_6:28_9 2Mch_6:28_10 2Mch_6:28_11 2Mch_6:28_12 2Mch_6:28_13 2Mch_6:28_14 2Mch_6:28_15 2Mch_6:28_16 2Mch_6:28_17 2Mch_6:28_18 2Mch_6:28_19 2Mch_6:28_20 2Mch_6:28_21 2Mch_6:28_22 2Mch_6:28_23 2Mch_6:28_24 2Mch_6:28_25 2Mch_6:28_26
2Mch:6:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:6:29 τῶν δὲ ἀγόντων πρὸς αὐτὸν τὴν μικρῷ πρότερον εὐμένειαν εἰς δυσμένειαν μεταβαλόντων διὰ τὸ τοὺς προειρημένους λόγους, ὡς αὐτοὶ διελάμβανον, ἀπόνοιαν εἶναι,
2Mch:6:29 They that led him changing the good will they bare him a little before into hatred, because the foresaid speeches proceeded, as they thought, from a desperate mind. (2 Maccabees 6:29 Brenton)
2Mch:6:29 Ci, którzy go przyprowadzili, na skutek wypowiedzianych przez niego słów zamienili miłosierdzie na surowość, sądzili bowiem, że one były szaleństwem. (2 Mch 6:29 BT_4)
2Mch:6:29 τῶν δὲ ἀγόντων πρὸς αὐτὸν τὴν μικρῷ πρότερον εὐμένειαν εἰς δυσμένειαν μεταβαλόντων διὰ τὸ τοὺς προειρημένους λόγους, ὡς αὐτοὶ διελάμβανον, ἀπόνοιαν εἶναι,
2Mch:6:29 ὁ ἡ τό δέ ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μικρός -ά -όν πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος)   εἰς[1]   μετα·βάλλω (μετα+βαλλ-, μετα+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd μετα+βαλ-, μετα+βεβλη·κ-, -, -) διά ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό προ·λέγω (προ+λεγ-, -, προ+ειπ·[σ]- or 2nd προ+ειπ-, προ+ειρη·κ-, προ+ειρη-, -) λόγος, -ου, ὁ ὡς αὐτός αὐτή αὐτό     εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
2Mch:6:29 zaś By prowadzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Mały [zobacz micro] Wcześniej Do (+przyspieszenie) By metabolizować Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Do ??? Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Jak/jak On/ona/to/to samo By być
2Mch:6:29 tO=n de\ a)go/ntOn pro\s au)to\n tE\n mikrO=| pro/teron eu)me/neian ei)s dusme/neian metabalo/ntOn dia\ to\ tou\s proeirEme/nous lo/gous, O(s au)toi\ diela/mbanon, a)po/noian ei)=nai,
2Mch:6:29 tOn de agontOn pros auton tEn mikrO proteron eumeneian eis dysmeneian metabalontOn dia to tus proeirEmenus logus, hOs autoi dielambanon, aponoian einai,
2Mch:6:29 RA_GPM x V1_PAPGPM P RD_ASM RA_ASF A1A_DSM D N1A_ASF P N1A_ASF VB_AAPGPM P RA_ASN RA_APM VM_XMPAPM N2_APM C RD_NPM V1I_IAI3P N1A_ASF V9_PAN
2Mch:6:29 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to lead toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same the small [see micro] earlier ć into (+acc) ć to metabolize because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the the to ??? word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. as/like he/she/it/same ć ć to be
2Mch:6:29 the (gen) Yet let-them-be-LEAD-ing! (classical), while LEAD-ing (gen) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) the (acc) small ([Adj] dat) earlier ([Adj] acc, nom|acc|voc)   into (+acc)   let-them-METABOLIZE! (classical), upon METABOLIZE-ing (gen) because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) the (acc) having-been-???-ed (acc) words (acc) as/like they/same (nom)     to-be
2Mch:6:29 2Mch_6:29_1 2Mch_6:29_2 2Mch_6:29_3 2Mch_6:29_4 2Mch_6:29_5 2Mch_6:29_6 2Mch_6:29_7 2Mch_6:29_8 2Mch_6:29_9 2Mch_6:29_10 2Mch_6:29_11 2Mch_6:29_12 2Mch_6:29_13 2Mch_6:29_14 2Mch_6:29_15 2Mch_6:29_16 2Mch_6:29_17 2Mch_6:29_18 2Mch_6:29_19 2Mch_6:29_20 2Mch_6:29_21 2Mch_6:29_22
2Mch:6:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:6:30 μέλλων δὲ ταῖς πληγαῖς τελευτᾶν ἀναστενάξας εἶπεν Τῷ κυρίῳ τῷ τὴν ἁγίαν γνῶσιν ἔχοντι φανερόν ἐστιν ὅτι δυνάμενος ἀπολυθῆναι τοῦ θανάτου σκληρὰς ὑποφέρω κατὰ τὸ σῶμα ἀλγηδόνας μαστιγούμενος, κατὰ ψυχὴν δὲ ἡδέως διὰ τὸν αὐτοῦ φόβον ταῦτα πάσχω.
2Mch:6:30 But when he was ready to die with stripes, he groaned, and said, It is manifest unto the Lord, that hath the holy knowledge, that whereas I might have been delivered from death, I now endure sore pains in body by being beaten: but in soul am well content to suffer these things, because I fear him. (2 Maccabees 6:30 Brenton)
2Mch:6:30 Mając już pod ciosami umrzeć, westchnął i powiedział: «Bogu, który ma świętą wiedzę, jest jawne to, że mogłem uniknąć śmierci. Jako biczowany ponoszę wprawdzie boleść na ciele, dusza jednak cierpi to z radością, gdyż Jego się boję». (2 Mch 6:30 BT_4)
2Mch:6:30 μέλλων δὲ ταῖς πληγαῖς τελευτᾶν ἀναστενάξας εἶπεν Τῷ κυρίῳ τῷ τὴν ἁγίαν γνῶσιν ἔχοντι φανερόν ἐστιν ὅτι δυνάμενος ἀπολυθῆναι τοῦ θανάτου σκληρὰς ὑποφέρω κατὰ τὸ σῶμα ἀλγηδόνας μαστιγούμενος, κατὰ ψυχὴν δὲ ἡδέως διὰ τὸν αὐτοῦ φόβον ταῦτα πάσχω.
2Mch:6:30 μέλλω (μελλ-, μελλη·σ-, -, -, -, -) δέ ὁ ἡ τό πληγή, -ῆς, ἡ τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) ἀνα·στενάζω (ανα+στεναζ-, -, ανα+στεναξ-, -, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) γνῶσις, -εως, ἡ; γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) φανερός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅτι δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἀπο·λύω (απο+λυ-, απο+λυ·σ-, απο+λυ·σ-, απο+λελυ·κ-, απο+λελυ-, απο+λυ·θ-) ὁ ἡ τό θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) σκληρός -ά -όν ὑπο·φέρω (υπο+φερ-, υπ+οι·σ-, υπ+ενεγκ·[σ]- or 2nd υπ+ενεγκ-, -, -, -) κατά ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό   μαστιγόω (μαστιγ(ο)-, μαστιγω·σ-, μαστιγω·σ-, -, μεμαστιγω-, μαστιγω·θ-) κατά ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή δέ ἡδέως (Adv. of ἡδύς); ἡδύς -εῖα -ύ [LXX], gen. sg. -έος and -έως διά ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό φόβος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -)
2Mch:6:30 By mieć dookoła być przeznaczony zaś Uderzaj/plagę By kończyć się By wzdychać By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Wiedza szukająca wiedzieć, albo wynik takiego pytania {informacji}; wiedza kogoś albo coś; by wiedzieć to jest rozpoznaj. By mieć Oczywisty oczywisty, jawny, patentowy {oczywisty}, oczywisty, otwarcie, ewidentnie [ale nie słowo oczywiste] By być Ponieważ/tamto Do zdolnego Do wolny Śmierć; by zgładzać Twardo {Ciężko} sztywny, sztywny Do ??? W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ciało By ukarać NAGANĘ, upominać, upominać, karać, besztać, ganić, ganić, ganić, łajać, rugać, zrugać, młócić W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ?