3Krl:9:1 καὶ ἐγενήθη ὡς συνετέλεσεν Σαλωμων οἰκοδομεῖν τὸν οἶκον κυρίου καὶ τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως καὶ πᾶσαν τὴν πραγματείαν Σαλωμων, ὅσα ἠθέλησεν ποιῆσαι,
3Krl:9:1 And it came to pass when Solomon had finished building the house of the Lord, and the king's house, and all the work of Solomon, whatever he wished to perform, (1 Kings 9:1 Brenton)
3Krl:9:1 Kiedy Salomon ukończył budowę świątyni Pańskiej i pałacu królewskiego oraz wszystkiego, co chciał i pragnął wykonać, (1 Krl 9:1 BT_4)
3Krl:9:1 Καὶ ἐγενήθη ὡς συνετέλεσεν Σαλωμων οἰκοδομεῖν τὸν οἶκον κυρίου καὶ τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως καὶ πᾶσαν τὴν πραγματείαν Σαλωμων, ὅσα ἠθέλησεν ποιῆσαι,
3Krl:9:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό πραγματεία, -ας, ἡ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ὅσος -η -ον θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
3Krl:9:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By uzupełniać Salomon By budować/buduj moralnie Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Dom Król I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Praktyczna sprawa Salomon Tyleż/wiele jak By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie By czynić/rób
3Krl:9:1 *kai\ e)genE/TE O(s sunete/lesen *salOmOn oi)kodomei=n to\n oi)=kon kuri/ou kai\ to\n oi)=kon tou= basile/Os kai\ pa=san tE\n pragmatei/an *salOmOn, o(/sa E)Te/lEsen poiE=sai,
3Krl:9:1 kai egenETE hOs synetelesen salOmOn oikodomein ton oikon kyriu kai ton oikon tu basileOs kai pasan tEn pragmateian salOmOn, hosa ETelEsen poiEsai,
3Krl:9:1 C VCI_API3S C VAI_AAI3S N_NSM V2_PAN RA_ASM N2_ASM N2_GSM C RA_ASM N2_ASM RA_GSM N3V_GSM C A1S_ASF RA_ASF N1A_ASF N_GSM A1_APN VAI_AAI3S VA_AAN
3Krl:9:1 and also, even, namely to become become, happen as/like to complete Solomon to build/edify the house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the house the king and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the practical matter Solomon as much/many as to want want, wish, desire to do/make
3Krl:9:1 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like he/she/it-COMPLETE-ed Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) to-be-BUILD/EDIFY-ing the (acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and the (acc) house (acc) the (gen) king (gen) and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) practical matter (acc) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-WANT-ed to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt)
3Krl:9:1 3Krl_9:1_1 3Krl_9:1_2 3Krl_9:1_3 3Krl_9:1_4 3Krl_9:1_5 3Krl_9:1_6 3Krl_9:1_7 3Krl_9:1_8 3Krl_9:1_9 3Krl_9:1_10 3Krl_9:1_11 3Krl_9:1_12 3Krl_9:1_13 3Krl_9:1_14 3Krl_9:1_15 3Krl_9:1_16 3Krl_9:1_17 3Krl_9:1_18 3Krl_9:1_19 3Krl_9:1_20 3Krl_9:1_21 3Krl_9:1_22
3Krl:9:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:9:2 καὶ ὤφθη κύριος τῷ Σαλωμων δεύτερον, καθὼς ὤφθη ἐν Γαβαων,
3Krl:9:2 that the Lord appeared to Solomon a second time, as he appeared in Gabaon. (1 Kings 9:2 Brenton)
3Krl:9:2 Pan ukazał się Salomonowi po raz drugi, odkąd dał się mu widzieć w Gibeonie. (1 Krl 9:2 BT_4)
3Krl:9:2 καὶ ὤφθη κύριος τῷ Σαλωμων δεύτερον, καθὼς ὤφθη ἐν Γαβαων,
3Krl:9:2 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ δεύτερος -α -ον καθ·ώς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν  
3Krl:9:2 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Salomon Drugi Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
3Krl:9:2 kai\ O)/fTE ku/rios tO=| *salOmOn deu/teron, kaTO\s O)/fTE e)n *gabaOn,
3Krl:9:2 kai OfTE kyrios tO salOmOn deuteron, kaTOs OfTE en gabaOn,
3Krl:9:2 C VVI_API3S N2_NSM RA_DSM N_DSM A1A_ASM D VVI_API3S P N_DSF
3Krl:9:2 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Solomon second as accordingly [according to how/in accordance with how] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
3Krl:9:2 and he/she/it-was-SEE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) second (acc, nom|acc|voc) as accordingly he/she/it-was-SEE-ed in/among/by (+dat)  
3Krl:9:2 3Krl_9:2_1 3Krl_9:2_2 3Krl_9:2_3 3Krl_9:2_4 3Krl_9:2_5 3Krl_9:2_6 3Krl_9:2_7 3Krl_9:2_8 3Krl_9:2_9 3Krl_9:2_10
3Krl:9:2 x x x x x x x x x x
3Krl:9:3 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν κύριος Ἤκουσα τῆς φωνῆς τῆς προσευχῆς σου καὶ τῆς δεήσεώς σου, ἧς ἐδεήθης ἐνώπιον ἐμοῦ· πεποίηκά σοι κατὰ πᾶσαν τὴν προσευχήν σου, ἡγίακα τὸν οἶκον τοῦτον, ὃν ᾠκοδόμησας, τοῦ θέσθαι τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ἔσονται οἱ ὀφθαλμοί μου ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία μου πάσας τὰς ἡμέρας.
3Krl:9:3 And the Lord said to him, I have heard the voice of thy prayer, and thy supplication which thou madest before me: I have done for thee according to all thy prayer: I have hallowed this house which thou hast built to put my name there for ever, and mine eyes and my heart shall be there always. (1 Kings 9:3 Brenton)
3Krl:9:3 Pan tak przemówił do niego: «Wysłuchałem twoją modlitwę i twoje błaganie, które zanosiłeś przede Mną. Uświęciłem tę świątynię, którą zbudowałeś dla umieszczenia w niej na wieki mego Imienia. Po wszystkie dni będą na nią skierowane moje oczy i moje serce. (1 Krl 9:3 BT_4)
3Krl:9:3 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν κύριος Ἤκουσα τῆς φωνῆς τῆς προσευχῆς σου καὶ τῆς δεήσεώς σου, ἧς ἐδεήθης ἐνώπιον ἐμοῦ· πεποίηκά σοι κατὰ πᾶσαν τὴν προσευχήν σου, ἡγίακα τὸν οἶκον τοῦτον, ὃν ᾠκοδόμησας, τοῦ θέσθαι τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ἔσονται οἱ ὀφθαλμοί μου ἐκεῖ καὶ καρδία μου πάσας τὰς ἡμέρας.
3Krl:9:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό δέησις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκεῖ εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκεῖ καί ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ
3Krl:9:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Dźwięku/głos płacze Modlitwa Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Obrona Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który By potrzebować/wymagać W obecności z (+informacja); ??? Ja; mój/mój By czynić/rób Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Modlitwa Ty; twój/twój(sg) By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Dom To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który; by być By budować/buduj moralnie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Nazwisko {Imię} co do Ja Tam Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie By być Oko Ja Tam I też, nawet, mianowicie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień
3Krl:9:3 kai\ ei)=pen pro\s au)to\n ku/rios *)/Ekousa tE=s fOnE=s tE=s proseuCHE=s sou kai\ tE=s deE/seO/s sou, E(=s e)deE/TEs e)nO/pion e)mou=· pepoi/Eka/ soi kata\ pa=san tE\n proseuCHE/n sou, E(gi/aka to\n oi)=kon tou=ton, o(\n O)|kodo/mEsas, tou= Te/sTai to\ o)/noma/ mou e)kei= ei)s to\n ai)O=na, kai\ e)/sontai oi( o)fTalmoi/ mou e)kei= kai\ E( kardi/a mou pa/sas ta\s E(me/ras.
3Krl:9:3 kai eipen pros auton kyrios Ekusa tEs fOnEs tEs proseuCHEs su kai tEs deEseOs su, hEs edeETEs enOpion emu· pepoiEka soi kata pasan tEn proseuCHEn su, hEgiaka ton oikon tuton, hon OkodomEsas, tu TesTai to onoma mu ekei eis ton aiOna, kai esontai hoi ofTalmoi mu ekei kai hE kardia mu pasas tas hEmeras.
3Krl:9:3 C VBI_AAI3S P RD_ASM N2_NSM VAI_AAI1S RA_GSF N1_GSF RA_GSF N1_GSF RP_GS C RA_GSF N3I_GSF RP_GS RR_GSF VCI_API2S P RP_GS VX_XAI1S RP_DS P A1S_ASF RA_ASF N1_ASF RP_GS VX_XAI1S RA_ASM N2_ASM RD_ASM RR_ASM VAI_AAI2S RA_GSN VE_AMN RA_ASN N3M_ASN RP_GS D P RA_ASM N3W_ASM C VF_FMI3P RA_NPM N2_NPM RP_GS D C RA_NSF N1A_NSF RP_GS A1S_APF RA_APF N1A_APF
3Krl:9:3 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to have come I have come. I have arrived.; to hear the sound/voice cries the prayer you; your/yours(sg) and also, even, namely the plea you; your/yours(sg) who/whom/which to need/require in the presence of (+gen); ??? I; my/mine to do/make you; your/yours(sg); to rub worn, rub down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle the prayer you; your/yours(sg) to consecrate sanctify, hallow, become holy the house this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which; to be to build/edify the to place lay, put, set, situate, station the name with regard to I there into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely to be the eye I there and also, even, namely the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day
3Krl:9:3 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) while HAVE COME-ing (nom|voc); I-HEAR-ed the (gen) sound/voice (gen) the (gen) prayer (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (gen) plea (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (gen) you(sg)-were-NEED/REQUIRE-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen); my/mine (gen) I-have-DO/MAKE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) down/according to/as per (+acc), against (+gen) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) prayer (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-have-CONSECRATE-ed the (acc) house (acc) this (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) you(sg)-BUILD/EDIFY-ed the (gen) to-be-PLACE-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) me (gen) there into (+acc) the (acc) eon (acc) and they-will-be the (nom) eyes (nom|voc) me (gen) there and the (nom) heart (nom|voc) me (gen) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc)
3Krl:9:3 3Krl_9:3_1 3Krl_9:3_2 3Krl_9:3_3 3Krl_9:3_4 3Krl_9:3_5 3Krl_9:3_6 3Krl_9:3_7 3Krl_9:3_8 3Krl_9:3_9 3Krl_9:3_10 3Krl_9:3_11 3Krl_9:3_12 3Krl_9:3_13 3Krl_9:3_14 3Krl_9:3_15 3Krl_9:3_16 3Krl_9:3_17 3Krl_9:3_18 3Krl_9:3_19 3Krl_9:3_20 3Krl_9:3_21 3Krl_9:3_22 3Krl_9:3_23 3Krl_9:3_24 3Krl_9:3_25 3Krl_9:3_26 3Krl_9:3_27 3Krl_9:3_28 3Krl_9:3_29 3Krl_9:3_30 3Krl_9:3_31 3Krl_9:3_32 3Krl_9:3_33 3Krl_9:3_34 3Krl_9:3_35 3Krl_9:3_36 3Krl_9:3_37 3Krl_9:3_38 3Krl_9:3_39 3Krl_9:3_40 3Krl_9:3_41 3Krl_9:3_42 3Krl_9:3_43 3Krl_9:3_44 3Krl_9:3_45 3Krl_9:3_46 3Krl_9:3_47 3Krl_9:3_48 3Krl_9:3_49 3Krl_9:3_50 3Krl_9:3_51 3Krl_9:3_52 3Krl_9:3_53 3Krl_9:3_54
3Krl:9:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:9:4 καὶ σὺ ἐὰν πορευθῇς ἐνώπιον ἐμοῦ, καθὼς ἐπορεύθη Δαυιδ ὁ πατήρ σου, ἐν ὁσιότητι καρδίας καὶ ἐν εὐθύτητι καὶ τοῦ ποιεῖν κατὰ πάντα, ἃ ἐνετειλάμην αὐτῷ, καὶ τὰ προστάγματά μου καὶ τὰς ἐντολάς μου φυλάξῃς,
3Krl:9:4 And if thou wilt walk before me as David thy father walked, in holiness of heart and uprightness, and so as to do according to all that I commanded him, and shalt keep my ordinances and my commandments: (1 Kings 9:4 Brenton)
3Krl:9:4 Ty zaś, jeżeli będziesz postępował wobec Mnie, jak postępował twój ojciec, Dawid, w szczerości serca i uczciwości wypełniając wszystko, do czego cię zobowiązałem, jeżeli będziesz strzegł moich praw i nakazów, (1 Krl 9:4 BT_4)
3Krl:9:4 καὶ σὺ ἐὰν πορευθῇς ἐνώπιον ἐμοῦ, καθὼς ἐπορεύθη Δαυιδ πατήρ σου, ἐν ὁσιότητι καρδίας καὶ ἐν εὐθύτητι καὶ τοῦ ποιεῖν κατὰ πάντα, ἐνετειλάμην αὐτῷ, καὶ τὰ προστάγματά μου καὶ τὰς ἐντολάς μου φυλάξῃς,
3Krl:9:4 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐάν (εἰ ἄν) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καθ·ώς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁσιότη[τ]ς, -ητος, ἡ καρδία, -ας, ἡ καί ἐν εὐ·θύτη[τ]ς, -ητος, ἡ καί ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-)
3Krl:9:4 I też, nawet, mianowicie Ty Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By iść W obecności z (+informacja); ??? Ja; mój/mój Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By iść David Ojciec Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawość (kształt prosty) I też, nawet, mianowicie By czynić/rób W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ja I też, nawet, mianowicie Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Ja By zabezpieczać się
3Krl:9:4 kai\ su\ e)a\n poreuTE=|s e)nO/pion e)mou=, kaTO\s e)poreu/TE *dauid o( patE/r sou, e)n o(sio/tEti kardi/as kai\ e)n eu)Tu/tEti kai\ tou= poiei=n kata\ pa/nta, a(/ e)neteila/mEn au)tO=|, kai\ ta\ prosta/gmata/ mou kai\ ta\s e)ntola/s mou fula/XE|s,
3Krl:9:4 kai sy ean poreuTEs enOpion emu, kaTOs eporeuTE dauid ho patEr su, en hosiotEti kardias kai en euTytEti kai tu poiein kata panta, ha eneteilamEn autO, kai ta prostagmata mu kai tas entolas mu fylaXEs,
3Krl:9:4 C RP_NS C VC_APS2S P RP_GS D VCI_API3S N_NSM RA_NSM N3_NSM RP_GS P N3T_DSF N1A_GSF C P N3T_DSF C RA_GSN V2_PAN P A3_APN RR_APN VAI_AMI1S RD_DSM C RA_APN N3M_APN RP_GS C RA_APF N1_APF RP_GS VA_AAS2S
3Krl:9:4 and also, even, namely you if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to go in the presence of (+gen); ??? I; my/mine as accordingly [according to how/in accordance with how] to go David the father you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ??? heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among uprightness (straightness) and also, even, namely the to do/make down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of who/whom/which to enjoin command he/she/it/same and also, even, namely the ć I and also, even, namely the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition I to guard
3Krl:9:4 and you(sg) (nom) if-ever you(sg)-should-be-GO-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen); my/mine (gen) as accordingly he/she/it-was-GO-ed David (indecl) the (nom) father (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) ??? (dat) heart (gen), hearts (acc) and in/among/by (+dat) uprightness (dat) and the (gen) to-be-DO/MAKE-ing down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) who/whom/which (nom|acc) I-was-ENJOIN-ed him/it/same (dat) and the (nom|acc)   me (gen) and the (acc) precepts (acc) me (gen) you(sg)-should-GUARD
3Krl:9:4 3Krl_9:4_1 3Krl_9:4_2 3Krl_9:4_3 3Krl_9:4_4 3Krl_9:4_5 3Krl_9:4_6 3Krl_9:4_7 3Krl_9:4_8 3Krl_9:4_9 3Krl_9:4_10 3Krl_9:4_11 3Krl_9:4_12 3Krl_9:4_13 3Krl_9:4_14 3Krl_9:4_15 3Krl_9:4_16 3Krl_9:4_17 3Krl_9:4_18 3Krl_9:4_19 3Krl_9:4_20 3Krl_9:4_21 3Krl_9:4_22 3Krl_9:4_23 3Krl_9:4_24 3Krl_9:4_25 3Krl_9:4_26 3Krl_9:4_27 3Krl_9:4_28 3Krl_9:4_29 3Krl_9:4_30 3Krl_9:4_31 3Krl_9:4_32 3Krl_9:4_33 3Krl_9:4_34 3Krl_9:4_35
3Krl:9:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:9:5 καὶ ἀναστήσω τὸν θρόνον τῆς βασιλείας σου ἐπὶ Ισραηλ εἰς τὸν αἰῶνα, καθὼς ἐλάλησα τῷ Δαυιδ πατρί σου λέγων Οὐκ ἐξαρθήσεταί σοι ἀνὴρ ἡγούμενος ἐν Ισραηλ.
3Krl:9:5 then will I establish the throne of thy kingdom in Israel for ever, as I spoke to David thy father, saying, There shall not fail thee a man to rule in Israel. (1 Kings 9:5 Brenton)
3Krl:9:5 to na wieki utrwalę tron twego królowania nad Izraelem, jak przyrzekłem niegdyś twemu ojcu, Dawidowi, mówiąc: "Nie będzie ci odjęty potomek na tronie Izraela". (1 Krl 9:5 BT_4)
3Krl:9:5 καὶ ἀναστήσω τὸν θρόνον τῆς βασιλείας σου ἐπὶ Ισραηλ εἰς τὸν αἰῶνα, καθὼς ἐλάλησα τῷ Δαυιδ πατρί σου λέγων Οὐκ ἐξαρθήσεταί σοι ἀνὴρ ἡγούμενος ἐν Ισραηλ.
3Krl:9:5 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καθ·ώς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) ἐν Ἰσραήλ, ὁ
3Krl:9:5 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Tron Królestwo Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By mówić David Ojciec; ojczyzna Ty; twój/twój(sg) By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By usuwać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By uważać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael
3Krl:9:5 kai\ a)nastE/sO to\n Tro/non tE=s basilei/as sou e)pi\ *israEl ei)s to\n ai)O=na, kaTO\s e)la/lEsa tO=| *dauid patri/ sou le/gOn *ou)k e)XarTE/setai/ soi a)nE\r E(gou/menos e)n *israEl.
3Krl:9:5 kai anastEsO ton Tronon tEs basileias su epi israEl eis ton aiOna, kaTOs elalEsa tO dauid patri su legOn uk eXarTEsetai soi anEr hEgumenos en israEl.
3Krl:9:5 C VA_AAS1S RA_ASM N2_ASM RA_GSF N1A_GSF RP_GS P N_ASM P RA_ASM N3W_ASM D VAI_AAI1S RA_DSM N_DSM N3_DSM RP_GS V1_PAPNSM D VC_FPI3S RP_DS N3_NSM V2_PMPNSM P N_DSM
3Krl:9:5 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect the throne the kingdom you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever as accordingly [according to how/in accordance with how] to speak the David father; fatherland you; your/yours(sg) to say/tell οὐχ before rough breathing to remove you; your/yours(sg); to rub worn, rub man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to deem in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel
3Krl:9:5 and I-will-STand-UP, I-should-STand-UP the (acc) throne (acc) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl) into (+acc) the (acc) eon (acc) as accordingly I-SPEAK-ed the (dat) David (indecl) father (dat); fatherland (voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) while SAY/TELL-ing (nom) not he/she/it-will-be-REMOVE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) man, husband (nom) while being-DEEM-ed (nom) in/among/by (+dat) Israel (indecl)
3Krl:9:5 3Krl_9:5_1 3Krl_9:5_2 3Krl_9:5_3 3Krl_9:5_4 3Krl_9:5_5 3Krl_9:5_6 3Krl_9:5_7 3Krl_9:5_8 3Krl_9:5_9 3Krl_9:5_10 3Krl_9:5_11 3Krl_9:5_12 3Krl_9:5_13 3Krl_9:5_14 3Krl_9:5_15 3Krl_9:5_16 3Krl_9:5_17 3Krl_9:5_18 3Krl_9:5_19 3Krl_9:5_20 3Krl_9:5_21 3Krl_9:5_22 3Krl_9:5_23 3Krl_9:5_24 3Krl_9:5_25 3Krl_9:5_26
3Krl:9:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:9:6 ἐὰν δὲ ἀποστραφέντες ἀποστραφῆτε ὑμεῖς καὶ τὰ τέκνα ὑμῶν ἀπ’ ἐμοῦ καὶ μὴ φυλάξητε τὰς ἐντολάς μου καὶ τὰ προστάγματά μου, ἃ ἔδωκεν Μωϋσῆς ἐνώπιον ὑμῶν, καὶ πορευθῆτε καὶ δουλεύσητε θεοῖς ἑτέροις καὶ προσκυνήσητε αὐτοῖς,
3Krl:9:6 But if ye or your children do in any wise revolt from me, and do not keep my commandments and my ordinances, which Moses set before you, and ye go and serve other gods, and worship them: (1 Kings 9:6 Brenton)
3Krl:9:6 Ale jeżeli zupełnie odwrócicie się ode Mnie wy i wasi synowie i nie będziecie przestrzegali moich poleceń i praw, które wam dałem, oraz zechcecie pójść i służyć obcym bogom i będziecie im oddawać pokłon, (1 Krl 9:6 BT_4)
3Krl:9:6 ἐὰν δὲ ἀποστραφέντες ἀποστραφῆτε ὑμεῖς καὶ τὰ τέκνα ὑμῶν ἀπ’ ἐμοῦ καὶ μὴ φυλάξητε τὰς ἐντολάς μου καὶ τὰ προστάγματά μου, ἔδωκεν Μωϋσῆς ἐνώπιον ὑμῶν, καὶ πορευθῆτε καὶ δουλεύσητε θεοῖς ἑτέροις καὶ προσκυνήσητε αὐτοῖς,
3Krl:9:6 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί μή φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) θεός, -οῦ, ὁ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:9:6 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By odwracać się od By odwracać się od Ty I też, nawet, mianowicie Dziecko Ty Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie Nie By zabezpieczać się Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Ja I też, nawet, mianowicie Ja Kto/, który/, który By dawać Mojżesz W obecności z (+informacja); ??? Ty I też, nawet, mianowicie By iść I też, nawet, mianowicie By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Bóg  Inny I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo
3Krl:9:6 e)a\n de\ a)postrafe/ntes a)postrafE=te u(mei=s kai\ ta\ te/kna u(mO=n a)p’ e)mou= kai\ mE\ fula/XEte ta\s e)ntola/s mou kai\ ta\ prosta/gmata/ mou, a(/ e)/dOken *mou+sE=s e)nO/pion u(mO=n, kai\ poreuTE=te kai\ douleu/sEte Teoi=s e(te/rois kai\ proskunE/sEte au)toi=s,
3Krl:9:6 ean de apostrafentes apostrafEte hymeis kai ta tekna hymOn ap’ emu kai mE fylaXEte tas entolas mu kai ta prostagmata mu, ha edOken mo+ysEs enOpion hymOn, kai poreuTEte kai duleusEte Teois heterois kai proskynEsEte autois,
3Krl:9:6 C x VD_APPNPM VD_APS2P RP_NP C RA_APN N2N_APN RP_GP P RP_GS C D VA_AAS2P RA_APF N1_APF RP_GS C RA_APN N3M_APN RP_GS RR_APN VAI_AAI3S N1M_NSM P RP_GP C VC_APS2P C VA_AAS2P N2_DPM A1A_DPM C VA_AAS2P RD_DPM
3Krl:9:6 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to turn away from to turn away from you and also, even, namely the child you from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely not to guard the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition I and also, even, namely the ć I who/whom/which to give Moses in the presence of (+gen); ??? you and also, even, namely to go and also, even, namely to obey to be a slave, serve god [see theology] other and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same
3Krl:9:6 if-ever Yet upon being-TURN-ed-AWAY-FROM (nom|voc) be-you(pl)-TURN-ed-AWAY-FROM!, you(pl)-should-be-TURN-ed-AWAY-FROM you(pl) (nom) and the (nom|acc) children (nom|acc|voc) you(pl) (gen) away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) and not you(pl)-should-GUARD the (acc) precepts (acc) me (gen) and the (nom|acc)   me (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-GIVE-ed Moses (nom) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl) (gen) and be-you(pl)-GO-ed!, you(pl)-should-be-GO-ed and you(pl)-should-OBEY gods (dat) other (dat) and you(pl)-should-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE them/same (dat)
3Krl:9:6 3Krl_9:6_1 3Krl_9:6_2 3Krl_9:6_3 3Krl_9:6_4 3Krl_9:6_5 3Krl_9:6_6 3Krl_9:6_7 3Krl_9:6_8 3Krl_9:6_9 3Krl_9:6_10 3Krl_9:6_11 3Krl_9:6_12 3Krl_9:6_13 3Krl_9:6_14 3Krl_9:6_15 3Krl_9:6_16 3Krl_9:6_17 3Krl_9:6_18 3Krl_9:6_19 3Krl_9:6_20 3Krl_9:6_21 3Krl_9:6_22 3Krl_9:6_23 3Krl_9:6_24 3Krl_9:6_25 3Krl_9:6_26 3Krl_9:6_27 3Krl_9:6_28 3Krl_9:6_29 3Krl_9:6_30 3Krl_9:6_31 3Krl_9:6_32 3Krl_9:6_33 3Krl_9:6_34 3Krl_9:6_35
3Krl:9:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:9:7 καὶ ἐξαρῶ τὸν Ισραηλ ἀπὸ τῆς γῆς, ἧς ἔδωκα αὐτοῖς, καὶ τὸν οἶκον τοῦτον, ὃν ἡγίασα τῷ ὀνόματί μου, ἀπορρίψω ἐκ προσώπου μου, καὶ ἔσται Ισραηλ εἰς ἀφανισμὸν καὶ εἰς λάλημα εἰς πάντας τοὺς λαούς.
3Krl:9:7 then will I cut off Israel from the land which I have given them, and this house which I have consecrated to my name I will cast out of my sight; and Israel shall be a desolation and a by-word to all nations. (1 Kings 9:7 Brenton)
3Krl:9:7 to wytępię Izraela z powierzchni ziemi, którą im dałem, a świątynię, którą poświęciłem memu Imieniu, odtrącę od mego oblicza. Izrael zaś będzie przedmiotem przypowieści i pośmiewiska u wszystkich narodów, (1 Krl 9:7 BT_4)
3Krl:9:7 καὶ ἐξαρῶ τὸν Ισραηλ ἀπὸ τῆς γῆς, ἧς ἔδωκα αὐτοῖς, καὶ τὸν οἶκον τοῦτον, ὃν ἡγίασα τῷ ὀνόματί μου, ἀπορρίψω ἐκ προσώπου μου, καὶ ἔσται Ισραηλ εἰς ἀφανισμὸν καὶ εἰς λάλημα εἰς πάντας τοὺς λαούς.
3Krl:9:7 καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·ρρίπτω/-ρίπτω (απο+ρριπτ-, -, απο+ρριψ-/απο+ριψ-, -, απο+ερριπτ-, απο+ρριφ·[θ]-) ἐκ πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1] ἀ·φανισμός, -οῦ, ὁ καί εἰς[1]   εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
3Krl:9:7 I też, nawet, mianowicie By usuwać Izrael Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Kto/, który/, który By dawać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dom To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który; by być By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Nazwisko {Imię} co do Ja Do ??? Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Twarz Ja I też, nawet, mianowicie By być Izrael Do (+przyspieszenie) Zniszczenie I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie
3Krl:9:7 kai\ e)XarO= to\n *israEl a)po\ tE=s gE=s, E(=s e)/dOka au)toi=s, kai\ to\n oi)=kon tou=ton, o(\n E(gi/asa tO=| o)no/mati/ mou, a)porri/PSO e)k prosO/pou mou, kai\ e)/stai *israEl ei)s a)fanismo\n kai\ ei)s la/lEma ei)s pa/ntas tou\s laou/s.
3Krl:9:7 kai eXarO ton israEl apo tEs gEs, hEs edOka autois, kai ton oikon tuton, hon hEgiasa tO onomati mu, aporriPSO ek prosOpu mu, kai estai israEl eis afanismon kai eis lalEma eis pantas tus laus.
3Krl:9:7 C VF2_FAI1S RA_ASM N_ASM P RA_GSF N1_GSF RR_GSF VAI_AAI1S RD_DPM C RA_ASM N2_ASM RD_ASM RR_ASM VAI_AAI1S RA_DSN N3M_DSN RP_GS VA_AAS1S P N2N_GSN RP_GS C VF_FMI3S N_NSM P N2_ASM C P N3M_ASN P A3_APM RA_APM N2_APM
3Krl:9:7 and also, even, namely to remove the Israel from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the earth/land who/whom/which to give he/she/it/same and also, even, namely the house this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which; to be to consecrate sanctify, hallow, become holy the name with regard to I to ??? out of (+gen) ἐξ before vowels face I and also, even, namely to be Israel into (+acc) destruction and also, even, namely into (+acc) ć into (+acc) every all, each, every, the whole of the people
3Krl:9:7 and I-will-REMOVE, I-should-REMOVE the (acc) Israel (indecl) away from (+gen) the (gen) earth/land (gen) who/whom/which (gen) I-GIVE-ed them/same (dat) and the (acc) house (acc) this (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) I-CONSECRATE-ed the (dat) name (dat) me (gen) I-should-??? out of (+gen) face (gen) me (gen) and he/she/it-will-be Israel (indecl) into (+acc) destruction (acc) and into (+acc)   into (+acc) all (acc) the (acc) peoples (acc)
3Krl:9:7 3Krl_9:7_1 3Krl_9:7_2 3Krl_9:7_3 3Krl_9:7_4 3Krl_9:7_5 3Krl_9:7_6 3Krl_9:7_7 3Krl_9:7_8 3Krl_9:7_9 3Krl_9:7_10 3Krl_9:7_11 3Krl_9:7_12 3Krl_9:7_13 3Krl_9:7_14 3Krl_9:7_15 3Krl_9:7_16 3Krl_9:7_17 3Krl_9:7_18 3Krl_9:7_19 3Krl_9:7_20 3Krl_9:7_21 3Krl_9:7_22 3Krl_9:7_23 3Krl_9:7_24 3Krl_9:7_25 3Krl_9:7_26 3Krl_9:7_27 3Krl_9:7_28 3Krl_9:7_29 3Krl_9:7_30 3Krl_9:7_31 3Krl_9:7_32 3Krl_9:7_33 3Krl_9:7_34 3Krl_9:7_35
3Krl:9:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:9:8 καὶ ὁ οἶκος οὗτος ὁ ὑψηλός, πᾶς ὁ διαπορευόμενος δι’ αὐτοῦ ἐκστήσεται καὶ συριεῖ καὶ ἐροῦσιν Ἕνεκα τίνος ἐποίησεν κύριος οὕτως τῇ γῇ ταύτῃ καὶ τῷ οἴκῳ τούτῳ;
3Krl:9:8 And this house, which is high, shall be so that every one that passes by it shall be amazed, and shall hiss; and they shall say, Wherefore has the Lord done thus to this land, and to this house? (1 Kings 9:8 Brenton)
3Krl:9:8 a świątynia ta będzie zrujnowana. Każdy przechodzący koło niej będzie zgrozą przejęty i zagwiżdże szyderczo. Gdy będą pytać: "Dlaczego Pan tak uczynił temu krajowi i tej świątyni?", (1 Krl 9:8 BT_4)
3Krl:9:8 καὶ οἶκος οὗτος ὑψηλός, πᾶς διαπορευόμενος δι’ αὐτοῦ ἐκστήσεται καὶ συριεῖ καὶ ἐροῦσιν Ἕνεκα τίνος ἐποίησεν κύριος οὕτως τῇ γῇ ταύτῃ καὶ τῷ οἴκῳ τούτῳ;
3Krl:9:8 καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό δια·πορεύομαι (δια+πορευ-, δια+πορευ·σ-, -, -, -, δια+πορευ·θ-) διά αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) καί συρίζω [LXX] (συριζ-, συρι(ε)·[σ]-, συρι·σ-, -, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) οὗτος αὕτη τοῦτο
3Krl:9:8 I też, nawet, mianowicie Dom To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Podniesiony Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By przechodzić Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA I też, nawet, mianowicie By syczeć I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Z powodu dla, dla Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Ziemi/ziemia To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Dom To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
3Krl:9:8 kai\ o( oi)=kos ou(=tos o( u(PSElo/s, pa=s o( diaporeuo/menos di’ au)tou= e)kstE/setai kai\ suriei= kai\ e)rou=sin *(/eneka ti/nos e)poi/Esen ku/rios ou(/tOs tE=| gE=| tau/tE| kai\ tO=| oi)/kO| tou/tO|;
3Krl:9:8 kai ho oikos hutos ho hyPSElos, pas ho diaporeuomenos di’ autu ekstEsetai kai syriei kai erusin eneka tinos epoiEsen kyrios hutOs tE gE tautE kai tO oikO tutO;
3Krl:9:8 C RA_NSM N2_NSM RD_NSM RA_NSM A1_NSM A3_NSM RA_NSM V1_PMPNSM P RD_GSM VF_FMI3S C VF2_FAI3S C VF2_FAI3P P RI_GSN VAI_AAI3S N2_NSM D RA_DSF N1_DSF RD_DSF C RA_DSM N2_DSM RD_DSM
3Krl:9:8 and also, even, namely the house this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the elevated every all, each, every, the whole of the to pass through because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG and also, even, namely to hiss and also, even, namely to say/tell owing to for, for the sake of who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely the house this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
3Krl:9:8 and the (nom) house (nom) this (nom) the (nom) elevated ([Adj] nom) every (nom|voc) the (nom) while being-PASS-ed-THROUGH (nom) because of (+acc), through (+gen) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed and he/she/it-will-HISS, you(sg)-will-be-HISS-ed (classical) and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) owing to who/what/why (gen) he/she/it-DO/MAKE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) thusly/like this the (dat) earth/land (dat) this (dat) and the (dat) house (dat) this (dat)
3Krl:9:8 3Krl_9:8_1 3Krl_9:8_2 3Krl_9:8_3 3Krl_9:8_4 3Krl_9:8_5 3Krl_9:8_6 3Krl_9:8_7 3Krl_9:8_8 3Krl_9:8_9 3Krl_9:8_10 3Krl_9:8_11 3Krl_9:8_12 3Krl_9:8_13 3Krl_9:8_14 3Krl_9:8_15 3Krl_9:8_16 3Krl_9:8_17 3Krl_9:8_18 3Krl_9:8_19 3Krl_9:8_20 3Krl_9:8_21 3Krl_9:8_22 3Krl_9:8_23 3Krl_9:8_24 3Krl_9:8_25 3Krl_9:8_26 3Krl_9:8_27 3Krl_9:8_28
3Krl:9:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:9:9 καὶ ἐροῦσιν Ἀνθ ὧν ἐγκατέλιπον κύριον θεὸν αὐτῶν, ὃς ἐξήγαγεν τοὺς πατέρας αὐτῶν ἐξ Αἰγύπτου ἐξ οἴκου δουλείας, καὶ ἀντελάβοντο θεῶν ἀλλοτρίων καὶ προσεκύνησαν αὐτοῖς καὶ ἐδούλευσαν αὐτοῖς, διὰ τοῦτο ἐπήγαγεν κύριος ἐπ’ αὐτοὺς τὴν κακίαν ταύτην.
3Krl:9:9 (3Krl_9:9) And men shall say, Because they forsook the Lord their God, who brought out their fathers from Egypt, out of the house of bondage, and they attached themselves to strange gods, and worshipped them, and served them: therefore the Lord has brought this evil upon them.
3Krl:9:9 odpowiedzą: "Dlatego że opuścili Jahwe, Boga swego, który wyprowadził ich przodków z ziemi egipskiej, a upodobali sobie innych bogów oraz im oddawali pokłon i służyli; dlatego Pan sprowadził na nich całe to nieszczęście"». (1 Krl 9:9 BT_4)
3Krl:9:9 καὶ ἐροῦσιν Ἀνθ ὧν ἐγκατέλιπον κύριον θεὸν αὐτῶν, ὃς ἐξήγαγεν τοὺς πατέρας αὐτῶν ἐξ Αἰγύπτου ἐξ οἴκου δουλείας, καὶ ἀντελάβοντο θεῶν ἀλλοτρίων καὶ προσεκύνησαν αὐτοῖς καὶ ἐδούλευσαν αὐτοῖς, διὰ τοῦτο ἐπήγαγεν κύριος ἐπ’ αὐτοὺς τὴν κακίαν ταύτην.
3Krl:9:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀντί ὅς ἥ ὅ ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἐκ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) δουλεία, -ας, ἡ καί ἀντι·λαμβάνω (αντι+λαμβαν-, αντι+λημψ-, 2nd αντι+λαβ-, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ; θεά, -ᾶς, ἡ ἀλλότριος -ία -ον καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό διά οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
3Krl:9:9 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By prowadzić poza Ojciec On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać Niewolnictwo I też, nawet, mianowicie By zbaczać bliski [anty biorą] Bóg ; bogini Innego/inni I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być posłusznym być niewolnik, zasiadać On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do na prowadź Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Źle źle, złośliwość To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
3Krl:9:9 kai\ e)rou=sin *)anT O(=n e)gkate/lipon ku/rion Teo\n au)tO=n, o(\s e)XE/gagen tou\s pate/ras au)tO=n e)X *ai)gu/ptou e)X oi)/kou doulei/as, kai\ a)ntela/bonto TeO=n a)llotri/On kai\ proseku/nEsan au)toi=s kai\ e)dou/leusan au)toi=s, dia\ tou=to e)pE/gagen ku/rios e)p’ au)tou\s tE\n kaki/an tau/tEn.
3Krl:9:9 kai erusin anT hOn enkatelipon kyrion Teon autOn, hos eXEgagen tus pateras autOn eX aigyptu eX oiku duleias, kai antelabonto TeOn allotriOn kai prosekynEsan autois kai eduleusan autois, dia tuto epEgagen kyrios ep’ autus tEn kakian tautEn.
3Krl:9:9 C VF2_FAI3P P RR_GPM VBI_AAI3P N2_ASM N2_ASM RD_GPM RR_NSM VBI_AAI3S RA_APM N3_APM RD_GPM P N2_GSF P N2_GSM N1A_GSF C VBI_AMI3P N2_GPM A1A_GPM C VAI_AAI3P RD_DPM C VAI_AAI3P RD_DPM P RD_ASN VBI_AAI3S N2_NSM P RD_APM RA_ASF N1A_ASF RD_ASF
3Krl:9:9 and also, even, namely to say/tell against (+gen) who/whom/which to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] he/she/it/same who/whom/which to lead out the father he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] out of (+gen) ἐξ before vowels house; to dwell slavery and also, even, namely to deflect toward [anti-take] god [see theology]; goddess of another/others and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same and also, even, namely to obey to be a slave, serve he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to upon-lead lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the evil evil, malice this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
3Krl:9:9 and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) against (+gen) who/whom/which (gen) I-GIVE UP-ed, they-GIVE UP-ed lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) god (acc) them/same (gen) who/whom/which (nom) he/she/it-LEAD-ed-OUT the (acc) fathers (acc) them/same (gen) out of (+gen) Egypt (gen) out of (+gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! slavery (gen), slaveries (acc) and they-were-DEFLECT-ed-TOWARD gods (gen); goddesses (gen) of another/others (gen) and they-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE them/same (dat) and they-OBEY-ed them/same (dat) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/she/it-UPON-LEAD-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) the (acc) evil (acc) this (acc)
3Krl:9:9 3Krl_9:9_1 3Krl_9:9_2 3Krl_9:9_3 3Krl_9:9_4 3Krl_9:9_5 3Krl_9:9_6 3Krl_9:9_7 3Krl_9:9_8 3Krl_9:9_9 3Krl_9:9_10 3Krl_9:9_11 3Krl_9:9_12 3Krl_9:9_13 3Krl_9:9_14 3Krl_9:9_15 3Krl_9:9_16 3Krl_9:9_17 3Krl_9:9_18 3Krl_9:9_19 3Krl_9:9_20 3Krl_9:9_21 3Krl_9:9_22 3Krl_9:9_23 3Krl_9:9_24 3Krl_9:9_25 3Krl_9:9_26 3Krl_9:9_27 3Krl_9:9_28 3Krl_9:9_29 3Krl_9:9_30 3Krl_9:9_31 3Krl_9:9_32 3Krl_9:9_33 3Krl_9:9_34 3Krl_9:9_35 3Krl_9:9_36 3Krl_9:9_37
3Krl:9:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:9:9a Τότε ἀνήγαγεν Σαλωμων τὴν θυγατέρα Φαραω ἐκ πόλεως Δαυιδ εἰς οἶκον αὐτοῦ, ὃν ᾠκοδόμησεν ἑαυτῷ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις.
3Krl:9:9a (3Krl_9:9a) Then Solomon brought up the daughter of Pharao out of the city of David into his house which he built for himself in those days. (1 Kings 9:9 Brenton)
3Krl:9:9a  
3Krl:9:9a Τότε ἀνήγαγεν Σαλωμων τὴν θυγατέρα Φαραω ἐκ πόλεως Δαυιδ εἰς οἶκον αὐτοῦ, ὃν ᾠκοδόμησεν ἑαυτῷ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις.
3Krl:9:9a τότε ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Φαραώ, ὁ ἐκ πόλις, -εως, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο
3Krl:9:9a Wtedy By prowadzić Salomon Córka Faraon Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miasto David Do (+przyspieszenie) Dom On/ona/to/to samo Kto/, który/, który; by być By budować/buduj moralnie Samo /nasz /twój /siebie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto
3Krl:9:9a *to/te a)nE/gagen *salOmOn tE\n Tugate/ra *faraO e)k po/leOs *dauid ei)s oi)=kon au)tou=, o(\n O)|kodo/mEsen e(autO=| e)n tai=s E(me/rais e)kei/nais.
3Krl:9:9a tote anEgagen salOmOn tEn Tygatera faraO ek poleOs dauid eis oikon autu, hon OkodomEsen heautO en tais hEmerais ekeinais.
3Krl:9:9a D VBI_AAI3S N_NSM RA_ASF N3_ASF N_GSM P N3I_GSF N_GSM P N2_ASM RD_GSM RR_ASM VAI_AAI3S RD_DSM P RA_DPF N1A_DPF RD_DPF
3Krl:9:9a then to lead up Solomon the daughter Pharaoh out of (+gen) ἐξ before vowels city David into (+acc) house he/she/it/same who/whom/which; to be to build/edify self /our-/your-/themselves in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that
3Krl:9:9a then to bring, launch, sail Solomon the daughter Pharaoh out, out of city David into, for house, home he, she, it, -self, same whom, which, that built himself in, on, by, with, to the days those
3Krl:9:9a 3Krl_9:9a_1 3Krl_9:9a_2 3Krl_9:9a_3 3Krl_9:9a_4 3Krl_9:9a_5 3Krl_9:9a_6 3Krl_9:9a_7 3Krl_9:9a_8 3Krl_9:9a_9 3Krl_9:9a_10 3Krl_9:9a_11 3Krl_9:9a_12 3Krl_9:9a_13 3Krl_9:9a_14 3Krl_9:9a_15 3Krl_9:9a_16 3Krl_9:9a_17 3Krl_9:9a_18 3Krl_9:9a_19
3Krl:9:9a x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:9:10 Εἴκοσι ἔτη, ἐν οἷς ᾠκοδόμησεν Σαλωμων τοὺς δύο οἴκους, τὸν οἶκον κυρίου καὶ τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως,
3Krl:9:10 During twenty years in which Solomon was building the two houses, the house of the Lord, and the house of the king, (1 Kings 9:10 Brenton)
3Krl:9:10 Po upływie dwudziestu lat, w ciągu których Salomon zbudował obydwa gmachy, to jest świątynię Pańską i pałac królewski, (1 Krl 9:10 BT_4)
3Krl:9:10 Εἴκοσι ἔτη, ἐν οἷς ᾠκοδόμησεν Σαλωμων τοὺς δύο οἴκους, τὸν οἶκον κυρίου καὶ τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως,
3Krl:9:10 εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι ἔτο·ς, -ους, τό ἐν ὅς ἥ ὅ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
3Krl:9:10 Ikona; dwadzieścia Rok W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By budować/buduj moralnie Salomon Dwa Dom Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Dom Król
3Krl:9:10 *ei)/kosi e)/tE, e)n oi(=s O)|kodo/mEsen *salOmOn tou\s du/o oi)/kous, to\n oi)=kon kuri/ou kai\ to\n oi)=kon tou= basile/Os,
3Krl:9:10 eikosi etE, en hois OkodomEsen salOmOn tus dyo oikus, ton oikon kyriu kai ton oikon tu basileOs,
3Krl:9:10 M N3E_APN P RR_DPM VAI_AAI3S N_NSM RA_APM M N2_APM RA_ASM N2_ASM N2_GSM C RA_ASM N2_ASM RA_GSM N3V_GSM
3Krl:9:10 icon; twenty year in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to build/edify Solomon the two house the house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the house the king
3Krl:9:10 icons (dat); twenty years (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) he/she/it-BUILD/EDIFY-ed Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) the (acc) two (nom, acc, gen) houses (acc) the (acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and the (acc) house (acc) the (gen) king (gen)
3Krl:9:10 3Krl_9:10_1 3Krl_9:10_2 3Krl_9:10_3 3Krl_9:10_4 3Krl_9:10_5 3Krl_9:10_6 3Krl_9:10_7 3Krl_9:10_8 3Krl_9:10_9 3Krl_9:10_10 3Krl_9:10_11 3Krl_9:10_12 3Krl_9:10_13 3Krl_9:10_14 3Krl_9:10_15 3Krl_9:10_16 3Krl_9:10_17
3Krl:9:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:9:11 Χιραμ βασιλεὺς Τύρου ἀντελάβετο τοῦ Σαλωμων ἐν ξύλοις κεδρίνοις καὶ ἐν ξύλοις πευκίνοις καὶ ἐν χρυσίῳ καὶ ἐν παντὶ θελήματι αὐτοῦ. τότε ἔδωκεν ὁ βασιλεὺς τῷ Χιραμ εἴκοσι πόλεις ἐν τῇ γῇ τῇ Γαλιλαίᾳ.
3Krl:9:11 Chiram king of Tyre helped Solomon with cedar wood, and fir wood, and with gold, and all that he wished for: then the king gave Chiram twenty cities in the land of Galilee. (1 Kings 9:11 Brenton)
3Krl:9:11 a Hiram, król Tyru, dostarczał Salomonowi drzewa cedrowego i drzewa cyprysowego, i złota, stosownie do wszelkiego jego zapotrzebowania, król Salomon dał Hiramowi za to dwadzieścia miast w ziemi galilejskiej. (1 Krl 9:11 BT_4)
3Krl:9:11 Χιραμ βασιλεὺς Τύρου ἀντελάβετο τοῦ Σαλωμων ἐν ξύλοις κεδρίνοις καὶ ἐν ξύλοις πευκίνοις καὶ ἐν χρυσίῳ καὶ ἐν παντὶ θελήματι αὐτοῦ. τότε ἔδωκεν βασιλεὺς τῷ Χιραμ εἴκοσι πόλεις ἐν τῇ γῇ τῇ Γαλιλαίᾳ.
3Krl:9:11   βασιλεύς, -έως, ὁ Τύρος, -ου, ἡ ἀντι·λαμβάνω (αντι+λαμβαν-, αντι+λημψ-, 2nd αντι+λαβ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ἐν ξύλον, -ου, τό   καί ἐν ξύλον, -ου, τό   καί ἐν χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός θέλημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό τότε δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό   εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι πόλις, -εως, ἡ ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό Γαλιλαία, -ας, ἡ; Γαλιλαῖος -α -ον
3Krl:9:11 Król Tyr [miasto z] By zbaczać bliski [anty biorą] Salomon W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kawałek złota I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zażyczy sobie, będzie, zapragniesz On/ona/to/to samo Wtedy By dawać Król Ikona; dwadzieścia Miasto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Galilea [okręg z]; galilejski
3Krl:9:11 *CHiram basileu\s *tu/rou a)ntela/beto tou= *salOmOn e)n Xu/lois kedri/nois kai\ e)n Xu/lois peuki/nois kai\ e)n CHrusi/O| kai\ e)n panti\ TelE/mati au)tou=. to/te e)/dOken o( basileu\s tO=| *CHiram ei)/kosi po/leis e)n tE=| gE=| tE=| *galilai/a|.
3Krl:9:11 CHiram basileus tyru antelabeto tu salOmOn en Xylois kedrinois kai en Xylois peukinois kai en CHrysiO kai en panti TelEmati autu. tote edOken ho basileus tO CHiram eikosi poleis en tE gE tE galilaia.
3Krl:9:11 N_NSM N3V_NSM N2_GSF VBI_AMI3S RA_GSM N_GSM P N2N_DPN A1_DPN C P N2N_DPN A1_DPN C P N2N_DSN C P A3_DSN N3M_DSN RD_GSM D VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_DSM N_DSM M N3I_NPF P RA_DSF N1_DSF RA_DSF N1A_DSF
3Krl:9:11 ć king Tyre [city of] to deflect toward [anti-take] the Solomon in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among piece of gold and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of will desire, will, wish he/she/it/same then to give the king the ć icon; twenty city in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land the Galilee [district of]; Galilean
3Krl:9:11   king (nom) Tyre (gen) he/she/it-was-DEFLECT-ed-TOWARD the (gen) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) in/among/by (+dat) trees/wooden things (dat)   and in/among/by (+dat) trees/wooden things (dat)   and in/among/by (+dat) piece of gold (dat) and in/among/by (+dat) every (dat) will (dat) him/it/same (gen) then he/she/it-GIVE-ed the (nom) king (nom) the (dat)   icons (dat); twenty cities (acc, nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) the (dat) Galilee    (dat); Galilean ([Adj] dat)
3Krl:9:11 3Krl_9:11_1 3Krl_9:11_2 3Krl_9:11_3 3Krl_9:11_4 3Krl_9:11_5 3Krl_9:11_6 3Krl_9:11_7 3Krl_9:11_8 3Krl_9:11_9 3Krl_9:11_10 3Krl_9:11_11 3Krl_9:11_12 3Krl_9:11_13 3Krl_9:11_14 3Krl_9:11_15 3Krl_9:11_16 3Krl_9:11_17 3Krl_9:11_18 3Krl_9:11_19 3Krl_9:11_20 3Krl_9:11_21 3Krl_9:11_22 3Krl_9:11_23 3Krl_9:11_24 3Krl_9:11_25 3Krl_9:11_26 3Krl_9:11_27 3Krl_9:11_28 3Krl_9:11_29 3Krl_9:11_30 3Krl_9:11_31 3Krl_9:11_32 3Krl_9:11_33 3Krl_9:11_34
3Krl:9:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:9:12 καὶ ἐξῆλθεν Χιραμ ἐκ Τύρου καὶ ἐπορεύθη εἰς τὴν Γαλιλαίαν τοῦ ἰδεῖν τὰς πόλεις, ἃς ἔδωκεν αὐτῷ Σαλωμων, καὶ οὐκ ἤρεσαν αὐτῷ·
3Krl:9:12 So Chiram departed from Tyre, and went into Galilee to see the cities which Solomon gave to him; and they pleased him not. And he said, (1 Kings 9:12 Brenton)
3Krl:9:12 Kiedy Hiram wyjechał z Tyru, aby obejrzeć miasta, które mu dał Salomon, te mu się nie spodobały. (1 Krl 9:12 BT_4)
3Krl:9:12 καὶ ἐξῆλθεν Χιραμ ἐκ Τύρου καὶ ἐπορεύθη εἰς τὴν Γαλιλαίαν τοῦ ἰδεῖν τὰς πόλεις, ἃς ἔδωκεν αὐτῷ Σαλωμων, καὶ οὐκ ἤρεσαν αὐτῷ·
3Krl:9:12 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   ἐκ Τύρος, -ου, ἡ καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό Γαλιλαία, -ας, ἡ; Γαλιλαῖος -α -ον ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀρέσκω (αρεσκ-, αρε·σ-, αρε·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:9:12 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Tyr [miasto z] I też, nawet, mianowicie By iść Do (+przyspieszenie) Galilea [okręg z]; galilejski By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Miasto Kto/, który/, który By dawać On/ona/to/to samo Salomon I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do proszę On/ona/to/to samo
3Krl:9:12 kai\ e)XE=lTen *CHiram e)k *tu/rou kai\ e)poreu/TE ei)s tE\n *galilai/an tou= i)dei=n ta\s po/leis, a(/s e)/dOken au)tO=| *salOmOn, kai\ ou)k E)/resan au)tO=|·
3Krl:9:12 kai eXElTen CHiram ek tyru kai eporeuTE eis tEn galilaian tu idein tas poleis, has edOken autO salOmOn, kai uk Eresan autO·
3Krl:9:12 C VBI_AAI3S N_NSM P N2_GSF C VCI_API3S P RA_ASF N1A_ASF RA_GSN VB_AAN RA_APF N3I_APF RR_APF VAI_AAI3S RD_DSM N_NSM C D VAI_AAI3P RD_DSM
3Krl:9:12 and also, even, namely to come out ć out of (+gen) ἐξ before vowels Tyre [city of] and also, even, namely to go into (+acc) the Galilee [district of]; Galilean the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the city who/whom/which to give he/she/it/same Solomon and also, even, namely οὐχ before rough breathing to please he/she/it/same
3Krl:9:12 and he/she/it-COME-ed-OUT   out of (+gen) Tyre (gen) and he/she/it-was-GO-ed into (+acc) the (acc) Galilee    (acc); Galilean ([Adj] acc) the (gen) to-SEE the (acc) cities (acc, nom|voc) who/whom/which (acc) he/she/it-GIVE-ed him/it/same (dat) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) and not they-PLEASE-ed him/it/same (dat)
3Krl:9:12 3Krl_9:12_1 3Krl_9:12_2 3Krl_9:12_3 3Krl_9:12_4 3Krl_9:12_5 3Krl_9:12_6 3Krl_9:12_7 3Krl_9:12_8 3Krl_9:12_9 3Krl_9:12_10 3Krl_9:12_11 3Krl_9:12_12 3Krl_9:12_13 3Krl_9:12_14 3Krl_9:12_15 3Krl_9:12_16 3Krl_9:12_17 3Krl_9:12_18 3Krl_9:12_19 3Krl_9:12_20 3Krl_9:12_21 3Krl_9:12_22
3Krl:9:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:9:13 καὶ εἶπεν Τί αἱ πόλεις αὗται, ἃς ἔδωκάς μοι, ἀδελφέ; καὶ ἐκάλεσεν αὐτάς Ὅριον ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
3Krl:9:13 What are these cities which thou hast given me, brother? And he called them Boundary until this day. (1 Kings 9:13 Brenton)
3Krl:9:13 Powiedział więc: «Cóż to są za miasta te, które mi dałeś, mój bracie?» Dlatego nazwał je Ziemią Kabul po dziś dzień. (1 Krl 9:13 BT_4)
3Krl:9:13 καὶ εἶπεν Τί αἱ πόλεις αὗται, ἃς ἔδωκάς μοι, ἀδελφέ; καὶ ἐκάλεσεν αὐτάς Ὅριον ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
3Krl:9:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅριον, -ου, τό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
3Krl:9:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który By dawać Ja Brat I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę On/ona/to/to samo Granica Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
3Krl:9:13 kai\ ei)=pen *ti/ ai( po/leis au(=tai, a(/s e)/dOka/s moi, a)delfe/; kai\ e)ka/lesen au)ta/s *(/orion e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs.
3Krl:9:13 kai eipen ti hai poleis hautai, has edOkas moi, adelfe; kai ekalesen autas horion heOs tEs hEmeras tautEs.
3Krl:9:13 C VBI_AAI3S RI_ASN RA_NPF N3I_NPF RD_NPF RR_APF VAI_AAI2S RP_DS N2_VSM C VAI_AAI3S RD_APF N2N_ASN P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF
3Krl:9:13 and also, even, namely to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which to give I brother and also, even, namely to call call he/she/it/same boundary until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
3Krl:9:13 and he/she/it-SAY/TELL-ed who/what/why (nom|acc) the (nom) cities (acc, nom|voc) these (nom) who/whom/which (acc) you(sg)-GIVE-ed me (dat) brother (voc) and he/she/it-CALL-ed them/same (acc) boundary (nom|acc|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen)
3Krl:9:13 3Krl_9:13_1 3Krl_9:13_2 3Krl_9:13_3 3Krl_9:13_4 3Krl_9:13_5 3Krl_9:13_6 3Krl_9:13_7 3Krl_9:13_8 3Krl_9:13_9 3Krl_9:13_10 3Krl_9:13_11 3Krl_9:13_12 3Krl_9:13_13 3Krl_9:13_14 3Krl_9:13_15 3Krl_9:13_16 3Krl_9:13_17 3Krl_9:13_18
3Krl:9:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:9:14 καὶ ἤνεγκεν Χιραμ τῷ Σαλωμων ἑκατὸν καὶ εἴκοσι τάλαντα χρυσίου
3Krl:9:14 And Chiram brought to Solomon a hundred and twenty talents of gold, (1 Kings 9:14 Brenton)
3Krl:9:14 Jednak Hiram dostarczył królowi sto dwadzieścia talentów złota. (1 Krl 9:14 BT_4)
3Krl:9:14 καὶ ἤνεγκεν Χιραμ τῷ Σαλωμων ἑκατὸν καὶ εἴκοσι τάλαντα χρυσίου
3Krl:9:14 καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-)   ὁ ἡ τό Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ἑκατόν καί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι τάλαντον, -ου, τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός)
3Krl:9:14 I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Salomon Sto I też, nawet, mianowicie Ikona; dwadzieścia Talent [Grecka jednostka pieniężna wagi] Kawałek złota
3Krl:9:14 kai\ E)/negken *CHiram tO=| *salOmOn e(kato\n kai\ ei)/kosi ta/lanta CHrusi/ou
3Krl:9:14 kai Enenken CHiram tO salOmOn hekaton kai eikosi talanta CHrysiu
3Krl:9:14 C VAI_AAI3S N_NSM RA_DSM N_DSM M C M N2N_APN N2N_GSN
3Krl:9:14 and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth ć the Solomon hundred and also, even, namely icon; twenty talent [Greek monetary unit of weight] piece of gold
3Krl:9:14 and he/she/it-BRING-ed   the (dat) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) hundred and icons (dat); twenty talents (nom|acc|voc) piece of gold (gen)
3Krl:9:14 3Krl_9:14_1 3Krl_9:14_2 3Krl_9:14_3 3Krl_9:14_4 3Krl_9:14_5 3Krl_9:14_6 3Krl_9:14_7 3Krl_9:14_8 3Krl_9:14_9 3Krl_9:14_10
3Krl:9:14 x x x x x x x x x x
3Krl:9:26 καὶ ναῦν ὑπὲρ οὗ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς Σαλωμων ἐν Γασιωνγαβερ τὴν οὖσαν ἐχομένην Αιλαθ ἐπὶ τοῦ χείλους τῆς ἐσχάτης θαλάσσης ἐν γῇ Εδωμ.
3Krl:9:26 even that for which king Solomon built a ship in Gasion Gaber near Aelath on the shore of the extremity of the sea in the land of Edom. (1 Kings 9:26 Brenton)
3Krl:9:26 Król Salomon zbudował flotę w Esjon-Geber koło Elat nad brzegiem Morza Czerwonego w kraju Edomu. (1 Krl 9:26 BT_4)
3Krl:9:26 καὶ ναῦν ὑπὲρ οὗ ἐποίησεν βασιλεὺς Σαλωμων ἐν Γασιωνγαβερ τὴν οὖσαν ἐχομένην Αιλαθ ἐπὶ τοῦ χείλους τῆς ἐσχάτης θαλάσσης ἐν γῇ Εδωμ.
3Krl:9:26 καί ναῦς, νεώς, ἡ ὑπέρ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ἐν   ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)   ἐπί ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ὁ ἡ τό ἔσχατος -η -ον θάλασσα, -ης, ἡ ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ  
3Krl:9:26 I też, nawet, mianowicie Statek Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By czynić/rób Król Salomon W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By być By mieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Warga Ostatni Morze W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia
3Krl:9:26 kai\ nau=n u(pe\r ou(= e)poi/Esen o( basileu\s *salOmOn e)n *gasiOngaber tE\n ou)=san e)CHome/nEn *ailaT e)pi\ tou= CHei/lous tE=s e)sCHa/tEs Tala/ssEs e)n gE=| *edOm.
3Krl:9:26 kai naun hyper hu epoiEsen ho basileus salOmOn en gasiOngaber tEn usan eCHomenEn ailaT epi tu CHeilus tEs esCHatEs TalassEs en gE edOm.
3Krl:9:26 C N3_ASF P RR_GSM VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N_NSM P N_DS RA_ASF V9_PAPASF V1_PMPASF N_ASF P RA_GSN N3E_GSN RA_GSF A1_GSF N1S_GSF P N1_DSF N_GSM
3Krl:9:26 and also, even, namely ship above (+acc), on behalf of (+gen) where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to do/make the king Solomon in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the to be to have ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the lip the last sea in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land ć
3Krl:9:26 and ship (acc) above (+acc), on behalf of (+gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom) king (nom) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) in/among/by (+dat)   the (acc) while being (acc) while being-HAVE-ed (acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) lip (gen) the (gen) last (gen) sea (gen) in/among/by (+dat) earth/land (dat)  
3Krl:9:26 3Krl_9:26_1 3Krl_9:26_2 3Krl_9:26_3 3Krl_9:26_4 3Krl_9:26_5 3Krl_9:26_6 3Krl_9:26_7 3Krl_9:26_8 3Krl_9:26_9 3Krl_9:26_10 3Krl_9:26_11 3Krl_9:26_12 3Krl_9:26_13 3Krl_9:26_14 3Krl_9:26_15 3Krl_9:26_16 3Krl_9:26_17 3Krl_9:26_18 3Krl_9:26_19 3Krl_9:26_20 3Krl_9:26_21 3Krl_9:26_22 3Krl_9:26_23
3Krl:9:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:9:27 καὶ ἀπέστειλεν Χιραμ ἐν τῇ νηὶ τῶν παίδων αὐτοῦ ἄνδρας ναυτικοὺς ἐλαύνειν εἰδότας θάλασσαν μετὰ τῶν παίδων Σαλωμων.
3Krl:9:27 And Chiram sent in the ship together with the servants of Solomon servants of his own, mariners to row, men acquainted with the sea. (1 Kings 9:27 Brenton)
3Krl:9:27 Hiram zaś posyłał do tej floty swoje sługi, żeglarzy znających morze, aby byli razem ze sługami Salomona. (1 Krl 9:27 BT_4)
3Krl:9:27 καὶ ἀπέστειλεν Χιραμ ἐν τῇ νηὶ τῶν παίδων αὐτοῦ ἄνδρας ναυτικοὺς ἐλαύνειν εἰδότας θάλασσαν μετὰ τῶν παίδων Σαλωμων.
3Krl:9:27 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)   ἐν ὁ ἡ τό ναῦς, νεώς, ἡ ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   ἐλαύνω (ελαυν-, ελα·σ-, ελα·σ-, εληλα·κ-, -, -) οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) θάλασσα, -ης, ἡ μετά ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ
3Krl:9:27 I też, nawet, mianowicie zamawiać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Statek Dziecka/służący On/ona/to/to samo Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Do pchanego przez wiatr By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Morze Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Dziecka/służący Salomon
3Krl:9:27 kai\ a)pe/steilen *CHiram e)n tE=| nEi\ tO=n pai/dOn au)tou= a)/ndras nautikou\s e)lau/nein ei)do/tas Ta/lassan meta\ tO=n pai/dOn *salOmOn.
3Krl:9:27 kai apesteilen CHiram en tE nEi tOn paidOn autu andras nautikus elaunein eidotas Talassan meta tOn paidOn salOmOn.
3Krl:9:27 C VAI_AAI3S N_NSM P RA_DSF N3_DSF RA_GPM N3D_GPM RD_GSM N3_APM A1_APM V1_PAN VBI_AAPAPM N1S_ASF P RA_GPM N3D_GPM N_GSM
3Krl:9:27 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ship the child/servant he/she/it/same man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć to pushed by wind to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with sea after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the child/servant Solomon
3Krl:9:27 and he/she/it-ORDER FORTH-ed   in/among/by (+dat) the (dat) ship (dat) the (gen) children/servants (gen) him/it/same (gen) men, husbands (acc)   to-be-PUSHED BY WIND-ing having PERCEIVE-ed (acc) sea (acc) after (+acc), with (+gen) the (gen) children/servants (gen) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc)
3Krl:9:27 3Krl_9:27_1 3Krl_9:27_2 3Krl_9:27_3 3Krl_9:27_4 3Krl_9:27_5 3Krl_9:27_6 3Krl_9:27_7 3Krl_9:27_8 3Krl_9:27_9 3Krl_9:27_10 3Krl_9:27_11 3Krl_9:27_12 3Krl_9:27_13 3Krl_9:27_14 3Krl_9:27_15 3Krl_9:27_16 3Krl_9:27_17 3Krl_9:27_18
3Krl:9:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:9:28 καὶ ἦλθον εἰς Σωφηρα καὶ ἔλαβον ἐκεῖθεν χρυσίου ἑκατὸν καὶ εἴκοσι τάλαντα καὶ ἤνεγκαν τῷ βασιλεῖ Σαλωμων.
3Krl:9:28 And they came to Sophira, and took thence a hundred and twenty talents of gold, and brought them to king Solomon. (1 Kings 9:28 Brenton)
3Krl:9:28 Po pewnym czasie wyruszyli do Ofiru i wzięli stamtąd czterysta dwadzieścia talentów złota i przywieźli królowi Salomonowi. (1 Krl 9:28 BT_4)
3Krl:9:28 καὶ ἦλθον εἰς Σωφηρα καὶ ἔλαβον ἐκεῖθεν χρυσίου ἑκατὸν καὶ εἴκοσι τάλαντα καὶ ἤνεγκαν τῷ βασιλεῖ Σαλωμων.
3Krl:9:28 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1]   καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐκεῖ·θεν χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) ἑκατόν καί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι τάλαντον, -ου, τό καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ
3Krl:9:28 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Stamtąd Kawałek złota Sto I też, nawet, mianowicie Ikona; dwadzieścia Talent [Grecka jednostka pieniężna wagi] I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Król Salomon
3Krl:9:28 kai\ E)=lTon ei)s *sOfEra kai\ e)/labon e)kei=Ten CHrusi/ou e(kato\n kai\ ei)/kosi ta/lanta kai\ E)/negkan tO=| basilei= *salOmOn.
3Krl:9:28 kai ElTon eis sOfEra kai elabon ekeiTen CHrysiu hekaton kai eikosi talanta kai Enenkan tO basilei salOmOn.
3Krl:9:28 C VBI_AAI3P P N_AS C VBI_AAI3P D N2N_GSN M C M N2N_APN C VAI_AAI3P RA_DSM N3V_DSM N_DSM
3Krl:9:28 and also, even, namely to come into (+acc) ć and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand from there piece of gold hundred and also, even, namely icon; twenty talent [Greek monetary unit of weight] and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the king Solomon
3Krl:9:28 and I-COME-ed, they-COME-ed into (+acc)   and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed from there piece of gold (gen) hundred and icons (dat); twenty talents (nom|acc|voc) and they-BRING-ed the (dat) king (dat) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc)
3Krl:9:28 3Krl_9:28_1 3Krl_9:28_2 3Krl_9:28_3 3Krl_9:28_4 3Krl_9:28_5 3Krl_9:28_6 3Krl_9:28_7 3Krl_9:28_8 3Krl_9:28_9 3Krl_9:28_10 3Krl_9:28_11 3Krl_9:28_12 3Krl_9:28_13 3Krl_9:28_14 3Krl_9:28_15 3Krl_9:28_16 3Krl_9:28_17
3Krl:9:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x