3Krl:10:1 καὶ βασίλισσα Σαβα ἤκουσεν τὸ ὄνομα Σαλωμων καὶ τὸ ὄνομα κυρίου καὶ ἦλθεν πειράσαι αὐτὸν ἐν αἰνίγμασιν·
3Krl:10:1 And the queen of Saba heard of the name of Solomon, and the name of the Lord, and she came to try him with riddles. (1 Kings 10:1 Brenton)
3Krl:10:1 Również i królowa Saby, usłyszawszy rozgłos mądrości Salomona, przybyła, aby osobiście się o niej przekonać. (1 Krl 10:1 BT_4)
3Krl:10:1 Καὶ βασίλισσα Σαβα ἤκουσεν τὸ ὄνομα Σαλωμων καὶ τὸ ὄνομα κυρίου καὶ ἦλθεν πειράσαι αὐτὸν ἐν αἰνίγμασιν·
3Krl:10:1 καί βασίλισσα, -ης, ἡ   ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ καί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πειράω (πειρ(α)-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρα-, πειρα·θ-); πειράζω (πειραζ-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρασ-, πειρασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν αἴνιγμα[τ], -ατος, τό
3Krl:10:1 I też, nawet, mianowicie Królowa By słyszeć Nazwisko {Imię} co do Salomon I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By przychodzić spróbować / próbę; udowodnić / test kusić, On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zagadka [zobacz zagadkę]
3Krl:10:1 *kai\ basi/lissa *saba E)/kousen to\ o)/noma *salOmOn kai\ to\ o)/noma kuri/ou kai\ E)=lTen peira/sai au)to\n e)n ai)ni/gmasin·
3Krl:10:1 kai basilissa saba Ekusen to onoma salOmOn kai to onoma kyriu kai ElTen peirasai auton en ainigmasin·
3Krl:10:1 C N1A_NSF N_NSF VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN N_GSM C RA_ASN N3M_ASN N2_GSM C VBI_AAI3S VA_AAN RD_ASM P N3M_DPN
3Krl:10:1 and also, even, namely queen ć to hear the name with regard to Solomon and also, even, namely the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to come to try/attempt; to prove/test to tempt, attempt, make trial of, are tried, proved, seek to seduce, tempt, experiment, kidder vex, teaser [mocker] compare [1381] rallier [one who gathers together] annoy, gall, badinage, grate on, banter, haze, chaff, jar on, josh, peeve, rally, rile he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among riddle [see enigma]
3Krl:10:1 and queen (nom|voc)   he/she/it-HEAR-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) and the (nom|acc) name (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-COME-ed you(sg)-are-being-TRY/ATTEMPT-ed, to-TRY/ATTEMPT, be-you(sg)-TRY/ATTEMPT-ed!, he/she/it-happens-to-TRY/ATTEMPT (opt); to-PROVE/TEST, be-you(sg)-PROVE/TEST-ed!, he/she/it-happens-to-PROVE/TEST (opt) him/it/same (acc) in/among/by (+dat) riddles (dat)
3Krl:10:1 3Krl_10:1_1 3Krl_10:1_2 3Krl_10:1_3 3Krl_10:1_4 3Krl_10:1_5 3Krl_10:1_6 3Krl_10:1_7 3Krl_10:1_8 3Krl_10:1_9 3Krl_10:1_10 3Krl_10:1_11 3Krl_10:1_12 3Krl_10:1_13 3Krl_10:1_14 3Krl_10:1_15 3Krl_10:1_16 3Krl_10:1_17
3Krl:10:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:10:2 καὶ ἦλθεν εἰς Ιερουσαλημ ἐν δυνάμει βαρείᾳ σφόδρα, καὶ κάμηλοι αἴρουσαι ἡδύσματα καὶ χρυσὸν πολὺν σφόδρα καὶ λίθον τίμιον, καὶ εἰσῆλθεν πρὸς Σαλωμων καὶ ἐλάλησεν αὐτῷ πάντα, ὅσα ἦν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς.
3Krl:10:2 And she came to Jerusalem with a very great train; and there came camels bearing spices, and very much gold, and precious stones: and she came in to Solomon, and told him all that was in her heart. (1 Kings 10:2 Brenton)
3Krl:10:2 Przyjechała więc do Jerozolimy ze świetnym orszakiem i wielbłądami, dźwigającymi wonności i bardzo dużo złota oraz drogocennych kamieni. Następnie przyszła do Salomona i odbyła z nim rozmowę o wszystkim, co ją nurtowało. (1 Krl 10:2 BT_4)
3Krl:10:2 καὶ ἦλθεν εἰς Ιερουσαλημ ἐν δυνάμει βαρείᾳ σφόδρα, καὶ κάμηλοι αἴρουσαι ἡδύσματα καὶ χρυσὸν πολὺν σφόδρα καὶ λίθον τίμιον, καὶ εἰσῆλθεν πρὸς Σαλωμων καὶ ἐλάλησεν αὐτῷ πάντα, ὅσα ἦν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς.
3Krl:10:2 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐν δύναμις, -εως, ἡ βαρύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως σφόδρα καί κάμηλος, -ου, ὁ and ἡ αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-); αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -)   καί χρυσός, -οῦ, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ σφόδρα καί λίθος, -ου, ὁ τίμιος -α -ον καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:10:2 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolność Ciężko Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie Wielbłąd By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą; by wybierać I też, nawet, mianowicie Złoty Dużo Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie Kamień Cenny I też, nawet, mianowicie By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Salomon I też, nawet, mianowicie By mówić On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo
3Krl:10:2 kai\ E)=lTen ei)s *ierousalEm e)n duna/mei barei/a| sfo/dra, kai\ ka/mEloi ai)/rousai E(du/smata kai\ CHruso\n polu\n sfo/dra kai\ li/Ton ti/mion, kai\ ei)sE=lTen pro\s *salOmOn kai\ e)la/lEsen au)tO=| pa/nta, o(/sa E)=n e)n tE=| kardi/a| au)tE=s.
3Krl:10:2 kai ElTen eis ierusalEm en dynamei bareia sfodra, kai kamEloi airusai hEdysmata kai CHryson polyn sfodra kai liTon timion, kai eisElTen pros salOmOn kai elalEsen autO panta, hosa En en tE kardia autEs.
3Krl:10:2 C VBI_AAI3S P N_ASF P N3I_DSF A3U_DSF D C N2_NPF V1_PAPNPF N3M_APN C A1_ASM A1P_ASM D C N2_ASM A1A_ASM C VBI_AAI3S P N_ASM C VAI_AAI3S RD_DSM A3_APN A1_APN V9_IAI3S P RA_DSF N1A_DSF RD_GSF
3Krl:10:2 and also, even, namely to come into (+acc) Jerusalem [city of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ability heavy vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely camel to lift/pick up take up, tote, raise; to choose ć and also, even, namely gold much vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely stone precious and also, even, namely to enter toward (+acc,+gen,+dat) Solomon and also, even, namely to speak he/she/it/same every all, each, every, the whole of as much/many as to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same
3Krl:10:2 and he/she/it-COME-ed into (+acc) Jerusalem (indecl) in/among/by (+dat) ability (dat) heavy ([Adj] dat) vehement, and camels (nom|voc) while LIFT/PICK-ing-UP (nom|voc); while CHOOSE-ing (nom|voc)   and gold (acc) much (acc) vehement, and stone (acc) precious ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-ENTER-ed toward (+acc,+gen,+dat) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) and he/she/it-SPEAK-ed him/it/same (dat) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-was in/among/by (+dat) the (dat) heart (dat) her/it/same (gen)
3Krl:10:2 3Krl_10:2_1 3Krl_10:2_2 3Krl_10:2_3 3Krl_10:2_4 3Krl_10:2_5 3Krl_10:2_6 3Krl_10:2_7 3Krl_10:2_8 3Krl_10:2_9 3Krl_10:2_10 3Krl_10:2_11 3Krl_10:2_12 3Krl_10:2_13 3Krl_10:2_14 3Krl_10:2_15 3Krl_10:2_16 3Krl_10:2_17 3Krl_10:2_18 3Krl_10:2_19 3Krl_10:2_20 3Krl_10:2_21 3Krl_10:2_22 3Krl_10:2_23 3Krl_10:2_24 3Krl_10:2_25 3Krl_10:2_26 3Krl_10:2_27 3Krl_10:2_28 3Krl_10:2_29 3Krl_10:2_30 3Krl_10:2_31 3Krl_10:2_32 3Krl_10:2_33
3Krl:10:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:10:3 καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῇ Σαλωμων πάντας τοὺς λόγους αὐτῆς· οὐκ ἦν λόγος παρεωραμένος παρὰ τοῦ βασιλέως, ὃν οὐκ ἀπήγγειλεν αὐτῇ.
3Krl:10:3 And Solomon answered all her questions: and there was not a question overlooked by the king which he did not answer her. (1 Kings 10:3 Brenton)
3Krl:10:3 Salomon zaś udzielił jej wyjaśnień we wszystkich zagadnieniach przez nią poruszonych. Nie było zagadnienia, nieznanego królowi, którego by jej nie wyjaśnił. (1 Krl 10:3 BT_4)
3Krl:10:3 καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῇ Σαλωμων πάντας τοὺς λόγους αὐτῆς· οὐκ ἦν λόγος παρεωραμένος παρὰ τοῦ βασιλέως, ὃν οὐκ ἀπήγγειλεν αὐτῇ.
3Krl:10:3 καί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λόγος, -ου, ὁ   παρά ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:10:3 I też, nawet, mianowicie By informować – informować albo opowiadać. On/ona/to/to samo Salomon Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By być Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Król Kto/, który/, który; by być ??? Przed przydechem mocnym By informować – informować albo opowiadać. On/ona/to/to samo
3Krl:10:3 kai\ a)pE/ggeilen au)tE=| *salOmOn pa/ntas tou\s lo/gous au)tE=s· ou)k E)=n lo/gos pareOrame/nos para\ tou= basile/Os, o(\n ou)k a)pE/ggeilen au)tE=|.
3Krl:10:3 kai apEngeilen autE salOmOn pantas tus logus autEs· uk En logos pareOramenos para tu basileOs, hon uk apEngeilen autE.
3Krl:10:3 C VAI_AAI3S RD_DSF N_NSM A3_APM RA_APM N2_APM RD_GSF D V9_IAI3S N2_NSM VMI_XMPNSM P RA_GSM N3V_GSM RR_ASM D VAI_AAI3S RD_DSF
3Krl:10:3 and also, even, namely to report – to report or tell. he/she/it/same Solomon every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same οὐχ before rough breathing to be word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. ć frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the king who/whom/which; to be οὐχ before rough breathing to report – to report or tell. he/she/it/same
3Krl:10:3 and he/she/it-DELIVER A MESSAGE-ed her/it/same (dat) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) all (acc) the (acc) words (acc) her/it/same (gen) not he/she/it-was word (nom)   frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) king (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) not he/she/it-DELIVER A MESSAGE-ed her/it/same (dat)
3Krl:10:3 3Krl_10:3_1 3Krl_10:3_2 3Krl_10:3_3 3Krl_10:3_4 3Krl_10:3_5 3Krl_10:3_6 3Krl_10:3_7 3Krl_10:3_8 3Krl_10:3_9 3Krl_10:3_10 3Krl_10:3_11 3Krl_10:3_12 3Krl_10:3_13 3Krl_10:3_14 3Krl_10:3_15 3Krl_10:3_16 3Krl_10:3_17 3Krl_10:3_18 3Krl_10:3_19
3Krl:10:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:10:4 καὶ εἶδεν βασίλισσα Σαβα πᾶσαν φρόνησιν Σαλωμων καὶ τὸν οἶκον, ὃν ᾠκοδόμησεν,
3Krl:10:4 And the queen of Saba saw all the wisdom of Solomon, and the house which he built, (1 Kings 10:4 Brenton)
3Krl:10:4 Gdy królowa Saby ujrzała całą mądrość Salomona oraz pałac, który zbudował, (1 Krl 10:4 BT_4)
3Krl:10:4 καὶ εἶδεν βασίλισσα Σαβα πᾶσαν φρόνησιν Σαλωμων καὶ τὸν οἶκον, ὃν ᾠκοδόμησεν,
3Krl:10:4 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) βασίλισσα, -ης, ἡ   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) φρόνησις, -εως, ἡ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-)
3Krl:10:4 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Królowa Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Przypatrywanie się Salomon I też, nawet, mianowicie Dom Kto/, który/, który; by być By budować/buduj moralnie
3Krl:10:4 kai\ ei)=den basi/lissa *saba pa=san fro/nEsin *salOmOn kai\ to\n oi)=kon, o(\n O)|kodo/mEsen,
3Krl:10:4 kai eiden basilissa saba pasan fronEsin salOmOn kai ton oikon, hon OkodomEsen,
3Krl:10:4 C VBI_AAI3S N1A_NSF N_NSF A1S_ASF N3I_ASF N_GSM C RA_ASM N2_ASM RR_ASM VAI_AAI3S
3Krl:10:4 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), queen ć every all, each, every, the whole of; to sprinkle contemplation Solomon and also, even, namely the house who/whom/which; to be to build/edify
3Krl:10:4 and he/she/it-SEE-ed queen (nom|voc)   every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) contemplation (acc) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) and the (acc) house (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-BUILD/EDIFY-ed
3Krl:10:4 3Krl_10:4_1 3Krl_10:4_2 3Krl_10:4_3 3Krl_10:4_4 3Krl_10:4_5 3Krl_10:4_6 3Krl_10:4_7 3Krl_10:4_8 3Krl_10:4_9 3Krl_10:4_10 3Krl_10:4_11 3Krl_10:4_12
3Krl:10:4 x x x x x x x x x x x x
3Krl:10:5 καὶ τὰ βρώματα Σαλωμων καὶ τὴν καθέδραν παίδων αὐτοῦ καὶ τὴν στάσιν λειτουργῶν αὐτοῦ καὶ τὸν ἱματισμὸν αὐτοῦ καὶ τοὺς οἰνοχόους αὐτοῦ καὶ τὴν ὁλοκαύτωσιν αὐτοῦ, ἣν ἀνέφερεν ἐν οἴκῳ κυρίου, καὶ ἐξ ἑαυτῆς ἐγένετο.
3Krl:10:5 and the provision of Solomon and the sitting of his attendants, and the standing of his servants, and his raiment, and his cup-bearers, and his whole-burnt-offering which he offered in the house of the Lord, and she was utterly amazed. (1 Kings 10:5 Brenton)
3Krl:10:5 jak również zaopatrzenie jego stołu w potrawy i napoje, i mieszkanie jego dworu, stanowiska usługujących jemu, jego szaty, jego podczaszych, jego całopalenia, które składał w świątyni Pańskiej, wówczas wpadła w zachwyt. (1 Krl 10:5 BT_4)
3Krl:10:5 καὶ τὰ βρώματα Σαλωμων καὶ τὴν καθέδραν παίδων αὐτοῦ καὶ τὴν στάσιν λειτουργῶν αὐτοῦ καὶ τὸν ἱματισμὸν αὐτοῦ καὶ τοὺς οἰνοχόους αὐτοῦ καὶ τὴν ὁλοκαύτωσιν αὐτοῦ, ἣν ἀνέφερεν ἐν οἴκῳ κυρίου, καὶ ἐξ ἑαυτῆς ἐγένετο.
3Krl:10:5 καί ὁ ἡ τό βρῶμα[τ], -ατος, τό Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ καί ὁ ἡ τό καθ·έδρα, -ας, ἡ παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό στάσις, -εως, ἡ; ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) λειτουργός, -οῦ, ὁ; λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἱματισμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐκ ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
3Krl:10:5 I też, nawet, mianowicie Żywność Salomon I też, nawet, mianowicie Krzesło cesarski tron, reprezentant Imperatora , krzesło nauczyciela; siedzenie {siedziba}; krzesło Dziecka/służący On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Stacji/miejsce; by powodować stać Publiczny funkcjonariusza urzędnik państwowy, służący, towarzyszący przy ofiarach, akolita, ministrant; by pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Toaleta od łacińskiego tela 'tkany materiał,sieć {pajęczyna}'; strój, odzieże, ubierając, toaleta, ubierają, uzbroją statek On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Samo /nasz /twój /siebie By stawać się stawaj się, zdarzaj się
3Krl:10:5 kai\ ta\ brO/mata *salOmOn kai\ tE\n kaTe/dran pai/dOn au)tou= kai\ tE\n sta/sin leitourgO=n au)tou= kai\ to\n i(matismo\n au)tou= kai\ tou\s oi)noCHo/ous au)tou= kai\ tE\n o(lokau/tOsin au)tou=, E(\n a)ne/feren e)n oi)/kO| kuri/ou, kai\ e)X e(autE=s e)ge/neto.
3Krl:10:5 kai ta brOmata salOmOn kai tEn kaTedran paidOn autu kai tEn stasin leiturgOn autu kai ton himatismon autu kai tus oinoCHous autu kai tEn holokautOsin autu, hEn aneferen en oikO kyriu, kai eX heautEs egeneto.
3Krl:10:5 C RA_APN N3M_APN N_GSM C RA_ASF N1A_ASF N3D_GPM RD_GSM C RA_ASF N3I_ASF N2_GPM RD_GSM C RA_ASM N2_ASM RD_GSM C RA_APM N2_APM RD_GSM C RA_ASF N3I_ASF RD_GSM RR_ASF V1I_IAI3S P N2_DSM N2_GSM C P RD_GSF VBI_AMI3S
3Krl:10:5 and also, even, namely the food Solomon and also, even, namely the chair imperial throne, Emperor's representative, chair of a teacher; seat; chair child/servant he/she/it/same and also, even, namely the station/place; to cause to stand public functionary public servant, servant, attendant at sacrifices, acolyte, altar boy; to officiate [see liturgy, liturgist] he/she/it/same and also, even, namely the toilet from Latin tela 'woven material,web'; apparel, habiliments, clothing, toilette, attire, rig he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same who/whom/which to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels self /our-/your-/themselves to become become, happen
3Krl:10:5 and the (nom|acc) foods (nom|acc|voc) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) and the (acc) chair (acc) children/servants (gen) him/it/same (gen) and the (acc) station/place (acc); upon CAUSE-ing-TO-STand (dat) functionaries (gen); while OFFICIATE-ing (nom) him/it/same (gen) and the (acc) toilet (acc) him/it/same (gen) and the (acc)   him/it/same (gen) and the (acc)   him/it/same (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-was-BRING UP-ing in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and out of (+gen) self (gen) he/she/it-was-BECOME-ed
3Krl:10:5 3Krl_10:5_1 3Krl_10:5_2 3Krl_10:5_3 3Krl_10:5_4 3Krl_10:5_5 3Krl_10:5_6 3Krl_10:5_7 3Krl_10:5_8 3Krl_10:5_9 3Krl_10:5_10 3Krl_10:5_11 3Krl_10:5_12 3Krl_10:5_13 3Krl_10:5_14 3Krl_10:5_15 3Krl_10:5_16 3Krl_10:5_17 3Krl_10:5_18 3Krl_10:5_19 3Krl_10:5_20 3Krl_10:5_21 3Krl_10:5_22 3Krl_10:5_23 3Krl_10:5_24 3Krl_10:5_25 3Krl_10:5_26 3Krl_10:5_27 3Krl_10:5_28 3Krl_10:5_29 3Krl_10:5_30 3Krl_10:5_31 3Krl_10:5_32 3Krl_10:5_33 3Krl_10:5_34 3Krl_10:5_35
3Krl:10:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:10:6 καὶ εἶπεν πρὸς τὸν βασιλέα Σαλωμων Ἀληθινὸς ὁ λόγος, ὃν ἤκουσα ἐν τῇ γῇ μου περὶ τοῦ λόγου σου καὶ περὶ τῆς φρονήσεώς σου,
3Krl:10:6 And she said to king Solomon, It was a true report which I heard in my land of thy words and thy wisdom. (1 Kings 10:6 Brenton)
3Krl:10:6 Dlatego przemówiła do króla: «Prawdziwa była wieść, którą usłyszałam w moim kraju o twoich dziełach i o twej mądrości. (1 Krl 10:6 BT_4)
3Krl:10:6 καὶ εἶπεν πρὸς τὸν βασιλέα Σαλωμων Ἀληθινὸς λόγος, ὃν ἤκουσα ἐν τῇ γῇ μου περὶ τοῦ λόγου σου καὶ περὶ τῆς φρονήσεώς σου,
3Krl:10:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ἀ·ληθινός -ή -όν ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς περί ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί περί ὁ ἡ τό φρόνησις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
3Krl:10:6 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Salomon Prawdziwy Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który; by być By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Ja Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Przypatrywanie się Ty; twój/twój(sg)
3Krl:10:6 kai\ ei)=pen pro\s to\n basile/a *salOmOn *)alETino\s o( lo/gos, o(\n E)/kousa e)n tE=| gE=| mou peri\ tou= lo/gou sou kai\ peri\ tE=s fronE/seO/s sou,
3Krl:10:6 kai eipen pros ton basilea salOmOn alETinos ho logos, hon Ekusa en tE gE mu peri tu logu su kai peri tEs fronEseOs su,
3Krl:10:6 C VBI_AAI3S P RA_ASM N3V_ASM N_ASM A1_NSM RA_NSM N2_NSM RR_ASM VAI_AAI1S P RA_DSF N1_DSF RP_GS P RA_GSM N2_GSM RP_GS C P RA_GSF N3I_GSF RP_GS
3Krl:10:6 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) the king Solomon true the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which; to be to have come I have come. I have arrived.; to hear in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land I about (+acc,+gen) the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. you; your/yours(sg) and also, even, namely about (+acc,+gen) the contemplation you; your/yours(sg)
3Krl:10:6 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) true ([Adj] nom) the (nom) word (nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) while HAVE COME-ing (nom|voc); I-HEAR-ed in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) me (gen) about (+acc,+gen) the (gen) word (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and about (+acc,+gen) the (gen) contemplation (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
3Krl:10:6 3Krl_10:6_1 3Krl_10:6_2 3Krl_10:6_3 3Krl_10:6_4 3Krl_10:6_5 3Krl_10:6_6 3Krl_10:6_7 3Krl_10:6_8 3Krl_10:6_9 3Krl_10:6_10 3Krl_10:6_11 3Krl_10:6_12 3Krl_10:6_13 3Krl_10:6_14 3Krl_10:6_15 3Krl_10:6_16 3Krl_10:6_17 3Krl_10:6_18 3Krl_10:6_19 3Krl_10:6_20 3Krl_10:6_21 3Krl_10:6_22 3Krl_10:6_23 3Krl_10:6_24
3Krl:10:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:10:7 καὶ οὐκ ἐπίστευσα τοῖς λαλοῦσίν μοι, ἕως ὅτου παρεγενόμην καὶ ἑωράκασιν οἱ ὀφθαλμοί μου, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἔστιν τὸ ἥμισυ καθὼς ἀπήγγειλάν μοι, προστέθεικας ἀγαθὰ πρὸς αὐτὰ ἐπὶ πᾶσαν τὴν ἀκοήν, ἣν ἤκουσα ἐν τῇ γῇ μου·
3Krl:10:7 But I believed not them that told me, until I came and my eyes saw: and, behold, the words as they reported to me are not the half: thou hast exceeded in goodness all the report which I heard in my land. (1 Kings 10:7 Brenton)
3Krl:10:7 Jednak nie dowierzałam tym wieściom, dopóki sama nie przyjechałam i nie zobaczyłam na własne oczy, że nawet połowy mi nie powiedziano. Przewyższyłeś mądrością i powodzeniem wszelkie pogłoski, które usłyszałam. (1 Krl 10:7 BT_4)
3Krl:10:7 καὶ οὐκ ἐπίστευσα τοῖς λαλοῦσίν μοι, ἕως ὅτου παρεγενόμην καὶ ἑωράκασιν οἱ ὀφθαλμοί μου, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἔστιν τὸ ἥμισυ καθὼς ἀπήγγειλάν μοι, προστέθεικας ἀγαθὰ πρὸς αὐτὰ ἐπὶ πᾶσαν τὴν ἀκοήν, ἣν ἤκουσα ἐν τῇ γῇ μου·
3Krl:10:7 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) ὁ ἡ τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά καθ·ώς ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἀκοή, -ῆς, ἡ ὅς ἥ ὅ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
3Krl:10:7 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z By mówić Ja Aż; świtaj Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Oko Ja I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ??? Przed przydechem mocnym By być Pół Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By informować – informować albo opowiadać. Ja By dodawać do Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Słyszenie Kto/, który/, który By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Ja
3Krl:10:7 kai\ ou)k e)pi/steusa toi=s lalou=si/n moi, e(/Os o(/tou paregeno/mEn kai\ e(Ora/kasin oi( o)fTalmoi/ mou, kai\ i)dou\ ou)k e)/stin to\ E(/misu kaTO\s a)pE/ggeila/n moi, proste/Teikas a)gaTa\ pro\s au)ta\ e)pi\ pa=san tE\n a)koE/n, E(\n E)/kousa e)n tE=| gE=| mou·
3Krl:10:7 kai uk episteusa tois lalusin moi, heOs hotu paregenomEn kai heOrakasin hoi ofTalmoi mu, kai idu uk estin to hEmisy kaTOs apEngeilan moi, prosteTeikas agaTa pros auta epi pasan tEn akoEn, hEn Ekusa en tE gE mu·
3Krl:10:7 C D VAI_AAI1S RA_DPM V2_PAI3P RP_DS P RX_GSN VBI_AMI1S C VX_XAI3P RA_NPM N2_NPM RP_GS C I D V9_PAI3S RA_ASN A3U_ASN D VAI_AAI3P RP_DS VX_XAI2S A1_APN P RD_APN P A1S_ASF RA_ASF N1_ASF RR_ASF VAI_AAI1S P RA_DSF N1_DSF RP_GS
3Krl:10:7 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with the to speak I until; dawn who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the eye I and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), οὐχ before rough breathing to be the half as accordingly [according to how/in accordance with how] to report – to report or tell. I to add to good inherently good, i.e. God-wrought. toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle the hearing who/whom/which to have come I have come. I have arrived.; to hear in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land I
3Krl:10:7 and not I-BELIEVE/ENTRUST-ed-WITH the (dat) they-are-SPEAK-ing, while SPEAK-ing (dat) me (dat) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) who-/whom-/whichever (gen) I-was-COME-ed-INTO-BEING and they-have-SEE-ed the (nom) eyes (nom|voc) me (gen) and be-you(sg)-SEE-ed! not he/she/it-is the (nom|acc) half (nom|acc|voc, voc) as accordingly they-DELIVER A MESSAGE-ed me (dat) you(sg)-have-ADD-ed-TO good ([Adj] nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) they/them/same (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) hearing (acc) who/whom/which (acc) while HAVE COME-ing (nom|voc); I-HEAR-ed in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) me (gen)
3Krl:10:7 3Krl_10:7_1 3Krl_10:7_2 3Krl_10:7_3 3Krl_10:7_4 3Krl_10:7_5 3Krl_10:7_6 3Krl_10:7_7 3Krl_10:7_8 3Krl_10:7_9 3Krl_10:7_10 3Krl_10:7_11 3Krl_10:7_12 3Krl_10:7_13 3Krl_10:7_14 3Krl_10:7_15 3Krl_10:7_16 3Krl_10:7_17 3Krl_10:7_18 3Krl_10:7_19 3Krl_10:7_20 3Krl_10:7_21 3Krl_10:7_22 3Krl_10:7_23 3Krl_10:7_24 3Krl_10:7_25 3Krl_10:7_26 3Krl_10:7_27 3Krl_10:7_28 3Krl_10:7_29 3Krl_10:7_30 3Krl_10:7_31 3Krl_10:7_32 3Krl_10:7_33 3Krl_10:7_34 3Krl_10:7_35 3Krl_10:7_36 3Krl_10:7_37
3Krl:10:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:10:8 μακάριαι αἱ γυναῖκές σου, μακάριοι οἱ παῖδές σου οὗτοι οἱ παρεστηκότες ἐνώπιόν σου δι’ ὅλου οἱ ἀκούοντες πᾶσαν τὴν φρόνησίν σου·
3Krl:10:8 Blessed are thy wives, blessed are these thy servants who stand before thee continually, who hear all thy wisdom. (1 Kings 10:8 Brenton)
3Krl:10:8 Szczęśliwe twoje żony, szczęśliwi twoi słudzy! Oni stale znajdują się przed twoim obliczem i wsłuchują się w twoją mądrość! (1 Krl 10:8 BT_4)
3Krl:10:8 μακάριαι αἱ γυναῖκές σου, μακάριοι οἱ παῖδές σου οὗτοι οἱ παρεστηκότες ἐνώπιόν σου δι’ ὅλου οἱ ἀκούοντες πᾶσαν τὴν φρόνησίν σου·
3Krl:10:8 μακάριος -ία -ον ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μακάριος -ία -ον; μακαρίζω (μακαριζ-, μακαρι(ε)·[σ]-, μακαρι·σ-, -, -, μακαρισ·θ-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν διά ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό φρόνησις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
3Krl:10:8 Szczęśliwy Kobiety/żona Ty; twój/twój(sg) Szczęśliwy; do ??? Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym W obecności z (+informacja); ??? Ty; twój/twój(sg) Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Cały By słyszeć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Przypatrywanie się Ty; twój/twój(sg)
3Krl:10:8 maka/riai ai( gunai=ke/s sou, maka/rioi oi( pai=de/s sou ou(=toi oi( parestEko/tes e)nO/pio/n sou di’ o(/lou oi( a)kou/ontes pa=san tE\n fro/nEsi/n sou·
3Krl:10:8 makariai hai gynaikes su, makarioi hoi paides su hutoi hoi parestEkotes enOpion su di’ holu hoi akuontes pasan tEn fronEsin su·
3Krl:10:8 A1A_NPF RA_NPF N3K_NPF RP_GS A1A_NPM RA_NPM N3D_NPM RP_GS RD_NPM RA_NPM VXI_XAPNPM P RP_GS P A1_GSM RA_NPM V1_PAPNPM A1S_ASF RA_ASF N3I_ASF RP_GS
3Krl:10:8 fortunate the woman/wife you; your/yours(sg) fortunate; to ??? the child/servant you; your/yours(sg) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show in the presence of (+gen); ??? you; your/yours(sg) because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) whole the to hear every all, each, every, the whole of; to sprinkle the contemplation you; your/yours(sg)
3Krl:10:8 fortunate ([Adj] nom|voc) the (nom) women/wives (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) fortunate ([Adj] nom|voc); (fut opt) the (nom) children/servants (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) these (nom) the (nom) having STand-ed-WITH/BESIDE (nom|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because of (+acc), through (+gen) whole (gen) the (nom) while HEAR-ing (nom|voc) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) contemplation (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
3Krl:10:8 3Krl_10:8_1 3Krl_10:8_2 3Krl_10:8_3 3Krl_10:8_4 3Krl_10:8_5 3Krl_10:8_6 3Krl_10:8_7 3Krl_10:8_8 3Krl_10:8_9 3Krl_10:8_10 3Krl_10:8_11 3Krl_10:8_12 3Krl_10:8_13 3Krl_10:8_14 3Krl_10:8_15 3Krl_10:8_16 3Krl_10:8_17 3Krl_10:8_18 3Krl_10:8_19 3Krl_10:8_20 3Krl_10:8_21
3Krl:10:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:10:9 γένοιτο κύριος ὁ θεός σου εὐλογημένος, ὃς ἠθέλησεν ἐν σοὶ δοῦναί σε ἐπὶ θρόνου Ισραηλ· διὰ τὸ ἀγαπᾶν κύριον τὸν Ισραηλ στῆσαι εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ἔθετό σε βασιλέα ἐπ’ αὐτοὺς τοῦ ποιεῖν κρίμα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ἐν κρίμασιν αὐτῶν.
3Krl:10:9 Blessed be the Lord thy God, who has taken pleasure in thee, to set thee upon the throne of Israel, because the Lord loved Israel to establish him for ever; and he has made thee king over them, to execute judgment with justice, and in their causes. (1 Kings 10:9 Brenton)
3Krl:10:9 Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg twój, za to, że ciebie upodobał sobie, aby cię osadzić na tronie Izraela; z miłości, jaką żywi Pan względem Izraela, ustanowił ciebie królem dla wykonywania prawa i sprawiedliwości». (1 Krl 10:9 BT_4)
3Krl:10:9 γένοιτο κύριος θεός σου εὐλογημένος, ὃς ἠθέλησεν ἐν σοὶ δοῦναί σε ἐπὶ θρόνου Ισραηλ· διὰ τὸ ἀγαπᾶν κύριον τὸν Ισραηλ στῆσαι εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ἔθετό σε βασιλέα ἐπ’ αὐτοὺς τοῦ ποιεῖν κρίμα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ἐν κρίμασιν αὐτῶν.
3Krl:10:9 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὅς ἥ ὅ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί θρόνος, -ου, ὁ Ἰσραήλ, ὁ διά ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν βασιλεύς, -έως, ὁ ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κρίμα[τ], -ατος, τό ἐν δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καί ἐν κρίμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:10:9 By stawać się stawaj się, zdarzaj się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By błogosławić Kto/, który/, który By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By dawać Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tron Izrael Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) By kochać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Izrael By powodować stać Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Ty; twój/twój(sg) Król Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By czynić/rób Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie On/ona/to/to samo
3Krl:10:9 ge/noito ku/rios o( Teo/s sou eu)logEme/nos, o(\s E)Te/lEsen e)n soi\ dou=nai/ se e)pi\ Tro/nou *israEl· dia\ to\ a)gapa=n ku/rion to\n *israEl stE=sai ei)s to\n ai)O=na kai\ e)/Teto/ se basile/a e)p’ au)tou\s tou= poiei=n kri/ma e)n dikaiosu/nE| kai\ e)n kri/masin au)tO=n.
3Krl:10:9 genoito kyrios ho Teos su eulogEmenos, hos ETelEsen en soi dunai se epi Tronu israEl· dia to agapan kyrion ton israEl stEsai eis ton aiOna kai eTeto se basilea ep’ autus tu poiein krima en dikaiosynE kai en krimasin autOn.
3Krl:10:9 VB_AMO3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS VM_XMPNSM RR_NSM VAI_AAI3S P RP_DS VO_AAN RP_AS P N2_GSM N_GSM P RA_ASN V3_PAN N2_ASM RA_ASM N_ASM VA_AAN P RA_ASM N3W_ASM C VEI_AMI3S RP_AS N3V_ASM P RD_APM RA_GSN V2_PAN N3M_ASN P N1_DSF C P N3M_DPN RD_GPM
3Krl:10:9 to become become, happen lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to bless who/whom/which to want want, wish, desire in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub to give you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing throne Israel because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the to love lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Israel to cause to stand into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station you; your/yours(sg) king upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the to do/make sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation he/she/it/same
3Krl:10:9 he/she/it-happens-to-be-BECOME-ed (opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) having-been-BLESS-ed (nom) who/whom/which (nom) he/she/it-WANT-ed in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) to-GIVE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) throne (gen) Israel (indecl) because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) to-be-LOVE-ing lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) Israel (indecl) to-CAUSE-TO-STand, be-you(sg)-CAUSE-ed-TO-STand!, he/she/it-happens-to-CAUSE-TO-STand (opt) into (+acc) the (acc) eon (acc) and he/she/it-was-PLACE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) king (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) the (gen) to-be-DO/MAKE-ing sentence (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) righteousness (dat) and in/among/by (+dat) sentences (dat) them/same (gen)
3Krl:10:9 3Krl_10:9_1 3Krl_10:9_2 3Krl_10:9_3 3Krl_10:9_4 3Krl_10:9_5 3Krl_10:9_6 3Krl_10:9_7 3Krl_10:9_8 3Krl_10:9_9 3Krl_10:9_10 3Krl_10:9_11 3Krl_10:9_12 3Krl_10:9_13 3Krl_10:9_14 3Krl_10:9_15 3Krl_10:9_16 3Krl_10:9_17 3Krl_10:9_18 3Krl_10:9_19 3Krl_10:9_20 3Krl_10:9_21 3Krl_10:9_22 3Krl_10:9_23 3Krl_10:9_24 3Krl_10:9_25 3Krl_10:9_26 3Krl_10:9_27 3Krl_10:9_28 3Krl_10:9_29 3Krl_10:9_30 3Krl_10:9_31 3Krl_10:9_32 3Krl_10:9_33 3Krl_10:9_34 3Krl_10:9_35 3Krl_10:9_36 3Krl_10:9_37 3Krl_10:9_38 3Krl_10:9_39 3Krl_10:9_40
3Krl:10:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:10:10 καὶ ἔδωκεν τῷ Σαλωμων ἑκατὸν εἴκοσι τάλαντα χρυσίου καὶ ἡδύσματα πολλὰ σφόδρα καὶ λίθον τίμιον· οὐκ ἐληλύθει κατὰ τὰ ἡδύσματα ἐκεῖνα ἔτι εἰς πλῆθος, ἃ ἔδωκεν βασίλισσα Σαβα τῷ βασιλεῖ Σαλωμων.
3Krl:10:10 And she gave to Solomon a hundred and twenty talents of gold, and very many spices, and precious stones: there had not come any other spices so abundant as those which the queen of Saba gave to king Solomon. (1 Kings 10:10 Brenton)
3Krl:10:10 Następnie dała królowi sto dwadzieścia talentów złota i bardzo dużo wonności oraz drogocennych kamieni. Nigdy nie przyniesiono więcej wonności od tych, które królowa Saby dała królowi Salomonowi. (1 Krl 10:10 BT_4)
3Krl:10:10 καὶ ἔδωκεν τῷ Σαλωμων ἑκατὸν εἴκοσι τάλαντα χρυσίου καὶ ἡδύσματα πολλὰ σφόδρα καὶ λίθον τίμιον· οὐκ ἐληλύθει κατὰ τὰ ἡδύσματα ἐκεῖνα ἔτι εἰς πλῆθος, ἔδωκεν βασίλισσα Σαβα τῷ βασιλεῖ Σαλωμων.
3Krl:10:10 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ἑκατόν εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι τάλαντον, -ου, τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί   πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ σφόδρα καί λίθος, -ου, ὁ τίμιος -α -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) κατά ὁ ἡ τό   ἐκεῖνος -η -ο ἔτι εἰς[1] πλῆθο·ς, -ους, τό ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) βασίλισσα, -ης, ἡ   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ
3Krl:10:10 I też, nawet, mianowicie By dawać Salomon Sto Ikona; dwadzieścia Talent [Grecka jednostka pieniężna wagi] Kawałek złota I też, nawet, mianowicie Dużo Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie Kamień Cenny ??? Przed przydechem mocnym By przychodzić W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Tamto Jeszcze/jeszcze Do (+przyspieszenie) Los (mnóstwo ) Kto/, który/, który By dawać Królowa Król Salomon
3Krl:10:10 kai\ e)/dOken tO=| *salOmOn e(kato\n ei)/kosi ta/lanta CHrusi/ou kai\ E(du/smata polla\ sfo/dra kai\ li/Ton ti/mion· ou)k e)lElu/Tei kata\ ta\ E(du/smata e)kei=na e)/ti ei)s plE=Tos, a(/ e)/dOken basi/lissa *saba tO=| basilei= *salOmOn.
3Krl:10:10 kai edOken tO salOmOn hekaton eikosi talanta CHrysiu kai hEdysmata polla sfodra kai liTon timion· uk elElyTei kata ta hEdysmata ekeina eti eis plETos, ha edOken basilissa saba tO basilei salOmOn.
3Krl:10:10 C VAI_AAI3S RA_DSM N_DSM M M N2N_APN N2N_GSN C N3M_APN A1_APN D C N2_ASM A1A_ASM D VXI_XAI3S P RA_APN N3M_APN RD_APN D P N3E_ASN RR_APN VAI_AAI3S N1A_NSF N_NSF RA_DSM N3V_DSM N_DSM
3Krl:10:10 and also, even, namely to give the Solomon hundred icon; twenty talent [Greek monetary unit of weight] piece of gold and also, even, namely ć much vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely stone precious οὐχ before rough breathing to come down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć that yet/still into (+acc) lot (multitude ) who/whom/which to give queen ć the king Solomon
3Krl:10:10 and he/she/it-GIVE-ed the (dat) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) hundred icons (dat); twenty talents (nom|acc|voc) piece of gold (gen) and   many (nom|acc) vehement, and stone (acc) precious ([Adj] acc, nom|acc|voc) not he/she/it-had-COME-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc)   those (nom|acc) yet/still into (+acc) lot (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-GIVE-ed queen (nom|voc)   the (dat) king (dat) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc)
3Krl:10:10 3Krl_10:10_1 3Krl_10:10_2 3Krl_10:10_3 3Krl_10:10_4 3Krl_10:10_5 3Krl_10:10_6 3Krl_10:10_7 3Krl_10:10_8 3Krl_10:10_9 3Krl_10:10_10 3Krl_10:10_11 3Krl_10:10_12 3Krl_10:10_13 3Krl_10:10_14 3Krl_10:10_15 3Krl_10:10_16 3Krl_10:10_17 3Krl_10:10_18 3Krl_10:10_19 3Krl_10:10_20 3Krl_10:10_21 3Krl_10:10_22 3Krl_10:10_23 3Krl_10:10_24 3Krl_10:10_25 3Krl_10:10_26 3Krl_10:10_27 3Krl_10:10_28 3Krl_10:10_29 3Krl_10:10_30 3Krl_10:10_31
3Krl:10:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:10:11 [καὶ ἡ ναῦς Χιραμ ἡ αἴρουσα τὸ χρυσίον ἐκ Σουφιρ ἤνεγκεν ξύλα ἀπελέκητα πολλὰ σφόδρα καὶ λίθον τίμιον·
3Krl:10:11 And the ship of Chiram which brought the gold from Suphir, brought very much hewn timber and precious stones. (1 Kings 10:11 Brenton)
3Krl:10:11 Flota Hirama, która dostarczyła złoto z Ofiru, przywiozła również drewno sandałowe i wielką ilość drogocennych kamieni. (1 Krl 10:11 BT_4)
3Krl:10:11 [καὶ ναῦς Χιραμ αἴρουσα τὸ χρυσίον ἐκ Σουφιρ ἤνεγκεν ξύλα ἀπελέκητα πολλὰ σφόδρα καὶ λίθον τίμιον·
3Krl:10:11 καί ὁ ἡ τό ναῦς, νεώς, ἡ   ὁ ἡ τό αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-); αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -) ὁ ἡ τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) ἐκ   φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ξύλον, -ου, τό   πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ σφόδρα καί λίθος, -ου, ὁ τίμιος -α -ον
3Krl:10:11 I też, nawet, mianowicie Statek By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą; by wybierać Kawałek złota Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Dużo Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie Kamień Cenny
3Krl:10:11 [kai\ E( nau=s *CHiram E( ai)/rousa to\ CHrusi/on e)k *soufir E)/negken Xu/la a)pele/kEta polla\ sfo/dra kai\ li/Ton ti/mion·
3Krl:10:11 [kai hE naus CHiram hE airusa to CHrysion ek sufir Enenken Xyla apelekEta polla sfodra kai liTon timion·
3Krl:10:11 C RA_NSF N3_NSF N_GSM RA_NSF V1_PAPNSF RA_ASN N2N_ASN P N_GS VAI_AAI3S N2N_APN A1A_APN A1_APN D C N2_ASM A1A_ASM
3Krl:10:11 and also, even, namely the ship ć the to lift/pick up take up, tote, raise; to choose the piece of gold out of (+gen) ἐξ before vowels ć to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. ć much vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely stone precious
3Krl:10:11 and the (nom) ship (nom), ships (acc)   the (nom) while LIFT/PICK-ing-UP (nom|voc); while CHOOSE-ing (nom|voc) the (nom|acc) piece of gold (nom|acc|voc) out of (+gen)   he/she/it-BRING-ed trees/wooden things (nom|acc|voc)   many (nom|acc) vehement, and stone (acc) precious ([Adj] acc, nom|acc|voc)
3Krl:10:11 3Krl_10:11_1 3Krl_10:11_2 3Krl_10:11_3 3Krl_10:11_4 3Krl_10:11_5 3Krl_10:11_6 3Krl_10:11_7 3Krl_10:11_8 3Krl_10:11_9 3Krl_10:11_10 3Krl_10:11_11 3Krl_10:11_12 3Krl_10:11_13 3Krl_10:11_14 3Krl_10:11_15 3Krl_10:11_16 3Krl_10:11_17 3Krl_10:11_18
3Krl:10:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:10:12 καὶ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς τὰ ξύλα τὰ ἀπελέκητα ὑποστηρίγματα τοῦ οἴκου κυρίου καὶ τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως καὶ νάβλας καὶ κινύρας τοῖς ᾠδοῖς· οὐκ ἐληλύθει τοιαῦτα ξύλα ἀπελέκητα ἐπὶ τῆς γῆς οὐδὲ ὤφθησάν που ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.]
3Krl:10:12 And the king made the hewn timber into buttresses of the house of the Lord and the king's house, and lyres and harps for singers: such hewn timber had not come upon the earth, nor have been seen anywhere until this day. (1 Kings 10:12 Brenton)
3Krl:10:12 Z drzewa sandałowego król zrobił chodnik do świątyni Pańskiej i do pałacu królewskiego oraz cytry i harfy dla śpiewaków. Tyle drzewa sandałowego nie sprowadzono i nie widziano aż do dnia dzisiejszego. (1 Krl 10:12 BT_4)
3Krl:10:12 καὶ ἐποίησεν βασιλεὺς τὰ ξύλα τὰ ἀπελέκητα ὑποστηρίγματα τοῦ οἴκου κυρίου καὶ τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως καὶ νάβλας καὶ κινύρας τοῖς ᾠδοῖς· οὐκ ἐληλύθει τοιαῦτα ξύλα ἀπελέκητα ἐπὶ τῆς γῆς οὐδὲ ὤφθησάν που ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.]
3Krl:10:12 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό     ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί   καί   ὁ ἡ τό   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) ξύλον, -ου, τό   ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὐδέ (οὐ δέ) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πού[2] ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
3Krl:10:12 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Król Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Dom; by mieszkać Król I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By przychodzić Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Gdzieś Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
3Krl:10:12 kai\ e)poi/Esen o( basileu\s ta\ Xu/la ta\ a)pele/kEta u(postEri/gmata tou= oi)/kou kuri/ou kai\ tou= oi)/kou tou= basile/Os kai\ na/blas kai\ kinu/ras toi=s O)|doi=s· ou)k e)lElu/Tei toiau=ta Xu/la a)pele/kEta e)pi\ tE=s gE=s ou)de\ O)/fTEsa/n pou e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs.]
3Krl:10:12 kai epoiEsen ho basileus ta Xyla ta apelekEta hypostErigmata tu oiku kyriu kai tu oiku tu basileOs kai nablas kai kinyras tois Odois· uk elElyTei toiauta Xyla apelekEta epi tEs gEs ude OfTEsan pu heOs tEs hEmeras tautEs.]
3Krl:10:12 C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_APN N2N_APN RA_APN A1A_APN N3M_APN RA_GSM N2_GSM N2_GSM C RA_GSM N2_GSM RA_GSM N3V_GSM C N1A_APF C N1A_APF RA_DPM N2_DPM D VXI_XAI3S A1_APN N2N_APN A1A_APN P RA_GSF N1_GSF C VVI_API3P D P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF
3Krl:10:12 and also, even, namely to do/make the king the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the ć ć the house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the house; to dwell the king and also, even, namely ć and also, even, namely ć the ć οὐχ before rough breathing to come such as this kind such, like [τοσαυτην] tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), somewhere until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
3Krl:10:12 and he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom) king (nom) the (nom|acc) trees/wooden things (nom|acc|voc) the (nom|acc)     the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) and the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) king (gen) and   and   the (dat)   not he/she/it-had-COME-ed such as this kind (nom|acc) trees/wooden things (nom|acc|voc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) neither/nor they-were-SEE-ed somewhere until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen)
3Krl:10:12 3Krl_10:12_1 3Krl_10:12_2 3Krl_10:12_3 3Krl_10:12_4 3Krl_10:12_5 3Krl_10:12_6 3Krl_10:12_7 3Krl_10:12_8 3Krl_10:12_9 3Krl_10:12_10 3Krl_10:12_11 3Krl_10:12_12 3Krl_10:12_13 3Krl_10:12_14 3Krl_10:12_15 3Krl_10:12_16 3Krl_10:12_17 3Krl_10:12_18 3Krl_10:12_19 3Krl_10:12_20 3Krl_10:12_21 3Krl_10:12_22 3Krl_10:12_23 3Krl_10:12_24 3Krl_10:12_25 3Krl_10:12_26 3Krl_10:12_27 3Krl_10:12_28 3Krl_10:12_29 3Krl_10:12_30 3Krl_10:12_31 3Krl_10:12_32 3Krl_10:12_33 3Krl_10:12_34 3Krl_10:12_35 3Krl_10:12_36 3Krl_10:12_37 3Krl_10:12_38
3Krl:10:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:10:13 καὶ ὁ βασιλεὺς Σαλωμων ἔδωκεν τῇ βασιλίσσῃ Σαβα πάντα, ὅσα ἠθέλησεν, ὅσα ᾐτήσατο, ἐκτὸς πάντων, ὧν δεδώκει αὐτῇ διὰ χειρὸς τοῦ βασιλέως Σαλωμων· καὶ ἀπεστράφη καὶ ἦλθεν εἰς τὴν γῆν αὐτῆς, αὐτὴ καὶ πάντες οἱ παῖδες αὐτῆς.
3Krl:10:13 And king Solomon gave to the queen of Saba all that she desired, whatsoever she asked, besides all that he had given her by the hand of king Solomon: and she returned, and came into her own land, she and her servants. (1 Kings 10:13 Brenton)
3Krl:10:13 Król Salomon zaś podarował królowej Saby wszystko, w czym okazała swe upodobanie i czego pragnęła, prócz tego, czym ją Salomon obdarzył z królewską hojnością. Niebawem wyruszyła w drogę powrotną do swego kraju wraz ze swymi sługami. (1 Krl 10:13 BT_4)
3Krl:10:13 καὶ βασιλεὺς Σαλωμων ἔδωκεν τῇ βασιλίσσῃ Σαβα πάντα, ὅσα ἠθέλησεν, ὅσα ᾐτήσατο, ἐκτὸς πάντων, ὧν δεδώκει αὐτῇ διὰ χειρὸς τοῦ βασιλέως Σαλωμων· καὶ ἀπεστράφη καὶ ἦλθεν εἰς τὴν γῆν αὐτῆς, αὐτὴ καὶ πάντες οἱ παῖδες αὐτῆς.
3Krl:10:13 καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό βασίλισσα, -ης, ἡ   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ὅσος -η -ον αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) ἐκτός[2] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό διά χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:10:13 I też, nawet, mianowicie Król Salomon By dawać Królowa Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Tyleż/wiele jak By prosić {By pytać} Zewnątrz Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By dawać On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ręka Król Salomon I też, nawet, mianowicie By odwracać się od I też, nawet, mianowicie By przychodzić Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dziecka/służący On/ona/to/to samo
3Krl:10:13 kai\ o( basileu\s *salOmOn e)/dOken tE=| basili/ssE| *saba pa/nta, o(/sa E)Te/lEsen, o(/sa E)|tE/sato, e)kto\s pa/ntOn, O(=n dedO/kei au)tE=| dia\ CHeiro\s tou= basile/Os *salOmOn· kai\ a)pestra/fE kai\ E)=lTen ei)s tE\n gE=n au)tE=s, au)tE\ kai\ pa/ntes oi( pai=des au)tE=s.
3Krl:10:13 kai ho basileus salOmOn edOken tE basilissE saba panta, hosa ETelEsen, hosa EtEsato, ektos pantOn, hOn dedOkei autE dia CHeiros tu basileOs salOmOn· kai apestrafE kai ElTen eis tEn gEn autEs, autE kai pantes hoi paides autEs.
3Krl:10:13 C RA_NSM N3V_NSM N_NSM VAI_AAI3S RA_DSF N1A_DSF N_DSF A3_APN A1_APN VAI_AAI3S A1_APN VAI_AMI3S P A3_GPM RR_GPM VX_XAI3S RD_DSF P N3_GSF RA_GSM N3V_GSM N_GSM C VDI_API3S C VBI_AAI3S P RA_ASF N1_ASF RD_GSF RD_NSF C A3_NPM RA_NPM N3D_NPM RD_GSF
3Krl:10:13 and also, even, namely the king Solomon to give the queen ć every all, each, every, the whole of as much/many as to want want, wish, desire as much/many as to ask outside every all, each, every, the whole of who/whom/which to give he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) hand the king Solomon and also, even, namely to turn away from and also, even, namely to come into (+acc) the earth/land he/she/it/same he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the child/servant he/she/it/same
3Krl:10:13 and the (nom) king (nom) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) he/she/it-GIVE-ed the (dat) queen (dat)   all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-WANT-ed as much/many as (nom|acc) he/she/it-was-ASK-ed outside all (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-had-GIVE-ed her/it/same (dat) because of (+acc), through (+gen) hand (gen) the (gen) king (gen) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) and he/she/it-was-TURN-ed-AWAY-FROM and he/she/it-COME-ed into (+acc) the (acc) earth/land (acc) her/it/same (gen) she/it/same (nom) and all (nom|voc) the (nom) children/servants (nom|voc) her/it/same (gen)
3Krl:10:13 3Krl_10:13_1 3Krl_10:13_2 3Krl_10:13_3 3Krl_10:13_4 3Krl_10:13_5 3Krl_10:13_6 3Krl_10:13_7 3Krl_10:13_8 3Krl_10:13_9 3Krl_10:13_10 3Krl_10:13_11 3Krl_10:13_12 3Krl_10:13_13 3Krl_10:13_14 3Krl_10:13_15 3Krl_10:13_16 3Krl_10:13_17 3Krl_10:13_18 3Krl_10:13_19 3Krl_10:13_20 3Krl_10:13_21 3Krl_10:13_22 3Krl_10:13_23 3Krl_10:13_24 3Krl_10:13_25 3Krl_10:13_26 3Krl_10:13_27 3Krl_10:13_28 3Krl_10:13_29 3Krl_10:13_30 3Krl_10:13_31 3Krl_10:13_32 3Krl_10:13_33 3Krl_10:13_34 3Krl_10:13_35 3Krl_10:13_36 3Krl_10:13_37
3Krl:10:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:10:14 καὶ ἦν ὁ σταθμὸς τοῦ χρυσίου τοῦ ἐληλυθότος τῷ Σαλωμων ἐν ἐνιαυτῷ ἑνὶ ἑξακόσια καὶ ἑξήκοντα ἓξ τάλαντα χρυσίου
3Krl:10:14 And the weight of gold that came to Solomon in one year was six hundred and sixty-six talents of gold. (1 Kings 10:14 Brenton)
3Krl:10:14 Waga złota, które co rok dostarczano Salomonowi, wynosiła sześćset sześćdziesiąt sześć talentów złota, (1 Krl 10:14 BT_4)
3Krl:10:14 Καὶ ἦν σταθμὸς τοῦ χρυσίου τοῦ ἐληλυθότος τῷ Σαλωμων ἐν ἐνιαυτῷ ἑνὶ ἑξακόσια καὶ ἑξήκοντα ἓξ τάλαντα χρυσίου
3Krl:10:14 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ἐν ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἑξα·κόσιοι -αι -α καί ἑξή·κοντα ἕξ τάλαντον, -ου, τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός)
3Krl:10:14 I też, nawet, mianowicie By być Kawałek złota By przychodzić Salomon W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Jeden Sześćset I też, nawet, mianowicie Sześćdziesiąt Sześć Talent [Grecka jednostka pieniężna wagi] Kawałek złota
3Krl:10:14 *kai\ E)=n o( staTmo\s tou= CHrusi/ou tou= e)lEluTo/tos tO=| *salOmOn e)n e)niautO=| e(ni\ e(Xako/sia kai\ e(XE/konta e(\X ta/lanta CHrusi/ou
3Krl:10:14 kai En ho staTmos tu CHrysiu tu elElyTotos tO salOmOn en eniautO heni heXakosia kai heXEkonta heX talanta CHrysiu
3Krl:10:14 C V9_IAI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSN N2N_GSN RA_GSN VX_XAPGSN RA_DSM N_DSM P N2_DSM A3_DSM A1A_APN C M M N2N_APN N2N_GSN
3Krl:10:14 and also, even, namely to be the ć the piece of gold the to come the Solomon in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among year one six hundred and also, even, namely sixty six talent [Greek monetary unit of weight] piece of gold
3Krl:10:14 and he/she/it-was the (nom)   the (gen) piece of gold (gen) the (gen) having COME-ed (gen) the (dat) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) in/among/by (+dat) year (dat) one (dat) six hundred (nom|acc|voc) and sixty six talents (nom|acc|voc) piece of gold (gen)
3Krl:10:14 3Krl_10:14_1 3Krl_10:14_2 3Krl_10:14_3 3Krl_10:14_4 3Krl_10:14_5 3Krl_10:14_6 3Krl_10:14_7 3Krl_10:14_8 3Krl_10:14_9 3Krl_10:14_10 3Krl_10:14_11 3Krl_10:14_12 3Krl_10:14_13 3Krl_10:14_14 3Krl_10:14_15 3Krl_10:14_16 3Krl_10:14_17 3Krl_10:14_18 3Krl_10:14_19
3Krl:10:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:10:15 χωρὶς τῶν φόρων τῶν ὑποτεταγμένων καὶ τῶν ἐμπόρων καὶ πάντων τῶν βασιλέων τοῦ πέραν καὶ τῶν σατραπῶν τῆς γῆς.
3Krl:10:15 Besides the tributes of them that were subjects, both merchants and all the kings of the country beyond the river, and of the princess of the land. (1 Kings 10:15 Brenton)
3Krl:10:15 oprócz tego, co pochodziło od handlarzy i zysków od kupców jako też wszystkich królów arabskich oraz namiestników krajowych. (1 Krl 10:15 BT_4)
3Krl:10:15 χωρὶς τῶν φόρων τῶν ὑποτεταγμένων καὶ τῶν ἐμπόρων καὶ πάντων τῶν βασιλέων τοῦ πέραν καὶ τῶν σατραπῶν τῆς γῆς.
3Krl:10:15 χωρίς ὁ ἡ τό φόρος, -ου, ὁ; φόρον, -ου, τό; φορέω (φορ(ε)-, φορε·σ-, φορε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὑπο·τάσσω (υπο+τασσ-, υπο+ταξ-, υπο+ταξ-, -, υπο+τετασσ-, υπο+ταγ·[θ]-/υπο+ταχ·θ-) καί ὁ ἡ τό ἔμ·πορος, -ου, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό πέραν καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
3Krl:10:15 Oprócz bez, w oddaleniu, na boku, oddzielnie Podatek (przymusowa praca, podatek, danina, (ładunek na dół, narzucają)); Poddany (przymusowa praca, podatek, danina, (ładunek na dół, narzucają)); by nosić {by niszczyć} sukienkę, szatę, ubierać się, płaszcz {pokrycie}, część garderoby, suknia By podporządkowywać [jak żołnierz do dowódcy] I też, nawet, mianowicie Handlowy I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Król W poprzek I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia
3Krl:10:15 CHOri\s tO=n fo/rOn tO=n u(potetagme/nOn kai\ tO=n e)mpo/rOn kai\ pa/ntOn tO=n basile/On tou= pe/ran kai\ tO=n satrapO=n tE=s gE=s.
3Krl:10:15 CHOris tOn forOn tOn hypotetagmenOn kai tOn emporOn kai pantOn tOn basileOn tu peran kai tOn satrapOn tEs gEs.
3Krl:10:15 D RA_GPM N2_GPM RA_GPM VK_XMPGPM C RA_GPM N2_GPM C A3_GPM RA_GPM N3V_GPM RA_GSM P C RA_GPM N1M_GPM RA_GSF N1_GSF
3Krl:10:15 apart from without, asunder, apart, separately the Tax (forced labor, tax, tribute, (load down, impose)); Tributary (forced labor, tax, tribute, (load down, impose)); to wear frock, robe, dress, coat, garment, gown the to subordinate [like a soldier to a commander] and also, even, namely the merchant and also, even, namely every all, each, every, the whole of the king the across and also, even, namely the ć the earth/land
3Krl:10:15 apart from the (gen) Taxes (gen); Tributaries (gen); while WEAR-ing (nom) the (gen) having-been-SUBORDINATE-ed (gen) and the (gen) merchants (gen) and all (gen) the (gen) kings (gen) the (gen) across and the (gen)   the (gen) earth/land (gen)
3Krl:10:15 3Krl_10:15_1 3Krl_10:15_2 3Krl_10:15_3 3Krl_10:15_4 3Krl_10:15_5 3Krl_10:15_6 3Krl_10:15_7 3Krl_10:15_8 3Krl_10:15_9 3Krl_10:15_10 3Krl_10:15_11 3Krl_10:15_12 3Krl_10:15_13 3Krl_10:15_14 3Krl_10:15_15 3Krl_10:15_16 3Krl_10:15_17 3Krl_10:15_18 3Krl_10:15_19
3Krl:10:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:10:16 καὶ ἐποίησεν Σαλωμων τριακόσια δόρατα χρυσᾶ ἐλατά – τριακόσιοι χρυσοῖ ἐπῆσαν ἐπὶ τὸ δόρυ τὸ ἕν –
3Krl:10:16 And Solomon made three hundred spears of beaten gold: three hundred shekels of gold were upon one spear. (1 Kings 10:16 Brenton)
3Krl:10:16 Sporządził zatem król Salomon dwieście tarcz z kutego złota. Na każdą tarczę wychodziło sześćset syklów złota. (1 Krl 10:16 BT_4)
3Krl:10:16 καὶ ἐποίησεν Σαλωμων τριακόσια δόρατα χρυσᾶ ἐλατά τριακόσιοι χρυσοῖ ἐπῆσαν ἐπὶ τὸ δόρυ τὸ ἕν
3Krl:10:16 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ τρια·κόσιοι -αι -α δόρυ, δόρατος, τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν ἐλάτη, -ης, ἡ [LXX]   τρια·κόσιοι -αι -α χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν; χρυσόω (χρυσ(ο)-, χρυσω·σ-, χρυσω·σ-, -, κεχρυσω-, -)   ἐπί ὁ ἡ τό δόρυ, δόρατος, τό ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός  
3Krl:10:16 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Salomon Trzysta Włócznia Złoty/złoty Srebrna jodła   Trzysta Złoty/złoty; by złocić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Włócznia Jeden  
3Krl:10:16 kai\ e)poi/Esen *salOmOn triako/sia do/rata CHrusa= e)lata/ triako/sioi CHrusoi= e)pE=san e)pi\ to\ do/ru to\ e(/n
3Krl:10:16 kai epoiEsen salOmOn triakosia dorata CHrysa elata triakosioi CHrysoi epEsan epi to dory to hen
3Krl:10:16 C VAI_AAI3S N_NSM A1A_APN N3_APN A1C_APN A1_APN A1A_NPM A1C_NPM V9_IAI3P P RA_ASN N3_ASN RA_ASN A3_ASN
3Krl:10:16 and also, even, namely to do/make Solomon three hundred spear gold/golden silver fir   three hundred gold/golden; to gild ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the spear the one  
3Krl:10:16 and he/she/it-DO/MAKE-ed Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) three hundred (nom|acc|voc) spears (nom|acc|voc) gold/golden ([Adj] nom|acc|voc) silver fir (nom|voc)   three hundred (nom|voc) gold/golden ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-GILD-ing, you(sg)-are-being-GILD-ed, you(sg)-are-being-GILD-ed (classical), he/she/it-should-be-GILD-ing, you(sg)-should-be-being-GILD-ed, he/she/it-happens-to-be-GILD-ing (opt)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) spear (nom|acc|voc) the (nom|acc) one (nom|acc)  
3Krl:10:16 3Krl_10:16_1 3Krl_10:16_2 3Krl_10:16_3 3Krl_10:16_4 3Krl_10:16_5 3Krl_10:16_6 3Krl_10:16_7 3Krl_10:16_8 3Krl_10:16_9 3Krl_10:16_10 3Krl_10:16_11 3Krl_10:16_12 3Krl_10:16_13 3Krl_10:16_14 3Krl_10:16_15 3Krl_10:16_16 3Krl_10:16_17
3Krl:10:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:10:17 καὶ τριακόσια ὅπλα χρυσᾶ ἐλατά – τρεῖς μναῖ χρυσίου ἐνῆσαν εἰς τὸ ὅπλον τὸ ἕν – καὶ ἔδωκεν αὐτὰ εἰς οἶκον δρυμοῦ τοῦ Λιβάνου.
3Krl:10:17 And three hundred shields of beaten gold: and three pounds of gold were in one shield: and the king put them in the house of the forest of Lebanon. (1 Kings 10:17 Brenton)
3Krl:10:17 Ponadto trzysta puklerzy z kutego złota. Na każdy puklerz wychodziło po trzy miny złota. Umieścił je król w "Domu Lasu Libanu". (1 Krl 10:17 BT_4)
3Krl:10:17 καὶ τριακόσια ὅπλα χρυσᾶ ἐλατά τρεῖς μναῖ χρυσίου ἐνῆσαν εἰς τὸ ὅπλον τὸ ἕν καὶ ἔδωκεν αὐτὰ εἰς οἶκον δρυμοῦ τοῦ Λιβάνου.
3Krl:10:17 καί τρια·κόσιοι -αι -α ὅπλον, -ου, τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν ἐλάτη, -ης, ἡ [LXX]   τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν μνᾶ, -ᾶς, ἡ χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) ἔν·ειμι fr. εἰμί[1] (ath. εν+(εσ)-/εν+(εσ)-, -, -, -, -, -); νήθω (νηθ-, -, νη[θ]·σ-, -, νενηθ-, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὅπλον, -ου, τό ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός   καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)   ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX]
3Krl:10:17 I też, nawet, mianowicie Trzysta Narzędzie Złoty/złoty Srebrna jodła   Trzy Mina [Grecka jednostka pieniężna] Kawałek złota By być wewnątrz; do ??? Do (+przyspieszenie) Narzędzie Jeden   I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Dom Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban
3Krl:10:17 kai\ triako/sia o(/pla CHrusa= e)lata/ trei=s mnai= CHrusi/ou e)nE=san ei)s to\ o(/plon to\ e(/n kai\ e)/dOken au)ta\ ei)s oi)=kon drumou= tou= *liba/nou.
3Krl:10:17 kai triakosia hopla CHrysa elata treis mnai CHrysiu enEsan eis to hoplon to hen kai edOken auta eis oikon drymu tu libanu.
3Krl:10:17 C A1A_APN N2N_APN A1C_APN A1_APN A3_NPF N1A_NPF N2N_GSN V9_IAI3P P RA_ASN N2N_ASN RA_ASN A3_ASN C VAI_AAI3S RD_APN P N2_ASM N2_GSM RA_GSM N2_GSM
3Krl:10:17 and also, even, namely three hundred implement gold/golden silver fir   three mina [Greek monetary unit] piece of gold to be within; to ??? into (+acc) the implement the one   and also, even, namely to give he/she/it/same into (+acc) house ć the frankincense; incense white gum, also Lebanon
3Krl:10:17 and three hundred (nom|acc|voc) implements (nom|acc|voc) gold/golden ([Adj] nom|acc|voc) silver fir (nom|voc)   three (acc, nom) minas (nom|voc) piece of gold (gen) they-were-BE-ing-WITHIN; they-???-ed into (+acc) the (nom|acc) implement (nom|acc|voc) the (nom|acc) one (nom|acc)   and he/she/it-GIVE-ed they/them/same (nom|acc) into (+acc) house (acc)   the (gen) frankincense (gen); incense (gen)
3Krl:10:17 3Krl_10:17_1 3Krl_10:17_2 3Krl_10:17_3 3Krl_10:17_4 3Krl_10:17_5 3Krl_10:17_6 3Krl_10:17_7 3Krl_10:17_8 3Krl_10:17_9 3Krl_10:17_10 3Krl_10:17_11 3Krl_10:17_12 3Krl_10:17_13 3Krl_10:17_14 3Krl_10:17_15 3Krl_10:17_16 3Krl_10:17_17 3Krl_10:17_18 3Krl_10:17_19 3Krl_10:17_20 3Krl_10:17_21 3Krl_10:17_22 3Krl_10:17_23 3Krl_10:17_24
3Krl:10:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:10:18 καὶ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς θρόνον ἐλεφάντινον μέγαν καὶ περιεχρύσωσεν αὐτὸν χρυσίῳ δοκίμῳ·
3Krl:10:18 And the king made a great ivory throne, and gilded it with pure gold. (1 Kings 10:18 Brenton)
3Krl:10:18 Następnie król sporządził wielki tron z kości słoniowej, który wyłożył szczerym złotem. (1 Krl 10:18 BT_4)
3Krl:10:18 καὶ ἐποίησεν βασιλεὺς θρόνον ἐλεφάντινον μέγαν καὶ περιεχρύσωσεν αὐτὸν χρυσίῳ δοκίμῳ·
3Krl:10:18 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ θρόνος, -ου, ὁ ἐλεφάντινος -η -ον μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί   αὐτός αὐτή αὐτό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) δόκιμος -ον; δοκιμάζω (δοκιμαζ-, δοκιμ(α)·[σ]-/δοκιμα·σ-, δοκιμα·σ-, δεδοκιμα·κ-, δεδοκιμασ-, δοκιμασ·θ-)
3Krl:10:18 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Król Tron Kość słoniowa [zobacz słonia] Wielki I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Kawałek złota Próbuj próbę, wypróbowuj, próbuj, okazuj się; by badać
3Krl:10:18 kai\ e)poi/Esen o( basileu\s Tro/non e)lefa/ntinon me/gan kai\ perieCHru/sOsen au)to\n CHrusi/O| doki/mO|·
3Krl:10:18 kai epoiEsen ho basileus Tronon elefantinon megan kai perieCHrysOsen auton CHrysiO dokimO·
3Krl:10:18 C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N2_ASM A1_ASM A1P_ASM C VAI_AAI3S RD_ASM N2N_DSN A1B_DSM
3Krl:10:18 and also, even, namely to do/make the king throne ivory [see elephant] great and also, even, namely ć he/she/it/same piece of gold assay essay, try out, attempt, prove; to examine
3Krl:10:18 and he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom) king (nom) throne (acc) ivory ([Adj] acc, nom|acc|voc) great ([Adj] acc) and   him/it/same (acc) piece of gold (dat) assay ([Adj] dat); (fut opt)
3Krl:10:18 3Krl_10:18_1 3Krl_10:18_2 3Krl_10:18_3 3Krl_10:18_4 3Krl_10:18_5 3Krl_10:18_6 3Krl_10:18_7 3Krl_10:18_8 3Krl_10:18_9 3Krl_10:18_10 3Krl_10:18_11 3Krl_10:18_12
3Krl:10:18 x x x x x x x x x x x x
3Krl:10:19 ἓξ ἀναβαθμοὶ τῷ θρόνῳ, καὶ προτομαὶ μόσχων τῷ θρόνῳ ἐκ τῶν ὀπίσω αὐτοῦ καὶ χεῖρες ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἐπὶ τοῦ τόπου τῆς καθέδρας, καὶ δύο λέοντες ἑστηκότες παρὰ τὰς χεῖρας,
3Krl:10:19 The throne had six steps, and calves in bold relief to the throne behind it, and side-pieces on either hand of the place of the seat, and two lions standing by the side-pieces, (1 Kings 10:19 Brenton)
3Krl:10:19 Tron miał sześć stopni i owalny szczyt z tyłu oraz poręcze po obu stronach siedzenia, a przy poręczach stały dwa lwy. (1 Krl 10:19 BT_4)
3Krl:10:19 ἓξ ἀναβαθμοὶ τῷ θρόνῳ, καὶ προτομαὶ μόσχων τῷ θρόνῳ ἐκ τῶν ὀπίσω αὐτοῦ καὶ χεῖρες ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἐπὶ τοῦ τόπου τῆς καθέδρας, καὶ δύο λέοντες ἑστηκότες παρὰ τὰς χεῖρας,
3Krl:10:19 ἕξ ἀνα·βαθμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ καί   μόσχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό καί χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἔν·θεν καί ἔν·θεν ἐπί ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό καθ·έδρα, -ας, ἡ καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) παρά ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν
3Krl:10:19 Sześć Schodek Tron I też, nawet, mianowicie Cielęcia/wół Tron Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ręka Na tej stronie, do na tamtym sid I też, nawet, mianowicie Na tej stronie, do na tamtym sid Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miejsce Krzesło cesarski tron, reprezentant Imperatora , krzesło nauczyciela; siedzenie {siedziba}; krzesło I też, nawet, mianowicie Dwa Lew By powodować stać fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ręka
3Krl:10:19 e(\X a)nabaTmoi\ tO=| Tro/nO|, kai\ protomai\ mo/sCHOn tO=| Tro/nO| e)k tO=n o)pi/sO au)tou= kai\ CHei=res e)/nTen kai\ e)/nTen e)pi\ tou= to/pou tE=s kaTe/dras, kai\ du/o le/ontes e(stEko/tes para\ ta\s CHei=ras,
3Krl:10:19 heX anabaTmoi tO TronO, kai protomai mosCHOn tO TronO ek tOn opisO autu kai CHeires enTen kai enTen epi tu topu tEs kaTedras, kai dyo leontes hestEkotes para tas CHeiras,
3Krl:10:19 M N2_NPM RA_DSM N2_DSM C N1_NPF N2_GPM RA_DSM N2_DSM P RA_GPM P RD_GSM C N3_NPF D C D P RA_GSM N2_GSM RA_GSF N1A_GSF C M N3_NPM VXI_XAPNPM P RA_APF N3_APF
3Krl:10:19 six stair the throne and also, even, namely ć calf/ox the throne out of (+gen) ἐξ before vowels the behind back, behind, after he/she/it/same and also, even, namely hand on this side, to on that sid and also, even, namely on this side, to on that sid upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the place the chair imperial throne, Emperor's representative, chair of a teacher; seat; chair and also, even, namely two lion to cause to stand frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the hand
3Krl:10:19 six stairs (nom|voc) the (dat) throne (dat) and   calves/oxen (gen) the (dat) throne (dat) out of (+gen) the (gen) behind him/it/same (gen) and hands (nom|voc) on this side, to on that sid and on this side, to on that sid upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) place (gen) the (gen) chair (gen), seated (acc) and two (nom, acc, gen) lions (nom|voc) having CAUSE-ed-TO-STand (nom|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) hands (acc)
3Krl:10:19 3Krl_10:19_1 3Krl_10:19_2 3Krl_10:19_3 3Krl_10:19_4 3Krl_10:19_5 3Krl_10:19_6 3Krl_10:19_7 3Krl_10:19_8 3Krl_10:19_9 3Krl_10:19_10 3Krl_10:19_11 3Krl_10:19_12 3Krl_10:19_13 3Krl_10:19_14 3Krl_10:19_15 3Krl_10:19_16 3Krl_10:19_17 3Krl_10:19_18 3Krl_10:19_19 3Krl_10:19_20 3Krl_10:19_21 3Krl_10:19_22 3Krl_10:19_23 3Krl_10:19_24 3Krl_10:19_25 3Krl_10:19_26 3Krl_10:19_27 3Krl_10:19_28 3Krl_10:19_29 3Krl_10:19_30
3Krl:10:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:10:20 καὶ δώδεκα λέοντες ἑστῶτες ἐπὶ τῶν ἓξ ἀναβαθμῶν ἔνθεν καὶ ἔνθεν· οὐ γέγονεν οὕτως πάσῃ βασιλείᾳ.
3Krl:10:20 and twelve lions standing there on the six steps on either side: it was not so done in any other kingdom. (1 Kings 10:20 Brenton)
3Krl:10:20 Na sześciu stopniach stało tam po obu stronach dwanaście lwów. Czegoś takiego nie uczyniono w żadnym z królestw. (1 Krl 10:20 BT_4)
3Krl:10:20 καὶ δώδεκα λέοντες ἑστῶτες ἐπὶ τῶν ἓξ ἀναβαθμῶν ἔνθεν καὶ ἔνθεν· οὐ γέγονεν οὕτως πάσῃ βασιλείᾳ.
3Krl:10:20 καί δώ·δεκα/δεκα·δύο λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ἕξ ἀνα·βαθμός, -οῦ, ὁ ἔν·θεν καί ἔν·θεν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) οὕτως/οὕτω πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) βασιλεία, -ας, ἡ
3Krl:10:20 I też, nawet, mianowicie Dwanaście Lew By powodować stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sześć Schodek Na tej stronie, do na tamtym sid I też, nawet, mianowicie Na tej stronie, do na tamtym sid ??? Przed przydechem mocnym By stawać się stawaj się, zdarzaj się thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Królestwo
3Krl:10:20 kai\ dO/deka le/ontes e(stO=tes e)pi\ tO=n e(\X a)nabaTmO=n e)/nTen kai\ e)/nTen· ou) ge/gonen ou(/tOs pa/sE| basilei/a|.
3Krl:10:20 kai dOdeka leontes hestOtes epi tOn heX anabaTmOn enTen kai enTen· u gegonen hutOs pasE basileia.
3Krl:10:20 C M N3_NPM VXI_XAPNPM P RA_GPM M N2_GPM D C D D VX_XAI3S D A1S_DSF N1A_DSF
3Krl:10:20 and also, even, namely twelve lion to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the six stair on this side, to on that sid and also, even, namely on this side, to on that sid οὐχ before rough breathing to become become, happen thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] every all, each, every, the whole of; to sprinkle kingdom
3Krl:10:20 and twelve lions (nom|voc) having CAUSE-ed-TO-STand (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) six stairs (gen) on this side, to on that sid and on this side, to on that sid not he/she/it-has-BECOME-ed thusly/like this every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed kingdom (dat)
3Krl:10:20 3Krl_10:20_1 3Krl_10:20_2 3Krl_10:20_3 3Krl_10:20_4 3Krl_10:20_5 3Krl_10:20_6 3Krl_10:20_7 3Krl_10:20_8 3Krl_10:20_9 3Krl_10:20_10 3Krl_10:20_11 3Krl_10:20_12 3Krl_10:20_13 3Krl_10:20_14 3Krl_10:20_15 3Krl_10:20_16
3Krl:10:20 x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:10:21 καὶ πάντα τὰ σκεύη τοῦ πότου Σαλωμων χρυσᾶ καὶ λουτῆρες χρυσοῖ, πάντα τὰ σκεύη οἴκου δρυμοῦ τοῦ Λιβάνου χρυσίῳ συγκεκλεισμένα, οὐκ ἦν ἀργύριον, ὅτι οὐκ ἦν λογιζόμενον ἐν ταῖς ἡμέραις Σαλωμων·
3Krl:10:21 And all the vessels made by Solomon were of gold, and the lavers were golden, and all the vessels of the house of the forest of Lebanon were of pure gold; there was no silver, for it was not accounted of in the days of Solomon. (1 Kings 10:21 Brenton)
3Krl:10:21 Wszystkie też naczynia, z których pił król Salomon, były złote. Również szczerozłote były wszelkie naczynia "Domu Lasu Libanu". Nie było srebra: nie ceniono go w czasach Salomona. (1 Krl 10:21 BT_4)
3Krl:10:21 καὶ πάντα τὰ σκεύη τοῦ πότου Σαλωμων χρυσᾶ καὶ λουτῆρες χρυσοῖ, πάντα τὰ σκεύη οἴκου δρυμοῦ τοῦ Λιβάνου χρυσίῳ συγκεκλεισμένα, οὐκ