4Krl:17:1 Ἐν ἔτει δωδεκάτῳ τῷ Αχαζ βασιλεῖ Ιουδα ἐβασίλευσεν Ωσηε υἱὸς Ηλα ἐν Σαμαρείᾳ ἐπὶ Ισραηλ ἐννέα ἔτη.
4Krl:17:1 In the twelfth year of Achaz king of Juda began Osee the son of Ela to reign in Samaria over Israel nine years. (2 Kings 17:1 Brenton)
4Krl:17:1 W dwunastym roku panowania Achaza, króla judzkiego - Ozeasz, syn Eli, został królem izraelskim w Samarii - na dziewięć lat. (2 Krl 17:1 BT_4)
4Krl:17:1 Ἐν ἔτει δωδεκάτῳ τῷ Αχαζ βασιλεῖ Ιουδα ἐβασίλευσεν Ωσηε υἱὸς Ηλα ἐν Σαμαρείᾳ ἐπὶ Ισραηλ ἐννέα ἔτη.
4Krl:17:1 ἐν ἔτο·ς, -ους, τό δω·δέκατος -η -ον ὁ ἡ τό Ἀχάζ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) Ὡσηέ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐν Σαμάρεια, -ας, ἡ ἐπί Ἰσραήλ, ὁ ἐννέα ἔτο·ς, -ους, τό
4Krl:17:1 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Dwunasty Ahaz Król Judasz/Juda By panować Ozeasz Syn W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samaria [okolica z] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael Dziewięć Rok
4Krl:17:1 *)en e)/tei dOdeka/tO| tO=| *aCHaDZ basilei= *iouda e)basi/leusen *OsEe ui(o\s *Ela e)n *samarei/a| e)pi\ *israEl e)nne/a e)/tE.
4Krl:17:1 en etei dOdekatO tO aCHaDZ basilei iuda ebasileusen OsEe hyios Ela en samareia epi israEl ennea etE.
4Krl:17:1 P N3E_DSN A1_DSN RA_DSM N_DSM N3V_DSM N_GSM VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM P N1A_DSF P N_ASM M N3E_APN
4Krl:17:1 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among year twelfth the Ahaz king Judas/Judah to reign Hosea son ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Samaria [region of] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel nine year
4Krl:17:1 in/among/by (+dat) year (dat) twelfth (dat) the (dat) Ahaz (indecl) king (dat) Judas/Judah (gen, voc) he/she/it-REIGN-ed Hosea (indecl) son (nom)   in/among/by (+dat) Samaria (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl) nine years (nom|acc|voc)
4Krl:17:1 4Krl_17:1_1 4Krl_17:1_2 4Krl_17:1_3 4Krl_17:1_4 4Krl_17:1_5 4Krl_17:1_6 4Krl_17:1_7 4Krl_17:1_8 4Krl_17:1_9 4Krl_17:1_10 4Krl_17:1_11 4Krl_17:1_12 4Krl_17:1_13 4Krl_17:1_14 4Krl_17:1_15 4Krl_17:1_16 4Krl_17:1_17
4Krl:17:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:17:2 καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου, πλὴν οὐχ ὡς οἱ βασιλεῖς Ισραηλ, οἳ ἦσαν ἔμπροσθεν αὐτοῦ.
4Krl:17:2 And he did evil in the eyes of the Lord, only not as the kings of Israel that were before him. (2 Kings 17:2 Brenton)
4Krl:17:2 Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich, jednakże nie tak, jak królowie Izraela, którzy żyli przed nim. (2 Krl 17:2 BT_4)
4Krl:17:2 καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου, πλὴν οὐχ ὡς οἱ βασιλεῖς Ισραηλ, οἳ ἦσαν ἔμπροσθεν αὐτοῦ.
4Krl:17:2 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πλήν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὡς ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔμ·προσ·θεν/-θε αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:17:2 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z wyjątkiem ??? Przed przydechem mocnym Jak/jak Król Izrael Kto/, który/, który By być Przedtem/w przodzie z On/ona/to/to samo
4Krl:17:2 kai\ e)poi/Esen to\ ponEro\n e)n o)fTalmoi=s kuri/ou, plE\n ou)CH O(s oi( basilei=s *israEl, oi(\ E)=san e)/mprosTen au)tou=.
4Krl:17:2 kai epoiEsen to ponEron en ofTalmois kyriu, plEn uCH hOs hoi basileis israEl, hoi Esan emprosTen autu.
4Krl:17:2 C VAI_AAI3S RA_ASN A1A_ASN P N2_DPM N2_GSM D D C RA_NPM N3V_NPM N_GSM RR_NPM V9_IAI3P P RD_GSM
4Krl:17:2 and also, even, namely to do/make the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. except οὐχ before rough breathing as/like the king Israel who/whom/which to be before/in front of he/she/it/same
4Krl:17:2 and he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) eyes (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) except not as/like the (nom) kings (acc, nom|voc) Israel (indecl) who/whom/which (nom) they-were before/in front of him/it/same (gen)
4Krl:17:2 4Krl_17:2_1 4Krl_17:2_2 4Krl_17:2_3 4Krl_17:2_4 4Krl_17:2_5 4Krl_17:2_6 4Krl_17:2_7 4Krl_17:2_8 4Krl_17:2_9 4Krl_17:2_10 4Krl_17:2_11 4Krl_17:2_12 4Krl_17:2_13 4Krl_17:2_14 4Krl_17:2_15 4Krl_17:2_16 4Krl_17:2_17
4Krl:17:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:17:3 ἐπ’ αὐτὸν ἀνέβη Σαλαμανασαρ βασιλεὺς Ἀσσυρίων, καὶ ἐγενήθη αὐτῷ Ωσηε δοῦλος καὶ ἐπέστρεψεν αὐτῷ μαναα.
4Krl:17:3 Against him came up Salamanassar king of the Assyrians; and Osee became his servant, and rendered him tribute. (2 Kings 17:3 Brenton)
4Krl:17:3 Przeciwko niemu wyruszył Salmanassar, król asyryjski, a Ozeasz poddał się mu i płacił mu daninę. (2 Krl 17:3 BT_4)
4Krl:17:3 ἐπ’ αὐτὸν ἀνέβη Σαλαμανασαρ βασιλεὺς Ἀσσυρίων, καὶ ἐγενήθη αὐτῷ Ωσηε δοῦλος καὶ ἐπέστρεψεν αὐτῷ μαναα.
4Krl:17:3 ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -)   βασιλεύς, -έως, ὁ   καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Ὡσηέ, ὁ δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό  
4Krl:17:3 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By podnosić Król I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo Ozeasz Haruj jak niewolnik; niewolniczy I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła On/ona/to/to samo
4Krl:17:3 e)p’ au)to\n a)ne/bE *salamanasar basileu\s *)assuri/On, kai\ e)genE/TE au)tO=| *OsEe dou=los kai\ e)pe/strePSen au)tO=| manaa.
4Krl:17:3 ep’ auton anebE salamanasar basileus assyriOn, kai egenETE autO OsEe dulos kai epestrePSen autO manaa.
4Krl:17:3 P RD_ASM VZI_AAI3S N_NSM N3V_NSM N2_GPM C VCI_API3S RD_DSM N_NSM N2_NSM C VAI_AAI3S RD_DSM N_ASN
4Krl:17:3 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to ascend ć king ć and also, even, namely to become become, happen he/she/it/same Hosea slave; servile and also, even, namely to turn around he/she/it/same ć
4Krl:17:3 upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) he/she/it-ASCEND-ed   king (nom)   and he/she/it-was-BECOME-ed him/it/same (dat) Hosea (indecl) slave (nom); servile ([Adj] nom) and he/she/it-TURN-ed-AROUND him/it/same (dat)  
4Krl:17:3 4Krl_17:3_1 4Krl_17:3_2 4Krl_17:3_3 4Krl_17:3_4 4Krl_17:3_5 4Krl_17:3_6 4Krl_17:3_7 4Krl_17:3_8 4Krl_17:3_9 4Krl_17:3_10 4Krl_17:3_11 4Krl_17:3_12 4Krl_17:3_13 4Krl_17:3_14 4Krl_17:3_15
4Krl:17:3 x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:17:4 καὶ εὗρεν βασιλεὺς Ἀσσυρίων ἐν τῷ Ωσηε ἀδικίαν, ὅτι ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸς Σηγωρ βασιλέα Αἰγύπτου καὶ οὐκ ἤνεγκεν μαναα τῷ βασιλεῖ Ἀσσυρίων ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ, καὶ ἐπολιόρκησεν αὐτὸν ὁ βασιλεὺς Ἀσσυρίων καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν οἴκῳ φυλακῆς.
4Krl:17:4 And the king of the Assyrians found iniquity in Osee, in that he sent messengers to Segor king of Egypt, and brought not a tribute to the king of the Assyrians in that year: and the king of the Assyrians besieged him, and bound him in the prison-house. (2 Kings 17:4 Brenton)
4Krl:17:4 Lecz król asyryjski wykrył spisek Ozeasza. Ozeasz bowiem wysłał posłów do króla egipskiego, So, i nie przysyłał daniny królowi asyryjskiemu, jak każdego roku. Wtedy król asyryjski pojmał go i zamknął w więzieniu. (2 Krl 17:4 BT_4)
4Krl:17:4 καὶ εὗρεν βασιλεὺς Ἀσσυρίων ἐν τῷ Ωσηε ἀδικίαν, ὅτι ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸς Σηγωρ βασιλέα Αἰγύπτου καὶ οὐκ ἤνεγκεν μαναα τῷ βασιλεῖ Ἀσσυρίων ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ, καὶ ἐπολιόρκησεν αὐτὸν βασιλεὺς Ἀσσυρίων καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν οἴκῳ φυλακῆς.
4Krl:17:4 καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ   ἐν ὁ ἡ τό Ὡσηέ, ὁ ἀ·δικία, -ας, ἡ ὅτι ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἄγγελος, -ου, ὁ πρός   βασιλεύς, -έως, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-)   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   ἐν ὁ ἡ τό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ἐκεῖνος -η -ο καί   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   καί δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) φυλακή, -ῆς, ἡ
4Krl:17:4 I też, nawet, mianowicie By znajdować Król W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ozeasz Zły uczynki Ponieważ/tamto zamawiać Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Król W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Tamto I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Król I też, nawet, mianowicie By wiązać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Więzienie zabezpieczają się
4Krl:17:4 kai\ eu(=ren basileu\s *)assuri/On e)n tO=| *OsEe a)diki/an, o(/ti a)pe/steilen a)gge/lous pro\s *sEgOr basile/a *ai)gu/ptou kai\ ou)k E)/negken manaa tO=| basilei= *)assuri/On e)n tO=| e)niautO=| e)kei/nO|, kai\ e)polio/rkEsen au)to\n o( basileu\s *)assuri/On kai\ e)/dEsen au)to\n e)n oi)/kO| fulakE=s.
4Krl:17:4 kai heuren basileus assyriOn en tO OsEe adikian, hoti apesteilen angelus pros sEgOr basilea aigyptu kai uk Enenken manaa tO basilei assyriOn en tO eniautO ekeinO, kai epoliorkEsen auton ho basileus assyriOn kai edEsen auton en oikO fylakEs.
4Krl:17:4 C VB_AAI3S N3V_NSM N2_GPM P RA_DSM N_DSM N1A_ASF C VAI_AAI3S N2_APM P N_ASM N3V_ASM N2_GSF C D VAI_AAI3S N_ASN RA_DSM N3V_DSM N2_GPM P RA_DSM N2_DSM RD_DSM C VAI_AAI3S RD_ASM RA_NSM N3V_NSM N2_GPM C VAI_AAI3S RD_ASM P N2_DSM N1_GSF
4Krl:17:4 and also, even, namely to find king ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Hosea wrongdoing because/that to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) toward (+acc,+gen,+dat) ć king Egypt [country of] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth ć the king ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the year that and also, even, namely ć he/she/it/same the king ć and also, even, namely to bind he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house prison guard
4Krl:17:4 and he/she/it-FIND-ed king (nom)   in/among/by (+dat) the (dat) Hosea (indecl) wrongdoing (acc) because/that he/she/it-ORDER FORTH-ed messengers/angels (acc) toward (+acc,+gen,+dat)   king (acc) Egypt (gen) and not he/she/it-BRING-ed   the (dat) king (dat)   in/among/by (+dat) the (dat) year (dat) that (dat) and   him/it/same (acc) the (nom) king (nom)   and he/she/it-BIND-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) house (dat) prison (gen)
4Krl:17:4 4Krl_17:4_1 4Krl_17:4_2 4Krl_17:4_3 4Krl_17:4_4 4Krl_17:4_5 4Krl_17:4_6 4Krl_17:4_7 4Krl_17:4_8 4Krl_17:4_9 4Krl_17:4_10 4Krl_17:4_11 4Krl_17:4_12 4Krl_17:4_13 4Krl_17:4_14 4Krl_17:4_15 4Krl_17:4_16 4Krl_17:4_17 4Krl_17:4_18 4Krl_17:4_19 4Krl_17:4_20 4Krl_17:4_21 4Krl_17:4_22 4Krl_17:4_23 4Krl_17:4_24 4Krl_17:4_25 4Krl_17:4_26 4Krl_17:4_27 4Krl_17:4_28 4Krl_17:4_29 4Krl_17:4_30 4Krl_17:4_31 4Krl_17:4_32 4Krl_17:4_33 4Krl_17:4_34 4Krl_17:4_35 4Krl_17:4_36 4Krl_17:4_37 4Krl_17:4_38
4Krl:17:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:17:5 καὶ ἀνέβη ὁ βασιλεὺς Ἀσσυρίων ἐν πάσῃ τῇ γῇ καὶ ἀνέβη εἰς Σαμάρειαν καὶ ἐπολιόρκησεν ἐπ’ αὐτὴν τρία ἔτη.
4Krl:17:5 And the king of the Assyrians went up against all the land, and went up to Samaria, and besieged it for three years. (2 Kings 17:5 Brenton)
4Krl:17:5 Król asyryjski najechał cały kraj, przyszedł pod Samarię i oblegał ją przez trzy lata. (2 Krl 17:5 BT_4)
4Krl:17:5 καὶ ἀνέβη βασιλεὺς Ἀσσυρίων ἐν πάσῃ τῇ γῇ καὶ ἀνέβη εἰς Σαμάρειαν καὶ ἐπολιόρκησεν ἐπ’ αὐτὴν τρία ἔτη.
4Krl:17:5 καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] Σαμάρεια, -ας, ἡ καί   ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἔτο·ς, -ους, τό
4Krl:17:5 I też, nawet, mianowicie By podnosić Król W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By podnosić Do (+przyspieszenie) Samaria [okolica z] I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Trzy Rok
4Krl:17:5 kai\ a)ne/bE o( basileu\s *)assuri/On e)n pa/sE| tE=| gE=| kai\ a)ne/bE ei)s *sama/reian kai\ e)polio/rkEsen e)p’ au)tE\n tri/a e)/tE.
4Krl:17:5 kai anebE ho basileus assyriOn en pasE tE gE kai anebE eis samareian kai epoliorkEsen ep’ autEn tria etE.
4Krl:17:5 C VZI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N2_GPM P A1S_DSF RA_DSF N1_DSF C VZI_AAI3S P N1A_ASF C VAI_AAI3S P RD_ASF A3_APN N3E_APN
4Krl:17:5 and also, even, namely to ascend the king ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land and also, even, namely to ascend into (+acc) Samaria [region of] and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same three year
4Krl:17:5 and he/she/it-ASCEND-ed the (nom) king (nom)   in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) earth/land (dat) and he/she/it-ASCEND-ed into (+acc) Samaria (acc) and   upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) three (nom|acc) years (nom|acc|voc)
4Krl:17:5 4Krl_17:5_1 4Krl_17:5_2 4Krl_17:5_3 4Krl_17:5_4 4Krl_17:5_5 4Krl_17:5_6 4Krl_17:5_7 4Krl_17:5_8 4Krl_17:5_9 4Krl_17:5_10 4Krl_17:5_11 4Krl_17:5_12 4Krl_17:5_13 4Krl_17:5_14 4Krl_17:5_15 4Krl_17:5_16 4Krl_17:5_17 4Krl_17:5_18 4Krl_17:5_19
4Krl:17:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:17:6 ἐν ἔτει ἐνάτῳ Ωσηε συνέλαβεν βασιλεὺς Ἀσσυρίων τὴν Σαμάρειαν καὶ ἀπῴκισεν τὸν Ισραηλ εἰς Ἀσσυρίους καὶ κατῴκισεν αὐτοὺς ἐν Αλαε καὶ ἐν Αβωρ, ποταμοῖς Γωζαν, καὶ Ορη Μήδων. –
4Krl:17:6 In the ninth year of Osee the king of the Assyrians took Samaria, and carried Israel away to the Assyrians, and settled them in Alae, and in Abor, near the rivers of Gozan, and in the mountains of the Medes. (2 Kings 17:6 Brenton)
4Krl:17:6 W dziewiątym roku panowania Ozeasza król asyryjski zdobył Samarię i zabrał Izraelitów w niewolę do Asyrii, i przesiedlił ich do Chalach, nad Chabor - rzekę Gozanu, i do miast Medów. (2 Krl 17:6 BT_4)
4Krl:17:6 ἐν ἔτει ἐνάτῳ Ωσηε συνέλαβεν βασιλεὺς Ἀσσυρίων τὴν Σαμάρειαν καὶ ἀπῴκισεν τὸν Ισραηλ εἰς Ἀσσυρίους καὶ κατῴκισεν αὐτοὺς ἐν Αλαε καὶ ἐν Αβωρ, ποταμοῖς Γωζαν, καὶ Ορη Μήδων.
4Krl:17:6 ἐν ἔτο·ς, -ους, τό ἔνατος -η -ον Ὡσηέ, ὁ συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ   ὁ ἡ τό Σαμάρεια, -ας, ἡ καί ἀπ·οικίζω [LXX] (-, απ+οικι(ε)·[σ]-, απ+οικι·σ-, -, απ+ῳκισ-, απ+οικισ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1]   καί κατ·οικίζω (κατ+οικιζ-, κατ+οικι(ε)·[σ]-, κατ+οικι·σ-, -, κατ+ῳκισ-, κατ+οικισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν   καί ἐν   ποταμός, -οῦ, ὁ   καί ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Μῆδος, -ου, ὁ  
4Krl:17:6 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Dziewiąty Ozeasz Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj Król Samaria [okolica z] I też, nawet, mianowicie By deportować wypędzaj, kolonizuj Izrael Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By osiedlać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rzeka I też, nawet, mianowicie Wchodź Med [mieszkaniec Medii]  
4Krl:17:6 e)n e)/tei e)na/tO| *OsEe sune/laben basileu\s *)assuri/On tE\n *sama/reian kai\ a)pO/|kisen to\n *israEl ei)s *)assuri/ous kai\ katO/|kisen au)tou\s e)n *alae kai\ e)n *abOr, potamoi=s *gODZan, kai\ *orE *mE/dOn.
4Krl:17:6 en etei enatO OsEe synelaben basileus assyriOn tEn samareian kai apOkisen ton israEl eis assyrius kai katOkisen autus en alae kai en abOr, potamois gODZan, kai orE mEdOn.
4Krl:17:6 P N3E_DSN A1_DSN N_GSM VBI_AAI3S N3V_NSM N2_GPM RA_ASF N1A_ASF C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM P N2_APM C VAI_AAI3S RD_APM P N_DSF C P N_DSF N2_DPM N_GSF C N_DPN N2_GPF
4Krl:17:6 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among year ninth Hosea to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture king ć the Samaria [region of] and also, even, namely to deport banish, colonize the Israel into (+acc) ć and also, even, namely to domicile he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć river ć and also, even, namely mount Mede [inhabitant of Media]  
4Krl:17:6 in/among/by (+dat) year (dat) ninth ([Adj] dat) Hosea (indecl) he/she/it-SEIZING-ed king (nom)   the (acc) Samaria (acc) and he/she/it-???-ed the (acc) Israel (indecl) into (+acc)   and he/she/it-DOMICILE-ed them/same (acc) in/among/by (+dat)   and in/among/by (+dat)   rivers (dat)   and mounts (nom|acc|voc) Medes (gen)  
4Krl:17:6 4Krl_17:6_1 4Krl_17:6_2 4Krl_17:6_3 4Krl_17:6_4 4Krl_17:6_5 4Krl_17:6_6 4Krl_17:6_7 4Krl_17:6_8 4Krl_17:6_9 4Krl_17:6_10 4Krl_17:6_11 4Krl_17:6_12 4Krl_17:6_13 4Krl_17:6_14 4Krl_17:6_15 4Krl_17:6_16 4Krl_17:6_17 4Krl_17:6_18 4Krl_17:6_19 4Krl_17:6_20 4Krl_17:6_21 4Krl_17:6_22 4Krl_17:6_23 4Krl_17:6_24 4Krl_17:6_25 4Krl_17:6_26 4Krl_17:6_27 4Krl_17:6_28 4Krl_17:6_29
4Krl:17:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:17:7 καὶ ἐγένετο ὅτι ἥμαρτον οἱ υἱοὶ Ισραηλ τῷ κυρίῳ θεῷ αὐτῶν τῷ ἀναγαγόντι αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου ὑποκάτωθεν χειρὸς Φαραω βασιλέως Αἰγύπτου καὶ ἐφοβήθησαν θεοὺς ἑτέρους
4Krl:17:7 For it came to pass that the children of Israel had transgressed against the Lord their God, who had brought them up out of the land of Egypt, from under the hand of Pharao king of Egypt, and they feared other gods, (2 Kings 17:7 Brenton)
4Krl:17:7 Stało się tak, bo Izraelici zgrzeszyli przeciwko Panu, Bogu swemu, który ich wyprowadził z Egiptu, spod ręki faraona, króla egipskiego. Czcili oni bogów obcych (2 Krl 17:7 BT_4)
4Krl:17:7 καὶ ἐγένετο ὅτι ἥμαρτον οἱ υἱοὶ Ισραηλ τῷ κυρίῳ θεῷ αὐτῶν τῷ ἀναγαγόντι αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου ὑποκάτωθεν χειρὸς Φαραω βασιλέως Αἰγύπτου καὶ ἐφοβήθησαν θεοὺς ἑτέρους
4Krl:17:7 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὅτι ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ   χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Φαραώ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) θεός, -οῦ, ὁ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος)
4Krl:17:7 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ponieważ/tamto By grzeszyć Syn Izrael Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo By prowadzić On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] Ręka Faraon Król Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By bać się Bóg  Inny
4Krl:17:7 kai\ e)ge/neto o(/ti E(/marton oi( ui(oi\ *israEl tO=| kuri/O| TeO=| au)tO=n tO=| a)nagago/nti au)tou\s e)k gE=s *ai)gu/ptou u(poka/tOTen CHeiro\s *faraO basile/Os *ai)gu/ptou kai\ e)fobE/TEsan Teou\s e(te/rous
4Krl:17:7 kai egeneto hoti hEmarton hoi hyioi israEl tO kyriO TeO autOn tO anagagonti autus ek gEs aigyptu hypokatOTen CHeiros faraO basileOs aigyptu kai efobETEsan Teus heterus
4Krl:17:7 C VBI_AMI3S C VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM RA_DSM N2_DSM N2_DSM RD_GPM RA_DSM VB_AAPDSM RD_APM P N1_GSF N2_GSF D N3_GSF N_GSM N3V_GSM N2_GSF C VCI_API3P N2_APM A1A_APM
4Krl:17:7 and also, even, namely to become become, happen because/that to sin the son Israel the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] he/she/it/same the to lead up he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of] ć hand Pharaoh king Egypt [country of] and also, even, namely to fear god [see theology] other
4Krl:17:7 and he/she/it-was-BECOME-ed because/that I-SIN-ed, they-SIN-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) god (dat) them/same (gen) the (dat) upon LEAD-ing-UP (dat) them/same (acc) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen)   hand (gen) Pharaoh (indecl) king (gen) Egypt (gen) and they-were-FEAR-ed gods (acc) other (acc)
4Krl:17:7 4Krl_17:7_1 4Krl_17:7_2 4Krl_17:7_3 4Krl_17:7_4 4Krl_17:7_5 4Krl_17:7_6 4Krl_17:7_7 4Krl_17:7_8 4Krl_17:7_9 4Krl_17:7_10 4Krl_17:7_11 4Krl_17:7_12 4Krl_17:7_13 4Krl_17:7_14 4Krl_17:7_15 4Krl_17:7_16 4Krl_17:7_17 4Krl_17:7_18 4Krl_17:7_19 4Krl_17:7_20 4Krl_17:7_21 4Krl_17:7_22 4Krl_17:7_23 4Krl_17:7_24 4Krl_17:7_25 4Krl_17:7_26
4Krl:17:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:17:8 καὶ ἐπορεύθησαν τοῖς δικαιώμασιν τῶν ἐθνῶν, ὧν ἐξῆρεν κύριος ἀπὸ προσώπου υἱῶν Ισραηλ, καὶ οἱ βασιλεῖς Ισραηλ, ὅσοι ἐποίησαν,
4Krl:17:8 and walked in the statutes of the nations which the Lord cast out before the face of the children of Israel, and of the kings of Israel as many as did such things, (2 Kings 17:8 Brenton)
4Krl:17:8 i naśladowali obyczaje ludów, które Pan wypędził przed Izraelitami, oraz królów izraelskich, których wybrali. (2 Krl 17:8 BT_4)
4Krl:17:8 καὶ ἐπορεύθησαν τοῖς δικαιώμασιν τῶν ἐθνῶν, ὧν ἐξῆρεν κύριος ἀπὸ προσώπου υἱῶν Ισραηλ, καὶ οἱ βασιλεῖς Ισραηλ, ὅσοι ἐποίησαν,
4Krl:17:8 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅς ἥ ὅ ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
4Krl:17:8 I też, nawet, mianowicie By iść ??? Naród [zobacz etniczny] Kto/, który/, który By usuwać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Syn Izrael I też, nawet, mianowicie Król Izrael Tyleż/wiele jak By czynić/rób
4Krl:17:8 kai\ e)poreu/TEsan toi=s dikaiO/masin tO=n e)TnO=n, O(=n e)XE=ren ku/rios a)po\ prosO/pou ui(O=n *israEl, kai\ oi( basilei=s *israEl, o(/soi e)poi/Esan,
4Krl:17:8 kai eporeuTEsan tois dikaiOmasin tOn eTnOn, hOn eXEren kyrios apo prosOpu hyiOn israEl, kai hoi basileis israEl, hosoi epoiEsan,
4Krl:17:8 C VCI_API3P RA_DPN N3M_DPN RA_GPN N3E_GPN RR_GPM VAI_AAI3S N2_NSM P N2N_GSN N2_GPM N_GSM C RA_NPM N3V_NPM N_GSM A1_NPM VAI_AAI3P
4Krl:17:8 and also, even, namely to go the ??? the nation [see ethnic] who/whom/which to remove lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face son Israel and also, even, namely the king Israel as much/many as to do/make
4Krl:17:8 and they-were-GO-ed the (dat) ???s (dat) the (gen) nations (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-REMOVE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) away from (+gen) face (gen) sons (gen) Israel (indecl) and the (nom) kings (acc, nom|voc) Israel (indecl) as much/many as (nom) they-DO/MAKE-ed
4Krl:17:8 4Krl_17:8_1 4Krl_17:8_2 4Krl_17:8_3 4Krl_17:8_4 4Krl_17:8_5 4Krl_17:8_6 4Krl_17:8_7 4Krl_17:8_8 4Krl_17:8_9 4Krl_17:8_10 4Krl_17:8_11 4Krl_17:8_12 4Krl_17:8_13 4Krl_17:8_14 4Krl_17:8_15 4Krl_17:8_16 4Krl_17:8_17 4Krl_17:8_18 4Krl_17:8_19
4Krl:17:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:17:9 καὶ ὅσοι ἠμφιέσαντο οἱ υἱοὶ Ισραηλ λόγους οὐχ οὕτως κατὰ κυρίου θεοῦ αὐτῶν καὶ ᾠκοδόμησαν ἑαυτοῖς ὑψηλὰ ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν αὐτῶν ἀπὸ πύργου φυλασσόντων ἕως πόλεως ὀχυρᾶς
4Krl:17:9 and in those of the children of Israel as many as secretly practised customs, not as they should have done, against the Lord their God: (2 Kings 17:9 Brenton)
4Krl:17:9 I wymyślili sobie Izraelici rzeczy przewrotne na przekór Panu, Bogu swemu. Zbudowali sobie wyżyny we wszystkich swoich miejscowościach - od wieży strażniczej aż do miasta warownego. (2 Krl 17:9 BT_4)
4Krl:17:9 καὶ ὅσοι ἠμφιέσαντο οἱ υἱοὶ Ισραηλ λόγους οὐχ οὕτως κατὰ κυρίου θεοῦ αὐτῶν καὶ ᾠκοδόμησαν ἑαυτοῖς ὑψηλὰ ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν αὐτῶν ἀπὸ πύργου φυλασσόντων ἕως πόλεως ὀχυρᾶς
4Krl:17:9 καί ὅσος -η -ον ἀμφιέννυμι (ath. αμφιεννυ-, -, αμφιε·σ-, -, ημφιεσ-, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ λόγος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὕτως/οὕτω κατά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὑψηλός -ή -όν ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό πύργος, -ου, ὁ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πόλις, -εως, ἡ  
4Krl:17:9 I też, nawet, mianowicie Tyleż/wiele jak Do ??? Syn Izrael Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. ??? Przed przydechem mocnym thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Samo /nasz /twój /siebie Podniesiony W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Miasto On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wieża By zabezpieczać się Aż; świtaj Miasto
4Krl:17:9 kai\ o(/soi E)mfie/santo oi( ui(oi\ *israEl lo/gous ou)CH ou(/tOs kata\ kuri/ou Teou= au)tO=n kai\ O)|kodo/mEsan e(autoi=s u(PSEla\ e)n pa/sais tai=s po/lesin au)tO=n a)po\ pu/rgou fulasso/ntOn e(/Os po/leOs o)CHura=s
4Krl:17:9 kai hosoi Emfiesanto hoi hyioi israEl logus uCH hutOs kata kyriu Teu autOn kai OkodomEsan heautois hyPSEla en pasais tais polesin autOn apo pyrgu fylassontOn heOs poleOs oCHyras
4Krl:17:9 C A1_NPM VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM N2_APM D D P N2_GSM N2_GSM RD_GPM C VAI_AAI3P RD_DPM A1_APN P A1S_DPF RA_DPF N3I_DPF RD_GPM P N2_GSM V1_PAPGPM P N3I_GSF A1A_GSF
4Krl:17:9 and also, even, namely as much/many as to ??? the son Israel word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. οὐχ before rough breathing thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] he/she/it/same and also, even, namely to build/edify self /our-/your-/themselves elevated in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the city he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing tower to guard until; dawn city ć
4Krl:17:9 and as much/many as (nom) they-were-???-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) words (acc) not thusly/like this down/according to/as per (+acc), against (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) god (gen) them/same (gen) and they-BUILD/EDIFY-ed selves (dat) elevated ([Adj] nom|acc|voc) in/among/by (+dat) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) the (dat) cities (dat) them/same (gen) away from (+gen) tower (gen) let-them-be-GUARD-ing! (classical), while GUARD-ing (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) city (gen)  
4Krl:17:9 4Krl_17:9_1 4Krl_17:9_2 4Krl_17:9_3 4Krl_17:9_4 4Krl_17:9_5 4Krl_17:9_6 4Krl_17:9_7 4Krl_17:9_8 4Krl_17:9_9 4Krl_17:9_10 4Krl_17:9_11 4Krl_17:9_12 4Krl_17:9_13 4Krl_17:9_14 4Krl_17:9_15 4Krl_17:9_16 4Krl_17:9_17 4Krl_17:9_18 4Krl_17:9_19 4Krl_17:9_20 4Krl_17:9_21 4Krl_17:9_22 4Krl_17:9_23 4Krl_17:9_24 4Krl_17:9_25 4Krl_17:9_26 4Krl_17:9_27 4Krl_17:9_28
4Krl:17:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:17:10 καὶ ἐστήλωσαν ἑαυτοῖς στήλας καὶ ἄλση ἐπὶ παντὶ βουνῷ ὑψηλῷ καὶ ὑποκάτω παντὸς ξύλου ἀλσώδους
4Krl:17:10 and they built for themselves high places in all their cities, from the tower of the watchmen to the fortified city. And they made for themselves pillars and groves on every high hill, and under every shady tree. (2 Kings 17:10 Brenton)
4Krl:17:10 Ustawili sobie stele i aszery na każdym wyniosłym pagórku i pod każdym drzewem zielonym. (2 Krl 17:10 BT_4)
4Krl:17:10 καὶ ἐστήλωσαν ἑαυτοῖς στήλας καὶ ἄλση ἐπὶ παντὶ βουνῷ ὑψηλῷ καὶ ὑποκάτω παντὸς ξύλου ἀλσώδους
4Krl:17:10 καί στηλόω [LXX] (-, -, στηλω·σ-, -, εστηλω-, στηλω·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ   καί   ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) ὑψηλός -ή -όν καί ὑπο·κάτω πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ξύλον, -ου, τό  
4Krl:17:10 I też, nawet, mianowicie Do ??? Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wzgórze Podniesiony I też, nawet, mianowicie Poniżej Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się.
4Krl:17:10 kai\ e)stE/lOsan e(autoi=s stE/las kai\ a)/lsE e)pi\ panti\ bounO=| u(PSElO=| kai\ u(poka/tO panto\s Xu/lou a)lsO/dous
4Krl:17:10 kai estElOsan heautois stElas kai alsE epi panti bunO hyPSElO kai hypokatO pantos Xylu alsOdus
4Krl:17:10 C VAI_AAI3P RD_DPM N1_APF C N3E_APN P A3_DSM N2_DSM A1_DSM C D A3_GSN N2N_GSN A3H_GSN
4Krl:17:10 and also, even, namely to ??? self /our-/your-/themselves ć and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of hill elevated and also, even, namely below every all, each, every, the whole of tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. ć
4Krl:17:10 and they-???-ed selves (dat)   and   upon/over (+acc,+gen,+dat) every (dat) hill (dat) elevated ([Adj] dat) and below every (gen) tree/wooden thing (gen)  
4Krl:17:10 4Krl_17:10_1 4Krl_17:10_2 4Krl_17:10_3 4Krl_17:10_4 4Krl_17:10_5 4Krl_17:10_6 4Krl_17:10_7 4Krl_17:10_8 4Krl_17:10_9 4Krl_17:10_10 4Krl_17:10_11 4Krl_17:10_12 4Krl_17:10_13 4Krl_17:10_14 4Krl_17:10_15
4Krl:17:10 x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:17:11 καὶ ἐθυμίασαν ἐκεῖ ἐν πᾶσιν ὑψηλοῖς καθὼς τὰ ἔθνη, ἃ ἀπῴκισεν κύριος ἐκ προσώπου αὐτῶν, καὶ ἐποίησαν κοινωνοὺς καὶ ἐχάραξαν τοῦ παροργίσαι τὸν κύριον
4Krl:17:11 And burned incense there on all high places, as the nations did whom the Lord removed from before them, and dealt with familiar spirits, and they carved images to provoke the Lord to anger. (2 Kings 17:11 Brenton)
4Krl:17:11 I składali ofiary kadzielne tamże - na wszystkich wyżynach - podobnie jak ludy, które Pan usunął przed nimi. Spełniali czyny grzeszne, drażniąc Pana. (2 Krl 17:11 BT_4)
4Krl:17:11 καὶ ἐθυμίασαν ἐκεῖ ἐν πᾶσιν ὑψηλοῖς καθὼς τὰ ἔθνη, ἀπῴκισεν κύριος ἐκ προσώπου αὐτῶν, καὶ ἐποίησαν κοινωνοὺς καὶ ἐχάραξαν τοῦ παροργίσαι τὸν κύριον
4Krl:17:11 καί θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-) ἐκεῖ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὑψηλός -ή -όν καθ·ώς ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅς ἥ ὅ ἀπ·οικίζω [LXX] (-, απ+οικι(ε)·[σ]-, απ+οικι·σ-, -, απ+ῳκισ-, απ+οικισ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κοινωνός, -οῦ, ὁ and ἡ καί   ὁ ἡ τό παρ·οργίζω (παρ+οργιζ-, παρ+οργι(ε)·[σ]-, παρ+οργι·σ-, -, παρ+ωργισ-, παρ+οργισ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
4Krl:17:11 I też, nawet, mianowicie By palić kadzidło Tam W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Podniesiony Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Naród [zobacz etniczny] Kto/, który/, który By deportować wypędzaj, kolonizuj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Rozdzielający I też, nawet, mianowicie Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
4Krl:17:11 kai\ e)Tumi/asan e)kei= e)n pa=sin u(PSEloi=s kaTO\s ta\ e)/TnE, a(/ a)pO/|kisen ku/rios e)k prosO/pou au)tO=n, kai\ e)poi/Esan koinOnou\s kai\ e)CHa/raXan tou= parorgi/sai to\n ku/rion
4Krl:17:11 kai eTymiasan ekei en pasin hyPSElois kaTOs ta eTnE, ha apOkisen kyrios ek prosOpu autOn, kai epoiEsan koinOnus kai eCHaraXan tu parorgisai ton kyrion
4Krl:17:11 C VAI_AAI3P D P A3_DPM A1_DPM D RA_APN N3E_APN RR_APN VAI_AAI3S N2_NSM P N2N_GSN RD_GPM C VAI_AAI3P N2_APM C VAI_AAI3P RA_GSN VA_AAN RA_ASM N2_ASM
4Krl:17:11 and also, even, namely to burn incense there in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of elevated as accordingly [according to how/in accordance with how] the nation [see ethnic] who/whom/which to deport banish, colonize lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. out of (+gen) ἐξ before vowels face he/she/it/same and also, even, namely to do/make sharer and also, even, namely ć the to ??? the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
4Krl:17:11 and they-BURN-ed-INCENSE there in/among/by (+dat) all (dat) elevated ([Adj] dat) as accordingly the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) out of (+gen) face (gen) them/same (gen) and they-DO/MAKE-ed sharers (acc) and   the (gen) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc)
4Krl:17:11 4Krl_17:11_1 4Krl_17:11_2 4Krl_17:11_3 4Krl_17:11_4 4Krl_17:11_5 4Krl_17:11_6 4Krl_17:11_7 4Krl_17:11_8 4Krl_17:11_9 4Krl_17:11_10 4Krl_17:11_11 4Krl_17:11_12 4Krl_17:11_13 4Krl_17:11_14 4Krl_17:11_15 4Krl_17:11_16 4Krl_17:11_17 4Krl_17:11_18 4Krl_17:11_19 4Krl_17:11_20 4Krl_17:11_21 4Krl_17:11_22 4Krl_17:11_23 4Krl_17:11_24
4Krl:17:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:17:12 καὶ ἐλάτρευσαν τοῖς εἰδώλοις, οἷς εἶπεν κύριος αὐτοῖς Οὐ ποιήσετε τὸ ῥῆμα τοῦτο κυρίῳ.
4Krl:17:12 And they served the idols, of which the Lord said to them, Ye shall not do this thing against the Lord. (2 Kings 17:12 Brenton)
4Krl:17:12 I służyli bożkom, o których Pan powiedział im: «Nie czyńcie tego!» (2 Krl 17:12 BT_4)
4Krl:17:12 καὶ ἐλάτρευσαν τοῖς εἰδώλοις, οἷς εἶπεν κύριος αὐτοῖς Οὐ ποιήσετε τὸ ῥῆμα τοῦτο κυρίῳ.
4Krl:17:12 καί λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό εἴδωλον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
4Krl:17:12 I też, nawet, mianowicie By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami Idol Kto/, który/, który By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
4Krl:17:12 kai\ e)la/treusan toi=s ei)dO/lois, oi(=s ei)=pen ku/rios au)toi=s *ou) poiE/sete to\ r(E=ma tou=to kuri/O|.
4Krl:17:12 kai elatreusan tois eidOlois, hois eipen kyrios autois u poiEsete to rEma tuto kyriO.
4Krl:17:12 C VAI_AAI3P RA_DPN N2N_DPN RR_DPM VBI_AAI3S N2_NSM RD_DPM D VF_FAI2P RA_ASN N3M_ASN RD_ASN N2_DSM
4Krl:17:12 and also, even, namely to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices the idol who/whom/which to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same οὐχ before rough breathing to do/make the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
4Krl:17:12 and they-PERFORM-ed-RITUALS/RITES the (dat) idols (dat) who/whom/which (dat) he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) them/same (dat) not you(pl)-will-DO/MAKE the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
4Krl:17:12 4Krl_17:12_1 4Krl_17:12_2 4Krl_17:12_3 4Krl_17:12_4 4Krl_17:12_5 4Krl_17:12_6 4Krl_17:12_7 4Krl_17:12_8 4Krl_17:12_9 4Krl_17:12_10 4Krl_17:12_11 4Krl_17:12_12 4Krl_17:12_13 4Krl_17:12_14
4Krl:17:12 x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:17:13 καὶ διεμαρτύρατο κύριος ἐν τῷ Ισραηλ καὶ ἐν τῷ Ιουδα ἐν χειρὶ πάντων τῶν προφητῶν αὐτοῦ, παντὸς ὁρῶντος, λέγων Ἀποστράφητε ἀπὸ τῶν ὁδῶν ὑμῶν τῶν πονηρῶν καὶ φυλάξατε τὰς ἐντολάς μου καὶ τὰ δικαιώματά μου καὶ πάντα τὸν νόμον, ὃν ἐνετειλάμην τοῖς πατράσιν ὑμῶν, ὅσα ἀπέστειλα αὐτοῖς ἐν χειρὶ τῶν δούλων μου τῶν προφητῶν.
4Krl:17:13 And the Lord testified against Israel and against Juda, even by the hand of all his prophets, and of every seer, saying, Turn ye from your evil ways, and keep my commandments and my ordinances, and all the law which I commanded your fathers, and all that I sent to them by the hand of my servants the prophets. (2 Kings 17:13 Brenton)
4Krl:17:13 Pan jednak ciągle ostrzegał Izraela i Judę przez wszystkich swoich proroków i wszystkich "widzących", mówiąc: «Zawróćcie z waszych dróg grzesznych i przestrzegajcie poleceń moich i postanowień moich, według całego Prawa, które nadałem waszym przodkom i które przekazałem wam przez sługi moje - proroków». (2 Krl 17:13 BT_4)
4Krl:17:13 καὶ διεμαρτύρατο κύριος ἐν τῷ Ισραηλ καὶ ἐν τῷ Ιουδα ἐν χειρὶ πάντων τῶν προφητῶν αὐτοῦ, παντὸς ὁρῶντος, λέγων Ἀποστράφητε ἀπὸ τῶν ὁδῶν ὑμῶν τῶν πονηρῶν καὶ φυλάξατε τὰς ἐντολάς μου καὶ τὰ δικαιώματά μου καὶ πάντα τὸν νόμον, ὃν ἐνετειλάμην τοῖς πατράσιν ὑμῶν, ὅσα ἀπέστειλα αὐτοῖς ἐν χειρὶ τῶν δούλων μου τῶν προφητῶν.
4Krl:17:13 καί δια·μαρτύρομαι (δια+μαρτυρ-, -, δια+μαρτυρ·[σ]-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί ἐν ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἀπό ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅσος -η -ον ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ
4Krl:17:13 I też, nawet, mianowicie By uroczyście obchodzić [uroczyście opowiadaj; sztywno ostrzegaj; przenoś w najbardziej poważnym warunków] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Judasz/Juda W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Prorok On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By mówić/opowiadaj By odwracać się od Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga Ty Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Ja I też, nawet, mianowicie ??? Ja I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Prawo Kto/, który/, który; by być By zalecać rozkaz Ojciec Ty Tyleż/wiele jak zamawiać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Haruj jak niewolnik; haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy; by zniewolić Ja Prorok
4Krl:17:13 kai\ diemartu/rato ku/rios e)n tO=| *israEl kai\ e)n tO=| *iouda e)n CHeiri\ pa/ntOn tO=n profEtO=n au)tou=, panto\s o(rO=ntos, le/gOn *)apostra/fEte a)po\ tO=n o(dO=n u(mO=n tO=n ponErO=n kai\ fula/Xate ta\s e)ntola/s mou kai\ ta\ dikaiO/mata/ mou kai\ pa/nta to\n no/mon, o(\n e)neteila/mEn toi=s patra/sin u(mO=n, o(/sa a)pe/steila au)toi=s e)n CHeiri\ tO=n dou/lOn mou tO=n profEtO=n.
4Krl:17:13 kai diemartyrato kyrios en tO israEl kai en tO iuda en CHeiri pantOn tOn profEtOn autu, pantos horOntos, legOn apostrafEte apo tOn hodOn hymOn tOn ponErOn kai fylaXate tas entolas mu kai ta dikaiOmata mu kai panta ton nomon, hon eneteilamEn tois patrasin hymOn, hosa apesteila autois en CHeiri tOn dulOn mu tOn profEtOn.
4Krl:17:13 C VAI_AMI3S N2_NSM P RA_DSM N_DSM C P RA_DSM N_DSM P N3_DSF A3_GPM RA_GPM N1M_GPM RD_GSM A3_GSM V3_PAPGSM V1_PAPNSM VA_AAD2P P RA_GPF N2_GPF RP_GP RA_GPM A1A_GPM C VA_AAD2P RA_APF N1_APF RP_GS C RA_APN N3M_APN RP_GS C A3_ASM RA_ASM N2_ASM RR_ASM VAI_AMI1S RA_DPM N3_DPM RP_GP A1_APN VAI_AAI1S RD_DPM P N3_DSF RA_GPM N2_GPM RP_GS RA_GPM N1M_GPM
4Krl:17:13 and also, even, namely to solemnize [solemnly tell; starkly warn; convey in the gravest of terms] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Israel and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Judas/Judah in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand every all, each, every, the whole of the prophet he/she/it/same every all, each, every, the whole of to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to say/tell to turn away from from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the way/road you the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος and also, even, namely to guard the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition I and also, even, namely the ??? I and also, even, namely every all, each, every, the whole of the law who/whom/which; to be to enjoin command the father you as much/many as to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand the slave; slave girl; servile; to enslave I the prophet
4Krl:17:13 and he/she/it-was-SOLEMNIZE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) the (dat) Israel (indecl) and in/among/by (+dat) the (dat) Judas/Judah (gen, voc) in/among/by (+dat) hand (dat) all (gen) the (gen) prophets (gen) him/it/same (gen) every (gen) while SEE-ing (gen) while SAY/TELL-ing (nom) be-you(pl)-TURN-ed-AWAY-FROM!, you(pl)-should-be-TURN-ed-AWAY-FROM away from (+gen) the (gen) ways/roads (gen) you(pl) (gen) the (gen) wicked ([Adj] gen) and do-GUARD-you(pl)! the (acc) precepts (acc) me (gen) and the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) me (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) law (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) I-was-ENJOIN-ed the (dat) fathers (dat) you(pl) (gen) as much/many as (nom|acc) I-ORDER FORTH-ed them/same (dat) in/among/by (+dat) hand (dat) the (gen) slaves (gen); slave girls (gen); servile ([Adj] gen); while ENSLAVE-ing (nom) me (gen) the (gen) prophets (gen)
4Krl:17:13 4Krl_17:13_1 4Krl_17:13_2 4Krl_17:13_3 4Krl_17:13_4 4Krl_17:13_5 4Krl_17:13_6 4Krl_17:13_7 4Krl_17:13_8 4Krl_17:13_9 4Krl_17:13_10 4Krl_17:13_11 4Krl_17:13_12 4Krl_17:13_13 4Krl_17:13_14 4Krl_17:13_15 4Krl_17:13_16 4Krl_17:13_17 4Krl_17:13_18 4Krl_17:13_19 4Krl_17:13_20 4Krl_17:13_21 4Krl_17:13_22 4Krl_17:13_23 4Krl_17:13_24 4Krl_17:13_25 4Krl_17:13_26 4Krl_17:13_27 4Krl_17:13_28 4Krl_17:13_29 4Krl_17:13_30 4Krl_17:13_31 4Krl_17:13_32 4Krl_17:13_33 4Krl_17:13_34 4Krl_17:13_35 4Krl_17:13_36 4Krl_17:13_37 4Krl_17:13_38 4Krl_17:13_39 4Krl_17:13_40 4Krl_17:13_41 4Krl_17:13_42 4Krl_17:13_43 4Krl_17:13_44 4Krl_17:13_45 4Krl_17:13_46 4Krl_17:13_47 4Krl_17:13_48 4Krl_17:13_49 4Krl_17:13_50 4Krl_17:13_51 4Krl_17:13_52 4Krl_17:13_53 4Krl_17:13_54
4Krl:17:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:17:14 καὶ οὐκ ἤκουσαν καὶ ἐσκλήρυναν τὸν νῶτον αὐτῶν ὑπὲρ τὸν νῶτον τῶν πατέρων αὐτῶν
4Krl:17:14 But they hearkened not, and made their neck harder than the neck of their fathers. (2 Kings 17:14 Brenton)
4Krl:17:14 Lecz oni nie słuchali i twardym uczynili swój kark, jak kark ich przodków, którzy nie zawierzyli Panu, Bogu swojemu. (2 Krl 17:14 BT_4)
4Krl:17:14 καὶ οὐκ ἤκουσαν καὶ ἐσκλήρυναν τὸν νῶτον αὐτῶν ὑπὲρ τὸν νῶτον τῶν πατέρων αὐτῶν
4Krl:17:14 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) καί σκληρύνω (σκληρυν-, σκληρυν(ε)·[σ]-, σκληρυν·[σ]-, -, -, σκληρυν·θ-) ὁ ἡ τό νῶτος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὑπέρ ὁ ἡ τό νῶτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:17:14 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć I też, nawet, mianowicie By twardnieć W tył On/ona/to/to samo Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) W tył Ojciec On/ona/to/to samo
4Krl:17:14 kai\ ou)k E)/kousan kai\ e)sklE/runan to\n nO=ton au)tO=n u(pe\r to\n nO=ton tO=n pate/rOn au)tO=n
4Krl:17:14 kai uk Ekusan kai esklErynan ton nOton autOn hyper ton nOton tOn paterOn autOn
4Krl:17:14 C D VAI_AAI3P C VAI_AAI3P RA_ASN N2N_ASN RD_GPM P RA_ASN N2N_ASN RA_GPM N3_GPM RD_GPM
4Krl:17:14 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to have come I have come. I have arrived.; to hear and also, even, namely to harden the back he/she/it/same above (+acc), on behalf of (+gen) the back the father he/she/it/same
4Krl:17:14 and not while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed and they-HARDEN-ed the (acc) back (acc) them/same (gen) above (+acc), on behalf of (+gen) the (acc) back (acc) the (gen) fathers (gen) them/same (gen)
4Krl:17:14 4Krl_17:14_1 4Krl_17:14_2 4Krl_17:14_3 4Krl_17:14_4 4Krl_17:14_5 4Krl_17:14_6 4Krl_17:14_7 4Krl_17:14_8 4Krl_17:14_9 4Krl_17:14_10 4Krl_17:14_11 4Krl_17:14_12 4Krl_17:14_13 4Krl_17:14_14
4Krl:17:14 x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:17:15 καὶ τὰ μαρτύρια αὐτοῦ, ὅσα διεμαρτύρατο αὐτοῖς, οὐκ ἐφύλαξαν καὶ ἐπορεύθησαν ὀπίσω τῶν ματαίων καὶ ἐματαιώθησαν καὶ ὀπίσω τῶν ἐθνῶν τῶν περικύκλῳ αὐτῶν, ὧν ἐνετείλατο αὐτοῖς τοῦ μὴ ποιῆσαι κατὰ ταῦτα·
4Krl:17:15 And they kept not any of his testimonies which he charged them; and they walked after vanities, and became vain, and after the nations round about them, concerning which the Lord had charged them not to do accordingly. (2 Kings 17:15 Brenton)
4Krl:17:15 Odrzucili przykazania Jego i przymierze, które zawarł z przodkami, oraz rozkazy, które im wydał. Szli za nicością i stali się niczym - naśladując ludy wokół siebie, co do których przykazał im Pan, aby nie postępowali tak, jak one. (2 Krl 17:15 BT_4)
4Krl:17:15 καὶ τὰ μαρτύρια αὐτοῦ, ὅσα διεμαρτύρατο αὐτοῖς, οὐκ ἐφύλαξαν καὶ ἐπορεύθησαν ὀπίσω τῶν ματαίων καὶ ἐματαιώθησαν καὶ ὀπίσω τῶν ἐθνῶν τῶν περικύκλῳ αὐτῶν, ὧν ἐνετείλατο αὐτοῖς τοῦ μὴ ποιῆσαι κατὰ ταῦτα·
4Krl:17:15 καί ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ; μαρτυρία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅσος -η -ον δια·μαρτύρομαι (δια+μαρτυρ-, -, δια+μαρτυρ·[σ]-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὀπίσω ὁ ἡ τό μάταιος -αία -ον; ματαιόω (μαται(ο)-, -, -, -, μεματαιω-, ματαιω·θ-) καί ματαιόω (μαται(ο)-, -, -, -, μεματαιω-, ματαιω·θ-) καί ὀπίσω ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μή ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κατά οὗτος αὕτη τοῦτο
4Krl:17:15 I też, nawet, mianowicie Świadectwo µ?????; dowód On/ona/to/to samo Tyleż/wiele jak By uroczyście obchodzić [uroczyście opowiadaj; sztywno ostrzegaj; przenoś w najbardziej poważnym warunków] On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By zabezpieczać się I też, nawet, mianowicie By iść Z tyłu w tył, z tyłu, potem Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy; do głupiego daremnego, bezużyteczny, pokonuj, frustruj {udaremniaj}, pobij, udaremniaj I też, nawet, mianowicie Do głupiego daremnego, bezużyteczny, pokonuj, frustruj {udaremniaj}, pobij, udaremniaj I też, nawet, mianowicie Z tyłu w tył, z tyłu, potem Naród [zobacz etniczny] On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo Nie By czynić/rób W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
4Krl:17:15 kai\ ta\ martu/ria au)tou=, o(/sa diemartu/rato au)toi=s, ou)k e)fu/laXan kai\ e)poreu/TEsan o)pi/sO tO=n matai/On kai\ e)mataiO/TEsan kai\ o)pi/sO tO=n e)TnO=n tO=n periku/klO| au)tO=n, O(=n e)netei/lato au)toi=s tou= mE\ poiE=sai kata\ tau=ta·
4Krl:17:15 kai ta martyria autu, hosa diemartyrato autois, uk efylaXan kai eporeuTEsan opisO tOn mataiOn kai emataiOTEsan kai opisO tOn eTnOn tOn perikyklO autOn, hOn eneteilato autois tu mE poiEsai kata tauta·
4Krl:17:15 C RA_APN N2N_APN RD_GSM A1_APN VAI_AMI3S RD_DPM D VAI_AAI3P C VCI_API3P P RA_GPM A1A_GPM C VCI_API3P C P RA_GPN N3E_GPN RA_GPN D RD_GPM RR_GPM VAI_AMI3S RD_DPM RA_GSN D VA_AAN P RD_APN
4Krl:17:15 and also, even, namely the testimony μάρτυς; witness he/she/it/same as much/many as to solemnize [solemnly tell; starkly warn; convey in the gravest of terms] he/she/it/same οὐχ before rough breathing to guard and also, even, namely to go behind back, behind, after the foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless; to foolish futile, useless, defeat, frustrate, discomfit, thwart and also, even, namely to foolish futile, useless, defeat, frustrate, discomfit, thwart and also, even, namely behind back, behind, after the nation [see ethnic] the ć he/she/it/same who/whom/which to enjoin command he/she/it/same the not to do/make down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
4Krl:17:15 and the (nom|acc) testimonies (nom|acc|voc); witness (nom|voc) him/it/same (gen) as much/many as (nom|acc) he/she/it-was-SOLEMNIZE-ed them/same (dat) not they-GUARD-ed and they-were-GO-ed behind the (gen) foolish, vain ([Adj] gen); while FOOLISH-ing (nom) and they-were-FOOLISH-ed and behind the (gen) nations (gen) the (gen)   them/same (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-was-ENJOIN-ed them/same (dat) the (gen) not to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) down/according to/as per (+acc), against (+gen) these (nom|acc)
4Krl:17:15 4Krl_17:15_1 4Krl_17:15_2 4Krl_17:15_3 4Krl_17:15_4 4Krl_17:15_5 4Krl_17:15_6 4Krl_17:15_7 4Krl_17:15_8 4Krl_17:15_9 4Krl_17:15_10 4Krl_17:15_11 4Krl_17:15_12 4Krl_17:15_13 4Krl_17:15_14 4Krl_17:15_15 4Krl_17:15_16 4Krl_17:15_17 4Krl_17:15_18 4Krl_17:15_19 4Krl_17:15_20 4Krl_17:15_21 4Krl_17:15_22 4Krl_17:15_23 4Krl_17:15_24 4Krl_17:15_25 4Krl_17:15_26 4Krl_17:15_27 4Krl_17:15_28 4Krl_17:15_29 4Krl_17:15_30 4Krl_17:15_31
4Krl:17:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:17:16 ἐγκατέλιπον τὰς ἐντολὰς κυρίου θεοῦ αὐτῶν καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς χώνευμα, δύο δαμάλεις, καὶ ἐποίησαν ἄλση καὶ προσεκύνησαν πάσῃ τῇ δυνάμει τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐλάτρευσαν τῷ Βααλ
4Krl:17:16 They forsook the commandments of the Lord their God, and made themselves graven images, even two heifers, and they made groves, and worshipped all the host of heaven, and served Baal. (2 Kings 17:16 Brenton)
4Krl:17:16 Odrzucili wszystkie polecenia Pana, Boga swego, i ulali sobie posągi - dwa cielce. Zrobili sobie aszerę i oddawali pokłon całemu wojsku niebieskiemu, i służyli Baalowi. (2 Krl 17:16 BT_4)
4Krl:17:16 ἐγκατέλιπον τὰς ἐντολὰς κυρίου θεοῦ αὐτῶν καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς χώνευμα, δύο δαμάλεις, καὶ ἐποίησαν ἄλση καὶ προσεκύνησαν πάσῃ τῇ δυνάμει τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐλάτρευσαν τῷ Βααλ
4Krl:17:16 ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ   δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο δάμαλις, -εως, ἡ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Βάαλ, ὁ
4Krl:17:16 By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Samo /nasz /twój /siebie Dwa Jałówka I też, nawet, mianowicie By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zdolność Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami Baal
4Krl:17:16 e)gkate/lipon ta\s e)ntola\s kuri/ou Teou= au)tO=n kai\ e)poi/Esan e(autoi=s CHO/neuma, du/o dama/leis, kai\ e)poi/Esan a)/lsE kai\ proseku/nEsan pa/sE| tE=| duna/mei tou= ou)ranou= kai\ e)la/treusan tO=| *baal
4Krl:17:16 enkatelipon tas entolas kyriu Teu autOn kai epoiEsan heautois CHOneuma, dyo damaleis, kai epoiEsan alsE kai prosekynEsan pasE tE dynamei tu uranu kai elatreusan tO baal
4Krl:17:16 VBI_AAI3P RA_APF N1_APF N2_GSM N2_GSM RD_GPM C VAI_AAI3P RD_DPM N3M_ASN M N3I_APF C VAI_AAI3P N3E_APN C VAI_AAI3P A1S_DSF RA_DSF N3I_DSF RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI3P RA_DSM N_DSM
4Krl:17:16 to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] he/she/it/same and also, even, namely to do/make self /our-/your-/themselves ć two heifer and also, even, namely to do/make ć and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ability the sky/heaven and also, even, namely to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices the Baal
4Krl:17:16 I-GIVE UP-ed, they-GIVE UP-ed the (acc) precepts (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) god (gen) them/same (gen) and they-DO/MAKE-ed selves (dat)   two (nom, acc, gen) heifers (acc, nom|voc) and they-DO/MAKE-ed   and they-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) ability (dat) the (gen) sky/heaven (gen) and they-PERFORM-ed-RITUALS/RITES the (dat) Baal (indecl)
4Krl:17:16 4Krl_17:16_1 4Krl_17:16_2 4Krl_17:16_3 4Krl_17:16_4 4Krl_17:16_5 4Krl_17:16_6 4Krl_17:16_7 4Krl_17:16_8 4Krl_17:16_9 4Krl_17:16_10 4Krl_17:16_11 4Krl_17:16_12 4Krl_17:16_13 4Krl_17:16_14 4Krl_17:16_15 4Krl_17:16_16 4Krl_17:16_17 4Krl_17:16_18 4Krl_17:16_19 4Krl_17:16_20 4Krl_17:16_21 4Krl_17:16_22 4Krl_17:16_23 4Krl_17:16_24 4Krl_17:16_25 4Krl_17:16_26
4Krl:17:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:17:17 καὶ διῆγον τοὺς υἱοὺς αὐτῶν καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν ἐν πυρὶ καὶ ἐμαντεύοντο μαντείας καὶ οἰωνίζοντο καὶ ἐπράθησαν τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου παροργίσαι αὐτόν.
4Krl:17:17 And they caused their sons and their daughters to pass through the fire, and used divinations and auspices, and sold themselves to work wickedness in the sight of the Lord, to provoke him. (2 Kings 17:17 Brenton)
4Krl:17:17 Przeprowadzali synów swoich i córki przez ogień. Uprawiali wróżbiarstwo i czarnoksięstwo. Oddali się czynieniu tego, co jest złe w oczach Pana, drażniąc Go. (2 Krl 17:17 BT_4)
4Krl:17:17 καὶ διῆγον τοὺς υἱοὺς αὐτῶν καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν ἐν πυρὶ καὶ ἐμαντεύοντο μαντείας καὶ οἰωνίζοντο καὶ ἐπράθησαν τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου παροργίσαι αὐτόν.
4Krl:17:17 καί δι·άγω (δι+αγ-, δι+αξ-, 2nd δι+αγαγ-, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πῦρ, -ρός, τό καί μαντεύομαι (μαντευ-, -, μαντευ·σ-, -, -, -)   καί   καί πιπράσκω (πιπρασκ-, -, -, πεπρα·κ-, πεπρα-, πρα·θ-) ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παρ·οργίζω (παρ+οργιζ-, παρ+οργι(ε)·[σ]-, παρ+οργι·σ-, -, παρ+ωργισ-, παρ+οργισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:17:17 I też, nawet, mianowicie Do przez prowadź Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Córka On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień I też, nawet, mianowicie By przepowiadać I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By sprzedawać się By czynić/rób Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do ??? On/ona/to/to samo
4Krl:17:17 kai\ diE=gon tou\s ui(ou\s au)tO=n kai\ ta\s Tugate/ras au)tO=n e)n puri\ kai\ e)manteu/onto mantei/as kai\ oi)Oni/DZonto kai\ e)pra/TEsan tou= poiE=sai to\ ponEro\n e)n o)fTalmoi=s kuri/ou parorgi/sai au)to/n.
4Krl:17:17 kai diEgon tus hyius autOn kai tas Tygateras autOn en pyri kai emanteuonto manteias kai oiOniDZonto kai epraTEsan tu poiEsai to ponEron en ofTalmois kyriu parorgisai auton.
4Krl:17:17 C V1I_IAI3P RA_APM N2_APM RD_GPM C RA_APF N3_APF RD_GPM P N3_DSN C V1I_IMI3P N1A_APF C V1_IMI3P C VCI_API3P RA_GSN VA_AAN RA_ASN A1A_ASN P N2_DPM N2_GSM VA_AAN RD_ASM
4Krl:17:17 and also, even, namely to thru-lead the son he/she/it/same and also, even, namely the daughter he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire and also, even, namely to divine ć and also, even, namely ć and also, even, namely to sell the to do/make the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to ??? he/she/it/same
4Krl:17:17 and I-was-THRU-LEAD-ing, they-were-THRU-LEAD-ing the (acc) sons (acc) them/same (gen) and the (acc) daughters (acc) them/same (gen) in/among/by (+dat) fire (dat) and they-were-being-DIVINE-ed   and   and they-were-SELL-ed the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) eyes (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) him/it/same (acc)
4Krl:17:17 4Krl_17:17_1 4Krl_17:17_2 4Krl_17:17_3 4Krl_17:17_4 4Krl_17:17_5 4Krl_17:17_6 4Krl_17:17_7 4Krl_17:17_8 4Krl_17:17_9 4Krl_17:17_10 4Krl_17:17_11 4Krl_17:17_12 4Krl_17:17_13 4Krl_17:17_14 4Krl_17:17_15 4Krl_17:17_16 4Krl_17:17_17 4Krl_17:17_18 4Krl_17:17_19 4Krl_17:17_20 4Krl_17:17_21 4Krl_17:17_22 4Krl_17:17_23 4Krl_17:17_24 4Krl_17:17_25 4Krl_17:17_26 4Krl_17:17_27
4Krl:17:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:17:18 καὶ ἐθυμώθη κύριος σφόδρα ἐν τῷ Ισραηλ καὶ ἀπέστησεν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ προσώπου αὐτοῦ, καὶ οὐχ ὑπελείφθη πλὴν φυλὴ Ιουδα μονωτάτη.
4Krl:17:18 And the Lord was very angry with Israel, and removed them out of his sight; and there was only left the tribe of Juda quite alone. (2 Kings 17:18 Brenton)
4Krl:17:18 Wtedy Pan zapłonął gwałtownym gniewem przeciw Izraelowi i odrzucił go od swego oblicza. Pozostało tylko samo pokolenie Judy. (2 Krl 17:18 BT_4)
4Krl:17:18 καὶ ἐθυμώθη κύριος σφόδρα ἐν τῷ Ισραηλ καὶ ἀπέστησεν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ προσώπου αὐτοῦ, καὶ οὐχ ὑπελείφθη πλὴν φυλὴ Ιουδα μονωτάτη.
4Krl:17:18 καί θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σφόδρα ἐν ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) πλήν φυλή, -ῆς, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ μονώ·τατος -η -ον [LXX] (Superl. of μόνος)
4Krl:17:18 I też, nawet, mianowicie By rozgniewać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael I też, nawet, mianowicie By uwalniać On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z}) Z wyjątkiem Szczep Judasz/Juda Pojedynczy najwięcej
4Krl:17:18 kai\ e)TumO/TE ku/rios sfo/dra e)n tO=| *israEl kai\ a)pe/stEsen au)tou\s a)po\ tou= prosO/pou au)tou=, kai\ ou)CH u(pelei/fTE plE\n fulE\ *iouda monOta/tE.
4Krl:17:18 kai eTymOTE kyrios sfodra en tO israEl kai apestEsen autus apo tu prosOpu autu, kai uCH hypeleifTE plEn fylE iuda monOtatE.
4Krl:17:18 C VCI_API3S N2_NSM D P RA_DSM N_DSM C VAI_AAI3S RD_APM P RA_GSN N2N_GSN RD_GSM C D VVI_API3S D N1_NSF N_GSM A1_NSFS
4Krl:17:18 and also, even, namely to anger lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. vehement, intense, keen, inveighingly, eager in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Israel and also, even, namely to disengage he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the face he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) except tribe Judas/Judah single most
4Krl:17:18 and he/she/it-was-ANGER-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) vehement, in/among/by (+dat) the (dat) Israel (indecl) and he/she/it-DISENGAGE-ed them/same (acc) away from (+gen) the (gen) face (gen) him/it/same (gen) and not he/she/it-was-REMAIN-ed except tribe (nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) single most ([Adj] nom|voc)
4Krl:17:18 4Krl_17:18_1 4Krl_17:18_2 4Krl_17:18_3 4Krl_17:18_4 4Krl_17:18_5 4Krl_17:18_6 4Krl_17:18_7 4Krl_17:18_8 4Krl_17:18_9 4Krl_17:18_10 4Krl_17:18_11 4Krl_17:18_12 4Krl_17:18_13 4Krl_17:18_14 4Krl_17:18_15 4Krl_17:18_16 4Krl_17:18_17 4Krl_17:18_18 4Krl_17:18_19 4Krl_17:18_20 4Krl_17:18_21
4Krl:17:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:17:19 καί γε Ιουδας οὐκ ἐφύλαξεν τὰς ἐντολὰς κυρίου τοῦ θεοῦ αὐτῶν καὶ ἐπορεύθησαν ἐν τοῖς δικαιώμασιν Ισραηλ, οἷς ἐποίησαν,
4Krl:17:19 Nay even Juda kept not the commandments of the Lord their God, but they walked according to the customs of Israel which they practised, and rejected the Lord. (2 Kings 17:19 Brenton)
4Krl:17:19 Również Juda nie przestrzegał poleceń Pana, Boga swego, i naśladował obyczaje, które Izrael wprowadził. (2 Krl 17:19 BT_4)
4Krl:17:19 καί γε Ιουδας οὐκ ἐφύλαξεν τὰς ἐντολὰς κυρίου τοῦ θεοῦ αὐτῶν καὶ ἐπορεύθησαν ἐν τοῖς δικαιώμασιν Ισραηλ, οἷς ἐποίησαν,
4Krl:17:19 καί γέ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό Ἰσραήλ, ὁ ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
4Krl:17:19 I też, nawet, mianowicie ??? Judasz/Juda ??? Przed przydechem mocnym By zabezpieczać się Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? Izrael Kto/, który/, który By czynić/rób
4Krl:17:19 kai/ ge *ioudas ou)k e)fu/laXen ta\s e)ntola\s kuri/ou tou= Teou= au)tO=n kai\ e)poreu/TEsan e)n toi=s dikaiO/masin *israEl, oi(=s e)poi/Esan,
4Krl:17:19 kai ge iudas uk efylaXen tas entolas kyriu tu Teu autOn kai eporeuTEsan en tois dikaiOmasin israEl, hois epoiEsan,
4Krl:17:19 C x N1T_NSM D VAI_AAI3S RA_APF N1_APF N2_GSM RA_GSM N2_GSM RD_GPM C VCI_API3P P RA_DPN N3M_DPN N_GSM RR_DPM VAI_AAI3P
4Krl:17:19 and also, even, namely ??? Judas/Judah οὐχ before rough breathing to guard the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] he/she/it/same and also, even, namely to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ??? Israel who/whom/which to do/make
4Krl:17:19 and ??? Judas/Judah (nom) not he/she/it-GUARD-ed the (acc) precepts (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) them/same (gen) and they-were-GO-ed in/among/by (+dat) the (dat) ???s (dat) Israel (indecl) who/whom/which (dat) they-DO/MAKE-ed
4Krl:17:19 4Krl_17:19_1 4Krl_17:19_2 4Krl_17:19_3 4Krl_17:19_4 4Krl_17:19_5 4Krl_17:19_6 4Krl_17:19_7 4Krl_17:19_8 4Krl_17:19_9 4Krl_17:19_10 4Krl_17:19_11 4Krl_17:19_12 4Krl_17:19_13 4Krl_17:19_14 4Krl_17:19_15 4Krl_17:19_16 4Krl_17:19_17 4Krl_17:19_18 4Krl_17:19_19
4Krl:17:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:17:20 καὶ ἀπεώσαντο τὸν κύριον ἐν παντὶ σπέρματι Ισραηλ, καὶ ἐσάλευσεν αὐτοὺς καὶ ἔδωκεν αὐτοὺς ἐν χειρὶ διαρπαζόντων αὐτούς, ἕως οὗ ἀπέρριψεν αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ.
4Krl:17:20 And the Lord was angry with the whole seed of Israel, and troubled them, and gave them into the hand of them that spoiled them, until he cast them out of his presence. (2 Kings 17:20 Brenton)
4Krl:17:20 Wtedy Pan odrzucił całe potomstwo Izraela, poniżył je i wydał je w moc łupieżców, aż wreszcie odrzucił je od swego oblicza. (2 Krl 17:20 BT_4)
4Krl:17:20 καὶ ἀπεώσαντο τὸν κύριον ἐν παντὶ σπέρματι Ισραηλ, καὶ ἐσάλευσεν αὐτοὺς καὶ ἔδωκεν αὐτοὺς ἐν χειρὶ διαρπαζόντων αὐτούς, ἕως οὗ ἀπέρριψεν αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ.
4Krl:17:20 καί ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σπέρμα[τ], -ατος, τό Ἰσραήλ, ὁ καί σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν δι·αρπάζω (δι+αρπαζ-, δι+αρπ(α)·[σ]-/δι+αρπα·σ-, δι+αρπα·σ-, -, δι+ηρπασ-, δι+αρπασ·θ-/δι+αρπαγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἀπο·ρρίπτω/-ρίπτω (απο+ρριπτ-, -, απο+ρριψ-/απο+ριψ-, -, απο+ερριπτ-, απο+ρριφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:17:20 I też, nawet, mianowicie By odrzucać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Izrael I też, nawet, mianowicie By trząść się (drżenie) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka By złupić rabuj, uprawiaj grabież, plądruj, niszcz, rujnuj On/ona/to/to samo Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Do ??? On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo
4Krl:17:20 kai\ a)peO/santo to\n ku/rion e)n panti\ spe/rmati *israEl, kai\ e)sa/leusen au)tou\s kai\ e)/dOken au)tou\s e)n CHeiri\ diarpaDZo/ntOn au)tou/s, e(/Os ou(= a)pe/rriPSen au)tou\s a)po\ prosO/pou au)tou=.
4Krl:17:20 kai apeOsanto ton kyrion en panti spermati israEl, kai esaleusen autus kai edOken autus en CHeiri diarpaDZontOn autus, heOs hu aperriPSen autus apo prosOpu autu.
4Krl:17:20 C VAI_AAI3P RA_ASM N2_ASM P A3_DSN N3M_DSN N_GSM C VAI_AAI3S RD_APM C VAI_AAI3S RD_APM P N3_DSF V1_PAPGPM RD_APM P RR_GSM VAI_AAI3S RD_APM P N2N_GSN RD_GSM
4Krl:17:20 and also, even, namely to reject the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of seed sperm, seed, germ (sprout, bud) Israel and also, even, namely to shake (tremor) he/she/it/same and also, even, namely to give he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand to spoliate rob, plunder, pillage, destroy, ruin he/she/it/same until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to ??? he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same
4Krl:17:20 and they-were-REJECT-ed the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) every (dat) seed (dat) Israel (indecl) and he/she/it-SHAKE-ed them/same (acc) and he/she/it-GIVE-ed them/same (acc) in/among/by (+dat) hand (dat) let-them-be-SPOLIATE-ing! (classical), while SPOLIATE-ing (gen) them/same (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) he/she/it-???-ed them/same (acc) away from (+gen) face (gen) him/it/same (gen)
4Krl:17:20 4Krl_17:20_1 4Krl_17:20_2 4Krl_17:20_3 4Krl_17:20_4 4Krl_17:20_5 4Krl_17:20_6 4Krl_17:20_7 4Krl_17:20_8 4Krl_17:20_9 4Krl_17:20_10 4Krl_17:20_11 4Krl_17:20_12 4Krl_17:20_13 4Krl_17:20_14 4Krl_17:20_15 4Krl_17:20_16 4Krl_17:20_17 4Krl_17:20_18 4Krl_17:20_19 4Krl_17:20_20 4Krl_17:20_21 4Krl_17:20_22 4Krl_17:20_23 4Krl_17:20_24 4Krl_17:20_25
4Krl:17:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:17:21 ὅτι πλὴν Ισραηλ ἐπάνωθεν οἴκου Δαυιδ καὶ ἐβασίλευσαν τὸν Ιεροβοαμ υἱὸν Ναβατ, καὶ ἐξέωσεν Ιεροβοαμ τὸν Ισραηλ ἐξόπισθεν κυρίου καὶ ἐξήμαρτεν αὐτοὺς ἁμαρτίαν μεγάλην·
4Krl:17:21 Forasmuch as Israel revolted from the house of David, and they made Jeroboam the son of Nabat king: and Jeroboam drew off Israel from following the Lord, and led them to sin a great sin. (2 Kings 17:21 Brenton)
4Krl:17:21 Albowiem oderwał Izraela od domu Dawida, a Izrael obrał sobie za króla Jeroboama, syna Nebata. Jeroboam zaś oderwał Izraela od Pana i doprowadził go do wielkiego grzechu. (2 Krl 17:21 BT_4)
4Krl:17:21 ὅτι πλὴν Ισραηλ ἐπάνωθεν οἴκου Δαυιδ καὶ ἐβασίλευσαν τὸν Ιεροβοαμ υἱὸν Ναβατ, καὶ ἐξέωσεν Ιεροβοαμ τὸν Ισραηλ ἐξόπισθεν κυρίου καὶ ἐξήμαρτεν αὐτοὺς ἁμαρτίαν μεγάλην·
4Krl:17:21 ὅτι πλήν Ἰσραήλ, ὁ   οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί ἐξ·ωθέω (-, εξ+ω[θ]·σ-, εξ+ω[θ]·σ-, -, εξ+ωθ-, εξ+ωσ·θ-)   ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί   αὐτός αὐτή αὐτό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
4Krl:17:21 Ponieważ/tamto Z wyjątkiem Izrael Dom; by mieszkać David I też, nawet, mianowicie By panować Syn I też, nawet, mianowicie By wyganiać Izrael Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Wielki
4Krl:17:21 o(/ti plE\n *israEl e)pa/nOTen oi)/kou *dauid kai\ e)basi/leusan to\n *ieroboam ui(o\n *nabat, kai\ e)Xe/Osen *ieroboam to\n *israEl e)Xo/pisTen kuri/ou kai\ e)XE/marten au)tou\s a(marti/an mega/lEn·
4Krl:17:21 hoti plEn israEl epanOTen oiku dauid kai ebasileusan ton ieroboam hyion nabat, kai eXeOsen ieroboam ton israEl eXopisTen kyriu kai eXEmarten autus hamartian megalEn·
4Krl:17:21 C D N_NSM D N2_GSM N_GSM C VAI_AAI3P RA_ASM N_ASM N2_ASM N_GSM C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASM N_ASM P N2_GSM C VBI_AAI3S RD_APM N1A_ASF A1_ASF
4Krl:17:21 because/that except Israel ć house; to dwell David and also, even, namely to reign the ć son ć and also, even, namely to expel ć the Israel ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely ć he/she/it/same sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. great
4Krl:17:21 because/that except Israel (indecl)   house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! David (indecl) and they-REIGN-ed the (acc)   son (acc)   and he/she/it-EXPEL-ed   the (acc) Israel (indecl)   lord (gen); a lord ([Adj] gen) and   them/same (acc) sin (acc) great ([Adj] acc)
4Krl:17:21 4Krl_17:21_1 4Krl_17:21_2 4Krl_17:21_3 4Krl_17:21_4 4Krl_17:21_5 4Krl_17:21_6 4Krl_17:21_7 4Krl_17:21_8 4Krl_17:21_9 4Krl_17:21_10 4Krl_17:21_11 4Krl_17:21_12 4Krl_17:21_13 4Krl_17:21_14 4Krl_17:21_15 4Krl_17:21_16 4Krl_17:21_17 4Krl_17:21_18 4Krl_17:21_19 4Krl_17:21_20 4Krl_17:21_21 4Krl_17:21_22 4Krl_17:21_23 4Krl_17:21_24
4Krl:17:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:17:22 καὶ ἐπορεύθησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν πάσῃ ἁμαρτίᾳ Ιεροβοαμ, ᾗ ἐποίησεν, οὐκ ἀπέστησαν ἀπ’ αὐτῆς,
4Krl:17:22 And the children of Israel walked in all the sin of Jeroboam which he committed; they departed not from it, (2 Kings 17:22 Brenton)
4Krl:17:22 Izraelici naśladowali wszystkie grzechy, które Jeroboam popełnił - nie odstąpili od nich. (2 Krl 17:22 BT_4)
4Krl:17:22 καὶ ἐπορεύθησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν πάσῃ ἁμαρτίᾳ Ιεροβοαμ, ἐποίησεν, οὐκ ἀπέστησαν ἀπ’ αὐτῆς,
4Krl:17:22 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ   ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:17:22 I też, nawet, mianowicie By iść Syn Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Kto/, który/, który By czynić/rób ??? Przed przydechem mocnym By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
4Krl:17:22 kai\ e)poreu/TEsan oi( ui(oi\ *israEl e)n pa/sE| a(marti/a| *ieroboam, E(=| e)poi/Esen, ou)k a)pe/stEsan a)p’ au)tE=s,
4Krl:17:22 kai eporeuTEsan hoi hyioi israEl en pasE hamartia ieroboam, hE epoiEsen, uk apestEsan ap’ autEs,
4Krl:17:22 C VCI_API3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P A1S_DSF N1A_DSF N_GSM RR_DSF VAI_AAI3S D VHI_AAI3P P RD_GSF
4Krl:17:22 and also, even, namely to go the son Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. ć who/whom/which to do/make οὐχ before rough breathing to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same
4Krl:17:22 and they-were-GO-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed sin (dat)   who/whom/which (dat) he/she/it-DO/MAKE-ed not they-DISENGAGE-ed away from (+gen) her/it/same (gen)
4Krl:17:22 4Krl_17:22_1 4Krl_17:22_2 4Krl_17:22_3 4Krl_17:22_4 4Krl_17:22_5 4Krl_17:22_6 4Krl_17:22_7 4Krl_17:22_8 4Krl_17:22_9 4Krl_17:22_10 4Krl_17:22_11 4Krl_17:22_12 4Krl_17:22_13 4Krl_17:22_14 4Krl_17:22_15
4Krl:17:22 x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:17:23 ἕως οὗ μετέστησεν κύριος τὸν Ισραηλ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ, καθὼς ἐλάλησεν κύριος ἐν χειρὶ πάντων τῶν δούλων αὐτοῦ τῶν προφητῶν, καὶ ἀπῳκίσθη Ισραηλ ἐπάνωθεν τῆς γῆς αὐτοῦ εἰς Ἀσσυρίους ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
4Krl:17:23 until the Lord removed Israel from his presence, as the Lord spoke by all his servants the prophets; and Israel was removed from off their land to the Assyrians until this day. (2 Kings 17:23 Brenton)
4Krl:17:23 Aż wreszcie Pan odrzucił Izraela od swego oblicza, tak jak zapowiedział przez wszystkie sługi swoje, proroków. I przesiedlił Izraelitów z własnego kraju w niewolę do Asyrii, gdzie są aż do dnia dzisiejszego. (2 Krl 17:23 BT_4)
4Krl:17:23 ἕως οὗ μετέστησεν κύριος τὸν Ισραηλ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ, καθὼς ἐλάλησεν κύριος ἐν χειρὶ πάντων τῶν δούλων αὐτοῦ τῶν προφητῶν, καὶ ἀπῳκίσθη Ισραηλ ἐπάνωθεν τῆς γῆς αὐτοῦ εἰς Ἀσσυρίους ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
4Krl:17:23 ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ μεθ·ίστημι (ath. μεθ+ιστ(α)-/ath. μεθ+ιστ(η)-, μετα+στη·σ-, μετα+στη·σ- or 2nd ath. μετα+στ(η)-/ath. μετα+στ(α)-, -, -, μετα+στα·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καθ·ώς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ καί ἀπ·οικίζω [LXX] (-, απ+οικι(ε)·[σ]-, απ+οικι·σ-, -, απ+ῳκισ-, απ+οικισ·θ-) Ἰσραήλ, ὁ   ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
4Krl:17:23 Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By usuwać stać z; zmieniaj pozycję, usuwaj przez zabijanie, stój pośród albo w środku z, c. dat., “???????? µ????????” Il.5.514. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Izrael Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Haruj jak niewolnik; haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy; by zniewolić On/ona/to/to samo Prorok I też, nawet, mianowicie By deportować wypędzaj, kolonizuj Izrael Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
4Krl:17:23 e(/Os ou(= mete/stEsen ku/rios to\n *israEl a)po\ prosO/pou au)tou=, kaTO\s e)la/lEsen ku/rios e)n CHeiri\ pa/ntOn tO=n dou/lOn au)tou= tO=n profEtO=n, kai\ a)pO|ki/sTE *israEl e)pa/nOTen tE=s gE=s au)tou= ei)s *)assuri/ous e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs.
4Krl:17:23 heOs hu metestEsen kyrios ton israEl apo prosOpu autu, kaTOs elalEsen kyrios en CHeiri pantOn tOn dulOn autu tOn profEtOn, kai apOkisTE israEl epanOTen tEs gEs autu eis assyrius heOs tEs hEmeras tautEs.
4Krl:17:23 P RR_GSM VAI_AAI3S N2_NSM RA_ASM N_ASM P N2N_GSN RD_GSM D VAI_AAI3S N2_NSM P N3_DSF A3_GPM RA_GPM N2_GPM RD_GSM RA_GPM N1M_GPM C VSI_API3S N_NSM D RA_GSF N1_GSF RD_GSM P N2_APM P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF
4Krl:17:23 until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to remove to stand with; change position, remove by killing, stand among or in the midst of, c. dat., “ἑτάροισι μεθίστατο” Il.5.514. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Israel from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same as accordingly [according to how/in accordance with how] to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand every all, each, every, the whole of the slave; slave girl; servile; to enslave he/she/it/same the prophet and also, even, namely to deport banish, colonize Israel ć the earth/land he/she/it/same into (+acc) ć until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
4Krl:17:23 until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) he/she/it-REMOVE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) Israel (indecl) away from (+gen) face (gen) him/it/same (gen) as accordingly he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) hand (dat) all (gen) the (gen) slaves (gen); slave girls (gen); servile ([Adj] gen); while ENSLAVE-ing (nom) him/it/same (gen) the (gen) prophets (gen) and he/she/it-was-???-ed Israel (indecl)   the (gen) earth/land (gen) him/it/same (gen) into (+acc)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen)
4Krl:17:23 4Krl_17:23_1 4Krl_17:23_2 4Krl_17:23_3 4Krl_17:23_4 4Krl_17:23_5 4Krl_17:23_6 4Krl_17:23_7 4Krl_17:23_8 4Krl_17:23_9 4Krl_17:23_10 4Krl_17:23_11 4Krl_17:23_12 4Krl_17:23_13 4Krl_17:23_14 4Krl_17:23_15 4Krl_17:23_16 4Krl_17:23_17 4Krl_17:23_18 4Krl_17:23_19 4Krl_17:23_20 4Krl_17:23_21 4Krl_17:23_22 4Krl_17:23_23 4Krl_17:23_24 4Krl_17:23_25 4Krl_17:23_26 4Krl_17:23_27 4Krl_17:23_28 4Krl_17:23_29 4Krl_17:23_30 4Krl_17:23_31 4Krl_17:23_32 4Krl_17:23_33
4Krl:17:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:17:24 καὶ ἤγαγεν βασιλεὺς Ἀσσυρίων ἐκ Βαβυλῶνος τὸν ἐκ Χουνθα καὶ ἀπὸ Αια καὶ ἀπὸ Αιμαθ καὶ Σεπφαρουαιν, καὶ κατῳκίσθησαν ἐν πόλεσιν Σαμαρείας ἀντὶ τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ ἐκληρονόμησαν τὴν Σαμάρειαν καὶ κατῴκησαν ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῆς.
4Krl:17:24 And the king of Assyria brought from Babylon the men of Chutha, and men from Aia, and from Aemath, and Seppharvaim, and they were settled in the cities of Samaria in the place of the children of Israel: and they inherited Samaria, and were settled in its cities. (2 Kings 17:24 Brenton)
4Krl:17:24 Król asyryjski kazał przyjść ludziom z Babilonu, z Kuta, z Awwa, z Chamat i z Sefarwaim, i osiedlił ich w miastach Samarii zamiast Izraelitów. Wzięli więc oni w posiadanie Samarię i osiedlili się w jej miejscowościach. (2 Krl 17:24 BT_4)
4Krl:17:24 Καὶ ἤγαγεν βασιλεὺς Ἀσσυρίων ἐκ Βαβυλῶνος τὸν ἐκ Χουνθα καὶ ἀπὸ Αια καὶ ἀπὸ Αιμαθ καὶ Σεπφαρουαιν, καὶ κατῳκίσθησαν ἐν πόλεσιν Σαμαρείας ἀντὶ τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ ἐκληρονόμησαν τὴν Σαμάρειαν καὶ κατῴκησαν ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῆς.
4Krl:17:24 καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ   ἐκ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἐκ   καί ἀπό   καί ἀπό   καί   καί κατ·οικίζω (κατ+οικιζ-, κατ+οικι(ε)·[σ]-, κατ+οικι·σ-, -, κατ+ῳκισ-, κατ+οικισ·θ-) ἐν πόλις, -εως, ἡ Σαμάρεια, -ας, ἡ ἀντί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό Σαμάρεια, -ας, ἡ καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:17:24 I też, nawet, mianowicie By prowadzić Król Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Babilon Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By osiedlać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Samaria [okolica z] Przeciw (+informacja) Syn Izrael I też, nawet, mianowicie By dziedziczyć Samaria [okolica z] I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto On/ona/to/to samo
4Krl:17:24 *kai\ E)/gagen basileu\s *)assuri/On e)k *babulO=nos to\n e)k *CHounTa kai\ a)po\ *aia kai\ a)po\ *aimaT kai\ *sepfarouain, kai\ katO|ki/sTEsan e)n po/lesin *samarei/as a)nti\ tO=n ui(O=n *israEl kai\ e)klErono/mEsan tE\n *sama/reian kai\ katO/|kEsan e)n tai=s po/lesin au)tE=s.
4Krl:17:24 kai Egagen basileus assyriOn ek babylOnos ton ek CHunTa kai apo aia kai apo aimaT kai sepfaruain, kai katOkisTEsan en polesin samareias anti tOn hyiOn israEl kai eklEronomEsan tEn samareian kai katOkEsan en tais polesin autEs.
4Krl:17:24 C VBI_AAI3S N3V_NSM N2_GPM P N3W_GSF RA_ASM P N_GSF C P N_GSF C P N_GSF C N_NPM C VSI_API3P P N3I_DPF N1A_GSF P RA_GPM N2_GPM N_GSM C VAI_AAI3P RA_ASF N1A_ASF C VAI_AAI3P P RA_DPF N3I_DPF RD_GSF
4Krl:17:24 and also, even, namely to lead king ć out of (+gen) ἐξ before vowels Babylon the out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć and also, even, namely ć and also, even, namely to domicile in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city Samaria [region of] against (+gen) the son Israel and also, even, namely to inherit the Samaria [region of] and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city he/she/it/same
4Krl:17:24 and he/she/it-LEAD-ed king (nom)   out of (+gen) Babylon (gen) the (acc) out of (+gen)   and away from (+gen)   and away from (+gen)   and   and they-were-DOMICILE-ed in/among/by (+dat) cities (dat) Samaria (gen) against (+gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) and they-INHERIT-ed the (acc) Samaria (acc) and they-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN in/among/by (+dat) the (dat) cities (dat) her/it/same (gen)
4Krl:17:24 4Krl_17:24_1 4Krl_17:24_2 4Krl_17:24_3 4Krl_17:24_4 4Krl_17:24_5 4Krl_17:24_6 4Krl_17:24_7 4Krl_17:24_8 4Krl_17:24_9 4Krl_17:24_10 4Krl_17:24_11 4Krl_17:24_12 4Krl_17:24_13 4Krl_17:24_14 4Krl_17:24_15 4Krl_17:24_16 4Krl_17:24_17 4Krl_17:24_18 4Krl_17:24_19 4Krl_17:24_20 4Krl_17:24_21 4Krl_17:24_22 4Krl_17:24_23 4Krl_17:24_24 4Krl_17:24_25 4Krl_17:24_26 4Krl_17:24_27 4Krl_17:24_28 4Krl_17:24_29 4Krl_17:24_30 4Krl_17:24_31 4Krl_17:24_32 4Krl_17:24_33 4Krl_17:24_34 4Krl_17:24_35 4Krl_17:24_36
4Krl:17:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:17:25 καὶ ἐγένετο ἐν ἀρχῇ τῆς καθέδρας αὐτῶν οὐκ ἐφοβήθησαν τὸν κύριον, καὶ ἀπέστειλεν κύριος ἐν αὐτοῖς τοὺς λέοντας, καὶ ἦσαν ἀποκτέννοντες ἐν αὐτοῖς.
4Krl:17:25 And it was so at the beginning of their establishment there that they feared not the Lord, and the Lord sent lions among them, and they slew some of them. (2 Kings 17:25 Brenton)
4Krl:17:25 W początkach swego zamieszkania nie oddawali oni tam czci Panu, zatem Pan nasyłał na nich lwy, które wśród nich dokonywały spustoszenia. (2 Krl 17:25 BT_4)
4Krl:17:25 καὶ ἐγένετο ἐν ἀρχῇ τῆς καθέδρας αὐτῶν οὐκ ἐφοβήθησαν τὸν κύριον, καὶ ἀπέστειλεν κύριος ἐν αὐτοῖς τοὺς λέοντας, καὶ ἦσαν ἀποκτέννοντες ἐν αὐτοῖς.
4Krl:17:25 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό καθ·έδρα, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:17:25 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Początek; by zaczynać się Krzesło cesarski tron, reprezentant Imperatora , krzesło nauczyciela; siedzenie {siedziba}; krzesło On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie zamawiać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Lew I też, nawet, mianowicie By być By zabijać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
4Krl:17:25 kai\ e)ge/neto e)n a)rCHE=| tE=s kaTe/dras au)tO=n ou)k e)fobE/TEsan to\n ku/rion, kai\ a)pe/steilen ku/rios e)n au)toi=s tou\s le/ontas, kai\ E)=san a)pokte/nnontes e)n au)toi=s.
4Krl:17:25 kai egeneto en arCHE tEs kaTedras autOn uk efobETEsan ton kyrion, kai apesteilen kyrios en autois tus leontas, kai Esan apoktennontes en autois.
4Krl:17:25 C VBI_AMI3S P N1_DSF RA_GSF N1A_GSF RD_GPM D VCI_API3P RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI3S N2_NSM P RD_DPM RA_APM N3_APM C V9_IAI3P V1_PAPNPM P RD_DPM
4Krl:17:25 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among beginning; to begin the chair imperial throne, Emperor's representative, chair of a teacher; seat; chair he/she/it/same οὐχ before rough breathing to fear the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same the lion and also, even, namely to be to kill in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
4Krl:17:25 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) beginning (dat); you(sg)-are-being-BEGIN-ed, he/she/it-should-be-BEGIN-ing, you(sg)-should-be-being-BEGIN-ed the (gen) chair (gen), seated (acc) them/same (gen) not they-were-FEAR-ed the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-ORDER FORTH-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) them/same (dat) the (acc) lions (acc) and they-were while KILL-ing (nom|voc) in/among/by (+dat) them/same (dat)
4Krl:17:25 4Krl_17:25_1 4Krl_17:25_2 4Krl_17:25_3 4Krl_17:25_4 4Krl_17:25_5 4Krl_17:25_6 4Krl_17:25_7 4Krl_17:25_8 4Krl_17:25_9 4Krl_17:25_10 4Krl_17:25_11 4Krl_17:25_12 4Krl_17:25_13 4Krl_17:25_14 4Krl_17:25_15 4Krl_17:25_16 4Krl_17:25_17 4Krl_17:25_18 4Krl_17:25_19 4Krl_17:25_20 4Krl_17:25_21 4Krl_17:25_22 4Krl_17:25_23
4Krl:17:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:17:26 καὶ εἶπον τῷ βασιλεῖ Ἀσσυρίων λέγοντες Τὰ ἔθνη, ἃ ἀπῴκισας καὶ ἀντεκάθισας ἐν πόλεσιν Σαμαρείας, οὐκ ἔγνωσαν τὸ κρίμα τοῦ θεοῦ τῆς γῆς, καὶ ἀπέστειλεν εἰς αὐτοὺς τοὺς λέοντας, καὶ ἰδού εἰσιν θανατοῦντες αὐτούς, καθότι οὐκ οἴδασιν τὸ κρίμα τοῦ θεοῦ τῆς γῆς.
4Krl:17:26 And they spoke to the king of the Assyrians, saying, The nations whom thou hast removed and substituted in the cities of Samaria for the Israelites, know not the manner of the God of the land: and he has sent the lions against them, and, behold, they are slaying them, because they know not the manner of the God of the land. (2 Kings 17:26 Brenton)
4Krl:17:26 Doniesiono więc królowi asyryjskiemu: «Ludy, które zabrałeś do niewoli i osiedliłeś w miejscowościach Samarii, nie znają obrzędu Boga tego kraju. I nasłał na nich lwy, które ich zabijają, ponieważ nie znają oni obrzędu Boga kraju». (2 Krl 17:26 BT_4)
4Krl:17:26 καὶ εἶπον τῷ βασιλεῖ Ἀσσυρίων λέγοντες Τὰ ἔθνη, ἀπῴκισας καὶ ἀντεκάθισας ἐν πόλεσιν Σαμαρείας, οὐκ ἔγνωσαν τὸ κρίμα τοῦ θεοῦ τῆς γῆς, καὶ