4Krl:18:1 καὶ ἐγένετο ἐν ἔτει τρίτῳ τῷ Ωσηε υἱῷ Ηλα βασιλεῖ Ισραηλ ἐβασίλευσεν Εζεκιας υἱὸς Αχαζ βασιλέως Ιουδα.
4Krl:18:1 And it came to pass in the third year of Osee son of Ela king of Israel that Ezekias son of Achaz king of Juda began to reign. (2 Kings 18:1 Brenton)
4Krl:18:1 W trzecim roku panowania Ozeasza, syna Eli, króla izraelskiego, Ezechiasz, syn Achaza, został królem judzkim. (2 Krl 18:1 BT_4)
4Krl:18:1 Καὶ ἐγένετο ἐν ἔτει τρίτῳ τῷ Ωσηε υἱῷ Ηλα βασιλεῖ Ισραηλ ἐβασίλευσεν Εζεκιας υἱὸς Αχαζ βασιλέως Ιουδα.
4Krl:18:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ἔτο·ς, -ους, τό τρίτος -η -ον ὁ ἡ τό Ὡσηέ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) Ἑζεκίας, -ου, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀχάζ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
4Krl:18:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Trzeci Ozeasz Syn Król Izrael By panować Hezekiah Syn Ahaz Król Judasz/Juda
4Krl:18:1 *kai\ e)ge/neto e)n e)/tei tri/tO| tO=| *OsEe ui(O=| *Ela basilei= *israEl e)basi/leusen *eDZekias ui(o\s *aCHaDZ basile/Os *iouda.
4Krl:18:1 kai egeneto en etei tritO tO OsEe hyiO Ela basilei israEl ebasileusen eDZekias hyios aCHaDZ basileOs iuda.
4Krl:18:1 C VBI_AMI3S P N3E_DSN A1_DSN RA_DSM N_DSM N2_DSM N_GSM N3V_DSM N_GSM VAI_AAI3S N1T_NSM N2_NSM N_GSM N3V_GSM N_GSM
4Krl:18:1 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among year third the Hosea son ć king Israel to reign Hezekiah son Ahaz king Judas/Judah
4Krl:18:1 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) year (dat) third (dat) the (dat) Hosea (indecl) son (dat)   king (dat) Israel (indecl) he/she/it-REIGN-ed Hezekiah (nom) son (nom) Ahaz (indecl) king (gen) Judas/Judah (gen, voc)
4Krl:18:1 4Krl_18:1_1 4Krl_18:1_2 4Krl_18:1_3 4Krl_18:1_4 4Krl_18:1_5 4Krl_18:1_6 4Krl_18:1_7 4Krl_18:1_8 4Krl_18:1_9 4Krl_18:1_10 4Krl_18:1_11 4Krl_18:1_12 4Krl_18:1_13 4Krl_18:1_14 4Krl_18:1_15 4Krl_18:1_16 4Krl_18:1_17
4Krl:18:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:18:2 υἱὸς εἴκοσι καὶ πέντε ἐτῶν ἦν ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ εἴκοσι καὶ ἐννέα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Αβου θυγάτηρ Ζαχαριου.
4Krl:18:2 Five and twenty years old was he when he began to reign, and he reigned twenty and nine years in Jerusalem: and his mother's name was Abu, daughter of Zacharias. (2 Kings 18:2 Brenton)
4Krl:18:2 W chwili objęcia rządów miał dwadzieścia pięć lat i panował dwadzieścia dziewięć lat w Jerozolimie. Jego matce było na imię Abijja - córka Zachariasza. (2 Krl 18:2 BT_4)
4Krl:18:2 υἱὸς εἴκοσι καὶ πέντε ἐτῶν ἦν ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ εἴκοσι καὶ ἐννέα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Αβου θυγάτηρ Ζαχαριου.
4Krl:18:2 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι καί πέντε ἔτο·ς, -ους, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι καί ἐννέα ἔτο·ς, -ους, τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Ζαχαρίας, -ου, ὁ
4Krl:18:2 Syn Ikona; dwadzieścia I też, nawet, mianowicie Pięć Rok By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By panować On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ikona; dwadzieścia I też, nawet, mianowicie Dziewięć Rok By panować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do Matka On/ona/to/to samo Córka Zachariasz
4Krl:18:2 ui(o\s ei)/kosi kai\ pe/nte e)tO=n E)=n e)n tO=| basileu/ein au)to\n kai\ ei)/kosi kai\ e)nne/a e)/tE e)basi/leusen e)n *ierousalEm, kai\ o)/noma tE=| mEtri\ au)tou= *abou Tuga/tEr *DZaCHariou.
4Krl:18:2 hyios eikosi kai pente etOn En en tO basileuein auton kai eikosi kai ennea etE ebasileusen en ierusalEm, kai onoma tE mEtri autu abu TygatEr DZaCHariu.
4Krl:18:2 N2_NSM M C M N3E_GPN V9_IAI3S P RA_DSN V1_PAN RD_ASM C M C M N3E_APN VAI_AAI3S P N_DSF C N3M_NSN RA_DSF N3_DSF RD_GSM N_NSF N3_NSF N1T_GSM
4Krl:18:2 son icon; twenty and also, even, namely five year to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to reign he/she/it/same and also, even, namely icon; twenty and also, even, namely nine year to reign in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely name with regard to the mother he/she/it/same ć daughter Zacharias
4Krl:18:2 son (nom) icons (dat); twenty and five years (gen) he/she/it-was in/among/by (+dat) the (dat) to-be-REIGN-ing him/it/same (acc) and icons (dat); twenty and nine years (nom|acc|voc) he/she/it-REIGN-ed in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and name (nom|acc|voc) the (dat) mother (dat) him/it/same (gen)   daughter (nom) Zacharias (gen)
4Krl:18:2 4Krl_18:2_1 4Krl_18:2_2 4Krl_18:2_3 4Krl_18:2_4 4Krl_18:2_5 4Krl_18:2_6 4Krl_18:2_7 4Krl_18:2_8 4Krl_18:2_9 4Krl_18:2_10 4Krl_18:2_11 4Krl_18:2_12 4Krl_18:2_13 4Krl_18:2_14 4Krl_18:2_15 4Krl_18:2_16 4Krl_18:2_17 4Krl_18:2_18 4Krl_18:2_19 4Krl_18:2_20 4Krl_18:2_21 4Krl_18:2_22 4Krl_18:2_23 4Krl_18:2_24 4Krl_18:2_25 4Krl_18:2_26
4Krl:18:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:18:3 καὶ ἐποίησεν τὸ εὐθὲς ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησεν Δαυιδ ὁ πατὴρ αὐτοῦ.
4Krl:18:3 And he did that which was right in the sight of the Lord, according to all that his father David did. (2 Kings 18:3 Brenton)
4Krl:18:3 Czynił on to, co jest słuszne w oczach Pańskich, zupełnie tak jak jego przodek, Dawid. (2 Krl 18:3 BT_4)
4Krl:18:3 καὶ ἐποίησεν τὸ εὐθὲς ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησεν Δαυιδ πατὴρ αὐτοῦ.
4Krl:18:3 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:18:3 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Prosto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By czynić/rób David Ojciec On/ona/to/to samo
4Krl:18:3 kai\ e)poi/Esen to\ eu)Te\s e)n o)fTalmoi=s kuri/ou kata\ pa/nta, o(/sa e)poi/Esen *dauid o( patE\r au)tou=.
4Krl:18:3 kai epoiEsen to euTes en ofTalmois kyriu kata panta, hosa epoiEsen dauid ho patEr autu.
4Krl:18:3 C VAI_AAI3S RA_ASN A3H_ASN P N2_DPM N2_GSM P A3_APN A1_APN VAI_AAI3S N_NSM RA_NSM N3_NSM RD_GSM
4Krl:18:3 and also, even, namely to do/make the straight in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of as much/many as to do/make David the father he/she/it/same
4Krl:18:3 and he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom|acc) straight ([Adj] nom|acc|voc, voc) in/among/by (+dat) eyes (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed David (indecl) the (nom) father (nom) him/it/same (gen)
4Krl:18:3 4Krl_18:3_1 4Krl_18:3_2 4Krl_18:3_3 4Krl_18:3_4 4Krl_18:3_5 4Krl_18:3_6 4Krl_18:3_7 4Krl_18:3_8 4Krl_18:3_9 4Krl_18:3_10 4Krl_18:3_11 4Krl_18:3_12 4Krl_18:3_13 4Krl_18:3_14 4Krl_18:3_15
4Krl:18:3 x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:18:4 αὐτὸς ἐξῆρεν τὰ ὑψηλὰ καὶ συνέτριψεν πάσας τὰς στήλας καὶ ἐξωλέθρευσεν τὰ ἄλση καὶ τὸν ὄφιν τὸν χαλκοῦν, ὃν ἐποίησεν Μωϋσῆς, ὅτι ἕως τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ἦσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ θυμιῶντες αὐτῷ, καὶ ἐκάλεσεν αὐτὸν Νεεσθαν.
4Krl:18:4 He removed the high places, and broke in pieces the pillars, and utterly destroyed the groves, and the brazen serpent which Moses made: because until those days the children of Israel burnt incense to it: and he called it Neesthan. (2 Kings 18:4 Brenton)
4Krl:18:4 On to usunął wyżyny, potrzaskał stele, wyciął aszery i potłukł węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz, ponieważ aż do tego czasu Izraelici składali mu ofiary kadzielne - nazywając go Nechusztan. (2 Krl 18:4 BT_4)
4Krl:18:4 αὐτὸς ἐξῆρεν τὰ ὑψηλὰ καὶ συνέτριψεν πάσας τὰς στήλας καὶ ἐξωλέθρευσεν τὰ ἄλση καὶ τὸν ὄφιν τὸν χαλκοῦν, ὃν ἐποίησεν Μωϋσῆς, ὅτι ἕως τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ἦσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ θυμιῶντες αὐτῷ, καὶ ἐκάλεσεν αὐτὸν Νεεσθαν.
4Krl:18:4 αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό   καί ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό ὄφις, -εως, ἡ, voc. pl. ὄφεις ὁ ἡ τό χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὅτι ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό  
4Krl:18:4 On/ona/to/to samo By usuwać Podniesiony I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić I też, nawet, mianowicie By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację I też, nawet, mianowicie Wąż ?????????? Idiom dla Wylęgów węży był często widziany przez John w skałach i kiedy ogień zrujnowany z oni pędziłby (phugein) do ich dziur dla bezpieczeństwa. On położy jego rękę na dziurze bazyliszka Miedź albo brąz Kto/, który/, który; by być By czynić/rób Mojżesz Ponieważ/tamto Aż; świtaj Dzień Tamto By być Syn Izrael By palić kadzidło On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę On/ona/to/to samo
4Krl:18:4 au)to\s e)XE=ren ta\ u(PSEla\ kai\ sune/triPSen pa/sas ta\s stE/las kai\ e)XOle/Treusen ta\ a)/lsE kai\ to\n o)/fin to\n CHalkou=n, o(\n e)poi/Esen *mou+sE=s, o(/ti e(/Os tO=n E(merO=n e)kei/nOn E)=san oi( ui(oi\ *israEl TumiO=ntes au)tO=|, kai\ e)ka/lesen au)to\n *neesTan.
4Krl:18:4 autos eXEren ta hyPSEla kai synetriPSen pasas tas stElas kai eXOleTreusen ta alsE kai ton ofin ton CHalkun, hon epoiEsen mo+ysEs, hoti heOs tOn hEmerOn ekeinOn Esan hoi hyioi israEl TymiOntes autO, kai ekalesen auton neesTan.
4Krl:18:4 RD_NSM VAI_AAI3S RA_APN A1_APN C VAI_AAI3S A1S_APF RA_APF N1_APF C VAI_AAI3S RA_APN N3E_APN C RA_ASM N3I_ASM RA_ASM A1C_ASM RR_ASM VAI_AAI3S N1M_NSM C P RA_GPF N1A_GPF RD_GPF V9_IAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM V1_PAPNPM RD_DSM C VAI_AAI3S RD_ASM N_ASM
4Krl:18:4 he/she/it/same to remove the elevated and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ć and also, even, namely to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination the ć and also, even, namely the serpent Βασιλισκος Idiom for Broods of snakes were often seen by John in the rocks and when a fire broke out they would scurry (phugein) to their holes for safety. He shall put his hand on the hole of the basilisk the copper or bronze who/whom/which; to be to do/make Moses because/that until; dawn the day that to be the son Israel to burn incense he/she/it/same and also, even, namely to call call he/she/it/same ć
4Krl:18:4 he/it/same (nom) he/she/it-REMOVE-ed the (nom|acc) elevated ([Adj] nom|acc|voc) and he/she/it-BREAK-ed all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc)   and he/she/it-DESTROY UTTERLY-ed the (nom|acc)   and the (acc) serpent (acc) the (acc) copper or bronze ([Adj] acc, nom|acc|voc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-DO/MAKE-ed Moses (nom) because/that until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) days (gen) those (gen) they-were the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) while BURN-ing-INCENSE (nom|voc) him/it/same (dat) and he/she/it-CALL-ed him/it/same (acc)  
4Krl:18:4 4Krl_18:4_1 4Krl_18:4_2 4Krl_18:4_3 4Krl_18:4_4 4Krl_18:4_5 4Krl_18:4_6 4Krl_18:4_7 4Krl_18:4_8 4Krl_18:4_9 4Krl_18:4_10 4Krl_18:4_11 4Krl_18:4_12 4Krl_18:4_13 4Krl_18:4_14 4Krl_18:4_15 4Krl_18:4_16 4Krl_18:4_17 4Krl_18:4_18 4Krl_18:4_19 4Krl_18:4_20 4Krl_18:4_21 4Krl_18:4_22 4Krl_18:4_23 4Krl_18:4_24 4Krl_18:4_25 4Krl_18:4_26 4Krl_18:4_27 4Krl_18:4_28 4Krl_18:4_29 4Krl_18:4_30 4Krl_18:4_31 4Krl_18:4_32 4Krl_18:4_33 4Krl_18:4_34 4Krl_18:4_35 4Krl_18:4_36
4Krl:18:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:18:5 ἐν κυρίῳ θεῷ Ισραηλ ἤλπισεν, καὶ μετ’ αὐτὸν οὐκ ἐγενήθη ὅμοιος αὐτῷ ἐν βασιλεῦσιν Ιουδα καὶ ἐν τοῖς γενομένοις ἔμπροσθεν αὐτοῦ·
4Krl:18:5 He trusted in the Lord God of Israel; and after him there was not any like him among the kings of Juda, nor among those that were before him. (2 Kings 18:5 Brenton)
4Krl:18:5 W Panu, Bogu Izraela, pokładał nadzieję. I po nim nie było podobnego do niego między wszystkimi królami Judy, jak i między tymi, co żyli przed nim. (2 Krl 18:5 BT_4)
4Krl:18:5 ἐν κυρίῳ θεῷ Ισραηλ ἤλπισεν, καὶ μετ’ αὐτὸν οὐκ ἐγενήθη ὅμοιος αὐτῷ ἐν βασιλεῦσιν Ιουδα καὶ ἐν τοῖς γενομένοις ἔμπροσθεν αὐτοῦ·
4Krl:18:5 ἐν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) καί μετά αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὅμοιος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό ἐν βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἐν ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἔμ·προσ·θεν/-θε αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:18:5 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By stawać się stawaj się, zdarzaj się Podobny On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Król Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By stawać się stawaj się, zdarzaj się Przedtem/w przodzie z On/ona/to/to samo
4Krl:18:5 e)n kuri/O| TeO=| *israEl E)/lpisen, kai\ met’ au)to\n ou)k e)genE/TE o(/moios au)tO=| e)n basileu=sin *iouda kai\ e)n toi=s genome/nois e)/mprosTen au)tou=·
4Krl:18:5 en kyriO TeO israEl Elpisen, kai met’ auton uk egenETE homoios autO en basileusin iuda kai en tois genomenois emprosTen autu·
4Krl:18:5 P N2_DSM N2_DSM N_GSM VAI_AAI3S C P RD_ASM D VCI_API3S A1A_NSM RD_DSM P N3V_DPM N_GSM C P RA_DPM VB_AMPDPM P RD_GSM
4Krl:18:5 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] Israel to hope survive, live through, outlast, outlive and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same οὐχ before rough breathing to become become, happen similar he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among king Judas/Judah and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to become become, happen before/in front of he/she/it/same
4Krl:18:5 in/among/by (+dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) god (dat) Israel (indecl) he/she/it-HOPE-ed and after (+acc), with (+gen) him/it/same (acc) not he/she/it-was-BECOME-ed similar ([Adj] nom) him/it/same (dat) in/among/by (+dat) kings (dat) Judas/Judah (gen, voc) and in/among/by (+dat) the (dat) upon being-BECOME-ed (dat) before/in front of him/it/same (gen)
4Krl:18:5 4Krl_18:5_1 4Krl_18:5_2 4Krl_18:5_3 4Krl_18:5_4 4Krl_18:5_5 4Krl_18:5_6 4Krl_18:5_7 4Krl_18:5_8 4Krl_18:5_9 4Krl_18:5_10 4Krl_18:5_11 4Krl_18:5_12 4Krl_18:5_13 4Krl_18:5_14 4Krl_18:5_15 4Krl_18:5_16 4Krl_18:5_17 4Krl_18:5_18 4Krl_18:5_19 4Krl_18:5_20 4Krl_18:5_21
4Krl:18:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:18:6 καὶ ἐκολλήθη τῷ κυρίῳ, οὐκ ἀπέστη ὄπισθεν αὐτοῦ καὶ ἐφύλαξεν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ὅσας ἐνετείλατο Μωυσῇ·
4Krl:18:6 And he clave to the Lord, he departed not from following him; and he kept his commandments, as many as he commanded Moses. (2 Kings 18:6 Brenton)
4Krl:18:6 Przylgnął do Pana - nie zerwał z Nim i przestrzegał Jego przykazań, które Pan zlecił Mojżeszowi. (2 Krl 18:6 BT_4)
4Krl:18:6 καὶ ἐκολλήθη τῷ κυρίῳ, οὐκ ἀπέστη ὄπισθεν αὐτοῦ καὶ ἐφύλαξεν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ὅσας ἐνετείλατο Μωυσῇ·
4Krl:18:6 καί κολλάω (κολλ(α)-, -, κολλη·σ-, κεκολλη·κ-, κεκολλη-, κολλη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ὄπισ·θεν αὐτός αὐτή αὐτό καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅσος -η -ον ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ
4Krl:18:6 I też, nawet, mianowicie By łączyć się klej, cement, łączyć, budować, ściągnięty, łączyć się mocno {szybko} razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym By uwalniać Od z tyłu On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie On/ona/to/to samo Tyleż/wiele jak By zalecać rozkaz Mojżesz
4Krl:18:6 kai\ e)kollE/TE tO=| kuri/O|, ou)k a)pe/stE o)/pisTen au)tou= kai\ e)fu/laXen ta\s e)ntola\s au)tou=, o(/sas e)netei/lato *mousE=|·
4Krl:18:6 kai ekollETE tO kyriO, uk apestE opisTen autu kai efylaXen tas entolas autu, hosas eneteilato musE·
4Krl:18:6 C VCI_API3S RA_DSM N2_DSM D VHI_AAI3S D RD_GSM C VAI_AAI3S RA_APF N1_APF RD_GSM A1_APF VAI_AMI3S N1M_DSM
4Krl:18:6 and also, even, namely to join glue, cement, unite, build, contracted, join fast together the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing to disengage from behind he/she/it/same and also, even, namely to guard the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition he/she/it/same as much/many as to enjoin command Moses
4Krl:18:6 and he/she/it-was-JOIN-ed the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) not he/she/it-DISENGAGE-ed from behind him/it/same (gen) and he/she/it-GUARD-ed the (acc) precepts (acc) him/it/same (gen) as much/many as (acc) he/she/it-was-ENJOIN-ed Moses (dat)
4Krl:18:6 4Krl_18:6_1 4Krl_18:6_2 4Krl_18:6_3 4Krl_18:6_4 4Krl_18:6_5 4Krl_18:6_6 4Krl_18:6_7 4Krl_18:6_8 4Krl_18:6_9 4Krl_18:6_10 4Krl_18:6_11 4Krl_18:6_12 4Krl_18:6_13 4Krl_18:6_14 4Krl_18:6_15 4Krl_18:6_16
4Krl:18:6 x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:18:7 καὶ ἦν κύριος μετ’ αὐτοῦ, ἐν πᾶσιν, οἷς ἐποίει, συνῆκεν. καὶ ἠθέτησεν ἐν τῷ βασιλεῖ Ἀσσυρίων καὶ οὐκ ἐδούλευσεν αὐτῷ.
4Krl:18:7 And the Lord was with him; and he was wise in all that he undertook: and he revolted from the king of the Assyrians, and served him not. (2 Kings 18:7 Brenton)
4Krl:18:7 Toteż Pan był z nim. We wszystkim, co przedsiębrał, miał powodzenie. Zbuntował się on przeciwko królowi Asyrii i nie był mu poddany. (2 Krl 18:7 BT_4)
4Krl:18:7 καὶ ἦν κύριος μετ’ αὐτοῦ, ἐν πᾶσιν, οἷς ἐποίει, συνῆκεν. καὶ ἠθέτησεν ἐν τῷ βασιλεῖ Ἀσσυρίων καὶ οὐκ ἐδούλευσεν αὐτῷ.
4Krl:18:7 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) καί ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:18:7 I też, nawet, mianowicie By być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By czynić/rób By rozumieć I też, nawet, mianowicie By wypierać się [unieważniaj, miej do czynienia zdradziecko, ignoruj, odrzucaj] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Król I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być posłusznym być niewolnik, zasiadać On/ona/to/to samo
4Krl:18:7 kai\ E)=n ku/rios met’ au)tou=, e)n pa=sin, oi(=s e)poi/ei, sunE=ken. kai\ E)Te/tEsen e)n tO=| basilei= *)assuri/On kai\ ou)k e)dou/leusen au)tO=|.
4Krl:18:7 kai En kyrios met’ autu, en pasin, hois epoiei, synEken. kai ETetEsen en tO basilei assyriOn kai uk eduleusen autO.
4Krl:18:7 C V9_IAI3S N2_NSM P RD_GSM P A3_DPM RR_DPM V2I_IAI3S VAI_AAI3S C VAI_AAI3S P RA_DSM N3V_DSM N2_GPM C D VAI_AAI3S RD_DSM
4Krl:18:7 and also, even, namely to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of who/whom/which to do/make to understand and also, even, namely to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the king ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to obey to be a slave, serve he/she/it/same
4Krl:18:7 and he/she/it-was lord (nom); a lord ([Adj] nom) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) all (dat) who/whom/which (dat) he/she/it-was-DO/MAKE-ing he/she/it-UNDERSTand-ed and he/she/it-REPUDIATE-ed in/among/by (+dat) the (dat) king (dat)   and not he/she/it-OBEY-ed him/it/same (dat)
4Krl:18:7 4Krl_18:7_1 4Krl_18:7_2 4Krl_18:7_3 4Krl_18:7_4 4Krl_18:7_5 4Krl_18:7_6 4Krl_18:7_7 4Krl_18:7_8 4Krl_18:7_9 4Krl_18:7_10 4Krl_18:7_11 4Krl_18:7_12 4Krl_18:7_13 4Krl_18:7_14 4Krl_18:7_15 4Krl_18:7_16 4Krl_18:7_17 4Krl_18:7_18 4Krl_18:7_19 4Krl_18:7_20
4Krl:18:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:18:8 αὐτὸς ἐπάταξεν τοὺς ἀλλοφύλους ἕως Γάζης καὶ ἕως ὁρίου αὐτῆς ἀπὸ πύργου φυλασσόντων καὶ ἕως πόλεως ὀχυρᾶς.
4Krl:18:8 He smote the Philistines even to Gaza, and to the border of it, from the tower of the watchmen even to the strong city. (2 Kings 18:8 Brenton)
4Krl:18:8 To on pokonał Filistynów aż do Gazy i jej okolic, od wieży strażniczej aż do miasta warownego. (2 Krl 18:8 BT_4)
4Krl:18:8 αὐτὸς ἐπάταξεν τοὺς ἀλλοφύλους ἕως Γάζης καὶ ἕως ὁρίου αὐτῆς ἀπὸ πύργου φυλασσόντων καὶ ἕως πόλεως ὀχυρᾶς.
4Krl:18:8 αὐτός αὐτή αὐτό πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω γάζα[1], -ης, ἡ; Γάζα[2], -ης, ἡ καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὅριον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό πύργος, -ου, ὁ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πόλις, -εως, ἡ  
4Krl:18:8 On/ona/to/to samo By uderzać Obcy Aż; świtaj Skarb; Gaza I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Granica On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wieża By zabezpieczać się I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Miasto
4Krl:18:8 au)to\s e)pa/taXen tou\s a)llofu/lous e(/Os *ga/DZEs kai\ e(/Os o(ri/ou au)tE=s a)po\ pu/rgou fulasso/ntOn kai\ e(/Os po/leOs o)CHura=s.
4Krl:18:8 autos epataXen tus allofylus heOs gaDZEs kai heOs horiu autEs apo pyrgu fylassontOn kai heOs poleOs oCHyras.
4Krl:18:8 RD_NSM VAI_AAI3S RA_APM A1B_APM P N1A_GSF C P N2N_GSN RD_GSF P N2_GSM V1_PAPGPM C P N3I_GSF A1A_GSF
4Krl:18:8 he/she/it/same to smite the foreign until; dawn treasure; Gaza and also, even, namely until; dawn boundary he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing tower to guard and also, even, namely until; dawn city ć
4Krl:18:8 he/it/same (nom) he/she/it-SMITE-ed the (acc) foreign ([Adj] acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) treasure (gen); Gaza (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) boundary (gen) her/it/same (gen) away from (+gen) tower (gen) let-them-be-GUARD-ing! (classical), while GUARD-ing (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) city (gen)  
4Krl:18:8 4Krl_18:8_1 4Krl_18:8_2 4Krl_18:8_3 4Krl_18:8_4 4Krl_18:8_5 4Krl_18:8_6 4Krl_18:8_7 4Krl_18:8_8 4Krl_18:8_9 4Krl_18:8_10 4Krl_18:8_11 4Krl_18:8_12 4Krl_18:8_13 4Krl_18:8_14 4Krl_18:8_15 4Krl_18:8_16 4Krl_18:8_17
4Krl:18:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:18:9 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἔτει τῷ τετάρτῳ βασιλεῖ Εζεκια [αὐτὸς ἐνιαυτὸς ὁ ἕβδομος τῷ Ωσηε υἱῷ Ηλα βασιλεῖ Ισραηλ] ἀνέβη Σαλαμανασσαρ βασιλεὺς Ἀσσυρίων ἐπὶ Σαμάρειαν καὶ ἐπολιόρκει ἐπ’ αὐτήν·
4Krl:18:9 And it came to pass in the fourth year of King Ezekias (this is the seventh year of Osee son of Ela king of Israel,)that Salamanassar king of the Assyrians came up against Samaria, and besieged it. (2 Kings 18:9 Brenton)
4Krl:18:9 W czwartym roku panowania króla Ezechiasza, który był siódmym rokiem Ozeasza, syna Eli, króla izraelskiego - wyruszył Salmanassar, król asyryjski, przeciw Samarii i oblegał ją. (2 Krl 18:9 BT_4)
4Krl:18:9 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἔτει τῷ τετάρτῳ βασιλεῖ Εζεκια [αὐτὸς ἐνιαυτὸς ἕβδομος τῷ Ωσηε υἱῷ Ηλα βασιλεῖ Ισραηλ] ἀνέβη Σαλαμανασσαρ βασιλεὺς Ἀσσυρίων ἐπὶ Σαμάρειαν καὶ ἐπολιόρκει ἐπ’ αὐτήν·
4Krl:18:9 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον βασιλεύς, -έως, ὁ Ἑζεκίας, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον ὁ ἡ τό Ὡσηέ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -)   βασιλεύς, -έως, ὁ   ἐπί Σαμάρεια, -ας, ἡ καί   ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:18:9 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Czwarty Król Hezekiah On/ona/to/to samo Rok Siódmy Ozeasz Syn Król Izrael By podnosić Król Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Samaria [okolica z] I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
4Krl:18:9 *kai\ e)ge/neto e)n tO=| e)/tei tO=| teta/rtO| basilei= *eDZekia [au)to\s e)niauto\s o( e(/bdomos tO=| *OsEe ui(O=| *Ela basilei= *israEl] a)ne/bE *salamanassar basileu\s *)assuri/On e)pi\ *sama/reian kai\ e)polio/rkei e)p’ au)tE/n·
4Krl:18:9 kai egeneto en tO etei tO tetartO basilei eDZekia [autos eniautos ho hebdomos tO OsEe hyiO Ela basilei israEl] anebE salamanassar basileus assyriOn epi samareian kai epoliorkei ep’ autEn·
4Krl:18:9 C VBI_AMI3S P RA_DSN N3E_DSN RA_DSN A1_DSN N3V_DSM N1T_DSM RD_NSM N2_NSM RA_NSM A1_NSM RA_DSM N_DSM N2_DSM N_GSM N3V_DSM N_GSM VZI_AAI3S N_NSM N3V_NSM N2_GPM P N1A_ASF C V2I_IAI3S P RD_ASF
4Krl:18:9 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the year the fourth king Hezekiah he/she/it/same year the seventh the Hosea son ć king Israel to ascend ć king ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Samaria [region of] and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
4Krl:18:9 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) year (dat) the (dat) fourth (dat) king (dat) Hezekiah (voc) he/it/same (nom) year (nom) the (nom) seventh (nom) the (dat) Hosea (indecl) son (dat)   king (dat) Israel (indecl) he/she/it-ASCEND-ed   king (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) Samaria (acc) and   upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc)
4Krl:18:9 4Krl_18:9_1 4Krl_18:9_2 4Krl_18:9_3 4Krl_18:9_4 4Krl_18:9_5 4Krl_18:9_6 4Krl_18:9_7 4Krl_18:9_8 4Krl_18:9_9 4Krl_18:9_10 4Krl_18:9_11 4Krl_18:9_12 4Krl_18:9_13 4Krl_18:9_14 4Krl_18:9_15 4Krl_18:9_16 4Krl_18:9_17 4Krl_18:9_18 4Krl_18:9_19 4Krl_18:9_20 4Krl_18:9_21 4Krl_18:9_22 4Krl_18:9_23 4Krl_18:9_24 4Krl_18:9_25 4Krl_18:9_26 4Krl_18:9_27 4Krl_18:9_28 4Krl_18:9_29
4Krl:18:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:18:10 καὶ κατελάβετο αὐτὴν ἀπὸ τέλους τριῶν ἐτῶν ἐν ἔτει ἕκτῳ τῷ Εζεκια [αὐτὸς ἐνιαυτὸς ἔνατος τῷ Ωσηε βασιλεῖ Ισραηλ], καὶ συνελήμφθη Σαμάρεια.
4Krl:18:10 And he took it at the end of three years, in the sixth year of Ezekias, (this is the ninth year of Osee king of Israel, when Samaria was taken.) (2 Kings 18:10 Brenton)
4Krl:18:10 Zdobyto ją po upływie trzech lat. W szóstym roku panowania Ezechiasza, który jest dziewiątym rokiem panowania Ozeasza, króla izraelskiego, zdobyta została Samaria. (2 Krl 18:10 BT_4)
4Krl:18:10 καὶ κατελάβετο αὐτὴν ἀπὸ τέλους τριῶν ἐτῶν ἐν ἔτει ἕκτῳ τῷ Εζεκια [αὐτὸς ἐνιαυτὸς ἔνατος τῷ Ωσηε βασιλεῖ Ισραηλ], καὶ συνελήμφθη Σαμάρεια.
4Krl:18:10 καί κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό τέλο·ς, -ους, τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἔτο·ς, -ους, τό ἐν ἔτο·ς, -ους, τό ἕκτος[1] -η -ον ὁ ἡ τό Ἑζεκίας, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ἔνατος -η -ον ὁ ἡ τό Ὡσηέ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ καί συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) Σαμάρεια, -ας, ἡ
4Krl:18:10 I też, nawet, mianowicie By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Koniec (wypadek, spełnienie) Trzy Rok W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Szósty Hezekiah On/ona/to/to samo Rok Dziewiąty Ozeasz Król Izrael I też, nawet, mianowicie Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj Samaria [okolica z]
4Krl:18:10 kai\ katela/beto au)tE\n a)po\ te/lous triO=n e)tO=n e)n e)/tei e(/ktO| tO=| *eDZekia [au)to\s e)niauto\s e)/natos tO=| *OsEe basilei= *israEl], kai\ sunelE/mfTE *sama/reia.
4Krl:18:10 kai katelabeto autEn apo telus triOn etOn en etei hektO tO eDZekia [autos eniautos enatos tO OsEe basilei israEl], kai synelEmfTE samareia.
4Krl:18:10 C VBI_AMI3S RD_ASF P N3E_GSN A3_GPN N3E_GPN P N3E_DSN A1_DSN RA_DSM N1T_DSM RD_NSM N2_NSM A1_NSM RA_DSM N_DSM N3V_DSM N_GSM C VVI_API3S N1A_NSF
4Krl:18:10 and also, even, namely to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing end (event, consummation) three year in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among year sixth the Hezekiah he/she/it/same year ninth the Hosea king Israel and also, even, namely to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture Samaria [region of]
4Krl:18:10 and he/she/it-was-COMPREHEND-ed her/it/same (acc) away from (+gen) end (gen) three (gen) years (gen) in/among/by (+dat) year (dat) sixth (dat) the (dat) Hezekiah (voc) he/it/same (nom) year (nom) ninth ([Adj] nom) the (dat) Hosea (indecl) king (dat) Israel (indecl) and he/she/it-was-SEIZING-ed Samaria (nom|voc)
4Krl:18:10 4Krl_18:10_1 4Krl_18:10_2 4Krl_18:10_3 4Krl_18:10_4 4Krl_18:10_5 4Krl_18:10_6 4Krl_18:10_7 4Krl_18:10_8 4Krl_18:10_9 4Krl_18:10_10 4Krl_18:10_11 4Krl_18:10_12 4Krl_18:10_13 4Krl_18:10_14 4Krl_18:10_15 4Krl_18:10_16 4Krl_18:10_17 4Krl_18:10_18 4Krl_18:10_19 4Krl_18:10_20 4Krl_18:10_21 4Krl_18:10_22
4Krl:18:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:18:11 καὶ ἀπῴκισεν βασιλεὺς Ἀσσυρίων τὴν Σαμάρειαν εἰς Ἀσσυρίους καὶ ἔθηκεν αὐτοὺς ἐν Αλαε καὶ ἐν Αβωρ ποταμῷ Γωζαν καὶ Ορη Μήδων,
4Krl:18:11 And the king of the Assyrians carried away the Samaritans to Assyria, and put them in Alae and in Abor, by the river Gozan, and in the mountains of the Medes; (2 Kings 18:11 Brenton)
4Krl:18:11 Król asyryjski przesiedlił Izraelitów w niewolę do Asyrii i osiedlił ich w Chalach, nad Chabor, rzeką Gozanu, i w miastach Medów. (2 Krl 18:11 BT_4)
4Krl:18:11 καὶ ἀπῴκισεν βασιλεὺς Ἀσσυρίων τὴν Σαμάρειαν εἰς Ἀσσυρίους καὶ ἔθηκεν αὐτοὺς ἐν Αλαε καὶ ἐν Αβωρ ποταμῷ Γωζαν καὶ Ορη Μήδων,
4Krl:18:11 καί ἀπ·οικίζω [LXX] (-, απ+οικι(ε)·[σ]-, απ+οικι·σ-, -, απ+ῳκισ-, απ+οικισ·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ   ὁ ἡ τό Σαμάρεια, -ας, ἡ εἰς[1]   καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν   καί ἐν   ποταμός, -οῦ, ὁ   καί ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Μῆδος, -ου, ὁ
4Krl:18:11 I też, nawet, mianowicie By deportować wypędzaj, kolonizuj Król Samaria [okolica z] Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rzeka I też, nawet, mianowicie Wchodź Med [mieszkaniec Medii]
4Krl:18:11 kai\ a)pO/|kisen basileu\s *)assuri/On tE\n *sama/reian ei)s *)assuri/ous kai\ e)/TEken au)tou\s e)n *alae kai\ e)n *abOr potamO=| *gODZan kai\ *orE *mE/dOn,
4Krl:18:11 kai apOkisen basileus assyriOn tEn samareian eis assyrius kai eTEken autus en alae kai en abOr potamO gODZan kai orE mEdOn,
4Krl:18:11 C VAI_AAI3S N3V_NSM N2_GPM RA_ASF N1A_ASF P N2_APM C VAI_AAI3S RD_APM P N_DSF C P N_DSF N2_DSM N_GSF C N_DPN N2_GSF
4Krl:18:11 and also, even, namely to deport banish, colonize king ć the Samaria [region of] into (+acc) ć and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć river ć and also, even, namely mount Mede [inhabitant of Media]
4Krl:18:11 and he/she/it-???-ed king (nom)   the (acc) Samaria (acc) into (+acc)   and he/she/it-PLACE-ed them/same (acc) in/among/by (+dat)   and in/among/by (+dat)   river (dat)   and mounts (nom|acc|voc) Medes (gen)
4Krl:18:11 4Krl_18:11_1 4Krl_18:11_2 4Krl_18:11_3 4Krl_18:11_4 4Krl_18:11_5 4Krl_18:11_6 4Krl_18:11_7 4Krl_18:11_8 4Krl_18:11_9 4Krl_18:11_10 4Krl_18:11_11 4Krl_18:11_12 4Krl_18:11_13 4Krl_18:11_14 4Krl_18:11_15 4Krl_18:11_16 4Krl_18:11_17 4Krl_18:11_18 4Krl_18:11_19 4Krl_18:11_20 4Krl_18:11_21
4Krl:18:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:18:12 ἀνθ’ ὧν ὅτι οὐκ ἤκουσαν τῆς φωνῆς κυρίου θεοῦ αὐτῶν καὶ παρέβησαν τὴν διαθήκην αὐτοῦ, πάντα ὅσα ἐνετείλατο Μωϋσῆς ὁ δοῦλος κυρίου, καὶ οὐκ ἤκουσαν καὶ οὐκ ἐποίησαν.
4Krl:18:12 because they hearkened not to the voice of the Lord their God, and transgressed his covenant, even in all things that Moses the servant of the Lord commanded, and hearkened not to them, nor did them. (2 Kings 18:12 Brenton)
4Krl:18:12 Stało się tak dlatego, że nie słuchali głosu Pana, Boga swego, i przekroczyli Jego przymierze - wszystko, cokolwiek przykazał Mojżesz, sługa Pański. Nie słuchali tego ani nie spełniali. (2 Krl 18:12 BT_4)
4Krl:18:12 ἀνθ’ ὧν ὅτι οὐκ ἤκουσαν τῆς φωνῆς κυρίου θεοῦ αὐτῶν καὶ παρέβησαν τὴν διαθήκην αὐτοῦ, πάντα ὅσα ἐνετείλατο Μωϋσῆς δοῦλος κυρίου, καὶ οὐκ ἤκουσαν καὶ οὐκ ἐποίησαν.
4Krl:18:12 ἀντί ὅς ἥ ὅ ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί παρα·βαίνω (παρα+βαιν-, παρα+βη·σ-, 2nd ath. παρα+β(η)-/ath. παρα+β(α)-, παρα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
4Krl:18:12 Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Dźwięku/głos płacze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By grzeszyć przy boku, i w pf., stać obok, przekraczać, grzeszyć, Konwencja On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By zalecać rozkaz Mojżesz Haruj jak niewolnik; niewolniczy Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób
4Krl:18:12 a)nT’ O(=n o(/ti ou)k E)/kousan tE=s fOnE=s kuri/ou Teou= au)tO=n kai\ pare/bEsan tE\n diaTE/kEn au)tou=, pa/nta o(/sa e)netei/lato *mou+sE=s o( dou=los kuri/ou, kai\ ou)k E)/kousan kai\ ou)k e)poi/Esan.
4Krl:18:12 anT’ hOn hoti uk Ekusan tEs fOnEs kyriu Teu autOn kai parebEsan tEn diaTEkEn autu, panta hosa eneteilato mo+ysEs ho dulos kyriu, kai uk Ekusan kai uk epoiEsan.
4Krl:18:12 P RR_GPM C D VAI_AAI3P RA_GSF N1_GSF N2_GSM N2_GSM RD_GPM C VZI_AAI3P RA_ASF N1_ASF RD_GSM A3_APN A1_APN VAI_AMI3S N1M_NSM RA_NSM N2_NSM N2_GSM C D VAI_AAI3P C D VAI_AAI3P
4Krl:18:12 against (+gen) who/whom/which because/that οὐχ before rough breathing to have come I have come. I have arrived.; to hear the sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] he/she/it/same and also, even, namely to transgress by the side of, and in pf., stand beside, overstep, transgress, the covenant he/she/it/same every all, each, every, the whole of as much/many as to enjoin command Moses the slave; servile lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely οὐχ before rough breathing to have come I have come. I have arrived.; to hear and also, even, namely οὐχ before rough breathing to do/make
4Krl:18:12 against (+gen) who/whom/which (gen) because/that not while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed the (gen) sound/voice (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) god (gen) them/same (gen) and they-TRANSGRESS-ed the (acc) covenant (acc) him/it/same (gen) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-was-ENJOIN-ed Moses (nom) the (nom) slave (nom); servile ([Adj] nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and not while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed and not they-DO/MAKE-ed
4Krl:18:12 4Krl_18:12_1 4Krl_18:12_2 4Krl_18:12_3 4Krl_18:12_4 4Krl_18:12_5 4Krl_18:12_6 4Krl_18:12_7 4Krl_18:12_8 4Krl_18:12_9 4Krl_18:12_10 4Krl_18:12_11 4Krl_18:12_12 4Krl_18:12_13 4Krl_18:12_14 4Krl_18:12_15 4Krl_18:12_16 4Krl_18:12_17 4Krl_18:12_18 4Krl_18:12_19 4Krl_18:12_20 4Krl_18:12_21 4Krl_18:12_22 4Krl_18:12_23 4Krl_18:12_24 4Krl_18:12_25 4Krl_18:12_26 4Krl_18:12_27 4Krl_18:12_28
4Krl:18:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:18:13 καὶ τῷ τεσσαρεσκαιδεκάτῳ ἔτει βασιλεῖ Εζεκιου ἀνέβη Σενναχηριμ βασιλεὺς Ἀσσυρίων ἐπὶ τὰς πόλεις Ιουδα τὰς ὀχυρὰς καὶ συνέλαβεν αὐτάς.
4Krl:18:13 And in the fourteenth year of king Ezekias came up Sennacherim king of the Assyrians against the strong cities of Juda, and took them. (2 Kings 18:13 Brenton)
4Krl:18:13 W czternastym roku panowania króla Ezechiasza najechał Sennacheryb, król asyryjski, wszystkie warowne miasta judzkie i zdobył je. (2 Krl 18:13 BT_4)
4Krl:18:13 Καὶ τῷ τεσσαρεσκαιδεκάτῳ ἔτει βασιλεῖ Εζεκιου ἀνέβη Σενναχηριμ βασιλεὺς Ἀσσυρίων ἐπὶ τὰς πόλεις Ιουδα τὰς ὀχυρὰς καὶ συνέλαβεν αὐτάς.
4Krl:18:13 καί ὁ ἡ τό τεσσαρεσ·και·δέκατος -η -ον ἔτο·ς, -ους, τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἑζεκίας, -ου, ὁ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -)   βασιλεύς, -έως, ὁ   ἐπί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό   καί συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:18:13 I też, nawet, mianowicie Czternasty Rok Król Hezekiah By podnosić Król Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj On/ona/to/to samo
4Krl:18:13 *kai\ tO=| tessareskaideka/tO| e)/tei basilei= *eDZekiou a)ne/bE *sennaCHErim basileu\s *)assuri/On e)pi\ ta\s po/leis *iouda ta\s o)CHura\s kai\ sune/laben au)ta/s.
4Krl:18:13 kai tO tessareskaidekatO etei basilei eDZekiu anebE sennaCHErim basileus assyriOn epi tas poleis iuda tas oCHyras kai synelaben autas.
4Krl:18:13 C RA_DSN A1_DSN N3E_DSN N3V_DSM N1T_GSM VZI_AAI3S N_NSM N3V_NSM N2_GPM P RA_APF N3I_APF N_GSM RA_APF A1A_APF C VBI_AAI3S RD_APF
4Krl:18:13 and also, even, namely the fourteenth year king Hezekiah to ascend ć king ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the city Judas/Judah the ć and also, even, namely to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture he/she/it/same
4Krl:18:13 and the (dat) fourteenth (dat) year (dat) king (dat) Hezekiah (gen) he/she/it-ASCEND-ed   king (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) cities (acc, nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) the (acc)   and he/she/it-SEIZING-ed them/same (acc)
4Krl:18:13 4Krl_18:13_1 4Krl_18:13_2 4Krl_18:13_3 4Krl_18:13_4 4Krl_18:13_5 4Krl_18:13_6 4Krl_18:13_7 4Krl_18:13_8 4Krl_18:13_9 4Krl_18:13_10 4Krl_18:13_11 4Krl_18:13_12 4Krl_18:13_13 4Krl_18:13_14 4Krl_18:13_15 4Krl_18:13_16 4Krl_18:13_17 4Krl_18:13_18 4Krl_18:13_19
4Krl:18:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:18:14 καὶ ἀπέστειλεν Εζεκιας βασιλεὺς Ιουδα ἀγγέλους πρὸς βασιλέα Ἀσσυρίων εἰς Λαχις λέγων Ἡμάρτηκα, ἀποστράφητι ἀπ’ ἐμοῦ· ὃ ἐὰν ἐπιθῇς ἐπ’ ἐμέ, βαστάσω. καὶ ἐπέθηκεν ὁ βασιλεὺς Ἀσσυρίων ἐπὶ Εζεκιαν βασιλέα Ιουδα τριακόσια τάλαντα ἀργυρίου καὶ τριάκοντα τάλαντα χρυσίου.
4Krl:18:14 And Ezekias king of Juda sent messengers to the king of the Assyrians to Lachis, saying, I have offended; depart from me: whatsoever thou shalt lay upon me, I will bear. And the king of Assyria laid upon Ezekias king of Juda a tribute of three hundred talents of silver, and thirty talents of gold. (2 Kings 18:14 Brenton)
4Krl:18:14 Wtedy Ezechiasz, król judzki, wysłał poselstwo do króla asyryjskiego do Lakisz ze słowami: «Zbłądziłem. Odstąp ode mnie! Cokolwiek jako karę mi nałożysz, to poniosę». Król asyryjski wymierzył Ezechiaszowi, królowi Judy, trzysta talentów srebra i trzydzieści talentów złota. (2 Krl 18:14 BT_4)
4Krl:18:14 καὶ ἀπέστειλεν Εζεκιας βασιλεὺς Ιουδα ἀγγέλους πρὸς βασιλέα Ἀσσυρίων εἰς Λαχις λέγων Ἡμάρτηκα, ἀποστράφητι ἀπ’ ἐμοῦ· ἐὰν ἐπιθῇς ἐπ’ ἐμέ, βαστάσω. καὶ ἐπέθηκεν βασιλεὺς Ἀσσυρίων ἐπὶ Εζεκιαν βασιλέα Ιουδα τριακόσια τάλαντα ἀργυρίου καὶ τριάκοντα τάλαντα χρυσίου.
4Krl:18:14 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) Ἑζεκίας, -ου, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἄγγελος, -ου, ὁ πρός βασιλεύς, -έως, ὁ   εἰς[1]   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν βαστάζω (βασταζ-, βαστα·σ-, βαστα·σ-/βασταξ-, -, -, βασταχ·θ-) καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   ἐπί Ἑζεκίας, -ου, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ τρια·κόσιοι -αι -α τάλαντον, -ου, τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί τριά·κοντα τάλαντον, -ου, τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός)
4Krl:18:14 I też, nawet, mianowicie zamawiać Hezekiah Król Judasz/Juda Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Do (+przyspieszenie) By mówić/opowiadaj By grzeszyć By odwracać się od Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By nieść I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Król Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Hezekiah Król Judasz/Juda Trzysta Talent [Grecka jednostka pieniężna wagi] Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Trzydzieści Talent [Grecka jednostka pieniężna wagi] Kawałek złota
4Krl:18:14 kai\ a)pe/steilen *eDZekias basileu\s *iouda a)gge/lous pro\s basile/a *)assuri/On ei)s *laCHis le/gOn *(Ema/rtEka, a)postra/fEti a)p’ e)mou=· o(\ e)a\n e)piTE=|s e)p’ e)me/, basta/sO. kai\ e)pe/TEken o( basileu\s *)assuri/On e)pi\ *eDZekian basile/a *iouda triako/sia ta/lanta a)rguri/ou kai\ tria/konta ta/lanta CHrusi/ou.
4Krl:18:14 kai apesteilen eDZekias basileus iuda angelus pros basilea assyriOn eis laCHis legOn hEmartEka, apostrafEti ap’ emu· ho ean epiTEs ep’ eme, bastasO. kai epeTEken ho basileus assyriOn epi eDZekian basilea iuda triakosia talanta argyriu kai triakonta talanta CHrysiu.
4Krl:18:14 C VAI_AAI3S N1T_NSM N3V_NSM N_GSM N2_APM P N3V_ASM N2_GPM P N_ASF V1_PAPNSM VX_XAI1S VD_APD2S P RP_GS RR_ASN C VE_AAS2S P RP_AS VF2_FAI1S C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N2_GPM P N1T_ASM N3V_ASM N_GSM A1A_APN N2N_APN N2N_GSN C M N2N_APN N2N_GSN
4Krl:18:14 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send Hezekiah king Judas/Judah agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) toward (+acc,+gen,+dat) king ć into (+acc) ć to say/tell to sin to turn away from from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine to bear and also, even, namely to place on the king ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Hezekiah king Judas/Judah three hundred talent [Greek monetary unit of weight] piece of silver and also, even, namely thirty talent [Greek monetary unit of weight] piece of gold
4Krl:18:14 and he/she/it-ORDER FORTH-ed Hezekiah (nom) king (nom) Judas/Judah (gen, voc) messengers/angels (acc) toward (+acc,+gen,+dat) king (acc)   into (+acc)   while SAY/TELL-ing (nom) I-have-SIN-ed be-you(sg)-TURN-ed-AWAY-FROM! away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) who/whom/which (nom|acc) if-ever you(sg)-should-PLACE ON upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) I-will-BEAR, I-should-BEAR and he/she/it-PLACE ON-ed the (nom) king (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) Hezekiah (acc) king (acc) Judas/Judah (gen, voc) three hundred (nom|acc|voc) talents (nom|acc|voc) piece of silver (gen) and thirty talents (nom|acc|voc) piece of gold (gen)
4Krl:18:14 4Krl_18:14_1 4Krl_18:14_2 4Krl_18:14_3 4Krl_18:14_4 4Krl_18:14_5 4Krl_18:14_6 4Krl_18:14_7 4Krl_18:14_8 4Krl_18:14_9 4Krl_18:14_10 4Krl_18:14_11 4Krl_18:14_12 4Krl_18:14_13 4Krl_18:14_14 4Krl_18:14_15 4Krl_18:14_16 4Krl_18:14_17 4Krl_18:14_18 4Krl_18:14_19 4Krl_18:14_20 4Krl_18:14_21 4Krl_18:14_22 4Krl_18:14_23 4Krl_18:14_24 4Krl_18:14_25 4Krl_18:14_26 4Krl_18:14_27 4Krl_18:14_28 4Krl_18:14_29 4Krl_18:14_30 4Krl_18:14_31 4Krl_18:14_32 4Krl_18:14_33 4Krl_18:14_34 4Krl_18:14_35 4Krl_18:14_36 4Krl_18:14_37 4Krl_18:14_38
4Krl:18:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:18:15 καὶ ἔδωκεν Εζεκιας πᾶν τὸ ἀργύριον τὸ εὑρεθὲν ἐν οἴκῳ κυρίου καὶ ἐν θησαυροῖς οἴκου τοῦ βασιλέως.
4Krl:18:15 And Ezekias gave all the silver that was found in the house of the Lord, and in the treasures of the king's house. (2 Kings 18:15 Brenton)
4Krl:18:15 I Ezechiasz dostarczył wszystkich pieniędzy, które znajdowały się w świątyni Pańskiej i w skarbcach pałacu królewskiego. (2 Krl 18:15 BT_4)
4Krl:18:15 καὶ ἔδωκεν Εζεκιας πᾶν τὸ ἀργύριον τὸ εὑρεθὲν ἐν οἴκῳ κυρίου καὶ ἐν θησαυροῖς οἴκου τοῦ βασιλέως.
4Krl:18:15 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) Ἑζεκίας, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ὁ ἡ τό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐν θησαυρός, -οῦ, ὁ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
4Krl:18:15 I też, nawet, mianowicie By dawać Hezekiah Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kawałek srebra By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skarb Dom; by mieszkać Król
4Krl:18:15 kai\ e)/dOken *eDZekias pa=n to\ a)rgu/rion to\ eu(reTe\n e)n oi)/kO| kuri/ou kai\ e)n TEsauroi=s oi)/kou tou= basile/Os.
4Krl:18:15 kai edOken eDZekias pan to argyrion to heureTen en oikO kyriu kai en TEsaurois oiku tu basileOs.
4Krl:18:15 C VAI_AAI3S N1T_NSM A3_NSN RA_ASN N2N_ASN RA_NSN VC_APPNSN P N2_DSM N2_GSM C P N2_DPM N2_GSM RA_GSM N3V_GSM
4Krl:18:15 and also, even, namely to give Hezekiah every all, each, every, the whole of the piece of silver the to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among treasure house; to dwell the king
4Krl:18:15 and he/she/it-GIVE-ed Hezekiah (nom) every (nom|acc|voc) the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) the (nom|acc) upon being-FIND-ed (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and in/among/by (+dat) treasures (dat) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) king (gen)
4Krl:18:15 4Krl_18:15_1 4Krl_18:15_2 4Krl_18:15_3 4Krl_18:15_4 4Krl_18:15_5 4Krl_18:15_6 4Krl_18:15_7 4Krl_18:15_8 4Krl_18:15_9 4Krl_18:15_10 4Krl_18:15_11 4Krl_18:15_12 4Krl_18:15_13 4Krl_18:15_14 4Krl_18:15_15 4Krl_18:15_16 4Krl_18:15_17
4Krl:18:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:18:16 ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ συνέκοψεν Εζεκιας τὰς θύρας ναοῦ κυρίου καὶ τὰ ἐστηριγμένα, ἃ ἐχρύσωσεν Εζεκιας βασιλεὺς Ιουδα, καὶ ἔδωκεν αὐτὰ βασιλεῖ Ἀσσυρίων.
4Krl:18:16 At that time Ezekias cut off the gold from the doors of the temple, and from the pillars which Ezekias king of Juda had overlaid with gold, and gave it to the king of the Assyrians. (2 Kings 18:16 Brenton)
4Krl:18:16 W tym samym czasie Ezechiasz kazał oderwać obicia drzwi i futryn świątyni Pańskiej, które król judzki Ozjasz kazał obić metalem - i dał je królowi asyryjskiemu. (2 Krl 18:16 BT_4)
4Krl:18:16 ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ συνέκοψεν Εζεκιας τὰς θύρας ναοῦ κυρίου καὶ τὰ ἐστηριγμένα, ἐχρύσωσεν Εζεκιας βασιλεὺς Ιουδα, καὶ ἔδωκεν αὐτὰ βασιλεῖ Ἀσσυρίων.
4Krl:18:16 ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο   Ἑζεκίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό στηρίζω (στηριζ-, στηρι(ε)·[σ]-/στηρι·σ-/στηριξ-, στηρι·σ-/στηριξ-, εστηρι·κ-, εστηρι-/εστηρισ-/εστηριγ-, στηρισ·θ-/στηριχ·θ-) ὅς ἥ ὅ χρυσόω (χρυσ(ο)-, χρυσω·σ-, χρυσω·σ-, -, κεχρυσω-, -) Ἑζεκίας, -ου, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό βασιλεύς, -έως, ὁ  
4Krl:18:16 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto Hezekiah Drzwi brama Świątynia {Skroń} Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Do popieranego podtrzymuj, znacz bojami, podpieraj, opieraj, udowadniał Kto/, który/, który By złocić Hezekiah Król Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Król
4Krl:18:16 e)n tO=| kairO=| e)kei/nO| sune/koPSen *eDZekias ta\s Tu/ras naou= kuri/ou kai\ ta\ e)stErigme/na, a(/ e)CHru/sOsen *eDZekias basileu\s *iouda, kai\ e)/dOken au)ta\ basilei= *)assuri/On.
4Krl:18:16 en tO kairO ekeinO synekoPSen eDZekias tas Tyras nau kyriu kai ta estErigmena, ha eCHrysOsen eDZekias basileus iuda, kai edOken auta basilei assyriOn.
4Krl:18:16 P RA_DSM N2_DSM RD_DSM VAI_AAI3S N1T_NSM RA_APF N1A_APF N2_GSM N2_GSM C RA_APN VKI_XMPAPN RR_APN VAI_AAI3S N1T_NSM N3V_NSM N_GSM C VAI_AAI3S RD_APN N3V_DSM N2_GPM
4Krl:18:16 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that ć Hezekiah the door gate temple lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the to supported uphold, buoy, buttress, base, substantiated who/whom/which to gild Hezekiah king Judas/Judah and also, even, namely to give he/she/it/same king ć
4Krl:18:16 in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat)   Hezekiah (nom) the (acc) door (gen), doors (acc) temple (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and the (nom|acc) having-been-SUPPORTED-ed (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-GILD-ed Hezekiah (nom) king (nom) Judas/Judah (gen, voc) and he/she/it-GIVE-ed they/them/same (nom|acc) king (dat)  
4Krl:18:16 4Krl_18:16_1 4Krl_18:16_2 4Krl_18:16_3 4Krl_18:16_4 4Krl_18:16_5 4Krl_18:16_6 4Krl_18:16_7 4Krl_18:16_8 4Krl_18:16_9 4Krl_18:16_10 4Krl_18:16_11 4Krl_18:16_12 4Krl_18:16_13 4Krl_18:16_14 4Krl_18:16_15 4Krl_18:16_16 4Krl_18:16_17 4Krl_18:16_18 4Krl_18:16_19 4Krl_18:16_20 4Krl_18:16_21 4Krl_18:16_22 4Krl_18:16_23
4Krl:18:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:18:17 καὶ ἀπέστειλεν βασιλεὺς Ἀσσυρίων τὸν Θαρθαν καὶ τὸν Ραφις καὶ τὸν Ραψακην ἐκ Λαχις πρὸς τὸν βασιλέα Εζεκιαν ἐν δυνάμει βαρείᾳ ἐπὶ Ιερουσαλημ, καὶ ἀνέβησαν καὶ ἦλθον εἰς Ιερουσαλημ καὶ ἔστησαν ἐν τῷ ὑδραγωγῷ τῆς κολυμβήθρας τῆς ἄνω, ἥ ἐστιν ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ ἀγροῦ τοῦ γναφέως.
4Krl:18:17 And the king of the Assyrians sent Tharthan and Raphis and Rapsakes from Lachis to king Ezekias with a strong force against Jerusalem. And they went up and came to Jerusalem, and stood by the aqueduct of the upper pool, which is by the way of the fuller's field. (2 Kings 18:17 Brenton)
4Krl:18:17 Z Lakisz król asyryjski posłał naczelnego dowódcę, przełożonego dworzan i rabsaka z licznym wojskiem do Jerozolimy, przeciw królowi Ezechiaszowi. Wyruszyli i przyszli do Jerozolimy, zatrzymali się przy kanale wyższej sadzawki na drodze Pola Folusznika (2 Krl 18:17 BT_4)
4Krl:18:17 Καὶ ἀπέστειλεν βασιλεὺς Ἀσσυρίων τὸν Θαρθαν καὶ τὸν Ραφις καὶ τὸν Ραψακην ἐκ Λαχις πρὸς τὸν βασιλέα Εζεκιαν ἐν δυνάμει βαρείᾳ ἐπὶ Ιερουσαλημ, καὶ ἀνέβησαν καὶ ἦλθον εἰς Ιερουσαλημ καὶ ἔστησαν ἐν τῷ ὑδραγωγῷ τῆς κολυμβήθρας τῆς ἄνω, ἐστιν ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ ἀγροῦ τοῦ γναφέως.
4Krl:18:17 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) βασιλεύς, -έως, ὁ   ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό ῥαφί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί ὁ ἡ τό   ἐκ   πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἑζεκίας, -ου, ὁ ἐν δύναμις, -εως, ἡ βαρύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ἐπί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό κολυμβήθρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἄνω ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γναφεύς, -έως, ὁ
4Krl:18:17 I też, nawet, mianowicie zamawiać Król I też, nawet, mianowicie Igła I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Hezekiah W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolność Ciężko Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By podnosić I też, nawet, mianowicie By przychodzić Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By powodować stać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obszar gdzie da się pływać Powyżej Kto/, który/, który By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Pole Materiału rafiner
4Krl:18:17 *kai\ a)pe/steilen basileu\s *)assuri/On to\n *TarTan kai\ to\n *rafis kai\ to\n *raPSakEn e)k *laCHis pro\s to\n basile/a *eDZekian e)n duna/mei barei/a| e)pi\ *ierousalEm, kai\ a)ne/bEsan kai\ E)=lTon ei)s *ierousalEm kai\ e)/stEsan e)n tO=| u(dragOgO=| tE=s kolumbE/Tras tE=s a)/nO, E(/ e)stin e)n tE=| o(dO=| tou= a)grou= tou= gnafe/Os.
4Krl:18:17 kai apesteilen basileus assyriOn ton TarTan kai ton rafis kai ton raPSakEn ek laCHis pros ton basilea eDZekian en dynamei bareia epi ierusalEm, kai anebEsan kai ElTon eis ierusalEm kai estEsan en tO hydragOgO tEs kolymbETras tEs anO, hE estin en tE hodO tu agru tu gnafeOs.
4Krl:18:17 C VAI_AAI3S N3V_NSM N2_GPM RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM C RA_ASM N1M_ASM P N_GSF P RA_ASM N3V_ASM N1T_ASM P N3I_DSF A3U_DSF P N_ASF C VZI_AAI3P C VBI_AAI3P P N_ASF C VAI_AAI3P P RA_DSM N2_DSM RA_GSF N1A_GSF RA_GSF D RR_NSF V9_PAI3S P RA_DSF N2_DSF RA_GSM N2_GSM RA_GSM N3V_GSM
4Krl:18:17 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send king ć the ć and also, even, namely the needle and also, even, namely the ć out of (+gen) ἐξ before vowels ć toward (+acc,+gen,+dat) the king Hezekiah in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ability heavy upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Jerusalem [city of] and also, even, namely to ascend and also, even, namely to come into (+acc) Jerusalem [city of] and also, even, namely to cause to stand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć the swimming hole the above who/whom/which to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road the field the cloth refiner
4Krl:18:17 and he/she/it-ORDER FORTH-ed king (nom)   the (acc)   and the (acc) needle (nom) and the (acc)   out of (+gen)   toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) Hezekiah (acc) in/among/by (+dat) ability (dat) heavy ([Adj] dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) Jerusalem (indecl) and they-ASCEND-ed and I-COME-ed, they-COME-ed into (+acc) Jerusalem (indecl) and they-CAUSE-ed-TO-STand in/among/by (+dat) the (dat)   the (gen) swimming hole (gen), swimming holes (acc) the (gen) above who/whom/which (nom) he/she/it-is in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat) the (gen) field (gen) the (gen) cloth refiner (gen)
4Krl:18:17 4Krl_18:17_1 4Krl_18:17_2 4Krl_18:17_3 4Krl_18:17_4 4Krl_18:17_5 4Krl_18:17_6 4Krl_18:17_7 4Krl_18:17_8 4Krl_18:17_9 4Krl_18:17_10 4Krl_18:17_11 4Krl_18:17_12 4Krl_18:17_13 4Krl_18:17_14 4Krl_18:17_15 4Krl_18:17_16 4Krl_18:17_17 4Krl_18:17_18 4Krl_18:17_19 4Krl_18:17_20 4Krl_18:17_21 4Krl_18:17_22 4Krl_18:17_23 4Krl_18:17_24 4Krl_18:17_25 4Krl_18:17_26 4Krl_18:17_27 4Krl_18:17_28 4Krl_18:17_29 4Krl_18:17_30 4Krl_18:17_31 4Krl_18:17_32 4Krl_18:17_33 4Krl_18:17_34 4Krl_18:17_35 4Krl_18:17_36 4Krl_18:17_37 4Krl_18:17_38 4Krl_18:17_39 4Krl_18:17_40 4Krl_18:17_41 4Krl_18:17_42 4Krl_18:17_43 4Krl_18:17_44 4Krl_18:17_45 4Krl_18:17_46 4Krl_18:17_47
4Krl:18:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:18:18 καὶ ἐβόησαν πρὸς Εζεκιαν, καὶ ἐξῆλθον πρὸς αὐτὸν Ελιακιμ υἱὸς Χελκιου ὁ οἰκονόμος καὶ Σομνας ὁ γραμματεὺς καὶ Ιωας υἱὸς Ασαφ ὁ ἀναμιμνῄσκων.
4Krl:18:18 And they cried to Ezekias: and there came to him Heliakim the son of Chelcias the steward, and Somnas the scribe, and Joas the son of Saphat the recorder. (2 Kings 18:18 Brenton)
4Krl:18:18 i polecił zawołać króla. Wyszli do nich: zarządca pałacu Eliakim, syn Chilkiasza, pisarz Szebna i pełnomocnik Joach, syn Asafa. (2 Krl 18:18 BT_4)
4Krl:18:18 καὶ ἐβόησαν πρὸς Εζεκιαν, καὶ ἐξῆλθον πρὸς αὐτὸν Ελιακιμ υἱὸς Χελκιου οἰκονόμος καὶ Σομνας γραμματεὺς καὶ Ιωας υἱὸς Ασαφ ἀναμιμνῄσκων.
4Krl:18:18 καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) πρός Ἑζεκίας, -ου, ὁ καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό Ἐλιακίμ v.l. -κείμ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό οἰκο·νόμος, -ου, ὁ καί   ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ ὁ ἡ τό ἀνα·μιμνῄσκω v.l. -μιμνή- (ανα+μιμνῃσκ-/ανα+μιμνησκ-, ανα+μνη·σ-, ανα+μνη·σ-, -, -, ανα+μνησ·θ-)
4Krl:18:18 I też, nawet, mianowicie By ryczeć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Hezekiah I też, nawet, mianowicie By wychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Eliakim Syn Gospodyni domu rządca, będąc niewolnika, lokaja, szambelana, oszczędny, kwatermistrz, oszczędzający, oszczędzając, seneszal, rządca I też, nawet, mianowicie Skryba I też, nawet, mianowicie Syn Asa(pH) By przypominać
4Krl:18:18 kai\ e)bo/Esan pro\s *eDZekian, kai\ e)XE=lTon pro\s au)to\n *eliakim ui(o\s *CHelkiou o( oi)kono/mos kai\ *somnas o( grammateu\s kai\ *iOas ui(o\s *asaf o( a)namimnE/|skOn.
4Krl:18:18 kai eboEsan pros eDZekian, kai eXElTon pros auton eliakim hyios CHelkiu ho oikonomos kai somnas ho grammateus kai iOas hyios asaf ho anamimnEskOn.
4Krl:18:18 C VAI_AAI3P P N1T_ASM C VBI_AAI3P P RD_ASM N_NSM N2_NSM N1T_GSM RA_NSM N2_NSM C N_NSM RA_NSM N3V_NSM C N_NSM N2_NSM N_GSM RA_NSM V1_PAPNSM
4Krl:18:18 and also, even, namely to bellow toward (+acc,+gen,+dat) Hezekiah and also, even, namely to come out toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same Eliakim son ć the housekeeper house-steward, being a slave, butler, chamberlain, frugal, quartermaster, saver, saving, seneschal, steward and also, even, namely ć the scribe and also, even, namely ć son Asa(ph) the to remind
4Krl:18:18 and they-BELLOW-ed toward (+acc,+gen,+dat) Hezekiah (acc) and I-COME-ed-OUT, they-COME-ed-OUT toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) Eliakim (indecl) son (nom)   the (nom) housekeeper (nom) and   the (nom) scribe (nom) and   son (nom) Asa(ph) (indecl) the (nom) while REMIND-ing (nom)
4Krl:18:18 4Krl_18:18_1 4Krl_18:18_2 4Krl_18:18_3 4Krl_18:18_4 4Krl_18:18_5 4Krl_18:18_6 4Krl_18:18_7 4Krl_18:18_8 4Krl_18:18_9 4Krl_18:18_10 4Krl_18:18_11 4Krl_18:18_12 4Krl_18:18_13 4Krl_18:18_14 4Krl_18:18_15 4Krl_18:18_16 4Krl_18:18_17 4Krl_18:18_18 4Krl_18:18_19 4Krl_18:18_20 4Krl_18:18_21 4Krl_18:18_22 4Krl_18:18_23
4Krl:18:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:18:19 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς Ραψακης Εἴπατε δὴ πρὸς Εζεκιαν Τάδε λέγει ὁ βασιλεὺς ὁ μέγας βασιλεὺς Ἀσσυρίων Τίς ἡ πεποίθησις αὕτη, ἣν πέποιθας;
4Krl:18:19 And Rapsakes said to them, Say now to Ezekias, Thus says the king, the great king of the Assyrians, What is this confidence wherein thou trustest? (2 Kings 18:19 Brenton)
4Krl:18:19 Wtedy rabsak odezwał się do nich: «Powiedzcie Ezechiaszowi: Tak mówi wielki król, król asyryjski: Cóż to za bezpieczeństwo, któremu zaufałeś? (2 Krl 18:19 BT_4)
4Krl:18:19 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς Ραψακης Εἴπατε δὴ πρὸς Εζεκιαν Τάδε λέγει βασιλεὺς μέγας βασιλεὺς Ἀσσυρίων Τίς πεποίθησις αὕτη, ἣν πέποιθας;
4Krl:18:19 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δή πρός Ἑζεκίας, -ου, ὁ ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α βασιλεύς, -έως, ὁ   τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό πεποίθησις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-)
4Krl:18:19 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Naprawdę Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Hezekiah Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Król Wielki Król Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Przeświadczenie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie
4Krl:18:19 kai\ ei)=pen pro\s au)tou\s *raPSakEs *ei)/pate dE\ pro\s *eDZekian *ta/de le/gei o( basileu\s o( me/gas basileu\s *)assuri/On *ti/s E( pepoi/TEsis au(/tE, E(\n pe/poiTas;
4Krl:18:19 kai eipen pros autus raPSakEs eipate dE pros eDZekian tade legei ho basileus ho megas basileus assyriOn tis hE pepoiTEsis hautE, hEn pepoiTas;
4Krl:18:19 C VBI_AAI3S P RD_APM N1M_NSM VB_AAD2P x P N1T_ASM RD_APN V1_PAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_NSM A1P_NSM N3V_NSM N2_GPM RI_ASN RA_NSF N3I_NSF RD_NSF RR_ASF VX_XAI2S
4Krl:18:19 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same ć to say/tell indeed toward (+acc,+gen,+dat) Hezekiah such things [definite article + δέ] to say/tell the king the great king ć who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the conviction this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence
4Krl:18:19 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)   you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! indeed toward (+acc,+gen,+dat) Hezekiah (acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) the (nom) king (nom) the (nom) great ([Adj] nom) king (nom)   who/what/why (nom) the (nom) conviction (nom) this (nom) who/whom/which (acc) you(sg)-have-PERSUADE/CONVINCE-ed
4Krl:18:19 4Krl_18:19_1 4Krl_18:19_2 4Krl_18:19_3 4Krl_18:19_4 4Krl_18:19_5 4Krl_18:19_6 4Krl_18:19_7 4Krl_18:19_8 4Krl_18:19_9 4Krl_18:19_10 4Krl_18:19_11 4Krl_18:19_12 4Krl_18:19_13 4Krl_18:19_14 4Krl_18:19_15 4Krl_18:19_16 4Krl_18:19_17 4Krl_18:19_18 4Krl_18:19_19 4Krl_18:19_20 4Krl_18:19_21 4Krl_18:19_22 4Krl_18:19_23
4Krl:18:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:18:20 εἶπας Πλὴν λόγοι χειλέων βουλὴ καὶ δύναμις εἰς πόλεμον. νῦν οὖν τίνι πεποιθὼς ἠθέτησας ἐν ἐμοί;
4Krl:18:20 Thou hast said, (but they are mere words,)I have counsel and strength for war. Now then in whom dost thou trust, that thou hast revolted from me? (2 Kings 18:20 Brenton)
4Krl:18:20 Myślisz może, iż próżne słowa zdołają zastąpić radę i siłę do walki? W kimże pokładasz ufność, że się przeciwko mnie zbuntowałeś? (2 Krl 18:20 BT_4)
4Krl:18:20 εἶπας Πλὴν λόγοι χειλέων βουλὴ καὶ δύναμις εἰς πόλεμον. νῦν οὖν τίνι πεποιθὼς ἠθέτησας ἐν ἐμοί;
4Krl:18:20 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πλήν λόγος, -ου, ὁ χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων βουλή, -ῆς, ἡ καί δύναμις, -εως, ἡ εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ νῦν οὖν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-) ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
4Krl:18:20 By mówić/opowiadaj Z wyjątkiem Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Warga Planu/zamiar I też, nawet, mianowicie Zdolność Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] Teraz Dlatego/wtedy Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie By wypierać się [unieważniaj, miej do czynienia zdradziecko, ignoruj, odrzucaj] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój
4Krl:18:20 ei)=pas *plE\n lo/goi CHeile/On boulE\ kai\ du/namis ei)s po/lemon. nu=n ou)=n ti/ni pepoiTO\s E)Te/tEsas e)n e)moi/;
4Krl:18:20 eipas plEn logoi CHeileOn bulE kai dynamis eis polemon. nyn un tini pepoiTOs ETetEsas en emoi;
4Krl:18:20 VAI_AAI2S C N2_NPM N3E_GPN N1_NSF C N3I_NSF P N2_ASM D x RI_DSN VX_XAPNSM VAI_AAI2S P RP_DS
4Krl:18:20 to say/tell except word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lip plan/intention and also, even, namely ability into (+acc) war [see polemic] now therefore/then who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine
4Krl:18:20 you(sg)-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|voc) except words (nom|voc) lips (gen) plan/intention (nom|voc) and ability (nom) into (+acc) war (acc) now therefore/then who/what/why (dat) having PERSUADE/CONVINCE-ed (nom) you(sg)-REPUDIATE-ed in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc)
4Krl:18:20 4Krl_18:20_1 4Krl_18:20_2 4Krl_18:20_3 4Krl_18:20_4 4Krl_18:20_5 4Krl_18:20_6 4Krl_18:20_7 4Krl_18:20_8 4Krl_18:20_9 4Krl_18:20_10 4Krl_18:20_11 4Krl_18:20_12 4Krl_18:20_13 4Krl_18:20_14 4Krl_18:20_15 4Krl_18:20_16
4Krl:18:20 x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:18:21 νῦν ἰδοὺ πέποιθας σαυτῷ ἐπὶ τὴν ῥάβδον τὴν καλαμίνην τὴν τεθλασμένην ταύτην, ἐπ’ Αἴγυπτον· ὃς ἂν στηριχθῇ ἀνὴρ ἐπ’ αὐτήν, καὶ εἰσελεύσεται εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ τρήσει αὐτήν· οὕτως Φαραω βασιλεὺς Αἰγύπτου πᾶσιν τοῖς πεποιθόσιν ἐπ’ αὐτόν.
4Krl:18:21 See now, art thou trusting for thyself on this broken staff of reed, even upon Egypt? whosoever shall stay himself upon it, it shall even go into his hand, and pierce it: so is Pharao king of Egypt to all that trust on him. (2 Kings 18:21 Brenton)
4Krl:18:21 Oto ty się opierasz na Egipcie, na tej nadłamanej lasce trzcinowej, która gdy się kto oprze na niej, wchodzi w dłoń i przebija ją. Takim jest faraon, król egipski, dla wszystkich, którzy na nim polegają. (2 Krl 18:21 BT_4)
4Krl:18:21 νῦν ἰδοὺ πέποιθας σαυτῷ ἐπὶ τὴν ῥάβδον τὴν καλαμίνην τὴν τεθλασμένην ταύτην, ἐπ’ Αἴγυπτον· ὃς ἂν στηριχθῇ ἀνὴρ ἐπ’ αὐτήν, καὶ εἰσελεύσεται εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ τρήσει αὐτήν· οὕτως Φαραω βασιλεὺς Αἰγύπτου πᾶσιν τοῖς πεποιθόσιν ἐπ’ αὐτόν.
4Krl:18:21 νῦν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἐπί ὁ ἡ τό ῥάβδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό θλάω [LXX] (θλ(α)-, θλα·σ-, θλα·σ-, -, τεθλασ-, θλασ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπί Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὅς ἥ ὅ ἄν στηρίζω (στηριζ-, στηρι(ε)·[σ]-/στηρι·σ-/στηριξ-, στηρι·σ-/στηριξ-, εστηρι·κ-, εστηρι-/εστηρισ-/εστηριγ-, στηρισ·θ-/στηριχ·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί   αὐτός αὐτή αὐτό οὕτως/οὕτω Φαραώ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:18:21 Teraz By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Siebie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź By gnieść się To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Egipt [kraj z] Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Do popieranego podtrzymuj, znacz bojami, podpieraj, opieraj, udowadniał Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Faraon Król Egipt [kraj z] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
4Krl:18:21 nu=n i)dou\ pe/poiTas sautO=| e)pi\ tE\n r(a/bdon tE\n kalami/nEn tE\n teTlasme/nEn tau/tEn, e)p’ *ai)/gupton· o(\s a)/n stEriCHTE=| a)nE\r e)p’ au)tE/n, kai\ ei)seleu/setai ei)s tE\n CHei=ra au)tou= kai\ trE/sei au)tE/n· ou(/tOs *faraO basileu\s *ai)gu/ptou pa=sin toi=s pepoiTo/sin e)p’ au)to/n.
4Krl:18:21 nyn idu pepoiTas sautO epi tEn rabdon tEn kalaminEn tEn teTlasmenEn tautEn, ep’ aigypton· hos an stEriCHTE anEr ep’ autEn, kai eiseleusetai eis tEn CHeira autu kai trEsei autEn· hutOs faraO basileus aigyptu pasin tois pepoiTosin ep’ auton.
4Krl:18:21 D I VX_XAI2S RD_DSM P RA_ASF N2_ASF RA_ASF A1_ASF RA_ASF VT_XPPASF RD_ASF P N2_ASF RR_NSM x VC_APS3S N3_NSM P RD_ASF C VF_FMI3S P RA_ASF N3_ASF RD_GSM C VF2_FAI3S RD_ASF D N_NSM N3V_NSM N2_GSF A3_DPM RA_DPM VX_XAPDPM P RD_ASM
4Krl:18:21 now to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence yourself upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge the ć the to crush this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Egypt [country of] who/whom/which ever (if ever) to supported uphold, buoy, buttress, base, substantiated man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to enter into (+acc) the hand he/she/it/same and also, even, namely ć he/she/it/same thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] Pharaoh king Egypt [country of] every all, each, every, the whole of the to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
4Krl:18:21 now be-you(sg)-SEE-ed! you(sg)-have-PERSUADE/CONVINCE-ed yourself (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) hooked staff (acc) the (acc)   the (acc) having-been-CRUSH-ed (acc) this (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Egypt (acc) who/whom/which (nom) ever he/she/it-should-be-SUPPORTED-ed man, husband (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) and he/she/it-will-be-ENTER-ed into (+acc) the (acc) hand (acc) him/it/same (gen) and   her/it/same (acc) thusly/like this Pharaoh (indecl) king (nom) Egypt (gen) all (dat) the (dat) having PERSUADE/CONVINCE-ed (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)
4Krl:18:21 4Krl_18:21_1 4Krl_18:21_2 4Krl_18:21_3 4Krl_18:21_4 4Krl_18:21_5 4Krl_18:21_6 4Krl_18:21_7 4Krl_18:21_8 4Krl_18:21_9 4Krl_18:21_10 4Krl_18:21_11 4Krl_18:21_12 4Krl_18:21_13 4Krl_18:21_14 4Krl_18:21_15 4Krl_18:21_16 4Krl_18:21_17 4Krl_18:21_18 4Krl_18:21_19 4Krl_18:21_20 4Krl_18:21_21 4Krl_18:21_22 4Krl_18:21_23 4Krl_18:21_24 4Krl_18:21_25 4Krl_18:21_26 4Krl_18:21_27 4Krl_18:21_28 4Krl_18:21_29 4Krl_18:21_30 4Krl_18:21_31 4Krl_18:21_32 4Krl_18:21_33 4Krl_18:21_34 4Krl_18:21_35 4Krl_18:21_36 4Krl_18:21_37 4Krl_18:21_38
4Krl:18:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:18:22 καὶ ὅτι εἶπας πρός με Ἐπὶ κύριον θεὸν πεποίθαμεν· οὐχὶ αὐτὸς οὗτος, οὗ ἀπέστησεν Εζεκιας τὰ ὑψηλὰ αὐτοῦ καὶ τὰ θυσιαστήρια αὐτοῦ καὶ εἶπεν τῷ Ιουδα καὶ τῇ Ιερουσαλημ Ἐνώπιον τοῦ θυσιαστηρίου τούτου προσκυνήσετε ἐν Ιερουσαλημ;
4Krl:18:22 And whereas thou hast said to me, We trust on the Lord God: is not this he, whose high places and altars Ezekias has removed, and has said to Juda and Jerusalem, Ye shall worship before this altar in Jerusalem? (2 Kings 18:22 Brenton)
4Krl:18:22 Jeśli mi powiecie: "W Panu, Bogu naszym, położyliśmy ufność", to czyż On nie jest tym, którego wyżyny i ołtarze poznosił Ezechiasz, nakazując Judzie i Jerozolimie: Przed tym tylko ołtarzem w Jerozolimie, będziecie pokłon oddawać Bogu? (2 Krl 18:22 BT_4)
4Krl:18:22 καὶ ὅτι εἶπας πρός με Ἐπὶ κύριον θεὸν πεποίθαμεν· οὐχὶ αὐτὸς οὗτος, οὗ ἀπέστησεν Εζεκιας τὰ ὑψηλὰ αὐτοῦ καὶ τὰ θυσιαστήρια αὐτοῦ καὶ εἶπεν τῷ Ιουδα καὶ τῇ Ιερουσαλημ Ἐνώπιον τοῦ θυσιαστηρίου τούτου προσκυνήσετε ἐν Ιερουσαλημ;
4Krl:18:22 καί ὅτι λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) οὐχί αὐτός αὐτή αὐτό οὗτος αὕτη τοῦτο οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) Ἑζεκίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό οὗτος αὕτη τοῦτο προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
4Krl:18:22 I też, nawet, mianowicie Ponieważ/tamto By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] On/ona/to/to samo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By uwalniać Hezekiah Podniesiony On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Jerozolima [miasto z] W obecności z (+informacja); ??? Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]
4Krl:18:22 kai\ o(/ti ei)=pas pro/s me *)epi\ ku/rion Teo\n pepoi/Tamen· ou)CHi\ au)to\s ou(=tos, ou(= a)pe/stEsen *eDZekias ta\ u(PSEla\ au)tou= kai\ ta\ TusiastE/ria au)tou= kai\ ei)=pen tO=| *iouda kai\ tE=| *ierousalEm *)enO/pion tou= TusiastEri/ou tou/tou proskunE/sete e)n *ierousalEm;
4Krl:18:22 kai hoti eipas pros me epi kyrion Teon pepoiTamen· uCHi autos hutos, hu apestEsen eDZekias ta hyPSEla autu kai ta TysiastEria autu kai eipen tO iuda kai tE ierusalEm enOpion tu TysiastEriu tutu proskynEsete en ierusalEm;
4Krl:18:22 C C VAI_AAI2S P RP_AS P N2_ASM N2_ASM VX_XAI1P D RD_NSM RD_NSM RR_GSM VAI_AAI3S N1T_NSM RA_APN A1_APN RD_GSM C RA_APN N2N_APN RD_GSM C VBI_AAI3S RA_DSM N_DSM C RA_DSF N_DSF P RA_GSN N2N_GSN RD_GSN VF_FAI2P P N_DSF
4Krl:18:22 and also, even, namely because/that to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] he/she/it/same this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to disengage Hezekiah the elevated he/she/it/same and also, even, namely the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. he/she/it/same and also, even, namely to say/tell the Judas/Judah and also, even, namely the Jerusalem [city of] in the presence of (+gen); ??? the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]
4Krl:18:22 and because/that you(sg)-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) god (acc) we-have-PERSUADE/CONVINCE-ed not he/it/same (nom) this (nom) where; who/whom/which (gen) he/she/it-DISENGAGE-ed Hezekiah (nom) the (nom|acc) elevated ([Adj] nom|acc|voc) him/it/same (gen) and the (nom|acc) Holy of Holies (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) Judas/Judah (gen, voc) and the (dat) Jerusalem (indecl) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) sanctuary (gen) this (gen) you(pl)-will-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)
4Krl:18:22 4Krl_18:22_1 4Krl_18:22_2 4Krl_18:22_3 4Krl_18:22_4 4Krl_18:22_5 4Krl_18:22_6 4Krl_18:22_7 4Krl_18:22_8 4Krl_18:22_9 4Krl_18:22_10 4Krl_18:22_11 4Krl_18:22_12 4Krl_18:22_13 4Krl_18:22_14 4Krl_18:22_15 4Krl_18:22_16 4Krl_18:22_17 4Krl_18:22_18 4Krl_18:22_19 4Krl_18:22_20 4Krl_18:22_21 4Krl_18:22_22 4Krl_18:22_23 4Krl_18:22_24 4Krl_18:22_25 4Krl_18:22_26 4Krl_18:22_27 4Krl_18:22_28 4Krl_18:22_29 4Krl_18:22_30 4Krl_18:22_31 4Krl_18:22_32 4Krl_18:22_33 4Krl_18:22_34 4Krl_18:22_35 4Krl_18:22_36
4Krl:18:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:18:23 καὶ νῦν μίχθητε δὴ τῷ κυρίῳ μου βασιλεῖ Ἀσσυρίων, καὶ δώσω σοι δισχιλίους ἵππους, εἰ δυνήσῃ δοῦναι σεαυτῷ ἐπιβάτας ἐπ’ αὐτούς.
4Krl:18:23 And now, I pray you, make and agreement with my lord the king of the Assyrians, and I will give thee two thousand horses, if thou shalt be able on thy part to set riders upon them. (2 Kings 18:23 Brenton)
4Krl:18:23 Teraz więc, proszę, zrób zakład z panem moim, królem asyryjskim! Dam ci dwa tysiące koni, jeżeli zdołasz wystawić do nich jeźdźców. (2 Krl 18:23 BT_4)
4Krl:18:23 καὶ νῦν μίχθητε δὴ τῷ κυρίῳ μου βασιλεῖ Ἀσσυρίων, καὶ δώσω σοι δισχιλίους ἵππους, εἰ δυνήσῃ δοῦναι σεαυτῷ ἐπιβάτας ἐπ’ αὐτούς.
4Krl:18:23 καί νῦν μίγνυμι/μείγνυμι (ath. μειγνυ-, -, μιξ-, -, μεμιγ-, μιγ·[θ]-/μιχ·θ-/μειχ·θ-) δή ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βασιλεύς, -έως, ὁ   καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δισ·χίλιοι -αι -α ἵππος, -ου, ὁ εἰ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἐπι·βάτης, -ου, ὁ [LXX] ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:18:23 I też, nawet, mianowicie Teraz By mieszać się Naprawdę Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Król I też, nawet, mianowicie By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dwa tysiące Koń Jeżeli Do zdolnego By dawać Siebie ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
4Krl:18:23 kai\ nu=n mi/CHTEte dE\ tO=| kuri/O| mou basilei= *)assuri/On, kai\ dO/sO soi disCHili/ous i(/ppous, ei) dunE/sE| dou=nai seautO=| e)piba/tas e)p’ au)tou/s.
4Krl:18:23 kai nyn miCHTEte dE tO kyriO mu basilei assyriOn, kai dOsO soi disCHilius hippus, ei dynEsE dunai seautO epibatas ep’ autus.
4Krl:18:23 C D VC_APD2P x RA_DSM N2_DSM RP_GS N3V_DSM N2_GPM C VF_FAI1S RP_DS A1A_APM N2_APM C VF_FMI2S VO_AAN RD_DSM N1M_APM P RD_APM
4Krl:18:23 and also, even, namely now to mix indeed the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I king ć and also, even, namely to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub two thousand horse if to able to give yourself ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
4Krl:18:23 and now be-you(pl)-MIX-ed!, you(pl)-should-be-MIX-ed indeed the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) me (gen) king (dat)   and I-will-GIVE, I-should-GIVE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) two thousand (acc) horses (acc) if you(sg)-will-be-ABLE-ed to-GIVE yourself (dat) ???s (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)
4Krl:18:23 4Krl_18:23_1 4Krl_18:23_2 4Krl_18:23_3 4Krl_18:23_4 4Krl_18:23_5 4Krl_18:23_6 4Krl_18:23_7 4Krl_18:23_8 4Krl_18:23_9 4Krl_18:23_10 4Krl_18:23_11 4Krl_18:23_12 4Krl_18:23_13 4Krl_18:23_14 4Krl_18:23_15 4Krl_18:23_16 4Krl_18:23_17 4Krl_18:23_18 4Krl_18:23_19 4Krl_18:23_20 4Krl_18:23_21
4Krl:18:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:18:24 καὶ πῶς ἀποστρέψεις τὸ πρόσωπον τοπάρχου ἑνὸς τῶν δούλων τοῦ κυρίου μου τῶν ἐλαχίστων; καὶ ἤλπισας σαυτῷ ἐπ’ Αἴγυπτον εἰς ἅρματα καὶ ἱππεῖς.
4Krl:18:24 How then wilt thou turn away the face of one petty governor, from among the least of my lord's servants? whereas thou trustest for thyself on Egypt for chariots and horsemen. (2 Kings 18:24 Brenton)
4Krl:18:24 Jak zmusisz do odwrotu namiestnika, jednego z najmniejszych sług pana mego? Lecz ty zaufałeś Egiptowi, ze względu na rydwany i jazdę. (2 Krl 18:24 BT_4)
4Krl:18:24 καὶ πῶς ἀποστρέψεις τὸ πρόσωπον τοπάρχου ἑνὸς τῶν δούλων τοῦ κυρίου μου τῶν ἐλαχίστων; καὶ ἤλπισας σαυτῷ ἐπ’ Αἴγυπτον εἰς ἅρματα καὶ ἱππεῖς.
4Krl:18:24 καί πῶς[1] ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό   εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐλάχιστος -ίστη -ον (Superl. of ἐλαχύς) καί ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἐπί Αἴγυπτος, -ου, ἡ εἰς[1] ἅρμα[τ], -ατος, τό καί ἱππεύς, -έως, ὁ
4Krl:18:24 I też, nawet, mianowicie Jak By odwracać się od Twarz Jeden Haruj jak niewolnik; haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy; by zniewolić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Najmniej I też, nawet, mianowicie By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Siebie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Egipt [kraj z] Do (+przyspieszenie) Wóz I też, nawet, mianowicie Jeździec
4Krl:18:24 kai\ pO=s a)postre/PSeis to\ pro/sOpon topa/rCHou e(no\s tO=n dou/lOn tou= kuri/ou mou tO=n e)laCHi/stOn; kai\ E)/lpisas sautO=| e)p’ *ai)/gupton ei)s a(/rmata kai\ i(ppei=s.
4Krl:18:24 kai pOs apostrePSeis to prosOpon toparCHu henos tOn dulOn tu kyriu mu tOn elaCHistOn; kai Elpisas sautO ep’ aigypton eis harmata kai hippeis.
4Krl:18:24 C D VF_FAI2S RA_ASN N2N_ASN N1M_GSM A3_GSM RA_GPM N2_GPM RA_GSM N2_GSM RP_GS RA_GPM A1_GPMS C VAI_AAI2S RD_DSM P N2_ASF P N3M_APN C N3V_APM
4Krl:18:24 and also, even, namely how to turn away from the face ć one the slave; slave girl; servile; to enslave the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I the least and also, even, namely to hope survive, live through, outlast, outlive yourself upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Egypt [country of] into (+acc) chariot and also, even, namely horseman
4Krl:18:24 and how you(sg)-will-TURN-AWAY-FROM the (nom|acc) face (nom|acc|voc)   one (gen) the (gen) slaves (gen); slave girls (gen); servile ([Adj] gen); while ENSLAVE-ing (nom) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) me (gen) the (gen) least ([Adj] gen) and you(sg)-HOPE-ed yourself (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) Egypt (acc) into (+acc) chariots (nom|acc|voc) and horsemans (acc, nom|voc)
4Krl:18:24 4Krl_18:24_1 4Krl_18:24_2 4Krl_18:24_3 4Krl_18:24_4 4Krl_18:24_5 4Krl_18:24_6 4Krl_18:24_7 4Krl_18:24_8 4Krl_18:24_9 4Krl_18:24_10 4Krl_18:24_11 4Krl_18:24_12 4Krl_18:24_13 4Krl_18:24_14 4Krl_18:24_15 4Krl_18:24_16 4Krl_18:24_17 4Krl_18:24_18 4Krl_18:24_19 4Krl_18:24_20 4Krl_18:24_21 4Krl_18:24_22 4Krl_18:24_23
4Krl:18:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:18:25 καὶ νῦν μὴ ἄνευ κυρίου ἀνέβημεν ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον τοῦ διαφθεῖραι αὐτόν; κύριος εἶπεν πρός με Ἀνάβηθι ἐπὶ τὴν γῆν ταύτην καὶ διάφθειρον αὐτήν.
4Krl:18:25 And now have we come up without the Lord against this place to destroy it? The Lord said to me, Go up against this land, and destroy it. (2 Kings 18:25 Brenton)
4Krl:18:25 A teraz czyż to ja wbrew woli Pańskiej wyruszyłem przeciwko temu miejscu, aby je pustoszyć? Pan powiedział do mnie: "Wyrusz przeciwko temu krajowi i spustosz go!"» (2 Krl 18:25 BT_4)
4Krl:18:25 καὶ νῦν μὴ ἄνευ κυρίου ἀνέβημεν ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον τοῦ διαφθεῖραι αὐτόν; κύριος εἶπεν πρός με Ἀνάβηθι ἐπὶ τὴν γῆν ταύτην καὶ διάφθειρον αὐτήν.
4Krl:18:25 καί νῦν μή ἄνευ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο καί δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:18:25 I też, nawet, mianowicie Teraz Nie Bez (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By rujnować On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By rujnować On/ona/to/to samo
4Krl:18:25 kai\ nu=n mE\ a)/neu kuri/ou a)ne/bEmen e)pi\ to\n to/pon tou=ton tou= diafTei=rai au)to/n; ku/rios ei)=pen pro/s me *)ana/bETi e)pi\ tE\n gE=n tau/tEn kai\ dia/fTeiron au)tE/n.
4Krl:18:25 kai nyn mE aneu kyriu anebEmen epi ton topon tuton tu diafTeirai auton; kyrios eipen pros me anabETi epi tEn gEn tautEn kai diafTeiron autEn.
4Krl:18:25 C D D P N2_GSM VZI_AAI1P P RA_ASM N2_ASM RD_ASM RA_GSN VA_AAN RD_ASM N2_NSM VBI_AAI3S P RP_AS VC_AAD2S P RA_ASF N1_ASF RD_ASF C VZ_AAD2S RD_ASF
4Krl:18:25 and also, even, namely now not without (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the to ruin he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to ruin he/she/it/same
4Krl:18:25 and now not without (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) we-ASCEND-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) place (acc) this (acc) the (gen) to-RUIN, be-you(sg)-RUIN-ed!, he/she/it-happens-to-RUIN (opt) him/it/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) do-ASCEND-you(sg)! upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) this (acc) and do-RUIN-you(sg)!, while RUIN-ing (nom|acc|voc, voc) her/it/same (acc)
4Krl:18:25 4Krl_18:25_1 4Krl_18:25_2 4Krl_18:25_3 4Krl_18:25_4 4Krl_18:25_5 4Krl_18:25_6 4Krl_18:25_7 4Krl_18:25_8 4Krl_18:25_9 4Krl_18:25_10 4Krl_18:25_11 4Krl_18:25_12 4Krl_18:25_13 4Krl_18:25_14 4Krl_18:25_15 4Krl_18:25_16 4Krl_18:25_17 4Krl_18:25_18 4Krl_18:25_19 4Krl_18:25_20 4Krl_18:25_21 4Krl_18:25_22 4Krl_18:25_23 4Krl_18:25_24 4Krl_18:25_25
4Krl:18:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:18:26 καὶ εἶπεν Ελιακιμ υἱὸς Χελκιου καὶ Σομνας καὶ Ιωας πρὸς Ραψακην Λάλησον δὴ πρὸς τοὺς παῖδάς σου Συριστί, ὅτι ἀκούομεν ἡμεῖς, καὶ οὐ λαλήσεις μεθ’ ἡμῶν Ιουδαιστί, καὶ ἵνα τί λαλεῖς ἐν τοῖς ὠσὶν τοῦ λαοῦ τοῦ ἐπὶ τοῦ τείχους;
4Krl:18:26 And Heliakim the son of Chelkias, and Somnas, and Joas, said to Rapsakes, Speak now to thy servants in the Syrian language, for we understand it; and speak not with us in the Jewish language: and why dost thou speak in the ears of the people that are on the wall? (2 Kings 18:26 Brenton)
4Krl:18:26 Eliakim, syn Chilkiasza, Szebna i Joach powiedzieli do rabsaka: «Mów, prosimy, do sług twoich po aramejsku, gdyż rozumiemy ten język; nie mów do nas po hebrajsku wobec słuchającego ludu, który jest na murach». (2 Krl 18:26 BT_4)
4Krl:18:26 καὶ εἶπεν Ελιακιμ υἱὸς Χελκιου καὶ Σομνας καὶ Ιωας πρὸς Ραψακην Λάλησον δὴ πρὸς τοὺς παῖδάς σου Συριστί, ὅτι ἀκούομεν ἡμεῖς, καὶ οὐ λαλήσεις μεθ’ ἡμῶν Ιουδαιστί, καὶ ἵνα τί λαλεῖς ἐν τοῖς ὠσὶν τοῦ λαοῦ τοῦ ἐπὶ τοῦ τείχους;
4Krl:18:26 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἐλιακίμ v.l. -κείμ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί   καί   πρός   λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) δή πρός ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   ὅτι ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   καί ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων
4Krl:18:26 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Eliakim Syn I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By mówić Naprawdę Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto By słyszeć Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By mówić Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja I też, nawet, mianowicie żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By mówić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ucho Ludzie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ściana
4Krl:18:26 kai\ ei)=pen *eliakim ui(o\s *CHelkiou kai\ *somnas kai\ *iOas pro\s *raPSakEn *la/lEson dE\ pro\s tou\s pai=da/s sou *suristi/, o(/ti a)kou/omen E(mei=s, kai\ ou) lalE/seis meT’ E(mO=n *ioudaisti/, kai\ i(/na ti/ lalei=s e)n toi=s O)si\n tou= laou= tou= e)pi\ tou= tei/CHous;
4Krl:18:26 kai eipen eliakim hyios CHelkiu kai somnas kai iOas pros raPSakEn lalEson dE pros tus paidas su syristi, hoti akuomen hEmeis, kai u lalEseis meT’ hEmOn iudaisti, kai hina ti laleis en tois Osin tu lau tu epi tu teiCHus;
4Krl:18:26 C VBI_AAI3S N_NSM N2_NSM N1T_GSM C N_NSM C N_NSM P N1M_ASM VA_AAD2S x P RA_APM N3D_APM RP_GS D C V1_PAI1P RP_NP C D VF_FAI2S P RP_GP D C C RI_ASN V2_PAI2S P RA_DPN N3T_DPN RA_GSM N2_GSM RA_GSM P RA_GSN N3E_GSN
4Krl:18:26 and also, even, namely to say/tell Eliakim son ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć toward (+acc,+gen,+dat) ć to speak indeed toward (+acc,+gen,+dat) the child/servant you; your/yours(sg) ć because/that to hear I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to speak after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I ć and also, even, namely so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to speak in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ear the people the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the wall
4Krl:18:26 and he/she/it-SAY/TELL-ed Eliakim (indecl) son (nom)   and   and   toward (+acc,+gen,+dat)   do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) indeed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) children/servants (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   because/that we-are-HEAR-ing we (nom) and not you(sg)-will-SPEAK after (+acc), with (+gen) us (gen)   and so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) you(sg)-are-SPEAK-ing in/among/by (+dat) the (dat) ears (dat) the (gen) people (gen) the (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) wall (gen)
4Krl:18:26 4Krl_18:26_1 4Krl_18:26_2 4Krl_18:26_3 4Krl_18:26_4 4Krl_18:26_5 4Krl_18:26_6 4Krl_18:26_7 4Krl_18:26_8 4Krl_18:26_9 4Krl_18:26_10 4Krl_18:26_11 4Krl_18:26_12 4Krl_18:26_13 4Krl_18:26_14 4Krl_18:26_15 4Krl_18:26_16 4Krl_18:26_17 4Krl_18:26_18 4Krl_18:26_19 4Krl_18:26_20 4Krl_18:26_21 4Krl_18:26_22 4Krl_18:26_23 4Krl_18:26_24 4Krl_18:26_25 4Krl_18:26_26 4Krl_18:26_27 4Krl_18:26_28 4Krl_18:26_29 4Krl_18:26_30 4Krl_18:26_31 4Krl_18:26_32 4Krl_18:26_33 4Krl_18:26_34 4Krl_18:26_35 4Krl_18:26_36 4Krl_18:26_37 4Krl_18:26_38 4Krl_18:26_39 4Krl_18:26_40
4Krl:18:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:18:27 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς Ραψακης Μὴ ἐπὶ τὸν κύριόν σου καὶ πρὸς σὲ ἀπέστειλέν με ὁ κύριός μου λαλῆσαι τοὺς λόγους τούτους; οὐχὶ ἐπὶ τοὺς ἄνδρας τοὺς καθημένους ἐπὶ τοῦ τείχους τοῦ φαγεῖν τὴν κόπρον αὐτῶν καὶ πιεῖν τὸ οὖρον αὐτῶν μεθ’ ὑμῶν ἅμα;
4Krl:18:27 And Rapsakes said to them, Has my master sent me to thy master, and to thee, to speak these words? has he not sent me to the men who sit on the wall, that they may eat their own dung, and drink their own water together with you. (2 Kings 18:27 Brenton)
4Krl:18:27 Lecz rabsak im odrzekł: «Czy do pana twego i do ciebie posłał mię pan mój, abym mówił te słowa? Czy raczej do ludzi, którzy siedzą na murach skazani na jedzenie swego kału i picie swego moczu razem z wami?» (2 Krl 18:27 BT_4)
4Krl:18:27 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς Ραψακης Μὴ ἐπὶ τὸν κύριόν σου καὶ πρὸς σὲ ἀπέστειλέν με κύριός μου λαλῆσαι τοὺς λόγους τούτους; οὐχὶ ἐπὶ τοὺς ἄνδρας τοὺς καθημένους ἐπὶ τοῦ τείχους τοῦ φαγεῖν τὴν κόπρον αὐτῶν καὶ πιεῖν τὸ οὖρον αὐτῶν μεθ’ ὑμῶν ἅμα;
4Krl:18:27 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό   μή ἐπί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο οὐχί ἐπί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων ὁ ἡ τό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὁ ἡ τό οὖρον, -ου, τό [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἅμα
4Krl:18:27 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Nie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) zamawiać Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja By mówić Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje.