4Krl:20:1 Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἠρρώστησεν Εζεκιας εἰς θάνατον. καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτὸν Ησαιας υἱὸς Αμως ὁ προφήτης καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Τάδε λέγει κύριος Ἔντειλαι τῷ οἴκῳ σου, ὅτι ἀποθνῄσκεις σὺ καὶ οὐ ζήσῃ.
4Krl:20:1 In those days was Ezekias sick even to death. And the prophet Esaias the son of Amos came in to him, and said to him, Thus saith the Lord, Give charge to thy household; for thou shalt die, and not live. (2 Kings 20:1 Brenton)
4Krl:20:1 W owych dniach Ezechiasz zachorował śmiertelnie. Prorok Izajasz, syn Amosa, przyszedł do niego i rzekł mu: «Tak mówi Pan: Rozporządź domem swoim, bo umrzesz - nie będziesz żył». (2 Krl 20:1 BT_4)
4Krl:20:1 Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἠρρώστησεν Εζεκιας εἰς θάνατον. καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτὸν Ησαιας υἱὸς Αμως προφήτης καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Τάδε λέγει κύριος Ἔντειλαι τῷ οἴκῳ σου, ὅτι ἀποθνῄσκεις σὺ καὶ οὐ ζήσῃ.
4Krl:20:1 ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο   Ἑζεκίας, -ου, ὁ εἰς[1] θάνατος, -ου, ὁ καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό Ἠσαΐας, -ου, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀμώς, ὁ ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
4Krl:20:1 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto Hezekiah Do (+przyspieszenie) Śmierć I też, nawet, mianowicie By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Izajasz Syn Amos Prorok I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zalecać rozkaz Dom Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto By umierać Ty I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???)
4Krl:20:1 *)en tai=s E(me/rais e)kei/nais E)rrO/stEsen *eDZekias ei)s Ta/naton. kai\ ei)sE=lTen pro\s au)to\n *Esaias ui(o\s *amOs o( profE/tEs kai\ ei)=pen pro\s au)to/n *ta/de le/gei ku/rios *)/enteilai tO=| oi)/kO| sou, o(/ti a)poTnE/|skeis su\ kai\ ou) DZE/sE|.
4Krl:20:1 en tais hEmerais ekeinais ErrOstEsen eDZekias eis Tanaton. kai eisElTen pros auton Esaias hyios amOs ho profEtEs kai eipen pros auton tade legei kyrios enteilai tO oikO su, hoti apoTnEskeis sy kai u DZEsE.
4Krl:20:1 P RA_DPF N1A_DPF RD_DPF VAI_AAI3S N1T_NSM P N2_ASM C VBI_AAI3S P RD_ASM N1T_NSM N2_NSM N_GSM RA_NSM N1M_NSM C VBI_AAI3S P RD_ASM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM VA_AAD2S RA_DSM N2_DSM RP_GS C V1_PAI2S RP_NS C D VF_FMI2S
4Krl:20:1 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that ć Hezekiah into (+acc) death and also, even, namely to enter toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same Isaiah son Amos the prophet and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to enjoin command the house you; your/yours(sg) because/that to die you and also, even, namely οὐχ before rough breathing to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω)
4Krl:20:1 in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) those (dat)   Hezekiah (nom) into (+acc) death (acc) and he/she/it-ENTER-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) Isaiah (nom) son (nom) Amos (indecl) the (nom) prophet (nom) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) to-ENJOIN, be-you(sg)-ENJOIN-ed!, he/she/it-happens-to-ENJOIN (opt) the (dat) house (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that you(sg)-are-DIE-ing you(sg) (nom) and not you(sg)-will-be-EXISTS-ed, he/she/it-should-EXISTS, you(sg)-should-be-EXISTS-ed
4Krl:20:1 4Krl_20:1_1 4Krl_20:1_2 4Krl_20:1_3 4Krl_20:1_4 4Krl_20:1_5 4Krl_20:1_6 4Krl_20:1_7 4Krl_20:1_8 4Krl_20:1_9 4Krl_20:1_10 4Krl_20:1_11 4Krl_20:1_12 4Krl_20:1_13 4Krl_20:1_14 4Krl_20:1_15 4Krl_20:1_16 4Krl_20:1_17 4Krl_20:1_18 4Krl_20:1_19 4Krl_20:1_20 4Krl_20:1_21 4Krl_20:1_22 4Krl_20:1_23 4Krl_20:1_24 4Krl_20:1_25 4Krl_20:1_26 4Krl_20:1_27 4Krl_20:1_28 4Krl_20:1_29 4Krl_20:1_30 4Krl_20:1_31 4Krl_20:1_32 4Krl_20:1_33 4Krl_20:1_34
4Krl:20:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:20:2 καὶ ἀπέστρεψεν Εζεκιας τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πρὸς τὸν τοῖχον καὶ ηὔξατο πρὸς κύριον λέγων
4Krl:20:2 And Ezekias turned to the wall, and prayed to the Lord, saying, (2 Kings 20:2 Brenton)
4Krl:20:2 Wtedy Ezechiasz odwrócił się do ściany i modlił się do Pana mówiąc: (2 Krl 20:2 BT_4)
4Krl:20:2 καὶ ἀπέστρεψεν Εζεκιας τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πρὸς τὸν τοῖχον καὶ ηὔξατο πρὸς κύριον λέγων
4Krl:20:2 καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) Ἑζεκίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό πρός ὁ ἡ τό τοῖχος, -ου, ὁ καί εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
4Krl:20:2 I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Hezekiah Twarz On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ściana I też, nawet, mianowicie By modlić się się modl się się; czasami "ślub" Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić/opowiadaj
4Krl:20:2 kai\ a)pe/strePSen *eDZekias to\ pro/sOpon au)tou= pro\s to\n toi=CHon kai\ Eu)/Xato pro\s ku/rion le/gOn
4Krl:20:2 kai apestrePSen eDZekias to prosOpon autu pros ton toiCHon kai EuXato pros kyrion legOn
4Krl:20:2 C VAI_AAI3S N1T_NSM RA_ASN N2N_ASN RD_GSM P RA_ASM N2_ASM C VAI_AMI3S P N2_ASM V1_PAPNSM
4Krl:20:2 and also, even, namely to turn away from Hezekiah the face he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) the wall and also, even, namely to pray pray; sometimes "vow" toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to say/tell
4Krl:20:2 and he/she/it-TURN-ed-AWAY-FROM Hezekiah (nom) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) wall (acc) and he/she/it-was-PRAY-ed toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) while SAY/TELL-ing (nom)
4Krl:20:2 4Krl_20:2_1 4Krl_20:2_2 4Krl_20:2_3 4Krl_20:2_4 4Krl_20:2_5 4Krl_20:2_6 4Krl_20:2_7 4Krl_20:2_8 4Krl_20:2_9 4Krl_20:2_10 4Krl_20:2_11 4Krl_20:2_12 4Krl_20:2_13 4Krl_20:2_14
4Krl:20:2 x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:20:3 Ὦ δή, κύριε, μνήσθητι δὴ ὅσα περιεπάτησα ἐνώπιόν σου ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἐν καρδίᾳ πλήρει καὶ τὸ ἀγαθὸν ἐν ὀφθαλμοῖς σου ἐποίησα. καὶ ἔκλαυσεν Εζεκιας κλαυθμῷ μεγάλῳ.
4Krl:20:3 Lord, remember, I pray thee, how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thine eyes. And Ezekias wept with a great weeping. (2 Kings 20:3 Brenton)
4Krl:20:3 «Ach, Panie, wspomnij na to, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i z doskonałym sercem, że czyniłem, co jest dobre w Twoich oczach». I płakał Ezechiasz bardzo rzewnie. (2 Krl 20:3 BT_4)
4Krl:20:3 δή, κύριε, μνήσθητι δὴ ὅσα περιεπάτησα ἐνώπιόν σου ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἐν καρδίᾳ πλήρει καὶ τὸ ἀγαθὸν ἐν ὀφθαλμοῖς σου ἐποίησα. καὶ ἔκλαυσεν Εζεκιας κλαυθμῷ μεγάλῳ.
4Krl:20:3 ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δή κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) δή ὅσος -η -ον περι·πατέω (περι+πατ(ε)-, περι+πατη·σ-, περι+πατη·σ-, περι+πεπατη·κ-, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ἀ·λήθεια, -ας, ἡ καί ἐν καρδία, -ας, ἡ πλήρης -ες καί ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) Ἑζεκίας, -ου, ὁ κλαυθμός, -οῦ, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
4Krl:20:3 Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Naprawdę Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By pamiętać/stawaj się uważającym z Naprawdę Tyleż/wiele jak By chodzić W obecności z (+informacja); ??? Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród PRAWDA I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Pełny I też, nawet, mianowicie Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Ty; twój/twój(sg) By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By płakać Hezekiah Płacz Wielki
4Krl:20:3 *)=O dE/, ku/rie, mnE/sTEti dE\ o(/sa periepa/tEsa e)nO/pio/n sou e)n a)lETei/a| kai\ e)n kardi/a| plE/rei kai\ to\ a)gaTo\n e)n o)fTalmoi=s sou e)poi/Esa. kai\ e)/klausen *eDZekias klauTmO=| mega/lO|.
4Krl:20:3 O dE, kyrie, mnEsTEti dE hosa periepatEsa enOpion su en alETeia kai en kardia plErei kai to agaTon en ofTalmois su epoiEsa. kai eklausen eDZekias klauTmO megalO.
4Krl:20:3 I x N2_VSM VS_APD2S x A1_APN VAI_AAI1S P RP_GS P N1A_DSF C P N1A_DSF A3H_DSF C RA_ASN A1_ASN P N2_DPM RP_GS VAI_AAI1S C VAI_AAI3S N1T_NSM N2_DSM A1_DSM
4Krl:20:3 O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be indeed lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to remember/become mindful of indeed as much/many as to walk in the presence of (+gen); ??? you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among truth and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) full and also, even, namely the good inherently good, i.e. God-wrought. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye you; your/yours(sg) to do/make and also, even, namely to weep Hezekiah crying great
4Krl:20:3 O!; omega; I-should-be indeed lord (voc); a lord ([Adj] voc) be-you(sg)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! indeed as much/many as (nom|acc) I-WALK-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) truth (dat) and in/among/by (+dat) heart (dat) full ([Adj] dat) and the (nom|acc) good ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) eyes (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-DO/MAKE-ed and he/she/it-WEEP-ed Hezekiah (nom) crying (dat) great ([Adj] dat)
4Krl:20:3 4Krl_20:3_1 4Krl_20:3_2 4Krl_20:3_3 4Krl_20:3_4 4Krl_20:3_5 4Krl_20:3_6 4Krl_20:3_7 4Krl_20:3_8 4Krl_20:3_9 4Krl_20:3_10 4Krl_20:3_11 4Krl_20:3_12 4Krl_20:3_13 4Krl_20:3_14 4Krl_20:3_15 4Krl_20:3_16 4Krl_20:3_17 4Krl_20:3_18 4Krl_20:3_19 4Krl_20:3_20 4Krl_20:3_21 4Krl_20:3_22 4Krl_20:3_23 4Krl_20:3_24 4Krl_20:3_25 4Krl_20:3_26 4Krl_20:3_27
4Krl:20:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:20:4 καὶ ἦν Ησαιας ἐν τῇ αὐλῇ τῇ μέσῃ, καὶ ῥῆμα κυρίου ἐγένετο πρὸς αὐτὸν λέγων
4Krl:20:4 And Esaias was in the middle court, and the word of the Lord came to him, saying, (2 Kings 20:4 Brenton)
4Krl:20:4 Jeszcze Izajasz nie wyszedł z dziedzińca środkowego, kiedy Pan skierował do niego słowo: (2 Krl 20:4 BT_4)
4Krl:20:4 καὶ ἦν Ησαιας ἐν τῇ αὐλῇ τῇ μέσῃ, καὶ ῥῆμα κυρίου ἐγένετο πρὸς αὐτὸν λέγων
4Krl:20:4 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Ἠσαΐας, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ; αὐλέω (αυλ(ε)-, -, αυλη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό μέσος -η -ον καί ῥῆμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
4Krl:20:4 I też, nawet, mianowicie By być Izajasz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom; by grać na flecie {by żłobić} Średni I też, nawet, mianowicie Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By stawać się stawaj się, zdarzaj się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj
4Krl:20:4 kai\ E)=n *Esaias e)n tE=| au)lE=| tE=| me/sE|, kai\ r(E=ma kuri/ou e)ge/neto pro\s au)to\n le/gOn
4Krl:20:4 kai En Esaias en tE aulE tE mesE, kai rEma kyriu egeneto pros auton legOn
4Krl:20:4 C V9_IAI3S N1T_NSM P RA_DSF N1_DSF RA_DSF A1_DSF C N3M_NSN N2_GSM VBI_AMI3S P RD_ASM V1_PAPNSM
4Krl:20:4 and also, even, namely to be Isaiah in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the courtyard sheep-fold, palace, house; to flute the middle and also, even, namely declaration statement, utterance lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to become become, happen toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to say/tell
4Krl:20:4 and he/she/it-was Isaiah (nom) in/among/by (+dat) the (dat) courtyard (dat); you(sg)-are-being-FLUTE-ed, he/she/it-should-be-FLUTE-ing, you(sg)-should-be-being-FLUTE-ed the (dat) middle ([Adj] dat) and declaration (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-was-BECOME-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
4Krl:20:4 4Krl_20:4_1 4Krl_20:4_2 4Krl_20:4_3 4Krl_20:4_4 4Krl_20:4_5 4Krl_20:4_6 4Krl_20:4_7 4Krl_20:4_8 4Krl_20:4_9 4Krl_20:4_10 4Krl_20:4_11 4Krl_20:4_12 4Krl_20:4_13 4Krl_20:4_14 4Krl_20:4_15
4Krl:20:4 x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:20:5 Ἐπίστρεψον καὶ ἐρεῖς πρὸς Εζεκιαν τὸν ἡγούμενον τοῦ λαοῦ μου Τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Δαυιδ τοῦ πατρός σου Ἤκουσα τῆς προσευχῆς σου, εἶδον τὰ δάκρυά σου· ἰδοὺ ἐγὼ ἰάσομαί σε, τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναβήσῃ εἰς οἶκον κυρίου,
4Krl:20:5 Turn back, and thou shalt say to Ezekias the ruler of my people, Thus saith the Lord God of thy father David, I have heard thy prayer, I have seen thy tears: behold, I will heal thee: on the third day thou shalt go up to the house of the Lord. (2 Kings 20:5 Brenton)
4Krl:20:5 «Wróć i powiedz Ezechiaszowi, władcy mojego ludu: Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twego praojca: Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Oto uzdrawiam cię: trzeciego dnia pójdziesz do świątyni Pańskiej (2 Krl 20:5 BT_4)
4Krl:20:5 Ἐπίστρεψον καὶ ἐρεῖς πρὸς Εζεκιαν τὸν ἡγούμενον τοῦ λαοῦ μου Τάδε λέγει κύριος θεὸς Δαυιδ τοῦ πατρός σου Ἤκουσα τῆς προσευχῆς σου, εἶδον τὰ δάκρυά σου· ἰδοὺ ἐγὼ ἰάσομαί σε, τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναβήσῃ εἰς οἶκον κυρίου,
4Krl:20:5 ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός Ἑζεκίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό δάκρυον, -ου, τό, dat. pl. δάκρυσιν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
4Krl:20:5 By odwracać się dookoła I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Hezekiah By uważać Ludzie Ja Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  David Ojciec Ty; twój/twój(sg) By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Modlitwa Ty; twój/twój(sg) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Łza Ty; twój/twój(sg) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By goić się Ty; twój/twój(sg) Dzień Trzeci By podnosić Do (+przyspieszenie) Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
4Krl:20:5 *)epi/strePSon kai\ e)rei=s pro\s *eDZekian to\n E(gou/menon tou= laou= mou *ta/de le/gei ku/rios o( Teo\s *dauid tou= patro/s sou *)/Ekousa tE=s proseuCHE=s sou, ei)=don ta\ da/krua/ sou· i)dou\ e)gO\ i)a/somai/ se, tE=| E(me/ra| tE=| tri/tE| a)nabE/sE| ei)s oi)=kon kuri/ou,
4Krl:20:5 epistrePSon kai ereis pros eDZekian ton hEgumenon tu lau mu tade legei kyrios ho Teos dauid tu patros su Ekusa tEs proseuCHEs su, eidon ta dakrya su· idu egO iasomai se, tE hEmera tE tritE anabEsE eis oikon kyriu,
4Krl:20:5 VA_AAD2S C VF2_FAI2S P N1T_ASM RA_ASM V2_PMPASM RA_GSM N2_GSM RP_GS RD_APN V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM RA_GSM N3_GSM RP_GS VAI_AAI1S RA_GSF N1_GSF RP_GS VBI_AAI1S RA_APN N2N_APN RP_GS I RP_NS VF_FAI1S RP_AS RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF VF_FMI2S P N2_ASM N2_GSM
4Krl:20:5 to turn around and also, even, namely strife; to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) Hezekiah the to deem the people I such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] David the father you; your/yours(sg) to have come I have come. I have arrived.; to hear the prayer you; your/yours(sg) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the tear you; your/yours(sg) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to heal you; your/yours(sg) the day the third to ascend into (+acc) house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
4Krl:20:5 do-TURN-you(sg)-AROUND!, going-to-TURN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) Hezekiah (acc) the (acc) while being-DEEM-ed (acc, nom|acc|voc) the (gen) people (gen) me (gen) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) David (indecl) the (gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) while HAVE COME-ing (nom|voc); I-HEAR-ed the (gen) prayer (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-SEE-ed, they-SEE-ed the (nom|acc) tears (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-will-be-HEAL-ed, (fut perf) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (dat) day (dat) the (dat) third (dat) you(sg)-will-be-ASCEND-ed into (+acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
4Krl:20:5 4Krl_20:5_1 4Krl_20:5_2 4Krl_20:5_3 4Krl_20:5_4 4Krl_20:5_5 4Krl_20:5_6 4Krl_20:5_7 4Krl_20:5_8 4Krl_20:5_9 4Krl_20:5_10 4Krl_20:5_11 4Krl_20:5_12 4Krl_20:5_13 4Krl_20:5_14 4Krl_20:5_15 4Krl_20:5_16 4Krl_20:5_17 4Krl_20:5_18 4Krl_20:5_19 4Krl_20:5_20 4Krl_20:5_21 4Krl_20:5_22 4Krl_20:5_23 4Krl_20:5_24 4Krl_20:5_25 4Krl_20:5_26 4Krl_20:5_27 4Krl_20:5_28 4Krl_20:5_29 4Krl_20:5_30 4Krl_20:5_31 4Krl_20:5_32 4Krl_20:5_33 4Krl_20:5_34 4Krl_20:5_35 4Krl_20:5_36 4Krl_20:5_37 4Krl_20:5_38 4Krl_20:5_39
4Krl:20:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:20:6 καὶ προσθήσω ἐπὶ τὰς ἡμέρας σου πέντε καὶ δέκα ἔτη καὶ ἐκ χειρὸς βασιλέως Ἀσσυρίων σώσω σε καὶ τὴν πόλιν ταύτην καὶ ὑπερασπιῶ ὑπὲρ τῆς πόλεως ταύτης δι’ ἐμὲ καὶ διὰ Δαυιδ τὸν δοῦλόν μου.
4Krl:20:6 And I will add to thy days fifteen years; and I will deliver thee and this city out of the hand of the king of the Assyrians, and I will defend this city for my own sake, and for my servant's David sake. (2 Kings 20:6 Brenton)
4Krl:20:6 i dodam do dni twego życia piętnaście lat. Wybawię ciebie i to miasto z ręki króla asyryjskiego i roztoczę opiekę nad tym miastem ze względu na Mnie i ze względu na mego sługę, Dawida». (2 Krl 20:6 BT_4)
4Krl:20:6 καὶ προσθήσω ἐπὶ τὰς ἡμέρας σου πέντε καὶ δέκα ἔτη καὶ ἐκ χειρὸς βασιλέως Ἀσσυρίων σώσω σε καὶ τὴν πόλιν ταύτην καὶ ὑπερασπιῶ ὑπὲρ τῆς πόλεως ταύτης δι’ ἐμὲ καὶ διὰ Δαυιδ τὸν δοῦλόν μου.
4Krl:20:6 καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πέντε καί δέκα ἔτο·ς, -ους, τό καί ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν βασιλεύς, -έως, ὁ   σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί   ὑπέρ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο διά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί διά Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
4Krl:20:6 I też, nawet, mianowicie By dodawać do Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzień Ty; twój/twój(sg) Pięć I też, nawet, mianowicie Dziesięć Rok I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Król By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) David Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ja
4Krl:20:6 kai\ prosTE/sO e)pi\ ta\s E(me/ras sou pe/nte kai\ de/ka e)/tE kai\ e)k CHeiro\s basile/Os *)assuri/On sO/sO se kai\ tE\n po/lin tau/tEn kai\ u(peraspiO= u(pe\r tE=s po/leOs tau/tEs di’ e)me\ kai\ dia\ *dauid to\n dou=lo/n mou.
4Krl:20:6 kai prosTEsO epi tas hEmeras su pente kai deka etE kai ek CHeiros basileOs assyriOn sOsO se kai tEn polin tautEn kai hyperaspiO hyper tEs poleOs tautEs di’ eme kai dia dauid ton dulon mu.
4Krl:20:6 C VF_FAI1S P RA_APF N1A_APF RP_GS M C M N3E_APN C P N3_GSF N3V_GSM N2_GPM VF_FAI1S RP_AS C RA_ASF N3I_ASF RD_ASF C VF2_FAI1S P RA_GSF N3I_GSF RD_GSF P RP_AS C P N_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GS
4Krl:20:6 and also, even, namely to add to upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the day you; your/yours(sg) five and also, even, namely ten year and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels hand king ć to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save you; your/yours(sg) and also, even, namely the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely ć above (+acc), on behalf of (+gen) the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) I; my/mine and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) David the slave; servile I
4Krl:20:6 and I-will-ADD-TO, I-should-ADD-TO upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) day (gen), days (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) five and ten years (nom|acc|voc) and out of (+gen) hand (gen) king (gen)   I-will-SAVE, I-should-SAVE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and the (acc) city (acc) this (acc) and   above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) city (gen) this (gen) because of (+acc), through (+gen) me (acc); my/mine (voc) and because of (+acc), through (+gen) David (indecl) the (acc) slave (acc); servile ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen)
4Krl:20:6 4Krl_20:6_1 4Krl_20:6_2 4Krl_20:6_3 4Krl_20:6_4 4Krl_20:6_5 4Krl_20:6_6 4Krl_20:6_7 4Krl_20:6_8 4Krl_20:6_9 4Krl_20:6_10 4Krl_20:6_11 4Krl_20:6_12 4Krl_20:6_13 4Krl_20:6_14 4Krl_20:6_15 4Krl_20:6_16 4Krl_20:6_17 4Krl_20:6_18 4Krl_20:6_19 4Krl_20:6_20 4Krl_20:6_21 4Krl_20:6_22 4Krl_20:6_23 4Krl_20:6_24 4Krl_20:6_25 4Krl_20:6_26 4Krl_20:6_27 4Krl_20:6_28 4Krl_20:6_29 4Krl_20:6_30 4Krl_20:6_31 4Krl_20:6_32 4Krl_20:6_33 4Krl_20:6_34 4Krl_20:6_35
4Krl:20:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:20:7 καὶ εἶπεν Λαβέτωσαν παλάθην σύκων καὶ ἐπιθέτωσαν ἐπὶ τὸ ἕλκος, καὶ ὑγιάσει.
4Krl:20:7 And he said, Let them take a cake of figs, and lay it upon the ulcer, and he shall be well. (2 Kings 20:7 Brenton)
4Krl:20:7 Wtedy Izajasz powiedział: «Weźcie placek figowy!» Gdy wzięli i położyli na wrzód, Ezechiasz wyzdrowiał. (2 Krl 20:7 BT_4)
4Krl:20:7 καὶ εἶπεν Λαβέτωσαν παλάθην σύκων καὶ ἐπιθέτωσαν ἐπὶ τὸ ἕλκος, καὶ ὑγιάσει.
4Krl:20:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)   σῦκον, -ου, τό; συκῆ, -ῆς, ἡ καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ἕλκο·ς, -ους, τό καί  
4Krl:20:7 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Figa {Strój}; drzewo figi {stroju} I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym ??? I też, nawet, mianowicie
4Krl:20:7 kai\ ei)=pen *labe/tOsan pala/TEn su/kOn kai\ e)piTe/tOsan e)pi\ to\ e(/lkos, kai\ u(gia/sei.
4Krl:20:7 kai eipen labetOsan palaTEn sykOn kai epiTetOsan epi to helkos, kai hygiasei.
4Krl:20:7 C VBI_AAI3S VB_AAD3P N1_ASF N1_GPF C VE_AAD3P P RA_ASN N3E_ASN C VF_FAI3S
4Krl:20:7 and also, even, namely to say/tell to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ć fig; fig tree and also, even, namely to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ??? and also, even, namely ć
4Krl:20:7 and he/she/it-SAY/TELL-ed let-them-TAKE HOLD OF!   figs (gen); fig trees (gen) and let-them-PLACE ON! upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) ??? (nom|acc|voc) and  
4Krl:20:7 4Krl_20:7_1 4Krl_20:7_2 4Krl_20:7_3 4Krl_20:7_4 4Krl_20:7_5 4Krl_20:7_6 4Krl_20:7_7 4Krl_20:7_8 4Krl_20:7_9 4Krl_20:7_10 4Krl_20:7_11 4Krl_20:7_12
4Krl:20:7 x x x x x x x x x x x x
4Krl:20:8 καὶ εἶπεν Εζεκιας πρὸς Ησαιαν Τί τὸ σημεῖον ὅτι ἰάσεταί με κύριος καὶ ἀναβήσομαι εἰς οἶκον κυρίου τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ;
4Krl:20:8 And Ezekias said to Esaias, What is the sign that the Lord will heal me, and I shall go up to the house of the Lord on the third day? (2 Kings 20:8 Brenton)
4Krl:20:8 Ezechiasz rzekł do Izajasza: «Jaki będzie znak tego, że Pan mnie uzdrowi, iż trzeciego dnia pójdę do świątyni Pańskiej?» (2 Krl 20:8 BT_4)
4Krl:20:8 καὶ εἶπεν Εζεκιας πρὸς Ησαιαν Τί τὸ σημεῖον ὅτι ἰάσεταί με κύριος καὶ ἀναβήσομαι εἰς οἶκον κυρίου τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ;
4Krl:20:8 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἑζεκίας, -ου, ὁ πρός Ἠσαΐας, -ου, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό σημεῖον, -ου, τό ὅτι ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον
4Krl:20:8 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Hezekiah Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Izajasz Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Znak Ponieważ/tamto By goić się Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By podnosić Do (+przyspieszenie) Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dzień Trzeci
4Krl:20:8 kai\ ei)=pen *eDZekias pro\s *Esaian *ti/ to\ sEmei=on o(/ti i)a/setai/ me ku/rios kai\ a)nabE/somai ei)s oi)=kon kuri/ou tE=| E(me/ra| tE=| tri/tE|;
4Krl:20:8 kai eipen eDZekias pros Esaian ti to sEmeion hoti iasetai me kyrios kai anabEsomai eis oikon kyriu tE hEmera tE tritE;
4Krl:20:8 C VBI_AAI3S N1T_NSM P N1T_ASM RI_ASN RA_ASN N2N_ASN C VF_FAI3S RP_AS N2_NSM C VF_FMI1S P N2_ASM N2_GSM RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF
4Krl:20:8 and also, even, namely to say/tell Hezekiah toward (+acc,+gen,+dat) Isaiah who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the sign because/that to heal I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to ascend into (+acc) house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the day the third
4Krl:20:8 and he/she/it-SAY/TELL-ed Hezekiah (nom) toward (+acc,+gen,+dat) Isaiah (acc) who/what/why (nom|acc) the (nom|acc) sign (nom|acc|voc) because/that he/she/it-will-be-HEAL-ed, (fut perf) me (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and I-will-be-ASCEND-ed into (+acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (dat) day (dat) the (dat) third (dat)
4Krl:20:8 4Krl_20:8_1 4Krl_20:8_2 4Krl_20:8_3 4Krl_20:8_4 4Krl_20:8_5 4Krl_20:8_6 4Krl_20:8_7 4Krl_20:8_8 4Krl_20:8_9 4Krl_20:8_10 4Krl_20:8_11 4Krl_20:8_12 4Krl_20:8_13 4Krl_20:8_14 4Krl_20:8_15 4Krl_20:8_16 4Krl_20:8_17 4Krl_20:8_18 4Krl_20:8_19 4Krl_20:8_20 4Krl_20:8_21
4Krl:20:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:20:9 καὶ εἶπεν Ησαιας Τοῦτο τὸ σημεῖον παρὰ κυρίου ὅτι ποιήσει κύριος τὸν λόγον, ὃν ἐλάλησεν· πορεύσεται ἡ σκιὰ δέκα βαθμούς, ἐὰν ἐπιστρέφῃ δέκα βαθμούς.
4Krl:20:9 And Esaias said, This is the sign from the Lord, that the Lord will perform the word which he has spoken, the shadow of the dial shall advance ten degrees: or if it should go back ten degrees this would also be the sign. (2 Kings 20:9 Brenton)
4Krl:20:9 Odpowiedział Izajasz: «Oto ci będzie ten znak od Pana, że spełni On tę rzecz, którą przyrzekł: Czy cień ma się posunąć o dziesięć stopni, czy też ma się cofnąć o dziesięć stopni?» (2 Krl 20:9 BT_4)
4Krl:20:9 καὶ εἶπεν Ησαιας Τοῦτο τὸ σημεῖον παρὰ κυρίου ὅτι ποιήσει κύριος τὸν λόγον, ὃν ἐλάλησεν· πορεύσεται σκιὰ δέκα βαθμούς, ἐὰν ἐπιστρέφῃ δέκα βαθμούς.
4Krl:20:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἠσαΐας, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό σημεῖον, -ου, τό παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁ ἡ τό σκιά, -ᾶς, ἡ δέκα βαθμός, -οῦ, ὁ ἐάν (εἰ ἄν) ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) δέκα βαθμός, -οῦ, ὁ
4Krl:20:9 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Izajasz To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Znak fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Robienie/robienie; by czynić/rób Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który; by być By mówić By iść Cienia cień, cień, szkic, baldachim, namysł Dziesięć Krok Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By odwracać się dookoła Dziesięć Krok
4Krl:20:9 kai\ ei)=pen *Esaias *tou=to to\ sEmei=on para\ kuri/ou o(/ti poiE/sei ku/rios to\n lo/gon, o(\n e)la/lEsen· poreu/setai E( skia\ de/ka baTmou/s, e)a\n e)pistre/fE| de/ka baTmou/s.
4Krl:20:9 kai eipen Esaias tuto to sEmeion para kyriu hoti poiEsei kyrios ton logon, hon elalEsen· poreusetai hE skia deka baTmus, ean epistrefE deka baTmus.
4Krl:20:9 C VBI_AAI3S N1T_NSM RD_NSN RA_NSN N2N_NSN P N2_GSM C VF_FAI3S N2_NSM RA_ASM N2_ASM RR_ASM VAI_AAI3S VF_FMI3S RA_NSF N1A_NSF M N2_APM C V1_PAS3S M N2_APM
4Krl:20:9 and also, even, namely to say/tell Isaiah this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the sign frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that doing/making; to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which; to be to speak to go the shadow shade, shadow, outline, canopy, reflection ten a step if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to turn around ten a step
4Krl:20:9 and he/she/it-SAY/TELL-ed Isaiah (nom) this (nom|acc) the (nom|acc) sign (nom|acc|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) because/that doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) word (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-SPEAK-ed he/she/it-will-be-GO-ed the (nom) shadow (nom|voc) ten a steps (acc) if-ever you(sg)-are-being-TURN-ed-AROUND, he/she/it-should-be-TURN-ing-AROUND, you(sg)-should-be-being-TURN-ed-AROUND ten a steps (acc)
4Krl:20:9 4Krl_20:9_1 4Krl_20:9_2 4Krl_20:9_3 4Krl_20:9_4 4Krl_20:9_5 4Krl_20:9_6 4Krl_20:9_7 4Krl_20:9_8 4Krl_20:9_9 4Krl_20:9_10 4Krl_20:9_11 4Krl_20:9_12 4Krl_20:9_13 4Krl_20:9_14 4Krl_20:9_15 4Krl_20:9_16 4Krl_20:9_17 4Krl_20:9_18 4Krl_20:9_19 4Krl_20:9_20 4Krl_20:9_21 4Krl_20:9_22 4Krl_20:9_23 4Krl_20:9_24
4Krl:20:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:20:10 καὶ εἶπεν Εζεκιας Κοῦφον τὴν σκιὰν κλῖναι δέκα βαθμούς· οὐχί, ἀλλ’ ἐπιστραφήτω ἡ σκιὰ δέκα βαθμοὺς εἰς τὰ ὀπίσω.
4Krl:20:10 And Ezekias said, It is a light thing for the shadow to go down ten degrees: nay, but let the shadow return ten degrees backward on the dial. (2 Kings 20:10 Brenton)
4Krl:20:10 Ezechiasz rzekł: «To łatwe dla cienia postąpić o dziesięć stopni. Nie - niech cień się cofnie o dziesięć stopni!» (2 Krl 20:10 BT_4)
4Krl:20:10 καὶ εἶπεν Εζεκιας Κοῦφον τὴν σκιὰν κλῖναι δέκα βαθμούς· οὐχί, ἀλλ’ ἐπιστραφήτω σκιὰ δέκα βαθμοὺς εἰς τὰ ὀπίσω.
4Krl:20:10 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἑζεκίας, -ου, ὁ   ὁ ἡ τό σκιά, -ᾶς, ἡ κλίνη, -ης, ἡ; κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-) δέκα βαθμός, -οῦ, ὁ οὐχί ἀλλά ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό σκιά, -ᾶς, ἡ δέκα βαθμός, -οῦ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό ὀπίσω
4Krl:20:10 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Hezekiah Cienia cień, cień, szkic, baldachim, namysł Łóżko; by zginać/zmniejszanie się [zobacz nachylenie, opadaj, leż] Dziesięć Krok Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Ale By odwracać się dookoła Cienia cień, cień, szkic, baldachim, namysł Dziesięć Krok Do (+przyspieszenie) Z tyłu w tył, z tyłu, potem
4Krl:20:10 kai\ ei)=pen *eDZekias *kou=fon tE\n skia\n kli=nai de/ka baTmou/s· ou)CHi/, a)ll’ e)pistrafE/tO E( skia\ de/ka baTmou\s ei)s ta\ o)pi/sO.
4Krl:20:10 kai eipen eDZekias kufon tEn skian klinai deka baTmus· uCHi, all’ epistrafEtO hE skia deka baTmus eis ta opisO.
4Krl:20:10 C VBI_AAI3S N1T_NSM A1_NSN RA_ASF N1A_ASF VA_AAN M N2_APM D C VD_APD3S RA_NSF N1A_NSF M N2_APM P RA_APN P
4Krl:20:10 and also, even, namely to say/tell Hezekiah ć the shadow shade, shadow, outline, canopy, reflection bed; to bend/wane [see incline, decline, recline] ten a step not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] but to turn around the shadow shade, shadow, outline, canopy, reflection ten a step into (+acc) the behind back, behind, after
4Krl:20:10 and he/she/it-SAY/TELL-ed Hezekiah (nom)   the (acc) shadow (acc) beds (nom|voc); to-BEND/WANE, be-you(sg)-BEND/WANE-ed!, he/she/it-happens-to-BEND/WANE (opt) ten a steps (acc) not but let-him/her/it-be-TURN-ed-AROUND! the (nom) shadow (nom|voc) ten a steps (acc) into (+acc) the (nom|acc) behind
4Krl:20:10 4Krl_20:10_1 4Krl_20:10_2 4Krl_20:10_3 4Krl_20:10_4 4Krl_20:10_5 4Krl_20:10_6 4Krl_20:10_7 4Krl_20:10_8 4Krl_20:10_9 4Krl_20:10_10 4Krl_20:10_11 4Krl_20:10_12 4Krl_20:10_13 4Krl_20:10_14 4Krl_20:10_15 4Krl_20:10_16 4Krl_20:10_17 4Krl_20:10_18 4Krl_20:10_19
4Krl:20:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:20:11 καὶ ἐβόησεν Ησαιας ὁ προφήτης πρὸς κύριον, καὶ ἐπέστρεψεν ἡ σκιὰ ἐν τοῖς ἀναβαθμοῖς εἰς τὰ ὀπίσω δέκα βαθμούς.
4Krl:20:11 And Esaias the prophet cried to the Lord: and the shadow returned back ten degrees on the dial. (2 Kings 20:11 Brenton)
4Krl:20:11 Wtedy prorok Izajasz wołał do Pana, a Ten przesunął cień na stopniach zegara Achaza - po których opadał równocześnie ze słońcem - o dziesięć stopni. (2 Krl 20:11 BT_4)
4Krl:20:11 καὶ ἐβόησεν Ησαιας προφήτης πρὸς κύριον, καὶ ἐπέστρεψεν σκιὰ ἐν τοῖς ἀναβαθμοῖς εἰς τὰ ὀπίσω δέκα βαθμούς.
4Krl:20:11 καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) Ἠσαΐας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό σκιά, -ᾶς, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ἀνα·βαθμός, -οῦ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό ὀπίσω δέκα βαθμός, -οῦ, ὁ
4Krl:20:11 I też, nawet, mianowicie By ryczeć Izajasz Prorok Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Cienia cień, cień, szkic, baldachim, namysł W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Schodek Do (+przyspieszenie) Z tyłu w tył, z tyłu, potem Dziesięć Krok
4Krl:20:11 kai\ e)bo/Esen *Esaias o( profE/tEs pro\s ku/rion, kai\ e)pe/strePSen E( skia\ e)n toi=s a)nabaTmoi=s ei)s ta\ o)pi/sO de/ka baTmou/s.
4Krl:20:11 kai eboEsen Esaias ho profEtEs pros kyrion, kai epestrePSen hE skia en tois anabaTmois eis ta opisO deka baTmus.
4Krl:20:11 C VAI_AAI3S N1T_NSM RA_NSM N1M_NSM P N2_ASM C VAI_AAI3S RA_NSF N1A_NSF P RA_DPM N2_DPM P RA_APN P M N2_APM
4Krl:20:11 and also, even, namely to bellow Isaiah the prophet toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to turn around the shadow shade, shadow, outline, canopy, reflection in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the stair into (+acc) the behind back, behind, after ten a step
4Krl:20:11 and he/she/it-BELLOW-ed Isaiah (nom) the (nom) prophet (nom) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-TURN-ed-AROUND the (nom) shadow (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) stairs (dat) into (+acc) the (nom|acc) behind ten a steps (acc)
4Krl:20:11 4Krl_20:11_1 4Krl_20:11_2 4Krl_20:11_3 4Krl_20:11_4 4Krl_20:11_5 4Krl_20:11_6 4Krl_20:11_7 4Krl_20:11_8 4Krl_20:11_9 4Krl_20:11_10 4Krl_20:11_11 4Krl_20:11_12 4Krl_20:11_13 4Krl_20:11_14 4Krl_20:11_15 4Krl_20:11_16 4Krl_20:11_17 4Krl_20:11_18 4Krl_20:11_19
4Krl:20:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:20:12 Ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀπέστειλεν Μαρωδαχβαλαδαν υἱὸς Βαλαδαν βασιλεὺς Βαβυλῶνος βιβλία καὶ μαναα πρὸς Εζεκιαν, ὅτι ἤκουσεν ὅτι ἠρρώστησεν Εζεκιας.
4Krl:20:12 At that time Marodach Baladan, son of Baladan king of Babylon, sent letters and a present to Ezekias, because he had heard that Ezekias was sick. (2 Kings 20:12 Brenton)
4Krl:20:12 W owym czasie Merodak-Baladan, syn Baladana, króla babilońskiego, wysłał przez posłów listy i dar do Ezechiasza, bo dowiedział się, że był chory i wyzdrowiał. (2 Krl 20:12 BT_4)
4Krl:20:12 Ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀπέστειλεν Μαρωδαχβαλαδαν υἱὸς Βαλαδαν βασιλεὺς Βαβυλῶνος βιβλία καὶ μαναα πρὸς Εζεκιαν, ὅτι ἤκουσεν ὅτι ἠρρώστησεν Εζεκιας.
4Krl:20:12 ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) καί   πρός Ἑζεκίας, -ου, ὁ ὅτι ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὅτι   Ἑζεκίας, -ου, ὁ
4Krl:20:12 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto zamawiać Syn Król Babilon Książka I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Hezekiah Ponieważ/tamto By słyszeć Ponieważ/tamto Hezekiah
4Krl:20:12 *)en tO=| kairO=| e)kei/nO| a)pe/steilen *marOdaCHbaladan ui(o\s *baladan basileu\s *babulO=nos bibli/a kai\ manaa pro\s *eDZekian, o(/ti E)/kousen o(/ti E)rrO/stEsen *eDZekias.
4Krl:20:12 en tO kairO ekeinO apesteilen marOdaCHbaladan hyios baladan basileus babylOnos biblia kai manaa pros eDZekian, hoti Ekusen hoti ErrOstEsen eDZekias.
4Krl:20:12 P RA_DSM N2_DSM RD_DSM VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM N3V_NSM N3W_GSF N2N_APN C N_ASF P N1T_ASM C VAI_AAI3S C VAI_AAI3S N1T_NSM
4Krl:20:12 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send ć son ć king Babylon book and also, even, namely ć toward (+acc,+gen,+dat) Hezekiah because/that to hear because/that ć Hezekiah
4Krl:20:12 in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat) he/she/it-ORDER FORTH-ed   son (nom)   king (nom) Babylon (gen) books (nom|acc|voc) and   toward (+acc,+gen,+dat) Hezekiah (acc) because/that he/she/it-HEAR-ed because/that   Hezekiah (nom)
4Krl:20:12 4Krl_20:12_1 4Krl_20:12_2 4Krl_20:12_3 4Krl_20:12_4 4Krl_20:12_5 4Krl_20:12_6 4Krl_20:12_7 4Krl_20:12_8 4Krl_20:12_9 4Krl_20:12_10 4Krl_20:12_11 4Krl_20:12_12 4Krl_20:12_13 4Krl_20:12_14 4Krl_20:12_15 4Krl_20:12_16 4Krl_20:12_17 4Krl_20:12_18 4Krl_20:12_19 4Krl_20:12_20
4Krl:20:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:20:13 καὶ ἐχάρη ἐπ’ αὐτοῖς Εζεκιας καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς ὅλον τὸν οἶκον τοῦ νεχωθα, τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον, τὰ ἀρώματα καὶ τὸ ἔλαιον τὸ ἀγαθόν, καὶ τὸν οἶκον τῶν σκευῶν καὶ ὅσα ηὑρέθη ἐν τοῖς θησαυροῖς αὐτοῦ· οὐκ ἦν λόγος, ὃν οὐκ ἔδειξεν αὐτοῖς Εζεκιας ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ ἐν πάσῃ τῇ ἐξουσίᾳ αὐτοῦ.
4Krl:20:13 And Ezekias rejoiced at them, and shewed all the house of his spices, the silver and the gold, the spices, and the fine oil, and the armory, and all that was found in his treasures: there was nothing which Ezekias did not shew them in his house, and in all his dominion. (2 Kings 20:13 Brenton)
4Krl:20:13 Ezechiasz był im rad i pokazał im cały swój skarbiec, srebro i złoto, wonności i cenną oliwę, zbrojownię i wszystko, co się znajdowało w jego składach. Nie było rzeczy, której by nie pokazał im Ezechiasz w swoim pałacu i w całym swym państwie. (2 Krl 20:13 BT_4)
4Krl:20:13 καὶ ἐχάρη ἐπ’ αὐτοῖς Εζεκιας καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς ὅλον τὸν οἶκον τοῦ νεχωθα, τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον, τὰ ἀρώματα καὶ τὸ ἔλαιον τὸ ἀγαθόν, καὶ τὸν οἶκον τῶν σκευῶν καὶ ὅσα ηὑρέθη ἐν τοῖς θησαυροῖς αὐτοῦ· οὐκ ἦν λόγος, ὃν οὐκ ἔδειξεν αὐτοῖς Εζεκιας ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ ἐν πάσῃ τῇ ἐξουσίᾳ αὐτοῦ.
4Krl:20:13 καί χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό Ἑζεκίας, -ου, ὁ καί δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί ὁ ἡ τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) ὁ ἡ τό ἄρωμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό καί ὅσος -η -ον εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν ὁ ἡ τό θησαυρός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Ἑζεκίας, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἐξ·ουσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:20:13 I też, nawet, mianowicie By radować pozdrowienie, pozdrowienie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Hezekiah I też, nawet, mianowicie By być widocznym On/ona/to/to samo Cały Dom Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Kawałek złota Aromatyczny [zioło albo korzenie] I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie Dom Naczynie I też, nawet, mianowicie Tyleż/wiele jak By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skarb On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By być Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który; by być ??? Przed przydechem mocnym By być widocznym On/ona/to/to samo Hezekiah W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} On/ona/to/to samo
4Krl:20:13 kai\ e)CHa/rE e)p’ au)toi=s *eDZekias kai\ e)/deiXen au)toi=s o(/lon to\n oi)=kon tou= neCHOTa, to\ a)rgu/rion kai\ to\ CHrusi/on, ta\ a)rO/mata kai\ to\ e)/laion to\ a)gaTo/n, kai\ to\n oi)=kon tO=n skeuO=n kai\ o(/sa Eu(re/TE e)n toi=s TEsauroi=s au)tou=· ou)k E)=n lo/gos, o(\n ou)k e)/deiXen au)toi=s *eDZekias e)n tO=| oi)/kO| au)tou= kai\ e)n pa/sE| tE=| e)Xousi/a| au)tou=.
4Krl:20:13 kai eCHarE ep’ autois eDZekias kai edeiXen autois holon ton oikon tu neCHOTa, to argyrion kai to CHrysion, ta arOmata kai to elaion to agaTon, kai ton oikon tOn skeuOn kai hosa hEureTE en tois TEsaurois autu· uk En logos, hon uk edeiXen autois eDZekias en tO oikO autu kai en pasE tE eXusia autu.
4Krl:20:13 C VDI_API3S P RD_DPM N1T_NSM C VAI_AAI3S RD_DPM A1_ASM RA_ASM N2_ASM RA_GSN N_GSN RA_ASN N2N_ASN C RA_ASN N2N_ASN RA_APN N3M_APN C RA_ASN N2N_ASN RA_ASN A1_ASN C RA_ASM N2_ASM RA_GPN N3E_GPN C A1_APN VCI_API3S P RA_DPM N2_DPM RD_GSM D V9_IAI3S N2_NSM RR_ASM D VAI_AAI3S RD_DPM N1T_NSM P RA_DSM N2_DSM RD_GSM C P A1S_DSF RA_DSF N1A_DSF RD_GSM
4Krl:20:13 and also, even, namely to rejoice salute, salutation upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same Hezekiah and also, even, namely to show he/she/it/same whole the house the ć the piece of silver and also, even, namely the piece of gold the aromatic [herb or spice] and also, even, namely the olive oil the good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely the house the vessel and also, even, namely as much/many as to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the treasure he/she/it/same οὐχ before rough breathing to be word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which; to be οὐχ before rough breathing to show he/she/it/same Hezekiah in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence he/she/it/same
4Krl:20:13 and he/she/it-was-REJOICE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (dat) Hezekiah (nom) and he/she/it-SHOW-ed them/same (dat) whole (acc, nom|acc|voc) the (acc) house (acc) the (gen)   the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) and the (nom|acc) piece of gold (nom|acc|voc) the (nom|acc) aromatics (nom|acc|voc) and the (nom|acc) olive oil (nom|acc|voc) the (nom|acc) good ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (acc) house (acc) the (gen) vessels (gen) and as much/many as (nom|acc) he/she/it-was-FIND-ed in/among/by (+dat) the (dat) treasures (dat) him/it/same (gen) not he/she/it-was word (nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) not he/she/it-SHOW-ed them/same (dat) Hezekiah (nom) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) him/it/same (gen) and in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) authority (dat) him/it/same (gen)
4Krl:20:13 4Krl_20:13_1 4Krl_20:13_2 4Krl_20:13_3 4Krl_20:13_4 4Krl_20:13_5 4Krl_20:13_6 4Krl_20:13_7 4Krl_20:13_8 4Krl_20:13_9 4Krl_20:13_10 4Krl_20:13_11 4Krl_20:13_12 4Krl_20:13_13 4Krl_20:13_14 4Krl_20:13_15 4Krl_20:13_16 4Krl_20:13_17 4Krl_20:13_18 4Krl_20:13_19 4Krl_20:13_20 4Krl_20:13_21 4Krl_20:13_22 4Krl_20:13_23 4Krl_20:13_24 4Krl_20:13_25 4Krl_20:13_26 4Krl_20:13_27 4Krl_20:13_28 4Krl_20:13_29 4Krl_20:13_30 4Krl_20:13_31 4Krl_20:13_32 4Krl_20:13_33 4Krl_20:13_34 4Krl_20:13_35 4Krl_20:13_36 4Krl_20:13_37 4Krl_20:13_38 4Krl_20:13_39 4Krl_20:13_40 4Krl_20:13_41 4Krl_20:13_42 4Krl_20:13_43 4Krl_20:13_44 4Krl_20:13_45 4Krl_20:13_46 4Krl_20:13_47 4Krl_20:13_48 4Krl_20:13_49 4Krl_20:13_50 4Krl_20:13_51 4Krl_20:13_52 4Krl_20:13_53 4Krl_20:13_54 4Krl_20:13_55
4Krl:20:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:20:14 καὶ εἰσῆλθεν Ησαιας ὁ προφήτης πρὸς τὸν βασιλέα Εζεκιαν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Τί ἐλάλησαν οἱ ἄνδρες οὗτοι καὶ πόθεν ἥκασιν πρὸς σέ; καὶ εἶπεν Εζεκιας Ἐκ γῆς πόρρωθεν ἥκασιν πρός με, ἐκ Βαβυλῶνος.
4Krl:20:14 And Esaias the prophet went in to king Ezekias, and said to him, What said these men? and whence came they to thee? And Ezekias said, they came to me from a distant land, even from Babylon. (2 Kings 20:14 Brenton)
4Krl:20:14 Wówczas prorok Izajasz przyszedł do króla Ezechiasza i zagadnął go: «Co mówili ci mężowie i skąd przybyli do ciebie?» Ezechiasz odrzekł: «Z dalekiego kraju przybyli, z Babilonu». (2 Krl 20:14 BT_4)
4Krl:20:14 καὶ εἰσῆλθεν Ησαιας προφήτης πρὸς τὸν βασιλέα Εζεκιαν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Τί ἐλάλησαν οἱ ἄνδρες οὗτοι καὶ πόθεν ἥκασιν πρὸς σέ; καὶ εἶπεν Εζεκιας Ἐκ γῆς πόρρωθεν ἥκασιν πρός με, ἐκ Βαβυλῶνος.
4Krl:20:14 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) Ἠσαΐας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἑζεκίας, -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ οὗτος αὕτη τοῦτο καί πό·θεν; πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἑζεκίας, -ου, ὁ ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πόρρω·θεν ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ
4Krl:20:14 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Izajasz Prorok Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Hezekiah I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By mówić Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Skąd; by pić By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Hezekiah Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia ??? By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ja
4Krl:20:14 kai\ ei)sE=lTen *Esaias o( profE/tEs pro\s to\n basile/a *eDZekian kai\ ei)=pen pro\s au)to/n *ti/ e)la/lEsan oi( a)/ndres ou(=toi kai\ po/Ten E(/kasin pro\s se/; kai\ ei)=pen *eDZekias *)ek gE=s po/rrOTen E(/kasin pro/s me, e)k *babulO=nos.
4Krl:20:14 kai eisElTen Esaias ho profEtEs pros ton basilea eDZekian kai eipen pros auton ti elalEsan hoi andres hutoi kai poTen hEkasin pros se; kai eipen eDZekias ek gEs porrOTen hEkasin pros me, ek babylOnos.
4Krl:20:14 C VBI_AAI3S N1T_NSM RA_NSM N1M_NSM P RA_ASM N3V_ASM N1T_ASM C VBI_AAI3S P RD_ASM RI_ASN VAI_AAI3P RA_NPM N3_NPM RD_NPM C D V1_PAI3P P RP_AS C VBI_AAI3S N1T_NSM P N1_GSF D V1_PAI3P P RP_AS P N3W_GSF
4Krl:20:14 and also, even, namely to enter Isaiah the prophet toward (+acc,+gen,+dat) the king Hezekiah and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to speak the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely from where; to drink to have come I have come. I have arrived. toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) and also, even, namely to say/tell Hezekiah out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land ??? to have come I have come. I have arrived. toward (+acc,+gen,+dat) I out of (+gen) ἐξ before vowels I
4Krl:20:14 and he/she/it-ENTER-ed Isaiah (nom) the (nom) prophet (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) Hezekiah (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) who/what/why (nom|acc) they-SPEAK-ed the (nom) men, husbands (nom|voc) these (nom) and from where; upon being-DRINK-ed (nom|acc|voc) they-have-HAVE COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed Hezekiah (nom) out of (+gen) earth/land (gen) ??? they-have-HAVE COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) out of (+gen) Babylon (gen)
4Krl:20:14 4Krl_20:14_1 4Krl_20:14_2 4Krl_20:14_3 4Krl_20:14_4 4Krl_20:14_5 4Krl_20:14_6 4Krl_20:14_7 4Krl_20:14_8 4Krl_20:14_9 4Krl_20:14_10 4Krl_20:14_11 4Krl_20:14_12 4Krl_20:14_13 4Krl_20:14_14 4Krl_20:14_15 4Krl_20:14_16 4Krl_20:14_17 4Krl_20:14_18 4Krl_20:14_19 4Krl_20:14_20 4Krl_20:14_21 4Krl_20:14_22 4Krl_20:14_23 4Krl_20:14_24 4Krl_20:14_25 4Krl_20:14_26 4Krl_20:14_27 4Krl_20:14_28 4Krl_20:14_29 4Krl_20:14_30 4Krl_20:14_31 4Krl_20:14_32 4Krl_20:14_33 4Krl_20:14_34
4Krl:20:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:20:15 καὶ εἶπεν Τί εἶδον ἐν τῷ οἴκῳ σου; καὶ εἶπεν Πάντα, ὅσα ἐν τῷ οἴκῳ μου, εἶδον· οὐκ ἦν ἐν τῷ οἴκῳ μου ὃ οὐκ ἔδειξα αὐτοῖς, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐν τοῖς θησαυροῖς μου.
4Krl:20:15 And he said, What saw they in thy house? And he said, They saw all things that are in my house: there was nothing in my house which I shewed not to them; yea, all that was in my treasures also. (2 Kings 20:15 Brenton)
4Krl:20:15 Znowu zapytał: «Co widzieli w twoim pałacu?» Odpowiedział Ezechiasz: «Widzieli wszystko, cokolwiek jest w moim pałacu. Nie było rzeczy w moich składach, której bym im nie pokazał». (2 Krl 20:15 BT_4)
4Krl:20:15 καὶ εἶπεν Τί εἶδον ἐν τῷ οἴκῳ σου; καὶ εἶπεν Πάντα, ὅσα ἐν τῷ οἴκῳ μου, εἶδον· οὐκ ἦν ἐν τῷ οἴκῳ μου οὐκ ἔδειξα αὐτοῖς, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐν τοῖς θησαυροῖς μου.
4Krl:20:15 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀλλά καί ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό θησαυρός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
4Krl:20:15 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Ja By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Ja Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być widocznym On/ona/to/to samo Ale I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skarb Ja
4Krl:20:15 kai\ ei)=pen *ti/ ei)=don e)n tO=| oi)/kO| sou; kai\ ei)=pen *pa/nta, o(/sa e)n tO=| oi)/kO| mou, ei)=don· ou)k E)=n e)n tO=| oi)/kO| mou o(\ ou)k e)/deiXa au)toi=s, a)lla\ kai\ ta\ e)n toi=s TEsauroi=s mou.
4Krl:20:15 kai eipen ti eidon en tO oikO su; kai eipen panta, hosa en tO oikO mu, eidon· uk En en tO oikO mu ho uk edeiXa autois, alla kai ta en tois TEsaurois mu.
4Krl:20:15 C VBI_AAI3S RI_ASN VBI_AAI3P P RA_DSM N2_DSM RP_GS C VBI_AAI3S A3_APN A1_APN P RA_DSM N2_DSM RP_GS VBI_AAI3P D V9_IAI3S P RA_DSM N2_DSM RP_GS RR_ASN D VAI_AAI1S RD_DPM C C RA_APN P RA_DPM N2_DPM RP_GS
4Krl:20:15 and also, even, namely to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house you; your/yours(sg) and also, even, namely to say/tell every all, each, every, the whole of as much/many as in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house I to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house I who/whom/which οὐχ before rough breathing to show he/she/it/same but and also, even, namely the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the treasure I
4Krl:20:15 and he/she/it-SAY/TELL-ed who/what/why (nom|acc) I-SEE-ed, they-SEE-ed in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) me (gen) I-SEE-ed, they-SEE-ed not he/she/it-was in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) me (gen) who/whom/which (nom|acc) not I-SHOW-ed them/same (dat) but and the (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) treasures (dat) me (gen)
4Krl:20:15 4Krl_20:15_1 4Krl_20:15_2 4Krl_20:15_3 4Krl_20:15_4 4Krl_20:15_5 4Krl_20:15_6 4Krl_20:15_7 4Krl_20:15_8 4Krl_20:15_9 4Krl_20:15_10 4Krl_20:15_11 4Krl_20:15_12 4Krl_20:15_13 4Krl_20:15_14 4Krl_20:15_15 4Krl_20:15_16 4Krl_20:15_17 4Krl_20:15_18 4Krl_20:15_19 4Krl_20:15_20 4Krl_20:15_21 4Krl_20:15_22 4Krl_20:15_23 4Krl_20:15_24 4Krl_20:15_25 4Krl_20:15_26 4Krl_20:15_27 4Krl_20:15_28 4Krl_20:15_29 4Krl_20:15_30 4Krl_20:15_31 4Krl_20:15_32 4Krl_20:15_33 4Krl_20:15_34
4Krl:20:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:20:16 καὶ εἶπεν Ησαιας πρὸς Εζεκιαν Ἄκουσον λόγον κυρίου
4Krl:20:16 And Esaias said to Ezekias, Hear the word of the Lord: (2 Kings 20:16 Brenton)
4Krl:20:16 Wtedy Izajasz powiedział do Ezechiasza: «Posłuchaj słowa Pańskiego: (2 Krl 20:16 BT_4)
4Krl:20:16 καὶ εἶπεν Ησαιας πρὸς Εζεκιαν Ἄκουσον λόγον κυρίου
4Krl:20:16 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἠσαΐας, -ου, ὁ πρός Ἑζεκίας, -ου, ὁ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
4Krl:20:16 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Izajasz Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Hezekiah By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
4Krl:20:16 kai\ ei)=pen *Esaias pro\s *eDZekian *)/akouson lo/gon kuri/ou
4Krl:20:16 kai eipen Esaias pros eDZekian akuson logon kyriu
4Krl:20:16 C VBI_AAI3S N1T_NSM P N1T_ASM VA_AAD2S N2_ASM N2_GSM
4Krl:20:16 and also, even, namely to say/tell Isaiah toward (+acc,+gen,+dat) Hezekiah to hear word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
4Krl:20:16 and he/she/it-SAY/TELL-ed Isaiah (nom) toward (+acc,+gen,+dat) Hezekiah (acc) do-HEAR-you(sg)!, going-to-HEAR (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) word (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
4Krl:20:16 4Krl_20:16_1 4Krl_20:16_2 4Krl_20:16_3 4Krl_20:16_4 4Krl_20:16_5 4Krl_20:16_6 4Krl_20:16_7 4Krl_20:16_8
4Krl:20:16 x x x x x x x x
4Krl:20:17 Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται καὶ λημφθήσεται πάντα τὰ ἐν τῷ οἴκῳ σου καὶ ὅσα ἐθησαύρισαν οἱ πατέρες σου ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης εἰς Βαβυλῶνα· καὶ οὐχ ὑπολειφθήσεται ῥῆμα, ὃ εἶπεν κύριος·
4Krl:20:17 Behold, the days come, that all things that are in thy house shall be taken, and all that thy fathers have treasured up until this day, to Babylon; and there shall not fail a word, which the Lord has spoken. (2 Kings 20:17 Brenton)
4Krl:20:17 Oto nadejdą dni, gdy to wszystko - co jest w twoim pałacu i co nagromadzili twoi przodkowie aż do dnia dzisiejszego - zostanie zabrane do Babilonu. Nic nie zostanie - mówi Pan. (2 Krl 20:17 BT_4)
4Krl:20:17 Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται καὶ λημφθήσεται πάντα τὰ ἐν τῷ οἴκῳ σου καὶ ὅσα ἐθησαύρισαν οἱ πατέρες σου ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης εἰς Βαβυλῶνα· καὶ οὐχ ὑπολειφθήσεται ῥῆμα, εἶπεν κύριος·
4Krl:20:17 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἡμέρα, -ας -ἡ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὅσος -η -ον θησαυρίζω (θησαυριζ-, -, θησαυρι·σ-, -, τεθησαυρισ-, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] Βαβυλών, -ῶνος, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
4Krl:20:17 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dzień By przychodzić I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Tyleż/wiele jak By cenić w górę skarbu, wysoko oceniał; leżał w zapasie, chroń, marynata Ojciec Ty; twój/twój(sg) Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) Babilon I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z}) Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Kto/, który/, który By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
4Krl:20:17 *)idou\ E(me/rai e)/rCHontai kai\ lEmfTE/setai pa/nta ta\ e)n tO=| oi)/kO| sou kai\ o(/sa e)TEsau/risan oi( pate/res sou e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs ei)s *babulO=na· kai\ ou)CH u(poleifTE/setai r(E=ma, o(\ ei)=pen ku/rios·
4Krl:20:17 idu hEmerai erCHontai kai lEmfTEsetai panta ta en tO oikO su kai hosa eTEsaurisan hoi pateres su heOs tEs hEmeras tautEs eis babylOna· kai uCH hypoleifTEsetai rEma, ho eipen kyrios·
4Krl:20:17 I N1A_NPF V1_PMI3P C VV_FPI3S A3_APN RA_APN P RA_DSM N2_DSM RP_GS C A1_APN VAI_AAI3P RA_NPM N3_NPM RP_GS P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF P N3W_ASF C D VV_FPI3S N3M_ASN RR_ASN VBI_AAI3S N2_NSM
4Krl:20:17 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), day to come and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand every all, each, every, the whole of the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house you; your/yours(sg) and also, even, namely as much/many as to treasure up treasure, highly valued; lay up in store, preserve, pickle the father you; your/yours(sg) until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) Babylon and also, even, namely οὐχ before rough breathing to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) declaration statement, utterance who/whom/which to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
4Krl:20:17 be-you(sg)-SEE-ed! days (nom|voc) they-are-being-COME-ed and he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and as much/many as (nom|acc) they-TREASURE UP-ed the (nom) fathers (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen) into (+acc) Babylon (acc) and not he/she/it-will-be-REMAIN-ed declaration (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom)
4Krl:20:17 4Krl_20:17_1 4Krl_20:17_2 4Krl_20:17_3 4Krl_20:17_4 4Krl_20:17_5 4Krl_20:17_6 4Krl_20:17_7 4Krl_20:17_8 4Krl_20:17_9 4Krl_20:17_10 4Krl_20:17_11 4Krl_20:17_12 4Krl_20:17_13 4Krl_20:17_14 4Krl_20:17_15 4Krl_20:17_16 4Krl_20:17_17 4Krl_20:17_18 4Krl_20:17_19 4Krl_20:17_20 4Krl_20:17_21 4Krl_20:17_22 4Krl_20:17_23 4Krl_20:17_24 4Krl_20:17_25 4Krl_20:17_26 4Krl_20:17_27 4Krl_20:17_28 4Krl_20:17_29 4Krl_20:17_30
4Krl:20:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:20:18 καὶ οἱ υἱοί σου, οἳ ἐξελεύσονται ἐκ σοῦ, οὓς γεννήσεις, λήμψεται, καὶ ἔσονται εὐνοῦχοι ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ βασιλέως Βαβυλῶνος.
4Krl:20:18 And as for thy sons which shall come forth of thee, which thou shalt beget, the enemy shall take them, and they shall be eunuchs in the house of the king of Babylon. (2 Kings 20:18 Brenton)
4Krl:20:18 A synów twoich, którzy będą pochodzić od ciebie, którym dasz życie, wybierze się na dworzan do pałacu króla babilońskiego». (2 Krl 20:18 BT_4)
4Krl:20:18 καὶ οἱ υἱοί σου, οἳ ἐξελεύσονται ἐκ σοῦ, οὓς γεννήσεις, λήμψεται, καὶ ἔσονται εὐνοῦχοι ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ βασιλέως Βαβυλῶνος.
4Krl:20:18 καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ γέννησις, -εως, ἡ (cf. γένεσις); γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εὐν·οῦχος, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ
4Krl:20:18 I też, nawet, mianowicie Syn Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który Urodzenie; By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie By być Eunuch W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Król Beniamin
4Krl:20:18 kai\ oi( ui(oi/ sou, oi(\ e)Xeleu/sontai e)k sou=, ou(\s gennE/seis, lE/mPSetai, kai\ e)/sontai eu)nou=CHoi e)n tO=| oi)/kO| tou= basile/Os *babulO=nos.
4Krl:20:18 kai hoi hyioi su, hoi eXeleusontai ek su, hus gennEseis, lEmPSetai, kai esontai eunuCHoi en tO oikO tu basileOs babylOnos.
4Krl:20:18 C RA_NPM N2_NPM RP_GS RR_NPM VF_FMI3P P RP_GS RR_APM VF_FAI2S VF_FMI3S C VF_FMI3P N2_NPM P RA_DSM N2_DSM RA_GSM N3V_GSM N3W_GSF
4Krl:20:18 and also, even, namely the son you; your/yours(sg) who/whom/which to come out out of (+gen) ἐξ before vowels you; your/yours(sg) who/whom/which birth; to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand and also, even, namely to be eunuch in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house the king Benjamin
4Krl:20:18 and the (nom) sons (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (nom) they-will-be-COME-ed-OUT out of (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (acc) births (acc, nom|voc); you(sg)-will-FATHER he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed and they-will-be eunuchs (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) the (gen) king (gen) Babylon (gen)
4Krl:20:18 4Krl_20:18_1 4Krl_20:18_2 4Krl_20:18_3 4Krl_20:18_4 4Krl_20:18_5 4Krl_20:18_6 4Krl_20:18_7 4Krl_20:18_8 4Krl_20:18_9 4Krl_20:18_10 4Krl_20:18_11 4Krl_20:18_12 4Krl_20:18_13 4Krl_20:18_14 4Krl_20:18_15 4Krl_20:18_16 4Krl_20:18_17 4Krl_20:18_18 4Krl_20:18_19 4Krl_20:18_20
4Krl:20:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:20:19 καὶ εἶπεν Εζεκιας πρὸς Ησαιαν Ἀγαθὸς ὁ λόγος κυρίου, ὃν ἐλάλησεν· ἔστω εἰρήνη ἐν ταῖς ἡμέραις μου.
4Krl:20:19 And Ezekias said to Esaias, Good is the word of the Lord which he has spoken: only let there be peace in my days. (2 Kings 20:19 Brenton)
4Krl:20:19 Ezechiasz zaś rzekł do Izajasza: «Pomyślne jest słowo Pańskie, któreś wygłosił». Myślał bowiem: «Czemu nie? Będzie pokój i pewność przynajmniej za mojego życia». (2 Krl 20:19 BT_4)
4Krl:20:19 καὶ εἶπεν Εζεκιας πρὸς Ησαιαν Ἀγαθὸς λόγος κυρίου, ὃν ἐλάλησεν· ἔστω εἰρήνη ἐν ταῖς ἡμέραις μου.
4Krl:20:19 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἑζεκίας, -ου, ὁ πρός Ἠσαΐας, -ου, ὁ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰρήνη, -ης, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
4Krl:20:19 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Hezekiah Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Izajasz Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który; by być By mówić By powodować stać; by być Pokój W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Ja
4Krl:20:19 kai\ ei)=pen *eDZekias pro\s *Esaian *)agaTo\s o( lo/gos kuri/ou, o(\n e)la/lEsen· e)/stO ei)rE/nE e)n tai=s E(me/rais mou.
4Krl:20:19 kai eipen eDZekias pros Esaian agaTos ho logos kyriu, hon elalEsen· estO eirEnE en tais hEmerais mu.
4Krl:20:19 C VBI_AAI3S N1T_NSM P N1T_ASM A1_NSM RA_NSM N2_NSM N2_GSM RR_ASM VAI_AAI3S V9_PAD3S N1_NSF P RA_DPF N1A_DPF RP_GS
4Krl:20:19 and also, even, namely to say/tell Hezekiah toward (+acc,+gen,+dat) Isaiah good inherently good, i.e. God-wrought. the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which; to be to speak to cause to stand; to be peace in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day I
4Krl:20:19 and he/she/it-SAY/TELL-ed Hezekiah (nom) toward (+acc,+gen,+dat) Isaiah (acc) good ([Adj] nom) the (nom) word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-SPEAK-ed I-should-have-CAUSE-ed-TO-STand; let-him/her/it-be! peace (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) me (gen)
4Krl:20:19 4Krl_20:19_1 4Krl_20:19_2 4Krl_20:19_3 4Krl_20:19_4 4Krl_20:19_5 4Krl_20:19_6 4Krl_20:19_7 4Krl_20:19_8 4Krl_20:19_9 4Krl_20:19_10 4Krl_20:19_11 4Krl_20:19_12 4Krl_20:19_13 4Krl_20:19_14 4Krl_20:19_15 4Krl_20:19_16 4Krl_20:19_17
4Krl:20:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:20:20 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Εζεκιου καὶ πᾶσα ἡ δυναστεία αὐτοῦ καὶ ὅσα ἐποίησεν, τὴν κρήνην καὶ τὸν ὑδραγωγὸν καὶ εἰσήνεγκεν τὸ ὕδωρ εἰς τὴν πόλιν, οὐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ιουδα;
4Krl:20:20 And the rest of the acts of Ezekias, and all his might, and all that he made, the fountain and the aqueduct, and how he brought water into the city, are not these things written in the book of the chronicles of the kings of Juda? (2 Kings 20:20 Brenton)
4Krl:20:20 A czyż pozostałe dzieje Ezechiasza, cała jego działalność i to, jak zbudował sadzawkę i wodociąg i sprowadził wodę do miasta - nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? (2 Krl 20:20 BT_4)
4Krl:20:20 Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Εζεκιου καὶ πᾶσα δυναστεία αὐτοῦ καὶ ὅσα ἐποίησεν, τὴν κρήνην καὶ τὸν ὑδραγωγὸν καὶ εἰσήνεγκεν τὸ ὕδωρ εἰς τὴν πόλιν, οὐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ιουδα;
4Krl:20:20 καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ Ἑζεκίας, -ου, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὐχί οὗτος αὕτη τοῦτο γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐπί βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
4Krl:20:20 I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Hezekiah I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Tyleż/wiele jak By czynić/rób I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. Woda Do (+przyspieszenie) Miasto Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By pisać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Książka Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Dzień Król Judasz/Juda
4Krl:20:20 *kai\ ta\ loipa\ tO=n lo/gOn *eDZekiou kai\ pa=sa E( dunastei/a au)tou= kai\ o(/sa e)poi/Esen, tE\n krE/nEn kai\ to\n u(dragOgo\n kai\ ei)sE/negken to\ u(/dOr ei)s tE\n po/lin, ou)CHi\ tau=ta gegramme/na e)pi\ bibli/O| lo/gOn tO=n E(merO=n toi=s basileu=sin *iouda;
4Krl:20:20 kai ta loipa tOn logOn eDZekiu kai pasa hE dynasteia autu kai hosa epoiEsen, tEn krEnEn kai ton hydragOgon kai eisEnenken to hydOr eis tEn polin, uCHi tauta gegrammena epi bibliO logOn tOn hEmerOn tois basileusin iuda;
4Krl:20:20 C RA_NPN A1_NPN RA_GPM N2_GPM N1T_GSM C A1S_NSF RA_NSF N1A_NSF RD_GSM C A1_APN VAI_AAI3S RA_ASF N1_ASF C RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI3S RA_ASN N3_ASN P RA_ASF N3I_ASF D RD_NPN VP_XPPNPN P N2N_DSN N2_GPM RA_GPM N1A_GPF RA_DPM N3V_DPM N_GSM
4Krl:20:20 and also, even, namely the remaining well then, sο, now, the rest the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. Hezekiah and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ć he/she/it/same and also, even, namely as much/many as to do/make the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. the water into (+acc) the city not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to write upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing book word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the day the king Judas/Judah
4Krl:20:20 and the (nom|acc) remaining ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) words (gen) Hezekiah (gen) and every (nom|voc) the (nom)   him/it/same (gen) and as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed the (acc)   and the (acc)   and he/she/it-BRING IN-ed the (nom|acc) water (nom|acc|voc) into (+acc) the (acc) city (acc) not these (nom|acc) having-been-WRITE-ed (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) book (dat) words (gen) the (gen) days (gen) the (dat) kings (dat) Judas/Judah (gen, voc)
4Krl:20:20 4Krl_20:20_1 4Krl_20:20_2 4Krl_20:20_3 4Krl_20:20_4 4Krl_20:20_5 4Krl_20:20_6 4Krl_20:20_7 4Krl_20:20_8 4Krl_20:20_9 4Krl_20:20_10 4Krl_20:20_11 4Krl_20:20_12 4Krl_20:20_13 4Krl_20:20_14 4Krl_20:20_15 4Krl_20:20_16 4Krl_20:20_17 4Krl_20:20_18 4Krl_20:20_19 4Krl_20:20_20 4Krl_20:20_21 4Krl_20:20_22 4Krl_20:20_23 4Krl_20:20_24 4Krl_20:20_25 4Krl_20:20_26 4Krl_20:20_27 4Krl_20:20_28 4Krl_20:20_29 4Krl_20:20_30 4Krl_20:20_31 4Krl_20:20_32 4Krl_20:20_33 4Krl_20:20_34 4Krl_20:20_35 4Krl_20:20_36 4Krl_20:20_37
4Krl:20:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:20:21 καὶ ἐκοιμήθη Εζεκιας μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἐτάφη ἐν πόλει Δαυιδ, καὶ ἐβασίλευσεν Μανασσης υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ.
4Krl:20:21 And Ezekias slept with his fathers: and Manasses his son reigned in his stead. (2 Kings 20:21 Brenton)
4Krl:20:21 I spoczął Ezechiasz ze swymi przodkami, a syn jego Manasses, został w jego miejsce królem. (2 Krl 20:21 BT_4)
4Krl:20:21 καὶ ἐκοιμήθη Εζεκιας μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἐτάφη ἐν πόλει Δαυιδ, καὶ ἐβασίλευσεν Μανασσης υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ.
4Krl:20:21 καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) Ἑζεκίας, -ου, ὁ μετά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ἐν πόλις, -εως, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἀντί αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:20:21 I też, nawet, mianowicie By dawać wytchnienie/snowi Hezekiah Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By grzebać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto David I też, nawet, mianowicie By panować Manasses Syn On/ona/to/to samo Przeciw (+informacja) On/ona/to/to samo
4Krl:20:21 kai\ e)koimE/TE *eDZekias meta\ tO=n pate/rOn au)tou= kai\ e)ta/fE e)n po/lei *dauid, kai\ e)basi/leusen *manassEs ui(o\s au)tou= a)nt au)tou=.
4Krl:20:21 kai ekoimETE eDZekias meta tOn paterOn autu kai etafE en polei dauid, kai ebasileusen manassEs hyios autu ant autu.
4Krl:20:21 C VCI_API3S N1T_NSM P RA_GPM N3_GPM RD_GSM C VDI_API3S P N3I_DSF N_GSM C VAI_AAI3S N1M_NSM N2_NSM RD_GSM P RD_GSM
4Krl:20:21 and also, even, namely to repose/sleep Hezekiah after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the father he/she/it/same and also, even, namely to bury in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city David and also, even, namely to reign Manasses son he/she/it/same against (+gen) he/she/it/same
4Krl:20:21 and he/she/it-was-REPOSE/SLEEP-ed Hezekiah (nom) after (+acc), with (+gen) the (gen) fathers (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-was-BURY-ed in/among/by (+dat) city (dat) David (indecl) and he/she/it-REIGN-ed Manasses  (nom) son (nom) him/it/same (gen) against (+gen) him/it/same (gen)
4Krl:20:21 4Krl_20:21_1 4Krl_20:21_2 4Krl_20:21_3 4Krl_20:21_4 4Krl_20:21_5 4Krl_20:21_6 4Krl_20:21_7 4Krl_20:21_8 4Krl_20:21_9 4Krl_20:21_10 4Krl_20:21_11 4Krl_20:21_12 4Krl_20:21_13 4Krl_20:21_14 4Krl_20:21_15 4Krl_20:21_16 4Krl_20:21_17 4Krl_20:21_18 4Krl_20:21_19
4Krl:20:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x