4Mch:5:1 Προκαθίσας γέ τοι μετὰ τῶν συνέδρων ὁ τύραννος Ἀντίοχος ἐπί τινος ὑψηλοῦ τόπου καὶ τῶν στρατευμάτων αὐτῷ παρεστηκότων κυκλόθεν ἐνόπλων
4Mch:5:1 The tyrant Antiochus, therefore, sitting in public state with his assessors upon a certain lofty place, with his armed troops standing in a circle around him, commanded his spearbearers to seize every one of the Hebrews, and to compel them to taste swine's flesh, and things offered to idols. (4 Maccabees 5:1 Brenton)
4Mch:5:1  
4Mch:5:1 Προκαθίσας γέ τοι μετὰ τῶν συνέδρων τύραννος Ἀντίοχος ἐπί τινος ὑψηλοῦ τόπου καὶ τῶν στρατευμάτων αὐτῷ παρεστηκότων κυκλόθεν ἐνόπλων
4Mch:5:1 προ·καθίζω [LXX] (-, -, προ+καθι·σ-, -, -, -) γέ   μετά ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX]; Τύραννος[2], -ου, ὁ   ἐπί τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ὑψηλός -ή -όν τόπος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό στράτευμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) κυκλό·θεν  
4Mch:5:1 Do ??? ??? Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Tyran; Tyrannus Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jakiś/jakikolwiek Podniesiony Miejsce I też, nawet, mianowicie Żołnierska armia, wojska On/ona/to/to samo By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym Dookoła
4Mch:5:1 *prokaTi/sas ge/ toi meta\ tO=n sune/drOn o( tu/rannos *)anti/oCHos e)pi/ tinos u(PSElou= to/pou kai\ tO=n strateuma/tOn au)tO=| parestEko/tOn kuklo/Ten e)no/plOn
4Mch:5:1 prokaTisas ge toi meta tOn synedrOn ho tyrannos antioCHos epi tinos hyPSElu topu kai tOn strateumatOn autO parestEkotOn kykloTen enoplOn
4Mch:5:1 VA_AAPNSM x x P RA_GPM N2_GPM RA_NSM N2_NSM N2_NSM P RI_GSM A1_GSM N2_GSM C RA_GPN N3M_GPN RD_DSM VXI_XAPGPN D A1B_GPN
4Mch:5:1 to ??? ??? ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the ć the tyrant; Tyrannus ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing some/any elevated place and also, even, namely the soldier army, troops he/she/it/same to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show around ć
4Mch:5:1 upon ???-ing (nom|voc) ???   after (+acc), with (+gen) the (gen)   the (nom) tyrant (nom); Tyrannus (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) some/any (gen) elevated ([Adj] gen) place (gen) and the (gen) soldiers (gen) him/it/same (dat) having STand-ed-WITH/BESIDE (gen) around  
4Mch:5:1 4Mch_5:1_1 4Mch_5:1_2 4Mch_5:1_3 4Mch_5:1_4 4Mch_5:1_5 4Mch_5:1_6 4Mch_5:1_7 4Mch_5:1_8 4Mch_5:1_9 4Mch_5:1_10 4Mch_5:1_11 4Mch_5:1_12 4Mch_5:1_13 4Mch_5:1_14 4Mch_5:1_15 4Mch_5:1_16 4Mch_5:1_17 4Mch_5:1_18 4Mch_5:1_19 4Mch_5:1_20
4Mch:5:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:5:2 παρεκέλευεν τοῖς δορυφόροις ἕνα ἕκαστον Εβραῖον ἐπισπᾶσθαι καὶ κρεῶν ὑείων καὶ εἰδωλοθύτων ἀναγκάζειν ἀπογεύεσθαι·
4Mch:5:2 , (4 Maccabees 5:2 Brenton)
4Mch:5:2  
4Mch:5:2 παρεκέλευεν τοῖς δορυφόροις ἕνα ἕκαστον Εβραῖον ἐπισπᾶσθαι καὶ κρεῶν ὑείων καὶ εἰδωλοθύτων ἀναγκάζειν ἀπογεύεσθαι·
4Mch:5:2   ὁ ἡ τό   εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἕκαστος -η -ον Ἑβραῖος, -ου, ὁ ἐπι·σπάω (επι+σπ(α)-, -, επι+σπα·σ-, -, -, επι+σπασ·θ-) καί κρέας, κρέως, τό   καί εἰδωλό·θυτος -ον ἀναγκάζω (αναγκαζ-, αναγκα·σ-, αναγκα·σ-, -, ηναγκασ-, αναγκασ·θ-)  
4Mch:5:2 Jeden Każdy Hebrajski Do ??? I też, nawet, mianowicie Mięso I też, nawet, mianowicie Bałwochwalczy By zmuszać
4Mch:5:2 pareke/leuen toi=s dorufo/rois e(/na e(/kaston *ebrai=on e)pispa=sTai kai\ kreO=n u(ei/On kai\ ei)dOloTu/tOn a)nagka/DZein a)pogeu/esTai·
4Mch:5:2 parekeleuen tois doryforois hena hekaston ebraion epispasTai kai kreOn hyeiOn kai eidOloTytOn anankaDZein apogeuesTai·
4Mch:5:2 V1I_IAI3S RA_DPM N2_DPM A3_ASM A1_ASM N2_ASM V3_PMN C N3_GPN A1A_GPN C A1B_GPN V1_PAN V1_PMN
4Mch:5:2 ć the ć one each Hebrew to ??? and also, even, namely meat ć and also, even, namely idolatrous to compel ć
4Mch:5:2   the (dat)   one (acc) each (of two) (acc, nom|acc|voc) Hebrew (acc) to-be-being-???-ed and meats (gen)   and idolatrous ([Adj] gen) to-be-COMPEL-ing  
4Mch:5:2 4Mch_5:2_1 4Mch_5:2_2 4Mch_5:2_3 4Mch_5:2_4 4Mch_5:2_5 4Mch_5:2_6 4Mch_5:2_7 4Mch_5:2_8 4Mch_5:2_9 4Mch_5:2_10 4Mch_5:2_11 4Mch_5:2_12 4Mch_5:2_13 4Mch_5:2_14
4Mch:5:2 x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:5:3 εἰ δέ τινες μὴ θέλοιεν μιαροφαγῆσαι, τούτους τροχισθέντας ἀναιρεθῆναι.
4Mch:5:3 And should any of them be unwilling to eat the accursed food, they were to be tortured on the wheel, and so killed. (4 Maccabees 5:3 Brenton)
4Mch:5:3  
4Mch:5:3 εἰ δέ τινες μὴ θέλοιεν μιαροφαγῆσαι, τούτους τροχισθέντας ἀναιρεθῆναι.
4Mch:5:3 εἰ δέ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ μή θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) μιαρο·φαγέω [LXX] (μιαροφαγ(ε)-, -, μιαροφαγη·σ-, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο   ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-)
4Mch:5:3 Jeżeli zaś Jakiś/jakikolwiek Nie By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Do ??? To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By zabijać (zabijaj)
4Mch:5:3 ei) de/ tines mE\ Te/loien miarofagE=sai, tou/tous troCHisTe/ntas a)naireTE=nai.
4Mch:5:3 ei de tines mE Teloien miarofagEsai, tutus troCHisTentas anaireTEnai.
4Mch:5:3 C x RI_NPM D V1_PAO3P VA_AAN RD_APM VS_APPAPM VC_APN
4Mch:5:3 if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] some/any not to want want, wish, desire to ??? this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć to kill (slay)
4Mch:5:3 if Yet some/any (nom) not they-happen-to-be-WANT-ing (opt) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) these (acc)   to-be-KILL-ed
4Mch:5:3 4Mch_5:3_1 4Mch_5:3_2 4Mch_5:3_3 4Mch_5:3_4 4Mch_5:3_5 4Mch_5:3_6 4Mch_5:3_7 4Mch_5:3_8 4Mch_5:3_9
4Mch:5:3 x x x x x x x x x
4Mch:5:4 πολλῶν δὲ συναρπασθέντων εἷς πρῶτος ἐκ τῆς ἀγέλης ὀνόματι Ελεαζαρος, τὸ γένος ἱερεύς, τὴν ἐπιστήμην νομικὸς καὶ τὴν ἡλικίαν προήκων καὶ πολλοῖς τῶν περὶ τὸν τύραννον διὰ τὴν ἡλικίαν γνώριμος, παρήχθη πλησίον αὐτοῦ.
4Mch:5:4 And when many had been seized, a foremost man of the assembly, a Hebrew, by name Eleazar, a priest by family, by profession a lawyer, and advanced in years, and for this reason known to many of the king's followers, was brought near to him. (4 Maccabees 5:4 Brenton)
4Mch:5:4  
4Mch:5:4 πολλῶν δὲ συναρπασθέντων εἷς πρῶτος ἐκ τῆς ἀγέλης ὀνόματι Ελεαζαρος, τὸ γένος ἱερεύς, τὴν ἐπιστήμην νομικὸς καὶ τὴν ἡλικίαν προήκων καὶ πολλοῖς τῶν περὶ τὸν τύραννον διὰ τὴν ἡλικίαν γνώριμος, παρήχθη πλησίον αὐτοῦ.
4Mch:5:4 πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ δέ συν·αρπάζω (-, -, συν+αρπα·σ-, συν+ηρπα·κ-, -, συν+αρπασ·θ-) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός πρῶτος -η -ον ἐκ ὁ ἡ τό ἀγέλη, -ης, ἡ ὄνομα[τ], -ατος, τό   ὁ ἡ τό γένο·ς, -ους, τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό   νομικός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἡλικία, -ας, ἡ   καί πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁ ἡ τό περί ὁ ἡ τό τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX]; Τύραννος[2], -ου, ὁ διά ὁ ἡ τό ἡλικία, -ας, ἡ   παρ·άγω (παρ+αγ-, -, 2nd παρ+αγαγ-, -, -, παρ+αχ·θ-) πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
4Mch:5:4 Dużo zaś By oczarowywać; [zniewolony] podniecaj Jeden Po pierwsze Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Stado Nazwisko {Imię} co do Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Duchowny Odnoszący się do legalizmu I też, nawet, mianowicie Wiek stają się starszy I też, nawet, mianowicie Dużo Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Tyran; Tyrannus Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Wiek stają się starszy By mijać być wpływany, przekonywany, odchodź, pochodź, generuj, płódź potomstwo, produkuj Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo
4Mch:5:4 pollO=n de\ sunarpasTe/ntOn ei(=s prO=tos e)k tE=s a)ge/lEs o)no/mati *eleaDZaros, to\ ge/nos i(ereu/s, tE\n e)pistE/mEn nomiko\s kai\ tE\n E(liki/an proE/kOn kai\ polloi=s tO=n peri\ to\n tu/rannon dia\ tE\n E(liki/an gnO/rimos, parE/CHTE plEsi/on au)tou=.
4Mch:5:4 pollOn de synarpasTentOn heis prOtos ek tEs agelEs onomati eleaDZaros, to genos hiereus, tEn epistEmEn nomikos kai tEn hElikian proEkOn kai pollois tOn peri ton tyrannon dia tEn hElikian gnOrimos, parECHTE plEsion autu.
4Mch:5:4 A1_GPM x VS_APPGPM M_NSM A1_NSMS P RA_GSF N1_GSF N3M_DSN N1_NSM RA_NSN N3E_NSN N3V_NSM RA_ASF N1_ASF A1_NSM C RA_ASF N1A_ASF V1_PAPNSM C A1_DPM RA_GPM P RA_ASM N2_ASM P RA_ASF N1A_ASF A1B_NSM VQI_API3S D RD_GSM
4Mch:5:4 much δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to enthral; [enslaved] elate one first out of (+gen) ἐξ before vowels the herd name with regard to ć the race race, class, kind priest the ć legalistic and also, even, namely the age get older ć and also, even, namely much the about (+acc,+gen) the tyrant; Tyrannus because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the age get older ć to pass by to be influenced, persuaded, go away, derive, generate, procreate, produce neighbor one near, close to; near he/she/it/same
4Mch:5:4 many (gen) Yet let-them-be-ENTHRAL; [ENSLAVED]-ed! (classical), upon being-ENTHRAL; [ENSLAVED]-ed (gen) one (nom) first (nom) out of (+gen) the (gen) herd (gen) name (dat)   the (nom|acc) race (nom|acc|voc) priest (nom) the (acc)   legalistic ([Adj] nom) and the (acc) age (acc)   and many (dat) the (gen) about (+acc,+gen) the (acc) tyrant (acc); Tyrannus (acc) because of (+acc), through (+gen) the (acc) age (acc)   he/she/it-was-PASS BY-ed neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
4Mch:5:4 4Mch_5:4_1 4Mch_5:4_2 4Mch_5:4_3 4Mch_5:4_4 4Mch_5:4_5 4Mch_5:4_6 4Mch_5:4_7 4Mch_5:4_8 4Mch_5:4_9 4Mch_5:4_10 4Mch_5:4_11 4Mch_5:4_12 4Mch_5:4_13 4Mch_5:4_14 4Mch_5:4_15 4Mch_5:4_16 4Mch_5:4_17 4Mch_5:4_18 4Mch_5:4_19 4Mch_5:4_20 4Mch_5:4_21 4Mch_5:4_22 4Mch_5:4_23 4Mch_5:4_24 4Mch_5:4_25 4Mch_5:4_26 4Mch_5:4_27 4Mch_5:4_28 4Mch_5:4_29 4Mch_5:4_30 4Mch_5:4_31 4Mch_5:4_32 4Mch_5:4_33
4Mch:5:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:5:5 καὶ αὐτὸν ἰδὼν ὁ Ἀντίοχος ἔφη
4Mch:5:5 And Antiochus seeing him, said, (4 Maccabees 5:5 Brenton)
4Mch:5:5  
4Mch:5:5 Καὶ αὐτὸν ἰδὼν Ἀντίοχος ἔφη
4Mch:5:5 καί αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό   φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -)
4Mch:5:5 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By mówić
4Mch:5:5 *kai\ au)to\n i)dO\n o( *)anti/oCHos e)/fE
4Mch:5:5 kai auton idOn ho antioCHos efE
4Mch:5:5 C RD_ASM VB_AAPNSM RA_NSM N2_NSM V6I_IAI3S
4Mch:5:5 and also, even, namely he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the ć to say
4Mch:5:5 and him/it/same (acc) upon SEE-ing (nom) the (nom)   he/she/it-was-SAY-ing
4Mch:5:5 4Mch_5:5_1 4Mch_5:5_2 4Mch_5:5_3 4Mch_5:5_4 4Mch_5:5_5 4Mch_5:5_6
4Mch:5:5 x x x x x x
4Mch:5:6 Ἐγὼ πρὶν ἄρξασθαι τῶν κατὰ σοῦ βασάνων, ὦ πρεσβῦτα, συμβουλεύσαιμ ἄν σοι ταῦτα, ὅπως ἀπογευσάμενος τῶν ὑείων σῴζοιο·
4Mch:5:6 I would counsel thee, old man, before thy tortures begin, to tasted the swine's flesh, and save your life; for I feel respect for your age and hoary head, which since you have had so long, you appear to me to be no philosopher in retaining the superstition of the Jews. (4 Maccabees 5:6 Brenton)
4Mch:5:6  
4Mch:5:6 Ἐγὼ πρὶν ἄρξασθαι τῶν κατὰ σοῦ βασάνων, πρεσβῦτα, συμβουλεύσαιμ ἄν σοι ταῦτα, ὅπως ἀπογευσάμενος τῶν ὑείων σῴζοιο·
4Mch:5:6 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρίν ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό κατά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν βάσανος, -ου, ἡ ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πρεσβύτης, -ου, ὁ συμ·βουλεύω (συν+βουλευ-, συν+βουλευ·σ-, συν+βουλευ·σ-, -, συν+βεβουλευ-, -) ἄν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ὅπως   ὁ ἡ τό   σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-)
4Mch:5:6 Ja Wcześniejszy By zaczynać się W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Męki Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Stary/postarzał człowiek Do rady Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać
4Mch:5:6 *)egO\ pri\n a)/rXasTai tO=n kata\ sou= basa/nOn, O)= presbu=ta, sumbouleu/saim a)/n soi tau=ta, o(/pOs a)pogeusa/menos tO=n u(ei/On sO/|DZoio·
4Mch:5:6 egO prin arXasTai tOn kata su basanOn, O presbyta, symbuleusaim an soi tauta, hopOs apogeusamenos tOn hyeiOn sODZoio·
4Mch:5:6 RP_NS D VA_AMN RA_GPF P RP_GS N2_GPF I N1M_VSM VA_AAO1S x RP_DS RD_APN C VA_AMPNSM RA_GPN A1A_GPN V1_PMO2S
4Mch:5:6 I prior to begin the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) torment O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be old/aged man to council ever (if ever) you; your/yours(sg); to rub worn, rub this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. ć the ć to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save
4Mch:5:6 I (nom) prior to-be-BEGIN-ed the (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) torments (gen) O!; omega; I-should-be old/aged man (voc) I-happen-to-COUNCIL (opt) ever you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) these (nom|acc) this is how   the (gen)   you(sg)-happen-to-be-being-SAVE-ed (opt)
4Mch:5:6 4Mch_5:6_1 4Mch_5:6_2 4Mch_5:6_3 4Mch_5:6_4 4Mch_5:6_5 4Mch_5:6_6 4Mch_5:6_7 4Mch_5:6_8 4Mch_5:6_9 4Mch_5:6_10 4Mch_5:6_11 4Mch_5:6_12 4Mch_5:6_13 4Mch_5:6_14 4Mch_5:6_15 4Mch_5:6_16 4Mch_5:6_17 4Mch_5:6_18
4Mch:5:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:5:7 αἰδοῦμαι γάρ σου τὴν ἡλικίαν καὶ τὴν πολιάν, ἣν μετὰ τοσοῦτον ἔχων χρόνον οὔ μοι δοκεῖς φιλοσοφεῖν τῇ Ιουδαίων χρώμενος θρησκείᾳ.
4Mch:5:7 For wherefore, since nature has conferred upon you the most excellent flesh of this animal, do you loathe it? (4 Maccabees 5:7 Brenton)
4Mch:5:7  
4Mch:5:7 αἰδοῦμαι γάρ σου τὴν ἡλικίαν καὶ τὴν πολιάν, ἣν μετὰ τοσοῦτον ἔχων χρόνον οὔ μοι δοκεῖς φιλοσοφεῖν τῇ Ιουδαίων χρώμενος θρησκείᾳ.
4Mch:5:7   γάρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἡλικία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ μετά τοσ·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -)   ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον χράομαι (χρ(η)-/χρ(α)-, χρη·σ-, χρη·σ-, -, κεχρη-, χρησ·θ-) θρησκεία, -ας, ἡ
4Mch:5:7 Dla odtąd, jak Ty; twój/twój(sg) Wiek stają się starszy I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Taki jak By mieć Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). ??? Przed przydechem mocnym Ja By oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Żydowski By używać/wielkiej przyjemności (zysk, radzą się) Religii kult
4Mch:5:7 ai)dou=mai ga/r sou tE\n E(liki/an kai\ tE\n polia/n, E(\n meta\ tosou=ton e)/CHOn CHro/non ou)/ moi dokei=s filosofei=n tE=| *ioudai/On CHrO/menos TrEskei/a|.
4Mch:5:7 aidumai gar su tEn hElikian kai tEn polian, hEn meta tosuton eCHOn CHronon u moi dokeis filosofein tE iudaiOn CHrOmenos TrEskeia.
4Mch:5:7 V2_PMI1S x RP_GS RA_ASF N1A_ASF C RA_ASF N1A_ASF RR_ASF P A1_ASM V1_PAPNSM N2_ASM D RP_DS V2_PAI2S V2_PAN RA_DSF N2_GPM V3_PMPNSM N1A_DSF
4Mch:5:7 ć for since, as you; your/yours(sg) the age get older and also, even, namely the ć who/whom/which after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing such as to have time – a specific time (specified time) or space of time (a while). οὐχ before rough breathing I to expect to seem, to please, to seem good to ć the Jewish to use/treat (profit, advise) religion cult
4Mch:5:7   for you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) age (acc) and the (acc)   who/whom/which (acc) after (+acc), with (+gen) such as (acc, nom|acc) while HAVE-ing (nom) time (acc) not me (dat) you(sg)-are-GLORY-ing   the (dat) Jewish ([Adj] gen) while being-USE/TREAT-ed (nom) religion (dat)
4Mch:5:7 4Mch_5:7_1 4Mch_5:7_2 4Mch_5:7_3 4Mch_5:7_4 4Mch_5:7_5 4Mch_5:7_6 4Mch_5:7_7 4Mch_5:7_8 4Mch_5:7_9 4Mch_5:7_10 4Mch_5:7_11 4Mch_5:7_12 4Mch_5:7_13 4Mch_5:7_14 4Mch_5:7_15 4Mch_5:7_16 4Mch_5:7_17 4Mch_5:7_18 4Mch_5:7_19 4Mch_5:7_20 4Mch_5:7_21
4Mch:5:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:5:8 διὰ τί γὰρ τῆς φύσεως κεχαρισμένης καλλίστην τὴν τοῦδε τοῦ ζῴου σαρκοφαγίαν βδελύττῃ;
4Mch:5:8 It seems senseless not to enjoy what is pleasant, yet not disgraceful; and from notions of sinfulness, to reject the boons of nature. (4 Maccabees 5:8 Brenton)
4Mch:5:8  
4Mch:5:8 διὰ τί γὰρ τῆς φύσεως κεχαρισμένης καλλίστην τὴν τοῦδε τοῦ ζῴου σαρκοφαγίαν βδελύττῃ;
4Mch:5:8 διά τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γάρ ὁ ἡ τό φύσις, -εως, ἡ χαρίζομαι (χαριζ-, χαρι·σ-, χαρι·σ-, -, κεχαρισ-, χαρισ·θ-) καλλίστος -η -ον [LXX] (Superl. of καλός) ὁ ἡ τό ὅ·δε ἥ·δε τό·δε ὁ ἡ τό ζῷον, -ου, τό   βδελύσσομαι/βδελύττ- (βδελυσσ-/βδελυττ-, βδελυξ-, βδελυξ-, -, εβδελυσσ-, βδελυχ·θ-)
4Mch:5:8 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dla odtąd, jak Natura By przyznawać (jak dar albo względy {przysługi}) daruj, przedstawiaj, obdarzaj Najlepiej Takie rzeczy [przedimek określony + ??] Życie bycia Do ??? (Czuj odrazę, obrzydliwy)
4Mch:5:8 dia\ ti/ ga\r tE=s fu/seOs keCHarisme/nEs kalli/stEn tE\n tou=de tou= DZO/|ou sarkofagi/an bdelu/ttE|;
4Mch:5:8 dia ti gar tEs fyseOs keCHarismenEs kallistEn tEn tude tu DZOu sarkofagian bdelyttE;
4Mch:5:8 P RI_ASN x RA_GSF N3I_GSF VT_XPPGSF A1_ASFS RA_ASF RD_GSM RA_GSN N2_GSN N1A_ASF V1_PMS2S
4Mch:5:8 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. for since, as the nature to grant (as a gift or favor) donate, present, endow best the such things [definite article + δέ] the living being ć to ??? (abhor, abominable)
4Mch:5:8 because of (+acc), through (+gen) who/what/why (nom|acc) for the (gen) nature (gen) having-been-GRANT-ed-(AS-A-GIFT-OR-FAVOR) (gen) best ([Adj] acc) the (acc) such things (gen) the (gen) living being (gen)   you(sg)-are-being-???-ed, you(sg)-should-be-being-???-ed
4Mch:5:8 4Mch_5:8_1 4Mch_5:8_2 4Mch_5:8_3 4Mch_5:8_4 4Mch_5:8_5 4Mch_5:8_6 4Mch_5:8_7 4Mch_5:8_8 4Mch_5:8_9 4Mch_5:8_10 4Mch_5:8_11 4Mch_5:8_12 4Mch_5:8_13
4Mch:5:8 x x x x x x x x x x x x x
4Mch:5:9 καὶ γὰρ ἀνόητον τοῦτο, τὸ μὴ ἀπολαύειν τῶν χωρὶς ὀνείδους ἡδέων, καὶ ἄδικον ἀποστρέφεσθαι τὰς τῆς φύσεως χάριτας.
4Mch:5:9 And you will be acting, I think, still more senselessly, if you follow vain conceits about the truth. (4 Maccabees 5:9 Brenton)
4Mch:5:9  
4Mch:5:9 καὶ γὰρ ἀνόητον τοῦτο, τὸ μὴ ἀπολαύειν τῶν χωρὶς ὀνείδους ἡδέων, καὶ ἄδικον ἀποστρέφεσθαι τὰς τῆς φύσεως χάριτας.
4Mch:5:9 καί γάρ ἀ·νόητος -ον οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό μή   ὁ ἡ τό χωρίς ὄνειδο·ς, -ους, τό ἡδύς -εῖα -ύ [LXX], gen. sg. -έος and -έως καί ἄ·δικος -ον ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό φύσις, -εως, ἡ χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα
4Mch:5:9 I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak Nieświadomy To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Nie Oprócz bez, w oddaleniu, na boku, oddzielnie Gań Miły I też, nawet, mianowicie Niesprawiedliwy By odwracać się od Natura Względów {Przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie]
4Mch:5:9 kai\ ga\r a)no/Eton tou=to, to\ mE\ a)polau/ein tO=n CHOri\s o)nei/dous E(de/On, kai\ a)/dikon a)postre/fesTai ta\s tE=s fu/seOs CHa/ritas.
4Mch:5:9 kai gar anoEton tuto, to mE apolauein tOn CHOris oneidus hEdeOn, kai adikon apostrefesTai tas tEs fyseOs CHaritas.
4Mch:5:9 C x A1B_NSN RD_NSN RA_NSN D V1_PAN RA_GPM D N3E_GSN A3U_GPM C A1B_NSN V1_PMN RA_APF RA_GSF N3I_GSF N3T_APF
4Mch:5:9 and also, even, namely for since, as ignorant this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the not ć the apart from without, asunder, apart, separately reproach pleasant and also, even, namely unjust to turn away from the the nature favor/grace [see charity]
4Mch:5:9 and for ignorant ([Adj] acc, nom|acc|voc) this (nom|acc) the (nom|acc) not   the (gen) apart from reproach (gen) pleasant ([Adj] gen) and unjust ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-be-being-TURN-ed-AWAY-FROM the (acc) the (gen) nature (gen) graces (acc)
4Mch:5:9 4Mch_5:9_1 4Mch_5:9_2 4Mch_5:9_3 4Mch_5:9_4 4Mch_5:9_5 4Mch_5:9_6 4Mch_5:9_7 4Mch_5:9_8 4Mch_5:9_9 4Mch_5:9_10 4Mch_5:9_11 4Mch_5:9_12 4Mch_5:9_13 4Mch_5:9_14 4Mch_5:9_15 4Mch_5:9_16 4Mch_5:9_17 4Mch_5:9_18
4Mch:5:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:5:10 σὺ δέ μοι καὶ ἀνοητότερον ποιήσειν δοκεῖς, εἰ κενοδοξῶν περὶ τὸ ἀληθὲς ἔτι κἀμοῦ καταφρονήσεις ἐπὶ τῇ ἰδίᾳ τιμωρίᾳ.
4Mch:5:10 And you will, moreover, be despising me to your own punishment. (4 Maccabees 5:10 Brenton)
4Mch:5:10  
4Mch:5:10 σὺ δέ μοι καὶ ἀνοητότερον ποιήσειν δοκεῖς, εἰ κενοδοξῶν περὶ τὸ ἀληθὲς ἔτι κἀμοῦ καταφρονήσεις ἐπὶ τῇ ἰδίᾳ τιμωρίᾳ.
4Mch:5:10 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀ·νοητό·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of ἀ·νόητος) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) εἰ κενό·δοξος -ον περί ὁ ἡ τό ἀ·ληθής -ες ἔτι κἀγώ (καὶ ἐγώ); κάμνω (καμν-, -, 2nd καμ-, κεκμη·κ-, -, -) κατα·φρονέω (κατα+φρον(ε)-, κατα+φρονη·σ-, κατα+φρονη·σ-, -, -, κατα+φρονη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ἴδιος -ία -ον τιμωρία, -ας, ἡ
4Mch:5:10 Ty zaś Ja I też, nawet, mianowicie Mniej rozumianie By czynić/rób By oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Jeżeli Chełpliwy Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Prawdziwy/nieomylny Jeszcze/jeszcze I/też ja; By zdzierać się (??·µ??=Do mnie/dla mnie) By być łaskawym Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Własny prywatnie Kara
4Mch:5:10 su\ de/ moi kai\ a)noEto/teron poiE/sein dokei=s, ei) kenodoXO=n peri\ to\ a)lETe\s e)/ti ka)mou= katafronE/seis e)pi\ tE=| i)di/a| timOri/a|.
4Mch:5:10 sy de moi kai anoEtoteron poiEsein dokeis, ei kenodoXOn peri to alETes eti kamu katafronEseis epi tE idia timOria.
4Mch:5:10 RP_NS x RP_DS D A1B_NSNC VF_FAN V2_PAI2S C V2_PAPNSM P RA_ASN A3H_ASN D C+RPGS VF_FAI2S P RA_DSF A1A_DSF N1A_DSF
4Mch:5:10 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I and also, even, namely less comprehending to do/make to expect to seem, to please, to seem good to if vainglorious about (+acc,+gen) the true/unerring yet/still and/also I; to Wear out (κα·μοι=to me/for me) to condescend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the own privately punishment
4Mch:5:10 you(sg) (nom) Yet me (dat) and less comprehending ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-will-DO/MAKE you(sg)-are-GLORY-ing if vainglorious ([Adj] gen) about (+acc,+gen) the (nom|acc) true/unerring ([Adj] nom|acc|voc, voc) yet/still and/also I (gen); be-you(sg)-WEAR OUT-ed! you(sg)-will-CONDESCEND upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) own (dat) punishment (dat)
4Mch:5:10 4Mch_5:10_1 4Mch_5:10_2 4Mch_5:10_3 4Mch_5:10_4 4Mch_5:10_5 4Mch_5:10_6 4Mch_5:10_7 4Mch_5:10_8 4Mch_5:10_9 4Mch_5:10_10 4Mch_5:10_11 4Mch_5:10_12 4Mch_5:10_13 4Mch_5:10_14 4Mch_5:10_15 4Mch_5:10_16 4Mch_5:10_17 4Mch_5:10_18 4Mch_5:10_19
4Mch:5:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:5:11 οὐκ ἐξυπνώσεις ἀπὸ τῆς φλυάρου φιλοσοφίας ὑμῶν καὶ ἀποσκεδάσεις τῶν λογισμῶν σου τὸν λῆρον καὶ ἄξιον τῆς ἡλικίας ἀναλαβὼν νοῦν φιλοσοφήσεις τὴν τοῦ συμφέροντος ἀλήθειαν
4Mch:5:11 Will you not awake from your trifling philosophy? and give up the folly of your notions; and, regaining understanding worthy of your age, search into the truth of an expedient course? (4 Maccabees 5:11 Brenton)
4Mch:5:11  
4Mch:5:11 οὐκ ἐξυπνώσεις ἀπὸ τῆς φλυάρου φιλοσοφίας ὑμῶν καὶ ἀποσκεδάσεις τῶν λογισμῶν σου τὸν λῆρον καὶ ἄξιον τῆς ἡλικίας ἀναλαβὼν νοῦν φιλοσοφήσεις τὴν τοῦ συμφέροντος ἀλήθειαν
4Mch:5:11 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ἀπό ὁ ἡ τό φλύαρος -ον; φλυαρέω (φλυαρ(ε)-, -, -, -, -, -) φιλο·σοφία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί   ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό λῆρος, -ου, ὁ καί ἄξιος -ία -ον ὁ ἡ τό ἡλικία, -ας, ἡ ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) νουν [LXX]; νοῦς, νοός, νοΐ, νοῦν, ὁ   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό συμ·φέρω (συν+φερ-, -, συν+ενεγκ·[σ]-, -, -, -) ἀ·λήθεια, -ας, ἡ
4Mch:5:11 ??? Przed przydechem mocnym Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym blathery; by pleść głupstwa Filozofia Ty I też, nawet, mianowicie Logika Ty; twój/twój(sg) ??? I też, nawet, mianowicie Odpowiedni wart zachodu; wartościowy Wiek stają się starszy By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie Zakonnica [14. list hebrajskiego alfabetu]; umysł Do korzystnego łącz, trwać przy, PRAWDA
4Mch:5:11 ou)k e)XupnO/seis a)po\ tE=s flua/rou filosofi/as u(mO=n kai\ a)poskeda/seis tO=n logismO=n sou to\n lE=ron kai\ a)/Xion tE=s E(liki/as a)nalabO\n nou=n filosofE/seis tE\n tou= sumfe/rontos a)lE/Teian
4Mch:5:11 uk eXypnOseis apo tEs flyaru filosofias hymOn kai aposkedaseis tOn logismOn su ton lEron kai aXion tEs hElikias analabOn nun filosofEseis tEn tu symferontos alETeian
4Mch:5:11 D VF_FAI2S P RA_GSF N2_GSM N1A_GSF RP_GP C VF_FAI2S RA_GPM N2_GPM RP_GS RA_ASM N2_ASM C A1A_ASM RA_GSF N1A_GSF VB_AAPNSM N3_ASM VF_FAI2S RA_ASF RA_GSM V1_PAPGSM N1A_ASF
4Mch:5:11 οὐχ before rough breathing ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the blathery; to blather philosophy you and also, even, namely ć the logic you; your/yours(sg) the ??? and also, even, namely eligible worthwhile; valuable the age get older to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand nun [14th letter of Hebrew alphabet]; mind ć the the to advantageous bring together, bear with, truth
4Mch:5:11 not   away from (+gen) the (gen) blathery ([Adj] gen); be-you(sg)-being-BLATHER-ed! philosophy (gen), philosophies (acc) you(pl) (gen) and   the (gen) logics (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) ??? (acc) and eligible ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) age (gen), ages (acc) upon TAKE UP-ing (nom) nun; mind (acc)   the (acc) the (gen) while ADVANTAGEOUS-ing (gen) truth (acc)
4Mch:5:11 4Mch_5:11_1 4Mch_5:11_2 4Mch_5:11_3 4Mch_5:11_4 4Mch_5:11_5 4Mch_5:11_6 4Mch_5:11_7 4Mch_5:11_8 4Mch_5:11_9 4Mch_5:11_10 4Mch_5:11_11 4Mch_5:11_12 4Mch_5:11_13 4Mch_5:11_14 4Mch_5:11_15 4Mch_5:11_16 4Mch_5:11_17 4Mch_5:11_18 4Mch_5:11_19 4Mch_5:11_20 4Mch_5:11_21 4Mch_5:11_22 4Mch_5:11_23 4Mch_5:11_24 4Mch_5:11_25
4Mch:5:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:5:12 καὶ προσκυνήσας μου τὴν φιλάνθρωπον παρηγορίαν οἰκτιρήσεις τὸ σεαυτοῦ γῆρας;
4Mch:5:12 and, reverencing my kindly admonition, have pity upon your own years? (4 Maccabees 5:12 Brenton)
4Mch:5:12  
4Mch:5:12 καὶ προσκυνήσας μου τὴν φιλάνθρωπον παρηγορίαν οἰκτιρήσεις τὸ σεαυτοῦ γῆρας;
4Mch:5:12 καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό   παρ·ηγορία, -ας, ἡ οἰκτίρω v.l. -τείρω (οικτειρ-/οικτιρ-, οικτειρη·σ-/οικτιρη·σ-, οικτιρη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ γῆρας, -ως and γῆρο·ς, -ους, τό
4Mch:5:12 I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Ja Pocieszaj Do uczuć współczucia współczucia; litość {szkoda} Siebie Starość
4Mch:5:12 kai\ proskunE/sas mou tE\n fila/nTrOpon parEgori/an oi)ktirE/seis to\ seautou= gE=ras;
4Mch:5:12 kai proskynEsas mu tEn filanTrOpon parEgorian oiktirEseis to seautu gEras;
4Mch:5:12 C VA_AAPNSM RP_GS RA_ASF A1B_ASF N1A_ASF VF_FAI2S RA_ASN RD_GSM N3_ASN
4Mch:5:12 and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself I the ć comfort to compassion feelings of compassion; pity the yourself old age
4Mch:5:12 and upon WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE (nom|voc) me (gen) the (acc)   comfort (acc) you(sg)-will-COMPASSION the (nom|acc) yourself (gen) old age (nom|acc|voc)
4Mch:5:12 4Mch_5:12_1 4Mch_5:12_2 4Mch_5:12_3 4Mch_5:12_4 4Mch_5:12_5 4Mch_5:12_6 4Mch_5:12_7 4Mch_5:12_8 4Mch_5:12_9 4Mch_5:12_10
4Mch:5:12 x x x x x x x x x x
4Mch:5:13 καὶ γὰρ ἐνθυμήθητι ὡς, εἰ καί τίς ἐστιν τῆσδε τῆς θρησκείας ὑμῶν ἐποπτικὴ δύναμις, συγγνωμονήσειεν ἄν σοι ἐπὶ πάσῃ δι’ ἀνάγκην παρανομίᾳ γινομένῃ.
4Mch:5:13 For, bear in mind, that if there be any power which watches over this religion of yours, it will pardon you for all transgressions of the law which you commit through compulsion. (4 Maccabees 5:13 Brenton)
4Mch:5:13  
4Mch:5:13 καὶ γὰρ ἐνθυμήθητι ὡς, εἰ καί τίς ἐστιν τῆσδε τῆς θρησκείας ὑμῶν ἐποπτικὴ δύναμις, συγγνωμονήσειεν ἄν σοι ἐπὶ πάσῃ δι’ ἀνάγκην παρανομίᾳ γινομένῃ.
4Mch:5:13 καί γάρ ἐν·θυμέομαι (εν+θυμ(ε)-, -, -, -, εν+τεθυμη-, εν+θυμη·θ-) ὡς εἰ καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε ὁ ἡ τό θρησκεία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   δύναμις, -εως, ἡ   ἄν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) διά ἀνάγκη, -ης, ἡ παρα·νομία, -ας, ἡ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
4Mch:5:13 I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak By przemyśliwać to jest, by rozważać jak człowiek "sądzi o" czymś: Przesiewanie emocji (??µ??). Jak/jak Jeżeli I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być Takie rzeczy [przedimek określony + ??] Religii kult Ty Zdolność Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Przymusu/potrzeba Bezprawie By stawać się stawaj się, zdarzaj się
4Mch:5:13 kai\ ga\r e)nTumE/TEti O(s, ei) kai/ ti/s e)stin tE=sde tE=s TrEskei/as u(mO=n e)poptikE\ du/namis, suggnOmonE/seien a)/n soi e)pi\ pa/sE| di’ a)na/gkEn paranomi/a| ginome/nE|.
4Mch:5:13 kai gar enTymETEti hOs, ei kai tis estin tEsde tEs TrEskeias hymOn epoptikE dynamis, syngnOmonEseien an soi epi pasE di’ anankEn paranomia ginomenE.
4Mch:5:13 C x VC_APD2S C C C RI_NSM V9_PAI3S RD_GSF RA_GSF N1A_GSF RP_GP A1_NSF N3I_NSF VA_AAO3S x RP_DS P A1S_DSF P N1_ASF N1A_DSF V1_PMPDSF
4Mch:5:13 and also, even, namely for since, as to ponder i.e., to consider how one "feels" about something: a sifting of the emotions (θυμία). as/like if and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be such things [definite article + δέ] the religion cult you ć ability ć ever (if ever) you; your/yours(sg); to rub worn, rub upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) compulsion/necessity lawlessness to become become, happen
4Mch:5:13 and for be-you(sg)-PONDER-ed! as/like if and who/what/why (nom) he/she/it-is such things (gen) the (gen) religion (gen) you(pl) (gen)   ability (nom)   ever you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) upon/over (+acc,+gen,+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed because of (+acc), through (+gen) compulsion/necessity (acc) lawlessness (dat) while being-BECOME-ed (dat)
4Mch:5:13 4Mch_5:13_1 4Mch_5:13_2 4Mch_5:13_3 4Mch_5:13_4 4Mch_5:13_5 4Mch_5:13_6 4Mch_5:13_7 4Mch_5:13_8 4Mch_5:13_9 4Mch_5:13_10 4Mch_5:13_11 4Mch_5:13_12 4Mch_5:13_13 4Mch_5:13_14 4Mch_5:13_15 4Mch_5:13_16 4Mch_5:13_17 4Mch_5:13_18 4Mch_5:13_19 4Mch_5:13_20 4Mch_5:13_21 4Mch_5:13_22 4Mch_5:13_23
4Mch:5:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:5:14 Τοῦτον τὸν τρόπον ἐπὶ τὴν ἔκθεσμον σαρκοφαγίαν ἐποτρύνοντος τοῦ τυράννου λόγον ᾔτησεν ὁ Ελεαζαρος
4Mch:5:14 While the tyrant incited him in this manner to the unlawful eating of flesh, Eleazar begged permission to speak. (4 Maccabees 5:14 Brenton)
4Mch:5:14  
4Mch:5:14 Τοῦτον τὸν τρόπον ἐπὶ τὴν ἔκθεσμον σαρκοφαγίαν ἐποτρύνοντος τοῦ τυράννου λόγον ᾔτησεν Ελεαζαρος
4Mch:5:14 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό τρόπος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό       ὁ ἡ τό τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX]; Τύραννος[2], -ου, ὁ λόγος, -ου, ὁ αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) ὁ ἡ τό  
4Mch:5:14 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tyran; Tyrannus Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By prosić {By pytać}
4Mch:5:14 *tou=ton to\n tro/pon e)pi\ tE\n e)/kTesmon sarkofagi/an e)potru/nontos tou= tura/nnou lo/gon E)/|tEsen o( *eleaDZaros
4Mch:5:14 tuton ton tropon epi tEn ekTesmon sarkofagian epotrynontos tu tyrannu logon EtEsen ho eleaDZaros
4Mch:5:14 RD_ASM RA_ASM N2_ASM P RA_ASF A1B_ASF N1A_ASF V1_PAPGSM RA_GSM N2_GSM N2_ASM VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM
4Mch:5:14 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the manner way, means, method,attitude upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć ć ć the tyrant; Tyrannus word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. to ask the ć
4Mch:5:14 this (acc) the (acc) manner (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)       the (gen) tyrant (gen); Tyrannus (gen) word (acc) he/she/it-ASK-ed the (nom)  
4Mch:5:14 4Mch_5:14_1 4Mch_5:14_2 4Mch_5:14_3 4Mch_5:14_4 4Mch_5:14_5 4Mch_5:14_6 4Mch_5:14_7 4Mch_5:14_8 4Mch_5:14_9 4Mch_5:14_10 4Mch_5:14_11 4Mch_5:14_12 4Mch_5:14_13 4Mch_5:14_14
4Mch:5:14 x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:5:15 καὶ λαβὼν τοῦ λέγειν ἐξουσίαν ἤρξατο δημηγορεῖν οὕτως
4Mch:5:15 And having received power to speak, he began thus to deliver himself: (4 Maccabees 5:15 Brenton)
4Mch:5:15  
4Mch:5:15 καὶ λαβὼν τοῦ λέγειν ἐξουσίαν ἤρξατο δημηγορεῖν οὕτως
4Mch:5:15 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐξ·ουσία, -ας, ἡ ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) δημ·ηγορέω (δημηγορ(ε)-, -, -, -, -, -) οὕτως/οὕτω
4Mch:5:15 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć By mówić/opowiadaj Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} By zaczynać się By mówić publically thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko]
4Mch:5:15 kai\ labO\n tou= le/gein e)Xousi/an E)/rXato dEmEgorei=n ou(/tOs
4Mch:5:15 kai labOn tu legein eXusian ErXato dEmEgorein hutOs
4Mch:5:15 C VB_AAPNSM RA_GSN V1_PAN N1A_ASF VAI_AMI3S V2_PAN D
4Mch:5:15 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the to say/tell authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence to begin to speak publically thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only]
4Mch:5:15 and upon TAKE HOLD OF-ing (nom) the (gen) to-be-SAY/TELL-ing authority (acc) he/she/it-was-BEGIN-ed to-be-SPEAK-ing-PUBLICALLY thusly/like this
4Mch:5:15 4Mch_5:15_1 4Mch_5:15_2 4Mch_5:15_3 4Mch_5:15_4 4Mch_5:15_5 4Mch_5:15_6 4Mch_5:15_7 4Mch_5:15_8
4Mch:5:15 x x x x x x x x
4Mch:5:16 Ἡμεῖς, Ἀντίοχε, θείῳ πεπεισμένοι νόμῳ πολιτεύεσθαι οὐδεμίαν ἀνάγκην βιαιοτέραν εἶναι νομίζομεν τῆς πρὸς τὸν νόμον ἡμῶν εὐπειθείας·
4Mch:5:16 We, O Antiochus, who are persuaded that we live under a divine law, consider no compulsion to be so forcible as obedience to that law; (4 Maccabees 5:16 Brenton)
4Mch:5:16  
4Mch:5:16 Ἡμεῖς, Ἀντίοχε, θείῳ πεπεισμένοι νόμῳ πολιτεύεσθαι οὐδεμίαν ἀνάγκην βιαιοτέραν εἶναι νομίζομεν τῆς πρὸς τὸν νόμον ἡμῶν εὐπειθείας·
4Mch:5:16 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   θεῖον, -ου, τό; θεῖος -α -ον πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) νόμος, -ου, ὁ πολιτεύομαι (πολιτευ-, -, -, -, πεπολιτευ-, -) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἀνάγκη, -ης, ἡ βιαιό·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of βίαιος) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) νομίζω (νομιζ-, -, νομι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πρός ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς  
4Mch:5:16 Ja Boży; boży By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Prawo By prowadzić życie żyją Nie jeden (nic, nikt) Przymusu/potrzeba Bardziej gwałtowny By być By przyjmować Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Prawo Ja
4Mch:5:16 *(Emei=s, *)anti/oCHe, Tei/O| pepeisme/noi no/mO| politeu/esTai ou)demi/an a)na/gkEn biaiote/ran ei)=nai nomi/DZomen tE=s pro\s to\n no/mon E(mO=n eu)peiTei/as·
4Mch:5:16 hEmeis, antioCHe, TeiO pepeismenoi nomO politeuesTai udemian anankEn biaioteran einai nomiDZomen tEs pros ton nomon hEmOn eupeiTeias·
4Mch:5:16 RP_NP N2_VSM A1A_DSM VT_XMPNPM N2_DSM V1_PMN A1A_ASF N1_ASF A1A_ASF V9_PAN V1_PAI1P RA_GSF P RA_ASM N2_ASM RP_GP N1A_APF
4Mch:5:16 I ć divine; divine to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence law to conduct life live not one (nothing, no one) compulsion/necessity more violent to be to assume the toward (+acc,+gen,+dat) the law I ć
4Mch:5:16 we (nom)   divine (dat); divine ([Adj] dat) having-been-PERSUADE/CONVINCE-ed (nom|voc) law (dat) to-be-being-CONDUCT LIFE-ed--LIVE not one (acc) compulsion/necessity (acc) more violent ([Adj] acc) to-be we-are-ASSUME-ing the (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) law (acc) us (gen)  
4Mch:5:16 4Mch_5:16_1 4Mch_5:16_2 4Mch_5:16_3 4Mch_5:16_4 4Mch_5:16_5 4Mch_5:16_6 4Mch_5:16_7 4Mch_5:16_8 4Mch_5:16_9 4Mch_5:16_10 4Mch_5:16_11 4Mch_5:16_12 4Mch_5:16_13 4Mch_5:16_14 4Mch_5:16_15 4Mch_5:16_16 4Mch_5:16_17
4Mch:5:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:5:17 διὸ δὴ κατ’ οὐδένα τρόπον παρανομεῖν ἀξιοῦμεν.
4Mch:5:17 wherefore we consider that we ought not in any point to transgress the law. (4 Maccabees 5:17 Brenton)
4Mch:5:17  
4Mch:5:17 διὸ δὴ κατ’ οὐδένα τρόπον παρανομεῖν ἀξιοῦμεν.
4Mch:5:17 διό (δι’ ὅ) δή κατά οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν τρόπος, -ου, ὁ παρα·νομέω/παρ·α·νομέω (παρα+νομ(ε)-/παρ+ανομ(ε)-, -, παρα+νομη·σ-/παρ+ανομη·σ-, -, -, -) ἀξιόω (αξι(ο)-, αξιω·σ-, αξιω·σ-, -, ηξιω-, αξιω·θ-)
4Mch:5:17 Z powodu którego Naprawdę W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Nie jeden (nic, nikt) Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By być na zewnątrz prawa By uważać godny
4Mch:5:17 dio\ dE\ kat’ ou)de/na tro/pon paranomei=n a)Xiou=men.
4Mch:5:17 dio dE kat’ udena tropon paranomein aXiumen.
4Mch:5:17 C x P A3_ASM N2_ASM V2_PAN V4_PAI1P
4Mch:5:17 because of which indeed down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing not one (nothing, no one) manner way, means, method,attitude to be outside the law to deem worthy
4Mch:5:17 because of which indeed down/according to/as per (+acc), against (+gen) not one (acc) manner (acc) to-be-BE-ing-OUTSIDE-THE-LAW we-are-DEEM-ing-WORTHY
4Mch:5:17 4Mch_5:17_1 4Mch_5:17_2 4Mch_5:17_3 4Mch_5:17_4 4Mch_5:17_5 4Mch_5:17_6 4Mch_5:17_7
4Mch:5:17 x x x x x x x
4Mch:5:18 καίτοι εἰ κατὰ ἀλήθειαν μὴ ἦν ὁ νόμος ἡμῶν, ὡς ὑπολαμβάνεις, θεῖος, ἄλλως δὲ ἐνομίζομεν αὐτὸν εἶναι θεῖον, οὐδὲ οὕτως ἐξὸν ἦν ἡμῖν τὴν ἐπὶ τῇ εὐσεβείᾳ δόξαν ἀκυρῶσαι.
4Mch:5:18 And indeed, were our law (as you suppose) not truly divine, and if we wrongly think it divine, we should have no right even in that case to destroy our sense of religion. (4 Maccabees 5:18 Brenton)
4Mch:5:18  
4Mch:5:18 καίτοι εἰ κατὰ ἀλήθειαν μὴ ἦν νόμος ἡμῶν, ὡς ὑπολαμβάνεις, θεῖος, ἄλλως δὲ ἐνομίζομεν αὐτὸν εἶναι θεῖον, οὐδὲ οὕτως ἐξὸν ἦν ἡμῖν τὴν ἐπὶ τῇ εὐσεβείᾳ δόξαν ἀκυρῶσαι.
4Mch:5:18 καί·τοι εἰ κατά ἀ·λήθεια, -ας, ἡ μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς ὑπο·λαμβάνω (υπο+λαμβαν-, -, 2nd υπο+λαβ-, υπο+ειληφ·[κ]-, -, -) θεῖος -α -ον ἄλλως δέ νομίζω (νομιζ-, -, νομι·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θεῖον, -ου, τό; θεῖος -α -ον οὐδέ (οὐ δέ) οὕτως/οὕτω ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό εὐ·σέβεια, -ας, ἡ δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ἀ·κυρόω (ακυρ(ο)-, -, ακυρω·σ-, -, -, -)
4Mch:5:18 I taki Jeżeli W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym PRAWDA Nie By być Prawo Ja Jak/jak By zaprzyjaźniać się Boży Inaczej zaś By przyjmować On/ona/to/to samo By być Boży; boży ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By być pozwalany By być Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pobożność Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do By unieważniać
4Mch:5:18 kai/toi ei) kata\ a)lE/Teian mE\ E)=n o( no/mos E(mO=n, O(s u(polamba/neis, Tei=os, a)/llOs de\ e)nomi/DZomen au)to\n ei)=nai Tei=on, ou)de\ ou(/tOs e)Xo\n E)=n E(mi=n tE\n e)pi\ tE=| eu)sebei/a| do/Xan a)kurO=sai.
4Mch:5:18 kaitoi ei kata alETeian mE En ho nomos hEmOn, hOs hypolambaneis, Teios, allOs de enomiDZomen auton einai Teion, ude hutOs eXon En hEmin tEn epi tE eusebeia doXan akyrOsai.
4Mch:5:18 C C P N1A_ASF D V9_IAI3S RA_NSM N2_NSM RP_GP C V1_PAI2S A1A_NSM D x V1I_IAI1P RD_ASM V9_PAN A1A_ASM C D V9_PAPNSN V9_IAI3S RP_DP RA_ASF P RA_DSF N1A_DSF N1S_ASF VA_AAN
4Mch:5:18 and such if down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing truth not to be the law I as/like to take up divine otherwise δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to assume he/she/it/same to be divine; divine οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to be permitted to be I the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the godliness glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to to void
4Mch:5:18 and such if down/according to/as per (+acc), against (+gen) truth (acc) not he/she/it-was the (nom) law (nom) us (gen) as/like you(sg)-are-TAKE UP-ing divine ([Adj] nom) otherwise Yet we-were-ASSUME-ing him/it/same (acc) to-be divine (nom|acc|voc); divine ([Adj] acc, nom|acc|voc) neither/nor thusly/like this while BE-ing-PERMITTED (nom|acc|voc, voc) he/she/it-was us (dat) the (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) godliness (dat) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) to-VOID, be-you(sg)-VOID-ed!, he/she/it-happens-to-VOID (opt)
4Mch:5:18 4Mch_5:18_1 4Mch_5:18_2 4Mch_5:18_3 4Mch_5:18_4 4Mch_5:18_5 4Mch_5:18_6 4Mch_5:18_7 4Mch_5:18_8 4Mch_5:18_9 4Mch_5:18_10 4Mch_5:18_11 4Mch_5:18_12 4Mch_5:18_13 4Mch_5:18_14 4Mch_5:18_15 4Mch_5:18_16 4Mch_5:18_17 4Mch_5:18_18 4Mch_5:18_19 4Mch_5:18_20 4Mch_5:18_21 4Mch_5:18_22 4Mch_5:18_23 4Mch_5:18_24 4Mch_5:18_25 4Mch_5:18_26 4Mch_5:18_27 4Mch_5:18_28 4Mch_5:18_29
4Mch:5:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:5:19 μὴ μικρὰν οὖν εἶναι νομίσῃς ταύτην, εἰ μιαροφαγήσαιμεν, ἁμαρτίαν·
4Mch:5:19 think not eating the unclean, then, a trifling offense. (4 Maccabees 5:19 Brenton)
4Mch:5:19  
4Mch:5:19 μὴ μικρὰν οὖν εἶναι νομίσῃς ταύτην, εἰ μιαροφαγήσαιμεν, ἁμαρτίαν·
4Mch:5:19 μή μικρός -ά -όν οὖν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) νομίζω (νομιζ-, -, νομι·σ-, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο εἰ μιαρο·φαγέω [LXX] (μιαροφαγ(ε)-, -, μιαροφαγη·σ-, -, -, -) ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
4Mch:5:19 Nie Mały [zobacz micro] Dlatego/wtedy By być By przyjmować To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Jeżeli Do ??? Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie.
4Mch:5:19 mE\ mikra\n ou)=n ei)=nai nomi/sE|s tau/tEn, ei) miarofagE/saimen, a(marti/an·
4Mch:5:19 mE mikran un einai nomisEs tautEn, ei miarofagEsaimen, hamartian·
4Mch:5:19 D A1A_ASF x V9_PAN VA_AAS2S RD_ASF C VA_AAO1P N1A_ASF
4Mch:5:19 not small [see micro] therefore/then to be to assume this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] if to ??? sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion.
4Mch:5:19 not small ([Adj] acc) therefore/then to-be you(sg)-should-ASSUME this (acc) if we-happen-to-??? (opt) sin (acc)
4Mch:5:19 4Mch_5:19_1 4Mch_5:19_2 4Mch_5:19_3 4Mch_5:19_4 4Mch_5:19_5 4Mch_5:19_6 4Mch_5:19_7 4Mch_5:19_8 4Mch_5:19_9
4Mch:5:19 x x x x x x x x x
4Mch:5:20 τὸ γὰρ ἐπὶ μικροῖς καὶ μεγάλοις παρανομεῖν ἰσοδύναμόν ἐστιν,
4Mch:5:20 For transgression of the law, whether in small or great matters, is of equal moment; (4 Maccabees 5:20 Brenton)
4Mch:5:20  
4Mch:5:20 τὸ γὰρ ἐπὶ μικροῖς καὶ μεγάλοις παρανομεῖν ἰσοδύναμόν ἐστιν,
4Mch:5:20 ὁ ἡ τό γάρ ἐπί μικρός -ά -όν καί μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α παρα·νομέω/παρ·α·νομέω (παρα+νομ(ε)-/παρ+ανομ(ε)-, -, παρα+νομη·σ-/παρ+ανομη·σ-, -, -, -)   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
4Mch:5:20 Dla odtąd, jak Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Mały [zobacz micro] I też, nawet, mianowicie Wielki By być na zewnątrz prawa By być
4Mch:5:20 to\ ga\r e)pi\ mikroi=s kai\ mega/lois paranomei=n i)sodu/namo/n e)stin,
4Mch:5:20 to gar epi mikrois kai megalois paranomein isodynamon estin,
4Mch:5:20 RA_NSN x P A1A_DPM C A1_DPM V2_PAN A1B_NSN V9_PAI3S
4Mch:5:20 the for since, as upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing small [see micro] and also, even, namely great to be outside the law ć to be
4Mch:5:20 the (nom|acc) for upon/over (+acc,+gen,+dat) small ([Adj] dat) and great ([Adj] dat) to-be-BE-ing-OUTSIDE-THE-LAW   he/she/it-is
4Mch:5:20 4Mch_5:20_1 4Mch_5:20_2 4Mch_5:20_3 4Mch_5:20_4 4Mch_5:20_5 4Mch_5:20_6 4Mch_5:20_7 4Mch_5:20_8 4Mch_5:20_9
4Mch:5:20 x x x x x x x x x
4Mch:5:21 δι’ ἑκατέρου γὰρ ὡς ὁμοίως ὁ νόμος ὑπερηφανεῖται.
4Mch:5:21 for in either case the law is equally slighted. (4 Maccabees 5:21 Brenton)
4Mch:5:21  
4Mch:5:21 δι’ ἑκατέρου γὰρ ὡς ὁμοίως νόμος ὑπερηφανεῖται.
4Mch:5:21 διά ἑκάτερος -α -ον [LXX] γάρ ὡς ὁμοίως (cf. ὡσαύτως) ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ  
4Mch:5:21 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy (dwu) Dla odtąd, jak Jak/jak Podobnie Prawo
4Mch:5:21 di’ e(kate/rou ga\r O(s o(moi/Os o( no/mos u(perEfanei=tai.
4Mch:5:21 di’ hekateru gar hOs homoiOs ho nomos hyperEfaneitai.
4Mch:5:21 P A1A_GSN x C D RA_NSM N2_NSM V2_PPI3S
4Mch:5:21 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) each (of two) for since, as as/like similarly the law ć
4Mch:5:21 because of (+acc), through (+gen) each (of two) (gen) for as/like similarly the (nom) law (nom)  
4Mch:5:21 4Mch_5:21_1 4Mch_5:21_2 4Mch_5:21_3 4Mch_5:21_4 4Mch_5:21_5 4Mch_5:21_6 4Mch_5:21_7 4Mch_5:21_8
4Mch:5:21 x x x x x x x x
4Mch:5:22 χλευάζεις δὲ ἡμῶν τὴν φιλοσοφίαν ὥσπερ οὐ μετὰ εὐλογιστίας ἐν αὐτῇ βιούντων·
4Mch:5:22 But thou deridest our philosophy, as though we lived irrationally in it. (4 Maccabees 5:22 Brenton)
4Mch:5:22  
4Mch:5:22 χλευάζεις δὲ ἡμῶν τὴν φιλοσοφίαν ὥσπερ οὐ μετὰ εὐλογιστίας ἐν αὐτῇ βιούντων·
4Mch:5:22 χλευάζω (χλευαζ-, -, χλευα·σ-, -, -, -) δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό φιλο·σοφία, -ας, ἡ ὥσ·περ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μετά   ἐν αὐτός αὐτή αὐτό βιόω (βι(ο)-, βιω·σ-, βιω·σ-, -, -, -)
4Mch:5:22 Do ??? zaś Ja Filozofia Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" ??? Przed przydechem mocnym Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By żyć
4Mch:5:22 CHleua/DZeis de\ E(mO=n tE\n filosofi/an O(/sper ou) meta\ eu)logisti/as e)n au)tE=| biou/ntOn·
4Mch:5:22 CHleuaDZeis de hEmOn tEn filosofian hOsper u meta eulogistias en autE biuntOn·
4Mch:5:22 V1_PAI2S x RP_GP RA_ASF N1A_ASF D D P N1A_GSF P RD_DSF V4_PAPGPM
4Mch:5:22 to ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I the philosophy just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" οὐχ before rough breathing after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to live
4Mch:5:22 you(sg)-are-???-ing Yet us (gen) the (acc) philosophy (acc) just as not after (+acc), with (+gen)   in/among/by (+dat) her/it/same (dat) let-them-be-LIVE-ing! (classical), while LIVE-ing (gen)
4Mch:5:22 4Mch_5:22_1 4Mch_5:22_2 4Mch_5:22_3 4Mch_5:22_4 4Mch_5:22_5 4Mch_5:22_6 4Mch_5:22_7 4Mch_5:22_8 4Mch_5:22_9 4Mch_5:22_10 4Mch_5:22_11 4Mch_5:22_12
4Mch:5:22 x x x x x x x x x x x x
4Mch:5:23 σωφροσύνην τε γὰρ ἡμᾶς ἐκδιδάσκει ὥστε πασῶν τῶν ἡδονῶν καὶ ἐπιθυμιῶν κρατεῖν καὶ ἀνδρείαν ἐξασκεῖ ὥστε πάντα πόνον ἑκουσίως ὑπομένειν
4Mch:5:23 Yet it instructs us in temperance, so that we are superior to all pleasures and lusts; and it exercises us in manliness, so that we cheerfully undergo every grievance. (4 Maccabees 5:23 Brenton)
4Mch:5:23  
4Mch:5:23 σωφροσύνην τε γὰρ ἡμᾶς ἐκδιδάσκει ὥστε πασῶν τῶν ἡδονῶν καὶ ἐπιθυμιῶν κρατεῖν καὶ ἀνδρείαν ἐξασκεῖ ὥστε πάντα πόνον ἑκουσίως ὑπομένειν
4Mch:5:23 σω·φρο·σύνη, -ης, ἡ τέ γάρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ὥστε πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἡδονή, -ῆς, ἡ καί ἐπι·θυμία, -ας, ἡ κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) καί ἀνδρεῖος -α -ον [LXX]   ὥστε πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πόνος, -ου, ὁ ἑκουσίως ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -)
4Mch:5:23 Zdrowy rozsądek [odczuwanie] I [umieszczona z tyłu współrzędna] Dla odtąd, jak Ja Tak tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Przyjemność I też, nawet, mianowicie Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać I też, nawet, mianowicie Mężny Tak tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca Dobrowolnie By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać
4Mch:5:23 sOfrosu/nEn te ga\r E(ma=s e)kdida/skei O(/ste pasO=n tO=n E(donO=n kai\ e)piTumiO=n kratei=n kai\ a)ndrei/an e)Xaskei= O(/ste pa/nta po/non e(kousi/Os u(pome/nein
4Mch:5:23 sOfrosynEn te gar hEmas ekdidaskei hOste pasOn tOn hEdonOn kai epiTymiOn kratein kai andreian eXaskei hOste panta ponon hekusiOs hypomenein
4Mch:5:23 N1_ASF x x RP_AP V1_PAI3S C A1S_GPF RA_GPF N1_GPF C N1A_GPF V2_PAN C N1A_ASF V2_PAI3S C A3_ASM N2_ASM D V1_PAN
4Mch:5:23 good sense [sensibleness] and [postpositive coordinate] for since, as I ć so that every all, each, every, the whole of the pleasure and also, even, namely desire lust, appetite, yearning to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain and also, even, namely manly ć so that every all, each, every, the whole of labor voluntarily to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain
4Mch:5:23 good sense (acc) and [postpositive coordinate] for us (acc)   so that all (gen) the (gen) pleasures (gen) and desires (gen) to-be-SEIZE/GRAB-ing-HOLD and manly ([Adj] acc)   so that all (nom|acc|voc), every (acc) labor (acc) voluntarily to-be-ENDURE-ing, to-will-ENDURE
4Mch:5:23 4Mch_5:23_1 4Mch_5:23_2 4Mch_5:23_3 4Mch_5:23_4 4Mch_5:23_5 4Mch_5:23_6 4Mch_5:23_7 4Mch_5:23_8 4Mch_5:23_9 4Mch_5:23_10 4Mch_5:23_11 4Mch_5:23_12 4Mch_5:23_13 4Mch_5:23_14 4Mch_5:23_15 4Mch_5:23_16 4Mch_5:23_17 4Mch_5:23_18 4Mch_5:23_19 4Mch_5:23_20
4Mch:5:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:5:24 καὶ δικαιοσύνην παιδεύει ὥστε· διὰ πάντων τῶν ἠθῶν ἰσονομεῖν καὶ εὐσέβειαν ἐκδιδάσκει ὥστε μόνον τὸν ὄντα θεὸν σέβειν μεγαλοπρεπῶς.
4Mch:5:24 And it instructs us in justice, so that in all our dealoings we render what is due; and it teaches us piety, so that we worship the one only God becomingly. (4 Maccabees 5:24 Brenton)
4Mch:5:24  
4Mch:5:24 καὶ δικαιοσύνην παιδεύει ὥστε· διὰ πάντων τῶν ἠθῶν ἰσονομεῖν καὶ εὐσέβειαν ἐκδιδάσκει ὥστε μόνον τὸν ὄντα θεὸν σέβειν μεγαλοπρεπῶς.
4Mch:5:24 καί δικαιο·σύνη, -ης, ἡ παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) ὥστε διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἦθο·ς, -ους, τό   καί εὐ·σέβεια, -ας, ἡ   ὥστε μόνον (Adv. of μόνος); μόνος -η -ον ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ σέβω (σεβ-, -, -, -, -, -)  
4Mch:5:24 I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, Tak tamto Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zwyczajowy {Celny, Na zamówienie} I też, nawet, mianowicie Pobożność Tak tamto Tylko; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) By być Bóg  By czcić zwlekaj {miej wzgląd} do, poważaj,
4Mch:5:24 kai\ dikaiosu/nEn paideu/ei O(/ste· dia\ pa/ntOn tO=n E)TO=n i)sonomei=n kai\ eu)se/beian e)kdida/skei O(/ste mo/non to\n o)/nta Teo\n se/bein megaloprepO=s.
4Mch:5:24 kai dikaiosynEn paideuei hOste· dia pantOn tOn ETOn isonomein kai eusebeian ekdidaskei hOste monon ton onta Teon sebein megaloprepOs.
4Mch:5:24 C N1_ASF V1_PAI3S C P A3_GPN RA_GPN N3E_GPN V2_PAN C N1A_ASF V1_PAI3S C D RA_ASM V9_PAPASM N2_ASM V1_PAN D
4Mch:5:24 and also, even, namely righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law to chastened correct, discipline, train, teach, educate, so that because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of the custom ć and also, even, namely godliness ć so that only; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) the to be god [see theology] to revere defer to, respect, ć
4Mch:5:24 and righteousness (acc) he/she/it-is-CHASTENED-ing, you(sg)-are-being-CHASTENED-ed (classical) so that because of (+acc), through (+gen) all (gen) the (gen) customs (gen)   and godliness (acc)   so that only; sole ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) while being (acc, nom|acc|voc) god (acc) to-be-REVERE-ing  
4Mch:5:24 4Mch_5:24_1 4Mch_5:24_2 4Mch_5:24_3 4Mch_5:24_4 4Mch_5:24_5 4Mch_5:24_6 4Mch_5:24_7 4Mch_5:24_8 4Mch_5:24_9 4Mch_5:24_10 4Mch_5:24_11 4Mch_5:24_12 4Mch_5:24_13 4Mch_5:24_14 4Mch_5:24_15 4Mch_5:24_16 4Mch_5:24_17 4Mch_5:24_18 4Mch_5:24_19
4Mch:5:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:5:25 διὸ οὐ μιαροφαγοῦμεν· πιστεύοντες γὰρ θεοῦ καθεστάναι τὸν νόμον οἴδαμεν ὅτι κατὰ φύσιν ἡμῖν συμπαθεῖ νομοθετῶν ὁ τοῦ κόσμου κτίστης·
4Mch:5:25 Wherefore it is that we eat not the unclean; for believing that the law was established by God, we are convinced that the Creator of the world, in giving his laws, sympathises with our nature. (4 Maccabees 5:25 Brenton)
4Mch:5:25  
4Mch:5:25 διὸ οὐ μιαροφαγοῦμεν· πιστεύοντες γὰρ θεοῦ καθεστάναι τὸν νόμον οἴδαμεν ὅτι κατὰ φύσιν ἡμῖν συμπαθεῖ νομοθετῶν τοῦ κόσμου κτίστης·
4Mch:5:25 διό (δι’ ὅ) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μιαρο·φαγέω [LXX] (μιαροφαγ(ε)-, -, μιαροφαγη·σ-, -, -, -) πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) γάρ θεός, -οῦ, ὁ καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὅτι κατά φύσις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς συμ·παθής -ές; συμ·παθέω (συν+παθ(ε)-, -, συν+παθη·σ-, -, -, -) νομο·θέτης, -ου, ὁ; νομο·θετέω (νομοθετ(ε)-, νομοθετη·σ-, νομοθετη·σ-, -, νενομοθετη-, νομοθετη·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό κόσμος, -ου, ὁ; κοσμέω (κοσμ(ε)-, κοσμη·σ-, κοσμη·σ-, -, κεκοσμη-, κοσμη·θ-) κτίστης, -ου, ὁ
4Mch:5:25 Z powodu którego ??? Przed przydechem mocnym Do ??? By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z Dla odtąd, jak Bóg  By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Prawo By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ponieważ/tamto W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Natura Ja Współczujący; by mieć zrozumienie Prawodawca; by uchwalać ustawę Świat (wieczny świat) materialne królestwo; by umieszczać wkładać {kłaść w} właściwe zamówienie {rozkaz}, ozdabiać, zaszczycać (ozdoby) Król
4Mch:5:25 dio\ ou) miarofagou=men· pisteu/ontes ga\r Teou= kaTesta/nai to\n no/mon oi)/damen o(/ti kata\ fu/sin E(mi=n sumpaTei= nomoTetO=n o( tou= ko/smou kti/stEs·
4Mch:5:25 dio u miarofagumen· pisteuontes gar Teu kaTestanai ton nomon oidamen hoti kata fysin hEmin sympaTei nomoTetOn ho tu kosmu ktistEs·
4Mch:5:25 C D V2_PAI1P V1_PAPNPM x N2_GSM VXI_XAN RA_ASM N2_ASM VX_XAI1P C P N3I_ASF RP_DP V2_PAI3S V2_PAPNSM RA_NSM RA_GSM N2_GSM N1M_NSM
4Mch:5:25 because of which οὐχ before rough breathing to ??? to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with for since, as god [see theology] to enable lay, render widowed the law to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with because/that down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing nature I sympathetic; to sympathize legislator; to legislate the the world (secular world) material realm; to set in order to put in proper order, adorn, grace (ornaments) king
4Mch:5:25 because of which not we-are-???-ing while BELIEVE/ENTRUST-ing-WITH (nom|voc) for god (gen) to-have-ENABLE-ed the (acc) law (acc) we-have-PERCEIVE-ed because/that down/according to/as per (+acc), against (+gen) nature (acc) us (dat) sympathetic ([Adj] dat); he/she/it-is-SYMPATHIZE-ing, you(sg)-are-being-SYMPATHIZE-ed (classical), be-you(sg)-SYMPATHIZE-ing! legislators (gen); while LEGISLATE-ing (nom) the (nom) the (gen) world (gen); be-you(sg)-being-SET IN ORDER-ed! creator (nom)
4Mch:5:25 4Mch_5:25_1 4Mch_5:25_2 4Mch_5:25_3 4Mch_5:25_4 4Mch_5:25_5 4Mch_5:25_6 4Mch_5:25_7 4Mch_5:25_8 4Mch_5:25_9 4Mch_5:25_10 4Mch_5:25_11 4Mch_5:25_12 4Mch_5:25_13 4Mch_5:25_14 4Mch_5:25_15 4Mch_5:25_16 4Mch_5:25_17 4Mch_5:25_18 4Mch_5:25_19 4Mch_5:25_20
4Mch:5:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:5:26 τὰ μὲν οἰκειωθησόμενα ἡμῶν ταῖς ψυχαῖς ἐπέτρεψεν ἐσθίειν, τὰ δὲ ἐναντιωθησόμενα ἐκώλυσεν σαρκοφαγεῖν.
4Mch:5:26 Those things which are convenient to our souls, he has directed us to eat; but those which are repugnant to them, he has interdicted. (4 Maccabees 5:26 Brenton)
4Mch:5:26  
4Mch:5:26 τὰ μὲν οἰκειωθησόμενα ἡμῶν ταῖς ψυχαῖς ἐπέτρεψεν ἐσθίειν, τὰ δὲ ἐναντιωθησόμενα ἐκώλυσεν σαρκοφαγεῖν.
4Mch:5:26 ὁ ἡ τό μέν   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐπι·τρέπω (επι+τρεπ-, -, επι+τρεψ-, -, επι+τετραπ-, επι+τραπ·[θ]-) ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δέ   κωλύω (cf. φράσσω) (κωλυ-, κωλυ·σ-, κωλυ·σ-, -, -, κωλυ·θ-)  
4Mch:5:26 Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Ja Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby By pozwalać By jeść zaś By przeszkadzać
4Mch:5:26 ta\ me\n oi)keiOTEso/mena E(mO=n tai=s PSuCHai=s e)pe/trePSen e)sTi/ein, ta\ de\ e)nantiOTEso/mena e)kO/lusen sarkofagei=n.
4Mch:5:26 ta men oikeiOTEsomena hEmOn tais PSyCHais epetrePSen esTiein, ta de enantiOTEsomena ekOlysen sarkofagein.
4Mch:5:26 RA_APN x VC_FPPAPN RP_GP RA_DPF N1_DPF VAI_AAI3S V1_PAN RA_APN x VC_FPPAPN VAI_AAI3S V2_PAN
4Mch:5:26 the indeed (yet, certainly, surely) ć I the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person to allow to eat the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to hinder ć
4Mch:5:26 the (nom|acc) indeed   us (gen) the (dat) lifes (dat) he/she/it-ALLOW-ed to-be-EAT-ing the (nom|acc) Yet   he/she/it-HINDER-ed  
4Mch:5:26 4Mch_5:26_1 4Mch_5:26_2 4Mch_5:26_3 4Mch_5:26_4 4Mch_5:26_5 4Mch_5:26_6 4Mch_5:26_7 4Mch_5:26_8 4Mch_5:26_9 4Mch_5:26_10 4Mch_5:26_11 4Mch_5:26_12 4Mch_5:26_13
4Mch:5:26 x x x x x x x x x x x x x
4Mch:5:27 τυραννικὸν δὲ οὐ μόνον ἀναγκάζειν ἡμᾶς παρανομεῖν, ἀλλὰ καὶ ἐσθίειν, ὅπως τῇ ἐχθίστῃ ἡμῶν μιαροφαγίᾳ ταύτῃ ἐπεγγελάσῃς.
4Mch:5:27 But, tyrant-like, thou not only forcest us to break the law, but also to eat, that thou mayest ridicule us as we thus profanely eat: (4 Maccabees 5:27 Brenton)
4Mch:5:27  
4Mch:5:27 τυραννικὸν δὲ οὐ μόνον ἀναγκάζειν ἡμᾶς παρανομεῖν, ἀλλὰ καὶ ἐσθίειν, ὅπως τῇ ἐχθίστῃ ἡμῶν μιαροφαγίᾳ ταύτῃ ἐπεγγελάσῃς.
4Mch:5:27   δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μόνον (Adv. of μόνος); μόνος -η -ον ἀναγκάζω (αναγκαζ-, αναγκα·σ-, αναγκα·σ-, -, ηναγκασ-, αναγκασ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παρα·νομέω/παρ·α·νομέω (παρα+νομ(ε)-/παρ+ανομ(ε)-, -, παρα+νομη·σ-/παρ+ανομη·σ-, -, -, -) ἀλλά καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὅπως ὁ ἡ τό ἔχθιστος -η -ον [LXX] (Superl. of ἐχθρός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μιαρο·φαγία, -ας, ἡ [LXX] οὗτος αὕτη τοῦτο  
4Mch:5:27 zaś ??? Przed przydechem mocnym Tylko; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) By zmuszać Ja By być na zewnątrz prawa Ale I też, nawet, mianowicie By jeść Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Najbardziej wrogi Ja ??? To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
4Mch:5:27 turanniko\n de\ ou) mo/non a)nagka/DZein E(ma=s paranomei=n, a)lla\ kai\ e)sTi/ein, o(/pOs tE=| e)CHTi/stE| E(mO=n miarofagi/a| tau/tE| e)peggela/sE|s.
4Mch:5:27 tyrannikon de u monon anankaDZein hEmas paranomein, alla kai esTiein, hopOs tE eCHTistE hEmOn miarofagia tautE epengelasEs.
4Mch:5:27 A1_NSN x D D V1_PAN RP_AP V2_PAN C D V1_PAN C RA_DSF A1_DSFS RP_GP N1A_DSF RD_DSF VA_AAS2S
4Mch:5:27 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing only; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) to compel I to be outside the law but and also, even, namely to eat so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. the most hostile I ??? this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć
4Mch:5:27   Yet not only; sole ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-be-COMPEL-ing us (acc) to-be-BE-ing-OUTSIDE-THE-LAW but and to-be-EAT-ing this is how the (dat) most hostile ([Adj] dat) us (gen) ??? (dat) this (dat)  
4Mch:5:27 4Mch_5:27_1 4Mch_5:27_2 4Mch_5:27_3 4Mch_5:27_4 4Mch_5:27_5 4Mch_5:27_6 4Mch_5:27_7 4Mch_5:27_8 4Mch_5:27_9 4Mch_5:27_10 4Mch_5:27_11 4Mch_5:27_12 4Mch_5:27_13 4Mch_5:27_14 4Mch_5:27_15 4Mch_5:27_16 4Mch_5:27_17
4Mch:5:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:5:28 ἀλλ’ οὐ γελάσεις κατ’ ἐμοῦ τοῦτον τὸν γέλωτα,
4Mch:5:28 but thou shalt not have this cause of laughter against me; (4 Maccabees 5:28 Brenton)
4Mch:5:28  
4Mch:5:28 ἀλλ’ οὐ γελάσεις κατ’ ἐμοῦ τοῦτον τὸν γέλωτα,
4Mch:5:28 ἀλλά οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γελάω (γελ(α)-, γελα·σ-, γελα·σ-, -, -, -) κατά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό γέλω[τ]ς, -ωτος, ὁ
4Mch:5:28 Ale ??? Przed przydechem mocnym By śmiać się W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Śmiech
4Mch:5:28 a)ll’ ou) gela/seis kat’ e)mou= tou=ton to\n ge/lOta,
4Mch:5:28 all’ u gelaseis kat’ emu tuton ton gelOta,
4Mch:5:28 C D VF_FAI2S P RP_GS RD_ASM RA_ASM N3T_ASM
4Mch:5:28 but οὐχ before rough breathing to laugh down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing I; my/mine this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the laughter
4Mch:5:28 but not you(sg)-will-LAUGH down/according to/as per (+acc), against (+gen) me (gen); my/mine (gen) this (acc) the (acc) laughter (acc)
4Mch:5:28 4Mch_5:28_1 4Mch_5:28_2 4Mch_5:28_3 4Mch_5:28_4 4Mch_5:28_5 4Mch_5:28_6 4Mch_5:28_7 4Mch_5:28_8
4Mch:5:28 x x x x x x x x
4Mch:5:29 οὔτε τοὺς ἱεροὺς τῶν προγόνων περὶ τοῦ φυλάξαι τὸν νόμον ὅρκους οὐ παρήσω,
4Mch:5:29 nor will I transgress the sacred oaths of my forefathers to keep the law. (4 Maccabees 5:29 Brenton)
4Mch:5:29  
4Mch:5:29 οὔτε τοὺς ἱεροὺς τῶν προγόνων περὶ τοῦ φυλάξαι τὸν νόμον ὅρκους οὐ παρήσω,
4Mch:5:29 οὔτε (οὐ τέ) ὁ ἡ τό ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) ὁ ἡ τό πρό·γονος -ον περί ὁ ἡ τό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ ὅρκος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ παρ·ίημι (-, παρ+η·σ-, παρ+η·κ- or 2nd ath. παρ+(ε)-, -, παρ+ει-, παρ+ε·θ-)
4Mch:5:29 Ani nie Święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' Przedni urodzony Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) By zabezpieczać się Prawo Przysięga ??? Przed przydechem mocnym By zwisać mijaj, przechodź, lekceważ, dopuszczaj, pozwalaj, zaniechaj, odprężany, osłabiany
4Mch:5:29 ou)/te tou\s i(erou\s tO=n progo/nOn peri\ tou= fula/Xai to\n no/mon o(/rkous ou) parE/sO,
4Mch:5:29 ute tus hierus tOn progonOn peri tu fylaXai ton nomon horkus u parEsO,
4Mch:5:29 C RA_APM A1A_APM RA_GPM N2_GPM P RA_GSN VA_AAN RA_ASM N2_ASM N2_APM D VF_FAI1S
4Mch:5:29 nor not the sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ the fore-born about (+acc,+gen) the to guard the law oath οὐχ before rough breathing to hang down pass by, pass over, disregard, permit, allow, give up, relaxed, weakened
4Mch:5:29 nor the (acc) sacred ([Adj] acc) the (gen) fore-born ([Adj] gen) about (+acc,+gen) the (gen) to-GUARD, be-you(sg)-GUARD-ed!, he/she/it-happens-to-GUARD (opt) the (acc) law (acc) oaths (acc) not I-will-HANG DOWN, I-should-HANG DOWN
4Mch:5:29 4Mch_5:29_1 4Mch_5:29_2 4Mch_5:29_3 4Mch_5:29_4 4Mch_5:29_5 4Mch_5:29_6 4Mch_5:29_7 4Mch_5:29_8 4Mch_5:29_9 4Mch_5:29_10 4Mch_5:29_11 4Mch_5:29_12 4Mch_5:29_13
4Mch:5:29 x x x x x x x x x x x x x
4Mch:5:30 οὐδ’ ἂν ἐκκόψειάς μου τὰ ὄμματα καὶ τὰ σπλάγχνα μου τήξειας.
4Mch:5:30 No, not if you pluck out my eyes, and consume my entrails. (4 Maccabees 5:30 Brenton)
4Mch:5:30  
4Mch:5:30 οὐδ’ ἂν ἐκκόψειάς μου τὰ ὄμματα καὶ τὰ σπλάγχνα μου τήξειας.
4Mch:5:30 οὐδέ (οὐ δέ) ἄν ἐκ·κόπτω (εκ+κοπτ-, εκ+κοψ-, εκ+κοψ-, -, εκ+κεκοπτ-, εκ+κοπ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὄμμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό σπλάγχνον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τήκω (τηκ-, τηξ-, τηξ-, τετηκ·[κ]-, -, τακ·[θ]-)
4Mch:5:30 ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By ścinać/precz wykorzeniaj Ja Oko I też, nawet, mianowicie Trzewi wnętrzności, wnętrzności, charaktery Ja By topnieć
4Mch:5:30 ou)d’ a)/n e)kko/PSeia/s mou ta\ o)/mmata kai\ ta\ spla/gCHna mou tE/Xeias.
4Mch:5:30 ud’ an ekkoPSeias mu ta ommata kai ta splanCHna mu tEXeias.
4Mch:5:30 C x VA_AAO2S RP_GS RA_APN N3M_APN C RA_APN N2N_APN RP_GS VA_AAO2S
4Mch:5:30 οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) ever (if ever) to cut down/off extirpate I the eye and also, even, namely the viscus bowels, innards, guts I to melt
4Mch:5:30 neither/nor ever you(sg)-happen-to-EXTIRPATE (classical opt) me (gen) the (nom|acc) eyes (nom|acc|voc) and the (nom|acc) viscera (nom|acc|voc) me (gen) you(sg)-happen-to-MELT (classical opt)
4Mch:5:30 4Mch_5:30_1 4Mch_5:30_2 4Mch_5:30_3 4Mch_5:30_4 4Mch_5:30_5 4Mch_5:30_6 4Mch_5:30_7 4Mch_5:30_8 4Mch_5:30_9 4Mch_5:30_10 4Mch_5:30_11
4Mch:5:30 x x x x x x x x x x x
4Mch:5:31 οὐχ οὕτως εἰμὶ γέρων ἐγὼ καὶ ἄνανδρος ὥστε μοι διὰ τὴν εὐσέβειαν μὴ νεάζειν τὸν λογισμόν.
4Mch:5:31 I am not so old, and void of manliness, but that my rational powers are youthful in defence of my religion. (4 Maccabees 5:31 Brenton)
4Mch:5:31  
4Mch:5:31 οὐχ οὕτως εἰμὶ γέρων ἐγὼ καὶ ἄνανδρος ὥστε μοι διὰ τὴν εὐσέβειαν μὴ νεάζειν τὸν λογισμόν.
4Mch:5:31 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὕτως/οὕτω εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γέρων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. γέρουσιν; γέρας, -ως, τό [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί   ὥστε ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς διά ὁ ἡ τό εὐ·σέβεια, -ας, ἡ μή   ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ
4Mch:5:31 ??? Przed przydechem mocnym thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By iść; by być Stary; przyznaj Ja I też, nawet, mianowicie Tak tamto Ja Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Pobożność Nie Logika
4Mch:5:31 ou)CH ou(/tOs ei)mi\ ge/rOn e)gO\ kai\ a)/nandros O(/ste moi dia\ tE\n eu)se/beian mE\ nea/DZein to\n logismo/n.
4Mch:5:31 uCH hutOs eimi gerOn egO kai anandros hOste moi dia tEn eusebeian mE neaDZein ton logismon.
4Mch:5:31 D D V9_PAI1S N3_NSM RP_NS C A1B_NSM C RP_DS P RA_ASF N1A_ASF D V1_PAN RA_ASM N2_ASM
4Mch:5:31 οὐχ before rough breathing thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to go; to be old man; award I and also, even, namely ć so that I because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the godliness not ć the logic
4Mch:5:31 not thusly/like this I-am-GO-ing; I-am old man (nom); awards (gen) I (nom) and   so that me (dat) because of (+acc), through (+gen) the (acc) godliness (acc) not   the (acc) logic (acc)
4Mch:5:31 4Mch_5:31_1 4Mch_5:31_2 4Mch_5:31_3 4Mch_5:31_4 4Mch_5:31_5 4Mch_5:31_6 4Mch_5:31_7 4Mch_5:31_8 4Mch_5:31_9 4Mch_5:31_10 4Mch_5:31_11 4Mch_5:31_12 4Mch_5:31_13 4Mch_5:31_14 4Mch_5:31_15 4Mch_5:31_16
4Mch:5:31 x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:5:32 πρὸς ταῦτα τροχοὺς εὐτρέπιζε καὶ τὸ πῦρ ἐκφύσα σφοδρότερον.
4Mch:5:32 Now then; prepare your wheels, and kindle a fiercer flame. (4 Maccabees 5:32 Brenton)
4Mch:5:32  
4Mch:5:32 πρὸς ταῦτα τροχοὺς εὐτρέπιζε καὶ τὸ πῦρ ἐκφύσα σφοδρότερον.
4Mch:5:32 πρός οὗτος αὕτη τοῦτο τροχός, -οῦ, ὁ   καί ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό ἐκ·φυσάω [LXX] (εκ+φυσ(α)-, εκ+φυση·σ-, εκ+φυση·σ-, -, -, -)  
4Mch:5:32 Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Koło I też, nawet, mianowicie Ogień Do ???
4Mch:5:32 pro\s tau=ta troCHou\s eu)tre/piDZe kai\ to\ pu=r e)kfu/sa sfodro/teron.
4Mch:5:32 pros tauta troCHus eutrepiDZe kai to pyr ekfysa sfodroteron.
4Mch:5:32 P RD_APN N2_APM V1_IAI3S C RA_ASN N3_ASN V3_PAD2S A1A_ASMC
4Mch:5:32 toward (+acc,+gen,+dat) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] wheel ć and also, even, namely the fire to ??? ć
4Mch:5:32 toward (+acc,+gen,+dat) these (nom|acc) wheels (acc)   and the (nom|acc) fire (nom|acc|voc) be-you(sg)-???-ing!  
4Mch:5:32 4Mch_5:32_1 4Mch_5:32_2 4Mch_5:32_3 4Mch_5:32_4 4Mch_5:32_5 4Mch_5:32_6 4Mch_5:32_7 4Mch_5:32_8 4Mch_5:32_9
4Mch:5:32 x x x x x x x x x
4Mch:5:33 οὐχ οὕτως οἰκτίρομαι τὸ ἐμαυτοῦ γῆρας ὥστε δι’ ἐμαυτοῦ τὸν πάτριον καταλῦσαι νόμον.
4Mch:5:33 I will not so compassionate my old age, as on my account to break the law of my country. (4 Maccabees 5:33 Brenton)
4Mch:5:33  
4Mch:5:33 οὐχ οὕτως οἰκτίρομαι τὸ ἐμαυτοῦ γῆρας ὥστε δι’ ἐμαυτοῦ τὸν πάτριον καταλῦσαι νόμον.
4Mch:5:33 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὕτως/οὕτω οἰκτίρω v.l. -τείρω (οικτειρ-/οικτιρ-, οικτειρη·σ-/οικτιρη·σ-, οικτιρη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐμ·αυτοῦ -ῆς -οῦ γῆρας, -ως and γῆρο·ς, -ους, τό ὥστε διά ἐμ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό   κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-) νόμος, -ου, ὁ
4Mch:5:33 ??? Przed przydechem mocnym thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Do uczuć współczucia współczucia; litość {szkoda} Siebie Starość Tak tamto Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Siebie By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca Prawo
4Mch:5:33 ou)CH ou(/tOs oi)kti/romai to\ e)mautou= gE=ras O(/ste di’ e)mautou= to\n pa/trion katalu=sai no/mon.
4Mch:5:33 uCH hutOs oiktiromai to emautu gEras hOste di’ emautu ton patrion katalysai nomon.
4Mch:5:33 D D V1_PMI1S RA_ASN RD_GSM N3_ASN C P RD_GSM RA_ASM A1A_ASM VA_AAN N2_ASM
4Mch:5:33 οὐχ before rough breathing thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to compassion feelings of compassion; pity the myself old age so that because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) myself the ć to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end law
4Mch:5:33 not thusly/like this I-am-being-COMPASSION-ed the (nom|acc) myself (gen) old age (nom|acc|voc) so that because of (+acc), through (+gen) myself (gen) the (acc)   to-ABOLISH, be-you(sg)-ABOLISH-ed!, he/she/it-happens-to-ABOLISH (opt) law (acc)
4Mch:5:33 4Mch_5:33_1 4Mch_5:33_2 4Mch_5:33_3 4Mch_5:33_4 4Mch_5:33_5 4Mch_5:33_6 4Mch_5:33_7 4Mch_5:33_8 4Mch_5:33_9 4Mch_5:33_10 4Mch_5:33_11 4Mch_5:33_12 4Mch_5:33_13
4Mch:5:33 x x x x x x x x x x x x x
4Mch:5:34 οὐ ψεύσομαί σε, παιδευτὰ νόμε, οὐδὲ ἐξομοῦμαί σε, φίλη ἐγκράτεια,
4Mch:5:34 I will not belie thee, O law, my instructor! or forsake thee, O beloved self-control! (4 Maccabees 5:34 Brenton)
4Mch:5:34  
4Mch:5:34 οὐ ψεύσομαί σε, παιδευτὰ νόμε, οὐδὲ ἐξομοῦμαί σε, φίλη ἐγκράτεια,
4Mch:5:34 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ψεύδομαι (ψευδ-, ψευ[δ]·σ-, ψευ[δ]·σ-, -, εψευδ-, ψευδ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν παιδευτής, -οῦ, ὁ νόμος, -ου, ὁ οὐδέ (οὐ δέ)   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν φίλος -η -ον ἐγ·κράτεια, -είας, ἡ
4Mch:5:34 ??? Przed przydechem mocnym By leżeć {By kłamać} zwodniczy, nieuczciwy; fałszywie, nieprawdziwy Ty; twój/twój(sg) Korektor Prawo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Ty; twój/twój(sg) Przyjaciela towarzysz Samokontrola
4Mch:5:34 ou) PSeu/somai/ se, paideuta\ no/me, ou)de\ e)Xomou=mai/ se, fi/lE e)gkra/teia,
4Mch:5:34 u PSeusomai se, paideuta nome, ude eXomumai se, filE enkrateia,
4Mch:5:34 D VF_FMI1S RP_AS N1M_VSM N2_VSM C VF2_FMI1S RP_AS A1_NSF N1A_NSF
4Mch:5:34 οὐχ before rough breathing to lie deceptive, dishonest; false, untrue you; your/yours(sg) corrector law οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) ć you; your/yours(sg) friend companion self-control
4Mch:5:34 not I-will-be-LIE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) corrector (voc) law (voc) neither/nor   you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) friend ([Adj] nom|voc) self-control (nom|voc)
4Mch:5:34 4Mch_5:34_1 4Mch_5:34_2 4Mch_5:34_3 4Mch_5:34_4 4Mch_5:34_5 4Mch_5:34_6 4Mch_5:34_7 4Mch_5:34_8 4Mch_5:34_9 4Mch_5:34_10
4Mch:5:34 x x x x x x x x x x
4Mch:5:35 οὐδὲ καταισχυνῶ σε, φιλόσοφε λόγε, οὐδὲ ἐξαρνήσομαί σε, ἱερωσύνη τιμία καὶ νομοθεσίας ἐπιστήμη·
4Mch:5:35 I will not put thee to shame, O philosopher Reason; or deny thee, O honoured priesthood, and science of the law. (4 Maccabees 5:35 Brenton)
4Mch:5:35  
4Mch:5:35 οὐδὲ καταισχυνῶ σε, φιλόσοφε λόγε, οὐδὲ ἐξαρνήσομαί σε, ἱερωσύνη τιμία καὶ νομοθεσίας ἐπιστήμη·
4Mch:5:35 οὐδέ (οὐ δέ) κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν φιλό·σοφος, -ου, ὁ λόγος, -ου, ὁ οὐδέ (οὐ δέ)   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἱερω·σύνη, -ης, ἡ τίμιος -α -ον καί νομο·θεσία, -ας, ἡ  
4Mch:5:35 ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By upokarzać Ty; twój/twój(sg) Filozof Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Ty; twój/twój(sg) Stan duchowny Cenny I też, nawet, mianowicie Ustawodawstwo
4Mch:5:35 ou)de\ kataisCHunO= se, filo/sofe lo/ge, ou)de\ e)XarnE/somai/ se, i(erOsu/nE timi/a kai\ nomoTesi/as e)pistE/mE·
4Mch:5:35 ude kataisCHynO se, filosofe loge, ude eXarnEsomai se, hierOsynE timia kai nomoTesias epistEmE·
4Mch:5:35 C V1_PAI1S RP_AS N2_VSM N2_VSM C VF_FMI1S RP_AS N1_VSF A1A_VSF C N1A_GSF N1_VSF
4Mch:5:35 οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to humiliate you; your/yours(sg) philosopher word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) ć you; your/yours(sg) priesthood precious and also, even, namely legislation ć
4Mch:5:35 neither/nor I-am-HUMILIATE-ing, I-should-be-HUMILIATE-ing, I-should-HUMILIATE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) philosopher (voc) word (voc) neither/nor   you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) priesthood (nom|voc) precious ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and legislation (gen), legislations (acc)  
4Mch:5:35 4Mch_5:35_1 4Mch_5:35_2 4Mch_5:35_3 4Mch_5:35_4 4Mch_5:35_5 4Mch_5:35_6 4Mch_5:35_7 4Mch_5:35_8 4Mch_5:35_9 4Mch_5:35_10 4Mch_5:35_11 4Mch_5:35_12 4Mch_5:35_13
4Mch:5:35 x x x x x x x x x x x x x
4Mch:5:36 οὐδὲ μιανεῖς μου τὸ σεμνὸν γήρως στόμα οὐδὲ νομίμου βίου ἡλικίαν.
4Mch:5:36 Mouth! thou shalt not pollute my old age, nor the full stature of a perfect life. (4 Maccabees 5:36 Brenton)
4Mch:5:36  
4Mch:5:36 οὐδὲ μιανεῖς μου τὸ σεμνὸν γήρως στόμα οὐδὲ νομίμου βίου ἡλικίαν.
4Mch:5:36 οὐδέ (οὐ δέ) μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό σεμνός -ή -όν γῆρας, -ως and γῆρο·ς, -ους, τό στόμα[τ], -ατος, τό οὐδέ (οὐ δέ)   βίος, -ου, ὁ; βιόω (βι(ο)-, βιω·σ-, βιω·σ-, -, -, -) ἡλικία, -ας, ἡ
4Mch:5:36 ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By zanieczyszczać Ja Pełny szacunku Starość Ust/żołądka por ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Życie; by żyć Wiek stają się starszy
4Mch:5:36 ou)de\ mianei=s mou to\ semno\n gE/rOs sto/ma ou)de\ nomi/mou bi/ou E(liki/an.
4Mch:5:36 ude mianeis mu to semnon gErOs stoma ude nomimu biu hElikian.
4Mch:5:36 C VF2_FAI2S RP_GS RA_ASN A1_ASN N3_GSN N3M_ASN C A1_GSM N2_GSM N1A_ASF
4Mch:5:36 οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to pollute I the respectful old age mouth/maw stoma οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) ć life; to live age get older
4Mch:5:36 neither/nor you(sg)-will-POLLUTE me (gen) the (nom|acc) respectful ([Adj] acc, nom|acc|voc) old age (gen) mouth/maw (nom|acc|voc) neither/nor   life (gen); be-you(sg)-LIVE-ing!, be-you(sg)-being-LIVE-ed! age (acc)
4Mch:5:36 4Mch_5:36_1 4Mch_5:36_2 4Mch_5:36_3 4Mch_5:36_4 4Mch_5:36_5 4Mch_5:36_6 4Mch_5:36_7 4Mch_5:36_8 4Mch_5:36_9 4Mch_5:36_10 4Mch_5:36_11
4Mch:5:36 x x x x x x x x x x x
4Mch:5:37 ἁγνόν με οἱ πατέρες εἰσδέξονται μὴ φοβηθέντα σου τὰς μέχρι θανάτου ἀνάγκας.
4Mch:5:37 My fathers shall receive me pure, not having quailed before your compulsion, though unto death. (4 Maccabees 5:37 Brenton)
4Mch:5:37  
4Mch:5:37 ἁγνόν με οἱ πατέρες εἰσδέξονται μὴ φοβηθέντα σου τὰς μέχρι θανάτου ἀνάγκας.
4Mch:5:37 ἁγνός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες εἰσ·δέχομαι (εισ+δεχ-, εισ+δεξ-, εισ+δεξ-, -, -, εισ+δεχ·θ-) μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό μέχρι/μέχρις θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ἀνάγκη, -ης, ἡ
4Mch:5:37 Czysty Ja Ojciec Do ??? Nie By bać się Ty; twój/twój(sg) Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] Śmierć; by zgładzać Przymusu/potrzeba
4Mch:5:37 a(gno/n me oi( pate/res ei)sde/Xontai mE\ fobETe/nta sou ta\s me/CHri Tana/tou a)na/gkas.
4Mch:5:37 hagnon me hoi pateres eisdeXontai mE fobETenta su tas meCHri Tanatu anankas.
4Mch:5:37 A1_ASM RP_AS RA_NPM N3_NPM VF_FMI3P D VC_APPASM RP_GS RA_APF P N2_GSM N1_APF
4Mch:5:37 pure I the father to ??? not to fear you; your/yours(sg) the until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] death; to put to death compulsion/necessity
4Mch:5:37 pure ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (acc) the (nom) fathers (nom|voc) they-will-be-???-ed not upon being-FEAR-ed (acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) until death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! compulsions/necessities (acc)
4Mch:5:37 4Mch_5:37_1 4Mch_5:37_2 4Mch_5:37_3 4Mch_5:37_4 4Mch_5:37_5 4Mch_5:37_6 4Mch_5:37_7 4Mch_5:37_8 4Mch_5:37_9 4Mch_5:37_10 4Mch_5:37_11 4Mch_5:37_12
4Mch:5:37 x x x x x x x x x x x x
4Mch:5:38 ἀσεβῶν μὲν γὰρ τυραννήσεις, τῶν δὲ ἐμῶν ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας λογισμῶν οὔτε λόγοις δεσπόσεις οὔτε δι’ ἔργων.
4Mch:5:38 For over the ungodly thou shalt tyrannize; but thou shalt not lord it over my thoughts about religion, either by thine arguments, or through deeds. (4 Maccabees 5:38 Brenton)
4Mch:5:38  
4Mch:5:38 ἀσεβῶν μὲν γὰρ τυραννήσεις, τῶν δὲ ἐμῶν ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας λογισμῶν οὔτε λόγοις δεσπόσεις οὔτε δι’ ἔργων.
4Mch:5:38 ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) μέν γάρ   ὁ ἡ τό δέ ἐμός -ή -όν ὑπέρ ὁ ἡ τό εὐ·σέβεια, -ας, ἡ λογισμός, -οῦ, ὁ οὔτε (οὐ τέ) λόγος, -ου, ὁ   οὔτε (οὐ τέ) διά ἔργον, -ου, τό
4Mch:5:38 Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Dla odtąd, jak zaś Mój/mój Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Pobożność Logika Ani nie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ani nie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Praca
4Mch:5:38 a)sebO=n me\n ga\r turannE/seis, tO=n de\ e)mO=n u(pe\r tE=s eu)sebei/as logismO=n ou)/te lo/gois despo/seis ou)/te di’ e)/rgOn.
4Mch:5:38 asebOn men gar tyrannEseis, tOn de emOn hyper tEs eusebeias logismOn ute logois desposeis ute di’ ergOn.
4Mch:5:38 A3H_GPM x x VF_FAI2S RA_GPM x A1_GPM P RA_GSF N1A_GSF N2_GPM C N2_DPM VF_FAI2S C P N2N_GPN
4Mch:5:38 ungodly; to be impious commit sacrilege indeed (yet, certainly, surely) for since, as ć the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] my/mine above (+acc), on behalf of (+gen) the godliness logic nor not word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. ć nor not because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) work
4Mch:5:38 ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom) indeed for   the (gen) Yet my/mine (gen) above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) godliness (gen), godlinesses (acc) logics (gen) nor words (dat)   nor because of (+acc), through (+gen) works (gen)
4Mch:5:38 4Mch_5:38_1 4Mch_5:38_2 4Mch_5:38_3 4Mch_5:38_4 4Mch_5:38_5 4Mch_5:38_6 4Mch_5:38_7 4Mch_5:38_8 4Mch_5:38_9 4Mch_5:38_10 4Mch_5:38_11 4Mch_5:38_12 4Mch_5:38_13 4Mch_5:38_14 4Mch_5:38_15 4Mch_5:38_16 4Mch_5:38_17
4Mch:5:38 x x x x x x x x x x x x x x x x x