Am:2:1 Τάδε λέγει κύριος Ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεβείαις Μωαβ καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτόν, ἀνθ’ ὧν κατέκαυσαν τὰ ὀστᾶ βασιλέως τῆς Ιδουμαίας εἰς κονίαν·
Am:2:1 Thus saith the Lord; For three sins of Moab, and for four, I will not turn away from it; because they burnt the bones of the king of Idumea to lime. (Amos 2:1 Brenton)
Am:2:1 Tak mówi Pan: Z powodu trzech występków Moabu i z powodu czterech nie odwrócę tego wyroku, gdyż on spalił kości króla Edomu na wapno. (Amos 2:1 BT_4)
Am:2:1 Τάδε λέγει κύριος Ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεβείαις Μωαβ καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτόν, ἀνθ’ ὧν κατέκαυσαν τὰ ὀστᾶ βασιλέως τῆς Ιδουμαίας εἰς κονίαν·
Am:2:1 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἀ·σέβεια, -ας, ἡ   καί ἐπί ὁ ἡ τό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀντί ὅς ἥ ὅ κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Ἰδουμαία, -ας, ἡ εἰς[1]  
Am:2:1 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Trzy Brak szacunku I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Cztery ??? Przed przydechem mocnym By odwracać się od On/ona/to/to samo Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). Kość Król Idumea [okręg z] Do (+przyspieszenie)
Am:2:1 *ta/de le/gei ku/rios *)epi\ tai=s trisi\n a)sebei/ais *mOab kai\ e)pi\ tai=s te/ssarsin ou)k a)postrafE/somai au)to/n, a)nT’ O(=n kate/kausan ta\ o)sta= basile/Os tE=s *idoumai/as ei)s koni/an·
Am:2:1 tade legei kyrios epi tais trisin asebeiais mOab kai epi tais tessarsin uk apostrafEsomai auton, anT’ hOn katekausan ta osta basileOs tEs idumaias eis konian·
Am:2:1 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM P RA_DPF A3_DPF N1A_DPF N_GSF C P RA_DPF A3_DPF D VD_FPI1S RD_ASM P RR_GPM VAI_AAI3P RA_APN N2N_APN N3V_GSM RA_GSF N1A_GSF P N1A_ASF
Am:2:1 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the three lack of deference ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the four οὐχ before rough breathing to turn away from he/she/it/same against (+gen) who/whom/which to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). the bone king the Idumea [district of] into (+acc) ć
Am:2:1 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) three (dat) lacks of deference (dat)   and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) four (dat) not I-will-be-TURN-ed-AWAY-FROM him/it/same (acc) against (+gen) who/whom/which (gen) they-BURNED UP-ed the (nom|acc) bones (nom|acc|voc) king (gen) the (gen) Idumea (gen) into (+acc)  
Am:2:1 Am_2:1_1 Am_2:1_2 Am_2:1_3 Am_2:1_4 Am_2:1_5 Am_2:1_6 Am_2:1_7 Am_2:1_8 Am_2:1_9 Am_2:1_10 Am_2:1_11 Am_2:1_12 Am_2:1_13 Am_2:1_14 Am_2:1_15 Am_2:1_16 Am_2:1_17 Am_2:1_18 Am_2:1_19 Am_2:1_20 Am_2:1_21 Am_2:1_22 Am_2:1_23 Am_2:1_24 Am_2:1_25
Am:2:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:2:2 καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ ἐπὶ Μωαβ, καὶ καταφάγεται θεμέλια τῶν πόλεων αὐτῆς, καὶ ἀποθανεῖται ἐν ἀδυναμίᾳ Μωαβ μετὰ κραυγῆς καὶ μετὰ φωνῆς σάλπιγγος·
Am:2:2 But I will send forth a fire on Moab, and it shall devour the foundations of its cities: and Moab shall perish in weakness, with a shout, and with the sound of a trumpet. (Amos 2:2 Brenton)
Am:2:2 Ześlę więc ogień na Moab i strawi pałace Keriotu, zginie podczas wrzawy wojennej Moab, podczas okrzyków, przy dźwięku rogu. (Amos 2:2 BT_4)
Am:2:2 καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ ἐπὶ Μωαβ, καὶ καταφάγεται θεμέλια τῶν πόλεων αὐτῆς, καὶ ἀποθανεῖται ἐν ἀδυναμίᾳ Μωαβ μετὰ κραυγῆς καὶ μετὰ φωνῆς σάλπιγγος·
Am:2:2 καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) πῦρ, -ρός, τό ἐπί   καί κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) θεμέλιος, -ου, ὁ and -λιον, -ου, τό ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐν     μετά κραυγή, -ῆς, ἡ καί μετά φωνή, -ῆς, ἡ σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ
Am:2:2 I też, nawet, mianowicie Do ??? Ogień Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Zakładanie zakładające, baza, podłoże; zakładanie Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Płacz krzyk (????????) I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Dźwięku/głos płacze Trąbka
Am:2:2 kai\ e)XapostelO= pu=r e)pi\ *mOab, kai\ katafa/getai Teme/lia tO=n po/leOn au)tE=s, kai\ a)poTanei=tai e)n a)dunami/a| *mOab meta\ kraugE=s kai\ meta\ fOnE=s sa/lpiggos·
Am:2:2 kai eXapostelO pyr epi mOab, kai katafagetai Temelia tOn poleOn autEs, kai apoTaneitai en adynamia mOab meta kraugEs kai meta fOnEs salpingos·
Am:2:2 C VF2_FAI1S N3_ASN P N_ASF C VF_FMI3S N2N_APN RA_GPF N3I_GPF RD_GSF C VF2_FMI3S P N1A_DSF N_NSF P N1_GSF C P N1_GSF N3G_GSF
Am:2:2 and also, even, namely to ??? fire upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely to devour be eaten away, eat away foundation establishing, base, substructure; founding the city he/she/it/same and also, even, namely to die in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing cry shout (κραυγάζω) and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing sound/voice cries trumpet
Am:2:2 and I-will-??? fire (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat)   and he/she/it-will-be-DEVOUR-ed foundations (nom|acc|voc) the (gen) cities (gen) her/it/same (gen) and he/she/it-will-be-DIE-ed in/among/by (+dat)     after (+acc), with (+gen) cry (gen) and after (+acc), with (+gen) sound/voice (gen) trumpet (gen)
Am:2:2 Am_2:2_1 Am_2:2_2 Am_2:2_3 Am_2:2_4 Am_2:2_5 Am_2:2_6 Am_2:2_7 Am_2:2_8 Am_2:2_9 Am_2:2_10 Am_2:2_11 Am_2:2_12 Am_2:2_13 Am_2:2_14 Am_2:2_15 Am_2:2_16 Am_2:2_17 Am_2:2_18 Am_2:2_19 Am_2:2_20 Am_2:2_21 Am_2:2_22
Am:2:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:2:3 καὶ ἐξολεθρεύσω κριτὴν ἐξ αὐτῆς, καὶ πάντας τοὺς ἄρχοντας αὐτῆς ἀποκτενῶ μετ’ αὐτοῦ, λέγει κύριος.
Am:2:3 And I will destroy the judge out of her, and slay all her princes with him, saith the Lord. (Amos 2:3 Brenton)
Am:2:3 Zniszczę pośród niego władcę, a razem z nim wszystkich książąt jego wybiję - rzekł Pan. (Amos 2:3 BT_4)
Am:2:3 καὶ ἐξολεθρεύσω κριτὴν ἐξ αὐτῆς, καὶ πάντας τοὺς ἄρχοντας αὐτῆς ἀποκτενῶ μετ’ αὐτοῦ, λέγει κύριος.
Am:2:3 καί ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) κριτής, -οῦ, ὁ ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Am:2:3 I też, nawet, mianowicie By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Sądź [zobacz krytyka] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Władca; by zaczynać się On/ona/to/to samo By zabijać Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Am:2:3 kai\ e)XoleTreu/sO kritE\n e)X au)tE=s, kai\ pa/ntas tou\s a)/rCHontas au)tE=s a)poktenO= met’ au)tou=, le/gei ku/rios.
Am:2:3 kai eXoleTreusO kritEn eX autEs, kai pantas tus arCHontas autEs apoktenO met’ autu, legei kyrios.
Am:2:3 C VF_FAI1S N1M_ASM P RD_GSF C A3_APM RA_APM N3_APM RD_GSF VF2_FAI1S P RD_GSM V1_PAI3S N2_NSM
Am:2:3 and also, even, namely to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination judge [see critic] out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ruler; to begin he/she/it/same to kill after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Am:2:3 and I-will-DESTROY UTTERLY, I-should-DESTROY UTTERLY judge (acc) out of (+gen) her/it/same (gen) and all (acc) the (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) her/it/same (gen) I-will-KILL, I-am-KILL-ing, I-should-be-KILL-ing after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Am:2:3 Am_2:3_1 Am_2:3_2 Am_2:3_3 Am_2:3_4 Am_2:3_5 Am_2:3_6 Am_2:3_7 Am_2:3_8 Am_2:3_9 Am_2:3_10 Am_2:3_11 Am_2:3_12 Am_2:3_13 Am_2:3_14 Am_2:3_15
Am:2:3 x x x x x x x x x x x x x x x
Am:2:4 Τάδε λέγει κύριος Ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεβείαις υἱῶν Ιουδα καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτόν, ἕνεκα τοῦ ἀπώσασθαι αὐτοὺς τὸν νόμον κυρίου καὶ τὰ προστάγματα αὐτοῦ οὐκ ἐφυλάξαντο καὶ ἐπλάνησεν αὐτοὺς τὰ μάταια αὐτῶν, ἃ ἐποίησαν, οἷς ἐξηκολούθησαν οἱ πατέρες αὐτῶν ὀπίσω αὐτῶν·
Am:2:4 Thus saith the Lord; For three sins of the children of Judah, and for four, I will not turn away from him; because they have rejected the law of the Lord, and have not kept his ordinances, and their vain idols which they made, which their fathers followed, caused them to err. (Amos 2:4 Brenton)
Am:2:4 Tak mówi Pan: Z powodu trzech występków Judy i z powodu czterech nie odwrócę tego wyroku, gdyż odrzucili Prawo Pana i przykazań Jego nie strzegli; zwiedli ich kłamliwi ich bogowie, za którymi przodkowie ich chodzili. (Amos 2:4 BT_4)
Am:2:4 Τάδε λέγει κύριος Ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεβείαις υἱῶν Ιουδα καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτόν, ἕνεκα τοῦ ἀπώσασθαι αὐτοὺς τὸν νόμον κυρίου καὶ τὰ προστάγματα αὐτοῦ οὐκ ἐφυλάξαντο καὶ ἐπλάνησεν αὐτοὺς τὰ μάταια αὐτῶν, ἐποίησαν, οἷς ἐξηκολούθησαν οἱ πατέρες αὐτῶν ὀπίσω αὐτῶν·
Am:2:4 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἀ·σέβεια, -ας, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἐπί ὁ ἡ τό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ὁ ἡ τό ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) καί πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μάταιος -αία -ον αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὅς ἥ ὅ ἐξ·ακολουθέω (εξ+ακολουθ(ε)-, εξ+ακολουθη·σ-, εξ+ακολουθη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό
Am:2:4 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Trzy Brak szacunku Syn Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Cztery ??? Przed przydechem mocnym By odwracać się od On/ona/to/to samo Z powodu dla, dla By odrzucać On/ona/to/to samo Prawo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By zabezpieczać się I też, nawet, mianowicie By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] On/ona/to/to samo Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By czynić/rób Kto/, który/, który By następować zabłąkany Ojciec On/ona/to/to samo Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo
Am:2:4 *ta/de le/gei ku/rios *)epi\ tai=s trisi\n a)sebei/ais ui(O=n *iouda kai\ e)pi\ tai=s te/ssarsin ou)k a)postrafE/somai au)to/n, e(/neka tou= a)pO/sasTai au)tou\s to\n no/mon kuri/ou kai\ ta\ prosta/gmata au)tou= ou)k e)fula/Xanto kai\ e)pla/nEsen au)tou\s ta\ ma/taia au)tO=n, a(/ e)poi/Esan, oi(=s e)XEkolou/TEsan oi( pate/res au)tO=n o)pi/sO au)tO=n·
Am:2:4 tade legei kyrios epi tais trisin asebeiais hyiOn iuda kai epi tais tessarsin uk apostrafEsomai auton, heneka tu apOsasTai autus ton nomon kyriu kai ta prostagmata autu uk efylaXanto kai eplanEsen autus ta mataia autOn, ha epoiEsan, hois eXEkoluTEsan hoi pateres autOn opisO autOn·
Am:2:4 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM P RA_DPF A3_DPF N1A_DPF N2_GPM N_GSM C P RA_DPF A3_DPF D VD_FPI1S RD_ASM P RA_GSN VA_AMN RD_APM RA_ASM N2_ASM N2_GSM C RA_APN N3M_APN RD_GSM D VAI_AMI3P C VAI_AAI3S RD_APM RA_APN A1A_APN RD_GPM RR_APN VAI_AAI3P RR_DPM VAI_AAI3P RA_NPM N3_NPM RD_GPM P RD_GPM
Am:2:4 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the three lack of deference son Judas/Judah and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the four οὐχ before rough breathing to turn away from he/she/it/same owing to for, for the sake of the to reject he/she/it/same the law lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the ć he/she/it/same οὐχ before rough breathing to guard and also, even, namely to wander/cause to stray [see planet] he/she/it/same the foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless he/she/it/same who/whom/which to do/make who/whom/which to follow astray the father he/she/it/same behind back, behind, after he/she/it/same
Am:2:4 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) three (dat) lacks of deference (dat) sons (gen) Judas/Judah (gen, voc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) four (dat) not I-will-be-TURN-ed-AWAY-FROM him/it/same (acc) owing to the (gen) to-be-REJECT-ed them/same (acc) the (acc) law (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and the (nom|acc)   him/it/same (gen) not they-were-GUARD-ed and he/she/it-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY them/same (acc) the (nom|acc) foolish, vain ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) them/same (gen) who/whom/which (nom|acc) they-DO/MAKE-ed who/whom/which (dat) they-FOLLOW-ed--ASTRAY the (nom) fathers (nom|voc) them/same (gen) behind them/same (gen)
Am:2:4 Am_2:4_1 Am_2:4_2 Am_2:4_3 Am_2:4_4 Am_2:4_5 Am_2:4_6 Am_2:4_7 Am_2:4_8 Am_2:4_9 Am_2:4_10 Am_2:4_11 Am_2:4_12 Am_2:4_13 Am_2:4_14 Am_2:4_15 Am_2:4_16 Am_2:4_17 Am_2:4_18 Am_2:4_19 Am_2:4_20 Am_2:4_21 Am_2:4_22 Am_2:4_23 Am_2:4_24 Am_2:4_25 Am_2:4_26 Am_2:4_27 Am_2:4_28 Am_2:4_29 Am_2:4_30 Am_2:4_31 Am_2:4_32 Am_2:4_33 Am_2:4_34 Am_2:4_35 Am_2:4_36 Am_2:4_37 Am_2:4_38 Am_2:4_39 Am_2:4_40 Am_2:4_41 Am_2:4_42 Am_2:4_43 Am_2:4_44
Am:2:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:2:5 καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ ἐπὶ Ιουδαν, καὶ καταφάγεται θεμέλια Ιερουσαλημ.
Am:2:5 And I will send a fire on Juda, and it shall devour the foundations of Jerusalem. (Amos 2:5 Brenton)
Am:2:5 Ześlę więc ogień na Judę i strawi pałace Jeruzalem. (Amos 2:5 BT_4)
Am:2:5 καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ ἐπὶ Ιουδαν, καὶ καταφάγεται θεμέλια Ιερουσαλημ.
Am:2:5 καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) πῦρ, -ρός, τό ἐπί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) θεμέλιος, -ου, ὁ and -λιον, -ου, τό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Am:2:5 I też, nawet, mianowicie Do ??? Ogień Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Zakładanie zakładające, baza, podłoże; zakładanie Jerozolima [miasto z]
Am:2:5 kai\ e)XapostelO= pu=r e)pi\ *ioudan, kai\ katafa/getai Teme/lia *ierousalEm.
Am:2:5 kai eXapostelO pyr epi iudan, kai katafagetai Temelia ierusalEm.
Am:2:5 C VF2_FAI1S N3_ASN P N1T_ASM C VF_FMI3S N2N_APN N_GSF
Am:2:5 and also, even, namely to ??? fire upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Judas/Judah and also, even, namely to devour be eaten away, eat away foundation establishing, base, substructure; founding Jerusalem [city of]
Am:2:5 and I-will-??? fire (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Judas/Judah (acc) and he/she/it-will-be-DEVOUR-ed foundations (nom|acc|voc) Jerusalem (indecl)
Am:2:5 Am_2:5_1 Am_2:5_2 Am_2:5_3 Am_2:5_4 Am_2:5_5 Am_2:5_6 Am_2:5_7 Am_2:5_8 Am_2:5_9
Am:2:5 x x x x x x x x x
Am:2:6 Τάδε λέγει κύριος Ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεβείαις Ισραηλ καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτόν, ἀνθ’ ὧν ἀπέδοντο ἀργυρίου δίκαιον καὶ πένητα ἕνεκεν ὑποδημάτων,
Am:2:6 Thus saith the Lord; for three sins of Israel, and for four, I will not turn away from him; because they sold the righteous for silver, and the poor for sandals, (Amos 2:6 Brenton)
Am:2:6 Tak mówi Pan: Z powodu trzech występków Izraela i z powodu czterech nie odwrócę tego wyroku, gdyż sprzedają za srebro sprawiedliwego, a ubogiego za parę sandałów; (Amos 2:6 BT_4)
Am:2:6 Τάδε λέγει κύριος Ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεβείαις Ισραηλ καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτόν, ἀνθ’ ὧν ἀπέδοντο ἀργυρίου δίκαιον καὶ πένητα ἕνεκεν ὑποδημάτων,
Am:2:6 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἀ·σέβεια, -ας, ἡ Ἰσραήλ, ὁ καί ἐπί ὁ ἡ τό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀντί ὅς ἥ ὅ ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) δίκαιος -αία -ον καί πένη[τ]ς, -ητος, ὁ ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ὑπό·δημα[τ], -ατος, τό
Am:2:6 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Trzy Brak szacunku Izrael I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Cztery ??? Przed przydechem mocnym By odwracać się od On/ona/to/to samo Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Kawałek srebra Właśnie prawy, właśnie I też, nawet, mianowicie Biedna osoba Z powodu dla, dla Sandał
Am:2:6 *ta/de le/gei ku/rios *)epi\ tai=s trisi\n a)sebei/ais *israEl kai\ e)pi\ tai=s te/ssarsin ou)k a)postrafE/somai au)to/n, a)nT’ O(=n a)pe/donto a)rguri/ou di/kaion kai\ pe/nEta e(/neken u(podEma/tOn,
Am:2:6 tade legei kyrios epi tais trisin asebeiais israEl kai epi tais tessarsin uk apostrafEsomai auton, anT’ hOn apedonto argyriu dikaion kai penEta heneken hypodEmatOn,
Am:2:6 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM P RA_DPF A3_DPF N1A_DPF N_GSM C P RA_DPF A3_DPF D VD_FPI1S RD_ASM P RR_GPM VOI_AMI3P N2N_GSN A1A_ASM C N3T_ASM P N3M_GPN
Am:2:6 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the three lack of deference Israel and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the four οὐχ before rough breathing to turn away from he/she/it/same against (+gen) who/whom/which to give back restore, assign, impute, convey, refer piece of silver just righteous, just and also, even, namely poor person owing to for, for the sake of sandal
Am:2:6 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) three (dat) lacks of deference (dat) Israel (indecl) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) four (dat) not I-will-be-TURN-ed-AWAY-FROM him/it/same (acc) against (+gen) who/whom/which (gen) they-were-GIVE BACK-ed piece of silver (gen) just ([Adj] acc, nom|acc|voc) and poor person (acc) owing to sandals (gen)
Am:2:6 Am_2:6_1 Am_2:6_2 Am_2:6_3 Am_2:6_4 Am_2:6_5 Am_2:6_6 Am_2:6_7 Am_2:6_8 Am_2:6_9 Am_2:6_10 Am_2:6_11 Am_2:6_12 Am_2:6_13 Am_2:6_14 Am_2:6_15 Am_2:6_16 Am_2:6_17 Am_2:6_18 Am_2:6_19 Am_2:6_20 Am_2:6_21 Am_2:6_22 Am_2:6_23 Am_2:6_24
Am:2:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:2:7 τὰ πατοῦντα ἐπὶ τὸν χοῦν τῆς γῆς καὶ ἐκονδύλιζον εἰς κεφαλὰς πτωχῶν καὶ ὁδὸν ταπεινῶν ἐξέκλιναν, καὶ υἱὸς καὶ πατὴρ αὐτοῦ εἰσεπορεύοντο πρὸς τὴν αὐτὴν παιδίσκην, ὅπως βεβηλώσωσιν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ αὐτῶν,
Am:2:7 wherewith to tread on the dust of the earth, and they have smitten upon the heads of the poor, and have perverted the way of the lowly: and a son and his father have gone into the same maid, that they might profane the name of their God. (Amos 2:7 Brenton)
Am:2:7 w prochu ziemi depcą głowy biednych i ubogich kierują na bezdroża; ojciec i syn chodzą do tej samej dziewczyny, aby znieważać święte imię moje. (Amos 2:7 BT_4)
Am:2:7 τὰ πατοῦντα ἐπὶ τὸν χοῦν τῆς γῆς καὶ ἐκονδύλιζον εἰς κεφαλὰς πτωχῶν καὶ ὁδὸν ταπεινῶν ἐξέκλιναν, καὶ υἱὸς καὶ πατὴρ αὐτοῦ εἰσεπορεύοντο πρὸς τὴν αὐτὴν παιδίσκην, ὅπως βεβηλώσωσιν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ αὐτῶν,
Am:2:7 ὁ ἡ τό πατέω (πατ(ε)-, πατη·σ-, πατη·σ-, -, -, πατη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό χοῦς, χοός, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί   εἰς[1] κεφαλή, -ῆς, ἡ πτωχός -ή -όν καί ὁδός, -οῦ, ἡ ταπεινός -ή -όν; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) πρός ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) ὅπως βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Am:2:7 By stąpać ciężko Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Proch Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Głowa Biedny I też, nawet, mianowicie Drogi {Sposobu}/droga Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj; do niżej By cofać się/unikaj I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie Ojciec On/ona/to/to samo By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Haruj jak niewolnik dziewczyna Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) Nazwisko {Imię} co do Bóg  On/ona/to/to samo
Am:2:7 ta\ patou=nta e)pi\ to\n CHou=n tE=s gE=s kai\ e)kondu/liDZon ei)s kefala\s ptOCHO=n kai\ o(do\n tapeinO=n e)Xe/klinan, kai\ ui(o\s kai\ patE\r au)tou= ei)seporeu/onto pro\s tE\n au)tE\n paidi/skEn, o(/pOs bebElO/sOsin to\ o)/noma tou= Teou= au)tO=n,
Am:2:7 ta patunta epi ton CHun tEs gEs kai ekondyliDZon eis kefalas ptOCHOn kai hodon tapeinOn eXeklinan, kai hyios kai patEr autu eiseporeuonto pros tEn autEn paidiskEn, hopOs bebElOsOsin to onoma tu Teu autOn,
Am:2:7 RA_APN V2_PAPAPN P RA_ASM N3_ASM RA_GSF N1_GSF C V1I_IAI3P P N1_APF N2_GPM C N2_ASF A1_GPM VAI_AAI3P C N2_NSM C N3_NSM RD_GSM V1I_IMI3P P RA_ASF RD_ASF N1_ASF C VA_AAS3P RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N2_GSM RD_GPM
Am:2:7 the to stomp upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the dust the earth/land and also, even, namely ć into (+acc) head poor and also, even, namely way/road poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate; to lower to recoil/avoid and also, even, namely son and also, even, namely father he/she/it/same to enter toward (+acc,+gen,+dat) the he/she/it/same slave girl so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) the name with regard to the god [see theology] he/she/it/same
Am:2:7 the (nom|acc) while STOMP-ing (acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) dust (acc) the (gen) earth/land (gen) and   into (+acc) heads (acc) poor ([Adj] gen) and way/road (acc) poor ([Adj] gen); while LOWER-ing (nom) they-RECOIL/AVOID-ed and son (nom) and father (nom) him/it/same (gen) they-were-being-ENTER-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) her/it/same (acc) slave girl (acc) this is how they-should-DEFILE the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (gen) god (gen) them/same (gen)
Am:2:7 Am_2:7_1 Am_2:7_2 Am_2:7_3 Am_2:7_4 Am_2:7_5 Am_2:7_6 Am_2:7_7 Am_2:7_8 Am_2:7_9 Am_2:7_10 Am_2:7_11 Am_2:7_12 Am_2:7_13 Am_2:7_14 Am_2:7_15 Am_2:7_16 Am_2:7_17 Am_2:7_18 Am_2:7_19 Am_2:7_20 Am_2:7_21 Am_2:7_22 Am_2:7_23 Am_2:7_24 Am_2:7_25 Am_2:7_26 Am_2:7_27 Am_2:7_28 Am_2:7_29 Am_2:7_30 Am_2:7_31 Am_2:7_32 Am_2:7_33
Am:2:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:2:8 καὶ τὰ ἱμάτια αὐτῶν δεσμεύοντες σχοινίοις παραπετάσματα ἐποίουν ἐχόμενα τοῦ θυσιαστηρίου καὶ οἶνον ἐκ συκοφαντιῶν ἔπινον ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ θεοῦ αὐτῶν.
Am:2:8 And binding their clothes with cords they have made them curtains near the altar, and they have drunk wine gained by extortion in the house of their God. (Amos 2:8 Brenton)
Am:2:8 Na płaszczach zastawnych wylegują się przy każdym ołtarzu i wino wymuszone grzywną piją w domu swego Boga. (Amos 2:8 BT_4)
Am:2:8 καὶ τὰ ἱμάτια αὐτῶν δεσμεύοντες σχοινίοις παραπετάσματα ἐποίουν ἐχόμενα τοῦ θυσιαστηρίου καὶ οἶνον ἐκ συκοφαντιῶν ἔπινον ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ θεοῦ αὐτῶν.
Am:2:8 καί ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό δεσμεύω v.l. -μέω (δεσμευ-/δεσμ(ε)-, -, -, -, -, -) σχοινίον, -ου, τό   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό καί οἶνος, -ου, ὁ ἐκ συκο·φαντία, -ας, ἡ [LXX] πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Am:2:8 I też, nawet, mianowicie Ubierająca część garderoby, płaszcz On/ona/to/to samo By wiązać Lin powróz, sznur, uździenica, linia, pęta By czynić/rób By mieć Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. I też, nawet, mianowicie Wino Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami ??? By pić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Bóg  On/ona/to/to samo
Am:2:8 kai\ ta\ i(ma/tia au)tO=n desmeu/ontes sCHoini/ois parapeta/smata e)poi/oun e)CHo/mena tou= TusiastEri/ou kai\ oi)=non e)k sukofantiO=n e)/pinon e)n tO=| oi)/kO| tou= Teou= au)tO=n.
Am:2:8 kai ta himatia autOn desmeuontes sCHoiniois parapetasmata epoiun eCHomena tu TysiastEriu kai oinon ek sykofantiOn epinon en tO oikO tu Teu autOn.
Am:2:8 C RA_APN N2N_APN RD_GPM V1_PAPNPM N2N_DPN N3M_APN V2I_IAI3P V1_PMPAPN RA_GSN N2N_GSN C N2_ASM P N1A_GPF V1I_IAI3P P RA_DSM N2_DSM RA_GSM N2_GSM RD_GPM
Am:2:8 and also, even, namely the clothing garment, cloak he/she/it/same to bind cordage cord, rope, halter, line, tether ć to do/make to have the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. and also, even, namely wine out of (+gen) ἐξ before vowels ??? to drink in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house the god [see theology] he/she/it/same
Am:2:8 and the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) them/same (gen) while BIND-ing (nom|voc) ropes (dat)   I-was-DO/MAKE-ing, they-were-DO/MAKE-ing while being-HAVE-ed (nom|acc|voc) the (gen) sanctuary (gen) and wine (acc) out of (+gen) ???s (gen) I-was-DRINK-ing, they-were-DRINK-ing in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) the (gen) god (gen) them/same (gen)
Am:2:8 Am_2:8_1 Am_2:8_2 Am_2:8_3 Am_2:8_4 Am_2:8_5 Am_2:8_6 Am_2:8_7 Am_2:8_8 Am_2:8_9 Am_2:8_10 Am_2:8_11 Am_2:8_12 Am_2:8_13 Am_2:8_14 Am_2:8_15 Am_2:8_16 Am_2:8_17 Am_2:8_18 Am_2:8_19 Am_2:8_20 Am_2:8_21 Am_2:8_22
Am:2:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:2:9 ἐγὼ δὲ ἐξῆρα τὸν Αμορραῖον ἐκ προσώπου αὐτῶν, οὗ ἦν καθὼς ὕψος κέδρου τὸ ὕψος αὐτοῦ καὶ ἰσχυρὸς ἦν ὡς δρῦς, καὶ ἐξῆρα τὸν καρπὸν αὐτοῦ ἐπάνωθεν καὶ τὰς ῥίζας αὐτοῦ ὑποκάτωθεν·
Am:2:9 Nevertheless I cut off the Amorite from before them, whose height was as the height of a cedar, and he was strong as an oak; and I dried up his fruit from above, and his roots from beneath. (Amos 2:9 Brenton)
Am:2:9 Ja to przed nimi zgładziłem Amorytów, którzy byli wysocy jak cedry, a mocni byli jak dęby. I zniszczyłem owoc ich z góry, a z dołu korzenie. (Amos 2:9 BT_4)
Am:2:9 ἐγὼ δὲ ἐξῆρα τὸν Αμορραῖον ἐκ προσώπου αὐτῶν, οὗ ἦν καθὼς ὕψος κέδρου τὸ ὕψος αὐτοῦ καὶ ἰσχυρὸς ἦν ὡς δρῦς, καὶ ἐξῆρα τὸν καρπὸν αὐτοῦ ἐπάνωθεν καὶ τὰς ῥίζας αὐτοῦ ὑποκάτωθεν·
Am:2:9 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό   ἐκ πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καθ·ώς ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων   ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων αὐτός αὐτή αὐτό καί ἰσχυρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς   καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό   καί ὁ ἡ τό ῥίζα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό  
Am:2:9 Ja zaś By usuwać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Twarz On/ona/to/to samo Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By być Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Potężny silny, potężny, silny, By być Jak/jak I też, nawet, mianowicie By usuwać Owoc; Nadgarstek On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Korzeń On/ona/to/to samo
Am:2:9 e)gO\ de\ e)XE=ra to\n *amorrai=on e)k prosO/pou au)tO=n, ou(= E)=n kaTO\s u(/PSos ke/drou to\ u(/PSos au)tou= kai\ i)sCHuro\s E)=n O(s dru=s, kai\ e)XE=ra to\n karpo\n au)tou= e)pa/nOTen kai\ ta\s r(i/DZas au)tou= u(poka/tOTen·
Am:2:9 egO de eXEra ton amorraion ek prosOpu autOn, hu En kaTOs hyPSos kedru to hyPSos autu kai isCHyros En hOs drys, kai eXEra ton karpon autu epanOTen kai tas riDZas autu hypokatOTen·
Am:2:9 RP_NS x VAI_AAI1S RA_ASM N2_ASM P N2N_GSN RD_GPM RR_GSM V9_IAI3S D N3E_NSN N2_GSF RA_NSN N3E_NSN RD_GSM C A1A_NSM V9_IAI3S C N3U_NSF C VAI_AAI1S RA_ASM N2_ASM RD_GSM D C RA_APF N1S_APF RD_GSM P
Am:2:9 I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to remove the ć out of (+gen) ἐξ before vowels face he/she/it/same where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to be as accordingly [according to how/in accordance with how] height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance ć the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance he/she/it/same and also, even, namely mighty forceful, powerful, strong, to be as/like ć and also, even, namely to remove the fruit; Carpus he/she/it/same ć and also, even, namely the root he/she/it/same ć
Am:2:9 I (nom) Yet I-REMOVE-ed the (acc)   out of (+gen) face (gen) them/same (gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-was as accordingly height (nom|acc|voc)   the (nom|acc) height (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and mighty ([Adj] nom) he/she/it-was as/like   and I-REMOVE-ed the (acc) fruit (acc); Carpus (acc) him/it/same (gen)   and the (acc) roots (acc) him/it/same (gen)  
Am:2:9 Am_2:9_1 Am_2:9_2 Am_2:9_3 Am_2:9_4 Am_2:9_5 Am_2:9_6 Am_2:9_7 Am_2:9_8 Am_2:9_9 Am_2:9_10 Am_2:9_11 Am_2:9_12 Am_2:9_13 Am_2:9_14 Am_2:9_15 Am_2:9_16 Am_2:9_17 Am_2:9_18 Am_2:9_19 Am_2:9_20 Am_2:9_21 Am_2:9_22 Am_2:9_23 Am_2:9_24 Am_2:9_25 Am_2:9_26 Am_2:9_27 Am_2:9_28 Am_2:9_29 Am_2:9_30 Am_2:9_31 Am_2:9_32
Am:2:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:2:10 καὶ ἐγὼ ἀνήγαγον ὑμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ περιήγαγον ὑμᾶς ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσαράκοντα ἔτη τοῦ κατακληρονομῆσαι τὴν γῆν τῶν Αμορραίων·
Am:2:10 And I brought you up out of the land of Egypt, and led you about in the desert forty years, that ye should inherit the land of the Amorites. (Amos 2:10 Brenton)
Am:2:10 I Ja to wyprowadziłem was z Egiptu, wiodłem przez pustynię przez lat czterdzieści, byście posiedli ziemię Amorytów. (Amos 2:10 BT_4)
Am:2:10 καὶ ἐγὼ ἀνήγαγον ὑμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ περιήγαγον ὑμᾶς ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσαράκοντα ἔτη τοῦ κατακληρονομῆσαι τὴν γῆν τῶν Αμορραίων·
Am:2:10 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί περι·άγω (περι+αγ-, περι+αξ-, 2nd περι+αγαγ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό κατα·κληρο·νομέω (κατα+κληρονομ(ε)-, κατα+κληρονομη·σ-, κατα+κληρονομη·σ-, -, -, κατα+κληρονομη·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό  
Am:2:10 I też, nawet, mianowicie Ja By prowadzić Ty Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By prowadzić dookoła Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie Czterdzieści Rok By przenosić tytuł Ziemi/ziemia
Am:2:10 kai\ e)gO\ a)nE/gagon u(ma=s e)k gE=s *ai)gu/ptou kai\ periE/gagon u(ma=s e)n tE=| e)rE/mO| tessara/konta e)/tE tou= kataklEronomE=sai tE\n gE=n tO=n *amorrai/On·
Am:2:10 kai egO anEgagon hymas ek gEs aigyptu kai periEgagon hymas en tE erEmO tessarakonta etE tu kataklEronomEsai tEn gEn tOn amorraiOn·
Am:2:10 C RP_NS VBI_AAI1S RP_AP P N1_GSF N2_GSF C VBI_AAI1S RP_AP P RA_DSF N2_DSF M N3E_APN RA_GSN VA_AAN RA_ASF N1_ASF RA_GPM N2_GPM
Am:2:10 and also, even, namely I to lead up you out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of] and also, even, namely to lead around you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness forty year the to transfer title the earth/land the ć
Am:2:10 and I (nom) I-LEAD-ed-UP, they-LEAD-ed-UP you(pl) (acc) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen) and I-LEAD-ed-AROUND, they-LEAD-ed-AROUND you(pl) (acc) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) forty years (nom|acc|voc) the (gen) to-TRANSFER-TITLE, be-you(sg)-TRANSFER-ed-TITLE!, he/she/it-happens-to-TRANSFER-TITLE (opt) the (acc) earth/land (acc) the (gen)  
Am:2:10 Am_2:10_1 Am_2:10_2 Am_2:10_3 Am_2:10_4 Am_2:10_5 Am_2:10_6 Am_2:10_7 Am_2:10_8 Am_2:10_9 Am_2:10_10 Am_2:10_11 Am_2:10_12 Am_2:10_13 Am_2:10_14 Am_2:10_15 Am_2:10_16 Am_2:10_17 Am_2:10_18 Am_2:10_19 Am_2:10_20 Am_2:10_21
Am:2:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:2:11 καὶ ἔλαβον ἐκ τῶν υἱῶν ὑμῶν εἰς προφήτας καὶ ἐκ τῶν νεανίσκων ὑμῶν εἰς ἁγιασμόν· μὴ οὐκ ἔστιν ταῦτα, υἱοὶ Ισραηλ; λέγει κύριος.
Am:2:11 And I took of your sons for prophets, and of your young men for consecration. Are not these things so, ye sons of Israel? saith the Lord. (Amos 2:11 Brenton)
Am:2:11 Wzbudzałem spomiędzy waszych synów proroków, a spomiędzy waszych młodzieńców - nazirejczyków. Czyż nie było tak, synowie Izraela? - wyrocznia Pana. (Amos 2:11 BT_4)
Am:2:11 καὶ ἔλαβον ἐκ τῶν υἱῶν ὑμῶν εἰς προφήτας καὶ ἐκ τῶν νεανίσκων ὑμῶν εἰς ἁγιασμόν· μὴ οὐκ ἔστιν ταῦτα, υἱοὶ Ισραηλ; λέγει κύριος.
Am:2:11 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] προφήτης, -ου, ὁ καί ἐκ ὁ ἡ τό νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] ἁγιασμός, -οῦ, ὁ μή οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Am:2:11 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn Ty Do (+przyspieszenie) Prorok I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Młody człowiek Ty Do (+przyspieszenie) Uświęcenie (świętość, uświęcenie) Nie ??? Przed przydechem mocnym By być To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Syn Izrael By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Am:2:11 kai\ e)/labon e)k tO=n ui(O=n u(mO=n ei)s profE/tas kai\ e)k tO=n neani/skOn u(mO=n ei)s a(giasmo/n· mE\ ou)k e)/stin tau=ta, ui(oi\ *israEl; le/gei ku/rios.
Am:2:11 kai elabon ek tOn hyiOn hymOn eis profEtas kai ek tOn neaniskOn hymOn eis hagiasmon· mE uk estin tauta, hyioi israEl; legei kyrios.
Am:2:11 C VBI_AAI1S P RA_GPM N2_GPM RP_GP P N1M_APM C P RA_GPM N2_GPM RP_GP P N2_ASM D D V9_PAI3S RD_NPN N2_NPM N_GSM V1_PAI3S N2_NSM
Am:2:11 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand out of (+gen) ἐξ before vowels the son you into (+acc) prophet and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the young man you into (+acc) sanctification (holiness, sanctification) not οὐχ before rough breathing to be this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] son Israel to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Am:2:11 and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed out of (+gen) the (gen) sons (gen) you(pl) (gen) into (+acc) prophets (acc) and out of (+gen) the (gen) young men (gen) you(pl) (gen) into (+acc) sanctification (acc) not not he/she/it-is these (nom|acc) sons (nom|voc) Israel (indecl) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Am:2:11 Am_2:11_1 Am_2:11_2 Am_2:11_3 Am_2:11_4 Am_2:11_5 Am_2:11_6 Am_2:11_7 Am_2:11_8 Am_2:11_9 Am_2:11_10 Am_2:11_11 Am_2:11_12 Am_2:11_13 Am_2:11_14 Am_2:11_15 Am_2:11_16 Am_2:11_17 Am_2:11_18 Am_2:11_19 Am_2:11_20 Am_2:11_21 Am_2:11_22 Am_2:11_23
Am:2:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:2:12 καὶ ἐποτίζετε τοὺς ἡγιασμένους οἶνον καὶ τοῖς προφήταις ἐνετέλλεσθε λέγοντες Οὐ μὴ προφητεύσητε.
Am:2:12 But ye gave the consecrated ones wine to drink; and ye commanded the prophets, saying, Prophesy not. (Amos 2:12 Brenton)
Am:2:12 A wy dawaliście pić nazirejczykom wino i prorokom rozkazywaliście: «Nie prorokujcie!» (Amos 2:12 BT_4)
Am:2:12 καὶ ἐποτίζετε τοὺς ἡγιασμένους οἶνον καὶ τοῖς προφήταις ἐνετέλλεσθε λέγοντες Οὐ μὴ προφητεύσητε.
Am:2:12 καί ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) ὁ ἡ τό ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) οἶνος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -)
Am:2:12 I też, nawet, mianowicie By dawać pić By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Wino I też, nawet, mianowicie Prorok By zalecać rozkaz By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym Nie By prorokować
Am:2:12 kai\ e)poti/DZete tou\s E(giasme/nous oi)=non kai\ toi=s profE/tais e)nete/llesTe le/gontes *ou) mE\ profEteu/sEte.
Am:2:12 kai epotiDZete tus hEgiasmenus oinon kai tois profEtais enetellesTe legontes u mE profEteusEte.
Am:2:12 C V1I_IAI2P RA_APM VT_XMPAPM N2_ASM C RA_DPM N1M_DPM V1I_IMI2P V1_PAPNPM D D VA_AAS2P
Am:2:12 and also, even, namely to give to drink the to consecrate sanctify, hallow, become holy wine and also, even, namely the prophet to enjoin command to say/tell οὐχ before rough breathing not to prophesy
Am:2:12 and you(pl)-were-GIVE-ing-TO-DRINK the (acc) having-been-CONSECRATE-ed (acc) wine (acc) and the (dat) prophets (dat) you(pl)-were-being-ENJOIN-ed while SAY/TELL-ing (nom|voc) not not you(pl)-should-PROPHESY
Am:2:12 Am_2:12_1 Am_2:12_2 Am_2:12_3 Am_2:12_4 Am_2:12_5 Am_2:12_6 Am_2:12_7 Am_2:12_8 Am_2:12_9 Am_2:12_10 Am_2:12_11 Am_2:12_12 Am_2:12_13
Am:2:12 x x x x x x x x x x x x x
Am:2:13 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ κυλίω ὑποκάτω ὑμῶν, ὃν τρόπον κυλίεται ἡ ἅμαξα ἡ γέμουσα καλάμης·
Am:2:13 Therefore, behold, I roll under you, as a waggon full of straw is rolled. (Amos 2:13 Brenton)
Am:2:13 Oto Ja zmiażdżę was tak, jak miażdży wozowy walec napełniony snopami. (Amos 2:13 BT_4)
Am:2:13 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ κυλίω ὑποκάτω ὑμῶν, ὃν τρόπον κυλίεται ἅμαξα γέμουσα καλάμης·
Am:2:13 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κυλίω (κυλι-, -, κυλι·σ-, -, -, κυλισ·θ-) ὑπο·κάτω σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ κυλίω (κυλι-, -, κυλι·σ-, -, -, κυλισ·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό γέμω (γεμ-, -, -, -, -, -) καλάμη, -ης, ἡ
Am:2:13 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By toczyć się ???????????? Rolka, rolka, czołgają się Poniżej Ty Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By toczyć się ???????????? Rolka, rolka, czołgają się By być pełny (pełny z) Słoma
Am:2:13 dia\ tou=to i)dou\ e)gO\ kuli/O u(poka/tO u(mO=n, o(\n tro/pon kuli/etai E( a(/maXa E( ge/mousa kala/mEs·
Am:2:13 dia tuto idu egO kyliO hypokatO hymOn, hon tropon kylietai hE hamaXa hE gemusa kalamEs·
Am:2:13 P RD_ASN I RP_NS V1_PAI1S P RP_GP RR_ASM N2_ASM V1_PPI3S RA_NSF N1S_NSF RA_NSF V1_PAPNSF N1_GSF
Am:2:13 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to roll κυλίωεκυλειε trundle, truckle, grovel below you who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to roll κυλίωεκυλειε trundle, truckle, grovel the ć the to be full (full of) straw
Am:2:13 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-TO ROLL-ing, I-should-be-TO ROLL-ing below you(pl) (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-is-being-TO ROLL-ed the (nom)   the (nom) while BE-ing-FULL (nom|voc) straw (gen)
Am:2:13 Am_2:13_1 Am_2:13_2 Am_2:13_3 Am_2:13_4 Am_2:13_5 Am_2:13_6 Am_2:13_7 Am_2:13_8 Am_2:13_9 Am_2:13_10 Am_2:13_11 Am_2:13_12 Am_2:13_13 Am_2:13_14 Am_2:13_15
Am:2:13 x x x x x x x x x x x x x x x
Am:2:14 καὶ ἀπολεῖται φυγὴ ἐκ δρομέως, καὶ ὁ κραταιὸς οὐ μὴ κρατήσῃ τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, καὶ ὁ μαχητὴς οὐ μὴ σώσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ,
Am:2:14 And flight shall perish from the runner, and the strong shall not hold fast his strength, and the warrior shall not save his life: (Amos 2:14 Brenton)
Am:2:14 Szybkobiegacz nie będzie miał gdzie uciec, mocarz nie okaże swej siły, a bohater nie ocali życia; (Amos 2:14 BT_4)
Am:2:14 καὶ ἀπολεῖται φυγὴ ἐκ δρομέως, καὶ κραταιὸς οὐ μὴ κρατήσῃ τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, καὶ μαχητὴς οὐ μὴ σώσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ,
Am:2:14 καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) φυγή, -ῆς, ἡ ἐκ   καί ὁ ἡ τό κραταιός -ά -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό
Am:2:14 I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Lot Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie Poruszaj się kołysać berło ??? Przed przydechem mocnym Nie By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Siła On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo
Am:2:14 kai\ a)polei=tai fugE\ e)k drome/Os, kai\ o( krataio\s ou) mE\ kratE/sE| tE=s i)sCHu/os au)tou=, kai\ o( maCHEtE\s ou) mE\ sO/sE| tE\n PSuCHE\n au)tou=,
Am:2:14 kai apoleitai fygE ek dromeOs, kai ho krataios u mE kratEsE tEs isCHyos autu, kai ho maCHEtEs u mE sOsE tEn PSyCHEn autu,
Am:2:14 C VF2_FMI3S N1_NSF P N3V_GSM C RA_NSM A1A_NSM D D VA_AAS3S RA_GSF N3U_GSF RD_GSM C RA_NSM N1M_NSM D D VA_AAS3S RA_ASF N1_ASF RD_GSM
Am:2:14 and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing flight out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely the sway to sway the scepter οὐχ before rough breathing not to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain the strength he/she/it/same and also, even, namely the ć οὐχ before rough breathing not to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same
Am:2:14 and he/she/it-will-be-LOSE/DESTROY-ed flight (nom|voc) out of (+gen)   and the (nom) sway ([Adj] nom) not not you(sg)-will-be-SEIZE/GRAB-ed-HOLD, he/she/it-should-SEIZE/GRAB-HOLD, you(sg)-should-be-SEIZE/GRAB-ed-HOLD the (gen) strength (gen) him/it/same (gen) and the (nom)   not not you(sg)-will-be-SAVE-ed, he/she/it-should-SAVE, you(sg)-should-be-SAVE-ed the (acc) life (acc) him/it/same (gen)
Am:2:14 Am_2:14_1 Am_2:14_2 Am_2:14_3 Am_2:14_4 Am_2:14_5 Am_2:14_6 Am_2:14_7 Am_2:14_8 Am_2:14_9 Am_2:14_10 Am_2:14_11 Am_2:14_12 Am_2:14_13 Am_2:14_14 Am_2:14_15 Am_2:14_16 Am_2:14_17 Am_2:14_18 Am_2:14_19 Am_2:14_20 Am_2:14_21 Am_2:14_22 Am_2:14_23
Am:2:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:2:15 καὶ ὁ τοξότης οὐ μὴ ὑποστῇ, καὶ ὁ ὀξὺς τοῖς ποσὶν αὐτοῦ οὐ μὴ διασωθῇ, οὐδὲ ὁ ἱππεὺς οὐ μὴ σώσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ,
Am:2:15 and the archer shall not withstand, and he that is swift of foot shall in no wise escape; and the horseman shall not save his life. (Amos 2:15 Brenton)
Am:2:15 łucznik się nie ostoi, szybkonogi nie umknie i jeździec na koniu nie ocali życia; (Amos 2:15 BT_4)
Am:2:15 καὶ τοξότης οὐ μὴ ὑποστῇ, καὶ ὀξὺς τοῖς ποσὶν αὐτοῦ οὐ μὴ διασωθῇ, οὐδὲ ἱππεὺς οὐ μὴ σώσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ,
Am:2:15 καί ὁ ἡ τό   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ὑφ·ίστημι [LXX] (ath. υφ+ιστ(α)-/ath. υφ+ιστ(η)-, υπο+στη·σ-, υπο+στη·σ- or 2nd ath. υπο+στ(η)-/ath. υπο+στ(α)-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ὀξύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ὁ ἡ τό πόσις, -εως, ἡ; πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή δια·σῴζω (δια+σῳζ-, δια+σω·σ-, δια+σω·σ-, -, δια+σεσω-/δια+σεσῳσ-, δια+σω·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό ἱππεύς, -έως, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό
Am:2:15 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie Do ??? I też, nawet, mianowicie Szybko ostry, ostry, punkt, przenikając, kłujący, kwaśny, szybko, Pij; stopa On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Nie Do chronionego ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Jeździec ??? Przed przydechem mocnym Nie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo
Am:2:15 kai\ o( toXo/tEs ou) mE\ u(postE=|, kai\ o( o)Xu\s toi=s posi\n au)tou= ou) mE\ diasOTE=|, ou)de\ o( i(ppeu\s ou) mE\ sO/sE| tE\n PSuCHE\n au)tou=,
Am:2:15 kai ho toXotEs u mE hypostE, kai ho oXys tois posin autu u mE diasOTE, ude ho hippeus u mE sOsE tEn PSyCHEn autu,
Am:2:15 C RA_NSM N1M_NSM D D VH_AAS3S C RA_NSM A3U_NSM RA_DPM N3D_DPM RD_GSM D D VC_APS3S C RA_NSM N3V_NSM D D VA_AAS3S RA_ASF N1_ASF RD_GSM
Am:2:15 and also, even, namely the ć οὐχ before rough breathing not to ??? and also, even, namely the swift sharp, keen, point, piercing, pungent, acid, quick, the drink; foot he/she/it/same οὐχ before rough breathing not to preserved οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the horseman οὐχ before rough breathing not to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same
Am:2:15 and the (nom)   not not he/she/it-should-??? and the (nom) swift ([Adj] nom) the (dat) drink (acc); feet (dat) him/it/same (gen) not not he/she/it-should-be-PRESERVED-ed neither/nor the (nom) horseman (nom) not not you(sg)-will-be-SAVE-ed, he/she/it-should-SAVE, you(sg)-should-be-SAVE-ed the (acc) life (acc) him/it/same (gen)
Am:2:15 Am_2:15_1 Am_2:15_2 Am_2:15_3 Am_2:15_4 Am_2:15_5 Am_2:15_6 Am_2:15_7 Am_2:15_8 Am_2:15_9 Am_2:15_10 Am_2:15_11 Am_2:15_12 Am_2:15_13 Am_2:15_14 Am_2:15_15 Am_2:15_16 Am_2:15_17 Am_2:15_18 Am_2:15_19 Am_2:15_20 Am_2:15_21 Am_2:15_22 Am_2:15_23 Am_2:15_24
Am:2:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:2:16 καὶ εὑρήσει τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐν δυναστείαις, ὁ γυμνὸς διώξεται ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, λέγει κύριος.
Am:2:16 And the strong shall find no confidence in power: the naked shall flee away in that day, saith the Lord. (Amos 2:16 Brenton)
Am:2:16 nawet najmężniejszy sercem pomiędzy bohaterami będzie w tym dniu nagi uciekał - wyrocznia Pana. (Amos 2:16 BT_4)
Am:2:16 καὶ εὑρήσει τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐν δυναστείαις, γυμνὸς διώξεται ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, λέγει κύριος.
Am:2:16 καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν   ὁ ἡ τό γυμνός -ή -όν διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) ἐν ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Am:2:16 I też, nawet, mianowicie By znajdować Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nagi By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tamto Dzień By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Am:2:16 kai\ eu(rE/sei tE\n kardi/an au)tou= e)n dunastei/ais, o( gumno\s diO/Xetai e)n e)kei/nE| tE=| E(me/ra|, le/gei ku/rios.
Am:2:16 kai heurEsei tEn kardian autu en dynasteiais, ho gymnos diOXetai en ekeinE tE hEmera, legei kyrios.
Am:2:16 C VF_FAI3S RA_ASF N1A_ASF RD_GSM P N1A_DPF RA_NSM A1_NSM VF_FMI3S P RD_DSF RA_DSF N1A_DSF V1_PAI3S N2_NSM
Am:2:16 and also, even, namely to find the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the naked to prosecute/pursue prosecute: put on trial in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among that the day to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Am:2:16 and he/she/it-will-FIND, you(sg)-will-be-FIND-ed (classical), (fut perf) (classical) the (acc) heart (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat)   the (nom) naked ([Adj] nom) he/she/it-will-be-PROSECUTE/PURSUE-ed in/among/by (+dat) that (dat) the (dat) day (dat) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Am:2:16 Am_2:16_1 Am_2:16_2 Am_2:16_3 Am_2:16_4 Am_2:16_5 Am_2:16_6 Am_2:16_7 Am_2:16_8 Am_2:16_9 Am_2:16_10 Am_2:16_11 Am_2:16_12 Am_2:16_13 Am_2:16_14 Am_2:16_15 Am_2:16_16
Am:2:16 x x x x x x x x x x x x x x x x