Am:5:1 Ἀκούσατε τὸν λόγον κυρίου τοῦτον, ὃν ἐγὼ λαμβάνω ἐφ’ ὑμᾶς θρῆνον, οἶκος Ισραηλ
Am:5:1 Hear ye this word of the Lord, even a lamentation, which I take up against you. The house of Israel is fallen; it shall no more rise. (Amos 5:1 Brenton)
Am:5:1 Słuchajcie tej mowy, którą jako pieśń żałobną o was zaśpiewam, domu Izraela! (Amos 5:1 BT_4)
Am:5:1 Ἀκούσατε τὸν λόγον κυρίου τοῦτον, ὃν ἐγὼ λαμβάνω ἐφ’ ὑμᾶς θρῆνον, οἶκος Ισραηλ
Am:5:1 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς θρῆνος, -ου, ὁ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ
Am:5:1 By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który; by być Ja By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Lament Dom Izrael
Am:5:1 *)akou/sate to\n lo/gon kuri/ou tou=ton, o(\n e)gO\ lamba/nO e)f’ u(ma=s TrE=non, oi)=kos *israEl
Am:5:1 akusate ton logon kyriu tuton, hon egO lambanO ef’ hymas TrEnon, oikos israEl
Am:5:1 VA_AAD2P RA_ASM N2_ASM N2_GSM RD_ASM RR_ASM RP_NS V1_PAI1S P RP_AP N2_ASM N2_NSM N_GSM
Am:5:1 to hear the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which; to be I to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you lamentation house Israel
Am:5:1 do-HEAR-you(pl)! the (acc) word (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) this (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) I (nom) I-am-TAKE HOLD OF-ing, I-should-be-TAKE HOLD OF-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) lamentation (acc) house (nom) Israel (indecl)
Am:5:1 Am_5:1_1 Am_5:1_2 Am_5:1_3 Am_5:1_4 Am_5:1_5 Am_5:1_6 Am_5:1_7 Am_5:1_8 Am_5:1_9 Am_5:1_10 Am_5:1_11 Am_5:1_12 Am_5:1_13
Am:5:1 x x x x x x x x x x x x x
Am:5:2 Ἔπεσεν οὐκέτι μὴ προσθῇ τοῦ ἀναστῆναι παρθένος τοῦ Ισραηλ· ἔσφαλεν ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῆς, οὐκ ἔστιν ὁ ἀναστήσων αὐτήν.
Am:5:2 The virgin of Israel has fallen upon his land; there is none that shall raise her up. (Amos 5:2 Brenton)
Am:5:2 Upadła, nie będzie mogła powstać Dziewica Izraela; leży na ziemi, nikt jej nie podźwignie. (Amos 5:2 BT_4)
Am:5:2 Ἔπεσεν οὐκέτι μὴ προσθῇ τοῦ ἀναστῆναι παρθένος τοῦ Ισραηλ· ἔσφαλεν ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῆς, οὐκ ἔστιν ἀναστήσων αὐτήν.
Am:5:2 πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) οὐκέτι (οὐκ ἔτι) μή προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ὁ ἡ τό ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) παρθένος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ   ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Am:5:2 By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Już nie Nie By dodawać do By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Dziewiczy Izrael Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By być By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych On/ona/to/to samo
Am:5:2 *)/epesen ou)ke/ti mE\ prosTE=| tou= a)nastE=nai parTe/nos tou= *israEl· e)/sfalen e)pi\ tE=s gE=s au)tE=s, ou)k e)/stin o( a)nastE/sOn au)tE/n.
Am:5:2 epesen uketi mE prosTE tu anastEnai parTenos tu israEl· esfalen epi tEs gEs autEs, uk estin ho anastEsOn autEn.
Am:5:2 VBI_AAI3S D D VE_AAS3S RA_GSN VH_AAN N2_NSF RA_GSM N_GSM VZI_AAI3S P RA_GSF N1_GSF RD_GSF D V9_PAI3S RA_NSM VF_FAPNSM RD_ASF
Am:5:2 to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. no longer not to add to the to stand up put up, raise, resurrect virgin the Israel ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land he/she/it/same οὐχ before rough breathing to be the to stand up put up, raise, resurrect he/she/it/same
Am:5:2 he/she/it-FALL-ed no longer not he/she/it-should-ADD-TO, you(sg)-should-be-ADD-ed-TO the (gen) to-STand-UP virgin (nom) the (gen) Israel (indecl)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) her/it/same (gen) not he/she/it-is the (nom) going-to-STand (fut ptcp) (nom) her/it/same (acc)
Am:5:2 Am_5:2_1 Am_5:2_2 Am_5:2_3 Am_5:2_4 Am_5:2_5 Am_5:2_6 Am_5:2_7 Am_5:2_8 Am_5:2_9 Am_5:2_10 Am_5:2_11 Am_5:2_12 Am_5:2_13 Am_5:2_14 Am_5:2_15 Am_5:2_16 Am_5:2_17 Am_5:2_18 Am_5:2_19
Am:5:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:5:3 διότι τάδε λέγει κύριος κύριος Ἡ πόλις, ἐξ ἧς ἐξεπορεύοντο χίλιοι, ὑπολειφθήσονται ἑκατόν, καὶ ἐξ ἧς ἐξεπορεύοντο ἑκατόν, ὑπολειφθήσονται δέκα τῷ οἴκῳ Ισραηλ.
Am:5:3 Therefore thus saith the Lord God; The city out of which there went forth a thousand, in it there shall be left a hundred, and in that out of which there went forth a hundred, there shall be left ten to the house of Israel. (Amos 5:3 Brenton)
Am:5:3 Gdyż tak mówi Pan Bóg: Miastu, które wysłało tysiąc wojska, pozostanie stu; które wysłało stu, ocali dziesięciu dla domu Izraela. (Amos 5:3 BT_4)
Am:5:3 διότι τάδε λέγει κύριος κύριος πόλις, ἐξ ἧς ἐξεπορεύοντο χίλιοι, ὑπολειφθήσονται ἑκατόν, καὶ ἐξ ἧς ἐξεπορεύοντο ἑκατόν, ὑπολειφθήσονται δέκα τῷ οἴκῳ Ισραηλ.
Am:5:3 δι·ότι ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἐκ ὅς ἥ ὅ ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) χίλιοι -αι -α ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) ἑκατόν καί ἐκ ὅς ἥ ὅ ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ἑκατόν ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) δέκα ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ
Am:5:3 Z powodu tego: Tamto Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Miasto Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kto/, który/, który By wychodzić Tysiąc By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z}) Sto I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kto/, który/, który By wychodzić Sto By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z}) Dziesięć Dom Izrael
Am:5:3 dio/ti ta/de le/gei ku/rios ku/rios *(E po/lis, e)X E(=s e)Xeporeu/onto CHi/lioi, u(poleifTE/sontai e(kato/n, kai\ e)X E(=s e)Xeporeu/onto e(kato/n, u(poleifTE/sontai de/ka tO=| oi)/kO| *israEl.
Am:5:3 dioti tade legei kyrios kyrios hE polis, eX hEs eXeporeuonto CHilioi, hypoleifTEsontai hekaton, kai eX hEs eXeporeuonto hekaton, hypoleifTEsontai deka tO oikO israEl.
Am:5:3 C RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM RA_NSF N3I_NSF P RR_GSF V1I_IMI3P A1A_NPM VV_FPI3P M C P RR_GSF V1I_IMI3P M VV_FPI3P M RA_DSM N2_DSM N_GSM
Am:5:3 because of this: that such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the city out of (+gen) ἐξ before vowels who/whom/which to go out thousand to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) hundred and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels who/whom/which to go out hundred to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) ten the house Israel
Am:5:3 because of this: that these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) city (nom) out of (+gen) who/whom/which (gen) they-were-being-GO-ed-OUT thousand (nom|voc) they-will-be-REMAIN-ed hundred and out of (+gen) who/whom/which (gen) they-were-being-GO-ed-OUT hundred they-will-be-REMAIN-ed ten the (dat) house (dat) Israel (indecl)
Am:5:3 Am_5:3_1 Am_5:3_2 Am_5:3_3 Am_5:3_4 Am_5:3_5 Am_5:3_6 Am_5:3_7 Am_5:3_8 Am_5:3_9 Am_5:3_10 Am_5:3_11 Am_5:3_12 Am_5:3_13 Am_5:3_14 Am_5:3_15 Am_5:3_16 Am_5:3_17 Am_5:3_18 Am_5:3_19 Am_5:3_20 Am_5:3_21 Am_5:3_22 Am_5:3_23
Am:5:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:5:4 διότι τάδε λέγει κύριος πρὸς τὸν οἶκον Ισραηλ Ἐκζητήσατέ με καὶ ζήσεσθε·
Am:5:4 Wherefore thus saith the Lord to the house of Israel, Seek ye me, and ye shall live. (Amos 5:4 Brenton)
Am:5:4 Tak mówi Pan do domu Izraela: Szukajcie Mnie, a żyć będziecie. (Amos 5:4 BT_4)
Am:5:4 διότι τάδε λέγει κύριος πρὸς τὸν οἶκον Ισραηλ Ἐκζητήσατέ με καὶ ζήσεσθε·
Am:5:4 δι·ότι ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
Am:5:4 Z powodu tego: Tamto Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Dom Izrael By odszukiwać Ja I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???)
Am:5:4 dio/ti ta/de le/gei ku/rios pro\s to\n oi)=kon *israEl *)ekDZEtE/sate/ me kai\ DZE/sesTe·
Am:5:4 dioti tade legei kyrios pros ton oikon israEl ekDZEtEsate me kai DZEsesTe·
Am:5:4 C RD_APN V1_PAI3S N2_NSM P RA_ASM N2_ASM N_GSM VA_AAD2P RP_AS C VF_FMI2P
Am:5:4 because of this: that such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) the house Israel to seek out I and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω)
Am:5:4 because of this: that these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) house (acc) Israel (indecl) do-SEEK-you(pl)-OUT! me (acc) and you(pl)-will-be-EXISTS-ed
Am:5:4 Am_5:4_1 Am_5:4_2 Am_5:4_3 Am_5:4_4 Am_5:4_5 Am_5:4_6 Am_5:4_7 Am_5:4_8 Am_5:4_9 Am_5:4_10 Am_5:4_11 Am_5:4_12
Am:5:4 x x x x x x x x x x x x
Am:5:5 καὶ μὴ ἐκζητεῖτε Βαιθηλ καὶ εἰς Γαλγαλα μὴ εἰσπορεύεσθε καὶ ἐπὶ τὸ φρέαρ τοῦ ὅρκου μὴ διαβαίνετε, ὅτι Γαλγαλα αἰχμαλωτευομένη αἰχμαλωτευθήσεται, καὶ Βαιθηλ ἔσται ὡς οὐχ ὑπάρχουσα·
Am:5:5 But seek not Bethel, and go not into Galgala, and cross not over to the Well of the Oath: for Galgala shall surely go into captivity, and Bethel shall be as that which is not. (Amos 5:5 Brenton)
Am:5:5 Nie szukajcie zaś Betel i do Gilgal nie chodźcie! I Beer-Szeby nie odwiedzajcie! Albowiem Gilgal pójdzie do niewoli, a Betel zniknie. (Amos 5:5 BT_4)
Am:5:5 καὶ μὴ ἐκζητεῖτε Βαιθηλ καὶ εἰς Γαλγαλα μὴ εἰσπορεύεσθε καὶ ἐπὶ τὸ φρέαρ τοῦ ὅρκου μὴ διαβαίνετε, ὅτι Γαλγαλα αἰχμαλωτευομένη αἰχμαλωτευθήσεται, καὶ Βαιθηλ ἔσται ὡς οὐχ ὑπάρχουσα·
Am:5:5 καί μή ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-)   καί εἰς[1]   μή εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) καί ἐπί ὁ ἡ τό φρέαρ, φρέατος, τό ὁ ἡ τό ὅρκος, -ου, ὁ μή δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) ὅτι   αἰχμ·αλωτεύω (αιχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·σ-, αιχμαλωτευ·σ-, -, ῃχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·θ-) αἰχμ·αλωτεύω (αιχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·σ-, αιχμαλωτευ·σ-, -, ῃχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·θ-) καί   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -)
Am:5:5 I też, nawet, mianowicie Nie By odszukiwać I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Nie By wchodzić I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dobrze/dół Przysięga Nie By przechodzić Ponieważ/tamto By zdobywać By zdobywać I też, nawet, mianowicie By być Jak/jak ??? Przed przydechem mocnym By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli
Am:5:5 kai\ mE\ e)kDZEtei=te *baiTEl kai\ ei)s *galgala mE\ ei)sporeu/esTe kai\ e)pi\ to\ fre/ar tou= o(/rkou mE\ diabai/nete, o(/ti *galgala ai)CHmalOteuome/nE ai)CHmalOteuTE/setai, kai\ *baiTEl e)/stai O(s ou)CH u(pa/rCHousa·
Am:5:5 kai mE ekDZEteite baiTEl kai eis galgala mE eisporeuesTe kai epi to frear tu horku mE diabainete, hoti galgala aiCHmalOteuomenE aiCHmalOteuTEsetai, kai baiTEl estai hOs uCH hyparCHusa·
Am:5:5 C D V2_PAI2P N_ASF C P N_ASF D V1_PMD2P C P RA_ASN N3T_ASN RA_GSM N2_GSM D V1_PAD2P C N_NSF V1_PPPNSF VC_FPI3S C N_NSF V9_FMI3S C D V1_PAPNSF
Am:5:5 and also, even, namely not to seek out ć and also, even, namely into (+acc) ć not to enter and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the well/pit the oath not to cross over because/that ć to capture to capture and also, even, namely ć to be as/like οὐχ before rough breathing to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control
Am:5:5 and not you(pl)-are-SEEK-ing-OUT, be-you(pl)-SEEK-ing-OUT!   and into (+acc)   not you(pl)-are-being-ENTER-ed, be-you(pl)-being-ENTER-ed! and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) well/pit (nom|acc|voc) the (gen) oath (gen) not you(pl)-are-CROSS-ing-OVER, be-you(pl)-CROSS-ing-OVER! because/that   while being-CAPTURE-ed (nom|voc) he/she/it-will-be-CAPTURE-ed and   he/she/it-will-be as/like not while BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF (nom|voc)
Am:5:5 Am_5:5_1 Am_5:5_2 Am_5:5_3 Am_5:5_4 Am_5:5_5 Am_5:5_6 Am_5:5_7 Am_5:5_8 Am_5:5_9 Am_5:5_10 Am_5:5_11 Am_5:5_12 Am_5:5_13 Am_5:5_14 Am_5:5_15 Am_5:5_16 Am_5:5_17 Am_5:5_18 Am_5:5_19 Am_5:5_20 Am_5:5_21 Am_5:5_22 Am_5:5_23 Am_5:5_24 Am_5:5_25 Am_5:5_26 Am_5:5_27
Am:5:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:5:6 ἐκζητήσατε τὸν κύριον καὶ ζήσατε, ὅπως μὴ ἀναλάμψῃ ὡς πῦρ ὁ οἶκος Ιωσηφ, καὶ καταφάγεται αὐτόν, καὶ οὐκ ἔσται ὁ σβέσων τῷ οἴκῳ Ισραηλ.
Am:5:6 Seek ye the Lord, and ye shall live; lest the house of Joseph blaze as fire, and it devour him, and there shall be none to quench it for the house of Israel. (Amos 5:6 Brenton)
Am:5:6 Szukajcie Pana, a żyć będziecie! Gdyż inaczej jak ogień nawiedzi On dom Józefa i strawi go. Nikt nie będzie mógł zagasić ognia w Betel. (Amos 5:6 BT_4)
Am:5:6 ἐκζητήσατε τὸν κύριον καὶ ζήσατε, ὅπως μὴ ἀναλάμψῃ ὡς πῦρ οἶκος Ιωσηφ, καὶ καταφάγεται αὐτόν, καὶ οὐκ ἔσται σβέσων τῷ οἴκῳ Ισραηλ.
Am:5:6 ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὅπως μή   ὡς πῦρ, -ρός, τό ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰωσήφ, ὁ καί κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό σβέννυμι (ath. σβεννυ-, σβε·σ-, σβε·σ-, -, εσβεσ-, σβεσ·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ
Am:5:6 By odszukiwać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Nie Jak/jak Ogień Dom Joseph I też, nawet, mianowicie By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być By gasić Dom Izrael
Am:5:6 e)kDZEtE/sate to\n ku/rion kai\ DZE/sate, o(/pOs mE\ a)nala/mPSE| O(s pu=r o( oi)=kos *iOsEf, kai\ katafa/getai au)to/n, kai\ ou)k e)/stai o( sbe/sOn tO=| oi)/kO| *israEl.
Am:5:6 ekDZEtEsate ton kyrion kai DZEsate, hopOs mE analamPSE hOs pyr ho oikos iOsEf, kai katafagetai auton, kai uk estai ho sbesOn tO oikO israEl.
Am:5:6 VA_AAD2P RA_ASM N2_ASM C VA_AAD2P C D VA_AAS3S C N3_NSN RA_NSM N2_NSM N_GSM C VF_FMI3S RD_ASM C D V9_FMI3S RA_NSM VF_FAPNSM RA_DSM N2_DSM N_GSM
Am:5:6 to seek out the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. not ć as/like fire the house Joseph and also, even, namely to devour be eaten away, eat away he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the to extinguish the house Israel
Am:5:6 do-SEEK-you(pl)-OUT! the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and do-EXISTS-you(pl)! this is how not   as/like fire (nom|acc|voc) the (nom) house (nom) Joseph (indecl) and he/she/it-will-be-DEVOUR-ed him/it/same (acc) and not he/she/it-will-be the (nom) going-to-EXTINGUISH (fut ptcp) (nom) the (dat) house (dat) Israel (indecl)
Am:5:6 Am_5:6_1 Am_5:6_2 Am_5:6_3 Am_5:6_4 Am_5:6_5 Am_5:6_6 Am_5:6_7 Am_5:6_8 Am_5:6_9 Am_5:6_10 Am_5:6_11 Am_5:6_12 Am_5:6_13 Am_5:6_14 Am_5:6_15 Am_5:6_16 Am_5:6_17 Am_5:6_18 Am_5:6_19 Am_5:6_20 Am_5:6_21 Am_5:6_22 Am_5:6_23 Am_5:6_24
Am:5:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:5:7 κύριος ὁ ποιῶν εἰς ὕψος κρίμα καὶ δικαιοσύνην εἰς γῆν ἔθηκεν,
Am:5:7 It is he that executes judgment in the height above, and he has established justice on the earth: (Amos 5:7 Brenton)
Am:5:7 Prawość obracacie w piołun, a sprawiedliwość depczecie po ziemi. (Amos 5:7 BT_4)
Am:5:7 κύριος ποιῶν εἰς ὕψος κρίμα καὶ δικαιοσύνην εἰς γῆν ἔθηκεν,
Am:5:7 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) εἰς[1] ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων κρίμα[τ], -ατος, τό καί δικαιο·σύνη, -ης, ἡ εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-)
Am:5:7 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jaki rodzaj; by czynić/rób Do (+przyspieszenie) Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj
Am:5:7 ku/rios o( poiO=n ei)s u(/PSos kri/ma kai\ dikaiosu/nEn ei)s gE=n e)/TEken,
Am:5:7 kyrios ho poiOn eis hyPSos krima kai dikaiosynEn eis gEn eTEken,
Am:5:7 N2_NSM RA_NSM V2_PAPNSM P N3E_ASN N3M_ASN C N1_ASF P N1_ASF VAI_AAI3S
Am:5:7 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the what kind; to do/make into (+acc) height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation and also, even, namely righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law into (+acc) earth/land to place lay, put, set, situate, station
Am:5:7 lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) into (+acc) height (nom|acc|voc) sentence (nom|acc|voc) and righteousness (acc) into (+acc) earth/land (acc) he/she/it-PLACE-ed
Am:5:7 Am_5:7_1 Am_5:7_2 Am_5:7_3 Am_5:7_4 Am_5:7_5 Am_5:7_6 Am_5:7_7 Am_5:7_8 Am_5:7_9 Am_5:7_10 Am_5:7_11
Am:5:7 x x x x x x x x x x x
Am:5:8 ποιῶν πάντα καὶ μετασκευάζων καὶ ἐκτρέπων εἰς τὸ πρωῒ σκιὰν θανάτου καὶ ἡμέραν εἰς νύκτα συσκοτάζων, ὁ προσκαλούμενος τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης καὶ ἐκχέων αὐτὸ ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς, κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ὄνομα αὐτῷ·
Am:5:8 who makes all things, and changes them, and turns darkness into the morning, and darkens the day into night: who calls for the water of the sea, and pours it out on the face of the earth: the Lord is his name: (Amos 5:8 Brenton)
Am:5:8 To Ten, który uczynił Plejady i Oriona, który przemienia ciemności w poranek, a dzień w noc zaciemnia, Ten, który wzywa wody morskie i rozlewa je po powierzchni ziemi - Pan jest imię Jego. (Amos 5:8 BT_4)
Am:5:8 ποιῶν πάντα καὶ μετασκευάζων καὶ ἐκτρέπων εἰς τὸ πρωῒ σκιὰν θανάτου καὶ ἡμέραν εἰς νύκτα συσκοτάζων, προσκαλούμενος τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης καὶ ἐκχέων αὐτὸ ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς, κύριος θεὸς παντοκράτωρ ὄνομα αὐτῷ·
Am:5:8 ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί μετα·σκευάζω [LXX] (μετα+σκευαζ-, -, -, -, -, -) καί ἐκ·τρέπω (εκ+τρεπ-, -, -, -, -, εκ+τραπ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό πρωΐ σκιά, -ᾶς, ἡ θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) καί ἡμέρα, -ας -ἡ εἰς[1] νύξ, -υκτός, ἡ   ὁ ἡ τό προσ·καλέω (προσ+καλ(ε)-, προσ+καλε·σ-, προσ+καλε·σ-, -, προσ+κεκλη-, προσ+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ καί ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Am:5:8 Jaki rodzaj; by czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie Do ??? I też, nawet, mianowicie By wychodzić z domu Do (+przyspieszenie) Wcześnie Cienia cień, cień, szkic, baldachim, namysł Śmierć; by zgładzać I też, nawet, mianowicie Dzień Do (+przyspieszenie) Noc By wezwać Woda Morze I też, nawet, mianowicie By wylewać się On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ziemi/ziemia Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo
Am:5:8 poiO=n pa/nta kai\ metaskeua/DZOn kai\ e)ktre/pOn ei)s to\ prOi\+ skia\n Tana/tou kai\ E(me/ran ei)s nu/kta suskota/DZOn, o( proskalou/menos to\ u(/dOr tE=s Tala/ssEs kai\ e)kCHe/On au)to\ e)pi\ prosO/pou tE=s gE=s, ku/rios o( Teo\s o( pantokra/tOr o)/noma au)tO=|·
Am:5:8 poiOn panta kai metaskeuaDZOn kai ektrepOn eis to prO+i skian Tanatu kai hEmeran eis nykta syskotaDZOn, ho proskalumenos to hydOr tEs TalassEs kai ekCHeOn auto epi prosOpu tEs gEs, kyrios ho Teos ho pantokratOr onoma autO·
Am:5:8 V2_PAPNSM A3_APN C V1_PAPNSM C V1_PAPNSM P RA_ASN D N1A_ASF N2_GSM C N1A_ASF P N3_ASF V1_PAPNSM RA_NSM V2_PMPNSM RA_ASN N3_ASN RA_GSF N1S_GSF C V2_PAPNSM RD_ASN P N2N_GSN RA_GSF N1_GSF N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM N3R_NSM N3M_NSN RD_DSM
Am:5:8 what kind; to do/make every all, each, every, the whole of and also, even, namely to ??? and also, even, namely to turn out into (+acc) the early shadow shade, shadow, outline, canopy, reflection death; to put to death and also, even, namely day into (+acc) night ć the to summon the water the sea and also, even, namely to pour out he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face the earth/land lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the Almighty ruler of all going before all name with regard to he/she/it/same
Am:5:8 what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) all (nom|acc|voc), every (acc) and while ???-ing (nom) and while TURN-ing-OUT (nom) into (+acc) the (nom|acc) early shadow (acc) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! and day (acc) into (+acc) night (acc)   the (nom) while being-SUMMON-ed (nom) the (nom|acc) water (nom|acc|voc) the (gen) sea (gen) and while POUR-ing-OUT (nom), going-to-POUR (fut ptcp) (nom) it/same (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) face (gen) the (gen) earth/land (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (nom) Almighty ruler of all (nom) name (nom|acc|voc) him/it/same (dat)
Am:5:8 Am_5:8_1 Am_5:8_2 Am_5:8_3 Am_5:8_4 Am_5:8_5 Am_5:8_6 Am_5:8_7 Am_5:8_8 Am_5:8_9 Am_5:8_10 Am_5:8_11 Am_5:8_12 Am_5:8_13 Am_5:8_14 Am_5:8_15 Am_5:8_16 Am_5:8_17 Am_5:8_18 Am_5:8_19 Am_5:8_20 Am_5:8_21 Am_5:8_22 Am_5:8_23 Am_5:8_24 Am_5:8_25 Am_5:8_26 Am_5:8_27 Am_5:8_28 Am_5:8_29 Am_5:8_30 Am_5:8_31 Am_5:8_32 Am_5:8_33 Am_5:8_34 Am_5:8_35 Am_5:8_36
Am:5:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:5:9 ὁ διαιρῶν συντριμμὸν ἐπ’ ἰσχὺν καὶ ταλαιπωρίαν ἐπὶ ὀχύρωμα ἐπάγων.
Am:5:9 who dispenses ruin to strength, and brings distress upon the fortress. (Amos 5:9 Brenton)
Am:5:9 On na mocnego zsyła zniszczenie i sprowadza zniszczenie na twierdzę. (Amos 5:9 BT_4)
Am:5:9 διαιρῶν συντριμμὸν ἐπ’ ἰσχὺν καὶ ταλαιπωρίαν ἐπὶ ὀχύρωμα ἐπάγων.
Am:5:9 ὁ ἡ τό δι·αιρέω (δι+αιρ(ε)-, δι+ελ(ε)·[σ]-, δι+ελ·[σ]- or 2nd δι+ελ-, -, δι+ῃρη-, δι+αιρε·θ-)   ἐπί ἰσχύς, -ύος, ἡ καί ταλαιπωρία, -ας, ἡ ἐπί ὀχύρωμα[τ], -ατος, τό ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-)
Am:5:9 By dzielić się (przydziel, rozdzielaj się, rozdzielaj) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Siła I też, nawet, mianowicie Niedola Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Okopu wał, wał ochronny, solidność, fortyfikacja, vallasion, wał, lichtarzyk, forteca, forteca Do na prowadź
Am:5:9 o( diairO=n suntrimmo\n e)p’ i)sCHu\n kai\ talaipOri/an e)pi\ o)CHu/rOma e)pa/gOn.
Am:5:9 ho diairOn syntrimmon ep’ isCHyn kai talaipOrian epi oCHyrOma epagOn.
Am:5:9 RA_NSM V2_PAPNSM N2_ASM P N3_ASF C N1A_ASF P N3M_ASN V1_PAPNSM
Am:5:9 the to divide (apportion, separate, distribute) ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing strength and also, even, namely misery upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing entrenchment rampart, bulwark, fastness, fortification, vallasion, rampart, sconce, stronghold, fortress to upon-lead
Am:5:9 the (nom) while DIVIDE-ing (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) strength (acc) and misery (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) entrenchment (nom|acc|voc) while UPON-LEAD-ing (nom)
Am:5:9 Am_5:9_1 Am_5:9_2 Am_5:9_3 Am_5:9_4 Am_5:9_5 Am_5:9_6 Am_5:9_7 Am_5:9_8 Am_5:9_9 Am_5:9_10
Am:5:9 x x x x x x x x x x
Am:5:10 ἐμίσησαν ἐν πύλαις ἐλέγχοντα καὶ λόγον ὅσιον ἐβδελύξαντο.
Am:5:10 They hated him that reproved in the gates, and abhorred holy speech. (Amos 5:10 Brenton)
Am:5:10 W bramie nienawidzą dowodzącego słuszności, nie cierpią tego, który mówi prawdę. (Amos 5:10 BT_4)
Am:5:10 ἐμίσησαν ἐν πύλαις ἐλέγχοντα καὶ λόγον ὅσιον ἐβδελύξαντο.
Am:5:10 μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ἐν πύλη, -ης, ἡ ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) καί λόγος, -ου, ὁ ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός) βδελύσσομαι/βδελύττ- (βδελυσσ-/βδελυττ-, βδελυξ-, βδελυξ-, -, εβδελυσσ-, βδελυχ·θ-)
Am:5:10 Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama By ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny I też, nawet, mianowicie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Święty Do ??? (Czuj odrazę, obrzydliwy)
Am:5:10 e)mi/sEsan e)n pu/lais e)le/gCHonta kai\ lo/gon o(/sion e)bdelu/Xanto.
Am:5:10 emisEsan en pylais elenCHonta kai logon hosion ebdelyXanto.
Am:5:10 VAI_AAI3P P N1_DPF V1_PAPASM C N2_ASM A1A_ASM VAI_AMI3P
Am:5:10 to destest dislike, detest, hate, abominate in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among gate to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty and also, even, namely word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. holy to ??? (abhor, abominable)
Am:5:10 they-DESTEST-ed in/among/by (+dat) gates (dat) while REPROVE-ing (acc, nom|acc|voc) and word (acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) they-were-???-ed
Am:5:10 Am_5:10_1 Am_5:10_2 Am_5:10_3 Am_5:10_4 Am_5:10_5 Am_5:10_6 Am_5:10_7 Am_5:10_8
Am:5:10 x x x x x x x x
Am:5:11 διὰ τοῦτο ἀνθ’ ὧν κατεκονδυλίζετε πτωχοὺς καὶ δῶρα ἐκλεκτὰ ἐδέξασθε παρ’ αὐτῶν, οἴκους ξυστοὺς ᾠκοδομήσατε καὶ οὐ μὴ κατοικήσητε ἐν αὐτοῖς, ἀμπελῶνας ἐπιθυμητοὺς ἐφυτεύσατε καὶ οὐ μὴ πίητε τὸν οἶνον ἐξ αὐτῶν.
Am:5:11 Therefore because they have smitten the poor with their fists, and ye have received of them choice gifts; ye have built polished houses, but ye shall not dwell in them; ye have planted desirable vineyards, but ye shall not drink the wine of them. (Amos 5:11 Brenton)
Am:5:11 Ponieważ deptaliście biednego i daniny w zbożu braliście od niego, możecie zbudować sobie domy z kamienia ciosanego, lecz nie będziecie w nich mieszkali; możecie piękne winnice zasadzić, lecz nie będziecie pili z nich wina. (Amos 5:11 BT_4)
Am:5:11 διὰ τοῦτο ἀνθ’ ὧν κατεκονδυλίζετε πτωχοὺς καὶ δῶρα ἐκλεκτὰ ἐδέξασθε παρ’ αὐτῶν, οἴκους ξυστοὺς ᾠκοδομήσατε καὶ οὐ μὴ κατοικήσητε ἐν αὐτοῖς, ἀμπελῶνας ἐπιθυμητοὺς ἐφυτεύσατε καὶ οὐ μὴ πίητε τὸν οἶνον ἐξ αὐτῶν.
Am:5:11 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ἀντί ὅς ἥ ὅ   πτωχός -ή -όν καί δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) ἐκ·λεκτός -ή -όν δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-) παρά αὐτός αὐτή αὐτό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)   οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἀμπελών, -ῶνος, ὁ ἐπι·θυμητός -η -ον [LXX] φυτεύω (φυτευ-, φυτευ·σ-, φυτευ·σ-, πεφυτευ·κ-, πεφυτευ-, φυτευ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὁ ἡ τό οἶνος, -ου, ὁ ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό
Am:5:11 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który Biedny I też, nawet, mianowicie Dar Wybierany [zobacz eklektyczny] By przyjmować fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo Dom By budować/buduj moralnie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Winnica desireable to jest, godny bycia pożądany potem Do ??? I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By pić Wino Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo
Am:5:11 dia\ tou=to a)nT’ O(=n katekonduli/DZete ptOCHou\s kai\ dO=ra e)klekta\ e)de/XasTe par’ au)tO=n, oi)/kous Xustou\s O)|kodomE/sate kai\ ou) mE\ katoikE/sEte e)n au)toi=s, a)mpelO=nas e)piTumEtou\s e)futeu/sate kai\ ou) mE\ pi/Ete to\n oi)=non e)X au)tO=n.
Am:5:11 dia tuto anT’ hOn katekondyliDZete ptOCHus kai dOra eklekta edeXasTe par’ autOn, oikus Xystus OkodomEsate kai u mE katoikEsEte en autois, ampelOnas epiTymEtus efyteusate kai u mE piEte ton oinon eX autOn.
Am:5:11 P RD_ASN P RR_GPM V1I_IAI2P N2_APM C N2N_APN A1_APN VAI_AMI2P P RD_GPM N2_APM A1B_APM VAI_AAI2P C D D VA_AAS2P P RD_DPM N3W_APM A1_APM VAI_AAI2P C D D VB_AAS2P RA_ASM N2_ASM P RD_GPM
Am:5:11 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] against (+gen) who/whom/which ć poor and also, even, namely gift selected [see eclectic] to receive frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same house ć to build/edify and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same vineyard desireable i.e., worthy of being lusted after to ??? and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to drink the wine out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same
Am:5:11 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) against (+gen) who/whom/which (gen)   poor ([Adj] acc) and gifts (nom|acc|voc) selected ([Adj] nom|acc|voc) you(pl)-were-RECEIVE-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) them/same (gen) houses (acc)   you(pl)-BUILD/EDIFY-ed and not not you(pl)-should-RESIDE/SETTLE-DOWN in/among/by (+dat) them/same (dat) vineyards (acc) desireable ([Adj] acc) you(pl)-???-ed and not not you(pl)-should-DRINK the (acc) wine (acc) out of (+gen) them/same (gen)
Am:5:11 Am_5:11_1 Am_5:11_2 Am_5:11_3 Am_5:11_4 Am_5:11_5 Am_5:11_6 Am_5:11_7 Am_5:11_8 Am_5:11_9 Am_5:11_10 Am_5:11_11 Am_5:11_12 Am_5:11_13 Am_5:11_14 Am_5:11_15 Am_5:11_16 Am_5:11_17 Am_5:11_18 Am_5:11_19 Am_5:11_20 Am_5:11_21 Am_5:11_22 Am_5:11_23 Am_5:11_24 Am_5:11_25 Am_5:11_26 Am_5:11_27 Am_5:11_28 Am_5:11_29 Am_5:11_30 Am_5:11_31 Am_5:11_32
Am:5:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:5:12 ὅτι ἔγνων πολλὰς ἀσεβείας ὑμῶν, καὶ ἰσχυραὶ αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν, καταπατοῦντες δίκαιον, λαμβάνοντες ἀλλάγματα καὶ πένητας ἐν πύλαις ἐκκλίνοντες.
Am:5:12 For I know your many transgressions, and your sins are great, trampling on the just, taking bribes, and turning aside the judgment of the poor in the gates. (Amos 5:12 Brenton)
Am:5:12 Albowiem poznałem mnogie wasze złości i grzechy wasze liczne, o wy, ciemięzcy sprawiedliwego, biorący okup i uciskający w bramie ubogich! (Amos 5:12 BT_4)
Am:5:12 ὅτι ἔγνων πολλὰς ἀσεβείας ὑμῶν, καὶ ἰσχυραὶ αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν, καταπατοῦντες δίκαιον, λαμβάνοντες ἀλλάγματα καὶ πένητας ἐν πύλαις ἐκκλίνοντες.
Am:5:12 ὅτι γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἀ·σέβεια, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἰσχυρός -ά -όν ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κατα·πατέω (κατα+πατ(ε)-, κατα+πατη·σ-, κατα+πατη·σ-, -, κατα+πεπατη-, κατα+πατη·θ-) δίκαιος -αία -ον λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)   καί πένη[τ]ς, -ητος, ὁ ἐν πύλη, -ης, ἡ ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -)
Am:5:12 Ponieważ/tamto By wiedzieć to jest rozpoznaj. Dużo Brak szacunku Ty I też, nawet, mianowicie Potężny silny, potężny, silny, Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ty By deptać/stąpanie Właśnie prawy, właśnie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie Biedna osoba W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama By cofać się/unikaj
Am:5:12 o(/ti e)/gnOn polla\s a)sebei/as u(mO=n, kai\ i)sCHurai\ ai( a(marti/ai u(mO=n, katapatou=ntes di/kaion, lamba/nontes a)lla/gmata kai\ pe/nEtas e)n pu/lais e)kkli/nontes.
Am:5:12 hoti egnOn pollas asebeias hymOn, kai isCHyrai hai hamartiai hymOn, katapatuntes dikaion, lambanontes allagmata kai penEtas en pylais ekklinontes.
Am:5:12 C VZI_AAI1S A1_APF N1A_APF RP_GP C A1A_NPF RA_NPF N1A_NPF RP_GP V2_PAPNPM A1A_ASM V1_PAPNPM N3M_APN C N3T_APM P N1_DPF V1_PAPNPM
Am:5:12 because/that to know i.e. recognize. much lack of deference you and also, even, namely mighty forceful, powerful, strong, the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. you to trample/tread just righteous, just to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ć and also, even, namely poor person in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among gate to recoil/avoid
Am:5:12 because/that I-KNOW-ed many (acc) lack of deference (gen), lacks of deference (acc) you(pl) (gen) and mighty ([Adj] nom|voc) the (nom) sins (nom|voc) you(pl) (gen) while TRAMPLE/TREAD-ing (nom|voc) just ([Adj] acc, nom|acc|voc) while TAKE HOLD OF-ing (nom|voc)   and poor (acc) in/among/by (+dat) gates (dat) while RECOIL/AVOID-ing (nom|voc)
Am:5:12 Am_5:12_1 Am_5:12_2 Am_5:12_3 Am_5:12_4 Am_5:12_5 Am_5:12_6 Am_5:12_7 Am_5:12_8 Am_5:12_9 Am_5:12_10 Am_5:12_11 Am_5:12_12 Am_5:12_13 Am_5:12_14 Am_5:12_15 Am_5:12_16 Am_5:12_17 Am_5:12_18 Am_5:12_19
Am:5:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:5:13 διὰ τοῦτο ὁ συνίων ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ σιωπήσεται, ὅτι καιρὸς πονηρός ἐστιν.
Am:5:13 Therefore the prudent shall be silent at that time; for it is a time of evils. (Amos 5:13 Brenton)
Am:5:13 Dlatego w tym czasie milczy człowiek roztropny, bo jest to czas niedoli. (Amos 5:13 BT_4)
Am:5:13 διὰ τοῦτο συνίων ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ σιωπήσεται, ὅτι καιρὸς πονηρός ἐστιν.
Am:5:13 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό σύν·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. συν+ι-/ath. συν+ει-, -, -, -, -, -); συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο σιωπάω (σιωπ(α)-, σιωπη·σ-, σιωπη·σ-, σεσιωπη·κ-, -, -) ὅτι καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) πονηρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Am:5:13 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być razem; by rozumieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto Do bezdźwięcznego Ponieważ/tamto Okres czasu Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? By być
Am:5:13 dia\ tou=to o( suni/On e)n tO=| kairO=| e)kei/nO| siOpE/setai, o(/ti kairo\s ponEro/s e)stin.
Am:5:13 dia tuto ho syniOn en tO kairO ekeinO siOpEsetai, hoti kairos ponEros estin.
Am:5:13 P RD_ASN RA_NSM V7_PAPNSM P RA_DSM N2_DSM RD_DSM VF_FMI3S C N2_NSM A1A_NSM V9_PAI3S
Am:5:13 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the to be together; to understand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that to soundless because/that period of time wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος to be
Am:5:13 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) the (nom) while BE-ing-TOGETHER (nom); while UNDERSTand-ing (nom) in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat) he/she/it-will-be-SOUNDLESS-ed because/that period of time (nom) wicked ([Adj] nom) he/she/it-is
Am:5:13 Am_5:13_1 Am_5:13_2 Am_5:13_3 Am_5:13_4 Am_5:13_5 Am_5:13_6 Am_5:13_7 Am_5:13_8 Am_5:13_9 Am_5:13_10 Am_5:13_11 Am_5:13_12 Am_5:13_13
Am:5:13 x x x x x x x x x x x x x
Am:5:14 ἐκζητήσατε τὸ καλὸν καὶ μὴ τὸ πονηρόν, ὅπως ζήσητε· καὶ ἔσται οὕτως μεθ’ ὑμῶν κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὃν τρόπον εἴπατε
Am:5:14 Seek good, and not evil, that ye may live: and so the Lord God Almighty shall be with you, as ye have said, (Amos 5:14 Brenton)
Am:5:14 Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Wtedy Pan, Bóg Zastępów, będzie z wami, tak jak to mówicie. (Amos 5:14 BT_4)
Am:5:14 ἐκζητήσατε τὸ καλὸν καὶ μὴ τὸ πονηρόν, ὅπως ζήσητε· καὶ ἔσται οὕτως μεθ’ ὑμῶν κύριος θεὸς παντοκράτωρ, ὃν τρόπον εἴπατε
Am:5:14 ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) ὁ ἡ τό καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) καί μή ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ὅπως ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὕτως/οὕτω μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Am:5:14 By odszukiwać W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). I też, nawet, mianowicie Nie Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie By być thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By mówić/opowiadaj
Am:5:14 e)kDZEtE/sate to\ kalo\n kai\ mE\ to\ ponEro/n, o(/pOs DZE/sEte· kai\ e)/stai ou(/tOs meT’ u(mO=n ku/rios o( Teo\s o( pantokra/tOr, o(\n tro/pon ei)/pate
Am:5:14 ekDZEtEsate to kalon kai mE to ponEron, hopOs DZEsEte· kai estai hutOs meT’ hymOn kyrios ho Teos ho pantokratOr, hon tropon eipate
Am:5:14 VA_AAD2P RA_ASN A1_ASN C D RA_ASN A1A_ASN C VA_AAS2P C V9_FMI3S D P RP_GP N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM N3R_NSM RR_ASM N2_ASM VAI_AAI2P
Am:5:14 to seek out the right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). and also, even, namely not the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely to be thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the Almighty ruler of all going before all who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to say/tell
Am:5:14 do-SEEK-you(pl)-OUT! the (nom|acc) right ([Adj] acc, nom|acc|voc) and not the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) this is how you(pl)-should-EXISTS and he/she/it-will-be thusly/like this after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (nom) Almighty ruler of all (nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)!
Am:5:14 Am_5:14_1 Am_5:14_2 Am_5:14_3 Am_5:14_4 Am_5:14_5 Am_5:14_6 Am_5:14_7 Am_5:14_8 Am_5:14_9 Am_5:14_10 Am_5:14_11 Am_5:14_12 Am_5:14_13 Am_5:14_14 Am_5:14_15 Am_5:14_16 Am_5:14_17 Am_5:14_18 Am_5:14_19 Am_5:14_20 Am_5:14_21 Am_5:14_22
Am:5:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:5:15 Μεμισήκαμεν τὰ πονηρὰ καὶ ἠγαπήκαμεν τὰ καλά· καὶ ἀποκαταστήσατε ἐν πύλαις κρίμα, ὅπως ἐλεήσῃ κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ τοὺς περιλοίπους τοῦ Ιωσηφ.
Am:5:15 We have hated evil, and loved good: and restore ye judgment in the gates; that the Lord God Almighty may have mercy on the remnant of Joseph. (Amos 5:15 Brenton)
Am:5:15 Miejcie w nienawiści zło, a miłujcie dobro! Wymierzajcie w bramie sprawiedliwość! Może ulituje się Pan, Bóg Zastępów, nad Resztą pokolenia Józefa. (Amos 5:15 BT_4)
Am:5:15 Μεμισήκαμεν τὰ πονηρὰ καὶ ἠγαπήκαμεν τὰ καλά· καὶ ἀποκαταστήσατε ἐν πύλαις κρίμα, ὅπως ἐλεήσῃ κύριος θεὸς παντοκράτωρ τοὺς περιλοίπους τοῦ Ιωσηφ.
Am:5:15 μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν καί ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὁ ἡ τό καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) καί ἀπο·καθ·ίστημι (ath. αποκαθ+ιστ(α)-/ath. αποκαθ+ιστ(η)-, αποκατα+στη·σ-, απο+κατα+στη·σ-/αποκατα+στη·σ- or 2nd ath. απο+κατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(α)-, -, -, απο+κατα+στα·θ-/αποκατα+στα·θ-) ἐν πύλη, -ης, ἡ κρίμα[τ], -ατος, τό ὅπως ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό Ἰωσήφ, ὁ
Am:5:15 Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? I też, nawet, mianowicie By kochać W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). I też, nawet, mianowicie By przywracać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By okazać miłosierdzie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Joseph
Am:5:15 *memisE/kamen ta\ ponEra\ kai\ E)gapE/kamen ta\ kala/· kai\ a)pokatastE/sate e)n pu/lais kri/ma, o(/pOs e)leE/sE| ku/rios o( Teo\s o( pantokra/tOr tou\s periloi/pous tou= *iOsEf.
Am:5:15 memisEkamen ta ponEra kai EgapEkamen ta kala· kai apokatastEsate en pylais krima, hopOs eleEsE kyrios ho Teos ho pantokratOr tus periloipus tu iOsEf.
Am:5:15 VX_XAI1P RA_APN A1A_APN C VX_XAI1P RA_APN A1_APN C VA_AAD2P P N1_DPF N3M_ASN C VA_AAD3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM N3R_NSM RA_APM A1B_APM RA_GSM N_GSM
Am:5:15 to destest dislike, detest, hate, abominate the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος and also, even, namely to love the right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). and also, even, namely to restore in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among gate sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to show mercy lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the Almighty ruler of all going before all the ć the Joseph
Am:5:15 we-have-DESTEST-ed the (nom|acc) wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and we-have-LOVE-ed the (nom|acc) right ([Adj] nom|acc|voc) and do-RESTORE-you(pl)! in/among/by (+dat) gates (dat) sentence (nom|acc|voc) this is how you(sg)-will-be-SHOW-ed-MERCY, he/she/it-should-SHOW-MERCY, you(sg)-should-be-SHOW-ed-MERCY lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (nom) Almighty ruler of all (nom) the (acc)   the (gen) Joseph (indecl)
Am:5:15 Am_5:15_1 Am_5:15_2 Am_5:15_3 Am_5:15_4 Am_5:15_5 Am_5:15_6 Am_5:15_7 Am_5:15_8 Am_5:15_9 Am_5:15_10 Am_5:15_11 Am_5:15_12 Am_5:15_13 Am_5:15_14 Am_5:15_15 Am_5:15_16 Am_5:15_17 Am_5:15_18 Am_5:15_19 Am_5:15_20 Am_5:15_21 Am_5:15_22 Am_5:15_23
Am:5:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:5:16 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ Ἐν πάσαις πλατείαις κοπετός, καὶ ἐν πάσαις ὁδοῖς ῥηθήσεται Οὐαὶ οὐαί· κληθήσεται γεωργὸς εἰς πένθος καὶ κοπετὸν καὶ εἰς εἰδότας θρῆνον,
Am:5:16 Therefore thus saith the Lord God Almighty; In all the streets shall be lamentations; and in all the ways shall it be said, Woe, woe! the husbandman shall be called to mourning and lamentation, and to them that are skilled in complaining. (Amos 5:16 Brenton)
Am:5:16 Dlatego tak mówi Pan, Bóg Zastępów, Panujący: Na wszystkich placach będzie lament, na wszystkich ulicach krzyczeć będą: «Biada, biada!» Wzywać będą rolnika do żałoby, do lamentowania - umiejących jęczeć. (Amos 5:16 BT_4)
Am:5:16 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος θεὸς παντοκράτωρ Ἐν πάσαις πλατείαις κοπετός, καὶ ἐν πάσαις ὁδοῖς ῥηθήσεται Οὐαὶ οὐαί· κληθήσεται γεωργὸς εἰς πένθος καὶ κοπετὸν καὶ εἰς εἰδότας θρῆνον,
Am:5:16 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) πλατεῖα, -ας, ἡ; πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως κοπετός, -οῦ, ὁ καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁδός, -οῦ, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐαί οὐαί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) γεωργός, -οῦ, ὁ εἰς[1] πένθο·ς, -ους, τό καί κοπετός, -οῦ, ὁ καί εἰς[1] οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) θρῆνος, -ου, ὁ
Am:5:16 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Obszerny szeroko; obszerny ponieważ kozły nie utrzymują się blisko razem w stadzie jak owca robią w stadzie, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; szeroko Opłakiwanie I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Drogi {Sposobu}/droga By mówić/opowiadaj Nieszczęście Nieszczęście By nazywać rozmowę Rolnik Do (+przyspieszenie) Smutek I też, nawet, mianowicie Opłakiwanie I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Lament
Am:5:16 dia\ tou=to ta/de le/gei ku/rios o( Teo\s o( pantokra/tOr *)en pa/sais platei/ais kopeto/s, kai\ e)n pa/sais o(doi=s r(ETE/setai *ou)ai\ ou)ai/· klETE/setai geOrgo\s ei)s pe/nTos kai\ kopeto\n kai\ ei)s ei)do/tas TrE=non,
Am:5:16 dia tuto tade legei kyrios ho Teos ho pantokratOr en pasais plateiais kopetos, kai en pasais hodois rETEsetai uai uai· klETEsetai geOrgos eis penTos kai kopeton kai eis eidotas TrEnon,
Am:5:16 P RD_ASN RD_APN V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM N3R_NSM P A1S_DPF A3U_DPF N2_NSM C P A1S_DPF N2_DPF VC_FPI3S I I VC_FPI3S N2_NSM P N3E_ASN C N2_ASM C P VX_XAPAPM N2_ASM
Am:5:16 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the Almighty ruler of all going before all in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle broad wide; broad because goats do not keep close together in the herd as sheep do in the flock, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; wide mourning and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle way/road to say/tell woe woe to call call farmer into (+acc) grief and also, even, namely mourning and also, even, namely into (+acc) to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with lamentation
Am:5:16 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (nom) Almighty ruler of all (nom) in/among/by (+dat) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) broads (dat); wide ([Adj] dat) mourning (nom) and in/among/by (+dat) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) ways/roads (dat) he/she/it-will-be-SAY/TELL-ed woe woe he/she/it-will-be-CALL-ed farmer (nom) into (+acc) grief (nom|acc|voc) and mourning (acc) and into (+acc) having PERCEIVE-ed (acc) lamentation (acc)
Am:5:16 Am_5:16_1 Am_5:16_2 Am_5:16_3 Am_5:16_4 Am_5:16_5 Am_5:16_6 Am_5:16_7 Am_5:16_8 Am_5:16_9 Am_5:16_10 Am_5:16_11 Am_5:16_12 Am_5:16_13 Am_5:16_14 Am_5:16_15 Am_5:16_16 Am_5:16_17 Am_5:16_18 Am_5:16_19 Am_5:16_20 Am_5:16_21 Am_5:16_22 Am_5:16_23 Am_5:16_24 Am_5:16_25 Am_5:16_26 Am_5:16_27 Am_5:16_28 Am_5:16_29 Am_5:16_30
Am:5:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:5:17 καὶ ἐν πάσαις ὁδοῖς κοπετός, διότι διελεύσομαι διὰ μέσου σου, εἶπεν κύριος.
Am:5:17 And there shall be lamentation in all the ways; because I will pass through the midst of thee, saith the Lord. (Amos 5:17 Brenton)
Am:5:17 We wszystkich winnicach będzie narzekanie, bo przejdę pośród ciebie - rzekł Pan. (Amos 5:17 BT_4)
Am:5:17 καὶ ἐν πάσαις ὁδοῖς κοπετός, διότι διελεύσομαι διὰ μέσου σου, εἶπεν κύριος.
Am:5:17 καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁδός, -οῦ, ἡ κοπετός, -οῦ, ὁ δι·ότι δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) διά μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Am:5:17 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Drogi {Sposobu}/droga Opłakiwanie Z powodu tego: Tamto By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Średni; by być pół czyniony Ty; twój/twój(sg) By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Am:5:17 kai\ e)n pa/sais o(doi=s kopeto/s, dio/ti dieleu/somai dia\ me/sou sou, ei)=pen ku/rios.
Am:5:17 kai en pasais hodois kopetos, dioti dieleusomai dia mesu su, eipen kyrios.
Am:5:17 C P A1S_DPF N2_DPF N2_NSM C VF_FMI1S P A1_GSN RP_GS VBI_AAI3S N2_NSM
Am:5:17 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle way/road mourning because of this: that to go through pass through because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) middle; to be half done you; your/yours(sg) to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Am:5:17 and in/among/by (+dat) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) ways/roads (dat) mourning (nom) because of this: that I-will-be-GO THROUGH-ed because of (+acc), through (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Am:5:17 Am_5:17_1 Am_5:17_2 Am_5:17_3 Am_5:17_4 Am_5:17_5 Am_5:17_6 Am_5:17_7 Am_5:17_8 Am_5:17_9 Am_5:17_10 Am_5:17_11 Am_5:17_12
Am:5:17 x x x x x x x x x x x x
Am:5:18 Οὐαὶ οἱ ἐπιθυμοῦντες τὴν ἡμέραν κυρίου· ἵνα τί αὕτη ὑμῖν ἡ ἡμέρα τοῦ κυρίου; καὶ αὐτή ἐστιν σκότος καὶ οὐ φῶς,
Am:5:18 Woe to you that desire the day of the Lord! what is this day of the Lord to you? whereas it is darkness, and not light. (Amos 5:18 Brenton)
Am:5:18 Biada oczekującym dnia Pańskiego. Cóż wam po dniu Pańskim? On jest ciemnością a nie światłem. (Amos 5:18 BT_4)
Am:5:18 Οὐαὶ οἱ ἐπιθυμοῦντες τὴν ἡμέραν κυρίου· ἵνα τί αὕτη ὑμῖν ἡμέρα τοῦ κυρίου; καὶ αὐτή ἐστιν σκότος καὶ οὐ φῶς,
Am:5:18 οὐαί ὁ ἡ τό ἐπι·θυμέω (επι+θυμ(ε)-, επι+θυμη·σ-, επι+θυμη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὗτος αὕτη τοῦτο σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σκότο·ς, -ους, τό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φῶ[τ]ς, -ωτός, τό
Am:5:18 Nieszczęście By życzyć sobie to jest, by pożądać potem: "Pełność" emocji. Dzień Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ty Dzień Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By być Ciemności ciemność, ciemność I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Lekki {Jasny}
Am:5:18 *ou)ai\ oi( e)piTumou=ntes tE\n E(me/ran kuri/ou· i(/na ti/ au(/tE u(mi=n E( E(me/ra tou= kuri/ou; kai\ au)tE/ e)stin sko/tos kai\ ou) fO=s,
Am:5:18 uai hoi epiTymuntes tEn hEmeran kyriu· hina ti hautE hymin hE hEmera tu kyriu; kai autE estin skotos kai u fOs,
Am:5:18 I RA_NPM V4_PAPNPM RA_ASF N1A_ASF N2_GSM C RI_ASN RD_NSF RP_DP RA_NSF N1A_NSF RA_GSM N2_GSM C RD_NSF V9_PAI3S N3E_NSN C D N3T_NSN
Am:5:18 woe the to desire i.e., to lust after: a "fullness" of emotion. the day lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] you the day the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely he/she/it/same to be darkness gloom, darkness and also, even, namely οὐχ before rough breathing light
Am:5:18 woe the (nom) while DESIRE-ing (nom|voc) the (acc) day (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) this (nom) you(pl) (dat) the (nom) day (nom|voc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and she/it/same (nom) he/she/it-is darkness (nom|acc|voc) and not light (nom|acc|voc)
Am:5:18 Am_5:18_1 Am_5:18_2 Am_5:18_3 Am_5:18_4 Am_5:18_5 Am_5:18_6 Am_5:18_7 Am_5:18_8 Am_5:18_9 Am_5:18_10 Am_5:18_11 Am_5:18_12 Am_5:18_13 Am_5:18_14 Am_5:18_15 Am_5:18_16 Am_5:18_17 Am_5:18_18 Am_5:18_19 Am_5:18_20 Am_5:18_21
Am:5:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:5:19 ὃν τρόπον ὅταν φύγῃ ἄνθρωπος ἐκ προσώπου τοῦ λέοντος καὶ ἐμπέσῃ αὐτῷ ἡ ἄρκος, καὶ εἰσπηδήσῃ εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ἀπερείσηται τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἐπὶ τὸν τοῖχον καὶ δάκῃ αὐτὸν ὁ ὄφις.
Am:5:19 As if a man should flee from the face of a lion, and a bear should meet him; and he should spring into his house, and lean his hands upon the wall, and a serpent should bite him. (Amos 5:19 Brenton)
Am:5:19 Jakby uciekał człowiek przed lwem, a trafił na niedźwiedzia; jakby skrył się do domu i oparł się ręką o ścianę, a ukąsił go wąż. (Amos 5:19 BT_4)
Am:5:19 ὃν τρόπον ὅταν φύγῃ ἄνθρωπος ἐκ προσώπου τοῦ λέοντος καὶ ἐμπέσῃ αὐτῷ ἄρκος, καὶ εἰσπηδήσῃ εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ἀπερείσηται τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἐπὶ τὸν τοῖχον καὶ δάκῃ αὐτὸν ὄφις.
Am:5:19 ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ὅταν (ὅτε ἄν) φυγή, -ῆς, ἡ; φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐκ πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν καί ἐμ·πίπτω (εν+πιπτ-, εν+πεσ(ε)·[σ]-, εν+πεσ·[σ]- or 2nd εν+πεσ-, εν+πεπτω·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἄρκος v.l. ἄρκτος, -ου, ὁ and ἡ καί εἰσ·πηδάω (-, εισ+πηδη·σ-, εισ+πηδη·σ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό καί   ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό τοῖχος, -ου, ὁ καί δάκνω (δακν-, δηξ-, 2nd δακ-, -, δεδηκ-, δηχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὄφις, -εως, ἡ, voc. pl. ὄφεις
Am:5:19 Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Ilekroć Lot; by uciekać Ludzki Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Twarz Lew I też, nawet, mianowicie By spadać On/ona/to/to samo Niedźwiedź I też, nawet, mianowicie By skakać w Do (+przyspieszenie) Dom On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ręka On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ściana I też, nawet, mianowicie By chwytać On/ona/to/to samo Wąż ?????????? Idiom dla Wylęgów węży był często widziany przez John w skałach i kiedy ogień zrujnowany z oni pędziłby (phugein) do ich dziur dla bezpieczeństwa. On położy jego rękę na dziurze bazyliszka
Am:5:19 o(\n tro/pon o(/tan fu/gE| a)/nTrOpos e)k prosO/pou tou= le/ontos kai\ e)mpe/sE| au)tO=| E( a)/rkos, kai\ ei)spEdE/sE| ei)s to\n oi)=kon au)tou= kai\ a)perei/sEtai ta\s CHei=ras au)tou= e)pi\ to\n toi=CHon kai\ da/kE| au)to\n o( o)/fis.
Am:5:19 hon tropon hotan fygE anTrOpos ek prosOpu tu leontos kai empesE autO hE arkos, kai eispEdEsE eis ton oikon autu kai apereisEtai tas CHeiras autu epi ton toiCHon kai dakE auton ho ofis.
Am:5:19 RR_ASM N2_ASM D VB_AAS3S N2_NSM P N2N_GSN RA_GSM N3_GSM C VF_FMI2S RD_DSM RA_NSF N2_NSF C VA_AAS3S P RA_ASM N2_ASM RD_GSM C VA_AMS3S RA_APF N3_APF RD_GSM P RA_ASM N2_ASM C VB_AAS3S RD_ASM RA_NSM N3I_NSM
Am:5:19 who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude whenever flight; to flee human out of (+gen) ἐξ before vowels face the lion and also, even, namely to fall he/she/it/same the bear and also, even, namely to leap in into (+acc) the house he/she/it/same and also, even, namely ć the hand he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the wall and also, even, namely to bite he/she/it/same the serpent Βασιλισκος Idiom for Broods of snakes were often seen by John in the rocks and when a fire broke out they would scurry (phugein) to their holes for safety. He shall put his hand on the hole of the basilisk
Am:5:19 who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) whenever flight (dat); he/she/it-should-FLEE, you(sg)-should-be-FLEE-ed human (nom) out of (+gen) face (gen) the (gen) lion (gen) and you(sg)-will-be-FALL-ed, he/she/it-should-FALL, you(sg)-should-be-FALL-ed him/it/same (dat) the (nom) bear (nom) and you(sg)-will-be-LEAP-ed-IN, he/she/it-should-LEAP-IN, you(sg)-should-be-LEAP-ed-IN into (+acc) the (acc) house (acc) him/it/same (gen) and   the (acc) hands (acc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) wall (acc) and he/she/it-should-BITE, you(sg)-should-be-BITE-ed him/it/same (acc) the (nom) serpent (nom)
Am:5:19 Am_5:19_1 Am_5:19_2 Am_5:19_3 Am_5:19_4 Am_5:19_5 Am_5:19_6 Am_5:19_7 Am_5:19_8 Am_5:19_9 Am_5:19_10 Am_5:19_11 Am_5:19_12 Am_5:19_13 Am_5:19_14 Am_5:19_15 Am_5:19_16 Am_5:19_17 Am_5:19_18 Am_5:19_19 Am_5:19_20 Am_5:19_21 Am_5:19_22 Am_5:19_23 Am_5:19_24 Am_5:19_25 Am_5:19_26 Am_5:19_27 Am_5:19_28 Am_5:19_29 Am_5:19_30 Am_5:19_31 Am_5:19_32 Am_5:19_33
Am:5:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:5:20 οὐχὶ σκότος ἡ ἡμέρα τοῦ κυρίου καὶ οὐ φῶς; καὶ γνόφος οὐκ ἔχων φέγγος αὐτῇ.
Am:5:20 Is not the day of the Lord darkness, and not light? and is not this day gloom without brightness? (Amos 5:20 Brenton)
Am:5:20 Przecież dzień Pański jest ciemnością, a nie światłem, mrokiem, a nie ma w nim jasności? (Amos 5:20 BT_4)
Am:5:20 οὐχὶ σκότος ἡμέρα τοῦ κυρίου καὶ οὐ φῶς; καὶ γνόφος οὐκ ἔχων φέγγος αὐτῇ.
Am:5:20 οὐχί σκότο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φῶ[τ]ς, -ωτός, τό καί γνόφος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) φέγγο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Am:5:20 Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Ciemności ciemność, ciemność Dzień Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Lekki {Jasny} I też, nawet, mianowicie Ciemność (burzy chmury, gruba ciemność, zmierzch, mgła?) ??? Przed przydechem mocnym By mieć ??? On/ona/to/to samo
Am:5:20 ou)CHi\ sko/tos E( E(me/ra tou= kuri/ou kai\ ou) fO=s; kai\ gno/fos ou)k e)/CHOn fe/ggos au)tE=|.
Am:5:20 uCHi skotos hE hEmera tu kyriu kai u fOs; kai gnofos uk eCHOn fengos autE.
Am:5:20 D N3E_NSN RA_NSF N1A_NSF RA_GSM N2_GSM C D N3T_NSN C N2_NSM D V1_PAPNSM N3E_ASN RD_DSF
Am:5:20 not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] darkness gloom, darkness the day the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely οὐχ before rough breathing light and also, even, namely darkness (storm-clouds, thick darkness, dusk, fog?) οὐχ before rough breathing to have ??? he/she/it/same
Am:5:20 not darkness (nom|acc|voc) the (nom) day (nom|voc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and not light (nom|acc|voc) and darkness (nom) not while HAVE-ing (nom) ??? (nom|acc|voc) her/it/same (dat)
Am:5:20 Am_5:20_1 Am_5:20_2 Am_5:20_3 Am_5:20_4 Am_5:20_5 Am_5:20_6 Am_5:20_7 Am_5:20_8 Am_5:20_9 Am_5:20_10 Am_5:20_11 Am_5:20_12 Am_5:20_13 Am_5:20_14 Am_5:20_15
Am:5:20 x x x x x x x x x x x x x x x
Am:5:21 μεμίσηκα ἀπῶσμαι ἑορτὰς ὑμῶν καὶ οὐ μὴ ὀσφρανθῶ ἐν ταῖς πανηγύρεσιν ὑμῶν·
Am:5:21 I hate, I reject your feasts, and I will not smell your meat-offerings in your general assemblies. (Amos 5:21 Brenton)
Am:5:21 Nienawidzę, brzydzę się waszymi świętami. Nie będę miał upodobania w waszych uroczystych zebraniach. (Amos 5:21 BT_4)
Am:5:21 μεμίσηκα ἀπῶσμαι ἑορτὰς ὑμῶν καὶ οὐ μὴ ὀσφρανθῶ ἐν ταῖς πανηγύρεσιν ὑμῶν·
Am:5:21 μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-) ἑορτή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή   ἐν ὁ ἡ τό παν·ήγυρις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Am:5:21 Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt By odrzucać Świąteczny Ty I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Świąteczne zebranie (uroczyste zgromadzenie, całe zebranie) Ty
Am:5:21 memi/sEka a)pO=smai e(orta\s u(mO=n kai\ ou) mE\ o)sfranTO= e)n tai=s panEgu/resin u(mO=n·
Am:5:21 memisEka apOsmai heortas hymOn kai u mE osfranTO en tais panEgyresin hymOn·
Am:5:21 VX_XAI1S VM_XMI1S N1_APF RP_GP C D D VC_APS1S P RA_DPF N3I_DPF RP_GP
Am:5:21 to destest dislike, detest, hate, abominate to reject festival you and also, even, namely οὐχ before rough breathing not ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the festal gathering (solemn assembly, whole congregation) you
Am:5:21 I-have-DESTEST-ed I-have-been-REJECT-ed festivals (acc) you(pl) (gen) and not not   in/among/by (+dat) the (dat) festal gatherings (dat) you(pl) (gen)
Am:5:21 Am_5:21_1 Am_5:21_2 Am_5:21_3 Am_5:21_4 Am_5:21_5 Am_5:21_6 Am_5:21_7 Am_5:21_8 Am_5:21_9 Am_5:21_10 Am_5:21_11 Am_5:21_12
Am:5:21 x x x x x x x x x x x x
Am:5:22 διότι καὶ ἐὰν ἐνέγκητέ μοι ὁλοκαυτώματα καὶ θυσίας ὑμῶν, οὐ προσδέξομαι αὐτά, καὶ σωτηρίου ἐπιφανείας ὑμῶν οὐκ ἐπιβλέψομαι.
Am:5:22 Wherefore if ye should bring me your whole-burnt-sacrifices and meat-offerings, I will not accept them: neither will I have respect to your grand peace-offerings. (Amos 5:22 Brenton)
Am:5:22 Bo kiedy składacie Mi całopalenia i wasze ofiary, nie znoszę tego, na ofiary biesiadne z tucznych wołów nie chcę patrzeć. (Amos 5:22 BT_4)
Am:5:22 διότι καὶ ἐὰν ἐνέγκητέ μοι ὁλοκαυτώματα καὶ θυσίας ὑμῶν, οὐ προσδέξομαι αὐτά, καὶ σωτηρίου ἐπιφανείας ὑμῶν οὐκ ἐπιβλέψομαι.
Am:5:22 δι·ότι καί ἐάν (εἰ ἄν) φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό καί θυσία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·δέχομαι (προσ+δεχ-, προσ+δεξ-, προσ+δεξ-, -, -, προσ+δεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί σωτήριος -ον ἐπι·φάνεια, -ας, ἡ; ἐπι·φαίνω (επι+φαιν-, επι+φαν(ε)·[σ]-, επι+φαν·[σ]-, -, -, επι+φαν·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -)
Am:5:22 Z powodu tego: Tamto I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Ja Ofiara spalana [zobacz holokaust] I też, nawet, mianowicie Ofiara gnębią, poświęcają Ty ??? Przed przydechem mocnym By przyjmować przyjmuj korzystnie, przyjmuj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Oszczędność Zjawienie się {Wygląd} [święto Trzech Króli]; by być widocznym Ty ??? Przed przydechem mocnym By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie
Am:5:22 dio/ti kai\ e)a\n e)ne/gkEte/ moi o(lokautO/mata kai\ Tusi/as u(mO=n, ou) prosde/Xomai au)ta/, kai\ sOtEri/ou e)pifanei/as u(mO=n ou)k e)pible/PSomai.
Am:5:22 dioti kai ean enenkEte moi holokautOmata kai Tysias hymOn, u prosdeXomai auta, kai sOtEriu epifaneias hymOn uk epiblePSomai.
Am:5:22 C C C VAI_AAS2P RP_DS N3M_APN C N1A_APF RP_GP D VF_FMI1S RD_APN C N2N_GSN N1A_APF RP_GP D VF_FMI1S
Am:5:22 because of this: that and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth I burnt offering [see holocaust] and also, even, namely sacrifice victimize, immolate you οὐχ before rough breathing to accept receive favourably, accept he/she/it/same and also, even, namely saving appearance [epiphany]; to show you οὐχ before rough breathing to look upon overlook, look attentively
Am:5:22 because of this: that and if-ever you(pl)-should-BRING me (dat) burnt offerings (nom|acc|voc) and sacrifice (gen), sacrificial (acc) you(pl) (gen) not I-will-be-ACCEPT-ed they/them/same (nom|acc) and saving ([Adj] gen) appearance (gen), appearances (acc); you(sg)-happen-to-SHOW (classical opt) you(pl) (gen) not I-will-be-LOOK UPON-ed
Am:5:22 Am_5:22_1 Am_5:22_2 Am_5:22_3 Am_5:22_4 Am_5:22_5 Am_5:22_6 Am_5:22_7 Am_5:22_8 Am_5:22_9 Am_5:22_10 Am_5:22_11 Am_5:22_12 Am_5:22_13 Am_5:22_14 Am_5:22_15 Am_5:22_16 Am_5:22_17 Am_5:22_18
Am:5:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:5:23 μετάστησον ἀπ’ ἐμοῦ ἦχον ᾠδῶν σου, καὶ ψαλμὸν ὀργάνων σου οὐκ ἀκούσομαι·
Am:5:23 Remove from me the sound of thy songs, and I will not hear the music of thine instruments. (Amos 5:23 Brenton)
Am:5:23 Idź precz ode Mnie ze zgiełkiem pieśni twoich, i dźwięku twoich harf nie chcę słyszeć. (Amos 5:23 BT_4)
Am:5:23 μετάστησον ἀπ’ ἐμοῦ ἦχον ᾠδῶν σου, καὶ ψαλμὸν ὀργάνων σου οὐκ ἀκούσομαι·
Am:5:23 μεθ·ίστημι (ath. μεθ+ιστ(α)-/ath. μεθ+ιστ(η)-, μετα+στη·σ-, μετα+στη·σ- or 2nd ath. μετα+στ(η)-/ath. μετα+στ(α)-, -, -, μετα+στα·θ-) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἦχος, -ου, ὁ and -ους, τό; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ᾠδή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ψαλμός, -οῦ, ὁ   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
Am:5:23 By usuwać stać z; zmieniaj pozycję, usuwaj przez zabijanie, stój pośród albo w środku z, c. dat., “???????? µ????????” Il.5.514. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Dźwięku szczelina, ton, pierścień; by mieć Oda Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Psalm Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć
Am:5:23 meta/stEson a)p’ e)mou= E)=CHon O)|dO=n sou, kai\ PSalmo\n o)rga/nOn sou ou)k a)kou/somai·
Am:5:23 metastEson ap’ emu ECHon OdOn su, kai PSalmon organOn su uk akusomai·
Am:5:23 VA_AAD2S P RP_GS N2_ASM N1_GPF RP_GS C N2_ASM N2N_GPN RP_GS D VF_FMI1S
Am:5:23 to remove to stand with; change position, remove by killing, stand among or in the midst of, c. dat., “ἑτάροισι μεθίστατο” Il.5.514. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine sound chink, tune, ring; to have ode you; your/yours(sg) and also, even, namely psalm ć you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to hear
Am:5:23 do-REMOVE-you(sg)!, going-to-REMOVE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) sound (acc); they-were-HAVE-ing, I-was-HAVE-ing odes (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and psalm (acc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not I-will-be-HEAR-ed
Am:5:23 Am_5:23_1 Am_5:23_2 Am_5:23_3 Am_5:23_4 Am_5:23_5 Am_5:23_6 Am_5:23_7 Am_5:23_8 Am_5:23_9 Am_5:23_10 Am_5:23_11 Am_5:23_12
Am:5:23 x x x x x x x x x x x x
Am:5:24 καὶ κυλισθήσεται ὡς ὕδωρ κρίμα καὶ δικαιοσύνη ὡς χειμάρρους ἄβατος.
Am:5:24 But let judgment roll down as water, and righteousness as an impassable torrent. (Amos 5:24 Brenton)
Am:5:24 Niech sprawiedliwość wystąpi jak woda z brzegów i prawość jak potok nie wysychający wyleje! (Amos 5:24 BT_4)
Am:5:24 καὶ κυλισθήσεται ὡς ὕδωρ κρίμα καὶ δικαιοσύνη ὡς χειμάρρους ἄβατος.
Am:5:24 καί κυλίω (κυλι-, -, κυλι·σ-, -, -, κυλισ·θ-) ὡς ὕδωρ, ὕδατος, τό κρίμα[τ], -ατος, τό καί δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ὡς χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ ἄβατος
Am:5:24 I też, nawet, mianowicie By toczyć się ???????????? Rolka, rolka, czołgają się Jak/jak Woda Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Jak/jak Koryto rzeki
Am:5:24 kai\ kulisTE/setai O(s u(/dOr kri/ma kai\ dikaiosu/nE O(s CHeima/rrous a)/batos.
Am:5:24 kai kylisTEsetai hOs hydOr krima kai dikaiosynE hOs CHeimarrus abatos.
Am:5:24 C VS_FPI3S C N3_NSN N3M_NSN C N1_NSF C A1C_NSM A1B_NSM
Am:5:24 and also, even, namely to roll κυλίωεκυλειε trundle, truckle, grovel as/like water sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation and also, even, namely righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law as/like wadi ć
Am:5:24 and he/she/it-will-be-TO ROLL-ed as/like water (nom|acc|voc) sentence (nom|acc|voc) and righteousness (nom|voc) as/like wadi (nom), wadis (acc)  
Am:5:24 Am_5:24_1 Am_5:24_2 Am_5:24_3 Am_5:24_4 Am_5:24_5 Am_5:24_6 Am_5:24_7 Am_5:24_8 Am_5:24_9 Am_5:24_10
Am:5:24 x x x x x x x x x x
Am:5:25 μὴ σφάγια καὶ θυσίας προσηνέγκατέ μοι ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσαράκοντα ἔτη, οἶκος Ισραηλ;
Am:5:25 Have ye offered to me victims and sacrifices, O house of Israel, forty years in the wilderness? (Amos 5:25 Brenton)
Am:5:25 Czyż nie składaliście Mi żertw i ofiar pokarmowych na pustyni przez czterdzieści lat, domu Izraela, (Amos 5:25 BT_4)
Am:5:25 μὴ σφάγια καὶ θυσίας προσηνέγκατέ μοι ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσαράκοντα ἔτη, οἶκος Ισραηλ;
Am:5:25 μή σφάγιον, -ου, τό καί θυσία, -ας, ἡ προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- ἔτο·ς, -ους, τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ
Am:5:25 Nie Ofiara I też, nawet, mianowicie Ofiara gnębią, poświęcają By przedstawiać Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie Czterdzieści Rok Dom Izrael
Am:5:25 mE\ sfa/gia kai\ Tusi/as prosEne/gkate/ moi e)n tE=| e)rE/mO| tessara/konta e)/tE, oi)=kos *israEl;
Am:5:25 mE sfagia kai Tysias prosEnenkate moi en tE erEmO tessarakonta etE, oikos israEl;
Am:5:25 D N2N_APN C N1A_APF VAI_AAI2P RP_DS P RA_DSF N2_DSF M N3E_APN N2_NSM N_GSM
Am:5:25 not sacrifice and also, even, namely sacrifice victimize, immolate to present I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness forty year house Israel
Am:5:25 not sacrifices (nom|acc|voc) and sacrifice (gen), sacrificial (acc) you(pl)-PRESENT-ed me (dat) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) forty years (nom|acc|voc) house (nom) Israel (indecl)
Am:5:25 Am_5:25_1 Am_5:25_2 Am_5:25_3 Am_5:25_4 Am_5:25_5 Am_5:25_6 Am_5:25_7 Am_5:25_8 Am_5:25_9 Am_5:25_10 Am_5:25_11 Am_5:25_12 Am_5:25_13
Am:5:25 x x x x x x x x x x x x x
Am:5:26 καὶ ἀνελάβετε τὴν σκηνὴν τοῦ Μολοχ καὶ τὸ ἄστρον τοῦ θεοῦ ὑμῶν Ραιφαν, τοὺς τύπους αὐτῶν, οὓς ἐποιήσατε ἑαυτοῖς.
Am:5:26 Yea, ye took up the tabernacle of Moloch, and the star of your god Raephan, the images of them which ye made for yourselves. (Amos 5:26 Brenton)
Am:5:26 a zarazem obnosiliście Sikkuta, waszego króla, i Kijjuna, wasze bożki, gwiazdę waszego boga, któreście sobie uczynili? (Amos 5:26 BT_4)
Am:5:26 καὶ ἀνελάβετε τὴν σκηνὴν τοῦ Μολοχ καὶ τὸ ἄστρον τοῦ θεοῦ ὑμῶν Ραιφαν, τοὺς τύπους αὐτῶν, οὓς ἐποιήσατε ἑαυτοῖς.
Am:5:26 καί ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό Μολόχ, ὁ καί ὁ ἡ τό ἄστρον, -ου, τό (See also ἀστήρ) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς Ῥαιφάν v.l. Ῥεμφ-, ὁ ὁ ἡ τό τύπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ
Am:5:26 I też, nawet, mianowicie By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Moloch I też, nawet, mianowicie Gwiezdny Bóg  Ty Rephan/Rompha Pisz On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By czynić/rób Samo /nasz /twój /siebie
Am:5:26 kai\ a)nela/bete tE\n skEnE\n tou= *moloCH kai\ to\ a)/stron tou= Teou= u(mO=n *raifan, tou\s tu/pous au)tO=n, ou(\s e)poiE/sate e(autoi=s.
Am:5:26 kai anelabete tEn skEnEn tu moloCH kai to astron tu Teu hymOn raifan, tus typus autOn, hus epoiEsate heautois.
Am:5:26 C VBI_AAI2P RA_ASF N1_ASF RA_GSM N_GS C RA_ASN N2N_ASN RA_GSM N2_GSM RP_GP N_GS RA_APM N2_APM RD_GPM RR_APM VAI_AAI2P RD_DPM
Am:5:26 and also, even, namely to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the Moloch and also, even, namely the star the god [see theology] you Rephan/Rompha the type he/she/it/same who/whom/which to do/make self /our-/your-/themselves
Am:5:26 and you(pl)-TAKE UP-ed the (acc) tent (acc) the (gen) Moloch (indecl) and the (nom|acc) star (nom|acc|voc) the (gen) god (gen) you(pl) (gen) Rephan/Rompha (indecl) the (acc) types (acc) them/same (gen) who/whom/which (acc) you(pl)-DO/MAKE-ed selves (dat)
Am:5:26 Am_5:26_1 Am_5:26_2 Am_5:26_3 Am_5:26_4 Am_5:26_5 Am_5:26_6 Am_5:26_7 Am_5:26_8 Am_5:26_9 Am_5:26_10 Am_5:26_11 Am_5:26_12 Am_5:26_13 Am_5:26_14 Am_5:26_15 Am_5:26_16 Am_5:26_17 Am_5:26_18 Am_5:26_19
Am:5:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:5:27 καὶ μετοικιῶ ὑμᾶς ἐπέκεινα Δαμασκοῦ, λέγει κύριος, ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ὄνομα αὐτῷ.
Am:5:27 And I will carry you away beyond Damascus, saith the Lord, the Almighty God is his name. (Amos 5:27 Brenton)
Am:5:27 Dlatego przesiedlę was poza Damaszek, mówi Pan, Bóg Zastępów - to imię Jego. (Amos 5:27 BT_4)
Am:5:27 καὶ μετοικιῶ ὑμᾶς ἐπέκεινα Δαμασκοῦ, λέγει κύριος, θεὸς παντοκράτωρ ὄνομα αὐτῷ.
Am:5:27 καί μετ·οικίζω (-, μετ+οικι(ε)·[σ]-, μετ+οικι·σ-, -, -, μετ+οικισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐπ·έκεινα Δαμασκός, -οῦ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Am:5:27 I też, nawet, mianowicie Do ??? Ty Dalej Damaszek By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo
Am:5:27 kai\ metoikiO= u(ma=s e)pe/keina *damaskou=, le/gei ku/rios, o( Teo\s o( pantokra/tOr o)/noma au)tO=|.
Am:5:27 kai metoikiO hymas epekeina damasku, legei kyrios, ho Teos ho pantokratOr onoma autO.
Am:5:27 C VF2_FAI1S RP_AP D N2_GS V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM N3R_NSM N3M_NSN RD_DSM
Am:5:27 and also, even, namely to ??? you beyond Damascus to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the Almighty ruler of all going before all name with regard to he/she/it/same
Am:5:27 and I-will-??? you(pl) (acc) beyond Damascus (gen) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (nom) Almighty ruler of all (nom) name (nom|acc|voc) him/it/same (dat)
Am:5:27 Am_5:27_1 Am_5:27_2 Am_5:27_3 Am_5:27_4 Am_5:27_5 Am_5:27_6 Am_5:27_7 Am_5:27_8 Am_5:27_9 Am_5:27_10 Am_5:27_11 Am_5:27_12 Am_5:27_13
Am:5:27 x x x x x x x x x x x x x