Am:6:1 Οὐαὶ τοῖς ἐξουθενοῦσιν Σιων καὶ τοῖς πεποιθόσιν ἐπὶ τὸ ὄρος Σαμαρείας· ἀπετρύγησαν ἀρχὰς ἐθνῶν, καὶ εἰσῆλθον αὐτοί. οἶκος τοῦ Ισραηλ,
Am:6:1 Woe to them that set at nought Sion, and that trust in the mountain of Samaria: they have gathered the harvest of the heads of the nations, and they have gone in themselves. (Amos 6:1 Brenton)
Am:6:1 Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii, książętom pierwszego z narodów, których słucha dom Izraela. (Amos 6:1 BT_4)
Am:6:1 Οὐαὶ τοῖς ἐξουθενοῦσιν Σιων καὶ τοῖς πεποιθόσιν ἐπὶ τὸ ὄρος Σαμαρείας· ἀπετρύγησαν ἀρχὰς ἐθνῶν, καὶ εἰσῆλθον αὐτοί. οἶκος τοῦ Ισραηλ,
Am:6:1 οὐαί ὁ ἡ τό ἐξ·ουθενέω/-νόω (εξ+ουθεν(ε)-, εξ+ουθενη·σ-/εξ+ουθενω·σ-, εξ+ουθενη·σ-/εξ+ουθενω·σ-, εξ+ουθενη·κ-, εξ+ουθενη-, εξ+ουθενη·θ-/εξ+ουθενω·θ-) Σιών, ἡ καί ὁ ἡ τό πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Σαμάρεια, -ας, ἡ   ἀρχή, -ῆς, ἡ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
Am:6:1 Nieszczęście By gardzić to jest, by unieważniać i odrzucać: Czynna uparta odmowa by przyjmować. Syjon I też, nawet, mianowicie By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Samaria [okolica z] Początek Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie By wchodzić On/ona/to/to samo Dom Izrael
Am:6:1 *ou)ai\ toi=s e)XouTenou=sin *siOn kai\ toi=s pepoiTo/sin e)pi\ to\ o)/ros *samarei/as· a)petru/gEsan a)rCHa\s e)TnO=n, kai\ ei)sE=lTon au)toi/. oi)=kos tou= *israEl,
Am:6:1 uai tois eXuTenusin siOn kai tois pepoiTosin epi to oros samareias· apetrygEsan arCHas eTnOn, kai eisElTon autoi. oikos tu israEl,
Am:6:1 I RA_DPM V4_PAPDPM N_AS C RA_DPM VX_XAPDPM P RA_ASN N3E_ASN N1A_GSF VAI_AAI3P N1_APF N3E_GPN C VBI_AAI3P RD_NPM N2_NSM RA_GSM N_GSM
Am:6:1 woe the to scorn i.e., to invalidate and reject: an active self-willed refusal to accept. Zion and also, even, namely the to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount Samaria [region of] ć beginning nation [see ethnic] and also, even, namely to enter he/she/it/same house the Israel
Am:6:1 woe the (dat) they-are-SCORN-ing, while SCORN-ing (dat) Zion (indecl) and the (dat) having PERSUADE/CONVINCE-ed (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) Samaria (gen)   beginnings (acc) nations (gen) and I-ENTER-ed, they-ENTER-ed they/same (nom) house (nom) the (gen) Israel (indecl)
Am:6:1 Am_6:1_1 Am_6:1_2 Am_6:1_3 Am_6:1_4 Am_6:1_5 Am_6:1_6 Am_6:1_7 Am_6:1_8 Am_6:1_9 Am_6:1_10 Am_6:1_11 Am_6:1_12 Am_6:1_13 Am_6:1_14 Am_6:1_15 Am_6:1_16 Am_6:1_17 Am_6:1_18 Am_6:1_19 Am_6:1_20
Am:6:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:6:2 διάβητε πάντες καὶ ἴδετε καὶ διέλθατε ἐκεῖθεν εἰς Εμαθ Ραββα καὶ κατάβητε ἐκεῖθεν εἰς Γεθ ἀλλοφύλων, τὰς κρατίστας ἐκ πασῶν τῶν βασιλειῶν τούτων, εἰ πλέονα τὰ ὅρια αὐτῶν ἐστιν τῶν ὑμετέρων ὁρίων.
Am:6:2 O house of Israel, pass by all of you, and see; and pass by thence to Ematrabba; and thence descend to Geth of the Philistines, the chief of all these kingdoms, see if their coasts are greater than your coasts. (Amos 6:2 Brenton)
Am:6:2 Idźcie do Kalne i zobaczcie, potem idźcie stamtąd do Chamat-Rabba i zajdźcie do Gat filistyńskiego. Czyż od tych królestw jesteście silniejsi albo posiadłości wasze większe niż u nich? (Amos 6:2 BT_4)
Am:6:2 διάβητε πάντες καὶ ἴδετε καὶ διέλθατε ἐκεῖθεν εἰς Εμαθ Ραββα καὶ κατάβητε ἐκεῖθεν εἰς Γεθ ἀλλοφύλων, τὰς κρατίστας ἐκ πασῶν τῶν βασιλειῶν τούτων, εἰ πλέονα τὰ ὅρια αὐτῶν ἐστιν τῶν ὑμετέρων ὁρίων.
Am:6:2 δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκεῖ·θεν εἰς[1]     καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἐκεῖ·θεν εἰς[1]   ἀλλό·φυλος -ον ὁ ἡ τό κράτιστος -η -ον (Superl. of κρατύς) ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ; βασίλειος -ον οὗτος αὕτη τοῦτο εἰ πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὑμέτερος -α -ον ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-)
Am:6:2 By przechodzić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Stamtąd Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By schodzić Stamtąd Do (+przyspieszenie) Obcy Najbardziej silny Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Królestwo; królewski To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Jeżeli Więcej Granica On/ona/to/to samo By być Twój/twój(pl) Granica; by wyświęcać/znak {ocenę} precz
Am:6:2 dia/bEte pa/ntes kai\ i)/dete kai\ die/lTate e)kei=Ten ei)s *emaT *rabba kai\ kata/bEte e)kei=Ten ei)s *geT a)llofu/lOn, ta\s krati/stas e)k pasO=n tO=n basileiO=n tou/tOn, ei) ple/ona ta\ o(/ria au)tO=n e)stin tO=n u(mete/rOn o(ri/On.
Am:6:2 diabEte pantes kai idete kai dielTate ekeiTen eis emaT rabba kai katabEte ekeiTen eis geT allofylOn, tas kratistas ek pasOn tOn basileiOn tutOn, ei pleona ta horia autOn estin tOn hymeterOn horiOn.
Am:6:2 VZ_AAD2P A3_NPM C VB_AAD2P C VB_AAD2P D P N_AS N_AS C VZ_AAD2P D P N_AS A1B_GPM RA_APF A1_APFS P A1S_GPF RA_GPF N1A_GPF RD_GPF C A3C_NPN RA_NPN N2N_NPN RD_GPM V9_PAI3S RA_GPN A1A_GPN N2N_GPN
Am:6:2 to cross over every all, each, every, the whole of and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to go through pass through from there into (+acc) ć ć and also, even, namely to go down from there into (+acc) ć foreign the strongest out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of the kingdom; royal this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] if more the boundary he/she/it/same to be the your/yours(pl) boundary; to ordain/mark off
Am:6:2 do-CROSS-you(pl)-OVER!, you(pl)-should-CROSS-OVER all (nom|voc) and do-SEE-you(pl)! and do-GO THROUGH-you(pl)! from there into (+acc)     and do-GO DOWN-you(pl)!, you(pl)-should-GO DOWN from there into (+acc)   foreign ([Adj] gen) the (acc) strongest ([Adj] acc) out of (+gen) all (gen) the (gen) kingdoms (gen); royal ([Adj] gen) these (gen) if more (nom|acc|voc), more (acc) the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) them/same (gen) he/she/it-is the (gen) your/yours(pl) (gen) boundaries (gen); going-to-ORDAIN/MARK (fut ptcp) (nom)
Am:6:2 Am_6:2_1 Am_6:2_2 Am_6:2_3 Am_6:2_4 Am_6:2_5 Am_6:2_6 Am_6:2_7 Am_6:2_8 Am_6:2_9 Am_6:2_10 Am_6:2_11 Am_6:2_12 Am_6:2_13 Am_6:2_14 Am_6:2_15 Am_6:2_16 Am_6:2_17 Am_6:2_18 Am_6:2_19 Am_6:2_20 Am_6:2_21 Am_6:2_22 Am_6:2_23 Am_6:2_24 Am_6:2_25 Am_6:2_26 Am_6:2_27 Am_6:2_28 Am_6:2_29 Am_6:2_30 Am_6:2_31 Am_6:2_32
Am:6:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:6:3 οἱ ἐρχόμενοι εἰς ἡμέραν κακήν, οἱ ἐγγίζοντες καὶ ἐφαπτόμενοι σαββάτων ψευδῶν,
Am:6:3 Ye who are approaching the evil day, who are drawing near and adopting false sabbaths; (Amos 6:3 Brenton)
Am:6:3 W mniemaniu swoim oddalacie dzień niedoli, a rzeczywiście przybliżacie panowanie gwałtu. (Amos 6:3 BT_4)
Am:6:3 οἱ ἐρχόμενοι εἰς ἡμέραν κακήν, οἱ ἐγγίζοντες καὶ ἐφαπτόμενοι σαββάτων ψευδῶν,
Am:6:3 ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ἡμέρα, -ας -ἡ κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ὁ ἡ τό ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) καί   σάββατον, -ου, τό ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές
Am:6:3 By przychodzić Do (+przyspieszenie) Dzień Niegodziwie by czynić źle Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) I też, nawet, mianowicie Szabas Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące}
Am:6:3 oi( e)rCHo/menoi ei)s E(me/ran kakE/n, oi( e)ggi/DZontes kai\ e)fapto/menoi sabba/tOn PSeudO=n,
Am:6:3 hoi erCHomenoi eis hEmeran kakEn, hoi engiDZontes kai efaptomenoi sabbatOn PSeudOn,
Am:6:3 RA_NPM V1_PMPNPM P N1A_ASF A1_ASF RA_NPM V1_PAPNPM C V1_PMPNPM N2N_GPN A3H_GPN
Am:6:3 the to come into (+acc) day wickedly to do evil the to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) and also, even, namely ć sabbath lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying
Am:6:3 the (nom) while being-COME-ed (nom|voc) into (+acc) day (acc) wickedly ([Adj] acc) the (nom) while NEAR-ing (nom|voc) and   sabbaths (gen) lies (gen); liar ([Adj] gen)
Am:6:3 Am_6:3_1 Am_6:3_2 Am_6:3_3 Am_6:3_4 Am_6:3_5 Am_6:3_6 Am_6:3_7 Am_6:3_8 Am_6:3_9 Am_6:3_10 Am_6:3_11
Am:6:3 x x x x x x x x x x x
Am:6:4 οἱ καθεύδοντες ἐπὶ κλινῶν ἐλεφαντίνων καὶ κατασπαταλῶντες ἐπὶ ταῖς στρωμναῖς αὐτῶν καὶ ἔσθοντες ἐρίφους ἐκ ποιμνίων καὶ μοσχάρια ἐκ μέσου βουκολίων γαλαθηνά,
Am:6:4 who sleep upon beds of ivory, and live delicately on their couches, and eat kids out of the flocks, and sucking calves out of the midst of the stalls; (Amos 6:4 Brenton)
Am:6:4 Leżą na łożach z kości słoniowej i wylegują się na dywanach; jedzą oni jagnięta z trzody i cielęta ze środka obory. (Amos 6:4 BT_4)
Am:6:4 οἱ καθεύδοντες ἐπὶ κλινῶν ἐλεφαντίνων καὶ κατασπαταλῶντες ἐπὶ ταῖς στρωμναῖς αὐτῶν καὶ ἔσθοντες ἐρίφους ἐκ ποιμνίων καὶ μοσχάρια ἐκ μέσου βουκολίων γαλαθηνά,
Am:6:4 ὁ ἡ τό καθεύδω (καθευδ-, -, -, -, -, -) ἐπί κλίνη, -ης, ἡ; κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-) ἐλεφάντινος -η -ον καί   ἐπί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἔριφος, -ου, ὁ ἐκ ποίμνιον, -ου, τό καί   ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -)    
Am:6:4 Do spania do spać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łóżko; by zginać/zmniejszanie się [zobacz nachylenie, opadaj, leż] Kość słoniowa [zobacz słonia] I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By jeść Kozioł Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Stado I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony
Am:6:4 oi( kaTeu/dontes e)pi\ klinO=n e)lefanti/nOn kai\ kataspatalO=ntes e)pi\ tai=s strOmnai=s au)tO=n kai\ e)/sTontes e)ri/fous e)k poimni/On kai\ mosCHa/ria e)k me/sou boukoli/On galaTEna/,
Am:6:4 hoi kaTeudontes epi klinOn elefantinOn kai kataspatalOntes epi tais strOmnais autOn kai esTontes erifus ek poimniOn kai mosCHaria ek mesu bukoliOn galaTEna,
Am:6:4 RA_NPM V1_PAPNPM P N1_GPF A1_GPF C V3_PAPNPM P RA_DPF N1_DPF RD_GPM C V1_PAPNPM N2_APM P N2N_GPN C N2N_APN P A1_GSN N2_GPN A1B_APN
Am:6:4 the to sleeping to be sleeping upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing bed; to bend/wane [see incline, decline, recline] ivory [see elephant] and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć he/she/it/same and also, even, namely to eat goat out of (+gen) ἐξ before vowels flock and also, even, namely ć out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done ć ć
Am:6:4 the (nom) while SLEEPING-ing (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) beds (gen); while BEND/WANE-ing (nom) ivory ([Adj] gen) and   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat)   them/same (gen) and while EAT-ing (nom|voc) goats (acc) out of (+gen) flocks (gen) and   out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE!    
Am:6:4 Am_6:4_1 Am_6:4_2 Am_6:4_3 Am_6:4_4 Am_6:4_5 Am_6:4_6 Am_6:4_7 Am_6:4_8 Am_6:4_9 Am_6:4_10 Am_6:4_11 Am_6:4_12 Am_6:4_13 Am_6:4_14 Am_6:4_15 Am_6:4_16 Am_6:4_17 Am_6:4_18 Am_6:4_19 Am_6:4_20 Am_6:4_21 Am_6:4_22
Am:6:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:6:5 οἱ ἐπικροτοῦντες πρὸς τὴν φωνὴν τῶν ὀργάνων ὡς ἑστῶτα ἐλογίσαντο καὶ οὐχ ὡς φεύγοντα·
Am:6:5 who excel in the sound of musical instruments; they have regarded them as abiding, not as fleeting pleasures; (Amos 6:5 Brenton)
Am:6:5 Fałszywie śpiewają przy dźwiękach harfy i jak Dawid obmyślają sobie instrumenty do grania. (Amos 6:5 BT_4)
Am:6:5 οἱ ἐπικροτοῦντες πρὸς τὴν φωνὴν τῶν ὀργάνων ὡς ἑστῶτα ἐλογίσαντο καὶ οὐχ ὡς φεύγοντα·
Am:6:5 ὁ ἡ τό   πρός ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό   ὡς ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὡς φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -)
Am:6:5 Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Dźwięku/głos płacze Jak/jak By powodować stać Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Jak/jak By uciekać
Am:6:5 oi( e)pikrotou=ntes pro\s tE\n fOnE\n tO=n o)rga/nOn O(s e(stO=ta e)logi/santo kai\ ou)CH O(s feu/gonta·
Am:6:5 hoi epikrotuntes pros tEn fOnEn tOn organOn hOs hestOta elogisanto kai uCH hOs feugonta·
Am:6:5 RA_NPM V2_PAPNPM P RA_ASF N1_ASF RA_GPN N2N_GPN C VXI_XAPASM VAI_AMI3P C D C V1_PAPASM
Am:6:5 the ć toward (+acc,+gen,+dat) the sound/voice cries the ć as/like to cause to stand to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks and also, even, namely οὐχ before rough breathing as/like to flee
Am:6:5 the (nom)   toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) sound/voice (acc) the (gen)   as/like having CAUSE-ed-TO-STand (acc, nom|acc|voc) they-were-LOGICALLY SPEAK-ed and not as/like while FLEE-ing (acc, nom|acc|voc)
Am:6:5 Am_6:5_1 Am_6:5_2 Am_6:5_3 Am_6:5_4 Am_6:5_5 Am_6:5_6 Am_6:5_7 Am_6:5_8 Am_6:5_9 Am_6:5_10 Am_6:5_11 Am_6:5_12 Am_6:5_13 Am_6:5_14
Am:6:5 x x x x x x x x x x x x x x
Am:6:6 οἱ πίνοντες τὸν διυλισμένον οἶνον καὶ τὰ πρῶτα μύρα χριόμενοι καὶ οὐκ ἔπασχον οὐδὲν ἐπὶ τῇ συντριβῇ Ιωσηφ.
Am:6:6 who drink strained wine, and anoint themselves with the best ointment; and have suffered nothing on occasion of the calamity of Joseph. (Amos 6:6 Brenton)
Am:6:6 Piją czaszami wino i najlepszym olejkiem się namaszczają, a nic się nie martwią upadkiem domu Józefa. (Amos 6:6 BT_4)
Am:6:6 οἱ πίνοντες τὸν διυλισμένον οἶνον καὶ τὰ πρῶτα μύρα χριόμενοι καὶ οὐκ ἔπασχον οὐδὲν ἐπὶ τῇ συντριβῇ Ιωσηφ.
Am:6:6 ὁ ἡ τό πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὁ ἡ τό δι·ϋλίζω (δι+υλιζ-, -, -, -, δι+υλισ-, -) οἶνος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον μύρον, -ου, τό; Μύρα, -ων, τά χρίω (χρι-, χρι·σ-, χρι·σ-, κεχρι·κ-, κεχρισ-, χρισ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἐπί ὁ ἡ τό συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) Ἰωσήφ, ὁ
Am:6:6 By pić Do ??? Wino I też, nawet, mianowicie Po pierwsze Maść; Myra Do chrisen danego nazwisko {imię} od L. suffus --, suffundere 'leją do'. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By cierpieć cierp, doświadczaj Nie jeden (nic, nikt) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Joseph
Am:6:6 oi( pi/nontes to\n diulisme/non oi)=non kai\ ta\ prO=ta mu/ra CHrio/menoi kai\ ou)k e)/pasCHon ou)de\n e)pi\ tE=| suntribE=| *iOsEf.
Am:6:6 hoi pinontes ton diylismenon oinon kai ta prOta myra CHriomenoi kai uk epasCHon uden epi tE syntribE iOsEf.
Am:6:6 RA_NPM V1_PAPNPM RA_ASM VA_APPASM N2_ASM C RA_APN A1_APN N2N_APN V1_PMPNPM C D V1I_IAI3P A3_ASN P RA_DSF N1_DSF N_GSM
Am:6:6 the to drink the to ??? wine and also, even, namely the first ointment; Myra to chrisen given a name from L. suffus-, suffundere 'pour into'. and also, even, namely οὐχ before rough breathing to suffer suffer, experience not one (nothing, no one) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to break to crush completely, break (in pieces) Joseph
Am:6:6 the (nom) while DRINK-ing (nom|voc) the (acc) having-been-???-ed (acc, nom|acc|voc) wine (acc) and the (nom|acc) first (nom|acc|voc) ointments (nom|acc|voc); Myra (nom|acc|voc) while being-CHRISEN-ed (nom|voc) and not I-was-SUFFER-ing, they-were-SUFFER-ing not one (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) you(sg)-are-being-BREAK-ed, he/she/it-should-be-BREAK-ing, you(sg)-should-be-being-BREAK-ed, he/she/it-should-be-BREAK-ed Joseph (indecl)
Am:6:6 Am_6:6_1 Am_6:6_2 Am_6:6_3 Am_6:6_4 Am_6:6_5 Am_6:6_6 Am_6:6_7 Am_6:6_8 Am_6:6_9 Am_6:6_10 Am_6:6_11 Am_6:6_12 Am_6:6_13 Am_6:6_14 Am_6:6_15 Am_6:6_16 Am_6:6_17 Am_6:6_18
Am:6:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:6:7 διὰ τοῦτο νῦν αἰχμάλωτοι ἔσονται ἀπ’ ἀρχῆς δυναστῶν, καὶ ἐξαρθήσεται χρεμετισμὸς ἵππων ἐξ Εφραιμ.
Am:6:7 Therefore now shall they depart into captivity from the dominion of princes, and the neighing of horses shall be cut off from Ephraim. (Amos 6:7 Brenton)
Am:6:7 Dlatego teraz ich poprowadzę na czele wygnańców, i zniknie krzykliwe grono hulaków. (Amos 6:7 BT_4)
Am:6:7 διὰ τοῦτο νῦν αἰχμάλωτοι ἔσονται ἀπ’ ἀρχῆς δυναστῶν, καὶ ἐξαρθήσεται χρεμετισμὸς ἵππων ἐξ Εφραιμ.
Am:6:7 διά οὗτος αὕτη τοῦτο νῦν αἰχμ·άλωτος[2], -ώτου, ὁ; αἰχμ·άλωτος[1] -ον [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπό ἀρχή, -ῆς, ἡ δυνάστης, -ου, ὁ καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) χρεμετισμός, -οῦ, ὁ [LXX] ἵππος, -ου, ὁ ἐκ Ἐφραίμ, ὁ
Am:6:7 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Teraz Pojmany; pojmany By być Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Początek Najwyższy I też, nawet, mianowicie By usuwać ??? Koń Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Efraim
Am:6:7 dia\ tou=to nu=n ai)CHma/lOtoi e)/sontai a)p’ a)rCHE=s dunastO=n, kai\ e)XarTE/setai CHremetismo\s i(/ppOn e)X *efraim.
Am:6:7 dia tuto nyn aiCHmalOtoi esontai ap’ arCHEs dynastOn, kai eXarTEsetai CHremetismos hippOn eX efraim.
Am:6:7 P RD_ASN D A1B_NPM VF_FMI3P P N1_GSF N1M_GPM C VC_FPI3S N2_NSM N2_GPM P N_GSM
Am:6:7 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] now captive; captive to be from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing beginning sovereign and also, even, namely to remove ??? horse out of (+gen) ἐξ before vowels Ephraim
Am:6:7 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) now captives (nom|voc); captive ([Adj] nom|voc) they-will-be away from (+gen) beginning (gen) sovereigns (gen) and he/she/it-will-be-REMOVE-ed ??? (nom) horses (gen) out of (+gen) Ephraim (indecl)
Am:6:7 Am_6:7_1 Am_6:7_2 Am_6:7_3 Am_6:7_4 Am_6:7_5 Am_6:7_6 Am_6:7_7 Am_6:7_8 Am_6:7_9 Am_6:7_10 Am_6:7_11 Am_6:7_12 Am_6:7_13 Am_6:7_14
Am:6:7 x x x x x x x x x x x x x x
Am:6:8 ὅτι ὤμοσεν κύριος καθ’ ἑαυτοῦ Διότι βδελύσσομαι ἐγὼ πᾶσαν τὴν ὕβριν Ιακωβ καὶ τὰς χώρας αὐτοῦ μεμίσηκα, καὶ ἐξαρῶ πόλιν σὺν πᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν αὐτήν·
Am:6:8 For the Lord has sworn by himself, saying, Because I abhor all the pride of Jacob, I do also hate his countries, and I will cut off his city with all who inhabit it. (Amos 6:8 Brenton)
Am:6:8 Poprzysiągł Pan Bóg na swoje życie - wyrocznia Pana, Boga Zastępów: Brzydzę się pychą Jakuba i nienawidzę jego pałaców, wydam więc wrogom miasto i to, co się w nim znajduje. (Amos 6:8 BT_4)
Am:6:8 ὅτι ὤμοσεν κύριος καθ’ ἑαυτοῦ Διότι βδελύσσομαι ἐγὼ πᾶσαν τὴν ὕβριν Ιακωβ καὶ τὰς χώρας αὐτοῦ μεμίσηκα, καὶ ἐξαρῶ πόλιν σὺν πᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν αὐτήν·
Am:6:8 ὅτι ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ δι·ότι βδελύσσομαι/βδελύττ- (βδελυσσ-/βδελυττ-, βδελυξ-, βδελυξ-, -, εβδελυσσ-, βδελυχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ὕβρις, -εως, ἡ Ἰακώβ, ὁ καί ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) πόλις, -εως, ἡ σύν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Am:6:8 Ponieważ/tamto By przysięgać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie Z powodu tego: Tamto Do ??? (Czuj odrazę, obrzydliwy) Ja Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Pycha Jacob I też, nawet, mianowicie Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} On/ona/to/to samo Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt I też, nawet, mianowicie By usuwać Miasto Razem z/włączając (+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) On/ona/to/to samo
Am:6:8 o(/ti O)/mosen ku/rios kaT’ e(autou= *dio/ti bdelu/ssomai e)gO\ pa=san tE\n u(/brin *iakOb kai\ ta\s CHO/ras au)tou= memi/sEka, kai\ e)XarO= po/lin su\n pa=sin toi=s katoikou=sin au)tE/n·
Am:6:8 hoti Omosen kyrios kaT’ heautu dioti bdelyssomai egO pasan tEn hybrin iakOb kai tas CHOras autu memisEka, kai eXarO polin syn pasin tois katoikusin autEn·
Am:6:8 C VAI_AAI3S N2_NSM P RD_GSM C V1_PMI1S RP_NS A1S_ASF RA_ASF N3I_ASF N_GSM C RA_APF N1A_APF RD_GSM VX_XAI1S C VF2_FAI1S N3I_ASF P A3_DPM RA_DPM V2_PAPDPM RD_ASF
Am:6:8 because/that to swear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves because of this: that to ??? (abhor, abominable) I every all, each, every, the whole of; to sprinkle the hubris Jacob and also, even, namely the region realm (clίme); land, country, territory, tract he/she/it/same to destest dislike, detest, hate, abominate and also, even, namely to remove city together with/including (+dat) every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) he/she/it/same
Am:6:8 because/that he/she/it-SWEAR-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) self (gen) because of this: that I-am-being-???-ed I (nom) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) hubris (acc) Jacob (indecl) and the (acc) region (gen), regions (acc) him/it/same (gen) I-have-DESTEST-ed and I-will-REMOVE, I-should-REMOVE city (acc) together with/including (+dat) all (dat) the (dat) they-are-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN, while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (dat) her/it/same (acc)
Am:6:8 Am_6:8_1 Am_6:8_2 Am_6:8_3 Am_6:8_4 Am_6:8_5 Am_6:8_6 Am_6:8_7 Am_6:8_8 Am_6:8_9 Am_6:8_10 Am_6:8_11 Am_6:8_12 Am_6:8_13 Am_6:8_14 Am_6:8_15 Am_6:8_16 Am_6:8_17 Am_6:8_18 Am_6:8_19 Am_6:8_20 Am_6:8_21 Am_6:8_22 Am_6:8_23 Am_6:8_24 Am_6:8_25
Am:6:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:6:9 καὶ ἔσται ἐὰν ὑπολειφθῶσιν δέκα ἄνδρες ἐν οἰκίᾳ μιᾷ, καὶ ἀποθανοῦνται, καὶ ὑπολειφθήσονται οἱ κατάλοιποι,
Am:6:9 And it shall come to pass, if there be ten men left in one house, that they shall die. (Amos 6:9 Brenton)
Am:6:9 I gdyby pozostało dziesięciu mężów w jednym domu - i ci umrą; (Amos 6:9 BT_4)
Am:6:9 καὶ ἔσται ἐὰν ὑπολειφθῶσιν δέκα ἄνδρες ἐν οἰκίᾳ μιᾷ, καὶ ἀποθανοῦνται, καὶ ὑπολειφθήσονται οἱ κατάλοιποι,
Am:6:9 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) δέκα ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐν οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον
Am:6:9 I też, nawet, mianowicie By być Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z}) Dziesięć Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Jeden I też, nawet, mianowicie By umierać I też, nawet, mianowicie By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z}) Pozostawanie
Am:6:9 kai\ e)/stai e)a\n u(poleifTO=sin de/ka a)/ndres e)n oi)ki/a| mia=|, kai\ a)poTanou=ntai, kai\ u(poleifTE/sontai oi( kata/loipoi,
Am:6:9 kai estai ean hypoleifTOsin deka andres en oikia mia, kai apoTanuntai, kai hypoleifTEsontai hoi kataloipoi,
Am:6:9 C V9_FMI3S C VV_APS3P M N3_NPM P N1A_DSF A1A_DSF C VF2_FMI3P C VV_FPI3P RA_NPM A1B_NPM
Am:6:9 and also, even, namely to be if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) ten man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house one and also, even, namely to die and also, even, namely to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) the remaining
Am:6:9 and he/she/it-will-be if-ever they-should-be-REMAIN-ed ten men, husbands (nom|voc) in/among/by (+dat) house (dat) one (dat) and they-will-be-DIE-ed and they-will-be-REMAIN-ed the (nom) remaining ([Adj] nom|voc)
Am:6:9 Am_6:9_1 Am_6:9_2 Am_6:9_3 Am_6:9_4 Am_6:9_5 Am_6:9_6 Am_6:9_7 Am_6:9_8 Am_6:9_9 Am_6:9_10 Am_6:9_11 Am_6:9_12 Am_6:9_13 Am_6:9_14 Am_6:9_15
Am:6:9 x x x x x x x x x x x x x x x
Am:6:10 καὶ λήμψονται οἱ οἰκεῖοι αὐτῶν καὶ παραβιῶνται τοῦ ἐξενέγκαι τὰ ὀστᾶ αὐτῶν ἐκ τοῦ οἴκου· καὶ ἐρεῖ τοῖς προεστηκόσι τῆς οἰκίας Εἰ ἔτι ὑπάρχει παρὰ σοί; καὶ ἐρεῖ Οὐκέτι· καὶ ἐρεῖ Σίγα, ἕνεκα τοῦ μὴ ὀνομάσαι τὸ ὄνομα κυρίου.
Am:6:10 But a remnant shall be left behind, and their relations shall take them, and shall strenuously endeavor to carry forth their bones from the house: and one shall say to the heads of the house, Is there yet any one else with thee? (Amos 6:10 Brenton)
Am:6:10 niewielu pozostanie, by wynieść kości z domu, i gdy zapyta tego, który pozostał w domu: «Czy jest jeszcze ktoś z tobą?» Odpowie: «Nie ma», i doda: «Milcz!», bo nie będzie można wspominać imienia Pana. (Amos 6:10 BT_4)
Am:6:10 καὶ λήμψονται οἱ οἰκεῖοι αὐτῶν καὶ παραβιῶνται τοῦ ἐξενέγκαι τὰ ὀστᾶ αὐτῶν ἐκ τοῦ οἴκου· καὶ ἐρεῖ τοῖς προεστηκόσι τῆς οἰκίας Εἰ ἔτι ὑπάρχει παρὰ σοί; καὶ ἐρεῖ Οὐκέτι· καὶ ἐρεῖ Σίγα, ἕνεκα τοῦ μὴ ὀνομάσαι τὸ ὄνομα κυρίου.
Am:6:10 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό οἰκεῖος (-α) -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί   ὁ ἡ τό ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό προ·ΐστημι (ath. προ+ιστ(α)-/ath. προ+ιστ(η)-, -, 2nd ath. προ+στ(η)-/ath. προ+στ(α)-, προ+εστη·κ-/προ+εστ(α)·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) εἰ ἔτι ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐκέτι (οὐκ ἔτι) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σιγάω (σιγ(α)-, σιγη·σ-, σιγη·σ-, -, σεσιγη-, -) ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ὁ ἡ τό μή ὀνομάζω (ονομαζ-, ονομα·σ-, ονομα·σ-, -, -, ονομασ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Am:6:10 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Właściciele nieruchomości należące do rodziny On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wykonywać ródź Kość On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By przewodniczyć Dom Jeżeli Jeszcze/jeszcze By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Już nie I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Nie by musieć żaden dźwięk być cichy Z powodu dla, dla Nie By nazywać Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Am:6:10 kai\ lE/mPSontai oi( oi)kei=oi au)tO=n kai\ parabiO=ntai tou= e)Xene/gkai ta\ o)sta= au)tO=n e)k tou= oi)/kou· kai\ e)rei= toi=s proestEko/si tE=s oi)ki/as *ei) e)/ti u(pa/rCHei para\ soi/; kai\ e)rei= *ou)ke/ti· kai\ e)rei= *si/ga, e(/neka tou= mE\ o)noma/sai to\ o)/noma kuri/ou.
Am:6:10 kai lEmPSontai hoi oikeioi autOn kai parabiOntai tu eXenenkai ta osta autOn ek tu oiku· kai erei tois proestEkosi tEs oikias ei eti hyparCHei para soi; kai erei uketi· kai erei siga, heneka tu mE onomasai to onoma kyriu.
Am:6:10 C VF_FMI3P RA_NPM A1A_NPM RD_GPM C V4_PMS3P RA_GSN VA_AAN RA_APN N2N_APN RD_GPM P RA_GSM N2_GSM C VF2_FAI3S RA_DPM VXI_XAPDPM RA_GSF N1A_GSF C D V1_PAI3S P RP_DS C VF2_FAI3S D C VF2_FAI3S V3_PAD2S P RA_GSN D VA_AAN RA_ASN N3M_ASN N2_GSM
Am:6:10 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the householder belonging to a household he/she/it/same and also, even, namely ć the to carry out bring forth the bone he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the house; to dwell and also, even, namely to say/tell the to preside the house if yet/still to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to say/tell no longer and also, even, namely to say/tell to have no sound to be silent owing to for, for the sake of the not to name the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Am:6:10 and they-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (nom) householder ([Adj] nom|voc) them/same (gen) and   the (gen) to-CARRY OUT, be-you(sg)-CARRY OUT-ed!, he/she/it-happens-to-CARRY OUT (opt) the (nom|acc) bones (nom|acc|voc) them/same (gen) out of (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! and he/she/it-will-SAY/TELL, you(sg)-will-be-SAY/TELL-ed (classical) the (dat) having PRESIDE-ed (dat) the (gen) house (gen), houses (acc) if yet/still he/she/it-is-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF, you(sg)-are-being-BE-ed-UNDER-THE-POWER-OF (classical) frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and he/she/it-will-SAY/TELL, you(sg)-will-be-SAY/TELL-ed (classical) no longer and he/she/it-will-SAY/TELL, you(sg)-will-be-SAY/TELL-ed (classical) be-you(sg)-TO HAVE NO SOUND-ing! owing to the (gen) not to-NAME, be-you(sg)-NAME-ed!, he/she/it-happens-to-NAME (opt) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Am:6:10 Am_6:10_1 Am_6:10_2 Am_6:10_3 Am_6:10_4 Am_6:10_5 Am_6:10_6 Am_6:10_7 Am_6:10_8 Am_6:10_9 Am_6:10_10 Am_6:10_11 Am_6:10_12 Am_6:10_13 Am_6:10_14 Am_6:10_15 Am_6:10_16 Am_6:10_17 Am_6:10_18 Am_6:10_19 Am_6:10_20 Am_6:10_21 Am_6:10_22 Am_6:10_23 Am_6:10_24 Am_6:10_25 Am_6:10_26 Am_6:10_27 Am_6:10_28 Am_6:10_29 Am_6:10_30 Am_6:10_31 Am_6:10_32 Am_6:10_33 Am_6:10_34 Am_6:10_35 Am_6:10_36 Am_6:10_37 Am_6:10_38 Am_6:10_39
Am:6:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:6:11 διότι ἰδοὺ κύριος ἐντέλλεται καὶ πατάξει τὸν οἶκον τὸν μέγαν θλάσμασιν καὶ τὸν οἶκον τὸν μικρὸν ῥάγμασιν.
Am:6:11 And he shall say, No one else. And the other shall say, Be silent, that thou name not the name of the Lord. (Amos 6:11 Brenton)
Am:6:11 Oto Pan rozkazał i obrócony będzie wielki dom w ruiny, a mały dom w rozsypkę. (Amos 6:11 BT_4)
Am:6:11 διότι ἰδοὺ κύριος ἐντέλλεται καὶ πατάξει τὸν οἶκον τὸν μέγαν θλάσμασιν καὶ τὸν οἶκον τὸν μικρὸν ῥάγμασιν.
Am:6:11 δι·ότι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α   καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό μικρός -ά -όν  
Am:6:11 Z powodu tego: Tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zalecać rozkaz I też, nawet, mianowicie By uderzać Dom Wielki I też, nawet, mianowicie Dom Mały [zobacz micro]
Am:6:11 dio/ti i)dou\ ku/rios e)nte/lletai kai\ pata/Xei to\n oi)=kon to\n me/gan Tla/smasin kai\ to\n oi)=kon to\n mikro\n r(a/gmasin.
Am:6:11 dioti idu kyrios entelletai kai pataXei ton oikon ton megan Tlasmasin kai ton oikon ton mikron ragmasin.
Am:6:11 C I N2_NSM V1_PMI3S C VF_FAI3S RA_ASM N2_ASM RA_ASM A1P_ASM N3M_DPN C RA_ASM N2_ASM RA_ASM A1A_ASM N3M_DPN
Am:6:11 because of this: that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to enjoin command and also, even, namely to smite the house the great ć and also, even, namely the house the small [see micro] ć
Am:6:11 because of this: that be-you(sg)-SEE-ed! lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-is-being-ENJOIN-ed and he/she/it-will-SMITE, you(sg)-will-be-SMITE-ed (classical) the (acc) house (acc) the (acc) great ([Adj] acc)   and the (acc) house (acc) the (acc) small ([Adj] acc, nom|acc|voc)  
Am:6:11 Am_6:11_1 Am_6:11_2 Am_6:11_3 Am_6:11_4 Am_6:11_5 Am_6:11_6 Am_6:11_7 Am_6:11_8 Am_6:11_9 Am_6:11_10 Am_6:11_11 Am_6:11_12 Am_6:11_13 Am_6:11_14 Am_6:11_15 Am_6:11_16 Am_6:11_17
Am:6:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:6:12 εἰ διώξονται ἐν πέτραις ἵπποι; εἰ παρασιωπήσονται ἐν θηλείαις; ὅτι ὑμεῖς ἐξεστρέψατε εἰς θυμὸν κρίμα καὶ καρπὸν δικαιοσύνης εἰς πικρίαν,
Am:6:12 For, behold, the Lord commands, and he will smite the great house with breaches, and the little house with rents. (Amos 6:12 Brenton)
Am:6:12 Czy konie pędzą po skałach albo czy tam się orze wołami, że zamieniacie sprawiedliwość na truciznę, a owoc prawości - na piołun? (Amos 6:12 BT_4)
Am:6:12 εἰ διώξονται ἐν πέτραις ἵπποι; εἰ παρασιωπήσονται ἐν θηλείαις; ὅτι ὑμεῖς ἐξεστρέψατε εἰς θυμὸν κρίμα καὶ καρπὸν δικαιοσύνης εἰς πικρίαν,
Am:6:12 εἰ διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) ἐν πέτρα, -ας, ἡ ἵππος, -ου, ὁ εἰ   ἐν θῆλυς -εια -υ, gen. sg. -έος and -έως ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ·στρέφω (εκ+στρεφ-, εκ+στρεψ-, εκ+στρεψ-, -, εξ+εστραφ-, -) εἰς[1] θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) κρίμα[τ], -ατος, τό καί καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ δικαιο·σύνη, -ης, ἡ εἰς[1] πικρία, -ας, ἡ
Am:6:12 Jeżeli By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skała Koń Jeżeli W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Płci żeńskiej Ponieważ/tamto Ty Do ??? Do (+przyspieszenie) Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie I też, nawet, mianowicie Owoc; Nadgarstek Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Do (+przyspieszenie) Gorycz
Am:6:12 ei) diO/Xontai e)n pe/trais i(/ppoi; ei) parasiOpE/sontai e)n TElei/ais; o(/ti u(mei=s e)Xestre/PSate ei)s Tumo\n kri/ma kai\ karpo\n dikaiosu/nEs ei)s pikri/an,
Am:6:12 ei diOXontai en petrais hippoi; ei parasiOpEsontai en TEleiais; hoti hymeis eXestrePSate eis Tymon krima kai karpon dikaiosynEs eis pikrian,
Am:6:12 C VF_FMI3P P N1A_DPF N2_NPM C VF_FMI3P P A3U_DPF C RP_NP VAI_AAI2P P N2_ASM N3M_ASN C N2_ASM N1_GSF P N1A_ASF
Am:6:12 if to prosecute/pursue prosecute: put on trial in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among rock horse if ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among female because/that you to ??? into (+acc) wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation and also, even, namely fruit; Carpus righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law into (+acc) bitterness
Am:6:12 if they-will-be-PROSECUTE/PURSUE-ed in/among/by (+dat) rocks (dat) horses (nom|voc) if   in/among/by (+dat) female ([Adj] dat) because/that you(pl) (nom) you(pl)-???-ed into (+acc) wrath (acc) sentence (nom|acc|voc) and fruit (acc); Carpus (acc) righteousness (gen) into (+acc) bitterness (acc)
Am:6:12 Am_6:12_1 Am_6:12_2 Am_6:12_3 Am_6:12_4 Am_6:12_5 Am_6:12_6 Am_6:12_7 Am_6:12_8 Am_6:12_9 Am_6:12_10 Am_6:12_11 Am_6:12_12 Am_6:12_13 Am_6:12_14 Am_6:12_15 Am_6:12_16 Am_6:12_17 Am_6:12_18 Am_6:12_19 Am_6:12_20
Am:6:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:6:13 οἱ εὐφραινόμενοι ἐπ’ οὐδενὶ λόγῳ, οἱ λέγοντες Οὐκ ἐν τῇ ἰσχύι ἡμῶν ἔσχομεν κέρατα;
Am:6:13 Will horses run upon rocks? will they refrain from neighing at mares? for ye have turned judgment into poison, and the fruit of righteousness into bitterness: (Amos 6:13 Brenton)
Am:6:13 Cieszycie się z Lo-Debar i mówicie: «Czyż nie naszą siłą zdobyliśmy sobie Karnaim?» (Amos 6:13 BT_4)
Am:6:13 οἱ εὐφραινόμενοι ἐπ’ οὐδενὶ λόγῳ, οἱ λέγοντες Οὐκ ἐν τῇ ἰσχύι ἡμῶν ἔσχομεν κέρατα;
Am:6:13 ὁ ἡ τό εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐπί οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) κέρα[τ]ς, -ατος, τό
Am:6:13 By celebrować/bądź wesoły Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nie jeden (nic, nikt) Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siła Ja By mieć Róg
Am:6:13 oi( eu)fraino/menoi e)p’ ou)deni\ lo/gO|, oi( le/gontes *ou)k e)n tE=| i)sCHu/i E(mO=n e)/sCHomen ke/rata;
Am:6:13 hoi eufrainomenoi ep’ udeni logO, hoi legontes uk en tE isCHyi hEmOn esCHomen kerata;
Am:6:13 RA_NPM V1_PMPNPM P A3_DSM N2_DSM RA_NPM V1_PAPNPM D P RA_DSF N3U_DSF RP_GP VBI_AAI1P N3T_APN
Am:6:13 the to celebrate/be merry upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing not one (nothing, no one) word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the to say/tell οὐχ before rough breathing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the strength I to have horn
Am:6:13 the (nom) while being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) not one (dat) word (dat) the (nom) while SAY/TELL-ing (nom|voc) not in/among/by (+dat) the (dat) strength (dat) us (gen) we-HAVE-ed horns (nom|acc|voc)
Am:6:13 Am_6:13_1 Am_6:13_2 Am_6:13_3 Am_6:13_4 Am_6:13_5 Am_6:13_6 Am_6:13_7 Am_6:13_8 Am_6:13_9 Am_6:13_10 Am_6:13_11 Am_6:13_12 Am_6:13_13 Am_6:13_14
Am:6:13 x x x x x x x x x x x x x x
Am:6:14 διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἐπεγείρω ἐφ’ ὑμᾶς, οἶκος τοῦ Ισραηλ, ἔθνος, καὶ ἐκθλίψουσιν ὑμᾶς τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς Εμαθ καὶ ἕως τοῦ χειμάρρου τῶν δυσμῶν.
Am:6:14 ye who rejoice at vanity, who say, Have we not possessed horns by our own strength? (Amos 6:14 Brenton)
Am:6:14 Lecz oto Ja wzbudzę przeciwko wam, domu Izraela, - wyrocznia Pana, Boga Zastępów - naród, który was uciemięży od Wejścia do Chamat aż do potoku Araby. (Amos 6:14 BT_4)
Am:6:14 διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἐπεγείρω ἐφ’ ὑμᾶς, οἶκος τοῦ Ισραηλ, ἔθνος, καὶ ἐκθλίψουσιν ὑμᾶς τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς Εμαθ καὶ ἕως τοῦ χειμάρρου τῶν δυσμῶν.
Am:6:14 δι·ότι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπ·εγείρω (επ+εγειρ-, επ+εγερ(ε)·[σ]-, επ+εγειρ·[σ]-, -, -, επ+εγερ·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό μή εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1]   καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δυσμή, -ῆς, ἡ
Am:6:14 Z powodu tego: Tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By prowokować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Dom Izrael Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Ty Nie By wchodzić Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Koryto rzeki Na zachód
Am:6:14 dio/ti i)dou\ e)gO\ e)pegei/rO e)f’ u(ma=s, oi)=kos tou= *israEl, e)/Tnos, kai\ e)kTli/PSousin u(ma=s tou= mE\ ei)selTei=n ei)s *emaT kai\ e(/Os tou= CHeima/rrou tO=n dusmO=n.
Am:6:14 dioti idu egO epegeirO ef’ hymas, oikos tu israEl, eTnos, kai ekTliPSusin hymas tu mE eiselTein eis emaT kai heOs tu CHeimarru tOn dysmOn.
Am:6:14 C I RP_NS V1_PAI1S P RP_AP N2_NSM RA_GSM N_GSM N3E_ASN C VF_FAI3P RP_AP RA_GSN D VB_AAN P N_AS C P RA_GSM N2_GSM RA_GPF N1_GPF
Am:6:14 because of this: that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to provoke upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you house the Israel nation [see ethnic] and also, even, namely ć you the not to enter into (+acc) ć and also, even, namely until; dawn the wadi the west
Am:6:14 because of this: that be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-PROVOKE-ing, I-should-be-PROVOKE-ing, I-should-PROVOKE upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) house (nom) the (gen) Israel (indecl) nation (nom|acc|voc) and   you(pl) (acc) the (gen) not to-ENTER into (+acc)   and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) wadi (gen, voc) the (gen) wests (gen)
Am:6:14 Am_6:14_1 Am_6:14_2 Am_6:14_3 Am_6:14_4 Am_6:14_5 Am_6:14_6 Am_6:14_7 Am_6:14_8 Am_6:14_9 Am_6:14_10 Am_6:14_11 Am_6:14_12 Am_6:14_13 Am_6:14_14 Am_6:14_15 Am_6:14_16 Am_6:14_17 Am_6:14_18 Am_6:14_19 Am_6:14_20 Am_6:14_21 Am_6:14_22 Am_6:14_23 Am_6:14_24
Am:6:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x