Am:4:1 Ἀκούσατε τὸν λόγον τοῦτον, δαμάλεις τῆς Βασανίτιδος αἱ ἐν τῷ ὄρει τῆς Σαμαρείας αἱ καταδυναστεύουσαι πτωχοὺς καὶ καταπατοῦσαι πένητας αἱ λέγουσαι τοῖς κυρίοις αὐτῶν Ἐπίδοτε ἡμῖν ὅπως πίωμεν·
Am:4:1 Hear ye this word, ye heifers of the land of Basan that are in the mountain of Samaria, that oppress the poor, and trample on the needy, which say to their masters, Give us that we may drink. (Amos 4:1 Brenton)
Am:4:1 Słuchajcie słowa tego, krowy Baszanu, które mieszkacie na górach Samarii: uciskacie biednych, gnębicie ubogich, mówicie do mężów swoich: «Przynieś, a będziemy pili!» (Amos 4:1 BT_4)
Am:4:1 Ἀκούσατε τὸν λόγον τοῦτον, δαμάλεις τῆς Βασανίτιδος αἱ ἐν τῷ ὄρει τῆς Σαμαρείας αἱ καταδυναστεύουσαι πτωχοὺς καὶ καταπατοῦσαι πένητας αἱ λέγουσαι τοῖς κυρίοις αὐτῶν Ἐπίδοτε ἡμῖν ὅπως πίωμεν·
Am:4:1 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο δάμαλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό Σαμάρεια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό κατα·δυναστεύω (κατα+δυναστευ-, κατα+δυναστευ·σ-, κατα+δυναστευ·σ-, -, κατα+δεδυναστευ-, κατα+δυναστευ·θ-) πτωχός -ή -όν καί κατα·πατέω (κατα+πατ(ε)-, κατα+πατη·σ-, κατα+πατη·σ-, -, κατα+πεπατη-, κατα+πατη·θ-) πένη[τ]ς, -ητος, ὁ ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·δίδωμι (ath. επι+διδ(ο)-/ath. επι+διδ(ω)-, επι+δω·σ-, επι+δω·κ- or 2nd ath. επι+δ(ο)-/ath. επι+δ(ω)-, -, -, επι+δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅπως πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-)
Am:4:1 By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Jałówka W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Samaria [okolica z] By eksploatować Biedny I też, nawet, mianowicie By deptać/stąpanie Biedna osoba By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo Do był dany dają do anothers rąk, dostarczają Ja Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By pić
Am:4:1 *)akou/sate to\n lo/gon tou=ton, dama/leis tE=s *basani/tidos ai( e)n tO=| o)/rei tE=s *samarei/as ai( katadunasteu/ousai ptOCHou\s kai\ katapatou=sai pe/nEtas ai( le/gousai toi=s kuri/ois au)tO=n *)epi/dote E(mi=n o(/pOs pi/Omen·
Am:4:1 akusate ton logon tuton, damaleis tEs basanitidos hai en tO orei tEs samareias hai katadynasteuusai ptOCHus kai katapatusai penEtas hai legusai tois kyriois autOn epidote hEmin hopOs piOmen·
Am:4:1 VA_AAD2P RA_ASM N2_ASM RD_ASM N3I_VPF RA_GSF N3D_GSF RA_NPF P RA_DSN N3E_DSN RA_GSF N1A_GSF RA_NPF V1_PAPNPF N2_APM C V2_PAPNPF N3T_APM RA_NPF V1_PAPNPF RA_DPM N2_DPM RD_GPM VO_AAD2P RP_DP C VB_AAS1P
Am:4:1 to hear the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] heifer the ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount the Samaria [region of] the to exploit poor and also, even, namely to trample/tread poor person the to say/tell the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same to was given give into anothers hands, deliver I so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to drink
Am:4:1 do-HEAR-you(pl)! the (acc) word (acc) this (acc) heifers (acc, nom|voc) the (gen)   the (nom) in/among/by (+dat) the (dat) mount (dat) the (gen) Samaria (gen) the (nom) while EXPLOIT-ing (nom|voc) poor ([Adj] acc) and while TRAMPLE/TREAD-ing (nom|voc) poor (acc) the (nom) while SAY/TELL-ing (nom|voc) the (dat) lords (dat); a lord ([Adj] dat) them/same (gen) do-WAS GIVEN-you(pl)! us (dat) this is how we-should-DRINK
Am:4:1 Am_4:1_1 Am_4:1_2 Am_4:1_3 Am_4:1_4 Am_4:1_5 Am_4:1_6 Am_4:1_7 Am_4:1_8 Am_4:1_9 Am_4:1_10 Am_4:1_11 Am_4:1_12 Am_4:1_13 Am_4:1_14 Am_4:1_15 Am_4:1_16 Am_4:1_17 Am_4:1_18 Am_4:1_19 Am_4:1_20 Am_4:1_21 Am_4:1_22 Am_4:1_23 Am_4:1_24 Am_4:1_25 Am_4:1_26 Am_4:1_27 Am_4:1_28
Am:4:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:4:2 ὀμνύει κύριος κατὰ τῶν ἁγίων αὐτοῦ Διότι ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται ἐφ’ ὑμᾶς, καὶ λήμψονται ὑμᾶς ἐν ὅπλοις, καὶ τοὺς μεθ’ ὑμῶν εἰς λέβητας ὑποκαιομένους ἐμβαλοῦσιν ἔμπυροι λοιμοί,
Am:4:2 The Lord swears by his holiness, that, behold, the days come upon you, when they shall take you with weapons, and fiery destroyers shall cast those with you into boiling caldrons. (Amos 4:2 Brenton)
Am:4:2 Poprzysiągł Pan Bóg na świętość swoją: Oto dni na was nadchodzą, że pochwycą was hakami, resztę was - rybackimi wędkami: (Amos 4:2 BT_4)
Am:4:2 ὀμνύει κύριος κατὰ τῶν ἁγίων αὐτοῦ Διότι ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται ἐφ’ ὑμᾶς, καὶ λήμψονται ὑμᾶς ἐν ὅπλοις, καὶ τοὺς μεθ’ ὑμῶν εἰς λέβητας ὑποκαιομένους ἐμβαλοῦσιν ἔμπυροι λοιμοί,
Am:4:2 ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατά ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό δι·ότι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἡμέρα, -ας -ἡ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὅπλον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1]     ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-)   λοιμός[1], -οῦ, ὁ; λοιμός[2] -ή -όν
Am:4:2 By przysięgać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) On/ona/to/to samo Z powodu tego: Tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dzień By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Narzędzie I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty Do (+przyspieszenie) By wstrzykiwać Zaraza; zaraźliwy
Am:4:2 o)mnu/ei ku/rios kata\ tO=n a(gi/On au)tou= *dio/ti i)dou\ E(me/rai e)/rCHontai e)f’ u(ma=s, kai\ lE/mPSontai u(ma=s e)n o(/plois, kai\ tou\s meT’ u(mO=n ei)s le/bEtas u(pokaiome/nous e)mbalou=sin e)/mpuroi loimoi/,
Am:4:2 omnyei kyrios kata tOn hagiOn autu dioti idu hEmerai erCHontai ef’ hymas, kai lEmPSontai hymas en hoplois, kai tus meT’ hymOn eis lebEtas hypokaiomenus embalusin empyroi loimoi,
Am:4:2 V5_PAI3S N2_NSM P RA_GPM A1A_GPM RD_GSM C I N1A_NPF V1_PMI3P P RP_AP C VF_FMI3P RP_AP P N2N_DPN C RA_APM P RP_GP P N3T_APM V1_PMPAPM VF2_FAI3P A1B_NPM N2_NPM
Am:4:2 to swear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) he/she/it/same because of this: that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), day to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among implement and also, even, namely the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you into (+acc) ć ć to inject ć pestilence; pestilential
Am:4:2 he/she/it-is-SWEAR-ing, you(sg)-are-being-SWEAR-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) holy ([Adj] gen) him/it/same (gen) because of this: that be-you(sg)-SEE-ed! days (nom|voc) they-are-being-COME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) and they-will-be-TAKE HOLD OF-ed you(pl) (acc) in/among/by (+dat) implements (dat) and the (acc) after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen) into (+acc)     they-will-INJECT, going-to-INJECT (fut ptcp) (dat), upon INJECT-ing (dat)   pestilences (nom|voc); pestilential ([Adj] nom|voc)
Am:4:2 Am_4:2_1 Am_4:2_2 Am_4:2_3 Am_4:2_4 Am_4:2_5 Am_4:2_6 Am_4:2_7 Am_4:2_8 Am_4:2_9 Am_4:2_10 Am_4:2_11 Am_4:2_12 Am_4:2_13 Am_4:2_14 Am_4:2_15 Am_4:2_16 Am_4:2_17 Am_4:2_18 Am_4:2_19 Am_4:2_20 Am_4:2_21 Am_4:2_22 Am_4:2_23 Am_4:2_24 Am_4:2_25 Am_4:2_26 Am_4:2_27
Am:4:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:4:3 καὶ ἐξενεχθήσεσθε γυμναὶ κατέναντι ἀλλήλων καὶ ἀπορριφήσεσθε εἰς τὸ ὄρος τὸ Ρεμμαν, λέγει κύριος ὁ θεός.
Am:4:3 And ye shall be brought forth naked in the presence of each other; and ye shall be cast forth on the mountain Romman, saith the Lord. (Amos 4:3 Brenton)
Am:4:3 i przez wyłomy w murze wyjdzie, każda przed siebie, i powloką was do Hermonu - wyrocznia Pana. (Amos 4:3 BT_4)
Am:4:3 καὶ ἐξενεχθήσεσθε γυμναὶ κατέναντι ἀλλήλων καὶ ἀπορριφήσεσθε εἰς τὸ ὄρος τὸ Ρεμμαν, λέγει κύριος θεός.
Am:4:3 καί ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) γυμνός -ή -όν κατ·έν·αντι ἀλλήλων (gen. pl.) καί ἀπο·ρρίπτω/-ρίπτω (απο+ρριπτ-, -, απο+ρριψ-/απο+ριψ-, -, απο+ερριπτ-, απο+ρριφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Am:4:3 I też, nawet, mianowicie By wykonywać ródź Nagi Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Jeden inny I też, nawet, mianowicie Do ??? Do (+przyspieszenie) Wchodź By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg 
Am:4:3 kai\ e)XeneCHTE/sesTe gumnai\ kate/nanti a)llE/lOn kai\ a)porrifE/sesTe ei)s to\ o)/ros to\ *remman, le/gei ku/rios o( Teo/s.
Am:4:3 kai eXeneCHTEsesTe gymnai katenanti allElOn kai aporrifEsesTe eis to oros to remman, legei kyrios ho Teos.
Am:4:3 C VQ_FPI2P A1_NPF D RD_GPM C VD_FPI2P P RA_ASN N3E_ASN RA_ASN N_ASN V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM
Am:4:3 and also, even, namely to carry out bring forth naked opposite/in the presence of (+gen) one another and also, even, namely to ??? into (+acc) the mount the ć to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology]
Am:4:3 and you(pl)-will-be-CARRY OUT-ed naked ([Adj] nom|voc) opposite/in the presence of (+gen) one another (gen) and you(pl)-will-be-???-ed into (+acc) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) the (nom|acc)   he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom)
Am:4:3 Am_4:3_1 Am_4:3_2 Am_4:3_3 Am_4:3_4 Am_4:3_5 Am_4:3_6 Am_4:3_7 Am_4:3_8 Am_4:3_9 Am_4:3_10 Am_4:3_11 Am_4:3_12 Am_4:3_13 Am_4:3_14 Am_4:3_15 Am_4:3_16
Am:4:3 x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:4:4 Εἰσήλθατε εἰς Βαιθηλ καὶ ἠνομήσατε καὶ εἰς Γαλγαλα ἐπληθύνατε τοῦ ἀσεβῆσαι καὶ ἠνέγκατε εἰς τὸ πρωῒ θυσίας ὑμῶν, εἰς τὴν τριημερίαν τὰ ἐπιδέκατα ὑμῶν·
Am:4:4 Ye went into Bethel, and sinned, and ye multiplied sin at Galgala; and ye brought your meat-offerings in the morning, and your tithes every third day. (Amos 4:4 Brenton)
Am:4:4 Idźcie do Betel i grzeszcie, do Gilgal i grzeszcie więcej; przynoście co ranka ofiary wasze i co trzeci dzień dziesięciny! (Amos 4:4 BT_4)
Am:4:4 Εἰσήλθατε εἰς Βαιθηλ καὶ ἠνομήσατε καὶ εἰς Γαλγαλα ἐπληθύνατε τοῦ ἀσεβῆσαι καὶ ἠνέγκατε εἰς τὸ πρωῒ θυσίας ὑμῶν, εἰς τὴν τριημερίαν τὰ ἐπιδέκατα ὑμῶν·
Am:4:4 εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1]   καί   καί εἰς[1]   πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό πρωΐ θυσία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Am:4:4 By wchodzić Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) By wzrastać/mnóż się By być bezbożny popełniaj świętokradztwo I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Do (+przyspieszenie) Wcześnie Ofiara gnębią, poświęcają Ty Do (+przyspieszenie) Ty
Am:4:4 *ei)sE/lTate ei)s *baiTEl kai\ E)nomE/sate kai\ ei)s *galgala e)plETu/nate tou= a)sebE=sai kai\ E)ne/gkate ei)s to\ prOi\+ Tusi/as u(mO=n, ei)s tE\n triEmeri/an ta\ e)pide/kata u(mO=n·
Am:4:4 eisElTate eis baiTEl kai EnomEsate kai eis galgala eplETynate tu asebEsai kai Enenkate eis to prO+i Tysias hymOn, eis tEn triEmerian ta epidekata hymOn·
Am:4:4 VBI_AAI2P P N_ASF C VAI_AAI2P C P N_ASF VAI_AAI2P RA_GSN VA_AAN C VAI_AAI2P P RA_ASN D N1A_APF RP_GP P RA_ASF N1A_ASF RA_APN A1_APN RP_GP
Am:4:4 to enter into (+acc) ć and also, even, namely ć and also, even, namely into (+acc) ć to increase/multiply the to be impious commit sacrilege and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth into (+acc) the early sacrifice victimize, immolate you into (+acc) the ć the ć you
Am:4:4 you(pl)-ENTER-ed into (+acc)   and   and into (+acc)   you(pl)-INCREASE/MULTIPLY-ed the (gen) to-BE IMPIOUS--COMMIT-SACRILEGE, be-you(sg)-BE IMPIOUS-ed--COMMIT-SACRILEGE!, he/she/it-happens-to-BE IMPIOUS--COMMIT-SACRILEGE (opt) and you(pl)-BRING-ed into (+acc) the (nom|acc) early sacrifice (gen), sacrificial (acc) you(pl) (gen) into (+acc) the (acc)   the (nom|acc)   you(pl) (gen)
Am:4:4 Am_4:4_1 Am_4:4_2 Am_4:4_3 Am_4:4_4 Am_4:4_5 Am_4:4_6 Am_4:4_7 Am_4:4_8 Am_4:4_9 Am_4:4_10 Am_4:4_11 Am_4:4_12 Am_4:4_13 Am_4:4_14 Am_4:4_15 Am_4:4_16 Am_4:4_17 Am_4:4_18 Am_4:4_19 Am_4:4_20 Am_4:4_21 Am_4:4_22 Am_4:4_23 Am_4:4_24
Am:4:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:4:5 καὶ ἀνέγνωσαν ἔξω νόμον καὶ ἐπεκαλέσαντο ὁμολογίας· ἀπαγγείλατε ὅτι ταῦτα ἠγάπησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ, λέγει κύριος ὁ θεός.
Am:4:5 And they read the law without, and called for public professions: proclaim aloud that the children of Israel have loved these things, saith the Lord. (Amos 4:5 Brenton)
Am:4:5 Nawet chleb kwaszony spalajcie na ofiarę pochwalną i nawołujcie głośno do ofiar dobrowolnych, bo to lubicie, synowie Izraela - wyrocznia Pana Boga. (Amos 4:5 BT_4)
Am:4:5 καὶ ἀνέγνωσαν ἔξω νόμον καὶ ἐπεκαλέσαντο ὁμολογίας· ἀπαγγείλατε ὅτι ταῦτα ἠγάπησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ, λέγει κύριος θεός.
Am:4:5 καί ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-) ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) νόμος, -ου, ὁ καί ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁμο·λογία, -ας, ἡ ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ὅτι οὗτος αὕτη τοῦτο ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Am:4:5 I też, nawet, mianowicie By czytać Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany Prawo I też, nawet, mianowicie By odwiedzać Uznania kontrakt, porozumienie, wyrażają zgodę, dopuszczenie, koncesja By informować – informować albo opowiadać. Ponieważ/tamto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By kochać Syn Izrael By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg 
Am:4:5 kai\ a)ne/gnOsan e)/XO no/mon kai\ e)pekale/santo o(mologi/as· a)paggei/late o(/ti tau=ta E)ga/pEsan oi( ui(oi\ *israEl, le/gei ku/rios o( Teo/s.
Am:4:5 kai anegnOsan eXO nomon kai epekalesanto homologias· apangeilate hoti tauta EgapEsan hoi hyioi israEl, legei kyrios ho Teos.
Am:4:5 C VZI_AAI3P D N2_ASM C VAI_AMI3P N1A_APF VA_AAD2P C RD_APN VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM
Am:4:5 and also, even, namely to read outside; to have; to be permitted law and also, even, namely to call upon acknowledgment contract, agreement, assent, admission, concession to report – to report or tell. because/that this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to love the son Israel to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology]
Am:4:5 and they-READ-ed outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED law (acc) and they-were-CALL-ed-UPON acknowledgment (gen), acknowledgments (acc) do-DELIVER A MESSAGE-you(pl)! because/that these (nom|acc) they-LOVE-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom)
Am:4:5 Am_4:5_1 Am_4:5_2 Am_4:5_3 Am_4:5_4 Am_4:5_5 Am_4:5_6 Am_4:5_7 Am_4:5_8 Am_4:5_9 Am_4:5_10 Am_4:5_11 Am_4:5_12 Am_4:5_13 Am_4:5_14 Am_4:5_15 Am_4:5_16 Am_4:5_17 Am_4:5_18
Am:4:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:4:6 καὶ ἐγὼ δώσω ὑμῖν γομφιασμὸν ὀδόντων ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν ὑμῶν καὶ ἔνδειαν ἄρτων ἐν πᾶσι τοῖς τόποις ὑμῶν· καὶ οὐκ ἐπεστρέψατε πρός με, λέγει κύριος.
Am:4:6 And I will give you dulness of teeth in all your cities, and want of bread in all your places: yet ye returned not to me, saith the Lord. (Amos 4:6 Brenton)
Am:4:6 To Ja sprowadziłem na was klęskę głodu we wszystkich waszych miastach i brak chleba we wszystkich waszych wioskach, aleście do Mnie nie powrócili - wyrocznia Pana. (Amos 4:6 BT_4)
Am:4:6 καὶ ἐγὼ δώσω ὑμῖν γομφιασμὸν ὀδόντων ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν ὑμῶν καὶ ἔνδειαν ἄρτων ἐν πᾶσι τοῖς τόποις ὑμῶν· καὶ οὐκ ἐπεστρέψατε πρός με, λέγει κύριος.
Am:4:6 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί   ἄρτος, -ου, ὁ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Am:4:6 I też, nawet, mianowicie Ja By dawać Ty Miel zęby spiczaste, ostre, ząb, ząb, kolec W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Miasto Ty I też, nawet, mianowicie Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Miejsce Ty I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By odwracać się dookoła Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Am:4:6 kai\ e)gO\ dO/sO u(mi=n gomfiasmo\n o)do/ntOn e)n pa/sais tai=s po/lesin u(mO=n kai\ e)/ndeian a)/rtOn e)n pa=si toi=s to/pois u(mO=n· kai\ ou)k e)pestre/PSate pro/s me, le/gei ku/rios.
Am:4:6 kai egO dOsO hymin gomfiasmon odontOn en pasais tais polesin hymOn kai endeian artOn en pasi tois topois hymOn· kai uk epestrePSate pros me, legei kyrios.
Am:4:6 C RP_NS VF_FAI1S RP_DP N2_ASM N3_GPM P A1S_DPF RA_DPF N3I_DPF RP_GP C N1A_ASF N2_GPM P A3_DPM RA_DPM N2_DPM RP_GP C D VAI_AAI2P P RP_AS V1_PAI3S N2_NSM
Am:4:6 and also, even, namely I to give you ć grind the teeth pointed, sharp, tooth, prong, spike in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the city you and also, even, namely ć bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the place you and also, even, namely οὐχ before rough breathing to turn around toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Am:4:6 and I (nom) I-will-GIVE, I-should-GIVE you(pl) (dat)   teeth (gen) in/among/by (+dat) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) the (dat) cities (dat) you(pl) (gen) and   [loaves of] bread (gen) in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) places (dat) you(pl) (gen) and not you(pl)-TURN-ed-AROUND toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Am:4:6 Am_4:6_1 Am_4:6_2 Am_4:6_3 Am_4:6_4 Am_4:6_5 Am_4:6_6 Am_4:6_7 Am_4:6_8 Am_4:6_9 Am_4:6_10 Am_4:6_11 Am_4:6_12 Am_4:6_13 Am_4:6_14 Am_4:6_15 Am_4:6_16 Am_4:6_17 Am_4:6_18 Am_4:6_19 Am_4:6_20 Am_4:6_21 Am_4:6_22 Am_4:6_23 Am_4:6_24 Am_4:6_25 Am_4:6_26
Am:4:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:4:7 καὶ ἐγὼ ἀνέσχον ἐξ ὑμῶν τὸν ὑετὸν πρὸ τριῶν μηνῶν τοῦ τρυγήτου· καὶ βρέξω ἐπὶ πόλιν μίαν, ἐπὶ δὲ πόλιν μίαν οὐ βρέξω· μερὶς μία βραχήσεται, καὶ μερίς, ἐφ’ ἣν οὐ βρέξω ἐπ’ αὐτήν, ξηρανθήσεται·
Am:4:7 Also I withheld from you the rain three months before the harvest: and I will rain upon one city, and on another city I will not rain: one part shall be rained upon, and the part on which I shall not rain shall be dried up. (Amos 4:7 Brenton)
Am:4:7 To Ja wstrzymałem dla was deszcz na trzy miesiące przed żniwami: spuściłem deszcz na jedno miasto, a w drugim mieście nie padało; jedno pole zostało zroszone, a drugie pole, na którym nie padał deszcz, stało się suche. (Amos 4:7 BT_4)
Am:4:7 καὶ ἐγὼ ἀνέσχον ἐξ ὑμῶν τὸν ὑετὸν πρὸ τριῶν μηνῶν τοῦ τρυγήτου· καὶ βρέξω ἐπὶ πόλιν μίαν, ἐπὶ δὲ πόλιν μίαν οὐ βρέξω· μερὶς μία βραχήσεται, καὶ μερίς, ἐφ’ ἣν οὐ βρέξω ἐπ’ αὐτήν, ξηρανθήσεται·
Am:4:7 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀν·έχω (αν+εχ-/+αν+εχ-, αν+εξ-, 2nd ανα+σχ-/+αν+σχ-, -, -, -) ἐκ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ὑετός, -ου, ὁ πρό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό   καί βρέχω (βρεχ-, βρεξ-, βρεξ-, -, -, βραχ·[θ]-) ἐπί πόλις, -εως, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐπί δέ πόλις, -εως, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βρέχω (βρεχ-, βρεξ-, βρεξ-, -, -, βραχ·[θ]-) μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός βρέχω (βρεχ-, βρεξ-, βρεξ-, -, -, βραχ·[θ]-) καί μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐπί ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βρέχω (βρεχ-, βρεξ-, βρεξ-, -, -, βραχ·[θ]-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ξηραίνω (ξηραιν-, ξηραν(ε)·[σ]-, ξηραν·[σ]-, -, εξηραν-, ξηραν·θ-)
Am:4:7 I też, nawet, mianowicie Ja By być cierpliwy z oddawaj się, toleruj, znoś Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ty Deszcz Przedtem (+informacja) Trzy Miesiąc I też, nawet, mianowicie By zwilżać/deszcz Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto Jeden Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym zaś Miasto Jeden ??? Przed przydechem mocnym By zwilżać/deszcz Część Jeden By zwilżać/deszcz I też, nawet, mianowicie Część Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By zwilżać/deszcz Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By wysuszać suchy, wysychany
Am:4:7 kai\ e)gO\ a)ne/sCHon e)X u(mO=n to\n u(eto\n pro\ triO=n mEnO=n tou= trugE/tou· kai\ bre/XO e)pi\ po/lin mi/an, e)pi\ de\ po/lin mi/an ou) bre/XO· meri\s mi/a braCHE/setai, kai\ meri/s, e)f’ E(\n ou) bre/XO e)p’ au)tE/n, XEranTE/setai·
Am:4:7 kai egO anesCHon eX hymOn ton hyeton pro triOn mEnOn tu trygEtu· kai breXO epi polin mian, epi de polin mian u breXO· meris mia braCHEsetai, kai meris, ef’ hEn u breXO ep’ autEn, XEranTEsetai·
Am:4:7 C RP_NS VBI_AAI1S P RP_GP RA_ASM N2_ASM P A3_GPM N3_GPM RA_GSM N2_GSM C VF_FAI1S P N3I_ASF A1A_ASF P x N3I_ASF A1A_ASF D VF_FAI1S N3D_NSF A1A_NSF VD_FPI3S C N3D_NSF P RR_ASF D VF_FAI1S P RD_ASF VC_FPI3S
Am:4:7 and also, even, namely I to be patient with indulge, tolerate, put up with out of (+gen) ἐξ before vowels you the rain before (+gen) three month the ć and also, even, namely to wet/rain upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing city one upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] city one οὐχ before rough breathing to wet/rain part one to wet/rain and also, even, namely part upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which οὐχ before rough breathing to wet/rain upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to wither dry, parched
Am:4:7 and I (nom) I-BE PATIENT WITH-ed, they-BE PATIENT WITH-ed out of (+gen) you(pl) (gen) the (acc) rain (acc) before (+gen) three (gen) months (gen) the (gen)   and I-will-WET/RAIN, I-should-WET/RAIN upon/over (+acc,+gen,+dat) city (acc) one (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Yet city (acc) one (acc) not I-will-WET/RAIN, I-should-WET/RAIN ??? (nom) one (nom) he/she/it-will-be-WET/RAIN-ed and ??? (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (acc) not I-will-WET/RAIN, I-should-WET/RAIN upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) he/she/it-will-be-WITHER-ed
Am:4:7 Am_4:7_1 Am_4:7_2 Am_4:7_3 Am_4:7_4 Am_4:7_5 Am_4:7_6 Am_4:7_7 Am_4:7_8 Am_4:7_9 Am_4:7_10 Am_4:7_11 Am_4:7_12 Am_4:7_13 Am_4:7_14 Am_4:7_15 Am_4:7_16 Am_4:7_17 Am_4:7_18 Am_4:7_19 Am_4:7_20 Am_4:7_21 Am_4:7_22 Am_4:7_23 Am_4:7_24 Am_4:7_25 Am_4:7_26 Am_4:7_27 Am_4:7_28 Am_4:7_29 Am_4:7_30 Am_4:7_31 Am_4:7_32 Am_4:7_33 Am_4:7_34 Am_4:7_35
Am:4:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:4:8 καὶ συναθροισθήσονται δύο καὶ τρεῖς πόλεις εἰς πόλιν μίαν τοῦ πιεῖν ὕδωρ καὶ οὐ μὴ ἐμπλησθῶσιν· καὶ οὐκ ἐπεστρέψατε πρός με, λέγει κύριος.
Am:4:8 And the inhabitants of two or three cities shall be gathered to one city to drink water, and they shall not be satisfied: yet ye have not returned to me, saith the Lord. (Amos 4:8 Brenton)
Am:4:8 I wlekli się mieszkańcy dwu, trzech miast, do jednego miasta, by napić się wody, i nie zaspokoili pragnienia; aleście do Mnie nie powrócili - wyrocznia Pana. (Amos 4:8 BT_4)
Am:4:8 καὶ συναθροισθήσονται δύο καὶ τρεῖς πόλεις εἰς πόλιν μίαν τοῦ πιεῖν ὕδωρ καὶ οὐ μὴ ἐμπλησθῶσιν· καὶ οὐκ ἐπεστρέψατε πρός με, λέγει κύριος.
Am:4:8 καί συν·αθροίζω (συν+αθροιζ-, -, συν+αθροι·σ-, -, συν+ηθροισ-, συν+αθροισ·θ-) δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο καί τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν πόλις, -εως, ἡ εἰς[1] πόλις, -εως, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Am:4:8 I też, nawet, mianowicie Do ??? Dwa I też, nawet, mianowicie Trzy Miasto Do (+przyspieszenie) Miasto Jeden By pić Woda I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By odwracać się dookoła Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Am:4:8 kai\ sunaTroisTE/sontai du/o kai\ trei=s po/leis ei)s po/lin mi/an tou= piei=n u(/dOr kai\ ou) mE\ e)mplEsTO=sin· kai\ ou)k e)pestre/PSate pro/s me, le/gei ku/rios.
Am:4:8 kai synaTroisTEsontai dyo kai treis poleis eis polin mian tu piein hydOr kai u mE emplEsTOsin· kai uk epestrePSate pros me, legei kyrios.
Am:4:8 C VS_FPI3P M C A3_NPF N3I_NPF P N3I_ASF A1A_ASF RA_GSN VB_AAN N3_ASN C D D VS_APS3P C D VAI_AAI2P P RP_AS V1_PAI3S N2_NSM
Am:4:8 and also, even, namely to ??? two and also, even, namely three city into (+acc) city one the to drink water and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to satisfy fill up and also, even, namely οὐχ before rough breathing to turn around toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Am:4:8 and they-will-be-???-ed two (nom, acc, gen) and three (acc, nom) cities (acc, nom|voc) into (+acc) city (acc) one (acc) the (gen) to-will-DRINK, to-DRINK water (nom|acc|voc) and not not they-should-be-SATISFY-ed and not you(pl)-TURN-ed-AROUND toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Am:4:8 Am_4:8_1 Am_4:8_2 Am_4:8_3 Am_4:8_4 Am_4:8_5 Am_4:8_6 Am_4:8_7 Am_4:8_8 Am_4:8_9 Am_4:8_10 Am_4:8_11 Am_4:8_12 Am_4:8_13 Am_4:8_14 Am_4:8_15 Am_4:8_16 Am_4:8_17 Am_4:8_18 Am_4:8_19 Am_4:8_20 Am_4:8_21 Am_4:8_22 Am_4:8_23
Am:4:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:4:9 ἐπάταξα ὑμᾶς ἐν πυρώσει καὶ ἐν ἰκτέρῳ· ἐπληθύνατε κήπους ὑμῶν, ἀμπελῶνας ὑμῶν καὶ συκῶνας ὑμῶν καὶ ἐλαιῶνας ὑμῶν κατέφαγεν ἡ κάμπη· καὶ οὐδ’ ὧς ἐπεστρέψατε πρός με, λέγει κύριος.
Am:4:9 I smote you with parching, and with blight: ye multiplied your gardens, your vineyards, and your fig-grounds, and the cankerworm devoured your olive-yards: yet not even thus did ye return to me, saith the Lord. (Amos 4:9 Brenton)
Am:4:9 Karałem was zwarzeniem i śniecią zbóż, liczne ogrody wasze i winnice, drzewa figowe i oliwki zjadła szarańcza; aleście do Mnie nie powrócili - wyrocznia Pana. (Amos 4:9 BT_4)
Am:4:9 ἐπάταξα ὑμᾶς ἐν πυρώσει καὶ ἐν ἰκτέρῳ· ἐπληθύνατε κήπους ὑμῶν, ἀμπελῶνας ὑμῶν καὶ συκῶνας ὑμῶν καὶ ἐλαιῶνας ὑμῶν κατέφαγεν κάμπη· καὶ οὐδ’ ὧς ἐπεστρέψατε πρός με, λέγει κύριος.
Am:4:9 πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν πύρωσις, -εως, ἡ; πυρόω (πυρ(ο)-, πυρω·σ-, πυρω·σ-, -, πεπυρω-, πυρω·θ-) καί ἐν   πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) κῆπος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀμπελών, -ῶνος, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐλαιών, -ῶνος, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   καί οὐδέ (οὐ δέ) ὡς ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Am:4:9 By uderzać Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ???; by palić się I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By wzrastać/mnóż się Ogród Ty Winnica Ty I też, nawet, mianowicie Ty I też, nawet, mianowicie Oliwny gaj Ty By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj I też, nawet, mianowicie ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Jak/jak By odwracać się dookoła Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Am:4:9 e)pa/taXa u(ma=s e)n purO/sei kai\ e)n i)kte/rO|· e)plETu/nate kE/pous u(mO=n, a)mpelO=nas u(mO=n kai\ sukO=nas u(mO=n kai\ e)laiO=nas u(mO=n kate/fagen E( ka/mpE· kai\ ou)d’ O(=s e)pestre/PSate pro/s me, le/gei ku/rios.
Am:4:9 epataXa hymas en pyrOsei kai en ikterO· eplETynate kEpus hymOn, ampelOnas hymOn kai sykOnas hymOn kai elaiOnas hymOn katefagen hE kampE· kai ud’ hOs epestrePSate pros me, legei kyrios.
Am:4:9 VAI_AAI1S RP_AP P N3I_DPF C P N2_DSM VAI_AAI2P N2_APM RP_GP N3W_APM RP_GP C N3W_APM RP_GP C N3W_APM RP_GP VBI_AAI3S RA_NSF N1_NSF C C C VAI_AAI2P P RP_AS V1_PAI3S N2_NSM
Am:4:9 to smite you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ???; to burn and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to increase/multiply garden you vineyard you and also, even, namely ć you and also, even, namely olive grove you to devour be eaten away, eat away the ć and also, even, namely οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) as/like to turn around toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Am:4:9 I-SMITE-ed you(pl) (acc) in/among/by (+dat) ??? (dat); he/she/it-will-BURN, you(sg)-will-be-BURN-ed (classical) and in/among/by (+dat)   you(pl)-INCREASE/MULTIPLY-ed gardens (acc) you(pl) (gen) vineyards (acc) you(pl) (gen) and   you(pl) (gen) and olive groves (acc) you(pl) (gen) he/she/it-DEVOUR-ed the (nom)   and neither/nor as/like you(pl)-TURN-ed-AROUND toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Am:4:9 Am_4:9_1 Am_4:9_2 Am_4:9_3 Am_4:9_4 Am_4:9_5 Am_4:9_6 Am_4:9_7 Am_4:9_8 Am_4:9_9 Am_4:9_10 Am_4:9_11 Am_4:9_12 Am_4:9_13 Am_4:9_14 Am_4:9_15 Am_4:9_16 Am_4:9_17 Am_4:9_18 Am_4:9_19 Am_4:9_20 Am_4:9_21 Am_4:9_22 Am_4:9_23 Am_4:9_24 Am_4:9_25 Am_4:9_26 Am_4:9_27 Am_4:9_28 Am_4:9_29
Am:4:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:4:10 ἐξαπέστειλα εἰς ὑμᾶς θάνατον ἐν ὁδῷ Αἰγύπτου καὶ ἀπέκτεινα ἐν ῥομφαίᾳ τοὺς νεανίσκους ὑμῶν μετὰ αἰχμαλωσίας ἵππων σου καὶ ἀνήγαγον ἐν πυρὶ τὰς παρεμβολὰς ὑμῶν ἐν τῇ ὀργῇ μου· καὶ οὐδ’ ὧς ἐπεστρέψατε πρός με, λέγει κύριος.
Am:4:10 I sent pestilence among you by the way of Egypt, and slew your young men with the sword, together with thy horses that were taken captive; and in my wrath against you I set fire to your camps: yet not even thus did ye return to me, saith the Lord. (Amos 4:10 Brenton)
Am:4:10 Zesłałem na was zarazę jak na Egipt; wybiłem mieczem waszych młodzieńców, a konie wasze uprowadzono; w ogniu spłonęły wasze obozy, kiedy gniewałem się na was, aleście do Mnie nie powrócili - wyrocznia Pana. (Amos 4:10 BT_4)
Am:4:10 ἐξαπέστειλα εἰς ὑμᾶς θάνατον ἐν ὁδῷ Αἰγύπτου καὶ ἀπέκτεινα ἐν ῥομφαίᾳ τοὺς νεανίσκους ὑμῶν μετὰ αἰχμαλωσίας ἵππων σου καὶ ἀνήγαγον ἐν πυρὶ τὰς παρεμβολὰς ὑμῶν ἐν τῇ ὀργῇ μου· καὶ οὐδ’ ὧς ἐπεστρέψατε πρός με, λέγει κύριος.
Am:4:10 ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) εἰς[1] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς θάνατος, -ου, ὁ ἐν ὁδός, -οῦ, ἡ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ἐν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ὁ ἡ τό νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μετά αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ ἵππος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) ἐν πῦρ, -ρός, τό ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐδέ (οὐ δέ) ὡς ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Am:4:10 Do ??? Do (+przyspieszenie) Ty Śmierć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By zabijać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada Młody człowiek Ty Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Jeńcy Koń Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By prowadzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień Obozu obóz, koszary, armia Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ja I też, nawet, mianowicie ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Jak/jak By odwracać się dookoła Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Am:4:10 e)Xape/steila ei)s u(ma=s Ta/naton e)n o(dO=| *ai)gu/ptou kai\ a)pe/kteina e)n r(omfai/a| tou\s neani/skous u(mO=n meta\ ai)CHmalOsi/as i(/ppOn sou kai\ a)nE/gagon e)n puri\ ta\s parembola\s u(mO=n e)n tE=| o)rgE=| mou· kai\ ou)d’ O(=s e)pestre/PSate pro/s me, le/gei ku/rios.
Am:4:10 eXapesteila eis hymas Tanaton en hodO aigyptu kai apekteina en romfaia tus neaniskus hymOn meta aiCHmalOsias hippOn su kai anEgagon en pyri tas parembolas hymOn en tE orgE mu· kai ud’ hOs epestrePSate pros me, legei kyrios.
Am:4:10 VAI_AAI1S P RP_AP N2_ASM P N2_DSF N2_GSF C VAI_AAI1S P N1A_DSF RA_APM N2_APM RP_GP P N1A_GSF N2_GPM RP_GS C VBI_AAI1S P N3_DSN RA_APF N1_APF RP_GP P RA_DSF N1_DSF RP_GS C C C VAI_AAI2P P RP_AS V1_PAI3S N2_NSM
Am:4:10 to ??? into (+acc) you death in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among way/road Egypt [country of] and also, even, namely to kill in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sword the young man you after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing captives horse you; your/yours(sg) and also, even, namely to lead up in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire the camp camp, barracks, army you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wrath fume, anger, rage I and also, even, namely οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) as/like to turn around toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Am:4:10 I-???-ed into (+acc) you(pl) (acc) death (acc) in/among/by (+dat) way/road (dat) Egypt (gen) and I-KILL-ed in/among/by (+dat) sword (dat) the (acc) young men (acc) you(pl) (gen) after (+acc), with (+gen) captives (gen), captivess (acc) horses (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-LEAD-ed-UP, they-LEAD-ed-UP in/among/by (+dat) fire (dat) the (acc) camps (acc) you(pl) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) wrath (dat) me (gen) and neither/nor as/like you(pl)-TURN-ed-AROUND toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Am:4:10 Am_4:10_1 Am_4:10_2 Am_4:10_3 Am_4:10_4 Am_4:10_5 Am_4:10_6 Am_4:10_7 Am_4:10_8 Am_4:10_9 Am_4:10_10 Am_4:10_11 Am_4:10_12 Am_4:10_13 Am_4:10_14 Am_4:10_15 Am_4:10_16 Am_4:10_17 Am_4:10_18 Am_4:10_19 Am_4:10_20 Am_4:10_21 Am_4:10_22 Am_4:10_23 Am_4:10_24 Am_4:10_25 Am_4:10_26 Am_4:10_27 Am_4:10_28 Am_4:10_29 Am_4:10_30 Am_4:10_31 Am_4:10_32 Am_4:10_33 Am_4:10_34 Am_4:10_35 Am_4:10_36 Am_4:10_37
Am:4:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:4:11 κατέστρεψα ὑμᾶς, καθὼς κατέστρεψεν ὁ θεὸς Σοδομα καὶ Γομορρα, καὶ ἐγένεσθε ὡς δαλὸς ἐξεσπασμένος ἐκ πυρός· καὶ οὐδ’ ὧς ἐπεστρέψατε πρός με, λέγει κύριος.
Am:4:11 I overthrew you, as God overthrew Sodoma and Gomorrha, and ye became as a brand plucked out of the fire: yet not even thus did ye return to me, saith the Lord. (Amos 4:11 Brenton)
Am:4:11 Spustoszyłem was, jak podczas Bożego spustoszenia Sodomy i Gomory; staliście się jak głownia wyciągnięta z ognia; aleście do Mnie nie powrócili - wyrocznia Pana. (Amos 4:11 BT_4)
Am:4:11 κατέστρεψα ὑμᾶς, καθὼς κατέστρεψεν θεὸς Σοδομα καὶ Γομορρα, καὶ ἐγένεσθε ὡς δαλὸς ἐξεσπασμένος ἐκ πυρός· καὶ οὐδ’ ὧς ἐπεστρέψατε πρός με, λέγει κύριος.
Am:4:11 κατα·στρέφω (κατα+στρεφ-, κατα+στρεψ-, κατα+στρεψ-, -, κατ+εστραφ-, κατα+στραφ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καθ·ώς κατα·στρέφω (κατα+στρεφ-, κατα+στρεψ-, κατα+στρεψ-, -, κατ+εστραφ-, κατα+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Σόδομα, -ων, τά καί Γόμορρα, -ων, τά and -ας, ἡ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς   ἐκ·σπάω [LXX] (εκ+σπ(α)-, εκ+σπα·σ-, εκ+σπα·σ-, -, εκ+εσπασ-, εκ+σπασ·θ-) ἐκ πῦρ, -ρός, τό καί οὐδέ (οὐ δέ) ὡς ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Am:4:11 Do ??? Ty Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Do ??? Bóg  Sodom [miasto z] I też, nawet, mianowicie Gomora [miasto z] I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak Do ??? Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ogień I też, nawet, mianowicie ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Jak/jak By odwracać się dookoła Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Am:4:11 kate/strePSa u(ma=s, kaTO\s kate/strePSen o( Teo\s *sodoma kai\ *gomorra, kai\ e)ge/nesTe O(s dalo\s e)Xespasme/nos e)k puro/s· kai\ ou)d’ O(=s e)pestre/PSate pro/s me, le/gei ku/rios.
Am:4:11 katestrePSa hymas, kaTOs katestrePSen ho Teos sodoma kai gomorra, kai egenesTe hOs dalos eXespasmenos ek pyros· kai ud’ hOs epestrePSate pros me, legei kyrios.
Am:4:11 VAI_AAI1S RP_AP D VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM N_AS C N_AS C VBI_AMI2P C N2_NSM VM_XMPNSM P N3_GSN C C C VAI_AAI2P P RP_AS V1_PAI3S N2_NSM
Am:4:11 to ??? you as accordingly [according to how/in accordance with how] to ??? the god [see theology] Sodom [city of] and also, even, namely Gomorrah [city of] and also, even, namely to become become, happen as/like ć to ??? out of (+gen) ἐξ before vowels fire and also, even, namely οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) as/like to turn around toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Am:4:11 I-???-ed you(pl) (acc) as accordingly he/she/it-???-ed the (nom) god (nom) Sodom (nom|acc|voc) and Gomorrah (nom|acc|voc), Gomorrah (nom|voc) and you(pl)-were-BECOME-ed as/like   having-been-???-ed (nom) out of (+gen) fire (gen) and neither/nor as/like you(pl)-TURN-ed-AROUND toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Am:4:11 Am_4:11_1 Am_4:11_2 Am_4:11_3 Am_4:11_4 Am_4:11_5 Am_4:11_6 Am_4:11_7 Am_4:11_8 Am_4:11_9 Am_4:11_10 Am_4:11_11 Am_4:11_12 Am_4:11_13 Am_4:11_14 Am_4:11_15 Am_4:11_16 Am_4:11_17 Am_4:11_18 Am_4:11_19 Am_4:11_20 Am_4:11_21 Am_4:11_22 Am_4:11_23 Am_4:11_24
Am:4:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:4:12 διὰ τοῦτο οὕτως ποιήσω σοι, Ισραηλ· πλὴν ὅτι οὕτως ποιήσω σοι, ἑτοιμάζου τοῦ ἐπικαλεῖσθαι τὸν θεόν σου, Ισραηλ.
Am:4:12 Therefore thus will I do to thee, O Israel: nay because I will do thus to thee, prepare to call on thy God, O Israel. (Amos 4:12 Brenton)
Am:4:12 Tak uczynię tobie, Izraelu, a ponieważ ci to uczynię, przygotuj się, by stawić się przed Bogiem twym, Izraelu! (Amos 4:12 BT_4)
Am:4:12 διὰ τοῦτο οὕτως ποιήσω σοι, Ισραηλ· πλὴν ὅτι οὕτως ποιήσω σοι, ἑτοιμάζου τοῦ ἐπικαλεῖσθαι τὸν θεόν σου, Ισραηλ.
Am:4:12 διά οὗτος αὕτη τοῦτο οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) Ἰσραήλ, ὁ πλήν ὅτι οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ὁ ἡ τό ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἰσραήλ, ὁ
Am:4:12 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Izrael Z wyjątkiem Ponieważ/tamto thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Do gotowy By odwiedzać Bóg  Ty; twój/twój(sg) Izrael
Am:4:12 dia\ tou=to ou(/tOs poiE/sO soi, *israEl· plE\n o(/ti ou(/tOs poiE/sO soi, e(toima/DZou tou= e)pikalei=sTai to\n Teo/n sou, *israEl.
Am:4:12 dia tuto hutOs poiEsO soi, israEl· plEn hoti hutOs poiEsO soi, hetoimaDZu tu epikaleisTai ton Teon su, israEl.
Am:4:12 P RD_ASN D VF_FAI1S RP_DS N_VSM D C D VF_FAI1S RP_DS V1_PMD2S RA_GSN V2_PMN RA_ASM N2_ASM RP_GS N_VSM
Am:4:12 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make you; your/yours(sg); to rub worn, rub Israel except because/that thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make you; your/yours(sg); to rub worn, rub to ready the to call upon the god [see theology] you; your/yours(sg) Israel
Am:4:12 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) thusly/like this I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) Israel (indecl) except because/that thusly/like this I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) be-you(sg)-being-READY-ed! the (gen) to-be-being-CALL-ed-UPON the (acc) god (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Israel (indecl)
Am:4:12 Am_4:12_1 Am_4:12_2 Am_4:12_3 Am_4:12_4 Am_4:12_5 Am_4:12_6 Am_4:12_7 Am_4:12_8 Am_4:12_9 Am_4:12_10 Am_4:12_11 Am_4:12_12 Am_4:12_13 Am_4:12_14 Am_4:12_15 Am_4:12_16 Am_4:12_17 Am_4:12_18
Am:4:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:4:13 διότι ἰδοὺ ἐγὼ στερεῶν βροντὴν καὶ κτίζων πνεῦμα καὶ ἀπαγγέλλων εἰς ἀνθρώπους τὸν χριστὸν αὐτοῦ, ποιῶν ὄρθρον καὶ ὁμίχλην καὶ ἐπιβαίνων ἐπὶ τὰ ὕψη τῆς γῆς· κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ὄνομα αὐτῷ.
Am:4:13 For, behold, I am he that strengthens the thunder, and creates the wind, and proclaims to men his Christ, forming the morning and the darkness, and mounting on the high places of the earth, The Lord God Almighty is his name. (Amos 4:13 Brenton)
Am:4:13 On to jest, który tworzy góry i stwarza wichry, myśli ludzkie poznaje, wywołuje jutrzenkę i ciemność, stąpa po wyżynach ziemi. Pan, Bóg Zastępów, jest imię Jego. (Amos 4:13 BT_4)
Am:4:13 διότι ἰδοὺ ἐγὼ στερεῶν βροντὴν καὶ κτίζων πνεῦμα καὶ ἀπαγγέλλων εἰς ἀνθρώπους τὸν χριστὸν αὐτοῦ, ποιῶν ὄρθρον καὶ ὁμίχλην καὶ ἐπιβαίνων ἐπὶ τὰ ὕψη τῆς γῆς· κύριος θεὸς παντοκράτωρ ὄνομα αὐτῷ.
Am:4:13 δι·ότι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς στερεός -ά -όν; στερεόω (στερε(ο)-, στερεω·σ-, στερεω·σ-, -, -, στερεω·θ-) βροντή, -ῆς, ἡ καί κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-) πνεῦμα[τ], -ατος, τό καί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) εἰς[1] ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ αὐτός αὐτή αὐτό ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὄρθρος, -ου, ὁ καί ὁμίχλη, -ης, ἡ καί ἐπι·βαίνω (επι+βαιν-, επι+βη·σ-, 2nd ath. επι+β(η)-/ath. επι+β(α)-, επι+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Am:4:13 Z powodu tego: Tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Stały; by stężać Grzmot I też, nawet, mianowicie By tworzyć tworzę, kształtuję się, kształtuję się, robię, zawsze z Boga. Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr I też, nawet, mianowicie By informować – informować albo opowiadać. Do (+przyspieszenie) Ludzki Chrystus zapalał się. 'namaszczany' On/ona/to/to samo Jaki rodzaj; by czynić/rób Świtaj I też, nawet, mianowicie Mgły/mgła I też, nawet, mianowicie Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja Ziemi/ziemia Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo
Am:4:13 dio/ti i)dou\ e)gO\ stereO=n brontE\n kai\ kti/DZOn pneu=ma kai\ a)pagge/llOn ei)s a)nTrO/pous to\n CHristo\n au)tou=, poiO=n o)/rTron kai\ o(mi/CHlEn kai\ e)pibai/nOn e)pi\ ta\ u(/PSE tE=s gE=s· ku/rios o( Teo\s o( pantokra/tOr o)/noma au)tO=|.
Am:4:13 dioti idu egO stereOn brontEn kai ktiDZOn pneuma kai apangellOn eis anTrOpus ton CHriston autu, poiOn orTron kai homiCHlEn kai epibainOn epi ta hyPSE tEs gEs· kyrios ho Teos ho pantokratOr onoma autO.
Am:4:13 C I RP_NS V4_PAPNSM N1_ASF C V1_PAPNSM N3M_ASN C V1_PAPNSM P N2_APM RA_ASM A1_ASM RD_GSM V2_PAPNSM N2_ASM C N1_ASF C V1_PAPNSM P RA_APN N3E_APN RA_GSF N1_GSF N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM N3R_NSM N3M_NSN RD_DSM
Am:4:13 because of this: that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I solid; to solidify thunder and also, even, namely to create I create, form, shape, make, always of God. spirit breath, spiritual utterance, wind and also, even, namely to report – to report or tell. into (+acc) human the Christ lit. 'anointed' he/she/it/same what kind; to do/make dawn and also, even, namely mist/fog and also, even, namely to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance the earth/land lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the Almighty ruler of all going before all name with regard to he/she/it/same
Am:4:13 because of this: that be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) solid ([Adj] gen); while SOLIDIFY-ing (nom) thunder (acc) and while CREATE-ing (nom) spirit (nom|acc|voc) and while DELIVER A MESSAGE-ing (nom) into (+acc) humans (acc) the (acc) Christ (acc) him/it/same (gen) what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) dawn (acc) and mist/fog (acc) and while ???-ing (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) heights (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (nom) Almighty ruler of all (nom) name (nom|acc|voc) him/it/same (dat)
Am:4:13 Am_4:13_1 Am_4:13_2 Am_4:13_3 Am_4:13_4 Am_4:13_5 Am_4:13_6 Am_4:13_7 Am_4:13_8 Am_4:13_9 Am_4:13_10 Am_4:13_11 Am_4:13_12 Am_4:13_13 Am_4:13_14 Am_4:13_15 Am_4:13_16 Am_4:13_17 Am_4:13_18 Am_4:13_19 Am_4:13_20 Am_4:13_21 Am_4:13_22 Am_4:13_23 Am_4:13_24 Am_4:13_25 Am_4:13_26 Am_4:13_27 Am_4:13_28 Am_4:13_29 Am_4:13_30 Am_4:13_31 Am_4:13_32 Am_4:13_33
Am:4:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x